POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Itsenäisen Suoriutumisen Innovaatiokeskus ISAK. Maija Laasonen ESTEETTÖMÄN MATKAILUN ASIAKASKYSELYN TULOKSET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Itsenäisen Suoriutumisen Innovaatiokeskus ISAK. Maija Laasonen ESTEETTÖMÄN MATKAILUN ASIAKASKYSELYN TULOKSET"

Transkriptio

1 POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Itsenäisen Suoriutumisen Innovaatiokeskus ISAK Maija Laasonen ESTEETTÖMÄN MATKAILUN ASIAKASKYSELYN TULOKSET Matkailusta hyvinvointia esteettömän matkailun kehittämishanke Elokuu 2010

2 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO Asiakaskyselyn toteutuksen tarve Toteutusajankohta ja paikka Tutkimustyyppi ja aineistonkeruumenetelmä Otanta Toteutus Tuloksien käsittely Tuloksien saavutettavuus ASIAKASKYSELYN TULOKSET Taustatietoa asiakaskyselyyn vastanneista Esteettömyystietojen saavutettavuus Matkakohteiden toimintojen erittelyä ASIAKASKYSELYYN VASTANNEET RYHMITTÄIN Liikuntarajoitteiset Eläkeläiset Lastenrattaiden kanssa liikkuvat Muut ryhmät Palvelukeskuksissa saatuja huomioita YHTEENVETO LÄHTEET LIITTEET Liite 1 Esteettömien matkailupalveluiden asiakaskysely

3 3 1 JOHDANTO Tämä raportti esittelee esteettömän matkailun asiakaskyselyn toteutusta ja tuloksia. Esteettömän matkailun asiakaskysely on osa Matkailusta hyvinvointia - esteettömän matkailun kehittämishanketta, jonka tarkoituksena on kehittää esteettömien luontomatkailukohteiden arviointimenetelmää sekä ohjeistaa luontomatkailualan toimijoita kohti esteettömiä ratkaisuja. Asiakaskyselyllä kerättävää tietoa käytetään hyväksi esteettömien matkailupalvelujen käyttäjille tarkoitetun tiedonsaannin parantamisessa. Hankkeen toteuttaja on Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu ja sen yhteydessä toimiva Itsenäisen Suoriutumisen Innovaatiokeskus ISAK. Hanke on EAKR-rahoitteinen ja sen paikallisia rahoittajia ovat Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä Joensuun seudun kehittämisyhtiö JOSEK Oy. 1.1 Asiakaskyselyn toteutuksen tarve Esteettömän matkailun asiakaskysely päätettiin toteuttaa, sillä haluttiin saada selville esteettömien matkailupalveluiden käyttäjien mielipiteitä muun muassa siitä, mitä tietoja he etsivät Internetistä lomaa suunnitellessaan ja matkakohdetta valikoidessaan sekä mitkä tekijät ratkaisevat esteettömyysnäkökulmasta asiakkaan valikoidessa lomakohdetta. Tieto äsken esitellyistä asioista on tärkeää hankkeessa toteutettavaa esteettömien matkailupalveluiden koeluokittelua kehitettäessä, jotta tulevasta palvelusta olisi asiakkaille ja yrityksille todellista hyötyä. Asiakaskyselyn tavoitteena oli siis kartoittaa, mitä tietoja käyttäjät haluavat saada esteettömistä matkailupalveluista ja mistä he sitä etsivät. 1.2 Toteutusajankohta ja paikka Asiakaskysely toteutettiin kesä-elokuun 2010 aikana. Kesäkuussa perehdyttiin pääsääntöisesti kyselylomakkeen laatimiseen ja asiakasryhmien valikoimiseen. Heinäkuu oli aineistonkeruuaikaa ja elokuu saadun aineiston käsittelyä. Matkailusta hyvinvointia esteettömän matkailun kehittämishanke on maakunnallinen, joten asiakaskyselyn luonteva toteutuspaikka oli Pohjois-Karjala, jossa matkai-

4 4 lusesonki painottuu heinäkuulle. Kysely haluttiin toteuttaa matkailusesongin aikaan, jotta saataisiin mahdollisimman paljon vastauksia. 1.3 Tutkimustyyppi ja aineistonkeruumenetelmä Asiakaskyselyn tutkimustyyppi on sekoitus kvantitatiivista eli määrällistä ja kvalitatiivista eli laadullista tutkimusta. Asiakaskyselylomake on laadittu suurimmissa määrin perinteisempää tutkimuslinjaa eli kvantitatiivista tutkimusta käyttäen. Kysyttäessä kuinka usein matkustatte lomallanne tai minkä kestoisia matkanne yleensä ovat, halutaan saada selville tarkkoja määriä, lukuja ja aikoja, joka viittaa kvantitatiiviseen tutkimukseen. Myös otanta muodostuu kvantitatiivisen tutkimuksen mukaan otoksesta ja perusjoukosta. Kun kyselylomakkeessa kysytään, miten tärkeänä vastaaja pitää esimerkiksi aktiviteetteja tai onko hänellä lisäkommentteja, on kysymys kvalitatiivisesta tutkimuksesta. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, ) Aineistonkeruumenetelmässä päädyttiin kyselylomakkeeseen, jossa suurin osa kysymyksistä on monivalintakysymyksiä. Osassa monivalintakysymyksessä oli lisävastausvaihtoehtona vielä avoin kysymys. Kokonaan avoimia kysymyksiä ei ollut kuin yksi lomakkeen lopussa, jossa annettiin vastaajalle mahdollisuus lisähuomioiden jättämiseen. Lisäksi oli vielä yksi asteikkoihin perustuva kysymystyyppi, jolla kartoitettiin tiettyjen asioiden tärkeyttä. Avoimia kysymyksiä haluttiin välttää, sillä niihin vastaaminen vaatii vastaajalta enemmän aikaa ja tietoa aiheesta verrattuna monivalintakysymyksiin. Monivalintakysymysten vastauksia on myös paljon helpompi verrata toisiinsa kuin avointen kysymysten vastauksia, jonka myötä tulosten käsittely helpottuu. Kyselylomakkeesta pyrittiin luomaan mahdollisimman esteetön eli helposti ymmärrettävä ja vastattava, sekä kohtuullisessa sivumäärässä pysyvä. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, ) Haastattelua käytettiin aineistonkeruussa vain muutamia kertoja. Tämä menetelmä oli käytössä silloin, kun kyselyyn vastaaja ei pystynyt itse vastaamaan lomakkeeseen esimerkiksi näkö- tai kehitysvammaisuuden vuoksi. Myös palvelukeskusten työntekijöihin sovellettiin haastattelua, sillä he vastasivat suurem-

5 5 man ihmisjoukon puolesta, jonka vuoksi lomakkeelle vastaaminen olisi ollut hankalaa. 1.4 Otanta Asiakaskyselyn otannassa perusjoukoksi määritettiin kaikki Suomen esteettömien matkailupalveluiden käyttäjät. Kuitenkin käytännössä kyselyn toteuttaminen näin suurelle joukolle tämän hankkeen tiimoilta olisi täysi mahdottomuus, siksi heidän joukostaan poimittiin satunnaisotannalla Pohjois-Karjalassa heinäkuun 2010 aikana asuvia tai vierailevia esteettömien matkailupalveluiden käyttäjiä. Tällaisia käyttäjiä ovat muun muassa liikuntarajoitteiset ja lastenrattaiden kanssa liikkuvat, sekä kehitys-, näkö- ja kuulovammaiset. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, ) Yhteyttä otettiin Matkailusta hyvinvointia hankkeen yhteistyötahoihin ja paikallisiin järjestöihin, jotta löydettäisiin sopivia haastattelupaikkoja, sekä kohteita joihin asiakaskyselyitä voisi jättää palautuslaatikon kanssa. Valitettavasti suurin osa järjestöistä on kesäkuukausina lomalla, joten heidän kauttaan oli vaikeaa tavoittaa mahdollisia haastatteluun vastaajia. Siispä oli panostettava matkailukohteisiin, jossa ehdotettiinkin useasti hyvää ajankohtaa haastattelujen teolle. Tavoitteeksi vastausten määrälle asetettiin 50 kappaletta. 1.5 Toteutus Kyselylomakkeita sijoitettiin palautuslaatikon kanssa Hyvärilän matkailu- ja nuorisokeskukseen, Lomakoti Haapalahteen, Kuntoutuskeskus Pääskynpesään ja Parppeinvaaran Runokylään. Lomakkeet olivat asiakkaiden täytettävissä viikosta kolmeen viikkoon heinäkuun aikana. Asiakkaiden itsenäisesti täytettäväksi jätettyjen lomakkeiden lisäksi kyselyä toteutettiin vierailemalla tapahtumissa, palvelukeskuksissa ja sovituissa tapaamisissa. Tällaisia kohteita olivat muun muassa Möhkön retkiviikko, Menninkäisen palvelukoti, Lomakeskus Huhmari, Pielisen Karjalan ikäihmisten kehittämisyksikkö Karpalo, sekä Sepänpihan, Suvituulen ja Koivupihan palvelukeskukset.

