Markku Niemelä, toimitusjohtaja, esittelijä Kimmo Luoti, hallintoassistentti, pöytäkirjanpitäjä. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Markku Niemelä, toimitusjohtaja, esittelijä Kimmo Luoti, hallintoassistentti, pöytäkirjanpitäjä. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi."

Transkriptio

1 Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 5 / Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai klo Kokouspaikka Kuntayhtymän hallintorakennus, Einontie 1, MÄNTSÄLÄ Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä puheenjohtajasta) Läsnä Varsinainen jäsen Syväniemi Martti, pj. Lindberg Arto, vpj. Kotiranta Pirjo, saap Palenius Timo Ahonen Juhani Pokki Hilkka Määttä Merja-Liisa Alatalo John Rahkio Marjatta Salovaara Risto Järvinen Anja Slunga-Poutsalo Riikka Aaltonen Tero Henkilökohtainen varajäsen Lavanti Antti Pajala Päivi Nikunen Laura Vilkki Virpi Orasmaa Sirkku Lyly Sakari Kinnari Sirpa Tolvanen Veijo Känkänen Kari Virtanen Sami Heikkilä Jussi Kerijoki Harri Juusti Mirja Muut saapuvilla olleet Markku Niemelä, toimitusjohtaja, esittelijä Kimmo Luoti, hallintoassistentti, pöytäkirjanpitäjä Laillisuus ja päätösvaltaisuus Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Asiat ja liitteet Sivut Liitteet Pta-liitteet Pöytäkirjantarkastajien valinta Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. (esityslistan yhteydessä jaettava perustietoaineisto) Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tero Aaltonen ja Arto Lindberg. Puheenjohtaja Martti Syväniemi Sihteeri Kimmo Luoti Pöytäkirjan tarkastus Heti kokouksessa: Muilta osin: Tarkastusaika Mäntsälä Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Allekirjoitukset Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä Tero Aaltonen Paikka ja pvm Mäntsälä Arto Lindberg Allekirjoitus Infopalvelusihteeri Tuula Karjalainen

2 Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja Tiedoksi yhtymähallitukselle 47 Yhtymäkokouksen päätösten toimeenpano 48 Perhehoidon toimintaohjeen uudistamista valmistelevan työryhmän nimeäminen 49 Erityishuollon johtoryhmän muutokset 50 Työ- ja päivätoiminnan käynnistäminen Espoossa 51 Vammaispalvelujen valtakunnallisen kehittämishankkeen/etevan hankkeen (Kaste) Hyvinkää-Riihimäki -pilotin ohjausryhmän vahvistaminen 52 Vastuualuejaon vahvistaminen 53 Muut asiat

3 Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja Tiedoksi yhtymähallitukselle Yhtymähallituksen tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluonteiset asiat: Kuntaliiton yleiskirjeet 1 Yleiskirje 11/80/2912: Sairaankuljetuksen kustannusten korvaustaksa muuttuu Kuntien toimielimien pöytäkirjanotteet ja kirjeet 2 Pöytäkirjanote Järvenpään kaupunginhallituksen kokouksesta : Edustajan valitseminen Eteva kuntayhtymän yhtymäkokouksiin vuosiksi Järvenpään kaupungin edustajaksi Eteva kuntayhtymän yhtymäkokouksiin vuodeksi 2012 on valittu Raija Koskinen ja varaedustajaksi Anne Mäkiprosi. Muut 3 Lounais-Suomen aluehallintoviraston kirje LSAVI/1446/ /2010: Palaute sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeen valvonnallisesta ohjauskäynnistä. Sosiaali- ja terveysministeriön aloitteesta kaikkiin Kaste-ohjelman mukaisiin sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeisiin suoritetaan valvonnalliset ohjauskäynnit. Ohjauskäynnillä arvioidaan mm. hankkeen toimeenpanoa, hallinnollisten menettelyjen sujuvuutta sekä kirjanpidon ja talousseurannan järjestämistä ja toimivuutta suhteessa hankkeen tavoitteisiin ja sisällön toteutumiseen. Lounais-Suomen aluehallintovirasto ilmoittaa kirjeessään, että aluehallintoviraston ja sosiaali- ja terveysministeriön tekemässä Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke nimisen hankkeen ohjauskäynnissä ei ole havaittu puutteita hankkeen hallinnoinnin, kustannusten tai rahoituksen toteuttamisessa. (Valmistelija: hallintoassistentti Kimmo Luoti, p ) Ehdotus Toimitusjohtaja esittää, että yhtymähallitus päättää 1 merkitä asiat tiedoksi saaduksi. Päätös Yhtymähallitus päätti esityksen mukaisesti.

