KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ"

Transkriptio

1 KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Voimaantulo: Muutettu: , , Muutoksen voimaantulo: Muutettu: Voimaantulo: Muutettu: Voimaantulo: Muutettu: Voimaantulo: luottamushenkilöorganisaation osalta , muilta osin Muutettu , voimaantulo Muutettu: , voimaantulo

2 SISÄLLYSLUETTELO Sisältö 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt LUKU KOKOUSMENETTELY Luvun määräysten soveltaminen Kokousaika ja -paikka Kokouksen koollekutsuminen Jatkokokous Varajäsenen kutsuminen Kokouksen pitäminen Kokouksen johtaminen Tilapäinen puheenjohtaja Läsnäolo toimielinten kokouksissa Kaupunginhallituksen edustus muissa toimielimissä Esittely Esteellisyyden toteaminen Äänestys ja vaalit Pöytäkirjan laatiminen, tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen Kaupunginhallituksen ja lautakunnan otto-oikeus Ottokelpoisen päätöksen ilmoittaminen LUKU KAUPUNGIN TALOUS Yleistä Taloussuunnittelu Tilaustaulukko Talousarvion seuranta ja raportointi Taloudellisuus ja tulosvastuu Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Konserniohjaus Avustukset, lainat ja vastuusitoumukset Rahoitus ja varojen hallinta Rahat ja arvopaperit Hankinnat sekä osto- ja myyntisopimukset Vuokraaminen ulkopuoliselle tai kaupungin organisaatiolle sekä tilojen vuokraaminen omaan käyttöön Laskujen hyväksyminen Maksuista ja taksoista päättäminen Vahingonkorvausten maksaminen Poistot Tarkastustoiminta Tarkentavat ohjeet LUKU PALVELUORGANISAATIO Toimialat Luottamushenkilöorganisaatio LUKU TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA... 10

3 38 Henkilöstöpolitiikka ja henkilöstöjohtaminen Luvun määräysten soveltaminen Toimivalta viran perustamisessa ja lakkauttamisessa sekä nimikkeen muuttamisessa Viran haku Henkilöstön kelpoisuusehdot ja tehtävänkuvaus Henkilöstövalinnat Viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen ja virantoimituspaikan muuttaminen Sivutoimilupa ja -ilmoitus Virantoimituksesta pidättäminen Palvelussuhteen päättyminen, lomauttaminen ja varoitus Viranhaltijan muu ratkaisuvalta henkilöstöasioissa LUKU MUUT MÄÄRÄYKSET Tiedottaminen Tietohallinto Kaupungin asukkaiden aloitteet Kaupungin nimenkirjoitus ja asiakirjojen allekirjoittaminen Asiakirjojen lunastus Asiakirjan antamisesta päättäminen Päätösvallan siirrot... 14

4

5 1 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään kaupungin päätöksenteko- ja kokousmenettelystä, organisaatiosta sekä talous- ja henkilöstöasioista. Hallintosäännön ohella kaupungin toimintaa ohjataan muilla johto- ja toimintasäännöillä, joihin nähden hallintosääntöä sovelletaan ensisijaisena. 2 LUKU KOKOUSMENETTELY 2 Luvun määräysten soveltaminen Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuun ottamatta kaupungin toimielimissä sekä soveltuvin osin toimitus- ja katselmusmiesten kokouksissa. 3 Kokousaika ja -paikka Toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja päättämässään paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. 4 Kokouksen koollekutsuminen Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään toimielimen päättämällä tavalla jäsenille ja muille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. 5 Jatkokokous Jos kokousasioita ei ole saatu siinä kokouksessa käsitellyiksi, asiat voidaan siirtää jatkokokoukseen, johon ei tarvitse antaa eri kutsua. Kokouksesta poissa olleille on kuitenkin pyrittävä antamaan tieto jatkokokouksesta. 6 Varajäsenen kutsuminen Toimielimen jäsenen, joka on estynyt saapumasta kokoukseen, on kutsuttava varajäsen sijaansa. Milloin jäsen on esteellinen käsittelemään jotakin asiaa kokouksessa tai esteen vuoksi ei voi osallistua jonkin asian käsittelyyn, hän voi kutsua varajäsenen kokoukseen sitä asiaa käsittelemään. Myös puheenjohtaja, esittelijä tai pöytäkirjanpitäjä voi toimittaa kutsun varajäsenelle.

6 2 7 Kokouksen pitäminen Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. 8 Kokouksen johtaminen Puheenjohtajan tehtävänä on johtaa asioiden käsittelyä sekä pitää huolta järjestyksestä toimielimen kokouksessa. Varoituksen annettuaan puheenjohtaja saa määrätä poistettavaksi henkilön, joka käyttäytyy sopimattomasti. Jos syntyy epäjärjestys, puheenjohtajan on keskeytettävä tai lopetettava kokous. 9 Tilapäinen puheenjohtaja Jos sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtaja ovat poissa tai esteellisiä jossakin asiassa, valitaan kokousta tai asian käsittelyä varten tilapäinen puheenjohtaja. 10 Läsnäolo toimielinten kokouksissa Kaupungin eri toimielinten kokouksissa on jäsenten lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus: kaupunginhallituksen kokouksessa valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla kaupunginhallituksen jaostojen kokouksessa valtuuston puheenjohtajalla valtuuston valiokunnissa valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla muun toimielimen kokouksessa kaupunginhallituksen puheenjohtajalla sekä kaupunginjohtajalla. Muiden kuin edellä mainittujen henkilöiden läsnäolosta ja puheoikeudesta päättää asianomainen toimielin. Toimielimissä läsnäolo- ja puheoikeus voidaan asianomaisen toimielimen päätöksellä antaa 15 vuotta täyttäneelle henkilölle. Valtuuston työjärjestyksessä määrätään kaupunginhallituksen edustuksesta valtuuston kokouksessa. 11 Kaupunginhallituksen edustus muissa toimielimissä Kaupunginhallitus voi määrätä muihin toimielimiin edustajansa ja tarvittaessa myös varaedustajansa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksessa. Edustajaksi voidaan määrätä myös kaupunginhallituksen varajäsen tai kaupunginjohtaja. Kaupunginhallituksen edustajaa ei määrätä tarkastuslautakuntaan eikä keskusvaalilautakuntaan.

