Sairaalatoimijoiden kartoitus TEKES Loppuraportti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sairaalatoimijoiden kartoitus TEKES Loppuraportti"

Transkriptio

1 Sairaalatoimijoiden kartoitus TEKES Loppuraportti Nordic Healthcare Group 12/06/2014

2 1 Tavoitteet ja johdanto 2 Metodiikka ja haastattelut 3 Trendit tulevaisuuden sairaaloissa 4 Sairaalaprojektit Pohjoismaissa 5 Yrityssegmentit 6 Yrityslistaukset ja -esittely 7 Yritysklusteriesimerkkejä 8 Yrityshaastattelut 9 Yhteenveto 2

3 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteena on Kartoittaa näkemyksiä tulevaisuuden sairaalatrendeistä Identifoida sairaalasuunnittelun ja -rakentamisen osaajat Suomessa laajasti Identifioida sairaalan toiminnan ylläpitoon keskittyvät tavara- ja palvelutoimittajat Suomessa Identifioida alueita joko sairaalatoiminnassa tai rakentamisessa joissa erityisesti, nähdään innovoinnin mahdollisuuksia ja joissa Tekesillä tai Tekesin nykyasiakkailla olisi kehittämisen mahdollisuuksia Hahmottaa alustava näkemys siitä millaisia klustereita voisi syntyä/rakentaa kansainvälisen liiketoiminnan kehittämiseksi Projektin lopputuloksena Syntyy kuva siitä miten Suomessa ja maailmalla nähdään sairaalatoimintojen kehittyminen Syntyy kuva siitä miten sairaalarakentamisen ja -operoinnin markkinat tulisi segmentoida Identifioidaan mielenkiintoisia yrityksiä joista voisi muodostaa veturiyrityksiä/klustereita tai innovaatioita jotka voisivat soveltua jatkokehittämiseen Tekes käyttää tuloksia osana arviointinsa pohjaksi siitä mikä heidän roolinsa voisi olla tämän toimialueen uudistusten tukemisessa ja yritysten kasvun vauhdittajana 3

4 Johdanto Sairaaloiden rakentaminen, peruskorjaus ja laajentaminen on ainutlaatuinen mahdollisuus uudistaa sairaaloiden toimintamalleja ja prosesseja merkittävästi. Investointi uuteen sairaalaan tai olemassa olevan sairaalan korjaamiseen on yleensä yksi alueen suurimmista rakennushankkeista. Usein rakentamisbudjettia käsiteltäessä unohdetaan, että koko investointi on yleensä vain kyseisen yksikön yhden tai kahden vuoden toimintamenojen suuruinen. Sairaalasuunnittelun keskeinen ongelma Suomessa on osaltaan suunnittelutradition ja osaamisen häviäminen. Sairaaloiden uudisrakentaminen loppui 1980-luvulla (Lapin keskussairaala). Projektien suunnittelu- tai johtamiskokemusta ei ole peruskoulutetuilta arkkitehdeilla tai sairaaloiden lääkäri-/hoitajakunnalla. Tämä johtaa helposti tilanteeseen, jossa rakennushanke toteutetaan ja joista kustakin osaalueesta vastaa henkilö, joka ei ole koskaan aiemmin tehnyt vastaavan suuruusluokan sairaalaprojektia. Samasta syystä johtuen myös yrityksillä on ollut haasteita ylläpitää osaaminen ja markkinaasemansa Muutamaa yritystä lukuunottamatta useimmat eivät ole onnistuneet rakentamaan merkittävää kansainvälistä liiketoimintaa Pohjoismaissa tullaan rakentamaan uusia tai uudistaa nykyisiä sairaaloita eri lähteiden mukaan noin mrd eurolla seuraavan n 10 vuoden aikana. Maailmanlaajuisesti toimiala tulee olemaan yksi merkittävimmästä kasvualoista sekä uudis- että korvaamisrakentamista johtuen. Miten suomalaista osaamista tulisi kehittää jotta varmistamme itsellemme asiakaslähtöisen, modernein toiminnallisuuksin varustetun ja kustannustehokkaan sairaalainfrastruktuurin samalla kun tuemme ja kehitämme suomalaisten yritysten innovaatiotoimintaa ja kansainvälistymisen mahdollisuuksia Rakentamisen lisäksi sairaaloiden päivittäiseen toimintaan tarvittavat materiaalit ja palvelut muodostavat myös merkittävän markkinan. 4

5 Perusteet sairaalainvestoinneille Perinteiset perusteet Maantieteellisesti syrjässä mikä aiheuttaa korkeita toimintakustannuksia Loppuunkuluneita rakennuksia kun korjaus ja kunnossapitoinvestointeja on laiminlyöty Liian pitkät poistoaikataulut johtavat vanhentuneeseen teknologiaan, diagnostiikkaan, logistiikkaan, energiaratkaisuihin, hoitoprosesseihin, ICT ratkaisuihin Tulevaisuuden perusteet Kansallisella tasolla hallituksen pyrkimys yksinkertaistaa rakenteita siirtymällä viiteen tilaajaaorganisaatioon. Tämä johtanee sairaalatoimintojen keskittämiseen ja sitä kautta merkittävään rakenteelliseen muutokseen (Tanskassa 35 sairaalaa keskitetään 20:een, Suomessa on n 125 sairaalan nimeä kantavaa yksikköä, ei vältämättää enää sairaalatoiminnaksi luokiteltavaa toimintaa) Pyrkimys yhdistää perusterveyden- ja sosiaalihuollon palvelut erikoisairaanhoidon palveluihin tuo kansainvälisestikin katsottuna uuden merkittävän haasteen suunnitteluun Yksittäisten lakien vaikutus kuten esim. päivystyslaki tai henkilöstöryhmien pätevyysvaatimusten kiristäminen tukee tiettyjen toimintojen keskittämistä Hoitoketjujen sujuvoittaminen Uuden teknologian, hoitoprosessien ja lääkkeiden tuomat muutostarpeet Painopiste siirtyy yhä selkeämmin toiminalliseen suunnitteluun. Sairaala ei ole ensisijaisesti rakennus vaan osa terveydenhuollon palvelujärjestelmää. Tästä syystä myös sairaalan suunnittelu on aloitettava palveluiden, toiminnallisten kokonaisuuksien ja prosessien suunnittelusta. Tilat tukevat toimintaa. 5