4 Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja Yhtymäkokouksen päätösten toimeenpano Pta-liite 23 Pta-liitteessä 23 on jäljennös yhtymäkokouksen kokouksen tarkastetusta pöytäkirjasta. Pöytäkirja siihen liitettyine valitusosoituksineen on ollut yhtymäkokouksen päätöksen mukaisesti yleisesti nähtävänä kuntayhtymän taloustoimistossa Ennen pöytäkirjan nähtävänä pitämistä siitä on lähetetty kuntalain 85.1 :n mukaisesti jäljennös jäsenkuntien kunnanhallituksille. Jäsenkunnalle ei ole säädetty velvollisuutta asettaa pöytäkirjaa jäsenkunnassa nähtäväksi eikä sen tarvitse lähettää jäljennöksen saapumisesta ilmoitusta kuntayhtymän yhtymähallitukselle. (Valmistelija: hallintojohtaja Seppo Åstedt, p ) Ehdotus Toimitusjohtaja esittää, että yhtymähallitus päättää 1 todeta, että yhtymäkokouksen päätökset eivät ole syntyneet virheellisessä järjestyksessä eivät mene yhtymäkokouksen toimivaltaa ulommaksi eivätkä ole muutoinkaan lainvastaisia sekä päättää 2 panna päätökset täytäntöön kuntalain säätämässä järjestyksessä. Päätös Yhtymähallitus päätti esityksen mukaisesti.

5 Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja Perhehoidon toimintaohjeen uudistamista valmistelevan työryhmän nimeäminen Perhehoito on yksi tärkeistä Etevan palveluista. Perhehoitoa järjestetään pikkulapsista ikäihmisiin. Se toteutetaan perhehoitajan yksityiskodissa. Etevan ja perhehoitajan kesken tehdään toimeksiantosopimus, jossa määritellään palvelun toteuttamisen ehdot. Palvelu on pääsääntöisesti ympärivuorokautista. Se voi olla joko lyhytaikaista tai toistaiseksi jatkuvaa. Lyhytaikainen perhehoito palvelee erityisesti kotonaan asuvia lapsia ja nuoria ja heidän perheitään. Perhehoidossa tuotetaan noin hoitopäivää vuodessa, joka tarkoittaa laskennallisesti noin 60 henkilön jatkuvaa ympärivuorokautista palvelua. Etevan perhehoidossa lyhytaikainen palvelu on korostunut. Perhehoito on joustava ja yksilöllisiä vaihtoehtoja mahdollistava palvelumuoto, jonka jatkuvasta kehityksestä ja toimintaedellytyksistä on palkitsevaa huolehtia sekä palvelun tarvitsijain, tilaajien että tuottajien toimesta. Etevan perhehoidon toimintaohje on päivitettävä. Perhehoitajalakiin sekä sosiaalihuoltolakiin ja -asetukseen on tullut muutoksia, jotka vaikuttavat toimintaohjeen sisältöön. Samoin toimintaohjeessa olevat toimintatavat ovat tarkastelun ja tarkennuksen tarpeessa. Sen lisäksi mitä laissa on säädetty, määritellään toimintaohjeessa asiat ja ehdot, joista perhehoidon toimeksiantosopimuksissa voidaan kuntayhtymän puolesta perhehoitajien kanssa sopia. Toimintaohjeen määräyksillä on myös merkittävät taloudelliset vaikutuksensa. Perhehoidon toimintaohjeen päivittämiseksi ja tarkistamiseksi tulisi nimetä työryhmä, johon esitetään nimettäviksi ja kutsuttaviksi edustajat seuraavasti: - yhtymähallituksen edustaja - kolme Etevan kanssa toimeksiantosuhteessa toimivaa perhehoitajaa Työryhmän puheenjohtajaksi nimetään perhepalveluista vastaavaa palvelupäällikkö (Kirsi Reunanen) ja sihteeriksi perhehoitoyksikön esimies (Nina Saastamoinen). Työryhmä kuulee asiantuntijoina perhehoidon ohjaajia, Palveluratkaisut -yksikön edustajia, Etevan taloushallintoa ja henkilöstötointa ja tarvittaessa erikseen kutsuttuna muita asiantuntijoita. Uusi toimintaohje-ehdotus valmistuu hallituksen käsiteltäväksi vuoden 2012 loppuun mennessä. (Valmistelija: palvelujohtaja Kristina Nousiainen, p ja toimitusjohtaja Markku Niemelä p ) Ehdotus Toimitusjohtaja esittää, että yhtymähallitus päättää 1 asettaa edellä selostetun mukaisesti työryhmän, jonka tehtävänä on päivittää perhehoidon toimintaohje vuoden 2012 loppuun mennessä, 2 nimetä edustajansa työryhmään.

