MAANKÄYTTÖ- ja KEHITTÄMISSUUNNITELMA HAUKILAN ALUEELLE 2009 Teija Mätäsniemi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAANKÄYTTÖ- ja KEHITTÄMISSUUNNITELMA HAUKILAN ALUEELLE 2009 Teija Mätäsniemi"

Transkriptio

1 MAANKÄYTTÖ- ja KEHITTÄMISSUUNNITELMA HAUKILAN ALUEELLE 2009 Teija Mätäsniemi

2

3 M A A N K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A H A U K I L A N A L U E E L L E K Y L Ä T K E H Ä L L Ä H A N K E K Y L Ä S U U N N I T T E L U K A U P U N K I S E U D U N U L K O K E H Ä L L Ä Valkeakosken kaupunki ja Hattulan kunta, entisen Tyrvännön pohjoisosan kylät Maankäyttö- ja kehittämissuunnitelma 2009 Laatinut Kylät kehällä hankkeessa Teija Mätäsniemi, ark. yo TTY, projektityöntekijä EDGE Arkkitehtuuri- ja kaupunkitutkimuslaboratorio Pohjakartta Maanmittauslaitos lupanro MML/VIR/MYY/328/08 Valokuvat Teija Mätäsniemi, ellei toisin mainita Hanketta ovat rahoittaneet paikalliset toimintaryhmät Kantri ry ja Pirkan Helmi ry sekä Pirkanmaan TE-keskus. Hankkeen täytäntöönpanosta vastaa Pirkanmaan TE-keskus.

4 S I S Ä L LY S L U E T T E L O 1. KYLÄT KEHÄLLÄ HANKKEEN ESITTELY Kylät kehällä hanke 1.2 Projektin kulku Haukilassa 2. ALUEEN ESITTELY Sijainti 2.2 Asukkaat 2.3 Palvelut 2.4 Elinkeinot ja yritykset 2.5 Yhdistystoiminta ja kylätapahtumat 3. KAAVOITUSTILANNE, LÄHDEMATERIAALI Pirkanmaan ja Hämeen maakuntakaavat 3.2 Rantakaavat 3.3 Kulttuuriympäristöä koskevat selvitykset 4. LUONNONPIIRTEET Jääkautiselta merenlahdelta Vanajavedelle 4.2 Vanajaveden pinnanvaihtelut 4.3 Topografia ja maaperä 4.4 Arvokkaat luontokohteet 5. ALUEEN HISTORIAA Asutuksen kehitys 5.2 Maankäytön ja maiseman historiaa 5.3 Kulttuurihistoriallisesti arvokas ympäristö Muinaismuistoja Mälkiäisissä Haukilan kartano Monaalan kartano Tykölän kartano 6. MAISEMAKUVA Maisemamaakunta ja perinnemaisemat 6.2 Näkymät, rakentamisen suhde maisemaan 7. ASUKASNÄKÖKULMA Nelikenttäanalyysi (SWOT) 7.2 Kyläläisten kohtaamispaikkoja 7.3 Kohennusta kaipaavia paikkoja 7.4 Yhteenvetoa kyläläisten ajatuksista 8. MAANKÄYTÖN SUUNNITELMA Rakennuspaikkojen arviointikriteerejä 8.2 Rajoitekartta 8.3 Rakennuspaikkasuunnitelma 8.4 Alueiden kuvaukset 8.5 Vanhoja rakennuspaikkoja 8.6 Yhteisten alueiden suunnitelmia 9. RAKENNUSTAPAOHJEITA Rakennustapaohje uudisrakentamiseen 9.2 Rakennustapaohje vanhojen rakennusten korjaukseen LÄHTEET LIITTEET 4 1: Maanomistajien tonttiehdotukset 2: Maanomistajien tonttiehdotusten kuvaukset 3: Rakennuksen vuosihuollon muistilista

5 1. K Y L Ä T K E H Ä L L Ä H A N K K E E N E S I T T E LY 1. 1 K y l ä t k e h ä l l ä h a n k e Tämä suunnitelma on tehty osana Tampereen teknillisen yliopiston Arkkitehtuurin laitoksen EDGE-tutkimuslaboratorion toteuttamaa Kylät kehällä hanketta kesällä Hankkeen virallinen nimi on Kylät kehällä Kyläsuunnittelu kaupunkiseudun ulkokehällä. Hankkeen tavoitteina on ollut löytää kylien rooli osana kaupunkiseudun erilaisia verkostoja ja etsiä keinoja kylien keskeisen resurssin kylämaiseman suojelemiseksi esikaupungistumiselta. Kylän ei tulisi olla pelkkä idyllinen nukkumalähiö vaan yhteisö. Siksi kylän asukkaita on pyritty sitouttamaan kylänsä kehittämiseen hankkeen puitteissa järjestetyillä kyläkokouksilla, joissa on kerätty kyläläisten ajatuksia asuinympäristöstään ja palautetta suunnitelmaluonnoksista. Osallistumisprosessissa on hyödynnetty TTY:ssa vuosina toteutetun osallistumisen käytäntöihin keskittyneen Kylä-Kyllä! projektin kokemuksia. Hanke kestää kesäkuusta 2009 maaliskuuhun 2010, jolloin aluerakenteen analyysin ja suunnitelmien yhteenvedon sisältävä loppuraportti valmistuu. Hankkeessa on mukana seitsemän kylää: Pirkkalankylä Pirkkalasta, Tottijärvi Nokialta, Nurmi ja Säijä Lempäälästä sekä Ritvala, Haukila ja Saarioispuoli Valkeakoskelta. Kehän kyliä yhdistävät Tampereen läheisyys ja hyvät tieyhteydet, joiden houkutteleman omakotirakentamisen hallinta on usein tarpeen kylämäisyyden säilyttämiseksi. Käytännössä kyläkohtaiset suunnitelmat on toteutettu kuuden TTY:n arkkitehtiopiskelijan kesätöinä, joista Haukilan suunnitelma jalostunee diplomityöksi. Suunnitelmat ovat painottuneet maankäyttöön: niissä esitetään uusia rakennuspaikkoja tai rakentamiseen soveltuvia vyöhykkeitä paikkatieto- ja kartta-analyysien perusteella. Maankäyttösuunnitelmien tueksi ja täydennykseksi suunnittelijat ehdottavat myös maisemanhoidon toimenpiteitä ja antavat rakennustapaohjeita. Lisäksi suunnitelmissa esitetään kylien matkailu- ja virkistyskäyttöön liittyviä kehitysideoita, kuten luonto- ja kulttuuripolkuverkostoja. Suunnitelmat ovat epävirallisia eikä niillä ole lainvoimaa, mutta ne voivat toimia yleiskaavoituksen taustamateriaalina, suunnittelutarveratkaisujen myöntämisen aputyökaluna tai tulevaisuuden tiekarttana kylien kehittäjille ja rakennuspaikkoja pohtiville maanomistajille. Projektipäällikkönä hankkeessa on toiminut arkkitehtiylioppilas Jukka Aaltonen ja vastuullisena johtajana TTY:n yhdyskuntasuunnittelun professori Staffan Lodenius. Kylät kehällä hanke on toteutettu EU-rahoitteisen Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman tuella. Rahoitusviranomaisena toimii Pirkanmaan TE-keskus. Rahoitus on myönnetty paikallisten toimintaryhmien Kantri ry:n ja Pirkan Helmi ry:n rahoituskiintiöistä. 5