6 6 Näissä kohteissa kyselyjen täyttäminen toteutui pääsääntöisesti henkilöiden itse täyttämänä. Jos itse täyttäminen ei onnistunut, täyttäminen tapahtui haastattelemalla. Aineiston keruussa pyrittiin välttämään puhelimen tai sähköpostin välityksellä jätettäviä asiakaskyselyitä, sillä pelättiin vastausten jäävän niiden kautta vähäisiksi. Muutaman sähköpostitse lähetetyn kyselyn tuloksena saatiin kuitenkin puolisenkymmentä vastausta. Vastausten määrän turvaamiseksi käytettiin houkuttimena vastanneiden kesken suoritettavaa arvontaa, jonka palkintona oli Lomakeskus Huhmarin kahden henkilön viikonloppupaketti. 1.6 Tuloksien käsittely Asiakaskyselyn aineisto oli koossa elokuun alkuun mennessä, jonka jälkeen aloitettiin tulosten käsittely. Vastanneet jaettiin kahdeksaan ryhmään: liikuntarajoitteisiin, allergisiin, eläkeläisiin, lasten rattaiden käyttäjiin, kehitysvammaisiin, kuulovammaisiin, näkövammaisiin ja palvelukeskusten työntekijöihin. Tämän jälkeen vastaukset koottiin myös yhdeksi tiedostoksi, josta voidaan lukea kyselyn tulokset kaikkien vastanneiden näkökulmasta. Tuloksista tehtiin loppuraportti tekstitiedoston ja diaesityksen muotoon. 1.7 Tuloksien saavutettavuus Esteettömän matkailun asiakaskyselyn tulokset ovat nähtävillä Matkailusta hyvinvointia -hankkeen Internet-sivuilla osoitteessa Lisäksi tulokset esitellään Mutkaton matka seminaarissa Nurmeksen Hyvärilässä Tuloksia voi myös tilata tulosteina hankkeen projektisihteeriltä Riitta Ikoselta sähköpostitse, osoitteesta

7 7 2 ASIAKASKYSELYN TULOKSET Asiakaskyselyn tulokset luvussa analysoidaan esteettömän matkailun asiakaskyselyn tuloksia. Eriteltyinä ovat vastanneiden taustatiedot, esteettömyystietojen saavutettavuus sekä matkailukohteiden toiminnot. 2.1 Taustatietoa asiakaskyselyyn vastanneista Naisia vastanneista on 72 % ja miehiä 28 %. Vastanneiden keski-ikä on 55,5 vuotta ja suurin vastanneiden ryhmä on vuotiaat (28 %). Keskimäärin vastanneet ovat pienituloisia, sillä 26 %:lla kotitalouden yhteenlasketut tulot veroja vähentämättä ovat alle euroa. 32 %:lla euroa ja 30 %:lla euroa. Noin puolet vastanneista on eläkkeellä, neljännes työssäkäyviä ja 12 % kotona lasten kanssa olevia henkilöitä. Loput vastanneista ovat työttömiä ja opiskelijoita. Vastanneista yli puolet asuu Pohjois-Karjalassa, reilu 20 % Länsi-Suomessa ja loput muualla Suomessa. Suurin syy esteettömien matkailupalveluiden tarpeeseen on liikuntarajoite (40 %:lla vastanneista), seuraavaksi suurin syy on vanhuus (20 %) ja kolmanneksi suurin syy lastenrattaiden kanssa liikkuminen (15 %). Vastanneet matkustavat vapaa-ajallaan noin 1-4 kertaa vuodessa (35 %), hieman sitä useammin (24 %) tai harvemmin (21 %). Vain pieni osa vastanneista matkustaa useammin kuin kerran kuukaudessa (7 %). Vastanneiden matkat suuntautuvat eniten Pohjois-Karjalaan (30 %) ja Etelä-Suomeen (22 %), sitten ulkomaille (18 %) ja Lappiin (14 %). Oulun seutu (2 %) ja Länsi-Suomi (5 %) eivät ole niinkään suosittuja matkailuseutuja. Suosituimpia matkojen kestoja ovat päivän (26 %), 3-5 päivän (30 %), sekä noin viikon matkat (26 %). Sen sijaan yli viikon matkoja tekee vain 7 % vastanneista. Matkustusseuraksi valikoidaan usein miten perhe (43 %), joka jättää taakseen ystävät (22 %), ryhmät (17 %) ja yksin matkustamisen (18 %).

8 8 2.2 Esteettömyystietojen saavutettavuus Seuraavassa esitellään miten ja mistä vastanneet kokevat saavansa tietoa esteettömistä matkailupalveluista nyt ja tulevaisuudessa. Vastanneista 39 % prosenttia koki saavansa tietoa esteettömistä matkailupalveluista erittäin hyvin tai hyvin, kun taas 48 %:n mielestä tietoa löytää vain jotenkuten, hankalasti tai ei mitenkään. Tietoa haetaan tällä hetkellä eniten kohteiden Internet sivuilta (35 %) ja matkaesitteistä (29 %). Tulevaisuudessa tietoa haluttaisiin löytää yhä enenevissä määrin sähköisesti, sillä vastanneista 45 % toivoi tiedon löytyvän joko kohteen omalta nettisivulta (22 %) tai nettisivulta, joka kokoaisi kaikki esteettömät matkailupalvelut (23 %). Myös matkaesitteistä (26 %) tietojen toivottaisiin löytyvän jatkossakin. Tiedot esteettömyydestä toivottaisiin esitettävän mieluiten valokuvin (39 %) ja tekstillä (31 %). 2.3 Matkakohteiden toimintojen erittelyä Seuraavassa esitellään mitä ennakkotietoja halutaan saada esteettömyysnäkökulmasta seuraavista matkakohteen palveluista. Esille on nostettu matkakohteen valikoiminen, kohteeseen matkustaminen, majoitus, wc- ja peseytymistilat, ruokapalvelut, lisäpalvelut sekä aktiviteetit. Matkakohteen valikoimisessa ratkaisevaa on palvelun hyvätaso ja tasavertaisuus puolelle vastanneista. 28 %:lle on tärkeää, että kohde soveltuu esteettömyysratkaisultaan juuri hänelle ja 22 %:lle, että kohteen esteettömyydestä on hyvin saatavilla ennakkotietoja. Matkakohteeseen matkustamisesta halutaan ennakolta saada tietää onko kohteessa liikuntarajoitteisten parkkipaikkoja tai muuten hyvät parkkeeraustilat heti kohteen välittömässä läheisyydessä (39 %). Myös hyvä opastus perille saakka on tärkeää 33 %:lle vastanneista. Niin majoituksessa kuin wc- ja peseytymistiloissakin tärkeintä on saada etukäteistietona tilojen varustelista (43 %). Myös tarkkoja mittoja esimerkiksi oviaukkojen leveyksistä kaipaa majoitustiloista 22 % ja wc- ja peseytymistiloista 28 %.

9 9 Ruokapalveluista ennakolta halutaan tietää, että ruokailutiloissa toimiminen on esteetöntä (42 %) ja että saatavilla on tarvittavia erikoisruokavalioita (37 %). Lisäksi 22 % haluaa ennakkotietoja henkilökohtaisesta avun saamisesta. Lisäpalveluista tärkeimpänä nähtiin, että avustaja pääsee muun muassa tapahtumiin ilmaiseksi (32 %). Hieman yli 20 % vastanneista koki, niin opaspalvelut, avustajapalvelut kuin apuvälinepalvelutkin tärkeiksi. Aktiviteeteista luontokohteet saivat hieman muita enemmän kannatusta (24 %). Muut aktiviteetit saivat kannatusta seuraavanlaisesti: saunominen/kylpylät/hoidot 18 %, tapahtumat 16 %, sisä- ja ulkoliikunta 16 %, ohjelmapalvelut 14 % ja kulttuuritarjonta 13 %.

10 10 3 ASIAKASKYSELYYN VASTANNEET RYHMITTÄIN Asiakaskyselyyn vastanneet ryhmittäin luvussa on käsitelty merkittävimpiä ryhmiä, jotka vaikuttavat matkailuyrittäjien toimintaan ajatellen kohteen esteettömyyttä. Nämä ryhmät ovat lastenrattaiden kanssa liikkuvat, liikuntarajoitteiset ja eläkeläiset. Lisäksi vastauksia saatiin allergisilta sekä kehitys-, kuulo- ja näkövammaisilta. Näistä ryhmistä ei kuitenkaan ole yhteenvetoa tässä raportissa, sillä vastauksia tuli liian vähän jotta tiedot olisivat luotettavia. 3.1 Liikuntarajoitteiset Liikuntarajoitteisten osuus vastanneista on 40 %. Heille esteettömät wc- ja peseytymistilat ovat erittäin tärkeitä. Kun se asia on kunnossa, kiinnitetään huomiota majoituksen, kulkureittien ja kohteeseen matkustamisen esteettömyyteen. Aktiviteeteista kiinnostavimpia liikuntarajoitteisille ovat luontokohteet. Liikuntarajoitteiset kaipaavat muita ryhmiä enemmän ruokailussa henkilökohtaista apua ja toivovat, että kohteessa olisi saatavilla avustaja- ja apuvälinepalveluita. Ylipäätänsä liikuntarajoitteiset haluavat tietää yleisellä tasolla, että kohteessa pystyy toimimaan esteettömästi apuvälineistä huolimatta. 3.2 Eläkeläiset Eläkeläisten osuus vastanneista on 20 %. Heille kohteen ruokapalvelut, sekä kohteeseen esteetön matkustaminen ovat erittäin tärkeitä. Näiden jälkeen tulevat esteettömät wc- ja peseytymistilat sekä majoitus. Aktiviteeteista kiinnostavimpia ovat heillekin luontokohteet. Eläkeläiset matkustavat muita ryhmiä enemmän kohteeseen julkisella kulkuneuvolla. Heille on siis tärkeää, että kohteeseen pääsee siitäkin huolimatta ettei omaa autoa olisikaan enää käytettävissä. Eläkeläisten kohdalla korostuu se, että tietoa matkakohteista tulisi tulevaisuudessakin olla saatavilla Internetin li-

