POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Itsenäisen Suoriutumisen Innovaatiokeskus ISAK. Maija Laasonen ESTEETTÖMÄN MATKAILUN ASIAKASKYSELYN TULOKSET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Itsenäisen Suoriutumisen Innovaatiokeskus ISAK. Maija Laasonen ESTEETTÖMÄN MATKAILUN ASIAKASKYSELYN TULOKSET"

Transkriptio

1 POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Itsenäisen Suoriutumisen Innovaatiokeskus ISAK Maija Laasonen ESTEETTÖMÄN MATKAILUN ASIAKASKYSELYN TULOKSET Matkailusta hyvinvointia esteettömän matkailun kehittämishanke Elokuu 2010

2 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO Asiakaskyselyn toteutuksen tarve Toteutusajankohta ja paikka Tutkimustyyppi ja aineistonkeruumenetelmä Otanta Toteutus Tuloksien käsittely Tuloksien saavutettavuus ASIAKASKYSELYN TULOKSET Taustatietoa asiakaskyselyyn vastanneista Esteettömyystietojen saavutettavuus Matkakohteiden toimintojen erittelyä ASIAKASKYSELYYN VASTANNEET RYHMITTÄIN Liikuntarajoitteiset Eläkeläiset Lastenrattaiden kanssa liikkuvat Muut ryhmät Palvelukeskuksissa saatuja huomioita YHTEENVETO LÄHTEET LIITTEET Liite 1 Esteettömien matkailupalveluiden asiakaskysely

3 3 1 JOHDANTO Tämä raportti esittelee esteettömän matkailun asiakaskyselyn toteutusta ja tuloksia. Esteettömän matkailun asiakaskysely on osa Matkailusta hyvinvointia - esteettömän matkailun kehittämishanketta, jonka tarkoituksena on kehittää esteettömien luontomatkailukohteiden arviointimenetelmää sekä ohjeistaa luontomatkailualan toimijoita kohti esteettömiä ratkaisuja. Asiakaskyselyllä kerättävää tietoa käytetään hyväksi esteettömien matkailupalvelujen käyttäjille tarkoitetun tiedonsaannin parantamisessa. Hankkeen toteuttaja on Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu ja sen yhteydessä toimiva Itsenäisen Suoriutumisen Innovaatiokeskus ISAK. Hanke on EAKR-rahoitteinen ja sen paikallisia rahoittajia ovat Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä Joensuun seudun kehittämisyhtiö JOSEK Oy. 1.1 Asiakaskyselyn toteutuksen tarve Esteettömän matkailun asiakaskysely päätettiin toteuttaa, sillä haluttiin saada selville esteettömien matkailupalveluiden käyttäjien mielipiteitä muun muassa siitä, mitä tietoja he etsivät Internetistä lomaa suunnitellessaan ja matkakohdetta valikoidessaan sekä mitkä tekijät ratkaisevat esteettömyysnäkökulmasta asiakkaan valikoidessa lomakohdetta. Tieto äsken esitellyistä asioista on tärkeää hankkeessa toteutettavaa esteettömien matkailupalveluiden koeluokittelua kehitettäessä, jotta tulevasta palvelusta olisi asiakkaille ja yrityksille todellista hyötyä. Asiakaskyselyn tavoitteena oli siis kartoittaa, mitä tietoja käyttäjät haluavat saada esteettömistä matkailupalveluista ja mistä he sitä etsivät. 1.2 Toteutusajankohta ja paikka Asiakaskysely toteutettiin kesä-elokuun 2010 aikana. Kesäkuussa perehdyttiin pääsääntöisesti kyselylomakkeen laatimiseen ja asiakasryhmien valikoimiseen. Heinäkuu oli aineistonkeruuaikaa ja elokuu saadun aineiston käsittelyä. Matkailusta hyvinvointia esteettömän matkailun kehittämishanke on maakunnallinen, joten asiakaskyselyn luonteva toteutuspaikka oli Pohjois-Karjala, jossa matkai-

4 4 lusesonki painottuu heinäkuulle. Kysely haluttiin toteuttaa matkailusesongin aikaan, jotta saataisiin mahdollisimman paljon vastauksia. 1.3 Tutkimustyyppi ja aineistonkeruumenetelmä Asiakaskyselyn tutkimustyyppi on sekoitus kvantitatiivista eli määrällistä ja kvalitatiivista eli laadullista tutkimusta. Asiakaskyselylomake on laadittu suurimmissa määrin perinteisempää tutkimuslinjaa eli kvantitatiivista tutkimusta käyttäen. Kysyttäessä kuinka usein matkustatte lomallanne tai minkä kestoisia matkanne yleensä ovat, halutaan saada selville tarkkoja määriä, lukuja ja aikoja, joka viittaa kvantitatiiviseen tutkimukseen. Myös otanta muodostuu kvantitatiivisen tutkimuksen mukaan otoksesta ja perusjoukosta. Kun kyselylomakkeessa kysytään, miten tärkeänä vastaaja pitää esimerkiksi aktiviteetteja tai onko hänellä lisäkommentteja, on kysymys kvalitatiivisesta tutkimuksesta. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, ) Aineistonkeruumenetelmässä päädyttiin kyselylomakkeeseen, jossa suurin osa kysymyksistä on monivalintakysymyksiä. Osassa monivalintakysymyksessä oli lisävastausvaihtoehtona vielä avoin kysymys. Kokonaan avoimia kysymyksiä ei ollut kuin yksi lomakkeen lopussa, jossa annettiin vastaajalle mahdollisuus lisähuomioiden jättämiseen. Lisäksi oli vielä yksi asteikkoihin perustuva kysymystyyppi, jolla kartoitettiin tiettyjen asioiden tärkeyttä. Avoimia kysymyksiä haluttiin välttää, sillä niihin vastaaminen vaatii vastaajalta enemmän aikaa ja tietoa aiheesta verrattuna monivalintakysymyksiin. Monivalintakysymysten vastauksia on myös paljon helpompi verrata toisiinsa kuin avointen kysymysten vastauksia, jonka myötä tulosten käsittely helpottuu. Kyselylomakkeesta pyrittiin luomaan mahdollisimman esteetön eli helposti ymmärrettävä ja vastattava, sekä kohtuullisessa sivumäärässä pysyvä. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, ) Haastattelua käytettiin aineistonkeruussa vain muutamia kertoja. Tämä menetelmä oli käytössä silloin, kun kyselyyn vastaaja ei pystynyt itse vastaamaan lomakkeeseen esimerkiksi näkö- tai kehitysvammaisuuden vuoksi. Myös palvelukeskusten työntekijöihin sovellettiin haastattelua, sillä he vastasivat suurem-

5 5 man ihmisjoukon puolesta, jonka vuoksi lomakkeelle vastaaminen olisi ollut hankalaa. 1.4 Otanta Asiakaskyselyn otannassa perusjoukoksi määritettiin kaikki Suomen esteettömien matkailupalveluiden käyttäjät. Kuitenkin käytännössä kyselyn toteuttaminen näin suurelle joukolle tämän hankkeen tiimoilta olisi täysi mahdottomuus, siksi heidän joukostaan poimittiin satunnaisotannalla Pohjois-Karjalassa heinäkuun 2010 aikana asuvia tai vierailevia esteettömien matkailupalveluiden käyttäjiä. Tällaisia käyttäjiä ovat muun muassa liikuntarajoitteiset ja lastenrattaiden kanssa liikkuvat, sekä kehitys-, näkö- ja kuulovammaiset. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, ) Yhteyttä otettiin Matkailusta hyvinvointia hankkeen yhteistyötahoihin ja paikallisiin järjestöihin, jotta löydettäisiin sopivia haastattelupaikkoja, sekä kohteita joihin asiakaskyselyitä voisi jättää palautuslaatikon kanssa. Valitettavasti suurin osa järjestöistä on kesäkuukausina lomalla, joten heidän kauttaan oli vaikeaa tavoittaa mahdollisia haastatteluun vastaajia. Siispä oli panostettava matkailukohteisiin, jossa ehdotettiinkin useasti hyvää ajankohtaa haastattelujen teolle. Tavoitteeksi vastausten määrälle asetettiin 50 kappaletta. 1.5 Toteutus Kyselylomakkeita sijoitettiin palautuslaatikon kanssa Hyvärilän matkailu- ja nuorisokeskukseen, Lomakoti Haapalahteen, Kuntoutuskeskus Pääskynpesään ja Parppeinvaaran Runokylään. Lomakkeet olivat asiakkaiden täytettävissä viikosta kolmeen viikkoon heinäkuun aikana. Asiakkaiden itsenäisesti täytettäväksi jätettyjen lomakkeiden lisäksi kyselyä toteutettiin vierailemalla tapahtumissa, palvelukeskuksissa ja sovituissa tapaamisissa. Tällaisia kohteita olivat muun muassa Möhkön retkiviikko, Menninkäisen palvelukoti, Lomakeskus Huhmari, Pielisen Karjalan ikäihmisten kehittämisyksikkö Karpalo, sekä Sepänpihan, Suvituulen ja Koivupihan palvelukeskukset.

