DE2-GRU Social Media & Adult Trainings

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2012-1-DE2-GRU06-11434 8 Social Media & Adult Trainings"

Transkriptio

1 DE2-GRU Social Media & Adult Trainings Social Media & Adult Trainings (SMAT) Loppuraportti Eurooppalaisessa koulutuspolitiikassa on tunnistettu, että koulutuksen on tärkeä huomioida tietotekninen kehitys. Tämä vuoksi sosiaalisen media käyttöä on tuettava lukuisin eri keinoin myös aikuiskoulutuksissa. Sosiaalisen median käyttö on kaukana tavoitteesta. Monissa EU maissa esimerkiksi Romaniassa, Bulgariassa, Puolassa tai Turkissa sosiaalista mediaa käytetään harvoin. Saksassa, Espanjassa, Iso- Britanniassa ja Suomessa sosiaalista mediaa käytetään laajasti yksityiselämässä, mutta vähemmän aikuiskoulutuksessa. Tämän vuoksi sosiaalisen median käyttöä aikuiskoulutuksessa tulee vahvistaa. Kahdeksan eurooppalaista aikuiskoulutuksen organisaatiota oppimiskumppanuuden muodossa loivat erilaisia malliesimerkkejä sosiaalisen median hyödyntämisestä aikuiskoulutuksessa. Hankkeessa analysoitiin sosiaalisen median käyttökulttuuria ja todellista käyttöä aikuiskoulutuskontekstissa kahdeksassa hankekumppanimaassa. Hankkeen edetessä on käytetty ja testattu sosiaalista mediaa eri opintojaksoilla ja tuotettu opaskirja ja laatukriteerit sosiaalisen median käytöstä aikuiskoulutuksessa.

2 SMAT on kahdeksan eurooppalaisen aikuiskoulutusorganisaation yhteinen oppimiskumppanuushanke vuosille Hankkeen tavoitteena on ollut kehittää aikuiskoulutuksen laatua edistämällä sosiaalisen median laadukasta käyttöä aikuiskoulutuksessa ja osapuolten keskinäistä oppimista tällä alueella. Tarkoituksena on ollut toteuttaa sosiaalisen median käytön kehittämistarpeita kuvaava kartoitus osallistujamaissa, 6 kansainvälistä työkokousta, kansalliset esimerkkiopintojaksot, sosiaalisen median käyttöä koskevat laatukriteerit ja verkkokäsikirja kouluttajille. Suomessa järjestettiin elokuussa 2012 orientoivia kansallisia kokouksia kaksi; Laurea Lohjan johdolle, henkilökunnalle sekä osallistuvien työelämäorganisaatioiden johdolle. Näissä oli osanottajia yhteensä 31 henkilöä. Hankkeen toteutuksen valmistelu käynnistettiin näissä kokouksissa. Ensimmäinen versio kansalliseksi esimerkkiopintojaksoksi suunniteltiin ja käynnistettiin elokuussa Opintojakson tavoitteena oli edistää Laurea Lohjan opettajien sekä alueen työelämäorganisaatioiden henkilöstön valmiuksia kansainväliseen hankeyhteistyöhön sekä siinä tarvittavien sosiaalisen median sovellusten käyttöön. Tarkoituksena oli muodostaa kirjoittajaryhmiä, jotka tuottaisivat hankkeistaan englanninkielisiä esityksiä kansainvälisille foorumeille. Opintojaksolle ilmoittautui 28 opiskelijaa, joista 9 oli Laurea Lohjan henkilöstöä, 2 aikuisopiskelijoita ja 15 työelämäorganisaatioiden henkilöstöä. Opintojaksolla työskentely ja ryhmien ohjaus sekä keskinäinen vertaisohjaus suunniteltiin toteutettaviksi sosiaalisen median sovellusten avulla. Hankkeen kansainvälinen kick-off tilaisuus oli Espanjassa Jacassa lokakuussa ja suomalaisia osallistujia oli yhteensä 6, heistä 4 oppilaita ja 2 opettajaa. Oppilaista 2 oli Laurea Lohjan henkilöstöä ja 2 työelämäorganisaation henkilöstöä. Kansallinen kokous toteutettiin matkan aikana. Valmistautumiskokouksessa käytiin läpi hankkeen kokonaissuunnitelmaa, perehdyttiin syvällisemmin hankekumppaneihin, konkretisoitiin kansallista suunnitelmaa sekä valmistauduttiin kartoituksen tekoon Suomessa. Kick-off kokouksessa laadittiin yhdessä viestintäsuunnitelma, suunniteltiin kartoituksen käytännön toteutus, laadittiin laadunvarmistus- ja arviointisuunnitelma sekä tulosten levityssuunnitelma. Eri tehtävät jaettiin osapuolille, suomalaisten partnerien tehtäväksi tuli kyselylomakkeen laadinta kartoitukseen. Tätä varten pidettiin useampi kansallinen työseminaari syksyn 2012 aikana. Lisäksi pidettiin Kick-off tilaisuuden jälkeen kansallinen työkokous Espanjassa yhteenvetoraportin laatimiseksi ja toinen kansallinen työkokous Suomessa joulukuussa jatkotoimien selventämiseksi ja kyselylomakkeen tulosten analysoimiseksi Hankkeen oma logo valittiin kolmesta eri ehdotuksesta ja sitä sovittiin käytettävän hankkeen viestinnässä. Samalla myös perustettiin hankkeen Facebook-sivut suljetulle ryhmälle. Kartoitus toteutettiin kaikissa osallistujamaissa. Kyselyssä kartoitettiin tietokoneen, internetin ja sosiaalisen median käyttöä sekä vapaa-aikana että työssä/opiskelussa. Laurea Lohjassa sähköinen kyselylomake lähetettiin henkilökunnalle ja opiskelijoille (N = 523) marraskuussa Vastauksia saatiin 149. Tammikuussa 2013 osallistuttiin kansainväliseen työkokoukseen Saksassa, Berliinissä. Kokoukseen osallistui Suomesta 6 henkilöä, oppijoina oli 4 henkilöä, opettajana 2. Kansallinen valmistautuminen toteutettiin ennen kokoukseen lähtöä työkokouksessa tammikuussa 2013.

3 Berliinin työkokouksen keskiössä olivat osallistujamaiden kartoitusten tulokset. Analyysiä ja raportointia varten työstettiin yhteinen malli. Kokouksessa esiteltiin hyviä kokemuksia ja muotoutuneita käytänteitä sosiaalisen median käytöstä aikuiskoulutuksessa. Kansallisille esimerkkiopintojaksoille työstettiin kriteerejä ja tarkennettiin työsuunnitelmaa. Aineiston analyysi ja yhtenäinen raportointi mallin mukaisesti toteutettiin maaliskuussa Taulukossa 1. on koottuna kaikkien vastaajaryhmien (opettajat, muu henkilökunta, opiskelijat) sosiaalisen median erilaisten sovellusten käyttö työssä tai opiskelussa. Taulukosta voidaan todeta, että sosiaalisen median erilaisista sovelluksista ovat vastaajilla olleet yleisimmin käytössä opiskeluun tai työhön liittyen vain erilaiset sähköiset oppimisympäristöt kyseisenä ajankohtana. Taulukko 1. How frequently do You use the social media applications below related to studying or teaching/at work? (Please, choose the appropriate option) Daily Several times a week About once a week Less often Not at all If you have chosen any other than Not at all, please name and describe briefly how, for what purpose, in what context. Social media services (Facebook, Google +, LinkedIn etc.) Blogging platforms (Blogger, Wordpress, Tumblr, Twitter etc.) Web Conferencing (Skype, WizIQ, Adobe Connect, Blackboard Collaborate, etc.) File sharing services (Dropbox, Google drive, box.net, SkyDrive etc.) Virtual learning environment (Moodle, Dokeos, Optima etc.) Knowledge sharing and collaboration (Wikis) Games (Second Life, Zynga etc.) Any others? Please, add as many lines as needed below and rate frequency for each:

