AMMATILLINEN KOULUTUS JA YRITTÄJYYS - YRITTÄJÄHAASTATTELU

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AMMATILLINEN KOULUTUS JA YRITTÄJYYS - YRITTÄJÄHAASTATTELU"

Transkriptio

1 AMMATILLINEN KOULUTUS JA YRITTÄJYYS - YRITTÄJÄHAASTATTELU Riitta Peurakoski RP Marketing

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Tausta ja tavoitteet Selvityksen taustaa Selvityksen tavoitteet Selvityksen toteutus Tehtäväksianto Haastattelun toteutus Selvityksen tulokset Kuvaus haastatelluista yrittäjistä Kuvaus haastatelluista yrityksistä Yritysten arvio saadusta ammatillisesta ja yrittäjäkoulutuksesta Yhteenveto...8 2

3 1. Tausta ja tavoitteet 1.1. Selvityksen taustaa Läntisellä Uudellamaalla toteutetun aluekeskusohjelma Hiiden pilotin rahoittamana tehtiin talvikautena Hiiden alueen työllisyysstrategia vuosille Strategiatyössä kuultiin seudun eri toimijoita yrittäjiä, yhdistyksiä ja julkisen sektorin edustajia. Strategiatyön aikana saaduissa yrityselämän viesteissä korostettiin voimakkaasti osaavan työvoiman tarvetta. Yrityskenttä kritisoi voimakkaasti nykyisen ammatillisen koulutuksen sisältöä ja määrää. Yritykset kokivat, etteivät ne saaneet sellaista työvoimaa, mikä vastaa yritysten tarpeita. Kritiikki koski lähes kaikkia toimialoja. Yrittäjät kohdistivat voimakasta kritiikkiä erityisesti nuorisoasteen ammatillista koulutusta kohtaan. Ammatillisesta peruskoulutuksesta valmistuvien asennoitumista työhön kritisoitiin. Ammattikorkeakoulun opetussisällöt yrittäjät kokivat liian teoreettisiksi ja vähän käytäntöä palvelevaksi. Jotta yrityselämän ja ammatillisten oppilaitosten kesken voidaan käynnistää rakentava vuoropuhelu, strategiassa esitettiin toimenpiteinä, että selvitetään ammatillisista oppilaitoksista valmistuneiden sijoittumista seudun yrityksiin ja kerätään palautetta koulutuksen vastaavuudesta yritysten tarpeisiin, aluekeskusohjelma Hiiden pilottia seuranneen Ako Länsi-Uusimaa aluekeskusohjelman toimesta käynnistetään vuoropuhelu seudun yritysten, ammatillisen koulutuksen järjestäjien ja yritysneuvontaa suorittavien organisaatioiden kesken. Työllisyysstrategia hyväksyttiin aluekeskusohjelmassa mukanaolevien kuntien toimesta keväällä Aluekeskusohjelma Hiiden pilotin päätyttyä aluekehittämistä jatkoi aluekeskusohjelma AKO Länsi-Uusimaa. Molempia ohjelmia on hallinnoinut ja hallinnoi Länsi-Uudenmaan Yrityskeskus Oy. Työllisyysstrategiatyön koordinoinnista ja strategian kirjoittamisesta Länsi-Uudenmaan Yrityskeskus Oy:ssä vastasi projektipäällikkö Jukka Ollila. Hänen johdollaan käynnistettiin edellä mainittujen toimenpiteiden valmistelu, josta yhtenä osana on nyt raportoitava selvitys alueen ammatillisista oppilaitoksista valmistuneiden ja yritystoimintaa harjoittaneiden näkemyksistä ammatillisesta koulutuksesta erityisesti yrittäjyyttä ajatellen Selvityksen tavoitteet Tavoitteena oli haastattelemalla yrittäjiä saada palautetta ammatillisesta koulutuksesta erityisesti yrittäjävalmiuksien osalta yrittäjiltä, joiden taustana on ammatillinen koulutus ja jotka ovat toimineet yrittäjinä 1-3 vuotta. Kohdejoukko valittiin Länsi-Uudenmaan Uusyrityskeskus ry:ssä alkavan yrityksen neuvonnassa olleista asiakkaista. Samalla haluttiin saada palautetta aloittavan yrittäjän neuvonnasta. 2. Selvityksen toteutus 2.1. Tehtäväksianto Aluekeskusohjelma AKO Länsi-Uusimaa osti selvityksen teon Länsi-Uudenmaan Uusyrityskeskus ry:ltä, joka puolestaan osti palvelun RP Marketingilta. Yrityksessä haastattelut suoritti toimitusjohtaja Riitta Peurakoski. 3

