VAPAA-AIKAPALVELUJEN KOKONAISSUUNNITELMA 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VAPAA-AIKAPALVELUJEN KOKONAISSUUNNITELMA 2014"

Transkriptio

1 VAPAA-AIKAPALVELUJEN KOKONAISSUUNNITELMA 2014 VAPLTK

2 Sisällysluettelo Toiminta-ajatus, visio ja arvot 3 Toimintaympäristön muutokset 4 SWOT-analyysi 6 Painopistealueet 7 Seutuyhteistyön organisoituminen 10 Vastuualueen ostopalvelut ja 3. sektorin tuottamat palvelut 12 Vapaa-aikapalvelujen kokouskäytännöt 13 Vapaa-aikapalvelujen vuosikello...14 Kirjastopalvelujen ydinprosessi.. 16 Kulttuuripalvelujen ydinprosessi...17 Nuorisopalvelujen ydinprosessi Liikuntapalvelujen ydinprosessi Musiikkikoulutuksen ydinprosessi

3 Toiminta-ajatus: Vapaa-aikapalvelujen tehtävänä on a) järjestää b) luoda edellytyksiä c) tuottaa ajanmukaiset sekä kehittyvät liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, kirjasto- ja musiikkikoulutuspalvelut. Palvelujen keskeisenä päämääränä on taata sivistyksellinen ja kulttuurinen hyvinvointi sekä hyvä fyysinen toimintakyky. Visio: Vetovoimaisilla vapaa-aikapalveluilla Ylöjärvi profiloituu kaupunkiseudun dynaamisimmaksi kunnaksi. Arvot: Luovuus Etsimme parhaat ratkaisut palvelujen järjestämiseen ennakkoluulottomasti ja innovatiivisesti. Turvallisuus Keskitymme palvelujen turvallisuuteen asiakkaan näkökulmasta. Tasapuolisuus Palvelumme ovat tasapuolisesti saavutettavissa oikeudenmukaisuuden periaatetta noudattaen. Ajankohtaisuus 3

4 Vastaamme olemassa olevaan kysyntään ja ennakoimme palvelutarpeiden muutokset. Ylöjärveläisyys Olemme ylpeitä kaupunkimme ominaispiirteistä ja luomme palvelut ensisijaisesti paikallista kysyntää vastaaviksi. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET Kaupungin tulevaisuutta koskevien valintojen perustaksi on ensiarvoisen tärkeää muodostaa käsitys sekä menneisyydessä toteutuneista että tulevaisuudessa ennakoitavissa olevista kehityssuunnista. Kaupungin strategiatyön perustaksi laadittiin kaupungin toimintaympäristöanalyysi, jossa sekä kaupungin menneisyyttä, nykytilaa että tulevaisuutta tarkasteltiin seuraavista, kaupungin kannalta keskeisistä näkökulmista:?? Väestökehitys ja palvelutarve?? Kuntatalous ja kaupungin henkilöstö?? Seutu-, kunta- ja yhdyskuntarakenne?? Elinkeinot ja työllisyys?? Kunnallinen demokratia ja päätöksenteko Toimintaympäristöanalyysin lopputuloksena strategia-asiakirjaan tiivistettiin seuraavat, kaupungin tulevaisuuden kannalta keskeisimmät muutoshaasteet. Haasteet esitetään niin, että vapaa-aikapalvelujen näkökulma on sisennettynä oikealla.?? Ylöjärvi kasvaa voimakkaasti osana Tampereen kaupunkiseutua. Kaupungin asukasluvun ennakoidaan kasvavan lähes 6 000:lla vuoteen 2020 mennessä. VAP: Väestönkasvu tuo palvelujen järjestämiselle paineita, koska resurssit eivät kasva samassa suhteessa tai jopa pienenevät. Toiminnan sisäinen tehostaminen, seudullisten ratkaisujen selvittäminen ja resurssien alueellinen kohdentaminen ovat välttämättömiä asioita palvelutason pitämiseksi samantasoisena.?? Kaupungin väestörakenne muuttuu ja palvelutarpeet kasvavat. Nuorimpien ja toisaalta kaikkein varttuneimpien kaupunkilaisten suhteellinen osuus kasvaa huomattavasti työikäisen väestön osuutta nopeammin ja kaupungin väestöllinen huoltosuhde heikkenee. VAP: Palvelutarpeisiin vaikuttavat mm. väestönkasvu, väestörakenne, kaupunkirakenteen kehittyminen ja yhteiskunnallinen kehitys. Vapaa-aikapalvelujen henkilöstön avainhenkilöiden tulee kyetä ennakoimaan tulevat muutokset ja sovittamaan palvelut asiakkaiden tarpeista lähteväksi. Alueelliset ominaispiirteet tulee selvittää palveluverkkotarkastelun yhteydessä. 4