4 Joulukuussa 2012 laadittiin Laurea Lohjassa hankkeen esittelysivut yksikön kotisivujen yhteyteen. Huhtikuussa 2013 valmistauduttiin tulevaan Puolan työkokoukseen tuottamalla kansalliset suunnitelmat esimerkkiopintojakson toisesta versiosta ja ehdotukset opintojaksojen arvioinnista. Suomessa esimerkkiopintojakson seuraavan toteutuksen sisältöä ja osallistujia pohdittiin kansallisessa kokouksessa. Samoin pohdittiin sosiaalisen median sovellusten lisäämistä Facebookin suljetulla ryhmällä osallistujien keskustelun lisäämiseksi ja YouTuben käyttöä esitysharjoitusten kuvaamiseen ja katsomiseen. Suunnitelma lähetettiin partnereille tutustumista varten. Laurean palautejärjestelmässä oleva englanninkielinen palautelomake lähetettiin myös partnereille tutustumista varten sekä apuvälineeksi yhteisen arviointilomakkeen laatimiseen. Huhtikuussa 2013 laadittiin Suomessa abstrakti kuvaamaan SMAT hanketta ja suomalaisten osuutta siinä Kansallisen terveysalan koulutuksen konferenssiin. Abstrakti hyväksyttiin konferenssin posteriesityksiin. Posteri on ollut nähtävillä Vaikuttavat Oppimisympäristöt Terveysalalla konferenssissa Kansallinen esimerkkiopintojakso saatiin päätökseen toukokuussa Kirjoittajaryhmistä 4 esitteli omaa hankettaan kansainvälisessä konferenssissa (NERA, Nordic Educational Research Assosiation, Acendio, Association for European Nursing Diagnoses, Interventions and Outcomes ) artikkeleina tai postereina. NERAn konferenssi pidettiin Islannissa Reykjavikissa , siellä esiteltiin kolme kehittämishanketta, joiden esityksiä työstettiin JWG opintojaksolla. Acendio konferenssi toteutui ja siellä esiteltiin yksi hanke. Ryhmistä 5 esitteli omaa osaprojektiaan englanninkielellä yhteisen hoitotyön kehittämishankkeen päätösseminaarissa. Päätösseminaarista lähetettiin lehdistötiedote paikallisiin lehtiin. Osallistujilta pyy dettiin palautetta seuraavan kerran tapahtuvaa toteutusta varten. Kesäkuussa 2013 SMAT hanketta esiteltiin Kansallisessa terveysalan koulutuksen konferenssissa Metropolia ammattikorkeakoulussa Helsingissä. Hanke sai runsaasti huomiota osakseen. Kesäkuussa2013 oli partnereiden yhteinen työkokous Puolassa. Sinne osallistui Suomesta 4 henkilöä, joista 3 opiskelijaa ja 1 opettaja. Puolan kokoukseen valmistauduttiin erityisesti paikan päällä edellisenä päivänä järjestetyssä kansallisessa työkokouksessa. Opintojakson toteutus ja sosiaalisen median sovellukset sekä opintojakson arviointi olivat kansainvälisen työkokouksen keskiössä. Lisäksi työseminaarissa keskusteltiin käsikirjan rakenteesta ja sisällöstä. Lisäksi työseminaarin aikana oli työpajoja liittyen somen käyttöön. Elokuussa 2013 pidettiin kansallinen työseminaari, jossa käsiteltiin opaskirjan tilannetta ja Suomen osuutta siinä. Lisäksi suunniteltiin pilottiopintojakson toinen toteutus. Opintojaksoa muokattiin saadun palautteen perusteella. Pilottiopintojakson toinen toteutus käynnistyi syyskuussa Opintojaksolla on 12 opiskelijaa ja heidän tavoitteena on tehdä viisi kansainvälistä abstraktia ja esitystä/artikkelia. NERA 2014 konferenssiin hyväksyttiin tammikuussa 2014 yksi opintojaksolla työstetyistä artikkeleista. Neljä abstraktia ja esitystä esiteltiin Five Stars hankkeen työseminaarissa Latviassa toukokuussa Opintojaksolla käytetään oppimisen tukena wiki alustaa, jonka tarjoamia mahdollisuuksia halutaan opintojakson yhteydessä selvittää. Syyskuussa 2013 käynnistettiin laatukriteereiden työstäminen kansallisessa seminaarissa. Tätä työtä jatkettiin hankkeen neljännessä työseminaarissa, joka pidettiin Romaniassa. Seminaariin osallistui yksi opettaja Laureasta. Työseminaarin keskeisinä teemoina olivat käsikirjan sisältö ja rakenne.

5 Täällä työstettiin alustavia laatukriteerejä sekä pohdittiin hankkeen opintojaksojen opettajille suunnattua kyselyä, joka toteutetaan helmikuussa työstettiin Suomessa käsikirjoitukseen laatukriteereitä. Tähän työskentelyyn osallistui myös Romania. Laatukriteereiden työstämisen työseminaariin osallistui neljä henkilöä. Laatukriteerit lähetettiin hankkeen toimijoiden arvioitavaksi. Kuluneen vuoden SMAT hankkeen työskentelyä arvioitiin kansallisessa työseminaarissa joulukuussa Kansallinen työkokous järjestettiin ja siinä arvioitiin hankeen tilannetta ja työstettiin kansallista raporttia. Lisäksi työseminaarissa suunniteltiin hankkeen etenemistä kevään 2014 osalta ja työstettiin Newsletteriä. Kansallinen seminaari pidettiin kansainvälisen seminaarin yhteydessä Tässä työseminaarissa valmisteltiin Suomen vastuuosuutta hankkeen sosiaalisen median opaskirjaa. Viides kansainvälinen työseminaari toteutettiin Englannissa , eikä tammikuussa 2014, kuten alkuperäinen suunnitelma oli.. Tänne osallistui opettajia 1 henkilöä ja 4 opiskelijaa opintojaksolta. Dacorumissa esiteltiin Suomen Newsletter, joka on nähtävissä Laurean www sivuilla (http://www.laurea.fi/sitecollectionimages/lohja/newsletter%20copy.jpg). Good practices Kansallinen opintojakson palaute kerättiin keväällä Oppijoita myös haastateltiin huhtikuussa 2014 ja esimerkki kirjattiin opaskirjaan. Opintojakson oppimisen sisältöä arvioitiin kansainvälisten konferenssien yhteydessä, joissa oppijat siis esittivät hankkeitaan. Ennen hankkeen päätösseminaaria pidettiin kansallinen työpaja, jossa valmisteltiin Suomen osuutta päätösseminaariin. Hankkeen päätösseminaari pidettiin Bolussa Turkissa Kansallinen työseminaari pidettiin 3.6., tässä työseminaarissa työstettiin viimeisiä muutoksia opaskirjaan. Heinäkuussa 2014 saimme viimeisen version opaskirjasta, johon kansallisesti vielä kommentoimme muutamia muutoksia. Elokuussa 2014 pidettiin kansallinen työseminaari, jossa teimme hankkeen kokonaisarviointia ja viimeistelimme hankkeen raporttia ennen raportin siirtämistä EST tietokantaan. Raportti viedään tietokantaan viimeistään Lifelong Learning Programme, Grundtvig

6 Learning Partnership August July 2014 SMAT/Social Media & Adult Trainings utilises personal mobilities and ongoing discussion to provide a forum, in which adult education trainers discuss the teaching applications of social media. EU reports show the increasing usages of the internet and social media in general. However, in Europe there are not many examples of successfully implemented methods for training based on social media. This partnership is sharing its knowledge in this area. Eight institutions of European adult education collaborate at the moment ( ) on creating concepts for the application of social media in adult education courses. Now we are assessing how social media are currently used within these eight European countries. We also have a questionnaire of current use (November 2012). In later phases, we will jointly produce and test a handbook, quality criteria and an example study unit, all based on social media. In Laurea Lohja we have a study unit Joint Writing Group. There are five international project meetings in the participating countries to jointly discuss and work. More information Coordinator: Sanna Partamies, Matkakertomuksia: SMAT-hankkeen työseminaari, Hemel Hempstead, Lontoo HUS/Lohjan sairaanhoitoalueelta mukana olivat sairaanhoitaja Kerryn Saarinen operatiivisesta tulosyksiköstä, sairaanhoitaja Kati Fromholz psykiatrian tulosyksiköstä ja kliininen asiantuntija Leila Konkola-Loikkanen johdon tukiyksiköstä sekä Lohjan Laureasta ammattikorkeakoulusta kehittämispäällikkö Sanna Partamies ja lehtori Outi Ahonen. Ennen matkaa tapasimme Laureassa ja kävimme yhdessä läpi matkaohjelmaa, käytännön järjestelyitä, seminaarin tavoitteita ym.

