Rakennusalan tiedonantovelvollisuus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rakennusalan tiedonantovelvollisuus"

Transkriptio

1 TAX & LEGAL Rakennusalan tiedonantovelvollisuus Lääke harmaan talouden torjuntaan vai lisävelvoite? kpmg.fi

2

3 SISÄLLYS Johdanto 4 Tutkimuksen tavoite Tutkimuksen toteutus Mitä tiedonantovelvollisuus tarkoittaa? 7 Teema 1: Ensivaikutelmat rakennusalan tiedonantovelvollisuudesta 8 Onko sääntely omiaan kitkemään harmaata taloutta? Onko velvoitteiden laajuus tarkoituksenmukaisella tasolla? Sääntelyn tuomat panostukset ja resurssit Palvelujen ulkoistaminen ja konsulttien käyttäminen järjestelmän käyttöönotossa Tietojen ilmoittaminen käytännössä Viranomaisten tiedottaminen sääntelystä Hankaloittaako sääntelyn käyttöönotto työmaajohdon mahdollisuuksia keskittyä ydinrooliinsa työmaan johdossa ja valvonnassa? Teema 2: Rakennusalaa koskevat hallinnolliset velvoitteet 15 Taloushallinto ja verotus Kaavoitus, maankäyttö ja rakennusmääräykset Hallinnolliset haasteet Hallinnolliset resurssit Teema 3: Asuntojen hintataso, asuntorakentamisen toimintaedellytykset sekä kiinteistökaupat 18 Asuntojen hintataso ja asuntorakentamisen toimintaedellytykset Kiinteistökaupat ja varainsiirtovero Yhteenveto 23 Liitteet 24 Liite1: Kyselytutkimuksen kyselyrunko Rakennusalan tiedonantovelvollisuus / 3

4 JOHDANTO Viranomaissääntelyn kasvu leimaa vahvasti rakennusalan toimintaympäristöä. Rakennusalan tiedonantovelvollisuutta koskevan uuden sääntelyn käyttöönotto on edellyttänyt toimialan yrityksiltä varsin mittavia panostuksia. Useimmat alalla toimivat yritykset ovat joutuneet investoimaan kulunvalvontajärjestelmiin ja it-järjestelmiin viimeisen vuoden aikana. Sääntelyn käyttöönotto on myös osoittautunut monin paikoin vaikeaksi noudattaa, eivätkä veroviranomaisen ohjeistukset ole tuoneet riittävästi helpotusta asiaan. Toimialalla on otettu käyttöön viime vuosina muitakin uudistuksia harmaan talouden torjuntaan liittyen mm. tilaajavastuulain muutokset, käännetty arvonlisäverovelvollisuus ja pakolliset veronumerot työntekijöille. Rakennusala on tehnyt harmaan talouden torjunnan suhteen enemmän kuin useat muut toimialat. Rakennusalalla toimiville yrityksille nämä uudistukset ovat maksaneet vähintäänkin kymmeniä miljoonia euroja. Täysin oikeutettu kysymys kuuluukin, hoitaako veroviranomainen oman osuutensa harmaan talouden torjunnassa? Huomiota ansaitseva teema on myös se, mitä uuden monimutkaisen sääntelyn noudattaminen oikein maksaa ja onko uuden sääntelyn hinta-laatusuhde kohdallaan. Tutkimuksen tavoite Rakennusteollisuus ry:n, Keskuskauppakamarin, Infra ry:n ja asiantuntijaorganisaatio KPMG Oy Ab:n tavoitteena on kerätä rakennusalan toimijoiden näkemyksiä voimaan tulleesta tiedonantovelvollisuudesta ja siihen liittyvistä teemoista tämän haastattelututkimuksen muodossa. Tutkimuksen tarkoituksena on näin ollen kartoittaa vastaajayritysten näkemyksiä harmaan talouden torjunnan tehokkuudesta, hallinnollisten velvoitteiden määrästä, asuntojen hintatasoon vaikuttavista tekijöistä sekä varainsiirtoverotuksesta. Tutkimuksen toteutus Tutkimus on toteutettu marraskuun 2014 ja maaliskuun 2015 välisenä aikana. KPMG on haastatellut yhteensä 20 rakennusalan yritystä ja laatinut niiden pohjalta tämän tutkimusraportin. Analysoidut tutkimustulokset pohjautuvat haastatteluiden sekä kvalitatiiviseen, että kvantitatiiviseen dataan. Kaikki vastaukset on käsitelty luottamuksellisesti. Tämä tutkimusraportti on jaettu kyselyn tavoin kolmeen eri teemaan: 1. Ensivaikutelmat rakennusalan tiedonantovelvollisuudesta, 2. Rakennusalaa koskevat hallinnolliset velvoitteet, 3. Asuntojen hintataso, asuntorakentamisen toimintaedellytykset sekä kiinteistökaupat. Antoisia lukuhetkiä toivottaen, Timo Torkkel johtaja, vero- ja lakipalvelut Henri Pelkonen veroasiantuntija KPMG Oy Ab 4 / Rakennusalan tiedonantovelvollisuus

5

6

7 Mitä tiedonantovelvollisuus tarkoittaa? Rakennusalan harmaan talouden torjunta on tuonut mukanaan useita uudistuksia alalla toimiville yrityksille. Jo toteutettujen toimien, kuten rakennusalalla pakolliseksi tulleen henkilökohtaisen veronumeron, tilaajavastuulain muutosten sekä jo vuonna 2011 käyttöön otetun rakennusalan käännetyn arvonlisäverovelvollisuuden, ei kuitenkaan katsottu takaavan riittävää verovalvontaa. Tämän vuoksi kesällä 2014 otettiin käyttöön rakennusurakoita ja työntekijöitä koskeva kuukausittainen tiedonantovelvollisuus. Rakennusalalla voimaan tulleella tiedonantovelvollisuudella on kolme eri ulottuvuutta. Ensinnäkin rakentamispalvelua tilaavien yritysten tulee raportoida Verohallinnolle kuukausittain urakkatietoja. Toisekseen yhteisen rakennustyömaan kohdalla työmaan päätoteuttajalla on velvollisuus ilmoittaa kuukausittain työmaan työntekijätiedot Verohallinnolle. Kolmanneksi lopputarkastuksen yhteyteen sijoittuva tiedonantovelvollisuus koskee myös rakennuttajana toimivaa yksityishenkilöä, mikäli kyse on rakennuslupaa edellyttävästä rakentamispalvelusta. Uudistuksen myötä jokaisella yli euron arvoista rakentamispalvelua tilaavalla yrityksellä on velvollisuus kuukausittaiseen urakkatietojen raportointiin. Rakentamispalvelulla tarkoitetaan rakentamista hyvin laajasti. Pääsääntöisesti ilmoittamisvelvollisuuden piiriin kuuluvalla rakentamispalvelulla tarkoitetaan palveluita, joihin sovelletaan käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta. Ilmoittamisvelvollisuus ulottuu kuitenkin myös esimerkiksi rakennustelineiden pystytys- ja purkutyöhön, vaikkei näihin palveluihin sovelleta käännettyä arvonlisäveroa. Tärkeää on myös huomata, että yhteisiä työmaita koskeva kuukausittainen työntekijätietojen raportointivelvollisuus täyttyy hyvin herkästi. Yhteinen rakennustyömaa muodostuu, kun työmaalla työtä suorittaa samanaikaisesti tai peräkkäin vähintään kahden eri yrityksen työntekijöitä tai itsenäisiä työnsuorittajia. Työntekijätietojen antamisvelvollisuus voi näin ollen tulla kyseeseen jo hyvin pienten rakennusprojektien kohdalla, esimerkiksi kun pintakäsittely- tai maalaustyöhön liittyy sähköliikkeen suorittama asennustyö. Työntekijätietojen raportointivelvollisuus kuuluu ensisijassa työmaan päätoteuttajalle. Usein kuitenkaan esimerkiksi pienempiä korjaustöitä varten ei ole nimetty päätoteuttajaa, jolloin työntekijätietojen ilmoittamisvelvollisuus kuuluu rakennuttajana toimivalle yritykselle. Yhteisellä työmaalla päätoteuttajan tai rakennuttajan tulee työntekijätietojen raportointivelvollisuuden lisäksi myös ylläpitää työturvallisuuslain mukaista luetteloa työmaalla työskentelevistä henkilöistä. Niin urakkatietojen kuin työntekijätietojen ilmoittamisvelvollisuudelle on asetettu urakkasopimus- tai työmaakohtainen euron alaraja ilman arvonlisäveroa. Vaikka yksittäiset urakat eivät tätä alarajaa ylittäisi, voi tiedonantovelvollisuus työntekijätietojen suhteen kuitenkin täyttyä, koska yhteisellä työmaalla tämä alaraja lasketaan työmaakohtaisen yhteisarvon perusteella. Verohallinto on myös ilmoittanut seuraavansa ja puuttuvansa esimerkiksi urakkasopimusten keinotekoiseen pilkkomiseen. Rakennusalan tiedonantovelvollisuus / 7

8 TEEMA 1 Ensivaikutelmat rakennusalan tiedonantovelvollisuudesta Haastatellut yritykset pitivät harmaan talouden vastaista toimintaa tärkeänä ja yritykset olivat periaatteessa valmiita hyväksymään uuden tiedonantovelvollisuuden mukanaan tuomat velvoitteet tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Suurimman osan mielestä käyttöönotettu sääntely myös kitkee tehokkaasti harmaata taloutta, vaikka useat yritykset näkevätkin velvoitteet liian laajoiksi. Sääntelyn käyttöönotto on edellyttänyt yrityksiltä merkittäviä panostuksia. Kustannuksiin vaikuttivat työmaiden koko ja lukumäärä. Suurimmillaan kustannukset ovat olleet satoja tuhansia euroja ja halvimmillaan kustannukset ovat olleet joissakin tuhansissa euroissa. Valtaosa haastatelluista yrityksistä oli kuitenkin panostanut kymmeniä tuhansia euroja uusiin it-järjestelmiin tai vanhojen järjestelmien päivittämiseen, kulunvalvontalaitteistoihin ja henkilöstön kouluttamiseen. Järjestelmän ylläpito vaatii myös jatkuvasti henkilöstöresursseja ja it-järjestelmiin panostamista. Voitaneen sanoa, että suurimmalle osalle haastatelluista yrityksistä aiheutuu vuositasolla vähintään kymmenien tuhansien eurojen kustannukset tiedonantovelvollisuudesta. Valtaosa haastatelluista yrityksistä oli myös sitä mieltä, että sääntelyn käyttöönotto hankaloittaa olennaisesti työmaajohdon mahdollisuuksia keskittyä ydinrooliinsa työmaiden johdossa ja valvonnassa. Haastatteluissa tuli ilmi myös yritysten epäilevä suhtautuminen sen suhteen, miten veroviranomaisella riittää resurssit saatujen tietomassojen käsittelemiseen ja mitä konkreettista veroviranomainen saaduilla tiedoilla tekee. Koko järjestelmästä on hyvin positiivinen kuva ja tämä on oikeaan suuntaan mennyt asia. Tässä ollaan hyvällä asialla, mutta vähempikin olisi riittänyt. Haluaisimme tietää, mikä on ollut todellinen rahallinen hyöty. Jos joku haluaa toimia vilpillisesti, ottaa se pöytälaatikosta aina uuden firman kun edellisen tiedot ovat menneet. Toivomus on, että verottaja pystyy hyödyntämään vaadittuja tietoja laajemmin. Erityisen onnistunutta on läpinäkyvyys. Onnistunutta on se, että yritys tietää ketä työmailla on. Hyödyntäminen on jäänyt vähälle. Kohtuutonta on se, että vain yksi toimiala on joutunut tällaiseen järjestelmään. Idea on hyvä, mutta määräyksissä ei ole huomioitu riittävästi erilaisten rakennustöiden käytännön tilanteita. Toteutuskelpoisin talonrakennustyömailla, heikoiten toteutettavissa infratyömailla. Tämä on meidän sellaisten etu, jotka yrittävät hoitaa asioita oikein. Paljon lisää työtä. Kaiken kaikkiaan harmittaa, että yritykset jotka ovat hoitaneet hommansa, ovat liittojen jäseniä ja ovat joutuneet järjestelmän maksumiehiksi. Näkee vasta myöhemmin, miten tämä toimii joidenkin vuosien aikana. Verottaja sanoi löytäneensä yritystä. Miten heillä on aikaa tutkia kaikki nämä firmat? Toinen vaihtoehto olisi tehdä rakentaminen luvanvaraiseksi. Jos rakentaminen olisi luvanvaraista, ketjuyrittäjistä putsautuisi kolmasosa pois. Onko sääntely omiaan kitkemään tehokkaasti harmaata taloutta? Vastaajista yli kolmasosan mielestä ( samaa mieltä tai täysin samaa mieltä : 37 %) rakennusalan tiedonantovelvollisuutta koskeva sääntely on omiaan kitkemään tehokkaasti harmaata taloutta, kun taas yksi kuudesta ( eri mieltä tai täysin eri mieltä : 16 %) oli tästä eri mieltä. Lähestulkoon puolet (47 %) vastaajista suhtautui väittämään neutraalisti (kaavio 1 A). 8 / Rakennusalan tiedonantovelvollisuus

