Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/ Sivistyslautakunta Aika klo 18:00-18:30. Käsitellyt asiat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 112. Sivistyslautakunta 02.10.2013. Aika 02.10.2013 klo 18:00-18:30. Käsitellyt asiat"

Transkriptio

1 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/ Sivistyslautakunta Aika klo 18:00-18:30 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 63 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Kokouksen työjärjestys Yhtenäiskoulun 5. luokan A2-kielen (saksan) opetus Kuhmoisten yhtenäiskoulun työsuunnitelma lukuvuodeksi Esiopetuksen opetussuunnitelman 2016 perusteiden luonnosten kommentointi 69 Koulutilojen vuokraaminen / kuntosalin vuokra sekä tilojen vuokraehtojen tarkentaminen 70 Kuhmolan vuokriin liittyvän ohjeistuksen päivittäminen Ilmoitusasiat

2 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/ Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Korppila-Kauppinen Minna puheenjohtaja Ojala Risto varapuheenjohtaja Korvenranta Arja jäsen Mäkinen Jukka jäsen Tanninen Kati jäsen Terho Pertti esittelijä/ pöytäkirjanpitäjä Sarvala Silmu kh:n edustaja Heusala Anne kunnanjohtaja Järvenpää Elina nuorisovaltuutettu poistui kokouksesta 18:20 Poissa Malin Kimmo kh:n puheenjohtaja Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todettiin. Allekirjoitukset Minna Korppila-Kauppinen puheenjohtaja Pertti Terho pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Kuhmoisissa Arja Korvenranta pöytäkirjan tarkastaja Jukka Mäkinen pöytäkirjan tarkastaja Pöytäkirja yleisesti nähtävillä kunnanvirastossa, sen aukioloaikana

3 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/ Sivistyslautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Sivltk 63 Ehdotus: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Päätös: Todettiin yksimielisesti

4 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/ Sivistyslautakunta Pöytäkirjan tarkastajien valinta Sivltk 64 Ehdotus: Sivistyslautakunta valitsee tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksiarja Korvenrannan ja Jukka Mäkisen. Päätös: Sivistyslautakunta valitsi yksimielisesti tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksiarja Korvenrannan ja Jukka Mäkisen.

5 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/ Sivistyslautakunta Kokouksen työjärjestys Sivltk 65 Hallintosäännön 42 :n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

6 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/ Sivistyslautakunta Yhtenäiskoulun 5. luokan A2-kielen (saksan) opetus Sivltk 66 Valmistelija: sivistystoimenjohtaja, Yhtenäiskoulun 5. luokalle on lukuvuoden alussa il moittau tu nut viisi oppilasta vapaaehtoisen A2-kielen (saksa) ope tukseen. Sivistyslautakunta on kokouksessaan päättänyt, et tä vapaaehtoisen saksan kielen opetuksen aloittavan ryhmän koon tulee olla vähintään 7 oppilasta, sivistystoimenjohtajan luvalla 6 oppilasta. Hallintosäännön 17 :n mukaan sivistyslautakunta päättää opetuk seen käytettävistä tuntimääristä ja vapaaehtoisen kielen (A2) opet ta mi ses ta. Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta antaa yh te näiskou lun 5. luokalle luvan jatkaa lukuvuoden alussa aloitet tua vapaaehtoisen A2-kielen (saksa) opetusta, vaikka vaadittava ryh mä ko ko ei täyty. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Jakelu Yhtenäiskoulun rehtori

