JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNNÖT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNNÖT"

Transkriptio

1 Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymä JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNNÖT - Yhteisen diakoniatyön johtosääntö - Yhteisen sielunhoidon johtosääntö - Yhteisen lapsityön johtosääntö - Yhteisen nuoriso- ja oppilaitostyön johtosääntö - Henkilöstöhallinnon johtosääntö - Kiinteistö- ja hautaustoimen johtosääntö Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa

2 Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen diakoniatyön johtosääntö Toiminta-ajatus 1 Yhteisen diakoniatyön tarkoituksena on hoitaa kirkkolaissa ja kirkkojärjestyksessä säädettyä Kuopion ev.lut. seurakuntien palvelutoimintaa siltä osin kuin tässä johtosäännössä määrätään sekä tukea paikallisseurakunnissa tehtävää diakoniatyötä. Yhteistä diakoniatyötä varten seurakuntayhtymässä on diakoniakeskus, jonka esimiehenä on diakoniajohtaja. Hallinto 2 Yhteistä diakoniatyötä ohjaa, johtaa ja valvoo yhteisen kirkkoneuvoston alaisena yhteisen diakoniatyön johtokunta. Yhteinen kirkkovaltuusto valitsee toimikaudekseen johtokuntaan seitsemän (7) jäsentä sekä kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. Yhden jäsenistä ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä tulee olla seurakuntien vakinaisessa virassa oleva viranhaltija. Kirkkovaltuusto määrää yhden johtokunnan jäsenistä puheenjohtajaksi. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan toimikaudekseen. Kirkkoneuvoston puheenjohtajalla, varapuheenjohtajalla, kirkkoneuvoston johtokuntaan valitsemalla edustajalla, hallintojohtajalla ja keskusrekisterinjohtajalla on oikeus olla läsnä ja käyttää puhevaltaa johtokunnan kokouksessa. Jos johtokunnan jäsen on tilapäisesti estynyt hoitamasta tehtäväänsä, hänen on viipymättä ilmoitettava esteestään henkilökohtaiselle varajäsenelleen tai johtokunnan sihteerille, jonka asiana on kutsua varajäsen estyneen jäsenen tilalle. Jos jäsen tai varajäsen kuolee tai joutuu eroamaan ennen toimikautensa päättymistä, hänen tilalleen on valittava jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. 3 Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai milloin vähintään kaksi (2) jäsentä kirjallisesti sitä pyytää ilmoittamansa asian käsittelemistä varten. Kutsu johtokunnan kokoukseen ja kokouksen esityslista on toimitettava jäsenille ja muille kokouksen osanottajille viimeistään kolme (3) päivää ennen kokousta. Kiireellinen asia voidaan ottaa käsiteltäväksi 2 mom:n määräyksestä huolimatta. 2

3 4 Johtokunta on päätösvaltainen, kun saapuvilla on puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään kolme (3)jäsentä. Johtokunta valitsee toimikaudekseen sihteerin. 5 6 Johtokunta tekee päätöksensä yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Vaalit toimitetaan umpilipuin. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa. 7 Johtokunnan kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa. Pöytäkirjaan on merkittävä suoritetut äänestykset ja tehdyt päätökset. Eri mieltä olevalla jäsenellä on oikeus saada mielipiteensä merkityksi pöytäkirjaan. Kirkkoneuvoston puheenjohtajalla, varapuheenjohtajalla, kirkkoneuvoston johtokuntaan valitsemalla edustajalla, hallintojohtajalla ja keskusrekisterinjohtajalla on oikeus antaa lausuntonsa pöytäkirjaan merkittäväksi, mikäli he ovat saapuvilla johtokunnan kokouksessa. Jos eriävän mielipiteen esittäjä tai lausunnon antaja haluaa mielipiteensä perusteltuna pöytäkirjaan, hänen on annettava se kirjallisena sihteerille ennen pöytäkirjan tarkistamista. Johtokunnan pöytäkirjan allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri. Pöytäkirjan tarkastaa vähintään yksi johtokunnan valitsema pöytäkirjan tarkastaja. 8 9 Jäljennös johtokunnan pöytäkirjasta on toimitettava kirkkoneuvoston puheenjohtajalle seitsemän (7) päivän kuluessa kokouksesta. Jos kirkkoneuvosto tai sen puheenjohtaja pöytäkirjan saatuaan kolmen (3) päivän kuluessa vaatii, päätös on alistettava kirkkoneuvoston tutkittavaksi. Jollei kirkkoneuvosto hyväksy päätöstä toimeenpantavaksi, se alistaa asian ratkaistavakseen tai palauttaa sen uudelleen käsiteltäväksi. Muutoksenhausta johtokunnan päätöksiin on soveltuvin osin voimassa, mitä kirkkolaissa säädetään.( KL 24: 3-6) 10 Puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat johtokunnan kirjeet ja sopimukset, ellei johtokunta jonkin asian kohdalla erikseen toisin päätä. Pöytäkirjanotteet todistaa oikeaksi sihteeri tai henkilö, jonka johtokunta siihen määrää. 11 Johtokunnassa käsiteltävät asiat valmistelee ja esittelee diakoniajohtaja. 3

4 Johtokunnan tehtävät 12 Johtokunnan tehtävänä on johtaa, suunnitella, kehittää ja valvoa Kuopion ev.lut. seurakuntien yhteistä diakoniatyötä. Tähän liittyen johtokunta hoitaa mm. seuraavia tehtäviä: 1) johtaa diakoniakeskuksen toimintaa; 2) antaa kirkkoneuvostolle lausunnon diakoniakeskuksen virkojen hakijoista; 3) laatii kirkkoneuvostolle työalansa seuraavan vuoden toimintasuunnitelman; ja seuraavan vuoden talousarvioehdotuksen perusteluineen; 4 laatii kirkkoneuvostolle kertomuksen työalansa toiminnasta; 5) hoitaa muut kirkkoneuvoston johtokunnalle antamat tehtävät. Diakoniakeskuksen tehtävänä on mm. Diakoniakeskuksen tehtävät 13 1) kehittää yhteistyötä paikallisseurakuntien diakoniajohtokuntiin, diakoniatyöntekijöihin ja diakoniatyöhön; 2) kehittää yhteistyötä Kuopion seurakuntien ja kokonaiskirkon diakoniatyöstä vastaavien elinten välillä; 3) vastata yhteydenpidosta kunnalliseen sosiaalitoimeen ja muuhun sosiaalityöhön sekä avustus- ja palvelutoimintaa harjoittaviin järjestöihin; 4) vastata ja huolehtia yhteistyössä paikallisseurakuntien kanssa Kuopion seurakuntien alueella tehtävästä vammaistyöstä; 5) vastata ja huolehtia vankiloissa ja muissa hoito- ja huoltolaitoksissa tehtävästä diakoniatyöstä; 6) osallistua yhteisvastuukeräyksen, Kirkon Ulkomaanavun ja muiden yhteisten diakoniakeräysten tiedotukseen ja toteuttamiseen yhteistyössä paikallisseurakuntien kanssa; 7) vastata yhteistyössä paikallisseurakuntien kanssa diakoniatyön leiritoiminnan järjestämisestä; 8) vastata päihde- ja katulähetystyön toteuttamisesta sekä muiden erityisryhmien parissa tehtävästä diakoniatyöstä; 9) osallistua yhdessä paikallisseurakuntien kanssa diakonian vapaaehtoistyön koulutukseen ja järjestämiseen; 10) hoitaa muut johtokunnan antamat tehtävät. Diakoniakeskuksen henkilökunta 14 Diakoniakeskuksessa on diakoniajohtajan virka ja muita virkoja. Diakoniakeskuksen virkojen tehtävistä määrätään tarkemmin erillisessä kirkkoneuvoston vahvistamassa johtosäännössä. 4

5 Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen sielunhoidon johtosääntö Toiminta-ajatus 1 Yhteisen sielunhoitotyön tarkoituksena on vastata Kuopion ev.lut. seurakunnissa tehtävästä perheneuvontatyöstä, sairaaloissa tehtävästä sielunhoitotyöstä sekä palvelevan puhelimen toiminnasta yhteistyössä paikallisseurakuntien kanssa. Hallinto 2 Yhteistä sielunhoitotyötä ohjaa, johtaa ja valvoo yhteisen kirkkoneuvoston alaisena yhteisen sielunhoidon johtokunta. Yhteinen kirkkovaltuusto valitsee toimikaudekseen johtokuntaan seitsemän (7) jäsentä sekä kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. Yhden jäsenen ja hänen varajäsenensä tulee olla seurakuntien vakinaisessa virassa oleva viranhaltija. Kirkkovaltuusto määrää yhden johtokunnan jäsenistä puheenjohtajaksi. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan toimikaudekseen. Kirkkoneuvoston puheenjohtajalla, varapuheenjohtajalla, kirkkoneuvoston johtokuntaan valitsemalla edustajalla, hallintojohtajalla ja keskusrekisterinjohtajalla on oikeus olla läsnä ja käyttää puhevaltaa johtokunnan kokouksessa. Jos johtokunnan jäsen on tilapäisesti estynyt hoitamasta tehtäväänsä, hänen on viipymättä ilmoitettava esteestään henkilökohtaiselle varajäsenelleen tai johtokunnan sihteerille, jonka asiana on kutsua varajäsen estyneen jäsenen tilalle. Jos jäsen tai varajäsen kuolee tai joutuu eroamaan ennen toimikautensa päättymistä, hänen tilalleen on valittava jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. 3 Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai milloin vähintään kaksi (2) jäsentä kirjallisesti sitä pyytää ilmoittamansa asian käsittelemistä varten. Kutsu johtokunnan kokoukseen ja kokouksen esityslista on toimitettava jäsenille ja muille kokouksen osanottajille viimeistään kolme (3) päivää ennen kokousta. Kiireellinen asia voidaan ottaa käsiteltäväksi 2 mom:n määräyksestä huolimatta. 4 Johtokunta on päätösvaltainen, kun saapuvilla on puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään kolme (3) jäsentä. 5

