NUORTEN VERKOSTOITUVA SEUTUKUNTA NUVES- PROJEKTI LOPPURAPORTTI. Kaisu Lager-Ruuti. suunnittelija. NUVES-projekti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NUORTEN VERKOSTOITUVA SEUTUKUNTA NUVES- PROJEKTI LOPPURAPORTTI. Kaisu Lager-Ruuti. suunnittelija. NUVES-projekti"

Transkriptio

1 NUORTEN VERKOSTOITUVA SEUTUKUNTA NUVES- PROJEKTI LOPPURAPORTTI Kaisu Lager-Ruuti suunnittelija NUVES-projekti TAMPERE PIRKKALA KANGASALA NOKIA LEMPÄÄLÄ YLÖJÄRVI VESILAHTI

2 TIIVISTELMÄ Tiivistelmässä on kerrottu lyhyesti Nuves-projektissa toteutuneet tavoitteet ja projektissa kerättyjen tietojen pohjalta syntyneet toimenpide-ehdotukset ja suositukset. Nuorten palvelut työllisyyden ja koulutuksen näkökulmasta Yleisesti voidaan sanoa, että palvelujen tiedottamisessa, tunnettavuudessa ja ohjauskäytännöissä on puutteita. Palveluiden ohjauskäytänteissä ja tiedottamisessa on kehittämistä eri alojen ammattilaisilla. Palvelujen tuottajat voisivat tiedottaa palveluistaan enemmän nuorten parissa toimijoille. Esitteiden lisäksi tarvitaan muutakin markkinointia palvelujen tiedottamisessa. Ennakkoluuloja palvelujen suhteen on sekä nuorilla, että nuorten kanssa välittömästi toimivilla ammattilaisilla ja välillisesti toimivilla hallinnon ammattilaisilla. Ammattilaiset (kuraattorit, koulupsykologit, sosiaalityöntekijät työvoimavirkailijat, nuorisotyöntekijät ym. nuorten kanssa toimijat) eivät tunne oman kunnan ja seutukunnan palveluita sekä palvelujen sisältöjä riittävästi. He eivät myöskään tiedä, että nuoret käyttävät seutukunnallisia palveluita. Tampereelle tulee rakentaa nuorten verkostot kaupungin eri osa-alueille. Alueilla ja muut tarjolla olevat palvelut ja palvelun ohjauskäytänteet tulee saattaa nuorten ja nuorten kanssa toimivien tietoisuuteen. Opinto-ohjaajia on oppilasmäärään nähde liian vähän peruskouluissa ( oppilasta on suositus). Sivistysvaliokunnan mietinnössä (6/2002 vp) todetaan, että oppilaanohjauksen ja opintojen ohjauksen lisäämisen tavoitteena tulee olla yksi pääasiallisesti opinto-ohjauksesta vastaava opettaja enintään 250 oppilasta tai opiskelijaa kohti. Tampereella on 2:n, Pirkkalassa 1-2:n, Nokialla 0,5:n, Kangasalalla yhden ja Lempäälässä 1,5:sta opinto-ohjaajan vaje. Vaje on laskettu oppilaiden määristä yläkouluissa. Yläkoulun opinto-ohjauksessa tulisi ottaa käyttöön jatko-opintosuunnitelmat, jossa ammattialojen tuntemus ja työelämätietous korostuisi. Opinto-ohjaajat tekevät oman työnsä ohella myös heille kuulumattomia töitä, jotka vähentävät ohjausresurssia oppilailta. Tampereen oppilaanohjauksen tila raportissa on esitetty mm. seuraavia kehittämisehdotuksia: Kaupungin opinto-ohjaajien toimenkuva on määriteltävä yhteisesti. Koulukohtaiset tarkennukset tehdään koulujen opetussuunnitelman ohjauksen suunnitelmaan. Opinto-ohjauksen tilaa tulee seurata säännöllisesti kouluissa ja koulutuksen järjestäjän toimesta. Opinto-ohjauksen yhteistyötä on kehitettävä alueellisesti aluerehtorijärjestelmän käyttöönoton myötä. Työelämäyhteyksiä tulee kehittää yhteistyössä aineenopettajien ja opinto-ohjaajien kanssa. Ohjauksen resurssi on käytettävä oppilaanohjauksen tarpeisiin ja tarvittavat virat on perustettava. Ohjauksen liittyvää koulutusta on annettava vuosiluokkien 1-6 luokanopettajille ja 7-8 luokkien oppilaanohjauksesta vastaaville opettajille. Kaupungin oppilaanohjausta kehittämään tulee nimetä työryhmä. Nivelvaiheen yhteistyömallien työstämistä jatketaan yhteistyössä TRENO nuorten osallisuushankkeen kanssa. (Tampereen kaupungin perusopetuksen oppilaanohjauksen tila raportti ) Koulupsykologien ja kuraattoreiden palveluissa on vajausta peruskouluissa ja ammattioppilaitoksissa kaikissa kunnissa. Palvelu vajaus syntyy työntekijöiden vähyydestä suhteessa oppilasmääriin. Sosiaalija terveysministeriön kuraattorisuositus on 1000 oppilasta / kuraattori. (Tesoman alueen yhteistyöpalaveri muistio ) Työvaltaisia opiskeluväyliä ja kuntouttavia palveluita ei ole riittävästi nuorille seutukunnassa. Hyviä, toimivia jatkokoulutukseen ammattiin tai työelämää tukevia hankkeita halutaan yläkouluihin, joilla voidaan tukea nuorten polkua jatko-opintoihin ja vähentää keskeyttämisiä toisella asteella. Nuorten päihde- ja mielenterveysongelmiin on puututtava aikaisemmin oppilaitoksissa. Nuorten päihdeja mielenterveyspalvelut ovat ruuhkautuneet ja erityisesti syrjäytymisvaarassa olevat nuoret eivät sitoudu ongelmien pitkityttyä hoitoon. 2

3 Seudullisen joustavan työelämälähtöisen Non Stop periaatteella toimivan lisäopetusryhmän ja työpajan perustamista tarvitaan Tampereelle. Molemmat palvelut ovat nuorten palveluiden suurimmat vajeet Tampereen kaupunkiseudulla. Ammatillisen koulutuksen Tampereen kaupunkiseudun ammatillisissa oppilaitoksissa vuonna 2005 keskeytti 552 nuorta. Alle 17vuotiailla syrjäytymisvaarassa olevilla nuorilla tulee olla mahdollisuus päästä nuortentyöpajalle. Kunnissa, joissa työpajoja on, tulisi tehdä tiivistä yhteistyötä ammatillisen koulutuksen kanssa ja luoda mahdollisuuksia työsisäoppimiseen pajalla. Pajalla olevilla nuorilla tulee olla mahdollisuus osallistua ammatilliseen perusopetukseen ammattikoulussa. Syrjäytymisvaarassa olevat työttömät nuoret tulee seuloa ja ohjata palveluiden piiriin. Heille tulee tarjota tehostettua koulutukseen ohjausta ja neuvontaa, työkyvynarviointia ja kuntoutusta. Näiden kartoitusten pohjalta tulee laatia suunnitelma, jonka pohjalta nuori ohjataan palveluihin ja joiden kautta koulutus ja työllistyminen tulevaisuudessa toteutuisi. Nuorille tulee tarjota joustavia koulutus ratkaisuja esimerkiksi oppisopimuskoulutuksen avulla (mallit: 1 vuosi teoriaa kaksi vuotta työssäoppimista tai kaksi vuotta opiskelua ja vuosi työssäoppimista). Vastavalmistuneiden työllisyystilanne on parantunut. Länsi-suomen lääninhallitus tiedotti nuorten parantuneesta työllistymistilanteesta Länsi-Suomessa. Vakituinen työpaikka oli tiedossa 16,7 ja tilapäinen työpaikka 50,7 prosentilla nuorista. Vuonna 2004 vastaavat luvut olivat 15,0 % ja 49,4 %. Tampereen kaupunkiseudulla on n ammatillisesti kouluttamatonta nuorta työttömänä työvoimatoimistoissa. (Työvoimatoimiston Tilannekatsaus ) Työnvälitystilasto, vuositilastosta 2005 ammatillisesti koulutettuja nuoria on kaupunkiseudulla ollut eniten aloilla joilla on työvoimapula. (kts. liite Tampereen kaupunkiseudun työttömät nuoret ammattiryhmittäin ja kunnittain). Teollinen työ: Konepaja- ja rakennusmetallialalla sekä sähköalalla työttömiä nuoria oli ollut 15-19vuotiaita 194 ja 20-24vuotiaita 400. Terveydenhoito- ja sosiaalialalla: terveyden- ja sairaanhoitoalalla työttömiä nuoria oli ollut 15-19vuotiaita 42 ja 20-24vuotiaita 262.Lasten päivähoitoalalla työttömiä nuoria oli ollut 15-19vuotiaita 20 ja 20-24vuotiaita 104. Kaupalliseen alan sihteeri ja toimistotyönalalla työttömiä nuoria oli ollut 15-19v. 19 ja 20-24v Rakennus- ja kaivosalan talonrakennusalalla työttömänä oli ollut 15-19vuotiaita 39 ja 20-24vuotiaita 180. Palvelutyön majoitusliike- ja suurtalousalalla työttömiä nuoria oli ollut 15-19vuotiaita oli ollut 101 ja 20-24vuotiaita 371. Ammatillisen koulutuksen omaavat työttömät nuoret tulee seuloa ja heitä tulee ohjata täydennyskoulutukseen, lisäkoulutukseen ja töihin yrityksiin, joilla rekrytointi ongelmia on. Työharjoitteluun, koulutuskokeiluihin ja työssäoppimiseen yrityksissä tulee panostaa. Yritysten kanssa tehtävää yhteistyötä on lisättävä ja järjestettävä tilaisuuksia, joissa työnhakijat ja yritykset kohtaavat. Yritysten tarpeita työvoiman suhteen tulisi kartoittaa ja etsiä työttömistä nuorista heille sopivia työntekijöitä. Halukkaille tulee räätälöidä koulutus yrityksen työtehtäviin ja tutustuttaa yritykseen, jotta kynnys astua työelämään on mahdollisimman matala. Työttömyyden kesto kunnittain Työnvälitystilasto, vuositilaston 2005 mukaan nuorten työttömyys kestää eniten alle viikosta kahdeksaan viikkoon. Pitkäaikaistyöttömien nuorten osuus on pieni seudun kunnissa. Toisaalta, nuoret eivät aina muista uusia työnhakuaan. Työnhaun katketessa vinoutuu myös 3

