TEUVAN KUNNAN TOIMINTAKERTOMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TEUVAN KUNNAN TOIMINTAKERTOMUS"

Transkriptio

1 TEUVAN KUNNAN TOIMINTAKERTOMUS 2001

2 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS TOIMINTAAN JA TALOUTEEN Toimintakertomuksesta säädetään kuntalain 69 :ssä seuraavasti: "Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan talouteen ja konsernitaseeseen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa tuloslaskelmassa tai taseessa." Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja tämä toimintakertomus sekä konsernitase liitteineen. Valtuuston tavoiteasettelu vuodelle 2001 Valtuuston yleinen tavoiteasettelu on esitetty vuoden 2001 talousarvioasiakirjan sivuilla 1, 2 ja 7-8. Valtuusto on perusteellisen valmistelun jälkeen, laajavaikutteiset toimintaympäristön (EU, Suomen kansantalous, valtiontalous/valtionhallinto, maakunta/maakuntahallinto, seutukunta/seutukuntahallinto, yritystoiminta, maakunnalliset sairaanhoito- ja sosiaalipalvelut jne.) muutokset huomioon ottaen päättänyt kunnan toiminta-ajatuksen seuraavaksi: "Teuvan kunnan tarkoituksena on Suupohjan seutukunnassa itsenäisyytensä säilyttäen, monipuolisessa yhteistoiminnassa erityisesti naapurikuntien kanssa, olemassa olevaa, valmiiksi rakennettua, monipuolista palveluvarustusta ylläpitäen, hyödyntäen ja kehittäen tarjota kohtuulliset, ympäristöltään hyvät asuin- ja elinolosuhteet sekä kunnalliset palvelut Euroopan yhteisössä siten, että palvelujen määrä ja laatu sopeutetaan kansantalouden sekä sen myötä valtiontalouden ja kunnallistalouden kulloiseenkin kantokykyyn." Valtuuston päätöksen mukaan Teuvan kunnan toiminnassa ja taloudessa sekä taloudenhoidossa on otettava huomioon kansantalouden ja valtiontalouden tila ja kehitysnäkymät sekä kunnan jäsenten mahdollisuudet rahoittaa osuutensa kunnan järjestettävistä palveluista. Vuosina palvelujen määrää ja laatua ei ole kyetty sopeuttamaan kuntamme taloudelliseen kantokykyyn, mistä osoituksena ovat tuloslaskelmissa vuodesta 1998 alkaen kumulatiivisesti jo 18,1 milj.markaksi muodostuneet alijäämät, joita on jouduttu kattamaan aikaisempien vuosien ylijäämistä n. 9,7 milj.mk ja katetaan nyt muodostuneesta ylijäämästä n. 2 milj.mk. Kunnan toiminta-ajatukseen ja kunnanvaltuuston päätökseen nojautuvat kunnanvaltuuston talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksymät yleiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ovat olleet v seuraavat: Yleistavoite 1 Teuvan kunnan päämääränä on kuntalain 1 :n 3 momentin ja 13 :n 1 momentin sekä 23 :n 1 momentin tarkoituksessa 1 järjestää pääasiassa oman kunnan asukkaille, mutta yhteistoimintatarpeen mukaan myös muille, kohtuullisen tyydyttävät laissa säädetyt ja muut valtuuston päättämät kunnan itse tuottamat, muiden kuntien kanssa yhteistoiminnassa järjestettävät tai muilta palvelujen tuottajilta hankittavat palvelut siten, että kunnan talous pysyy jatkuvasti terveenä kunnallista verorasitusta oleellisesti lisäämättä. 1 Kuntalain 1 :n 3 momentti kuuluu: Kunta pyrkii edistämään asukkaidensa hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueellaan. Kuntalain 13 :n 1 momentti kuuluu: Valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta. Kuntalain 23 :n 1 momentti kuuluu: Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta...

