KILJAVAN SAIRAALA OY:N YHTIÖVASTIKKEEN MAKSUN JATKAMINEN VUOSIEN AJAN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KILJAVAN SAIRAALA OY:N YHTIÖVASTIKKEEN MAKSUN JATKAMINEN VUOSIEN 2015-2016 AJAN"

Transkriptio

1 Kunnanhallitus Valtuusto KILJAVAN SAIRAALA OY:N YHTIÖVASTIKKEEN MAKSUN JATKAMINEN VUOSIEN AJAN 562/ /2014 KH 257 Kiljavan Sairaala Oy:n hallitus on lähettänyt omistajille seuraavan kirjeen: " Kiljavan Sairaala Oy:n omistajille Yhtiövastikkeen maksun jatkaminen vuosien ajan Kiljavan Sairaala Oy pyytää omistajiltaan päätöstä Kiljavan Sairaalan nk. yhtiövastikkeen maksun jatkamisesta vuoden 2016 loppuun saak ka. Kiljavan Sairaala Oy on Hyvinkään, Järvenpään, Nur mi järven, Tuusulan, Mäntsälän kuntien sekä HUS-kuntayhtymän omis tama osakeyhtiö. Yhtiö tuottaa in house -periaatteella (hankintayksikön si dos yk sik kö) vaativan kuntoutuksen palveluja ja muita, omistajien tar vit se mia sairaalapalveluja (vuodeosasto-, intervalli- ja pit kä ai kaishoi to, veteraani-, omaishoitaja- ja osapäiväkuntoutus) sekä toi mi ti lojen vuokrausta. Kiljavan Sairaalan toiminta-ajatus perustuu riittävän suureen väes töpoh jaan, alueelliseen yhteistyöhön sekä alueellisesti yhdenmukaisiin hoi to ket jui hin. Tutkimustulokset osoittavat, että keskittäminen tuottaa laa tua hoitoon ja kuntoutukseen. Sen avul la kyetään turvaamaan kun ta lai sil le yhdenvertaiset palvelut, osaa va henkilöstö sekä asianmu kai set tilat ja laitteet. Lisäksi Kil ja van Sairaala Oy hyödyntää jul kisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä kil pai lut ta mal la pal ve lu tuo tannon markkinoilla tehty palvelusopimus sairaalan potilaspaikkojen käytöstä on vakiinnuttanut sairaalan toiminnallista ja taloudellista asemaa. Kil javal la kuntoutettavat ja hoidettavat potilasryhmät ovat löytyneet. Ohjaus ryh män, johon kuuluvat omistajien johtavat ylilääkärit, Kiljavan Sai raa la Oy:n sekä Attendo Oy:n edustajat, toimintaa on kehitetty ja se mahdollistaa jatkossa kuntalaisten tarpeeseen perustuvien pal velu jen tuottamisen. Kuntien omassa palvelutuotannossa on ha vait tavis sa siirtymistä kohti alueellista, yhdessä tekemisen - kulttuuria. Poti las paik ko jen käyttö vuoden 2014 tammi-toukokuun aikana on ollut kes ki mää rin 78 potilaspaikkaa. Omistajista Järvenpää, Hyvinkää, Nur mi jär vi ja Mäntsälä ovat ylittäneet palvelusopimuksessa mää ri tellyt tavoitteet, Tuusulan jäädessä tavoitteistaan hieman, noin kaksi po ti las paik kaa. HUS-kuntayhtymä ei ole käyttänyt Kiljavan Sairaalan po ti las paik ko ja lukuun ottamatta HUS-Hyvinkään sairaalasta tulevia

2 alu eel li siin hoitoketjuihin liittyviä kuntoutuspotilaita, joissa kun tou tuksen maksajana on kotikunta. Väestön palvelutarve kasvaa ikääntymisen vuoksi. Alueen muut tovoit to ja erityisesti vanhusväestön osuuden huomattava lisäys ai heutta vat tulevina vuosina laitoskuntoutustarpeeseen, in ter val li hoi toon ja omaishoitajakuntoutukseen merkittävän lisäyksen. Van hus pal ve lu lain mukaan pitkäaikainen hoito ja huo len pi to voidaan to teut taa laitoshoitona vain, jos siihen on lää ke tie teel li set perusteet tai jos se on iäkkään henkilön arvokkaan elämän ja turvallisen hoidon kan nal ta muuten perusteltua. Ta voit teen toteutuminen tulee vaatimaan oikea-ai kai sen ja -si säl töi sen intensiivilaitoskuntoutuksen jaksoja, joil la voidaan tukea van hus ten toimintakykyä ja kotona selviytymistä. Kil javan Sairaalan tuottama neurologinen-, tules- ja me di sii nis ge riat ri nen kun tou tus vastaavat tähän tarpeeseen. Myös pysyvään lai tos hoi toon jou tu mis ta kyetään monissa sairausryhmissä vähentämään ak tii vi sella varhais- ja intervallikuntoutuksella. Alueellisessa ter vey den huol lon kokonaisuudessa Kiljavan Sairaala tukee Hyvinkään akuut ti sai raa lan ja terveyskeskussairaaloiden tehtävää, kun kun tou tus ta tar vit se vat potilaat ohjataan Kiljavalle. Kiljavan Sairaala Oy:n toimintatuotot kattavat kulut käyttökatteen tasol la. Poistot ja rahoituskulut painoivat yhtiön tuloksen vuonna 2013 tap piol le 234 tuhannen euron verran.vuonna 2012 tilikauden tappio oli 577 tuhatta euroa. Yhtiön talous on siten kehittynyt suotuisasti pal ve lu so pi muk sen ja potilaspaikkojen käytön myötä. Omistajat ovat maksaneet Kiljavan Sairaala Oy:lle lainojen ly hen nyksiä ja rahoituskuluja varten nk. yhtiövastiketta vuoden 2011 alusta. Ta sees sa yhtiövastike on kirjattu sijoitetun vapaan oman pääoman ra has toon (yhteensä 5,25 miljoonaa euroa, ). Yhtiövastikkeen maksun sijaan hoitopäivän hintaa on mahdollista korot taa. Hoitopäivän hinnankorotus - 59 euroa hoitopäivää kohden - tuot tai si yhtiölle yhtiövastikkeen maksua vastaavan summan, kun poti las paik ko ja käytetään palvelusopimuksessa määritelty määrä. Hinnan ko ro tus ten on kuitenkin todettu estävän omistajien po ti las paik kojen lisäkäytön. Potilaspaikkoja paljon käyttävät osakkaat jou tui si vat kan ta maan suuremman osuuden yhteisen omaisuuden sa nee rauksen kustannuksista ja ra hoi tus ku luis ta. Hinnankorotus koh dis tui si kiin teis tö kus tan nuk siin, joista pe rit tä vä arvonlisäverokanta on 24 %. Yhtiön lainat vuoden 2013 tilinpäätöksessä olivat 11,7 miljoonaa euroa, joista maksettavaksi erääntyy kahden miljoonan euron suuruinen laina. Rahoittajana toimivan Nordean mukaan lainan uu si mi sen ehtona on, että omistajat sitoutuvat implisiittiseen (eh dotto maan) ja ajallisesti riittävän pitkään tukeen yhtiön toiminnassa. Ra-

3 hoit ta jan mukaan tämä tapahtuu esimerkiksi yhtiövastikkeen maksun jat ku mi se na. Edellä mainitut perustelut huomioiden Kiljavan Sairaala Oy:n hallitus pyy tää omistajia tasapuolisesti sitoutumaan yhtiövastikkeen (si joi tet tu vapaa oma pääoma) maksuun omistusosuuksien mukaisessa suhtees sa vuosien 2015 ja 2016 ajan. Yhtiön jakautumisesta luopuminen Yhtiövastikkeen maksun ehdoksi omistajat ovat asettaneet Kiljavan Sai raa la Oy:n jakautumisen sairaalayhtiöksi ja kiinteistöyhtiöksi. Yhtiön hallitus on valmistellut yhtiön jakautumisen, mutta työn edetessä on huomattu, että jakautumissuunnitelmalla ei saavuteta sillä ta voitel tu ja etuja. Yhtiön vuokraa asuntoja pääosin yksityisille, sairaalan alu eel la työskenteleville henkilöille sekä toimistotilaa Nurmijärven kun nal le (in house -yhteisö). Jakautuminen tulisi lisäämään yhtiön hallinnollisia kuluja. Kun ta ra hoitus Oyj mahdollisuus toimia kiinteistöyhtiön rahoittajana on ky seenalais ta, jolloin kiinteistöyhtiön rahoituskustannukset tulisivat mer kit täväs ti nousemaan (3,6 miljoonan euron laina Kun ta ra hoi tuk sel ta). Maksuvalmiuden takaaminen erillisinä yhtiöinä olisi haas ta vaa. Yhtiöiden ja omistajakuntien väliset sopimusjärjestelyt saat tai si vat tulla entistä selvemmin arvioitavaksi valtiontukisäännösten nä kö kulmas ta, mikäli kiinteistöyhtiö tulisi toimimaan avoimilla mark ki noil la. Valtiontukisäännösten kannalta tulisi kyetä arvioimaan, ovatko jär jeste lyt / sopimukset sairaalayhtiön ja kiinteistöyhtiön välillä mark ki na ehtoi sia vai eivät. Euroopan parlamentti hyväksyi tammikuussa 2014 uudet han kin ta direk tii vit. Nämä tulivat voimaan , jonka jälkeen jä sen val tioil la on 24 kuukautta aikaa saattaa ne osaksi kansallista lain sää dän töä. Direktiivissä on määritelty nk. in house yhtiöiden kil pai lu neut ra li teettia. Toimintaa saa harjoittaa avoimilla markkinoilla in house -ase man vaarantumatta rajoitetusti; 20 %:n verran liikevaihdosta. Ar vioin nis sa otetaan huomioon kolmen vuoden liikevaihdon keskiarvo. Ny kyi nen tulkinta on, että noin 10 %:n ulosmyynti on mahdollista si dos yk sik köase man vaarantumatta. Edellä mainitut seikat huomioiden, Kiljavan Sairaala Oy:n hallitus on päät tä nyt esittää omistajille, että yhtiön jakautumisesta sai raa la yhtiök si ja kiinteistöyhtiöksi luovutaan toistaiseksi. Kiinteistöomaisuuden kehittämisen suuntaviivat Kiljavan Sairaala Oy:n hallitus pyytää omistajia hyväksymään lin jaukset yhtiön kiinteistöomaisuuden kehittämiselle. Yhtiön strategiana on

4 ol lut luoda kuntoutuskampus, sosiaali- ja terveydenhuollon tila- ja toimin ta tar peet huomioiden. Kiljavan Sairaalan alueella sijaisevien raken nus ten käyttötarkoituksen muutoksen yhdistäminen niiden ra kennus his to rial li siin arvoihin ei kuitenkaan ole sujunut ongelmitta. Ely-kes kus valitti entiseen alilääkäreiden taloon suunnitteilla olleen Nur mi jär ven kunnan perhetukikeskuksen rakennusluvasta. Päätös ra ken nus lu vas ta saadaan Helsingin hallinto-oikeudelta to den nä köises ti kesän 2014 aikana. Päätöksestä riippuen, yhtiön strategiaa ja ta voit tei ta on kiinteistökehittämisen osalta mahdollisesti tarkasteltava uu del leen. Yhtiön hallitus kutsui omistajien edustajat kiinteistökehittämisen strate gia se mi naa riin syksyllä Seminaarissa ei kyetty tuottamaan uu sia, nopeasti toteutettavia vaihtoehtoja kiinteistökehittämiseen. Semi naa rin tuloksena todettiin, että kiinteistöomaisuuden hyö dyn tä misen tulee tapahtua yhteistyössä Nurmijärven kunnan kanssa alu een kaavoitusta kehittämällä. Ely-keskuksen ja Uudenmaan liiton kan ta on, että merkittävässä määrin uutta asutusta alueelle ei tule si joit tumaan. Ranta-alueet tulee jättää yhteiseen virkistyskäyttöön. Li säk si Ely-keskus valmistelee Kiljavan Sairaalan vuonna 1938 val mis tu neiden rakennusten suojelemista rakennusperinnön suojelusta an ne tun lain (498/2010) perusteella. Kaavoitusta koskeva työ tulee olemaan vaativaa ja se tulee viemään ai kaa. Valmistelussa tulee huomioida seuraavat reunaehdot: - maakun ta kaa van PY-merkintä, alue on varattu sosiaali- ja ter vey den huollon ja vastaavien julkisluonteisten tai niitä lähellä olevien palvelujen tuot ta mi seen - Natura-alue - virkistys- ja ulkoilualue - pohjavesialue - kulttuuriympäristön ominaispiirteiden vaaliminen sekä maisemaja kult tuu riar vo jen säilyminen - arvokas harjualue - asutus Kiljavalla vastoin Nurmijärven maankäytön kehityskuvaa Kaavoituksen sijaan hallitus on käsitellyt alueen rakennusten myyn tiä nykykunnossaan, jolloin kunnostusvelvollisuus siirtyisi ostajalle. Hal litus on jo aikaisemmin todennut, että tilan pilkkominen osiin ja myy minen tarjousten perusteella ei tuota riittävästi varoja yhtiön toi min taan ja omistuksen hajautuminen eri omistajille saattaa vai keut taa myöhempää sairaalan toiminnan kehittämistä. Hallitus ei siten suo sitte le rakennusten myyntiä nykykunnossaan. Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus

5 Hallituspuolueet sopivat yhdessä oppositiopuolueiden kans sa sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksesta. Tarkoituksena on järjestää kaikki sote-palvelut viiden vahvan alueellisen järjestäjän toi mes ta vuoden 2017 alusta alkaen. Alueet rakentuvat nykyisten erityis vas tuu aluei den pohjalta, ja ne tukeutuvat olemassa oleviin toi miviin rakenteisiin. Kinnulan, Malmin ja Vauramon tutkimuksen (Kunnal lis alan kehittämissäätiö, 2014) mukaan sote-uudistuksen si säl löl lisen kehittämisen tulee sisältää kuntoutuksen aseman nostaminen uu del le tasolle. Esimerkiksi Ikäihmisten laatusuosituksen (STM ja Kun ta liit to 2013) mukaiseen palvelutasoon päästään vain antamalla kun tou tuk sel le nykyistä merkittävämpi rooli. Kuntoutuksen sys temaat ti nen uudistus on välttämätöntä myös rakenneuudistuksen (Valtio neu vos to 2013) toteutumiseksi ja kustannusten kestämättömän kas vun hillitsemiseksi. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä (Ekso te) kuntoutuspalveluja on tuotettu alueellisesti koordinoituna ja mui hin palveluihin integroituna. Eksoten kokemusten mukaan kuntou tuk sen avulla vähennetään laitoshoidon tarvetta. Samanaikaisesti ko tiin annettavien palvelujen painopisteen tulee muuttua hoi to pai nottei suu des ta kohti kuntoutuspainotteista toimintakyvyn tukemista. Kiljavan Sairaala Oy:n hallitus haluaa saattaa omistajien tietoon, että alu eel li sen kuntoutussairaalan tehtäviin ja rooliin osana alueellista sai rau den hoi don ja kuntoutuksen kokonaisuutta ei ole syytä tehdä mer kit tä viä muutoksia. Omistajien etu on säilyttää kuntoutussairaala ny ky käy tös sään vähintään sote-ratkaisun toteutumiseen saakka. Yhteenveto Kiljavan Sairaala Oy:n hallitus pyytää lokakuun 2014 loppuun mennes sä omistajiltaan sitoutumista yhtiövastikkeen (pääomatuki) maksun jatkamiseen vuosien ajan. Samalla yhtiön hallitus esit tää, että yhtiön jakautumisesta sairaalayhtiöksi ja kiin teis tö yh tiöksi luovutaan, ja yhtiön kiinteistöomaisuuden hyödyntämistä pää tetään kehittää kaavoituksen keinoin. Meneillään olevan sosiaali- ja ter veys pal ve lu jen uudistamisen yhteydessä kuntoutuspalvelujen ja alu eel li sen kuntoutussairaalan toiminnan jatkuminen tulee turvata. Yhtiövastike omistusosuuksien mukaisessa suhteessa vuosina 2015 ja 2016 on liitteenä. Kunnanhallitus on kokouksessaan päättänyt sitoutua Kil ja van Sairaalan hallituksen esittämään toimintamalliin val tuus tokau den väliselle ajalle ja ettei Kiljavan Sairaalan toi mintaa ajeta alas. Sitoutuminen edellyttää vastaavaa päätöstä muilta omis ta ja ta hoil ta. Taloussuunnitelmassa on määrärahavaraus vuo delle 2015, mutta ei vuodelle Hallintojohtajan esitys: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että

6 1) kunta ilmoittaa sitoutuvansa osal taan jatkamaan Kiljavan Sai raa la Oy:n yhtiövastikkeen maksua vuo si na , euroa/vuo si.sitoutuminen edellyttää vastaavaa päätöstä muilta omista ja ta hoil ta. Lisätietoja: hallintojohtaja Jukka Anttila, puh ) kunta varaa ta lous ar vi oon mää rä ra han ko. tarkoitukseen vuosille ) kunta hyväksyy, ett ei yhtiötä jaeta, ja yhtiön kiin teis tö omai suu den hyö dyn tä mis tä ke hi te tään kaavoituksen keinoin. Päätös: Esitys hyväksyttiin. Kunnanjohtaja Behm poistui esteellisenä (Kiljavan Sairaala Oy:n halli tuk sen jäsen) asian käsittelyn ja päätöksen teon ajaksi. Esit te li jä nä toimi hallintojohtaja Anttila. Päätökseen kuuluu liite nro 1. KV 82 Päätös: Esitys hyväksyttiin. Päätökseen kuuluu liite nro 10.

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN Omistajaohjauksen jaosto 30 11.08.2014 Kaupunginhallitus 138 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 24 25.08.2014 Omistajaohjauksen jaosto 46 20.10.2014 Kaupunginhallitus 188 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 39 03.11.2014

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 10.11.2014 klo 15:00-16:21 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-16:21 kh:n puheenjohtaja

Lisätiedot

Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4

Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 Hallitus Aika klo 09:00-11:10 Paikka Hallinnon kokoushuone SISÄLLYSLUETTELO Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 120 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 5 121 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 6

Lisätiedot

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanhallitus 137 18.05.2015 Kuhmoisten kunnan pääomasijoitus Keski-Suomen Verkkoholding Oy:öön sekä takaus Kuntarahoitukselle ja välillinen osallistuminen määräysvaltaan Keski-Suomen Valokuituverkot

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä Kunnanhallitus 209 22.09.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 233/05.00.00/2013 Kunnanhallitus 209 Nastolan perusturvalautakunta 28.08.2014 56 Sosiaali-

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 276-293

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Kunnanhallitus 59 04.03.2014 Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta 85/06.00/2014 Khall 59 Valmistelija va. kunnanjohtaja Marjatta Laukkanen,

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2012 1 Perusturvalautakunta AIKA 28.11.2012 kello 15:00-17:50 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 75 Kokouksen

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 08.09.2014 klo 15:00-18:36 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723 Kaupunginhallitus AIKA 09.09.2013 klo 15:00-19:13 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1. Sivu. 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen 3 74 Talousarvio 2013 5

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1. Sivu. 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen 3 74 Talousarvio 2013 5 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1 Perusturvalautakunta 08.11.2012 AIKA 08.11.2012 kello 17:30-19:40 PAIKKA Sosiaaliosaston neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706 Kaupunginhallitus 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 17:00-19:18 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 297 Lainan myöntäminen

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 Sivistyslautakunta 147 07.10.2014 Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 571/02.02.00/2014 SIVLTK 147 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen Kunnanhallitus

Lisätiedot

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta Ympäristö- ja rakennuslautakunta 81 18.09.2014 Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta 577/10.03.00/2014 YMRAKLK 81 Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 7/2013 1 Kunnanvaltuusto 14.11.2013 AKA 18:00-19:33 PAKKA Valtuustosali OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 18:00-19:33 Jäsen Ala-Hiiro Olavi 18:00-19:33

Lisätiedot

SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA

SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA Kaupunginhallitus 400 17.09.2012 Kaupunginvaltuusto 105 24.09.2012 SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA 339/012/2012 KH 400 Aloite

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 09.12.2013 klo 19:00-20:30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali 25 valtuutettua ja 2 va ra val

Lisätiedot

OSALLISTUMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN UUDISTUKSEN MUKAISTEN TUOTANTOALUEIDEN VALMISTELUUN

OSALLISTUMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN UUDISTUKSEN MUKAISTEN TUOTANTOALUEIDEN VALMISTELUUN Kunnanhallitus 213 08.12.2014 OSALLISTUMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN UUDISTUKSEN MUKAISTEN TUOTANTOALUEIDEN VALMISTELUUN 285/06.00/2014, 40/06.00/2014 KH 213 Pääministeri Stubbin hallitus on sitoutunut

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Sote 89 Valmistelija: sosiaali- ja terveysjohtaja, puh. 040 501 5684.

Sote 89 Valmistelija: sosiaali- ja terveysjohtaja, puh. 040 501 5684. Sosiaali- ja terveyslautakunta 89 17.09.2014 Sote-järjestämislakiluonnoksesta annettava lausunto 1813/00.04.00/2014 Sote 89 Valmistelija: sosiaali- ja terveysjohtaja, puh. 040 501 5684. Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2015 1. Sivu 167 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 168 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2015 1. Sivu 167 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 168 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 20.04.2015 klo 15:00-18:53 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 167 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

:t 85-87 Kerkola Mikko hallintopäällikkö klo 17.52-18.05 Kuosmanen Mikko kaupunginsihteeri :t 80-84 Puistosalo Pekka ympäristöjohtaja klo 17.12-17.

:t 85-87 Kerkola Mikko hallintopäällikkö klo 17.52-18.05 Kuosmanen Mikko kaupunginsihteeri :t 80-84 Puistosalo Pekka ympäristöjohtaja klo 17.12-17. PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Kaupunginhallitus 02.03.2015 AIKA 02.03.2015 klo 17:00 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Karstuntie 4, Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Äyräväinen Irene puheenjohtaja :t 77-86, 88-95

Lisätiedot

OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN

OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN Kaupunginhallitus 130 16.06.2014 OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN KH 130 Talousarvion valmistelusta

Lisätiedot

Yhdyskuntalautakunnan talousarvion 2013 sekä taloussuunnitelman 2013-2015 valmistelu. Talousarvion- ja suunnitelman laadintaprosessi

Yhdyskuntalautakunnan talousarvion 2013 sekä taloussuunnitelman 2013-2015 valmistelu. Talousarvion- ja suunnitelman laadintaprosessi Yhdyskuntalautakunta 109 21.08.2012 Yhdyskuntalautakunnan talousarvion 2013 sekä taloussuunnitelman 2013-2015 valmistelu 154/331/2012 YLK 109 Talousarvion- ja suunnitelman laadintaprosessi Lautakunnan

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 Valtuusto 22.08.2011 AIKA 22.08.2011 klo 20:25-21:30 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1 Kunnanhallitus Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 222 Pohjois-Savon kaupan

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 19:00-20:54 PAIKKA Kaupungintalo, Iso Auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Kaupunginvaltuusto VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Aika 15.06.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kaupungintalon valtuustosali Läsnä Paananen Mervi puheenjohtaja Pulkkinen Eero I varapuheenjohtaja

Lisätiedot