5 ?? Kaupungin taloudellinen asema kiristyy. Kaupungin palveluiden rahoituspohja heikkenee lähitulevaisuudessa huoltosuhteen kehityksen ja taloustaantuman mahdollisten pysyväisvaikutusten seurauksena. VAP: Talouden tasapainotusohjelma ja voimakkaana jatkuva väestönkasvu pakottavat toiminnan tehostamiseen. Tämä on sisäisestä kehittämisestä syntyvä tapa säilyttää nykyinen palvelutaso ja verkko. Joistakin palveluista on silti pakko luopua tai nostaa omavastuuosuus kaikki kulut kattavaksi.?? Kaupungin henkilöstö ikääntyy nopeasti ja kaupungin rekrytointihaasteet kasvavat. Lähes puolet kaupungin henkilöstöstä saavuttaa laskennallisen eläkeikänsä vuoteen 2020 mennessä. VAP: Vapaa-aikapalvelujen palkkataso tulee saada seudullisesti kilpailukykyiseksi, jotta tulevaisuuden rekrytointihaasteisiin kyetään vastaamaan. Suuri henkilöstön läpivirtaus ja pitkät rekrytointiajat hankaloittavat työn pitkäjänteistä kehittämistä ja korkean palvelutason ylläpitämistä.?? Paineet kaupungin palvelutoiminnan ja sen johtamisen uudistamiseksi kasvavat. Demokratiaa ja kaupungin toiminnan tuottavuutta vahvistetaan kehittämällä kaupungin päätöksentekoa ja palveluja sekä kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. VAP: Asiakaslähtöisyys tulee lisääntymään palveluprosessien kehittämisessä. Palveluprosessien mallintamisella pyritään asiakasnäkökulman parempaan huomioimiseen. Kuntalaisten osallistumismahdollisuuksia kehitetään asiakkaiden ja sidosryhmien osalta mm. asukaslautakunnan toimesta. Nuorisoedustajiston toiminta on vakiintunut ja laajentunut. Kuntapalvelujen jatkuva tuotteistus ja niihin liittyvät laatu- ja tehokkuusmittarit vastaavat osaltaan uudistamisen vaatimuksiin. 5

6 SWOT analyysi toimintaympäristön muutoksesta Vapaa-aikapalvelut 5/2013 Vahvuudet: - palvelujen alueellinen vaikuttavuus -osa menestyvää kaupunkiseutua -nuorten osallisuus -nuoriso- ja kirjastopalvelujen tilojen laatu ja määrä -osaava hlökunta ja sen saatavuus -luonto-olosuhteet -olemassa olevat ulkoilumahdollisuudet -kirjastopalvelujen kustannustehokkuus Heikkoudet: -toimialan näkyminen kaupunkistrategiassa -kaikkien käyttäjäryhmien huomioiminen suunnittelussa -tiettyjen harrasteiden heikko asema (esim. tilat tai järjestäjien puute) -puuttuva leiritoimintakeskus -kulttuuripalveluiden ja musiikkiopiston puuttuvat tilat (mm. kulttuuritalo, räikkä, museon varastotilat) -sisäliikuntatilojen määrä suhteessa kysyntään -osaston sisäinen yhteistyö -kolmas sektori Mahdollisuudet: -sisäinen hallintokuntien välinen yhteistyö, toimivat yhteistyöryhmät (pl. tekninen) -nettobudjetointi ja tulospalkkaus -positiivisten yhteiskunnallisten vaikutusten Uhat: -palvelutuotannon resurssien riittämättömyys väestönkasvun ja laajan maantieteellisen alueen palvelutarpeiden täyttämiseen. -yksipuolinen väestörakenne -sisäinen laskutus, joustamattomuus, sisäiset 6

7 todentaminen -seurayhteistyön kartoitus -liikuntapalvelujen auditointi työtilaukset, tukipalvelujen hajauttaminen -tulospalkkaus -tavaraliikenteen läntinen oikoratalinjaus -jatkuva henkilöstökoulutus -seutuyhteistyö -osaston sisäisen laskutuksen ja pyrokratian minimoiminen -yhdistysten ja kaupungin välinen yhteistyö -olemassa olevien tilojen sisäinen yhteiskäyttö PAINOPISTEALUEET 2014 Kirjastopalvelut: Lasten- ja nuorten kirjastopalvelut: Kirjastopalvelut tukevat osaltaan lasten ja nuorten oppimista ja hyvinvointia sekä antavat turvallisia polkuja kulttuuriin, elämyksiin ja seikkailuihin eri aineistojen maailmassa. Toimintamuotoja ovat tiedonhallinnan ja kirjastonkäytön opetus, kirjavinkkaus sekä satutunnit ja lasten kirjastotapahtumat. Kirjastoautolla on pysäkit 10 koululla ja 19 päiväkodilla. Pääkirjasto Leija ja Vuorentaustan koulu ovat mukana kansallisessa Lukuinto -hankkeessa. Lasten ja nuorten lukuinnon lisäämiseksi kirjasto on hakenut projektirahaa OKM:ltä laajamittaisen kirjavinkkauksen järjestämiseksi. Vuoden lopulla 2013 järjestettiin kahdeksannen luokan oppilaille kysely kirjaston palveluista. Tulosten perusteella päätettiin hakea OKM:ltä projektirahaa pelihuoneen toteuttamiseksi pääkirjasto Leijaan. Konsolipelejä hankitaan lainattavaksi ja tarkoituksena on myös järjestää nuorille suunnattuja pelitapahtumia kirjastossa. Verkkopalvelut ja digitointi: Ylöjärven kaupunginkirjasto osallistuu verkkokirjaston sisältöjen tuottamiseen yhdessä muiden PIKI-kirjastojen kanssa. Asiakkaita opastetaan verkkokirjaston käyttöön ja aikuisryhmille järjestetään opastusta verkkoasioinnissa ja tiedonhallinnassa. Pääkirjastossa on asiakkaiden käytössä laitteet videoiden, valokuvien, negatiivien, diojen ja c-kasettien digitointiin. Laitteistoa täydennettiin vuoden 2013 lopussa 8 mm videokameralla, joten nyt onnistuu myös 7