3 Yleistavoite 2 Teuvan kunnan strategisen tärkeänä tavoitteena oli järjestää kunnalliset palvelut keskimäärin kuntien keskimääräisiä kustannuksia halvemmin nettokustannuksin. Tätä tavoitetta oli jonkin verran lievennetty aikaisemmasta poistamalla sanan halvemmin edestä sana selvästi. Yleistavoite 3 Kuntamme vuoden 2001 tärkein kaikille yhteinen tehtävä muiden tehtävien ohella oli valmistella, päättää ja toimeenpanna toimenpiteet, joilla kunnan talouden katastrofaalinen kriisiytyminen (kriisiytyminen oli jo käynnissä) ehkäistään ja toiminnot sekä toimintakulut mitoitetaan sellaisiksi, että kunnan edellä mainitut toiminta-ajatus, päämäärät ja tavoitteet voivat toteutua. Kysymys oli tällöin vuotuisten toimintakulujen määrän pienentämisestä pysyvästi yli 10 milj.markalla niin että vuotuinen toimintamäärärahojen taso on enintään noin 142 milj.- mk. Edelleen oli kysymys pääosin palkkamenojen vähentämisestä. Tavoitetta oli siten muutettu edellisen vuoden tavoitteeseen verrattuna, että sanan kriisiytyminen eteen oli lisätty sana katastrofaalinen ja sanan kriisiy-tyminen jälkeen sulkeisiin oli lisätty sanat kriisiytyminen on jo käynnissä. Yleistavoite 4 Terveen talouden tunnusluvut määriteltiin kuntamme olevat ja tulevat olosuhteet sekä arvioitu tulokehitys huomioon ottaen seuraaviksi. Toiminnot ja toimintakulut tuli tulot ja lakisääteinen alijäämän kattamisvelvollisuus huomioon ottaen mitoittaa vuodesta 2001 alkaen siten, että vuosikatteen keskimääräinen vuotuinen määrä on kullakin neljän vuoden suunnittelujaksolla vähintään 3 milj.mk enemmän kuin vuotuiset suunnitelman mukaiset poistot (käytännössä vähintään 10 milj.mk vuodessa). Tavoitteeseen oli aikaisempaan verrattuna lisätty sanan tulot jälkeen sanat ja lakisääteinen alijäämän kattamisvelvollisuus. Luottolaitoksilta otettujen pitkäaikaisten lainojen yhteismäärä ei neljän vuoden suunnitelmakaudella saa keskimäärin ylittää 40 milj.mk (n mk/asukas). Aikaisemmassa talousarvioasiakirjassa tavoite oli kolmen vuoden suunnitelmakaudella keskimäärin 35 milj.mk (n mk/ asukas), joten tavoitetta on löysätty. Kassalainojen ja niihin rinnastettavien luottolimiittien yhteismäärä ei saa ylittää 10 milj.mk. Nettokorkomenot eivät saa ylittää 2 milj. mk vuodessa neljän vuoden suunnitelmakaudella keskimäärin. Yleistavoite 5 Talousarvio oli alijäämäinen 8,1 milj.mk ja jo vuosikate alijäämäinen 0,2 milj.mk. Rahoitustarvetta oli talousarviossa katettu nettolainamäärän lisäyksellä vuonna ,3 milj.markalla (n mk/asukas) ja vuonna ,8 milj.markalla. Rahoitusjäämä olisi tämän jälkeen vuonna ,2 milj.mk. Rahoitusjäämän muodostuminen vain edellä mainitun suuruiseksi edellyttäisi kuitenkin sitä, että toimintamenot todella pienennetään noin 140 milj.markkaan. Mikäli näin ei tapahtuisi, alijäämä kasvaisi vastaavasti ja raskaasti alijäämäinen kehitys merkitsisi varsin nopeasti kunnan joutumista taloudelliseen ahdinkoon ja asetettujen päämäärien ja tavoitteiden, jopa toiminta-ajatuksen romuttumista. Edellä mainitun vuoksi toimintojen ja toimintakulujen uudelleenmitoituksen mainittiin olevan välttämätöntä. Ilman mittavia toimenpiteitä kunta ei selviytyisi joutumatta taloudelliseen ahdinkoon. Tilanne voisi muodostua toisenlaiseksi, mikäli kuntatalouden selvitysmiehen esitykset olisivat sellaisia, että niiden toteutus toisi olennaista parannusta Teuvan kunnan talouteen. Palkkamäärärahoja vuoden 2001 talousarvioon sisältyi yhteensä n. 64,4 milj.mk, minkä lisäksi talousarvioon sisältyi näitä palkkamäärärahoja vastaavat sosiaaliturvamaksumäärärahat (n. 21 milj.mk). Palkkakulujen vähentäminen oli välttämätöntä valtion tekemien erittäin runsaiden valtionosuusleikkausten, siihen kytkeytyvän väestön vähenemisen ja heikon verotulokehityksen vuoksi.

4 Pitkäaikaisia lainoja voitiin vähentää enemmän ja ottaa vähemmän kuin rahoituslaskelmaosaan oli merkitty. Muilta osin toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet on asetettu talousarviossa päävastuualueille ja selvitys niiden toteutumisesta annetaan jäljempänä päävastuualueiden kohdalla sekä muussa jäljempänä olevassa teksti- ja numeromateriaalissa. Selvitys tavoitteiden toteutumisesta ja taloudellisen tuloksen muodostumisesta Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Tilinpäätös toimintakertomuksineen ja muine osioineen muodostaa keskeisen arviointipohjan. Toimintakertomuksessa on edellä jo mainitun mukaisesti esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Asetettujen päämäärien ja tavoitteiden vertaaminen saavutettuihin tai syntyneisiin tuloksiin ei ole ongelmatonta erityisesti niiltä osin kuin vertailu tulisi tehdä muiden kuntien tuloksiin sen vuoksi, että kaikkien kuntien tilastotiedot vuodelta 2001 ovat käytettävissä aikaisintaan syksyllä 2002 tahi sitä myöhemmin. Selvitys yleistavoitteesta 1 Käsitykseni mukaan yleistavoite 1 on toteutunut palvelujen järjestämisen osalta edelleen siten, että palvelut on enimmäkseen järjestetty ja tuotettu hyvin tai erittäin hyvin eikä vain kohtuullisen tyydyttävästi, kuten valtuusto on edellyttänyt. Tästä voi käsitykseni mukaan katsoa olleen osaltaan seurauksena sen, että kunnan talous ei ole pysynyt terveenä vuosina , mikä ilmenee huomattavan suureksi muodostuneesta todellisesta alijäämästä, jota on aikaisempina vuosina katettu edellisten tilikausien voitoista ,41 mk ja katetaan nyt ,37 mk. Olennaisemmin talouden kehittymiseen epäterveeseen suuntaan on kuitenkin vaikuttanut epäoikeudenmukaiseksi kehitetty valtionosuusjärjestelmä (erityisesti nuorisoasteen koulutuksen kuntarahoitusosuus ja sen laskentaperusteet), valtionosuusleikkaukset ja osaksi myös heikko verotulotaso. Vuonna 2001 tilanne parani hivenen kokonaistuloksen parannuttua jonkin verran jäljempänä ilmenevistä syistä. Alijäämä olisi voinut muodostua pienemmäksi, mikäli palvelut oltaisiin järjestetty valtuuston päätöksen mukaisesti kohtuullisen tyydyttävinä eikä valtaosin hyvinä tai erittäin hyvinä. Tason heikentäminen on osoittautunut pulmalliseksi. Palvelujen saatavuus on käsitykseni mukaan heikentynyt jonkin verran lähes yksinomaan terveydenhuollossa lääkäripalvelujen saatavuuden jonkinasteisena heikkenemisenä, kun neljättä lääkärinvirkaa ei ole saatu vakituisesti täytettyä. Näiltäkin osin tilanteeseen on selvästi sopeuduttu eivätkä palvelujen tarvitsijat ja käyttäjät ole havaintojeni mukaan merkittävästi reagoineet muodostuneeseen hivenen heikentyneeseen tilanteeseen palvelujen saatavuudessa. Näiltäkin osin palvelujen saatavuustilanne ja palvelujen laatu on vieläkin hyvää tasoa verrattuna laajaan määrään kuntia ja jopa kaupunkeja, joissa joissakin lääkäripalveluja ei ole saatavissa lainkaan tahi niitä on saatavissa erittäin rajoitetusti. Jonkin verran palvelutasoa on lisäksi heikennetty teknisen toimen päävastuualueella lähinnä liikenneväylien kunnossapidon osalta. Muilta osin ei tiedossani ole tehtyjä tahi tekemättä muodostuneita palvelutason heikennyksiä valtuuston päättämään suuntaan. Siltä osin kuin tavoiteasettelu koski kunnan talouden pysymistä jatkuvasti terveenä, tavoitetta saavutettiin kohtalaisesti (ylijäämää 2,0 milj. mk budjetoidun 8,1 milj.mk:n alijäämän sijasta), mutta tavoitteen kokonaan saavuttamiseen on vielä useiden vuosien matka. Palvelutason alentamiseen valtuuston päätöksen suuntaisesti kunnan taloudellisen kantokyvyn mukaiseksi on olemassa voimakkaita asenteellisia esteitä, jotka asenteet ja niiden mukainen toiminta ovat tulleet esille myös vuoden 2001 aikana mm. talousarvion ja taloussuunnitelman valmistelun yhteydessä ja laajemmin aivan erityisesti jälleen vuoden 2002 alkupuolella jäljempänä mainittavien säästötyöryhmien työskentelyn yhteydessä.