6 5 Johtokunta valitsee toimikaudekseen sihteerin. 6 Johtokunta tekee päätöksensä yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Vaalit toimitetaan umpilipuin. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa. 7 Johtokunnan kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa. Pöytäkirjaan on merkittävä suoritetut äänestykset ja tehdyt päätökset. Eri mieltä olevalla jäsenellä on oikeus saada mielipiteensä merkityksi pöytäkirjaan. Kirkkoneuvoston puheenjohtajalla, varapuheenjohtajalla, kirkkoneuvoston johtokuntaan valitsemalla edustajalla, hallintojohtajalla ja keskusrekisterinjohtajalla on oikeus antaa lausuntonsa pöytäkirjaan merkittäväksi, mikäli he ovat saapuvilla johtokunnan kokouksessa. Jos eriävän mielipiteen esittäjä tai lausunnon antaja haluaa mielipiteensä perusteltuna pöytäkirjaan, hänen on annettava se kirjallisena sihteerille ennen pöytäkirjan tarkistamista. Johtokunnan pöytäkirjan allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri. Pöytäkirjan tarkastaa vähintään yksi johtokunnan valitsema pöytäkirjan tarkastaja. 8 9 Jäljennös johtokunnan pöytäkirjasta on toimitettava kirkkoneuvoston puheenjohtajalle seitsemän (7) päivän kuluessa kokouksesta. Jos kirkkoneuvosto tai sen puheenjohtaja pöytäkirjan saatuaan kolmen (3) päivän kuluessa vaatii, päätös on alistettava kirkkoneuvoston tutkittavaksi. Jollei kirkkoneuvosto hyväksy päätöstä toimeenpantavaksi, se alistaa asian ratkaistavakseen tai palauttaa sen uudelleen käsiteltäväksi. Muutoksenhausta johtokunnan päätöksiin on soveltuvin osin voimassa, mitä kirkkolaissa säädetään. (KL 24: 3-6) 10 Puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat johtokunnan kirjeet ja sopimukset, ellei johtokunta jonkin asian kohdalla erikseen toisin päätä. Pöytäkirjanotteet todistaa oikeaksi sihteeri tai henkilö, jonka johtokunta siihen määrää. 11 Johtokunnassa käsiteltävät asiat valmistelee ja esittelee perheasiainneuvottelukeskuksen johtaja tai johtava sairaalasielunhoitaja. Työnjako esittelijöiden kesken määräytyy viranhaltijoiden johtosääntöjen mukaan. 6

7 12 Johtokunnan tehtävänä on johtaa, suunnitella, kehittää ja valvoa Kuopion ev.lut. seurakuntien yhteistä sielunhoitotyötä. Tähän liittyen johtokunta hoitaa mm. seuraavia tehtäviä: 1) johtaa perheasiain neuvottelukeskuksen työtä, sairaalasielunhoitoa ja palvelevan puhelimen toimintaa; 2) laatii kirkkoneuvostolle työalansa seuraavan vuoden toimintasuunnitelman ja talousarvioehdotuksen perusteluineen; 3) laatii kirkkoneuvostolle kertomuksen työalansa toiminnasta; 4) antaa kirkkoneuvostolle lausunnon työalansa virkojen hakijoista sekä tekee ehdotuksen johtavaksi sairaalasielunhoitajaksi; 5) vahvistaa oman työalansa viranhaltijoiden keskinäisen työnjaon; 6) hoitaa muut kirkkoneuvoston johtokunnalle antamat tehtävät. Yhteisen sielunhoitotyön henkilökunta 13 Yhteisessä sielunhoitotyössä on perheasiain neuvottelukeskuksen johtajan, perheneuvojien ja sairaalasielunhoitajien virkoja sekä perheasiain neuvottelukeskuksen vastaanottosihteerin työsuhde. 7

8 Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen lapsityön johtosääntö Toiminta-ajatus 1 Yhteisen lapsityön tarkoituksena on hoitaa Kuopion ev.lut. seurakunnissa toteutettavaa päiväkerhotoimintaa ja koululaisten iltapäiväkerhotoimintaa sekä tukea paikallisseurakunnissa tehtävää lapsi-, perhe- ja varhaisnuorisotyötä. Hallinto 2 Yhteistä lapsityötä ohjaa, johtaa ja valvoo yhteisen kirkkoneuvoston alaisena lapsityön johtokunta. Yhteinen kirkkovaltuusto valitsee toimikaudekseen johtokuntaan seitsemän (7) jäsentä sekä kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. Yhden jäsenistä ja hänen varajäsenensä tulee olla seurakuntien vakinaisessa virassa oleva viranhaltija. Kirkkovaltuusto määrää yhden johtokunnan jäsenistä puheenjohtajaksi. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan toimikaudekseen. Kirkkoneuvoston puheenjohtajalla, varapuheenjohtajalla, kirkkoneuvoston johtokuntaan valitsemalla edustajalla, hallintojohtajalla ja keskusrekisterinjohtajalla on oikeus olla läsnä ja käyttää puhevaltaa johtokunnan kokouksessa. Yhdellä lastenohjaajien keskuudestaan valitsemalla edustajalla on oikeus olla läsnä ja käyttää puhevaltaa johtokunnan kokouksissa. Jos johtokunnan jäsen on tilapäisesti estynyt hoitamasta tehtäväänsä, hänen on viipymättä ilmoitettava esteestään henkilökohtaiselle varajäsenelleen tai johtokunnan sihteerille, jonka asiana on kutsua varajäsen estyneen jäsenen tilalle. Jos jäsen tai varajäsen kuolee tai joutuu eroamaan ennen toimikautensa päättymistä, hänen tilalleen on valittava jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. 3 Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai milloin vähintään kaksi (2) jäsentä kirjallisesti sitä pyytää ilmoittamansa asian käsittelemistä varten. Kutsu johtokunnan kokoukseen ja kokouksen esityslista on toimitettava jäsenille ja muille kokouksen osanottajille viimeistään kolme (3) päivää ennen kokousta. Kiireellinen asia voidaan ottaa käsiteltäväksi 2 mom:n määräyksestä huolimatta. 4 Johtokunta on päätösvaltainen, kun saapuvilla on puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään kolme (3) jäsentä. 5 8

9 Johtokunta valitsee toimikaudekseen sihteerin. 6 Johtokunta tekee päätöksensä yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Vaalit toimitetaan umpilipuin. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa. 7 Johtokunnan kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa. Pöytäkirjaan on merkittävä suoritetut äänestykset ja tehdyt päätökset. Eri mieltä olevalla jäsenellä on oikeus saada mielipiteensä merkityksi pöytäkirjaan. Kirkkoneuvoston puheenjohtajalla, varapuheenjohtajalla, kirkkoneuvoston johtokuntaan valitsemalla edustajalla, hallintojohtajalla ja keskusrekisterinjohtajalla on oikeus antaa lausuntonsa pöytäkirjaan merkittäväksi, mikäli he ovat saapuvilla johtokunnan kokouksessa. Jos eriävän mielipiteen esittäjä tai lausunnon antaja haluaa mielipiteensä perusteltuna pöytäkirjaan, hänen on annettava se kirjallisena sihteerille ennen pöytäkirjan tarkistamista. Johtokunnan pöytäkirjan allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri. Pöytäkirjan tarkastaa vähintään yksi johtokunnan valitsema pöytäkirjan tarkastaja. 8 9 Jäljennös johtokunnan pöytäkirjasta on toimitettava kirkkoneuvoston puheenjohtajalle seitsemän (7) päivän kuluessa kokouksesta. Jos kirkkoneuvosto tai sen puheenjohtaja pöytäkirjan saatuaan kolmen (3) päivän kuluessa vaatii, päätös on alistettava kirkkoneuvoston tutkittavaksi. Jollei kirkkoneuvosto hyväksy päätöstä toimeenpantavaksi, se alistaa asian ratkaistavakseen tai palauttaa sen uudelleen käsiteltäväksi. Muutoksenhausta johtokunnan päätöksiin on soveltuvin osin voimassa, mitä kirkkolaissa säädetään. (KL 24: 3-6) 10 Puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat johtokunnan kirjeet ja sopimukset, ellei johtokunta jonkin asian kohdalla erikseen toisin päätä. Pöytäkirjanotteet todistaa oikeaksi sihteeri tai henkilö, jonka johtokunta siihen määrää. 11 Johtokunnassa käsiteltävät asiat valmistelee ja esittelee lapsityön johtaja. 9