6 6 Näissä kohteissa kyselyjen täyttäminen toteutui pääsääntöisesti henkilöiden itse täyttämänä. Jos itse täyttäminen ei onnistunut, täyttäminen tapahtui haastattelemalla. Aineiston keruussa pyrittiin välttämään puhelimen tai sähköpostin välityksellä jätettäviä asiakaskyselyitä, sillä pelättiin vastausten jäävän niiden kautta vähäisiksi. Muutaman sähköpostitse lähetetyn kyselyn tuloksena saatiin kuitenkin puolisenkymmentä vastausta. Vastausten määrän turvaamiseksi käytettiin houkuttimena vastanneiden kesken suoritettavaa arvontaa, jonka palkintona oli Lomakeskus Huhmarin kahden henkilön viikonloppupaketti. 1.6 Tuloksien käsittely Asiakaskyselyn aineisto oli koossa elokuun alkuun mennessä, jonka jälkeen aloitettiin tulosten käsittely. Vastanneet jaettiin kahdeksaan ryhmään: liikuntarajoitteisiin, allergisiin, eläkeläisiin, lasten rattaiden käyttäjiin, kehitysvammaisiin, kuulovammaisiin, näkövammaisiin ja palvelukeskusten työntekijöihin. Tämän jälkeen vastaukset koottiin myös yhdeksi tiedostoksi, josta voidaan lukea kyselyn tulokset kaikkien vastanneiden näkökulmasta. Tuloksista tehtiin loppuraportti tekstitiedoston ja diaesityksen muotoon. 1.7 Tuloksien saavutettavuus Esteettömän matkailun asiakaskyselyn tulokset ovat nähtävillä Matkailusta hyvinvointia -hankkeen Internet-sivuilla osoitteessa Lisäksi tulokset esitellään Mutkaton matka seminaarissa Nurmeksen Hyvärilässä Tuloksia voi myös tilata tulosteina hankkeen projektisihteeriltä Riitta Ikoselta sähköpostitse, osoitteesta

7 7 2 ASIAKASKYSELYN TULOKSET Asiakaskyselyn tulokset luvussa analysoidaan esteettömän matkailun asiakaskyselyn tuloksia. Eriteltyinä ovat vastanneiden taustatiedot, esteettömyystietojen saavutettavuus sekä matkailukohteiden toiminnot. 2.1 Taustatietoa asiakaskyselyyn vastanneista Naisia vastanneista on 72 % ja miehiä 28 %. Vastanneiden keski-ikä on 55,5 vuotta ja suurin vastanneiden ryhmä on vuotiaat (28 %). Keskimäärin vastanneet ovat pienituloisia, sillä 26 %:lla kotitalouden yhteenlasketut tulot veroja vähentämättä ovat alle euroa. 32 %:lla euroa ja 30 %:lla euroa. Noin puolet vastanneista on eläkkeellä, neljännes työssäkäyviä ja 12 % kotona lasten kanssa olevia henkilöitä. Loput vastanneista ovat työttömiä ja opiskelijoita. Vastanneista yli puolet asuu Pohjois-Karjalassa, reilu 20 % Länsi-Suomessa ja loput muualla Suomessa. Suurin syy esteettömien matkailupalveluiden tarpeeseen on liikuntarajoite (40 %:lla vastanneista), seuraavaksi suurin syy on vanhuus (20 %) ja kolmanneksi suurin syy lastenrattaiden kanssa liikkuminen (15 %). Vastanneet matkustavat vapaa-ajallaan noin 1-4 kertaa vuodessa (35 %), hieman sitä useammin (24 %) tai harvemmin (21 %). Vain pieni osa vastanneista matkustaa useammin kuin kerran kuukaudessa (7 %). Vastanneiden matkat suuntautuvat eniten Pohjois-Karjalaan (30 %) ja Etelä-Suomeen (22 %), sitten ulkomaille (18 %) ja Lappiin (14 %). Oulun seutu (2 %) ja Länsi-Suomi (5 %) eivät ole niinkään suosittuja matkailuseutuja. Suosituimpia matkojen kestoja ovat päivän (26 %), 3-5 päivän (30 %), sekä noin viikon matkat (26 %). Sen sijaan yli viikon matkoja tekee vain 7 % vastanneista. Matkustusseuraksi valikoidaan usein miten perhe (43 %), joka jättää taakseen ystävät (22 %), ryhmät (17 %) ja yksin matkustamisen (18 %).

8 8 2.2 Esteettömyystietojen saavutettavuus Seuraavassa esitellään miten ja mistä vastanneet kokevat saavansa tietoa esteettömistä matkailupalveluista nyt ja tulevaisuudessa. Vastanneista 39 % prosenttia koki saavansa tietoa esteettömistä matkailupalveluista erittäin hyvin tai hyvin, kun taas 48 %:n mielestä tietoa löytää vain jotenkuten, hankalasti tai ei mitenkään. Tietoa haetaan tällä hetkellä eniten kohteiden Internet sivuilta (35 %) ja matkaesitteistä (29 %). Tulevaisuudessa tietoa haluttaisiin löytää yhä enenevissä määrin sähköisesti, sillä vastanneista 45 % toivoi tiedon löytyvän joko kohteen omalta nettisivulta (22 %) tai nettisivulta, joka kokoaisi kaikki esteettömät matkailupalvelut (23 %). Myös matkaesitteistä (26 %) tietojen toivottaisiin löytyvän jatkossakin. Tiedot esteettömyydestä toivottaisiin esitettävän mieluiten valokuvin (39 %) ja tekstillä (31 %). 2.3 Matkakohteiden toimintojen erittelyä Seuraavassa esitellään mitä ennakkotietoja halutaan saada esteettömyysnäkökulmasta seuraavista matkakohteen palveluista. Esille on nostettu matkakohteen valikoiminen, kohteeseen matkustaminen, majoitus, wc- ja peseytymistilat, ruokapalvelut, lisäpalvelut sekä aktiviteetit. Matkakohteen valikoimisessa ratkaisevaa on palvelun hyvätaso ja tasavertaisuus puolelle vastanneista. 28 %:lle on tärkeää, että kohde soveltuu esteettömyysratkaisultaan juuri hänelle ja 22 %:lle, että kohteen esteettömyydestä on hyvin saatavilla ennakkotietoja. Matkakohteeseen matkustamisesta halutaan ennakolta saada tietää onko kohteessa liikuntarajoitteisten parkkipaikkoja tai muuten hyvät parkkeeraustilat heti kohteen välittömässä läheisyydessä (39 %). Myös hyvä opastus perille saakka on tärkeää 33 %:lle vastanneista. Niin majoituksessa kuin wc- ja peseytymistiloissakin tärkeintä on saada etukäteistietona tilojen varustelista (43 %). Myös tarkkoja mittoja esimerkiksi oviaukkojen leveyksistä kaipaa majoitustiloista 22 % ja wc- ja peseytymistiloista 28 %.

9 9 Ruokapalveluista ennakolta halutaan tietää, että ruokailutiloissa toimiminen on esteetöntä (42 %) ja että saatavilla on tarvittavia erikoisruokavalioita (37 %). Lisäksi 22 % haluaa ennakkotietoja henkilökohtaisesta avun saamisesta. Lisäpalveluista tärkeimpänä nähtiin, että avustaja pääsee muun muassa tapahtumiin ilmaiseksi (32 %). Hieman yli 20 % vastanneista koki, niin opaspalvelut, avustajapalvelut kuin apuvälinepalvelutkin tärkeiksi. Aktiviteeteista luontokohteet saivat hieman muita enemmän kannatusta (24 %). Muut aktiviteetit saivat kannatusta seuraavanlaisesti: saunominen/kylpylät/hoidot 18 %, tapahtumat 16 %, sisä- ja ulkoliikunta 16 %, ohjelmapalvelut 14 % ja kulttuuritarjonta 13 %.

