DE2-GRU Social Media & Adult Trainings

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2012-1-DE2-GRU06-11434 8 Social Media & Adult Trainings"

Transkriptio

1 DE2-GRU Social Media & Adult Trainings Social Media & Adult Trainings (SMAT) Loppuraportti Eurooppalaisessa koulutuspolitiikassa on tunnistettu, että koulutuksen on tärkeä huomioida tietotekninen kehitys. Tämä vuoksi sosiaalisen media käyttöä on tuettava lukuisin eri keinoin myös aikuiskoulutuksissa. Sosiaalisen median käyttö on kaukana tavoitteesta. Monissa EU maissa esimerkiksi Romaniassa, Bulgariassa, Puolassa tai Turkissa sosiaalista mediaa käytetään harvoin. Saksassa, Espanjassa, Iso- Britanniassa ja Suomessa sosiaalista mediaa käytetään laajasti yksityiselämässä, mutta vähemmän aikuiskoulutuksessa. Tämän vuoksi sosiaalisen median käyttöä aikuiskoulutuksessa tulee vahvistaa. Kahdeksan eurooppalaista aikuiskoulutuksen organisaatiota oppimiskumppanuuden muodossa loivat erilaisia malliesimerkkejä sosiaalisen median hyödyntämisestä aikuiskoulutuksessa. Hankkeessa analysoitiin sosiaalisen median käyttökulttuuria ja todellista käyttöä aikuiskoulutuskontekstissa kahdeksassa hankekumppanimaassa. Hankkeen edetessä on käytetty ja testattu sosiaalista mediaa eri opintojaksoilla ja tuotettu opaskirja ja laatukriteerit sosiaalisen median käytöstä aikuiskoulutuksessa.

2 SMAT on kahdeksan eurooppalaisen aikuiskoulutusorganisaation yhteinen oppimiskumppanuushanke vuosille Hankkeen tavoitteena on ollut kehittää aikuiskoulutuksen laatua edistämällä sosiaalisen median laadukasta käyttöä aikuiskoulutuksessa ja osapuolten keskinäistä oppimista tällä alueella. Tarkoituksena on ollut toteuttaa sosiaalisen median käytön kehittämistarpeita kuvaava kartoitus osallistujamaissa, 6 kansainvälistä työkokousta, kansalliset esimerkkiopintojaksot, sosiaalisen median käyttöä koskevat laatukriteerit ja verkkokäsikirja kouluttajille. Suomessa järjestettiin elokuussa 2012 orientoivia kansallisia kokouksia kaksi; Laurea Lohjan johdolle, henkilökunnalle sekä osallistuvien työelämäorganisaatioiden johdolle. Näissä oli osanottajia yhteensä 31 henkilöä. Hankkeen toteutuksen valmistelu käynnistettiin näissä kokouksissa. Ensimmäinen versio kansalliseksi esimerkkiopintojaksoksi suunniteltiin ja käynnistettiin elokuussa Opintojakson tavoitteena oli edistää Laurea Lohjan opettajien sekä alueen työelämäorganisaatioiden henkilöstön valmiuksia kansainväliseen hankeyhteistyöhön sekä siinä tarvittavien sosiaalisen median sovellusten käyttöön. Tarkoituksena oli muodostaa kirjoittajaryhmiä, jotka tuottaisivat hankkeistaan englanninkielisiä esityksiä kansainvälisille foorumeille. Opintojaksolle ilmoittautui 28 opiskelijaa, joista 9 oli Laurea Lohjan henkilöstöä, 2 aikuisopiskelijoita ja 15 työelämäorganisaatioiden henkilöstöä. Opintojaksolla työskentely ja ryhmien ohjaus sekä keskinäinen vertaisohjaus suunniteltiin toteutettaviksi sosiaalisen median sovellusten avulla. Hankkeen kansainvälinen kick-off tilaisuus oli Espanjassa Jacassa lokakuussa ja suomalaisia osallistujia oli yhteensä 6, heistä 4 oppilaita ja 2 opettajaa. Oppilaista 2 oli Laurea Lohjan henkilöstöä ja 2 työelämäorganisaation henkilöstöä. Kansallinen kokous toteutettiin matkan aikana. Valmistautumiskokouksessa käytiin läpi hankkeen kokonaissuunnitelmaa, perehdyttiin syvällisemmin hankekumppaneihin, konkretisoitiin kansallista suunnitelmaa sekä valmistauduttiin kartoituksen tekoon Suomessa. Kick-off kokouksessa laadittiin yhdessä viestintäsuunnitelma, suunniteltiin kartoituksen käytännön toteutus, laadittiin laadunvarmistus- ja arviointisuunnitelma sekä tulosten levityssuunnitelma. Eri tehtävät jaettiin osapuolille, suomalaisten partnerien tehtäväksi tuli kyselylomakkeen laadinta kartoitukseen. Tätä varten pidettiin useampi kansallinen työseminaari syksyn 2012 aikana. Lisäksi pidettiin Kick-off tilaisuuden jälkeen kansallinen työkokous Espanjassa yhteenvetoraportin laatimiseksi ja toinen kansallinen työkokous Suomessa joulukuussa jatkotoimien selventämiseksi ja kyselylomakkeen tulosten analysoimiseksi Hankkeen oma logo valittiin kolmesta eri ehdotuksesta ja sitä sovittiin käytettävän hankkeen viestinnässä. Samalla myös perustettiin hankkeen Facebook-sivut suljetulle ryhmälle. Kartoitus toteutettiin kaikissa osallistujamaissa. Kyselyssä kartoitettiin tietokoneen, internetin ja sosiaalisen median käyttöä sekä vapaa-aikana että työssä/opiskelussa. Laurea Lohjassa sähköinen kyselylomake lähetettiin henkilökunnalle ja opiskelijoille (N = 523) marraskuussa Vastauksia saatiin 149. Tammikuussa 2013 osallistuttiin kansainväliseen työkokoukseen Saksassa, Berliinissä. Kokoukseen osallistui Suomesta 6 henkilöä, oppijoina oli 4 henkilöä, opettajana 2. Kansallinen valmistautuminen toteutettiin ennen kokoukseen lähtöä työkokouksessa tammikuussa 2013.