7 3 12 Esittely Asiat päätetään toimielimen kokouksessa viranhaltijan esittelystä. Esittelijän ehdotus on käsittelyn pohjana (pohjaehdotus). Jos esittelijä on muuttanut esityslistalla olevaa ehdotusta ennen kuin toimielin on tehnyt päätöksen asiasta, pohjaehdotus on muutettu ehdotus. Jos ehdotus on peruutettu, asia on poistettava esityslistalta, jollei toimielin toisin päätä. Esittelijästä määrätään asianomaisen toimielimen johtosäännössä tai toimielimen erillisellä päätöksellä ellei asiasta ole johtosäännössä määrätty. Esittelijän ollessa poissa tai esteellinen toimii esittelijänä henkilö, joka muutenkin hoitaa esittelijänä toimivan viranhaltijan virkatehtävät hänen poissa ollessaan. Toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä. 13 Esteellisyyden toteaminen Esteellisyyden ilmoittaminen, arviointi ja ratkaisu kuuluvat ensisijaisesti henkilölle itselleen. Toimielimen puheenjohtajan on tarvittaessa saatettava jäsenen tai muun läsnäoloon oikeutetun henkilön esteellisyys toimielimen ratkaistavaksi. 14 Äänestys ja vaalit Äänestyksestä ja vaalin toimittamisesta on soveltuvin osin voimassa, mitä valtuuston työjärjestyksessä määrätään. 15 Pöytäkirjan laatiminen, tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen Pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa siten kuin siitä vähintään yhtä päivää aiemmin on ilmoitettu. Toimielimen pöytäkirjaan merkitään: 1) järjestäytymistietoina: toimielimen nimi; kokouksen ajankohta, alkamis- ja päättymisaika sekä kokouspaikka; läsnä ja poissa olleet ja missä ominaisuudessa kukin on ollut läsnä; sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 2) asian käsittelytietoina: asiaotsikko; selostus asiasta; päätösehdotus; esteellisyys; tehdyt ehdotukset ja onko niitä kannatettu; äänestykset: äänestystapa, äänestysjärjestys, äänestysesitys sekä äänestyksen tulos;

8 4 vaalit: vaalitapa ja vaalin tulos; päätöksen toteaminen; päätöksen perustelut elleivät ne ilmene asiaselostuksesta tai päätösehdotuksesta; sekä eriävä mielipide. 3) laillisuustietoina: oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus; puheenjohtajan allekirjoitus; pöytäkirjanpitäjän varmennus; merkintä pöytäkirjan tarkastuksesta; sekä merkintä nähtävänäpidosta, mikäli pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä. Pöytäkirjaan liitettävissä oikaisuvaatimusohjeissa annetaan tarpeelliset ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseksi. Pöytäkirjaan liitettävässä valitusosoituksessa on mainittava valitusviranomainen, valitusaika ja mitä valituskirjaan on liitettävä. Päätökseen, josta ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä valitusta, on liitettävä tästä ilmoitus ja samalla mainittava, mihin lain tai asetuksen kohtaan kielto perustuu. Mitä edellä on määrätty, noudatetaan soveltuvin osin viranhaltijan ja luottamushenkilön tekemiin päätöksiin. 16 Kaupunginhallituksen ja lautakunnan otto-oikeus Asian ottamisesta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi voi päättää kaupunginhallitus, kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja kaupunginjohtaja. Asian ottamisesta lautakunnan käsiteltäväksi voi päättää lautakunnan ja sen puheenjohtajan lisäksi asianomaisen toimialueen johtaja. 17 Ottokelpoisen päätöksen ilmoittaminen Kaupunginhallituksen alaisen viranomaisen on ilmoitettava kaupunginhallitukselle tekemistään päätöksistä lukuun ottamatta asioita tai asiaryhmiä, joista kaupunginhallitus on päättänyt, ettei se käytä otto-oikeuttaan. Lautakunnan alaisen viranomaisen on ilmoitettava lautakunnalle pöytäkirjajäljennöksin tai -ottein tekemistään päätöksistä lukuun ottamatta asioita tai asiaryhmiä, joihin lautakunnalla ei lain tai asetuksen mukaan ole otto-oikeutta tai joista lautakunta on ilmoittanut, ettei se käytä otto-oikeuttaan. Ilmoitus on tehtävä neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta. Jos pöytäkirjaa ei tarkasteta, määräaika lasketaan pöytäkirjan allekirjoittamisesta. Päätökset niissä asioissa, joista ei tarvitse ilmoittaa, voidaan otto-oikeuden estämättä panna täytäntöön, jollei yksittäistapauksessa ole ilmoitettu asian ottamisesta kaupunginhallituksen tai lautakunnan käsiteltäväksi.

