OSALLISUUS KIRKOSSA JA YHTEISKUNNASSA -KÄRKIHANKE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OSALLISUUS KIRKOSSA JA YHTEISKUNNASSA -KÄRKIHANKE"

Transkriptio

1 Helsingin seurakuntayhtymä Kolmas linja 22 B Helsinki p OSALLISUUS KIRKOSSA JA YHTEISKUNNASSA -KÄRKIHANKE ABC loppuraportti Kärkihankekoordinaattorit: Hanna Lipasti-Raulus & Kai Sadinmaa Projektin omistaja: Timo Pekka Kaskinen Projektin sihteeri: Hanna Korpijärvi

2 ABC Loppuraportti 2 (21) Sisällysluettelo 1. Projektin yhteenveto Yleiskuvaus Laajuus ja tuotokset Tavoitteet ja päämäärä Projektin toteutus Projektin aikataulu Resurssit Budjetti ja todelliset kustannukset Projektin dokumentointi Projektin opit ja palautteet Projektin jälkihoito Luovutus toimintayksiköille Avoimet kysymykset ja muu jälkihoito Ideoita jatkokehitykselle Pitkän tähtäimen hyödyt Liitteet...16 LIITE 1. Koordinaatioryhmän ja muiden työryhmien kokoonpanot... xvi LIITE 2. Berliini iii LIITE 3. Maailmassa on virhe! -keskusteluillat vi

3 ABC Loppuraportti 3 (21) 1. Projektin yhteenveto 1.1. Yleiskuvaus Kirkolle Helsingissä hyväksyttiin jäsenstrategia yhteisessä kirkkovaltuustossa Samassa yhteydessä nimettiin ensimmäiset jäsenstrategian mukaiset kärkihankkeet. Nämä kärkihankkeet nimettiin seurakuntien ja yhteisten yksiköiden äänestyksen perusteella. Yhdeksi ensimmäisistä kärkihankkeista nimettiin Osallisuus kirkossa ja yhteiskunnassa. Yhteinen kirkkoneuvosto nimesi kärkihankkeelle koordinaatioryhmän, jonka puheenjohtaja oli Roihuvuoren kirkkoherra Timo Pekka Kaskinen ja sihteerinä Hanna Korpijärvi. Koordinaatioryhmän ja hankkeen työryhmien kokoonpanot löytyvät liitteestä 1. Osallisuus kirkossa ja yhteiskunnassa toteutettiin Jäsenyyden tukihankkeen kaksivuotisena kärkihankkeena Hanke jakautui kahteen linjaan: Osallisuus kirkossa, jossa keskityttiin vapaaehtoistoiminnan kehittämiseen, ja Osallisuus yhteiskunnassa, jossa paneuduttiin verkostoitumisen vahvistamiseen. Molemmille linjoille nimettiin kärkihankekoordinaattorit, vapaaehtoisuuslinjalle Hanna Lipasti-Raulus vuosiksi ja yhteiskuntalinjalle, joka suunniteltiin yksivuotiseksi, Kai Sadinmaa vuodeksi Hanna Lipasti-Raulus teki tehtävää osana omaa tointaan vapaaehtoistoiminnan koordinaattorina, Kai Sadinmaa palkattiin kärkihankekoordinaattorin tehtävään. Projekti aloitettiin kahdella workshop-päivällä projektin tavoitteiden ja tuotosten hahmottamiseksi. Työskentelyn tuloksena syntyivät molempien linjojen projektikuvaukset, joiden pohjalta ja opastamina kärkihankekoordinaattorit alkoivat työstää asetettuja tavoitteita. Projektin etenemistä seuranneen koordinaatioryhmän rinnalla työskenteli Osaryhmäksi nimetty pienempi ryhmä (kärkihankekoordinaattorit, sihteeri, jäsentukihankkeen projektipäällikkö ja vuoden 2013 aikana projektin omistaja), joka on tukenut ja ohjannut kärkihankekoordinaattoreita työssään. Projektikuvaukset hyväksyttiin yhteisessä kirkkoneuvostossa kesäkuussa Vapaaehtoisuuslinja Vapaaehtoisuuslinja liittyi luontevasti yhteisen seurakuntatyön vapaaehtoistoiminnan koordinaattorin perustyöhön ja pysyi siksi koko ajan käytännönläheisenä ruohonjuuritasolla. Vaikka aikataulullisesti oli haastavaa sovittaa yhteen perustyö ja hankkeesta nousseet tehtävät, niin nämä myös tukivat toisiaan. Hankkeen valmiit tuotokset saadaan jatkossa osaksi perustyötä ja toisaalta keskeneräiset tuotokset voidaan saattaa loppuun perustyön puitteissa. Hankkeen ajankohta oli otollinen, sillä vapaaehtoistoiminnan koordinaattorin toimi oli perustettu vain vuotta aiemmin. Hankkeen kautta saatiin arvokasta materiaalia perustyön pohjaksi. Hankkeessa myös pystyttiin toteuttamaan asioita laajapohjaisemmin ja suuremmalla valtuutuksella kuin perustyössä olisi ehkä ollut mahdollista. Varsinaisia työryhmiä ei osaryhmän lisäksi perustettu, sillä yhteisen ajan löytäminen on vaikeaa ja toisaalta seurakuntien työntekijöiden on haasteellista irrottautua kiireisestä perustyöstä yh-

4 ABC Loppuraportti 4 (21) teisten kehittämisten äärelle. Juuri kehittämistä varten toivotaan apua ja panostusta yhteisestä seurakuntatyöstä, jossa on myös mahdollista paneutua aihealueeseen laajasti. Työryhmien puuttumisesta huolimatta hankkeen edistymistä, tavoitteita ja tuotoksia arvioitiin ja peilattiin (koordinaatioryhmän lisäksi) vapaaehtoistoiminnan koordinaattorin perustyön kautta useissa esim. ohjausryhmissä ja muissa tapaamisissa. Näin työntekijöiden palautteet, toiveet, ideat ja arkikokemukset pystyttiin huomioimaan ja saatiin arvokasta tietoa hankkeen onnistumisesta ja tarpeellisuudesta pitkin matkaa. Osallisuus yhteiskunnassa -linja Osallisuus yhteiskunnassa -linjassa keskityttiin työntekijöiden tukemiseen verkostoitumisessa. Samalla haluttiin herätellä siihen, että tulevaisuudessa on yhä tärkeämpää pitää huolta yhteistyökumppaneista ja toimia verkostoissa. Tämä linkittyy laajempaan tausta-ajatukseen ja strategiaan olla mukana siellä, missä ihmiset jo ovat. Projekti tavoitteli pitkän tähtäimen hyötyjä ja vaikutuksia seurakuntien toimintaan muun muassa siten, että seurakuntien työntekijöiden ja seurakuntalaisten valmiudet ja motivaatio toimia verkostoyhteistyökumppanien kanssa kehittyisivät sekä ihmisten ymmärrys evankeliumin yhteiskunnallisesta ulottuvuudesta kasvaisi. Myös verkostoitumista yhteiskunnallisten liikkeiden kanssa haluttiin vahvistaa ja lisätä seurakuntien yhteiskunnallista aktiivisuutta sekä vahvistaa paikallisten verkostoyhteistyösuhteiden laatua ja merkitystä. Projektin merkittävimmät riskit olivat, ettei vuoden 2012 aikana ehditä tehdä oleellista tuotoksen kannalta eikä laaja tutkimuskenttä ehdi avautua siitä ei ehdi saada kokonaiskuvaa. Riskeiksi kirjattiin myös, että työntekijät eivät osallistu koulutukseen ja seurakunnat eivät aktivoidu verkostoitumaan yhteiskunnallisesti uusien liikkeiden kanssa. Kärkihankekoordinaattori näki, että projektin riskit toteutuivat melko pitkälle, koska vuoden mittainen projekti oli hankkeelle auttamatta liian lyhyt. Tavoitteet olivat siihen nähden liian korkeat. Niiden toteuttaminen olisi vaatinut huomattavasti pitemmän ajan. Projektin toteuttaminen olisi luontevasti sopinut jäädytetyn aikuis- ja yhteiskunnallisen papin viran puitteisiin. Osallisuus yhteiskunnassa -projekti oli lähtökohtaisesti ongelmallinen, kun samaan aikaan jätettiin täyttämättä virka, jossa nimenomaan paneudutaan yhteiskunnallisen osallisuuden kysymyksiin. Kärkihanke olisi voinut tarjota mahdollisuuden seurakunnissa tehtävän yhteiskunnallisen työn kartoittamiseen laajemminkin, mutta tätä ei kuitenkaan tapahtunut.projektin ohjauksen kannalta tilanne oli haasteellinen, sillä projektiorganisaation ja linjaorganisaation suhteita ei ollut sovittu tarpeeksi selvästi. Tästä on otettu opiksi suhteessa seuraaviin vastaavanlaisiin tilanteisiin. Konkreettisina tuloksina saatiin aikaanverkostoitumisvideot työntekijöille, yhteistyölomake seurakuntien ja yksikköjen verkostojen kartoittamiseksi ja arvioimiseksi, suunnitelma verkostoitumisen kehittämisvalmennuksesta. Vuonna 2012 toteutettiin opintomatka Berliiniin. Lisäksi vuoden 2013 aikana järjestettiin ajankohtaisiin sosiaalieettisiin teemoihin pureutunut neliosainen Maailmassa on virhe! -keskustelusarja osana Tuomiokirkkoseurakunnan Kohtaamispaikkana Krypta -

