Sairaalatoimijoiden kartoitus TEKES Loppuraportti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sairaalatoimijoiden kartoitus TEKES Loppuraportti"

Transkriptio

1 Sairaalatoimijoiden kartoitus TEKES Loppuraportti Nordic Healthcare Group 12/06/2014

2 1 Tavoitteet ja johdanto 2 Metodiikka ja haastattelut 3 Trendit tulevaisuuden sairaaloissa 4 Sairaalaprojektit Pohjoismaissa 5 Yrityssegmentit 6 Yrityslistaukset ja -esittely 7 Yritysklusteriesimerkkejä 8 Yrityshaastattelut 9 Yhteenveto 2

3 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteena on Kartoittaa näkemyksiä tulevaisuuden sairaalatrendeistä Identifoida sairaalasuunnittelun ja -rakentamisen osaajat Suomessa laajasti Identifioida sairaalan toiminnan ylläpitoon keskittyvät tavara- ja palvelutoimittajat Suomessa Identifioida alueita joko sairaalatoiminnassa tai rakentamisessa joissa erityisesti, nähdään innovoinnin mahdollisuuksia ja joissa Tekesillä tai Tekesin nykyasiakkailla olisi kehittämisen mahdollisuuksia Hahmottaa alustava näkemys siitä millaisia klustereita voisi syntyä/rakentaa kansainvälisen liiketoiminnan kehittämiseksi Projektin lopputuloksena Syntyy kuva siitä miten Suomessa ja maailmalla nähdään sairaalatoimintojen kehittyminen Syntyy kuva siitä miten sairaalarakentamisen ja -operoinnin markkinat tulisi segmentoida Identifioidaan mielenkiintoisia yrityksiä joista voisi muodostaa veturiyrityksiä/klustereita tai innovaatioita jotka voisivat soveltua jatkokehittämiseen Tekes käyttää tuloksia osana arviointinsa pohjaksi siitä mikä heidän roolinsa voisi olla tämän toimialueen uudistusten tukemisessa ja yritysten kasvun vauhdittajana 3

4 Johdanto Sairaaloiden rakentaminen, peruskorjaus ja laajentaminen on ainutlaatuinen mahdollisuus uudistaa sairaaloiden toimintamalleja ja prosesseja merkittävästi. Investointi uuteen sairaalaan tai olemassa olevan sairaalan korjaamiseen on yleensä yksi alueen suurimmista rakennushankkeista. Usein rakentamisbudjettia käsiteltäessä unohdetaan, että koko investointi on yleensä vain kyseisen yksikön yhden tai kahden vuoden toimintamenojen suuruinen. Sairaalasuunnittelun keskeinen ongelma Suomessa on osaltaan suunnittelutradition ja osaamisen häviäminen. Sairaaloiden uudisrakentaminen loppui 1980-luvulla (Lapin keskussairaala). Projektien suunnittelu- tai johtamiskokemusta ei ole peruskoulutetuilta arkkitehdeilla tai sairaaloiden lääkäri-/hoitajakunnalla. Tämä johtaa helposti tilanteeseen, jossa rakennushanke toteutetaan ja joista kustakin osaalueesta vastaa henkilö, joka ei ole koskaan aiemmin tehnyt vastaavan suuruusluokan sairaalaprojektia. Samasta syystä johtuen myös yrityksillä on ollut haasteita ylläpitää osaaminen ja markkinaasemansa Muutamaa yritystä lukuunottamatta useimmat eivät ole onnistuneet rakentamaan merkittävää kansainvälistä liiketoimintaa Pohjoismaissa tullaan rakentamaan uusia tai uudistaa nykyisiä sairaaloita eri lähteiden mukaan noin mrd eurolla seuraavan n 10 vuoden aikana. Maailmanlaajuisesti toimiala tulee olemaan yksi merkittävimmästä kasvualoista sekä uudis- että korvaamisrakentamista johtuen. Miten suomalaista osaamista tulisi kehittää jotta varmistamme itsellemme asiakaslähtöisen, modernein toiminnallisuuksin varustetun ja kustannustehokkaan sairaalainfrastruktuurin samalla kun tuemme ja kehitämme suomalaisten yritysten innovaatiotoimintaa ja kansainvälistymisen mahdollisuuksia Rakentamisen lisäksi sairaaloiden päivittäiseen toimintaan tarvittavat materiaalit ja palvelut muodostavat myös merkittävän markkinan. 4

5 Perusteet sairaalainvestoinneille Perinteiset perusteet Maantieteellisesti syrjässä mikä aiheuttaa korkeita toimintakustannuksia Loppuunkuluneita rakennuksia kun korjaus ja kunnossapitoinvestointeja on laiminlyöty Liian pitkät poistoaikataulut johtavat vanhentuneeseen teknologiaan, diagnostiikkaan, logistiikkaan, energiaratkaisuihin, hoitoprosesseihin, ICT ratkaisuihin Tulevaisuuden perusteet Kansallisella tasolla hallituksen pyrkimys yksinkertaistaa rakenteita siirtymällä viiteen tilaajaaorganisaatioon. Tämä johtanee sairaalatoimintojen keskittämiseen ja sitä kautta merkittävään rakenteelliseen muutokseen (Tanskassa 35 sairaalaa keskitetään 20:een, Suomessa on n 125 sairaalan nimeä kantavaa yksikköä, ei vältämättää enää sairaalatoiminnaksi luokiteltavaa toimintaa) Pyrkimys yhdistää perusterveyden- ja sosiaalihuollon palvelut erikoisairaanhoidon palveluihin tuo kansainvälisestikin katsottuna uuden merkittävän haasteen suunnitteluun Yksittäisten lakien vaikutus kuten esim. päivystyslaki tai henkilöstöryhmien pätevyysvaatimusten kiristäminen tukee tiettyjen toimintojen keskittämistä Hoitoketjujen sujuvoittaminen Uuden teknologian, hoitoprosessien ja lääkkeiden tuomat muutostarpeet Painopiste siirtyy yhä selkeämmin toiminalliseen suunnitteluun. Sairaala ei ole ensisijaisesti rakennus vaan osa terveydenhuollon palvelujärjestelmää. Tästä syystä myös sairaalan suunnittelu on aloitettava palveluiden, toiminnallisten kokonaisuuksien ja prosessien suunnittelusta. Tilat tukevat toimintaa. 5

6 1 Tavoitteet ja johdanto 2 Metodiikka ja haastattelut 3 Trendit tulevaisuuden sairaaloissa 4 Sairaalaprojektit Pohjoismaissa 5 Yrityssegmentit 6 Yrityslistaukset ja -esittely 7 Yritysklusteriesimerkkejä 8 Yrityshaastattelut 9 Yhteenveto 6

7 Haastattelut ja yrityskartoitus ovat keskeinen osa selvityksen metodiikkaa Selvityksessä haastateltiin yhteensä 19 henkilöä sairaanhoitopiirien johdosta ja yksityiseltä sektorilta Kahdeksan sairaanhoitopiirin johtajaa haastateltiin Kysymysrungossa painotettiin trendejä ja Suomen yrityskenttää. Kysymykset koskivat muun muassa Trendejä Suomen sairaalasuunnitelussa ja -rakentamisessa, tai mitä trendien pitäisi olla jotta nykyiset projektit onnistuisivat Osaamisen tasoa ja innovatiivisuutta Suomen yrityskentässä sairaasuunnittelussa, -rakentamisessa ja -ylläpidossa Hankintamalleja ja rahoitusmalleja sekä nyt että tulevaisuudessa Haastatteluissa ilmenneitä tietoja käytettiin läpi selvityksen Haastattelujen metodiikka ja käyttö Erityisesti trendit-osio perustuu merkittävästi haastatteluista saatuihin tietoihin Yrityskartoituksessa kerättiin yhteensä 230 yritystä Yrityskartoituksessa pyrittiin löytämään innovatiivisia kotimaisia yrityksiä joilla on toimintaa sairaalakentässä tai joilla potentiaalisesti voisi olla tällaista toimintaa Yrityskartoituksen metodiikka Selvityksessä painotettiin PK-yrityksiä. Suuria yrityksiä otettiin mukaan mikäli ne koettiin innovatiivisiksi ja/tai mahdollisiksi yritysklusterin vetäjäyrityksíksi Tietolähteinä käytettiin muun muassa relevantteja Tekesprojekteja, Teknologiateollisuuden alajärjestöjä, yritystietokanta Orbista ja kasvuyrityksen sekä innovatiivisten yritysten listauksia (esimerkiksi Red Herring -lista) Yrityskartoitus on tehty rajallisessa ajassa ja rajallisin resurssein eikä siksi ole kattava listaus innovatiivista yrityksista tällä alueella 7

8 1 Tavoitteet ja johdanto 2 Metodiikka ja haastattelut 3 Trendit tulevaisuuden sairaaloissa 4 Sairaalaprojektit Pohjoismaissa 5 Yrityssegmentit 6 Yrityslistaukset ja -esittely 7 Yritysklusteriesimerkkejä 8 Yrityshaastattelut 9 Yhteenveto 8