10 Johtokunnan tehtävät 12 Johtokunnan tehtävänä on johtaa, suunnitella, kehittää ja valvoa Kuopion ev.lut. seurakuntien yhteistä lapsityötä. Tähän liittyen johtokunta hoitaa mm. seuraavia tehtäviä: 1) johtaa seurakuntien päiväkerho- ja koululaisten iltapäiväkerhotoimintaa; 2) tukee paikallisseurakunnissa tehtävää pyhäkoulutyötä ja muuta lapsiin ja varhaisnuoriin kohdistuvaa kasvatustoimintaa sekä perhetyötä; 3) vastaa yhteydenpidosta kerholaisten koteihin; 4) vastaa yhteydenpidosta kunnallisiin päivähoidosta vastaaviin viranomaisiin; 5) valvoo, että kerhotoiminnassa noudatetaan sosiaali- ja terveysviranomaisten antamia turvallisuusmääräyksiä; 6) antaa kirkkoneuvostolle lausunnon lapsityön johtajan ja lapsityön ohjaajan virkojen hakijoista sekä ottaa ja irtisanoo lastenohjaajat; 7) laatii kirkkoneuvostolle työalansa seuraavan vuoden toimintasuunnitelman ja talousarvioehdotuksen perusteluineen; 8) laatii kirkkoneuvostolle kertomuksen työalansa toiminnasta; 9) vahvistaa lapsityön johtajan ja lapsityön ohjaajan keskinäisen työnjaon; 10) vastaa lastenohjaajien työpaikkakoulutuksen järjestämisestä; 11) hoitaa muut kirkkoneuvoston johtokunnalle antamat tehtävät. Yhteisen lapsityön virat 13 Yhteisessä lapsityössä on lapsityön johtajan ja lapsityön ohjaajan virat sekä työsopimussuhteisia lastenohjaajia. 10

11 Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen nuoriso- ja oppilaitostyön johtosääntö Toiminta-ajatus 1 Yhteisen nuoriso- ja oppilaitostyön tarkoituksena on toteuttaa Kuopion korkeakouluissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa seurakuntatyötä, toteuttaa yhteistä nuorisotyötä, erityisnuorisotyötä sekä tukea paikallisseurakuntien nuorisotyötä. Hallinto 2 Yhteistä nuoriso- ja oppilaitostyötä ohjaa, johtaa ja valvoo yhteisen kirkkoneuvoston alaisena nuoriso- ja oppilaitostyön johtokunta. Yhteinen kirkkovaltuusto valitsee toimikaudekseen johtokuntaan seitsemän (7) jäsentä sekä yhtä monta varajäsentä. Yhden jäsenistä ja yhden varajäsenistä tulee olla seurakuntien vakinaisessa virassa oleva viranhaltija. Kirkkovaltuusto määrää yhden johtokunnan jäsenistä puheenjohtajaksi. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan toimikaudekseen. Kirkkoneuvoston puheenjohtajalla, varapuheenjohtajalla, kirkkoneuvoston johtokuntaan valitsemalla edustajalla, hallintojohtajalla ja keskusrekisterinjohtajalla on oikeus olla läsnä ja käyttää puhevaltaa johtokunnan kokouksessa. Yhdellä seurakuntien nuorisopappien keskuudestaan valitsemalla edustajalla ja nuorisotyöntekijöiden keskuudestaan valitsemalla edustajalla on oikeus olla läsnä ja käyttää puhevaltaa johtokunnan kokouksessa. Jos johtokunnan jäsen on tilapäisesti estynyt hoitamasta tehtäväänsä, hänen on viipymättä ilmoitettava esteestään henkilökohtaiselle varajäsenelleen tai johtokunnan sihteerille, jonka asiana on kutsua varajäsen estyneen jäsenen tilalle. Jos jäsen tai varajäsen kuolee tai joutuu eroamaan ennen toimikautensa päättymistä, hänen tilalleen on valittava jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. 3 Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai milloin vähintään kaksi (2) jäsentä kirjallisesti sitä pyytää ilmoittamansa asian käsittelemistä varten. Kutsu johtokunnan kokoukseen ja kokouksen esityslista on toimitettava jäsenille ja muille kokouksen osanottajille viimeistään kolme (3) päivää ennen kokousta. Kiireellinen asia voidaan ottaa käsiteltäväksi 2 mom:n määräyksestä huolimatta. 11

12 4 Johtokunta on päätösvaltainen, kun saapuvilla on puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään kolme (3) jäsentä. Johtokunta valitsee toimikaudekseen sihteerin. 5 6 Johtokunta tekee päätöksensä yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Vaalit toimitetaan umpilipuin. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa. 7 Johtokunnan kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa. Pöytäkirjaan on merkittävä suoritetut äänestykset ja tehdyt päätökset. Eri mieltä olevalla jäsenellä on oikeus saada mielipiteensä merkityksi pöytäkirjaan. Kirkkoneuvoston puheenjohtajalla, varapuheenjohtajalla, kirkkoneuvoston johtokuntaan valitsemalla edustajalla, hallintojohtajalla ja keskusrekisterinjohtajalla on oikeus antaa lausuntonsa pöytäkirjaan merkittäväksi, mikäli he ovat saapuvilla johtokunnan kokouksessa. Jos eriävän mielipiteen esittäjä tai lausunnon antaja haluaa mielipiteensä perusteltuna pöytäkirjaan, hänen on annettava se kirjallisena sihteerille ennen pöytäkirjan tarkistamista. Johtokunnan pöytäkirjan allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri. Pöytäkirjan tarkastaa vähintään yksi johtokunnan valitsema pöytäkirjan tarkastaja. 8 9 Jäljennös johtokunnan pöytäkirjasta on toimitettava kirkkoneuvoston puheenjohtajalle seitsemän (7) päivän kuluessa kokouksesta. Jos kirkkoneuvosto tai sen puheenjohtaja pöytäkirjan saatuaan kolmen (3) päivän kuluessa vaatii, päätös on alistettava kirkkoneuvoston tutkittavaksi. Jollei kirkkoneuvosto hyväksy päätöstä toimeenpantavaksi, se alistaa asian ratkaistavakseen tai palauttaa sen uudelleen käsiteltäväksi. Muutoksenhausta johtokunnan päätöksiin on soveltuvin osin voimassa, mitä kirkkolaissa säädetään. (KL 24: 3-6) 10 Puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat johtokunnan kirjeet ja sopimukset, ellei johtokunta jonkin asian kohdalla erikseen toisin päätä. Pöytäkirjanotteet todistaa oikeaksi sihteeri tai henkilö, jonka johtokunta siihen määrää. 11 Johtokunnassa käsiteltävät asiat valmistelee ja esittelee johtava oppilaitosteologi. 12

13 Johtokunnan tehtävät 12 Johtokunnan tehtävänä on johtaa, suunnitella, kehittää ja valvoa Kuopion ev.lut. seurakuntien yhteistä nuorisotyötä, erityisnuorisotyötä ja oppilaitostyötä. Tähän liittyen johtokunta hoitaa mm. seuraavia tehtäviä: 1) tukee paikallisseurakunnissa tehtävää nuorisotyötä ja vastaa nuorisotyön yhteisen toiminnan ja projektien suunnittelusta ja toteutuksesta; 2) vastaa yhteydenpidosta oppilaitoksiin ja niissä toimiviin järjestöihin; 3) huolehtii nuoriso- ja oppilaitostyön kalusto- ja materiaalihankinnoista; 4) vastaa yhteydenpidosta kirkollisiin ja kunnallisiin nuoriso- ja oppilaitostyön organisaatioihin sekä vapaaehtoisiin alan järjestöihin; 5) antaa kirkkoneuvostolle lausunnon oppilaitosteologien, nuorisosihteerin, erityisnuorisotyönohjaajan ja nuorisokanttorin virkojen hakijoista; 6) laatii kirkkoneuvostolle työalansa seuraavan vuoden toimintasuunnitelman ja talousarvioehdotuksen perusteluineen; 7) laatii kirkkoneuvostolle kertomuksen työalansa toiminnasta; 8) hoitaa muut kirkkoneuvoston johtokunnalle antamat tehtävät; Virat 13 Yhteisessä nuoriso- ja oppilaitostyössä on kaksi oppilaitosteologin virkaa, nuorisosihteerin virka, erityisnuorisotyöntekijän virka ja nuorisokanttorin virka. Virkojen tehtävistä määrätään tarkemmin erillisessä kirkkoneuvoston vahvistamassa johtosäännössä. 13