5 ABC Loppuraportti 5 (21) iltoja. Suunniteltiin myös työntekijöiden koulutuksia, jotka jäivät toteutumatta vähäisen ilmoittautujamäärän vuoksi Laajuus ja tuotokset Vapaaehtoisuuslinja Hankkeen tavoitteena oli Kirkon Helsingissä vapaaehtoistoiminnan kehittäminen seuraavien tuotosten avulla: vapaaehtoistoiminnan mallien kartoittaminen, käytänteistä sopiminen ja niiden käyttöönotto hyvien käytänteiden ideapankki vapaaehtoistoiminnan esteiden kuvaaminen ja kartoittaminen vapaaehtoistehtävien sekä vapaaehtoistoiminnan valmiuksien ja koulutustarpeiden kartoitus seurakuntien ja yhteisten työmuotojen yhteistyön rakenne vapaaehtoistoiminnassa Suurella sydämellä -sivustoa käytetään kaikissa Helsingin seurakunnissa ja yhteisessä seurakuntatyössä vapaaehtoistoiminnan portaalina Lisäksi tehtiin erillinen markkinointisuunnitelma Suurella sydämellä -sivuston ja samalla Kirkon Helsingissä vapaaehtoistoiminnan tunnettavuuden lisäämiseksi. Markkinointia ja Suurella sydämellä -konseptin tunnetuksi tekemistä on toteutettu soveltuvin osin yhteistyössä Vantaan seurakuntayhtymän kanssa. Kokonaisuutta ajatellen vapaaehtoisuuslinjan tavoitteet saavutettiin hyvin, vaikka aikataulu osoittautuikin paikoin liian optimistiseksi. Syksyllä 2012 koordinaattori perusti Sinfoon vapaaehtoistoiminnan osion. Sivuille on koottu tietoa mm. vapaaehtoistoiminnan koulutuksista ja lainsäädännöstä. Siellä on myös materiaalipankki, jota koordinaattori jatkossa kehittää enemmän hyvien käytänteiden ideapankin suuntaan sekä kehottaa aktiivisesti työntekijöitä saattamaan muidenkin tietoisuuteen hyviksi kokemiaan käytänteitä. Vapaaehtoistoiminnan esteiden kuvaaminen ja kartoittaminen sekä vapaaehtoistehtävien ja - toiminnan valmiuksien ja koulutustarpeiden kartoitus päätettiin yhdistää tekemällä kysely työalavastaaville ja vapaaehtoistoiminnan vastuuhenkilöille. Koordinaattori ja projektisihteeri toteuttivat kyselyn keväällä Projektisihteeri teki saaduista vastauksista yhteenvedon ja koordinaattori tarkemman analyysin, joiden pohjalta voitiin tehdä jatkosuunnitelmat. Kyselyn tulokset tulevat pitkälti toimimaan koordinaattorin perustyötä ohjaavina elementteinä tulevina vuosina. Osaksi seurakuntien ja yhteisten työmuotojen rakennetta vapaaehtoistoiminnan koordinaattori ja diakonian päällikkö perustavat vuoden 2014 aikana vapaaehtoistoiminnan ohjausryhmän, johon kutsutaan muutamia edustajia seurakunnista sekä viestinnän edustaja. Ohjausryhmä tulee kokoontumaan 2-4 kertaa vuodessa ja sen tarkoituksena on Kirkon Helsingissä vapaaehtoistoiminnan ohjaaminen, tukeminen ja seuranta. Lisäksi vapaaehtoistoiminnan koordinaattori on

6 ABC Loppuraportti 6 (21) tehnyt alustavia suunnitelmia rovastikunnallisten vapaaehtoistoiminnan tukiryhmien perustamisesta, joiden tehtävänä on tiedonkulun edistäminen ja seurakuntien työn tukeminen. Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori jatkaa osana perustyötään yhteisen seurakuntatyön osuuden selvittämistä vapaaehtoisten koulutuksessa ja yhtenäisten käytäntöjen osalta ainakin vapaaehtoisten palkitsemisessa ja virkistyksessä. Nämä liittyvät isompaan kokonaisuuteen yhtenäisistä malleista ja rakenteista sekä vapaaehtoistoiminnan budjetoinnista. Vapaaehtoistoiminnan esteet ja toiveet -kyselystä saatiin hyvää materiaalia tämänkin pohdinnan pohjaksi. Suurella sydämellä -konsepti on kärkihankkeen tuella saatu ainakin osittaiseen käyttöön Herttoniemen, Kallion, Kannelmäen, Lauttasaaren, Malmin, Meilahden, Mikaelin, Munkkiniemen, Paavalin, Pakilan, Pitäjänmäen, Roihuvuoren, Tuomiokirkon, Vartiokylän ja Vuosaaren (15) seurakunnissa sekä yhteisessä seurakuntatyössä. Ruotsinkielisten seurakuntien osalta eletään selvitysvaihetta, sillä sivuston käyttö ruotsiksi on vasta testausvaiheessa. Koordinaattori on toteuttanut koulutus- ja perehdytystilaisuudet yhdessä Tampereen seurakuntien verkkotuottaja Ilkka Kalmanlehdon kanssa, joka vastaa myös konseptin valtakunnallisesta kehittämisestä. Koordinaattori jatkaa yhdessä Kalmanlehdon kanssa työtä, jotta konseptin käyttö laajenee ja vahvistuu. Vapaaehtoisuuteen liittyvä yhteistyö Vantaan seurakuntien kanssa on ollut hedelmällistä ja sitä kannattaa jatkaa. Yhteistyössä on toteutettu seurakuntien käyttöön Suurella sydämellä -käyntikorttimainen mainos, roll-up ja nimikortit. Lisäksi Helsinkiin tehtiin vapaaehtoisen lahjojen kartoittamista varten nk. lahjakortti. Vantaan seurakuntien kanssa toteutettiin yhteinen osasto vapaaehtoistoiminnan Menu-messuilla Messukeskuksessa sekä yhteinen piparkakkutempaus osana diakonista joulukampanjaa. Facebook-yhteistyö hakee vielä muotoaan. Suurella sydämellä -konseptin viestintään liittyen on erityisesti työntekijöiden perehdytysten yhteydessä kannustettu työntekijöitä tuottamaan itse tai vapaaehtoisten avulla kuvia ja videoita vapaaehtoistoiminnasta ja muutamat ovat asiasta innostuneetkin. Vapaaehtoistoiminnalla on vakiopaikka Kirkko ja kaupungin seurakunnallisissa ilmoituksissa Yhteisen seurakuntatyön osiossa. Mediatoimittaja Katri Saarela on tehnyt Lähetysjuhlilta vapaaehtoistoiminnan videon. Koordinaattori ja jäsenyyden tukihankkeen projektipäällikkö neuvottelevat viestinnän kanssa yleisen vapaaehtoistoimintaa esittelevän videon tekemisestä sekä Kirkko ja kaupungin vapaaehtoistoimintanäkyvyydestä 2014 ja vapaaehtoistoiminnan viestinnästä yleisestikin. Projektikuvaukseen kirjattujen tavoitteiden lisäksi keväällä todettiin tarve vapaaehtoistoiminnan manuaalista työntekijöille. Koordinaattori ja projektisihteeri aloittivat sen työstämisen, mutta tuotos valmistuu vasta vuoden 2014 alussa. Vaikka koordinaattorilla on suuri määrä tietoa ja valmista vapaaehtoistoiminnan perusteet -koulutukseen tuottamaansa materiaalia, osoittautui tämän kaiken saattaminen innostavaksi ja helposti käytettäväksi, mutta riittävän kattavaksi manuaaliksi kärkihankkeen aikana mahdottomaksi.

7 ABC Loppuraportti 7 (21) Osallisuus yhteiskunnassa -linja Projektin omistaja näki, että toisin kuin vapaaehtoisuuslinjan kohdalla, Osallisuus yhteiskunnassa -linjan yhteys jäsenyyden vahvistamispyrkimyksiin vaikutti aluksi epäselvältä. Työryhmä joutui pohtimaan, kenen tai minkä osallisuutta yhteiskunnassa otsikolla tarkoitetaan. Tehtäväksiantoa lähdettiin aluksi tarkastelemaan ihmisen marginalisoitumisen sekä toisaalta yhteiskunnallisen osallistamisen kannalta. Tästä tarkastelusta ei kuitenkaan avautunut kirkon jäsenyyden vahvistamisen kannalta relevantteja teemoja ja siksi kärkihanketta ei viety tällä linjalla pohdiskeluja pidemmälle. Sen sijaan aihetta päätettiin lähteä tarkastelemaan Kirkko Helsingissä - yhteisön haasteena. Keskiöön nousi kysymys, kuinka Kirkko Helsingissä voisi verkostoitua uusien yhteiskunnallisten liikkeiden kanssa. Tähän painotukseen projektia ohjasivat muun ohessa yhteiskunnallisen työn linjaukset Helsingissä sekä erityisesti kärkihankekoordinaattorin henkilökohtainen mielenkiinto aihetta kohtaan. Esiin nousi myös kysymys evankeliumin yhteiskunnallisista ulottuvuuksista. Pohdiskeltiin, onko tämän teeman kohdalla tarvetta lisätä ymmärtämistä seurakunnissa. Näiltä osin kärkihankkeen tuotokset jäivät kuitenkin muun muassa edellisessä luvussa kerrottujen syiden vuoksi vaatimattomiksi. Projektin omistajan ohjauksessa tuotoksia kehitettiin edelleen ja painopiste siirtyi uusista yhteiskunnallisista liikkeistä seurakuntien jo olemassa olevien verkostoyhteyksien tarkasteluun. Kuinka verkostoissa osataan työskennellä, kuinka niitä ylläpidetään, kuinka osataan rakentaa uusia yhteyksiä ja kuinka verkostoyhteydet, joista muodostuu usein henkilökohtaisia suhteita, onnistutaan työntekijän vaihtuessa siirtämään uudelle työntekijälle. Projektin omistaja näkee, että seurakuntien verkosto-osaamisella on epäsuora yhteys jäsenyyden vahvistamispyrkimysten kanssa. Mikäli Kirkko Helsingissä onnistuu säilyttämään asemansa merkittävänä yhteistyökumppanina erilaisissa ihmisten hyvän puolesta toimivissa verkostoissa, asialla on oletettavasti positiivinen vaikutus myös jäsenyyden vahvistamiseen. On mielekästä kuulua yhteisöön, jolla on merkitystä, ja jonka työ näkyy ja vaikuttaa. Verkostoitumiskoulutuksen suunnitteluryhmässä myös arvioitiin, että verkostoitumistaitojen ja jäsenyyden vahvistamispyrkimysten välille voi muodostua hyvin merkittävä vuorovaikutussuhde uusilla asuinalueilla, jos paikallinen seurakunta lähtee esimerkiksi aktiivisesti tukemaan syntyviä asukasyhdistyksiä ja etsimään yhteistyömahdollisuuksia niiden kanssa. Suunnitelluilla verkostovalmennuksilla tähdätään erityisesti tällaisessa toiminnassa tarvittavan osaamisen lisäämiseen. Projektin tavoitteellisina tuotoksina oli osallisuuden teologian näkökulmien kokoaminen ja kirjaaminen, 2013 alkava monimuotoinen verkostoitumiskoulutus, joka sisältää uusien yhteiskunnallisten liikkeiden esittelyä, vuorovaikutustaitokoulutusta, osallisuuden ja kohtaamisen teologiaa sekä manuaali ja ideapankki verkostoitumisesta sisältäen vanhat verkostoyhteistyökumppanit sekä mahdolliset uudet kumppanit pohjautuen kartoitukseen ja arviointiin. Vuoden 2012 aikana yhteiskuntalinjalla suunniteltu manuaali ja ideapankki verkostoitumisesta supistuivat intran verkostoitumissivuun, jossa on jaossa verkostoitumiseen innostavat videot sekä verkostojen kartoittamiseksi laadittu lomake seurakunnille/yksiköille. Lomakkeen pohjana

