JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ Sivu 167 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2015 1. Sivu 167 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 168 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4"

Transkriptio

1 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ Kaupunginhallitus Aika klo 15:00-18:53 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 167 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Tilapäisten siirtopäiväkotitilojen hankinta ja siirtotilojen yhteenveto Lisärahoituksen myöntäminen Pataluodon koulun (luokat 7-9) vaurioituneiden rakenteiden korjaushankkeelle Vuoden 2015 talousarvion muutos Osavuosikatsaus Mutalantie 19 asemakaavamuutoksen ja tonttijaon hyväksyminen Pataluodon rantaraitin ja rantakortteleiden asemakaavan muutoksen ja tonttijaon hyväksyminen Joensuun kaupungin rahoittamat kehittämishankkeet v Osallistuminen Joensuun Rock Academy -hankkeen omarahoitusosuuteen 177 Osallistuminen omahoito ja digitaaliset arvopalvelut toteutusprojektiin (ODA hanke) Organisaatiomuutosten valmistelun ohjausryhmän asettaminen Vastaukset valtuuston keskustelutunnin kysymyksiin Kolmassijalainan myöntäminen Joensuun Kodit Oy:lle Kaskitie 10 perusparannushankkeen rahoittamiseen Puhas Oy:n varsinainen yhtiökokous Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n varsinainen yhtiökokous Kannanotto TYP-lain toimeenpanoon liittyen Tiedoksi merkittäviä asioita Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset Karhunmäen kouluhankkeen KVR-urakkatarjoukset 54

2 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ Kaupunginhallitus Läsnä Kauppinen Markku puheenjohtaja Bogdanoff Eero jäsen Heikura Aino jäsen Heinonen Eila jäsen Huovinen Tuija jäsen Ikonen Päivi jäsen Järvinen Anni jäsen Keskisalo Pentti jäsen Tahvanainen Ville jäsen Törmälä Anssi jäsen Wihonen Jussi jäsen Mäkisalo-Ropponen Merja kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Pippuri Arto kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Mustonen Juha kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja Karjalainen Kari kaupunginjohtaja Horttanainen Jari kaupunginsihteeri, pöytäkirjanpitäjä poistui klo poistui klo Väänänen Risto talous- ja strategiajohtaja läsnä klo Huikuri Satu tilaajajohtaja läsnä klo Hakkarainen Juha va. päivähoidon johtaja läsnä klo Allekirjoitukset Markku Kauppinen puheenjohtaja Jari Horttanainen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu Anssi Törmälä pöytäkirjan tarkastaja Anni Järvinen pöytäkirjan tarkastaja Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä konsernihallinnon hallintoyksikössä (Rantakatu 20, Joensuu) kello 9.00 alkaen. Pöytäkirjanpitäjä Jari Horttanainen

3 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ Kaupunginhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KH 167 Puheenjohtaja päättää todeta kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Totesi. Kokouksen alussa talous- ja strategiajohtaja Risto Väänänen ja tilaajajohtaja Satu Huikuri sekä talonrakennuspäällikkö Kari Räsänen olivat kokouksen alussa kuultavina osavuosikatsaukseen ja ta-muutokseen liittyen. Va. päivähoidon johtaja Juha Hakkarainen oli kuultavana siirtopäiväkotiasiaan liittyen.

4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjan tarkastajien valinta KH 168 Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää valita pöytäkirjan tarkastajiksi Anssi Törmälän ja Anni Järvisen. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Tilapäisten siirtopäiväkotitilojen hankinta ja siirtotilojen yhteenveto 5556/ /2015 KH Joensuun kantakaupungin alueella olevat päivähoitopaikat ovat käytännössä täyn nä. Tällä hetkellä pääasiassa tilanpuutteen takia on yhteensä kuusi päi vä koti ryh mää sijoitettuna siirtopäiväkotitiloihin, kolme Petäikkölässä ja kolme Tuu likan te lees sa. Joistakin huonokuntoisista tiloista ja toiminnallisesti kalliista ryhmä per he päi vä hoi to ti lois ta on viime vuosina luovuttu, samalla on tehostettu perhe päi vä hoi ta jien rekrytointia eläköitymisen kasvaessa. Lisäksi Marjalaan, Rei jolaan, Penttilään, Linnunlahdelle ja Niinivaaralle on rakennettu uudet isot päi väko dit ja 4-osastoinen Kaisla aloitti toimintansa vuoden 2015 alussa. Nämä ovat osin korvanneet käytöstä poistuneita tiloja (mm. Mehtimäen ja Tikkamäen päivä ko dit ja Siilin päiväkodin satelliittiyksiköt). Sekä Karhumäelle että Mar ja laan rakennetaan parhaillaan yksityisiä päiväkoteja niin, että ne avautuvat syk syl lä Myös Sinkkolan päiväkoti avaa ovensa syksyn 2015 aikana vuotiaiden lasten määrän ennustetaan kasvavan 282:lla (+ 5,5 %) vuo denvaih tee seen 2017/2018 mennessä. Oletuksen mukaan tästä joukosta noin 60 % tu lee päivähoitopalvelujen piiriin, mikä tarkoittaa noin 170 lasta eli lähes kahden ison päiväkodin suuruinen kapasiteettitarve. Lasten määrä siis lisääntyy voimak kaas ti ja samalla joissakin tiloissa on ongelmia sisäilman laadun suhteen. Par hail laan on valmisteilla kaupunginhallituksen taloustoimikunnankin toivoma ti lo jen kokonaisohjelma, jossa myös tulevaan päiväkotirakentamiseen otetaan kan taa. Syksylle 2015 on kuitenkin nousemassa niin paljon akuutteja ti la tar ve kysy myk siä, ettei niitä pystytä ratkaisemaan nykyisten tilojen ja myöhemmin tu levai suu teen suunniteltavien investointien avulla. Akuuttia tarvetta on esitelty kau pun gin hal li tuk sen taloustyöryhmälle ja sovittu siitä, että asiaan liittyvä pe riaa te rat kai su tuodaan kaupunginhallituksen päätettäväksi. Yksittäiset siir to päivä ko ti ti lo jen hankintapäätökset on tarkoitus tehdä viranhaltijapäätöksenä hallin to sään nön mukaisesti. Punahilkan päiväkodissa on koettu oireita jo usean vuoden ajan. Rakennuksessa on akuutteina toimenpiteinä tehty korjaus- ja tiivistystöitä, kiinnitetty huomiota si sä il ma sii vot ta vuu teen ja ilmanvaihdon koko kapasiteetti on otettu käyttöön. Näis tä toimenpiteistä huolimatta rakennusta käyttävien oireilu jatkuu. Ra kennuk sen korjausasteen on todettu tutkimuksissa nousevan niin suureksi, että sen pe rus kor jaa mi nen ei ole taloudellisesti järkevää. Tilatyöryhmä on si sä il ma työryh män suosituksesta tehnyt päätöksen, jonka mukaan tilojen käytöstä luo vutaan syksyllä Osa päiväkodin lapsista sijoittuu Karhunmäen yksityiseen Aar re saa ren päiväkotiin. Väistötilatarve on neljä ryhmää, joista kahden ryhmän ti lat on suunniteltu sijoitettavan Niinivaaran päiväkodin tontille ja kahden ryhmän tilat Pajakadulle. Vuokra-aika tulee olemaan kolme vuotta. Väistötiloista luo vu taan, kun uusi päiväkoti aikanaan valmistuu. Rantakylän alueella tarvetta on yhteensä viiden ryhmän tiloille. Tiloilla kor vataan Asentajankujan ja Kartoittajantien tilapäisissä vuokratiloissa toimiva ryhmä per he päi vä hoi to yk si köt sekä Rantakylän päiväkodin yhden ryhmän tilat ti lojen kuntoon liittyvistä syistä. Lisävolyymille on varattu kaksi ryhmää, toinen esi-

6 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus ope tuk seen ja toinen 1-5 -vuotiaille. Vesikkopuiston päiväkodin tontille on suunni tel tu sijoitettavan kolmen ryhmän tilat. Tilojen vuokra-aika tulee olemaan viisi vuot ta. Soutajanpuiston päiväkodin tontille sijoittuu kahden ryhmän tilat. Näiden tilojen vuokra-aika tulee olemaan 2 vuotta, jonka jälkeen toiminta suun ni tellaan siirtyvän uuteen Pataluodon päiväkotiin syksyllä Reijolan päiväkoti on rakennettu kolmessa eri vaiheessa (1983, 1989 sekä 2008). Van hem mis sa v rakennetuissa osissa on tehty rakenteiden kun to tutki mus syksyllä 2014, jonka perusteella on löytynyt vaurioita rakenteista. Päi väko dis sa työskentelevillä on todettu oireita, joiden voidaan olettaa olevan seuraus ta ilman epäpuhtauksista. Tilatyöryhmä on sisäilmatyöryhmän suo si tuk sesta tehnyt päätöksen, jonka mukaan v rakennettujen tilojen käytöstä luo vu taan syksyllä Toiminta siirtyy siirtopäiväkotitiloihin päiväkodin tontil la. Väistötilatarve on kolme ryhmää, sisältäen yhden lisävolyymiryhmän. Vuok ra-ai ka tulee olemaan viisi vuotta. Yhteensä siirtopäiväkotitiloja tarvitaan 12 ryhmälle, joista 7 ryhmää siirtyy si sä ilma on gel mis ta, 2 ryhmää tilapäisiin tiloihin ja toimintaan liittyvistä järjestelyistä ja 3 ryhmää lasten määrän kasvusta ja uuden varhaiskasvatuslain ryh mä ko kosää dök ses tä johtuen. Varhaiskasvatuslaki tulee voimaan alkaen ja lain 5a :n mukaan päiväkodin yhdessä ryhmässä saa olla yhtä aikaa läsnä enintään kol mea hoito- ja kasvatustehtävissä olevaa henkilöä vastaava määrä lapsia. Täl lä hetkellä joihinkin päivähoitoryhmiin on sijoitettu lisää lapsia ja palkattu ryh miin neljäs kasvatusvastuullinen. Uuden lain voimaan tulo edellyttää tämän rat kai sun purkamista. Tästä syystä uudelleen sijoitettavia lapsia on koko kau pun gin alueella yhteensä 40. Tilakeskus on kartoittanut ja katselmoinut mahdolliset sijoi tus pai kat kaupunginosittain. Esitetyt sijoituspaikat ovat valikoituneet tont tien muodon, piha-alueiden riittävyyden, kunnallistekniikan liittymien val miu den ja perustamiskustannusten sekä tukipalveluiden järjestettävyyden (ruo ka huol to) perusteella. Kaikissa vaihtoehdoissa leikkialueiden koko on mitoitusten mu kainen. Joensuun kouluissa siirtokoulutiloissa toimii tällä hetkellä kymmenen luokkaa. Ti la pu las ta johtuen siirtokoululuokkia on Marjalassa (2), Louhiojalla (2) ja osin Ne pen mä el lä. Nepenmäen koulun kunnosta ja lapsimäärän kasvusta johtuen osa luokista on jouduttu siirtämään siirtokoulutiloihin ja viisi luokka toimii Niit tylah des sa. Syksyllä 2015 Nepenmäen koulu siirtyy Niinivaaran koulun tiloihin kun lukio aloittaa Papinkadulla, jolloin Nepen pihasta 2 opetustilaa siirretään Rei jolan koulun pihaan lisäkapasiteetiksi ja lopuista siirtokouluyksiköistä luo vu taan. Niinivaaran koulun pihassa olevat siirtokoulutilat (8 opetustilaa) pidetään Kar humäen ja Nepemäen kouluhankkeiden ajan. Karsikon koulun osalta val mis teil la on ratkaisu, jossa koulu siirrettäisiin määräajaksi Sirkkalaan Karelia am mat ti korkea kou lul ta vuokrattaviin tiloihin. Näiden ratkaisujen kautta kouluille ei tar vi ta uusia siirtotiloja syksyllä Marjalan kahden opetusryhmän siir to kou lu ti lan käyttäjä on esittänyt korvattavaksi laadukkaammalla yksiköllä, joihin si säl tyy saniteettitilat. Tilakeskus on parhaillaan kilpailuttamassa siirtopäiväkotitiloja. Arvio väis tö ti lojen vuokrakustannuksista on yhteensä noin /vuosi. Käytännössä, pe rusta mis kus tan nuk sis ta johtuen, tilakustannukset ovat samaa luokkaa kuin uu sien päiväkotien vastaavat. Pidemmän tähtäimen tavoitteena on ilman muuta väis tö-

7 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus ti lo jen korvaaminen pysyvällä kapasiteetilla siellä, missä on oletettavissa myös palvelujen kysynnän jatkuvan. Lukuisista viime vuosien investoinneista huo limat ta tähän ei ole vielä päästy, osin lasten määrän hyvästä kasvusta joh tuen. Tulevaisuuden ratkaisuja valmistellaan tilainvestointien ko ko nais oh jel mas sa. Valmistelijat: Tekninen isännöitsijä ja Tilaajajohtaja (sivistyspalvelut) yhteistyössä ti la kes kuksen ja varhaiskasvatuspalvelujen edustajien kanssa. Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä periaateratkaisun 12 siirtopäiväkotitilan han kin nas ta ja kahden opetustilan korvaamiseksi uusilla yllä kuvatun mallin mukaisesti. Päätös: Keskustelun aikana Anni Järvinen esitti asian palauttamista uudelleen valmisteltavaksi. Jussi Wihonen kannatti esitystä. Penttti Keskisalo esitti, että asia jätetään viikoksi pöydälle. Eila Heinonen kannatti Keskisalon esitystä. Päätettyään keskustelun puheenjohtaja totesi sen aikana tehdyt esitykset ja kannatukset. Puheenjohtajan esityksestä päätettiin suorittaa yksimielisesti asiassa kättennostoäänestys ensin siten, että ne jotka kannattavat Järvisen esitystä asian palauttamisesta uudelleen valmisteltavaksi äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat asian käsittelyn jatkamista äänestävät EI. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 3 JAA -ääntä (Järvinen, Wihonen, Jääskeläinen) ja 8 EI -ääntä (Kauppinen, Törmälä, Huovinen, Heikura, Ikonen, Heinonen, Keskisalo ja Tahvanainen). Kaupunginhallitus päätti siten jatkaa asian käsittelyä. Seuraavaksi päätettiin puheenjohtajan esityksestä yksimielisesti suorittaa kättennostoäänestys siten, että ne jotka kannattavat Keskisalon esitystä asian panemisesta viikoksi pöydälle äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat asian käsittelyn jatkamista äänestävät EI. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 10 JAA -ääntä (Törmälä, Huovinen, Heikura, Ikonen, Wihonen, Jääskeläinen, Järvinen, Tahvanainen, Keskisalo ja Heinonen) ja 1 EI -ääntä (Kauppinen). Kaupunginhallitus päätti siten hyväksyä Keskisalon esityksen ja asia jätettiin viikoksi pöydälle. Päätettiin merkitä pöytäkirjaan Jussi Wihosen seuraava kirjallinen eriävä mielipide: "Soutajanpuiston päiväkodin osalta olisi ollut syytä ottaa asukkaiden mielipiteet huomioon."

8 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Päätettiin merkitä pöytäkirjaan Anni Järvisen seuraava kirjallinen eriävä mielipide: " Mielestäni Soutajanpuiston päiväkodin alueelle ei pidä sijoittaa kahta parakkia. Siirtopäiväkotitiloille olisi pitänyt miettiä muita vaihtoehtoja." Tilaajajohtaja Janna Puumalainen ja tekninen isännöitsijä Tarja Räsänen olivat kokouksessa kuultavana ennen päätöksentekoa. Esittelyaineisto liitetään pöytäkirjaan. Merja Mäkisalo-Ropponen poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana. KH 169 Kaupunginjohtajan muutettu päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä periaateratkaisun 12 siirtopäiväkotitilan hankinnasta ja kahden opetustilan korvaamiseksi uusilla yllä kuvatun mallin mukaisesti Kaupunginhallitus päättää järjestää tiedotus- ja keskustelutilaisuuden Rantakylässä päivähoidon tilatarpeista. Kaupunginhallitus päättää, että Pataluodon päiväkodin rakentamisaikataulun osalta asiaa käsitellään kevään kuluessa toimitilaohjelmaa käsiteltäessä. Päätös: Käsittelyn aluksi merkittiin vastaanotetuksi ja tiedoksi Soutajanpuiston lasten vanhempien kirjelmä Keskustelun aikana Anni Järvinen esitti, että Soutajanpuiston parakkien osalta asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Jussi Wihonen kannatti Järvisen palautusesitystä. Puheenjohtajan esityksestä päätettiin yksimielisesti suorittaa asiassa kättennostoäänestys siten, että ne jotka kannattavat Anni Järvisen esitystä äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat asian käsittelyn jatkamista äänestävät EI. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 3 JAA -ääntä (Järvinen, Wihonen, Bogdanoff) ja 8 EI-ääntä (Kauppinen, Heinonen, Keskisalo, Tahvanainen, Ikonen, Heikura, Huovinen, Törmälä). Kaupunginhallitus päätti siten hyväksyä kaupunginjohtajan muutetun päätösehdotuksen. Merkittiin pöytäkirjaan Anni Järvisen seuraava kirjallinen eriävä mielipide: "Mielestäni Soutajanpuiston päiväkodin alueelle ei pidä sijoittaa kahta parakkia. Siirtopäiväkotitiloille olisi pitänyt miettiä muita vaihtoehtoja."