7 Matkaan lähdettiin aamutuimaan ja suoralento Lontooseen saapui jo klo 910. Päivä kului pikaisesti Lontooseen tutustuen; Big Ben, London Eye ja Westminster Abbey tulivat nähtyä. Matkustimme Lontoosta junalla Hemel Hempsteadiin.

8

9 Varsinainen seminaari alkoi aiheena sosiaalinen media. Seminaari järjestettiin Grovehill Community Centerissä. Keskuksessa toimi mm. radioasema, sekä muuta eri-ikäisille suunnattua toimintaa. Kerryniä haastateltiin radion suorassa lähetyksessä!

10 Aamupäivällä osallistujamaat esittelivät lyhyesti jäsenensä ja omia hankkeitaan. Lounaan jälkeen ryhmä jakautui kahtia. Managerit jatkoivat Guidebookin työstämistä ja learnerit jakoivat sillä aikaa kokemuksia omista opintojaksoistaan. Mielenkiintoista oli kuulla englantilaisen Markin kertomusta siitä, miten hän opettaa nettisivuja ja monia muita sosiaalisen mediaan liittyviä asioita. Myös Puolan Marekin esitys ilmaisen

11 Moodle tyyppisen alustan käytöstä jäi mieleen. Ensimmäinen päivä päättyi yhteiseen illalliseen italialaisessa Alberton ravintolassa. Paikan omistaja viihdytti vieraita ja naukkaili viiniä tarjoilun lomassa. Seuraavana aamuna jatkettiin työseminaaria ja tutustuimme blogin saloihin, miten blogiin voi lisätä musiikkia, asettaa hakusanoja ja miten estetään turhat mainokset. Ennen lentokentälle lähtöä ehdimme pikaisesti tutustua Hemel Hempsteadin vanhaan kaupunkiin. Helsinkiin saavuimme yöllä ja omaan sänkyihimme pääsimme lähempänä kello 2 yöllä. Oli mahtavaa päästä mukaan kansainväliseen hankkeeseen, olemme jälleen monta kokemusta rikkaampia ja tapasimme innostuneita, mukavia ja välittömiä smatlaisia. Erityiskiitos ryhmävastaavillemme Sannalle ja Outille ikimuistoisesta reissusta! SMAT-hankkeen neljäs kansainvälinen projektitapaaminen Romaniassa

12 Kuva: Katunäkymä Clujista aurinkoisena perjantaina.

13 Smat-hankkeen neljäs tapaaminen pidettiin Romaniassa. Paikalla oli hankekumppaneita Puolasta, Romaniasta, Englannista, Saksasta, Bulgariasta ja Suomesta. Työseminaarissa keskityttiin kuulemaan kokemuksia sosiaalisen median käytöstä, sekä jatkotyöstettiin edelleen sosiaalisen median käytön laatukriteereitä. Myös käsikirjan rakenteesta keskusteltiin runsaasti.

14 Ensimmäisenä työskentelypäivänä meillä oli useita esityksiä hankkeen tilasta eri maissa, keskustelimme ja hieman leikimmekin. Illalla olimme yhdessä päivällisellä tyypillisessä romanialaisessa ravintolassa. Toisena työskentelypäivänä keskityimme laatukriteereihin ja hankkeen managerit myös suunnittelivat hankkeen etenemistä ja seuraavia tapaamisia. Kuva: Kuvassa on edustajia Bulgariasta, Englannista, Romaniasta, Puolasta ja Suomesta. Ryhmässä keskitytään sosiaalisen median käytön laatukriteerien jaotteluun.

15 SMAT-hankkeen kolmas työseminaari, Puola Rzeszow HUS/Lohjan shal:lta oh Marja-Leena Erkkilä/HUS, dialyysiyksikkö, ph Auli Kiminki/HUS, psykiatrian pkl Lohjan Laurea ammattikorkeakoulusta: kehittämispäällikkö Sanna Partamies lehtori Liisa Ranta Ennen matkaa tapasimme lyhyeti Laurean tiloissa matkasuunnitelman, käytännön järjestelyiden ja etenkin seminaarin tavoitteiden ja toimintatapojen kirkastamiseksi. Varsinaisen seminaarin aikataulu saatiin Puolalaisilta yhteistyökumppaneilta vasta muutamaa päivää ennen lähtöä. Maanantaina kokoonnuimme Helsinki-Vantaan lentokentälle ja kone Varsovaan lähti aikataulun mukaan klo 20 aikoihin. Varsovasta Rzeszowiin oli vielä tunnin jatkolento ja perillä hotellilla olimme puolen yön aikoihin paikallista aikaa. Tässä kohdassa matkaa haasteellisimmaksi muodostui kohdekaupungin nimen lausuminen, se kun oli hotellinkin nimi. Kellään meistä ei ollut hajuakaan, miten sanotaan R ja Z peräkkäin. No, se on pehmeä "tse" -äänne eikä R-kirjainta lausuta ollenkaan. Tiistaina valmistauduimme keskiviikon seminaaripäivälle ja valmistimme yhdessä esityksen. Jokaisen kohdemaan piti kertoa siitä, missä vaiheessa kukin on hankkeessa menossa. Laurealla on yksi Joint Writing Group -opintojakso takana ja seuraavaa suunnitellaan alkavaksi tulevana syksynä. Esityksessämme kuvasimme yhteistyötä Laurean ja Lohjan sairaalan välillä ja pohdimme mahdollisuuksia hyödyntää jatkossa erilaisia ilmaisia työkaluja mm. Facebookia ja Wikistä. Virallista palautetta opintojaksolta ei koulu ole vielä kerännyt, joten laajempaa arviointia ei ollut käytettävissä. Auli yhtenä kirjoittajana koki kuitenkin koulun tarjoaman Optima-ympäristön vähän vaikeaksi. Teknisesti sen käyttö oli ihan helppoa, mutta keskeneräisiä töitä ei kukaan ryhmä sinne laittanut ja sitten loppumetreillä tuli vielä ongelmia siihen ympäristöön pääsemiseen, kun jaksomme jatkuikin vähän oletettua pidempään ja oikeudet Optiman käyttöön lakkasivat kesken kaiken. Kävimme myös etukäteen katsastamassa seuraavan päivän seminaaripaikan, jolla oli kutsuva nimi "e-space". Hotellilta sinne oli reilun kilometrin kävelymatka. Reitti vei ison kauppakeskuksen ohi, joten pitihän sitä hieman pysähtyä tukemaan Puolan taloutta, koska alennusmyynnit vaatekaupoissa olivat kuumimmillaan ja kotona odotettiin tuliaisia. Keskiviikkona seminaarissa kukin maa esitti oman esityksensä. Muiden maiden SMAT-hankkeet eivät olleet terveyden huoltoalan opiskelusta, esim saksalaisten ja turkkilaisten kohteena oli kielten opetus, brittien esittäjä, Matt oli töissä radiossa ja hyödynsi sosiaalista mediaa monipuolisesti omalla työkentällään. Hän myös näytti konkreettisesti, miten ilmaisohjelmilla saa käsiteltyä ääntä ja liitettyä sitä videoihin. Torstaina oli sitten käytännönläheistä opastusta mm. Google +:n ja blogien käyttämiseen. Omina kommentteinamme, että eipä ole tullut pelkkien netistä tulleiden ehdotusten perusteella siihen tutustuttua. Omalla ikäpolvellemme sosiaalinen media ei ole niin arkipäiväistä ja ihan teknisen osaamisen lisäksi esim.

16 julkisuus/salauskysymykset askarruttavat. Eri järjestelmien työkalujen ja asetusten käyttöön tulee järjestää ihan face-to-face opetusta, jos halutaan, että ne otetaan käyttöön. Ryhmäopiskelussa käytiin myös esimerkin avulla läpi"tägin" tekemistä. Tällä tarkoitetaan esimerkiksi Facebookin kuvakelinkin lisäämistä johonkin muuhun oppimisympäristöön verkossa. Esimerkissä käytettiin Moodlea. Koska useimmat opiskelijat ovat jatkuvasti yhteydessä Facebookiin, on tarkoituksenmukaista välittää tieto käyttäjälle sen kautta esimerkiksi uudesta oppimisalustalle laitetusta materiaalista. Kielen käytön harjoittelu on osa matkan tavoitetta, ja sitä tulikin viikon aikana käytettyä eri yhteyksissä. Haasteellista oli kuunnella vieraan maan kielellä itselle vieraasta aihepiiristä. Meillä oli onneksi käytettävissämme tetokoneet, joilla sai Googlen omat ohjeet koneelleen suomeksi. Perjantaina matkasimme kotia kohti. Varsovan kentällä oli neljän tunnin odotus ja hyödynsimme sitä kirjoittamalla yhteistä matkakertomusta englanniksi SMAT-sivustolle. Tämän matkakertomuksen kirjoitimme yhdessä Google bloggerin kautta. Luotiin sinne blogi, joka oli salattu vain meidän kahden käyttöön. Alkuun oli pientä hankaluutta asetuksissa, kun vain toinen oli järjestelmänvalvojana eikä toinen pystynyt kommentoidessaan näkemään koko sitä tekstiä, jota oli tarkoitus kommentoida. Raakatekstin tuottamisessa toimii hyvin, ei pyöri monia eri versioita, kun kirjoitetaan samaan pohjaan. Koulutuksen aikana pohdimme seuraavan Joint Writing ryhmän keskinäistä kommunikointia ja tämä olisi yksi toimivan tuntuinen mahdollisuus siihen tavallisen sähköpostin lisäksi. Ennen seuraavan kurssin alkua täytyy vain päättää, mitä välineitä käytetään ja antaa siihen kaikille tarpeellinen perusopetus. Samoin työajan käyttö Joint Writing työskentelyyn pitäisi olla selvästi sovittuna. Yhdessä kirjoittaen Marja-Leena Erkkilä ja Auli Kiminki

17

18

Opiskelu kohtaa työelämää

Opiskelu kohtaa työelämää Opiskelu kohtaa työelämää Mikä on Yrityslabra? Yrityslabra on Lohjan Laurean uudenlainen oppimisympäristö, jossa alueen yrittäjät, julkinen sektori ja opiskelijat kohtaavat. Tarkoituksena on mahdollistaa

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos, IEA sekä opetus- ja kulttuuriministeriö

Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos, IEA sekä opetus- ja kulttuuriministeriö Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos, IEA sekä opetus- ja kulttuuriministeriö 2018 Tieto- ja viestintäteknologia sekä monilukutaito ovat merkittävässä asemassa opiskelussa, työelämässä kuin

Lisätiedot

Cross-sectoral cooperation Yhteistyötä ja synergiaa - Eurooppalaiset hankeyhteistyömahdollisuudet Erasmus+ -ohjelmassa

Cross-sectoral cooperation Yhteistyötä ja synergiaa - Eurooppalaiset hankeyhteistyömahdollisuudet Erasmus+ -ohjelmassa Cross-sectoral cooperation Yhteistyötä ja synergiaa - Eurooppalaiset hankeyhteistyömahdollisuudet Erasmus+ -ohjelmassa Korkeakoulujen kv-kevätpäivät toukokuu 2014 Tampere Sari Höylä Lehtori, kansainväliset

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

SOHO - Training Course Sigulda, Latvia

SOHO - Training Course Sigulda, Latvia 1 SOHO - Training Course 16.-20.10.2013 Sigulda, Latvia Eija Kauniskangas Keravan nuorisopalvelut eija.kauniskangas@kerava.fi p. 040 3182196 2 SOHO - European Training Course Siguldassa, Latviassa pidetty

Lisätiedot

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana Taustaa KAO mukana FINECVET-hankeessa, jossa pilotoimme ECVETiä

Lisätiedot

CIMO Osallisuus-työpaja

CIMO Osallisuus-työpaja This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for anyuse which may be made

Lisätiedot

Länsi-Pohjan Ikäihminen toimijana-hankkeen aikataulu

Länsi-Pohjan Ikäihminen toimijana-hankkeen aikataulu Länsi-Pohjan Ikäihminen toimijana-hankkeen aikataulu (Alustava aikataulu, täydentyy sitä mukaa kun kuntien kanssa saadaan sovittua asioista) Hankeaika: 1.10.2013-31.10.2014 (+ 30.9.2013) Syyskuu Länsi-Pohjan

Lisätiedot

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO-ENO työseminaari VI Tampere 3.-4.6.2015 Projektisuunnittelija Erno Hyvönen erno.hyvonen@minedu.fi Aikuiskoulutuksen paradigman

Lisätiedot

elearning Trends and Case Examples from Finland IT in Education and HRM- Conference 26.11.2013 Ms. Piia Liikka

elearning Trends and Case Examples from Finland IT in Education and HRM- Conference 26.11.2013 Ms. Piia Liikka elearning Trends and Case Examples from Finland IT in Education and HRM- Conference 26.11.2013 Ms. Piia Liikka The Association of Finnish elearning Works as an unbiased, non-profit advocate for elearning

Lisätiedot

I have seen teachers change teaching methods a little, a little more, and a lot. Erasmus-intensiivikurssien vaikuttavuus koordinaattoreiden silmin

I have seen teachers change teaching methods a little, a little more, and a lot. Erasmus-intensiivikurssien vaikuttavuus koordinaattoreiden silmin I have seen teachers change teaching methods a little, a little more, and a lot. Erasmus-intensiivikurssien vaikuttavuus koordinaattoreiden silmin 29.9.2011 Ulla Tissari Taustaa Euroopan laajuinen kysely,

Lisätiedot

PROJEKTIKATSAUS SMART LADIES IN DIGITAL WORLD Työpaja Seinäjoen ammattikorkeakoulu

PROJEKTIKATSAUS SMART LADIES IN DIGITAL WORLD Työpaja Seinäjoen ammattikorkeakoulu PROJEKTIKATSAUS SMART LADIES IN DIGITAL WORLD Työpaja 24.11.2016 Seinäjoen ammattikorkeakoulu HANKKEEN SUUNNITELLUT JA TOTEUTUNEET TOIMENPITEET (1) Naisyrittäjien rekrytointi ja kumppanien etsiminen opiskelijoille

Lisätiedot

Grundtvigoppimiskumppanuus

Grundtvigoppimiskumppanuus Grundtvigoppimiskumppanuus Perustietoa ja hakuohjeita 18.1.2012 CIMO Tavoite ja toiminta Oppimiskumppanuuden tavoitteena on edistää aikuiskoulutuksen toimijoiden keskinäistä yhteistyötä eri maissa Yhteisen

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Ari Haasio Yliopettaja, YTL, FM Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Ari Haasio Yliopettaja, YTL, FM Seinäjoen ammattikorkeakoulu Ari Haasio Yliopettaja, YTL, FM Seinäjoen ammattikorkeakoulu Kannattaako vaivautua? Lisää Töitä Uusia välineitä opeteltavaksi Aikaa palaa opetuksen suunnitteluun Omien kokemusteni mukaan sosiaalisen median

Lisätiedot

Sulautuva sosiaalityö

Sulautuva sosiaalityö Sulautuva sosiaalityö Sosiaalityön tutkimuksen päivät Sosiaalityön yliopiston lehtori, VTT Camilla Granholm camilla.granholm@helsinki.fi Twitter:@cgranhol Taustaa Väittelin huhtikuussa 2016 Väitöskirjani

Lisätiedot

10 teesiä verkko-opetuksen suunnittelusta. Leena Hiltunen Tutkijatohtori Tietotekniikan Aineenopettajankoulutus

10 teesiä verkko-opetuksen suunnittelusta. Leena Hiltunen Tutkijatohtori Tietotekniikan Aineenopettajankoulutus 10 teesiä verkko-opetuksen suunnittelusta Leena Hiltunen Tutkijatohtori Tietotekniikan Aineenopettajankoulutus Leena.r.k.Hiltunen@jyu.fi Teesi 1: Suunnittele! Aloita pienillä parannuksilla Mieti mikä on

Lisätiedot

NÄYTTÖÖN PERUSTUVA HOITOTYÖ ELÄVÄKSI KYSissä

NÄYTTÖÖN PERUSTUVA HOITOTYÖ ELÄVÄKSI KYSissä NÄYTTÖÖN PERUSTUVA HOITOTYÖ ELÄVÄKSI KYSissä I koulutuskokonaisuus lokakuu 2009 joulukuu 2010 II koulutuskokonaisuus syyskuu 2011 toukokuu 2012 NÄYTTÖÖN PERUSTUVA HOITOTYÖ ELÄVÄKSI KYSISSÄ VeTe Kurssiohjelma

Lisätiedot

Trialogisen oppimisen suunnitteluperiaatteet

Trialogisen oppimisen suunnitteluperiaatteet Trialogisen oppimisen suunnitteluperiaatteet Tekijät: Hanni Muukkonen, Minna Lakkala, Liisa Ilomäki ja Sami Paavola, Helsingin yliopisto 1 Suunnitteluperiaatteet trialogisen oppimisen pedagogiikalle 1.

Lisätiedot

The Judges Certification Project. this project is made possible by a grant of the European Commission

The Judges Certification Project. this project is made possible by a grant of the European Commission The Judges Certification Project this project is made possible by a grant of the European Commission Tausta Kansainvälisiä kilpailuja vuodesta 1958 Laadun takaamiseksi Säännöt TC (Technical Committee)

Lisätiedot

Havaintoja suomalaisista ja pohjoismaisista peruskirjahakemuksista Irma Garam CIMO 28.5.2015

Havaintoja suomalaisista ja pohjoismaisista peruskirjahakemuksista Irma Garam CIMO 28.5.2015 Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) Havaintoja suomalaisista ja pohjoismaisista peruskirjahakemuksista Irma Garam CIMO 28.5.2015 Pohjoismainen ECHE-hanke ECHE-dokumenttien tarkastelu ja vertailu

Lisätiedot

Isoverstaan didaktiset kärjet levitykseen -hanke. Päätösseminaari

Isoverstaan didaktiset kärjet levitykseen -hanke. Päätösseminaari Isoverstaan didaktiset kärjet levitykseen -hanke Päätösseminaari 21.1.2016 1 2 Isoverstaan opiskelijakysely 2015 Isoverstaan didaktiset kärjet levitykseen -hanke 3 Opiskelijakysely 2014 ja 2015 2014: Didaktiset

Lisätiedot

European Survey on Language Competences (ESLC) EU:n komission tutkimus vieraiden kielten osaamisesta EU-maissa www.surveylang.org

European Survey on Language Competences (ESLC) EU:n komission tutkimus vieraiden kielten osaamisesta EU-maissa www.surveylang.org European Survey on Language Competences (ESLC) EU:n komission tutkimus vieraiden kielten osaamisesta EU-maissa www.surveylang.org ESLC pähkinänkuoressa PISA-tutkimusten kaltainen OECD Organization for

Lisätiedot

Sosiaalisen median päivä 6.5.2010. Toriesitykset klo 13 15

Sosiaalisen median päivä 6.5.2010. Toriesitykset klo 13 15 Sosiaalisen median päivä 6.5.2010 Toriesitykset klo 13 15 Mitä on virtuaalimaailma käytännössä? Mitä siellä voi tehdä? Miten minä voisin hyödyntää virtuaalimaailmaa omassa opetuksessani? Sosiaalisen median

Lisätiedot

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA Kansallisen seuranta-arvioinnin tavoitteet ja periaatteet Oppimistulosten seuranta-arvioinnit 2008 2009 Tiedotustilaisuus

Lisätiedot

Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta

Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta 1 Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta Timo Ahonen, FUAS/Lahden ammattikorkeakoulu Martti Komulainen, Turun ammattikorkeakoulu Tero Uusitalo, Laurea-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Avoimen ammattikorkeakoulun sähköiset palvelut

Avoimen ammattikorkeakoulun sähköiset palvelut Avoimen ammattikorkeakoulun sähköiset palvelut Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät, Rovaniemi 30.9.2010 Marja Rautajoki www.amk.fi virtuaaliamk.fi www.avoinamk.fi oncapus.fi virtualyh.fi Copyright Marja

Lisätiedot

KNX 25 vuotta. KNX Finland ry Puheenjohtaja Veijo Piikkilä Tampere

KNX 25 vuotta. KNX Finland ry Puheenjohtaja Veijo Piikkilä Tampere KNX 25 vuotta KNX Finland ry Puheenjohtaja Veijo Piikkilä Tampere 1990-1991 EHS EIB Windows 3.0 BatiBus 06.08.1991: http://info.cern.ch/hypertext/www/theproject.html 2 1991-1994 1991: 1. Väyläyhdisti (Siemens)

Lisätiedot

Aineiston analyysin vaiheita ja tulkintaa käytännössä. LET.OULU.FI Niina Impiö Learning and Educational Technology Research Unit

Aineiston analyysin vaiheita ja tulkintaa käytännössä. LET.OULU.FI Niina Impiö Learning and Educational Technology Research Unit Aineiston analyysin vaiheita ja tulkintaa käytännössä LET.OULU.FI Niina Impiö 14.4.2010 Väitöskirjatutkimuksen tavoite Ymmärtää opettajayhteisöjen yhteisöllistä työskentely- ja toimintakulttuuria. Tutkia

Lisätiedot

Verkkoviestinnän keinot ja sosiaalinen media

Verkkoviestinnän keinot ja sosiaalinen media Verkkoviestinnän keinot ja sosiaalinen media Some-markkinoinnin suunnittelun lähtökohdat opiskelijarekrytoinnissa Esimerkkejä maailmalta Ryhmätyöharjoitus Etenemisehdotuksia Keskustelua Businesses don

Lisätiedot

Entreprenurship Benchmarking Nordplus Junior Latvia

Entreprenurship Benchmarking Nordplus Junior Latvia Entreprenurship Benchmarking Nordplus Junior 31.1.-6.2.2016 Latvia M13a ja 14a ryhmät, opettajat Arja Mäkinen ja Merja Räihä suuntasivat junalla kohti Tikkurilaa sunnuntaina. Lensimme ensin Riikaan ja

Lisätiedot

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Päättääkö opettaja ohjelmasta? Vai voisivatko opiskelijat itse suunnitella

Lisätiedot

Indoor Environment 2011-2015

Indoor Environment 2011-2015 Indoor Environment 2011-2015 18.4.2013 Risto Kosonen Ohjelma on investointinäkökulmasta edennyt pääosin suunnitelman mukaisesti Työpaketti Kumulatiiviset kustannukset 1.5.2011 31.8.2012 Kumulatiiviset

Lisätiedot

AGE-hanke alkoi syyskuussa 2013 ja se päättyy heinäkuussa 2015. Mukana hankkeessa ovat Tšekki, Saksa, Kypros, Suomi, Espanja ja Portugali.

AGE-hanke alkoi syyskuussa 2013 ja se päättyy heinäkuussa 2015. Mukana hankkeessa ovat Tšekki, Saksa, Kypros, Suomi, Espanja ja Portugali. Maailman terveysjärjestön WHO:n määritelmän mukaan aktiivinen ikääntyminen on prosessi, jossa optimoidaan mahdollisuudet pysyä terveenä, osallistua ja elää turvattua elämää ja pyritään siten parantamaan

Lisätiedot

Miten hyödyntää sosiaalista mediaa tehokkaasti

Miten hyödyntää sosiaalista mediaa tehokkaasti Tiedepuisto // Sähäkkä-hanke Miten hyödyntää sosiaalista mediaa tehokkaasti mainonta markkinointi rekrytointi Santeri Lanér, VTM Tietotekniikan ammattilainen vuodesta 1996 Yrittäjänä ja konsulttina vuodesta

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 (10) SAIRAANHOITOPIIRI. Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 (10) SAIRAANHOITOPIIRI. Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 (10) TARKASTUSLAUTAKUNTA AIKA 08.09.2014 klo 09:00-11:45 PAIKKA Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 61 EDELLISEN

Lisätiedot

Elinikäisen oppimisen ohjelma

Elinikäisen oppimisen ohjelma Elinikäisen oppimisen ohjelma GRUNDTVIG Liikkuvuustoiminnot 2013 Grundtvig-liikkuvuustoiminnot Aikuiskoulutushenkilöstön liikkuvuus Täydennyskoulutusapurahat Vierailut ja vaihdot Asiantuntijavaihdot (Assistantships)

Lisätiedot

Eurooppalaista kunnostusyhteistyötä ja hyviä käytäntöjä

Eurooppalaista kunnostusyhteistyötä ja hyviä käytäntöjä Eurooppalaista kunnostusyhteistyötä ja hyviä käytäntöjä RESTORE-hanke Jukka Jormola, SYKE Valtakunnallisen vesistökunnostusverkoston avajaisseminaari 26.1.2012 RESTORE Rivers: Engagement, Support and Transfering

Lisätiedot

asiantuntijuutta kohti kouluprojektia rakentamalla

asiantuntijuutta kohti kouluprojektia rakentamalla Määränpää tuntematon. Kielenopettajan asiantuntijuutta kohti kouluprojektia rakentamalla Leena Kuure Oulun yliopisto Humanistinen tiedekunta Englantilainen filologia Language Learning and New Technologies

Lisätiedot

EU:n koulutus- ja nuorisoohjelmien

EU:n koulutus- ja nuorisoohjelmien EU:n koulutus- ja nuorisoohjelmien uusi sukupolvi Mitä ohjelma tarjoaa aikuiskoulutukselle Lokakuu 2012 CIMO 2/2009 Ohjelmaesitys Erasmus for All 2014-2020 Budget Euro 19.2 billion over 7 years (+70%)

Lisätiedot

Opintovierailun järjestäminen Suomessa Tiedotustilaisuus Helsinki Paula Tyrväinen/CIMO

Opintovierailun järjestäminen Suomessa Tiedotustilaisuus Helsinki Paula Tyrväinen/CIMO Opintovierailun järjestäminen Suomessa 2012-2013 Tiedotustilaisuus Helsinki 1.9.2011 Paula Tyrväinen/CIMO Miksi järjestää opintovierailu? Vierailu mahdollistaa verkostoitumisen eurooppalaisten kollegojen

Lisätiedot

1 Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön tavoitteet Yhteiset tavoitteet Peruskoulun tavoitteet Lukion tavoitteet...

1 Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön tavoitteet Yhteiset tavoitteet Peruskoulun tavoitteet Lukion tavoitteet... 1 Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön tavoitteet... 1 1.1 Yhteiset tavoitteet... 1 1.2 Peruskoulun tavoitteet... 1 1.3 Lukion tavoitteet... 1 1.4 Aikuislukion tavoitteet... 2 2 Tvt-projektit...

Lisätiedot

Onnistuuko verkkokurssilla, häh?

Onnistuuko verkkokurssilla, häh? Onnistuuko verkkokurssilla, häh? Draama opetusmenetelmänä ja tuloksena kansainvälinen tieteellinen artikkeli Pentti Haddington, Helsingin yliopisto, Tutkijakollegium Oulun yliopisto, Kielikeskus Kehittämishanke

Lisätiedot

Sosiaalinen media matkailualalla. Harto Pönkä,

Sosiaalinen media matkailualalla. Harto Pönkä, Sosiaalinen media matkailualalla Harto Pönkä, 23.02.2010 83 prosenttia vastaajista toteaa, ettei sosiaalisilla medioilla ole roolia yritysten markkinoinnissa, 74 prosentin mukaan ei viestinnässäkään. Lähde:

Lisätiedot

Pakolaisuus-kurssi Andrew Bowo ja Lassi Taskinen

Pakolaisuus-kurssi Andrew Bowo ja Lassi Taskinen Pakolaisuus-kurssi Andrew Bowo ja Lassi Taskinen Alppilan lukio on järjestänyt yhdessä Espoonlahden ja Kauhavan lukioiden sekä Europaschule Langerwehen kanssa yhdessä Opetushallituksen osin tukeman kurssin

Lisätiedot

Muistio. Päivystyksen johto-huone (Sisäänkäynti päivystyksestä)

Muistio. Päivystyksen johto-huone (Sisäänkäynti päivystyksestä) Muistio 1(5) Asiakasraati Aika Keskiviikko 25.2.2016 kello 16.00 18.00 Paikka Osallistujat Päivystyksen johto-huone (Sisäänkäynti päivystyksestä) Seppo Ranta, asiakasraadin puheenjohtaja, johtajaylilääkäri

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

TAMMIKUU 2017 VIIKKO 1

TAMMIKUU 2017 VIIKKO 1 TAMMIKUU 2017 VIIKKO 1 MAANANTAI 2 TIISTAI 3 KESKIVIIKKO 4 TORSTAI 5 PERJANTAI 6 Loppiainen LAUANTAI 7 SUNNUNTAI 8 1 TAMMIKUU 2017 VIIKKO 2 MAANANTAI 9 TIISTAI 10 KESKIVIIKKO 11 TORSTAI 12 PERJANTAI 13

Lisätiedot

Sähköinen oppikirja ja sähköinen vihko.

Sähköinen oppikirja ja sähköinen vihko. Sähköinen oppikirja ja sähköinen vihko Teesit tulevaisuuden trendeistä opetuksessa tvt:tä hyödyntäen Kuratointi (arvioi lukemasi ja tarjoa muille) Kustomointi (tuunaa oma kirjasi, personoi) Kehittäminen

Lisätiedot

PLE, PLN, PWT, LMS, IMLE OMG?

PLE, PLN, PWT, LMS, IMLE OMG? PLE, PLN, PWT, LMS, IMLE OMG? Mitä lisäarvoa digitaalisuus tuo pedagogiikalle oppimistilanteessa? Miten oppilaitos järjestää oppimisympäristöt muuttuvassa toimintaympäristössä? Tutkijayliopettaja Jaana

Lisätiedot

Grundtvig-workshopit Hakuneuvonta järjestäjille Katariina Vinblad, CIMO

Grundtvig-workshopit Hakuneuvonta järjestäjille Katariina Vinblad, CIMO Grundtvig-workshopit 2012 Hakuneuvonta järjestäjille 25.1.2012 Katariina Vinblad, CIMO Grundtvig-ohjelmassa erityistavoitteena vastata Euroopan väestön ikääntymisestä aiheutuvaan koulutushaasteeseen kehittää

Lisätiedot

Rakenteellisen sosiaalityön opetusta sosiaalisessa mediassa. pilotin opetukset. Laura Tiitinen Lapin yliopisto

Rakenteellisen sosiaalityön opetusta sosiaalisessa mediassa. pilotin opetukset. Laura Tiitinen Lapin yliopisto Rakenteellisen sosiaalityön opetusta sosiaalisessa mediassa pilotin opetukset Laura Tiitinen Lapin yliopisto 1 Rakenteellisen sosiaalityön opetuksesta TÄRKEÄÄ OPETUKSESSA ON - Konkreettisuus - Rohkeus

Lisätiedot

KOULUMATKATUKI TAMMIKUUSSA 2003

KOULUMATKATUKI TAMMIKUUSSA 2003 Tiedustelut Timo Partio, puh. 020 434 1382 s-posti timo.partio@kela.fi KOULUMATKATUKI TAMMIKUUSSA 2003 Kaikki Tuki maksun vastaanottajan mukaan, 1 000 euroa 2003 Tammikuu 23 555 2 008 1 156 35 374 23 419

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

Intensiivikurssi uusille opiskelijoille

Intensiivikurssi uusille opiskelijoille Insinöörikoulutuksen ja tietojenkäsittelyn tärkeät päivät 2013 2014 heinäkuu elokuu 26 29 syyskuuta Elokuu 2013 27 30 28 31 elokuu 291 302 313 syyskuu 14 25 36 47 58 69 10 7 11 8 12 9 10 13 11 14 12 15

Lisätiedot

Hyvää huomenta ja tervetuloa

Hyvää huomenta ja tervetuloa Hyvää huomenta ja tervetuloa POP Oppilashuollon laadun ja palvelurakenteen kehittämisohjelma 20.5.2009 Ritva Järvinen Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen yksikön päällikkö Terveisiä Opetushallituksesta

Lisätiedot

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Tabletit ja pilvipalvelu opettajan työkaluina lukiossa Hanna Naalisvaara ja Sari Tapola, Digabi - kouluttajat (luokka 41084)

Tabletit ja pilvipalvelu opettajan työkaluina lukiossa Hanna Naalisvaara ja Sari Tapola, Digabi - kouluttajat (luokka 41084) Lauantai 29.11.2014 pajat Klo13:00-13:45 Paja 1 Paja 2 Paja 3 Paja 4 Paja 5 Paja 6 Digabi - ohjelmistoihin tutustuminen Jussi Tyni, Digabi - kouluttaja (luokka 41032) Moodle työpaja sähköinen koe Tentti

Lisätiedot

FUAS Kielet ja viestintä. Taina Juurakko-Paavola & Sari Saarinen HAMK Kielikoulutuskeskus & Laurea

FUAS Kielet ja viestintä. Taina Juurakko-Paavola & Sari Saarinen HAMK Kielikoulutuskeskus & Laurea FUAS Kielet ja viestintä Taina Juurakko-Paavola & Sari Saarinen HAMK Kielikoulutuskeskus & Laurea 2 Mikä on FUAS? Hämeen ammattikorkeakoulun, Lahden ammattikorkeakoulun ja Laureaammattikorkeakoulun muodostama

Lisätiedot

Grundtvigoppimiskumppanuus

Grundtvigoppimiskumppanuus Grundtvigoppimiskumppanuus Perustietoa ja hakuohjeita Verkkotiedotus 17.1.2013 CIMO Perusfaktaa Perusvaatimukset Vähintään 3 kumppania 3 maasta Hakuaika päättyy 21.2.2013 Yhteinen hakemus, työstetään koordinaattorin

Lisätiedot

Oma kansainvälisten projektien kokemus

Oma kansainvälisten projektien kokemus IEE-projektin läpivienti käytännössä yhteistyö partnereiden kanssa IEE-infotilaisuus 25.3.2009 Helsinki Eija Alakangas, VTT http://www.eubionet.net Oma kansainvälisten projektien kokemus Altener- ja IEE-projekteissa

Lisätiedot

Erikoiskirjastot somessa. Päivikki Karhula, johtava tietoasiantuntija Eduskunnan kirjasto

Erikoiskirjastot somessa. Päivikki Karhula, johtava tietoasiantuntija Eduskunnan kirjasto Erikoiskirjastot somessa Päivikki Karhula, johtava tietoasiantuntija Eduskunnan kirjasto 20.12.2016 Sisältö - Somella on elinkaari - Some vaatii strategiaa - Some on kokonaisuuden osa - Eduskunnan kirjaston

Lisätiedot

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat Matkatyö vie miestä 5.4.2001 07:05 Tietotekniikka on helpottanut kokousten valmistelua, mutta tapaaminen on silti arvossaan. Yhä useampi suomalainen tekee töitä lentokoneessa tai hotellihuoneessa. Matkatyötä

Lisätiedot

Keskeisiä haasteita ELO-toiminnassa. TNO-asiantuntijoiden foorumi 22.4.2015

Keskeisiä haasteita ELO-toiminnassa. TNO-asiantuntijoiden foorumi 22.4.2015 Keskeisiä haasteita ELO-toiminnassa TNO-asiantuntijoiden foorumi 22.4.2015 Elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmän tehtävät 2015-2020 1. Edistää kansallista, alueellista ja paikallista tieto-, neuvonta-

Lisätiedot

Ranska, Chamonix TAMMIKUU

Ranska, Chamonix TAMMIKUU Ranska, Chamonix TAMMIKUU Tulin Ranskaan 2.1.2013 Riitan & Katjan kanssa. Oltiin hotelilla, joskus 9 jälkeen illalla. Sain oman huoneen ja näytettiin pikaisesti missä on suihkut ja vessat. Ensimmäisenä

Lisätiedot

Katse tulevaisuuteen. ASPA-pilotit puolenvälin krouvissa -seminaari Ylitarkastaja Jaana Salmi

Katse tulevaisuuteen. ASPA-pilotit puolenvälin krouvissa -seminaari Ylitarkastaja Jaana Salmi Katse tulevaisuuteen ASPA-pilotit puolenvälin krouvissa -seminaari 14.1. Ylitarkastaja Jaana Salmi Uusia toimijoita pilottipisteisiin Keskusteluja käyty tähän mennessä Tullin, Maanmittauslaitoksen, oikeusministeriön

Lisätiedot

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY Kaisa Sinikara, University Librarian, Professor and Elise Pirttiniemi, Project Manager, Helsinki University Library Ellen Namhila,

Lisätiedot

Opiskelijoiden TVT:n käyttö sähköistyvässä lukiossa. Tarja-Riitta Hurme, Minna Nummenmaa & Erno Lehtinen, Oppimistutkimuksen keskus, OKL

Opiskelijoiden TVT:n käyttö sähköistyvässä lukiossa. Tarja-Riitta Hurme, Minna Nummenmaa & Erno Lehtinen, Oppimistutkimuksen keskus, OKL Opiskelijoiden TVT:n käyttö sähköistyvässä lukiossa Tarja-Riitta Hurme, Minna Nummenmaa & Erno Lehtinen, Oppimistutkimuksen keskus, OKL Tutkimuksen kohteena Opiskelijoiden tvt:n käyttö Laitteet ja ohjelmistot

Lisätiedot

Vaikuttavuus ja arviointi

Vaikuttavuus ja arviointi Vaikuttavuus ja arviointi KA2 ammatilliselle koulutukselle Hanketyöpaja osa II Impact: Effect that the activities and results have on people, practices, organisations and systems Sustainability: Capacity

Lisätiedot

Yleistä kanditutkielmista

Yleistä kanditutkielmista Aineenopettajankoulutuksen opinnäytteet Leena Hiltunen 21.1.2009 Yleistä kanditutkielmista Tyypillisesti teoreettisia kirjallisuusanalyysejä, joissa luodaan taustaa ja viitekehystä tietylle aiheelle Pääsääntöisesti

Lisätiedot

IL-SUOSITUKSEN TILANNE

IL-SUOSITUKSEN TILANNE IL-SUOSITUKSEN TILANNE Riitta-Liisa Karjalainen / Kaija Kivikoski Amk-kirjastojen Pedagogiikka-työryhmä Leena Järveläinen Yo-kirjastojen Informaatiolukutaitoverkosto STKS:n IL-seminaari, 29.11.2012 ESITYKSEN

Lisätiedot

Google Forms / Anna Haapalainen. Google Forms Googlen lomake-työkalu

Google Forms / Anna Haapalainen. Google Forms Googlen lomake-työkalu Google Forms Googlen lomake-työkalu Google Forms / Anna Haapalainen Googlen lomaketyökalulla on helppoa tehdä sähköisiä kyselyitä, tehtäviä tai kokeita. Voidaksesi luoda Googlen lomakkeita, sinulla tulee

Lisätiedot

Tulevaisuuden peruskoulu Uuteen nousuun!

Tulevaisuuden peruskoulu Uuteen nousuun! Tulevaisuuden peruskoulu Uuteen nousuun! Taustaa: Laadukas koulutus mahdollistaa sivistykseen perustuvan yhteiskuntarakenteen toimivuuden sekä kansantaloudellisen kasvun ja kilpailukyvyn nostamisen. Koko

Lisätiedot

Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa

Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa Myötätuulessa toimintaa ja tuloksia ammatilliseen koulutukseen 19-21.3.2012 OPH seminaari Riitta Karusaari Koulutuspäällikkö

Lisätiedot

Eurooppalainen kielisalkku

Eurooppalainen kielisalkku EKStyökalupakki Eurooppalainen kielisalkku Kielisalkussa on kolme osaa kielenoppimiskertomus kielipassi työkansio Kielisalkussa on materiaaleja eri-ikäisille perusopetuksen oppilaille vl 1 3 vl 4 6 vl

Lisätiedot

Liite 1. Nuorisotoimi 2015

Liite 1. Nuorisotoimi 2015 Nuorisolain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Näiden tavoitteiden

Lisätiedot

CROWD -hanke. EU-rahoitetun kulttuurihankkeen järjestäminen Laura Serkosalo, Nuoren Voiman Liitto

CROWD -hanke. EU-rahoitetun kulttuurihankkeen järjestäminen Laura Serkosalo, Nuoren Voiman Liitto CROWD -hanke EU-rahoitetun kulttuurihankkeen järjestäminen Laura Serkosalo, Nuoren Voiman Liitto Mikä CROWD? Creating Other Ways of Dissemination Eurooppalainen kirjallisuusverkosto: kirjailijat, kääntäjät,

Lisätiedot

MINÄ OSAAN MITTARISTO INFORMAATIOLUKUTAIDON OPETUKSEEN JA ARVIOINTIIN

MINÄ OSAAN MITTARISTO INFORMAATIOLUKUTAIDON OPETUKSEEN JA ARVIOINTIIN MINÄ OSAAN MITTARISTO INFORMAATIOLUKUTAIDON OPETUKSEEN JA ARVIOINTIIN Amkit-konsortion pedagoginen työryhmä selvitti keväällä 2008 IL-ydinainesanalyysin käyttöä. Selvityksestä kävi ilmi, että ydinainesanalyysin

Lisätiedot

Tammelakeskuksen terveysasema, POTKU 4 hankkeen raportti

Tammelakeskuksen terveysasema, POTKU 4 hankkeen raportti Tammelakeskuksen terveysasema, POTKU 4 hankkeen raportti Tammelakeskuksen terveysasema sijaitsee Tampereen kaupungin keskustassa. Aseman väestöpohja on noin 40 000 asukasta. Asiakaskunta on pääosin ikäihmisiä.

Lisätiedot

Research in Chemistry Education

Research in Chemistry Education Research in Chemistry Education The Unit of Chemistry Teacher Education, Department of Chemistry, University of Helsinki Chemistry Education Centre Kemma, National LUMA Centre, University of Helsinki Prof.

Lisätiedot

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4)

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4) Tilasto T1106120-s2012palaute Kyselyn T1106120+T1106120-s2012palaute yhteenveto: vastauksia (4) Kysymys 1 Degree programme: (4) TIK: TIK 1 25% ************** INF: INF 0 0% EST: EST 0 0% TLT: TLT 0 0% BIO:

Lisätiedot

CIMO. Elinikäisen oppimisen ohjelma LLP POIKITTAISOHJELMAT

CIMO. Elinikäisen oppimisen ohjelma LLP POIKITTAISOHJELMAT Elinikäisen oppimisen ohjelma LLP POIKITTAISOHJELMAT Comenius Kouluopetus n. 15 % Elinikäisen oppimisen ohjelma Lifelong learning programme LLP Erasmus Korkea-asteen koulutus n. 45 % Leonardo da Vinci

Lisätiedot

Tutkimusjohtaja ja projektipäällikkö Katri Halonen

Tutkimusjohtaja ja projektipäällikkö Katri Halonen LIITE MAKSATUSHAKEMUKSEEN TIIVISTELMÄ MAKSATUSKAUDEN TOIMINNASTA Projektin nimi: Tuottaja2020 Projektikoodi: s10947 Hallinnoija: Metropolia Ammattikorkeakoulu Maksatuskausi: 1.9.- 31.12.2011 Tutkimusjohtaja

Lisätiedot

Sosiaalinen media suunnittelijan apuna. Tuuli Lehtonen Helsingin yliopisto

Sosiaalinen media suunnittelijan apuna. Tuuli Lehtonen Helsingin yliopisto Sosiaalinen media suunnittelijan apuna Tuuli Lehtonen Helsingin yliopisto 14.6.2016 Kyllä musta tuntuu, että se on niin, ettei me ehkä sitä somea enää päästä karkuun. Sitten jos ei me itse mennä sinne,

Lisätiedot

Elinikäisen oppimisen ohjelma - Lifelong Learning Programme, LLP

Elinikäisen oppimisen ohjelma - Lifelong Learning Programme, LLP Elinikäisen oppimisen ohjelma - Lifelong Learning Programme, LLP on Euroopan unionin koulutusohjelma, joka tarjoaa mahdollisuuksia eurooppalaiseen yhteistyöhön kaikilla koulutuksen tasoilla esikoulusta

Lisätiedot

TAMMIKUU 2016 VIIKKO 1

TAMMIKUU 2016 VIIKKO 1 TAMMIKUU 2016 VIIKKO 1 MAANANTAI 4 TIISTAI 5 KESKIVIIKKO 6 Loppiainen TORSTAI 7 PERJANTAI 8 LAUANTAI 9 SUNNUNTAI 10 Jussi Kiiskilä Valteri-koulu, Onerva 1 TAMMIKUU 2016 VIIKKO 2 MAANANTAI 11 TIISTAI 12

Lisätiedot

Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajien kouluttajien täydennyskoulutushanke

Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajien kouluttajien täydennyskoulutushanke Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajien kouluttajien täydennyskoulutushanke Paula Vaskuri Opetuksen kehittämisyksikkö Oulun yliopisto Taustaa suomen ja saamen kielen ja logopedian laitoksen suomen kielen

Lisätiedot

OPINTOVIERAILUJEN JÄRJESTÄMINEN. Tiedotustilaisuus, Helsinki Paula Tyrväinen/CIMO

OPINTOVIERAILUJEN JÄRJESTÄMINEN. Tiedotustilaisuus, Helsinki Paula Tyrväinen/CIMO OPINTOVIERAILUJEN JÄRJESTÄMINEN Tiedotustilaisuus, Helsinki 7.9.2009 Paula Tyrväinen/CIMO Miksi järjestää opintovierailu? Opintovierailun järjestäminen mahdollistaa: verkostoitumisen eurooppalaisten kollegojen

Lisätiedot

Anniina Merikanto-Vuoti Projektipäällikkö

Anniina Merikanto-Vuoti Projektipäällikkö Anniina Merikanto-Vuoti Projektipäällikkö Kuidut Käyttöön -hanke Hankeaika: 1.1.2016-30.6.2017 Hankealue: Haapavesi, Pyhäntä ja Siikalatva Hallinnoija: Haapaveden- Siikalatvan seudun kuntayhtymä Rahoittaja:

Lisätiedot

työvälineenä Työsuojelutoimijoiden verkostotapaaminen, Eeva Penttilä

työvälineenä Työsuojelutoimijoiden verkostotapaaminen, Eeva Penttilä Sosiaalinen media verkoston työvälineenä Mitä on sosiaalinen media? Sosiaalinen media tarkoittaa verkkoviestintäympäristöjä, joissa jokaisella käyttäjällä tai käyttäjäryhmällä on mahdollisuus olla aktiivinen

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

NAPPIPARISTON KUUKAUSIKIRJE 1/2013

NAPPIPARISTON KUUKAUSIKIRJE 1/2013 NAPPIPARISTON 31.31 KUUKAUSIKIRJE 1/2013 Nappiparisto on ammatillisen koulutuksen oppimisympäristöjen kehittämisen ja monipuolistamisen valtakunnallinen koordinointihanke vuosille 2011-2012, ja Nappipariston

Lisätiedot

Suomalaisten Some-käyttö monipuolistunut Instagram & Twitter nousussa

Suomalaisten Some-käyttö monipuolistunut Instagram & Twitter nousussa DNA Viihde- ja digitaalisten sisältöjen tutkimus 2: Suomalaisten Some-käyttö monipuolistunut Instagram & Twitter nousussa Yhteenveto medialle Viihde- ja digitaalisten sisältöjen tutkimus 2 Yhteenveto /

Lisätiedot

Tvt:n opetuskäytön koulutuksen ja tuen suunnittelu opetushenkilökunnalle Esimerkki TieVie-koulutuksessa tehdystä kehittämishankkeesta

Tvt:n opetuskäytön koulutuksen ja tuen suunnittelu opetushenkilökunnalle Esimerkki TieVie-koulutuksessa tehdystä kehittämishankkeesta Tvt:n opetuskäytön koulutuksen ja tuen suunnittelu opetushenkilökunnalle Esimerkki TieVie-koulutuksessa tehdystä kehittämishankkeesta Niina Oikarinen niina.oikarinen@oulu.fi Alustuksen aiheet Kehittämishanke

Lisätiedot

Koulutustoimikunnan suunnitelma kaudelle

Koulutustoimikunnan suunnitelma kaudelle Liite Hannu Anttonen 28.3.2016 Koulutustoimikunnan suunnitelma kaudelle 2016-2017 Koulutuksella ja valmennuksella kehitämme ja uudistamme klubien ja piirin johtamista tavoitteena tuloksellinen toiminta

Lisätiedot

Sulautuva yliopisto opetus, syksy 2009

Sulautuva yliopisto opetus, syksy 2009 Sulautuva yliopisto opetus, syksy 2009 Opettaja: verkkopedagogiikan asiantuntija Taina Joutsenvirta Aika: keskiviikkoina klo 16 18 4.11., 18.11., 2.12., 16.12.2009 Paikka: Metsätalo U40, sali 27 Kurssin

Lisätiedot

Projektista lyhyesti The Goals

Projektista lyhyesti The Goals International Educational System for Transferring Entrepreneurial Knowledge Enhancing teachers entrepreneurial skills and creating a more industryspecific and entrepreneurial approach in their pedagogical

Lisätiedot

FSD2226 Terveyden edistämisen barometri 2005 : jäsenjärjestöt

FSD2226 Terveyden edistämisen barometri 2005 : jäsenjärjestöt KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2226 Terveyden edistämisen barometri 2005 : jäsenjärjestöt Kyselylomaketta hyödyntävien tulee

Lisätiedot