JULKISHALLINNON. HYVÄ hallintotyö!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JULKISHALLINNON. HYVÄ hallintotyö!"

Transkriptio

1 JULKISHALLINNON HYVÄ hallintotyö!

2 JULKISHALLINNON Hyvä hallintotyö! Akavan Erityisalojen ammattijulkaisu 1/2015 Akavan Erityisalat AE ry Toimitus Akavan Erityisalat, Anna Joutsenniemi Viestintävimma, Leena Filpus Ulkoasu Vesa A. Junttila/Public Design Oy Painopaikka Lönnberg Oy, Helsinki 2015 ISBN (nid.) ISBN (pdf) Kannen kuva: Susa Junnola ARKISTOALAN AMMATTILAINEN KÄ VOINNIN LAITOKSEN KEHITTÄ MIS PÄ HALLINTOVIRKAMIES, OPETUSNEUV ERITYISASIANTUNTIJA KUNNAN HA VIESTINTÄPÄÄLLIKKÖ OPINTOASIA 6Asiakirjahallinnon ammattilainen on avoimen hallinnon toteuttaja. Tietopalvelu päällikkö Outi Örn 9Kääntäjä tarjoaa kieli - vähemmistöön kuuluvalle kuntalaiselle mahdollisuuden tietää valmistelusta ja päätöksistä. Kielenkääntäjä Antti Kangasmäki 11 Henkilöstöhallinnon asiantuntijan tehtävänä on rakentaa virastoon hyvää ja tuloksentekoa tukevaa työilmapiiriä. Kehittämispäällikkö Päivi Tapiovaara 14 Opetushallinnon virkamies uudistaa tutkintojen perusteita, jotta suomalainen koulutus vastaisi muuttuvan työelämän tarpeita. Opetusneuvos Markku Karkama 2 JULKISHALLINNON AMMATISSA

3 SISÄLTÖ 4 Arvoa hyvälle hallinnolle! 5 Jäsenemme julkisessa hallinnossa 29 Hallinnon työehdot kuntoon: korkeakoulu-, kunta- ja valtiosektori 34 Jäsenkysely: Hyvä hallinto toteutuu pääosin, riittämättömät resurssit suurin uhka 36 Miten Suomen käy, jos hyvästä hallinnosta tingitään? Tutkijagallup 40 Valvomme etujasi työelämässä 42 Jäsenyhdistysten esittely ÄNTÄJÄ TERVEYDEN JA HYVIN - ÄLLIKKÖ OPETUS HALLITUKSEN OS TAITEEN EDISTÄMISKESKUKSEN LLINTOJOHTAJA SIVISTYSTOIMEN INSUUNNITTELIJA 17 Taidehallinnon asiantuntija kehittää taiteilijoiden toimeentulomahdollisuuksia, jotta suomalaiset saisivat nauttia taiteesta ja kulttuurista mahdol lisimman kattavasti. Erityisasiantuntija Ulla Lassila Hallintojohtaja toimii kunnan ylimmän päätöksen - teon tukena ja vastaa osaltaan kunnanvaltuuston ja -hallituksen päätösten valmistelusta ja täytäntöön panosta. Hallintojohtaja Mikko Löfbacka Opintoasiantoimisto sujuvoittaa opiskelua ja pitää huolta, että opiskelijat saavat tasapuolista ja oikeudenmukaista kohtelua. Opintoasiainsihteeri Anni Rimminen Viestintä varmistaa, että asukkaat saavat tietoa kunnan tarjoamista palveluista ja mahdollisuuksista vaikuttaa. Viestintäpäällikkö Heli Holm JULKISHALLINNON AMMATISSA 3

4 Arvoa hyvälle hallinnolle! Suomalaiset arvostavat hyvää julkista hallintoa. Enemmistö ajattelee, että Suomi ei menesty ilman sitä. Vuonna 2015 tehdyn tutkimuksen mukaan tätä mieltä on yli 80 prosenttia kansalaisista.*) Yhtä moni arvioi, että hyvä julkinen hallinto on kansalaisten yhdenvertaisen kohtelun edellytys. Hyvän hallinto saa tasaisen kattavan kannatuksen kaikissa väestöryhmissä. Vain puoluetausta tuo esiin hienoisia painotuseroja. Kansalaiset odottavat hallinnolta jälleen hyvin yksimielisesti asiantuntemusta, lainmukaisuutta, kansalaisten kuulemista, riippumattomuutta, tarkoituksenmukaisuutta sekä yhdenvertaista kohtelua. Kun kysytään julkisen hallinnon supistamisesta, vastaajien mielipiteet hajoavat. Noin 39 prosenttia katsoo, että julkista hallintoa ei pidä supistaa, 45 prosenttia ei ole samaa mieltä väittämän kanssa. 15 prosenttia ei ota asiaan kantaa. Tutkimuksen tuloksista piirtyvä kuva saa vahvistusta julkisella sektorilla työskentelevien jäsentemme palautteista. Julkista hallintotyötä arvostetaan ja työltä odo tetaan koko ajan enemmän. Samaan aikaan kasvavat erityisesti hal - lintoon kohdistuvat leikkauspaineet ja osin kohtuuton kritiikki. On helppo nähdä tämän yhtälön riskit henkilöstön jaksamiselle ja sitä kautta työn tuloksellisuudelle, hyvälle hallintotyölle. Tämä negatiivinen kierre on katkaistava. Suomella ei ole varaa säästää julkista hallintoaan henkihie - veriin. *** Mitä on hyvä hallintotyö? Miksi se on tärkeää, mielenkiintoista ja palkitsevaa ja mitä se vaatii tekijöiltään? Miksi hallinnon korkeasti koulutettu asiantuntija on palkkansa ansainnut? Toivomme, että tämä julkaisu antaa oleville ja tuleville jäsenillemme, heidän työnantajilleen sekä julkisen sektorin resursseista päättäville näkökulmia näihin kysymyksiin. Salla Luomanmäki toiminnanjohtaja Akavan Erityisalat *) Akavan Erityisalojen TNS Gallupilla 2015 teettämässä tutkimuksessa suomalaisilta kysyttiin käsityksiä julkisesta hallinnosta. Luvussa on laskettu yhteen täysin (37 %) ja jokseenkin (45 %) tätä meiltä olleiden osuus. Lue koko raportti: 4 JULKISHALLINNON AMMATISSA

5 JÄSENEMME JULKISESSA HALLINNOSSA Kaikkialla ja hajallaan Suomen hallintorakenne muodostuu valtion ylimmistä toimielimistä, tuomioistuimista, valtionhallinnosta, kunnallishallinnosta, kirkollishallinnosta sekä välillisestä julkisesta hallinnosta. Välilliseen julkiseen hallintoon kuuluvat itsenäiset julkisoikeudelliset laitokset kuten yliopistot. Akavan Erityisalojen jäsenistöä työskentelee varsin hajallaan kaikkialla julkisessa hallinnossa. Yhteensä julkisen sektorin jäsenistöä on (vuonna 2015). Jäsenet työskentelevät sekä yleishallinnossa että sitä tukevissa tehtävissä kuten viestinnän ja käännösalan asiantuntijoina. Koulutustaustat Hallintotyössä työskennellään lukemattomilla eri koulutus- ja työkokemustaustoilla. Akavan Erityisalojen hallintotyötä tekevät jäsenet ovat opiskelleet yliopistoissa muun muassa hallintotieteitä, kunnallishallintoa, informaatioalaa, viestintää, kasvatustieteitä, humanistisia, talous- ja yhteiskuntatieteitä. Yleisimpiä Akavan Erityisalojen hallintotyöhön johtavia ammattikorkeakoulututkintoja tulee johdon assistenttityön ja kielten koulutusohjelmasta, kunta- ja informaatioalan koulutusohjelmista sekä viestinnän koulutusohjelmista. Tutkinnot antavat hyvän hallintotyön edellyttämiä valmiuksia kuten organisointitaitoja, projektinhallinnan taitoja sekä ongelmanratkaisu-, tiedonhaku- ja viestintätaitoja. Näiden lisäksi hallintotyöhön valmistavissa oppiaineissa opiskellaan esimerkiksi organisaatioihin, johtamiseen, kulttuuriin, sivistykseen, päätöksentekoon sekä hallintojärjestelmiin liittyviä teemoja. Opintojen sisällöissä ja painotuksissa on eroja korkeakoulujen välillä. Ajan henki Suomen julkinen hallinto on ollut erityisesti 1990-luvun alusta lähtien voimakkaassa murroksessa. Valtion keskusvirastojärjestelmästä on luovuttu ja useiden virastojen tilalle perustettu liikelaitoksia ja valtionyhtiöitä. Samalla kunnat saivat lisää toiminnallista ja taloudellista itsenäisyyttä. Maaliskuussa 2007 voimaan astui laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta, jota on jatkettu vaihtelevalla menestyksellä edenneellä kuntauudistuksella. Valtion uusi aluehallinto aloitti Samana vuonna yliopistot muuttuivat julkisoikeudellisiksi laitoksiksi luvun lopulla muutokset jatkuvat voimakkaina. Taustalla ovat edelleen mm. kansalaisten kasvava tarve hyvinvointipalveluille, tarve lisätä maan kilpailukykyä ja kiristyvät taloudelliset paineet. Uudistamista sävyttää kriittinen ja osin asiantuntematon keskustelu julkisen hallinnon roolista ja julkisen ja yksityisen sektorin työnjaosta. Säästökohteita etsittäessä julkinen sektori kaikkineen ja erityisesti siellä tehtävä hallinnollinen työ tuntuu olevan helppo maali osin sen vuoksi, ettei sen merkitystä ymmärretä. Ristiriitaista on, että supistamisvaatimusten kanssa samaa tahtia lisääntyvät odotukset hallinnon avoimuudesta ja nopeudesta. Ammattilaiselle ammattilaisen palkka Julkisella sektorilla hallinnossa ja sen tukitehtävissä työskentelevien jäsentemme palkkaus vaihtelee varsin paljon. Erityisiä palkkausongelmia on naisvaltaisissa asiantuntijatehtävissä, joissa palkkataso on liian alhainen verrattuna muihin korkeastikoulutettuihin. Tämä on ongelma erityisesti kuntasektorilla. Yliopistoissa taas haasteena ovat palkkausjärjestelmät, joita työnantaja voi tulkita varsin kyseenalaisesti. Valtiosektorilla puutteita on erityisesti palkan kannustavuudessa. JULKISHALLINNON AMMATISSA 5

6 TEKSTI LEENA FILPUS KUVAT SUSA JUNNOLA Mapittamista on yhä vähemmän, sillä siirrymme sähköiseen arkistointiin vuoden 2015 puolella, sosiaali- ja terveysministeriön tietopalvelu pää l - likkö Outi Örn sanoo. Tietopalvelu OTTAA TWIITISTÄ KOPIN 6 JULKISHALLINNON AMMATISSA

7 Arkistoalan ammattilainen on avoimen hallinnon ja kansalaisyhteiskunnan toteutumisen edistäjä. Ala on jotain aivan muuta kuin paperinmakuinen ja pölyttynyt. Ahkerasti tekstareita näpyttävä, twiittaava ja peukuttava some-ajan ministeri on ministeriön tietopalvelulle varsinainen murheen kryyni. Valtioneuvoston kanslian ohjeistus hallitusten asiakirjojen käsittelystä ja arkistoinnista määrää, että valtioneuvoston jäsenten kaikki puheet ja kirjoitukset on taltioitava pysyvästi jälkipolville ja tutkijoiden käyttöön. Toisin sanoen kaikki mahdolliset kulovalkean tavoin leviävät twiitit, blogit, fb- ja instagram-päivitykset sun muut uudet viestinnän tavat kommentointiketjuineen ja jakamisineen eri alustoille ja päätelaitteille olisi saatava kirjoihin ja kansiin nykypäivänä sähköisiin sellaisiin jotta tulevaisuuden historiantutkijat pääsevät tekemään työtään. Voi hyvällä syyllä kysyä, miten tämä on edes mahdollista. Vielä nyt kaiken aineiston kerääminen ja taltiointi ei täysin onnistukaan, mutta järjestelmiä kehitetään koko ajan. Täysin aukotonta ratkaisua ei ole olemassakaan, mutta mobiiliasiakirjahallinnassa on pyritty löytämään ratkaisuja viime vuosina. Tämä ongelmakenttä kuitenkin osoittaa, että monen kuva arkistointialasta on yksipuolinen ja vanhentunut. Työmme ei tosiaankaan ole mitään paperinmakuista ja pölyistä, Sosiaali- ja terveysministeriön tietopalvelupäällikkö Outi Örn nauraa, mutta muistuttaa, että esimerkiksi arkistolaitoksen tehtävät ovat monenlaisia. Kaikkea tietoa ei ole vielä digitalisoitu, ja osa alan ammattilaisista työskentelee hyvin vanhojen aineistojen parissa. Kaikkia tarvitaan kansalaiskirjettä Uusien viestintä- ja julkaisumuotojen ja julkisuuslain vaatimusten lisäksi iso osa sosiaali- ja terveysministeriön tietopalvelun ajasta menee viranomaisten käsiteltäväkseen ottamien asioiden kirjaamisessa. Kaikki vireille tulevat asiat ja asiakirjat rekisteröidään ennen kuin ne lähtevät käsittelyyn ministeriön sisällä. Varsinainen arkistointi sosiaali- ja terveysministeriössä ja monessa muussa julkishallinnon yksikössä on edelleen paperin arkistointia. Mapittamista on silti yhä vähemmän. Tarkoituksemme on siirtyä perinteisestä arkistoinnista viimeistään vuoden 2015 aikana sähköiseen arkistointiin, Outi Örn sanoo. Vaikka arkistoinnin tapa muuttuukin, tietopalveluun olennaisena osana kuuluva asiakaspalvelu jatkuu vähintään yhtä tiiviinä. Yksittäiset kansalaiset, media sekä viranomaiset oman talon sisällä ja ulkopuolella ovat yhteydessä kirjaamoon päivittäin. Yksin sosiaali- ja terveysministeriöön tulee vuodessa noin kirjettä kansalaisilta perinteisinä paperisina, sähköpostitse ja verkkosivujen kautta. Osa myös soittaa suoraan ministeriöön. Koska volyymit ovat näin suuret, prosessi on saatava sujuvaksi. Me asiakirjahallinnossa pohdimme yhdessä virkamiesten ja it-osaajien kanssa, miten kirjeiden on edettävä hallinnossa, jotta kysyjä saa oikealta henkilöltä vastauksen kysymyksiinsä mahdollisimman nopeasti. Hyvä hallinto on avointa Tietopalvelu on yksi hallinnon tukitehtävistä, joihin kohdistuu herkästi säästöpaineita. Outi Örn toivoo, että mahdollisten henkilöstövähennysten vaikutusta mietittäisiin tarkasti, sillä tietopalvelu on keskeinen toimija avoimen hallinnon ja kansalaisyhteiskunnan kehittäjänä. Ilman hyvin hoidettua asiakirjahallintoa hallinto ei voi olla avointa eikä kansalaisyhteiskunta toteudu. Ihmisten on voitava vaikuttaa meitä kaikkia koskeviin päätöksiin jo asioiden valmisteluvaiheessa. Se ei onnistu, jos asiakirjat eivät ole nähtävillä ja ajantasaisia. Kansalaisyhteiskunnan ja hallinnon avoimuuden edistämisessä on vielä paljon kehittämistä järjestelmätasolla. Siinä työssä tarvitaan asiakirjahallinnon näkökulmaa yhdistettynä it-osaajien tekniseen osaamiseen. Ilman hyvin hoidettua asiakirjahallintoa hallinto ei voi olla avointa eikä kansalaisyhteiskunta toteudu. Iso ongelma on edelleen se, etteivät eri viranomaisten järjestelmät keskustele keskenään. Julkishallinnossa tehdään tästä syystä edelleen paljon tuplatyötä. Tämä on työssämme äärimmäisen turhauttavaa. Alalla on osaamista ja potentiaalia keskittyä paljon pitemmälle meneviin haasteisiin, mutta iso työpanos on laitettava edelleen perusasioihin, Outi Örn harmittelee. Kansalaisten, viranomaisten ja median on päästävä jouhevasti tiedon lähteille. Eikä myöskään riitä, että tieto on verkossa löydettävissä. On osattava myös etsiä. Siihen tarvitaan asiakirjahallinnan ammattilaisia. JULKISHALLINNON AMMATISSA 7

8 Oma oksa vaarassa Tiedon tulva on nykyisin niin suuri, että jonkun on tehtävä esikarsintaa. Asiakokonaisuudet valtionhallinnossa ovat usein hyvin monimutkaisia ja moniulotteisia, ja kysyjä tarvitsee avukseen jonkun, jolla on näkemys kokonaisuudesta. Ihmiset ovat myös jo tottuneet löytämään tietoa netistä. Silloin voi unohtua, ettei kaikkea vanhempaa tietoa ole suinkaan vielä digitalisoitu etenkään valtiohallinnon ulkopuolella. Arkistot ovat täynnä valtavan kiinnostavaa tietoa, mutta tutkijoilla ei ole aikaa, eikä aina malttiakaan penkoa niitä. Tietopalvelulla alana on iso haaste saattaa aineistoja tutkijoiden saataville. Digitointikaan ei ole ilmaista. Joudumme tekemään isoja valintoja, kun mietimme, mitä tietoja saatetaan nettiin. Kärjistäen voi sanoa, että arkistoalan ammattilaiset ohjaavat isosti sitä, mitä tässä maassa tutkitaan. Emme tietenkään voi päättää tätä yksin, joten teemme tiiviisti yhteistyötä tutkijoiden kanssa. Mitä paremmin tietojärjestelmät toimivat ja keskustelevat keskenään sitä automaattisempaa on myös tietojen arkistointi ja tiedon hakeminen. Se tietää sitä, että asiakirjahallinnossa tarvitaan yhä vähemmän manuaalisen perustyön tekijöitä. Pitämällä kiinni työmme kehittämisestä tietyt työtehtävät vähenevät. Tekemällä työmme niin hyvin kuin mahdollista sahaamme omaa oksaamme. Meitä tarvitaan kuitenkin nykyistä huomattavasti laajemmassa roolissa tiedonhallinnan asiantuntijoina ja esimerkiksi kouluttajina ja järjestelmähankkeiden kehittäjinä. Meitä tarvitaan edelleen. Outi Örn on Arkistoalan ammattiyhdistys ry:n jäsen. Kaikkea ei voi digitoida, joten arkistoalan ammattilaiset tekevät merkittäviä valintoja päättäessään, mitä tietoja saatetaan nettiin ja mitä ei, Outi Örn sanoo. HYVÄÄ ASIAKIRJAHALLINTOA! Hyvä hallinto on avointa ja läpinäkyvää. Se on myös hyvän asiakirja hallinnan Tietohallinnon prosesseja ja järjestelmiä ei saa kehittää vain kehittä misen vuoksi. On mietittävä jo etukäteen esimerkiksi, missä uutta järjestelmää käsitellään, missä tietoja säilytetään ja miten pitkään. # Tietojen hallinta on vastuutettava. Kuka esimerkiksi vastaa tiedon säilyttä misestä, entä hävittämisestä ja tiedon välittämisestä eteenpäin. $ Huolehdi erityisesti julkisuuteen liittyvän lainsäädännön vaatimuk sista. Tiedon on oltava mahdollisimman julkista. % Pidä huoli tietoturvasta. Salassa pidettävän tiedon turvaamiseen liittyen tarvitaan yhä tiukempia vaatimuksia etenkin sähköisen tiedon kohdalla. 8 JULKISHALLINNON AMMATISSA

9 TEKSTI LEENA FILPUS KUVAT SUSA JUNNOLA Kääntäjä PITÄÄ HALLINNON PYÖRÄT LIIKKEESSÄ Kaksikielisessä kunnassa ammattitaitoiset kääntäjät pitävät huolen, että kieli - vähemmistökin tietää, mistä asioista kunnassa päätetään. Kielilain mukaan kaksikielisessä suomalaiskunnassa kuntalaisille pitää viestiä heidän omalla äidinkielellään. Sen tarkoituksena on varmistaa, että kuntalaisten oikeusturva toteutuu parhaalla mahdollisella tavalla. Kirkkonummen asukkaasta ruotsinkielisiä on noin 17 prosenttia. Hallintomme on suomenkielistä, joten suurin osa työajastamme menee hallinnollisten asiakirjojen ruotsintamiseen. Sen lisäksi huolehdimme tietenkin siitä, että kunnan erilaiset esitteet, julkaisut ja nettisivut ilmestyvät kahdella kielellä. Ihan kaikkea ei kuitenkaan keritä kääntää esimerkiksi nettivuilla, vaikka kääntäjiä on minun lisäksi kolme muuta, Kirkkonummen kunnan johtava kielenkääntäjä Antti Kangasmäki sanoo. Kielilaki edellyttää, että kunnanvaltuuston kokouskutsu ja pöytäkirjat on julkistettava kunnan molemmilla virallisilla kielillä. Kirkkonummella halutaan kuitenkin palvella kuntalaisia minimivelvoitetta laajemmin kääntämällä myös esimerkiksi lautakuntien ja toimielimien esityslistat ja pöytäkirjat, kaavaselostukset ja -määräykset. Se on Kirkkonummen tapa toteuttaa hyvää hallintotapaa. Haluamme, että kuntalaiset voivat toimia omalla äidinkielellään mahdollisimman kattavasti. Ruotsista suomeen -käännöksiä on vähän, mutta ne ovat tärkeä osa kuntalaisten oikeusturvan toteuttamista. Jos ruotsinkielisiltä kuntalaisilta tulee esimerkiksi esityksiä, valituksia tai kysymyksiä kunnan hallintoon, siihen liittyvät asiakirjat suomennetaan toimielinten käsittelyä varten. Muunkin kuin suomen ja ruotsin kielen kääntämiseen on toisinaan tarvetta. Etenkin maahanmuuttajien määrän lisääntyessä on toivottu nykyistä enemmän englanninkielistä materiaalia. Painetut sanakirjat ja muut kirjalliset lähteet ovat pitkälti korvautuneet jo verkon sanakirjoilla ja hakukoneilla, Kirkkonummen kunnan johtava kielenkääntäjä Antti Kangasmäki sanoo. JULKISHALLINNON AMMATISSA 9

10 Yllättävän vähän englanninkielisiä käännöksiä kuitenkin kysytään. Haasteena on englannin kohdalla se, että kun kieltä tarvitsee harvemmin, kääntäminenkin vie enemmän aikaa. Toisaalta aikamme menee todella tarkkaan virallisten kieltemme kanssa. Töitä on resursseja enemmän, Kangasmäki sanoo. Kallis kiire Tietotekniikka on tullut suureksi avuksi kääntämiseen. Hakukoneet ja esimerkiksi sähköinen lakikirjasto Finlex ovat korvanneet painetut sanakirjat. Sähköisen käännösmuistin avulla ainakin osia käännettävistä teksteistä saatetaan pystyä kopioimaan myös aiemmin käännetyistä teksteistä. Aikaisemmin samoja tekstipätkiä kaiveltiin tulostetuista käännösmapeista. Kun saimme käännösmuistin käyttöömme vuonna 2005 laskimme, että se korvaa yhden kääntäjän työpanoksen. Tekstimassojen määrä on sittemmin lisääntynyt niin valtavasti, ettei tilanne ole enää sama. Eikä käännösmuisti korvaa koskaan ihmistä. Jokainen teksti on käytävä läpi yksityiskohtaisesti. Kääntäminen ei ole ryhmätyötä, mutta lopputulos on aina parempi, jos käännöstä voi luetuttaa kollegoilla. Esimerkiksi kunnanjohtajan pitämien puheiden on oltava viimeistä finessiä myöten kohdallaan. Työmäärästä johtuen kääntäjät ehtivät yleensä tarkistuttaa toisillaan vain jotain hankalia termejä tai yksityiskohtia. Tekstien luetuttamiseen ei yleensä ole yksinkertaisesti aikaa. Se harmittaa, sillä kääntämisen ammattilaisina haluamme tehdä työmme niin hyvin kuin mahdollista. Koska aika on tiukoilla, joudutaan keskittymään lähinnä siihen, että sisältö ovat käännöksessä oikein. Tyyliseikkojen hiomiseen ei ole aikaa. Kiire tulee usein siitä, että kaksikielisessä kunnassa suomen- ja ruotsinkieliset asiakirjat on saatava lähetettyä eteenpäin samanaikaisesti. Jos saamme tekstin työstettäväksi sovittua myöhemmin kiire lisääntyy entisestään. Etenkään silloin tekstin viilaamiseen ei ole aikaa. Monessa suuremmassa kunnassa käytetään ulkopuolisia käännöstoimistoja omien kääntäjien lisäksi, mutta meillä näin tehdään vain äärimmäisessä pakkotilanteessa. Kiireestä huolimatta käännöksissä ei saa olla virheitä. Päätösten käännösvirheiden korjaaminen on hankalaa ja päätöksenteko hidastuu, jos suomen- ja ruotsinkieliset tekstit eivät ole yhtäläisiä. Hyvä hallinto ei toteudu, jos resurssit ovat alimitoitettuja, Antti Kangasmäki sanoo. Joskus virhe käännöksessä johtuu siitä, ettei meille ole muistettu kertoa käännettävän tekstin muutoksista jossain valmistelun vaiheissa. Tämä on tietenkin todella ikävää. Liika kiire voi siis tulla kalliiksi ja korjaaminen on hallinnollisestikin raskasta. Näkymätöntä hallintoa Kääntäjien työ on näkymätöntä hallintoa. Työ huomataan yleensä vasta silloin, jos käännös ei valmistu ajallaan tai siitä löytyy virheitä. Kaikki hallinnossa eivät valitettavasti ymmärrä työmme luonnetta ja juuri sen tärkeyttä, että aikatauluista pidetään kiinni. He eivät ymmärrä, etteivät käännökset valmistu automaattisesti. Hopusta huolimatta työ on antoisaa. Palkitsevinta on se, kun huomaa onnistuneensa ja tehneensä hyvän käännöksen. Sekin ilahduttaa, jos joku kiittää nopeasti tehdystä työstä. Palautetta käännösten laadusta emme yleensä saa, vaikka sitä toivoisimme eniten. Ruotsin kielen asema on Kirkkonummella hyvin vahva, vaikka ruotsinkielisten osuus on vuosien saatossa pienentynyt. Juuri nyt ei näytä siltä, että mahdollinen säästöleikkuri osuisi kääntäjiin. Riski väen vähentämiseen on aina olemassa. Jo yhden kääntäjän vajeen merkitys olisi niin suuri, että Kangasmäki ei usko joukkonsa kerkiävän tehdä kaikkea sovittua. Silloin kunnassa olisi mietittävä uusiksi, kuinka paljon kielilain vähimmäisvaatimusten yli meillä halutaan tarjota tietoa kuntalaisille heidän omalla kielellään. Hyvää hallintoa ei voi toteuttaa, jos resurssit ovat alimitoitetut suhteessa vaatimuksiin, Antti Kangasmäki sanoo. Antti Kangasmäki on Käännösalan asiantuntijat KAJ ry:n jäsen. HYVÄN HALLINNON MUISTISÄÄNNÖT KÄÄNTÄJIEN KANNALTA! Hyvä hallinto nojaa lainsäädäntöön. Resurs - sien on oltava tasapainossa työn vaatimusten ja määrän Anna arvoa toisen työlle tutustumalla hallinnon eri sektoreiden työn erityispiirteisiin. # Pidä kiinni sovituista aikatauluista. Hallinnollinen työ on usein prosessimaista. Prosessin loppupäässä kiire kostautuu, jos alkupäässä ei pidetä aikataulukuria. $ Kukaan ei ole kaikkien alojen erityisasiantun - tija, eikä voi olla sisällä toisen hallinnonalan finesseistä. Auta siis kollegaa ongelmatilanteessa. % Anna rakentavaa palautetta ja myös kiitosta, kun on siihen on aihetta. 10 JULKISHALLINNON AMMATISSA

11 TEKSTI PETRA NIKKINEN KUVAT SUSA JUNNOLA Työtä KANSALAISTEN HYVINVOINNIN PUOLESTA Terveyden ja hyvin - voinnin laitoksen kehittä mis päällikkö Päivi Tapiovaara huolehtii siitä, että kansalaistemme hyvinvointia tutkivat ja edistävät asiantuntijat tekevät työtä myön - teisessä ja eteenpäin katsovassa työympä - ristössä. JULKISHALLINNON AMMATISSA 11

12 Istumme Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen viihtyi sän avarassa aulassa. Jokainen ohikulkija tervehtii Päivi Tapiovaaraa tuttavallisen iloisesti. Ei ihme hänen valoisa luonteensa ja positiivinen energiansa ei voi olla tarttumatta. Hän on sanojensa mukaan unelmatyössään Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kehittämispäällikkönä. Koen, että tehtäväni on sekoitus henkilöstöhallintoa sekä toimisto- ja kehittämispäällikön tehtävää. Työtehtäväni liittyvät jokapäiväiseen työntekoon eli pidän huolta siitä, että asiat rullaavat eteenpäin. Jos Tapiovaaran työkenttä henkilöstön ja osaston esimiehen taustavoimana on laaja, sitä on myös hänen työnantajansa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL). Sosiaali- ja terveysministeriön alainen tutkimus- ja asiantuntijalaitos palvelee valtion ja kuntien päättäjiä, järjestöjä, tiedeyhteisöjä, terveys- ja hyvinvointialan toimijoita sekä kansalaisia tarjoamalla korkeatasoista ja laaja-alaista asiantuntijatietoa päätöksenteon tueksi. Tehtäväkenttä on kriittisen tärkeä; väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, sosiaalisten ongelmien ja sairauksien ehkäiseminen sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittäminen. Me suomalaiset luotamme siihen, että meille käyttöön valittavat järjestelmät ja uudistukset ovat toimivia, järkeviä ja taloudellisia. THL on objektiivinen ja riippumaton asiantuntijaorganisaatio, joka tutkii ja valmistelee päätöksenteon tueksi erilaisia malleja ja vaihtoehtoja. Asiat mietitään siten, että ne hyödyntävät parhaalla mahdollisella tavalla kansalaisiamme. Ilman asiantuntijalaitosten korkeatasoista valmistelua poliitikot ja kuntapäättäjät joutuisivat tekemään isojakin päätöksiä ja valintoja osittain hatarin tiedoin. Haluamme olla mukana vaikuttamassa rohkeana ja vastuullisena kumppanina suomalaisten terveyden ja hyvinvoinnin puolesta se on tärkein roolimme. Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos syntyi vuonna 2009, kun kaksi asiantuntijaorganisaatiota, Stakes ja Kansanterveyslaitos, fuusioituivat. Päivi Tapiovaara siirtyi THL:lle Stakesista ja hakeutui aikanaan assistenttitehtävistä asiantuntijatehtäviin laitoksen osastolle, jossa työskennellään palvelujärjestelmää koskevan tutkimus- ja kehittämistyön parissa. Tämä on aivan valtavan mielenkiintoista työtä. Meillä on moniammatillinen huippuosasto, joka keskittyy mm. terveysja sosiaalitaloudellisiin arviointeihin, osallistuu aktiivisesti lakivalmisteluihin, johtaa useampaa valtakunnallista kehittä- Päätöksentekijät tarvitsevat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen asiantuntemusta työssään varmistaakseen suomalaisten hyvinvoinnin nyt ja tulevaisuudessa. misohjelmaa ja on mukana monissa hallinnonalaa koskevissa reformeissa. Meillä tutkitaan miten eri ratkaisut vaikuttavat Suomen valtion ja kuntien talouteen nyt ja tulevaisuudessa. Tätäkin tietoa tarvitaan, jotta voimme tiukkoina aikoina turvata taloudellisesti mahdollisimman hyvän lopputuloksen tehtäville uudistuksille. Päivi Tapiovaara haluaa ravistella kuvaa pölyttyneestä tutkijan työstä. Kansalaisten elämään vaikuttava pohjatyö tehdään meillä THL:ssä. Tätä työtä tekevän tutkijan työ on ihan supermielenkiintoista! Asiantuntijamme ovat mukana niin kansallisissa kuin kansainvälisissä verkostoissa ja pääsevät sitä kautta vertailemaan eri maiden käytäntöjä, oppivat ja omaksuvat tietoa useista eri lähteistä. Tutkijoilla on käytössään myös THL:n hallussa olevat ainutlaatuiset aineistot väestön terveydestä. He ovat myös kovan paineen alla; on osattava keskittyä olennaiseen ja löytää sitä varten oikeat yhteistyökumppanit. Palvelujärjestelmäosaston tukipilari Kehittämispäällikön päivittäinen työpanos menee oman työyhteisön, palvelujärjestelmäosaston noin 150 asiantuntijan hallinnollisten prosessien ylläpitämiseen, kehittämiseen, arviointiin sekä henkilöstön jaksamiseen ja hyvinvointiin. Lisäksi hän työskentelee läheisesti osaston esimiehen kanssa, jota avustaa valmistelevissa tehtävissä ja tukee päätöksenteossa. Tehtävässä tarvitaan valtionhallinnon ja oman hallinnon alan tuntemusta. Myös muutoksiin sopeutuminen ja uusiin asioihin nopeasti tarttuminen ovat keskeisiä tekijöitä Tapiovaaran työtehtävässä. Hän itse peräänkuuluttaa vastuunottoa, projektinhallintaa ja kokonaisvaltaista hahmottamiskykyä. Tärkeää on luoda myönteisen ja arvostavan tekemisen ilmapiiri. Tunnen jokaisen meidän ihmisen tällä osastolla, heidän vahvuutensa ja osaamisalueensa. Teen jatkuvasti töitä sen eteen, että meillä on työilmapiiri, jossa saamme asiantuntijoistamme parhaan mahdollisen hyödyn irti. Se tarkoittaa tietenkin toimivia fasiliteetteja, mutta myös tekemisen ilo, hyvä johtaminen ja motivaatio innostavat huipputuloksiin. Olen todella ylpeä meidän porukasta. Huolimatta siitä, että Tapiovaara ei työskentele suoraan kansalaistasolla, hän korostaa, että työskentelee kansalaisille. Totta kai minua motivoi tässä työssä terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät kysymykset. Mutta tärkeintä on, että ne asiat, joiden parissa me työskentelemme, koskettavat kaikkia myös yksilöinä ja ihmisinä. Täältä taas noustaan Vaikka Päivi Tapiovaarasta ei sitä heti huomaa, hänellä on takanaan raskas työviikko. Kolmannet suuret yt-neuvottelut 12 JULKISHALLINNON AMMATISSA

13 Teen töitä sen eteen, että meillä on työilmapiiri, jossa saamme asiantuntijoistamme parhaan mahdollisen hyödyn irti, sanoo kehittämispäällikkö Päivi Tapiovaara Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. kuuden vuoden sisällä ovat juuri päättyneet. Neuvottelujen tuloksena useita oman osaston kollegoja irtisanottiin. Tämä on ollut kammottava viikko meidän henkilöstölle. Viimeisimmät irtisanomiset ovat olleet meille kaikille henkisesti todella raskaita. Suomessa on totuttu sanomaan, että valtion leipä on pitkä ja kapea. Se ei pidä paikkaansa, eikä hokema ole enää tätä päivää. Valtionhallinnossakin irtisanomisista on tullut arkipäivää. Silti Tapiovaara katsoo luottavaisesti eteenpäin ja tulee aamuisin mielellään töihin. Kahlaamme juuri nyt tummissa vesissä, mutta kyllä me taas tästä nousemme. Sen lisäksi, että minulla on mielenkiintoinen työ, erinomainen esimies ja mahtavat työkaverit, saan työskennellä aitiopaikalla, missä on mahdollisuus oppia uutta ja ymmärtää asioita monesta eri näkökulmasta. Työyhteisössä tarvitaan erilaisia tekijöitä. Uskon, että minun tyyppisellä ihmisellä on oma ja tärkeä paikkansa hyvinvoivassa ja eteenpäin menevässä asiantuntijaorganisaatiossa. Päivi Tapiovaara on Aito HSO ry:n jäsen. HYVÄÄ ASIANTUNTIJAHALLINTOA! Tutkittu tieto on riippumatonta ja pitkälle tulevaisuuteen Asiantuntijat tuottavat tietoa päätöksenteon tueksi. # THL:n hallussa olevia ainutlaatuisia tietovarantoja käytetään aktiivisesti väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. $ Uusi sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä vastaa tehokkaasti kansalaisten ja yhteiskunnan tarpeisiin. % Olemme rohkeita terveyden ja hyvinvoinnin puolustajia ja edistäjiä, joiden työ on vaikuttavaa. JULKISHALLINNON AMMATISSA 13

14 TEKSTI LEENA FILPUS KUVAT SUSA JUNNOLA Monialaista Sekin on hyvää hallintoa, kun virkamies laajentaa osaamistaan, opetusneuvos Markku Karkama sanoo. Kasvatustieteiden tohtori on myös merenkulkualan ammattilainen. 14 JULKISHALLINNON AMMATISSA

15 yhteistyötä Ajantasaiset ammatillisten tutkintojen perusteet takaa vat, että valmistuvien taidot vas taavat työ elämän tarpeita. Yli 370 tutkintoa pitää Opetushallituksen hallinto virkamiehet kiireisinä. Jossain vaiheessa Opetushallituksessa oli tapana soittaa laivakelloa, kun jonkun koulutusalan uudet ammatillisen tutkinnon perusteet saatiin valmiiksi. Se oli juhlahetki, joka kruunasi monipolvisen ja pitkän projektin. Markku Karkamalle laivakellon kumahdus oli tuttua myös aiemmasta ammatista. Ennen kasvatustieteilijän uraa ja tohtorinväitöskirjaa hän opiskeli merenkulkualan ammattilaiseksi ja vietti merillä viisi vuotta. Alan vaihto tuli eteen vuonna 1985, kun työtilanne merillä huononi. Merenkulkualan koulutuksen ja kasvatustieteilijän taustan ansiosta tulin lopulta valituksi Opetushallitukseen vuonna Tästä muuten huomaa, ettei koulutus tosiaankaan mene koskaan hukkaan, opetusneuvos Markku Karkama Opetushallituksen ammatillisen aikuiskoulutuksen yksiköstä sanoo. Alkuun Karkaman päätehtävänä oli pitää merenkulkualan perustutkinnon perusteita ajan tasalla ja arvioida alan koulutusta Suomessa, jotta se täyttäisi myös kansainväliset vaatimukset. Sittemmin työnkuva on laajentunut ja monipuolistunut. Hänen vastuullaan on aikuiskoulutusyksikössä 12 tutkinto - toimikuntaa lähinnä ajoneuvo- ja kuljetustekniikan opintoalalla sekä niiden edustamat näyttötutkintojen perusteet. Lisäksi hän toimii sihteerinä merenkulku- ja ilmailualojen koulutustoimikunnissa. Ydintehtävänä on laatia ammatillisen koulutuksen tut - kintojen perusteista riittävän hyvät, työelämälähtöiset ja joustavat. Itse tutkinnon perusteet laaditaan projektiryhmissä yhdessä koulutuksen järjestäjien ja työelämän edustajien kanssa. Tutkinnon perusteita on uudistettava jatkuvasti, jotta ne olisivat ajantasaiset ja ennakoisivat myös tulevaisuuden tarpeita mahdollisimman hyvin. Työelämän ja teknologioiden uudistuminen pitää ottaa koulutusvaatimuksissa huomioon. Tänä vuonna Opetushallituksessa on lukuisten ammattija erikoisammattitutkinnon perusteiden lisäksi uudistettu kaikkien, yli 50 ammatillisen perustutkinnon perusteet. Työ on valtava. Tutkintojärjestelmääkin selkeytetään samalla muun muassa yhdistämällä tutkintoja saman sateenvarjon alle, Karkama sanoo. Hyvä hallinto on laatua Valtion tuottavuusohjelman seurauksena Opetushallituksestakin on vähennetty henkilöstöä, mutta lakisääteiset tehtävät ovat silti säilyneet vähintään samalla tasolla. Tämä tietää sitä, että kiire on lisääntynyt. Työn laadusta ei silti saa tinkiä. Tutkinnon perusteita laadittaessa yksittäiset sanamuodotkin ovat hyvin tärkeitä. Tehtäväni ei ole olla tietyn alan asiantuntija, vaan pikemminkin innostava ja langat käsissä pitävä projektipäällikkö. Projektiryhmiin pitää valita kentältä parhaimmat substanssiosaajat. Ammatillisessa koulutuksessa etenkin työelämälähtöisyys on äärimmäisen tärkeää. Tutkintovaatimusten ja työelämän tarvitseman osaamisen on oltava linjassa. Tietyillä aloilla koulutus on säädeltyä myös kansainvälisesti. Nämäkin vaatimukset on otettava huomioon tutkinnon perusteita uudistettaessa. Työn alla on aina useampia ryhmiä, joten välillä tunnen olevani jonglööri, jolla on monta palloa ilmassa. Ryhmien JULKISHALLINNON AMMATISSA 15

16 vetämisen lisäksi on tietenkin myös monenlaista yhteistyötä eri hallinnonalojen ja viranomaistahojen välillä. Se aika on historiaa, jolloin virkamiehellä oli tarkkaan rajattu ja selkeä rooli tai tehtävä, joka muuttui hitaasti, Karkama sanoo. Karkama on hypännyt uudenlaisen virkamiehen rooliin vapaaehtoisesti. Hän meni vuonna 2011 reiluksi vuodeksi työkiertoon Liikenteen turvallisuusvirasto Trafiin nähdäkseen, miten koulutus- ja pätevyysvaatimukset nähdään liikennehallinnon näkökulmasta. Pääsin mukaan säädösvalmisteluun. Sen puolen ymmärtämisestä on paljon apua työssäni Opetushallituksessa. Hyvää hallintoa on mielestäni tämäkin, että virkamies avartaa osaamistaan. Pienemmillä resursseilla Koulutuksen on seurattava aikaa, jotta oppilaitoksista valmistuvien osaaminen vastaisi säädöksiä ja työelämän tarpeita. Jos tutkintojen perusteet eivät tue tätä, seuraukset näkyvät viiveellä esimerkiksi yritysten menestymisessä. Kilpailukykyiset yritykset ovat puolestaan olennainen osa koko kansantalouden menestystä. Tutkintojen perusteiden uudistaminen on merkittävää työtä. Se ei onnistu ilman riittäviä resursseja. Aiempien henkilöstövähennyksien lisäksi syksyn yt-neuvottelujen tuloksena 21 henkilön työsuhteet päättyivät Opetushallituksessa. Olemme priorisoineet töitämme tähänkin asti, mutta ihmetyttää, kuinka lähtemään joutuvien työt jaetaan. Laadusta ei voi tinkiä, joten ehkä asioiden loppuunsaattaminen viivästyy. Huolta herättää myös se, että säästöpaineet eivät ole hellittäneet. Opetushallituksessa hyvä hallinto on Karkaman mukaan moniammatillista yhteispeliä, joka edellyttää hyvää asiakaspalvelua ja verkostoitumista. Se ei onnistu, jos väki vähenee koko ajan. Mutta miten on, vetääkö meri edelleen puoleensa entistä merimiestä? Jossain vaiheessa merille oli ikävä. Pätevyyskirjani pääsi vanhenemaan, joten uusin sen päivityskoulutuksen suorittamalla vuonna Kun tulin valituksi Turun yliopiston Merenkulkualan koulutuskeskukseen töihin ja perhettäkin oli, merillemeno sitten jäi. Enää ei ole ikäväkään. Sitä paitsi työkin on merillä nykyisin vaativampaa ja taitoja pitäisi petrata, Markku Karkama sanoo. Hyvä hallinto on moniammatillista yhteispeliä, joka edellyttää hyvää asiakaspalvelua ja verkostoitumista. Markku Karkama on Opetushallinnon akateemiset toimihenkilöt ry:n jäsen. Aikoinaan viisi vuotta merillä työskennellyt Markku Karkama ei enää ikävöi laivapestiä. HYVÄ HALLINTO ON:! Vanhoja, mutta edelleen valideja hyveitä: tunnollista, tarkkaa ja Säädösten ja määräysten mukaista, avointa ja osallistavaa. # Tarkoituksenmukaista ja tarkoituksellista. $ Laadukasta. % Aktiivisesti uudistushaluista ja tässä päivässä elävää. 16 JULKISHALLINNON AMMATISSA

17 TEKSTI LEENA FILPUS KUVAT SUSA JUNNOLA Taidehallinto EDISTÄÄ HYVINVOINTIA Hyvä taidehallinto luo viihtyisää elinympäristöä ja avaa uusia näkökulmia. Kehittämällä taiteilijoiden toimeentuloedellytyksiä alueellinen hyvinvointikin paranee. Virkamiehen pitää olla utelias ja kyseenalaistaa myös omat toimintatapansa, Ulla Lassila sanoo. JULKISHALLINNON AMMATISSA 17

18 Kun ensimmäinen sana olisi jotain muuta kuin ei! Tämä on Ulla Lassilan mielestä yksi tärkeimmistä muistisäännöistä, mitä hallintovirkamiehellä voi olla. Taiteen edistämiskeskuksen Pohjois- Pohjanmaan ja Kainuun aluetoimipisteen erityisasiantuntijan mielestä asenteen kannattaisi olla lähtökohtaisesti uteliaan positiivinen. Hyvää hallintoa on se, että virkamies kuuntelee avoimin mielin ja edes koettaa innostua toisten ehdottamista ide oista. Lopputulema saattaa toki olla se ei, mutta ainakin pitää kuunnella ja pohtia vaihtoehtoja. On aina terveellistä katsoa asioita uusista näkökulmista ja astua toisten saappaisiin. Kun on mieli avoimena, saattaa jopa oppia uutta, Ulla Lassila sanoo. Lassilan suvussa on hallintovirkamiehiä kolmessa polvessa. Alun perin äidinkielenopettajan jo 18 vuotta taidehallinnossa kestänyt ura alkoi kolmivuotisella pestillä kirjallisuuden läänintaiteilijana. Lassila toimitti muun muassa Barentsin alueen kirjallisuusantologian, jonka jälkeen hänet valittiin Oulun läänin taidetoimikunnan pääsihteeriksi. Vuoden 2013 alussa organisaatio muuttui, kun Taiteen keskustoimikunta korvattiin Taiteen edistämiskeskuksella eli Taikella. Taiken päävirasto on Helsingissä ja aluetoimipisteitä on kahdeksan eri puolilla maata. Olen Taiken ääni pohjoisessa ja toisaalta välitän viestiä omalta alueeltamme muualle maahan. Aluetoimipisteessämme työskentelee lisäkseni yksi suunnittelija, ja olen lähiesimies myös neljälle läänintaiteilijalle. Käytännössä toimin esittelijänä taidetoimikunnalle ja olen mukana monella tavoin erilaisissa taiteen kehittämistehtävissä, kulttuuriverkostoissa ja pidän yhteyttä taiteilijoihin. Olen sellainen välivouhka. Virkamiehen on terveellistä katsoa asioita uusista näkökulmista ja astua toisten saappaisiin. Prosentti taiteeseen Taiken ja aluetoimipisteiden työtä ohjaa laki ja asetus taiteen edistämisestä. Juuri nyt keskitytään esimerkiksi taiteilijoiden toimeentuloedellytysten parantamiseen. Tarkoitus on saada entistä paremmin käytäntöön esimerkiksi hallitusohjelmassakin mainittu prosenttitaide-periaate. Siinä kunnat tai raken - nus yritykset velvoitetaan käyttämään tietty osa rakennuskustannuksista taidehankintoihin. Kun taiteilijat saavat työtilaisuuksia, taiteen saavutettavuus paranee ja elinympäristöt tulevat viihtyisämmiksi. Näin vaikutamme alueen imagoon ja luomme ylipäätään monipuolisempaa kulttuuritarjontaa. Taide vaikuttaa tutkimustenkin mukaan ihmisen hyvinvointiin. Ihmiset tarvitsevat uusia näkökulmia etenkin nyt mata - lasuhdanteen ja suurten murrosten aikana, Ulla Lassila painottaa. Taidehallinto ei eroa muista hallinnon aloista. Hyvä hallinto on toki lainmukaista ja mahdollisimman läpinäkyvää, mutta tämä on Lassilan mielestä niin itsestään selvää, ettei sitä tarvitse edes mainita. Hallinnon on oltava asiakkaan parhaaksi toimimista, sujuvaa, nopeaa ja selkeää. Aina nopeuteen ei ylletä, vaikka yritetään. Päätöksiä kootaan pienistä paloista. Käytännössä apurahapäätökset ottavat aikansa. Se harmittaa minuakin. Asiakkaan, eli taiteilijan kannalta, on todella pitkä aika, kun lokakuussa jätettyyn apurahahakemukseen saa päätöksen vasta kuukausia myöhemmin. Huono hallinto on epäselvää, pompottavaa ja ylenkatsovaa. Mutta eniten Lassilaa harmittaa, jos virkamies puhuu ja kirjoittaa niin epäselvästi ja monimutkaisesti, ettei selviä, mitä päätetään ja miksi. Hallinto tehdään ihmiseltä ihmiselle. Se on virkamiehen pidettävä aina mielessä, Ulla Lassila sanoo. Muutosten kourissa Taiteen keskustoimikunnan ja alueellisten taidetoimikuntien korvautuminen Taiteen edistämiskeskuksella aluetoimistoineen sujui jälkeenpäin katsottuna suhteellisen vähillä ongelmilla. Henkilöstövähennyksiä on jouduttu tekemään yleisen taloustilanteen vuoksi. Säästöpainetta on myös tulevaisuudessa. Maakunnissa pelättiin, että itsehallinto siirtyy Helsinkiin, jossa ei tunneta maakuntien erityispiirteitä, taidelaitoksia ja taiteentekijöitä. Osin tämä on totta, olimme aiemmin autonomisempia. Toisaalta kehitystyö oli pirstaloituneempaa, nyt toiminta on yhtenäisempää. Ehkä tämä tuo tehokkuutta. Organisaatiomuutos on ollut Lassilan mukaan mielenkiintoinen haaste, vaikka hänenkin ensimmäinen reaktionsa muutokseen oli ei. Virkamiehelle tekee hyvää joutua kääntämään katseensa uuteen suuntaan, opetella vanhoista toimintatavoista pois. Uusi organisaatio antoi työyhteisön, kun aiemmin työskentely oli yksinäisempää. Nyt voi aina kilauttaa kaverille ongelmatilanteessa. Paras puoli työstä ei muuttunut mihinkään, nimittäin ihmisten kohtaaminen. Tässä työssä ollaan konkreettisesti tekemisissä eläväisten ihmisten kanssa. Pitkien kehityskaarien seuraaminen on myös hyvin antoisaa. Kun huomaa vaikka, miten pienestä alkanut taidehanke kantaa lopulta omin voimin. 18 JULKISHALLINNON AMMATISSA

19 Taiken erityisasiantuntija Ulla Lassila pitää pohjoisen puolta. Siksi hän halusi kuvauttaa itsensä oululaisen galleristin Anna-Maija Kajasteen Helsingin galleriassa, jossa pidettiin sieviläisen Marjut Takasen näyttely. Sitä Lassila toivoo, ettei resurssileikkauksia enää tulisi. Lain ja asetusten määräämät tehtävät pitäisi pystyä hoitamaan. Jos ihmisiä vielä vähennetään, päätösten loppuunsaattaminen ja asioiden selvittäminen viivästyvät entisestään. Lassilasta ei ole Helsinginkään etu, jos alueellisia toimistoja karsitaan ja toimintaedellytyksiä kavennetaan. Jos olisin helsinkiläinen, olisin aluepolitiikan vankka kannattaja: On pelkästään hyvä, että tuetaan ihmisten elämistä myös muualla Suomessa. Infrastruktuurin rakentaminen tulee todella kalliiksi, jos kaikki muuttavat etelään, Ulla Lassila sanoo. Ulla Lassila on Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ry:n jäsen. HYVÄÄ HALLINTOA! Ole utelias, kuuntele ja innostu. Ensimmäinen reaktio pitää olla joku muu kuin Ymmärrä oman toimesi lainalaisuudet, mutta asetu myös vastapuolen saappaisiin. # Kyseenalaista tapasi toimia. Oma tapasi ei ole välttämättä aina paras. $ Jos et pysty auttamaan kysyjää, ohjaa seuraavalle, mutta älä pompota ja kierrätä tarpeettomasti. % Hallinto on hyvää, kun se on näkymätöntä. Silloin se toimii. JULKISHALLINNON AMMATISSA 19

20 TEKSTI LEENA FILPUS KUVAT SUSA JUNNOLA Hallinto kunt Kunnissa on vaihtumassa uusi työntekijäsukupolvi, joka pitää nopeaa ja joustavaa tiedonkulkua ja virkamiehen asiakaspalveluasennetta itsestäänselvyytenä, Siuntion hallintojohtaja Mikko Löfbacka sanoo. 20 JULKISHALLINNON AMMATISSA

Kääntäjä on asiantuntija, joka ei toimi tyhjiössä Organisaatiomuutoksen ei tarvitse pelottaa

Kääntäjä on asiantuntija, joka ei toimi tyhjiössä Organisaatiomuutoksen ei tarvitse pelottaa Kääntäjä on asiantuntija, joka ei toimi tyhjiössä Organisaatiomuutoksen ei tarvitse pelottaa VESA A JUNTTILA Kääntäjienpäivässä pohdittiin käännösalan tuotantoverkoston toimintaa Käännösalan asiantuntijat

Lisätiedot

URA. Sivistyksen airuet Ammatti-identiteettinä yhteiskunnan rakentaminen. Valtiotieteilijä on nyt. 13 Irtisanotun oikeudet 28 9 askelta omaan lomaan

URA. Sivistyksen airuet Ammatti-identiteettinä yhteiskunnan rakentaminen. Valtiotieteilijä on nyt. 13 Irtisanotun oikeudet 28 9 askelta omaan lomaan Valtiotieteilijä on nyt URA Lehti yhteiskunta-alan korkeakoulutetuille 2-2012 EDUNVALVONTA Eri-ikäiset työyhteisön voimavarana VALOKEILASSA Ilman viestintää ei voi vaikuttaa LANSEERAUS Liitolle uusi nimi

Lisätiedot

Tärkeää työtä. mutta rankalta näyttää. sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi

Tärkeää työtä. mutta rankalta näyttää. sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi 8 2009 Luottamushenkilö Anne Granholm Olli Kangas: Kullekin lompakkonsa mukaan? Marja-Liisa Grönvall: Köyhyys ja eriarvoisuus lisääntyvät valtionohjaus

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

Tilitoimistotyo n vetovoima

Tilitoimistotyo n vetovoima Tilitoimistotyo n vetovoima Innovaatioleiri Tertin kartano 6. kesäkuuta 2014 Maailman muutoksissa uusi tilitoimistotyö Toisen asteen koulutusjärjestelmä on rakentunut tarpeeseen varmistaa ammattitaitoista

Lisätiedot

Mitä tapahtuu huomenna?

Mitä tapahtuu huomenna? Mitä tapahtuu huomenna? [ LOBBAUKSELLE ] Väitekirja 1 Mitä tapahtuu huomenna? [ LOBBAUKSELLE ] Sisällysluettelo Esipuhe 5 Mistä oikein on kyse? 6 Mitä sanovat yritykset? 14 Mitä sanovat lobattavat? 16

Lisätiedot

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Kirsi Saloniemi Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Aktiivi-hankkeen ennakointiraportti Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 3/2011

Lisätiedot

Kuntajohto muutoksen osaajana

Kuntajohto muutoksen osaajana Kuntajohto muutoksen osaajana Anneli Valpola Lukijalle Kuntia koskeviin muutoksiin valmistautuminen, niiden kohtaaminen ja hallinta edellyttävät monenlaista osaamista kunnan eri toimijoilta. Erityisesti

Lisätiedot

SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE 1 2011. Specialaisesta Akavan puheenjohtaja? 3. Vuosi yliopistouudistuksen jälkeen 14

SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE 1 2011. Specialaisesta Akavan puheenjohtaja? 3. Vuosi yliopistouudistuksen jälkeen 14 SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE 1 2011 Specialaisesta Akavan puheenjohtaja? 3 Kevätkokous Kotkassa 13 Vuosi yliopistouudistuksen jälkeen 14 Pääkirjoitus Ostovoimaa vai kilpailukykyä? yöehtosopimusneuvottelut,

Lisätiedot

2/2008 Oulun aktiiveilla monipuoliset verkostot

2/2008 Oulun aktiiveilla monipuoliset verkostot 2/2008 Oulun aktiiveilla monipuoliset verkostot UUSI sisältö 12 Yhteistoiminta työnantajan ja henkilökunnan kesken toimii Porvoossa erinomaisesti. Oulu haluaa vähentää ruuhkia ja turhaa liikennettä keskustassa,

Lisätiedot

Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus?

Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus? Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus? Käytännön kokemuksia ja oppeja uuden sukupolven keskiöstä Veera Lehtismäki Tampere 2011 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Y-SUKUPOLVEN MÄÄRITELMIÄ 6 3. Suomen Telecenter

Lisätiedot

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas Anne Ilvonen OK-opintokeskus Sisältö Vaikuttaminen on jokaisen kansalaistaito... 5 1. Mitä vaikuttaminen on?... 6 1.1. Valta... 7 1.2. Osallistuminen...

Lisätiedot

Superäitejä ei ole. » Jokainen vanhempi tarvitsee tukea kasvattajana s.12. Taloushallinto sähköistyy vauhdilla 10. Verkostoissa jaetaan kokemuksia 24

Superäitejä ei ole. » Jokainen vanhempi tarvitsee tukea kasvattajana s.12. Taloushallinto sähköistyy vauhdilla 10. Verkostoissa jaetaan kokemuksia 24 ray:n avustustoiminnan asiakaslehti Taloushallinto sähköistyy vauhdilla 10 Verkostoissa jaetaan kokemuksia 24 2 2011 Superäitejä ei ole» Jokainen vanhempi tarvitsee tukea kasvattajana s.12 HYVÄN TEKIJÄ

Lisätiedot

URA. Puhetta palkoista Perusteet syynissä. 14 Työmarkkinajärjestöjen palkkaratkaisu. 28 187 vaihtoehtoista valtuutettua. EDUNVALVONTA Jäsenkysely 2013

URA. Puhetta palkoista Perusteet syynissä. 14 Työmarkkinajärjestöjen palkkaratkaisu. 28 187 vaihtoehtoista valtuutettua. EDUNVALVONTA Jäsenkysely 2013 MCI URA Lehti yhteiskunta-alan korkeakoulutetuille 4-2013 EDUNVALVONTA Jäsenkysely 2013 ILMIÖ Akateeminen yrittäjyys OIKEILLE URILLE Uraneuvontaa jäsenetuna KLIKKAA LISÄÄ www.uralehti.fi Puhetta palkoista

Lisätiedot

Urheiluseuran viestintäopas

Urheiluseuran viestintäopas Urheiluseuran viestintäopas Urheiluseuran viestintäopas 2011 1 Urheiluseuran viestintäopas Sisältö Osa 1: Opas sisäiseen viestintään Alkuperäinen opas: Sisäisellä viestinnällä vireäksi. (2006). Tekijät:

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

3/2000 Syyskuu 2000 Valtion työmarkkinalaitos. Valtiotyönantaja

3/2000 Syyskuu 2000 Valtion työmarkkinalaitos. Valtiotyönantaja 3/2000 Syyskuu 2000 Valtion työmarkkinalaitos Valtiotyönantaja 3/2000 JULKAISIJA Valtion työmarkkinalaitos VALTIOTYÖNANTAJA Syyskuu 2000 SISÄLLYS: Valtion työnantajapolitiikka haasteiden edessä 3 Mistä

Lisätiedot

UUSIA TUOTTEITA JA PALVELUITA. s. 7 PUUTU. s.6. s.19. Matka. s.23. uudenlaiseen. työhön. s.12

UUSIA TUOTTEITA JA PALVELUITA. s. 7 PUUTU. s.6. s.19. Matka. s.23. uudenlaiseen. työhön. s.12 EILAKAISLAN sidosryhmälehti 1/2013 Matka uudenlaiseen UUSIA TUOTTEITA JA PALVELUITA s. 7 PUUTU TYÖPAIKKA- KIUSAAMISEEN s.6 Inhousekonsultista Tukea s.19 vinkit työnhakuun s.23 työhön s.12 EILAKAISLAN sidosryhmälehti

Lisätiedot

Rouva Helsinki. Kaupungin pomo haluaa eroon vanhoista laitosrakenteista. Suurliitos synnyttää uuden Oulun. työkyky käyttöön. sopeutuu markkinoihin

Rouva Helsinki. Kaupungin pomo haluaa eroon vanhoista laitosrakenteista. Suurliitos synnyttää uuden Oulun. työkyky käyttöön. sopeutuu markkinoihin Suurliitos synnyttää uuden Oulun Selvitysmies Lehto: työkyky käyttöön 2-2011 www.keva.fi Kevan sijoitusstrategia sopeutuu markkinoihin paljonko henkilöstöä kunnissa vuonna 2020? Keva på svenska s. 27 Rouva

Lisätiedot

Vaikuttavuuden ytimessä. Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan. Opittua tulee toistaa ja pitää yllä

Vaikuttavuuden ytimessä. Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan. Opittua tulee toistaa ja pitää yllä astories1/14 Pekka Pohjakallio, 925 Design: Luovuutta ei pidä rajoittaa Punavuoren kulmille Hanne Paila, Rastor: Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan Leila Kostiainen, STTK:n pääsihteeri:

Lisätiedot

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Pirkanmaan ammattikorkeakoulun julkaisusarja C. Oppimateriaalit. Nro 6 KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Opas kouluttajalle karikkojen välttämiseksi Jouni Tuomi (toim.) TAMPERE 2005 PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

16 Tietotekniikan palvelualan

16 Tietotekniikan palvelualan TIETOALAN TOIMIHENKILÖT RY:N JÄSENLEHTI 1 : 2012 Tietoa. 12 UIL:n palvelut ja jäsenedut esittelyssä. Mikä on yleisin jäsenpalvelusta kysyttävä kysymys? Tietotekniikan palvelualan työehtosopimus 9.11.2011

Lisätiedot

-liike on ihmisen muotoinen. Nuorten mediapaja. Sirpa Pietikäinen puolustaa kansalaisyhteiskuntaa Avoimet setlementtiopinnot

-liike on ihmisen muotoinen. Nuorten mediapaja. Sirpa Pietikäinen puolustaa kansalaisyhteiskuntaa Avoimet setlementtiopinnot -liike on ihmisen muotoinen 2 2013 Nuorten mediapaja Sirpa Pietikäinen puolustaa kansalaisyhteiskuntaa Avoimet setlementtiopinnot 2 13 Setlementtiliitto 3 5 7 9 12 16 20 24 26 28 [ pääkirjoitus ] Tehdään

Lisätiedot

MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA?

MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? [ TYÖNANTAJUUDELLE ] VÄITEKIRJA-SARJA mitä tapahtuu huomenna? [ TYÖNANTAJUUDELLE ] KIRJOITTAJAT Maria Vesanen & Emma Varis KUVITUS JA TAITTO Lea-Maija Laitinen KUSTANTAJA Strateginen

Lisätiedot

Museoiden johtamis- ja

Museoiden johtamis- ja Altistutaan asiakkaille! Museoiden johtamis- ja toimintamallit muutoksessa Ulla Teräs, Eeva Teräsvirta Altistutaan asiakkaille! Museoiden johtamis- ja toimintamallit muutoksessa Keskustelunavaus Julkaisija:

Lisätiedot

Maaseudun palveluaukot ja kolmas sektori

Maaseudun palveluaukot ja kolmas sektori Maaseudun palveluaukot ja kolmas sektori Ritva Sirkkala - 1 - - 2 - Maaseudun palveluaukot ja kolmas sektori Ritva Sirkkala - 3 - ISBN 952-91-9798-5 (nid.) ISBN 952-91-9799-3 (PDF) Kustantaja: Maaseutupolitiikan

Lisätiedot

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Raportti Mitä se oikeesti on? - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Anu Sipilä Bestis Nuorisotakaajat Porvoossa Sisällys Mistä aloittaa?... 1 Peruskoulu... 2

Lisätiedot

JOHTAMISEN HAASTEET MUUTTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ

JOHTAMISEN HAASTEET MUUTTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ Sanomalehtiyliopisto kevät 2010 JOHTAMISEN HAASTEET MUUTTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ 1 JULKAISU No 32 Avoin yliopisto 2 JOHTAMISEN HAASTEET MUUTTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ 3 Sanomalehtiyliopisto kevät 2010 4 Julkaisija

Lisätiedot

OTA KÄYTTÖÖN RYHMÄILMIÖ s. 12 15. ehyt. 1 Amis ja lukio. Stand up -koomikko Joonatan Pitkänen: Etsi oma juttusi. Päihdesuunnitelma lukiolle s.

OTA KÄYTTÖÖN RYHMÄILMIÖ s. 12 15. ehyt. 1 Amis ja lukio. Stand up -koomikko Joonatan Pitkänen: Etsi oma juttusi. Päihdesuunnitelma lukiolle s. ehyt 1 Amis ja lukio Stand up -koomikko Joonatan Pitkänen: Etsi oma juttusi Innostava tie ammattiin s. 9 Päihdesuunnitelma lukiolle s. 18 s. 4 OTA KÄYTTÖÖN RYHMÄILMIÖ s. 12 15 ehyt 1 Amis ja lukio Lukio

Lisätiedot

Tällaista se on hoitoalan todellisuus

Tällaista se on hoitoalan todellisuus Tällaista se on hoitoalan todellisuus selvitys vanhustyössä toimivien lähi- ja perushoitajien työstä ja työhyvinvoinnista motto: mihinkään muuhun en työtäni vaihtaisi. 18.10.2006 Suomen lähi- ja perushoitajaliitto

Lisätiedot