3 Berliinin työkokouksen keskiössä olivat osallistujamaiden kartoitusten tulokset. Analyysiä ja raportointia varten työstettiin yhteinen malli. Kokouksessa esiteltiin hyviä kokemuksia ja muotoutuneita käytänteitä sosiaalisen median käytöstä aikuiskoulutuksessa. Kansallisille esimerkkiopintojaksoille työstettiin kriteerejä ja tarkennettiin työsuunnitelmaa. Aineiston analyysi ja yhtenäinen raportointi mallin mukaisesti toteutettiin maaliskuussa Taulukossa 1. on koottuna kaikkien vastaajaryhmien (opettajat, muu henkilökunta, opiskelijat) sosiaalisen median erilaisten sovellusten käyttö työssä tai opiskelussa. Taulukosta voidaan todeta, että sosiaalisen median erilaisista sovelluksista ovat vastaajilla olleet yleisimmin käytössä opiskeluun tai työhön liittyen vain erilaiset sähköiset oppimisympäristöt kyseisenä ajankohtana. Taulukko 1. How frequently do You use the social media applications below related to studying or teaching/at work? (Please, choose the appropriate option) Daily Several times a week About once a week Less often Not at all If you have chosen any other than Not at all, please name and describe briefly how, for what purpose, in what context. Social media services (Facebook, Google +, LinkedIn etc.) Blogging platforms (Blogger, Wordpress, Tumblr, Twitter etc.) Web Conferencing (Skype, WizIQ, Adobe Connect, Blackboard Collaborate, etc.) File sharing services (Dropbox, Google drive, box.net, SkyDrive etc.) Virtual learning environment (Moodle, Dokeos, Optima etc.) Knowledge sharing and collaboration (Wikis) Games (Second Life, Zynga etc.) Any others? Please, add as many lines as needed below and rate frequency for each:

4 Joulukuussa 2012 laadittiin Laurea Lohjassa hankkeen esittelysivut yksikön kotisivujen yhteyteen. Huhtikuussa 2013 valmistauduttiin tulevaan Puolan työkokoukseen tuottamalla kansalliset suunnitelmat esimerkkiopintojakson toisesta versiosta ja ehdotukset opintojaksojen arvioinnista. Suomessa esimerkkiopintojakson seuraavan toteutuksen sisältöä ja osallistujia pohdittiin kansallisessa kokouksessa. Samoin pohdittiin sosiaalisen median sovellusten lisäämistä Facebookin suljetulla ryhmällä osallistujien keskustelun lisäämiseksi ja YouTuben käyttöä esitysharjoitusten kuvaamiseen ja katsomiseen. Suunnitelma lähetettiin partnereille tutustumista varten. Laurean palautejärjestelmässä oleva englanninkielinen palautelomake lähetettiin myös partnereille tutustumista varten sekä apuvälineeksi yhteisen arviointilomakkeen laatimiseen. Huhtikuussa 2013 laadittiin Suomessa abstrakti kuvaamaan SMAT hanketta ja suomalaisten osuutta siinä Kansallisen terveysalan koulutuksen konferenssiin. Abstrakti hyväksyttiin konferenssin posteriesityksiin. Posteri on ollut nähtävillä Vaikuttavat Oppimisympäristöt Terveysalalla konferenssissa Kansallinen esimerkkiopintojakso saatiin päätökseen toukokuussa Kirjoittajaryhmistä 4 esitteli omaa hankettaan kansainvälisessä konferenssissa (NERA, Nordic Educational Research Assosiation, Acendio, Association for European Nursing Diagnoses, Interventions and Outcomes ) artikkeleina tai postereina. NERAn konferenssi pidettiin Islannissa Reykjavikissa , siellä esiteltiin kolme kehittämishanketta, joiden esityksiä työstettiin JWG opintojaksolla. Acendio konferenssi toteutui ja siellä esiteltiin yksi hanke. Ryhmistä 5 esitteli omaa osaprojektiaan englanninkielellä yhteisen hoitotyön kehittämishankkeen päätösseminaarissa. Päätösseminaarista lähetettiin lehdistötiedote paikallisiin lehtiin. Osallistujilta pyy dettiin palautetta seuraavan kerran tapahtuvaa toteutusta varten. Kesäkuussa 2013 SMAT hanketta esiteltiin Kansallisessa terveysalan koulutuksen konferenssissa Metropolia ammattikorkeakoulussa Helsingissä. Hanke sai runsaasti huomiota osakseen. Kesäkuussa2013 oli partnereiden yhteinen työkokous Puolassa. Sinne osallistui Suomesta 4 henkilöä, joista 3 opiskelijaa ja 1 opettaja. Puolan kokoukseen valmistauduttiin erityisesti paikan päällä edellisenä päivänä järjestetyssä kansallisessa työkokouksessa. Opintojakson toteutus ja sosiaalisen median sovellukset sekä opintojakson arviointi olivat kansainvälisen työkokouksen keskiössä. Lisäksi työseminaarissa keskusteltiin käsikirjan rakenteesta ja sisällöstä. Lisäksi työseminaarin aikana oli työpajoja liittyen somen käyttöön. Elokuussa 2013 pidettiin kansallinen työseminaari, jossa käsiteltiin opaskirjan tilannetta ja Suomen osuutta siinä. Lisäksi suunniteltiin pilottiopintojakson toinen toteutus. Opintojaksoa muokattiin saadun palautteen perusteella. Pilottiopintojakson toinen toteutus käynnistyi syyskuussa Opintojaksolla on 12 opiskelijaa ja heidän tavoitteena on tehdä viisi kansainvälistä abstraktia ja esitystä/artikkelia. NERA 2014 konferenssiin hyväksyttiin tammikuussa 2014 yksi opintojaksolla työstetyistä artikkeleista. Neljä abstraktia ja esitystä esiteltiin Five Stars hankkeen työseminaarissa Latviassa toukokuussa Opintojaksolla käytetään oppimisen tukena wiki alustaa, jonka tarjoamia mahdollisuuksia halutaan opintojakson yhteydessä selvittää. Syyskuussa 2013 käynnistettiin laatukriteereiden työstäminen kansallisessa seminaarissa. Tätä työtä jatkettiin hankkeen neljännessä työseminaarissa, joka pidettiin Romaniassa. Seminaariin osallistui yksi opettaja Laureasta. Työseminaarin keskeisinä teemoina olivat käsikirjan sisältö ja rakenne.