6 1. 2 P r o j e k t i n k u l k u H a u k i l a s s a Haukilan alueen suunnittelun tavoitteena on ollut rakennuspaikkojen etsiminen uusien asukkaiden saamiseksi alueelle. Huomion keskipisteenä on Haukilan koulu, jonka toiminnan jatkuminen on vaakalaudalla kouluikäisten määrän laskiessa. Suunnittelulla on etsitty keinoja myös yhteisöllisyyden tukemiseksi ja kylän ilmeen kohentamiseksi. Projekti käynnistyi 1. kesäkuuta Lähtömateriaalina on käytetty kyläläisten vuonna 2007 laatimaa kyläsuunnitelmaa. Aluetta koskevia tietoja olen etsinyt myös kirjoista, kartoista ja verkosta. Kohdealueeseen tutustuin paikanpäällä lukuisia kertoja kyläläisten opastuksella ja itsekseni. Keskeisenä periaatteena projektissa oli, että suunnittelua tehdään yhteistyössä alueen asukkaiden ja maanomistajien kanssa. Siksi järjestettiin yhteensä kolme kyläkokousta. Kyläläiset kutsuttiin koolle postilaatikkoihin jaetuilla kutsuilla ja lisäksi projektista tiedotettiin paikallislehti Valkeakosken Sanomissa. Ensimmäinen kyläkokous järjestettiin Uskilan liikuntahallilla 2. heinäkuuta. Kokouksessa kyläläiset muistelivat vanhoja rakennuspaikkoja sekä tarkensivat kylän kehittämistarpeita ja kohennusta kaipaavia alueita. Maanomistajille järjestetyssä kokouksessa Haukilan koululla 18. elokuuta pääpaino oli rakentamiseen soveltuvien tonttien etsinnässä. Toisessa yleisessä kyläkokouksessa 17. syyskuuta esittelin suunnitelmaluonnoksia. Lisäksi kyläläisten kanssa pohdittiin kylän yhteisten paikkojen kehittämistä ja koulun säilymistä tukevia toimintoja. Kesän aikana järjestettiin kaksi yleistä kyläkokousta, maanomistajien tapaaminen ja maastokäyntejä mahdollisille rakennuspaikoille. Kokousjärjestelyjen, yhteydenpidon ja tiedonkeruun ohella iso osa työstä oli eri aikakausilta olevien ja eri aiheisten karttojen tutkimista, vertailua, yhdistelyä ja muokkausta. Kyläkokouksen karttatehtävissä esiin tulleet alueet olen ottanut suunnittelussa suurennuslasin alle. Teemakartoilla olen kartoittanut rakentamiseen sopivia alueita, joissa olisi huomioitu paikalliset olosuhteet, kuten maaperä, topografia ja pienilmasto, tiestö, sähkö ja muu infrastruktuuri sekä maisema ja kulttuuriympäristö historiallisine piirteineen. Projektin lopputulos on näissä kansissa: esittelen perustietoja ja selvityksiä alueesta, maankäytönsuunnitelman sekä yhteisten alueiden kohennusehdotuksia. Vilpittömät kiitokset kaikille yhteistyössä mukana olleille! 6

7 2. A L U E E N E S I T T E LY TAMPERE TURKU HÄMEENLINNA HELSINKI Haukilan alueen sijainti Suomen kartalla sekä suhteessa Tampereen ja Hämeenlinnan kaupunkiseutuihin (kartoissa keltainen täplä) S i j a i n t i Suunnittelualueen rajaus noudattelee entisen Tyrvännön pitäjän pohjoisosan rajoja (kartassa vaalea alue). Haukila sijaitsee suurimmaksi osaksi Valkeakosken alueella, kaupungin kaakkoisosassa, ulottuen osittain Hattulan puolelle. Lisäksi lääninraja kulkee alueen läpi. Valkeakoski kuuluu Länsi-Suomen lääniin ja Pirkanmaan maakuntaan, Hattula Etelä-Suomen lääniin ja Kanta-Hämeen maakuntaan. Kohdealue on Haukilan Kylät ry:n toimialuetta, joka noudattelee entisen Tyrvännön pitäjän pohjoisosan rajoja. Alueella sijaitsevat Tykölän kylä, Uskila, Mälkiäinen ja Monaala. Haukilasta on matkaa Valkeakoskelle noin 15 km, Hämeenlinnaan 35 km ja Tampereelle 50 km. Kyläläiset käyttävät lähipalveluja myös Pälkäneeltä ja Laitikkalasta. Hattulan puolen asukkaat tekevät asiointimatkoja myös Hattulan kunnan keskustaajamaan Parolaan, jonne on matkaa noin 20 km. 7

8 2. 2 A s u k k a a t Haukilassa on noin 300 asukasta, joista 48 % on naisia ja 52 % miehiä. Asukkaiden keski-ikä on 38,5 vuotta. Taulukko: Asukkaiden ikäjakauma (Tilastokeskuskus 2006) Ikäryhmä ikä %-osuus Alle kouluikäiset 0-6-v. 12 % Alakoululaiset 7-12-v. 11 % Teini-ikäiset v. 5 % Aktiivi-ikäiset v. 55 % v v v v. 18 % 14 % 11 % 12 % Eläkeläiset v. 18 % Vanhukset yli 75-v. 7 % Yhteensä 107 % Maitotonkat muistuttavat menneistä ajoista. Lypsykarjatilat ovat alueelta EU:hun liittymisen myötä vähentyneet, kun tehokkuuden lisäämiseksi on maidontuotannossakin siirrytty suurempiin tilakokoihin. Työvoimareserviä maa- ja metsätauden tilapäisiin tarpeisiin ei kylältä nykyään entiseen malliin löydy vaan se pitää hankkia Virosta. Noin puolet alueen asukkaista eli 47 % lasketaan kuuluvaksi työvoimaan. Näistä on palkansaajia 74 %, maatalousyrittäjiä 9 %, muita yrittäjiä 8 % ja työttömiä 9 %. Työvoiman ulkopuolisista asukkaista 44 % on 0-14-vuotiaita lapsia. Lähes yhtä suuri osuus eli 43 % on eläkeläisiä. Loput työelämän ulkopuolelle tilastoiduista edustavat tasapuolisesti opiskelijoita (5 %), kotiäitejä (4 %) ja muita (4 %). Haukilan alueen ammattirakenne (Tilastokeskus 2006) Teknis-luonnontieteel. työ 6 % Hoivatyö 2 % Opetustyö 2 % Hallinto- ja toimistotyö 8 % Kaupallinen työ 10 % Maa- ja metsätalous, kalastus 18 % Kuljetus- ja liikennetyö 12 % Teollinen työ 31 % Palvelutyö 6 % Tuntematon 4 % 8

9 Sodan jälkeen koulussa oli parhaimmillaan yli sata oppilasta. Opettajia oli kolme. Lapset kulkivat aluksi eväiden kanssa. Kouluruokailun alettua Lahtisen Manta keitti saunan padassa koko väelle maanantaina velliä, tiistaina hernerokkaa, keskiviikkona puuroa, torstaina perunasoppaa ja perjantaina taas velliä. Lauantaikin oli koulupäivä, mutta silloin ei tarjottu kouluruokaa. Syksyisin koululaiset tekivät joskus marjastusretkiä metsään tarkoituksenaan kerätä koululle marjoja talven varalle. Usein varastot eivät niillä retkillä paljoa täyttyneet, mutta lapset saivat suut makoiseksi. Tämän kertoi Lauri Oksanen (*1918), paljasjalkainen paikkakuntalainen, joka aloitti koulutaipaleensa Haukilan koulussa P a l v e l u t H a u k i l a n k o u l u Vuonna 1881 perustettu Haukilan koulu on entisen Tyrvännön pitäjän kouluista vanhin yhä toimiva koulu. Haukilan koulu sijaitsee Koivukujalla alueen keskeisellä paikalla. Rakennusten vanhin osa on vuodelta Koulu rakennettiin ensin yksikerroksiseksi, mutta korotettiin noin vuonna 1925 kaksikerroksiseksi. Vuonna 1949 pystytettiin toinen koulurakennus vanhaan pihapiiriin. Haukilan koulun erikoisuutena on museoluokka, joka on sisustettu vanhoilla pulpeteilla ja muilla koulutyöhön liittyvillä tarvikkeilla. Koulun pohjoispuolella on aidattu piha, jossa on kiipeilytelineitä ja leikkivälineitä sekä katos koulun ja päiväkodin käyttöön. Eteläpuolen pihalta avautuvat näkymät Uskilanlahden kulttuurimaisemaan ja sieltä löytyy myös kyläläisten yhteistuumin rakentama skeittiramppi. Lisäksi Haukilan kartanolta on koululle lahjoitettu 12 kynäjalavaa. Koivukujan pohjoispuolella koulua vastapäätä sijaitsee peltomaalle rakennettu koulun liikuntakenttä pukuhuonerakennuksineen. Talvisin kenttä on jäädytetty luistelua varten. Sisäliikuntaa koululaiset harrastavat pienen kävelymatkan päässä sijaitsevassa Uskilan liikuntahallissa. Tyttöjen suosikkipaikka museoluokassa lienee eturivin punainen kukkamaalauksin koristeltu pulpetti. Esillä on myös kiinnostavia teknisiä laitteita, kuten vanhoja puhelimia. Kuvassa luokkaa esittelee koulun entinen opettaja Ulla Perhola. Koulun käsityöluokka höyläpenkkeineen. Koulun pihapiirissä on myös pieni saunarakennus, josta kyläydistys on suunnitellut kerhotilaa. Vielä ei kuitenkaan ole löytynyt vapaaehtoista vastaavaa mestaria muutoshankkeelle. Tällä hetkellä Haukilan koulussa toimivat luokat 1 6 kahden opettajan opetuksessa oppilaita on noin 40. Koulu on ollut lakkautuskeskustelujen kohteena 1990-luvulta alkaen. Tämänhetkisen (10/2009) tiedon mukaan toiminta jatkuu ainakin vuoteen 2016 asti. 9

10 P ä i v ä k o t i S a t u l i n n a Uudemmassa koulurakennuksessa entisessä opettajan asunnossa toimivat esikoulu ja päiväkoti Satulinna. Päiväkodissa on noin 20 lasta. J u l k i n e n l i i k e n n e Paikallinen yksityinen taksiyrittäjä huolehtii koulukyydityksistä. Linja-autoyhteydet alueelta on Valkeakosken, Hämeenlinnan, Hauhon ja Pälkäneen suuntaan. Koulujen loma-aikoina bussivuoroja on vähän. Bussipysäkit sijaitsevat Uskilantien molemmissa päissä, mutta bussit pysähtyvät poimimaan myös reitin varrelta kyytiin viittoilevat ja samoin pois pääsee haluamassaan paikassa. K i r j a s t o a u t o Kirjastoauto kulkee alueella joka toinen viikko reitillä Retulantie- Uskilantie poiketen myös Haukilan koululla. K a u p p a p a l v e l u t Kauppa-auto palvelee keskiviikkoisin ja lauantaisin Retulantien ja Uskilantien varressa pysähtyen kysynnän mukaan kauppa-autolla kävijöiden vakituisilla pysäkeillä. Kyläkaupparakennus on edelleen olemassa Uskilantien varressa. Kaupan toiminta keskeytyi syksyllä 2007, mutta kyläläiset tekevät aktiivista selvitys- ja suunnittelutyötä sen uudelleen herättämiseksi. P o s t i p a l v e l u t Kyläkaupan yhteydessä toimi aiemmin asiamiesposti. Nykyään postinjakeluauto vie tarvittaessa asiakkaiden lähetykset omasta postilaatikosta, kunhan postimaksu on maksettu. Postimerkkejä voi ostaa myös kauppa-autosta. Leikkikenttä koulun pihassa toimii myös päiväkotilasten leikeissä. Koulun eteläpuolisella pihalla on talkootöinä rakennettu skeittiramppi. Katuvalot on pystytetty talkootyönä koulun ja liikuntahallin väliselle osuudelle. (kuva: Heli Puputti) Kauppa-auto palvelee varsinkin vähemmän autoilevia asukkaita. Reitin aikataulu voi hiukan viivästyä ruuhkaisina päivinä ja silloin saa varautua odottamaan autoa. 10

11 Uskilan liikuntahalli Hyvät sisäliikuntamahdollisuudet tarjoaa Uskilan liikuntahalli, jonka Tyrvännön Urheilijat rakensivat talkoilla vuonna Hallia käytetään myös juhla- ja kokoustilana. Lisäksi koulun sisäliikuntatunnit pidetään hallilla. U s k i l a n t a n s s i l a v a Vuonna 1957 talkoilla rakennettu tanssilava löytyy Uskilan urheiluhallin vierestä. Lava on käytettävissä kesäaikaan. Alkuaikoinaan tanssilavalla riitti muistitiedon mukaan väkeä salin täydeltä. J ä r v e l ä Mälkiäisissä sijaitsee kokous- ja saunatilaa tarjoava Järvelä, jossa järjestetään myös lasityökursseja (www.tarua.fi). Uskilantie Haukilan koulu ja päiväkoti Kyläkauppa Kariniemen leirikeskus Uskilan liikuntahalli ja tanssilava Järvelä Tarmokasta talkoohenkeä kyläläisillä on aina ollut. Siitä osoituksena ovat Liekosillantien varteen vuonna 1957 rakennettu Uskilan tanssilava (ylempi kuva) ja vuonna 1995 rakennettu liikuntahalli (alempi kuva). 11

12 KARINIEMEN LEIRIKESKUS Päärakennus - sisämajoitus 50 hengelle - 6 kpl 8 hengen huoneita - 1 kolmen hengen huone - 1 kahden hengen huone - ruokasali - suurtalouskeittiö varusteineen - ruokailutarvikkeet Rantasauna - puulämmitteinen sauna 30 hengelle - kesäisin suihkut, talvisin lämminvesipata - porakaivo - hiekkaranta, laituri ja veneilymahdollisuus K a r i n i e m e n l e i r i k e s k u s Mälkiäisissä Vanajaveden rannalla sijaitsee Valkeakosken kaupungin omistama Kariniemen leirikeskus. Luonnonkauniissa ympäristössä on erinomaiset puitteet lasten ja nuorten leireihin, koulutus ja kurssitoimintaan sekä muuten vain retkeilyyn, vapaa-ajanviettoon ja yhdessäoloon. Kesäkauden Kariniemi on pääasiassa koululaisryhmien ja nuorisoyhdistysten käytössä. (www.valkeakoski.fi/portal/suomi/kulttuuri_ja_vapaa-aika/nuoret/nuorten_vapaa-aika/ kariniemen_leirikeskus/) Vanha päärakennus - sadepäivien kerhotila - ei majoituskäytössä Piha-alue - 80 m x 30 m nurmikenttä jalka-, sulka- ja lentopalloiluun - katettu esiintymislava Kolme nuotiopaikkaa Luontopolku suojelualueella Yläkuva: Kariniemen vanha päärakennus. Näkymä Kariniemen rannasta Vanajavedelle. 12