6 Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 80 Päätös Yhtymähallitus päätti esityksen mukaisesti ja nimesi edustajakseen työryhmään Merja-Liisa Määtän.

7 Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja Erityishuollon johtoryhmän muutokset Erityishuollon johtoryhmä on lakisääteinen toimielin kuntayhtymässä (Laki kehitysvammaisten erityishuollosta 519/1977 (jäljempänä kehitysvammalaki)). Hallintosäännön mukaan erityishuollon johtoryhmän nimeäminen kuuluu hallituksen toimivaltaan. Erityishuollon johtoryhmän tehtävien ja kokoonpanon vähimmäismääräykset ovat laissa. Kokoonpanossa ei sovelleta poliittista suhteellisuutta. Laissa sanotun lisäksi po. toimielimelle voidaan antaa muitakin tehtäviä. Yksilöä koskevista erityishuollon johtoryhmän päätöksistä haetaan muutosta aluehallintovirastolta tai hallinto-oikeudelta, päätöksen tarkoituksesta ja sisällöstä riippuen. Yksilöä koskevien päätösten määrä on asteittain vähenemässä, koska yhä useammin päätökset tekevät kotikunnat. Kuitenkin vaativimmat päätökset ohjautuvat Etevan tehtäviksi, erityisesti ne, joissa erityishuollosta päätetään vastoin asianomaisen oma tahtoa. Erityishuollon johtoryhmän tehtävät keskitetään yksinomaan yksilöjen palveluja koskeviin asioihin siten kuin jäljempänä on määritelty. Palvelurakennetta ja palvelujen järjestämistä koskevat asiat käsitellään ja päätetään kuntayhtymän hallituksessa ja sen tekemien toimivallan siirtopäätösten mukaisesti. Palvelurakenteen, palveluverkon ja eri palvelujen järjestämiseen sekä tuottamiseen liittyvissä kysymyksissä koordinoiva taho on kuntayhtymän johtoryhmä. Valmisteluvastuu on ao. vastuualueilla. Erityishuollon johtoryhmän tehtävänä on: päättää erityishuolto-ohjelman hyväksymisestä, erityishuollon antamisesta ja lopettamisesta ellei johtosäännössä ole toisin määrätty. Eteva kuntayhtymässä asiakkaan erityishuolto-ohjelman hyväksyy ja palvelujen antamis- sekä lopettamispäätöksen tekee johtava sosiaalityöntekijä tai sosiaalityöntekijä. Päätösvallasta on tarkemmin päätetty hallituksen päätöksin ( ). antaa ohjeita (asiakastyön käsikirjat) yksilöllisen erityishuollon toteuttamisesta: 1. yksilöä koskevan avun, tuen ja palvelutarpeen selvittämisestä ja määrittämisestä; 2. yksilöllisen palvelun suunnittelusta sekä 3. sanottujen selvitysten pohjalta tehtävästä päätöksenteosta ja 4. muista ohjausta edellyttävistä vaativista tai poikkeuksellisista yksilöä koskevista asiakaspalvelutilanteista tai toiminnoista. Huomioon tulee ottaa mitä palvelutarpeen selvittämisestä ja -suunnittelusta on Vammaispalvelulain (380/1987) 3 a :ssä säädetty.