11 11 säksi myös perinteisistä tiedonlähteistä kuten matkaesitteistä ja lehdistä, jotka ovat vanhemmille ihmisille tuttuja. 3.3 Lastenrattaiden kanssa liikkuvat Lastenrattaiden kanssa liikkuvien osuus vastanneista on 14,6 %. Kyselyyn vastanneet lastenrattaiden kanssa liikkuvat pienten lasten äidit matkustavat poikkeuksetta perheensä kanssa. Tietoa matkakohteen sopivuudesta juuri heille lastenrattaiden kanssa liikkuvat etsivät Internetistä. Toivomuksena on, että matkakohde olisi esteetön; tilat väljiä, kynnyksettömiä ja vaarattomia. Lastenrattaiden kanssa liikkuvat kokevat erittäin tärkeiksi saada ennakkotietoja ruokapalveluista ja niiden esteettömyydestä. Tämän jälkeen tulevat aktiviteetit, kulkureitit, wc- ja peseytymistilat, sekä majoitus. Aktiviteeteista kiinnostavimpia ovat luontokohteet sekä ohjelmapalvelut. Etukäteistietoja he haluavat saada siitä onko majoitustilassa pinnasänkyjä ja lastensänkyjä, onko ruokailutilassa syöttötuoleja, onko kohteessa lastenhoitohuonetta tai wc:ssä vaipanvaihtotasoa. He toivoivat myös, että kohteessa olisi käytettävissä tai vuokrattavissa lastenrattaita ja mahdollisuus jättää lapsi/lapset hetkeksi hoitoon. 3.4 Muut ryhmät Muita asiakaskyselyssä mukana olleita ryhmiä olivat allergiset sekä kehitys-, kuulo- ja näkövammaiset. Näistä ryhmistä vastauksia tuli kuitenkin määrällisesti liian vähän, että niistä saatu tieto olisi luotettavaa. Allergisten, kehitysvammaisten ja kuulovammaisten osuus vastanneista on kullakin 3,6 %. Näkövammaisten osuus on hieman suurempi 9,1 % vastanneista. 3.5 Palvelukeskuksissa saatuja huomioita Palvelukeskusten hoitajilla on yhä vähenevissä määrin mahdollisuus viedä vanhuksia retkille ajan, henkilöstön ja varojen puutteen vuoksi. Vanhuksilla on kui-

12 12 tenkin kova halu saada hieman vaihtelua laitoselämään. Palvelukeskuksissa kaivataankin yrityksiä, jotka räätälöisivät vanhuksille valmiita matkailupaketteja. Yritys hakisi hyväkuntoisia vanhuksia palvelukeskuksesta aamulla ja kuljettaisi heidät johonkin kohteeseen, jossa olisi järjestettynä pientä aktiviteettia ja ruokailu. Iltapäivällä vanhukset palautettaisiin takaisin palvelukeskukseen. Virkeämpien vanhusten matkustaessa palvelukeskuksen henkilökunta voisi hoitaa paremmin heikompikuntoisia vanhuksia tai tehdä rästissä olevia töitä. Matkoja järjestävä yritys tarvitsisi käyttöönsä hoitoalan henkilökuntaa, liikuntaesteisillekin sopivan kulkuneuvon ja tilat joissa toiminta tapahtuisi. Järjestelyn ongelmana on kuitenkin, että tällä hetkellä ei ole tahoja jotka pystyisivät järjestämään tällaista toimintaa. Yksi suurimmista ongelmista on varmastikin toiminnan kannattavuus ja rahoitus.

13 13 4 YHTEENVETO Asiakaskyselyyn vastanneista suurin osa oli pohjoiskarjalaisia (54 %), eläkkeellä olevia (51 %), naisia (72 %) ja pienituloisia (57 %). Tuloksissa kannattaa huomioida muun muassa juuri suuri eläkeläisten määrä. Vastanneista melkein puolet on sitä mieltä, että tietoa esteettömistä matkailupalveluista on saatavilla huonosti tai erittäin huonosti; kuitenkin lähes 40 %:n mielestä hyvin tai erittäin hyvin. Tarkemmin asiaa tutkiessa huomaa, että mitä enemmän rajoittava on vastanneen liikuntarajoite tai muu vamma, sitä huonommin saa hän tietoa kohteen soveltuvuudesta hänelle. Taasen eläkeläisten on helpompi löytää itselleen sopiva matkailukohde. Tietoa kohteen esteettömyydestä halutaan saada Internetistä, joko kohteen omalta nettisivulta tai nettisivulta, joka kokoaisi kaikki esteettömän matkailunkohteet. Internetin jälkeen seuraavaksi tärkein tiedonlähde on matkaesitteet. Tieto kohteen esteettömyydestä toivottaisiin esiteltävän valokuvien ja/tai tekstin muodossa. Etukäteistiedoista tärkeimpänä ovat majoitus- ja wc-tilojen varustelistat, sekä tarkat mitat esimerkiksi kohteiden oviaukkojen leveyksistä. Tärkeimpinä kohteina joissa tulisi ehdottomasti kiinnittää huomioita esteettömyyteen, vastanneet pitivät wc- ja peseytymistiloja, kulkureittejä, majoitustiloja, sekä parkkipaikkoja. Palveluun ei koskaan voida panostaa liikaa ja vastanneet toivoivatkin, että kohteen palvelu olisi henkilöstä tai vammasta riippumatta hyvää ja tasavertaista. Tarkastellessa kohtia, jotka eivät olleet vastanneiden mielestä tärkeitä, tuli esille, että harva hakee tietoa esteettömistä matkailukohteista messuilta tai tapahtumista, ja että yli viikon mittaisia matkoja tehdään vastanneiden keskuudessa vähän. Asiakaskysely saavutti päämääränsä, koska sen avulla saatiin kartoitettua mitä tietoja esteettömien matkailupalveluiden käyttäjät haluavat saada matkailupalveluista ja mistä he sitä etsivät. Tavoite vastauksien määrästä myös ylittyi,

14 14 vaikkei kysely saavuttanutkaan suurta vastausryöppyä. Enemmän vastauksia olisi toivottu etenkin allergisilta sekä kehitys-, kuulo- ja näkövammaisilta, jotta heidänkin tarpeensa olisi saatu paremmin esille. Asiakaskyselyn aineistonkeruu aika olisi voinut olla hieman pitempi. Se olisi voinut jatkua heinäkuun lisäksi myös elo- ja syyskuun ajan, jolloin olisi saavutettu paremmin myös järjestöt. Tämä ei ollut kuitenkaan mahdollista hankkeen rajallisen ajankäytön vuoksi. LÄHTEET Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P Tutki ja kirjoita. Hämeenlinna: Tammi.

15 Liite 1 1 ESTEETTÖMIEN MATKAILUPALVELUIDEN ASIAKASKYSELY Arvoisa esteettömien matkailupalvelujen käyttäjä, tämä asiakaskysely on osa Matkailusta hyvinvointia - esteettömän matkailun kehittämishanketta, jonka tarkoituksena on kehittää esteettömien luontomatkailukohteiden arviointimenetelmää sekä ohjeistaa luontomatkailualan toimijoita kohti esteettömiä ratkaisuja. Tällä kyselyllä kerättävää tietoa käytetään hyväksi esteettömien matkailupalvelujen käyttäjille tarkoitetun tiedonsaannin parantamisessa. Hankkeen toteuttaja on Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu ja sen yhteydessä toimiva Itsenäisen Suoriutumisen Innovaatiokeskus ISAK. Toivomme, että vastaatte tähän kyselyyn huolellisesti saadaksemme vinkkejä miten esteettömän matkailun tiedonsaantia tulisi kehittää. Tietojanne käsitellään täysin luottamuksellisesti ja voitte osallistua nimettömänä. Kiitämme jo etukäteen vastauksistanne! Yhteistyöterveisin: Matkailusta hyvinvointia - esteettömän matkailun kehittämishanke / Maija Laasonen. Lisätietoja saa puhelinnumerosta Vastausohje: - Ellei toisin mainita, rastittakaa oikeaa vaihtoehtoa vastaava laatikko ( ) tai kirjoittakaa vastauksenne sille varattuun tilaan. - Huomioittehan, että joissakin kysymyksissä vastaustenne määrää on rajoitettu, valikoikaa tällöin ohjeen mukaan kaksi tai kolme itsellenne tärkeintä vaihtoehtoa. - Palauttakaa täytetty lomake sille varattuun laatikkoon. - Viimeisellä sivulla on arvontakuponki, jolla voitte osallistua Lomakeskus Huhmarin 2 henkilön viikonloppupaketin arvontaan (sis. majoituksen ja aamiaisen). Arvonta suoritetaan ja voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