9 Tulevaisuuden sairaalatrendit lähtevät laajakatseisesta ja asiakaslähöisestä suunnittelusta Yhteenveto haastatteluissa ja kirjallisuustutkimuksessa ilmenneistä trendeistä Laajakatseinen, innovatiivinen ja asiakaslähtöinen suunnittelu Yhdeksän tärkeää trendiä eriteltiin Sairaalan suunnittelun tulisi lähteä potilaan/asiakkaan tarpeista ja koko hoitoketju huomioiden Sairaalan tilojen rooli tulee jatkossa muuttumaan ja todennäköisesti pienemään kun esimerkiksi etähoito lisääntyy Asiakkaan valinnanvapaus tulee todennäköisesti lisääntymään Asiakastyytyväisyysmittaukset ja hoidon vaikuttavuusmittaukset ovat hyödyllisiä työvälineitä myös julkisella puolella. Myös asiakkaan viihtymiseen tulee panostaa Suunnitteluun tulee varata riittävästi aikaa ja aidosti innovatiivisiin ratkaisuihin tulee pyrkiä Sairaalarakentaminen voi olla Suomessa hieman yksipuolista ja kokonaan uusiin ratkaisuihin ei ehkä päästä, vaan lähdetään paikkaamaan nykyongelmia Tätä selittää se, että Suomessa sairaalahankkeet ovat pääosin korjausrakentamishankkeita eivätkä greenfield-hankkeita Tuli myös ilmi, että rakentamisratkaisut voivat olla yllättävän henkilösidonnaisia Pitkä investointihorisontti tarkoittaa, että ratkaisujen tulee olla monikäyttöisiä jotta käyttö voidaan muokata muuttuvien olosuhteiden mukaan Koko Suomen sairaalatarvetta tulisi arvioida, jotta sairaalakanta vastaa maanlaajuista kysyntää ja tarvetta SOTE-kokonaisuudessa 60-luvulla oli suomalaisen sairaalasuunnittelun huippukausi ja viime vuosina on taas tullut useita suuria sairaalahankkeita. Suunnitteluosaaminen kehittyy nyt nopeasti Suomessa Parempi integraatio hoitoketjuun Tilojen monikäyttöisyys ja modulaarinen rakentaminen Etähoidon lisääminen ja vuodeosastopaikkojen vähentäminen Information and communication technology (ICT) keskiössä Logistiikan kehittäminen Diagnoosi- ja hoitoteknologian kehittyminen Osaamiskeskusajattelu Vihreä sairaala Uudet rahoitus- ja hankintaratkaisut 9

10 Trendejä tulevaisuuden sairaaloissa ovat esimerkiksi koko hoitoketjun hallinta ja tilojen monikäyttöisyys Haastatteluissa ja kirjallisuustutkimuksessa ilmenneitä trendejä (1/3) Parempi integraatio hoitoketjuun Sairaalan asema suhteessa koko hoiteketjuun tulisi arvioida Sairaalarakennuksen/kompleksin rooli tulee jatkossa muuttumaan ja todennäköisesti pienenemään kun esimerkiksi päiväkirurgia ja etähoito lisääntyy Sairaalan integraatio sekä perusterveydenhuollon että sosiaalihuollon prosesseihin muuttaa sairaaloiden keskinäistä työnjakoa Uusi päivystysasetus keskittää päivystystä Lähi/aluesairaaloiden rooli tulevaisuudessa Teknologian kehittyminen on suuressa roolissa Tämä teema liittyy vahvasti myös tilojen monikäyttöisyyteen ja vuodeosastopaikkojen vähentämiseen Tilojen monikäyttöisyys ja modulaarinen rakentaminen Tilojen monikäyttöisyys on tärkeä keino säilyttää sairaalan muokkautumiskyky Tiloja ei tulisi räätälöidä liikaa, eikä rakentaa liikaa henkilökohtaisiin preferensseihin perustuen Kevyiden väliseinien käyttö voisi mahdollistaa tilamuutokset suhteellisen edullisesti Voidaan vastata esimerkiksi hygieniaan liittyviin vaatimuksiin helpommin Monikäyttöisyys on myös sairaalan elinkaaren osalta tärkeä keino varmistaa tilojen tulevaisuuden asianmukainen käyttö Modulaarisella rakentamisella tarkoitetaan tässä standardoituja ratkaisuja Mahdollistavat helpon ja nopean rakentamisen Voi pienentää pitkässä juoksussa suunnittelu- ja rakentamiskustannuksia Etähoidon lisääminen ja vuodeosastopaikkojen vähentäminen Vuodeosastopaikkojen vähentäminen identifioitiin konkreettisimmaksi tavaksi lisätä sairaalan tehokkuutta kun pyritään 10 % tehokkuusparannuksiin uusissa projekteissa Hoitokuorman ei tulisi siirtyä laitoshoitoon muualla Hoito tulee jakaa selkeästi sairaalajaksoon ja esimerkiksi kotona tapahtuvaan kuntoutusjaksoon Uudet hygienia- ja tietoturvavaatimukset ajavat kohti yhden hengen vuodeosastohuoneita Potilashotellimalli nousi haastatteluissa esiin tapana ulkoistaa osan vuodeosastoista Terveys- ja etäteknologian kehittyminen mahdollistaa tätä kehitystä 10

11 Trendejä tulevaisuuden sairaaloissa ovat esimerkiksi koko hoitoketjun hallinta ja tilojen monikäyttöisyys Haastatteluissa ja kirjallisuustutkimuksessa ilmenneitä trendejä (2/3) Logistiikka Käsittää sekä sairaalan sisäisen että ulkoisen logistiikan Esimerkiksi potilasvirrat, henkilöstövirrat, materiaalivirrat ja jätevirrat Toisistaan riippuvaiset toiminnot tulisi olla fyysisesti lähekkäin Sairaalan sisäiset varastot tulisi minimoida ja ulkopuolisia toimittajia tulisi hyödyntää tukitoimintojen osalta Esimekkinä ruokahuollon ulkoistaminen Ennustamista ja seurantaa algoritmeja hyödyntäen tulisi käyttää aktiivisesti Sairaalatarvikkeiden standardointi helpottaa hankinta- ja logistiikkaprosessia Information and communication technology (ICT) keskiössä Toimivat ICT-ratkaisut ovat edellytys toimivalle sairaalalle ja terveydenhuoltojärjestelmälle Tulisi käsittää esimerkiksi potilastietojärjestelmän, potilashallinnan, resurssihallinnan, prosessihallinnan, projektihallinnan, laadunhallinnan ja tukipalvelut kuten laskutuksen SOTE-alueet tulevat tarvitsemaan yhtenäiset ICT-järjestelmät Yksi sairaanhoitopiirin johtaja ilmaisi huolensa siitä, että nykyiset järjestelmät eivät ole tarpeeksi joustavia ja toimivia ainakaan Suomessa Diagnoosi- ja hoitoteknologian kehittyminen Diagnostiikka tulee jatkossa nopeutumaan, helpottumaan, ja tieto tulee olemaan helpommin saatavilla Yksilöllinen lääkehoito ja muu hoito kehittyy ottamaan esimerkiksi perimän huomioon. Hoitoa ja prosesseja räätälöidään yksilöllisen tarpeen perusteella Etäteknologian kehittyminen ja yleistyminen tulee muuttamaan hoitoketjua ja vaikuttamaan sairaalan rooliin Esimerkiksi robotiikan ja biomateriaalinen kehittyminen tulevat muuttamaan leikkaustoimintaa 11

12 Trendejä tulevaisuuden sairaaloissa ovat esimerkiksi koko hoitoketjun hallinta ja tilojen monikäyttöisyys Haastatteluissa ja kirjallisuustutkimuksessa ilmenneitä trendejä (3/3) Osaamiskeskusajattelu Sairaaloissa ollaan siirtymässä kohti eri erikoisaloja yhdistävää organisoitumismallia. Osaamiskeskusmallinen organisoituminen mahdollistaa paremman potilaslähtöisyyden palveluiden tuotannossa HYKS:n ensimmäinen osaamiskeskus, Sydän- ja Keuhkokeskus, aloitti toimintansa Toinen esimerkki Suomesta on tekonivelsairaala Coxa Pohjoismaissa esim. Kööpenhaminan Rigshospitalet sekä Tukholman Nya Karolinska ovat organisoituja osaamiskeskusperusteisesti Osaamiskeskuksen luominen edellyttää että nykyiset ja suunnitellut potilasvirrat sekä osaamiskeskusten potilassegmentit ovat tiedossa Osaamiskeskuksista voidaan hyötyä eniten alueilla, jossa on riittävä väestöpohja Vihreä sairaala Vihreä sairaala -käsite kattaa laajasti aiheita, esimerkiksi energia- ja jäteratkaisut, rakentamisen, ICT:n, potilas- ja henkilöstölogistiikan ja kliinisen työn Mahdollisuus tehokkuuteen ja rahalliseen säästöön Yhden haastattelun mukaan energiatehokkuudella ja ekologisuudella voisi päästä 1 % kokonaistehokkuussäästöön kun tavoitellaan 10 % parannusta uusissa sairaalaprojekteissa Vahva trendi erityisesti esimerkiksi Saksassa, Norjassa ja USA:ssa Energiatehokkuuden ja ekologisuuden vaatimustaso voi nousta merkittävästi tulevaisuudessa Uudet rahoitus- ja hankintaratkaisut Kuntien heikentynyt taloudellinen tilanne ajaa harkitsemaan esimerkiksi elinkaariratkaisuja Elinkaariratkaisussa sairaanhoitopiiri voi pitää rakennuksen pois taseesta, keskittyä ydinosaamiseen ja vuokrata tilat Kaikki sairaalatoiminnot eivät sovellu välttämättä elinkaarimalliin. Shp:n sisäisellä vuokraamisella voi myös parantaa tilojen käyttöä Osa haastatelluista painotti sairaanhoitopiirin halua vaikuttaa sairaalasuunnitteluprosessin yksityiskohtiin NHG:n mielestä suuri kehittämispotentiaali innovatiivista hankintaa hyödyntämällä Arkkitehtuurikilpailuilla voi nähdä uudenlaisia ratkaisuehdotuksia ennen kuin sovitaan hankinnasta 12

13 1 Tavoitteet ja johdanto 2 Metodiikka ja haastattelut 3 Trendit tulevaisuuden sairaaloissa 4 Sairaalaprojektit Pohjoismaissa 5 Yrityssegmentit 6 Yrityslistaukset ja -esittely 7 Yritysklusteriesimerkkejä 8 Yrityshaastattelut 9 Yhteenveto 13