9

10 Vaikea on enää harmaiden toimijoiden tulla työmaalle. Kaikilta vaaditaan Valtti-korttia ja työmailla on otettu kulunseuranta käyttöön. Voisi kuvitella, että vaikuttaa harmaaseen talouteen. Tämä pitäisi saada koskemaan kaikkia. Isoissa rakennusliikkeissä tämä on kunnossa, mutta kysymys on, miten tämä hoidetaan pienissä rakennusliikkeissä ja omakotirakentajien toimessa. Omakotirakentajien piirissä harmaa talous on yhtä helppoa kuin ennenkin. Yrityksen tavoitteena on toimia puhtaasti ja käyttää tilaajavastuun piirissä olevia urakoitsijoita. Tämä on enemmän pienten urakoitsijoiden ja toimijoiden ongelma. Hyvä asia on, että tämä tasapuolistaa kilpailua ja toivon mukaan pienetkään eivät pysty menemään riman ali sellaisissa hankkeissa missä yhtiökin kilpailee. On vaikea sanoa, miten sääntely toimii asunto-osakeyhtiöissä ja pienillä työmailla. En ole ihan vakuuttunut, että nämä tahot tietävät mitä tehdä. Tämä tervehdyttää isommissa kilpailua, mutta pienemmissä ei välttämättä vaikutusta. Onko velvoitteiden laajuus tarkoituksenmukaisella tasolla? Ensivaikutelmat sääntelyn tuomien velvoitteiden laajuudesta jakoivat mielipiteitä vastaajien kesken. Lähes kolmasosa vastaajista (32 %) koki, että velvoitteiden laajuus on tarkoituksenmukaisella tasolla, kun taas melkein puolet (43 %) vastaajista oli sitä mieltä, että velvoitteet ovat liian laajat (kaavio 1 B). Järjestelmästä on haettu liian täydellistä ja se on viety liian tarkalle tasolle. Erimerkiksi siivoojat tai kun joku käy tekemässä tunnin jutun tontilla, niin kohtuutonta kerätä kaikki tiedot tällaisilta henkilöiltä. Mieluummin kannattaisi rajoittaa sitä mitä kerätään ja kerätä vain vaikuttavia asioita. Ihan kaikkea ei kannata pyrkiä keräämään, koska tärkeä tieto hukkuu joukkoon. Tulisi keskittyä vain olennaiseen tietoon. Ihan oikealla tasolla on sääntely. Pienelle rakennusliikkeelle aika työlästä ja kallista. Vaikea on enää harmaiden toimijoiden tulla työmaalle. Kaikilta vaaditaan Valtti-korttia ja työmailla Kokonaisuutena on sopiva laajuus. Ulkomaisten työntekijöi- on otettu kulunseuranta käyttöön. den kotivaltiotunnus voi olla teknisesti hankala löytää. Jos aletaan keräämään tietoa, on parempi kerätä kaikki tiedot. Kaikesta pitäisi tehdä kirjallinen sopimus ja samoja papereita pitäisi täytellä koko ajan, eli tiedonantovelvollisuus on tuonut tullessaan sopimuspakon. Tiedot tarpeellisia, mutta poistaako tämä harmaan talouden? Yrityksen tasolla sopiva, mutta palveleeko verottajan tarpeita? Täysmittainen tiedonantovelvollisuus tuntuu liian laajalta. Jos verottaja saa kaiken tämän tiedon, mikä on sen kyky käyttää dataa? Sääntelyn tuomat panostukset ja resurssit Kyselyssä selvitettiin onko sääntelyn käyttöönotto edellyttänyt vastaajilta merkittäviä panostuksia (kaavio 1 C). Selkeä enemmistö (79 %) oli sitä mieltä että sääntely on edellyttänyt merkittäviä panostuksia, esimerkiksi sen tuomien kustannusten myötä johon suurella osalla vastaajista (80 %) on kulunut alle 100 t (kaavio 1 C i). Viidennes (21 %) vastaajista ilmoitti, että yhtiön on pitänyt palkata uutta henkilökuntaa sääntelyn noudattamisen varmistamiseksi. Näiden vastaajien keskuudessa tämän johdosta on palkattu keskimäärin yksi henkilö (kaavio 1 C ii). Tämä on maksanut varmaan yli 30 miljoonaa rakennusalan yrityksille. Jouduttu ostamaan uusia järjestelmiä, ja työmaainsinöörien työajasta menee paljon työmaajärjestelmien käyttämiseen. Tiedonsiirtojärjestelmän ja henkilöstöraportointijärjestelmän tiedonsiirron luomiseen on mennyt rahaa. Satsaus on tehty ja rahat on käytetty, nyt odotetaan hyötyjä. Käyttöönotto on maksanut noin t. Kustannukset ovat noin t /vuosi. Vuositasolla tämä maksaa yritykselle noin t. Kustannusvaikutus on ollut 200 t, vuositasolla ylläpito on noin 20t /v. + työjohdon käyttämä aika. Kymmeniä tuhansia euroja tai enemmänkin. Voi olla satoja 10 / Rakennusalan tiedonantovelvollisuus

11 1 A. Rakennusalan tiedonantovelvollisuutta koskeva sääntely on omiaan kitkemään tehokkaasti harmaata taloutta. 1 B. Onko sääntelyn tuomien velvoitteiden laajuus mielestänne tarkoituksenmukaisella tasolla? 5% 11% 47% 32% 5% Täysin eri mieltä Täysin samaa mieltä 11% 32% 26% 21% 11% Täysin eri mieltä Täysin samaa mieltä 1 C. Onko sääntelyn käyttöönotto edellyttänyt teiltä merkittäviä satsauksia? 1 C i. Kuinka paljon sääntelyn noudattamisen käyttöönotto on arviolta maksanut ja kuinka paljon sen juoksevat kustannukset tulevat arviolta olemaan? 11% 0% 11% 26% 53% Täysin eri mieltä Täysin samaa mieltä 40% 40% 7% 0% 7% 7% 0-50 t t t t t t 1 C ii. Onko yhtiöön pitänyt palkata uutta henkilökuntaa sääntelyn noudattamisen varmistamiseksi? 1 D. Oletteko ulkoistaneet tiedonantovelvollisuuteen liittyviä toimintoja? 21% 79% Kyllä Ei 28% 72% Kyllä Ei Rakennusalan tiedonantovelvollisuus / 11

12 Tiedonsiirtojärjestelmän ja henkilöstöraportointijärjestelmän tiedonsiirron luomiseen on mennyt rahaa. Satsaus on tehty ja rahat on käytetty, nyt odotetaan hyötyjä. tuhansia. Jos tämä maksaa näin paljon, niin pitäisi olla hyötyäkin jollekin. Käyttöönotto on arviolta maksanut 75 t tähän mennessä ja juoksevat kustannukset ovat 2 t /kk. Työaikaa menee tähän koko ajan. Järjestelmiä on päivitetty, henkilökuntaa on koulutettu, tietotekniikkaan on panostettu ja toimistorutiineja on pyritty kehittämään, että resursseja on saatu käytettyä tähän touhuun. Ei ole tarvinnut palkata ketään sääntelyn noudattamisen varmistamiseksi. Palvelujen ulkoistaminen ja konsulttien käyttäminen järjestelmän käyttöönotossa Suurin osa (72 %) vastaajista ei ole ulkoistanut tiedonantovelvollisuuteen liittyviä toimintoja, vaan yritykset hoitavat tiedonantovelvollisuuden itse (kaavio 1 D). Vastaajat eivät pääsääntöisesti olleet tarvinneet ulkopuolista konsultaatiota sääntelyn käyttöönotossa, lukuun ottamatta järjestelmätoimittajien apua järjestelmän käyttöönotossa (kaavio 1 I). Tietojen ilmoittaminen käytännössä Selkeä enemmistö (74 %) vastaajista ilmoitti, että tiedonantovelvollisuuteen liittyviä tietoja kootaan tietojärjestelmiä hyväksikäyttäen ja vain yksi neljästä (26 %) vastasi tämän tapahtuvan osittain myös manuaalisesti (kaavio 1 E). Yli puolet (53 %) vastaajista kokivat tietojen keräämisen alkaneen sujua hyvin, kun taas ainoastaan kuudesosa (16 %) mielsi tämän alkaneen huonosti (kaavio 1 F). Mielenkiintoista on huomata, että pyydettävien työntekijä-/urakkatietojen määrä (tietosisällön laajuus) on silti suurimman osan mielestä laaja tai jopa liian laaja (47 %). Melkein yhtä monen (43 %) mielestä tietojen määrä on kohtalaisen sopiva tai sopiva (kaavio 1 G). Tapa, jolla tietoja annetaan, on ihmeellinen. Jos annetaan työmaanumero, niin voisi täyttää myös osoitteen. Jokaiselle työmaalla voisi avautua rekisteristä yksi yhteinen numero. Selvästi olisi parannuksen paikka siinä, mitä tietoja kerätään. Urakan keskeytys- ja päättymistiedot mahdottomia ennustaa. Onko laskutettu vai maksettu, vaikea ymmärtää. Miksi maksuperusteinen? Isoilla työmailla on sähköiset järjestelmät, mutta pienemmillä työmailla on Excel-taulukko, jolla raportoidaan. Viranomaisten tiedottaminen sääntelystä Valtaosa vastaajista (58 %) oli sitä mieltä, ettei viranomaisten tiedottaminen uudistukseen liittyen ollut riittävää ja laadukasta (kaavio 1 H). Verottajalla on monta kantaa, eikä vastuuta. Ei voi olla varma, että toimiiko yritys täysin oikein. Hankaloittaako sääntelyn käyttöönotto työmaajohdon mahdollisuuksia keskittyä ydinrooliinsa työmaan johdossa ja valvonnassa? Liki kaksi kolmasosaa (63 %) vastaajista koki sääntelyn käyttöönoton hankaloittavan olennaisesti työmaajohdon mahdollisuuksia keskittyä ydinrooliinsa työmaan johdossa ja valvonnassa. Tästä eri mieltä oli 37 % (kaavio 1 J). Normaalisti työmaainsinööri saattaa hoitaa 3-4 työmaata. Kun tämän tyyppistä tekemistä tulee lisää, pystyykin insinööri hoitamaan vain yhden työmaan ja joudutaan palkkaamaan lisää henkilökuntaa. Meillä ei hankaloita, mutta päätoteuttajalla vastaava mestari joutuu olemaan tietämätön työmaan toiminnasta. Aika menee muuhun. Pitäisi keskittyä tekniikkaan ja työmaan laatuun, mutta nyt työaika menee hallinnolliseen työhön, muun muassa puhelinnumeroiden keräämiseen. Pienillä työmailla hankaloittaa olennaisesti. 12 / Rakennusalan tiedonantovelvollisuus

13 1 E. Kokoatteko tiedonantovelvollisuuteen liittyviä tietoja tietojärjestelmiä hyväksikäyttäen? 1 F. Tietojen kerääminen on alkanut sujumaan: 26% 74% Osittain Kyllä 11% 5% 32% 37% 16% Huonosti Hyvin 1 G. Pyydettävien työntekijä-/urakkatietojen määrä (tietosisällön laajuus) on: 1 H. Viranomaisten tiedottaminen on ollut riittävää ja laadukasta 26% 21% 11% 11% 32% Liian laaja Sopiva 37% 21% 21% 21% 0% Täysin eri mieltä Täysin samaa mieltä 1 I. Oletteko tarvinneet ulkopuolista konsultaatiota sääntelyn käyttöönotossa? 1 J. Sääntelyn käyttöönotto hankaloittaa olennaisesti työmaajohdon mahdollisuuksiin keskittyä ydinrooliinsa työmaan johdossa ja valvonnassa 26% 42% 32% Ei Osittain Kyllä 16% 21% 0% 26% 37% Täysin eri mieltä Täysin samaa mieltä Rakennusalan tiedonantovelvollisuus / 13

14

15 TEEMA 2 Rakennusalaa koskevat hallinnolliset velvoitteet Rakennusalaa koskevat hallinnolliset velvoitteet ovat laajat, mutta haastattelun perusteella yritykset pystyvät selviämään niistä itsenäisesti ilman suurempia haasteita. Suurin osa vastaajista (63 %) koki, että heidän yrityksensä pystyy hoitamaan näihin sääntelyn osa-alueisiin liittyvät velvoitteet omatoimisesti (kaavio 2 B). Kysytyistä aihealueista kaavoituksen ja rakennusmääräysten osalta yritykset kokivat hallinnolliset velvoitteet liian laajoiksi. Kritiikkiä esitettiin myös yksittäisiä pääkaupunkiseudun kuntia koskien. Taloushallinnon ja verotuksen hallinnollisiin velvoitteisiin suhtautuminen oli lähes neutraalia. Verotuksen eri osa-alueista arvonlisäverotus osoittautui haasteellisimmaksi. Taloushallinto ja verotus Taloushallinnon osalta hallinnollisten velvoitteiden koettiin olevan tarkoituksenmukaisella tasolla (42 %). Vajaa kolmannes vastaajista (31 %) oli sitä mieltä, että velvoitteet ovat liian laajat (kaavio 2 A i). Verotuksen osalta vastaajien mielipiteet jakautuivat kohtalaisen tasaisesti (kaavio 2 A ii). Kaavoitus, maankäyttö ja rakennusmääräykset Kaavoituksen ja maankäytön osalta vastaajien mielipiteet jakautuivat selkeämmin, nimittäin yli puolet (53 %) vastaajista oli sitä mieltä, että hallinnolliset velvoitteet näiltä osin ovat liian laajat. Ainoastaan vajaa neljännes (24 %) oli sitä mieltä, että velvoitteet ovat tarkoituksenmukaisella tasolla (kaavio 2 A iii). Rakennusmääräysten osalta 44 % vastaajista oli sitä mieltä, että velvoitteet ovat liian laajat ja 33 % oli sitä mieltä, että velvoitteet ovat tarkoituksenmukaisella tasolla (kaavio 2 A iv). Jos tämä kitkisi harmaata taloutta, voisi olla tarkoituksenmukaisella tasolla. Vaikuttavuus olisi parempi, jos pystyttäisiin näkemään tuloksia. Sääntelyä on hirveästi, mutta se ei tuota laatua. Tärkeää on, että säännöt ovat samat kaikille, ja että kilpailu on reilua. Sitten joku muu saa miettiä, onko tämä koko kansantaloudelle järkevää. Ei mikään yritys halua lisätä byrokratiaa. Kuntien vaatimukset kaavoitukseen liittyen ovat todella raskaita. Kunnat ottavat hinnoittelussa irti kaiken, mitä saatavissa. Onko kokonaisedun mukaista? Kustannusvastaavuutta tulisi mitata kokonaisuutena, ei postimerkkimallilla jokaisen parkkipaikan osalta erikseen. Espoossa kaavoitusta tehdään pitkään ja se kestää kauan. Kaupungit eivät halua kasvaa. Esimerkiksi kilpailun voittamisesta vuonna 2000 kesti vuoteen 2012 saada rakennuslupa valitusmenettelystä johtuen. Velvoitteisiin menee aikaa ja rahaa, mikä vähentää tehokkuutta. Meitä säännellään hirveän tarkkaan ja halutaan tehdä kalliita ratkaisuja ja viimeisen päälle. Sääntelyä on hirveästi, mutta se ei tuota laatua. Mistä tulee huippuosaaminen rakentaa homekouluja. Kaikkiin liittyy haasteita, mutta ne on saatu taklattua. Kaavoitus- ja rakennusmääräykset nostavat kustannuksia. Hallinnolliset haasteet Tutkimukseen vastanneiden mielestä eniten haasteita on liittynyt arvonlisäverotukseen, joka on yli puolen (53 %) mielestä haastavinta (kaavio 2 C). Toiseksi haastavimpana osa-alueena nousevat tasaisin äänimäärin (32 % vastaajista) kaavoitus ja maankäyttö sekä työnantajavelvoitteet. Rakennusmääräykset ja taloushallinto koettiin tasaisesti (26 % vastaajista) kolmanneksi haasteelliseksi. Selvästi vähiten haasteita koettiin siis tuloverotuksen osalta (21 % vastaajista). Hallinnolliset resurssit Tutkimuksessa kysyttiin kuinka suuri osa henkilöstöstä työskentelee tällä hetkellä hallinnollisissa tehtävissä. Vajaa puolet (42 %) vastaajista ilmoitti, että yrityksen henkilöstöstä enintään 5 % työskenteli hallinnollisissa tehtävissä. Yli kolmasosa (37 %) arvioi, että hallinnollisissa tehtävissä työskenteli 6-10 % henkilöstöstä. Näin ollen enemmistöllä (79 %) vastanneiden yritysten henkilökunnasta enintään 10 % työskentelee tällä hetkellä hallinnollisissa tehtävissä (kaavio 2 D). Rakennusalan tiedonantovelvollisuus / 15

16 2 A. Hallinnolliset velvoitteet ovat yleisesti ottaen tarkoituksenmukaisella tasolla 25% 8% 50% 0% 17% Täysin eri mieltä Täysin samaa mieltä Ovatko hallinnolliset velvoitteet yleisesti ottaen mielestänne tarkoituksenmukaisella tasolla? Täysin eri mieltä Täysin samaa mieltä i. Taloushallinnon osalta 26% 5% 26% 26% 16% ii. Verotuksen osalta 26% 16% 21% 11% 26% iii. Kaavoituksen ja maankäytön osalta 47% 6% 24% 12% 12% iv. Rakennusmääräysten osalta 33% 11% 22% 22% 11% 16 / Rakennusalan tiedonantovelvollisuus

17 2 B. Pystyykö yrityksenne hoitamaan edellä mainittuihin sääntelyn osa-alueisiin liittyvät velvoitteet omatoimisesti? 63% 21% 16% Kylllä Ei Osittain 2 C. Mihin näistä sääntelyn osista liittyy eniten olennaisia haasteita? 26% 21% 53% 26% 32% 32% 26% i. Taloushallinto ii. Tuloverotus iii. Arvonlisäverotus iv. Varainsiirtoverotus v. Työnantajavelvoitteet vi. Kaavoitus ja maankäyttö vii. Rakennusmääräykset 2 D. Kuinka suuri osa henkilöstöstänne työskentelee tällä hetkellä hallinnollisissa tehtävissä? 42% 37% 11% 11% <5% 6 10% 11 15% >16%

18 TEEMA 3 Asuntojen hintataso, asuntorakentamisen toimintaedellytykset sekä kiinteistökaupat Useissa haastatteluissa tuli esille tonttien hintatason, tarjonnan sekä maankäyttömaksujen vaikutus asuntomarkkinoihin. Myös verotuksella, etenkin arvonlisäverotuksella, tiedetään olevan vaikutusta asuntojen hintoihin. Kyselytutkimukseen vastanneista vajaa kolmannes (32 %) toimii asuntomarkkinoilla (kaavio 3). Alle puolet (42 %) vastaajista ilmoitti, että yhtiön liiketoimintaan kuuluu kiinteistökauppojen tekeminen (kaavio 4). Haastateltujen yritysten määrä jäi näiden kysymysten osalta siten varsin pieneksi. Asuntojen hintataso ja asuntorakentamisen toimintaedellytykset Tutkimuksen vastaajilta kysyttiin mitkä näkökulmat luovat eniten paineita asuntojen hintatasoon. Jokaisen vastaajan mielestä kyseessä on rakennusmääräykset (100 %). Myös kaavoituksen ja maankäytön (86 %), sekä verotuksen (57 %) nähtiin enemmistön mielestä luovan paineita asuntojen hintatasoon. Hankkeen toteutustapa ja hallinnolliset velvoitteet koettiin näkökulmiksi, jotka eivät luo ollenkaan paineita asuntojen hintatasoon (0 %). Materiaalikustannukset ja työpanokset loivat vastaajien mielestä yhtä paljon (29 %) paineita asuntojen hintatasoon (kaavio 3 A). Tonttitarjonnan lisääminen ja maankäyttömaksun radikaali pienentäminen laskisivat hintoja. Ensin ostetaan maa kunnalta, joka saa kauppahinnan, sitten kun tonttia kehitetään maksetaan maakäyttömaksua useita kymmeniä prosentteja, kaikki tämä tulee asuntojen hintoihin. Jos halutaan halvempia asuntoja, niin näihin maksuihin pitäisi tulla alennus. Tarjonnan kautta hinnat tulisivat kohtuullisemmiksi. Hinnat määräytyvät kysynnän ja tarjonnan suhteessa. Nollaenergiatalot eivät ole ongelma. Enemmän haastavaa on kuntien tekemät määräykset kaavoihin, pysäköintiratkaisut, maankäyttövaatimukset ja pintarakennemateriaalit. Esim. jos 100 asunnon talo, niin keskustellaan voisiko kolme asuntoa olla ilman esteettömyysvaatimuksia. Pienten asuntojen rakentaminen on edelleen mahdotonta, siksi näistä on niuk- kuutta ja hinnat nousevat suhteessa isoihin asuntoihin. Tämä kustannusvaikutus välittyy myös vuokriin. Jos puolet on veroa, tulisi verotusta pienentää. Arvonlisävero vie leijonanosan. Henkilöt maksavat veroja. Asuntojen hinnat alkavat olla kuin bensan hinta, joka ei juuri muutu vaikka raaka-aineen hinta muuttuu, koska verojen osuus on niin suuri. Kun katsotaan RT:n jäseniä, niin tulokset pyörivät 3-4 % tienoilla, joten rakennusyritysten tuloksiin ei niin paljoa mene. Rakennushankkeissa on kohtuullisen isot riskit ja katetaso on aika pieni. Rakennusala ei ole kultakaivos ainakaan prosentuaalisesti laskien. Rakennusoikeuden hintaa pitäisi saada alas. Liittymismaksut ja rakennuslupamaksut ovat liian kalliit. Rakentamismääräyksillä pitäisi sallia halvempi rakentaminen. Kiinteistökaupat ja varainsiirtovero Tutkimuksen vastaajilta kysyttiin, onko heidän kokemuksensa mukaan varainsiirtoveron korotus 1,6 %:sta 2 %:iin, sekä velkaosuuden lukeminen varainsiirtoveron veropohjaan kiinteistöyhtiön osakkeita myytäessä hidastanut kiinteistökauppaa, johon enemmistö (63 %) vastasi kieltävästi. Neljäsosan (25 %) mielestä se on hidastanut, kun taas vähemmistön (13 %) mielestä se on osittain hidastanut kaupantekoa (kaavio 4 A). Kysymys varainsiirtoveron korotuksen vaikutuksesta kauppojen toteutuneeseen hintatasoon jakoi vastaajat täysin kahtia; 38 % mielestä se ei ole vaikuttanut, yhtä lailla 38 % mielestä se taas on vaikuttanut. Neljäsosa (25 %) vastasi tähän neutraalisti ja ilmoitti sen heidän mielestään vaikuttavan hintatasoon osittain (kaavio 4 B). Tasan puolet vastaajista (50 %) pitää varainsiirtoverotukseen liittyvää sääntelyä selkeänä, kun kyseessä on tonttikauppa (KOy osakkeet tai kiinteistön kauppa) tai asuntokauppa (AsOy osakkeet). Vielä selkeämmäksi sääntely koetaan, kun kyseessä on liikekiinteistöt ja toimitilat kiinteistöyhtiönä (kaaviot 4 C i-iii). 18 / Rakennusalan tiedonantovelvollisuus

19

20 3. Toimiiko yhtiönne asuntomarkkinoilla? 32% 68% Kyllä Ei 3 A. Mitkä näkökulmat luovat eniten paineita asuntojen hintatasoon? 86% 100% 57% 0% 29% 29% 0% i. Kaavoitus ja maankäyttö ii. Rakennusmääräykset iii. Verotus iv. Hallinnolliset velvoitteet v. Työpanokset vi. Materiaalikustannukset vii. Hankkeen toteutustapa (alihankinta vs. itse kaikki) 20 / Rakennusalan tiedonantovelvollisuus

21 4. Kuuluuko yhtiönne liiketoimintaan kiinteistökauppojen tekeminen? 4 A. Onko kokemuksenne mukaan varainsiirtoveron korotus 1,6%:sta 2%:iin sekä velkaosuuden lukeminen varainsiirtoveron veropohjaan kiinteistöyhtiön osakkeita myytäessä hidastanut kiinteistökauppaa? 42% 58% 25% 63% 13% Kyllä Ei Kylllä Ei Osittain 4 B. Onko varainsiirtoveron korotus vaikuttanut myös kauppojen toteutuneeseen hintatasoon? 4 C i. Onko varainsiirtoverotukseen liittyvä sääntely mielestänne selkeää tonttikaupoissa (KOy osakkeet tai kiinteistön kauppa)? 38% 38% 25% Kylllä Ei Osittain 50% 13% 38% Kylllä Ei Osittain 4 C ii. Onko varainsiirtoverotukseen liittyvä sääntely mielestänne selkeää asuntokaupoissa (AsOy osakkeet)? 4 C iii. Onko varainsiirtoverotukseen liittyvä sääntely mielestänne selkeää kun on kyseessä liikekiinteistöt ja toimitilat kiinteistöyhtiönä? 50% 13% 38% Kylllä Ei Osittain 57% 14% 29% Kylllä Ei Osittain Rakennusalan tiedonantovelvollisuus / 21

22

23 YHTEENVETO Haastatellut yritykset pitävät harmaan talouden vastaista toimintaa tärkeänä ja yritykset ovat periaatteessa valmiita hyväksymään uuden tiedonantovelvollisuuden mukanaan tuomat velvoitteet tämän tavoitteen saavuttamiseksi, vaikka yritykset usein näkevätkin velvoitteet liian laajoiksi. Suurimman osan mielestä käyttöönotettu sääntely myös kitkee tehokkaasti harmaata taloutta. Sääntelyn käyttöönotto on edellyttänyt yrityksiltä merkittäviä panostuksia. Valtaosa haastatelluista yrityksistä on panostanut kymmeniä tuhansia euroja uusiin it-järjestelmiin tai vanhojen järjestelmien päivittämiseen, kulunvalvontalaitteistoihin ja henkilöstön kouluttamiseen. Järjestelmän ylläpito vaatii myös jatkuvasti henkilöstöresursseja ja it-järjestelmiin satsaamista. Tehdyistä satsauksista huolimatta harva yritys kokee saaneensa hankituista järjestelmistä mitään konkreettista hyötyä. Kritiikkiä voidaan esittää myös siitä, että rakennusalan yritykset joutuivat maksamaan uusien, mahdollisesti muillakin toimialoilla käyttöönotettavien it-järjestelmien kehittämiskulut. Valtaosa haastatelluista yrityksistä oli sitä mieltä, että sääntelyn käyttöönotto hankaloittaa olennaisesti työmaajohdon mahdollisuuksiin keskittyä ydinrooliinsa työmaiden johdossa ja valvonnassa. Käytännössä tämä näkyy siinä, että työmaajohdon aikaa kuluu huomattavissa määrin pakollisen byrokratian pyörittämiseen, kuten puhelinnumerojen tai osoitteiden selvittämiseen. Haastatteluissa tuli esiin yritysten toive siitä, että tiedonantomenettelyä tulisi keventää. Haastatteluissa tuli ilmi myös yritysten epäilevä suhtautuminen sen suhteen, miten veroviranomaisella riittävät resurssit saatujen tietomassojen käsittelemiseen ja mitä konkreettista veroviranomainen saaduilla tiedoilla tekee. Rakennusala on nyt tehnyt oman osuutensa ja käyttänyt kymmeniä miljoonia euroa tähän hankkeeseen. Täysin oikeutettu kysymys kuuluu, hoitaako veroviranomainen oman osuutensa? Rakennusalaa koskevat hallinnolliset velvoitteet ovat laajat, mutta haastattelun perusteella yritykset pystyvät selviämään niistä itsenäisesti ilman suurempia haasteita. Hallinnolliset velvoitteet eivät tämän tutkimuksen mukaan ole se asia mistä kenkä puristaa. Haastattelujen perusteella rakennusmääräykset ja kaavoitus loivat eniten paineita asuntojen hintatasoon. Myös tonttien hintatasolla, tarjonnalla sekä maankäyttömaksuilla ja verotuksella koettiin olevan vaikutusta asuntojen hintoihin. Varainsiirtoveron korotuksen ei koettu vaikuttaneen asunto- ja kiinteistökauppojen lukumääriin. Rakennusalan tiedonantovelvollisuus / 23

Yritysten investoinnit - verosuunnittelunäkökulma. kulma TAX

Yritysten investoinnit - verosuunnittelunäkökulma. kulma TAX Yritysten investoinnit - verosuunnittelunäkökulma kulma TAX Timo Torkkel Senior Tax Partner Helsinki 28.9.2010 Esityksen rakenne Investoinnit verotuksen kannalta Viimeaikaisia keskusteluteemoja Verolaskenta

Lisätiedot

Rakennusalan tiedonantovelvollisuus

Rakennusalan tiedonantovelvollisuus Rakennusalan tiedonantovelvollisuus Päätoteuttajan nimeäminen Työntekijätietojen kuukausittaista tiedonantovelvollisuutta ei ole yksityishenkilön omaan käyttöön rakennuttamassa kohteessa, mikäli työmaalle

Lisätiedot

www.työmaakorttiheti.com Palvelu rakentajille helposti ja heti Työmaan työmaakortit ja ilmoitusvelvollisuuden toteuttaminen

www.työmaakorttiheti.com Palvelu rakentajille helposti ja heti Työmaan työmaakortit ja ilmoitusvelvollisuuden toteuttaminen www.työmaakorttiheti.com Palvelu rakentajille helposti ja heti Työmaan työmaakortit ja ilmoitusvelvollisuuden toteuttaminen Yleistä Rakentamista koskeva tiedonantovelvollisuus voimaan 1.7.2014. Tavoitteena

Lisätiedot

Sukupolvenvaihdos ja verotus 4.2.2015

Sukupolvenvaihdos ja verotus 4.2.2015 Sukupolvenvaihdos ja verotus 4.2.2015 Koottuja kommentteja Yhtiöllä menee huonosti, ei omistusta nyt kannata siirtää Lahjaveroa ei sitten makseta yhtään! Perintövero poistuu, odotellaan kaikessa rauhassa

Lisätiedot

Rakentamisen uudet velvoitteet

Rakentamisen uudet velvoitteet Rakentamisen uudet velvoitteet Lain tarkoitus ja tavoite Reaaliaikaisen kokonaiskuvan luominen yrityksistä ja työntekijöistä Tietojen avulla voidaan käsitellä, arvioida ja määritellä asiakkaiden verotusstatusta

Lisätiedot

Opas rakentamisen tiedonantovelvollisuudesta

Opas rakentamisen tiedonantovelvollisuudesta Opas rakentamisen tiedonantovelvollisuudesta KUVALLINEN HENKILÖTUNNISTE Kaikilla yhteisellä rakennustyömaalla työskentelevillä henkilöillä, työtehtävästä riippumatta, on oltava näkyvillä kuvallinen henkilötunniste,

Lisätiedot

LBOyrityskauppojen. vaikutus Suomen pääomamarkkinoilla. Elokuu 2012

LBOyrityskauppojen. vaikutus Suomen pääomamarkkinoilla. Elokuu 2012 LBOyrityskauppojen vaikutus Suomen pääomamarkkinoilla Elokuu 1 Top 5 Buy-outit ja IPO:t Buy-out-sijoitukset muodostavat merkittävän 1 osan Suomen 1 pääomamarkkinasta. 8 Top-5 IPO:t Top-5 Buy-outit Buy-out-sijoituksia

Lisätiedot

Työmaarekisteri ja työmaaavain. Visma Työmaarekisteri ja työmaa-avain Visma L7:ssa Vanajanlinna 8.5.2014

Työmaarekisteri ja työmaaavain. Visma Työmaarekisteri ja työmaa-avain Visma L7:ssa Vanajanlinna 8.5.2014 Työmaarekisteri ja työmaaavain Visma Työmaarekisteri ja työmaa-avain Visma L7:ssa Vanajanlinna 8.5.2014 Yleistä Rakentamista koskeva tiedonantovelvollisuus voimaan 1.7.2014. Tavoitteena on tehostaa verotulojen

Lisätiedot

Ajankohtaista veronumerolainsäädännöstä ja harmaasta taloudesta. Talonrakennusteollisuus ry Ville Wartiovaara

Ajankohtaista veronumerolainsäädännöstä ja harmaasta taloudesta. Talonrakennusteollisuus ry Ville Wartiovaara Ajankohtaista veronumerolainsäädännöstä ja harmaasta taloudesta Talonrakennusteollisuus ry Ville Wartiovaara Ilmoitusvelvolliset tilaaja, päätoteuttaja ja työnantaja - Verotusmenettelylaki Rakentamispalvelujen

Lisätiedot

Rakentamiseen liittyvä kuukausittainen tiedonantomenettely

Rakentamiseen liittyvä kuukausittainen tiedonantomenettely Rakentamiseen liittyvä kuukausittainen tiedonantomenettely Verohallinto Kuka, mitä, miten ja milloin? Ketä menettely koskee? Asunto-osakeyhtiöitä, kuntia, yhdistyksiä, valtiota sekä kaikkia yrityksiä toimialasta

Lisätiedot

Rakentamiseen liittyvä kuukausittainen tiedonantomenettely. Veroinfo isännöitsijöille Sari Wulff, Verohallinto

Rakentamiseen liittyvä kuukausittainen tiedonantomenettely. Veroinfo isännöitsijöille Sari Wulff, Verohallinto Rakentamiseen liittyvä kuukausittainen tiedonantomenettely Veroinfo isännöitsijöille Sari Wulff, Verohallinto Kuka, mitä, miten ja milloin? Ketä menettely koskee? Asunto-osakeyhtiöitä, kuntia, yhdistyksiä,

Lisätiedot

Hankkeen riippumattoman arvioinnin keskeisiä havaintoja. Janne Vesa

Hankkeen riippumattoman arvioinnin keskeisiä havaintoja. Janne Vesa Hankkeen riippumattoman arvioinnin keskeisiä havaintoja Janne Vesa 19.11.2015 Arvioinnin tavoite Arvioinnin tavoitteena oli arvioida hankkeen: tavoitteita tehdäänkö oikeita asioita? toteutusta tehdäänkö

Lisätiedot

Rakentamisen uudet velvoitteet. Ylitarkastaja Pirkko Vuori Helsinki 15.5.2015

Rakentamisen uudet velvoitteet. Ylitarkastaja Pirkko Vuori Helsinki 15.5.2015 Rakentamisen uudet velvoitteet Ylitarkastaja Pirkko Vuori Helsinki 15.5.2015 Taustaa Rakentamista koskeva tiedonantovelvollisuus Harmaan talouden torjuntaan liittyvä lakipaketti 2 hyväksyttiin eduskunnassa

Lisätiedot

www.työmaakorttiheti.com Palvelu rakentajille helposti ja heti Työmaan työmaakortit ja ilmoitusvelvollisuuden toteuttaminen

www.työmaakorttiheti.com Palvelu rakentajille helposti ja heti Työmaan työmaakortit ja ilmoitusvelvollisuuden toteuttaminen www.työmaakorttiheti.com Palvelu rakentajille helposti ja heti Työmaan työmaakortit ja ilmoitusvelvollisuuden toteuttaminen Yleistä Rakentamista koskeva tiedonantovelvollisuus voimaan 1.7.2014. Tavoitteena

Lisätiedot

Työoikeuden sudenkuopat Jyväskylä 15.11.2013

Työoikeuden sudenkuopat Jyväskylä 15.11.2013 Työoikeuden sudenkuopat Jyväskylä 15.11.2013 Johanna Uusitalo Työoikeuden asiantuntija, varatuomari Korvaus työsopimuksen perusteettomasta päättämisestä Korvaus työsopimuksen perusteettomasta päättämisestä

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Laskelma Helsingin Seniorisää arvosta tuloverotuksen pohjaksi

HELSINGIN KAUPUNKI Laskelma Helsingin Seniorisää arvosta tuloverotuksen pohjaksi HELSINGIN KAUPUNKI Laskelma Helsingin Seniorisää äätiön n kiinteistöjen arvosta tuloverotuksen pohjaksi ADVISORY Leif-Erik Forsberg KHT, JHTT Toimitusjohtaja KPMG Kunta Oy 5.8.2009 Toimeksiannon taustaa

Lisätiedot

KPMG Audit Committee Member Survey. Sisäisen valvonnan ja hyvän hallintotavan kehittäminen tarkastusvaliokunnan jäsenen näkökulmasta

KPMG Audit Committee Member Survey. Sisäisen valvonnan ja hyvän hallintotavan kehittäminen tarkastusvaliokunnan jäsenen näkökulmasta KPMG Audit Committee Member Survey Sisäisen valvonnan ja hyvän hallintotavan kehittäminen tarkastusvaliokunnan jäsenen näkökulmasta KPMG Audit Committee Member Survey Tarkastusvaliokunnat ja hallituksen

Lisätiedot

Rakentamisen uudet velvoitteet. Rakennuttajapäivät 2015 Ylitarkastaja Pirkko Vuori

Rakentamisen uudet velvoitteet. Rakennuttajapäivät 2015 Ylitarkastaja Pirkko Vuori Rakentamisen uudet velvoitteet Rakennuttajapäivät 2015 Ylitarkastaja Pirkko Vuori Käsiteltävät aiheet 1. Taustaa 2. Rakentamista koskeva tiedonantovelvollisuus Tilaajan velvollisuudet / urakkatiedot Päätoteuttajan

Lisätiedot

Veronumero ja ilmoitusvelvollisuus pakollisiksi ammattimaisessa rakentamisessa seuraavana omakotitalotyömaiden vuoro?

Veronumero ja ilmoitusvelvollisuus pakollisiksi ammattimaisessa rakentamisessa seuraavana omakotitalotyömaiden vuoro? Veronumero ja ilmoitusvelvollisuus pakollisiksi ammattimaisessa rakentamisessa seuraavana omakotitalotyömaiden vuoro? Talonrakennusteollisuus ry Ville Wartiovaara Rakennusalan harmaa talous Pesii pitkissä

Lisätiedot

Olet sitten rakennuttaja, tilaaja tai urakoitsija, Veronumero.fi tarjoaa sinulle ratkaisut lakikokonaisuuksien hoitamiseksi. www.veronumero.

Olet sitten rakennuttaja, tilaaja tai urakoitsija, Veronumero.fi tarjoaa sinulle ratkaisut lakikokonaisuuksien hoitamiseksi. www.veronumero. Olet sitten rakennuttaja, tilaaja tai urakoitsija, Veronumero.fi tarjoaa sinulle ratkaisut lakikokonaisuuksien hoitamiseksi. www.veronumero.fi Veronumerolaki Julkisuudessa rakentamisen lakisääteisiä velvoitteita

Lisätiedot

Verotarkastuksilla havaitut asiat liittyen sähköisiin järjestelmiin ja raportointiin

Verotarkastuksilla havaitut asiat liittyen sähköisiin järjestelmiin ja raportointiin Verotarkastuksilla havaitut asiat liittyen sähköisiin järjestelmiin ja raportointiin Työntekijätiedot Urakkatiedot Verohallinto 2 Rakentamista koskeva tiedonantovelvollisuus Työntekijätietojen ilmoittaminen

Lisätiedot

Tietotili Consulting Oy Rakennusalan uudet ilmoitusvelvollisuudet

Tietotili Consulting Oy Rakennusalan uudet ilmoitusvelvollisuudet Tietotili Consulting Oy Rakennusalan uudet ilmoitusvelvollisuudet Veikko Virkki, KHT Auktorisoitu tilitoimisto ja KHT-yhteisö kansainvälisillä valmiuksilla ja nykyaikaisimmilla järjestelmillä Rakennusalan

Lisätiedot

Apurahojen verotus. Fulbright Center 12.5.2015

Apurahojen verotus. Fulbright Center 12.5.2015 Apurahojen verotus Fulbright Center 12.5.2015 Apurahojen verotus - yleistä Seuraavat apurahat ovat tuloverolain mukaan verovapaita: Valtiolta, kunnalta muulta julkisyhteisöltä tai Pohjoismaiden neuvostolta

Lisätiedot

Muuntautuvan palvelusisällön haasteet hankintasopimuksen sisällön kannalta

Muuntautuvan palvelusisällön haasteet hankintasopimuksen sisällön kannalta Muuntautuvan palvelusisällön haasteet hankintasopimuksen sisällön kannalta 27.5.2014 Jan Ljungman Legal Counsel Yleistä julkisten hankintojen lainsäädännöstä ja sopimussisällöstä Hankintalaki säätelee

Lisätiedot

Urakka- ja työntekijätietojen toimitusvelvollisuus. VT Ville Wartiovaara

Urakka- ja työntekijätietojen toimitusvelvollisuus. VT Ville Wartiovaara Urakka- ja työntekijätietojen toimitusvelvollisuus VT Ville Wartiovaara II-vaiheen uudistus urakka- ja työntekijätietojen toimitusvelvollisuus verottajalle Lakipaketti sisältää muutoksia Verotusmenettelylakiin

Lisätiedot

Osakassopimus. päivän vara? Vesa Ellonen

Osakassopimus. päivän vara? Vesa Ellonen Osakassopimus tiekartta vai pahan päivän vara? Vesa Ellonen Technopolis 22.8.2013 Osakassopimus Osakassopimus on osakeyhtiön osakkeenomistajien välinen sopimus, jossa sovitaan esimerkiksi yhtiön - hallintoon

Lisätiedot

Liiketoiminta Venäjän muuttuneessa Business-ympäristössä. Risto Rausti ja Taija Kaivola 22.5.2015

Liiketoiminta Venäjän muuttuneessa Business-ympäristössä. Risto Rausti ja Taija Kaivola 22.5.2015 Liiketoiminta Venäjän muuttuneessa Business-ympäristössä Risto Rausti ja Taija Kaivola 22.5.2015 Esityksen kulku Sivu Liiketoimintaympäristö [2] Lainsäädännön kehitys ja muutokset [3] Tytäryhtiön raportointi

Lisätiedot

Rakentamisen tiedonantovelvollisuus

Rakentamisen tiedonantovelvollisuus Rakentamisen tiedonantovelvollisuus Kuka, mitä ja miten? Ketä menettely koskee? Yrityksiä toimialasta riippumatta, kuntia, asunto-osakeyhtiöitä, yhdistyksiä sekä valtiota, jotka rakentavat tai rakennuttavat

Lisätiedot

Tilintarkastukset ja niiden antama oppi

Tilintarkastukset ja niiden antama oppi GLOBAL SERVICE / INDUSTRY Tilintarkastukset ja niiden antama oppi AUDIT / TAX / ADVISORY / LINE OF BUSINESS 5.3.2008 Lisbet Kontula KHT Sisältö Sisäinen valvonta Olennaiset havainnot vuodelta 2007 Olennaiset

Lisätiedot

Rakentamisen uudet velvoitteet

Rakentamisen uudet velvoitteet Rakentamisen uudet velvoitteet Taustaa Rakentamista koskeva tiedonantovelvollisuus Harmaan talouden torjuntaan liittyvä lakipaketti 2 hyväksyttiin eduskunnassa 24.5.2013 ja presidentti vahvisti lait alkukesästä

Lisätiedot

Kaupan toteuttamistavan puntarointi: liiketoiminta- vai osakekauppa? Jouni Sivunen varatuomari. OTK, KTM KPMG Oy Ab. Tampere 1.4.

Kaupan toteuttamistavan puntarointi: liiketoiminta- vai osakekauppa? Jouni Sivunen varatuomari. OTK, KTM KPMG Oy Ab. Tampere 1.4. Kaupan toteuttamistavan puntarointi: liiketoiminta- vai osakekauppa? Jouni Sivunen varatuomari OTK, KTM KPMG Oy Ab Tampere 1.4.2014 Mitä myydään? Osakekaupan ja liiketoimintakaupan eroavaisuuksia Osakekauppa

Lisätiedot

JOS RAKENNAT NIIN REKISTERÖIDYT

JOS RAKENNAT NIIN REKISTERÖIDYT JOS RAKENNAT NIIN REKISTERÖIDYT Tietojen ilmoittaminen Veronumero.fi-palveluun vie muutaman minuutin. Se ei maksa mitään, mutta merkitsee suuria asioita yrityksesi tulevaisuudelle. Ilmoitusmenettely on

Lisätiedot

RAKENTAMISEEN LIITTYVÄ TIEDONANTOVELVOLLISUUS

RAKENTAMISEEN LIITTYVÄ TIEDONANTOVELVOLLISUUS RAKENTAMISEEN LIITTYVÄ TIEDONANTOVELVOLLISUUS Taloyhtiö 2014 Päälakimies, VT Jenni Hupli Kiinteistöliitto Mistä on kysymys? Talousrikollisuuden torjuntaan uusi lisäkeino Verotusmenettelylain (18.12.1995/1558)

Lisätiedot

Innovaatioseteli Palveluntuottajaan sovellettavat ehdot Jan Ljungman Legal Counsel

Innovaatioseteli Palveluntuottajaan sovellettavat ehdot Jan Ljungman Legal Counsel Innovaatioseteli Palveluntuottajaan sovellettavat ehdot 12.10.2016 Jan Ljungman Legal Counsel Tausta - Julkinen tukitoimenpide - Sovellettava EU:n sisämarkkina ja kilpailusääntelyä - Viranomaisvelvoitteet

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työvoimakysely 2013 8.1.2014

Rakennusteollisuuden työvoimakysely 2013 8.1.2014 Rakennusteollisuuden työvoimakysely 2013 8.1.2014 Työvoimakyselyn julkistustilaisuuden ohjelma 8.1.2014 kello 12 13 Rakennusalan työllisyys ja työttömyystilanne toimitusjohtaja Tarmo Pipatti Talonrakennusteollisuuden

Lisätiedot

BtoB-markkinoinnin tutkimus

BtoB-markkinoinnin tutkimus BtoB-markkinoinnin tutkimus Tiivistelmä tutkimustuloksista Anna-Mari West 19.6.2008 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää markkinointipäättäjien

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä - Kemijärven liittyminen kuntayhtymään

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä - Kemijärven liittyminen kuntayhtymään Rovaniemen koulutuskuntayhtymä - Kemijärven liittyminen kuntayhtymään 0 Sisällysluettelo KPMG:n yhteyshenkilö toimeksiantoon liittyen: Antti-Pekka Keränen Tax and Legal Services Senior Manager Tel: +358

Lisätiedot

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen 1 Taustamuuttujat Enemmistö vastaajista muodostui pienemmistä yrityksistä ja yksinyrittäjistä. Vastaajista suurin ryhmä koostuu

Lisätiedot

RAKENTAMISEEN LIITTYVÄ TIEDONANTOVELVOLLISUUS

RAKENTAMISEEN LIITTYVÄ TIEDONANTOVELVOLLISUUS RAKENTAMISEEN LIITTYVÄ TIEDONANTOVELVOLLISUUS Muutokset 1.7.2014 alkaen 4.6.2014 Raahe KETÄ MENETTELY KOSKEE JA MITÄ ILMOITETAAN? Suurin yksittäinen Kiinteistö- ja Rakennusalan toimintaan vaikuttava lakiuudistus.

Lisätiedot

Suomen verojärjestelmän kehittäminen Kyselyn kooste

Suomen verojärjestelmän kehittäminen Kyselyn kooste Suomen verojärjestelmän kehittäminen Kyselyn kooste Salla Holma, Deloitte February 2015 2015 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies 1 Yleiset muutostarpeet Suomen veropolitiikassa Verojärjestelmän yleinen

Lisätiedot

Urakka- ja työntekijätietojen toimitusvelvollisuus. VT Ville Wartiovaara

Urakka- ja työntekijätietojen toimitusvelvollisuus. VT Ville Wartiovaara Urakka- ja työntekijätietojen toimitusvelvollisuus VT Ville Wartiovaara II-vaiheen uudistus urakka- ja työntekijätietojen toimitusvelvollisuus verottajalle Lakipaketti sisältää muutoksia Verotusmenettelylakiin

Lisätiedot

Rakennusalan ilmoitusvelvollisuus

Rakennusalan ilmoitusvelvollisuus Rakennusalan ilmoitusvelvollisuus Urakka- ja henkilöraportoinnit Päivitetty 07/2017 Movenium Oy www.movenium.com Rakentamisen tiedonantovelvollisuus veroviranomaiselle Tiedonantovelvollisuus koskee rakennusalalla

Lisätiedot

Miten valmistautua 1.7 alkavaan ilmoitusmenettelyyn?

Miten valmistautua 1.7 alkavaan ilmoitusmenettelyyn? Miten valmistautua 1.7 alkavaan ilmoitusmenettelyyn? Suomen Tilaajavastuu Oy Lakivelvoitteet kunnialla kuntoon! Tarjoamme tarvittavat palvelut sekä tilaajavastuulain että veronumerolain noudattamista varten.

Lisätiedot

Visma Liikkuvan työn ratkaisut. Rakennusalan ilmoitusvelvollisuus ja Visma Työmaarekisteri

Visma Liikkuvan työn ratkaisut. Rakennusalan ilmoitusvelvollisuus ja Visma Työmaarekisteri Visma Liikkuvan työn ratkaisut Rakennusalan ilmoitusvelvollisuus ja Visma Työmaarekisteri Rakennusalan ilmoitusvelvollisuus Lakimuutos veromenettelyyn, voimaan 1.7.2014 Koskettavat yhteisiä työmaita, joissa

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 46/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verotusmenettelystä. muuttamisesta. Asia. Päätös. Valiokuntakäsittely

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 46/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verotusmenettelystä. muuttamisesta. Asia. Päätös. Valiokuntakäsittely EDUSKUNNAN VASTAUS 46/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verotusmenettelystä annetun lain ja työturvallisuuslain muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2012 valtiopäivillä antanut eduskunnalle

Lisätiedot

Tiedonantovelvollisuus rakennusurakoista ja työntekijöistä 1.7.2014. Niko Hämäläinen Taitotekniikka

Tiedonantovelvollisuus rakennusurakoista ja työntekijöistä 1.7.2014. Niko Hämäläinen Taitotekniikka Tiedonantovelvollisuus rakennusurakoista ja työntekijöistä 1.7.2014 Niko Hämäläinen Taitotekniikka 1.7.2014 jälkeen raportoitava verottajalle: URAKKATIEDOT: Koskee kaikkia rakennustöiden tilaajia: Rakennuttajaa,

Lisätiedot

Veronumero.fi Palvelukokonaisuus ja työmaakäytännöt. Antti-Eemeli Mäkinen Johtaja, kumppanuudet Suomen Tilaajavastuu Oy

Veronumero.fi Palvelukokonaisuus ja työmaakäytännöt. Antti-Eemeli Mäkinen Johtaja, kumppanuudet Suomen Tilaajavastuu Oy Veronumero.fi Palvelukokonaisuus ja työmaakäytännöt Antti-Eemeli Mäkinen Johtaja, kumppanuudet Suomen Tilaajavastuu Oy Yhtenäiset käytännöt luovat sujuvuutta Rakennusalan tiedonantovelvollisuuden mukanaan

Lisätiedot

ProCountorin asiakastyytyväisyyskysely 2009

ProCountorin asiakastyytyväisyyskysely 2009 Sivu 1(9) ProCountorin asiakastyytyväisyyskysely 2009 Asiakkaat tyytyväisiä palveluun ProCountorin vuosittaiseen asiakastyytyväisyyskyselyyn vastasi tänä vuonna ennätykselliset 561 vastaajaa (179 vastaajaa

Lisätiedot

Urakka- ja työntekijätietojen tiedonantovelvollisuus. VT Ville Wartiovaara

Urakka- ja työntekijätietojen tiedonantovelvollisuus. VT Ville Wartiovaara Urakka- ja työntekijätietojen tiedonantovelvollisuus VT Ville Wartiovaara II-vaiheen uudistus urakka- ja työntekijätietojen toimitusvelvollisuus verottajalle Lakipaketti sisältää muutoksia Verotusmenettelylakiin

Lisätiedot

urakka- ja työntekijätiedoista

urakka- ja työntekijätiedoista Rakentamisen tiedonantovelvollisuus urakka- ja työntekijätiedoista lainsäädännön vaikuttavuus Eduskunta valtiovarainvaliokunta verojaos 31.3.2017 Selvityksen taustat Rakennusalalle on toteutettu useita

Lisätiedot

Ajankohtaista yhdistysten vero k ses a TAX Torsti Lakari V, KTM Tax Manager KPMG, Tax 29.2.2008

Ajankohtaista yhdistysten vero k ses a TAX Torsti Lakari V, KTM Tax Manager KPMG, Tax 29.2.2008 Ajankohtaista yhdistysten verotuksesta t TAX Torsti Lakari VT, KTM Tax Manager KPMG, Tax 29.2.2008 2 Ajankohtaiset muutokset Verouudistus 2005 Verohallituksen ohje yleishyödyllisille yhdistyksille ja säätiöille

Lisätiedot

Granlund Manager - Scudo Pro Hankkeiden kustannusohjauksen kokonaisratkaisu

Granlund Manager - Scudo Pro Hankkeiden kustannusohjauksen kokonaisratkaisu Granlund Manager - Scudo Pro Hankkeiden kustannusohjauksen kokonaisratkaisu Uudet ilmoitusvelvollisuudet voimaan 1.7.2014 rakentamispalveluiden tilaajille Rakentamispalveluihin liittyvä tiedonantovelvollisuus

Lisätiedot

Rakentamisen tiedonantovelvollisuus

Rakentamisen tiedonantovelvollisuus Rakentamisen tiedonantovelvollisuus urakka- ja työntekijätiedoista lainsäädännön vaikuttavuus Selvityksen julkaisutilaisuus 14.3.2017 Ohjelma ja esiintyjät 9.00-9.10 Tilaisuuden avaus ja selvityksen taustat

Lisätiedot

Rakentamista koskevan uuden lainsäädännön merkitys harmaan talouden torjunnassa

Rakentamista koskevan uuden lainsäädännön merkitys harmaan talouden torjunnassa Rakentamista koskevan uuden lainsäädännön merkitys harmaan talouden torjunnassa Sairaalatekniikan päivät Finlandia-talo 12.2.2014 Pekka Muinonen Harmaan talouden torjunta on hallituksen kärkihankkeita

Lisätiedot

Talousrikollisuus ja harmaa talous rakennusalalla

Talousrikollisuus ja harmaa talous rakennusalalla Talousrikollisuus ja harmaa talous rakennusalalla Sähköurakoitsijapäivä 14.4.2011 Hämeenlinna Rakennusteollisuus RT Tapio Kari työmarkkinajohtaja Rakennusalan harmaan talouden menetykset vuonna 2008 Arvonlisävero

Lisätiedot

VEROLAKI JA VEROTTAJAN TULKINTA VOI OLLA MUUTTUNUT SIITÄ KUIN TÄMÄ TEKSTI ON KIRJOITETTU. TARKISTA OHJEET JA SÄÄNNÖT VEROTTAJAN SIVUILTA

VEROLAKI JA VEROTTAJAN TULKINTA VOI OLLA MUUTTUNUT SIITÄ KUIN TÄMÄ TEKSTI ON KIRJOITETTU. TARKISTA OHJEET JA SÄÄNNÖT VEROTTAJAN SIVUILTA 1 2 HOIDA PAKOLLINEN ILMOITUSVELVOLLISUUS KUSTANNUSTEHOKKAASTI PALVELULLA Mitä ilmoitusvelvollisuus pitää sisällään? Heinäkuussa2014 voimaanastuneen uudistuksen mukaan työmaalla toimivan työnantajan tai

Lisätiedot

Näytesivut. Marraskuu

Näytesivut. Marraskuu Marraskuu Marraskuussa päivitetään kiinteistöstrategia ja sen pohjalta käynniste tään seuraavan vuoden talousarvion valmistelu. Huoltoyhtiö valmistelee kiinteistön tulevaan talveen. Hallinto Päivitetään

Lisätiedot

ILMOITUSVELVOLLISUUS ALKAA 1.7.2014

ILMOITUSVELVOLLISUUS ALKAA 1.7.2014 ILMOITUSVELVOLLISUUS ALKAA 1.7.2014 Yhteistyössä urakoitsijan asialla Paremman rakentamisen puolesta! Sähköisen taloushallinnon edelläkävijä! Suomen Rakennusmestarit lyhyesti! Rakentamisen PROJEKTINJOHTO

Lisätiedot

liittyen Rovaniemen Kehitys Oy:n ja Napapiiri-Ounasvaara Oy:n väliseen sulautumiseen

liittyen Rovaniemen Kehitys Oy:n ja Napapiiri-Ounasvaara Oy:n väliseen sulautumiseen Osakassopimus liittyen Rovaniemen Kehitys Oy:n ja Napapiiri-Ounasvaara Oy:n väliseen sulautumiseen I Osapuolet (i) Rovaniemen kaupunki (1978283-1) Hallituskatu 7 96100 ROVANIEMI (ii) Ranuan kunta (0191974-8)

Lisätiedot

www.pwc.fi PwC:n nimikkeistökartoitus

www.pwc.fi PwC:n nimikkeistökartoitus www.pwc.fi :n nimikkeistökartoitus Tullinimikkeellä on merkitystä Luokittelulla tarkoitetaan prosessia, jossa maahantuodulle tavaralle tai vientitavaralle päätetään oikea tullinimike. Tullinimikkeellä

Lisätiedot

Uusia ajatuksia ja huomioita putkiremontin valmisteluun. Neuvontainsinööri Jaakko Laksola

Uusia ajatuksia ja huomioita putkiremontin valmisteluun. Neuvontainsinööri Jaakko Laksola Uusia ajatuksia ja huomioita putkiremontin valmisteluun Neuvontainsinööri Jaakko Laksola Minä keskityn tänään hallinnolliseen hankesuunnitteluun Tuote-esittelijät kertovat putkiremontin teknistä toteutusmahdollisuuksista

Lisätiedot

Verottajan työntekijä- ja urakkailmoitusten tekeminen Movenium TimeTracker-palvelussa

Verottajan työntekijä- ja urakkailmoitusten tekeminen Movenium TimeTracker-palvelussa Verottajan työntekijä- ja urakkailmoitusten tekeminen Movenium TimeTracker-palvelussa 4. heinäuuta 2014 Tämän materiaalin tarkoitus Tässä ohjeessa opastetaan vaiheittain kuinka veroviranomaisen 1.7.2014

Lisätiedot

Työvoimakyselyn 2016 tulosten yhteenveto

Työvoimakyselyn 2016 tulosten yhteenveto Työvoimakyselyn 2016 tulosten yhteenveto 9.1.2017 Työvoimakyselyn julkistustilaisuuden ohjelma 9.1.2017 kello 11.30 12.30 Rakennusalan työllisyys ja työttömyystilanne, veronumeron ja ilmoitusmenettelyn

Lisätiedot

Rakentamiseen liittyvä kuukausittainen tiedonantomenettely. Verohallinto

Rakentamiseen liittyvä kuukausittainen tiedonantomenettely. Verohallinto Rakentamiseen liittyvä kuukausittainen tiedonantomenettely Verohallinto Rakentamiseen liittyvä kuukausi-ilmoitus (HE 92/2012) Hallituksen esitys hyväksyttiin eduskunnassa huhtikuussa Presidentti vahvisti

Lisätiedot

Veronumero.fi-palvelu http://www.veronumero.fi. 23.8.2012 Lars Albäck Toimitusjohtaja +358 40 503 3672 lars.alback@tilaajavastuu.

Veronumero.fi-palvelu http://www.veronumero.fi. 23.8.2012 Lars Albäck Toimitusjohtaja +358 40 503 3672 lars.alback@tilaajavastuu. Veronumero.fi-palvelu http://www.veronumero.fi 23.8.2012 Lars Albäck Toimitusjohtaja +358 40 503 3672 lars.alback@tilaajavastuu.fi 2 Laki veronumerorekisteristä (HE 58/2011) Veronumero ja veronumerorekisteri

Lisätiedot

HTML5 - Vieläkö. Antti Pirinen 15.1.2015

HTML5 - Vieläkö. Antti Pirinen 15.1.2015 HTML5 - Vieläkö perinteinen webtestaus riittää? Antti Pirinen 15.1.2015 Esittäjä Antti Pirinen Antti Pirinen Valmistunut TKK:lta 2006, pääaineena tietoliikenneohjelmistot, sivuaineena yritysturvallisuus.

Lisätiedot

BUSINESS BREAKFAST Tarvitaanko sopimuksia?

BUSINESS BREAKFAST Tarvitaanko sopimuksia? BUSINESS BREAKFAST Tarvitaanko sopimuksia? Oulu, 4.10.2013 OTK, VT Anu Kangasniemi Agenda Sopimusten hyödyistä ja sudenkuopista Riskienhallinnasta Osakassopimus - tiekartta vai pahan päivän vara? 1 Kirjallisen

Lisätiedot

EK on valmis talkoisiin

EK on valmis talkoisiin EK on valmis talkoisiin Ajankohtaisseminaari harmaan talouden torjunnasta 10.1.2011 Toimitusjohtaja Mikko Pukkinen Elinkeinoelämän keskusliitto Harmaa talous Harmaan talouden ongelmiin suhtauduttava vakavasti

Lisätiedot

Lausunto koskien Verohallinnon ohjeen luonnosta Rakentamiseen liittyvä tiedonantovelvollisuus

Lausunto koskien Verohallinnon ohjeen luonnosta Rakentamiseen liittyvä tiedonantovelvollisuus 1/5 Verohallinto Ylitarkastaja Sari Wulff PL 325 0052 VERO sari.wulff@vero.fi Lausunto koskien Verohallinnon ohjeen luonnosta Rakentamiseen liittyvä tiedonantovelvollisuus Lausunnonantajasta Suomen Isännöintiliitto

Lisätiedot

TYÖNANTAJAT VEROHALLINNON REKISTERISSÄ JA SOSIAALIVAKUUTTAMISESSA

TYÖNANTAJAT VEROHALLINNON REKISTERISSÄ JA SOSIAALIVAKUUTTAMISESSA TYÖNANTAJAT VEROHALLINNON REKISTERISSÄ JA SOSIAALIVAKUUTTAMISESSA HTSY Verohallinto 4.11.2014 2 (6) TYÖNANTAJAT VEROHALLINNON REKISTERISSÄ JA SOSIAALIVAKUUTTAMISESSA Harmaan talouden selvitysyksikkö on

Lisätiedot

Taloudelliset väärinkäytökset: kansainvälinen uhka liiketoiminnalle Whistleblowing

Taloudelliset väärinkäytökset: kansainvälinen uhka liiketoiminnalle Whistleblowing www.pwc.fi/forensics Taloudelliset väärinkäytökset: kansainvälinen uhka liiketoiminnalle Whistleblowing Agenda 1. Whistleblowing tutkimuksen valossa 2. Lainsäädännön asettamat vaatimukset 3. Whistleblowing-järjestelmän

Lisätiedot

SUOMEN TILAAJAVASTUU OY

SUOMEN TILAAJAVASTUU OY SUOMEN TILAAJAVASTUU OY Tarjoaa palvelut rakennustoimialalla toimiville yrityksille viranomaisvelvoitteiden noudattamista varten. Tuoteperheeseen kuuluvat Tilaajavastuu.fi - ja Veronumero.fipalvelukokonaisuudet.

Lisätiedot

Työvoimatiedustelu marraskuussa 2010. Rakennusteollisuus RT ry/talonrakennustoimiala

Työvoimatiedustelu marraskuussa 2010. Rakennusteollisuus RT ry/talonrakennustoimiala Työvoimatiedustelu marraskuussa 2010 Rakennusteollisuus RT ry/talonrakennustoimiala Työvoimatiedustelu 2010 Rakennusteollisuus RT:n talonrakennustoimialan jäsenistön piirissä marraskuussa 2010 selvitys

Lisätiedot

Suomalainen haluaa asua pientalossa lähellä kaupunkia tiivis, kaupunkimainen rakentaminen torjutaan

Suomalainen haluaa asua pientalossa lähellä kaupunkia tiivis, kaupunkimainen rakentaminen torjutaan Tiedote Julkaistavissa..0 klo 00.0 Suomalainen haluaa asua pientalossa lähellä kaupunkia tiivis, kaupunkimainen rakentaminen torjutaan Väite, jonka mukaan asumisen ja rakentamisen tulee olla tiivistä ja

Lisätiedot

ULKOMAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA YRITYSTEN VEROVALVONTAA KOSKEVA SELVITYS

ULKOMAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA YRITYSTEN VEROVALVONTAA KOSKEVA SELVITYS LAUSUNTO 8.5.2013 Valtiovarainministeriö Vero-osasto Lausuntopyyntö 19.3.2013 VM030:00/2013 ULKOMAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA YRITYSTEN VEROVALVONTAA KOSKEVA SELVITYS Kiinteistöpalvelut ry kiittää mahdollisuudesta

Lisätiedot

LAUSUNTO: VEROHALLINNON OHJE RAKENTAMISEEN LIITTYVÄSTÄ TIEDONANTOVELVOLLISUUDESTA

LAUSUNTO: VEROHALLINNON OHJE RAKENTAMISEEN LIITTYVÄSTÄ TIEDONANTOVELVOLLISUUDESTA Lausunto 1 (6) Verohallinto Henkilöverotus, ohjaus- ja kehittämisyksikkö HEVEOKY Sari Wulff PL 325 00052 Vero sari.wulff@vero.fi Diaarinumero A48/200/2014 LAUSUNTO: VEROHALLINNON OHJE RAKENTAMISEEN LIITTYVÄSTÄ

Lisätiedot

Rakentamisen uudet velvoitteet ja tilaajavastuu. Verohallinto

Rakentamisen uudet velvoitteet ja tilaajavastuu. Verohallinto Rakentamisen uudet velvoitteet ja tilaajavastuu Verohallinto Käsiteltävät aiheet 1. Veronumero Veronumero kuvallisessa tunnistekortissa 2. Rakentamista koskeva tiedonantovelvollisuus Urakkatiedot Työntekijätiedot

Lisätiedot

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille.

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille. 27.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA SOS-Lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen läheiset 1. Kyselyn taustaa Kirjallinen palautekysely SOS-lapsikyliin ja SOS-Lapsikylän nuorisokotiin sijoitettujen

Lisätiedot

Taloushallintojärjestelmien. Suomessa

Taloushallintojärjestelmien. Suomessa Taloushallintojärjestelmien käyttö Suomessa Suurimmat haasteet ja etulinjan järjestelmät kpmg.fi Taloushallintojärjestelmien käyttö Suomessa Sisällys Johdanto 4 Yhteenveto 5 Vastaajien profiili 6 Taloushallintojärjestelmiin

Lisätiedot

eperehdytys tuotantoon

eperehdytys tuotantoon Mikä se on? eperehdytys tuotantoon 8.9.2017 Rakennusala on yhdessä kehittänyt uuden tavan yleisten työturvallisuusasioiden perehdytykseen Yritysten hyvät käytännöt saadaan koko alalle käyttöön Tekniikka

Lisätiedot

Näkökohtia lyhyesti yrityskaupoista ja niihin liittyvistä asioista

Näkökohtia lyhyesti yrityskaupoista ja niihin liittyvistä asioista Näkökohtia lyhyesti yrityskaupoista ja niihin liittyvistä asioista 28.2.2012 Rotarykokous Vaasa Hans Bertell, KHT Yritystoiminnan myynti Osakekauppa (yhtiöosuuksien kauppa) Osakekaupassa kaupan kohteena

Lisätiedot

ILMOITUSVELVOLLISUUS ISÄNNÖINTI

ILMOITUSVELVOLLISUUS ISÄNNÖINTI ILMOITUSVELVOLLISUUS ISÄNNÖINTI 1 HOIDA PAKOLLINEN ILMOITUSVELVOLLISUUS KUSTANNUSTEHOKKAASTI WWW.TYOMAAKORTTIHETI.COM PALVELULLA Taloyhtiöiden suurten korjaushankkeiden määrä kasvaa lähivuosina huikeasti.

Lisätiedot

Luotettava Laatutyömaa

Luotettava Laatutyömaa Luotettava Laatutyömaa Rakentamisen Laatu RALA ry Suomen Tilaajavastuu Oy Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Rakennusteollisuus RT ry Rakennusliitto Luotettava Laatutyömaa Alan järjestäytyneet

Lisätiedot

TALOUSJOHTAJABAROMETRI KEVÄT 2014 20.3.2014

TALOUSJOHTAJABAROMETRI KEVÄT 2014 20.3.2014 TALOUSJOHTAJABAROMETRI KEVÄT 2014 20.3.2014 Talousjohtajabarometri I/2014 Yhteenveto Talousjohtajien luottamus maailmantalouden kasvuun on vahvistunut entisestään. Talousjohtajista yli 60 % uskoo kasvuun

Lisätiedot

Iitin kunta. Yhteenveto tilikauden 2014 tarkastuksesta. KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy. Kaija Pakkanen, JHTT, KHT 27.4.2015

Iitin kunta. Yhteenveto tilikauden 2014 tarkastuksesta. KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy. Kaija Pakkanen, JHTT, KHT 27.4.2015 Iitin kunta Yhteenveto tilikauden 2014 tarkastuksesta KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy Kaija Pakkanen, JHTT, KHT 27.4.2015 Johdanto Yhteyshenkilö Kaija Pakkanen JHTT, KHT Puh. +358 20 760 3000 kaija.pakkanen@kpmg.fi

Lisätiedot

Suunnitellut muutokset rakentamisilmoituksiin Verohallinto

Suunnitellut muutokset rakentamisilmoituksiin Verohallinto Suunnitellut muutokset rakentamisilmoituksiin Verohallinto Taustaa Rakentamista koskeva tiedonantovelvollisuus Harmaan talouden torjuntaan liittyvä uudistus Voimaan 1.7.2014 alkaen Jatkoa veronumeromenettelylle

Lisätiedot

Rakentamisen tiedonantovelvollisuus ja sen automatisointi

Rakentamisen tiedonantovelvollisuus ja sen automatisointi Rakentamisen tiedonantovelvollisuus ja sen automatisointi Pandia Oy 2.10.2014 Pekka Paaskunta Agenda 1. Lyhyt yritysesittely 2. Tiedonantovelvollisuuden kiemuroita 3. Organisaatio ja tiedonantovelvollisuus

Lisätiedot

Harmaan talouden torjuntakeinot 2014 vaikutukset työturvallisuuteen. VT Ville Wartiovaara

Harmaan talouden torjuntakeinot 2014 vaikutukset työturvallisuuteen. VT Ville Wartiovaara Harmaan talouden torjuntakeinot 2014 vaikutukset työturvallisuuteen VT Ville Wartiovaara Lakiuudistukset veronumeroon liittyen Rakennusalan veronumerorekisteri Veronumerolaki Kaikkien työntekijöiden veronumeroiden

Lisätiedot

Havaintoja rakentamista koskevan tiedonantovelvollisuuden käynnistymisestä

Havaintoja rakentamista koskevan tiedonantovelvollisuuden käynnistymisestä Havaintoja rakentamista koskevan tiedonantovelvollisuuden käynnistymisestä Rakennuskonepäivä 6.11.2014 Pekka Muinonen, Verohallinto Rakentamisilmoitukset - urakka- ja työntekijätiedot Rakennustöistä on

Lisätiedot

www.pwc.com Taloushallinto kehittyvässä liiketoiminnassa maaliskuu 2013

www.pwc.com Taloushallinto kehittyvässä liiketoiminnassa maaliskuu 2013 www.pwc.com Taloushallinto kehittyvässä liiketoiminnassa Agenda Taloushallinto osana yritystoimintaa Taloushallinnon organisointi Kirjanpidon/tilinpäätöksen haasteeet kehittyvässä liiketoiminnassa Sivu2

Lisätiedot

Väärinkäytösepäilyjen raportointi osana hyvän hallintotavan kehittämistä. Whistleblowingjärjestelmät. suomalaisyhtiöissä. kpmg.fi

Väärinkäytösepäilyjen raportointi osana hyvän hallintotavan kehittämistä. Whistleblowingjärjestelmät. suomalaisyhtiöissä. kpmg.fi Väärinkäytösepäilyjen raportointi osana hyvän hallintotavan kehittämistä Whistleblowingjärjestelmät suomalaisyhtiöissä kpmg.fi 2 Whistleblowing-järjestelmien tavoitteena on edesauttaa hyvän hallintotavan

Lisätiedot

Suomalaisten käsityksiä kirjastoista

Suomalaisten käsityksiä kirjastoista Suomalaisten käsityksiä kirjastoista Kesäkuu, Public Sakari Nurmela Työnro: Kantar TNS Oy, tentie C, Espoo Johdanto Tässä yhteenvetoraportissa esitetään keskeiset tulokset tutkimuksesta, jossa tarkasteltiin

Lisätiedot

KPMG:n tietosuojaselvitys. kpmg.fi

KPMG:n tietosuojaselvitys. kpmg.fi KPMG:n tietosuojaselvitys kpmg.fi KPMG:n tietosuojaselvitys Sisällys Johdanto 4 Yhteenveto 5 Tietosuojan hallinnan suunnitelmallisuus 6 Tietosuojan riskianalyysit 6 06 Tietosuojan hallinta Organisaatioon

Lisätiedot

Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista

Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimusasetelma Pohjolan Voima teetti alkuvuoden

Lisätiedot

Tiedonantovelvollisuus rakentamispalveluista. Pirkko Vuori, Verohallinto

Tiedonantovelvollisuus rakentamispalveluista. Pirkko Vuori, Verohallinto Tiedonantovelvollisuus rakentamispalveluista Pirkko Vuori, Verohallinto Tiedonantovelvollisuus urakoista Kuka on tiedonantovelvollinen? Kukin tilaaja ilmoittaa omat urakkatietonsa Ts. keneltä on tilannut

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalisen median käyttö autokaupassa Autoalan Keskusliitto ry 3/1 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalinen media suomessa Kaikista suomalaisista yli % on rekisteröitynyt

Lisätiedot

Miten ympäristömegatrendit vaikuttavat yritysten liiketoimintaan ja strategiaan?

Miten ympäristömegatrendit vaikuttavat yritysten liiketoimintaan ja strategiaan? Miten ympäristömegatrendit vaikuttavat yritysten liiketoimintaan ja strategiaan? Nathalie Clément, Senior Manager, Responsible Investment, Climate and Sustainability Business, KPMG Mistä puhun Megatrendit

Lisätiedot

Kartoitus investointi- ja projektiprosessien harmonisointiasteesta. Juuso Äikäs Suomen Projekti-Instituutti Oy

Kartoitus investointi- ja projektiprosessien harmonisointiasteesta. Juuso Äikäs Suomen Projekti-Instituutti Oy Kartoitus investointi- ja projektiprosessien harmonisointiasteesta Juuso Äikäs Suomen Projekti-Instituutti Oy 1 Haastettelukartoitus investointiprojekteista 3 7% 3 7% 5% 1 % Kartoituksen teemana oli investointien

Lisätiedot

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 23.3.2015 Jokke Eljala

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 23.3.2015 Jokke Eljala Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä 23.3.2015 Jokke Eljala Esityksen sisältö 1. Tutkimuksen tausta ja keskeisimmät löydökset 2. Mitä tuotteissa ja palveluissa arvostetaan ja ollaanko

Lisätiedot

Ulkoistamiskumppanuuksien hallinta Suomessa Matkalla kehittyneisiin käytäntöihin

Ulkoistamiskumppanuuksien hallinta Suomessa Matkalla kehittyneisiin käytäntöihin Ulkoistamiskumppanuuksien hallinta Suomessa Matkalla kehittyneisiin käytäntöihin Suomen riskienhallintayhdistys, seminaari 29.11.2007 ADVISORY Ulkoistuksen ongelmallisuus tunnistetaan Riskienhallinnan

Lisätiedot