16 Taustatiedot Liite Sukupuolenne nainen mies 2. Syntymävuotenne 3. Työtilanteenne työssäkäyvä opiskelija eläkeläinen työtön muu, mikä? 4. Kotitaloutenne yhteenlasketut tulot veroja vähentämättä ovat keskimäärin vuodessa alle yli Asuinpaikkanne (apuna viereinen kartta) 1. Etelä-Suomi 4. Oulun seutu 2. Länsi-Suomi 5. Lappi 3. Pohjois-Karjala 6. Ahvenanmaa 3. Muu Itä-Suomi 6. Tarvitsen esteettömiä matkailupalveluita, koska minulla on kehitysvamma kuulovamma näkövamma mukanani lastenrattaat liikuntarajoite, millainen? allergia, millainen? muu, mikä? 7. Kuinka usein matkustatte lomallanne? Viikoittain Useita kertoja vuodessa Muutaman kerran kuukaudessa 1-4 kertaa vuodessa Noin kerran kuukaudessa Harvemmin 8. Minne matkanne yleisimmin suuntautuu? (valitkaa max.2) Etelä-Suomeen Oulun seudulle Länsi-Suomeen Lappiin Pohjois-Karjalaan Ahvenanmaalle Muualle Itä-Suomeen Ulkomaille 9. Minkä kestoisia matkanne yleensä ovat? (valitkaa max.2) Päivän Noin viikon 2 päivän Yli viikon 3-5 päivän 10. Millaisessa seurueessa matkustatte yleensä? (valitkaa max.2) Perheen kanssa Ystävien kanssa Ryhmän kanssa Yksin

17 Tiedon saavutettavuus tällä hetkellä Liite Miten helposti koette tällä hetkellä saavanne tietoa esteettömistä matkakohteista? Todella helposti Hankalasti Helposti En mitenkään Jotenkuten En osaa sanoa 12. Mistä haette tällä hetkellä tietoa esteettömistä matkakohteista? (valitkaa max.3) Internetistä Lehdistä Matkaesitteistä Tuttavilta Messuilta/tapahtumista Muualta, mistä? Tiedon saavutettavuus tulevaisuudessa 13. Mistä haluaisitte saada tietoa esteettömästä matkailusta? (valitkaa max.3) Internetistä, matkakohteen omalta nettisivulta Internetistä, sivulta joka kokoaisi kaikki esteettömän matkailun kohteet Matkaesitteistä Lehdistä Messuilta/tapahtumista Tuttavilta Muualta, mistä? 14. Miten haluaisitte että tiedot matkakohteen tilojen esteettömyydestä olisivat esitettyinä Internet sivuilla? (valitkaa max.2) Tiloista olisi valokuvia Tiloista olisi videoleikkeitä Tilojen esteettömyydestä olisi kerrottu tekstimuodossa Tilojen esteettömyydestä kertoisivat kuvasymbolit Tiedot esitettäisiin tarkkoina mittoina (esim. ovien leveydet) Muutoin, miten? 15. Mitkä tekijät esteettömyysnäkökulmasta ratkaisevat valitessanne lomakohdetta? (valitkaa max.2) Kohteesta oli saatavilla hyvin tietoja esteettömyydestä Kohteen palvelu on tasavertaista ja hyvää Kohde soveltuu esteettömyysratkaisuiltaan hyvin minulle Muut, mitkä? 16. Arvioikaa ympyröimällä miten tärkeinä pidätte saada tietoa seuraavista matkustuskohteen ominaisuuksista esteettömyyden näkökulmasta. Ei Erittäin Tärkeänä Melko Vähemmän lainkaan tärkeänä tärkeänä tärkeänä tärkeänä Kohteeseen matkustaminen Majoitus WC- ja peseytymistilat Ruokapalvelut Aktiviteetit Opastus- ja infopalvelut Kulkureitit

18 Liite Mitä ennakkotietoja haluaisitte saada kohteeseen matkustamisesta? (valitkaa max.2) Pääseekö kohteeseen julkisella kulkuneuvolla joka soveltuu minulle Onko kohteeseen hyvä opastus matkanvarrella Onko kohteessa liikuntaesteisten paikkoja tai muuten hyvät parkkeeraustilat, jotka ovat kohteen välittömässä läheisyydessä Muita, mitä? 18. Mitä ennakkotietoja haluaisitte saada majoituksesta? (valitkaa max.2) Miten tilat sopivat kuulovammaisille Miten tilat sopivat näkövammaisille Mittoja tiloista, kuten oviaukkojen leveydet ja tasojen korkeudet Tietoa tiloissa käytetyistä materiaaleista Tilojen varustelistan Muita, mitä? 19. Mitä ennakkotietoja haluaisitte saada wc- ja peseytymistiloista? (valitkaa max.2) Miten tilat sopivat kuulovammaisille Miten tilat sopivat näkövammaisille Mittoja tiloista, kuten oviaukkojen leveydet ja tasojen korkeudet Tietoa tiloissa käytetyistä materiaaleista Tilojen varustelistan Muita, mitä? 20. Mitä ennakkotietoja haluaisitte saada ruokapalveluista? (valitkaa max.2) Onko tarjolla tarvitsemaani erikoisruokavaliota Onko tarjolla henkilökohtaista apua Onko ruokailutiloissa toimiminen esteetöntä Muita, mitä? 21. Mitä ennakkotietoja haluaisitte saada kohteen lisäpalveluista? (valitkaa max.2) Onko opaspalveluita Onko avustajapalveluita Onko apuvälinepalveluita Pääseekö avustaja kanssasi ilmaiseksi mm. tapahtumiin Muita, mitä? 22. Mistä aktiviteeteista haluaisitte saada ennakkotietoja? (valitkaa max.3) Luontokohteista Ohjelmapalveluista Sisä- tai ulkoliikunnasta Kulttuuritarjonnasta Tapahtumista Saunomisesta, kylpylöistä ja hoidoista Muista, mistä? 23. Vapaa sana: kommentteja, kehitysideoita (saa jatkaa kääntöpuolelle) Kiitokset vastauksestanne!

19 Liite 1 5 Repäise tämä sivu irti nipusta, taita kahtia ja palauta arvontalaatikkoon, kiitos ARVONTAKUPONKI MATKAILUSTA HYVINVOINTIA ESTEETTÖMÄN MATKAILUN KEHITTÄMISHANKE Täyttämällä ja palauttamalla tämän kupongin osallistutte Lomakeskus Huhmarin 2 henkilön viikonloppupaketin arvontaan (sis. majoituksen ja aamiaisen). Arvonta suoritetaan ja voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti. Yhteystietojanne ei käytetä muuhun kuin arvonnan suorittamiseen. Nimi: Osoite: Puhelin:

ASKEL kohti vammaisten täysivaltaisuutta - matkailu osana avointa palveluverkkoa esikartoitushanke

ASKEL kohti vammaisten täysivaltaisuutta - matkailu osana avointa palveluverkkoa esikartoitushanke ASKEL kohti vammaisten täysivaltaisuutta - matkailu osana avointa palveluverkkoa esikartoitushanke Vastausohje: Valitse Sinulle sopiva tai sopivat vaihtoehdot ja merkitse rasti (X) sopivan, sopivien vaihtoehtojen

Lisätiedot

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Asiakaspalvelukysely 2012 Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Osallistu kyselyyn ja vaikuta Jyväskylän kaupungin asiakaspalvelun kehittämiseen!

Lisätiedot

Kysely Kaikukortin haltijoille

Kysely Kaikukortin haltijoille 1 Kysely Kaikukortin haltijoille Hyvä Kaikukortin haltija! Kaikukortti-toimintaa on kokeiltu Lappeenrannassa nyt 1.6.2017 lähtien. Tämän kyselyn tavoitteena on saada tietoa siitä, miten käyttökelpoisena

Lisätiedot

ASKEL kohti vammaisten täysivaltaisuutta - matkailu osana avointa palveluverkkoa esikartoitushanke (erityisryhmät asiakkaina)

ASKEL kohti vammaisten täysivaltaisuutta - matkailu osana avointa palveluverkkoa esikartoitushanke (erityisryhmät asiakkaina) ASKEL kohti vammaisten täysivaltaisuutta - matkailu osana avointa palveluverkkoa esikartoitushanke (erityisryhmät asiakkaina) Vastausohje: Valitse Sinulle sopiva tai sopivat vaihtoehdot ja merkitse rasti

Lisätiedot

Majoitusliikekysely 2009

Majoitusliikekysely 2009 Lappeenranta ja Imatra Valtakatu 49 :: FIN 53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358 45 137 5099 :: info@takoy.fi :: www.takoy.fi Sisällysluettelo Tiivistelmä... 1 Johdanto... 2 Hotellivierailijoiden matkustaminen...

Lisätiedot

Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä.

Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä. Asiakaskysely kirjastopalveluista Hyvä asiakkaamme! Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä.

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS Kyselyn tulokset Tampereen ammattikorkeakoulu Raportti Lokakuu 215 Sosionomikoulutus 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTONHANKINTA... 4 3 TULOKSET... 5 3.1 Tulokset graafisesti...

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin yhteispalvelupisteiden asiakaskysely 2011. Innovaatiopalvelut

Jyväskylän kaupungin yhteispalvelupisteiden asiakaskysely 2011. Innovaatiopalvelut Jyväskylän kaupungin yhteispalvelupisteiden asiakaskysely 2011 Yhteispalvelupisteiden asiakaskysely 2011 - Asiakaskysely toteutettiin Palokan, Säynätsalon, Tikkakosken ja Vaajakosken yhteispalvelupisteissä

Lisätiedot

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 1/2 Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Attendo Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta

Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta SUUNNITELMATYÖN TILANNEKATSAUS 03.05.07/ Mari Mikkola Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalveluiden

Lisätiedot

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Kulttuuria kaikille -palvelu 4.1.2017 2 / 6 Johdanto Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen on Kulttuuria

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -Seinäjoen raportissa käsitellään sekä Tamperelaisten että Seinäjokelaisten nuorten vastauksia.

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013

Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Hyvä asiakkaamme! Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa

Lisätiedot

Asiakaskysely. Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto

Asiakaskysely. Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto 2010 Asiakaskysely Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto 1. Kyselyn toteutus ja osallistujat Porin kaupunginkirjasto tekee joka vuosi asiakaskyselyn, jolla mitataan kirjastopalvelujen laatua

Lisätiedot

Asiakaskokemukset ja tyytyväisyys - kyselylomake VERROKKI-asiakkaalle

Asiakaskokemukset ja tyytyväisyys - kyselylomake VERROKKI-asiakkaalle Avain kansalaisuuteen: henkilökohtaisen budjetoinnin avulla osallisuutta, itsemääräämisoikeutta ja valinnanvapautta - valtakunnallinen kehittämishanke 2016-2019 Asiakaskokemukset ja tyytyväisyys - kyselylomake

Lisätiedot

Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden asiakaskysely 2015 ja 2016

Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden asiakaskysely 2015 ja 2016 1 Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden asiakaskysely 2015 ja 2016 Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden asiakaskyselyt toteutettiin vuosien 2015 ja 2016 keväällä. Kyselylomakkeet annettiin sillä hetkellä hoidossa/asiakkaana

Lisätiedot

Taloussanomat ipad profiilitutkimus. Helmikuu 2014

Taloussanomat ipad profiilitutkimus. Helmikuu 2014 Taloussanomat ipad profiilitutkimus Helmikuu 2014 Tutkimuksen toteutus Tutkimus on toteutettu InterQuestin SPOT Internet-tutkimuksella, jossa vastaajat kutsutaan kyselyyn satunnaisotannalla suoraan tutkittavalta

Lisätiedot

Matkustajapotentiaali Kotka-Sillamäen meriliikenteessä. 29.4.2008 Kotka Loppuseminaari Projektipäällikkö Jouni Eho

Matkustajapotentiaali Kotka-Sillamäen meriliikenteessä. 29.4.2008 Kotka Loppuseminaari Projektipäällikkö Jouni Eho Matkustajapotentiaali Kotka-Sillamäen meriliikenteessä 29.4.2008 Kotka Loppuseminaari Projektipäällikkö Jouni Eho Esityksen rakenne Suomen ja Viron välinen matkustajaliikenne Kenttäkyselytutkimus Itä-Suomen

Lisätiedot

KAUPUNKIKUVATUTKIMUS 2017 Hämeenlinnan kaupunki. Etta Partanen Meiju Ahomäki Tiina Müller

KAUPUNKIKUVATUTKIMUS 2017 Hämeenlinnan kaupunki. Etta Partanen Meiju Ahomäki Tiina Müller KAUPUNKIKUVATUTKIMUS 2017 Hämeenlinnan kaupunki Etta Partanen Meiju Ahomäki Tiina Müller Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset

Lisätiedot

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA?

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? Raportti syksyn 2012 kyselystä Nyyti ry Opiskelijoiden tukikeskus 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. TULOKSET... 4 2.1 Vastaajien taustatiedot... 4 2.2 Asuinpaikan muutos ja uusi

Lisätiedot

Turun Seudun Yksinhuoltajat ry KaMu-projekti projektikoordinaattori Marika Huurre p: 044-5757 696 e-mail:kamuturku@luukku.com PERHEEN TAUSTATIEDOT

Turun Seudun Yksinhuoltajat ry KaMu-projekti projektikoordinaattori Marika Huurre p: 044-5757 696 e-mail:kamuturku@luukku.com PERHEEN TAUSTATIEDOT PERHEEN TAUSTATIEDOT NIMI (LAPSEN): OSOITE: IKÄ: ASUINALUE: PUHELIN: HUOLTAJA: E-MAIL: HARRASTUKSET: KOTIELÄIMET: ALLERGIAT: MUUTA HUOMIOITAVAA/TOIVEITA: OPISKELIJAN TAUSTATIEDOT NIMI: OSOITE: IKÄ: ASUINALUE:

Lisätiedot

CADDIES asukaskyselyn tulokset

CADDIES asukaskyselyn tulokset CADDIES asukaskyselyn tulokset Kysely toteutettiin 27.4.-17.5.2009 Kyselyyn vastattiin Internet-pohjaisella lomakkeella osoitteessa http://kaupunginosat.net/asukaskysely tai paperilomakkeella Arabianrannan,

Lisätiedot

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi?

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke Valtioneuvoston kanslia Projektisihteeri Karin Hautamäki VNK009:00/2011 Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke

Lisätiedot

MATKAILIJOIDEN ASUMIS- JA YMPÄRISTÖTOIVEET LAPISSA. Liisa Tyrväinen, professori, Metla/Lapin Yliopisto

MATKAILIJOIDEN ASUMIS- JA YMPÄRISTÖTOIVEET LAPISSA. Liisa Tyrväinen, professori, Metla/Lapin Yliopisto MATKAILIJOIDEN ASUMIS- JA YMPÄRISTÖTOIVEET LAPISSA Liisa Tyrväinen, professori, Metla/Lapin Yliopisto Osahankkeet ja vastuuorganisaatiot MATKA Matkailu yhdyskuntarakenteessa Matkailijoiden ympäristöarvot

Lisätiedot

15 VUOTTA ELÄKKEELLÄ. Tuoreen tutkimuksen tulokset Sini Kivihuhta 6.2.2015

15 VUOTTA ELÄKKEELLÄ. Tuoreen tutkimuksen tulokset Sini Kivihuhta 6.2.2015 15 VUOTTA ELÄKKEELLÄ Tuoreen tutkimuksen tulokset Sini Kivihuhta 6.2.215 1 VAI 2 VUOTTA? 2 KYSELY 8-VUOTIAILLE VASTAUKSIA 5 Teetimme 5 puhelinhaastattelua vuonna 1935 syntyneille suomalaisille eläkeläisille

Lisätiedot

Fonecta. Sivustolla kävijöiden profiilikuvaus Elokuu 2013. Nettisivuston profiilitutkimus Fonecta.fi

Fonecta. Sivustolla kävijöiden profiilikuvaus Elokuu 2013. Nettisivuston profiilitutkimus Fonecta.fi Fonecta Sivustolla kävijöiden profiilikuvaus Elokuu 03 Fonecta.fi-sivustolla kävijä Olen 5-vuotias nainen. Asun kaksin puolisoni kanssa Etelä- Suomessa pienemmällä paikkakunnalla. Käyn Fonectan sivustolla

Lisätiedot

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2011

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2011 KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 011 1.1 Yleistä kyselyn toteutuksesta Maaliskuun 011 aikana Nurmijärvellä toteutettiin Kivenkyydin kehittämiskysely Webropolnettikyselynä. Kyselyn tavoitteena oli saada tietoa

Lisätiedot

Asumispalvelutarpeen kartoitus kotona asuville kehitysvammaisille 2012

Asumispalvelutarpeen kartoitus kotona asuville kehitysvammaisille 2012 Asumispalvelutarpeen kartoitus kotona asuville kehitysvammaisille 2012 Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2010-2012 Pohjois-Karjalan osahanke Kehittämissuunnittelija Leena Suhonen Projektityöntekijä

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! Lahden alueen kyselyn kohderyhmänä olivat Lahdessa opiskelevat nuoret. Vastaajat opiskelevat ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

psta Anitta Korkea-aho sosiaalityöntekijä/kehityshankkeen projektipäällikkö

psta Anitta Korkea-aho sosiaalityöntekijä/kehityshankkeen projektipäällikkö Arvoisa vastaanottaja! TOTEUTUNUT ATK-PALVELU VUONNA 2007 TAYS:n Näkökeskus on vuonna 2007 myöntänyt Teille kotona tapahtuvaa tietokoneeseen liittyvää ATK-palvelua (tietokoneen toimitus, -asennus ja/tai

Lisätiedot

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille.

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille. 27.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA SOS-Lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen läheiset 1. Kyselyn taustaa Kirjallinen palautekysely SOS-lapsikyliin ja SOS-Lapsikylän nuorisokotiin sijoitettujen

Lisätiedot

KYSELYTUTKIMUS MUISTISAIRAAN PUOLISON MENETTÄNEELLE. Hyvä vastaaja!

KYSELYTUTKIMUS MUISTISAIRAAN PUOLISON MENETTÄNEELLE. Hyvä vastaaja! KYSELYTUTKIMUS MUISTISAIRAAN PUOLISON MENETTÄNEELLE Hyvä vastaaja! Opiskelen Therapeia-säätiön ja Helsingin Psykoterapiayhdistyksen yhteistyössä toteuttamassa 4- vuotisessa psykoanalyyttisen paripsykoterapian

Lisätiedot

Suomen Vuokranantajien jäsenkysely 2012 Yhteenvetoraportti, N=845, Julkaistu: 12.12.2012. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

Suomen Vuokranantajien jäsenkysely 2012 Yhteenvetoraportti, N=845, Julkaistu: 12.12.2012. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Suomen Vuokranantajien jäsenkysely 2012 Yhteenvetoraportti, N=845, Julkaistu: 12.12.2012 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat 1. Sukupuoli 1. Nainen 415 49,11% 2. Mies 430 50,89% 2. Ikä 1. alle 30 19 2,25%

Lisätiedot

LIONIEN PALVELUT LAPSILLE PAIKKAKUNNAN ARVIOINTILOMAKE

LIONIEN PALVELUT LAPSILLE PAIKKAKUNNAN ARVIOINTILOMAKE LIONIEN PALVELUT LAPSILLE PAIKKAKUNNAN ARVIOINTILOMAKE Uusimmat tilastot kertovat, että uskomattoman monet lapset joka puolella maailmaa kärsivät köyhyydestä, sairauksista, vammoista ja lukutaidottomuudesta

Lisätiedot

Työympäristön esteettömyyden arviointimenetelmä ESTE

Työympäristön esteettömyyden arviointimenetelmä ESTE Työympäristön esteettömyyden arviointimenetelmä ESTE Nina Nevala, Tiina Juhola, Juha Anttila, Hannu Alaranta Työsuojelurahaston tutkimus- ja kehityshanke 104373 Hankkeen toteuttajat Työterveyslaitos Invalidiliiton

Lisätiedot

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta MOSAIIKKI RY MAMU-MEDIA PALAUTEANALYYSI v. 2015 toiminnasta Palautetta Mosaiikki Ry:n ja MaMu-Median hankkeen tiedotus- ja neuvontatoiminnasta on kerätty yhteistyökumppaneilta, hankkeen asiakkailta ja

Lisätiedot

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa Veikkaus toteutti matka-aiheisen kyselytutkimuksen ajalla 7.4. 15.4.2016 Kyselyyn vastasi 1 033 henkilöä Veikkauksen 1,8 miljoonasta kanta-asiakkaasta Yli tuhat asiakasta on kattava otos Veikkauksen kanta-asiakkaista.

Lisätiedot

Seuraavat kysymykset koskevat itse asiakasta. Mikäli olet omainen/läheinen, vastaa kysymyksiin asiakkaan näkökulmasta.

Seuraavat kysymykset koskevat itse asiakasta. Mikäli olet omainen/läheinen, vastaa kysymyksiin asiakkaan näkökulmasta. Vammaispalvelun asiakastyytyväisyyskysely Vammaispalvelun ensimmäinen asiakastyytyväisyyskysely tehtiin syksyllä 2015. Tyytyväisyyskysely lähetettiin kaikille asiakkaille, joille oli tehty palvelupäätös

Lisätiedot

VESANTO KYSELY VESANNON TULEVAISUUDESTA

VESANTO KYSELY VESANNON TULEVAISUUDESTA VESANTO KYSELY VESANNON TULEVAISUUDESTA Kuntien asema muuttuu lähitulevaisuudessa merkittävästi sote- ja maakuntauudistusten myötä. Myös Vesannon kunta valmistautuu näihin muutoksiin laatimalla uuden strategian

Lisätiedot

Kansalaisilla hyvät valmiudet sähköisiin terveyspalveluihin

Kansalaisilla hyvät valmiudet sähköisiin terveyspalveluihin ASSI-hanke - Asiakaslähtöisten omahoitoa ja etähoitoa tukevien sähköisten palvelujen ja palveluprosessien käyttöönoton innovaatiot perusterveydenhuollossa, 1.10.2012 31.12.2014 Kansalaisilla hyvät valmiudet

Lisätiedot

Tervetuloa vastaamaan Vanhankaupunginlahtea koskevaan kyselyyn!

Tervetuloa vastaamaan Vanhankaupunginlahtea koskevaan kyselyyn! 1 Liite 9: Kyselylomake Tervetuloa vastaamaan Vanhankaupunginlahtea koskevaan kyselyyn! Helsingin kaupungin ympäristökeskus tekee Vanhankaupunginlahdelle uutta hoito- ja käyttösuunnitelmaa. Lähtökohtana

Lisätiedot

Erikoiskirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013

Erikoiskirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Erikoiskirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Hyvä asiakkaamme! Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO YHTEENVETO 5.9.2013 VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 17 vastaanottokeskuksessa loppukeväällä 2013. Vastaajia

Lisätiedot

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille Kysely Europassin käyttäjille Kyselyn tuloksia Kyselyllä haluttiin tietoa Europass-fi nettisivustolla kävijöistä: siitä, miten vastaajat käyttävät Europassia, mitä mieltä he ovat Europassista ja Europassin

Lisätiedot

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ VOIKUKKIA 2014 PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ Hei hyvä vanhempi! Kiitos osallistumisestasi vanhempien VOIKUKKIA-vertaistukiryhmään. Haluaisimme tietää millaisia tunnelmia ja ajatuksia vertaistukiryhmäkokemus

Lisätiedot

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016 RAY tukee -barometri 2016 JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN 1. Kuinka usein olet osallistunut tämän sosiaali- ja terveysalan järjestön toimintaan 12 viime kuukauden aikana? Järjestöllä tarkoitetaan tässä

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014 Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Pirkan opiston opiskelijoiden tyytyväisyyttä

Lisätiedot

Asiakaskokemukset ja tyytyväisyys - kyselylomake HB-asiakkaalle

Asiakaskokemukset ja tyytyväisyys - kyselylomake HB-asiakkaalle Avain kansalaisuute: hkilökohtais budjetoinnin avulla osallisuutta, itsemääräämisoikeutta ja valinnanvapautta - valtakunnallin kehittämishanke 2016-2019. Asiakaskokemukset ja tyytyväisyys - kyselylomake

Lisätiedot

Matkatoimistokysely Venäjällä

Matkatoimistokysely Venäjällä Tutkimuksilla tuloksiin Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy Matkatoimistokysely Venäjällä marraskuu 2007 Laserkatu 6 :: FIN-53850 LAPPEENRANTA :: tel. +358 5 624 3190 :: fax +358 5 412 0949 :: info@takoy.fi

Lisätiedot

JOHDANTO (1/3) JOHDANTO (3/3) JOHDANTO (2/3)

JOHDANTO (1/3) JOHDANTO (3/3) JOHDANTO (2/3) JOHDANTO (1/3) ESTEETTÖMYYS LIIKUNTA- JA LUONTOMATKAILUSSA Kyselytutkimus Lapin matkailuyrityksille Esteettömyydellä tarkoitetaan sellaista ympäristöä ja sellaisia palveluita, joita voidaan hyödyntää fyysisestä,

Lisätiedot

2014 ELÄKESELVITTELYN ASIAKASPALAUTEKYSELYN TULOKSET

2014 ELÄKESELVITTELYN ASIAKASPALAUTEKYSELYN TULOKSET 2014 ELÄKESELVITTELYN ASIAKASPALAUTEKYSELYN TULOKSET Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Taustatiedot... 3 Sukupuoli... 3 Ikä... 3 Asuinkunta... 4 Aikuissosiaalityön tai toimeentulotuen asiakkuus... 4 Oma tilanne

Lisätiedot

Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa?

Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa? Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa? Vastaa sen pohjalta, millaista Ruotsin paras vanhustenhoito sinun mielestäsi olisi. Yritä pohtia, miten haluaisit asioiden olevan

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Ikäjakauma 3 % 1 % alle 20 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70 -> ikävuodet

Ikäjakauma 3 % 1 % alle 20 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70 -> ikävuodet Kysely SKAL:n jäsenille 5.1.26/MV Toukokuussa SKAL:n jäsenlehdessä (nro 4/6) olleen kyselyn avulla pyrittiin selvittämään liikenteen ammattilaisten työnaikaisia ravitsemus- ja liikuntatottumuksista sekä

Lisätiedot

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ VOIKUKKIA 2015 PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ Hei hyvä vanhempi! Kiitos osallistumisestasi vanhempien VOIKUKKIA-vertaistukiryhmään. Haluaisimme tietää millaisia tunnelmia ja ajatuksia vertaistukiryhmäkokemus

Lisätiedot

1 Taustatietoja (rasti ruutuun)

1 Taustatietoja (rasti ruutuun) KOUVOLAN KAUPUNGIN YHTEISPALVELUPISTEIDEN ASIAKASPALVELUKYSELY Yhtspalvelupisteet ovat paikallistiedon ja ylsasioinnin keskuksia, joista saa opastusta ja ylsneuvontaa Kouvolan kaupungin ja yhtstyökumppanden

Lisätiedot

Kysely Kaikukortin haltijoille

Kysely Kaikukortin haltijoille Kysely Kaikukortin haltijoille 22.9.-27.10.2017 Hyvä Kaikukortin haltija! Kaikukortti-toimintaa on kokeiltu Kainuussa nyt toista vuotta. Tämän kyselyn tavoitteena on saada tietoa siitä, miten käyttökelpoisena

Lisätiedot

TAPAHTUMAKARTOITUS 2013

TAPAHTUMAKARTOITUS 2013 TAPAHTUMAKARTOITUS 2013 Tapahtumia Pohjois-Karjalaan hanke 2010-2013 Anna Jetsu Projektikoordinaattori 25.1.2013 1 Tapahtumakartoitus Tapahtumakartoitus toteutettiin 18.12.2012-8.1.2013 Survey Monkey kyselyn

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen Asiakaskyselyn 2013 tulokset

Varhaiskasvatuksen Asiakaskyselyn 2013 tulokset Varhaiskasvatuksen Asiakaskyselyn 2013 tulokset Kyselyyn vastaajia 3217 henkilöä Englanninkieliseen kyselyyn vastaajia 22 henkilöä Vastaajia yhteensä 3239 henkilöä Generated on 22.03.2013 07:50 Taustatiedot

Lisätiedot

Liite 1. Saatekirje SAATEKIRJE VAASA HYVÄ VASTAANOTTAJA

Liite 1. Saatekirje SAATEKIRJE VAASA HYVÄ VASTAANOTTAJA Liite 1. Saatekirje SAATEKIRJE VAASA 19.11.2012 HYVÄ VASTAANOTTAJA Opiskelen Vaasan ammattikorkeakoulussa sosiaali- ja terveysalan yksikössä sairaanhoitajan tutkintoon johtavassa koulutuksessa. Teen opinnäytetyönäni

Lisätiedot

Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta

Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta Haastattelukysely 12.9.2011 Lanun aukiolla SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS VERSO 11. marraskuuta 2011 Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta

Lisätiedot

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista Valitse kohde. 1 (13) 28.3.2014 Kysely kotona asuvien 15-35 -vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista A. Taustatiedot Syntymävuosi? Sukupuoli? nainen mies Äidinkieli? suomi ruotsi muu Postinumero?

Lisätiedot

HS Android tabletsovelluksen. profiilitutkimus. Kesäkuu 2014

HS Android tabletsovelluksen. profiilitutkimus. Kesäkuu 2014 HS Android tabletsovelluksen profiilitutkimus Kesäkuu 2014 Tutkimuksen toteutus Tässä raportissa esitellään tulokset InterQuestin SPOT -profiilitutkimuksesta. Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin HS Android

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2013. Taloustutkimus Oy.

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2013. Taloustutkimus Oy. HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 0 Taloustutkimus Oy Marraskuu 0 Tuomo Turja 9..0 Pauliina Aho SISÄLLYSLUETTELO. JOHDANTO....

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 30.5.2012 Oulu

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 30.5.2012 Oulu Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 30.5.2012 Oulu 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -Oulun seudun kyselyn kohderyhmänä olivat paikalliset yliopistossa ja ammattiopistossa opiskelevat nuoret.

Lisätiedot

MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti. Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015

MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti. Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015 MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015 AIHE KOETTIIN KIINNOSTAVAKSI YLI TUHAT VASTAAJAA 1008

Lisätiedot

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen 1 Taustamuuttujat Enemmistö vastaajista muodostui pienemmistä yrityksistä ja yksinyrittäjistä. Vastaajista suurin ryhmä koostuu

Lisätiedot

Mikäli haluatte vastata kyselyyn netin kautta, kyselylomake löytyy osoitteesta: VAMMAISTEN KULJETUSPALVELUKYSELY

Mikäli haluatte vastata kyselyyn netin kautta, kyselylomake löytyy osoitteesta: VAMMAISTEN KULJETUSPALVELUKYSELY ASIAKASPALAUTEKYSELY VAMMAISTEN KULJETUSPALVELUISTA Hyvä taksin tai invataksin käyttäjä, Hämeenlinnan kaupunki, Janakkalan ja Hattulan kunnat sekä Kanta-Hämeen Aluetaksi selvittävät asiakkaiden tyytyväisyyttä

Lisätiedot

Luomu- ja kasvisruoan käytön lisäämisen halukkuus päiväkodeissa. Eeva Ipatti ja Outi Jalovaara 3.6.2010

Luomu- ja kasvisruoan käytön lisäämisen halukkuus päiväkodeissa. Eeva Ipatti ja Outi Jalovaara 3.6.2010 Luomu- ja kasvisruoan käytön lisäämisen halukkuus päiväkodeissa Eeva Ipatti ja Outi Jalovaara 3.6.2010 Tutkimuksen kulku Ensin tehtiin alustava kysely sellaisiin päiväkoteihin, joissa luomu- ja kasviruokaa

Lisätiedot

Oppimisvaikeudet pohjoismaisilla työpaikoilla kyselyn tuloksia

Oppimisvaikeudet pohjoismaisilla työpaikoilla kyselyn tuloksia Oppimisvaikeudet pohjoismaisilla työpaikoilla kyselyn tuloksia Tutkija Jouni Puumalainen 20.01.2015 27.1.2015 1 Selvityksen toteuttaminen - Sähköinen kysely - Neljässä maassa: Suomi, Norja, Ruotsi, Islanti

Lisätiedot

KYSELY HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN TYÖNANTAJILLE KESKI-SUOMESSA

KYSELY HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN TYÖNANTAJILLE KESKI-SUOMESSA KYSELY HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN TYÖNANTAJILLE KESKI-SUOMESSA Hanna Hiljanen Jyväskylän ammattikorkeakoulu, sosiaalija terveysalan oppilaitos, sosionomin koulutusohjelma 28.8.2008 Taustatietoa kyselystä

Lisätiedot

Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEO & Inlike Oy. Markkinatutkimus Murmanskin alueella 2013

Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEO & Inlike Oy. Markkinatutkimus Murmanskin alueella 2013 Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEO & Inlike Oy Markkinatutkimus Murmanskin alueella 2013 Tutkimuksesta yleensä Tämä on Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEOn ja Inlike Oy:n tilaaman Muurmanskin

Lisätiedot

Pyydämme sinua jakamaan ajatuksesi ja kokemuksesi. Laita ruksi sopivimpaan vaihtoehtoon tai täytä puuttuva tieto.

Pyydämme sinua jakamaan ajatuksesi ja kokemuksesi. Laita ruksi sopivimpaan vaihtoehtoon tai täytä puuttuva tieto. Kyselylomakkeen palautus 2.6.2003 mennessä osoitteeseen: OAMK/ Hoitotyön osasto/ Salla Seppänen Kuntotie 2 86300 Oulainen TIETOA KOHTI AKTIIVISTA VANHUUTTA KYSELYLOMAKKEESTA Kohti aktiivista vanhuutta

Lisätiedot

huoltajasi vastaukset käyttäjätunnusten perusteella. Vastauksesi eivät kuitenkaan tule esimerkiksi opettajiesi tai huoltajiesi tietoon.

huoltajasi vastaukset käyttäjätunnusten perusteella. Vastauksesi eivät kuitenkaan tule esimerkiksi opettajiesi tai huoltajiesi tietoon. ETUSIVU Kouluterveyskysely 2017 Olet osallistumassa Kouluterveyskyselyyn. Tutkimuksesta vastaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Lomakkeessa kysytään terveyteen, hyvinvointiin ja koulunkäyntiin liittyviä

Lisätiedot

KYSELY HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN TYÖNANTAJILLE KESKI-SUOMESSA TAUSTATIEDOT

KYSELY HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN TYÖNANTAJILLE KESKI-SUOMESSA TAUSTATIEDOT KYSELY HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN TYÖNANTAJILLE KESKI-SUOMESSA 1/7 TAUSTATIEDOT 1. Sukupuoli mies nainen 2. Syntymävuosi 3. Asumismuoto itsenäisesti omassa asunnossa (esim. vuokralla) vanhempien luona

Lisätiedot

Aluksi kysymme perustietoja vastaajasta. Varsinaiset vapaa-ajanasumiseen ja kunnan kehittämiseen liittyvät kysymykset löytyvät myöhemmistä osiosta

Aluksi kysymme perustietoja vastaajasta. Varsinaiset vapaa-ajanasumiseen ja kunnan kehittämiseen liittyvät kysymykset löytyvät myöhemmistä osiosta Kysely Vaalan vapaa-ajanasukkaille Hyvä Vaalan vapaa-ajanasukas! Tervetuloa vastaamaan Vaalan kunnan vapaa-ajanasukkaille suunnattuun kyselyyn. Vaala haluaa saada vapaa-ajanasukkaansa viihtymään paikkakunnalla

Lisätiedot

Vertaa.fi SPOT - kävijäprofiilitutkimusraportti. Syyskuu 2011

Vertaa.fi SPOT - kävijäprofiilitutkimusraportti. Syyskuu 2011 Vertaa.fi SPOT - kävijäprofiilitutkimusraportti Syyskuu 2011 Tutkimuksen toteutus Vertaa.fi-sivuston kävijäprofiilitutkimus on toteutettu läpi Vertaa.fi-sivuston 29. elokuuta 3. syyskuuta 2011 välisenä

Lisätiedot

Matkailijat Keski-Suomessa

Matkailijat Keski-Suomessa Matkailijat Keski-Suomessa Matkailijamäärät Keski-Suomessa: kotimaa & ulkomaat Mistä kotimaan matkailijat tulevat ja keitä he ovat Ulkomaiset matkailijat: venäläinen matkailija eurooppalainen moderni humanisti

Lisätiedot

Iltasanomat.fi mobiilin kävijäprofiili Toukokuu 2013

Iltasanomat.fi mobiilin kävijäprofiili Toukokuu 2013 Iltasanomat.fi mobiilin kävijäprofiili Toukokuu 2013 Tutkimuksen toteutus Iltasanomat.fi mobiilipalvelun profiilitutkimus on toteutettu 21.5 3.6.2013. Tutkimukseen vastasi 300 henkilöä, ja vastausprosentti

Lisätiedot

Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä

Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä Kysely vuonna 2010 Leena Pöysti Sisältö Johdanto... 3 Kokemuksia mopoilusta osana muuta liikennettä... 3 Mikä olisi mopolle sopiva huippunopeus liikenteessä... 3

Lisätiedot

Sairaala näkövammaisen liikkumisympäristönä

Sairaala näkövammaisen liikkumisympäristönä Sairaala näkövammaisen liikkumisympäristönä Petra Hurme Fysioterapeutti YAMK, Näkövammaisten liikkumistaidonohjaaja, Hyks silmätautien kuntoutuspoliklinikka Tutkimuksen tausta Esteettömyyden profiloituminen

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Rotaryklubin jäsenkysely 20

Rotaryklubin jäsenkysely 20 Rotaryklubin jäsenkyselylomake Päiväys: 3.6.2010/REk Ryhmä: Jäsenyys Rotaryklubin jäsenkysely 20 Tämän jäsenkyselyn tarkoituksena on kartoittaa klubimme jäsenten mielipiteitä ja näkemyksiä koskien klubimme

Lisätiedot

Yliopiston Apteekki. Lääkejätteiden palautus apteekkiin Asiakaskyselyn tulokset. Helsinki 27.10.2009

Yliopiston Apteekki. Lääkejätteiden palautus apteekkiin Asiakaskyselyn tulokset. Helsinki 27.10.2009 Yliopiston Apteekki Lääkejätteiden palautus apteekkiin Asiakaskyselyn tulokset 27.10.2009 Sisältö 1. Tutkimuksen toteutus 2. Lääkejätteiden palautus Suomessa 3. Tulosten yhteenveto 4. Taustatiedot vastaajista

Lisätiedot

WHOQOL BREF MAAILMAN TERVEYSJÄRJESTÖN ELÄMÄNLAATUMITTARI LYHYT VERSIO. Vain tutkijoiden sisäiseen käyttöön_ (Only for internal use for researchers).

WHOQOL BREF MAAILMAN TERVEYSJÄRJESTÖN ELÄMÄNLAATUMITTARI LYHYT VERSIO. Vain tutkijoiden sisäiseen käyttöön_ (Only for internal use for researchers). WHOQOL BREF MAAILMAN TERVEYSJÄRJESTÖN ELÄMÄNLAATUMITTARI LYHYT VERSIO Vain tutkijoiden sisäiseen käyttöön_ (Only for internal use for researchers). Kaavat eri ulottuvuuksien yhteispisteiden laskemiseen

Lisätiedot

Kuinka tasa-arvoinen ruotsinsuomalainen nainen/mies on kotona?

Kuinka tasa-arvoinen ruotsinsuomalainen nainen/mies on kotona? Kuinka tasa-arvoinen ruotsinsuomalainen nainen/mies on kotona? Kyselyä koskevia ohjeita Lähettäjä. Tämän kyselyn tekevät Ruotsinsuomalaisten Keskusliitto ja Ruotsinsuomalaisten Naisten Foorumi. Rahoittajana

Lisätiedot

Mitä kuuluu isä? Mannerheimin Lastensuojeluliiton valtakunnallisen isäkyselyn satoa. 5.3.2009 Mirjam Kalland, MLL Maija Säkäjärvi, Sosiaalikehitys Oy

Mitä kuuluu isä? Mannerheimin Lastensuojeluliiton valtakunnallisen isäkyselyn satoa. 5.3.2009 Mirjam Kalland, MLL Maija Säkäjärvi, Sosiaalikehitys Oy Mitä kuuluu isä? Mannerheimin Lastensuojeluliiton valtakunnallisen isäkyselyn satoa 5.3.2009 Mirjam Kalland, MLL Maija Säkäjärvi, Sosiaalikehitys Oy Kyselyllä haluttiin tietoa Millainen toiminta kiinnostaa

Lisätiedot

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

Savonlinnan kaupunki 2013

Savonlinnan kaupunki 2013 Savonlinnan kaupunki 2013 Kuntasi työhyvinvointisyke Yleistä kyselystä Savonlinnan kaupungin työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin organisaation palveluksessa olevien työntekijöiden työhyvinvointi ja siinä

Lisätiedot

Kuusamon evankelis-luterilaisen seurakunnan seurakuntalaisuuskysely

Kuusamon evankelis-luterilaisen seurakunnan seurakuntalaisuuskysely Kuusamon evankelis-luterilaisen seurakunnan seurakuntalaisuuskysely Kysely on tarkoitettu kaikille seurakuntalaisille. Tavoitteena on kartoittaa vastaajien tietämystä ja ajatuksia Kuusamon ev.lut. seurakunnan

Lisätiedot

Kansalaisten asenteet rakennetun ympäristön esteettömyyteen liittyen. Tutkimuksen keskeisimmät tulokset Tiedekeskus Heureka 20.6.

Kansalaisten asenteet rakennetun ympäristön esteettömyyteen liittyen. Tutkimuksen keskeisimmät tulokset Tiedekeskus Heureka 20.6. Kansalaisten asenteet rakennetun ympäristön esteettömyyteen liittyen Tutkimuksen keskeisimmät tulokset Tiedekeskus Heureka 20.6.2016 Esteettömyystutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti Invalidiliiton

Lisätiedot

KIVIVAARA-PEURAVAARAN TUULIVOIMAPUISTOHANKE Ympäristövaikutusten arviointimenettely ASUKASKYSELY KIVIVAARA-PEURAVAARAN LÄHIALUEELLE

KIVIVAARA-PEURAVAARAN TUULIVOIMAPUISTOHANKE Ympäristövaikutusten arviointimenettely ASUKASKYSELY KIVIVAARA-PEURAVAARAN LÄHIALUEELLE KIVIVAARA-PEURAVAARAN TUULIVOIMAPUISTOHANKE Ympäristövaikutusten arviointimenettely ASUKASKYSELY KIVIVAARA-PEURAVAARAN LÄHIALUEELLE Hyvä vastaanottaja, Metsähallitus Laatumaa suunnittelee Hyrynsalmella

Lisätiedot

OPINTOKYSELY 2014. Tämä on Inkubion vuoden 2014 opintokysely

OPINTOKYSELY 2014. Tämä on Inkubion vuoden 2014 opintokysely OPINTOKYSELY 2014 Tämä on Inkubion vuoden 2014 opintokysely Inkubio on saanut ensimmäiset uuden kandidaattiohjelman mukaiset opiskelijat fuksien myötä ja korkeakoulun päässä sorvataan paraikaa maisteriuudistusta.

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Suomen MarkkinointiTutkimusSeura 10.5.2010 Ilkka Rainio

Suomen MarkkinointiTutkimusSeura 10.5.2010 Ilkka Rainio Suomen MarkkinointiTutkimusSeura 10.5.2010 Ilkka Rainio Mikä on TNS Gallup Forum? Toiminta aloitettu vuonna 1989 GallupKanava - nimellä ja 1000:lla vastaajataloudella Tällä hetkellä 40.000 aktiivivastaajaa,

Lisätiedot

WHOQOL-BREF MAAILMAN TERVEYSJÄRJESTÖN ELÄMÄNLAATUMITTARI - LYHYT VERSIO

WHOQOL-BREF MAAILMAN TERVEYSJÄRJESTÖN ELÄMÄNLAATUMITTARI - LYHYT VERSIO WHOQOL-BREF MAAILMAN TERVEYSJÄRJESTÖN ELÄMÄNLAATUMITTARI - LYHYT VERSIO Ulottuvuus 1 Ulottuvuus 2 Ulottuvuus 3 Ulottuvuus 4 Kaavat eri ulottuvuuksien yhteispisteiden laskemiseen (6-Q3) + (6-Q4) + Q10 +

Lisätiedot

Rakennetun ympäristön esteettömyys. Saija Sikkilä, suunnittelija, Kynnys ry / Kynnys konsultit, 8.3.2011 Vapaan sivistystyön esteettömyys

Rakennetun ympäristön esteettömyys. Saija Sikkilä, suunnittelija, Kynnys ry / Kynnys konsultit, 8.3.2011 Vapaan sivistystyön esteettömyys Rakennetun ympäristön esteettömyys Saija Sikkilä, suunnittelija, Kynnys ry / Kynnys konsultit, 8.3.2011 Vapaan sivistystyön esteettömyys Fyysinen esteettömyys Jne. Tiedonsaannin esteettömyys Saavutettavuus

Lisätiedot