POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Itsenäisen Suoriutumisen Innovaatiokeskus ISAK. Maija Laasonen ESTEETTÖMÄN MATKAILUN ASIAKASKYSELYN TULOKSET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Itsenäisen Suoriutumisen Innovaatiokeskus ISAK. Maija Laasonen ESTEETTÖMÄN MATKAILUN ASIAKASKYSELYN TULOKSET"

Transkriptio

1 POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Itsenäisen Suoriutumisen Innovaatiokeskus ISAK Maija Laasonen ESTEETTÖMÄN MATKAILUN ASIAKASKYSELYN TULOKSET Matkailusta hyvinvointia esteettömän matkailun kehittämishanke Elokuu 2010

2 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO Asiakaskyselyn toteutuksen tarve Toteutusajankohta ja paikka Tutkimustyyppi ja aineistonkeruumenetelmä Otanta Toteutus Tuloksien käsittely Tuloksien saavutettavuus ASIAKASKYSELYN TULOKSET Taustatietoa asiakaskyselyyn vastanneista Esteettömyystietojen saavutettavuus Matkakohteiden toimintojen erittelyä ASIAKASKYSELYYN VASTANNEET RYHMITTÄIN Liikuntarajoitteiset Eläkeläiset Lastenrattaiden kanssa liikkuvat Muut ryhmät Palvelukeskuksissa saatuja huomioita YHTEENVETO LÄHTEET LIITTEET Liite 1 Esteettömien matkailupalveluiden asiakaskysely

3 3 1 JOHDANTO Tämä raportti esittelee esteettömän matkailun asiakaskyselyn toteutusta ja tuloksia. Esteettömän matkailun asiakaskysely on osa Matkailusta hyvinvointia - esteettömän matkailun kehittämishanketta, jonka tarkoituksena on kehittää esteettömien luontomatkailukohteiden arviointimenetelmää sekä ohjeistaa luontomatkailualan toimijoita kohti esteettömiä ratkaisuja. Asiakaskyselyllä kerättävää tietoa käytetään hyväksi esteettömien matkailupalvelujen käyttäjille tarkoitetun tiedonsaannin parantamisessa. Hankkeen toteuttaja on Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu ja sen yhteydessä toimiva Itsenäisen Suoriutumisen Innovaatiokeskus ISAK. Hanke on EAKR-rahoitteinen ja sen paikallisia rahoittajia ovat Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä Joensuun seudun kehittämisyhtiö JOSEK Oy. 1.1 Asiakaskyselyn toteutuksen tarve Esteettömän matkailun asiakaskysely päätettiin toteuttaa, sillä haluttiin saada selville esteettömien matkailupalveluiden käyttäjien mielipiteitä muun muassa siitä, mitä tietoja he etsivät Internetistä lomaa suunnitellessaan ja matkakohdetta valikoidessaan sekä mitkä tekijät ratkaisevat esteettömyysnäkökulmasta asiakkaan valikoidessa lomakohdetta. Tieto äsken esitellyistä asioista on tärkeää hankkeessa toteutettavaa esteettömien matkailupalveluiden koeluokittelua kehitettäessä, jotta tulevasta palvelusta olisi asiakkaille ja yrityksille todellista hyötyä. Asiakaskyselyn tavoitteena oli siis kartoittaa, mitä tietoja käyttäjät haluavat saada esteettömistä matkailupalveluista ja mistä he sitä etsivät. 1.2 Toteutusajankohta ja paikka Asiakaskysely toteutettiin kesä-elokuun 2010 aikana. Kesäkuussa perehdyttiin pääsääntöisesti kyselylomakkeen laatimiseen ja asiakasryhmien valikoimiseen. Heinäkuu oli aineistonkeruuaikaa ja elokuu saadun aineiston käsittelyä. Matkailusta hyvinvointia esteettömän matkailun kehittämishanke on maakunnallinen, joten asiakaskyselyn luonteva toteutuspaikka oli Pohjois-Karjala, jossa matkai-

4 4 lusesonki painottuu heinäkuulle. Kysely haluttiin toteuttaa matkailusesongin aikaan, jotta saataisiin mahdollisimman paljon vastauksia. 1.3 Tutkimustyyppi ja aineistonkeruumenetelmä Asiakaskyselyn tutkimustyyppi on sekoitus kvantitatiivista eli määrällistä ja kvalitatiivista eli laadullista tutkimusta. Asiakaskyselylomake on laadittu suurimmissa määrin perinteisempää tutkimuslinjaa eli kvantitatiivista tutkimusta käyttäen. Kysyttäessä kuinka usein matkustatte lomallanne tai minkä kestoisia matkanne yleensä ovat, halutaan saada selville tarkkoja määriä, lukuja ja aikoja, joka viittaa kvantitatiiviseen tutkimukseen. Myös otanta muodostuu kvantitatiivisen tutkimuksen mukaan otoksesta ja perusjoukosta. Kun kyselylomakkeessa kysytään, miten tärkeänä vastaaja pitää esimerkiksi aktiviteetteja tai onko hänellä lisäkommentteja, on kysymys kvalitatiivisesta tutkimuksesta. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, ) Aineistonkeruumenetelmässä päädyttiin kyselylomakkeeseen, jossa suurin osa kysymyksistä on monivalintakysymyksiä. Osassa monivalintakysymyksessä oli lisävastausvaihtoehtona vielä avoin kysymys. Kokonaan avoimia kysymyksiä ei ollut kuin yksi lomakkeen lopussa, jossa annettiin vastaajalle mahdollisuus lisähuomioiden jättämiseen. Lisäksi oli vielä yksi asteikkoihin perustuva kysymystyyppi, jolla kartoitettiin tiettyjen asioiden tärkeyttä. Avoimia kysymyksiä haluttiin välttää, sillä niihin vastaaminen vaatii vastaajalta enemmän aikaa ja tietoa aiheesta verrattuna monivalintakysymyksiin. Monivalintakysymysten vastauksia on myös paljon helpompi verrata toisiinsa kuin avointen kysymysten vastauksia, jonka myötä tulosten käsittely helpottuu. Kyselylomakkeesta pyrittiin luomaan mahdollisimman esteetön eli helposti ymmärrettävä ja vastattava, sekä kohtuullisessa sivumäärässä pysyvä. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, ) Haastattelua käytettiin aineistonkeruussa vain muutamia kertoja. Tämä menetelmä oli käytössä silloin, kun kyselyyn vastaaja ei pystynyt itse vastaamaan lomakkeeseen esimerkiksi näkö- tai kehitysvammaisuuden vuoksi. Myös palvelukeskusten työntekijöihin sovellettiin haastattelua, sillä he vastasivat suurem-

5 5 man ihmisjoukon puolesta, jonka vuoksi lomakkeelle vastaaminen olisi ollut hankalaa. 1.4 Otanta Asiakaskyselyn otannassa perusjoukoksi määritettiin kaikki Suomen esteettömien matkailupalveluiden käyttäjät. Kuitenkin käytännössä kyselyn toteuttaminen näin suurelle joukolle tämän hankkeen tiimoilta olisi täysi mahdottomuus, siksi heidän joukostaan poimittiin satunnaisotannalla Pohjois-Karjalassa heinäkuun 2010 aikana asuvia tai vierailevia esteettömien matkailupalveluiden käyttäjiä. Tällaisia käyttäjiä ovat muun muassa liikuntarajoitteiset ja lastenrattaiden kanssa liikkuvat, sekä kehitys-, näkö- ja kuulovammaiset. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, ) Yhteyttä otettiin Matkailusta hyvinvointia hankkeen yhteistyötahoihin ja paikallisiin järjestöihin, jotta löydettäisiin sopivia haastattelupaikkoja, sekä kohteita joihin asiakaskyselyitä voisi jättää palautuslaatikon kanssa. Valitettavasti suurin osa järjestöistä on kesäkuukausina lomalla, joten heidän kauttaan oli vaikeaa tavoittaa mahdollisia haastatteluun vastaajia. Siispä oli panostettava matkailukohteisiin, jossa ehdotettiinkin useasti hyvää ajankohtaa haastattelujen teolle. Tavoitteeksi vastausten määrälle asetettiin 50 kappaletta. 1.5 Toteutus Kyselylomakkeita sijoitettiin palautuslaatikon kanssa Hyvärilän matkailu- ja nuorisokeskukseen, Lomakoti Haapalahteen, Kuntoutuskeskus Pääskynpesään ja Parppeinvaaran Runokylään. Lomakkeet olivat asiakkaiden täytettävissä viikosta kolmeen viikkoon heinäkuun aikana. Asiakkaiden itsenäisesti täytettäväksi jätettyjen lomakkeiden lisäksi kyselyä toteutettiin vierailemalla tapahtumissa, palvelukeskuksissa ja sovituissa tapaamisissa. Tällaisia kohteita olivat muun muassa Möhkön retkiviikko, Menninkäisen palvelukoti, Lomakeskus Huhmari, Pielisen Karjalan ikäihmisten kehittämisyksikkö Karpalo, sekä Sepänpihan, Suvituulen ja Koivupihan palvelukeskukset.

6 6 Näissä kohteissa kyselyjen täyttäminen toteutui pääsääntöisesti henkilöiden itse täyttämänä. Jos itse täyttäminen ei onnistunut, täyttäminen tapahtui haastattelemalla. Aineiston keruussa pyrittiin välttämään puhelimen tai sähköpostin välityksellä jätettäviä asiakaskyselyitä, sillä pelättiin vastausten jäävän niiden kautta vähäisiksi. Muutaman sähköpostitse lähetetyn kyselyn tuloksena saatiin kuitenkin puolisenkymmentä vastausta. Vastausten määrän turvaamiseksi käytettiin houkuttimena vastanneiden kesken suoritettavaa arvontaa, jonka palkintona oli Lomakeskus Huhmarin kahden henkilön viikonloppupaketti. 1.6 Tuloksien käsittely Asiakaskyselyn aineisto oli koossa elokuun alkuun mennessä, jonka jälkeen aloitettiin tulosten käsittely. Vastanneet jaettiin kahdeksaan ryhmään: liikuntarajoitteisiin, allergisiin, eläkeläisiin, lasten rattaiden käyttäjiin, kehitysvammaisiin, kuulovammaisiin, näkövammaisiin ja palvelukeskusten työntekijöihin. Tämän jälkeen vastaukset koottiin myös yhdeksi tiedostoksi, josta voidaan lukea kyselyn tulokset kaikkien vastanneiden näkökulmasta. Tuloksista tehtiin loppuraportti tekstitiedoston ja diaesityksen muotoon. 1.7 Tuloksien saavutettavuus Esteettömän matkailun asiakaskyselyn tulokset ovat nähtävillä Matkailusta hyvinvointia -hankkeen Internet-sivuilla osoitteessa Lisäksi tulokset esitellään Mutkaton matka seminaarissa Nurmeksen Hyvärilässä Tuloksia voi myös tilata tulosteina hankkeen projektisihteeriltä Riitta Ikoselta sähköpostitse, osoitteesta

7 7 2 ASIAKASKYSELYN TULOKSET Asiakaskyselyn tulokset luvussa analysoidaan esteettömän matkailun asiakaskyselyn tuloksia. Eriteltyinä ovat vastanneiden taustatiedot, esteettömyystietojen saavutettavuus sekä matkailukohteiden toiminnot. 2.1 Taustatietoa asiakaskyselyyn vastanneista Naisia vastanneista on 72 % ja miehiä 28 %. Vastanneiden keski-ikä on 55,5 vuotta ja suurin vastanneiden ryhmä on vuotiaat (28 %). Keskimäärin vastanneet ovat pienituloisia, sillä 26 %:lla kotitalouden yhteenlasketut tulot veroja vähentämättä ovat alle euroa. 32 %:lla euroa ja 30 %:lla euroa. Noin puolet vastanneista on eläkkeellä, neljännes työssäkäyviä ja 12 % kotona lasten kanssa olevia henkilöitä. Loput vastanneista ovat työttömiä ja opiskelijoita. Vastanneista yli puolet asuu Pohjois-Karjalassa, reilu 20 % Länsi-Suomessa ja loput muualla Suomessa. Suurin syy esteettömien matkailupalveluiden tarpeeseen on liikuntarajoite (40 %:lla vastanneista), seuraavaksi suurin syy on vanhuus (20 %) ja kolmanneksi suurin syy lastenrattaiden kanssa liikkuminen (15 %). Vastanneet matkustavat vapaa-ajallaan noin 1-4 kertaa vuodessa (35 %), hieman sitä useammin (24 %) tai harvemmin (21 %). Vain pieni osa vastanneista matkustaa useammin kuin kerran kuukaudessa (7 %). Vastanneiden matkat suuntautuvat eniten Pohjois-Karjalaan (30 %) ja Etelä-Suomeen (22 %), sitten ulkomaille (18 %) ja Lappiin (14 %). Oulun seutu (2 %) ja Länsi-Suomi (5 %) eivät ole niinkään suosittuja matkailuseutuja. Suosituimpia matkojen kestoja ovat päivän (26 %), 3-5 päivän (30 %), sekä noin viikon matkat (26 %). Sen sijaan yli viikon matkoja tekee vain 7 % vastanneista. Matkustusseuraksi valikoidaan usein miten perhe (43 %), joka jättää taakseen ystävät (22 %), ryhmät (17 %) ja yksin matkustamisen (18 %).

8 8 2.2 Esteettömyystietojen saavutettavuus Seuraavassa esitellään miten ja mistä vastanneet kokevat saavansa tietoa esteettömistä matkailupalveluista nyt ja tulevaisuudessa. Vastanneista 39 % prosenttia koki saavansa tietoa esteettömistä matkailupalveluista erittäin hyvin tai hyvin, kun taas 48 %:n mielestä tietoa löytää vain jotenkuten, hankalasti tai ei mitenkään. Tietoa haetaan tällä hetkellä eniten kohteiden Internet sivuilta (35 %) ja matkaesitteistä (29 %). Tulevaisuudessa tietoa haluttaisiin löytää yhä enenevissä määrin sähköisesti, sillä vastanneista 45 % toivoi tiedon löytyvän joko kohteen omalta nettisivulta (22 %) tai nettisivulta, joka kokoaisi kaikki esteettömät matkailupalvelut (23 %). Myös matkaesitteistä (26 %) tietojen toivottaisiin löytyvän jatkossakin. Tiedot esteettömyydestä toivottaisiin esitettävän mieluiten valokuvin (39 %) ja tekstillä (31 %). 2.3 Matkakohteiden toimintojen erittelyä Seuraavassa esitellään mitä ennakkotietoja halutaan saada esteettömyysnäkökulmasta seuraavista matkakohteen palveluista. Esille on nostettu matkakohteen valikoiminen, kohteeseen matkustaminen, majoitus, wc- ja peseytymistilat, ruokapalvelut, lisäpalvelut sekä aktiviteetit. Matkakohteen valikoimisessa ratkaisevaa on palvelun hyvätaso ja tasavertaisuus puolelle vastanneista. 28 %:lle on tärkeää, että kohde soveltuu esteettömyysratkaisultaan juuri hänelle ja 22 %:lle, että kohteen esteettömyydestä on hyvin saatavilla ennakkotietoja. Matkakohteeseen matkustamisesta halutaan ennakolta saada tietää onko kohteessa liikuntarajoitteisten parkkipaikkoja tai muuten hyvät parkkeeraustilat heti kohteen välittömässä läheisyydessä (39 %). Myös hyvä opastus perille saakka on tärkeää 33 %:lle vastanneista. Niin majoituksessa kuin wc- ja peseytymistiloissakin tärkeintä on saada etukäteistietona tilojen varustelista (43 %). Myös tarkkoja mittoja esimerkiksi oviaukkojen leveyksistä kaipaa majoitustiloista 22 % ja wc- ja peseytymistiloista 28 %.

9 9 Ruokapalveluista ennakolta halutaan tietää, että ruokailutiloissa toimiminen on esteetöntä (42 %) ja että saatavilla on tarvittavia erikoisruokavalioita (37 %). Lisäksi 22 % haluaa ennakkotietoja henkilökohtaisesta avun saamisesta. Lisäpalveluista tärkeimpänä nähtiin, että avustaja pääsee muun muassa tapahtumiin ilmaiseksi (32 %). Hieman yli 20 % vastanneista koki, niin opaspalvelut, avustajapalvelut kuin apuvälinepalvelutkin tärkeiksi. Aktiviteeteista luontokohteet saivat hieman muita enemmän kannatusta (24 %). Muut aktiviteetit saivat kannatusta seuraavanlaisesti: saunominen/kylpylät/hoidot 18 %, tapahtumat 16 %, sisä- ja ulkoliikunta 16 %, ohjelmapalvelut 14 % ja kulttuuritarjonta 13 %.

10 10 3 ASIAKASKYSELYYN VASTANNEET RYHMITTÄIN Asiakaskyselyyn vastanneet ryhmittäin luvussa on käsitelty merkittävimpiä ryhmiä, jotka vaikuttavat matkailuyrittäjien toimintaan ajatellen kohteen esteettömyyttä. Nämä ryhmät ovat lastenrattaiden kanssa liikkuvat, liikuntarajoitteiset ja eläkeläiset. Lisäksi vastauksia saatiin allergisilta sekä kehitys-, kuulo- ja näkövammaisilta. Näistä ryhmistä ei kuitenkaan ole yhteenvetoa tässä raportissa, sillä vastauksia tuli liian vähän jotta tiedot olisivat luotettavia. 3.1 Liikuntarajoitteiset Liikuntarajoitteisten osuus vastanneista on 40 %. Heille esteettömät wc- ja peseytymistilat ovat erittäin tärkeitä. Kun se asia on kunnossa, kiinnitetään huomiota majoituksen, kulkureittien ja kohteeseen matkustamisen esteettömyyteen. Aktiviteeteista kiinnostavimpia liikuntarajoitteisille ovat luontokohteet. Liikuntarajoitteiset kaipaavat muita ryhmiä enemmän ruokailussa henkilökohtaista apua ja toivovat, että kohteessa olisi saatavilla avustaja- ja apuvälinepalveluita. Ylipäätänsä liikuntarajoitteiset haluavat tietää yleisellä tasolla, että kohteessa pystyy toimimaan esteettömästi apuvälineistä huolimatta. 3.2 Eläkeläiset Eläkeläisten osuus vastanneista on 20 %. Heille kohteen ruokapalvelut, sekä kohteeseen esteetön matkustaminen ovat erittäin tärkeitä. Näiden jälkeen tulevat esteettömät wc- ja peseytymistilat sekä majoitus. Aktiviteeteista kiinnostavimpia ovat heillekin luontokohteet. Eläkeläiset matkustavat muita ryhmiä enemmän kohteeseen julkisella kulkuneuvolla. Heille on siis tärkeää, että kohteeseen pääsee siitäkin huolimatta ettei omaa autoa olisikaan enää käytettävissä. Eläkeläisten kohdalla korostuu se, että tietoa matkakohteista tulisi tulevaisuudessakin olla saatavilla Internetin li-

11 11 säksi myös perinteisistä tiedonlähteistä kuten matkaesitteistä ja lehdistä, jotka ovat vanhemmille ihmisille tuttuja. 3.3 Lastenrattaiden kanssa liikkuvat Lastenrattaiden kanssa liikkuvien osuus vastanneista on 14,6 %. Kyselyyn vastanneet lastenrattaiden kanssa liikkuvat pienten lasten äidit matkustavat poikkeuksetta perheensä kanssa. Tietoa matkakohteen sopivuudesta juuri heille lastenrattaiden kanssa liikkuvat etsivät Internetistä. Toivomuksena on, että matkakohde olisi esteetön; tilat väljiä, kynnyksettömiä ja vaarattomia. Lastenrattaiden kanssa liikkuvat kokevat erittäin tärkeiksi saada ennakkotietoja ruokapalveluista ja niiden esteettömyydestä. Tämän jälkeen tulevat aktiviteetit, kulkureitit, wc- ja peseytymistilat, sekä majoitus. Aktiviteeteista kiinnostavimpia ovat luontokohteet sekä ohjelmapalvelut. Etukäteistietoja he haluavat saada siitä onko majoitustilassa pinnasänkyjä ja lastensänkyjä, onko ruokailutilassa syöttötuoleja, onko kohteessa lastenhoitohuonetta tai wc:ssä vaipanvaihtotasoa. He toivoivat myös, että kohteessa olisi käytettävissä tai vuokrattavissa lastenrattaita ja mahdollisuus jättää lapsi/lapset hetkeksi hoitoon. 3.4 Muut ryhmät Muita asiakaskyselyssä mukana olleita ryhmiä olivat allergiset sekä kehitys-, kuulo- ja näkövammaiset. Näistä ryhmistä vastauksia tuli kuitenkin määrällisesti liian vähän, että niistä saatu tieto olisi luotettavaa. Allergisten, kehitysvammaisten ja kuulovammaisten osuus vastanneista on kullakin 3,6 %. Näkövammaisten osuus on hieman suurempi 9,1 % vastanneista. 3.5 Palvelukeskuksissa saatuja huomioita Palvelukeskusten hoitajilla on yhä vähenevissä määrin mahdollisuus viedä vanhuksia retkille ajan, henkilöstön ja varojen puutteen vuoksi. Vanhuksilla on kui-

12 12 tenkin kova halu saada hieman vaihtelua laitoselämään. Palvelukeskuksissa kaivataankin yrityksiä, jotka räätälöisivät vanhuksille valmiita matkailupaketteja. Yritys hakisi hyväkuntoisia vanhuksia palvelukeskuksesta aamulla ja kuljettaisi heidät johonkin kohteeseen, jossa olisi järjestettynä pientä aktiviteettia ja ruokailu. Iltapäivällä vanhukset palautettaisiin takaisin palvelukeskukseen. Virkeämpien vanhusten matkustaessa palvelukeskuksen henkilökunta voisi hoitaa paremmin heikompikuntoisia vanhuksia tai tehdä rästissä olevia töitä. Matkoja järjestävä yritys tarvitsisi käyttöönsä hoitoalan henkilökuntaa, liikuntaesteisillekin sopivan kulkuneuvon ja tilat joissa toiminta tapahtuisi. Järjestelyn ongelmana on kuitenkin, että tällä hetkellä ei ole tahoja jotka pystyisivät järjestämään tällaista toimintaa. Yksi suurimmista ongelmista on varmastikin toiminnan kannattavuus ja rahoitus.

13 13 4 YHTEENVETO Asiakaskyselyyn vastanneista suurin osa oli pohjoiskarjalaisia (54 %), eläkkeellä olevia (51 %), naisia (72 %) ja pienituloisia (57 %). Tuloksissa kannattaa huomioida muun muassa juuri suuri eläkeläisten määrä. Vastanneista melkein puolet on sitä mieltä, että tietoa esteettömistä matkailupalveluista on saatavilla huonosti tai erittäin huonosti; kuitenkin lähes 40 %:n mielestä hyvin tai erittäin hyvin. Tarkemmin asiaa tutkiessa huomaa, että mitä enemmän rajoittava on vastanneen liikuntarajoite tai muu vamma, sitä huonommin saa hän tietoa kohteen soveltuvuudesta hänelle. Taasen eläkeläisten on helpompi löytää itselleen sopiva matkailukohde. Tietoa kohteen esteettömyydestä halutaan saada Internetistä, joko kohteen omalta nettisivulta tai nettisivulta, joka kokoaisi kaikki esteettömän matkailunkohteet. Internetin jälkeen seuraavaksi tärkein tiedonlähde on matkaesitteet. Tieto kohteen esteettömyydestä toivottaisiin esiteltävän valokuvien ja/tai tekstin muodossa. Etukäteistiedoista tärkeimpänä ovat majoitus- ja wc-tilojen varustelistat, sekä tarkat mitat esimerkiksi kohteiden oviaukkojen leveyksistä. Tärkeimpinä kohteina joissa tulisi ehdottomasti kiinnittää huomioita esteettömyyteen, vastanneet pitivät wc- ja peseytymistiloja, kulkureittejä, majoitustiloja, sekä parkkipaikkoja. Palveluun ei koskaan voida panostaa liikaa ja vastanneet toivoivatkin, että kohteen palvelu olisi henkilöstä tai vammasta riippumatta hyvää ja tasavertaista. Tarkastellessa kohtia, jotka eivät olleet vastanneiden mielestä tärkeitä, tuli esille, että harva hakee tietoa esteettömistä matkailukohteista messuilta tai tapahtumista, ja että yli viikon mittaisia matkoja tehdään vastanneiden keskuudessa vähän. Asiakaskysely saavutti päämääränsä, koska sen avulla saatiin kartoitettua mitä tietoja esteettömien matkailupalveluiden käyttäjät haluavat saada matkailupalveluista ja mistä he sitä etsivät. Tavoite vastauksien määrästä myös ylittyi,

14 14 vaikkei kysely saavuttanutkaan suurta vastausryöppyä. Enemmän vastauksia olisi toivottu etenkin allergisilta sekä kehitys-, kuulo- ja näkövammaisilta, jotta heidänkin tarpeensa olisi saatu paremmin esille. Asiakaskyselyn aineistonkeruu aika olisi voinut olla hieman pitempi. Se olisi voinut jatkua heinäkuun lisäksi myös elo- ja syyskuun ajan, jolloin olisi saavutettu paremmin myös järjestöt. Tämä ei ollut kuitenkaan mahdollista hankkeen rajallisen ajankäytön vuoksi. LÄHTEET Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P Tutki ja kirjoita. Hämeenlinna: Tammi.

15 Liite 1 1 ESTEETTÖMIEN MATKAILUPALVELUIDEN ASIAKASKYSELY Arvoisa esteettömien matkailupalvelujen käyttäjä, tämä asiakaskysely on osa Matkailusta hyvinvointia - esteettömän matkailun kehittämishanketta, jonka tarkoituksena on kehittää esteettömien luontomatkailukohteiden arviointimenetelmää sekä ohjeistaa luontomatkailualan toimijoita kohti esteettömiä ratkaisuja. Tällä kyselyllä kerättävää tietoa käytetään hyväksi esteettömien matkailupalvelujen käyttäjille tarkoitetun tiedonsaannin parantamisessa. Hankkeen toteuttaja on Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu ja sen yhteydessä toimiva Itsenäisen Suoriutumisen Innovaatiokeskus ISAK. Toivomme, että vastaatte tähän kyselyyn huolellisesti saadaksemme vinkkejä miten esteettömän matkailun tiedonsaantia tulisi kehittää. Tietojanne käsitellään täysin luottamuksellisesti ja voitte osallistua nimettömänä. Kiitämme jo etukäteen vastauksistanne! Yhteistyöterveisin: Matkailusta hyvinvointia - esteettömän matkailun kehittämishanke / Maija Laasonen. Lisätietoja saa puhelinnumerosta Vastausohje: - Ellei toisin mainita, rastittakaa oikeaa vaihtoehtoa vastaava laatikko ( ) tai kirjoittakaa vastauksenne sille varattuun tilaan. - Huomioittehan, että joissakin kysymyksissä vastaustenne määrää on rajoitettu, valikoikaa tällöin ohjeen mukaan kaksi tai kolme itsellenne tärkeintä vaihtoehtoa. - Palauttakaa täytetty lomake sille varattuun laatikkoon. - Viimeisellä sivulla on arvontakuponki, jolla voitte osallistua Lomakeskus Huhmarin 2 henkilön viikonloppupaketin arvontaan (sis. majoituksen ja aamiaisen). Arvonta suoritetaan ja voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

16 Taustatiedot Liite Sukupuolenne nainen mies 2. Syntymävuotenne 3. Työtilanteenne työssäkäyvä opiskelija eläkeläinen työtön muu, mikä? 4. Kotitaloutenne yhteenlasketut tulot veroja vähentämättä ovat keskimäärin vuodessa alle yli Asuinpaikkanne (apuna viereinen kartta) 1. Etelä-Suomi 4. Oulun seutu 2. Länsi-Suomi 5. Lappi 3. Pohjois-Karjala 6. Ahvenanmaa 3. Muu Itä-Suomi 6. Tarvitsen esteettömiä matkailupalveluita, koska minulla on kehitysvamma kuulovamma näkövamma mukanani lastenrattaat liikuntarajoite, millainen? allergia, millainen? muu, mikä? 7. Kuinka usein matkustatte lomallanne? Viikoittain Useita kertoja vuodessa Muutaman kerran kuukaudessa 1-4 kertaa vuodessa Noin kerran kuukaudessa Harvemmin 8. Minne matkanne yleisimmin suuntautuu? (valitkaa max.2) Etelä-Suomeen Oulun seudulle Länsi-Suomeen Lappiin Pohjois-Karjalaan Ahvenanmaalle Muualle Itä-Suomeen Ulkomaille 9. Minkä kestoisia matkanne yleensä ovat? (valitkaa max.2) Päivän Noin viikon 2 päivän Yli viikon 3-5 päivän 10. Millaisessa seurueessa matkustatte yleensä? (valitkaa max.2) Perheen kanssa Ystävien kanssa Ryhmän kanssa Yksin

17 Tiedon saavutettavuus tällä hetkellä Liite Miten helposti koette tällä hetkellä saavanne tietoa esteettömistä matkakohteista? Todella helposti Hankalasti Helposti En mitenkään Jotenkuten En osaa sanoa 12. Mistä haette tällä hetkellä tietoa esteettömistä matkakohteista? (valitkaa max.3) Internetistä Lehdistä Matkaesitteistä Tuttavilta Messuilta/tapahtumista Muualta, mistä? Tiedon saavutettavuus tulevaisuudessa 13. Mistä haluaisitte saada tietoa esteettömästä matkailusta? (valitkaa max.3) Internetistä, matkakohteen omalta nettisivulta Internetistä, sivulta joka kokoaisi kaikki esteettömän matkailun kohteet Matkaesitteistä Lehdistä Messuilta/tapahtumista Tuttavilta Muualta, mistä? 14. Miten haluaisitte että tiedot matkakohteen tilojen esteettömyydestä olisivat esitettyinä Internet sivuilla? (valitkaa max.2) Tiloista olisi valokuvia Tiloista olisi videoleikkeitä Tilojen esteettömyydestä olisi kerrottu tekstimuodossa Tilojen esteettömyydestä kertoisivat kuvasymbolit Tiedot esitettäisiin tarkkoina mittoina (esim. ovien leveydet) Muutoin, miten? 15. Mitkä tekijät esteettömyysnäkökulmasta ratkaisevat valitessanne lomakohdetta? (valitkaa max.2) Kohteesta oli saatavilla hyvin tietoja esteettömyydestä Kohteen palvelu on tasavertaista ja hyvää Kohde soveltuu esteettömyysratkaisuiltaan hyvin minulle Muut, mitkä? 16. Arvioikaa ympyröimällä miten tärkeinä pidätte saada tietoa seuraavista matkustuskohteen ominaisuuksista esteettömyyden näkökulmasta. Ei Erittäin Tärkeänä Melko Vähemmän lainkaan tärkeänä tärkeänä tärkeänä tärkeänä Kohteeseen matkustaminen Majoitus WC- ja peseytymistilat Ruokapalvelut Aktiviteetit Opastus- ja infopalvelut Kulkureitit

18 Liite Mitä ennakkotietoja haluaisitte saada kohteeseen matkustamisesta? (valitkaa max.2) Pääseekö kohteeseen julkisella kulkuneuvolla joka soveltuu minulle Onko kohteeseen hyvä opastus matkanvarrella Onko kohteessa liikuntaesteisten paikkoja tai muuten hyvät parkkeeraustilat, jotka ovat kohteen välittömässä läheisyydessä Muita, mitä? 18. Mitä ennakkotietoja haluaisitte saada majoituksesta? (valitkaa max.2) Miten tilat sopivat kuulovammaisille Miten tilat sopivat näkövammaisille Mittoja tiloista, kuten oviaukkojen leveydet ja tasojen korkeudet Tietoa tiloissa käytetyistä materiaaleista Tilojen varustelistan Muita, mitä? 19. Mitä ennakkotietoja haluaisitte saada wc- ja peseytymistiloista? (valitkaa max.2) Miten tilat sopivat kuulovammaisille Miten tilat sopivat näkövammaisille Mittoja tiloista, kuten oviaukkojen leveydet ja tasojen korkeudet Tietoa tiloissa käytetyistä materiaaleista Tilojen varustelistan Muita, mitä? 20. Mitä ennakkotietoja haluaisitte saada ruokapalveluista? (valitkaa max.2) Onko tarjolla tarvitsemaani erikoisruokavaliota Onko tarjolla henkilökohtaista apua Onko ruokailutiloissa toimiminen esteetöntä Muita, mitä? 21. Mitä ennakkotietoja haluaisitte saada kohteen lisäpalveluista? (valitkaa max.2) Onko opaspalveluita Onko avustajapalveluita Onko apuvälinepalveluita Pääseekö avustaja kanssasi ilmaiseksi mm. tapahtumiin Muita, mitä? 22. Mistä aktiviteeteista haluaisitte saada ennakkotietoja? (valitkaa max.3) Luontokohteista Ohjelmapalveluista Sisä- tai ulkoliikunnasta Kulttuuritarjonnasta Tapahtumista Saunomisesta, kylpylöistä ja hoidoista Muista, mistä? 23. Vapaa sana: kommentteja, kehitysideoita (saa jatkaa kääntöpuolelle) Kiitokset vastauksestanne!

19 Liite 1 5 Repäise tämä sivu irti nipusta, taita kahtia ja palauta arvontalaatikkoon, kiitos ARVONTAKUPONKI MATKAILUSTA HYVINVOINTIA ESTEETTÖMÄN MATKAILUN KEHITTÄMISHANKE Täyttämällä ja palauttamalla tämän kupongin osallistutte Lomakeskus Huhmarin 2 henkilön viikonloppupaketin arvontaan (sis. majoituksen ja aamiaisen). Arvonta suoritetaan ja voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti. Yhteystietojanne ei käytetä muuhun kuin arvonnan suorittamiseen. Nimi: Osoite: Puhelin:

Matkailijoiden näkemyksiä kestävästä matkailusta maaseudulla

Matkailijoiden näkemyksiä kestävästä matkailusta maaseudulla Matkailijoiden näkemyksiä kestävästä matkailusta maaseudulla Tutkimusraportti Keski-Suomen, Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan alueilta Kaisa Merilahti Matkailijoiden näkemyksiä kestävästä matkailusta

Lisätiedot

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Heli Eichelberger 1200796 SVEITSIN YSTÄVÄT SUOMESSA -YHDISTYKSEN TOIMINNAN SEKÄ TIEDOTUKSEN KEHITTÄMINEN Opinnäytetyö Toukokuu 2014 OPINNÄYTETYÖ

Lisätiedot

Yritysten osaamis- ja työvoimantarve kartoitus osana mhealth booster hanketta

Yritysten osaamis- ja työvoimantarve kartoitus osana mhealth booster hanketta Yritysten osaamis- ja työvoimantarve kartoitus osana mhealth booster hanketta Erika Tarvainen Minna-Maria Mäkäräinen Liiketalouden koulutusohjelma 12.3.2014 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Tutkimusongelma ja

Lisätiedot

Esiselvitys vammaispalveluiden (palveluasumisen ja henkilökohtaisen avun) hankinnoista kunnissa vastausten keskeiset tulokset

Esiselvitys vammaispalveluiden (palveluasumisen ja henkilökohtaisen avun) hankinnoista kunnissa vastausten keskeiset tulokset 1 Esiselvitys vammaispalveluiden (palveluasumisen ja henkilökohtaisen avun) hankinnoista kunnissa vastausten keskeiset tulokset Invalidiliitto ry 11.11.2011 Rotia palveluihin, kutia kumppanuuteen käyttäjäkokemuksen

Lisätiedot

Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kaveri-projektin loppuraportti

Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kaveri-projektin loppuraportti Taru Oulasvirta Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kaveri-projektin loppuraportti Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Taru Oulasvirta Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kehitysvammaisten Tukiliiton

Lisätiedot

1. YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA...3 2. TUTKIMUSAINEISTON KUVAUS...7 3. TULOKSET...9 4. YHTEENVETO BAROMETRIN PÄÄTULOKSET...32

1. YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA...3 2. TUTKIMUSAINEISTON KUVAUS...7 3. TULOKSET...9 4. YHTEENVETO BAROMETRIN PÄÄTULOKSET...32 1 SISÄLLYS 1. YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA...3 2. TUTKIMUSAINEISTON KUVAUS...7 3. TULOKSET...9 3.1. Oma asuinseutu...9 3.2. Turvallisuus...15 3.3. Toimeentulo...17 3.4. Opiskelu ja työ...20 3.5. Huolet, tyytyväisyys

Lisätiedot

Jännän äärellä. Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta

Jännän äärellä. Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta Jännän äärellä Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta Minea Wilo ja Suomen Lukiolaisten Liitto ry Jännän äärellä Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta 2012 Sisältö Alkusanat....

Lisätiedot

1. TOIMEKSIANTAJA JA TUTKIJAT

1. TOIMEKSIANTAJA JA TUTKIJAT 1 Sisällys sivunumero 1. TOIMEKSIANTAJA JA TUTKIJAT 2 2. TUTKIMUKSEN TARKOITUS 2 3. PERUSJOUKON MÄÄRITYS 3 4. OTANTAMENETELMÄ, OTOS JA SEN EDUSTAVUUS 3 5. VASTAUSPROSENTTI, POISTUMA JA MAHDOLLINEN PAINOTUS

Lisätiedot

Lääketieteen opiskelijoiden opiskeluun käyttämä aika ja opiskelutavat

Lääketieteen opiskelijoiden opiskeluun käyttämä aika ja opiskelutavat Lääketieteen opiskelijoiden opiskeluun käyttämä aika ja opiskelutavat Anne Jokilammi Vuokko Loimaranta TIIVISTELMÄ TURUN YLIOPISTO Avoin yliopisto JOKILAMMI, ANNE JA LOIMARANTA, VUOKKO: Lääketieteen opiskelijoiden

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Antikoagulaatiohoidon omahoidon ja sähköisen hoitopalautejärjestelmän kehittäminen terveysasemilla -hanke Ulkoinen arviointi Mari Luntamo Antikoagulaatiohoidon

Lisätiedot

Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara. Lapsiparkki -palvelukonsepti

Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara. Lapsiparkki -palvelukonsepti Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Lapsiparkki -palvelukonsepti Hyttinen, Junnila, Koponen Lehtinen, Lehto, Lyytikäinen Raportti Joulukuu, 2014 Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Suurpelto... 5 2.1 Suurpelto

Lisätiedot

MATKAILUTULO JA -TYÖLLISYYS TAMPEREEN SEUTUKUNNASSA VUONNA 2012

MATKAILUTULO JA -TYÖLLISYYS TAMPEREEN SEUTUKUNNASSA VUONNA 2012 MIKKO MANKA & MAARIT WALLENIUS MATKAILUTULO JA -TYÖLLISYYS TAMPEREEN SEUTUKUNNASSA VUONNA 2012 TUTKIMUS- JA KOULUTUSKESKUS SYNERGOS TAMPEREEN YLIOPISTON JOHTAMISKORKEAKOULU 2014 ISBN: 978-951-44-9458-1

Lisätiedot

ELKÄÄ TEHKÖ TIETÄ MEIÄN MEHTÄÄ!

ELKÄÄ TEHKÖ TIETÄ MEIÄN MEHTÄÄ! JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Tonttituotanto Maria E. Tolppanen ELKÄÄ TEHKÖ TIETÄ MEIÄN MEHTÄÄ! KYSELY LÄHIMETSIEN ARVOSTA Hannikaisenkatu 17 PL 233, 40101 Jyväskylä SISÄLLYS 1. JOHDANTO

Lisätiedot

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa.

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Lea Vaitti Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Selvitys Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenyhdistysten toiminnasta Osaamme Toimimme Vaikutamme Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Lisätiedot

TYYTYVÄISYYS IKÄIHMISTEN PALVELUIHIN

TYYTYVÄISYYS IKÄIHMISTEN PALVELUIHIN TYYTYVÄISYYS IKÄIHMISTEN PALVELUIHIN Kotitori / Ikäpisteen asiakastyytyväisyys Sidosryhmien tyytyväisyys integraattoritoimintaan Kotihoidon asiakastyytyväisyys Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset vaikutukset Arja Haapakorpi, Aija Kortesmaa ja Anu Väinölä Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Johdanto 1. Aikaisemmat tutkimukset 2. Vastaajat 3. Yhteenveto kyselyn tuloksista 3. Kyselyn tulokset kysymysryhmittäin 5

Johdanto 1. Aikaisemmat tutkimukset 2. Vastaajat 3. Yhteenveto kyselyn tuloksista 3. Kyselyn tulokset kysymysryhmittäin 5 Johdanto 1 Aikaisemmat tutkimukset 2 Vastaajat 3 Yhteenveto kyselyn tuloksista 3 Kyselyn tulokset kysymysryhmittäin 5 Fyysinen saavutettavuus 6 Aistienvarainen saavutettavuus 6 Taloudellinen saavutettavuus

Lisätiedot

VIIPURI-OPAS SAIMAAN MATKAVERKKO OY:LLE

VIIPURI-OPAS SAIMAAN MATKAVERKKO OY:LLE VIIPURI-OPAS SAIMAAN MATKAVERKKO OY:LLE Suvi Laine Opinnäytetyö Toukokuu 2004 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 7.5.2004

Lisätiedot

KYSELYTUTKIMUSRAPORTTI Keski-Suomen LEADER-ryhmiltä yritysrahoitusta saaneet yritykset

KYSELYTUTKIMUSRAPORTTI Keski-Suomen LEADER-ryhmiltä yritysrahoitusta saaneet yritykset KYSELYTUTKIMUSRAPORTTI Keski-Suomen LEADER-ryhmiltä yritysrahoitusta saaneet yritykset 8/2012 Niina Puistovirta 2 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Mitä LEADER-toiminta on?... 4 3. Kyselyn tavoite ja aiemmat

Lisätiedot

OPPILASHUOLTOTYÖ ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA. Oppilashuollon kehittämishankkeen raportti asiakasnäkökulman kartoittamiseksi tehdystä selvityksestä

OPPILASHUOLTOTYÖ ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA. Oppilashuollon kehittämishankkeen raportti asiakasnäkökulman kartoittamiseksi tehdystä selvityksestä OPPILASHUOLTOTYÖ ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA Oppilashuollon kehittämishankkeen raportti asiakasnäkökulman kartoittamiseksi tehdystä selvityksestä 2005 SISÄLTÖ 1 TUTKIMUSMENETELMÄT JA KOHDERYHMÄT 1 2 PUNAHILKAN

Lisätiedot

TILITOIMISTOPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN PK-YRITYSTEN TALOUSOHJAUKSEN TUKEMISEKSI Case Pohjois-Karjala

TILITOIMISTOPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN PK-YRITYSTEN TALOUSOHJAUKSEN TUKEMISEKSI Case Pohjois-Karjala Anne Ikonen TILITOIMISTOPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN PK-YRITYSTEN TALOUSOHJAUKSEN TUKEMISEKSI Case Pohjois-Karjala Kuinka tilitoimistot voivat kehittää toimintaansa pkyritysten talousohjauksen tukemiseksi?

Lisätiedot

YRITYSTEN JA JULKISTEN ORGANISAATIOIDEN TIETOISUUS SEPA:STA JA SIIHEN VALMISTAUTUMINEN

YRITYSTEN JA JULKISTEN ORGANISAATIOIDEN TIETOISUUS SEPA:STA JA SIIHEN VALMISTAUTUMINEN i ANNE-MARI NIEMELÄ YRITYSTEN JA JULKISTEN ORGANISAATIOIDEN TIETOISUUS SEPA:STA JA SIIHEN VALMISTAUTUMINEN Tietojohtamisen erikoistyö TITA-6400 Tietojohtamisen erikoistyö i SISÄLLYS SISÄLLYS...i 1. JOHDANTO...1

Lisätiedot

Toimiston asiakirjastandardit opetuskäytössä Selvityksen tulokset

Toimiston asiakirjastandardit opetuskäytössä Selvityksen tulokset Toimiston asiakirjastandardit opetuskäytössä Hanna Vuohelainen Asiakirjastandardien käyttö opetuksessa 2 (26) Sisältö 1 Taustaksi ja johdannoksi... 3 2 Asiakirjastandardit osana SFS ry:n standardisointityötä

Lisätiedot

1 YRITYSYHTEISTYÖPROJEKTIEN ALOITTAMINEN...2 1.1 Mitä saat osallistumalla yhteistyöprojekteihin?...2 1.2 Miten toimit, jos projektit kiinnostavat...

1 YRITYSYHTEISTYÖPROJEKTIEN ALOITTAMINEN...2 1.1 Mitä saat osallistumalla yhteistyöprojekteihin?...2 1.2 Miten toimit, jos projektit kiinnostavat... 1 1 YRITYSYHTEISTYÖPROJEKTIEN ALOITTAMINEN...2 1.1 Mitä saat osallistumalla yhteistyöprojekteihin?...2 1.2 Miten toimit, jos projektit kiinnostavat...3 1.3 Esimerkkejä opiskelijaprojekteista...3 1.4 Projektin

Lisätiedot

Palovaroitin, parisuhde vai pamppu?

Palovaroitin, parisuhde vai pamppu? Palovaroitin, parisuhde vai pamppu? Selvitys vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuuden kokemiseen vaikuttavista tekijöistä Petteri Suominen Sanni Hyvärinen KANNEN SISÄPUOLI Palovaroitin,

Lisätiedot

SYRJÄSEUTUJEN KIRJASTO AUTO PALVELUT KOTIOVELLE Loppuraportti

SYRJÄSEUTUJEN KIRJASTO AUTO PALVELUT KOTIOVELLE Loppuraportti SYRJÄSEUTUJEN KIRJASTO AUTO PALVELUT KOTIOVELLE Loppuraportti Lapin maakuntakirjasto Sinikka Tuohino 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto...4 2. Taustaa...4 2.1. Tietoa Kittilän ja Kolarin kunnista...4 2.2.

Lisätiedot

DREAM HOSTELLIN INTERNET-SIVUJEN KÄYTTÄJÄ- KYSELY

DREAM HOSTELLIN INTERNET-SIVUJEN KÄYTTÄJÄ- KYSELY DREAM HOSTELLIN INTERNET-SIVUJEN KÄYTTÄJÄ- KYSELY Riina Leisku Sari Mäntylä Opinnäytetyö Toukokuu 2010 Matkailun koulutusohjelma Tampereen ammattikorkeakoulu 2 TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Muutoksen tuulet voimavaraksi

Muutoksen tuulet voimavaraksi Muutoksen tuulet voimavaraksi Yleisten kirjastojen neuvoston strategian jalkauttaminen Lapin kirjastoihin ja Lapin kirjastojen strateginen kehittäminen Hankeraportti Isa Kotilaine ja Hilkka Heikkinen 1

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

Matkailu elinkeinona Kuusamossa: päättäjien näkökulma

Matkailu elinkeinona Kuusamossa: päättäjien näkökulma Matkailu elinkeinona Kuusamossa: päättäjien näkökulma Tutkimuksia 2 / 2014 Tutkimuksia 2 / 2014 Naturpolis Kuusamo - 2 - Naturpolis Kuusamo Tutkimuksia 2 / 2014 Matkailu elinkeinona Kuusamossa: päättäjien

Lisätiedot