VAPAA-AIKAPALVELUJEN KOKONAISSUUNNITELMA 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VAPAA-AIKAPALVELUJEN KOKONAISSUUNNITELMA 2014"

Transkriptio

1 VAPAA-AIKAPALVELUJEN KOKONAISSUUNNITELMA 2014 VAPLTK

2 Sisällysluettelo Toiminta-ajatus, visio ja arvot 3 Toimintaympäristön muutokset 4 SWOT-analyysi 6 Painopistealueet 7 Seutuyhteistyön organisoituminen 10 Vastuualueen ostopalvelut ja 3. sektorin tuottamat palvelut 12 Vapaa-aikapalvelujen kokouskäytännöt 13 Vapaa-aikapalvelujen vuosikello...14 Kirjastopalvelujen ydinprosessi.. 16 Kulttuuripalvelujen ydinprosessi...17 Nuorisopalvelujen ydinprosessi Liikuntapalvelujen ydinprosessi Musiikkikoulutuksen ydinprosessi

3 Toiminta-ajatus: Vapaa-aikapalvelujen tehtävänä on a) järjestää b) luoda edellytyksiä c) tuottaa ajanmukaiset sekä kehittyvät liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, kirjasto- ja musiikkikoulutuspalvelut. Palvelujen keskeisenä päämääränä on taata sivistyksellinen ja kulttuurinen hyvinvointi sekä hyvä fyysinen toimintakyky. Visio: Vetovoimaisilla vapaa-aikapalveluilla Ylöjärvi profiloituu kaupunkiseudun dynaamisimmaksi kunnaksi. Arvot: Luovuus Etsimme parhaat ratkaisut palvelujen järjestämiseen ennakkoluulottomasti ja innovatiivisesti. Turvallisuus Keskitymme palvelujen turvallisuuteen asiakkaan näkökulmasta. Tasapuolisuus Palvelumme ovat tasapuolisesti saavutettavissa oikeudenmukaisuuden periaatetta noudattaen. Ajankohtaisuus 3

4 Vastaamme olemassa olevaan kysyntään ja ennakoimme palvelutarpeiden muutokset. Ylöjärveläisyys Olemme ylpeitä kaupunkimme ominaispiirteistä ja luomme palvelut ensisijaisesti paikallista kysyntää vastaaviksi. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET Kaupungin tulevaisuutta koskevien valintojen perustaksi on ensiarvoisen tärkeää muodostaa käsitys sekä menneisyydessä toteutuneista että tulevaisuudessa ennakoitavissa olevista kehityssuunnista. Kaupungin strategiatyön perustaksi laadittiin kaupungin toimintaympäristöanalyysi, jossa sekä kaupungin menneisyyttä, nykytilaa että tulevaisuutta tarkasteltiin seuraavista, kaupungin kannalta keskeisistä näkökulmista:?? Väestökehitys ja palvelutarve?? Kuntatalous ja kaupungin henkilöstö?? Seutu-, kunta- ja yhdyskuntarakenne?? Elinkeinot ja työllisyys?? Kunnallinen demokratia ja päätöksenteko Toimintaympäristöanalyysin lopputuloksena strategia-asiakirjaan tiivistettiin seuraavat, kaupungin tulevaisuuden kannalta keskeisimmät muutoshaasteet. Haasteet esitetään niin, että vapaa-aikapalvelujen näkökulma on sisennettynä oikealla.?? Ylöjärvi kasvaa voimakkaasti osana Tampereen kaupunkiseutua. Kaupungin asukasluvun ennakoidaan kasvavan lähes 6 000:lla vuoteen 2020 mennessä. VAP: Väestönkasvu tuo palvelujen järjestämiselle paineita, koska resurssit eivät kasva samassa suhteessa tai jopa pienenevät. Toiminnan sisäinen tehostaminen, seudullisten ratkaisujen selvittäminen ja resurssien alueellinen kohdentaminen ovat välttämättömiä asioita palvelutason pitämiseksi samantasoisena.?? Kaupungin väestörakenne muuttuu ja palvelutarpeet kasvavat. Nuorimpien ja toisaalta kaikkein varttuneimpien kaupunkilaisten suhteellinen osuus kasvaa huomattavasti työikäisen väestön osuutta nopeammin ja kaupungin väestöllinen huoltosuhde heikkenee. VAP: Palvelutarpeisiin vaikuttavat mm. väestönkasvu, väestörakenne, kaupunkirakenteen kehittyminen ja yhteiskunnallinen kehitys. Vapaa-aikapalvelujen henkilöstön avainhenkilöiden tulee kyetä ennakoimaan tulevat muutokset ja sovittamaan palvelut asiakkaiden tarpeista lähteväksi. Alueelliset ominaispiirteet tulee selvittää palveluverkkotarkastelun yhteydessä. 4

5 ?? Kaupungin taloudellinen asema kiristyy. Kaupungin palveluiden rahoituspohja heikkenee lähitulevaisuudessa huoltosuhteen kehityksen ja taloustaantuman mahdollisten pysyväisvaikutusten seurauksena. VAP: Talouden tasapainotusohjelma ja voimakkaana jatkuva väestönkasvu pakottavat toiminnan tehostamiseen. Tämä on sisäisestä kehittämisestä syntyvä tapa säilyttää nykyinen palvelutaso ja verkko. Joistakin palveluista on silti pakko luopua tai nostaa omavastuuosuus kaikki kulut kattavaksi.?? Kaupungin henkilöstö ikääntyy nopeasti ja kaupungin rekrytointihaasteet kasvavat. Lähes puolet kaupungin henkilöstöstä saavuttaa laskennallisen eläkeikänsä vuoteen 2020 mennessä. VAP: Vapaa-aikapalvelujen palkkataso tulee saada seudullisesti kilpailukykyiseksi, jotta tulevaisuuden rekrytointihaasteisiin kyetään vastaamaan. Suuri henkilöstön läpivirtaus ja pitkät rekrytointiajat hankaloittavat työn pitkäjänteistä kehittämistä ja korkean palvelutason ylläpitämistä.?? Paineet kaupungin palvelutoiminnan ja sen johtamisen uudistamiseksi kasvavat. Demokratiaa ja kaupungin toiminnan tuottavuutta vahvistetaan kehittämällä kaupungin päätöksentekoa ja palveluja sekä kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. VAP: Asiakaslähtöisyys tulee lisääntymään palveluprosessien kehittämisessä. Palveluprosessien mallintamisella pyritään asiakasnäkökulman parempaan huomioimiseen. Kuntalaisten osallistumismahdollisuuksia kehitetään asiakkaiden ja sidosryhmien osalta mm. asukaslautakunnan toimesta. Nuorisoedustajiston toiminta on vakiintunut ja laajentunut. Kuntapalvelujen jatkuva tuotteistus ja niihin liittyvät laatu- ja tehokkuusmittarit vastaavat osaltaan uudistamisen vaatimuksiin. 5

6 SWOT analyysi toimintaympäristön muutoksesta Vapaa-aikapalvelut 5/2013 Vahvuudet: - palvelujen alueellinen vaikuttavuus -osa menestyvää kaupunkiseutua -nuorten osallisuus -nuoriso- ja kirjastopalvelujen tilojen laatu ja määrä -osaava hlökunta ja sen saatavuus -luonto-olosuhteet -olemassa olevat ulkoilumahdollisuudet -kirjastopalvelujen kustannustehokkuus Heikkoudet: -toimialan näkyminen kaupunkistrategiassa -kaikkien käyttäjäryhmien huomioiminen suunnittelussa -tiettyjen harrasteiden heikko asema (esim. tilat tai järjestäjien puute) -puuttuva leiritoimintakeskus -kulttuuripalveluiden ja musiikkiopiston puuttuvat tilat (mm. kulttuuritalo, räikkä, museon varastotilat) -sisäliikuntatilojen määrä suhteessa kysyntään -osaston sisäinen yhteistyö -kolmas sektori Mahdollisuudet: -sisäinen hallintokuntien välinen yhteistyö, toimivat yhteistyöryhmät (pl. tekninen) -nettobudjetointi ja tulospalkkaus -positiivisten yhteiskunnallisten vaikutusten Uhat: -palvelutuotannon resurssien riittämättömyys väestönkasvun ja laajan maantieteellisen alueen palvelutarpeiden täyttämiseen. -yksipuolinen väestörakenne -sisäinen laskutus, joustamattomuus, sisäiset 6

7 todentaminen -seurayhteistyön kartoitus -liikuntapalvelujen auditointi työtilaukset, tukipalvelujen hajauttaminen -tulospalkkaus -tavaraliikenteen läntinen oikoratalinjaus -jatkuva henkilöstökoulutus -seutuyhteistyö -osaston sisäisen laskutuksen ja pyrokratian minimoiminen -yhdistysten ja kaupungin välinen yhteistyö -olemassa olevien tilojen sisäinen yhteiskäyttö PAINOPISTEALUEET 2014 Kirjastopalvelut: Lasten- ja nuorten kirjastopalvelut: Kirjastopalvelut tukevat osaltaan lasten ja nuorten oppimista ja hyvinvointia sekä antavat turvallisia polkuja kulttuuriin, elämyksiin ja seikkailuihin eri aineistojen maailmassa. Toimintamuotoja ovat tiedonhallinnan ja kirjastonkäytön opetus, kirjavinkkaus sekä satutunnit ja lasten kirjastotapahtumat. Kirjastoautolla on pysäkit 10 koululla ja 19 päiväkodilla. Pääkirjasto Leija ja Vuorentaustan koulu ovat mukana kansallisessa Lukuinto -hankkeessa. Lasten ja nuorten lukuinnon lisäämiseksi kirjasto on hakenut projektirahaa OKM:ltä laajamittaisen kirjavinkkauksen järjestämiseksi. Vuoden lopulla 2013 järjestettiin kahdeksannen luokan oppilaille kysely kirjaston palveluista. Tulosten perusteella päätettiin hakea OKM:ltä projektirahaa pelihuoneen toteuttamiseksi pääkirjasto Leijaan. Konsolipelejä hankitaan lainattavaksi ja tarkoituksena on myös järjestää nuorille suunnattuja pelitapahtumia kirjastossa. Verkkopalvelut ja digitointi: Ylöjärven kaupunginkirjasto osallistuu verkkokirjaston sisältöjen tuottamiseen yhdessä muiden PIKI-kirjastojen kanssa. Asiakkaita opastetaan verkkokirjaston käyttöön ja aikuisryhmille järjestetään opastusta verkkoasioinnissa ja tiedonhallinnassa. Pääkirjastossa on asiakkaiden käytössä laitteet videoiden, valokuvien, negatiivien, diojen ja c-kasettien digitointiin. Laitteistoa täydennettiin vuoden 2013 lopussa 8 mm videokameralla, joten nyt onnistuu myös 7

8 video8, Hi8 ja Digital8 -nauhojen digitointi. Lähikirjastoissa on videoiden digitointia varten dvd/vhs-laite. Kirjastojen henkilökunta opastaa digitoinnissa tarpeen mukaan. Viljakkalan kirjaston palvelumuotoilu: Lähikirjaston aukioloaikaa lisätään laite- ja kulunvalvontainvestoinnilla. Normaalien aukioloaikojen lisäksi kirjasto tulee olemaan auki myös iltaisin ja viikonloppuisin. Viljakkalan kirjaston asiakkaille järjestetään kohdennettu kysely palvelujen ja normaalien aukioloaikojen optimaaliseksi kohdentamiseksi. Kulttuuripalvelut: Kuntien kulttuuriyhteistyön kehittäminen Länsi-Pirkanmaalla hanke: Ylöjärven kaupungin koordinoiman ja Pirkanmaan liiton rahoittaman EAKR-hankeen tarkoituksena on kehittää toimintamalli kolmen kunnan (Hämeenkyrö, Nokia, Ylöjärvi) kulttuuriyhteistyön pohjaksi. Kulttuuriyhteistyön teemana on Taide ja luonto, joka jatkaa yhteistyön aiempaa perustaa kotiseudun vahvuuksia korostaen. Kulttuuriyhteistyö rakennetaan paikallisidentiteettiä korostaen uudenlaisena kotiseututyönä. Taidepajakurssit: Kulttuuripalvelut kehittää taidepajakurssien sisältöjä ja vahvistaa markkinointia. Taidepajakursseja tarjotaan pääasiassa varhaiskasvatuksen henkilökunnalle ja opetuksen toteutuksesta vastaa kuvataidekoulu Piirron opettajat. Taidepajakursseja voidaan toteuttaa päiväkotien omissa tiloissa tai Krankkulassa. Taidepajakurssitoiminta on osa kulttuuripalveluiden ja varhaiskasvatuksen Kulttuurikude ohjelmaa. Liikuntapalvelut: Liikunnanohjauspalvelut: Keväällä 2014 jatketaan pääosin samoilla ryhmillä kuin syyskaudella Ohjausryhmien määrä pidetään vähintään samalla tasolla myös syksyllä 2014, mahdollisesti vesijumpparyhmiä lisätään. Vuoden 2014 aikana tarkastellaan liikuntapalveluiden ryhmätarjontaa ja tulevaisuuden kohderyhmiä yhdessä Työväenopiston kanssa. Sisäliikuntatilojen vuorot: Liikuntapalvelut jakavat edelleen koulujen liikuntasalien sekä urheilutalojen vuoroja. Pyrkimyksenä on edelleen lisätä kaupungin liikuntatilojen käyttöasteita ja minimoimaan niiden tyhjäkäyttö. Urheilutalon palloilusalin sekä voimailusalin tilat ovat vielä keväällä 2014 suljettuina remontin vuoksi, eivätkä näin ole vuokrattavissa. 8

9 Yhdistystoiminta: Liikuntapalvelut toimivat yhteistyössä paikallisten järjestöjen kanssa muun muassa järjestämällä tapahtumia. Tapahtumien määrä vuonna 2014 pidetään vähintään samalla tasolla kuin vuonna Sidosryhmätapaamisia jatketaan ja vakiinnutetaan vuosittainen seuratapaaminen. Terveysliikuntaohjelma: Liikuntapalveluissa viedään edelleen eteenpäin poikkihallinnollisen terveysliikuntaryhmän valmisteleman terveysliikuntaohjelman toimenpide-ehdotuksia. Urheilutalon toimintojen vakiinnuttaminen: Urheilutalon remontti valmistuu kokonaisuudessaan Toimintaa on jo keväällä 2014 uimahallin puolella, mutta toiminnan organisoinnin suunnittelua tehdään vielä kevään 2014 aikana toimintojen vakiinnuttamiseksi. Nuorisopalvelut: Nuorisotilatoiminta: Siivikkalan nuorisotilan käyttöönotto vuoden lopussa. Viljakkalan nuorisotilan syksyn toiminnat ostosopimuksen päätyttyä. Kouluyhteistyön kehittäminen: Koulunuorisotyön suunnitelma esitettäväksi kaikille kouluille, joka sisältää mm. ryhmäyttämiset 6-7-luokkalaisille. Seutukunnallinen työ: Seutukunnallisen nuorisotyöohjelman tuomat koulutushaasteet mm. koulunuorisotyön osalta sekä nuorisotilakysely netin kautta ja nuorisokysely 7-9-luokkalaisille. Nuorten ja lasten osallisuus: Oppilaskuntien hallitusten ja nuorisoedustajiston tiedonkulun lisääminen. Musiikkikoulutus: 1. Pirkanmaan musiikkioppilaitosten yhteistyö: opettajille suunnattu koulutus ja aineryhmien verkostoituminen sekä yhteiset kehittämishankkeet: esiintymisvalmiuksien ja tilanteiden kehittäminen Sukella seikkailuun -hanke, Pirkanmaan musiikkioppilaitosten yhteinen kamarimusiikkikatselmus keväällä 2014 sekä pop-jazz-koulutuksen kehittäminen syksystä 2014, mikä edellyttää Opetushallituksen hyväksymää hankesuunnitelmaa. 2. Puhallinorkesterin osallistuminen Pietarsaaren SM-puhallinorkesterikilpailuihin keväällä Opetussuunnitelman päivitys valmiina helmikuussa

