Hyvinvoiva yhteiskunta ja ympäristö Katsaus Tekesin vaikuttavuudesta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyvinvoiva yhteiskunta ja ympäristö Katsaus Tekesin vaikuttavuudesta"

Transkriptio

1 Tekesin katsaus 292/2012 Hyvinvoiva yhteiskunta ja ympäristö Katsaus Tekesin vaikuttavuudesta Mari Hjelt, Päivi Luoma, Aki Pesola, Mari Saario, Vesa Kämäräinen, Anna Maksimainen ja Jarkko Vesa

2 10

3 Mari Hjelt, Päivi Luoma, Aki Pesola, Mari Saario, Vesa Kämäräinen, Anna Maksimainen ja Jarkko Vesa Hyvinvoiva yhteiskunta ja ympäristö Katsaus Tekesin vaikuttavuudesta Tekesin katsaus 292/2012 Helsinki

4 Tekes rahoitusta ja asiantuntemusta Tekes on tutkimus- ja kehitystyön ja innovaatiotoiminnan rahoittaja ja asiantuntija. Tekesin toiminta auttaa yrityksiä, tutkimuslaitoksia, yliopistoja ja korkeakouluja luomaan uutta tietoa ja osaamista ja lisäämään verkostoitumista. Tekes jakaa rahoituksellaan teollisuuden ja palvelualojen tutkimus- ja kehitystyön riskejä. Toiminta uudistaa elinkeinoja, kasvattaa jalostusarvoa, tuottavuutta ja työelämän laatua, lisää vientiä sekä luo työllisyyttä ja hyvinvointia. Tekesillä on vuosittain käytettävissä avustuksina ja lainoina noin 600 miljoonaa euroa tutkimus- ja kehitysprojektien rahoitukseen. Tekesin ohjelmat valintoja suomalaisen osaamisen kehittämiseksi Tekesin ohjelmat ovat laajoja monivuotisia kokonaisuuksia, jotka on suunnattu elinkeinoelämän ja yhteiskunnan tulevaisuuden kannalta tärkeille alueille. Ohjelmilla luodaan uutta osaamista ja yhteistyöverkostoja. Copyright Tekes Kaikki oikeudet pidätetään. Tämä julkaisu sisältää tekijänoikeudella suojattua aineistoa, jonka tekijänoikeus kuuluu Tekesille tai kolmansille osapuolille. Aineistoa ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin. Julkaisun sisältö on tekijöiden näkemys, eikä edusta Tekesin virallista kantaa. Tekes ei vastaa mistään aineiston käytön mahdollisesti aiheuttamista vahingoista. Lainattaessa on lähde mainittava. ISSN ISBN Kannen kuva: Kalleheikki Kannisto Taitto: DTPage Oy 4

5 Esipuhe Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan vaikutukset ovat kansallisesti ja kansainvälisesti suuren mielenkiinnon kohteena ja niitä pyritään selvittämään eri tavoin. Tekes aloitti vuonna 2009 vaikuttavuusselvitysten laadinnan yhteistyössä Työ- ja elinkeinoministeriön kanssa. Ensimmäisenä kohteena oli talouden ja elinkeinoelämän uusiutuminen. Tämän jälkeen laadittiin käsillä oleva analyysi vaikutuksista ympäristön ja yhteiskunnan hyvinvointiin. Keväällä 2012 valmistui kolmas raportti, jossa tutkittiin innovaatiotoiminnan kyvykkyyksiä. Koska laaditut kolme selvitystä muodostavat varsin monipuolisen kuvan ja myös kansainvälisesti ainutkertaisen kokonaisuuden tutkimus- ja innovaatiotoiminnan vaikutuksista, halusimme edistää niiden laajempaa hyödyntämistä tuottamalla raportit julkaisuiksi Tekesin katsauksia -sarjaan. Käsillä olevassa raportissa paneudutaan yhteiskunnallisiin vaikutuksiin, jotka syntyvät pitkän ajan kuluessa. Nyt nähtävissä olevien myönteisten vaikutusten edellytykset on luotu vuosia tai vuosikymmeniä sitten, ja tämän päivän toiminnalla luodaan edellytyksiä tulevalle kehitykselle. Vaikutusten aikaansaanti edellyttää systeemisyyttä ja monien eri toimijoiden panostusta. Selvityksessä vaikutuksia konkretisoidaan esimerkkien avulla. Vaikuttavuusselvityksen laadinnasta ovat vastanneet Gaia Consulting Oy ja Nordic Healthcare Group Oy Mari Hjeltin johdolla. Tutkijoiden tukena on ollut ohjausryhmä, joka koostui TEMin ja Tekesin edustajista. Lisäksi työn kuluessa haastateltiin laajasti eri sidosryhmien edustajia. Tekes haluaa kiittää selvityksen laadintaan osallistuneita ja erityisesti tutkijoita asiantuntevasta ja moniulotteisesta työstä. Toukokuussa 2012 Tekes Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus 5

6 Sisältö Esipuhe...5 Tiivistelmä Johdanto Selvityksen toteutus Lähtökohdat ja rajaukset Toteutus ja menetelmät Tekesin päämääräalueet ja toiminta Tekesin strategia ja strategian kolme päämääräaluetta Tekesin strategian toteutumisen seuranta Tekesin toiminnan luomat yhteiskunnallisen vaikuttavuuden edellytykset Tekesin toiminta hyvinvoiva yhteiskunta ja ympäristö -päämääräalueella Tarkasteltavat esimerkit Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arvioinnin perusteita Yhteiskunnan hyvinvointi innovaatiopolitiikan tavoitteena Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arvioinnin lähestymistapoja Kansainvälisiä esimerkkejä Tekesin toiminnan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden malli Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden mallin kuvaus Vaikuttavuusmallin soveltaminen ja vaikuttavuuden seuranta Tekesin toiminnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus Tekes yhteiskunnallisen vaikuttavuuden edellytysten vahvistajana Tekesin vaikuttavuus hyvinvointi ja ympäristö -päämääräalueella Yhteenvetohuomioita Tekesin toiminnan yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta Johtopäätökset ja suositukset Tekesin toiminnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus Innovaatiotutkimuksen jatkotutkimusaiheet...70 Lähdeluettelo...71 Liitteet 1 Haastattelut Haastattelukysymykset Kestävä yhdyskunta Liikenteen biopolttoaineet Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä eoppimisympäristöt Tekesin katsauksia

7 Tiivistelmä Innovaatiotoiminnan rooli taloudellisen hyvinvoinnin edistäjänä on selvä, ja taloudellinen hyvinvointi ja elinkeinoelämän uudistuminen ovat Tekesille innovaatiotoiminnan julkisena rahoittajana luontevia ja mitattavia tavoitteita. Innovaatiopolitiikan tavoitteiden monipuolistuminen ja kysyntälähtöinen innovaatiopolitiikka ovat kuitenkin nostaneet entistä vahvemmin esiin Tekesin toiminnan ja sen vaikuttavuuden ar vioinnin myös muiden yhteiskunnallisten tavoitteiden osalta. Tässä selvityksessä on kehitetty Tekesin yhteiskunnallista vaikuttavuutta kuvaava malli ja arvioitu sen pohjalta Tekesin yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Lähtökohtana ovat Tekesin vuoden 2008 strategian mukaiset tavoitteet ja painotukset Hyvinvoiva yhteiskunta ja ympäristö -päämääräalueella. Vaikuttavuuden syvällisempi tarkastelu on kohdennettu päämääräalueelta valituille neljälle esimerkkialueelle. Tarkastellulla päämääräalueella Tekes vaikuttaa ensisijaisesti ohjelmaprosessin keinoin, joten selvityksen painopiste on Tekesin ohjelmatoiminnassa tällä päämääräalueella. Kehitetyssä Tekesin toiminnan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden mallissa on eriytetty kaksi erilaista vaikutusmekanismia. Näistä toisessa tarkastellaan vaikutusten syntymistä yritysten innovaatiotoiminnan kautta ja toisessa huomioidaan kumppanuustoiminta, jossa julkisen sektorin toimijoilla on keskeinen rooli. Tekesin toiminnan vaikuttavuuden edellytyksiä ovat vaikuttavuusmallissa sekä yritysten innovaatiotoiminnan että kumppanuustoiminnan osalta Tekesin panostukset ja toiminta, Tekesin strategia ja asiakkuudet, innovaatiotoiminnan kyvykkyydet sekä elinkeinoelämän tuottavuus ja uudistuminen. Näiden lisäksi vaikuttavuusmallissa tarkastellaan innovaatiotoimintaa, innovaatiotoiminnan tuloksia, potentiaalisten innovaatioiden käyttöönottoa ja innovaatioiden laajamittaista käyttöönottoa, jonka seurauksena yhteiskunnalliset vaikutukset syntyvät. Tutkimusaineiston valossa Hyvinvoiva yhteiskunta ja ympäristö -päämääräalueen Kestävä energiatalous ja ympäristö -painopistealueella Tekes on kansallisesti erittäin merkittävä tutkimus- ja kehitystoiminnan rahoittaja. Pitkä historia ja toiminnan jatkuvuus näkyvät yhteiskunnallisina vaikutuksina ja hyödyt realisoituvat todennäköisesti pitkälle tulevaisuuteen. Tekesin toiminta on hyvin linjassa kansallisen ja kansainvälisen ilmasto- ja energiapolitiikkaan kanssa, ja Tekesillä on toiminnalleen selvä mandaatti. Tarkemman analyysin kohteena olivat selvityksessä kestävä yhdyskunta ja liikenteen biopolttoaineet. Laadukas sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä -painopistealueelle Tekes on kohdistanut rahoitusta vasta vuodesta 2008 alkaen. Toiminnan painopiste on yksittäisten tuotekehityshankkeiden sijaan julkisten palveluiden, uusien toimintamallien ja kumppanuuksien kehittämisessä. Kohdistamalla t&k-rahoitusta suoraan julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän kehittämiseen Tekes toimii kansainvälisenä edelläkävijänä muihin vastaaviin organisaatioihin verrattuna. Kansallisesti Tekes on uusi toimija sosiaali- ja terveydenhuollossa eikä sen toiminnalla ole toistaiseksi yhtä selvää mandaattia kuin energia- ja ympäristöalalla. Hyvinvoiva yhteiskunta ja ympäristö -päämääräalueen Tietoyhteiskunnan alusta ja palvelut -painopistealueen kehitys ollut vahvasti mukana useissa Tekesin ohjelmissa 1990-, ja 2010-luvuilla. Tekesin toiminnalla on ollut keskeinen merkitys yhteiskuntaa läpileikkaavien teknologioiden kehityksessä merkittäviä ICT:n pohjautuvia innovaatioita ja menestystarinoita on syntynyt. Haasteena on kuitenkin siirtyä teknologiakeskeisyydestä käyttäjäkeskeisyyteen. Panostuksista huolimatta Suomi on tietoyhteiskuntaan liittyvillä indikaattoreilla mitattuna jäänyt kehityksessä muista maista jälkeen. Tarkemman analyysin kohteena olivat eoppimisympäristöt. Läpikäydyn aineiston valossa Tekes on vienyt hyvinvoivaan yhteiskuntaan ja ympäristöön liittyviä tavoitteita ja strategisia valintoja käytännön toimintaansa osin hyvin, mutta osin työ on vielä kesken. Haasteellisia ovat erityisesti 7

8 systeemisiä muutoksia vaativat ja julkista sektoria osallistavat innovaatiot, joiden yhteiskunnalliset vaikutukset ovat usein merkittäviä. Avainasemassa ovat julkisen sektorin muutosvalmiit ja riskinottohalukkaat edelläkävijät. Tekesin toiminnan yhteiskunnalliset vaikutukset syntyvät pitkällä aikajänteellä. Nyt nähtävissä olevien myönteisten vaikutusten edellytykset on luotu vuosia tai vuosikymmeniä sitten, ja tämän päivän toiminnalla luodaan edellytyksiä tulevalle kehitykselle. Aikajänteiden pituus on haaste myös vaikuttavuuden seurannalle. Jatkuvuuden rinnalla Tekesin tulisi kyetä pitämään yllä korkeaa vaatimusta innovaatiotoiminnan uutuusarvosta ja riittävästä riskitasosta. Tekesin toiminnan perimmäiset yhteiskunnalliset vaikutukset syntyvät innovaatioiden laajamittaisen käyttöönoton kautta. Innovaatioiden laajamittainen käyttöönotto ja perimmäisten vaikutusten syntyminen ovat kuitenkin Tekesin vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella, ja Tekesin toiminnan vaikutusta on mahdotonta eriyttää muista tekijöistä. Tekesin toiminnan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arvioinnin tietopohjaa on kuitenkin syytä vahvistaa.. Myös julkisen sektorin innovaatiotoiminnan vaikuttavuuden arviointi ja innovaatiopolitiikka systeemisten muutosten välineenä vaatii tuek seen lisää tietoa. 8

9 1 Johdanto Tiede- ja teknologiapolitiikan perustavoite on taata edellytykset tutkimukselle ja tuotekehitykselle ja luoda näin perustaa taloudelliselle kasvulle 1. Julkisella t&k-tuella on kiistattomat vaikutukset yritysten t&k-toimintaan ja innovaatiopääomaan 2. On selvää, että uusilla innovaatioilla, joilla tarkoitetaan tässä hyödynnettyjä ja käyttöön otettuja uusia ratkaisuja, on taloudellisen hyvinvoinnin ja kasvun lisäksi myös ympäristön ja sosiaalisen hyvinvoinnin kannalta myönteisiä vaikutuksia. Julkisten innovaatiopanostusten yhteiskunnallinen vaikuttavuus on saanut viime vuosikymmenenä innovaatiopolitiikassa enemmän painoarvoa ja panosten vaikuttavuuden osoittamista vaaditaan. Tekes on määritellyt toiminnalleen kolme päämäärää. Ensimmäinen päämäärä on innovaatiotoiminnan kyvykkyyksien varmistaminen. Tällä tarkoitetaan vahvaa ja kansainvälistä tutkimusja kehittämistoimintaa, osaamispohjaa ja verkostoitumista. Toinen päämäärä on elinkeinoelämän tuottavuuden ja uudistumisen varmistaminen innovaatioiden keinoin. Tavoitteena on, että tuottavuus kansantalouden kannalta tärkeillä aloilla ja klustereissa on kansainvälistä huippua ja yritykset ovat globaalisti kilpailukykyisiä. Näiden kahden päämäärän voidaan nähdä olevan edellytyksiä kolmannelle päämäärälle eli hyvinvoivalle yhteiskunnalle ja ympäristölle. Vuonna 2008 julkaistun strategian 3 hyvinvoiva yhteiskunta ja ympäristö -päämäärän painopistealueita ovat olleet kestävä energiatalous ja ympäristö, laadukas sosiaali- ja tervey denhuollon palvelujärjestelmä, tietoyhteiskunnan palvelut ja alustat sekä työelämän laatu. Leimallista näille painotuksille on se, että yhteiskunnallinen hyvinvointi ja vaikutukset riippuvat huomattavasti toimintaympäristöstä ja moninaisista julkisen sektorin toimenpiteistä eivätkä niiden kehittyminen ole riippuvaista vain yritysten innovaatiotoiminnasta. Tekesin toimintaa päämääräalueilla ohjaavat työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) kanssa tehtävät tulossopimukset, jotka kytkeytyvät tiiviisti TEM:n konsernistrategiaan ja innovaatiopolitiikan kansallisiin linjauksiin. Kansallisesti Tekesille on myös vastuutettu tehtäviä esimerkiksi energia- ja ilmastostrategiassa. Tekesin panostuksille on määritelty päämääräalueittaiset tavoitetasot, ja panostusten kohdentumista seurataan eri tavoin. Tekesin toiminnan vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta päämääräalueilla on seurattu ja arvioitu erillisillä päämääräkohtaisilla vaikuttavuusanalyyseillä ja -selvityksillä. Nämä selvitykset ovat osa Tekesin onnistumisen virallista seurantaa. Päämääräkohtaisilla arvioinneilla on myös vahva kytkentä Tekesin toiminnan strategiseen suunnitteluun ja strategisten sisältöjen määrittelyyn, ja ne tuottavat tietoa Tekesin toiminnan kehittämiseksi. Selvitys Tekesin toiminnan vaikuttavuudesta ja tuloksellisuudesta elinkeinoelämän tuottavuus ja uudistuminen -päämääräalueella toteutettiin vuoden 2010 alussa 4. Vuoden 2010 aikana käynnistettiin myös tässä raportissa kuvattu selvitys, jossa analysoidaan Tekesin toiminnan vaikuttavuutta hyvinvoiva yhteiskunta ja ympäristö -päämääräalueella. Selvityksen päätavoitteeksi asetettiin seuraavat kysymykset: Miten Tekes on vienyt hyvinvoivaan yhteiskuntaan ja ympäristöön liittyviä tavoitteita ja strategisia valintoja käytännön toimintaansa? Kuinka hyvin Tekesin ympäristöön 1 Esim. Hyvärinen (2010) 2 Riipinen et al. (2010a) 3 Tekesin uusi strategia julkaistaan maaliskuussa Riipinen et al. (2010b) 9

10 ja hyvinvointiin liittyvät tavoitteet ovat toteutuneet? Mitkä ovat ympäristöön ja hyvinvointiin liittyvät ilmiöt ja kansallisen tason indikaattorit, joissa Tekesin toiminnan vaikutukset näkyvät? Onko Tekesin hyvinvointiin ja ympäristöön liittyvässä innovaatiotoiminnan edistämisessä tunnistettavissa osa-alueita, joissa Tekes on kansainvälisesti edelläkävijäorganisaatio? Millaisia jatkuvan seurannan ja mittaamisen menetelmiä Tekesin johtamisen tueksi on mahdollista kehittää ja ottaa käyttöön ympäristöön ja hyvinvointiin liittyvällä päämääräalueella? Raportin luvussa 2 kuvataan selvityksen toteutus ja luvussa 3 Tekesin päämääräalueet ja toiminta. Luvussa 4 käydään läpi Tekesin toiminnan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arvioinnin perusteita. Luvussa 5 on esitelty Tekesin toiminnan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden malli, ja luvussa 6 on arvioitu Tekesin toiminnan yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Luvussa 7 ovat johtopäätökset ja suositukset. 10

11 2 Selvityksen toteutus 2.1 Lähtökohdat ja rajaukset Selvityksen lähtökohtana on Tekesin merkittävä rooli innovaatiotoiminnan rahoittajana ja aktivoijana. Roolissaan Tekes toimii merkittävänä toimijana innovaatiopolitiikan ja innovaatiotoiminnan rajapinnassa. Lähtökohtana ovat myös Tekesin vuoden 2008 strategian mukaiset tavoitteet ja painotukset Hyvinvoiva yhteiskunta ja ympäristö -päämääräalueella 5. Tässä selvityksessä Tekesin toiminnan yhteiskunnallisten vaikutusten nähdään syntyvän innovaatioista, joiden laajamittainen käyttöönotto synnyttää merkittäviä vaikutuksia yhteiskunnassa ja joiden syntymisessä Tekesin toiminnalla on ollut tunnistettava rooli. Hyvinvoiva yhteiskunta ja ympäristö -päämääräalueella Tekesin tavoitteena on ollut vaikuttaa ensisijaisesti ohjelmaprosessin keinoin. Tästä syystä selvityksen painopiste on Tekesin ohjelmatoiminnan tarkastelussa. Todellisuudessa päämääräalueen painopistealueet ovat luonteeltaan horisontaalisia ja läpileikkaavia ja heijastuvat näin kaikkeen Tekesin toimintaan, joten myös muulla Tekesin toiminnalla on vastaavia yhteiskunnallisia vaikutuksia. Päämääräalueen painopisteistä työelämän laatu on jätetty tämän selvityksen ulkopuolelle. Tekesin toiminnan vaikutuksia työelämän laatuun on tarkasteltu elokuussa 2010 julkaistussa Työelämän kehittämisohjelman arvioin nissa 6. Tekesin toiminnan vaikuttavuuden syvällisempi tarkastelu on selvityksessä kohdennettu päämääräalueelta valituille neljälle esimerkkialueelle (kuva 2.1), sillä Tekesin strategiset painopistevalinnat kattavat kokonaisuudessaan Kuva 2.1. Arvioinnin kohteena olevat alue ja esimerkit. Hyvinvoiva yhteiskunta ja ympäristö -päämääräalue Strategia-kauden painopistealueet Kestävä energiatalous ja ympäristö Tietoyhteiskunnan alusta ja palvelu Laadukas sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä Arviointiin valitut esimerkit Kestävä yhteiskunta eoppimisympäristöt Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä Liikenteen biopolttoaineet 5 Tekes (2008) 6 Oosi, O, et al. (2010) 11

12 hyvin laajoja alueita. Näitä esimerkkejä on hyödynnetty myös vaikuttavuusmallin rakentamisessa. Tarkasteltuja esimerkkejä ovat kestävä yhdyskunta, biopolttoaineet, eoppimisympäristöt ja sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä. Valitut esimerkit eivät kata Tekesin yhteiskunnallisesti merkittävää toimintaa kokonaisuudessaan, sillä ne jättävät monia merkittäviä kokonaisuuksia syvemmän tarkastelun ulkopuolelle. Esimerkit on kuitenkin valittu mukaan siksi, että ne ovat luonteeltaan erilaisia. Kestävän energiatalouden ja ympäristön alueella Tekes on toiminut vaikuttavasti jo pitkään, ja alueelta löytyy useita yhteiskunnallisesti merkittäviä esimerkkejä. Biopolttoaine-esimerkki auttaa kuvaamaan erityisesti Tekesin toiminnan vaikuttavuuden pitkää aikajännettä. Muut esimerkit kuvaavat erityisesti vaikuttavuutta sellaisilla hyvinvoinnin kannalta merkittävillä alueilla, joilla myös julkisen sektorin innovaatiotoiminnan rooli on merkittävä. Näillä alueil la Tekesin toiminta on kuitenkin vasta muotoutumassa ja välineet esimerkiksi kuntien ja kaupunkien innovaatiotoiminnan aktivoimiseksi kehittymässä. Näillä alueilla monet yhteiskunnalliset vaikutukset näkyvät vasta tulevaisuudessa. Tekes vaikuttaa Suomen elinvoimaisuuteen ja hyvinvointiin ensisijaisesti positiivisen taloudellisen kehityksen kautta. Yritysten kasvun, uudistumisen ja tuottavuuden kautta syntyviä vaikutuksia suomalaisen yhteiskunnan taloudelliselle hyvinvoinnille ei tässä selvityksessä kuitenkaan tarkastella, sillä yritysten kasvuun, kilpailukykyyn ja menestymiseen liittyvät vaikutukset on katettu elinkeinoelämän tuottavuus ja uudistuminen -päämääräaluetta koskevassa selvityksessä 7. Selvitys on rajattu tarkastelemaan ensisijaisesti vaikutuksia Suomessa. Innovaatioilla on kuitenkin markkinoita ja kysyntää myös muualla, ja yhteiskunnallisia vaikutuksia syntyy yritysten vientitoiminnan kautta. Lisäksi globaaleilla markkinoilla toimivien yritysten menestys luo hyvinvointia edelleen kotimaassa. Lähtökohtana innovaatiotoiminnan kautta syntyville yhteiskunnallisille vaikutuksille on selvityksessä innovaatioiden laajamittainen käyttöönotto. Vaikka tutkimus- ja innovaatiotoiminnalla on todettu olevan merkittäviä vaikutuksia tiedon ja osaamisen kumuloitumiseen, on tämä osaaminen konkretisoiduttava innovaatioina ja niiden käyttöönottona, jotta tavoiteltuja perimmäisiä vaikutuksia syntyy. Tavoitteiden mukaisesti selvitys kohdentui toisaalta Tekesin yhteiskunnallista vaikuttavuutta kuvaavan analyysimallin kehittämiseen ja toisaalta Tekesin vaikuttavuuden arviointiin. Tavoitteena on ollut myös tukea Tekesin käynnissä olevaa strategiaprosessia, jotta kehitettävä malli sopii myös uuden strategian seurannan ja arvioinnin tueksi. Selvitystyö toteutettiin sen haasteellisuuteen ja laajuuteen nähden tiukassa aikataulussa. Tästä syystä työn alussa sovittiin, että selvityksen osana voidaan tunnistaa jatkon kannalta olennaisia tutkimustarpeita ja kysymyksiä, joihin ei tässä selvityksessä ole mahdollista pureutua. 2.2 Toteutus ja menetelmät Selvitys toteutettiin elokuun 2010 ja helmikuun 2011 välisenä aikana. Selvityksen toteuttivat Gaia Consulting Oy ja Nordic Healthcare Group Oy. Tietoyhteiskunnan erityisasiantuntijana vaikuttavuusmallin kehityksessä ja esimerkkien analysoinnissa toimi Jarkko Vesa. Kansainvälisenä tietoyhteiskuntaasiantuntijana selvityksessä toimi Robbin te Velde, Dialogic BV, Alankomaat, sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijana Monica Winge, VINNOVA, Ruotsi sekä energia- ja ympäristöasiantuntijana Rik Leemans, Wageningen University, Alankomaat. Työtä ohjasi työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) ja Tekesin yhteinen ohjausryhmä, joka kokoontui työn aikana kolme kertaa. Selvitys koostui seuraavista vaiheista ja siinä hyödynnettiin seuraavia menetelmiä: 1. Toimintaympäristön ja Tekesin toiminnan kuvaus. Selvityksen lähtökohdaksi luotiin kuva Tekesin ja tarkastellun päämääräalueen ja sen painopisteiden toimintaympäristöstä ja sen keskeisistä muutoksista vuosina laadullista ja määrällistä aineistoa hyödyntäen sekä taustahaastatteluin. Tekesin toiminnan kuvauksessa keskityttiin Tekesin toiminnan yleislinjauksiin ja päämäärä- ja painopistealuekohtaisiin toimintatapoihin ja toimenpiteisiin. Lisäksi koottiin määrällistä ja laadullista tietoa Tekesin toiminnasta ja toiminnan tuloksista. Vaihe tuotti tietoa erityisesti kysymykseen siitä, miten Tekes on vienyt hyvin- 7 Riipinen (2010b) 12

13 voivaan yhteiskuntaan ja ympäristöön liittyviä tavoitteita ja strategisia valintoja käytännön toimintaansa. 2. Vaikuttavuusmallin rakentaminen. Tekesin toiminnan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden malli rakennettiin olemassa olevan kansallisen ja kansainvälisen arviointikirjallisuuden, ajankohtaisten arviointiraporttien, painopistealueiden kannalta olennaisten selvitysten ja analyysien, syvempään analyysiin valittujen esimerkkien, haastatteluiden ja asian tuntijatyön pohjalta. Kansainvälisiä asiantuntijoita hyödynnettiin erityisesti kansainvälisen innovaatiotutkimuksen tuloksien hyödyntämiseksi ja mallin toimivuuden testaamiseksi. Vaikuttavuusmallia tarkennettiin selvityksen muiden vaiheiden pohjalta. 3. Data-aineiston analyysi. Selvityksessä hyödynnettiin monipuolisesti Tekesin käytössä olevia seurantajärjestelmiä Tekesin toiminnasta, hankkeista ja niiden tuloksista, rahoituksen kohdentumisesta ja painotuksista, ohjelmatoiminnasta ja hankkeiden haasteellisuudesta ja niiden tietoja vuosilta Tätä aineistoa yhdistettiin muuhun olennaiseen tilastoaineistoon. Työvaihe antoi tietoa paitsi Tekesin nykyisten toiminnan johtamisen tukijärjestelmien soveltuvuudesta yhteiskunnallisten vaikutusten arviointiin myös järjestelmien kehitystarpeista. 4. Kirjallisuuskatsaus. Selvityksessä hyödynnettiin ja analysoitiin kriittisesti arvioiden Tekesin vuosikertomuksia ja muita julkaisuja kuten Tekesin toiminnan vaikuttavuuden erillisselvitykset, ohjelmakohtaiset loppuarvioinnit ja ohjelmien loppuraportit, sekä muita Suomen ja muiden maiden innovaatiojärjestelmiä, vaikuttavuutta ja painopistealueita koskevia selvityksiä. Tätä materiaalia on hyödynnetty sekä vaikuttavuusmallin rakentamisessa että Tekesin toiminnan vaikuttavuuden arvioinnissa. 5. Haastattelut. Asiantuntijahaastattelujen avulla syvennettiin ja täsmennettiin vaikuttavuusmallia, Tekesin strategisten valintojen, käytännön toimintamallien ja toiminnan merkitystä ja vaikuttavuutta sekä niihin vaikuttanutta toimintaympäristön kuvausta. Haastatellut henkilöt ja haastattelukysymykset ovat raportin liitteenä. 6. Painopistealuekohtaiset analyysitilaisuudet. Selvityksen osana toteutettiin kolme painopistealuekohtaista analyysitilaisuutta, joihin osallistuivat hankkeen tekijät sekä joitakin Tekesin asiantuntijoita. Analyysitilaisuuksissa tarkasteltiin arvioin tikysymyksiä painopistealuekohtaisesti eri menetelmin tuotetun aineiston ja analyysien pohjalta ja täydennettiin vaikuttavuusmalleja. Kansainväliset asiantuntijat raportoivat analyysitilaisuuksien tuloksia. 7. Analyysi ja johtopäätökset. Vastaukset arviointikysymyksiin sekä johtopäätökset ja suositukset perustuvat selvityksen aiempien vaiheiden tuloksiin. Tekesin toiminnan vaikuttavuutta on arvioitu kehitetyn vaikuttavuusmallin avulla ja se pohjautuu pääosin neljään syvällisesti tarkasteltuun esimerkkiin. Kansainväliset asiantuntijat osallistuivat analyysiin ja johtopäätösten tekoon kommentoimalla vaikuttavuusmallia ja sen tuloksia. 8. Raportointi. Selvitys on raportoitu tässä raportissa ja sen liitteissä. 13

14 Kuva 2.2. Selvityksen vaiheet. 1. Toimintaympäristön ja Tekesin toiminnan kuvaus 2. Vaikuttavuusmallin rakentaminen Kansainväliset asiantuntijat MitenTekes on vienyt päämääräkohtaiset tavoitteet toimintaansa? 3. Data-aineiston analyysi 6. Painopistealuekohtaiset analyysitilaisuudet 7. Analyysi ja johtopäätökset 8. Raportointi 4. Kirjallisuuskatsaus 5. Haastattelut Kansainväliset asiantuntijat Kansainväliset asiantuntijat Kuinka hyvin tavoitteet ovat toteutuneet Mitkä ovat kansallisen tason indikaattorit, joissa näkyvät Tekesin toiminnan vaikutukset? Onko tunnistettavissa alueita, joissa Tekes on kansainvälinen edelläkävijä? Millaisia jatkuvan seurannan menetelmiä on mahdollista kehittää? 14

15 3 Tekesin päämääräalueet ja toiminta 3.1 Tekesin strategia ja strategian kolme päämääräaluetta Tekes on määritellyt toiminnalleen kolme päämäärää (kuva 3.1). Ensimmäinen päämääristä on innovaatiotoiminnan kyvykkyyksien varmistaminen. Tällä tarkoitetaan vahvaa ja kansainvälistä tutkimus- ja kehittämistoimintaa, osaamispohjaa ja verkostoitumista. Toinen päämäärä on elinkeinoelämän tuottavuuden ja uudistumisen varmistaminen innovaatioiden keinoin. Tavoitteena on, että tuottavuus kansantalouden kannalta tärkeillä aloilla ja klustereissa on kansainvälistä huippua ja yritykset ovat globaalisti kilpailukykyisiä. Näiden kahden päämäärän voidaan nähdä olevan edellytyksiä kolmannelle päämäärälle eli hyvinvoivalle yhteiskunnalle ja ympäristölle. Tavoitteena on, että yhteiskunnan hyvinvointi- ja ympäristötavoitteita suoraan tukevat innovaatiot ja kokonaisvaltainen kehittäminen muodostavat taloudellisen kasvun rinnalla keskeisen perustan kestävälle hyvinvoinnille. Tämä selvitys kohdentuu tavoitteiden saavuttamisen ja Tekesin toiminnan vaikuttavuuden analysointiin hyvinvoiva yhteiskunta ja ympäristö -päämääräalueella. Kuva 3.1. Tekesin päämääräalueet ja arvioinnin kohdentuminen. 15

16 Käynnissä olevalla strategiakaudella hyvinvoiva yhteiskunta ja ympäristö -päämääräalueen painopistealueina ovat olleet 1) kestävä energiatalous ja ympäristö, 2) laadukas sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä, 3) tietoyhteiskunnan palvelut ja laatu sekä 4) työelämän laatu. Tämä selvitys keskittyy näistä kolmeen ensimmäiseen. Päämääräalueen painopisteistä työelämän laatu on jätetty tämän selvityksen ulkopuolelle. Tekesin toiminnan vaikutuksia työelämän laatuun on tarkasteltu elokuussa 2010 julkaistussa Työelämän kehittämisohjelman arvioinnissa 8. Tekes päivittää strategiaansa kolmen vuoden välein. Viimeisin strategia on julkistettu keväällä 2008 ja uusi strategia julkaistaan maaliskuussa Tekesin strategia linkittyy vuosittaiseen toiminnan suunnitteluun ja seurantaan, ja se on myös Tekesin ja työ- ja elinkeinoministeriön välisten pidemmän aikavälin toiminta- ja taloussuunnitelmien sekä vuosittaisten tulossopimusten perusta. Hyvinvoivan yhteiskunnan ja ympäristön päämääräalueen osalta tulossopimuksen vaikuttavuustavoitteet on määritelty pääasias sa rahoituspanostustavoitteina kullekin painopistealueelle. Vuoden 2010 tulossopimuksen mukaiset panostustavoitteet on kuvattu taulukossa 3.1. Tavoitteiden tarkentamiseksi ja toiminnan kohdentamiseksi Tekes on täsmentänyt painopistealueiden tavoitteita ja tehnyt toiminnan suunnittelua tukevat sisältölinjaukset (kuva 3.2). Niissä on nostettu esiin kahdeksan Tekesin strategian toteutumista tukevaa teemaa. Tekesin toiminnan vaikuttavuuden analysoinnissa hyvinvoiva yhteiskunta ja ympäristö -päämääräalueella on huomattava, että Tekesin strategiassa päämääräalueelle asetetut tavoitteet ovat monimuotoisia ja myös hyvin yleisellä Taulukko 3.1. Tekesin yhteiskunnallisen vaikuttavuuden suuntaa-antavat seurantamittarit Tekesin tulossopimuksessa vuodelle (Tekesin tulossopimus 2010, ) Milj. euroa Rahoitus uusiutuvan energian tutkimukseen ja sovelluksiin Energia- ja ympäristöteemojen rahoitus Terveys- ja hyvinvointiteemojen rahoitus Tieto- ja viestintäteemojen projektien rahoitus Globaalit arvoverkostot Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö Vuoden 2008 toteutunut Puhdas energia Rakennettu ympäristö Vuoden 2009 ennustetaso Vuoden 2010 tavoite Vuoden 2011 alustava tavoite > 40 > Hyvinvointi ja terveys Palveluliiketoiminta ja palveluinnovaatiot tasolla. Kunkin painopiste alueen osalta asetettuja tavoitteita ja niiden perusteella johdettavissa olevia vaikuttavuustavoitteita on edelleen analysoitu luvussa 6 ja liitteinä olevissa esimerkeissä. Kuva 3.2. Tekesin sisältölinjausten mukaiset strategian toteutumista tukevat teemat. (Tekes, 2008) Kaikkien tietämysyhteiskunta Niukkaresurssiset ratkaisut Vuorovaikutteinen viestintä Älykkäät järjestelmät ja ympäristöt Uudistuva innovaatiotoiminta Käyttäjätarpeiden ennakointi 8 Oosi, O. et al. (2010) ICT:n tarjoamat mahdollisuudet 16

17 3.2 Tekesin strategian toteutumisen seuranta Tekesin toimintaa kuvaavaa seurantatietoa kerätään moniin eri tarkoituksiin 9. Osana Tekesin tulosohjausta määritellään Tekesin toiminnalle olennaiset tulosmittarit, joita seurataan säännöllisesti. Päämääräalueilla toteutetaan erillisiä vaikuttavuusselvityksiä, joista tässä raportissa kuvattu selvitys on yksi. Tekes koostaa toiminnastaan ja vaikutuksistaan katsauksia, jotka kokoavat yhteen tuoreimman saatavilla olevan tiedon ja tilastot 10. Tekesin ohjelmatoiminnasta ja muista instrumenteista kerätään ja kootaan myös yksityiskohtaisempaa tietoa. Myös hanketasolla kerätään monenlaista tietoa sekä hankkeista että Tekesin asiakkaista. Tällä hetkellä käytössä oleva seurantatieto hyvinvointiin ja ympäristöön liittyvien strategisten tavoitteiden toteutumisesta keskittyy pääasiassa tehtyjen panostusten seurantaan. Rahoituksen kohdentuminen ohjelmissa, yritys- tai tutkimushankkeissa tai organisaatiotyypeittäin on luokiteltavissa myös Tekesin strategiaa tukevien teemojen mukaisesti (ks. kuva 3.2). Kunkin teeman osalta on määritelty edelleen tarkempia luokitteluja. Tekesin tällä hetkellä käyttämät teemat hankkeiden ja rahoituksen kohdentumisen seurantaan ovat: Puhdas energia Niukkaresurssiset ratkaisut Hyvinvointi ja terveys Palveluliiketoiminta ja innovaatiot Vuorovaikutteinen viestintä Rakennettu ympäristö Älykkäät järjestelmät ja ympäristöt Kaikkien tietämysyhteiskunta. Teemakohtaisen jaottelun ja seurantatiedon käytössä yhteiskunnallisen vaikuttavuuden analyysissä on kuitenkin ongelmia. Teemaluokittelut ovat olleet käytössä vasta vuodesta 2008, joten pidemmän ajan vaikuttavuustietoa ei ole saatavilla. Teemat ovat myös osin päällekkäisiä ja analysointiin liian yleisluonteisia. Kukin teema voi sisältää hyvin monenlaisia innovaatioita, ja toisaalta yksi hanke voi kattaa monia teemoja. Teemakohtaisen seuranta-aineiston käyttö on siten osin suuntaa-antavaa ja pääasiassa painotuseroja kuvaavaa. Kohdennetumpaa tietoa hankkeiden kattamista innovaatiotyypeistä ja pohjaa vaikuttavuusanalyysille löytyy erityisesti energia- ja ympäristöalueelta, sillä alueella on ollut jo pidempään käytössä yhteisiin tilastointikäytäntöihin perustuvia teknologialuokitteluja. Taulukossa 3.2 on esimerkkinä energiakohdentumisen luokittelu. Tieto hankkeiden kohdentumisesta esimerkiksi tietylle uusiutuvan energian osa-alueelle luo hyvän pohjan vaikuttavuuden ja vaikutusketjujen tarkemmalle analysoinnille. Taulukko 3.2. Esimerkki Tekesin käyttämästä hankkeiden energiakohdentumisen luokittelusta. Energiakohdentuminen Energian käyttö ja säästö Fossiiliset polttoaineet ja turve Uusiutuvat energialähteet Ydinenergia Energian tuotanto, siirto ja jakelu Muut energiakohdentumiset Teollisuuden energian käyttö Rakennusten ja kotitalouksien energian käyttö Liikenteen energian käyttö Muu energian käyttö Kivihiilen poltto ja konversio Maakaasu ja öljy Turvetuotanto ja konversio Aurinkolämpö Aurinkosähkö Bioenergia Tuuli Vesivoima Jätteiden energiakäyttö Fissio Fuusio Sähkön tuotanto Kaukolämpö ja -kylmä Päästöjen puhdistustekniikka Sähkön siirto ja jakelu Energian varastointi Energiajärjestelmätutkimus 9 Riipinen et al. (2010b) on kuvannut tarkasti Tekesin toiminnan seuranta- ja raportointikäytäntöjä. 10 Tuorein on joulukuussa 2010 valmistunut katsaus Tekesin ja innovaatiotoiminnan vaikutukset 2010 (kalvosarja). 17

18 Hankkeiden tuotosten ja syntyneiden vaikutusten seurannan käytössä oleva tietopohja on suhteellisen ohut yhteiskunnallisten vaikutusten arvioimiseksi. Hanketasolla toteutumisraporteissa kuvataan hankkeiden tuottamia vaikutuksia yhteiskunnassa, mutta vastaukset annetaan avovastauk sina. Tämän aineiston läpikäyntiin ei tämän selvityksen puitteissa ollut mahdollisuutta, ja analyysi edellyttäisi myös sitä, että hankkeiden luokittelu eri tavoitteiden toteutumisen kannalta olisi toimiva ja luotettava. Yrityshankkeiden raportointilomakkeissa kysytään luokiteltua tietoa hankkeen vaikutuksista yritystoimintaan (mm. projektin olennainen vaikutus yritykselle, projektin tulos, projektin vaikutus yrityksen teknologiseen asemaan suhteessa kilpailijoihin), tutkimukseen (opinnäytetyöt) ja hankkeen jatkonäkymiä, mutta ei suorien yhteiskunnallisten vaikutusten kannalta olennaista tietoa. Vuodesta 2002 alkaen Tekes on toteuttanut myös hankkeiden jälkiarviointia kolme vuotta hankkeen päättymisen jälkeen hankkeiden toteuttajille kohdennetulla kyselyllä. Kysely sisältää myös yhteiskunnallisiin vaikutuksiin kytkeytyen arvion hankkeen vaikutuksista 1) kansalliseen osaamispohjaan, 2) työllisyyteen, 3) ympäristön tilaan, 4) julkisiin palveluihin, 5) terveys- ja sosiaalipalveluihin sekä 6) turvallisuuteen 11. Hanke voidaan luokitella vaikutuksiltaan merkittävästi positiiviseksi, positiiviseksi tai ei vaikuttavaksi. Lisäksi kyselyssä kysytään hankkeen erilaisista vaikutuksista elinkeinoelämään ja tutkimukseen. Tekesin asiakaskyselyissä hankkeen päättymisen jälkeen kysytään myös kaupallistamisen onnistumisesta ja julkisen tutkimuksen hankkeissa kehitetyn teknologian käyttöönotosta. Jälkiarviointikäytäntö ja muut asiakaskyselyt mahdollistavat hankekohtaisen vaikuttavuustiedon kartoittamisen hankkeen päätyttyä, mutta monimutkaisen asian tarkastelussa haasteina ovat kyselyiden rajoitteet tiedon luotettavuuden ja syvällisyyden suhteen. Teemakohtaista analyysiä jälkiarviointiaineistosta ei voida tehdä, koska teemaluokittelu on ollut käytössä vasta vuodesta Jatkossa teemoittain tehty analyysi kuitenkin osoittaisi, onko Tekesin strategisten valintojen mukaisesti kohdentamissa hankkeissa tuotettu osoitetusti merkittävämpiä vaikutuksia kuin keskimäärin. Kuva 3.3. Tekesin ydinprosessit, päämäärät ja vaikutusketju Tekesin toiminnan luomat yhteiskunnallisen vaikuttavuuden edellytykset Tekes kuvaa toimintaansa ketjuna panoksista tuloksiin ja tuloksista välittömiin vaikutuksiin ja vaikutuksiin kansantalouteen ja yhteiskuntaan (kuva 3.3). Panokset ovat Tekesin toimintaa, jonka vaikutukset näkyvät innovaatiotoiminnan kyvykkyyksinä, elinkeinoelämän tuottavuutena ja uudistumisena sekä hyvinvoivana yhteiskuntana ja ympäristönä. Innovaatiotoiminnan kyvykkyydet sekä elinkeinoelämän tuottavuus ja uudistuminen ovat välttämättömiä ehtoja hyvinvoivaan yhteiskuntaan ja ympäristöön liittyvien vaikutusten syntymiselle, mutta eivät riittäviä takeita vaikuttavuudelle. 11 Jälkiarvioinnin kyselyn kysymykset ovat osin muuttuneet vuosien mittaan. 12 Tekes (2010) 18

19 Kuva 3.4. Tekesin toiminnan luomat yhteiskunnallisen vaikuttavuuden edellytykset. Toiminta Panokset, resurssit ja edellytykset Tekesin strategia ja asiakkuudet Innovaatiotoiminnan kyvykkyydet (tutkimus- ja osaamispohja) Elinkeinoelämän tuottavuus ja uudistuminen Innovaatiotoiminta Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden edellytykset Tekesin panokset ja toimintamuodot Oman toimintansa näiden strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi Tekes on jäsentänyt neljäksi ydinprosessiksi, jota ovat strategia-, asiakkuus-, ohjelma- ja rahoitusprosessi. Näiden tuloksena syntyy innovaatioita, verkottumista ja osaamista. Vaikuttavuusmallin ja Tekesin toiminnan vaikuttavuuden analysoinnin lähtökohdaksi hyvinvoiva yhteiskunta ja ympäristö -päämääräalueella on otettu on seuraavat edellytykset (kuva 3.4): Tekesin panostukset ja toiminta Tekesin strategia ja asiakkuudet Innovaatiotoiminnan kyvykkyydet (tutkimus- ja osaamispohja) Elinkeinoelämän tuottavuus ja uudistuminen. Tekesin panostukset ja toiminta Tekesin toiminta näyttäytyy Tekesin asiak kaille pitkälti t&k&i-rahoituksena. Rahoitus kanavoituu yritysten tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoituksena, julkisen tutkimuksen rahoituksena sekä innovaatiotoiminnan erityisrahoituksena. Rahoitus jakaantuu vapaasti kaikkien Tekesin asiakkaiden haettavissa olevaan rahoitukseen ja ohjelmien kautta suunnattuun rahoitukseen. Tekes rahoitti vuonna 2009 kaikkiaan 2177 hanketta yhteensä 579 milj. eurolla (kuva 3.5). Riipinen et al. (2010b) ovat katsauksessaan Tekesin toiminnan vaikutuksista tuottavuuteen ja elinkeinoelämän uusiutumiseen kattavasti kuvanneet Tekesin rahoitustoiminnan yksityiskohtia ja lisätietoja löytyy esimerkiksi Tekesin web-sivuilta. Tekesin tutkimus- ja kehittämisrahoitusta voidaan myöntää myös julkisen sektorin ja kolmannen sektorin organisaatioille kuten kunnille, kaupungeille, sairaanhoitopiireille, kuntayhtymille sekä yhdistyksille ja järjestöille. Näiden organisaatioiden osuus rahoituspäätöksistä on kuitenkin toistaiseksi ollut erittäin pieni. Vuonna 2009 Tekes myönsi rahoitusta kunnille, kaupungeille ja kuntayhtymille 13 noin 7 milj. euroa 39 hankkeeseen 14. Kunnille ja kaupungeille suunnattua rahoitusta on kuvattu tarkemmin luvussa 3.4. Tekesin toiminnan ja rahoituksen kohdentamisessa hyvinvoiva yhteiskunta ja ympäristö -päämääräalueella ovat ohjelmat ja niihin liittyvä toiminta pääasiallinen keino painopistealueille asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa. Ohjelmatoimintaan kuuluvat Tekesin ohjelmien lisäksi erilaiset aktivointihankkeet, strategisen huippuosaamisen keskittymien ohjelmat ja kansainväliset yhteistyöaloitteet. Ohjelmille on usein asetettu yhteiskunnallisia vaikuttavuustavoitteita, joiden toteutumista seurataan ja arvioidaan ohjelmakohtaisesti. Ohjelmissa Tekes pyrkii myös kehittämään valittujen alojen julkisia palveluja 15. Tarkempi erittely Tekesin ohjelmatoiminnasta hyvinvoiva yhteiskunta ja ympäristö -päämääräalueella on luvussa 3.4. Tekesin rahoitustoiminnan rinnalla myös rahoitus- ja ohjelmaprosesseihin 13 Kuntayhtymissä ei ole huomioitu ammattikorkeakouluja, mutta mukana ovat sairaanhoitopiirit. 14 Tekesin toimittamat tiedot EVAL tietokannasta 15 Tekes toiminta- ja taloussuunnitelma (Tekes 2009): Valituilla painotusaloilla myös julkisten palveluiden kehittäminen on Tekesin toiminnan kohteena Ohjelmat-ydinprosessin keinoin. Muutoin Tekes rahoittaa julkisten palvelujen kehittämiseen rajoittuvia projekteja vain johtoryhmän erillisten linjauspäätösten perusteella. 19

20 Kuva 3.5. Tekesin rahoituspäätökset Avustukset yritysten tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan ja julkisille organisaatioille 246 milj. euroa Lainat yritysten tutkimusja innovaatiotoimintaan 97 milj. euroa Tutkimusrahoitus yliopistoille, korkeakouluille ja tutkimuslaitoksille 236 milj. euroa valinnat. Vaikuttavuusmallin panostarkastelun osalta lähtökohtana ovat Tekesin itsensä määrittelemät ydinprosessien mukaiset toiminnan muodot. Kun kutakin strategiakautta koskevat painopistevalinnat on tehty, tulisi myös määritellä aikajänteet, joilla painopisteisiin ja tavoitteisiin sitoudutaan. Esimerkiksi energia-alaan Tekes on panostanut määrätietoisesti vuosikymmeniä, jolloin syntyneitä vaikutuksia voidaan nyt analysoida. Viime vuosien uusien avausten esimerkiksi julkisen sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän kehittämiseksi pysyvyydestä ja pitkäjänteisyydestä ei ole vielä tietoa. sisältyvä kansainvälinen toiminta ja vaikuttaminen sekä ohjelmatoiminnan osana tehtävä aktivointi, verkostoitumistoimenpiteet, tiedonjako ja tiedon tuottaminen ovat osaltaan merkityksellisiä Tekesin toiminnan yhteiskunnalliselle vaikuttavuudelle. Myös erilaisia uusia ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden kannalta mielenkiintoisia instrumentteja, kuten innovatiiviset julkiset hankinnat, kehitetään. Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden näkökulmasta mahdollisuuksia on myös Tekesin nuorten innovatiivisten yritysten rahoitukseen keskittyvän konseptin kohdentamiseen esimerkiksi sosiaali- ja palvelualan yritystoiminnan dynamiikan vahvistamiseen. Tekesin strategia ja asiakkuudet Tekesin strategia ja asiakkuudet sekä näihin liittyvät prosessit ovat erittäin olennaisia Tekesin yhteiskunnallisen vaikuttavuuden kannalta. Näiden prosessien tuloksena Tekes päättää, mille alueille ja toimijoille panostuksia suunnataan. Tekesin strategiaprosessi hyödyntää ja on vuorovaikutuksessa mm. kansallisen politiikkatyön, arvioin nin ja innovaatiotutkimuksen, ennakoinnin sekä strategian suunnittelun ja toteutuksen seurannan kanssa. Asiakkuusprosessi pitää sisällään mm. Tekesin asiak kuuksien suunnittelun ja hallinnan, aktivoinnin, neuvonnan sekä markkinoinnin. Näiden toimintojen sisällyttäminen vaikuttavuuden analysointiin on olennaista, mutta on huomattava, että vaikutukset ovat edellytyksiä luovia ja välillisiä. Tehdyt strategiset valinnat ja niiden rajaukset sekä asetetut tavoitteet ovat olennainen lähtökohta vaikutusten analysoimiselle. Tekesin strategiset valinnat voidaan jo itsessään nähdä panostuksena tai linjauksena, jonka vaikutuksia yhteiskunnassa voi olla perusteltua arvioida verrattuna tilanteeseen, jossa rahoitusta suunnattaisiin kysynnän mukaan ilman panosten erityistä suuntaamista tai toiminnan kohdentamista. Tekesin toiminnan vaikuttavuuden analysoinnin lähtökohdaksi on tässä selvityksessä otettu Tekesin nykyinen toiminta ja jo tehdyt strategiset Innovaatiotoiminnan kyvykkyydet (tutkimus- ja osaamispohja) Vahva tutkimus- ja osaamispohja sekä uusi tieto ja osaaminen ovat olennainen edellytys uusien innovaatioiden syntymiselle. Innovaatiotoiminnan kyvykkyydet onkin yksi Tekesin strategisista päämääräalueista ja edellytys hyvinvoivaan yhteiskuntaan ja ympäristöön liittyvälle vaikuttavuudelle. Innovaatiotoiminnan kyvykkyyksien vaikutus hyvinvoivaan yhteiskuntaan ja ympäristöön liittyviin tavoitteisiin on kuitenkin välillistä ja vaikutukset syntyvät erittäin pitkän ajan kuluessa. Tekesin toiminnan vaikuttavuutta innovaatiotoiminnan kyvykkyyksiin ja osaamisen sekä uuden tiedon roolia yhteiskunnallisessa vaikuttavuudessa ei voida kattavasti arvioida tämän selvityksen puitteissa. Alue vaatisikin erillisen analyysinsä vaikuttavuusmallista ja Tekesin toiminnan vaikuttavuudesta kattaen tutkimus- ja osaamispohjan kasvattamisen laajasti. Haasteena on esimerkiksi tutkimuksen laatutekijöiden merkityksen arviointi yhteiskunnallisen vaikuttavuuden kannalta. Osaava 20

Teknologiaohjelmat ja innovaatioiden kehittäminen muuttuvassa markkinaympäristössä

Teknologiaohjelmat ja innovaatioiden kehittäminen muuttuvassa markkinaympäristössä Teknologiaohjelmat ja innovaatioiden kehittäminen muuttuvassa markkinaympäristössä Arviointiraportti Mari Hjelt Ylva Gilbert Alina Pathan Teknologiaohjelmaraportti 7/2005 Helsinki 2005 Kilpailukykyä teknologiasta

Lisätiedot

Menestyvät innovaatiot syntyvät arvoketjuissa

Menestyvät innovaatiot syntyvät arvoketjuissa Menestyvät innovaatiot syntyvät arvoketjuissa Ilmastovaikutukset ja ohjauskeinot kansainvälisessä vertailussa Osa 1 Osa 2 TEKNOLOGINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ POLIITTINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Toimijat ja toimijoiden

Lisätiedot

liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet

liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Energia- ja ympäristötoimialojen pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Tekesin katsaus 237/2008 Energia- ja ympäristötoimialojen pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Nina

Lisätiedot

Riskien hallinta Suomessa ESISELVITYS

Riskien hallinta Suomessa ESISELVITYS Riskien hallinta Suomessa ESISELVITYS SITRAN RAPORTTEJA 23 Riskien hallinta Suomessa ESISELVITYS S I T R A H E L S I N K I 1 Kirjoittajat: Gaia Group Oy: Harriet Lonka Mari Hjelt Juha Vanhanen Tuomas Raivio

Lisätiedot

Matkaopas asiakaslähtöisten sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseen

Matkaopas asiakaslähtöisten sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseen Tekes Tekesin katsaus Tekes Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Huhtikuu 2011 ISSN 1797-7339 ISBN 978-952-457-523-2 Matkaopas asiakaslähtöisten sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseen vaihde

Lisätiedot

Liikenneviraston arviointi virastouudistuksen näkökulmasta

Liikenneviraston arviointi virastouudistuksen näkökulmasta Liikenneviraston arviointi virastouudistuksen näkökulmasta Julkaisuja 4/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA 6/211/2004 Jakelussa mainituille KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA Kauppa- ja teollisuusministeriö antaa

Lisätiedot

Tekesin ohjelmaraportti 8/2012. Loppuraportti

Tekesin ohjelmaraportti 8/2012. Loppuraportti Tekesin ohjelmaraportti 8/2012 Loppuraportti Tuli-ohjelman loppuraportti 2008 2012 10 Jorma Helin (toim.) Tuli-ohjelman loppuraportti 2008 2012 w Loppuraportti Tekesin ohjelmaraportti 8/2012 Helsinki 2012

Lisätiedot

Tekesin palaute Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomuksesta Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa 1/2011

Tekesin palaute Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomuksesta Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa 1/2011 DM 902276 1 (16) JULKINEN Tekesin palaute Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomuksesta Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa 1/2011 Tekes Posti/Post/Mail Puh./Tel Fax

Lisätiedot

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Lönnrotinkatu 4 B 00120 Helsinki Finland Tel. 358-9-609 900 Telefax 358-9-601 753 World Wide Web: http://www.etla.fi/ Keskusteluaiheita

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020

Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Tutkimus- ja innovaationeuvoston 5.11.2014 hyväksymä asiakirja Esipuhe Tiivistelmä 1. Globaalin toimintaympäristön

Lisätiedot

FinChi-innovaatiokeskus

FinChi-innovaatiokeskus Ville Valovirta Torsti Loikkanen Jani Saarinen FinChi-innovaatiokeskus Toiminnan arviointi ja suositukset KTM Julkaisuja 23/2007 Teknologiaosasto Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite

Lisätiedot

TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO. Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan

TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO. Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Tutkimus- ja innovaationeuvosto

Lisätiedot

Palveleva kiinteistöliiketoiminta

Palveleva kiinteistöliiketoiminta Palveleva kiinteistöliiketoiminta Rembrand 1999 2003 Teknologiaohjelmaraportti 16/2004 Loppuraportti Palveleva kiinteistöliiketoiminta Rembrand 1999 2003 Loppuraportti Teknologiaohjelmaraportti 16/2004

Lisätiedot

Megatrendit ja me. Eija Ahola ja Anne Palkamo (toim.)

Megatrendit ja me. Eija Ahola ja Anne Palkamo (toim.) Megatrendit ja me Eija Ahola ja Anne Palkamo (toim.) Tekesin katsaus 255/2009 12 Megatrendit ja me Eija Ahola ja Anne Palkamo (toim.) Tekesin katsaus 255/2009 Helsinki 2009 Tekes rahoitusta ja asiantuntemusta

Lisätiedot

Palvelujen kansainvälistymisen muodot ja polut

Palvelujen kansainvälistymisen muodot ja polut Palvelujen kansainvälistymisen muodot ja polut Selvitys liike-elämän asiantuntijapalvelujen kansainvälistymisestä ja sen merkityksestä yritysten kasvulle Tekesin katsaus 265/2009 Palvelujen kansainvälistymisen

Lisätiedot

PANEELIEN RAPORTIT. Tieteen. teknologian ja. yhteiskunnan näkymät

PANEELIEN RAPORTIT. Tieteen. teknologian ja. yhteiskunnan näkymät PANEELIEN RAPORTIT Tieteen teknologian ja yhteiskunnan näkymät PANEELIEN RAPORTIT Tieteen teknologian ja yhteiskunnan näkymät www.finnsight2015.fi ISBN 951-715-610-3 Tekes PL 69 (Kyllikinportti 2) 00101

Lisätiedot

Hiipuva haarakonttori vai globaali suunnannäyttäjä? Suomalaisen finanssialan tulevaisuus

Hiipuva haarakonttori vai globaali suunnannäyttäjä? Suomalaisen finanssialan tulevaisuus Hiipuva haarakonttori vai globaali suunnannäyttäjä? Suomalaisen finanssialan tulevaisuus 4 Hiipuva haarakonttori vai globaali suunnannäyttäjä? Suomalaisen finanssialan tulevaisuus Helsinki 2009 Tekes rahoitusta

Lisätiedot

Osaamisen rima korkealle

Osaamisen rima korkealle Osaamisen rima korkealle kunnianhimoa tavoitteisiin EK:n linjaukset osaamis- ja innovaatiopolitiikasta 2015 2019 Osaamisen rima korkealle kunnianhimoa tavoitteisiin EK:n linjaukset osaamis- ja innovaatiopolitiikasta

Lisätiedot

Palvelemisesta palveluliiketoimintaan

Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Asiakasymmärrys palveluliiketoiminnan perustana Heli Arantola ja Kimmo Simonen Tekesin katsaus 256/2009 12 Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Asiakasymmärrys palveluliiketoiminnan

Lisätiedot

TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS

TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS Julkisen sektorin tuottavuustyön toinen aalto Tuottavuus synnyttää edellyttää Kestävä tuottavuus Työelämän laatu Innovaatiot mahdollistaa 7.4.2010 VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68 Sisällys 1. MUOTOILE SUOMI MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 2. VISIO 2020 JA MUOTOILUN EKOSYSTEEMi 15 3. STRATEGISET TAVOITTEET 21 3.1 Muotoiluymmärrys ja osallistuvuus kansalaisyhteiskunnassa ovat vahvoja.

Lisätiedot

Liikenteen ja väylien hallinnon kehittäminen Loppuraportti 28.11.2003. Business and Systems Aligned. Business Empowered. TM

Liikenteen ja väylien hallinnon kehittäminen Loppuraportti 28.11.2003. Business and Systems Aligned. Business Empowered. TM Liikenteen ja väylien hallinnon kehittäminen Loppuraportti 28.11.2003 Business and Systems Aligned. Business Empowered. TM Sisältö Johdon yhteenveto 2 Taustaa ja tavoitteet 6 Nykytilan haasteet 9 Ohjausmalli

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Sisällys Johdanto... 2 Kehittämishankkeet

Lisätiedot

Hyvä johtaja Hankekoulutusten. vaikuttavuusselvitys 2008-2010. Tomi Heimonen KAUPPA + TALOUS. Pienyrityskeskus

Hyvä johtaja Hankekoulutusten. vaikuttavuusselvitys 2008-2010. Tomi Heimonen KAUPPA + TALOUS. Pienyrityskeskus Pienyrityskeskus Hyvä johtaja Hankekoulutusten vaikuttavuusselvitys 2008-2010 Tomi Heimonen KAUPPA + TALOUS TUTKIMUSRAPORTTI Aalto-yliopiston julkaisusarja KAUPPA + TALOUS 4/2011 Hyvä Johtaja - Hankekoulutusten

Lisätiedot

Ennakoinnista toimenpidesuosituksiin

Ennakoinnista toimenpidesuosituksiin Ennakoinnista toimenpidesuosituksiin Kansallisen ennakointiverkoston ympäristö ja energia teemaryhmän yhteenvetoraportti keväältä 2007 Juha Vanhanen Gaia Consulting Oy ISBN 978-951-563-605-8 URL:http://www.sitra.fi

Lisätiedot

raportteja 76 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini

raportteja 76 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini raportteja 76 H E L S I N K I 2 0 1 1 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini Tuomo Alasoini Hyvinvointia työstä Kuinka työelämää voi kehittää kestävällä

Lisätiedot

Hanna Moilanen & Paula Mäkeläinen Kokonaisuudesta irrallaan oleva hanke ei jää elämään Hyvinvointihankkeiden vaikutusten arviointi

Hanna Moilanen & Paula Mäkeläinen Kokonaisuudesta irrallaan oleva hanke ei jää elämään Hyvinvointihankkeiden vaikutusten arviointi Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 68 Hanna Moilanen & Paula Mäkeläinen Kokonaisuudesta irrallaan oleva hanke ei jää elämään Hyvinvointihankkeiden vaikutusten arviointi Hanna Moilanen & Paula Mäkeläinen

Lisätiedot

Luovien alojen liiketoiminnan kehittämisyhdistys Diges ry. Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020

Luovien alojen liiketoiminnan kehittämisyhdistys Diges ry. Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020 Luovien alojen liiketoiminnan kehittämisyhdistys Diges ry Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020 Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020 Työ- ja elinkeinoministeriön rahoittama

Lisätiedot