13 2. 4 E l i n k e i n o t j a y r i t y k s e t Maatalous on alueen näkyvin elinkeino. Maatalousyrittäjiä työvoimasta on 9 %. Suunnilleen yhtä suuri osa työvoimasta eli 8 % on yrittäjinä muilla aloilla. Taulukko: Haukilan alueen työpaikkarakenne (Tilastokeskus 2006) Paikallisten työpaikkojen toimiala lukumäärä % -osuus Maa-, riista- ja metsätalous % Kauppa 3 8 % Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 9 25 % Kiinteistö- ja liike-elämän palvelut 1 3 % Koulutus 4 11 % Muut palvelut 1 3 % Toimiala tuntematon 3 8 % Yhteensä % 1. Puimatöitä Monaalan alueella ALUEEN YRITYKSIÄ (kartta): 1. Putkityö Korkeila 2. Sähkötare Jaskan auto 4. Puutyöt Penttinen Pekka ja lasityöt Blomster-Penttinen Raili Kaivinkone, Nikkanen Tmi 6. Kuljetusliike Kuosmanen Ky 7. Autoilija Perhola 8. Sisustussuunnittelija Perhola Paula 9. Sähköasennus Kuusisto Perunkirjoitus- ja lakiasiainpalvelu, Partanen Oy 11. Järvelä, 12. Taksiautoilija Jokio 13. Veneveistämö Karonen Lomamökkien vuokraus, Seppälä Eero (ei kartassa)

14 VENEVEISTÄMÖ Ensio Karonen, Innatintie 158 Jo neljännessä sukupolvessa toimiva yritys valmistaa pienveneitä mänty- ja haapalaudasta sekä mänty- ja mahonkivanerista ja tekee myös vanhojen puuveneiden kunnostus- ja muutostöitä. Veistämöllä on monipuoliset työstökoneet erilaisten puutöiden tarpeisiin. (lisätietoa: JÄRVELÄ, Mälkiäinen Kokoustila Järvelän viihtyisässä päärakennuksessa on noin 60 hengen kokoontumistilat. Sauna Puulämmitteisen saunan löylyihin mahtuu kerralla noin henkeä. Lähellä rantaa sijaitsevasta saunasta on helppo käydä uimassa. Järvelässä ei ole anniskelupalvelua. Lasitaide Yrittäjä tekee tilauksesta sulatus-, Tiffany- ja lyijylasitöitä. Lisäksi lasinsulatusuuni on vuokrattavissa asiakkaiden omia töitä varten. (lisätietoja: Yläkuvassa taidelasiovi, alakuvassa horoskooppiaiheisia koruja (Järvelän kuvat: 14

15 2. 5 Y h d i s t y s t o i m i n t a j a k y l ä t a p a h t u m a t Alueella aktiivisesti toimivia yhdistyksiä ovat muun muassa Tyrvännön Urheilijat, Pohjois-Tyrvännön Martat ry ja kyläyhdistys Haukilan Kylät ry. Lisäksi koulun vanhempaiyhdistyksen ja Sääksmäen seurakunnan toimesta järjestetään kylällä toimintaa kaikenikäisille. Liikuntahallilla on eri-ikäisille suunnattua harrastustoimintaa pitkin vuotta. Kylätapahtumista suurta suosiota on kerännyt heinä-elokuun tienoilla järjestettävä Haukilan Wanhat Wempaimet-näyttely, jossa esitellään vanhoja laitteita ja esineistöjä maamoottoreista tekstiileihin. Muita vuosittain järjetettyjä tapahtumia ovat: naisten virkistyspäivä syksyisin ja keväisin liikuntahallilla Tyrvännön Urheilijoiden järjestämät juhannustanssit ja karaoketanssit elokuussa Uskilan lavalla juhannuskokko Uskilanlahdella kauneimmat joululaulut Haukilan koululla itsenäisyyspäivänä myyjäiset, joilla kerätään varoja koko koulun yhteiseen luokkaretkeen hiihtoloman tienoilla koko perheen ulkoilutapahtuma Talvenselän taittajaiset Wanhat Wempaimet Uskilassa : ylimmässä kuvassa maamoottori, joka toimi maatilan voimanlähteenä ennen kuin sähköä oli käytettävissä. Keskimmäisessä kuvassa Monaalan kartanon pärehöylä. Talvisessa kuvassa tandemhiihtoa talvenselän taittajaisissa Alakuvassa Haukilan koulun urheilupäivän palkintojenjakotilaisuus (kuvat: Heli Puputti) 15

16 3 K A AV O I T U S T I L A N N E, L Ä H D E M AT E R I A A L I Kartassa alueella voimassa olevat maakuntakaavat (kuvat: Pirkanmaan liitto ja Hämeen liitto) 3. 1 P i r k a n m a a n j a H ä m e e n m a a k u n t a k a a v a t Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti maakuntakaava sisältää yleispiirteisen suunnitelman alueiden käytöstä maakunnassa. Maakuntakaava vastaa valtakunnallisen, maakunnallisen ja useamman kuin yhden kunnan alueelle ulottuvan maankäytön suunnittelusta ja yhteensovittamisesta. Maakuntakaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa yleiskaavaa tai asemakaavaa sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi. Pirkanmaan 1. maakuntakaava on vahvistettu valtioneuvostossa ja Kanta-Hämeen maakuntakaava

17 3. 2 R a n t a k a a v a t Valkeakosken puolella rantarakentamista säätelee oikeusvaikutteinen osayleiskaava ( ). Monaalan kartanon ranta-asemakaava Hattulan puolella on tekeillä käsittäen Vanajaveden Uskilanlahden ja Kuhanselän sekä Keskisjärven ja Lampisen ranta-alueita K u l t t u u r i y m p ä r i s t ö ä k o s k e v a t s e l v i t y k s e t Pirkanmaan alueellinen kulttuuriympäristöohjelma (Pirkanmaan ympäristökeskus 2002, Alueelliset ympäristöjulkaisut 275) kuvaa alueen kulttuurimaiseman ja rakennuskulttuurin historiallisia taustoja, ominaispiirteitä ja arvoja. Pirkanmaan maisema-alueet ja kulttuuriympäristöt on Pirkanmaan liiton toimesta vuonna 2006 tehty selvitys Pirkanmaan maisemista, niiden synnystä ja rakennetusta kulttuuriympäristöstä. Haukilan kartanon alue ja Mälkiäisten kulttuurimaisema (akm211) on tässä selvityksessä huomioitu laajana ja edustavana viljelymaisemana. Valkeakosken rantaosayleiskaavan aluerajaus Haukilan alueella tummennettuna peruskartassa. (lähde: Valkeakosken kaupungin kaavoitus) Hämeen kulttuuriympäristöä koskevia tavoitteita on asetettu Hämeen alueellisessa kulttuuriympäristöohjelmassa, joka tarkentaa kulttuuriympäristönhoidon tavoitteita vuosille Hämeen perinnemaisemien kartoitus- ja hoitoprojekti käynnistettiin vuonna 1992 ja Kanta-Hämeen perinnemaisemat on inventoitu Hämeen ympäristökeskuksen toimesta vuosina , jolloin myös suunnittelualueella sijaitseva Monaala on huomioitu mielenkiintoisena laajana kokonaisuutena. Valtakunnallinen lintuvesiensuojeluohjelma koskee Tykölänjärven aluetta ja Uskilanlahtea. Natura 2000 alueisiin kuuluvat Tykölänjärvi (nat 080), Vanajaveden alueet (nat 078) ja Vanajaveden lintualueet (nat 079). Muinaismuistolain piiriin kuuluvat Mälkiäisissä 16-kuppinen rautakautinen uhrikivi, Illaakivi (SM565), Kylä-Seppälän rautakautinen uhrikivi (SM577) sekä Neroonniemen rautakautiset tai keskiaikaiset kiviröykkiöt (SM578). Kaikkia alueen muinaismuistoja ei ole vielä kartoitettu. Suojelun piiriin kuuluvat myös entiset kylätontit, kylien rintapellot ja historialliset tielinjaukset. 17