9 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Liitteet Liite 1 Varhaiskasvatuksen tila-asiat taustaselvitystä Liite 2 Niinivaaran päiväkoti asemapiirros Liite 3 Ollilan päiväkodin asemapiirros Liite 4 Pajakadun asemapiirros Karsikon päiväkoti Liite 5 Reijolan päiväkodin asemapiirros Liite 6 Soutajanpuiston päiväkodin asemapiirros luonnos Liite 7 Valokuvat Ollilan päiväkodin pihasta Liite 8 Valokuvat Soutajanpuiston päiväkodin pihasta Liite 9 Vesikkopuiston päiväkodin asemakaavapiirros Jakelu Tilakeskus

10 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ Kaupunginhallitus Lisärahoituksen myöntäminen Pataluodon koulun (luokat 7-9) vaurioituneiden rakenteiden korjaushankkeelle 3667/ /2014 KH 170 Joensuun kaupunginhallitus hyväksyi Pataluodon koulun (luokat 7-9) vaurioituneiden rakenteiden korjauksen hankesuunnitelman ja kus tan nus arvion. Rakennuksen korjaustyöt käynnistettiin syksyllä Korjaustöiden edetessä on paljastunut uusia korjauksia vaativia rakennusosia. Kohteessa on tehty täyden tä viä ja tarkentavia kuntotutkimuksia, joiden perusteella voidaan osoittaa ra ken teel lis ten ongelmien kohdentuvan erityisesti vesikattoon, yläpohjaan, julki si vui hin ja lattiaan. Suurin osa ilmenneistä korjaustarpeista aiheutuu siitä, että koulun pe rus kor jausta suunniteltaessa (peruskorjaus ) rakenteita ei tutkittu riit tä vän laajasti ja tarkasti, joten peruskorjauksen laajuuteen ei sisältynyt kaikkia ongelmarakenteita. Tutkimusmenetelmät ja tietämys ongelmarakenteista on myös viimevuosina kehittynyt, joten nykyisin tiedetään vau rioi tu mis me ka nismit huomattavasti paremmin kuin tutkimusten tekohetkellä. Korjattavia rakenteita: Viime kesänä hyväksytty hankesuunnitelma käsitti piilosokkeleiden, seinien alaosien ja porrashuoneiden lattioiden korjaustöitä. Uusien kuntotutkimusten ja raken tei den aukaisun perusteella julkisivurakenteita joudutaan korjaamaan paljon ai ot tua laajemmin mm. räystäiden läheisyydestä. Myös maanvaraisten lat tioiden korjaustarve on osoittautunut paljon suuremmaksi. Lisäyksenä hy väk syttyyn hankesuunnitelmaan nähden on tullut vesikattojen ja yläpohjien kor jaus tarve. Ongelmat aiheutuvat pääosin aikakaudelle tyypillisistä ongelmarakenteista, ra ken nus vir heis tä ja rakennusjätteistä maanvaraisten lattioiden alustäytöissä. Alapohjarakenteet Mattopäällysteisiä lattioita joudutaan korjaamaan huomattavasti laajemmalta alu eel ta, kuin aluksi on suunniteltu, koska muovimattojen alla oleva kosteus on ai heut ta nut liiman hajoamisen, joka taas aiheuttaa voimakasta tuoksua ja ho mekas vus toa. Muovimatot korvataan paremmin hengittävällä laattapinnoitteella. 2. kerroksen ulkoseinät Vanhojen julkisivujen rakenneratkaisut ja detaljit eivät ole estäneet riittävissä mää rin sadevesien pääsyä rakenteisiin. Ulkoseinien rakenteita joudutaan osaksi uu si maan ja rakenteiden detaljiikkaa muuttamaan. Vesikatto ja yläpohja Yläpohjissa ongelmana on paikoitellen kastuneet eristeet ja yläpohjan si porex-palk ki en saumoista tapahtuvat ilmavuodot. Yläpohjarakenteita joudutaan avaa maan, ilmavuotokohtia tiivistämään ja eristeitä vaihtamaan. Vesikaton kallis tuk sia joudutaan paikoitellen korjaamaan. Kustannukset:

11 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ Kaupunginhallitus Hyväksytyn hankesuunnitelman mukainen kustannusarvio oli euroa (alv. 0%). Lisäkorjauksista ja hankkeen sisällön laajentumisesta on laadittu rakennusosalaskelma, jonka mukainen lisämäärärahan tarve on euroa (alv. 0%). Tuosta summasta melkein euroa kohdentuu ve si kat to- ja yläpohjakorjauksiin. Talonrakennuksen investointiohjelmassa on Pataluodon koulun korjaukselle varat tu tälle vuodelle rahoitusta euroa. Nyt esitettävä lisärahoitus koh dentuu kokonaan vuodelle 2015 eli Pataluodon koulun määrärahan tarve tälle vuodel le on yhteensä euroa. Kouluun on tehty jokunen vuosi sitten peruskorjaus, joten on tärkeää tehdä nyt ai koi naan peruskorjauslaajuuteen sisältymättömät korjaustyöt ja taata koulun käyt tä jil le asianmukaiset ja turvalliset toimitilat. Mikäli investointiohjelmaan merkityn kohteen kustannusarvio ylittyy vähintään 10 %:lla, on hanke tuotava kaupunginhallituksen käsittelyyn. Hankkeen ko konais kus tan nuk set jäävät alle 3 milj., joten kaupunginhallitus voi päättää asiasta. Valmistelija: Tilakeskuksen johtaja Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Pataluodon koulun (luokat 7-9) vaurioituneiden rakenteiden kor jaa misen lisätyöt. Lisätöiden aiheuttama määrärahatarve on sisällytetty talousarviomuutokseen. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Talonrakennuspäällikkö Kari Räsänen oli asiassa kokouksessa kuultavana ennen päätöksentekoa. Arto Pippuri poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana. Merja Mäkisalo-Ropponen poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana. Jakelu Tilakeskus

12 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ Kaupunginhallitus Vuoden 2015 talousarvion muutos 4110/ /2014 KH 171 Talous- ja strategiayksikkö : Vuoden 2015 talousarvio hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa Talous ar vio on 1,9 milj. euroa alijäämäinen. Talousarvion valmisteluvaiheessa jäi avoimeksi eräitä asioita, jotka on tarpeen huo mioi da jo tässä vaiheessa vuotta. Lisäksi talousarvioon on tarpeen tehdä tässä vaiheessa eräitä muutoksia. PERUSKAUPUNKI Käyttötalous Henkilöstömenoja sekä toimisto- ja asiantuntijapalveluita koskevat sääs tö tavoit teet Tulosalueelle 120 Yleishallinto on budjetoitu vapaaehtoisilla vapailla tavoiteltava 0,45 milj. euron henkilöstömenojen säästötavoite sekä toimisto- ja asian tun ti japal ve luis ta tavoiteltava 0,1 milj. euron säästötavoite. Henkilöstö- ja työllisyysjaosto on käsitellyt keinoja vaikuttaa vuoden 2015 henkilöstömenoihin. Keskeisenä toimenpiteenä käytetään lo ma palkka ve lan alentamista. Lomapalkkavelka muodostuu pitämättömien vuosilomien ja säästövapaiden laskennallisesta palkkakulusta. Tämän hetkinen lo ma palk kavel ka on 1,37 milj. euroa, josta merkittävä osa muodostuu säästövapaista. Säästö va pai ta on 854 henkilöllä ja niiden määrä vaihtelee päivää/henkilö. Tavoitteena on vähentää säästövapaiden määrää suunnitelmallisesti vuosien aikana. Yksilötasolla tehtyjen suunnitelmien perusteella vuonna 2015 ta voi tel laan koko kaupungin tasolla yhteensä runsaan 0,5 milj. euron sääs tö vaiku tus ta. Osa säästöistä kohdistuu liikelaitoksille sekä sosiaali- ja ter veys pal ve luiden osalta Kontiolahden ja Outokummun tilauksiin. Peruskaupungin osuus on 0,4 milj. euroa. Toisena keskeisenä keinona henkilöstö- ja työllisyysjaosto on esittänyt var haiselä ke me no pe rus tei sen eli varhe-maksun vähenemisen huomioimista ta lous arvios sa. Varhe -maksua maksetaan, kun työntekijä jää työkyvyttömyyseläkkeelle, yk si löl li sel le varhaiseläkkeelle, työkyvyttömyyseläkkeelle tai kuntoutustuelle. Varhe -maksujen taso on pienentynyt merkittävästi vuodesta Vuoden 2015 ennakkomaksut ovat 1,3 milj. euroa, kun vuoden 2014 toteutuma oli 2,16 milj. euroa (- 0,86 milj. ). Koska maksujen tason alentuminen ei ollut ta lous arvion valmisteluvaiheessa tiedossa, talousarviomuutoksessa on tarpeen huo mioida niiden alueiden osalta varhe -maksujen pienentyminen, joilla muutokset ovat mer kit tä vim mät. Tämän johdosta tulosalueen 192 Sote-yhteistoiminta-alueen mak su osuus talousarviota esitetään pienennettäväksi 0,25 milj. eurolla ja tu losalu een 440 Päivähoitopalvelut talousarviota 0,15 milj. eurolla. Maksut alenevat

13 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ Kaupunginhallitus myös eräillä muilla tulosalueilla, mutta muutokset ovat pieniä ja osa muutoksista on huomioitu jo talousarviossa. Lisäksi varhe-maksujen pienentyminen on huomioitu Pohjois-Karjalan pe las tuslai tok sen tulostavoitteessa. Muutosten myötä yleishallinnon tulosalueen kate heikkenee 0,45 milj. euroa sääs tö ta voit teen uudelleen kohdentamisen myötä. Toimisto- ja asiantuntijapalveluiden osalta on 0,1 milj. euron säästötavoitteen koh den tu mi ses ta sovittu seuraavasti: konsernihallinto euroa Joensuun Tilakeskus euroa varhaiskasvatus- ja koulutuspalvelut euroa vapaa-aikapalvelut euroa kaupunkirakenne euroa sosiaali- ja terveyspalvelut euroa Säästötavoite on yhteensä euroa, joka kohdennetaan muutoksessa tulos alueil le. Sosiaali- ja terveyspalveluiden säästötavoite on huomioitu ti laus muutok ses sa. Kohdennuksen jälkeen voidaan purkaa yleishallintoon kirjattu, koko kau pun kia varten tehty 0,1 milj. euron säästötavoite. Tulosalueen 120 Yleishallinto muut muutokset Kaupunginhallitus on päättänyt maaseutupoliittisen ohjelman val mis te lus ta ja todennut, että valmisteluun tarvittava määräraha (n euroa) huomioidaan talousarviomuutoksen valmistelun yhteydessä. Josekin maksuosuus on jakautunut kahdelle eri vastuualueelle (avustukset ja jäsen mak sut sekä kehittäminen). Maksuosuus vuodelle 2015 on 1,8 milj. euroa. Talous ar vios sa on kuitenkin virheellisesti varattu kahdelle eri vastuualueelle Jo sekin maksuosuuteen yhteensä vajaat 1,4 milj. euroa. Talousarviota on tarpeen kor ja ta tältä osin lisäämällä Josekin rahoitukseen 0,44 milj. euroa. Josekin maksu osuus kohdistetaan jatkossa kokonaisuudessaan kehittämisen vastuualueelle. Joensuun Tiedepuisto on järjestänyt alkavien yritysten hautomotoimintaa raken ne ra has to hank kei den avulla noin kymmenen vuoden ajan. Toiminta on ollut tu lok sel lis ta, mutta vakiintunutta toimintaa ei ole mahdollista enää rahoittaa han ke ra hoi tuk sel la. Toiminnan turvaamiseksi kaupungin rahoitusosuudeksi vuodel le 2015 esitetään 0,1 milj. euroa. Pysyvä ratkaisu toiminnan rahoituksesta teh dään vuoden 2016 talousarvion valmistelun yhteydessä. Joensuun Tilakeskuksen talousarvio Nepenmäen uuden koulun rakentaminen on alkamassa vuonna Nykyisen kou lun purkukustannuksiin ei ole varauduttu Tilakeskuksen talousarviossa, mistä johtuen Tilakeskuksen tulostavoitetta tulee pienentää 0,35 milj. eurolla.