5 Verorasitusta ei kertomusvuoden aikana ole oleellisesti lisätty. Selvitys yleistavoitteesta 2 Luotettavaa selvitystä muiden kuntien keskimääräisistä kustannuksista vuonna 2001 ei ole käytettävissä, joten tilastotietoihin perustuvaa luotettavaa selvitystä ei tässä vaiheessa voida antaa. Kustannukset lienevät erilaisten yksittäisten vertailuraporttien mukaan keskimäärin lähellä keskimääräisiä valtakunnallisia ja Etelä-Pohjanmaan maakunnan toimintakuluja. Se on kuitenkin selvä osoitus siitä, että palvelut voidaan järjestää joissakin kunnissa vieläkin edullisemmin kuin Teuvalla, mutta monissa kunnissa ne järjestetään merkittävästikin kalliimmin kustannuksin kuin Teuvalla. Näiltä osin mm. perehtymisellä niiden kuntien palvelujen järjestämistapoihin ja toimintatapoihin, jotka järjestävät/tuot-tavat palvelut Teuvaa edullisemmin, on ilmeisesti saatavissa oppia kulusäästöjen aikaansaamiseksi. Selvitys yleistavoitteesta 3 Kunnanvaltuusto asetti vaalien jälkeisen uuden kunnanhallituksen, joka aloitti toimintansa Koko kevättalvi oli uudelle kunnanhallitukselle erittäin työntäyteinen. Tilikauden 2000 tilinpäätöksen uusi kunnanhallitus käsitteli ja allekirjoitti Vuoden 2000 tilinpäätöksestä ja tulevista talouden tasapainottamistoimenpiteistä käytiin vilkasta keskustelua, jonka nojalla kunnanhallitus päätti esittää toimintakertomukseen kirjattavina talouden tasapainottamistoimenpiteinä seuraavan: Kunnanhallitus esittää, että talouden tasapainottamistoimenpiteitä valmistellaan v kaikilla päävastuualueilla perusteellisesti ja tarvittaessa myös ulkopuolista osaavaa konsulttiapua käyttäen siten, että talouden tasapainottamistoimenpiteet voidaan kuntalain edellyttämän mukaisesti päättää valtuustossa vuoden 2001 loppuun mennessä tavoitteena saavuttaa tasapaino vuoden 2005 loppuun mennessä. Kunnanvaltuusto hyväksyi esityksen hyväksyessään tilinpäätöksen Kokouksessaan 2. huhtikuuta kunnanhallitus otti myös vastaan virkamiesharjoittelija, hallintotieteiden ylioppilas Mika Ojasen laatiman kuntavertailuraportin siihen perehtymistä varten ja päätti toimittaa sen myös kunnanvaltuustolle, lautakunnille ja tilintarkastajalle sekä ao. esittelijöille perehtymistä varten päättäen, että raportin hyödyntäminen aloitetaan toukokuussa. Seuraavassa kokouksessaan 17. huhtikuuta kunnanhallitus hyväksyi Kauhajoen seudun aluekeskusohjelmahakemuksen ja sitoutui periaatteellisesti ohjelman noudattamiseen, mikäli hakemus hyväksytään. Asia kytkeytyy talouden tasapainottamispyrkimyksiin pidemmällä aikavälillä, mutta aiheuttaa lisää kuluja (heikentää tasapainottamista) lyhyellä aikavälillä. Kokouksessaan kunnanhallitus päätti pitää talousseminaarin yhdessä johtoryhmän kanssa Talousseminaarissa käytiin perusteellisesti läpi kunkin päävastuualueen ja koko kunnan toiminta ja talous vertaillen niitä muihin kuntiin ja keskiarvolukuihin mm. kuntavertailuraporttia hyödyntäen. Seminaarin lopputuloksena päävastuualueiden päälliköille annettiin tehtäväksi esittää konkreettiset keinot talouden tasapainottamiseksi kunkin päävastuualueen osalta. Kunnanhallitus käsitteli päävastuualueiden raportit jättäen asian käsittelyn pöydälle. Raporteista ei ilmennyt riittäviä keinoja talouden tasapainottamiseksi. Kokouksessaan kunnanhallitus esitti, että valtuusto päättäisi sitoutua Kirkkotorin kiinteistön peruskorjaukseen Kulttuurisaarekehankkeena sekä hyväksyä peruskorjaushankkeen kokonaiskustannusarvioksi enintään 5,5 milj. markkaa siten, että kunnan lopullinen arvonlisäveroton rahoitusosuus olisi noin mk. Kunnanvaltuusto hyväksyi esityksen yksimielisesti Kokouksessaan 25. kesäkuuta kunnanhallitus merkitsi tiedoksi, että kunnanjohtajan ja kunnankamreerin allekirjoittamalla kirjeellä oli haettu vuodelle 2001 valtiolta harkinnanvaraista rahoitusavusta 15 milj.mk. Kun päävastuualueiden raportit eivät antaneet riittävää pohjaa tasapainottamistoimenpiteille, valmisteltiin kunnanjohtajan ja kunnankamreerin toimesta perusteellinen ohjeistus talousarvion ja taloussuunnitelman valmistelulle tavoitteiksi päävastuualueille. Päättäessään näistä

6 ohjeista kunnanhallitus asetti erityiset selvitystyöryhmät laatimaan selvitykset ja ehdotukset tarvittaviksi toimenpiteiksi ja päätöksiksi menojen vähentämiseksi ja/tai tulojen lisäämiseksi päävastuualueittain elokuun 2001 loppuun mennessä. Kunnanhallitus kuuli työryhmän puheenjohtajien selonteot työryhmien työskentelytilanteesta jo 30. heinäkuuta 2001, minkä jälkeen työryhmät jatkoivat työskentelyä. Kokouksissaan 3. syyskuuta ja 10. syyskuuta kunnanhallitus on perehtynyt työryhmäraportteihin ja käsitellyt niitä, ottanut niihin kantaa ja antanut jatkovalmisteluohjeita päävastuualueille ja erityisesti niiden lautakunnille. Muun ohella kunnanhallitus päätti, että päävastuualueiden ja niiden lautakuntien tulee konkreettisin päätöksin ja päätösehdotuk-sin varautua lisäsäästöihin myös tulevina vuosina siten, että tarvittavat konkreettiset päätökset ovat tehtävissä kunnanhallituksessa ja -valtuustossa taloussuunnitelman käsittelyn yhteydessä ja kuitenkin mahdollisina erillispäätöksinä viimeistään vuoden 2002 loppuun mennessä. Talousarvioluonnosesitykset tuli tehdä - lautakunnan harkinnan mukaan tarpeellisessa yhteistoiminnassa säästöselvitystyöryhmien kanssa - siten, että niihin sisältyy selkeä sanallinen ja numerollinen informaatio siitä, miten asetetut säästötavoitteet ja tarpeet konkreettisesti toteutetaan. Kunnanhallitus oli asettanut myös erityisen kiinteistötyöryhmän selvittämään, mitä kunnan ja kuntakonsernin toimintojen kannalta tarpeettomia kiinteistöjä ja niistä aiheutuvia ylläpitokustannuksia Teuvan kunnalla ja kuntakonsernilla on sekä tekemään selvityksen ja esityksen myytävistä tai vuokrattavista kiinteistöistä ja niihin rinnasteisista asunnoista sekä tekemään esityksiä toimintojen uudelleenjärjestelyiksi ja muiksi toimenpiteiksi tavoitteena saada aikaan säästöjä kiinteistökustannuksissa. Edellä mainitun työryhmän osalta kunnanhallitus totesi, että kiinteistötyöryhmän työskentelyaika päättyy syyskuun lopussa ja että kunnanhallitus odottaa tältä työryhmältä keskeisen tärkeää lisäselvitystä kunnan talousongelmiin niiltä osin kuin ne johtuvat kunnan omistuksessa ja hallinnassa olevasta suuresta kiinteistömassasta sekä ratkaisuehdotuksia. Kokouksessaan 1. lokakuuta kunnanhallitus merkitsi tiedoksi kiinteistötyöryhmän loppuraportin ja toimitti sen edelleen käsiteltäväksi päävastuualueille ja erityisesti niille lautakunnille, joita raportti koski. Raportin johdosta ei tietämäni mukaan ole ryhdytty toimenpiteisiin. Kokouksessaan 24. syyskuuta kunnanhallitus merkitsi tiedoksi valtioneuvoston päätöksen, jolla valtioneuvosto oli nimennyt eräät alueet aluekeskusohjelmaan ja päättänyt lisäksi mm., että Kauhajoen seudun verkottamista Seinäjoen seudun ja myöhemmin mahdollisesti nimettävän Vaasan seudun aluekeskusohjelmaan tuetaan osoittamalla perusrahoitusta Kauhajoen seudulle. Kokouksessaan 24. lokakuuta kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan Teuvan kunnan edustajaksi Kauhajoen seudun verkostopilotin ohjausryhmään. Useissa kokouksissa kevään ja syksyn aikana kunnanhallitus päätti maksujen korotuksista tahi teki niitä koskevia esityksiä. Kokouksessaan 31. lokakuuta kunnanhallitus teki esitykset tuloveroprosentiksi, kiinteistöveroprosenteiksi sekä yhteisöveron ja kunnan tuloveron tuottoarvioiksi sekä samalla käsitteli perusteellisesti päävastuualueiden talousarvioluonnosehdotuksia sekä säästötyötyhmien selvityksiä käyden myös perusteellisen keskustelun kunnan taloudesta ja sen kehitysnäkymistä sekä lopuksi hyväksyi ja esitti valtuuston hyväksyttäväksi taloussuunnitelman tavoitteelliset kehykset vuosille sekä päätti, että valtuustolle järjestetään talousseminaari ennen valtuuston virallista kokousta. Kokouksessaan 31. lokakuuta kunnanhallitus asetti koulutuslautakunnan esityksen mukaisesti kouluverkostorakennetta selvittävän ja kehittävän työryhmän tavoitteena sellainen työskentely, että ensimmäiset kouluverkkoa koskevat päätökset voisivat tulla voimaan Samassa kokouksessa kunnanhallitus totesi, että vastaavankaltainen uusi säästötyöryhmä tulee asettaa myös sosiaali- ja terveystoimeen. Työryhmien työskentely on jatkunut v. 2002, mutta kumpikaan ei ole maaliskuun 2002 loppuun mennessä luovuttanut raporttiaan. Kokouksessaan 10. joulukuuta kunnanhallitus totesi, että sisäasiainministeriö ei ollut myöntänyt Teuvan kunnalle rahoitusavustusta vuodelle 2001.

7 Samassa kokouksessa kunnanhallitus käsitteli talousarvion toteutumaraportin vuoden 2001 kolmannella vuosineljänneksellä sekä marraskuun 2001 loppuun mennessä sekä teki valtuustolle esityksen vuoden 2002 talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi vuosille Kunnanvaltuusto on hyväksynyt kunnanhallituksen esitykset tuloveroprosentiksi, kiinteistöveroprosenteiksi, tuloarvioiksi sekä talousarvioksi vuodelle 2002 ja taloussuunnitelmaksi vuosille kunnanhallituksen esitysten mukaisesti. Tuloslaskelman mukaan talous tasapainottuu (alijäämät tulevat katetuiksi) vuoden 2006 loppuun mennessä. Todelliset, konkreettiset toimenpiteet, millä tavoin talous tasapainotetaan, ovat kuitenkin edelleen päättämättä. Toimintakulut oli alkuperäisessä talousarviossa budjetoitu 150,5 milj.markaksi ja talousarvioon päätettyjen muutosten jälkeen (lisäys sosiaali- ja terveystoimeen 1,9 milj.mk) n. 152,6 milj.markaksi. Toimintakulujen toteutuma tilinpäätöksessä on n. 149,2 milj.mk eli tavoitetta on saavutettu alkuperäiseen talousarvioon nähden 1,3 milj.mk. Poikkeama muutetusta talousarviosta on 3,4 milj.mk positiivinen ja näin laskettu toteutuma 97,7 %, kun toteutuma alkuperäiseen talousarvioon nähden on 99,1 %. Verrattuna edellisen vuoden 2000 tilinpäätöksen toimintakulujen 148,9 milj. markkaan voidaan todeta toimintakulujen kasvaneen 0,3 milj. markalla. Lisäksi teknisessä ja ympäristötoimessa on sisäisinä menoina kirjattu 1,9 milj.mk, jotka sisältyvät aikaisempien vuosien toteutumaan ulkoisina menoina. Tämä huomioon ottaen toimintakulut ovat kasvaneet 2,2 milj.mk. Tähän nähden tavoitteen (vuotuisten toimintakulujen määrän pienentäminen pysyvästi yli 10 milj.markalla niin että vuotuinen toimintamäärärahojen taso on enintään n. 142 milj.mk) saavuttamisessa ei ole onnistuttu lainkaan. Jonkinlaisena positiivisena saavutuksena tältä osin voitaneen kuitenkin ehkä kirjata ja todeta, että kulujen kasvu on ollut vain vähäistä (n. 1,5 %). Palkkauskustannusten osalta varsinaisten palkkakulujen lisäys on ollut 1,3 milj.mk ja sosiaaliturvamaksujen lisäys n. 1,6 milj.mk eli yhteensä n. 2,9 milj. markkaa eli lähes yhden tuloveroprosentin tuotto. Näiltä osin tavoitteen toteutuminen on erittäin huono. Budjetoituihin (talousarvio muutoksineen) määrärahoihin nähden palkkauskulut henkilösivukuluineen kuitenkin alittuivat n. 3 milj. markalla. Yhteenvetona voin havaintonani todeta, että uusi kunnanhallitus on puheenjohtajansa johdolla paneutunut vastuullisesti ja tavoitteellisesti talouden tasapainottamiseen. Konkreettiset toimenpiteet ovat kuitenkin enimmiltä osin vielä valmisteilla ja toimintakuluja vähentäviin päätöksiin päästäneen vasta vuosina 2002 ja Vaikeistakin asioista on päätöksiä ryhdyttävä tekemään. Selvitys yleistavoitteesta 4 Talousarviossa 2001 vuosikatteeksi oli budjetoitu alunperin mk ja poistojen ja satunnaisten kulujen jälkeen tilikauden alijäämäksi mk. Talousarvioon päätettyjen muutosten jälkeen vuosikatteeksi olisi muodostunut mk ja tilikauden alijäämäksi mk. Vuosikatteeksi muodostui vuoden 2001 toimintaja talousprosessin jälkeen n. 9,2 milj. mk, joka on lähes tarkalleen 9 milj. markkaa parempi kuin mitä oli alunperin budjetoitu. Poistojen ja satunnaisten kulujen jälkeen tilikauden ylijäämäksi muodostui n. 2,0 milj.mk, mikä on n. 10 milj. markkaa enemmän (parempi) kuin mitä oli budjetoitu. Vuosikate ja ylijäämä ovat muodostuneet ennakoitua ja budjetoitua paremmiksi pääosin seuraavista syistä: 1) verotuloja voitiin kirjata tilinpäätökseen n. 5,9 milj.markkaa budjetoitua enemmän (toteutuma 108,47 %), vaikka budjetointikin oli jo ollut n. 2,5 milj.markkaa enemmän kuin vuoden 2000 tilinpäätökseen kirjatut verotulot, ja 2) korkotuotot olivat n. 0,6 milj. markkaa budjetoitua suuremmat, 3) toimintatuotot olivat n. 1,8 milj.markkaa muutoksineen budjetoitua suuremmat (n. 2,8 milj.mk alkuperäiseen budjetointiin nähden suuremmat), 4) palkat sivukuluineen olivat n. 3 milj.markkaa muutoksineen budjetoitua pienemmät, vaikka toisaalta palkat henkilösivukuluineen nousivatkin n. 2,9 milj.markkaa verrattuna vuoden 2000 tilinpäätökseen. Lisäksi tilikauden tulosta ja ylijäämää paransi poistojen jääminen runsaat mk ennakoitua pienemmiksi ja satunnaisten kulujen jääminen runsaat mk ennakoitua pienemmiksi, mikä paransi tulosta ja

8 ylijäämää vielä vuosikatteeseenkin nähden runsaalla 0,5 milj. markalla. Tavoite tuli pääosin edellä mainituista syistä markkamääräisesti saavutetuksi, vaikka toimintoja ja toimintakuluja ei voida katsoa saadun mitoitetuksi tavoitteiden mukaisesti. Mikäli tulojen muodostus jää pysyväksi ja tulot tulevina vuosina lisääntyvät samansuuntaisesti, helpottuu toimintojen ja toimintakulujen mitoitus (vähentäminen) olennaisesti, mikä luonnollisesti olisi kuntayhteisöllemme hyvin positiivinen asia. Luottolaitoksilta otettujen pitkäaikaisten lainojen yhteismäärä vuoden lopussa oli 32,6 milj.markkaa ja 5002 mk/asukas, joten lainatavoite ei ylittynyt. Kassalainoja ja niihin rinnastettavia luottolimiittejä ei tilinpäätöshetkellä ollut eikä niihin tarvinnut turvautua kertomusvuoden aikana. Nettokorkomenoja ei ollut, korkotuotot olivat n. 1,8 milj.mk ja korkokulut n. 1,4 milj.mk, miltä osin tilannetta voitaneen pitää hyvin tyydyttävänä. Selvitys yleistavoitteesta 5 Alkuperäisessä talousarviossa toimintakatteeksi oli budjetoitu - 118,1 milj.mk ja toimintakatteeksi muodostui - 115,4 milj.mk, mikä on 2,7 milj.mk parempi kuin alkuperäisessä talousarviossa ja n. 3,2 milj.mk parempi kuin muutetussa talousarviossa. Vuosikatteeksi oli alkuperäisessä talousarviossa budjetoitu - 0,2 milj.mk ja muutetussa talousarviossa n. - 0,5 milj.mk toteutuneen vuosikatteen ollessa n. 9,4 milj.mk. Nettolainamäärä lisääntyi vain 0,8 milj.markalla eli 192 markalla asukasta kohti, mikä on hyvin sopusoinnussa suunnilleen samalla määrällä ennakoitua paremman vuosikatteen ja tuloksen kanssa. Kumulatiivinen rahoitusalijäämä on vuoden 2001 tuloskin huomioon ottaen 8,3 milj.mk. Toimintoja ja toimintakuluja ei ole vuoden 2001 aikana kyetty uudelleen mitoittamaan, mutta perusteelliset valmistelut ovat olleet käynnissä ja valmistelut jatkuvat vuoden 2002 aikana. Tuloksen parantuminen budjetoituun nähden olennaisesti antoi näille valmisteluille jatkoaikaa. Kuntatalouden selvitysmiehen esityksiä ei toteutettu eikä niistä näin ollen koitunut parannusta Teuvan kunnan talouteen. Kunnallemme vuosien tilinpäätöksissä muodostunutta taloudellista tulosta on käsitykseni mukaan pidettävä heikkona ja erittäin epäterveenä, vaikka tulos edellä mainituista syistä vuonna 2001 selvästi paranikin. Tulos on selvä osoitus kunnan talouden kriisiytymisvaarasta, ellei tulokehitys jatku suotuisasti tahi ellei toimintakuluja (lähinnä palkkakuluja) merkittävästi alenneta. Tulos oli v ,1 milj.mk, v ,7 milj. mk, v ,2 milj.mk ja v ,0 milj.mk, yhteensä - 18,0 milj.mk. Valtuuston nähden sitovien toimintamäärärahojen ylityksiä ei ole ollut, kun otetaan huomioon, että määrärahoja on valtuuston päätöksillä lisätty. Henkilöstö palvelujen tuottajana Kunnan henkilökunnan päätehtävänä on palvelujen tuottaminen kuntalaisille luottamushenkilöorganisaation määrittelemin tavoittein ja resurssein. Kun kunnan tavoitteena on ollut tuottaa nämä palvelut keskimäärin kuntien keskimääräisiä kustannuksia selvästi halvemmin kustannuksin, on henkilöstön jaksamiseen kiinnitetty entistäkin enemmän huomiota. Taloussuunnitelmaan oli tärkeiksi henkilöstöhallinnon tavoitteiksi asetettu henkilökunnan jaksamisen, työmotivaation ja yhteistoiminnan sekä työkäytäntöjen uudistumisen edistäminen, mitä työtä on tehty eri menetelmin. Pienikin työkäytäntöjen uudistaminen ja yhteistoiminnan parantaminen on kuitenkin osoittautunut nykyajan tarpeisiin ja vaatimuksiin nähden kehittymättömien asenteiden vuoksi yllättävän pulmalliseksi. Sen lisäksi, että Teuvan kunta on työnantajana jatkanut fyysisen kunnon parantamiseen ja säilyttämiseen tähtääviä toimenpiteitä, jatkettiin toimia psyykkisen työkunnon parantamiseksi. Varsinaiset toimenpiteet on voitu aloittaa vuoden 1999 alussa. Kertomusvuonna jatkettiin työkäytäntöjen uudistamiseen tähtääviä toimenpiteitä. Myös ryhmien työnohjaus ja

9 yksilötyönohjaus ovat olleet mukana henkilöstöhallinnon tavoitteiden edistämisessä. Kiitän henkilöstöä työstä ja työn tuloksista kunnan ja kuntalaisten hyväksi. Haluan tässä yhteydessä selvyyden vuoksi jälleen korostaa, että syyllinen kuntamme tarpeisiin nähden liian vähäisiin taloudellisiin voimavaroihin ei ole henkilöstö eikä kunnan luottamushenkilöstökään - eikä kunnanjohtajakaan. Osasyyllinen liian vähäisiin taloudellisiin voimavaroihin on valtiovalta, joka hallituskoalitiosta riippumatta on kohtuuttomasti ja seurauksista piittaamatta vähentänyt valtionosuuksia viime vuosikymmenellä ja rakentanut epäoikeudenmukaisesti toimivan valtionosuusjärjestelmän.

10 PÄÄVASTUUALUEITTAINEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TARKASTELU HALLINTO- JA ELINKEINOTOIMI Hallinto- ja elinkeinotoimi valmistelee päävastuualueen omat ja yhteensovittaa muilla päävastuualueilla valmistellut kunnanvaltuustossa käsiteltävät asiat sekä ohjaa muiden päävastuualueiden taloudenhoitoa, hallintoa ja toimintaa huolehtien tällöin erityisesti taloudellisten voimavarojen riittävyydestä ja jakaantumisesta päävastuualueiden kesken kulloisetkin tavoitteet ja tarpeet huomioon ottaen, sekä hoitaa elinkeinotoimen niiltä osin kuin se ei kuulu elinkeinotoimen kuntayhtymälle, sisäisen valvonnan järjestämisen, asuntotoimen, kaavoituksen, maanhankinnan ja joukkoliikennepalvelut ynnä maaseutu- ja lomituspalvelut. Lisäksi hallinto- ja elinkeinotoimi toimii kuntakonsernin konsernijohtona ohjaten konserniyhteisöjen päätöksentekoa, taloudenhoitoa ja toimintaa. Valtuuston päämääräasettelu vuodelle 2001 Toiminnalliset päämäärät, tavoitteet ja painotukset ilmenevät vuoden 2001 talousarvioasiakirjan sivulta Hallinto- ja elinkeinotoimen keskeisenä päämääränä oli pyrkiä hyvällä, runsaalla informaatiopalvelulla, myös kaukaiseen tulevaisuuteen (10-15 vuotta) ulottuvalla ennustamisella ja suunnittelulla sekä kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston päätöksenteon huolellisella valmistelulla sekä toiminta- ja hallinto-organisaation ohjauksella varmistamaan, että kunnan päämäärät ja tavoitteet sekä myös kunnan ja päävastuu-alueiden toimintaajatukset voivat toteutua. Päämääränä oli vähintään vähimmäistarpeiden mukaisen voimavarojen turvaaminen muuttuvissa taloudellisissa olosuhteissa. Elinkeinotoimen osalta päämääränä oli työpaikkojen syntymiselle ja säilymiselle suotuisten kunnan toimialan mukaisten edellytysten kehittäminen ja ylläpito sekä elinkeinotoimen kuntayhtymän tukeminen työpaikkojen aikaansaamiseksi ja säilyttämiseksi. Maaseutu- ja lomituspalvelujen päämääränä oli enimmäkseen Suomen valtion ja Euroopan yhteisön maatalous- ja maaseutupolitiikan paikallistason toteuttajana sekä Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen järjestämän maatalouslomituksen toimeenpanijana turvata osaltaan maataloudesta toimeentulonsa saavalle väestölle elämisen mahdollisuudet siten, että tämä osa väestöä (n %) voi jatkaa elinkeinonsa harjoittamista ja asumista nykyoloissa myös talouskylissä. Selvitys päämäärien toteutumisesta Tilinpäätös kokonaisuudessaan sekä lisäksi mm. valtuuston ja hallituksen pöytäkirjat muodostavat selvityksen edellä mainitun ensimmäisen päämääräasettelun toteutumisesta. Kaavoitus, maanhankinta ja asuminen Vahvistettua asemakaava-aluetta oli vuoden lopussa n. 400 ha ja osayleiskaava-aluetta n ha (keskustan alue, Perälä, Riippi, Kauppila, Äystö, Parra) Tämän hetken arvion mukaan kunnalla on määrällisesti riittävästi kaavoitettuja tonttialueita. Maanhankintaan ei ole ollut tarvetta, sillä kunnalla on omistuksessaan runsaasti kaavoitettuja ja kunnallistekniikalla varustettuja rakennuspaikkoja. Rivitaloasuntotuotanto oli kunnassa lähes kymmenen vuoden tauon jälkeen poikkeuksellisen vilkasta, kun kolme yksityistä rakentajaa toteutti rivitalohankkeita. Kunta edisti asuntotuotantoa ostamalla hankkeista asuntoja Hyvien kokemusten myötä omistusrivitaloasuntojen tuotanto jatkui vuonna 2001 ja jatkuu edelleen vuonna 2002, jolloin saatetaan päätökseen aloitetut jatkohankkeet. Edellä mainittujen asuntorakennushankkeiden ansiosta kunta on välttynyt ryhtymästä omaan asuntotuotantoon. Vuokra-asuntomarkkinoilla kysyntä ja tarjonta ovat joitakin yksittäistapauksia lukuun ottamatta kohdanneet keskimäärin hyvin. Vuoden 2001 loppupuolella vuokra-asuntojen kysyntä on kuitenkin osoittanut selvää laskua. Teuvan kunnalla ja sen kokonaan omistamalla Teuvan Vuokratalot Oy:llä on yhteensä n. 300 vuokra-asuntoa.

TEUVAN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS

TEUVAN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS TEUVAN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2004 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS TOIMINTAAN JA TALOUTEEN Toimintakertomuksesta säädetään kuntalain 69 :ssä seuraavasti: "Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston

Lisätiedot

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 2014

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 2014 TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 2014 SISÄLLYSLUTTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...3 TALOUSARVION YLEINEN OSA...7 1. Talousarviota ja -suunnitelmaa koskevat säännökset... 7 2. Kuntastrategia...

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015, TALOUSARVIO 2013

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015, TALOUSARVIO 2013 1 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015, TALOUSARVIO 2013 TALOUSARVION SITOVUUS Valtuusto hyväksyy kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvion. Sen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNTA. Arviointikertomus 2010

HAUKIPUTAAN KUNTA. Arviointikertomus 2010 HAUKIPUTAAN KUNTA Arviointikertomus 2010 Tarkastuslautakunta 19.5.2011 Sisältö 1. TARKASTUSLAUTAKUNTA... 4 1.1 Tarkastuslautakunnan tehtävät ja toimivaltuudet... 4 1.2 Arvio tarkastuslautakunnan saamasta

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Kärkölän kunta puh 040 308 6200 Virkatie 1 fax 040 308 6216 16600 Järvelä www.karkola.fi karkolan.kunta@karkola.fi KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Sisällys 1. Vuoden 2013 talousarvioesitys

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 TALOUSARVIO 2014

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 TALOUSARVIO 2014 Kärkölän kunta puh 040 308 6200 Virkatie 1 fax 040 308 6216 16600 Järvelä www.karkola.fi karkolan.kunta@karkola.fi KÄRKÖLÄN KUNNAN LOUSSUUNNITELMA 2016 LOUSARVIO Sisällys 1. Kunnanjohtajan katsaus... 2

Lisätiedot

VUODEN 2011 TALOUSARVIO

VUODEN 2011 TALOUSARVIO PAIMION KAUPUNKI VUODEN 2011 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2012-2013 TALOUSSUUNNITELMA VUODEN 2011 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2012-2013 TALOUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT...3 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2010

TASEKIRJA VUODELTA 2010 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2010 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015 Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015 Kunnanhallituksen ehdotus valtuuston käsittelyyn 5.11.2012 TALOUSARVIO VUODEKSI 2013 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2013 2015 Sisällys 1. SIPOO 2025 -STRATEGIA

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 18 100 KUNTAJOHTAMINEN eurot 12.11.2014 Sitovuus Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 Toimintakulut Sitova -7 551 439-7 569 387-7 416 709-7 448 228-7 516 519 Toimintatuotot Sitova 4 137 707 4 306 599

Lisätiedot

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 KUHMOISTEN KUNTA Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kunnanjohtajan katsaus... 1 2. Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.23 3. Yleishallinto. 24 Kunnan sijainti

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013. Kunnanvaltuusto 14.12.2009 76

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013. Kunnanvaltuusto 14.12.2009 76 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013 Kunnanvaltuusto 14.12.2009 76 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2. Työpaikat

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013

PELKOSENNIEMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013 PELKOSENNIEMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013 PELKOSENNIEMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS SISÄLLYSLUETTELO TILINPÄÄTÖS 2013 Sivu TOIMINTAKERTOMUS Kunnanjohtajan katsaus 1 Kunnan hallinto 3 Yleinen taloudellinen tilanne

Lisätiedot

RUOVEDEN KUNTA. Kuva: Veera Arstio TILINPÄÄTÖSKIRJA

RUOVEDEN KUNTA. Kuva: Veera Arstio TILINPÄÄTÖSKIRJA RUOVEDEN KUNTA Kuva: Veera Arstio TILINPÄÄTÖSKIRJA VUODELTA 2014 1. PERUSTIETOA KUNNASTA... 1 2. TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT... 2 3. TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS... 2 3.1 TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNTA. Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.

PYHÄNNÄN KUNTA. Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta. PYHÄNNÄN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011--2013 Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 www.pyhanta.fi Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi

Lisätiedot

Liite 1/Kh 24.3.2014 62

Liite 1/Kh 24.3.2014 62 Liite 1/Kh 24.3.2014 62 TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS 20102013 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 28.3.201124.3.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 6 1.2.

Lisätiedot

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Sivu 1 Sisällys ESIPUHE 3 1 LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN TAUSTA 5 2 SOTE-UUDISTUKSEN TAUSTAA JA KÄSITTEITÄ 8 2.1 Väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Arviointikertomus 2008

Arviointikertomus 2008 Arviointikertomus 2008 Nurmijärven kunnan tarkastuslautakunta 27.5.2009 Nurmijärven kunta, Tarkastuslautakunta Arviointikertomus vuodelta 2008 SISÄLLYS 1. Tarkastuslautakunnan toiminta...3 2. Arviointikriteerit...4

Lisätiedot

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 1 HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 Kunnanhallitus 24.11.2014 277 Kunnanhallitus 8.12.2014 295 Kunnanvaltuusto 18.12.2014 2 YLEISPERUSTELUT 1

Lisätiedot

Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi

Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 www.pyhanta.fi Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Valtuusto hyväksynyt 12 /12/2012 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanvaltuuston päätös 12.12.2012 3 Kunnan visio 4 1.

Lisätiedot

Taloussuunnitelma 2015-2017

Taloussuunnitelma 2015-2017 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUSTIETOJA KUNNASTA... 3 1.1. Sijainti ja kulkuyhteydet... 3 1.2. Kontiolahden kuntastrategia... 4 1.2.1 Kontiolahden kunnan johtamisjärjestelmä... 4

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 Kaupunginhallitus 28.11.2011 Kaupunginvaltuusto 19.12.2011 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Taloudenhoidon keskeiset periaatteet

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Valtuusto hyväksynyt // 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanvaltuuston päätös 12.12.2012 3 Kunnan visio 4 1. KUNNANJOHTAJAN

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Valtuusto hyväksynyt 20/12/2011 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnan visio 3 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 3 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

Osavuosikatsaus I Tammi-kesäkuu 2014

Osavuosikatsaus I Tammi-kesäkuu 2014 Tammi-kesäkuu 2014 Tammi-kesäkuu 2014 SISÄLLYS 1 Yleiskatsaus talouden toteutumisesta 1 2 Talousarvion- ja suunnitelman rakenne ja sitovuus sekä tilivelvolliset 2-3 3 Käyttötalousosan toteutuminen 4-69

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011

VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011 VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 10.12.2007 1 SISÄLLYSLUETTELO Sivut KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS 2 TALOUSSUUNNITELMAKAUDEN 2008-2011 STRATEGIAT

Lisätiedot

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 TALOUSARVIO VUODEKSI 2012 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2012 2014 Sisällys 1. KUNNAN STRATEGIA 1.1 Ulkoisen toimintaympäristön muutokset -------------------------------------------------------

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2015-2019 TALOUSARVIO 2015. Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 88

TALOUSSUUNNITELMA 2015-2019 TALOUSARVIO 2015. Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 88 TALOUSARVIO 2015 Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 88 Sisällys YLEISPERUSTELUT... 2 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 2 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKISTRATEGIA... 4 TALOUDELLISET LÄHTÖKOHDAT... 5 Yleinen taloudellinen tilanne...

Lisätiedot