4 työttömyyden kesto tilastoissa. Näin ollen pitkäaikaistyöttömien määrä saattaa olla korkeampi kuin mitä tilastot antaa ymmärtää. Tampereen kaupunkiseudun yhteiskuntatakuu malli Nuves-projektissa rakennettiin seudulliseen yhteiskuntatakuu -malliin seuraavat elementit: Tampereen kaupunkiseudun seurantajärjestelmä, Työvoimatoimistojen ja oppilaitosten väliset ohjausyhteistyön vuosisuunnitelmat seudun kunnissa, Työllisyysportti palveluportaali, nuorten palvelut, Nuoret koulutettuina työelämään taulukko. Ohjausyhteistyösuunnitelmissa on sovittu peruskoulujen päättävien nuorten seurannasta, periaatteet nuorten ohjaamisessa työvoimatoimiston palveluihin, tiedon ja tietoaineiston välityksestä, oppilaanohjaajien ja työvoimatoimiston virkailijoiden kokouskäytännöistä, yhteisistä koulutustilaisuuksista ja tiedonvaihdosta. Kangasalan työvoimatoimisto ja Tampereen työvoimatoimisto olivat tehneet ohjausyhteistyösuunnitelmat ennen projektin alkamista. Lempäälä / Vesilahti, Nokia, Pirkkalan suunnitelmat valmistuivat NUVES -projektin toimesta projektin aikana. Ylöjärvellä suunnitelma valmistuu syksyllä He ovat sopineet työnjaosta ja aikataulusta keskenään opintoohjaajien kanssa huhtikuussa Ohjausyhteistyökokouksia pidettiin Ylöjärvellä ja Nokialla, Pirkkalassa ja Lempäälässä Projektissa rakennettiin Tampereen kaupunkiseudun seurantajärjestelmä, johon kuuluvat kaikki seudun kunnat: Tampere, Lempäälä, Pirkkala, Nokia, Kangasala, Ylöjärvi ja Vesilahti. Seurantajärjestelmä muodostuu näiden kuntien edustajista ja NUVES-projektin kehitysryhmän jäsenistä, jotka ovat olleet suunnittelemassa verkostolle toiminta-mallia. Tässä verkostossa yhteiskuntatakuu ja koulutustakuu toteutuvat yhteistyössä kunnan- ja työvoimaviranomaisten kesken. Tällä seudullisella yhteistyöllä ja seurantaverkostolla pystytään ehkäisemään yhteiskuntatakuun piiriin tulevien nuorten määrää ja myös kehittämään asiakaslähtöisiä palvelukokonaisuuksia nuorille. Verkostolle määriteltiin tehtävät ja toimintaperiaatteet. Nuorten verkostojen toiminta kunnissa viritettiin yhteiskuntatakuun edellyttämään yhteistyöhön. Kunnissa pidetyissä palavereissa selvitettiin, yhteishaussa koulutuksen ulkopuolelle jääneiden nuorten tilanne, miten nuoria ohjataan palvelujen piiriin ja miten hyvin eri palvelut seutukunnalla tunnetaan ja kuinka niistä nuorille kerrotaan. Tuloksena oli, että tiedonkulussa on puutteita ja ohjauskäytäntöjä palveluihin ei tunneta. Tietoa ei ollut myöskään siitä, että nuoret hakeutuvat itsenäisesti kunnan ulkopuolisiin palveluihin. Projektissa järjestettiin seutukunnan nuorten parissa työskenteleville yhteinen Nuoret koulutettuina työelämään foorumi Foorumin tavoitteena oli lisätä seutukunnalla olevien toimijoiden tietoutta seutukunnan kunnissa jo olemassa olevista hyvistä käytännöistä sekä palvelumuodoista. Tilaisuuteen osallistui ilmoittautumisten perusteella 169 henkilöä. Tilaisuudessa toimijoilla oli mahdollisuus tutustua toinen toistensa työtapoihin, vaihtaa kokemuksia ja kehittää työkäytäntöjään. Palautetta arvioitiin asteikolla 1-5 ja keskiarvo oli 4. Seutukunnan yhdeksälle 9-luokan oppilaille tehtiin kysyly jatko-opinnoista ja työllisyysnäkymistä Nuoret tarvitsevat ohjausta ja neuvontaa valintatilanteissa ja jatko-opintojen suunnittelussa. Kyselyyn vastanneita oppilaita oli kaikkiaan 157, joista 56 prosenttia oli tyttöjä ja 44 prosenttia poikia. Nuoret olivat keskustelleet eniten tulevasta jatkokoulutuspaikasta äidin ja vähiten nuorisotyöntekijän kanssa. Kavereiden kanssa keskustellaan enemmän kuin opinto-ohjaajan tai oman isän kanssa. Kyselyssä kysyttiin jatko-opinto suunnitelmista peruskoulun jälkeen. Nuorista 36 prosenttia aikoi hakea ammatilliseen koulutukseen ja 10 prosenttia valita kaksoistutkinnon. Lukioon aikoi hakea 49 prosenttia ja 4 prosenttia valitsi jonkun muun vaihtoehdon ja 1 prosentti kertoi menevänsä töihin. 55 prosenttia hakeutui ammatilliseen koulutukseen sen vuoksi, että haluaa opiskella itsellensä ammatin. 37 prosenttia 4

5 nuorista valitsi ammatillisen koulutuksen sen vuoksi, ettei halua mennä lukioon. Neljä prosenttia ei osannut sanoa miksi hakee ammattikouluun ja kolme prosenttia ilmoitti paremman palkan takia hakevansa. Lukioon hakeutuvista nuorista kolmannes aikoi hakea lukion jälkeen yliopistoon ja kolmannes ei tässä vaiheessa osannut vielä sanoa. Muut vastaajat aikoivat lähteä ulkomaille, hakeutua ammattikorkeakouluun ja muutama aikoi jatkaa ammatilliseen koulutukseen. TET-jaksolla ei näyttäisi olevan kovinkaan suurta merkitystä kyselyyn osallistuneiden nuorten koulutusvalintaan. Ainoastaan 10 prosenttia oli sitä mieltä, että se vaikutti paljon ja alle 5 prosenttia erittäin paljon. Suurin osa vastasi että TET :llä ei ollut vaikutusta koulutusvalintaan. TET järjestelmää tulisi kehittää ja uudistaa kaikissa kunnissa. Seudullisen TET-toimikunnan perustaminen on ajankohtaista, jonka myötä myös seudullinen opinto-ohjaajien välinen yhteistyö käynnistyisi. Opintoohjauksen kehittäminen yhdessä opinto-ohjaajien kanssa vahvistaisi nuorten ohjausta seutukunnassa. Seudullisen TET-portaalin, (samanlaisen kuin Jyväskylän TET-tori) rakentaminen olisi kaikille yhteinen etu. Työelämätietous ja ammattien tuntemus on heikkoa. Nuorten toiveammatin työllisyystilanteesta yli puolet nuorista ei osannut sanoa toiveammatin työllisyystilanteesta mitään. Toiveammatin palkkauksesta lähes 40 prosenttia sanoi nuorista tietävänsä ja yli puolet ei osannut sanoa tai vastasi ettei tiennyt. Eniten tietoa toiveammatin työllisyystilanteesta saatiin vanhemmilta, internetistä ja koulusta. Nuorille tulee saada kesätöitä. Kesätöissä nuorista oli ollut vain 40 prosenttia. Peräti 80 prosenttia kertoi hakevansa kesäksi töihin. Kesätöiden kautta nuorten työelämätietous ja ammatillinen tietämys vahvistuvat. Kouluissa opinto-ohjausta on niin vähän, että siihen tarvitaan muitakin apuja kuin luokkatunnit, TET ja henkilökohtainen- ja pienryhmäohjaus. TET-portaalin rakentaminen yhteistyössä yritysten kanssa voisi luoda kesätyöpaikkoja alle 18-vuotiaille nuorille. Nuoren kynnystä ottaa yhteyttä yritykseen saataisiin madallettua TET-portaalin avulla. TET-portaalin käyttö opeteltaisiin opintoohjaustuneilla yläkoulussa. Ennakointitietoa työllisyystilanteesta voitaisiin myös levittää portaalin kautta vanhemmille. Jatko-opinnoista ja työllisyystilanteesta tulee järjestää tilaisuuksia vanhemmille, opettajille ja nuorille. 5

6 Kiitokset! Tässä selvityshankkeessa on ollut erityisen tärkeää yhteistyön tekeminen eri tahojen kanssa. Yhteistyö Taloudellisen tiedotustoimiston TAT:in alueyhteyshenkilö Raija Keuron kanssa auttoi valottamaan nuorten tilannetta elinkeinoelämän ja toisen asteen koulutuksen näkökulmasta. Yhteistyö moniammatillisen poikkihallinnollisen kehitysryhmän sisällä sai aikaan kaupunkiseudulle seurantajärjestelmän ja nuorten verkostojen virittämisen uudelleen kunnissa. AKU-toiminnan ja KOHO-palvelun työntekijät ovat olleet apuna selvittämässä nuorten palvelujen tarvetta ja niissä esiintyviä vajeita. Molemmat ohjauspalvelut toimivat erityisen tuen tarpeessa olevien nuorten kanssa, joilla syrjäytyminen on jo pitemmällä. Tilastotietoja projektille toimitti Länsi-Suomen lääninhallituksesta Tenho Laukkanen ja TE-keskuksesta Matti Peltola ja TAT:ista Raija Keuro. Erityisen kiitoksen ansaitsee Tampereen Kauppaoppilaitoksessa taloushallintoa pääaineena opiskeleva projektissa työssäoppimassa ollut Atte Lahtinen. Hän tallensi exel-taulukkoon 9-luokan kyselyn ja lukuisan määrän tilastotietoa ja teki niistä taulukoita ja kaavioita. Kiitos työyhteisölle tuesta ja kannustuksesta! Kaisu Lager-Ruuti 6

7 Tampereen kaupunkiseudun yhteiskuntatakuu malli... 4 JOHDANTO...8 NUVES- nuorten verkostoituva seutukunta -projekti...10 Projektikuvaus; tavoitteet, kohderyhmä, toimenpiteet ja tulokset Tavoitteet Projektin ohjausryhmä Projektin kehitysryhmä Kohderyhmä Projektin toimenpiteitä: NUVES-projektin tulokset...12 Ennaltaehkäisevät ja tukea antavat palvelut Oppilaanohjaus peruskouluissa Työelämälähtöiset koulutusväylät oppilaitoksissa, kuntouttava työtoiminta ja nuorten työpajatoiminta seutukunnassa Nuoret koulutettuina työelämään taulukko Moniammatilliset nuorten verkostot Projektissa kerätyt tilastotiedot...21 Peruskoulun yhteishaku Ennakkotilasto yhteishaku Ammatillisen koulutuksen keskeyttäminen toisen asteen koulutuksessa Keskeyttäminen toisen asteen koulutuksessa Valmistuneiden työllistyminen Työttömät nuoret työnhakijat...28 Alle 25-vuotiaiden työttömien nuorten määrä Tampereen kaupunkiseudulla AKU-toiminta ja KOHO-palvelun nuoret Tampereen tilanne Työttömät nuoret kaupunkiseudulla ammattiryhmittäin Työttömyyden kesto kunnittain vuositilasto Nuorten yhteiskuntatakuun seudullinen malli...34 Työvoimatoimiston ja oppilaitosten väliset ohjausyhteistyösuunnitelmat Tampereen kaupunkiseudun seurantajärjestelmä Tampereen kaupunkiseudun seurantajärjestelmän rakenne Työllisyysportti Seutukunnallisen foorumin järjestäminen ja yhteistyöverkoston luominen...36 Nuoret koulutettuina työelämään foorumi Kehitysryhmä / Yhteistyöverkosto Kysely 9-luokkalaisille...38 NUVES-projektin toiminnan jatkuvuus...43 LÄHTEET