9 5 3 LUKU KAUPUNGIN TALOUS 18 Yleistä Kaupungin taloudenhoidossa ja taloushallinnon järjestämisessä on sen lisäksi, mitä muutoin on säädetty tai määrätty, noudatettava tämän hallintosäännön määräyksiä. Keravan kaupunkikonserniin kuuluvien yhteisöjen tulee noudattaa näitä määräyksiä soveltuvin osin. 19 Taloussuunnittelu Talousarvio on kaupunginvaltuuston hyväksymä, kaupungin toimielimiä ja tulosyksiköitä kaupunginvaltuuston määrittelemällä tavalla sitova suunnitelma talousarviovuoden toiminnasta ja taloudesta. Taloussuunnitelma, jonka ensimmäinen vuosi on talousarvio, laaditaan kolmeksi vuodeksi. Investointisuunnitelma voidaan laatia myös pidemmäksi ajaksi. Palvelujen järjestämissuunnitelmassa kuvataan kaupungin kaikkien palvelujen nykytilanne, palvelutarvearviot ja -laskelmat sekä kehittämismahdollisuudet. Toimintaan liittyviä suunnitelmia ja päätöksiä tehtäessä on selvitettävä niiden vaikutukset talouteen, henkilöstöön, tuotteisiin ja asiakkaisiin. 20 Tilaustaulukko Kaupunginhallitus ja lautakunnat analysoivat talousarvioon sisältyvien tilaustaulukoiden toteuttamiskelpoisuuden. Arvio toimitetaan tiedoksi kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle. 21 Talousarvion seuranta ja raportointi Kaupunginvaltuustolle laaditaan raportti toiminnan ja talouden seurannasta kolme kertaa vuodessa. Lautakunnan ja toimialan on seurattava toiminnan toteutumista kuukausittain. Kaupungin koko vuoden talouden ja tavoitteiden toteutuminen käsitellään tilinpäätöksen yhteydessä. Toiminnan ja talouden seuranta on järjestettävä siten, että kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus ja lautakunnat saavat toiminnan ja talouden ohjauksessa tarvittavat tiedot. 22 Taloudellisuus ja tulosvastuu Kaupungin tehtävät on hoidettava taloudellisesti ja tuloksellisesti sekä siten, että kaupunginvaltuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutetaan. Jokainen esimies on vastuussa siitä, että hänen käytössään oleva määräraha ei ylity ja asetetut tavoitteet saavutetaan. Jos määräraha uhkaa ylittyä, on käynnistettävä sisäisen valvonnan ohjeiden mukaiset toimenpiteet. Kaupunginhallituksella on oikeus päättää sellaisen maksun suorittamisesta, joka on kaupunkia sitova ja kiireellinen, vaikka tarkoitukseen ei ole määrärahaa käytettävissä. Kaupunginhallituksen on tällöin viipymättä tehtävä valtuustolle esitys määrärahan myöntämisestä tai korottamisesta.

10 6 23 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Kaupunginvaltuusto päättää kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteista sekä edellyttää, että kaupungin/kaupunkikonsernin toiminnot on järjestettävä siten, että kaikilla organisaation tasoilla ja kaikissa toiminnoissa on riittävä sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Kaupunginhallituksella ja kaupunginjohtajalla on vastuu sisäisen valvonnan ja kokonaisvaltaisen riskienhallinnan järjestämisestä. Kaupunginhallituksen alaiset toimielimet ja johtavat viranhaltijat vastaavat omalla tehtäväalueellaan sisäisen valvonnan ja kokonaisvaltaisen riskienhallinnan järjestämisestä ja asianmukaisesta toimivuudesta sekä merkittävimpien riskien raportoinnista kaupunginhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Kaupunginhallitus päättää kaupungin omaisuuden ja vastuiden vakuuttamisesta. Riskienhallinnassa noudatetaan sisäisen valvonnan ohjeen määräyksiä. Toimielinten on sisällytettävä vuosittain toimintakertomukseensa arvio sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä sekä keskeisistä johtopäätöksistä kaupunginhallituksen sisäisen valvonnan ja konsernivalvonnan selontekoa varten. 24 Konserniohjaus Kaupunginvaltuusto hyväksyy kaupungin omistajastrategian. Kaupunginhallitus päättää omistajastrategiaan sisältyvän konserniohje-osion muutoksista. 25 Avustukset, lainat ja vastuusitoumukset Kaupunginhallitus ja lautakunnat voivat myöntää avustuksia talousarviomäärärahojen puitteissa. Avustusten saamisen ehdoksi on asetettava kaupungin oikeus avustusta saavan yhteisön hallinnon ja tilien tarkastamiseen siltä osin kuin avustuksen käytön valvonta edellyttää. Tilinpäätös ja toimintakertomus on lähetettävä avustuksen myöntäjälle. Kaupunginhallitus, lautakunnat sekä viranhaltijat valvovat myöntämiensä avustusten käyttöä. Kaupunginhallituksen on vuosittain vaadittava toimintakertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus niiltä yhteisöiltä, joiden sitoumuksia kaupunki on taannut tai joille kaupunki on antanut lainaa.