18 4 L U O N N O N P I I R T E E T 4. 1 J ä ä k a u t i s e l t a m e r e n l a h d e l t a Va n a j a v e d e l l e Haukilan alue sijaitsee nykyisen Vanajaveden koillisosassa. Jääkauden aikainen manneräätikkö väistyi tältä seudulta luoteen suuntaan noin 7000 vuotta ennen ajanlaskun alkua. Mannerjäätikön väistyessä maanpinta paljastui idässä ja lännessä oli avoin meri. Aluksi koko entisen Tyrvännön seutu oli meren peitossa. Vähitellen seuraavien vuosisatojen aikana alue paljastui merestä. Nykyinen Vanajaveden selkä oli aluksi länteen avautuva merenlahti. Vanajaveden pinnanvaihtelut. (lähde:tyrvännön historia) Maanpinnan jatkuvasti kohotessa Lempäälän tienoille syntyi kannas, joka erotti Vanajanselän erilliseksi järveksi. Aluksi tästä järvestä oli vain vähäinen lasku-uoma mereen ja vedenpinta järvessä kohosi. Pian vesimassat mursivat suuremman lasku-uoman, Lempäälän Kuokkalankosken. Näin syntyi nykyinen Vanajavesi joskus ekr Va n a j a v e d e n p i n n a n v a i h t e l u t Historian aikana Vanajaveden korkeusvaihtelut ovat olleet Suomen muihin järviin verrattuna poikeuksellisen voimakkaita. Korkeimmillaan Vanajaveden pinta oli 1700-luvulla, jolloin alettiin tulvahaittojen vuoksi laskea veden pintaa keinotekoisin toiminpitein. Suurimmat vedenlaskut tapahtuivat 1800-luvulla ja yhteensä ihmisen toiminta on laskenut järven pintaa noin kolme metriä huipputasostaan. Aikaisemmin kevättulvat olivat jokavuotinen ilmiö, kunnes vuonna 1962 Kokemäenjoen vesistöä alettiin juoksutusten avulla säädellä pitäen vedenkorkeus suhteellisen vakaana. Alueen topografiakartta, jossa näkyvät myös nykyiset tielinjaukset. Korkeimmat maaston kohdat on merkitty ruskealla ja matalammat vihreällä To p o g r a f i a j a m a a p e r ä Haukilan maasto on Hämeen seudulle tyypillisesti topografialtaan vaihtelevaa. Vesistö ilmenee Vanajaveden lisäksi monina pieninä järvinä. Maaston korkeimmat kohdat ovat karkeaa maa-ainesta, kalliota ja moreenia. Maaston painanteisiin ovat lajittuneet hienommat ravinteikkaat maa-ainekset, kuten savi ja hiesu. Vesistön läheisyys tasaa ilman lämmönvaihteluita ja kosteusvaihteluita luoden suotuisat olosuhteet rehevälle kasvillisuudelle. Hienorakeiset maalajit ovat rakennuskelpoisuudeltaan huonoa maata routivuutensa ja heikon kantavuutensa vuoksi. Vähintään metrin paksuinen kuivakuori lisää kuitenkin siltti- ja savialueiden kantavuutta niin, että ne ovat kohtuullisia pientalojen rakennuspohjia. Hienorakeisten maalajien sekä runsaasti hienoa ainesta sisältävien moreenien maarakennusominaisuudet riippuvat myös vesipitoisuudesta. (Lähde: Maaperäkartan käyttöopas, Geologian tutkimuskeskus GTK) 18

19 Maaperäkartta GTK kalliota, jonka päällä alle 1,om maakerros, yleensä moreenia moreenikerrostumat hienorakeiset kerrostumat, savi hienorakeiset kerrostumat, hiesu eloperäiset kerrostumat, Ct soraturve, St rahkaturve 19

20 4. 4 A r v o k k a a t l u o n t o k o h t e e t Alueella pitkään jatkunut maanviljelys ja laiduntaminen ovat synnyttänyt katajaketoja sekä kasvistoltaan ja eläimistöltään rikkaita niittyjä. Haukilan alueella on laajoja edustavia viljelymaisemia Uskilasta Mälkiäisiin johtavan tien varrella. Mälkiäisten kumpareisessa maastossa taas on runsaasti katajikkoja ja Monaalan puolella reheviä lehtomaisia rantaniittyjä. Rantaniittyjen reunustamat metsälaitumet ovat Kanta-Hämeen maakunnan kiinnostavimpia perinnebiotooppikokonaisuuksia, joihin kuuluu myös vanhaa puustoa. Maanviljelysalueet Uskilan lahden ympärillä on luokiteltu maakunnallisesti arvokkaaksi kulttuuriympäristöksi.haukilan kartanon alueella kasvaa lisäksi kynäjalavia, jotka ovat valtakunnallisesti uhanalaisia jaloja lehtipuita. Natura alueet on merkitty karttaan vihreällä. Uskilan lahden ympäristö peltoalueineen on luokiteltu Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen maakuntakaavoissa maakunnallisesti merkittäväksi kulttuuriympäristöksi. Alueen luonto on rikasta ja alueella on useita luonnonsuojelualueita. Suuri osa suunnittelualueesta Vanajaveden läheisyydessä on luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittävää aluetta. Kynäjalava (Ulmus laevis) eli kynnepää on valtakunnallisesti uhanalainen jalo lehtipuu. Suomessa esiintyvästä kahdesta jalavalajista kynäjalava on sukulaistaan vuorijalavaa harvinaisempi. Kynäjalava on levinnyt Suomeen Karjalan kannaksen kautta. Nykyään sitä löytää lähinnä vain Pyhäjärven, Vanajaveden ja Kuloveden rannoilta. Luontaisia runkomaisia kynäjalavia on laskettu Suomessa olevan noin Muualta Euroopasta jalavat ovat hävinneet laajoilta alueilta jalavataudin vuoksi. Toistaiseksi ilmaston viileys on estänyt tätä sienitautia tartuttavan kovakuoriaisen leviämisen Suomeen. 20