8 ABC Loppuraportti 8 (21) oli Lauttasaaren seurakunnassa käytössä ollut verkostoitumislomake, jota täydennettiin vuoden 2013 aikana laajempaa seurakunnallista käyttöä ajatellen. Tulevaisuudessa tavoitteena on, että verkostoja arvioidaan pysyvänä osana toiminta- ja taloussuunnitelmia. Toteutuneiden tuotosten käyttöön innostetaan uudemman kerran vuoden 2014 aikana. Osallisuuden teologian kokoaminen ja kirjaaminen jäi tekemättä. Vuoden 2012 aikana koordinaattori piti YLEn Ykkösellä laajan sarjan aamuhartauksia, joissa avattiin osallisuuden teologiaa ja tuotiin esille evankeliumin yhteiskunnallisia ulottuvuuksia. Toukokuussa 2012 Osallisuus yhteiskunnassa ideatyöryhmä (jäsenet lueteltu liitteessä 1) vahvistettuna yhteiskunnallisen työn pastori Raija Korhosella teki opintomatkan Berliiniin, jossa kirkko on kohdannut voimakkaan muutoksen massiivisen kirkosta eroamisen ja maahanmuuton takia. Tämä on pakottanut palaamaan juurille, evankeliumin ytimeen. Köyhistä ja heikoimmista pidetään huolta, kirkkotila otetaan ihmisten käyttöön ja kevyt hierarkia mahdollistaa nopean reagoinnin yhteiskunnan aiheuttamiin sosiaalisiin haasteisiin. Tutustumiskohteina olivat mm. sosiaalieettistä työtä tekevä Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt (KDA) sekä Potsdamin diakoniatyö. Tarkempi matkaraportti liitteenä 2. Matkan innoittamana syksyllä 2012 kärkihankekoordinaattori suunnitteli yhteistyössä yhteisen seurakuntatyön yhteiskunnallisen työn ja koulu- ja nuorisotyön kanssa koulutuksia sekä Maailmassa on virhe! -keskustelusarjan. Sosiaalieettisiin kysymyksiin pureutuneen keskustelusarjan suunnittelussa hyödynnettiin yhteiskunnallisen työn vuosina 2010 ja 2011 järjestämää työntekijöiden koulutussarjaa Uudet yhteiskunnalliset liikkeet kansalaisyhteiskuntaa rakentamassa. Neljä keskusteluiltaa Tuomiokirkon kryptassa toteutettiin keväällä (2) ja syksyllä (2) Alustajat olivat oman aiheensa asiantuntijoita, puheenjohtajan toimi Kai Sadinmaa. Osallistujia oli henkilöä per ilta. Tarkemmat tiedot iltojen aiheista ja alustajista on kerrottu liitteessä 3. Vuoden 2013 koulutuskalenterissa tarjottiin Helsingin seurakuntien työntekijöille projektikuvaukseen kirjatuista koulutuksista osallisuuden ja kohtaamisen teologian (Minä-sinä. Me-te) sekä kontekstuaalisuuden koulutuksia (Osallisuus-pysäkit). Lisäksi projektin koulutusten listalla oli saarnatyöpaja. Kaikkia näitä koulutuksia tarjottiin sekä keväällä että syksyllä. Valitettavasti koulutuksiin ei tullut tarpeeksi ilmoittautumisia. Näin ollen linjan koulutukset jäivät toteutumatta. Yhteiskuntalinjan suunnittelua ja toteuttamista jatkettiin vuosi 2013, jolloin alettiin suunnitella työyhteisöjen verkostoitumisvalmennusta. Suunnitteluryhmän ajatuksena on ollut, että valmennusta tarjotaan pilotointivaiheessa etenkin niille Helsingin seurakunnille, joiden alueille on tulossa täysin uusia asuinalueita. Saatujen kokemusten perusteella valmennusta on tarkoitus tarjota myöhemmässä vaiheessa seurakunnille, joissa on kiinnostusta arvioida ja kehittää verkostoitumistaan.

9 ABC Loppuraportti 9 (21) Kysely luottamushenkilöiden vaikuttamismahdollisuuksista Osana kärkihanketta toteutettiin myös kysely luottamushenkilöiden vaikuttamismahdollisuuksista, mikä sai alkunsa yhteisen kirkkovaltuuston jäsen Ville Jalovaaran valtuustoaloitteesta. Kysely liittyy sekä hankkeen vapaaehtoisuus- että yhteiskuntalinjoihin. Kysely toteutettiin verkkokyselynä ajalla Se lähetettiin kaikille seurakuntaneuvostojen, yhteisen kirkkoneuvoston ja yhteisen kirkkovaltuuston varsinaisille jäsenille eli 305 luottamushenkilölle. Vastausprosentti oli 40. Vapaaehtoisten tavoin luottamushenkilöt haluavat osallistua ja antaa asiantuntemustaan seurakuntien ja koko seurakuntayhtymän käyttöön enemmän kuin mihin tähän asti on annettu mahdollisuuksia. Yhteistyötä ja avointa keskustelua työntekijöiden kanssa halutaan lisätä ja tiedonkulkua parantaa. Vastauksissa toivottiin myös parempaa perehdyttämistä luottamustoimeen. Jatkossa tuloksia on tarkoitus tutkia tarkemmin ja pohtia yhdessä luottamushenkilöiden kanssa, mihin toimenpiteisiin ryhdytään Tavoitteet ja päämäärä Vapaaehtoisuuslinja Projektin pitkän tähtäimen hyödyt ja vaikutukset toimintaan Vapaaehtoisuus vahvistaa osallisuutta kirkosta ja liittymistä kirkon mission toteuttamiseen Helsingin seurakuntayhtymässä on käytössä yhtenevät vapaaehtoistoiminnan käytänteet Suurella sydämellä -sivusto on vapaaehtoistoiminnan tärkeä tiedotuskanava sekä työväline Mielikuva Kirkon Helsingissä vapaaehtoistoiminnasta paranee Projektille kirjattujen pitkän tähtäimen hyötyjen ja toimintavaikutusten mittaaminen on projektin päättyessä haastavaa, sillä sen vaikutukset ovat nähtävissä vasta pidemmän ajan kuluessa. Vapaaehtoisuuden osallisuutta vahvistavaa vaikutusta voidaan tutkia myöhemmässä vaiheessa esim. vapaaehtoisille suunnatulla kyselyllä. Vapaaehtoistoiminnan yhteisiä käytänteitä ja linjauksia vasta suunnitellaan, joten niiden käyttöönottoaste voidaan arvioida n. kahden vuoden kuluttua projektin päättymisestä. Suurella sydämellä -konseptin luonne tiedotuskanavana ja työvälineenä on jo osittain toteutunut, sillä sitä käyttää tällä hetkellä jonkinasteisesti 15 seurakuntaa 18:sta (ruotsinkielisten seurakuntien mukanaolo ei ole vielä mahdollista). Mielikuvan parantamista voidaan sitäkin mitata vasta myöhemmin esim. kyselyn avulla. Tulevien tutkimusten/kyselyjen tuloksia voidaan verrata aiemmin tehtyihin vapaaehtoistoiminnan kyselytutkimuksiin (esim. valtakunnalliset tutkimukset), Kirkon nelivuotiskertomukseen, Toiveiden kirkko -aivoriihen 1 tuloksiin ja kärkihankkeessa toteutettujen kyselyjen tuloksiin (vapaaeh- 1 Kirkko Helsingissä toteutti syksyllä 2012 yhteistyössä Fountain Parkin kanssa kaikille avoimen verkkoaivoriihen aiheenaan toiveiden kirkko ja toiveiden seurakunta. Aivoriiheen osallistui yli henkilöä ja sen tulokset analysoi tarkemmin YTM, TM Marjukka Laiho. Avalyysi on luettavissa

10 ABC Loppuraportti 10 (21) toistoiminnan esteiden kartoitus, luottamushenkilökysely). Näin voidaan myöhemmässä vaiheessa mitata, miten kärkihankkeen pitkäaikaiset hyödyt ovat toteutuneet. Osallisuus yhteiskunnassa -linja Projektin pitkän tähtäimen hyödyt ja vaikutukset toimintaan Seurakuntien työntekijöiden ja seurakuntalaisten valmiudet ja motivaatio toimia verkostoyhteistyökumppanien kanssa kehittyvät. Ihmisten ymmärrys evankeliumin yhteiskunnallisesta ulottuvuudesta kasvaa. Verkostoituminen myös yhteiskunnallisten liikkeiden kanssa säilyy ja vahvistuu. Seurakuntien yhteiskunnallinen aktiivisuus lisääntyy. Paikallisten verkostoyhteistyösuhteiden laatu ja merkitys vahvistuvat. Projektin pitkän tähtäyksen hyötyjen arvioiminen tässä kärkihankkeen vaiheessa ei ole vielä mahdollista. Tulevaisuudessa on mahdollista niin haluttaessa tutkia tilannetta ennen ja jälkeen esim. kyselyillä tai vastaavilla tavoilla. Voidaan tehdä myös vertailua aiempiin tutkimustuloksiin, esim. Kirkon nelivuotiskertomukseen, joka ei kuitenkaan yhteiskunnallisen työn kannalta kata kaikkia toimintamuotoja. Verkostoitumisvalmennukseen voidaan liittää tutkimuksellinen ote tekemällä esim. työntekijöiden osaamiseen ja valmiuksiin liittyvä kysely ennen ja jälkeen koulutuksen. 2. Projektin toteutus 2.1. Projektin aikataulu Suunniteltu pvm Toteutunut pvm Hyväksy projektiehdotus syksy Hyväksy projektikuvaus kevät Hyväksy projektin päättäminen Projektin tulosten jälkiarviointi Resurssit Vapaaehtoisuuslinja Projektikuvaukseen kirjattiin, että vapaaehtoistoiminnan koordinaattorin työpanos hankkeeseen on 50 %. On vaikea arvioida, mikä lopulta oli hankkeen osuutta ja mikä koordinaattorin perustyötä. Hanke ja perustyö tukivat toisiaan kuitenkin erittäin hyvin. Aikataulut olivat liian optimistisia. Etenkin markkinointimateriaalien työstäminen oli aikaa vievää ja manuaalin sisällön tuottamiseen oli vaikeaa löytää riittävän pitkiä työstämisjaksoja.

11 ABC Loppuraportti 11 (21) Ilkka Kalmanlehto Tampereen seurakuntayhtymästä oli koordinaattorin työparina Suurella sydämellä -info- ja koulutustilaisuuksissa. Lisäksi hän antoi suoraa käyttäjäopastusta ja -tukea. Hänen panoksensa oli merkittävä. Projektin yhtenä riskinä mainittiin avainhenkilöiden sairastuminen tai vaihtuminen. Vapaaehtoistoiminnan koordinaattorin sairauspoissaolot toivatkin haastetta erityisesti aikatauluissa pysymiseen. Osallisuus yhteiskunnassa -linja Yhteiskuntalinjan kärkihankekoordinaattorin oli tarkoitus hoitaa tehtäviä 80-prosenttisesti vuoden 2012 aikana. Tämä ei aivan toteutunut. Keskustelusarjan vetämisen hän hoiti palkkiotoimisesti vuoden 2013 aikana. Vuoden 2013 aikana yhteiskuntalinjan hallinnollisia tehtäviä on hoitanut erityisesti kärkihankkeen sihteeri. Resurssiarvioissa pysyttiin suunnilleen suunnitellussa Budjetti ja todelliset kustannukset Kärkihankkeelle myönnettiin riittävät taloudelliset resurssit ja budjetissa pysyttiin hyvin. Kustannukset maksettiin jäsenyyden vahvistamisen kustannuspaikalta Määrärahoista oli kärkihankkeelle budjetoitu vuodelle euroa ja vuodelle euroa. Lisäksi varauduttiin kehittämistoiminnan kuluihin ( euroa) jäsenyyden tukihankkeen koko budjetissa, tästä maksettiin Osallisuus yhteiskunnassa -kärkihankekoordinaattorin palkkaus- ja muut kulut sisältäen mm. puhelin- ja matkakulut. Näistä kuluista 80 % on osoitettu tämän kärkihankkeen kuluiksi sovitun resurssivarauksen mukaisesti. Osallisuus -hankkeen loppuun saattamiseksi vuoden 2014 aikana on varattu euroa. Toteutuneet kustannukset Projektin kustannukset, sisältäen mm. Berliinin opintomatkan (v. 2012), keskustelusarjan palkkiot (v. 2013) ja tarjoilukulut 3.761, ,25* Markkinointikulut ,20* Kärkihankekoordinaattorin palkkaus- ja muut kulut (80 %) ,50 0 Yhteensä , ,45* * huom. arvio, sillä 2013 tilinpäätös valmistuu loppuraportin valmistumisen jälkeen. 3. Projektin dokumentointi Projektin dokumentit säilytetään Helsingin seurakuntayhtymän projektikansiossa jaetulla levyllä.

12 ABC Loppuraportti 12 (21) 4. Projektin opit ja palautteet Kuten edellä on jo todettu, Osallisuus kirkossa -teema avautui luontevasti jäsenyyden vahvistamisen kannalta selkeäksi projektiksi, mutta Osallisuus yhteiskunnassa -teeman tarkastelussa koordinaatioryhmän piti etsiä sopivaa tulokulmaa pitempään. Tämän osaprojektin kannalta olisi ollut hyvä, mikäli tehtäväksianto olisi ollut alun perin selvempi. Tehtäväksiantojen jalostaminen on asia, johon kannattaa uusien projektien kohdalla paneutua huolellisesti. Tässä tilanteessa liikkeelle lähdettiin otsikosta Osallisuus kirkossa ja yhteiskunnassa, jolle ei oltu määritelty mitään sisältöä. Sisällöt määriteltiin workshopeissa ja hyväksyttiin yhteisessä kirkkoneuvostossa. Kirkko Helsingissä -yhteisön kannalta osallisuus yhteiskunnassa on merkittävä teema. Erityisesti paikallisseurakuntien olemassa olevia verkostoja kannattaa hoitaa hyvin ja uusia verkostoavauksia on syytä tehdä. Projektin parhaimmaksi mahdolliseksi läpiviemiseksi on jatkossa syytä sopia projektityöntekijöiden valvonta ja raportointi sekä esimiessuhteet selkeämmin. Omat hankaluutensa tuli työyksikön omasta tilanteesta, jossa samaan aikaan oli jätetty täyttämättä virka, jota vs. projektityöntekijäksi nimetty henkilö oli aiemmin hoitanut (1v 4 kk). Eri kärkihankkeiden koordinaattoreiden on hyvä pitää säännöllistä yhteyttä toisiinsa. Näin pysytään paremmin selvillä, mitä toisissa hankkeissa on meneillään ja vältetään päällekkäistä työtä. Myös hankkeen eri toimijoiden (koordinaattorit, omistaja, koordinaatioryhmä) rooleja on syytä selvittää heti alussa ja muistuttaa pitkin matkaa. Tämä helpottaa tavoitteiden laadintaa ja niissä pysymistä. Erittäin tärkeää koko hankkeen onnistumisen kannalta on ollut se, että hankkeella oli oma projektisihteeri, joka hoiti työnsä täsmällisesti ja huolellisesti. Hän toi myös hyviä näkökulmia keskusteluihin ja jäsenyyden tukihankkeen projektipäällikön ohella huolehti ammattitaitoisesti mm. organisaation rakenteellisista sekä viestinnällisistä seikoista. Ilman projektisihteerin panosta hallinnolliset asiat olisivat hidastaneet kärkihankkeen toteutumista huomattavasti. On huomattava, että projekti oli varsin byrokraattinen. 5. Projektin jälkihoito 5.1. Luovutus toimintayksiköille Molempiin linjoihin liittynyt luottamushenkilöiden vaikuttamismahdollisuuksia kartoittaneen kyselyn tulokset on saatettu tiedoksi yhtymän ja seurakuntien johdolle sekä luottamuselimille. Tulokset viedään jatkokäsittelyyn kevään 2014 aikana kirkkoherrainkokoukseen, jossa päätetään jatkotoimista vaikuttamismahdollisuuksien parantamiseksi. Vapaaehtoisuuslinja Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori jatkaa työskentelyä hankkeen teemojen parissa osana perustyötään. Myös uusi perustettava vapaaehtoistoiminnan ohjausryhmä tulee varmasti käsit-

13 ABC Loppuraportti 13 (21) telemään hankkeen keskeneräisiä tehtäviä, joista yhtenä tärkeimpänä on yhteisistä käytänteistä sopiminen ja niiden käyttöönotto. Koordinaattori saattaa alkuvuodesta päätökseen vapaaehtoistoiminnan manuaalin työntekijöille sekä huolehtii Suurella sydämellä -materiaalien jakelusta seurakuntiin. Koordinaattori ja jäsenyyden tukihankkeen projektipäällikkö jatkavat neuvotteluja viestinnän kanssa yleisen vapaaehtoistoimintaa esittelevän videon tekemisestä ja Kirkko ja kaupunki - lehden vapaaehtoisuusjutuista 2014 sekä vapaaehtoistoiminnan viestinnästä yleisestikin. Vapaaehtoisuuslinjan päätöksenä toteutetaan kirkkoherrojen ja johtajien seminaari, jossa paneudutaan erityisesti vapaaehtoistoiminnan missioon Helsingissä sekä tehdään päätöksiä koskien vapaaehtoistoiminnan esteiden poistamista Kirkossa Helsingissä. Seminaarissa pohditaan mm. kuinka vapaaehtoisuus voidaan nähdä aitona osana seurakuntalaisuutta ja yhteisöllisyyden vahvistamista. Osallisuus yhteiskunnassa -linja Yhteiskuntalinjan tuotoksista keskustelusarja on toteutunut. Suunniteltuja koulutuksia voidaan pyrkiä toteuttamaan myöhempinäkin vuosina. Edellytyksenä toteutukselle on, että koulutukset ovat edelleen ajankohtaisia ja ne saadaan toteutettua sekä kohdennettua oikeille kohderyhmille niin, että koulutuksiin saadaan osallistujia.tuomiokirkkoseurakunta ja yhteisen seurakuntatyön yhteiskunnallinen työ jatkavat osana Kohtaamispaikkana Krypta -iltoja yhteiskunnallisiin kysymyksiin pureutuvien teemojen käsittelyä vuonna 2014 kerran kuussa järjestettävissä Maan suola -keskusteluilloissa. Ne on suunniteltu yhteistyössä nuorten aikuisten kanssa, jotka antavat vapaaehtoispanoksen iltojen suunnitteluun, organisointiin ja vetämiseen. Verkostoitumisvideot ja yhteistyölomake ovat jaossa sisäisessä intrassa. Verkostoitumisen kehittämisvalmennusten on suunniteltu käynnistyvän vuoden 2014 aikana. Koska laaja-alainen verkostoituminen edellyttää pitkäjänteistä sitoutumista ja yhteistyötä, tässä kärkihankkeessa päädyttiin selvitys- ja kartoitustyön tekemiseen. Hankkeessa syntyneiden ideoiden ja tuotosten suhteen on pohdittava, kuka työtä jatkaa projektin päätyttyä. Osallisuus yhteiskunnassa -linja saa päätöksen erikseen sovittavasti syksyn 2014 aikana Avoimet kysymykset ja muu jälkihoito Vapaaehtoisuuslinja Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen ruotsinkielisissä seurakunnissa on oma kysymyksensä. Kieli ei saisi olla esteenä koko yhtymän yhteisissä hankkeissa, mutta käytännössä se valitettavasti ainakin tämän hankkeen kohdalla oli, kun vaikkapa kysely pystyttiin toteuttamaan vain suomeksi. Svenska enheten on liitetty osaksi Helsingin seurakuntien yhteistä seurakuntatyötä lähtien, mikä saattaa helpottaa ruotsinkielisen työn integrointia jatkossa.

Kuvat: Katri Saarela ja Sirpa Päivinen

Kuvat: Katri Saarela ja Sirpa Päivinen Kuvat: Katri Saarela ja Sirpa Päivinen Ehdokkaaksi tarvitaan juuri sinua! Ehdokkaiksi tarvitaan kaikenikäisiä ja eri tavoin ajattelevia seurakuntalaisia, naisia ja miehiä. Ehdokkaaksi voi asettua konfirmoitu

Lisätiedot

Nuorten tulevaisuusseminaari Kirkko 2020

Nuorten tulevaisuusseminaari Kirkko 2020 Nuorten tulevaisuusseminaari Kirkko 2020 Nuorteniltapaketti - Kirkon rakentajat Tämä ohjelmamateriaali on tarkoitettu toteutettavaksi nuortenillassa, nuorten leirillä tai isoskoulutuksessa. Ohjelman voi

Lisätiedot

59 Toimintakulttuurin muutoksen ehdotusten valmistelu. Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Juha Rintamäki

59 Toimintakulttuurin muutoksen ehdotusten valmistelu. Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Juha Rintamäki 635/2015 59 Toimintakulttuurin muutoksen ehdotusten valmistelu Päätösehdotus Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Juha Rintamäki Yhteinen kirkkoneuvosto päättää merkitä tiedoksi toimintakulttuurin muutoksen

Lisätiedot

Tavoitesuunnittelun toteutuksen periaatteita

Tavoitesuunnittelun toteutuksen periaatteita Tavoitesuunnittelun toteutuksen periaatteita Koska tavoitesuunnittelu on oppimisprosessi, sitä tarkennetaan suunnittelun edetessä saatujen kokemusten ja palautteiden perusteella Tavoitesuunnittelulla luodaan

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Seurakuntaneuvosto (7)

NAANTALIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Seurakuntaneuvosto (7) Seurakuntaneuvosto 7.9.2016 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 7/2016 Asialista: 99 Kokouksen avaus 100 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 101 Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta 102 Esityslistan hyväksyminen

Lisätiedot

VARTIOKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/

VARTIOKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ SEURAKUNTANEUVOSTO 7.9.2011 1/5 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikkona 7.9.2011. klo 18 Paikka: Matteuksenkirkko, Olavus-sali Osallistujat: Poissa: Jukka Pakarinen, puheenjoht. Max Isaksson Eija

Lisätiedot

79 Helsingin seurakuntayhtymän johtajan valinta kaudelle

79 Helsingin seurakuntayhtymän johtajan valinta kaudelle 79 Helsingin seurakuntayhtymän johtajan valinta kaudelle 2017-2018 575/2016 Päätösehdotus Yhteinen kirkkovaltuusto päättää 1) valita kirkkoherra Teemu Laajasalon virkasuhteiseen, oman viran ohella virkaa

Lisätiedot

MITÄ OHJAAMOT OVAT YHTEISKUNNALLISESTI - TULKINTOJA Erilaisia yrityksiä määrittää ja vaikuttaa 1. nuorten palvelujen integraatio yksi ovi, yksi

MITÄ OHJAAMOT OVAT YHTEISKUNNALLISESTI - TULKINTOJA Erilaisia yrityksiä määrittää ja vaikuttaa 1. nuorten palvelujen integraatio yksi ovi, yksi MITÄ OHJAAMOT OVAT YHTEISKUNNALLISESTI - TULKINTOJA Erilaisia yrityksiä määrittää ja vaikuttaa 1. nuorten palvelujen integraatio yksi ovi, yksi luukku, monialainen tieto ja tuki 2. nuorten työmahdollisuuksien

Lisätiedot

340 Helsingin seurakuntayhtymän johtajan valinta kaudelle

340 Helsingin seurakuntayhtymän johtajan valinta kaudelle 575/2016 340 Helsingin seurakuntayhtymän johtajan valinta kaudelle 2017-2018 Päätösehdotus Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Juha Rintamäki Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle,

Lisätiedot

Paavalin seurakunta. Seurakuntaneuvosto

Paavalin seurakunta. Seurakuntaneuvosto 10.10.2012 1 (6) Paavalin seurakunta. Seurakuntaneuvosto Pöytäkirja Nro 7/2012 Kokousaika: Tiistai 28.8.2012 klo 18 Paikka: Paavalinkirkko, Kirkkoherranvirasto, neuvotteluhuone, Sammatintie 5, 00550 Helsinki

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Ylä-Savon seurakuntayhtymä Luottamushenkilöiden perehdytysilta 17.2.2015 Hallintojohtaja Katariina Bergbacka Seurakuntayhtymän perustamisen tavoite Tavoitteena säilyttää seurakuntien toiminnallinen itsenäisyys,

Lisätiedot

SIL2020 Strategia. Avainhenkilöpäivät Eila Pohjola

SIL2020 Strategia. Avainhenkilöpäivät Eila Pohjola SIL2020 Strategia Avainhenkilöpäivät 26.10.2014 Eila Pohjola Keskustelun tavoite Käydä avointa keskustelua liiton toiminnasta, sen kehittämisestä sekä lajitoimikuntien toiveista liittyen SIL 2020 strategiaan

Lisätiedot

Taide, terveys ja hyvinvointi osallisuutta taiteen ja kulttuurin keinoin Verkostoiva yhteistyöseminaari Tampereella

Taide, terveys ja hyvinvointi osallisuutta taiteen ja kulttuurin keinoin Verkostoiva yhteistyöseminaari Tampereella Taide, terveys ja hyvinvointi osallisuutta taiteen ja kulttuurin keinoin Verkostoiva yhteistyöseminaari Tampereella Työpajatyöskentelyä Aika: pe 9.10.2015, klo 10 15, Paikka: Kumppanuustalo Artteli ry.,

Lisätiedot

Miten perustetaan vapaaehtoisista toisiaan tukeva vertaisryhmäverkosto

Miten perustetaan vapaaehtoisista toisiaan tukeva vertaisryhmäverkosto Miten perustetaan vapaaehtoisista toisiaan tukeva vertaisryhmäverkosto Verkostomalli näkövammaisten vertaisryhmäverkoston kehittämisestä Koordinaattorin rooli organisoinnissa, koulutuksessa,.. Uusien vapaaehtoisryhmien

Lisätiedot

VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄN TOIMINTASTRATEGIA VUOTEEN 2020

VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄN TOIMINTASTRATEGIA VUOTEEN 2020 Sivu 1 / 6 VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄN TOIMINTASTRATEGIA VUOTEEN 2020 1 JOHDANTO Liite 2/34 Yht. kv. 29.9.2015 Vaasan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto on päättänyt käynnistää suunnittelutyön strategiasuunnitelman

Lisätiedot

Vaasan seurakuntayhtymän strategia 2016 2020

Vaasan seurakuntayhtymän strategia 2016 2020 Vaasan seurakuntayhtymän strategia 2016 2020 Hautausmaat ja hautaustoimi Talous Henkilöstö Kiinteistöt Sairaalasielunhoito Perheneuvonta Visio Seurakuntayhtymän visiona on olla ihmiskasvoinen uskon yhteisö,

Lisätiedot

Tulevaisuuden kunta ja Kunnat ohjelma

Tulevaisuuden kunta ja Kunnat ohjelma Tulevaisuuden kunta ja Kunnat 2021 -ohjelma Kainuun maakuntatilaisuus 19.4.2016 Jarkko Majava, va kehityspäällikkö Aineisto: www.kunnat.net/maakuntatilaisuudet 4.4.2016 Luonnos Kuntaliiton strategisista

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN ARVOT JA PAINOPISTEET 2013 LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN HALLINTOMALLI PÄÄTÖKSENTEON VUODENKIERTO

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN ARVOT JA PAINOPISTEET 2013 LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN HALLINTOMALLI PÄÄTÖKSENTEON VUODENKIERTO Kokousaika Keskiviikko 24.4. klo 17 Kokouspaikka Lempoisten srk-talo, pieni sali 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 KOKOUKSEN AVAUS VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN ARVOT JA PAINOPISTEET

Lisätiedot

Ohjelma. 0 Alustus LiVo hankkeesta sosiaaliohjauksen

Ohjelma. 0 Alustus LiVo hankkeesta sosiaaliohjauksen Foorumin tavoitteet, osallistujat ja kohderyhmä 0 Foorumiin kutsuttiin sosiaaliohjaajia ja kaikkia sosiaaliohjauksen kehittämisestä kiinnostuneita, myös kouluttajia. 0 Kutsun mukaan tavoitteena oli kokoontua

Lisätiedot

- Pihakahvila koulutus 15.9 klo Matteuksen kirkko - Tauno Hämäläinen 100 vuotta juhlakonsertti 18.9 klo 18 Matteuksen kirkko

- Pihakahvila koulutus 15.9 klo Matteuksen kirkko - Tauno Hämäläinen 100 vuotta juhlakonsertti 18.9 klo 18 Matteuksen kirkko 337/2016 49 Ilmoitusasiat syyskuu ehdotus Merkitään tiedoksi - Pihakahvila koulutus 15.9 klo 17.30 Matteuksen kirkko - Tauno Hämäläinen 100 vuotta juhlakonsertti 18.9 klo 18 Matteuksen kirkko 335/2016

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Tapiolan seurakuntaneuvosto :30 7/2016 ESITYSLISTA

SISÄLLYSLUETTELO. Tapiolan seurakuntaneuvosto :30 7/2016 ESITYSLISTA SISÄLLYSLUETTELO Tapiolan seurakuntaneuvosto 04.10.2016 16:30 7/2016 ESITYSLISTA Esityslistan kansilehti... 1 1 Tapiolan seurakunta, kirkon peruskorjauksen tarveselvitys... 2 2 Tapiolan seurakunta, lausunto

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden vertais- ja itsearviointimallit Anne-Mari Ikola

Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden vertais- ja itsearviointimallit Anne-Mari Ikola Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden vertais- ja itsearviointimallit Anne-Mari Ikola 19.5.2016 Taustaa Vuonna 2007 pääkaupunkiseudulla kehitettiin nuorisotyön avointen nuorteniltojen auditointi- ja itsearviointimalli

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

Joensuun seudun perusasteen OPS2016, suunnitelma. Ilomantsi, Joensuu, Juuka, Kontiolahti, Liperi, Outokumpu, Polvijärvi

Joensuun seudun perusasteen OPS2016, suunnitelma. Ilomantsi, Joensuu, Juuka, Kontiolahti, Liperi, Outokumpu, Polvijärvi Joensuun seudun perusasteen OPS2016, suunnitelma Ilomantsi, Joensuu, Juuka, Kontiolahti, Liperi, Outokumpu, Polvijärvi www.oph.fi/ops2016 Olli Kauppinen 2 Suunnitteluprosessi Seudun sivistysjohtajat perustivat

Lisätiedot

Diakonian ja yhteiskuntavastuun asiantuntijaryhmän tapaaminen

Diakonian ja yhteiskuntavastuun asiantuntijaryhmän tapaaminen Diakonian ja yhteiskuntavastuun asiantuntijaryhmän tapaaminen Aika : Tiistai 15.12. klo 17-19:30 Paikka: Seurakuntien talon Suurella Sydämellä klubilla, Näsilinnankatu 26. Kokoontumisen tarkoituksena oli

Lisätiedot

Turvallisuustutkimuksen strategia kommenttipuheenvuoro

Turvallisuustutkimuksen strategia kommenttipuheenvuoro Turvallisuustutkimuksen strategia kommenttipuheenvuoro 30.1.09 Kari Laitinen Poliisiammattikorkeakoulu kari.m.laitinen@poliisi.fi 5.2.2009 sisällys Turvallisuuden luonne Strategian luonne Tutkimustyön

Lisätiedot

STRATEGIAPROSESSI LIEKSAN KAUPUNKI Kuvausta on täydennetty johtoryhmässä syksyn 2015 aikana sekä alkuvuodesta 2016.

STRATEGIAPROSESSI LIEKSAN KAUPUNKI Kuvausta on täydennetty johtoryhmässä syksyn 2015 aikana sekä alkuvuodesta 2016. STRATEGIAPROSESSI LIEKSAN KAUPUNKI Kuvausta on täydennetty johtoryhmässä syksyn 2015 aikana sekä alkuvuodesta 2016. Toimintaympäristön kompleksisuus, läpinäkyvyys ja vuorovaikutteisuus ovat lisääntyneet

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

POM2STN/TS, Savelainen Sannimaari & Sällinen Suvi Käsityön jaksosuunnitelma

POM2STN/TS, Savelainen Sannimaari & Sällinen Suvi Käsityön jaksosuunnitelma POM2STN/TS, Savelainen Sannimaari & Sällinen Suvi Käsityön jaksosuunnitelma Jakson päämääränä on kranssin suunnitteleminen ja valmistaminen pehmeitä ja kovia materiaaleja yhdistäen. Jakso on suunnattu

Lisätiedot

KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1

KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1 KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1 TYÖRYHMÄN NIMI: SUUNTA Laajasalon tiimi (Itäinen perhekeskus, Helsinki) pvm: jolloin täytetty työryhmän kanssa KEHITTÄMISTEHTÄVÄN NIMI 1) Asiakassuunnitelman

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 4/

PÖYTÄKIRJA 4/ Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 4/2012 8.5.2012 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SIVU 29 ILMOITUSASIAT 2 30 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO

Lisätiedot

Tampereen seurakuntien henkilöstösuunnitelman laadinta / Eija Mukari

Tampereen seurakuntien henkilöstösuunnitelman laadinta / Eija Mukari Tampereen seurakuntien henkilöstösuunnitelman laadinta / Eija Mukari Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi Henkilöstösuunnitelmamme toukokuussa 2014. Aiempi Henkilöstösuunnitelmaa

Lisätiedot

Akaan seurakunnan strategia

Akaan seurakunnan strategia Akaan seurakunnan strategia 2017-2021 ARVOT Pyhä: Kunnioitamme kolmiyhteistä Jumalaa, näemme Jumalan kuvan ihmisessä Vastuullisuus: Huolehdimme lähimmäisistämme ja varjelemme luomakuntaa Oikeudenmukaisuus:

Lisätiedot

Yhteisen seurakuntatyön johtaja Pentti Miettinen Yhteinen kirkkoneuvosto päättää

Yhteisen seurakuntatyön johtaja Pentti Miettinen Yhteinen kirkkoneuvosto päättää 55/2016 175 Etiopian luterilaisen Mekane Yesus kirkon Dessien uuden kirkon ja toimintakeskuksen valmistumis- ja kirkonvihkimisjuhlaan osallistuminen sekä lähetystyön ja kansainvälisen diakonian kohteisiin

Lisätiedot

Kaupunkitilaa myös lapsen ehdoilla

Kaupunkitilaa myös lapsen ehdoilla Kaupunkitilaa myös lapsen ehdoilla Child in the City konferenssi Firenzessä 27.-29. lokakuuta, 2010 Saija Turunen ja Kirsi Nousiainen Taustaa Child in the City 2010 konferenssin tavoitteena oli rohkaista

Lisätiedot

Torimessu Töölön torilla helatorstaina 2011

Torimessu Töölön torilla helatorstaina 2011 Torimessu Töölön torilla helatorstaina 2011 päivitetty 9.7.2014 Mihin hyvään sinä uskot? Ehdokkaaksi tarvitaan juuri sinua! Ehdokkaiksi tarvitaan kaikenikäisiä ja eri tavoin ajattelevia seurakuntalaisia,

Lisätiedot

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Johdanto Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Tamyn toiminta päättyy 31.12.2017 kolmen tamperelaisen korkeakoulun yhdistymisen myötä. Tamy ja Tampereen teknillisen

Lisätiedot

Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus

Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus AMMATILLISEN PERUS- JA LISÄKOULUTUKSEN VALTIONAVUSTUSHANKKEIDEN 2014 ALOITUSTILAISUUS 11.9.2014 Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus Opetusneuvos Vaikuttavuus Ei ole vain yhtä määritelmää siitä, mitä

Lisätiedot

Ryhmäkohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman (ryhmävasun) laatiminen ja käyttöönottaminen Porin kaupungin päiväkodeissa. Marja Saine

Ryhmäkohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman (ryhmävasun) laatiminen ja käyttöönottaminen Porin kaupungin päiväkodeissa. Marja Saine Ryhmäkohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman (ryhmävasun) laatiminen ja käyttöönottaminen Porin kaupungin päiväkodeissa. Marja Saine Valtakunnalliset linjaukset Kuntatason linjaukset Yksikkötason suunnitelmat

Lisätiedot

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS lista kokous 7/2016 Seurakuntaneuvosto 22.9.2016 sivu 1 (6) REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 22.9.2016 klo 18.00 Paikka Rekolan Pyhän Andreaan kirkko, kerhohuone 1 Kustaantie

Lisätiedot

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN 1(5) NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN Ammattitaitovaatimukset : tunnistaa sosiaalista vahvistamista tarvitsevan nuoren ja/tai hallitsee varhaisen tukemisen ja kohtaamisen menetelmiä pystyy toimimaan moniammatillisessa

Lisätiedot

KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO 3

KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO 3 Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA 1/2014 Aika Paikka 21.1.2014 klo 16.30 Tapiolan kirkon seurakuntasali KÄSITELTÄVÄT ASIAT: KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

Välkky-projekti Teematyö: Nuoret. Ramboll Management Consulting

Välkky-projekti Teematyö: Nuoret. Ramboll Management Consulting 1 Välkky-projekti Teematyö: Nuoret Ramboll Management Consulting Käytännön asiat 2 Päivän agenda 3 Miksi me olemme täällä? Teematyön tavoitteiden ja toteutustavan kertaus. Esittely(CV:t) Kansainvälisten

Lisätiedot

Kriittisiä näkökulmia: hankkeiden ongelmakohtia tutkijan kokemusten valossa

Kriittisiä näkökulmia: hankkeiden ongelmakohtia tutkijan kokemusten valossa Kriittisiä näkökulmia: hankkeiden ongelmakohtia tutkijan kokemusten valossa Veronika Honkasalo & Antti Kivijärvi & Tomi Kiilakoski 28.1.2011 24.1.2011 www.nuorisokanuuna.fi 1 Näkökulma 1 pilottihankkeen

Lisätiedot

Vapaaehtoisuus, vertaisuus ja kokemusasiantuntijuus järjestöjen voimavara?

Vapaaehtoisuus, vertaisuus ja kokemusasiantuntijuus järjestöjen voimavara? Vapaaehtoisuus, vertaisuus ja kokemusasiantuntijuus järjestöjen voimavara? Järjestötyöpaja I, 18.8.2015 Jouni Puumalainen ja Päivi Rissanen, MTKL Puumalainen, Rissanen 2015 1 Osatutkimuksen tavoitteet

Lisätiedot

Kuinka syntyy hyvä strategia laatutähti nuoren järjestön työkaluna. XX Valtakunnalliset Päihde- ja mielenterveyspäivät

Kuinka syntyy hyvä strategia laatutähti nuoren järjestön työkaluna. XX Valtakunnalliset Päihde- ja mielenterveyspäivät Kuinka syntyy hyvä strategia laatutähti nuoren järjestön työkaluna XX Valtakunnalliset Päihde- ja mielenterveyspäivät 9.10.-10.10.2013 Helsinki Music Against Drugs ry Vuonna 2008 Music Against Drugs ry

Lisätiedot

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS Aika Perjantaina 20.5.2016, kello 13.05-16.23 Paikka Hotelli Haaga, Nuijamiestentie 10, Helsinki 1 KOKOUKSEN AVAUS Valtuuston puheenjohtaja Eero Rämö avasi

Lisätiedot

Kuva: SXC/S. Braswell. Näky

Kuva: SXC/S. Braswell. Näky Näky Kuva: SXC/S. Braswell Kansanlähetys Yhteystiedot Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys (SEKL) on vuonna 1967 perustettu Suomen evankelisluterilaisen kirkon lähetysjärjestö, jonka tarkoituksena

Lisätiedot

Meidän kirkko Osallisuuden yhteisö

Meidän kirkko Osallisuuden yhteisö Meidän kirkko Osallisuuden yhteisö Suomen evankelis-luterilaisen kirkon strategia vuoteen 2015 Kirkon strategia 2015 -työryhmän esitys kirkkohallitukselle KIRKON PERUSTEHTÄVÄ (MISSIO) Kirkon tehtävä on

Lisätiedot

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Turun ammattikorkeakoulu, TYT:n Innovointiraha 2012 LOPPURAPORTTI Projektin nimi Monialaiset tutkimuspajat pvm 20.12.2012 1 (7) PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Monialaiset tutkimuspajat Tekniikka, ympäristö ja

Lisätiedot

Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio Inarin kunta Ulla Hynönen

Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio Inarin kunta Ulla Hynönen 1. Taustatiedot Raportoitavan Osaava-kehittämishankkeen nimi/nimet Osaava hanke Opetuksella tulevaisuuteen Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 10/2011

SEURAKUNTANEUVOSTO 10/2011 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 10/2011 Kokousaika 14.12.2011 klo 17.30 19.17 Kokouspaikka Ravintola Nygårds, Vantaan Sotungissa Läsnä: Tuomas Alaterä Georg Bergström

Lisätiedot

yksilökeskeisen suunnittelun työvälineitä

yksilökeskeisen suunnittelun työvälineitä yksilökeskeisen suunnittelun työvälineitä Tämä kirjanen yksilökeskeisen ajattelun työvälineistä tarjoaa lukijalle tilaisuuden tukea ihmisiä tavoilla, joilla on heille todellista merkitystä. Opas tarjoaa

Lisätiedot

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ PED-kumppanuusverkoston aloitusseminaari Kuntaliitto 10.3.2016 Projektisuunnittelija Marja Tiittanen Osuuskunta Viesimo Joensuun kaupungin kasvu kuntaliitosten

Lisätiedot

LIPERIN SEURAKUNTA - KOHTAAMISEN PAIKKA. Seurakunnan strategia

LIPERIN SEURAKUNTA - KOHTAAMISEN PAIKKA. Seurakunnan strategia LIPERIN SEURAKUNTA - KOHTAAMISEN PAIKKA Seurakunnan strategia TOIMINTA-AJATUS Liperin seurakunta kohtaa ihmisen, huolehtii jumalanpalveluselämästä, sakramenteista ja muista kirkollisista toimituksista,

Lisätiedot

KIRKKO HELSINGISSÄ - strategia vuoteen 2020

KIRKKO HELSINGISSÄ - strategia vuoteen 2020 KIRKKO HELSINGISSÄ - strategia vuoteen 2020 2 Arvot Liitymme Suomen evankelis-luterilaisen kirkon arvoihin, joita ovat pyhän kunnioitus, vastuullisuus, oikeudenmukaisuus ja totuudellisuus. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Esitutkimus. Asiakastyöpajat

Esitutkimus. Asiakastyöpajat Suomen käsityön museo selvitti syksyllä 2013 nuorten aikuisten museoissa käymättömyyden syitä ja kehitti palvelumuotoilukoulutuksen avulla omaa toimintaansa vastaamaan paremmin heidän tarpeitaan. Lopputuloksena

Lisätiedot

Monikulttuurinen Neuvonta -hanke

Monikulttuurinen Neuvonta -hanke MOONA Monikulttuurinen Neuvonta -hanke Heikki Niermi Hanke pähkinänkuoressa Hankkeella autetaan alueen työnantajia ottamaan ensimmäinen askel ulkomaalaistaustaisen työvoiman palkkaamiseksi. Monikulttuurisuuteen

Lisätiedot

Ethical Leadership and Management symposium

Ethical Leadership and Management symposium www.laurea.fi Ethical Leadership and Management symposium Hyvinvointipalvelut ekosysteemien tietojen mallintaminen 6.10.2016 Dos. Jorma Jokela 2 3 MORFEUS hanke WORKSHOP työskentelyn taustalla yliopettaja

Lisätiedot

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle 21.4.2016 Allianssin strategia 2021 Allianssi edistää nuorten hyvinvointia Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi

Lisätiedot

TOIMIVA YHDISTYS. Yhdistystoiminnan päivittäminen

TOIMIVA YHDISTYS. Yhdistystoiminnan päivittäminen TOIMIVA YHDISTYS Yhdistystoiminnan päivittäminen Päijät-Hämeen Sosiaaliturvayhdistys ry:n hallinnoimassa ja Raha-automaattiyhdistyksen rahoittamassa hankkeessa vuosina 2012-2015 mahdollistettiin yhdistystoiminnan

Lisätiedot

Haluaisin, että kirkko johon kuulun on

Haluaisin, että kirkko johon kuulun on VIRITTÄYTYMINEN AIHEESEEN Haluaisin, että kirkko johon kuulun on LEIKIN TAVOITE Johdatella ajatuksia illan aiheeseen. Herätellä miettimään mitä minä ajattelen kirkosta, sekä tuoda esiin myös toisten ajatuksia,

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN TOIMINTAMALLI VISIOMME VUOTEEN 2019 Tavoitteenamme on, että hoitotyön yhteisömme on alueellisesti vetovoimainen

Lisätiedot

VUOSITILASTO 2016 HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ

VUOSITILASTO 2016 HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ VUOSITILASTO 2016 HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2. Vuositilastossa käytettäviä käsitteitä... 2 3. Vuoden 2016 jäsentietojen yhteenveto... 3 4. Kartta kirkkoon kuuluminen

Lisätiedot

YOYO -LOPPUSEMINAARI LUKION OPINTO-OHJAUKSEN PILOTTIHANKKEIDEN KEHITTÄVÄ ARVIOINTI

YOYO -LOPPUSEMINAARI LUKION OPINTO-OHJAUKSEN PILOTTIHANKKEIDEN KEHITTÄVÄ ARVIOINTI YOYO -LOPPUSEMINAARI LUKION OPINTO-OHJAUKSEN PILOTTIHANKKEIDEN KEHITTÄVÄ ARVIOINTI KEHITTÄVÄ ARVIOINTI Työ alkoi maaliskuussa 2011 ja päättyy toukokuussa 2012 Arviointityön tavoitteet: Pilottihankkeiden

Lisätiedot

Kokouksen päättäminen iltarukoukseen

Kokouksen päättäminen iltarukoukseen Kokousaika Keskiviikko 1.9.2010 kello 17.30 Kokouspaikka Kuljun Majakka 1 2 3 4 5 6 7 8 Alkuhartaus (Timo) ja kokouksen avaus (pj) Kuluvan vuoden toiminta työaloillamme - Alkuvuoden toiminnan arviointi

Lisätiedot

Mitä on RAY:n seuranta?

Mitä on RAY:n seuranta? Mitä on RAY:n seuranta? Tulokset näkyviin järjestöjen eduksi Janne Jalava seurantapäällikkö, dosentti RAY/avustusosasto 1 Myös seurannan lähtökohta löytyy laista 21 Rahapeliyhteisön valvontatehtävä Rahapeliyhteisön

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U

K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous pidetään torstaina klo 18.00 Hämeenlinnan kirkossa, Kirkkorinne, 13100 Hämeenlinna. Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

VAHVAT, HYVINVOIVAT LIPPUKUNNAT

VAHVAT, HYVINVOIVAT LIPPUKUNNAT YHTEINEN TEHTÄVÄMME Partiokasvatuksen ansiosta yhä useammat lapset ja nuoret kasvavat tasapainoisiksi, vastuuntuntoisiksi, aktiivisiksi ja itsenäisiksi yhteisön jäseniksi SIKSI TAVOITTEENAMME ON: VAHVAT,

Lisätiedot

ELO Keski-Suomessa. TNO-asiantuntijoiden koulutus 4.11.2013 Salmia. Marja Pudas, Keski-Suomen ELY-keskus

ELO Keski-Suomessa. TNO-asiantuntijoiden koulutus 4.11.2013 Salmia. Marja Pudas, Keski-Suomen ELY-keskus ELO Keski-Suomessa TNO-asiantuntijoiden koulutus 4.11.2013 Salmia Marja Pudas, Keski-Suomen ELY-keskus Keski-Suomen ELO - mistä lähdettiin liikkeelle? Ohjauksen alueellista kehittämis- ja yhteistyötä on

Lisätiedot

Osallisuus - vastaus kirkon kaikkiin ongelmiin? Seurakunnan tietoinen ja aktiivinen osallistuminen messussa

Osallisuus - vastaus kirkon kaikkiin ongelmiin? Seurakunnan tietoinen ja aktiivinen osallistuminen messussa Osallisuus - vastaus kirkon kaikkiin ongelmiin? Seurakunnan tietoinen ja aktiivinen osallistuminen messussa Kirkko kantaa huolta siitä, etteivät kristityt olisi sivullisina ja mykkinä katselijoina tätä

Lisätiedot

ANNETAAN LAPSILLE LAPSUUS

ANNETAAN LAPSILLE LAPSUUS ANNETAAN LAPSILLE LAPSUUS Kuullaan lapsen ääni Varhaiskasvatuksen kehittämissuunnitelma 2014 VAKE-työryhmä: Anne-Maria Ahlstedt Kirsi Marila Kirsi Risto Iiris Tornack Kuvat: kannessa ja sivuilla 3, 4,

Lisätiedot

Helsingin seurakuntayhtymä Lauttasaaren seurakunnan seurakuntaneuvosto. Lauttasaaren kirkon seurakuntasali, Myllykallionrinne 1 A

Helsingin seurakuntayhtymä Lauttasaaren seurakunnan seurakuntaneuvosto. Lauttasaaren kirkon seurakuntasali, Myllykallionrinne 1 A Helsingin seurakuntayhtymä Lauttasaaren seurakunnan seurakuntaneuvosto KOKOUSKUTSU Aika 18.11.2014 klo 18:00 Paikka Lisätietoja Osallistujat Este Lauttasaaren kirkon seurakuntasali, Myllykallionrinne 1

Lisätiedot

PL 57 00531 HELSINKI PÖYTÄKIRJA p. 09 2340 3600

PL 57 00531 HELSINKI PÖYTÄKIRJA p. 09 2340 3600 27.3.2014 1 (12) PL 57 00531 HELSINKI PÖYTÄKIRJA p. 09 2340 3600 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 2/2014 Kokousaika: Tiistai 11.3.2014 kello 18.00-20.40 Paikka: Kallion kirkon Kappelisali, Itäinen papinkatu

Lisätiedot

TAPAHTUMAN TUOTTAMISEN ABC

TAPAHTUMAN TUOTTAMISEN ABC TAPAHTUMAN TUOTTAMISEN ABC 2 5. 1 0. 2 0 1 6 Tiina Salonen Ohjelmapäällikkö, Kotkan kaupunki kulttuurituottaja (YAMK) MIKÄ ON TAPAHTUMA? = Tapahtumien avulla ihmiset kootaan yhteen jotain tarkoitusta varten

Lisätiedot

Vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta laajapohjaisella yhteistyöllä

Vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta laajapohjaisella yhteistyöllä Vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta laajapohjaisella yhteistyöllä Innovaatiojohtamisella kestävää tuottavuutta hankkeen seminaari 14.12.2011 valtiosihteeri Tuire Santamäki-Vuori Pääministeri Jyrki Kataisen

Lisätiedot

Lapsiasianeuvottelukunnan toimintaa arvioivan kyselyn tulokset Mirella Huttunen, Lapsiasianeuvottelukunnan sihteeri/ Suomen UNICEFin kotimaan

Lapsiasianeuvottelukunnan toimintaa arvioivan kyselyn tulokset Mirella Huttunen, Lapsiasianeuvottelukunnan sihteeri/ Suomen UNICEFin kotimaan Lapsiasianeuvottelukunnan toimintaa arvioivan kyselyn tulokset Mirella Huttunen, Lapsiasianeuvottelukunnan sihteeri/ Suomen UNICEFin kotimaan vaikuttamistyön päällikkö Osa I Taustamuuttujat Vastaajat Vastaajia

Lisätiedot

MITÄ HANKEALUEILLA ON TEHTY? Katsaus paikalliseen kehittämistyöhön Johanna Lång & Saara Perälä KAMPA-hanke

MITÄ HANKEALUEILLA ON TEHTY? Katsaus paikalliseen kehittämistyöhön Johanna Lång & Saara Perälä KAMPA-hanke MITÄ HANKEALUEILLA ON TEHTY? Katsaus paikalliseen kehittämistyöhön Johanna Lång & Saara Perälä KAMPA-hanke 12.2.2013 Kokkola ja Kruunupyy Kehittämisen painopistealueet: 1. Vuorovaikutuksen lisääminen sosiaali-

Lisätiedot

Kehittämistyön edistymisen arvioiminen

Kehittämistyön edistymisen arvioiminen Kehittämistyön edistymisen arvioiminen Ongelma: Miten arvioida yksiselitteisesti kehittämisohjelman tavoitteiden edistymistä, kun Arvioitavia prosesseja on useita? Alueellisia projekteja on useita? Projektit

Lisätiedot

KÄYNNISTYSVAIHE. Aiheen valmistelu Ajankohta: syys-lokakuu/helmi-maaliskuu

KÄYNNISTYSVAIHE. Aiheen valmistelu Ajankohta: syys-lokakuu/helmi-maaliskuu 1. Aiheen valmistelu Ajankohta: syys-lokakuu/helmi-maaliskuu valmistelee toimeksiannon. määrittää seuraavan kauden tarjonnan. Valitaan kehitysaiheet lle työstettäväksi. Yhteys n yhteyshenkilöön. Ollaan

Lisätiedot

Osallisuussuunnitelma

Osallisuussuunnitelma Osallisuussuunnitelma Lastensuojelun järjestäminen ja kehittäminen Tukea suunnitelmatyöhön - työkokous Kolpeneen palvelukeskus Kerttu Vesterinen Osallisuus Osallisuus on kokemus mahdollisuudesta päättää

Lisätiedot

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Tuija Nikkari 2012 VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Raportointikoulutus 23.8.12 Raportoinnin tarkoitus Raportoinnin tehtävänä on tuottaa tietoa projektin etenemisestä ja tuloksista rahoittajalle, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 7/2016 1 (6) Aika Keskiviikko 2.11.2016 klo 17:01-18.34 Paikka Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja Alanen Nina varapuheenjohtaja Itämetsä Risto Järvinen Kaija

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan Opin Ovi Arviointimatriisi

Etelä-Pohjanmaan Opin Ovi Arviointimatriisi Etelä-Pohjanmaan Opin Ovi Arviointimatriisi Lähtötila, nykytila ja tavoite projektin lopussa Arviointiulottuvuus 1 Tilanteelle kokonaisuutena ominaista 2 Seudulliset strategiat 3 Ohjauksen konsepti 4 Foorumit,

Lisätiedot

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 EkoKymenlaakso-projektin viisi työpakettia TP1: Kuntien ympäristöjohtaminen ja ohjelmatyö TP2: Ympäristötietämyksen lisääminen TP3: Energiatehokkuus ja uusiutuvan

Lisätiedot

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely LOPPURAPORTTI 18.12.2015 Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely Tausta Liikenneviraston Kansallinen kävelyn ja pyöräilyn tietopankki, Kulkulaari on perustettu vuonna 2013. Sivusto perustettiin

Lisätiedot

Orimattilan varhaiskasvatuksen pedagogisten työtapojen kehittäminen varhaiskasvatussuunnitelman näkökulmasta. hanke

Orimattilan varhaiskasvatuksen pedagogisten työtapojen kehittäminen varhaiskasvatussuunnitelman näkökulmasta. hanke Orimattilan varhaiskasvatuksen pedagogisten työtapojen kehittäminen varhaiskasvatussuunnitelman näkökulmasta hanke 2016-2017 Hankkeen esittely 2.9.2016 Hanketyöryhmä Hanke pähkinänkuoressa Hankkeella tavoitellaan

Lisätiedot

STRASI Alueidenkäytön strateginen ohjaaminen: loppuraportin esittely

STRASI Alueidenkäytön strateginen ohjaaminen: loppuraportin esittely STRASI Alueidenkäytön strateginen ohjaaminen: loppuraportin esittely KOKO MAL verkoston Kuntayhteistyö teemaryhmä Tampere Olli Maijala Ympäristöministeriö 1 STRASI hankkeeseen liittyvä julkaisu ilmestyi

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA ICT Standard Forum PROJEKTISUUNNITELMA PROJEKTIN PERUSTIEDOT

PROJEKTISUUNNITELMA ICT Standard Forum PROJEKTISUUNNITELMA PROJEKTIN PERUSTIEDOT PROJEKTISUUNNITELMA PROJEKTIN PERUSTIEDOT Hankkeen nimi: Hankkeen omistajat Pääkaupunkiseudun seurakuntien Seppo Simola, Urpu Sarlin, Pauli Juusela viestintäyhteistyö Hankepäällikkö Seppo Simola Projektin

Lisätiedot

Tavoite 1: Ilo elää ihmisissä Kestävää ja uudistuvaa kansalaistoimintaa

Tavoite 1: Ilo elää ihmisissä Kestävää ja uudistuvaa kansalaistoimintaa Miun yhistys toimeenpanosuunnitelma 2015-2017 Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta JANE Käsitelty ja täydennetty JANEn kokouksessa 6.10.2015 (Aikaisemmat vaiheet: JANEn kokouksen 28.8.2015 Learning

Lisätiedot

Yhteenveto Voimaa vanhuuteen -ohjelman 3. kuntaryhmän itsearvioinnista

Yhteenveto Voimaa vanhuuteen -ohjelman 3. kuntaryhmän itsearvioinnista 1 Yhteenveto Voimaa vanhuuteen -ohjelman 3. kuntaryhmän itsearvioinnista Luumäki, Rautjärvi, Ruokolahti, Savitaipale (EKSOTE), Kouvola, Lahti, Pieksämäki, Valkeakoski Voimaa vanhuuteen -ohjelman 3. ryhmän

Lisätiedot

Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret

Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret Finlands FN-Ungdom UN Youth of Finland Strategia 2016-2018 Suomen YK-nuoret ry on poliittisesti sitoutumaton valtakunnallinen nuorisojärjestö, jonka tehtävänä on tiedottaa

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen kyselyjen alustavia tuloksia Oppilaiden ja huoltajien kysely Avoin verkkokysely keväällä 2016

Taiteen perusopetuksen kyselyjen alustavia tuloksia Oppilaiden ja huoltajien kysely Avoin verkkokysely keväällä 2016 Taiteen perusopetuksen kyselyjen alustavia tuloksia Oppilaiden ja huoltajien kysely Avoin verkkokysely keväällä 2016 Taiteen perusopetuksen seminaari15.4.2016 Minna Harmanen Jan Hellgren Matti Pietilä

Lisätiedot

Veisattiin virsi 41. Puheenjohtaja luki päivän sanaa Room. 12: 6-16.

Veisattiin virsi 41. Puheenjohtaja luki päivän sanaa Room. 12: 6-16. Seurakuntaneuvosto I/2016 Ke 20.1.2016 klo 18 Seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Niemelä Heikki puheenjohtaja x Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen x Luoto Eeva-Liisa jäsen x

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin vuosikymmenet

Työhyvinvoinnin vuosikymmenet kuntoutuksen ja työhyvinvoinnin erikoislehti Työhyvinvoinnin vuosikymmenet Työyhteisö keskeisessä roolissa: SAIRAUSPOISSAOLOT PUOLITTUIVAT VERVE 1965-2015 Palvelujärjestelmän MONIMUTKAISUUS HÄMMENTÄÄ TYÖKYKYJOHTAMINEN

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Miten minä? Oma unelmani 2017?

Miten minä? Oma unelmani 2017? Miten minä? Oma unelmani 2017? TAVOITE Lisätä liikettä, iloa ja hyvinvointia Synnyttää ideoita yhdessä ihmisten kanssa Kokeilla rohkeasti ja oppia Lisätä yhteisöllisyyttä Rakentaa verkostoja ja toimia

Lisätiedot

PARTIOJOHTAJAPERUSKURSSIN JOHTAMISHARJOITUS

PARTIOJOHTAJAPERUSKURSSIN JOHTAMISHARJOITUS PARTIOJOHTAJAPERUSKURSSIN JOHTAMISHARJOITUS Johtamisharjoituksen tavoitteet Johtamisharjoituksen eli ns. välitehtävän tarkoitus on antaa sinulle onnistunut kokemus johtamisesta partiossa. Harjoituksen

Lisätiedot

Sisältö: Tehtävät, rooli, asema, perustiedot työehtosopimuksesta, palkkausjärjestelmästä, työpaikkatoiminnasta ja paikallisista sopimuksista

Sisältö: Tehtävät, rooli, asema, perustiedot työehtosopimuksesta, palkkausjärjestelmästä, työpaikkatoiminnasta ja paikallisista sopimuksista KOULUTUSOHJELMA 2017 1 (6) KOULUTUS VUONNA 2017 - Nousu-liiton koulutus perustuu pitkälti henkilöstöedustajille suunnattuihin koulutuksiin. Osa koulutuksista on työaikana suoritettavaa yhdessä työnantajaliiton

Lisätiedot