8 JOHDANTO NUVES nuorten verkostoituva seutukunta projekti Tausta Tampereen seutukunnan työllisyysstrategian rakennetta suunnitellut työpolitiikan yhteistyöryhmä (kuntien työllisyysvastaavat ja työvoimatoimistojen johtajat). oli todennut tarpeelliseksi selvittää seutukunnalla olevien nuorten palvelutarpeita, tarjontaa koulutuksen ja työllistymisen näkökulmasta. Huoli nuorten saamisesta jatko-opintoihin peruskoulun jälkeen ja työllistyminen opintojen jälkeen nousi Tampereen seutukunnan jokaisessa kunnassa uudistettavan työllisyysstrategian yhdeksi keskeiseksi painopisteeksi. (kts liite 1 )Tampereen kaupunkiseudun työpoliittisessa toimintaohjelmassa on asetettu tavoitteeksi luoda seutukunnalle alle 25-vuotiaiden nuorten palvelujen poikkihallinnollinen yhteistyö- ja palveluverkosto, joka avulla pystytään tehokkaasti edistämään nuorten siirtymistä jatko-opintoihin ja työelämään. Vuoden 2005 alusta voimaantullut nuorten yhteiskuntatakuu asettaa työhallinnolle ja kunnille uusia haasteita, joihin vastaaminen edellyttää toimivaa yhteistyöverkostoa. Yhteiskuntatakuu edellyttää että työttömyyden kestettyä yhdenjaksoisesti kolme kuukautta nuorelle annetaan yksilöidyssä työnhakusuunnitelmassa lupaus siitä, että hänelle tarjotaan jokin seuraavista julkisista työvoimapalveluista: työtä, työnhakukoulutusta, valmentava tai ammatillista työvoimakoulutusta, työkokeilua, työharjoittelua, työelämävalmennusta, starttirahaa tai tukityötä. Seudullisen työpoliittisen toimintaohjelman toimenpiteisiin on kirjattu seudullisen mallin kehittäminen nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamiseen, jotta erityisesti työhallinto ja kunnat pystyvät yhteistyössä vastaamaan takuun asettamiin haasteisiin. Seudullisen mallin kehittäminen yhteistyössä tuo työskentelyyn jäntevyyttä ja sitä kautta voidaan välttää päällekkäisen työn tekeminen. Seutukunnan kunnissa on toimijoita, joiden asiakkaina ovat alle 25-vuotiaat nuoret joko välittömästi tai välillisesti. Näiden toimijoiden käytössä on monia erilaisia toimintatapoja ja palveluita, mutta ongelmana on seutukunnallisen koordinaation puuttuminen nuorten asioiden osalta. Seutukunnalla olevista hyvistä käytännöistä sekä palveluvajeista ei ole millään taholla kokonaisvaltaista käsitystä eikä seutukunnalla ole kehitetty pysyvää poikkihallinnollista yhteistyöverkostoa, joka keskittyisi nuorten asioiden hoitamiseen kunta- ja organisaatiorajat ylittävällä otteella. Toimivan yhteistyöverkoston avulla pystyttäisiin sekä ennaltaehkäisemään yhteiskuntatakuun piiriin tulevien nuorten määrää että kehittämään asiakaslähtöisiä palvelukokonaisuuksia yhteiskuntatakuun toteuttamiseksi. Tampereella toimineen Koho-projektin loppuraportissa ( ) todetaan, että organisaatioiden tasolla keskeisillä toimijoilla (sosiaali- ja terveystoimi, työhallinto, ammattioppilaitokset, koulutoimi, kela) ei ole yhteistyöfoorumia ammattikouluttamattomien nuorten ja ammatillisen koulutuksen keskeyttäneiden nuorten asioiden työstämiseksi. Raportin mukaan tarvittaisiin joku taho johtamaan verkostoa, jotta nykyisestä palveluruletista päästäisiin kehittämään palvelukokonaisuuksia ja toimivia palvelujen uudenlaista jäsentämistä, olemassa olevien palvelujen kehittämistä, palveluvajeiden tunnistamista, uusien palvelujen kehittämistä sekä eri toimijoiden omien toimintatapojen ja yhteistyön kehittämistä siten, että kohderyhmän tarpeet ja edellytykset tulevat nykyistä paremmin huomioiduiksi. Keskustelu nuorten asioista on toimijoiden välillä vilkastunut, mutta vielä ei olla edetty siihen asti, että joku taho johtaisi tai aktiivisesti koordinoisi toimintoja. (Kohon loppuraportti ) Tampereen seutukunnalla edelleen toimivan Aku-projektin (nyk. AKU-toiminta) väliraportissa (8/2003) todetaan myös, että nuorten kanssa toimivien tahojen alueellisen yhteistyöverkoston kokoaminen on ensiarvoisen tärkeää ja kaikkien osapuolten edun mukaista. Ilman lähettävää tahoa sekä jatkoohjauspaikkaa nuorten riski pudota järjestelmän ulkopuolelle on suuri. Koulujärjestelmään tulisi luoda katkeamaton ohjausjärjestelmä, joka ottaa huomioon opiskelu-uran mahdolliset katkosvaiheet. Koulujärjestelmän ulkopuolella oleville nuorille suunnattujen toimintamahdollisuuksien, kuten pajojen, 8

9 työharjoittelun sekä tuki- ja ohjauspalvelujen hyödyntäminen vaatii aktiivisuutta ja määrätietoisuutta, jota monilta nuorilta puuttuu. Katkos nuoren koulutuspolulla saattaa esiintyä voimakkaasti koulutusmotivaatiota ja elämänhallintaa parantavana jaksona, mikäli nuori ohjataan häntä kiinnostavaan ja hänen tarpeitaan vastaavaan toimintaan sen sijaan, että hän jää kotiin nukkumaan tai kaupungille hengailemaan. Työministeriö Nuorten yhteiskuntatakuu muistiossa ( ) todetaan, että oppilaitoksilla on päävastuu opiskelijoiden ammatinvalinnanohjauksesta ja jatko-opintoihin ohjaamisesta perusopetuksen päättövaiheessa. Perusopetuksen opinto-ohjauksen seuranta ei kuitenkaan ole ollut riittävää varmistamaan, että koulutuksen ulkopuolella oleva nuori hakeutuu ja pääsee jatkokoulutukseen. Toisaalta osa nuorista keskeyttää toisen asteen koulutuksen ilman varmuutta jatko-opinto- tai työpaikasta ja tulee työvoimatoimistoon työttömäksi työnhakijaksi. Nuoren sijoittumisesta peruskoulun jälkeen ei ole seutukunnalla yhtenäistä kuvaa, vaan eri toimijoiden tilastot ovat keskenään päällekkäisiä ja siten näkemykset esimerkiksi syrjäytyneiden nuorten määristä vaihtelevat suuresti. Nuorten yhteiskuntatakuu muistiossa todetaan myös, että työvoimatoimistojen tulee ennaltaehkäistä nuorten työttömyyttä ja siten pyrkiä vähentämään yhteiskuntatakuun piiriin tulevien nuorten määrää, joten myös työhallinnossa tulee kiinnittää jatkossa enemmän huomiota myös alle 17-vuotiaiden nuorten palvelujen kehittämiseen yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Muistion mukaan työvoimatoimistojen ja kunnan tai seutukunnan koulutoimen tai oppilaitosten tulee laatia ohjausyhteistyön toimintasuunnitelma peruskoulun jälkeisissä nivelvaiheissa tapahtuvan nuorten ohjaus- ja palveluyhteistyön toteuttamiseksi. Suunnitelmassa tulisi sopia mm. peruskoulujen päättävien nuorten seurannasta, periaatteet nuorten ohjaamisessa työvoimatoimiston palveluihin, tiedon ja tietoaineiston välityksestä, oppilaanohjaajien ja työvoimatoimiston virkailijoiden kokouskäytännöistä, yhteisistä koulutustilaisuuksista ja tiedonvaihdosta. Peruskoulun päättäneille alle 17-vuotiaille ei ole olemassa seutukunnalla pysyvää palveluverkostoa vaan toiminta on ollut AKU-projektin varassa. Pirkanmaalla toimii tällä hetkellä lisäksi mm. oppilaan- ja opinto-ohjauksen kehittämishanke, nuorten osallisuushankkeessa on mukana Tampereen seutukunnalta Tampere, Nokia, Lempäälä sekä Kangasala- Sahalahti. Osallisuushankkeen kohderyhmänä ovat vuotiaat nuoret ja tavoitteena on oman osallisuuden edistäminen ja kunnan perustoimintoja kehittävien palveluiden vahvistaminen. Osa hankkeista keskittyy ensisijaisesti peruskoulun päättövaiheessa olevien oppilaisiin sekä peruskoulunsa päättäneisiin ja nivelvaiheessa koulutuksen ulkopuolelle jääneisiin nuoriin. Nuorten osallisuushanke rakentuu poikkihallinnolliselle ja useiden toimijoiden väliselle keskinäiselle yhteistyölle, mutta osallisuushankkeet ovat kuntakohtaisia eikä tällä seudulla niiden tavoitteena siten ole kehittää seudullista nuorten palvelujen koordinointia, jonka kautta pystyttäisiin parhaiten vastaamaan ja tarjoamaan nuorten tarpeisiin sopivia palvelumuotoja riippumatta kuntarajoista. Osallisuushankkeen kohderyhmänä ovat ensisijaisesti peruskoulun päättövaiheessa olevat oppilaat sekä peruskoulunsa päättäneet ja nivelvaiheessa pudonneet nuoret. Nuorten osallisuushanke rakentuu poikkihallinnolliselle ja useiden toimijoiden väliselle keskinäiselle yhteistyölle, mutta osallisuushankkeet ovat kuntakohtaisia eikä niiden tavoitteena siten ole kehittää seudullista nuorten palvelujen koordinointia, jonka kautta pystyttäisiin parhaiten vastaamaan ja tarjoamaan nuorten tarpeisiin sopivia palvelumuotoja riippumatta kuntarajoista. Näiden taustatietojen pohjalta on NUVES, Nuorten verkostoituva seutukunta projektissa selvitetty nuorten tilannetta Tampereen kaupunkiseudulla. 9