21 Va n a j a v e d e n a l u e (n a t ) Vanajaveden alue on arvokas maisemakokonaisuus, johon sisältyy monipuolisesti erilaisia luontotyyppejä. Vanajavesi on luontaisesti rehevä järvi, johon ihmisen toiminta on myös vaikuttanut. Sen selkävedet saarineen ovat tärkeitä lokkilintujen pesimäalueita. Monaalan rantaniityt kesäpäivänä. Näkymä Tykölänjärvelle ja tuulikaadoista sahatut pitkospuut, jotka johtavat lintutornille. Haukilan alueelle sijoittuu valtakunnallisiin lehtojen-, harjujen- ja rantojensuojeluohjelmiin sisätyviä kohteita. Alueella on lisäksi arvokkaiksi luokiteltuja perinnebiotooppeja. Pirkanmaan ja Hämeen seutukaavassa valtakunnallisten suojeluohjelmien kohteilla on SL1-merkintä. Osa alueista on varustettu merkinnällä SL ja SM. Suojelun toteutuskeinona ovat luonnonsuojelulaki, maa-aineslaki (harjualueet), vesilaki ja maatalouden ympäristötuen erityistuki (perinnebiotoopit). Maa-aineslailla suojeltavilla harjualueilla voidaan harjoittaa metsätaloutta. Vesialueilla kalastus ja metsästys sallittu, mikäli niitä ei muun syyn perusteella kielletä. Va n a j a v e d e n l i n t u a l u e e t (n a t ) Vanajaveden lintualueet käsittävät useita lintulahtia. Myös Uskilanlahti kuuluu valtakunnallisen lintuvesisuojeluohjelman kohteisiin. Pirkanmaan seutukaavassa alueella on SL1- merkintä. Näitä kohteita esitetään liitettäväksi kansainvälisesti merkittävien kosteikkojen luetteloon eli niin sanotuiksi Ramsar-kohteiksi. Suojelun toteutuskeinona ovat luonnonsuojelulaki ja vesilaki. Ty k ö l ä n j ä r v i (n a t 0 8 0, p i n t a -ala 17 3 h a ) Tykölänjärvi on arvokas lintuvesialue ja tärkeä muuton- ja sulkasadonaikainen kerääntymisalue. Järven kasvisto on edustava laajoine saraniitty- ja ruovikkovyöhykkeineen. Tykölänjärvi on valtakunnallisen lintuvesiensuojeluohjelman kohde, jota on ehdotettu myös liitettäväksi kansainvälisesti merkittävien kosteikkojen luetteloon. Pirkanmaan seutukaavassa alueella on SL1-merkintä. Suojelun toteutuskeinoina ovat vesilaki ja luonnonsuojelulaki. Alueen linnustoarvoihin heikentävästi vaikuttavat toimet on kielletty. Kalastus ja metsästys on sallittu, mikäli niitä ei muun syyn perusteella kielletä. Paikalliset lintuharrastajat ovat rakentaneet Tykölänjärven rannalle lintutornin, jonne johtavat pitkospuut Tykölän kartanolta päin. 21

22 5 A L U E E N H I S TO R I A A 5. 1 A s u t u k s e n k e h i t y s Kartassa Skandinavian alueet noin 6500 ekr., jolloin Itämeri muodosti niin sanotun Anculysjärven. Löydöt varhaisesta asutuksesta on merkitty valkoisin pistein. Viiva osoittaa Tyrvännön sijaintia meren rannalla. (lähde: Tyrvännön historia) Rautakauden Tyrväntö Rautakaudella Suomen tiheimmin asuttuja alueita olivat nykyinen Varsinais-Suomi, Häme sekä eräät nykyään Venäjään kuuluvat Karjalan alueet. Pysyvää asutusta oli jonkin verran muuallakin, mutta maan keski- ja pohjoisosat olivat edelleen kiertelevän pyyntikansan harvaan asuttamaa maata. Myös Uudellamaalla asutus oli vähäistä. Tyrväntö kuului rautakaudella Hämeen asutuksen ydinalueeseen ja mahdollisesti myös tiheimmin asuttujen seutujen joukkoon. (lähde: Tyrvännön historia) Varhaisin systemaattinen tieto kylistä ovat maakirjat, jordeböcker, jotka ajoittuvat 1500-luvun puoliväliin. Maakirjakyliä entisessä Pohjois-Tyrvännössä olivat Uskila, Haukila ja Monaala. Veroa maksavia taloja maakirjojen mukaan oli Uskilassa 13, Haukilassa 8 ja Monaalassa 8. Viereinen sivu: Kuninkaan kartassa lukujen vaihteesta asutuskeskittyminä näkyvät Mälkiäisten kylä, Uskelan kylä nykyisen Haukilan kartanon paikalla ja Monaalan kylä nykyisen Monaalan kartanon paikalla. Alueen pohjoisosassa on Oikisto-kylä ja Tykölä. Lisäksi on kulkureittien varsilla joitakin torppia. Yleisiä teitä käyttivät sotilaat, sanansaattajat ja kauppiaat. Vuonna 1649 säädetyllä kestikievariasetuksella määrättiin perustettavaksi kievareita parin peninkulman eli noin 20 km välein yleisten teiden varsille. Kuninkaan kartassa näkyy Huunan paikalla Monaalan kestikievari, joka toimi majatalona ehkä 1900-luvulle asti. Asutuksen runko on vuosisatojen ajan pysynyt samoilla sijoilla täydentyen vähitellen. Ensimmäiset Suomeen tulleet asukkaat olivat liikkuvaa kansaa. Peltoviljelyn myötä asutus vakiintui viljavien, helposti muokattavien viljelysmaiden äärelle. Mannerjäätikön sulamisen jälkeen meren alta paljastuneet Uskilanlahden ympäristön alavat savi- ja hiesumaat tarjosivat rehevän maaperän viljelykselle ja reuna-alueiden moreenikerrostumat olivat sopivia asutuksen perustamiselle. Lisäksi vesistöjen tarjoamat hyvät kulkuyhteydet puolsivat varhaisen asutuksen keskittymistä Hämeeseen. Viimeistään luvuilta lienevät Mälkiäisten, Monaalan ja Uskilan kylät. Hämeenlinnan rakentaminen Vanajaveden äärelle aloitettiin ja 1300-lukujen taitteessa. Hämeenlinnasta muodostui sisämaan liikenteen keskus 1500-luvulla, jolloin Kustaa Vaasa vakiinnutti teiden päälinjaukset. Hämeen Härkätietä käytettiin reittinä lounaisrannikon suuntaan ja Ylinen Viipurintie vei Hämeestä Viipuriin. Vanajavesi oli tärkeä kulkuyhteys, jota pitkin pääsi kulkemaan pohjois-eteläsuunnassa. 22

Ritvala raikaa historiaa ja nykyaikaa. Ritvalan kylän maankäyttösuunnitelma Kylät kehällä -hanke 2009. Maria Iivari-Hirvelä

Ritvala raikaa historiaa ja nykyaikaa. Ritvalan kylän maankäyttösuunnitelma Kylät kehällä -hanke 2009. Maria Iivari-Hirvelä Ritvala raikaa historiaa ja nykyaikaa Ritvalan kylän maankäyttösuunnitelma Kylät kehällä -hanke 2009 Maria Iivari-Hirvelä R i t v a l a r a i k a a historiaa ja nykyaikaa RITVALAN KYLÄN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA

Lisätiedot

UOTSOLA (ITÄOSA) HÄIJÄÄ SALMIN OSAYLEISKAAVAN MAISEMASELVITYS

UOTSOLA (ITÄOSA) HÄIJÄÄ SALMIN OSAYLEISKAAVAN MAISEMASELVITYS UOTSOLA (ITÄOSA) HÄIJÄÄ SALMIN OSAYLEISKAAVAN MAISEMASELVITYS Sastamalan kaupunki Yhdyskuntasuunnittelu 12.2.2010 Susanna Vainiola 1 JOHDANTO...1 1.1 Selvitysalueen sijainti...1 1.2 Suunnittelutilanne...2

