Esipuhe. Eeva Vattulainen Erikoissuunnittelija Syyskuu 2006

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Esipuhe. Eeva Vattulainen Erikoissuunnittelija Syyskuu 2006"

Transkriptio

1

2 i Esipuhe Työpoliittinen tutkimus -sarjassa julkaistaan Siirtolaisuusinstituutin tutkijan Heli Sjöblom-Immalan tutkimus Maahanmuuttajat Turussa yrittäjinä ja palkansaajina. Tutkimus kuuluu Työpoliittiseen tutkimusohjelmaan ( ). Yrittäjyysanalyysissä selvitetään yrittäjäksi ryhtymistä ja maahanmuuttajayrittäjänä toimimista. Tutkimusta varten haastateltiin maahanmuuttajayrittäjiä. Maahanmuuttajat palkansaajina osassa selvitetään maahanmuuttajien työllistymistä ja heidän vahvuuksiensa hyödyntämistä yrityksissä. Työnantajien kokemuksia, suunnitelmia ja mielipiteitä selvitettiin kyselyllä. Tutkimuksen ohjausryhmän jäseninä ovat toimineet erikoissuunnittelija Irma Heikkilä-Paukkonen, ylitarkastaja Natalia Härkin ja erikoissuunnittelija Tero Mikkola työministeriöstä, tutkija Tuula Joronen Helsingin kaupungin tietokeskuksesta ja osastopäällikkö Kimmo Puolitaival Varsinais-Suomen työvoima- ja elinkeinokeskuksesta. Ohjausryhmän puheenjohtajana on toiminut erikoissuunnittelija Eeva Vattulainen ja ohjausryhmän sihteerinä projektikoordinaattori Saara Patoluoto työministeriöstä. Tutkimuksen vastuullisena ohjaajana on toiminut Siirtolaisuusinstituutin tutkimusjohtaja Elli Heikkilä. Tutkimusavustajana maahanmuuttajia on haastatellut Sirkku Wilkman. Eeva Vattulainen Erikoissuunnittelija Syyskuu 2006

3 ii Tekijän alkusanat Maahanmuuttajien määrän jatkuvasti lisääntyessä kasvaa myös tarve heidän integroimiseensa suomalaiseen yhteiskuntaan luvulla Suomeen muuttaneille on ehtinyt jo kertyä asumishistoriaa ja kielitaitoa, joten heidän määränsä myös työmarkkinoilla on kasvanut. Turun seudulla maahanmuuttajia on maan keskiarvoa enemmän, mutta heidän työmarkkina-asemastaan ei ole vielä paljon tutkimustietoa. Tällä tutkimuksella haluttiinkin selvittää, mikä on maahanmuuttajien asema ja merkitys erityisesti Turun työmarkkinoilla yrittäjinä ja palkansaajina. Tämän tutkimuksen päätökseen saattamiseen on vaikuttanut moni henkilö. Haluan esittää suuret kiitokset kannustuksesta ja työn ohjauksesta Siirtolaisuusinstituutin tutkimusjohtaja Elli Heikkilälle. Haluan kiittää myös tutkimuksen ohjausryhmän jäseniä työn etenemistä edistäneistä kommenteista. Ohjausryhmän puheenjohtajana on toiminut erikoissuunnittelija Eeva Vattulainen ja sihteerinä projektikoordinaattori Saara Patoluoto työministeriöstä. Ohjausryhmän jäseninä ovat toimineet erikoissuunnittelija Irma Heikkilä-Paukkonen, ylitarkastaja Natalia Härkin ja erikoissuunnittelija Tero Mikkola työministeriöstä, tutkija Tuula Joronen Helsingin kaupungin tietokeskuksesta ja osastopäällikkö Kimmo Puolitaival Varsinais-Suomen työvoima- ja elinkeinokeskuksesta. Erityiset kiitokset ansaitsee myös tutkimusavustajana maahanmuuttajia haastatellut Sirkku Wilkman, jonka tekemällä työllä on tutkimuksen etenemisen kannalta ollut oleellinen merkitys. Kiitos myös Marie Diakhatélle, Jenni Haloselle, Pia Lehtorannalle ja Tuula Temoselle, jotka ovat avustaneet tutkimusta sen eri vaiheissa. Perheelleni haluan esittää kiitokset kärsivällisyydestä. Turussa Heli Sjöblom-Immala

4 iii Tiivistelmä Tutkimuksessa on selvitetty maahanmuuttajien asemaa Turussa sekä yrittäjinä että palkansaajina vuonna Maahanmuuttajalla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa Suomessa asuvia ulkomaan kansalaisia ja Suomen kansalaisuuden saaneita ulkomaalaistaustaisia henkilöitä. Maahanmuuttajayrittäjien (20) haastatteluilla selvitettiin, miksi ja millaiset maahanmuuttajat ovat ryhtyneet yrittäjiksi, ja millaista on toimia maahanmuuttajayrittäjänä Turussa. Turun työnantajille (pl. yksinyrittäjät) lähetetyllä kyselyllä puolestaan selvitettiin, millaisina työntekijöinä turkulaisten toimipaikkojen työnantajat kokevat maahanmuuttajat ja koetaanko heidät työntekijöinä voimavaraksi erilaisen taustansa ansiosta. Tutkimuksessa haastatelluista maahanmuuttajayrittäjistä yli puolet on aasialaistaustaisia. Suurin osa yrittäjistä on perustanut yrityksensä 2000-luvulla, ja keskimäärin näillä yrittäjillä aikaa maahantulosta yrityksen perustamiseen on kulunut 9 vuotta. Yli puolella yrittäjistä yrityksen perustamismotiivina on ollut halu toimia itsenäisesti. Muutama yrittäjä kertoo perustaneensa yrityksensä siksi, ettei ollut saanut palkkatyötä. Kolmasosa haastatelluista edustaa kaupan alaa. Muut yrittäjät toimivat koulutuksessa, rakentamisessa, teollisuudessa, terveydenhoitopalveluissa, henkilökohtaisissa palveluissa, liike-elämän palveluissa, korjaustoiminnassa ja ravintola-alalla. Kolme neljäsosaa yrittäjistä on tyytyväisiä yrityksensä menestymiseen. Hyvin katsovat menestyneensä rakennusalan yrittäjät, teollisuuden alan yrittäjät, vuokratyövoimaa välittävä yrittäjä sekä hammaslääkäripalveluja ja kielikoulutusta tarjoavat yrittäjät. Huonommin katsovat menestyneensä kampaamoalan yrittäjä sekä yrittäjät, jotka toimivat ravintola- ja erityisesti vähittäiskaupan alalla. Etnisten resurssien hyödyntäminen omassa yritystoiminnassa ei näillä yrittäjillä nouse erityisesti esille. Myöskään toisen maahanmuuttajan palkkaaminen ei suurimmalle osalle näistä yrittäjistä ole erityisenä tavoitteena uuden työvoiman rekrytoinnissa. Yrittäjistä kahdeksan on kuitenkin ainakin jossain toimintansa vaiheessa palkannut perheen ulkopuolisia maahanmuuttajia. Tärkeimpinä uuden työvoiman palkkaamisen perusteina haastateltavilla yrittäjillä ovat työntekijöiden suomen kielen taito sekä työkokemus ja ammattitaito.