10 10 3 ASIAKASKYSELYYN VASTANNEET RYHMITTÄIN Asiakaskyselyyn vastanneet ryhmittäin luvussa on käsitelty merkittävimpiä ryhmiä, jotka vaikuttavat matkailuyrittäjien toimintaan ajatellen kohteen esteettömyyttä. Nämä ryhmät ovat lastenrattaiden kanssa liikkuvat, liikuntarajoitteiset ja eläkeläiset. Lisäksi vastauksia saatiin allergisilta sekä kehitys-, kuulo- ja näkövammaisilta. Näistä ryhmistä ei kuitenkaan ole yhteenvetoa tässä raportissa, sillä vastauksia tuli liian vähän jotta tiedot olisivat luotettavia. 3.1 Liikuntarajoitteiset Liikuntarajoitteisten osuus vastanneista on 40 %. Heille esteettömät wc- ja peseytymistilat ovat erittäin tärkeitä. Kun se asia on kunnossa, kiinnitetään huomiota majoituksen, kulkureittien ja kohteeseen matkustamisen esteettömyyteen. Aktiviteeteista kiinnostavimpia liikuntarajoitteisille ovat luontokohteet. Liikuntarajoitteiset kaipaavat muita ryhmiä enemmän ruokailussa henkilökohtaista apua ja toivovat, että kohteessa olisi saatavilla avustaja- ja apuvälinepalveluita. Ylipäätänsä liikuntarajoitteiset haluavat tietää yleisellä tasolla, että kohteessa pystyy toimimaan esteettömästi apuvälineistä huolimatta. 3.2 Eläkeläiset Eläkeläisten osuus vastanneista on 20 %. Heille kohteen ruokapalvelut, sekä kohteeseen esteetön matkustaminen ovat erittäin tärkeitä. Näiden jälkeen tulevat esteettömät wc- ja peseytymistilat sekä majoitus. Aktiviteeteista kiinnostavimpia ovat heillekin luontokohteet. Eläkeläiset matkustavat muita ryhmiä enemmän kohteeseen julkisella kulkuneuvolla. Heille on siis tärkeää, että kohteeseen pääsee siitäkin huolimatta ettei omaa autoa olisikaan enää käytettävissä. Eläkeläisten kohdalla korostuu se, että tietoa matkakohteista tulisi tulevaisuudessakin olla saatavilla Internetin li-

11 11 säksi myös perinteisistä tiedonlähteistä kuten matkaesitteistä ja lehdistä, jotka ovat vanhemmille ihmisille tuttuja. 3.3 Lastenrattaiden kanssa liikkuvat Lastenrattaiden kanssa liikkuvien osuus vastanneista on 14,6 %. Kyselyyn vastanneet lastenrattaiden kanssa liikkuvat pienten lasten äidit matkustavat poikkeuksetta perheensä kanssa. Tietoa matkakohteen sopivuudesta juuri heille lastenrattaiden kanssa liikkuvat etsivät Internetistä. Toivomuksena on, että matkakohde olisi esteetön; tilat väljiä, kynnyksettömiä ja vaarattomia. Lastenrattaiden kanssa liikkuvat kokevat erittäin tärkeiksi saada ennakkotietoja ruokapalveluista ja niiden esteettömyydestä. Tämän jälkeen tulevat aktiviteetit, kulkureitit, wc- ja peseytymistilat, sekä majoitus. Aktiviteeteista kiinnostavimpia ovat luontokohteet sekä ohjelmapalvelut. Etukäteistietoja he haluavat saada siitä onko majoitustilassa pinnasänkyjä ja lastensänkyjä, onko ruokailutilassa syöttötuoleja, onko kohteessa lastenhoitohuonetta tai wc:ssä vaipanvaihtotasoa. He toivoivat myös, että kohteessa olisi käytettävissä tai vuokrattavissa lastenrattaita ja mahdollisuus jättää lapsi/lapset hetkeksi hoitoon. 3.4 Muut ryhmät Muita asiakaskyselyssä mukana olleita ryhmiä olivat allergiset sekä kehitys-, kuulo- ja näkövammaiset. Näistä ryhmistä vastauksia tuli kuitenkin määrällisesti liian vähän, että niistä saatu tieto olisi luotettavaa. Allergisten, kehitysvammaisten ja kuulovammaisten osuus vastanneista on kullakin 3,6 %. Näkövammaisten osuus on hieman suurempi 9,1 % vastanneista. 3.5 Palvelukeskuksissa saatuja huomioita Palvelukeskusten hoitajilla on yhä vähenevissä määrin mahdollisuus viedä vanhuksia retkille ajan, henkilöstön ja varojen puutteen vuoksi. Vanhuksilla on kui-

12 12 tenkin kova halu saada hieman vaihtelua laitoselämään. Palvelukeskuksissa kaivataankin yrityksiä, jotka räätälöisivät vanhuksille valmiita matkailupaketteja. Yritys hakisi hyväkuntoisia vanhuksia palvelukeskuksesta aamulla ja kuljettaisi heidät johonkin kohteeseen, jossa olisi järjestettynä pientä aktiviteettia ja ruokailu. Iltapäivällä vanhukset palautettaisiin takaisin palvelukeskukseen. Virkeämpien vanhusten matkustaessa palvelukeskuksen henkilökunta voisi hoitaa paremmin heikompikuntoisia vanhuksia tai tehdä rästissä olevia töitä. Matkoja järjestävä yritys tarvitsisi käyttöönsä hoitoalan henkilökuntaa, liikuntaesteisillekin sopivan kulkuneuvon ja tilat joissa toiminta tapahtuisi. Järjestelyn ongelmana on kuitenkin, että tällä hetkellä ei ole tahoja jotka pystyisivät järjestämään tällaista toimintaa. Yksi suurimmista ongelmista on varmastikin toiminnan kannattavuus ja rahoitus.

13 13 4 YHTEENVETO Asiakaskyselyyn vastanneista suurin osa oli pohjoiskarjalaisia (54 %), eläkkeellä olevia (51 %), naisia (72 %) ja pienituloisia (57 %). Tuloksissa kannattaa huomioida muun muassa juuri suuri eläkeläisten määrä. Vastanneista melkein puolet on sitä mieltä, että tietoa esteettömistä matkailupalveluista on saatavilla huonosti tai erittäin huonosti; kuitenkin lähes 40 %:n mielestä hyvin tai erittäin hyvin. Tarkemmin asiaa tutkiessa huomaa, että mitä enemmän rajoittava on vastanneen liikuntarajoite tai muu vamma, sitä huonommin saa hän tietoa kohteen soveltuvuudesta hänelle. Taasen eläkeläisten on helpompi löytää itselleen sopiva matkailukohde. Tietoa kohteen esteettömyydestä halutaan saada Internetistä, joko kohteen omalta nettisivulta tai nettisivulta, joka kokoaisi kaikki esteettömän matkailunkohteet. Internetin jälkeen seuraavaksi tärkein tiedonlähde on matkaesitteet. Tieto kohteen esteettömyydestä toivottaisiin esiteltävän valokuvien ja/tai tekstin muodossa. Etukäteistiedoista tärkeimpänä ovat majoitus- ja wc-tilojen varustelistat, sekä tarkat mitat esimerkiksi kohteiden oviaukkojen leveyksistä. Tärkeimpinä kohteina joissa tulisi ehdottomasti kiinnittää huomioita esteettömyyteen, vastanneet pitivät wc- ja peseytymistiloja, kulkureittejä, majoitustiloja, sekä parkkipaikkoja. Palveluun ei koskaan voida panostaa liikaa ja vastanneet toivoivatkin, että kohteen palvelu olisi henkilöstä tai vammasta riippumatta hyvää ja tasavertaista. Tarkastellessa kohtia, jotka eivät olleet vastanneiden mielestä tärkeitä, tuli esille, että harva hakee tietoa esteettömistä matkailukohteista messuilta tai tapahtumista, ja että yli viikon mittaisia matkoja tehdään vastanneiden keskuudessa vähän. Asiakaskysely saavutti päämääränsä, koska sen avulla saatiin kartoitettua mitä tietoja esteettömien matkailupalveluiden käyttäjät haluavat saada matkailupalveluista ja mistä he sitä etsivät. Tavoite vastauksien määrästä myös ylittyi,

14 14 vaikkei kysely saavuttanutkaan suurta vastausryöppyä. Enemmän vastauksia olisi toivottu etenkin allergisilta sekä kehitys-, kuulo- ja näkövammaisilta, jotta heidänkin tarpeensa olisi saatu paremmin esille. Asiakaskyselyn aineistonkeruu aika olisi voinut olla hieman pitempi. Se olisi voinut jatkua heinäkuun lisäksi myös elo- ja syyskuun ajan, jolloin olisi saavutettu paremmin myös järjestöt. Tämä ei ollut kuitenkaan mahdollista hankkeen rajallisen ajankäytön vuoksi. LÄHTEET Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P Tutki ja kirjoita. Hämeenlinna: Tammi.