4 2.2. Haastattelun toteutus Haastattelu toteutettiin marras-joulukuussa Kohdejoukkoon valittiin kaikkiaan 47 yrittäjää, jotka olivat syntyneet vuosina ja joilla oli ammatillinen koulutus suoritettuna ja jotka olivat aloittaneet yritystoiminnan vuosina Ennen haastattelua kohdejoukolle lähetettiin Länsi-Uudenmaan Uusyrityskeskus ry:n puolesta kirje (liite 1.). Tämän jälkeen RP Marketing oli yrittäjiin puhelimitse yhteydessä ja varasi ajan henkilökohtaiseen haastatteluun. 3. Selvityksen tulokset 3.1. Kuvaus haastatelluista yrittäjistä Haastatteluun osallistui 47 yrittäjän joukosta kaikkiaan 31, joista miehiä oli 25 ja naisia 6. Haastatellut olivat syntyneet vuosina eli haastatteluhetkellä he olivat vuotiaita. Kohdejoukko valittiin tietoisesti siten, että ammatillisesta koulutuksesta ei ollut kulunut liian pitkää aikaa. Toisaalta myös yrittäjyyden tuli olla lähivuosina aloitettua. Kuten todettiin kaikki olivat olleet yritystoiminnan alkuvaiheessa Länsi-Uudenmaan Uusyrityskeskus ry:n neuvonnassa. Suurin syy siihen, miksi kohdejoukkoon valituista eivät osallistuneet haastatteluun, oli yrittäjien kiire. Ammatillisen tutkinnon yrittäjistä oli suorittanut 28 yhden ollessa ylioppilas. Kahdella opiskeltava tutkinto oli jäänyt kesken. Ammatillisen tutkinnon suorittaneista 27 oli ammatillisen kouluasteen ja yksi ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneita. Kouluasteen tutkinnoissa hajonta oli suurta. Eniten oli rakennusalan (5), metallialan (4), auto- ja kuljetusalan (4) ja sähköasennusalan (3) tutkinnon suorittaneita. Kaupallisen perustutkinnon oli suorittanut kaksi henkilöä. Ammatillisen koulutuksen jälkeen suurin osa ei ollut hankkinut jatko-opintoja. Ainoastaan yksi oli suorittanut uuden tutkinnon. Haastatteluhetkellä kaksi oli oppisopimuskoulutuksessa ja kolme jatko-opiskeli joko syventäen saatua tutkintoa tai seuraavalle koulutusasteelle Kuvaus haastatelluista yrityksistä Perustamisvuoden osalta yritykset jakaantuivat tasaisesti kolmelle vuodelle. Vuonna 2006 yrityksistä oli perustettu 11, vuonna ja vuonna Näistä kolmea lukuun ottamatta kaikki olivat toiminnassa. Ei toimivista yksi yritys oli lepäävä ja kaksi oli kokonaan lopettanut toimintansa kannattamattoman. Yritysmuodoksi kaksi kolmesta on valinnut toiminimen. Taulukko 1. Haastatellut yrittäjät yritysmuodoittain Yritysmuoto lkm % Toiminimi Osakeyhtiö 9 29 Avoin yhtiö 1 3 Yhteensä Kooltaan yritykset olivat pieniä. Haastatelluista kahdeksan kymmenestä oli yhden hengen yrityksiä. Kuusi yrittäjää työllisti myös muita kuin itsensä. Toimialoittain enemmistö haastatelluista yrittäjistä toimi rakennus- tai maanrakennusalalla. Näiden toimialojen yliedustus selittyy varmaan osin toimialan korkeasuhdanteesta viime vuosina. 4

