OSALLISUUS KIRKOSSA JA YHTEISKUNNASSA -KÄRKIHANKE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OSALLISUUS KIRKOSSA JA YHTEISKUNNASSA -KÄRKIHANKE"

Transkriptio

1 Helsingin seurakuntayhtymä Kolmas linja 22 B Helsinki p OSALLISUUS KIRKOSSA JA YHTEISKUNNASSA -KÄRKIHANKE ABC loppuraportti Kärkihankekoordinaattorit: Hanna Lipasti-Raulus & Kai Sadinmaa Projektin omistaja: Timo Pekka Kaskinen Projektin sihteeri: Hanna Korpijärvi

2 ABC Loppuraportti 2 (21) Sisällysluettelo 1. Projektin yhteenveto Yleiskuvaus Laajuus ja tuotokset Tavoitteet ja päämäärä Projektin toteutus Projektin aikataulu Resurssit Budjetti ja todelliset kustannukset Projektin dokumentointi Projektin opit ja palautteet Projektin jälkihoito Luovutus toimintayksiköille Avoimet kysymykset ja muu jälkihoito Ideoita jatkokehitykselle Pitkän tähtäimen hyödyt Liitteet...16 LIITE 1. Koordinaatioryhmän ja muiden työryhmien kokoonpanot... xvi LIITE 2. Berliini iii LIITE 3. Maailmassa on virhe! -keskusteluillat vi

3 ABC Loppuraportti 3 (21) 1. Projektin yhteenveto 1.1. Yleiskuvaus Kirkolle Helsingissä hyväksyttiin jäsenstrategia yhteisessä kirkkovaltuustossa Samassa yhteydessä nimettiin ensimmäiset jäsenstrategian mukaiset kärkihankkeet. Nämä kärkihankkeet nimettiin seurakuntien ja yhteisten yksiköiden äänestyksen perusteella. Yhdeksi ensimmäisistä kärkihankkeista nimettiin Osallisuus kirkossa ja yhteiskunnassa. Yhteinen kirkkoneuvosto nimesi kärkihankkeelle koordinaatioryhmän, jonka puheenjohtaja oli Roihuvuoren kirkkoherra Timo Pekka Kaskinen ja sihteerinä Hanna Korpijärvi. Koordinaatioryhmän ja hankkeen työryhmien kokoonpanot löytyvät liitteestä 1. Osallisuus kirkossa ja yhteiskunnassa toteutettiin Jäsenyyden tukihankkeen kaksivuotisena kärkihankkeena Hanke jakautui kahteen linjaan: Osallisuus kirkossa, jossa keskityttiin vapaaehtoistoiminnan kehittämiseen, ja Osallisuus yhteiskunnassa, jossa paneuduttiin verkostoitumisen vahvistamiseen. Molemmille linjoille nimettiin kärkihankekoordinaattorit, vapaaehtoisuuslinjalle Hanna Lipasti-Raulus vuosiksi ja yhteiskuntalinjalle, joka suunniteltiin yksivuotiseksi, Kai Sadinmaa vuodeksi Hanna Lipasti-Raulus teki tehtävää osana omaa tointaan vapaaehtoistoiminnan koordinaattorina, Kai Sadinmaa palkattiin kärkihankekoordinaattorin tehtävään. Projekti aloitettiin kahdella workshop-päivällä projektin tavoitteiden ja tuotosten hahmottamiseksi. Työskentelyn tuloksena syntyivät molempien linjojen projektikuvaukset, joiden pohjalta ja opastamina kärkihankekoordinaattorit alkoivat työstää asetettuja tavoitteita. Projektin etenemistä seuranneen koordinaatioryhmän rinnalla työskenteli Osaryhmäksi nimetty pienempi ryhmä (kärkihankekoordinaattorit, sihteeri, jäsentukihankkeen projektipäällikkö ja vuoden 2013 aikana projektin omistaja), joka on tukenut ja ohjannut kärkihankekoordinaattoreita työssään. Projektikuvaukset hyväksyttiin yhteisessä kirkkoneuvostossa kesäkuussa Vapaaehtoisuuslinja Vapaaehtoisuuslinja liittyi luontevasti yhteisen seurakuntatyön vapaaehtoistoiminnan koordinaattorin perustyöhön ja pysyi siksi koko ajan käytännönläheisenä ruohonjuuritasolla. Vaikka aikataulullisesti oli haastavaa sovittaa yhteen perustyö ja hankkeesta nousseet tehtävät, niin nämä myös tukivat toisiaan. Hankkeen valmiit tuotokset saadaan jatkossa osaksi perustyötä ja toisaalta keskeneräiset tuotokset voidaan saattaa loppuun perustyön puitteissa. Hankkeen ajankohta oli otollinen, sillä vapaaehtoistoiminnan koordinaattorin toimi oli perustettu vain vuotta aiemmin. Hankkeen kautta saatiin arvokasta materiaalia perustyön pohjaksi. Hankkeessa myös pystyttiin toteuttamaan asioita laajapohjaisemmin ja suuremmalla valtuutuksella kuin perustyössä olisi ehkä ollut mahdollista. Varsinaisia työryhmiä ei osaryhmän lisäksi perustettu, sillä yhteisen ajan löytäminen on vaikeaa ja toisaalta seurakuntien työntekijöiden on haasteellista irrottautua kiireisestä perustyöstä yh-

4 ABC Loppuraportti 4 (21) teisten kehittämisten äärelle. Juuri kehittämistä varten toivotaan apua ja panostusta yhteisestä seurakuntatyöstä, jossa on myös mahdollista paneutua aihealueeseen laajasti. Työryhmien puuttumisesta huolimatta hankkeen edistymistä, tavoitteita ja tuotoksia arvioitiin ja peilattiin (koordinaatioryhmän lisäksi) vapaaehtoistoiminnan koordinaattorin perustyön kautta useissa esim. ohjausryhmissä ja muissa tapaamisissa. Näin työntekijöiden palautteet, toiveet, ideat ja arkikokemukset pystyttiin huomioimaan ja saatiin arvokasta tietoa hankkeen onnistumisesta ja tarpeellisuudesta pitkin matkaa. Osallisuus yhteiskunnassa -linja Osallisuus yhteiskunnassa -linjassa keskityttiin työntekijöiden tukemiseen verkostoitumisessa. Samalla haluttiin herätellä siihen, että tulevaisuudessa on yhä tärkeämpää pitää huolta yhteistyökumppaneista ja toimia verkostoissa. Tämä linkittyy laajempaan tausta-ajatukseen ja strategiaan olla mukana siellä, missä ihmiset jo ovat. Projekti tavoitteli pitkän tähtäimen hyötyjä ja vaikutuksia seurakuntien toimintaan muun muassa siten, että seurakuntien työntekijöiden ja seurakuntalaisten valmiudet ja motivaatio toimia verkostoyhteistyökumppanien kanssa kehittyisivät sekä ihmisten ymmärrys evankeliumin yhteiskunnallisesta ulottuvuudesta kasvaisi. Myös verkostoitumista yhteiskunnallisten liikkeiden kanssa haluttiin vahvistaa ja lisätä seurakuntien yhteiskunnallista aktiivisuutta sekä vahvistaa paikallisten verkostoyhteistyösuhteiden laatua ja merkitystä. Projektin merkittävimmät riskit olivat, ettei vuoden 2012 aikana ehditä tehdä oleellista tuotoksen kannalta eikä laaja tutkimuskenttä ehdi avautua siitä ei ehdi saada kokonaiskuvaa. Riskeiksi kirjattiin myös, että työntekijät eivät osallistu koulutukseen ja seurakunnat eivät aktivoidu verkostoitumaan yhteiskunnallisesti uusien liikkeiden kanssa. Kärkihankekoordinaattori näki, että projektin riskit toteutuivat melko pitkälle, koska vuoden mittainen projekti oli hankkeelle auttamatta liian lyhyt. Tavoitteet olivat siihen nähden liian korkeat. Niiden toteuttaminen olisi vaatinut huomattavasti pitemmän ajan. Projektin toteuttaminen olisi luontevasti sopinut jäädytetyn aikuis- ja yhteiskunnallisen papin viran puitteisiin. Osallisuus yhteiskunnassa -projekti oli lähtökohtaisesti ongelmallinen, kun samaan aikaan jätettiin täyttämättä virka, jossa nimenomaan paneudutaan yhteiskunnallisen osallisuuden kysymyksiin. Kärkihanke olisi voinut tarjota mahdollisuuden seurakunnissa tehtävän yhteiskunnallisen työn kartoittamiseen laajemminkin, mutta tätä ei kuitenkaan tapahtunut.projektin ohjauksen kannalta tilanne oli haasteellinen, sillä projektiorganisaation ja linjaorganisaation suhteita ei ollut sovittu tarpeeksi selvästi. Tästä on otettu opiksi suhteessa seuraaviin vastaavanlaisiin tilanteisiin. Konkreettisina tuloksina saatiin aikaanverkostoitumisvideot työntekijöille, yhteistyölomake seurakuntien ja yksikköjen verkostojen kartoittamiseksi ja arvioimiseksi, suunnitelma verkostoitumisen kehittämisvalmennuksesta. Vuonna 2012 toteutettiin opintomatka Berliiniin. Lisäksi vuoden 2013 aikana järjestettiin ajankohtaisiin sosiaalieettisiin teemoihin pureutunut neliosainen Maailmassa on virhe! -keskustelusarja osana Tuomiokirkkoseurakunnan Kohtaamispaikkana Krypta -