10 4. Musiikin varhaiskasvatuksen opettajan rekrytointi ja kysynnän kasvu. Vertailupäivät ja Toimialueen rajojen mahdollinen avaaminen musiikkileikki- ja lastentanssiryhmiin. Esitys lautakuntaan alkuvuodesta Oman sinfonietta-orkesterin toiminnan jatkaminen ja kokoonpanon kehittäminen vuonna Yhteisten toimintamallien kehittäminen. 8. Virvatuli-arviointimallin käyttöönotto ja arvioinnin aikataulutus. Tavoitteena suorittaa sähköinen arviointi vuonna Toimitilakysymyksen eteenpäin vieminen. Väistötiloilta edellytettävät asiat: esim. kaluston ja atk-luokan mahtuminen väistötiloihin. SEUTUYHTEISTYÖN ORGANISOITUMINEN Seutuyhteistyön kulmakivi on se tosiasia, että Tampereen kaupunkiseutu muodostaa toiminnallisesti yhtenäisen työssäkäynti ja palvelualueen. Ylöjärvi suuntautuu seutuyhteistyössä pääasiallisesti Tampereen kaupunkiseutuun. Tampereen kaupunkiseutu (n asukasta) käsittää 8 kuntaa, jotka ovat Tampere, Ylöjärvi, Nokia, Lempäälä, Kangasala, Pirkkala, Vesilahti ja Orivesi. Lisäksi Ylöjärvellä on intressejä myös joissain tapauksissa seudun ulkopuolisten kuntien suhteen. Seutuyhteistyöhön liittyviä asioita on lausunnolla lautakunnissa ja päätökset tehdään KH/KV-tasolla. Seutuyhteistyötä koordinoi kaupunkiseudulla myös seutuhallinto ts. Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä. Vuonna 2012 perustettiin seutusivistyksen alatyöryhmä, joka tarkastelee kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen asioita seudullisesti. Ryhmän tarkoituksena on kehittää konkreettista seutuyhteistyötä siihen erityisesti soveltuvilla alueilla, kuten taksapolitiikassa, tilojen yhteiskäytössä ja avustusperiaatteissa. Ryhmä on kokoontunut vuoden 2013 aikana 4 kertaa ja suunnitelmallinen työ kärkihankkeineen on jo käynnissä. Tehtäväaluetasoon seutuyhteistyön organisoituminen kaupunkiseudulla on kirjavaa. Viranhaltija- ja lautakuntatasolla toiminnan jaottelu vaihtelee kunnittain huomattavasti. Usein luontevia foorumeita ei synny itsestään vaan, asiat etenevät tapauskohtaisesti asioihin keskittyen. Seutuyhteistyön lisääminen on yksi kaupungin strategisista tavoitteista ja sitä voidaan toteuttaa monin eri tavoin. Etuja voidaan saavuttaa käytäntöjen, palvelutuotteiden ja mittareiden 10

11 yhdenmukaistamisella, jolloin mm. toiminnan vertailtavuus paranee. Joissain tapauksissa seutuyhteistyöllä on työnjaollisia ominaispiirteitä, kun palvelun tuottaminen keskitetään tai siinä erikoistutaan. Seudullinen elementti kytkeytyy myös palveluverkkotarkasteluun, koska varsin useita vapaa-aikapalveluja voidaan käyttää kuntarajoista välittämättä. Tietyillä aloilla, kuten esimerkiksi kirjastopalveluissa ja vapaan sivistystyön palveluissa, on selvitetään koko toiminnan seudullistamista yhteen yksikköön. Tällöin voidaan saavuttaa merkittäviä mittakaavaetuja. Seuraavissa kappaleissa kuvataan seutuyhteistyön organisoitumista tehtäväaluekohtaisesti. Kirjastopalvelut: Kaikilla Pirkanmaan yleisillä kirjastoilla on yhteinen kirjastojärjestelmä, seutukuljetus, e-aineistohankinta, käyttösäännöt ja yhteisesti palkattu koordinaattori. Lisäksi on laadittu ohjeistuksia mm. aineiston varastoinnin ja poistojen osalta. Kirjastojen yhteistyötä ohjaa PIKI-ohjausryhmä, johon kuuluvat kunkin kunnan kirjastotoimenjohtaja tai vastaava sekä muita kirjastojärjestelmän erityisosaajia. PIKI-johtoryhmään kuuluu kuusi ohjausryhmän valitsemaa jäsentä. Johtoryhmän tehtävänä on valmistella asioita ohjausryhmälle. Ylöjärven kirjastotoimenjohtaja on mukana johtoryhmässä ja toimii PIKI-ohjausryhmän puheenjohtajana PIKI-kirjastojen käytäntöjä ja maksuja on yhtenäistetty vuoden 2013 aikana ja viimeiset muutokset astuivat voimaan Valon oppilaitoskirjasto kuuluu TOKI-kirjastoihin. Valon kirjaston asiakkailla on mahdollisuus tilata aineistoa muista Tredun kirjastoista. Kulttuuripalvelut: Tänä vuonna tuotetaan Pirkanmaan 11. lastenkulttuuriviikot eli Lasten Pirkkaset. Viikkojen ohjelma tuotetaan yhteistyössä Pirkanmaan kuntien ja alueen lastenkulttuurintekijöiden kanssa. Lastenkulttuuriviikkoja koordinoi Tampereen kaupungin kulttuuripalvelut. Strata hankkeen myötä kuntayhteistyö Hämeenkyrön ja Nokian kanssa. Liikuntapalvelut: Liikuntatoimen viranhaltijat tapaavat kaupunkiseudulla säännöllisesti HLU:n ja Ely-keskuksen järjestämien seminaari- ja koulutuspäivien yhteydessä. Seutuyhteistyötä toteutetaan myös mm. tapahtumien yhteydessä sekä toimintojen suunnittelussa. Nuorisopalvelut: 11

12 Seutukunnallinen nuorisotyöohjelma valmistuu vuosille Seudullinen nuorisotyöohjelma on ajallisesti kytketty valtakunnallisen lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman mukaisesti vuosille , mutta sitä tarkastetaan vuosittain yhteistoiminnan käytännön painopisteiden osalta. Ohjelman tarkoitus on tukea kuntien omia, paikallistason lapsi- ja nuorisopoliittisia ohjelmia sekä lastensuojelu- ja hyvinvointisuunnitelmia. Se toimii siten työkaluna paikallistason nuorisotyön suunnittelussa ja kehittämisessä. Tämän seudullisen nuorisotyöohjelman tarkoitus on toimia kaksisuuntaisesti. Siinä sovitaan seudullisella tasolla strategisista nuorisotyötä ohjaavista linjauksista, joita toteutetaan paikallistasolla ja toisaalta tuodaan yksittäisten kuntien hyviä käytäntöjä seutukunnan käyttöön. Nuorisopalvelut osallistuvat myös moniin seudullisiin tapahtumiin. Kulttour on vuosittain tapahtuva nuorisokulttuurin tapahtuma seutukunnalla. Chill-house järjestetään hiihtolomalla Tampere-talossa. Nuorisopalvelun esimiehet sekä kentän ohjaajat tapaavat erilaisissa foorumeissa. Musiikkikoulutus: Yhteistyö Pirkanmaan musiikkioppilaitosten kanssa. Yhteisiä koulutuspäiviä ja opettajien aineryhmien kokoontumisia sekä verkostoitumista. Opetushallituksen kohdeavustuksella toteutettavia opetuksen kehittämishankkeita vuosittain 1-3 hanketta. -Hämeenkyrön kunta on sopimuskunta, jossa toimii musiikkiopiston sivutoimipiste. Hämeenkyrön tilanne mahdollisen kuntaliitoksen tapahtuessa vaikuttaa toimintaan, erityisesti, jos yhteistyösopimus irtisanotaan. - Ylöjärven kaupungilla on ostopalvelusopimus Tampereen musiikkiakatemian (ent. konservatorio) kanssa. Oppilaspaikoissa on kyse lähinnä harkinnanvaraisista jatkopaikoista tai aloituspaikkojen osalta niissä soittimissa, joissa opetusta ei ole tarjolla omassa opistossa. -Kuntarajojen avaaminen ryhmäopetuksen osalta on mahdollista ottaa harkintaan. Vastuualueen ostopalvelut ja 3. sektorin tuottamat palvelut Musiikki-koul utus Kulttuuripalve lut Kirjasto-pal velut Liikunta-palvel ut Nuoriso-palvelu t Yksityinen tuottaja -oppilas-paikk oja Tampereen konserva-torio lta -lukuisia yksittäisiä kulttuuri-tapa htumia -Itä-Aureen lainaus-ase ma -kirja-vinkka us, -sisäliikunta-til oja Liikunta-kesku kselta -Nuorisopalvelu t ja IP-toiminta vuokralle Asuntilan monikäyttö-talo 12

13 3. sektori tuottajana -yhteis-tapaht umat Rantajätkien kanssa - Näpsä Käsityökoulu -Kuru Fest -Uuden vuoden vastaanotto satutunnit -Kurun 24h hiihto -kaupungin-me staruus-kilpail ut yleisesti VAPAA-AIKAPALVELUJEN KOKOUSKÄYTÄNNÖT: on. -Viljakkalan nuorisotila-toim inta -Takamaan avoin nuorisotila-toim inta Vapaa-aikapalvelujen suunnittelupäivä (1-2 kertaa vuodessa) Osallistujat: Esimieskokous Osallistujat: Liikuntapalaveri VJ, kirjastotoimenjohtaja, kulttuurisihteeri, liikuntakoordinaattori, vastaava nuorisotyöntekijä, toimistosihteeri, kulttuurituottaja, musiikkiopiston rehtori (8 kertaa vuodessa) VJ, kirjastotoimenjohtaja, kulttuurisihteeri, liikuntakoordinaattori, vastaava nuorisotyöntekijä, toimistosihteeri, kulttuurituottaja, musiikkiopiston rehtori (8 kertaa vuodessa) Osallistujat: VJ, liikuntakoordinaattori, liikuntapaikkamestari, vastaava uinninvalvoja, 2 x työnjohtaja (tekninen), toimistosihteeri (vapaa-aika) Urheilutalon TPK Osallistujat: (10 kertaa vuodessa) VJ, liikuntakoordinaattori, vastaava uinninvalvoja, vapaa-aikatoimen urheilutalon henkilökunta, kiinteistönhoidon edustaja, siistijöiden edustaja, tarvittaessa em. edustajien esimiehet Nuorisotyöntekijöiden palaveri (12 kertaa vuodessa) Osallistujat: Vastaava nuorisotyöntekijä, nuorisopalvelujen henkilökunta, tarvittaessa VJ ja IP-koordinaatori 13

