Määrätietoista kehittämistyötä Sosiaali ja terveysalan kansainvälinen yhteistyö Leonardo da Vinci ohjelmassa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Määrätietoista kehittämistyötä Sosiaali ja terveysalan kansainvälinen yhteistyö Leonardo da Vinci ohjelmassa"

Transkriptio

1 1 Määrätietoista kehittämistyötä Sosiaali ja terveysalan kansainvälinen yhteistyö Leonardo da Vinci ohjelmassa Katja Helander, 10/2011 Tässä selvityksessä on tarkasteltu, minkälaista toimintaa sosiaali- ja terveysalalla on rahoitettu Leonardo da Vinci -ohjelman tuella. Päähuomio selvityksessä on kohdistettu toisen asteen ammatillisen koulutuksen yhteistyöhön, vaikka ohjelma on tukenut myös korkea-asteen kansainvälistymistä. Tarkasteluajanjaksoksi valikoituivat vuodet Tarkastelun aluksi on luotu tilastojen avulla kokonaiskuva alan hanketoiminnasta: Kuinka moni hanke on saanut rahoitusta? Paljonko EU-tukea on myönnetty? Mitkä ovat olleet suosituimpia teemoja hanketoiminnassa? Sen jälkeen on tarkasteltu yksityiskohtaisemmin kehittämis- ja liikkuvuushankkeiden ominaispiirteitä. Lopuksi hankkeita on tarkasteltu neljän eri teeman kautta: työelämäyhteistyön, opintojen sisällöllisen kehittämisen, opintojen hyväksilukemisen sekä verkostoitumisen. Kuinka työelämän edustajat ovat olleet mukana hanketoiminnassa? Miten opintojen sisältöjä on kehitetty kansainvälisessä yhteistyössä? Ja kuinka ulkomailla suoritettujen opintojen arviointia ja hyväksilukemista osaksi tutkintoa on edistetty? Millaisia verkostoja sosiaali- ja terveysalalla on? Selvityksen liitteenä on lista tarkastelluista sosiaali- ja terveysalan hankkeista. Sosiaali- ja terveysala aktiivinen kansainvälisessä yhteistyössä Sosiaali- ja terveysalan ammatillisen koulutuksen toimijat ovat jo pitkään tehneet tiiviistä yhteistyötä eri Euroopan maissa ja yhä useammin myös muissa maanosissa. Ammatillisissa oppilaitoksissa alan kansainväliset ulkomaanjaksot ovat suosittuja sekä asiantuntijoiden että opiskelijoiden keskuudessa. Vuonna 2010 joka viides ulkomaille opintojensa aikana suunnannut opiskelija suoritti sosiaali- ja terveysalan tutkintoa. Verrattaessa ulkomaanjaksojen määrää koulutuksessa aloittaneiden määrään huomataan, että 7 % alan opiskelijoista suoritti osan opinnoistaan ulkomailla. Kansainvälinen liikkuvuus on suositumpaa muutamalla muulla alalla, mutta 7 prosenttia on hyvä tulos alalle, jolla työllisyystilanne on hyvä ja kotimaassakin runsaasti työssäoppimispaikkoja tarjolla. Yksittäisiä tutkintoja tarkasteltaessa sosiaali- ja terveysalan perustutkinto-opiskelijat suuntaavat useammin ulkomaille kuin muiden tutkintojen suorittajat. Vuonna 2010 ulkomailla opiskeli tai oli työssäoppimassa 416 tulevaa lähihoitajaa. Lisäystä edellisvuoteen kertyi 15 %. 1 Myös asiantuntijat ovat olleet kiinnostuneita kansainvälisestä yhteistyöstä. Koulutusaloittain tarkasteltuna vain tekniikan ja liikenteen alalla, sekä hallintohenkilöstön parissa, oli enemmän lähtijöitä vuosittain kuin sosiaali- ja terveysalalla. Kansainvälinen liikkuvuus on tosin lähes yhtä suosittua matkailu-, ravitsemus- ja talousalan henkilöstön parissa. Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan henkilöstöstä ulkomaille suuntasi lähes 200. Joka kymmenes lähtijä oli sosiaali- ja terveysalan asiantuntija. 2 1 Korkala 2011, 6, Luvuissa on mukana kaikki kansainvälinen liikkuvuus, ei vain Leonardo da Vinci -ohjelman tukema. 2 Korkala 2011, 26.

