TyövAEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. VUODELTA 19lt3 SEKA. VUODEN 19ltlt saantömäaraisen LIITTO NEUVOSTON KOKOUKSEN ASIALUETTELO ESITYSLIST A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TyövAEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. VUODELTA 19lt3 SEKA. VUODEN 19ltlt saantömäaraisen LIITTO NEUVOSTON KOKOUKSEN ASIALUETTELO ESITYSLIST A"

Transkriptio

1 TyövAEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 19lt3 SEKA VUODEN 19ltlt saantömäaraisen LIITTO NEUVOSTON KOKOUKSEN ASIALUETTELO JA ESITYSLIST A HELSINGISSA 1944 TYOvAEN URHEILULIITTO Y.

2 TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1943 HELSINGISSÄ 1944 TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y.

3 TYöVÄEN URHEILULIITON R.Y. KESÄKUUN 4 PNÄ 1944 PIDETTÄVÄN LIITTONEUVOSTON KOKOUKSEN ASlALUETTELO. 1. Kokouksen avaus. 2. Ilmoitus edustajavaltuuksista. 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden totea;ninen. 4. Valitaan kokoukselle a) puheenjohtajat, b) ääntenlaskijat, c) pöytäkirjantarkistajat. 5. Puhe-, esitys- ja läsnäolo-oikeudesta päättäminen. 6. Kokouksen asialuettelon vahvistaminen. 7. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen. 8. Liiton) sääntöjen 10. :ssä mainitut asiat: a) esitetään liiton toiminta- ja tilikertomus tilintarkastuslausuntoineen vuodelta 1943, b) päätetään niistä toimenpiteistä, joihin toiminta- ja tili kertomus antavat aihetta, c) annetaan edellisen johdosta lausunto liittokokoukselle, d) valitaan tarpeelliset jäsenet liiton jaostoihin niistä eronneiden tilalle (Esitys N:o 4), e) vahvistetaan väliaikaiset kilpailu säännöt (Esitys N:o 12), f) päätetään kokoukselle sääntörr.ääräisessäjär jestyksessä esitetyistä asioista (Esitykset 1-- i 3). 6. Määrätään liittojoukkueiden valitsijamiehet. 10. Päätetään edustajien!'läivärahoista. Helsinki Työväen kirjapaino.

4 5 KERTOMUS TYÖVÄEN URHEILULIITON TOIMINNASTA.. V U 0 DEL t A ~ JOHDANTO. Yleisenä vaatimuksena sodan puhkeamisesta lähtien on kaikilla toi~innanaloilla korostettu mukautumista sota-ajan vaatimuksiin. Kun ln~on merkeissä tapahtunut toiminta sodan ensi vaiheissa melkein kokonaan tyrehtyi on se vähitellen saatu virkoamaan, ja siten kykymme muka.utua ajan va~timuksiin on ollut monessa suhteessa varsin tyydy~~vää. ~ lt~e vuosi mentiinkin jo huomattavalta osalta rauhanajan tahtnn, varslr:km mitä tulee järjestötoiminnan hoitamiseen. Sangen m~net niist~ seurolsta, jotka olosuhteiden pakosta jäivät välttämätöntä.tuntumaa vaille. kes~us. elimiin ovat kertomusvuoden aikana vomeet korjata asemaansa Ja holtaa juokse~at asiansa kokolailla säännöllisesti. ~oske.~us l~~ton~.oimi~ton ja perus.~ järjestöjen välillä on niinikään ollut pal!o.n knnt~am~aa kum.ed~lhs~na vuonna. Toiminta yleensä sekä jäfjestöaslolden holtamlsessa että kilpailu toiminnan järjestämisessä on ollut tyydyttävää, jopa paikoin vilkkaampa~. kin kuin aikaisemmin! Vuoden saavutukset voidaankin.näin ollen varsm tyytyväisin mielin merkitä historiaan. NELJÄNNESVUOSISADAN RAJAPYYKILLÄI Kertomusvuoden toiminta päättää liitossamme' 25:nnen toimintavuoden. Tosin neljännesvuosisadan rajapaalu sivuutettiin vasta v ~lussa, mutta viimeksi kulunut toimintakausi lyö jo leimansa tähän merkkitapaukseen, varsinkin vuoden jälkipuoliskon toiminta, jolloin koko liiton alueella suon~ tettiin merkkitapauksen viettoa koskevat esivalmistelut. Lienee sen vuoksi paikallaan tässäkin yhteydessä hetki seksi viipyä siinä kehityskaudessa, joka nyt jätetään taakse....' Jo eräänlainen kohtalonyhteys johtaa ajatuksemme nykylsyy~esta ~ntl. syyteen - niihin aikoihin, jolloin liittom~e syntysanat lau~uttnn. Olihan ihmiskunnan rakentavan käden saavutuksla tuhoava sota, Josta maamme ei silloinkaan kokonaan säilynyt, vasta saatu päätökseen. Kuin vastalahjaksi ihmiskunnalle sotaa seurasi silloin yhteiskunnallisesti vapautuneempi ajan. jakso. Valtiollisen vapauden aate tunkeutui kansakuntien keskuuteen voimakkaana, valloittavana. Luotiin pohjaa vapaalle kansalaistoiminnalle, jonka merkitys varsinkin työväen yhteiskunnalliseen ja henkiseen kehitykseen on ollut suuriarvoista. Työväen urheilu liikkeen itsenäistyminen meidän maassamme voidaan katsoa johtuneen samojen tekijöiden myötävaikutuksesta. Täll'e työväenliikkeen toiminnan haaralle oli tosin jo aikaisemmin luotu edellytykset, mutta vasta maan itsenäistymisen ja sen kynnyksellä tapahtuneiden yhteiskunnallisten muutosten mukan'a luotiin työväen itsenäinen urheilujärjestö, Työväen Urheiluliitto, joka nyt on saavuttanut miehen iän. Taaksemme jää kaksikymmentäviisi toiminnantäyteistä, katkeamattoman kellityksen vuoto ta. Voidaan sanoa, että on luotu lllja~ pohjaa tulevaisuudelle, jonka toteutu. miselle vain meistä riippumattomat tekijät voivat muodostua esteeksi. Neljännesvuosisadan saavutuksia emme likimainkaan voi kaikkia numeroin mitata, siksi moninaine'n on niiden merkitys, siksi paljon liiton toimintapiiriä laajemmalle ja ajankohtaa kauemmaksi ulottuvat vaikutukset. Liiton työn merkitys voitaneen parhaiten arvioida siinä kehityksessä, joka sen vaikutuspiiriin joutuneessa nuorisossa on tapahtunut. Omanarvontunnon ja yhteiskunnallisen tietoisuuden herääminen ovat pysyviä arvoja, joiden vaikutus ulottuu seuraaviin sukupol viinkin. Henkisesti pirteän ja fyysillisesti terveen sukupolven kasvattamisessa liiton osuus on myös suurimerkityksinen. Nuorison urheilukuntoisuuden kehittämisessä ja maan urheilu tason kohottamisessa liiton toiminn~lla on ollut oma kiistämätön osuutensa. Työväen Urheiluliitto on painavalla tavalla ollut luomassa sitä.)urheilun suurvaltal) asemaa, jonka pieni Suomi maailman urheilufoorumeilla kilpailutulosten perusteella on saavuttanut. Suhteellisen vaatimattomasta alusta on liitostamme neljännesvuosisadan aikana kehittynyt yhteiskunnallisesti vaikutusvaltainen kasvatusjärjestö, jonka mielipidettä sen toimialaa koskevissa kysymyksissä ei ilman muuta voida jättää huomioonottamatta. Jo muutamat numerot, jotka voitaneen tässäkin yhteydessä käsityksen selventämiselq;i esittää, puhuvat hyvin puolestaan. Perustamistilaisuudessa liittyi liittoon 56 seuraa ja 7,728 jäsentä. Ensimmäisen toimintavuoden päätyttyä oli seurojen lukumäärä jo 134 ja jäsenmäärä 11,258. Nyt, 25:nnen toimintavuoden lopulla, liiton jäsenmäärä on ja seurojen luku 393. Talousnumerot osoittavat myös omalla tavallaan toiminnan vilkkautta. Ensinlmäisen talousvuoden menot osoittivat mk 20,143: 70. Viime vuoden tulostase päättyy mk 2,094,062: 10. Nämä numerot lyhyesti kertovat siitä ':valtavasta kehityksestä, joka liiton. toiminnassa kah~enkymmenenviiden vuoden aikana on tapahtunut.

5 6 ~ '1.' 7 25-VUOTIS J OHLIEN VALMISTELUT. Kertomusvuoden toiminnasta on erikseen mainittava 25-vuotisjuhlien valmistelut liitossa ja eri piireissä. Kahdesta vaihtoehdosta, jotka koskivat juhlien laatua, liittotoimikunta valitsi vaativamman tien. Se vahvistettiin piirien edustajain neuvottelutilaisuudessa marraskuun 28 pnä. Vaatimus, joka näin liitolle ja piirikunnille asetettiin, oli ajankohtaan nähden sekä uskallusta kysyvä että suuritöinen suoritettavaksi. Toiminnan paine olikin koko valmistelujen ajan korkea ja kasvoi sitä mukaa kuin määräpäivä, joka sattui tämän vuoden puolelle, läheni. Olosuhteet asettivat voittamattomiakin esteitä, jotka eivät olleet meidän itsemme ratkaistavissa. Mutta kaikki se mikä riippui omista mahdollisuuksistamme hoidettiin pitkin linjaa esimerkillisellä tavalla. Itse asiassa juhlien valmistelutyö oli oivallinen näyte itseluottamuksesta ja ennenkaikkea järjestelykyvystä. Se oli osoitus myös henkisestä kypsyydestä, joka vuosikymmenien aikana liiton hyvässä koulussa on kehittynyt. Jo yksin sisäisen toiminnan kannalta juhlat olivat meille suuri voitto. Ne olivat sitä myös ulkonaisesti. Tunnustushan oli varaukseton. LIITTONEUVOSTO. Liittoneuvoston kokous pidettiin liiton urheiluopistossa Pajulahdessa toukok. 30 pnä. Piirikuntia edustivat kokouksessa seuraavat valtuutetut: Eteläsaimaa: Juho Peltonen, Eteläsavo: Aarne Randen, Helsinki: Onni Lehtonen, Häme: Hjalmar Elomaa, Kariala: R. Pietarinen, Keskisuomi: Väinö Kauranen, Kuopio: Kalle Kortelainen, Kyminlaakso: Erkki Lukkari, Lahti: Oskari Kautto, Länsiuusimaa: Alvar Hulden, Oulu- ia Peräpohjola: V. Rylmänen, p'~hianmaa: Laine Kontturi, Porvoo: V. Suominen, Satakunta. Viljam Rantanen, Tampere: Paavo Virtanen, Varsinaissuomi: Aarne Heino, nen, Viipuri: Vilho Palonen. Kokous voitiin pitää sääntöjen edellyttämässä järjestyksessä. Sääntö määräisten asioiden lisäksi käsiteltiin kokouksessa 14 esitystä. Kokouksen pöytäkirja, joka päätettiin painattaa, lähetettiin jäsenistölle kesäkuussa. PIIRIEN EDUSTAJAIN NEUVOTTELUTILAISUUS. Marraskuun päivinä liittotoimikunta kutsui Helsinkiin pjlnen edustajat yhteiseen neuvottelutilaisuuteen, jossa käsiteltiin seuraavat ajankohtaiset keskustelukysymykset: 1) TUL:n 25-vuotisjuhlien järjestely (liiton sihteeri Eino A. Wuokko), 2) Piirien vuosikertomusten laadinta (Wuokko) ja 3) Sotapalveluksessa olevien urheilijain osallistuminen seurojen kilpailutoimintaan (jaostosihteeri Eino Rantanen). Valtion Tiedoituslaitoksen taholta annettiin tilaisuudessa katsaus yleispoliittiseen tilanteeseen.,. Piirikuntia edustivat kokouks.essa seuraavat valtuutetut: Eteläsaimaa: Juho Peltonen ja J. Hinkkanen, Helsinki: K. Altti ja J. K:ivistö, Häme: Hj. Elomaa, Keskisuomi: V. K,auranen, Kuopio: S. Jokela, Kyminlaakso: E. Lukkari ja A. Vainio, Lahti: A. Salo ja Lempi Helander, Länsiuusiinaa: K. Ranta ja A. Hulden, Oulu ja Peräpohiola.: V. Kylmänen ja Liisa Harju, Pohianmaa: L. Kontturi, Porvoo: V. Suominen, Satakunta: V. Rantanen, Tampere: P. Virtanen ja L. Pihlaja, Varsinaissuomi: E. Lehtinen ja A. Heinonen sekä Viipuri: V. Palonen ja A. Ylärakkola. NAISTEN VOIMISTELliNOHJAAJIEN NEUVONTATILAISUUS. Naisten osuus sekä järjestäjänä että ohjelmansuorituksessa liittomme 25-vuotispäivän merkeissä vietettyjen 17 juhlan valmisteluissa oli huomattava. Naistoimikunnan kutsusta marraskuun päivinä kokoontuivat piirien voimistelunohjaajat neuvontatilaisuuteen Helsingissä. Tilaisuudessa opetettiin naisvoimisteluesityksen ohjelma sekä selostettiin liiton 25-vuotis Juhlien järjestelyä. Tilaisuudessa oli läsnä liiton naistoimikunta ja 20 voimistelunohjaajaa. LIITTOTOIMIKuNTA. Liittotoimikuntaan v ovat kuuluneet pidetyn liittokokouksen ja pidetyn liittoneuvoston täydennysjäseniksi valitsemina seuraavat henkilöt: Vakinaiset jäsenet Urho Rinne puheenjohtaja, Arvi E. Heiskanen varapuheenjohtaja, Olavi Suvanto, K. A. Vuori, Lilli Pesonen ja Kosti Ranta, Onni Haini, Penna Tervo, Unto Siivonen ja V. Suominen. Varajäsenet Penna Tervo, Unto Siivonen ja V. Suominen, Väinö Leskinen, Väinö Koivula ja Eikka Mäkinen. Sen jälkeen kun liittotoimikunta viime liittoneuvoston kokouksessa täydennettiin, se on voinut kokoontua säännöllisesti ja m elkein ~ina täysilukuisena. Kertomusvuonna toimikunta kokoontui 26 kertaa. Pöytäkirjaan merkittiin 521 pykälää. Kokouksissa ovat jäsenet käyneet seuraåvasti; Urho Rinne 25, Unto Siivonen 24, Olavi Suvanto ja K,ustaa Vuori 23, Lilli Pesonen 19, Penna Tervo 17, V. Koivula 13, V. L eskinen 12, Eikk,t Mäkinen 10 ja V. Suominen.} kertaa. Varapuheenjohtaja Arvi E. Heiskanen ei sotapalveluksessa 010nsa vuoksi ole voinut osallistua liittotoimikunnan kokouksiin. V. Suominen on ansiotyössä toisella paikkakunnalla.

6 8 NAISTOIMIKUNTA. NaistoiOlikuntaan kuuluivat pidetyn liittokokouksen valitsemina v 'rouva Lilli Pesonen puheenjohtajana, neiti Taimi Taisto varapuheenjohtajana ja jäseninä rouva Rauha Ruohonen, rouva Elma Pyykönen, rouva Taimi Hirvonen, neiti Regina Marjanen ja neiti Helga Lehtoranta. Naistoimikunta kokoontui kuluneen vuoden aikana 17 kertaa. Kol<ouksiin ovat toimikunnan jäsenet osallistuneet seuraavasti: Lilli Pesonen 14, Taimi Taisto 17, Elma Pyykönen 15, Rauha Ruohonen 12, Regina Marjanen 17, Taimi Hirvonen 15, Helga Lehtoranta 15, Maire Rajala 0 ja Lempi Kuparinen 0, kumpikin poissa paikkakunnalta. Kokouksista merkittiin pöytäkirjaan 179 pykälää. JAOSTOT. LIittokokouksessa valittiin liitolle 16 jaostoa eri urheilumuotoja vart~n. Toukokuun 30 p:nä 1943 kokoontunut liittoneuvosto täydensi jaostoja niiden jäsenten osalta, jotka pääasiassa sotapalveluksensa vuoksi eivät ole voineet osallistua jaostojen työhön. Liittoneuvosto lisäksi päätti käsipalloilun ottamisesta liiton ohjelmaan ja perusti tätä palloilumuotoa varten jaoston valiten siihen jäsenet. Muutamia erikoisjaostoja, kuten purjehdus- ja moottoripyöräjaostoa, lukuunottamatta on jaostojen toiminta kuluneena vuonna ollut säännöllistä, jopa rauhanaikaisiin oloihin verrattavaa. Tämä tietysti johtuu vilkastuneesta urheilu toiminnasta, joka lyö leimansa koko viime vuoden toimintaan. Alla olevassa luettelossa mainitaan jaostojen jäsenet, puheenjohtaja ensiksi. Fliihtojaosto: K. Niininen, J. ErjaOla, S. RäOlä, T. Hietanen ja V. Peura. Liittotoimikunnan edustajana K. Ranta. Kokouksia käsitelty 70 asiaa. J(awatusjaosto: O. Haini, L. Nurmi, P. Lönngren, Elina Jääskeläinen, Greta Rajala ja Lilli Pesonen. Ei ole kokoontunut. J(oripallojaosto: L. Kivi, V. Suominen, O. Valpas, A. Saastamoinen ja T. Mustonen pidetty liittoneuvoston kokous valitsija oston väliaikaisiksi jäseniksi O. Vaahter~n, Regina Marjasen, Ella Rinteen, J. Kykkäsen ja H. Nygrenin. ~<:okouksia 7-71 asiaa. [( äsipallojaosto: K. Tirri, A. Vi\tasaari, R. Lappalainen, V. Hakola ja A. Metsistö. Jaosto valittu ~<:okouksia 5-29 asiaa. Luistelujaosto: Y. Pirhonen, H. Helellius, E. Jäntti, V. Lampinen ja A. Tammivuori. Liittoto'imikunnan edustajana 0.. Suvanio. Kokouksia 2 _.. 9 asiaa. Moottoripyäräjaosto: V. Lindgren, U. Suomala;inen, O. Sahrlund, S. Saikkonen ja U. Sorakorpi. J aosto ei ole kokoontunut. Nuortenjaosto: E. Virtanen, E. Salo, R. Rönnholm, T. Hervala ja V. Vanhanen pidetty liittoneuvoston kokous valitsi jaoston väliaikalseksi jäseneksi T. Mustosen. Liittotoimikunnan edustajana O. Hain!. Kokouksia asiaa. Nyrkkeily jaosto: U. Ronkanen, H. Nurmio, E. K. Kalervo, E. AIho jaa. Lehtevä. Liittotoimikunnan edustajana A. E. Heiskanen. Kokouksia asiaa. Pai~ijaosto: K. A. Vuori, S. Koskinen, K. Mäkelä, A. L eino ja V. Pahlsten. Liittotoimikunnan edustajana ensinmainittu. Kokouksia asiaa. Palloilujaosto: E. A. Wuokko, K. Altti, A. Pulkkinen, V. Siren ja A. Metsälä pidetty liittoneuvoston kokous valitsi väliaikaisiksi jäseniksi V. Honkaniemen ja O. Kivistön. Liittotoimikunnan edustaja P. Tervo. Kokouksia asiaa. Painonnostojaosto: M. Hokkanen, A. Holopainen, O. Hurme, A. Bronström ja O. Luoma. Kokouksia 2-11 asiaa. Pesäpallojaosto: O. Suvanto, T. Vaahtera, H. Sivenius, L. Kadenius ja V. Soininen valittu jaoston väliaikaiseksi jäseneksi T. Lehtonen. Kokouksia 5-27 asiaa. Purjehdusjaosto: L. Forsten, K. J outsen, V. Väinölä, E. Glans ja R. Glans. Jaosto ei kokoontunut. Pyoräilyjaosto: K. Hagström, V. Malin,R. Valasti, S. Lahtinen ja A. Koskenvesi pidetty liittoneuvoston kokous valitsi jaoston väliaikaisiksi jäseniksi O. Vianderin, A. Kovasen ja V. Lampisen. Vuoden aikana on jaostosta omasta pyynnöstään vapautunut K. Hagström. Liittotoimikunnan edustajana on ollut U. Siivonen. Kokouksia 8-63 asiaa. fjintijaosto: V. Leskinen, O. Rauttu, E. Koikkalainen, O. Nieminen ja Kerttu Ketola. Liittotoimlkunnan edustajana ensinmainittu pidetty liittoneuvoston kokous valitsi jaoston väliaikaiseksi jäseneksi T. Mustosen. Kokouksia 8-50 asiaa. l' oimis telu1 aosto: Y. Ah tio, O. Puukilainen,IV. Laherma, V. Parkkinen ja K. Mulli. Liittotoimikunnan edustajana T. Määttä. Kokouksia asiaa. Yleisurheilujaosto: U. Siivonen. V. Järvinen, E. Salminen, A. Hakala ja V. Koivula valittu jaoston väliaikaiseksi jäseneksi V. Salmi. Liittotoimikunnan edustajana on ollut U. Siivonen. Kokouksia asiaa. LIITON EDUSTUS ERI JÄRJESTÖISSÄ v Stadion-Säätiä. Hallitus: U. Siivonen ja V. Laherma; kanpungin edustajana Urho Rinne; tilintarkastajat O. Suvanto, varalta V. Penttinen; tilientarkkailija Penna Ter- 9

7 10 vo. Edustajisto: Urho Rinne, Väinö Leskinen, Väinö Laherma, Arvi E. Heiskanen, K. A. Vuori, J. Erjama, Olavi Suvanto, Kosti Ranta, Väinö Lähtei~ nen, Väinö Koivula, Onni Lehtonen, Onni Haini, Viktor Penttinen, Elina Jääskeläinen ja Taimi Taisto. Oy Veikkaus toimisto Ab. Hallintoneuvosto: A. E. Heiskanen, K. A. Vuori, ja V. Leskinen ja valtion edustajana Väinö Laherma; tilintarkastajana Olavi Suvanto. Johtokunta: Urho Rinne. Utheilumuseosäätiö. Hallitus: Väinö Koivula. Valtion Urheilu- ia Voimistelulautakunta. Edustajat: Väinö Laherma ja Olavi Suvanto. Työväen Sivistysliitto. Edustajisto: Urho Rinne, A. E. Heiskanen, V. Leskinen ja E. K. Kalervo vakinaisina jäseninä. Varalla: Lilli Pesonen, J. Erjama, O. Suvanto ja K. Ranta. Johtokunnassa varajäsenenä Väinö Leskinen. Työväen Matkailuli itto. Edustajisto: Urho Rinne, Olavi Suvanto, K. A. Vuori, Väinö Leskinen. Varajäseninä: Unto Siivonen, Penna Tervo, Lauri Nurmi ja Liili Pesonen. Johtokunta: Greta Rajala. Lomankäytön Keskusliitto. Edustajisto: K. A. Vuori, varalta Y. Penttinen. Suurtalkoot: Eino Rantanen. Toimikunta: E. Rantanen. Nuortentalkoot: Eino Rantanen. Varhaisnuorisot1'ön ]I.'eu1Jottelukunta: E. A. Wuokko, varalta: Toivo Määttä. YHTEISTOIMINTA V ALIOKUNN AT. Kertomusvuonna toimivissa TULn ja erikoisliittojen muodostamissa yhteistoimintavaliokunnissa liiton edustus oli seuraav'a: Hiihto: K. Niininen ja J. Erjama. Koripalloiht: Jonne Wykkänen ja Eino Rantanen. Luistelu: Eino Jäntti ja Y. Pirhonen, varamiehet H. Helenius ja Eino Rantanen. N'yrkkeily: Usko Ronkanen ja A. Lehtevä. Paini: K. A. Vuori, Severi Koskinen ja V. Penttinen. Painonnosto: M. Hokkanen ja O. Hurme. Palloilu: yhteistoimintavaliokuntaan Penna Tervo, Eino Rantanen ja E. A. Wuokko, varamies K. Altti Penna Tervo ja Eino A. Wuokko, varamies E. Rantanen. Valitsemisvaliokuntaan G. K. Altti ja A. Pulkkinen, varaltae. A. Wuokko A. Pulkkikinen ja Eino Rantanen, varalta K. Altti. Pesäpalloilu: Olavi Suvanto ja T. Vaahtera. Pyöräily: K. Hagström, A. Kovanen ja V. Penttinen, varalta E. Rantanen. Uinti: V. Leskinen, T. Mustonen ja H. Nieminen. Voimistelu: V. Ahtio, V. Laherma ja O. Puukilainen. Yleisurheilu: yhteistoimintavaliokuntaan ovat kuuluneet U. Siivonen, ja V. Koivula, varalta V. Järvinen ja E. Salminen, valmennusvaliokuntaan Järvinen ja Koivula, varalta V. Salmi ja E. Salo, kansainväliseen valiokuntaan Siivonen ja Salminen, varalta U. Rinne ja Koivula. HENKILÖKUNTA. Kertomusvuoden aikana tapahtui liiton henkilökunnassa huomattavia muutoksia. V äinö Leskinen erosi sihteerin toimesta ja siirtyi Suomen Aseveljien Liiton palvelukseen. Liiton sihteeriksi hänen jälkeensä valittiin toimittaja Eino A. Wuokko, joka astui toimeensa Toimensa ohessa hän edelleenkin on ollut sodanaikaisissa tehtävissä Valtion Tiedoituslaitoksessa. Jaostosihteerin toimi, joka edellisen vuoden marraskuusta oli ollut avoinna, voitiin kuluneen vuoden Rikana täyttää. Toimeen valittiin jaostosihteerin tointa jo aikaisemminkin hoitanut Eino Rantanen, joka astui liiton palvelukseen Toinen jaostosihteerin toimi oli edelleen täyttämättä., Taloudenhoitaja Viktor Penttinen erosi liiton p alveluksesta siirtyen yksityisen liikelaitoksen palvelukseen.. Taloudenhoitajan toimeen ei valittu eri toimenhoitajaa, vaan taloudenhoitajan ja liiton sihteerin tehtävät yhdistettiin ja osa tehtävistä, etupäässä juoksevien raha-asioiden hoito, siirrettiin välittömästi kassanhoitoon kuuluvaksi. Järjestely vaati kuitenkin uuden, toimistosihteerin ja kirjeenvaihtajan toimen perustamisen. Sitä ei vielä kertomusvuonna täytetty. Liiton järjestäjä Toivo Määttä on sen jälkeen, kun hänet liiton anomuksesta puolustuslaitoksen palveluksessa siirrettiin Helsinkiin, voinut

8 12 melko säännöllisesti osallistua liiton työhön. Sen ohessa hän on jatkuvasti joutunut hoitamaan puolustuslaitoksen radioselostajan tehtäviä. TUL-Iehden toimittamisesta on kertomusvuonna huolehtinut toimittaja Eino Jäntti lukuunottamatta välistä aikaa, jolloin hän oli suorittamassa asevelvollisuuttaan. Lehden päätoimittaja Lauri Nurmi oli edelleen koko vuoden sotapalveluksessa. Naissihteerin tointa ja Työläisnaisten urheilulehden toimittajan tehtäviä on hoitanut liiton naissihteeri Greta Rajala. Liiton toimiston henkilökuntaan kertomusvuoden loppuun saakka kuuluivat kassanhoitajana ja kirjanpitäjänä rouva Siiri Vuorinen, toimistoapulaisina rouva Aili Kaukonen ja neiti Salli Voutilainen, lähettinä Sirkka V äre, l l. 11. P irkko Pohiohla ja l. 11. lähtien Mirjam Saarija. Lehtien ilmoitushankkijana on toiminut Joonas Kykkönen. KIRJEENVAIHTO. Saapuneita: Arvolähetyksiä Kirjeitä.. "...,'... Lehtien til. kirjeitä...:..... Tarviketilauksia...:.... Lähetettyjä: Kirjeitä Kiertokirjeitä Postiennakkolähetyksiä... REKISTERIASIAT 3,532 kpl 1,387» 3, Yht. 8,957 kpl 8,138 kpl 4,331» Yht. 13,292 kp1 Seurojen rekisteröimis- ja muutosilmoituksia tarkastettiin ja täydennettiin liiton toimistossa sekä lähetettiin yhdistysrekisteritoimistoon 78 kpl, joista uusia 2. JULKAISUTOIMINTA. Liiton pää-äänenkannattaja TUL-lehti ilmestyi kertomusvuonna kerran viikossa. Paperinsäännöstelystä johtui, että lehdt<n sivulukua täytyi rajoittaa. Se ilmestyi tavallisesti 8-sivuisena, mutta oltiin pakotettuja julkaisemaan myös muutamia 4-sivuisia numeroita. Lehden toimittajana on ollut Eino Jäntti. Hänen jouduttua suorittamaan asevelvollisuuttaan huolehti lehden toimittamisesta liiton sihteeri sekä välisenä aikana tilapäisesti toimittajat Vilho Hokkanen ja Paavo Lähde. Sen lisäksi toimittaja Väinö ;Koi~ula pääasiallisesti toimitti lehden joulunumeron. Liiton naisjäsenten äänenkannattaja Työläisnaisten Urheilulehti on niinikään ilmestynyt säännöllisesti kerran kuukaudessa. Lehden toimittamisesta on huolehtinut liiton naissihteeri Greta Rajala. Entiseen tapaan ilmestyi jouluksi arvojulkaisu, runsaasti kuvitettu ja hyvin toimitettu urheiluväen joululukemisto TULn JO LU. Sen toimittamisesta huolehtivat toimittajat Väinö Koivula ja Eikka Mäkinen. Lehden levikkityö linjoilla suoritettiin tunnustust'a. ansaitsevalla tavalla. Siitä johtui että kertomusvuoden TUL:n Joulun levikki edelliseen vuoteen verraten kaksinkertaistui ja olikin suurin, mitä se koskaan liiton toiminnan aikana on ollut. Palloilujaoston toimesta laadittiin ja julkaistiin opaskirjanen»palloile oikein - pelikäsityksen avain nuorille palloilijoille». Tästä opaskirjasesta, jota otettiin 7,000 kappaletta ja levitettiin liittomme nuorten palloilijain keskuuteen, asiantuntijat antoivat yleeensä hyvän lausunnon. Opaskirjasen tarkoituksena on johtaa nuoret palloili3at jo alunperin tajuamaan oikein pelikäsityksen ja siten saamaan kehitykselleen oikean suunnan. Ensimmäinen painos myytiin (5 mk kpl) loppuun lyhyessä ajassa. Toista painosta on liiton toimistossa vielä jonkin verran jälellä. Sodan johdosta ei kertomusvuonna julkaistu TUL:n Vuosikirjaa. Edellä mainittujen lisäksi liiton toimesta on kustannettu sääntöjä, kilpailupöytäkirjoja sekä yhteistoiminnassa raittiusjärjestöjen kanssa raittiustyötä tehostavia lentolehtisiä. SEURAT JA JÄSENISTÖ. Viime liittoneuvoston päätöksen mukaisesti piiritoimikuntien ehdotusten perusteella on liiton luettelosta poistettu yhteensä 16 seuraa edustaen 676 jäsentä. Näiden seurojen toiminta voidaan katsoa lakanneeksi muistakin kuin yksistään sodan aiheuttamista syistä. Tilastoista ei kuitenkaan ole poistettu kaikkia niitä piiritoimikuntien nimeämiä seuroja, joiden toiminta on lamassa lähinnä olosuhteiden takia. Kun vuoden aikana seurati1astoon merkittiin kaksi uutta seuraa, nimittäin Voimistelu- ja Urheiluseura Teuvan Tuisku ja Voimistelll- ja Urheiluseura Helsingin Veto, on seurojen luvun nettovähennys edelliseen vuoteen verraten 14 seuraa. Vuoden lopussa merkittiin siis seurojen luvuksi

9 14 Jäsenmäärä osoittaa vuoden aikana huomattavaa nousua. Siitä huolimatta. että tilastoista poistettujen seurojen mukana jäsenlukunumerot vastaavasti supistuivat. oli liiton jäsenmäärä vuoden lopulla suurempi kuin edellisenä vuonna. Tilastosta poistettujen numeroiden jälkeen miesten jäsenmääräksi merkittiin vuoden lopulla (20.635). naisten (7.441). puikien (11.757). tyttöjen (6.649). Liiton koko jäsenmäärä ( ) ja lisäys jäsentä. K}\SVATUS- JA VALISTUSTOIMINTA. Varsinaiseen kurssit yöhön ja valistustoimintaan voitiin kertomusvuonna kiinnittää enemmän huomiota kuin edellisinä sotavuosina. Ajan mukanaan tuomat rajoitukset on tietysti siinäkin havaittavissa. Kurssi- ja neuvontatyö pääasiallisesti jouduttiin kohdistamaan nuorten ja naisten toimintaan. minkä ohella ei suinkaan ole muutakaan neuvontatyötä kokonaan sivuutettu. Yleisurheilun. voimistelun. palloilun ja painin (nämä voimakkaimmat urheilumuodot mainiten) alalla voitiin vuoden aikana järjestää kurssi- ja neuvontatilaisuuksia. joiden osanotto aikaan nähden nousi verraten huomattavaksi. Niinikään onnistui liiton yleensäkin kurssi- ja neuvontatyöhön kiin 'nittää osaksi puolustuslaitoksemme myötävaikutuksella pätevää opettajaainesta. joten neuvontatyöhön sijoitetut varat tulivat tarkoituksenmukaisesti käytetyiksi. Ajan hengen ja vaatimusten mukaisesti kasvatustyö on sittenkin keskitetty nuorisoon. johon yleisen moraalin höltyminen. huonot tavat ja tapainturmelus yleensä ovat herkemmin ulottuvissa kuin varltuneempaan polveen. Nuorten kasvatustyö liittomme piirissä kertomusvuoden aikana onkin antanut hyviä tuloksia. Nuorten toiminnan kehittämiseksi. laajentamiseksi ja monipuolistamiseksi järjestetyt kurssi- ja neuvontatilaisuudet ovat olleet täysipainoisia sekä osanoton että opetustehon kannalta katsoen. Kurssi- ja neuvontatilaisuuksia koskevasta tilastosta huomaa. että niiden lukumääräkin ylittää huomattavasti aikaisemmat. Pyrkiessään näin ollen nuorten kasvatustyön tehostamiseen liitto. on niiden mahdollisuuksien rajoissa. joita valtioavustuksen määrä taloudellisesti sallii. etupäässä tukenut tätä toimintamuotoa avustusvaroin entistä suuremmassa määrässä sekä välillisesti että välittömästi piirikuntien ja perusjärjestöjen kautta. Kurssi- ja neuvontatyöhön vuoden aikana käytetyt varat jakautuvat eri työnmuotojen kesken seuraavasti: Suullinen ja kirjallinen valistustyö Piirikuntien avustus Palloiluneuvontaan: Oppaan toimitt:s. neuvonta ym ,424: : : 30 Voimisteluneuvontaan: Poikain voimisteluohjelma..... Matkakuluja..... : Kahden voim. neuvojan palkkioihin..... Yleisurheiluneuvontaan: Kahden neuvojan palkkioihin Kenttävuokriin ym : - 642: : : : - Painineuvontaan..., '".... Nuorten neuvontatyöhön : Varhaisnuorisotyön kurssi..... Poikaohjaajakurssi.... Uintipäivät Poikaurheilupäivät Kuopion piirin nuorten yleisurh. kurssi.... Muita menoja.... Suomen Huollolta Koripalloneuvontaan ]{ äsipalloneuvontaan.... PajulahJen kurssitoiminta: Koripallokurssi..... Naisten ja tyttöjen ohj. alkeiskurssi ]uhlaohjelmaku.rssi Tyttöjen toiminnan ohj. kurssi.... Naisurheilijain leiri Voimisteluohjelmia.... Neuvontamatkoja : : - R.915: : : : : : : : : : : : : : 50 Naistoimikunnan järj. juhlan tulot : 75 Apurahoja Työv. Akatemiassa opiskelua va1 ten Sisäinen valistustyö : : : : : - 955: : : mk 56S.436: 35 Seuraavassa yhteenveto liiton piirissä tapahtuneesta kurssi- ja neuvontatoiminnasta. On syytä huomauttaa. että tilastollisessa mielessä numerot

10 16 eivät anna täydellistä kuvaa, koska likimainkaan kaikkia tilastotietoja ei ole saatu käytettäväksi. Yleisurheilu:. Jaoston toimesta järjestettiin yleisurheilun neuvontapäiviä elo-syyskuun aikana seuraavilla paikkakunnilla: Päiviä Osanottajia ] Tikkurilassa, ohjaajana R. Muukkonen 2 41 ] Lohjalla, ohjaajana R. Muukkonen Salossa, ohjaajana R. Muukkonen Haagassa, ohjaajana U. Autere K;eravalla, ohjaajana U. Autere Pajulahdessa, ohjaajana R. Muukkonen Nuorten urheilijain valmennuskurssi toimeenpantiin liiton urheiluopistossa Pajulahdessa päivinä. Kursseilla läpikäytiin vaativa ohjelma, jossa annettiin sekä käytännöllistä että teoreettista opetusta. Yleisohjaajana toimi Aulis Oksa, teknillisenä avustajana Veikko Rinne sekä luennoitsijoina V. Järvinen ja toimittaja Lilli Pesonen. - Osanottajia oli 27. Liiton toimesta järjestettiin Helsingissä oleville urheilijoille sisärataharjoituksia Stadionilla helmi-maaliskuun aikana kaksi kertaa viikossa. Urheilijoita osallistui tilaisuuksiin yhteensä 780 ollen keskimääräinen harjoittelijain luku 30. Liiton puolesta valvojana toimi Viljo Järvinen. ]{ äsipallo: Käsipallo otettiin kertomusvuoden aikana liiton ohjelmaan uutena urheilulajina, vaikkakin liiton seurat sitä ennen olivat osallistuneet ns. yhteisiin käsipallosarjoihin HelsingisSä. Urheilualan uutuudesta johtuu, että sitä varten järjestettiin aluksi vain tuomarikurssit, joiden ohjelmassa oli käsipalloilun ohjaajan ja tuomarin tehtävät. Ohjaajana toimi Yrjö Larha, luennoitsijana Eino Rantanen. - OsanottajiC' 16. Jalkapalloilu: päiviä. tunt. osanotto edustuspalloilijain valmennuspäivät, ohjaajana Eino Rantanen nuorten opastustilaisuus Helsingissä, valvojina E. Wuokko, E. Rantanen ja O. Kivistö : nuorten opastustilaisuus Tampereella, valvojana Eino Rantanen nuorten opastustilaisuu3 Tnrussa, valvojana K. Altti......, nuorten opastustilaisuus Kotkassa, valvojana A. Pulkkinen nuorten opastustilaisuus Porvoossa, valvojana Eino Rantanen ja ne.u~?ntatilaisuus Viialassa, ohjaajana Ero Kytc neuvontatilaisuus Pispalassa, ohjaajana Veikko Salo neuvontatilaisuus Pispalassa, ohjaajana Veikko Salo Uintikoulut ia uintineuvonta: Liiton toimesta järjestettiin uintiopetusta vuoden kuluessa usealla paikkakunnalla. Helsingissä, Turussa, Tampereella, Kotkassa ja Porissa liiton seurojen toimesta ylläpidettiin uintikouluja, minkä lisäksi uinnin opetusta annettiin Porvoossa, Nokialla, Forssassa ja Hyvinkäällä. Naisten kurssitoiminta. Naisten kurssitoimintaa voitiin kertomusvuonna jatkaa entiseen tapaan. Pääosal kursseista toimeenpantiin liiton urheiluopistossa Pajulahdessa, jossa naisten kurssien lisäksi järjestettiin kahdet poikain kurssi- ja leiripäivät sekä yleisurheilujoukkueen valmennusviikko. Pajulahden toiminnan. lisäksi piirikunnat ovat erikseen järjestäneet naisten kurssi toimintaa voimistelun, seuratoiminnan ja juhlakulttuurin kehittämiseksi. Seuraavassa lyhyt yhteenveto naisten kurssitoiminnasta: Paiul-ahdessa: päiviä osanotto Naisurheiliiain valmennusl'eiri Ohjaajina Onni Metsistö ja Greta Rajala. Naisten ia tyttöien 1Joimistelunohiaaiien alkeiskurssi Opettajina~ Kaija-Leena Kärkkähen, Kyllikki Astala, Sirkka Reingoldt ja Sylvia Lehtoranta. Luennoitsijoina Ulli Pesonen, Lempi Lehto ja Greta.Rajala Ohielmakurssi Ohjaajina Maija Varmaala, Kaarina Kuoppa

11 mäki, Sylvia Lehtoranta. Luennoitsijana Lilli Pesonen T yttöjen toiminnanohjaajakurssi l 12 Ohjaajat Kaija-Leena Kärkkäinen, Annikki K arvonen, Rauha Livo ja Sylvia Lehtoranta. Luennoitsijat LiIli Pesonen ja Greta Rajala Koripallokurssi naisille Ohjaajina H. Framelius ja Eila Merra. Luen noitsijana Lilli Pesonen. Hämeenlinnassa: Hämeen piirin naisjaoston toimesta järjestettiin Hämeenlinnassa kaksi päivää kestävä naisten ohjelma- ja neuvontakurssi. Osanottajia oli kursseilla 25. Ohjaajina toimivat Helena Männynväli, E steri Mäkinen, Salli Virtanen, Annikki Valojärvi, Alisa Fagerström ja Kaija Virtanen. Seinäjoella: Pohjanmaan piirikunnan naisjaosto toimeenpani Seinäjoella samoin kaksi päivää kestävän naisten ohjelma- ja toimitsijakurssin. Kurssilaisten luku määrä 24. Ohjaajana toimi Sylvi Mutikaineni. Nuorten kurssitoiminta. Poikien voimisteluneuvonta: Loka-joulukuun aikana järjestettiin liiton toimesta eri piirikuntien alueella poikien voimisteluneuvontatilaisuuksia. Poikkeuksellisesta ajasta huolimatta kokosivat tilaisuudet runsaasti nuorta väkeä voimistelun pariin ja antoivat uutta intoa tämän perusurheilumuodon harrastukselle. Ohjaajina toimivat mestarivoimist elijat Åke Suomi ja Tyko Kekäläinen. Neuvontaa järjestettiin seuraavilla paikkakunnilla: Varsinais-Suomen piiri: Taalintehtaalla, ohjaajana Åke Suomi Salossa, Maariassa, Turussa päiviä. osanoto »»» ,)» ja Siurossa Nokialla 1 23 Satakunnan piiri: Raumalla, ohjaajana Åke Suomi Porissa, Uudellakoivistolla Vähäraumalla 46 Pohjanmaan piiri: Vaasassa, ohjaajana Åke Suomi Teuvalla, Kurikassa Ilmajoella, Kauhavalla, Pietarsaaressa 2 Keski-Suomen piiri: Suolahdessa, ohjaajana Åke Suomi Äänekoskella,,) J ämsässä, J yväskylässä,,) Sä ynä tsalossa, Lohikoskella *. 43 Kuopion piiri: Kuopiossa, ohjaajana Åke Suomi Iisalmessa, Varkaudessa,» Sorsakoskella 11 Hämeen piiri: Forssassa, ohjaajana Åke Suomi Tampereen piiri: Tampereella, JO. ohjaajana Åke Suomi Kyminlaakson piiri: Kuusankoskella, ohjaajana T. K ekäläinen Inkeroisissa, 2 65

12 Viipurin piiri: Popinniemessä, ohjaajana, T. Kekäläinen... Kymissä, Kotkassa, Viipurissa, ohjaajana T. K;.ekäläinen... Vahvialan Vanhakylässä, ohjaajana T. Kekälainen.... Etelä-Saimaan piiri: Tainionkoskella, ohjaajana T. Kekäläinen Lappeenrannassa, Lauritsalassa, kalainen, järjestelypäällikkönä Toivo Mustonen ja luennoitsijoina H. Nieminen ja Väinö Leskinen'. Uintineuvontaa liiton toimesta on lisäksi annettu Porvoossa, Porissa, Tampereella ja Turussa. Opetettavien nuorten lukumäärä näissä tilaisuuksissa yhteensä oli 583. Ohjaajina ovat toimineet Taimi Alanen, Vieno Hillberg, Ilta Virtanen ja Hilkka Aarnio. Piirikunnallinen kurssi- ja neuvontatyö. Piirikunnallisen välistustyön numerot on koottu' piirikuntien toimintakertomuksista, joten niiden vajavaisuus tai täydellisyys riippuu alkulähteistä, Poikatoiminnan. ohiaaiakurssit: Pajulahden urheiluopistossa järjestettiin liiton toimesta poikatoiminnan ohjaajakurssit elokuun välisenä aikana. Kurssien ohjelmassa 011 voimistelun, uinnin, yleisurheilun ja seuratoiminnan ohjausta, laulun opetusta, leiritoiminnan ohjausta sekä urheilutoimintaa ja kasvatusopillisia luentoja. Osanottajia 29 eri paikkakunnalta yhteensä 40. Yleis- ja voimistelunohjaajana Toivo Määttä. Uinnin ohjaajana Toivo Mustonen. Leiritoiminnan ohjaajana Veikko Vasama. Yleisurheilun ohjaajana Reino Muukkonen. Luennoitsijat: Ellen Oittinen, Reino Aalto, Lilli Pesonen ja Eino A. Wuokko. Nuortenohiaaiien luentopäivät: Toukokuun päivien välisenä aikana järjestettiin Oulussa ja Kemissä nuortenohjaajien luentopäivät. Oulussa oli osanottajia 14 naista ja 4 miestä = 18 Kemissä»»»12» = 12 Kurssien ohjaajana toimi Toivo Määttä, luennoitsijana toimittaja Onni Haini. Nuorten uintikurssit: Helsingissä järjestettiin neljä päivää kestävät nuorten uintikurssit, joihin osallistui Helsingistä, Turusta, Porista, Tampereelta, Nokialta ja Varkaudesta yhteensä 30 osanottajaa. Yleisohjaajana toimi Eugen Koik- Nuorten yleisurhe~luneuvonta: Kuopion piirikunta järjesti heinä-elokuun aikana Kuopiossa ja Iisalmessa nuorten yleisurheiluneuvontaa piirin seuroissa. Tilaisuuksiin käytettiin yhteensä 40 päivää. Osanottajia oli Kuopiossa 1,200 ja Iisalmessa 20. Ohjaajina toimivat L. Korhonen ja V. Uosikkinen. Nuorten neuvontatilaisuuksia järjestettiin. lisäksi Karkkilassa ohjaajina T. Hervala, U. Autere ja U. Vallenius (päiviä 1 - osanottajia 29) ja Turussa ohjaajana A. Heinonen (1-12) Nuortenohjaajakurssit: Helsingin piirikunnan toimesta järjestettiin kesäkuussa Mustikkamaalla piirin seuroja käsittävät nuortenohjaajien 7-päiväiset toimitsijakurssit, joihin osallistui 27 eri seurojen nuortentoiminnan ohjaajaa. Kurssien ohjelmassa oli nuortentoiminnan neuvontaa, retkeily toiminnan ohjausta sekä urheilutoimintaa ja nuorten tehtäviä koskettelevia luentoja. Kurssien ohjaajana toimi Toivo Mustonen, luennoitsijoina olivat Eino A. Wuokko, Liisi Mustonen, Eino Rantanen, Eino J äntti ja Väinö Leskinen. Samanlaisia kursseja järjestettiin muiden piirikuntien alueilla. Satakunnan piirin alueella Noormarkussa (päiviä 1 - osanottajia 9), TaPlpereella (2-16), Varsinaissuomen alueella Salossa, ohjaajana Åke Suomi (3-30), samoin Varsinaissuomen piirissä (8-8). Piirijuhlien ohielmaneuvonta: Touko-kesäkuussa vietettyjen piirijuhlien ohjelmaneuvontaa piirikunnat alueillaan järjestivät huhti-toukokuun aikana seuraavasti:

13 23 Osanott. Eteläsaimaan piirissä huhti-toukokuussa, ohjaajina Salme Huttunen, Lempi Timonen ja Pauli Jouhki Helsingin piirin alueella toukokuussa, ohjaajina Taimi Hirvonen ja Meri Vallenius J(yminlaaksossa, ohjaajina Tyko Kekäläinen ja Jaakko K!,>rjus Tampereen piirissä touko-kesäkuussa, ohjaajina Maiju Juvonen, Elvi Syrjä, Rakel Palmio, Eino Salminen ja Aarne Hyytinen Varsinaissuomen piirin alueella Turussa, Salossa, Taalintehtaalla ja Uusikaupungissa, ohjaajina Irma Rannikko, Eila Mondolin, Åke Suomi, V. Laakso, Sulo Hurme ja Aino Lehmussalo Seuratoimitsijakurssit: Vaasassa järjestettiin seuratoimitsijakurssit, joihin osallistui Vaasasta, Ilmajoelta, Kurikasta, Seinäjoelta ja Teuvalta yhteensä 11 osanottajaa. Ohjaajina toimivat Toivo Määttä ja Laina Kontturi. Tampereella järjestettiin seuratoimitsijakurssit sekä toiset 8 päivää kestävät kurssit helmikuussa. Ensiksi mainituilla kursseilla oli osanottajia 35, jälkimmlii<;illä 12. Ohjaajina ja luennoitsijoina toimivat E. Salonen, Paavo Virtanen, Toivo Järvinen, L. Pihlaja ja Ester Seppälä. Turussa järjestettiin maaliskuussa kolme päivää kestäneet toimitsijakurssit, joihin osallistui paikallisista seuroista Toverit, Reipas, Kiri, Vesa ja Kisa-Veikot yhteensä 37 osanottajaa. Yleisurheiluneuvonta: Tampereen piirikunnan toimesta toimeenpantiin viime kesän aikana piirikunnan seuroja käsittäviä yleisurheilun neuvontatilaislluksia seuraavasti: päivät tunnit osanotto Siurossa, ohjaajana R. MUllkkonell JO 25 'Viialassa,~ ohjaajana Yrjö Luoto... ~ 5 35 Tampereella, ohjaajana R. Muukkonen K oripalloilu: Satakunnan piiri toimeenpalli syyskuun alussa viikon kestävät koripallokurssit Porissa. Osanottajia oli 36. Ohjaajana toimi liiton puolesta R. Lappalainen. Painiurheilu: Karjalan piirikunta järjesti päivää kestävät, piirin seuroja käsittävät painituomarikurssit, joihin osallistui yhteensä 15 painituomarikokelasta. Kurssien ohjaajana ja luennoitsijana toimi Hannes Makunen piiri järjesti Joensuussa niinikään painituomarikurssit, joille TUL:n seuroista otti osaa 6 tuomarikokelasta. Ohjaajana ja luennoitsijana toimi SPL:n painiva1mentaja Aarne Reini. Samanlaisia kursseja järjestettiin myös Keskisuomen piirin ja Kuopion piirikunnan toimesta. Osanottajia yhteensä 12. Ohjaajana Aarne Reini. Mäenlasku: Keskisuomen piirikunta järjesti vuoden alkupuolella mäenlaskun ja hiihdon neuvontatilaisuuksia piirin seurojen keskuudessa. Näihin tilaisuuksiin osallistui 110 osanottajaa. Ohjaajina toimivat Vilho Hytönen ja Lauri Hero. Lohikoskella järjestettiin erikseen hiihdon ja mäenlaskun 4 päivää kestävät tuomarikurssit, joiden ohjaajana toimi R. Sulkunen. Mainonta- ja valistustilaisuudet. Piirijuhlat: Valistustoiminnan kohokohdiksi muodostuivat kertomusvuonna kuten aikaisemminkin piirikuntien järjestämät piirijuhlat, joiden merkitystä korostaa erityisesti se seikka, että niitä toimenpantiin poikkeuksellisesta ajasta huolimatta. Tällainen urheilujuhla sinänsä on joukkoesitys, joka vaatii pitkäaikaista valmistelua, varsinkin juhlien voimisteluesitysten suunnittelu ja harjoitus. Piirijuhlien vaikutus on siten sekä välillinen että välitön siihen yleisöjoukkoon, joka niitä on hakeutunut seuraamaan. Kertomusvuoden aikana toimeenpantiin liittomme piirikunnassa piirijuhlat kahdeksalla paikkakunnalla. Niiden yhteinen osanotto oli 6,775 urheilijaa, joista naisvoimisteluun osallistui 2,066, naisten kansantanhuryhmiin 278, tyttöjen voimisteluun 1,962 ja poikien voimist.eluesityksiin 502 poikaa. Yleisöä näissä piirijuhlissa oli yhteensä 27,600 henkilöä. Suurimmaksi muodostui Turun piirijuhla, jossa oli y leisöä yli 6,000 henkeä ja osanottajia 1,000, joista naisvoimisteluun osallistui 254. Tampereen piirijuhlassa vastaavat luvut olivat 5,000 yleisöä, 1,000 urheilijaa ja 312 naisvoimistelijaa. Muut piirijuhlia järjestäneet piirikunnat: Helsinki, Keskisuomi (Jyväskylä), Salo, Pohjanmaa (Vaasa), Eteläsaimaa (Imatra) ja Kuopio. MHut juhlatilaisuudet: Oman lukunsa liiton toiminnasta muodostavat seu!'ojen järjestämät juhlatilaisuudet, joita kuluneena vuonna voitiin tilastoihin merkitä huomattavasti lukuisampia kuin edellisenä vuonna. Näiden juhlien kulttuuri- ja kasvatusarvoa korostaa se tosiasia, että juhlien ohjelmat pääasiassa seurat itse keskuudestaan ja omin voimin valmistivat. Ne dvat siten liikuntakult-

14 24 tuurin näytöstilaisuuksia, joiden taso saattaa kohota varsin korkealle, varsinkin mitä tulee naisvoimisteluesityksiin ja tansseihin, joita liitossamme voimistelun ohella naisten liikuntakasvatustyössä runsaasti harrastetaan. Niiden numeroiden perusteella, joita viime vuoden toiminnasta on ollut mahdollisuutta koota, jakautuvat järjestetyt juhlat seuraavasti: Yleisiä juhla tilaisuuksia: a) seuran omalla paikkakunnalla b) vierailla paikkakunnilla (vierailu) Naisten järjestämiä valistusjuhlia Piiritoimiknntien järjestämät juhlat Naisten voimistelunäytöksiä Invaliidien hyväksi järj. tilaisuuksia (Naisten) esiintyminen muissa juhlissa OPINTO KERHOTOIMINTA. Yhteensä 1,487 tilais. Liiton seuroissa toimii myös opinto- ja keskustelukerhoja, jotka kokoontuvat säännöllisesti ja joiden opiskelu aiheena on pääasiassa yhteiskunnallisten kysymysten selvittely, mutta sen lisäksi humaanisia ja teknillisiä opiskeluaiheita. Opintokerhojen toimintaa ohjaa Työväen Sivistysliitto, kun taas keskustelukerhot työskentelevät omatoimisesti. K ertomusvuonna oli toiminnassa 15 opintokerhoa ja 4 keskustelukerhoa, joiden yhteinen jäsenmäärä oli 433 henkeä. Opintokerhot kokoontuivat 245 kertaa ja keskustelukerhot 38 kertaa. Allaolevassa eritelty luettelo kerhoista, kokouksista ja opiskelu- sekä keskusteluaiheista. kerhot kokoukset jäsenmäärä Kunnallistieto Kotiseutututkimus Järjestötehtävät Urheilu ja sen harrastus Kirjanpito Kaunokirjallisuus (ja sielutiede) Ruotsinkieli Va1tiotalous ja yhteiskuntaoppi Yleisohjelma (erilaisia aineitcl) KILPAIL UTOIMINTA. Urheilutoiminnan huomattavaa vilkastumista kertomusvuonna osoittaa kilpailutoiminnan voimistuminen edelliseen vuoteen verraten. Kaikki liiton mestaruuskilpailut voitiin suorittaa säännöllisessä järjestyksessä, samoin Suomen mestaruuskilpailut, jotka»ajan hengessä» suoritettiin yhteistoiminnan merkeissä asianomaisten erikoisliittojen kanssa. Kansallisia kilpailuja niinikään järjestettiin huomattavasti enemmän kuin edellisenä vuonna ja ns. yhteistoimintakilpailumuoto sai kuluneena vuonna yhä enemmän kannatusta. Piirikunnallinen kilpailutoiminta lif'ääntyl samassa suhteessa. Olojen»rauhoittumista» eräällä tavalla osoittanee myöskin kansainvälinen kilpailukosketus läntisen naapurimaamme kanssa. Kertomusvuoden aikana voitiin suorittaa erinäisiä maaotteluja sekä järjestää muita kansainvälisiä kilpailutilaisuuksia, JOIsta tuonnempana on erikseen tämänkin kertomuksen yhteydessä mainittu. Alla olevassa tilastossa on vuoden kilpailutapahtumat numeroin merkitty seuraavasti: 1 = kansainvälinen, 2 = kansallinen, 3 = piirikunnallinen, 4 = seuraottelut. Jäsentenvälistä kilpaillltoimintaa ei tilastossa ole huomioitu eivätkä numerot muutenkaan vastaa täydellisyyttä, sillä ajasta johtuu, että täydellisiä numeroita liiton piirissä tapahtuneesta kilpailutoiminnasta ei ole voitu saada. (Suluissa vertausnumerot vuoden 1942 kilpailutoiminnasta.) yht. (v. 1942) Hiihto (21) J alkapallo (68) Jääpallo (21) Koripallo (78) Käsipallo (-) Luistelu (2) Mäenlaskll (2) Nyrkkeily (30) Paini (44) Painonnosto (1 ) P esäpallo (i2) Pyöräily (13) Uinti (9) Yleisurheilu (48) Voimistelu (-) ltilt (390) 25

15 26 Suomen mestaruuskilpailut: Yhteistoimintamuoto kilpailujen järjestämisessä saavutti vuoclen aikana erikoista suosiota. Tämä johtui lähinnä siitä, että tälläisiin ldlpailutilaisuuksiin saatiin helpommin osanottajille lomia armeijasta. Seuraavat Suomen mestaruuskilpailut järjestettiin yhteistoiminnassa joko asianomaisen liiton tai seuran kanssa: Hiihto: B-ryhmä Nokialla , järjestäjänä Nokian Pyry ja Nokian Urheilijat. Luistelu.: I-ryhmän lajit Tampereella , järjestäjinä TULn Tampereen piiritoimikunta ja Tampereen Pyrintö. - II-ryhmän lajit Helsingissä , järjestäjinä TUL ja SLL. Nyrkkeily: Helsingissä huhtik. 6-7 päivinä järjestäjinä TUL ja SNL. Osanottajia 93. Liittomme nyrkkeilijöistä selviytyivät mestareiksi A. Ouvinen, U. Rask ja A. Lundell. Alokasnyrkkeily: Helsingissä jouluk. 4-5 päivinä. Osanottajia 140. Mestareiksi tulivat liittomme nyrkkeilijöistä V. Rintanen, T. Rinkinen, L. Karlsson ja V. Nissinen. Painonnosto: Helsingissä Työväen Painonnostajat ja Helsingin Visa. Osanottajia oli 36. Pai'ni: Kilpailut suoritettiin kolmella eri paikkakunnalla, Vaajakoskella, Vuoksenniskalla ja Porissa lokakuun päivinä. Kilpailujen järjestelyssä olivat mukana myös liittomme seurat yhdessä Suomen Painiliiton seurojen kanssa. - Liittomme painijoista tulivat mestareiksi U. Räsänen ja K. Gröndahl. Voimistelu: Tampereella , järjestäjinä TULn Tampereen piiri ja Tampereen Voimistelijat. Osanottajia oli 36. Yleisurheilu: Kilpailut järjestettiin yhdessä Suomen Urheiluliiton kanssa Helsingissä elokuun päivinä Osanottajia oli 275. Tulostaso keskinkertaista parempi. Viestiniuoksun sekä l8-21-v. yleisurh'eilumestaruuskilpailut Porissa , järjestäjät Porin Pyrintö ja Porin Tarmo. lo-ottelu: Vuoksenniskalla , järjestäjinä Vuoksenniskan Vesa ja Vuoksenniskan Urheilijat. Uinti: Helsir,gissä heinäkuun päivinä, järjestäjinä TUL ja SULo Pyöräily: Maantieajossa Porvoossa elokuun 15. päivänä, järjestäjinä Porvoon Veikot ja Porvoon Akilles. - Rata-ajossa liittojen järjestämänä Helsingissä Velodromilla elokuun 22. päivänä. Jalkapallo: Mestaruudesta asiallisesti katsoen pelattiin ensimmäisen kerran sen jälkeen, kun urheilutoiminta oli jakautunut kahteen eri keskusjlj.rjestöön. Viime vuoteen saakka mestaruusottelut jalkapalloilussa koskivat ainoastaan kummankin liiton alaisten joukkueiden välistä kilpailua. Kertomusvuonna mestaruuskilpailut järjestettiin yhteistoiminnassa Suomen Palloliiton kanssa. Kilpailut tapahtuivat kahdessa sarjassa. Mestaruussarjassa oli mukana 12 joukkuetta, liitostamme 2, Suomen sarjassa 8 joukkuetta, liitostamme 2. Viime vuoden aikana suoritettiin yhteensä 44 ottelua. Sarjaottelut jatkuvat v Suomen sarjaan suoritettiin keväällä karsintasarja, johon kummastakin liitosta osallistui 3, yhteensä 6 joukkuetta. Sarjan voitti liittomme seura Maarian Kisa-Veikot. Liiton mestaruuskilpailut. Hiihto: Kymissä helmikuun päivänä. Osanottajia 100. Järjestäjänä Kymin Veikot. M äenlasku- ia yhdistetty hiihto sekä mäenlaskun mestaruuskilpailut Hyvinkäällä maaliskuun päivänä. Järjestäjänä Hyvinkään Ponteva. Painonnosto: Viipurissa Järjestäjänä Viipurin Toverit. Paini: Maaliskuun p:nä Säynätsalossa ja Varkaudessa. Järjestäjinä Säynätsalon Riento ja Varkauden Tarmo. Osanottajia 73. Nyrkkeily: HelsingiSSä maaliskuun päivinä. Osanottajia 47. Järjestäjänä Helsingin Tarmo. - Alokasmestaruuskilpailut Kymintehtaalla Osanottajia 40. Järjestäjänä Kymintehtaan Kisa.. Murtomaaiuoksu: HelsingiSSä Osanottajia 64. Järjestäjinä Helsingin Kullervo ja Tarmo. Viestiniuoksu: HelsingiSSä Mukana 12 joukkuetta. Järjestäjänä Helsingin K'isatoverit. Yleisurheilu: Porissa elokuun päivinä. Osanottajia 150. Järjestäjänä Porin Pyrintö. Naisten yleisurheilu: Vaasassa Osanottajia 50. Järjestäjänä Vaasan Toverit. Uinti: (nuorten lajit) Helsingissä heinäkuun päivinti.. Osanottajia 76. Järjestäjänä Helsingin Työväen Uimarit. Uinti: A-saria Turussa. Järjestäjänä Turun Työväen Uimarit. B-saria Porissa Järjestäjänä Porin Pyrintö. Pyöräily: Helsingissä päivinä elokuuta. Osanottajia 98. Jalkapalloilu: Cup-mestaruus. Mukana 12 joukkuetta. Mestariksi tuli Tampereen Palloveikot. Voimistelu: Turussa Turun Pyrkivä. Liitto-ottelut. 1alkapalloilussa Suomen Palloliiton ja Työväen Urheiluliiton välinen liitto-ottelu Belsingissä syyskuun 12. päivänä. Ottelun voitti SPLn joukkue 5-2. Yleisöä oli 4,500 henkeä. 27

16 28 Nyrkkeilyssä liitto-ottelu Suomen Nyrkkeilyliiton ja Työväen Urheiluliiton välillä Vaasassa ja Kuopiossa marraskuun 21. päivänä. Ottelu päättyi tasapeliin Naisten yleis1trheilussa liitto-ottelu Suomen Urheiluliiton ja Työväen Urheiluliiton välillä Turussa elokuun 29 päivänä, järjestäjänä TULn ja SVULn Varsinaissuomen piiritoimikunnat. SUL voitti pistemäärällä Mttita kilpailutapahtumia. Jääpalloilussa suoritettiin kaupunkien välinen jääpallosarja, jossa mukana olivat Helsinki, Turku, Viipuri ja Tampere. Sarjan voitti Viipurin kaupunkijoukkue.. J alkapajloilussa suoritettiin 6 joukkueen liittosarja, mukana oli joukkueita Helsingistä, Viipurista, Turusta, Porvoosta, Tampereelta ja Tiutisista. Koripalloilussa on yhteistoiminnallisesti suoritettu useissa eri ikäluokissa mies- ja naisjoukkueiden välisiä otteluita. Ottelujen lukumäärä nousee useampaan sataan. Pesäpalloilun valtakunnan sarjassa,. jonka liittomme ja PeSäpalloliitto yhdessä järjestivät oli mukana liittomme joukkueista Työväen Mailapojat. Armeijan eri yksiköiden ja liittomme alaisten seurain välillä suoritettiin useita jalkapallo-otteluita. Uutena palloilumuotona otettiin vuoden aikana ohjelmaan käsipalloilu. Harrastusta oli etenkin Helsingissä ja Turussa. HelsingiSSä suoritettiin vuoden lopulla 8 joukkueen sarjakilpailut, jonka voitti Kisatoverien joukkue. Nuorten kilpailutoiminta. Nuorten kilpailualaila suoritettiin vuoden aikana 3 liitto-ottelua. Jalkapalloilussa toimeenpantiin Suomen Palloliiton ja Työväen Urheiluliiton A-ottelu Vaasassa pähtyen ensimainitun voittoon 2-0. Liittoamme edusti ottelussa Kotkan Työväen Palloilijat. Turussa suoritettiin liittojen välinen B-ottelu, jonka voitti liittoamme edustava Turun Toverien joukkue maaliluvulla 3-0. Jalkapalloilussa suoritettiin kesän kuluessa nuorten mestaruussarjaottelut. Kilpailuissa oli mukana 25 joukkuetta, joista loppusarjassa oli 5 joukkuetta. Voittajaksi selviytyi Kotkan Työväen Palloilijain joukkue. Yleisurheilussa toimeenpantiin Lohjalla Svenska Finlands Idrottsförbundin ja liittomme välinen yleisurheiluliitto-ottelu, joka päättyi liittomme joukkueen voittoon pistemäärällä Kilpailujen järjestäjänä toimi TULn Länsi-Uudenmaan piiritoimikunta. Koko maata käsittävissä nuorten pesäpallokilpailuissa oli mukana liittomme joukkueista Työväen Mailapojat, Kuusankosken Puhti ja Vuoksenniskan Vesa. Joukkueita oli kaikkiaan 8. Jääpalloilussa suoritettiin nuorten sarjakilpailut. Loppusarjan otteluissa oli mukana 7 joukkuetta. Voittajaksi selviytyi Turun Pyrkivä. Liiton poikaurheilupäivät toimeenpantiin Helsingissä heinäkuun pnä. Osanottajia oli kilpailuissa 225. Järjestäjänä TULn Helsingin Piiritoimikunta. Kansainvälinen kilpailutoiminta. Maaottelut. jääpallomaaottelu Suomi-Ruotsi Helsingissä Ottelu päättyi tasapeliin 0-0. Yleisöä 5,000 henkeä. Järjestäjinä toimivat Suomen Palloliitto ja Työväen Urheiluliitto. jalkapallomaaottelu Suomi- Unkari Helsingissä Ottelun voitti Unkari 3-0. Yleisöä oli 11,000 henkeä. Järjestäjinä Suomen Palloliitto ja Työväen Urheiluliitto. jalkapallomaaottelu Suomi-Ruotsi lokakuun 3. päivänä. Helsingissä. Ottel u päättyi tasapeliin 1-1. Joukkueessa oli mukana liittomme pelaajista K. Niilonen. Yleisöä 12,500 henkeä. Järjestäjinä Suomen Palloliitto Työväen Urheiluliitto. Nyrkkeilymaaottelu Suomi-Ruotsi Messuhallissa joulukuun 15. päivänä. Ottelun voitti Ruotsi pistein Edustajat TULsta E. Ask, U. Rask, A. Laaksonen ja A. Lundell. Yleisöä oli 4,500 henkeä. Järjestäjinä Suomen Nyrkkeilyliitto ja Työväen Urheiluliitto. Suomi-Ruotsi painiottelu Tukholmassa marraskuun 18. päivänä. Ruotsi voitti pistemäärällä 5-2. Liittomme painijoista Suomea edustivat U. Räsänen ja K. Gröndahl. Lisäksi kilpailivat suomalaispainijat Sund~valhssa, häviten siellä A-joukkueelle 4-3 mutta voittaen B-joukkueen Jou~ueen yhtenä johtajana oli liiton painijaoston puheenjohtaja K. A. Vuon. Voimist~l~maaottelt~ Unkari-Suomi HelsingiSSä joulukuun 19. päivänä. Suomi voltti piste määrällä 336,75-334,45. Järjestäjinä toimivat Suomen Yoimisteluliitto ja Työväen Urheiluliitto.. Muu kansainvälinen kilpailutoim-inta. Suomen Palloliiton ja T,'öväen Urheiluliiton kutsusta vieraili maassamme ruotsalainen R.eymersholmin jalkapallojoukkue suorittaen neljä ottelua. Ottelut päättyivät: Reymersholm-Helsinki 1-1, Reymersholm-Turun 29 -j

17 Ii II 1: 30 Palloseura 3-2, Reymersholm--Tampere 7-1 ja Reymersholm-Jyväskylä 1-0. Liittomme pelaajia oli mukana otteluissa Helsingissä ja Tampereella. Porvoon Veikkojen ja Akilleksen järjestämissä kansainvälisissä pyöräilykilpailuissa vierailivat ruotsalaiset pyöräilijät Sture Johnsson ja Sune Gabrielsson. Vuoksenniskan Vesan järjestämissä kansainvälisissä kilpailuissa olivat osanottajina ruotsalaiset painijat Lorens Freij, Per Norman ja Axel Grön~ berg. Samat painijat kilpailivat myöskin Tiutisen Pyrinnön järjestämissä kansainvälisissä painikilpailuissa Popinniemen Ponnistuksen ja Kymin Veikkojen toimeenpanemissa kansainvälisissäl painikilpailuissal oli ruotsalaisista painijoista mukana Rolandl Carlsson ja Ivar Sjölin.. Samat ruotsalaispainijat osallistuivat myöskm Varkauden Tarmon ja Jyväskylän Veikkojen järjestämiin kansainvälisiin painikilpailuihin. Helsingin Tarmon toimeenpanemissa kansainvälisissä painikilpailuissa vieraili Nils Åkerlindh. NAISTEN TOIMINTA. Oman merkitsevän osan liitto=e toiminnasta muodostaa naisten toiminta. Varsinkin sodan aikana, jolloin varsinainen aktiivinen miesaines on siellä jossakin, naisten työ seuratoimitsijana on merkinnyt monen seuran toiminnan jatkumista, mikä ei ilman naisten apua olisi ollut mahdollista. Naisten toiminta muutenkin on ollut vilkasta ja jäsenmäärä vuoden aikana osoittaa nousua. Voimistelutoiminta. 1 Naisten toiminnan pääharrastusmuotona on naisvoimistelu, jota harrastetaan joka seurassa. Kuluneen vuoden toiminta osoittaa edelliseen verraten. huomattavaa vilkastumista. Tämän työn tulokset näkyvät ulospäin parhaiten niissä lukuisissa juhlatilaisuuksissa, joissa naisvoimistelijamme ovat vuoden aikana esiintyneet. Niinkuin edellisinäkin vuosina aivan oma merkityksensä on annettava naisten sotilaiden viihdytystoiminnalle sekä juhlat invaliidien ja sodasta kärsimään joutuneiden hyväksi. Naisvoimistelujoukkueet ovat säännöllisesti tehneet rintamakiertueita ja antaneet voimistelunäytöksiä sotasairaaloissa haavoittuneiden vaikean osan keväntämiseksi. Sen lisäksi, mitä valistus- ja mainontatoiminnan yhteydessä juhla- toiminnasta on mainittu, ovat naisvoimistelujoukkueemme antaneet näytöksiä tai esiintyneet kotirintaman viihdytystilaisuuksissa 156 kertaa ja rintamalla 445 kertaa, jakautuen 20 naisvoimistelujoukkueemme osalle. Merkittäköön vielä tähän yhteenveto naistemme osuudesta juhlien järjestämiseen tai arvokkaan ohjelma-avun antamiseen muissa juhla- ja esiintymistilaisuuksissa: Valistusjuhlia fi Erilaisia voimistelunäytöksiä Juhlia invaliidien hyväksi, E~iintymisiä muissa juhlatilaisuuksissa Kotirintaman viihdytystilaisuuksia Rintaman viihdytystilaisuuksia Edellä olevat luvut, jotka on koottu palautettujen tilastokaavakkeiden perusteella, eivät vielä anna täydellistä kuvaa toiminnan koko laajuudesta, sillä täydellisiä tilastonumeroita ei ole ollut saatavissa. Toiminnan laajuus" sitkeys ja innostus asiaa kohtaan osoittavat, että naisvoimistelu liitossamme on elinvoimaista ja epänormaalisista oloista huolimatta jatkuvan kehityksen alaista. Sen välitön kasvatuksellinen merkitys on jo sinänsä huomionarvoinen, mutta sen lisäksi on korostettava sitä välillistä merkitystä, mikä sillä on varsinkin nykyaikana yleiseen mielialaan nimenomaan kohottavassa mielessä. Naisten kilpailutoiminta. ~eskei~~piä kilpailutoiminnan aloja naisten keskuudessa ovat yleisurhcllu, kon- Ja pesäpalloilu, hiihto ja uinti. Kuluneena toimintakautena niitä', harrastettiin vilkkaasti. Hiihtoa harrastettiin kautta maan, uintia kaikissa maamme uintikesku~{sissa, pesäpalloilua erikoisesti Tampereen ja Turun puolen seuroissa. Vllme vuoden aikana on koripallopeli saanut runsaasti harrastajia naisten keskuudessa. Peli onkin levinnyt lähes kaikkiin liit ~omme?rn:~kunt~in, eniten kuitenkin Kyminlaaksoon, Turkuun, Tampereelle ~a Helsm.kim, JOIssa vuoden kuluessa pelattiin monta naisten koripallosar Jaa. Yle~~ur~eIlu o~ ~yöskin liittomme naisten suosima laji. Paitsi piirikunnalhsim kilpailuihin, osallistuivat naiset runsaslukuisesti eri puolilla maa ~m~e ~ä:jestettyihin liittomme seurojen kansallisiin sekä yhteistoimintakilpailulhm. Kesän kaksi huomattavinta tapausta olivat naisten 0Inat mestaruuskilpailut ja ensimmäinen naisten liitto-ottelu Suomen Urheiluiiton naisten kanssa. LIITON TALOUS. Tiliasemasta voidaan tehdä se johtopäätös, että liiton talous kertomusvuonna huomattavasti vakaantui. Tämä johtuu pääasiassa vuoden aikana 31 I I ~ ; I

18 32 järjestetyistä ja onnistuneista arpajaista. Vaikka arpajaisten käytännöllisen järjestelypuolen tällä kertaa hoitikin arpajaistoimisto, niin liittomme seurat niiden onnistumiseen vaikuttivat ratkaisevalla tavalla. Arpajaisten puhdas ylijäämä teki mk 2,213,578: 05, josta summasta seurojen voitto-osuus mk 396,177: 50. Tämän lisäksi voitiin arpajaisten voittovaroista tukea piirikuntien toimintaa mk:lla 150,000: -. Kulunut vuosi muodostui muussakin suhteessa taloudellisesti edellistä suotuisammaksi. Ilahduttavaa on todeta liiton julkaisujen suhteellisen pieni tappio verrattuna aikaisempiin vuosiin. Tämä johtuu ensi tilassa lehtiasiamiesten aktiivisesta toiminnasta, jonka ansiosta lehtien levikki vuoden aikana huomattavasti lisääntyi. Suunta jatkui samanlaisena vuoden lopulla ja tämän vuoden alussa, joten siinä suhteessa voidaan kuluvalta vuodelta odottaa vieläkin suotuisampaa tulosta. Erityisesti on syytä mainita TUL:n J oulun poikkeuksellisen hyvä menekki. Painoshan oli melkein kaksinkertainen edelliseen vuoteen verraten ja sen myynti lähes 90 0 / 0, Niinikään kilpailutoiminnan tilillä voidaan merkitä ylijäämää sen oltua aikaisempina vuosina tappiollinen. Näiden myönteisten havaintojen vastapainoksi on merkittävä myös miinustuloksia. Avustukset jäivät arvioituja määriä pienemmiksi, mikä lähinnä johtuu veikkaustoiminnan huomattavasta supistumisesta. Siinä suhteessa on kuluvana vuonna odotettavissa vieläkin laihempaa tulosta. Ellei suunta muutu, ollaan pakotettuja supistamaan avustus- ja valistusmenoja, joita kertomusvuonna voitiin verraten huomattavassa määrässä lisätä. Arpajaisten ylijäämä on sen jälkeen, kun siitä vähennettiin seurojen voittoosuus ja 500,000 markkaa siirrettiin rahastoihin, rahan arvon epävakaisuuden vuoksi sijoitettu luotettaviin arvopapereihin. Velallisten tili: Saatavia asiamiehiltä luettelon mukaan.... TULn tili: Ilmoitussaatavia luettelon mukaan Työläisnaisten Urheilulehden tili: Ilmoitussaatavia luettelon mukaan TULn Joulun tili: Saatavia irton. luett. mukaan.... S:n ilmoituksista Edustajakokousten tili: Saatavia luettelon mukaan Kustannustuotteiden tili: 61,144: 20 10,698: - Varasto luettelon mukaan !.... Kiinteistö- ja Kalustotili: Pajulahti kalustoineen Kalustoa toimistossa... ::::.:: ::::::::::. 8:9Öi : ~ Poisto... 8,900: - Kirjasto Arvopaperitili: 336,324: 25 1: - 1: - Osakkeita ja arvopapereita luettelon mukaan ,760: 80 16,896: 60 2,700: - 71,842: ,195: ,554: ,326: ,453: 50 TYÖVÄEN URHEILULIITON OMAISUUSTASE Varat: Rahatili Rahaa kassassa Pankkitili: Hgin Työv. Säästöp. säästöt. N:o » ~ » juoksevat 40, ,576: ,325: 10 33,024: : ,661: ,635: - Yleiskulujen tili: Postikassa Henkilötili: Tilivelat: Velat: Kustannusosakeyhtiö Kansanvalta Luo.vutetuilla alueilla toimineiden.~~.~~.~j~~ llltolle luovutettu omaisuus ,562: 70 4,000: - mk 2,655,025: 10 49,708: ,270: 74

19 34 Rahastojen tili: Olympiarahasto Liittotalorahasto Väinö Mikkola-rahasto Liiton Avustusrahaston tili: 227,576: ,3'l5: 10 33,024: ,926: 20 Avustusrahasto ,352: 40 Pajulahden asuntola rakennuksen tili: Rakennusrahasto Pa,julahden tili: Radiorahasto Velallisten tili: V kannettuja lehtitilausmaksuja.... Valistustili: Piirikuntien saatavia.... Kilpailutili: Seurojen saatavat Cup-sarjasta.... S:n Liittosarjasta Pääomatili: 2,414: - 19,938: ,738: 50 3,402: 30 6,367: 50 26,176: 50 22,352: 50 Edellisten vuosien ylijääm;i ,635: 66 Tilikauden ylijäämä ,802: 80 1,150,438: 46 TYÖVÄEN URHEILULIITON TULOSTASE AJALTA l. l.-3l Tulot: Arpajaisten tili Valtionavustuksen tili Oy. Veikkaustoimiston tili... :., Edustajakokousten tili mk 2,655,025: 10 1,264,831: ,000: - 168,651: 20 95,643: 45, T U Ln Joulun tili Liittoverojen tili Kilpailutili Korkotili Kustannustuotteiden tili Menvt: Valistustili 750,186: 35 Yleiskulujen tili ,973: 40 Arvopaperitili ,698: - Pajulahden tzli ,504: vuotisjuhlan tili ,426: 80 Kiinteistö- ja Kalustotili ,900: - T~ öläisnaisten Urheilulehden tili ,821: 95 TULn tili ,748: 60 Tilikauden ylijäämä ,802: ~-- mk 2,094,062: 10 TILINTARKASTUSLAUSUNTO. mk 35 93,291: 45 51,809: 30 40,007: 15 20,995: 90 16,83~: 10 2,094,062: 10 Työväen Urheil uliiton r.y. 28. päivänä huhtikuuta 1941 valitsemina tilintarkastajina olemme tänään päättäneet liiton vuoden 1943 tilien ja hallinnon tarkastuksen ja esitämme sen perusteella arvo liittokokoukselle seuraavan lausunnon: 1. Tilinavaus oli oikea. 2. Tulojen ja menojen viennit rahatilille samoin kuin muutkin tarkastamamme tilimerkinnät totesimme oikein tehdyiksi ja ne perustuivat tositteisiin. Liittotoimikunnan valitsemat tilien tarkkailijat ovat myös tarkastaneet tulo- ja menotositteet eivätkä ole tehneet niitä vastaan muistutuksia. 3. Käteiset rahavarat, jotka laskimme helmikuun 22. päivänä, vastasivat päivän rahatilin erotusta; niinikään liiton pankkitilit olivat yhdenmukaiset pankin ilmoituksen kanssa. 4. Liiton rahavarat on talletettu hyväksyttävällä tavalla. Tilivuoden kuluessa on huomattava määrä käteisvaroja sijoitettu arvopapereihin. S. Arvopaperit, talletukset, kustannustuotteiden varasto, irtaimisto ja kiinteistö sekä muut varaerät vastasivat tilinpäätökseen merkittyjä arvoja. 6. Liiton rahastot ja muut velkaerät olivat oikein merkityt tilinpäätökseen.

20 36 7. Tilinpäätös oli kirjaukseltaan oikea ja eri omaisuuserien arvostamisessa on noudatettu tarpeellista varovaisuutta, joten tilinpäätösperusteet ovat varsin vakavaraiset. 8. Kustannustuotevaraston, irtaimiston ja kiinteistön palovakuutukset olivat riittävän suuret. 9. Liittotoimikunnan valitsemat tarkastajat ovat 23. päivänä heinäkuuta 1943 antamansa tilintarkastuslausunnon mukaan tarkastaneet liiton vuoden 1943 aikana järje'stämien V:n Käteisvoittoarpajaisten tilit ja todenneet ne oikeiksi. 10. Liiton kirjanpito on asiallisesti ja huolellisesti hoidettu. 11. Olemme tutustuneet liittoneuvoston ja liittotoimikunnan sekä työvaliokunnan pöytäkirjoihin samoin kuin arpajaistoimikunnan asiapapereihin emmekä ole havainneet niissä muistuttamisen aihetta. 12. Liiton asioita on hoidettu Sääntöjen ja liittokokousten ohjeiden mukaisesti. Edeltä olevan perusteella ehdotamme, että tilinpäätös vahvistettaisiin ja tili- ja vastuuvelvollisille myönnettäi.siin vastuuvapaus vuodelta Helsingissä helmikuun 23. p,äivänä Severi }(oskinen. Jäsenmäärä piirikunnittain v lopussa. Tyt- Yh- Lis. + Miehiä Naisia Poikia töjä teensä 1942 väh.- Piirikunta Eteläsaimaa ,437 2,441 4 Eteläsavo Helsinki... 2,007 1,039 1,771 1,044 5,861 5, Häme , ,963 1, Karjala Keskisuomi , ,895 3, Kuopio.... 1, ,714 2, Kyminlaakso , ,436 1,040 6,028 5, Lahti Länsiuusimaa , , ,540 3, Oulu ja Peräpohjola... 1, ~ 1,883 1, Pohjanmaa ,451 1,451 Porvoo Satakunta... 1, , ,145 2, "Tampere ,589 1,506 2,082 1,086 7,263 6, Varsinaissuomi... 1, , ,435 4, I Viipuri Yhteensä 20,737 7,954 13,040 7,336 49,067 45,806 +3, A rtturi Saarimaa. KKn määräämä tilintarkastaja. Martti }(allinen. KKn määräämä tilintarkastaja. Seurat ja jäsenmäärä v lopussa. [*) Tilastokaavake puuttuu.] Tyt- Lis. + l'iinkunta ja seurat Miehiä Naisia poikia töjä Yht väh.- Eteläsaimaa: Enson Koitto Imatran Voima Joutsenon Ka.taja *) Jääsken TOlve... ::.:: Lappeenrannan Tyovaen Urheilijat Lauritsalan Teräs Ruokolahden Kunto Simpeleen Vesa.....: Suomenniemen TyÖv. Urhelhjat Tainionkosken Tähti *) Taipalsaaren Riento Vuoksenniskan Vesa seuraa ,437 2,441 4

TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. VUODELTA 1 9 It 5 SEKA. VUODEN 1946 SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTONEUVOSTON KOKOUKSEN ASIALUETTELO JA

TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. VUODELTA 1 9 It 5 SEKA. VUODEN 1946 SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTONEUVOSTON KOKOUKSEN ASIALUETTELO JA TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1 9 It 5 SEKA. VUODEN 1946 SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTONEUVOSTON KOKOUKSEN ASIALUETTELO JA ESITYSLISTA HELSINGISSÄ 19~6 TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TYÖVÄEN

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit 50 kg 66.5 kg 1. Uuno Tuovinen Kouvolan Pojat 1. Erkki Mela Talikkalan Toverit 2. Ossi Mäki Tampereen Yritys 2. Usko Ronkanen Hki Työväen

Lisätiedot

17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot

17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot 17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot kärpässarja 56 kg 1. Antti Halonen Viipurin Voimailijat 2. Erkki Johansson Sunilan Sisu 3. Esko Heinonen Lapuan Työväen

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit 1. Urho Tikander Kotkan Kisailijat 1. Erkki Jokinen Tampereen Yritys 2. Veikko Heikkilä Turun Toverit 2. Reino Hiltunen Kymin Veikot 3. Yrjö

Lisätiedot

, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky

, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky 21. -22.10.1950, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky 1. Oiva Timonen Seinäjoen Urheilijat 2. Aarre Nieminen Popinniemen Ponnistus 3. Aukusti Hakola Hallan Visa

Lisätiedot

K E R TOM U S. Voimistelu- ja Urheiluliiton. v. 1913.

K E R TOM U S. Voimistelu- ja Urheiluliiton. v. 1913. .. - K E R TOM U S Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton Pyörä~ly-, luistelu- ja hiihtojaostohallinnon toiminnasta v. 1913. Pyöräily-, luistelu-ja hiihtojaostohallinnon jäseni~si valit tiin LIiton VUOSiKoKouKsessa

Lisätiedot

13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta

13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta 13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta kärpässarja 1. Alvar Vihersalo Popinniemen Ponnistus 2. Oiva Timonen Seinäjoen Urheilijat 3. Tapio Parkkinen Seinäjoen Sisu kärpässarja 1.

Lisätiedot

, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti

, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti 12. - 13.3.1955, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti 1. Reijo Nykänen Varkauden Tarmo 2. Kauko Tolvanen Tainiokosken Tähti 3. Heikki Hakola Kotkan Painimiehet 1. Matti Rantala Vaasan

Lisätiedot

SM-KILPAILUT HELSINGISSÄ 2. 3.11.1940

SM-KILPAILUT HELSINGISSÄ 2. 3.11.1940 SM-KILPAILUT HELSINGISSÄ 2. 3.11.1940 1. Olli Lehtinen H:gin Voimailijat 1. Åke Granö Helsingin Nyrkkeilyseura 2. Unto Fernelius Viipurin Nyrkkeilijät 2. Toivo Vuorinen Rauman Voimailijat 3. Sven Nyström

Lisätiedot

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 62 kg 67 kg 73 kg 79 kg + 1. Heikki Hakola Lapuan Virkiä 2. Lauri Prusti Veitsiluodon Vastus 3. Raimo Sjöblom Teuvan Rivakka

Lisätiedot

TYÖV.ÄEN URHEILULIITON HELSINGISSA TOUKOKUUN 31 p:na 1942 PIDETTAvAN LIITTONEUVOSTON KOKOUKSEN ESITYSLISTA SEKA VUODEN 1941 TOIMINTAKERTOMUS

TYÖV.ÄEN URHEILULIITON HELSINGISSA TOUKOKUUN 31 p:na 1942 PIDETTAvAN LIITTONEUVOSTON KOKOUKSEN ESITYSLISTA SEKA VUODEN 1941 TOIMINTAKERTOMUS TYÖV.ÄEN URHEILULIITON HELSINGISSA TOUKOKUUN 3 p:na 942 PIDETTAvAN LIITTONEUVOSTON KOKOUKSEN I ESITYSLISTA SEKA VUODEN 94 TOIMINTAKERTOMUS HELSINKI 942 TYÖVÄEN URHEILULIITON HELSINGISSÄ TOUKOKUUN 3 P:NÄ

Lisätiedot

M 4 x 100 m M 4 x 400 m

M 4 x 100 m M 4 x 400 m M 4 x 100 m SB 1 Tampereen Pyrintö 1 41,38 2 Helsingin Kisa-Veikot 1 42,39 3 Borgå Akilles 1 42,59 4 If Sibbo-Vargarna 1 42,94 5 Esbo IF 1 43,74 6 Kenttäurheilijat -58 1 44,01 7 Tampereen Urheilijat -38

Lisätiedot

TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA SEKA VUODEN 19"5 SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTOKOKOUKSEN ASIALUETTELO. ESITYSLISTA

TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA SEKA VUODEN 195 SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTOKOKOUKSEN ASIALUETTELO. ESITYSLISTA TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA SEKA VUODEN 19"5 SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTOKOKOUKSEN ASIALUETTELO. JA ESITYSLISTA HELSINGISSÄ I9U TYÖVÄEN URHEILULIITTO TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. i~ TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen.

2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen. SUOMEN PALLOLIITON KAAKKOIS-SUOMEN PIIRI RY:n SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi 1. Yhdistyksen nimi on Suomen Palloliiton Kaakkois-Suomen piiri ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta 2. Näissä säännöissä yhdistystä

Lisätiedot

28.4.1945 Valkeakoski, Haka

28.4.1945 Valkeakoski, Haka 28.4.1945 Valkeakoski, Haka 56 kg 1. Erkki Johansson Sunilan Sisu 2. Kauko Kiisseli Valkeakosken Haka 3. Torsti Kiisseli Tainionkosken Urheilijat 61 kg 1. Martti Laine Hallan Visa 2. Aarne Lanne Valkeakosken

Lisätiedot

12.-13.11.1960 Kuortane, Kunto / Kotka, Paini-Miehet

12.-13.11.1960 Kuortane, Kunto / Kotka, Paini-Miehet 12.-13.11.1960 Kuortane, Kunto / Kotka, Paini-Miehet 1. Jussi Hakola Vaasan Voima-Veikot 2. Kalervo Jutila Lapuan Virkiä 3. Kaino Laitila Nokian Urheilijat 1. Pentti Koskela Helsingin Paini-Miehet 2. Väinö

Lisätiedot

Taikinan kylän asukkaat

Taikinan kylän asukkaat Taikinan kylän asukkaat 197 Turtiainen Eino ja Liisa (kanttiini) 198 Turtiainen Mikko ja Väinö (veljekset, poikamiehiä) 199 (Vanha tupa) Turtiainen Salomon (Sakkeus) ja Ulla, Juho, Anton, Onni, jatoivo

Lisätiedot

6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet

6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet 6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet 1. Reino Salimäki Kuortaneen Kunto 2. Veikko Järvelä TUL / Haukiputaan Heitto 3. Kaarlo Nykänen TUL / Koiton Riento 1. Raimo Taskinen TUL / Kemin Into 2. Jorma Virolainen

Lisätiedot

Muita lajeja Inkeroisten Terhossa kautta aikain

Muita lajeja Inkeroisten Terhossa kautta aikain 1914 Muita lajeja Inkeroisten Terhossa kautta aikain VOIMAILULAJIT Voimailun ohjaajat 1939 Pälli, Pehkonen, T.Leppänen ja A.Sippu Voimailun ohjaajat 1941 Pälli, Pehkonen ja A.Sippu PAINI 1937 otettiin

Lisätiedot

Juniorien kr.room. painin SM-kilpailut, , Viitasaari, Lappajärvi ja Tiutinen, 126 osallistujaa

Juniorien kr.room. painin SM-kilpailut, , Viitasaari, Lappajärvi ja Tiutinen, 126 osallistujaa Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 29.-30.1.1966 (Janakkalan Jana, Hallan Visa ja Lappajärven Veikot) 2. Raimo Virolainen Tampereen Painimiehet 3. Jorma Kujanne Tampereen Painimiehet 1. Jorma Virolainen

Lisätiedot

NAISTEN FINAALIT 2014

NAISTEN FINAALIT 2014 NAISTEN FINAALIT 2014 Otteluohjelma la 06.09. klo 13.00 Lapuan Virkiä Kirittäret, Jyväskylä su 07.09. klo 13.00 Kirittäret, Jyväskylä Lapuan Virkiä la 13.09. klo 16.30 Lapuan Virkiä Kirittäret, Jyväskylä

Lisätiedot

Espoon Palloseuran Jääkiekko ry

Espoon Palloseuran Jääkiekko ry Espoon Palloseuran Jääkiekko ry:n vuosikokous Aika: 31. elokuuta 2009 klo 18:00 Paikka: Espoonlahden Omnian auditorio 1. Kokouksen avaus Olli Koskimies avasi kokouksen klo 18:00. 2. Valitaan kokoukselle

Lisätiedot

Puheenjohtaja/ Rahastonhoitaja/ Muut johtokunnan Jäsenten/vap.jäs. Kahvitoimi- Sihteeri Jäsenasiat jäsenet lukumäärä kunta

Puheenjohtaja/ Rahastonhoitaja/ Muut johtokunnan Jäsenten/vap.jäs. Kahvitoimi- Sihteeri Jäsenasiat jäsenet lukumäärä kunta Altian Rajamäen Seniorit 28.9.2007 alk ent. Alkon Rajamäen Eläkeläiset/Historiatiedot keränneet Hilkka Rajala/Pentti Lehtovaara 1 Puheenjohtaja/ Rahastonhoitaja/ Muut johtokunnan Jäsenten/vap.jäs. Kahvitoimi-

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen 2011 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2011 Oikaristen 11-vuotias sukuseura toimii

Lisätiedot

20.-21.3.1965 Myllykoski, Kilpa-Veljet / Ylistaro, Kilpa-Veljet / Hyvinkää, Urheilu-Toverit

20.-21.3.1965 Myllykoski, Kilpa-Veljet / Ylistaro, Kilpa-Veljet / Hyvinkää, Urheilu-Toverit 20.-21.3.1965 Myllykoski, Kilpa-Veljet / Ylistaro, Kilpa-Veljet / Hyvinkää, Urheilu-Toverit 2. Yrjö Leppänen Heinolan Isku 3. Tapio Nurmi Vaasan Voima-Veikot 1. Ilmari Maunula Nurmon Jymy 2. Pekka Alanen

Lisätiedot

Painin SM-kisojen mitalitilasto seuroittain (seniorisarjat), päivitetty Yhteensä

Painin SM-kisojen mitalitilasto seuroittain (seniorisarjat), päivitetty Yhteensä Painin SM-kisojen mitalitilasto seuroittain 1898-2016 (seniorisarjat), päivitetty 24.5.2016 Yhteensä KR Seniorit VP Seniorit NP seniorit 1. Ilmajoen Kisailijat 113 80 75 268 61 32 35 128 46 36 36 118 6

Lisätiedot

Vaasa, Voima-Veikot / Riihimäki, Voima-Veljet

Vaasa, Voima-Veikot / Riihimäki, Voima-Veljet 14. - 16.10.1955 Vaasa, Voima-Veikot / Riihimäki, Voima-Veljet 1. Kauno Laitila Nokian Urheilijat 2. Lenni Viitala Vaajakosken Terä 3. Niilo Kinnunen Vaasan Voima-Veikot 1. Rauno Mäkinen Tampereen Poliisi-Urheilijat

Lisätiedot

KERTOMUS TYÖVÄEN URHEILULIITON TOIMINNASTA VUONNA 1940.

KERTOMUS TYÖVÄEN URHEILULIITON TOIMINNASTA VUONNA 1940. johdanto. KERTOMUS TYÖVÄEN URHEILULIITON TOIMINNASTA VUONNA 1940. Liittomme vuoden 1940 toiminta jakaantuu kahteen jaksoon: Toimintaan sota-aikana ja toimintaan rauhanteon jälkeen. Näin ei suinkaan yksinomaan

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

KERTOMUS. v. 1930 TYÖVÄEN URHEILULIITON TOIMINNASTA. Hei 5 i n k i 1 93 1. Työ V ä e n k i r ja p a i 11 Q.

KERTOMUS. v. 1930 TYÖVÄEN URHEILULIITON TOIMINNASTA. Hei 5 i n k i 1 93 1. Työ V ä e n k i r ja p a i 11 Q. KERTOMUS TYÖVÄEN URHEILULIITON TOIMINNASTA v. 1930 Hei 5 i n k i 1 93 1. Työ V ä e n k i r ja p a i 11 Q. KERTOMUS TYÖVÄEN URHEILULIITON TOIMINNASTA V. 1930. 1. Johdanto. Leimaa-an tavana piirteenä liiton

Lisätiedot

Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, , Lapinlahti ja Oulu

Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, , Lapinlahti ja Oulu Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 27.-28.10.1956, Lapinlahti ja Oulu 1. T. Toivonen Voikkaan Viesti 2. Yrjö Kuismin Heinolan Isku 3. T. Kinnunen Vaasan Voima-Veikot 1. M. Ukkola Haukiputaan Heitto

Lisätiedot

NAISTEN FINAALIT 2015

NAISTEN FINAALIT 2015 NAISTEN FINAALIT 2015 Otteluohjelma la 05.09. klo 13.00 Lapuan Virkiä Kirittäret, Jyväskylä su 06.09. klo 13.00 Kirittäret, Jyväskylä Lapuan Virkiä la 12.09. klo 12.00 Lapuan Virkiä Kirittäret, Jyväskylä

Lisätiedot

1) kokouksen avaus Johtokunnan puheenjohtaja Jarkko Koivula toivotti läsnäolijat tervetulleiksi ja avasi kokouksen kello

1) kokouksen avaus Johtokunnan puheenjohtaja Jarkko Koivula toivotti läsnäolijat tervetulleiksi ja avasi kokouksen kello PÖYTÄKIRJA TAMMELAN RYSKE RY:N VUOSIKOKOUS Aika 20.11.2014 klo 18.30 19:35 Paikka Kunnantalon valtuustosali, Tammela 1) kokouksen avaus Johtokunnan puheenjohtaja Jarkko Koivula toivotti läsnäolijat tervetulleiksi

Lisätiedot

POSION KUNTA TOIMINTA-AVUSTUSANOMUS 2015 Vapaa-aikatoimi / liikunta

POSION KUNTA TOIMINTA-AVUSTUSANOMUS 2015 Vapaa-aikatoimi / liikunta POSION KUNTA TOIMINTA-AVUSTUSANOMUS 2015 Vapaa-aikatoimi / liikunta Avustusten hakuaika päättyy 31.03.2015 klo 16.00. Posion kunta, hyvinvointilautakunta, Kirkkotie 1, 97900 POSIO. Myöhästyneitä hakemuksia

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 2 2/ JUMALANPALVELUS- JA MUSIIKKITYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 2 2/ JUMALANPALVELUS- JA MUSIIKKITYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 JUMALANPALVELUS- JA MUSIIKKITYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 Kokousaika Tiistaina 19.3.2015 klo 15.00 16.00 Kokouspaikka Keskusseurakuntatalo, Rauhankatu 14, kolmannen kerroksen kokoushuone Läsnä Korhonen Erkki

Lisätiedot

PL 207 www.helga.fi Y 2075366-7. 00520 Helsinki

PL 207 www.helga.fi Y 2075366-7. 00520 Helsinki PÖYTÄKIRJA 1(10) EDUSTAJISTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS AIKA Klo 17.00 PAIKKA Pasila, tila 2004 KUTSUTUT 1 Salla Korhonen paikalla 2 Juhani Sillanpää paikalla 3 Teemu Tiilikainen paikalla 4 Tiina Hiltunen paikalla

Lisätiedot

, PORI, Painimiehet

, PORI, Painimiehet 13. - 15.11.1970, PORI, Painimiehet 1. Raimo Hirvonen Viipurin Voimailijat 2. Esko Pakarinen Joensuun Voimailu-Kerho 3. Erkki Huhtala Lapuan Virkiä 1. Tuomo Kallijärvi Kemin Into 2. Hannu Järvinen Oulun

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. IMATRAN KETTERÄ JUNIORIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta 1948. sekä vuoden 1949 sään tömääräisen LIITTONEUVOSTON KOKOUKSEN ASIALUETTELO.

TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta 1948. sekä vuoden 1949 sään tömääräisen LIITTONEUVOSTON KOKOUKSEN ASIALUETTELO. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 1948 sekä vuoden 1949 sään tömääräisen LIITTONEUVOSTON KOKOUKSEN ASIALUETTELO ja ESITYSLISTA HELSINGISSÄ 1949 TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. I " TYÖVÄEN

Lisätiedot

Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 27.-28.1.1962, Myllykoski ja Ilmajoki

Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 27.-28.1.1962, Myllykoski ja Ilmajoki Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 21.-22.1.1961, Sodankylä ja Tainionkoski 1. Tom Rutqvist Kouvolan Painijat 2. Veli Haarala Ylivieskan Kuula 3. Taisto Aikio Lapin Veikot 1. Väinö Rantala Lapuan Virkiä

Lisätiedot

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet.

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. TOIMINTASÄÄNNÖT 1(6) I Seuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. 1 2 Seuran kotipaikka on Porin kaupunki Länsi-Suomen läänissä

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 1/5 SF-CARAVAN YDIN-HÄME RY PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 Aika 10.4.2016 klo 13.00 Paikka Hämeenhelmi, Leppäkoskentie 788, Leppäkoski Läsnä 23 SF-Caravan Ydin-Häme ry:m varsinaista jäsentä

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 15.2.2002 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 Kulunut vuosi oli kiltamme 37. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

1/3 Syyskokous 8.12.2013. Willimiehen Discgolf ry Osoite: Nettisivut: www.willimiehendiscgolf.com

1/3 Syyskokous 8.12.2013. Willimiehen Discgolf ry Osoite: Nettisivut: www.willimiehendiscgolf.com Willimiehen Discgolf ry Osoite: Nettisivut: www.willimiehendiscgolf.com 1/3 Willimiehen Disc Golf ry:n sääntömääräinen syyskokous 2013 Aika:!! klo 17.00 Paikka:! Skinnarilankatu 34, huone 7531, Lappeenranta

Lisätiedot

MAOL ry / Rautatieläisenkatu 6 / 00520 Helsinki / puh. 09 150 2338 / www.maol.fi / maol-toimisto@maol.fi

MAOL ry / Rautatieläisenkatu 6 / 00520 Helsinki / puh. 09 150 2338 / www.maol.fi / maol-toimisto@maol.fi 75 vuotta 2010 MAOL ennen MAOL perustetaan Kerhotoiminnan alkuvaiheet Kerhojen perustamisvuodet Liiton toiminnan alkuvaiheita Liiton hallituksen puheenjohtajat Toimintaa 70- ja 80-luvulla MAOL-julkaisut

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 1 SUOMEN HAUTAUSTOIMINNAN KESKUSLIITTO RY BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS CENTRALFÖRBUND I FINLAND RF YLEISTÄ Liiton kotisivu: www.shk.fi Y-tunnus: 1480117-5 LIITTOKOKOUS

Lisätiedot

Kainuun Korhosten sukuseura ry Jäsenkirje 28.06.2012. Tervetuloa Kainuun Korhosten sukuseura ry vuosikokoukseen 29.7. 2012 klo 15.00 17.

Kainuun Korhosten sukuseura ry Jäsenkirje 28.06.2012. Tervetuloa Kainuun Korhosten sukuseura ry vuosikokoukseen 29.7. 2012 klo 15.00 17. Kainuun Korhosten sukuseura ry Jäsenkirje 28.06.2012 Tervetuloa Kainuun Korhosten sukuseura ry vuosikokoukseen 29.7. 2012 klo 15.00 17.00 Paikka: Hotel Kalevala Väinämöinen 9 88900 Kuhmo Ohjelma: Kainuun

Lisätiedot

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 14. 15.2.1970 LAHDESSA Lahden Kaleva 48 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Mauri Saarivaino Iisalmen Työväen Urheilijat 2. Hannu Miettinen Kuopion Riento 2. Jorma Pikkujämsä

Lisätiedot

D 0"" KERTOMUS TYÖVÄEN URHEILULIITON TOIMINNASTA. v. 1932. Helsinki '933. Työväen kirjapaino.

D 0 KERTOMUS TYÖVÄEN URHEILULIITON TOIMINNASTA. v. 1932. Helsinki '933. Työväen kirjapaino. D 0"" KERTOMUS TYÖVÄEN URHEILULIITON TOIMINNASTA v. 1932 Helsinki '933. Työväen kirjapaino. KERTOMUS TYÖVÄEN URHEILULIITON TOIMINNASTA V. 1932. 1. Johdanto. Kertomusvuoden toiminnalle 0;, ollut leimaa-antavina

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2007

TOIMINTASUUNNITELMA 2007 TOIMINTASUUNNITELMA 2007 Oulunsalo Pesäpallojaosto 28.11.2006 TOIMINTASUUNNITELMA 2007 Yleistä Pesäpallojaoston yleisenä tavoitteena on lisätä pesäpalloilun harrastuneisuutta Oulunsalossa ja tarjota melenkiintoista

Lisätiedot

TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY

TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY Hyväksytty TUL:n 25. liittokokouksessa 24. 25.5.2003 Tampereella Hyväksytty Turun Jyryn Vuosikokouksessa 10.2.2004 2 SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL RY:N J ÄSENSEURAN

Lisätiedot

työväen Urheilulimo r. y. Arkistokappale Työväen Urheiluliiton Toimintakertomus vuodelta 1959. Helsinki 1940 Työväen Urheiluliitto r.y.

työväen Urheilulimo r. y. Arkistokappale Työväen Urheiluliiton Toimintakertomus vuodelta 1959. Helsinki 1940 Työväen Urheiluliitto r.y. työväen Urheilulimo r. y. Arkistokappale Työväen Urheiluliiton Toimintakertomus vuodelta 1959. I, I Helsinki 1940 Työväen Urheiluliitto r.y. KERTOMU S TYöVÄEN URHEILULIITON TOIMlNN ASTA VUONNA 1939. JOHDANTO.

Lisätiedot

A-mestaruus. B-mestaruus

A-mestaruus. B-mestaruus Porin Keilailuliitto Porin Keilahalli RKL:n keilailumestaruus henkilökohtaiset mestaruudet, miehet ja naiset, 6 sarjaa eu 12.04.2010-02.05.2010 Valvoja:RKM Pori (Porin Rakennusmestariyhdistys ry) A-mestaruus

Lisätiedot

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki.

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki. Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. Rek.nro 149.234 Ensirek.pvm 13.6.1988 PIRKKA-HÄMEEN MEHILÄISHOITAJAT RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka

Lisätiedot

SM-kisojen mitalitilasto seuroittain ( )

SM-kisojen mitalitilasto seuroittain ( ) SM-kisojen mitalitilasto seuroittain 1898-2017 (27.3.2017) Yhteensä KR Seniorit VP Seniorit NP seniorit KR juniorit 1. Ilmajoen Kisailijat 281 210 190 681 61 32 35 128 46 36 36 118 6 13 4 23 47 23 25 95

Lisätiedot

TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta 19"7. sekä vuoden 1948 sääntömääräisen LIITTOKOKOUKSEN. asialuettelo.

TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta 197. sekä vuoden 1948 sääntömääräisen LIITTOKOKOUKSEN. asialuettelo. TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 1" sekä vuoden 1 sääntömääräisen LIITTOKOKOUKSEN asialuettelo ja esityslista HELSINGISSÄ 1 / TYOVÄEN URHEILULIITTO J TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y.. TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

PL 207 www.helga.fi Y 2075366-7. 00520 Helsinki. PÖYTÄKIRJA 1(7) Edustajisto 6/12 16.4.2012 EDUSTAJISTON KEVÄTKOKOUS. AIKA 16.4.2012 Klo 17.

PL 207 www.helga.fi Y 2075366-7. 00520 Helsinki. PÖYTÄKIRJA 1(7) Edustajisto 6/12 16.4.2012 EDUSTAJISTON KEVÄTKOKOUS. AIKA 16.4.2012 Klo 17. PÖYTÄKIRJA 1(7) EDUSTAJISTON KEVÄTKOKOUS AIKA Klo 17.00 PAIKKA Pasilan toimipiste, tila 1207 KUTSUTUT Varsinaiset edustajat: 1 Juho Karhumäki pj paikalla 2 Eetu Salminen vpj paikalla 3 Salla Korhonen paikalla

Lisätiedot

SEINÄJOKI, Ylistaron Kilpa-Veljet

SEINÄJOKI, Ylistaron Kilpa-Veljet 9.5.2015 SEINÄJOKI, Ylistaron Kilpa-Veljet 1. Jani Haapamäki Kauhajoen Karhu 2. Ville Pasanen Kuortaneen Kunto 3. Lauri Mähönen Lapin Veikot 4. Juho Huttunen Haukiputaan Heitto 5. Lauri Karjalainen Perhon

Lisätiedot

Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry. Yhdistyksen vuosikokous. Läsnä 14 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1.

Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry. Yhdistyksen vuosikokous. Läsnä 14 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1. 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry Pöytäkirja Yhdistyksen vuosikokous Aika 13.10.2012 klo 12.00 12.25 Paikka Järvenpään lukio, Lukionkatu 1, Järvenpää Läsnä 14 yhdistyksen jäsentä, joiden

Lisätiedot

Jäsentiedote 1/ Vuosikokouskutsu. Hyvä Suomen Fyysikkoseuran jäsen,

Jäsentiedote 1/ Vuosikokouskutsu. Hyvä Suomen Fyysikkoseuran jäsen, Jäsentiedote 1/2007 7.3.2007 Hyvä Suomen Fyysikkoseuran jäsen, Suomen Fyysikkoseuran varsinainen kokous on vuosikokous, joka pidetään tänäkin vuonna Fysiikan päivien yhteydessä. Ohessa kokouskutsu ja esityslista

Lisätiedot

MIESTEN FINAALIT 2009

MIESTEN FINAALIT 2009 MIESTEN FINAALIT 2009 Kolmella voitolla mestariksi Finaalien historiaa Finaaleja on pelattu vuosina 1922-1930, 1932-1939, ja 1986-2008. Sen lisäksi sarjamuotoisessa järjestelmässä mestaruudesta on tasapisteissä

Lisätiedot

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO POHJOLA-NORDENIN NUORISOLIITTO RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 1.4.1995 kevätkokouksessa Lappeenrannassa muutettu 31.10.1998 syyskokouksessa Helsingissä muutettu 3.4.2009 kevätkokouksessa Helsingissä muutettu

Lisätiedot

14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet

14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet 14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet 1. Soini Kauppinen Suolahden Urho 2. Matti Laitinen Viipurin Voimailijat 3. Jaakko Piutunen Varkauden Urheilijat 1. Reino Salimäki Seinäjoen

Lisätiedot

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli tilinpäätöksen tarkastus ja alllekirjoitus), Roby oli sihteerinä

Lisätiedot

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta.

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 1(6) LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia teatterista kiinnostuneiden henkilöiden

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

TUL:n Lapin piiri ry puh: P Nahkurinkatu Kemi

TUL:n Lapin piiri ry puh: P Nahkurinkatu Kemi TUL:n Lapin piiri ry:n sääntömääräinen PIIRIKOKOUS Pidetään Kemissä os. Kemin Cumulus, Hahtisaarenkatu 3,, lauantaina 16.4.2016 alkaen klo.12:00. Valtakirjojen tarkastus aloitetaan klo.11:00. Kokouksessa

Lisätiedot

(Varsinais-S) (Vaasa)

(Varsinais-S) (Vaasa) T 3 Yritysdemokratiatyöryhmä Eero Joutsijoki (1.11.1979 asti) Matti Lipiäinen (14.12.1979 lähtien) Martti Koivisto Aulis Alamattila Martti Salo (Satakunta) SÄÄN TÖVAL IOKUNTA Martti Hoffren (Kuopio) Esko

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Vantaa, 23.1.2016 ESITYS RESERVILÄISLIITON SÄÄNTÖJEN MUUTOKSESTA NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Alkon Eläkkeensaajain Yhdistys ry:n perustava kokous Helsingissä

Alkon Eläkkeensaajain Yhdistys ry:n perustava kokous Helsingissä Rajamäen alaosaston johtokunnat 1960 2016 Alkon Eläkkeensaajain Yhdistys ry:n perustava kokous Helsingissä 27.5.1960 Vilho Meriluoto Arvo Soini varalle: Einari Pilvi Vilho Lietokari 1961 1962 1963 Einari

Lisätiedot

NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014

NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014 NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: Paikka: Läsnä: Tiistaina 8.4.2014 klo 13.00 alkaen Satamakaari 24, 00980 Helsinki Pöytäkirjan liitteenä 1 olevan ääniluettelon

Lisätiedot

ESITYSLISTA. Edustajiston kokous 3 / 2016

ESITYSLISTA. Edustajiston kokous 3 / 2016 8.4.2016 Aika: 15.4.2016 klo 17.00 ESITYSLISTA Paikka: Kunnonpaikka: Jokiharjuntie 3, 70910 Vuorela Edustajiston varsinaiset jäsenet: Alho, Emmi Anttalainen, Tommi Gabbouj, Sami Hakkarainen, Henri Hentunen,

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen.

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Aika 7.7.2015 klo 12:30 1/5 Paikka Tulihukka-leiri, Mynämäen palloiluhalli, Urheilutie 9, Mynämäki LÄSNÄ: HALLITUS Vainio Kai puheenjohtaja Tervakangas Matti Tenhunen Pertti Ansio Juho Haapala Heikki Haikonen

Lisätiedot

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os.

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os. Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os. 1. Kari Toivonen Helsingin Tarmo 2. Kari Keskinen Tampereen Voimailijat 3. Pekka Laakso Rauman Voimailijat

Lisätiedot

PYÖRÄILYLIITTO r.y:n

PYÖRÄILYLIITTO r.y:n SUOMEN PYÖRÄILYLIITTO r.y:n Propaganda' ja retkeilymerkin saannot Pyöräilijäin rekisteröimis* määräykset Muutokset pyöråilykilpailusaantoinin f HELSINKI 1937 KAUPPALEHTI Oy:n KIRJAPAINO HELSINKI 1936 PROPAGANDA-

Lisätiedot

MESTARIT VAIHTUIVAT ULKOBOCCIAN MESTARUUSKISOISSA

MESTARIT VAIHTUIVAT ULKOBOCCIAN MESTARUUSKISOISSA MESTARIT VAIHTUIVAT ULKOBOCCIAN MESTARUUSKISOISSA EKL:n ulkoboccian henkilökohtaisista mestaruuksista kilpaili ennätysmäärä osallistujia 5.-6.8.2012 Virtain urheilukeskuksessa, kun 27 naista ja 42 miestä

Lisätiedot

Toimintasäännöt, päivitetty 2013 Syyskokoukselle ja kevätkokoukselle hyväksyttäväksi Säätiörekisteriin hyväksyttäväksi

Toimintasäännöt, päivitetty 2013 Syyskokoukselle ja kevätkokoukselle hyväksyttäväksi Säätiörekisteriin hyväksyttäväksi Toimintasäännöt, päivitetty 2013 Syyskokoukselle ja kevätkokoukselle hyväksyttäväksi Säätiörekisteriin hyväksyttäväksi Säätiön nimi, kotipaikka ja tarkoitus 1 Säätiön nimi on Tampereen Urheilun Edistämissäätiö

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 4/2005 HALLITUKSEN KOKOUS Suomen Lakimiesliiton Ylähuone, Helsinki

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 4/2005 HALLITUKSEN KOKOUS Suomen Lakimiesliiton Ylähuone, Helsinki 1(5) Aika 6.4.2005 Paikka Läsnä Poissa Suomen Lakimiesliiton Ylähuone, Helsinki Janne Nyman, hallituksen puheenjohtaja Salla Tuominen, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen jäsen Olli Kärkkäinen, hallituksen

Lisätiedot

PERUSAVUSTUSHAKEMUS Vuosi 1(7) Huom! Yleisseura jättää yhden virallisen hakemuksen, jonka liitteenä voi olla jaostokohtaiset hakemuslomakkeet.

PERUSAVUSTUSHAKEMUS Vuosi 1(7) Huom! Yleisseura jättää yhden virallisen hakemuksen, jonka liitteenä voi olla jaostokohtaiset hakemuslomakkeet. PERUSAVUSTUSHAKEMUS Vuosi 1(7) Huom! Yleisseura jättää yhden virallisen hakemuksen, jonka liitteenä voi olla jaostokohtaiset hakemuslomakkeet. 1. HAKIJA Seura/yhdistys Lähiosoite Postitoimipaikka Pankki

Lisätiedot

Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun musiikkiopisto, Mestarinkatu 2, Turku. 3 kerros.

Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun musiikkiopisto, Mestarinkatu 2, Turku. 3 kerros. Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys- Understödsföreningen för Åbonejdens musikinstitut Mestarinkatu 2, 20810 Turku Hallituksen kokous 1/2010 Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. Kososten Sukuseura ry:n SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. 2. Yhdistyksen tarkoituksena on: 1) ylläpitää yhteyttä Kososten suvun jäsenten

Lisätiedot

3. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen ja pöytäkirjan tarkastajan nimeäminen.

3. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen ja pöytäkirjan tarkastajan nimeäminen. 1 (5) x Pöytäkirja Kokous 1/2012 Esityslista Aika ja paikka 21.1.2012 Tikkurilan kopiopalvelu Liittohallitus Olosuhdevaliokunta Uinnin johtoryhmä Työ- ja talousvaliokunta Mastersvaliokunta Uimahyppyjen

Lisätiedot

SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTOKOKOUKSEN ESITYSLISTA

SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTOKOKOUKSEN ESITYSLISTA SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTOKOKOUKSEN ESITYSLISTA Aika: 2.-3.12.2017, alkaen lauantaina 2.12. klo 14:00 Paikka: Allianssi-talo, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki 1. KOKOUKSEN AVAUS Esitys: Eurooppanuorten

Lisätiedot

Hyväksyttiin kokoukselle jaettu työjärjestys noudatettavaksi.

Hyväksyttiin kokoukselle jaettu työjärjestys noudatettavaksi. KOTILAISTEN SUKUSEURA R.Y. PÖYTÄKIRJA VUOSISUKUKOKOUS 2013 Aika Lauantai 15.6.2013 kello 14.00 16.15 Paikka Kokoushotelli Gustavelund Kirkkotie 36, 01430 Tuusula Osanottajat Läsnäololuettelo liitteenä,

Lisätiedot

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1.

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. PÖYTÄKIRJA 1(6) VARSINAINEN KOKOUS V. 2011 Aika 24.5.2011 klo 18.30 19.40 Paikka Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot

EL Valtakunnalliset Keilakilpailut 2016 Jyväskylä osanottajat

EL Valtakunnalliset Keilakilpailut 2016 Jyväskylä osanottajat EL Valtakunnalliset Keilakilpailut 2016 Jyväskylä osanottajat Joukkuekisassa naiset lisäpisteitä 8 p/srj # Nimi Syntymävuosi Yhdistys Hyvitys/srj Hyvitys 6 srjjoukkue Torstai 9.00 1 Tamminen Matti 1928

Lisätiedot

Sääntömääräinen vuosikokous Esityslista 19.3.2013. 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen

Sääntömääräinen vuosikokous Esityslista 19.3.2013. 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen Esityslista 19.3.2013 Kokouksen asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Kokouksen pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

Turun Seudun Wanhat Toverit

Turun Seudun Wanhat Toverit Turun Seudun Wanhat Toverit TOIMINTAKERTOMUS 2012 Kerho kokoontumiset: > Aika: 9.1.2012. - V-S:n Sos.dem.piirin puheenjohtaja Juuso Alatalo - Piirin ajankohtaisista asioista, uuden puheenjohtajan ajatuksia

Lisätiedot

Ylivieskan Kuula r.y. Toimintakertomus vuodelta Yleistä

Ylivieskan Kuula r.y. Toimintakertomus vuodelta Yleistä Toimintakertomus vuodelta 2015 Yleistä Ylivieskan Kuula, vuonna 1909 perustettu yleisseura. Urheiluseuran toiminta on vilkasta ja valtakunnallisesti tunnustettua. Toiminta painottui eri jaostojen järjestämiin

Lisätiedot

Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry Yhdistyksen säännöt

Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry Yhdistyksen säännöt Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry Yhdistyksen säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys ja jonka kotipaikka on

Lisätiedot

ETELÄ POHJANMAAN LÄMPÖ-, VESI- JA ILMANVAIHTOTEKNISEN YHDISTYKSEN HISTORIIKKI 50-VUOTISEN TOIMINNAN AIKANA

ETELÄ POHJANMAAN LÄMPÖ-, VESI- JA ILMANVAIHTOTEKNISEN YHDISTYKSEN HISTORIIKKI 50-VUOTISEN TOIMINNAN AIKANA ETELÄ POHJANMAAN LÄMPÖ-, VESI- JA ILMANVAIHTOTEKNISEN YHDISTYKSEN HISTORIIKKI 50-VUOTISEN TOIMINNAN AIKANA Suomessa LVI yhdistystoiminta alkoi Helsingissä jo 1930 luvulla, jolloin oli perustettu Lämpö-

Lisätiedot

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 )

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kokouksen aika Keskiviikko 21.1.2015 klo 18.10 20.13 Paikka Vuokatin kirkko Läsnä Mustonen Teuvo puheenjohtaja 1-4 Mustonen Tuomo puheenjohtaja 5-18 Diukman Sanna Juntunen Pirjo

Lisätiedot

3.3. järjestämällä ja ohjaamalla koulutus-, kilpailu- ja muuta vastaavaa toimintaa

3.3. järjestämällä ja ohjaamalla koulutus-, kilpailu- ja muuta vastaavaa toimintaa 1 SUOMEN VALTAKUNNAN URHEILULIITON HÄMEEN PIIRI RY TOIMINTASÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Valtakunnan Urheiluliitto Hämeen piiri ry ja kotipaikka Tampereen

Lisätiedot

Aika: Vuosikokous tiistaina 25.2.2014 klo 17:30-19:13 Paikka: Allianssi-talo, Aktia-sali, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki

Aika: Vuosikokous tiistaina 25.2.2014 klo 17:30-19:13 Paikka: Allianssi-talo, Aktia-sali, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Vuosikokous tiistaina 25.2.2014 klo 17:30-19:13 Paikka: Allianssi-talo, Aktia-sali, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Lisätiedot

Helsingin Kauppakeskus O.Y. POLKUPYÖRI. Kansalliset Rata- ja. maantiepyöräilykilpailut. Naisten ja miesten VELODROMILLA 15-16. 6.

Helsingin Kauppakeskus O.Y. POLKUPYÖRI. Kansalliset Rata- ja. maantiepyöräilykilpailut. Naisten ja miesten VELODROMILLA 15-16. 6. Siltasaarenkatu i f Kansalliset Rata- ja maantiepyöräilykilpailut VELODROMILLA 15-16. 6. 1944 Rata-ajot torstaina 15. 6. 1944 klo 18.30 Maantieajot perjantaina 16. 6. 1944 klo 18.00 Lähtö- ja tulomaali

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry. 3. Yhdistyksemme toiminta-alue, jonka Suomen Urheiluliitto vahvistaa, on: -----

1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry. 3. Yhdistyksemme toiminta-alue, jonka Suomen Urheiluliitto vahvistaa, on: ----- Suomen Urheiluliiton piirien mallisäännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry 2. Yhdistyksen kotipaikka on: Hyvinkää 3. Yhdistyksemme toiminta-alue,

Lisätiedot