Sairaalatoimijoiden kartoitus TEKES Loppuraportti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sairaalatoimijoiden kartoitus TEKES Loppuraportti"

Transkriptio

1 Sairaalatoimijoiden kartoitus TEKES Loppuraportti Nordic Healthcare Group 12/06/2014

2 1 Tavoitteet ja johdanto 2 Metodiikka ja haastattelut 3 Trendit tulevaisuuden sairaaloissa 4 Sairaalaprojektit Pohjoismaissa 5 Yrityssegmentit 6 Yrityslistaukset ja -esittely 7 Yritysklusteriesimerkkejä 8 Yrityshaastattelut 9 Yhteenveto 2

3 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteena on Kartoittaa näkemyksiä tulevaisuuden sairaalatrendeistä Identifoida sairaalasuunnittelun ja -rakentamisen osaajat Suomessa laajasti Identifioida sairaalan toiminnan ylläpitoon keskittyvät tavara- ja palvelutoimittajat Suomessa Identifioida alueita joko sairaalatoiminnassa tai rakentamisessa joissa erityisesti, nähdään innovoinnin mahdollisuuksia ja joissa Tekesillä tai Tekesin nykyasiakkailla olisi kehittämisen mahdollisuuksia Hahmottaa alustava näkemys siitä millaisia klustereita voisi syntyä/rakentaa kansainvälisen liiketoiminnan kehittämiseksi Projektin lopputuloksena Syntyy kuva siitä miten Suomessa ja maailmalla nähdään sairaalatoimintojen kehittyminen Syntyy kuva siitä miten sairaalarakentamisen ja -operoinnin markkinat tulisi segmentoida Identifioidaan mielenkiintoisia yrityksiä joista voisi muodostaa veturiyrityksiä/klustereita tai innovaatioita jotka voisivat soveltua jatkokehittämiseen Tekes käyttää tuloksia osana arviointinsa pohjaksi siitä mikä heidän roolinsa voisi olla tämän toimialueen uudistusten tukemisessa ja yritysten kasvun vauhdittajana 3

4 Johdanto Sairaaloiden rakentaminen, peruskorjaus ja laajentaminen on ainutlaatuinen mahdollisuus uudistaa sairaaloiden toimintamalleja ja prosesseja merkittävästi. Investointi uuteen sairaalaan tai olemassa olevan sairaalan korjaamiseen on yleensä yksi alueen suurimmista rakennushankkeista. Usein rakentamisbudjettia käsiteltäessä unohdetaan, että koko investointi on yleensä vain kyseisen yksikön yhden tai kahden vuoden toimintamenojen suuruinen. Sairaalasuunnittelun keskeinen ongelma Suomessa on osaltaan suunnittelutradition ja osaamisen häviäminen. Sairaaloiden uudisrakentaminen loppui 1980-luvulla (Lapin keskussairaala). Projektien suunnittelu- tai johtamiskokemusta ei ole peruskoulutetuilta arkkitehdeilla tai sairaaloiden lääkäri-/hoitajakunnalla. Tämä johtaa helposti tilanteeseen, jossa rakennushanke toteutetaan ja joista kustakin osaalueesta vastaa henkilö, joka ei ole koskaan aiemmin tehnyt vastaavan suuruusluokan sairaalaprojektia. Samasta syystä johtuen myös yrityksillä on ollut haasteita ylläpitää osaaminen ja markkinaasemansa Muutamaa yritystä lukuunottamatta useimmat eivät ole onnistuneet rakentamaan merkittävää kansainvälistä liiketoimintaa Pohjoismaissa tullaan rakentamaan uusia tai uudistaa nykyisiä sairaaloita eri lähteiden mukaan noin mrd eurolla seuraavan n 10 vuoden aikana. Maailmanlaajuisesti toimiala tulee olemaan yksi merkittävimmästä kasvualoista sekä uudis- että korvaamisrakentamista johtuen. Miten suomalaista osaamista tulisi kehittää jotta varmistamme itsellemme asiakaslähtöisen, modernein toiminnallisuuksin varustetun ja kustannustehokkaan sairaalainfrastruktuurin samalla kun tuemme ja kehitämme suomalaisten yritysten innovaatiotoimintaa ja kansainvälistymisen mahdollisuuksia Rakentamisen lisäksi sairaaloiden päivittäiseen toimintaan tarvittavat materiaalit ja palvelut muodostavat myös merkittävän markkinan. 4

5 Perusteet sairaalainvestoinneille Perinteiset perusteet Maantieteellisesti syrjässä mikä aiheuttaa korkeita toimintakustannuksia Loppuunkuluneita rakennuksia kun korjaus ja kunnossapitoinvestointeja on laiminlyöty Liian pitkät poistoaikataulut johtavat vanhentuneeseen teknologiaan, diagnostiikkaan, logistiikkaan, energiaratkaisuihin, hoitoprosesseihin, ICT ratkaisuihin Tulevaisuuden perusteet Kansallisella tasolla hallituksen pyrkimys yksinkertaistaa rakenteita siirtymällä viiteen tilaajaaorganisaatioon. Tämä johtanee sairaalatoimintojen keskittämiseen ja sitä kautta merkittävään rakenteelliseen muutokseen (Tanskassa 35 sairaalaa keskitetään 20:een, Suomessa on n 125 sairaalan nimeä kantavaa yksikköä, ei vältämättää enää sairaalatoiminnaksi luokiteltavaa toimintaa) Pyrkimys yhdistää perusterveyden- ja sosiaalihuollon palvelut erikoisairaanhoidon palveluihin tuo kansainvälisestikin katsottuna uuden merkittävän haasteen suunnitteluun Yksittäisten lakien vaikutus kuten esim. päivystyslaki tai henkilöstöryhmien pätevyysvaatimusten kiristäminen tukee tiettyjen toimintojen keskittämistä Hoitoketjujen sujuvoittaminen Uuden teknologian, hoitoprosessien ja lääkkeiden tuomat muutostarpeet Painopiste siirtyy yhä selkeämmin toiminalliseen suunnitteluun. Sairaala ei ole ensisijaisesti rakennus vaan osa terveydenhuollon palvelujärjestelmää. Tästä syystä myös sairaalan suunnittelu on aloitettava palveluiden, toiminnallisten kokonaisuuksien ja prosessien suunnittelusta. Tilat tukevat toimintaa. 5

6 1 Tavoitteet ja johdanto 2 Metodiikka ja haastattelut 3 Trendit tulevaisuuden sairaaloissa 4 Sairaalaprojektit Pohjoismaissa 5 Yrityssegmentit 6 Yrityslistaukset ja -esittely 7 Yritysklusteriesimerkkejä 8 Yrityshaastattelut 9 Yhteenveto 6

7 Haastattelut ja yrityskartoitus ovat keskeinen osa selvityksen metodiikkaa Selvityksessä haastateltiin yhteensä 19 henkilöä sairaanhoitopiirien johdosta ja yksityiseltä sektorilta Kahdeksan sairaanhoitopiirin johtajaa haastateltiin Kysymysrungossa painotettiin trendejä ja Suomen yrityskenttää. Kysymykset koskivat muun muassa Trendejä Suomen sairaalasuunnitelussa ja -rakentamisessa, tai mitä trendien pitäisi olla jotta nykyiset projektit onnistuisivat Osaamisen tasoa ja innovatiivisuutta Suomen yrityskentässä sairaasuunnittelussa, -rakentamisessa ja -ylläpidossa Hankintamalleja ja rahoitusmalleja sekä nyt että tulevaisuudessa Haastatteluissa ilmenneitä tietoja käytettiin läpi selvityksen Haastattelujen metodiikka ja käyttö Erityisesti trendit-osio perustuu merkittävästi haastatteluista saatuihin tietoihin Yrityskartoituksessa kerättiin yhteensä 230 yritystä Yrityskartoituksessa pyrittiin löytämään innovatiivisia kotimaisia yrityksiä joilla on toimintaa sairaalakentässä tai joilla potentiaalisesti voisi olla tällaista toimintaa Yrityskartoituksen metodiikka Selvityksessä painotettiin PK-yrityksiä. Suuria yrityksiä otettiin mukaan mikäli ne koettiin innovatiivisiksi ja/tai mahdollisiksi yritysklusterin vetäjäyrityksíksi Tietolähteinä käytettiin muun muassa relevantteja Tekesprojekteja, Teknologiateollisuuden alajärjestöjä, yritystietokanta Orbista ja kasvuyrityksen sekä innovatiivisten yritysten listauksia (esimerkiksi Red Herring -lista) Yrityskartoitus on tehty rajallisessa ajassa ja rajallisin resurssein eikä siksi ole kattava listaus innovatiivista yrityksista tällä alueella 7

8 1 Tavoitteet ja johdanto 2 Metodiikka ja haastattelut 3 Trendit tulevaisuuden sairaaloissa 4 Sairaalaprojektit Pohjoismaissa 5 Yrityssegmentit 6 Yrityslistaukset ja -esittely 7 Yritysklusteriesimerkkejä 8 Yrityshaastattelut 9 Yhteenveto 8

9 Tulevaisuuden sairaalatrendit lähtevät laajakatseisesta ja asiakaslähöisestä suunnittelusta Yhteenveto haastatteluissa ja kirjallisuustutkimuksessa ilmenneistä trendeistä Laajakatseinen, innovatiivinen ja asiakaslähtöinen suunnittelu Yhdeksän tärkeää trendiä eriteltiin Sairaalan suunnittelun tulisi lähteä potilaan/asiakkaan tarpeista ja koko hoitoketju huomioiden Sairaalan tilojen rooli tulee jatkossa muuttumaan ja todennäköisesti pienemään kun esimerkiksi etähoito lisääntyy Asiakkaan valinnanvapaus tulee todennäköisesti lisääntymään Asiakastyytyväisyysmittaukset ja hoidon vaikuttavuusmittaukset ovat hyödyllisiä työvälineitä myös julkisella puolella. Myös asiakkaan viihtymiseen tulee panostaa Suunnitteluun tulee varata riittävästi aikaa ja aidosti innovatiivisiin ratkaisuihin tulee pyrkiä Sairaalarakentaminen voi olla Suomessa hieman yksipuolista ja kokonaan uusiin ratkaisuihin ei ehkä päästä, vaan lähdetään paikkaamaan nykyongelmia Tätä selittää se, että Suomessa sairaalahankkeet ovat pääosin korjausrakentamishankkeita eivätkä greenfield-hankkeita Tuli myös ilmi, että rakentamisratkaisut voivat olla yllättävän henkilösidonnaisia Pitkä investointihorisontti tarkoittaa, että ratkaisujen tulee olla monikäyttöisiä jotta käyttö voidaan muokata muuttuvien olosuhteiden mukaan Koko Suomen sairaalatarvetta tulisi arvioida, jotta sairaalakanta vastaa maanlaajuista kysyntää ja tarvetta SOTE-kokonaisuudessa 60-luvulla oli suomalaisen sairaalasuunnittelun huippukausi ja viime vuosina on taas tullut useita suuria sairaalahankkeita. Suunnitteluosaaminen kehittyy nyt nopeasti Suomessa Parempi integraatio hoitoketjuun Tilojen monikäyttöisyys ja modulaarinen rakentaminen Etähoidon lisääminen ja vuodeosastopaikkojen vähentäminen Information and communication technology (ICT) keskiössä Logistiikan kehittäminen Diagnoosi- ja hoitoteknologian kehittyminen Osaamiskeskusajattelu Vihreä sairaala Uudet rahoitus- ja hankintaratkaisut 9

10 Trendejä tulevaisuuden sairaaloissa ovat esimerkiksi koko hoitoketjun hallinta ja tilojen monikäyttöisyys Haastatteluissa ja kirjallisuustutkimuksessa ilmenneitä trendejä (1/3) Parempi integraatio hoitoketjuun Sairaalan asema suhteessa koko hoiteketjuun tulisi arvioida Sairaalarakennuksen/kompleksin rooli tulee jatkossa muuttumaan ja todennäköisesti pienenemään kun esimerkiksi päiväkirurgia ja etähoito lisääntyy Sairaalan integraatio sekä perusterveydenhuollon että sosiaalihuollon prosesseihin muuttaa sairaaloiden keskinäistä työnjakoa Uusi päivystysasetus keskittää päivystystä Lähi/aluesairaaloiden rooli tulevaisuudessa Teknologian kehittyminen on suuressa roolissa Tämä teema liittyy vahvasti myös tilojen monikäyttöisyyteen ja vuodeosastopaikkojen vähentämiseen Tilojen monikäyttöisyys ja modulaarinen rakentaminen Tilojen monikäyttöisyys on tärkeä keino säilyttää sairaalan muokkautumiskyky Tiloja ei tulisi räätälöidä liikaa, eikä rakentaa liikaa henkilökohtaisiin preferensseihin perustuen Kevyiden väliseinien käyttö voisi mahdollistaa tilamuutokset suhteellisen edullisesti Voidaan vastata esimerkiksi hygieniaan liittyviin vaatimuksiin helpommin Monikäyttöisyys on myös sairaalan elinkaaren osalta tärkeä keino varmistaa tilojen tulevaisuuden asianmukainen käyttö Modulaarisella rakentamisella tarkoitetaan tässä standardoituja ratkaisuja Mahdollistavat helpon ja nopean rakentamisen Voi pienentää pitkässä juoksussa suunnittelu- ja rakentamiskustannuksia Etähoidon lisääminen ja vuodeosastopaikkojen vähentäminen Vuodeosastopaikkojen vähentäminen identifioitiin konkreettisimmaksi tavaksi lisätä sairaalan tehokkuutta kun pyritään 10 % tehokkuusparannuksiin uusissa projekteissa Hoitokuorman ei tulisi siirtyä laitoshoitoon muualla Hoito tulee jakaa selkeästi sairaalajaksoon ja esimerkiksi kotona tapahtuvaan kuntoutusjaksoon Uudet hygienia- ja tietoturvavaatimukset ajavat kohti yhden hengen vuodeosastohuoneita Potilashotellimalli nousi haastatteluissa esiin tapana ulkoistaa osan vuodeosastoista Terveys- ja etäteknologian kehittyminen mahdollistaa tätä kehitystä 10

11 Trendejä tulevaisuuden sairaaloissa ovat esimerkiksi koko hoitoketjun hallinta ja tilojen monikäyttöisyys Haastatteluissa ja kirjallisuustutkimuksessa ilmenneitä trendejä (2/3) Logistiikka Käsittää sekä sairaalan sisäisen että ulkoisen logistiikan Esimerkiksi potilasvirrat, henkilöstövirrat, materiaalivirrat ja jätevirrat Toisistaan riippuvaiset toiminnot tulisi olla fyysisesti lähekkäin Sairaalan sisäiset varastot tulisi minimoida ja ulkopuolisia toimittajia tulisi hyödyntää tukitoimintojen osalta Esimekkinä ruokahuollon ulkoistaminen Ennustamista ja seurantaa algoritmeja hyödyntäen tulisi käyttää aktiivisesti Sairaalatarvikkeiden standardointi helpottaa hankinta- ja logistiikkaprosessia Information and communication technology (ICT) keskiössä Toimivat ICT-ratkaisut ovat edellytys toimivalle sairaalalle ja terveydenhuoltojärjestelmälle Tulisi käsittää esimerkiksi potilastietojärjestelmän, potilashallinnan, resurssihallinnan, prosessihallinnan, projektihallinnan, laadunhallinnan ja tukipalvelut kuten laskutuksen SOTE-alueet tulevat tarvitsemaan yhtenäiset ICT-järjestelmät Yksi sairaanhoitopiirin johtaja ilmaisi huolensa siitä, että nykyiset järjestelmät eivät ole tarpeeksi joustavia ja toimivia ainakaan Suomessa Diagnoosi- ja hoitoteknologian kehittyminen Diagnostiikka tulee jatkossa nopeutumaan, helpottumaan, ja tieto tulee olemaan helpommin saatavilla Yksilöllinen lääkehoito ja muu hoito kehittyy ottamaan esimerkiksi perimän huomioon. Hoitoa ja prosesseja räätälöidään yksilöllisen tarpeen perusteella Etäteknologian kehittyminen ja yleistyminen tulee muuttamaan hoitoketjua ja vaikuttamaan sairaalan rooliin Esimerkiksi robotiikan ja biomateriaalinen kehittyminen tulevat muuttamaan leikkaustoimintaa 11

12 Trendejä tulevaisuuden sairaaloissa ovat esimerkiksi koko hoitoketjun hallinta ja tilojen monikäyttöisyys Haastatteluissa ja kirjallisuustutkimuksessa ilmenneitä trendejä (3/3) Osaamiskeskusajattelu Sairaaloissa ollaan siirtymässä kohti eri erikoisaloja yhdistävää organisoitumismallia. Osaamiskeskusmallinen organisoituminen mahdollistaa paremman potilaslähtöisyyden palveluiden tuotannossa HYKS:n ensimmäinen osaamiskeskus, Sydän- ja Keuhkokeskus, aloitti toimintansa Toinen esimerkki Suomesta on tekonivelsairaala Coxa Pohjoismaissa esim. Kööpenhaminan Rigshospitalet sekä Tukholman Nya Karolinska ovat organisoituja osaamiskeskusperusteisesti Osaamiskeskuksen luominen edellyttää että nykyiset ja suunnitellut potilasvirrat sekä osaamiskeskusten potilassegmentit ovat tiedossa Osaamiskeskuksista voidaan hyötyä eniten alueilla, jossa on riittävä väestöpohja Vihreä sairaala Vihreä sairaala -käsite kattaa laajasti aiheita, esimerkiksi energia- ja jäteratkaisut, rakentamisen, ICT:n, potilas- ja henkilöstölogistiikan ja kliinisen työn Mahdollisuus tehokkuuteen ja rahalliseen säästöön Yhden haastattelun mukaan energiatehokkuudella ja ekologisuudella voisi päästä 1 % kokonaistehokkuussäästöön kun tavoitellaan 10 % parannusta uusissa sairaalaprojekteissa Vahva trendi erityisesti esimerkiksi Saksassa, Norjassa ja USA:ssa Energiatehokkuuden ja ekologisuuden vaatimustaso voi nousta merkittävästi tulevaisuudessa Uudet rahoitus- ja hankintaratkaisut Kuntien heikentynyt taloudellinen tilanne ajaa harkitsemaan esimerkiksi elinkaariratkaisuja Elinkaariratkaisussa sairaanhoitopiiri voi pitää rakennuksen pois taseesta, keskittyä ydinosaamiseen ja vuokrata tilat Kaikki sairaalatoiminnot eivät sovellu välttämättä elinkaarimalliin. Shp:n sisäisellä vuokraamisella voi myös parantaa tilojen käyttöä Osa haastatelluista painotti sairaanhoitopiirin halua vaikuttaa sairaalasuunnitteluprosessin yksityiskohtiin NHG:n mielestä suuri kehittämispotentiaali innovatiivista hankintaa hyödyntämällä Arkkitehtuurikilpailuilla voi nähdä uudenlaisia ratkaisuehdotuksia ennen kuin sovitaan hankinnasta 12

13 1 Tavoitteet ja johdanto 2 Metodiikka ja haastattelut 3 Trendit tulevaisuuden sairaaloissa 4 Sairaalaprojektit Pohjoismaissa 5 Yrityssegmentit 6 Yrityslistaukset ja -esittely 7 Yritysklusteriesimerkkejä 8 Yrityshaastattelut 9 Yhteenveto 13

14 Suomessa on noin 20 yli 50 miljoonan euron sairaalaprojektia joiden käyttöönotto on 2020 mennessä 25 suuren sairaalaprojektin ( ) sijainnit Katsaus projekteista 25 suuren sairaalaprojektin keskimääräinen kokonaiskustannusarvio on noin 110 M ja käyttöönottovaihe keskimäärin vuonna 2017 Näistä projekteista 5 oli HUS:n, 4 Pohjois-Savon shp:n ja 3 TAYS:n ja Vaasan sairaanhoitopiirin. Muiden sairaanhoitopiirien projekteja oli tässä katsauksessa 10 Seuraavalla kalvolla eriteltynä 25 suurta projektia ja niiden kustannusarviot sekä käyttöönottovaiheen ajankohdat KSSHP, Uusi keskussairaala, kustannusarvio 248 M käyttöönotto 2019 Kuntaliiton rakennushankeraportin erittelemien suurten rakennushankkeiden yhteenlasketut kokonaiskustannusarviot ovat noin 3 miljardia euroa Sairaanhoitopiirien investointimenot olivat vuosina yhteensä 3,3 miljardia euroa HYKS, Trauma- ja syöpäkeskus, kustannusarvio 252 M käyttöönotto 2019 Eksote, Keskussairaalan modernisointi, kustannusarvio 170 M käyttöönotto 2020 Huom: Lista perustuu Kuntaliiton sairaalarakentamisen raportin listaukseen suurista sairaalaprojekteista ja ei ole kattava Lähde: Karttapohja - Flo Apps Oy; Punnonen, Heikki Sairaanhoitopiirien tulossa olevat suuret rakennushankkeet : NHG analyysi 14

15 Suuret sairaalarakennushankkeet Suomessa 25 suurta sairaalarakennusprojektia Projekti Kokonaiskustannusarvio (M ) Käyttöönottovaihe Projekti Kokonaiskustannusarvio (M ) Käyttöönottovaihe 1 Etelä-Karjalan keskussairaalan modernisointi 2 Etelä-Pohjanmaan keskussairaalan psykiatrian ja kuntoutuksen uudisrakennus Etelä-Savon ESPER-projekti TAYSin lasten ja nuorten keskus TAYSin Pitkäniemen sairaala-alueen uudistaminen psykiatrian ja kehitysvammahuollon tarpeisiin OYS 2030-hanke (6-8 hanketta) HYKSin Meilahden Tornisairaalan peruskorjaus KYS uudisrakennus RAK HYKSin Naistenkliniikan lisärakennuksen peruskorjaus ja laajennus Jorvin sairaalan päivystyslisärakennus HYKSin Lastensairaala KYS SÄDE-rakennus KYS peruskorjaukset vaiheittain KYS, PEKO HYKSin Traumakeskus ja Syöpäkeskus Päijät-Hämeen keskussairaalan keskusleikkausyksikkö ja välinehuolto Kainuun uusi sairaala Keski-Suomen uusi keskussairaala Vaasan psykiatrisen sairaalan siirto keskussairaalan yhteyteen Vaasan keskussairaalan Y-rakennus Kymenlaakson keskussairaalan laajennusja peruskorjaushanke Vaasan keskussairaalan kunnostus Lapin keskussairaalan laajennusosa TYKSin U-sairaala TAYSin uusi D-siipi Huom: Lista perustuu Kuntaliiton sairaalarakentamisen raportin listaukseen suurista sairaalaprojekteista ja ei ole kattava Lähde: Punnonen, Heikki Kuntaliitto. Sairaanhoitopiirien tulossa olevat suuret rakennushankkeet ; sairaanhoitopiirien nettisivut 15

16 Tanskassa on useita yli 400 miljoonan euron sairaalahankkeita 25 suuren sairaalaprojektin ( ) sijainnit Katsaus arvoltaan suurimmista projekteista Valtiorahoitteinen Paikallisrahoitteinen Projektin valmiusaste Projekti Kok. kustannus (M ) Ajankohta Projektin vaihe* Nyt Hospital Bispebjerg /7 Nyt Hospital Nordsjælland /7 Det nye Universitetshospital i Aarhus - DNU /7 DNV-Gødstrup /7 Nyt Aalborg Universitetshospital /7 Køge Sygehus /7 Nyt Universitetshospital i Odense - Nyt OUH, somatik /7 Projekteissa havaittuja trendejä Bispebjergin sairaalaprojektissa tarkoitus on keskittää psykiatrista osaamista ja toimia akuutti- ja aluesairaalana pääkaupunkiseudun asukkaalle Aarhusin uudessa sairaalassa on tarkoitus keskittää Århusin somaattiset yksiköt yhteen sairaalakompleksiin Skejby:hyn. Sairaala on valmistumisen jälkeen Tanskan suurin Odensen uudessa sairaalassa tullaan yhdistämään sairaala fyysisesti Syddansk Universitet:iin edistämään tutkimuksen ja kliinisen toiminnan yhteistyötä Terveysteknologiaa kehittävää klusteria tuetaan alueella * Vaihe 0: Ehdotusluonnokset. Vaihe 7: Käyttö Lähde: Danish hospital construction -internetsivu 16

17 Ruotsissa Nya Karolinska on yksi Euroopan suurimpia rakennusprojekteja Esimerkkjä Ruotsin sairaalaprojekteista Projektiesimerkki Nya Karolinska Ruotsin suurin sairaalaprojekti, joka tähtää täyden uudenlaisen yliopistosairaalan suunnittelemiseen ja rakentamiseen Nya Karolinskan rahoittamismallikin (elinkaarimalli) eroaa tavallisimmista sairaalasuunnittelu ja rakentamisrahoitusmalleista Karolinska on Euroopan suurimpia rakennusprojekteja Projektin arvioitu kustannus on: ~ 5,7 miljardia Danderyds sjukhus S:t Görans sjukhus Framtidens US: Linköpings Universitetssjukhus Falu Lasarett Patienthotell Nya Karolinska Södertälje sjukhus Höglands sjukhuset i Eksjö Sairaalapotilailla omat huoneet esim. Nya Karolinska Vähentää sairaalabakteerien ja tartuntojen määrä Sairaalat suunnitelaan ajatuksella, että potilas hoidetaan yhdessä osassa sairaalaa, eikä häntä siirretä paikasta toiseen Ekologisuus Green Healthcare Potilashotelli Trendejä Lähde: Tukholman sairaalaprojektit: Karolinska: 17

18 Vihreä sairaala -rakentaminen yleistyy Norjassa Esimerkkejä Norjan sairaalaprojekteista Uusi sairaala A-fløy & Uusi potilashoitelli Projektiesimerkkejä Norjan suurin sairaalaprojekti on St. Olavs Norjan tulevaisuuden sairaala Østfoldin sairaala valmistuu v neilömetriä Arvioitu kustannus: 626 M Norjassa ollaan parhaillaan tekemässä kansallista terveys- ja sairaalasuunnitelmaa St. Olavs uusi sairaala Uusi sairaala erikoistunut sydän- ja keukhosairauksiin Potilashotellin rakentaminen, esimerkiksi Tromsø 8/2013-5/2015 Vihreä sairaala (Grønt sykehus) rakentaminen yleistyy Trendejä Ennen kaikkien Norjalaisten terveydenhuoltotoimijoiden tulee sertifioitua ISO standardin mukaan Østfold sairaala St. Olavs Sairaala: Ostfoldin sairaala: Uusi potiashotelli: 18

19 1 Tavoitteet ja johdanto 2 Metodiikka ja haastattelut 3 Trendit tulevaisuuden sairaaloissa 4 Sairaalaprojektit Pohjoismaissa 5 Yrityssegmentit 6 Yrityslistaukset ja -esittely 7 Yritysklusteriesimerkkejä 8 Yrityshaastattelut 9 Yhteenveto 19

20 Sairaalan elinkaari jakautuu suunnitteluun ja rakentamiseen sekä ylläpitoon Toiminnallinen suunnittelu ja arkkitehtuuri Välineistö Materiaalit ja pinnoitteet Rakentaminen ja purku Sairaalasuunnittelu ja -rakentaminen Sairaalan ylläpito Tukipalvelut ja palvelut Laatu ja sertifikaatit Energia-, jäte- ja ympäristöratkaisut CAPEX -näkökulma OPEX -näkökulma Logistiikka IT ja ehealth Valo, ääni ja puhtaus Design ja materiaali Potilasturvallisuus Lähde: NHG analyysi 20

21 Sairaalasuunnittelun ja -rakentamisen segmenttien esittely (1/2) Toiminnallinen suunnittelu ja arkkitehtuuri Materiaalit ja pinnoitteet Rakentaminen ja purku Sairaaloiden arkkitehtuuri, design ja suunnittelu Esimerkkeinä innovatiivisista toimijoista Granlund, Paatela & Co ja Integrated Healthcare -hankkeen toimijat (NHG, AW2, Ramboll) Laaja osa-alue missä perinteisempää osaamista esimerkiksi teräksestä (Ruukki) ja alumiinista (Purso) Osaamista myös nanomateriaaleista (Carbodeon) ja ohutpinnoitteista/näytöistä (Beneq) Erityisesti pinnoitteissa laaja osaaminen Suomessa Hygieeniset ja antibakteeriset materiaalit sekä pinnoitteet ovat mahdollinen tulevaisuuden markkina Segmentti kattaa terveydenhuollon rakentamisen, purkutyön, rakennusratkaisut sekä moduuleita kuten hissit (Kone) Suurten perinteisten osaajien (YIT, SRV) lisäski pienempiä toimijoita (Purkupiha Oy) 21

22 Sairaalasuunnittelun ja -rakentamisen segmenttien esittely (2/2) Energia-, jäte- ja ympäristöratkaisut Sisältää energiaratkaisut kuten pienen kokoluokan biolaitokset, aurinkosähkö, polttokennot, energiansäästö, maalämpö sekä kylmä Monipuoliset jäte-, vesi- ja ympäristöratkaisut Innovatiisina esimerkkeinä jätesorttausrobotit (ZenRobotics) polttokennot (Convion), maalämpö (GeoDrill) Valo, ääni ja puhtaus Valaistuksen osalta erityisesti LED sisäja ulkoratkaisut (Valopää, ivalo) Lisäksi esimerkiksi audiovisuaaliset ratkaisut (Audico), äänieristeet (Noisetek), akustiikka (Innofusor) sisäilman puhtaus ja laatu (Halton) Sisäilman laatuun keskittyviä yrityksiä useita Hygieenisyys on tärkeässä roolissa uusissa sairaalaprojekteissa Turvallisuus Sisältää esimerkiski lukitusratkaisut (iloq) ja hätätilannevalaistuksen (Glowway) Myös turvajärjestelmät (Flexim Security) ja polilasturvallisuuspalvelut (9Solutions) 22

23 Sairaalaylläpidon segmenttien esittely (1/2) Välineistö Tukipalvelut ja palvelut Laatu ja sertifikaatit Terveydenhuollossa tarvittavat laitteet ja teknologia, jolla mitataan ja määritetään potilaan terveydentila Uudet innovaatiot keskittyvät esimerkiksi kannettaviin mittareihin Esimerkkeinä innovatiivisista toimijoista Nexstim Oy, icare, Mega Electronics Ltd, RemoteA s Tukipalveluihin kuuluu perinteisesti ruoka-, pesu- ja jätehuollonpalveluita tarjoavia yrityksiä (SOL Pesulapalvelut Oy, Menumat Oy) Tukipalveluihin kuuluu yleisimmät sairaalanylläpitoon tarvittavat palvelut Esimerkkejä vain muutamista innovatiivista toimijoista Menumat Oy ja X-akseli Oy Laatu ja sertifikaatit -segmentti sisältää toimijoita jotka tarjoavat tuotehyväksyntä- ja sertifiointipalveluja Lisäksi segmenttiin kuuluu potilasturvallisuutta edistävä IT palveluita tarjavia yrityksiä (Awanic Oy) Esimerkkeinä Lewel Group, VTT Expert Services Oy, Inspecta 23

24 Sairaalaylläpidon segmenttien esittely(2/2) Logistiikka Sisältää logistiikkaratkaisuja sekä toiminnanohjausjärjestelmien että puhtaiden laiteinnovaatioiden kautta järjestettynä Toimijat tuottavat myös suunnittelua logistiikkaongelmiin Innovatiivisina esimerkkeinä Ecosir Group Oy, Delfoi Oy, Newicon Oy IT-ratkaisut ja ehealth IT-ratkaisuihin kuuluu potilastietojen keruu ja taltiointi ja yleisesti sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien toimittaminen ehealth käsittää etäpalveluiden toimittajia mm. etäkonsultaatiot ja potilaan terveydentilan seuraamisen mahdollistavat mobiilisovellukset Esimerkkejä innovatiivisista toimijoista IT -ratkaisut (Mediware Oy) ja ehealth (Ciegus Oy, MeeDoc) Design ja materiaali Design ja materiaali segmenttiin kuuluu toimijoita jotka valmistavat mm. sairaalatekstiileitä, erilaisia bio- ja nano materiaaleja leikkausvälineisiin ja implantteihin ja innovatiisia materiaaleja eri sairaalatoimen käyttötarkoituksiin Hygieenisyys ja sen kehittäminen ovat tässä segmentissä olennaisia Esimerkkejä innovatiivisista toimijoista Canatu Oy ja Clothing+ Oy 24

25 1 Tavoitteet ja johdanto 2 Metodiikka ja haastattelut 3 Trendit tulevaisuuden sairaaloissa 4 Sairaalaprojektit Pohjoismaissa 5 Yrityssegmentit 6 Yrityslistaukset ja -esittely 7 Yritysklusteriesimerkkejä 8 Yrityshaastattelut 9 Yhteenveto 25

26 Yritykset kohdistuvat tiettyihin sairaalan elinkaaren segmenteihin Suomessa Yrityksiä kerättiin yhteensä 230, joista noin 60 % toimii sairaalan ylläpidossa Yritysten jakautuminen eri segmenteille Sairaalan suunnittelu ja rakennus - kommentit Yhteensä 95 yritystä Yhteensä 135 yritystä Yrityksiä löytyi melko tasaisesti eri osa-alueille Innovatiivisia yrityksiä oli kaikissa segmenteissä Rakentaminen ja purku -segmentistä löytyi vähemmän innovatiivisuutta tällä kartoituksella Valo, ääni ja puhtaus -segmentiin löytyi eniten yrityksiä Suuri osa näistä oli esimerkiksi LED-valaistusyrityksiä. Myös ilmanlaatuun keskittyviä yrityksiä on useita Esimerkiksi pinnoitteissa, energia-alalla ja designissa löytyy useita innovatiivisia yrityksia 15 Sairaalan ylläpito - kommentit 10 5 Selvästi eniten innovatiivisia yrityksiä Suomesta löytyi IT ja ehealth sekä välineistö -osa-alueilta 0 Eniten potentiaalia innovatiivisuuden osalta näyttäisi löytyvän ehealthin puolelta, jolle toimialalle suurin osa start-upeista Suomessa näyttäisi sijoittuvan Välineistössä suurin osa yrityksistä valmisti elektronisia terveydenhuollon mittareita mm. kannettava silmänpainemittari ja silmänpohjan kuvauslaite Vähiten innovatiivisuutta löytyi sertifikaatti-toimialalta Suunnittelu ja rakennus (CAPEX) Ylläpito (OPEX) Tosin logistiikan osa-alueeltakaan ei löytynyt useata yritystä, mutta löytyneet yritykset ovat erittäin innovatiivisia Huom: Yritykset on valittu useista tiedonlähteistä, painottaen innovatiivisia yrityksiä joilla on tai voisi jatkossa olla toimintaa sairaaloihin liittyen. Yrityshaku on suoritettu rajallisilla resursseilla ja siksi listaukset eivät ole kattavia 26

27 1 Tavoitteet ja johdanto 2 Metodiikka ja haastattelut 3 Trendit tulevaisuuden sairaaloissa 4 Sairaalaprojektit Pohjoismaissa 5 Yrityssegmentit 6 Yrityslistaukset ja -esittely 7 Yritysklusteriesimerkkejä 8 Yrityshaastattelut 9 Yhteenveto 27

28 Mahdollisia yritysklustereita Suomessa: Leikkaussali, vuodeosasto, kuntoutus, toimiva logistiikka, suunnittelu ja rakentaminen Klusteriesimerkit ovat indikatiivisia Yritysklusteriesimerkkejä Lisätietoja klustereista Segmentti Leikkaussali Vuodeosasto Kuntoutus Toimiva logistiikka Suunnittelu ja rakentaminen Esimerkkiyrityksiä * Leikkaussalin käytön kannalta olennaisia tuotteita on esimerkiksi sängyt, leikkausvalineet, puhdistus, tekstiilit ja työvaatteet, sekä laitteistot Vuodeosastoissa tulevaisuuden trendiksi havaittiin yhden hengen huoneet, ja yleisellä tasolla vuodeosastoja pyritään vähentämään ja siirtämään ulkopuolisten toimijoiden hallittavaksi Vuodeosaston ylläpidon kannalta olennaisia elementtejä ovat esimerkiksi Välineistöön kuuluvat sairaalasängyt, monitorit Tukipalveluiden ja palveluiden osalta kuntoutuspalvelut ja laitteet Materiaalien osalta hygieeniset ja antibakteeriset sairaalatekstiilit Kuntoutuksessa oleellista on tarjota kokonaisratkaisu, mikä kokoaa yhteen kuntoutukseen tarvittavan välineistön ja kotiin paluuta varten potilaan tarvitsemat palvelut, joilla potilas voi jatkaa kuntoutumistaan kotona Toimiva logistiikka perustuu useamman logistisen osakokonaisuuden yhdistämiseen, kuten potilaiden toiminnanohjausjärjestelmän, automatisoidun lääkehuollon ja jätehuollon yhdistämiseen Suomesta löytyy paljon logistiikkaosaamista Rakentamisessa esimerkiksi tilojen monikäyttöisyys ja muunneltavuus ovat tärkeitä trendejä ja tulevat vaatimaan innovatiivisia toimintatapoja Vasemmalla on esitelty klusteriosa-alueita tarkemmin. Klustereihin esitetyt toimijat ovat esimerkkejä yrityksistä, jotka voisivat tässä yhteydessä muodostaa toimivia klustereita. Osa klustereista koostuu innovatiivisesta pienemmistä yrityksistä, kun taas osassa isomman toimijan alle on pyritty yhdistämään pienempiä toimijoita * Suomen Välinehuolto Oy 28

Pilotoinnin ja kasvupolun rahoitus Cleantech alueella Jukka Leppälahti Tekes

Pilotoinnin ja kasvupolun rahoitus Cleantech alueella Jukka Leppälahti Tekes Pilotoinnin ja kasvupolun rahoitus Cleantech alueella 25.8.2015 Jukka Leppälahti Tekes Tilaisuuden tavoite Kertoa millaista rahoitusta on saatavilla erityisesti pk-yritysten pilotointihankkeisiin ja sitä

Lisätiedot

Ruotsi-klinikka Lahti Heli Flink, Asiantuntija/ TF-koordinaattori Häme, Tekes

Ruotsi-klinikka Lahti Heli Flink, Asiantuntija/ TF-koordinaattori Häme, Tekes Ruotsi-klinikka Lahti 22.1.2016 Heli Flink, Asiantuntija/ TF-koordinaattori Häme, Tekes Team Finland Tavoitteena pk-yritysten viennin kaksinkertaistaminen vuoteen 2020 mennessä. Team Finland vie Suomea

Lisätiedot

Tulevaisuuden sairaala Kari-Pekka Tampio Ohjelmajohtaja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Valtuustoinfo

Tulevaisuuden sairaala Kari-Pekka Tampio Ohjelmajohtaja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Valtuustoinfo Tulevaisuuden sairaala 2030 Kari-Pekka Tampio Ohjelmajohtaja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Valtuustoinfo 28.10.2014 Master Plan Johdanto Sisältö Toteutustapa ja aikataulu Vaihtoehtojen vertailu

Lisätiedot

FinlandCare-ohjelman ydin

FinlandCare-ohjelman ydin FinlandCare-ohjelman ydin 2015-2016 Suomalaisten terveysalan palveluyritysten kansainvälistymisen ja viennin edellytyksien parantaminen. Yritysten kansainvälisen liiketoiminnan tukeminen. Hoito-, hoiva

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

UUSI SAIRAALA. Toiminta- ja rahoitusmallityöryhmä Investointilaskelmat. Matti Häyrynen 14.12.2012

UUSI SAIRAALA. Toiminta- ja rahoitusmallityöryhmä Investointilaskelmat. Matti Häyrynen 14.12.2012 UUSI SAIRAALA Toiminta- ja rahoitusmallityöryhmä Investointilaskelmat Matti Häyrynen 14.12.2012 Tehtäväksianto työryhmälle Ryhmä tarkastelee elinkaarimallin eri vaihtoehtoja ja niiden rahoituksen vaihtoehtoja

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki 2013-2017 5/2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki Suomi on edelläkävijä älykkäissä ympäristöissä. Fiksun kaupungin sujuva arki syntyy käyttäjätarpeiden sekä erilaisten osaamisten

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ DIAARINUMERO. Helsinki, 17.2.2016 CIMO/1/03.30.10/2016

TARJOUSPYYNTÖ DIAARINUMERO. Helsinki, 17.2.2016 CIMO/1/03.30.10/2016 DIAARINUMERO CIMO/1/03.30.10/2016 Helsinki, 17.2.2016 TARJOUSPYYNTÖ Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Hankintamenettely on avoin.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelut. Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä Vuosiseminaari

Sosiaali- ja terveyspalvelut. Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä Vuosiseminaari Sosiaali- ja terveyspalvelut Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä Vuosiseminaari 3.6.2009 INNOVAATIOT JULKISISSA HANKINNOISSA Rahoitusta hankintojen kehittämiseen HANKI PAREMMIN Julkiset

Lisätiedot

Huippuostajat Fiksu kysyntä luo markkinoita yritysten uusille ratkaisuille. Tekes

Huippuostajat Fiksu kysyntä luo markkinoita yritysten uusille ratkaisuille. Tekes Tutkimushaun verkottumistilaisuus 14.1.2014 Huippuostajat Fiksu kysyntä luo markkinoita yritysten uusille ratkaisuille 2013-2016 Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes.fi/huippuostajat Fiksu

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

SUURET RAKENNUSHANKKEET

SUURET RAKENNUSHANKKEET SUURET RAKENNUSHANKKEET Tilannekatsaus Raija Malmström Hankejohtaja 26.3.2015 Henkilöstötoimikunta 1 RAKENNUSHANKKEIDEN TAVOITTEET Korvataan/peruskorjataan olemassa olevia, huonokuntoisia rakennuksia Mahdollistetaan:

Lisätiedot

Kilpailu ja teknologia tuottavuuden kulmakivet infrarakentamisessa? Eero Karjaluoto Pääjohtaja Tiehallinto

Kilpailu ja teknologia tuottavuuden kulmakivet infrarakentamisessa? Eero Karjaluoto Pääjohtaja Tiehallinto Kilpailu ja teknologia tuottavuuden kulmakivet infrarakentamisessa? Eero Karjaluoto Pääjohtaja Tiehallinto Infra Rakentaminen ja palvelut 2001-2005 Loppuseminaari 2.3.2006 Infra-ohjelma on tukenut alan

Lisätiedot

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää,

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, 8.6.2016 Neuvonantaja osaksi yrityksen tiimiä Yrityksen tiimi = operatiivinen tiimi + hallitus + neuvonantajat

Lisätiedot

BEAM-ohjelma. KEHITYSYHTEISTYÖ JA KEHITTYVÄT MARKKINAT Ohjelmapäällikkö Minh Lam 2.3.2016 Kuntaliitto

BEAM-ohjelma. KEHITYSYHTEISTYÖ JA KEHITTYVÄT MARKKINAT Ohjelmapäällikkö Minh Lam 2.3.2016 Kuntaliitto BEAM-ohjelma KEHITYSYHTEISTYÖ JA KEHITTYVÄT MARKKINAT Ohjelmapäällikkö Minh Lam 2.3.2016 Kuntaliitto 2 Tarve Suomen talouden elinehto on elinkeinoelämän uudistuminen ja kasvaminen. Suomalaisilla yrityksillä

Lisätiedot

Huippuostajat Fiksu kysyntä Suomen kasvun moottoriksi

Huippuostajat Fiksu kysyntä Suomen kasvun moottoriksi Huippuostajat Fiksu kysyntä Suomen kasvun moottoriksi Fiksu kysyntä luo markkinoita yritysten uusille ratkaisuille Kesto 2013-2016 Arvioitu kokonaislaajuus 60 miljoonaa Tekesin rahoitus 30 miljoonaa Tekes

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR)

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020, PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) Tavoitteena luoda yritystoiminnalle paras mahdollinen toimintaympäristö Tuetaan yritysten kasvua, kilpailukykyä ja uusiutumista

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseutu Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus

Tampereen kaupunkiseutu Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus Tampereen kaupunkiseutu Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus Sisältö INKA yleisesti Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus Kaupungin rooli Rahoitus Esimerkkiprojekteja Mikä INKA on? Tausta Tavoitteena

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009

ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009 ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009 Ritva Heikkinen Asiantuntija, Energia ja ympäristö Innovaatiot ja kansainvälistyvä liiketoiminta Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus ClimBus Climbus Business Breakfast

Lisätiedot

POTILASTURVA. POTILASTURVALLISUUS LAATU- JA KILPAILUVALTIKSI - tutkimus- ja kehitysprojekti

POTILASTURVA. POTILASTURVALLISUUS LAATU- JA KILPAILUVALTIKSI - tutkimus- ja kehitysprojekti POTILASTURVA POTILASTURVALLISUUS LAATU- JA KILPAILUVALTIKSI - tutkimus- ja kehitysprojekti 1.8.2010-31.12.2012 Yhteistyössä: VTT, Työterveyslaitos, Vaasan sairaanhoitopiiri, Awanic Oy, Huperman Oy, NHG

Lisätiedot

Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016

Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016 Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016 Tuula Väisänen palveluneuvoja, Team Finland koordinaattori, Kainuu puh. 0295 023 590 tuula.vaisanen@tekes.fi Mikä Team Finland? tarjoaa kansainväliseen

Lisätiedot

Liiketoimintakatsaus 2007

Liiketoimintakatsaus 2007 Liiketoimintakatsaus 27 Matti Alahuhta, pääjohtaja 1 KONE Corporation Sisältö 1. Liiketoimintakatsaus 27 2. Liiketoimintaa ohjaavat megatrendit 3. Visio ja strategia 4. Uudet kehitysohjelmat 5. Näkymät

Lisätiedot

Suomen rakennerahasto-ohjelman EAKR-painotukset ja Etelä-Karjalan maakuntaohjelma

Suomen rakennerahasto-ohjelman EAKR-painotukset ja Etelä-Karjalan maakuntaohjelma Suomen rakennerahasto-ohjelman 2014 2020 EAKR-painotukset ja Etelä-Karjalan maakuntaohjelma Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus Satu Sikanen 13.3.2014 Rakennerahasto-ohjelmassa esitettyjä kehittämishaasteita

Lisätiedot

Tietotuen suunnittelu hoitolinjojen sairaalassa

Tietotuen suunnittelu hoitolinjojen sairaalassa Tietotuen suunnittelu hoitolinjojen sairaalassa Kaarina Tanttu, VSSHP, T- Pro hanke VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI kaarina.tanttu@tyks.fi HOSPITAL DISTRICT OF VARSINAIS-SUOMI Hoitolinjojen sairaalan

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN KRIITTINEN VIESTINTÄ, TURVALLISUUS JA IHMISKESKEISET PALVELUT

TULEVAISUUDEN KRIITTINEN VIESTINTÄ, TURVALLISUUS JA IHMISKESKEISET PALVELUT TULEVAISUUDEN KRIITTINEN VIESTINTÄ, TURVALLISUUS JA IHMISKESKEISET PALVELUT Heli Ruokamo, KT Varadekaani, Professori, Kasvatustieteiden tiedekunta Johtaja, Mediapedagogiikkakeskus Lapin yliopisto Sairaalakirjastopäivät,

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Tekesin ohjelma 2006 2013 Serve luotsaa suomalaista palveluosaamista kansainvälisessä kärjessä Palveluliiketoiminnan kehittäminen vahvistaa yritysten

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

Huippuostajat. 11:20 Lounas

Huippuostajat. 11:20 Lounas Huippuostajat 8:00 Rekisteröityminen ja aamukahvi 8:30 Tekes ja kysynnän edistäminen, Pekka Soini, Tekesin pääjohtaja Huippuostajat ohjelma - mitä, kenelle ja miksi Sampsa Nissinen, Ohjelmapäällikkö Key

Lisätiedot

Kuntoutuksen uudistaminen osana sote -uudistusta

Kuntoutuksen uudistaminen osana sote -uudistusta Kuntoutuksen uudistaminen osana sote -uudistusta Ylitarkastaja Hanna Nyfors STM sosiaali- ja terveyspalveluosasto 19.2.2016 19.2.2016 1 Sote- uudistuksen tavoitteet Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisen

Lisätiedot

Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa

Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa Josek-VTT, Älyä koneisiin ja palveluihin digitalisaation vaikutukset valmistavassa teollisuudessa 7.2.2017

Lisätiedot

Kansallisella rahoituksella tuetut hankkeet

Kansallisella rahoituksella tuetut hankkeet Kansallisella rahoituksella tuetut hankkeet Pentti Itkonen Sosiaali- ja terveysministeriö 24.03.2013 1 Toimintaympäristö Palvelurakenteen muutokset Palvelurakenne uudistuu kansallisesti ja alueellisesti

Lisätiedot

HYVINVOINNIN ETURINTAMASSA

HYVINVOINNIN ETURINTAMASSA An ASSA ABLOY Group brand HYVINVOINNIN ETURINTAMASSA Abloy -ratkaisut terveydenhuoltoon Hyvän hoidon ehdoilla Toimivat, turvalliset puitteet nousevat kriittiseen rooliin ihmisten hyvinvoinnista huolehdittaessa.

Lisätiedot

TEM Meriteollisuuden toimintaympäristön kehittämisohjelma vuosille Uusi ilmansuunta pohjoisen meren liiketoiminta Janne Känkänen

TEM Meriteollisuuden toimintaympäristön kehittämisohjelma vuosille Uusi ilmansuunta pohjoisen meren liiketoiminta Janne Känkänen TEM Meriteollisuuden toimintaympäristön kehittämisohjelma vuosille 2014 2016 Uusi ilmansuunta pohjoisen meren liiketoiminta 22.1.2014 Janne Känkänen Meriteollisuuden toimintaympäristön kehittäminen 2014-2016

Lisätiedot

seminaari TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto

seminaari TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Pohjoinen kasvukäytävä TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Kymenlaakso Pohjoisella kasvukäytävällä kä ällä seminaari Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätiedot

KORUNDI LIIKETOIMINTAKONSEPTI- JA YLLÄPITOMALLITYÖ PROJEKTISUUNNITELMA 29.5.2009 29.5.2009

KORUNDI LIIKETOIMINTAKONSEPTI- JA YLLÄPITOMALLITYÖ PROJEKTISUUNNITELMA 29.5.2009 29.5.2009 KORUNDI LIIKETOIMINTAKONSEPTI- JA YLLÄPITOMALLITYÖ PROJEKTISUUNNITELMA OHJAUSRYHMÄ Käynnistyspalaverin 30.3. 2009 mukaisesti: Projektitiimi, esittely Tilattavan työn osat Työsuunnitelma, esittely ja täsmennys

Lisätiedot

INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA

INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA KOKONAISHANKKEEN KOLME PÄÄTEHTÄVÄÄ Osakokonaisuuden yksi tavoitteena oli selvittää, miten korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten

Lisätiedot

Oppia Karolinskasta, uusi uljas sairaala Heikki Teriö, Ph.D. Tutkimusjohtaja, Lääkintätekniikka

Oppia Karolinskasta, uusi uljas sairaala Heikki Teriö, Ph.D. Tutkimusjohtaja, Lääkintätekniikka Oppia Karolinskasta, uusi uljas sairaala Heikki Teriö, Ph.D. Tutkimusjohtaja, Lääkintätekniikka Yksi Sairaala Toimintaa useassa paikassa Kaiken kattava hoito KAROLINSKA YLIOPISTOSAIRAALA -numeroin Karolinska

Lisätiedot

Kuntoutus ja soteuudistus. - kohti vaikuttavampaa ja ihmiskeskeisempää palvelua. Alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti 17.3.2016 17.3.

Kuntoutus ja soteuudistus. - kohti vaikuttavampaa ja ihmiskeskeisempää palvelua. Alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti 17.3.2016 17.3. Kuntoutus ja soteuudistus - kohti vaikuttavampaa ja ihmiskeskeisempää palvelua Alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti 17.3.2016 17.3.2016 1 Sote -uudistus on toiminnallinen uudistus, jossa keskiössä ihminen ja

Lisätiedot

Sote-uudistus lähtöviivalla saavuttaako uudistus tavoitteensa?

Sote-uudistus lähtöviivalla saavuttaako uudistus tavoitteensa? Sote-uudistus lähtöviivalla saavuttaako uudistus tavoitteensa? Tarja Myllärinen Johtaja Kuntaliitto Hyvinvoiva Päijät-Häme ja sote-uudistus 8.9.2014 Lahti Mitä tavoitellaan Sote-uudistuksen tarkoitus 1)

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

Lapin keskussairaala vm ja nykyaikaisen päivystävän sairaalan vaatimukset. Prof. Raimo Kettunen

Lapin keskussairaala vm ja nykyaikaisen päivystävän sairaalan vaatimukset. Prof. Raimo Kettunen Lapin keskussairaala vm. 1988 ja nykyaikaisen päivystävän sairaalan vaatimukset Prof. Raimo Kettunen 27.3.2014 Lapin keskussairaala: harvaan asutun alueen keskussairaala, II-taso, THL raportti 30/2012

Lisätiedot

Tekes ja ikääntyvään väestöön liittyvä asumisen kehittämistoiminta. Tekes

Tekes ja ikääntyvään väestöön liittyvä asumisen kehittämistoiminta. Tekes YM Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman seminaari Tekes ja ikääntyvään väestöön liittyvä asumisen kehittämistoiminta 27.9.2013 Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen Huippuostajat ja Rakennettu ympäristö

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 16.4.2013 Tekniikka&Talous 5.4.2013 ManufacturingNet 4/17/201 Tekes uudistamassa digitaalista liiketoimintaa Käynnissä olevia ohjelmia:

Lisätiedot

Tavoitteena integraatio yhteiset asiakkuudet ja palveluiden yhteensovittaminen muutoksen ytimessä

Tavoitteena integraatio yhteiset asiakkuudet ja palveluiden yhteensovittaminen muutoksen ytimessä Tavoitteena integraatio yhteiset asiakkuudet ja palveluiden yhteensovittaminen muutoksen ytimessä FinDRG-verkostohankkeen kick-off-tilaisuus 7.9.2016 Johtaja, sosiaali ja terveys Sote- ja maakuntauudistus

Lisätiedot

Asiakaslähtöisen potilasturvallisen hoidon toteuttamisen haasteet

Asiakaslähtöisen potilasturvallisen hoidon toteuttamisen haasteet Asiakaslähtöisen potilasturvallisen hoidon toteuttamisen haasteet Anne Kanerva Kliinisen hoitotyön asiantuntija, TtM Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, psykiatrian toimialue Asiakaslähtöisyys Asiakas ainoa

Lisätiedot

Tulevaisuuden sairaala KYS Tilasuunnittelun lähtökohdat

Tulevaisuuden sairaala KYS Tilasuunnittelun lähtökohdat Tulevaisuuden sairaala KYS MASTERPLAN Tilasuunnittelun lähtökohdat PSSHP: n hallituksen ja valtuuston Masterplan seminaari 18.8.2014 Juhani Kouri Suunnittelulla LISÄARVOA LISÄARVOA Taloudellisen riskin

Lisätiedot

Tekesin rahoitus yrityksille ja tutkimusorganisaatioille

Tekesin rahoitus yrityksille ja tutkimusorganisaatioille Tekesin rahoitus yrityksille ja tutkimusorganisaatioille DM 1506263 10-2015 Mitä Team Finland tarjoaa yritykselle? Team Finland edistää suomalaisten yritysten menestymistä maailmalla. Tietoa, työkaluja,

Lisätiedot

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA....YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU TEKSTI: Lauri Kuukasjärvi, Ilona Mansikka, Maija Toukola, Tarja

Lisätiedot

ICT- Go Global. Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma / SKa

ICT- Go Global. Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma / SKa ICT- Go Global Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma 2011 24.2.2011 / SKa Finpro oikea partneri kansainväliseen menestykseen Finpro on kansallinen konsulttiorganisaatio, joka nopeuttaa suomalaisten

Lisätiedot

Hoitotyön tuottavuus ja vaikuttavuus 2013 ja 2014

Hoitotyön tuottavuus ja vaikuttavuus 2013 ja 2014 Hoitotyön tuottavuus ja vaikuttavuus 2013 ja 2014 hallintoylihoitaja Merja Miettinen KUJOn seminaari 13-14.2.2014 Hallituksen seminaari 27.-28.2.2014 2013 Tuottavuusohjelma jatkuu 2014-2016 Vähennetään

Lisätiedot

OYS TestLab. Toiminnan kehittämistä testauslaboratorion avulla potilaan kokonaisvaltaisessa hoitoprosessissa

OYS TestLab. Toiminnan kehittämistä testauslaboratorion avulla potilaan kokonaisvaltaisessa hoitoprosessissa Toiminnan kehittämistä testauslaboratorion avulla potilaan kokonaisvaltaisessa hoitoprosessissa Oulu Sote Labs -kehittämishanke Hankkeen tavoitteena on tuotteistetun ja verkostomaisen innovaatio-, testaus-

Lisätiedot

Sote-uudistus, itsehallintoalueet ja aluejaon perusteet Hallituksen linjaus 7.11.2015

Sote-uudistus, itsehallintoalueet ja aluejaon perusteet Hallituksen linjaus 7.11.2015 Sote-uudistus, itsehallintoalueet ja aluejaon perusteet Hallituksen linjaus 7.11.2015 Perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen Hallituksen tiedotustilaisuus

Lisätiedot

Yritysrahoitus ohjelmakaudella Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Yritysrahoitus ohjelmakaudella Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020 Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus 11.3.2014 Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus Yritysrahoituksen suuntaamisen perusteet Uusiutuva yritystukilainsäädäntö

Lisätiedot

Alustavia pohdintoja tulevan sote-alueen järjestämisvastuun, tuotannon ja rahoituksen haasteista

Alustavia pohdintoja tulevan sote-alueen järjestämisvastuun, tuotannon ja rahoituksen haasteista Alustavia pohdintoja tulevan sote-alueen järjestämisvastuun, tuotannon ja rahoituksen haasteista Risto Miettunen Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin johtaja Tekesin Sote & Huippuostajat Lappeenranta 6.5.2014

Lisätiedot

Tekes riskirahoittajana -

Tekes riskirahoittajana - Tekes riskirahoittajana - rahoitusmahdollisuudet Oulu 26.2.2010 Tekes mukana kehittämässä TUTKIMUKSELLISESSA OSIOSSA T&K:SSA TUOTTEIS- TUKSESSA PALVELUJEN KEHITÄMISESSÄ LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ Lähtökohtana

Lisätiedot

Yleisiä väärinkäsityksiä markkinavuoropuhelusta

Yleisiä väärinkäsityksiä markkinavuoropuhelusta Yleisiä väärinkäsityksiä markkinavuoropuhelusta Vuoropuhelu on liian työläistä - tarjonta ja hintataso voidaan selvittää tarjouskilpailulla. Toimittajia ei saa rasittaa vuoropuhelulla ennen hankintaa heillä

Lisätiedot

RST-kalusteet perustarpeista vaativiin erikoiskohteisiin. "Asiakaskeskeiset ratkaisut - Palvelemme paremmin!"

RST-kalusteet perustarpeista vaativiin erikoiskohteisiin. Asiakaskeskeiset ratkaisut - Palvelemme paremmin! RST-kalusteet perustarpeista vaativiin erikoiskohteisiin "Asiakaskeskeiset ratkaisut - Palvelemme paremmin!" Miksi VisioMediltä? Ammatilaisosaamista Me VisioMedillä olemme perehtyneet erilaisiin vaativiin

Lisätiedot

Hajautettu lämmöntuotanto liiketoimintana

Hajautettu lämmöntuotanto liiketoimintana Hajautettu lämmöntuotanto liiketoimintana - kokemuksia EU-hankkeista Forest Energy 2020 vuosiseminaari Joensuu, 9.10.2013 Jyrki Raitila, VTT Taustaa VTT (Jyväskylä) ollut mukana useissa EU- ja maakuntaprojekteissa,

Lisätiedot

Tekesin rahoituspalveluja yrityksille. Anna Alasmaa, 10.5.2016

Tekesin rahoituspalveluja yrityksille. Anna Alasmaa, 10.5.2016 Tekesin rahoituspalveluja yrityksille Anna Alasmaa, 10.5.2016 Yrityksen elinkaari ja Tekesin palvelut - projektikeskeisyydestä asiakaskeskeisyyteen kasvuvisio Tuotteen elinkaari kasvuvisio Alkuvaihe Kasvun

Lisätiedot

Hankekuvaus Hankkeen osa-alueet ympärivuorokautista Koordinoivan toiminnan

Hankekuvaus Hankkeen osa-alueet ympärivuorokautista Koordinoivan toiminnan Hankekuvaus Hanke Turvallisuus kotona vuorokauden ympäri alkoi elokuussa 2010. Kaksivuotinen hanke on Kristiinankaupungin oma ja sen osarahoittajana toimii Pohjanmaan liitto. Hankkeen pääasiallisena kohderyhmänä

Lisätiedot

OuluHealth Labs. Innovaatio-, testaus- ja kehitysympäristö. Hanke-esittely 15.10.2015 Timo Alalääkkölä. Openphoto.net

OuluHealth Labs. Innovaatio-, testaus- ja kehitysympäristö. Hanke-esittely 15.10.2015 Timo Alalääkkölä. Openphoto.net OuluHealth Labs Innovaatio-, testaus- ja kehitysympäristö Hanke-esittely 15.10.2015 Timo Alalääkkölä Openphoto.net Oulu Sote Labs Hankkeen tavoitteena on tuotteistetun ja verkostomaisen innovaatio-, testaus-

Lisätiedot

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Promoting Blue Growth Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Merellisessä liiketoiminnassa on valtava potentiaali uusille innovaatioille ja kasvulle. Blue Growth

Lisätiedot

Tutkimushaku Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelma. Pekka Kahri, Toimialajohtaja Palvelut ja hyvinvointi, Tekes.

Tutkimushaku Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelma. Pekka Kahri, Toimialajohtaja Palvelut ja hyvinvointi, Tekes. Tutkimushaku 2013 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelma Pekka Kahri, Toimialajohtaja Palvelut ja hyvinvointi, Tekes DM 1098753 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tutkimushaku 2013

Lisätiedot

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma (2008) 2012 2015 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Ohjelman tavoitteena on uudistaa sosiaali- ja terveyspalveluita innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

HUS:n toiminnan arvioinnista

HUS:n toiminnan arvioinnista HUS:n toiminnan arvioinnista Reijo Salmela, LKT, THT, dos. Arviointijohtaja HUS, Ulkoisen tarkastuksen yksikkö 15.11.2012 Arviointiyhdistyksen keskustelufoorumi 1 Vuosibudjetti noin 1,7 miljardia euroa

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

Myyntityö Ruotsin markkinoilla

Myyntityö Ruotsin markkinoilla Myyntityö Ruotsin markkinoilla Nordic Export Partners Nordic Export Partners www.nexpa.se Ketkä? Antti Vuori Muutto Ruotsiin vuonna 2006 opiskeluja varten Alunperin kotoisin Tampereelta Viimeiset 5 vuotta

Lisätiedot

Miten parantaa sosiaali- ja terveydenhuolto-organisaatioiden potilasturvallisuutta? Elina Pietikäinen

Miten parantaa sosiaali- ja terveydenhuolto-organisaatioiden potilasturvallisuutta? Elina Pietikäinen Miten parantaa sosiaali- ja terveydenhuolto-organisaatioiden potilasturvallisuutta? 29.11.2012 Elina Pietikäinen 2 Potilasturvallisuudessa on ongelmia Potilasturvallisuuden järjestelmällinen kehittäminen

Lisätiedot

Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset. Markku Ihonen,

Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset. Markku Ihonen, Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset Markku Ihonen, 23.3.16 Team Finland-kyselyn tausta Tammikuussa 16 Teknologiateollisuuden 16 jäsenyrityksen toimitusjohtajalle, saatu 1 vastausta

Lisätiedot

#vibes2016 TERVETULOA. Enfo Digital Dimension Vibes 2016

#vibes2016 TERVETULOA. Enfo Digital Dimension Vibes 2016 TERVETULOA Enfo Digital Dimension Vibes 2016 LOISTE OY DIGITALISAATION AVULLA UUTTA LIIKETOIMINTAA - CASE LOISTE EERO LUHTANIEMI AGENDA Loiste-konserni Digitalisaatio Kehityshaasteet energiayhtiössä Talousprosessien

Lisätiedot

Tekesin tunnusluvut DM

Tekesin tunnusluvut DM Tekesin tunnusluvut 2015 2015 DM 1572568 Tunnuslukuja Tekesin rahoituksesta 2015 Rahoitus yrityksille ja tutkimukseen 575 M 2 400 rahoitustunnustelua 3 080 rahoitushakemusta Hakemusten käsittelyaika 54

Lisätiedot

Informaatiotilaisuus Euroopan Strategisten Investointien Rahastosta (ESIR)

Informaatiotilaisuus Euroopan Strategisten Investointien Rahastosta (ESIR) Informaatiotilaisuus Euroopan Strategisten Investointien Rahastosta (ESIR) 18.1.2016 Pohjois-Savon liitto Kuopio Neuvotteleva virkamies Jussi Yli-Lahti Työ- ja elinkeinoministeriö jussi.yli-lahti@tem.fi

Lisätiedot

the Power of software

the Power of software the Power of software Wapice teollisuuden ohjelmistokumppani on keskittynyt teollisuusyritysten ohjelmistoratkaisuihin ja tietojärjestelmien integrointiin. Tarjoamme turvallisen ja tehokkaan tavan ulkoistaa

Lisätiedot

Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä. Seminaari Reumaa sairastavien hoito ja kuntoutus Syksy 2010

Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä. Seminaari Reumaa sairastavien hoito ja kuntoutus Syksy 2010 Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä Seminaari Reumaa sairastavien hoito ja kuntoutus Syksy 2010 Hallituksen esitys Terveydenhuoltolaiksi - Yhteinen sisältölaki perusterveydenhuollolle

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuus ry Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Tutkimuksella selvitettiin syyskuussa 2010 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

JIK-HANKE. Liikelaitoskuntayhtymän perustaminen 14.2.2008

JIK-HANKE. Liikelaitoskuntayhtymän perustaminen 14.2.2008 JIK-HANKE Liikelaitoskuntayhtymän perustaminen 14.2.2008 Asialista NHG:n esittely Sosiaali- ja terveydenhuollon yleisiä haasteita Projektin sisältö Toimeksianto ja tavoitteet Toteutus Aikataulu Keskustelu

Lisätiedot

Accelerate your internationalization and export! KEURUU 22.11.2012

Accelerate your internationalization and export! KEURUU 22.11.2012 Accelerate your internationalization and export! KEURUU 22.11.2012 Askelmerkkejä kansainvälistymiseen Vientitoiminnan aloittaminen / uusien vientimaiden valinta - Kenelle tuotteenne / palvelunne on kehitetty?

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirjanote 14/2016 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/3 11.4.2016

Helsingin kaupunki Pöytäkirjanote 14/2016 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/3 11.4.2016 Helsingin kaupunki Pöytäkirjanote 14/2016 1 (5) Liikenne- ja viestintäministeriö 327 Lausunto ehdotuksesta valtioneuvoston periaatepäätökseksi automatisaatiosta ja robotisaatiosta HEL 2016-002831 T 03

Lisätiedot

Finpro ja Ruotsin markkinat. Jonas Granqvist November 2015

Finpro ja Ruotsin markkinat. Jonas Granqvist November 2015 Finpro ja Ruotsin markkinat Jonas Granqvist November 2015 2 Finpro Export Finland Export Finland on suomalaisten yritysten kansainvälistäjä, joka tarjoaa yritykselle asiantuntemusta kansainväliseen liiketoimintaan

Lisätiedot

Valtavalo Oy. LED-valoputkilla energiatehokkuutta, ilmastonmuutoksen hillitsemista ja kansainvälistä businestä

Valtavalo Oy. LED-valoputkilla energiatehokkuutta, ilmastonmuutoksen hillitsemista ja kansainvälistä businestä Valtavalo Oy LED-valoputkilla energiatehokkuutta, ilmastonmuutoksen hillitsemista ja kansainvälistä businestä Ilmastonmuutoksesta liiketoimintaa 17.2.2016 TkT Simo Makkonen Hallituksen puheenjohtaja, Valtavalo

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalvelualan tila ja tulevaisuudennäkymät OTE

Hoito- ja hoivapalvelualan tila ja tulevaisuudennäkymät OTE Hoito- ja hoivapalvelualan tila ja tulevaisuudennäkymät OTE Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja TEM raportteja 3/2015 26 4.5 Yksityisen sektorin asema Nykyisessä sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmässä

Lisätiedot

akateeminen spin-off yritys (perustettu 2007) Kari Laine dos, toimitusjohtaja Tuomas Korhonen, LL

akateeminen spin-off yritys (perustettu 2007) Kari Laine dos, toimitusjohtaja Tuomas Korhonen, LL akateeminen spin-off yritys (perustettu 2007) Kari Laine dos, toimitusjohtaja Tuomas Korhonen, LL www.medbase.fi Kaksi täysiaikaista työntekijää 4-5 asiantuntijaa tietokantojen rakennus-, kehitys- ja päivitystyössä

Lisätiedot

TYKS:n uusi huippuosaamisstrategia ja Academic Medical Center

TYKS:n uusi huippuosaamisstrategia ja Academic Medical Center TYKS:n uusi huippuosaamisstrategia ja Academic Medical Center Päivi Rautava Tutkimusylilääkäri, VSSHP/Hallintokeskus/Tutkimuspalvelut Ehkäisevän terveydenhuollon professori Turun yliopisto paivi.rautava@tyks.fi

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Solnet Green Energy Oy

Solnet Green Energy Oy Solnet Green Energy Oy Solnet Green Energy Oy - Avainlukuja Vuonna 2014 perustettu Suomalainen pk-yritys Liikevaihto ensimmäisenä vuotena 184 K Liikevaihto toisena vuotena 2,5 M Henkilöstö 6 Vuoden 2016

Lisätiedot

BIOTALOUS INNOSTAA INNOVAATIOIHIN Lahti Inkeri Huttu Tekes

BIOTALOUS INNOSTAA INNOVAATIOIHIN Lahti Inkeri Huttu Tekes BIOTALOUS INNOSTAA INNOVAATIOIHIN Lahti 12.10.2016 Inkeri Huttu Tekes Palvelemme kasvuyrityksiä kansainvälisen liiketoiminnan eri vaiheissa Tekesin tutkimus- ja kehitysrahoituksen määrä yrityksille Yritysten,

Lisätiedot

Tekninen vuoropuhelu. Apotti-hanke. Tietopyyntö

Tekninen vuoropuhelu. Apotti-hanke. Tietopyyntö Apotti-hanke Tekninen vuoropuhelu Tietopyyntö 26.4.2013 Sisältö Johdanto... 3 Kysymykset... 4 1. Toiminnallisuudet ja järjestelmäkokonaisuuden rakentuminen... 4 2. Hankinnan toteutus... 6 3. Sopimusrakenne

Lisätiedot

3/21/2016. Kuka tukee yksilön työuraa tulevaisuudessa?

3/21/2016. Kuka tukee yksilön työuraa tulevaisuudessa? Kuka tukee yksilön työuraa tulevaisuudessa? Alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti 17.3.2016 21.3.2016 1 Sote -uudistus on toiminnallinen uudistus, jossa keskiössä ihminen ja tämän mahdollisuus saada asiakaskeskeisiä,

Lisätiedot

Määrämuotoisen kirjaamisen toteutus tietojärjestelmään - case Apotti

Määrämuotoisen kirjaamisen toteutus tietojärjestelmään - case Apotti Määrämuotoisen kirjaamisen toteutus tietojärjestelmään - case Apotti Sosiaalialan tiedonhallinnan Kansa-koulun koulutus Haartman-instituutin luentosali 2, Meilahti, Helsinki 22.1.2016 Veli-Pekka Lehtonen,

Lisätiedot

VBE II Tulosseminaari Teknologian valmiusaste. Virtuaalirakentamisen Laboratorio Jiri Hietanen

VBE II Tulosseminaari Teknologian valmiusaste. Virtuaalirakentamisen Laboratorio Jiri Hietanen VBE II Tulosseminaari Teknologian valmiusaste 1 2 Sisältö Tietomalleihin perustuva järjestelmä Järjestelmän osien valmiusaste Rakennuksen tietomallien tuottaminen Rakennuksen tietomalleihin perustuvat

Lisätiedot

Korjausrakentamisen tutkimus VTT:ssä -tutkimuksen sijoittuminen VTT:n tutkimusstrategiaan

Korjausrakentamisen tutkimus VTT:ssä -tutkimuksen sijoittuminen VTT:n tutkimusstrategiaan Korjausrakentamisen tutkimus VTT:ssä -tutkimuksen sijoittuminen VTT:n tutkimusstrategiaan Rakennusten ja alueiden uudistaminen ja korjaaminen 19.1.2010 Teknologiajohtaja Eva Häkkä-Rönnholm, VTT 2 VTT Group

Lisätiedot

BIOTALOUDEN KÄRJET SUOMEN HALLITUSOHJELMASSA. Liisa Saarenmaa MMM SIÑAL 2016 tiedotustilaisuus

BIOTALOUDEN KÄRJET SUOMEN HALLITUSOHJELMASSA. Liisa Saarenmaa MMM SIÑAL 2016 tiedotustilaisuus BIOTALOUDEN KÄRJET SUOMEN HALLITUSOHJELMASSA Liisa Saarenmaa MMM 23.11.2015 SIÑAL 2016 tiedotustilaisuus Sipilän hallitusohjelman toimintasuunnitelma Muutosohjelma, jonka tavoitteena nostaa Suomen talous

Lisätiedot

buildingsmart Finland

buildingsmart Finland buildingsmart Finland Tero Järvinen buildingsmart Finland Talotekniikkatoimialaryhmä Finnbuild 2014 03.10.2014 TALOTEKNIIKKATOIMIALARYHMÄN KYSELY Kyselyn tarkoitus Kartoittaa talotekniikan tietomallikäytäntöjä

Lisätiedot

KYS organisaatio uudistui Miten tämä vaikuttaa potilaaseen? Kirsi Leivonen palvelualueylihoitaja Kliiniset hoitopalvelut

KYS organisaatio uudistui Miten tämä vaikuttaa potilaaseen? Kirsi Leivonen palvelualueylihoitaja Kliiniset hoitopalvelut KYS organisaatio uudistui Miten tämä vaikuttaa potilaaseen? Kirsi Leivonen palvelualueylihoitaja Kliiniset hoitopalvelut Miksi sairaalan pitää uudistua? toimintaympäristö muuttuu nopeasti väestö ikääntyy

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelut mega-luokan muutoksessa avaimet onnistumiseen luodaan yhdessä

Sosiaali- ja terveyspalvelut mega-luokan muutoksessa avaimet onnistumiseen luodaan yhdessä Sosiaali- ja terveyspalvelut mega-luokan muutoksessa avaimet onnistumiseen luodaan yhdessä Sirkka-Liisa Olli, kehittämisjohtaja, hyvinvointipalvelut, Oulun kaupunki / Popsterhankkeen asiantuntija/ Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Ajankohtaista Lahden kaupungista

Ajankohtaista Lahden kaupungista Ajankohtaista Lahden kaupungista Vanhusneuvostojen seminaari 23.5.2016 Mikko Komulainen Taustaa Hyvinvointikuntayhtymän tarkoituksena on koota maakunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen yhdeksi

Lisätiedot

LAITEHALLINTASTRATEGIA Tarkasteltu mallin 3 (kiinteistöhuolto) mukaisella toteutuksella. Tero Lähivaara

LAITEHALLINTASTRATEGIA Tarkasteltu mallin 3 (kiinteistöhuolto) mukaisella toteutuksella. Tero Lähivaara LAITEHALLINTASTRATEGIA Tarkasteltu mallin 3 (kiinteistöhuolto) mukaisella toteutuksella Tero Lähivaara Tavoitteet uudella toiminta mallilla selkeä ostaja/tuottaja roolitus kaikki lääkintäteknisen ylläpidon

Lisätiedot

Päivystyssairaala toiminnallinen suunnittelu kohti vuotta 2020

Päivystyssairaala toiminnallinen suunnittelu kohti vuotta 2020 Päivystyssairaala toiminnallinen suunnittelu kohti vuotta 2020 Tavoite Päivystävä sairaala suunnittelun keskiössä Samalla uudistetaan laajasti muu toiminta Poliklinikkatoiminta Osastotoiminnat Päiväsairaala/hoitokeskus

Lisätiedot