2 2 Miten selvitys tehtiin? Selvityksessä on luokiteltu sosiaali- ja terveysalan hankkeiksi projektit, joissa on ollut sosiaali- ja terveysalan lisäksi mukana enintään kaksi muuta alaa. Useamman alan monialaiset hankkeet on sivuutettu tarkastelussa, koska ne ovat harvoin kehittäneet nimenomaan sosiaali- ja terveysalan kansainvälistä yhteistyötä. Hankkeet on luokiteltu tämän saman periaatteen mukaan CIMOn ammatillisen koulutuksen Leo-tietokannassa, josta hanketiedot on pääosin poimittu. Ainoastaan vuoden 2008 osalta sosiaali- ja terveysalan liikkuvuushankkeet valittiin tutustumalla jokaiseen hankehakemukseen erikseen. Hankkeet on luokiteltu tietyn/ tiettyjen alojen hankkeiksi hakemusvaiheessa. Itse hankkeen aikana osa aloista on voinut jäädä pois, ala on voitu korvata jollakin toisella tai mukaan on voinut tulla useampikin uusi ala. Tämän vuoksi sosiaali- ja terveysalan Leonardo-hanketta ei voi määritellä täysin yksiselitteisesti. Selvityksen tiedot on kerätty hankkeiden hakulomakkeista ja loppuraporteista. Asiakirjojen kysymykset ovat vaihdelleet vuosien varrella, joten niiden tarjoamissa tiedoissakin on vaihtelua. Hankkeiden teemoittaista tarkastelua vaikeutti se, ettei asiakirjoissa pyydetty suoraan tietoja esimerkiksi hankkeen yhteistyöstä työelämän edustajien kanssa. Nämä tiedot on koostettu lomakkeiden eri kohdista. Koska kaikista papereista ei löytynyt vastausta tarkasteltaviin kysymyksiin, tiedot ovat osin vaillinaisia. Sosiaali- ja terveysalalla viitataan selvityksessä pääosin sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon. Muutamassa hankkeessa oli mukana myös hammastekniikan sekä lääkealan perustutkinnon edustajia. Selvityksen ulkopuolelle on rajattu hiusalan, kauneudenhoitoalan sekä liikunnanohjauksen perustutkintojen kansainvälisen yhteistyön tarkastelu, vaikka nämä tutkinnot sisältyvätkin virallisen sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan yläkäsitteen alle. Ammatti- ja erikoisammattitutkintojen osalta vastaavaa rajausta ei ole tarvinnut tehdä, koska hankkeissa oli pääosin mukana vain yksittäisiä ammatillisten jatkotutkintojen opiskelijoita tai opettajia. Selvityksessä ei ole tarkasteltu tarkemmin kahta sosiaali- ja terveysalan kumppanuushanketta, jotka aloittivat toimintansa vuonna Kahden hankkeen perusteella ei olisi kannattanut tehdä yleistyksiä alan kumppanuushankkeiden ominaispiirteistä. Yhteenveto Leonardo da Vinci -ohjelman rahoittamista hankkeista Tarkastelujaksolla, vuosina , Leonardo da Vinci -ohjelmasta sai tukea ainakin 99 sosiaali- ja terveysalan kansainvälistä hanketta. Kaksi kolmesta projektista oli opiskelijoiden tai asiantuntijoiden liikkuvuushankkeita (66 kappaletta), kaksi kumppanuushanketta ja loput kehittämishankkeita (31 kappaletta). Lisäksi Opetushallituksen Leonardo-keskus myönsi vuonna 2005 kansallista rahoitusta kahdelle sosiaali- ja terveysalan Leonardo-hankkeelle tulosten levittämiseksi. Muutamissa tämän selvityksen hankkeissa oli sosiaali- ja terveysalan lisäksi mukana muita aloja. Esimerkiksi opiskelijoiden yrittäjyystaitoja kehittäneissä EU-Entrepreneurship -hankkeissa ulkomaille lähtivät myös hius- ja kauneudenhoitoalojen sekä matkailu-, ravitsemis- ja talousalan opiskelijoita. Monialaista yhteistyötä leimallisempaa sosiaali- ja terveysalan Leonardo da Vinci -hankkeille on kuitenkin ollut alan oppilaitosten verkostoituminen valtakunnallisesti. Uusia sosiaali- ja terveysalan projekteja käynnistyi tarkastelujakson aikana keskimäärin 11 vuodessa. Erityisen paljon hankkeita käynnistyi vuonna 2006, yhteensä 16 kappaletta. Kuvioon 1 on merkitty alkaneiden hankkeiden määrä eri vuosina.

3 Kuvio 1: Hankkeiden kokonaismäärä v Hankkeiden lkm Kehittämishankkeiden määrä väheni vuosien kuluessa, kun taas sosiaali- ja terveysalan liikkuvuushankkeiden määrä pääsääntöisesti kasvoi. Vuonna 2008 liikkuvuushankkeiden määrä kuitenkin vähentyi yli puolella edellisvuodesta. (Kuvio 2). Samana vuonna yksittäisten liikkuvuushankkeiden koko kuitenkin kasvoi (kuvio 9). Hankkeiden määrää on saattanut vähentää yhdistyneiden, entistä suurempien, oppilaitosten halu hakea tukea ensisijassa oman oppilaitoksen monialaisille hankkeille. Vuonna 2008 Leonardo da Vinci -ohjelmaan tulivat mukaan myös kumppanuushankkeet uutena toimintona Kehittämishankkeet Liikkuvuushankkeet Kumppanuushankkeet Kuvio 2: Kehittämis-, liikkuvuus- ja kumppanuushankkeiden lukumäärä v Sosiaali- ja terveysalan hankkeet käyttivät vuosina yhteensä EU-tukea. EUtuki oli runsainta 2000-luvun alussa sekä vuosina Vuosina, jolloin kokonaissumma jäi alhaiseksi, yhtäkään kehittämishanketta ei koordinoitu Suomesta käsin. Kehittämishankkeiden osalta kokonaissummassa on huomioitu vain Suomesta käsin koordinoidut 13 hanketta. (Kuvio 3) Kuvio 3: Hankkeiden toteutuneet budjetit ( )

4 4 Hankkeiden hallinnoinnista vastasivat valtaosin ammatilliset oppilaitokset (76 % hankkeista). Lisäksi lähes joka viidettä hanketta koordinoi ammattikorkeakoulu. (Taulukko 1). Luvuissa ovat mukana Suomesta käsin koordinoidut kehittämishankkeet ja liikkuvuushankkeet. Organisaatiotyyppi Lukumäärä %- osuus 2. asteen amm. oppilaitos % Ammattikorkeakoulu % Yliopisto 2 3 % Säätiö, yhdistys 1 1 % Yritys 1 1 % Aikuiskoulutusorganisaatio 1 1 % Yhteensä % Taulukko 1: Hankkeiden koordinaattorit organisaatiotyypeittäin Lähes joka toisessa sosiaali- ja terveysalan Leonardo da Vinci -hankkeessa edunsaajina olivat ammatillisten oppilaitosten opiskelijat. Joka kolmas hanke oli suunnattu opetusalan asiantuntijoille. Lisäksi moni hanke tarjosi kansainvälisessä yhteistyössä kehitettyjä työkaluja työssäkäyvien hoitoalan ammattilaisten tueksi. 3 (Taulukko 2). Kohderyhmä Hankkeiden määrä % kaikista hankkeista Opiskelijat (2. aste) % Opettajat, ohjaajat, % suunnittelijat Työntekijät % Opiskelijat (amk tai yo) % Työnantajat 7 7 % Taulukko 2: Hankkeiden kohderyhmät Suurin osa toisen asteen ammatillista koulutusta kehittäneistä hankkeista ei kohdistunut millekään tietylle koulutusalalle. Mikäli hankkeessa kuitenkin oli aloittainen painopiste, sen teemana oli tavallisimmin vanhustyö. Seuraavaksi suosituimmat koulutusalat olivat lasten ja nuorten hoito ja kasvatus sekä vammaistyö. Muut koulutusalat saivat yksittäisiä mainintoja. Suosituin yksittäinen teema Leonardo da Vinci -rahoitteisissa sosiaali- ja terveysalan hankkeissa oli työssäoppiminen: hankkeissa joko lähetettiin opiskelijoita ulkomaisille työssäoppimisjaksoille, työpaikkaohjaajia perehdytettiin ulkomaalaisten opiskelijoiden työssä ohjaukseen tai ammatilliset oppilaitokset kehittivät kansainvälisessä yhteistyössä opiskelijoiden työssäoppimiskäyntäntöjä. Toinen toistuva teema oli tutkintojen ja opintosuoritusten vertailtavuus. Näissä hankkeissa muun muassa testattiin ammattiosaamisen näyttöjen suorittamista ulkomailla ja kehitettiin lajikuvausta World Skills -ammattitaitokilpailuihin. Hankkeiden tavoitteena oli myös koulutustarpeiden ennakointi. Esimerkiksi monialaisessa Help Helvi -hankkeessa eri alojen tulevat osaajat tekivät yhteistyötä vanhustyön työssäoppimisjaksoilla ja Substitute Care - 3 Sama hanke on voinut olla suunnattu sekä opiskelijoille, opetusalan asiantuntijoille että muille hoitoalalla työskenteleville. Tilastoissa ei ole eritelty opetusalan henkilökuntaa toisen ja korkea-asteen kesken.

5 5 kehittämishankkeessa laadittiin täydennyskoulutusohjelma lasten sijaishuollossa työskenteleville ammattilaisille. Lisäksi useammassa kehittämishankkeessa laadittiin verkko-opetusmateriaaleja. Harva hanke oli suunnattu erityisopiskelijoille. Yhdessä kehittämishankkeessa, Visually Impaired Masseurs (VIM), näkövammaisille räätälöitiin englanninkielinen 1,5-vuotinen hierojan tutkinto. Lisäksi yhdessä liikkuvuushankkeessa mainittiin, että osa lähtijöistä oli erityisopiskelijoita. Sosiaali- ja terveysalan koulutusta kehitettiin 31 kehittämishankkeen voimin Ohjelmakaudella Leonardo da Vinci -ohjelmasta sai tukea 26 sosiaali- ja terveysalan kehittämishanketta. Näistä 19 oli pilottihankkeita, 3 viiteaineistohankkeita, 2 verkostohankkeita sekä 2 kieliprojektia 4. Seuraavan ohjelmakauden alussa, vuosina , CIMOsta sai rahoitusta neljä alan innovaation siirto -hanketta. Lisäksi komissio rahoitti suoraan yhtä innovaatioiden kehittämishanketta, European Framework for Qualifications in Home Care Services for Older People. Innovaation siirto -hankkeissa tuetaan olemassa olevan innovaation siirtoa maasta tai alalta toiselle, kun taas innovaatioiden kehittämishankkeissa tavoitteena on luoda kokonaan uusia toimintatapoja ammatillisen koulutuksen kehittämiseksi. Suomesta käsin koordinoidut 13 kehittämishanketta saivat EU-rahoitusta yhteensä Sosiaali- ja terveysalan kansainväliseen kehittämistyöhön myönnettiin eniten tukea vuosina 2000 sekä Vuosina alan hankkeita ei koordinoitu Suomesta käsin. (Kuvio 4) Kuvio 4: Kehittämishankkeiden toteutunut rahoitus ( ) Koulutusaloittain tarkasteltuna suurin osa kehittämishankkeista keskittyi vanhustyön (6 hanketta) sekä lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen (6 hanketta) ammatillisten opintojen kehittämiseen. Lisäksi mielenterveys- ja päihdetyön ammatillista koulutusta edistettiin 3 hankkeessa. 5 Hankkeiden vetovastuu oli tavallisesti toisen asteen ammatillisen oppilaitoksen harteilla (7 hankkeessa). Seuraavaksi eniten hankkeita koordinoivat korkeakoulut tai yliopistot (yhteensä 4 hankkeessa). Luvuissa ovat mukana vain CIMOn rahoittamat 13 suomalaisvetoista hanketta. (Kuvio 5). 4 Pilottiprojektit, temaattiset toimet ja kieliprojektit tähtäsivät uusien koulutusmateriaalien tai opintokokonaisuuksien kehittämiseen. Verkostohankkeissa koottiin, vaihdettiin sekä levitettiin tietoja ja kokemuksia. Viiteaineistohankkeet olivat tieteellisiä selvityksiä ja analyysejä ammatillisesta koulutuksesta. Leonardo da Vinci -yleisesite 2000, Luvuissa ovat mukana kaikki sosiaali- ja terveysalan 31 kehittämishanketta vuosilta Yksi hanke on voinut syventyä useamman koulutusalan kehitystyöhön. Muutaman hankkeen teemat eivät olleet tarkasteltavissa koulutusaloittain. Tällaisia teemoja olivat muun muassa neurologia, työterveys sekä terveydenhuollon laatujohtaminen.

6 6 Hankkeen koordinaattori 2. asteen amm. oppilaitos Yliopisto AMK Säätiö, yhdistys Yritys Kuvio 5: Kehittämishankkeiden koordinaattorit organisaatiotyypeittäin Monien kehittämishankkeiden painopisteenä oli täydennyskoulutusmateriaalien kehittäminen. Esimerkiksi Turun yliopiston koordinoimassa epsychnurse.net -hankkeessa kehitettiin täydennyskoulutusmateriaalia psykiatrisissa sairaaloissa työskenteleville hoitajille. Materiaali tarjosi sairaaloiden henkilökunnalle tukea eettisesti korkeatasoiseen psykiatriseen hoitotyöhön. Kehittämishankkeiden keskeisiä kohderyhmiä olivat työssäkäyvät hoitajat ja työpaikkaohjaajat sekä opettajat ja koulutussuunnittelijat. Sosiaali- ja terveysalan korkeakouluopiskelijat olivat edunsaajina lähes yhtä monessa hankkeessa kuin ammattioppilaitosten opiskelijatkin. 6 (Taulukko 3). Kohderyhmä Hankkeiden määrä % kaikista hankkeista Työntekijät % Opettajat, ohjaajat, % suunnittelijat Työnantajat 6 20 % Opiskelijat (2. aste) 6 20 % Opiskelijat (amk tai yo) 5 17 % Taulukko 3: Kehittämishankkeiden kohderyhmät Valtaosassa hankkeista oli mukana runsaasti yhteistyökumppaneita, keskimäärin 11 hanketta kohden. Yhteistyötahojen määrä vaihteli neljästä viiteentoista. 7 Kehittämishankkeissa, joita koordinoitiin Suomesta käsin, oli toimijoita keskimäärin 5 maasta. Yhdellä sosiaali- ja terveysalan hankkeella on siis ollut vaikuttavuutta maantieteellisesti katsoen melko kapealla alueella. Leonardo da Vinci -ohjelman vähimmäisvaatimus on, että hankeryhmässä on edustus kolmesta eri ohjelmaan osallistuvasta maasta. (Taulukko 4. Luvut on poimittu hakemuksista. Partnerimaiden määrä on voinut vaihdella hankkeen aikana.) 6 Yhdessä hankkeessa on voinut olla edunsaajia useammasta kohderyhmästä. Tarkastelussa on huomioitu 30 kansallisten Leonardo da Vinci -toimistojen rahoittamaa kehittämishanketta. 7 Kumppanien määrä on poimittu hakemuksista ja luku pitää sisällään sekä suomalaiset että ulkomaalaiset toimijat. Partnerien määrä on voinut vaihdella hankkeen aikana.

7 7 Maiden määrä Hankkeiden määrä hankeryhmässä 3 maata 2 4 maata 5 5 maata 2 6 maata 2 7 maata 1 8 maata 0 9 maata 1 Yhteensä 13 Taulukko 4: Partnerimaiden määrä kehittämishankkeissa Toimijoita oli suomalaisvetoisissa kehittämishankkeissa mukana yhteensä 18 eri maasta. Suosituin partnerimaa oli Saksa. Saksalainen yhteistyökumppani oli hieman yli puolessa hankkeista. Seuraavaksi suosituimmat partnerimaat olivat Viro (46 % hankkeista), Italia, Ruotsi ja Iso-Britannia (kukin 38 %) sekä Alankomaat (31 %). Viron lisäksi muutkin uudet jäsenmaat olivat hyvin edustettuina: hankkeissa oli partnereita myös Bulgariasta, Latviasta, Liettuasta, Puolasta, Romaniasta, Slovakiasta, Tšekin tasavallasta ja Unkarista. Ulkomaille lähteneiden opiskelijoiden ja asiantuntijoiden määrä kasvoi 2000-luvun kuluessa Sosiaali- ja terveysalalla oli vuosina yhteensä 66 liikkuvuushanketta, joista valtaosa (70 %) oli opiskelijaliikkuvuushankkeita (46 hanketta). Suurin osa hankkeissa liikkuneista suomalaisista opiskelijoista opiskeli toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa. Kahdeksan hanketta tarjosi kuitenkin harjoittelupaikkoja korkeakouluopiskelijoille. Ohjelmakaudella korkeakoulut ovat hakeneet opiskelijoidensa ulkomaisille harjoittelujaksoille tukea Leonardo da Vinci -ohjelman sijasta Erasmus-ohjelmasta. Sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset suuntasivat ulkomaille 19 asiantuntijavaihtohankkeen kautta. Asiantuntijahankkeista 3 oli korkeakoulujen, 1 aikuiskoulutusorganisaation ja 15 ammatillisten oppilaitosten koordinoimia. Yhdessä hankkeessa liikkui asiantuntijoita sekä ammattikorkeakoulusta että ammatillisesta oppilaitoksesta: Trainers Travelling to Compare European Health & Social Care Systems (TravelCare IV) -hankkeessa Pirkanmaan ammattikorkeakoulun sekä Tampereen n henkilökunta tutustui vanhustyöhön Italiassa. Lisäksi yksi liikkuvuushanke tuki työssä olevien sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten täydennyskoulutusta ulkomailla (ks. esimerkki 2, sivu 12). Leonardo-ohjelman rahoitus sosiaali- ja terveysalan liikkuvuushankkeille vuosina oli luvun alussa alan liikkuvuushankkeiden rahoitus oli n vuodessa, mutta kasvoi vuonna 2007 jo euroon. (Kuvio 6).

8 Toteutunut rahoitus Kuvio 6: Liikkuvuushankkeiden toteutunut rahoitus ( ) Valtaosa rahoituksesta ohjattiin tavallisesti toisen asteen opiskelijoille. Ainoastaan vuonna 2001 korkeakouluopiskelijoiden saama rahoitusosuus ylitti hienoisesti toisen asteen opiskelijoiden osuuden. Lisäksi vuonna 2006 vaihdossa olleille asiantuntijoille ohjattiin enemmän rahoitusta kuin ammatillisten oppilaitosten opiskelijoille. Vuonna 2007 Leonardo-ohjelma tuki sosiaali- ja terveysalan opiskelijaliikkuvuutta jo lähes eurolla. (Kuvio 7) Opiskelijat (2. aste) Opiskelijat (amk, yo) Asiantuntijat Työntekijät Kuvio 7: Liikkuvuushankkeiden toteutunut rahoitus ( ) hanketyypeittäin Sosiaali- ja terveysalan liikkuvuushankkeissa käytettiin tarkasteluajanjaksolla yhteensä 1230 apurahaa 8. Apurahansaajien määrä kasvoi 2000-luvun loppupuolelle tultaessa: vuonna 2007 apurahan sai jo 250 asiantuntijaa tai opiskelijaa, kun vuonna 2002 luku oli vain 50 (kuvio 8). Yhdessä hankkeessa käytettiin keskimäärin 19 apurahaa (kuvio 9). Hankkeiden keskimääräinen koko pääosin suureni 2000-luvun kuluessa. 8 Lukuun eivät sisälly tukihenkilöt. Sen sijaan lukuun sisältyvät sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden ja asiantuntijoiden ohella ne muiden alojen edustajat, jotka osallistuivat monialaisiin hankkeisiin. Luvut kertovat toteutuneiden apurahojen määrän.

9 v v v v v v v v v Kuvio 8: Liikkuvuushankkeiden toteutuneet apurahat (lkm) v v v v v v v v v Kuvio 9: Liikkuvuushankkeiden toteutuneet apurahat (ka/ hanke) Liikkuvuushankkeissa oli tavallisesti ulkomainen yhteistyökumppani vain muutamasta maasta. Puolessa kaikista hankkeista partnerien määrä oli 2 4. Ainoastaan muutamassa hankkeessa asiantuntijoilla ja opiskelijoilla oli valittavanaan useampi kohdemaa. Yhteistyökumppaneita oli vähintään 10 eri maasta mukana vain kolmessa liikkuvuushankkeessa. Selvästi suosituin kohdemaa liikkuvuushankkeissa oli Iso-Britannia. Brittipartneri oli 77 prosentissa sosiaali- ja terveysalan hankkeista. Myös hollantilaiset yhteistyökumppanit olivat suosittuja: hollantilainen partneri oli 45 % hankkeista. Seuraavaksi yleisimmin suomalaiset asiantuntijat ja opiskelijat suuntasivat kulkunsa Saksaan, Viroon, Ruotsiin, Espanjaan, Tanskaan, Irlantiin sekä Belgiaan. Suomalaisilla oppilaitoksilla oli Leonardo da Vinci -hankekumppaneita yhteensä 25 Euroopan maassa. Vuosina yhteistyötä ei ollut lainkaan bulgarialaisten, romanialaisten, kyproslaisten, islantilaisten eikä liechtensteinilaisten kollegojen kanssa. 9 Tarkasteluajankohtana hankkeiden ulkomaisten partnerien määrä kasvoi: vuonna 2001 liikkuvuushankkeissa oli keskimäärin vain 3 ulkomaista yhteistyökumppania, kun vuosina 2007 ja 2008 määrä oli kasvanut jo kahdeksaan. Kahdessa hankkeessa kumppanien määrä kipusi yli kahdenkymmenen. 10 (Kuvio 10). 9 Luvut on poimittu hakemuksista. Hankkeen aikana partnerien määrä on voinut vaihdella. 10 Ulkomaisten yhteistyökumppanien määrä on poimittu hakemuksista.