8 Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 82 vastentahtoisesta erityishuollosta ja sen edellyttämistä tutkimuksista päättäminen siten kuin kehitysvammalain 32 ja 33 :ssä säädetään päättää ja huolehtia erityishuollon järjestämisestä kuntayhtymän osalta silloin kun henkilö on määrätty viranomaisen toimesta huoltoon kehitysvammalain 40 :n nojalla huolehtia erityishuollon menettelyistä ja järjestämisestä sekä päätöksistä silloin kun henkilö muutoin olisi jäämässä vaille välttämättä tarvitsemaansa apua ja tukea. Tällaisia tilanteita voi olla jos henkilöllä on kiireellinen ja avun tarve eikä apua kunnan kautta ole saatavissa (esimerkiksi viikonloppuina tai lomakausien aikana). Välttämättömällä avulla viitataan mm. hengen, terveyden tai huolenpidotta jäämisen vaaraan. muut kuntayhtymän johtajan erikseen määräämät tehtävät Erityishuollon johtoryhmän jäsenet alkaen:. 1 Erityispalvelujen palvelujohtaja Pirjo Riikonen, (terveydenhuollon asiantuntemus), varahenkilö palvelupäällikkö Päivi Karvonen 2 Asumispalvelujen palvelujohtaja (sosiaalihuollon, etenkin asumispalvelujen asiantuntemus), varahenkilö palvelupäällikkö Merja Siltala 3 Työ- ja päivätoiminnan palvelujohtaja Pirjo Strandén-Bagans, palvelujohtaja (työ- ja päivätoiminnan asiantuntemus), varahenkilö palvelupäällikkö 4 Oili Sauna-aho, palvelupäällikkö, (psykologi- ja eri terapiapalveluiden sekä pedagoginen asiantuntemus), varahenkilö johtava psykologi Minna Nevalainen. 5 johtava sosiaalityöntekijä Carina Lusikka, (sosiaalityön ja sosiaalihuollon asiantuntemus), varahenkilö on sosiaalityöntekijä Hannele Mattila. 6 lääketieteellinen asiantuntemus hankitaan Etevan tekemien sopimusten mukaisesti HYKS:n neuropsykiatrian/kehitysvammapsykiatrian yksiköltä tai muulta sopimuskumppanilta. Sihteerinä ja esittelijänä toimii sosiaalityöntekijä Hannele Mattila. Hannele Mattilan ollessa estyneenä sosiaalityöntekijä Johanna Lindfors on sihteeri ja esittelijä. Sosiaalityön ja sosiaalihuollon asiantuntemuksen sekä sihteeritehtävien osalta jäsenyydet tarkistetaan siinä vaiheessa kun Palveluratkaisut -yksikön avoinna olevat henkilöstöjärjestelyt on saatu toteutettua. Erityishuollon johtoryhmän toimikausi on tällä päätöksellä toistaiseksi, kunnes toisin päätetään. Päätöksenteosta ja menettelyistä ovat määräykset kehitysvammalaissa ja kuntayhtymän hallintosäännössä. Esittely hoidetaan hallintosäännön 42 :n mukaan puheenjohtajan ellei muuta esittelijää ole. Erityishuollon johtoryhmä voi päättää kutsua asiantuntijoita ja pyytää asiantuntijalausuntoja esimerkiksi oikeudellisissa kysymyksissä. (Valmistelija: toimitusjohtaja Markku Niemelä, p )

