Erillinen liite nro 1/MH II KAINUUN KEHITTÄMISRAHAESITYS VUODELLE 2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Erillinen liite nro 1/MH II 17.3.2008 KAINUUN KEHITTÄMISRAHAESITYS VUODELLE 2009"

Transkriptio

1 1 Erillinen liite nro 1/MH II KAINUUN KEHITTÄMISRAHAESITYS VUODELLE 2009 Toimijoittain tarpeet jakaantuvat seuraavasti:

2 Kainuun kehittämisrahaesitys on yhteensä Lisäksi esitetään myöntövaltuutta yht , joka jakaantuu kohtaan 6. Koulutushankinnat, työllistämistuki ja lisätuki ja kohtaan 7. Työllisyysmääräraha-avustukset, tuet ja valtion investoinnit KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ, määrärahaesitys yht ) alueiden kehittämislain (602/2002) 6 :n 2 momentin mukaiseen alueen elinkeinotoiminnan omatoimiseen tukemiseen; Perustelut Maakuntaohjelman mukaisesti innovaatioketjujen toimintaa kehitettään siten, että ketjut palvelevat aiempaa paremmin kainuulaisten yritysten uudistuvia ja erilaistuvia tarpeita. Maakuntaohjel man mukaisesti eri alojen yritysryhmien kehittämistä jatketaan samalla uusia tapoja etsien, niin että yrityksille löydetään uusia toi mintamahdollisuuksia ja yritysverkostot kykenevät entistä laajemmin toimimaan kansainväli sillä markkinoilla. Talvivaaran kaivoshankkeesta haetaan edelleen mahdollisimman paljon kerrannaisvaikutuksia maakuntaan, jo kertynyttä kokemusta voidaan käyttää aiempaa paremmin hyväksi toiminnassa niin maakunnan sisällä kuin ulkopuolellakin. Yritysten toimintaympäristön kehittäminen koko maakunnan laajuisesti polisverkkoa hyödyntäen on keskeistä Kainuun kehityksen vauhdittamiseksi. Elinympäristön kehittämisen merkitys tulee entisestään korostumaan, kun työpaikkoja saadaan lisää. Olennaista on, että tänne töihin tulevat ihmiset saadaan myös asumaan Kainuussa. Rahoitusta käytetään lisäksi muuhun aluekehityslain mukaiseen omaehtoiseen uutta luovaan kehittämistoimintaan, elinkeinorakenteen uudistamiseen kasvumahdollisuuksien hyödyntämiseksi sekä tarvittaessa esiselvitystyyppisten hankkeiden rahoittamiseen. Rahoitettavia erillisiä ohjelmia on ensi vuoden alusta ilmeisestikin kaksi: osaamiskeskusohjelma sekä koheesio- ja kilpailukykyohjelma. Muut nyt tiedossa olevat merkittävimmät hankesuunnitelmat kohdistuvat polisverkostoon, ajoneuvotietojärjestelmien kehittämisohjelmaan, yrittäjyyden edistämiseen sekä kaivannaistoimialan, metallialan, kulttuurialan sekä palvelualan laajentamiseen. Kaikkeen yllä olevaan esitetään Keskeisimmistä jo nyt tiedossa olevista hankkeista on luonnehdinnat ohessa: Polisverkostoon liittyy jatkossa ainakin kolme hanketta. Measurepolisin perusrahoitus (osaamiskeskusohjelma) ja tutkimustoiminnan kehittämisen rahoitus. Henkilöstövahvuus on yhteensä noin 16 henkeä ja runsaasti asiantuntijapalveluiden ostoa. Seniorpolisiin liittyen rahoitetaan koordinaatiohanketta, jonka avulla haetaan aiempaa laajemmin sidosryhmiä viemään toimintaa eteenpäin sekä saadaan erityyppiset alahankkeet toimimaan mahdollisimman hyvin yhteen. Henkilöstövahvuus on puolitoista henkeä. Ajoneuvotietojärjestelmien kehittämisohjelmassa luodaan uusi kärkiala mittaustekniikan rinnalle, perusteena alueen ja lähiympäristön vahva yrityskanta sen kasvunäkymät. Henkilöstövahvuus on noin 5 henkeä ja runsaasti asiantuntujapalveluiden ostoa. Kaivannaistoimialalla keskeistä on kaivannaistoimialan kehittämisohjelman laatiminen sekä

