VAPAA-AIKAPALVELUJEN KOKONAISSUUNNITELMA 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VAPAA-AIKAPALVELUJEN KOKONAISSUUNNITELMA 2014"

Transkriptio

1 VAPAA-AIKAPALVELUJEN KOKONAISSUUNNITELMA 2014 VAPLTK

2 Sisällysluettelo Toiminta-ajatus, visio ja arvot 3 Toimintaympäristön muutokset 4 SWOT-analyysi 6 Painopistealueet 7 Seutuyhteistyön organisoituminen 10 Vastuualueen ostopalvelut ja 3. sektorin tuottamat palvelut 12 Vapaa-aikapalvelujen kokouskäytännöt 13 Vapaa-aikapalvelujen vuosikello...14 Kirjastopalvelujen ydinprosessi.. 16 Kulttuuripalvelujen ydinprosessi...17 Nuorisopalvelujen ydinprosessi Liikuntapalvelujen ydinprosessi Musiikkikoulutuksen ydinprosessi

3 Toiminta-ajatus: Vapaa-aikapalvelujen tehtävänä on a) järjestää b) luoda edellytyksiä c) tuottaa ajanmukaiset sekä kehittyvät liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, kirjasto- ja musiikkikoulutuspalvelut. Palvelujen keskeisenä päämääränä on taata sivistyksellinen ja kulttuurinen hyvinvointi sekä hyvä fyysinen toimintakyky. Visio: Vetovoimaisilla vapaa-aikapalveluilla Ylöjärvi profiloituu kaupunkiseudun dynaamisimmaksi kunnaksi. Arvot: Luovuus Etsimme parhaat ratkaisut palvelujen järjestämiseen ennakkoluulottomasti ja innovatiivisesti. Turvallisuus Keskitymme palvelujen turvallisuuteen asiakkaan näkökulmasta. Tasapuolisuus Palvelumme ovat tasapuolisesti saavutettavissa oikeudenmukaisuuden periaatetta noudattaen. Ajankohtaisuus 3

4 Vastaamme olemassa olevaan kysyntään ja ennakoimme palvelutarpeiden muutokset. Ylöjärveläisyys Olemme ylpeitä kaupunkimme ominaispiirteistä ja luomme palvelut ensisijaisesti paikallista kysyntää vastaaviksi. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET Kaupungin tulevaisuutta koskevien valintojen perustaksi on ensiarvoisen tärkeää muodostaa käsitys sekä menneisyydessä toteutuneista että tulevaisuudessa ennakoitavissa olevista kehityssuunnista. Kaupungin strategiatyön perustaksi laadittiin kaupungin toimintaympäristöanalyysi, jossa sekä kaupungin menneisyyttä, nykytilaa että tulevaisuutta tarkasteltiin seuraavista, kaupungin kannalta keskeisistä näkökulmista:?? Väestökehitys ja palvelutarve?? Kuntatalous ja kaupungin henkilöstö?? Seutu-, kunta- ja yhdyskuntarakenne?? Elinkeinot ja työllisyys?? Kunnallinen demokratia ja päätöksenteko Toimintaympäristöanalyysin lopputuloksena strategia-asiakirjaan tiivistettiin seuraavat, kaupungin tulevaisuuden kannalta keskeisimmät muutoshaasteet. Haasteet esitetään niin, että vapaa-aikapalvelujen näkökulma on sisennettynä oikealla.?? Ylöjärvi kasvaa voimakkaasti osana Tampereen kaupunkiseutua. Kaupungin asukasluvun ennakoidaan kasvavan lähes 6 000:lla vuoteen 2020 mennessä. VAP: Väestönkasvu tuo palvelujen järjestämiselle paineita, koska resurssit eivät kasva samassa suhteessa tai jopa pienenevät. Toiminnan sisäinen tehostaminen, seudullisten ratkaisujen selvittäminen ja resurssien alueellinen kohdentaminen ovat välttämättömiä asioita palvelutason pitämiseksi samantasoisena.?? Kaupungin väestörakenne muuttuu ja palvelutarpeet kasvavat. Nuorimpien ja toisaalta kaikkein varttuneimpien kaupunkilaisten suhteellinen osuus kasvaa huomattavasti työikäisen väestön osuutta nopeammin ja kaupungin väestöllinen huoltosuhde heikkenee. VAP: Palvelutarpeisiin vaikuttavat mm. väestönkasvu, väestörakenne, kaupunkirakenteen kehittyminen ja yhteiskunnallinen kehitys. Vapaa-aikapalvelujen henkilöstön avainhenkilöiden tulee kyetä ennakoimaan tulevat muutokset ja sovittamaan palvelut asiakkaiden tarpeista lähteväksi. Alueelliset ominaispiirteet tulee selvittää palveluverkkotarkastelun yhteydessä. 4

5 ?? Kaupungin taloudellinen asema kiristyy. Kaupungin palveluiden rahoituspohja heikkenee lähitulevaisuudessa huoltosuhteen kehityksen ja taloustaantuman mahdollisten pysyväisvaikutusten seurauksena. VAP: Talouden tasapainotusohjelma ja voimakkaana jatkuva väestönkasvu pakottavat toiminnan tehostamiseen. Tämä on sisäisestä kehittämisestä syntyvä tapa säilyttää nykyinen palvelutaso ja verkko. Joistakin palveluista on silti pakko luopua tai nostaa omavastuuosuus kaikki kulut kattavaksi.?? Kaupungin henkilöstö ikääntyy nopeasti ja kaupungin rekrytointihaasteet kasvavat. Lähes puolet kaupungin henkilöstöstä saavuttaa laskennallisen eläkeikänsä vuoteen 2020 mennessä. VAP: Vapaa-aikapalvelujen palkkataso tulee saada seudullisesti kilpailukykyiseksi, jotta tulevaisuuden rekrytointihaasteisiin kyetään vastaamaan. Suuri henkilöstön läpivirtaus ja pitkät rekrytointiajat hankaloittavat työn pitkäjänteistä kehittämistä ja korkean palvelutason ylläpitämistä.?? Paineet kaupungin palvelutoiminnan ja sen johtamisen uudistamiseksi kasvavat. Demokratiaa ja kaupungin toiminnan tuottavuutta vahvistetaan kehittämällä kaupungin päätöksentekoa ja palveluja sekä kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. VAP: Asiakaslähtöisyys tulee lisääntymään palveluprosessien kehittämisessä. Palveluprosessien mallintamisella pyritään asiakasnäkökulman parempaan huomioimiseen. Kuntalaisten osallistumismahdollisuuksia kehitetään asiakkaiden ja sidosryhmien osalta mm. asukaslautakunnan toimesta. Nuorisoedustajiston toiminta on vakiintunut ja laajentunut. Kuntapalvelujen jatkuva tuotteistus ja niihin liittyvät laatu- ja tehokkuusmittarit vastaavat osaltaan uudistamisen vaatimuksiin. 5

6 SWOT analyysi toimintaympäristön muutoksesta Vapaa-aikapalvelut 5/2013 Vahvuudet: - palvelujen alueellinen vaikuttavuus -osa menestyvää kaupunkiseutua -nuorten osallisuus -nuoriso- ja kirjastopalvelujen tilojen laatu ja määrä -osaava hlökunta ja sen saatavuus -luonto-olosuhteet -olemassa olevat ulkoilumahdollisuudet -kirjastopalvelujen kustannustehokkuus Heikkoudet: -toimialan näkyminen kaupunkistrategiassa -kaikkien käyttäjäryhmien huomioiminen suunnittelussa -tiettyjen harrasteiden heikko asema (esim. tilat tai järjestäjien puute) -puuttuva leiritoimintakeskus -kulttuuripalveluiden ja musiikkiopiston puuttuvat tilat (mm. kulttuuritalo, räikkä, museon varastotilat) -sisäliikuntatilojen määrä suhteessa kysyntään -osaston sisäinen yhteistyö -kolmas sektori Mahdollisuudet: -sisäinen hallintokuntien välinen yhteistyö, toimivat yhteistyöryhmät (pl. tekninen) -nettobudjetointi ja tulospalkkaus -positiivisten yhteiskunnallisten vaikutusten Uhat: -palvelutuotannon resurssien riittämättömyys väestönkasvun ja laajan maantieteellisen alueen palvelutarpeiden täyttämiseen. -yksipuolinen väestörakenne -sisäinen laskutus, joustamattomuus, sisäiset 6