11 7 26 Rahoitus ja varojen hallinta Rahoitus- ja sijoitustoimintaa on hoidettava kaupunginvaltuuston hyväksymään omistajastrategiaan sisältyvien sijoitus- ja rahoitustoiminnan periaatteiden ja kaupunginhallituksen antamien lisäohjeiden mukaisesti. Kaupungin kassanhallinta on järjestettävä siten, ettei toimintoihin sitoudu tarpeettomasti pääomaa. Maksuvalmius ennakoidaan maksuvalmiussuunnittelun avulla. Valtuusto päättää lainan ottamista sekä lainan antamista ja muuta sijoitustoimintaa koskevista periaatteista. Talousarvion ja -suunnitelman hyväksymisen yhteydessä valtuusto päättää antolainasaamisten lisäyksestä ja lainakannan muutoksista. Muista rahoitukseen liittyvistä asioista päättää kaupunginhallitus. Kaupunginhallitus voi siirtää lainan ottamisen ja sijoitustoimintaa koskevaa toimivaltaansa edelleen muille toimielimille ja viranhaltijoille. 27 Rahat ja arvopaperit Rahat, arvopaperit ja vakuudet sekä muut asiakirjat, jotka ovat osoituksena kaupungille kuuluvasta oikeudesta tai velvollisuudesta, on säilytettävä turvaavalla tavalla. 28 Hankinnat sekä osto- ja myyntisopimukset Hankinnoissa noudatetaan kaupunginhallituksen hyväksymiä hankintaohjeita. Lautakunta vastaa hankinnoista sekä osto- ja myyntisopimuksista määrärahojensa puitteissa. Lautakunta voi siirtää toimivaltansa viranhaltijalle. Siinä yhteydessä on todettava viranhaltijan päätösvallan euromääräinen yläraja. 29 Vuokraaminen ulkopuoliselle tai kaupungin organisaatiolle sekä tilojen vuokraaminen omaan käyttöön Lautakunta voi päättää määrärahojensa puitteissa hallintaansa kuuluvien alueiden, tilojen ja laitteiden vuokraamisesta. Lautakunta voi siirtää toimivaltansa viranhaltijalle. Siinä yhteydessä on todettava viranhaltijan päätösvallan euromääräinen yläraja. Kaupunginhallitus päättää vuokrausasiasta, joka ei kuulu minkään lautakunnan toimialaan. Kaupunginhallitus voi siirtää toimivaltansa viranhaltijalle. Siinä yhteydessä on todettava viranhaltijan päätösvallan euromääräinen yläraja. 30 Laskujen hyväksyminen Toimialajohtajan on vuosittain määrättävä henkilöt, jotka toimialajohtajan lisäksi hyväksyvät ko. toimialan puolesta tositteet. Kaupunginjohtajalla ja kaupunginkamreerilla on aina tarvittaessa toimivalta hyväksyä kaikki kaupungin tositteet.

12 8 Tositteiden hyväksyjiksi määrättyjen henkilöiden sijaisilla on sijaisuutta hoitaessaan vastaavat tositteiden hyväksymisoikeudet. Kaupunginjohtajaa koskevat tositteet hyväksyy kaupunginhallituksen puheenjohtaja. Toimialajohtajaa koskevat tositteet hyväksyy kaupunginjohtaja. Alaisella ei ole oikeutta hyväksyä esimiestään koskevia tositteita. 31 Maksuista ja taksoista päättäminen Kaupunginvaltuusto päättää taksoista ja maksujen yleisistä perusteista. Maksuista ja niiden yksityiskohtaisista perusteista päättää kaupunginhallitus tai ao. lautakunta. Kaupunginhallitus tai lautakunta voi siirtää toimivaltansa muille toimielimille ja viranhaltijoille. 32 Vahingonkorvausten maksaminen 33 Poistot Kaupunginhallitus tekee päätöksen kaupunkia koskevien vahingonkorvausten maksamisesta, jos vahinko on niin suuri, että käytetään yleistä vahinkorahastoa. Mikäli yleistä vahinkorahastoa ei käytetä, vahingonkorvausten maksamisesta päättää lautakunta tai sen valtuuttama viranhaltija. Suunnitelmapoistojen perusteet hyväksyy valtuusto. Poistosuunnitelman hyväksyy kaupunginhallitus. 34 Tarkastustoiminta Hallinnon ja talouden tarkastuksesta määrätään tarkastussäännössä. 35 Tarkentavat ohjeet Kaupunginhallitus voi antaa taloudenhoitoa koskevia tarkentavia ohjeita. 4 LUKU PALVELUORGANISAATIO 36 Toimialat Kaupungin toimintaorganisaatio jaetaan viiteen toimialaan. Toimialat ja toimialajohtajat ovat: Keskushallinnon toimiala Toimialajohtaja, kehitysjohtaja Kasvatuksen ja opetuksen toimiala Toimialajohtaja, kasvatus ja opetus

13 9 Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimiala Toimialajohtaja, sosiaali- ja terveyspalvelut Vapaa-aikapalveluiden toimiala Toimialajohtaja, vapaa-aikapalvelut Keravan Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen toimiala Toimialajohtaja, Keravan Kaupunkitekniikka -liikelaitos Toimialat jakautuvat edelleen vastuualueisiin ja yksiköihin, joilla on vastuuhenkilöt. Liikelaitoksia ovat Keravan Kaupunkitekniikka -liikelaitos ja Tietotekniikan palvelukeskus -liikelaitos. 37 Luottamushenkilöorganisaatio Kaupungin luottamushenkilöorganisaation muodostavat valtuusto, kaupunginhallitus, kaupunginhallituksen jaostot sekä lautakunnat ja niiden jaostot ja johtokunnat. Toimielin Valtuusto Kaupunginhallitus Kaupunkikehitysjaosto Konsernijaosto Tarkastuslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Keskusvaalilautakunta Vaalilautakunnat Vaalitoimikunta Kasvatus- ja opetuslautakunta Vapaa-aikalautakunta Rakennuslautakunta Liikelaitosten johtokunnat Valtuusto valitsee toimielinten jäsenet ja varajäsenet lukuun ottamatta vaalilautakuntia ja toimikuntaa, joiden jäsenet ja varajäsenet valitsee kaupunginhallitus. Kunnallisena liikelaitoksena toimivalla Keravan Kaupunkitekniikka - liikelaitoksella on johtokunta. Tietotekniikan palvelukeskus -liikelaitoksen johtokunta toimi tietotekniikkapalvelujen toimintaa ohjaavana kuntien yhteisenä toimielimenä. KUUMA-seutu liikelaitos toimii KUUMA-alueen kilpailukyvyn ja vetovoiman vahvistamiseksi, edunvalvonnan ja omistajapolitiikan tehostamiseksi sekä palvelutuotannon laadun ja tehokkuuden parantamiseksi. Kaupunginhallitus toimii keskushallinnon lautakuntana. Lautakunnilla lukuun ottamatta keskusvaalilautakuntaa, vaalilautakuntia, vaalitoimikuntaa ja tarkastuslautakuntaa ja johtokunnilla on kullakin oma johtosääntö. Kunkin toimialan toimintasääntö sisältää yksityiskohtaiset määräykset viranhaltijoiden ratkaisuvallasta sekä hankintoihin ja sopimusten tekoon liittyvistä toimintavaltuuksista.

14 10 5 LUKU TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA 38 Henkilöstöpolitiikka ja henkilöstöjohtaminen Kaupungin henkilöstöpolitiikka perustuu kaupunginvaltuuston hyväksymään henkilöstöstrategiaan. Henkilöstöpolitiikkaa ohjaa ja linjaa kaupunginhallitus, jonka päätöksiä täydentäviä ohjeita antaa kaupungin henkilöstöhallinto keskushallinnon johtosäännön mukaisesti. 39 Luvun määräysten soveltaminen Niistä virkasuhteeseen ja viranhaltijaan liittyvistä asioista, joista on säädetty kunnallisesta viranhaltijasta annetussa laissa tai muussa laissa, päättää kaupunginhallitus, ellei laissa ole toisin säädetty tai hallintosäännössä taikka muussa johtosäännössä muuta määrätty. 40 Toimivalta viran perustamisessa ja lakkauttamisessa sekä nimikkeen muuttamisessa Valtuusto päättää viran perustamisesta ja lakkauttamisesta Kaupunginhallitus päättää virkanimikkeiden muuttamisesta niiden virkojen osalta, joihin ottaa kaupunginvaltuusto. Sellaisesta virkanimikkeen muuttamisesta, joka ei edellytä viran lakkauttamista ja uuden perustamista, päättää kuitenkin kunkin toimialan toimialajohtaja annettujen yleisohjeiden mukaisesti. 41 Viran haku Viran julistaa haettavaksi se viranomainen, jonka tehtävänä on valita viranhaltija. Viran, johon valtuusto valitsee viranhaltijan, julistaa kuitenkin haettavaksi kaupunginhallitus. Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 :n 3 momentissa säädetyn lisäksi henkilö voidaan ottaa virkasuhteeseen ilman hakumenettelyä kun kyseessä on: - henkilön ottaminen sijaiseksi tai avoinna olevaan virkasuhteeseen määräajaksi - oman kaupungin vakinaisessa palveluksessa olevan henkilön valitseminen muuhun kuin valtuuston täytettävään virkaan siinä tapauksessa, että siirtäminen on organisaation toiminnan kannalta tarkoituksenmukaista Mikäli viran täyttäminen kuuluu viranhaltijalle, on ennen viran julistamista haettavaksi tai sen määräaikaista täyttämistä saatava menettelyyn annettujen yleisohjeiden mukaisesti täyttölupa. 42 Henkilöstön kelpoisuusehdot ja tehtävänkuvaus Valitseva viranomainen, määrää henkilöstöltä vaadittavasta kelpoisuudesta, ellei johtosäännössä, virkaa perustettaessa tai laissa ole asiasta määrätty. Mikäli valitsija on viranhaltija, toimialajohtaja määrää henkilöstöltä vaadittavasta kelpoisuudesta ja hyväksyy tehtävänkuvauksen.

15 11 43 Henkilöstövalinnat Henkilöstön valinnoista ja päälliköksi määräämisestä päätetään seuraavasti: KAUPUNGINVALTUUSTO Kaupunginjohtaja Toimialajohtaja, kehitysjohtaja Toimialajohtaja, kasvatus ja opetus Toimialajohtaja, sosiaali- ja terveyspalvelut Terveydenhuollon johtaja Toimialajohtaja, Keravan Kaupunkitekniikka -liikelaitos Toimialajohtaja, vapaa-aikapalvelut KAUPUNGINHALLITUS Maankäyttöjohtaja Kaupunginkamreeri Kaupunginsihteeri Johtava rakennustarkastaja KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA Perusopetusjohtaja Varhaiskasvatusjohtaja Talousjohtaja Erityisasiantuntija VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Liikuntapalvelujohtaja Nuorisopalvelujohtaja Kansalaisopiston rehtori Kirjasto- ja kulttuuripalveluiden johtaja Museon johtaja SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Avopalvelujohtaja Kehittämispäällikkö Vanhuspalvelujohtaja Sosiaalijohtaja Sosiaali- ja terveystoimen talousjohtaja Johtava hammaslääkäri Toimialajohtajat, vastuualueiden johtajat tai vastaavat sekä heidän määräämänsä yksiköiden ja vastaavien päälliköt valitsevat alaisensa henkilöstön. 44 Viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen ja virantoimituspaikan muuttaminen Viranhaltijan siirtämisestä toiseen virkasuhteeseen kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 24 :ssä tarkoitetuissa tapauksissa päättää viraston sisällä tapahtuvissa siirroissa toimialajohtaja. Virastojen välisistä siirroista päättää kaupunginjohtaja.