3 verkottumispalveluiden tarjoaminen alan yrityksille, henkilöstövahvuus on 3 henkeä. Valikoitujen teollisuusmineraalien etsintä ja teollinen hyödyntäminen Kainuussa -hankkeen sisältö on nimensä mukainen, ulkopuolisten palveluiden ostoa sisältyy runsaasti. Muitakin hankkeita on tulossa. Näissä hankkeissa tähdätään siis uusien kaivosten ja louhosten avaamiseen sekä siihen liittyvän jalostustoimintaan eri puolilla Kainuuta. Talvivaaran tukiverkko nimellä on aiemmin toiminut hanke. Sen keskeisimmät yritykset, muutamalla uudella täydennettynä, laajentavat toimintakenttäänsä muihin kaivoshankkeisiin ja myös maakunnan ulkopuolelle. Kainuun Prima nimeä markkinoinnissa käyttävä ryhmä koostuu lähinnä rakennusalan, kuljetuksen, metallialan sekä palvelualan yrityksistä. Uudet Suomeen perustettavat kaivokset tarjoavat kasvavat markkinat, lisäksi Kainuuseenkin avattaneen aivan lähimpien vuosien aikana ainakin kolme uutta kaivosta/louhosta. Metallialalla keskeistä on yritysryhmähanke, johon osallistuvat yritykset tehostavat uusin toimenpitein yhteistoimintaansa kyetäkseen pääsemään paremmin kansainvälisille markkinoille. Kansainvälisiä kauppoja tavoitellessaan ryhmä liittoutuu myös laajemman yritysjoukon kanssa, jota mm Lapin kauppakamari on ollut tahollaan organisoimassa. Kulttuuriviennin laajentamiseksi on hankevalmistelu meneillään. Hankkeessa kootaan laaja-alaista yhteenliittymää, joka kattaa sekä opetusta, pelien tuottajia, elokuvan tekijöitä, teatteria, tanssia ja eri alojen musiikintuottajia. 3 Kuntayhtymä esittää myös määrärahaa Paltamon työllisyyskokeiluun liittyen Laskelmia hankkeesta, neljä kappaletta eri näkökulmista, on koottu liitteeksi. KAINUUN METSÄKESKUS, määrärahaesitys yht mom (metsäluonnon hoidon edistäminen) 2) kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain (1094/1996) 19 :n mukaiseen valtiontukeen; Tämän momentin varoista hallintokokeilun piiriin kuuluu Kestävän metsätalouden rahoituk sesta annetun lain (1094/1996, muut. 1286/1997) 19 :ssä tarkoitettu metsätalouden ympä ristötuki. Tällä tuella voidaan korvata yksityiselle metsänomistajalle ne vähäistä suuremmat li säkustannukset tai taloudelliset menetykset, jotka aiheutuvat joko metsälain 10 3 momentin tarkoittaman velvoitteen täyttämisestä tai siitä, että metsien hoidossa otetaan huomioon met säluonnon biologisen monimuotoisuuden säilyttäminen laajemmin kuin mitä metsälaissa sää detään metsänomistajan velvollisuudeksi. OULUN LÄÄNINHALLITUS, määrärahaesitys yht ) luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annetun lain (343/1991) 23 :n 1 kohdan mukaisiin liikenteen ostoihin;

4 4 Vuodelle 2008 on käytettävissä euroa (päätös) + ed. vuodelta siirtynyt euroa eli yhteensä Uusittavien sopimusten hinta nousi merkittävästi enemmän kuin oli arvioitu, joten myönnetty käytettävissä oleva rahoitus ei ole riittävä tälle vuodelle. Tarve on n euroa. Vuonna 2009 rahoitus tarve oleville sopimuksille noin euroa, koska kustannusindeksi nostaa sopimusten hintaa. (arvio 5 %) ja uusiin peruspalvelutasoa turvaavien vuorojen lakkauttamiseen on syytä varautua vähintään eurolla. Alueellisten palveluliikenteiden hankintaa on esitetty Kainuun SOTEn raportissa ``Kenen Kyydissä?``. Kehittämisrahaosuus n euroa. TE-KESKUKSEN YRITYSOSASTO, määrärahaesitys yht ) kuljetusten alueellisesta tukemisesta annetun lain (954/1981) mukaiseen kuljetustu keen; 5) yritystoiminnan tukemisesta annetun lain (1068/2000) 2, 3 ja 4 lukujen mukaisiin yri - tystukiin; Kohta 4. Alueellinen kuljetustuki; Kainuun TE-keskus on maksanut vuonna 2007 kuljetustukea 0,870 M 44 hakemukselle. Vuonna 2007 siirrettiin 0,010 M kohdasta 5 Yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden tukeminen kohtaan 4 Alueellinen kuljetustuki. Kuljetustuki uudistuu vuonna 2008, tietojen mukaan sen soveltamisala hieman laajenee Kohta 5. Yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden tukeminen, Tuki kohdistuu yritysten kehittämisavustukseen sekä yritysten toimintaympäristön kehittämisavustukseen Erityisesti käyttökohteena ovat laskennalliset palkat, yksinyrittäjän tuki sekä haja-asutusalueiden kyläkauppojen tuki sekä yrityksen toimintaympäristön kehittämisavustukset. TE-KESKUKSEN TYÖVOIMAOSASTO, määrärahaesitys yht ) julkisista työvoimapalveluista annetun lain (1295/2002) 6 luvun 1 :n mukaisiin koulutushankintoihin sekä 7 luvun mukaiseen työllistämistukeen ja lisätukeen; 7) eräiden työllisyysmäärärahojen käytöstä annetun valtioneuvoston asetuksen (1345/2002) mukaisiin avustuksiin, tukiin ja valtion investointeihin; Kohta 6. Koulutushankinnat ja työllistämistuki, , valtuutta

5 5 Työvoimapolitiikkaa uudistetaan tavoitteena parantaa työnhakijain ja työpaikkojen kohtaantoa, edistää uusien työpaikkojen ja yritysten syntymistä sekä vähentää työttömyyttä ja osaltaan estää syrjäytymistä. Tavoitteen toteuttamiseksi työllisyysmäärärahat suunnataan siten, että niillä nykyistä paremmin tuetaan työttömän henkilön työllistymistä avoimille työmarkkinoille. Pyritään ehkäisemään työttömien putoamista työmarkkinatuen ja samalla työmarkkinoiden ulkopuolelle tehostamalla välityömarkkinoiden toimivuutta ja siirtymällä vastuuvirkailijasysteemiin. Työvoimapolitiikan toimeenpanossa keskeistä on osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen, johon pyritään muun muassa täyttämällä työpaikat nopeasti, pienentämällä virtaa pitkittyvään työttömyyteen ja ottamalla työvoimavarat tehokkaasti käyttöön. Työpaikkojen nopeaa täyttymistä edistetään työhönosoituksia lisäämällä. Työvoimavarojen tehokkaan käytön osalta keskeistä on rakenteelliseen työttömyyteen lukeutuvien, vaikeasti työllistyvien määrän vähentäminen välityömarkkinoiden toimivuutta parantamalla ja luomalla edellytyksiä matalan kynnyksen työllistämiselle kaikille työnhakijoille. Nuorten työttömien aktiivisuutta tuetaan siten, että yksikään nuori ei olisi yli kolme kuukautta työttömänä. Nuoria ohjataan aktiivitoimiin jo kahden viikon kuluttua työttömyyden alkamisesta. Työllisyysmäärärahojen käytön painopistettä kohdennetaan yritysten kanssa toteutettavaan ammatilliseen työvoimakoulutukseen sekä yrityksissä tapahtuvaan palkkatuettuun työhön. Ammatillisen työvoimakoulutuksen ja palkkatuetun työn sekä muiden työvoimapoliittisten toimenpiteiden vaikuttavuutta parannetaan pitäen selkeästi tavoitteena henkilön työllistymistä. Tavoitteena on, että aktiivisen työvoimapolitiikan toimenpiteiden jälkeinen työllistyminen toimenpiteen päättäneistä nousee selkeästi. Koulutushankinnat Perustelut: Työvoimapoliittisella aikuiskoulutuksella vaikutetaan siihen, että työmarkkinoille tuotetaan ammattitaitoista työvoimaa. Koulutusta kohdennetaan erityisesti työvoimaa rekrytoiville aloille. Koulutuksen vaikuttavuutta parannetaan mm. tehostamalla opiskelijavalintaprosessia, työssäoppimisen laatua sekä koulutuksen päättövaiheen toimintatapoja. Työvoimakoulutus räätälöidään nykyistä paremmin yritysten tarpeisiin niin sisällön kuin ryhmäkokojen osalta. Yhteishankintana yritysten kanssa toteutettavaa koulutusta lisätään ja tarjotaan myös mahdollisuus yksittäisten työntekijöiden koulutukseen. Työvoimapoliittista aikuiskoulutusta kehitetään siten, että työvoimapoliittinen aikuiskoulutus, omaehtoinen aikuiskoulutus ja henkilöstökoulutus muodostavat toimivan kokonaisuuden. Painopistettä työvoimakoulutuksen sisällä siirretään ammatilliseen koulutukseen siten, että valmentavan koulutuksen osuus pienenee. Valmentavasta koulutuksesta runsas kolmasosa arvioidaan käytettävän maahanmuuttajien kotoutumiskoulutukseen.

6 6 Työllistämisen palkkatuki Perustelut: Palkkatuella järjestettävän työn tarkoituksena on parantaa työttömän ammattitaitoa, osaamista ja työmarkkina-asemaa sekä edistää työttömänä olleen pääsemistä avoimille työmarkkinoille. Palkkatukea suunnataan nykyistä enemmän yrityksiin. Palkkatukea käytetään myös laajemmin ammatillista koulutusta vailla olevien työttömien oppisopimuskoulutukseen. Välityömarkkinat tarjoavat ensisijassa mahdollisuuden edetä avointen työmarkkinoiden työpaikkoihin. Keskeinen haaste on vaikeasti työllistyville räätälöityjen matalan kynnyksen tuettujen työpaikkojen luominen ja niiden vaikuttavuuden parantaminen luomalla järjestelmällisemmin avoimille työmarkkinoille johtavia tuettuja työllistymispolkuja. Palkkatuen vaikuttavuutta pyritään parantamaan etsimällä tuettuja työpaikkoja nykyistä useammin yrityksistä esimerkiksi kolmannen sektorin edelleensijoittamismahdollisuutta hyödyntämällä. Lisäksi pyritään löytämään työnantajia, jotka ovat valmiita kouluttamaan tuella palkkaamiaan työttömiä työn ohessa. Starttirahayrittäjyyden mahdollisuuksia vahvistetaan TE-keskuksen ja työvoimatoimistojen neuvonnan, koulutuksen, asiantuntijapalvelun avulla. Starttirahauudistuksen myötä, kun starttirahaa ovat työttömien lisäksi voineet saada myös palkka- tai kotityöstä yrittäjäksi ryhtyvät ja opintonsa päättäneet, on starttirahan käyttö tuplaantunut. Kohta 7. Investoinnit, työllisyysohjelma, projektituki, , valtuutta Perustelut: Työllisyysperusteiset investoinnit Työllisyystyöohjelma Työllisyyspoliittinen avustus korvaa alkaen aiemman työllisyyspoliittisen projektituen ja omatoimisuusavustuksen. Määrärahaa käytetään julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain (1295/2002) perusteella eräiden työllisyysmäärärahojen käytöstä annetun valtioneuvoston asetuksen (1345/2002) mukaisiin investointiavustuksiin ja työllisyystyöohjelmaan sekä investoinneiksi katsottavista valtion hankinnoista aiheutuvien menojen maksamiseen. Määrärahaa osoitetaan osarahoituksena kuntien, kuntayhtymien ja muiden yhteisöjen työllisyysperusteisiin investointeihin (investointiavustus) ja valtion rakennuttaville virastoille (työllisyystyöohjelma). Investointiavustuksilla pyritään edistämään uusien työpaikkojen syntymistä. Määrärahalla pyritään myös lieventämään äkillisten rakennemuutosten aiheuttamia ongelmia. Työllisyystyöohjelmaa käytetään virastojen ja laitosten investointihankkeiden osarahoitukseen ja sillä pyritään aientamaan työllisyyden hoidon kannalta merkittäviä hankkeita.

7 7 Perustelut: Työllisyyspoliittinen avustus Määrärahaa käytetään eräiden työllisyysmäärärahojen käytöstä annetun valtioneuvoston asetuksen (1345/2002) mukaisesti työllisyyspoliittisena avustuksena kunnalle, kuntayhtymälle ja muulle yhteisölle, säätiölle sekä sosiaaliselle yritykselle hankkeisiin, joiden tarkoituksena on; (1) selvittää työttömien työnhakijoiden työ- ja toimintakykyä sekä työllistymisedellytyksiä; (2) parantaa työttömien työnhakijoiden työmarkkinavalmiuksia järjestämällä heille työmarkkinatoimenpiteitä ja työmahdollisuuksia sekä muita työllistymistä edistäviä toimenpiteitä; (3) kehittää työttömille työnhakijoille uusia palveluja; (4) muulla vastaavalla tavalla edistää työllisyyttä ja työvoiman kehittämistä. Avustusta käytetään lisäksi sosiaalisista yrityksistä annetussa laissa (1351/2003) säädetyssä tarkoituksessa tukena sosiaalisen yrityksen perustamiseen sekä lisäksi tukena uusosuuskunnan perustamiseen. Vuosien aikana on vireillä arviolta hanketta, joiden kohderyhmänä on arviolta vaikeasti työllistyvää työtöntä työnhakijaa. KAINUUN YMPÄRISTÖKESKUS, määrärahaesitys yht (8) valtioneuvoston päätöksen ympäristönsuojelun edistämiseen myönnettävien avus tusten yleisistä ehdoista (894/1996) mukaisiin avustuksiin; ei käytössä) 9) vesihuollon tukemisesta annetun lain (686/2004) 3 :n mukaisiin avustuksiin; 10) ympäristötöiden suunnittelusta ja rakentamisesta, peruskorjauksista ja rakentamis velvoitteista aiheutuvien menojen maksamiseen sekä vesihuollon tukemisesta annetun lain (686/2004) 11 :n mukaisiin valtion vesihuoltotöihin; Ympäristökeskuksen hankkeet ovat luonteeltaan yleishyödyllisiä, kulttuuriperintöä ja luonnonsuojelua sekä ympäristönsuojelua vaalivia, ihmistoiminnasta aiheutuneita haittoja vähentäviä ja/tai luonnon virkistyskäyttöä edistäviä sekä vesihuoltohankkeita. 9) Vesihuolto, Vuodelle 2009 on valmisteltu vesihuolto-osuuskuntien isohkoja, rahoituskelpoisia vedenhankinta- ja viemäröintihankkeita. Vuonna 2004 voimaan tullut haja-asutusalueen jätevesiasetus on vauhdittanut taajamien lievealueiden ja kylien viemäröintihankkeiden suunnittelua ja toteuttamista. Kustannuksiltaan merkittävinä esimerkkeinä vesihuoltohankkeista on Riekinrannan vesihuolto-osuuskunnan vesijohto- ja viemäröintihanke (Sotkamo), Naapurinvaaran vesiosuuskunnan viemäröintihanke (Sotkamo), Juuvinmäen vesiosuuskunnan viemäröintihanke (Sotkamo), Kuninkaanniemen vesihuolto-osuuskunnan vesijohto- ja viemäröintihanke (Kajaani), Laherman alueen vesijohto- ja viemäröintihanke (Suomussalmi) ja Karjokankaan vesijohto- ja viemäröintihanke (Hyrynsalmi). Edellä mainittujen hankkeiden suunnittelu toteutuu vuoden 2008 aikana ja niiden suunnitteluun käytetään Kainuun kehittämisrahaa. Lisäksi haja-asutusalueen jätevesiasetuksen voimaantulon myötä kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien uusiminen haja-asutusalueella on lisääntynyt. Vuonna 2007 kiinteistökohtaisiin jätevesijärjestelmien uusimiseen (42 kpl) käytettiin Kainuun kehittämisrahaa noin euroa.

8 8 10) Ympäristötyöt, Pienehköjä, yleishyödyllisiä hankkeita, joiden tavoitteena luontoon aiheutuneiden haittojen vähentäminen ja ympäristön sekä vesistön kunnostaminen sekä luonnon virkistyskäyttöedellytysten parantaminen, toteutetaan vuonna 2009 normaaliin tapaan. Lisäksi selvitetään pilaantuneita maa-alueita ja jatketaan sisävesien syvyyskartoitusta. Myös ympäristökeskuksen velvoitteita kuten hydrologisen havaintoverkon kunnossapitoa ja ympäristön tilan seurantaa rahoitetaan tästä kokonaisuudesta aikaisempien vuosien tapaan. Jättiputkihankkeen tavoitteena on jatkaa jättiputken torjuntatyötä tunnetuilla esiintymillä ja aloittaa torjunta aiemmin tuntemattomilla esiintymillä kattavasti koko Kainuun alueella. Alustavia kohteita vuodelle 2009: Oulujärven lintuluotojen kunnostus Natura 2000-verkoston hoidon ja käytön suunnittelu ja toteutus Jokihelmisimpukkavesistöjen kartoitus Vesistökunnostukset ja suunnittelu (Sotkamo, Kajaani, Suomussalmi, Kuhmo, Puolanka, Paltamo) Työllistämishankkeiden oheisrahoitus Pilaantuneiden maa-alueiden selvitykset ja suunnittelu (Kajaani, Paltamo, Hyrynsalmi, Puolanka) Jättiputken kartoitus- ja torjuntahanke Hydrologisen havaintoverkon kunnossapito Sisävesien syvyyskartoitus Kunnostuskohteiden seuranta Yhteensä OULUN TIEPIIRI, määrärahaesitys yht ) perustienpitoon ja tieverkon kehittämiseen; Lähtökohtana esitykselle on vuoden 2008 rahoitus + 5 % indeksitarkistus. Esitykseen sisältyy myös Kuhmossa Tönölänsalmen sillan korjaamisen aloittaminen. Vuoden 2009 kustannusten osuudeksi on arvioitu euroa ja vuoden 2010 osuudeksi euroa eli yhteensä euroa sisältäen arvonlisäveron. (Edelleen kustannukset jakautuvat siltojen korjaukseen /ylläpitoon ja alueellisiin investointeihin siten, että vuonna 2009 jakauma on korjausta / investointia ja vuonna 2010 jakauma on korjausta / investointia.) Kustannusarvion nousu aiemmin esitetystä johtuu korkeammasta kustannusindeksivarauksesta, hankkeen riskipitoisesta luonteesta johtuvasta lisätyövarauksesta, suunnittelukustannusvarauksesta sekä hankintapalvelun kustannusvarauksesta.