5 Kaavio 1. Haastatellut yrittäjät toimialoittain Talonrakennus Maanrakennus Kiinteistöalan palvelut Elintarvikkeiden valmistus Metallituotteiden valmistus Tavaran - kuljetus Koulutus lkm Vähittäiskauppa Tietojenkäsittelypalvelu Moottoriajoneuvoje Ravitsemistoiminta n korjaus Liikuntapalvelut 3.3. Yritysten arvio saadusta ammatillisesta ja yrittäjäkoulutuksesta Yrittäjiä pyydettiin arvioimaan saamaansa ammatillista koulutusta neliportaisella asteikolla: erinomainen, hyvä, jonkinlainen, riittämätön. Lisäksi heitä pyydettiin arvioimaan, mikä ammatillisessa koulutuksessa oli onnistunutta tai puutteellista. Kaavio 2. Haastateltujen yrittäjien arvio ammatillisesta koulutuksesta 32 % 3 % 16 % Erinomainen Hyvä Jonkinlainen Riittämätön 49 % 5

6 Viidennes haastatelluista arvioi jälkeenpäin saamansa koulutuksen olleen tämänhetkistä toimintaa ajatellen erinomaista tai hyvää. Puolet arvioi sen olleen jonkinlaista ja joka kolmas riittämätöntä. Eniten koulutuksen onnistumisessa korostettiin perustietojen- ja taitojen saamista (35 %) sekä käytännön töitä (16 %). Sen sijaan työharjoittelun merkitys oli vähäinen (2 hlöä). Haastattelutilanteessa tuli selvästi esille, että koulutusta pitivät erinomaisena tai hyvänä henkilöt, jotka olivat valmistuneet toiveammattiinsa. Jonkinlaisen tai riittämättömän arvion antaneet ilmoittivat pääsääntöisesti menneensä ammattikouluun, koska ei ollut muuta koulutuspaikkaa peruskoulun jälkeen. Koulutuksen puutteita kysyttäessä vain osa (26) vastasi. Eniten vastauksissa korostuivat yrittäjäkoulutuksen puutteellisuus ja ammatillisen koulutuksen pintapuolisuus ja vain saadut perustiedot. Ammatillisen koulutuksen antama tieto oli vastaajien mielestä osittain vain kirjatietoa (perustietoa) sekä osittain vanhentunutta tietoa. Lisäksi koulutuksessa oli liikaa luppoaikaa. Osa haasteltavista miehistä kertoi myös murrosiän vaikuttaneen koulunkäyntiinsä. Pahassa murrosiässä muutama oli omasta mielestään vaikeuttanut sekä opettajien että muiden oppilaiden opiskelua. Ammatillisen koulutuksen kokonaisarvion ohella vastaajia pyydettiin myös ottaman kantaa ammatillisen koulutuksen antamaan yrittäjäosaamiseen. Yrittäjäkoulutus on haastattelujen perusteella hyvin vaihtelevaa, sillä 31 vastanneesta puolet (15) kertoi saaneensa yrittäjäkoulutusta ja puolet puolestaan ei. Saatu opetus oli yleensä valinnainen yrityskurssi, jonka kesto vaihteli ja sisältö käsitti yritystoiminnan perustietoja. Miten yrittäjät sitten arvioivat saadun koulutuksen nykyisen yritystoiminnan kannalta? Myös tässä arvio oli neliportainen. Kaavio 3. Haastateltujen yrittäjien arvio ammatillisen koulutuksen antamasta yrittäjäosaamisesta 0 % 10 % Erinomainen Hyvä Jonkinlainen Riittämätön 51 % 39 % Puolet piti koulutuksen antamia yrittäjävalmiuksia riittämättömänä. Jonkinlaisena piti neljä kymmenestä ja vain joka kymmenes piti hyvänä. Erinomaisena saatua yritysosaamista ei pitänyt kukaan. 6

