Tieto- ja viestintätekniikalla aikaansaadut tehostamishyödyt julkisessa hallinnossa. Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tieto- ja viestintätekniikalla aikaansaadut tehostamishyödyt julkisessa hallinnossa. Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja"

Transkriptio

1 Tieto- ja viestintätekniikalla aikaansaadut tehostamishyödyt julkisessa hallinnossa Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 9/2005

2

3 Tieto- ja viestintätekniikalla aikaansaadut tehostamishyödyt julkisessa hallinnossa Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 9/2005

4 ISBN X ISSN Painotyö: Edita Oyj, Helsinki 2005 Julkaisija: Valtioneuvoston kanslia Julkaisun tilaukset:

5 Julkaisija: VALTIONEUVOSTON KANSLIA Tekijät (toimielimessä: toimielimen nimi, puheenjohtaja): Ohjelmajohtaja Katrina Harjuhahto-Madetoja, VNK Neuvotteleva virkamies Juhani Korhonen, VM Neuvotteleva virkamies Raili Mäkitalo, VM Pääsihteeri Markku Nenonen, SM Konsultti Antti Salminen, Capgemini Konsultti Ari Vanninen, Capgemini Julkaisun laji: Julkaisu Toimeksiantaja: Valtioneuvoston kanslia Toimielimen asettamispäivä: KUVAILULEHTI Julkaisun nimi (myös ruotsinkielinen): Tieto- ja viestintätekniikalla aikaansaadut tehostamishyödyt julkisessa hallinnossa Tiivistelmä: Pääministeri Matti Vanhanen asetti tieto- ja viestintätekniikalla aikaansaatuja tehostamishyötyjä selvittävän hankkeen (TEHO-TIVI), jossa analysoitiin kymmenen erilaista, onnistunutta kohdetta. Hankkeessa selvitettiin, miten julkisella sektorilla tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntämällä sekä prosesseja ja toimintamalleja uudistamalla on voitu tehostaa erityisesti kansalaisille tuotettuja ydinpalveluita. Analysoidut kohteet ovat muun muassa sosiaali- ja terveydenhuoltoon, opetukseen sekä verotukseen liittyviä hankkeita. Tarkasteltavien hankkeiden osalta asiakkaalle koituvat hyödyt näkyvät merkittävinä palvelujen paranemisena sekä ajan ja rahan säästöinä. Palvelun tuottajille koituvat hyödyt näkyvät materiaali- ja prosessikustannusten vähenemisenä siirryttäessä sähköiseen asiointiin ja sen mahdollistamaan parempaan ja tehokkaampaan palveluun. Myös työilmapiiri parani organisaatioissa. Selvityksessä esiin tulleet hyödyt ovat kuitenkin vain murto-osa hankkeiden todellisista hyödyistä. Selvityksessä nousi keskeisesti esille asiakaslähtöisyyden ja toimintamallien uudistamisen merkitys mitattaessa tieto- ja viestintätekniikkahankkeiden onnistumista. Kun kehitystyön lähtökohtana on asiakas (potilas, oppilas, verovelvollinen jne.) ja vastuullinen asiakkuus, asiakaspalvelut paranevat ja toiminnat tehostuvat monella tapaa. Mikäli tieto- ja viestintätekniikalla halutaan merkittäviä tehostamishyötyjä, on samalla kyettävä uudistamaan palveluprosesseja, toimintatapoja, henkilöstöja palvelurakenteita sekä ohjaus- ja johtamiskäytäntöjä. Selvityksen mukaan tieto- ja viestintätekniikan käyttöönotto ei yksinään paranna merkittävästi tuottavuutta tai lisää kustannusvaikuttavuutta. Analysoitujen hankkeiden tuloksia toivotaan sovellettavan laajasti julkishallinnossa. Esimerkiksi keskittämällä kirurgisia, laboratorio- ja taloushallinnon palveluja yhteen yksikköön ja antamalla niille riittävä toimintavapaus oman organisaationsa, omien prosessiensa ja kannustejärjestelmiensä kehittämiseen sekä tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämiseen, on saatu merkittäviä tuottavuushyötyjä. Tekstiviestien hyödyntämiseen pohjautuvaa ajanvarausta on menestyksekkäästi sovellettu eräissä terveydenhuoltopalveluissa. Vastaavanlainen malli on sovellettavissa myös muissa ajanvaraustoiminnoissa. Etäopetukseen kehitetty järjestelmä taas on sovellettavissa myös neuvottelujen järjestämiseen, ryhmätöiden tekoon tai harvinaisen osaamisen hyödyntämiseen. Ohjausryhmä teki myös valtakunnan tasoisia suosituksia, jotka koskevat raportin ehdotusten ja kokemusten levittämistä, innovaatioiden hyödyntämistä ja rakenteellista uudistusten osaamistason parantamista. Avainsanat: Julkinen hallinto, julkiset palvelut, tietoyhteiskunta, tietotekniikka, viestintätekniikka, sähköiset palvelut, hankkeet, tehokkuus, tuottavuus, asiakkaat, johtaminen, organisaatiot, ajoneuvorekisteri, etäopetus, GSM, sosiaalihuolto, taloushallinto, terveydenhuolto, verotus Sarjan nimi ja numero: Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 9/2005 Kokonaissivumäärä: 97 Jakaja: Valtioneuvoston kanslia, Kieli: Fi ISSN: ISBN: X Luottamuksellisuus: julkinen Kustantaja: Valtioneuvoston kanslia

6 Utgivare: STATSRÅDETS KANSLI Författare: Programdirektör Katrina Harjuhahto-Madetoja, SRK Konsultativa tjänstemannen Juhani Korhonen, FM Konsultativa tjänstemannen Raili Mäkitalo, FM Generalsekreterare Markku Nenonen, IM Konsult Antti Salminen, Capgemini Konsult Ari Vanninen, Capgemini Publikationens namn: Typ av publikation: Publikation Uppdragsgivare: Statsrådets kansli PRESENTATIONSBLAD Datum då organet tillsattes: Effektiveringsfördelar som uppnåtts genom data- och kommunikationsteknik inom den offentliga förvaltningen Referat: Statsminister Matti Vanhanen tillsatte den 15 september 2004 ett projekt med uppgift att utreda de effektiveringsfördelar som uppnåtts genom data- och kommunikationstekniken, i vilket man analyserade tio olika projekt som lyckats väl. Projektet utredde på vilket sätt man genom att utnyttja data- och kommunikationsteknologi och genom att förnya verksamhetsmodeller kunnat effektivera centrala tjänster inom den offentliga sektorn som producerats särskilt för medborgarna. De analyserade objekten är projekt i anslutning till bl.a. social- och hälsovård, undervisning och beskattning. För klienterna syns de undersökta projektens fördelar i form av märkbart bättre service och besparing av tid och pengar. För serviceproducenterna syns fördelarna i form av lägre materialoch processkostnader då man övergår till elektronisk kommunikation och genom att servicen tack vare detta blir bättre och snabbare. Även arbetsmiljön i organisationerna förbättrades. De fördelar som kom fram i utredningen är ändå bara en bråkdel av projektens egentliga fördelar. I utredningen framkom på ett centralt sätt vikten av kundinriktning och av revidering av verksamhetsmodeller när man bedömer hur bra data- och kommunikationsprojekt utfallit. Då klienten (patient, elev, skatteskyldig osv.) och en ansvarsfull kundrelation utgör utgångspunkten för utvecklingsarbetet förbättras kundservicen och effektiveras verksamheten på många sätt. Om man med data- och kommunikationstekniken vill uppnå betydande effektiveringsfördelar är det samtidigt nödvändigt att förnya serviceprocesser, förfaringssätt, personal- och servicestrukturer samt praxis för styrning och ledning. Enligt utredningen förbättrar inte enbart ibruktagandet av data- och kommunikationstekniken produktionen märkbart eller ökar kostnadseffektiviteten. Förhoppningen är att resultaten av de analyserade projekten i stor utsträckning tillämpas inom den offentliga förvaltningen. Man har uppnått betydande produktivitetsfördelar genom att t.ex. koncentrera kirurgiska, laboratorie- och ekonomiförvaltningstjänster till en enhet och garantera dem tillräckligt stor handlingsfrihet att utveckla sin egen organisation, sina egna processer och stimulanssystem samt att utnyttja data- och kommunikationstekniken. Ett tidsbeställningssystem som grundar sig på textmeddelanden har framgångsrikt använts inom vissa hälsovårdstjänster. En motsvarande modell kan tillämpas även i fråga om andra tidsbeställningsfunktioner. Ett system som utvecklats för distansundervisning kan i sin tur tillämpas vid mötesarrangemang, grupparbeten eller utnyttjande av särskilt kunnande. Styrgruppen gav också rekommendationer på nationell nivå om spridningen av de förslag och erfarenheter som rapporten innehåller, om utnyttjandet av innovationer och om höjandet av kompetensnivån för strukturella reformer. Nyckelord: Offentlig förvaltning, offentliga tjänster, informationssamhället, datateknik, kommunikationsteknik, elektroniska tjänster, projekt, effektivitet, produktivitet, klienter, styrning, organisationer, fordonsregister, distansundervisning, GSM, socialvård, ekonomiförvaltning, hälsovård, beskattning Seriens namn och nummer: Prime Minister's Office: Publications 9/2005 Sidantal: 97 Distribution: Valtioneuvoston kanslia, Språk: Fi ISSN: ISBN: X Sekretessgrad: Offentlig Published by: Statsrådets kansli