15 Liite 1 1 ESTEETTÖMIEN MATKAILUPALVELUIDEN ASIAKASKYSELY Arvoisa esteettömien matkailupalvelujen käyttäjä, tämä asiakaskysely on osa Matkailusta hyvinvointia - esteettömän matkailun kehittämishanketta, jonka tarkoituksena on kehittää esteettömien luontomatkailukohteiden arviointimenetelmää sekä ohjeistaa luontomatkailualan toimijoita kohti esteettömiä ratkaisuja. Tällä kyselyllä kerättävää tietoa käytetään hyväksi esteettömien matkailupalvelujen käyttäjille tarkoitetun tiedonsaannin parantamisessa. Hankkeen toteuttaja on Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu ja sen yhteydessä toimiva Itsenäisen Suoriutumisen Innovaatiokeskus ISAK. Toivomme, että vastaatte tähän kyselyyn huolellisesti saadaksemme vinkkejä miten esteettömän matkailun tiedonsaantia tulisi kehittää. Tietojanne käsitellään täysin luottamuksellisesti ja voitte osallistua nimettömänä. Kiitämme jo etukäteen vastauksistanne! Yhteistyöterveisin: Matkailusta hyvinvointia - esteettömän matkailun kehittämishanke / Maija Laasonen. Lisätietoja saa puhelinnumerosta Vastausohje: - Ellei toisin mainita, rastittakaa oikeaa vaihtoehtoa vastaava laatikko ( ) tai kirjoittakaa vastauksenne sille varattuun tilaan. - Huomioittehan, että joissakin kysymyksissä vastaustenne määrää on rajoitettu, valikoikaa tällöin ohjeen mukaan kaksi tai kolme itsellenne tärkeintä vaihtoehtoa. - Palauttakaa täytetty lomake sille varattuun laatikkoon. - Viimeisellä sivulla on arvontakuponki, jolla voitte osallistua Lomakeskus Huhmarin 2 henkilön viikonloppupaketin arvontaan (sis. majoituksen ja aamiaisen). Arvonta suoritetaan ja voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

16 Taustatiedot Liite Sukupuolenne nainen mies 2. Syntymävuotenne 3. Työtilanteenne työssäkäyvä opiskelija eläkeläinen työtön muu, mikä? 4. Kotitaloutenne yhteenlasketut tulot veroja vähentämättä ovat keskimäärin vuodessa alle yli Asuinpaikkanne (apuna viereinen kartta) 1. Etelä-Suomi 4. Oulun seutu 2. Länsi-Suomi 5. Lappi 3. Pohjois-Karjala 6. Ahvenanmaa 3. Muu Itä-Suomi 6. Tarvitsen esteettömiä matkailupalveluita, koska minulla on kehitysvamma kuulovamma näkövamma mukanani lastenrattaat liikuntarajoite, millainen? allergia, millainen? muu, mikä? 7. Kuinka usein matkustatte lomallanne? Viikoittain Useita kertoja vuodessa Muutaman kerran kuukaudessa 1-4 kertaa vuodessa Noin kerran kuukaudessa Harvemmin 8. Minne matkanne yleisimmin suuntautuu? (valitkaa max.2) Etelä-Suomeen Oulun seudulle Länsi-Suomeen Lappiin Pohjois-Karjalaan Ahvenanmaalle Muualle Itä-Suomeen Ulkomaille 9. Minkä kestoisia matkanne yleensä ovat? (valitkaa max.2) Päivän Noin viikon 2 päivän Yli viikon 3-5 päivän 10. Millaisessa seurueessa matkustatte yleensä? (valitkaa max.2) Perheen kanssa Ystävien kanssa Ryhmän kanssa Yksin

17 Tiedon saavutettavuus tällä hetkellä Liite Miten helposti koette tällä hetkellä saavanne tietoa esteettömistä matkakohteista? Todella helposti Hankalasti Helposti En mitenkään Jotenkuten En osaa sanoa 12. Mistä haette tällä hetkellä tietoa esteettömistä matkakohteista? (valitkaa max.3) Internetistä Lehdistä Matkaesitteistä Tuttavilta Messuilta/tapahtumista Muualta, mistä? Tiedon saavutettavuus tulevaisuudessa 13. Mistä haluaisitte saada tietoa esteettömästä matkailusta? (valitkaa max.3) Internetistä, matkakohteen omalta nettisivulta Internetistä, sivulta joka kokoaisi kaikki esteettömän matkailun kohteet Matkaesitteistä Lehdistä Messuilta/tapahtumista Tuttavilta Muualta, mistä? 14. Miten haluaisitte että tiedot matkakohteen tilojen esteettömyydestä olisivat esitettyinä Internet sivuilla? (valitkaa max.2) Tiloista olisi valokuvia Tiloista olisi videoleikkeitä Tilojen esteettömyydestä olisi kerrottu tekstimuodossa Tilojen esteettömyydestä kertoisivat kuvasymbolit Tiedot esitettäisiin tarkkoina mittoina (esim. ovien leveydet) Muutoin, miten? 15. Mitkä tekijät esteettömyysnäkökulmasta ratkaisevat valitessanne lomakohdetta? (valitkaa max.2) Kohteesta oli saatavilla hyvin tietoja esteettömyydestä Kohteen palvelu on tasavertaista ja hyvää Kohde soveltuu esteettömyysratkaisuiltaan hyvin minulle Muut, mitkä? 16. Arvioikaa ympyröimällä miten tärkeinä pidätte saada tietoa seuraavista matkustuskohteen ominaisuuksista esteettömyyden näkökulmasta. Ei Erittäin Tärkeänä Melko Vähemmän lainkaan tärkeänä tärkeänä tärkeänä tärkeänä Kohteeseen matkustaminen Majoitus WC- ja peseytymistilat Ruokapalvelut Aktiviteetit Opastus- ja infopalvelut Kulkureitit

18 Liite Mitä ennakkotietoja haluaisitte saada kohteeseen matkustamisesta? (valitkaa max.2) Pääseekö kohteeseen julkisella kulkuneuvolla joka soveltuu minulle Onko kohteeseen hyvä opastus matkanvarrella Onko kohteessa liikuntaesteisten paikkoja tai muuten hyvät parkkeeraustilat, jotka ovat kohteen välittömässä läheisyydessä Muita, mitä? 18. Mitä ennakkotietoja haluaisitte saada majoituksesta? (valitkaa max.2) Miten tilat sopivat kuulovammaisille Miten tilat sopivat näkövammaisille Mittoja tiloista, kuten oviaukkojen leveydet ja tasojen korkeudet Tietoa tiloissa käytetyistä materiaaleista Tilojen varustelistan Muita, mitä? 19. Mitä ennakkotietoja haluaisitte saada wc- ja peseytymistiloista? (valitkaa max.2) Miten tilat sopivat kuulovammaisille Miten tilat sopivat näkövammaisille Mittoja tiloista, kuten oviaukkojen leveydet ja tasojen korkeudet Tietoa tiloissa käytetyistä materiaaleista Tilojen varustelistan Muita, mitä? 20. Mitä ennakkotietoja haluaisitte saada ruokapalveluista? (valitkaa max.2) Onko tarjolla tarvitsemaani erikoisruokavaliota Onko tarjolla henkilökohtaista apua Onko ruokailutiloissa toimiminen esteetöntä Muita, mitä? 21. Mitä ennakkotietoja haluaisitte saada kohteen lisäpalveluista? (valitkaa max.2) Onko opaspalveluita Onko avustajapalveluita Onko apuvälinepalveluita Pääseekö avustaja kanssasi ilmaiseksi mm. tapahtumiin Muita, mitä? 22. Mistä aktiviteeteista haluaisitte saada ennakkotietoja? (valitkaa max.3) Luontokohteista Ohjelmapalveluista Sisä- tai ulkoliikunnasta Kulttuuritarjonnasta Tapahtumista Saunomisesta, kylpylöistä ja hoidoista Muista, mistä? 23. Vapaa sana: kommentteja, kehitysideoita (saa jatkaa kääntöpuolelle) Kiitokset vastauksestanne!

19 Liite 1 5 Repäise tämä sivu irti nipusta, taita kahtia ja palauta arvontalaatikkoon, kiitos ARVONTAKUPONKI MATKAILUSTA HYVINVOINTIA ESTEETTÖMÄN MATKAILUN KEHITTÄMISHANKE Täyttämällä ja palauttamalla tämän kupongin osallistutte Lomakeskus Huhmarin 2 henkilön viikonloppupaketin arvontaan (sis. majoituksen ja aamiaisen). Arvonta suoritetaan ja voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti. Yhteystietojanne ei käytetä muuhun kuin arvonnan suorittamiseen. Nimi: Osoite: Puhelin:

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 1/2 Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Attendo Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS Kyselyn tulokset Tampereen ammattikorkeakoulu Raportti Lokakuu 215 Sosionomikoulutus 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTONHANKINTA... 4 3 TULOKSET... 5 3.1 Tulokset graafisesti...