7 todentaminen -seurayhteistyön kartoitus -liikuntapalvelujen auditointi työtilaukset, tukipalvelujen hajauttaminen -tulospalkkaus -tavaraliikenteen läntinen oikoratalinjaus -jatkuva henkilöstökoulutus -seutuyhteistyö -osaston sisäisen laskutuksen ja pyrokratian minimoiminen -yhdistysten ja kaupungin välinen yhteistyö -olemassa olevien tilojen sisäinen yhteiskäyttö PAINOPISTEALUEET 2014 Kirjastopalvelut: Lasten- ja nuorten kirjastopalvelut: Kirjastopalvelut tukevat osaltaan lasten ja nuorten oppimista ja hyvinvointia sekä antavat turvallisia polkuja kulttuuriin, elämyksiin ja seikkailuihin eri aineistojen maailmassa. Toimintamuotoja ovat tiedonhallinnan ja kirjastonkäytön opetus, kirjavinkkaus sekä satutunnit ja lasten kirjastotapahtumat. Kirjastoautolla on pysäkit 10 koululla ja 19 päiväkodilla. Pääkirjasto Leija ja Vuorentaustan koulu ovat mukana kansallisessa Lukuinto -hankkeessa. Lasten ja nuorten lukuinnon lisäämiseksi kirjasto on hakenut projektirahaa OKM:ltä laajamittaisen kirjavinkkauksen järjestämiseksi. Vuoden lopulla 2013 järjestettiin kahdeksannen luokan oppilaille kysely kirjaston palveluista. Tulosten perusteella päätettiin hakea OKM:ltä projektirahaa pelihuoneen toteuttamiseksi pääkirjasto Leijaan. Konsolipelejä hankitaan lainattavaksi ja tarkoituksena on myös järjestää nuorille suunnattuja pelitapahtumia kirjastossa. Verkkopalvelut ja digitointi: Ylöjärven kaupunginkirjasto osallistuu verkkokirjaston sisältöjen tuottamiseen yhdessä muiden PIKI-kirjastojen kanssa. Asiakkaita opastetaan verkkokirjaston käyttöön ja aikuisryhmille järjestetään opastusta verkkoasioinnissa ja tiedonhallinnassa. Pääkirjastossa on asiakkaiden käytössä laitteet videoiden, valokuvien, negatiivien, diojen ja c-kasettien digitointiin. Laitteistoa täydennettiin vuoden 2013 lopussa 8 mm videokameralla, joten nyt onnistuu myös 7

8 video8, Hi8 ja Digital8 -nauhojen digitointi. Lähikirjastoissa on videoiden digitointia varten dvd/vhs-laite. Kirjastojen henkilökunta opastaa digitoinnissa tarpeen mukaan. Viljakkalan kirjaston palvelumuotoilu: Lähikirjaston aukioloaikaa lisätään laite- ja kulunvalvontainvestoinnilla. Normaalien aukioloaikojen lisäksi kirjasto tulee olemaan auki myös iltaisin ja viikonloppuisin. Viljakkalan kirjaston asiakkaille järjestetään kohdennettu kysely palvelujen ja normaalien aukioloaikojen optimaaliseksi kohdentamiseksi. Kulttuuripalvelut: Kuntien kulttuuriyhteistyön kehittäminen Länsi-Pirkanmaalla hanke: Ylöjärven kaupungin koordinoiman ja Pirkanmaan liiton rahoittaman EAKR-hankeen tarkoituksena on kehittää toimintamalli kolmen kunnan (Hämeenkyrö, Nokia, Ylöjärvi) kulttuuriyhteistyön pohjaksi. Kulttuuriyhteistyön teemana on Taide ja luonto, joka jatkaa yhteistyön aiempaa perustaa kotiseudun vahvuuksia korostaen. Kulttuuriyhteistyö rakennetaan paikallisidentiteettiä korostaen uudenlaisena kotiseututyönä. Taidepajakurssit: Kulttuuripalvelut kehittää taidepajakurssien sisältöjä ja vahvistaa markkinointia. Taidepajakursseja tarjotaan pääasiassa varhaiskasvatuksen henkilökunnalle ja opetuksen toteutuksesta vastaa kuvataidekoulu Piirron opettajat. Taidepajakursseja voidaan toteuttaa päiväkotien omissa tiloissa tai Krankkulassa. Taidepajakurssitoiminta on osa kulttuuripalveluiden ja varhaiskasvatuksen Kulttuurikude ohjelmaa. Liikuntapalvelut: Liikunnanohjauspalvelut: Keväällä 2014 jatketaan pääosin samoilla ryhmillä kuin syyskaudella Ohjausryhmien määrä pidetään vähintään samalla tasolla myös syksyllä 2014, mahdollisesti vesijumpparyhmiä lisätään. Vuoden 2014 aikana tarkastellaan liikuntapalveluiden ryhmätarjontaa ja tulevaisuuden kohderyhmiä yhdessä Työväenopiston kanssa. Sisäliikuntatilojen vuorot: Liikuntapalvelut jakavat edelleen koulujen liikuntasalien sekä urheilutalojen vuoroja. Pyrkimyksenä on edelleen lisätä kaupungin liikuntatilojen käyttöasteita ja minimoimaan niiden tyhjäkäyttö. Urheilutalon palloilusalin sekä voimailusalin tilat ovat vielä keväällä 2014 suljettuina remontin vuoksi, eivätkä näin ole vuokrattavissa. 8

9 Yhdistystoiminta: Liikuntapalvelut toimivat yhteistyössä paikallisten järjestöjen kanssa muun muassa järjestämällä tapahtumia. Tapahtumien määrä vuonna 2014 pidetään vähintään samalla tasolla kuin vuonna Sidosryhmätapaamisia jatketaan ja vakiinnutetaan vuosittainen seuratapaaminen. Terveysliikuntaohjelma: Liikuntapalveluissa viedään edelleen eteenpäin poikkihallinnollisen terveysliikuntaryhmän valmisteleman terveysliikuntaohjelman toimenpide-ehdotuksia. Urheilutalon toimintojen vakiinnuttaminen: Urheilutalon remontti valmistuu kokonaisuudessaan Toimintaa on jo keväällä 2014 uimahallin puolella, mutta toiminnan organisoinnin suunnittelua tehdään vielä kevään 2014 aikana toimintojen vakiinnuttamiseksi. Nuorisopalvelut: Nuorisotilatoiminta: Siivikkalan nuorisotilan käyttöönotto vuoden lopussa. Viljakkalan nuorisotilan syksyn toiminnat ostosopimuksen päätyttyä. Kouluyhteistyön kehittäminen: Koulunuorisotyön suunnitelma esitettäväksi kaikille kouluille, joka sisältää mm. ryhmäyttämiset 6-7-luokkalaisille. Seutukunnallinen työ: Seutukunnallisen nuorisotyöohjelman tuomat koulutushaasteet mm. koulunuorisotyön osalta sekä nuorisotilakysely netin kautta ja nuorisokysely 7-9-luokkalaisille. Nuorten ja lasten osallisuus: Oppilaskuntien hallitusten ja nuorisoedustajiston tiedonkulun lisääminen. Musiikkikoulutus: 1. Pirkanmaan musiikkioppilaitosten yhteistyö: opettajille suunnattu koulutus ja aineryhmien verkostoituminen sekä yhteiset kehittämishankkeet: esiintymisvalmiuksien ja tilanteiden kehittäminen Sukella seikkailuun -hanke, Pirkanmaan musiikkioppilaitosten yhteinen kamarimusiikkikatselmus keväällä 2014 sekä pop-jazz-koulutuksen kehittäminen syksystä 2014, mikä edellyttää Opetushallituksen hyväksymää hankesuunnitelmaa. 2. Puhallinorkesterin osallistuminen Pietarsaaren SM-puhallinorkesterikilpailuihin keväällä Opetussuunnitelman päivitys valmiina helmikuussa