14 Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän henkilöstöhallinnon johtosääntö Toiminta-ajatus 1 Henkilöstöhallinnon tehtävänä on tukea Kuopion ev.lut. seurakuntien toimintayksiköitä kirkon perustehtävän toteuttamisessa tavoitteena tehtävien edellyttämä motivoitunut ja tehokas henkilöstö. Hallinto Henkilöstöhallintoa ohjaa, johtaa ja valvoo yhteisen kirkkoneuvoston alaisena henkilöstöasiain johtokunta. 2 Yhteinen kirkkovaltuusto valitsee toimikaudekseen johtokuntaan seitsemän (7) jäsentä sekä kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. Kirkkovaltuusto määrää yhden johtokunnan jäsenistä puheenjohtajaksi. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan toimikaudekseen. Kirkkoneuvoston puheenjohtajalla, varapuheenjohtajalla, kirkkoneuvoston johtokuntaan valitsemalla edustajalla, hallintojohtajalla ja keskusrekisterinjohtajalla on oikeus olla läsnä ja käyttää puhevaltaa johtokunnan kokouksessa. Jos johtokunnan jäsen on tilapäisesti estynyt hoitamasta tehtäväänsä, hänen on viipymättä ilmoitettava esteestään henkilökohtaiselle varajäsenelleen tai johtokunnan sihteerille, jonka asiana on kutsua varajäsen estyneen jäsenen tilalle. Jos jäsen tai varajäsen kuolee tai joutuu eroamaan ennen toimikautensa päättymistä, hänen tilalleen on valittava jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. 3 Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai milloin vähintään kaksi (2) jäsentä kirjallisesti sitä pyytää ilmoittamansa asian käsittelemistä varten. Kutsu johtokunnan kokoukseen ja kokouksen esityslista on toimitettava jäsenille ja muille kokouksen osanottajille viimeistään kolme (3) päivää ennen kokousta. Kiireellinen asia voidaan ottaa käsiteltäväksi 2 mom:n määräyksestä huolimatta. 4 Johtokunta on päätösvaltainen, kun saapuvilla on puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään kolme (3) jäsentä. 14

15 5 Johtokunta valitsee toimikaudekseen sihteerin. 6 Johtokunta tekee päätöksensä yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Vaalit toimitetaan umpilipuin. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa. 7 Johtokunnan kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa. Pöytäkirjaan on merkittävä suoritetut äänestykset ja tehdyt päätökset. Eri mieltä olevalla jäsenellä on oikeus saada mielipiteensä merkityksi pöytäkirjaan. Kirkkoneuvoston puheenjohtajalla, varapuheenjohtajalla, kirkkoneuvoston johtokuntaan valitsemalla edustajalla, hallintojohtajalla ja keskusrekisterinjohtajalla on oikeus antaa lausuntonsa pöytäkirjaan merkittäväksi, mikäli he ovat saapuvilla johtokunnan kokouksessa. Jos eriävän mielipiteen esittäjä tai lausunnon antaja haluaa mielipiteensä perusteltuna pöytäkirjaan, hänen on annettava se kirjallisena sihteerille ennen pöytäkirjan tarkistamista. Johtokunnan pöytäkirjan allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri. Pöytäkirjan tarkastaa vähintään yksi johtokunnan valitsema pöytäkirjan tarkastaja. 8 9 Jäljennös johtokunnan pöytäkirjasta on toimitettava kirkkoneuvoston puheenjohtajalle seitsemän (7) päivän kuluessa kokouksesta. Jos kirkkoneuvosto tai sen puheenjohtaja pöytäkirjan saatuaan kolmen (3) päivän kuluessa vaatii, päätös on alistettava kirkkoneuvoston tutkittavaksi. Jollei kirkkoneuvosto hyväksy päätöstä toimeenpantavaksi, se alistaa asian ratkaistavakseen tai palauttaa sen uudelleen käsiteltäväksi. Muutoksenhausta johtokunnan päätöksiin on soveltuvin osin voimassa, mitä kirkkolaissa säädetään. (KL 24: 3-6) 10 Puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat johtokunnan kirjeet ja sopimukset, ellei johtokunta jonkin asian kohdalla erikseen toisin päätä. Pöytäkirjanotteet todistaa oikeaksi sihteeri tai henkilö, jonka johtokunta siihen määrää. 11 Johtokunnassa käsiteltävät asiat valmistelee ja esittelee henkilöstöpäällikkö. Johtokunnan tehtävät 15

16 12 Johtokunnan tehtävänä on johtaa, suunnitella, kehittää ja valvoa Kuopion ev.lut. seurakuntien henkilöstöhallintoa ja henkilöstöpolitiikkaa. Tähän tehtävään liittyen johtokunta hoitaa mm. seuraavia tehtäviä: 1) edistää ja koordinoi seurakuntien henkilöstösuunnittelua ja avustaa muita hallintoelimiä niiden omassa henkilöstösuunnittelussa; 2) antaa pyydettäessä kirkkoneuvostolle ja muille hallintoelimille lausuntoja henkilöstön määrää, kelpoisuusehtoja ja palkkausta koskevissa asioissa; 3) avustaa paikallisseurakuntia ja yhteisiä työaloja henkilöstöhankinnassa ja sen kehittämisessä, sekä koodinoi henkilöstön uudelleensijoitusta; 4) päättää virka- ja työehtosopimusten täytäntöönpanosta ja valvoo niiden noudattamista; 5) laatii vuosittain ehdotuksen yhteisten työalojen henkilöstökoulutussuunnitelmaksi seuraavalle talousarviovuodelle ja koulutuksen tavoitteiksi ja painopistealueiksi kahdelle seuraavalle vuodelle ja päättää kesken talousarviovuoden tehdyistä koulutusanomuksista sekä valvoo koulutussuunnitelman toteuttamista; 6) valvoo seurakuntien työsuojelutoiminnan järjestämistä ja kehittämistä yhteistyössä seurakuntayhtymän työsuojeluelinten ja työsuojeluviranomaisten kanssa; 7) ohjaa, kehittää ja valvoo terveydenhuollon, työpaikkaruokailun ja muiden henkilöstöpalvelujen järjestämistä; 8) vastaa henkilöstöhallintoon liittyvästä sisäisestä tiedottamisesta; 9) antaa ohjeet kausiluontoisten ja muun tilapäisen henkilökunnan palkkauksesta sekä valvoo annettujen ohjeiden noudattamista; 10) laatii kirkkoneuvostolle työalansa seuraavan vuoden toimintasuunnitelman ja talousarvioehdotuksen perusteluineen; 11) laatii kirkkoneuvostolle kertomuksen työalansa toiminnasta; 12) antaa kirkkoneuvostolle lausunnon henkilöstöpäällikön viran hakijoista, ja 13) hoitaa muut kirkkoneuvoston johtokunnalle antamat tehtävät. 16

17 Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän kiinteistö- ja hautaustoimen johtosääntö Toiminta-ajatus 1 Kiinteistö- ja hautaustoimen tarkoituksena on vastata Kuopion ev.lut. seurakuntien rakennusten ja muun kiinteän ja irtaimen omaisuuden sekä hautausmaiden, puisto- ja piha-alueiden hoidosta ja kunnossapidosta sekä hautainhoitorahastosta siltä osin kuin tässä johtosäännössä määrätään. Hallinto 2 Kiinteistö- ja hautaustointa ohjaa, johtaa ja valvoo yhteisen kirkkoneuvoston alaisena kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta. Yhteinen kirkkovaltuusto valitsee toimikaudekseen johtokuntaan seitsemän (7) jäsentä sekä kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. Kirkkovaltuusto määrää yhden johtokunnan jäsenistä puheenjohtajaksi. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan toimikaudekseen. Kirkkoneuvoston puheenjohtajalla, varapuheenjohtajalla, kirkkoneuvoston johtokuntaan valitsemalla edustajalla ja hallintojohtajalla on oikeus olla läsnä ja käyttää puhevaltaa johtokunnan kokouksessa. Jos johtokunnan jäsen on tilapäisesti estynyt hoitamasta tehtäväänsä, hänen on viipymättä ilmoitettava esteestään henkilökohtaiselle varajäsenelleen tai johtokunnan sihteerille, jonka asiana on kutsua varajäsen estyneen jäsenen tilalle. Jos jäsen tai varajäsen kuolee tai joutuu eroamaan ennen toimikautensa päättymistä, hänen tilalleen on valittava jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. 3 Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai milloin vähintään kaksi (2) jäsentä kirjallisesti sitä pyytää ilmoittamansa asian käsittelemistä varten. Kutsu johtokunnan kokoukseen ja kokouksen esityslista on toimitettava jäsenille ja muille kokouksen osanottajille viimeistään kolme (3) päivää ennen kokousta. Kiireellinen asia voidaan ottaa käsiteltäväksi 2 mom:n määräyksestä huolimatta. 4 Johtokunta on päätösvaltainen, kun saapuvilla on puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään kolme (3) jäsentä. 17