5 Täällä työstettiin alustavia laatukriteerejä sekä pohdittiin hankkeen opintojaksojen opettajille suunnattua kyselyä, joka toteutetaan helmikuussa työstettiin Suomessa käsikirjoitukseen laatukriteereitä. Tähän työskentelyyn osallistui myös Romania. Laatukriteereiden työstämisen työseminaariin osallistui neljä henkilöä. Laatukriteerit lähetettiin hankkeen toimijoiden arvioitavaksi. Kuluneen vuoden SMAT hankkeen työskentelyä arvioitiin kansallisessa työseminaarissa joulukuussa Kansallinen työkokous järjestettiin ja siinä arvioitiin hankeen tilannetta ja työstettiin kansallista raporttia. Lisäksi työseminaarissa suunniteltiin hankkeen etenemistä kevään 2014 osalta ja työstettiin Newsletteriä. Kansallinen seminaari pidettiin kansainvälisen seminaarin yhteydessä Tässä työseminaarissa valmisteltiin Suomen vastuuosuutta hankkeen sosiaalisen median opaskirjaa. Viides kansainvälinen työseminaari toteutettiin Englannissa , eikä tammikuussa 2014, kuten alkuperäinen suunnitelma oli.. Tänne osallistui opettajia 1 henkilöä ja 4 opiskelijaa opintojaksolta. Dacorumissa esiteltiin Suomen Newsletter, joka on nähtävissä Laurean www sivuilla (http://www.laurea.fi/sitecollectionimages/lohja/newsletter%20copy.jpg). Good practices Kansallinen opintojakson palaute kerättiin keväällä Oppijoita myös haastateltiin huhtikuussa 2014 ja esimerkki kirjattiin opaskirjaan. Opintojakson oppimisen sisältöä arvioitiin kansainvälisten konferenssien yhteydessä, joissa oppijat siis esittivät hankkeitaan. Ennen hankkeen päätösseminaaria pidettiin kansallinen työpaja, jossa valmisteltiin Suomen osuutta päätösseminaariin. Hankkeen päätösseminaari pidettiin Bolussa Turkissa Kansallinen työseminaari pidettiin 3.6., tässä työseminaarissa työstettiin viimeisiä muutoksia opaskirjaan. Heinäkuussa 2014 saimme viimeisen version opaskirjasta, johon kansallisesti vielä kommentoimme muutamia muutoksia. Elokuussa 2014 pidettiin kansallinen työseminaari, jossa teimme hankkeen kokonaisarviointia ja viimeistelimme hankkeen raporttia ennen raportin siirtämistä EST tietokantaan. Raportti viedään tietokantaan viimeistään Lifelong Learning Programme, Grundtvig