16 12 Virantoimituspaikan muuttamisesta viraston sisällä päättää toimialajohtaja. Koeajan määräämisestä tai siitä sopimisesta ja koeajan pituudesta päättää se, joka ottaa palvelussuhteeseen. 45 Sivutoimilupa ja -ilmoitus Kaupunginhallitus päättää kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 18 :n 2 momentin tarkoittamasta sivutoimiluvasta ja 18 :n 5 momentin tarkoittamasta sivutoimen vastaanottamisen ja pitämisen kieltämisestä. Sivutoimi-ilmoitus on toimitettava esimiehelle ja henkilöstöjohtajalle. 46 Virantoimituksesta pidättäminen Viranhaltijan virantoimituksesta pidättämisestä päättää alaisensa henkilöstön osalta kaupunginhallitus tai asianomainen lautakunta. Kaupunginjohtajan virantoimituksesta pidättämisestä säädetään KVhL:n 48 :ssä. Valtuuston valitsemien viranhaltijoiden virantoimituksesta pidättämisestä päättää kaupunginhallitus. 47 Palvelussuhteen päättyminen, lomauttaminen ja varoitus Eron palvelussuhteesta myöntää valitseva viranomainen. Valtuuston ottaman viranhaltijan eron myöntää kaupunginjohtaja. Varoituksen antamisesta päättää viranhaltijan tai työntekijän esimies annettujen yleisohjeiden mukaan. Palvelussuhteen päättymisestä ja lomauttamisesta päättää kaupunginjohtaja tai toimialajohtaja annettujen yleisohjeiden mukaan. 48 Viranhaltijan muu ratkaisuvalta henkilöstöasioissa Toimialueen johtaja, vastuualueen johtaja sekä yksikön päällikkö päättävät seuraavista alaisensa henkilöstöasioista. vuosilomista sellaisesta virkavapaudesta tai työvapaasta, jonka saamiseen viranhaltijalla ja työntekijällä on lainsäädännön, virka- ja työehtosopimuksen perusteella oikeus harkinnanvaraisesta virkavapaudesta ja työvapaasta annettujen yleisohjeiden mukaisesti. Virkavapauden tai työvapaan palkallisuuden ratkaisee vastuualueen johtaja tai toimialueen johtaja annettujen yleisohjeiden mukaisesti virkamatkamääräyksestä lisä-, yli-, lauantai-, sunnuntaityöstä ja varallaolomääräyksestä terveydentilaa koskevien tietojen pyytämisestä ja terveydentilaa koskeviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin määräämisestä.

17 13 koulutukseen osallistumisesta annettujen yleisohjeiden mukaisesti Palvelukseen ottava viranomainen vahvistaa palkan ja päättää muista palkkausasioista virka- ja työehtosopimusten ja annettujen yleisohjeiden mukaisesti. Kuitenkin valtuuston ottaman viranhaltijan palkkauksesta päättää kaupunginhallitus. Toimialajohtajan sijaisen ja väliaikaisen toimialajohtajan määrää kaupunginhallitus keskushallinnon osalta ja ao. lautakunta toimialallaan. Vastuualueen johtajan tai vastaavan sijaisen määrää toimialueen johtaja. Muun henkilökunnan sijaisen määrää vastuualueen johtaja tai vastaava tai hänen määräämänsä. Toimialajohtaja päättää oman auton käytöstä virka-ajoihin, puhelin- ja laajakaistaetujen myöntämisestä sekä työn tekemisestä vaihtoehtoisessa paikassa (etätyöskentely) tai osa-aikaisena kaupunginhallituksen hyväksymien periaatteiden mukaisesti. Toimialajohtajien osalta päätöksen tekee kaupunginjohtaja. Toimialajohtaja päättää osa-aikaeläkkeen ja vuorotteluvapaan myöntämisestä annettujen yleisohjeiden mukaisesti. 6 LUKU MUUT MÄÄRÄYKSET 49 Tiedottaminen Kaupungin tiedottamista johtaa kaupunginhallitus, joka hyväksyy yleiset ohjeet kaupungin tiedottamisen periaatteista ja päättää tiedottamisesta vastaavista kaupungin viranhaltijoista. 50 Tietohallinto Kaupungin tietohallintoa johtaa kaupunginhallitus, joka hyväksyy kaupungin tietotekniikkastrategian ja tietoturvapolitiikan. 51 Kaupungin asukkaiden aloitteet Kaupunginhallituksen on vuosittain huhtikuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyistä kaupungin toimintaa koskevista aloitteista ja niiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä. Valtuusto voi samalla todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun. Kaupunginhallituksen ja lautakunnan tehtäväalueella tehdyistä aloitteista on vastaavasti esitettävä tiedot kaupunginhallitukselle ja asianomaiselle lautakunnalle niiden päättämällä tavalla. Jos aloite vaatii erityistä valmistelua, sen viranomaisen, jonka valmisteltavaksi aloite kuuluu, on ilmoitettava aloitteen tekijälle viivytyksettä aloitteen arvioitu käsittelyaika ja keneltä saa lisätietoja aloitteen käsittelystä.