14 Nuorisopalvelujen kehittämispäivä (1-2 kertaa vuodessa) Osallistujat: Kirjaston TPK VJ, vastaava nuorisotyöntekijä, nuorisopalvelujen henkilökunta, tarvittaessa iltaohjaajat ja IP-koordinaattori, (12 kertaa vuodessa) Osallistujat: Kirjastotoimenjohtaja, Leijan henkilökunta, lähikirjastojen edustajat, tarvittaessa VAJ Kirjaston kehittämispäivä (1-2 kertaa vuodessa) Osallistujat: Kirjastotoimenjohtaja, kirjastopalvelujen henkilökunta, VAJ Musiikkiopisto: Henkilöstökokoukset 4 x vuodessa, viranhaltijoiden kokous 1 x kk, pedagogiset tapaamiset Vapaa-aikapalvelujen vuosikello Tammikuu Tilinpäätös Kokonaissuunnitelma ltk Toimintakertomukset (tammi-helmi) Toimintasuunnitelmat (tammi-helmi) Nuorisopalvelujen valtionavustukset Tulospalkkasopimus valmis Uudet taksat voimaan Ohjauskausi alkaa / liikunta Tilatoiminta alkaa / nrso Ystävyyskuntasuunnitelman laatiminen Liikuntatilojen kausilaskutus Helmikuu Tulospalkkatavoitteiden toteutuminen / neuvottelu Nuorten kesätyöntekijöiden tarvekartoitus Hiihtolomatoiminnot / vko9 SITI-lehti Kesätapahtumakalenterien DL (matkailukalenteri, vapaa-aikapalvelujen kesäkalenteri, suvilehti) Maaliskuu Liikuntasalien kesävuorojen hakuaika päättyy Seuraavan toiminta-/liikunnanohjauskauden suunnittelu Ylöjärvi-lehti OKM tilastot / kirjasto 14

15 Hakuaika / Musiikkiopisto Toiminta-avustusten hakulomakkeen palautus mennessä / liikunta Huhtikuu Talouden toteumatsekkaus / tehtäväalue TA raami valmisteluun (uudet virat, toimet, investoinnit) Toiminta-avustusliitteiden palautus 30.4 / liikunta Liikuntapalvelujen ohjauskausi päättyy Tulospalkka maksatus SITI-lehti Valtionosuusselvitys / musiikkiopisto Liikuntasalien talvikauden vuorohaku päättyy 31.3./30.4. Kesän leirien ilmoittautumiset Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Toiminta-avustukset ltk Kuntotestit Hevi-päivä Liikuntatilojen kausilaskutus Musiikkiopiston pääsykokeet Tilatoiminta päättyy / nrso Sisäliikuntatilojen kesäkausi alkaa TA raami KH Kulttuuripalvelujen kesätoiminta alkaa Museot aukeavat Leirit / nrso Koko kaupungin ohjatun liikunnan esite / terveysliikuntaryhmä VAP kehittämispäivä #1 Uimahalli kiinni Kurun Urhea Matti & Heloposki Henna / valinta ltk Rantauimakoulut Talouden toteumatsekkaus / tehtäväalue Kuntotestit 2 Ylöjärvei-lehti TA toiminnalliset tavoitteet ½-vuotis tsekki Uimahalli auki Musiikkiopiston lukuvuosi alkaa Tilatoiminta alkaa / nrso Syyskuu TA lautakunnassa 15

16 Talouden toteumatsekkaus / tehtäväalue Lukuvuosi alkaa / kulttuuri Ohjauskausi alkaa / liikunta Kohdeavustukset haettavissa / kulttuuri, nuoriso SITI-lehti Sisäliikuntatilojen talvikausi alkaa Lokakuu Marraskuu Joulukuu Kohdeavustusten hakuaika päättyy / liikunta Museoiden ja kirjaston harkinnanvaraiset avustukset Syyslomatoiminnot / vko42 Hyvinvointisuunnitelma TA valtuustossa Talouden toteumatsekkaus / tehtäväalue Kohdeavustukset LTK / kulttuuri, nuoriso, liikunta Uudet taksat lautakuntaan Hyvinvointifoorumi Vuoden urheilu- ja nuorisotoimija / haku Kevätkauden ohjausten suunnittelu Tulospalkkatavoitteiden tsekkaus Ylöjärvi-lehti SITI-lehti TVO palvelusopimusneuvottelut Asiakastyytyväisyyskysely tehtynä viimeistään / 1 per tehtäväalue Talouden toteumatsekkaus / tehtäväalue Vuoden parhaiden palkitseminen / kulttuuri, nuoriso, liikunta Vapaa-aikapalvelujen kokonaissuunnitelma valmis VAP kehittämispäivä #2 16

Kokonaissuunnitelma 2015

Kokonaissuunnitelma 2015 Kokonaissuunnitelma 2015 Vapaa-aikapalvelut Vapaa-aikalautakunta 10.3.2014 www.ylojarvi.fi Sisällysluettelo Toiminta-ajatus, visio ja arvot... 2 Strategiakärjet... 3 Painopistealueet... 4 Seutuyhteistyön

Lisätiedot

Kirjastopalvelut. Toimintakertomus 2014. www.ylojarvi.fi

Kirjastopalvelut. Toimintakertomus 2014. www.ylojarvi.fi Kirjastopalvelut Toimintakertomus www.ylojarvi.fi Lainaus, kävijät ja aukiolotunnit Ylöjärven kirjaston kokonaislainaus oli 676 562 ja se nousi hieman edellisestä vuodesta. Yksiköistä kirjastoauto ja pääkirjasto

Lisätiedot

Kirjastopalvelut. Toimintasuunnitelma 2016. Oheismateriaali vapaa-aikalautakunta 16.3.2016. www.ylojarvi.fi

Kirjastopalvelut. Toimintasuunnitelma 2016. Oheismateriaali vapaa-aikalautakunta 16.3.2016. www.ylojarvi.fi Kirjastopalvelut Toimintasuunnitelma 2016 Oheismateriaali vapaa-aikalautakunta 16.3.2016 www.ylojarvi.fi Kirjaston toiminta-ajatus Kirjasto on kaupungin peruspalvelua, joka edistää alueensa asukkaiden

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma v. 2015/ Nuorisopalvelut

Toimintasuunnitelma v. 2015/ Nuorisopalvelut Toimintasuunnitelma v. 2015/ Nuorisopalvelut Tehtävä, työmuodot, arvot ja henkilöstö Ylöjärven nuorisopalveluiden tehtävä on suunnitella, kehittää ja tuottaa ylöjärveläisille nuorille matalan kynnyksen

Lisätiedot

Kirjastopalvelut. Toimintasuunnitelma 2014. Oheismateriaali/vapaa-aikalautakunta 4.3.2014. www.ylojarvi.fi

Kirjastopalvelut. Toimintasuunnitelma 2014. Oheismateriaali/vapaa-aikalautakunta 4.3.2014. www.ylojarvi.fi Kirjastopalvelut Toimintasuunnitelma 2014 Oheismateriaali/vapaa-aikalautakunta 4.3.2014 www.ylojarvi.fi Kirjaston toiminta-ajatus Kirjasto on kaupungin peruspalvelua, joka edistää alueensa asukkaiden yhtäläisiä

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään tyydyttävällä tasolla (kouluarvosanalla > 8.5)

Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään tyydyttävällä tasolla (kouluarvosanalla > 8.5) Tulosalue: **HALLINTO Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite Toteuma Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään tyydyttävällä (kouluarvosanalla > 8.5) Toteuma 8,3. Tavoite ei Avoimuus, julkisuus Todentaminen

Lisätiedot

VARKAUDEN KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI

VARKAUDEN KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ VARKAUDEN KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI TOIMINTASÄÄNTÖ 1. LUKU Varkauden sivistyslautakunta päättää toimintasäännöllä alaistensa palvelualueiden tehtävistä

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen TA 1 KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010 A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen C) Palvelualue: Vapaa-aikakeskus D) Vastuuhenkilö: Tapio Miettunen