10 v v v v v v v v v Kuvio 10: Vastaanottavien kumppanien lkm (ka/ hanke) Työelämä oli edustettuna kaikissa kehittämishankkeissa Kaikissa vuosina rahoitetuissa, Suomesta käsin koordinoidussa, kehittämishankkeissa oli mukana työelämän edustajia. Suosituimpia yhteistyökumppaneita olivat kuntien, kuntayhtymien, sairaanhoitopiirien sekä valtiovallan edustajat. Heitä oli 9 hankkeessa mukana yhteensä 19 eri organisaatiosta. Yrityspartneri oli läsnä kuudessa hankkeessa, yhdistys viidessä ja työntekijäjärjestö (Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer, Tehy tai Talentia) neljässä. 11 Useimmissa hankkeissa työelämän edustajat olivat mukana partnereina. Vain kahdessa hankkeessa hankkeen koordinoinnista vastasi oppilaitosten ulkopuolinen taho: Transfer of innovations for training needs analyses to increase quality of further vocational training in the field of children's day care and early education (DCT) -hankkeessa Printel Oy ja Training needs analysis in health and social services - A response to expanding poly drug use (Transdrug) -hankkeessa A- klinikkasäätiö. Kahdessa hankkeessa työelämäkumppaneita ei ollut nimetty hankkeen virallisiksi partnereiksi, vaan ne toimivat alihankkijoina. Hankkeen teknisen toteutuksen kannalta työelämäpartnereiden on yksinkertaisempaa osallistua hankkeeseen alihankkijoina kuin partnereina. Työelämän edustajia oli yhdessä kehittämishankkeessa yleensä vain muutama (2 3 kappaletta). Vain neljässä hankkeessa työelämäpartnereita oli useampi. Eniten partnereita (noin 10) oli hankkeessa, jossa työelämän edustajat toimivat alihankkijoina. Työelämäkumppanien lukumäärää saattavat siis rajoittaa ennemmin hankehallinnoinnin tekniset vaatimukset kuin työelämän edustajien vähäinen kiinnostus. Työelämäkumppanit varmistavat, että tuotetut materiaalit vastaavat työelämän tarpeita Työelämäpartnereiden keskeisin tehtävä hankkeissa oli kehitettävien materiaalien tai siirrettävien innovaatioiden suunnitteleminen ja/tai testaus. Tällaisessa asiantuntijaroolissa partnerit olivat jokaisessa sosiaali- ja terveysalan kehittämishankkeessa. Useassa hankkeessa mainittiin, että tiivis yhteistyö työelämän edustajien ja oppilaitosten kesken takaa, että hankemateriaalit vastaavat työelämän todellisia vaatimuksia. Joka toisessa hankkeessa työelämän edustajien mainittiin myös osallistuvan hankkeen tulosten levittämiseen. Muutamassa hankkeessa työelämäkumppanit vastasivat hankkeen arvioinnista ja toimivat ohjausryhmän jäseninä. Muutama projekti myös mainitsi, että työnantajien edustajat olivat olleet keskeisesti suunnittelemassa hankehakemusta. 11 Luvuissa ovat mukana sekä hankkeiden suomalaiset että ulkomaiset työelämäkumppanit. Kahdessa hankkeessa ei mainittu, mitä organisaatiotyyppiä työelämäpartnerit edustivat.

11 11 Joka neljännessä liikkuvuushankkeessa on mukana suomalaisia työelämän edustajia Liikkuvuushankkeissa ulkomaalaiset työnantajat ovat keskeisesti mukana, sillä he tarjoavat suomalaisille opiskelijoille työssäoppimispaikkoja. Valtaosa opiskelijoista suuntaa ulkomaille nimenomaan työssä oppimaan, ei opiskelemaan 12. Suomalainen työelämäkumppani sen sijaan mainitaan keskimäärin vain joka neljännen hankkeen yhteydessä. Yleisintä työelämän edustajien läsnäolo oli korkeakouluopiskelijoille tarkoitetussa sosiaali- ja terveysalan hankkeissa: näistä työelämän edustus oli mukana joka toisessa hankkeessa. Jokaisessa näistä neljässä hankkeessa työnantajien mainittiin tarjoavat harjoittelupaikkoja ulkomaalaisille opiskelijoille. Kahdessa korkeakouluhankkeessa työelämän edustajat olivat myös mukana hankkeen ohjausryhmässä ja näin ollen vaikuttamassa sen sisällölliseen kehittämiseen. Asiantuntijahankkeissa työelämän edustajia oli mukana lähes joka toisessa hankkeessa (42 %). Näissä hankkeissa työnantajat tai työmarkkinajärjestöjen edustajat lähettivät omaa henkilökuntaansa ulkomaille tutustumaan maan sosiaali- ja terveysalan koulutukseen. Hankkeiden keskeisin tavoite oli Suomeen tulevien työssäoppijoiden ohjauksen parantaminen työpaikoilla. Yhdessä hankkeessa työelämän edustajat, yhdessä opettajien kanssa, perehdyttivät paikallisia työnantajia vastaanottamaan suomalaisten opiskelijoiden ammattiosaamisen näyttöjä. Asiantuntijat halusivat myös kehittää omaa ammattitaitoaan tutustumalla alansa toimintatapoihin ulkomailla. Lisäksi verkostoituminen oman alan kollegoiden kanssa ja virikkeiden saaminen omaan työhön nähtiin tärkeiksi. ESIMERKKI 1: Yhteistyötä työelämän edustajien kanssa opiskelijoiden ohjauksen parantamiseksi SOTENET-verkoston asiantuntijaliikkuvuushankkeessa Multinational Network of Child-Disabled- Elderly-Care -Trainer Mobility (MNCDEC-T) työnantajat ja ammattioppilaitosten edustajat lähtivät yhdessä ulkomaille viikoksi. Ulkomaanjaksojen keskeisenä tehtävänä oli edistää oppilaitosten ja työelämän välistä vuoropuhelua sekä lisätä työelämän edustajien motivaatiota yhteistyöhön. Työelämän yhteistyökumppanit etsivät ulkomailta työvälineitä ulkomaalaisten opiskelijoiden työssäoppimisen ohjaukseen. Parantunut ohjaus lisäsi opiskelijoiden ulkomaanjaksojen laatua. Hankkeeseen osallistui 15 työelämän edustajaa yhdeksästä eri organisaatiosta. Näin työelämän edustaja kiteytti raportissaan ulkomaanmatkansa hyödyt: Mielestäni myös työelämän edustajien mukaan ottaminen hankkeeseen on hyödyllistä, näin saadaan kontakteja kansainväliseen opiskelijavaihtoon. Omassa yksikössäni on ollut opiskelijoita useammasta maasta. Kun on itse ollut vaihdossa mukana, on parempi tuntuma siitä mitä opiskelijat miettivät tullessaan vaihtoon vieraaseen maahan. Ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevien liikkuvuushankkeissa suomalaisia työelämän edustajia oli mukana vain noin joka kymmenennessä. Hankkeissa mukana olevat työnantajat osallistuivat opintojen sisältöjen kehittämiseen: he muun muassa perehdyttivät opiskelijoita yksilökeskeiseen suunnitelmatyöskentelyyn hoivatyössä (LEOH-YKS -hanke) ja kehittivät yhdessä oppilaitoksen kanssa verkkopohjaista yrittäjyyskurssia (EU-Entrepreneurship 2). Myös työssä käyvät voivat lähteä ulkomaanjaksoille Työnantajien olisi mahdollista hakea Leonardo da Vinci -ohjelmasta tukea myös oman henkilökuntansa kansainvälisiä työelämäjaksoja varten. Toistaiseksi tätä mahdollisuutta on 12 Korkala 2011, 7.

12 12 hyödyntänyt vain Helsingin kaupunki vuonna Kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto tarjosi henkilökunnalleen mahdollisuuden suorittaa 9 viikon työelämäjakso ulkomailla osana laajempaa täydennyskoulutusohjelmaa. ESIMERKKI 2: Helsingin kaupungin työntekijät ulkomailla laajentamassa ammattitaitoaan Vuosina Helsingin kaupungilla työskentelevillä lähihoitajilla oli mahdollisuus lähteä 9 viikoksi työskentelemään toiseen Euroopan maahan. Jakso sisältyi osaksi 15 opintoviikon laajuista Transnational Module Young Workers opintokokonaisuutta. Jokainen matkaan lähtijä räätälöi ulkomaanjaksonsa omiin tavoitteisiinsa sopivaksi. Ulkomaanvaihtojen käytännön järjestämisestä vastasi Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos (HESOTE). Toive ulkomaanjaksojen järjestämisestä työssäkäyville lähihoitajille sai alkunsa työntekijöiltä itseltään. Hankkeen ideana oli sekä kehittää lähihoitajien osaamista että antaa heille työkaluja ulkomaalaisten lähihoitajaopiskelijoiden ohjaukseen. Hanke täydensi HESOTEn kansainvälistä yhteistyötä: hanke liittyi aiempaan Leonardo-rahoitteiseen pilottiprojektiin The Development of a Transnational Training Module in Social and Health Care Education in EU-countries sekä sen vuonna 2000 alkaneeseen jatkohankkeeseen Expansion of the TM and Development of Work Placement Supervising (ETM). Kaksi ulkomaanjaksolla ollutta työelämän edustajaa kuului ETM-hankkeen partneriryhmään. SuPer (Suomen lähi- ja perushoitajaliitto) oli yksi hankkeen suomalaista yhteistyökumppaneista. Ulkomaille suuntasi hankkeen aikana 9 Helsingin kaupungin työntekijää. Kansainvälisessä yhteistyössä on kehitetty opintojen sisältöjä Viidessä kehittämishankkeessa painopiste oli opintojen sisällöllisessä kehittämisessä. Kaikissa näissä hankkeissa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille kehitettiin yhdessä kansainvälisten partnerien kanssa perusopintoja täydentävä koulutusjakso. Hankkeessa Visually Impaired Masseurs (VIM) näkövammaisille opiskelijoille laadittiin yhtenäinen, Euroopan laajuinen, 60 opintopisteen koulutusjakso, jonka painopisteenä olivat yrittäjyystaidot. Hankkeessa Personnel training model for integrated quality-environment-safety management system in hospitals and public health service (QESTRAIN) laatu-, ympäristö- ja turvallisuusnäkökulmat puolestaan integroitiin osaksi hoitajien perus- ja täydennyskoulutusta. Muissa hankkeissa huomio kohdistui vanhustyön, psykiatrisen hoitotyön sekä lastensuojelun kehittämiseen. Vaikka liikkuvuushankkeissa painopiste on vahvasti kansainvälisten vaihtojaksojen järjestämisessä, muutamia hankkeita on hyödynnetty myös opintojen sisällöllisessä kehittämisessä. Esimerkiksi hankkeessa Opettajille lisää osaamista vaihtoon lähteneet opettajat keräsivät materiaaleja englanninkielistä lähihoitajaopetusta varten. Vaihtojaksoilla olleet opettajat laativat teemaluentoja sekä kokosivat äänitteitä aitojen potilastilanteiden dialogeista. Elderly Care in Europe -hankkeen aikana opiskelijat puolestaan keräsivät tietoa vanhustyöstä eri Euroopan maissa. Tiedot koottiin vanhustyön oppaaksi, jota hyödynnettiin opetuksessa. Liikkuvuushankkeilla on kuitenkin ollut ennen kaikkea välillinen vaikutus opetuksen sisällölliseen kehittämiseen. Esimerkiksi hankkeen Memories and the use of memorizing in elderly peoples' care in different cultures (MUM) aikana kootusta materiaalista sekä eräästä opinnäytteestä laadittiin yhteenveto, jota käytettiin oheismateriaalina tulevien lähihoitajien opetuksessa. Lapin ssa puolestaan hyödynnettiin hankkeen Yhdessä: Yhteisöllisyys opiskelusisältönä ja toimintatapana sekä yhteisöllinen oppiminen sosiaali- ja terveysalalla eri kulttuureissa tuloksia yhteisöllisyyttä käsittelevän Yhteisöllisyys eri kulttuureissa -opintojakson kokoamisessa. Nykyisin liikkuvuushankkeissa keskitytään todennäköisesti tiiviimmin työssäoppimisjaksojen

KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITTÄMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITTÄMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Marika Koramo (toim.) KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITTÄMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Koonti Opetushallituksen valtionavustusrahoituksella tuetuista ammattikoulutuksen kansainvälistymishankkeista Raportit

Lisätiedot

Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea. Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen

Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea. Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen Turun ammattikorkeakoulun raportteja 87 HELLEVI LEPPIAHO,

Lisätiedot

SELVITYS. Kuuluuko kansainvälisyys kaikille? Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo CIMOn ohjelmissa. Anne Siltala

SELVITYS. Kuuluuko kansainvälisyys kaikille? Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo CIMOn ohjelmissa. Anne Siltala SELVITYS Kuuluuko kansainvälisyys kaikille? Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo CIMOn ohjelmissa Anne Siltala Julkaisua on rahoiteu Euroopan komission tuella. Komissio ei vastaa julkaisun sisällöstä.

Lisätiedot

Taru Siekkinen. Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa

Taru Siekkinen. Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa Taru Siekkinen Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa Koulutuksen tutkimuslaitos Työpapereita 29 Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa Taru Siekkinen JULKAISUMYYNTI:

Lisätiedot

4/2002. Sonja Valjus. Virtual Mobility in Reality Selvitys tieto- ja viestintätekniikan käytöstä Leonardo da Vinciliikkuvuushankkeissa

4/2002. Sonja Valjus. Virtual Mobility in Reality Selvitys tieto- ja viestintätekniikan käytöstä Leonardo da Vinciliikkuvuushankkeissa 4/2002 Sonja Valjus Virtual Mobility in Reality Selvitys tieto- ja viestintätekniikan käytöstä Leonardo da Vinciliikkuvuushankkeissa /1 /2 Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO CIMO Publications 4/2002

Lisätiedot

SUOMI. Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop. sekä

SUOMI. Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop. sekä SUOMI Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop sekä Ammatillinen erityisopetus kansallisen raportin yhteenveto European Agency for Development in Special Needs

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 60

Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 60 Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 60 Eija Noppari, Riitta Koivunen, Eeva-Kaisa Kopra & Paavo Valtanen Jatko-opintoväylän mallintaminen Väyläopinnot -hankkeessa Asiantuntijatyön loppuraportti Eija

Lisätiedot

Koulualan pohjoismaisen yhteistyön kehittäminen

Koulualan pohjoismaisen yhteistyön kehittäminen MARKKU LINNA Koulualan pohjoismaisen yhteistyön kehittäminen Selvitys 2011 KOULUALAN POHJOISMAISEN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN Selvitys Markku Linna 26.9.2011 1 2 Kannen graafi nen suunnittelu Satu Salmivalli

Lisätiedot

Työpaikalla tapahtuva oppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa

Työpaikalla tapahtuva oppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Päivi Tynjälä Anu Räisänen Veikko Määttä Keijo Pesonen Antti Kauppi Petri Lempinen Rabbe Ede Manu Altonen Risto Hietala Työpaikalla tapahtuva oppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Arviointiraportti

Lisätiedot

Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen. Yhteistyöllä tuloksia

Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen. Yhteistyöllä tuloksia Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen Yhteistyöllä tuloksia Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen Yhteistyöllä tuloksia Satakunnan korkeakoululaitos

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2011. Abilis Foundation Development Aid for People with Disabilities

VUOSIKERTOMUS 2011. Abilis Foundation Development Aid for People with Disabilities VUOSIKERTOMUS 2011 Abilis Foundation Development Aid for People with Disabilities VUOSIKERTOMUS 2011... 3 Yhteenveto... 3 1. Johdanto... 4 2. Rahoituskauden toiminta... 4 A. Hankerahoitus... 4 2.1. Hakemukset

Lisätiedot

Talotekniikka - eurooppalainen ammatillisen koulutuksen hanke. Kansainvälisen IT:BSEinnovaationsiirtohankkeen. loppuasiakirja: Talotekniikka

Talotekniikka - eurooppalainen ammatillisen koulutuksen hanke. Kansainvälisen IT:BSEinnovaationsiirtohankkeen. loppuasiakirja: Talotekniikka 3 Talotekniikka - eurooppalainen ammatillisen koulutuksen hanke Kansainvälisen IT:BSEinnovaationsiirtohankkeen loppuasiakirja: Talotekniikka 4 5 Johdanto Koko Euroopan unionin laajuiset yhteiset työmarkkinat

Lisätiedot

Adulta Oy 24.3.2007 liikkeenjohto ja hallinto. Wärtsilänkatu 63, 04440 JÄRVENPÄÄ. Kaikukatu 3, 00530 Helsinki Fabianinkatu 7, 00130 Helsinki

Adulta Oy 24.3.2007 liikkeenjohto ja hallinto. Wärtsilänkatu 63, 04440 JÄRVENPÄÄ. Kaikukatu 3, 00530 Helsinki Fabianinkatu 7, 00130 Helsinki Toimintakertomus 2006 Adulta oy Adulta Oy on Järvenpään ja Keravan kaupunkien sekä Tuusulan ja Mäntsälän kuntien omistama Keski-Uudenmaan aikuiskoulutuskeskus. Yhtenä maamme suurimmista ammatillisista

Lisätiedot

Martti Majuri ja Tuomas Eerola

Martti Majuri ja Tuomas Eerola Martti Majuri ja Tuomas Eerola EIVÄT HE MUUTA TEKISIKÄÄN Tarkastelussa työpaikkaohjaajien koulutus, opettajien työelämäjaksot ja työssäoppiminen Opetushallitus ja tekijät Tmi Eija Högman ISBN 978-952-13-3191-6

Lisätiedot

Koulutus-ja kehittämiskeskus Palmenia

Koulutus-ja kehittämiskeskus Palmenia Kiinalaiset akateemiset maahanmuuttajat tulevaisuuden työvoimana Suomessa kiinalaisten käsityksiä suomalaisesta yhteiskunnasta REKRY-AMARE selvitys (1) TUOMO KAUHA 1.12.2012 Koulutus-ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Faktaa. Vieraskieliset tutkinto-ohjelmat suomalaisissa korkeakouluissa TIETOA JA TILASTOJA IRMA GARAM:

Faktaa. Vieraskieliset tutkinto-ohjelmat suomalaisissa korkeakouluissa TIETOA JA TILASTOJA IRMA GARAM: Faktaa. TIETOA JA TILASTOJA 2 2009 IRMA GARAM: Vieraskieliset tutkinto-ohjelmat suomalaisissa korkeakouluissa Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus Centret för internationell mobilitet och internationellt

Lisätiedot

KOHTI UUTTA OPETTAJUUTTA TOISEN ASTEEN AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA

KOHTI UUTTA OPETTAJUUTTA TOISEN ASTEEN AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA Juhani Honka, Lasse Lampinen & Ilkka Vertanen (toim.) KOHTI UUTTA OPETTAJUUTTA TOISEN ASTEEN AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA Skenaariot opettajan työn muutoksista ja opettajien koulutustarpeista vuoteen 2010

Lisätiedot

Mitä voidaan oppia muiden kuntien ja alueiden maahanmuuttostrategioista. ohjelmista? VTT Timo Aro ja VTM Anna Laiho

Mitä voidaan oppia muiden kuntien ja alueiden maahanmuuttostrategioista. ohjelmista? VTT Timo Aro ja VTM Anna Laiho Mitä voidaan oppia muiden kuntien ja alueiden maahanmuuttostrategioista ja ohjelmista? VTT Timo Aro ja VTM Anna Laiho 26.6.2013 2 1. ANALYYSIN TOTEUTTAMINEN Tämä selvitys on tehty Hyria Oy:n Mosaiikki

Lisätiedot

SELVITYS YLEMPIEN AMMATTIKORKEAKOULU- TUTKINTOJEN ASEMASTA TYÖELÄMÄSSÄ JA UUDISTUKSEN VAIKUTUKSESTA KOULUTUSJÄRJESTELMÄÄN JA TYÖELÄMÄÄN

SELVITYS YLEMPIEN AMMATTIKORKEAKOULU- TUTKINTOJEN ASEMASTA TYÖELÄMÄSSÄ JA UUDISTUKSEN VAIKUTUKSESTA KOULUTUSJÄRJESTELMÄÄN JA TYÖELÄMÄÄN SELVITYS YLEMPIEN AMMATTIKORKEAKOULU- TUTKINTOJEN ASEMASTA TYÖELÄMÄSSÄ JA UUDISTUKSEN VAIKUTUKSESTA KOULUTUSJÄRJESTELMÄÄN JA TYÖELÄMÄÄN OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ SISÄLTÖ 1. Johdanto... 3 1.1 Sisältö

Lisätiedot

Projekti tuli taloon käymään vai asumaan

Projekti tuli taloon käymään vai asumaan Projekti tuli taloon käymään vai asumaan Kokemuksia syrjäytymisen ehkäisy -projektien tuloksista ja toteuttamisesta ammatillisissa oppilaitoksissa Leena Nikander ja Juha Lahtinen (toim.) Hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Koulutus, nuoriso ja urheilu

Koulutus, nuoriso ja urheilu VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Koulutus, nuoriso ja urheilu Koulutus avain tulevaisuuteen Investoimalla koulutukseen voidaan tukea nuorten henkilökohtaista kehitystä ja työmahdollisuuksia. SISÄLLYS

Lisätiedot

Euroopan unionin vaihto- ja yhteistyöohjelma korkeakouluille

Euroopan unionin vaihto- ja yhteistyöohjelma korkeakouluille Erasmus Euroopan unionin vaihto- ja yhteistyöohjelma korkeakouluille Erasmus Erasmus on Euroopan laajin korkeakouluopiskelijoiden vaihtoohjelma, joka on perustettu vuonna 1987. Ohjelma on vuosien varrella

Lisätiedot

Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen

Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen OPETUSHALLITUS MONISTE 6/2001 Opetushallitus ja tekijät Taitto: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho Kuva: Elvi

Lisätiedot

laakeri .info www. työelämäyhteistyö sujuvaksi

laakeri .info www. työelämäyhteistyö sujuvaksi laakeri www..info työelämäyhteistyö sujuvaksi Sisältö Työelämän ja ammatillisten oppilaitosten tuloksekas yhteistyö...3 Kokenut vs. uusi työpaikkaohjaaja...4 Oppia ja osaamisen arviointia työtä tekemällä...5

Lisätiedot

MATKAILU- JA RAVITSEMISALAN YLEMMÄT AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINNOT ALAN KEHITTÄJINÄ

MATKAILU- JA RAVITSEMISALAN YLEMMÄT AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINNOT ALAN KEHITTÄJINÄ Laurea Julkaisut I Laurea Publications Hilkka Lassila, Enni Mertanen & Jarmo Ritalahti (toim.) MATKAILU- JA RAVITSEMISALAN YLEMMÄT AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINNOT ALAN KEHITTÄJINÄ Laurea Julkaisut I Laurea

Lisätiedot

OILI - Opiskelijainnovaatiosta liiketoiminnaksi hanke

OILI - Opiskelijainnovaatiosta liiketoiminnaksi hanke OILI - Opiskelijainnovaatiosta liiketoiminnaksi hanke Loppuraportti 3/2015 Tekijät: Sini Granström Sari Lamminpää Päivi Pöyry-Lassila Annulii Vähämaa Aku Välimaa Toni Anttonen Joni Aunola Anniina Hämäläinen

Lisätiedot

URHEILIJAT OVAT? Selvitys urheilijoiden korkea-asteen opintojen etenemisestä

URHEILIJAT OVAT? Selvitys urheilijoiden korkea-asteen opintojen etenemisestä A T I A T I H A K KUIN URHEILIJAT OVAT? Selvitys urheilijoiden korkea-asteen opintojen etenemisestä en, Anu Korhon Jari Lämsä, nninen, a M, Timo en n o en N o Juh inulainen kka, Jari Ka a h u P ro te An

Lisätiedot

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTOALAN YRITYSHAUTOMO 1996 2006

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTOALAN YRITYSHAUTOMO 1996 2006 LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 17 Hilkka Heinonen (toim.) LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTOALAN YRITYSHAUTOMO 1996 2006 Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 17 Laurea-ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

KORKEAKOULUOPISKELIJAN MONET MAHDOLLISUUDET

KORKEAKOULUOPISKELIJAN MONET MAHDOLLISUUDET Tuula Peura - Ulla Kekäläinen KORKEAKOULUOPISKELIJAN MONET MAHDOLLISUUDET Joustava opintoketju Pohjois-Savossa -hankkeen loppuraportti 1 Savonia-ammattikorkeakoulu Julkaisutoiminta PL 6 (Microkatu 1 D)

Lisätiedot