5 iv Työnantajakyselyn vastausprosentti oli 24,2. Vastanneet työnantajat (269) edustavat pääasiassa suomalaisia yksityisyrityksiä. Kolmasosa kaikista vastanneista edustaa kiinteistö-, tutkimus- ja muita liike-elämän palveluja. Runsas puolet toimipaikoista työllistää Turussa alle 10 henkilöä. Vastanneista toimipaikoista 43,5 prosentilla (117) on kokemusta maahanmuuttajatyöntekijöistä. Runsaassa 80 prosentissa toimipaikoista on työntekijöinä korkeintaan viisi maahanmuuttajaa. Julkiset organisaatiot ovat työllistäneet maahanmuuttajia yksityisiä yrityksiä useammin, ja isommat toimipaikat pieniä useammin. Toimialoista esimerkiksi koulutuksen ja teollisuuden toimipaikoilla on muita aloja enemmän maahanmuuttajakokemusta. Maahanmuuttajia työskentelee toimipaikoissa useimmin ammattitaitoisina työntekijöinä. Heistä on kokemusta 45,3 prosentissa (53) maahanmuuttajia työllistäneistä toimipaikoista. Vakinaisissa työsuhteissa olevista maahanmuuttajista on kokemusta 47,9 prosentilla maahanmuuttajia palkanneista toimipaikoista, ja erilaisissa tilapäisissä työsuhteissa on maahanmuuttajia ollut lähes 60 prosentissa toimipaikoista. Tärkeimpänä rekrytointitapana vastanneet työnantajat pitävät maahanmuuttajan oma-aloitteista yhteydenottoa. Maahanmuuttajia palkkaavilla työnantajilla eniten maahanmuuttajien palkkaamiseen vaikuttaa Suomessa saatu koulutus, jonka on palkkaamisen perusteeksi nimennyt 47,9 prosenttia heistä. Maahanmuuttajakokemusta omaavista työnantajista yli 40 prosentin mukaan maahanmuuttajat elävöittävät työyhteisöä ja ovat ahkeria työntekijöitä. Runsaan 40 prosentin mukaan maahanmuuttajien ongelmat työtehtävien hoitamisessa tai työyhteisöön sopeutumisessa liittyvät kielivaikeuksiin. Maahanmuuttajia Turun toimipaikkaan ilmoittaa tulevaisuudessa palkkaavansa kaikista aineiston työnantajista 12 prosenttia. Suurin osa työnantajista (77,7 %) ei osaa sanoa varmasti maahanmuuttajien tulevasta palkkaamisesta. Toimipaikkaan palkattavan maahanmuuttajan odotetaan erityisesti osaavan suomen kieltä, minkä mainitsee 23 prosenttia kaikista aineiston työnantajista. Työnantajista lähes kolmasosan mielestä palkattavalla maahanmuuttajalla pitäisi olla alan peruskoulutus. Työnantajat, joilla on kokemusta maahanmuuttajatyöntekijöistä, ovat olleet pääsääntöisesti heihin tyytyväisiä. Toistaiseksi maahanmuuttajien määrä yrittäjinä ja yrityksissä on kuitenkin ollut siinä määrin vähäinen, ettei maahanmuuttajien voi tämän tutkimuksen tulosten perusteella sanoa olevan yrityksille ja organisaatioille sellainen voimavara, kuin mihin heillä olisi kenties potentiaalia.

6 v Sammanfattning I undersökningen har analyserats invandrarnas situation i Åbo både som företagare och som anställda år Med invandrare avses i denna undersökning i Finland bosatta utländska medborgare och personer av utländsk härkomst som fått finskt medborgerskap. Med hjälp av intervjuer av invandrarföretagare (20 till antalet) klargjordes varför invandrare blir företagare, vilka deras karakteristika är och hur det är att vara invandrarföretagare i Åbo. Arbetsgivare i Åbo (inte ensamföretagare) tillsändes en enkät som skulle ge svar på hur de upplever invandrare som arbetstagare och om dessa upplevs som en resurs på grund av sin annorlunda bakgrund. Hälften av de intervjuade invandrarföretagarna är av asiatisk härkomst. Den största delen av de intervjuade har grundat sitt företag på 2000-talet och i medeltal har det gått 9 år mellan ankomsten till landet och företagsetableringen. Mer än hälften av företagarna uppger önskan att vara självständig som det viktigaste motivet för att grunda eget. Några sade sig ha blivit privatföretagare för att de inte hittat annat arbete. En tredjedel av de intervjuade verkar inom handelssektorn. De övriga företagarna verkar inom utbildning, byggnad, industri, hälsovårdstjänster, personliga tjänster, företagstjänster, reparation och restaurangbranschen. Tre fjärdedelar av företagarna är nöjda med sitt företags framgång. Företagarna inom byggnad, industri, uthyrning av arbetskraft, tandläkartjänster och språkutbildning ansåg sig vara framgångsrika, medan frisörer, restaurang- och särskilt detaljhandelsföretagare klarade sig mindre bra. Dessa undersökta företagare visade inte särskilt intresse för att utnyttja etniska resurser i sin egen företagsverksamhet. Största delen strävade inte heller till att rekrytera andra invandrare till sitt företag. Det viktigaste anställningskriteriet för de intervjuade företagarna var att arbetssökandena skulle kunna finska och ha arbetserfarenhet och yrkeskunskap. Ändå åtta företagare har åtminstone i något skede i verksamheten anställt invandrare som inte hör till familjen. Svarsprocenten för arbetsgivarenkäten var 24,2. De arbetsgivare som svarat (269) representerade främst finska privatföretag. En tredjedel av alla som svarat representerar fastighets-, forsknings- och övriga näringslivstjänster. Drygt hälften av företagen sysselsätter i Åbo färre än 10 personer.

7 vi Av de företag som svarade hade 43,5 procent (117) erfarenhet av invandraranställda. Drygt 80 procent av arbetsplatserna har högst fem invandrare bland de anställda. Offentliga organisationer har sysselsatt invandrare oftare än privatföretag och stora arbetsplatser oftare än små. Branschvis har t.ex. arbetsplatserna inom utbildning och industri mest erfarenhet av att anställa invandrare. På de företag som anställt invandrare har dessa haft yrkeskunskap inom 45,3 procent (53) av fallen. 49,7 procent av företagen har haft fast anställda invandrare och 60 procent har tillfälligt anställt invandrare. Arbetsgivarna anser invandrarnas kontakttagning på eget initiativ vara det viktigaste i rekryteringen. För de arbetsgivare som anställt invandrare var det viktigaste kriteriet utbildning erhållen i Finland, 47,9 procent angav detta som främsta orsak. Mer än 40 procent av arbetsgivare som anställt invandrare säger att invandrarna stimulerar arbetsgemenskapen och är flitiga arbetstagare. Enligt drygt 40 procent beror invandrarnas problem med arbetet eller i arbetsgemenskapen på språkproblem. Av alla arbetsgivare i undersökningen uppgav 12 procent att de anställer invandrare till sin verksamhet i Åbo. De flesta arbetsgivare (77,7 %) kan inte säga något definitivt om framtida anställning av invandrare. Att den som skall anställas kan finska är särskilt viktigt enligt 23 procent av alla arbetsgivare. Nästan en tredjedel av arbetsgivarna tycker att invandren som skall anställas bör ha grundutbildning inom sitt fack. De arbetsgivare som har erfarenhet av invandrare som anställda är i allmänhet nöjda med dem. Tills vidare har antalet invandrare som företagare och i företag varit så liten att man inte på basen av denna undersökning kan säga om de varit en sådan resurs för företag och organisationer som de kunnat vara.

8 vii Summary This study clarifies immigrants' situation in Turku, both as entrepreneurs and as wage earners, in Immigrants are defined as foreign citizens living in Finland or Finnish citizens of foreign backgrounds. Interviews of 20 immigrant entrepreneurs shed light on their characteristics, motivation, and personal experience of being immigrant entrepreneurs in Turku. Responses to a questionnaire for employers in Turku-situated offices (not including the self-employed) clarifies how employers perceive immigrants as workers, and whether they view immigrants to be an asset due to their foreign backgrounds. Of the immigrant entrepreneurs interviewed in this study, over half have Asian backgrounds. The majority of the immigrant entrepreneurs have established their businesses during the new millennium, and the average time between moving to Finland and starting a business is nine years. For one-half of the entrepreneurs, one source of motivation for opening a business has been the desire to work independently. Several entrepreneurs report having started their businesses because they had not found paid work. One-third of the interviewed entrepreneurs are in the commercial sector. Others represent education, construction, industry, health work, personal services, business services, repair work and restaurant business. Three-fourths of the entrepreneurs are satisfied with the success of their business. Entrepreneurs in the areas of construction, industry, hired labor, dental services and language training view their business to be successful. The entrepreneur in hairdressing, those in restaurant business and especially those in retail consider their situation less successful. The use of ethnic resources in the immigrants' entrepreneurship does not seem particularly prominent. Furthermore, for the majority of entrepreneurs who recruit additional workers, hiring immigrants is not a special goal. Stronger grounds for hiring are Finnish language proficiency, along with work experience and professional skill. However, eight entrepreneurs have hired immigrants outside the family at some point during their entrepreneurship. The response rate to the employers' questionnaire was 24.2 percent. The 269 responding employers chiefly represent Finnish private businesses. One-third of all respondents represent insurance, research, and other business services. Slightly over one-half of the offices employ fewer than 10 persons in Turku.

9 viii Of the offices that responded, 43.5 percent (117 offices) have had experience with immigrant employees. Slightly over 80 percent of offices have at most five immigrant employees. Public organizations have employed immigrants more often than have private businesses, and large offices more often than small. Offices representing education, industry and public administration all have more experience than on average of immigrants. Immigrants as professionally skilled employees are found in the greatest share of offices that have hired immigrants (45.3 percent, or in 53 offices). In 47.9 percent of offices that have hired immigrants, at least one immigrant has had a permanent contract. Nearly 60 percent of the offices that have hired immigrants have made some temporary contracts with them. The offices consider the most significant form of recruitment to be the independent contact from potential employees. The factor that most often determines an immigrants' hiring is training received in Finland, mentioned as grounds for hiring of 47.9 percent of the immigrants. According to 40 percent of employers with experience of immigrants, immigrants are hard-working and enliven the workplace. Slightly over 40 percent report that the problems of finding immigrants assignments and helping them become accustomed to the workplace both relate to language difficulties. Twelve percent of employers report that they are hiring an immigrant into a Turku office in the future. The majority (77.7 %) of employers are unable to answer with certainty about hiring immigrants in the future. Finnish language proficiency, which 23 percent of the employers in the data mention, is especially expected of potential immigrant employees. Nearly one-third of the employers believe that an immigrant to be hired should have a basic education. Employers with experience of immigrant employees have been chiefly satisfied with their performance. So far, however, the number of immigrants as entrepreneurs and in firms has been so low that based on this study's results, one cannot conclude that immigrants currently fulfill their potential as a resource to businesses and organizations.

10 ix Sisällysluettelo Esipuhe...i Tekijän alkusanat... ii Tiivistelmä... iii Sammanfattning...v Summary... vii 1. Suomen ulkomaalaisväestö Maahanmuuttajat työmarkkinoilla Yrittäjyys Maahanmuuttajien yrittäjyys Turun maahanmuuttajaväestö Tutkimuksen tarkoitus, tutkimusaineisto ja -menetelmät Turun maahanmuuttajayrittäjät Taustatietoja haastatelluista yrittäjistä Koulutus ja työkokemus Yritystoiminnan aloittaminen Yritystoiminta ja rekrytointi Tiedon ja tuen tarve yritystoiminnassa Menestyminen yrittäjänä ja tulevaisuudensuunnitelmat Turku yrityksen toimintaympäristönä Maahanmuuttajat turkulaisten yritysten ja organisaatioiden työntekijöinä Kyselyyn vastanneet toimipaikat Kokemus maahanmuuttajatyöntekijöistä Turun toimipaikassa Maahanmuuttajien työtehtävät ja työsuhteet maahanmuuttajia palkanneissa toimipaikoissa Uuden työvoiman rekrytointi kaikkien vastaajien Turun toimipaikoissa Maahanmuuttajien rekrytointikäytännöt maahanmuuttajia palkanneissa toimipaikkoissa Maahanmuuttajien työtehtävien ja palkkatason vastaavuus koulutukseen Maahanmuuttajat verrattuna suomalaisiin työntekijöihin Koulutus ja työtehtäviin perehdyttäminen maahanmuuttajia palkanneissa toimipaikoissa Maahanmuuttajien sopeutuminen työyhteisöön Maahanmuuttajien palkkaaminen tulevaisuudessa kaikkien vastaajien Turun toimipaikkoihin... 69

11 x Palkattaville maahanmuuttajille asetetut odotukset Maahanmuuttajien työllistämisen ja koulutuksen vastuutahot Turussa Päätulokset ja johtopäätökset Maahanmuuttajat yrittäjinä Maahanmuuttajat työntekijöinä Johtopäätökset Liitteet...96 Lähteet...100

12 1 1. Suomen ulkomaalaisväestö Ulkomaalaisten määrä pysyi Suomessa pitkään hieman päälle henkilön. Esimerkiksi vuonna 1976 heidän määränsä oli vielä noin luvulla määrä alkoi hitaasti kasvaa, mutta merkittävämmin vasta 1990-luvun alussa inkeriläisten paluumuuttajien myötä. Ensimmäiset suuremmat pakolaisryhmät saapuivat 1990-luvun alussa Somaliasta ja entisen Jugoslavian alueelta luvun alkuvuosiin verrattuna ulkomaalaisten määrän kasvu on nyttemmin hidastunut. Osasyynä tähän on ollut Suomen kansalaisuuden saaneiden määrän kasvu. (Tilastokeskus 2005a, 6). Vuonna 2005 kansalaisuuden saaneiden määrä tosin laski edellisvuoteen verrattuna (Työministeriö 2006a). Vuoden 2005 lopussa Suomessa asui ulkomaan kansalaista, joiden osuus muodosti koko väestöstä 2,2 prosenttia (Tilastokeskus 2006a). Suurimman kansalaisuusryhmän, lähes henkilöä, muodostivat venäläiset ja seuraavaksi suurimpia ryhmiä olivat virolaiset ja ruotsalaiset. Seuraavilla sijoilla olivat turvapaikanhakijaryhmät: somalialaiset, entiset jugoslavialaiset ja irakilaiset. Kaikkiaan eri kansalaisuusryhmiä oli Suomessa yli 160. Suomen koko väestöstä ulkomailla syntyneitä vuoden 2004 lopussa oli henkilöä eli 3,2 prosenttia. (Tilastokeskus 2005a, 6 8). Koko maan keskiarvoa enemmän ulkomaalaisia asui Ahvenanmaalla (5,7 %) Uudellamaalla (3,9 %) ja Varsinais-Suomessa (2,4 %). Ahvenanmaan ulkomaalaisista suurin osa on ruotsalaisia. Suomen ulkomaalaisväestöstä noin puolet asuu Uudellamaalla. Lähes kolmasosa Suomen ulkomaalaisista asuu Helsingissä, missä heitä vuonna 2004 oli henkilöä eli 5,2 prosenttia väestöstä. (Tilastokeskus 2005a, 26 28). Kansalaisuusryhmittäin tarkasteluna Suomen ulkomaalaisten ikärakenne vaihtelee paljon. Esimerkiksi ranskalaisista (yhteensä 985), espanjalaisista (678) ja marokkolaisista (621) yli 90 prosenttia oli työikäisiä vuonna 2004, mutta toisaalta ryhmät ovat kokonaiskooltaan pieniä. Lasten suhteellinen määrä on ollut korkea sellaisissa kansalaisryhmissä, jotka ovat pääasiassa tulleet maahan pakolaisina sekä perheenyhdistämisen kautta. (Tilastokeskus 2005a, 10). Ulkomaalaisten koulutustaso eroaa suomalaisten koulutustasosta. Kun Suomen kansalaisista noin 30 prosentilla on perusasteen tutkinto on vastaava luku ulkomaalaisten kohdalla kaksinkertainen. Keskiasteen tutkinnon suorittaneita on puolestaan suomalaisissa puolta enemmän: suomalaisista 41,3 prosentilla ja ulkomaalaisilla keskimäärin 21,8 prosentilla on keskiasteen tutkinto. Korkea-asteen tutkinnon on suorittanut noin viidennes ulkomaalaisista ja neljännes Suomen kansalaisista.

13 2 Korkeakoulutettujen osuus on huomattava erityisesti ukrainalaisten (34 %), kiinalaisten (29,8 %), saksalaisten (28,3 %) ja venäläisten (27,7 %) kohdalla. Matalasti koulutettuja taas on erityisesti pakolaisryhmissä. (Tilastokeskus 2005a, 33). Osa pakolaisista on kuitenkin tullut maista, joiden koulutusjärjestelmä poikkeaa länsimaisesta. Näissä tapauksissa koulutus jää tuntemattomaksi.

14 3 2. Maahanmuuttajat työmarkkinoilla Maahanmuuttajalla tarkoitetaan kaikkia maahan eri perustein muuttaneita henkilöitä (Ulkomaalaisvirasto 2006), jotka ovat muuttaneet Suomeen pysyväisluonteisesti (mm. Forsander 2002, 10). Maahanmuuttajan suomalaiseen yhteiskuntaan ja työelämään integroitumisen eli kotoutumisen tarpeisiin on laadittu laki maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta, joka tuli voimaan (muutettu ). Lain päämääränä on kotoutumisen osalta edistää maassa pysyväisluontoisesti oleskelevien maahanmuuttajien integroitumista eli kotoutumista, tasaarvoa ja valinnan vapautta suomalaisessa yhteiskunnassa. (Jokisaari 2006, 9). Yhteiskuntaan integroitumisen keskeisimpiä osa-alueita on työllistyminen. Yksilölle itselleen työn merkitys on luonnollisesti suuri toimeentulon ja koko elämänhallinnan kannalta. Maahanmuuttajien työttömyysaste on kuitenkin selvästi korkeampi kuin kantaväestön. Heidän työllistymisensä esteitä ovat kielivaikeudet, ongelmat ammatillisen pätevyyden rinnastamisessa suomalaisiin tutkintoihin sekä mahdollisesti tarvittavien kompensoivien opintojen puute. Varsinkin kiintiöpakolaisissa on myös paljon eri tavoin vajaakuntoisia. (Vesterinen 2002, 8 9). Perhoniemen ja Jasinskaja-Lahden (2006) tutkimuksessa ilmeni, että maahanmuuttajien onnistunutta sopeutumista edistivät työn löytämisen, taloudellisen hyvinvoinnin ja suomen kielen oppimisen lisäksi sosiaaliset verkostot ja niiltä saatu tuki. Syrjintäkokemukset sen sijaan näyttivät vaikeuttavan henkistä sopeutumista. Varhaiset henkisen sopeutumisen ongelmat vaikeuttivat myös myöhempää työllistymistä. Ulkomaalaisten paha työttömyystilanne heijastelee myös kotoutumisen vaatimaa aikaa. Ehkä suurimpia esteitä työllistymiselle ovat kuitenkin työnantajien, työntekijöiden tai asiakkaiden asenteet, sillä suomalaisilla työmarkkinoilla on vähäinen kokemus maahanmuuttajista. (Kangasharju ym. 2003, 20 21). Työnantajien silmissä maahanmuuttajat joutuvat erikseen ansaitsemaan sen luottamuksen, joka kantaväestöön kuuluvalla työntekijällä tai -hakijalla on automaattisesti (vrt. Forsander 2002). Työmarkkinoilla ilmenee taajaan etnosentrisiä käytäntöjä, jotka suosivat kantaväestöön kuuluvia ja syrjivät muita (Salmenhaara 2002, 8). Maahanmuuttaja on työmarkkinoilla haavoittuva, sillä hänet voidaan leimata poikkeavaksi, koska hän ei täytä yhteiskunnassa yleisesti vallitsevia normeja. Mitä kaukaisemmasta kulttuurista maahanmuuttaja tulee, sitä enemmän ongelmia ilmenee. (Kts. Heikkilä 2005, 486). Uudet maahanmuuttajat tulevat työmarkkinoille usein ns. sisääntuloammattien kautta, joilla tarkoitetaan sellaisia epävakaita ja epävarmoja työsuhteita, joissa tarvittavat resurssit ovat tavalla tai toi-

15 4 sella rajattuja: niissä joko a) ei tarvita kieli- tai ammattitaitoa tai b) ne ovat ns. etnospesifejä ammatteja. Etnospesifeillä ammateilla tarkoitetaan maahanmuuttajapalveluiden mukana syntyneitä tehtäviä, jotka edellyttävät tietyn kielen ja kulttuurin hallintaa sekä usein käytännössä ko. etnisen ryhmän jäsenyyttä. Tällaisia ammatteja ovat mm. asioimistulkin, äidinkielisen opettajan tai ohjaajan sekä kouluavustajan tehtävät. (Forsander 2002, 43). Toisin kuin länsimaissa aiemmin, Suomessa nämä sisääntuloammatit ovat tyypillisesti palvelusektorilla, eivätkä perinteisen teollisuuden piirissä (Forsander 2000a, 261). Selvästi suurin osa Suomen maahanmuuttajista työskentelikin 1990-luvulla palvelualoilla, erityisesti ravintola- ja siivousalalla, mutta myös teollisuus työllisti merkittävän osan (Joronen 2005a, 60). Suomessa noudatettu maahanmuuttopolitiikka on ollut pääasiassa pakolais-, turvapaikka- ja paluumuuttopolitiikkaa. Työperusteisesti Suomeen muuttaneiden osuus kuitenkin kasvoi 1990-luvun aikana (Hämäläinen ym. 2005, 37). Aktiivinen työvoimapolitiikka nousi Suomessa keskustelunaiheeksi vuoden 2000 aikana. Sillä tarkoitettiin työvoimapoliittisista syistä, ts. työluvalla maahan muuttavia. (Forsander 2000b, ). Tähän mennessä työmarkkinakysymykset ovat kuitenkin olleet maahanmuuttopolitiikassa marginaalisessa asemassa. (Juuti 2005, 9). Nyt tilanne on kuitenkin muuttumassa, sillä työministeriön vuonna 2004 asettama työryhmä on valmistellut ehdotuksen hallituksen maahanmuuttopoliittiseksi ohjelmaksi, jossa pääpaino on työperusteisen maahanmuuton edistämisessä. Järjestyksessä toisen maahanmuuttopoliittisen ohjelman keskeisiä teemoja ovat muun muassa varautuminen näköpiirissä oleviin työvoiman saatavuusongelmiin myös työperusteista maahanmuuttoa kehittämällä, opastusjärjestelmän luominen, kotouttamisjärjestelmän ohjauksen tehostaminen, väestöryhmien välisten etnisten suhteiden parantaminen sekä siitä huolehtiminen, että Suomi tulevaisuudessakin kykenee huolehtimaan humanitaarisista ja muista kansainvälisistä sitoumuksistaan. (Työministeriö 2005). Ohjelma on ollut hallituksen käsittelyssä syksyllä Maahanmuuttopolitiikan kehittäminen on pitkälti yhteydessä työvoiman kysynnän ja tarjonnan muutoksiin ja Suomessa odotettavissa olevaan demografisista syistä johtuvaan työvoimapulaan. Suurten ikäluokkien tullessa eläkeikään työvoiman piiristä poistuu seuraavien kymmenen viidentoista vuoden kuluessa suuria kohortteja, joita nuorten ikäluokkien sisäänsyöttö ei riitä korvaamaan. Tällöin puhutaan akuutista työvoimapulasta. Minkä tahansa työvoiman maahanmuuton tukeminen ei paranna tilannetta, koska työvoiman kysyntä kuitenkin välittyy tuotantorakenteen kautta. Siksi kyseessä on myös laadullinen työvoimapula, joka osaksi on demografisista tekijöistä riippumaton ja

16 5 pikemmin yhteydessä koulutusjärjestelmän epäkohtiin. Suomessa maahanmuuttajien työvoimaa tullaan tarvitsemaan erityisesti palvelu-, ei niinkään teollisuustuotannon piirissä. Sekä julkisten palveluiden että elinkeinoelämän toimintaedellytysten turvaaminen edellyttää oikeanlaisen työvoiman riittävää tarjontaa. (Salmenhaara 2002, 4 5). Mielipiteet tulevasta työvoimapulasta tosin ovat ristiriitaisia. Ulkomaalaiset ovat merkittävä potentiaali ajatellen Suomen työmarkkinoita, jossa jo nyt joillakin aloilla podetaan työvoimapulaa. Maahanmuuttajista suurin osa, noin 76 prosenttia, kuuluu työikäiseen väestöön. Vaikka työikäisen väestön osuus on suurempi kuin suomalaisilla, joilla se on 67 prosenttia, maahanmuuttajista työvoimaan kuuluvia on noin 43 prosenttia. Koko väestöstä työvoimaan kuuluu noin puolet. Työministeriön tilastojen mukaan vuonna 2005 ulkomaalaisia työnhakijoita oli keskimäärin kuukauden lopussa , joista työttöminä oli Kansalaisuuden mukaan suurimmat työnhakijaryhmät olivat Venäjän ja Viron kansalaiset, joiden osuus oli noin 43 prosenttia. Seuraavaksi suurimmat ryhmät olivat irakilaiset, iranilaiset, somalialaiset, entisen Jugoslavian alueelta muuttaneet, turkkilaiset, vietnamilaiset ja ruotsalaiset. (Työministeriö 2006b). Maahanmuuttajat ovat selvästi syntyperäisiä suomalaisia nuorempia. Tyypillinen maahanmuuttaja on hieman yli 25-vuotias, ja maahanmuuttajien keskiarvoikä maahan tullessa on 33 vuotta. Maahanmuuttajaryhmät poikkeavat kuitenkin hieman toisistaan. Suomen lähialueilla syntyneiden joukossa on muita enemmän vuotiaita, mikä osaltaan heijastaa inkerinsuomalaisten osuutta ryhmässä. Entisessä Jugoslaviassa, Irakissa, Iranissa ja Somaliassa syntyneiden joukossa on puolestaan selvästi muita ryhmiä enemmän alle 20-vuotiaina maahan saapuneita. (Hämäläinen ym. 2005, 89). Forsanderin (2002, 275) tutkimuksen mukaan maahanmuuttajien alkuperä selittää tilastollisen aineiston muuttujista vahvimmin maahanmuuttajien työmarkkina-asemaa. Vakaalla työuralla olevia luonnehtii Suomessa suoritettu koulutus, alle 38 vuoden ikä ja aasialainen tai länsimainen alkuperä. Työmarkkinoiden marginaalissa ovat muita useammin pakolaiset, afrikkalaiset, iäkkäät miehet sekä heikosti tai muualla kuin Suomessa koulutetut sekä vuonna 1993 muuttaneet. Työmarkkinoiden ulkopuolella olemista taas selittävät parhaiten alkuperä ja ikä. (Forsander 2002, ). Myös Maahanmuuttajien elinolotutkimuksen mukaan eri syistä maahan muuttaneiden työura kehittyy eri tahtiin. Tulosten mukaan parhaiten ovat työllistyneet ne, jotka ovat tulleet työn tai opiskelun takia. (Joronen 2005a, 67). Myös Hämäläisen ym. (2005, 67) tutkimustulokset kertovat tietyillä varauksilla Suomessa hankitun koulutuksen edistävän maahanmuuttajien työllistymistä. Sen sijaan Joro-

17 6 nen (2005a, 74 75) ei tutkimuksessaan havainnut Suomessa hankitun koulutuksen ja työmarkkinaaseman välillä yhtä selkeää yhteyttä. Jasinskaja-Lahden ym. (2002, 87 89) tutkimuksen mukaan työnhakuun liittyvää syrjintää oli koko Suomessa asumisaikana kokenut puolet maahanmuuttajista. Työssä etenemiseen liittyvää syrjintää oli kokenut noin neljäsosa maahanmuuttajista (24 %) ja työpaikkakiusaamista noin kolmasosa (31 %). Kuusi prosenttia kertoi tulleensa irtisanotuksi työstään. Asiakkaan taholta tulevaa kiusaamista koki noin 21 prosenttia maahanmuuttajista ja esimiehen taholta tulevaa kiusaamista noin 11 prosenttia maahanmuuttajista. Useilta tahoilta tulevaa kiusaamista koki jopa noin 23 prosenttia maahanmuuttajista. Myös Juutin (2005, 141) tutkimuksessa haastateltavat maahanmuuttajat puhuivat melko paljon heitä kohtaan esiintyneestä avoimesta ja piiloisesta syrjinnästä työpaikalla. Oli yleistä, että juuri asiakkaat syrjivät avoimesti maahanmuuttajia. Pääkaupunkiseudulla asenteet ovat olleet ulkomaalaismyönteisempiä kuin muualla maassa. Myönteiset ulkomaalaisasenteet voivat johtua siitä, että alueen asukkailla on ollut eniten mahdollisuuksia solmia kontakteja Suomessa asuviin ulkomaalaisiin. (Jaakkola 1995, 29). Pääkaupunkiseudun suhteellisen ulkomaalaismyönteinen ilmapiiri on ilmeisesti helpottanut maahanmuuttajien asemaa myös alueen työmarkkinoilla. Lisäksi maahanmuuttajien runsaus on lisännyt etnisten palvelujen ja tavaroiden kysyntää, ja se puolestaan on edistänyt maahanmuuttajien yritystoimintaa (Joronen 2005a, 59). Jaakkola (2005) on tutkinut vuosina tehtyjen, koko väestöä edustavien, haastattelujen avulla suomalaisten suhtautumista eri syistä ja eri maista muuttaviin. Hän havaitsi, että vuonna 2003 ulkomaalaisten työnhakijoiden vastaanottamiseen suhtauduttiin myönteisemmin kuin yhtenäkään aikaisempana tutkimusajankohtana. Suhtautuminen oli jopa myönteisempää kuin vuonna 1987, jolloin Suomessa oli vasta vähän maahanmuuttajia, korkeasuhdanne ja jolloin uumoiltiin jopa työvoimapulaa. Vuonna 2003 lähes joka kolmas vastaaja oli sitä mieltä, että Suomen pitäisi ottaa vastaan ulkomaalaisia työnhakijoita nykyistä enemmän tai ainakin yhtä paljon kuin ennenkin. (Jaakkola 2006, 2 3). Pitkänen (2006) on puolestaan tutkinut eri viranomaisten suhtautumista etnisen ja kulttuurisen monimuotoisuuden lisääntymiseen Suomen yhteiskunta- ja työelämässä. Ulkomaalaisten maahantuloon suhtaudutaan tutkimuksen mukaan nyt selvästi myönteisemmin kuin 1990-luvulla. Suomeen halutaan ensisijaisesti ulkomaalaisia, jotka tuovat maahan aineellista ja henkistä pääomaa: turisteja, ul-

18 7 komaalaisia opiskelijoita sekä korkeasti koulutettuja, ahkeria ja mieluiten länsimaista lähtöisin olevia työperusteisia muuttajia. Myös perhesyistä ja aidosti suojelun tarpeen vuoksi tulevat toivotetaan tervetulleiksi. Myönteisintä suhtautuminen on länsieurooppalaisiin ja varsinkin pohjoismaalaisiin. Vähiten kaivattuja sen sijaan ovat Afrikasta ja Lähi-idästä tulevat sekä venäläiset. Ulkomaalaisten työttömyys on jatkuvasti vähentynyt, mutta työttömyysaste eli työttömien osuus työvoimasta vaihtelee paljon kansalaisuuksittain. Työttömyysaste on yleisesti korkea niissä kansalaisuuksissa, joissa pakolaisten osuus on suuri. Vuoden 2006 maaliskuussa ulkomaalaisten työttömyysaste oli keskimäärin 24,8 prosenttia. Miehillä se oli 20,8 prosenttia ja naisilla 29,9 prosenttia. Irakilaisten työttömyysaste oli 66,4, afganistanilaisten 62,4, somalialaisten 59,4 ja iranilaisten 57,7 prosenttia. Matalimmat työttömyysasteet puolestaan olivat japanilaisilla (7,1 %) ja kiinalaisilla (7,9 %) sekä intialaisilla, alankomaalaisilla, saksalaisilla ja unkarilaisilla, joiden työttömyysaste oli 9 10 prosenttia. Myös norjalaisten, puolalaisten, ranskalaisten, ruotsalaisten, yhdysvaltalaisten ja virolaisten työttömyysaste oli vain hieman yli 10 prosenttia. Korkein työttömyysaste vuoden 2006 maaliskuussa oli sudanilaisilla, joista 74 prosenttia oli työttömänä. (Työministeriö 2006c). Sudanilaiset ovat kuitenkin olleet Suomessa vasta vähän aikaa, mikä selittää korkeaa työttömyysastetta (Tilastokeskus 2006b). Maahanmuuttajien työllisyyskehitys antaa melko myönteisen kuvan kotoutumisprosessista. Lukuun ottamatta OECD-maita, joiden työllisyys on jo alun perin varsin korkealla tasolla, eri maahanmuuttajaryhmien työllisyys kasvaa Suomessa vietetyn ajan myötä. Erityisen voimakasta tämä kasvu on lähialueilla syntyneillä. (Hämäläinen ym. 2005, 37). Humanitaarisista syistä Suomeen tulevia maahanmuuttajia lukuun ottamatta, maahanmuuttajat maksavat välittömiä veroja enemmän kuin mitä saavat suoria tulonsiirtoja jo kuudennen maassaolovuotensa jälkeen (Hämäläinen ym ym.). Kaikista myönteisistä merkeistä huolimatta kotoutuminen näyttää olevan varsin hidas prosessi (Perhoniemi Jasinskaja-Lahti 2006). Integroituminen Suomen työmarkkinoille näyttää vievän yli 4 vuotta (Kangasharju 2003 ym., 29). Asumisajalla on merkitystä työllistymisen kannalta, koska suomen kielen taidon hankkimiseen menee aikaa. Oma ryhmänsä ovat Suomeen tulevat siirtotyöläiset, ns. vierastyövoima. He ovat henkilöitä, jotka asuvat tilapäisesti työskennelläkseen kyseisessä maassa. Ulkomailla työskentelyn syynä näillä henkilöillä on usein kotimaan heikko työtilanne tai palkkaus. Suurimmat ulkomaalaisten työntekijöiden ryhmät ovat virolaiset ja venäläiset, joita tulee töihin vuosittain Seuraavaksi suurin ryhmä ovat puolalaiset, joita maahan saapuu vuosittain noin 400. Toukokuun 2006 alussa päättyneet

19 8 työvoiman vapaan liikkuvuuden rajoitukset eivät ole lisänneet uusista EU-maista tulevan vierastyövoiman määrää Suomessa. (Turun Sanomat 2006a, 7).

20 9 3. Yrittäjyys Tässä tutkimuksessa yrittäjyydellä tarkoitetaan yrityksen omistamista ja ammatin harjoittamista yrityksen omistaja-johtajana. Yrittäjäksi ryhtymiseen voivat vaikuttaa taustatekijät, jotka liittyvät yksilön henkilökohtaisiin taustoihin (luonteenpiirteet ja demografia), työhistoriaan ja erilaisiin tilannetekijöihin. Erilaiset taustatekijät sekä niitä koskevat henkilökohtaiset havainnot ja tulkinnat vaikuttavat yksilön mielikuviin yrittäjyyden houkuttavuudesta ja kyvyistä toimia yrittäjänä. Tilannetekijöissä tapahtuvat muutokset voidaan jakaa työntö- ja vetotekijöihin sen mukaan, mikä vaikutus niillä on yrittäjäksi siirtymiselle. Työntötekijöillä tarkoitetaan asioita, joihin yksilö ei ole tyytyväinen elämässään tai työurallaan tai joiden seurauksena suunnan muuttaminen tuntuu tarpeelliselta. Tällaisia tekijöitä voivat olla esimerkiksi työttömyys, tyytymättömyys nykyisiin työtehtäviin, urakehitysmahdollisuuksien pysähtyminen palkkatyössä, muutto uudelle paikkakunnalle tai ikäkausikriisi. Vetotekijät puolestaan ovat yrittäjyyteen houkuttavia positiivisia asioita, joita voivat olla esimerkiksi sopivan liiketoimintamahdollisuuden ilmaantuminen, mahdollisuus kehittyä ja käyttää hyväksi omia taitoja, halu saada aikaan jotain omaa, halu olla itsenäinen ja halu tai mahdollisuus ansaita (enemmän) rahaa. (Heinonen ym. 2006, 8, 10). Suomessa yrittäjyysaktiivisuus koostuu lähes kokonaan ns. mahdollisuusvetoisesta yrittäjyydestä. Toisen palveluksessa toimiessaan mahdollisuusyrittäjä kartoittaa mahdollisuuksiaan uuden yritystoiminnan käynnistämiseen. Niin sanottu pakkoyrittäjyys, mikä tarkoittaa yrittäjäksi ryhtymistä työttömyyden tai sen uhan vuoksi, on Suomessa vähäistä. (Joronen 2005b, ). Yrittäjyysaktiivisuuden taso on Suomessa ollut kansainvälisesti ottaen alhainen. Helmikuussa 1999 suoritetussa aikuisväestökyselyssä aktiivisesti uutta yritystä perustamassa olleiden henkilöiden osuus vastaajista vaihteli Suomen 1,4 prosentista Yhdysvaltain 8,4 prosenttiin. Esimerkiksi Tanskassa osuus oli 2 prosenttia ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa 3,3 prosenttia. Ongelmana on ollut myös korkeasti koulutettujen vähäinen kiinnostus yrittäjyyttä kohtaan: toisin kuin monissa muissa läntisissä teollisuusmaissa yrittäjyysaktiivisuuden taso Suomessa laskee koulutustason nousun myötä. (Arenius Autio 1999, 8 9). Nykyäänkin kansainvälisessä vertailussa aikuisväestön siirtymä yrittäjäksi on Suomessa edelleen melko maltillinen, sillä vuonna 2005 Suomi sijoittui 26:nneksi tutkittujen 35 maan joukossa. Muihin Pohjoismaihin verrattuna varhaisvaiheen yrittäjyysaktiivisuus on Suomessa keskitasoa, hieman korkeampi kuin Tanskassa ja Ruotsissa. Vuonna 2005 työikäisen aikuisväestön aktiivisuus uusien yritysten perustamisessa oli edellisvuoteen verrattuna lisääntynyt 0,6

Yrittäjyys maahanmuuttajien integroitumisen keinona Pohjanmaalla

Yrittäjyys maahanmuuttajien integroitumisen keinona Pohjanmaalla Aalto-yliopiston julkaisusarja CROSSOVER 24/2012 Yrittäjyys maahanmuuttajien integroitumisen keinona Pohjanmaalla Kirsti Melin ja Kristian Melin Aalto-yliopisto Kemian tekniikan korkeakoulu Biotekniikan

Lisätiedot

Turun TE toimiston kansainvälisten palveluiden asiakkaiden työllistyminen ja ansiotaso

Turun TE toimiston kansainvälisten palveluiden asiakkaiden työllistyminen ja ansiotaso Turun TE toimiston kansainvälisten palveluiden asiakkaiden työllistyminen ja ansiotaso 13.10.2014 Eeva Kostiainen & Seppo Laakso Kaupunkitutkimus TA Oy Toimeksiantaja: Varsinais Suomen ELY keskus Maahanmuuttajien

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS. tutkimuksia MAGDALENA JAAKKOLA. Maahanmuuttajat suomalaisten näkökulmasta. Asennemuutokset 1987 2007

HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS. tutkimuksia MAGDALENA JAAKKOLA. Maahanmuuttajat suomalaisten näkökulmasta. Asennemuutokset 1987 2007 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS 2009 tutkimuksia 1 MAGDALENA JAAKKOLA Maahanmuuttajat suomalaisten näkökulmasta Asennemuutokset 1987 2007 TIEDUSTELUT FÖRFRÅGNINGAR INQUIRIES Elina Stenvall, p. (09) 310

Lisätiedot

Korkeakoulusta työelämään? Väylänä ulkomainen tai kotimainen tutkinto

Korkeakoulusta työelämään? Väylänä ulkomainen tai kotimainen tutkinto 2008 Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 96 Miia Saarikallio, Katri Hellsten ja Vesa-Pekka Juutilainen Korkeakoulusta työelämään? Väylänä ulkomainen tai kotimainen tutkinto Sosiaali- ja terveysturvan

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS. tutkimuksia TUULA JORONEN (TOIM.) Maahanmuuttajien vapaa-aika ja kulttuuripalvelut pääkaupunkiseudulla

HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS. tutkimuksia TUULA JORONEN (TOIM.) Maahanmuuttajien vapaa-aika ja kulttuuripalvelut pääkaupunkiseudulla HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS 2009 4 tutkimuksia TUULA JORONEN (TOIM.) Maahanmuuttajien vapaa-aika ja kulttuuripalvelut pääkaupunkiseudulla TIEDUSTELUT FÖRFRÅGNINGAR INQUIRIES Tuula Joronen, puh. 09

Lisätiedot

Maahanmuuttajia pitää hoitaa, muttei meidän laitoksessa

Maahanmuuttajia pitää hoitaa, muttei meidän laitoksessa Maahanmuuttajia pitää hoitaa, muttei meidän laitoksessa Kartoitus Helsingin kaupungin lastensuojelulaitoksissa työskentelevien ohjaajien ja hoitajien maahanmuuttaja-asenteista vuonna 2002 Tuomas Isola

Lisätiedot

Maahanmuuton taloustiede: lyhyt johdatus*

Maahanmuuton taloustiede: lyhyt johdatus* K a n s a n t a l o u d e l l i n e n a i k a k a u s k i r j a 1 0 6. v s k. 3 / 2 0 1 0 Maahanmuuton taloustiede: lyhyt johdatus* Matti Sarvimäki post-doc -tutkija, erikoistutkija, Research Economist

Lisätiedot

Kansainvälinen Itä-Suomi. Itä-Suomen maahanmuuttopoliittisen strategian laadintaa tukeva selvitystyö. Loppuraportti 16.2.2012

Kansainvälinen Itä-Suomi. Itä-Suomen maahanmuuttopoliittisen strategian laadintaa tukeva selvitystyö. Loppuraportti 16.2.2012 Kansainvälinen Itä-Suomi Itä-Suomen maahanmuuttopoliittisen strategian laadintaa tukeva selvitystyö Loppuraportti 16.2.2012 Sari Pitkänen, Sosiaalikehitys Oy Kari Huotari ja Sinikka Törmä, Referenssi Oy

Lisätiedot

Toimialaraportit ennakoivat liiketoimintaympäristön muutoksia. Työnvälitys t. www.tem.f www.mmm.fi www.okm.fi i

Toimialaraportit ennakoivat liiketoimintaympäristön muutoksia. Työnvälitys t. www.tem.f www.mmm.fi www.okm.fi i Näkemyksestä menestystä Toimialaraportit ennakoivat liiketoimintaympäristön muutoksia Työnvälitys t www.temtoimialapalvelu.fi www.tem.f www.mmm.fi www.okm.fi i www.ely-keskus.fi www.tekes.fi www.lapinliitto.fi

Lisätiedot

Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi

Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi

Lisätiedot

Maaseudun yrittäjyyden kehittämisohjelma 2020

Maaseudun yrittäjyyden kehittämisohjelma 2020 Maaseudun yrittäjyyden kehittämisohjelma 2020 M a a s e u t u p o l i t i i k a n y h t e i s t y ö r y h m ä n j u l k a i s u j a 1 2010 Yrittäjyyden teemaryhmä Heikki Pietarinen (toim.) Maaseudun yrittäjyyden

Lisätiedot

Ihmisiä ja kaupunkiluontoa

Ihmisiä ja kaupunkiluontoa Ihmisiä ja kaupunkiluontoa Tutkimus pääkaupunkiseudun asukkaiden hyvinvoinnista Saija Turunen Hanna-Kaisa Hoppania Minna Luhtamäki Tellervo Nenonen Vaula Tuomaala nat (Espoo, Helsinki, Kauniainen ja Vantaa)

Lisätiedot

Turkkilaiset maahanmuuttajat yrittäjinä Suomessa Paikallinen ja transnationaali sosiaalinen pääoma

Turkkilaiset maahanmuuttajat yrittäjinä Suomessa Paikallinen ja transnationaali sosiaalinen pääoma Östen Wahlbeck Turkkilaiset maahanmuuttajat yrittäjinä Suomessa Paikallinen ja transnationaali sosiaalinen pääoma Johdanto 1 Suuri osa Suomen turkkilaisista maahanmuuttajista on itsenäisiä ammatinharjoittajia

Lisätiedot

9/2011. Maahanmuuttajien yhteiskunnallisen osallistumisen tukeminen julkishallinnossa ja puolueissa

9/2011. Maahanmuuttajien yhteiskunnallisen osallistumisen tukeminen julkishallinnossa ja puolueissa 9/2011 Maahanmuuttajien yhteiskunnallisen osallistumisen tukeminen julkishallinnossa ja puolueissa Maahanmuuttajien yhteiskunnallispoliittisen osallistumisen tukeminen alue ja paikallishallinnossa sekä

Lisätiedot

Opiskelijan ammattikorkeakoulu 2010

Opiskelijan ammattikorkeakoulu 2010 35 / 2010 Opiskelijan ammattikorkeakoulu 2010 Tutkimus ammattikorkeakouluopiskelijoiden koulutuspoluista, koulutuksen laadusta ja opiskelukyvystä Elina Lavikainen Elina Lavikainen Opiskelijan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

LYHYEN ELINKAAREN OMAAVIEN PK-YRITYSTEN LIIKETOIMINNAN PÄÄTTYMISEN SYYT ESPOON JA KAUNIAISTEN ALUEELLA

LYHYEN ELINKAAREN OMAAVIEN PK-YRITYSTEN LIIKETOIMINNAN PÄÄTTYMISEN SYYT ESPOON JA KAUNIAISTEN ALUEELLA LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 6 Silva Laaksonen, Heikki Sipilä LYHYEN ELINKAAREN OMAAVIEN PK-YRITYSTEN LIIKETOIMINNAN PÄÄTTYMISEN SYYT ESPOON JA KAUNIAISTEN ALUEELLA Laurea-ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Osallisena Suomessa. Kehittämissuunnitelma maahanmuuttajien kotoutumisen edistämiseksi. Suomen Kulttuurirahasto

Osallisena Suomessa. Kehittämissuunnitelma maahanmuuttajien kotoutumisen edistämiseksi. Suomen Kulttuurirahasto Osallisena Suomessa Kehittämissuunnitelma maahanmuuttajien kotoutumisen edistämiseksi Suomen Kulttuurirahasto Jyväskylän yliopisto Soveltavan kielentutkimuksen keskus Osallisena Suomessa Kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

MAAHANMUUTON VUOSIKATSAUS

MAAHANMUUTON VUOSIKATSAUS MAAHANMUUTON VUOSIKATSAUS 2011 2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 3 Maahanmuutto vuonna 2010 4 Väestö ja ulkomaan kansalaiset 5 Usean kulttuurin perheet 6 Väestö äidinkielen mukaan 7 Väestö syntymävaltion mukaan

Lisätiedot

MAAHANMUUTON VUOSIKATSAUS

MAAHANMUUTON VUOSIKATSAUS MAAHANMUUTON VUOSIKATSAUS 2011 2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 3 Maahanmuutto vuonna 2010 4 Väestö ja ulkomaan kansalaiset 5 Usean kulttuurin perheet 6 Väestö äidinkielen mukaan 7 Väestö syntymävaltion mukaan

Lisätiedot

318 LASKU- JA KASVUALOJEN TYÖMARKKINAT 1990-LUVULLA

318 LASKU- JA KASVUALOJEN TYÖMARKKINAT 1990-LUVULLA VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT-DISCUSSION PAPERS 318 LASKU- JA KASVUALOJEN TYÖMARKKINAT 1990-LUVULLA Mikko Peltola Jarno Soininen Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government Institute for Economic

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA SISÄLLYS LUKIJALLE 3 1 MAAHANMUUTON NYKYTILA 5 1.1 Lyhyessä ajassa maahanmuuttomaaksi... 5 1.2 Maahanmuutto on monimuotoistunut...

Lisätiedot

SY-KESKUSTELUALOITTEITA. MATALAN TUOTTAVUUDEN TYÖN TUKI Tarpeellinen keino työllisyyden parantamiseksi Suomessa

SY-KESKUSTELUALOITTEITA. MATALAN TUOTTAVUUDEN TYÖN TUKI Tarpeellinen keino työllisyyden parantamiseksi Suomessa SY-KESKUSTELUALOITTEITA Tutkimus ilmestyy varsinaisesti Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpaperina N:o 57. MATALAN TUOTTAVUUDEN TYÖN TUKI Tarpeellinen keino työllisyyden parantamiseksi Suomessa

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN TEKIJÄT

TULEVAISUUDEN TEKIJÄT PIENI VAALI- SARJA Pekka Myrskylä Topias Pyykkönen TULEVAISUUDEN TEKIJÄT Suomi ei pärjää ilman maahanmuuttoa YHTEENVETO Suomi tarvitsee vuosittain 34 000 nettomaahanmuuttajaa, jotta työvoima ei lähivuosikymmeninä

Lisätiedot

Helsingin ulkomaalaispolitiikan teoria ja käytäntö

Helsingin ulkomaalaispolitiikan teoria ja käytäntö HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2003 17 TUULA JORONEN Helsingin ulkomaalaispolitiikan teoria ja käytäntö Kuva: Tiina Madisson. Kansainvälinen Kulttuurikeskus Caisa Verkkojulkaisu ISSN

Lisätiedot

Yrityskatsaus 2013. Näkökulmia elinkeinopolitiikkaan, yrityksiin ja yrittäjyyteen

Yrityskatsaus 2013. Näkökulmia elinkeinopolitiikkaan, yrityksiin ja yrittäjyyteen Yrityskatsaus 2013 Näkökulmia elinkeinopolitiikkaan, yrityksiin ja yrittäjyyteen Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Kilpailukyky 25/2013 Yrityskatsaus 2013 Näkökulmia elinkeinopolitiikkaan, yrityksiin

Lisätiedot

Tutkimus pk-yritysten menestymisestä Savonlinnan talousalueella

Tutkimus pk-yritysten menestymisestä Savonlinnan talousalueella Mira Ihalainen KANNATTAA YRITTÄÄ! Tutkimus pk-yritysten menestymisestä Savonlinnan talousalueella Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Huhtikuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 23.4.2009

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN MAAHANMUUTTOPOLIITTINEN OHJELMA 2010-2015. Ohjelman ohjausryhmä 8.12.2009, 15.4.2010 Maakuntahallitus 21.12.2009,10.5.

PÄIJÄT-HÄMEEN MAAHANMUUTTOPOLIITTINEN OHJELMA 2010-2015. Ohjelman ohjausryhmä 8.12.2009, 15.4.2010 Maakuntahallitus 21.12.2009,10.5. PÄIJÄT-HÄMEEN MAAHANMUUTTOPOLIITTINEN OHJELMA 2010-2015 Ohjelman ohjausryhmä 8.12.2009, 15.4.2010 Maakuntahallitus 21.12.2009,10.5.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 2. OHJELMAN LÄHTÖKOHDAT, TARKOITUS

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN MAAHANMUUTTO- POLIITTINEN OHJELMA 2010-2015. Ohjelman ohjausryhmä 8.12.2009 ja 15.4.2010 Maakuntahallitus 21.12.2009 ja 10.5.

PÄIJÄT-HÄMEEN MAAHANMUUTTO- POLIITTINEN OHJELMA 2010-2015. Ohjelman ohjausryhmä 8.12.2009 ja 15.4.2010 Maakuntahallitus 21.12.2009 ja 10.5. PÄIJÄT-HÄMEEN MAAHANMUUTTO- POLIITTINEN OHJELMA 2010-2015 Ohjelman ohjausryhmä 8.12.2009 ja 15.4.2010 Maakuntahallitus 21.12.2009 ja 10.5.2010 Päijät-Hämeen liitto Päijät-hämeen liitto A187 * 2011 ISBN

Lisätiedot

Työryhmän raportti maahanmuuton kustannuksista ja maahanmuuttajaasioiden koordinaatiosta Turussa Lokakuu 2014 1 (8)

Työryhmän raportti maahanmuuton kustannuksista ja maahanmuuttajaasioiden koordinaatiosta Turussa Lokakuu 2014 1 (8) Työryhmän raportti maahanmuuton kustannuksista ja maahanmuuttajaasioiden koordinaatiosta Turussa Lokakuu 2014 1 (8) 2 (8) Lyhennelmä raportista Maahanmuuton kustannukset ja maahanmuuttaja-asioiden koordinaatio

Lisätiedot

Työolojen muutokset 1977 2013. Hanna Sutela Anna-Maija Lehto

Työolojen muutokset 1977 2013. Hanna Sutela Anna-Maija Lehto Työolojen muutokset 1977 2013 Hanna Sutela Anna-Maija Lehto Työolojen muutokset 1977 2013 Hanna Sutela Anna-Maija Lehto Helsinki Helsingfors 2014 Tiedustelut Förfrågningar Inquiries: Hanna Sutela Puh.

Lisätiedot