18 5 Johtokunta valitsee toimikaudekseen sihteerin. 6 Johtokunta tekee päätöksensä yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Vaalit toimitetaan umpilipuin. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa. 7 Johtokunnan kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa. Pöytäkirjaan on merkittävä suoritetut äänestykset ja tehdyt päätökset. Eri mieltä olevalla jäsenellä on oikeus saada mielipiteensä merkityksi pöytäkirjaan. Kirkkoneuvoston puheenjohtajalla, varapuheenjohtajalla, kirkkoneuvoston johtokuntaan valitsemalla edustajalla ja hallintojohtajalla on oikeus antaa lausuntonsa pöytäkirjaan merkittäväksi, mikäli he ovat saapuvilla johtokunnan kokouksessa. Jos eriävän mielipiteen esittäjä tai lausunnon antaja haluaa mielipiteensä perusteltuna pöytäkirjaan, hänen on annettava se kirjallisena sihteerille ennen pöytäkirjan tarkistamista. Johtokunnan pöytäkirjan allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri. Pöytäkirjan tarkastaa vähintään yksi johtokunnan valitsema pöytäkirjan tarkastaja. 8 9 Jäljennös johtokunnan pöytäkirjasta on toimitettava kirkkoneuvoston puheenjohtajalle seitsemän (7) päivän kuluessa kokouksesta. Jos kirkkoneuvosto tai sen puheenjohtaja pöytäkirjan saatuaan kolmen (3) päivän kuluessa vaatii, päätös on alistettava kirkkoneuvoston tutkittavaksi. Jollei kirkkoneuvosto hyväksy päätöstä toimeenpantavaksi, se alistaa asian ratkaistavakseen tai palauttaa sen uudelleen käsiteltäväksi. Muutoksenhausta on soveltuvin osin voimassa, mitä kirkkolaissa säädetään. (KL 24: 3-6) 10 Puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat johtokunnan kirjeet ja sopimukset, ellei johtokunta jonkin asian kohdalla erikseen toisin päätä. Pöytäkirjanotteet todistaa oikeaksi sihteeri tai henkilö, jonka johtokunta siihen määrää. 11 Johtokunnassa käsiteltävät asiat valmistelee ja esittelee kiinteistöpäällikkö tai puistopäällikkö. Työnjako esittelijöiden kesken määräytyy viranhaltijoiden johtosääntöjen mukaan. Johtokunnan tehtävät 18

19 Johtokunnan tehtävänä on johtaa, suunnitella, kehittää ja valvoa seurakuntayhtymän kiinteistö- ja hautaustointa. Tähän liittyen johtokunta hoitaa mm. seuraavia tehtäviä: 1) vastaa seurakuntayhtymän omistamien maa- ja vesialueiden, rakennusten, hautausmaiden, puisto- ja pihaalueiden sekä huoneistojen ja vuokratilojen hoidosta, kunnossapidosta sekä taloudellisesta ja tarkoituksenmukaisesta käytöstä; 2) huolehtii, että seurakuntayhtymän omistamista maa- ja metsäalueista laaditaan käyttö- ja metsätaloussuunnitelmat ja että kiinteää omaisuutta hoidetaan vahvistettujen suunnitelmien mukaisesti; 3) päättää irtaimen omaisuuden hankinnasta ja siinä noudatettavista periaatteista; 4) tekee kirkkoneuvostolle ehdotukset kiinteän omaisuuden myynnistä, ostamisesta ja vaihtamisesta; 5) päättää metsän myynnistä ja vahvistaa vuosittain sen rajan, johon hallintojohtaja voi myydä metsää omalla päätöksellään; 6) päättää tilapäisten käyttöoikeuksien myöntämisestä kiinteistöille; 7) päättää maa-alueiden ja tonttien vuokraoikeuden siirroista; 8) huolehtii, että seurakuntayhtymän kiinteä ja irtain omaisuus on asianmukaisesti luetteloitu; 9) tekee kirkkoneuvostolle ehdotukset seurakuntayhtymän omistamien maa-alueiden kaavoituksesta; 10) suorittaa vuosittain seurakuntayhtymän kiinteistöjen, hautausmaiden ja irtaimen omaisuuden katselmukset sekä päättää irtaimen omaisuuden poistamisesta ja myynnistä ja niissä noudatettavista periaatteista; 11) valvoo, että seurakuntayhtymän omaisuus on riittävästi vakuutettu; 12) vaalii ja edistää hautausmaakulttuuria; 13) vastaa hautainhoitorahaston hallinnosta ja huolehtii, että rahaston varoja käytetään rahaston sääntöjen mukaisesti ja että rahaston hoitoon otettuja hautoja hoidetaan tehtyjen sopimusten edellyttämällä tavalla; 14) laatii vuosittain kirkkoneuvostolle työalansa toimintasuunnitelman ja kiinteistö- ja hautaustoimen sekä hautainhoitorahaston seuraavan vuoden talousarvioehdotuksen perusteluineen; 15) laatii vuosittain kirkkoneuvostolle kertomuksen työalansa toiminnasta; 16) antaa kirkkoneuvostolle lausunnon kiinteistöpäällikön, huoltoteknikon, puistopäällikön ja puistopuutarhurin virkojen hakijoista; 17) hoitaa muut kirkkoneuvoston johtokunnalle antamat tehtävät. 12 Kiinteistö- ja hautaustoimen virat 13 Kiinteistö- ja hautaustoimessa on kiinteistöpäällikön, huoltoteknikon, puistopäällikön virat ja puistopuutarhurin virkoja. Virkojen kelpoisuusehdoista ja tehtävistä määrätään virkojen johtosäännöissä. 19

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTIEN IT-YHTEISTYÖALUEEN JOHTOKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTIEN IT-YHTEISTYÖALUEEN JOHTOKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTIEN IT-YHTEISTYÖALUEEN JOHTOKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa 15.1.2015 1 A. Yleissäännökset 1 Tällä johtosäännöllä täydennetään IT-yhteistyöalueen

Lisätiedot

TAMPEREEN EV. LUT. SEURAKUNTIEN KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMPEREEN EV. LUT. SEURAKUNTIEN KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ TAMPEREEN EV. LUT. SEURAKUNTIEN KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa 12.1.2017 1 A. Yleissäännökset 1 Tällä johtosäännöllä täydennetään Tampereen

Lisätiedot

Hyväksytty kirkkovaltuustossa pvm 1.10.2013 57

Hyväksytty kirkkovaltuustossa pvm 1.10.2013 57 Laukaan seurakunnan kasvatustyön (lapsi- ja perhe-, varhaisnuoriso-, nuoriso-, rippikoulu sekä koulu- ja oppilaitostyö) JOHTOSÄÄNTÖ A. Yleissäännökset Hyväksytty kirkkovaltuustossa pvm 1.10.2013 57 1 Laukaan

Lisätiedot

YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ. Hyväksytty Porin seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa /36

YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ. Hyväksytty Porin seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa /36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ Hyväksytty Porin seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa 13.9.2006/36 Vahvistettu Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulissa 15.11.2006 1 LUKU Kokoonpano 1 Yhteiseen

Lisätiedot

LÄNSI-UUDENMAAN SEURAKUNTIEN PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

LÄNSI-UUDENMAAN SEURAKUNTIEN PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ LÄNSI-UUDENMAAN SEURAKUNTIEN PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Lohjan seurakuntayhtymän yhteisessä kirkkovaltuustossa 18.12.2012. Hyväksytty Vihdin seurakunnan kirkkovaltuustossa 13.12.2012.

Lisätiedot

YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ

YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ Käsittelyt Yhteinen kirkkoneuvosto 23.4.2013 Yhteinen kirkkovaltuusto 10.6.2014 Tämä yhteisen kirkkoneuvoston ohjesääntö tulee voimaan 1.4.2015. Yhteisen kirkkoneuvoston

Lisätiedot

SAIRAALASIELUNHOIDON JOHTOKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

SAIRAALASIELUNHOIDON JOHTOKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1(6) TAMPEREEN EVANKELIS-LUTERILAISEN SEURAKUNTAYHTYMÄN SAIRAALASIELUNHOIDON JOHTOKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa 15.1.2015 2(6) A. Yleissäännökset 1 Tällä johtosäännöllä täydennetään

Lisätiedot

Tampereen evankelis luterilaisen seurakuntayhtymän kasvatustyön

Tampereen evankelis luterilaisen seurakuntayhtymän kasvatustyön 1/6 Tampereen evankelis luterilaisen seurakuntayhtymän kasvatustyön JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa 7.12.2006 A. Yleissäännökset 1 Tampereen evankelisluterilainen seurakuntayhtymä

Lisätiedot

Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö. Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 8. päivänä maaliskuuta 2005.

Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö. Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 8. päivänä maaliskuuta 2005. Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö Hyväksytty kirkkovaltuustossa 1. päivänä helmikuuta 2005 Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 8. päivänä maaliskuuta 2005 1 luku Kirkkoneuvoston

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ

KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ Kalajoen seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö Hyväksytty kirkkovaltuustossa 26. päivänä kesäkuuta 2014. Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 27. päivänä elokuuta

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGINTEATTERI - OULUN LÄÄNIN ALUETEATTERI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGINTEATTERI - OULUN LÄÄNIN ALUETEATTERI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGINTEATTERI - OULUN LÄÄNIN ALUETEATTERI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 6.11.2007 71 Muutos: 3 kv 25.2.2013 31 I YLEISTÄ 1 Ylläpitäjä ja nimi Liikelaitoksen

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2016 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2016 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Aika: Keskiviikko 9.11.2016 klo 17.00 17.45 kahvitus klo 16.45 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja Kari Hentunen

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

TAIDEYLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. Hyväksytty Taideyliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksessa

TAIDEYLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. Hyväksytty Taideyliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksessa 1 2 TAIDEYLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty Taideyliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksessa 11.12.2012 3 4 5 6 7 I LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala Sen lisäksi,

Lisätiedot

TAMPEREEN EV. LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ

TAMPEREEN EV. LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ TAMPEREEN EV. LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa 20.11.2014 Vahvistettu Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulissa 14.1.2015 1 1. LUKU Kokoonpano

Lisätiedot

Järvenpään kirkkovaltuusto päättää neuvottelukeskuksen toimintasuunnitelmasta ja talousarvioista ja valitsee johtajan.

Järvenpään kirkkovaltuusto päättää neuvottelukeskuksen toimintasuunnitelmasta ja talousarvioista ja valitsee johtajan. JÄRVENPÄÄN, KERAVAN JA TUUSULAN SEURAKUNTIEN PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUKSEN OHJESÄÄNTÖ Järvenpään, Keravan ja Tuusulan seurakutien perheasiain neuvottelukeskuksen tehtävänä on kirkkomme tunnustuksen pohjalla

Lisätiedot

VIHDIN RAKENNUSKULTTUURISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT ( ht) 1 Säätiön nimenä on Vihdin rakennuskulttuurisäätiö. 2 Säätiön kotipaikka on Vihti.

VIHDIN RAKENNUSKULTTUURISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT ( ht) 1 Säätiön nimenä on Vihdin rakennuskulttuurisäätiö. 2 Säätiön kotipaikka on Vihti. Kh 5.5.2014 91 liite 3 VIHDIN RAKENNUSKULTTUURISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT (28.11.2013 ht) 1 Säätiön nimenä on Vihdin rakennuskulttuurisäätiö. 2 Säätiön kotipaikka on Vihti. 3 Säätiön tarkoituksena on edistää Vihdin

Lisätiedot

EMO. Espoon musiikkiopisto. Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n säännöt

EMO. Espoon musiikkiopisto. Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n säännöt EMO Espoon musiikkiopisto Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n säännöt 2 ESPOON MUSIIKKIOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys Esbo

Lisätiedot

Kokemäen seurakunta Kirkkoneuvoston ohjesääntö 1 ( 7 ) kv 15.5.2014 5. Kokemäen seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö

Kokemäen seurakunta Kirkkoneuvoston ohjesääntö 1 ( 7 ) kv 15.5.2014 5. Kokemäen seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö Kokemäen seurakunta Kirkkoneuvoston ohjesääntö 1 ( 7 ) Kokemäen seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö Hyväksytty kirkkovaltuustossa 15. päivänä toukokuuta 2014 Vahvistettu Turun Arkkihiippakunnan tuomiokapitulissa.

Lisätiedot

Kangasalan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 7. päivänä tammikuuta 2015

Kangasalan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 7. päivänä tammikuuta 2015 Kangasalan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö KV 6 7.1.2015, liite 1 KV 50 18.12.2014, liite 9 KN 178 11.11.2014, liite 3 Hyväksytty kirkkovaltuustossa 7. päivänä tammikuuta 2015 Vahvistettu hiippakunnan

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ALUESEURAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty Jyväskylän seurakunnan kirkkovaltuustossa

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ALUESEURAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty Jyväskylän seurakunnan kirkkovaltuustossa JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ALUESEURAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Jyväskylän seurakunnan kirkkovaltuustossa 13.1.2009 1 LUKU ALUESEURAKUNTA JA ALUENEUVOSTO 1 Jyväskylän seurakuntaan muodostetaan yhdeksän alueseurakuntaa,

Lisätiedot

KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ

KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.9.2012 57. Voimassa 1.1.2013 alkaen. 1. Yleistä 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan

Lisätiedot

Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt

Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt (s. 1/6) Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt I 1 Yhdistyksen nimi on Osakuntien Yhteisvaltuuskunta Nationernas Samdelegation ry, ja sen tarkoituksena on toimia

Lisätiedot

projektipäällikkö Terhi Jormakka

projektipäällikkö Terhi Jormakka projektipäällikkö Terhi Jormakka Kirkkolain ja järjestyksen sekä kirkon vaalijärjestyksen muutosten valmistelu Piispainkokouksen lausunto Lainsäädännön kirkolliskokouskäsittelyt kevät ja syksy 2014 Lainsäädäntö

Lisätiedot

ESPOON SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ

ESPOON SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ Sääntökokoelma A 3 XII - 2014 YKV 10.12.2014 Tkli 16.4.2015 Mitätöi lehden III - 2012 ESPOON SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ hyväksytty Espoon seurakuntayhtymän yhteisessä kirkkovaltuustossa

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki KIRKKONEUVOSTO 8/2016 1 (5) Aika Keskiviikko 30.11.2016 klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Paikka Seurakuntakeskus, Arkki KÄSITELTÄVÄT ASIAT: 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 11.11.2008 84 Noudatetaan 1.1.2009 alkaen 1 Toimiala Tässä johtosäännössä määritellään vesihuoltolaitoksen, sen johtokunnan ja toimitusjohtajan

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Käsiteltävät asiat 209 Kokouksen avaus 210 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 211 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 212 Ääntenlaskijoiden

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007

HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007 0 02 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007 Tarkastustoimi 1 Tarkastusjärjestelmä 2 Toimiala Helsingin kaupungin ulkoisessa

Lisätiedot

Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y:n säännöt

Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y:n säännöt Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y. ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä AKI. AKIn kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pilvenmäen Ravinaiset ry ja sen kotipaikka on Forssan kaupunki. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA /2016 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA Sivu 112

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA /2016 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA Sivu 112 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 12.12.2016 Sivu 112 Kokousaika Torstai 15.12.2016 kello 16.30 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina, poissa ei varajäsentä Kallio Marja Kovanen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNNAN LÄHETYS- JA AIKUISTYÖN JOHTOKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kirkkovaltuustossa joulukuun 12 päivänä 2002.

JANAKKALAN SEURAKUNNAN LÄHETYS- JA AIKUISTYÖN JOHTOKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kirkkovaltuustossa joulukuun 12 päivänä 2002. 1 JANAKKALAN SEURAKUNNAN LÄHETYS- JA AIKUISTYÖN JOHTOKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kirkkovaltuustossa joulukuun 12 päivänä 2002. 1 Janakkalan seurakunnan tehtävänä on kirkon tunnustuksen mukaisesti viettää

Lisätiedot

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005.

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. 1. Yhdistyksen nimi on Lappeenrannan Taideyhdistys r.y., sen

Lisätiedot

Yhdistys tuo esille mielipiteitään julkisuudessa ja esittää lausuntojaan ja näkemyksiään virkamiehille sekä päättäville elimille.

Yhdistys tuo esille mielipiteitään julkisuudessa ja esittää lausuntojaan ja näkemyksiään virkamiehille sekä päättäville elimille. Lounaisrannikon Senioriopettajat ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lounaisrannikon Senioriopettajat ry, epävirallinen lyhenne LRSO. Sen kotipaikka on Naantali. Yhdistys

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

PYÖTSAAREN MAAOSAKASKUNNAN SÄÄNNÖT

PYÖTSAAREN MAAOSAKASKUNNAN SÄÄNNÖT 1 PYÖTSAAREN MAAOSAKASKUNNAN SÄÄNNÖT 1. YLEINEN PÄÄTÖKSENTEKO 1 Osakaskunnan nimi Pyötsaaren maaosakaskunta 2 Kotipaikka Haminan Kaupunki 3 Yhteinen alue Haminan kaupungissa sijaitsevan Vepsun saaren ja

Lisätiedot

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kuopion steinerpedagogiikan kannatusyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kuopion kaupunki.

Lisätiedot

Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kapernaumin Kyläyhdistys Ry. Se on kaupunginosayhdistys, jonka kotipaikka on Seinäjoen kaupunki. 2. Tarkoitus ja

Lisätiedot

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä

Lisätiedot

K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U

K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous pidetään torstaina klo 18.00 Vapaaehtoiskeskus Pysäkin auditoriossa, Kirjastokatu 1, Hämeenlinna.

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VII/2014 Ma klo Seurakuntakoti

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VII/2014 Ma klo Seurakuntakoti Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VII/2014 Ma 1.12.2014 klo 18.00- Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4.

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO

HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 6.10.2016 SEURAKUNTAYHTYMÄN HALLINNON JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa xx.yy.2016 1 Johtosäännön sisältö Tässä johtosäännössä määritetään

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N kotipaikka Yhdistyksen on nimi Hämeenlinna. on Hämeenlinnan kristillisen koulun kannatusyhdistys ry ja sen 2 YHDISTYKSEN

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10 JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10 1 LUKU TUKIPALVELUIDEN TOIMINTA-AJATUS, RAKENNE JA TEHTÄVÄT 1 Toiminta-ajatus Jyväskylän seurakunnan tukipalveluiden

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/2016 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA ( 1 ) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja.

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/2016 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA ( 1 ) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja. KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA ( 1 ) Aika: Paikka: 9.9.2016 katselmuskierroksen jälkeen Ristiniemen kurssikeskus Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja Kari Hentunen varapuheenjohtaja Onni Hämäläinen

Lisätiedot

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO. Hallituksen ohjesääntö

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO. Hallituksen ohjesääntö Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO Hallituksen ohjesääntö 15.11.2016 Sivu 1 / 5 Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan hallituksen ohjesääntö I LUKU Yleistä 1 Soveltaminen

Lisätiedot

3 / 67 Länsi-Suomen aluehallintokeskuksen työsuojelutarkastuskertomus (Liite 3)

3 / 67 Länsi-Suomen aluehallintokeskuksen työsuojelutarkastuskertomus (Liite 3) JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5 / 2016 1 AIKA To 16.06.2016 klo 16.30 Kahvitarjoilu alkaen klo 16.00 PAIKKA Huhtasuon kirkko Nevakatu 6 Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 2 / 61 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 23.1.2017 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 26.01.2017-27.02.2017 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt.

Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt. Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt. 1. Yhdistyksen nimi on Hämeenlinnan Kameraseura ry, ja sen kotipaikka on Hämeenlinnan kaupunki. Seura toimii Hämeenlinnassa. 2. Seuran tarkoituksena on edistää ja kohottaa

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO 1/2017

KIRKKOVALTUUSTO 1/2017 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/2017 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 19.1. 1. Kirkkovaltuuston puheenjohtajan vaali vuosiksi 2017-2018... 2 2. Kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan vaali

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN TAIDEKESKUKSEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT

LASTEN JA NUORTEN TAIDEKESKUKSEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 LASTEN JA NUORTEN TAIDEKESKUKSEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Lasten ja nuorten taidekeskuksen säätiö sr, ruotsiksi Stiftelsen Konstcentrum för barn och unga sr, ja sen

Lisätiedot

Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt

Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Viikinkiajan Laiva ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö

Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö Sisällysluettelo Liikelaitosten organisaatio

Lisätiedot

Kankaantaustan Vapaa-aikakerho ry. Kokemäki. (Rekisterinumero ) SÄÄNNÖT

Kankaantaustan Vapaa-aikakerho ry. Kokemäki. (Rekisterinumero ) SÄÄNNÖT Kankaantaustan Vapaa-aikakerho ry. Kokemäki (Rekisterinumero 135.917) SÄÄNNÖT 1. Kerhon nimi on Kankaantaustan Vapaa-aikakerho ry. ja sen kotipaikka on Kokemäen kaupunki. 2. Kerhon tarkoituksena on järjestää

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Lauantai klo Paikka

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Lauantai klo Paikka Asialista Hietakallionkatu 7, 53850 Lappeenranta p. 040 3126 501 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Lauantai 24.1.2015 klo 16.30 17.00 Paikka Sammonlahden seurakuntakeskus, Musiikki- ja rippikoulusali

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää somali- ja abessinialaiskissojen kasvatusta,

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 25.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

SAVONLINNAN OOPPERAJUHLIEN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

SAVONLINNAN OOPPERAJUHLIEN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT SAVONLINNAN OOPPERAJUHLIEN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Savonlinnan Oopperajuhlien Kannatusyhdistys ja sen kotipaikka on Savonlinnan kaupunki. Tarkoitus ja sen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 31.5.2017 1 3 25 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avaa

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 13.6.2017 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 19.6.2017-20.7.2017 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 Kirkkoneuvosto /7. MUUT Tarja Ihamäki, talouspäällikkö, sihteeri

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 Kirkkoneuvosto /7. MUUT Tarja Ihamäki, talouspäällikkö, sihteeri 1/7 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai 18.12.2014 klo 18.00 Paikka LÄSNÄ Virastotalo Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Loukonen Terttu Mäki Kaija Lindholm Minna Isotalo Timo MUUT Tarja Ihamäki, talouspäällikkö,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ TURUN ALUEELLISEN KESKUSREKISTERIN JOHTOSÄÄNTÖ

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ TURUN ALUEELLISEN KESKUSREKISTERIN JOHTOSÄÄNTÖ TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ TURUN ALUEELLISEN KESKUSREKISTERIN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty zz.zz.2017 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän seurakunnilla on yhteinen keskusrekisteri. Kirkkohallituksen

Lisätiedot

KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN OHJESÄÄNTÖ

KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN OHJESÄÄNTÖ KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN OHJESÄÄNTÖ (malli) Hyväksytty Keskustan kunnallisasiain neuvottelukunnassa 18.4.2012 ja vahvistettu puoluehallituksessa 27.4.2012 Valtuustoryhmän tarkoitus 1 kunnan / kaupungin

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 10/2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 18.12.2014

KIRKKONEUVOSTO 10/2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 18.12.2014 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 10/2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 18.12.2014 sivu 84. Kirkkovaltuuston 17.12.2014 kokouksen toimeenpanopäätökset... 2 1. Siivoojan viran lakkauttaminen...

Lisätiedot

YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ

YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa 25.4.2002 (muutettu kvsto 11.12.2003/tk 5.2.2004, kvsto 4.11.2004 /tk 12.1.2005 ja kvsto 14.10.2010/tk

Lisätiedot

SUOMEN RAVITSEMUSTIETEEN YHDISTYS RY FÖRENINGEN FÖR NÄRINGSLÄRA I FINLAND RF Ehdotus sääntömuutokseksi

SUOMEN RAVITSEMUSTIETEEN YHDISTYS RY FÖRENINGEN FÖR NÄRINGSLÄRA I FINLAND RF Ehdotus sääntömuutokseksi SUOMEN RAVITSEMUSTIETEEN YHDISTYS RY FÖRENINGEN FÖR NÄRINGSLÄRA I FINLAND RF Ehdotus sääntömuutokseksi 6.10.2006 Voimassa olevat säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Ravitsemustieteen Yhdistys Föreningen

Lisätiedot

Slovenia-seuran säännöt

Slovenia-seuran säännöt Slovenia-seuran säännöt YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS Yhdistyksen nimi on Slovenia-seura ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää slovenialaisen kulttuurin tuntemusta

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT

LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Leppälammi - Taipaleen Kotiseutuyhdistys

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaisija: Espoon kaupunginkanslia ESPOON KAUPUNGIN KOTISEUTULAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaisija: Espoon kaupunginkanslia ESPOON KAUPUNGIN KOTISEUTULAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaisija: Espoon kaupunginkanslia ESPOON KAUPUNGIN ARKISTO ESBO STADS ARKIV No 70 ESPOON KAUPUNGIN KOTISEUTULAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 15.6.1977 hyväksymä

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 8/ 2017 Kirkkoneuvosto 78-86

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 8/ 2017 Kirkkoneuvosto 78-86 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 8/ 2017 Kirkkoneuvosto 78-86 Aika Keskiviikko 5.7.2017 kello 16.00 18.00 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Rossi

Lisätiedot

Seurakuntatalo klo

Seurakuntatalo klo N:o 1/2015 Sivu 1 Seurakuntatalo 28.1.2015 klo 18-19.58 Saapuvilla olleet Jäsenet Hintsala Kirsti Ikäläinen Kirsi Laukkanen Esko Laukkanen Hanna-Maria Laukkanen Jari Leskinen Antero, poissa, varajäsen

Lisätiedot

Lapin tutkimusseura ry:n säännöt

Lapin tutkimusseura ry:n säännöt Lapin tutkimusseura ry:n säännöt Hyväksytty Lapin tutkimusseuran kokouksessa 18.6.2007 ja 18.12.2007. Merkitty yhdistysrekisteriin 4.8.2008. Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Lapin tutkimusseura ja kotipaikka

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on, Finlands Coach Förening rf Yhdistyksen nimestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä Finnish Coach Federation kansainvälisissä yhteyksissä

Lisätiedot

OULUN LENTOPALLOEROTUOMARIKERHO R.Y.- NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT:

OULUN LENTOPALLOEROTUOMARIKERHO R.Y.- NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT: OULUN LENTOPALLOEROTUOMARIKERHO R.Y.- NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT: 1. Yhdistyksen nimenä on Oulun Lentopalloerotuomarikerho r.y., ja sen kotipaikka on Oulun kaupunki. 2. Yhdistyksen tarkoituksena on lentopalloerotuomareiden

Lisätiedot

KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keravan Taidemuseon ystävät ry. ja sen kotipaikka on Kerava. Yhdistyksen toimialue on Keravan kaupunki ja sen lähialueella

Lisätiedot

JOHTOSÄÄNTÖ 26.11.2013. 1 Meri-Lapin kehittämiskeskus ry

JOHTOSÄÄNTÖ 26.11.2013. 1 Meri-Lapin kehittämiskeskus ry MERI-LAPIN KEHITTÄMISKESKUS RY 1 (4) JOHTOSÄÄNTÖ 26.11.2013 1 Meri-Lapin kehittämiskeskus ry Meri-Lapin kehittämiskeskus ry (jäljempänä kehittämiskeskus) on Kemin ja Tornion kaupunkien sekä Keminmaan,

Lisätiedot

KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 (5) NASTOLAN KUNTA KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto: 17.1.1994 7 Voimaantulo: 1.2.1994 Muutos: Kunnanvaltuusto 12.12.1994 61 Valtuusto 25.8.1997 57 Valtuusto 24.1.2000 5 Valtuusto 17.6.2002

Lisätiedot

1. kirkonkirjojen pitäminen ja keskusrekisteri 2. varauspalvelut 3. hautatoimisto 4. henkilöstöasiat 5. hallintoasiat 6. lainopilliset asiat.

1. kirkonkirjojen pitäminen ja keskusrekisteri 2. varauspalvelut 3. hautatoimisto 4. henkilöstöasiat 5. hallintoasiat 6. lainopilliset asiat. Sääntökokoelma A 16 YKV 24.5.2017 YKN 8.5.2017 Mitätöi lehden 10.12.2014 ESPOON SEURAKUNTAYHTYMÄN VIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ 1. Yleistä 1 Espoon seurakuntayhtymän viraston toiminta-ajatuksena on palvella Espoon

Lisätiedot

Helsingin Yliopiston Ylioppilaskunta ja Lääketieteenkandidaattiseura r.y. luovuttavat säätiölle peruspääomaksi yhteensä 10.000 markkaa.

Helsingin Yliopiston Ylioppilaskunta ja Lääketieteenkandidaattiseura r.y. luovuttavat säätiölle peruspääomaksi yhteensä 10.000 markkaa. Oikeusministeriön päätös hakemukseen, jossa Helsingin kaupungista olevat Helsingin Yliopiston Ylioppilaskunta ja Lääketieteeenkandidaattiseura r.y. ovat pyytäneet lupaa saada 2. päivänä joulukuuta 1965

Lisätiedot

16.12.2013. I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät. 1. Raskone Oy:n hallintoelimet. 1.1. Yhtiökokous

16.12.2013. I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät. 1. Raskone Oy:n hallintoelimet. 1.1. Yhtiökokous 16.12.2013 I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät 1. Raskone Oy:n hallintoelimet 1.1. Yhtiökokous Osakeyhtiölain mukaan ylintä päätäntävaltaa osakeyhtiössä käyttää yhtiökokous, joka

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. I. Yhdistyksen nimi, kotipaikka, tarkoitus ja toiminnallinen laatu

SÄÄNNÖT. I. Yhdistyksen nimi, kotipaikka, tarkoitus ja toiminnallinen laatu Maatutkarengas ry Rek.nro 162.070 Ensirek.pvm 24.11.1994 SÄÄNNÖT I. Yhdistyksen nimi, kotipaikka, tarkoitus ja toiminnallinen laatu Yhdistyksen nimi on Maatutkarengas ry ja sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere.

Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. Yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2. Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoitus on vastustaa

Lisätiedot

Lahela-Seuran säännöt

Lahela-Seuran säännöt Lahela-Seuran säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lahela-Seura ry ja sen kotipaikka on Tuusula 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Yhdistyksen

Lisätiedot

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY Hallituksen sääntömuutosehdotus kevätkokoukseen 2012 7 Jäsenmaksut Yhdistyksen syyskokous päättää jäsenmaksuista hallituksen esityksen perusteella. A-, B- ja C-jäsenillä sekä kannatusjäsenillä voi olla

Lisätiedot

Kassan hallintoelimet ovat kassan edustajiston kokous, valtuuskunta, jota jäljempänä kutsutaan valtuustoksi ja hallitus.

Kassan hallintoelimet ovat kassan edustajiston kokous, valtuuskunta, jota jäljempänä kutsutaan valtuustoksi ja hallitus. 4 LUKU KASSAN HALLINTO 9 Hallintoelimet Kassan hallintoelimet ovat kassan edustajiston kokous, valtuuskunta, jota jäljempänä kutsutaan valtuustoksi ja hallitus. 10 Kassan edustajiston kokous Kassan ylintä

Lisätiedot

Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry:n (AVEK ry) säännöt

Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry:n (AVEK ry) säännöt Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry:n (AVEK ry) säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry, josta voidaan käyttää lyhennystä

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 9 /2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 50 16.11.2010

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 9 /2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 50 16.11.2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 50 KOKOUSAIKA Tiistai kello 17.30-20.10 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan leirikeskus PELLINMÄKI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Anneli Hintikka

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista Aika Keskiviikko klo Paikka

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista Aika Keskiviikko klo Paikka YHTEINEN Asialista Aika Keskiviikko 4.2.2015 klo 17.30 Taloustoimisto Valtakatu 38 / PL 45, 53101 Lappeenranta vaihde 040 3126 600 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Paikka ASIALISTA Lappeen seurakuntatalo,

Lisätiedot

VANTAAN LIIKE- JA VIRKANAISET RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. sivu 1/5 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI

VANTAAN LIIKE- JA VIRKANAISET RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. sivu 1/5 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI sivu 1/5 VANTAAN LIIKE- JA VIRKANAISET RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI Yhdistyksen nimi on Vantaan liike- ja virkanaiset ry. Yhdistyksen kotipaikka on Vantaa. Yhdistys on suomenkielinen.

Lisätiedot

Joensuu Joensuun Nuorisoverstas ry SÄÄNNÖT

Joensuu Joensuun Nuorisoverstas ry SÄÄNNÖT SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Joensuun Nuorisoverstas ja kotipaikka Joensuu. 2 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää nuorten elämänhallinnan valmiuksia

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Subcontracting Excellence Club S.E.C r.y. ja kotikunta Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Subcontracting Excellence Club S.E.C r.y. ja kotikunta Helsinki. SUBCONTRACTING EXCELLENCE CLUB S.E.C RY. SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Subcontracting Excellence Club S.E.C r.y. ja kotikunta Helsinki. 2 Tarkoitus ja toiminta Yhdistys on alihankintayritysten

Lisätiedot

DIAKONIAJOHTOKUNTA 05.02.2015 1/2015

DIAKONIAJOHTOKUNTA 05.02.2015 1/2015 DIAKONIAJOHTOKUNTA 05.02.2015 1/2015 Aika: Torstai 05.02.2015 klo 17.00-18.47 Tarjoilu klo 16.45 alkaen Paikka: Vanhankirkon sali, Kirkkotie 2 liite sivu 2 KOKOUKSEN AVAUS 1 2 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

1. Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten yläikärajaa koskeva yhtiöjärjestyksen määräys poistetaan (6 ja 8 )

1. Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten yläikärajaa koskeva yhtiöjärjestyksen määräys poistetaan (6 ja 8 ) 25.2.2015 1 (5) Fennian hallituksen ehdotus 20.4.2015 yhtiökokoukselle koskien yhtiöjärjestyksen muuttamista: Muutosehdotuksien pääasiallinen sisältö on: 1. Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten yläikärajaa

Lisätiedot

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O 8/2016 Kirkkoneuvosto ( 5 ) Heikki Karjalainen -"- Alpo Partanen -"- Keijo Kunnari Leena Sarparanta

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O 8/2016 Kirkkoneuvosto ( 5 ) Heikki Karjalainen -- Alpo Partanen -- Keijo Kunnari Leena Sarparanta Kirkkoneuvosto 14.12.2016 1( 5 ) Kokousaika 14.12.2016 kello 18.00 20.35 Kokouspaikka Vuokatin kirkko Saapuvilla olleet Erkki Marin puheenjohtaja Pirjo Juntunen varapuheenjohtaja Arja Roivainen jäsen Heikki

Lisätiedot

298 Yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön hyväksyminen

298 Yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön hyväksyminen 743/2015 298 Yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön hyväksyminen Päätösehdotus Seurakuntayhtymän johtaja Juha Rintamäki Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se päättää

Lisätiedot