6 Learning Partnership August July 2014 SMAT/Social Media & Adult Trainings utilises personal mobilities and ongoing discussion to provide a forum, in which adult education trainers discuss the teaching applications of social media. EU reports show the increasing usages of the internet and social media in general. However, in Europe there are not many examples of successfully implemented methods for training based on social media. This partnership is sharing its knowledge in this area. Eight institutions of European adult education collaborate at the moment ( ) on creating concepts for the application of social media in adult education courses. Now we are assessing how social media are currently used within these eight European countries. We also have a questionnaire of current use (November 2012). In later phases, we will jointly produce and test a handbook, quality criteria and an example study unit, all based on social media. In Laurea Lohja we have a study unit Joint Writing Group. There are five international project meetings in the participating countries to jointly discuss and work. More information Coordinator: Sanna Partamies, Matkakertomuksia: SMAT-hankkeen työseminaari, Hemel Hempstead, Lontoo HUS/Lohjan sairaanhoitoalueelta mukana olivat sairaanhoitaja Kerryn Saarinen operatiivisesta tulosyksiköstä, sairaanhoitaja Kati Fromholz psykiatrian tulosyksiköstä ja kliininen asiantuntija Leila Konkola-Loikkanen johdon tukiyksiköstä sekä Lohjan Laureasta ammattikorkeakoulusta kehittämispäällikkö Sanna Partamies ja lehtori Outi Ahonen. Ennen matkaa tapasimme Laureassa ja kävimme yhdessä läpi matkaohjelmaa, käytännön järjestelyitä, seminaarin tavoitteita ym.

7 Matkaan lähdettiin aamutuimaan ja suoralento Lontooseen saapui jo klo 910. Päivä kului pikaisesti Lontooseen tutustuen; Big Ben, London Eye ja Westminster Abbey tulivat nähtyä. Matkustimme Lontoosta junalla Hemel Hempsteadiin.

8

9 Varsinainen seminaari alkoi aiheena sosiaalinen media. Seminaari järjestettiin Grovehill Community Centerissä. Keskuksessa toimi mm. radioasema, sekä muuta eri-ikäisille suunnattua toimintaa. Kerryniä haastateltiin radion suorassa lähetyksessä!

10 Aamupäivällä osallistujamaat esittelivät lyhyesti jäsenensä ja omia hankkeitaan. Lounaan jälkeen ryhmä jakautui kahtia. Managerit jatkoivat Guidebookin työstämistä ja learnerit jakoivat sillä aikaa kokemuksia omista opintojaksoistaan. Mielenkiintoista oli kuulla englantilaisen Markin kertomusta siitä, miten hän opettaa nettisivuja ja monia muita sosiaalisen mediaan liittyviä asioita. Myös Puolan Marekin esitys ilmaisen

11 Moodle tyyppisen alustan käytöstä jäi mieleen. Ensimmäinen päivä päättyi yhteiseen illalliseen italialaisessa Alberton ravintolassa. Paikan omistaja viihdytti vieraita ja naukkaili viiniä tarjoilun lomassa. Seuraavana aamuna jatkettiin työseminaaria ja tutustuimme blogin saloihin, miten blogiin voi lisätä musiikkia, asettaa hakusanoja ja miten estetään turhat mainokset. Ennen lentokentälle lähtöä ehdimme pikaisesti tutustua Hemel Hempsteadin vanhaan kaupunkiin. Helsinkiin saavuimme yöllä ja omaan sänkyihimme pääsimme lähempänä kello 2 yöllä. Oli mahtavaa päästä mukaan kansainväliseen hankkeeseen, olemme jälleen monta kokemusta rikkaampia ja tapasimme innostuneita, mukavia ja välittömiä smatlaisia. Erityiskiitos ryhmävastaavillemme Sannalle ja Outille ikimuistoisesta reissusta! SMAT-hankkeen neljäs kansainvälinen projektitapaaminen Romaniassa

12 Kuva: Katunäkymä Clujista aurinkoisena perjantaina.

13 Smat-hankkeen neljäs tapaaminen pidettiin Romaniassa. Paikalla oli hankekumppaneita Puolasta, Romaniasta, Englannista, Saksasta, Bulgariasta ja Suomesta. Työseminaarissa keskityttiin kuulemaan kokemuksia sosiaalisen median käytöstä, sekä jatkotyöstettiin edelleen sosiaalisen median käytön laatukriteereitä. Myös käsikirjan rakenteesta keskusteltiin runsaasti.

14 Ensimmäisenä työskentelypäivänä meillä oli useita esityksiä hankkeen tilasta eri maissa, keskustelimme ja hieman leikimmekin. Illalla olimme yhdessä päivällisellä tyypillisessä romanialaisessa ravintolassa. Toisena työskentelypäivänä keskityimme laatukriteereihin ja hankkeen managerit myös suunnittelivat hankkeen etenemistä ja seuraavia tapaamisia. Kuva: Kuvassa on edustajia Bulgariasta, Englannista, Romaniasta, Puolasta ja Suomesta. Ryhmässä keskitytään sosiaalisen median käytön laatukriteerien jaotteluun.