10 NUVES- nuorten verkostoituva seutukunta - projekti Projektikuvaus; tavoitteet, kohderyhmä, toimenpiteet ja tulokset Tavoitteet Projekti tavoitteena oli saada aikaan kokonaisvaltainen kuva nuorten palvelutarpeista ja - tarjonnasta Tampereen seutukunnalla, jonka pohjalta pystyttäisiin yhteistyössä rakentamaan nuorille toimiva poikkihallinnollinen ja seudullinen ohjaus- ja kehittämisverkosto. Seudulliselle nuorten yhteistyöverkostolle luotiin pohja jo projektin suunnitteluvaiheessa ja tämä verkosto toimi projektin kehitystyöryhmänä. Projektissa tehtiin selvitys seutukunnan kunnissa ja laajemminkin muualla Suomessa jo käytössä olevista hyvistä käytännöistä sekä palveluvajeista. Lisäksi projektissa rakennettiin seutukunnallista yhteistyömallia nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamiseen yhteistyössä seutukunnan kuntien, työvoimatoimistojen ja Pirkanmaan TE-keskuksen työvoimaosaston kanssa. Projektissa järjestettiin lisäksi seudullinen foorumi nuorten parissa työskenteleville keskinäisen tiedonkulun parantamiseksi ja hyvien käytäntöjen levittämiseksi. Projektin ohjausryhmä Nuves- projektin ohjausryhmään kuuluivat seudullisen työpolitiikan yhteistyöryhmä; Pirkanmaan TEkeskuksen työvoimaosaston päällikkö, kuntien työllisyysvastaavat ja työvoimatoimistojen johtajat. Projektin kehitysryhmä Nuves-projektin seudullinen ja poikkihallinnollinen kehitysryhmä muodostettiin moniammatillisesta yhteistyöverkostosta, joka koottiin projektin alkuvaiheessa seudun kuntien peruskoulujen, toisen asteen oppilaitosten, sosiaali- ja nuorisotoimien ja työhallinnon, AKU-projektin, KOHO- palvelu Siltavalmennusyhdistys ry:n, nuorten osallisuushankkeiden, työantaja- ja työntekijäjärjestöjen, nuorten työpajojen, ev.lut. seurakuntien edustajista. Kohderyhmä Projektin kohderyhmänä ovat Tampereen seutukunnalla nuorten kanssa joko välittömästi tai välillisesti toimivat tahot, joiden välistä verkostoitumista ja hyvien käytäntöjen levittämistä tullaan edistämään. Välillisenä kohderyhmänä ovat Tampereen seutukunnan vuotiaat nuoret. Projektissa keskityttiin erityisesti 15-17vuotiaiden nuorten palveluihin. Projektin toimenpiteitä: Nuorten palvelutarpeiden ja -tarjonnan selvityksen tekeminen Projektissa kartoitettiin eri toimijat ja niiden roolit, jotka ovat joko välittömästi tai välillisesti tekemisissä alle 25-vuotiaiden nuorten kanssa sekä selvitettiin näillä toimijoilla jo käytössä olevat ja toimijoiden mukaan tarvittavat yhteistyökuviot kunnissa ja seutukunnan tasolla (miten eri toimijat tekevät yhteistyötä ja missä yhteistyötä tarvittaisiin). Kerättiin tiedot seutukunnan kunnissa peruskoulun päättäneistä nuorista, toisella asteelle hakeneiden ja hakematta jättäneiden nuorten määristä, toisen asteen keskeyttäneistä nuorista, valmistuneiden 10

11 työllistymisestä sekä alle 25-vuotiaiden työttömien nuorten määrästä sekä kootaan myös muita tarvittavia taustatietoja nuorten seutukunnallisen tilanteen selvittämiseksi. 9-luokkalaisille tehtiin otantatutkimus, jossa kysellään heidän jatko-opintosuunnitelmia ja näkemyksiään työllistymisestä. Hyviä ja toimivia käytäntöjä nuorten ohjaamisessa jatko-opintoihin ja työelämään selvitettiin seutukunnalla sekä myös muualla Suomessa. Selvitettiin, miten nuoria ohjataan palvelujen piiriin ja miten hyvin eri palvelut seutukunnalla tunnetaan ja kuinka niistä nuorille kerrotaan. Selvitettiin myös muita konkreettiseksi koettuja ongelmia, joita voitaisiin ratkaista moniammatillisella yhteistyöllä Nuorten yhteiskuntatakuun seudullisen mallin kehittäminen Projektin tavoitteena oli kehittää nuorten yhteiskuntatakuun seudullisen malli yhteistyössä kuntien, työvoimatoimistojen ja Pirkanmaan TE - keskuksen työvoimaosaston kanssa. Nuorten yhteiskuntatakuu -muistiossa todetaan, että työvoimatoimistojen tulee ennaltaehkäistä nuorten työttömyyttä ja siten pyrkiä vähentämään yhteiskuntatakuun piiriin tulevien nuorten määrää, joten myös työhallinnossa tulee kiinnittää jatkossa enemmän huomiota myös alle 17-vuotiaiden nuorten palvelujen kehittämiseen yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Muistion mukaan työvoimatoimistojen ja kunnan tai seutukunnan koulutoimen tai oppilaitosten tulee laatia ohjausyhteistyön toimintasuunnitelma peruskoulun jälkeisissä nivelvaiheissa tapahtuvan nuorten ohjaus- ja palveluyhteistyön toteuttamiseksi. Suunnitelmassa tulisi sopia mm. peruskoulujen päättävien nuorten seurannasta, periaatteet nuorten ohjaamisessa työvoimatoimiston palveluihin, tiedon ja tietoaineiston välityksestä, oppilaanohjaajien ja työvoimatoimiston virkailijoiden kokouskäytännöistä, yhteisistä koulutustilaisuuksista ja tiedonvaihdosta Seutukunnallisen foorumin järjestäminen ja yhteistyöverkoston luominen Projektissa järjestettiin seutukunnalla nuorten parissa työskenteleville yhteinen foorumi, ns. seutukunnalliset kaksi päivää kestävät kehittämispäivät. Tilaisuudessa toimijoilla oli mahdollisuus tutustua toinen toistensa työtapoihin, vaihtaa kokemuksia ja kehittää työkäytäntöjä. Foorumilla lisättiin seutukunnalla olevien toimijoiden tietoutta seutukunnan kunnissa jo olemassa olevista hyvistä käytännöistä sekä palvelumuodoista. Projketissa kehitettiin seutukunnallinen ja poikkihallinnollinen projektin jälkeen pysyväksi jäävä yhteistyöverkosto nuorten jatko-opintoihin ja työelämään siirtymisen tukemiseksi ja tehostettiin vailla opiskelupaikkaa olevien nuorten sekä vapaiden oppilaspaikkojen kohtaamista tietojärjestelmällä, johon kootaan seutukunnalla vapaana olevat oppilaspaikat Projektin tulosten yleistettävyys ja levittäminen Projektin tuloksena syntyvän selvityksen ja sen pohjalta nuorten palveluihin kehitettävän poikkihallinnollisen ja seudullisen yhteistyöverkoston avulla arvioidaan voitavan merkittävästi edistää nuorten siirtymistä jatko-opintoihin ja työelämään sekä siten ennaltaehkäistä yhteiskuntatakuun piiriin tulevien nuorten määrää. Hankkeen tuloksena syntyneet mallit ja menetelmät ovat levitettävissä myös muualle Suomeen. 11

12 Projektin innovatiivisuus: Projektin innovatiivisuus on siinä, että sen kautta; saadaan kokonaisvaltainen kuva seutukunnan nuorten palvelutarjonnasta ja -vajeista, jota pystytään hyödyntämään nuorille suunnattujen palvelujen kehittämisessä Saada aikaan toimiva, poikkihallinnollinen ja seutukunnallinen yhteistyöverkosto, jonka myötä nuorille pystytään tarjoamaan entistä paremmin kuntarajat ylittäviä vaihtoehtoja koulutuksen ja työllistymisen suhteen. NUVES-projektin tulokset Nuorten palvelutarpeiden ja -tarjonnan selvityksen tekeminen Nuves -projektissa keskityttiin erityisesti selvittämään vuotiaiden nuorten palvelutarjontaa ja vajeita koulutuksen ja työllisyyden näkökulmasta seutukunnalla. Nuoret, jotka eivät pääse tai eivät hakeudu jatko-opintoihin peruskoulun jälkeen pyritään saamaan nuorten palvelujen piiriin. Heillä on mahdollisuus työvoimatoimiston ammatinvalinnanpsykologin palveluihin alle 17-vuotiaina, mutta tämä palvelu on ruuhkautunut 17-24vuotiaista nuorista. Nuoren ikänsä vuoksi he eivät pääse työvoimatoimiston muiden palvelujen piiriin. Tämän ikäryhmän tuleekin olla koulutuksen, ammattiin opiskelun parissa tai työvoimatoimiston palvelujen piirissä. ja siksi huoli nuorista on aiheellinen. Valtakunnan tasolla n nuorta nuorten ikäluokasta on vaarassa syrjäytyä. Suomessa syrjäytymistä aiheuttavat uudet kasvaneet mielenterveys- ja huumeongelmat ja ylivelkaantuminen. Käytännössä kaikki suorittavat peruskoulun loppuun ja n. 7-8 % nuorista ei jatka toisen asteen koulutukseen. Lukion tai ammatillisen koulutuksen aloittaa ikäluokasta 94 % ja suorittaa loppuun 82 %. Vaikka tilastollisesti nyt menee paremmin kuin laman aikana ovat elinolosuhteet polarisoituneet ja moniongelmaisuus lisääntynyt. Seutukunnan nuorten palvelut Palvelujen kirjaamista tehtiin koulutuksen ja työllisyyden näkökulmasta, mutta myös syrjäytymisen näkökulmasta, koska aikaisempien tietojen pohjalta osa työttömistä nuorista tarvitsee sosiaali- ja terveystoimen palveluja ennen kuin he pystyvät aloittamaan uudelleen koulutuksen tai työllistymistä edistäviin toimenpiteisiin. Projektissa palveluiden kirjaaminen ja sisältöjen tutkiminen jaoteltiin kunnallisiin palveluihin, työvoimatoimiston palveluihin ja 3.sektorin palveluihin. Palvelut luokiteltiin ikäryhmittäin: alle 17v. alle 20v. ja alle 25v. Pääotsikot taulukossa olivat: ennaltaehkäisevät palvelut, tukea antavat palvelut, hoidolliset palvelut, kuntouttava työtoiminta ja nuorten työpajatoiminta. Palvelut luokiteltiin vielä pääotsikoiden sisällä: lisäopetus/koulutus, tuettua yksilö/ryhmäohjausta, maahanmuuttajanuorten palvelut, Työvoimatoimiston palvelut, päihdepalvelut, mielenterveyspalvelut, tuetut asumispalvelut, Kelan palvelut ja nuorille suunnatut Työ-palvelut, seurakunnan palvelut ym. 12