9 Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 83 Ehdotus Toimitusjohtaja esittää, että yhtymähallitus 1 päättää perusteluissa esitetyn mukaisesti erityishuollon johtoryhmän tehtävistä ja siihen nimettävistä viranhaltijoista, ja että 2 johtoryhmän puheenjohtajana toimii palvelujohtaja Pirjo Riikonen ja varapuheenjohtajana Oili Sauna-aho, ja että 3 päätös tulee voimaan lukien. Päätös Yhtymähallitus päätti esityksen mukaisesti.

10 Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja Työ- ja päivätoiminnan käynnistäminen Espoossa Espoon kaupunki on syksyllä 2011 ilmaissut tarpeensa saada Espoon alueelle työ- ja päivätoimintapalveluja Etevan tuottamana. Kaupungin omat toimintakeskukset (2) ovat täynnä, ja työ- ja päivätoimintapalveluita ostetaan myös muilta palvelujen tuottajilta. Uusien palvelujen tarvitsijoiden määrä on lähivuosina kasvussa. Koska Espoo tarvitsee työ- ja päivätoimintapalveluita sekä suomen- että ruotsinkielisille asiakkaille, käynnistettiin yhteistyöneuvottelut myös Kårkulla samkommun kuntayhtymän kanssa vuoden 2012 alussa. Neuvottelujen tuloksena päädyttiin yhteistoimintahankkeeseen Espoon kaupungin, Eteva kuntayhtymän ja Kårkullan kanssa. Asiakaskunta on espoolaisia vammaisia ja autismin kirjon henkilöitä, joille Espoo ostaa työ- ja päivätoimintapalvelut joko Etevalta (suomenkieliset palvelujen käyttäjät) tai Kårkullalta (ruotsinkieliset palvelujen käyttäjät). Etevan omistama kiinteistöyhtiö Uudenmaan Vammaispalvelut Oy (UVP) hankkii toimintaa varten tarvittavat tilat. Toiminta noin 40 asiakkaalle, joista puolet on Etevan asiakkaita, käynnistyy vuoden 2013 alkupuolella. Tarkoitukseen sopivat tilat on löydetty Espoon Tuomarilasta läheltä rautatieasemaa. Kiinteistön omistajalta, joka tekee tarvittavat muutostyöt kiinteistössä, ei ole vielä saatu tietoja tulevista vuokrakustannuksista. (Valmistelija: palvelujohtaja Pirjo Strandén-Bagans, p ) Ehdotus Toimitusjohtaja esittää, että yhtymähallitus 1 päättää hyväksyä Etevan palveluverkon kehittämisen Espoossa perusteluissa esitetyllä tavalla. Päätös Yhtymähallitus päätti esityksen mukaisesti.