7 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/ Sivistyslautakunta Kuhmoisten yhtenäiskoulun työsuunnitelma lukuvuodeksi Sivltk 67 Valmistelija: sivistystoimenjohtaja, Perusopetus- ja lukioasetuksen 9 :n ja 3 :n mukaan opetuksen järjestäjän tulee lukuvuosittain laatia opetussuunnitelmaan perustuva suunnitelma, jossa määrätään opetuksen yleisestä järjestämisestä, opetustunneista ja opetuksen yhteydessä järjestettävästä muusta toiminnasta sekä työajoista, yhteistyöstä muun koulutuksen järjestäjän kanssa, koulun ulkopuolella annettavasta opetuksesta, opetuksen hankkimisesta ja itsenäisestä opiskelusta sekä muista tarpeellisista opetuksen järjestämiseen liittyvistä asioista. Hallintosäännön 17 :n mukaan sivistyslautakunta hyväksyy opetussuunnitelmat ja niihin perustuvat suunnitelmat. Yhtenäiskoulun rehtori Jaana Hartus on laatinut ehdotuksen Kuhmoisten yhtenäiskoulun työsuunnitelmaksi lukuvuodelle Suunnitelma on liitteenä 1. Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta päättää hyväksyä liitteen 1 mukaisen Kuhmoisten yhtenäiskoulun työsuunnitelman lukuvuodelle Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Nuorisovaltuutettu Elina Järvenpää poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen. Liitteet Liite 1 Kuhmoisten yhtenäiskoulun työsuunnitelma lukuvuodeksi Liite 2 Kurssitarjotin lukuvuodeksi Jakelu Yhtenäiskoulun rehtori

8 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/ Sivistyslautakunta Esiopetuksen opetussuunnitelman 2016 perusteiden luonnosten kommentointi Sivltk 68 Valmistelija: sivistystoimenjohtaja, Opetushallitus on käynnistänyt valtioneuvoston asetuksen 422/2012 poh jal ta opetussuunnitelman perusteiden valmistelun esiopetusta, pe rus ope tus ta ja lisäopetusta varten. Esiopetuksen, pe rus ope tuksen ja lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteet valmistuvat vuoden 2014 loppuun mennessä. Uusien opetussuunnitelman pe rus teiden mukaisesti laadittujen paikallisten opetussuunnitelmien tulee ol la hyväksyttyinä siten, että niiden mukaiseen opetukseen voidaan siir tyä alkavan lukuvuoden alusta lukien. Opetushallitus avasi esiopetuksen uudistuvien ope tussuun ni tel man perusteiden luonnokset kommentoitaviksi verk ko sivuil leen Ope tus hal litus toivoo palautetta laajasti kaikilta esiopetuksen kehittämisestä kiin nos tu neil ta. Verkkosivujen lisäksi palautetta pyydetään ope tuksen järjestäjiltä erillisellä palautekyselyllä. Kommentoitavaksi avattavat luonnokset käsittelevät esiopetuksen teh tä vää ja arvoperustaa, toimintakulttuuria ja yhteistyötä, esi opetuk sen toteuttamisen periaatteita sekä lasten kasvun ja oppimisen tu kea. Luonnoksista voi antaa palautetta Perusteluonnokset -sivulla kom mentointiaikana Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2016 luonnosten kommentoinnin tiedokseen. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