7 SISÄLLYS 1 Esipuhe Tiivistelmä Hankkeen tavoitteet, tulokset ja suositukset Hyötyjen jakautuminen eri sidosryhmille Edellytykset ja reunaehdot hyötyjen toteutumiselle Ehdotukset suosituksiksi TIVI-hankkeille Ehdotukset toimenpiteiksi suositusten edistämiseksi Käsitteet ja selvityksen läpivienti Tuottavuuden ohjausta ja seurantaa koskevia käsitteitä Arvioinnin tavoitteet Hankkeen organisointi Viitekehys ja työn läpivienti Seminaari Selvityksessä mukana olleiden organisaatioiden yhteystiedot Analyysit Hankkeiden yhteismitallisuudesta Analyysi hankkeiden hyödyistä Yhteenveto hyödyistä ja tuottavuudesta Hyötyjen jakautuminen eri sidosryhmien kesken Yhteenveto hyödyistä eri sidosryhmille Analyysi tuottavuushyötyjen edellytyksistä Tehostamishyötyjen lisääminen Tarkasteltavien hankkeiden kuvaukset Ajoneuvohallintokeskuksen tekstiviestipalvelut ajoneuvorekisteristä Hankkeen taustatiedot Hankkeen tavoitteet ja saavutukset Hankkeella saavutetut tehostamishyödyt Edellytykset ja reunaehdot hankkeelle Hankkeen mittaaminen Hankkeen läpivienti Jatkokehitys ja suositukset Espoon toimeentulotukiprosessi Hankkeen taustatiedot Hankkeen tavoitteet ja saavutukset Hankkeella saavutetut tehostamishyödyt Edellytykset ja reunaehdot hankkeelle Hankkeen mittaaminen Hankkeen läpivienti Jatkokehitys ja suositukset... 38

8 5.3 GSM-ajanvaraus sosiaali- ja terveyspalveluissa Hankkeen taustatiedot Hankkeen tavoitteet ja saavutukset Hankkeella saavutetut tehostamishyödyt Edellytykset ja reunaehdot hankkeelle Hankkeen mittaaminen Hankkeen läpivienti Jatkokehitys ja suositukset Kansaneläkelaitoksen asianhallintahanke Hankkeen taustatiedot Hankkeen tavoitteet ja saavutukset Hankkeella saavutetut tehostamishyödyt Edellytykset ja reunaehdot hankkeelle Hankkeen mittaaminen Hankkeen läpivienti Jatkokehitys ja suositukset Laboratorioliikelaitos Hankkeen taustatiedot Hankkeen tavoitteet ja saavutukset Hankkeella saavutetut tehostamishyödyt Edellytykset ja reunaehdot hankkeelle Hankkeen mittaaminen Jatkokehitys ja suositukset Lapin etäopetuksen kehittäminen tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntäen Hankkeen taustatiedot Hankkeen tavoitteet ja saavutukset Hankkeella saavutetut tehostamishyödyt Edellytykset ja reunaehdot hankkeelle Hankkeen mittaaminen Jatkokehitys ja suositukset Taloushallinnon keskus Hankkeen taustatiedot Hankkeen tavoitteet ja saavutukset Hankkeella saavutetut tehostamishyödyt Edellytykset ja reunaehdot hankkeelle Hankkeen mittaaminen Hankkeen läpivienti Jatkokehitys ja suositukset Tekonivelsairaala Coxa Oy Hankkeen taustatiedot Hankkeen tavoitteet ja saavutukset Hankkeella saavutetut tehostamishyödyt Edellytykset ja reunaehdot hankkeelle Hankkeen mittaaminen Hankkeen läpivienti Jatkokehitys ja suositukset... 75

9 5.9 Terveydenhuollon neuvontapalvelujen kehittämisprojekti Hankkeen taustatiedot Hankkeen tavoitteet ja saavutukset Hankkeella saavutetut tehostamishyödyt Edellytykset ja reunaehdot hankkeelle Hankkeen mittaaminen Hankkeen läpivienti Jatkokehitys ja suositukset Veroehdotus Hankkeen taustatiedot Hankkeen tavoitteet ja saavutukset Hankkeella saavutetut tehostamishyödyt Edellytykset ja reunaehdot hankkeelle Hankkeen mittaaminen Hankkeen läpivienti Jatkokehitys ja suositukset LIITE LIITE LIITE

10

11 1 ESIPUHE Hallituksen tietoyhteiskuntaohjelma, valtiovarainministeriön tuottavuuden toimenpideohjelma ja julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta (JUHTA) ovat selvittäneet kymmenen case-hankkeen avulla, miten tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntämällä sekä prosesseja ja toimintamalleja uudistamalla on voitu julkishallinnossa tehostaa joko ulkoisia tai sisäisiä palveluita. Hallituksen maaliskuussa 2005 antamassa valtiontalouden kehyspäätöksessä todetaan, että julkisten menojen arvioitua nopeampi kasvuvauhti on vakavin haaste koko kansantalouden vakaudelle. Kuntien selvästi ennakoitua nopeammin kasvavat menot uhkaavat kuntatalouden tasapainoa. Suomessa julkisen sektorin menot olivat vuonna 2004 liki 51 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen. Selvityksessä käsitellyt hankkeet osoittavat, että tieto- ja viestintätekniikan käyttöönotolla ei yksin paranneta merkittävästi tuottavuutta tai kustannusvaikuttavuutta, jos samalla ei uudisteta riittäviltä osin myös palveluprosesseja, toimintamalleja, organisaatioita sekä ohjaus- ja johtamiskäytäntöjä. Toiminnan kehittäminen yhdessä tieto- ja viestintätekniikan suomilla mahdollisuuksilla on ollut kuvattujen hankkeiden lähtökohta. Tällä selvityksellä halutaan tukea julkishallinnon päättäjiä palvelurakenteiden kehittämistyössä. Suomen kunnat vastaavat kansainvälisesti katsottuna poikkeuksellisen laajasti hyvinvointipalvelujen järjestämisestä ja myös pääosin niiden tuottamisesta. Kansalaisten arvostamien hyvinvointipalveluiden ja myös niiden tukipalveluiden tuottavuuden ja kustannusvaikuttavuuden parantaminen on ensisijaisesti poliittis-hallinnollisen päätöksentekokoneiston vastuulla. Tuottavuuden ja kustannusvaikuttavuuden parantamistarpeet ja -mahdollisuudet julkissektorilla ovat tunnetusti suuret. Mittavat kustannus-, tuottavuus- ja laatuerot sekä palvelujen pirstoutuneisuudesta johtuvat puutteet asiakaspalvelussa ja vaikuttavuudessa kertovat, että tehostamispotentiaalia on runsaasti. Tarvitaan kuitenkin tuntuvasti lisää osaamista, uskallusta ja tahtoa tehdä tarvittavat toiminnalliset ja rakenteelliset muutokset. Valtionhallinnosta jää eläkkeelle tai siirtyy muiden työnantajien palvelukseen vuoteen 2011 mennessä noin henkilöä. Maaliskuun 2005 valtiontalouden kehyspäätöksen mukaan valtionhallinnosta vapautuvista työpaikoista on tarkoitus täyttää keskimäärin puolet. Tämä merkitsisi runsaan kahden prosentin vuosittaista henkilöstömäärän vähennystä ja vastaavaa tuottavuuden nousua vuoteen 2011 mennessä. Kuntien ja kuntayhtymien menoista yli puolet on henkilöstömenoja. Palvelutarpeiden ja julkisten menojen kasvuun vaikuttavat eniten väestön ikääntyminen, elintapojen ja palveluodotusten muutokset sekä alueellinen polarisaatio. Tällä vuosikymmenellä kuntasektorilta jää eläkkeelle noin henkilöä. Rekrytointitarpeeksi on arvioitu henkilöä. Näin suuret henkilöstömuutokset antavat ainutkertaisen mahdollisuuden toiminta- ja palvelumallien sekä palvelu- ja henkilöstörakenteiden uudistamiseen. Suuri henkilöstön vaihtuvuus 9

12 luo aivan uudenlaisia mahdollisuuksia henkilöstön kehittämiselle, uralla etenemiselle sekä työtehtävien sisällölliselle uudistamiselle. Henkilötyötä voidaan säästää julkisissa palveluissa samantapaisilla toimilla kuin yksityisellä sektorilla. Näitä ovat tarpeettoman ja päällekkäisen työn vähentäminen, palvelu- ja henkilöstörakenteiden, prosessien ja organisaatioiden uudistaminen, tieto- ja viestintätekniikan ja muun tuotantoteknologian yhtenäistäminen ja yhteentoimivuuden lisääminen sekä tehokas hyödyntäminen, tehtävien sisällöllinen kehittäminen, ohjaus- ja johtamisjärjestelmien kehittäminen sekä henkilöstön osaamisen, motivaation ja työkyvyn parantaminen. Asiakasintensiivisyys ja työvaltaisuus vaikuttaa palvelumallien ja -rakenteiden kehitystyöhön. Teknologian tehokas soveltaminen yhdistettynä toimintatapojen sekä henkilöstö- ja palvelurakenteiden uudistamiseen auttaa parantamaan asiakkaiden saamia palveluja ja nostaa työn tuottavuutta. Tästä antavat viitteitä onnistuneet kehityshankkeet. On jopa arvioitu, että palveluissa teknologian tuottavuushyödyt voivat olla tavaratuotantoa suuremmat. 10

13 2 TIIVISTELMÄ 2.1 Hankkeen tavoitteet, tulokset ja suositukset Pääministeri Matti Vanhanen asetti tieto- ja viestintätekniikalla aikaansaatuja tehostamishyötyjä selvittävän hankkeen (TEHO-TIVI), jossa analysoitiin kymmenen erilaista kohdetta. Hankkeessa selvitettiin, miten julkisella sektorilla tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntämällä sekä prosesseja ja toimintamalleja uudistamalla on voitu tehostaa erityisesti kansalaisille tuotettuja ydinpalveluita. Arvioinnin tavoitteet: Mitä tuloksia tai hyötyjä (määrälliset ja laadulliset) arvioitavassa hankkeessa piti saavuttaa ja miten saavutetut hyödyt ja tulokset vastasivat asetettuja tavoitteita sekä mitä muita hyötyjä jälkikäteen arvioituna olisi lisäksi voitu saavuttaa. Kuvaus tai analyysi siitä, miten hyödyt jakaantuivat eri sidosryhmien kesken Analyysi siitä, mitkä ovat olleet edellytykset ja reunaehdot aikaan saaduille tuottavuushyödyille Johtopäätökset sekä alustavat yleiset suositukset Lähtökohtaisesti selvitystyön tarkoituksena ei ollut tehdä em. laskelmia ja arviointeja työn puolesta Selvityksessä mukana olleet hankkeet: Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy GSM-ajanvaraus sosiaali- ja terveyspalveluissa Ajoneuvohallintokeskus tekstiviestipalvelut ajoneuvorekisteristä Espoon kaupunki toimeentulotuen asiakasprosessin kehittäminen Kansaneläkelaitos asianhallintahanke Pirkanmaan sairaanhoitopiiri laboratorioliikelaitos Kotkan kaupunki ja Medineuvo Oy terveydenhuollon neuvontapalvelujen kehittäminen Seutukeskus Oy Häme taloushallinnon keskus Tekonivelsairaala Coxa Oy kokonaistoimintamalli Verohallitus - veroehdotus Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu Lapin etäopetuksen kehittäminen Yleisesti voidaan todeta, että hankkeiden investointilaskelmissa ei näissä hankkeissa ole tehty systemaattisesti hyötyjen arviointia eikä ole laadittu mittareita hyötyjen toteutumisen seuraamiseksi. Investointilaskelmissa on keskitytty pääasiassa hankkeiden kustannusten arviointiin ja niiden toteutumisen seurataan. Hyödyt on todennettu pilottien kautta, millä luodaan kehittämiselle perusteet. Tehokkuuden, kustannussäästöpotentiaalin ja tuottavuuden mittaamista on tehty erikseen muutamassa hankkeessa, joihin liittyy ulkopuolinen tutkimus. Hankkeet ovat tuottaneet määrällisiä hyötyjä, mutta myös lukuisia laadullisia hyötyjä, joiden arviointi euromääräisenä on haastavaa. Näin ollen selvityksessä esiin tulleet hyödyt ovatkin vain murto-osa hankkeiden todellisista hyödyistä. 11

14 Palvelutuotannon tuottavuuden ja tehokkuuden kohottamiseen sekä hyötyjen saamiseen vaikuttavia seikkoja on käsitelty luvussa 4.2, jossa on avattu niitä hankkeiden avulla Hyötyjen jakautuminen eri sidosryhmille Tarkasteltavien hankkeiden osalta asiakkaalle koituvat hyödyt näkyvät merkittävinä rahallisena säästöinä sekä palvelujen paranemisena. Asiakas voi suunnitella ajankäyttöään palvelutapahtuman yhteydessä paremmin (ei tarvitse istua tuntikausia vastaanotolla) ja asiakas ohjataan hänelle tarkoituksenmukaiseen hoitoon. Tieto-, neuvonta- ja opetuspalvelut ovat saatavilla vuorokauden ajasta riippumatta ja palvelutapahtumassa tarvittavat toimenpiteet tehdään kerralla. Asiakkaan ei tarvitse matkustaa opintotapahtumaan tai hoitoon tarpeettomasti. Vaikuttaisi siltä, että tarkasteltavien hankkeiden soveltaminen ja monistaminen maanlaajuiselle tasolle saisi aikaan asiakaslähtöisemmät palvelut ja palvelujen jonottamisen radikaalin vähenemisen. Palvelun tuottajille koituvat hyödyt näkyvät materiaali- ja prosessikustannusten vähenemisenä siirryttäessä sähköiseen asiointiin ja sen mahdollistamaan parempaan palveluun. Sähköinen asiointi mahdollistaa palveluyksikön säilymisen muuttotappioalueilla, kun työtä voidaan jakaa. Yhtenäisen toimintamallin kehittäminen kaikissa yksiköissä lisää yhteistyötä, parantaa työilmapiiriä ja saa aikaan ohjaavuutta sekä työn johtamisen paranemista. Palvelujen laadun paraneminen tuo uusia asiakkaita ja parantaa kansalaisen luottamusta julkisen sektorin palvelujen käyttöön Edellytykset ja reunaehdot hyötyjen toteutumiselle Edellytyksistä kaikille hankkeille tärkeitä olivat: 1. Johdon tuen ja sitoutumisen varmistaminen alusta asti, aktiivinen kehitysryhmä, jolla on riittävä auktoriteetti. Johdon tulee antaa myös työrauha toteuttavalle organisaatiolle. Mallin toteutuksesta vastaavien henkilöiden roolit ja vastuut on oltava selkeät. 2. Jämäkkä muutosjohtaminen ja riskien hallinta. Selkeä tavoitteen asetanta (tavoiteltavat hyödyt). On uskallettava tehdä päätöksiä. 3. Yhtenäisen toimintamallin luominen nykytilan selvityksen pohjalta ja prosessien dokumentointi. Kehittämisen lähtökohta on nykyisen toiminnan tunteminen. Yhtenäinen toimintamalli parantaa tuottavuutta, kun kaikki tietävät, miten asiat hoidetaan. 4. Avoin rajapinta, järjestelmä on oltava integroitavissa muihin järjestelmiin (lähetteet, potilastieto, radiologiset kuva-arkistot). Tiedon alueellinen sähköinen verkottuminen ja hyväksikäyttö toimintaprosessin tukena. Tärkeitä useimmissa olivat myös: 1. Rahoitus tulee olla taattu koko projektin ajan. Omistajuudella on merkitystä palveluiden tuottajaorganisaation arvoihin ja toimintastrategiaan. 2. Toimintakonseptin analysointi ja kehittäminen ennen toimeenpanoa. Hyötypotentiaalin kartoitus, riittävän helppokäyttöiset palvelut, asiakasvolyymin kartoitus, teknisten reunaehtojen ja lainsäädännön vaikutusten selvittäminen. 3. Henkilöstön tulee päästä vaikuttamaan toiminnan kehittämiseen. Motivoi ja lisää työtyytyväisyyttä. 12

15 4. Toiminnan ja henkilöstön osaamisen jatkuva kehittäminen ja laadun valvonta. Mittarit ja palkitseminen heti mukaan. Osaavan henkilöstön rekrytointi. Erityisesti esimiesten osaamisen kehittämiseen on panostettava. 2.2 Ehdotukset suosituksiksi TIVI-hankkeille Hankkeeseen valittujen organisaatioiden edustajien ja ohjausryhmän yhteisessä työseminaarissa laadittiin suosituksia julkiselle hallinnolle hankkeiden hyötyjen pohjalta. Työn tulosten pohjalta tehtävät suositukset ovat: 1. Tällä hetkellä tieto- ja viestintätekniikkaa sovelletaan pitkälti nykyisiin palvelurakenteisiin ja toimintamalleihin. Kehittämisen painopistettä tulisi siirtää nykyisten toimintamallien uudistamiseen palvelujen toteuttamiseen uudella tavalla samalla hyödyntäen teknologian mahdollisuuksia. Tämä tarkoittaa ainakin nykyisten ja tavoitetilan palveluprosessien kuvaamista sekä IT-arkkitehtuurien laatimista (luo palveluprosessin vaatimukset IT:lle, tietojärjestelmäkartta, tietomalli). Toimittajat tarjoavat asiakkaille (ja asiakkaat tilaavat) taktisia ratkaisuja, joissa kokonaisuuden integrointia ei ole mietitty. Tämä tulee hoitaa tilaajan taholta, toimittaja maksimoi myynnin. Toimintamallien uudistamisessa tulisi nykyisiä palveluprosesseja analysoida palvelun pullonkaulojen löytämiseksi ja niiden poistamiseksi, varsinkin jonotusta vaativissa palveluissa. Prosessien mittarit tulee kehittää tavoitteiden mukaan ja kytkeä niihin myös työn kannustimet. 2. Kuntien tukitoimintoja tulisi keskittää suurempiin yksiköihin julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöllä (ottaen huomioon riittävän kilpailun varmistamisen) päällekkäisten TIVI-ratkaisujen ja rutiinien poistamiseksi. Tässä työssä olisi hyödynnettävä jo tehdyt ratkaisut ja kokemukset (esimerkkinä Seutukeskus Oy Häme taloushallinnon keskus). 3. Julkisen sektorin siirtymistä organisaation sisäisistä, paperilla käsiteltävistä tiedoista digitaaliseen tietojen tallennukseen ja tiedon siirtoon on edistettävä. Paperilomakkeissa kerättävät tiedot tulee kyseenalaistaa, mihin niissä kerättäviä tietoja tarvitaan ja selvittää, voidaanko tieto viedä sähköiseen muotoon. Paperien siirtyminen työpöydiltä verkkoon mahdollistaa tiedon jakamisen tietosuojan määrittelemissä rajoissa - organisaation sisällä riippumatta siitä, missä asiakkaan palvelu tapahtuu. Tämä taas mahdollistaa eri toimipisteiden kesken asiakastapauksen konsultaation sekä työnsiirron. 4. Sosiaali- ja terveyssektorilla tilaaja- ja tuottajamallin uusia sovelluksia tulisi laajemmin tukea ja monistaa sektorin eri osa-alueille. Esimerkiksi kirurgisia, laboratorio- ja muitakin palveluja keskittämällä yhteen yksikköön ja antamalla sille riittävä toimintavapaus oman organisaationsa, omien prosessiensa ja kannustejärjestelmiensä kehittämiseen sekä tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämiseen (kuten Coxa Oy:n sekä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin laboratorioliikelaitoksen tapauksissa), on saatu merkittäviä tuottavuushyötyjä. 5. Sosiaali- ja terveyspalveluissa käytetty asiakastieto (lähetteet, hoitosuunnitelma jne.) tulisi pystyä jakamaan nykyistä paremmin asiakkaan hoitoprosessissa toimivien julkisten ja yksityisten toimijoiden kesken. Tällä hetkellä alueellisia ratkaisuja on jo käytössä, kuten mukana olleista hankkeista käy ilmi. Laboratorioiden näytteenoton integrointia eri toimijoiden järjestelmien välillä tulisi automatisoida asiakkaan hoitoprosessin tehostamiseksi, esimerkiksi Pirkanmaan laboratoriomallin mukaisesti. 13

16 6. Niukan lääkäri- ja sairaanhoitajaresurssin tarkoituksenmukaisen käytön varmistamiseksi tulisi terveydenhuollon neuvontapalveluja lisätä keskittämällä eri palvelukanavien (mm. puhelin, internet) kontaktit koko terveydenhuollon alueella. Myös sosiaalihuollon erityisosaamista vaativien tehtävien neuvontapalveluja olisi kehitettävä prosessien tehostamiseksi. Neuvontapalvelu tulisi integroida hoitoprosessiin (ajanvaraus, näytteenottojen valmistelu). Neuvontapalvelujen keskittämisellä vähennetään tarpeettomia asiakaskäyntejä, saadaan apu asiakkaalle nopeammin ja lisätään tietoa palvelujen saatavuudesta. Lisäksi saadaan laaja-alaisempaa tietoa asiakkaasta ja päästään paremmin kiinni hoitotarpeen aiheuttaviin syihin. 7. Tekstiviestien hyödyntämiseen pohjautuvaa ajanvarausta on menestyksekkäästi sovellettu eräissä terveydenhuoltopalveluissa (esim. ns. Lahden hammasaikapilotti). Palvelu on sitä parempi, mitä useampi alueen palveluyksikkö sitä käyttää. Tällainen ajanvarausmalli on sovellettavissa myös monessa muussa ajanvaraustoiminnassa. 8. Etäopetuksessa käytettävää järjestelmää voidaan soveltaa neuvottelujen järjestämiseen, ryhmätöiden tekoon tai harvinaisen osaamisen hyödyntämiseen. Käytäntö voisi olla sovellettavissa myös nuoriso- ja aikuisasteen koulutuksessa sekä terveydenhuollossa etäkonsultaatioihin tai etävastaanottoihin. Järjestelmä ei vaadi merkittäviä toimintamallien uudistamisia ja antaa mahdollisuuden tapaamisluonteiseen kaikkien aistien mahdollistaman vuorovaikutukseen lähes ajasta ja paikasta (nauhoitukset, toiminta kotoa käsin) riippumatta. Innovaatioita voisi helposti kehittää tämän ratkaisun pohjalta. Näitä suosituksia voidaan hyödyntää kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittämishankkeessa (KuntaTIME) sekä kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa (Paras-hanke). 2.3 Ehdotukset toimenpiteiksi suositusten edistämiseksi Toteutetun tieto- ja viestintätekniikkahankearvioinnin pohjalta hankkeen ohjausryhmä ehdottaa seuraavia valtakunnallisia toimia: 1. Raportin ehdotusten ja kokemusten levittäminen hyvien käytäntöjen verkostoiminen. Raporttiin on koottu kymmenen onnistuneen hankkeen kuvaukset, arvioitu onnistuneissa uudistushankkeissa saatuja kokemuksia sekä tehty tältä pohjalta ehdotuksia laadullisten ja määrällisten tehostamishyötyjen aikaansaamisesta uusissa tieto- ja viestintätekniikkaa soveltavissa kehityshankkeissa. Hankkeen ohjausryhmä ehdottaa, että näitä kokemuksia levitetään eri puolilla maata järjestettävissä tilaisuuksissa mahdollisesti yhdessä muiden valtakunnallisten kehittämishankkeiden kanssa. Kokemusten levittäminen ehdotetaan toteutettavaksi tietoyhteiskuntaohjelman koordinoimana ja vetovastuulla. 2. Innovaatioiden hyödyntäminen Ongelmana on erilaisten kehityshankkeiden pirstaleisuus ja erillisyys. Samoja ongelmia ratkaistaan aina uudelleen omina hankkeinaan. Monissa pilotointihankkeissa saadaan hyviä ja arvokkaita kokemuksia yksittäisten uudistusten toteuttamisesta, niissä tehdyistä tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämisratkaisuista ja uudistusten läpiviennistä. Muut kuin puhtaat teknologiset innovaatiot perustuvat varsin usein tekemällä oppimiseen. Nämä kokemukset ja saadut opit tahtovat jäädä vain kyseisen organisaation omaksi henkiseksi pääomaksi. Merkittävien uudistusten tekeminen vie voimia ja resursseja ja organisaatiolla itsellään ei muutenkaan ole intressiä resursoimiensa innovaatioiden ilmaiseen levittämiseen ja markkinointiin. Hyvien pi- 14

17 lottien, ratkaisujen ja toimintamallien tuotteistaminen ja monistaminen jää tekemättä. Hyvätkin innovaatiot leviävät liian hitaasti. Hankkeen ohjausryhmä ehdottaa, että merkittävimpien tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävien palvelumallien ja toiminta-innovaatioiden tuotteistamiseen ja monistamiseen panostetaan voimakkaasti. Esimerkiksi TEKES tai jokin muu nykyisistä toimijoista voisi toimia julkisen sektorin keskeisenä palveluinnovaatioiden verkottajana ja tuotteistajana / konseptoijana. Verkottuminen tehdään yhteistyössä muiden valtakunnallisten toimijoiden kanssa tavoitteena mm. JHS-suositusten aikaansaaminen. Innovaatioiden monistamiseen tarvittaisiin valtio- ja kuntasektorin yhdessä rakentama verkosto ja keskitetty ohjausorganisaatio - aluksi projektiluontoinen yhteistoimintaorganisaatio, myöhemmin mahdollisesti kokemusten perusteella pysyvämpi organisaatio. Yhteistoimintaorganisaation tehtävänä olisi innovaatioiden monistamisen ohjaus ja monistamista koskevan rahoituksen koordinointi ja ohjaus. Verkostoimisen valmistelu ehdotetaan aloitettavaksi kohdassa kolme esitetyllä tavalla osaajien kartoituksella. Mikäli uudistamis- tai pilottihanketta rahoitetaan asianomaisen organisaation ulkopuolisella julkisella rahoituksella, tulisi tavoitteeksi asettaa, että rahoituspäätöksessä edellytetään saatujen kokemusten ja toimintainnovaatioiden dokumentointia sekä tallentamista innovaatiopankkiin. 3. Rakenteellisten uudistusten osaamistason nostaminen ja hyödyntäminen Tieto- ja viestintätekniikan hyötyjen maksimointi edellyttäisi julkishallinnossa varsin usein muutoksia hallinto- ja palvelurakenteissa ja ohjauskäytännöissä. Julkisella sektorilla on tehty rakenteellisia uudistuksia 1980-luvulta lähtien. Näissä uudistuksissa on saatu merkittävää kokemusta, joka on kuitenkin useimmiten jäänyt uudistuksissa mukana olleiden henkilöiden hiljaiseksi henkiseksi pääomaksi. Tätä osaamista tarvittaisiin rakenteellisia muutoksia edellyttävien tieto- ja viestintätekniikkahankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa. Hankkeen ohjausryhmä ehdottaa, että luodaan julkisen sektorin rakenteellisten muutosten osaajien verkosto, josta tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämiseen pyrkivät tahot saisivat asiantuntija-apua hankkeisiin liittyvien palvelujen rakenteellisten uudistusten suunnittelussa ja merkittävien tieto- ja viestintätekniikkainvestointien toteutuksessa. Ohjausryhmä ehdottaa, että valtioneuvosto/tietoyhteiskuntaohjelma nimeää pikaisesti arvovaltaisen ja asiantuntevan selvityshenkilön laatimaan ehdotusta verkoston käytännön toteuttamiseksi. 15

18 3 KÄSITTEET JA SELVITYKSEN LÄPIVIENTI 3.1 Tuottavuuden ohjausta ja seurantaa koskevia käsitteitä 1 Tuottavuus Tuottavuus määritellään yleisesti tuotosten ja panosten suhteena, eli tuottavuus = tuotos (suoritteet) /panos (tuotannontekijät). Tuottavuuden suhdeluku ei kuitenkaan kerro mitään toiminnan onnistuneisuudesta, jollei sitä verrata johonkin tavoitetilaan, omaan aiempaan suoritustasoon, muiden toiminnan tasoon tai parhaisiin käytäntöihin. Tuottavuutta osoittavia mittareita ja indikaattoreita tarvitaan päätöksenteon tukena, tavoitteiden asettamisessa, tuottavuutta kehitettäessä ja todennettaessa. Tuloksellisuus Tuloksellisuus on yläkäsite, joka kuvaa toiminnan onnistuneisuutta ja tehokkuutta. Sen alta voidaan erottaa useita suhdelukuja, joissa toiminnan tuloksia verrataan niiden aikaansaamiseksi käytettyjen voimavarojen käyttöön tai asetettuihin tavoitteisiin. Keskeisimmät tuloksellisuuden osa-alueet ovat perinteellisesti olleet tuottavuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus (kuva 1). Tarpeet Yhteiskunta Vaikutukset Julkinen toiminta Tavoitteet Panokset Kustannukset Tuotannontekijät Tuotanto Prosessi Tuotokset Suoritteet Mittaus Tuottavuus Taloudellisuus Vaikuttavuus Kuva 1. Tuloksellisuuden osa-alueet 1 Valtiovarainministeriö: Palvelutuotannon tuottavuuden ohjauksella hyvinvointia ja tehokkuutta. Julkaisematon muistio. 16

19 Mallin perustana on panos-tuotos-malli. Ytimen muodostaa kustannuksista ja tuotannontekijöistä koostuvien panosten muuntaminen tuotannossa tuotoksiksi (suoritteiksi). Tuotokset puolestaan synnyttävät vaikutuksia kansalaisissa/asiakkaissa ja ympäristössä. Näiltä osaalueilta voidaan kerätä tietoa suorien tunnuslukujen avulla. Näitä ovat: Panokset Panokset voidaan jakaa rahallisiin kustannuksiin sekä muihin tuotannontekijöihin, joista hallinnollisessa työssä tärkeimpiä on työvoima. - kustannukset Toimintaan käytetty budjetti- ja muu rahoitus. - tuotannontekijät Työvoima, työaika, fyysiset edellytykset jne. Tuotanto Tuotokset Vaikutukset Tuotantoprosessin sisältö ei tavallisesti sisälly keskeiseen tulosmittaus-käsitteistöön, mutta eräissä virastoissa esim. hakemusten läpimenoajat ovat merkittäviä mittareita. Tuotosten osalta puhutaan usein suoritteista, joita organisaatio tuottaa asiakkailleen tai koko yhteiskunnalle. Tuotosten aikaansaaminen ei useimmiten ole toiminnan varsinainen tavoite. Päämääränä on sen sijaan synnyttää tiettyjä vaikutuksia, joiden aikaansaaminen on todettu välttämättömäksi tai tarpeelliseksi. Vaikutusten osalta on kuitenkin huomattava, että julkinen toiminta saa usein aikaan myös vaikutuksia, joita ei ole erityisesti tavoiteltu (sivuvaikutukset). Valtiovarainministeriön tilivelvollisuushanke on määrittänyt tulosohjauksessa käytettävän tuloksellisuuden uuden käsitteistön, ns. tulosprisman (kuva 2). Kuva 2. Tulosprisma 17

20 Kuvion mukaisesti tulosohjauksessa erotetaan toisistaan laaja-alainen yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja toiminnallinen tuloksellisuus. Yhteiskunnallinen vaikuttavuus: kehittyy useamman vuoden jaksoissa mittaamisessa on tärkeää määräajoin tehtävä ulkoinen arviointi Toiminnallinen tuloksellisuus: toiminnallinen tehokkuus: taloudellisuus, tuottavuus ja maksullisen toiminnan kannattavuus laadunhallinta henkisten voimavarojen hallinta 3.2 Arvioinnin tavoitteet Arviointihankkeista tuli kuvata tai analysoida seuraavat asiat: Mitä tuloksia tai hyötyjä (määrälliset ja laadulliset) arvioitavassa hankkeessa piti saavuttaa ja miten saavutetut hyödyt ja tulokset vastasivat asetettuja tavoitteita sekä mitä muita hyötyjä jälkikäteen arvioituna olisi lisäksi voitu saavuttaa Kuvaus tai analyysi siitä, miten hyödyt jakaantuivat eri sidosryhmien kesken Analyysi siitä, mitkä ovat olleet edellytykset ja reunaehdot aikaan saaduille tuottavuushyödyille Johtopäätökset sekä alustavat yleiset suositukset Lähtökohtaisesti selvitystyön tarkoituksena ei ollut tehdä em. laskelmia ja arviointeja työn puolesta 3.3 Hankkeen organisointi Hanke toteutettiin hallituksen tietoyhteiskuntaohjelman, julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnan (JUHTA) sekä tuottavuuden toimenpideohjelman yhteishankkeena. Hankkeen ohjausryhmän puheenjohtajana toimi tietoyhteiskuntaohjelman ohjelmajohtaja Katrina Harjuhahto-Madetoja. Ohjausryhmän muut jäsenet olivat neuvotteleva virkamies Raili Mäkitalo valtiovarainministeriöstä, neuvotteleva virkamies Juhani Korhonen valtiovarainministeriöstä sekä JUHTA:n pääsihteeri Markku Nenonen sisäasiainministeriöstä. Konsultteina toimivat Elja Kirjavainen, Antti Salminen ja Ari Vanninen Capgemini Finland Oy:stä. 3.4 Viitekehys ja työn läpivienti Työssä tarkasteltiin hankkeita kuuden osa-alueen näkökulmasta, jotka olivat hankkeen taustatiedot, hankkeen tavoitteet ja saavutukset, hankkeella saavutetut tehostamishyödyt, edellytykset ja reunaehdot hankkeen toteutukselle, hankkeiden mittaamisen arviointi sekä hankkeen toteutuksen arviointi. Hankeanalyysimallin osa-alueiden sisältö on esitetty tarkemmin taulukossa 1. Työn toteutuksessa konsultti kokosi ensin taustatiedot viitekehykseen projektimateriaaleista (loppuraportit, lehtijulkaisut) ja esitäytti kyseiset kohdat, jonka jälkeen osa-alueet täydennet- 18

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli 29.5.2006 Heikki Lunnas KuntaTIMEn keihäänkärjet 1. Julkisen hallinnon tietohallinnon ohjausmekanismien kehittäminen 2.

Lisätiedot

Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö

Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Kieku numeroina Yhteinen Kieku-tietojärjestelmä korvaa vanhat (yli 100 kpl) talousja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu. Kunta-alan tuloksellisuuskampanja

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu. Kunta-alan tuloksellisuuskampanja Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Kunta-alan tuloksellisuuskampanja 2011-2014 Hallitusohjelman kirjaukset Valtio: Nykyinen valtionhallinnon tuottavuusohjelma korvataan uudella vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelmalla,

Lisätiedot

Suomen arktinen strategia

Suomen arktinen strategia Suomen arktinen strategia Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 7/2010 Suomen arktinen strategia Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 7/2010 Julkaisija VALTIONEUVOSTON KANSLIA Julkaisun laji Julkaisu

Lisätiedot

Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö

Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö Kuntamarkkinat 11.9.2014 Juha Rannanheimo Ratkaisupäällikkö, sosiaali- ja terveydenhuollon ratkaisut + Kuntaliiton toimeksiannosta

Lisätiedot

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila Valtion taloushallintopäivä 18.11.2015 Olli Ahonen Valtiokonttori Sisällys Johdanto Visio ja tavoitteet 1. Toiminta-arkkitehtuuri - Palvelut -

Lisätiedot

HALLITUKSEN TIETOYHTEISKUNTA- OHJELMA. -tavoitteet - sisältö - toteutus

HALLITUKSEN TIETOYHTEISKUNTA- OHJELMA. -tavoitteet - sisältö - toteutus HALLITUKSEN TIETOYHTEISKUNTA- OHJELMA -tavoitteet - sisältö - toteutus Avausseminaari 25.11.2003 Katrina Harjuhahto-Madetoja ohjelmajohtaja SUOMI TIETOYHTEISKUNTANA MILLAINEN ON TIETOYHTEISKUNTA? tieto

Lisätiedot

Vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta laajapohjaisella yhteistyöllä

Vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta laajapohjaisella yhteistyöllä Vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta laajapohjaisella yhteistyöllä Innovaatiojohtamisella kestävää tuottavuutta hankkeen seminaari 14.12.2011 valtiosihteeri Tuire Santamäki-Vuori Pääministeri Jyrki Kataisen

Lisätiedot

KH KV

KH KV Kiteen kaupungin palveluohjelma 2010 KH 10.5.2010 112 KV 17.5.2010 26 Sisältö 1. Palveluohjelman tarkoitus ja suhde kaupunkistrategiaan... 1-2 2. Palveluohjelman oleellisimmat päämäärät, toteuttaminen

Lisätiedot

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Kuntien ICT-muutostukiohjelma Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Ossi Korhonen 11.12.2014 ICT-muutostukiprojekteissa nyt mukana yhteensä 135 kuntaa ICT-muutostuki

Lisätiedot

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa Kaikille oikeus terveelliseen ja turvalliseen elämään Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen lähtökohtana ovat

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa. ICT muutostukiseminaari neuvotteleva virkamies Jari Kallela

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa. ICT muutostukiseminaari neuvotteleva virkamies Jari Kallela Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa ICT muutostukiseminaari 8.10.2014 neuvotteleva virkamies Jari Kallela Sisältö Miksi kokonaisarkkitehtuuria tarvitaan julkisessa hallinnossa? Mitä tuloksia kokonaisarkkitehtuurista

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Kehittämishankkeet ja tuottavuus

Kehittämishankkeet ja tuottavuus Kuntakehto-hankkeen loppuseminaari, Kuntatalo 18.4.2013 prof. Ismo Lumijärvi Kehittämishankkeet ja tuottavuus Miksi tutkia tuottavuutta? Kunnissa on tuottavuusohjelmia ja yleistä tarvetta suunnata hankkeita

Lisätiedot

Avoin data digitaalisen talouden, julkisten palvelujen ja päätöksenteon perustaksi

Avoin data digitaalisen talouden, julkisten palvelujen ja päätöksenteon perustaksi Muistio 1 (5) VM040:00/2013 885/00.01.00.01/2013 19.2.2015 ICT-toiminto Anne Kauhanen-Simanainen Margit Suurhasko Avoin data digitaalisen talouden, julkisten palvelujen ja päätöksenteon perustaksi Avoimen

Lisätiedot

Sote-uudistus Saavutetaanko tavoitteet

Sote-uudistus Saavutetaanko tavoitteet Sote-uudistus Saavutetaanko tavoitteet Hyvinvoiva Päijät-Häme ja sote-uudistus 8.9.14 Vertti Kiukas, pääsihteeri 18.8.2014 AK Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä

Lisätiedot

Uusi ratkaisumalli kuntakentän ICT-haasteisiin

Uusi ratkaisumalli kuntakentän ICT-haasteisiin 1 Uusi ratkaisumalli kuntakentän ICT-haasteisiin Vaatimukset kuntien palveluille kasvavat Kunnat kohtaavat lähivuosina merkittäviä haasteita, joiden ratkaisemiseksi tarvitaan uusia keinoja työn tuottavuuden

Lisätiedot

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja JUHTAn roolit? Seminaari 09.06.2015 Sirpa Alitalo & Markku

Lisätiedot

Miten tuottavuutta ja tuloksellisuutta on kehitetty tällä hallituskaudella? Tuottavuus- ja tuloksellisuusseminaari Anne-Marie Välikangas

Miten tuottavuutta ja tuloksellisuutta on kehitetty tällä hallituskaudella? Tuottavuus- ja tuloksellisuusseminaari Anne-Marie Välikangas Miten tuottavuutta ja tuloksellisuutta on kehitetty tällä hallituskaudella? Tuottavuus- ja tuloksellisuusseminaari 2.12.2014 Anne-Marie Välikangas KUNTIEN TUOTTAVUUTEEN JA TULOKSELLISUUTEEN VAIKUTTAVIA

Lisätiedot

Erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen integraatio sote-uudistuksessa mitä se on käytännössä?

Erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen integraatio sote-uudistuksessa mitä se on käytännössä? Erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen integraatio sote-uudistuksessa mitä se on käytännössä? Asiantuntijalääkäri Markku Puro Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen Keski-Suomen Sote

Lisätiedot

Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä

Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä Opin ovi klinikka 8.4.2014, Helsinki, Lintsi Ulla-Jill Karlsson, OKM neuvotteleva virkamies Ari-Pekka Leminen, TEM neuvotteleva virkamies

Lisätiedot

TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT

TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari 28.10.2011 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Projektin ensisijaisena tavoitteena on yhteisesti suunnitella ja arvioida alueellisen ja paikallisen tason tietojärjestelmäarkkitehtuurin

Lisätiedot

Seuraavat askeleet Yliopistolakiuudistuksen vaikutusarvioinnin tulokset julkistusseminaari Ylijohtaja Tapio Kosunen

Seuraavat askeleet Yliopistolakiuudistuksen vaikutusarvioinnin tulokset julkistusseminaari Ylijohtaja Tapio Kosunen Seuraavat askeleet Yliopistolakiuudistuksen vaikutusarvioinnin tulokset julkistusseminaari 15.9.2016 Ylijohtaja Tapio Kosunen Mitä arvioinnin jälkeen? Opetus- ja kulttuuriministeriö antaa tämän vuoden

Lisätiedot

Torstai Mikkeli

Torstai Mikkeli Torstai 14.2.2013 Mikkeli OSUVA (2012 2014) - Osallistuva innovaatiotoiminta ja sen johtamista edistävät tekijät sosiaali- ja terveydenhuollossa. hanke tutkii minkälaisilla innovaatiojohtamisen toimintatavoilla

Lisätiedot

Valtakunnallista kehitystyötä missä mennään SADe-ohjelma?

Valtakunnallista kehitystyötä missä mennään SADe-ohjelma? Valtakunnallista kehitystyötä missä mennään SADe-ohjelma? Sähköiset palvelut tulevaisuuden haltuunotto, Rovaniemi 5.6.2013 Ohjelmakoordinaattori Ira Alanko Näkökulmia SADe-ohjelmaan Kuinka toimii valtakunnallinen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lainsäädännön peruslinjauksia

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lainsäädännön peruslinjauksia Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lainsäädännön peruslinjauksia Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki Rovaniemi 4.10.2011 Lainsäädännön uudistamisen tilanne Terveydenhuoltolaki (1326/2010)

Lisätiedot

Tavoitteena integraatio yhteiset asiakkuudet ja palveluiden yhteensovittaminen muutoksen ytimessä

Tavoitteena integraatio yhteiset asiakkuudet ja palveluiden yhteensovittaminen muutoksen ytimessä Tavoitteena integraatio yhteiset asiakkuudet ja palveluiden yhteensovittaminen muutoksen ytimessä FinDRG-verkostohankkeen kick-off-tilaisuus 7.9.2016 Johtaja, sosiaali ja terveys Sote- ja maakuntauudistus

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKKEEN ULKOINEN ARVIOINTI. Piia Tienhaara & Pasi-Heikki Rannisto

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKKEEN ULKOINEN ARVIOINTI. Piia Tienhaara & Pasi-Heikki Rannisto KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKKEEN ULKOINEN ARVIOINTI Piia Tienhaara & Pasi-Heikki Rannisto 25.10.2016 TOIMEKSIANTO JA TAVOITE Keski-Suomen SOTE 2020 -hankkeen ulkoinen loppuarviointi Ajalla 1.10.-25.10.2016

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja Valtiovarainministeriö vastaa valtioneuvoston osana» vakaan ja kestävän kasvun edellytyksiä vahvistavasta talouspolitiikasta,»

Lisätiedot

PSSHP Tietohallintostrategia

PSSHP Tietohallintostrategia PSSHP Tietohallintostrategia 2013-2018 v. 1.1 27.6.2014 1 Tietohallinnon visio 2018 Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin (KYS ERVA) alueella on käytössä edistykselliset potilaiden ja henkilöstön tarpeista

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuolto. Kari Haavisto Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaali- ja terveydenhuolto. Kari Haavisto Sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveydenhuolto uudistuu Kari Haavisto Sosiaali- ja terveysministeriö 16.9.2013 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen Tavoitteet Keskeinen sisältö Jatkovalmistelu Uudistuksen toimeenpano

Lisätiedot

Monitoimijayhteistyöllä uusiin haasteisiin

Monitoimijayhteistyöllä uusiin haasteisiin 1 Monitoimijayhteistyöllä uusiin haasteisiin Pisara koordinaatio Oulun kaupunki Projektijohtaja Koordinaattori Minna Angeria Vastuullinen johtaja Keijo Koski 29.4 2010 Hymykin on herkässä kun on kumppani

Lisätiedot

Julkisen hallinnon asiakas digitalisoituvassa yhteiskunnassa Digitalisaatiolinjausten valmistelu

Julkisen hallinnon asiakas digitalisoituvassa yhteiskunnassa Digitalisaatiolinjausten valmistelu Julkisen hallinnon asiakas digitalisoituvassa yhteiskunnassa Digitalisaatiolinjausten valmistelu VM/JulkICT JUHTA 10.05.2016 JulkICT-osasto Tausta: Vanhat strategiat ja hallitusohjelma Linjaukset julkisen

Lisätiedot

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta. Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta. Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto 05.12.2014 Marita Rimpeläinen-Karvonen Taustalla olevat hallituksen

Lisätiedot

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos Työ- ja elinkeinoministeriö Hallitusneuvos Päivi Kerminen Pitkäaikaistyöttömien ja muiden heikossa

Lisätiedot

Avoimen lähdekoodin ohjelmistot julkisessa hallinnossa

Avoimen lähdekoodin ohjelmistot julkisessa hallinnossa Avoimen lähdekoodin ohjelmistot julkisessa hallinnossa Ohjelmistotuotteen hallinta ja hallinnointi 22.4.2015 Mikael Vakkari, neuvotteleva virkamies. VM Strategisten linjausten perusteemat Avoimuus Hallinto,

Lisätiedot

Arkkitehtuurinäkökulma

Arkkitehtuurinäkökulma Sähköisen arkistoinnin haasteet Arkkitehtuurinäkökulma JHS-seminaari 14.11.2006, Satakuntatalo Aki Siponen Valtiovarainministeriö Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö Sähköisen arkistoinnin haasteet Arkkitehtuurinäkökulma

Lisätiedot

Kanta-palveluiden rooli uudistusten tukena. Kehittämispäällikkö Anna Kärkkäinen Terveydenhuollon ATK-päivät

Kanta-palveluiden rooli uudistusten tukena. Kehittämispäällikkö Anna Kärkkäinen Terveydenhuollon ATK-päivät Kanta-palveluiden rooli uudistusten tukena Kehittämispäällikkö Anna Kärkkäinen Terveydenhuollon ATK-päivät 24.5.2016 Sisältö Soten toimintaympäristö muuttuu miten muuttuu tiedonhallinta Kanta-palveluiden

Lisätiedot

Kohti asiakaslähtöisempiä palveluja

Kohti asiakaslähtöisempiä palveluja Kohti asiakaslähtöisempiä palveluja Sosiaalipäivystys osana päivystysuudistusta 26.5.2016 Valmiusseminaari erityisasiantuntija Virva Juurikkala, STM Päivystysuudistus lausunnolla Valmisteilla oleva uudistuksen

Lisätiedot

Jonot ja odotusajat - voiko niitä hallita ja onko vaivan arvoista? Tuula Heinänen Kehittämisjohtaja Espoon sosiaali- ja terveystoimi

Jonot ja odotusajat - voiko niitä hallita ja onko vaivan arvoista? Tuula Heinänen Kehittämisjohtaja Espoon sosiaali- ja terveystoimi Jonot ja odotusajat - voiko niitä hallita ja onko vaivan arvoista? Tuula Heinänen Kehittämisjohtaja Espoon sosiaali- ja terveystoimi Mikä on Hyvä vastaanotto = Kaste-rahoitteinen hanke, jonka puitteissa

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

Valtion tietojärjestelmähankkeiden arviointitoiminnan kehittäminen. Arja Terho

Valtion tietojärjestelmähankkeiden arviointitoiminnan kehittäminen. Arja Terho Valtion tietojärjestelmähankkeiden arviointitoiminnan kehittäminen Arja Terho Tarve arviointitoiminnalle tuottavuuden kehittämishankkeissa tietojärjestelmillä merkittävä rooli varmistettava hankkeiden

Lisätiedot

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala 19.5.2009 1 Julkisen palvelutuotannon tehostaminen Resurssit Tarpeet, Vaateet, Odotukset Julkista kehittämällä johtaminen,

Lisätiedot

Terveydenhuollon alueellisen ja paikallisen kokonaisarkkitehtuurin hallintamallin suunnitteluprojekti 4/11 11/

Terveydenhuollon alueellisen ja paikallisen kokonaisarkkitehtuurin hallintamallin suunnitteluprojekti 4/11 11/ Terveydenhuollon alueellisen ja paikallisen kokonaisarkkitehtuurin hallintamallin suunnitteluprojekti 4/11 11/11 28.10.2011 Karri Vainio Sisältö Arkkitehtuurinhallinnan tavoitteet Rajaukset Lähtötilanne

Lisätiedot

MITEN IKÄIHMISILLE TURVATAAN INHIMILLISET PALVELUT?

MITEN IKÄIHMISILLE TURVATAAN INHIMILLISET PALVELUT? MITEN IKÄIHMISILLE TURVATAAN INHIMILLISET PALVELUT? Valtakunnalliset Kuntoutuspäivät 19.3.2010 Helsinki Jussi Merikallio johtaja, sosiaali- ja terveysasiat Sosiaali- ja terveyspalvelujen lähivuosien haasteet

Lisätiedot

Yhteinen tiedon hallinta -kärkihanke vauhtiin!

Yhteinen tiedon hallinta -kärkihanke vauhtiin! Yhteinen tiedon hallinta -kärkihanke vauhtiin! 14.11.2016 Yhteinen tiedon hallinta -hanke vauhtiin! -seminaari Digitalisoidaan julkiset palvelut / Yhteinen tiedon hallinta (YTI) -hanke 1990-luku 2000 Tekniikka

Lisätiedot

Miten julkinen hallinto ja Tampereen kaupungin organisaatio on muuttunut ja muuttumassa?

Miten julkinen hallinto ja Tampereen kaupungin organisaatio on muuttunut ja muuttumassa? Miten julkinen hallinto ja Tampereen kaupungin organisaatio on muuttunut ja muuttumassa? Valtuustoseminaari 23.3.2015 ----------------------------------- Kari Hakari johtaja, HT Tampereen kaupunki, tilaajaryhmä

Lisätiedot

Mallinnusinnovaatioiden edistäminen infra-alalla hankinnan keinoin

Mallinnusinnovaatioiden edistäminen infra-alalla hankinnan keinoin TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Mallinnusinnovaatioiden edistäminen infra-alalla hankinnan keinoin Pirkanmaan maanrakennuspäivä 2016 12.1.2016 Markku Niemi Taustaa Liikenneviraston hallinnoiman väyläomaisuuden

Lisätiedot

1 (2) VM078:00/2012. Nimeämispyyntö. Julkisen hallinnon ICT-osasto Jakelussa mainituille

1 (2) VM078:00/2012. Nimeämispyyntö. Julkisen hallinnon ICT-osasto Jakelussa mainituille Nimeämispyyntö VM078:00/2012 1 (2) Julkisen hallinnon ICT-osasto 31.3.2016 Jakelussa mainituille NIMEÄMISPYYNTÖ KUNTIEN TALOUSTIETOJEN, TILASTOINNIN JA TIETOHUOLLON KEHITTÄMISOHJELMAN PROJEKTIRYHMÄÄN Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen

Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen Hankepäällikkö Marja Heikkilä Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen Eläköön elämä ja työ V Laajavuori

Lisätiedot

Kansallisella rahoituksella tuetut hankkeet

Kansallisella rahoituksella tuetut hankkeet Kansallisella rahoituksella tuetut hankkeet Pentti Itkonen Sosiaali- ja terveysministeriö 24.03.2013 1 Toimintaympäristö Palvelurakenteen muutokset Palvelurakenne uudistuu kansallisesti ja alueellisesti

Lisätiedot

ODA = Omahoito ja digitaaliset arvopalvelut

ODA = Omahoito ja digitaaliset arvopalvelut ODA = Omahoito ja digitaaliset arvopalvelut Shp:en ja Sote-johdon tapaaminen 5.5.2015 Tuula Heinänen Uudet Omahoitopalvelut 2 Mitä uutta? Korvaa nyt käytössä olevia yksittäisiä kuntakohtaisia ratkaisuja

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Keski-Suomen liiton maakuntavaltuustoseminaari Kati Hokkanen STM Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Kieku-hanke päättyy. Mitä saimme aikaan?

Kieku-hanke päättyy. Mitä saimme aikaan? Kieku-hanke päättyy. Mitä saimme aikaan? Tavoitteet Kieku-hankkeen tavoitteena: Kieku-ratkaisun tavoitteena: toteuttaa Kieku-ratkaisu (prosessit ja järjestelmä) parantaa valtion talous- ja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Heavy Users Care Chains in OuluArc Tiedotussuunnitelma OULUNKAAREN SEUTUKUNTA Ii Pudasjärvi Utajärvi Vaala Yli-Ii Piisilta 1, 91100

Lisätiedot

Sote-ratkaisu tuottavuuden ja tuloksellisuuden kehittämisessä

Sote-ratkaisu tuottavuuden ja tuloksellisuuden kehittämisessä Sote-ratkaisu tuottavuuden ja tuloksellisuuden kehittämisessä Kirsi Varhila ylijohtaja, STM Tuottavuuden peruskaava Management of resources TARGET INPUT resources PROCESS methods OUTPUT PRODUCTIVITY INPUT/

Lisätiedot

KUNTA- JA PALVELURAKENNEMUUTOSTEN ICT-TUKIOHJELMA. Tilannekatsaus JUHTA, Tommi Oikarinen

KUNTA- JA PALVELURAKENNEMUUTOSTEN ICT-TUKIOHJELMA. Tilannekatsaus JUHTA, Tommi Oikarinen KUNTA- JA PALVELURAKENNEMUUTOSTEN ICT-TUKIOHJELMA Tilannekatsaus JUHTA, 11.6.2013 Tommi Oikarinen Kuntauudistuksen muutostukiohjelma Hallituksen 5.6.2012 linjausten mukaisesti kunnille käynnistetään kuntauudistukseen

Lisätiedot

TOIMINNAN MUUTOS DIGITALISAATION AVULLA

TOIMINNAN MUUTOS DIGITALISAATION AVULLA TOIMINNAN MUUTOS DIGITALISAATION AVULLA Lapin ja Länsi-Pohjan sote-johdon seminaari Pohtimolammella 27.5.2016 JUHANI HEIKKA OULUN KAUPUNKI / KOORDINAATIORYHMÄN PJ. ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Lakivalmistelun

Lisätiedot

Sähköisiä palveluita - asiakkaiden, insinöörien vai hallintobyrokraattien ehdoilla?

Sähköisiä palveluita - asiakkaiden, insinöörien vai hallintobyrokraattien ehdoilla? Terveydenhuollon atk päivä Turku 28. Tulokulma KANSALAINEN Sessio 6 Tasa-arvoista palvelua tietojärjestelmien tuella Sähköisiä palveluita - asiakkaiden, insinöörien vai hallintobyrokraattien ehdoilla?

Lisätiedot

Tulosohjauksen ajankohtaiskatsaus

Tulosohjauksen ajankohtaiskatsaus Tulosohjauksen ajankohtaiskatsaus Taloushallinnon kevätseminaari Tallinna 4.-5.6.2013 Olli Ahonen Valtiokonttori Agenda 1. Ajankohtaista tulosohjauksen kehittämishankkeen toimeenpanosta 2. Uudistunut tuloksellisuusraportointi

Lisätiedot

Voiko valtionhallinnon tietojärjestelmien nykytilaa kuvata? Aki Siponen Valtiovarainministeriö

Voiko valtionhallinnon tietojärjestelmien nykytilaa kuvata? Aki Siponen Valtiovarainministeriö Voiko valtionhallinnon tietojärjestelmien nykytilaa kuvata? 5.12.2006 Aki Siponen Valtiovarainministeriö Voiko valtionhallinnon tietojärjestelmien nykytilaa kuvata? Tavoitteena yhtenäinen toiminnan ja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus - miten vammaisten ihmisten palvelut tulevaisuudessa järjestetään

Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus - miten vammaisten ihmisten palvelut tulevaisuudessa järjestetään Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus - miten vammaisten ihmisten palvelut tulevaisuudessa järjestetään Vammaispalvelujen neuvottelupäivät Helsinki, Scandic Park, 29.-30.1.2015 Kirsi Varhila, STM

Lisätiedot

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen Työkaluja esimiestyön tehostamiseen 7.5.2009 Anna-Maija Sorvoja, HR Management Consultant Aditro Ohjelma 1. Esimiestyön haasteita 2. Työkaluja haasteiden kohtaamiseen, 3. Yhteenveto case-esimerkkejä 2

Lisätiedot

Kohti tasapainoista tuloksellisuutta - kommenttipuheenvuoro. Marja Heikkinen- Jarnola, liikenne- ja viestintäministeriö

Kohti tasapainoista tuloksellisuutta - kommenttipuheenvuoro. Marja Heikkinen- Jarnola, liikenne- ja viestintäministeriö Kohti tasapainoista tuloksellisuutta - kommenttipuheenvuoro Marja Heikkinen- Jarnola, liikenne- ja viestintäministeriö 31.10.2014 Tuottavuus tuloksellisuuden edistäjänä Tuottavuuden parantaminen on tärkeää

Lisätiedot

Valtioneuvoston yleisistunto. 18.2.2016 Talkkari Heikki (143) II Neuvotteleva virkamies p. +35 8295530096

Valtioneuvoston yleisistunto. 18.2.2016 Talkkari Heikki (143) II Neuvotteleva virkamies p. +35 8295530096 Valtioneuvoston yleisistunto 18.2.2016 Talkkari Heikki (143) II Neuvotteleva virkamies p. +35 8295530096 Ministeri Vehviläinen Valtiovarainministeriö Neuvottelukunnan asettaminen Julkisen hallinnon tietohallinnon

Lisätiedot

Näin paransimme tuottavuutta. Hyvät käytännöt ja vakiinnuttamisen keinot Kieku-käyttäjäfoorumi

Näin paransimme tuottavuutta. Hyvät käytännöt ja vakiinnuttamisen keinot Kieku-käyttäjäfoorumi Näin paransimme tuottavuutta. Hyvät käytännöt ja vakiinnuttamisen keinot Kieku-käyttäjäfoorumi Jukka Aalto Helsinki 26.11.2015 Näkökulmat 1. Henkilöstöhallinto 2. Taloushallinto 3. Haasteet 27.11.2015

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto MUUTOSOHJELMA 1 Muutosohjelman lähtökohdat Strategiset päämäärät Järvenpäätä johdetaan strategialähtöisesti

Lisätiedot

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU - SEINÄJOEN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA - hankkeen toimenpiteiden toteuttaminen (kunnat, yritykset, kuluttajat) Mika Yli-Petäys projektipäällikkö, Lapuan kaupunki Toimitusjohtaja, Thermopolis

Lisätiedot

Palvelujen organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden näkökulmasta

Palvelujen organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden näkökulmasta Palvelujen organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden näkökulmasta Kärkihankkeiden 6 ja 7 raportin kommentointia Varatoimitusjohtaja Tuottavuusnäkökulma palvelujen organisointiin ja toiminnan ohjaukseen

Lisätiedot

Maakuntien ja kuntien kansallinen ja alueellinen yhteistyö. Maakuntien Sote ICT muutos isokuva. Selvityshenkilö Pekka Kantola 24.5.

Maakuntien ja kuntien kansallinen ja alueellinen yhteistyö. Maakuntien Sote ICT muutos isokuva. Selvityshenkilö Pekka Kantola 24.5. Maakuntien ja kuntien kansallinen ja alueellinen yhteistyö Maakuntien Sote ICT muutos isokuva Selvityshenkilö Pekka Kantola 24.5.2016 Kansallinen AKUSTI -foorumi STM THL VM KELA www.kunnat.net/akusti Pohjois-Suomi

Lisätiedot

Asiakaspalvelun uusi toimintamalli autetaan asiakasta digitaalisten palveluiden käytössä (AUTA)

Asiakaspalvelun uusi toimintamalli autetaan asiakasta digitaalisten palveluiden käytössä (AUTA) Muistio 3.5.2016 1 (5) Liite 1 Asiakaspalvelun uusi toimintamalli autetaan asiakasta digitaalisten palveluiden käytössä (AUTA) 1 Tausta ja tavoite Pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelmaan on kirjattu

Lisätiedot

MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK

MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK Lisää tähän otsikko MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK KANSANTALOUS VÄESTÖKEHITYS JA TUOTTAVUUS Kestävyysvaje aiempaakin suurempi:

Lisätiedot

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus 1.11.11 Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto TIETEELLINEN TIETO tieteellinen tieto on julkista tieteen itseäänkorjaavuus ja edistyvyys tieto syntyy tutkimuksen

Lisätiedot

Kuntien taloustietojen tilastoinnin ja tietohuollon kehittämisohjelma

Kuntien taloustietojen tilastoinnin ja tietohuollon kehittämisohjelma 2: Hyödynnetään avointa, omaa ja yhteistä tietoa Kuntien taloustietojen tilastoinnin ja tietohuollon kehittämisohjelma JulkICT-osasto Tietojen hyödyntämisen ja tietojohtamisen yleinen tavoite 2: Hyödynnetään

Lisätiedot

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Kieku-palvelujen tuottajana

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Kieku-palvelujen tuottajana Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Kieku-palvelujen tuottajana Pirjo Pöyhiä Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus www.palkeet.fi Pirjo Pöyhiä 2.4.2014 1 Palkeet - Vaikuttava

Lisätiedot

Miten Tampere on muuttunut ja muuttumassa

Miten Tampere on muuttunut ja muuttumassa Miten Tampere on muuttunut ja muuttumassa Miten toimintaympäristö haastaa toimintamallin uudistuksen? Tampere 2017 -seminaari 23.3.2015 Matias Ansaharju Strategiasuunnittelija Yhteinen Tampere kaupunkistrategia:

Lisätiedot

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu. Kunta-alan tuloksellisuuskampanja 2011-2014

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu. Kunta-alan tuloksellisuuskampanja 2011-2014 Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Kunta-alan tuloksellisuuskampanja 2011-2014 Kuntakiertueen esittely (vrt. tuloksellisuussuosituksen teemat) 27.3. Naantali Kuntaliitoksen yhteistoiminnallinen toteuttaminen,

Lisätiedot

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki 6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku 15.2.-12.4.17 Infotilaisuus 13.2, Helsinki Ohjelma 6Aika-strategian esittely ja kuutoskaupunkien odotukset ESRpilottihankkeille Asko Räsänen, Vantaan kaupunki

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Tekes 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Hannu Kemppainen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

Globalisaation vaikutus päihdeasiakkaan asemaan. Teemaseminaari Aki Heiskanen

Globalisaation vaikutus päihdeasiakkaan asemaan. Teemaseminaari Aki Heiskanen Globalisaation vaikutus päihdeasiakkaan asemaan Teemaseminaari 3.12.2007 Aki Heiskanen Samanlaiset muutokset Huolimatta kunkin maan hyvinvointipalveluiden kansallisista erityispiirteistä eri maissa on

Lisätiedot

Kuntatuottavuuden ja tuloksellisuuden kehittäminen. Tuottavuusseminaari, Kuntamarkkinat Anne-Marie Välikangas

Kuntatuottavuuden ja tuloksellisuuden kehittäminen. Tuottavuusseminaari, Kuntamarkkinat Anne-Marie Välikangas Kuntatuottavuuden ja tuloksellisuuden kehittäminen Tuottavuusseminaari, Kuntamarkkinat 11.9.2014 Anne-Marie Välikangas Kuntatuottavuuden ja tuloksellisuuden koordinaatioryhmä Valtiovarainministeriön asettama

Lisätiedot

Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013

Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013 Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013 Esityksen sisältö Keskeiset käsitteet Mittaamisen tila kuntien teknisessä toimessa Näkökulmia

Lisätiedot

RAKSAKYMPPI käytännöksi

RAKSAKYMPPI käytännöksi RAKSAKYMPPI käytännöksi Perusteet Käyttö Hyödyt Kokemuksia Tarja Mäkelä VTT RATUKE-seminaari 20.9.2007 RAKSAKYMPPI -uutta ajattelua työturvallisuuteen Lisätietoja: Tarja Mäkelä VTT Puh. 020 722 3308, tarja.makela@vtt.fi

Lisätiedot

Sähköisen asioinnin kehittäminen julkisessa hallinnossa SADe- ohjelma. Valtio Expo 2009 Helsinki Ylijohtaja Silja Hiironniemi

Sähköisen asioinnin kehittäminen julkisessa hallinnossa SADe- ohjelma. Valtio Expo 2009 Helsinki Ylijohtaja Silja Hiironniemi Sähköisen asioinnin kehittäminen julkisessa hallinnossa SADe- ohjelma Valtio Expo 2009 Helsinki 7.5.2009 Ylijohtaja Silja Hiironniemi Taustaa Hallitusohjelman mukaisesti julkisen hallinnon toimintaa, palvelurakenteita,

Lisätiedot

Avoimuus ja julkisen hallinnon tietohallinto. Yhteentoimivuutta avoimesti -seminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT

Avoimuus ja julkisen hallinnon tietohallinto. Yhteentoimivuutta avoimesti -seminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Avoimuus ja julkisen hallinnon tietohallinto Yhteentoimivuutta avoimesti -seminaari 2.12.2011 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Yhteentoimivuus ja avoimuus Seminaarin aihe pakottaa määrittämään termit yhteentoimivuus

Lisätiedot

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Vastausten ja tulosten luotettavuus Vastaukset 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Kansainväliset IT:n hallinnan hyvät käytännöt. Luotettavuusnäkökohdat Kokemukset ja soveltamisesimerkit

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuoltolain. l - väliraportti Kirsi Paasikoski Osastopäällikkö Työryhmän puheenjohtaja

Sosiaali- ja terveydenhuoltolain. l - väliraportti Kirsi Paasikoski Osastopäällikkö Työryhmän puheenjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuoltolain järjestämislain j i valmisteluryhmä l - väliraportti 27.6.2013 Kirsi Paasikoski Osastopäällikkö Työryhmän puheenjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki Uudistamisen

Lisätiedot

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa SKILLNADEN II Samverkan som strategi MUUTOS II Strategiana yhteistyö 24.11.2015 Tua Heimonen Specialplanerare,

Lisätiedot

Käytönvalvonnan yhtenäistäminen ja tehostaminen organisaation ja kansalaisen kannalta

Käytönvalvonnan yhtenäistäminen ja tehostaminen organisaation ja kansalaisen kannalta Käytönvalvonnan yhtenäistäminen ja tehostaminen organisaation ja kansalaisen kannalta Kehittämispäällikkö Anna Kärkkäinen, THL Sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuojaseminaari, Lahti 16.11.2016 Esityksen

Lisätiedot

VUOSIIN HYVÄÄ ELÄMÄÄ

VUOSIIN HYVÄÄ ELÄMÄÄ VUOSIIN HYVÄÄ ELÄMÄÄ Oulussa käynnistyneen Pisara-hankekokonaisuuden tarkoituksena on parantaa pitkäaikaissairauksien hoitoa ja seurantaa sekä tarjota kuntalaisille mahdollisuus saada vertaistukea muilta

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Kaupunginhallitus 6.10.2014 liite nro 7 (1/20) Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Kaupunginhallitus 6.10.2014 liite nro 7 (2/20) Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet

Lisätiedot

Kuntien tuloksellisuusseminaari 19.11.2009. Titta Jääskeläinen YTM, tutkija Kuopion yliopisto

Kuntien tuloksellisuusseminaari 19.11.2009. Titta Jääskeläinen YTM, tutkija Kuopion yliopisto Kuntien tuloksellisuusseminaari 19.11.2009 Titta Jääskeläinen YTM, tutkija Kuopion yliopisto Kuntien toimintaympäristö Kuntaorganisaatioiden toimintaan ja tavoitteenasetteluun osallistuu monia suorittavia,

Lisätiedot

Julkinen data saataville: Käyttöluvan tausta ja tarkoitus

Julkinen data saataville: Käyttöluvan tausta ja tarkoitus Julkinen data saataville: Käyttöluvan tausta ja tarkoitus Anne Kauhanen-Simanainen Seminaari JHS 189 Avoimen tietoaineiston käyttölupa-suosituksesta 25.3.2015 Julkinen data saataville - taustaa Valtioneuvoston

Lisätiedot

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet!

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! 18.5.2016 Kanta-liittymisen ja -hyödyntämisen tukiprojekti yksityisessä sosiaali- ja terveydenhuollossa Kanta-palveluiden

Lisätiedot

Eduskunnan hallintovaliokunnan kannanotto tietohallintolain vaikutuksiin. JUHTA Sami Kivivasara

Eduskunnan hallintovaliokunnan kannanotto tietohallintolain vaikutuksiin. JUHTA Sami Kivivasara Eduskunnan hallintovaliokunnan kannanotto tietohallintolain vaikutuksiin JUHTA 14.4.2015 Sami Kivivasara VM:n Selvitys tietohallintolain toimeenpanosta Hyväksyessään tietohallintolain eduskunta edellytti

Lisätiedot