14 Suomessa on noin 20 yli 50 miljoonan euron sairaalaprojektia joiden käyttöönotto on 2020 mennessä 25 suuren sairaalaprojektin ( ) sijainnit Katsaus projekteista 25 suuren sairaalaprojektin keskimääräinen kokonaiskustannusarvio on noin 110 M ja käyttöönottovaihe keskimäärin vuonna 2017 Näistä projekteista 5 oli HUS:n, 4 Pohjois-Savon shp:n ja 3 TAYS:n ja Vaasan sairaanhoitopiirin. Muiden sairaanhoitopiirien projekteja oli tässä katsauksessa 10 Seuraavalla kalvolla eriteltynä 25 suurta projektia ja niiden kustannusarviot sekä käyttöönottovaiheen ajankohdat KSSHP, Uusi keskussairaala, kustannusarvio 248 M käyttöönotto 2019 Kuntaliiton rakennushankeraportin erittelemien suurten rakennushankkeiden yhteenlasketut kokonaiskustannusarviot ovat noin 3 miljardia euroa Sairaanhoitopiirien investointimenot olivat vuosina yhteensä 3,3 miljardia euroa HYKS, Trauma- ja syöpäkeskus, kustannusarvio 252 M käyttöönotto 2019 Eksote, Keskussairaalan modernisointi, kustannusarvio 170 M käyttöönotto 2020 Huom: Lista perustuu Kuntaliiton sairaalarakentamisen raportin listaukseen suurista sairaalaprojekteista ja ei ole kattava Lähde: Karttapohja - Flo Apps Oy; Punnonen, Heikki Sairaanhoitopiirien tulossa olevat suuret rakennushankkeet : NHG analyysi 14

15 Suuret sairaalarakennushankkeet Suomessa 25 suurta sairaalarakennusprojektia Projekti Kokonaiskustannusarvio (M ) Käyttöönottovaihe Projekti Kokonaiskustannusarvio (M ) Käyttöönottovaihe 1 Etelä-Karjalan keskussairaalan modernisointi 2 Etelä-Pohjanmaan keskussairaalan psykiatrian ja kuntoutuksen uudisrakennus Etelä-Savon ESPER-projekti TAYSin lasten ja nuorten keskus TAYSin Pitkäniemen sairaala-alueen uudistaminen psykiatrian ja kehitysvammahuollon tarpeisiin OYS 2030-hanke (6-8 hanketta) HYKSin Meilahden Tornisairaalan peruskorjaus KYS uudisrakennus RAK HYKSin Naistenkliniikan lisärakennuksen peruskorjaus ja laajennus Jorvin sairaalan päivystyslisärakennus HYKSin Lastensairaala KYS SÄDE-rakennus KYS peruskorjaukset vaiheittain KYS, PEKO HYKSin Traumakeskus ja Syöpäkeskus Päijät-Hämeen keskussairaalan keskusleikkausyksikkö ja välinehuolto Kainuun uusi sairaala Keski-Suomen uusi keskussairaala Vaasan psykiatrisen sairaalan siirto keskussairaalan yhteyteen Vaasan keskussairaalan Y-rakennus Kymenlaakson keskussairaalan laajennusja peruskorjaushanke Vaasan keskussairaalan kunnostus Lapin keskussairaalan laajennusosa TYKSin U-sairaala TAYSin uusi D-siipi Huom: Lista perustuu Kuntaliiton sairaalarakentamisen raportin listaukseen suurista sairaalaprojekteista ja ei ole kattava Lähde: Punnonen, Heikki Kuntaliitto. Sairaanhoitopiirien tulossa olevat suuret rakennushankkeet ; sairaanhoitopiirien nettisivut 15

16 Tanskassa on useita yli 400 miljoonan euron sairaalahankkeita 25 suuren sairaalaprojektin ( ) sijainnit Katsaus arvoltaan suurimmista projekteista Valtiorahoitteinen Paikallisrahoitteinen Projektin valmiusaste Projekti Kok. kustannus (M ) Ajankohta Projektin vaihe* Nyt Hospital Bispebjerg /7 Nyt Hospital Nordsjælland /7 Det nye Universitetshospital i Aarhus - DNU /7 DNV-Gødstrup /7 Nyt Aalborg Universitetshospital /7 Køge Sygehus /7 Nyt Universitetshospital i Odense - Nyt OUH, somatik /7 Projekteissa havaittuja trendejä Bispebjergin sairaalaprojektissa tarkoitus on keskittää psykiatrista osaamista ja toimia akuutti- ja aluesairaalana pääkaupunkiseudun asukkaalle Aarhusin uudessa sairaalassa on tarkoitus keskittää Århusin somaattiset yksiköt yhteen sairaalakompleksiin Skejby:hyn. Sairaala on valmistumisen jälkeen Tanskan suurin Odensen uudessa sairaalassa tullaan yhdistämään sairaala fyysisesti Syddansk Universitet:iin edistämään tutkimuksen ja kliinisen toiminnan yhteistyötä Terveysteknologiaa kehittävää klusteria tuetaan alueella * Vaihe 0: Ehdotusluonnokset. Vaihe 7: Käyttö Lähde: Danish hospital construction -internetsivu 16

17 Ruotsissa Nya Karolinska on yksi Euroopan suurimpia rakennusprojekteja Esimerkkjä Ruotsin sairaalaprojekteista Projektiesimerkki Nya Karolinska Ruotsin suurin sairaalaprojekti, joka tähtää täyden uudenlaisen yliopistosairaalan suunnittelemiseen ja rakentamiseen Nya Karolinskan rahoittamismallikin (elinkaarimalli) eroaa tavallisimmista sairaalasuunnittelu ja rakentamisrahoitusmalleista Karolinska on Euroopan suurimpia rakennusprojekteja Projektin arvioitu kustannus on: ~ 5,7 miljardia Danderyds sjukhus S:t Görans sjukhus Framtidens US: Linköpings Universitetssjukhus Falu Lasarett Patienthotell Nya Karolinska Södertälje sjukhus Höglands sjukhuset i Eksjö Sairaalapotilailla omat huoneet esim. Nya Karolinska Vähentää sairaalabakteerien ja tartuntojen määrä Sairaalat suunnitelaan ajatuksella, että potilas hoidetaan yhdessä osassa sairaalaa, eikä häntä siirretä paikasta toiseen Ekologisuus Green Healthcare Potilashotelli Trendejä Lähde: Tukholman sairaalaprojektit: Karolinska: 17

18 Vihreä sairaala -rakentaminen yleistyy Norjassa Esimerkkejä Norjan sairaalaprojekteista Uusi sairaala A-fløy & Uusi potilashoitelli Projektiesimerkkejä Norjan suurin sairaalaprojekti on St. Olavs Norjan tulevaisuuden sairaala Østfoldin sairaala valmistuu v neilömetriä Arvioitu kustannus: 626 M Norjassa ollaan parhaillaan tekemässä kansallista terveys- ja sairaalasuunnitelmaa St. Olavs uusi sairaala Uusi sairaala erikoistunut sydän- ja keukhosairauksiin Potilashotellin rakentaminen, esimerkiksi Tromsø 8/2013-5/2015 Vihreä sairaala (Grønt sykehus) rakentaminen yleistyy Trendejä Ennen kaikkien Norjalaisten terveydenhuoltotoimijoiden tulee sertifioitua ISO standardin mukaan Østfold sairaala St. Olavs Sairaala: Ostfoldin sairaala: Uusi potiashotelli: 18

19 1 Tavoitteet ja johdanto 2 Metodiikka ja haastattelut 3 Trendit tulevaisuuden sairaaloissa 4 Sairaalaprojektit Pohjoismaissa 5 Yrityssegmentit 6 Yrityslistaukset ja -esittely 7 Yritysklusteriesimerkkejä 8 Yrityshaastattelut 9 Yhteenveto 19

20 Sairaalan elinkaari jakautuu suunnitteluun ja rakentamiseen sekä ylläpitoon Toiminnallinen suunnittelu ja arkkitehtuuri Välineistö Materiaalit ja pinnoitteet Rakentaminen ja purku Sairaalasuunnittelu ja -rakentaminen Sairaalan ylläpito Tukipalvelut ja palvelut Laatu ja sertifikaatit Energia-, jäte- ja ympäristöratkaisut CAPEX -näkökulma OPEX -näkökulma Logistiikka IT ja ehealth Valo, ääni ja puhtaus Design ja materiaali Potilasturvallisuus Lähde: NHG analyysi 20

21 Sairaalasuunnittelun ja -rakentamisen segmenttien esittely (1/2) Toiminnallinen suunnittelu ja arkkitehtuuri Materiaalit ja pinnoitteet Rakentaminen ja purku Sairaaloiden arkkitehtuuri, design ja suunnittelu Esimerkkeinä innovatiivisista toimijoista Granlund, Paatela & Co ja Integrated Healthcare -hankkeen toimijat (NHG, AW2, Ramboll) Laaja osa-alue missä perinteisempää osaamista esimerkiksi teräksestä (Ruukki) ja alumiinista (Purso) Osaamista myös nanomateriaaleista (Carbodeon) ja ohutpinnoitteista/näytöistä (Beneq) Erityisesti pinnoitteissa laaja osaaminen Suomessa Hygieeniset ja antibakteeriset materiaalit sekä pinnoitteet ovat mahdollinen tulevaisuuden markkina Segmentti kattaa terveydenhuollon rakentamisen, purkutyön, rakennusratkaisut sekä moduuleita kuten hissit (Kone) Suurten perinteisten osaajien (YIT, SRV) lisäski pienempiä toimijoita (Purkupiha Oy) 21

22 Sairaalasuunnittelun ja -rakentamisen segmenttien esittely (2/2) Energia-, jäte- ja ympäristöratkaisut Sisältää energiaratkaisut kuten pienen kokoluokan biolaitokset, aurinkosähkö, polttokennot, energiansäästö, maalämpö sekä kylmä Monipuoliset jäte-, vesi- ja ympäristöratkaisut Innovatiisina esimerkkeinä jätesorttausrobotit (ZenRobotics) polttokennot (Convion), maalämpö (GeoDrill) Valo, ääni ja puhtaus Valaistuksen osalta erityisesti LED sisäja ulkoratkaisut (Valopää, ivalo) Lisäksi esimerkiksi audiovisuaaliset ratkaisut (Audico), äänieristeet (Noisetek), akustiikka (Innofusor) sisäilman puhtaus ja laatu (Halton) Sisäilman laatuun keskittyviä yrityksiä useita Hygieenisyys on tärkeässä roolissa uusissa sairaalaprojekteissa Turvallisuus Sisältää esimerkiski lukitusratkaisut (iloq) ja hätätilannevalaistuksen (Glowway) Myös turvajärjestelmät (Flexim Security) ja polilasturvallisuuspalvelut (9Solutions) 22

23 Sairaalaylläpidon segmenttien esittely (1/2) Välineistö Tukipalvelut ja palvelut Laatu ja sertifikaatit Terveydenhuollossa tarvittavat laitteet ja teknologia, jolla mitataan ja määritetään potilaan terveydentila Uudet innovaatiot keskittyvät esimerkiksi kannettaviin mittareihin Esimerkkeinä innovatiivisista toimijoista Nexstim Oy, icare, Mega Electronics Ltd, RemoteA s Tukipalveluihin kuuluu perinteisesti ruoka-, pesu- ja jätehuollonpalveluita tarjoavia yrityksiä (SOL Pesulapalvelut Oy, Menumat Oy) Tukipalveluihin kuuluu yleisimmät sairaalanylläpitoon tarvittavat palvelut Esimerkkejä vain muutamista innovatiivista toimijoista Menumat Oy ja X-akseli Oy Laatu ja sertifikaatit -segmentti sisältää toimijoita jotka tarjoavat tuotehyväksyntä- ja sertifiointipalveluja Lisäksi segmenttiin kuuluu potilasturvallisuutta edistävä IT palveluita tarjavia yrityksiä (Awanic Oy) Esimerkkeinä Lewel Group, VTT Expert Services Oy, Inspecta 23

24 Sairaalaylläpidon segmenttien esittely(2/2) Logistiikka Sisältää logistiikkaratkaisuja sekä toiminnanohjausjärjestelmien että puhtaiden laiteinnovaatioiden kautta järjestettynä Toimijat tuottavat myös suunnittelua logistiikkaongelmiin Innovatiivisina esimerkkeinä Ecosir Group Oy, Delfoi Oy, Newicon Oy IT-ratkaisut ja ehealth IT-ratkaisuihin kuuluu potilastietojen keruu ja taltiointi ja yleisesti sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien toimittaminen ehealth käsittää etäpalveluiden toimittajia mm. etäkonsultaatiot ja potilaan terveydentilan seuraamisen mahdollistavat mobiilisovellukset Esimerkkejä innovatiivisista toimijoista IT -ratkaisut (Mediware Oy) ja ehealth (Ciegus Oy, MeeDoc) Design ja materiaali Design ja materiaali segmenttiin kuuluu toimijoita jotka valmistavat mm. sairaalatekstiileitä, erilaisia bio- ja nano materiaaleja leikkausvälineisiin ja implantteihin ja innovatiisia materiaaleja eri sairaalatoimen käyttötarkoituksiin Hygieenisyys ja sen kehittäminen ovat tässä segmentissä olennaisia Esimerkkejä innovatiivisista toimijoista Canatu Oy ja Clothing+ Oy 24

25 1 Tavoitteet ja johdanto 2 Metodiikka ja haastattelut 3 Trendit tulevaisuuden sairaaloissa 4 Sairaalaprojektit Pohjoismaissa 5 Yrityssegmentit 6 Yrityslistaukset ja -esittely 7 Yritysklusteriesimerkkejä 8 Yrityshaastattelut 9 Yhteenveto 25

26 Yritykset kohdistuvat tiettyihin sairaalan elinkaaren segmenteihin Suomessa Yrityksiä kerättiin yhteensä 230, joista noin 60 % toimii sairaalan ylläpidossa Yritysten jakautuminen eri segmenteille Sairaalan suunnittelu ja rakennus - kommentit Yhteensä 95 yritystä Yhteensä 135 yritystä Yrityksiä löytyi melko tasaisesti eri osa-alueille Innovatiivisia yrityksiä oli kaikissa segmenteissä Rakentaminen ja purku -segmentistä löytyi vähemmän innovatiivisuutta tällä kartoituksella Valo, ääni ja puhtaus -segmentiin löytyi eniten yrityksiä Suuri osa näistä oli esimerkiksi LED-valaistusyrityksiä. Myös ilmanlaatuun keskittyviä yrityksiä on useita Esimerkiksi pinnoitteissa, energia-alalla ja designissa löytyy useita innovatiivisia yrityksia 15 Sairaalan ylläpito - kommentit 10 5 Selvästi eniten innovatiivisia yrityksiä Suomesta löytyi IT ja ehealth sekä välineistö -osa-alueilta 0 Eniten potentiaalia innovatiivisuuden osalta näyttäisi löytyvän ehealthin puolelta, jolle toimialalle suurin osa start-upeista Suomessa näyttäisi sijoittuvan Välineistössä suurin osa yrityksistä valmisti elektronisia terveydenhuollon mittareita mm. kannettava silmänpainemittari ja silmänpohjan kuvauslaite Vähiten innovatiivisuutta löytyi sertifikaatti-toimialalta Suunnittelu ja rakennus (CAPEX) Ylläpito (OPEX) Tosin logistiikan osa-alueeltakaan ei löytynyt useata yritystä, mutta löytyneet yritykset ovat erittäin innovatiivisia Huom: Yritykset on valittu useista tiedonlähteistä, painottaen innovatiivisia yrityksiä joilla on tai voisi jatkossa olla toimintaa sairaaloihin liittyen. Yrityshaku on suoritettu rajallisilla resursseilla ja siksi listaukset eivät ole kattavia 26

27 1 Tavoitteet ja johdanto 2 Metodiikka ja haastattelut 3 Trendit tulevaisuuden sairaaloissa 4 Sairaalaprojektit Pohjoismaissa 5 Yrityssegmentit 6 Yrityslistaukset ja -esittely 7 Yritysklusteriesimerkkejä 8 Yrityshaastattelut 9 Yhteenveto 27

28 Mahdollisia yritysklustereita Suomessa: Leikkaussali, vuodeosasto, kuntoutus, toimiva logistiikka, suunnittelu ja rakentaminen Klusteriesimerkit ovat indikatiivisia Yritysklusteriesimerkkejä Lisätietoja klustereista Segmentti Leikkaussali Vuodeosasto Kuntoutus Toimiva logistiikka Suunnittelu ja rakentaminen Esimerkkiyrityksiä * Leikkaussalin käytön kannalta olennaisia tuotteita on esimerkiksi sängyt, leikkausvalineet, puhdistus, tekstiilit ja työvaatteet, sekä laitteistot Vuodeosastoissa tulevaisuuden trendiksi havaittiin yhden hengen huoneet, ja yleisellä tasolla vuodeosastoja pyritään vähentämään ja siirtämään ulkopuolisten toimijoiden hallittavaksi Vuodeosaston ylläpidon kannalta olennaisia elementtejä ovat esimerkiksi Välineistöön kuuluvat sairaalasängyt, monitorit Tukipalveluiden ja palveluiden osalta kuntoutuspalvelut ja laitteet Materiaalien osalta hygieeniset ja antibakteeriset sairaalatekstiilit Kuntoutuksessa oleellista on tarjota kokonaisratkaisu, mikä kokoaa yhteen kuntoutukseen tarvittavan välineistön ja kotiin paluuta varten potilaan tarvitsemat palvelut, joilla potilas voi jatkaa kuntoutumistaan kotona Toimiva logistiikka perustuu useamman logistisen osakokonaisuuden yhdistämiseen, kuten potilaiden toiminnanohjausjärjestelmän, automatisoidun lääkehuollon ja jätehuollon yhdistämiseen Suomesta löytyy paljon logistiikkaosaamista Rakentamisessa esimerkiksi tilojen monikäyttöisyys ja muunneltavuus ovat tärkeitä trendejä ja tulevat vaatimaan innovatiivisia toimintatapoja Vasemmalla on esitelty klusteriosa-alueita tarkemmin. Klustereihin esitetyt toimijat ovat esimerkkejä yrityksistä, jotka voisivat tässä yhteydessä muodostaa toimivia klustereita. Osa klustereista koostuu innovatiivisesta pienemmistä yrityksistä, kun taas osassa isomman toimijan alle on pyritty yhdistämään pienempiä toimijoita * Suomen Välinehuolto Oy 28

Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017. Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes.

Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017. Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes. RESCA-hankkeen työpaja 23.9.2013 Pääposti Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017 Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes.fi/huippuostajat Kasvua ja hyvinvointia

Lisätiedot

Tulevaisuuden sairaala 2030. Kari-Pekka Tampio Ohjelmajohtaja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Ecosystem meeting 19.2.2014

Tulevaisuuden sairaala 2030. Kari-Pekka Tampio Ohjelmajohtaja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Ecosystem meeting 19.2.2014 Tulevaisuuden sairaala 2030 Kari-Pekka Tampio Ohjelmajohtaja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Ecosystem meeting 19.2.2014 Esityksen sisältö Taustaa Tavoitteet Osahankkeiden toteuttaminen ja aikataulu

Lisätiedot

Erva, mitä sen tulisi olla ja mitä se voisi olla? Jouko Isolauri 27.9.2012

Erva, mitä sen tulisi olla ja mitä se voisi olla? Jouko Isolauri 27.9.2012 Erva, mitä sen tulisi olla ja mitä se voisi olla? Jouko Isolauri 27.9.2012 Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusrakenne Keski-Suomessa 2 Lähteet: 1) Tilastokeskus, THL, Kuntien sosiaali- ja terveystoimen

Lisätiedot

kansainväliseen liiketoimintaan 16.8.2013 #1027684

kansainväliseen liiketoimintaan 16.8.2013 #1027684 Kasvuväylä Vauhtia kansainväliseen liiketoimintaan 16.8.2013 #1027684 Kasvuväylä Kotimarkkinoilta kansainväliseen kasvuun Kasvuun ja kansainvälistymiseen parhaiten sopivat julkiset palvelut ja rahoitus

Lisätiedot

Sairaalarakentaminen ja puu

Sairaalarakentaminen ja puu Sairaalarakentaminen ja puu MIKSI vai MIKSI EI? Made in Kainuu 5.9.2014 Terho Pekkala / Kainuun Uusi Sairaala KAINUUN KESKUSSAIRAALA vm / 1969 SAIRAALARAKENTAMISEN AIKAKAUSI Suomessa on miljardien eurojen

Lisätiedot

Pilotoinnin ja kasvupolun rahoitus Cleantech alueella Jukka Leppälahti Tekes

Pilotoinnin ja kasvupolun rahoitus Cleantech alueella Jukka Leppälahti Tekes Pilotoinnin ja kasvupolun rahoitus Cleantech alueella 25.8.2015 Jukka Leppälahti Tekes Tilaisuuden tavoite Kertoa millaista rahoitusta on saatavilla erityisesti pk-yritysten pilotointihankkeisiin ja sitä

Lisätiedot

Ruotsi-klinikka Lahti Heli Flink, Asiantuntija/ TF-koordinaattori Häme, Tekes

Ruotsi-klinikka Lahti Heli Flink, Asiantuntija/ TF-koordinaattori Häme, Tekes Ruotsi-klinikka Lahti 22.1.2016 Heli Flink, Asiantuntija/ TF-koordinaattori Häme, Tekes Team Finland Tavoitteena pk-yritysten viennin kaksinkertaistaminen vuoteen 2020 mennessä. Team Finland vie Suomea

Lisätiedot

Sote-alueiden hallinto? Kuntaliiton hallitus 7.5.2014 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma

Sote-alueiden hallinto? Kuntaliiton hallitus 7.5.2014 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Sote-alueiden hallinto? Kuntaliiton hallitus 7.5.2014 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Esimerkkejä eroista: Erikoissairaanhoito Pohjoismaissa Tanska Norja Suomi Ruotsi Alueet Alueet (valtio) Lkm

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Julkiset hankinnat uudistamisen välineeksi Haluamme edistää uutta toimintakulttuuria, jossa palveluhankinnoissa

Lisätiedot

Tulevaisuuden sairaala Kari-Pekka Tampio Ohjelmajohtaja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Valtuustoinfo

Tulevaisuuden sairaala Kari-Pekka Tampio Ohjelmajohtaja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Valtuustoinfo Tulevaisuuden sairaala 2030 Kari-Pekka Tampio Ohjelmajohtaja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Valtuustoinfo 28.10.2014 Master Plan Johdanto Sisältö Toteutustapa ja aikataulu Vaihtoehtojen vertailu

Lisätiedot

Liiketoimintamallin muutoksella kohti uusia markkinoita Isto Vanhamäki

Liiketoimintamallin muutoksella kohti uusia markkinoita Isto Vanhamäki Liiketoimintamallin muutoksella kohti uusia markkinoita Isto Vanhamäki 19.11.2015 Liiketoimintamallin muutoksella kohti uusia markkinoita Hankkeen toimenpiteet MIKSI?: Päijät-Hämeen maakuntaohjelmassa

Lisätiedot

Tekes cleantech- ja energia-alan yritystoiminnan vauhdittajana

Tekes cleantech- ja energia-alan yritystoiminnan vauhdittajana Tekes cleantech- ja energia-alan yritystoiminnan vauhdittajana Pääjohtaja Pekka Soini Tekes Uusikaupunki 11.11.2014 Tekes cleantech- ja energia-alan vauhdittajana DM 1365406 DM 1365406 Cleantechin kaupallistaminen

Lisätiedot

Tekes innovaatiorahoittajana. Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014

Tekes innovaatiorahoittajana. Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014 Tekes innovaatiorahoittajana Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014 Rahoitamme sellaisten innovaatioiden kehittämistä, jotka tähtäävät kasvun ja uuden liiketoiminnan luomiseen Yritysten kehitysprojektit Tutkimusorganisaatioiden

Lisätiedot

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa 2 Osaamiskeskusohjelma (OSKE) luo edellytyksiä uutta luovalle, liiketaloudellisesti kannattavalle yhteistyölle, jossa korkeatasoinen tutkimus yhdistyy teknologia-,

Lisätiedot

Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi

Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Vastaa alueen sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudesta. Väestö 132.000 Budjetti 410 M Työntekijöitä 4200 Helsinki tai Pietari

Lisätiedot

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina Kestävä yhdyskunta Tekesin ohjelma 2007 2012 Kestävä yhdyskunta Rakennus- ja kiinteistöalan kansantaloudellinen merkitys on suuri. Toimialalla on myös

Lisätiedot

INNOVAATIOT JULKISISSA HANKINNOISSA. Rahoitusta hankintojen kehittämiseen. teknologia-asiantuntija Sini Uuttu 6.10.2009

INNOVAATIOT JULKISISSA HANKINNOISSA. Rahoitusta hankintojen kehittämiseen. teknologia-asiantuntija Sini Uuttu 6.10.2009 INNOVAATIOT JULKISISSA HANKINNOISSA Rahoitusta hankintojen kehittämiseen teknologia-asiantuntija Sini Uuttu 6.10.2009 TAUSTAA Lähivuosina länsimaissa on merkittävä haaste kehittää julkisia palveluja ja

Lisätiedot

Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä. 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen

Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä. 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen Rahoitusperiaatteet yritysten projekteissa Rahoitus voi kohdistua tuotteiden, prosessien, palvelu- tai liiketoimintakonseptien ja työorganisaatioiden

Lisätiedot

FinlandCare-ohjelman ydin

FinlandCare-ohjelman ydin FinlandCare-ohjelman ydin 2015-2016 Suomalaisten terveysalan palveluyritysten kansainvälistymisen ja viennin edellytyksien parantaminen. Yritysten kansainvälisen liiketoiminnan tukeminen. Hoito-, hoiva

Lisätiedot

Korjausrakentamisen palveluja ja teollista toimintaa

Korjausrakentamisen palveluja ja teollista toimintaa Miten julkiset hankinnat voivat tukea rakentamisen cleantechratkaisuja? Motiva / Tekes seminaari 10.2.2015 Korjausrakentamisen palveluja ja teollista toimintaa Tekesin Rakennettu ympäristö ja Huippuostajat

Lisätiedot

UUSI SAIRAALA. Toiminta- ja rahoitusmallityöryhmä Investointilaskelmat. Matti Häyrynen 14.12.2012

UUSI SAIRAALA. Toiminta- ja rahoitusmallityöryhmä Investointilaskelmat. Matti Häyrynen 14.12.2012 UUSI SAIRAALA Toiminta- ja rahoitusmallityöryhmä Investointilaskelmat Matti Häyrynen 14.12.2012 Tehtäväksianto työryhmälle Ryhmä tarkastelee elinkaarimallin eri vaihtoehtoja ja niiden rahoituksen vaihtoehtoja

Lisätiedot

Korjausrakentaminen teeman tulosseminaari

Korjausrakentaminen teeman tulosseminaari Rakennettu ympäristö ohjelman tulosseminaari Finlandiatalo Korjausrakentaminen teeman tulosseminaari 27.1.2015 Tekesin Rakennettu ympäristö ohjelma 2009-2014 Tekes Innovaatiorahoituskeskus Ohjelmapäällikkö

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013. visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin

Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013. visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013 visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin Kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla hyödynnettävä tieto ja osaaminen

Lisätiedot

Tekesin kuulumiset Linkosuon Leipomo. Nuppu Rouhiainen

Tekesin kuulumiset Linkosuon Leipomo. Nuppu Rouhiainen Tekesin kuulumiset 24.01.2017 Linkosuon Leipomo Nuppu Rouhiainen 10-2015 Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa kohti kansainvälisiä markkinoita. Intoa ja osaamista Loistava

Lisätiedot

Team Finland-verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita, yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia investointeja sekä maakuvaa.

Team Finland-verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita, yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia investointeja sekä maakuvaa. TEAM FINLAND: TAUSTAA Team Finland-verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita, yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia investointeja sekä maakuvaa. Taustatekijät 1. Maailmantalouden

Lisätiedot

Tekesin rahoitus startup-yrityksille

Tekesin rahoitus startup-yrityksille Tekesin rahoitus startup-yrityksille DM 1506263 10-2015 Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. DM 1506263 4-2016 Intoa ja osaamista Loistava tiimi Omaa rahaa Kansainvälinen

Lisätiedot

FinlandCare 2014 HYVÄ SEMINAARI

FinlandCare 2014 HYVÄ SEMINAARI FinlandCare 2014 HYVÄ Ä SEMINAARI FinlandCare _Hyvinvointia Suomesta Työ- ja elinkeinoministeriön vuonna 2011 käynnistämä ohjelma terveysalan yritysten kansainvälistymisen ja viennin edistämiseksi Ohjelma

Lisätiedot

Fiksumpia hankintoja Julkisten hankintojen kehittämisen rahoitus esimerkkejä kuntakentältä

Fiksumpia hankintoja Julkisten hankintojen kehittämisen rahoitus esimerkkejä kuntakentältä Fiksumpia hankintoja Julkisten hankintojen kehittämisen rahoitus esimerkkejä kuntakentältä Ilona Lundström 27.10.2010 Julkinen hankinta Hankinnan määritelmä hankinta = hankintasopimus ja sitä edeltävä

Lisätiedot

Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys

Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys Kari Pokkinen, Finpro 16.4.2015 2 Finpro Export Finland yritysten kansainvälistäjä Export Finland on suomalaisten yritysten kansainvälistäjä,

Lisätiedot

Team Finland ajankohtaiskatsaus. Marko Laiho, TEM Team Finland

Team Finland ajankohtaiskatsaus. Marko Laiho, TEM Team Finland Team Finland ajankohtaiskatsaus Marko Laiho, TEM Team Finland Tekesin Serve-ohjelman tutkimusbrunssi 16.12.2013 TEAM FINLAND: TAUSTAA JA TARKOITUS Team Finland -verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita,

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ DIAARINUMERO. Helsinki, 17.2.2016 CIMO/1/03.30.10/2016

TARJOUSPYYNTÖ DIAARINUMERO. Helsinki, 17.2.2016 CIMO/1/03.30.10/2016 DIAARINUMERO CIMO/1/03.30.10/2016 Helsinki, 17.2.2016 TARJOUSPYYNTÖ Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Hankintamenettely on avoin.

Lisätiedot

Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset. Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa Harri Kivelä

Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset. Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa Harri Kivelä DM 450969 01-2017 Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa 8.6.2017 Harri Kivelä DM 450969 01-2017 Tekes verkostoja innovaatioille Palvelut rahoitusta ja asiantuntemusta

Lisätiedot

ICT:n tarjoamat mahdollisuudet energiatehokkuuden parantamisessa ja (elinkaaren aikaisten) Jussi Ahola Tekes ja vihreä ICT 16.9.

ICT:n tarjoamat mahdollisuudet energiatehokkuuden parantamisessa ja (elinkaaren aikaisten) Jussi Ahola Tekes ja vihreä ICT 16.9. ICT:n tarjoamat mahdollisuudet energiatehokkuuden parantamisessa ja (elinkaaren aikaisten) ympäristövaikutusten minimoinnissa Jussi Ahola Tekes ja vihreä ICT 16.9.2009 1 400.0 Energiatehokkuudesta 250

Lisätiedot

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma (2008) 2012 2015 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Ohjelman tavoitteena on uudistaa sosiaali- ja terveyspalveluita innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

Huippuostajia ympäristöpalveluihin

Huippuostajia ympäristöpalveluihin Huippuostajia ympäristöpalveluihin Fiksu kysyntä luo markkinoita yritysten uusille ratkaisuille Tekes Piia Moilanen 28.8.2013 www.tekes.fi/huippuostajat Agenda o ELY:jen ympäristöpalveluhankinnat Ylijohtaja

Lisätiedot

Huippuostajat Fiksu kysyntä luo markkinoita yritysten uusille ratkaisuille. Tekes

Huippuostajat Fiksu kysyntä luo markkinoita yritysten uusille ratkaisuille. Tekes Tutkimushaun verkottumistilaisuus 14.1.2014 Huippuostajat Fiksu kysyntä luo markkinoita yritysten uusille ratkaisuille 2013-2016 Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes.fi/huippuostajat Fiksu

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelut. Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä Vuosiseminaari

Sosiaali- ja terveyspalvelut. Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä Vuosiseminaari Sosiaali- ja terveyspalvelut Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä Vuosiseminaari 3.6.2009 INNOVAATIOT JULKISISSA HANKINNOISSA Rahoitusta hankintojen kehittämiseen HANKI PAREMMIN Julkiset

Lisätiedot

Suomen innovaatiorahoitus cleantechin kannalta. Mika Lautanala 13.12.2012

Suomen innovaatiorahoitus cleantechin kannalta. Mika Lautanala 13.12.2012 Suomen innovaatiorahoitus cleantechin kannalta Mika Lautanala 13.12.2012 Finnvera: Rahoitusta investointeihin ja käyttöpääomaan Rahoitus Lainat yrityksen investointiin tai käyttöpääomaan (vain pk yrityksille)

Lisätiedot

Tekesin rahoitus yrityksille. Iisalmi Harri Kivelä

Tekesin rahoitus yrityksille. Iisalmi Harri Kivelä Tekesin rahoitus yrityksille Iisalmi 22.11.2016 Harri Kivelä DM 1506263 10-2015 Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. DM 1506263 4-2016 Intoa ja osaamista Loistava tiimi

Lisätiedot

SUURET RAKENNUSHANKKEET

SUURET RAKENNUSHANKKEET SUURET RAKENNUSHANKKEET Tilannekatsaus Raija Malmström Hankejohtaja 26.3.2015 Henkilöstötoimikunta 1 RAKENNUSHANKKEIDEN TAVOITTEET Korvataan/peruskorjataan olemassa olevia, huonokuntoisia rakennuksia Mahdollistetaan:

Lisätiedot

Innovaatioseteli. Kokemuksia/Ajatuksia Seppo Hoffrén. 31 August Name of Event Seppo Hoffrén Consultancy

Innovaatioseteli. Kokemuksia/Ajatuksia Seppo Hoffrén. 31 August Name of Event Seppo Hoffrén Consultancy Innovaatioseteli Kokemuksia/Ajatuksia 30.8.2017 Seppo Hoffrén 31 August 2017 Innovaatioseteli Kenelle Innovaatioseteli on tarkoitettu vakiintunutta liiketoimintaa harjoittaville pk-yrityksille, jotka haluavat

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki 2013-2017 5/2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki Suomi on edelläkävijä älykkäissä ympäristöissä. Fiksun kaupungin sujuva arki syntyy käyttäjätarpeiden sekä erilaisten osaamisten

Lisätiedot

Luomun vientiseminaari 16.5. Team Finlandin anti luomuviennille

Luomun vientiseminaari 16.5. Team Finlandin anti luomuviennille Luomun vientiseminaari 16.5. Team Finlandin anti luomuviennille Ylitarkastaja Mikko Härkönen, TEM mikko.harkonen@tem.fi TEAM FINLAND: TAUSTAA Team Finland-verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita,

Lisätiedot

BEAM-ohjelma. KEHITYSYHTEISTYÖ JA KEHITTYVÄT MARKKINAT Ohjelmapäällikkö Minh Lam 2.3.2016 Kuntaliitto

BEAM-ohjelma. KEHITYSYHTEISTYÖ JA KEHITTYVÄT MARKKINAT Ohjelmapäällikkö Minh Lam 2.3.2016 Kuntaliitto BEAM-ohjelma KEHITYSYHTEISTYÖ JA KEHITTYVÄT MARKKINAT Ohjelmapäällikkö Minh Lam 2.3.2016 Kuntaliitto 2 Tarve Suomen talouden elinehto on elinkeinoelämän uudistuminen ja kasvaminen. Suomalaisilla yrityksillä

Lisätiedot

Innovaatiosetelin pilotointi Tampereen seudulla

Innovaatiosetelin pilotointi Tampereen seudulla Innovaatiosetelin pilotointi Tampereen seudulla 2016-2017 pilotoidaan konkreettisesti innovaatioseteliä pkyritysten kanssa yhteistyössä rakennetaan digitaalinen palvelualusta seteleiden hakemiseksi, myöntämiseksi

Lisätiedot

Miten yhteiskunnalliset haasteet, julkiset palvelut ja yritysten liiketoiminta kohtaavat vai kohtaavatko?

Miten yhteiskunnalliset haasteet, julkiset palvelut ja yritysten liiketoiminta kohtaavat vai kohtaavatko? Miten yhteiskunnalliset haasteet, julkiset palvelut ja yritysten liiketoiminta kohtaavat vai kohtaavatko? Ville Valovirta Miten liiketoimintaa sosiaalisista innovaatioista? -seminaari 23.1.2013 2 1. Miten

Lisätiedot

Sote ja yleislääkärit

Sote ja yleislääkärit Sote ja yleislääkärit Yleislääkäripäivät 26.-27.11.2015 Hilton Kalastajatorppa Helsinki Heikki Pärnänen, Lääkäriliitto Päätoimi'aja Eila Kujansuu Professori Mauno Vanhala Johtava lääkäri Erkki Lehtomäki

Lisätiedot

Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille

Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille Tuomo Suortti 25.10.2011 DM Esityksen runko Vihreän kasvun palikat ja ohjelman tavoitteet Ohjelman kohderyhmät Sparrauskysymyksiä: Mistä

Lisätiedot

Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016

Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016 Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016 Tuula Väisänen palveluneuvoja, Team Finland koordinaattori, Kainuu puh. 0295 023 590 tuula.vaisanen@tekes.fi Mikä Team Finland? tarjoaa kansainväliseen

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

Uuden Kouvolan uudistettu terveydenhuolto ja sen vaikutukset koko Kymenlaakson erikoissairaanhoidon järjestämiseen

Uuden Kouvolan uudistettu terveydenhuolto ja sen vaikutukset koko Kymenlaakson erikoissairaanhoidon järjestämiseen Uuden Kouvolan uudistettu terveydenhuolto ja sen vaikutukset koko Kymenlaakson erikoissairaanhoidon järjestämiseen Kati Myllymäki Johtava ylilääkäri Kouvola Ermo Haavisto Johtajaylilääkäri Carea Kati Myllymäki

Lisätiedot

Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan. Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015

Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan. Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015 Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015 Haasteet vesialalla Monet yritykset pieniä kansainvälisen kasvun kynnyksellä

Lisätiedot

Kilpailu ja teknologia tuottavuuden kulmakivet infrarakentamisessa? Eero Karjaluoto Pääjohtaja Tiehallinto

Kilpailu ja teknologia tuottavuuden kulmakivet infrarakentamisessa? Eero Karjaluoto Pääjohtaja Tiehallinto Kilpailu ja teknologia tuottavuuden kulmakivet infrarakentamisessa? Eero Karjaluoto Pääjohtaja Tiehallinto Infra Rakentaminen ja palvelut 2001-2005 Loppuseminaari 2.3.2006 Infra-ohjelma on tukenut alan

Lisätiedot

Fiksumpia hankintoja Tekes kehittämisen rahoittajana

Fiksumpia hankintoja Tekes kehittämisen rahoittajana Fiksumpia hankintoja Tekes kehittämisen rahoittajana Tom Warras, Tekes Kuntainfran kehittäminen Kansallissali 26.9.2011 Fiksumpia hankintoja Rohkeutta ja riskinottoa julkisiin hankintoihin Tom Warras,

Lisätiedot

Julkiset hankinnat kysynnän synnyttäjinä ja innovaatioiden edistäjinä yrityksissä - plussat ja miinukset asioinnissa julkisyhteisön kanssa

Julkiset hankinnat kysynnän synnyttäjinä ja innovaatioiden edistäjinä yrityksissä - plussat ja miinukset asioinnissa julkisyhteisön kanssa Julkiset hankinnat kysynnän synnyttäjinä ja innovaatioiden edistäjinä yrityksissä - plussat ja miinukset asioinnissa julkisyhteisön kanssa Global-seminaari 9.12.2010, Hämeenlinna Asiantuntija Jukka Lehtonen,

Lisätiedot

Fiksu kaupunki 2013-2017. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet

Fiksu kaupunki 2013-2017. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Fiksu kaupunki 2013-2017 Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Energiatehokas ja kestävä Uusien ratkaisujen testaus Käyttäjät mukaan Rakentuu paikallisille vahvuuksille Elinvoimainen elinkeinoelämä

Lisätiedot

Tietotuen suunnittelu hoitolinjojen sairaalassa

Tietotuen suunnittelu hoitolinjojen sairaalassa Tietotuen suunnittelu hoitolinjojen sairaalassa Kaarina Tanttu, VSSHP, T- Pro hanke VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI kaarina.tanttu@tyks.fi HOSPITAL DISTRICT OF VARSINAIS-SUOMI Hoitolinjojen sairaalan

Lisätiedot

Vaikuttavuusindikaattorit INKA-kaupungeissa. INKA-ohjelman kevätseminaari 17.3.2015 Vaasa Ville Valovirta

Vaikuttavuusindikaattorit INKA-kaupungeissa. INKA-ohjelman kevätseminaari 17.3.2015 Vaasa Ville Valovirta Vaikuttavuusindikaattorit INKA-kaupungeissa INKA-ohjelman kevätseminaari 17.3.2015 Vaasa Ville Valovirta Innovaatio, käyttöönotto ja leviäminen 25.3.2015 2 Seuranta- ja arviointimalli Panokset Toiminta

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

Miten terveydenhuolto muuttuu SOTEsta huolimatta

Miten terveydenhuolto muuttuu SOTEsta huolimatta Miten terveydenhuolto muuttuu SOTEsta huolimatta SOTE Ennakointikamari 30.3.2017 Olli Tolkki olli.tolkki@nhg.fi 0400 339 195 100% Suomen sote-markkina on kokonaisuudessaan ~31 mrd., josta palvelut kattavat

Lisätiedot

Huippuostajat Fiksu kysyntä Suomen kasvun moottoriksi

Huippuostajat Fiksu kysyntä Suomen kasvun moottoriksi Huippuostajat Fiksu kysyntä Suomen kasvun moottoriksi Fiksu kysyntä luo markkinoita yritysten uusille ratkaisuille Kesto 2013-2016 Arvioitu kokonaislaajuus 60 miljoonaa Tekesin rahoitus 30 miljoonaa Tekes

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 58

Espoon kaupunki Pöytäkirja 58 15.04.2015 Sivu 1 / 1 1118/00.01.00/2015 58 Lausunto suunnitelmaan Espoon apuvälipalvelujen organisoinnista HUSapuvälinekeskukseen Valmistelijat / lisätiedot: Miia Loisa-Turunen, puh. 050 325 3252 Liisa

Lisätiedot

Huippuostajat ohjelma Markkinoiden kehittämistä fiksujen hankintojen kautta

Huippuostajat ohjelma Markkinoiden kehittämistä fiksujen hankintojen kautta Huippuostajat ohjelma Markkinoiden kehittämistä fiksujen hankintojen kautta Tekes, Innovaatiorahoituskeskus Huippuostajat aktivaattori Mia Toivanen www.tekes.fi/huippuostajat SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN

Lisätiedot

... Future Ward Tulevaisuuden vuodeosasto 19.9.2006. Nykyinen vuodeosasto vs. kehitystarpeet. Sairaalakiinteistöjen kehitystarpeet

... Future Ward Tulevaisuuden vuodeosasto 19.9.2006. Nykyinen vuodeosasto vs. kehitystarpeet. Sairaalakiinteistöjen kehitystarpeet Nykyinen vuodeosasto vs kehitystarpeet Future Ward Tulevaisuuden vuodeosasto 99200 Kari Reijula, professori Teemajohtaja Laadukas sisäympäristö teema-alue Työterveyslaitos Rakennus: Sairaalarakennusten

Lisätiedot

Kuntoutuksen uudistaminen osana sote -uudistusta

Kuntoutuksen uudistaminen osana sote -uudistusta Kuntoutuksen uudistaminen osana sote -uudistusta Ylitarkastaja Hanna Nyfors STM sosiaali- ja terveyspalveluosasto 19.2.2016 19.2.2016 1 Sote- uudistuksen tavoitteet Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisen

Lisätiedot

Metropolialueen kasvusopimus ja Innovatiiviset kaupungit ohjelma (2014 2020) KUUMA-kuntien näkökulmasta

Metropolialueen kasvusopimus ja Innovatiiviset kaupungit ohjelma (2014 2020) KUUMA-kuntien näkökulmasta Metropolialueen kasvusopimus ja Innovatiiviset kaupungit ohjelma (2014 2020) KUUMA-kuntien näkökulmasta KUUMA-komission kokous 1.2.2013 Juha Leinonen Teknologiakeskus TechVilla Oy Teknologiateollisuus

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR)

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020, PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) Tavoitteena luoda yritystoiminnalle paras mahdollinen toimintaympäristö Tuetaan yritysten kasvua, kilpailukykyä ja uusiutumista

Lisätiedot

SAIRAALASUUNNITTELU ENSIN TOIMINTA, SITTEN TILAT

SAIRAALASUUNNITTELU ENSIN TOIMINTA, SITTEN TILAT SAIRAALASUUNNITTELU ENSIN TOIMINTA, SITTEN TILAT 1 1. Johdanto Sairaaloiden rakentaminen, peruskorjaus ja laajentaminen on ainutlaatuinen mahdollisuus uudistaa sairaaloiden toimintamalleja ja prosesseja

Lisätiedot

Hoitopalveluiden kansainvälistyminen - HealthCareFinland markkinointiyhteistyö

Hoitopalveluiden kansainvälistyminen - HealthCareFinland markkinointiyhteistyö Hoitopalveluiden kansainvälistyminen - HealthCareFinland markkinointiyhteistyö Matti Eskola, FinnMedi Oy, 13.10.2010 Muutkin toimialat ovat kansainvälistyneet - miksi muka myös terveys- ja hyvinvointipalvelut

Lisätiedot

Tekesin lausunto Valtioneuvoston selonteosta kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030 eduskunnalle

Tekesin lausunto Valtioneuvoston selonteosta kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030 eduskunnalle Tekesin lausunto Valtioneuvoston selonteosta kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030 eduskunnalle Jarmo Heinonen Kehitysjohtaja Biotalous ja Cleantech Keskeiset toimenpiteet tavoitteiden

Lisätiedot

Merlin Systems Oy. Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi. Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007

Merlin Systems Oy. Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi. Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007 Merlin Systems Oy Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007 Merlinin palvelujen toimittaminen ja Asiakasratkaisuyksikön tehtäväkenttä Merlin Asiakasratkaisut

Lisätiedot

Mediq Kokonaisratkaisutoimittaja

Mediq Kokonaisratkaisutoimittaja Mediq Kokonaisratkaisutoimittaja Petteri Joenpolvir 21 Tammikuu 2014 Alustus Rakennushankkeissa kuluu erittäin paljon aikaa ja rahaa laitehankintojen suunnitteluun, kilpailutukseen ja toteutukseen. Eikä

Lisätiedot

Lapin keskussairaala vm ja nykyaikaisen päivystävän sairaalan vaatimukset. Prof. Raimo Kettunen

Lapin keskussairaala vm ja nykyaikaisen päivystävän sairaalan vaatimukset. Prof. Raimo Kettunen Lapin keskussairaala vm. 1988 ja nykyaikaisen päivystävän sairaalan vaatimukset Prof. Raimo Kettunen 27.3.2014 Lapin keskussairaala: harvaan asutun alueen keskussairaala, II-taso, THL raportti 30/2012

Lisätiedot

Tekesin rahoitusmahdollisuudet demonstraatiohankkeisiin

Tekesin rahoitusmahdollisuudet demonstraatiohankkeisiin Tekesin rahoitusmahdollisuudet demonstraatiohankkeisiin Martti Korkiakoski 24.5.2010 10/2009 Copyright Tekes Sähköisiin ajoneuvoihin liittyviä selvityksiä 10/2009 Copyright Tekes Sähköisiin ajoneuvoihin

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseutu Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus

Tampereen kaupunkiseutu Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus Tampereen kaupunkiseutu Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus Sisältö INKA yleisesti Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus Kaupungin rooli Rahoitus Esimerkkiprojekteja Mikä INKA on? Tausta Tavoitteena

Lisätiedot

seminaari TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto

seminaari TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Pohjoinen kasvukäytävä TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Kymenlaakso Pohjoisella kasvukäytävällä kä ällä seminaari Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätiedot

ERP, joka menestyy muutoksessa

ERP, joka menestyy muutoksessa ERP, joka menestyy muutoksessa Se joustavampi ERP Agresso on toiminnanohjausjärjestelmä, joka tukee dynaamisten organisaatioiden kehitystä nopeasti muuttuvassa ympäristössä. Ohjelmistokehityksen tavoitteena

Lisätiedot

ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009

ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009 ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009 Ritva Heikkinen Asiantuntija, Energia ja ympäristö Innovaatiot ja kansainvälistyvä liiketoiminta Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus ClimBus Climbus Business Breakfast

Lisätiedot

Oppia Karolinskasta, uusi uljas sairaala Heikki Teriö, Ph.D. Tutkimusjohtaja, Lääkintätekniikka

Oppia Karolinskasta, uusi uljas sairaala Heikki Teriö, Ph.D. Tutkimusjohtaja, Lääkintätekniikka Oppia Karolinskasta, uusi uljas sairaala Heikki Teriö, Ph.D. Tutkimusjohtaja, Lääkintätekniikka Yksi Sairaala Toimintaa useassa paikassa Kaiken kattava hoito KAROLINSKA YLIOPISTOSAIRAALA -numeroin Karolinska

Lisätiedot

KIVININET 30.10 Rajatonta kasvua Kaakossa

KIVININET 30.10 Rajatonta kasvua Kaakossa KIVININET 30.10 Rajatonta kasvua Kaakossa Mikko Härkönen, TEM mikko.harkonen@tem.fi MIKÄ TEAM FINLAND? Team Finland verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita, maakuvaa, yritysten kansainvälistymistä

Lisätiedot

Joensuun odotuksia innovatiivisten kasvuyritysten tukemiselle

Joensuun odotuksia innovatiivisten kasvuyritysten tukemiselle Joensuun odotuksia innovatiivisten kasvuyritysten tukemiselle Kari Karjalainen Kuopio 27.10.2011 Joensuun seudun vahvoja alueita Joensuun kaupunkiseudun vahvuuksia ovat: Globaalin tason vahvuus Metsäteknologia

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN KRIITTINEN VIESTINTÄ, TURVALLISUUS JA IHMISKESKEISET PALVELUT

TULEVAISUUDEN KRIITTINEN VIESTINTÄ, TURVALLISUUS JA IHMISKESKEISET PALVELUT TULEVAISUUDEN KRIITTINEN VIESTINTÄ, TURVALLISUUS JA IHMISKESKEISET PALVELUT Heli Ruokamo, KT Varadekaani, Professori, Kasvatustieteiden tiedekunta Johtaja, Mediapedagogiikkakeskus Lapin yliopisto Sairaalakirjastopäivät,

Lisätiedot

POTILASTURVA. POTILASTURVALLISUUS LAATU- JA KILPAILUVALTIKSI - tutkimus- ja kehitysprojekti

POTILASTURVA. POTILASTURVALLISUUS LAATU- JA KILPAILUVALTIKSI - tutkimus- ja kehitysprojekti POTILASTURVA POTILASTURVALLISUUS LAATU- JA KILPAILUVALTIKSI - tutkimus- ja kehitysprojekti 1.8.2010-31.12.2012 Yhteistyössä: VTT, Työterveyslaitos, Vaasan sairaanhoitopiiri, Awanic Oy, Huperman Oy, NHG

Lisätiedot

www.hankintatoimi.fi 21.06.2010 Juha-Pekka Anttila VTT

www.hankintatoimi.fi 21.06.2010 Juha-Pekka Anttila VTT www.hankintatoimi.fi 21.06.2010 Juha-Pekka Anttila VTT Hankintatoimen kehittäminen teknologiateollisuudessa - VTT mukana kehitystyössä VTT:n Liiketoiminta ja teknologian johtaminen -osaamiskeskuksen toteuttamissa

Lisätiedot

Suomen rakennerahasto-ohjelman EAKR-painotukset ja Etelä-Karjalan maakuntaohjelma

Suomen rakennerahasto-ohjelman EAKR-painotukset ja Etelä-Karjalan maakuntaohjelma Suomen rakennerahasto-ohjelman 2014 2020 EAKR-painotukset ja Etelä-Karjalan maakuntaohjelma Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus Satu Sikanen 13.3.2014 Rakennerahasto-ohjelmassa esitettyjä kehittämishaasteita

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma akuuttivuodeosastohoidon ja siihen liittyvien hoitoprosessien tuottamiseksi Päijät-Hämeessä

Toimintasuunnitelma akuuttivuodeosastohoidon ja siihen liittyvien hoitoprosessien tuottamiseksi Päijät-Hämeessä Toimintasuunnitelma akuuttivuodeosastohoidon ja siihen liittyvien hoitoprosessien tuottamiseksi Päijät-Hämeessä Seminaari 27.8.2014 Johdanto Terveyskeskussairaaloiden rooli on muuttunut koko maassa. Tavoitteena

Lisätiedot

Huippuostajat. 11:20 Lounas

Huippuostajat. 11:20 Lounas Huippuostajat 8:00 Rekisteröityminen ja aamukahvi 8:30 Tekes ja kysynnän edistäminen, Pekka Soini, Tekesin pääjohtaja Huippuostajat ohjelma - mitä, kenelle ja miksi Sampsa Nissinen, Ohjelmapäällikkö Key

Lisätiedot

Kansallisella rahoituksella tuetut hankkeet

Kansallisella rahoituksella tuetut hankkeet Kansallisella rahoituksella tuetut hankkeet Pentti Itkonen Sosiaali- ja terveysministeriö 24.03.2013 1 Toimintaympäristö Palvelurakenteen muutokset Palvelurakenne uudistuu kansallisesti ja alueellisesti

Lisätiedot

SataPV-projekti. lisätiedot: projektipäällikkö Suvi Karirinne, TkT puh. 02 620 3304 suvi.karirinne@samk.fi

SataPV-projekti. lisätiedot: projektipäällikkö Suvi Karirinne, TkT puh. 02 620 3304 suvi.karirinne@samk.fi SataPV-projekti lisätiedot: projektipäällikkö Suvi Karirinne, TkT puh. 02 620 3304 suvi.karirinne@samk.fi SataPV-projekti Aurinkosähköä Satakunnasta 2 Uusiutuvien energiamuotojen kasvua ajavat voimat Vuosittainen

Lisätiedot

Liiketoimintakatsaus 2007

Liiketoimintakatsaus 2007 Liiketoimintakatsaus 27 Matti Alahuhta, pääjohtaja 1 KONE Corporation Sisältö 1. Liiketoimintakatsaus 27 2. Liiketoimintaa ohjaavat megatrendit 3. Visio ja strategia 4. Uudet kehitysohjelmat 5. Näkymät

Lisätiedot

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää,

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, 8.6.2016 Neuvonantaja osaksi yrityksen tiimiä Yrityksen tiimi = operatiivinen tiimi + hallitus + neuvonantajat

Lisätiedot

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistamisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistamisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistamisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke Iisalmen Teollisuuskylä Oy Kehitysyhtiö Savogrow Oy Taustaa Pohjois-Savon kone- ja energiateknologian

Lisätiedot

Rakennerahastot ja vähähiilisyys. Luontomatkailuseminaari 27.1.2015 Sanna Poutamo

Rakennerahastot ja vähähiilisyys. Luontomatkailuseminaari 27.1.2015 Sanna Poutamo Rakennerahastot ja vähähiilisyys Luontomatkailuseminaari 27.1.2015 Sanna Poutamo Yleistavoitteena vähähiilinen paikallistalous Yritysten tulisi panostaa: - Liiketoimintaosaamiseen - Toimiviin laatujärjestelmiin

Lisätiedot

HYVINVOINNIN ETURINTAMASSA

HYVINVOINNIN ETURINTAMASSA An ASSA ABLOY Group brand HYVINVOINNIN ETURINTAMASSA Abloy -ratkaisut terveydenhuoltoon Hyvän hoidon ehdoilla Toimivat, turvalliset puitteet nousevat kriittiseen rooliin ihmisten hyvinvoinnista huolehdittaessa.

Lisätiedot

Tulevaisuuden sairaala KYS Tilasuunnittelun lähtökohdat

Tulevaisuuden sairaala KYS Tilasuunnittelun lähtökohdat Tulevaisuuden sairaala KYS MASTERPLAN Tilasuunnittelun lähtökohdat PSSHP: n hallituksen ja valtuuston Masterplan seminaari 18.8.2014 Juhani Kouri Suunnittelulla LISÄARVOA LISÄARVOA Taloudellisen riskin

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Tekesin ohjelma 2006 2013 Serve luotsaa suomalaista palveluosaamista kansainvälisessä kärjessä Palveluliiketoiminnan kehittäminen vahvistaa yritysten

Lisätiedot

PSK:n kevätseminaari 14.4.2011 Kysyntä- ja käyttäjälähtöinen innovaatiopolitiikka energia- ja ympäristöala esimerkkinä

PSK:n kevätseminaari 14.4.2011 Kysyntä- ja käyttäjälähtöinen innovaatiopolitiikka energia- ja ympäristöala esimerkkinä PSK:n kevätseminaari 14.4.2011 Kysyntä- ja käyttäjälähtöinen innovaatiopolitiikka energia- ja ympäristöala esimerkkinä Timo Kekkonen Elinkeinoelämän keskusliitto, EK Kansallinen innovaatiostrategia ja

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Teleste Proprietary. All rights reserved.

YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Teleste Proprietary. All rights reserved. YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki VISIO - Alamme johtavana toimijana luomme modernia verkottunutta maailmaa uusien laajakaista- ja videoratkaisujen avulla. 1 Teleste lyhyesti 2 Vuosi 2014 keskeiset

Lisätiedot