Lisätiedot

Majoitusliikekysely 2009

Majoitusliikekysely 2009 Lappeenranta ja Imatra Valtakatu 49 :: FIN 53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358 45 137 5099 :: info@takoy.fi :: www.takoy.fi Sisällysluettelo Tiivistelmä... 1 Johdanto... 2 Hotellivierailijoiden matkustaminen...

Lisätiedot

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Kulttuuria kaikille -palvelu 4.1.2017 2 / 6 Johdanto Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen on Kulttuuria

Lisätiedot

Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden asiakaskysely 2015 ja 2016

Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden asiakaskysely 2015 ja 2016 1 Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden asiakaskysely 2015 ja 2016 Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden asiakaskyselyt toteutettiin vuosien 2015 ja 2016 keväällä. Kyselylomakkeet annettiin sillä hetkellä hoidossa/asiakkaana

Lisätiedot

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta MOSAIIKKI RY MAMU-MEDIA PALAUTEANALYYSI v. 2015 toiminnasta Palautetta Mosaiikki Ry:n ja MaMu-Median hankkeen tiedotus- ja neuvontatoiminnasta on kerätty yhteistyökumppaneilta, hankkeen asiakkailta ja

Lisätiedot

Asumispalvelutarpeen kartoitus kotona asuville kehitysvammaisille 2012

Asumispalvelutarpeen kartoitus kotona asuville kehitysvammaisille 2012 Asumispalvelutarpeen kartoitus kotona asuville kehitysvammaisille 2012 Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2010-2012 Pohjois-Karjalan osahanke Kehittämissuunnittelija Leena Suhonen Projektityöntekijä

Lisätiedot

psta Anitta Korkea-aho sosiaalityöntekijä/kehityshankkeen projektipäällikkö

psta Anitta Korkea-aho sosiaalityöntekijä/kehityshankkeen projektipäällikkö Arvoisa vastaanottaja! TOTEUTUNUT ATK-PALVELU VUONNA 2007 TAYS:n Näkökeskus on vuonna 2007 myöntänyt Teille kotona tapahtuvaa tietokoneeseen liittyvää ATK-palvelua (tietokoneen toimitus, -asennus ja/tai

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen Asiakaskyselyn 2013 tulokset

Varhaiskasvatuksen Asiakaskyselyn 2013 tulokset Varhaiskasvatuksen Asiakaskyselyn 2013 tulokset Kyselyyn vastaajia 3217 henkilöä Englanninkieliseen kyselyyn vastaajia 22 henkilöä Vastaajia yhteensä 3239 henkilöä Generated on 22.03.2013 07:50 Taustatiedot

Lisätiedot

Liite 1. Saatekirje SAATEKIRJE VAASA HYVÄ VASTAANOTTAJA

Liite 1. Saatekirje SAATEKIRJE VAASA HYVÄ VASTAANOTTAJA Liite 1. Saatekirje SAATEKIRJE VAASA 19.11.2012 HYVÄ VASTAANOTTAJA Opiskelen Vaasan ammattikorkeakoulussa sosiaali- ja terveysalan yksikössä sairaanhoitajan tutkintoon johtavassa koulutuksessa. Teen opinnäytetyönäni

Lisätiedot

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi?

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke Valtioneuvoston kanslia Projektisihteeri Karin Hautamäki VNK009:00/2011 Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke

Lisätiedot

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2011

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2011 KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 011 1.1 Yleistä kyselyn toteutuksesta Maaliskuun 011 aikana Nurmijärvellä toteutettiin Kivenkyydin kehittämiskysely Webropolnettikyselynä. Kyselyn tavoitteena oli saada tietoa

Lisätiedot

TAPAHTUMAKARTOITUS 2013

TAPAHTUMAKARTOITUS 2013 TAPAHTUMAKARTOITUS 2013 Tapahtumia Pohjois-Karjalaan hanke 2010-2013 Anna Jetsu Projektikoordinaattori 25.1.2013 1 Tapahtumakartoitus Tapahtumakartoitus toteutettiin 18.12.2012-8.1.2013 Survey Monkey kyselyn

Lisätiedot

1 Taustatietoja (rasti ruutuun)

1 Taustatietoja (rasti ruutuun) KOUVOLAN KAUPUNGIN YHTEISPALVELUPISTEIDEN ASIAKASPALVELUKYSELY Yhtspalvelupisteet ovat paikallistiedon ja ylsasioinnin keskuksia, joista saa opastusta ja ylsneuvontaa Kouvolan kaupungin ja yhtstyökumppanden

Lisätiedot

MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti. Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015

MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti. Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015 MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015 AIHE KOETTIIN KIINNOSTAVAKSI YLI TUHAT VASTAAJAA 1008

Lisätiedot

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016 RAY tukee -barometri 2016 JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN 1. Kuinka usein olet osallistunut tämän sosiaali- ja terveysalan järjestön toimintaan 12 viime kuukauden aikana? Järjestöllä tarkoitetaan tässä

Lisätiedot

Rotaryklubin jäsenkysely 20

Rotaryklubin jäsenkysely 20 Rotaryklubin jäsenkyselylomake Päiväys: 3.6.2010/REk Ryhmä: Jäsenyys Rotaryklubin jäsenkysely 20 Tämän jäsenkyselyn tarkoituksena on kartoittaa klubimme jäsenten mielipiteitä ja näkemyksiä koskien klubimme

Lisätiedot

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa Veikkaus toteutti matka-aiheisen kyselytutkimuksen ajalla 7.4. 15.4.2016 Kyselyyn vastasi 1 033 henkilöä Veikkauksen 1,8 miljoonasta kanta-asiakkaasta Yli tuhat asiakasta on kattava otos Veikkauksen kanta-asiakkaista.

Lisätiedot

Kysely kaupungin viestinnästä 2013 Kaupunkikohtainen raportti: Loviisa. FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty

Kysely kaupungin viestinnästä 2013 Kaupunkikohtainen raportti: Loviisa. FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty Kysely kaupungin viestinnästä Kaupunkikohtainen raportti: Loviisa FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty 11.12. Kaupunkeja tutkimuksessa: Loviisan kokonaisotanta: Vastausprosentti:

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2013. Taloustutkimus Oy.

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2013. Taloustutkimus Oy. HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 0 Taloustutkimus Oy Marraskuu 0 Tuomo Turja 9..0 Pauliina Aho SISÄLLYSLUETTELO. JOHDANTO....

Lisätiedot

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen 1 Taustamuuttujat Enemmistö vastaajista muodostui pienemmistä yrityksistä ja yksinyrittäjistä. Vastaajista suurin ryhmä koostuu

Lisätiedot

2014 ELÄKESELVITTELYN ASIAKASPALAUTEKYSELYN TULOKSET

2014 ELÄKESELVITTELYN ASIAKASPALAUTEKYSELYN TULOKSET 2014 ELÄKESELVITTELYN ASIAKASPALAUTEKYSELYN TULOKSET Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Taustatiedot... 3 Sukupuoli... 3 Ikä... 3 Asuinkunta... 4 Aikuissosiaalityön tai toimeentulotuen asiakkuus... 4 Oma tilanne

Lisätiedot

Valttien palaute. Väliraportti AKSELI MAKKONEN

Valttien palaute. Väliraportti AKSELI MAKKONEN Valttien palaute Väliraportti 26.11.2016 AKSELI MAKKONEN 146 vastausta 23.11.2016 mennessä Suurin osa opiskelijoita Millä alalla toimit tai opiskelet? Muu kasvatusala Hoitoala Muu, mikä? Liikunta ja vapaa-aika

Lisätiedot

JOHDANTO (1/3) JOHDANTO (3/3) JOHDANTO (2/3)

JOHDANTO (1/3) JOHDANTO (3/3) JOHDANTO (2/3) JOHDANTO (1/3) ESTEETTÖMYYS LIIKUNTA- JA LUONTOMATKAILUSSA Kyselytutkimus Lapin matkailuyrityksille Esteettömyydellä tarkoitetaan sellaista ympäristöä ja sellaisia palveluita, joita voidaan hyödyntää fyysisestä,

Lisätiedot

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

Rastita se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa omaa mielipidettä asiasta

Rastita se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa omaa mielipidettä asiasta Rastita se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa omaa mielipidettä asiasta A. Vastaajan taustatiedot Mikä on asemasi organisaatiossa? 1. Ylempi toimihenkilö 2. Työnjohtaja 3. Toimihenkilö 4. Työntekijä Minkä

Lisätiedot

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista Valitse kohde. 1 (13) 28.3.2014 Kysely kotona asuvien 15-35 -vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista A. Taustatiedot Syntymävuosi? Sukupuoli? nainen mies Äidinkieli? suomi ruotsi muu Postinumero?