7 Kuten todettiin, kaikki haastateltavat olivat olleet asiakkaina Länsi-Uudenmaan Uusyrityskeskus ry:ssä, joka vastaa Karjalohjan, Karkkilan, Lohjan, Nummi-Pusulan, Siuntion ja Vihdin kunnissa alkavan yrittäjän neuvonnasta. Alkavan yrittäjän neuvonta sisältää yleensä perustiedon antamista yrityksen perustamisesta ja yritystoimintaa suunnittelevan henkilön liiketoimintasuunnitelman sekä yrityksen kannattavan toiminnan arvion. Lisäksi asiakkaan hakiessa työ- ja elinkeinotoimistolta starttirahaa, Länsi-Uudenmaan Uusyrityskeskus ry:n yrittäjyysneuvojat kirjoittavat asiantuntijalausunnon yrityksen toiminnan kannattavuudesta. Myös tässä käytettiin jo aiemmin mainittua neliportaista arviota. Kaavio 4. Haastateltujen yrittäjien arvio Länsi-Uudenmaan Uusyrityskeskus ry:stä saamastaan yritysneuvonnasta 13 % 23 % 13 % Erinomainen Hyvä Jonkinlainen Riittämätön 51 % Arviot Länsi-Uudenmaan Uusyrityskeskuksen antamasta neuvonnasta olivat hyviä. Seitsemän kymmenestä arvioi sen olleen joko hyvää tai erinoamista. Vain joka kymmenes oli kokenut sen riittämättömäksi. Erityisesti yrittäjät korostivat sitä, että saivat rittävät ja perusteelliset tiedot yrityksen perustamiseen (20). Lisäksi vastauksissa korostettiin kannustusta yrittäjyyteen, jota oli saatu. Suurin osa vastanneista ei ollut kokenut puutteita. Puutteita kokeneilla oli ollut ongelmia starttirahan saamisessa, joka osaltaan kohdistui negatiivisena palautteena Länsi-Uudenmaan Uusyrityskeskusta kohtaan. Tässä on korostettava, päätöksen starttirahasta tekee aina työ- ja elinkeinotoimisto, joskin Uusyrityskeskusten antama lausunto on merkittävä. Lopuksi yrittäjiltä kysyttiin, mitä neuvonta-apua he nyt yrittäjinä toimittuaan tarvitsivat. Kolmasosa ilmoitti tarvitsevansa neuvonta-apua ja miltai kaikilla korostui neuvontatarve verotukseen liittyvissä asioissa. 7

8 4. Yhteenveto Tällä selvityksellä haluttiin saada palautetta ammatillisen koulutuksen saaneilta nuorilta yrittäjiltä. Erityisesti keskityttiin arvioon ammatillisen koulutuksen antamaan yrittäjäosaamiseen. Haasteltavaksi valikoitiin Länsi-Uudenmaan Uusyrityskeskus ry:ssä asiakkaina olleita vuosina syntyneitä yrittäjiä. Näin sekä saatu koulutus että yritystoiminnan aloittaminen olivat suhteellisen lähellä ja hyvässä muistissa. Vastanneet ovat vain pieni joukko seudulla yritystoiminnan aloittavista, ja siitä syystä johtopäätökset tulee tehdä varoen. Saatuun ammatilliseen koulutukseen vastanneet olivat pääosin tyytyväisiä. Erityisesti positiivinen asennoituminen oli niillä, jotka olivat päässeet opiskelemaan ja valmistuneet haluamaltaan alalta. Sen sijaan yrittäjien arvio ammatillisen koulutuksen antamista yrittäjävalmiuksista oli pääosin kielteinen. Vain puolet oli saanut yrittäjäkoulutusta. Koulutus oli ollut lähinnä yritystoiminnan perusteisiin liittyvää ja puolet oli kokenut sen riittämättömänä. Vain joka kymmenes oli kokenut sen hyvänä. Kun vastaavaa arviota kysyttiin alkavan yrittäjän neuvontaorganisaation Länsi-Uudenmaan Uusyrityskeskus ry:n antamasta palvelusta, palautteessa korostui osin sama asia käänteisenä. Yrittäjät olivat kokeneet saaneensa hyvät tai erinomaiset tiedot nimenomaan yrityksen perustamiseen. Tämän selvityksen perusteella voi kysyä, tukeeko nyt ammatillisissa oppilaitoksissa annettava yrityskoulutus parhaimmassa muodossa yritystoimintaa suunnittelevia vai voitaisiinko sitä laajentaa yrityksen perustamisesta enemmän yrittäjämäistä ajattelua ja toimintaa tukevaksi.. 8

9 Liite 1. Haastattelua edeltänyt kirje Hei! Olet ollut asiakkaanamme ja aloittanut yritystoiminnan. Onnittelen Sinua lämpimästi. Länsi-Uudenmaan Uusyrityskeskus ry. tekee Länsi-Uudenmaan Yrityskeskus Oy:n hallinnoiman aluekeskusohjelma AKO Länsi-Uudenmaan rahoittamana selvitystä, miten ammatillinen koulutus on palvelut aloittavaa yrittäjää niin ammatillisten kuin yrittäjävalmiuksien osalta. Selvitys tehdään marraskuun aikana henkilökohtaisena haastatteluna, jonka suorittaa yrittäjä Riitta Peurakoski RP Marketingista. Haastattelun kohteena on laillasi asiakkainamme olleita ja yritystoiminnan aloittaneita. Toivon, että suhtaudut selvitystyöhön myönteisesti. Haastattelusta saadut tiedot ovat luottamuksellisia ja yksittäisen yrittäjän vastauksia ei julkisteta, vaan selvityksen lopputuloksena on yhteenvedot kaikista haastattelun tuloksista. Tarvittaessa annan lisätietoja. Minut tavoitat joko puhelimitse tai sähköpostilla Terveisin Kari Kaján 9

Kuvan ja median koulutuksesta työelämään

Kuvan ja median koulutuksesta työelämään TAITEEN KESKUSTOIMIKUNTA I TILASTOTIETOA TAITEESTA NRO 33 PAULA KARHUNEN Kuvan ja median koulutuksesta työelämään PAULA KARHUNEN Kuvan ja median koulutuksesta työelämään Kyselytutkimus ammatillisen tutkinnon

Lisätiedot

PK-Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus

PK-Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus PK-Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus Kyselytutkimus Suomen Yrittäjien jäsenistölle Sirpa Laitinen-Väänänen, Lahden ammattikorkeakoulu Liisa Vanhanen-Nuutinen, Haaga-Helia

Lisätiedot

Bridge It Up - työntekijöille tarjottujen startup -palveluiden vaikuttavuus Case Nokian Bridge-ohjelma

Bridge It Up - työntekijöille tarjottujen startup -palveluiden vaikuttavuus Case Nokian Bridge-ohjelma 1 Bridge It Up - työntekijöille tarjottujen startup -palveluiden vaikuttavuus Case Nokian Bridge-ohjelma Pertti Kiuru, Jari Handelberg, Heikki Rannikko 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 1.1 Arvioinnin

Lisätiedot

Kauppakamarin osaamisselvitys. Yritysten osaamistarpeet vuoteen 2016

Kauppakamarin osaamisselvitys. Yritysten osaamistarpeet vuoteen 2016 Kauppakamarin osaamisselvitys Yritysten osaamistarpeet vuoteen 2016 Kauppakamarin selvitys 2012 Sisällysluettelo 1. Kyselyn tavoite ja toteuttaminen 6 2. Miten toimintaympäristön ja liiketoiminnan muutokset

Lisätiedot

Lääketieteen opiskelijoiden opiskeluun käyttämä aika ja opiskelutavat

Lääketieteen opiskelijoiden opiskeluun käyttämä aika ja opiskelutavat Lääketieteen opiskelijoiden opiskeluun käyttämä aika ja opiskelutavat Anne Jokilammi Vuokko Loimaranta TIIVISTELMÄ TURUN YLIOPISTO Avoin yliopisto JOKILAMMI, ANNE JA LOIMARANTA, VUOKKO: Lääketieteen opiskelijoiden

Lisätiedot

TEM raportteja 37/2013

TEM raportteja 37/2013 TEM raportteja 37/2013 Työttömyysetuudella tuetun omaehtoisen opiskelun toimivuus ja vaikuttavuus TK-Eval Kajaanin yliopistokeskuksen Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPA Työllisyys- ja yrittäjyysosasto

Lisätiedot

START UP YRITYKSET JA IPR

START UP YRITYKSET JA IPR TTAMUKSELLINEN START UP YRITYKSET JA IPR Pertti Kiuru Helsinki 2010 Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu, Pienyrityskeskus, LTT-Tutkimuspalvelut TIIVISTELMÄ... 3 Tutkimuksen tausta, tavoitteet ja tutkimustapa...

Lisätiedot

KYSELYTUTKIMUSRAPORTTI Keski-Suomen LEADER-ryhmiltä yritysrahoitusta saaneet yritykset

KYSELYTUTKIMUSRAPORTTI Keski-Suomen LEADER-ryhmiltä yritysrahoitusta saaneet yritykset KYSELYTUTKIMUSRAPORTTI Keski-Suomen LEADER-ryhmiltä yritysrahoitusta saaneet yritykset 8/2012 Niina Puistovirta 2 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Mitä LEADER-toiminta on?... 4 3. Kyselyn tavoite ja aiemmat

Lisätiedot

SELVITYS KOTITALOUS- JA KULUTTAJAPALVELUJEN PERUSTUTKINNON TYÖELÄMÄVASTAAVUUDESTA JA OSAAMISTARPEESTA

SELVITYS KOTITALOUS- JA KULUTTAJAPALVELUJEN PERUSTUTKINNON TYÖELÄMÄVASTAAVUUDESTA JA OSAAMISTARPEESTA SELVITYS KOTITALOUS- JA KULUTTAJAPALVELUJEN PERUSTUTKINNON TYÖELÄMÄVASTAAVUUDESTA JA OSAAMISTARPEESTA Opetushallitus, Tuija Öystilä, Meri Kaila-Sayeed ja Marja-Liisa Visanti Taitto: Layout Studio Oy/Marke

Lisätiedot

Kahden kerroksen kännykkäkansaa

Kahden kerroksen kännykkäkansaa Päivi Kurikka Kahden kerroksen kännykkäkansaa Nuorten tietotekniikan käyttö ja asenteet tietoyhteiskuntaa kohtaan Nuorten Suomi 2001 tutkimuksessa 2002 Sitra Sitra OSKU Helsinki 2002 ISBN 951-563-424-5

Lisätiedot

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTOALAN YRITYSHAUTOMO 1996 2006

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTOALAN YRITYSHAUTOMO 1996 2006 LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 17 Hilkka Heinonen (toim.) LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTOALAN YRITYSHAUTOMO 1996 2006 Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 17 Laurea-ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

TYÖELÄMÄN PELISÄÄNNÖT HANSKASSA?