10 4. Musiikin varhaiskasvatuksen opettajan rekrytointi ja kysynnän kasvu. Vertailupäivät ja Toimialueen rajojen mahdollinen avaaminen musiikkileikki- ja lastentanssiryhmiin. Esitys lautakuntaan alkuvuodesta Oman sinfonietta-orkesterin toiminnan jatkaminen ja kokoonpanon kehittäminen vuonna Yhteisten toimintamallien kehittäminen. 8. Virvatuli-arviointimallin käyttöönotto ja arvioinnin aikataulutus. Tavoitteena suorittaa sähköinen arviointi vuonna Toimitilakysymyksen eteenpäin vieminen. Väistötiloilta edellytettävät asiat: esim. kaluston ja atk-luokan mahtuminen väistötiloihin. SEUTUYHTEISTYÖN ORGANISOITUMINEN Seutuyhteistyön kulmakivi on se tosiasia, että Tampereen kaupunkiseutu muodostaa toiminnallisesti yhtenäisen työssäkäynti ja palvelualueen. Ylöjärvi suuntautuu seutuyhteistyössä pääasiallisesti Tampereen kaupunkiseutuun. Tampereen kaupunkiseutu (n asukasta) käsittää 8 kuntaa, jotka ovat Tampere, Ylöjärvi, Nokia, Lempäälä, Kangasala, Pirkkala, Vesilahti ja Orivesi. Lisäksi Ylöjärvellä on intressejä myös joissain tapauksissa seudun ulkopuolisten kuntien suhteen. Seutuyhteistyöhön liittyviä asioita on lausunnolla lautakunnissa ja päätökset tehdään KH/KV-tasolla. Seutuyhteistyötä koordinoi kaupunkiseudulla myös seutuhallinto ts. Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä. Vuonna 2012 perustettiin seutusivistyksen alatyöryhmä, joka tarkastelee kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen asioita seudullisesti. Ryhmän tarkoituksena on kehittää konkreettista seutuyhteistyötä siihen erityisesti soveltuvilla alueilla, kuten taksapolitiikassa, tilojen yhteiskäytössä ja avustusperiaatteissa. Ryhmä on kokoontunut vuoden 2013 aikana 4 kertaa ja suunnitelmallinen työ kärkihankkeineen on jo käynnissä. Tehtäväaluetasoon seutuyhteistyön organisoituminen kaupunkiseudulla on kirjavaa. Viranhaltija- ja lautakuntatasolla toiminnan jaottelu vaihtelee kunnittain huomattavasti. Usein luontevia foorumeita ei synny itsestään vaan, asiat etenevät tapauskohtaisesti asioihin keskittyen. Seutuyhteistyön lisääminen on yksi kaupungin strategisista tavoitteista ja sitä voidaan toteuttaa monin eri tavoin. Etuja voidaan saavuttaa käytäntöjen, palvelutuotteiden ja mittareiden 10

11 yhdenmukaistamisella, jolloin mm. toiminnan vertailtavuus paranee. Joissain tapauksissa seutuyhteistyöllä on työnjaollisia ominaispiirteitä, kun palvelun tuottaminen keskitetään tai siinä erikoistutaan. Seudullinen elementti kytkeytyy myös palveluverkkotarkasteluun, koska varsin useita vapaa-aikapalveluja voidaan käyttää kuntarajoista välittämättä. Tietyillä aloilla, kuten esimerkiksi kirjastopalveluissa ja vapaan sivistystyön palveluissa, on selvitetään koko toiminnan seudullistamista yhteen yksikköön. Tällöin voidaan saavuttaa merkittäviä mittakaavaetuja. Seuraavissa kappaleissa kuvataan seutuyhteistyön organisoitumista tehtäväaluekohtaisesti. Kirjastopalvelut: Kaikilla Pirkanmaan yleisillä kirjastoilla on yhteinen kirjastojärjestelmä, seutukuljetus, e-aineistohankinta, käyttösäännöt ja yhteisesti palkattu koordinaattori. Lisäksi on laadittu ohjeistuksia mm. aineiston varastoinnin ja poistojen osalta. Kirjastojen yhteistyötä ohjaa PIKI-ohjausryhmä, johon kuuluvat kunkin kunnan kirjastotoimenjohtaja tai vastaava sekä muita kirjastojärjestelmän erityisosaajia. PIKI-johtoryhmään kuuluu kuusi ohjausryhmän valitsemaa jäsentä. Johtoryhmän tehtävänä on valmistella asioita ohjausryhmälle. Ylöjärven kirjastotoimenjohtaja on mukana johtoryhmässä ja toimii PIKI-ohjausryhmän puheenjohtajana PIKI-kirjastojen käytäntöjä ja maksuja on yhtenäistetty vuoden 2013 aikana ja viimeiset muutokset astuivat voimaan Valon oppilaitoskirjasto kuuluu TOKI-kirjastoihin. Valon kirjaston asiakkailla on mahdollisuus tilata aineistoa muista Tredun kirjastoista. Kulttuuripalvelut: Tänä vuonna tuotetaan Pirkanmaan 11. lastenkulttuuriviikot eli Lasten Pirkkaset. Viikkojen ohjelma tuotetaan yhteistyössä Pirkanmaan kuntien ja alueen lastenkulttuurintekijöiden kanssa. Lastenkulttuuriviikkoja koordinoi Tampereen kaupungin kulttuuripalvelut. Strata hankkeen myötä kuntayhteistyö Hämeenkyrön ja Nokian kanssa. Liikuntapalvelut: Liikuntatoimen viranhaltijat tapaavat kaupunkiseudulla säännöllisesti HLU:n ja Ely-keskuksen järjestämien seminaari- ja koulutuspäivien yhteydessä. Seutuyhteistyötä toteutetaan myös mm. tapahtumien yhteydessä sekä toimintojen suunnittelussa. Nuorisopalvelut: 11

12 Seutukunnallinen nuorisotyöohjelma valmistuu vuosille Seudullinen nuorisotyöohjelma on ajallisesti kytketty valtakunnallisen lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman mukaisesti vuosille , mutta sitä tarkastetaan vuosittain yhteistoiminnan käytännön painopisteiden osalta. Ohjelman tarkoitus on tukea kuntien omia, paikallistason lapsi- ja nuorisopoliittisia ohjelmia sekä lastensuojelu- ja hyvinvointisuunnitelmia. Se toimii siten työkaluna paikallistason nuorisotyön suunnittelussa ja kehittämisessä. Tämän seudullisen nuorisotyöohjelman tarkoitus on toimia kaksisuuntaisesti. Siinä sovitaan seudullisella tasolla strategisista nuorisotyötä ohjaavista linjauksista, joita toteutetaan paikallistasolla ja toisaalta tuodaan yksittäisten kuntien hyviä käytäntöjä seutukunnan käyttöön. Nuorisopalvelut osallistuvat myös moniin seudullisiin tapahtumiin. Kulttour on vuosittain tapahtuva nuorisokulttuurin tapahtuma seutukunnalla. Chill-house järjestetään hiihtolomalla Tampere-talossa. Nuorisopalvelun esimiehet sekä kentän ohjaajat tapaavat erilaisissa foorumeissa. Musiikkikoulutus: Yhteistyö Pirkanmaan musiikkioppilaitosten kanssa. Yhteisiä koulutuspäiviä ja opettajien aineryhmien kokoontumisia sekä verkostoitumista. Opetushallituksen kohdeavustuksella toteutettavia opetuksen kehittämishankkeita vuosittain 1-3 hanketta. -Hämeenkyrön kunta on sopimuskunta, jossa toimii musiikkiopiston sivutoimipiste. Hämeenkyrön tilanne mahdollisen kuntaliitoksen tapahtuessa vaikuttaa toimintaan, erityisesti, jos yhteistyösopimus irtisanotaan. - Ylöjärven kaupungilla on ostopalvelusopimus Tampereen musiikkiakatemian (ent. konservatorio) kanssa. Oppilaspaikoissa on kyse lähinnä harkinnanvaraisista jatkopaikoista tai aloituspaikkojen osalta niissä soittimissa, joissa opetusta ei ole tarjolla omassa opistossa. -Kuntarajojen avaaminen ryhmäopetuksen osalta on mahdollista ottaa harkintaan. Vastuualueen ostopalvelut ja 3. sektorin tuottamat palvelut Musiikki-koul utus Kulttuuripalve lut Kirjasto-pal velut Liikunta-palvel ut Nuoriso-palvelu t Yksityinen tuottaja -oppilas-paikk oja Tampereen konserva-torio lta -lukuisia yksittäisiä kulttuuri-tapa htumia -Itä-Aureen lainaus-ase ma -kirja-vinkka us, -sisäliikunta-til oja Liikunta-kesku kselta -Nuorisopalvelu t ja IP-toiminta vuokralle Asuntilan monikäyttö-talo 12

13 3. sektori tuottajana -yhteis-tapaht umat Rantajätkien kanssa - Näpsä Käsityökoulu -Kuru Fest -Uuden vuoden vastaanotto satutunnit -Kurun 24h hiihto -kaupungin-me staruus-kilpail ut yleisesti VAPAA-AIKAPALVELUJEN KOKOUSKÄYTÄNNÖT: on. -Viljakkalan nuorisotila-toim inta -Takamaan avoin nuorisotila-toim inta Vapaa-aikapalvelujen suunnittelupäivä (1-2 kertaa vuodessa) Osallistujat: Esimieskokous Osallistujat: Liikuntapalaveri VJ, kirjastotoimenjohtaja, kulttuurisihteeri, liikuntakoordinaattori, vastaava nuorisotyöntekijä, toimistosihteeri, kulttuurituottaja, musiikkiopiston rehtori (8 kertaa vuodessa) VJ, kirjastotoimenjohtaja, kulttuurisihteeri, liikuntakoordinaattori, vastaava nuorisotyöntekijä, toimistosihteeri, kulttuurituottaja, musiikkiopiston rehtori (8 kertaa vuodessa) Osallistujat: VJ, liikuntakoordinaattori, liikuntapaikkamestari, vastaava uinninvalvoja, 2 x työnjohtaja (tekninen), toimistosihteeri (vapaa-aika) Urheilutalon TPK Osallistujat: (10 kertaa vuodessa) VJ, liikuntakoordinaattori, vastaava uinninvalvoja, vapaa-aikatoimen urheilutalon henkilökunta, kiinteistönhoidon edustaja, siistijöiden edustaja, tarvittaessa em. edustajien esimiehet Nuorisotyöntekijöiden palaveri (12 kertaa vuodessa) Osallistujat: Vastaava nuorisotyöntekijä, nuorisopalvelujen henkilökunta, tarvittaessa VJ ja IP-koordinaatori 13

14 Nuorisopalvelujen kehittämispäivä (1-2 kertaa vuodessa) Osallistujat: Kirjaston TPK VJ, vastaava nuorisotyöntekijä, nuorisopalvelujen henkilökunta, tarvittaessa iltaohjaajat ja IP-koordinaattori, (12 kertaa vuodessa) Osallistujat: Kirjastotoimenjohtaja, Leijan henkilökunta, lähikirjastojen edustajat, tarvittaessa VAJ Kirjaston kehittämispäivä (1-2 kertaa vuodessa) Osallistujat: Kirjastotoimenjohtaja, kirjastopalvelujen henkilökunta, VAJ Musiikkiopisto: Henkilöstökokoukset 4 x vuodessa, viranhaltijoiden kokous 1 x kk, pedagogiset tapaamiset Vapaa-aikapalvelujen vuosikello Tammikuu Tilinpäätös Kokonaissuunnitelma ltk Toimintakertomukset (tammi-helmi) Toimintasuunnitelmat (tammi-helmi) Nuorisopalvelujen valtionavustukset Tulospalkkasopimus valmis Uudet taksat voimaan Ohjauskausi alkaa / liikunta Tilatoiminta alkaa / nrso Ystävyyskuntasuunnitelman laatiminen Liikuntatilojen kausilaskutus Helmikuu Tulospalkkatavoitteiden toteutuminen / neuvottelu Nuorten kesätyöntekijöiden tarvekartoitus Hiihtolomatoiminnot / vko9 SITI-lehti Kesätapahtumakalenterien DL (matkailukalenteri, vapaa-aikapalvelujen kesäkalenteri, suvilehti) Maaliskuu Liikuntasalien kesävuorojen hakuaika päättyy Seuraavan toiminta-/liikunnanohjauskauden suunnittelu Ylöjärvi-lehti OKM tilastot / kirjasto 14

15 Hakuaika / Musiikkiopisto Toiminta-avustusten hakulomakkeen palautus mennessä / liikunta Huhtikuu Talouden toteumatsekkaus / tehtäväalue TA raami valmisteluun (uudet virat, toimet, investoinnit) Toiminta-avustusliitteiden palautus 30.4 / liikunta Liikuntapalvelujen ohjauskausi päättyy Tulospalkka maksatus SITI-lehti Valtionosuusselvitys / musiikkiopisto Liikuntasalien talvikauden vuorohaku päättyy 31.3./30.4. Kesän leirien ilmoittautumiset Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Toiminta-avustukset ltk Kuntotestit Hevi-päivä Liikuntatilojen kausilaskutus Musiikkiopiston pääsykokeet Tilatoiminta päättyy / nrso Sisäliikuntatilojen kesäkausi alkaa TA raami KH Kulttuuripalvelujen kesätoiminta alkaa Museot aukeavat Leirit / nrso Koko kaupungin ohjatun liikunnan esite / terveysliikuntaryhmä VAP kehittämispäivä #1 Uimahalli kiinni Kurun Urhea Matti & Heloposki Henna / valinta ltk Rantauimakoulut Talouden toteumatsekkaus / tehtäväalue Kuntotestit 2 Ylöjärvei-lehti TA toiminnalliset tavoitteet ½-vuotis tsekki Uimahalli auki Musiikkiopiston lukuvuosi alkaa Tilatoiminta alkaa / nrso Syyskuu TA lautakunnassa 15

16 Talouden toteumatsekkaus / tehtäväalue Lukuvuosi alkaa / kulttuuri Ohjauskausi alkaa / liikunta Kohdeavustukset haettavissa / kulttuuri, nuoriso SITI-lehti Sisäliikuntatilojen talvikausi alkaa Lokakuu Marraskuu Joulukuu Kohdeavustusten hakuaika päättyy / liikunta Museoiden ja kirjaston harkinnanvaraiset avustukset Syyslomatoiminnot / vko42 Hyvinvointisuunnitelma TA valtuustossa Talouden toteumatsekkaus / tehtäväalue Kohdeavustukset LTK / kulttuuri, nuoriso, liikunta Uudet taksat lautakuntaan Hyvinvointifoorumi Vuoden urheilu- ja nuorisotoimija / haku Kevätkauden ohjausten suunnittelu Tulospalkkatavoitteiden tsekkaus Ylöjärvi-lehti SITI-lehti TVO palvelusopimusneuvottelut Asiakastyytyväisyyskysely tehtynä viimeistään / 1 per tehtäväalue Talouden toteumatsekkaus / tehtäväalue Vuoden parhaiden palkitseminen / kulttuuri, nuoriso, liikunta Vapaa-aikapalvelujen kokonaissuunnitelma valmis VAP kehittämispäivä #2 16

Oheismateriaali nuoltk VAPAA-AIKAPALVELUJEN KOKONAISSUUNNITELMAN TOTEUMA 2011/ NUORISOPAVELUT

Oheismateriaali nuoltk VAPAA-AIKAPALVELUJEN KOKONAISSUUNNITELMAN TOTEUMA 2011/ NUORISOPAVELUT Oheismateriaali nuoltk 14.2.2012 7 VAPAA-AIKAPALVELUJEN KOKONAISSUUNNITELMAN TOTEUMA 2011/ NUORISOPAVELUT nuoltk 14.02.2012 1 Sisällysluettelo Toiminta-ajatus, visio ja arvot 3 Toimintaympäristön muutokset

Lisätiedot

Kirjastopalvelut. Toimintasuunnitelma 2016. Oheismateriaali vapaa-aikalautakunta 16.3.2016. www.ylojarvi.fi

Kirjastopalvelut. Toimintasuunnitelma 2016. Oheismateriaali vapaa-aikalautakunta 16.3.2016. www.ylojarvi.fi Kirjastopalvelut Toimintasuunnitelma 2016 Oheismateriaali vapaa-aikalautakunta 16.3.2016 www.ylojarvi.fi Kirjaston toiminta-ajatus Kirjasto on kaupungin peruspalvelua, joka edistää alueensa asukkaiden

Lisätiedot

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus YHTEENVETO

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus YHTEENVETO Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus YHTEENVETO 2013-2014 9.10.2014 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Pirkanmaan alueellisen terveyden edistämisen koordinaation painopisteet 2013 2016, Pirkanmaan

Lisätiedot

Länsi-Pohjan Ikäihminen toimijana-hankkeen aikataulu

Länsi-Pohjan Ikäihminen toimijana-hankkeen aikataulu Länsi-Pohjan Ikäihminen toimijana-hankkeen aikataulu (Alustava aikataulu, täydentyy sitä mukaa kun kuntien kanssa saadaan sovittua asioista) Hankeaika: 1.10.2013-31.10.2014 (+ 30.9.2013) Syyskuu Länsi-Pohjan

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunkiseutu 1. kuntajakoselvityksen aikataulu 2. Tavoitteet ja toimenpiteet. Selvitysryhmän kokous

Jyväskylän kaupunkiseutu 1. kuntajakoselvityksen aikataulu 2. Tavoitteet ja toimenpiteet. Selvitysryhmän kokous Jyväskylän kaupunkiseutu 1. kuntajakoselvityksen aikataulu 2. Tavoitteet ja toimenpiteet Selvitysryhmän kokous 11.3.2014 Selvitysprosessi ja aikataulu 2013 Elo-Joulukuu 2014 Tammi-Huhtikuu Syyskuu Joulukuu

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020

KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020 20.1.2012 Hannu Korhonen KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020 1 Maakuntaohjelma linjaa valintoja 1 VISIONA YKSILÖLÄHTÖINEN, YHTEISÖLLINEN JA ELÄMÄNMAKUINEN KESKI-SUOMI Hyvinvointi on keskeinen kilpailukykytekijä

Lisätiedot

Perusopetuksen laatukriteerityö Jyväskylässä. Perusopetuksen laatukriteerityö-seminaari Jyväskylä 9.5.2011 Tarja Tuomainen

Perusopetuksen laatukriteerityö Jyväskylässä. Perusopetuksen laatukriteerityö-seminaari Jyväskylä 9.5.2011 Tarja Tuomainen Perusopetuksen laatukriteerityö Jyväskylässä Perusopetuksen laatukriteerityö-seminaari Jyväskylä 9.5.2011 Tarja Tuomainen Perusopetuksen tulosalueen taustatietoja Perustehtävä: perusopetuslain mukaisen

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Hyvää huomenta ja tervetuloa

Hyvää huomenta ja tervetuloa Hyvää huomenta ja tervetuloa POP Oppilashuollon laadun ja palvelurakenteen kehittämisohjelma 20.5.2009 Ritva Järvinen Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen yksikön päällikkö Terveisiä Opetushallituksesta

Lisätiedot

Vuosikellot: kunnan talouden ja toiminnan suunnittelu ja hyvinvointikertomusprosessi Suvi Helanen, hankesuunnittelija, TerPS2

Vuosikellot: kunnan talouden ja toiminnan suunnittelu ja hyvinvointikertomusprosessi Suvi Helanen, hankesuunnittelija, TerPS2 Vuosikellot: kunnan talouden ja toiminnan suunnittelu ja hyvinvointikertomusprosessi Suvi Helanen, hankesuunnittelija, TerPS2 TerPS2 - SH - 2013-2014 1 Kuinka edetään Osio 1. Osio 2. Osio 3. taustoitusta,

Lisätiedot

Kuntajakoselvittämisen mahdollisuudet ja haasteet Kuntamarkkinat klo kh. 3.1.

Kuntajakoselvittämisen mahdollisuudet ja haasteet Kuntamarkkinat klo kh. 3.1. Kuntajakoselvittämisen mahdollisuudet ja haasteet Kuntamarkkinat 12.9. klo 13.00-13.45 kh. 3.1. Markus Pauni: Avaus (3 min) Kari Prättälä: Kuntajakoselvitykset kuntauudistuksessa (10 min) Markus Pauni:

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Vihdin kunnan johtamisjärjestelmän periaatteet sekä valtuuston koko

Vihdin kunnan johtamisjärjestelmän periaatteet sekä valtuuston koko Vihdin kunnan johtamisjärjestelmän periaatteet sekä valtuuston koko Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se toteaa lausuntonaan oikeusministeriölle, että Vihdin kunnanvaltuustoon valitaan vuoden

Lisätiedot

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Markus Pauni. Strateginen päämäärä. Kaupunkistrategian. Sivistystoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Markus Pauni. Strateginen päämäärä. Kaupunkistrategian. Sivistystoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle Elinvoimainen oppiva kaupunkiseutu tavoitteet Kulttuurin liikunnan edelläkävijyys Ohjelma fyysisten olosuhteiden kehittämiseksi nuorisotoimen lautakunnan liikuntalautakunnan toimialalla Järjestö- harrastustoiminnan

Lisätiedot

Vasutyöskentely Case Turku. AVI Vasupäivä

Vasutyöskentely Case Turku. AVI Vasupäivä Vasutyöskentely Case Turku AVI 24.11.2016 Vasupäivä Ulla Soukainen 2016 Hankesuunnitelma, aikataulutus, ohjausryhmä Hankkeen tavoitteena on laatia varhaiskasvatusta ohjaava asiakirja. Paikallisella tasolla

Lisätiedot

Matkalla uuteen maakuntaan

Matkalla uuteen maakuntaan 1 Matkalla uuteen maakuntaan LAPIN MAAKUNTAUUDISTUKSEN ESIVALMISTELUN OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Projektisuunnitelman toteutuminen ja tarkennukset Budjetti vuodelle 2017 ja muut rahoitushakemukset Valmistelutoimielin,

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun kunta- ja palvelurakennemuutosten selvitysvaiheen ICT tuki

Tampereen kaupunkiseudun kunta- ja palvelurakennemuutosten selvitysvaiheen ICT tuki Tampereen kaupunkiseudun kunta- ja palvelurakennemuutosten selvitysvaiheen ICT tuki Loppuraportti: ICT ympäristön yleiskuvaus ja kehitystarpeet Tampereen kaupunkiseudun 9 kuntaa (Hämeenkyrö, Kangasala,

Lisätiedot

Orimattilan varhaiskasvatuksen pedagogisten työtapojen kehittäminen varhaiskasvatussuunnitelman näkökulmasta. hanke

Orimattilan varhaiskasvatuksen pedagogisten työtapojen kehittäminen varhaiskasvatussuunnitelman näkökulmasta. hanke Orimattilan varhaiskasvatuksen pedagogisten työtapojen kehittäminen varhaiskasvatussuunnitelman näkökulmasta hanke 2016-2017 Hankkeen esittely 2.9.2016 Hanketyöryhmä Hanke pähkinänkuoressa Hankkeella tavoitellaan

Lisätiedot

Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus, opetus ja vapaa-ajanpalvelut. Ohjausryhmän seminaari

Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus, opetus ja vapaa-ajanpalvelut. Ohjausryhmän seminaari Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus, opetus ja vapaa-ajanpalvelut Ohjausryhmän seminaari 4.2.2014 Nykytilan kuvaus / Varhaiskasvatus Kunta Päivähoidossa olevien lasten määrä / Päiväkodit

Lisätiedot

Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso

Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso Kirsi Kohonen Suunnittelija Itä-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto, Kirsi Kohonen, OKT-vastuualue 5.9.2014

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

Liite 1. Nuorisotoimi 2015

Liite 1. Nuorisotoimi 2015 Nuorisolain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Näiden tavoitteiden

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan pöytäkirjan pitäjänä toimii sivistystoimenjohtajan määräämä henkilö.

Sivistyslautakunnan pöytäkirjan pitäjänä toimii sivistystoimenjohtajan määräämä henkilö. Heinolan kaupunki Kunnallinen johtosääntö III/SIV Sivistystoimi Kaupunginvaltuuston 11.11.2013 hyväksymä Kaupunginvaltuuston 17.2.2014 hyväksymä Kaupunginvaltuuston 24.8.2015 hyväksymä Sivistystoimen johtosääntö

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Seutuhallituksen kokous Seutusihteeri Pohjonen Vuoden 2016 toiminnan toteutuminen

Seutuhallituksen kokous Seutusihteeri Pohjonen Vuoden 2016 toiminnan toteutuminen 71 TALOUSARVIORAAMI VUODELLE 2017, EHDOTUS Seutusihteeri Pohjonen 28.4.2016 Seutuyhteistyön vuosisuunnittelua ohjaavat seutustrategia, rakennesuunnitelma 2040 ja MAL3-sopimus. Vuonna 2010 hyväksytty seutustrategia

Lisätiedot

HKL:n johtamisjärjestelmän uudistaminen

HKL:n johtamisjärjestelmän uudistaminen HKL:n johtamisjärjestelmän uudistaminen Suunnittelu & Valmistelu Toimeenpano Vakiinnuttaminen HKL johtoryhmä työpaja 13.5.2015 1 Uuden johtamisjärjestelmän suunnittelu ja valmistelu 1. Projektin tavoitteet,

Lisätiedot

Kuntalaisten osallistumis- ja palautekanavat. Ylöjärven kaupunki

Kuntalaisten osallistumis- ja palautekanavat. Ylöjärven kaupunki Kuntalaisten osallistumis- ja palautekanavat Osallisuus Edustuksellinen osallisuus Tieto-osallisuus Suora osallisuus Toimintaosallisuus 3 Edustuksellinen osallisuus Vaalit Kaupunginvaltuusto ja hallitus

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUIDEN TOIMIKUNNAN 1. KOKOUS. 9.2.2010 Lahti. nykytila, tavoitteet, palveluiden kuvaus

SIVISTYSPALVELUIDEN TOIMIKUNNAN 1. KOKOUS. 9.2.2010 Lahti. nykytila, tavoitteet, palveluiden kuvaus SIVISTYSPALVELUIDEN TOIMIKUNNAN 1. KOKOUS 9.2.2010 Lahti Selvittäjän toiveet toimikunnalle: A. Tiivis informaatio: nykytila, tavoitteet, palveluiden kuvaus B. Rajaus muihin toimikuntiin C. Aikataulu: Mitä

Lisätiedot

Talousarvion 2016 laadintaohjeen liite 1. Kuntalainen ja asiakas. Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide

Talousarvion 2016 laadintaohjeen liite 1. Kuntalainen ja asiakas. Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide Hyvinvoiva kuntalainen Ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palveluiden kehittäminen Varhaisen puuttumisen resurssien kohdentaminen ja palveluiden kehittäminen poikkihallinnollisesti 1. Liikuntapalveluissa

Lisätiedot

Jaoston esittelijästä ja tämän sijaisesta päättää lautakunta.

Jaoston esittelijästä ja tämän sijaisesta päättää lautakunta. Hyvinvoinnin toimiala kahden lautakunnan malli (muutokset luonnoksen pykäliin 12 16 ja 40). 5 Luku. Hyvinvoinnin toimiala 12 Kasvatus- ja opetuslautakunta ja sen jaosto Kasvatus- ja opetuslautakunnassa

Lisätiedot

Peruspalveluiden arvioinnista , Helsinki Kirsi Kaunisharju

Peruspalveluiden arvioinnista , Helsinki Kirsi Kaunisharju Peruspalveluiden arvioinnista Vauhtia kulttuuriin! 12.1.2012, Helsinki Kirsi Kaunisharju Peruspalveluiden arviointi Peruspalveluiden arviointi on aluehallintovirastoista annetun lain (896/2009) 4 :n 2

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen.

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. I luku Tehtäväalue 1 Tehtäväalue Sivistystoimen toimialan tehtävänä

Lisätiedot

KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT

KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT Toiminta-ajatus Uudenkaupungin kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalvelun yksiköt tuottavat kuntalaisille hyvinvointia lisääviä ja tukevia palveluita. Ne tarjoavat

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma v. 2016/ Nuorisopalvelut

Toimintasuunnitelma v. 2016/ Nuorisopalvelut Toimintasuunnitelma v. 2016/ Nuorisopalvelut Tehtävä, työmuodot, arvot ja henkilöstö Ylöjärven nuorisopalveluiden tehtävä on suunnitella, kehittää ja tuottaa ylöjärveläisille nuorille matalan kynnyksen

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LUKU...2 TOIMINNAN YLEISET PERUSTEET...2 1 Toiminta-ajatus...2 2 LUKU...2 ORGANISAATIO...2 2 Lautakunnat...2 3 Lautakunnan kokoonpano...3

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIPALVELUIDEN TYÖRYHMÄN RAPORTTI VARHAISKASVATUKSEN PALVELURAKENNE

OPETUS- JA KULTTUURIPALVELUIDEN TYÖRYHMÄN RAPORTTI VARHAISKASVATUKSEN PALVELURAKENNE 1 Jyväskylän erityinen kuntajakoselvitys OPETUS- JA KULTTUURIPALVELUIDEN TYÖRYHMÄN RAPORTTI 1. PALVELUIDEN NYKYTILAN KUVAUS Varhaiskasvatus Varhaiskasvatuksen hallinnollinen järjestämistapa vaihtelee kunnittain.

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 117 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 14 1.1.2013

Lisätiedot

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia.

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia. Outokummun kaupunki Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 1 5.6 Tulosalue: Sivistyspalvelut Toimielin: Sivistyslautakunta Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Toiminta-ajatus: Visio: Toiminta: Strategiset

Lisätiedot

VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2014

VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2014 VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2014 Päävastuualueen johtajan katsaus Vapaa-aikapalveluiden toimintotasoiset sitovuustasot ovat vapaa-aikapalveluiden hallinto, kirjastopalvelut, kulttuuripalvelut,

Lisätiedot

Palveluverkkotyö Jyväskylässä

Palveluverkkotyö Jyväskylässä Palveluverkkotyö Jyväskylässä Erityinen kuntajakoselvitys Selvitystyöryhmä 29.10.2013 Risto Kortelainen muutosjohtaja risto.kortelainen@jkl.fi 30.10.2013 1 Palveluverkkosuunnittelun lähtökohdat Kokonaisvaltainen

Lisätiedot

OPPILASKUNTAKANSIO. www.sastamalannuoret.fi 2015-2016. SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi

OPPILASKUNTAKANSIO. www.sastamalannuoret.fi 2015-2016. SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi OPPILASKUNTAKANSIO www.sastamalannuoret.fi 2015-2016 SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi Sisällys OSALLISUUS JA VAIKUTTAMINEN... 2 Yhteisökasvatuksen ja osallisuuden periaatteet... 2 Oppilaskuntaosallisuus...

Lisätiedot

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU Sopimuksen tausta Päijät-Hämeen seudullisen kehittämisyhtiörakenteen muuttuminen 1.1.2013 aiheuttaa muutoksia myös Seudullisten yrityspalvelujen

Lisätiedot

Vuosikello Kotihoito. Perusturvakuntayhtymä Akseli

Vuosikello Kotihoito. Perusturvakuntayhtymä Akseli Vuosikello Kotihoito Kuntayhtymätason/ikäihmisten linjan vuosikello Tammikuu Heinäkuu Helmikuu Tilinpäätös Elokuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Vko 15 Rava poikkileikkaustutkimus/ Ympärivrk. hoito

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 6/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 6/ Aika: klo 9 11.00 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A 2. krs. Osallistujat: Lauri Savisaari tilaajapäällikkö Tampere pj. Toimi Jaatinen tuotantojohtaja Tampere Sami Yli Pihlaja vapaa aikajohtaja

Lisätiedot

Kulttuuripalvelut kuntarakenteen muutoksissa, pienten kuntien näkökulma

Kulttuuripalvelut kuntarakenteen muutoksissa, pienten kuntien näkökulma Kulttuuripalvelut kuntarakenteen muutoksissa, pienten kuntien näkökulma Suomen musiikkioppilaitosten liiton syyspäivät 13.11.2013. Kuhmo Heli Talvitie Kulttuuriteemaryhmä, Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä

Lisätiedot

Sähköinen hyvinvointikertomus. Erityisasiantuntija Anne Sormunen

Sähköinen hyvinvointikertomus. Erityisasiantuntija Anne Sormunen Sähköinen hyvinvointikertomus Erityisasiantuntija Anne Sormunen 1 = Tiedolla johtamisen tiimityöväline kuntalaisen hyvinvointi ja kokemus palveluiden toimivuus ja prosessit elinvoima, rakenne ja talous

Lisätiedot

Sivistyslautakunta Vastuualueiden toimintasuunnitelmat / KeSut 2016

Sivistyslautakunta Vastuualueiden toimintasuunnitelmat / KeSut 2016 Oheismateriaali / sivltk 19.1.2016 7 Sivistyslautakunta Vastuualueiden toimintasuunnitelmat / KeSut 2016 Sivistysjohtaja Matti Hursti 1.12.2015, päivitetty 12.1.2016 Lähtökohta KeSuun: Toimintaympäristön

Lisätiedot

Urheiluakatemioiden ja valmennuskeskusten yhteinen toimintasuunnitelma

Urheiluakatemioiden ja valmennuskeskusten yhteinen toimintasuunnitelma Urheiluakatemioiden ja valmennuskeskusten yhteinen toimintasuunnitelma Valitut akatemiat ja valmennuskeskukset muodostavat kokonaisuuden ja toimivat yhteisen toimintasuunnitelman ja resurssin alaisuudessa.

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Keski-Suomen liiton maakuntavaltuustoseminaari Kati Hokkanen STM Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUSOSA Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma Palvelualueen perustiedot Palvelualue ja vastuuhenkilö

KÄYTTÖTALOUSOSA Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma Palvelualueen perustiedot Palvelualue ja vastuuhenkilö LIITE 1: perustiedot KÄYTTÖTALOUSOSA Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 perustiedot Palvelualue ja vastuuhenkilö Tekniset palvelut Markus Kannala arvot visio toiminta-ajatus Asiakaslähtöisyys,

Lisätiedot

Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki / Kirjastopalvelujen näkökulma

Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki / Kirjastopalvelujen näkökulma Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki / näkökulma Vetovoimainen kaupunki - Liikunnan ja kulttuurin tarjonta - Aktiivinen kaupunkielämä - Kehittyvä kaupunkikeskus - Liikunnan ja kulttuurin näkyvyys

Lisätiedot

37 LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA 13.6.2013

37 LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA 13.6.2013 Nuorisopalvelujen tulosyksikön vuoden 2014 talousarvion sekä vuosien 2015-2016 taloussuunnitelman kehykseen vaikuttavia kasvupaineita: Käyttötalous euroa /vuosi Vuosi 2014 Välttämättömät Palkankorotusvaraus

Lisätiedot

KOULUMATKATUKI TAMMIKUUSSA 2003

KOULUMATKATUKI TAMMIKUUSSA 2003 Tiedustelut Timo Partio, puh. 020 434 1382 s-posti timo.partio@kela.fi KOULUMATKATUKI TAMMIKUUSSA 2003 Kaikki Tuki maksun vastaanottajan mukaan, 1 000 euroa 2003 Tammikuu 23 555 2 008 1 156 35 374 23 419

Lisätiedot

PoSoTe hanke II vaihe. Valmistelutehtävät Valmistelun linjaukset ja periaatteet Valmistelutyön organisointi Aikataulu

PoSoTe hanke II vaihe. Valmistelutehtävät Valmistelun linjaukset ja periaatteet Valmistelutyön organisointi Aikataulu PoSoTe hanke II vaihe Valmistelutehtävät Valmistelun linjaukset ja periaatteet Valmistelutyön organisointi Aikataulu Valmistelua ohjaava rakenne Maakuntauudistuksen valmistelu / PoSoTe Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

Porin seudun kuntarakenneselvitys

Porin seudun kuntarakenneselvitys Porin seudun kuntarakenneselvitys Poliittisen ohjausryhmän kokous 25.9.2013 Kehitysjohtaja Jarmo Asikainen FCG Konsultointi Oy 26.9.2013 Page 1 Merikarvia Siikainen Pomarkku Pori Lavia Ulvila Luvia Nakkila

Lisätiedot

JELPPIVERKKO MAHDOLLISUUS YLIKUNNALLISEEN NUORISOTYÖHÖN

JELPPIVERKKO MAHDOLLISUUS YLIKUNNALLISEEN NUORISOTYÖHÖN VERKKO MAHDOLLISUUS YLIKUNNALLISEEN NUORISOTYÖHÖN H E L I S O M E R O, K O O R D I N A A T T O R I J E L P P I V E R K K O - N U O R T E N A K T I V O I N T I P A L V E L U VERKKO NUORTEN AKTIVOITIPALVELU

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysryhmä

Sosiaali- ja terveysryhmä Porin seudun kuntarakenneuudistus TOIMEKSIANTO: Sosiaali- ja terveysryhmä Johtopäätökset sosiaali- ja terveyspalveluiden nykytilan arvioinnista Sosiaalipalvelujen visio ja tavoitteet uudessa kunnassa Sosiaali-

Lisätiedot

5 Luku. Hyvinvoinnin toimiala

5 Luku. Hyvinvoinnin toimiala 5 Luku. Hyvinvoinnin toimiala 12 Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta ja sen jaosto Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnassa on kaupunginvaltuuston toimikaudekseen valitsemat yksitoista (11) jäsentä

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

Maankäyttö, asuminen ja liikenne kuntajakoselvitysalueella

Maankäyttö, asuminen ja liikenne kuntajakoselvitysalueella Maankäyttö, asuminen ja liikenne kuntajakoselvitysalueella Jyväskylän kaupunkiseudun erityisen kuntajakoselvitys Kuntajakoselvittäjät Jarmo Asikainen, Paavo Kaitokari ja Jouko Luukkonen Sähköposti: etunimi.sukunimi@vm.fi

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU ILMASTOVERKOSTON KUNTAEDUSTAJAT MUISTIO 7/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU ILMASTOVERKOSTON KUNTAEDUSTAJAT MUISTIO 7/ Aika: Keskiviikko 23.11.2016 klo 13:00-14:25 Paikka: Tampereen kaupunkiseutu, kokouskeskus Pellava, kokoustila Liekki, Kelloportinkatu 1 B, Tampere Osallistujat: Anttonen Kaisu ympäristöjohtaja Tampere,

Lisätiedot

Johtamisen kehittäminen koko toimialalle jatkuu. Kehittämisessä huomioidaan henkilöstövaihdokset.

Johtamisen kehittäminen koko toimialalle jatkuu. Kehittämisessä huomioidaan henkilöstövaihdokset. Sivistyslautakunta Toiminta-ajatus Padasjoen kunta tuottaa laadukkaita sivistystoimen peruspalveluita. Tavoitteena on kasvattaa lapsia ja nuoria vastuuntuntoiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä tukea kaikkia

Lisätiedot

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 1 ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 HYVÄKSYTTY OHJAUSRYHMÄSSÄ 9.12.2014 teemu.japisson@valo.fi www.sport.fi 2 Jatkossa samat toiminnot tarjolla koko maassa Neljä toiminnan osa-aluetta: menestyvä lisää

Lisätiedot

Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013

Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013 Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013 Kaupunkistrategian lähtökohtia 1. Kaupunkistrategia = Oulun kaupungin strategia (ei vain kaupunkiorganisaation strategia) Kuntalaiset aktiivisina

Lisätiedot

Hämeenlinnan seudun seutuyhteistyö Hattula, Hämeenlinna, Janakkala, Kalvola, Lammi, Renko ja Tuulos

Hämeenlinnan seudun seutuyhteistyö Hattula, Hämeenlinna, Janakkala, Kalvola, Lammi, Renko ja Tuulos Hämeenlinnan seudun seutuyhteistyö Hattula, Hämeenlinna, Janakkala, Kalvola, Lammi, Renko ja Tuulos Kaupunkiseutupalautetilaisuus 3.4. Messukeskus Kehittämispäällikkö Aija Tuimala PARAS -valmistelu Hämeenlinnan

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2016 ALKAEN

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2016 ALKAEN HYVINKÄÄN KAUPUNGIN LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2016 ALKAEN Hyväksytty kulttuuri- ja vapaaaikalautakunnassa 13.12.2012 86 SISÄLLYSLUETTELO LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ

Lisätiedot

300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. %

300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. % 300 Sivistystoimen hallinto Toimintakulut -81526-8888 -72638 10,9 Henkilöstökulut -26726-5596 -21130 20,9 Palkat ja palkkiot -18800-3628 -15172 19,3 Henkilösivukulut -7926-1968 -5958 24,8 Eläkekulut -7160-1795

Lisätiedot

Pirkanmaan sote- ja maakuntauudistus

Pirkanmaan sote- ja maakuntauudistus Pirkanmaan sote- ja maakuntauudistus Muut tiedotettavat ajankohtaiset asiat Sote projektiryhmä 13.12.2016 Ajankohtaista Esivalmistelun johtoryhmä ja hallitus odottavat seuraaviin kokouksiin teemaryhmien

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunginkirjaston tuotteistaminen

Hämeenlinnan kaupunginkirjaston tuotteistaminen Hämeenlinnan kaupunginkirjaston tuotteistaminen Irmeli Isokivijärvi Palvelupäällikkö Hämeenlinnan kaupunginkirjasto Hämeen maakuntakirjasto 25.3.2011 Kuntaliitoksen myötä kaupunki siirtyi tilaaja-tuottaja

Lisätiedot

Vieraiden kielten opetuksen kehittäminen

Vieraiden kielten opetuksen kehittäminen Vieraiden kielten opetuksen kehittäminen Opetuksen tilanne ja valtionavustuksen hakeminen Anna-Kaisa Mustaparta Tiedotukset lääneittäin 19.- 28.1.09 www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla Vieraiden

Lisätiedot

Alueellisen osallistumisen ja demokratian vaihtoehdot Esitys Mikkelin, Suomenniemen ja Ristiinan valtuustojen yhteisseminaarissa 1.2.

Alueellisen osallistumisen ja demokratian vaihtoehdot Esitys Mikkelin, Suomenniemen ja Ristiinan valtuustojen yhteisseminaarissa 1.2. Alueellisen osallistumisen ja demokratian vaihtoehdot Esitys Mikkelin, Suomenniemen ja Ristiinan valtuustojen yhteisseminaarissa 1.2.2012 Sisältö Kuntalaisten osallisuus: lähidemokratia ja kuntapalvelut

Lisätiedot

Kieliohjelman päivityksen valmistuminen Kielikylpyopetuksen kehittämissuunnitelma Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus

Kieliohjelman päivityksen valmistuminen Kielikylpyopetuksen kehittämissuunnitelma Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu kriittinen tavoitteet ja hankkeet Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus Monikulttuurisuuden edistäminen ja hyödyntäminen Monikulttuurisuusohjelman

Lisätiedot

Saamenkieliset palvelut osana sote valmistelua Lapissa

Saamenkieliset palvelut osana sote valmistelua Lapissa Saamenkieliset palvelut osana sote valmistelua Lapissa Taru Ijäs Kallio Perusterveydenhuollon yksikkö, LSHP Perusterveydenhuollon yksikkö 1 LAPIN SOTE TUOTANTOALUEEN ASIAKASPROSESSEJA VALMISTELEVIEN TYÖRYHMIEN

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikallisen työn johtaminen Kuopiossa

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikallisen työn johtaminen Kuopiossa Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikallisen työn johtaminen Kuopiossa Torstai 10.11.2016 Muotoiluakatemia Piispankatu 8 70100 Kuopio Jaana Lappalainen Palvelupäällikkö Kasvun ja oppimisen palvelualue

Lisätiedot

Hiihtomuseon auditorio Anjariitta Carlson

Hiihtomuseon auditorio Anjariitta Carlson Hiihtomuseon auditorio 6.5.2013 Anjariitta Carlson Yhteistoimintasopimuksen (2013-2016) tarkoitus: kehittää kunnallisia sivistyspalveluita yhteistyössä, ennakoiden ja osaamisresurssia jakamalla yhteneväisen

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VAPAA-AIKAPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Voimaantulo: Muutettu ,voimaantulo 1.1.

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VAPAA-AIKAPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Voimaantulo: Muutettu ,voimaantulo 1.1. KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VAPAA-AIKAPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 12.3.2012 Voimaantulo:1.1.2013 Muutettu 10.12.2012,voimaantulo 1.1.2013 2 Sisällysluettelo 1. LUKU VAPAA-AIKALAUTAKUNTA...

Lisätiedot

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020 Kasva urheilijaksi tilaisuus 2.2.2016 Jukka Karvinen Liikunnallisen elämäntavat

Lisätiedot

RAUMAN TARINA alkaa! Johdatus strategiatyöhön eli Rauman tulevaisuuden tarinaan

RAUMAN TARINA alkaa! Johdatus strategiatyöhön eli Rauman tulevaisuuden tarinaan RAUMAN TARINA alkaa! Johdatus strategiatyöhön eli Rauman tulevaisuuden tarinaan Koko kaupunki mukaan Rauman tulevaisuuden tarinaan Tavoitteena Kehittää Raumaa asukkaiden, yritysten, yhteisöjen ja kaupunkiorganisaation

Lisätiedot

Vaikuta ja vaikutu - digikansalainen tänään ja huomenna seminaari Yritys opiskelun tukena

Vaikuta ja vaikutu - digikansalainen tänään ja huomenna seminaari Yritys opiskelun tukena Vaikuta ja vaikutu - digikansalainen tänään ja huomenna seminaari Yritys opiskelun tukena Pertti Parpala Ritaharjun monitoimitalo, Oulu HANKESUUNNITELMASSA Eri käyttäjätahojen toiminnassa ja tilojen käytössä

Lisätiedot

Aluelautakuntien tehtävät

Aluelautakuntien tehtävät Aluelautakuntien tehtävät 28.11.2012 Palveluiden järjestäminen Hallinto- ja johtosäännön mukaisesti Lautakuntien yleiset tehtävät ja lautakuntien yleinen ratkaisuvalta Kullekin lautakunnalle erikseen määritellyt

Lisätiedot

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa Kaikille oikeus terveelliseen ja turvalliseen elämään Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen lähtökohtana ovat

Lisätiedot

OTE PÖYTÄKIRJASTA. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutumisen seuranta

OTE PÖYTÄKIRJASTA. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutumisen seuranta 1 Sivistyslautakunta 48 27.08.2015 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutumisen seuranta SIVIS 48 Lastensuojelulaki (417/2007) astui voimaan 1.1.2008. Laissa todetaan, että kunnan tai useamman

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 Liitenro1 Kh250 Kv79 Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2020 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline,

Lisätiedot

Case: Hyvinvointikertomus ja kirjastot. Tietojohtaminen kirjastossa-koulutuspäivät Johanna Selkee Suomen Kuntaliitto

Case: Hyvinvointikertomus ja kirjastot. Tietojohtaminen kirjastossa-koulutuspäivät Johanna Selkee Suomen Kuntaliitto Case: Hyvinvointikertomus ja kirjastot Tietojohtaminen kirjastossa-koulutuspäivät 7.11.2016 Johanna Selkee Suomen Kuntaliitto Hyvinvoinnin ja elinvoiman edistäminen Kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia

Lisätiedot

Tp 2010 Ta 2011 Käyttö 1-6/10 Käyttö 1-6/11 Käyttö-% Menot 25,1 30,6 15,7 12,0 39,1 Tulot Netto 25,1 30,6 15,7 12,0 39,1

Tp 2010 Ta 2011 Käyttö 1-6/10 Käyttö 1-6/11 Käyttö-% Menot 25,1 30,6 15,7 12,0 39,1 Tulot Netto 25,1 30,6 15,7 12,0 39,1 SIVISTYSPALVELUT 310 Sivistyslautakunta Sivistyspalvelujen vastuualueet ovat esi- ja perusopetus kansalaisopisto musiikkiopisto kirjastopalvelut nuorisotyö museo muu kulttuuritoiminta liikuntapalvelut

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot

Pirkanmaan alueellinen. hyvinvointikertomus Lausuntopyynnön esittelyn tueksi

Pirkanmaan alueellinen. hyvinvointikertomus Lausuntopyynnön esittelyn tueksi Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2017 2020 Lausuntopyynnön esittelyn tueksi TAVOITE: TERVEYSEROJEN KAVENTAMINEN Linjaa terveyden edistämisen alueellisen koordinaation painopisteet Pirkanmaalla

Lisätiedot

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op)

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 15.1.2014 31.5.2015 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi 2 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN

Lisätiedot

YLEISÖTILAISUUS KLO 18-20

YLEISÖTILAISUUS KLO 18-20 KUNTAJAKOSELVITYKSEN YLEISÖTILAISUUS KLO 18-20 Seuraavat yleisötilaisuudet 14.11. klo 18.00 ja 18.12. klo 18.00 Seuraa ja anna palautetta www.jyvaskylanseutu.fi/kuntajako Materiaalia lisätään koko ajan

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Opetuksen järjestäjän taso, kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Opetuksen järjestäjän taso, kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Opetuksen järjestäjän taso, kevät 2015 Sivistystoimiala 13.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Opetuksen järjestäjän tasolla kyselyyn

Lisätiedot

Turun seudun kuntien liikuntastrategia

Turun seudun kuntien liikuntastrategia Rajattomasti Liikuntaa Turun Seudulla 2011-12 Turun seudun kuntien liikuntastrategia Väliraportti liikunnan seutuyhteistyöstä 2012 Projektipäällikkö Reijo Hakorinta 14.3.2011 31.12.2012 Turun seudun kuntien

Lisätiedot

Huomispäivän kuntatekniikka Haasteita ja ratkaisuja. Pekka Malinen INFRA 13 Helsinki 5.3.2013

Huomispäivän kuntatekniikka Haasteita ja ratkaisuja. Pekka Malinen INFRA 13 Helsinki 5.3.2013 Huomispäivän kuntatekniikka Haasteita ja ratkaisuja Pekka Malinen INFRA 13 Helsinki 5.3.2013 Teknistä sektoria koskevia haasteita ja muutospaineita 18 kaupungin haastattelut (Kupera projekti 2009-2010):

Lisätiedot

HOLLOLAN KUNTASTRATEGIA

HOLLOLAN KUNTASTRATEGIA HOLLOLAN KUNTASTRATEGIA SWOT-ANALYYSI VAHVUUDET Sijainti ja yhteydet Viihtyisä asuin- ja elinympäristö Asumisen ja asuinympäristön monipuoliset vaihtoehdot Vahva kulttuuriperintö Nopea reagointi Päätöksentekokyky

Lisätiedot

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020 IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI Strategia 2020 SWOT-ANALYYSI Vahvuudet Luonto, maisema, ympäristö Vahva koulutustarjonta Monipuolinen elinkeinorakenne Väestön ikärakenne Harrastusmahdollisuudet Heikkoudet Sijainti

Lisätiedot