18 14 52 Kaupungin nimenkirjoitus ja asiakirjojen allekirjoittaminen Kaupunginhallituksen, lautakunnan tai muun toimielimen nimenkirjoituksesta ja asiakirjojen allekirjoittamisesta säädetään asianomaisessa johtosäännössä. Toimielimen puheenjohtaja tai pöytäkirjanpitäjä voi yksinkin toimielimen määräämissä rajoissa allekirjoittaa toimielimen päätökseen perustuvan asiakirjan. Toimielimen hallinnassa olevista asiakirjoista ja toimielimen alaisen viranhaltijan päätöksestä annettavat otteet ja jäljennökset voi toimielimen pöytäkirjanpitäjä tai muu toimielimen alainen viranhaltija yksinkin todistaa oikeaksi. Lisäksi kaupungin arkistopäällikkö voi todistaa oikeaksi otteet ja jäljennökset kaupungin hallinnassa olevista asiakirjoista. Valmistelua koskevat asiakirjat allekirjoittaa asian valmistelija. 53 Asiakirjojen lunastus Valtuusto päättää perusteista, joiden mukaan asiakirjoista on suoritettava kaupungille lunastus. 54 Asiakirjan antamisesta päättäminen Toimielin voi siirtää viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 14 :ssä tarkoitettua asiakirjan antamista koskevaa ratkaisuvaltaa alaiselleen viranhaltijalle. 55 Päätösvallan siirrot Päätösvallan siirroista on pidettävä luetteloa ja tehtävä ilmoitus kaupunginkansliaan.

Hallintosääntö. Hyväksytty Hall 27.5.2015 50, ja Valt 12.6.2015 12 voimassa 1.8.2015 alkaen. - 1 -

Hallintosääntö. Hyväksytty Hall 27.5.2015 50, ja Valt 12.6.2015 12 voimassa 1.8.2015 alkaen. - 1 - Hallintosääntö Hyväksytty Hall 27.5.2015 50, ja Valt 12.6.2015 12 voimassa 1.8.2015 alkaen. - 1 - Sisällysluettelo Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä H a l l i n t o s ä ä n t ö 1.8.2015 alk Sisältö

Lisätiedot

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014.

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. KESKI-SUOMEN LIITTO KUNTAYHTYMÄ HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. Sisällysluettelo 1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

Hallintosääntö 1.1.2015 -

Hallintosääntö 1.1.2015 - 1 (23) Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 1.1.2015 - 2 (23) Sisällysluettelo Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallintosääntö... 4 1 Luku Yleiset määräykset... 4 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ

VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ 2 Sisällysluettelo 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 4 2 Kunnan toiminta-ajatus 4 2 luku KOKOUSMENETTELY 4 3 Luvun määräysten

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009

HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009 SISÄLLYSLUETTELO I LUKU... 1 Yleiset määräykset... 1 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt... 1 2 Säännön

Lisätiedot

Ikaalisten kaupungin HALLINTOSÄÄNTÖ. Kvalt 1.12.2014, 67 (voimaan 9.12.2014)

Ikaalisten kaupungin HALLINTOSÄÄNTÖ. Kvalt 1.12.2014, 67 (voimaan 9.12.2014) Ikaalisten kaupungin HALLINTOSÄÄNTÖ Kvalt 1.12.2014, 67 (voimaan 9.12.2014) Hallintosääntö 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KAUPUNGIN MUUT JOHTOSÄÄNNÖT... 4 2. LUKU ORGANISAATIO

Lisätiedot

IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011. Kvalt 16.12.2010

IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011. Kvalt 16.12.2010 IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011 Kvalt 16.12.2010 Muutos hallintosäännön pykälään 20 hyväksytty: Kvalt 21.2.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO LUKU I...4 YLEISET

Lisätiedot

MUISTIO 9.2.2010. Kokouksen puheenjohtajana toimi Merja Koski ja muistion laatijana Olli Laaksonen.

MUISTIO 9.2.2010. Kokouksen puheenjohtajana toimi Merja Koski ja muistion laatijana Olli Laaksonen. LOIMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI / NOVIDA - LIITOSNEUVOTTELUT VALMISTELUTYÖRYHMÄN KOKOUS Aika kello 11.30-15.00 Paikka Läsnä Novida, Uusikaupunki Asula Tarja Kaurila Markku Koski Merja

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty: 12.6.1995 Voimaantulo: 1.7.1995 Muutettu: 13.10.2003 Muutettu 8.12.2008 Voimaantulo 1.1.2009 SISÄLLYSLUETTELO 2 1 LUKU Yleiset määräykset

Lisätiedot

Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys

Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 28.5.1997 28 Voimaantulo: 1.7. 1997 Muutos: Kaupunginvaltuusto 26.3.2009 14 Yleiset määräykset 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN T A L O U S S Ä Ä N T Ö. (Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 1.9.2014) I YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

PORIN KAUPUNGIN T A L O U S S Ä Ä N T Ö. (Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 1.9.2014) I YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ PORIN KAUPUNGIN T A L O U S S Ä Ä N T Ö (Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 1.9.2014) I YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Soveltamisala Kaupungin taloudenhoidossa ja taloushallinnon järjestämisessä on sen lisäksi, mitä

Lisätiedot

"Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista.

Hyvä hallintotapa on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. HYVÄ HALLINTOTAPA "Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. KAUPUNGINHALLITUS, SEN JAOSTOT SEKÄ LAUTAKUNNAT JA JOHTOKUNNAT

Lisätiedot

Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Yleiset määräykset... 2

Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Yleiset määräykset... 2 Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Sisällysluettelo Yleiset määräykset... 2 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt... 2 2 Valtuustoryhmän muodostaminen... 2 3 Valtuustoryhmään liittyminen sekä siitä

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI SOSIAALIPALVELUKESKUS HYVÄ HALLINTOTAPA JA SISÄINEN VALVONTA

NURMEKSEN KAUPUNKI SOSIAALIPALVELUKESKUS HYVÄ HALLINTOTAPA JA SISÄINEN VALVONTA Liite nro 1 Sosiaalilautakunta 1.4.2014 / NURMEKSEN KAUPUNKI SOSIAALIPALVELUKESKUS HYVÄ HALLINTOTAPA JA SISÄINEN VALVONTA Sosiaalijohtaja 25.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 Johdanto 1 2 Sisäinen valvonta