9 TUOTE Talvihoito Liikenneympäristön hoito Sorateiden hoito Liikenteen hallinta Päällysteet Tierakenteet Sillat Varusteet ja laitteet Liikenneympäristön parantaminen Alueelliset investoinnit Esi- ja yleissuunnittelu Tie- ja rakennussuunnittelu Maa-alueiden hankinta ja hoito Liikenteen operatiivinen ohjaus

10 Paltamon työllisyyskokeilu liite. 10

11 11

Erillinen liite MH II 11.10.2010, MV 25.10.2010 KAINUUN KEHITTÄMISRAHAN TULOSSOPIMUKSET VUODELLE 2011

Erillinen liite MH II 11.10.2010, MV 25.10.2010 KAINUUN KEHITTÄMISRAHAN TULOSSOPIMUKSET VUODELLE 2011 Erillinen liite MH II 11.10.2010, MV 25.10.2010 KAINUUN KEHITTÄMISRAHAN TULOSSOPIMUKSET VUODELLE 2011 2 Kainuun kehittämisrahan kokonaistarve vuodelle 2011 yht. 56 188 000 ja myöntövaltuus 2 500 000. KAINUUN

Lisätiedot

Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma TOTSU 2008-2009

Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma TOTSU 2008-2009 Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma TOTSU 2008-2009 A:7 KAINUUN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA TOTSU 2008-2009 Maakunnan yhteistyöryhmä 22.10.2007 Maakuntavaltuuston hyväksyminen 29.10.2007

Lisätiedot

OHJE. Kumoaa/muuttaa ohjeen (pvm, nro): Työministeriön ohje investoinneista, työllisyyspoliittisesta projektituesta ja omatoimisuusavustuksesta

OHJE. Kumoaa/muuttaa ohjeen (pvm, nro): Työministeriön ohje investoinneista, työllisyyspoliittisesta projektituesta ja omatoimisuusavustuksesta OHJE Päivämäärä Nro 5.9.2005 O/17/2005TM Jakelu: Työvoima- ja elinkeinokeskusten työvoimaosastot ja työvoimatoimistot Ohjeen nimi: Ohje työllisyyspoliittisesta projektituesta ja omatoimisuusavustuksesta

Lisätiedot

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN HEINOLAN SEUTU NOUSUUN Yhteistyö Heinola Hartola Sysmä Rakennemuutos Nousukunto HEINOLAN SEUTUKUNNAN (Heinola, Hartola ja Sysmä) RAKENNEMUUTOSSUUNNITELMA 2009 2010 1(30) Heinolan seutukunnan rakennemuutostyöryhmä

Lisätiedot

Yritysten tukimahdollisuudet Pohjanmaan TE-keskuksen toimialueella

Yritysten tukimahdollisuudet Pohjanmaan TE-keskuksen toimialueella Yritysten tukimahdollisuudet Pohjanmaan TE-keskuksen toimialueella - Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman mukaiset yritystuet - Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM), lain valtionavustuksesta yritystoiminnan

Lisätiedot

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013 Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöasiakirja 2010 Sisällysluettelo:

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014

Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014 Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014 Maakuntahallituksen hyväksymä 22.10.2012 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Pohjanmaan nykytila ja kehitysnäkymät vuosina 2013 2014... 4

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 29.9.2014 Etelä-Savon maakunnan vuosien 2015 ja 2016 rahoitussuunnitelman

Lisätiedot

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE Maaseutuverkoston julkaisuja 1/2008 1. JOHDANTO HANKETOIMINTAAN... 4 1.1. Hankekäsikirjan tehtävä

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUODELLE 2014

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUODELLE 2014 Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUODELLE 2014 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 28.3.2014 Etelä-Savon maakunnan vuoden 2014 rahoitussuunnitelman allekirjoittaminen

Lisätiedot

SATAKUNNANMAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2011-2012

SATAKUNNANMAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2011-2012 SATAKUNNANMAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2011-2012 SISÄLLYS 1. MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJAN TARKOITUS...2 1.1. Maakunnan yhteistyöasiakirja...2 1.2. Maakunnan yhteistyöasiakirjan sisältö ja laatimisaikataulu...2

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan TE-keskuksen yritysrahoitus ja sen linjauksia

Pohjois-Karjalan TE-keskuksen yritysrahoitus ja sen linjauksia Pohjois-Karjalan TE-keskuksen yritysrahoitus ja sen linjauksia Linjauksen tavoitteena on pyrkiä parantamaan yritysten kehittämisrahoituksen vaikuttavuutta ja eri rahoituslähteiden sovitusta. Tavoitteena

Lisätiedot

K H A B SOSIAALISEN TYÖLLISTÄMISEN TOIMIALA - PALVELUILLA TASA-ARVOA TYÖLLISYYTEEN. Valtakunnallinen työpajayhdistys ry ja VATES-säätiö

K H A B SOSIAALISEN TYÖLLISTÄMISEN TOIMIALA - PALVELUILLA TASA-ARVOA TYÖLLISYYTEEN. Valtakunnallinen työpajayhdistys ry ja VATES-säätiö ÖTY L K H A B C T TYÖ SOSIAALISEN TYÖLLISTÄMISEN TOIMIALA - PALVELUILLA TASA-ARVOA TYÖLLISYYTEEN Valtakunnallinen työpajayhdistys ry ja VATES-säätiö Anne Välimaa, Pasi Ylipaavalniemi, Suvi Pikkusaari,

Lisätiedot

HETYJ 81 Vuoden 2015 talousarviossa on työllisyyden hoitoon 10,184 miljoonan euron nettomääräraha.

HETYJ 81 Vuoden 2015 talousarviossa on työllisyyden hoitoon 10,184 miljoonan euron nettomääräraha. Henkilöstö- ja työllisyysjaosto 81 18.12.2014 Työllisyysohjelma vuodelle 2015 2847/01.00.00/2014 HETYJ 81 Vuoden 2015 talousarviossa on työllisyyden hoitoon 10,184 miljoonan euron nettomääräraha. Tulosalue

Lisätiedot

YRITYSTUKIOPAS. Ilmajoki

YRITYSTUKIOPAS. Ilmajoki YRITYSTUKIOPAS 2015 Ilmajoki Jalasjärvi Kauhava Kuortane Kurikka Lapua Seinäjoki 2 Sisällys 1 2 3 4 ALKUSANAT 4 YLEISTÄ YRITYSTUISTA 6 TUENMYÖNTÄJÄTAHOT 9 Leader-ryhmät 9 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 10

Lisätiedot

MAASEUDUN PIENTEN TÖIDEN EDISTÄMISEN TALOUDELLISET KANNUSTIMET JA NIIDEN RAJOITTEET

MAASEUDUN PIENTEN TÖIDEN EDISTÄMISEN TALOUDELLISET KANNUSTIMET JA NIIDEN RAJOITTEET 3 MAASEUDUN PIENTEN TÖIDEN EDISTÄMISEN TALOUDELLISET KANNUSTIMET JA NIIDEN RAJOITTEET Petra Lindqvist Eija Koski Kari Leinamo Vaasan yliopisto Levón-instituutti Julkaisu 123 Vaasa 2006 4 5 ESIPUHE Maaseutua

Lisätiedot

Aikuissosiaalityöhön kiinteästi liittyvien aktivointi

Aikuissosiaalityöhön kiinteästi liittyvien aktivointi Aikuissosiaalityöhön kiinteästi liittyvien aktivointi ti- ja työllistämi mis- palvelujen kustannuks tannuksia ja vaikutuks tuksia ANNE-MARI ULFVES, RAIJA LÄÄPERI, ANTTI RAUTIAINEN & KATI NÄRHI Julkaisija

Lisätiedot

Sisällysluettelo: LIITE 1: Tuotosindikaattorit ja Itä- ja Pohjois-Suomen tavoitetasot... 37

Sisällysluettelo: LIITE 1: Tuotosindikaattorit ja Itä- ja Pohjois-Suomen tavoitetasot... 37 28.5.2014 Sisällysluettelo: 1. Itä- ja Pohjois-Suomen suunnitelma-alue... 3 2. Itä- ja Pohjois-Suomi Eurooppa 2020-strategian toteuttajana... 5 3. Toimintalinjat... 9 3.1 (TL 1) Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Lisätiedot

Ei ylhäältä annettuna, vaan yhdessä tavoitteellisesti toimien. ESR-välityömarkkinahankkeiden toimintamallien siirrettävyyttä koskeva tutkimus

Ei ylhäältä annettuna, vaan yhdessä tavoitteellisesti toimien. ESR-välityömarkkinahankkeiden toimintamallien siirrettävyyttä koskeva tutkimus Ei ylhäältä annettuna, vaan yhdessä tavoitteellisesti toimien ESR-välityömarkkinahankkeiden toimintamallien siirrettävyyttä koskeva tutkimus Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 17/2012

Lisätiedot

Porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain uudistamistyöryhmän loppuraportti

Porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain uudistamistyöryhmän loppuraportti Porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain uudistamistyöryhmän loppuraportti Helsinki 2008 Työryhmämuistio mmm 2008:10 Porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain uudistamistyöryhmän loppuraportti

Lisätiedot

Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille

Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille Dnro TEM066:00/2011 TEM/1740/00.04.01/2011 12.3.2013 Jakelussa mainituille Asia: NUORISOTAKUUN TOTEUTUS Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille Arvoisa vastaanottaja, Me allekirjoittaneet

Lisätiedot

Työttömät työnhakijat sukupuolen ja koulutuksen mukaan joulukuussa 2014

Työttömät työnhakijat sukupuolen ja koulutuksen mukaan joulukuussa 2014 1 KITEEN KAUPUNGIN TYÖLLISYYSOHJELMA 2015 1. Johdanto Kiteen kaupungin ja koko Keski-Karjalan alueen työllisyys on heikentynyt viime vuosina. Vuoden 2014 lopussa Keski-Karjalassa oli työttömänä 1 588 henkilöä,

Lisätiedot

Kustaa Ylitalo, Pauliina Hildén, Eija Mannisenmäki. Otetta elämään Työttömyydestä työllistymiseen

Kustaa Ylitalo, Pauliina Hildén, Eija Mannisenmäki. Otetta elämään Työttömyydestä työllistymiseen Kustaa Ylitalo, Pauliina Hildén, Eija Mannisenmäki Otetta elämään Työttömyydestä työllistymiseen Raportti työllisyyspoliittisista hankkeista Hämeen ELY-keskuksen alueella 2011-2013 7 1 Kustaa Ylitalo,

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA 2007-2013 ARVIOINTIRAPORTTI VUODELTA 2011

MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA 2007-2013 ARVIOINTIRAPORTTI VUODELTA 2011 MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA 2007-2013 ARVIOINTIRAPORTTI VUODELTA 2011 Reijo Keränen, Perttu Pyykkönen, Jouni Ponnikas, Irene Huuskonen, Liisa Kytölä, Kyösti Arovuori, Sirpa Korhonen, Valo

Lisätiedot

KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017

KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 KAINUUN LIITTO 2014 A:3 Sisällys Esipuhe... 3 Tiivistelmä... 4 1 KAINUU OHJELMAN LÄHTÖKOHDAT... 6

Lisätiedot

TE-PALVELUJEN ASIAKKUUSLINJAUKSET

TE-PALVELUJEN ASIAKKUUSLINJAUKSET Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset Kirje Työ- ja elinkeinotoimistot 10.12.2013 TEM/2551/00.03.05.02/2013 TE-PALVELUJEN ASIAKKUUSLINJAUKSET TE-palvelujen asiakkuuslinjaukset korvaavat työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON KANSLIA. Työllisyystyöryhmän loppuraportti

VALTIONEUVOSTON KANSLIA. Työllisyystyöryhmän loppuraportti VALTIONEUVOSTON KANSLIA Työllisyystyöryhmän loppuraportti Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 5/2003 Työllisyystyöryhmän loppuraportti Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 5/2003 ISBN 952-5354-32-6

Lisätiedot

HE 247/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki. elinkeinonharjoittajan aloitustuella sekä elinkeinoharjoittajien

HE 247/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki. elinkeinonharjoittajan aloitustuella sekä elinkeinoharjoittajien HE 247/2010 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuesta, laiksi porotaloutta kohdanneiden vahinkojen korvaamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Lisätiedot

Ennakointi ja toimintaympäristön seuranta Varsinais-Suomessa

Ennakointi ja toimintaympäristön seuranta Varsinais-Suomessa 1 Jouko Nieminen, Varsinais-Suomen ELY-keskus Luonnos 12.01.2012 Ennakointi ja toimintaympäristön seuranta Varsinais-Suomessa Sisältö Johdanto... 2 Yhteenveto... 3 1. Ennakointi ja toimintaympäristön seuranta

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2009 2012

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2009 2012 Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2009 2012 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 1/2008 Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan toiminta-

Lisätiedot