15 SMAT-hankkeen kolmas työseminaari, Puola Rzeszow HUS/Lohjan shal:lta oh Marja-Leena Erkkilä/HUS, dialyysiyksikkö, ph Auli Kiminki/HUS, psykiatrian pkl Lohjan Laurea ammattikorkeakoulusta: kehittämispäällikkö Sanna Partamies lehtori Liisa Ranta Ennen matkaa tapasimme lyhyeti Laurean tiloissa matkasuunnitelman, käytännön järjestelyiden ja etenkin seminaarin tavoitteiden ja toimintatapojen kirkastamiseksi. Varsinaisen seminaarin aikataulu saatiin Puolalaisilta yhteistyökumppaneilta vasta muutamaa päivää ennen lähtöä. Maanantaina kokoonnuimme Helsinki-Vantaan lentokentälle ja kone Varsovaan lähti aikataulun mukaan klo 20 aikoihin. Varsovasta Rzeszowiin oli vielä tunnin jatkolento ja perillä hotellilla olimme puolen yön aikoihin paikallista aikaa. Tässä kohdassa matkaa haasteellisimmaksi muodostui kohdekaupungin nimen lausuminen, se kun oli hotellinkin nimi. Kellään meistä ei ollut hajuakaan, miten sanotaan R ja Z peräkkäin. No, se on pehmeä "tse" -äänne eikä R-kirjainta lausuta ollenkaan. Tiistaina valmistauduimme keskiviikon seminaaripäivälle ja valmistimme yhdessä esityksen. Jokaisen kohdemaan piti kertoa siitä, missä vaiheessa kukin on hankkeessa menossa. Laurealla on yksi Joint Writing Group -opintojakso takana ja seuraavaa suunnitellaan alkavaksi tulevana syksynä. Esityksessämme kuvasimme yhteistyötä Laurean ja Lohjan sairaalan välillä ja pohdimme mahdollisuuksia hyödyntää jatkossa erilaisia ilmaisia työkaluja mm. Facebookia ja Wikistä. Virallista palautetta opintojaksolta ei koulu ole vielä kerännyt, joten laajempaa arviointia ei ollut käytettävissä. Auli yhtenä kirjoittajana koki kuitenkin koulun tarjoaman Optima-ympäristön vähän vaikeaksi. Teknisesti sen käyttö oli ihan helppoa, mutta keskeneräisiä töitä ei kukaan ryhmä sinne laittanut ja sitten loppumetreillä tuli vielä ongelmia siihen ympäristöön pääsemiseen, kun jaksomme jatkuikin vähän oletettua pidempään ja oikeudet Optiman käyttöön lakkasivat kesken kaiken. Kävimme myös etukäteen katsastamassa seuraavan päivän seminaaripaikan, jolla oli kutsuva nimi "e-space". Hotellilta sinne oli reilun kilometrin kävelymatka. Reitti vei ison kauppakeskuksen ohi, joten pitihän sitä hieman pysähtyä tukemaan Puolan taloutta, koska alennusmyynnit vaatekaupoissa olivat kuumimmillaan ja kotona odotettiin tuliaisia. Keskiviikkona seminaarissa kukin maa esitti oman esityksensä. Muiden maiden SMAT-hankkeet eivät olleet terveyden huoltoalan opiskelusta, esim saksalaisten ja turkkilaisten kohteena oli kielten opetus, brittien esittäjä, Matt oli töissä radiossa ja hyödynsi sosiaalista mediaa monipuolisesti omalla työkentällään. Hän myös näytti konkreettisesti, miten ilmaisohjelmilla saa käsiteltyä ääntä ja liitettyä sitä videoihin. Torstaina oli sitten käytännönläheistä opastusta mm. Google +:n ja blogien käyttämiseen. Omina kommentteinamme, että eipä ole tullut pelkkien netistä tulleiden ehdotusten perusteella siihen tutustuttua. Omalla ikäpolvellemme sosiaalinen media ei ole niin arkipäiväistä ja ihan teknisen osaamisen lisäksi esim.

16 julkisuus/salauskysymykset askarruttavat. Eri järjestelmien työkalujen ja asetusten käyttöön tulee järjestää ihan face-to-face opetusta, jos halutaan, että ne otetaan käyttöön. Ryhmäopiskelussa käytiin myös esimerkin avulla läpi"tägin" tekemistä. Tällä tarkoitetaan esimerkiksi Facebookin kuvakelinkin lisäämistä johonkin muuhun oppimisympäristöön verkossa. Esimerkissä käytettiin Moodlea. Koska useimmat opiskelijat ovat jatkuvasti yhteydessä Facebookiin, on tarkoituksenmukaista välittää tieto käyttäjälle sen kautta esimerkiksi uudesta oppimisalustalle laitetusta materiaalista. Kielen käytön harjoittelu on osa matkan tavoitetta, ja sitä tulikin viikon aikana käytettyä eri yhteyksissä. Haasteellista oli kuunnella vieraan maan kielellä itselle vieraasta aihepiiristä. Meillä oli onneksi käytettävissämme tetokoneet, joilla sai Googlen omat ohjeet koneelleen suomeksi. Perjantaina matkasimme kotia kohti. Varsovan kentällä oli neljän tunnin odotus ja hyödynsimme sitä kirjoittamalla yhteistä matkakertomusta englanniksi SMAT-sivustolle. Tämän matkakertomuksen kirjoitimme yhdessä Google bloggerin kautta. Luotiin sinne blogi, joka oli salattu vain meidän kahden käyttöön. Alkuun oli pientä hankaluutta asetuksissa, kun vain toinen oli järjestelmänvalvojana eikä toinen pystynyt kommentoidessaan näkemään koko sitä tekstiä, jota oli tarkoitus kommentoida. Raakatekstin tuottamisessa toimii hyvin, ei pyöri monia eri versioita, kun kirjoitetaan samaan pohjaan. Koulutuksen aikana pohdimme seuraavan Joint Writing ryhmän keskinäistä kommunikointia ja tämä olisi yksi toimivan tuntuinen mahdollisuus siihen tavallisen sähköpostin lisäksi. Ennen seuraavan kurssin alkua täytyy vain päättää, mitä välineitä käytetään ja antaa siihen kaikille tarpeellinen perusopetus. Samoin työajan käyttö Joint Writing työskentelyyn pitäisi olla selvästi sovittuna. Yhdessä kirjoittaen Marja-Leena Erkkilä ja Auli Kiminki