Lisätiedot

KULTTUURILAUTAKUNTA 74

KULTTUURILAUTAKUNTA 74 KULTTUURILAUTAKUNTA 74 Palvelu: Kulttuuriosasto/Kulttuuripalvelut Vastuuhenkilö: Hilkka Heikkinen TA 13/TA 14 TP 12/TA 14 Kulttuuritalot/-keskukset, käynnit 13 013 8 312 29 100 210 000 86,1 % 96,0 % /

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Kuntalaisten tarpeiden arviointi

Kuntalaisten tarpeiden arviointi Kuntalaisten tarpeiden arviointi Sähköinen hyvinvointikertomus tutuksi Anne Sormunen/ erityisasiantuntija 1 Se on tiedolla johtamisen tiimityöväline kuntalaisen hyvinvointi ja kokemus palveluiden toimivuus

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma v. 2016/ Nuorisopalvelut

Toimintasuunnitelma v. 2016/ Nuorisopalvelut Toimintasuunnitelma v. 2016/ Nuorisopalvelut Tehtävä, työmuodot, arvot ja henkilöstö Ylöjärven nuorisopalveluiden tehtävä on suunnitella, kehittää ja tuottaa ylöjärveläisille nuorille matalan kynnyksen

Lisätiedot

Kirjastopalvelut. Toimintasuunnitelma 2015. Oheismateriaali vapaa-aikalautakunta 10.3.2015. www.ylojarvi.fi

Kirjastopalvelut. Toimintasuunnitelma 2015. Oheismateriaali vapaa-aikalautakunta 10.3.2015. www.ylojarvi.fi Kirjastopalvelut Toimintasuunnitelma 2015 Oheismateriaali vapaa-aikalautakunta 10.3.2015. www.ylojarvi.fi Kirjaston toiminta-ajatus Kirjasto on kaupungin peruspalvelua, joka edistää alueensa asukkaiden

Lisätiedot

Kauhajoen sivistyspalveluiden uudistaminen 2015 2017

Kauhajoen sivistyspalveluiden uudistaminen 2015 2017 Kauhajoen sivistyspalveluiden uudistaminen 2015 2017 Kehittämishankkeen lähtökohtana on Kauhajoen kaupungin sivistyspalveluiden kehittäminen ja uudistaminen. Hallintopalvelut, varhaiskasvatuspalvelut,

Lisätiedot

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 Aluekeskusohjelman toteutus Aluekeskusohjelman kansallisesta koordinoinnista vastaa työ- ja elinkeinoministeriöministeriö

Lisätiedot

Perusopetuksen laatukriteerityö Jyväskylässä. Perusopetuksen laatukriteerityö-seminaari Jyväskylä 9.5.2011 Tarja Tuomainen

Perusopetuksen laatukriteerityö Jyväskylässä. Perusopetuksen laatukriteerityö-seminaari Jyväskylä 9.5.2011 Tarja Tuomainen Perusopetuksen laatukriteerityö Jyväskylässä Perusopetuksen laatukriteerityö-seminaari Jyväskylä 9.5.2011 Tarja Tuomainen Perusopetuksen tulosalueen taustatietoja Perustehtävä: perusopetuslain mukaisen

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen strategia. Opla 48 10.05.2006

Varhaiskasvatuksen strategia. Opla 48 10.05.2006 Varhaiskasvatuksen strategia Opla 48 10.05.2006 Visio 2013 Lohjan varhaiskasvatus tarjoaa 2800 lapselle perheen tarpeisiin vastaavat alueelliset ja laadukkaat peruspalvelut. Palvelutoimintaa toteuttaa

Lisätiedot

ESISELVITYS SEUDULLISEN SÄHKÖISEN PALVELUVERKKO- JA KARTTA - HANKKEEN KÄYNNISTÄMISESTÄ Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Dimenteq Oy, 18.12.

ESISELVITYS SEUDULLISEN SÄHKÖISEN PALVELUVERKKO- JA KARTTA - HANKKEEN KÄYNNISTÄMISESTÄ Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Dimenteq Oy, 18.12. DIMENTEQ OY ÖRNINKATU 15 24100 SALO FINLAND WWW.DIMENTEQ.FI ESISELVITYS SEUDULLISEN SÄHKÖISEN PALVELUVERKKO- JA KARTTA - HANKKEEN KÄYNNISTÄMISESTÄ Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Dimenteq Oy, 18.12.2011

Lisätiedot

Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite ja sen toteutuminen. Vaikuttavuus Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Arviointia ei ole tehty

Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite ja sen toteutuminen. Vaikuttavuus Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Arviointia ei ole tehty Tulosalue: **HALLINTO ja sen toteutuminen Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Arviointia ei ole tehty Avoimuus, julkisuus Todentaminen Pöytäkirjat julkaistaan verkossa Resurssien hallinta Kustannusten

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUIDEN TOIMIKUNNAN 1. KOKOUS. 9.2.2010 Lahti. nykytila, tavoitteet, palveluiden kuvaus

SIVISTYSPALVELUIDEN TOIMIKUNNAN 1. KOKOUS. 9.2.2010 Lahti. nykytila, tavoitteet, palveluiden kuvaus SIVISTYSPALVELUIDEN TOIMIKUNNAN 1. KOKOUS 9.2.2010 Lahti Selvittäjän toiveet toimikunnalle: A. Tiivis informaatio: nykytila, tavoitteet, palveluiden kuvaus B. Rajaus muihin toimikuntiin C. Aikataulu: Mitä

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2014

TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2014 TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2014 Hallintokunta Sitovuustaso Kustannuspaikka Vapaa-aikalautakunta Liikunta ja urheilu 434, 437, 445 ja 465 Järjestetään monipuolisia liikuntamuotoja eri-ikäisille kuntalaisille.

Lisätiedot

Kuntalaisten osallistumis- ja palautekanavat. Ylöjärven kaupunki

Kuntalaisten osallistumis- ja palautekanavat. Ylöjärven kaupunki Kuntalaisten osallistumis- ja palautekanavat Osallisuus Edustuksellinen osallisuus Tieto-osallisuus Suora osallisuus Toimintaosallisuus 3 Edustuksellinen osallisuus Vaalit Kaupunginvaltuusto ja hallitus

Lisätiedot

Lohjan OPS2016- prosessi

Lohjan OPS2016- prosessi Lohjan OPS2016- prosessi Lukuvuosi 2012-2013 lokakuu Sivistysjohtaja asettaa opetussuunnitelman ohjausryhmän, ohjausryhmä aloittaa työnsä Sivistysjohtaja, ohjausryhmän jäsenet Sähköinen Google Drive alusta

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun kunta- ja palvelurakennemuutosten selvitysvaiheen ICT tuki

Tampereen kaupunkiseudun kunta- ja palvelurakennemuutosten selvitysvaiheen ICT tuki Tampereen kaupunkiseudun kunta- ja palvelurakennemuutosten selvitysvaiheen ICT tuki Loppuraportti: ICT ympäristön yleiskuvaus ja kehitystarpeet Tampereen kaupunkiseudun 9 kuntaa (Hämeenkyrö, Kangasala,

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUT. Toteutunut

SIVISTYSPALVELUT. Toteutunut SIVISTYSPALVELUT Sivistyspalvelujen vastuualueet ovat esi- ja perusopetus kansalaisopisto musiikkiopisto kirjastopalvelut nuorisotyö museo muu kulttuuritoiminta liikuntapalvelut raittiustyö Sivistyslautakunta

Lisätiedot

Lasten ja nuorten liikunnan kehittäminen

Lasten ja nuorten liikunnan kehittäminen Lasten ja nuorten liikunnan kehittäminen Liikunta oppimisen tukena seminaari Virpiniemen liikuntaopisto 30.1.2013 31.1.2013 Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskus Vastuualueet: Liikenne Ympäristö Elinkeinot Toimipaikka:

Lisätiedot

Vasutyöskentely Case Turku. AVI Vasupäivä

Vasutyöskentely Case Turku. AVI Vasupäivä Vasutyöskentely Case Turku AVI 24.11.2016 Vasupäivä Ulla Soukainen 2016 Hankesuunnitelma, aikataulutus, ohjausryhmä Hankkeen tavoitteena on laatia varhaiskasvatusta ohjaava asiakirja. Paikallisella tasolla

Lisätiedot

Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso

Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso Kirsi Kohonen Suunnittelija Itä-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto, Kirsi Kohonen, OKT-vastuualue 5.9.2014

Lisätiedot

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Markus Pauni. Strateginen päämäärä. Kaupunkistrategian. Sivistystoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Markus Pauni. Strateginen päämäärä. Kaupunkistrategian. Sivistystoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle Elinvoimainen oppiva kaupunkiseutu tavoitteet Kulttuurin liikunnan edelläkävijyys Ohjelma fyysisten olosuhteiden kehittämiseksi nuorisotoimen lautakunnan liikuntalautakunnan toimialalla Järjestö- harrastustoiminnan

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan pöytäkirjan pitäjänä toimii sivistystoimenjohtajan määräämä henkilö.

Sivistyslautakunnan pöytäkirjan pitäjänä toimii sivistystoimenjohtajan määräämä henkilö. Heinolan kaupunki Kunnallinen johtosääntö III/SIV Sivistystoimi Kaupunginvaltuuston 11.11.2013 hyväksymä Kaupunginvaltuuston 17.2.2014 hyväksymä Kaupunginvaltuuston 24.8.2015 hyväksymä Sivistystoimen johtosääntö

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2014

VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2014 VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2014 Päävastuualueen johtajan katsaus Vapaa-aikapalveluiden toimintotasoiset sitovuustasot ovat vapaa-aikapalveluiden hallinto, kirjastopalvelut, kulttuuripalvelut,

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Väestönmuutokset 2013 Tammi-lokakuu

Väestönmuutokset 2013 Tammi-lokakuu muutokset 2013 Tammi-lokakuu Tampere Tampereen kaupunkiseutu Suurimmat kaupungit Suurimmat seutukunnat Tampereella lähes 220 200 asukasta Tampereen väkiluku lokakuun 2013 lopussa oli 220 194 asukasta.

Lisätiedot

Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy

Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy Palvelustrategia Miksi palvelustrategiaa tarvitaan? Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy Kuntatalous => tuloksellisuuden ja kustannustehokkuuden lisääminen

Lisätiedot

TOIMINTAMALLIT YLÄ-SAVON HYVINVOINTIJOHTAMISESSA

TOIMINTAMALLIT YLÄ-SAVON HYVINVOINTIJOHTAMISESSA TOIMINTAMALLIT YLÄ-SAVON HYVINVOINTIJOHTAMISESSA Kohti sähköistä hyvinvointikertomusta 25.10.2011 Kaarina Kursukangas-Hourula 28.10.2011 1 Nykyinen toimintamalli V. 2010 alusta Iisalmen, Kiuruveden, Sonkajärven

Lisätiedot

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen TOIMIELIN SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSTOIMEN HALLINTO 211Sivistystoimen hallinto Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen Osaamisen, harrastamisen ja kulttuurin Terveyden ja elämänhallinnan Strategianäkökulmat:

Lisätiedot

Länsi-Pirkanmaan Musiikkiopisto LUKUVUOSISUUNNITELMA 2013-2014 kevät 2014 Päivitetty 22.1.2014 Muutokset mahdollisia

Länsi-Pirkanmaan Musiikkiopisto LUKUVUOSISUUNNITELMA 2013-2014 kevät 2014 Päivitetty 22.1.2014 Muutokset mahdollisia 2 ti 7.1. Kevätkauden opetus käynnistyy kaikki 3 13.1. klo 11.30-13 Pop-jazz-kollegio 4 ma 20.1. klo 10-12 Pirkanmaan mus.op. yhteinen suunnittelukokous Riitta rehtorit ja toimistohenkilöstö to 23.1. klo

Lisätiedot

Liite 1. Nuorisotoimi 2015

Liite 1. Nuorisotoimi 2015 Nuorisolain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Näiden tavoitteiden

Lisätiedot

Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia. Koulutuslautakunta 5.2.2015 11

Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia. Koulutuslautakunta 5.2.2015 11 Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia Koulutuslautakunta 5.2.2015 11 Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia Tehtävä Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tehtävänä on tarjota

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen.

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. I luku Tehtäväalue 1 Tehtäväalue Sivistystoimen toimialan tehtävänä

Lisätiedot

SIVISTYSVIRASTO 2013 (30.4.2013 tilanne)

SIVISTYSVIRASTO 2013 (30.4.2013 tilanne) SIVISTYSVIRASTO 2013 (30.4.2013 tilanne) KOULUTUSLTK Esittelijä sivistystoimen johtaja KULTTUURILTK Esittelijä museonjohtaja VAPAA-AIKALTK Esittelijä vapaa-aikatoimen päällikkö SIVISTYSVIRASTO Sivistystoimenjohtaja

Lisätiedot

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 1 ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 HYVÄKSYTTY OHJAUSRYHMÄSSÄ 9.12.2014 teemu.japisson@valo.fi www.sport.fi Lähtökohdat eli miksi tarvitaan muutosta 2 kentän toimijat (seuratoimijat, urheilijat, liikkujat,

Lisätiedot

Vasite -tiimi on Utajärven kunnan vapaan sivistystyön ja vapaa-aikapalveluiden henkilöstön tiimi.

Vasite -tiimi on Utajärven kunnan vapaan sivistystyön ja vapaa-aikapalveluiden henkilöstön tiimi. Sivistyspalvelut Liite 1/28.10.2014 Utajärven kunnan sivistyspalvelut tarjoaa osaavan organisaationsa ja verkostoituneen palvelurakenteensa avulla kuntalaisille kehittyneet, asiakaslähtöiset palvelut,

Lisätiedot

Talousarvion 2016 laadintaohjeen liite 1. Kuntalainen ja asiakas. Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide

Talousarvion 2016 laadintaohjeen liite 1. Kuntalainen ja asiakas. Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide Hyvinvoiva kuntalainen Ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palveluiden kehittäminen Varhaisen puuttumisen resurssien kohdentaminen ja palveluiden kehittäminen poikkihallinnollisesti 1. Liikuntapalveluissa

Lisätiedot

Foorumitoiminta Pirkkalassa. Pormestari Helena Rissanen 30.9.2014

Foorumitoiminta Pirkkalassa. Pormestari Helena Rissanen 30.9.2014 Foorumitoiminta Pirkkalassa Pormestari Helena Rissanen 30.9.2014 Foorumitoiminnan taustaa Foorumitoiminnan taustalla oli Tekesin rahoittama perusturvapalveluiden kehittämishanke Terveellä järjellä parasta

Lisätiedot

Sivistyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(6) KEMIN KAUPUNGIN SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

Sivistyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(6) KEMIN KAUPUNGIN SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Sivistyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(6) KEMIN KAUPUNGIN SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 102 ja tulee voimaan 1.1.2013. Muutoksia KV 25.2.2013, 49 6, 7 Muutoksia

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Akselin toimintaa koskeva selvitystyö

Perusturvakuntayhtymä Akselin toimintaa koskeva selvitystyö Perusturvakuntayhtymä Akselin toimintaa koskeva selvitystyö Raportti 5.6.2014 2.6.2014 Page 1 Perusturvakuntayhtymä Akselin selvitystyön kokonaisuudet Palvelurakenteen ja hallintomallin analyysi nykyinen

Lisätiedot

Perusopetuksen laatukriteerityö maakunnallisena yhteistyönä. Helsinki 8.2.2011 Anjariitta Carlson, Pirjo Hepo-oja

Perusopetuksen laatukriteerityö maakunnallisena yhteistyönä. Helsinki 8.2.2011 Anjariitta Carlson, Pirjo Hepo-oja Helsinki 8.2.2011 Anjariitta Carlson, Pirjo Hepo-oja Mistä kaikki alkoi? Yhteistyöhön ja luottamukseen pienin askelein, suunnittelua, työnjakoa ja vertaistukea Konkreettisia asioita konkreettisiin tarpeisiin

Lisätiedot

Kulttuuripalvelut kuntarakenteen muutoksissa, pienten kuntien näkökulma

Kulttuuripalvelut kuntarakenteen muutoksissa, pienten kuntien näkökulma Kulttuuripalvelut kuntarakenteen muutoksissa, pienten kuntien näkökulma Suomen musiikkioppilaitosten liiton syyspäivät 13.11.2013. Kuhmo Heli Talvitie Kulttuuriteemaryhmä, Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 6/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 6/ Aika: klo 9 11.00 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A 2. krs. Osallistujat: Lauri Savisaari tilaajapäällikkö Tampere pj. Toimi Jaatinen tuotantojohtaja Tampere Sami Yli Pihlaja vapaa aikajohtaja

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKISTRATEGIA 2013-2017 LUONNOS

PORVOON KAUPUNKISTRATEGIA 2013-2017 LUONNOS PORVOON KAUPUNKISTRATEGIA 2013-2017 LUONNOS Strategia tarkoittaa valintojen tekemistä. Mitkä ovat kaikkein suurimmat haasteet porvoolaisten hyvinvoinnille vuosina 2013-2017? STRATEGIA RAKENNETTIIN YHDESSÄ

Lisätiedot

Yleislääketieteen yksiköiden rooli järjestämissuunnitelman valmistelussa

Yleislääketieteen yksiköiden rooli järjestämissuunnitelman valmistelussa Yleislääketieteen yksiköiden rooli järjestämissuunnitelman valmistelussa Doris Holmberg-Marttila YL, vastuualuejohtaja Yleislääketieteen vastuualue, PSHP Terveyskeskusten johdon neuvottelupäivät Kuntaliitto

Lisätiedot

ajantasaisilla turvallisuussuunnitelmilla (0-100%) 100

ajantasaisilla turvallisuussuunnitelmilla (0-100%) 100 3.2 Sivistystoimen tulosalue Tilivelvollinen sivistysjohtaja Jorma Harju 3101 Sivistystoimen hallinto Sivistystoimi tukee kaustislaisten kehittymistä hyvinvoiviksi ja monipuolisiksi tulevaisuuden osaajiksi

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki

kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki Johda kehitystä, kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki TAVOITTEENA SOSIAALISESTI KESTÄVÄ SUOMI 2020 Sosiaalisesti kestävä yhteiskunta kohtelee kaikkia yhteiskunnan jäseniä

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LUKU...2 TOIMINNAN YLEISET PERUSTEET...2 1 Toiminta-ajatus...2 2 LUKU...2 ORGANISAATIO...2 2 Lautakunnat...2 3 Lautakunnan kokoonpano...3

Lisätiedot

KULTTUURILAUTAKUNTA 73

KULTTUURILAUTAKUNTA 73 KULTTUURILAUTAKUNTA 73 Palvelu: Kulttuuripalvelut Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Kari Silvennoinen 2012 2013 2014 2015 2015 / 2014 2015 / 2013

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIPALVELUIDEN TYÖRYHMÄN RAPORTTI VARHAISKASVATUKSEN PALVELURAKENNE

OPETUS- JA KULTTUURIPALVELUIDEN TYÖRYHMÄN RAPORTTI VARHAISKASVATUKSEN PALVELURAKENNE 1 Jyväskylän erityinen kuntajakoselvitys OPETUS- JA KULTTUURIPALVELUIDEN TYÖRYHMÄN RAPORTTI 1. PALVELUIDEN NYKYTILAN KUVAUS Varhaiskasvatus Varhaiskasvatuksen hallinnollinen järjestämistapa vaihtelee kunnittain.

Lisätiedot

Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki / Kirjastopalvelujen näkökulma

Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki / Kirjastopalvelujen näkökulma Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki / näkökulma Vetovoimainen kaupunki - Liikunnan ja kulttuurin tarjonta - Aktiivinen kaupunkielämä - Kehittyvä kaupunkikeskus - Liikunnan ja kulttuurin näkyvyys

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

Varkauden seudun kuntarakenneselvitys

Varkauden seudun kuntarakenneselvitys Varkauden seudun kuntarakenneselvitys Demokratiatyöryhmän pohdintoja ja linjauksia 13.8.2014 9.10.2014 Page 1 Uudistuksen tavoitteita Kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksien parantaminen Poliittisen johtamisen

Lisätiedot

Ylöjärven kaupunki. Sivistysjohtaja Matti Hursti 5.6.2014

Ylöjärven kaupunki. Sivistysjohtaja Matti Hursti 5.6.2014 Sivistysjohtaja Matti Hursti 5.6.2014 Lähtötilanne: Toimintaa ohjaavien asiakirjojen hässäkkä laki ja asetus opetussuunnitelma kuntastrategia henkilöstöstrategia palvelustrategia osastostrategia hyvinvointikertomus

Lisätiedot

TARKENTAMINEN UUDISTUVA HÄMEENLINNA 2015 STRATEGIA

TARKENTAMINEN UUDISTUVA HÄMEENLINNA 2015 STRATEGIA KAUPUNKISTRATEGIAN TARKENTAMINEN UUDISTUVA HMEENLINNA 2015 STRATEGIA STRATEGIA OHJAA UUDISTUNEEN KAUPUNGIN TOIMINTAA Strategia ohjaa kaupungin kokonaissuunnittelua sekä lautakuntien suunnittelua ja toimintaa

Lisätiedot

Peruspalveluiden arvioinnista , Helsinki Kirsi Kaunisharju

Peruspalveluiden arvioinnista , Helsinki Kirsi Kaunisharju Peruspalveluiden arvioinnista Vauhtia kulttuuriin! 12.1.2012, Helsinki Kirsi Kaunisharju Peruspalveluiden arviointi Peruspalveluiden arviointi on aluehallintovirastoista annetun lain (896/2009) 4 :n 2

Lisätiedot

Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta

Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Joensuu 12.1.2012 Kumppanuudella tuloksiin Pekka Utriainen Uudet askeleet Kunnan järjestämisvastuulla

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN

LAPUAN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN LAPUAN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN ARVOT Lapuan kaupunkikonsernin noudattamat arvot, joihin jokainen konsernissa työskentelevä henkilö sitoutuu. Oikeudenmukaisuus ja Tasapuolisuus Ihmisarvo on korvaamaton.

Lisätiedot

Alueellinen toiminta Maakuntakirjastotoiminta. Yleisten kirjastojen neuvosto 17.4.2015 Asko Rossi

Alueellinen toiminta Maakuntakirjastotoiminta. Yleisten kirjastojen neuvosto 17.4.2015 Asko Rossi Alueellinen toiminta Maakuntakirjastotoiminta Yleisten kirjastojen neuvosto 17.4.2015 Asko Rossi Uusi Kirjastolaki ja asetus 1.1.2017 OKM 2014 kirjastopäivät / Maija Berndtsonin esiselvitys on hänen näkemys,

Lisätiedot

Ylöjärvi TILASTOJA 2015. www.ylojarvi.fi

Ylöjärvi TILASTOJA 2015. www.ylojarvi.fi Ylöjärvi TILASTOJA 2015 www.ylojarvi.fi 2 YLÖJÄRVI LYHYESTI Ylöjärven kunta perustettiin vuonna 1869. Ylöjärvestä tuli kaupunki vuonna 2004. Viljakkalan kunta liittyi Ylöjärveen vuoden 2007 alusta, Kurun

Lisätiedot

Palveluverkkotyö Jyväskylässä

Palveluverkkotyö Jyväskylässä Palveluverkkotyö Jyväskylässä Erityinen kuntajakoselvitys Selvitystyöryhmä 29.10.2013 Risto Kortelainen muutosjohtaja risto.kortelainen@jkl.fi 30.10.2013 1 Palveluverkkosuunnittelun lähtökohdat Kokonaisvaltainen

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUSOSA Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma Palvelualueen perustiedot Palvelualue ja vastuuhenkilö

KÄYTTÖTALOUSOSA Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma Palvelualueen perustiedot Palvelualue ja vastuuhenkilö LIITE 1: perustiedot KÄYTTÖTALOUSOSA Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 perustiedot Palvelualue ja vastuuhenkilö Tekniset palvelut Markus Kannala arvot visio toiminta-ajatus Asiakaslähtöisyys,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014 sivu 2 / 8 Toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus vuodelle 2014 SISÄLLYSLUETTELO 3. VUODEN 2014 TOIMINNAN PAINOPISTEET 1. PARANNETAAN NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

ILTAPÄIVÄTOIMINTA HÄMEENKYRÖSSÄ

ILTAPÄIVÄTOIMINTA HÄMEENKYRÖSSÄ 1 (7) Liite 4 Sivistyslautakunta 26.8.2015 52 ILTAPÄIVÄTOIMINTA HÄMEENKYRÖSSÄ Toimintasuunnitelma 1.9.2015 lähtien HÄMEENKYRÖN KUNTA SIVISTYSPALVELUT 2 Iltapäivätoiminta Hämeenkyrössä Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

37 LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA 13.6.2013

37 LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA 13.6.2013 Nuorisopalvelujen tulosyksikön vuoden 2014 talousarvion sekä vuosien 2015-2016 taloussuunnitelman kehykseen vaikuttavia kasvupaineita: Käyttötalous euroa /vuosi Vuosi 2014 Välttämättömät Palkankorotusvaraus

Lisätiedot

Sivistyslautakunta Vastuualueiden toimintasuunnitelmat / KeSut 2016

Sivistyslautakunta Vastuualueiden toimintasuunnitelmat / KeSut 2016 Oheismateriaali / sivltk 19.1.2016 7 Sivistyslautakunta Vastuualueiden toimintasuunnitelmat / KeSut 2016 Sivistysjohtaja Matti Hursti 1.12.2015, päivitetty 12.1.2016 Lähtökohta KeSuun: Toimintaympäristön

Lisätiedot

Hiihtomuseon auditorio Anjariitta Carlson

Hiihtomuseon auditorio Anjariitta Carlson Hiihtomuseon auditorio 6.5.2013 Anjariitta Carlson Yhteistoimintasopimuksen (2013-2016) tarkoitus: kehittää kunnallisia sivistyspalveluita yhteistyössä, ennakoiden ja osaamisresurssia jakamalla yhteneväisen

Lisätiedot

300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. %

300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. % 300 Sivistystoimen hallinto Toimintakulut -81526-8888 -72638 10,9 Henkilöstökulut -26726-5596 -21130 20,9 Palkat ja palkkiot -18800-3628 -15172 19,3 Henkilösivukulut -7926-1968 -5958 24,8 Eläkekulut -7160-1795

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunginkirjaston tuotteistaminen

Hämeenlinnan kaupunginkirjaston tuotteistaminen Hämeenlinnan kaupunginkirjaston tuotteistaminen Irmeli Isokivijärvi Palvelupäällikkö Hämeenlinnan kaupunginkirjasto Hämeen maakuntakirjasto 25.3.2011 Kuntaliitoksen myötä kaupunki siirtyi tilaaja-tuottaja

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 2/2011 PÄIVÄHOIDON TYÖRYHMÄ

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 2/2011 PÄIVÄHOIDON TYÖRYHMÄ MUISTIO 2/2011 Aika 14.3.2011, klo 12.00 13.35 Paikka Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat Leena Viitasaari Tampere puheenjohtaja (x) Kirsi Vattulainen

Lisätiedot

Päijät-Hämeen kuntien yhteistyö sivistyspalvelut. 13.2.2013 Anjariitta Carlson

Päijät-Hämeen kuntien yhteistyö sivistyspalvelut. 13.2.2013 Anjariitta Carlson Päijät-Hämeen kuntien yhteistyö sivistyspalvelut Päijät-Hämeen kuntien yhteistyö sivistyspalvelut Yhteistyö on toiminnallista kehittämistä Kehittämistoimenpiteistä päätetään yhdessä - jokainen kunta tekee

Lisätiedot

Tampereen kirjastopäivä 2.6.2015 Muutoksen keskellä. Tampereen seudun ammattiopisto TREDU Anne Suoniemi

Tampereen kirjastopäivä 2.6.2015 Muutoksen keskellä. Tampereen seudun ammattiopisto TREDU Anne Suoniemi Tampereen kirjastopäivä 2.6.2015 Muutoksen keskellä Tampereen seudun ammattiopisto TREDU Anne Suoniemi Toimintaperiaate toisen asteen koulutuksen kirjastopalvelut Kirjasto toimii avoimena, viihtyisänä

Lisätiedot

Sähköinen hyvinvointikertomus johtamisen välineenä

Sähköinen hyvinvointikertomus johtamisen välineenä Sähköinen hyvinvointikertomus johtamisen välineenä Kuntamarkkinat 2014 Sanna Salmela ja Suvi Helanen PPSHP/ TerPS2 hanke www.hyvinvointikertomus.fi Kuntalaki 1 ja Kuntalakiluonnos 1 Kunta pyrkii edistämään

Lisätiedot

Selvitys Hämeen Liikunta ja Urheilu ry:n alueen kuntien seura-avustusten jakoperusteista ja prosessista

Selvitys Hämeen Liikunta ja Urheilu ry:n alueen kuntien seura-avustusten jakoperusteista ja prosessista Selvitys Hämeen Liikunta ja Urheilu ry:n alueen kuntien seura-avustusten jakoperusteista ja prosessista Kaisa Björn Syksy 2013 2 Sisällysluettelo: 1. Johdanto... 3 2. Seura-avustukset... 4 2.1. Seura-avustusten

Lisätiedot

Tunnus Tehtävän nimi Kesto Aloitus Valmis

Tunnus Tehtävän nimi Kesto Aloitus Valmis Tunnus Tehtävän nimi Kesto Aloitus Valmis 1 Natura Mobile Projekti 741 päivää la 1.1.2011 to 31.10.2013 2 NM -automaatio 576 päivää la 1.1.2011 pe 15.3.2013 3 hankinnat 132 päivää ti 1.3.2011 ke 31.8.2011

Lisätiedot

Lukiokoulutuksen tilannekuva Tampereen kaupunkiseudulla

Lukiokoulutuksen tilannekuva Tampereen kaupunkiseudulla Lukiokoulutuksen tilannekuva Tampereen kaupunkiseudulla TOISEN ASTEEN KOULUTUKSEN KEHITTÄMISSEMINAARI 12.5.2015 Nina Lehtinen Seutusivistys työryhmän puheenjohtaja Aineistot: Tampereen kaupunkiseutu ja

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU ILMASTOVERKOSTON KUNTAEDUSTAJAT MUISTIO 7/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU ILMASTOVERKOSTON KUNTAEDUSTAJAT MUISTIO 7/ Aika: Keskiviikko 23.11.2016 klo 13:00-14:25 Paikka: Tampereen kaupunkiseutu, kokouskeskus Pellava, kokoustila Liekki, Kelloportinkatu 1 B, Tampere Osallistujat: Anttonen Kaisu ympäristöjohtaja Tampere,

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 TOTEUTUSSUUNNITELMA 1.0 OHJAUSRYHMÄ 22.5.2014 MARJA HEIKKILÄ

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 TOTEUTUSSUUNNITELMA 1.0 OHJAUSRYHMÄ 22.5.2014 MARJA HEIKKILÄ KESKI-SUOMEN SOTE 2020 TOTEUTUSSUUNNITELMA 1.0 OHJAUSRYHMÄ 22.5.2014 MARJA HEIKKILÄ TAUSTA-AJATTELUA Voiko näin suuri hanke olla innovatiivinen ja toimiva vai kaatuuko se liian moniin tavoitteisiin, toimijoihin,

Lisätiedot

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA yhteistyöryhmä ALVA hanke alueelliset ja valtakunnalliset verkostot riitta.prittinen-maarala@rko.fi puh. 050 4691 946

Lisätiedot

Tehtäväni Kangasalan kunnassa ja Vatialan koulussa: luokanopettaja, avustava rehtori, TVT koordinaattori

Tehtäväni Kangasalan kunnassa ja Vatialan koulussa: luokanopettaja, avustava rehtori, TVT koordinaattori Isä, voinko käyttää konetta hetken? Miksi? Mun pitää ladata koulun sivuilta mun kotitehtävä ja tulostaa se! Tiedätkö muka kuinka se tehdään? Valmis! Kiitos isä! Kun olin sinun ikäisesi, meidän piti kopioida

Lisätiedot

PoSoTe hanke II vaihe. Valmistelutehtävät Valmistelun linjaukset ja periaatteet Valmistelutyön organisointi Aikataulu

PoSoTe hanke II vaihe. Valmistelutehtävät Valmistelun linjaukset ja periaatteet Valmistelutyön organisointi Aikataulu PoSoTe hanke II vaihe Valmistelutehtävät Valmistelun linjaukset ja periaatteet Valmistelutyön organisointi Aikataulu Valmistelua ohjaava rakenne Maakuntauudistuksen valmistelu / PoSoTe Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 2/2009 HYVINVOINTIPALVELUT SEUTUSIVISTYS

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 2/2009 HYVINVOINTIPALVELUT SEUTUSIVISTYS MUISTIO 2/2009 HYVINVOINTIPALVELUT Aika 15.4.2009 klo 9.00 11.05 Paikka Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat Nina Lehtinen Lempäälä puheenjohtaja (x)

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTAKONSERNI Valtuustoinfo 25.8.2014

MÄNTSÄLÄN KUNTAKONSERNI Valtuustoinfo 25.8.2014 MÄNTSÄLÄN KUNTAKONSERNI Valtuustoinfo 25.8.2014 1 Hankkeen tausta ja organisoituminen Mäntsälän kunnanvaltuusto 20.6.2012 hyväksyi kuntastrategian tarkennuksen, jossa asetettiin tavoitteet 2012. Strategiassa

Lisätiedot

2. HEINÄVEDEN KUNNAN STRATEGIA 2.1. TOIMINTAYMPÄRISTÖN ANALYYSI

2. HEINÄVEDEN KUNNAN STRATEGIA 2.1. TOIMINTAYMPÄRISTÖN ANALYYSI 2. HEINÄVEDEN KUNNAN STRATEGIA 2.1. TOIMINTAYMPÄRISTÖN ANALYYSI Toimintaympäristön analyysi muodostaa kuntastrategian lähtökohdan. Valmisteluun osallistuneet tunnistivat kuntaorganisaation sisäiset vahvuudet

Lisätiedot

Johtamisen kehittäminen koko toimialalle jatkuu. Kehittämisessä huomioidaan henkilöstövaihdokset.

Johtamisen kehittäminen koko toimialalle jatkuu. Kehittämisessä huomioidaan henkilöstövaihdokset. Sivistyslautakunta Toiminta-ajatus Padasjoen kunta tuottaa laadukkaita sivistystoimen peruspalveluita. Tavoitteena on kasvattaa lapsia ja nuoria vastuuntuntoiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä tukea kaikkia

Lisätiedot