8 video8, Hi8 ja Digital8 -nauhojen digitointi. Lähikirjastoissa on videoiden digitointia varten dvd/vhs-laite. Kirjastojen henkilökunta opastaa digitoinnissa tarpeen mukaan. Viljakkalan kirjaston palvelumuotoilu: Lähikirjaston aukioloaikaa lisätään laite- ja kulunvalvontainvestoinnilla. Normaalien aukioloaikojen lisäksi kirjasto tulee olemaan auki myös iltaisin ja viikonloppuisin. Viljakkalan kirjaston asiakkaille järjestetään kohdennettu kysely palvelujen ja normaalien aukioloaikojen optimaaliseksi kohdentamiseksi. Kulttuuripalvelut: Kuntien kulttuuriyhteistyön kehittäminen Länsi-Pirkanmaalla hanke: Ylöjärven kaupungin koordinoiman ja Pirkanmaan liiton rahoittaman EAKR-hankeen tarkoituksena on kehittää toimintamalli kolmen kunnan (Hämeenkyrö, Nokia, Ylöjärvi) kulttuuriyhteistyön pohjaksi. Kulttuuriyhteistyön teemana on Taide ja luonto, joka jatkaa yhteistyön aiempaa perustaa kotiseudun vahvuuksia korostaen. Kulttuuriyhteistyö rakennetaan paikallisidentiteettiä korostaen uudenlaisena kotiseututyönä. Taidepajakurssit: Kulttuuripalvelut kehittää taidepajakurssien sisältöjä ja vahvistaa markkinointia. Taidepajakursseja tarjotaan pääasiassa varhaiskasvatuksen henkilökunnalle ja opetuksen toteutuksesta vastaa kuvataidekoulu Piirron opettajat. Taidepajakursseja voidaan toteuttaa päiväkotien omissa tiloissa tai Krankkulassa. Taidepajakurssitoiminta on osa kulttuuripalveluiden ja varhaiskasvatuksen Kulttuurikude ohjelmaa. Liikuntapalvelut: Liikunnanohjauspalvelut: Keväällä 2014 jatketaan pääosin samoilla ryhmillä kuin syyskaudella Ohjausryhmien määrä pidetään vähintään samalla tasolla myös syksyllä 2014, mahdollisesti vesijumpparyhmiä lisätään. Vuoden 2014 aikana tarkastellaan liikuntapalveluiden ryhmätarjontaa ja tulevaisuuden kohderyhmiä yhdessä Työväenopiston kanssa. Sisäliikuntatilojen vuorot: Liikuntapalvelut jakavat edelleen koulujen liikuntasalien sekä urheilutalojen vuoroja. Pyrkimyksenä on edelleen lisätä kaupungin liikuntatilojen käyttöasteita ja minimoimaan niiden tyhjäkäyttö. Urheilutalon palloilusalin sekä voimailusalin tilat ovat vielä keväällä 2014 suljettuina remontin vuoksi, eivätkä näin ole vuokrattavissa. 8

9 Yhdistystoiminta: Liikuntapalvelut toimivat yhteistyössä paikallisten järjestöjen kanssa muun muassa järjestämällä tapahtumia. Tapahtumien määrä vuonna 2014 pidetään vähintään samalla tasolla kuin vuonna Sidosryhmätapaamisia jatketaan ja vakiinnutetaan vuosittainen seuratapaaminen. Terveysliikuntaohjelma: Liikuntapalveluissa viedään edelleen eteenpäin poikkihallinnollisen terveysliikuntaryhmän valmisteleman terveysliikuntaohjelman toimenpide-ehdotuksia. Urheilutalon toimintojen vakiinnuttaminen: Urheilutalon remontti valmistuu kokonaisuudessaan Toimintaa on jo keväällä 2014 uimahallin puolella, mutta toiminnan organisoinnin suunnittelua tehdään vielä kevään 2014 aikana toimintojen vakiinnuttamiseksi. Nuorisopalvelut: Nuorisotilatoiminta: Siivikkalan nuorisotilan käyttöönotto vuoden lopussa. Viljakkalan nuorisotilan syksyn toiminnat ostosopimuksen päätyttyä. Kouluyhteistyön kehittäminen: Koulunuorisotyön suunnitelma esitettäväksi kaikille kouluille, joka sisältää mm. ryhmäyttämiset 6-7-luokkalaisille. Seutukunnallinen työ: Seutukunnallisen nuorisotyöohjelman tuomat koulutushaasteet mm. koulunuorisotyön osalta sekä nuorisotilakysely netin kautta ja nuorisokysely 7-9-luokkalaisille. Nuorten ja lasten osallisuus: Oppilaskuntien hallitusten ja nuorisoedustajiston tiedonkulun lisääminen. Musiikkikoulutus: 1. Pirkanmaan musiikkioppilaitosten yhteistyö: opettajille suunnattu koulutus ja aineryhmien verkostoituminen sekä yhteiset kehittämishankkeet: esiintymisvalmiuksien ja tilanteiden kehittäminen Sukella seikkailuun -hanke, Pirkanmaan musiikkioppilaitosten yhteinen kamarimusiikkikatselmus keväällä 2014 sekä pop-jazz-koulutuksen kehittäminen syksystä 2014, mikä edellyttää Opetushallituksen hyväksymää hankesuunnitelmaa. 2. Puhallinorkesterin osallistuminen Pietarsaaren SM-puhallinorkesterikilpailuihin keväällä Opetussuunnitelman päivitys valmiina helmikuussa