Lisätiedot

LÄHELLÄ RAUHALLINEN MAASEUTU LEMPÄÄLÄN JA VESILAHDEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA 2010 2030

LÄHELLÄ RAUHALLINEN MAASEUTU LEMPÄÄLÄN JA VESILAHDEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA 2010 2030 LÄHELLÄ RAUHALLINEN MAASEUTU LEMPÄÄLÄN JA VESILAHDEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA 2010 2030 LUKIJALLE Tämä ohjelma on tarkoitettu työvälineeksi paikallisille toimijoille. Ohjelmasta on laadittu tiivistelmä,

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KYLÄSUUNNITELMA 2014 KÄRKÖLÄ KÄRJESSÄ. Suvaitseva, yhdessä tekevä, turvallinen ja luontoa kunnioittava kyläyhteisö

KÄRKÖLÄN KYLÄSUUNNITELMA 2014 KÄRKÖLÄ KÄRJESSÄ. Suvaitseva, yhdessä tekevä, turvallinen ja luontoa kunnioittava kyläyhteisö KÄRKÖLÄN KYLÄSUUNNITELMA 2014 KÄRKÖLÄ KÄRJESSÄ Suvaitseva, yhdessä tekevä, turvallinen ja luontoa kunnioittava kyläyhteisö SISÄLLYS JOHDANTO 3 Kyläsuunnitelman toteutus 3 Tarve 3 Suunnitelma 3 Kyläkysely

Lisätiedot

pohjaslahti VERKOSTOKYLÄN ASUIN- JA PALVELURAKENTEEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA Kytkylä 2-kehittämishanke Ylä-Pirkanmaan seutuyhdistys ry

pohjaslahti VERKOSTOKYLÄN ASUIN- JA PALVELURAKENTEEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA Kytkylä 2-kehittämishanke Ylä-Pirkanmaan seutuyhdistys ry Kytkylä 2-kehittämishanke Ylä-Pirkanmaan seutuyhdistys ry EDGE arkkitehtuuri- ja kaupunkitutkimuslaboratorio Tampereen teknillinen yliopisto, Arkkitehtuurin laitos virrat Ari Hynynen Antti Korkka Seija

Lisätiedot

Nurmeksen Vanhan Kauppalan kehittämissuunnitelma

Nurmeksen Vanhan Kauppalan kehittämissuunnitelma P U U S T A P I T K Ä Ä N Nurmeksen Vanhan Kauppalan kehittämissuunnitelma Anna-Maria Nevalainen Puusta pitkään - Nurmeksen Vanhan Kauppalan kehittämissuunnitelma Suunnitelman tilaaja Nurmeksen Vanhan

Lisätiedot

VEHKAJÄRVI. Eilen, tänään, huomenna. Vehkajärven ja Pajulan kylien kyläsuunnitelma. kuva: Kyösti Anttila

VEHKAJÄRVI. Eilen, tänään, huomenna. Vehkajärven ja Pajulan kylien kyläsuunnitelma. kuva: Kyösti Anttila VEHKAJÄRVI Eilen, tänään, huomenna Vehkajärven ja Pajulan kylien kyläsuunnitelma kuva: Kyösti Anttila sivu 1 Sisällysluettelo Esipuhe... 2 Kylän esittely Vehkajärvi - kylä vedenjakajalla... 3 Vehkajärven

Lisätiedot

Urajärvi. Inventointiraportti

Urajärvi. Inventointiraportti Urajärvi Inventointiraportti Sisällys Esipuhe 3 Historia 4 Väestö 5 Kaavatilanne 6 Maanomistus 7 Palvelut ja yritykset 8 Palvelukartta 9 Palveluluettelo 10 Kunnan palvelut 12 Arvokkaat luontokohteet 13

Lisätiedot

KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 26.5.2015

KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 26.5.2015 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 26.5.2015 Laatija Kankaanpään kaupunki ja Eriksson Arkkitehdit Oy Vireille tulo Kaupunginhallitus 3.3.2008 75 Luonnos Ympäristölautakunta 24.8.2010 66 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

LAITILAN KAUPUNKI. Kaavaselostus

LAITILAN KAUPUNKI. Kaavaselostus LAITILAN KAUPUNKI Keskustan ja sen ympäristön osayleiskaava Kaavaselostus Kaarinassa 15.10. 2007, tark. 9.11. 2007, 24.9. 2008, 11.11. 2008 ja 6.4. 2009 AIRIX Ympäristö Oy PL 52 20781 KAARINA Puhelin 010

Lisätiedot

Kaava Oj 17 Ojakkalan keskustan asemakaavan muutos. Perusselvitykset ja tavoitteet

Kaava Oj 17 Ojakkalan keskustan asemakaavan muutos. Perusselvitykset ja tavoitteet Kaava Oj 17 Ojakkalan keskustan asemakaavan muutos Perusselvitykset ja tavoitteet Kate 12.2.2014 Asia 450/10.02.03/2013 Kaavan laatijat: Teija Hallenberg, maankäyttöteknikko Asemantie 30, 03100 Nummela

Lisätiedot

Sisällys. Waskio-Seura

Sisällys. Waskio-Seura Vaskion kyläsuunnitelma 2014 Sisällys 1. Johdanto: kyläsuunnitelman laatiminen... 3 2. Kyläkysely... 4 3. Alueen historiaa... 4 4. Tarinoiden Vaskio... 8 5. Nähtävyyksiä... 8 6. Tärkeimmät viihtyvyystekijät...

Lisätiedot

3. YHTEENVETO, JOHTOPÄÄTÖKSET 31 3.0 KEITÄ TÄMÄ TYÖ PALVELEE 31 3.1 SUOSITUKSET JATKOTOIMENPITEILLE 31

3. YHTEENVETO, JOHTOPÄÄTÖKSET 31 3.0 KEITÄ TÄMÄ TYÖ PALVELEE 31 3.1 SUOSITUKSET JATKOTOIMENPITEILLE 31 BILLNÄSIN RUUKIN YDINOSAN KULTTUURIYMPÄRISTÖOHJELMA POHJAN KUNTA POHJAN RUUKKITEOLLISUUS OY UUDENMAAN LIITTO MA-ARKKITEHDIT ARKKITEHTITOIMISTO TIINA VALPOLA 31.12.2001 1 SISÄLTÖ ESIPUHE 3 0 JOHDANTO 4

Lisätiedot

Iloranta 22.10.2009 Kuis sit tehdään -ohjeita kyliin

Iloranta 22.10.2009 Kuis sit tehdään -ohjeita kyliin Iloranta 22.10.2009 Kuis sit tehdään -ohjeita kyliin Sirkka Köykkä 1. MAISEMARAKENNE Maisema rakentuu ekologisista perustekijöistä: kallio- ja maaperästä, vesistöistä, ilmastosta ja elollisesta luonnosta.