9 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/ Sivistyslautakunta Koulutilojen vuokraaminen / kuntosalin vuokra sekä tilojen vuokraehtojen tarkentaminen Sivltk 69 Valmistelija: sivistystoimenjohtaja, Sivistyslautakunta käsitteli kokouksissaan ja koulun tilojen vuokraamista yksityistilaisuuksiin ja yhteisöjen jär jes tämiin tilaisuuksiin alkaen. Sivistyslautakunta määritteli seuraavat vuokrausperusteet: - Kaluston (tuolit ja pöydät) siirrot eivät sisälly vuokriin. - Keittiötiloihin pääsy on sallittu ainoastaan pitopalvelun tms. henkilöstölle (hygieniapassi) ja keittiön omalla henkilökunnalla. -Vuokraaja huolehtii ovien avaamisesta ja lu kit se mi sesta. -Vuokraaja nimeää tilojen käytön vas tuu hen ki lön, joka vastaa käyttövuoron ajal ta avatuista tiloista. - Avaimen luovuttaa käyttövuoron myöntäjä kuittausta vas taan. Hukatusta avaimesta peritään uuden avaimen hankkimisen todelliset kustannukset (n. 480 e). - Vahingon tai järjestyhäiriön sat tues sa tilojen vuokraaja on korvaus vel vol li nen. - Tilavuokrat laskutetaan jälkikäteen kirjanpidosta käyttövuoron myöntäjän toimesta annetun selvityksen mukaan. - Ti lai suu den kestoaikaan lasketaan myös valmisteluun ja jälkien sii voa mi seen käytettävä aika. Tekninen toimi perii ylimääräiset siivouskulut, jos tilat eivät ole asiallisessa kunnossa käytön jälkeen - Vuokriin sisältyy lämpö ja sähkö. ja päätti seuraavat vuokrat: Koulukeskuksen tilavuokrat (sis. alv) ovat seuraavat: - luokkatila 5 e/t tai 30 e/päivä - erikoisluokkatila (ATK, KO, TN, TS) 8 e/t tai 45 e/päivä - vanha juhlasali tai ruokala 10 e/t tai 60 e/päivä - juhlasali 15 e/t tai 100 e/päivä - ruokala +keittiö 30 e/t tai 150 e/päivä Käyttömaksut eivät koske kunnan omaa tai sitä hyödyttävää toimintaa eivätkä kuhmoislaisten liikuntavuoroja tai -tapahtumia Perittävissä vuokrissa jäi kuntosalin vuokra määrittelemättä. Hallintosäännön 11 :n mukaan lautakunta päättää toimialansa käytössä olevien toimitilojen ja tonttien käytöstä, vuokrauksesta ja vuokran suuruudesta.

10 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/ Sivistyslautakunta Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta 1. päättää, että kuntosalin vuokra alkaen on 20 e/t tai 200 e/päivä, 2. muuttaa vuokrausperusteita seuraavasti: Keittiötiloja vuokrataan vain jos koulun oma ruokapalveluhenkilö on paikalla ja että palk ka kus tannuk sis ta vastaa tällöin vuokraaja sekä 3. tarkentaa edellisen päätöksen viimeisen lauseen kuuluvaksi: Käyttömaksut eivät koske kunnan omaa sisäistä tai sitä hyödyttävää toimintaa eivätkä kuhmoislaisten liikuntavuoroja tai -tapahtumia. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Jakelu Yhtenäiskoulun rehtori Ruokapalveluesimies Liikunnanohjaaja

11 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/ Sivistyslautakunta Kuhmolan vuokriin liittyvän ohjeistuksen päivittäminen Sivltk 70 Valmistelija: sivistystoimenjohtaja, Sivistyslautakunta käsitteli kokouksessaan Kuh mo lan käy töstä perittäviä vuokria ja edellytti, että ohjeistus vuok ra huo jen nuk sis ta vuo del ta 2001 päivitetään vielä seuraavassa kokouksessa. Sivistyslautakunnan vuonna 2001 hyväksymä ohjeistus vuokrahuojennuksista on ollut seuraava: 1. Kuhmolan käytöstä ei peritä vuokraa: - kunnan omasta toiminnasta - kulttuuritapahtumista, joissa kunta on mukana - nuoriso- ja liikuntajärjestöjen yleisölle maksuttomasta toiminnasta - työväen- ja musiikkiopiston toiminnasta - Torstaituvan toiminnasta - sotainvalidien ja sotaveteraanien, eläkeläisjärjestöjen, SPR:n, syöpä-, reuma- yms. yleishyödyllisten yhdistysten yleisölle maksuttomasta toiminnasta - tilaisuuksista, joiden tuotto lahjoitetaan kokonaisuudessaan yleisesti tunnettuun avustustoimintaan - kuorojen ja harrastajateatterin harjoituksista 2. Kuhmoisten harrastajateatterilta ja kuoroilta peritään maksullisten tilaisuuksien osalta vuokraa 10 % lipputuloista tai puolet koko vuokrasta (edullisempi vaihtoehto) 3. Sivistystoimenjohtaja voi poikkeustapauksissa myöntää luvan Kuhmolan maksuttomaan käyttöön tai maksun alennusta. Hallintosäännön 11 :n mukaan lautakunta päättää toimialansa käytössä olevien toimitilojen ja tonttien käytöstä, vuokrauksesta ja vuokran suuruudesta. Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta antaa Kuhmolan vuokrien vuokrahuojennuksiin liittyen seuraavan ohjeistuksen: 1. Kuhmolan käytöstä ei peritä vuokraa: - kunnan sisäisestä toiminnasta - kulttuuritapahtumista, joissa kunta on osallisena - nuoriso- ja liikuntajärjestöjen yleisölle maksuttomasta toiminnasta - työväen- ja musiikkiopiston toiminnasta - Torstaituvan toiminnasta - sotainvalidien ja sotaveteraanien, eläkeläisjärjestöjen, SPR:n, syöpä-, reuma- yms. yleishyödyllisten yhdistysten yleisölle maksuttomasta toiminnasta - tilaisuuksista, joiden tuotto lahjoitetaan kokonaisuudessaan yleisesti tunnettuun avustustoimintaan - kuorojen ja harrastajateatterin harjoituksista

12 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/ Sivistyslautakunta Kuhmoislaisten teattereiden, kuorojen ja orkesteriden maksullisten tilaisuuksien osalta vuokrana peritään 10 % lipputuloista. 3. Sivistystoimenjohtaja voi poikkeustapauksissa myöntää luvan Kuhmolan maksuttomaan käyttöön tai maksun alennusta. Päätös: Sivistyslautakunta lisäsi yksimielisesti ohjeistuksen 1 kohdassa (ei peritä vuokraa) olevan tekstin kuorojen ja harrastajateatterin har joituk sis ta kuulumaan: kuhmoislaisten kuorojen, orkestereiden ja har rasta ja teat te rin harjoituksista. Muilta osin ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

13 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/ Sivistyslautakunta Ilmoitusasiat Sivltk 71 Sivistyslautakunnalle esitetään tiedoksi seuraavat asiat: 1. Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös / Työvalmennussäätiö Avitus / Erityisavustuksen myöntäminen - Etsivä nuorisotyö 2. Opetus- ja kulttuuriministeriö / Valtionavustukset yleisten kirjastojen erityistehtäviin ja toiminnan kehittämiseen 3. Eläköön rakennus! Uusikäyttötarkoitus - uusi elämä -kirjanen 4. Kotiseutuposti 3/ Kotiseutu -kirja / Suomen Kotiseutuliitto 6. Viranhaltijapäätöksiä: - sivistystoimenjohtaja nrot 58-69/ päivähoidon ohjaaja nrot 40-43/2013 ja ostopalvelupäätökset: Nisula Taika ja Nisula Taimi - Yhtenäiskoulun rehtori nrot 36-40/2013 Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

14 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/ Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Muutoksenhakukiellot ja kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: 63-65, 68, 71 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät: 66-67, Hallintolainkäyttölain 5 :n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet: Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Kuhmoisten kunnan sivistyslautakunta Toritie 34 A Kuhmoinen Pykälät:n 66-67, Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Valitusosoitus Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.

15 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/ Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu HÄMEENLINNA puhelin (vaihde) telekopio sähköposti Kunnallisvalitus pykälät: valitusaika 30 pv Hallintovalitus pykälät: valitusaika 30 pv Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät valitusaika päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Valituskirjelmä Valituskirjelmässä on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin HLL 21 :ssä säädetään. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Pykälät

16 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/ Lisätietoja Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta voidaan periä hallinto-oikeudessa kulloinkin voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345 Kunnanhallitus 19.08.2013 Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 218 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57 Kunnanhallitus 02.03.2015 Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56 Paikka Valtion virastotalo, valtuustosali Käsitellyt asiat 34-37 Otsikko Sivu 34 Kiinteistönhoitajan tehtävän

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kokousaika 30.5.2013 klo 18.30 19.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanvirasto, yhteispalvelupiste KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 13 Perusturvalautakunta 25.03.2015 Aika 25.03.2015 klo 16:00-17:06 Paikka Toivakan kunnan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 9/2014 Kokousaika 19.5.2014 klo 18.00-20.30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 Kasvatus- ja opetuslautakunta 12.05.2015 AIKA 12.05.2015 klo 18:45-20:00 PAIKKA Lempäälän Ehtookoto, Katepalintie 9 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 Tekninen lautakunta 05.03.2015 AIKA 05.03.2015 klo 19:00-21:30 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kunnanhallitus 5.5.2014 Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 69. Merkkipäivälista 2014...87 70. Eksoten kuntalaskutusmallin uudistaminen...72 71. Vanhan pappilan ohjausryhmän kokoonpano...73

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 Tekninen lautakunta 03.12.2013 AIKA 03.12.2013 klo 19:00-20:07 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(19)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(19) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(19) Sivistyslautakunta 14.04.2015 AIKA 14.04.2015 klo 17:50-18:55 PAIKKA Kaupunginhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1. Yhtymähallitus. Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1. Yhtymähallitus. Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1 Yhtymähallitus Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(20)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(20) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(20) Sivistyslautakunta 19.05.2015 AIKA 19.05.2015 klo 18:08-19:12 PAIKKA Kaupunginhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 12. Ympäristöjaosto 23.04.2015. Aika 23.04.2015 klo 14:00-15:45. Toivakan kunta, Kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 12. Ympäristöjaosto 23.04.2015. Aika 23.04.2015 klo 14:00-15:45. Toivakan kunta, Kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 12 Ympäristöjaosto 23.04.2015 Aika 23.04.2015 klo 14:00-15:45 Paikka Toivakan kunta, Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Pöytäkirjan tarkastustapa

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2 Muutoksenhakuohjeet Muutoksenhakukielto Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta. :t 158-161, 164, 165 koht 3-4 :t

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014. 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150. 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014. 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150. 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen... PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014 Asialista 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen...151 124. Talouden tasapainotusohjelma 2015-2019...152 125.

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 10.06.2014 Nro 4/2014 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 42 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 43 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 6/2011 97 KOKOUSAIKA Torstai 12.5.2011 klo 09.00-10.17. Haapaveden kaupungintalo

Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 6/2011 97 KOKOUSAIKA Torstai 12.5.2011 klo 09.00-10.17. Haapaveden kaupungintalo HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA/JULKINEN Nro Sivu Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 6/2011 97 KOKOUSAIKA Torstai 12.5.2011 klo 09.00-10.17 KOKOUSPAIKKA Haapaveden kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1. Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1. Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 16.12.2013 klo 15.30 15.50 Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8 Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2008 Maaseutulautakunta Sivu 1

SODANKYLÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2008 Maaseutulautakunta Sivu 1 Maaseutulautakunta Sivu 1 Kokousaika 23.05.2008 klo 10.00 13.00 Kokouspaikka Kunnanviraston kokoushuone 1 Käsittellyt asiat Asia no 10 Järjestäytymisasiat 3 11 Lainan myöntäminen kyläyhdistyksille 4 12

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13) Keurusselän ympäristölautakunta 18.03.2015 AIKA 18.03.2015 klo 14:00-15:10 PAIKKA Keuruun kaupungintalo, Haapamäen huone 2. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1

Lisätiedot

Tekninen tukikohta (II-kerros), Teollisuuskatu 10, 42100 Jämsä

Tekninen tukikohta (II-kerros), Teollisuuskatu 10, 42100 Jämsä Jämsän kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 Aika 23.04.2014 klo 17:00-17:45 Paikka Tekninen tukikohta (II-kerros), Teollisuuskatu 10, 42100 Jämsä Läsnäolleet Järvenpää Esko puheenjohtaja Riihinen Pertti varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunta 25.02.2014

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunta 25.02.2014 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 25.02.2014 AIKA 25.02.2014 18:30-19:40 PAIKKA näyttelysali, Ylivieskatalo Akustiikka, Koulutie 2, Ylivieska KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta AIKA 28.05.2015 18:00-18:50 PAIKKA Virolahden kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 26 Sosiaali- ja terveystoimen

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24) Kunnanhallitus 04.11.2013 AIKA 04.11.2013 klo 17:30-18:55 PAIKKA Kunnanviraston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 152 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot