Rakennusalan tiedonantovelvollisuus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rakennusalan tiedonantovelvollisuus"

Transkriptio

1 TAX & LEGAL Rakennusalan tiedonantovelvollisuus Lääke harmaan talouden torjuntaan vai lisävelvoite? kpmg.fi

2

3 SISÄLLYS Johdanto 4 Tutkimuksen tavoite Tutkimuksen toteutus Mitä tiedonantovelvollisuus tarkoittaa? 7 Teema 1: Ensivaikutelmat rakennusalan tiedonantovelvollisuudesta 8 Onko sääntely omiaan kitkemään harmaata taloutta? Onko velvoitteiden laajuus tarkoituksenmukaisella tasolla? Sääntelyn tuomat panostukset ja resurssit Palvelujen ulkoistaminen ja konsulttien käyttäminen järjestelmän käyttöönotossa Tietojen ilmoittaminen käytännössä Viranomaisten tiedottaminen sääntelystä Hankaloittaako sääntelyn käyttöönotto työmaajohdon mahdollisuuksia keskittyä ydinrooliinsa työmaan johdossa ja valvonnassa? Teema 2: Rakennusalaa koskevat hallinnolliset velvoitteet 15 Taloushallinto ja verotus Kaavoitus, maankäyttö ja rakennusmääräykset Hallinnolliset haasteet Hallinnolliset resurssit Teema 3: Asuntojen hintataso, asuntorakentamisen toimintaedellytykset sekä kiinteistökaupat 18 Asuntojen hintataso ja asuntorakentamisen toimintaedellytykset Kiinteistökaupat ja varainsiirtovero Yhteenveto 23 Liitteet 24 Liite1: Kyselytutkimuksen kyselyrunko Rakennusalan tiedonantovelvollisuus / 3

4 JOHDANTO Viranomaissääntelyn kasvu leimaa vahvasti rakennusalan toimintaympäristöä. Rakennusalan tiedonantovelvollisuutta koskevan uuden sääntelyn käyttöönotto on edellyttänyt toimialan yrityksiltä varsin mittavia panostuksia. Useimmat alalla toimivat yritykset ovat joutuneet investoimaan kulunvalvontajärjestelmiin ja it-järjestelmiin viimeisen vuoden aikana. Sääntelyn käyttöönotto on myös osoittautunut monin paikoin vaikeaksi noudattaa, eivätkä veroviranomaisen ohjeistukset ole tuoneet riittävästi helpotusta asiaan. Toimialalla on otettu käyttöön viime vuosina muitakin uudistuksia harmaan talouden torjuntaan liittyen mm. tilaajavastuulain muutokset, käännetty arvonlisäverovelvollisuus ja pakolliset veronumerot työntekijöille. Rakennusala on tehnyt harmaan talouden torjunnan suhteen enemmän kuin useat muut toimialat. Rakennusalalla toimiville yrityksille nämä uudistukset ovat maksaneet vähintäänkin kymmeniä miljoonia euroja. Täysin oikeutettu kysymys kuuluukin, hoitaako veroviranomainen oman osuutensa harmaan talouden torjunnassa? Huomiota ansaitseva teema on myös se, mitä uuden monimutkaisen sääntelyn noudattaminen oikein maksaa ja onko uuden sääntelyn hinta-laatusuhde kohdallaan. Tutkimuksen tavoite Rakennusteollisuus ry:n, Keskuskauppakamarin, Infra ry:n ja asiantuntijaorganisaatio KPMG Oy Ab:n tavoitteena on kerätä rakennusalan toimijoiden näkemyksiä voimaan tulleesta tiedonantovelvollisuudesta ja siihen liittyvistä teemoista tämän haastattelututkimuksen muodossa. Tutkimuksen tarkoituksena on näin ollen kartoittaa vastaajayritysten näkemyksiä harmaan talouden torjunnan tehokkuudesta, hallinnollisten velvoitteiden määrästä, asuntojen hintatasoon vaikuttavista tekijöistä sekä varainsiirtoverotuksesta. Tutkimuksen toteutus Tutkimus on toteutettu marraskuun 2014 ja maaliskuun 2015 välisenä aikana. KPMG on haastatellut yhteensä 20 rakennusalan yritystä ja laatinut niiden pohjalta tämän tutkimusraportin. Analysoidut tutkimustulokset pohjautuvat haastatteluiden sekä kvalitatiiviseen, että kvantitatiiviseen dataan. Kaikki vastaukset on käsitelty luottamuksellisesti. Tämä tutkimusraportti on jaettu kyselyn tavoin kolmeen eri teemaan: 1. Ensivaikutelmat rakennusalan tiedonantovelvollisuudesta, 2. Rakennusalaa koskevat hallinnolliset velvoitteet, 3. Asuntojen hintataso, asuntorakentamisen toimintaedellytykset sekä kiinteistökaupat. Antoisia lukuhetkiä toivottaen, Timo Torkkel johtaja, vero- ja lakipalvelut Henri Pelkonen veroasiantuntija KPMG Oy Ab 4 / Rakennusalan tiedonantovelvollisuus

5

6

7 Mitä tiedonantovelvollisuus tarkoittaa? Rakennusalan harmaan talouden torjunta on tuonut mukanaan useita uudistuksia alalla toimiville yrityksille. Jo toteutettujen toimien, kuten rakennusalalla pakolliseksi tulleen henkilökohtaisen veronumeron, tilaajavastuulain muutosten sekä jo vuonna 2011 käyttöön otetun rakennusalan käännetyn arvonlisäverovelvollisuuden, ei kuitenkaan katsottu takaavan riittävää verovalvontaa. Tämän vuoksi kesällä 2014 otettiin käyttöön rakennusurakoita ja työntekijöitä koskeva kuukausittainen tiedonantovelvollisuus. Rakennusalalla voimaan tulleella tiedonantovelvollisuudella on kolme eri ulottuvuutta. Ensinnäkin rakentamispalvelua tilaavien yritysten tulee raportoida Verohallinnolle kuukausittain urakkatietoja. Toisekseen yhteisen rakennustyömaan kohdalla työmaan päätoteuttajalla on velvollisuus ilmoittaa kuukausittain työmaan työntekijätiedot Verohallinnolle. Kolmanneksi lopputarkastuksen yhteyteen sijoittuva tiedonantovelvollisuus koskee myös rakennuttajana toimivaa yksityishenkilöä, mikäli kyse on rakennuslupaa edellyttävästä rakentamispalvelusta. Uudistuksen myötä jokaisella yli euron arvoista rakentamispalvelua tilaavalla yrityksellä on velvollisuus kuukausittaiseen urakkatietojen raportointiin. Rakentamispalvelulla tarkoitetaan rakentamista hyvin laajasti. Pääsääntöisesti ilmoittamisvelvollisuuden piiriin kuuluvalla rakentamispalvelulla tarkoitetaan palveluita, joihin sovelletaan käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta. Ilmoittamisvelvollisuus ulottuu kuitenkin myös esimerkiksi rakennustelineiden pystytys- ja purkutyöhön, vaikkei näihin palveluihin sovelleta käännettyä arvonlisäveroa. Tärkeää on myös huomata, että yhteisiä työmaita koskeva kuukausittainen työntekijätietojen raportointivelvollisuus täyttyy hyvin herkästi. Yhteinen rakennustyömaa muodostuu, kun työmaalla työtä suorittaa samanaikaisesti tai peräkkäin vähintään kahden eri yrityksen työntekijöitä tai itsenäisiä työnsuorittajia. Työntekijätietojen antamisvelvollisuus voi näin ollen tulla kyseeseen jo hyvin pienten rakennusprojektien kohdalla, esimerkiksi kun pintakäsittely- tai maalaustyöhön liittyy sähköliikkeen suorittama asennustyö. Työntekijätietojen raportointivelvollisuus kuuluu ensisijassa työmaan päätoteuttajalle. Usein kuitenkaan esimerkiksi pienempiä korjaustöitä varten ei ole nimetty päätoteuttajaa, jolloin työntekijätietojen ilmoittamisvelvollisuus kuuluu rakennuttajana toimivalle yritykselle. Yhteisellä työmaalla päätoteuttajan tai rakennuttajan tulee työntekijätietojen raportointivelvollisuuden lisäksi myös ylläpitää työturvallisuuslain mukaista luetteloa työmaalla työskentelevistä henkilöistä. Niin urakkatietojen kuin työntekijätietojen ilmoittamisvelvollisuudelle on asetettu urakkasopimus- tai työmaakohtainen euron alaraja ilman arvonlisäveroa. Vaikka yksittäiset urakat eivät tätä alarajaa ylittäisi, voi tiedonantovelvollisuus työntekijätietojen suhteen kuitenkin täyttyä, koska yhteisellä työmaalla tämä alaraja lasketaan työmaakohtaisen yhteisarvon perusteella. Verohallinto on myös ilmoittanut seuraavansa ja puuttuvansa esimerkiksi urakkasopimusten keinotekoiseen pilkkomiseen. Rakennusalan tiedonantovelvollisuus / 7

8 TEEMA 1 Ensivaikutelmat rakennusalan tiedonantovelvollisuudesta Haastatellut yritykset pitivät harmaan talouden vastaista toimintaa tärkeänä ja yritykset olivat periaatteessa valmiita hyväksymään uuden tiedonantovelvollisuuden mukanaan tuomat velvoitteet tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Suurimman osan mielestä käyttöönotettu sääntely myös kitkee tehokkaasti harmaata taloutta, vaikka useat yritykset näkevätkin velvoitteet liian laajoiksi. Sääntelyn käyttöönotto on edellyttänyt yrityksiltä merkittäviä panostuksia. Kustannuksiin vaikuttivat työmaiden koko ja lukumäärä. Suurimmillaan kustannukset ovat olleet satoja tuhansia euroja ja halvimmillaan kustannukset ovat olleet joissakin tuhansissa euroissa. Valtaosa haastatelluista yrityksistä oli kuitenkin panostanut kymmeniä tuhansia euroja uusiin it-järjestelmiin tai vanhojen järjestelmien päivittämiseen, kulunvalvontalaitteistoihin ja henkilöstön kouluttamiseen. Järjestelmän ylläpito vaatii myös jatkuvasti henkilöstöresursseja ja it-järjestelmiin panostamista. Voitaneen sanoa, että suurimmalle osalle haastatelluista yrityksistä aiheutuu vuositasolla vähintään kymmenien tuhansien eurojen kustannukset tiedonantovelvollisuudesta. Valtaosa haastatelluista yrityksistä oli myös sitä mieltä, että sääntelyn käyttöönotto hankaloittaa olennaisesti työmaajohdon mahdollisuuksia keskittyä ydinrooliinsa työmaiden johdossa ja valvonnassa. Haastatteluissa tuli ilmi myös yritysten epäilevä suhtautuminen sen suhteen, miten veroviranomaisella riittää resurssit saatujen tietomassojen käsittelemiseen ja mitä konkreettista veroviranomainen saaduilla tiedoilla tekee. Koko järjestelmästä on hyvin positiivinen kuva ja tämä on oikeaan suuntaan mennyt asia. Tässä ollaan hyvällä asialla, mutta vähempikin olisi riittänyt. Haluaisimme tietää, mikä on ollut todellinen rahallinen hyöty. Jos joku haluaa toimia vilpillisesti, ottaa se pöytälaatikosta aina uuden firman kun edellisen tiedot ovat menneet. Toivomus on, että verottaja pystyy hyödyntämään vaadittuja tietoja laajemmin. Erityisen onnistunutta on läpinäkyvyys. Onnistunutta on se, että yritys tietää ketä työmailla on. Hyödyntäminen on jäänyt vähälle. Kohtuutonta on se, että vain yksi toimiala on joutunut tällaiseen järjestelmään. Idea on hyvä, mutta määräyksissä ei ole huomioitu riittävästi erilaisten rakennustöiden käytännön tilanteita. Toteutuskelpoisin talonrakennustyömailla, heikoiten toteutettavissa infratyömailla. Tämä on meidän sellaisten etu, jotka yrittävät hoitaa asioita oikein. Paljon lisää työtä. Kaiken kaikkiaan harmittaa, että yritykset jotka ovat hoitaneet hommansa, ovat liittojen jäseniä ja ovat joutuneet järjestelmän maksumiehiksi. Näkee vasta myöhemmin, miten tämä toimii joidenkin vuosien aikana. Verottaja sanoi löytäneensä yritystä. Miten heillä on aikaa tutkia kaikki nämä firmat? Toinen vaihtoehto olisi tehdä rakentaminen luvanvaraiseksi. Jos rakentaminen olisi luvanvaraista, ketjuyrittäjistä putsautuisi kolmasosa pois. Onko sääntely omiaan kitkemään tehokkaasti harmaata taloutta? Vastaajista yli kolmasosan mielestä ( samaa mieltä tai täysin samaa mieltä : 37 %) rakennusalan tiedonantovelvollisuutta koskeva sääntely on omiaan kitkemään tehokkaasti harmaata taloutta, kun taas yksi kuudesta ( eri mieltä tai täysin eri mieltä : 16 %) oli tästä eri mieltä. Lähestulkoon puolet (47 %) vastaajista suhtautui väittämään neutraalisti (kaavio 1 A). 8 / Rakennusalan tiedonantovelvollisuus

9

10 Vaikea on enää harmaiden toimijoiden tulla työmaalle. Kaikilta vaaditaan Valtti-korttia ja työmailla on otettu kulunseuranta käyttöön. Voisi kuvitella, että vaikuttaa harmaaseen talouteen. Tämä pitäisi saada koskemaan kaikkia. Isoissa rakennusliikkeissä tämä on kunnossa, mutta kysymys on, miten tämä hoidetaan pienissä rakennusliikkeissä ja omakotirakentajien toimessa. Omakotirakentajien piirissä harmaa talous on yhtä helppoa kuin ennenkin. Yrityksen tavoitteena on toimia puhtaasti ja käyttää tilaajavastuun piirissä olevia urakoitsijoita. Tämä on enemmän pienten urakoitsijoiden ja toimijoiden ongelma. Hyvä asia on, että tämä tasapuolistaa kilpailua ja toivon mukaan pienetkään eivät pysty menemään riman ali sellaisissa hankkeissa missä yhtiökin kilpailee. On vaikea sanoa, miten sääntely toimii asunto-osakeyhtiöissä ja pienillä työmailla. En ole ihan vakuuttunut, että nämä tahot tietävät mitä tehdä. Tämä tervehdyttää isommissa kilpailua, mutta pienemmissä ei välttämättä vaikutusta. Onko velvoitteiden laajuus tarkoituksenmukaisella tasolla? Ensivaikutelmat sääntelyn tuomien velvoitteiden laajuudesta jakoivat mielipiteitä vastaajien kesken. Lähes kolmasosa vastaajista (32 %) koki, että velvoitteiden laajuus on tarkoituksenmukaisella tasolla, kun taas melkein puolet (43 %) vastaajista oli sitä mieltä, että velvoitteet ovat liian laajat (kaavio 1 B). Järjestelmästä on haettu liian täydellistä ja se on viety liian tarkalle tasolle. Erimerkiksi siivoojat tai kun joku käy tekemässä tunnin jutun tontilla, niin kohtuutonta kerätä kaikki tiedot tällaisilta henkilöiltä. Mieluummin kannattaisi rajoittaa sitä mitä kerätään ja kerätä vain vaikuttavia asioita. Ihan kaikkea ei kannata pyrkiä keräämään, koska tärkeä tieto hukkuu joukkoon. Tulisi keskittyä vain olennaiseen tietoon. Ihan oikealla tasolla on sääntely. Pienelle rakennusliikkeelle aika työlästä ja kallista. Vaikea on enää harmaiden toimijoiden tulla työmaalle. Kaikilta vaaditaan Valtti-korttia ja työmailla Kokonaisuutena on sopiva laajuus. Ulkomaisten työntekijöi- on otettu kulunseuranta käyttöön. den kotivaltiotunnus voi olla teknisesti hankala löytää. Jos aletaan keräämään tietoa, on parempi kerätä kaikki tiedot. Kaikesta pitäisi tehdä kirjallinen sopimus ja samoja papereita pitäisi täytellä koko ajan, eli tiedonantovelvollisuus on tuonut tullessaan sopimuspakon. Tiedot tarpeellisia, mutta poistaako tämä harmaan talouden? Yrityksen tasolla sopiva, mutta palveleeko verottajan tarpeita? Täysmittainen tiedonantovelvollisuus tuntuu liian laajalta. Jos verottaja saa kaiken tämän tiedon, mikä on sen kyky käyttää dataa? Sääntelyn tuomat panostukset ja resurssit Kyselyssä selvitettiin onko sääntelyn käyttöönotto edellyttänyt vastaajilta merkittäviä panostuksia (kaavio 1 C). Selkeä enemmistö (79 %) oli sitä mieltä että sääntely on edellyttänyt merkittäviä panostuksia, esimerkiksi sen tuomien kustannusten myötä johon suurella osalla vastaajista (80 %) on kulunut alle 100 t (kaavio 1 C i). Viidennes (21 %) vastaajista ilmoitti, että yhtiön on pitänyt palkata uutta henkilökuntaa sääntelyn noudattamisen varmistamiseksi. Näiden vastaajien keskuudessa tämän johdosta on palkattu keskimäärin yksi henkilö (kaavio 1 C ii). Tämä on maksanut varmaan yli 30 miljoonaa rakennusalan yrityksille. Jouduttu ostamaan uusia järjestelmiä, ja työmaainsinöörien työajasta menee paljon työmaajärjestelmien käyttämiseen. Tiedonsiirtojärjestelmän ja henkilöstöraportointijärjestelmän tiedonsiirron luomiseen on mennyt rahaa. Satsaus on tehty ja rahat on käytetty, nyt odotetaan hyötyjä. Käyttöönotto on maksanut noin t. Kustannukset ovat noin t /vuosi. Vuositasolla tämä maksaa yritykselle noin t. Kustannusvaikutus on ollut 200 t, vuositasolla ylläpito on noin 20t /v. + työjohdon käyttämä aika. Kymmeniä tuhansia euroja tai enemmänkin. Voi olla satoja 10 / Rakennusalan tiedonantovelvollisuus

11 1 A. Rakennusalan tiedonantovelvollisuutta koskeva sääntely on omiaan kitkemään tehokkaasti harmaata taloutta. 1 B. Onko sääntelyn tuomien velvoitteiden laajuus mielestänne tarkoituksenmukaisella tasolla? 5% 11% 47% 32% 5% Täysin eri mieltä Täysin samaa mieltä 11% 32% 26% 21% 11% Täysin eri mieltä Täysin samaa mieltä 1 C. Onko sääntelyn käyttöönotto edellyttänyt teiltä merkittäviä satsauksia? 1 C i. Kuinka paljon sääntelyn noudattamisen käyttöönotto on arviolta maksanut ja kuinka paljon sen juoksevat kustannukset tulevat arviolta olemaan? 11% 0% 11% 26% 53% Täysin eri mieltä Täysin samaa mieltä 40% 40% 7% 0% 7% 7% 0-50 t t t t t t 1 C ii. Onko yhtiöön pitänyt palkata uutta henkilökuntaa sääntelyn noudattamisen varmistamiseksi? 1 D. Oletteko ulkoistaneet tiedonantovelvollisuuteen liittyviä toimintoja? 21% 79% Kyllä Ei 28% 72% Kyllä Ei Rakennusalan tiedonantovelvollisuus / 11

12 Tiedonsiirtojärjestelmän ja henkilöstöraportointijärjestelmän tiedonsiirron luomiseen on mennyt rahaa. Satsaus on tehty ja rahat on käytetty, nyt odotetaan hyötyjä. tuhansia. Jos tämä maksaa näin paljon, niin pitäisi olla hyötyäkin jollekin. Käyttöönotto on arviolta maksanut 75 t tähän mennessä ja juoksevat kustannukset ovat 2 t /kk. Työaikaa menee tähän koko ajan. Järjestelmiä on päivitetty, henkilökuntaa on koulutettu, tietotekniikkaan on panostettu ja toimistorutiineja on pyritty kehittämään, että resursseja on saatu käytettyä tähän touhuun. Ei ole tarvinnut palkata ketään sääntelyn noudattamisen varmistamiseksi. Palvelujen ulkoistaminen ja konsulttien käyttäminen järjestelmän käyttöönotossa Suurin osa (72 %) vastaajista ei ole ulkoistanut tiedonantovelvollisuuteen liittyviä toimintoja, vaan yritykset hoitavat tiedonantovelvollisuuden itse (kaavio 1 D). Vastaajat eivät pääsääntöisesti olleet tarvinneet ulkopuolista konsultaatiota sääntelyn käyttöönotossa, lukuun ottamatta järjestelmätoimittajien apua järjestelmän käyttöönotossa (kaavio 1 I). Tietojen ilmoittaminen käytännössä Selkeä enemmistö (74 %) vastaajista ilmoitti, että tiedonantovelvollisuuteen liittyviä tietoja kootaan tietojärjestelmiä hyväksikäyttäen ja vain yksi neljästä (26 %) vastasi tämän tapahtuvan osittain myös manuaalisesti (kaavio 1 E). Yli puolet (53 %) vastaajista kokivat tietojen keräämisen alkaneen sujua hyvin, kun taas ainoastaan kuudesosa (16 %) mielsi tämän alkaneen huonosti (kaavio 1 F). Mielenkiintoista on huomata, että pyydettävien työntekijä-/urakkatietojen määrä (tietosisällön laajuus) on silti suurimman osan mielestä laaja tai jopa liian laaja (47 %). Melkein yhtä monen (43 %) mielestä tietojen määrä on kohtalaisen sopiva tai sopiva (kaavio 1 G). Tapa, jolla tietoja annetaan, on ihmeellinen. Jos annetaan työmaanumero, niin voisi täyttää myös osoitteen. Jokaiselle työmaalla voisi avautua rekisteristä yksi yhteinen numero. Selvästi olisi parannuksen paikka siinä, mitä tietoja kerätään. Urakan keskeytys- ja päättymistiedot mahdottomia ennustaa. Onko laskutettu vai maksettu, vaikea ymmärtää. Miksi maksuperusteinen? Isoilla työmailla on sähköiset järjestelmät, mutta pienemmillä työmailla on Excel-taulukko, jolla raportoidaan. Viranomaisten tiedottaminen sääntelystä Valtaosa vastaajista (58 %) oli sitä mieltä, ettei viranomaisten tiedottaminen uudistukseen liittyen ollut riittävää ja laadukasta (kaavio 1 H). Verottajalla on monta kantaa, eikä vastuuta. Ei voi olla varma, että toimiiko yritys täysin oikein. Hankaloittaako sääntelyn käyttöönotto työmaajohdon mahdollisuuksia keskittyä ydinrooliinsa työmaan johdossa ja valvonnassa? Liki kaksi kolmasosaa (63 %) vastaajista koki sääntelyn käyttöönoton hankaloittavan olennaisesti työmaajohdon mahdollisuuksia keskittyä ydinrooliinsa työmaan johdossa ja valvonnassa. Tästä eri mieltä oli 37 % (kaavio 1 J). Normaalisti työmaainsinööri saattaa hoitaa 3-4 työmaata. Kun tämän tyyppistä tekemistä tulee lisää, pystyykin insinööri hoitamaan vain yhden työmaan ja joudutaan palkkaamaan lisää henkilökuntaa. Meillä ei hankaloita, mutta päätoteuttajalla vastaava mestari joutuu olemaan tietämätön työmaan toiminnasta. Aika menee muuhun. Pitäisi keskittyä tekniikkaan ja työmaan laatuun, mutta nyt työaika menee hallinnolliseen työhön, muun muassa puhelinnumeroiden keräämiseen. Pienillä työmailla hankaloittaa olennaisesti. 12 / Rakennusalan tiedonantovelvollisuus

13 1 E. Kokoatteko tiedonantovelvollisuuteen liittyviä tietoja tietojärjestelmiä hyväksikäyttäen? 1 F. Tietojen kerääminen on alkanut sujumaan: 26% 74% Osittain Kyllä 11% 5% 32% 37% 16% Huonosti Hyvin 1 G. Pyydettävien työntekijä-/urakkatietojen määrä (tietosisällön laajuus) on: 1 H. Viranomaisten tiedottaminen on ollut riittävää ja laadukasta 26% 21% 11% 11% 32% Liian laaja Sopiva 37% 21% 21% 21% 0% Täysin eri mieltä Täysin samaa mieltä 1 I. Oletteko tarvinneet ulkopuolista konsultaatiota sääntelyn käyttöönotossa? 1 J. Sääntelyn käyttöönotto hankaloittaa olennaisesti työmaajohdon mahdollisuuksiin keskittyä ydinrooliinsa työmaan johdossa ja valvonnassa 26% 42% 32% Ei Osittain Kyllä 16% 21% 0% 26% 37% Täysin eri mieltä Täysin samaa mieltä Rakennusalan tiedonantovelvollisuus / 13

14

15 TEEMA 2 Rakennusalaa koskevat hallinnolliset velvoitteet Rakennusalaa koskevat hallinnolliset velvoitteet ovat laajat, mutta haastattelun perusteella yritykset pystyvät selviämään niistä itsenäisesti ilman suurempia haasteita. Suurin osa vastaajista (63 %) koki, että heidän yrityksensä pystyy hoitamaan näihin sääntelyn osa-alueisiin liittyvät velvoitteet omatoimisesti (kaavio 2 B). Kysytyistä aihealueista kaavoituksen ja rakennusmääräysten osalta yritykset kokivat hallinnolliset velvoitteet liian laajoiksi. Kritiikkiä esitettiin myös yksittäisiä pääkaupunkiseudun kuntia koskien. Taloushallinnon ja verotuksen hallinnollisiin velvoitteisiin suhtautuminen oli lähes neutraalia. Verotuksen eri osa-alueista arvonlisäverotus osoittautui haasteellisimmaksi. Taloushallinto ja verotus Taloushallinnon osalta hallinnollisten velvoitteiden koettiin olevan tarkoituksenmukaisella tasolla (42 %). Vajaa kolmannes vastaajista (31 %) oli sitä mieltä, että velvoitteet ovat liian laajat (kaavio 2 A i). Verotuksen osalta vastaajien mielipiteet jakautuivat kohtalaisen tasaisesti (kaavio 2 A ii). Kaavoitus, maankäyttö ja rakennusmääräykset Kaavoituksen ja maankäytön osalta vastaajien mielipiteet jakautuivat selkeämmin, nimittäin yli puolet (53 %) vastaajista oli sitä mieltä, että hallinnolliset velvoitteet näiltä osin ovat liian laajat. Ainoastaan vajaa neljännes (24 %) oli sitä mieltä, että velvoitteet ovat tarkoituksenmukaisella tasolla (kaavio 2 A iii). Rakennusmääräysten osalta 44 % vastaajista oli sitä mieltä, että velvoitteet ovat liian laajat ja 33 % oli sitä mieltä, että velvoitteet ovat tarkoituksenmukaisella tasolla (kaavio 2 A iv). Jos tämä kitkisi harmaata taloutta, voisi olla tarkoituksenmukaisella tasolla. Vaikuttavuus olisi parempi, jos pystyttäisiin näkemään tuloksia. Sääntelyä on hirveästi, mutta se ei tuota laatua. Tärkeää on, että säännöt ovat samat kaikille, ja että kilpailu on reilua. Sitten joku muu saa miettiä, onko tämä koko kansantaloudelle järkevää. Ei mikään yritys halua lisätä byrokratiaa. Kuntien vaatimukset kaavoitukseen liittyen ovat todella raskaita. Kunnat ottavat hinnoittelussa irti kaiken, mitä saatavissa. Onko kokonaisedun mukaista? Kustannusvastaavuutta tulisi mitata kokonaisuutena, ei postimerkkimallilla jokaisen parkkipaikan osalta erikseen. Espoossa kaavoitusta tehdään pitkään ja se kestää kauan. Kaupungit eivät halua kasvaa. Esimerkiksi kilpailun voittamisesta vuonna 2000 kesti vuoteen 2012 saada rakennuslupa valitusmenettelystä johtuen. Velvoitteisiin menee aikaa ja rahaa, mikä vähentää tehokkuutta. Meitä säännellään hirveän tarkkaan ja halutaan tehdä kalliita ratkaisuja ja viimeisen päälle. Sääntelyä on hirveästi, mutta se ei tuota laatua. Mistä tulee huippuosaaminen rakentaa homekouluja. Kaikkiin liittyy haasteita, mutta ne on saatu taklattua. Kaavoitus- ja rakennusmääräykset nostavat kustannuksia. Hallinnolliset haasteet Tutkimukseen vastanneiden mielestä eniten haasteita on liittynyt arvonlisäverotukseen, joka on yli puolen (53 %) mielestä haastavinta (kaavio 2 C). Toiseksi haastavimpana osa-alueena nousevat tasaisin äänimäärin (32 % vastaajista) kaavoitus ja maankäyttö sekä työnantajavelvoitteet. Rakennusmääräykset ja taloushallinto koettiin tasaisesti (26 % vastaajista) kolmanneksi haasteelliseksi. Selvästi vähiten haasteita koettiin siis tuloverotuksen osalta (21 % vastaajista). Hallinnolliset resurssit Tutkimuksessa kysyttiin kuinka suuri osa henkilöstöstä työskentelee tällä hetkellä hallinnollisissa tehtävissä. Vajaa puolet (42 %) vastaajista ilmoitti, että yrityksen henkilöstöstä enintään 5 % työskenteli hallinnollisissa tehtävissä. Yli kolmasosa (37 %) arvioi, että hallinnollisissa tehtävissä työskenteli 6-10 % henkilöstöstä. Näin ollen enemmistöllä (79 %) vastanneiden yritysten henkilökunnasta enintään 10 % työskentelee tällä hetkellä hallinnollisissa tehtävissä (kaavio 2 D). Rakennusalan tiedonantovelvollisuus / 15

16 2 A. Hallinnolliset velvoitteet ovat yleisesti ottaen tarkoituksenmukaisella tasolla 25% 8% 50% 0% 17% Täysin eri mieltä Täysin samaa mieltä Ovatko hallinnolliset velvoitteet yleisesti ottaen mielestänne tarkoituksenmukaisella tasolla? Täysin eri mieltä Täysin samaa mieltä i. Taloushallinnon osalta 26% 5% 26% 26% 16% ii. Verotuksen osalta 26% 16% 21% 11% 26% iii. Kaavoituksen ja maankäytön osalta 47% 6% 24% 12% 12% iv. Rakennusmääräysten osalta 33% 11% 22% 22% 11% 16 / Rakennusalan tiedonantovelvollisuus

17 2 B. Pystyykö yrityksenne hoitamaan edellä mainittuihin sääntelyn osa-alueisiin liittyvät velvoitteet omatoimisesti? 63% 21% 16% Kylllä Ei Osittain 2 C. Mihin näistä sääntelyn osista liittyy eniten olennaisia haasteita? 26% 21% 53% 26% 32% 32% 26% i. Taloushallinto ii. Tuloverotus iii. Arvonlisäverotus iv. Varainsiirtoverotus v. Työnantajavelvoitteet vi. Kaavoitus ja maankäyttö vii. Rakennusmääräykset 2 D. Kuinka suuri osa henkilöstöstänne työskentelee tällä hetkellä hallinnollisissa tehtävissä? 42% 37% 11% 11% <5% 6 10% 11 15% >16%

18 TEEMA 3 Asuntojen hintataso, asuntorakentamisen toimintaedellytykset sekä kiinteistökaupat Useissa haastatteluissa tuli esille tonttien hintatason, tarjonnan sekä maankäyttömaksujen vaikutus asuntomarkkinoihin. Myös verotuksella, etenkin arvonlisäverotuksella, tiedetään olevan vaikutusta asuntojen hintoihin. Kyselytutkimukseen vastanneista vajaa kolmannes (32 %) toimii asuntomarkkinoilla (kaavio 3). Alle puolet (42 %) vastaajista ilmoitti, että yhtiön liiketoimintaan kuuluu kiinteistökauppojen tekeminen (kaavio 4). Haastateltujen yritysten määrä jäi näiden kysymysten osalta siten varsin pieneksi. Asuntojen hintataso ja asuntorakentamisen toimintaedellytykset Tutkimuksen vastaajilta kysyttiin mitkä näkökulmat luovat eniten paineita asuntojen hintatasoon. Jokaisen vastaajan mielestä kyseessä on rakennusmääräykset (100 %). Myös kaavoituksen ja maankäytön (86 %), sekä verotuksen (57 %) nähtiin enemmistön mielestä luovan paineita asuntojen hintatasoon. Hankkeen toteutustapa ja hallinnolliset velvoitteet koettiin näkökulmiksi, jotka eivät luo ollenkaan paineita asuntojen hintatasoon (0 %). Materiaalikustannukset ja työpanokset loivat vastaajien mielestä yhtä paljon (29 %) paineita asuntojen hintatasoon (kaavio 3 A). Tonttitarjonnan lisääminen ja maankäyttömaksun radikaali pienentäminen laskisivat hintoja. Ensin ostetaan maa kunnalta, joka saa kauppahinnan, sitten kun tonttia kehitetään maksetaan maakäyttömaksua useita kymmeniä prosentteja, kaikki tämä tulee asuntojen hintoihin. Jos halutaan halvempia asuntoja, niin näihin maksuihin pitäisi tulla alennus. Tarjonnan kautta hinnat tulisivat kohtuullisemmiksi. Hinnat määräytyvät kysynnän ja tarjonnan suhteessa. Nollaenergiatalot eivät ole ongelma. Enemmän haastavaa on kuntien tekemät määräykset kaavoihin, pysäköintiratkaisut, maankäyttövaatimukset ja pintarakennemateriaalit. Esim. jos 100 asunnon talo, niin keskustellaan voisiko kolme asuntoa olla ilman esteettömyysvaatimuksia. Pienten asuntojen rakentaminen on edelleen mahdotonta, siksi näistä on niuk- kuutta ja hinnat nousevat suhteessa isoihin asuntoihin. Tämä kustannusvaikutus välittyy myös vuokriin. Jos puolet on veroa, tulisi verotusta pienentää. Arvonlisävero vie leijonanosan. Henkilöt maksavat veroja. Asuntojen hinnat alkavat olla kuin bensan hinta, joka ei juuri muutu vaikka raaka-aineen hinta muuttuu, koska verojen osuus on niin suuri. Kun katsotaan RT:n jäseniä, niin tulokset pyörivät 3-4 % tienoilla, joten rakennusyritysten tuloksiin ei niin paljoa mene. Rakennushankkeissa on kohtuullisen isot riskit ja katetaso on aika pieni. Rakennusala ei ole kultakaivos ainakaan prosentuaalisesti laskien. Rakennusoikeuden hintaa pitäisi saada alas. Liittymismaksut ja rakennuslupamaksut ovat liian kalliit. Rakentamismääräyksillä pitäisi sallia halvempi rakentaminen. Kiinteistökaupat ja varainsiirtovero Tutkimuksen vastaajilta kysyttiin, onko heidän kokemuksensa mukaan varainsiirtoveron korotus 1,6 %:sta 2 %:iin, sekä velkaosuuden lukeminen varainsiirtoveron veropohjaan kiinteistöyhtiön osakkeita myytäessä hidastanut kiinteistökauppaa, johon enemmistö (63 %) vastasi kieltävästi. Neljäsosan (25 %) mielestä se on hidastanut, kun taas vähemmistön (13 %) mielestä se on osittain hidastanut kaupantekoa (kaavio 4 A). Kysymys varainsiirtoveron korotuksen vaikutuksesta kauppojen toteutuneeseen hintatasoon jakoi vastaajat täysin kahtia; 38 % mielestä se ei ole vaikuttanut, yhtä lailla 38 % mielestä se taas on vaikuttanut. Neljäsosa (25 %) vastasi tähän neutraalisti ja ilmoitti sen heidän mielestään vaikuttavan hintatasoon osittain (kaavio 4 B). Tasan puolet vastaajista (50 %) pitää varainsiirtoverotukseen liittyvää sääntelyä selkeänä, kun kyseessä on tonttikauppa (KOy osakkeet tai kiinteistön kauppa) tai asuntokauppa (AsOy osakkeet). Vielä selkeämmäksi sääntely koetaan, kun kyseessä on liikekiinteistöt ja toimitilat kiinteistöyhtiönä (kaaviot 4 C i-iii). 18 / Rakennusalan tiedonantovelvollisuus

19

20 3. Toimiiko yhtiönne asuntomarkkinoilla? 32% 68% Kyllä Ei 3 A. Mitkä näkökulmat luovat eniten paineita asuntojen hintatasoon? 86% 100% 57% 0% 29% 29% 0% i. Kaavoitus ja maankäyttö ii. Rakennusmääräykset iii. Verotus iv. Hallinnolliset velvoitteet v. Työpanokset vi. Materiaalikustannukset vii. Hankkeen toteutustapa (alihankinta vs. itse kaikki) 20 / Rakennusalan tiedonantovelvollisuus

21 4. Kuuluuko yhtiönne liiketoimintaan kiinteistökauppojen tekeminen? 4 A. Onko kokemuksenne mukaan varainsiirtoveron korotus 1,6%:sta 2%:iin sekä velkaosuuden lukeminen varainsiirtoveron veropohjaan kiinteistöyhtiön osakkeita myytäessä hidastanut kiinteistökauppaa? 42% 58% 25% 63% 13% Kyllä Ei Kylllä Ei Osittain 4 B. Onko varainsiirtoveron korotus vaikuttanut myös kauppojen toteutuneeseen hintatasoon? 4 C i. Onko varainsiirtoverotukseen liittyvä sääntely mielestänne selkeää tonttikaupoissa (KOy osakkeet tai kiinteistön kauppa)? 38% 38% 25% Kylllä Ei Osittain 50% 13% 38% Kylllä Ei Osittain 4 C ii. Onko varainsiirtoverotukseen liittyvä sääntely mielestänne selkeää asuntokaupoissa (AsOy osakkeet)? 4 C iii. Onko varainsiirtoverotukseen liittyvä sääntely mielestänne selkeää kun on kyseessä liikekiinteistöt ja toimitilat kiinteistöyhtiönä? 50% 13% 38% Kylllä Ei Osittain 57% 14% 29% Kylllä Ei Osittain Rakennusalan tiedonantovelvollisuus / 21

22

23 YHTEENVETO Haastatellut yritykset pitävät harmaan talouden vastaista toimintaa tärkeänä ja yritykset ovat periaatteessa valmiita hyväksymään uuden tiedonantovelvollisuuden mukanaan tuomat velvoitteet tämän tavoitteen saavuttamiseksi, vaikka yritykset usein näkevätkin velvoitteet liian laajoiksi. Suurimman osan mielestä käyttöönotettu sääntely myös kitkee tehokkaasti harmaata taloutta. Sääntelyn käyttöönotto on edellyttänyt yrityksiltä merkittäviä panostuksia. Valtaosa haastatelluista yrityksistä on panostanut kymmeniä tuhansia euroja uusiin it-järjestelmiin tai vanhojen järjestelmien päivittämiseen, kulunvalvontalaitteistoihin ja henkilöstön kouluttamiseen. Järjestelmän ylläpito vaatii myös jatkuvasti henkilöstöresursseja ja it-järjestelmiin satsaamista. Tehdyistä satsauksista huolimatta harva yritys kokee saaneensa hankituista järjestelmistä mitään konkreettista hyötyä. Kritiikkiä voidaan esittää myös siitä, että rakennusalan yritykset joutuivat maksamaan uusien, mahdollisesti muillakin toimialoilla käyttöönotettavien it-järjestelmien kehittämiskulut. Valtaosa haastatelluista yrityksistä oli sitä mieltä, että sääntelyn käyttöönotto hankaloittaa olennaisesti työmaajohdon mahdollisuuksiin keskittyä ydinrooliinsa työmaiden johdossa ja valvonnassa. Käytännössä tämä näkyy siinä, että työmaajohdon aikaa kuluu huomattavissa määrin pakollisen byrokratian pyörittämiseen, kuten puhelinnumerojen tai osoitteiden selvittämiseen. Haastatteluissa tuli esiin yritysten toive siitä, että tiedonantomenettelyä tulisi keventää. Haastatteluissa tuli ilmi myös yritysten epäilevä suhtautuminen sen suhteen, miten veroviranomaisella riittävät resurssit saatujen tietomassojen käsittelemiseen ja mitä konkreettista veroviranomainen saaduilla tiedoilla tekee. Rakennusala on nyt tehnyt oman osuutensa ja käyttänyt kymmeniä miljoonia euroa tähän hankkeeseen. Täysin oikeutettu kysymys kuuluu, hoitaako veroviranomainen oman osuutensa? Rakennusalaa koskevat hallinnolliset velvoitteet ovat laajat, mutta haastattelun perusteella yritykset pystyvät selviämään niistä itsenäisesti ilman suurempia haasteita. Hallinnolliset velvoitteet eivät tämän tutkimuksen mukaan ole se asia mistä kenkä puristaa. Haastattelujen perusteella rakennusmääräykset ja kaavoitus loivat eniten paineita asuntojen hintatasoon. Myös tonttien hintatasolla, tarjonnalla sekä maankäyttömaksuilla ja verotuksella koettiin olevan vaikutusta asuntojen hintoihin. Varainsiirtoveron korotuksen ei koettu vaikuttaneen asunto- ja kiinteistökauppojen lukumääriin. Rakennusalan tiedonantovelvollisuus / 23

Rakentamisen uudet velvoitteet

Rakentamisen uudet velvoitteet Rakentamisen uudet velvoitteet Lain tarkoitus ja tavoite Reaaliaikaisen kokonaiskuvan luominen yrityksistä ja työntekijöistä Tietojen avulla voidaan käsitellä, arvioida ja määritellä asiakkaiden verotusstatusta

Lisätiedot

Hankkeen riippumattoman arvioinnin keskeisiä havaintoja. Janne Vesa

Hankkeen riippumattoman arvioinnin keskeisiä havaintoja. Janne Vesa Hankkeen riippumattoman arvioinnin keskeisiä havaintoja Janne Vesa 19.11.2015 Arvioinnin tavoite Arvioinnin tavoitteena oli arvioida hankkeen: tavoitteita tehdäänkö oikeita asioita? toteutusta tehdäänkö

Lisätiedot

Rakentamiseen liittyvä kuukausittainen tiedonantomenettely. Veroinfo isännöitsijöille Sari Wulff, Verohallinto

Rakentamiseen liittyvä kuukausittainen tiedonantomenettely. Veroinfo isännöitsijöille Sari Wulff, Verohallinto Rakentamiseen liittyvä kuukausittainen tiedonantomenettely Veroinfo isännöitsijöille Sari Wulff, Verohallinto Kuka, mitä, miten ja milloin? Ketä menettely koskee? Asunto-osakeyhtiöitä, kuntia, yhdistyksiä,

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Laskelma Helsingin Seniorisää arvosta tuloverotuksen pohjaksi

HELSINGIN KAUPUNKI Laskelma Helsingin Seniorisää arvosta tuloverotuksen pohjaksi HELSINGIN KAUPUNKI Laskelma Helsingin Seniorisää äätiön n kiinteistöjen arvosta tuloverotuksen pohjaksi ADVISORY Leif-Erik Forsberg KHT, JHTT Toimitusjohtaja KPMG Kunta Oy 5.8.2009 Toimeksiannon taustaa

Lisätiedot

KPMG Audit Committee Member Survey. Sisäisen valvonnan ja hyvän hallintotavan kehittäminen tarkastusvaliokunnan jäsenen näkökulmasta

KPMG Audit Committee Member Survey. Sisäisen valvonnan ja hyvän hallintotavan kehittäminen tarkastusvaliokunnan jäsenen näkökulmasta KPMG Audit Committee Member Survey Sisäisen valvonnan ja hyvän hallintotavan kehittäminen tarkastusvaliokunnan jäsenen näkökulmasta KPMG Audit Committee Member Survey Tarkastusvaliokunnat ja hallituksen

Lisätiedot

Työoikeuden sudenkuopat Jyväskylä 15.11.2013

Työoikeuden sudenkuopat Jyväskylä 15.11.2013 Työoikeuden sudenkuopat Jyväskylä 15.11.2013 Johanna Uusitalo Työoikeuden asiantuntija, varatuomari Korvaus työsopimuksen perusteettomasta päättämisestä Korvaus työsopimuksen perusteettomasta päättämisestä

Lisätiedot

Muuntautuvan palvelusisällön haasteet hankintasopimuksen sisällön kannalta

Muuntautuvan palvelusisällön haasteet hankintasopimuksen sisällön kannalta Muuntautuvan palvelusisällön haasteet hankintasopimuksen sisällön kannalta 27.5.2014 Jan Ljungman Legal Counsel Yleistä julkisten hankintojen lainsäädännöstä ja sopimussisällöstä Hankintalaki säätelee

Lisätiedot

Tilintarkastukset ja niiden antama oppi

Tilintarkastukset ja niiden antama oppi GLOBAL SERVICE / INDUSTRY Tilintarkastukset ja niiden antama oppi AUDIT / TAX / ADVISORY / LINE OF BUSINESS 5.3.2008 Lisbet Kontula KHT Sisältö Sisäinen valvonta Olennaiset havainnot vuodelta 2007 Olennaiset

Lisätiedot

Verotarkastuksilla havaitut asiat liittyen sähköisiin järjestelmiin ja raportointiin

Verotarkastuksilla havaitut asiat liittyen sähköisiin järjestelmiin ja raportointiin Verotarkastuksilla havaitut asiat liittyen sähköisiin järjestelmiin ja raportointiin Työntekijätiedot Urakkatiedot Verohallinto 2 Rakentamista koskeva tiedonantovelvollisuus Työntekijätietojen ilmoittaminen

Lisätiedot

Rakentamisen tiedonantovelvollisuus

Rakentamisen tiedonantovelvollisuus Rakentamisen tiedonantovelvollisuus Kuka, mitä ja miten? Ketä menettely koskee? Yrityksiä toimialasta riippumatta, kuntia, asunto-osakeyhtiöitä, yhdistyksiä sekä valtiota, jotka rakentavat tai rakennuttavat

Lisätiedot

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen 1 Taustamuuttujat Enemmistö vastaajista muodostui pienemmistä yrityksistä ja yksinyrittäjistä. Vastaajista suurin ryhmä koostuu

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä - Kemijärven liittyminen kuntayhtymään

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä - Kemijärven liittyminen kuntayhtymään Rovaniemen koulutuskuntayhtymä - Kemijärven liittyminen kuntayhtymään 0 Sisällysluettelo KPMG:n yhteyshenkilö toimeksiantoon liittyen: Antti-Pekka Keränen Tax and Legal Services Senior Manager Tel: +358

Lisätiedot

Miten valmistautua 1.7 alkavaan ilmoitusmenettelyyn?

Miten valmistautua 1.7 alkavaan ilmoitusmenettelyyn? Miten valmistautua 1.7 alkavaan ilmoitusmenettelyyn? Suomen Tilaajavastuu Oy Lakivelvoitteet kunnialla kuntoon! Tarjoamme tarvittavat palvelut sekä tilaajavastuulain että veronumerolain noudattamista varten.

Lisätiedot

Ajankohtaista yhdistysten vero k ses a TAX Torsti Lakari V, KTM Tax Manager KPMG, Tax 29.2.2008

Ajankohtaista yhdistysten vero k ses a TAX Torsti Lakari V, KTM Tax Manager KPMG, Tax 29.2.2008 Ajankohtaista yhdistysten verotuksesta t TAX Torsti Lakari VT, KTM Tax Manager KPMG, Tax 29.2.2008 2 Ajankohtaiset muutokset Verouudistus 2005 Verohallituksen ohje yleishyödyllisille yhdistyksille ja säätiöille

Lisätiedot

liittyen Rovaniemen Kehitys Oy:n ja Napapiiri-Ounasvaara Oy:n väliseen sulautumiseen

liittyen Rovaniemen Kehitys Oy:n ja Napapiiri-Ounasvaara Oy:n väliseen sulautumiseen Osakassopimus liittyen Rovaniemen Kehitys Oy:n ja Napapiiri-Ounasvaara Oy:n väliseen sulautumiseen I Osapuolet (i) Rovaniemen kaupunki (1978283-1) Hallituskatu 7 96100 ROVANIEMI (ii) Ranuan kunta (0191974-8)

Lisätiedot

Työvoimakyselyn 2016 tulosten yhteenveto

Työvoimakyselyn 2016 tulosten yhteenveto Työvoimakyselyn 2016 tulosten yhteenveto 9.1.2017 Työvoimakyselyn julkistustilaisuuden ohjelma 9.1.2017 kello 11.30 12.30 Rakennusalan työllisyys ja työttömyystilanne, veronumeron ja ilmoitusmenettelyn

Lisätiedot

Taloudelliset väärinkäytökset: kansainvälinen uhka liiketoiminnalle Whistleblowing

Taloudelliset väärinkäytökset: kansainvälinen uhka liiketoiminnalle Whistleblowing www.pwc.fi/forensics Taloudelliset väärinkäytökset: kansainvälinen uhka liiketoiminnalle Whistleblowing Agenda 1. Whistleblowing tutkimuksen valossa 2. Lainsäädännön asettamat vaatimukset 3. Whistleblowing-järjestelmän

Lisätiedot

Talousrikollisuus ja harmaa talous rakennusalalla

Talousrikollisuus ja harmaa talous rakennusalalla Talousrikollisuus ja harmaa talous rakennusalalla Sähköurakoitsijapäivä 14.4.2011 Hämeenlinna Rakennusteollisuus RT Tapio Kari työmarkkinajohtaja Rakennusalan harmaan talouden menetykset vuonna 2008 Arvonlisävero

Lisätiedot

HTML5 - Vieläkö. Antti Pirinen 15.1.2015

HTML5 - Vieläkö. Antti Pirinen 15.1.2015 HTML5 - Vieläkö perinteinen webtestaus riittää? Antti Pirinen 15.1.2015 Esittäjä Antti Pirinen Antti Pirinen Valmistunut TKK:lta 2006, pääaineena tietoliikenneohjelmistot, sivuaineena yritysturvallisuus.

Lisätiedot

TYÖNANTAJAT VEROHALLINNON REKISTERISSÄ JA SOSIAALIVAKUUTTAMISESSA

TYÖNANTAJAT VEROHALLINNON REKISTERISSÄ JA SOSIAALIVAKUUTTAMISESSA TYÖNANTAJAT VEROHALLINNON REKISTERISSÄ JA SOSIAALIVAKUUTTAMISESSA HTSY Verohallinto 4.11.2014 2 (6) TYÖNANTAJAT VEROHALLINNON REKISTERISSÄ JA SOSIAALIVAKUUTTAMISESSA Harmaan talouden selvitysyksikkö on

Lisätiedot

Rakentamiseen liittyvä kuukausittainen tiedonantomenettely. Verohallinto

Rakentamiseen liittyvä kuukausittainen tiedonantomenettely. Verohallinto Rakentamiseen liittyvä kuukausittainen tiedonantomenettely Verohallinto Rakentamiseen liittyvä kuukausi-ilmoitus (HE 92/2012) Hallituksen esitys hyväksyttiin eduskunnassa huhtikuussa Presidentti vahvisti

Lisätiedot

Luotettava Laatutyömaa

Luotettava Laatutyömaa Luotettava Laatutyömaa Rakentamisen Laatu RALA ry Suomen Tilaajavastuu Oy Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Rakennusteollisuus RT ry Rakennusliitto Luotettava Laatutyömaa Alan järjestäytyneet

Lisätiedot

Iitin kunta. Yhteenveto tilikauden 2014 tarkastuksesta. KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy. Kaija Pakkanen, JHTT, KHT 27.4.2015

Iitin kunta. Yhteenveto tilikauden 2014 tarkastuksesta. KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy. Kaija Pakkanen, JHTT, KHT 27.4.2015 Iitin kunta Yhteenveto tilikauden 2014 tarkastuksesta KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy Kaija Pakkanen, JHTT, KHT 27.4.2015 Johdanto Yhteyshenkilö Kaija Pakkanen JHTT, KHT Puh. +358 20 760 3000 kaija.pakkanen@kpmg.fi

Lisätiedot

Lausunto koskien Verohallinnon ohjeen luonnosta Rakentamiseen liittyvä tiedonantovelvollisuus

Lausunto koskien Verohallinnon ohjeen luonnosta Rakentamiseen liittyvä tiedonantovelvollisuus 1/5 Verohallinto Ylitarkastaja Sari Wulff PL 325 0052 VERO sari.wulff@vero.fi Lausunto koskien Verohallinnon ohjeen luonnosta Rakentamiseen liittyvä tiedonantovelvollisuus Lausunnonantajasta Suomen Isännöintiliitto

Lisätiedot

TORI-hankkeen arviointi

TORI-hankkeen arviointi TORI-hankkeen arviointi 16.12.2013 Tiivistelmä 1. Hankkeen tausta TORI-hanke Valtion ICT-toimintojen kokonaismenot olivat vuonna 2012 yhteensä 759 milj. euroa. Vuonna 2012 toimialariippumattomia ICT-tehtäviä

Lisätiedot

Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus

Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus 1/5 Verohallinto Ylitarkastaja Janne Myllymäki PL 325 0052 VERO janne.myllymaki@vero.fi Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus Lausunnonantajasta

Lisätiedot

Valo, Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry

Valo, Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry www.pwc.com Valo, Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry Urheilujuridiikan päivä Juha Laitinen Yleishyödyllinen yhteisö (TVL 22 ) 1) Toimii yksinomaan ja välittömästi yleiseksi hyväksi -

Lisätiedot

Suunnitellut muutokset rakentamisilmoituksiin Verohallinto

Suunnitellut muutokset rakentamisilmoituksiin Verohallinto Suunnitellut muutokset rakentamisilmoituksiin Verohallinto Taustaa Rakentamista koskeva tiedonantovelvollisuus Harmaan talouden torjuntaan liittyvä uudistus Voimaan 1.7.2014 alkaen Jatkoa veronumeromenettelylle

Lisätiedot

Pahin tietoturvauhka istuu vieressäsi Tietoturvatietoisuuden kehittämisestä vauhtia tietoriskien hallintaan

Pahin tietoturvauhka istuu vieressäsi Tietoturvatietoisuuden kehittämisestä vauhtia tietoriskien hallintaan Pahin tietoturvauhka istuu vieressäsi Tietoturvatietoisuuden kehittämisestä vauhtia tietoriskien hallintaan Hannu Kasanen, Deloitte & Touche Oy Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin tietoturvaseminaari

Lisätiedot

Asianajajatutkimus 2012. Tiedotustilaisuus 8.11.2012

Asianajajatutkimus 2012. Tiedotustilaisuus 8.11.2012 Asianajajatutkimus 2012 Tiedotustilaisuus 8.11.2012 Yksityishenkilöiden ulottuvilla olevat oikeuspalvelut uhattuina Asianajajakunta kasvaa ja palvelutarjonta lisääntyy, mutta vain pääkaupunkiseudulla ja

Lisätiedot

Poikkihallinnollisten prosessien tarkastelu Lastensuojelun kustannushyötyanalyysit

Poikkihallinnollisten prosessien tarkastelu Lastensuojelun kustannushyötyanalyysit Nurmijärven kunta Poikkihallinnollisten prosessien tarkastelu Lastensuojelun kustannushyötyanalyysit Juha Sutelainen 15.11.213 Taloudellisen mallintamisen lähtökohtia Mallilla simuloidaan yksittäisen kuntalaisen

Lisätiedot

Kysely erilaisista työsopimuksista ja työntekomuodoista

Kysely erilaisista työsopimuksista ja työntekomuodoista 1 S Kysely erilaisista työsopimuksista ja työntekomuodoista Suomen Yrittäjät, maaliskuu 2016 2 Kysely erilaisista työsopimuksista ja työntekomuodoista SISÄLLYS KYSELY ERILAISISTA TYÖSOPIMUKSISTA JA TYÖNTEKOMUODOISTA...

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa

Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa Sami Pakarinen Markku Leppälehto Lokakuu 2015 Satakunnan talonrakentamisen suhdannetilanne on tyydyttävä Satakunnan talonrakentamisen suhdannetilanne on rakennusalan

Lisätiedot

Tavoitteena laadukkaat järjestämissuunnitelmat

Tavoitteena laadukkaat järjestämissuunnitelmat November 16, 2011 Tavoitteena laadukkaat järjestämissuunnitelmat Näyttötutkintomestarin koulutusohjelma 25 op Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Ammatillinen opettajakorkeakoulu 1 2 Tavoitteena laadukkaat

Lisätiedot

ELINKEINOTOIMINNAN VEROVELAT

ELINKEINOTOIMINNAN VEROVELAT ELINKEINOTOIMINNAN VEROVELAT HTSY Verohallinto 3.3.2015 2 (5) ELINKEINOTOIMINNAN VEROVELAT Vuoden 2013 lopulla elinkeinotoiminnan verovelkaa oli miltei kolme miljardia euroa ja yritysten verovelat näyttävät

Lisätiedot

Luottamus hallituksen kykyyn hoitaa maan asioita on vähentynyt viime vuodesta

Luottamus hallituksen kykyyn hoitaa maan asioita on vähentynyt viime vuodesta 12.7.2016 Luottamus hallituksen kykyyn hoitaa maan asioita on vähentynyt viime vuodesta Suomalaisista alle kolmannes (30 %) ilmoittaa, että Juha Sipilän hallituksen (keskusta, perussuomalaiset, kokoomus)

Lisätiedot

Luotettava Laatutyömaa

Luotettava Laatutyömaa Luotettava Laatutyömaa Rakentamisen Laatu RALA ry Suomen Tilaajavastuu Oy Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Rakennusteollisuus RT ry Rakennusliitto Lähtökohtana harmaan talouden ja rakentamisen

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

Yt-lakikysely Suomen Yrittäjät

Yt-lakikysely Suomen Yrittäjät Yt-lakikysely 2007 Suomen Yrittäjät 28.12.2007 1 YT-lain keskeiset velvoitteet 20 29 työntekijää työllistäville yrityksille Tiedottamisvelvollisuus vähintään 2 kertaa vuodessa yrityksen taloudellisesta

Lisätiedot

Turvallisuuskulttuurikysely

Turvallisuuskulttuurikysely Turvallisuuskulttuurikysely Kuntayhtymähallitus 21.1.2014 Maijaterttu Tiainen Ylihoitaja, potilasturvallisuuskoordinaattori Turvallisuuskulttuuri On organisaation kykyä ja tahtoa ymmärtää: Millaista turvallinen

Lisätiedot

Tunnistekortit ja luettelo työntekijöistä yhteisellä rakennustyömaalla

Tunnistekortit ja luettelo työntekijöistä yhteisellä rakennustyömaalla Tunnistekortit ja luettelo työntekijöistä yhteisellä rakennustyömaalla Ville Lappalainen Työsuojeluinsinööri Etelä-Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue Työsuojeluinsinööri Ville Lappalainen

Lisätiedot

Yritysten kasvun suunta kysely

Yritysten kasvun suunta kysely Yritysten kasvun suunta kysely Kysely suunnattiin marraskuussa 2015 webropol kyselynä pääosin PPY:n jäsenyrityksiin, vastaajia 662 kpl. Kempeleen osuus vastaajista 75 vastaajaa. KASVUN SUUNTA KYSELY Olen

Lisätiedot

Metsäpalveluyrittämisen edellytysten kehittäminen

Metsäpalveluyrittämisen edellytysten kehittäminen Ryhmähanke Metsäpalveluyrittämisen edellytysten kehittäminen Kysely metsäpalveluyritysten toiminnasta Jouko Örn Jarmo Hämäläinen Arto Kariniemi Juha Rajamäki Metsätehon raportti 59 14.8.1998 Metsäpalveluyrittämisen

Lisätiedot

Säästöpankin Säästämisbarometri 2013. HUOM. Ei julkisuuteen ennen 31.10.2013 klo 9.00

Säästöpankin Säästämisbarometri 2013. HUOM. Ei julkisuuteen ennen 31.10.2013 klo 9.00 Säästöpankin Säästämisbarometri 2013 HUOM. Ei julkisuuteen ennen 31.10.2013 klo 9.00 Säästöpankit osa suomalaista yhteiskuntaa jo 191 vuotta Suomen vanhin pankkiryhmä. Ensimmäinen Säästöpankki perustettiin

Lisätiedot

A8-0317/11

A8-0317/11 18.11.2015 A8-0317/11 11 3 kohta 3. toteaa, että vaikka useammassa maassa toimivien yritysten on entistä vaikeampi noudattaa monia erilaisia verojärjestelmiä, ne pystyvät globalisaation ja digitalisaation

Lisätiedot

Suhtautuminen digitaaliseen televisioon. Puhelinhaastattelu maaliskuussa 2005

Suhtautuminen digitaaliseen televisioon. Puhelinhaastattelu maaliskuussa 2005 Suhtautuminen digitaaliseen televisioon Puhelinhaastattelu maaliskuussa 2005 Tausta Tutkimuksella selvitettiin, mitä tiedetään digitaaliseen televisioon siirtymisestä sekä miten muutokseen suhtaudutaan

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

Rakennushankkeen oikeudelliset roolit

Rakennushankkeen oikeudelliset roolit Rakennushankkeen oikeudelliset roolit Pohjois- Suomen Kiinteistöyhdistys 15.10.2014 AA, VT, KTL Juha Ryynänen Asianajotoimisto Juha Ryynänen Oy 2 Mitkä ovat rakennushankkeen keskeiset osapuolet? Mitkä

Lisätiedot

Kevan toimintaympäristötutkimus 2016

Kevan toimintaympäristötutkimus 2016 Kevan toimintaympäristötutkimus 2016 Tutkimuksesta Keva seuraa toimintaympäristönsä keskeisiä ja ajankohtaisia muutoksia säännöllisesti toteutettavalla tutkimuksella. Otos: kuntaorganisaatiot, joissa on

Lisätiedot

Vuokratyöntekijän palkka verotetaan Suomessa myös, jos työntekijä tulee maasta, jonka kanssa Suomella ei ole verosopimusta.

Vuokratyöntekijän palkka verotetaan Suomessa myös, jos työntekijä tulee maasta, jonka kanssa Suomella ei ole verosopimusta. Ulkomaisen vuokratyövoiman verotusta koskeva uudistus 2007: tyypillisiä kysymyksiä vastauksineen Sisällysluettelo 1. Yleiset kysymykset 2. Enintään kuusi kuukautta Suomessa olevat 3. Yli kuusi kuukautta

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuus ry Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Tutkimuksella selvitettiin syyskuussa 2010 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

KASVUN SUUNTA KYSELY

KASVUN SUUNTA KYSELY KASVUN SUUNTA KYSELY Olen tyytyväinen elämääni yrittäjänä, mutta olen tehnyt myös pitkää päivää ja nauttinut työni jättämästä jäljestä Toimitilat käy pieneksi, mutta ei tällä iällä viitsisi lainanottoa

Lisätiedot

Veronumero tuli, olitko valmis? Tietoa veronumerolaista, ilmoittamisvelvollisuudesta ja Veronumero.fi-palveluista

Veronumero tuli, olitko valmis? Tietoa veronumerolaista, ilmoittamisvelvollisuudesta ja Veronumero.fi-palveluista Veronumero tuli, olitko valmis? Tietoa veronumerolaista, ilmoittamisvelvollisuudesta ja Veronumero.fi-palveluista Sähköurakoitsijapäivät 19.4.2013 Suomen Tilaajavastuu Oy M.Huhtamäki Suomen Tilaajavastuu

Lisätiedot

Asunto- ja kiinteistöosakkeen. kauppa ja omistaminen. Matti Kasso

Asunto- ja kiinteistöosakkeen. kauppa ja omistaminen. Matti Kasso Asunto- ja kiinteistöosakkeen kauppa ja omistaminen Matti Kasso TALENTUM Helsinki 2010 Copyright 2010 Talentum Media Oy ja Matti Kasso Kansi: Lauri Karmila Taitto: NotePad ISBN 978-952-14-1455-8 Kariston

Lisätiedot

KIINTEISTÖJEN JA HUONEISTO-OSAKKEIDEN VEROTUS. Timo Räbinä Janne Myllymäki

KIINTEISTÖJEN JA HUONEISTO-OSAKKEIDEN VEROTUS. Timo Räbinä Janne Myllymäki KIINTEISTÖJEN JA HUONEISTO-OSAKKEIDEN VEROTUS Timo Räbinä Janne Myllymäki TALENTUM PRO Helsinki 2016 Copyright 2016 Talentum Media Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus ISBN 978-952-14-2449-6

Lisätiedot

Kuntapalvelukyselyn tulokset

Kuntapalvelukyselyn tulokset Kuntapalvelukyselyn tulokset 3.10.2012 Kysely oli avoinna MLL:n nettisivuilla www.mll.fi 5.-23.9.2012. Kyselyyn tuli yhteensä 1731 vastausta. Kyselyssä oli yhteensä 48 kysymystä yhdeksältä eri aihealueelta.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Teollisuustontin vuokraaminen KOY Minuntalli Lahdelle, kortteli tontti 18

Espoon kaupunki Pöytäkirja Teollisuustontin vuokraaminen KOY Minuntalli Lahdelle, kortteli tontti 18 13.04.2015 Sivu 1 / 1 1596/02.07.00/2015 38 Teollisuustontin vuokraaminen KOY Minuntalli Lahdelle, kortteli 85128 tontti 18 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

TEKES ASIAKASKARTOITUS

TEKES ASIAKASKARTOITUS TEKES ASIAKASKARTOITUS HTSY Verohallinto 9.10.2014 2 (5) TEKES ASIAKASKARTOITUS Harmaan talouden selvitysyksikkö on selvittänyt Tekesin rahoitusta saaneiden yritysten rekisteröintiasemaa ja taloudellisia

Lisätiedot

Kansallinen tulorekisteri - mitä ollaan tekemässä? Arto Leinonen Hankepäällikkö RTE-seminaari 10.4.2015

Kansallinen tulorekisteri - mitä ollaan tekemässä? Arto Leinonen Hankepäällikkö RTE-seminaari 10.4.2015 - mitä ollaan tekemässä? Arto Leinonen Hankepäällikkö RTE-seminaari 10.4.2015 Tulorekisterin tavoitteita Tulorekisteri on lähtenyt liikkeelle tarpeesta vähentää yritysten hallinnollista taakkaa palkkaraportoinnin

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon suunta 2011 kyselytutkimuksen tulokset. Nordic Healthcare Group Oy Suomen Lääkäriliitto 1.4.2011

Perusterveydenhuollon suunta 2011 kyselytutkimuksen tulokset. Nordic Healthcare Group Oy Suomen Lääkäriliitto 1.4.2011 Perusterveydenhuollon suunta 0 kyselytutkimuksen tulokset Nordic Healthcare Group Oy Suomen Lääkäriliitto..0 Johdanto Perusterveysbarometri 0 Nordic Healthcare Group Oy ja Suomen Lääkäriliitto ovat toteuttaneet

Lisätiedot

Toiminnanohjausjärjestelmien hyödyntäminen Suomessa 2013

Toiminnanohjausjärjestelmien hyödyntäminen Suomessa 2013 Toiminnanohjausjärjestelmien hyödyntäminen Suomessa 2013 Loppukäyttäjätutkimus, alle 500 henkilön organisaatiot Osa 1/3: Pilvipalvelujen hyödyntäminen toiminnanohjausjärjestelmissä Leena Mäntysaari, Mika

Lisätiedot

Asunto- ja kiinteistöosakkeen. kauppa ja omistaminen. Matti Kasso

Asunto- ja kiinteistöosakkeen. kauppa ja omistaminen. Matti Kasso Asunto- ja kiinteistöosakkeen kauppa ja omistaminen Matti Kasso TALENTUM Helsinki 2014 2., uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Matti Kasso ISBN 978-952-14-2157-0 ISBN 978-952-14-2158-7

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 136

Espoon kaupunki Pöytäkirja 136 14.05.2013 Sivu 1 / 1 2320/12.01.00/2013 136 Koulukohtaisen budjetin vaikutus oppimisen ja koulunkäynnin tuen muotojen antamisen mahdollisuuksiin sekä kieli- ja kulttuuriryhmien kohdennetun resursoinnin

Lisätiedot

SATL jälkimarkkinointibarometri 2015 Yhteenveto. Hannu Palmu

SATL jälkimarkkinointibarometri 2015 Yhteenveto. Hannu Palmu SATL jälkimarkkinointibarometri 2015 Yhteenveto Hannu Palmu 6.2.2015 Kyselyn tavoite Tavoitteena oli selvittää kyselyn avulla jälkimarkkinoinnin johdon oma näkemys siitä, miten jälkimarkkinoinnissa nähdään

Lisätiedot

CxO Professional Oy 2017

CxO Professional Oy 2017 Tausta Kysely lanseerattiin 3.10.2016. Tavoitteena oli 100 vastausta. Vastausaikaa oli alun perin lokakuun 2016 loppuun, mutta sitä pidennettiin ensin marraskuun loppuun ja lopulta 13.1.2017 saakka. Vastaajille

Lisätiedot

Budjetoinnista enemmän apua liiketoiminnan kehittämiseen ja ohjaamiseen

Budjetoinnista enemmän apua liiketoiminnan kehittämiseen ja ohjaamiseen Budjetoinnista enemmän apua liiketoiminnan kehittämiseen ja ohjaamiseen Tutkimusraportti keskisuurten ja suurten suomalaisten yritysten talouden suunnittelusta ja budjetoinnista Elokuu 2016 Budjetoinnista

Lisätiedot

Metsätaloudenharjoittajan ilmoittamisvelvollisuus. Valtiovarainvaliokunnan verojaosto Sami Varonen

Metsätaloudenharjoittajan ilmoittamisvelvollisuus. Valtiovarainvaliokunnan verojaosto Sami Varonen Metsätaloudenharjoittajan ilmoittamisvelvollisuus Valtiovarainvaliokunnan verojaosto Sami Varonen Taustaa Metsätalouden harjoittajalla tarkoitetaan tässä esityksessä luonnollista henkilöä, kuolinpesää

Lisätiedot

KIINTEISTÖNvälitys. -arviointi. Matti Kasso

KIINTEISTÖNvälitys. -arviointi. Matti Kasso KIINTEISTÖNvälitys ja -arviointi TALENTUM Helsinki 2014 Copyright 2010 Talentum Media Oy ja Kansi: Lauri Karmila Taitto: NotePad ISBN 978-952-14-2159-4 ISBN 978-952-14-2160-0 (sähkökirja) Print Best 2014

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD1122 KUNNANJOHTAJIEN KÄSITYKSET KUNNALLISALAN KEHIT- TÄMISSÄÄTIÖSTÄ 1996

KYSELYLOMAKE: FSD1122 KUNNANJOHTAJIEN KÄSITYKSET KUNNALLISALAN KEHIT- TÄMISSÄÄTIÖSTÄ 1996 KYSELYLOMAKE: FSD1122 KUNNANJOHTAJIEN KÄSITYKSET KUNNALLISALAN KEHIT- TÄMISSÄÄTIÖSTÄ 1996 QUESTIONNAIRE: FSD1122 MUNICIPAL MANAGERS VIEWS ON THE FOUNDATION FOR MUNICIPAL DEVELOPMENT 1996 Tämä kyselylomake

Lisätiedot

Palkkarakennekyselyn tuloksista Sisäiset tarkastajat ry Kari Storckovius Kuukausikokous BDO Oy tammikuu 2011

Palkkarakennekyselyn tuloksista Sisäiset tarkastajat ry Kari Storckovius Kuukausikokous BDO Oy tammikuu 2011 www.pwc.com Palkkarakennekyselyn tuloksista Sisäiset tarkastajat ry Kari Storckovius Kuukausikokous BDO Oy Agenda Kyselyn taustaa Palkkatasosta Palkkauksen rakenne ammattiryhmittäin Palkkauksen rakenne

Lisätiedot

Asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeet ja markkinatilanne

Asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeet ja markkinatilanne ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola 0400 996 067 Selvitys 5/2012 Asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeet ja markkinatilanne 2010 2012 27.11.2012 Sisällys 1 VUOKRA- JA OMISTUSASUMISEN VÄLIMUOTO... 3 1.1

Lisätiedot

Verotus jakamistalouden aikana Petri Manninen Ylitarkastaja Henkilöverotuksen ohjaus- ja kehittämisyksikkö Verohallinto

Verotus jakamistalouden aikana Petri Manninen Ylitarkastaja Henkilöverotuksen ohjaus- ja kehittämisyksikkö Verohallinto Verotus jakamistalouden aikana 16.11.2016 Petri Manninen Ylitarkastaja Henkilöverotuksen ohjaus- ja kehittämisyksikkö Verohallinto VEROLAINSÄÄDÄNTÖ Suomen tuloverolainsäädäntö lähtee laajasta tulokäsitteestä:

Lisätiedot

Helsingin seudun asuntorakentamisen ja asuntojen korkean hintatason ongelmat

Helsingin seudun asuntorakentamisen ja asuntojen korkean hintatason ongelmat Asuntopolitiikan kehittäminen Fokusryhmä 10.3.2017 Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Helsingin seudun asuntorakentamisen ja asuntojen korkean hintatason ongelmat Alustavia tuloksia ja johtopäätöksiä pääkaupunkiseudun

Lisätiedot

Yhteenveto Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n työssäoppimiskyselystä 2008

Yhteenveto Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n työssäoppimiskyselystä 2008 Yhteenveto Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n työssäoppimiskyselystä 2008 1 Johdanto Teknologiateollisuus ry:n Tampereen alueyksikkö ja Metallityöväen Liitto ry tekivät yhteistyössä

Lisätiedot

Verohallinto 3 (6) Harmaan talouden selvitysyksikkö. Pääurakoitsijat ilmoittavat ja tilittävät veron urakkaketjussa

Verohallinto 3 (6) Harmaan talouden selvitysyksikkö. Pääurakoitsijat ilmoittavat ja tilittävät veron urakkaketjussa Rakentamispalvelujen käännetyn verovelvollisuuden vaikutukset HTSY Verohallinto 27.11.2012 Verohallinto 2 (6) KÄÄNNETTY ARVONLISÄVEROVELVOLLISUUS LAIN VAIKUTUKSET Rakennusalan käännetty arvonlisäverovelvollisuus

Lisätiedot

TONTTIBAROMETRI 2013, KUNNAT

TONTTIBAROMETRI 2013, KUNNAT TONTTIBAROMETRI 2013 19. JOULUKUUTA 2013 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ, RAKENNUSTEOLLISUUS RY JA SUOMEN KUNTALIITTO Newsec Valuation Oy Mannerheiminaukio 1 A PL 52 00101 Helsinki Puh: 0207 420 400 Fax: 0207 420

Lisätiedot

Jatkokehittämisen ideoita nuorten vastavuoroisesta palautteesta Ohjaamoissa

Jatkokehittämisen ideoita nuorten vastavuoroisesta palautteesta Ohjaamoissa Jatkokehittämisen ideoita nuorten vastavuoroisesta palautteesta Ohjaamoissa Juva 8.12.2016 Heikki Kantonen TKI asiantuntija Välittömän palautteen kerääminen Etelä-Savossa on kokeiltu palautteen keräämistä

Lisätiedot

Eläkejärjestelmät ja globaali talous kansantaloudellisia näkökulmia

Eläkejärjestelmät ja globaali talous kansantaloudellisia näkökulmia Eläkejärjestelmät ja globaali talous kansantaloudellisia näkökulmia Seppo Honkapohja* *Esitetyt näkemykset ovat omiani eivätkä välttämättä vastaa SP:n kantaa. I. Eläkejärjestelmät: kansantaloudellisia

Lisätiedot

TILAAJAJAN VASTUUT. Tilaajavastuulalain muutokset ja ilmoitusmenettelyn viimeisimmät lisäykset. Kirkkonummen huolto 10.2.2016

TILAAJAJAN VASTUUT. Tilaajavastuulalain muutokset ja ilmoitusmenettelyn viimeisimmät lisäykset. Kirkkonummen huolto 10.2.2016 TILAAJAJAN VASTUUT Tilaajavastuulalain muutokset ja ilmoitusmenettelyn viimeisimmät lisäykset Kirkkonummen huolto 10.2.2016 Lars Albäck toimitusjohtaja Suomen Tilaajavastuu Oy +358 40 503 3672 Lars.alback@tilaajavastuu.fi

Lisätiedot

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Kulttuuria kaikille -palvelu 4.1.2017 2 / 6 Johdanto Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen on Kulttuuria

Lisätiedot

Rakennusalan ammattilaisten näkemykset rakennetun ympäristön esteettömyyden edistämisestä

Rakennusalan ammattilaisten näkemykset rakennetun ympäristön esteettömyyden edistämisestä Rakennusalan ammattilaisten näkemykset rakennetun ympäristön esteettömyyden edistämisestä Selvityksen tarkoitus ja tutkimusasetelma Invalidiliitto teetti vuoden 2016 kevään ja kesän aikana selvityksen

Lisätiedot

Pk-yritysten työllisyysnäkymät ja maahanmuuttajien rekrytointi. Johanna Alatalo Neuvotteleva virkamies TEM/KOY

Pk-yritysten työllisyysnäkymät ja maahanmuuttajien rekrytointi. Johanna Alatalo Neuvotteleva virkamies TEM/KOY Pk-yritysten työllisyysnäkymät ja maahanmuuttajien rekrytointi Johanna Alatalo Neuvotteleva virkamies TEM/KOY Pk-yritysten suhdannenäkymät ovat kääntyneet myönteisempään suuntaan Suhdannenäkymät vuodentakaiseen

Lisätiedot

STORA ENSO VISYGATE REKISTERISELOSTE

STORA ENSO VISYGATE REKISTERISELOSTE REKISTERISELOSTE STORA ENSO VISYGATE REKISTERISELOSTE Tämä on rekisteriseloste Stora Enson keskitetyn Visygatekulunvalvontajärjestelmän tietojen keräyksestä. Keskitettyyn järjestelmään on liitetty seuraavat

Lisätiedot

Malleja verkostojen rakentamisesta

Malleja verkostojen rakentamisesta Tieke Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Malleja verkostojen rakentamisesta Antti Larsio, teknologiajohtaja Esityksen sisältö Pelikenttä Win-Win-Win Ansaintalogiikka Verkostot Pelikenttä YHTEISKUNTAJÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

TEM: HoivaSuomi.fi - verkkopalvelu Esiselvitys vanhusten palveluita tarjoavista Internet -sivustoista Ruotsissa, Tanskassa ja Iso- Britanniassa

TEM: HoivaSuomi.fi - verkkopalvelu Esiselvitys vanhusten palveluita tarjoavista Internet -sivustoista Ruotsissa, Tanskassa ja Iso- Britanniassa TEM: HoivaSuomifi - verkkopalvelu Esiselvitys vanhusten palveluita tarjoavista Internet -sivustoista Ruotsissa, Tanskassa ja Iso- Britanniassa 2432011 Tavoite Osana esiselvitystä analysoidaan verkkopalvelujen

Lisätiedot

Korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja elinkeinoelämän yhteistyö miten erilainen oikeusasema vaikuttaa? Ella Mikkola

Korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja elinkeinoelämän yhteistyö miten erilainen oikeusasema vaikuttaa? Ella Mikkola Korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja elinkeinoelämän yhteistyö miten erilainen oikeusasema vaikuttaa? 9.3.2017 Ella Mikkola Selvityksen tausta ja toteutus Osa hanketta "Miten elinkeinoelämän, korkeakoulujen

Lisätiedot

Yks Y i ks n i yrittäjäo yrittäjäo je h l je m l a

Yks Y i ks n i yrittäjäo yrittäjäo je h l je m l a Yksinyrittäjäohjelma Yrittäjyys kantaa suomea niin myös yrittäjät! Sisällys Keitä yksinyrittäjät ovat?... 2 Meitä on yli 65 prosenttia kaikista yrittäjistä... 2 Miksi yhden henkilön yrityksenä?... 4 Yksinyrittäjien

Lisätiedot

VASTUUHOITAJUUS KOTIHOIDOSSA HOITOTYÖNTEKIJÖIDEN NÄKÖKULMA opinnäyte osana kotihoidon kehittämistä

VASTUUHOITAJUUS KOTIHOIDOSSA HOITOTYÖNTEKIJÖIDEN NÄKÖKULMA opinnäyte osana kotihoidon kehittämistä VASTUUHOITAJUUS KOTIHOIDOSSA HOITOTYÖNTEKIJÖIDEN NÄKÖKULMA opinnäyte osana kotihoidon kehittämistä TUIJA HELANNE, sairaanhoitaja SARA HAIMI-LIIKKANEN, kehittämiskoordinaattori Tausta ja tarkoitus Kotkan

Lisätiedot

ASIAKASKYSELY ENVERA. Taloustutkimus Oy Pauliina Aho 20.11.2015

ASIAKASKYSELY ENVERA. Taloustutkimus Oy Pauliina Aho 20.11.2015 ASIAKASKYSELY ENVERA Taloustutkimus Oy Pauliina Aho 20.11.2015 Tutkimuksen toteutus Tutkimuksen toteuttaja, kohderyhmä, tavoite ja sisältö Taloustutkimus toteutti tämän tutkimuksen Envera Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ tutkimus KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2009 1 Tiivistelmä Yrittäjien lomat Suomen Yrittäjien maaliskuun 2009 lopussa tekemässä jäsenkyselyssä tiedusteltiin yrittäjiltä lomista ja lomatoiveista

Lisätiedot

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade. Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007 Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.fi Esityksen sisältö: Toteutus ja menetelmä 3 Tutkimuksen

Lisätiedot

Kysely yritysten valmiudesta palkata pitkäaikaistyötön

Kysely yritysten valmiudesta palkata pitkäaikaistyötön Kysely yritysten valmiudesta palkata pitkäaikaistyötön 18.2.2005 1 KYSELY YRITYSTEN VALMIUDESTA PALKATA PITKÄAIKAISTYÖTÖN 1 1 Yhteenveto Yrityksiltä kysyttiin eri toimenpiteiden vaikuttavuudesta pitkäaikaistyöttömien

Lisätiedot

buildingsmart Finland

buildingsmart Finland buildingsmart Finland Tero Järvinen buildingsmart Finland Talotekniikkatoimialaryhmä Finnbuild 2014 03.10.2014 TALOTEKNIIKKATOIMIALARYHMÄN KYSELY Kyselyn tarkoitus Kartoittaa talotekniikan tietomallikäytäntöjä

Lisätiedot

HE 123/2010 vp. Arvonlisäverolain (1501/1993) 32 :n 3 momentin mukaan kiinteistöhallintapalveluja ovat rakentamispalvelut, kiinteistön puhtaanapito

HE 123/2010 vp. Arvonlisäverolain (1501/1993) 32 :n 3 momentin mukaan kiinteistöhallintapalveluja ovat rakentamispalvelut, kiinteistön puhtaanapito HE 123/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain 32 ja :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan arvonlisäverolakia muutettavaksi siten, että kiinteistöhallintapalvelun ja itse suoritetun

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 2/2016

Asuntotuotantokysely 2/2016 Asuntotuotantokysely 2/2016 Sami Pakarinen Kesäkuu 2016 1 (2) Kesäkuun 2016 asuntotuotantokyselyn tulokset RT:n asuntotuotantokysely lähetettiin Talonrakennusteollisuuden jäsenille. Kysely tehdään kolmesti

Lisätiedot

Päivähoidon asiakastyytyväisyyskyselyn vastaukset 2015

Päivähoidon asiakastyytyväisyyskyselyn vastaukset 2015 Päivähoidon asiakastyytyväisyyskyselyn vastaukset 15 Kiitoksia vastanneille! Käymme työntekijöiden kanssa tulokset lävitse ja parannamme sitä kautta lapsen päiväkotielämän arkea. Asiakastyytyväisyyskyselyn

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä Viestinnän pääosasto KANSALAISMIELIPITEEN SEURANNAN YKSIKKÖ Bryssel, 15/10/2008 ILMASTONMUUTOS Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

Lisätiedot

HAKEMISTOPALVELUYRITYKSET POLIISILLE TEHDYISSÄ TUTKINTAPYYNNÖISSÄ

HAKEMISTOPALVELUYRITYKSET POLIISILLE TEHDYISSÄ TUTKINTAPYYNNÖISSÄ HAKEMISTOPALVELUYRITYKSET POLIISILLE TEHDYISSÄ TUTKINTAPYYNNÖISSÄ HTSY Verohallinto 11.6.2014 2 (5) HAKEMISTOPALVELUYRITYKSET POLIISILLE TEHDYISSÄ TUTKINTAPYYNNÖISSÄ Harmaan talouden selvitysyksikössä

Lisätiedot