10 4. Musiikin varhaiskasvatuksen opettajan rekrytointi ja kysynnän kasvu. Vertailupäivät ja Toimialueen rajojen mahdollinen avaaminen musiikkileikki- ja lastentanssiryhmiin. Esitys lautakuntaan alkuvuodesta Oman sinfonietta-orkesterin toiminnan jatkaminen ja kokoonpanon kehittäminen vuonna Yhteisten toimintamallien kehittäminen. 8. Virvatuli-arviointimallin käyttöönotto ja arvioinnin aikataulutus. Tavoitteena suorittaa sähköinen arviointi vuonna Toimitilakysymyksen eteenpäin vieminen. Väistötiloilta edellytettävät asiat: esim. kaluston ja atk-luokan mahtuminen väistötiloihin. SEUTUYHTEISTYÖN ORGANISOITUMINEN Seutuyhteistyön kulmakivi on se tosiasia, että Tampereen kaupunkiseutu muodostaa toiminnallisesti yhtenäisen työssäkäynti ja palvelualueen. Ylöjärvi suuntautuu seutuyhteistyössä pääasiallisesti Tampereen kaupunkiseutuun. Tampereen kaupunkiseutu (n asukasta) käsittää 8 kuntaa, jotka ovat Tampere, Ylöjärvi, Nokia, Lempäälä, Kangasala, Pirkkala, Vesilahti ja Orivesi. Lisäksi Ylöjärvellä on intressejä myös joissain tapauksissa seudun ulkopuolisten kuntien suhteen. Seutuyhteistyöhön liittyviä asioita on lausunnolla lautakunnissa ja päätökset tehdään KH/KV-tasolla. Seutuyhteistyötä koordinoi kaupunkiseudulla myös seutuhallinto ts. Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä. Vuonna 2012 perustettiin seutusivistyksen alatyöryhmä, joka tarkastelee kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen asioita seudullisesti. Ryhmän tarkoituksena on kehittää konkreettista seutuyhteistyötä siihen erityisesti soveltuvilla alueilla, kuten taksapolitiikassa, tilojen yhteiskäytössä ja avustusperiaatteissa. Ryhmä on kokoontunut vuoden 2013 aikana 4 kertaa ja suunnitelmallinen työ kärkihankkeineen on jo käynnissä. Tehtäväaluetasoon seutuyhteistyön organisoituminen kaupunkiseudulla on kirjavaa. Viranhaltija- ja lautakuntatasolla toiminnan jaottelu vaihtelee kunnittain huomattavasti. Usein luontevia foorumeita ei synny itsestään vaan, asiat etenevät tapauskohtaisesti asioihin keskittyen. Seutuyhteistyön lisääminen on yksi kaupungin strategisista tavoitteista ja sitä voidaan toteuttaa monin eri tavoin. Etuja voidaan saavuttaa käytäntöjen, palvelutuotteiden ja mittareiden 10

11 yhdenmukaistamisella, jolloin mm. toiminnan vertailtavuus paranee. Joissain tapauksissa seutuyhteistyöllä on työnjaollisia ominaispiirteitä, kun palvelun tuottaminen keskitetään tai siinä erikoistutaan. Seudullinen elementti kytkeytyy myös palveluverkkotarkasteluun, koska varsin useita vapaa-aikapalveluja voidaan käyttää kuntarajoista välittämättä. Tietyillä aloilla, kuten esimerkiksi kirjastopalveluissa ja vapaan sivistystyön palveluissa, on selvitetään koko toiminnan seudullistamista yhteen yksikköön. Tällöin voidaan saavuttaa merkittäviä mittakaavaetuja. Seuraavissa kappaleissa kuvataan seutuyhteistyön organisoitumista tehtäväaluekohtaisesti. Kirjastopalvelut: Kaikilla Pirkanmaan yleisillä kirjastoilla on yhteinen kirjastojärjestelmä, seutukuljetus, e-aineistohankinta, käyttösäännöt ja yhteisesti palkattu koordinaattori. Lisäksi on laadittu ohjeistuksia mm. aineiston varastoinnin ja poistojen osalta. Kirjastojen yhteistyötä ohjaa PIKI-ohjausryhmä, johon kuuluvat kunkin kunnan kirjastotoimenjohtaja tai vastaava sekä muita kirjastojärjestelmän erityisosaajia. PIKI-johtoryhmään kuuluu kuusi ohjausryhmän valitsemaa jäsentä. Johtoryhmän tehtävänä on valmistella asioita ohjausryhmälle. Ylöjärven kirjastotoimenjohtaja on mukana johtoryhmässä ja toimii PIKI-ohjausryhmän puheenjohtajana PIKI-kirjastojen käytäntöjä ja maksuja on yhtenäistetty vuoden 2013 aikana ja viimeiset muutokset astuivat voimaan Valon oppilaitoskirjasto kuuluu TOKI-kirjastoihin. Valon kirjaston asiakkailla on mahdollisuus tilata aineistoa muista Tredun kirjastoista. Kulttuuripalvelut: Tänä vuonna tuotetaan Pirkanmaan 11. lastenkulttuuriviikot eli Lasten Pirkkaset. Viikkojen ohjelma tuotetaan yhteistyössä Pirkanmaan kuntien ja alueen lastenkulttuurintekijöiden kanssa. Lastenkulttuuriviikkoja koordinoi Tampereen kaupungin kulttuuripalvelut. Strata hankkeen myötä kuntayhteistyö Hämeenkyrön ja Nokian kanssa. Liikuntapalvelut: Liikuntatoimen viranhaltijat tapaavat kaupunkiseudulla säännöllisesti HLU:n ja Ely-keskuksen järjestämien seminaari- ja koulutuspäivien yhteydessä. Seutuyhteistyötä toteutetaan myös mm. tapahtumien yhteydessä sekä toimintojen suunnittelussa. Nuorisopalvelut: 11