TYÖELÄMÄN PELISÄÄNNÖT HANSKASSA? Työelämäkysely ammattikorkeakouluopiskelijoille: TYÖELÄMÄN PELISÄÄNNÖT HANSKASSA? Loppuraportti Helmikuu 2010 Marjut Vanha-aho 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. KYSELYN TOTEUTUS JA RAKENNE 4 3. VASTAAJIEN

Lisätiedot

Martti Majuri ja Tuomas Eerola

Martti Majuri ja Tuomas Eerola Martti Majuri ja Tuomas Eerola EIVÄT HE MUUTA TEKISIKÄÄN Tarkastelussa työpaikkaohjaajien koulutus, opettajien työelämäjaksot ja työssäoppiminen Opetushallitus ja tekijät Tmi Eija Högman ISBN 978-952-13-3191-6

Lisätiedot

Terveydenhuollon ja varhaiskasvatuksen henkilöstön tieto- ja viestintätekniikan koulutuksen sekä työelämän osaamistarpeiden kartoitus

Terveydenhuollon ja varhaiskasvatuksen henkilöstön tieto- ja viestintätekniikan koulutuksen sekä työelämän osaamistarpeiden kartoitus Kaija Saranto, Noora von Fieandt, Päivi Klami, Jaana Luostarinen, Hanna Sulonen, Leena Nissilä (toim.) Tilausnro A229 Terveydenhuollon ja varhaiskasvatuksen henkilöstön tieto- ja viestintätekniikan koulutuksen

Lisätiedot

Liiketoimintaosaamista hyvinvointialalle ja yhteiskuntavastuullista yrittäjyyttä koulutusyhteistyöllä -projekti

Liiketoimintaosaamista hyvinvointialalle ja yhteiskuntavastuullista yrittäjyyttä koulutusyhteistyöllä -projekti Liiketoimintaosaamista hyvinvointialalle ja yhteiskuntavastuullista yrittäjyyttä koulutusyhteistyöllä -projekti Kyselytutkimuksen raportti: Kolmannen sektorin osaamis- ja kehittämistarpeet sekä sosiaalisen

Lisätiedot

Raija Leskinen - Olli Oja Starttirahaselvitys luovien alojen yrittäjistä

Raija Leskinen - Olli Oja Starttirahaselvitys luovien alojen yrittäjistä Raija Leskinen - Olli Oja Starttirahaselvitys luovien alojen yrittäjistä Starttiraha yksinyrittäjän arjessa toiminnan ja toimeentulon tukena 1 "Starttiraha oli ehdottoman tärkeä meille, et muodosti aika

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA - SELVITYS LAHDEN JA HEINOLAN SEUDUN TYÖLLISYYSPALVELUISTA Harri Hietala Jukka Lindberg Kaija Ray Vates-säätiö 2014 1 SISÄLLYS JOHDANTO...

Lisätiedot

YKKÖSAKSELI RY:N HANKE- JA YRITYSTUKIEN ULKOINEN ARVIOINTI. Ohjelmakausi 2007 2013. Eija Eloranta

YKKÖSAKSELI RY:N HANKE- JA YRITYSTUKIEN ULKOINEN ARVIOINTI. Ohjelmakausi 2007 2013. Eija Eloranta YKKÖSAKSELI RY:N HANKE- JA YRITYSTUKIEN ULKOINEN ARVIOINTI Ohjelmakausi 2007 2013 Eija Eloranta Turun yliopiston Brahea-keskuksen julkaisuja 4 Julkaisija: Turun yliopiston Brahea-keskus Ulkoasu ja taitto:

Lisätiedot

Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003

Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003 Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003 Marja Kurkela opiskelija Tampereen Yliopisto Aluetieteen ja ympäristöpolitiikan laitos Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 1.1 Tutkimuksen tausta...3 1.2 Tutkimuksen

Lisätiedot

Loimaan kaupunki/seutukunnallinen nuorisotoimi. JUURI- hankkeen loppuraportti 1.5.2008 28.2.2011

Loimaan kaupunki/seutukunnallinen nuorisotoimi. JUURI- hankkeen loppuraportti 1.5.2008 28.2.2011 15.4.2011 Loimaan kaupunki/seutukunnallinen nuorisotoimi JUURI- hankkeen loppuraportti 1.5.2008 28.2.2011 Nina Suominen, uraohjaaja Kehityksentie 6 21800 KYRÖ Puh. +358 40 702 7975 ura.senu@loimaa.fi SISÄLLYS

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Antikoagulaatiohoidon omahoidon ja sähköisen hoitopalautejärjestelmän kehittäminen terveysasemilla -hanke Ulkoinen arviointi Mari Luntamo Antikoagulaatiohoidon

Lisätiedot

KOULUTUSRAHASTO VAIKUTTAVUUSTUTKIMUS 2014

KOULUTUSRAHASTO VAIKUTTAVUUSTUTKIMUS 2014 KOULUTUSRAHASTO VAIKUTTAVUUSTUTKIMUS 2014 KOULUTUSRAHASTO / VAIKUTTAVUUSTUTKIMUS 2014 2 (39) SISÄLTÖ SISÄLTÖ... 2 1. JOHDANTO... 3 2. TUTKIMUKSEN KESKEISET TULOKSET... 4 3. TILASTOTIETOA TUKEA KÄYTTÄNEISTÄ

Lisätiedot

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Nuorisotakuu - uusi tapa toimia Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Helsinki 2013 TEKIJÄT Maarit Kallio-Savela Kari Sjöholm Johanna Selkee ISBN 978-952-293-046-0 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2013

Lisätiedot

Palautetta ekonomikoulutuksesta

Palautetta ekonomikoulutuksesta SEFEN RAPORTTEJA 5/2012 Palautetta ekonomikoulutuksesta kysely vastavalmistuneille 2011 Johanna Saarinen SUOMEN EKONOMILII INLANDS EKONOMFÖRBUN Sisältö 1 Johdanto... 6 2 Kauppatieteiden maisterit... 9

Lisätiedot

MIKROYRITYSTEN MATKA SÄHKÖISEEN TALOUSHALLINTOON

MIKROYRITYSTEN MATKA SÄHKÖISEEN TALOUSHALLINTOON MIKROYRITYSTEN MATKA SÄHKÖISEEN TALOUSHALLINTOON Case Keuruun Yrittäjät ry Jarmo Nieminen Opinnäytetyö Elokuu 2012 Liiketalouden koulutusohjelma Uudistuvan yritystoiminnan, markkinoinnin ja talousjohtamisen

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖ PIENYRITTÄJIEN KOULUTUSHALUKKUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT

OPINNÄYTETYÖ PIENYRITTÄJIEN KOULUTUSHALUKKUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT OPINNÄYTETYÖ PIENYRITTÄJIEN KOULUTUSHALUKKUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Savonia ammattikorkeakoulu, Liiketalous Kuopio, Tradenomiopiskelijat Katriina Kallio, Tiina Kosti 1 JOHDANTO...7 1.1 Tutkimuksen tausta

Lisätiedot

Koulutustieto menee parhaiten perille kasvokkain keskustelemalla ja kasvokkain opiskelijan motivointi onnistuu parhaiten

Koulutustieto menee parhaiten perille kasvokkain keskustelemalla ja kasvokkain opiskelijan motivointi onnistuu parhaiten Koulutustieto menee parhaiten perille kasvokkain keskustelemalla ja kasvokkain opiskelijan motivointi onnistuu parhaiten Hakeva toiminta Noste-hankkeissa vuonna 2005 Anne Luukkainen Joensuun yliopisto

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2012:9 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ISBN 978-952-13-5194-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5195-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

Toimiston asiakirjastandardit opetuskäytössä Selvityksen tulokset

Toimiston asiakirjastandardit opetuskäytössä Selvityksen tulokset Toimiston asiakirjastandardit opetuskäytössä Hanna Vuohelainen Asiakirjastandardien käyttö opetuksessa 2 (26) Sisältö 1 Taustaksi ja johdannoksi... 3 2 Asiakirjastandardit osana SFS ry:n standardisointityötä

Lisätiedot

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4 AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 28 Tuomas Koskela Kehittämishankkeiden arvioinnin tila Motiivit ja arviointitiedon hyödyntäminen sosiaali- ja terveysalojen järjestöissä 2 0 1 2 Ulkoasu: Dynamo Suomen Graafiset

Lisätiedot