14 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ Kaupunginhallitus Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilaus Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto on käsitellyt tilausmuutoksen Muutoksessa on huomioitu edellä käsitelty toimisto- ja asian tun tija pal ve lui den muutos, tulosalueiden välisiä siirtoja sekä suoritemääriä koskevia muu tok sia. Merkittävimmät sisäiset siirrot koskevat sosiaalipalveluita, jonka sisäl lä on siirretty määrärahaa aikuissosiaalityöstä sekä perhepalveluista vammais pal ve lui den tilaukseen vuoden 2014 toteutumien ja vuoden 2015 en nus teiden mahdollistamissa rajoissa. Lisäksi muutoksessa on tarkistuksia Ou to kummun ja Kontiolahden tilauksiin, millä on vaikutusta Kuntamaiseman kus tan nusten ja ko pe ri aat tei den johdosta myös Joensuun tilaukseen. Muutosten seu raukse na Joensuun tilaus kasvaa eurolla, mikä tulee huomioida tulosalueen 192 Sosiaali- ja terveyspalveluiden maksuosuus menoissa. Liiketoiminnan johtokunta Liiketoiminnan johtokunta on esittänyt talousarviomuutosta ns. pien ten hankkeiden toiminnallisen muutoksen johdosta. Muutosehdotus si sältää 0,8 milj. euron suuruisen hankekokonaisuuden siirtämisen tekniseen kes kukseen. Talousarvioteknisesti muutos näkyy teknisen keskuksen talousarviossa em. suuruisena tuottojen ja kulujen kasvuna. Tilakeskuksessa muutos aiheuttaa vas taa vas ti ulkoisten kulujen muutoksen sisäisiksi palvelunostoiksi. Kum maankaan yksikön toimintakatteeseen ei muutoksella ole vaikutusta. Teknisen keskuksen tulo- ja menoarviota on lisäksi tarpeen tarkistaa lo gis tiik kayk si kön osalta. Talousarvion valmisteluvaiheessa ei vammaispalveluiden sekä hoi to- ja hoivapalveluiden ryhmäkuljetusten siirtyminen logistiikkayksikölle ollut tie dos sa. Logistiikkayksikkö vastaa kuljetusten kehittämisestä ja hankinnasta, min kä johdosta yksikön tuloja ja menoja on tarpeen lisätä 0,321 milj. eurolla. Muu tok sel la ei ole vaikutusta toimintakatteeseen. Sosiaali- ja terveyspalveluissa on varattu määrärahat ko. palvelun hankintaan. Investointiosa Tilakeskus Tikkarinteen peruskorjauksen osalta pihatöiden valmistuminen siirtyi syksyltä 2014 vuoden 2015 puolella. Töiden siirtyminen ei talousarviota valmisteltaessa ol lut tiedossa. Muutostöiden kustannusarvio vuodelle 2015 on 0,38 milj. euroa. Vas taa vas ti vuonna 2014 investointirahaa jäi käyttämättä. Pataluodon koulun vaurioituneiden osien korjaustyöt ovat muodostumassa suun ni tel tua laajemmiksi. Lisätöistä aiheutuu suunnitelman mukaan 1,593 milj. eu ron lisäkustannus, mikä on tarpeen huomioida Tilakeskuksen in ves toin ti osassa. Kaupunginvaltuuston on hyväksynyt Karhunmäen koulun hanke suun ni tel man ja kustannusarvion. Hanke toteutetaan kiin teis tö leasing-ra hoituk sel la ja sen kustannusarvioksi oli talousarviossa arvioitu 9,0 milj. euroa. Valtuus ton päätöksen mukainen hyväksytyn kustannusarvion mukainen kus tan nus-

15 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ Kaupunginhallitus ar vio on 10,325 milj. euroa. Muutoksella ei ole vaikutusta vuodelle Vuoden 2016 kustannusarvio nousee 5,0 milj. eurosta 6,425 milj. euroon. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt myös Siilaisen pe rus korjauk sen ja laajennuksen päivitetyn hankesuunnitelman ja kustannusarvion. Muutok sen myötä Siilaisen kustannusarvio nousi 38,3 milj. eurosta 43,1 milj. euroon. Kau pun gin hal li tus on todennut, että tavoitteena on kuitenkin pysyä jatkossakin 38,3 milj. euron talousarviossa. Muutoksella ei ole vaikutusta vuoden 2015 in vestoin ti osaan. Hyväksytyn taloussuunnitelman osalta vuoden 2017 kustannusarvio nou see 4,7 milj. eurosta 9,5 milj. euroon. Muutokset on huomioitu seuraavassa taulukossa: Vapaa-aikapalvelut Kulttuuripalveluiden talousarviossa on varattu kirjastoauton hankintaan 0,3 milj. eu roa. Kirjastoauton hankintahinnaksi on muodostumassa 0,35 milj. euroa. Yli-

16 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ Kaupunginhallitus tyk ses tä euroa on mahdollista kattaa kulttuuripalveluiden in ves toin timää rä ra hois ta. Investointimäärärahaa tulee lisätä euroa. Tuloslaskelma Valtionosuudet Vuoden 2015 talousarviossa valtionosuuksien määräksi on arvioitu 128,4 milj. euroa. Valtionosuuspäätösten mukaan valtionosuuksia kertyy lähes 129,2 milj. euroa. Ero talousarvioon nähden syntyy talousarvion valmisteluvaiheessa käytössä ol lei den ennakkolaskelmien jälkeen tarkentuneista laskentaperusteista (mm. ope tus- ja kulttuuritoimen suoritemäärät, peruspalvelujen valtionosuuksien perus tee na olevat kertoimet, valtionosuuksiin tehtävät lisäykset/vähennykset). On mah dol lis ta, että valtionosuuksiin tehdään pieniä tarkistuksia vuoden 2015 ai kana. Valtionosuuksia lisätään 0,411 milj. eurolla. Poistot Siilaisen peruskorjaus- ja laajennushankkeen johdosta joudutaan purkamaan nykyi set vuodeosastot sekä hallinnon tilat. Purkamisen johdosta joudutaan te kemään tasearvojen alaskirjaus, joka kasvattaa Tilakeskuksen poistoja kuluvana vuon na 0,494 milj. euroa. Nepenmäen koulun purkamisen johdosta tehtävä tasearvojen alaskirjaus puoles taan kasvattaa Tilakeskuksen vuoden 2015 poistoja 0,432 milj. euroa. Peruskaupungin poisto kasvavat muutosten johdosta yhteensä 0,926 milj. euroa. Muutos pienentää Tilakeskuksen tulostavoitetta. Liikelaitokset Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen varhe-maksujen taso on alentunut vuoden 2014 runsaasta n eurosta vuoden 2015 vajaaseen euroon. Lisäksi sääs tö va pai den käytöstä kohdentuu pelastuslaitokselle sivukuluineen euron säästö. Toisaalta pelastuslaitokselle on aiheutunut alkuvuodesta en na koimat to mia menoja. Pelastuslaitoksen tulostavoitetta voidaan nostaa eurol la. Yhteenveto Peruskaupungin talousarvio on muutosten jälkeen 9,3 milj. euroa alijäämäinen. Lii ke lai tok set ja rahastot huomioiden alijäämä on 2,9 milj. euroa. Muutoksilla on vaikutusta myös rahoituslaskelmaan. Esitettävät muutokset huomioivat peruskaupungin käyttötalous-, tulos- ja ra hoitus las kel mat sekä ulkoinen (peruskaupunki, liikelaitokset ja rahastot) tulos- ja ra hoi tus las kel ma ovat pykälän liitteenä. Valmistelija: tilaajajohtaja

17 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää 1) muuttaa peruskaupungin käyttötalousosaa, tuloslaskelmaa ja ra hoi tus laskel maa liitteiden mukaisesti, 2) hyväksyä Joensuun Tilakeskus taseyksikön tilikauden tulostavoitteeksi euroa, 3) lisätä tulosalueen 160 Joensuun Tilakeskus investointimenoja eurol la, 4) lisätä tulosalueen 660 Kulttuuripalvelut investointimenoja eurolla, 5) hyväksyä Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen tulostavoitteeksi (tilikauden tulos) euroa, 6) muuttaa vuoden 2015 ulkoista tuloslaskelmaa ja rahoituslaskelmaa muu toksia vastaavasti liitteiden mukaisesti ja 7) velvoittaa hallintokunnat tarkistamaan tilaustaulukot muutoksia vas taa vasti. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Liite 10 Vuoden 2015 talousarvion muutos käyttötalous Liite 11 Vuoden 2015 talousarvion peruskaupungin tulos- ja rahoituslaskelma Liite 12 Vuoden 2015 talousarvion muutos ulkoinen tulos- ja rahoituslaskelma Jakelu Kaupunginvaltuusto

18 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ Kaupunginhallitus Osavuosikatsaus / /2014 KH 172 Kaupungin väestömäärä vuodenvaihteessa oli Väestömäärä kas voi edelliseen vuodenvaihteeseen nähden 570 henkilöllä. Helmikuun lopussa väes tö mää rä oli Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan Vähennystä vuo den vaih tee seen oli 27 henkilöä ja kasvua edellisen vuoden vastaavaan ajankoh taan nähden 622 henkilöä. Työttömyysaste oli helmikuussa 17,2 %, mikä oli 1,2 % -yksikköä suurempi kuin vuo den 2014 helmikuussa. Työttömiä työnhakijoita oli 6003 henkilöä. Työt tömis tä työnhakijoista naisia oli 40,2 %, alle 25-vuotiaita 16,4 % ja yli vuoden työttö mä nä olleita 26,7 %. Kaupungin vuoden 2015 talousarvio on liikelaitokset ja rahastot mukaan lukien 1,9 milj. euroa alijäämäinen. Esitetyn talousarviomuutoksen jälkeen alijäämä kas vai si 2,9 milj. euroon. Kolmen kuukauden toteutumien perusteella en nus tetaan, että tilikauden tulos on lähellä talousarviota. Merkittävimmät riskit koh distu vat peruskaupungin käyttötalouteen ja erityisesti sosiaali- ja ter veys pal ve luiden tilauksen toteutumiseen. Henkilötyökuukausia kertyi maaliskuussa 4488, kun edellisen vuoden maa liskuus sa henkilötyökuukausien määrä oli Tilausten toteutumisesta on laadittu yhteenvedot, joissa on esitetty keskeiset huo miot tilausten toteutumisesta. Osavuosikatsaus ja tilausten toteutumisen yhteenveto on esitetty py kä län liitteessä. Yksityiskohtaiset tilausraportit sekä talousarviossa ase tet tujen kehittämishankkeiden ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen on luetta vis sa luottamusmiesten verkkopalvelussa. Valmistelija: tilaajajohtaja Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää merkitä osa vuo si kat sauk sen tiedoksi. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Liite 13 Osavuosikatsaus Liite 14 Tilausten toteutumisen yhteenveto Jakelu Kaupunginvaltuusto

19 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ Kaupunkirakennelautakunta Kaupunginhallitus Mutalantie 19 asemakaavamuutoksen ja tonttijaon hyväksyminen 1474/ /2013 KRAKLK Asemakaavamuutos koskee Joensuun kaupungin Mutalan (19) kaupunginosan kort te lia Asemakaavamuutoksella muodostuvat Joensuun kaupungin Mutalan (19) kaupun gin osan kortteli ja katualueet. Tonttijaolla muodostuu Joensuun kaupungin 19 kaupunginosan korttelin tont ti 2. Kyseessä on kaavoitusohjelma työ nro Asemakaavamuutos on käynnistetty kaupungin aloitteesta syksyllä Tilatyöryhmä esitti vuoden 2013 talousarvion yhteydessä, että Mutalantie 19:n kiin teis tön myynti selvitettäisiin. Kaupunginvaltuusto on hyväksyi vuoden 2013 talousarvion ( 169). Kiinteistön myyminen liittyy kaupungin sääs tötoi miin. Kaupunki pyrkii vähentämään kiinteistöomaisuuttaan ylläpitokulujen pie nen tä mi sek si. Korttelin nykyinen käyttötarkoitus on yleisten rakennusten korttelialue. Myymis tä varten käyttötarkoitus muutetaan lähipalveluille ja asumiseen so vel tu vaksi. Monipuolinen käyttötarkoitus helpottaa uuden omistajan löytymistä. Mu talan tie 19:n suojellut rakennukset säilyvät parhaiten, jos niille löytyy omistaja, jolla on niille käyttöä. Mutalantie 19:ssa sijaitsevat rakennukset ovat kaikki asemakaavalla suojeltuja. Sau nan suojelu poistettaisiin asemakaavamuutoksessa. Rakennuksista laaditun kun to sel vi tyk sen mukaan sauna on niin pahoin kosteus- ja lahovaurioitunut, että si tä ei ole järkevää korjata. Sauna sijaitsee Utrantien kevyen liikenteen väylän vie res sä. Sijainti ei ole hyvä saunomista ajatellen. Muiden rakennusten suojelu säi ly tet täi siin. Utrantien puoleiselle istutettavalle alueen osalle saisi rakentaa me lu suo jauk sen. Utrantien katualuetta kasvatetaan hieman. Mutalantie 19:n tontista otetaan 1-3 met rin levyinen siivu katualueeksi, jotta lumitila katualueella olisi riittävä. Valmistelija: maankäytön suunnittelija Juha Pasma / JPV Teknisen johtajan viransijaisen päätösehdotus: Kaupunkirakennelautakunta päättää asettaa edellä selostetun Mutalantie 19 ase ma kaa va muu tok sen ja tonttijaon maankäyttö- ja ra ken nus ase tuk sen 27 :n mukaisesti julkisesti näh tä vil le, pyytää lausunnon Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vas tuu alu eel ta,

20 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ Kaupunkirakennelautakunta Kaupunginhallitus sekä mikäli asemakaavan muutosta vastaan ei tehdä muistutuksia eikä lau sunnos sa ole huomautettavaa, esittää kaupunginhallitukselle, että se eh dot taa, että kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä edellä selostetun ja liitteenä olevan kaavakartan mukaisen Mutalantie 19 asemakaavamuutoksen ja tonttijaon. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. KH 173 Asemakaavan muutosehdotus ja tonttijakoehdotus olivat maankäyttö- ja ra kennus ase tuk sen 27 :n mukaisesti julkisesti nähtävillä , eikä niitä vastaan jätetty muistutuksia. Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen ympäristö ja luonnon va rat -vastuualue antoi lausuntonsa, eikä lausunnossa ollut huomautettavaa. Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuust0 päättää hyväksyä edellä selostetun ja liitteenä olevan kaavakartan mukaisen Mutalantie 19 asemakaavamuutoksen ja tonttijaon. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Liite 15 Kaavaselostus Liite 16 Asemakaavakartta Liite 17 Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen lausunto Mutalantie 19:n asemakaavan muutosehdotuksesta Jakelu Kaupunginvaltuusto

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 08.09.2014 klo 15:00-18:36 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 276-293

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 31/2014 1. Sivu 411 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 412 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 31/2014 1. Sivu 411 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 412 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 31/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 29.09.2014 klo 14:00-15:25 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 411 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706 Kaupunginhallitus 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 17:00-19:18 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 297 Lainan myöntäminen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Tausta ja toimintakehotuksen luonne

Tausta ja toimintakehotuksen luonne Sivistyslautakunta 52 26.03.2015 Kaupunginhallitus 133 30.03.2015 Pääkirjaston väistötilajärjestelyt 1684/10.03.02/2014 Sivla 26.03.2015 52 Yhteisvalmistelu kirjastopalvelupäällikkö puh 040 832 1123, si

Lisätiedot

Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4

Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 Hallitus Aika klo 09:00-11:10 Paikka Hallinnon kokoushuone SISÄLLYSLUETTELO Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 120 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 5 121 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 6

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 10.11.2014 klo 15:00-16:21 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-16:21 kh:n puheenjohtaja

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 19:00-20:54 PAIKKA Kaupungintalo, Iso Auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Kaupunginvaltuusto VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Aika 15.06.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kaupungintalon valtuustosali Läsnä Paananen Mervi puheenjohtaja Pulkkinen Eero I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723 Kaupunginhallitus AIKA 09.09.2013 klo 15:00-19:13 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 107 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN Omistajaohjauksen jaosto 30 11.08.2014 Kaupunginhallitus 138 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 24 25.08.2014 Omistajaohjauksen jaosto 46 20.10.2014 Kaupunginhallitus 188 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 39 03.11.2014

Lisätiedot

:t 85-87 Kerkola Mikko hallintopäällikkö klo 17.52-18.05 Kuosmanen Mikko kaupunginsihteeri :t 80-84 Puistosalo Pekka ympäristöjohtaja klo 17.12-17.

:t 85-87 Kerkola Mikko hallintopäällikkö klo 17.52-18.05 Kuosmanen Mikko kaupunginsihteeri :t 80-84 Puistosalo Pekka ympäristöjohtaja klo 17.12-17. PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Kaupunginhallitus 02.03.2015 AIKA 02.03.2015 klo 17:00 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Karstuntie 4, Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Äyräväinen Irene puheenjohtaja :t 77-86, 88-95

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 Sivistyslautakunta 147 07.10.2014 Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 571/02.02.00/2014 SIVLTK 147 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen Kunnanhallitus

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2012 1 Perusturvalautakunta AIKA 28.11.2012 kello 15:00-17:50 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 75 Kokouksen

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.06.2013 kello 15:00-17:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 207 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1. Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1. Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 404 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 310 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1 Kunnanhallitus Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 222 Pohjois-Savon kaupan

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 09.02.2015 kello 17:00-18:33 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77 Kunnanhallitus 02.02.2015 AIKA 02.02.2015 klo 17:00-19:35 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 233

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 233 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 233 Kunnanhallitus 08.06.2015 AIKA 17:00-21:11 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 115 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 236 116 VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 26.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 26.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 1(43) Aika 22.06.2015 klo 16:00-17:50 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Minkkinen Tiina puheenjohtaja Halonen Juhani varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 26 aktiivisesta hakeutumisesta perustulon kokeilukunnaksi 8 Valtuustoryhmien yhteinen valtuustoaloite Äänekosken hakeutumisesta

Otsikko Sivu. 26 aktiivisesta hakeutumisesta perustulon kokeilukunnaksi 8 Valtuustoryhmien yhteinen valtuustoaloite Äänekosken hakeutumisesta ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 17.02.2014 kello 18:00-19:12 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 09.12.2013 klo 19:00-20:30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali 25 valtuutettua ja 2 va ra val

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 348 Talousarvion 2013 puolivuosiraportti 3. 349 Naantalin kaupungin palvelustrategia 2014-2016 8

Sisällysluettelo. 348 Talousarvion 2013 puolivuosiraportti 3. 349 Naantalin kaupungin palvelustrategia 2014-2016 8 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 23/2013 1 Kaupunginhallitus 26.08.2013 Sisällysluettelo Sivu 348 Talousarvion 2013 puolivuosiraportti 3 349 Naantalin kaupungin palvelustrategia 2014-2016 8 350 Pöytäkirjat

Lisätiedot