11 Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja Vammaispalvelujen valtakunnallisen kehittämishankkeen/etevan hankkeen (Kaste) Hyvinkää-Riihimäki -pilotin ohjausryhmän vahvistaminen Yhteistyössä Hyvinkään ja Riihimäen kaupunkien kanssa on käynnistetty yhteistyö vammaisten lasten perheiden palveluohjauksen kehittämiseksi. Kyseessä on palveluintegraattoritoimintamallin sovelluksen pilotointi vammaispalveluissa. Hyvinkään kaupungin perusturvalautakunta hyväksyi kokouksessaan hankeyhteistyön. Riihimäen kaupungin perusturvalautakunta hyväksyi osallistumisen Vammaispalveluhankkeeseen kokouksessaan Pilotissa työskentelevä työryhmä ehdottaa nimeämistään ohjausryhmäksi. Ohjausryhmässä on edustajat kummastakin kunnasta, kuntien vammaisneuvostojen nimeämät henkilöt sekä Etevan edustajat. Ohjausryhmän toimikausi on Ohjausryhmän kokoonpano on seuraava: Virpi Laiho Harri Romakkaniemi Olli-Pekka Alapiessa Miia Koski Carina Lusikka Kaisa Hänninen Liisa Rahkonen Teija Elmgren Jukka Hokkila Erika Kivelä Tiina Ahlqvist Pentti Nyman sosiaaliohjaaja, Hyvinkään kaupunki vs. vammaishuollon johtaja, Hyvinkään kaupunki palvelualuepäällikkö, Riihimäen kaupunki kehittämissuunnittelija, Vammaispalveluhanke johtava sosiaalityöntekijä, Eteva kuntayhtymä projektityöntekijä, Vammaispalveluhanke (1.9. alk.) Hyvinkään Vaje ry, Vammaisneuvosto Hyvinkään kehitysvammaisten tuki ry toimintakeskuksen johtaja, Riihimäen kaupunki sosiaalityöntekijä, Hyvinkään kaupunki sosiaaliohjaaja, Riihimäen kaupunki Riihimäen vammaisneuvosto ja Riihimäen Kvt ry. Hanketta valvovan viranomaisen mukaan henkilöt, jotka eivät saa palkkaa kunnasta tai eivät ole hankkeen palkkalistoilla, ovat oikeutettuja korvaukseen luottamushenkilöiden tapaan kokoukseen osallistumisesta. (Valmistelija: kehittämissuunnittelija Miia Koski, p ) Ehdotus Toimitusjohtaja esittää, että yhtymähallitus päättää 1 vahvistaa Vammaispalvelujen valtakunnallisen kehittämishankkeen (Kaste) Etevan hankkeen Hyvinkää-Riihimäki -pilotin ohjausryhmän kokoonpanon perusteluissa selostetun mukaisesti, ja että 2 ohjausryhmässä perheitä edustaville Teija Elmgrenille ja Pentti Nymanille maksetaan Eteva kuntayhtymän hallintosäännön 8 luvun mukaisesti palkkiota luottamustehtävistä ja kokouksista. Mikäli perheiden edustajat muuttuvat hankkeen aikana, ovat uudet jäsenet oikeutettuja palkkioon.

12 Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 86 Päätös Yhtymähallitus päätti esityksen mukaisesti.

13 Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja Vastuualuejaon vahvistaminen Etevan johtaminen on organisoitu vastuualueittain. Kustakin vastuualueesta vastaa vastuualuejohtaja toimitusjohtajan alaisena. Toimitusjohtaja vastaa hallitukselle. Vastuualuejaon vahvisti yhtymähallitus viimeksi Yhtymähallituksen päätöksellä ( ) päätettiin muuttaa hallinnon ja taloushallinnon johtamista. Erityispalvelujen vastuualuejohtajan virka on täytetty ja uusi vastuualuejohtaja on aloittanut työnsä. Vastuualueet ovat: - asumispalvelut ja perhehoito - työ- ja päivätoimintapalvelut - erityispalvelut Tukitoimintojen vastuualueet ovat: - taloushallinto, johon kuuluvat myös hallinnon tehtävät sekä ict-palvelut - henkilöstötoimi Tilahallinto ja -palvelut hoidetaan Etevan omistamien yhtiöiden avulla. Pta-liite 24 Pta-liitteenä 24 on organisaatiokuvaus uudesta vastuualuejaosta, jonka on määrä tulla voimaan myös taloushallinnon osalta alkaen. (Valmistelija: toimitusjohtaja Markku Niemelä, p ) Ehdotus Toimitusjohtaja esittää, että yhtymähallitus päättää, että 1 Etevan vastuualueiden johtaminen järjestetään perusteluissa sanotulla tavalla ja muutos tulee voimaan kaikilta osin viimeistään Päätös Yhtymähallitus päätti esityksen mukaisesti.

14 Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja Muut asiat Toimitusjohtaja toivotti kokousväelle hyvää kesää.

15 Eteva kuntayhtymä Muutoksenhakukiellot, oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Kokouspäivämäärä ( 46-53) Muutoksenhakukiellot (liitetään pöytäkirjaan) Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 46, 47, 53 Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla, koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus. 48, 49, 50, 51, 52 Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla HLL:n* 5 :n 2 mom./ muun lainsäädännön mukaan. * Hallintolainkäyttölaki (586/1996) Pykälät ja valituskieltojen perusteet Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista Eteva kuntayhtymän yhtymähallitukselle ja se on toimitettava ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä osoitteella PL 43, MÄNTSÄ- LÄ, käyntiosoite Einontie 1, MÄNTSÄLÄ, puh , faksi , 48, 49, 50, 51, 52 Oikaisuvaatimusoikeus ja oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksen voi tehdä asianosainen eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa tai kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen. Oikaisuvaatimusajan määräaikaa laskettaessa ei tiedoksisaantipäivää lueta määräaikaan. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Jäsenkunnan ja sen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava: muutoksenhakijan nimi, postiosoite, kotikunta ja puhelinnumero; päätös, johon haetaan muutosta; miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi; muutosvaatimuksen perusteet. Oikaisuvaatimus on sen tekijän allekirjoitettava ja siihen on liitettävä: päätös, johon oikaisua haetaan joko kopiona tai alkuperäisenä ja asiakirjat, joihin vedotaan. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös allekirjoittajan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Asiakirjat on toimitettava viranomaisen asiointiosoitteeseen, postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä lähettäjän omalla vastuulla. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

16 Eteva kuntayhtymä Muutoksenhakukiellot, oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Kokouspäivämäärä ( 46-53) Valitusosoitus (liitetään pöytäkirjaan) Valitusviranomainen, mistä valitusaika alkaa ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös jäsenkunta ja sen jäsen. Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnallisvalitus Valitusviranomainen: Helsingin hallinto-oikeus PL 120 (Ratapihantie 9), HELSINKI Hallintovalitus Valitusaika on 30 päivää Valitusviranomainen: Helsingin hallinto-oikeus PL 120 (Ratapihantie 9), HELSINKI Valitusaika: päivää Muu valitusviranomainen Muu valitusviranomainen Valitusviranomainen: Valitusaika päivää Valitusviranomainen: Valitusaika päivää Tuomioistuinten ja eräiden muiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 89 ja markkinaoikeudessa 223. Maksuista lisää osoitteessa Valituskirjelmä Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjojen toimittaminen Lisätietoja Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimus/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Katrina Harjuhahto-Madetoja, toimitusjohtaja, esittelijä Kaarina Kilpeläinen, talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä

Katrina Harjuhahto-Madetoja, toimitusjohtaja, esittelijä Kaarina Kilpeläinen, talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 3 / 2014 49 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Keskiviikko 23.4.2014 klo 10.00 10.37 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä puheenjohtajasta) Läsnä

Lisätiedot

Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä

Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 8 / 2014 120 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 27.11.2014 klo 10.00 11.30 Kokouspaikka Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä Saapuvilla

Lisätiedot

Markku Niemelä, toimitusjohtaja, esittelijä Seppo Åstedt, hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä Leena Pöyhönen, talousjohtaja ( 2)

Markku Niemelä, toimitusjohtaja, esittelijä Seppo Åstedt, hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä Leena Pöyhönen, talousjohtaja ( 2) Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 1 / 2012 1 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 1.3.2012 klo 13.00 14.35 Kokouspaikka Kuntayhtymän hallintorakennus, Einontie 1, 04600 MÄNTSÄLÄ Saapuvilla olleet

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 2 / 2013 30. Kuntayhtymän yhtymäkokous. Mäntsälän kunnantalon valtuustosali, Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ

Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 2 / 2013 30. Kuntayhtymän yhtymäkokous. Mäntsälän kunnantalon valtuustosali, Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 2 / 2013 30 Kuntayhtymän yhtymäkokous Kokousaika Torstai 31.10.2013 klo 13.00 13.30 Kokouspaikka Mäntsälän kunnantalon valtuustosali, Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ Saapuvilla

Lisätiedot

Keskiviikko 7.1.2015 klo 18.00-19.20. Mäntsälän kunnantalo PÖYTÄKIRJAN SIVU 1 LÄSNÄOLIJOIDEN, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2

Keskiviikko 7.1.2015 klo 18.00-19.20. Mäntsälän kunnantalo PÖYTÄKIRJAN SIVU 1 LÄSNÄOLIJOIDEN, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 KERAVAN KAUPUNKI KUUMA-johtokunta PÖYTÄKIRJA N:o 1/2015 KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 7.1.2015 klo 18.00-19.20 Paikka Mäntsälän kunnantalo KÄSITELTÄVÄT ASIAT ASIA NO PÖYTÄKIRJAN SIVU 1 LÄSNÄOLIJOIDEN,

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 10.06.2014 Nro 4/2014 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 42 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 43 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1. Yhtymähallitus. Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1. Yhtymähallitus. Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1 Yhtymähallitus Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kunnanhallitus 5.5.2014 Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 69. Merkkipäivälista 2014...87 70. Eksoten kuntalaskutusmallin uudistaminen...72 71. Vanhan pappilan ohjausryhmän kokoonpano...73

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 2/2014 25

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 2/2014 25 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 2/2014 25 Kokousaika 28.2.2014 klo 13.00-15.10 Kokouspaikka Kokemäen terveysasema, kokoushuone Kallaskabinetti Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja

Lisätiedot

Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 6/2011 97 KOKOUSAIKA Torstai 12.5.2011 klo 09.00-10.17. Haapaveden kaupungintalo

Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 6/2011 97 KOKOUSAIKA Torstai 12.5.2011 klo 09.00-10.17. Haapaveden kaupungintalo HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA/JULKINEN Nro Sivu Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 6/2011 97 KOKOUSAIKA Torstai 12.5.2011 klo 09.00-10.17 KOKOUSPAIKKA Haapaveden kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 1.3.2010 14:00 Kokousaika Maanantai 1.3.2010 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kokousaika 30.5.2013 klo 18.30 19.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanvirasto, yhteispalvelupiste KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Mervi Niemelä, Eino Jokitulppo, Esko Kalapudas,

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

-1, YMP 22.4.2015 17:30

-1, YMP 22.4.2015 17:30 -1, YMP 22.4.2015 17:30 Kokousaika 22.4.2015 kello 17.30-18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 4 / 2014 Sivu 1 21.08.2014

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 4 / 2014 Sivu 1 21.08.2014 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 4 / 2014 Sivu 1 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta 21.08.2014 Kokoustiedot Aika 21.08.2014 Torstai klo 14.00-15.45 Paikka Mikkelin lautakuntien kokoushuone,

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: KK JK PÖYTÄKIRJA 6/ 26.5.2015/ 62 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 6 / 2015 Aika Tiistai 26.5.2015 klo 19.45 20.10 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2.

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2013 604 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika Maanantai 04.11.2013 klo 17:30-18:56 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Salonen Jarkko puheenjohtaja Pitkänen

Lisätiedot

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: AL LP PÖYTÄKIRJA 8/ / 88 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 7 / 2014 Aika Torstai klo 17.30 19.45 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj. Leena Erälinna x

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2 Muutoksenhakuohjeet Muutoksenhakukielto Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta. :t 158-161, 164, 165 koht 3-4 :t

Lisätiedot

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi -1, KH 30.6.2010 15:00 Kokousaika 30.6.2010 kello 15.00-16.25. Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot