TOIMINTAKERTOMUS. SUOMEN KULUTTAJALIITTO ry

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS. SUOMEN KULUTTAJALIITTO ry"

Transkriptio

1 TOIMINTAKERTOMUS 2002 SUOMEN KULUTTAJALIITTO ry

2 2

3 SISÄLLYSLUETTELO KULUTTAJALIITON TOIMINTAVUOSI KULUTTAJAN OIKEUDET 6 KULUTTAJAN TALOUS 7 - Projektit: 7-8 ELINTARVIKKEET JA RAVITSEMUS 9 TERVEYS, TURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖ 10 PAIKALLISYHDISTYSTEN TOIMINTA 11 VIESTINTÄ JA JULKISUUS 12 YHTEISTYÖ EUROOPAN UNIONIN ALUEELLA 13 POHJOISMAINEN JA LÄHIALUEYHTEISTYÖ 14 HENKILÖSTÖ JA HALLINTO VUONNA TALOUS 15 LIITTEET SUOMEN KULUTTAJALIITON HALLITUS SUOMEN KULUTTAJALIITON HALLITUKSEN NIMEÄMÄT TOIMINTARYHMÄT 18 SUOMEN KULUTTAJALIITON HENKILÖKUNTA 18 SUOMEN KULUTTAJALIITON TILINTARKASTAJAT SUOMEN KULUTTAJALIITON JÄSENYHDISTYKSET 19 MUUT SUOMEN KULUTTAJALIITON JÄSENET 21 LIITON EDUSTUKSET 21 3

4 4

5 SUOMEN KULUTTAJALIITON TOIMINTAVUOSI 2002 Kulunut toimintavuosi oli työntäyteinen. Erityisesti vuosi muistetaan eurokäteisen käyttöönotosta, eurohinnoista ja hintaseurannasta, jota tehtiin sekä paikallisena tarkkailuna että eurohintojen kansainvälisinä vertailuina. Myös euroalueen ulkopuolelle jääneet maat seurasivat uuden rahan käyttöönottoa herpaantumattomasti. Suomen Kuluttajaliitto sai välittää ulkomaille suomalaisten kuluttajien näkemyksiä ja tuntemuksia uuden rahan suhteen. Maaliskuusta 2002 alkaen kaksoishintamerkinnät euroissa ja markoissa eivät enää olleet pakollisia. Kuluttajien hintatuntemus joutui uuteen testiin, kun hintalapussa ei enää välttämättä voinut turvautua markkahintaan. Käytännössä kaksoishinnoittelu jatkui vielä pitkälle syksyyn. Toimintavuoden aikana Suomen Kuluttajaliitto sai runsaasti euroon ja eurohintoihin liittyvää kuluttajapalautetta ja otti sen mukaan asioihin kantaa. Kuluttajaneuvonnan kysyntä kasvoi kertomusvuonna tuntuvasti. Lakimuutosten lisäksi siihen oli syynä kunnallisen kuluttajaneuvonnan pula voimavaroista. Kuluttajien ohella Suomen Kuluttajaliiton neuvoja kysyivät yhä enemmän myös pienyrittäjät halutessaan markkinoida tuotteitaan ja palvelujaan kuluttajalainsäädännön mukaisesti. Liiton neuvonnan asiakkaina oli kuluttajia, elinkeinonharjoittajia ja viranomaisia. Toimintavuonna Suomen Kuluttajaliiton maksuton neuvonta muutettiin puhtaasti jäseneduksi. Muille neuvontapalvelut tulivat maksullisiksi. Lisäksi liitto ryhtyi myymään kuluttajaneuvontapalveluja korvaamaan tai täydentämään kunnallista neuvontaa esimerkiksi loma-aikoina. Vaalikauden lähestyessä loppuaan kuluttajaministeri avasi keskustelua suomalaisesta kuluttajapolitiikasta ja tulevan hallituksen uudesta kuluttajapoliittisesta ohjelmasta. Kuluttaja-asiain neuvottelukunnan tehtäväksi tuli määritellä suomalaisen kuluttajapolitiikan roolia ja sisältöä. Tätä kautta Suomen Kuluttajaliitolla oli hyvät mahdollisuudet vaikuttaa kuluttajapolitiikkaamme. Kansallisten tavoitteiden ohessa tuli pohdittavaksi myös suhde Euroopan unionin kuluttajapolitiikkaan. Suomen Kuluttajaliiton mielestä mahdollinen Euroopan-tasoinen kuluttajansuojan yhtenäistäminen tulee tapahtua niiden jäsenmaiden lähtökohdista, joissa kuluttajansuoja on kehittynein. 5

6 KULUTTAJAN OIKEUDET Toimintavuoden tavoitteena oli kuluttajansuojan korkea taso ja toimiva oikeussuojajärjestelmä. Erityisenä haasteena oli liiton uusien jäsenyhdistysten ja luottamushenkilöiden kouluttaminen kuluttajansuojaasioissa. Tavoitteena oli järjestää vuoden aikana koulutustilaisuus kaikissa halukkaissa paikallis yhdistyksissä ja uudistaa kuluttajansuojaa käsittelevä liiton koulutusaineisto. Kuluttajaneuvonta tuli muuttaa vastaamaan paremmin jäsenistön tarpeita. Toimintavuoden aikana oli tarkoitus aloittaa maksullisten kuluttajaneuvontapalvelujen tarjoaminen yhteisöille. Eurokäteiseen siirtyminen aiheutti paljon myös kuluttajan oikeuksiin liittyviä yhteydenottoja. Hintamerkintöjen puutteellisuudet, hintojen korotukset ja ristiriitaisuudet markka- ja eurohintojen välillä olivat kansalaispalautteen mukaan yleisimmät ongelmat. Kuluttajansuojalain tavaran virhettä ja takuuta koskevat säännökset muuttuivat tammikuun alussa. Käytännössä muutoksilla ei liene suurta merkitystä, mutta uusina, lakiin kirjattuina säännöksinä ne lisäsivät merkittävästi niin elinkeinonharjoittajien kuin kuluttajienkin yhteydenottoja liiton kuluttajaneuvontaan. Liiton puhelinneuvonta laajeni alkuvuonna merkittävästi. Huoneenvuokrasuhteisiin liittyvät tiedustelut lisääntyivät samalla kun perinteisten kuluttaja-asioiden osuus pieneni. Voimavarojen sitoutuminen yhä vahvemmin puhelinneuvontaan ja liiton taloudellisen tilanteen heikkeneminen johtivat siihen, että elokuun alusta liiton puhelinneuvonta muutettiin maksulliseksi muille kuin omille jäsenille. Maksullista kuluttajaneuvontaa annettiin tiistaista perjantaihin kello Sen hinta oli 1,75 euroa minuutti ja lisäksi tuli paikallisverkkomaksu. Maksuton puhelinneuvonta, sähköpostin kautta annettava neuvonta ja mahdollinen henkilökohtainen opastus tulivat yhä selkeämmin jäseneduiksi. Henkilökohtaista neuvontaa annettiin myös paikallisyhdistysten tilaisuuksissa. Neuvonnan muuttaminen maksulliseksi mahdollisti kuluttajaneuvontapalveluiden tarjoamisen kunnille täydentämään tai korvaamaan niiden omia palveluita esimerkiksi loma-aikoina. Ensimmäinen kuntasopimus solmittiin Vantaan kaupungin kanssa. Sopimuksen mukaan Vantaan kaupunki osti Suomen Kuluttajaliitolta kuluttajien tarvitseman puhelinneuvonnan heinä-elokuussa kolmen viikon ajan. Neuvontaa annettiin vantaalaisille maanantaista perjantaihin kello Samanlainen sopimus solmittiin myös Loviisan ja sen ympäristökuntien Liljendahlin, Ruotsinpyhtään, Pyhtään ja Pernajan kanssa ajalle Liiton kuluttajaneuvontaa antavien toimihenkilöiden yhteistyöelin, kuluttajan oikeudet tiimi, kokoontui toimin tavuoden aikana loma-aikoja lukuun ottamatta viikoittain. Tiimin kokouksissa käsiteltiin yleensä ku luttajaneuvonnassa esiin tulleita kysymyksiä, kuluttajien edunvalvontaa sekä jäsenten ja luottamushenkilöiden kuluttajansuojakoulutusta. Tiimi myös ideoi ja tuotti useita projektihakemuksia kuluttajan oikeudet -toiminta-alueelle. Tärkeimpinä näistä voidaan mainita asumiseen liittyviin ongelmiin vastaava neuvontapuhelin sekä kuluttajat ja tietoyhteiskunta -hanke. Kuluttajan oikeudet -tiimin jäsenet osallistuivat aktiivisesti kuluttajien oikeuksia koskevien lakien valmisteluun niin kotimaassa kuin Euroopan unionin tasolla. Kuluttajien tietoverkko toimitti ajankohtaista tietoa kuluttajien oikeuksista, lainsäädännön muutoksista sekä viranomaisten ja liiton kannanotoista tietoverkon jäsenille. Kokeiluluontoisesti tietopaketti lähetettiin kerran myös kaikille kuluttajayhdistyksille ja liiton suorille henkilöjäsenille. Kotimaassa kuluttajien edunvalvontaa harjoitettiin edel lisvuosien tapaan muun muassa ku luttaja vali tuslautakunnan eri jaostoissa ja täys istunnoissa, vuoden alkupuolella toimintansa lopetta neessa markkina tuo mioistuimessa, vakuutuslautakunnassa, tietosuoja lau takunnassa sekä lukuisissa eri ministeriöiden työryhmissä ja toimikunnissa. Kuluttajien oikeuksia koskevaa koulutusta annettiin liiton paikallisyhdistysten lisäksi myös alueyhdyshenkilöille järjestetyssä seminaarissa. Lokakuussa Helsingissä järjestetty seminaari aloitti koulutustilaisuuksien sarjan, jonka tarkoituksena oli kouluttaa alueyhdyshenkilöitä antamaan kuluttajaneuvontaa ja luennoimaan kuluttajien oikeuksista omilla toiminta-alueillaan. 6

7 KULUTTAJAN TALOUS Projektit: Kuluttajan talouden alalla Suomen Kuluttajaliiton tavoitteena oli valvoa kuluttajien etuja niin, että markkinat ja julkiset palvelut toimivat kuluttajan parhaaksi. Julkisten palvelujen verkostot tuli säilyttää ja niitä tuli kehittää kuluttajien ehdoilla. Tärkeäksi tavoitteeksi oli asetettu myös kuluttajan talouden neuvonta. Erityisesti euron käyttöönottoon liittyviä toimenpiteitä tuli arvioida ja toimia kuluttajan etujen puolesta uuden rahan käyttöä ja hintoja koskevissa kysymyksissä. Kertomusvuonna toiminta-alueella jatkuvan seurannan kohteina olivat kulutus ja sen muutokset, kaupan ja palvelujen myynti, tavaroiden ja palvelujen hinnat ja niihin sisältyvät verot, kuluttajien tulot, menot, varallisuus, lainat ja niistä muodostuva ostovoima. Seurannan muita kohteita olivat julkiset palvelut sekä erityisesti käteisten eurojen käyttöönotto ja eurohintojen kehitys. Setelien ja metallirahojen vaihtuminen tapahtui muutamassa viikossa. Pankit vaihtoivat markkaseteleitä kuluttajien ja kuluttajajärjestöjen toivomusten mukaisesti vielä myös rahanvaihtojakson jälkeen. Kaksoishinnoittelun jatkamista suositeltiin erityisesti ikääntyneen väestön hintatietoisuuden ylläpitämiseksi. Monien tavaroiden kaksoishinnoittelu jatkui vuoden loppuun. Liiton vetoomukset kymmenen euron setelien saamisesta automaattien jakeluun eivät toimintavuoden aikana toteutuneet. Eurohintojen nousu jäi vähäisemmäksi kuin pelättiin. Kuluttajat yleisesti ja useat hintakehityksestä vastaavat viranomaiset olivat esittäneet huolensa inflaation kiihtymisestä rahanvaihtojakson aikana, jolloin hinnoittelussa saatettaisiin käyttää hyväksi kuluttajien heikentynyttä hintatietoisuutta. Joissakin tapauksissa näin myös tapahtui. Kuitenkin hintataso kokonaisuudessaan nousi jokseenkin saman kuin aikaisempina vuosina ilman selkeätä ylimääräistä inflaatiovaikutusta. Suomalaisten kuluttajien euroon liittyvät kokemukset kiinnostivat myös euroalueen ulkopuolelle jättäytyneitä maita. Maaliskuussa Britannian valtiovarainministeriön edustajia vieraili liitossa jo toistamiseen lyhyen ajan sisällä. Lokakuussa Suomen Kuluttajaliitto järjesti ruotsalaisen sisarjärjestön Sveriges Konsumentrådin edustajille pienimuotoisen seminaarin, jossa selviteltiin Euroopan talous- ja rahaliiton vaikutuksia. Eurohintaseuranta Toimintavuonna Suomen Kuluttajaliitto ja Kuluttajavirasto veivät päätökseen yhteistyöhankkeen, jossa kuluttajat raportoivat säännöllisesti valitsemiensa liikkeiden tuotteiden tai palvelujen hintoja. Hintaseurantaa tekivät liiton paikallisyhdistysten jäsenet yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa. Lisäksi hankkeeseen liittyi mukaan yksittäisiä kuluttajia eri puolilta Suomea. Hankkeen tarkoituksena oli - varmistaa, että kuluttajat säilyttävät hintatietoisuuten sa ja tarkkailevat hintojen muutoksia otettaessa käteinen euro käyttöön - rohkaista kuluttajia vertailemaan tavaroiden ja palvelujen hintoja - ehkäistä elinkeinoelämän yritykset hyödyntää kulut tajien epävarmuutta uusista hinnoista - selvittää, tapahtuiko tässä yhteydessä pakkauskokojen muutoksia, ja selvittää, mikä oli muutosten vaikutus hintoihin. Hankkeen viesti elinkeinoelämälle oli, että kuluttajat ovat aktiivisia, seuraavat hintoja ja säilyttävät hintatietoisuutensa ottaessaan käteisen euron käyttöön. Kuluttajat saattoivat myös tuoda epäkohtia julkisuuteen. Kansalaiset kykenivät omalla toiminnallaan vaikuttamaan eurorahaan siirtymisen sujuvuuteen. Hintaseurannan päätöstilaisuus pidettiin helmikuussa Kuluttajavirastossa. Kuluttajat ovat halutessaan voineet jatkaa seurantaa, mutta tietojen tallentaminen virastossa lopetettiin. Helmikuussa Kuluttajavirasto julkaisi hankkeesta raportin Arkielämän kansalaistoimintaa euro hintaseuranta Kuluttajaviraston ja Suomen Kuluttajaliiton yhteishankkeena. 7

8 Fyrkka oma talous ojennukseen Hanke oli Suomen Kuluttajaliiton vuonna 2000 aloittama kampanja, jonka tavoitteena oli selvittää nuorten ylivelkaantumisen syitä, löytää keinoja ylivelkaantumisen ehkäisemiseksi ja luoda välineitä nuorten oman talouden hallintaan. Koko hanketta tukivat taloudellisesti Alli Paasikiven Säätiö, Helsingin kaupunki, Helsingin suomenkielinen työväenopisto, opetusministeriö, Palkansaajasäätiö, Raha-automaattiyhdistys ja Suomen Pankkiyhdistys. Kertomusvuonna nuorten ylivelkaantumista ehkäisevän jatkohankkeen tuloksena syntyi seuraavaa: - Fyrkka tehtäviä ja tiedon lähteitä nuoren rahatalouden hallintaan, opettajan opas - Talouskasvatuksen vastuun -teemaviikon järjes tä mi nen - Tuloja ja äkkilähtöjä; Ahaa Teatterilta tilatun nuorten ylivelkaantumisesta kertovan näytelmän valmistuminen - kirjallisen aineiston kerääminen nuorten rahankäytöstä ja - talousneuvonnan mallien kehittäminen. Talouskasvatuksen vastuun teemaviikon tavoitteena oli käydä keskustelua siitä, miten koti- ja koulukasvatuksella parannetaan lasten ja nuorten henkisiä, sosiaalisia ja taloudellisia toimintaedellytyksiä hallita aikuisena omaa talouttaan ja siirtää näitä taitoja omille lapsilleen. Konkreettisena tavoitteena oli, että talouskasvatus otettaisiin koulujen opetussuunnitelmiin. Teemaviikon tavoitteiden toteutumiseksi vierailtiin toimintavuoden keväällä Opetushallituksessa. Syyskuussa järjestettiin kaksi Talouskasvatuksen vastuu -tapahtumaa. Ensimmäinen tilaisuus oli lähinnä opetussuunnitelmista vastaaville henkilöille, opettajille ja oppikirjan kustantajille tarkoitettu seminaari. Tilaisuudessa oli alun toista sataa osallistujaa. Iltatilaisuuden keskustelutapahtumaan taas kutsuttiin pääkaupunkiseudun vanhempia, kuntien ja seurakuntien nuorisotyöntekijöitä sekä nuorisojärjestöjen edustajia. Osallistujaluetteloon kirjattiin 65 osallistujaa. Ahaa Teatteri esitti molemmissa tilaisuuksissa näytelmän Tuloja ja äkkilähtöjä. Tapahtumien käytännön järjestelyistä vastasi harjoittelutyönä Kymenlaakson ammattikorkeakoulun sihteerilinjan 13 opiskelijaa opettajansa johdolla. Projektivaroilla tuotetun näytelmän Tuloja ja äkkilähtöjä ensi-ilta oli elokuussa Tampereella. Ahaa Teatterin esittämän näytelmän käsikirjoituksen teki Jarmo Lampela ja sen ohjasi Pekka Heikkinen. Syyskauden aikana näytelmää esitettiin yli 50 kertaa eri puolilla Suomea. Erityisesti koulut tilasivat näytelmää omille oppilailleen esitettäväksi. Näytelmän tavoitteena oli herättää nuoret arvioimaan omia unelmiaan arjen tilanteissa. Se havainnollisti nuorelle tapahtumia, joissa helposti menettää oman rahatalouden hallinnan. Tavoitteena oli myös motivoida nuoria opiskelemaan raha-asioiden hoitamista ja siten oppia oman talouden hallintaa. Kertomusvuonna julkaistiin Fyrkka-projektiin liittyvä opettajan opas. Aineistossa oli tehtäviä ja tiedon lähteitä rahatalouden opettamiseksi peruskoulussa, lukiossa ja ammatillisissa oppilaitoksissa. Talousneuvonnan mallintamisessa haluttiin vantaalaisen asiakaskohderyhmän avulla saada tietoa laman jälkeisen uusylivelkaantumisen ja maksuhäiriötilanteiden syistä. Asiakkaat tulivat sosiaalityöntekijän, diakoniatyöntekijän, sosiaaliasiamiehen tai velkaneuvojan lähettäminä. Hankkeessa koottiin tietoa ja kehitettiin malleja talous- ja kuluttajaneuvonnan, kuluttajainformaation sekä koulujen opetussuunnitelmien käyttöön. 8

9 ELINTARVIKKEET JA RAVITSEMUS Aihealueen keskeisenä tavoitteena oli kuluttajien luottamuksen säilyttäminen elintarvikkeisiin. Elintarvikkeiden turvallisuutta ja ravitsemuksellista laatua pidettiin tärkeinä luottamukseen vaikuttavina seikkoina. Tarkoituksena oli keskittyä elintarvikkeiden laatutekijöiden, pakkausmerkintöjen ja uusien ravitsemussuositusten tunnetuksi tekemiseen. Kertomusvuoden alkupuolella jatkettiin edellisenä vuonna aloitettua EU:n terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosaston rahoittamaa Ruoan turvallisuuskampanjaa. Kampanjan teemoina olivat aikaisempaan tapaan elintarvikkeiden pakkausmerkinnät ja elintarvikehygienia. Kohderyhmänä olivat erityisesti nuoret perheet. Kampanjan aikana järjestettiin tiedotustilaisuuksia, kuluttajatapaamisia ja seminaareja. Tapahtumia oli yhteensä 35. Toimintavuoden aikana uudistettiin kampanjaa varten Hyvä tietää elintarvikkeiden alkuperästä esite. Elintarvikeviraston kanssa yhteistyössä julkaistiin esite Käsienpesu Pieni vaiva, suuri ilo. Kampanja-aiheista tehtiin aloitteita kaupalle, teollisuudelle ja kotitalousoppikirjojen kustantajille. Toiminta-alueen keskeisenä tehtävänä oli edistää kuluttajien luottamusta elintarvikeketjuun. Tämän varmistamiseksi liitto osallistui elintarvikelainsäädännön valmisteluun ja elintarvikeketjun keskeisiin työryhmiin ja neuvottelukuntiin. Näistä tärkeimmät olivat elintarviketalouden kansallinen laatustrategia hanke, elintarvikeneuvottelukunta, ravitsemusneuvottelukunta, biotekniikan neuvottelukunta sekä maa- ja metsätalousministeriön elintarvike- ja terveysjaosto. Lisäksi tehtävänä oli neuvoa ja kouluttaa kuluttajia. Painopisteenä oli omien ja erityisesti liiton uusien paikallisyhdistysten jäsenten kouluttaminen. 9

10 TERVEYS, TURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖ Terveys-, turvallisuus- ja ympäristöaiheissa Suomen Kuluttajaliiton tuli vaikuttaa erityisesti peruspalveluiden saatavuuden ja laadun säilyttämiseksi kansalaisten tarvetta vastaavalla tasolla. Liitto piti tärkeänä ennaltaehkäisevää terveys- ja sosiaalityötä hyvinvoinnin perustekijänä. Ympäristökysymyksissä liiton tarkoituksena oli edistää kuluttajien mahdollisuuksia tehdä vastuullisia ostopäätöksiä. Lisäksi tehtävänä oli osallistua koko yhteiskuntaa koskevaan eettisten arvojen luomiseen. Kertomusvuosi oli jo liiton viides vuosi ilman tämän sektorin vakituista henkilöstöä. Liittokokouksen asettamien tavoitteiden saavuttamiseksi toiminta kanavoitiin pääosin liiton muille sektoreille ja erilaisiin yhteistyöhankkeisiin. Suomen Kuluttajaliitolta pyydettiin alustuksia muutamiin terveydenhuollon koulutustilaisuuksiin ja niissä oli mahdollisuus esittää liiton terveyspoliittisia näkemyksiä. Eettiseen työskentelyyn osallistuttiin Eettisen foorumin kokouksissa ja niitä valmistelevissa työryhmissä. Liitto oli edustettuna suomalaisen yrityselämän eettisessä ohjausryhmässä ja maksullisten puhelinpalvelujen eettisessä lautakunnassa. Loppuvuonna liiton edustaja pyydettiin jäseneksi myös sähkökaupan eettisiä sääntöjä valmistelevaan työryhmään. 10

11 PAIKALLISYHDISTYSTEN TOIMINTA Paikallisen järjestötyön tavoitteena oli kertomusvuonna, että Suomen Kuluttajaliiton neuvonta vastaa entistä monipuolisemmin jäsenistön tarpeita ja liiton jäsenyydestä on todellista hyötyä. Luottamustehtävissä toimivien jäsenten palvelua tuli parantaa koulutuksen, koulutusaineiston ja lehtietujen avulla. Erityisenä tavoitteena oli alueyhdyshenkilöiden perehdyttäminen kuluttajansuojalakiin, kuluttajaviranomaisten toimintaan ja muihin keskeisiin kuluttaja-asioihin. Kertomusvuoden pyrkimyksenä oli myös, että suurimmissa asutuskeskuksissa toimii aktiivinen kuluttajayhdistys. Järjestötoiminnan tuloksia oli tarkoitus arvioida puolivuosittain laadittavissa raporteissa. Suomen Kuluttajaliiton kuluttajaneuvontaa annettiin toimintavuonna jäsenistölle maksutta puhelimitse ja sähköpostin välityksellä. Jäseneduksi muuttunut maksuton neuvonta piristi uusien jäsenten hankintaa niin paikallisyhdistysten kuin liiton suorajäsenyydenkin osalta. Jäsenetuihin kuuluvan Kuluttajauutiset lehden maaliskuun numero keskittyi erityisesti järjestötoiminnan asioihin. Lehdessä käsiteltiin muun muassa paikallisten kuluttajayhdistysten toimintaa ja kansalaistoimintana suoritettua eurohintojen seurantaa. Lehdessä esiteltiin myös liiton yhteistyökumppaneita. Toimintavuonna neuvoteltiin Kuluttajaviraston kanssa Kuluttaja lehden hankkimisesta jäsenhintaan paikallisyhdistysten jäsenille ja liiton suorajäsenille. Asiassa ei kuitenkaan vielä onnistuttu. Kuluttaja lehti ja Kuluttajansuoja lehti tilattiin liiton kustannuksella keskeisille luottamushenkilöille. Suomen Kuluttajaliitossa järjestettiin uusien kuluttajayhdistysten perehdyttämiskoulutus helmikuun ensimmäisenä viikonloppuna. Koulutukseen osallistui kuluttaja-aktiiveja noin kymmenestä edellisinä vuosina mukaan tulleesta yhdistyksestä. Yhdistysten luottamushenkilöille järjestettiin toimintaseminaari Espoon Siikarannassa Osallistujia oli noin viisikymmentä. Seminaarissa käsiteltiin muun muassa kuluvan vuoden toimintasuunnitelmaa ja liiton projekteja. Ryhmissä ideoitiin yhdistysten oman toiminnan suuntaviivoja ja tapahtumakalentereita. Kuluttajansuojan keskeiset kysymykset käytiin läpi ja jäsenillä oli tilaisuus kysyä liiton toimihenkilöiltä mieltä askarruttavia asioita. Suuren suosion sai yhdessä tehty luontoretki talviseen metsään. Yhdistyskirjeitä lähetettiin toimintavuoden aikana kolme kappaletta. Yhdistystoiminnan arkirutiineja helpottamaan toimitettiin käytännöllistä tietoa sisältävä kansio. Kertomusvuonna paikallisyhdistykset järjestivät toimintaalueillaan myös omia tilaisuuksia ja tapahtumia. Aiheet liittyivät käteiseen eurorahaan, elintarvikkeisiin, ympäristöaiheisiin ja asumiseen. Paikallistoiminnan tapahtumista koottiin liitossa tapahtumaluettelo. Liiton yhteisöjäseniä palveltiin Kuluttajauutiset lehden lisäksi kuluttajien tietoverkkoaineistolla. Tietoverkko välitti jäsenille uutisia kuluttajalainsäädännön muutoksista ja muista ajankohtaisista asioista. Kertomusvuonna liitto tuki alueyhdyshenkilöidensä toimintaa taloudellisesti ja muilla keinoin. Lokakuun puolivälissä pidettiin Helsingissä alueyhdyshenkilöiden koulutustilaisuus, jossa keskusteltiin toiminnan pelisäännöistä ja perehdyttiin kuluttajansuojan peruskysymyksiin. Alueyhdyshenkilöt virittelivät uusien kuluttajayhdistysten perustamista ja alueellisten koulutustilaisuuksien järjestämistä. He toimittivat myös alue- ja paikallislehtiin kuluttaja-aiheisia artikkeleita. 11

12 KULUTTAJAUUTISET VIESTINTÄ JA JULKISUUS Viestinnän avulla Suomen Kuluttajaliiton tuli kertoa tavoitteistaan ja keskeisistä kuluttajan asemaan vaikuttavista muutoksista. Viestinnän tuli palvella kuluttajia ja tavoittaa yhteiskunnan päätöksentekijät. Internet-kotisivujen tarkoituksena oli tehdä liiton toiminta tunnetuksi myös laajoille ihmisryhmille. Kuluttajauutiset-lehti ilmestyi kertomusvuonna neljä kertaa. Lehden teemoja olivat liiton omien kampanjoiden kuten Ruoan turvallisuuskampanjan, Eurohintojen seurantakampanjan ja Fyrkka-hankkeen tunnetuksi tekeminen ja tuloksista kertominen. Muita aiheita olivat esimerkiksi kuluttajan talouteen, oikeuksiin ja velvollisuuksiin sekä ympäristöön ja ympäristön turvallisuuteen liittyvät teemat. Lehdellä oli myös tärkeä tehtävä toimia jäsenistön yhdyssiteenä, kertoa jäsenyhdistysten toiminnasta ja raportoida jäsenille yhteisistä tilaisuuksista. Kertomusvuonna jaettiin Vuoden 2001 Kuluttajateko tunnustuspalkinnot. Paikallistoimintasarjan palkinnon sai Kuluttajayhdistys Korson Linkki Vantaalta. Perusteina oli vuonna 1992 perustetun yhdistyksen jatkuva aktiivinen toiminta kuluttajien asialla. Yhdistyksen ansiolistalla oli muun muassa hinta- ja laatuvertailut, ympäristön hyväksi toimiminen, te lat ja kuluttajatapahtumat. Korson Linkki oli alusta alkaen aktiivinen myös Suomen Kuluttajaliiton omissa elimissä ja sen jäsen toimi Kuluttajavalituslautakunnassa. Erityisesti Korson Linkki oli vaikuttanut sen hyväksi, että Vantaalle saatiin toinen kuluttajaneuvoja. Yleisen sarjan tunnustuspalkinto annettiin maa- ja metsätalousministeriön elintarvike- ja terveysosaston osastopäällikkö Jaana Husu-Kalliolle. Hän sai tunnustuksen esimerkillisestä tiedottamisesta ja siitä, että kuluttajien ja kansalaisten mielipide oli otettu huomioon muodostettaessa Suomen näkemyksiä elintarvike- ja eläin lääkintäkysymyksissä. Perusteluissaan Suomen Kuluttajaliiton hallitus totesi, että Jaana Husu-Kallion tiedotustoiminta oli avointa, rohkeaa ja hankaliinkin asioihin suoraan tarttuvaa. Erityisesti tämä oli tullut esille BSEtautiin liittyvässä tiedottamisessa. Ahaa Teatterin nuortennäytelmä Tuloja ja äkkilähtöjä toi hyvin julkisuuteen myös Suomen Kuluttajaliiton ja sen tavoitteet käsitellä monimuotoisesti vaikeaa ylivelkaantumisen aihetta. Tuloja ja äkkilähtöjä sisälsi teatteriesityksen lisäksi oppilaille ja opettajille tarkoitetun laajan oppimateriaalipaketin nuorten kulutustottumuksista, ylivelkaantumisesta ja maksuhäiriöistä. Hanke toteutti omalta osaltaan Suomen Kuluttajaliiton pyrkimykset löytää yhä uusia yhteistyökumppaneita ja yhteistyön muotoja. Hanke sai kokonaisuudessaan erittäin myönteisen julkisuuden eri viestimissä. Sitä käsiteltiin laajasti muun muassa radiossa ja television Kuningaskuluttaja- ja Valopilkku-ohjelmissa. Julkisuusseurannan mukaan Suomen Kuluttajaliiton kannanotoista, kampanjoista ja tapahtumista kerrottiin suomalaisessa mediassa yli 1200 kertaa kertomusvuoden aikana. Parhaimmassa kuussa, tammikuussa viestimien yhteislevikki oli yli kymmenen miljoonaa kappaletta. 12

13 YHTEISTYÖ EUROOPAN UNIONIN ALUEELLA Suomen Kuluttajaliiton tavoitteena oli vaikuttaa Euroopan unionin kuluttajapolitiikkaan siten, että parhaiden maiden kuluttajansuojan taso säilyisi Euroopan unionissa. Liiton edustaja oli kuluttajien eurooppalaisen kattojärjestön, Euroopan kuluttajaliiton BEUC:n (Bureau Européen des Unions de Consommateurs) yleiskokouksen jäsen. Suomen Kuluttajaliitto edusti suomalaisia kuluttaja- ja neuvontajärjestöjä Euroopan komission yhteydessä toimivassa Kuluttajakomiteassa (Consumer Committee). Kokousten asialistoilla olivat kertomusvuonna muuan muassa Vihreä kirja kuluttajansuojasta, kilpailulainsäädännön muutokset, palvelujen turvallisuus ja standardisointiaisat. Neljä kertaa kokoontuneen Kuluttajakomitean esityslistalla olevat asiat käsiteltiin ennen komitean kokousta suomalaisessa taustaryhmässä. Taustaryhmään kuuluivat seuraavat tahot: Kuluttajat-Konsumenterna ry, Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry, Marthaförbundet ja Marttaliitto ry. Lokakuussa Euroopan komissio järjesti jokavuotisen kuluttajatahojen tapaamisen ja työkokouksen (Annual Assembly) Brysselissä. Järjestyksessä viidennen kuluttajakokouksen aiheena olivat sisämarkkinakysymykset. Erityistä huomiota saivat Euroopan unionin jäsenyyttä hakeneiden maiden kuluttajatahot, sillä juuri samaan aikaan päätettiin unionin laajentumisesta. Liiton yhteistyö Euroopan komission Terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosaston kanssa jatkui edellisvuosien tapaan erityisesti ruoan turvallisuutta käsittelevän kampanjan yhteydessä. Liiton asiantuntijat olivat jäseninä eurooppalaisessa kuluttajien lakimiestyöryhmässä (ECLG), yhteistä valuuttaa koskevassa työryhmässä (Euro Working Group), elintarvikeryhmässä ja lentomatkustajien etujärjestö FATURE:n työssä. 13

14 POHJOISMAINEN JA LÄHIALUEYHTEISTYÖ Suomen Kuluttajaliiton edustaja osallistui edellisten vuosien tapaan pohjoismaiseen kuluttajayhteistyöhön Pohjoismaiden kuluttajaneuvottelukunnassa (Nordisk Konsument Utskott, NKU). Yhteistoiminta Viron Kuluttajaliiton (Eesti Tarbijakaitse Liit) kanssa jatkui. Joulukuussa järjestettiin Tallinnassa seminaari, jonka aiheina olivat EU-jäsenyyden taloudelliset vaikutukset, uusi kulutusluottodirektiivi ja kuluttajakyselyt toiminnan apuvälineenä. Yhteistyötä Liettuan kuluttajajärjestöjen kanssa viriteltiin. Käytännön toimiin ei kuitenkaan päästy, koska haetut apurahat jäivät saamatta. Uutta oli Suomen ulkoministeriön kutsu osallistua marraskuussa Berliinissä pidettyyn Itämeren valtioiden kuluttajansuojaa koskevaan seminaariin. Tilaisuuden järjesti Itämeren valtioiden neuvoston demokraattisten instituutioiden työryhmä (Working Group on Democratic Institutions of the Council of the Baltic Sea States). Seminaarin tarkoituksena oli vertailla Itämeren maiden kuluttajansuojajärjestelmiä ja parantaa maiden välistä yhteistyötä tällä alueella. 14

15 HENKILÖSTÖ JA HALLINTO VUONNA 2002 Toimintavuoden tavoitteena oli tehdä määrätietoista työtä Suomen Kuluttajaliiton henkilöstön riittävyyden turvaamiseksi. Liitto tavoitteli valtionapujen nostamista toimintaa vastaavalle tasolle ( euroa) sekä projektirahoituksen kasvua. Suomen Kuluttajaliiton valtionavustusta ei saatu nostettua toimintaa vastaavalle tasolle vuonna Sen sijaan erillistä projektirahoitusta toimintaan saatiin hyvin. Liiton toimintatuotoista ( euroa) oli projektirahoitusta kaksikymmentäkuusi prosenttia ( euroa). Liiton hallitus seurasi toimintatavoitteiden toteutumista hallituksen kokouksissa 19.1., 3.3., 25.5., 28.9., ja Pääsihteeri kävi toimihenkilöiden kanssa tavoite- ja kehityskeskusteluja, joissa arvioitiin tavoitteiden toteutumista toimihenkilöiden osalta. Kertomusvuonna aloitettiin selvittää kysymystä toiminnan ammattitaitovaatimuksista suhteessa henkilöstön osaamiseen ja palkkaukseen. TALOUS Suomen Kuluttajaliiton kolmivuotiskauden tavoitteeksi oli asetettu oman pääoman kaksinkertaistaminen. Sitä tuli toteuttaa toimintavuonna hankkimalla yhteisöjäseniä kiinnostavan toiminnan avulla ja myymällä liiton neuvontapalveluja ulkopuolisille tahoille. Suomen Kuluttajaliiton tilinpäätös kertomusvuodelta osoitti ylijäämää euroa. Oma pääoma oli ,93, joten oman pääoman korotus oli 14 %. Tulosta voitiin pitää hyvänä, kun otettiin huomioon, että maksulliseen neuvontatoimintaan siirtyminen vaati sellaisia taloudellisia päätöksiä, joiden tulevasta tuottavuudesta ei päätöshetkellä ollut riittävää tietoa. Maksullista kuluttajaneuvontaa myytiin yhteisötahoille ja yksityisille kansalaisille. Yhteisöjäsenten määrä ei toimintavuoden aikana kasvanut. 15

16 LIITTEET 16

17 SUOMEN KULUTTAJALIITON HALLITUS 2002 Puheenjohtaja: Susanna Rahkonen Espoo Varapuheenjohtajat: Kauko Vaari Joensuu Mirja Kolsi Hamina Hallituksen muut jäsenet: Pertti T. Hyvönen Keijo Jokinen Hannele Karlin Mirja Kolsi Heikki Kujanpää Tommi Kytölä Outi Lohi Terttu Malin Matti Mykkänen Eeva-Kaarina Nissilä Kauko Vaari Aino Vainionpää Siltasaaren Kuluttajat ry Pirkkalan Kuluttajat ry Korson Linkki ry Kaakonkulman Kuluttajayhdistys ry Turun Kuluttajayhdistys ry Helsingin Kuluttajat ry Länsi-Lapin Kuluttajat ry Porin Seudun Kuluttajayhdistys ry Napapiirin Kuluttajayhdistys ry Pohjois-Kymen Kuluttajayhdistys ry Susirajan Tarkat ry Merenkurkun Kuluttajat ry Yleisvarajäsenet: Eeva Ajomo Rauman Seudun Kuluttajayhdistys ry Heljä Balmer Suomen Potilasasiamiehet ry Raija Holopainen Kotkan Seudun Kuluttajayhdistys ry Ritva Holopainen Kuopion Kuluttajat ry Heidi Hännikäinen Pääkaupunkiseudun Kuluttajat ry Titta Miettinen Imatran Kuluttajakamari ry Risto Pieviläinen Siltasaaren Kuluttajat ry Pirjo Rauanheimo Suomen Elintarviketyöläisten liitto ry Berta Sipi Jyvässeudun Kuluttajakompassi ry Heli Tynkynniemi Porin Seudun Kuluttajayhdistys ry Liisa Uurtimo Merenkurkun Kuluttajat ry Olof Wahlberg Helsingin Kuluttajat ry 17

18 SUOMEN KULUTTAJALIITON HALLITUKSEN NIMEÄMÄT TOIMINTARYHMÄT Työvaliokunta Järjestötoimintaryhmä Kuluttajan oikeudet Kuluttajan talous Elintarvikkeet ja ravitsemus SUOMEN KULUTTAJALIITON HENKILÖKUNTA Aarnio Reija hallintopäällikkö Ahlholm Anitta kuluttajaneuvoja Leino Tero lakimies Lustig Helena tiedottaja, toimittaja (Kuluttajauutiset) Luukko Martti ekonomisti Nykänen Maija projektipäällikkö/euroseuranta, Fyrkka-hanke Rainio Eirik opiskelijaharjoittelija ja Saarikivi Jarmo projektipäällikkö/ruoan turvallisuuskampanja asti Sario Tuula johtava lakimies Tainio Riitta elintarvike- ja ravitsemusasiantuntija Turunen Sinikka pääsihteeri Villa Sirpa taloussihteeri SUOMEN KULUTTAJALIITON TILINTARKASTAJAT 2002 KHT Osmo Immonen ja Tilintarkastusrengas Oy Varatilintarkastaja KHT Tom Turja 18

19 SUOMEN KULUTTAJALIITON JÄSENYHDISTYKSET ESPOON VALPPAAT KULUTTAJAT RY ETELÄ-SAVON AY-KULUTTAJAT RY FINLANDSSVENSKA KONSUMENTER RF FORSSAN SEUDUN KULUTTAJAYHDISTYS RY HANGON KULUTTAJAYHDISTYS RY / KONSUMENTFÖRENINGEN I HANGO RF HELSINGIN KULUTTAJAT RY HELSINGIN YLIOPISTON KULUTTAJAYHDISTYS HYLKY RY HYVINKÄÄN KULUTTAJA PUNTARI RY HÄMEENLINNAN SEUDUN KULUTTAJAYHDISTYS RY IISALMEN KULUTTAJAT RY IMATRAN SEUDUN KULUTTAJAKAMARI RY ITÄ-SAVON KULUTTAJAT RY ITÄ-UUDENMAAN KULUTTAJAYHDISTYS RY, ÖSTRA-NYLANDS KONSUMENTFÖRENING RF JOKILAAKSON EKOPIHIT RY JYVÄSSSEUDUN KULUTTAJAKOMPASSI RY KAAKONKULMAN KULUTTAJAYHDISTYS RY KARJAAN SEUDUN KULUTTAJAT RY /KARISNEJDENS KONSUMENTER RF KESKI-UUDENMAAN KULUTTAJAT RY K-M-V-ALUEEN KULUTTAJAT RY KOIVUKYLÄ-REKOLAN KULUTTAJAYHDISTYS RY KOLIKONVARTIJAT RY KORSON LINKKI RY KOTKAN SEUDUN KULUTTAJAYHDISTYS RY KULUTTAJALUOTAIN RY KULUTTAJAYHDISTYS HYVÄ ARKI RY KULUTTAJAYHDISTYS KAASUMITTARI RY KULUTTAJAYHDISTYS KAKTUS RY KUNINKAANTIEN KULUTTAJAT RY KUOPION KULUTTAJAT RY LAAJASALON HYVÄ ARKIPÄIVÄ RY LAHDEN SEUDUN KULUTTAJAT RY LAPPEENRANNAN SEUDUN KULUTTAJAYHDISTYS RY LOHJAN SEUDUN KULUTTAJAT RY LOPEN KULUTTAJAYHDISTYS RY ESPOO MIKKELI HELSINKI FORSSA HANKO HELSINKI HELSINKI HYVINKÄÄ HÄMEENLINNA IISALMI IMATRA SAVONLINNA LOVIISA JÄMSÄ JYVÄSKYLÄ HAMINA KARJAA JÄRVENPÄÄ MÄNTTÄ VANTAA KARKKILA VANTAA KOTKA JÄRVENPÄÄ ESPOO HELSINKI KLAUKKALA HELSINKI KUOPIO HELSINKI LAHTI LAPPEENRANTA LOHJA LOPPI 19

20 LÄNSI-LAPIN KULUTTAJAT RY MERENKURKUN KULUTTAJAT RY / KVARKENS KONSUMENTER RF MIKKELIN SEUDUN KULUTTAJAT RY NAANTALI-RAISION KULUTTAJAYHDISTYS RY NAPAPIIRIN KULUTTAJAYHDISTYS RY NOKIAN KULUTTAJYHDISTYS RY NUORTEN KULUTTAJAYHDISTYS NULKKI RY OULUN KULUTTAJAT RY PIRKKALAN KULUTTAJAT RY POHJOIS-KYMEN KULUTTAJAYHDISTYS RY PORIN SEUDUN KULUTTAJAYHDISTYS RY PÄÄKAUPUNKISEUDUN KULUTTAJAT RY RAAHEN KULUTTAJAYHDISTYS MAJAKKA RY RAUMAN SEUDUN KULUTTAJAYHDISTYS RY RIIHIMÄEN SEUDUN KULUTTAJAT RY SALON SEUDUN KULUTTAJAT RY SILTASAAREN KULUTTAJAT RY SIUNTION KULUTTAJAYHDISTYS RY-SUNDEÅ KONSUMENTFÖRENING RF SODANKYLÄN KULUTTAJAYHDISTYS RY SUOMEN POTILASASIAMIEHET RY SUSIRAJAN TARKAT RY TAMPEREEN KULUTTAJAYHDISTYS RY TASAVALLAN TARKAT RY TIKKURILAN KULUTTAJAYHDISTYS RY TURUN KULUTTAJAYHDISTYS RY / ÅBO KONSUMENTFÖRENINGEN RF TUUSULAN KULUTTAJAT RY UUDENMAAN KULUTTAJAYHDISTYS RY VAHTOOJAT VARKAUS RY VAKKA-SUOMEN KULUTTAJAT RY VAMMALAN KULUTTAJATUTKA RY VIHDIN TARKKAMARKKA RY VIISAAT KULUTTAJAT RY ÄÄNESEUDUN KULUTTAJAT RY SIMO VAASA RISTIINA NAANTALI ROVANIEMI NOKIA HELSINKI OULU PIRKKALA KOUVOLA PORI HELSINKI RAAHE RAUMA RIIHIMÄKI SALO HELSINKI SIUNTIO SODANKYLÄ HELSINKI JOENSUU TAMPERE HELSINKI VANTAA TURKU TUUSULA VANTAA VARKAUS UUSIKAUPUNKI VAMMALA VIHTI KOKKOLA ÄÄNEKOSKI 20

Kuluttajaliitto-Konsumentförbundet/Työvaliokunta Pöytäkirja 1/2014

Kuluttajaliitto-Konsumentförbundet/Työvaliokunta Pöytäkirja 1/2014 Kuluttajaliitto-Konsumentförbundet/Työvaliokunta Pöytäkirja 1/2014 Aika: keskiviikko 12.02.2014 kello 13.00-15.25 Paikka: Kuluttajaliitto-Konsumentförbundet ry, Malminrinne 1 B, 4. krs, Helsinki, pääsihteerin

Lisätiedot

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta Päivi Voutilainen STM/STO Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto

Lisätiedot

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja.

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus

Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus Lappi kodiksi maahanmuutto- ja kotouttamistyön ajankohtaisseminaari Rovaniemi 5.10.2016 Ulkomaan kansalaisten osuus väestöstä 31.12.2015

Lisätiedot

Vihreiden yhdistysten jäsenmaksumäärät 2007 (vahvistettu puoluehallituksessa

Vihreiden yhdistysten jäsenmaksumäärät 2007 (vahvistettu puoluehallituksessa Vihreiden yhdistysten jäsenmaksumäärät 2007 (vahvistettu puoluehallituksessa 8.2.2008 sekä yhdistysten edustajamäärät puoluekokouksessa 2008 (sääntöjen 22 perusteella) (tilanne 3.3.08 huhtikuussa hyväksyttävät

Lisätiedot

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain Asiakaspalvelukeskus löytää asiantuntijamme Asiakaspalvelukeskus on ABB:n yhteydenottokanava, jonka kautta välitämme asiasi oikean henkilön

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry S i v u 2 DIABETESHOITAJAT RY VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 1.YHDISTYS... 2 3.HALLINTO... 3 5.2. Yhteistyö... 4 5.3. Tiedotus... 4 5.4. Toimikuntatyöskentely... 5 6.1.

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2011 433/2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Kiinteistö- ja mittaustoimi v. 2011. 1.3 Tontin lohkomistoimituk sen kesto keskimäärin (vrk)

Kiinteistö- ja mittaustoimi v. 2011. 1.3 Tontin lohkomistoimituk sen kesto keskimäärin (vrk) 1. KIINTEISTÖNMUODOSTUSTOIMINTA 1.1 Tontinlohkomisia suoritettu 1.1.1 Näissä tontteja yhteensä 1.2 Tontin lohkomisen yhteydessä tehtyjä kiinnitysten käsittelypäätöksiä 1.3 Tontin lohkomistoimituk sen kesto

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

KUUROJEN LIITTO RY PÖYTÄKIRJA 3 14

KUUROJEN LIITTO RY PÖYTÄKIRJA 3 14 Hallituksen kokous 1 (5) Aika 26.4.2014 klo 9.20 16.38 Paikka Jyväskylän Kuurojen yhdistys, Jyväskylä Läsnä Jaana Keski-Levijoki puheenjohtaja Jaana Aaltonen Elina Blundin Cecilia Hanhikoski Johan Hedrén

Lisätiedot

Sote-uudistus - järjestämislain valmistelu

Sote-uudistus - järjestämislain valmistelu Sote-uudistus - järjestämislain valmistelu 21.11.2013 Pekka Järvinen sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen Tavoitteet Keskeinen sisältö Jatkovalmistelu Uudistuksen toimeenpano

Lisätiedot

Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat

Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat 14.6.2005 VNK008:00/2003 Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat YHTEISTYÖKUTSU: SUOMI VERKOSSA KAMPANJA KIRJASTOISSA

Lisätiedot

ORIMATTILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014

ORIMATTILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 ORIMATTILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

VARAMIESPALVELU-YHTIÖT

VARAMIESPALVELU-YHTIÖT VARAMIESPALVELU-YHTIÖT vuonna 1988 perustettu valtakunnallinen henkilöstöpalveluja tuottava yritysketju 60 palvelualuetta Suomessa ja Virossa alan markkinajohtaja Suomessa sekä liikevaihdon että palvelualueiden

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

TOIMINNALLISET ALUEET JA KASVUVYÖHYKKEET SUOMESSA (ToKaSu)

TOIMINNALLISET ALUEET JA KASVUVYÖHYKKEET SUOMESSA (ToKaSu) TOIMINNALLISET ALUEET JA KASVUVYÖHYKKEET SUOMESSA (ToKaSu) VNK TEAS hanke Taustamateriaalia työpajaan 24.11.2016 Kysely yrityksille Yritys ten toimintaympäristö ja sijoittuminen Kysely yrityksille Kyselyn

Lisätiedot

Kaupunkiseutujen kehityskuva ja kehittäminen

Kaupunkiseutujen kehityskuva ja kehittäminen Kaupunkiseutujen kehityskuva ja kehittäminen Satu Tolonen ja Janne Antikainen TOIMINNALLISET ALUEET JA KASVUVYÖHYKKEET SUOMESSA (ToKaSu) VNK TEAS hanke Työpaja 13.6.2016 Väestö Väestönkehitys 1995-2015

Lisätiedot

Helsingin kaupungin opetusvirasto 913 09-3108 6879

Helsingin kaupungin opetusvirasto 913 09-3108 6879 OPETUSHALLITUS Rahoitus PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 1.Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013

Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013 Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013 Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013 Hallitus Pekka Mertakorpi, pj. 040-5176044 Tapani Peltola, vpj 044-2899226 Sami Ahola,

Lisätiedot

KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010

KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Kymenlaakson Reserviläispiiri ry Piirihallitus 25.10.2009 KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010 1. JOHDANTO Kymenlaakson Reserviläispiiri ry:n 53. toimintavuosi noudattaa Reserviläisliitto

Lisätiedot

Kirje Lausuntopyyntö HE luonnoksesta laiksi pelastustoimen järjestämisestä

Kirje Lausuntopyyntö HE luonnoksesta laiksi pelastustoimen järjestämisestä KIRKKONUMMI.,-YRKSLfrTI Liite PatuL 12 / 29.9.2016 ESPOO ESBO Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos Kirje 0303.00 6.9.2016 lw 09. 09, 2016, O. ^1/6^ Kftsil. Buhanri. 1(2) 13746/2016 Jakelussa mainitut Lausuntopyyntö

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008

Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008 Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008 Selvitys Kysely toteutettiin huhtikuussa 2008 Luonteeltaan selvitys:

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE 1. PALOKUNTANAISTYÖ Palokuntanaistyö on palokunnissa tehtävää harrastustoimintaa. Palokuntanaisosasto on palokunnan jäsenistä muodostettu alajaosto

Lisätiedot

RAAHEN SATAMA TOIMINTAKERTOMUS 2013 PORT OF RAAHE ANNUAL REPORT 2013

RAAHEN SATAMA TOIMINTAKERTOMUS 2013 PORT OF RAAHE ANNUAL REPORT 2013 RAAHEN SATAMA TOIMINTAKERTOMUS 2013 PORT OF RAAHE ANNUAL REPORT 2013 RAAHEN SATAMA 2 TOIMINTAKERTOMUS 2013 1. Yleistietoja Suomen satamista ja niiden liikenteestä Suomen satamien ulkomaanliikenne v. 2013

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset)

ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset) ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset) 15.2.2005/MK Lääni, Saapuneet asiat, kpl Käsitellyt asiat,kpl Käsitellyt tiedoksiantoasiat, kpl Avoinna ulosottoasioita kpl Henkilökunta,

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008 FCG Efeko Oy:n tekemä kyselytutkimus 40 kunnassa Selvitys asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä toteutettiin ensimmäisen kerran vuonna 1992. Vuoden 2008

Lisätiedot

KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT

KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT 1.1.-31.12.2015 21.1.2016 Alioikeus Rikos- Muut rikos- Pakko- Sakon Maaoikeus- Laajat Erill. turv.- Summaa- Avio- Muut Velka- Yritys- Konk. Ulosotto- Yhasiat oik.asiat

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.9.2016 COM(2016) 621 final 2016/0301 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EU ICAO-sekakomiteassa omaksuttavasta Euroopan unionin kannasta, joka koskee päätöstä ilmaliikenteen hallintaa

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Turun seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Turun seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Turun seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

N:o 434 1269. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu C (kw)

N:o 434 1269. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu C (kw) N:o 434 1269 Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.3 Digitaalinen televisiotoiminta Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Seinäjoen seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Seinäjoen seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Seinäjoen seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2014 517/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Toimintasuunnitelma 2014 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin osana

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Suomen on aatteellinen yhdistys, jonka kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko Suomi. Vuosi 2016 on Yhdistyksen juhlavuosi, jolloin se täyttää 50 vuotta. Sitä juhlistetaan

Lisätiedot

Toimintakertomus. vuodelta 2015

Toimintakertomus. vuodelta 2015 Toimintakertomus vuodelta 2015 31.12.2015 Kanta-Hämeen TOIMINTAKERTOMUS 1/8 JOHDANTO Kanta-Hämeen AVH-yhdistys ry. on valtakunnallisen kansanterveys-, vammais- ja potilasjärjestö Aivoliitto ry:n jäsenyhdistys

Lisätiedot

Taulukkoon yksi on koottu koulutus- ja klubitilaisuudet sekä niihin osallistuneiden määrät.

Taulukkoon yksi on koottu koulutus- ja klubitilaisuudet sekä niihin osallistuneiden määrät. LOHJAN SEUDUN YMPÄRISTÖKLUSTERI Klusteri on yhteistyöverkosto, joka edistää yritysten ja yhteisöjen ympäristöasioiden hallintaa, auttaa ennakoimaan ja sopeutumaan muutoksiin ja riskeihin sekä edesauttaa

Lisätiedot

Säännöllinen kapasiteetti

Säännöllinen kapasiteetti Junatyyppi Juna Kulkuväli Lähtö Tulo Linja Kulkupäivät Voimassaoloaika IC 1 Helsinki asema Joensuu asema 7:17:00 11:40:00 Ma Ti Ke To Pe La Su 30.10.2016 10.12.2016 IC 2 Joensuu asema Helsinki asema 5:18:00

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Tampereen seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Tampereen seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Tampereen seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Banzai KuPSin kannattajat ry Toimintakertomus 2006

Banzai KuPSin kannattajat ry Toimintakertomus 2006 Banzai KuPSin kannattajat ry Toimintakertomus 2006 2 Banzai KuPSin kannattajat ry Toimintakertomus 2006 Sisällysluettelo 1. TAUSTA... 3 2. TOIMINTA VUONNA 2006... 4 2.1 Yleistä... 4 2.2 Ottelumatkat...

Lisätiedot

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society 1 ILMANSUOJELUYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2/2015 Aika: 26.11.2015 klo 15.00 Paikka: THL, Mannerheimintie 168 B ESITYSLISTA: 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä kahden pöytäkirjantarkastajan

Lisätiedot

Espoo IKÄVAKIOIDUT. Yhteensä 0,0. Ikäluokittain. IKÄVAKIOIMATTOMAT Yhteensä -100-50 0 50 100 1,8 0,6 8,3 2,9

Espoo IKÄVAKIOIDUT. Yhteensä 0,0. Ikäluokittain. IKÄVAKIOIMATTOMAT Yhteensä -100-50 0 50 100 1,8 0,6 8,3 2,9 Espoo % -00-0 0 0 00 0 -, -,, 0,,,,0, -, -, -0, -, -, -,, - v. -, -0,,,, -, Espoo -00-0 -0-0 - 0 Miljoonaa euroa 0 -, -, -, -,0 -, -,0 -, -,, 0,, 0,,, 0, - v. -, -0,,, 0, -, Helsinki % -00-0 0 0 00 0,

Lisätiedot

651 523 Loviisanseudun Jyty ry, Lovisanejdens Jyty rf 1,26% 651 524 JYTY Naantalin seutu ry 1,35% 651 525 Jyty Nurmes ry 1,2% 651 526 Jyty Sakky ry

651 523 Loviisanseudun Jyty ry, Lovisanejdens Jyty rf 1,26% 651 524 JYTY Naantalin seutu ry 1,35% 651 525 Jyty Nurmes ry 1,2% 651 526 Jyty Sakky ry Liittotunnus yhdistysnumero Yhdistyksen nimi prosentti 2016 374 021 Jyty Espoo ry, Jyty Esbo rf 1,26% 374 022 Jyty Etelä-Pirkanmaa ry 1,19% 374 036 Jyty Hangö Hanko rf 1,3% 374 066 Jyty Hämeenlinna ry

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Ari Laine 4/2002 15.2.2002 Asumisoikeusasunnot 1990-2001 Asumisoikeusasuntojen rakentaminen aravalainoituksen tuella alkoi vuonna 1990 ja korkotukilainoituksen

Lisätiedot

Petteri Orpon koordinaatioryhmän ehdotukset. Pekka Järvinen 27.6.2013

Petteri Orpon koordinaatioryhmän ehdotukset. Pekka Järvinen 27.6.2013 Petteri Orpon koordinaatioryhmän ehdotukset 27.6.2013 Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto sekä perusja erikoistason palvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut järjestetään

Lisätiedot

Kilpailutetut julkiset hankinnat 2015 Keski-Pohjanmaa. Hankinta-asiamies Jorma Saariketo

Kilpailutetut julkiset hankinnat 2015 Keski-Pohjanmaa. Hankinta-asiamies Jorma Saariketo Kilpailutetut julkiset hankinnat 2015 Keski-Pohjanmaa Hankinta-asiamies Jorma Saariketo Kilpailutetut hankinnat 2015 koko maa Ajanmukaiset menettelytavat ja välineet lisäävät mahdollisuuksia ja edistävät

Lisätiedot

Sote-rakenneuudistus Jukka Mattila lääkintöneuvos STM

Sote-rakenneuudistus Jukka Mattila lääkintöneuvos STM Sote-rakenneuudistus 2013 Jukka Mattila lääkintöneuvos STM Järjestämisvastuussa olevalle taholle kuuluu omalta osaltaan vastuu väestön hyvinvoinnista ja terveydestä Tähän sisältyy vastuu väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Kotkan-Haminan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Kotkan-Haminan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Kotkan-Haminan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

KIERTOKIRJEKOKOELMA 1945 N:o

KIERTOKIRJEKOKOELMA 1945 N:o POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1945 N:o 146-147 N :o 146. Kiertokir j e postinkuljetuksesta valtionrautateillä. Kuluvan kesäkuun 15 päivästä tapahtuu postinkuljetus valtionrautateillä

Lisätiedot

Liittotunnus. yhdistysnumero yhdistyksen nimi

Liittotunnus. yhdistysnumero yhdistyksen nimi Liittotunnus yhdistysnumero yhdistyksen nimi prosentti 2015 374 021 Jyty Espoo - Jyty Esbo ry 1,26% 374 022 Jyty Etelä-Pirkanmaa ry 1,19% 374 036 Jyty Hangö Hanko rf 1,3% 313 054 Jyty Helsinki ry 1,3%

Lisätiedot

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 JOHTOSÄÄNTÖ sivu 1(6) KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 I JOHTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 Johtosäännössä määrätään siitä luottamusjohdon toiminnasta, joka ei sisälly sääntöihin,

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoituksena on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina

Lisätiedot

Valiokunnan kokoonpano kaudella

Valiokunnan kokoonpano kaudella Valiokunnan kokoonpano kaudella 2016-2017 Kai Hildén Turku pj. Tuomas Eivola Tampere Marja Hongisto Turku Piritta Maja Kuortane Eino Styrman Helsinki Juha Viberg Kotka Avaintehtävät: valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen

Lisätiedot

Kuopion työpaikat Muutokset 5 vuodessa: Kuopiossa työpaikkaa. Kuopioon työpaikkaa. Tilastotiedote 12 / 2016

Kuopion työpaikat Muutokset 5 vuodessa: Kuopiossa työpaikkaa. Kuopioon työpaikkaa. Tilastotiedote 12 / 2016 Kuopion työpaikat 2010 2014 Muutokset 5 vuodessa: Tilastotiedote 12 / 2016 Kuopion työpaikkojen määrä kasvoi 960:llä. Työpaikat lisääntyivät yksityisellä sektorilla 860:llä ja kunnalla 740:llä. Valtion

Lisätiedot

Avustukset jäsenyhdistyksille v Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns.

Avustukset jäsenyhdistyksille v Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns. Avustukset jäsenyhdistyksille v.2017 - Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns. toimintatonnit Järjestöpäivät 5.2.2017 1 Invalidiliiton hankeavustukset

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä elokuuta 2001 N:o 682 687 SISÄLLYS N:o Sivu 682 Laki Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten

Lisätiedot

13 Luottamushenkilön oikeus erota luottamustoimesta Tampereen Vesi Liikelaitoksen toimitusjohtajan päätöspöytäkirjat

13 Luottamushenkilön oikeus erota luottamustoimesta Tampereen Vesi Liikelaitoksen toimitusjohtajan päätöspöytäkirjat Tampere Pöytäkirja 2/2016 1 (9) Aika 20.10.2016, klo 15:30-18:54 Paikka Tampereen Veden neuvotteluhuone Käsitellyt asiat 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 12 Pöytäkirjan tarkastus 13 Luottamushenkilön

Lisätiedot

KIRURGIAN EDISTÄMISSÄÄTIÖN SEMINAARI, SITRA, 17.10.2008. Minkälaiseen terveydenhuoltoon meillä on varaa Valtiosihteeri Raimo Sailas

KIRURGIAN EDISTÄMISSÄÄTIÖN SEMINAARI, SITRA, 17.10.2008. Minkälaiseen terveydenhuoltoon meillä on varaa Valtiosihteeri Raimo Sailas KIRURGIAN EDISTÄMISSÄÄTIÖN SEMINAARI, SITRA, 17.10.2008 Minkälaiseen terveydenhuoltoon meillä on varaa Valtiosihteeri Raimo Sailas Vaihtotase Yhdysvalloissa % bkt:sta 1 0-1 -2-3 -4-5 -6-7 85 90 95 00 05

Lisätiedot

Maakuntien ja seutukuntien suhdanteet

Maakuntien ja seutukuntien suhdanteet Maakuntien ja seutukuntien suhdanteet Lokakuu 2016 Tilastokeskuksen aineistoja Meeri Koski Koko yritysliikevaihdon trendit Q1/15-Q1/16 Vuosi 2010=100 115 110 105 100 95 90 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Kouvolan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Kouvolan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Kouvolan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY SÄÄNNÖT 1 (5) VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Vanhustyön keskusliitto - Centralförbundet för de gamlas väl ry. Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä.

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä. TÄSSÄ TOIMINNAN SEURANNAN RAPORTISSA SEURATAAN KUUKAUSITTAIN ENONTEKIÖN KEHITYS OY TÄRKEIMPIÄ TOIMIA, SEKÄ KATSOTAAN SEURAAVAN KUUKAUDEN JO SOVITTUJA TEEMOJA. RAPORTTI LAADITAAN KUUKAUSITTAIN JA ESITETÄÄN

Lisätiedot

AJONEUVOJEN YKSITTÄISHYVÄKSYNTÖJEN MYÖNTÄJÄT LÄHTIEN

AJONEUVOJEN YKSITTÄISHYVÄKSYNTÖJEN MYÖNTÄJÄT LÄHTIEN 14.2.2017 1(7) AJONEUVOJEN YKSITTÄISHYVÄKSYNTÖJEN MYÖNTÄJÄT 1.1.2015 LÄHTIEN Yksittäishyväksyntöjä myöntävät A-Katsastus Oy:n, E. Valjakka Oy:n, K1 Katsastajat Oy:n, Oy Testmill Ltd:n, Suomen Yksittäishyväksyntä

Lisätiedot

SUOMEN KOTISEUTULIITTO PÖYTÄKIRJA 2016/9 Hallitus Sivu 1 / 5

SUOMEN KOTISEUTULIITTO PÖYTÄKIRJA 2016/9 Hallitus Sivu 1 / 5 Hallitus 2.12.2016 Sivu 1 / 5 Aika: pe 2.12.2016 klo 12.30-14.15 Paikka: Suomen Kotiseutuliiton toimisto, Kalevankatu 13 A, Helsinki Läsnä Puheenjohtaja: Kirsi Moisander Varapuheenjohtaja: Raimo Sailas

Lisätiedot

Suomen neuvottelu (taso 2) pöytäkirjamerkinnät

Suomen neuvottelu (taso 2) pöytäkirjamerkinnät Suomen neuvottelu (taso 2) pöytäkirjamerkinnät Pidetty maanantaina 17.9.2007 Helsingissä Osallistujat: JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto Merja LAUNIS Urheilutyönantajat ry Esko RANTO Jalkapallon

Lisätiedot

IITIN LATU RY. Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden lopussa. 304. Jäsenmäärä on pysynyt vakaana. Uusia jäseniä on tullut ja vanhoja jäänyt pois,

IITIN LATU RY. Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden lopussa. 304. Jäsenmäärä on pysynyt vakaana. Uusia jäseniä on tullut ja vanhoja jäänyt pois, IITIN LATU RY TOIMINTAKERTOMUS 1.1.2009-31.12.2009 1. YLEISTÄ Vuosi 2009 oli yhdistyksen 22. toimintavuosi. Tänäkin vuonna liikuntaa harrastettiin monipuolisesti, ja perinteiset Muumihiihto- ja metsämörrikoulut

Lisätiedot

Kepa ry ESITYSLISTA 1 (5) Elimäenkatu 25-27 8.1.2016 00510 Helsinki Hallituksen kokous 20.1.2016 puh. (09) 584 233

Kepa ry ESITYSLISTA 1 (5) Elimäenkatu 25-27 8.1.2016 00510 Helsinki Hallituksen kokous 20.1.2016 puh. (09) 584 233 Kepa ry ESITYSLISTA 1 (5) HALLITUKSEN KOKOUS 1/2016 Aika 20.1.2016 klo 15.00 Paikka Kokouksen osanottajat Kepa, kokoushuone Dialogi Elimäenkatu 25-27, 6. krs. 00510 Helsinki Puheenjohtaja Majanen Pertti

Lisätiedot

Vuosikertomus 2015 Årsberättelse 2015

Vuosikertomus 2015 Årsberättelse 2015 Työvaliokunta 26.4.2016 Hallitus 13.5.2016 Kevätkokous 2.6.2016 Vuosikertomus 2015 Årsberättelse 2015 1 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU 2 Järjestö toimii valtakunnallisten eläkeläisjärjestöjen yhteenliittymänä

Lisätiedot

TILASTOTIETOJA KESÄYLIOPISTOJEN VUODEN 2011 TOIMINNASTA

TILASTOTIETOJA KESÄYLIOPISTOJEN VUODEN 2011 TOIMINNASTA TILASTOTIETOJA KESÄYLIOPISTOJEN VUODEN 2011 TOIMINNASTA Suomen kesäyliopistot r.y. Finlands sommaruniversitet r.f. The Association of Summer Universities in Finland Sisällysluettelo: Sivu 3 Kesäyliopiston

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta

Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.1 Analoginen televisiotoiminta: Yleisradio Oy Paikkakunta Kanava ERP Huom. (kw) ANJALANKOSKI

Lisätiedot

Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous

Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous Valtuusto 13.5.2016 Sivu 1 / 5 Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous Aika: perjantai 13.5.2015 klo 16.00 Paikka: Jyväskylän yliopiston Ruusupuisto, Helena-sali, Alvar Aallon katu 9, Jyväskylä Osanottajat

Lisätiedot

S 2 JA OMAN ÄIDINKIELEN OPETUS

S 2 JA OMAN ÄIDINKIELEN OPETUS KIELITIVOLIN KOORDINAATTORIT S 2 JA OMAN ÄIDINKIELEN OPETUS opetusneuvos Terhi Seinä 5.11.2010 MAAHANMUUTTAJAOPETUKSEN TAVOITE antaa Suomeen muuttaville valmiuksia toimia tasavertaisina jäseninä suomalaisessa

Lisätiedot

Liikenneverkon kehittämistä liiketaloudellisesti selvittävän hankkeen organisointi

Liikenneverkon kehittämistä liiketaloudellisesti selvittävän hankkeen organisointi 1(5) 25.1.2017 Liikenneverkon kehittämistä liiketaloudellisesti selvittävän hankkeen organisointi Ohjausryhmä Juhapekka Ristola, LVM Antti Vehviläinen, Liikennevirasto Kari Wihlman, Liikenteen turvallisuusvirasto

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI Pohjois-Savon terveydenhoitajayhdistys ry TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI YHDISTYKSEN HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT HALLITUS Puheenjohtaja Fatima Moursad (Maaninka),

Lisätiedot

TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN

TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN Kotimainen kysyntä supistuu edelleen Mara-alan tuleva vuosi alkaa laskevassa myynnissä MaRan tiedotustilaisuus 11.12.2014 Jouni Vihmo, ekonomisti Matkailu- Matkailu- ja Ravintolapalvelut ja MaRa MaRa ry

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

Tilastot kertyvät... Tilastot kertovat

Tilastot kertyvät... Tilastot kertovat TOIMINTA JA HALLINTO 2007:7 Tilastot kertyvät... Tilastot kertovat Oikeushallintotilastoja vuodelta 2006 Ulosottotoimi OIKEUSMINISTERIÖN TOIMINTA JA HALLINTO 2007:7 Tilastot kertyvät... Tilastot kertovat

Lisätiedot

Nuoret talous- ja velkaneuvonnan asiakkaina

Nuoret talous- ja velkaneuvonnan asiakkaina Nuoret talous- ja velkaneuvonnan asiakkaina Kysely talous- ja velkaneuvonnassa työskenteleville Lasse Toimi, Nuorisosäätiö, Helsinki 2015 Kysely talous- ja velkaneuvonnassa työskenteleville Talous- ja

Lisätiedot

SUOMEN KOTISEUTULIITTO PÖYTÄKIRJA 2016/5 Hallitus 27.5.2016 Sivu 2 / 6

SUOMEN KOTISEUTULIITTO PÖYTÄKIRJA 2016/5 Hallitus 27.5.2016 Sivu 2 / 6 Hallitus 27.5.2016 Sivu 1 / 6 Aika: 27.5.2016 klo 12.30-15.15 Paikka: Suomen Kotiseutuliiton toimisto, Kalevankatu 13 A, Helsinki Läsnä Puheenjohtaja: Kirsi Moisander (x) Varapuheenjohtaja: Raimo Sailas

Lisätiedot

KATSAUS NOORMARKKU- TOIMIKUNNAN TYÖHÖN. 19.1.2013 Pirjo Mäki, Matti Rehula,

KATSAUS NOORMARKKU- TOIMIKUNNAN TYÖHÖN. 19.1.2013 Pirjo Mäki, Matti Rehula, KATSAUS NOORMARKKU- TOIMIKUNNAN TYÖHÖN 19.1.2013 Pirjo Mäki, Matti Rehula, NOORMARKKU-TOIMIKUNTA Peruskirjana kuntaliitossopimus Noormarkun alueellisen edustavuuden lisäämiseksi ja asukkaiden vaikutusvallan

Lisätiedot

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry Kumppanuuspöytä 08.11.2016 Maija Salonen Eläkeliitto numeroina Kattojärjestö Eläkeliitto - jäsenmäärä 130000 jäsentä - 20 piiriä - 403 paikallisyhdistystä

Lisätiedot

STARTTIVALMENNUS -mistä on kyse?

STARTTIVALMENNUS -mistä on kyse? STARTTIVALMENNUS -mistä on kyse? Alueelliset työpajapäivät 10.6.2015 Tampere Mea Hannila-Niemelä projektipäällikkö Startti parempaan elämään juurruttamishanke (2012-2016), TPY www.tpy.fi Sisältöä Hankkeesta

Lisätiedot

European Youth Parliament Finland. Euroopan nuorten parlamentti Suomessa

European Youth Parliament Finland. Euroopan nuorten parlamentti Suomessa t European Youth Parliament Finland Euroopan nuorten parlamentti Suomessa European Youth Parliament Finland EYP Finland ry Melkonkatu 24 00210 Helsinki http://www.eypfinland.org info@eypfinland.org Sisältö

Lisätiedot

*1) ent. Etelä-Savon koulutuskunta yhtymä *2) ent. Hyvinkään- Riihimäen Seudun Ammattikoulutussäätiö / Hyvinkään - Riihimäen akk

*1) ent. Etelä-Savon koulutuskunta yhtymä *2) ent. Hyvinkään- Riihimäen Seudun Ammattikoulutussäätiö / Hyvinkään - Riihimäen akk Ravintola- ja hotellipalvelualan tutkintotoimikunta (8093) 1.8.2007-31.7.2010 Tarjoilijan ammattitutkinto Voimassa olevat järjestämissopimukset / sopimukset voimassa 31.12.2010 asti Tutkinnon järjestäjä

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

Hyvä kauppa! VALTAKUNNALLINEN KELIAKIAVIIKKO 6.-12.9.2010

Hyvä kauppa! VALTAKUNNALLINEN KELIAKIAVIIKKO 6.-12.9.2010 Hyvä kauppa! VALTAKUNNALLINEN KELIAKIAVIIKKO 6.-12.9.2010 Keliakiaviikon kauppatapahtumat (noin 80 tapahtumaa, tilanne 6.9.2010) Tule mukaan keliakiaviikon kauppatapahtumiin! Keliakiayhdistykset järjestävät

Lisätiedot

Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2013

Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2013 Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2013 Jäsentyytyväisyyskyselyn toteutus 2013 Kohderyhmän muodostivat kauppakamareiden luottamushenkilöt sekä jäsenyhteisöiden yhteyshenkilöt. Kyselyyn osallistui

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta 30.11.2012

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta 30.11.2012 OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta 2012 Kuva Sirpa Heikkinen 2012 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2012 Oikaristen 12-vuotiaan sukuseuran toiminta jatkui edelleen aktiivisena.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310 Toimintasuunnitelma 2012 Joensuun seudun JHL 310 TOIMIHENKILÖT 2012 2013 2 (10) (: etunimi.sukunimi@jns.fi tai poikkeavat mainittu erikseen) Puheenjohtaja Helena Timoskainen.............. 050 452 0013

Lisätiedot

MUUTOKSEN SUUNNAT PORISSA

MUUTOKSEN SUUNNAT PORISSA Kuva: Antero Saari Kuva: Toni Mailanen Kuva: Toni Mailanen MUUTOKSEN SUUNNAT PORISSA IV neljännes (loka-marraskuu) 2014 Kuva: Marianne Ståhl 23.2.2015 KONSERNIHALLINTO Timo Aro ja Timo Widbom Kuva: Toni

Lisätiedot

TOIMINTA- KERTOMUS 2013

TOIMINTA- KERTOMUS 2013 TOIMINTA- KERTOMUS 2013 VaLa Vastuullinen Lahjoittaminen ry AnDo Ansvarsfullt Donerande rf 2 (6) Vastuullinen Lahjoittaminen ry / Ansvarsfullt Donerande rf SISÄLLYS 1. Vastuullinen Lahjoittaminen ry 2.

Lisätiedot

Asokotien asukashallinto 1.5.2015

Asokotien asukashallinto 1.5.2015 4.5.2015 Asokotien asukashallinto 1.5.2015 1 ( 7 ) Sisältö 1. Asukashallinnon tarkoitus 2. Asukkaiden kokous a) Asukkaiden kokouksen tehtävät b) Asukkaiden kokouksen koollekutsuminen c) Asukkaiden kokouksen

Lisätiedot