MIKKELIN SAIRAALA ASEMAKAAVAN SELOSTUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MIKKELIN SAIRAALA ASEMAKAAVAN SELOSTUS"

Transkriptio

1 MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, Mikkeli Arja Hartikainen puh , fax. (015) , MIKKELIN SAIRAALA ASEMAKAAVAN SELOSTUS VIREILLE TULOSTA ILMOITETTU TEKNINEN LAUTAKUNTA HYVÄKSYNYT KAUPUNGINHALLITUS HYVÄKSYNYT ALUSTAVASTI NÄHTÄVILLÄ KAUPUNGINHALLITUS HYVÄKSYNYT KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT LAINVOIMAINEN

2 0914 Mikkelin sairaala Mikkelin kaupunki Asemakaavamuutoksen selostus / ehdotusvaihe PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot Kaava-alueen sijainti Kaavan nimi ja tarkoitus Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista... 4 TIIVISTELMÄ Kaavaprosessin vaiheet Asemakaava Asemakaavan toteuttaminen... 5 LÄHTÖKOHDAT Selvitys suunnittelun oloista Alueen yleiskuvaus Ympäristön tila, luonnonympäristö Rakennettu ympäristö Maanomistus Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Asemakaavan suunnittelun tarve Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset ja vireilletulo Osallistumien ja vuorovaikutusmenettelyt Asemakaavan tavoitteet Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset Alustavien vaihtoehtojen kuvaus ja karsinta Valittujen vaihtoehtojen vaikutusten selvittäminen ja arviointi Yhteenveto vaihtoehtojen vertailusta Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset ASEMAKAAVAN KUVAUS Kaavan rakenne Mitoitus Palvelut Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen ja jatkosuunnitteluohjeet Aluevaraukset Korttelialueet Muut alueet Kaavan vaikutukset Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Muut vaikutukset Ympäristön häiriötekijät Kaavamerkinnät- ja määräykset Nimistö

3 0914 Mikkelin sairaala Mikkelin kaupunki Asemakaavamuutoksen selostus / ehdotusvaihe ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat Toteuttaminen ja ajoitus Toteutuksen seuranta

4 0914 Mikkelin sairaala Mikkelin kaupunki Asemakaavamuutoksen selostus / ehdotusvaihe PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaava-alueen muutos koskee: Mikkelin kaupungin 2. kaupunginosan (Maunuksela) kortteleita 1, 14, 15 ja 18, korttelin 6 osaa sekä katu-, rautatie- ja puistoaluetta ja Mikkelin kaupungin 8. kaupunginosan (Rokkala) puisto-, rautatie- ja katualuetta. Asemakaavan muutoksella muodostuu: Mikkelin 2. kaupunginosan (Maunuksela) korttelit 14, 15 ja korttelin 6 osa sekä katu- ja puistoaluetta ja Mikkelin kaupungin 8. kaupunginosan (Rokkala) kortteli 98 sekä katu-, puisto- ja vesialuetta. 1.2 Kaava-alueen sijainti Kaava-alue sijaitsee Mikkelin ruutukaavakeskustan koilliskulmassa, n. 450 m päästä Hallitustorilta. Kaavamuutosalueen tonttiosoitteet ovat: 3

5 0914 Mikkelin sairaala Mikkelin kaupunki Asemakaavamuutoksen selostus / ehdotusvaihe Sairaala: Porrassalmenkatu /Vuorikatu 1/ Mannerheimintie Sairaalan pysäköinti: Mannerheimintie 1a/ Saksalankatu 4 Ns. Pirtin tontti: Mannerheimintie 28/ Pirttiniemenkatu 3 Ns. Pultin tontti: Mannerheimintie 30/ Olkkolankatu 2 Ns. AD-tontti: Mannerheimintie 3/ Saksalankatu Kaavan nimi ja tarkoitus Kaavan työnimenä on Mikkelin sairaala. Prosessin aikana rinnakkaisnimenä alettiin käyttää: Etelä-Savon päivystyssairaala. Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa kaupunginhallituksen hyväksymän, Etelä-Savon Sairaanhoitopiiri ky:n ja Mikkelin kaupungin terveydenhuollon toimintojen ja kiinteistöjen järjestelyn -tarveselvityksen mukainen kehittäminen. Keskeinen tavoite on sairaala- ja terveyskeskustoimintojen integroiminen ja sitä kautta saavutettavat huomattavat vuosittaiset säästöt käyttökuluissa, kun toiminnot tehostuvat. Kyseessä on yleishyödyllinen ja lakien vahvasti ohjaama hanke, jossa Mikkelin kaupungilla on keskeinen kumppanuusrooli. Tästä johtuen maankäyttömaksuja ei rakennusoikeuksien nostosta tai käyttötarkoitusten muutoksista peritä (päätös ns. maankäyttöryhmässä ). 1.4 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2. Ote ajantasa-asemakaavasta määräyksineen 3. Asemakaavan muutos, ehdotuskartta määräyksineen 4. Tilastolomake 5. Kooste suunnittelualueen kehitysvaiheista 6. Tiivistelmä tarveselvityksestä 7. Muistio asemakaavamuutoksen lähtökohtia tunnistavasta työkokouksesta, kaupunkisuunnittelu ja ELY-keskus, / muistio oas:n jälkeisestä työkokouksesta kaupunki, ELY ja Esshp 8. Kaavaprosessin aikana saatu palaute (kommentteineen) 9. Liikenneverkon lähtökohtatiedot / liikenteen yleissuunnitelma 10. Tavoitteita viherympäristön jatkosuunnitteluun 11. Johtokartan ote 12. Asemakaavan toteutusta havainnollistava aineisto 4

6 0914 Mikkelin sairaala Mikkelin kaupunki Asemakaavamuutoksen selostus / ehdotusvaihe TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet Päätös kaavoituksen käynnistämisestä on tehty kaupunginhallituksessa osallistumis- ja arviointisuunnitelman käsittelyn yhteydessä. Tätä ennen oli laadittu tarveselvitys toimintojen kehittämisestä ja tilojen muutostarpeista sairaanhoitopiirin ja kaupungin yhteistyönä. OAS:n saatiin mielipiteitä ja lausuntoja 15 kpl. ELY-keskuksen kanssa on neuvoteltu pidettiin kaikille avoin yleisötilaisuus, jossa esiteltiin kaavaluonnosta perusteluineen ja hankevaikutuksineen asemakaavan muutosehdotuksen käsittely teknisessä lautakunnassa, mistä edetään kaupunginhallitukseen, nähtävilläpitoon ja lausuntoihin, kaupunginhallituksen toiseen käsittelyyn ja kaupunginvaltuustoon. 2.2 Asemakaava Kaavassa ratkaistaan Mikkelin keskustaan sijoittuvien sairaalan ja terveyskeskuksen kiinteistöjen sijoittaminen ja rakentaminen seuraavan vuosikymmenen tarpeet huomioiden. Laaditaan asemakaavan muutos, joka antaa maksimikehikon, jonka puitteissa vaiheittain tarkkenevat suunnittelu- ja toteutusosiot voidaan ratkaista. Päivitetään rakennussuojelumerkinnät, melu-, tärinä- ja maanpuhdistusmääräykset, mitoitetaan katualueet ja päätetään puistoalueiden laajuus. Rakennusten korkeusasemista annetaan määräyksiä. Suunnittelualueella on kaksi yritystonttia, jotka joudutaan merkitsemään sairaala- ja sotetoiminnoille varatuiksi. Tenholankadun varren jo nykyiselläänkin ahdas huoltoasematontti on merkitty ajastaan poistuvaksi tähän pakottavat liikennejärjestelyissä tehtävät muutokset ja liikenneturvallisuus. Rakennustehokkuus suunnittelualueella nousee merkittäväksi. Pääsairaalakortteliin on esitetty k-m2:n lisäystä, jolloin korttelitehokkuus lähenee jo keskustan ydinkortteleiden tiiveyttä. Pysäköintitalot (pääosin kylmiä), ns. Pirtin ja Pultin tontille ajateltu psykiatrian ja neurologian talo sekä Jokipuistoon suunniteltu psykiatrinen lasten ja nuorten päivätoiminta mukaan luettuna uutta rakennusoikeutta on nykykaavaan verraten osoitettu k-m2, kokonaisrakennusoikeuden noustessa k-m2:stä k-m:iin. Uutena katuna on esitetty Mesikonkatu. Jyrkän Olkkolankadun itäpää on esitetty liitettäväksi tonttiin, kuitenkin niin, että rasitteeksi osoitettu kevyen liikenteen väylä tulee pitää käyttökunnossa. 2.3 Asemakaavan toteuttaminen Kustakin toteutusvaiheesta tehdään investointipäätökset erikseen. Hankesuunnittelu ensimmäisten vaiheiden osalta on käynnistynyt. Rakennuttajatahon ja kiinteistöjen ylläpitäjän kokoonpanoa/organisoitumista ollaan pohtimassa useamman vaihtoehdon kautta. Tavoitteena on, että pysäköintitalon, terveysaseman, psykiatrisen hoidon, ensi- ja tehohoidon sekä olevan sairaalaosan muutostyöt olisivat läpiviedyt vuoteen 2020 mennessä. 5

7 0914 Mikkelin sairaala Mikkelin kaupunki Asemakaavamuutoksen selostus / ehdotusvaihe LÄHTÖKOHDAT Viistokuva suunnittelualueesta (v. 2009). 3.1 Selvitys suunnittelun oloista Alueen yleiskuvaus Mikkelin ruutukaavakeskustaan sijoittuvaan suunnittelualueeseen kuuluu Mikkelin sairaalan kortteli, jossa on useita eri aikoina rakennettuja sairaalatoimen rakennuksia luvun laajennuksessa on sairaalan rakennusmaaksi liitetty tuolloinen Pirttiniemen puisto ja osa Maunukselankatua. Alueeseen kuuluu myös teollisuus- ja liikerakennuskäytössä olleita tai olevia, pienempiä tontteja sekä Jokipuiston Rokkalanjokeen, Savon rataan ja Tenholankatuun rajoittuva, läpi kaupungin historian rakentumattomana säilynyt niitty- ja peltoalue. Seudullisesti tärkeitä kokoojakatuja ovat Mannerheimintie ja Tenholankatu/Vanha Juvantie. Niiden risteyksessä toimii St1:n huoltoasema. Mannerheimintien pohjoispäähän on alettu rakentaa asuinkerrostaloa ja asemakaavan mukaisesti on tavoitteena tehdä vielä kolme samantyyppistä rakennusta sen eteläpuolelle (korttelin 2-10 osa). Radan itäpuolella on Saksalan n hengen kaupunginosa, joka on rakennettu pääasiassa 1980-luvun punatiilisin kerrostaloin. Saksalankadusta etelään on ns. Satamalahden alue, jonka kehittämisen linjat on ratkaistu v pidetyssä arkkitehtikilpailussa kyseessä on ruutukaavakeskustan merkittävä, asuintalopainotteinen laajennusalue, jonka toteutuminen vie arviolta kolmisenkymmentä vuotta. Suunnittelualueen pohjoispuolella on Mikkelin historiassa merkittävä Rokkalan kartano, jonka asemakaava on hiljattain ajantasaistettu suojelumerkinnät huomioiden. Joen toisella puolella oleva ns. vanhan meijerin alue odottaa kaavallista suunnittelua. 6

8 0914 Mikkelin sairaala Mikkelin kaupunki Asemakaavamuutoksen selostus / ehdotusvaihe Mikkelin n hengen väestöstä 1 km säteellä torista asuu n ihmistä, 2 km:n säteellä ihmistä ja 10 km:n säteellä Etelä-Savon sairaanhoitopiiri järjestää palveluja 9 kunnan alueelle, toimintasäteen ollessa kuitenkin pääosin alle 100 km. Mikkelissä erikoissairaanhoidon (keskussairaala ja Moisio) työntekijämäärä on vuoden -13 alussa n.1400 henkilöä (hoitohenkilöstö 922, lääkärit 143 ja muut 358). Hoitokontakteja asiakkaisiin yhteispäivystys mukaan lukien v oli kpl, ja erikoissairaanhoidon sairaalassa hoitopäivää, jotka kohdistuivat asiakkaalle. Sairaalan toiminta on hyvin päivystysriippuvaista. Terveyskeskussairaalaan (Moisio ja keskussairaala) on ollut sisään kirjauksia n. 200 / kk ja keskimääräiset hoitoajat osastoittain 5-15 vrk Ympäristön tila, luonnonympäristö 7

9 0914 Mikkelin sairaala Mikkelin kaupunki Asemakaavamuutoksen selostus / ehdotusvaihe Jokipuiston luontoarvoja on selvitetty päivätyssä, Enviro Oy / Marko Vauhkosen laatimassa Rokkalan luontoselvityksessä. Kyseessä on kuvan kartan osa-ale 8. Maakunnallisesti tai paikallisesti arvokkaita luontokohteita ei ole, ei myöskään radantakaisella osa-alueella 9. Jokiuoman lähirantojen pitämistä rakentamisesta vapaana suositellaan. Jokivarressa kasvaa hopeasalavia, nuorempia koivuja, harmaaleppiä, tuomia ja pajuja. Aluskasvillisuus on monilajista. Pääosa alueesta on palstaviljelykäytössä olevaa peltoa. Pellon ja radan välissä kasvaa kapea vyöhyke koivua, haapaa, raitaa ja harmaaleppää. 4H-yhdistyksen kautta organisoitu aarimaakäyttö on sijoittunut aarin alueelle Jokipuiston eteläosaan. Viljelyyn liittyviä rakennuksia ei ole. Käyttäjämäärä on pysynyt viime vuosina vakiona, mihin on vaikuttanut keskustan lähisijainti. Viljelijöillä on tiedossaan kaupungin tahtotila ottaa alue lähivuosina rakentamisen piiriin. Rokkalanjokea käytetään suunnittelualueen kohdalla melontareittinä keväisin. Kalalajeina joessa ovat särki, ahven, hauki, made ja mahdollisesti kivisimppu. Yläjuoksulla on havaittu rapujakin. Veden laatu on parantunut sitten 1980-luvun, jolloin meijerin päästöt aiheuttivat kalakuolemia. Virkistyskalastusta varten on harkittu kalaistutuksien tekemistä (Kosonen/Tiitinen 2007). Joen rannassa kasvavat hopeapajut ovat iäkkäitä, ja hoidosta huolimatta on edessä vähintään peruskunnostus ja osan poistaminen. Jokivarren jyrkät rantapenkereet ovat eroosioherkkiä ja puiden aluskasvillisuus peittää näkyvyyttä. Aloitteita on tullut vesiaiheen paremmaksi esiin ottamiseksi, esim. maisemabussipysäkin rakentamisena. Vilkasliikenteiset kadut ja rata tekevät puistoalueen ja etenkin sinne pääsy-yhteyksien kehittämisestä haasteellista. Kaupungin suunnitelmissa on turvata jokivartta seuraileva korkeatasoinen viherreittiyhteys Kaihulta Satamalahden kautta Kalevankankaalle. Kaupungin viheralueista vastaavat kaupunginpuutarhuri Viljo Muuronen ja metsätalousinsinööri Annamari Huttunen ovat antaneet lausuntonsa sairaalakorttelin viherympäristöstä : Koivut entisellä Pirttiniemenpuiston jäänteellä ovat pääosin vuotiaita. Mitään sellaista arvoa niillä ei ole, etteikö niitä voitaisi korvata uudella kasvillisuudella, mikäli tila antaa myöten. Porrassalmenkadun varren piha- ja viherilme kaipaa selkeyttämistä. Maaperä: Geologisen tutkimuslaitoksen maaperäkartta vuodelta 2009 osoittaa maaperän hiekkamoreeniksi ja Jokipuistossa hiedaksi. Seuraavassa kuvassa on rakennettavuusluokituskartta (Geosto 1987). Suunnittelualue on luokkaa 1 (helposti rakennettava), 2 (normaalisti rakennettava) ja 3 (vaikeasti rakennettava). Luokkaan 1 on pantu alueet, joissa maalajina on sora tai hiekka, maanpinnan kaltevuus alle 5 % ja pohjavesi alle 3 m syvyydessä maanpinnasta. Luokkaan 2 on pantu alueet, joissa maalijana on moreeni, hieta, sitkeä hiesu tai savi, ja alueella voi esiintyä kalliota. Maalajien päällä voi olla alle 0,5 m turvetta, liejua tai multaa ja niiden alla on kantava maakerros. Maanpinnan kaltevuus on 5-10 %. Luokka 3 on maalajiltaan pehmeää hiesua tai savea (tai kalliota). Päällimmäisten turve-, lieju- ja multakerrosten paksuus on 0,5-2 m ja sen alla on kantava maakerros. Irtomaalajialueilla maanpinnan kaltevuus on %, kallioisilla alle 10 %. 8

10 0914 Mikkelin sairaala Mikkelin kaupunki Asemakaavamuutoksen selostus / ehdotusvaihe Ramboll Finland Oy on laatinut rakennettavuusselvitykset osalle suunnittelualueesta ( ). Kantaa on otettu mm. rakennuspaikkojen ja katuverkon väliseen suhteeseen, perustamistapaan ja alapohjatyyppeihin sekä putkijohtoihin ja kaivantoihin. Yksityisten omistuksessa olevien tonttien osalta tarkemmat selvitykset ovat tekemättä tai eivät ole olleet kaavoittajalla käytettävissä. Rambollin selvitys antaa kuitenkin jo suuntaa myös niiden osalta. Pohjaveden pinta noudattaa Saimaan pinnan tasoa: - ns. Pirtin tontilla se oli tutkimushetkellä eli n. 4 m olevan maanpinnan alapuolella - pysäköintitalolle ajatellulla tontilla ja eli 3-3,5 m olevan maanpinnan alapuolella - Jokipuistossa ja eli n. 1,8 m olevan maanpinnan alapuolella. Selvityksessä on esitetty mm. suositeltavat perustamistavat uusille sairaalarakennuksille: - ns. Pirtin tontilla kaikki kantavat rakenteet on perustettava savimuodostuman lävitse tiivisrakenteiseen pohjamuodostumaan tai kallioon ulotettaville perustuksille. Kyseeseen tulee paaluperustus. Yksi kellarikerros voidaan rakentaa normaalein rakennusmenetelmin. Jos tarvittavat viemärimuutokset Pirttiniemenkadussa tehdään, voidaan rakentaa maanalainen yhdystunneli keskussairaalan päätontille. - pysäköintitalon tontilla kaikki kantavat rakenteet on perustettava savimuodostuman lävitse tiivisrakenteiseen pohjamuodostumaan tai kallioon ulotettaville perustuksille. Kyseeseen tulee paaluperustus. Alin lattiataso tulee rakentaa tasoon tai sen yläpuolelle, jos käytetään normaaleja työmenetelmiä. 9

11 0914 Mikkelin sairaala Mikkelin kaupunki Asemakaavamuutoksen selostus / ehdotusvaihe Jokipuisto: kaikki kantavat rakenteet on perustettava savimuodostuman lävitse tiivisrakenteiseen pohjamuodostumaan tai kallioon ulotettaville perustuksille. Kyseeseen tulee paaluperustus. Alapohjat suositellaan rakennettavaksi tuulettuvina. Kellarikerroksen rakentaminen edellyttää erityistoimia. Piha-alueiden maanpintaa esitetään nostettavaksi, alustavasti arvioiden tasoon Maaperäolosuhteet puoltaisivat rakennusten sijoittamista mahdollisimman lähelle rataa ja pihojen avaamista joen puolelle. Rautatien korko Jokipuiston kohdalla on , Mannerheimintien ja Rokkalanjoen vesipinta tutkimushetkellä tasossa Kaupungin yhdyskuntatekniikka-yksikkö on todennut, että em. selvitys antaa hyvän kuvan olosuhteista. Se korostaa kuitenkin, että Jokipuistossa mahdollisesti tarvittavat täytöt on tehtävä suunnitelmallisesti. Kellarirakentaminen suunnittelualueella on kaiken kaikkiaan haasteellista. Vesiolosuhteet: Suunnittelualue kuuluu vesistötulvan tulvavaaravyöhykkeeseen (Syke, ELY-keskus). Syynä on mahdollinen veden pintojen nousu Saimaassa ja joissa (veden juoksuttaminen aiheuttaa vedenpinnan vaihteluja, samoin rankkasateet, kovat tuulet ja hyydepadot). Tästä saattaa aiheutua takaisinvirtausta sadevesiverkostoon, haittaa sadevesien purulle ja tulvia maan pinnalle. Mikkelin kaupungin hulevesiohjelmassa (luonnos -13) on käsitelty hulevesien hallinnan nykyisiä ongelmia. Sadevesiviemäriverkostoa ei ole tehty kattamaan valuma-alueen pinnan muutoksien (läpäisevästä vesitiiviiksi) vuoksi lisääntyvien hulevesien määrää. Mitoituksessa ei ole myöskään otettu huomioon ilmastonmuutoksen aiheuttamaa rankkasateiden kasvua. Mm. Saksalan alikulun viemäriputken (300 B 1999) mitoitus on käynyt pieneksi ja alikulkukadun alimmalla kohdalla esiintyy tulvimista. Ongelma tulee ratkaistavaksi Satamalahden alueen jatkosuunnittelun yhteydessä. Ongelmana ovat myös etenkin kantakaupungin alueella esiintyvät sekaviemärit, joiden paikoista ei välttämättä ole tarkkaa tietoa näistä muodostuu tulvariskikohteita (vessojen tulviminen, jätevesien tulviminen kaduille, jätevedenpuhdistusprosessin häiriintyminen). Ratkaisuna on viemärijärjestelmän uudistaminen. Ns. sukeltavissa alikuluissa (tai liian alhaalle sijoitetuissa kellareissa) pohjaveden pinta on alikulun pohjan tason (lattian) yläpuolella ja alikulkuja (kellareita) pidetään pumpuilla kuivana. Rankkasateiden aikana sekä pumppujen vioittuessa tulee tulvia vaikka pumppuja huollettaisiinkin, ei niitä yleensä kannata ylimitoittaa. Edelleen ongelmiksi on listattu: jätevesipumppaamon linkittäminen sadevesiviemäriverkkoon, tulvareittien puuttuminen, valuma-alueita purkureitteineen ja purkupisteineen ei ole määritelty (syntyvien hulevesien määrää ei hahmoteta, avo-ojien perkaus ei auta jos ei tiedetä mihin vesien pitää mennä), kokonaisuuksien hallinnan puute (hulevesityöryhmä pitäisi olla), hulevesihallinnan ylläpitoon ei ole varaa, epätietoisuutta kenelle hallinta kuuluu, hulevesien kuormituksesta ei ole käsitystä. Mikkelin rakennusjärjestys (2009) antaa alimmaksi suositeltavaksi rakentamiskorkeudeksi Saimaan rannalla N ,80. Saimaan keskimääräinen vedenpinnan taso on 75,7 76 metriä merenpinnan yläpuolella. 10

12 0914 Mikkelin sairaala Mikkelin kaupunki Asemakaavamuutoksen selostus / ehdotusvaihe V tehdyn Mikkelin kaupunkia koskeneen suurtulvaselvityksen (Lyytinen, Etelä-Savon ympäristökeskus) mukaan Saimaan suurtulvakorkeutena on pidetty vedenpinnan tasoa NN+77,20. Tarkastelun epävarmuustekijöiksi on mainittu mm. maaperän kautta tapahtuva veden suotautuminen rakennuksien kellareihin, samanaikaisesti sattuva rankkasadetulva ja mahdolliset sähkökatkokset ja vesihuollon ja erityisesti viemäriverkoston toimivuus kokonaisuutena poikkeustilanne viemäriverkoston toiminnan osalta alkaa jo Saimaan vedenkorkeudella NN+76,80. Sairaalan rakennuksia ei ole listattu niihin rakennuksiin, joille suurtulva (kesäaikainen, kesto 2-3 kk) aiheuttaisi vahinkoja. Sairaalan Mannerheimintien puoleiset kellarit ovat pääosin tasossa ja Alimmalle asettuu hissikuilun pohja, tasoon Kokemuksellisesti on viime vuosina koettu tilanne, jossa Mannerheimintien liikenne on tilapäisesti jouduttu tulvaveden takia katkaisemaan liikennöinniltä. Myös yksi sairaalan kellarivesivahinko tunnetaan. Pintaveden laatu Mikkelin kohdalla Saimaan vesistössä on käyttökelpoisuusluokitukseltaan tyydyttävä (v. 2003), vaikka hienoista parantumista 1990-luvun tilanteeseen nähden onkin tapahtunut (Ely-keskus, Etelä-Savo). Pilantuneet maat: Ramboll Finland Oy on päivätyssä ympäristöteknisessä raportissa selvittänyt Etelä- Savon Sairaanhoitopiirin tilauksesta maaperän mahdollista saastumista niiltä osin, kuin suunnittelualue on ollut tilaajan tai Mikkelin kaupungin hallinnassa. Pilaantuneiden maiden osalta (ent. Pirtin päiväkodin tontti ja sairaalan pysäköintialue) tieto on toimitettu myös ELY:yn, joka on luvanantajana puhdistustoimille on pidetty työneuvottelu ELY-keskuksen (Rouvinen) ja kaupungin teknisen toimen (Rautio, Hartikainen) kesken, ja kartoitettu pilaantuneiden maiden kokonaistilanne. Todettiin seuraavaa: - sairaalan pysäköintialue: maaperä osittain öljyhiilivedyllä pilaantunutta ja PAH-yhdisteillä ja arseenilla nuhraantunutta / puhdistussuunnitelmaksi ehdotetaan, että pilaantunut maa kaivetaan pois / uutena hankittu rata-aluesuikale: tehtävä pari koekuoppaa lisää tämän selvittämiseksi - ns. Pirtin tontti (pysäköintiä): ELY:n päätös pilaantuneiden maiden kunnostamisesta / öljyhiilivetyjä ja raskasmetalleja on siinä määrin, että maankäyttörajoite on ja lisätutkimukset vielä tarpeen lopulliseen arviointiin ja puhdistussuunnitelman laadintaan tavoitellaan ns. kynnysarvoa, jolloin paikan jatkomaankäyttömuodolle ei enää rajoituksia. (V ELYlle toimitettu pysäköintialueen kunnostuksen loppuraportti) - huoltoaseman tontti: kun toiminta loppuu, on selvitettävä maaperän pilaantuneisuus, kunnostuskustannukset aiheuttamisperiaatteen mukaan toimijalle - Jokipuisto: ei pilaantuneisuutta / jos meluaitoja viedään rata-alueen puolelle penkkaan, on tutkittava kevyesti esim. 2-3 montulla maaperän laatu (kyllästetyt pölkyt, öljyhiilivedyt mahdollisia pilaajia) / Jokipuiston täytemaaksi voi suunnitellusti viedä lähitonteilta poiskaivettuja massoja, jotka todettu puhtaiksi - yritystontit: näitä ei ole päästy tutkimaan, koska kiinteistönomistajan suostumusta ei ole saatu / tarvittaessa AVI voi määrätä selvittämään (Häikiö, Lehtonen) - varsinainen sairaalakortteli: ei pilaantumisepäilyjä, mutta sisällytetään kaavan yleismääräyksen alle: tarvittavat maaperän puhdistamistyöt tulee suorittaa viimeistään rakentamisvaiheessa, Etelä-Savon ELY-keskuksen hyväksymällä tavalla tms. 11

13 0914 Mikkelin sairaala Mikkelin kaupunki Asemakaavamuutoksen selostus / ehdotusvaihe em. määräys koskee myös suunnittelussa olevia katualueita - ELY on toimittanut kaavavalmisteluun kartan ja kohderaportin omista rekistereistään Tiedossa on, että sairaalanseutu on kuulunut sodan aikaisiin pommitusalueisiin. Räjähteitä saattaa vielä olla maassa, etenkin syvemmissä kerroksissa, joten maankaivutöissä on kiinnitettävä erityistä huomiota tähän. Yhdestä lentopommista on tarkahko sijaintitieto Rakennettu ympäristö Rakennetun ympäristön historiallisia vaiheita on kuvattu liitteessä 5. Keskustan kaupallisten palvelujen sijoittuminen suhteessa keskussairaalaan selviää seuraavasta kuvasta: - ote Mikkelin kantakaupungin osayleiskaavaa varten tehdystä kaupallisen selvityksen päivityksestä 11/13, Mikkelin kaupunki ja Tuomas Santasalo 12

14 0914 Mikkelin sairaala Mikkelin kaupunki Asemakaavamuutoksen selostus / ehdotusvaihe Sairaala muodostaa Mikkelin keskustassa omanlaisensa, laajahkojen rakennusmassojen tiivistymän. Leimallista on sijainti näkymiltään pitkien, pohjois-eteläsuuntaisten pääkatujen välissä, Savon radan läheisyys sekä rinnesijainti: Itä-länsisuunnassa rajaavat kadut ovat jyrkähköjä. Saksalankatu sukeltaa radan ali. Muilta osin suunnittelualueen rakennukset ovat matalia liike- ja verstasrakennuksia. Entinen sairaalahenkilökunnalle tarkoitettu, massaltaan omakotitaloa muistuttava Pirtin päiväkoti on sairaalan tukitoimintojen käytössä. Keskussairaalan rakennusten yhteenlaskettu nykyinen kerrosala on m², kokonaisala m² ja tilavuus m 3. Rakennusvaiheet selviävät seuraavasta kuvasta: kooltaan laajimpana näkyy 1980-luvun sairaalaosa, joka rakennettiin myös Maunukselankadun tuolloisen jatkeen päälle. Tähän kohtaan on syntynytkin selvä arkkitehtonisen otteen vaihtumiskohta. Aiemmat kapearunkoisemmat ja korkeammat puikkotalot vaihtuvat atriumpihojen ympärille sommitelluksi rakennussarjaksi. Vuorikadun puoleinen 1800-luvun sairaalaosio puistopihojen ympärillä sisältää vanhimman, maassamme vielä alkuperäiskäytössä olevan sairaalarakennuksen (C.L.Engel) luvun rakennuksia käsittävä osa tontista kuuluu valtakunnallisesti merkittäviin RKY-kohteisiin (rakennettu kulttuuriympäristö). 13

15 0914 Mikkelin sairaala Mikkelin kaupunki Asemakaavamuutoksen selostus / ehdotusvaihe Valokuvia nykytilanteesta on liitteen 5 loppuosassa. Länsi- ja pohjoispuolen naapurustossa on vakiintuneita asuin- ja liikekerrostaloja sekä Mikkelin lyseon koulurakennus. Muinaismuistoja suunnittelualueelta ei ole tiedossa eikä Etelä-Savon maakuntamuseo ole oaslausunnossaan edellyttänyt mitään lisätutkimuksia. Keskussairaalan tiloista suuri osa on peruskorjattu viimeisen kymmenen vuoden aikana. Viimeinen uudisosa (U) on valmistunut n. 7 vuotta sitten luvulla valmistuneessa sairaalaosassa (A-F) on huomattava peruskorjaustarve, ja 1980-luvulla rakennetuissa /peruskorjatuissa osissa (G,H,K, M,N,O) edellytetään viranomaismääräysten muuttumisesta aiheutuvia perusparannuksia, kun toimintoja uudelleen järjestellään. Tekniset järjestelmät: jäähdytyskapasiteetti riittää nykyisiin tarpeisiin, varavoimaa on n.30 % koko kapasiteetista, muuntajia on 3. Vesi, kaukolämpö ja sähkö on varmennettu kahdesta suunnasta tulevilla syötöillä. (Asemapiirros: Arkkitehtitoimisto Kirjalainen Oy). 14

16 0914 Mikkelin sairaala Mikkelin kaupunki Asemakaavamuutoksen selostus / ehdotusvaihe Kaava-alue sijaitsee hyvien kevyen liikenteen yhteyksien varrella ja on saavutettavissa joukkoliikennettä käyttäen. Mikkelistä pohjoiseen Pieksämäen suunnan ja itään Juvan suunnan kaukoliikenne ajaa matkakeskuksesta/-keskukseen Mannerheimintietä pitkin. Kaukoliikenteen pysäkkiparit sijaitsevat sairaalan kohdalla (pikavuoropysäkit) ja Jokipuiston kohdalla tulevan Mesikonkadun risteyksen tuntumassa. Paikallisliikenteen reitti kulkee Porrassalmenkatua ja sairaalan lähimmät pysäkit sijaitsevat ajosuunnassa ennen Pirttiniemenkadun risteystä. Moppe -palveluliikenne tulee palvelemaan myös keskustaan sairaalakortteliin sijoittuvan terveyskeskuksen kävijöitä. Kauko- ja paikallisliikenteen reitit ja pysäkit ovat liitteenä 9.1. Alla olevassa kuvassa on näytetty ambulanssiliikenteen lähestymissuunnat valtateiden tulosuunnista. Musta ehyt viiva kuvaa ensisijaista ja katkoviiva toissijaista ajoreittiä nykytilanteessa, oranssi vastaavasti tilannetta tulevaisuudessa, jos Maaherrankatu muutetaan kävelypainotteiseksi kaduksi, kuten suunnitelmissa on. Ympäristöhäiriöitä (melua, tärinää) suunnittelualueelle tuottaa katu- ja rautatieliikenne. Alueen melutasoja on näytetty seuraavassa kuvassa/ melutason ollessa yli 55 db (keltainen) on ääneneristyksiin kiinnitettävä erityishuomiota: 15

17 0914 Mikkelin sairaala Mikkelin kaupunki Asemakaavamuutoksen selostus / ehdotusvaihe Kuva 1. Mikkelin keskustan ennusteliikenneverkon aiheuttamat melutasot klo 7-22 nykyisillä liikennemäärillä ilman meluntorjuntaa. Kuva 2. Mikkelin keskustan ennusteliikenneverkon aiheuttamat melutasot klo 7-22 ennustetuilla liikennemäärillä v / Mikkelin keskustan yleissuunnitelma Öiseen aikaan keskustassa on huomattavasti hiljaisempaa Maanomistus Seuraavassa kartassa kaupungin omistamat maa-alueet on rasteroitu. Keskeiset asemakaavan muutosalueet omistaa Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Ky. Se on v sopinut n m²:n laajuisen rautatiealueen ostosta, tarkoituksena liittää alue olevan pysäköintitontin osaksi. Kaava ohjaa vielä hieman laajentamaan tehtyä hankintaa, jotta pysäköintitalon sisäänajoreitti saadaan mahdollisimman jouhevaksi. Jotta kaavan mukainen sairaalarakentaminen saadaan toteutetuksi, tarvitaan edelleen kaksi maakauppaa yksityisten 16

18 0914 Mikkelin sairaala Mikkelin kaupunki Asemakaavamuutoksen selostus / ehdotusvaihe omistamien alueiden (ns. Pultti ja AD) hankkimiseksi. Jokipuiston alue ja kadut ovat kaupungin. 3.2 Suunnittelutilanne Edellä oleva asemakaavojen hakemistokartta näyttää voimassa olevien asemakaavojen valmistumisajankohdan. Ote ajantasa-asemakaavasta on liitteenä 2, ja silmäilykuvana seuraavassa: 17

19 0914 Mikkelin sairaala Mikkelin kaupunki Asemakaavamuutoksen selostus / ehdotusvaihe Yleisten rakennusten korttelit näkyvät violetteina; asuin- ja liikekorttelit ruskeina; liike-, toimitila- ja pysäköintikorttelit oransseina; huoltoasemat vaaleanpunaisina; puistot vihreinä ja liikennealueet valkoisina. Mikkkelin keskussairaalan rakennuksiin ja alueisiin kohdistuu rakennussuojelumerkintöjä (sairaalarakennukset ennen 1940-lukua, osia piha-alueista ja tonttiaidoista). Yleiskaava: Mikkelin keskustan osayleiskaavaa ollaan tarkistamassa. Tavoitteena on upottaa tässä ratkaistava asemakaava sellaisenaan yleiskaavan osaksi. Toistaiseksi voimassa on oikeusvaikutukseton yleiskaava vuodelta Seuraavassa otekuvassa julkisten palvelujen alueet on merkitty sinivioletilla (PY), keskustan monikäyttökorttelit punaisella (C), asuinalueet ruskealla (AK,AP), palvelujen alueet oranssilla (P), viheralueet vihreällä, kokoojakadut mustalla, rata ja satama punaisella rajatulla valkealla, ohjeelliset tärkeimmät kevyen liikenteen reitit mustana pisteketjuna: Yleiskaavan kulttuurihistoriallsiesti ja rakennustaiteellisesti merkittävät kohteet suunnittelualueella ovat keskussairaalan vanhin osa (maakunnallisesti merkittävä) ja Pirttiniemen puiston aita (paikallisesti merkittävä). 18

20 0914 Mikkelin sairaala Mikkelin kaupunki Asemakaavamuutoksen selostus / ehdotusvaihe Maakuntakaava: Etelä-Savon maakuntakaava on vahvistettu Suunnittelualue on kaavassa osoitettu taajamatoimintojen alueeksi, jota halkoo ja pohjoispäässä rajaa seudullisesti tärkeä liikenneväylä (Mannerheimintie ja Tenholankatu). Idänpuoleisena rajana on rautatie. Kohdemerkinnällä A 8:1 (Mikkelin keskustaajaman kulttuuriympäristö) on osoitettu keskussairaalan vanhat rakennukset maakunnallisesti merkittäviksi ja sotahistoria-teemaan liittyviksi. Kaavamuutosalue on maakuntakaavan keskustatoimintojen alueen kohdemerkinnän (C) vaikutuspiirissä. Lainaus kaavamerkinnästä ja -määräyksestä: KESKUSTATOIMINTOJEN ALUE (KOHDEMERKINTÄ) Merkinnällä osoitetaan maakunta- ja seutukeskusten keskustatoimintojen alueiden yleispiirteinen sijainti. Alueelle voidaan sijoittaa vähintään seudullisesti merkittäviä vähittäiskaupan suuryksiköitä. Alueen kehittäminen, maankäyttö ja rakentaminen edellyttävät yksityiskohtaisempaa suunnittelua ja vaikutusten arviointia. Suunnittelumääräys: Keskustatoimintojen alueiden sijainti ja laajuus on määritettävä yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa siten, että alueet muodostavat toiminnallisesti yhtenäisen keskustahakuisiin toimintoihin painottuvan kokonaisuuden. Alueelle voidaan sijoittaa vähittäiskaupan seudullisia suuryksiköitä. Alueen suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota alueen liikennejärjestelyihin. Alueen käyttöä suunniteltaessa on huomioitava kohdeluettelossa yksilöidyt valtakunnallisesti ja/tai maakunnallisesti arvokkaat kulttuuriympäristön kohteet ja alueet sekä muinaisjäännökset. Alueidenkäytön valtakunnalliset tavoitteet: Suunnittelualuetta koskevat mm. seuraavat: 1. toimiva aluerakenne ja sen tasapainoinen kehittäminen olemassa olevia rakenteita ja vahvuuksia hyödyntäen 19

Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI

Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI 1 Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI Asemakaava: 80.kaup.osa, korttelit 44 tontit 7-12, korttelit 45 ja 72-76 sekä virkistys-, suojaviher-, ja katualueet Päivi Saloranta,

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE Asemakaavan muutos koskee kortteleita 143 ja 1006 osakorttelia 136 sekä

Lisätiedot

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO ASEMAKAAVASELOSTUS KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO 14.8.2013 2/41 14.8.2013 Koulukatu 13, Citykortteli, asemakaavamuutos ja tonttijako LA ASEMAKAAVASELOSTUS Dnro 870/10020300/2013

Lisätiedot

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vireilletulo: 19.9.2011 Kaavaluonnos: 5.1.2012 Kaavaehdotus: 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Kaavatoimikunta: 6.6.2013 Kunnanhallitus:

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Kaavaprosessin vaiheet

TIIVISTELMÄ. Kaavaprosessin vaiheet HÄRMÄLÄ 930-1, -2, -4 JA 5, KATU-, VIRKISTYS-, ERITYIS- JA VESIALUETTA, VALMETINKATU. ENTISEN LENTOKONETEHTAAN ALUEEN MUUTTAMINEN ASUINKÄYTTÖÖN, KAAVA NRO 8388. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee

Lisätiedot

Kaava Oj 17 Ojakkalan keskustan asemakaavan muutos. Perusselvitykset ja tavoitteet

Kaava Oj 17 Ojakkalan keskustan asemakaavan muutos. Perusselvitykset ja tavoitteet Kaava Oj 17 Ojakkalan keskustan asemakaavan muutos Perusselvitykset ja tavoitteet Kate 12.2.2014 Asia 450/10.02.03/2013 Kaavan laatijat: Teija Hallenberg, maankäyttöteknikko Asemantie 30, 03100 Nummela

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035

SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA SAADUT LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET SEKÄ VASTINEET NIIHIN KAAVAEHDOTUS NÄHTÄVILLÄ 26.8. 26.9.2013 LAUSUNTOAIKA 26.8.2013 18.10.2013 A. Lausunnot

Lisätiedot

RISÖN SALUE ASEMAKAAVA. 2:10 ja 2:4 (osa) Kaavoitus 2013

RISÖN SALUE ASEMAKAAVA. 2:10 ja 2:4 (osa) Kaavoitus 2013 ASEMAKAAVAN SELOSTU US RISÖN LIIKE- JA YRITYS SALUE ASEMAKAAVA NRO 993 ASEMAKAAVA Kylän 426 (Runsor) kiinteistöt 5:13, 5:6, 5:3, 5:14, 5:4, 2:18, 1:46, 2:26 (osa), 1:35, 2:9, 2:10 ja 2:4 (osa) ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE Asemakaavan muutos koskee kortteleita 136,143, 1006, osaa korttelista

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ EHDOTUS A 042 Asemakaavan selostus 5.6.2014 OAS Kiikoisten kunnanhallitus 19.3.2012, 64 Vireilletulosta kuulutettu 3/2012 Kaavaluonnos nähtävillä 31.5.-2.7.2012,

Lisätiedot

Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos

Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos Asemakaavan muutosehdotuksen selostus Kh 23.3.2015 kh liite Kate 18.3.2015 24 Kate om Ympa 13.9.2011 79 Ympa om Asia 45/10.02.03/2015

Lisätiedot

Asemakaavamuutos nro 002159 - Martinlaakso Erityis- ja vuokra-asumista nuorisotalon tontille

Asemakaavamuutos nro 002159 - Martinlaakso Erityis- ja vuokra-asumista nuorisotalon tontille VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Kielotie 28, 01300 Vantaa Asemakaavamuutos nro 002159 - Martinlaakso Erityis- ja vuokra-asumista nuorisotalon tontille Asemakaavamuutoksen selostus ja tonttijaon muutos,

Lisätiedot

22. kaupunginosa, Osa korttelia 434 ja katualueet. Asemakaavan muutos. Asemakaava 472 ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORVOO LÄNSIRANNAN OPISKELIJA-ASUNNOT

22. kaupunginosa, Osa korttelia 434 ja katualueet. Asemakaavan muutos. Asemakaava 472 ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORVOO LÄNSIRANNAN OPISKELIJA-ASUNNOT Asemakaava 472 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Havainnekuva: näkymä Tolkkistentieltä Aleksanterinkaarelle. Kaari Arkkitehdit / kaupunkisuunnittelu 11.12.2012 / 5.2.2013. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

ASEMAKYLÄ KAAKKURINKANGAS

ASEMAKYLÄ KAAKKURINKANGAS ASEMAKYLÄ KAAKKURINKANGAS HAUKIPUDAS ASEMAKAAVAN MUUTOS, LAAJENNUS JA KUMOAMINEN Asemakaavan laajennus koskee tiloja RN:ot 7:298, 7:314, 7:322, 7:372 sekä 7:393. Asemakaavan muutos koskee kortteleita 4027-4029

Lisätiedot

UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA. SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012

UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA. SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012 UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

KANKAAN OSAYLEISKAAVA SELOSTUS 02.12.2012 16.04.2013 01.10.2013

KANKAAN OSAYLEISKAAVA SELOSTUS 02.12.2012 16.04.2013 01.10.2013 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT KAAVOITUS KANKAAN OSAYLEISKAAVA SELOSTUS 02.12.2012 16.04.2013 01.10.2013 Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt osayleiskaavan 4.11.2013 oikeusvaikutteisena. Kaava

Lisätiedot

K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus EHDOTUS 26.3.2012 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Kyrön taajama, Pappilanmäen asemakaavan

Lisätiedot

N E P E N M Ä E N K O U L U A S E M A K A A V A N M U U T O S

N E P E N M Ä E N K O U L U A S E M A K A A V A N M U U T O S Työ nro 1669 18.2.2015 KAUPUNKIRAKENNEYKSIKKÖ, YHDYSKUNTASUUNNITTELU, KAAVOITUS N E P E N M Ä E N K O U L U A S E M A K A A V A N M U U T O S K A A V A S E L O S T U S Ilmakuva Nepenmäen koulun kaavamuutosalueen

Lisätiedot

Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava. Kaavaluonnoksen selostus

Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava. Kaavaluonnoksen selostus Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava Kaavaluonnoksen selostus ASIA: 254/713/2009 Kaavan laatija: Seppo Lamppu tmi s-posti seppo.lamppu@kaavoitus.fi puh. 040 8674 451 Kunnan

Lisätiedot

Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue)

Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue) S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KITTILÄN KUNTA Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue) Kaavaselostus Viistokuva suunnittelualueelta (Hannu Vallas,

Lisätiedot

KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Yläneen taajama, Kalikan alueen asemakaavan

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Kulttuurikorttelin 20 asemakaavan muutoksen selostus

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Kulttuurikorttelin 20 asemakaavan muutoksen selostus KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kulttuurikorttelin 20 asemakaavan muutoksen selostus Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 20 tiloja 214-406-3-42, 214-406-3-236 ja 214-406-3-1074 koskeva asemakaavan

Lisätiedot

VIHTI, KIRKONKYLÄ KIRKONMÄEN, PAPPILANPELLON JA ALHON- MÄEN TAAJAMANOSIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

VIHTI, KIRKONKYLÄ KIRKONMÄEN, PAPPILANPELLON JA ALHON- MÄEN TAAJAMANOSIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS VIHTI, KIRKONKYLÄ KIRKONMÄEN, PAPPILANPELLON JA ALHON- MÄEN TAAJAMANOSIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVAMUUTOS KOSKEE VIHDIN KIRKONKYLÄN TAAJAMAN KIRKON- MÄEN KORTTELEITA 1, 3, 4 JA 68, PUISTO-,

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25863. Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25863. Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015 NOUSIAISTEN KUNTA Kaitaraisten yritysalueen asemakaava Työ: E25863 Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.sweco.fi Toimistot: Turku, Oulu, Tampere

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SALLAN KUNTA SALLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELITT 100,, 101 ja 103 Vireille tulo 3.10.2013 Luonnos I nähtävillää 31.10 2.12.2013 Luonnos II nähtävillä Ehdotus nähtävillä

Lisätiedot

A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN KYLÄ

A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN KYLÄ nro 3422 kkltk hallitus valtuusto nähtävilläolo ANTTILANRANTA Korttelit 8089-8094 sekä luonnos 13.6.2006 19.6.2006 MRA 30 17.7.-18.8.2006 katu-, erityis- ja A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN

Lisätiedot

H a i t t i l a n m ä e n a s e m a k a a v a n m u u t o s. Kaavaselostus / luonnos

H a i t t i l a n m ä e n a s e m a k a a v a n m u u t o s. Kaavaselostus / luonnos H a i t t i l a n m ä e n a s e m a k a a v a n m u u t o s Kaavaselostus / luonnos Kaavan laatija: Akaan kaupunki Päiväys: 5.3.2014 Diaari nro 675/2011 Kaavan tunnistetiedot Kaavan nimi Kaavan päiväys

Lisätiedot

KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SARKKIRANTA/SARKKIRANTA (102/008) SARKKIRANNAN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA ALANGONTIE

KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SARKKIRANTA/SARKKIRANTA (102/008) SARKKIRANNAN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA ALANGONTIE KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SARKKRANTA/SARKKRANTA (/00) SARKKRANNAN PÄVÄKODN LAAJENNUS JA ALANGONTE Asemakaavan muutos koskee Sarkkirannan kortteleita 0, 0 ja 0 sekä niihin liittyviä viheralueita ja Alangontien

Lisätiedot

Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava

Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ympa 28.2.2012 12 Ympa liite 2 Asia 414/10.02.03/2011 Kaavan valmistelija: Tuula Vuorinen, kaavasuunnittelija Asemantie

Lisätiedot