Lisätiedot

Vastaanottajaa. Päivämäärä 20.4.2013

Vastaanottajaa. Päivämäärä 20.4.2013 Vastaanottajaa Ulvilan kaupunki Päivämäärä 20.4.2013 KAASMARKUN OSAYLEISKAAVAA KAAVASELOSTUS KAASMARKUN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS Kuvaus Osayleiskaavaluonnoksen selostus, joka koskee 20.4.2013 päivättyä

Lisätiedot

VIHTI, KIRKONKYLÄ KIRKONMÄEN, PAPPILANPELLON JA ALHON- MÄEN TAAJAMANOSIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

VIHTI, KIRKONKYLÄ KIRKONMÄEN, PAPPILANPELLON JA ALHON- MÄEN TAAJAMANOSIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS VIHTI, KIRKONKYLÄ KIRKONMÄEN, PAPPILANPELLON JA ALHON- MÄEN TAAJAMANOSIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVAMUUTOS KOSKEE VIHDIN KIRKONKYLÄN TAAJAMAN KIRKON- MÄEN KORTTELEITA 1, 3, 4 JA 68, PUISTO-,

Lisätiedot

Kouvolan kylät esittäytyvät

Kouvolan kylät esittäytyvät Kouvolan kylät esittäytyvät Kouvolan maaseutualueen kylät esittäytyvät: 1. Aitomäki 2. Anjala 3. Anttila 4. Enäjärvi 5. Hongisto 6. Hämeenkylä-Koskisto 7. Inkerilä 8. Jaalan kirkonkylä 9. Järvi-Anjala

Lisätiedot

403-D1042 Ehdotus, 11.5.2012 (tark. 11.6.2012)

403-D1042 Ehdotus, 11.5.2012 (tark. 11.6.2012) FCG Finnish Consulting Group Oy Kaustisen kunta KAUSTISEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA Selostus Ehdotus, 11.5.2012 (tark. 11.6.2012) FCG Finnish Consulting Group Oy Selostus I SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...

Lisätiedot

MUISTOJEN MYLLYT AURAJOKISÄÄTIÖ 2003

MUISTOJEN MYLLYT AURAJOKISÄÄTIÖ 2003 MUISTOJEN MYLLYT Aurajoen myllyjen arkea aikalaisten kokemana 2003 MUISTOJEN MYLLYT AURAJOKISÄÄTIÖ 2003 MUISTOJEN MYLLYT JULKAISIJA Aurajokisäätiö KIRJOITTAJAT Hannele Salenius, Timo J. Virtanen, Martti

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Keskustan osayleiskaava. Selostus. Työ: 23039

EURAJOEN KUNTA. Keskustan osayleiskaava. Selostus. Työ: 23039 EURAJOEN KUNTA Keskustan osayleiskaava Selostus Työ: 23039 Turku, 28.2.2013, tark. 15.5.2014, 19.9.2014 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4000 www.sweco.fi Toimistot: Turku, Tampere,

Lisätiedot

Suur-Saimaan luonto- ja virkistysalueselvitys. Työryhmän raportti 2005

Suur-Saimaan luonto- ja virkistysalueselvitys. Työryhmän raportti 2005 Suur-Saimaan luonto- ja virkistysalueselvitys Työryhmän raportti 2005 SUUR-SAIMAAN LUONTO- JA VIRKISTYSALUESELVITYS Työryhmän raportti 6.7.2005 Valokuvat: Arto Hämäläinen Kuva sivulla 18: Kanavamuseo Kuva

Lisätiedot

lähiön uudet kasvot - lisä- ja täydennysrakentamissunnitelma porvoon gammelbackaan

lähiön uudet kasvot - lisä- ja täydennysrakentamissunnitelma porvoon gammelbackaan lähiön uudet kasvot - lisä- ja täydennysrakentamissunnitelma porvoon gammelbackaan diplomityö / oulun yliopisto / arkkitehtuurin osasto valvoja: yliopistonlehtori anu soikkeli ohjaaja: professori hennu

Lisätiedot

SALMINIITUN KYLÄSUUNNITELMA

SALMINIITUN KYLÄSUUNNITELMA OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 122 TUTKIMUKSIA Jari Hietaranta, Anna Kangas, Antti Kaseva & Reijo Kumpulainen SALMINIITUN KYLÄSUUNNITELMA Elinvoimaa kestävästä kehityksestä TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisyhdistys. SAMPo ry. Kirkonkylänseutu ry. Pornaisten

Maaseudun kehittämisyhdistys. SAMPo ry. Kirkonkylänseutu ry. Pornaisten Maaseudun kehittämisyhdistys SAMPo ry Pornaisten Kirkonkylänseutu ry. Pornaisten kirkonkylän seudun kyläsuunnitelma 2003 SISÄLLYS Esipuhe Johdanto 1. Pornaisten kirkonkylän seudun aluekuvaus 2. Pornaisten

Lisätiedot

Liite: Hämeen maakunnallisesti arvokkaat rakennusperintökohteet: kohdekuvaukset, Hattula.

Liite: Hämeen maakunnallisesti arvokkaat rakennusperintökohteet: kohdekuvaukset, Hattula. Liite: Hämeen maakunnallisesti arvokkaat rakennusperintökohteet: kohdekuvaukset, Hattula. Lähde: Rakennettu Häme Maakunnallisesti arvokas rakennusperintö. Toimituskunta: Lauri Putkonen, Kirsi Kaunisharju

Lisätiedot

NOKIAN SIUNAUSKAPPELI

NOKIAN SIUNAUSKAPPELI NOKIAN SIUNAUSKAPPELI TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO RAKENNETUN YMPÄRISTÖN TIEDEKUNTA ARKKITEHTUURIN LAITOS TARKASTAJA: ILMARI LAHDELMA DIPLOMITYÖ RIIKKA KESKINEN 27.5.2009 2 Johdanto Olen aina pitänyt

Lisätiedot

KYLÄLEHTI2009. Tammelan. Kyläkoulun arvoa mittaamassa. Härkätiellä historiasta huomiseen. Yhteistyöllä kyläohjelmaan Tammelassa

KYLÄLEHTI2009. Tammelan. Kyläkoulun arvoa mittaamassa. Härkätiellä historiasta huomiseen. Yhteistyöllä kyläohjelmaan Tammelassa Tammelan maaseuturahasto KYLÄLEHTI2009 Kulttuuriympäristöstä vetovoimaa kyliin Tammelassa Härkätiellä historiasta huomiseen Yhteistyöllä kyläohjelmaan Tammelassa Kyläkoulun arvoa mittaamassa Pääkirjoitus

Lisätiedot

KESKI-LAUKAAN YLEISKAAVAN POHJOISOSA Osa-alue II Leppävesi - Vihtasilta

KESKI-LAUKAAN YLEISKAAVAN POHJOISOSA Osa-alue II Leppävesi - Vihtasilta KAAVASELOSTUS Keski-Suomen liiton kuva-arkisto, kuvaus Lentokuva Vallas Oy KESKI-LAUKAAN YLEISKAAVAN POHJOISOSA Osa-alue II Leppävesi - Vihtasilta KESKI-LAUKAAN ETELÄOSAN YLEISKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS

Lisätiedot

A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN KYLÄ

A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN KYLÄ nro 3422 kkltk hallitus valtuusto nähtävilläolo ANTTILANRANTA Korttelit 8089-8094 sekä luonnos 13.6.2006 19.6.2006 MRA 30 17.7.-18.8.2006 katu-, erityis- ja A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN

Lisätiedot

ALAJÄRVEN KAUPUNKI MÖKSYN TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA

ALAJÄRVEN KAUPUNKI MÖKSYN TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA Päivämäärä 18.12.2014 ALAJÄRVEN KAUPUNKI MÖKSYN TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS ALAJÄRVEN KAUPUNKI MÖKSYN TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS Tarkastus Päivämäärä Laatija Tarkastaja

Lisätiedot