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KH 25.6.2007 2007/nro 1 SISÄINEN VALTONTA JA HYVÄ JOHTAMIS- JA HALLINTOTAPA SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Valvonnan rakenne Valkeakoskella 3 2.1 Ulkoinen valvonta 3 2.2

Lisätiedot

Kokousmenettely ja sen käytännöt

Kokousmenettely ja sen käytännöt Kokousmenettely ja sen käytännöt Kokousaika ja -paikka Toimielin pitää kokouksensa pääsääntöisesti kalenterivuodeksi kerrallaan päättäminään aikoina ja päättämissään paikoissa. Kokous pidetään myös, kun

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALOUSSÄÄNTÖ

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALOUSSÄÄNTÖ Kaupunginhallitus 3.11.2014 liite nro 4 (1/12) Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 liite nro 2 (1/12) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALOUSSÄÄNTÖ Voimaan 1.12.2014 KH 3.11.2014 KV 8.12.2014 Kaupunginhallitus 3.11.2014 liite

Lisätiedot

Espoon kaupunki Kaupunginhallitus 21.6.2010 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE

Espoon kaupunki Kaupunginhallitus 21.6.2010 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE Espoon kaupunki Kaupunginhallitus 21.6.2010 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE 2 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 4 2 KAUPUNGIN JOHTAMIS- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ... 4 3 KAUPUNGIN VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 5 3.1 Valvonnan

Lisätiedot

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat.

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat. HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA SÄÄNNÖT 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunta on lakisääteinen, julkisoikeudellinen yhteisö ja sillä on itsehallinto. Opiskelijakunnan toimintaa ja hallintoa hoitavat

Lisätiedot

Paraisten kaupungin hallintosääntö

Paraisten kaupungin hallintosääntö Tarkistettu 23.6.2009 Sovelletaan 1.7.2009 lukien Tarkistettu 2.2.2010 Sovelletaan 1.3.2010 lukien Tarkistettu 21.6.2010 Sovelletaan 30.7.2010 lukien Tarkistettu 8.2.2011 Sovelletaan 28.2.2011 lukien Tarkistettu

Lisätiedot

Paraisten kaupungin hallintosääntö

Paraisten kaupungin hallintosääntö Paraisten kaupungin hallintosääntö 1 Sisällysluettelo I YLEISTÄ Sivu 1. luku Yleiset määräykset 2 II KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖT 2. luku Kaupungin organisaatio 2 3. luku Kaupungin monijäsenisten toimielinten

Lisätiedot

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE)

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. YHTIÖKOKOUS... 3 2.1. YHTIÖKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN... 3 2.2. KOKOUSKUTSU

Lisätiedot

VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Yhtymähallitus 21.4.2010 68 Yhtymävaltuusto 5.5.2010 7 Yhtymävaltuustosta ja yhtymähallituksesta käytetään jäljempänä nimitystä valtuusto ja hallitus Hyväksytty 5.5.2010 Voimaan

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJEET

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJEET 1 LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJEET KÄSITELTY TYÖALAVASTAAVIEN KOKOUKSESSA 22.4.2009 KÄSITELTY TYÖNTEKIJÄKOKOUKSESSA 29.4.2009 KÄSITELTY TALOUDELLISESSA JAOSTOSSA 5.5.2009 HYVÄKSYTTY KIRKKONEUVOSTOSSA

Lisätiedot

Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje

Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Kaupunginhallitus hyväksynyt XX.XX.2015 Voimaantulo XX.XX.2015 1. JOHDANTO Tämä ohje täydentää kaupunginvaltuuston 3.2.2014 hyväksymiä Ylöjärven

Lisätiedot

3 Seuralla voi olla irtainta ja kiinteää omaisuutta ja seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

3 Seuralla voi olla irtainta ja kiinteää omaisuutta ja seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. 1 Yhdistyksen nimi on Kasvinsuojeluseura ry. Sen toiminta-alueena on koko maa ja kotipaikkana Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. 2 Seuran tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS Helsinki 2008 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 3. uudistettu painos Painetun julkaisun ISBN 978-952-213-359-5

Lisätiedot

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta osana hyvää hallinto- ja johtamistapaa

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta osana hyvää hallinto- ja johtamistapaa Ohje 1 (20) Johdanto Kuntalain 1.7.2012 voimaan astuneiden muutosten myötä kuntalakiin tuli merkittäviä sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevia muutoksia, joihin kunnan tulee vastata. Muutosten

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNNAN TALOUSSÄÄNTÖ

MÄNTYHARJUN KUNNAN TALOUSSÄÄNTÖ 1 9.5.1997 Taloussäännön voimaantulo 1.7. 1997 lukien. Valtuusto on hyväksynyt 29.5.1997 1997, 75 MÄNTYHARJUN KUNNAN TALOUSSÄÄNTÖ I YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Soveltamisala Tässä säännössä annetaan kunnan kaikille

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan kristillisen koulun ja päiväkodin kannatusyhdistys ry:n JOHTOSÄÄNTÖ

Keski-Uudenmaan kristillisen koulun ja päiväkodin kannatusyhdistys ry:n JOHTOSÄÄNTÖ Keski-Uudenmaan kristillisen koulun ja päiväkodin kannatusyhdistys ry:n JOHTOSÄÄNTÖ Keski-Uudenmaan kristillisen koulun ja päiväkodin kannatusyhdistys ry Hyväksytty hallituksessa 23.11.2011 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot