Kaupunkiasumisen monimuotoisuus, palvelut ja james-konsepti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaupunkiasumisen monimuotoisuus, palvelut ja james-konsepti"

Transkriptio

1 Kaupunkiasumisen monimuotoisuus, palvelut ja james-konsepti II Asumiskonseptien kehittäminen työryhmissä Hilkka Lehtonen Tiivistelmä James-konsepti tarkoittaa tässä sekä asukkaiden henkilökohtaista ja jatkuvaluonteista asumispalvelua portieerin eli ovimiehen toimesta että arkielämää tukevaa palvelujen välittämistä asukkaille James -portieerin avulla. Tällaista palvelua on tarjolla monissa maissa, kuten USA:ssa ja Sveitsissä. Artikkelissa tarkastellaan ensinnäkin konseptien muodostamisen lähtökohtia, kuten erilaisia asukasryhmiä ja asuntoarkkitehtuurin kansainvälisiä trendejä Euroopassa, ja toiseksi sveitsiläiseen James-konseptiin sisältyviä mahdollisuuksia ja soveltamista Suomeen. Asumispalvelujen tarjoaminen nähdään osana asumisen monipuolistamista Suomessa ja uusille ryhmille tarkoitettuna kevyen palveluasumisen muotona. Se voisi toteutua yhtäältä urbaanisuutta tukevana, keskustamaiseen asumiseen ja urbaaneihin ammatteihin liittyvänä asumismuotona, toisaalta esikaupunkivyöhykkeen wellness-tyyppisenä asumisena. James-yrityksen fyysinen kotipesä voisi olla eräänlainen asukaskioski, tai se voisi muodostua miellyttävästä, leppoistavasta ja asukasinformaatiota välittävästä aulatilasta one stop periaatteen mukaisesti toteutettuna. Tällainen asukasinformaatio voisi olla myös asumisen ekologisuutta ja lähielämäntapaa tukevaa. James-yrittäjää itseään voitaisiin tukea sekä kaupunginosakohtaisilla nettisivuilla että palvelusetelien yleistymisen myötä lisääntyvillä pienyrittäjien hyvinvointipalveluilla. James-yrittäjä voisi alkuun olla esimerkiksi sosiaalinen yritys. Yhtenä potentiaalisena hyödyntäjäryhmänä voidaan nähdä eläkeläiset, mutta myös uudet kosmopoliitit. Hilkka Lehtonen: Kaupunkiasumisen moninaisuus, palvelut ja james-konsepti 243

2 Koti ja kaupunki asumiskonseptien kaksi lähtökohtaa Ihmisten elämänpiiri muodostaa jatkumon, jossa kodilla ja asunnolla on eräänlaisen ytimen ja noodin asema. Koti ja asunto ovat arkipäiväisen elämämme lähtökohta. Kaupunki puolestaan ympäröi meitä, ja sen piirissä toteutuu tiivistynyt sosiaalinen vaihto. Se synnyttää kulttuurista kehitystä ja edistää innovaatioita. Sen julkista tilaa on pidetty perinteisen eurooppalaisen kaupungin ytimenä. Kaupunki on kokevan minämme laajempi ympäristö, johon kietoudumme ja josta olemme suorastaan pääsemättömissä (Sepänmaa 2009/1, 14). Koti ja kaupunki ovat siten elämisemme kaksi puolta, toista ei ole ilman toista. Ihmisten kotiutumisprosessissa asunnosta tulee koti, ja samalla myös ihmisten kiinnittyminen kaupunkiin on jatkuva prosessi. Meitä ympäröivä laajempi ympäristö voi tarjota puitteet moninaiselle sosiaaliselle kanssakäymiselle, vuorovaikutukselle ja yhteisyydelle. Tämä puoli ympäristöstä on kuitenkin jäänyt sosiologi Pasi Mäenpään mukaan tasa-arvoa ja hyvinvointia korostavan suomalaisen asuntopolitiikan jalkoihin. Elinympäristö on kutistunut asuinympäristöksi. Vaihtoehdoksi Mäenpää tarjoaa asuinympäristön ymmärtämistä yhteisöllisenä, sivilisoivana ja ekologisena asumisen jatkeena (Mäenpää 2010). Niinpä uusien asumiskonseptien yhteydessä on kysyttävä, avaavatko ne tällaisia mahdollisuuksia. Kaupunkirakenteellisesti asumisen lähiympäristö voidaan ymmärtää noodikenttänä, jossa kauppa, koulu, päiväkoti ym. muodostavat omia noodejaan. Samalla ympäröivä kaupunki palveluineen, työpaikkoineen ja vapaa-ajan magneetteineen muodostaa ihmisten elämään tila-aikarakenteita. Tietyt toiminnot ja ympäristön käyttö tapahtuvat paljolti tiettyihin aikoihin ja tiettyjä syklisiä rytmejä noudattaen. Niissä on säännönmukaisuutta, rutiineja, arkipäivän tanssia ja melkoinen määrä myös pakkoja ja rajoituksia. Ajatellaanpa vaikka lasten päiväkodeista hakemisen aikoja. Ihmisten arkielämän tila-aikarakennetta kaupungeissa luovat esimerkiksi kauppakeskuskäynnit viikonloppuisin. Tottumuksista syntyy siis toiminnallista rakennetta. Asumiskonsepteja kehitettäessä on kysyttävä, muuntavatko ne, millä tavoin ja kenen hyväksi näitä arjen tansseja. 244 Asutaan urbaanisti! Laadukkaaseen kaupunkiasumiseen yhteisellä kehittelyllä

3 Elämäntavat, tyylit, mentaliteetit ja merkitykset asumiskonseptien lähtökohtana Ihmisten laajempaan ympäristöönsä, kaupunkiin suuntautumisen tapoja on lukuisia. Niitä samoin kuin itse asumista on tulkittu muun muassa elämäntapoina, -muotoina ja -tyyleinä ja muodostettu niistä erilaisia asukasryhmiä, joille myös asumiskonseptit voidaan suunnata. Elämäntavat ymmärretään yhteiskuntatieteissä yhteiskunnan rakenteista johtuviksi, esimerkkinä vaikkapa palkkatyöläisyydestä syntynyt elämäntapa. Elämäntavat jäsentävät arkielämää samalla kun niiden pohjalla on syvä ja yleensä jatkuva kulttuurinen malli. Aiemmin elämäntavat olivat myös selkeän luokkapohjaisia. Elämän käytännöt, toiminnot ja asioille annettavat merkitykset kuuluvat elämäntapoihin, esimerkkinä vaikkapa suomalainen kesämökkikulttuuri. Elämäntapoja voidaan pitää kollektiivisina ja usein myös normatiivisina. Viimeksi mainittu tarkoittaa käsityksiä siitä, miten ihmisten kuuluisi elää, mitä tulisi nivoutua esimerkiksi opiskelijoiden hyvään arkeen tai perheiden uudenlaiseen kotielämään. II Asumiskonseptien kehittäminen työryhmissä Elämäntyyleissä taas on kysymys yksilöiden maailmasta, yksilöiden vastauksesta kulutukseen, heidän kulutuksestaan vapaa-ajan sfäärissä tai haluttavista sosiaalisuuden muodoista. Elämäntyyleissä on kysymys myös yksilöiden itseymmärryksestä ja erottautumisesta muista. Ihmisten elämäntyylit ovat pikemminkin muuntuvia kuin staattisia. Sosiologi Bauman on puhunut siitä, kuinka koko elämäntyylimme on muuttunut shoppailun kaltaiseksi ja kuinka shoppailemme myös elämän esimerkkejä (Bauman 2002, 92 93). Elämäntyylit voivat suuntautua myös tiettyihin teemoihin, kuten esimerkiksi rockkahvilat tai bändien harjoitustilat, ja muodostua ketjumaisiksi ja verkkomaisiksi rakenteiksi. Tulevaisuudentutkija Ilkka Halava Prime Frontier Oy:stä on kutsunut arkkitehtuuriltaan jännittäviä, intensiivisiä ja inspiroivia koteja extremekodeiksi (Halava ). Ne voivat puhutella juuri tiettyjä elämäntyyliryhmiä, ja niitä voidaan luoda monista aineksista, kuten taiteesta. Kolmas, ei niin tunnettu vaihtoehto konstruoida eri ryhmien suhdetta asumiseensa on lähteä ihmisten mentaliteeteista. Mentaliteetilla tarkoitetaan ajattelun ja tuntemisen tapojen kokonaisuutta. Sen takaa löytyy muun muassa Emile Durkheimin kollektiivisen tietoisuuden käsite. Mentaliteetti on tietylle yhteisölle tiettynä aikana kuuluva ajattelun ja tuntemisen tapojen ja sisältöjen kokonaisuus. Kun URBA-tutkimuksessa Hilkka Lehtonen: Kaupunkiasumisen moninaisuus, palvelut ja james-konsepti 245

4 on kartoitettu tiettyjä urbaaneja ammatteja, voitaisiin ajatella, että kuhunkin tällaiseen urbaaniin ammattiryhmään, esimerkkinä vaikkapa arkkitehdit, liittyisi myös tietty mentaliteetti, joka elää ja muuntuu ajassa (Peltonen 1992, 1999). Entä millaisia asuntomarkkinoilla olevia ryhmiä on saatu kansainvälisesti muodostettua koskien suurkaupunkeja? Käytän tässä esimerkkinä Rotterdamia, joka on aikamme suurkaupunkeja. Rotterdamin peräti ihmiselle osoitetussa asumispreferenssejä koskevassa nettikyselytutkimuksessa käytettiin pohjana seuraavia neljää The Smartagent Companyn kuluttajatyyppiä. Tyypit oli muodostettu nelikenttänä kahdenlaisten vastinparien mukaisesti a) ekstrovertit, elämässään ulospäin suuntautuneet vs. introvertit, sisäisesti ohjautuvat ja b) omaan itseen, egoon suuntautuneet vs. yhteisöllisesti suuntautuneet. Ekstrovertit egosuuntautuneet nimettiin tutkimuksessa punaisten ryhmäksi, joita voi luonnehtia myös elinvoimaisiksi, yksilöllisiksi ja omaehtoisiksi. He haluavat kiinnittyä asumisessaan elävään kaupunkimaiseen ympäristöön, suurkaupunkimaiseen ympäristöön ja ympäristöihin, joissa on paljon pienmyymälöitä. Keltaisten ryhmässä yhdistyi asukkaan ulospäinsuuntautuneisuus ja yhteisöllisyys harmonisuuden tavoitteluksi elämässä sekä seurallisuudeksi. Ryhmä pyrki kiinnittymään sekoitettuun lähiötyyppiseen asumiseen. Sinisten ryhmän egosuuntautuneisuus ja sisäänpäinkääntyneisyys ilmenivät kontrollipyrkimyksenä: ryhmä korosti asumisessaan ympäristön hallintaa ja korkeaa laatua sekä pyrki hakeutumaan rauhallisiin ympäristöihin lähellä urbaania elämää. Ryhmä haki myös arvolleen sopivaa ympäristöä. Vihreään kenttään kuuluvissa yhdistyivät sisäänpäinkääntyneisyys ja ryhmähakuisuus, mikä ilmeni turvallisuuden tavoitteluna ja jonkinlaisena suojautumisena sekä paikallisyhteisöllisyyteen tukeutumisena. Ryhmän asumistavoitteissa suositaan sekä hollantilaistyyppistä kaupunkipientalo- että maaseututyyppistä asumista. Kokonaisuutena Rotterdamin tutkimus päätyi kuuteen asuntokysynnän segmenttiin: mukava, halpa, eksklusiivinen, urbaani, urbaani pientalotyyppinen asuminen, kunnollinen ja tavanomainen omakotiasuminen. (De Groote Woontest 2008 in de regio Rotterdam.) Mielenkiintoisia ovat edellä käytettyjen väriryhmien osuudet vastanneissa ja niiden keskinäisten suhteiden erot eri kaupungeissa. Vanhan satama- ja tietyssä mielessä työläiskaupungin Rotterdamin seudulla punaisten osuus oli 27 prosenttia, kun vastaava luku oli Amsterdamin 246 Asutaan urbaanisti! Laadukkaaseen kaupunkiasumiseen yhteisellä kehittelyllä

5 seudulla paljon suurempi eli peräti 50 prosenttia (ibid.). Keltaiset olivat Rotterdamin seudulla suurin ryhmä, Amsterdamin seudulla taas punaiset. Uusien asumiskonseptien kehittäjät Delftin teknillisessä yliopistossa ovat käyttäneet toisenlaista Mentality-organisaation tuottamaa ihmisten arvoihin ja statukseen liittyvää ryhmittelyä. Se koskee vuotiaita Hollannin kansalaisia ja on peräisin vuodelta Ryhmittely perustuu luotuun mentality milieu -indeksiin, joka kuvaa arkielämässä tärkeinä pidettyjä asioita (vrt. arjen tanssi edellä). Asumisstatuksen suhteen keskialueelle sijoittuivat seuraavat ryhmät: asumisessaan traditionaaliset, modernit, ylöspäin liikkuvat, postmaterialistit ja postmodernit hedonistit (mielihyvän tavoittelijat). Uudet konservatiivit ja kosmopoliitit piirtyivät esiin korkean statuksen tavoittelijoissa, matalan asumisstatuksen päähän taas sijoittuivat huomattava osa traditionaalista asujista, mukavuusorientoituneet ja osa postmoderneista hedonisteista. Kaksi suurinta ryhmää Hollannissa olivat tehdyn tarkastelun perusteella modernit kansalaiset ja traditionaaliset. (Kruk, nettimateraali Conseptual housing -projektista vuosilta ) II Asumiskonseptien kehittäminen työryhmissä Kodin merkitys ja itseilmaisun voimistuminen Kodin merkitys vaihtelee luonnollisesti ihmisten elämänvaiheen ja -tilanteen mukaan. Joillekin koti on lähinnä yösija, katto pään päällä. Toisille se on kokonainen elämän puite työntekoineen. Joillekin taas oman minän jatke, siis jonkinlainen proteesi. Koti oman minän jatkeena liittyy itseymmärrykseen, itsensä toteuttamiseen ja ilmentämiseen. Pisimmilleen vietynä ympäristöstä tulee osa itseä. Tällöin kodin menettäminen on oman itsensä menettämistä, kuten monille maahanmuuttajilla on tapahtunut. Koti oman minän jatkeena ajattelulinja tuntuu asumisen kentässä vahvistuvalta. Se tarkoittaa, että asumisen arvo on jotain enemmän kuin pelkkä käyttöarvo, siihen punoutuvat merkitykset ja merkitysrakenteet. Myös se, että kodit ovat yhä uusien sukupolvien ensimmäinen elämänpiiri, tekee niistä ainutlaatuisia. Kotipesästä käsin kohdataan maailma ja sinne myös vetäydytään maailmalta. Nykyisin kun ihmisten liikkuvuus on kasvanut, on syntynyt uudenlaista tarvetta olla paikoillaan, siis kotona. Ja kun muutoksista on tullut jatkuvia, halutaan ankkuroitua kotiin. (Meclenborg in Renaldia forskning, 2010, 18.) Hilkka Lehtonen: Kaupunkiasumisen moninaisuus, palvelut ja james-konsepti 247

6 Eurooppalaisia virtauksia asuntoarkkitehtuurissa monimuotoisuus vahvimpana kaupunkiasumisen trendinä Asuinrakennusten suunnittelu on jatkanut Suomessa funktionalismin perintöä näihin päiviin asti, joskin myös muunlaisia pyrkimyksiä on noussut valtavirran rinnalle. Niihin on kuulunut Pauline von Bonsdorffin mukaan merkityksellisyyden arkkitehtuuri. Se tarkoittaa, että arkkitehtuuriin halutaan palauttaa uudelleen symbolimaailmaa, luoda tunnistettavuutta ja ymmärrettäviä merkityksiä, puhuvia taloja. Uutta merkityksellisyyden arkkitehtuuria on syntynyt muun muassa ekologissävytteisen arkkitehtuurin piirissä ruohokattoineen ja puun käyttöineen. (Bonsdorff 1991). Samalla tunnustetaan se tosiasia, että ympäristölle annetaan sen käytössä merkityssisältöjä, jotka ylittävät pelkän toiminnallisen merkityksen. Valtavirtafunktionalismia on Suomessa leimannut lähteminen ihmisten tarpeista ja tilaohjelmista, suunnitteluprosessien hallinta ja taloudellisuuden tavoittelu. Funktionalismiin on kuulunut myös toimintojen ja tilojen vahva suhde ja vastaavuus: tilat on suunniteltu eriytyneitä toimintoja varten, joiden on katsottu vaativan tietynlaisia tiloja. Siten tilatkin ovat eriytyneet. Toiminnot taas on ymmärretty tässä ajattelumallissa pelkistyksinä tilojen käytöstä (Vartola 2000). Toiminnoilla on pitkään ollut jatkuvuutensa ja sen vuoksi ne soveltuvat suunnittelun maailmaan. Nykyisellään puhutaan kuitenkin myös kelluvista toiminnoista, jotka saattavat olla hyvinkin herkkäliikkeisiä ja paikasta toiseen siirtyviä (Ylä- Anttila 2010, 49). Tanskalaisessa viime vuonna päättyneessä laajassa Bolig og velfaerd (asuminen ja hyvinvointi) tutkimuksessa on esitetty kiinnostava ajatus, jonka mukaan määräytyneiden ja määrittämättömien tilojen kysymys voitaisiin ratkaista näiden välisellä tasapainolla molemmat sallien (Mortensen 2010, 105 in Renaldia forskning). Se mitä asia tarkoittaa käytännössä, on suunnittelukysymys. Esimerkiksi Rotterdamin satama-alueelle suunniteltuun Body house taloon sisältyy katolle sijoitettu joustava, kevyt nylon-kankainen teltta (www.e-architekt.co.uk). Uudenlaiseen tilalliseen ajatteluun rakennusten suunnittelussa voidaan siis päästä, jos toimintojen ja tilojen yksi yhteen vastaavuus murretaan. Kiinnostavaa on myös, että jotkut asumisen tilat voivat olla toiminnalliselta luonteeltaan eli käytöiltään kevennettyjä ja ihmisten kokemus- 248 Asutaan urbaanisti! Laadukkaaseen kaupunkiasumiseen yhteisellä kehittelyllä

7 maailman kannalta hitaita, meditatiivisia ja virikkeistä riisuttuja, kuten perinneklassikko sauna. Tällaisista tiloista voi tutkija Timo Kopomaata mukaellen puhua leppoistamisen tiloina tai sitten on käytetty termiä stress free vyöhyke (Kopomaa 2008). Taustalla on Euroopassa virinnyt slow life liike, joka käynnistyi slow food -liikkeenä ja protestina hampurilaispaikoille. Hiljaisuus voi liittyä tällaisiin tiloihin, jopa tulevaisuuden lähiliikenteen junissa. Myös luontoympäristöt toimivat monille suorituspainotteisessa työelämässä kamppaileville leppoistamisen ja elpymisen tiloina. Metsä ei esitä meille vaatimuksia eikä oma minuus ole siellä vaarassa (Lauren 2008, 33 50). Korkean intensiteetin tilat muodostavat psykofyysisessä mielessä vastakohdan tällaisille hitaille tiloille. Tanskalaisten lisäksi myös Chalmersin teknillisen korkeakoulun asumistutkijat ovat tarkastelleet asuntoarkkitehtuurin trendejä Euroopassa. Professori Sten Gromark on johtanut siellä viime vuodet asumistutkimusta. Mannermaiset arkkitehdit ovat göteborgilaistutkijoiden mukaan olleet kiinnostuneita etenkin seuraavista asuntojen ja asuinrakennusten piirteistä: aksiaalisuus, tilasarjat, liikkumismahdollisuuksien joustavuus, tilojen sulkeutumisen ja avautumisen vastakohtaisuus, materiaalien synnyttämä aistillisuus, päivänvalon käyttö sekä huolenpito yksityiskohdista. (Nilsson 2007, ) II Asumiskonseptien kehittäminen työryhmissä Uudessa aistillisuutta ja kokemuksellisuutta korostavassa arkkitehtuurissa mietitään arkkitehtuurin keinoin luotavia elämyksiä, samoin kuin jo edellä mainittuja rakennusten merkityssisältöjä ja merkitysrakenteita. Kiinnostusta on herännyt myös rakennusten siirtymä- ja rajatiloihin, kuten siihen millä lailla rakennukset ottavat tulijansa vastaan ulko-ovineen ja aulatiloineen. Esimerkkinä uudenlaisista rajatiloista ovat rakennusten sisään kokonaan vedetyt parvekkeet eli loggiat. Arkkitehti Fredrik Nilsson Chalmersista on tunnistanut vahvimpana kehitystendenssinä moninaisuuden kaipuun 2000-luvun alun mannermaisessa arkkitehtuurissa. Siihen liittyy asumisen erilaistumisen korostaminen, siis uudenlainen diversiteetti. Sama rakennus voi sisältää kymmeniä pohjaratkaisuja, jotka ovat myös laadultaan erilaisia (ks. myös Rantama 2008, , Nilsson 2007, 33 48). Tällöin rakennuksen sopeutumiskyky syntyy moninaisuudesta: erilaistuvaan asuntokysyntään vastataan erilaisuudella, variaatioilla ja ainakin mielikuvatasolla jollain uniikilla ja ainutkertaisella. Samalla tällainen valinnan mahdollisuuksien kirjo vahvistaa asukkaan kuluttajaroolia ja voi vähentää rakennuttajan investointiriskejä. Asuinrakennukset voivat muodostaa toiminnal- Hilkka Lehtonen: Kaupunkiasumisen moninaisuus, palvelut ja james-konsepti 249

8 lisia blockeja sekä erilaisia laatutasoja, arkkitehtuuriaiheita ja teknisiä ratkaisuja koostavia hybridejä. Asuntosuunnittelu näyttäisi siis lähtevän voimistuvasti kulutuskulttuurin elämäntyylilinjalta eikä enää niin vahvasti kulttuurisen syvärakenteen, elämäntavan pohjalta. Vaihtoehtoisen ratkaisulinjan voimistuvalle moninaisuussuuntaukselle muodostaa tilojen yleispätevyys ja paluu funktionalismia edeltävään tilallisen eriytymättömyyden ja määräytymättömyyden aikaan: kysymys on eriytymättömän tilan uudelleen löytämisestä! Esimerkiksi Sveitsissä puhutaan tällaisista tiloista neutraalitiloina. Neutraalitila voi toimia lähtökohtana asukkaille: he muokkaavat sen itse oman elämäntilanteensa mukaan. Näitä kunkin elämäntilanteen mukaisia tiloja joudutaan kuitenkin kierrättämään, mikä tekee asetelmasta mielenkiintoisen. Miten pitkälle kunkin asukkaan tai ruokakunnan elämäntilanteen mukaisessa määrittelyssä on syytä mennä ja millä syklillä muutoksia tehdään? Asialla on todellista merkitystä ympäristön ekologisen kuormittavuuden kannalta. Tulevaisuudentutkija Ilkka Halavan mukaan asumisessa on kokonaisuutena koettu erilaisten muutostoiveiden räjähdys (Halava ). Vähän rakenteellisia muutoksia vaativat elämänkaariasunnot ovat ympäristön kuormittavuuden kannalta edullisia. Niitä samoin kuin laajemmassa mielessä joustavia asuntoja ja asuinrakennuksia voidaan luoda tilojen oikealla organisoinnilla, mutta myös tietyntyyppisillä rakenneratkaisuilla. Suomessa huomio on ollut jälkimmäisessä (ks. Krokfors teoksessa Norvasuo 2008, ). Voidaan kuitenkin kysyä, miten relevantteja elämänkaariasunnot ovat tilanteessa, jossa työelämää eletään monien työnantajien muodostamissa pätkissä ja työpaikkojen sijaintipaikat saattavat vaihdella suurestikin. Monet tutkijat väittävätkin, että nykyisin valitaan ensin asuinpaikka ja työpaikka saa olla siellä, missä se kulloinkin on. Jäljelle jää kysymys, halutaanko elämänkaariasuntoja ja ketkä niitä haluavat. Myös arkkitehtien käyttämä termi raakatila tulee lähelle neutraalitilan käsitettä, joskin se liittyy myös asuntojen varusteluun. Asumisen tiloja voidaan organisoida blokeiksi ja tilaryhmiksi, esimerkiksi kerroksia toisiinsa uudella tavalla yhdistämällä. Hyvä esimerkki tästä on Pool-arkkitehtien six-pack-talo Zürichissä (Nilsson 2007, 42). Aikoinaan tilojen organisoinnin apuna käytettiin geometriaa ja sen yhtenä logiikkana symmetrisyyttä. Uudenlaisia mahdollisuuksia avaa tilojen 250 Asutaan urbaanisti! Laadukkaaseen kaupunkiasumiseen yhteisellä kehittelyllä

9 vyöhykkeistäminen varsinkin, jos siihen lisätään aikaulottuvuus. Siinä aiemmin käytettyjen eriyttämisen tapojen lisäksi (julkinen vs. yksityinen tai tekniset vs. ei-tekniset tilat) voidaan luoda kokonaan uudenlaisia vyöhykkeitä. Voidaan lähteä esimerkiksi tilan tunnelmasta tai sosiaalisesta sisällöstä, esimerkkinä hiljaiset tai keskittymistä tukevat tilat. Periaate voi tarkoittaa vyöhykkeitä esimerkiksi levolle, jännitykselle, inspiraatiolle tai seurustelulle ja sosiaaliselle elämälle. Elektronisesti vaihtuvat seinäpintojen värit ja muodot voivat luoda jopa kameleonttimaisesti toimivia tiloja ja vaihtuvia atmosfäärejä. Atmosfäärin käsite on tilojen vyöhykkeistämisen yhteydessä mielenkiintoinen. Se on peräisin Gernot Böhmeltä, joka on liittänyt sen uuden estetiikan mahdollisuuksiin (Böhme 1995). Atmosfäärissä on kysymys jostain, joka on meidän ja fyysisten esineiden ja rakenteiden välissä, subjektin ja objektin välissä ja joka ilmaisee meidän kokemuksemme (Ibid., 22). Atmosfääri on jotain, jonka aistimme kaikilla aisteillamme ja joka liittyy ymmärrykseemme siitä, että olemme jossain ympäristössä. II Asumiskonseptien kehittäminen työryhmissä Tässä ajattelukehikossa esineet ja muut fyysiset objektit osoittavat läsnäolonsa ympäristössä ja ovat olemassa yhdistelminä siis suhteessa toisiinsa. Me aistimme tämän ruumiillisen läsnäolomme kautta. Atmosfääri tarttuu meihin tunnepitoisesti, asettaa meidät tunnelmaan ja leimaa siten olemassaoloamme. Näin ilmapiiri böhmeläisessä merkityksessä on fenomenologinen käsite. (Albertsen 1998.) Atmosfääri voidaan ymmärtää myös tiettyihin elämäntyyleihin ja elämäntapoihin liittyväksi, kuten urbaani elämäntapa yleisenä liikkuvuutena tai varhainen tehdastyöläisyys paikallisuutena. Arkkitehtuurissa atmosfääri voi tarkoittaa atmosfääristä vaikutusta. Se tunnistetaan kohteissa, jotka ovat tunnemielessä merkityksellisiä (Ibid.). Useille juuri koti on sellainen ja kodikkuus sen tavoiteltua atmosfäärisyyttä. Mutta mitä voisi olla urbaani kodikkuus? Joillekin se on ratikoiden kolistelua kaduilla, joillekin pistäytymistä kulmakunnan videovuokraamossa. Uutta monimuotoisuutta asumispalveluista Tilojen uudenlaisen organisoinnin, asuntotyyppien kirjon ja erilaisen atmosfäärisyyden lisäksi myös asumispalvelujen variointi voi synnyttää uutta kaupunkiasumisen monimuotoisuutta. Suomessa on ollut vahva ja arvokas julkisten palvelujen perinne osana hyvinvointiyhteiskunnan rakentamista. Sen pystyttäminen on merkinnyt Suomen Hilkka Lehtonen: Kaupunkiasumisen moninaisuus, palvelut ja james-konsepti 251

10 modernisoitumista. Julkiset palvelut ovat kuitenkin saaneet ja saamassa rinnalleen erilaista pienipiirteistä palvelutoimintaa, joka elää osin symbioosissa julkisten palvelujen muodostaman perusrakenteen kanssa ja täydentää sitä. Kotitalousvähennyksen ja palvelusetelien kokeellinen käyttöön otto ovat tukeneet tällaisen täydentävän palvelustruktuurin syntyä. Se on luomassa uusia tottumuksia ja synnyttämässä siten uutta asumisrakennetta, kuten jo tapahtuvat ruuan kotiinkuljetukset vanhuksille. Kansainvälisessä kentässä hoiva- ja hyvinvointipalvelut ovat toimineet uusien asumiskonseptien aineksina, kuten ensimmäisen URBA-raporttimme sveitsiläisesimerkit osoittavat mukaan luettuna Zürichin Jameskonsepti. James-konsepti tarkoittaa asukkaiden jatkuvaluonteista, henkilökohtaista, asumiseen liitettyä ja arkielämää tukevaa portieerityyppistä lähipalvelua. Samalla james-palveluyritys 1 huolehtii muiden tarjoamien palvelujen välittämisestä asukkaille. Ohessa Helsingin Sanomien asuntosivujen mainio kuvaus james-tyyppisestä asumismuodosta New Yorkista. Muutimme miehen ja Murrosikäisen kanssa alkusyksystä New Yorkiin ja tornitaloon, jossa on runsaat 250 asuntoa. Alue on keskiluokkaista. asukkaat ovat työssäkäyviä ihmisiä. Heidän kotinsa on muiden ihmisten työpaikkoja Hissit täyttyvät palkatuista koiran ulkoiluttajista, jota vievät lemmikit lenkille ja tarpeille. Mitä kiireisempi ja stressaantuneempi omistaja, sitä suurempia ja lukuisampia koiria. Käytävillä kaikuvat pikkulasten huudahdukset, kun hoitotädit kärräävät lapsia hoitopaikkoihin ja hakevat heidät sieltä. Vastaanottotiskiltä kuittaavat avaimensa myös siivoojat ja henkilökohtaiset valmentajat, koiraparturit ja viherkasviekspertit kuljetusyritykset kantavat rakennukseen internetin kautta tilattuja kirjoja, laitteita ja vihanneksia. (Width, Helsingin Sanomat F 2.) Ovimiehellisiä rakennuksia on Helsingin Sanomien mukaan New Yorkissa noin ja ne ovat osin luksus-luonteisia (Width, Helsingin Sanomat, ). Asukkaiden arkipäivää tukevia palveluja Suomessa voisivat olla erilaiset hoivapalvelut, kuljetuspalvelut tai vaikkapa merkitykseltään kasvava omaishoitajien tukeminen. Kotiin liittyvistä hoivapalveluista on alettu käyttää kotipalvelun nimitystä. Kiinteistöala ja huoltoyhtiöt taas ovat käyttäneet asukkailleen tarjoamista palveluista nimitystä asukaspalvelut 1 James pienellä alkukirjaimella viittaa konseptiin yleisnimityksenä. 252 Asutaan urbaanisti! Laadukkaaseen kaupunkiasumiseen yhteisellä kehittelyllä

11 (Pesonen 1993). Kotiin liittyvistä palveluista on alettu käyttää hoivapalveluja laajempaa hyvinvointipalvelujen nimitystä. Yksityisten tuottamat, mutta julkisen tahon hyväksymät hyvinvointipalvelut lähtevät joissakin kunnissa jo kokeillusta palvelusetelikäytännöstä. Kotiin ja asumiseen liittyvät uudentyyppiset palvelut voidaan nähdä sujuvamman arkipäivän mahdollistajina. Ne voivat synnyttää elämänlaatua ja kasvattaa arjen hallintaa. Time is your friend -iskulause kuvaa tätä ulottuvuutta. Samoin palvelut voivat vapauttaa ihmisiä toimimaan ja elämään kodin ulkopuolisessa maailmassa ja käyttämään kaupunkielämän tarjoumia hyväkseen sekä tekemään tilaa kansalaisyhteiskunnan aktiviteeteille ja harrastuksille (vrt. Mäenpään vaatimukset edellä). Palvelut voivat siten edistää sosiaalisesti monivivahteista elämää ja tuoda omaan asumiseen lisäarvoa kodin ulkopuolelta. II Asumiskonseptien kehittäminen työryhmissä Asukkaiden tarpeista lähteminen voi tarkoittaa palvelujen kehittämistä ainakin seuraaville ryhmille (Halme 2004). vanhusväestölle, jonka toimintakyky ja toimintamahdollisuudet kutistuvat yleensä iän myötä, samoin eläkeläisille yleensä työelämän perheille, joista monet joutuvat kamppailemaan arkipäivän aikarajoitteiden kanssa ja joille aika on niukka resurssi sinkuille, jotka haluavat ulkoistaa osan kotitöistään ja joiden sosiaaliset verkostot levittäytyvät paljolti kodin ulkopuolelle. Palvelut voivat tuottaa heille sosiaalista lisäarvoa kotia laajemmassa elämänpiirissä (vrt. Rotterdamin punaisten ryhmä). Näistä vanhusten ja muiden toimintarajoitteisten palvelut ovat jo pidempään saaneet huomiota osakseen, ja palveluitakin on laitoshoidon vähenemisen myötä kehitetty heille. Mutta miten on muiden ryhmien laita? Tässä tullaan tarve-käsitteeseen. Normatiivisessa mielessä tarve kohdistuu johonkin, jota ilman olisi mahdotonta olla tai jota ilman ei pitäisi olla. Sosiaalisessa tarpeessa on Kalle Toiskallion mukaan kysymys yhteisestä käsityksestä toivotun tilan suhteen (Lehtonen ym. 1995, 31). Yhteinen käsitys taas muodostuu yhteiskunnallisessa keskustelussa. Siten tarpeen voi käsittää myös oikeutetuksi haluksi. Yleisiä vaatimuksia asumispalveluille Uusia mobiilipalveluita tutkineen Eija Kaasisen mukaan yleisiä vaatimuksia palveluille ovat helppokäyttöisyys, relevanttius, luotettavuus ja Hilkka Lehtonen: Kaupunkiasumisen moninaisuus, palvelut ja james-konsepti 253

12 nautittavuus (Kaasinen 2005). Helppokäyttöisyys tarkoittaa käytön helppoa omaksuttavuutta ja esimerkiksi laitteiden ja järjestelmien hallintaa, mutta myös palvelun saavutettavuutta eli pääsyä resurssien äärelle. Relevanttiuteen liittyy puolestaan se, miten hyödyllisiksi palvelut onnistutaan rakentamaan ja miten ne vastaavat johonkin olennaiseen tarpeeseen. Tällöin niille löytyy helpommin myös maksaja. Luotettavuus on toimintavarmuutta teknisessä mielessä ja vähäisiä riskejä, mutta se voi tarkoittaa myös palvelutuottajan sosiaalista luotettavuutta. Nautittavuus-vaatimuksen voi nähdä johdannaisena elämysyhteiskunnan kehityspiirteistä ja haluista ihmisten drivereina eli ajureina. Tällöin yksilölliset halut astuvat kollektiivisesti perusteltujen tarpeiden sijaan ja tullaan aiemmin kuvattuun elämäntyyliasetelmaan. Kaikkien uudentyppisten asumispalvelujen ei tietenkään tarvitse olla voittoa tuottavia, vaan kentälle voidaan olettaa ilmaantuvan myös niin sanottuja sosiaalisia yrittäjiä, jollaisina esimerkiksi osa car sharing -yrityksistä on aloittanut. James-konsepti suomalaisena sovelluksena Zürichin James-konsepti on kehitetty kiinteistöyhtiön toimesta portieeripalvelun ympärille palvelemaan vuokralla asuvia. Vuokra sisältää tällöin tietyt palvelut, osasta palveluja asukkaat maksavat erikseen (ks. Norvasuo 2008, ja urba.tkk.fi, Rantama). Toteutunut vuokrataso edustaa James-korttelissa jopa keskimääräistä alempaa tasoa Zürichissä. Sataneliöisen asunnon vuokra oli vuonna 2008 vain euroa kuukaudessa. Kohteen James-palvelut tuottaa pienimuotoinen yritys. Zürichin James-korttelissa on tilavahkoja perhe-asuntoja, pienasuntoja, toimistotilaa sekä yhteistiloja. Asuntoja on kaikkiaan vajaat 300. Kortteli on hyvien liikenneyhteyksien varrella noin kolmen kilometrin päässä keskustasta. Kohteen arkkitehtisuunnitteluun on panostettu erityisesti, ja siitä on pidetty myös arkkitehtikilpailu. Korttelia on markkinoitu matkan varrella taitavasti, ja niinpä sinne suorastaan jonotetaan asumaan. Asukkaiden joukossa on arkkitehtejä, designereita ja toimittajia, siis luovien ja urbaanien ammattien edustajia. Korttelin lähipalveluihin kuuluu lähikauppa, jonne asukkailla on konseptiin kuuluva palveluseteli. Niin on varmistettu kauppapalvelujen saatavuus. Sisäinen tietoverkko taloissa tukee palvelujen käyttöä ja asukkaiden välisiä yhteyksiä. Sen välityksellä myös oma puuhaaminen voidaan saada osin kollektiiviseksi. 254 Asutaan urbaanisti! Laadukkaaseen kaupunkiasumiseen yhteisellä kehittelyllä

13 Olennaista on, että korttelin portieeri eli ovimies ei ole perinteinen talonvahti, vaan palveluja asukkaille tuottava henkilö. Hänen läsnäolonsa lisännee kuitenkin asukkaiden turvallisuuden tunnetta ainakin vanhemman väen keskuudessa. Portieeri mahdollistaa myös muut kuin itse tuottamansa palvelut päästämällä erilaisia palvelujen tuottajia sovitusti asuntoihin, ottamalla vastaan esimerkiksi paketteja (vrt. New Yorkin kohde edellä). James-palvelu Suomeen sovellettuna toimintarakenteena on esitetty kuvassa 1. Itse palvelutoimija sijoittuu kolmion kärkeen 3. Palvelun tuottaja voi olla luonteeltaan esimerkiksi sosiaalinen yritys. Tällainen yritys voisi olla: a) huoltoyhtiön alihankkija, b) sille rinnakkainen yritys c) asunto-osuuskunnan alainen tai d) laajempaa kokonaisuutta palvelevana jopa kokonainen palvelukeskus. Tällaisia kokonaisia palvelukeskuksia on syntynyt esimerkiksi Itävaltaan ja Hollantiin (Halme 2004). Sekoittuneita toimintoja sisältävistä paikalliskeskuksista on käytetty Helsingin seudun kansainvälisen yhdyskuntarakennekilpailun Towards City 2.0 -ehdotuksessa nimitystä mixing hub (Mäenpää 2010). II Asumiskonseptien kehittäminen työryhmissä Konseptissa voi Suomeen sovellettuna olla kysymys hyvinvointi- ja kotipalveluiden tuottamisesta ja välittämisestä ja niihin liittyvän palvelulogistiikan hoidosta ei siis asukkaiden omaisuuden huolenpidosta, kuten huoltoyhtiöillä. Ainakin alkuvaiheessa asukkailta voitaisiin periä erillistä palvelumaksua, esimerkiksi euroa kuukaudessa ruokakuntaa kohden, jolla peitettäisiin james-palvelun kulut. Palvelumaksua käytetään jo nyt palvelutaloissa ja sillä katetaan sekä henkilö- että tilakulut. James-tyyppisen toiminnan tulisi kytkeytyä luonnollisesti muihin sijaintiympäristössä tarjolla oleviin julkisiin ja yksityisiin palveluihin. Kuvan 1 kolmion kärkipisteet 1 3 kuvaavat toimijoita ja niiden väliset sivut toimijoiden välistä toimintaa ja muuttuvaa toimijuutta tilanteessa, jossa kolmaskin kärki otetaan mukaan. Kolmannen kärjen mukaan tulo näkyy esimerkinomaisina muutoksina kullakin sivulla nuolen alapuolella. Oleellista mallissa on, että kunkin sivun vastakkainen kärki toimijana voidaan yhdistää kunkin kolmion sivun sisältämään, jo jossain mielessä olemassa olevaan toimintaan. Näin päästään uuteen tilanteeseen. Suomessa kiinteistönhuollon ja asukkaiden muodostamien asuntoosakeyhtiöiden välinen toiminta on huolenpitoa asunto-osakeyhtiöiden omaisuudesta yhdessä isännöitsijän kanssa. Asunto-osakeyhtiöt ovat ulkoistaneet huoltopalvelut itseltään ja vain joissakin rivitaloissa ne ovat Hilkka Lehtonen: Kaupunkiasumisen moninaisuus, palvelut ja james-konsepti 255

Tulevaisuuden rakentaja

Tulevaisuuden rakentaja SRV Tulevaisuuden rakentaja Tulevaisuuden rakentaja Tulevaisuuden rakentaja SRV perustettiin vuonna 1987. Yhtiön 25 vuoteen mahtuu lukuisia innovatiivisia hankkeita. SRV loi suomalaiseen rakentamiseen

Lisätiedot

Kaksitoista asumisen konsepti-ideaa

Kaksitoista asumisen konsepti-ideaa Kaksitoista asumisen konsepti-ideaa Esitetyt kaksitoista konseptia ovat URBA-hankkeen tutkijoiden esittämiä. Joidenkin lähtökohtana ovat hyvinkin suoraan vastaavat ulkomaiset esimerkit, joita on pidetty

Lisätiedot

JOULUKUU 2003. KaKe-Tiedote II. Pääkaupunkiseudun Kaupunginosien Kehittämisverkosto. KaKe Oppimisesta elinvoimaa

JOULUKUU 2003. KaKe-Tiedote II. Pääkaupunkiseudun Kaupunginosien Kehittämisverkosto. KaKe Oppimisesta elinvoimaa JOULUKUU 2003 KaKe-Tiedote II Pääkaupunkiseudun Kaupunginosien Kehittämisverkosto KaKe Oppimisesta elinvoimaa 3 PÄÄKIRJOITUS OPPIMISESTA ELINVOIMAA Paikkojen kehitys ja globalisaatio KaKe Joulukuu 2003

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 1 Tiivistelmä... 3 Esipuhe... 5 Johdanto... 6 Ideoita kotimaisten ja ulkomaisten esimerkkien pohjalta...

SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 1 Tiivistelmä... 3 Esipuhe... 5 Johdanto... 6 Ideoita kotimaisten ja ulkomaisten esimerkkien pohjalta... SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 1 Tiivistelmä... 3 Esipuhe... 5 1 Johdanto... 6 1.1 Työn tausta ja tavoitteet... 6 1.2 Määritelmät ja rajaukset... 7 1.2.1 Liikkumisen ohjaus... 7 1.2.2 Liikkumisen

Lisätiedot

Paikallisyhteisöt internetissä

Paikallisyhteisöt internetissä Paikallisyhteisöt internetissä Julkaisujärjestelmät ja kolmas sektori Heli Rantanen SITRAN RAPORTTEJA 44 Paikallisyhteisöt internetissä JULKAISUJÄRJESTELMÄT JA KOLMAS SEKTORI HELI RANTANEN S I T R A H

Lisätiedot

Muuttuva asuminen. Tila-ohjelman tuloskatsaus

Muuttuva asuminen. Tila-ohjelman tuloskatsaus Muuttuva asuminen Tila-ohjelman tuloskatsaus Tila-ohjelma Tekesin Tila-ohjelma on edistänyt suomalaisten yritysten tiloihin liittyvää liiketoimintaa ja kansainvälistä kilpailukykyä. Ohjelmassa on kehitetty

Lisätiedot

Oivallinen ostarinseutu -suunnittelutyöpaja Kanneltalossa 4.12.2012

Oivallinen ostarinseutu -suunnittelutyöpaja Kanneltalossa 4.12.2012 Oivallinen ostarinseutu -suunnittelutyöpaja Kanneltalossa 4.12.2012 Yhteenveto työpajan kulusta ja siellä käydystä keskustelusta Elävä esikaupunki -tutkimushanke Aalto-yliopisto Yhdyskuntasuunnittelun

Lisätiedot

Riikka Kronström-Johansson PITKÄAIKAISPOTILAAN ESTEETTINEN YMPÄRISTÖ

Riikka Kronström-Johansson PITKÄAIKAISPOTILAAN ESTEETTINEN YMPÄRISTÖ Riikka Kronström-Johansson PITKÄAIKAISPOTILAAN ESTEETTINEN YMPÄRISTÖ Pro gradu -tutkielma Jyväskylän yliopisto Taiteiden- ja kulttuurin tutkimuksen laitos Taidekasvatus Kevät 2008 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Lisätiedot

Perheen suurin hanke A S U I N A L U E I D E N S U U N N I T T E L U JA J U L K I N E N S Ä Ä T E L Y. Pääsuunnittelija on perheen luottohenkilö.

Perheen suurin hanke A S U I N A L U E I D E N S U U N N I T T E L U JA J U L K I N E N S Ä Ä T E L Y. Pääsuunnittelija on perheen luottohenkilö. A S U I N A L U E I D E N S U U N N I T T E L U J A J U L K I N E N S Ä Ä T E LY Perheen suurin hanke Vuonna 2000 astui voimaan uusi maankäyttö- ja rakennuslaki. Sen mukaisesti myös oman kodin rakentava

Lisätiedot

Puhuvat seinät. ja 11 muuta ehdotusta viisaaseen asumiseen

Puhuvat seinät. ja 11 muuta ehdotusta viisaaseen asumiseen Laboratorio Puhuvat seinät ja 11 muuta ehdotusta viisaaseen asumiseen Puhuvat seinät ja 11 muuta ehdotusta viisaaseen asumiseen Puhuvat seinät ja 11 muuta ehdotusta viisaaseen asumiseen Sisällys 6 Asumisen

Lisätiedot

SENIORIASUMISEN PALVELUKONSEPTI

SENIORIASUMISEN PALVELUKONSEPTI RAPORTTEJA 11 SENIORIASUMISEN PALVELUKONSEPTI SINIKKA TYYNELÄ Julkaisija Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Raportteja 11 Käyntiosoite Matarankatu 4, 1. kerros, Jyväskylä Postiosoite PL 35 (MaT),

Lisätiedot

Luova talous ja kulttuuri innovaatiopolitiikan ytimessä

Luova talous ja kulttuuri innovaatiopolitiikan ytimessä Opetusministeriö Undervisningsministeriet Luova talous ja kulttuuri innovaatiopolitiikan ytimessä Opetusministeriön julkaisuja 2009:30 Luova talous ja kulttuuri innovaatiopolitiikan ytimessä Opetusministeriön

Lisätiedot

JARI MATTILA SOSIAALISESTI KESTÄVÄN ASUINALUEEN PALVELUMALLI. Diplomityö

JARI MATTILA SOSIAALISESTI KESTÄVÄN ASUINALUEEN PALVELUMALLI. Diplomityö JARI MATTILA SOSIAALISESTI KESTÄVÄN ASUINALUEEN PALVELUMALLI Diplomityö Tarkastaja: professori Harry Edelman Tarkastaja ja aihe hyväksytty Talouden ja rakentamisen tiedekuntaneuvoston kokouksessa 5. maaliskuuta

Lisätiedot

Pasi Ahola, Pentti Arajärvi & Aulikki Kananoja (toim.) YHTEISET VAI OSTETUT? Sosiaalipalvelut hyvinvoinnin ja osallisuuden tuottajina

Pasi Ahola, Pentti Arajärvi & Aulikki Kananoja (toim.) YHTEISET VAI OSTETUT? Sosiaalipalvelut hyvinvoinnin ja osallisuuden tuottajina Pasi Ahola, Pentti Arajärvi & Aulikki Kananoja (toim.) YHTEISET VAI OSTETUT? Sosiaalipalvelut hyvinvoinnin ja osallisuuden tuottajina Kirjoittajat ja Kalevi Sorsa -säätiö rs Kansi ja ulkoasu: Harri Heikkilä

Lisätiedot

Silmät auki sosiaaliseen mediaan

Silmät auki sosiaaliseen mediaan Silmät auki sosiaaliseen mediaan Toimittaneet Terhi Aaltonen-Ogbeide, Pentti Saastamoinen, Heikki Rainio ja Tero Vartiainen 2 3 Silmät auki sosiaaliseen mediaan 4 5 Silmät auki sosiaaliseen mediaan Toimittaneet

Lisätiedot

Museoiden johtamis- ja

Museoiden johtamis- ja Altistutaan asiakkaille! Museoiden johtamis- ja toimintamallit muutoksessa Ulla Teräs, Eeva Teräsvirta Altistutaan asiakkaille! Museoiden johtamis- ja toimintamallit muutoksessa Keskustelunavaus Julkaisija:

Lisätiedot

Sari Post & Tanja Tyvimaa Senioriasumisen palveluympäristöjen kehittäminen asiakasnäkökulmasta Kysely- ja haastattelututkimus Tampereella ja Lahdessa

Sari Post & Tanja Tyvimaa Senioriasumisen palveluympäristöjen kehittäminen asiakasnäkökulmasta Kysely- ja haastattelututkimus Tampereella ja Lahdessa Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laitos. Rakennustuotanto ja -talous. Raportti 3 Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering. Construction Management and Economics.

Lisätiedot

POHJANMAAN MAAKUNNAN OSAAMISTARPEIDEN ENNAKOINTI

POHJANMAAN MAAKUNNAN OSAAMISTARPEIDEN ENNAKOINTI 2013 POHJANMAAN MAAKUNNAN OSAAMISTARPEIDEN ENNAKOINTI Pekka Kauppinen Pohjanmaan liitto 1.9.2013 2 SISÄLTÖ 1. Taustaa osaamistarpeiden ennakointiprosessille 3 2. Osaamistarpeiden ennakointiprosessin kulku

Lisätiedot

Palvelualueen ja ikäystävällisen asuinalueen kehittäminen

Palvelualueen ja ikäystävällisen asuinalueen kehittäminen YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 5 2015 Palvelualueen ja ikäystävällisen asuinalueen kehittäminen Raija Hynynen (toim.) YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 5 2015 Palvelualueen ja ikäystävällisen

Lisätiedot

Maaseudun palveluaukot ja kolmas sektori

Maaseudun palveluaukot ja kolmas sektori Maaseudun palveluaukot ja kolmas sektori Ritva Sirkkala - 1 - - 2 - Maaseudun palveluaukot ja kolmas sektori Ritva Sirkkala - 3 - ISBN 952-91-9798-5 (nid.) ISBN 952-91-9799-3 (PDF) Kustantaja: Maaseutupolitiikan

Lisätiedot

PK-YRITYKSET SOSIAALISEEN MEDIAAN AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN ROHKAISEMINA

PK-YRITYKSET SOSIAALISEEN MEDIAAN AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN ROHKAISEMINA LAUREA- AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA D 23 Susanna Kivelä & Tuija Marstio (toim.) PK-YRITYKSET SOSIAALISEEN MEDIAAN AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN ROHKAISEMINA Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja

Lisätiedot

Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara. Lapsiparkki -palvelukonsepti

Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara. Lapsiparkki -palvelukonsepti Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Lapsiparkki -palvelukonsepti Hyttinen, Junnila, Koponen Lehtinen, Lehto, Lyytikäinen Raportti Joulukuu, 2014 Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Suurpelto... 5 2.1 Suurpelto

Lisätiedot

Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Yhteiskuntapolitiikan laitos. Eron aika. Tyttärien kertomuksia ikääntyneen vanhemman kuolemasta

Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Yhteiskuntapolitiikan laitos. Eron aika. Tyttärien kertomuksia ikääntyneen vanhemman kuolemasta Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Yhteiskuntapolitiikan laitos Eron aika Tyttärien kertomuksia ikääntyneen vanhemman kuolemasta Sonja Miettinen AKATEEMINEN VÄITÖSKIRJA Esitetään Helsingin

Lisätiedot

-liike on ihmisen muotoinen. Nuorten mediapaja. Sirpa Pietikäinen puolustaa kansalaisyhteiskuntaa Avoimet setlementtiopinnot

-liike on ihmisen muotoinen. Nuorten mediapaja. Sirpa Pietikäinen puolustaa kansalaisyhteiskuntaa Avoimet setlementtiopinnot -liike on ihmisen muotoinen 2 2013 Nuorten mediapaja Sirpa Pietikäinen puolustaa kansalaisyhteiskuntaa Avoimet setlementtiopinnot 2 13 Setlementtiliitto 3 5 7 9 12 16 20 24 26 28 [ pääkirjoitus ] Tehdään

Lisätiedot

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 15. Asta Niskala (toim.) Sosiaalityön paikallisten käytäntöjen mallinnus

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 15. Asta Niskala (toim.) Sosiaalityön paikallisten käytäntöjen mallinnus Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 15 Asta Niskala (toim.) Sosiaalityön paikallisten käytäntöjen mallinnus Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oulu 2004 Julkaisija: Pohjois-Suomen

Lisätiedot

VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet

VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet Christina Daous Yrittäjyys ja tuotteistaminen (5+5 op) Maaliskuu 2013 SISÄLLYS 1 Yrittäjyysajattelu - sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys 1 op 4 2 Yrityksen

Lisätiedot

Hinthaaran päiväkodin kotisivujen suunnittelu ja laatiminen

Hinthaaran päiväkodin kotisivujen suunnittelu ja laatiminen Hinthaaran päiväkodin kotisivujen suunnittelu ja laatiminen Jääskeläinen, Nina 2009 Laurea Porvoo Laurea ammattikorkeakoulu Laurea Porvoo HINTHAARAN PÄIVÄKODIN KOTISIVUJEN SUUNNITTELU JA LAATIMINEN Nina

Lisätiedot

TEM raportteja 14/2012

TEM raportteja 14/2012 TEM raportteja 14/2012 Suomen työelämä vuonna 2030 Miten ja miksi se on toisennäköinen kuin tällä hetkellä Tuomo Alasoini, Anu Järvensivu, Jorma Mäkitalo Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Julkaisuaika 13.5.2012

Lisätiedot

Yhteenveto: Asumisen laatu / matkat

Yhteenveto: Asumisen laatu / matkat Yhteenveto: Asumisen laatu / matkat KESTI Kestävän aluerakentamisen uudet teknologiat ja menetelmät Itämeren alueella -verkostohanke, A32203 Yhteenvedon rakenne Tämän raportin ensimmäinen osa sisältää

Lisätiedot

Oppimisen muuttuva maasto

Oppimisen muuttuva maasto 0 Kansallinen ennakointiverkosto Oppimisen muuttuva maasto Taloudellisesta taantumasta nousuun oppimista kehittämällä Toim. Antti Hautamäki ISBN 978-951-563-670-6 Helsinki 2008 Oppiminen ja koulutus tulevaisuustyöryhmän

Lisätiedot