12 Seutukunnallinen nuorisotyöohjelma valmistuu vuosille Seudullinen nuorisotyöohjelma on ajallisesti kytketty valtakunnallisen lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman mukaisesti vuosille , mutta sitä tarkastetaan vuosittain yhteistoiminnan käytännön painopisteiden osalta. Ohjelman tarkoitus on tukea kuntien omia, paikallistason lapsi- ja nuorisopoliittisia ohjelmia sekä lastensuojelu- ja hyvinvointisuunnitelmia. Se toimii siten työkaluna paikallistason nuorisotyön suunnittelussa ja kehittämisessä. Tämän seudullisen nuorisotyöohjelman tarkoitus on toimia kaksisuuntaisesti. Siinä sovitaan seudullisella tasolla strategisista nuorisotyötä ohjaavista linjauksista, joita toteutetaan paikallistasolla ja toisaalta tuodaan yksittäisten kuntien hyviä käytäntöjä seutukunnan käyttöön. Nuorisopalvelut osallistuvat myös moniin seudullisiin tapahtumiin. Kulttour on vuosittain tapahtuva nuorisokulttuurin tapahtuma seutukunnalla. Chill-house järjestetään hiihtolomalla Tampere-talossa. Nuorisopalvelun esimiehet sekä kentän ohjaajat tapaavat erilaisissa foorumeissa. Musiikkikoulutus: Yhteistyö Pirkanmaan musiikkioppilaitosten kanssa. Yhteisiä koulutuspäiviä ja opettajien aineryhmien kokoontumisia sekä verkostoitumista. Opetushallituksen kohdeavustuksella toteutettavia opetuksen kehittämishankkeita vuosittain 1-3 hanketta. -Hämeenkyrön kunta on sopimuskunta, jossa toimii musiikkiopiston sivutoimipiste. Hämeenkyrön tilanne mahdollisen kuntaliitoksen tapahtuessa vaikuttaa toimintaan, erityisesti, jos yhteistyösopimus irtisanotaan. - Ylöjärven kaupungilla on ostopalvelusopimus Tampereen musiikkiakatemian (ent. konservatorio) kanssa. Oppilaspaikoissa on kyse lähinnä harkinnanvaraisista jatkopaikoista tai aloituspaikkojen osalta niissä soittimissa, joissa opetusta ei ole tarjolla omassa opistossa. -Kuntarajojen avaaminen ryhmäopetuksen osalta on mahdollista ottaa harkintaan. Vastuualueen ostopalvelut ja 3. sektorin tuottamat palvelut Musiikki-koul utus Kulttuuripalve lut Kirjasto-pal velut Liikunta-palvel ut Nuoriso-palvelu t Yksityinen tuottaja -oppilas-paikk oja Tampereen konserva-torio lta -lukuisia yksittäisiä kulttuuri-tapa htumia -Itä-Aureen lainaus-ase ma -kirja-vinkka us, -sisäliikunta-til oja Liikunta-kesku kselta -Nuorisopalvelu t ja IP-toiminta vuokralle Asuntilan monikäyttö-talo 12

13 3. sektori tuottajana -yhteis-tapaht umat Rantajätkien kanssa - Näpsä Käsityökoulu -Kuru Fest -Uuden vuoden vastaanotto satutunnit -Kurun 24h hiihto -kaupungin-me staruus-kilpail ut yleisesti VAPAA-AIKAPALVELUJEN KOKOUSKÄYTÄNNÖT: on. -Viljakkalan nuorisotila-toim inta -Takamaan avoin nuorisotila-toim inta Vapaa-aikapalvelujen suunnittelupäivä (1-2 kertaa vuodessa) Osallistujat: Esimieskokous Osallistujat: Liikuntapalaveri VJ, kirjastotoimenjohtaja, kulttuurisihteeri, liikuntakoordinaattori, vastaava nuorisotyöntekijä, toimistosihteeri, kulttuurituottaja, musiikkiopiston rehtori (8 kertaa vuodessa) VJ, kirjastotoimenjohtaja, kulttuurisihteeri, liikuntakoordinaattori, vastaava nuorisotyöntekijä, toimistosihteeri, kulttuurituottaja, musiikkiopiston rehtori (8 kertaa vuodessa) Osallistujat: VJ, liikuntakoordinaattori, liikuntapaikkamestari, vastaava uinninvalvoja, 2 x työnjohtaja (tekninen), toimistosihteeri (vapaa-aika) Urheilutalon TPK Osallistujat: (10 kertaa vuodessa) VJ, liikuntakoordinaattori, vastaava uinninvalvoja, vapaa-aikatoimen urheilutalon henkilökunta, kiinteistönhoidon edustaja, siistijöiden edustaja, tarvittaessa em. edustajien esimiehet Nuorisotyöntekijöiden palaveri (12 kertaa vuodessa) Osallistujat: Vastaava nuorisotyöntekijä, nuorisopalvelujen henkilökunta, tarvittaessa VJ ja IP-koordinaatori 13

14 Nuorisopalvelujen kehittämispäivä (1-2 kertaa vuodessa) Osallistujat: Kirjaston TPK VJ, vastaava nuorisotyöntekijä, nuorisopalvelujen henkilökunta, tarvittaessa iltaohjaajat ja IP-koordinaattori, (12 kertaa vuodessa) Osallistujat: Kirjastotoimenjohtaja, Leijan henkilökunta, lähikirjastojen edustajat, tarvittaessa VAJ Kirjaston kehittämispäivä (1-2 kertaa vuodessa) Osallistujat: Kirjastotoimenjohtaja, kirjastopalvelujen henkilökunta, VAJ Musiikkiopisto: Henkilöstökokoukset 4 x vuodessa, viranhaltijoiden kokous 1 x kk, pedagogiset tapaamiset Vapaa-aikapalvelujen vuosikello Tammikuu Tilinpäätös Kokonaissuunnitelma ltk Toimintakertomukset (tammi-helmi) Toimintasuunnitelmat (tammi-helmi) Nuorisopalvelujen valtionavustukset Tulospalkkasopimus valmis Uudet taksat voimaan Ohjauskausi alkaa / liikunta Tilatoiminta alkaa / nrso Ystävyyskuntasuunnitelman laatiminen Liikuntatilojen kausilaskutus Helmikuu Tulospalkkatavoitteiden toteutuminen / neuvottelu Nuorten kesätyöntekijöiden tarvekartoitus Hiihtolomatoiminnot / vko9 SITI-lehti Kesätapahtumakalenterien DL (matkailukalenteri, vapaa-aikapalvelujen kesäkalenteri, suvilehti) Maaliskuu Liikuntasalien kesävuorojen hakuaika päättyy Seuraavan toiminta-/liikunnanohjauskauden suunnittelu Ylöjärvi-lehti OKM tilastot / kirjasto 14

15 Hakuaika / Musiikkiopisto Toiminta-avustusten hakulomakkeen palautus mennessä / liikunta Huhtikuu Talouden toteumatsekkaus / tehtäväalue TA raami valmisteluun (uudet virat, toimet, investoinnit) Toiminta-avustusliitteiden palautus 30.4 / liikunta Liikuntapalvelujen ohjauskausi päättyy Tulospalkka maksatus SITI-lehti Valtionosuusselvitys / musiikkiopisto Liikuntasalien talvikauden vuorohaku päättyy 31.3./30.4. Kesän leirien ilmoittautumiset Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Toiminta-avustukset ltk Kuntotestit Hevi-päivä Liikuntatilojen kausilaskutus Musiikkiopiston pääsykokeet Tilatoiminta päättyy / nrso Sisäliikuntatilojen kesäkausi alkaa TA raami KH Kulttuuripalvelujen kesätoiminta alkaa Museot aukeavat Leirit / nrso Koko kaupungin ohjatun liikunnan esite / terveysliikuntaryhmä VAP kehittämispäivä #1 Uimahalli kiinni Kurun Urhea Matti & Heloposki Henna / valinta ltk Rantauimakoulut Talouden toteumatsekkaus / tehtäväalue Kuntotestit 2 Ylöjärvei-lehti TA toiminnalliset tavoitteet ½-vuotis tsekki Uimahalli auki Musiikkiopiston lukuvuosi alkaa Tilatoiminta alkaa / nrso Syyskuu TA lautakunnassa 15

16 Talouden toteumatsekkaus / tehtäväalue Lukuvuosi alkaa / kulttuuri Ohjauskausi alkaa / liikunta Kohdeavustukset haettavissa / kulttuuri, nuoriso SITI-lehti Sisäliikuntatilojen talvikausi alkaa Lokakuu Marraskuu Joulukuu Kohdeavustusten hakuaika päättyy / liikunta Museoiden ja kirjaston harkinnanvaraiset avustukset Syyslomatoiminnot / vko42 Hyvinvointisuunnitelma TA valtuustossa Talouden toteumatsekkaus / tehtäväalue Kohdeavustukset LTK / kulttuuri, nuoriso, liikunta Uudet taksat lautakuntaan Hyvinvointifoorumi Vuoden urheilu- ja nuorisotoimija / haku Kevätkauden ohjausten suunnittelu Tulospalkkatavoitteiden tsekkaus Ylöjärvi-lehti SITI-lehti TVO palvelusopimusneuvottelut Asiakastyytyväisyyskysely tehtynä viimeistään / 1 per tehtäväalue Talouden toteumatsekkaus / tehtäväalue Vuoden parhaiden palkitseminen / kulttuuri, nuoriso, liikunta Vapaa-aikapalvelujen kokonaissuunnitelma valmis VAP kehittämispäivä #2 16

Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus

Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus 2012 2 Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus Tampereen kaupunkiseutu 2012 Teksti:

Lisätiedot

Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista

Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Lopullinen versio 150611 Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Oy Audiapro Ab Aija Tuimala 2 Sisällysluettelo 1. Selvityksen taustaa...3 1.1.Kuntalaiskysely palveluverkosta...3

Lisätiedot

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ Karhukuntien palvelustrategia 2008 K O U L U T U S P A L V E L U T Hyväksytty Karhukuntien neuvottelukunnassa 10.12.2003 sekä seudun kuntien valtuustoissa tammikuussa 2004. SISÄLLYS

Lisätiedot

RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS

RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS FCG KONSULTOINTI OY Mikko Kenni, Anna Laiho, Jussi Kukkonen LUONNOS Työvaliokunnan elinvoima-tarkastelu Kuntien elinvoima voidaan nähdä kattavan laajemmin eri elementtejä

Lisätiedot

Tiivistelmä 1 Palvelustrategian ja tuottavuusohjelman lähtökohdat 2 Palveluihin vaikuttavien tekijöiden muutoksia 3 Tuottavuusohjelma

Tiivistelmä 1 Palvelustrategian ja tuottavuusohjelman lähtökohdat 2 Palveluihin vaikuttavien tekijöiden muutoksia 3 Tuottavuusohjelma !! " # $ ## 1 Sisällysluettelo Tiivistelmä 3 1 Palvelustrategian ja tuottavuusohjelman lähtökohdat 4 2 Palveluihin vaikuttavien tekijöiden muutoksia 4 2.1 Väestörakenteen muutos ja palvelutarpeen muuttuminen

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Kärkölän kunta puh 040 308 6200 Virkatie 1 fax 040 308 6216 16600 Järvelä www.karkola.fi karkolan.kunta@karkola.fi KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Sisällys 1. Vuoden 2013 talousarvioesitys

Lisätiedot

KANGASALA-KUHMOINEN-PÄLKÄNE KUNTARAKENNESELVITYS. Selvityksen väliraportti

KANGASALA-KUHMOINEN-PÄLKÄNE KUNTARAKENNESELVITYS. Selvityksen väliraportti KANGASALA-KUHMOINEN-PÄLKÄNE KUNTARAKENNESELVITYS Selvityksen väliraportti 1.2.2015 Sisällys 1. Johdanto... 3 1.1. Selvityksen tausta... 3 1.2. Työn organisointi ja aikataulu... 3 2. Selvityksen tavoite...

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun kansalaisopistoselvitys Kuntajohtajakokous 7.1.2011

Tampereen kaupunkiseudun kansalaisopistoselvitys Kuntajohtajakokous 7.1.2011 2011 Tampereen kaupunkiseudun kansalaisopistoselvitys Kuntajohtajakokous 7.1.2011 Esipuhe Tampereen kaupunkiseudulla on ymmärretty yhteistyön merkitys ja tärkeys myös kansalaisopistotoiminnassa. Opistojen

Lisätiedot

Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti

Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti 2006 Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti 2006 Toimitus Ulkoasu ja taitto Kuvat Kirsi Hämäläinen ja Anniina Kulju Tampereen kaupunki, talous-

Lisätiedot

KAUSTISEN KUNNAN STRATEGIA 2006-2009

KAUSTISEN KUNNAN STRATEGIA 2006-2009 1 KAUSTISEN KUNNAN STRATEGIA 2006-2009 Sisältö 1 VISIO, ARVOT, MENESTYSTEKIJÄT sivu 1.1 Visio 5 1.2 Arvot 5 1.3 Kaustisen menestystekijät 6 2 PERUSTA 2.1 Yleistä 6 2.2 Toimintaympäristö (historia, nykytila

Lisätiedot

TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013

TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013 TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013 KH 1.11.2010 2 3 SISÄLLYSLUETTELO Tilausbudjetti 5 Strategiaosa Toimintaympäristö 6 Strategiset painopisteet ja toiminnalliset tavoitteet 8 Taloussuunnitelman

Lisätiedot

1. Väestö- ja työpaikkatavoitteet

1. Väestö- ja työpaikkatavoitteet 1 1. Väestö- ja työpaikkatavoitteet Kaupunki Kurikan kaupungin omat väestö- ja työpaikkatavoitteet perustuvat kaupungin omien toimenpiteiden vaikutusten arviointiin tulevasta kehityksestä. Tilastokeskuksen

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

Eurajoki. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016

Eurajoki. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016 Eurajoki Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016 Eurajoen kunnanvirasto 2.12.2013 - 1 - Eurajoen kunnan talousarvio vuodelle 2014 varmistaa arjen sujumista ja aitoa hyvinvointia Eurajoella on hyvä

Lisätiedot

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2017

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2017 TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2017 SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 TALOUSARVION YLEINEN OSA... 4 1. Talousarviota ja -suunnitelmaa koskevat säännökset... 4 2. Kuntastrategia

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 16.6..2008

Kaupunginhallitus 16.6..2008 YLÖJÄRVEN KAUPUNKISTRATEGIA 2009-2015 Kaupunginhallitus 16.6..2008 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. STRATEGIAPROSESSI 1.1. Mitä on strategia ja strateginen suunnittelu? 1 2. STRATEGIAPERUSTA 2 3. YLÖJÄRVEN VISIO

Lisätiedot

Made in Ähtäri Kaupunkistrategia 2020

Made in Ähtäri Kaupunkistrategia 2020 Made in Ähtäri Kaupunkistrategia 2020 2 Sisältö JOHDANTO... 4 1. MIKÄ KUNTASTRATEGIA ON?... 5 2. VISIO, PERUSTEHTÄVÄ, ARVOT JA STRATEGISET LINJAUKSET... 7 2.1 Ähtärin kaupungin visio 2020... 7 2.2 Ähtärin

Lisätiedot

LAPSEN PARHAAKSI. tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan. Riitta Rajala (toim.)

LAPSEN PARHAAKSI. tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan. Riitta Rajala (toim.) LAPSEN PARHAAKSI tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan Riitta Rajala (toim.) Aamu- ja iltapäivätoiminnan logon kuvaus Jokaisen tuntema sympaattinen noppa kuvastaa aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitetta

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013. Kunnanvaltuusto 14.12.2009 76

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013. Kunnanvaltuusto 14.12.2009 76 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013 Kunnanvaltuusto 14.12.2009 76 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2. Työpaikat

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1

JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1 JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1 Sisällysluettelo Budjetin esipuhe, kunnanjohtaja Esko Juntunen...3 Talousarvion ja -suunnitelman laadintaperusteet... 5-8 Kunnanhallitus

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA

PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 KVALT 02.12.2013 85 LIITE 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 JA SUUNNITELMA 2015 2016 Sisällysluettelo Sivu 1 Kuntastrategia 2 Kunnan

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma v. 2015

Toimintasuunnitelma v. 2015 MLL:n Hämeen piiri on lapsiperheiden auttaja arjessa yhdessä alueensa kuntien ja paikallisyhdistysten kanssa sekä lasten, nuorten ja lapsiperheiden asioiden asiantuntija ja kouluttaja sekä yhteiskunnallinen

Lisätiedot

Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma. vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki

Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma. vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki IKÄÄNTYMIS- JA VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2011 2018 1. JOHDANTO... 2 2. OHJELMAPERUSTA... 3 2.1. KAUPUNKISTRATEGIA

Lisätiedot

KOULUTUSTOIMIALAN TIETOSTRATEGIA

KOULUTUSTOIMIALAN TIETOSTRATEGIA Tampereen kaupunki KOULUTUSTUSTOIMIALA Tietohallinnon ohjausryhmä Koulutustoimialan raporttisarja 9/2002 www.tampere.fi/koulutus/ www.tampere.fi/opetus/ KOULUTUSTOIMIALAN TIETOSTRATEGIA 1. Koulutustoimialan

Lisätiedot

Kansalaisopistoselvitys Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Maria Malin

Kansalaisopistoselvitys Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Maria Malin Kansalaisopistoselvitys Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Maria Malin Sisältö 1 Yhteenveto... 4 2 Johdanto ja taustaa... 7 3 Kansallinen katsaus... 8 Tulevaan rahoitukseen mahdollisesti vaikuttavia tekijöitä...

Lisätiedot

VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖS

VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖS Kuopion kaupunki, hyvinvoinnin edistämisen palvelualue VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖS Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 24.2.2015 Kuopion kaupunki Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue Sisällysluettelo Toiminnallisten

Lisätiedot

Talousarvion 2012 ja suunnitelman 2013-2014 suunni teluohje. Uuden Oulun taloustyöryhmä

Talousarvion 2012 ja suunnitelman 2013-2014 suunni teluohje. Uuden Oulun taloustyöryhmä Talousarvion 2012 ja suunnitelman 2013-2014 suunni teluohje Uuden Oulun taloustyöryhmä Sisältö Johdanto...3 Yhdistymisprosessi ja yhdistymissopimuksen toteuttaminen...3 Johtamisjärjestelmä...4 Yleinen

Lisätiedot

Kirjastopalvelut. Toimintasuunnitelma 2014. Oheismateriaali/vapaa-aikalautakunta 4.3.2014. www.ylojarvi.fi

Kirjastopalvelut. Toimintasuunnitelma 2014. Oheismateriaali/vapaa-aikalautakunta 4.3.2014. www.ylojarvi.fi Kirjastopalvelut Toimintasuunnitelma 2014 Oheismateriaali/vapaa-aikalautakunta 4.3.2014 www.ylojarvi.fi Kirjaston toiminta-ajatus Kirjasto on kaupungin peruspalvelua, joka edistää alueensa asukkaiden yhtäläisiä

Lisätiedot

Mediakasvatus yleisissä kirjastoissa: suosituksia ja suuntaviivoja

Mediakasvatus yleisissä kirjastoissa: suosituksia ja suuntaviivoja Mediakasvatus yleisissä kirjastoissa: suosituksia ja suuntaviivoja Mediakasvatus on joukkuelaji 3 Rohkaisuksi 4 1. Mitä mediakasvatus on? 5 1.1 Miksi mediakasvatusta kirjastossa? 6 1.2 Kirjasto - mediakasvatuksen

Lisätiedot

Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS)

Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS) Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS) Terveyserot eivät poistu eivätkä sosiaaliset ongelmat ratkea vain sosiaali- ja terveyspalveluilla tai koulutuspalveluilla, vaan hyvinvointi

Lisätiedot