JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ Sivu 167 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2015 1. Sivu 167 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 168 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4"

Transkriptio

1 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ Kaupunginhallitus Aika klo 15:00-18:53 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 167 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Tilapäisten siirtopäiväkotitilojen hankinta ja siirtotilojen yhteenveto Lisärahoituksen myöntäminen Pataluodon koulun (luokat 7-9) vaurioituneiden rakenteiden korjaushankkeelle Vuoden 2015 talousarvion muutos Osavuosikatsaus Mutalantie 19 asemakaavamuutoksen ja tonttijaon hyväksyminen Pataluodon rantaraitin ja rantakortteleiden asemakaavan muutoksen ja tonttijaon hyväksyminen Joensuun kaupungin rahoittamat kehittämishankkeet v Osallistuminen Joensuun Rock Academy -hankkeen omarahoitusosuuteen 177 Osallistuminen omahoito ja digitaaliset arvopalvelut toteutusprojektiin (ODA hanke) Organisaatiomuutosten valmistelun ohjausryhmän asettaminen Vastaukset valtuuston keskustelutunnin kysymyksiin Kolmassijalainan myöntäminen Joensuun Kodit Oy:lle Kaskitie 10 perusparannushankkeen rahoittamiseen Puhas Oy:n varsinainen yhtiökokous Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n varsinainen yhtiökokous Kannanotto TYP-lain toimeenpanoon liittyen Tiedoksi merkittäviä asioita Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset Karhunmäen kouluhankkeen KVR-urakkatarjoukset 54

2 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ Kaupunginhallitus Läsnä Kauppinen Markku puheenjohtaja Bogdanoff Eero jäsen Heikura Aino jäsen Heinonen Eila jäsen Huovinen Tuija jäsen Ikonen Päivi jäsen Järvinen Anni jäsen Keskisalo Pentti jäsen Tahvanainen Ville jäsen Törmälä Anssi jäsen Wihonen Jussi jäsen Mäkisalo-Ropponen Merja kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Pippuri Arto kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Mustonen Juha kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja Karjalainen Kari kaupunginjohtaja Horttanainen Jari kaupunginsihteeri, pöytäkirjanpitäjä poistui klo poistui klo Väänänen Risto talous- ja strategiajohtaja läsnä klo Huikuri Satu tilaajajohtaja läsnä klo Hakkarainen Juha va. päivähoidon johtaja läsnä klo Allekirjoitukset Markku Kauppinen puheenjohtaja Jari Horttanainen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu Anssi Törmälä pöytäkirjan tarkastaja Anni Järvinen pöytäkirjan tarkastaja Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä konsernihallinnon hallintoyksikössä (Rantakatu 20, Joensuu) kello 9.00 alkaen. Pöytäkirjanpitäjä Jari Horttanainen

3 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ Kaupunginhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KH 167 Puheenjohtaja päättää todeta kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Totesi. Kokouksen alussa talous- ja strategiajohtaja Risto Väänänen ja tilaajajohtaja Satu Huikuri sekä talonrakennuspäällikkö Kari Räsänen olivat kokouksen alussa kuultavina osavuosikatsaukseen ja ta-muutokseen liittyen. Va. päivähoidon johtaja Juha Hakkarainen oli kuultavana siirtopäiväkotiasiaan liittyen.

4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjan tarkastajien valinta KH 168 Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää valita pöytäkirjan tarkastajiksi Anssi Törmälän ja Anni Järvisen. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Tilapäisten siirtopäiväkotitilojen hankinta ja siirtotilojen yhteenveto 5556/ /2015 KH Joensuun kantakaupungin alueella olevat päivähoitopaikat ovat käytännössä täyn nä. Tällä hetkellä pääasiassa tilanpuutteen takia on yhteensä kuusi päi vä koti ryh mää sijoitettuna siirtopäiväkotitiloihin, kolme Petäikkölässä ja kolme Tuu likan te lees sa. Joistakin huonokuntoisista tiloista ja toiminnallisesti kalliista ryhmä per he päi vä hoi to ti lois ta on viime vuosina luovuttu, samalla on tehostettu perhe päi vä hoi ta jien rekrytointia eläköitymisen kasvaessa. Lisäksi Marjalaan, Rei jolaan, Penttilään, Linnunlahdelle ja Niinivaaralle on rakennettu uudet isot päi väko dit ja 4-osastoinen Kaisla aloitti toimintansa vuoden 2015 alussa. Nämä ovat osin korvanneet käytöstä poistuneita tiloja (mm. Mehtimäen ja Tikkamäen päivä ko dit ja Siilin päiväkodin satelliittiyksiköt). Sekä Karhumäelle että Mar ja laan rakennetaan parhaillaan yksityisiä päiväkoteja niin, että ne avautuvat syk syl lä Myös Sinkkolan päiväkoti avaa ovensa syksyn 2015 aikana vuotiaiden lasten määrän ennustetaan kasvavan 282:lla (+ 5,5 %) vuo denvaih tee seen 2017/2018 mennessä. Oletuksen mukaan tästä joukosta noin 60 % tu lee päivähoitopalvelujen piiriin, mikä tarkoittaa noin 170 lasta eli lähes kahden ison päiväkodin suuruinen kapasiteettitarve. Lasten määrä siis lisääntyy voimak kaas ti ja samalla joissakin tiloissa on ongelmia sisäilman laadun suhteen. Par hail laan on valmisteilla kaupunginhallituksen taloustoimikunnankin toivoma ti lo jen kokonaisohjelma, jossa myös tulevaan päiväkotirakentamiseen otetaan kan taa. Syksylle 2015 on kuitenkin nousemassa niin paljon akuutteja ti la tar ve kysy myk siä, ettei niitä pystytä ratkaisemaan nykyisten tilojen ja myöhemmin tu levai suu teen suunniteltavien investointien avulla. Akuuttia tarvetta on esitelty kau pun gin hal li tuk sen taloustyöryhmälle ja sovittu siitä, että asiaan liittyvä pe riaa te rat kai su tuodaan kaupunginhallituksen päätettäväksi. Yksittäiset siir to päivä ko ti ti lo jen hankintapäätökset on tarkoitus tehdä viranhaltijapäätöksenä hallin to sään nön mukaisesti. Punahilkan päiväkodissa on koettu oireita jo usean vuoden ajan. Rakennuksessa on akuutteina toimenpiteinä tehty korjaus- ja tiivistystöitä, kiinnitetty huomiota si sä il ma sii vot ta vuu teen ja ilmanvaihdon koko kapasiteetti on otettu käyttöön. Näis tä toimenpiteistä huolimatta rakennusta käyttävien oireilu jatkuu. Ra kennuk sen korjausasteen on todettu tutkimuksissa nousevan niin suureksi, että sen pe rus kor jaa mi nen ei ole taloudellisesti järkevää. Tilatyöryhmä on si sä il ma työryh män suosituksesta tehnyt päätöksen, jonka mukaan tilojen käytöstä luo vutaan syksyllä Osa päiväkodin lapsista sijoittuu Karhunmäen yksityiseen Aar re saa ren päiväkotiin. Väistötilatarve on neljä ryhmää, joista kahden ryhmän ti lat on suunniteltu sijoitettavan Niinivaaran päiväkodin tontille ja kahden ryhmän tilat Pajakadulle. Vuokra-aika tulee olemaan kolme vuotta. Väistötiloista luo vu taan, kun uusi päiväkoti aikanaan valmistuu. Rantakylän alueella tarvetta on yhteensä viiden ryhmän tiloille. Tiloilla kor vataan Asentajankujan ja Kartoittajantien tilapäisissä vuokratiloissa toimiva ryhmä per he päi vä hoi to yk si köt sekä Rantakylän päiväkodin yhden ryhmän tilat ti lojen kuntoon liittyvistä syistä. Lisävolyymille on varattu kaksi ryhmää, toinen esi-

6 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus ope tuk seen ja toinen 1-5 -vuotiaille. Vesikkopuiston päiväkodin tontille on suunni tel tu sijoitettavan kolmen ryhmän tilat. Tilojen vuokra-aika tulee olemaan viisi vuot ta. Soutajanpuiston päiväkodin tontille sijoittuu kahden ryhmän tilat. Näiden tilojen vuokra-aika tulee olemaan 2 vuotta, jonka jälkeen toiminta suun ni tellaan siirtyvän uuteen Pataluodon päiväkotiin syksyllä Reijolan päiväkoti on rakennettu kolmessa eri vaiheessa (1983, 1989 sekä 2008). Van hem mis sa v rakennetuissa osissa on tehty rakenteiden kun to tutki mus syksyllä 2014, jonka perusteella on löytynyt vaurioita rakenteista. Päi väko dis sa työskentelevillä on todettu oireita, joiden voidaan olettaa olevan seuraus ta ilman epäpuhtauksista. Tilatyöryhmä on sisäilmatyöryhmän suo si tuk sesta tehnyt päätöksen, jonka mukaan v rakennettujen tilojen käytöstä luo vu taan syksyllä Toiminta siirtyy siirtopäiväkotitiloihin päiväkodin tontil la. Väistötilatarve on kolme ryhmää, sisältäen yhden lisävolyymiryhmän. Vuok ra-ai ka tulee olemaan viisi vuotta. Yhteensä siirtopäiväkotitiloja tarvitaan 12 ryhmälle, joista 7 ryhmää siirtyy si sä ilma on gel mis ta, 2 ryhmää tilapäisiin tiloihin ja toimintaan liittyvistä järjestelyistä ja 3 ryhmää lasten määrän kasvusta ja uuden varhaiskasvatuslain ryh mä ko kosää dök ses tä johtuen. Varhaiskasvatuslaki tulee voimaan alkaen ja lain 5a :n mukaan päiväkodin yhdessä ryhmässä saa olla yhtä aikaa läsnä enintään kol mea hoito- ja kasvatustehtävissä olevaa henkilöä vastaava määrä lapsia. Täl lä hetkellä joihinkin päivähoitoryhmiin on sijoitettu lisää lapsia ja palkattu ryh miin neljäs kasvatusvastuullinen. Uuden lain voimaan tulo edellyttää tämän rat kai sun purkamista. Tästä syystä uudelleen sijoitettavia lapsia on koko kau pun gin alueella yhteensä 40. Tilakeskus on kartoittanut ja katselmoinut mahdolliset sijoi tus pai kat kaupunginosittain. Esitetyt sijoituspaikat ovat valikoituneet tont tien muodon, piha-alueiden riittävyyden, kunnallistekniikan liittymien val miu den ja perustamiskustannusten sekä tukipalveluiden järjestettävyyden (ruo ka huol to) perusteella. Kaikissa vaihtoehdoissa leikkialueiden koko on mitoitusten mu kainen. Joensuun kouluissa siirtokoulutiloissa toimii tällä hetkellä kymmenen luokkaa. Ti la pu las ta johtuen siirtokoululuokkia on Marjalassa (2), Louhiojalla (2) ja osin Ne pen mä el lä. Nepenmäen koulun kunnosta ja lapsimäärän kasvusta johtuen osa luokista on jouduttu siirtämään siirtokoulutiloihin ja viisi luokka toimii Niit tylah des sa. Syksyllä 2015 Nepenmäen koulu siirtyy Niinivaaran koulun tiloihin kun lukio aloittaa Papinkadulla, jolloin Nepen pihasta 2 opetustilaa siirretään Rei jolan koulun pihaan lisäkapasiteetiksi ja lopuista siirtokouluyksiköistä luo vu taan. Niinivaaran koulun pihassa olevat siirtokoulutilat (8 opetustilaa) pidetään Kar humäen ja Nepemäen kouluhankkeiden ajan. Karsikon koulun osalta val mis teil la on ratkaisu, jossa koulu siirrettäisiin määräajaksi Sirkkalaan Karelia am mat ti korkea kou lul ta vuokrattaviin tiloihin. Näiden ratkaisujen kautta kouluille ei tar vi ta uusia siirtotiloja syksyllä Marjalan kahden opetusryhmän siir to kou lu ti lan käyttäjä on esittänyt korvattavaksi laadukkaammalla yksiköllä, joihin si säl tyy saniteettitilat. Tilakeskus on parhaillaan kilpailuttamassa siirtopäiväkotitiloja. Arvio väis tö ti lojen vuokrakustannuksista on yhteensä noin /vuosi. Käytännössä, pe rusta mis kus tan nuk sis ta johtuen, tilakustannukset ovat samaa luokkaa kuin uu sien päiväkotien vastaavat. Pidemmän tähtäimen tavoitteena on ilman muuta väis tö-

7 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus ti lo jen korvaaminen pysyvällä kapasiteetilla siellä, missä on oletettavissa myös palvelujen kysynnän jatkuvan. Lukuisista viime vuosien investoinneista huo limat ta tähän ei ole vielä päästy, osin lasten määrän hyvästä kasvusta joh tuen. Tulevaisuuden ratkaisuja valmistellaan tilainvestointien ko ko nais oh jel mas sa. Valmistelijat: Tekninen isännöitsijä ja Tilaajajohtaja (sivistyspalvelut) yhteistyössä ti la kes kuksen ja varhaiskasvatuspalvelujen edustajien kanssa. Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä periaateratkaisun 12 siirtopäiväkotitilan han kin nas ta ja kahden opetustilan korvaamiseksi uusilla yllä kuvatun mallin mukaisesti. Päätös: Keskustelun aikana Anni Järvinen esitti asian palauttamista uudelleen valmisteltavaksi. Jussi Wihonen kannatti esitystä. Penttti Keskisalo esitti, että asia jätetään viikoksi pöydälle. Eila Heinonen kannatti Keskisalon esitystä. Päätettyään keskustelun puheenjohtaja totesi sen aikana tehdyt esitykset ja kannatukset. Puheenjohtajan esityksestä päätettiin suorittaa yksimielisesti asiassa kättennostoäänestys ensin siten, että ne jotka kannattavat Järvisen esitystä asian palauttamisesta uudelleen valmisteltavaksi äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat asian käsittelyn jatkamista äänestävät EI. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 3 JAA -ääntä (Järvinen, Wihonen, Jääskeläinen) ja 8 EI -ääntä (Kauppinen, Törmälä, Huovinen, Heikura, Ikonen, Heinonen, Keskisalo ja Tahvanainen). Kaupunginhallitus päätti siten jatkaa asian käsittelyä. Seuraavaksi päätettiin puheenjohtajan esityksestä yksimielisesti suorittaa kättennostoäänestys siten, että ne jotka kannattavat Keskisalon esitystä asian panemisesta viikoksi pöydälle äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat asian käsittelyn jatkamista äänestävät EI. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 10 JAA -ääntä (Törmälä, Huovinen, Heikura, Ikonen, Wihonen, Jääskeläinen, Järvinen, Tahvanainen, Keskisalo ja Heinonen) ja 1 EI -ääntä (Kauppinen). Kaupunginhallitus päätti siten hyväksyä Keskisalon esityksen ja asia jätettiin viikoksi pöydälle. Päätettiin merkitä pöytäkirjaan Jussi Wihosen seuraava kirjallinen eriävä mielipide: "Soutajanpuiston päiväkodin osalta olisi ollut syytä ottaa asukkaiden mielipiteet huomioon."