6 1 Tavoitteet ja johdanto 2 Metodiikka ja haastattelut 3 Trendit tulevaisuuden sairaaloissa 4 Sairaalaprojektit Pohjoismaissa 5 Yrityssegmentit 6 Yrityslistaukset ja -esittely 7 Yritysklusteriesimerkkejä 8 Yrityshaastattelut 9 Yhteenveto 6

7 Haastattelut ja yrityskartoitus ovat keskeinen osa selvityksen metodiikkaa Selvityksessä haastateltiin yhteensä 19 henkilöä sairaanhoitopiirien johdosta ja yksityiseltä sektorilta Kahdeksan sairaanhoitopiirin johtajaa haastateltiin Kysymysrungossa painotettiin trendejä ja Suomen yrityskenttää. Kysymykset koskivat muun muassa Trendejä Suomen sairaalasuunnitelussa ja -rakentamisessa, tai mitä trendien pitäisi olla jotta nykyiset projektit onnistuisivat Osaamisen tasoa ja innovatiivisuutta Suomen yrityskentässä sairaasuunnittelussa, -rakentamisessa ja -ylläpidossa Hankintamalleja ja rahoitusmalleja sekä nyt että tulevaisuudessa Haastatteluissa ilmenneitä tietoja käytettiin läpi selvityksen Haastattelujen metodiikka ja käyttö Erityisesti trendit-osio perustuu merkittävästi haastatteluista saatuihin tietoihin Yrityskartoituksessa kerättiin yhteensä 230 yritystä Yrityskartoituksessa pyrittiin löytämään innovatiivisia kotimaisia yrityksiä joilla on toimintaa sairaalakentässä tai joilla potentiaalisesti voisi olla tällaista toimintaa Yrityskartoituksen metodiikka Selvityksessä painotettiin PK-yrityksiä. Suuria yrityksiä otettiin mukaan mikäli ne koettiin innovatiivisiksi ja/tai mahdollisiksi yritysklusterin vetäjäyrityksíksi Tietolähteinä käytettiin muun muassa relevantteja Tekesprojekteja, Teknologiateollisuuden alajärjestöjä, yritystietokanta Orbista ja kasvuyrityksen sekä innovatiivisten yritysten listauksia (esimerkiksi Red Herring -lista) Yrityskartoitus on tehty rajallisessa ajassa ja rajallisin resurssein eikä siksi ole kattava listaus innovatiivista yrityksista tällä alueella 7

8 1 Tavoitteet ja johdanto 2 Metodiikka ja haastattelut 3 Trendit tulevaisuuden sairaaloissa 4 Sairaalaprojektit Pohjoismaissa 5 Yrityssegmentit 6 Yrityslistaukset ja -esittely 7 Yritysklusteriesimerkkejä 8 Yrityshaastattelut 9 Yhteenveto 8

9 Tulevaisuuden sairaalatrendit lähtevät laajakatseisesta ja asiakaslähöisestä suunnittelusta Yhteenveto haastatteluissa ja kirjallisuustutkimuksessa ilmenneistä trendeistä Laajakatseinen, innovatiivinen ja asiakaslähtöinen suunnittelu Yhdeksän tärkeää trendiä eriteltiin Sairaalan suunnittelun tulisi lähteä potilaan/asiakkaan tarpeista ja koko hoitoketju huomioiden Sairaalan tilojen rooli tulee jatkossa muuttumaan ja todennäköisesti pienemään kun esimerkiksi etähoito lisääntyy Asiakkaan valinnanvapaus tulee todennäköisesti lisääntymään Asiakastyytyväisyysmittaukset ja hoidon vaikuttavuusmittaukset ovat hyödyllisiä työvälineitä myös julkisella puolella. Myös asiakkaan viihtymiseen tulee panostaa Suunnitteluun tulee varata riittävästi aikaa ja aidosti innovatiivisiin ratkaisuihin tulee pyrkiä Sairaalarakentaminen voi olla Suomessa hieman yksipuolista ja kokonaan uusiin ratkaisuihin ei ehkä päästä, vaan lähdetään paikkaamaan nykyongelmia Tätä selittää se, että Suomessa sairaalahankkeet ovat pääosin korjausrakentamishankkeita eivätkä greenfield-hankkeita Tuli myös ilmi, että rakentamisratkaisut voivat olla yllättävän henkilösidonnaisia Pitkä investointihorisontti tarkoittaa, että ratkaisujen tulee olla monikäyttöisiä jotta käyttö voidaan muokata muuttuvien olosuhteiden mukaan Koko Suomen sairaalatarvetta tulisi arvioida, jotta sairaalakanta vastaa maanlaajuista kysyntää ja tarvetta SOTE-kokonaisuudessa 60-luvulla oli suomalaisen sairaalasuunnittelun huippukausi ja viime vuosina on taas tullut useita suuria sairaalahankkeita. Suunnitteluosaaminen kehittyy nyt nopeasti Suomessa Parempi integraatio hoitoketjuun Tilojen monikäyttöisyys ja modulaarinen rakentaminen Etähoidon lisääminen ja vuodeosastopaikkojen vähentäminen Information and communication technology (ICT) keskiössä Logistiikan kehittäminen Diagnoosi- ja hoitoteknologian kehittyminen Osaamiskeskusajattelu Vihreä sairaala Uudet rahoitus- ja hankintaratkaisut 9