5 ABC Loppuraportti 5 (21) iltoja. Suunniteltiin myös työntekijöiden koulutuksia, jotka jäivät toteutumatta vähäisen ilmoittautujamäärän vuoksi Laajuus ja tuotokset Vapaaehtoisuuslinja Hankkeen tavoitteena oli Kirkon Helsingissä vapaaehtoistoiminnan kehittäminen seuraavien tuotosten avulla: vapaaehtoistoiminnan mallien kartoittaminen, käytänteistä sopiminen ja niiden käyttöönotto hyvien käytänteiden ideapankki vapaaehtoistoiminnan esteiden kuvaaminen ja kartoittaminen vapaaehtoistehtävien sekä vapaaehtoistoiminnan valmiuksien ja koulutustarpeiden kartoitus seurakuntien ja yhteisten työmuotojen yhteistyön rakenne vapaaehtoistoiminnassa Suurella sydämellä -sivustoa käytetään kaikissa Helsingin seurakunnissa ja yhteisessä seurakuntatyössä vapaaehtoistoiminnan portaalina Lisäksi tehtiin erillinen markkinointisuunnitelma Suurella sydämellä -sivuston ja samalla Kirkon Helsingissä vapaaehtoistoiminnan tunnettavuuden lisäämiseksi. Markkinointia ja Suurella sydämellä -konseptin tunnetuksi tekemistä on toteutettu soveltuvin osin yhteistyössä Vantaan seurakuntayhtymän kanssa. Kokonaisuutta ajatellen vapaaehtoisuuslinjan tavoitteet saavutettiin hyvin, vaikka aikataulu osoittautuikin paikoin liian optimistiseksi. Syksyllä 2012 koordinaattori perusti Sinfoon vapaaehtoistoiminnan osion. Sivuille on koottu tietoa mm. vapaaehtoistoiminnan koulutuksista ja lainsäädännöstä. Siellä on myös materiaalipankki, jota koordinaattori jatkossa kehittää enemmän hyvien käytänteiden ideapankin suuntaan sekä kehottaa aktiivisesti työntekijöitä saattamaan muidenkin tietoisuuteen hyviksi kokemiaan käytänteitä. Vapaaehtoistoiminnan esteiden kuvaaminen ja kartoittaminen sekä vapaaehtoistehtävien ja - toiminnan valmiuksien ja koulutustarpeiden kartoitus päätettiin yhdistää tekemällä kysely työalavastaaville ja vapaaehtoistoiminnan vastuuhenkilöille. Koordinaattori ja projektisihteeri toteuttivat kyselyn keväällä Projektisihteeri teki saaduista vastauksista yhteenvedon ja koordinaattori tarkemman analyysin, joiden pohjalta voitiin tehdä jatkosuunnitelmat. Kyselyn tulokset tulevat pitkälti toimimaan koordinaattorin perustyötä ohjaavina elementteinä tulevina vuosina. Osaksi seurakuntien ja yhteisten työmuotojen rakennetta vapaaehtoistoiminnan koordinaattori ja diakonian päällikkö perustavat vuoden 2014 aikana vapaaehtoistoiminnan ohjausryhmän, johon kutsutaan muutamia edustajia seurakunnista sekä viestinnän edustaja. Ohjausryhmä tulee kokoontumaan 2-4 kertaa vuodessa ja sen tarkoituksena on Kirkon Helsingissä vapaaehtoistoiminnan ohjaaminen, tukeminen ja seuranta. Lisäksi vapaaehtoistoiminnan koordinaattori on

6 ABC Loppuraportti 6 (21) tehnyt alustavia suunnitelmia rovastikunnallisten vapaaehtoistoiminnan tukiryhmien perustamisesta, joiden tehtävänä on tiedonkulun edistäminen ja seurakuntien työn tukeminen. Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori jatkaa osana perustyötään yhteisen seurakuntatyön osuuden selvittämistä vapaaehtoisten koulutuksessa ja yhtenäisten käytäntöjen osalta ainakin vapaaehtoisten palkitsemisessa ja virkistyksessä. Nämä liittyvät isompaan kokonaisuuteen yhtenäisistä malleista ja rakenteista sekä vapaaehtoistoiminnan budjetoinnista. Vapaaehtoistoiminnan esteet ja toiveet -kyselystä saatiin hyvää materiaalia tämänkin pohdinnan pohjaksi. Suurella sydämellä -konsepti on kärkihankkeen tuella saatu ainakin osittaiseen käyttöön Herttoniemen, Kallion, Kannelmäen, Lauttasaaren, Malmin, Meilahden, Mikaelin, Munkkiniemen, Paavalin, Pakilan, Pitäjänmäen, Roihuvuoren, Tuomiokirkon, Vartiokylän ja Vuosaaren (15) seurakunnissa sekä yhteisessä seurakuntatyössä. Ruotsinkielisten seurakuntien osalta eletään selvitysvaihetta, sillä sivuston käyttö ruotsiksi on vasta testausvaiheessa. Koordinaattori on toteuttanut koulutus- ja perehdytystilaisuudet yhdessä Tampereen seurakuntien verkkotuottaja Ilkka Kalmanlehdon kanssa, joka vastaa myös konseptin valtakunnallisesta kehittämisestä. Koordinaattori jatkaa yhdessä Kalmanlehdon kanssa työtä, jotta konseptin käyttö laajenee ja vahvistuu. Vapaaehtoisuuteen liittyvä yhteistyö Vantaan seurakuntien kanssa on ollut hedelmällistä ja sitä kannattaa jatkaa. Yhteistyössä on toteutettu seurakuntien käyttöön Suurella sydämellä -käyntikorttimainen mainos, roll-up ja nimikortit. Lisäksi Helsinkiin tehtiin vapaaehtoisen lahjojen kartoittamista varten nk. lahjakortti. Vantaan seurakuntien kanssa toteutettiin yhteinen osasto vapaaehtoistoiminnan Menu-messuilla Messukeskuksessa sekä yhteinen piparkakkutempaus osana diakonista joulukampanjaa. Facebook-yhteistyö hakee vielä muotoaan. Suurella sydämellä -konseptin viestintään liittyen on erityisesti työntekijöiden perehdytysten yhteydessä kannustettu työntekijöitä tuottamaan itse tai vapaaehtoisten avulla kuvia ja videoita vapaaehtoistoiminnasta ja muutamat ovat asiasta innostuneetkin. Vapaaehtoistoiminnalla on vakiopaikka Kirkko ja kaupungin seurakunnallisissa ilmoituksissa Yhteisen seurakuntatyön osiossa. Mediatoimittaja Katri Saarela on tehnyt Lähetysjuhlilta vapaaehtoistoiminnan videon. Koordinaattori ja jäsenyyden tukihankkeen projektipäällikkö neuvottelevat viestinnän kanssa yleisen vapaaehtoistoimintaa esittelevän videon tekemisestä sekä Kirkko ja kaupungin vapaaehtoistoimintanäkyvyydestä 2014 ja vapaaehtoistoiminnan viestinnästä yleisestikin. Projektikuvaukseen kirjattujen tavoitteiden lisäksi keväällä todettiin tarve vapaaehtoistoiminnan manuaalista työntekijöille. Koordinaattori ja projektisihteeri aloittivat sen työstämisen, mutta tuotos valmistuu vasta vuoden 2014 alussa. Vaikka koordinaattorilla on suuri määrä tietoa ja valmista vapaaehtoistoiminnan perusteet -koulutukseen tuottamaansa materiaalia, osoittautui tämän kaiken saattaminen innostavaksi ja helposti käytettäväksi, mutta riittävän kattavaksi manuaaliksi kärkihankkeen aikana mahdottomaksi.

7 ABC Loppuraportti 7 (21) Osallisuus yhteiskunnassa -linja Projektin omistaja näki, että toisin kuin vapaaehtoisuuslinjan kohdalla, Osallisuus yhteiskunnassa -linjan yhteys jäsenyyden vahvistamispyrkimyksiin vaikutti aluksi epäselvältä. Työryhmä joutui pohtimaan, kenen tai minkä osallisuutta yhteiskunnassa otsikolla tarkoitetaan. Tehtäväksiantoa lähdettiin aluksi tarkastelemaan ihmisen marginalisoitumisen sekä toisaalta yhteiskunnallisen osallistamisen kannalta. Tästä tarkastelusta ei kuitenkaan avautunut kirkon jäsenyyden vahvistamisen kannalta relevantteja teemoja ja siksi kärkihanketta ei viety tällä linjalla pohdiskeluja pidemmälle. Sen sijaan aihetta päätettiin lähteä tarkastelemaan Kirkko Helsingissä - yhteisön haasteena. Keskiöön nousi kysymys, kuinka Kirkko Helsingissä voisi verkostoitua uusien yhteiskunnallisten liikkeiden kanssa. Tähän painotukseen projektia ohjasivat muun ohessa yhteiskunnallisen työn linjaukset Helsingissä sekä erityisesti kärkihankekoordinaattorin henkilökohtainen mielenkiinto aihetta kohtaan. Esiin nousi myös kysymys evankeliumin yhteiskunnallisista ulottuvuuksista. Pohdiskeltiin, onko tämän teeman kohdalla tarvetta lisätä ymmärtämistä seurakunnissa. Näiltä osin kärkihankkeen tuotokset jäivät kuitenkin muun muassa edellisessä luvussa kerrottujen syiden vuoksi vaatimattomiksi. Projektin omistajan ohjauksessa tuotoksia kehitettiin edelleen ja painopiste siirtyi uusista yhteiskunnallisista liikkeistä seurakuntien jo olemassa olevien verkostoyhteyksien tarkasteluun. Kuinka verkostoissa osataan työskennellä, kuinka niitä ylläpidetään, kuinka osataan rakentaa uusia yhteyksiä ja kuinka verkostoyhteydet, joista muodostuu usein henkilökohtaisia suhteita, onnistutaan työntekijän vaihtuessa siirtämään uudelle työntekijälle. Projektin omistaja näkee, että seurakuntien verkosto-osaamisella on epäsuora yhteys jäsenyyden vahvistamispyrkimysten kanssa. Mikäli Kirkko Helsingissä onnistuu säilyttämään asemansa merkittävänä yhteistyökumppanina erilaisissa ihmisten hyvän puolesta toimivissa verkostoissa, asialla on oletettavasti positiivinen vaikutus myös jäsenyyden vahvistamiseen. On mielekästä kuulua yhteisöön, jolla on merkitystä, ja jonka työ näkyy ja vaikuttaa. Verkostoitumiskoulutuksen suunnitteluryhmässä myös arvioitiin, että verkostoitumistaitojen ja jäsenyyden vahvistamispyrkimysten välille voi muodostua hyvin merkittävä vuorovaikutussuhde uusilla asuinalueilla, jos paikallinen seurakunta lähtee esimerkiksi aktiivisesti tukemaan syntyviä asukasyhdistyksiä ja etsimään yhteistyömahdollisuuksia niiden kanssa. Suunnitelluilla verkostovalmennuksilla tähdätään erityisesti tällaisessa toiminnassa tarvittavan osaamisen lisäämiseen. Projektin tavoitteellisina tuotoksina oli osallisuuden teologian näkökulmien kokoaminen ja kirjaaminen, 2013 alkava monimuotoinen verkostoitumiskoulutus, joka sisältää uusien yhteiskunnallisten liikkeiden esittelyä, vuorovaikutustaitokoulutusta, osallisuuden ja kohtaamisen teologiaa sekä manuaali ja ideapankki verkostoitumisesta sisältäen vanhat verkostoyhteistyökumppanit sekä mahdolliset uudet kumppanit pohjautuen kartoitukseen ja arviointiin. Vuoden 2012 aikana yhteiskuntalinjalla suunniteltu manuaali ja ideapankki verkostoitumisesta supistuivat intran verkostoitumissivuun, jossa on jaossa verkostoitumiseen innostavat videot sekä verkostojen kartoittamiseksi laadittu lomake seurakunnille/yksiköille. Lomakkeen pohjana

8 ABC Loppuraportti 8 (21) oli Lauttasaaren seurakunnassa käytössä ollut verkostoitumislomake, jota täydennettiin vuoden 2013 aikana laajempaa seurakunnallista käyttöä ajatellen. Tulevaisuudessa tavoitteena on, että verkostoja arvioidaan pysyvänä osana toiminta- ja taloussuunnitelmia. Toteutuneiden tuotosten käyttöön innostetaan uudemman kerran vuoden 2014 aikana. Osallisuuden teologian kokoaminen ja kirjaaminen jäi tekemättä. Vuoden 2012 aikana koordinaattori piti YLEn Ykkösellä laajan sarjan aamuhartauksia, joissa avattiin osallisuuden teologiaa ja tuotiin esille evankeliumin yhteiskunnallisia ulottuvuuksia. Toukokuussa 2012 Osallisuus yhteiskunnassa ideatyöryhmä (jäsenet lueteltu liitteessä 1) vahvistettuna yhteiskunnallisen työn pastori Raija Korhosella teki opintomatkan Berliiniin, jossa kirkko on kohdannut voimakkaan muutoksen massiivisen kirkosta eroamisen ja maahanmuuton takia. Tämä on pakottanut palaamaan juurille, evankeliumin ytimeen. Köyhistä ja heikoimmista pidetään huolta, kirkkotila otetaan ihmisten käyttöön ja kevyt hierarkia mahdollistaa nopean reagoinnin yhteiskunnan aiheuttamiin sosiaalisiin haasteisiin. Tutustumiskohteina olivat mm. sosiaalieettistä työtä tekevä Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt (KDA) sekä Potsdamin diakoniatyö. Tarkempi matkaraportti liitteenä 2. Matkan innoittamana syksyllä 2012 kärkihankekoordinaattori suunnitteli yhteistyössä yhteisen seurakuntatyön yhteiskunnallisen työn ja koulu- ja nuorisotyön kanssa koulutuksia sekä Maailmassa on virhe! -keskustelusarjan. Sosiaalieettisiin kysymyksiin pureutuneen keskustelusarjan suunnittelussa hyödynnettiin yhteiskunnallisen työn vuosina 2010 ja 2011 järjestämää työntekijöiden koulutussarjaa Uudet yhteiskunnalliset liikkeet kansalaisyhteiskuntaa rakentamassa. Neljä keskusteluiltaa Tuomiokirkon kryptassa toteutettiin keväällä (2) ja syksyllä (2) Alustajat olivat oman aiheensa asiantuntijoita, puheenjohtajan toimi Kai Sadinmaa. Osallistujia oli henkilöä per ilta. Tarkemmat tiedot iltojen aiheista ja alustajista on kerrottu liitteessä 3. Vuoden 2013 koulutuskalenterissa tarjottiin Helsingin seurakuntien työntekijöille projektikuvaukseen kirjatuista koulutuksista osallisuuden ja kohtaamisen teologian (Minä-sinä. Me-te) sekä kontekstuaalisuuden koulutuksia (Osallisuus-pysäkit). Lisäksi projektin koulutusten listalla oli saarnatyöpaja. Kaikkia näitä koulutuksia tarjottiin sekä keväällä että syksyllä. Valitettavasti koulutuksiin ei tullut tarpeeksi ilmoittautumisia. Näin ollen linjan koulutukset jäivät toteutumatta. Yhteiskuntalinjan suunnittelua ja toteuttamista jatkettiin vuosi 2013, jolloin alettiin suunnitella työyhteisöjen verkostoitumisvalmennusta. Suunnitteluryhmän ajatuksena on ollut, että valmennusta tarjotaan pilotointivaiheessa etenkin niille Helsingin seurakunnille, joiden alueille on tulossa täysin uusia asuinalueita. Saatujen kokemusten perusteella valmennusta on tarkoitus tarjota myöhemmässä vaiheessa seurakunnille, joissa on kiinnostusta arvioida ja kehittää verkostoitumistaan.

9 ABC Loppuraportti 9 (21) Kysely luottamushenkilöiden vaikuttamismahdollisuuksista Osana kärkihanketta toteutettiin myös kysely luottamushenkilöiden vaikuttamismahdollisuuksista, mikä sai alkunsa yhteisen kirkkovaltuuston jäsen Ville Jalovaaran valtuustoaloitteesta. Kysely liittyy sekä hankkeen vapaaehtoisuus- että yhteiskuntalinjoihin. Kysely toteutettiin verkkokyselynä ajalla Se lähetettiin kaikille seurakuntaneuvostojen, yhteisen kirkkoneuvoston ja yhteisen kirkkovaltuuston varsinaisille jäsenille eli 305 luottamushenkilölle. Vastausprosentti oli 40. Vapaaehtoisten tavoin luottamushenkilöt haluavat osallistua ja antaa asiantuntemustaan seurakuntien ja koko seurakuntayhtymän käyttöön enemmän kuin mihin tähän asti on annettu mahdollisuuksia. Yhteistyötä ja avointa keskustelua työntekijöiden kanssa halutaan lisätä ja tiedonkulkua parantaa. Vastauksissa toivottiin myös parempaa perehdyttämistä luottamustoimeen. Jatkossa tuloksia on tarkoitus tutkia tarkemmin ja pohtia yhdessä luottamushenkilöiden kanssa, mihin toimenpiteisiin ryhdytään Tavoitteet ja päämäärä Vapaaehtoisuuslinja Projektin pitkän tähtäimen hyödyt ja vaikutukset toimintaan Vapaaehtoisuus vahvistaa osallisuutta kirkosta ja liittymistä kirkon mission toteuttamiseen Helsingin seurakuntayhtymässä on käytössä yhtenevät vapaaehtoistoiminnan käytänteet Suurella sydämellä -sivusto on vapaaehtoistoiminnan tärkeä tiedotuskanava sekä työväline Mielikuva Kirkon Helsingissä vapaaehtoistoiminnasta paranee Projektille kirjattujen pitkän tähtäimen hyötyjen ja toimintavaikutusten mittaaminen on projektin päättyessä haastavaa, sillä sen vaikutukset ovat nähtävissä vasta pidemmän ajan kuluessa. Vapaaehtoisuuden osallisuutta vahvistavaa vaikutusta voidaan tutkia myöhemmässä vaiheessa esim. vapaaehtoisille suunnatulla kyselyllä. Vapaaehtoistoiminnan yhteisiä käytänteitä ja linjauksia vasta suunnitellaan, joten niiden käyttöönottoaste voidaan arvioida n. kahden vuoden kuluttua projektin päättymisestä. Suurella sydämellä -konseptin luonne tiedotuskanavana ja työvälineenä on jo osittain toteutunut, sillä sitä käyttää tällä hetkellä jonkinasteisesti 15 seurakuntaa 18:sta (ruotsinkielisten seurakuntien mukanaolo ei ole vielä mahdollista). Mielikuvan parantamista voidaan sitäkin mitata vasta myöhemmin esim. kyselyn avulla. Tulevien tutkimusten/kyselyjen tuloksia voidaan verrata aiemmin tehtyihin vapaaehtoistoiminnan kyselytutkimuksiin (esim. valtakunnalliset tutkimukset), Kirkon nelivuotiskertomukseen, Toiveiden kirkko -aivoriihen 1 tuloksiin ja kärkihankkeessa toteutettujen kyselyjen tuloksiin (vapaaeh- 1 Kirkko Helsingissä toteutti syksyllä 2012 yhteistyössä Fountain Parkin kanssa kaikille avoimen verkkoaivoriihen aiheenaan toiveiden kirkko ja toiveiden seurakunta. Aivoriiheen osallistui yli henkilöä ja sen tulokset analysoi tarkemmin YTM, TM Marjukka Laiho. Avalyysi on luettavissa

10 ABC Loppuraportti 10 (21) toistoiminnan esteiden kartoitus, luottamushenkilökysely). Näin voidaan myöhemmässä vaiheessa mitata, miten kärkihankkeen pitkäaikaiset hyödyt ovat toteutuneet. Osallisuus yhteiskunnassa -linja Projektin pitkän tähtäimen hyödyt ja vaikutukset toimintaan Seurakuntien työntekijöiden ja seurakuntalaisten valmiudet ja motivaatio toimia verkostoyhteistyökumppanien kanssa kehittyvät. Ihmisten ymmärrys evankeliumin yhteiskunnallisesta ulottuvuudesta kasvaa. Verkostoituminen myös yhteiskunnallisten liikkeiden kanssa säilyy ja vahvistuu. Seurakuntien yhteiskunnallinen aktiivisuus lisääntyy. Paikallisten verkostoyhteistyösuhteiden laatu ja merkitys vahvistuvat. Projektin pitkän tähtäyksen hyötyjen arvioiminen tässä kärkihankkeen vaiheessa ei ole vielä mahdollista. Tulevaisuudessa on mahdollista niin haluttaessa tutkia tilannetta ennen ja jälkeen esim. kyselyillä tai vastaavilla tavoilla. Voidaan tehdä myös vertailua aiempiin tutkimustuloksiin, esim. Kirkon nelivuotiskertomukseen, joka ei kuitenkaan yhteiskunnallisen työn kannalta kata kaikkia toimintamuotoja. Verkostoitumisvalmennukseen voidaan liittää tutkimuksellinen ote tekemällä esim. työntekijöiden osaamiseen ja valmiuksiin liittyvä kysely ennen ja jälkeen koulutuksen. 2. Projektin toteutus 2.1. Projektin aikataulu Suunniteltu pvm Toteutunut pvm Hyväksy projektiehdotus syksy Hyväksy projektikuvaus kevät Hyväksy projektin päättäminen Projektin tulosten jälkiarviointi Resurssit Vapaaehtoisuuslinja Projektikuvaukseen kirjattiin, että vapaaehtoistoiminnan koordinaattorin työpanos hankkeeseen on 50 %. On vaikea arvioida, mikä lopulta oli hankkeen osuutta ja mikä koordinaattorin perustyötä. Hanke ja perustyö tukivat toisiaan kuitenkin erittäin hyvin. Aikataulut olivat liian optimistisia. Etenkin markkinointimateriaalien työstäminen oli aikaa vievää ja manuaalin sisällön tuottamiseen oli vaikeaa löytää riittävän pitkiä työstämisjaksoja.

11 ABC Loppuraportti 11 (21) Ilkka Kalmanlehto Tampereen seurakuntayhtymästä oli koordinaattorin työparina Suurella sydämellä -info- ja koulutustilaisuuksissa. Lisäksi hän antoi suoraa käyttäjäopastusta ja -tukea. Hänen panoksensa oli merkittävä. Projektin yhtenä riskinä mainittiin avainhenkilöiden sairastuminen tai vaihtuminen. Vapaaehtoistoiminnan koordinaattorin sairauspoissaolot toivatkin haastetta erityisesti aikatauluissa pysymiseen. Osallisuus yhteiskunnassa -linja Yhteiskuntalinjan kärkihankekoordinaattorin oli tarkoitus hoitaa tehtäviä 80-prosenttisesti vuoden 2012 aikana. Tämä ei aivan toteutunut. Keskustelusarjan vetämisen hän hoiti palkkiotoimisesti vuoden 2013 aikana. Vuoden 2013 aikana yhteiskuntalinjan hallinnollisia tehtäviä on hoitanut erityisesti kärkihankkeen sihteeri. Resurssiarvioissa pysyttiin suunnilleen suunnitellussa Budjetti ja todelliset kustannukset Kärkihankkeelle myönnettiin riittävät taloudelliset resurssit ja budjetissa pysyttiin hyvin. Kustannukset maksettiin jäsenyyden vahvistamisen kustannuspaikalta Määrärahoista oli kärkihankkeelle budjetoitu vuodelle euroa ja vuodelle euroa. Lisäksi varauduttiin kehittämistoiminnan kuluihin ( euroa) jäsenyyden tukihankkeen koko budjetissa, tästä maksettiin Osallisuus yhteiskunnassa -kärkihankekoordinaattorin palkkaus- ja muut kulut sisältäen mm. puhelin- ja matkakulut. Näistä kuluista 80 % on osoitettu tämän kärkihankkeen kuluiksi sovitun resurssivarauksen mukaisesti. Osallisuus -hankkeen loppuun saattamiseksi vuoden 2014 aikana on varattu euroa. Toteutuneet kustannukset Projektin kustannukset, sisältäen mm. Berliinin opintomatkan (v. 2012), keskustelusarjan palkkiot (v. 2013) ja tarjoilukulut 3.761, ,25* Markkinointikulut ,20* Kärkihankekoordinaattorin palkkaus- ja muut kulut (80 %) ,50 0 Yhteensä , ,45* * huom. arvio, sillä 2013 tilinpäätös valmistuu loppuraportin valmistumisen jälkeen. 3. Projektin dokumentointi Projektin dokumentit säilytetään Helsingin seurakuntayhtymän projektikansiossa jaetulla levyllä.

12 ABC Loppuraportti 12 (21) 4. Projektin opit ja palautteet Kuten edellä on jo todettu, Osallisuus kirkossa -teema avautui luontevasti jäsenyyden vahvistamisen kannalta selkeäksi projektiksi, mutta Osallisuus yhteiskunnassa -teeman tarkastelussa koordinaatioryhmän piti etsiä sopivaa tulokulmaa pitempään. Tämän osaprojektin kannalta olisi ollut hyvä, mikäli tehtäväksianto olisi ollut alun perin selvempi. Tehtäväksiantojen jalostaminen on asia, johon kannattaa uusien projektien kohdalla paneutua huolellisesti. Tässä tilanteessa liikkeelle lähdettiin otsikosta Osallisuus kirkossa ja yhteiskunnassa, jolle ei oltu määritelty mitään sisältöä. Sisällöt määriteltiin workshopeissa ja hyväksyttiin yhteisessä kirkkoneuvostossa. Kirkko Helsingissä -yhteisön kannalta osallisuus yhteiskunnassa on merkittävä teema. Erityisesti paikallisseurakuntien olemassa olevia verkostoja kannattaa hoitaa hyvin ja uusia verkostoavauksia on syytä tehdä. Projektin parhaimmaksi mahdolliseksi läpiviemiseksi on jatkossa syytä sopia projektityöntekijöiden valvonta ja raportointi sekä esimiessuhteet selkeämmin. Omat hankaluutensa tuli työyksikön omasta tilanteesta, jossa samaan aikaan oli jätetty täyttämättä virka, jota vs. projektityöntekijäksi nimetty henkilö oli aiemmin hoitanut (1v 4 kk). Eri kärkihankkeiden koordinaattoreiden on hyvä pitää säännöllistä yhteyttä toisiinsa. Näin pysytään paremmin selvillä, mitä toisissa hankkeissa on meneillään ja vältetään päällekkäistä työtä. Myös hankkeen eri toimijoiden (koordinaattorit, omistaja, koordinaatioryhmä) rooleja on syytä selvittää heti alussa ja muistuttaa pitkin matkaa. Tämä helpottaa tavoitteiden laadintaa ja niissä pysymistä. Erittäin tärkeää koko hankkeen onnistumisen kannalta on ollut se, että hankkeella oli oma projektisihteeri, joka hoiti työnsä täsmällisesti ja huolellisesti. Hän toi myös hyviä näkökulmia keskusteluihin ja jäsenyyden tukihankkeen projektipäällikön ohella huolehti ammattitaitoisesti mm. organisaation rakenteellisista sekä viestinnällisistä seikoista. Ilman projektisihteerin panosta hallinnolliset asiat olisivat hidastaneet kärkihankkeen toteutumista huomattavasti. On huomattava, että projekti oli varsin byrokraattinen. 5. Projektin jälkihoito 5.1. Luovutus toimintayksiköille Molempiin linjoihin liittynyt luottamushenkilöiden vaikuttamismahdollisuuksia kartoittaneen kyselyn tulokset on saatettu tiedoksi yhtymän ja seurakuntien johdolle sekä luottamuselimille. Tulokset viedään jatkokäsittelyyn kevään 2014 aikana kirkkoherrainkokoukseen, jossa päätetään jatkotoimista vaikuttamismahdollisuuksien parantamiseksi. Vapaaehtoisuuslinja Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori jatkaa työskentelyä hankkeen teemojen parissa osana perustyötään. Myös uusi perustettava vapaaehtoistoiminnan ohjausryhmä tulee varmasti käsit-

13 ABC Loppuraportti 13 (21) telemään hankkeen keskeneräisiä tehtäviä, joista yhtenä tärkeimpänä on yhteisistä käytänteistä sopiminen ja niiden käyttöönotto. Koordinaattori saattaa alkuvuodesta päätökseen vapaaehtoistoiminnan manuaalin työntekijöille sekä huolehtii Suurella sydämellä -materiaalien jakelusta seurakuntiin. Koordinaattori ja jäsenyyden tukihankkeen projektipäällikkö jatkavat neuvotteluja viestinnän kanssa yleisen vapaaehtoistoimintaa esittelevän videon tekemisestä ja Kirkko ja kaupunki - lehden vapaaehtoisuusjutuista 2014 sekä vapaaehtoistoiminnan viestinnästä yleisestikin. Vapaaehtoisuuslinjan päätöksenä toteutetaan kirkkoherrojen ja johtajien seminaari, jossa paneudutaan erityisesti vapaaehtoistoiminnan missioon Helsingissä sekä tehdään päätöksiä koskien vapaaehtoistoiminnan esteiden poistamista Kirkossa Helsingissä. Seminaarissa pohditaan mm. kuinka vapaaehtoisuus voidaan nähdä aitona osana seurakuntalaisuutta ja yhteisöllisyyden vahvistamista. Osallisuus yhteiskunnassa -linja Yhteiskuntalinjan tuotoksista keskustelusarja on toteutunut. Suunniteltuja koulutuksia voidaan pyrkiä toteuttamaan myöhempinäkin vuosina. Edellytyksenä toteutukselle on, että koulutukset ovat edelleen ajankohtaisia ja ne saadaan toteutettua sekä kohdennettua oikeille kohderyhmille niin, että koulutuksiin saadaan osallistujia.tuomiokirkkoseurakunta ja yhteisen seurakuntatyön yhteiskunnallinen työ jatkavat osana Kohtaamispaikkana Krypta -iltoja yhteiskunnallisiin kysymyksiin pureutuvien teemojen käsittelyä vuonna 2014 kerran kuussa järjestettävissä Maan suola -keskusteluilloissa. Ne on suunniteltu yhteistyössä nuorten aikuisten kanssa, jotka antavat vapaaehtoispanoksen iltojen suunnitteluun, organisointiin ja vetämiseen. Verkostoitumisvideot ja yhteistyölomake ovat jaossa sisäisessä intrassa. Verkostoitumisen kehittämisvalmennusten on suunniteltu käynnistyvän vuoden 2014 aikana. Koska laaja-alainen verkostoituminen edellyttää pitkäjänteistä sitoutumista ja yhteistyötä, tässä kärkihankkeessa päädyttiin selvitys- ja kartoitustyön tekemiseen. Hankkeessa syntyneiden ideoiden ja tuotosten suhteen on pohdittava, kuka työtä jatkaa projektin päätyttyä. Osallisuus yhteiskunnassa -linja saa päätöksen erikseen sovittavasti syksyn 2014 aikana Avoimet kysymykset ja muu jälkihoito Vapaaehtoisuuslinja Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen ruotsinkielisissä seurakunnissa on oma kysymyksensä. Kieli ei saisi olla esteenä koko yhtymän yhteisissä hankkeissa, mutta käytännössä se valitettavasti ainakin tämän hankkeen kohdalla oli, kun vaikkapa kysely pystyttiin toteuttamaan vain suomeksi. Svenska enheten on liitetty osaksi Helsingin seurakuntien yhteistä seurakuntatyötä lähtien, mikä saattaa helpottaa ruotsinkielisen työn integrointia jatkossa.

OSALLISUUS KIRKOSSA JA YHTEISKUNNASSA -KÄRKIHANKE

OSALLISUUS KIRKOSSA JA YHTEISKUNNASSA -KÄRKIHANKE Helsingin seurakuntayhtymä Kolmas linja 22 B 00530 Helsinki p. 09 23400 OSALLISUUS KIRKOSSA JA YHTEISKUNNASSA -KÄRKIHANKE ABC loppuraportti Kärkihankekoordinaattorit: Hanna Lipasti-Raulus & Kai Sadinmaa

Lisätiedot

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko tarjoaa mainion tilaisuuden toteuttaa tapahtumia yhteistyössä oman alueen eri organisaatioiden kanssa.

Lisätiedot

Vammaisohjelma 2009-2011. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä

Vammaisohjelma 2009-2011. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Vammaisohjelma 2009-2011 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän vammaisohjelma Johdanto Seurakuntayhtymän vammaisohjelma pohjautuu vammaistyöstä saatuihin kokemuksiin. Vammaistyön

Lisätiedot

ROIHUVUOREN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO Tulisuontie 2 00820 HELSINKI. Tammisalon kirkko, Väylänrinne 1, 00830 Helsinki

ROIHUVUOREN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO Tulisuontie 2 00820 HELSINKI. Tammisalon kirkko, Väylänrinne 1, 00830 Helsinki 1 ROIHUVUOREN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO Tulisuontie 2 00820 HELSINKI Kokousaika Keskiviikkona 21.8.2013 kello 18.00 Kokouspaikka Tammisalon kirkko, Väylänrinne 1, 00830 Helsinki Osanottajat

Lisätiedot

Kuvat: Katri Saarela ja Sirpa Päivinen

Kuvat: Katri Saarela ja Sirpa Päivinen Kuvat: Katri Saarela ja Sirpa Päivinen Ehdokkaaksi tarvitaan juuri sinua! Ehdokkaiksi tarvitaan kaikenikäisiä ja eri tavoin ajattelevia seurakuntalaisia, naisia ja miehiä. Ehdokkaaksi voi asettua konfirmoitu

Lisätiedot

Nuorten tulevaisuusseminaari Kirkko 2020

Nuorten tulevaisuusseminaari Kirkko 2020 Nuorten tulevaisuusseminaari Kirkko 2020 Nuorteniltapaketti - Kirkon rakentajat Tämä ohjelmamateriaali on tarkoitettu toteutettavaksi nuortenillassa, nuorten leirillä tai isoskoulutuksessa. Ohjelman voi

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan linjaus

Vapaaehtoistoiminnan linjaus YHDESSÄ MUUTAMME MAAILMAA Vapaaehtoistoiminnan linjaus Suomen Punainen Risti 2008 Hyväksytty yleiskokouksessa Oulussa 7.-8.6.2008 SISÄLTÖ JOHDANTO...3 VAPAAEHTOISTOIMINNAN LINJAUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET

Lisätiedot

Avustustoiminta. Vapaaehtoistoiminnan. tarkentavia ohjeita hakijoille

Avustustoiminta. Vapaaehtoistoiminnan. tarkentavia ohjeita hakijoille Avustustoiminta Vapaaehtoistoiminnan avustamisen periaatteet tarkentavia ohjeita hakijoille sisällysluettelo Taustaa...3 Vapaaehtoistoiminnan avustamisesta...3 Esimerkkejä linjausten mukaisista vapaaehtoistoiminnan

Lisätiedot

Järjestöhautomo. Sosiaalipedagoginen näkökulma

Järjestöhautomo. Sosiaalipedagoginen näkökulma Järjestöhautomo Sosiaalipedagoginen näkökulma Marjo Raivio, 1100247 Metropolia Ammattikorkeakoulu Hyvinvointi ja toimintakyky Sosiaaliala Suullinen, kirjallinen ja verkkoviestintä XXXAC03-2284 Laaja kirjallinen

Lisätiedot

Kuvat: Katri Saarela ja Kirkon kuvapankki KCSA Maria Manelius ja Vesa Ranta

Kuvat: Katri Saarela ja Kirkon kuvapankki KCSA Maria Manelius ja Vesa Ranta Kuvat: Katri Saarela ja Kirkon kuvapankki KCSA Maria Manelius ja Vesa Ranta Mihin hyvään sinä uskot? Ehdokkaaksi tarvitaan juuri sinua! Ehdokkaiksi tarvitaan kaikenikäisiä ja eri tavoin ajattelevia seurakuntalaisia,

Lisätiedot

Globaalin ja lokaalin jännitteessä uudistuva diakonia. Diakonian tutkimuksen päivä 2007 Marjaana Seppänen marjaana.seppanen@stakes.

Globaalin ja lokaalin jännitteessä uudistuva diakonia. Diakonian tutkimuksen päivä 2007 Marjaana Seppänen marjaana.seppanen@stakes. Globaalin ja lokaalin jännitteessä uudistuva diakonia Diakonian tutkimuksen päivä 2007 Marjaana Seppänen marjaana.seppanen@stakes.fi 1 Esitys pohjautuu artikkeliin: Seppänen, Marjaana & Toikkanen, Tuulikki

Lisätiedot

KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1

KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1 KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1 TYÖRYHMÄN NIMI: pvm: jolloin täytetty työryhmän kanssa KEHITTÄMISTEHTÄVÄN NIMI TAVOITTEET Leppävaaran sosiaaliohjaajat (Espoo, lastensuojelun avopalvelut)

Lisätiedot

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 1 RYMÄTTYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 Seurakuntaneuvosto 20.1.2010 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko 20.1.2010 klo 17-18.20 Paikka: Seurakuntakoti Läsnä: Sirén Petri puheenjohtaja Heino,

Lisätiedot

PIRKKALAN SEURAKUNNAN STRATEGIA. Porukalla Pirkkalassa yhdessä ollaan enemmän

PIRKKALAN SEURAKUNNAN STRATEGIA. Porukalla Pirkkalassa yhdessä ollaan enemmän PIRKKALAN SEURAKUNNAN STRATEGIA Porukalla Pirkkalassa yhdessä ollaan enemmän PERUSTEHTÄVÄ / MISSIO Seurakunta kutsuu ihmisiä armollisen ja kolmiyhteisen Jumalan yhteyteen, julistaa evankeliumia ja rohkaisee

Lisätiedot

AIKUISSOSIAALITYÖN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ -ASIAKKAIDEN HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ SEKÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN TAPAHTUVAN TIEDONKULUN VAHVISTAMISEKSI

AIKUISSOSIAALITYÖN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ -ASIAKKAIDEN HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ SEKÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN TAPAHTUVAN TIEDONKULUN VAHVISTAMISEKSI AIKUISSOSIAALITYÖN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ -ASIAKKAIDEN HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ SEKÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN TAPAHTUVAN TIEDONKULUN VAHVISTAMISEKSI 1. LÄHTÖKOHDAT Sosiaalityöntekijät kokivat osan asiakastilanteista

Lisätiedot

Rakenteellinen sosiaalityön kehittäminen. Päijät-Hämeessä

Rakenteellinen sosiaalityön kehittäminen. Päijät-Hämeessä Rakenteellinen sosiaalityön kehittäminen Päijät-Hämeessä SOS II hankkeen tavoitteet Asiakkaan osallisuutta edistävien käytäntöjen kehittäminen Aikuissosiaalityön raportoinnin ja arvioinnin mallien kehittäminen

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

Paavalin seurakunta. Seurakuntaneuvosto

Paavalin seurakunta. Seurakuntaneuvosto 10.10.2012 1 (6) Paavalin seurakunta. Seurakuntaneuvosto Pöytäkirja Nro 7/2012 Kokousaika: Tiistai 28.8.2012 klo 18 Paikka: Paavalinkirkko, Kirkkoherranvirasto, neuvotteluhuone, Sammatintie 5, 00550 Helsinki

Lisätiedot

Ryhmätoiminnan menetelmäopas Aikuissosiaalityön päivä 21.5.2013. Minna Latonen Hilla-Maaria Sipilä

Ryhmätoiminnan menetelmäopas Aikuissosiaalityön päivä 21.5.2013. Minna Latonen Hilla-Maaria Sipilä Ryhmätoiminnan menetelmäopas Aikuissosiaalityön päivä 21.5.2013 Minna Latonen Hilla-Maaria Sipilä Nuorten Kipinä -kehittämisryhmä Tausta Hankkeiden (Ester, Koppi, sähköinen asiointi) yhteiset tavoitteet

Lisätiedot

Valtion kotouttamisohjelma ja siihen liittyvä kumppanuusohjelma

Valtion kotouttamisohjelma ja siihen liittyvä kumppanuusohjelma Valtion kotouttamisohjelma ja siihen liittyvä kumppanuusohjelma Finlandia-talo 16.9.2015 Fasilitaattorien osuudet / Risto Karinen ja Olli Oosi Kohti kumppanuutta, tavoitteet ja mahdollisuudet Kumppanuusohjelma

Lisätiedot

Mikä ihmeen Global Mindedness?

Mikä ihmeen Global Mindedness? Ulkomaanjakson vaikutukset opiskelijan asenteisiin ja erilaisen kohtaamiseen Global Mindedness kyselyn alustavia tuloksia Irma Garam, CIMO LdV kesäpäivät 4.6.2 Jun- 14 Mikä ihmeen Global Mindedness? Kysely,

Lisätiedot

Sustainability in Tourism -osahanke

Sustainability in Tourism -osahanke 25.3.2013 Päivi Lappalainen Matkailun ja elämystuotannon osaamiskeskus Osaprojektin tavoitteet Osaprojektin tavoitteena oli työpajojen ja tilaisuuksien kautta koota yritysten näkemyksiä ja tarvetta vastuullisen

Lisätiedot

Miten perustetaan vapaaehtoisista toisiaan tukeva vertaisryhmäverkosto

Miten perustetaan vapaaehtoisista toisiaan tukeva vertaisryhmäverkosto Miten perustetaan vapaaehtoisista toisiaan tukeva vertaisryhmäverkosto Verkostomalli näkövammaisten vertaisryhmäverkoston kehittämisestä Koordinaattorin rooli organisoinnissa, koulutuksessa,.. Uusien vapaaehtoisryhmien

Lisätiedot

VUOSITILASTO 2013. Helsingin. seurakuntayhtymä

VUOSITILASTO 2013. Helsingin. seurakuntayhtymä VUOSITILASTO 2013 Helsingin seurakuntayhtymä Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Vuoden 2013 väestömuutosten yhteenveto... 3 3. Läsnä oleva väestö (väkiluku) 31.12.2013... 4 4. Kirkkoon kuuluminen seurakunnittain

Lisätiedot

Kokkolan seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien yhteinen tavoiteohjelma Esitys seurakuntaneuvostoille Yhteiset painopistealueet

Kokkolan seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien yhteinen tavoiteohjelma Esitys seurakuntaneuvostoille Yhteiset painopistealueet Kokkolan seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien yhteinen tavoiteohjelma Esitys seurakuntaneuvostoille Yhteiset painopistealueet 14.5.2013 1 Yhtymän työkorit lähtökohtana yhteisten painopisteiden määrittelylle

Lisätiedot

Ohjelma. 0 Alustus LiVo hankkeesta sosiaaliohjauksen

Ohjelma. 0 Alustus LiVo hankkeesta sosiaaliohjauksen Foorumin tavoitteet, osallistujat ja kohderyhmä 0 Foorumiin kutsuttiin sosiaaliohjaajia ja kaikkia sosiaaliohjauksen kehittämisestä kiinnostuneita, myös kouluttajia. 0 Kutsun mukaan tavoitteena oli kokoontua

Lisätiedot

Työpaja: Vapaaehtoistoiminnan johtaminen Kirkollisen johtamisen forum 2014

Työpaja: Vapaaehtoistoiminnan johtaminen Kirkollisen johtamisen forum 2014 Työpaja: Vapaaehtoistoiminnan johtaminen Kirkollisen johtamisen forum 2014 Henrietta Grönlund Helsingin yliopisto / HelsinkiMissio ry Henrietta Grönlund / henrietta.gronlund@helsinki.fi www.helsinki.fi/yliopisto

Lisätiedot

Inno-Vointi. Johtamisella innovaatioita ja hyvinvointia Vantaan kaupungin varhaiskasvatuksessa. Inno-Vointi 3.10.2012

Inno-Vointi. Johtamisella innovaatioita ja hyvinvointia Vantaan kaupungin varhaiskasvatuksessa. Inno-Vointi 3.10.2012 Johtamisella innovaatioita ja hyvinvointia Vantaan kaupungin varhaiskasvatuksessa 1 -tutkimushanke: Hyviä käytäntöjä innovaatiojohtamiseen julkisella palvelusektorilla Miten palveluja voidaan kehittää

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN ARVOT JA PAINOPISTEET 2013 LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN HALLINTOMALLI PÄÄTÖKSENTEON VUODENKIERTO

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN ARVOT JA PAINOPISTEET 2013 LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN HALLINTOMALLI PÄÄTÖKSENTEON VUODENKIERTO Kokousaika Keskiviikko 24.4. klo 17 Kokouspaikka Lempoisten srk-talo, pieni sali 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 KOKOUKSEN AVAUS VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN ARVOT JA PAINOPISTEET

Lisätiedot

Espoon projekti- ja ohjelmajohtamisen malli EsPro

Espoon projekti- ja ohjelmajohtamisen malli EsPro Espoon projekti- ja ohjelmajohtamisen malli EsPro EU- ja kv-verkoston tapaaminen Kuntatalo 2.10.2013 Strategiajohtaja Jorma Valve, Espoon kaupunki Mikä on projektimalli? Projektimalli on projektimuotoisen

Lisätiedot

Diakonian ja yhteiskuntavastuun asiantuntijaryhmän tapaaminen

Diakonian ja yhteiskuntavastuun asiantuntijaryhmän tapaaminen Diakonian ja yhteiskuntavastuun asiantuntijaryhmän tapaaminen Aika : Tiistai 15.12. klo 17-19:30 Paikka: Seurakuntien talon Suurella Sydämellä klubilla, Näsilinnankatu 26. Kokoontumisen tarkoituksena oli

Lisätiedot

HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 SEURAKUNTANEUVOSTO

HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 SEURAKUNTANEUVOSTO HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika maanantai 2.6.2014 klo 17.30 Paikka Mikaelinkirkon takkahuone, Emännänpolku 1. Läsnä Häkkänen Martti, puh. johtaja Ihalainen Hannu

Lisätiedot

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Hankkeessa on lukuisia toimijoita: tutkimusorganisaatioita, rahoittajia ja välittäjäorganisaatioita, joiden roolit ja työn tulokset tulee saada sopivalla tavalla

Lisätiedot

Vaasan seurakuntayhtymän strategia 2016 2020

Vaasan seurakuntayhtymän strategia 2016 2020 Vaasan seurakuntayhtymän strategia 2016 2020 Hautausmaat ja hautaustoimi Talous Henkilöstö Kiinteistöt Sairaalasielunhoito Perheneuvonta Visio Seurakuntayhtymän visiona on olla ihmiskasvoinen uskon yhteisö,

Lisätiedot

VERKOSTOISSA ON VOIMAA. Ilo kasvaa liikkuen seminaari 17.9.2015, Päivi Virtanen

VERKOSTOISSA ON VOIMAA. Ilo kasvaa liikkuen seminaari 17.9.2015, Päivi Virtanen VERKOSTOISSA ON VOIMAA Ilo kasvaa liikkuen seminaari 17.9.2015, Päivi Virtanen LIIKKUVA LAPSUUS VARHAISKASVATUKSEN HANKE LASTEN ARKILIIKKUMISEN LISÄÄMISEKSI 2 LIIKKUVA LAPSUUS HANKKEEN TAUSTATIETOJA Hanke

Lisätiedot

Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen!

Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen! Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen! Käyttöönoton vaiheet Yrityksen liiketoimintatavoitteet Yhteisöllisen toimintatavan käyttöalueet Työkalut Hyödyt yritykselle Hyödyt ryhmälle Hyödyt itselle Miten

Lisätiedot

18.3.2013 Kokous 2 /2013 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 18.3.2013 klo 18.00 19.45

18.3.2013 Kokous 2 /2013 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 18.3.2013 klo 18.00 19.45 18.3.2013 Kokous 2 /2013 Sivu 1 Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 18.3.2013 klo 18.00 19.45 Jäsenet Poissaolosta ilmoittaneiden tilalle kutsutut varajäsenet Posti Timo pj Elonsalo Raimo

Lisätiedot

Taide, terveys ja hyvinvointi osallisuutta taiteen ja kulttuurin keinoin Verkostoiva yhteistyöseminaari Tampereella

Taide, terveys ja hyvinvointi osallisuutta taiteen ja kulttuurin keinoin Verkostoiva yhteistyöseminaari Tampereella Taide, terveys ja hyvinvointi osallisuutta taiteen ja kulttuurin keinoin Verkostoiva yhteistyöseminaari Tampereella Työpajatyöskentelyä Aika: pe 9.10.2015, klo 10 15, Paikka: Kumppanuustalo Artteli ry.,

Lisätiedot

VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄN TOIMINTASTRATEGIA VUOTEEN 2020

VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄN TOIMINTASTRATEGIA VUOTEEN 2020 Sivu 1 / 6 VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄN TOIMINTASTRATEGIA VUOTEEN 2020 1 JOHDANTO Liite 2/34 Yht. kv. 29.9.2015 Vaasan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto on päättänyt käynnistää suunnittelutyön strategiasuunnitelman

Lisätiedot

VUOSITILASTO 2014 HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ

VUOSITILASTO 2014 HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ VUOSITILASTO 2014 HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Vuoden 2014 jäsentietojen yhteenveto... 2 3. Kartta kirkkoon kuuluminen seurakunnittain... 3 4. Kirkkoon kuuluminen seurakunnittain...

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen

Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen Tavoitteet Tämän toimintamallin avulla opit määrittelemään kiireen. Työyhteisösi oppii tunnistamaan toistuvan, kuormittavan kiireen sekä etsimään sen syitä

Lisätiedot

Kouluttajia seuroihin miksi?

Kouluttajia seuroihin miksi? JOJOILU 7.10.2014 Kouluttajia seuroihin miksi? Vaikuttavuus Osaaminen seuran asioiden paras osaaminen seurassa Jatkuva tuki Piiri-seura vuoropuhelu Uusien ihmisten innostaminen uusiin rooleihin seuroissa

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen ,Aika 15.4.2014 klo 17.30 - Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Kangas Anja varajäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

PALAUTEYHTEENVETO KUMPPANUUSFOORUMI 26.2.2009 KERAVA

PALAUTEYHTEENVETO KUMPPANUUSFOORUMI 26.2.2009 KERAVA PALAUTEYHTEENVETO KUMPPANUUSFOORUMI 26.2.2009 KERAVA Osallistujia Kumppanuusfoorumiin oli 16, joista 14 vastasi palautelomakkeeseen. Vastausprosentti on 87,5 %. 1. Edustan (Vastaajia: 14) Edustan 14,3

Lisätiedot

Ammatillisen kuntoutuksen päivät Peurungassa 30.11.-1.12.2010. Ammatillisen kuntoutusprosessin. asiakaskohtaisen tietojärjestelmän avulla

Ammatillisen kuntoutuksen päivät Peurungassa 30.11.-1.12.2010. Ammatillisen kuntoutusprosessin. asiakaskohtaisen tietojärjestelmän avulla Ammatillisen kuntoutuksen päivät Peurungassa 30.11.-1.12.2010 Ammatillisen kuntoutusprosessin tehostaminen sähköisen asiakaskohtaisen tietojärjestelmän avulla Matti Tuusa koulutuspäällikkö, YTL, Innokuntoutus

Lisätiedot

Suunnitelman laatija(t): Hannu Sääskilahti, Eero Kukkonen, Juha Nikkinen, Samuli Pirkkiö, Eino Jaakola. 1 Hankkeen tavoitteet... 2

Suunnitelman laatija(t): Hannu Sääskilahti, Eero Kukkonen, Juha Nikkinen, Samuli Pirkkiö, Eino Jaakola. 1 Hankkeen tavoitteet... 2 1 (5) Päivämäärä: 17.11.2008 Osahankkeen nimi Suunnitelman laatija(t): Hannu Sääskilahti, Eero Kukkonen, Juha Nikkinen, Samuli Pirkkiö, Eino Jaakola Toimintamallin kehittäminen työssäoppimisen ajantasaiseen,

Lisätiedot

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA yhteistyöryhmä ALVA hanke alueelliset ja valtakunnalliset verkostot riitta.prittinen-maarala@rko.fi puh. 050 4691 946

Lisätiedot

PL 57 00531 HELSINKI PÖYTÄKIRJA p. 09 2340 3600

PL 57 00531 HELSINKI PÖYTÄKIRJA p. 09 2340 3600 27.3.2014 1 (12) PL 57 00531 HELSINKI PÖYTÄKIRJA p. 09 2340 3600 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 2/2014 Kokousaika: Tiistai 11.3.2014 kello 18.00-20.40 Paikka: Kallion kirkon Kappelisali, Itäinen papinkatu

Lisätiedot

Opi ja kasva -konferenssi osaamisen kehittämisen välineenä. Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki

Opi ja kasva -konferenssi osaamisen kehittämisen välineenä. Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki Opi ja kasva -konferenssi osaamisen kehittämisen välineenä Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki Konferenssi on osaamisen kehittämisen prosessi, jonka tavoitteena on 1. tuoda esille ne osaamiset, joita

Lisätiedot

DIAKONIAJOHTOKUNTA 05.02.2015 1/2015

DIAKONIAJOHTOKUNTA 05.02.2015 1/2015 DIAKONIAJOHTOKUNTA 05.02.2015 1/2015 Aika: Torstai 05.02.2015 klo 17.00-18.47 Tarjoilu klo 16.45 alkaen Paikka: Vanhankirkon sali, Kirkkotie 2 liite sivu 2 KOKOUKSEN AVAUS 1 2 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Ammatillisen verkoston kehittämisen hyvät käytännöt

Ammatillisen verkoston kehittämisen hyvät käytännöt Ammatillisen verkoston kehittämisen hyvät käytännöt Tuettu Oppisopimus Itä-Uudenmaan oppisopimuskeskus SISÄLLYS 1 AMMATILLISEN VERKOSTON KEHITTÄMISEN PROSESSI 1 2 HYVÄT KÄYTÄNNÖT 2 2.1 Yritysten kanssa

Lisätiedot

MONIMUOTOINEN HARTAUSELÄMÄ -KÄRKIHANKE

MONIMUOTOINEN HARTAUSELÄMÄ -KÄRKIHANKE ABC Loppuraportti 1 (16) MONIMUOTOINEN HARTAUSELÄMÄ -KÄRKIHANKE ABC loppuraportti Kärkihankekoordinaattori ja sihteeri: Markus Kartano Projektin omistaja: Martti Pitkänen ABC Loppuraportti 2 (16) Sisällysluettelo

Lisätiedot

59 Vironkielisen seurakuntatyön papinviran perustaminen päättyvän diakonian viran tilalle

59 Vironkielisen seurakuntatyön papinviran perustaminen päättyvän diakonian viran tilalle Yhteinen kirkkoneuvosto 318 24.10.2013 414/2013 59 Vironkielisen seurakuntatyön papinviran perustaminen päättyvän diakonian viran tilalle Päätösehdotus Yhteinen kirkkovaltuusto päättää perustaa 1.7.2014

Lisätiedot

Suomen Pakolaisapu Järjestöhautomo

Suomen Pakolaisapu Järjestöhautomo Suomen Pakolaisapu Järjestöhautomo Hankkeen taustaa Suomessa on arviolta tuhatkunta toimivaa maahanmuuttajayhdistystä Yhdistyksiä alettiin perustaa erityisesti 1990 luvun puolivälin jälkeen Reilu kolmannes

Lisätiedot

Mihin hyvään sinä uskot?

Mihin hyvään sinä uskot? Mihin hyvään sinä uskot? Ehdokkaaksi tarvitaan juuri sinua! Ehdokkaiksi tarvitaan kaikenikäisiä ja eri tavoin ajattelevia seurakuntalaisia. Ehdokkaaksi voi asettua konfirmoitu kirkon jäsen, joka täyttää

Lisätiedot

Yhteistyöllä hyvinvointia ja terveyttä - yhteisöllisyydestä Voimaa

Yhteistyöllä hyvinvointia ja terveyttä - yhteisöllisyydestä Voimaa Yhteistyöllä hyvinvointia ja terveyttä - yhteisöllisyydestä Voimaa Terveydenhuoltoneuvos Annikki Lämsä Terveyspointin toiminnan perusta Oulunsalon kunnan hyvinvointi ja terveyden edistämisstrategiat Seurakunnan

Lisätiedot

EkoTahto-hankkeen esittely. Harri Välimäki

EkoTahto-hankkeen esittely. Harri Välimäki EkoTahto-hankkeen esittely Harri Välimäki 13.6.2014 1 Peruslähtökohta I Yhtäkään tuotetta ei kannata valmistaa edes ilmaisesta materiaalista, ellei tuotteelle ole aitoa kysyntää. Imuohjaus Materiaalien

Lisätiedot

KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO 3

KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO 3 Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA 1/2014 Aika Paikka 21.1.2014 klo 16.30 Tapiolan kirkon seurakuntasali KÄSITELTÄVÄT ASIAT: KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ PED-kumppanuusverkoston aloitusseminaari Kuntaliitto 10.3.2016 Projektisuunnittelija Marja Tiittanen Osuuskunta Viesimo Joensuun kaupungin kasvu kuntaliitosten

Lisätiedot

Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2. OSA A (koskee koko hankeaikaa 1.9.2012 alkaen) Seurantakysely 1.9.2012 31.12.

Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2. OSA A (koskee koko hankeaikaa 1.9.2012 alkaen) Seurantakysely 1.9.2012 31.12. Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2 OSA A (koskee koko hankeaikaa 1.9.2012 alkaen) Seurantakysely 1.9.2012 31.12.2012 Osahankkeen nimi: TAVOITTEET JA NIIDEN SAAVUTTAMINEN Vammaispalveluhankkeen

Lisätiedot

Lasten, nuorten ja vanhempien osallisuuden tilanne Oulun seudun kunnissa. Tomi Kiilakoski Oulu 16.4.2013

Lasten, nuorten ja vanhempien osallisuuden tilanne Oulun seudun kunnissa. Tomi Kiilakoski Oulu 16.4.2013 Lasten, nuorten ja vanhempien osallisuuden tilanne Oulun seudun kunnissa Tomi Kiilakoski Oulu 16.4.2013 Seutukunnan nuorten näkemyksiä vanhemmista Vanhempien ohjeistaminen siitä, miten oma käyttäytyminen

Lisätiedot

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2008 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2008 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2008 Aika: keskiviikkona 30.1.2008 klo 18.00 20.00 Paikka: Virastotalo (ent.suom.pappila), Kirkonkylä

Lisätiedot

KOULUN JA OPETTAJAN SUHDE KOTIIN

KOULUN JA OPETTAJAN SUHDE KOTIIN KOULUN JA OPETTAJAN SUHDE KOTIIN OPETTAJUUS MUUTOKSESSA opetustoimen Luosto Classic 13.11.2010 Tuija Metso Kodin ja koulun yhteistyö Arvostavaa vuoropuhelua: toisen osapuolen kuulemista ja arvostamista,

Lisätiedot

Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media Yrityskysely Viestintätoimisto Manifesto Hanna Pätilä 6.9.2011

Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media Yrityskysely Viestintätoimisto Manifesto Hanna Pätilä 6.9.2011 Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media Yrityskysely Viestintätoimisto Manifesto Hanna Pätilä 6.9.2011 Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media -kyselyn tausta Kyselyssä selvitettiin, miten suomalaiset

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

Vauva mielessä- Raskausajan päiväkirja

Vauva mielessä- Raskausajan päiväkirja Vauva mielessä- Raskausajan päiväkirja Lyhyesti projektista: Folkhälsans Förbund on yhteistyössä TYKS:in ja Turun yliopiston tutkijoiden ja kliinikoiden kanssa kehittänyt raskausajan päiväkirjan jota on

Lisätiedot

Välkky-projekti Teematyö: Nuoret. Ramboll Management Consulting

Välkky-projekti Teematyö: Nuoret. Ramboll Management Consulting 1 Välkky-projekti Teematyö: Nuoret Ramboll Management Consulting Käytännön asiat 2 Päivän agenda 3 Miksi me olemme täällä? Teematyön tavoitteiden ja toteutustavan kertaus. Esittely(CV:t) Kansainvälisten

Lisätiedot

Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen.

Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa, poissa Jouni Lehtonen Pirkko

Lisätiedot

- 10 askelta paremaan vapaaehtoistoimintaan (Karreinen, Halonen, Tennilä) Visio, 2. painos 2013

- 10 askelta paremaan vapaaehtoistoimintaan (Karreinen, Halonen, Tennilä) Visio, 2. painos 2013 Kouluttajapankki 1. Kouluttajan nimi - Lari Karreinen 2. Oppiarvo, ammatti, asiantuntemus - VTM, aikuiskouluttaja, järjestöjohtamisen erikoisammattitutkinto 3. Mahdolliset suosittelijat tai muut referenssit

Lisätiedot

Helsingin seurakuntayhtymä Lauttasaaren seurakunnan seurakuntaneuvosto. Lauttasaaren kirkon seurakuntasali, Myllykallionrinne 1 A

Helsingin seurakuntayhtymä Lauttasaaren seurakunnan seurakuntaneuvosto. Lauttasaaren kirkon seurakuntasali, Myllykallionrinne 1 A Helsingin seurakuntayhtymä Lauttasaaren seurakunnan seurakuntaneuvosto KOKOUSKUTSU Aika 18.11.2014 klo 18:00 Paikka Lisätietoja Osallistujat Este Lauttasaaren kirkon seurakuntasali, Myllykallionrinne 1

Lisätiedot

Muutoksessa elämisen taidot

Muutoksessa elämisen taidot Muutoksessa elämisen taidot Päivi Rauramo, asiantuntija TtM Työturvallisuuskeskus TTK paivi.rauramo@ttk.fi Työelämän muutosvirtoja Teknologian kehitys Tietotekniikan ja siihen liittyvien sovellusten kehitys

Lisätiedot

Verkosto tutkimusmatkalla päivähoidon uusiin liikkumisen käytäntöihin!

Verkosto tutkimusmatkalla päivähoidon uusiin liikkumisen käytäntöihin! Verkosto tutkimusmatkalla päivähoidon uusiin liikkumisen käytäntöihin! Verkosto tutkimusmatkalla päivähoidon uusiin liikkumisen käytäntöihin! Miksi olemme koonneet verkoston? Olemme yhteisellä tutkimusmatkalla

Lisätiedot

Suomen lasten ja nuorten säätiö Myrsky-hanke projektipäällikkö Riikka Åstrand. Valtakunnalliset sjaishuollon päivät Tampere 2.10.

Suomen lasten ja nuorten säätiö Myrsky-hanke projektipäällikkö Riikka Åstrand. Valtakunnalliset sjaishuollon päivät Tampere 2.10. Suomen lasten ja nuorten säätiö Myrsky-hanke projektipäällikkö Riikka Åstrand Valtakunnalliset sjaishuollon päivät Tampere 2.10.2013 MYRSKY-HANKE mahdollistaa nuorille suunnattuja, nuorten omia voimavaroja

Lisätiedot

KAIKKI MUKAAN! Oppilaiden osallisuus koulussa

KAIKKI MUKAAN! Oppilaiden osallisuus koulussa KAIKKI MUKAAN! Oppilaiden osallisuus koulussa Aiheet Osallistumisen alkuun Onnistumisen avaimia Toiminnan arviointi Osallistumisen hyötyjä ja haasteita Osallisuuden käsitteitä Oppilaiden osallisuus koulussa

Lisätiedot

Kaupunkitilaa myös lapsen ehdoilla

Kaupunkitilaa myös lapsen ehdoilla Kaupunkitilaa myös lapsen ehdoilla Child in the City konferenssi Firenzessä 27.-29. lokakuuta, 2010 Saija Turunen ja Kirsi Nousiainen Taustaa Child in the City 2010 konferenssin tavoitteena oli rohkaista

Lisätiedot

Irja Kivistö, sihteeri

Irja Kivistö, sihteeri Seurakuntaneuvosto 15.3.2010 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä päättäminen

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.12.2006 Helinä Mäenpää viestintäpäällikkö Jyväskylän kaupungin viestinnän tavoite Viestintä tukee tasapuolista tiedonsaantia,

Lisätiedot

SOSTE Suomen sosiaalija terveys ry

SOSTE Suomen sosiaalija terveys ry SOSTE Suomen sosiaalija terveys ry Vapaaehtoistoiminnan tulevaisuus Kiril Häyrinen, 6.11.2015 @kirilhayrinen SOSTEn rooli vapaaehtoistoiminnassa SOSTE Suomen sosiaalija terveys ry on valtakunnallinen kattojärjestö,

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus

Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus 2014 Tieto on väline ja perusta elämänhallintaan Miten voi tietää, jos ei ole tietoa tai kokemusta siitä,

Lisätiedot

Lasten ja nuorten osallisuus seurakunnassa Lapsivaikutusten arviointi. 31.10.2011, Helsinki Kaisa Rantala

Lasten ja nuorten osallisuus seurakunnassa Lapsivaikutusten arviointi. 31.10.2011, Helsinki Kaisa Rantala Lasten ja nuorten osallisuus seurakunnassa Lapsivaikutusten arviointi 31.10.2011, Helsinki Kaisa Rantala MIKSI PUHUMME OSALLISUUDESTA? Osallisuus on ohittamattoman tärkeää kirkon tulevaisuudelle. Missä

Lisätiedot

Hyväksytty kirkkovaltuustossa pvm 1.10.2013 57

Hyväksytty kirkkovaltuustossa pvm 1.10.2013 57 Laukaan seurakunnan kasvatustyön (lapsi- ja perhe-, varhaisnuoriso-, nuoriso-, rippikoulu sekä koulu- ja oppilaitostyö) JOHTOSÄÄNTÖ A. Yleissäännökset Hyväksytty kirkkovaltuustossa pvm 1.10.2013 57 1 Laukaan

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen

Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen Tavoite Oppia menetelmä, jonka avulla työyhteisöt voivat yhdessä kehittää työkäytäntöjään. Milloin työkäytäntöjä kannattaa kehittää? Työkäytäntöjä

Lisätiedot

Miksi oppijoiden osallistamista Aikuisoppijan viikon toteuttamisessa tarvitaan? MALLI: OPPIJOIDEN OSALLISTAMINEN AIKUISOPPIJAN VIIKON TOTEUTTAMISESSA

Miksi oppijoiden osallistamista Aikuisoppijan viikon toteuttamisessa tarvitaan? MALLI: OPPIJOIDEN OSALLISTAMINEN AIKUISOPPIJAN VIIKON TOTEUTTAMISESSA Oppijan osallistamisen malli Aikuisoppijan viikon toteuttamisessa Miksi oppijoiden osallistamista Aikuisoppijan viikon toteuttamisessa tarvitaan? Aikuisoppijoiden osallistuminen Aikuisoppijan viikon (AOV)

Lisätiedot

Tulevaisuusverstas. Toiminnallinen tehtävä

Tulevaisuusverstas. Toiminnallinen tehtävä Toiminnallinen tehtävä Tulevaisuusverstas Tulevaisuusverstaassa pohditaan omaa roolia ja toimintaa kestävän kehityksen edistämisessä. Lisäksi tavoitteena on oppia tulevaisuusajattelua: ymmärtää, että nykyiset

Lisätiedot

Kivikon toimipisteen Sora-toiminta

Kivikon toimipisteen Sora-toiminta Tiedontuotantoa sosiaalisen raportoinnin kautta Kivikon toimipisteen Sora-toiminta Sosiaalityön kehittämisen 2. foorumi 10.5.2012 Sosiaalityöntekijät ja asiakkaat tiedon tuottajina ja vaikuttajina. Sosiaalityöntekijä

Lisätiedot

Vapaaehtoiskysely - HelsinkiMissio. Tampereen teknillinen yliopisto Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos/mittaritiimi Harri Laihonen, FT

Vapaaehtoiskysely - HelsinkiMissio. Tampereen teknillinen yliopisto Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos/mittaritiimi Harri Laihonen, FT Vapaaehtoiskysely - HelsinkiMissio Tampereen teknillinen yliopisto Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos/mittaritiimi Harri Laihonen, FT Esityksen sisältö 1. Aineeton pääoma 2. Miksi vapaaehtoiskysely?

Lisätiedot

Kuva: SXC/S. Braswell. Näky

Kuva: SXC/S. Braswell. Näky Näky Kuva: SXC/S. Braswell Kansanlähetys Yhteystiedot Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys (SEKL) on vuonna 1967 perustettu Suomen evankelisluterilaisen kirkon lähetysjärjestö, jonka tarkoituksena

Lisätiedot

Haluaisin, että kirkko johon kuulun on

Haluaisin, että kirkko johon kuulun on VIRITTÄYTYMINEN AIHEESEEN Haluaisin, että kirkko johon kuulun on LEIKIN TAVOITE Johdatella ajatuksia illan aiheeseen. Herätellä miettimään mitä minä ajattelen kirkosta, sekä tuoda esiin myös toisten ajatuksia,

Lisätiedot

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää.

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Tiedottamisessa noudatetaan hyvän kunnallisen tiedottamisen periaatteita. Kuntalain

Lisätiedot

naisille, jotka (työ)elämän neuvotteluissa.

naisille, jotka (työ)elämän neuvotteluissa. Pieni neuvottelutaitojen työkirja naisille, jotka (työ)elämän neuvotteluissa. Neuvottelutaidot ovat (työ)elämän ydintaitoja Neuvottelutaidot muodostuvat erilaisten taitojen, tietojen, toimintatapojen ja

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 10/2011

SEURAKUNTANEUVOSTO 10/2011 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 10/2011 Kokousaika 14.12.2011 klo 17.30 19.17 Kokouspaikka Ravintola Nygårds, Vantaan Sotungissa Läsnä: Tuomas Alaterä Georg Bergström

Lisätiedot

Auditointiajot, Vaasa 28.-29.10.2014

Auditointiajot, Vaasa 28.-29.10.2014 Auditointiajot, Vaasa 28.-29.10.2014 Auditointiverkoston haastattelut Haluttiin selvittää mallin nykyistä käyttöä ja kehittämistarpeita panostaminen oikeisiin kehittämiskohteisiin Haastattelut touko-elokuussa

Lisätiedot

Projektityön ABC? Petri Kylmänen, 2006. Päihdetyön asiantuntijatoiminnan valmennus, Huuko 2004-2006, A-klinikkasäätiö

Projektityön ABC? Petri Kylmänen, 2006. Päihdetyön asiantuntijatoiminnan valmennus, Huuko 2004-2006, A-klinikkasäätiö Projektityön ABC? Petri Kylmänen, Päihdetyön asiantuntijatoiminnan valmennus, Huuko 2004-, A-klinikkasäätiö Lähteitä (mm.): Paavo Viirkorpi: Onnistunut projekti RAY projektihallinnan opas, Stakes Ehkäisevän

Lisätiedot

Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio Inarin kunta Ulla Hynönen

Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio Inarin kunta Ulla Hynönen 1. Taustatiedot Raportoitavan Osaava-kehittämishankkeen nimi/nimet Osaava hanke Opetuksella tulevaisuuteen Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio

Lisätiedot

Raahen kaupunki Projektiohjeet luonnos 30.11.2004

Raahen kaupunki Projektiohjeet luonnos 30.11.2004 Raahen kaupunki Projektiohjeet luonnos 30.11.2004 Vastine Kari Pietilän SDP:n valtuustoryhmän aloitteeseen Raahen kaupungin projektiohjeista (KV 25.2.2004) Pertti Malkki (FT, YTM) Kehittämiskonsultti pertti.malkki@yritystaito.fi

Lisätiedot

Esitutkimus. Asiakastyöpajat

Esitutkimus. Asiakastyöpajat Suomen käsityön museo selvitti syksyllä 2013 nuorten aikuisten museoissa käymättömyyden syitä ja kehitti palvelumuotoilukoulutuksen avulla omaa toimintaansa vastaamaan paremmin heidän tarpeitaan. Lopputuloksena

Lisätiedot

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS Aika Perjantaina 20.5.2016, kello 13.05-16.23 Paikka Hotelli Haaga, Nuijamiestentie 10, Helsinki 1 KOKOUKSEN AVAUS Valtuuston puheenjohtaja Eero Rämö avasi

Lisätiedot

Seuratuki 2013 haku ja arviointi

Seuratuki 2013 haku ja arviointi Seuratuki 2013 haku ja arviointi Seuratuki vuonna 2013 Valtiontalouden tarkastusviraston raportti (VTV 14/2012) OKM jakaa seuratuen eli vastaa koko prosessista Tuen suuruus 3 850 000 euroa (kasvu 2 350

Lisätiedot

VETY-hanke. Vapaaehtoistyö yleishyödyllisessä yhteisössä. Vapaaehtoistoiminnan kulujen ja hyötyjen laskeminen. Jenni Sademies, 12.11.

VETY-hanke. Vapaaehtoistyö yleishyödyllisessä yhteisössä. Vapaaehtoistoiminnan kulujen ja hyötyjen laskeminen. Jenni Sademies, 12.11. VETY-hanke Vapaaehtoistyö yleishyödyllisessä yhteisössä Vapaaehtoistoiminnan kulujen ja hyötyjen laskeminen Jenni Sademies, 12.11.2013!"#$%&%!'('')*+,-.+/0%/1)-.*/02/11-.)..3%/*+)-.0..3%4%5336'7(786-.)7278%9-)::3+/.6).67.%;/%4%

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 1. Aika: Keskiviikkona 19.1.2011 klo 18, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 1. Aika: Keskiviikkona 19.1.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikkona 19.1.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 Paikka: Poikluoman seurakuntatalo, Poikluomantie 9 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja Airio, Mirja Andersson,

Lisätiedot