13 ennaltaehkäisevät palvelut tukea antavat palvelut hoidolliset palvelut kuntouttava työtoiminta nuorten työpajatoiminta alle 17v. Opinto-ohjaajan palvelut, tukipalvelut yläkoulu Lisäopetus Tuettu yksilö/ryhmä- palvelut Tuetut asumispalvelut Päihdepalvelut Mielenterveys Kelan palvelut Työvoimatoimiston palvelut Työ-palvelut Työvoimatoimiston palvelut Koulutuspalvelut alle 20v. Alle 25v. Näiden tietojen pohjalta selvitettiin palvelujen määrällistä tarjontaa, tarpeita ja vajeita. Projektissa kartoitettiin eri toimijat ja niiden roolit, jotka ovat joko välittömästi tai välillisesti tekemisissä alle 25-vuotiaiden nuorten kanssa sekä selvitettiin näillä toimijoilla jo käytössä olevat ja toimijoiden mukaan tarvittavat yhteistyökuviot kunnissa ja seutukunnan tasolla (miten eri toimijat tekevät yhteistyötä ja missä yhteistyötä tarvittaisiin). Projektissa keskityttiin erityisesti vuotiaiden palveluihin ja muut alle 25vuotiaiden palvelut on kerätty työllisyysporttiin. 13

14 Ennaltaehkäisevät ja tukea antavat palvelut Oppilaanohjaus peruskouluissa Oppilaan-ohjaajia oppilasmäärään nähden on liian vähän peruskouluissa ( oppilasta on suositus) Sivistysvaliokunnan mietinnössä (6/2002 vp) todetaan, että oppilaanohjauksen ja opintojen ohjauksen lisäämisen tavoitteena tulee olla yksi pääasiallisesti opinto-ohjauksesta vastaava opettaja enintään 250 oppilasta tai opiskelijaa kohti. Työministeriön kouluyhteistyöryhmän (TM 278/2001) toimenpide-ehdotuksessa esitetään 200 oppilasta per oppilaanohjaaja ja Koulutuksen tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa (OPM 6/2004,16) vuosille todetaan, että opinto-ohjauksen ja opiskelijoiden tuki- ja neuvontapalvelujen voimavarat ja laatutaso turvataan kaikilla kouluasteilla.)tampereella opinto-ohjauksen vaje oli vuonna opinto-ohjaajan verran. (Tampereen kaupungin perusopetuksen oppilaanohjauksen tila raportti ) Raportin toimenpidesuositusten mukaisesti Tampereelle perustettiin vuoden 2005 aikana uusi Linnainmaan koulun opinto-ohjaajan virka ja vakinaistettiin Sampolan koulun toinen virka. Keväällä 2006 perustettiin kolme alueellista opinto-ohjaajan virkaa ja valitut opinto-ohjaajat aloittavat 1.8. Tampereen kaupunkiseudun opinto-ohjaajien lukumäärä peruskouluissa suhteessa oppilasmäärään on vajausta. Tampereen kaupunkiseudun opinto-ohjaajien lukumäärä peruskouluissa suhteessa oppilasmäärään on vajausta. Tampereella 1-2n, Pirkkalassa 1-2:n, Nokialla 0,5:n, Kangasalalla yhden ja Lempäälässä on 1,5:sta opinto-ohjaajan vaje. Vaje on laskettu oppilaiden määristä yläkouluissa. Yläkoulun opinto-ohjauksessa tulisi ottaa käyttöön jatko-opintosuunnitelmat, jossa ammattialojen tuntemus ja työelämätietous korostuisi. Jatko-opintosuunnitelmien avulla myös pyrittäisiin sitoutumaan opiskeluun toisella asteella ja myös ehkäisemään keskeytyksiä toisella asteella. Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2005:33 sanotaan, että tehostettua tukea ja ohjausta tarvitseville perusopetuksen päättäville nuorille koulujen tulisi laatia yhdessä kodin kanssa jatkokoulutus- ja urasuunnitelma. Ennakointitietoa tulee käyttää ohjauksen apuna, jolloin nuoria ohjataan aloille, jotka työllistävät tai nuori saa ainakin tietoa näistä aloista. Vanhempainilloissa tms. tilaisuuksissa tulee jakaa ennakointitietoa myös vanhemmille. Opinto-ohjaajat tekevät oman työnsä ohella myös heille kuulumattomia töitä, jotka vähentävät ohjausresurssia oppilailta. Monet opinto-ohjaajat seutukunnassa tekevät oman työnsä lisäksi joko rehtorin tai apulais/vara rehtorin töitä. Nämä muut työt aiheuttavat sen, että nuoret eivät saa riittävästi ohjausta jatko-opintoihin. Tampereen kaupungissa tehtiin selvitys oppilaanohjauksen tilasta lukuvuonna , jossa mainittiin Oppilaanohjauksen valtakunnallinen tila raportissa todetun, että opinto-ohjaajaa kuormittavat työnkuvaan kuulumattomat työt kuten luokanvalvojan, sijaisopettajan ja moninaiset hallintoa avustavat työt. Raportissa ehdotetaankin, että työnjako ja vastuut tulee kuvata entistä selkeämmin paikallisissa opetussuunnitelmissa. Tampereen oppilaanohjauksen tila raportissa on esitetty mm. seuraavia kehittämisehdotuksia: Kaupungin opinto-ohjaajien toimenkuva on määriteltävä yhteisesti. Koulukohtaiset tarkennukset tehdään koulujen opetussuunnitelman ohjauksen suunnitelmaan. Opinto-ohjauksen tilaa tulee seurata säännöllisesti kouluissa ja koulutuksen järjestäjän toimesta. Opinto-ohjauksen yhteistyötä on kehitettävä alueellisesti aluerehtorijärjestelmän käyttöönoton myötä. Työelämäyhteyksiä tulee kehittää yhteistyössä aineenopettajien ja opinto-ohjaajien kanssa. 14

15 Ohjauksen resurssi on käytettävä oppilaanohjauksen tarpeisiin ja tarvittavat virat on perustettava. Ohjauksen liittyvää koulutusta on annettava vuosiluokkien 1-6 luokanopettajille ja 7-8 luokkien oppilaanohjauksesta vastaaville opettajille. Kaupungin oppilaanohjausta kehittämään tulee nimetä työryhmä Nivelvaiheen yhteistyömallien työstämistä jatketaan yhteistyössä TRENO Nuorten osallisuushankkeen kanssa (Tampereen kaupungin perusopetuksen oppilaanohjauksen tila ) Koulupsykologien ja kuraattoreiden palveluissa on vajausta peruskouluissa ja ammattioppilaitoksissa kaikissa kunnissa. Sosiaali- ja terveysministeriön kuraattorisuositus on 1000 oppilasta / kuraattori. Tampereella oppilasmäärä ylittää suositukset. Kuraattorilla on jopa 1500 lapsen koulupiiri hoidettavanaan ja koulupsykologilla saattaa olla peräti 3000 lasta. Koulupsykologit eivät ehdi tekemään ennaltaehkäisevää työtä, koska lasten ja nuorten ongelmat ovat niin vaikeita. Oppimisvaikeuksiin ehditään pureutua vain murto-osan kohdalla. Tampereelle kaivataan erityisesti Tesomalle omaa sosiaalitoimistoa, koska kiireellisissä lastensuojeluasioissa saattaa mennä 1,5kk:tta ensimmäisen neuvotteluajan saamisessa. Myös etsivä nuorisotyö on lopettanut toimintansa läntisellä alueella. ( Tesoman alueen yhteistyöpalaverin muistio, liite 2) AKU-toiminta on seudullinen ohjauspalvelu, jossa alle 18vuotias nuori saa yksilöllistä ohjausta tulevaisuuden suunnitteluun, pääsee tutustumaan oppilaitoksiin ja työharjoitteluun ym. Nuorella on mahdollisuus myös korottaa perusopetuiksen päättötodistuksen numeroitaan Karkun evankelisen opiston kanssa yhteistyössä AKU-luokassa, joka toimii AKUn tiloissa Tampereella.. Lisäopetusta järjestetään siinä tapauksessa jos on halukkaita opiskelijoita riittävästi. Nuoret, jotka eivät halua tai kykene osallistumaan AKU-luokan lisäopetukseen voivat korottaa numeroitaan myös Tampereen aikuislukiossa. Lisäopetusryhmän koko on maksimissaan 12 opiskelijaa, koska tilat ovat niin ahtaat. Silta-Valmennusyhdistys tuottaa Tampereen kaupungin sosiaali- ja terveystoimen tilaamaa KOHOpalvelua, joka on tarkoitettu 17-24vuotiaille tamperelaisille. KOHO-palvelut tarjoaa yksilöohjauksena neuvontaa, ohjausta ja valmennusta nuorille, jotka tarvitsevat omien asioiden edistämiseen intensiivistä tukea ja työskentelyä. Silta-Valmennusyhdistys tuottaa myös työ- ja koulutuskokeiluja, työ- ja toimintakyvynselvityksiä ja ryhmätoimintoja erillisillä sopimuksilla ja kilpailutuksen kautta. Työelämälähtöiset koulutusväylät oppilaitoksissa, kuntouttava työtoiminta ja nuorten työpajatoiminta seutukunnassa Peruskoulu Peruskoulussa työelämälähtöisiä, työvaltaisia koulutusväyliä yläluokalla ovat ns. omauraluokat ja lisäopetusryhmät ns 10-luokat. Omauraluokka on työpainotteista opetusta, jossa työn kautta opitaan osa yläluokan oppimäärästä. Tämä menetelmä sopii erityisesti niille oppilaille, joita ei teoriaopetus kiinnosta sekä niille nuorille, jotka ovat kädentaitoisia ja haluavat tehdä töitä. Oma-uraluokkia on tällä hetkellä vain yksi seutukunnassa, Kangasalalla. JOPO- joustava perusopetusluokka hanke käynnistyy Tampereella Tesoman koulussa ja Nokialla Emäkosken koulussa syksyllä Enimmillään luokassa voi opiskella 10 oppilasta. Opiskelu sisältää työharjoittelua ja oppilaitostutustumista. Teoria-aineet luetaan normaaliin tapaan luokassa, mutta pienemmässä ryhmässä. Tampereen tesoman koulun JOPOluokassa tulee työskentelemään erityisopettaja, nuorisotyöntekijä ja opinto-ohjaaja 30 %. Valtakunnallisella hankkeella on tarkoitus muuttaa lainsäädäntöä siten, että työharjoitteluun sisällytetään oppimistehtäviä, jotka vastaavat osaa yläluokan opetussuunnitelmasta. Onnistuessaan tämä hanke voi saada aikaan peruskoululaissa sellaisen muutoksen, että tulevaisuudessa tämänkaltainen opiskelumenetelmä on normaali käytäntö. 15

16 Lempäälän Sääksjärven yläkoulussa ja Ylöjärven Soppeenharjun kouluissa toimii APE-projekti. APE on ammatillisen ja peruskoulun välinen yhteistyömuoto, jossa kotitalouden ja teknisentyön valinneet nuoret suorittavat osan kurssista ammattioppilaitoksessa. Bussikuljetusten järjestämiseen menevät kustannukset ovat olleet hankalinta yhteistyön toteuttamisessa. Tulokset koulutukseen sitoutumisessa ovat olleet hyvät. Tällaista kokeilua tulee tukea ja keskustelua tulisi käydä siitä, mistä rahat löytyvät vuosittain, ettei toiminta kuihdu. Nivel-vaihe Lisäopetusta järjestävät Lempäälän, Nokian, Ylöjärven ja Tampereen kunnat. Lempäälässä (Vesilahden nuoret saavat osallistua Lempäälän lisäopetukseen), Ylöjärvellä ja Nokialla olevat lisäopetusryhmät sisältävät työharjoittelua ja nuorille laaditaan yksilölliset opetussuunnitelmat. Nokialla yhteistyötä on tehty lukion ja ammattioppilaitoksen kanssa siten, että nuoret ovat saaneet suoritta kursseja molemmissa oppilaitoksissa. Tampereella on työharjoittelupainotteinen Tammerkosken lisäopetus, jossa työharjoittelua on kaksi päivää viikossa koko vuoden, Kaukajärven lisäopetuksessa on opiskelijalla tavoitteiden mukaista työelämään ja toisen asteen koulutukseen tutustumista, Kaarilan lisäopetukseen on sisällytetty yksi päivä työelämään tutustumiselle ja opiskelija voi ottaa kursseja Kaarilan lukiossa, Sampolan lisäopetukseen sisältyy työelämään tutustumista, ja opiskelija voi valita opintoja sekä lukiosta, että ammattiopistosta. TAO:n Pyynikin toimipisteessä toimii ammatillinen lisäopetus, jossa voi tutustua ammattiopiston sisällä oleviin koulutuksiin ja suorittaa yhteisten aineiden kursseja. AKU -toiminnan lisäopetuksen järjestää Karkun evankelinen opisto. LISÄAIKA -ryhmä on tarkoitettu erityistä tukea tarvitseville ja AIKALISÄ - ryhmä on tytöille. Kaksi viimemainittua ryhmää toimivat Kauppaoppilaitoksen tiloissa. Aikuislukiossa on mahdollisuus korottaa myös peruskoulunpäättöarvosanojen numeroita. Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2005:33 todetaan, että peruskoulun ja toisen asteen koulutuksen nivelvaihe ei ole vain kahden kouluasteen välinen taitekohta, jossa tehdään valintoja jatkoopinnoista. Nivelvaihe tulisi ymmärtää pidempänä siirtymävaiheena, jossa nuorelle on varattu aikaa selkiinnyttää suuntautumistaan ja tavoitteita jatko-opintoihin ja ammattiin liittyen. Työryhmä esittää, että lisäopetus tulisi säätää nuoren subjektiiviseksi oikeudeksi ja sen järjestäminen olisi kuntien velvollisuus. Lisäopetuksen tulisi olla joustavampi, sisällöiltään ja menetelmiltään opiskelijoiden yksilölliset tarpeet huomioon ottavaa. Ammatillisen peruskoulutuksen ohjaava ja valmistava koulutus Ainoastaan Kangasalan ammattioppilaitoksessa on ammatillisen peruskoulutuksen ohjaavan ja valmistavan koulutuksen kokeilu, jossa opiskellaan yhteisiä aineita ja tutustutaan eri ammattialoihin. Keväällä opetusministeriö on vahvistanut, että tätä kokeilua voivat järjestää Pirkanmaan taitokeskus, Ahlmannin ammattiopisto, Nokian ammattiopisto ja Tampereen kaupunki. Seudun kuntien opinto-ohjaajien mukaan erityisoppilaat keskeyttävät ammatillisen koulutuksen helpommin ja palautuvat kuntiin takaisin. Huolen aiheena on myös, että saavatko erityisoppilaat toisen asteen koulutuksessa riittävästi tarvitsemiansa tukitoimia esimerkiksi korotetun valtionosuuden avulla. Toisen asteen koulutuksen keskeytyksiin johtaa usein heikot perusvalmiudet ja myös väärä alan valinta. Valmistavalla koulutuksella voidaan miettiä uudestaan ammatinvalintaa ja opiskella ammatillisia aineita, paikata perustiedoissa olevia vajeita ja korottaa peruskoulun päättöarvosanojen numeroita. Joustava siirtyminen ammattioppilaitoksen sisällä koulutusalalta toiselle estää putoamasta koulutuksesta kokonaan pois. Valmistava koulutus on muuttumassa yhteishaun osalta opiskelijalla edulliseksi siten, että he tulevat saamaan samat lisäpisteet yhteishaussa kuin peruskoulun lisäopetuksessa olevat. Lisäpisteiden saanti käytännössä tarkoittaa lähes numeron nostoa peruskoulun päättötodistuksen keskiarvossa. Ammattioppilaitosten tulisi tehdä yhteistyötä seutukunnassa toisensa kanssa, jotta tämä asia kääntyisi nuoren eduksi. 16

17 URA- ja rekrytointihankkeet Ura- ja rekrytointipalveluita toisen asteen koulutuksessa kehittää Kompassi- ja Uraluotsi projektit. Kompassi-projekti toimii Nokian ammattioppilaitoksessa ja Uraluotsi -projekti Tampereen ammattiopistossa. Kompassi keskittyy opintojen päättövaiheeseen. Kompassin kohderyhmänä ovat opiskelijat, jotka tarvitsevat tukea urasuunnitteluun ja siirtymävaiheeseen ammatillisesta koulutuksesta työelämään ja tai jatko-opintoihin. Projektissa on kehitetty myös työelämävalmennusta ja opiskelijaseurantaa. Uraluotsi on ohjaus-, neuvonta-, tiedotus- sekä ura- ja rekrytointipalvelujen kehittämishanke.tarkoituksena on, että projektissa kehitetty malli leviää koko Tampereen ammattiopistoon. Projektin tavoitteena on ammattiopiston ohjauksen ja uraohjauksen organisaation ja osaamisen kehittäminen. Ohjauksen kehittäminen painottuu koko opiskelijan opintopolkuun: ennen opintojen aloittamista aina opintojen päätösvaiheeseen asti. Koutsi - arvioiden ja valmentaen työammattiin - Equal-projekti Koutsi on tuotekehitysprojekti, jossa kehitetään neljällä paikkakunnalla kuntoutustutkimusta ja ammatillista valmennusta ja koulutusta siten, että ne yhdessä mahdollistavat vaikeasti työllistettävi-en pääsyn työmarkkinoille. Kehitettävät osat ovat; kuntoutustutkimus, asiakkaan palvelutarpeen kartoitus ja työkyvyn arviointiprosessi sekä työammatteihin johtava koulutus yhdessä asiakaskohtaisesti räätälöityä tutkinnon osista koostuvaa ammatillista koulutusta. Kehityskohteena ovat yritysyhteistyön muodot, työvaltaiset oppimismenetelmät ja ei-tutkintotavoitteisen erityiskoulutuksen sisällöt, työvalmentajien käyttö, työvalmentajien toimenkuvat kuntoutuksessa, opetuksen tukihenkilöinä oppilaitoksessa ja yrityksissä sekä työhön saattamisessa. Lisäksi kehitetään työvalmentajan koulutus osaksi sosionomikoulutusta ja ammatilliseksi lisäkoulutukseksi. työvaltaiset oppimismenetelmät ja eitutkintotavoitteisen erityiskoulutuksen sisällöt. Projektia tukevat Silta-Valmennuksen, Tampereen Ammattiopiston, Pirkanmaan taitokeskuksen ja Ahlmanin ammattiopiston kanssa tehdyt yhteistyösopimukset. Toisen asteen valmentavia linjoja ja muita vaihtoehtoisia koulutuspolkuja tarvitaan kaupunkiseudulla. Erityisoppilaille ei ole riittävästi aloituspaikkoja oppilaitoksissa seutukunnalla ja myös oppilaitoksen palvelut erityisoppilaille eivät ole riittäviä. Toisen asteen tukipalveluihin tulee satsata. Nuorten työpajat ja kuntouttava työtoiminta Arviointitutkimuksessa Nuorten työpajatoiminta Länsi-Suomen läänissä 2005 on työpaja määritelty seuraavasti: työpajalla tarkoitetaan sosiaalista yhteisöä, jossa työskentelyn, työharjoittelun ja siihen liittyvien työ- ja yksilövalmennuksen keinoin pyritään parantamaan ensisijaisesti pitkään työttömänä tai syrjäytymisvaarassa olevan nuoren valmiuksia hakeutua koulutukseen, työhön tai ryhtyä yrittäjäksi. Työpajat järjestävät työllistämis-, työharjoittelu ja työkokeilupaikkoja, koulutusta ja kuntouttavaa toimintaa. Asiakkaina ovat ammatillista koulutusta vailla olevat nuoret sekä moniongelmaiset työttömät. Tampereen kaupunkiseudun nuorten työpajoille pääsee 17vuotta täyttäneet nuoret työvoimatoimiston kautta. Joitain alle 17vuotiaitakin on päässyt ammatinvalintapsykologin kautta työharjoitteluun työpajalle. Työpajat ovat tehneet yhteistyötä peruskoulujen kanssa ja ottaneet myös TET-harjoittelijoita töihin pajalle ja myös silloin jos nuorella on ollut tilapäisiä vaikeuksia koulunkäynnissä. Tämänkaltainen toiminta on kuitenkin ollut varsin vähäistä. Nuorten kasvaneet mielenterveys- ja päihdeongelmat ovat ruuhkauttaneet palvelut ja eniten syrjäytymisvaarassa olevat nuoret eivät sitoudu keskusteluterapiaan eivätkä ole halukkaita päihdehoitoon. Sen vuoksi tarvitaan toiminnallisia palveluita, jotka kuntouttavat ja tukevat 17

18 arjenhallintaa sekä ohjaavat nuoren kouluttautumista ammattiin. Nuorille pitää tarjota palvelua, jossa he tuntevat itsensä tarpeelliseksi ja hyödylliseksi ja josta he saavat onnistumisen kokemuksia. Palvelun tulee olla ohjattua ja ammattilaisten tuottamaa, jossa nuoren kyvyt ja edellytykset on otettu huomioon. Näitä palveluita tarvitaan myös toisen asteen keskeyttäjille, joita ammatillisessa koulutuksessa on eniten. Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2005:33 työryhmä ehdottaa, että nuorten työpajojen sekä perus- ja lisäopetuksen, lukio- ja ammatillisen koulutuksen järjestäjien yhteistyössä keskitytään niihin nuoriin, jotka keskeyttävät joko perusopetuksen tai toisen asteen koulutuksen tai eivät sijoitu perusasteen jälkeiseen koulutukseen. Yhteistyön tulee mahdollistaa nuoren joustava liikkuminen koulu/oppilaitoksen ja työpajan välillä. Opetuksen/koulutuksen järjestäjien ja työpajan yhteistyön tulee perustua sopimukseen, jossa yhteistyömuodon, vastuut ja korvaukset määritellään. Työpajajakson pituus tulee voida määritellä nuoren yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Työpajatoiminnassa nuoren hankkima osaaminen tulee tunnustaa ja hyväksi lukea osaksi suoritettavaa koulutusta tai tutkintoa. Työvaltaisia opiskeluväyliä ja kuntouttavia palveluita ei ole riittävästi nuorille seutukunnassa. Hyviä, toimivia jatkokoulutukseen ammattiin tai työelämää tukevia hankkeita halutaan yläkouluihin, joilla voidaan tukea nuorten polkua jatko-opintoihin ja vähentää keskeyttämisiä toisella asteella. Syrjäytymisvaarassa olevat työttömät nuoret tulee seuloa ja ohjata palveluiden piiriin. Seudullisen joustavan työelämälähtöisen lisäopetusryhmän ja työpajan perustamista tarvitaan Tampereelle. Molemmat ovat nuorten palveluiden suurimmat vajeet Tampereen kaupunkiseudulla. Alle 17vuotiailla syrjäytymisvaarassa olevilla nuorilla tulee olla mahdollisuus päästä nuortentyöpajalle. Kunnissa, joissa työpajoja on, tulisi tehdä tiivistä yhteistyötä ammatillisen koulutuksen kanssa ja luoda mahdollisuuksia työssäoppimiseen pajalla ja pajalla olevilla nuorilla pitäisi olla mahdollisuus osallistua ammatilliseen perusopetukseen ammattikoulussa. Arviointitutkimuksessa Nuorten työpajatoiminta Länsi-Suomen läänissä 2005 johtopäätöksissä ja toimenpide-ehdotuksissa on esitetty mm. että erityisesti nivelvaiheeseen tulee keskittyä luomalla joustavia opiskelupolkuja tiivistämällä koulutuksen järjestäjien ja pajojen välistä yhteistyötä. Työpajat eivät seuraa riittävän pitkäjänteisesti nuorten sijoittumista pajajakson jälkeen. Resurssien lisäyksestä huolimatta erityisesti useamman vuoden seuranta on vähentynyt. Neljännes työpajojen nuorista jää toimenpiteiden jälkeen toistuvaistyöttömiksi. Syynä on usein toimenpiteiden pätkittäminen ja eri viranomaisten puutteellinen yhteistyö. Kuntien/seutukuntien tulee tehdä nuorten syrjäytymisen ehkäisystä suunnitelmat, joissa sovitaan myös eri viranomaisten velvoitteista toimenpiteiden rahoittamiseksi. (Peruspalvelujen arviointi Länsi-Suomen läänissä 2005, Nuorisotoimi: Nuorten työpajatoiminta lyhyt versio) Nuorten työpajoja on kaupunkiseudulla Nokialla, Lempäälässä, Pirkkalassa. Kangasalalla on työpaja, mutta sen toiminta ulottuu kaikkiin työttömiin. Vesilahden kunnan nuoret voivat osallistua Lempäälän työpajalle. Tampereella toimii Vuoltsun toimintakeskuksessa Kulttuuripaja; Elämän eväät projekti, TAKK:n ManSetti, Silta-Valmennusyhdistyksen Sarttipaja ja Toiminta ja palvelukeskus Etappi. Legioonateatteri ry ja PisPaja pispalan kumppanuusprojekti. Tampere:, Silta-Valmennusyhdistys: 2. asteen valmentavan TYÖ-TAKOVA ryhmän ja catering, autoja rakennusalan 2. asteen tutkintotavoitteiset koulutukset tuotantokoulussa. Silta-Valmennusyhdistys on mukana 2005 alkaneessa ESR/Equal Koutsi projektissa, Tampereen aikuiskoulutuskeskus TAKK:issa toimii Mansetti työpaja. Kuntouttava työtoiminta 18

19 Kuntouttava työtoiminta on niin sanottu viimesijainen palvelu, jossa lähtökohtana on matalan kynnyksen toimintaperiaate. Kuntouttavan työtoiminnan tavoite on avata pitkään työttöminä olleille väylä työhön tai työvoimahallinnon ensisijaisiin työllistymistä edistäviin toimenpiteisiin. Lain tarkoituksena on estää pitkäaikaistyöttömyyden aiheuttamaa syrjäytymistä ja parantaa pitkäaikaistyöttömien mahdollisuuksia palata työelämään. Nuoria pitkäaikaistyöttömiä on työvoimatoimistossa vähän ja aktivointisuunnitelman kautta he pääsevät osallistumaan kuntouttavaan työtoimintaan. Työpajoilla järjestetään myös kuntouttavaa työtoimintaa. Pitkäaikaistyöttömien nuorten määrästä ei ole tarkkaa tietoa, koska nuoret unohtavat uusia työnhakunsa. Tähän tarvitaan korjausta, jotta saadaan oikeaa tietoa nuorten työttömyyden kestosta. Työvoimatoimiston palvelut Ennaltaehkäiseviä palveluita alle 17vuotiaille ovat ammatinvalintapsykologin palvelu, koulutus- ja tietopalvelu. Tukea antavia palveluita vuotta täyttäneille Nuorten yhteiskuntatakuu edellyttää, että nuorille tehdään työnhakusuunnitelma. Nuorten yhteiskuntatakuu on pohjana nuoren palveluprosessissa työvoimatoimistossa. Palvelutarvearvio ja ensimmäinen työnhakusuunnitelma on tehtävä mahdollisimman pian, viimeistään kuukauden kuluessa työnhaun alkamisesta. Yksilöity työnhakusuunnitelma on laadittava viimeistään työttömyyden kestettyä yhdenjaksoisesti 3 kk:tta. Nuorten palvelun tavoitteena on motivoida nuori työnhakija johonkin toimenpiteeseen 3 kk:n kuluessa työnhaun alkamisesta. Toimenpiteet / palvelut - Työmarkkinatukiharjoittelu - Työelämävalmennus (ammattikoulutettu nuori) - Työkokeilu - Ammatinvalinnanohjaus - Koulutusneuvonta - Ohjaava työvoimapoliittinen koulutus - Ryhmätoiminta (työnhakukoulutus, työnhakuklubi) - Pajatoiminta (kaupungin työpajoille ohjaus) - Kuntouttava työtoiminta -Ohjaus muihin palvelujärjestelmiin (päihdehuolto, mielenterveystoimisto, terveyshuolto) Nokian työvoimatoimistossa nuorten palvelujen resurssit vähenivät vuoden 2006 alussa, jolloin kokoaikaisen nuorten neuvojan määräaikainen työsuhde päättyi. Nuorten palvelut jaettiin sen jälkeen kahden työvoimaneuvojan muun työn osaksi. Ammatinvalinnanohjauksen ja koulutusneuvonnan palveluiden osuus nuorille säilyi ennallaan. Nuoria työttömiä työnhakijoita oli Tampereen kaupunkiseudulla tilannekatsauksen mukaan 2144 ja Tampereella kaikkiaan Tampereen työvoimatoimiston nuorten yksikössä työskentelee 4 nuortentyövoimaneuvojaa ja yksi ammatinvalintapsykologi. Pirkkalan kunnan nuoret ovat myös heidän asiakkaitaan. Hervannassa, Lempäälässä /Vesilahti, Kangasalalla, Ylöjärven työvoimatoimistossa on 19

20 yhden nuortenneuvojan, koulutusneuvojan ja ammatinvalinnan psykologin palvelut tarjolla. Resurssipulaa on jokaisessa työvoimatoimistossa. Ammatinvalintapsykologien palvelut ovat ruuhkautuneet aikuisista työttömistä ja siksi nuoret jäävät palveluissa vähemmälle. Tampereen työvoimatoimistossa aloitti elokuussa 2005 Nuorten välivuosiprojekti, jossa ohjataan välivuotta pitäviä nuoria hakeutumaan jatko-opintoihin preppauskurssien, lukusuunnitelmien ym. menetelmien avulla. Muut ennaltaehkäisevät ja tukevat nuorten palvelut Muita ennaltaehkäiseviä palveluita, jotka eivät liity suoranaisesti koulutukseen ja työllistymiseen, mutta edesauttavat sinne pääsyä ovat kerätty työllisyysporttiin nuorten palveluihin.. Nuorten palveluissa on jonkin verran eroja kunnittain. Pirkkalassa ei ole ohjauspalveluita peruskoulun tai lukion suorittaneille vaan lähimmät palvelut ovat Tampereella AKU:ssa ja Tampereen työvoimatoimistossa. Nuorten osallisuushankkeet Lempäälässä ja Kangasalalla tekevät työtä nuorten kanssa ja Nokialla hankkeessa on nuorten palvelut kerätty omaan OSUMA internet sivustoon. Tampereella TRENO on osin hallinnollinen hanke, joka tehtävänä on vaikuttaa peruspalveluiden vahvistamiseen hallinnollisiin päätöksiin vaikuttamalla ja luoda uusia yhteistyö malleja nivelvaiheeseen. Lisäopetuksen koordinointi kuuluu myös hankkeeseen. Yleisesti voidaan sanoa, että palvelujen tiedottamisessa, tunnettavuudessa ja ohjauskäytännöissä on puutteita. Ennakkoluuloja palvelujen suhteen on sekä nuorilla, että nuorten kanssa välittömästi toimivilla ammattilaisilla ja välillisesti toimivilla hallinnon ammattilaisilla. Seutukunnan nuorilla on luottamuspula oman kunnan palveluja kohtaan erityisesti terveyteen liittyvissä asioissa. He pelkäävät, että heidän tietonsa eivät pysy salassa. Nuoret käyttävät myös seutukunnalle yhteisesti tarjottuja palveluja, jotka pääsääntöisesti ovat Tampereella. Nuorille suunnatut kolmannen sektorin palvelut / projektit tuottavat monenlaisia toimintoja; ohjausta, uravalintaan, elämänhallintaan ja mielenterveyteen liittyviä palveluita. Projektit eivät ole ikuisia ja niillä ei korvata tilapäisestikään lakisääteisiä peruspalveluja. Sen sijaan yhteistyötä pitäisi tehostaa erityisesti nuorten harrastamattomuuden vuoksi. Ammattilaiset (kuraattorit, koulupsykologit, sosiaalityöntekijät työvoimavirkailijat, nuorisotyöntekijät ym. nuorten kanssa toimijat.)eivät tunne oman kunnan/seutukunnan palveluita tai palvelujen sisältöjä riittävästi. He eivät myöskään tiedä, että nuoret käyttävät seutukunnallisia palveluita. Palveluiden ohjauskäytänteissä ja tiedottamisessa nuorille on kehittämistä eri alojen ammattilaisilla. Palvelujen tuottajat voisivat myös tiedottaa palveluistaan enemmän ammattilaisille. Esitteiden lisäksi tarvitaan muutakin markkinointia. Hoidolliset palvelut Erityisesti nuorten päihde- ja mielenterveyspalveluissa on vajausta. Alle 18-vuotias ei pääse mielenterveystoimiston palveluihin ja terveyskeskuksessa ei ole tähän ongelmaan riittävästi resurssia. Mielenterveys- ja päihdepalvelujen osalta jokaisessa kunnassa tulisi miettiä ovatko nämä peruspalvelut kunnossa ja miten nuori saadaan sitoutumaan hoitoon. Toimiiko ostopalvelut siten kuin niiden pitäisi? Nuoret koulutettuina työelämään taulukko Palvelun kehittämiseksi laadittiin pienryhmätyönä NUORET KOULUTETTUINA TYÖELÄMÄÄN TAULUKKO. Ryhmässä olivat mukana Työllisyysasiamies Terttu Haataja, Pyynikin ammattioppilaitoksen rehtori Helena Tuusa, Pirkanmaan taitokeskuksen koulutusalajohtaja Päivi Pasanen, Työvoimatoimiston johtava nuorten neuvoja Raija Pylvänen ja Pirkanmaan taitokeskuksesta Sannamaria Jalava. 20

päättäjän ohjekirja, kun on PÄÄTÖKSEN AIKA!

päättäjän ohjekirja, kun on PÄÄTÖKSEN AIKA! päättäjän ohjekirja, kun on PÄÄTÖKSEN AIKA! Toimituskunta: Matti Mäkelä (puheenjohtaja), VaSkooli-projekti, Turun ammatti-instituutti Mia Haapasaari, kansallinen teematyöhanke, Turun ammatti-instituutti

Lisätiedot

TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla

TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla Maija Säkäjärvi Riitta Kinnunen Sosiaalikehitys Oy Sisällys Saatesanat 3 Johdanto 4 1 Koulutuksen merkitys nuorisotakuun perustana 6 2 Hämeenlinnan

Lisätiedot

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Nuorisotakuu - uusi tapa toimia Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Helsinki 2013 TEKIJÄT Maarit Kallio-Savela Kari Sjöholm Johanna Selkee ISBN 978-952-293-046-0 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2013

Lisätiedot

Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus

Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus 1 Kohti Ohjaamoa Kirjoittajat: Pakkala Arja Saukkonen Sakari Savonmäki Pasi Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus Projektinumero S12593

Lisätiedot

Yhdessä tekeminen tuottaa tuloksia. Nuorisotakuun tutkimuksellisen tuen loppuraportti

Yhdessä tekeminen tuottaa tuloksia. Nuorisotakuun tutkimuksellisen tuen loppuraportti Yhdessä tekeminen tuottaa tuloksia Nuorisotakuun tutkimuksellisen tuen loppuraportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 15/2014 MATTI TUUSA SARI PITKÄNEN RIIKKA SHEMEIKKA JOHANNA

Lisätiedot

SUOMI. Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop. sekä

SUOMI. Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop. sekä SUOMI Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop sekä Ammatillinen erityisopetus kansallisen raportin yhteenveto European Agency for Development in Special Needs

Lisätiedot

Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille

Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille Dnro TEM066:00/2011 TEM/1740/00.04.01/2011 12.3.2013 Jakelussa mainituille Asia: NUORISOTAKUUN TOTEUTUS Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille Arvoisa vastaanottaja, Me allekirjoittaneet

Lisätiedot

Loimaan kaupunki/seutukunnallinen nuorisotoimi. JUURI- hankkeen loppuraportti 1.5.2008 28.2.2011

Loimaan kaupunki/seutukunnallinen nuorisotoimi. JUURI- hankkeen loppuraportti 1.5.2008 28.2.2011 15.4.2011 Loimaan kaupunki/seutukunnallinen nuorisotoimi JUURI- hankkeen loppuraportti 1.5.2008 28.2.2011 Nina Suominen, uraohjaaja Kehityksentie 6 21800 KYRÖ Puh. +358 40 702 7975 ura.senu@loimaa.fi SISÄLLYS

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi nuorisolain sekä opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Ammatillisen erityisopetuksen toimenpideohjelma

Ammatillisen erityisopetuksen toimenpideohjelma Opetusministeriö Undervisningsministeriet Ammatillisen erityisopetuksen toimenpideohjelma Taustamuistio Opetusministeriön monisteita 2004:1 Ammatillisen erityisopetuksen toimenpideohjelma Taustamuistio

Lisätiedot

Projekti tuli taloon käymään vai asumaan

Projekti tuli taloon käymään vai asumaan Projekti tuli taloon käymään vai asumaan Kokemuksia syrjäytymisen ehkäisy -projektien tuloksista ja toteuttamisesta ammatillisissa oppilaitoksissa Leena Nikander ja Juha Lahtinen (toim.) Hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Etsivän nuorisotyön ja työotteen pika-analyysi. Kaupunki-innovaatiot -hanke Kesäkuu 2011 Jaana Männikkö

Etsivän nuorisotyön ja työotteen pika-analyysi. Kaupunki-innovaatiot -hanke Kesäkuu 2011 Jaana Männikkö Etsivän nuorisotyön ja työotteen pika-analyysi Kaupunki-innovaatiot -hanke Kesäkuu 2011 Jaana Männikkö TIIVISTELMÄ Etsivän nuorisotyö on laajentunut Suomessa viimeisten kolmen vuoden aikana Opetus- ja

Lisätiedot

Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden nuorten aktiivinen osallisuus

Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden nuorten aktiivinen osallisuus Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden nuorten aktiivinen osallisuus Kansallinen raportti Suomi Wyattville Road, Loughlinstown, Dublin 18, Ireland. - Tel: (+353 1) 204 31 00 - Fax: 282 42 09 / 282 64 56 email:

Lisätiedot

ELÄMÄNHALLINTAKURSSIN PILOTOINTI AMMATTIOPISTO LIVIASSA

ELÄMÄNHALLINTAKURSSIN PILOTOINTI AMMATTIOPISTO LIVIASSA Opinnäytetyö (YAMK) Sosiaalialan koulutusohjelma Hyvinvointipalvelut 2013 Janna Aksela ELÄMÄNHALLINTAKURSSIN PILOTOINTI AMMATTIOPISTO LIVIASSA OPINNÄYTETYÖ (YAMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan

Lisätiedot

Selvitys maahanmuuttajatyöstä saaduista kokemuksista ja parhaista käytännöistä Pohjanmaalla

Selvitys maahanmuuttajatyöstä saaduista kokemuksista ja parhaista käytännöistä Pohjanmaalla Selvitys maahanmuuttajatyöstä saaduista kokemuksista ja parhaista käytännöistä Pohjanmaalla H y v ä t k ä y t ä n n ö t Telle Lemetyinen Kimmo Riusala SELVITYS MAAHANMUUTTAJATYÖSTÄ SAADUISTA KOKEMUKSISTA

Lisätiedot

Hyvällä mallilla II. -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille

Hyvällä mallilla II. -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille Hyvällä mallilla II -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille Hyvällä mallilla -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille II Sisältö... Johdanto 7 I Nuoren elämänhallinnan tukeminen

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA - SELVITYS LAHDEN JA HEINOLAN SEUDUN TYÖLLISYYSPALVELUISTA Harri Hietala Jukka Lindberg Kaija Ray Vates-säätiö 2014 1 SISÄLLYS JOHDANTO...

Lisätiedot

Mitä voidaan oppia muiden kuntien ja alueiden maahanmuuttostrategioista. ohjelmista? VTT Timo Aro ja VTM Anna Laiho

Mitä voidaan oppia muiden kuntien ja alueiden maahanmuuttostrategioista. ohjelmista? VTT Timo Aro ja VTM Anna Laiho Mitä voidaan oppia muiden kuntien ja alueiden maahanmuuttostrategioista ja ohjelmista? VTT Timo Aro ja VTM Anna Laiho 26.6.2013 2 1. ANALYYSIN TOTEUTTAMINEN Tämä selvitys on tehty Hyria Oy:n Mosaiikki

Lisätiedot

TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI

TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI JULKAISIJA Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta Nuora JULKAISUN NIMI Tavoitteet, teot ja tulokset Lapsi-

Lisätiedot

Ulla Buchert Mirkka Vuorento

Ulla Buchert Mirkka Vuorento Ulla Buchert Mirkka Vuorento Suomalaisten hyvinvointipalveluiden ammattilaisten näkemyksiä maahanmuuttajien ammatillisen ja mielenterveyskuntoutuksen haasteista ja ratkaisuista 81/2012 Sosiaali- ja terveysturvan

Lisätiedot

SELVITYS NUORTEN ELINOLOJA JA PALVELUITA TUKEVI- EN TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISESTÄ

SELVITYS NUORTEN ELINOLOJA JA PALVELUITA TUKEVI- EN TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISESTÄ SELVITYS NUORTEN ELINOLOJA JA PALVELUITA TUKEVI- EN TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISESTÄ Jukka Vehviläinen DiaLoog-tutkimuspalvelut Lokakuu 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. SELVITYKSEN TOTEUTTAMINEN

Lisätiedot

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 1 Lastensuojelun arviointi Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 2 Turun kaupungin tarkastuslautakunta Lastensuojelun arviointi SISÄLLYSLUETTELO Arvioinnin tavoite ja keskeiset johtopäätökset 1

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia LAITURI-projekti

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia Laituri-projekti

Lisätiedot

Nuorten työmarkkinatukioikeus ja koulutukseen hakeutuminen. Työmarkkinatuen saamisen edellytyksenä olevan kouluttautumisvelvoitteen arviointitutkimus

Nuorten työmarkkinatukioikeus ja koulutukseen hakeutuminen. Työmarkkinatuen saamisen edellytyksenä olevan kouluttautumisvelvoitteen arviointitutkimus Nuorten työmarkkinatukioikeus ja koulutukseen hakeutuminen Työmarkkinatuen saamisen edellytyksenä olevan kouluttautumisvelvoitteen arviointitutkimus Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys

Lisätiedot

HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN. Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja

HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN. Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja Matti Mäkelä Jaana Kilpinen HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 26.3.2014 liite nro 2. Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017

Perusturvalautakunta 26.3.2014 liite nro 2. Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017 Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017 Kuva: Jukka Nousiainen 2012 Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2014-2017 1 Tiivistelmä 2 1. Suunnitelman laadintaprosessi

Lisätiedot

Valmennusasiakkaita vuonna 2013 oli 517 JUPITER-SÄÄTIÖN PERUSTAJAJÄSENET

Valmennusasiakkaita vuonna 2013 oli 517 JUPITER-SÄÄTIÖN PERUSTAJAJÄSENET VUOSIKERTOMUS 2013 Jupiter-säätiö pähkinänkuoressa JUPITERIN VALMENNUSPALVELUT valmentavat työhön ja koulutukseen - työtä tai harjoittelua joko Jupiterin työyksiköissä tai ulkopuolisilla työpaikoilla tai

Lisätiedot

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Raportti Mitä se oikeesti on? - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Anu Sipilä Bestis Nuorisotakaajat Porvoossa Sisällys Mistä aloittaa?... 1 Peruskoulu... 2

Lisätiedot

Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti

Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti PROJEKTIN LÄHTÖKOHTA, KOHDERYHMÄ JA TAVOITTEET Yleinen maailmantaloudellinen tilanne on muuttunut radikaalisti hankkeen toteutuksen aikana. Taloudellisen taantuman

Lisätiedot