8 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Päätettiin merkitä pöytäkirjaan Anni Järvisen seuraava kirjallinen eriävä mielipide: " Mielestäni Soutajanpuiston päiväkodin alueelle ei pidä sijoittaa kahta parakkia. Siirtopäiväkotitiloille olisi pitänyt miettiä muita vaihtoehtoja." Tilaajajohtaja Janna Puumalainen ja tekninen isännöitsijä Tarja Räsänen olivat kokouksessa kuultavana ennen päätöksentekoa. Esittelyaineisto liitetään pöytäkirjaan. Merja Mäkisalo-Ropponen poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana. KH 169 Kaupunginjohtajan muutettu päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä periaateratkaisun 12 siirtopäiväkotitilan hankinnasta ja kahden opetustilan korvaamiseksi uusilla yllä kuvatun mallin mukaisesti Kaupunginhallitus päättää järjestää tiedotus- ja keskustelutilaisuuden Rantakylässä päivähoidon tilatarpeista. Kaupunginhallitus päättää, että Pataluodon päiväkodin rakentamisaikataulun osalta asiaa käsitellään kevään kuluessa toimitilaohjelmaa käsiteltäessä. Päätös: Käsittelyn aluksi merkittiin vastaanotetuksi ja tiedoksi Soutajanpuiston lasten vanhempien kirjelmä Keskustelun aikana Anni Järvinen esitti, että Soutajanpuiston parakkien osalta asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Jussi Wihonen kannatti Järvisen palautusesitystä. Puheenjohtajan esityksestä päätettiin yksimielisesti suorittaa asiassa kättennostoäänestys siten, että ne jotka kannattavat Anni Järvisen esitystä äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat asian käsittelyn jatkamista äänestävät EI. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 3 JAA -ääntä (Järvinen, Wihonen, Bogdanoff) ja 8 EI-ääntä (Kauppinen, Heinonen, Keskisalo, Tahvanainen, Ikonen, Heikura, Huovinen, Törmälä). Kaupunginhallitus päätti siten hyväksyä kaupunginjohtajan muutetun päätösehdotuksen. Merkittiin pöytäkirjaan Anni Järvisen seuraava kirjallinen eriävä mielipide: "Mielestäni Soutajanpuiston päiväkodin alueelle ei pidä sijoittaa kahta parakkia. Siirtopäiväkotitiloille olisi pitänyt miettiä muita vaihtoehtoja."

9 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Liitteet Liite 1 Varhaiskasvatuksen tila-asiat taustaselvitystä Liite 2 Niinivaaran päiväkoti asemapiirros Liite 3 Ollilan päiväkodin asemapiirros Liite 4 Pajakadun asemapiirros Karsikon päiväkoti Liite 5 Reijolan päiväkodin asemapiirros Liite 6 Soutajanpuiston päiväkodin asemapiirros luonnos Liite 7 Valokuvat Ollilan päiväkodin pihasta Liite 8 Valokuvat Soutajanpuiston päiväkodin pihasta Liite 9 Vesikkopuiston päiväkodin asemakaavapiirros Jakelu Tilakeskus

10 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ Kaupunginhallitus Lisärahoituksen myöntäminen Pataluodon koulun (luokat 7-9) vaurioituneiden rakenteiden korjaushankkeelle 3667/ /2014 KH 170 Joensuun kaupunginhallitus hyväksyi Pataluodon koulun (luokat 7-9) vaurioituneiden rakenteiden korjauksen hankesuunnitelman ja kus tan nus arvion. Rakennuksen korjaustyöt käynnistettiin syksyllä Korjaustöiden edetessä on paljastunut uusia korjauksia vaativia rakennusosia. Kohteessa on tehty täyden tä viä ja tarkentavia kuntotutkimuksia, joiden perusteella voidaan osoittaa ra ken teel lis ten ongelmien kohdentuvan erityisesti vesikattoon, yläpohjaan, julki si vui hin ja lattiaan. Suurin osa ilmenneistä korjaustarpeista aiheutuu siitä, että koulun pe rus kor jausta suunniteltaessa (peruskorjaus ) rakenteita ei tutkittu riit tä vän laajasti ja tarkasti, joten peruskorjauksen laajuuteen ei sisältynyt kaikkia ongelmarakenteita. Tutkimusmenetelmät ja tietämys ongelmarakenteista on myös viimevuosina kehittynyt, joten nykyisin tiedetään vau rioi tu mis me ka nismit huomattavasti paremmin kuin tutkimusten tekohetkellä. Korjattavia rakenteita: Viime kesänä hyväksytty hankesuunnitelma käsitti piilosokkeleiden, seinien alaosien ja porrashuoneiden lattioiden korjaustöitä. Uusien kuntotutkimusten ja raken tei den aukaisun perusteella julkisivurakenteita joudutaan korjaamaan paljon ai ot tua laajemmin mm. räystäiden läheisyydestä. Myös maanvaraisten lat tioiden korjaustarve on osoittautunut paljon suuremmaksi. Lisäyksenä hy väk syttyyn hankesuunnitelmaan nähden on tullut vesikattojen ja yläpohjien kor jaus tarve. Ongelmat aiheutuvat pääosin aikakaudelle tyypillisistä ongelmarakenteista, ra ken nus vir heis tä ja rakennusjätteistä maanvaraisten lattioiden alustäytöissä. Alapohjarakenteet Mattopäällysteisiä lattioita joudutaan korjaamaan huomattavasti laajemmalta alu eel ta, kuin aluksi on suunniteltu, koska muovimattojen alla oleva kosteus on ai heut ta nut liiman hajoamisen, joka taas aiheuttaa voimakasta tuoksua ja ho mekas vus toa. Muovimatot korvataan paremmin hengittävällä laattapinnoitteella. 2. kerroksen ulkoseinät Vanhojen julkisivujen rakenneratkaisut ja detaljit eivät ole estäneet riittävissä mää rin sadevesien pääsyä rakenteisiin. Ulkoseinien rakenteita joudutaan osaksi uu si maan ja rakenteiden detaljiikkaa muuttamaan. Vesikatto ja yläpohja Yläpohjissa ongelmana on paikoitellen kastuneet eristeet ja yläpohjan si porex-palk ki en saumoista tapahtuvat ilmavuodot. Yläpohjarakenteita joudutaan avaa maan, ilmavuotokohtia tiivistämään ja eristeitä vaihtamaan. Vesikaton kallis tuk sia joudutaan paikoitellen korjaamaan. Kustannukset:

11 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ Kaupunginhallitus Hyväksytyn hankesuunnitelman mukainen kustannusarvio oli euroa (alv. 0%). Lisäkorjauksista ja hankkeen sisällön laajentumisesta on laadittu rakennusosalaskelma, jonka mukainen lisämäärärahan tarve on euroa (alv. 0%). Tuosta summasta melkein euroa kohdentuu ve si kat to- ja yläpohjakorjauksiin. Talonrakennuksen investointiohjelmassa on Pataluodon koulun korjaukselle varat tu tälle vuodelle rahoitusta euroa. Nyt esitettävä lisärahoitus koh dentuu kokonaan vuodelle 2015 eli Pataluodon koulun määrärahan tarve tälle vuodel le on yhteensä euroa. Kouluun on tehty jokunen vuosi sitten peruskorjaus, joten on tärkeää tehdä nyt ai koi naan peruskorjauslaajuuteen sisältymättömät korjaustyöt ja taata koulun käyt tä jil le asianmukaiset ja turvalliset toimitilat. Mikäli investointiohjelmaan merkityn kohteen kustannusarvio ylittyy vähintään 10 %:lla, on hanke tuotava kaupunginhallituksen käsittelyyn. Hankkeen ko konais kus tan nuk set jäävät alle 3 milj., joten kaupunginhallitus voi päättää asiasta. Valmistelija: Tilakeskuksen johtaja Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Pataluodon koulun (luokat 7-9) vaurioituneiden rakenteiden kor jaa misen lisätyöt. Lisätöiden aiheuttama määrärahatarve on sisällytetty talousarviomuutokseen. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Talonrakennuspäällikkö Kari Räsänen oli asiassa kokouksessa kuultavana ennen päätöksentekoa. Arto Pippuri poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana. Merja Mäkisalo-Ropponen poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana. Jakelu Tilakeskus

12 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ Kaupunginhallitus Vuoden 2015 talousarvion muutos 4110/ /2014 KH 171 Talous- ja strategiayksikkö : Vuoden 2015 talousarvio hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa Talous ar vio on 1,9 milj. euroa alijäämäinen. Talousarvion valmisteluvaiheessa jäi avoimeksi eräitä asioita, jotka on tarpeen huo mioi da jo tässä vaiheessa vuotta. Lisäksi talousarvioon on tarpeen tehdä tässä vaiheessa eräitä muutoksia. PERUSKAUPUNKI Käyttötalous Henkilöstömenoja sekä toimisto- ja asiantuntijapalveluita koskevat sääs tö tavoit teet Tulosalueelle 120 Yleishallinto on budjetoitu vapaaehtoisilla vapailla tavoiteltava 0,45 milj. euron henkilöstömenojen säästötavoite sekä toimisto- ja asian tun ti japal ve luis ta tavoiteltava 0,1 milj. euron säästötavoite. Henkilöstö- ja työllisyysjaosto on käsitellyt keinoja vaikuttaa vuoden 2015 henkilöstömenoihin. Keskeisenä toimenpiteenä käytetään lo ma palkka ve lan alentamista. Lomapalkkavelka muodostuu pitämättömien vuosilomien ja säästövapaiden laskennallisesta palkkakulusta. Tämän hetkinen lo ma palk kavel ka on 1,37 milj. euroa, josta merkittävä osa muodostuu säästövapaista. Säästö va pai ta on 854 henkilöllä ja niiden määrä vaihtelee päivää/henkilö. Tavoitteena on vähentää säästövapaiden määrää suunnitelmallisesti vuosien aikana. Yksilötasolla tehtyjen suunnitelmien perusteella vuonna 2015 ta voi tel laan koko kaupungin tasolla yhteensä runsaan 0,5 milj. euron sääs tö vaiku tus ta. Osa säästöistä kohdistuu liikelaitoksille sekä sosiaali- ja ter veys pal ve luiden osalta Kontiolahden ja Outokummun tilauksiin. Peruskaupungin osuus on 0,4 milj. euroa. Toisena keskeisenä keinona henkilöstö- ja työllisyysjaosto on esittänyt var haiselä ke me no pe rus tei sen eli varhe-maksun vähenemisen huomioimista ta lous arvios sa. Varhe -maksua maksetaan, kun työntekijä jää työkyvyttömyyseläkkeelle, yk si löl li sel le varhaiseläkkeelle, työkyvyttömyyseläkkeelle tai kuntoutustuelle. Varhe -maksujen taso on pienentynyt merkittävästi vuodesta Vuoden 2015 ennakkomaksut ovat 1,3 milj. euroa, kun vuoden 2014 toteutuma oli 2,16 milj. euroa (- 0,86 milj. ). Koska maksujen tason alentuminen ei ollut ta lous arvion valmisteluvaiheessa tiedossa, talousarviomuutoksessa on tarpeen huo mioida niiden alueiden osalta varhe -maksujen pienentyminen, joilla muutokset ovat mer kit tä vim mät. Tämän johdosta tulosalueen 192 Sote-yhteistoiminta-alueen mak su osuus talousarviota esitetään pienennettäväksi 0,25 milj. eurolla ja tu losalu een 440 Päivähoitopalvelut talousarviota 0,15 milj. eurolla. Maksut alenevat

13 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ Kaupunginhallitus myös eräillä muilla tulosalueilla, mutta muutokset ovat pieniä ja osa muutoksista on huomioitu jo talousarviossa. Lisäksi varhe-maksujen pienentyminen on huomioitu Pohjois-Karjalan pe las tuslai tok sen tulostavoitteessa. Muutosten myötä yleishallinnon tulosalueen kate heikkenee 0,45 milj. euroa sääs tö ta voit teen uudelleen kohdentamisen myötä. Toimisto- ja asiantuntijapalveluiden osalta on 0,1 milj. euron säästötavoitteen koh den tu mi ses ta sovittu seuraavasti: konsernihallinto euroa Joensuun Tilakeskus euroa varhaiskasvatus- ja koulutuspalvelut euroa vapaa-aikapalvelut euroa kaupunkirakenne euroa sosiaali- ja terveyspalvelut euroa Säästötavoite on yhteensä euroa, joka kohdennetaan muutoksessa tulos alueil le. Sosiaali- ja terveyspalveluiden säästötavoite on huomioitu ti laus muutok ses sa. Kohdennuksen jälkeen voidaan purkaa yleishallintoon kirjattu, koko kau pun kia varten tehty 0,1 milj. euron säästötavoite. Tulosalueen 120 Yleishallinto muut muutokset Kaupunginhallitus on päättänyt maaseutupoliittisen ohjelman val mis te lus ta ja todennut, että valmisteluun tarvittava määräraha (n euroa) huomioidaan talousarviomuutoksen valmistelun yhteydessä. Josekin maksuosuus on jakautunut kahdelle eri vastuualueelle (avustukset ja jäsen mak sut sekä kehittäminen). Maksuosuus vuodelle 2015 on 1,8 milj. euroa. Talous ar vios sa on kuitenkin virheellisesti varattu kahdelle eri vastuualueelle Jo sekin maksuosuuteen yhteensä vajaat 1,4 milj. euroa. Talousarviota on tarpeen kor ja ta tältä osin lisäämällä Josekin rahoitukseen 0,44 milj. euroa. Josekin maksu osuus kohdistetaan jatkossa kokonaisuudessaan kehittämisen vastuualueelle. Joensuun Tiedepuisto on järjestänyt alkavien yritysten hautomotoimintaa raken ne ra has to hank kei den avulla noin kymmenen vuoden ajan. Toiminta on ollut tu lok sel lis ta, mutta vakiintunutta toimintaa ei ole mahdollista enää rahoittaa han ke ra hoi tuk sel la. Toiminnan turvaamiseksi kaupungin rahoitusosuudeksi vuodel le 2015 esitetään 0,1 milj. euroa. Pysyvä ratkaisu toiminnan rahoituksesta teh dään vuoden 2016 talousarvion valmistelun yhteydessä. Joensuun Tilakeskuksen talousarvio Nepenmäen uuden koulun rakentaminen on alkamassa vuonna Nykyisen kou lun purkukustannuksiin ei ole varauduttu Tilakeskuksen talousarviossa, mistä johtuen Tilakeskuksen tulostavoitetta tulee pienentää 0,35 milj. eurolla.

14 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ Kaupunginhallitus Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilaus Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto on käsitellyt tilausmuutoksen Muutoksessa on huomioitu edellä käsitelty toimisto- ja asian tun tija pal ve lui den muutos, tulosalueiden välisiä siirtoja sekä suoritemääriä koskevia muu tok sia. Merkittävimmät sisäiset siirrot koskevat sosiaalipalveluita, jonka sisäl lä on siirretty määrärahaa aikuissosiaalityöstä sekä perhepalveluista vammais pal ve lui den tilaukseen vuoden 2014 toteutumien ja vuoden 2015 en nus teiden mahdollistamissa rajoissa. Lisäksi muutoksessa on tarkistuksia Ou to kummun ja Kontiolahden tilauksiin, millä on vaikutusta Kuntamaiseman kus tan nusten ja ko pe ri aat tei den johdosta myös Joensuun tilaukseen. Muutosten seu raukse na Joensuun tilaus kasvaa eurolla, mikä tulee huomioida tulosalueen 192 Sosiaali- ja terveyspalveluiden maksuosuus menoissa. Liiketoiminnan johtokunta Liiketoiminnan johtokunta on esittänyt talousarviomuutosta ns. pien ten hankkeiden toiminnallisen muutoksen johdosta. Muutosehdotus si sältää 0,8 milj. euron suuruisen hankekokonaisuuden siirtämisen tekniseen kes kukseen. Talousarvioteknisesti muutos näkyy teknisen keskuksen talousarviossa em. suuruisena tuottojen ja kulujen kasvuna. Tilakeskuksessa muutos aiheuttaa vas taa vas ti ulkoisten kulujen muutoksen sisäisiksi palvelunostoiksi. Kum maankaan yksikön toimintakatteeseen ei muutoksella ole vaikutusta. Teknisen keskuksen tulo- ja menoarviota on lisäksi tarpeen tarkistaa lo gis tiik kayk si kön osalta. Talousarvion valmisteluvaiheessa ei vammaispalveluiden sekä hoi to- ja hoivapalveluiden ryhmäkuljetusten siirtyminen logistiikkayksikölle ollut tie dos sa. Logistiikkayksikkö vastaa kuljetusten kehittämisestä ja hankinnasta, min kä johdosta yksikön tuloja ja menoja on tarpeen lisätä 0,321 milj. eurolla. Muu tok sel la ei ole vaikutusta toimintakatteeseen. Sosiaali- ja terveyspalveluissa on varattu määrärahat ko. palvelun hankintaan. Investointiosa Tilakeskus Tikkarinteen peruskorjauksen osalta pihatöiden valmistuminen siirtyi syksyltä 2014 vuoden 2015 puolella. Töiden siirtyminen ei talousarviota valmisteltaessa ol lut tiedossa. Muutostöiden kustannusarvio vuodelle 2015 on 0,38 milj. euroa. Vas taa vas ti vuonna 2014 investointirahaa jäi käyttämättä. Pataluodon koulun vaurioituneiden osien korjaustyöt ovat muodostumassa suun ni tel tua laajemmiksi. Lisätöistä aiheutuu suunnitelman mukaan 1,593 milj. eu ron lisäkustannus, mikä on tarpeen huomioida Tilakeskuksen in ves toin ti osassa. Kaupunginvaltuuston on hyväksynyt Karhunmäen koulun hanke suun ni tel man ja kustannusarvion. Hanke toteutetaan kiin teis tö leasing-ra hoituk sel la ja sen kustannusarvioksi oli talousarviossa arvioitu 9,0 milj. euroa. Valtuus ton päätöksen mukainen hyväksytyn kustannusarvion mukainen kus tan nus-

15 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ Kaupunginhallitus ar vio on 10,325 milj. euroa. Muutoksella ei ole vaikutusta vuodelle Vuoden 2016 kustannusarvio nousee 5,0 milj. eurosta 6,425 milj. euroon. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt myös Siilaisen pe rus korjauk sen ja laajennuksen päivitetyn hankesuunnitelman ja kustannusarvion. Muutok sen myötä Siilaisen kustannusarvio nousi 38,3 milj. eurosta 43,1 milj. euroon. Kau pun gin hal li tus on todennut, että tavoitteena on kuitenkin pysyä jatkossakin 38,3 milj. euron talousarviossa. Muutoksella ei ole vaikutusta vuoden 2015 in vestoin ti osaan. Hyväksytyn taloussuunnitelman osalta vuoden 2017 kustannusarvio nou see 4,7 milj. eurosta 9,5 milj. euroon. Muutokset on huomioitu seuraavassa taulukossa: Vapaa-aikapalvelut Kulttuuripalveluiden talousarviossa on varattu kirjastoauton hankintaan 0,3 milj. eu roa. Kirjastoauton hankintahinnaksi on muodostumassa 0,35 milj. euroa. Yli-

16 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ Kaupunginhallitus tyk ses tä euroa on mahdollista kattaa kulttuuripalveluiden in ves toin timää rä ra hois ta. Investointimäärärahaa tulee lisätä euroa. Tuloslaskelma Valtionosuudet Vuoden 2015 talousarviossa valtionosuuksien määräksi on arvioitu 128,4 milj. euroa. Valtionosuuspäätösten mukaan valtionosuuksia kertyy lähes 129,2 milj. euroa. Ero talousarvioon nähden syntyy talousarvion valmisteluvaiheessa käytössä ol lei den ennakkolaskelmien jälkeen tarkentuneista laskentaperusteista (mm. ope tus- ja kulttuuritoimen suoritemäärät, peruspalvelujen valtionosuuksien perus tee na olevat kertoimet, valtionosuuksiin tehtävät lisäykset/vähennykset). On mah dol lis ta, että valtionosuuksiin tehdään pieniä tarkistuksia vuoden 2015 ai kana. Valtionosuuksia lisätään 0,411 milj. eurolla. Poistot Siilaisen peruskorjaus- ja laajennushankkeen johdosta joudutaan purkamaan nykyi set vuodeosastot sekä hallinnon tilat. Purkamisen johdosta joudutaan te kemään tasearvojen alaskirjaus, joka kasvattaa Tilakeskuksen poistoja kuluvana vuon na 0,494 milj. euroa. Nepenmäen koulun purkamisen johdosta tehtävä tasearvojen alaskirjaus puoles taan kasvattaa Tilakeskuksen vuoden 2015 poistoja 0,432 milj. euroa. Peruskaupungin poisto kasvavat muutosten johdosta yhteensä 0,926 milj. euroa. Muutos pienentää Tilakeskuksen tulostavoitetta. Liikelaitokset Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen varhe-maksujen taso on alentunut vuoden 2014 runsaasta n eurosta vuoden 2015 vajaaseen euroon. Lisäksi sääs tö va pai den käytöstä kohdentuu pelastuslaitokselle sivukuluineen euron säästö. Toisaalta pelastuslaitokselle on aiheutunut alkuvuodesta en na koimat to mia menoja. Pelastuslaitoksen tulostavoitetta voidaan nostaa eurol la. Yhteenveto Peruskaupungin talousarvio on muutosten jälkeen 9,3 milj. euroa alijäämäinen. Lii ke lai tok set ja rahastot huomioiden alijäämä on 2,9 milj. euroa. Muutoksilla on vaikutusta myös rahoituslaskelmaan. Esitettävät muutokset huomioivat peruskaupungin käyttötalous-, tulos- ja ra hoitus las kel mat sekä ulkoinen (peruskaupunki, liikelaitokset ja rahastot) tulos- ja ra hoi tus las kel ma ovat pykälän liitteenä. Valmistelija: tilaajajohtaja

17 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää 1) muuttaa peruskaupungin käyttötalousosaa, tuloslaskelmaa ja ra hoi tus laskel maa liitteiden mukaisesti, 2) hyväksyä Joensuun Tilakeskus taseyksikön tilikauden tulostavoitteeksi euroa, 3) lisätä tulosalueen 160 Joensuun Tilakeskus investointimenoja eurol la, 4) lisätä tulosalueen 660 Kulttuuripalvelut investointimenoja eurolla, 5) hyväksyä Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen tulostavoitteeksi (tilikauden tulos) euroa, 6) muuttaa vuoden 2015 ulkoista tuloslaskelmaa ja rahoituslaskelmaa muu toksia vastaavasti liitteiden mukaisesti ja 7) velvoittaa hallintokunnat tarkistamaan tilaustaulukot muutoksia vas taa vasti. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Liite 10 Vuoden 2015 talousarvion muutos käyttötalous Liite 11 Vuoden 2015 talousarvion peruskaupungin tulos- ja rahoituslaskelma Liite 12 Vuoden 2015 talousarvion muutos ulkoinen tulos- ja rahoituslaskelma Jakelu Kaupunginvaltuusto

18 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ Kaupunginhallitus Osavuosikatsaus / /2014 KH 172 Kaupungin väestömäärä vuodenvaihteessa oli Väestömäärä kas voi edelliseen vuodenvaihteeseen nähden 570 henkilöllä. Helmikuun lopussa väes tö mää rä oli Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan Vähennystä vuo den vaih tee seen oli 27 henkilöä ja kasvua edellisen vuoden vastaavaan ajankoh taan nähden 622 henkilöä. Työttömyysaste oli helmikuussa 17,2 %, mikä oli 1,2 % -yksikköä suurempi kuin vuo den 2014 helmikuussa. Työttömiä työnhakijoita oli 6003 henkilöä. Työt tömis tä työnhakijoista naisia oli 40,2 %, alle 25-vuotiaita 16,4 % ja yli vuoden työttö mä nä olleita 26,7 %. Kaupungin vuoden 2015 talousarvio on liikelaitokset ja rahastot mukaan lukien 1,9 milj. euroa alijäämäinen. Esitetyn talousarviomuutoksen jälkeen alijäämä kas vai si 2,9 milj. euroon. Kolmen kuukauden toteutumien perusteella en nus tetaan, että tilikauden tulos on lähellä talousarviota. Merkittävimmät riskit koh distu vat peruskaupungin käyttötalouteen ja erityisesti sosiaali- ja ter veys pal ve luiden tilauksen toteutumiseen. Henkilötyökuukausia kertyi maaliskuussa 4488, kun edellisen vuoden maa liskuus sa henkilötyökuukausien määrä oli Tilausten toteutumisesta on laadittu yhteenvedot, joissa on esitetty keskeiset huo miot tilausten toteutumisesta. Osavuosikatsaus ja tilausten toteutumisen yhteenveto on esitetty py kä län liitteessä. Yksityiskohtaiset tilausraportit sekä talousarviossa ase tet tujen kehittämishankkeiden ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen on luetta vis sa luottamusmiesten verkkopalvelussa. Valmistelija: tilaajajohtaja Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää merkitä osa vuo si kat sauk sen tiedoksi. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Liite 13 Osavuosikatsaus Liite 14 Tilausten toteutumisen yhteenveto Jakelu Kaupunginvaltuusto

19 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ Kaupunkirakennelautakunta Kaupunginhallitus Mutalantie 19 asemakaavamuutoksen ja tonttijaon hyväksyminen 1474/ /2013 KRAKLK Asemakaavamuutos koskee Joensuun kaupungin Mutalan (19) kaupunginosan kort te lia Asemakaavamuutoksella muodostuvat Joensuun kaupungin Mutalan (19) kaupun gin osan kortteli ja katualueet. Tonttijaolla muodostuu Joensuun kaupungin 19 kaupunginosan korttelin tont ti 2. Kyseessä on kaavoitusohjelma työ nro Asemakaavamuutos on käynnistetty kaupungin aloitteesta syksyllä Tilatyöryhmä esitti vuoden 2013 talousarvion yhteydessä, että Mutalantie 19:n kiin teis tön myynti selvitettäisiin. Kaupunginvaltuusto on hyväksyi vuoden 2013 talousarvion ( 169). Kiinteistön myyminen liittyy kaupungin sääs tötoi miin. Kaupunki pyrkii vähentämään kiinteistöomaisuuttaan ylläpitokulujen pie nen tä mi sek si. Korttelin nykyinen käyttötarkoitus on yleisten rakennusten korttelialue. Myymis tä varten käyttötarkoitus muutetaan lähipalveluille ja asumiseen so vel tu vaksi. Monipuolinen käyttötarkoitus helpottaa uuden omistajan löytymistä. Mu talan tie 19:n suojellut rakennukset säilyvät parhaiten, jos niille löytyy omistaja, jolla on niille käyttöä. Mutalantie 19:ssa sijaitsevat rakennukset ovat kaikki asemakaavalla suojeltuja. Sau nan suojelu poistettaisiin asemakaavamuutoksessa. Rakennuksista laaditun kun to sel vi tyk sen mukaan sauna on niin pahoin kosteus- ja lahovaurioitunut, että si tä ei ole järkevää korjata. Sauna sijaitsee Utrantien kevyen liikenteen väylän vie res sä. Sijainti ei ole hyvä saunomista ajatellen. Muiden rakennusten suojelu säi ly tet täi siin. Utrantien puoleiselle istutettavalle alueen osalle saisi rakentaa me lu suo jauk sen. Utrantien katualuetta kasvatetaan hieman. Mutalantie 19:n tontista otetaan 1-3 met rin levyinen siivu katualueeksi, jotta lumitila katualueella olisi riittävä. Valmistelija: maankäytön suunnittelija Juha Pasma / JPV Teknisen johtajan viransijaisen päätösehdotus: Kaupunkirakennelautakunta päättää asettaa edellä selostetun Mutalantie 19 ase ma kaa va muu tok sen ja tonttijaon maankäyttö- ja ra ken nus ase tuk sen 27 :n mukaisesti julkisesti näh tä vil le, pyytää lausunnon Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vas tuu alu eel ta,

20 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ Kaupunkirakennelautakunta Kaupunginhallitus sekä mikäli asemakaavan muutosta vastaan ei tehdä muistutuksia eikä lau sunnos sa ole huomautettavaa, esittää kaupunginhallitukselle, että se eh dot taa, että kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä edellä selostetun ja liitteenä olevan kaavakartan mukaisen Mutalantie 19 asemakaavamuutoksen ja tonttijaon. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. KH 173 Asemakaavan muutosehdotus ja tonttijakoehdotus olivat maankäyttö- ja ra kennus ase tuk sen 27 :n mukaisesti julkisesti nähtävillä , eikä niitä vastaan jätetty muistutuksia. Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen ympäristö ja luonnon va rat -vastuualue antoi lausuntonsa, eikä lausunnossa ollut huomautettavaa. Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuust0 päättää hyväksyä edellä selostetun ja liitteenä olevan kaavakartan mukaisen Mutalantie 19 asemakaavamuutoksen ja tonttijaon. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Liite 15 Kaavaselostus Liite 16 Asemakaavakartta Liite 17 Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen lausunto Mutalantie 19:n asemakaavan muutosehdotuksesta Jakelu Kaupunginvaltuusto

Pataluodon rantaraitin ja rantakortteleiden asemakaavan muutoksen ja tonttijaon hyväksyminen. Kyseessä on kaavoitustyöohjelman työ nro 1661

Pataluodon rantaraitin ja rantakortteleiden asemakaavan muutoksen ja tonttijaon hyväksyminen. Kyseessä on kaavoitustyöohjelman työ nro 1661 Kaupunkirakennelautakunta 310 16.12.2014 Kaupunkirakennelautakunta 75 24.03.2015 Kaupunginhallitus 131 30.03.2015 Kaupunginhallitus 174 20.04.2015 Pataluodon rantaraitin ja rantakortteleiden asemakaavan

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016 Ympäristölautakunta 45 23.04.2015 Kaupunginhallitus 143 06.05.2015 Ympäristölautakunta 101 25.08.2015 Kaupunginhallitus 218 02.09.2015 Ympäristölautakunta 5 21.01.2016 Kaupunginhallitus 20 03.02.2016 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutos / OAS / Luonnos / Ehdotus / Asemakaavan hyväksyminen

Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutos / OAS / Luonnos / Ehdotus / Asemakaavan hyväksyminen Kunnanhallitus 528 14.12.2015 Kunnanhallitus 149 11.04.2016 Kunnanhallitus 332 05.09.2016 Kunnanhallitus 7 16.01.2017 Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutos / OAS / Luonnos / Ehdotus

Lisätiedot

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä)

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä) Ympäristölautakunta 54 26.05.2015 Kaupunginhallitus 178 01.06.2015 Ympäristölautakunta 95 24.11.2015 Kaupunginhallitus 361 01.12.2015 Kaupunginvaltuusto 77 07.12.2015 Kankaanpään keskustan ja sitä ympäröivien

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Sosiaali- ja terveysltk 146 16.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 154 30.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 166 14.10.2014 HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 713/02.02.00/2014 SOSTE

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita Kasvun ja oppimisen 74 13.10.2016 laukun Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kasvun ja oppimisen toimialan lisämääräraha KASVOPPI 13.10.2016 74 lousarviomääräysten mukaan laukuna on informoiva siten, et tä

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus 118 14.06.2013 Yhtymävaltuusto 22 26.06.2013 Yhtymähallitus 162 17.09.2013 Yhtymähallitus 231 10.12.2013 Yhtymävaltuusto 33 17.12.2013 Vuoden 2013 talousarviomuutokset 29/02.02.01/2013 Yhall

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4.

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4. KEURUUN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 82 05.03.2012 Kaupunginhallitus 96 26.03.2012 Valtuusto 9 02.04.2012 Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, Raivaajankatu, hyväksyminen 964/ /2015. Kaupunkisuunnittelulautakunta

Asemakaavan muutos, Raivaajankatu, hyväksyminen 964/ /2015. Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta 191 13.10.2015 Kaupunkisuunnittelulautakunta 60 22.03.2016 Kaupunginhallitus 119 04.04.2016 Kaupunginhallitus 219 20.06.2016 Kaupunginvaltuusto 53 27.06.2016 Asemakaavan muutos,

Lisätiedot

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä.

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä. Kasvatus- ja opetuslautakunta 55 10.06.2013 Ilpo Heltimoisen ym. aloite sisäilmaongelman osaratkaisuksi 434/10.03.02.03/2013 KOLA 55 Valmistelija / lisätiedot: Kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Tuija Willberg,

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Lausunto Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta 774/613/2014 Kaupunginhallitus 12.01.2015 12 Vesannon

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa.

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa. Tilapäinen valiokunta 4 13.03.2015 Valtuusto 15 23.03.2015 Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa 23/00.02.04/2015 TILAPVAL 13.03.2015 4 Valtuusto

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

ML 25 Valmistelija ja esittelijä: Marina Bergheim-Ahlqvist, 040 521 8128. Lähi- ja virkistysmetsät 1 496 ha

ML 25 Valmistelija ja esittelijä: Marina Bergheim-Ahlqvist, 040 521 8128. Lähi- ja virkistysmetsät 1 496 ha Maaseutulautakunta 25 08.04.2010 Elinkeino- ja kehittämisjaosto 36 27.04.2010 Tekninen lautakunta 76 25.05.2010 Kaupunginhallitus 313 30.08.2010 Strategiaehdotus kaupungin metsille ja maa-alueille 506/14.03.02/2010

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015 Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 02.11.2015 248 Kuntalain 66 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Keskon (Citymarket) asiakaspysäköintialuetta koskevan vuokrasopimuksen tarkistaminen

Keskon (Citymarket) asiakaspysäköintialuetta koskevan vuokrasopimuksen tarkistaminen Tekninen lautakunta 119 24.03.2015 Tekninen lautakunta 344 27.10.2015 Keskon (Citymarket) asiakaspysäköintialuetta koskevan vuokrasopimuksen tarkistaminen 202/62.621/2014 TL 119 Selostus: Savonlinnan kaupunki

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 AIKA 01.04.2015 kello 17:00-18:00 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 12

Lisätiedot

Talous- ja palkkahallinnon yhtiön perustaminen/yhtiöön liittyminen 138/00/2016. Yhdistymishallitus

Talous- ja palkkahallinnon yhtiön perustaminen/yhtiöön liittyminen 138/00/2016. Yhdistymishallitus Yhdistymishallitus 4 22.08.2016 Yhdistymishallitus 10 12.09.2016 Yhdistymishallitus 27 19.09.2016 Yhdistetty valtuusto 9 19.09.2016 Kaupunginhallitus 259 10.10.2016 Kaupunginvaltuusto 52 24.10.2016 Talous-

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen Sivistyslautakunta 70 28.04.2016 Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen 3356/01.017/2014 SIVLK 70 SIVLK 78 Valmistelija: sivistyslautakunnan

Lisätiedot

TEKNISEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVIOMUUTOSESITYKSET V / LIEKSA

TEKNISEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVIOMUUTOSESITYKSET V / LIEKSA Tekninen lautakunta 91 04.11.2015 Kaupunginhallitus 304 16.11.2015 Tekninen lautakunta 103 02.12.2015 TEKNISEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVIOMUUTOSESITYKSET V. 2015 / LIEKSA 448/10.100/2014 TEKLA 91 Lieksan kaupunginhallitus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014 Kunnanhallitus 34 03.03.2014 Kunnanhallitus 143 16.06.2014 Kaavoitusjaosto 5 25.02.2015 Kunnanhallitus 189 18.05.2015 Kaavoitusjaosto 7 03.03.2016 Kunnanhallitus 47 21.03.2016 Korttelin 53 asemakaavan

Lisätiedot

Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie Kittilä. Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston kevään 2017 alustavan

Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie Kittilä. Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston kevään 2017 alustavan KITTILÄN KUNTA Kokouskutsu 3/2016 1 Revontuli-Opiston jaosto Aika 28.11.2016 klo 17:00 Paikka Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie 28 99100 Kittilä Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston

Lisätiedot

Talousarvio vuodelle 2017 ja vuosien taloussuunnitelma / sivistyslautakunta

Talousarvio vuodelle 2017 ja vuosien taloussuunnitelma / sivistyslautakunta Sivistyslautakunta 72 13.09.2016 Sivistyslautakunta 84 11.10.2016 Talousarvio vuodelle 2017 ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelma / sivistyslautakunta 259/05.051/2016 SIVLTK 13.09.2016 72 Sivistysosaston

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

Vuoden 2015 keskeneräisten investointien jaksotus, vuoden 2016 investointien määrärahan korotus

Vuoden 2015 keskeneräisten investointien jaksotus, vuoden 2016 investointien määrärahan korotus Tekninen lautakunta 28 23.02.2016 Kaupunginhallitus 107 10.03.2016 Kaupunginhallitus 177 02.05.2016 Kaupunginvaltuusto 48 11.05.2016 Vuoden 2015 keskeneräisten investointien jaksotus, vuoden 2016 investointien

Lisätiedot

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 102 29.09.2011 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyte 102 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 12.02.2015 Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 Valmistelija: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Aika 10.01.2012 klo 12:00-13:55 PÖYTÄKIRJA 1/2012 1 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta Ympäristölautakunta 222 14.06.2016 Kaupunginhallitus 6 20.06.2016 Johtosääntömuutokset / ympäristölautakunta 361/00.01.01/2016 Ympla 14.06.2016 222 Valmistelija: Rakennustarkastaja Jorma Hankaniemi Maankäyttö-

Lisätiedot

Avustusta haki kaikkiaan 77 tiekuntaa.

Avustusta haki kaikkiaan 77 tiekuntaa. Tekninen lautakunta 29 03.05.2016 Yksityistieavustukset 2016 103/02.05.01/2016 Teknltk 03.05.2016 29Outokummun hallintosäännön mukaan tekninen lautakunta toimii tielau ta kun ta na, jonka tehtävänä on

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45 Vanhus- ja vammaisneuvosto AIKA 10.11.2015 klo 17:00-19:30 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym. Kaupunginvaltuusto 125 27.08.2012 Kaupunginhallitus 395 10.09.2012 Kaupunginhallitus 94 09.03.2015 Kaupunginvaltuusto 31 23.03.2015 Kaupunginhallitus 129 13.04.2015 Kaupunginhallitus 143 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Isopaasin ranta-asemakaavan muutos

Isopaasin ranta-asemakaavan muutos Kaupunginhallitus 35 26.01.2015 Kaupunginhallitus 173 04.05.2015 Isopaasin ranta-asemakaavan muutos 730/10.03.06/2014 Kaupunginhallitus 26.01.2015 35 Maanmittausinsinööri Birit Keva 3.12.2014: Maanomistaja

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj.

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj. Perusturvalautakunta 124 27.10.2016 Kunnanhallitus 400 05.12.2016 Perusturvan vuoden 2016 talousarvion määrärahan korotusesitys 909/02.02.02/2015 Perusturvalautakunta 27.10.2016 124 Perusturvan toimintakatteen

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Uuden urheilutalon asemakaavan muutos, A188

Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Uuden urheilutalon asemakaavan muutos, A188 Tekninen lautakunta 5 17.01.2017 Kaupunginhallitus 34 30.01.2017 Kaupunginvaltuusto 5 20.02.2017 5 Uuden urheilutalon asemakaavan muutos, A188 TEKLTK 17.01.2017 5 TEKLTK 10.05.2016 74 Uuden urheilutalon

Lisätiedot

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen.

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen. Kunnanhallitus 146 21.09.2015 Kunnanvaltuusto 47 28.09.2015 Kunnanhallitus 7 22.01.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perustaminen 108/010/013/2015 KHALL 146 Selostus: Etelä-Savossa

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Kehittämistoimikunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 18:00-19:30 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola Suunnittelutarveratkaisu, Pitkätie 277 1280/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 24.11.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 411 Villähde Koivurinne 3:64 10771 Osoite Pitkätie 277 15560

Lisätiedot

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (787/ ) todetaan, että kou lutuk sen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma.

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (787/ ) todetaan, että kou lutuk sen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma. Hallitus 30 24.04.2015 Hallitus 42 12.06.2015 Hallitus 50 28.08.2015 Hallitus 88 18.12.2015 Hallitus 47 17.06.2016 Hallitus 58 26.08.2016 Opetussuunnitelmien hyväksyminen 27/40/401/2015 KYH 30 Laissa ammatillisesta

Lisätiedot

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 Kaupunginhallitus 117 31.03.2014 Kaupunginhallitus 192 16.06.2014 Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 434/02.00/2013 Kaupunginhallitus 31.03.2014 117 Kuntalain

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Tilapalvelun vuoden 2016 investointien lopullinen käyttösuunnitelma

Tilapalvelun vuoden 2016 investointien lopullinen käyttösuunnitelma Yhdyskuntalautakunta 8 27.01.2016 Yhdyskuntalautakunta 30 20.04.2016 Yhdyskuntalautakunta 39 25.05.2016 Yhdyskuntalautakunta 74 12.10.2016 Tilapalvelun vuoden 2016 investointien lopullinen käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta 15 17.02.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen 17 15.03.2016 johtokunta Tekninen lautakunta 36 20.04.2016 Tekninen lautakunta 58 22.06.2016 Kunnanhallitus 127 08.08.2016 Kunnanvaltuusto 29

Lisätiedot

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 6 Tilinpäätös sekä tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2015 KH 31.03.2016 72 Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Vuoden 2015 arviointikertomus / Konsernihallinnon lausunto

Vuoden 2015 arviointikertomus / Konsernihallinnon lausunto astuslautakunta 2013-2016 32 16.11.2015 astuslautakunta 2013-2016 4 20.01.2016 astuslautakunta 2013-2016 8 09.03.2016 astuslautakunta 2013-2016 13 06.04.2016 astuslautakunta 2013-2016 18 25.05.2016 astuslautakunta

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu 151 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 152 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu 151 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 152 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 13.04.2015 klo 15:00-18:45 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 151 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

tulosalueet 210, 240, 270, 280 tulosalueet 710, 730 tulosalueet 850, 860, 870 ja 880.

tulosalueet 210, 240, 270, 280 tulosalueet 710, 730 tulosalueet 850, 860, 870 ja 880. Kaupunginhallitus 88 23.02.2015 Kaupunginvaltuusto 34 30.03.2015 Vuoden 2014 talousarvion toteutuminen 5251/02.02.02/2015 KH 23.02.2015 88 Talous- ja strategiayksikkö 18.2.2015: Peruskaupungin vuoden 2014

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

Esittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistystoimenjohtaja Niku Tuomisto puh.(09) 4258 3627 tai sähköposti "etunimi.sukunimi@karkkila.

Esittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistystoimenjohtaja Niku Tuomisto puh.(09) 4258 3627 tai sähköposti etunimi.sukunimi@karkkila. Kaupunginhallitus 287 24.10.2011 Kaupunginhallitus 189 10.09.2012 Nyhkälän koulun hankesuunnitelman hyväksyminen 201/12.00.01/2011 Kasvatus- ja opetuslautakunta 18.10.2011 66 Sivistystoimenjohtajan ehdotus:

Lisätiedot

Kasvun ja oppimisen toimiala on valmistellut vuoden 2017 ta lous arvio esi tyk sen talousjohtajan laadintaohjeiden mukaisesti.

Kasvun ja oppimisen toimiala on valmistellut vuoden 2017 ta lous arvio esi tyk sen talousjohtajan laadintaohjeiden mukaisesti. oppimisen lautakunta 66 29.09.2016 oppimisen toimialan talousarvioesitys vuodelle 2017 KASVOPPI 66 oppimisen toimiala on valmistellut vuoden 2017 ta lous arvio esi tyk sen talousjohtajan laadintaohjeiden

Lisätiedot

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Oriveden yhdistys on toimittanut Ori veden kaupunginhallitukselle oheisen kirjeen.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Oriveden yhdistys on toimittanut Ori veden kaupunginhallitukselle oheisen kirjeen. Kaupunginhallitus 53 16.02.2015 Kaupunginhallitus 223 17.08.2015 Kaupunginhallitus 5 18.01.2016 Kaupunginhallitus 185 04.07.2016 MLL:N TILA-ASIA/KIRJE KAUPUNGINHALLITUKSELLE Kaupunginhallitus 16.02.2015

Lisätiedot

Esiopetuksen järjestämistavoista ja -paikoista päättää si vis tys lau takun ta (hallintosääntö 8 2.1.8).

Esiopetuksen järjestämistavoista ja -paikoista päättää si vis tys lau takun ta (hallintosääntö 8 2.1.8). Sivistyslautakunta 155 22.09.2015 Kunnanhallitus 274 05.10.2015 Esiopetuksen järjestämistavat ja -paikat 1.8.2016 alkaen 911/12.00.01/2015 SIVLTK 22.09.2015 155 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki

Lisätiedot

Selvityksen perusteella esitetään seuraavaa:

Selvityksen perusteella esitetään seuraavaa: Varhaiskasvatus- ja 25 17.03.2016 koulutuslautakunta Henkilöstö- ja työllisyysjaosto 29 19.04.2016 Virkojen perustaminen ja tuntiopettajien siirtäminen virkoihin 89/01.01.00/2013 VARKOLK 17.03.2016 25

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2016 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2016 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2016 1 07.12.2016 AIKA 07.12.2016 kello 17:00-17:40 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 52 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Lapin liiton kuntataloustyöryhmä 25.04.2016 AIKA 25.04.2016 klo 10:00-11:35 PAIKKA Lapin liiton virasto, Hallituskatu 20 B, Rovaniemi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Vuonna 2018 yli 75-vuotiaita tullee olemaan 2413 henkilöä, kun lukumäärä vuonna 2013 oli 1965 henkilöä.

Vuonna 2018 yli 75-vuotiaita tullee olemaan 2413 henkilöä, kun lukumäärä vuonna 2013 oli 1965 henkilöä. Kaupunginvaltuusto 30 09.03.2015 Kaupunginhallitus 116 23.03.2015 Perusturvalautakunta 48 12.05.2015 Valtuustoaloite omaishoitajien vertaisryhmistä 139/01.015/2015 KAUPVALT 09.03.2015 30 "Ylöjärven vanhustyön

Lisätiedot

Taulukko 1. Tulosalueiden käyttöprosentit (30.3.2015 tasainen 25,0 %)

Taulukko 1. Tulosalueiden käyttöprosentit (30.3.2015 tasainen 25,0 %) Sivistyslautakunta 31 23.04.2015 Sivistyslautakunta 36 04.05.2015 Sivistystoimen talousraportti I 175/02.02.02/2015 Sivltk 23.04.2015 31 Kunnanvaltuusto on vahvistanut 8.12.2014 63 sivistystoimen vuoden

Lisätiedot

Euran keskustan osayleiskaavan laatiminen

Euran keskustan osayleiskaavan laatiminen Kaavatoimikunta 11 24.08.2015 Kaavatoimikunta 1 08.02.2016 Valtuusto 46 23.05.2016 Euran keskustan osayleiskaavan laatiminen 101/10.02.02/2015, 421/10.02.02/2012 Kaavatmk 24.08.2015 11 Kaavatoimikunta

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta

Kaupunginhallitus Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Kaupunginhallitus 85 30.03.2016 Tarkastuslautakunta 24 12.05.2016 Tarkastuslautakunta 28 18.05.2016 Tarkastuslautakunta 33 24.05.2016 Tilinpäätös vuodelta 2015 40/02.06/2016 KH 30.03.2016 85 Kuntalain

Lisätiedot

Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen

Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen TEKNINEN LAUTAKUNTA 108 15.09.2016 KAUPUNGINHALLITUS 386 03.10.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 147 12.12.2016 Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen 1327/10.1000.100001/2016

Lisätiedot

Perusturvalautakunta Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien tuloskortit

Perusturvalautakunta Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien tuloskortit Perusturvalautakunta 54 28.09.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2017-2020 tuloskortit PETUR 54 Vastuualueet ovat valmistelleet vuoden 2017 talousarvioesityksen, se kä laatineet toiminnallisista ja

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9. Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015 Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.2015 alkaen 768/01.01.03/2015 SIVLTK 03.03.2015 38 Asian valmistelija:

Lisätiedot