10 Trendejä tulevaisuuden sairaaloissa ovat esimerkiksi koko hoitoketjun hallinta ja tilojen monikäyttöisyys Haastatteluissa ja kirjallisuustutkimuksessa ilmenneitä trendejä (1/3) Parempi integraatio hoitoketjuun Sairaalan asema suhteessa koko hoiteketjuun tulisi arvioida Sairaalarakennuksen/kompleksin rooli tulee jatkossa muuttumaan ja todennäköisesti pienenemään kun esimerkiksi päiväkirurgia ja etähoito lisääntyy Sairaalan integraatio sekä perusterveydenhuollon että sosiaalihuollon prosesseihin muuttaa sairaaloiden keskinäistä työnjakoa Uusi päivystysasetus keskittää päivystystä Lähi/aluesairaaloiden rooli tulevaisuudessa Teknologian kehittyminen on suuressa roolissa Tämä teema liittyy vahvasti myös tilojen monikäyttöisyyteen ja vuodeosastopaikkojen vähentämiseen Tilojen monikäyttöisyys ja modulaarinen rakentaminen Tilojen monikäyttöisyys on tärkeä keino säilyttää sairaalan muokkautumiskyky Tiloja ei tulisi räätälöidä liikaa, eikä rakentaa liikaa henkilökohtaisiin preferensseihin perustuen Kevyiden väliseinien käyttö voisi mahdollistaa tilamuutokset suhteellisen edullisesti Voidaan vastata esimerkiksi hygieniaan liittyviin vaatimuksiin helpommin Monikäyttöisyys on myös sairaalan elinkaaren osalta tärkeä keino varmistaa tilojen tulevaisuuden asianmukainen käyttö Modulaarisella rakentamisella tarkoitetaan tässä standardoituja ratkaisuja Mahdollistavat helpon ja nopean rakentamisen Voi pienentää pitkässä juoksussa suunnittelu- ja rakentamiskustannuksia Etähoidon lisääminen ja vuodeosastopaikkojen vähentäminen Vuodeosastopaikkojen vähentäminen identifioitiin konkreettisimmaksi tavaksi lisätä sairaalan tehokkuutta kun pyritään 10 % tehokkuusparannuksiin uusissa projekteissa Hoitokuorman ei tulisi siirtyä laitoshoitoon muualla Hoito tulee jakaa selkeästi sairaalajaksoon ja esimerkiksi kotona tapahtuvaan kuntoutusjaksoon Uudet hygienia- ja tietoturvavaatimukset ajavat kohti yhden hengen vuodeosastohuoneita Potilashotellimalli nousi haastatteluissa esiin tapana ulkoistaa osan vuodeosastoista Terveys- ja etäteknologian kehittyminen mahdollistaa tätä kehitystä 10

11 Trendejä tulevaisuuden sairaaloissa ovat esimerkiksi koko hoitoketjun hallinta ja tilojen monikäyttöisyys Haastatteluissa ja kirjallisuustutkimuksessa ilmenneitä trendejä (2/3) Logistiikka Käsittää sekä sairaalan sisäisen että ulkoisen logistiikan Esimerkiksi potilasvirrat, henkilöstövirrat, materiaalivirrat ja jätevirrat Toisistaan riippuvaiset toiminnot tulisi olla fyysisesti lähekkäin Sairaalan sisäiset varastot tulisi minimoida ja ulkopuolisia toimittajia tulisi hyödyntää tukitoimintojen osalta Esimekkinä ruokahuollon ulkoistaminen Ennustamista ja seurantaa algoritmeja hyödyntäen tulisi käyttää aktiivisesti Sairaalatarvikkeiden standardointi helpottaa hankinta- ja logistiikkaprosessia Information and communication technology (ICT) keskiössä Toimivat ICT-ratkaisut ovat edellytys toimivalle sairaalalle ja terveydenhuoltojärjestelmälle Tulisi käsittää esimerkiksi potilastietojärjestelmän, potilashallinnan, resurssihallinnan, prosessihallinnan, projektihallinnan, laadunhallinnan ja tukipalvelut kuten laskutuksen SOTE-alueet tulevat tarvitsemaan yhtenäiset ICT-järjestelmät Yksi sairaanhoitopiirin johtaja ilmaisi huolensa siitä, että nykyiset järjestelmät eivät ole tarpeeksi joustavia ja toimivia ainakaan Suomessa Diagnoosi- ja hoitoteknologian kehittyminen Diagnostiikka tulee jatkossa nopeutumaan, helpottumaan, ja tieto tulee olemaan helpommin saatavilla Yksilöllinen lääkehoito ja muu hoito kehittyy ottamaan esimerkiksi perimän huomioon. Hoitoa ja prosesseja räätälöidään yksilöllisen tarpeen perusteella Etäteknologian kehittyminen ja yleistyminen tulee muuttamaan hoitoketjua ja vaikuttamaan sairaalan rooliin Esimerkiksi robotiikan ja biomateriaalinen kehittyminen tulevat muuttamaan leikkaustoimintaa 11

12 Trendejä tulevaisuuden sairaaloissa ovat esimerkiksi koko hoitoketjun hallinta ja tilojen monikäyttöisyys Haastatteluissa ja kirjallisuustutkimuksessa ilmenneitä trendejä (3/3) Osaamiskeskusajattelu Sairaaloissa ollaan siirtymässä kohti eri erikoisaloja yhdistävää organisoitumismallia. Osaamiskeskusmallinen organisoituminen mahdollistaa paremman potilaslähtöisyyden palveluiden tuotannossa HYKS:n ensimmäinen osaamiskeskus, Sydän- ja Keuhkokeskus, aloitti toimintansa Toinen esimerkki Suomesta on tekonivelsairaala Coxa Pohjoismaissa esim. Kööpenhaminan Rigshospitalet sekä Tukholman Nya Karolinska ovat organisoituja osaamiskeskusperusteisesti Osaamiskeskuksen luominen edellyttää että nykyiset ja suunnitellut potilasvirrat sekä osaamiskeskusten potilassegmentit ovat tiedossa Osaamiskeskuksista voidaan hyötyä eniten alueilla, jossa on riittävä väestöpohja Vihreä sairaala Vihreä sairaala -käsite kattaa laajasti aiheita, esimerkiksi energia- ja jäteratkaisut, rakentamisen, ICT:n, potilas- ja henkilöstölogistiikan ja kliinisen työn Mahdollisuus tehokkuuteen ja rahalliseen säästöön Yhden haastattelun mukaan energiatehokkuudella ja ekologisuudella voisi päästä 1 % kokonaistehokkuussäästöön kun tavoitellaan 10 % parannusta uusissa sairaalaprojekteissa Vahva trendi erityisesti esimerkiksi Saksassa, Norjassa ja USA:ssa Energiatehokkuuden ja ekologisuuden vaatimustaso voi nousta merkittävästi tulevaisuudessa Uudet rahoitus- ja hankintaratkaisut Kuntien heikentynyt taloudellinen tilanne ajaa harkitsemaan esimerkiksi elinkaariratkaisuja Elinkaariratkaisussa sairaanhoitopiiri voi pitää rakennuksen pois taseesta, keskittyä ydinosaamiseen ja vuokrata tilat Kaikki sairaalatoiminnot eivät sovellu välttämättä elinkaarimalliin. Shp:n sisäisellä vuokraamisella voi myös parantaa tilojen käyttöä Osa haastatelluista painotti sairaanhoitopiirin halua vaikuttaa sairaalasuunnitteluprosessin yksityiskohtiin NHG:n mielestä suuri kehittämispotentiaali innovatiivista hankintaa hyödyntämällä Arkkitehtuurikilpailuilla voi nähdä uudenlaisia ratkaisuehdotuksia ennen kuin sovitaan hankinnasta 12

13 1 Tavoitteet ja johdanto 2 Metodiikka ja haastattelut 3 Trendit tulevaisuuden sairaaloissa 4 Sairaalaprojektit Pohjoismaissa 5 Yrityssegmentit 6 Yrityslistaukset ja -esittely 7 Yritysklusteriesimerkkejä 8 Yrityshaastattelut 9 Yhteenveto 13

14 Suomessa on noin 20 yli 50 miljoonan euron sairaalaprojektia joiden käyttöönotto on 2020 mennessä 25 suuren sairaalaprojektin ( ) sijainnit Katsaus projekteista 25 suuren sairaalaprojektin keskimääräinen kokonaiskustannusarvio on noin 110 M ja käyttöönottovaihe keskimäärin vuonna 2017 Näistä projekteista 5 oli HUS:n, 4 Pohjois-Savon shp:n ja 3 TAYS:n ja Vaasan sairaanhoitopiirin. Muiden sairaanhoitopiirien projekteja oli tässä katsauksessa 10 Seuraavalla kalvolla eriteltynä 25 suurta projektia ja niiden kustannusarviot sekä käyttöönottovaiheen ajankohdat KSSHP, Uusi keskussairaala, kustannusarvio 248 M käyttöönotto 2019 Kuntaliiton rakennushankeraportin erittelemien suurten rakennushankkeiden yhteenlasketut kokonaiskustannusarviot ovat noin 3 miljardia euroa Sairaanhoitopiirien investointimenot olivat vuosina yhteensä 3,3 miljardia euroa HYKS, Trauma- ja syöpäkeskus, kustannusarvio 252 M käyttöönotto 2019 Eksote, Keskussairaalan modernisointi, kustannusarvio 170 M käyttöönotto 2020 Huom: Lista perustuu Kuntaliiton sairaalarakentamisen raportin listaukseen suurista sairaalaprojekteista ja ei ole kattava Lähde: Karttapohja - Flo Apps Oy; Punnonen, Heikki Sairaanhoitopiirien tulossa olevat suuret rakennushankkeet : NHG analyysi 14

15 Suuret sairaalarakennushankkeet Suomessa 25 suurta sairaalarakennusprojektia Projekti Kokonaiskustannusarvio (M ) Käyttöönottovaihe Projekti Kokonaiskustannusarvio (M ) Käyttöönottovaihe 1 Etelä-Karjalan keskussairaalan modernisointi 2 Etelä-Pohjanmaan keskussairaalan psykiatrian ja kuntoutuksen uudisrakennus Etelä-Savon ESPER-projekti TAYSin lasten ja nuorten keskus TAYSin Pitkäniemen sairaala-alueen uudistaminen psykiatrian ja kehitysvammahuollon tarpeisiin OYS 2030-hanke (6-8 hanketta) HYKSin Meilahden Tornisairaalan peruskorjaus KYS uudisrakennus RAK HYKSin Naistenkliniikan lisärakennuksen peruskorjaus ja laajennus Jorvin sairaalan päivystyslisärakennus HYKSin Lastensairaala KYS SÄDE-rakennus KYS peruskorjaukset vaiheittain KYS, PEKO HYKSin Traumakeskus ja Syöpäkeskus Päijät-Hämeen keskussairaalan keskusleikkausyksikkö ja välinehuolto Kainuun uusi sairaala Keski-Suomen uusi keskussairaala Vaasan psykiatrisen sairaalan siirto keskussairaalan yhteyteen Vaasan keskussairaalan Y-rakennus Kymenlaakson keskussairaalan laajennusja peruskorjaushanke Vaasan keskussairaalan kunnostus Lapin keskussairaalan laajennusosa TYKSin U-sairaala TAYSin uusi D-siipi Huom: Lista perustuu Kuntaliiton sairaalarakentamisen raportin listaukseen suurista sairaalaprojekteista ja ei ole kattava Lähde: Punnonen, Heikki Kuntaliitto. Sairaanhoitopiirien tulossa olevat suuret rakennushankkeet ; sairaanhoitopiirien nettisivut 15

16 Tanskassa on useita yli 400 miljoonan euron sairaalahankkeita 25 suuren sairaalaprojektin ( ) sijainnit Katsaus arvoltaan suurimmista projekteista Valtiorahoitteinen Paikallisrahoitteinen Projektin valmiusaste Projekti Kok. kustannus (M ) Ajankohta Projektin vaihe* Nyt Hospital Bispebjerg /7 Nyt Hospital Nordsjælland /7 Det nye Universitetshospital i Aarhus - DNU /7 DNV-Gødstrup /7 Nyt Aalborg Universitetshospital /7 Køge Sygehus /7 Nyt Universitetshospital i Odense - Nyt OUH, somatik /7 Projekteissa havaittuja trendejä Bispebjergin sairaalaprojektissa tarkoitus on keskittää psykiatrista osaamista ja toimia akuutti- ja aluesairaalana pääkaupunkiseudun asukkaalle Aarhusin uudessa sairaalassa on tarkoitus keskittää Århusin somaattiset yksiköt yhteen sairaalakompleksiin Skejby:hyn. Sairaala on valmistumisen jälkeen Tanskan suurin Odensen uudessa sairaalassa tullaan yhdistämään sairaala fyysisesti Syddansk Universitet:iin edistämään tutkimuksen ja kliinisen toiminnan yhteistyötä Terveysteknologiaa kehittävää klusteria tuetaan alueella * Vaihe 0: Ehdotusluonnokset. Vaihe 7: Käyttö Lähde: Danish hospital construction -internetsivu 16

17 Ruotsissa Nya Karolinska on yksi Euroopan suurimpia rakennusprojekteja Esimerkkjä Ruotsin sairaalaprojekteista Projektiesimerkki Nya Karolinska Ruotsin suurin sairaalaprojekti, joka tähtää täyden uudenlaisen yliopistosairaalan suunnittelemiseen ja rakentamiseen Nya Karolinskan rahoittamismallikin (elinkaarimalli) eroaa tavallisimmista sairaalasuunnittelu ja rakentamisrahoitusmalleista Karolinska on Euroopan suurimpia rakennusprojekteja Projektin arvioitu kustannus on: ~ 5,7 miljardia Danderyds sjukhus S:t Görans sjukhus Framtidens US: Linköpings Universitetssjukhus Falu Lasarett Patienthotell Nya Karolinska Södertälje sjukhus Höglands sjukhuset i Eksjö Sairaalapotilailla omat huoneet esim. Nya Karolinska Vähentää sairaalabakteerien ja tartuntojen määrä Sairaalat suunnitelaan ajatuksella, että potilas hoidetaan yhdessä osassa sairaalaa, eikä häntä siirretä paikasta toiseen Ekologisuus Green Healthcare Potilashotelli Trendejä Lähde: Tukholman sairaalaprojektit: Karolinska: 17

18 Vihreä sairaala -rakentaminen yleistyy Norjassa Esimerkkejä Norjan sairaalaprojekteista Uusi sairaala A-fløy & Uusi potilashoitelli Projektiesimerkkejä Norjan suurin sairaalaprojekti on St. Olavs Norjan tulevaisuuden sairaala Østfoldin sairaala valmistuu v neilömetriä Arvioitu kustannus: 626 M Norjassa ollaan parhaillaan tekemässä kansallista terveys- ja sairaalasuunnitelmaa St. Olavs uusi sairaala Uusi sairaala erikoistunut sydän- ja keukhosairauksiin Potilashotellin rakentaminen, esimerkiksi Tromsø 8/2013-5/2015 Vihreä sairaala (Grønt sykehus) rakentaminen yleistyy Trendejä Ennen kaikkien Norjalaisten terveydenhuoltotoimijoiden tulee sertifioitua ISO standardin mukaan Østfold sairaala St. Olavs Sairaala: Ostfoldin sairaala: Uusi potiashotelli: 18

19 1 Tavoitteet ja johdanto 2 Metodiikka ja haastattelut 3 Trendit tulevaisuuden sairaaloissa 4 Sairaalaprojektit Pohjoismaissa 5 Yrityssegmentit 6 Yrityslistaukset ja -esittely 7 Yritysklusteriesimerkkejä 8 Yrityshaastattelut 9 Yhteenveto 19

20 Sairaalan elinkaari jakautuu suunnitteluun ja rakentamiseen sekä ylläpitoon Toiminnallinen suunnittelu ja arkkitehtuuri Välineistö Materiaalit ja pinnoitteet Rakentaminen ja purku Sairaalasuunnittelu ja -rakentaminen Sairaalan ylläpito Tukipalvelut ja palvelut Laatu ja sertifikaatit Energia-, jäte- ja ympäristöratkaisut CAPEX -näkökulma OPEX -näkökulma Logistiikka IT ja ehealth Valo, ääni ja puhtaus Design ja materiaali Potilasturvallisuus Lähde: NHG analyysi 20

21 Sairaalasuunnittelun ja -rakentamisen segmenttien esittely (1/2) Toiminnallinen suunnittelu ja arkkitehtuuri Materiaalit ja pinnoitteet Rakentaminen ja purku Sairaaloiden arkkitehtuuri, design ja suunnittelu Esimerkkeinä innovatiivisista toimijoista Granlund, Paatela & Co ja Integrated Healthcare -hankkeen toimijat (NHG, AW2, Ramboll) Laaja osa-alue missä perinteisempää osaamista esimerkiksi teräksestä (Ruukki) ja alumiinista (Purso) Osaamista myös nanomateriaaleista (Carbodeon) ja ohutpinnoitteista/näytöistä (Beneq) Erityisesti pinnoitteissa laaja osaaminen Suomessa Hygieeniset ja antibakteeriset materiaalit sekä pinnoitteet ovat mahdollinen tulevaisuuden markkina Segmentti kattaa terveydenhuollon rakentamisen, purkutyön, rakennusratkaisut sekä moduuleita kuten hissit (Kone) Suurten perinteisten osaajien (YIT, SRV) lisäski pienempiä toimijoita (Purkupiha Oy) 21

22 Sairaalasuunnittelun ja -rakentamisen segmenttien esittely (2/2) Energia-, jäte- ja ympäristöratkaisut Sisältää energiaratkaisut kuten pienen kokoluokan biolaitokset, aurinkosähkö, polttokennot, energiansäästö, maalämpö sekä kylmä Monipuoliset jäte-, vesi- ja ympäristöratkaisut Innovatiisina esimerkkeinä jätesorttausrobotit (ZenRobotics) polttokennot (Convion), maalämpö (GeoDrill) Valo, ääni ja puhtaus Valaistuksen osalta erityisesti LED sisäja ulkoratkaisut (Valopää, ivalo) Lisäksi esimerkiksi audiovisuaaliset ratkaisut (Audico), äänieristeet (Noisetek), akustiikka (Innofusor) sisäilman puhtaus ja laatu (Halton) Sisäilman laatuun keskittyviä yrityksiä useita Hygieenisyys on tärkeässä roolissa uusissa sairaalaprojekteissa Turvallisuus Sisältää esimerkiski lukitusratkaisut (iloq) ja hätätilannevalaistuksen (Glowway) Myös turvajärjestelmät (Flexim Security) ja polilasturvallisuuspalvelut (9Solutions) 22

23 Sairaalaylläpidon segmenttien esittely (1/2) Välineistö Tukipalvelut ja palvelut Laatu ja sertifikaatit Terveydenhuollossa tarvittavat laitteet ja teknologia, jolla mitataan ja määritetään potilaan terveydentila Uudet innovaatiot keskittyvät esimerkiksi kannettaviin mittareihin Esimerkkeinä innovatiivisista toimijoista Nexstim Oy, icare, Mega Electronics Ltd, RemoteA s Tukipalveluihin kuuluu perinteisesti ruoka-, pesu- ja jätehuollonpalveluita tarjoavia yrityksiä (SOL Pesulapalvelut Oy, Menumat Oy) Tukipalveluihin kuuluu yleisimmät sairaalanylläpitoon tarvittavat palvelut Esimerkkejä vain muutamista innovatiivista toimijoista Menumat Oy ja X-akseli Oy Laatu ja sertifikaatit -segmentti sisältää toimijoita jotka tarjoavat tuotehyväksyntä- ja sertifiointipalveluja Lisäksi segmenttiin kuuluu potilasturvallisuutta edistävä IT palveluita tarjavia yrityksiä (Awanic Oy) Esimerkkeinä Lewel Group, VTT Expert Services Oy, Inspecta 23

24 Sairaalaylläpidon segmenttien esittely(2/2) Logistiikka Sisältää logistiikkaratkaisuja sekä toiminnanohjausjärjestelmien että puhtaiden laiteinnovaatioiden kautta järjestettynä Toimijat tuottavat myös suunnittelua logistiikkaongelmiin Innovatiivisina esimerkkeinä Ecosir Group Oy, Delfoi Oy, Newicon Oy IT-ratkaisut ja ehealth IT-ratkaisuihin kuuluu potilastietojen keruu ja taltiointi ja yleisesti sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien toimittaminen ehealth käsittää etäpalveluiden toimittajia mm. etäkonsultaatiot ja potilaan terveydentilan seuraamisen mahdollistavat mobiilisovellukset Esimerkkejä innovatiivisista toimijoista IT -ratkaisut (Mediware Oy) ja ehealth (Ciegus Oy, MeeDoc) Design ja materiaali Design ja materiaali segmenttiin kuuluu toimijoita jotka valmistavat mm. sairaalatekstiileitä, erilaisia bio- ja nano materiaaleja leikkausvälineisiin ja implantteihin ja innovatiisia materiaaleja eri sairaalatoimen käyttötarkoituksiin Hygieenisyys ja sen kehittäminen ovat tässä segmentissä olennaisia Esimerkkejä innovatiivisista toimijoista Canatu Oy ja Clothing+ Oy 24

25 1 Tavoitteet ja johdanto 2 Metodiikka ja haastattelut 3 Trendit tulevaisuuden sairaaloissa 4 Sairaalaprojektit Pohjoismaissa 5 Yrityssegmentit 6 Yrityslistaukset ja -esittely 7 Yritysklusteriesimerkkejä 8 Yrityshaastattelut 9 Yhteenveto 25

26 Yritykset kohdistuvat tiettyihin sairaalan elinkaaren segmenteihin Suomessa Yrityksiä kerättiin yhteensä 230, joista noin 60 % toimii sairaalan ylläpidossa Yritysten jakautuminen eri segmenteille Sairaalan suunnittelu ja rakennus - kommentit Yhteensä 95 yritystä Yhteensä 135 yritystä Yrityksiä löytyi melko tasaisesti eri osa-alueille Innovatiivisia yrityksiä oli kaikissa segmenteissä Rakentaminen ja purku -segmentistä löytyi vähemmän innovatiivisuutta tällä kartoituksella Valo, ääni ja puhtaus -segmentiin löytyi eniten yrityksiä Suuri osa näistä oli esimerkiksi LED-valaistusyrityksiä. Myös ilmanlaatuun keskittyviä yrityksiä on useita Esimerkiksi pinnoitteissa, energia-alalla ja designissa löytyy useita innovatiivisia yrityksia 15 Sairaalan ylläpito - kommentit 10 5 Selvästi eniten innovatiivisia yrityksiä Suomesta löytyi IT ja ehealth sekä välineistö -osa-alueilta 0 Eniten potentiaalia innovatiivisuuden osalta näyttäisi löytyvän ehealthin puolelta, jolle toimialalle suurin osa start-upeista Suomessa näyttäisi sijoittuvan Välineistössä suurin osa yrityksistä valmisti elektronisia terveydenhuollon mittareita mm. kannettava silmänpainemittari ja silmänpohjan kuvauslaite Vähiten innovatiivisuutta löytyi sertifikaatti-toimialalta Suunnittelu ja rakennus (CAPEX) Ylläpito (OPEX) Tosin logistiikan osa-alueeltakaan ei löytynyt useata yritystä, mutta löytyneet yritykset ovat erittäin innovatiivisia Huom: Yritykset on valittu useista tiedonlähteistä, painottaen innovatiivisia yrityksiä joilla on tai voisi jatkossa olla toimintaa sairaaloihin liittyen. Yrityshaku on suoritettu rajallisilla resursseilla ja siksi listaukset eivät ole kattavia 26

27 1 Tavoitteet ja johdanto 2 Metodiikka ja haastattelut 3 Trendit tulevaisuuden sairaaloissa 4 Sairaalaprojektit Pohjoismaissa 5 Yrityssegmentit 6 Yrityslistaukset ja -esittely 7 Yritysklusteriesimerkkejä 8 Yrityshaastattelut 9 Yhteenveto 27

28 Mahdollisia yritysklustereita Suomessa: Leikkaussali, vuodeosasto, kuntoutus, toimiva logistiikka, suunnittelu ja rakentaminen Klusteriesimerkit ovat indikatiivisia Yritysklusteriesimerkkejä Lisätietoja klustereista Segmentti Leikkaussali Vuodeosasto Kuntoutus Toimiva logistiikka Suunnittelu ja rakentaminen Esimerkkiyrityksiä * Leikkaussalin käytön kannalta olennaisia tuotteita on esimerkiksi sängyt, leikkausvalineet, puhdistus, tekstiilit ja työvaatteet, sekä laitteistot Vuodeosastoissa tulevaisuuden trendiksi havaittiin yhden hengen huoneet, ja yleisellä tasolla vuodeosastoja pyritään vähentämään ja siirtämään ulkopuolisten toimijoiden hallittavaksi Vuodeosaston ylläpidon kannalta olennaisia elementtejä ovat esimerkiksi Välineistöön kuuluvat sairaalasängyt, monitorit Tukipalveluiden ja palveluiden osalta kuntoutuspalvelut ja laitteet Materiaalien osalta hygieeniset ja antibakteeriset sairaalatekstiilit Kuntoutuksessa oleellista on tarjota kokonaisratkaisu, mikä kokoaa yhteen kuntoutukseen tarvittavan välineistön ja kotiin paluuta varten potilaan tarvitsemat palvelut, joilla potilas voi jatkaa kuntoutumistaan kotona Toimiva logistiikka perustuu useamman logistisen osakokonaisuuden yhdistämiseen, kuten potilaiden toiminnanohjausjärjestelmän, automatisoidun lääkehuollon ja jätehuollon yhdistämiseen Suomesta löytyy paljon logistiikkaosaamista Rakentamisessa esimerkiksi tilojen monikäyttöisyys ja muunneltavuus ovat tärkeitä trendejä ja tulevat vaatimaan innovatiivisia toimintatapoja Vasemmalla on esitelty klusteriosa-alueita tarkemmin. Klustereihin esitetyt toimijat ovat esimerkkejä yrityksistä, jotka voisivat tässä yhteydessä muodostaa toimivia klustereita. Osa klustereista koostuu innovatiivisesta pienemmistä yrityksistä, kun taas osassa isomman toimijan alle on pyritty yhdistämään pienempiä toimijoita * Suomen Välinehuolto Oy 28

esh12 rak Sairaanhoito piirien Heikki Punnonen

esh12 rak Sairaanhoito piirien Heikki Punnonen Heikki Punnonen Sairaanhoito piirien rakennukset 2012 investoinnit 2000 2012 tulossa olevat suuret rakennushankkeet 2012 2021 käytöstä vapautuvat sairaalarakennukset esh12 rak Kooste sairaanhoitopiirien

Lisätiedot

Lentoliikenneselvitys 2011 Humppilan Ekolentokentän mahdollisuudet globaalissa lentoliikenteessä

Lentoliikenneselvitys 2011 Humppilan Ekolentokentän mahdollisuudet globaalissa lentoliikenteessä Lentoliikenneselvitys 2011 Humppilan Ekolentokentän mahdollisuudet globaalissa lentoliikenteessä AIRTOUCH Oy Projektiryhmä Jukka Näräkkä Pekka Mäkinen Gary Evans Tilaaja : Hämeen ammattikorkeakoulu, Velog-

Lisätiedot

Ratkaisu. Mika Aaltonen, tulevaisuustutkija: Nyt tarvitaan rohkeutta tarttua aivan uusiin asioihin

Ratkaisu. Mika Aaltonen, tulevaisuustutkija: Nyt tarvitaan rohkeutta tarttua aivan uusiin asioihin Ratkaisu CGI:n asiakas- ja sidosryhmälehti 1 2014 Mika Aaltonen, tulevaisuustutkija: Nyt tarvitaan rohkeutta tarttua aivan uusiin asioihin Michael Andersson, Helsingin Bussiliikenne: Karttatyökalulla turvallisuutta

Lisätiedot

liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet

liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Energia- ja ympäristötoimialojen pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Tekesin katsaus 237/2008 Energia- ja ympäristötoimialojen pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Nina

Lisätiedot

21 polkua Kitkattomaan Suomeen

21 polkua Kitkattomaan Suomeen 21 polkua Kitkattomaan Suomeen ICT 2015 -työryhmän raportti 17.1.2013 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio-osasto 17.1.2013 Julkaistaan myöhemmin TEM:n julkaisuja sarjassa Sisällys Sisällys

Lisätiedot

FinChi-innovaatiokeskus

FinChi-innovaatiokeskus Ville Valovirta Torsti Loikkanen Jani Saarinen FinChi-innovaatiokeskus Toiminnan arviointi ja suositukset KTM Julkaisuja 23/2007 Teknologiaosasto Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite

Lisätiedot

Yrityksen strategiset kysymykset ja tehtävät euroalueella

Yrityksen strategiset kysymykset ja tehtävät euroalueella EURO 10.9.99 5.10.1999 12:09 Sivu 2 Yrityksen strategiset kysymykset ja tehtävät euroalueella 2 Yhteisen eurooppalaisen valuutan euron vaikutukset suomalaisen pk-yrityksen toimintaan voidaan kiteyttää

Lisätiedot

Sosiaalinen media teollisuudessa

Sosiaalinen media teollisuudessa Esiselvitysraportti Harri Lakkala Sisällysluettelo 1 Raportin tiivistelmä 1 Tärkeimmät löydökset 3 -selvitys Selvityksen tausta ja tavoitteet 3 Tarve selvitykselle 3 Selvityksen toteuttaminen 4 6 Verkkokyselyn

Lisätiedot

VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004

VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004 VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004 PÄÄKIRJOITUS Julkisten palveluiden tuottavuutta on parannettava Pertti Valtonen Teollisuusneuvos Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

ERP. Toiminnanohjausjärjestelmän SOA ISV VAR MRP MRP II CRM SCM FICO HR(M) BOM POS EDI OVT SAAS PAAS IAAS ROI TCO SEPA IBAN

ERP. Toiminnanohjausjärjestelmän SOA ISV VAR MRP MRP II CRM SCM FICO HR(M) BOM POS EDI OVT SAAS PAAS IAAS ROI TCO SEPA IBAN BOM POS EDI OVT SAAS PAAS IAAS ROI TCO SEPA IBAN XML ASP OEM SOA ISV VAR ERP MRP MRP II CRM SCM FICO HR(M) BOM POS EDI OVT SAAS PAAS IAAS ROI TCO SEPA IBAN XML ASP OEM SOA ISV VAR ERP MRP MRP II CRM SCM

Lisätiedot

SUURI KUVA Kone- ja metallituoteteollisuuden alihankintasektorista

SUURI KUVA Kone- ja metallituoteteollisuuden alihankintasektorista 22. kesäkuuta 2011 SUURI KUVA Kone- ja metallituoteteollisuuden alihankintasektorista Selvitystyön loppuraportti SISÄLTÖ sivu KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUDEN SUURI KUVA 2 1 JOHDANTO 3 2 SELVITYSTYÖN

Lisätiedot

8 Tuottavuus ja vaikuttavuus

8 Tuottavuus ja vaikuttavuus 8 Tuottavuus ja vaikuttavuus Allianssin edut ja mahdollisuudet vaativien projektien läpiviennissä Rami Tuokko & Jani Saarinen, Vison Alliance Partners Oy Kiinteistö- ja rakennusalan hankkeissa koetut ongelmat,

Lisätiedot

HATANPÄÄN SAIRAALAN PALVELUJEN TUOTTEISTAMINEN

HATANPÄÄN SAIRAALAN PALVELUJEN TUOTTEISTAMINEN Kristian Valkama, Jouni Paavilainen, Jani Väihinpää, Jussi Myllärniemi HATANPÄÄN SAIRAALAN PALVELUJEN TUOTTEISTAMINEN Loppuraportti Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi C 4/2009 Tampereen

Lisätiedot

Alueellisen innovaatiojärjestelmän vaikuttavuuden vahvistaminen

Alueellisen innovaatiojärjestelmän vaikuttavuuden vahvistaminen Alueellisen innovaatiojärjestelmän vaikuttavuuden vahvistaminen Tarkastelussa osaamisintensiivisten asiantuntijapalveluiden (KIBS) käyttäminen ja tuottaminen Toni Saarivirta Anmari Viljamaa Seliina Päällysaho

Lisätiedot

Suomen maatalouskoneteollisuuden. palvelut. Tavoitteena menestyvä palveluliiketoiminta. Seinäjoen Teknologiakeskus Oy:n julkaisusarja

Suomen maatalouskoneteollisuuden. palvelut. Tavoitteena menestyvä palveluliiketoiminta. Seinäjoen Teknologiakeskus Oy:n julkaisusarja Suomen maatalouskoneteollisuuden palvelut 2010 Tavoitteena menestyvä palveluliiketoiminta Seinäjoen Teknologiakeskus Oy:n julkaisusarja 1 Suomen maatalouskoneteollisuuden palvelut Tavoitteena menestyvä

Lisätiedot

Tartu tilaisuuteen kasva Venäjällä. Rakennusalan Venäjä-strategia

Tartu tilaisuuteen kasva Venäjällä. Rakennusalan Venäjä-strategia 2006 Tartu tilaisuuteen kasva Venäjällä Rakennusalan Venäjä-strategia Rakennusteollisuus RT ry Helsinki 2006 ISBN-10 952-5472-65-5 ISBN-13 978-952-5472-65-3 Kustantaja: Rakennusteollisuuden Kustannus RTK

Lisätiedot

Suurimpien kaupunkien verkostohanke

Suurimpien kaupunkien verkostohanke Suurimpien kaupunkien verkostohanke Kunta CRM Vaihe 1 1(73) Tila: Valmis Versio: 1.0.0 Tekijät: Numminen Ossi Reipas Simo Vaini-Antila Anette Nimi: Kunta CRM, vaihe 1 - loppuraportti Hyväksytty: Muutoshistoria

Lisätiedot

KANSALLINEN TERVEYSTILI

KANSALLINEN TERVEYSTILI KANSALLINEN TERVEYSTILI Näkökulmia käyttöönottoon ja toteutukseen 15.4.2015 Pekka Turunen, Taltioni Aki Siponen, Microsoft Perttu Rönkkö, Innofactor Sisällysluettelo 1. Taltioni osuuskunta ja terveystili...

Lisätiedot

DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ

DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ Tutkimusraportti Syyskuu 2013 SISÄLLYS JOHDANTO 2 TUTKIMUKSEN TAUSTA JA TAVOITE 3 Data muokkaa organisaatioita 3 Tutkimuksen tavoite ja lähestymistapa 4 Keskeiset

Lisätiedot

NAIS- JA MIESJOHTAJIEN VÄLISET EROT RAHOITUKSEN NÄKÖKULMASTA

NAIS- JA MIESJOHTAJIEN VÄLISET EROT RAHOITUKSEN NÄKÖKULMASTA ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden laitos NAIS- JA MIESJOHTAJIEN VÄLISET EROT RAHOITUKSEN NÄKÖKULMASTA Pro gradu tutkielma, Taloushallinto ja rahoitus

Lisätiedot

PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA

PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA B 8 Hannu Nyqvist, Marko Iljin & Mikko Pärnänen PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 8 Pk-yritysten haasteet

Lisätiedot

PROFIILIKIRJA. Perämerenkaaren alueen ympäristö- ja energia-alan yritysten kokemuksia Venäjän markkinoilta

PROFIILIKIRJA. Perämerenkaaren alueen ympäristö- ja energia-alan yritysten kokemuksia Venäjän markkinoilta PROFIILIKIRJA Perämerenkaaren alueen ympäristö- ja energia-alan yritysten kokemuksia Venäjän markkinoilta Tekijät: Sofia Husso Kristiina Nurmenniemi Iin Micropolis Oy Heinäkuu 2014 TIIVISTELMÄ Profiilikirjassa

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Sisällys Johdanto... 2 Kehittämishankkeet

Lisätiedot

VSHP Alueellisen sote-palveluiden tuotannon vaihtoehdot

VSHP Alueellisen sote-palveluiden tuotannon vaihtoehdot VSHP Alueellisen sote-palveluiden tuotannon vaihtoehdot Luonnos loppuraportista 15.6.2014 LUONNOS, EI JAKELUUN Agenda 1 Yhteenveto 2 Yhteenveto haastatteluista 3 Kustannustavoitteet ja kolmen skenaarion

Lisätiedot

Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus. Kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita

Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus. Kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus Kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita Sisältö 3 Johdanto 4 Teollinen murros ja tulevaisuus 9 10 types of innovation tutkimuksen viitekehys 11 Mistä kilpailukyky

Lisätiedot

ERP järjestelmät pilvipalveluna

ERP järjestelmät pilvipalveluna TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA Kustannusjohtaminen ERP järjestelmät pilvipalveluna Cloud ERP systems Kandidaatintyö Jyrki Paju Antti Kiema TIIVISTELMÄ Tekijät: Antti Kiema, Jyrki Paju Työn nimi: ERP-järjestelmät

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset Ari Koskela 2009 LUKIJALLE Kädessäsi on ote diplomityöstä, jossa selvitettiin

Lisätiedot

Palvelemisesta palveluliiketoimintaan

Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Asiakasymmärrys palveluliiketoiminnan perustana Heli Arantola ja Kimmo Simonen Tekesin katsaus 256/2009 12 Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Asiakasymmärrys palveluliiketoiminnan

Lisätiedot

Strategisen huippuosaamisen keskittymät CLEEN, FIMECC, Metsäklusteri ja TIVIT yritysnäkökulmasta

Strategisen huippuosaamisen keskittymät CLEEN, FIMECC, Metsäklusteri ja TIVIT yritysnäkökulmasta Strategisen huippuosaamisen keskittymät CLEEN, FIMECC, Metsäklusteri ja TIVIT yritysnäkökulmasta Tämän teoksen osittainenkin kopiointi ja saattaminen yleisön saataviin on tekijänoikeuslain (404/61, siihen

Lisätiedot

PK-YRITYSTEN EKOKILPAILUKYKY

PK-YRITYSTEN EKOKILPAILUKYKY 3 MIIA MÄNTYLÄ - TIINA SYRJÄ - ARTTU VAINIO - MINNA-MAARIA VEHKALA - OLLI WUORI PK-YRITYSTEN EKOKILPAILUKYKY Vaasan yliopisto Levón-instituutti Julkaisuja No. 86 Vaasa 2001 4 ESIPUHE Ympäristöarvojen merkitys

Lisätiedot