17

18

Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea. Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen

Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea. Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen Turun ammattikorkeakoulun raportteja 87 HELLEVI LEPPIAHO,

Lisätiedot

Purot.net-wiki yhteisöllisen oppimisen tukena

Purot.net-wiki yhteisöllisen oppimisen tukena Purot.net-wiki yhteisöllisen oppimisen tukena Oulun yliopisto Koulutusteknologia Projektiopintojen loppuraportti 24.4.2011 Saarijärvi Pauliina, Suominen Riikka, Tikkanen Saara ja Vuoma Heidi 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Projektiryhmän työraportti. Julkinen EduCloud Alliance projektiryhmän työraportti projektin etenemisestä

Projektiryhmän työraportti. Julkinen EduCloud Alliance projektiryhmän työraportti projektin etenemisestä Projektiryhmän työraportti Julkinen EduCloud Alliance projektiryhmän työraportti projektin etenemisestä Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee alan toimijoiden pyrkimystä sopia yhteisistä standardeista ja

Lisätiedot

RESTONOMIOPISKELIJAT TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ

RESTONOMIOPISKELIJAT TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ Laurea Julkaisut I Laurea Publications Mailis Korkiakangas, Päivi Mantere, Kaija Meriläinen & Marja Mikkola (toim.) RESTONOMIOPISKELIJAT TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ Laurea Julkaisut I Laurea Publications I

Lisätiedot

Tommi Inkilä, Lucia Jakobsson, Minna Karukka, Heidi Ålander

Tommi Inkilä, Lucia Jakobsson, Minna Karukka, Heidi Ålander oulun seudun ammattikorkeakoulu :: oamk.fi Tommi Inkilä, Lucia Jakobsson, Minna Karukka, Heidi Ålander Uusien mediateknologioiden tuomat mahdollisuudet ja haasteet liiketoiminnassa ja opetuksessa Kuusio

Lisätiedot

Sosiaalinen media nuoren ohjauksessa Toimittanut Helena Tirronen

Sosiaalinen media nuoren ohjauksessa Toimittanut Helena Tirronen VERTAISENA VERKOSSA Sosiaalinen media nuoren ohjauksessa Toimittanut Helena Tirronen V E R TA IS E N A VERKOSSA Sosiaalinen media nuoren ohjauksessa Toimittanut Helena Tirronen Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Viesti kirjastosta. Jarmo Saarti ja Helena Silvennoinen-Kuikka (toim.) Itä-Suomen yliopiston kirjaston vuosikertomus 2013

Viesti kirjastosta. Jarmo Saarti ja Helena Silvennoinen-Kuikka (toim.) Itä-Suomen yliopiston kirjaston vuosikertomus 2013 Jarmo Saarti ja Helena Silvennoinen-Kuikka (toim.) Viesti kirjastosta Itä-Suomen yliopiston kirjaston vuosikertomus 2013 Publications of the University of Eastern Finland General Series JARMO SAARTI JA

Lisätiedot

Kokemuksia ammattikorkeakoulujen kieli- ja viestintäopintojen integroinnista. Ilona Tanskanen, Minna Scheinin & Mervi Varhelahti (toim.

Kokemuksia ammattikorkeakoulujen kieli- ja viestintäopintojen integroinnista. Ilona Tanskanen, Minna Scheinin & Mervi Varhelahti (toim. OPPIMATERIAALEJA PUHeenVUORoja RAPORTTEJA 195 TUTKIMUKSIA Ilona Tanskanen, Minna Scheinin & Mervi Varhelahti (toim.) Kieli- ja VIestintäosaaMInen osana ammattitaitoa Kokemuksia ammattikorkeakoulujen kieli-

Lisätiedot

Tanssin Tiedotuskeskus ry Vuosikertomus 2012

Tanssin Tiedotuskeskus ry Vuosikertomus 2012 Tanssin Tiedotuskeskus ry Vuosikertomus 2012 1. YLEISTÄ.... 4 2. PALVELU- JA NEUVONTATYÖ.... 6 Verkkopalvelu.... 6 Ilmoitustaulu.... 7 Verkkopalvelun uudistus... 8 Henkilökohtainen palvelu- ja neuvontatyö....

Lisätiedot

OPAS OPETTAJIEN VASTAVUOROISEEN YHTEISTYÖHÖN

OPAS OPETTAJIEN VASTAVUOROISEEN YHTEISTYÖHÖN OPAS OPETTAJIEN VASTAVUOROISEEN YHTEISTYÖHÖN Tietoja projektista ja tästä oppaasta Generational Change in the Teaching Profession (akronyymi 2AgePro) on Grundtvik-projekti, joka rahoitetaan EU:n elinikäisen

Lisätiedot

Kumppanuus- ja yhteistyöverkosto 1/2012. Kansainvälisyysaiheinen Välkky-verkkolehti. Työssäoppimalla kansainväliselle uralle.

Kumppanuus- ja yhteistyöverkosto 1/2012. Kansainvälisyysaiheinen Välkky-verkkolehti. Työssäoppimalla kansainväliselle uralle. Kumppanuus- ja yhteistyöverkosto 1/2012 VÄL KKY Kansainvälisyysaiheinen Välkky-verkkolehti Työssäoppimalla kansainväliselle uralle Abilympics Ulkomaalaisena opiskelijana Sisällysluettelo Kansainvälisyyttä

Lisätiedot

Yllä: Turun Sanomat, Treffi-liite, 10/2006. Alla: Aamulehti12.9.2005, Aamulehti 28.9.2006.

Yllä: Turun Sanomat, Treffi-liite, 10/2006. Alla: Aamulehti12.9.2005, Aamulehti 28.9.2006. Yhden kuvan sarjan voittajaksi tuomaristo valitsi Maria Frimanin kuvan Pidän kasvoistasi, jossa omat kasvonsa peittänyt musliminainen ehostaa suomalaisen naisen kasvoja. Viiden kuvan sarjan voiton vei

Lisätiedot

SUOMEN VIRTUAALIAMMATTIKORKEAKOULU LOPPURAPORTTI AUTENTTISEN VERKKO OPETUKSEN VIRTUAALINEN BENCHMARKING PROJEKTI

SUOMEN VIRTUAALIAMMATTIKORKEAKOULU LOPPURAPORTTI AUTENTTISEN VERKKO OPETUKSEN VIRTUAALINEN BENCHMARKING PROJEKTI SUOMEN VIRTUAALIAMMATTIKORKEAKOULU LOPPURAPORTTI AUTENTTISEN VERKKO OPETUKSEN VIRTUAALINEN BENCHMARKING PROJEKTI Irja Leppisaari ja Leena Vainio 8.12.2008 2 Sisältö LOPPURAPORTTI / Verkkopedagogiikka ja

Lisätiedot

SÄHKÖISEN RAKENTEISEN HOITOKERTOMUK- SEN KÄYTTÖÖNOTTOKOKEMUKSIA ETELÄ- KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRIN KO- TIHOIDOSSA

SÄHKÖISEN RAKENTEISEN HOITOKERTOMUK- SEN KÄYTTÖÖNOTTOKOKEMUKSIA ETELÄ- KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRIN KO- TIHOIDOSSA Saimaan ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala, Lappeenranta Terveyden edistämisen koulutusohjelma Ylempi ammattikorkeakoulututkinto Välimäki Merja SÄHKÖISEN RAKENTEISEN HOITOKERTOMUK- SEN KÄYTTÖÖNOTTOKOKEMUKSIA

Lisätiedot

DREAM HOSTELLIN INTERNET-SIVUJEN KÄYTTÄJÄ- KYSELY

DREAM HOSTELLIN INTERNET-SIVUJEN KÄYTTÄJÄ- KYSELY DREAM HOSTELLIN INTERNET-SIVUJEN KÄYTTÄJÄ- KYSELY Riina Leisku Sari Mäntylä Opinnäytetyö Toukokuu 2010 Matkailun koulutusohjelma Tampereen ammattikorkeakoulu 2 TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Mahdollisuuksien ikkunoita

Mahdollisuuksien ikkunoita Turun ammattikorkeakoulun oppimateriaaleja 40 AULIKKI HOLMA JA NIINA PUNELPURO (TOIM.) Mahdollisuuksien ikkunoita Turun ammattikorkeakoulun kirjasto- ja tietopalvelun koulutusohjelma 10 vuotta Turun ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN PIENYRITYKSEN MATKAILUMARKKINOINNISSA CASE: Höyrylaivayhtiö Vip Cruise Ltd

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN PIENYRITYKSEN MATKAILUMARKKINOINNISSA CASE: Höyrylaivayhtiö Vip Cruise Ltd Katri Kantola & Laura Kauppinen SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN PIENYRITYKSEN MATKAILUMARKKINOINNISSA CASE: Höyrylaivayhtiö Vip Cruise Ltd Opinnäytetyö Matkailun koulutusohjelma Tammikuu 2010 KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Virtuaalikoulutuksen tarjonta ja kysyntä maaseutualueilla haasteet ja mahdollisuudet Kansallinen raportti, Suomi

Virtuaalikoulutuksen tarjonta ja kysyntä maaseutualueilla haasteet ja mahdollisuudet Kansallinen raportti, Suomi Virtuaalikoulutuksen tarjonta ja kysyntä maaseutualueilla haasteet ja mahdollisuudet Kansallinen raportti, Suomi Tiivistetty käännös raportista: E-learning provision and demand in rural areas possibilities

Lisätiedot

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla Erilaiset tavat toteuttaa opetusta ammatillisella toisella asteella Toimitus: Jaana Kilpinen, Juha Pusa,

Lisätiedot

Mikro- ja pk-yritysten viestintävalmiudet - Lohjan alueen yritysten motivaatio, osaaminen ja tietotekniset valmiudet

Mikro- ja pk-yritysten viestintävalmiudet - Lohjan alueen yritysten motivaatio, osaaminen ja tietotekniset valmiudet Mikro- ja pk-yritysten viestintävalmiudet - Lohjan alueen yritysten motivaatio, osaaminen ja tietotekniset valmiudet Ahlgren, Tiina Koivu, Tiina Loskin, Tiinaliisi 2010 Laurea Lohja Laurea-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008

Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008 Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008 1 Anu Gretschel (toim.) Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008 Menetelmän kehittäminen nuorten näkökulman, ja päättäjien kanssa keskustelun aikaansaamiseksi

Lisätiedot

Ovatko tavoitteet realistisesti asetettuja, onko tavoitteita tarpeen tarkistaa?

Ovatko tavoitteet realistisesti asetettuja, onko tavoitteita tarpeen tarkistaa? 5. PROJEKTIN LÄHTÖKOHTA, KOHDERYHMÄ JA TAVOITTEET Kuinka hyvin lähtökohta ja kohderyhmien valinta ovat onnistuneet? Ovatko tavoitteet realistisesti asetettuja, onko tavoitteita tarpeen tarkistaa? Mood

Lisätiedot

MUUTTUVA MATKAILU. - tietoa matkailusta ja matkailuelinkeinosta 4/2005

MUUTTUVA MATKAILU. - tietoa matkailusta ja matkailuelinkeinosta 4/2005 MUUTTUVA MATKAILU - tietoa matkailusta ja matkailuelinkeinosta 4/2005 Teemana yritysten ja oppilaitosten yhteistyö Mikkelin ammattikorkeakoulu Etelä-Savossa SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE...5 Arvo Peltonen

Lisätiedot

MEDIAA VAIKUTTAVASTI KÄSIKIRJA NUORTEN MEDIAVAIKUTTAMISEEN

MEDIAA VAIKUTTAVASTI KÄSIKIRJA NUORTEN MEDIAVAIKUTTAMISEEN MEDIAA VAIKUTTAVASTI KÄSIKIRJA NUORTEN MEDIAVAIKUTTAMISEEN Sisällysluettelo 1. Mikä käsikirja?... 4 2. Mediavaikuttaminen... 6 3. Digitarina...11 4. Lyhytelokuva...14 5. Fotopikajuoksu...20 6. Lehtityö...22

Lisätiedot

Kehittämisestä käytäntöön

Kehittämisestä käytäntöön Kehittämisestä käytäntöön tekoja aikuisopiskelijan oppimisen edistämiseksi Leena Koivumäki & Tuija Strandén-Mahlamäki HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULU STADIAN JULKAISUJA SARJA D: ARTIKKELIT 5 Leena Koivumäki

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Sara Häkkinen SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Opinnäytetyö Kulttuurituotannon koulutusohjelma Huhtikuu 2015 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 31.3.2015 Tekijä(t) Sara

Lisätiedot

PROJEKTINA TAPAHTUMIEN JÄRJESTÄMINEN

PROJEKTINA TAPAHTUMIEN JÄRJESTÄMINEN PROJEKTINA TAPAHTUMIEN JÄRJESTÄMINEN CoW- Sosiaalinen ohjelma LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Matkailun koulutusohjelma Tapahtuma- ja kokousmatkailu Opinnäytetyö Syksy 2010 Jenni Aakala Jenni Ojapelto Lahden

Lisätiedot

Raija Marttala. Ei mulla ennen Opinpolkua ollut täällä mitään elämää Opinpolku Elämään opintovalmennuksen mallinnus

Raija Marttala. Ei mulla ennen Opinpolkua ollut täällä mitään elämää Opinpolku Elämään opintovalmennuksen mallinnus Raija Marttala Ei mulla ennen Opinpolkua ollut täällä mitään elämää Opinpolku Elämään opintovalmennuksen mallinnus Opinnäytetyö Syksy 2009 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö Sosiaalialan koulutusohjelma

Lisätiedot

Lankutusta ja vinkkailua. Vertaileva tutkimus kirjastojen sosiaalisen median käytöstä

Lankutusta ja vinkkailua. Vertaileva tutkimus kirjastojen sosiaalisen median käytöstä Lankutusta ja vinkkailua Vertaileva tutkimus kirjastojen sosiaalisen median käytöstä Marianne Kotiranta Pro gradu -tutkielma Turun yliopisto Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos Kulttuurituotannon

Lisätiedot

Liisa Torvinen Hannu Valkama. YKSIVUOTINEN PUNTARISSA Kehittävää arviointia opettajankoulutuksen arjessa

Liisa Torvinen Hannu Valkama. YKSIVUOTINEN PUNTARISSA Kehittävää arviointia opettajankoulutuksen arjessa Liisa Torvinen Hannu Valkama YKSIVUOTINEN PUNTARISSA Kehittävää arviointia opettajankoulutuksen arjessa HAAGA-HELIA PUHEENVUOROJA 5/2008 Liisa Torvinen Hannu Valkama YKSIVUOTINEN PUNTARISSA Kehittävää

Lisätiedot