Lisätiedot

TAUSTATIEDOT. 1. Minä olen asiakas omainen/läheinen

TAUSTATIEDOT. 1. Minä olen asiakas omainen/läheinen Sivu 1 / 9 TAUSTATIEDOT 1. Minä olen asiakas omainen/lähnen Seuraavat kysymykset koskevat itse asiakasta. Mikäli olet omainen/lähnen, vastaa kysymyksiin asiakkaan näkökulmasta. 2. Ikä 0-17 vuotta 18 64

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

ASIAKASKYSELY VANHEMMILLE

ASIAKASKYSELY VANHEMMILLE As ASIAKASKYSELY VANHEMMILLE Oulun kaupungin lastensuojelupalvelut on mukana Pohjois-Suomen Lasten kaste hankkeessa. Lastensuojelun kehittämisen kohteena ovat lasten ja perheiden osallisuuden vahvistaminen,

Lisätiedot

Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa?

Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa? Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa? Vastaa sen pohjalta, millaista Ruotsin paras vanhustenhoito sinun mielestäsi olisi. Yritä pohtia, miten haluaisit asioiden olevan

Lisätiedot

Kuusamon evankelis-luterilaisen seurakunnan seurakuntalaisuuskysely

Kuusamon evankelis-luterilaisen seurakunnan seurakuntalaisuuskysely Kuusamon evankelis-luterilaisen seurakunnan seurakuntalaisuuskysely Kysely on tarkoitettu kaikille seurakuntalaisille. Tavoitteena on kartoittaa vastaajien tietämystä ja ajatuksia Kuusamon ev.lut. seurakunnan

Lisätiedot

Selvitys vammaispalveluiden (palveluasumisen ja henkilökohtaisen avun) hankinnoista kunnissa.

Selvitys vammaispalveluiden (palveluasumisen ja henkilökohtaisen avun) hankinnoista kunnissa. Selvitys vammaispalveluiden (palveluasumisen ja henkilökohtaisen avun) hankinnoista kunnissa. Kenelle: Kysely kunnan vammaispalveluista vastaavalle viranhaltijalle. Kyselyn tarkoitus: Kyselyn avulla selvitetään

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (5) 38 Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2016 HEL 2017-000445 T 08 00 00 Hankenumero 0861_8 Päätös päätti merkitä tiedoksi tutkimuksen, jossa on selvitetty helsinkiläisten

Lisätiedot

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP 7.6.2012 Tausta Kuusi haastateltavaa, joista viisi osallistui keskusteluun jollain tasolla Ikähaarukka 70-83 vuotiaita Aktiivisia ikäihmisiä, käyvät säännöllisesti ikäihmisille suunnatuissa toiminnoissa

Lisätiedot

Aluksi kysymme perustietoja vastaajasta. Varsinaiset vapaa-ajanasumiseen ja kunnan kehittämiseen liittyvät kysymykset löytyvät myöhemmistä osiosta

Aluksi kysymme perustietoja vastaajasta. Varsinaiset vapaa-ajanasumiseen ja kunnan kehittämiseen liittyvät kysymykset löytyvät myöhemmistä osiosta Kysely Vaalan vapaa-ajanasukkaille Hyvä Vaalan vapaa-ajanasukas! Tervetuloa vastaamaan Vaalan kunnan vapaa-ajanasukkaille suunnattuun kyselyyn. Vaala haluaa saada vapaa-ajanasukkaansa viihtymään paikkakunnalla

Lisätiedot

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Julkisessa keskustelussa nostetaan ajoittain esille väitteitä siitä, haluavatko miehet vai naiset seksiä useammin ja joutuvatko jotkut elämään seksuaalisessa

Lisätiedot

Metsäpirtin multa. Asiakastyytyväisyyskysely 2015

Metsäpirtin multa. Asiakastyytyväisyyskysely 2015 Metsäpirtin multa Asiakastyytyväisyyskysely 2015 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority 2 Helsingin

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Ikäihmisten palvelut asumispalvelut

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Ikäihmisten palvelut asumispalvelut Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Ikäihmisten palvelut asumispalvelut 9.2.2015 Mikko Kesä Meiju Ahomäki Jari Holttinen YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Palveluiden käyttäjien profiili Palveluiden käyttö

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRI Tietoa järjestöille

RAY TUKEE BAROMETRI Tietoa järjestöille RAY TUKEE BAROMETRI 2016 Tietoa järjestöille MIKÄ RAY TUKEE -BAROMETRI ON? Raha-automaattiyhdistyksen suunnittelema RAY tukee -barometri on erityyppisten järjestöjen ja avustuskohteiden kohderyhmille suunnattu,

Lisätiedot

LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI

LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI 2013 LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI RAUTALAMMIN KUNTA LIIKUNTATOIMI Liikuntakysely Rautalammin kunnan työikäisille (16-64v.) toteutettiin tammi-helmikuussa 2013. Liikuntakyselyn tavoitteena oli kartoittaa työikäisten

Lisätiedot

Vastausten määrä: 68 Tulostettu :23:50

Vastausten määrä: 68 Tulostettu :23:50 Vastausten määrä: 68 Tulostettu 7.5.2010 14:23:50 Poiminta 1.1 Minkä erikoiskirjaston / tutkimuslaitoksen palveluja arvioit (valitse yksi vaihtoehto) = 12 (Museoviraston kirjasto) 1.1 Minkä erikoiskirjaston

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki. Ikäihmisten palvelut ympärivuorokautinen hoiva

Hämeenlinnan kaupunki. Ikäihmisten palvelut ympärivuorokautinen hoiva Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2011 Ikäihmisten palvelut ympärivuorokautinen hoiva Tutkimusraportti 11.1.2012 MIKKO KESÄ MERJA LEHTINEN JUUSO HEINISUO INNOLINK RESEARCH OY TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

Dnro 92/07/70/702/2014 1 (5) Kysymykset tarjouspyynnöstä ja tilaajan tarkennukset tarjouspyyntöön 27.3.2014

Dnro 92/07/70/702/2014 1 (5) Kysymykset tarjouspyynnöstä ja tilaajan tarkennukset tarjouspyyntöön 27.3.2014 Dnro 92/07/70/702/2014 1 (5) Hankinta: LIIKKUMISTUTKIMUS 2014, Dnro 92/07/70/702/2014 Tässä Liikkumistutkimus 2014:n tekoa koskevaan tarjouspyyntöömme Dnro 92/07/70/702/2014 esitetyt kysymykset ja niihin

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 0 toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille huhtikuussa 0. Vuoden 0 seurantaan liittyvä kysely

Lisätiedot

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Esittäjän nimi 24.11.2014 1 Sisältö: Keskeisiä tuloksia Aineiston kuvailu Taustatiedot (Sp, ikä, yliopisto, tutkinnot, vuosikurssi, opintopisteet)

Lisätiedot

Mitä kuuluu isä? Mannerheimin Lastensuojeluliiton valtakunnallisen isäkyselyn satoa. 5.3.2009 Mirjam Kalland, MLL Maija Säkäjärvi, Sosiaalikehitys Oy

Mitä kuuluu isä? Mannerheimin Lastensuojeluliiton valtakunnallisen isäkyselyn satoa. 5.3.2009 Mirjam Kalland, MLL Maija Säkäjärvi, Sosiaalikehitys Oy Mitä kuuluu isä? Mannerheimin Lastensuojeluliiton valtakunnallisen isäkyselyn satoa 5.3.2009 Mirjam Kalland, MLL Maija Säkäjärvi, Sosiaalikehitys Oy Kyselyllä haluttiin tietoa Millainen toiminta kiinnostaa

Lisätiedot

IPA Kyselylomake valinnoista ja osallistumisesta jokapäiväisessä elämässä

IPA Kyselylomake valinnoista ja osallistumisesta jokapäiväisessä elämässä IPA Kyselylomake valinnoista ja osallistumisesta jokapäiväisessä elämässä Vastaajan nimi: Päivämäärä: Johdanto Tämän lomakkeen kysymykset koskevat päivittäisiä toimintojasi. Pyrimme saamaan käsityksen

Lisätiedot

E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.)

E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.) E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.) SeAMK:n Kirjasto- ja tietopalvelun opiskelijoiden syyskuussa 2010 tekemän E-kirjakyselyn tuloksia TAUSTATIETOJA Kyselytutkimus

Lisätiedot

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi Tulokset kyselystä -potilasversioiden kehittämiseksi Tiina Tala, Mari Honkanen, Kirsi Tarnanen, Raija Sipilä 30.9.2015 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Sisältö 1 Kyselyn tavoite... 3 2 Kyselyn vastaajat...

Lisätiedot

Kyselytutkimus. Yleistä lomakkeen laadinnasta ja kysymysten tekemisestä - 1. Yleistä lomakkeen laadinnasta ja kysymysten tekemisestä - 2

Kyselytutkimus. Yleistä lomakkeen laadinnasta ja kysymysten tekemisestä - 1. Yleistä lomakkeen laadinnasta ja kysymysten tekemisestä - 2 Kyselytutkimus Graduryhmä kevät 2008 Leena Hiltunen 29.4.2008 Yleistä lomakkeen laadinnasta ja kysymysten tekemisestä - 1 Kysymysten tekemisessä kannattaa olla huolellinen, sillä ne luovat perustan tutkimuksen

Lisätiedot

FSD1317 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2002

FSD1317 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2002 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1317 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2002 Kyselylomaketta hyödyntävien

Lisätiedot

Kansalaisten asenteet rakennetun ympäristön esteettömyyteen liittyen. Tutkimuksen keskeisimmät tulokset Tiedekeskus Heureka 20.6.

Kansalaisten asenteet rakennetun ympäristön esteettömyyteen liittyen. Tutkimuksen keskeisimmät tulokset Tiedekeskus Heureka 20.6. Kansalaisten asenteet rakennetun ympäristön esteettömyyteen liittyen Tutkimuksen keskeisimmät tulokset Tiedekeskus Heureka 20.6.2016 Esteettömyystutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti Invalidiliiton

Lisätiedot

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi?

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi? ASIAKASPALAUTE Tämän asiakaspalaute keskustelun tarkoituksena on asiakkaan saamien palveluiden kehittäminen. Kysymyksiin vastataan keskustelemalla asiakkaan (ja omaisen) kanssa. Kotihoidon työntekijä osallistuu

Lisätiedot

Esteettömyys ja turvallisuus kotona - tapahtuma Tiistai 9.10.2012, Kitee. Esteetön ja turvallinen koti- käytännön esimerkkejä.

Esteettömyys ja turvallisuus kotona - tapahtuma Tiistai 9.10.2012, Kitee. Esteetön ja turvallinen koti- käytännön esimerkkejä. Esteettömyys ja turvallisuus kotona - tapahtuma Tiistai 9.10.2012, Kitee Esteetön ja turvallinen koti- käytännön esimerkkejä Timo Ekroos ISAK- koordinaattori Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu/ Muotoilun

Lisätiedot

Työn voimavarat ja vaatimukset kaupan alalla

Työn voimavarat ja vaatimukset kaupan alalla Taulukkoraportti Työn voimavarat ja vaatimukset kaupan alalla Tässä taulukkoraportissa verrataan kaupan esimiesten ja myymälätyöntekijöiden työn voimavaroja, vaatimuksia ja hyvinvointia. Kysely toteutettiin

Lisätiedot

LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto.

LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto. LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto.. LIITE 2. Sysmän kirkonseudun kulttuurimaisema. RKY aluerajaus, Museovirasto 2009. LIITE 3. Asukaskyselyn

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2015. Taloustutkimus Oy.

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2015. Taloustutkimus Oy. HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 05 Taloustutkimus Oy Marraskuu 05 Tuomo Turja 09..05 SISÄLLYSLUETTELO. JOHDANTO.... Tutkimuksen

Lisätiedot

KIIKALAN HÄRJÄNVATSAN MAA-AINESOTON YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

KIIKALAN HÄRJÄNVATSAN MAA-AINESOTON YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI ASUKASKYSELY KIIKALAN HÄRJÄNVATSAN MAA-AINESOTON YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI Tämä kysely liittyy Kiikalan kunnan Saarenkylän harjualueen eli ns. Härjänvatsan alueen maa-ainesoton ympäristövaikutusten

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2015 Lasten ja nuorten palvelut Opetus. Mikko Kesä Meiju Ahomäki Jari Holttinen

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2015 Lasten ja nuorten palvelut Opetus. Mikko Kesä Meiju Ahomäki Jari Holttinen Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2015 Lasten ja nuorten palvelut Opetus Mikko Kesä Meiju Ahomäki Jari Holttinen TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan lasten ja nuorten palveluiden perusopetuksen

Lisätiedot

Tarvekyselyraportti: Suomenkieliset palvelut Karlskogan kunnassa

Tarvekyselyraportti: Suomenkieliset palvelut Karlskogan kunnassa Tarvekyselyraportti: Suomenkieliset palvelut Karlskogan kunnassa Anne Ågren Suomen kielen hallintoalueen kehittäjä Heinäkuu 2014 Sisällysluettelo Tausta, tarkoitus ja toteutus Vastausprosentti Toiminnat

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Mediakyselyn tulokset

Mediakyselyn tulokset Teetimme Tammikuussa 2016 kyselyn lasten mediakäyttäytymisestä Kankaan päiväkodin esikoululaisten ja Kankaan koulun 1-4- luokkalaisten vanhemmilla. Kyselyn avulla oli tarkoitus kartoittaa lasten sosiaalisen

Lisätiedot

Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä

Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä Päivi Urrila Hämeenlinnan seudullisen ympäristötoimen monisteita 14 2008 Hämeenlinnan kaupunki Urrila,

Lisätiedot

Varjomaailma sarjakuvan ja verkkosivuston vastaanotto. Tuuli Erkko Varjomaailma hankkeen loppuseminaari 12.5.2008

Varjomaailma sarjakuvan ja verkkosivuston vastaanotto. Tuuli Erkko Varjomaailma hankkeen loppuseminaari 12.5.2008 Varjomaailma sarjakuvan ja verkkosivuston vastaanotto Tuuli Erkko Varjomaailma hankkeen loppuseminaari 12.5.2008 Varjomaailma sarjakuva Sarjakuvaa jaettiin 70 000 kappaletta yli 1000 kouluun, koko Suomen

Lisätiedot

MITÄ VOIMME OPPIA KANSALAISKYSELYSTÄ?

MITÄ VOIMME OPPIA KANSALAISKYSELYSTÄ? TURUN YLIOPISTO MITÄ VOIMME OPPIA KANSALAISKYSELYSTÄ? Sirkka-Liisa Kivelä professori, ylilääkäri KYSELYTUTKIMUS Suoritettiin heinäkuussa 2008 puhelinkyselyinä Osallistujat: 35 55 vuotiaat (N=501) 65 70

Lisätiedot

Lakineuvonnan näkökulma: kehitysvammaisten lasten perusopetuksen haasteita

Lakineuvonnan näkökulma: kehitysvammaisten lasten perusopetuksen haasteita Lakineuvonnan näkökulma: kehitysvammaisten lasten perusopetuksen haasteita Perusopetuksen iltapäivä, Jyväskylä 28.9.2016 Tanja Salisma, lakimies, Kehitysvammaisten Tukiliitto ry 1 Tukiliiton neuvontapalvelut

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry Tässä kyselyssä järjestötoiminta = Rauman Friski Tuult ry:n toiminta Kyselyitä lähetettiin marraskuussa yhdistyksen jäsenkirjeen mukana kappaletta. Kyselyn vastausprosentti oli, % JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN

Lisätiedot

Suhtautuminen digitaaliseen televisioon. Puhelinhaastattelu maaliskuussa 2005

Suhtautuminen digitaaliseen televisioon. Puhelinhaastattelu maaliskuussa 2005 Suhtautuminen digitaaliseen televisioon Puhelinhaastattelu maaliskuussa 2005 Tausta Tutkimuksella selvitettiin, mitä tiedetään digitaaliseen televisioon siirtymisestä sekä miten muutokseen suhtaudutaan

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

TURUN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN ENNEN-JÄLKEEN TUTKIMUS. Yhteenveto keväällä 2014 ja syksyllä 2015 tehdyistä tutkimuksista

TURUN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN ENNEN-JÄLKEEN TUTKIMUS. Yhteenveto keväällä 2014 ja syksyllä 2015 tehdyistä tutkimuksista TURUN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN ENNEN-JÄLKEEN TUTKIMUS Yhteenveto keväällä 2014 ja syksyllä 2015 tehdyistä tutkimuksista SISÄLTÖ 1. Tutkimuksen toteutus 2. Matkustajakysely, perustiedot 3. Matkustajakysely,

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEET. Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä

IKÄÄNTYNEET. Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä IKÄÄNTYNEET Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä MIHIN TIEDOT PERUSTUVAT? Seniorikyselyyn vastasi 89 yli 65-vuotiasta pieksämäkeläistä. Vastaajiksi on valikoitunut liikunnallisesti erittäin

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN

KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN Kehittämiskoordinaattori Tuula Ekholm Liittyminen KKE -hankekokonaisuuteen

Lisätiedot

Itä-Suomen seudulliset liikkumistutkimukset Itä-Suomen liikkumistutkimus 2015

Itä-Suomen seudulliset liikkumistutkimukset Itä-Suomen liikkumistutkimus 2015 Itä-Suomen seudulliset liikkumistutkimukset 2015 Itä-Suomen liikkumistutkimus 2015 30.12.2015 2 Kalvosarjan sisältö Tutkimuksen taustatietoja Liikkumisen erityispiirteitä maakunnat ja Itä-Suomi seudut

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen etsivässä nuorisotyössä

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen etsivässä nuorisotyössä Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen etsivässä nuorisotyössä Riitta Kinnunen, asiantuntija Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Pohjois-Suomen etsivän nuorisotyön päivät, Joutenlampi 10.11.2016 Sovari

Lisätiedot

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat Matkatyö vie miestä 5.4.2001 07:05 Tietotekniikka on helpottanut kokousten valmistelua, mutta tapaaminen on silti arvossaan. Yhä useampi suomalainen tekee töitä lentokoneessa tai hotellihuoneessa. Matkatyötä

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki Kotihoidon asiakaskysely

Jyväskylän kaupunki Kotihoidon asiakaskysely Jyväskylän kaupunki Kotihoidon asiakaskysely 2014 20.5.2014 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset Sisällys 1 1. Yleistä tutkimuksesta

Lisätiedot

Kotunet. - julkaisuja 1. Kehitysvammaliiton jäsenkysely: toiminnalla jäsenten kannatus. Leena Matikka. Sisältö. Julkaisija

Kotunet. - julkaisuja 1. Kehitysvammaliiton jäsenkysely: toiminnalla jäsenten kannatus. Leena Matikka. Sisältö. Julkaisija Kotunet - julkaisuja 1 Sisältö Kehitysvammaliiton monipuolisella toiminnalla jäsenten kannatus 2 Kyselyn toteutus 2 Vastausten edustavuus 3 Vastanneiden henkilöiden kuvailu 4 Tulokset 4 Leena Matikka Kehitysvammaliiton

Lisätiedot

Kysely sähköisten palveluiden käytöstä Pudasjärvellä

Kysely sähköisten palveluiden käytöstä Pudasjärvellä Raportti 1 (13) Kysely sähköisten palveluiden käytöstä Pudasjärvellä Vastaajien perustiedot Kyselyn tarkoituksena oli selvittää, miten pudasjärveläiset käyttävät sähköisiä palveluita ja mitä palveluita

Lisätiedot

PVO Vesivoima Oy Kollajan ympäristövaikutusten arviointi

PVO Vesivoima Oy Kollajan ympäristövaikutusten arviointi Ramboll Finland Oy Knowledge taking people further PVO Vesivoima Oy Kollajan ympäristövaikutusten arviointi Porotalouskysely 13.1.2009 PVO Vesivoima Oy Kollajan ympäristövaikutusten arviointi Porotalouskysely

Lisätiedot

Asukastutkimus 2016 Pirkkalan kunta 3.6.2016. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen

Asukastutkimus 2016 Pirkkalan kunta 3.6.2016. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen Asukastutkimus Pirkkalan kunta 3.6. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset Yleistä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvirasto omaishoitokysely. Sosiaali- ja terveysvirasto omaishoitokysely 220104274

Sosiaali- ja terveysvirasto omaishoitokysely. Sosiaali- ja terveysvirasto omaishoitokysely 220104274 Sosiaali- ja terveysvirasto omaishoitokysely Vastaajien prosenttiosuudet palvelualueittain Etelän palvelualue 23 Lännen palvelualue 15 Pohjoisen palvelualue 26 Idän palvelualue 29 Sve (ruotsinkieliset)

Lisätiedot

Kirjastoautopalvelujen asiakaskysely Yhteenveto yhteisöasiakkaiden kyselystä

Kirjastoautopalvelujen asiakaskysely Yhteenveto yhteisöasiakkaiden kyselystä Kirjastoautopalvelujen asiakaskysely 2012 Yhteenveto yhteisöasiakkaiden kyselystä Sisältö 1 Kirjastoautopalvelujen asiakaskyselyn toteutus...2 2 Kirjastopalveluiden käyttö...3 2.1 Kirjastoautossa ja pää-

Lisätiedot

Projektityö. Vuosina vastavalmistuneiden vastauksista poimittua. Suunnittelija Outi Suorsa. UEF // University of Eastern Finland

Projektityö. Vuosina vastavalmistuneiden vastauksista poimittua. Suunnittelija Outi Suorsa. UEF // University of Eastern Finland Projektityö Vuosina 2010-14 vastavalmistuneiden vastauksista poimittua Suunnittelija Outi Suorsa Taustatiedot Tiedot perustuvat v.2011-2015 vastavalmistuneille tehdystä kyselystä (vuosina 2010-2014 loppututkinnon

Lisätiedot

Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta

Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta 2 JOHDANTO JA YHTEENVETO Korkeatasoinen ja toimiva lentoliikenne on merkittävä osa alueiden kilpailukykyä. Tämän vuoksi Pohjois- Karjalan maakuntaliitto osallistuu

Lisätiedot

Heinola Resort 2012-2014 t12206 1

Heinola Resort 2012-2014 t12206 1 Heinola Resort 2012-2014 t12206 1 Lomakeluonnos Infoteksti: 1. Hyvää päivää. Olen N.N. Taloustutkimus Oy:stä. Teemme parhaillaan tutkimusta vapaa-ajan asumisesta ja palvelujen käytöstä Heinolan seudulla.

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Joensuun seutu. Kaupaks -hanke. Joensuun seudull

Joensuun seutu. Kaupaks -hanke. Joensuun seudull Joensuun seutu Kaupaks -hanke tain im o t e ik li lu e lv Kaupan ja pa inen m ä t it h e k n je ö t ympäris a Joensuun seudull PALVELUTUTKIMUS PETROSKOISSA 12/2012-1/2013 Selvitimme, mitkä ovat venäläisten

Lisätiedot

ASIAKASKYSELY ENVERA. Taloustutkimus Oy Pauliina Aho 20.11.2015

ASIAKASKYSELY ENVERA. Taloustutkimus Oy Pauliina Aho 20.11.2015 ASIAKASKYSELY ENVERA Taloustutkimus Oy Pauliina Aho 20.11.2015 Tutkimuksen toteutus Tutkimuksen toteuttaja, kohderyhmä, tavoite ja sisältö Taloustutkimus toteutti tämän tutkimuksen Envera Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

Senioreille kysely tietotekniikan ja internetin käyttöstä

Senioreille kysely tietotekniikan ja internetin käyttöstä Senioreille kysely tietotekniikan ja internetin käyttöstä 1. Ikä 30-39 1.1% 4 40-49 1.7% 6 50-59 13.6% 49 60-69 56.7% 204 70-79 23.3% 84 80-89 3.6% 13 90 -> 0.0% 0 answered question 360 skipped question

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen. Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen. Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

Kuntalaiskysely Eno. Pasi Saukkonen

Kuntalaiskysely Eno. Pasi Saukkonen Kuntalaiskysely Pasi Saukkonen 27.10.2015 (131 vastausta) % Koko aineisto (n. 500 vastausta) 0 20 40 60 80 100 4% Kaupunkilainen vai maalainen? Oletko mielestäsi kaupunkilainen maalainen 67 % a) kaupunkilainen

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA ASUNTOSUUNNITTELUSTA

AJANKOHTAISTA ASUNTOSUUNNITTELUSTA 17.11.2015 AJANKOHTAISTA ASUNTOSUUNNITTELUSTA SELVITYKSEN TULOKSIA ARA:N ERITYISRYHMÄ- KOHTEIDEN TILAMITOITUS SELVITYKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET Ramboll Management Consulting toteutti yhdessä Arkkitehtitoimisto

Lisätiedot

Avopalvelujen asiakaspalautekysely 2012

Avopalvelujen asiakaspalautekysely 2012 Avopalvelujen asiakaspalautekysely 2012 Tulokset Aidosti asiakaslähtöiset avopalvelut Katriina Piironen Avopalvelujen hallinto 4.12.2012 Avopalvelujen asiakaskysely 29.10.-11.11.2012 Tampereen sosiaali-

Lisätiedot

Minun arkeni. - tehtäväkirja

Minun arkeni. - tehtäväkirja Minun arkeni - tehtäväkirja 1 Hyvä kotihoidon asiakas, Olet saanut täytettäväksesi Minun arkeni -tehtäväkirjan. ALUKSI Kirjanen tarjoaa sinulle mahdollisuuden pysähtyä tarkastelemaan arkeasi ja hyvinvointiisi

Lisätiedot