MIKKELIN SAIRAALA ASEMAKAAVAN SELOSTUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MIKKELIN SAIRAALA ASEMAKAAVAN SELOSTUS"

Transkriptio

1 MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, Mikkeli Arja Hartikainen puh , fax. (015) , MIKKELIN SAIRAALA ASEMAKAAVAN SELOSTUS VIREILLE TULOSTA ILMOITETTU TEKNINEN LAUTAKUNTA HYVÄKSYNYT KAUPUNGINHALLITUS HYVÄKSYNYT ALUSTAVASTI NÄHTÄVILLÄ KAUPUNGINHALLITUS HYVÄKSYNYT KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT LAINVOIMAINEN

2 0914 Mikkelin sairaala Mikkelin kaupunki Asemakaavamuutoksen selostus / ehdotusvaihe PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot Kaava-alueen sijainti Kaavan nimi ja tarkoitus Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista... 4 TIIVISTELMÄ Kaavaprosessin vaiheet Asemakaava Asemakaavan toteuttaminen... 5 LÄHTÖKOHDAT Selvitys suunnittelun oloista Alueen yleiskuvaus Ympäristön tila, luonnonympäristö Rakennettu ympäristö Maanomistus Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Asemakaavan suunnittelun tarve Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset ja vireilletulo Osallistumien ja vuorovaikutusmenettelyt Asemakaavan tavoitteet Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset Alustavien vaihtoehtojen kuvaus ja karsinta Valittujen vaihtoehtojen vaikutusten selvittäminen ja arviointi Yhteenveto vaihtoehtojen vertailusta Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset ASEMAKAAVAN KUVAUS Kaavan rakenne Mitoitus Palvelut Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen ja jatkosuunnitteluohjeet Aluevaraukset Korttelialueet Muut alueet Kaavan vaikutukset Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Muut vaikutukset Ympäristön häiriötekijät Kaavamerkinnät- ja määräykset Nimistö

3 0914 Mikkelin sairaala Mikkelin kaupunki Asemakaavamuutoksen selostus / ehdotusvaihe ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat Toteuttaminen ja ajoitus Toteutuksen seuranta

4 0914 Mikkelin sairaala Mikkelin kaupunki Asemakaavamuutoksen selostus / ehdotusvaihe PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaava-alueen muutos koskee: Mikkelin kaupungin 2. kaupunginosan (Maunuksela) kortteleita 1, 14, 15 ja 18, korttelin 6 osaa sekä katu-, rautatie- ja puistoaluetta ja Mikkelin kaupungin 8. kaupunginosan (Rokkala) puisto-, rautatie- ja katualuetta. Asemakaavan muutoksella muodostuu: Mikkelin 2. kaupunginosan (Maunuksela) korttelit 14, 15 ja korttelin 6 osa sekä katu- ja puistoaluetta ja Mikkelin kaupungin 8. kaupunginosan (Rokkala) kortteli 98 sekä katu-, puisto- ja vesialuetta. 1.2 Kaava-alueen sijainti Kaava-alue sijaitsee Mikkelin ruutukaavakeskustan koilliskulmassa, n. 450 m päästä Hallitustorilta. Kaavamuutosalueen tonttiosoitteet ovat: 3

5 0914 Mikkelin sairaala Mikkelin kaupunki Asemakaavamuutoksen selostus / ehdotusvaihe Sairaala: Porrassalmenkatu /Vuorikatu 1/ Mannerheimintie Sairaalan pysäköinti: Mannerheimintie 1a/ Saksalankatu 4 Ns. Pirtin tontti: Mannerheimintie 28/ Pirttiniemenkatu 3 Ns. Pultin tontti: Mannerheimintie 30/ Olkkolankatu 2 Ns. AD-tontti: Mannerheimintie 3/ Saksalankatu Kaavan nimi ja tarkoitus Kaavan työnimenä on Mikkelin sairaala. Prosessin aikana rinnakkaisnimenä alettiin käyttää: Etelä-Savon päivystyssairaala. Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa kaupunginhallituksen hyväksymän, Etelä-Savon Sairaanhoitopiiri ky:n ja Mikkelin kaupungin terveydenhuollon toimintojen ja kiinteistöjen järjestelyn -tarveselvityksen mukainen kehittäminen. Keskeinen tavoite on sairaala- ja terveyskeskustoimintojen integroiminen ja sitä kautta saavutettavat huomattavat vuosittaiset säästöt käyttökuluissa, kun toiminnot tehostuvat. Kyseessä on yleishyödyllinen ja lakien vahvasti ohjaama hanke, jossa Mikkelin kaupungilla on keskeinen kumppanuusrooli. Tästä johtuen maankäyttömaksuja ei rakennusoikeuksien nostosta tai käyttötarkoitusten muutoksista peritä (päätös ns. maankäyttöryhmässä ). 1.4 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2. Ote ajantasa-asemakaavasta määräyksineen 3. Asemakaavan muutos, ehdotuskartta määräyksineen 4. Tilastolomake 5. Kooste suunnittelualueen kehitysvaiheista 6. Tiivistelmä tarveselvityksestä 7. Muistio asemakaavamuutoksen lähtökohtia tunnistavasta työkokouksesta, kaupunkisuunnittelu ja ELY-keskus, / muistio oas:n jälkeisestä työkokouksesta kaupunki, ELY ja Esshp 8. Kaavaprosessin aikana saatu palaute (kommentteineen) 9. Liikenneverkon lähtökohtatiedot / liikenteen yleissuunnitelma 10. Tavoitteita viherympäristön jatkosuunnitteluun 11. Johtokartan ote 12. Asemakaavan toteutusta havainnollistava aineisto 4

6 0914 Mikkelin sairaala Mikkelin kaupunki Asemakaavamuutoksen selostus / ehdotusvaihe TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet Päätös kaavoituksen käynnistämisestä on tehty kaupunginhallituksessa osallistumis- ja arviointisuunnitelman käsittelyn yhteydessä. Tätä ennen oli laadittu tarveselvitys toimintojen kehittämisestä ja tilojen muutostarpeista sairaanhoitopiirin ja kaupungin yhteistyönä. OAS:n saatiin mielipiteitä ja lausuntoja 15 kpl. ELY-keskuksen kanssa on neuvoteltu pidettiin kaikille avoin yleisötilaisuus, jossa esiteltiin kaavaluonnosta perusteluineen ja hankevaikutuksineen asemakaavan muutosehdotuksen käsittely teknisessä lautakunnassa, mistä edetään kaupunginhallitukseen, nähtävilläpitoon ja lausuntoihin, kaupunginhallituksen toiseen käsittelyyn ja kaupunginvaltuustoon. 2.2 Asemakaava Kaavassa ratkaistaan Mikkelin keskustaan sijoittuvien sairaalan ja terveyskeskuksen kiinteistöjen sijoittaminen ja rakentaminen seuraavan vuosikymmenen tarpeet huomioiden. Laaditaan asemakaavan muutos, joka antaa maksimikehikon, jonka puitteissa vaiheittain tarkkenevat suunnittelu- ja toteutusosiot voidaan ratkaista. Päivitetään rakennussuojelumerkinnät, melu-, tärinä- ja maanpuhdistusmääräykset, mitoitetaan katualueet ja päätetään puistoalueiden laajuus. Rakennusten korkeusasemista annetaan määräyksiä. Suunnittelualueella on kaksi yritystonttia, jotka joudutaan merkitsemään sairaala- ja sotetoiminnoille varatuiksi. Tenholankadun varren jo nykyiselläänkin ahdas huoltoasematontti on merkitty ajastaan poistuvaksi tähän pakottavat liikennejärjestelyissä tehtävät muutokset ja liikenneturvallisuus. Rakennustehokkuus suunnittelualueella nousee merkittäväksi. Pääsairaalakortteliin on esitetty k-m2:n lisäystä, jolloin korttelitehokkuus lähenee jo keskustan ydinkortteleiden tiiveyttä. Pysäköintitalot (pääosin kylmiä), ns. Pirtin ja Pultin tontille ajateltu psykiatrian ja neurologian talo sekä Jokipuistoon suunniteltu psykiatrinen lasten ja nuorten päivätoiminta mukaan luettuna uutta rakennusoikeutta on nykykaavaan verraten osoitettu k-m2, kokonaisrakennusoikeuden noustessa k-m2:stä k-m:iin. Uutena katuna on esitetty Mesikonkatu. Jyrkän Olkkolankadun itäpää on esitetty liitettäväksi tonttiin, kuitenkin niin, että rasitteeksi osoitettu kevyen liikenteen väylä tulee pitää käyttökunnossa. 2.3 Asemakaavan toteuttaminen Kustakin toteutusvaiheesta tehdään investointipäätökset erikseen. Hankesuunnittelu ensimmäisten vaiheiden osalta on käynnistynyt. Rakennuttajatahon ja kiinteistöjen ylläpitäjän kokoonpanoa/organisoitumista ollaan pohtimassa useamman vaihtoehdon kautta. Tavoitteena on, että pysäköintitalon, terveysaseman, psykiatrisen hoidon, ensi- ja tehohoidon sekä olevan sairaalaosan muutostyöt olisivat läpiviedyt vuoteen 2020 mennessä. 5

7 0914 Mikkelin sairaala Mikkelin kaupunki Asemakaavamuutoksen selostus / ehdotusvaihe LÄHTÖKOHDAT Viistokuva suunnittelualueesta (v. 2009). 3.1 Selvitys suunnittelun oloista Alueen yleiskuvaus Mikkelin ruutukaavakeskustaan sijoittuvaan suunnittelualueeseen kuuluu Mikkelin sairaalan kortteli, jossa on useita eri aikoina rakennettuja sairaalatoimen rakennuksia luvun laajennuksessa on sairaalan rakennusmaaksi liitetty tuolloinen Pirttiniemen puisto ja osa Maunukselankatua. Alueeseen kuuluu myös teollisuus- ja liikerakennuskäytössä olleita tai olevia, pienempiä tontteja sekä Jokipuiston Rokkalanjokeen, Savon rataan ja Tenholankatuun rajoittuva, läpi kaupungin historian rakentumattomana säilynyt niitty- ja peltoalue. Seudullisesti tärkeitä kokoojakatuja ovat Mannerheimintie ja Tenholankatu/Vanha Juvantie. Niiden risteyksessä toimii St1:n huoltoasema. Mannerheimintien pohjoispäähän on alettu rakentaa asuinkerrostaloa ja asemakaavan mukaisesti on tavoitteena tehdä vielä kolme samantyyppistä rakennusta sen eteläpuolelle (korttelin 2-10 osa). Radan itäpuolella on Saksalan n hengen kaupunginosa, joka on rakennettu pääasiassa 1980-luvun punatiilisin kerrostaloin. Saksalankadusta etelään on ns. Satamalahden alue, jonka kehittämisen linjat on ratkaistu v pidetyssä arkkitehtikilpailussa kyseessä on ruutukaavakeskustan merkittävä, asuintalopainotteinen laajennusalue, jonka toteutuminen vie arviolta kolmisenkymmentä vuotta. Suunnittelualueen pohjoispuolella on Mikkelin historiassa merkittävä Rokkalan kartano, jonka asemakaava on hiljattain ajantasaistettu suojelumerkinnät huomioiden. Joen toisella puolella oleva ns. vanhan meijerin alue odottaa kaavallista suunnittelua. 6

8 0914 Mikkelin sairaala Mikkelin kaupunki Asemakaavamuutoksen selostus / ehdotusvaihe Mikkelin n hengen väestöstä 1 km säteellä torista asuu n ihmistä, 2 km:n säteellä ihmistä ja 10 km:n säteellä Etelä-Savon sairaanhoitopiiri järjestää palveluja 9 kunnan alueelle, toimintasäteen ollessa kuitenkin pääosin alle 100 km. Mikkelissä erikoissairaanhoidon (keskussairaala ja Moisio) työntekijämäärä on vuoden -13 alussa n.1400 henkilöä (hoitohenkilöstö 922, lääkärit 143 ja muut 358). Hoitokontakteja asiakkaisiin yhteispäivystys mukaan lukien v oli kpl, ja erikoissairaanhoidon sairaalassa hoitopäivää, jotka kohdistuivat asiakkaalle. Sairaalan toiminta on hyvin päivystysriippuvaista. Terveyskeskussairaalaan (Moisio ja keskussairaala) on ollut sisään kirjauksia n. 200 / kk ja keskimääräiset hoitoajat osastoittain 5-15 vrk Ympäristön tila, luonnonympäristö 7

9 0914 Mikkelin sairaala Mikkelin kaupunki Asemakaavamuutoksen selostus / ehdotusvaihe Jokipuiston luontoarvoja on selvitetty päivätyssä, Enviro Oy / Marko Vauhkosen laatimassa Rokkalan luontoselvityksessä. Kyseessä on kuvan kartan osa-ale 8. Maakunnallisesti tai paikallisesti arvokkaita luontokohteita ei ole, ei myöskään radantakaisella osa-alueella 9. Jokiuoman lähirantojen pitämistä rakentamisesta vapaana suositellaan. Jokivarressa kasvaa hopeasalavia, nuorempia koivuja, harmaaleppiä, tuomia ja pajuja. Aluskasvillisuus on monilajista. Pääosa alueesta on palstaviljelykäytössä olevaa peltoa. Pellon ja radan välissä kasvaa kapea vyöhyke koivua, haapaa, raitaa ja harmaaleppää. 4H-yhdistyksen kautta organisoitu aarimaakäyttö on sijoittunut aarin alueelle Jokipuiston eteläosaan. Viljelyyn liittyviä rakennuksia ei ole. Käyttäjämäärä on pysynyt viime vuosina vakiona, mihin on vaikuttanut keskustan lähisijainti. Viljelijöillä on tiedossaan kaupungin tahtotila ottaa alue lähivuosina rakentamisen piiriin. Rokkalanjokea käytetään suunnittelualueen kohdalla melontareittinä keväisin. Kalalajeina joessa ovat särki, ahven, hauki, made ja mahdollisesti kivisimppu. Yläjuoksulla on havaittu rapujakin. Veden laatu on parantunut sitten 1980-luvun, jolloin meijerin päästöt aiheuttivat kalakuolemia. Virkistyskalastusta varten on harkittu kalaistutuksien tekemistä (Kosonen/Tiitinen 2007). Joen rannassa kasvavat hopeapajut ovat iäkkäitä, ja hoidosta huolimatta on edessä vähintään peruskunnostus ja osan poistaminen. Jokivarren jyrkät rantapenkereet ovat eroosioherkkiä ja puiden aluskasvillisuus peittää näkyvyyttä. Aloitteita on tullut vesiaiheen paremmaksi esiin ottamiseksi, esim. maisemabussipysäkin rakentamisena. Vilkasliikenteiset kadut ja rata tekevät puistoalueen ja etenkin sinne pääsy-yhteyksien kehittämisestä haasteellista. Kaupungin suunnitelmissa on turvata jokivartta seuraileva korkeatasoinen viherreittiyhteys Kaihulta Satamalahden kautta Kalevankankaalle. Kaupungin viheralueista vastaavat kaupunginpuutarhuri Viljo Muuronen ja metsätalousinsinööri Annamari Huttunen ovat antaneet lausuntonsa sairaalakorttelin viherympäristöstä : Koivut entisellä Pirttiniemenpuiston jäänteellä ovat pääosin vuotiaita. Mitään sellaista arvoa niillä ei ole, etteikö niitä voitaisi korvata uudella kasvillisuudella, mikäli tila antaa myöten. Porrassalmenkadun varren piha- ja viherilme kaipaa selkeyttämistä. Maaperä: Geologisen tutkimuslaitoksen maaperäkartta vuodelta 2009 osoittaa maaperän hiekkamoreeniksi ja Jokipuistossa hiedaksi. Seuraavassa kuvassa on rakennettavuusluokituskartta (Geosto 1987). Suunnittelualue on luokkaa 1 (helposti rakennettava), 2 (normaalisti rakennettava) ja 3 (vaikeasti rakennettava). Luokkaan 1 on pantu alueet, joissa maalajina on sora tai hiekka, maanpinnan kaltevuus alle 5 % ja pohjavesi alle 3 m syvyydessä maanpinnasta. Luokkaan 2 on pantu alueet, joissa maalijana on moreeni, hieta, sitkeä hiesu tai savi, ja alueella voi esiintyä kalliota. Maalajien päällä voi olla alle 0,5 m turvetta, liejua tai multaa ja niiden alla on kantava maakerros. Maanpinnan kaltevuus on 5-10 %. Luokka 3 on maalajiltaan pehmeää hiesua tai savea (tai kalliota). Päällimmäisten turve-, lieju- ja multakerrosten paksuus on 0,5-2 m ja sen alla on kantava maakerros. Irtomaalajialueilla maanpinnan kaltevuus on %, kallioisilla alle 10 %. 8

10 0914 Mikkelin sairaala Mikkelin kaupunki Asemakaavamuutoksen selostus / ehdotusvaihe Ramboll Finland Oy on laatinut rakennettavuusselvitykset osalle suunnittelualueesta ( ). Kantaa on otettu mm. rakennuspaikkojen ja katuverkon väliseen suhteeseen, perustamistapaan ja alapohjatyyppeihin sekä putkijohtoihin ja kaivantoihin. Yksityisten omistuksessa olevien tonttien osalta tarkemmat selvitykset ovat tekemättä tai eivät ole olleet kaavoittajalla käytettävissä. Rambollin selvitys antaa kuitenkin jo suuntaa myös niiden osalta. Pohjaveden pinta noudattaa Saimaan pinnan tasoa: - ns. Pirtin tontilla se oli tutkimushetkellä eli n. 4 m olevan maanpinnan alapuolella - pysäköintitalolle ajatellulla tontilla ja eli 3-3,5 m olevan maanpinnan alapuolella - Jokipuistossa ja eli n. 1,8 m olevan maanpinnan alapuolella. Selvityksessä on esitetty mm. suositeltavat perustamistavat uusille sairaalarakennuksille: - ns. Pirtin tontilla kaikki kantavat rakenteet on perustettava savimuodostuman lävitse tiivisrakenteiseen pohjamuodostumaan tai kallioon ulotettaville perustuksille. Kyseeseen tulee paaluperustus. Yksi kellarikerros voidaan rakentaa normaalein rakennusmenetelmin. Jos tarvittavat viemärimuutokset Pirttiniemenkadussa tehdään, voidaan rakentaa maanalainen yhdystunneli keskussairaalan päätontille. - pysäköintitalon tontilla kaikki kantavat rakenteet on perustettava savimuodostuman lävitse tiivisrakenteiseen pohjamuodostumaan tai kallioon ulotettaville perustuksille. Kyseeseen tulee paaluperustus. Alin lattiataso tulee rakentaa tasoon tai sen yläpuolelle, jos käytetään normaaleja työmenetelmiä. 9

11 0914 Mikkelin sairaala Mikkelin kaupunki Asemakaavamuutoksen selostus / ehdotusvaihe Jokipuisto: kaikki kantavat rakenteet on perustettava savimuodostuman lävitse tiivisrakenteiseen pohjamuodostumaan tai kallioon ulotettaville perustuksille. Kyseeseen tulee paaluperustus. Alapohjat suositellaan rakennettavaksi tuulettuvina. Kellarikerroksen rakentaminen edellyttää erityistoimia. Piha-alueiden maanpintaa esitetään nostettavaksi, alustavasti arvioiden tasoon Maaperäolosuhteet puoltaisivat rakennusten sijoittamista mahdollisimman lähelle rataa ja pihojen avaamista joen puolelle. Rautatien korko Jokipuiston kohdalla on , Mannerheimintien ja Rokkalanjoen vesipinta tutkimushetkellä tasossa Kaupungin yhdyskuntatekniikka-yksikkö on todennut, että em. selvitys antaa hyvän kuvan olosuhteista. Se korostaa kuitenkin, että Jokipuistossa mahdollisesti tarvittavat täytöt on tehtävä suunnitelmallisesti. Kellarirakentaminen suunnittelualueella on kaiken kaikkiaan haasteellista. Vesiolosuhteet: Suunnittelualue kuuluu vesistötulvan tulvavaaravyöhykkeeseen (Syke, ELY-keskus). Syynä on mahdollinen veden pintojen nousu Saimaassa ja joissa (veden juoksuttaminen aiheuttaa vedenpinnan vaihteluja, samoin rankkasateet, kovat tuulet ja hyydepadot). Tästä saattaa aiheutua takaisinvirtausta sadevesiverkostoon, haittaa sadevesien purulle ja tulvia maan pinnalle. Mikkelin kaupungin hulevesiohjelmassa (luonnos -13) on käsitelty hulevesien hallinnan nykyisiä ongelmia. Sadevesiviemäriverkostoa ei ole tehty kattamaan valuma-alueen pinnan muutoksien (läpäisevästä vesitiiviiksi) vuoksi lisääntyvien hulevesien määrää. Mitoituksessa ei ole myöskään otettu huomioon ilmastonmuutoksen aiheuttamaa rankkasateiden kasvua. Mm. Saksalan alikulun viemäriputken (300 B 1999) mitoitus on käynyt pieneksi ja alikulkukadun alimmalla kohdalla esiintyy tulvimista. Ongelma tulee ratkaistavaksi Satamalahden alueen jatkosuunnittelun yhteydessä. Ongelmana ovat myös etenkin kantakaupungin alueella esiintyvät sekaviemärit, joiden paikoista ei välttämättä ole tarkkaa tietoa näistä muodostuu tulvariskikohteita (vessojen tulviminen, jätevesien tulviminen kaduille, jätevedenpuhdistusprosessin häiriintyminen). Ratkaisuna on viemärijärjestelmän uudistaminen. Ns. sukeltavissa alikuluissa (tai liian alhaalle sijoitetuissa kellareissa) pohjaveden pinta on alikulun pohjan tason (lattian) yläpuolella ja alikulkuja (kellareita) pidetään pumpuilla kuivana. Rankkasateiden aikana sekä pumppujen vioittuessa tulee tulvia vaikka pumppuja huollettaisiinkin, ei niitä yleensä kannata ylimitoittaa. Edelleen ongelmiksi on listattu: jätevesipumppaamon linkittäminen sadevesiviemäriverkkoon, tulvareittien puuttuminen, valuma-alueita purkureitteineen ja purkupisteineen ei ole määritelty (syntyvien hulevesien määrää ei hahmoteta, avo-ojien perkaus ei auta jos ei tiedetä mihin vesien pitää mennä), kokonaisuuksien hallinnan puute (hulevesityöryhmä pitäisi olla), hulevesihallinnan ylläpitoon ei ole varaa, epätietoisuutta kenelle hallinta kuuluu, hulevesien kuormituksesta ei ole käsitystä. Mikkelin rakennusjärjestys (2009) antaa alimmaksi suositeltavaksi rakentamiskorkeudeksi Saimaan rannalla N ,80. Saimaan keskimääräinen vedenpinnan taso on 75,7 76 metriä merenpinnan yläpuolella. 10

12 0914 Mikkelin sairaala Mikkelin kaupunki Asemakaavamuutoksen selostus / ehdotusvaihe V tehdyn Mikkelin kaupunkia koskeneen suurtulvaselvityksen (Lyytinen, Etelä-Savon ympäristökeskus) mukaan Saimaan suurtulvakorkeutena on pidetty vedenpinnan tasoa NN+77,20. Tarkastelun epävarmuustekijöiksi on mainittu mm. maaperän kautta tapahtuva veden suotautuminen rakennuksien kellareihin, samanaikaisesti sattuva rankkasadetulva ja mahdolliset sähkökatkokset ja vesihuollon ja erityisesti viemäriverkoston toimivuus kokonaisuutena poikkeustilanne viemäriverkoston toiminnan osalta alkaa jo Saimaan vedenkorkeudella NN+76,80. Sairaalan rakennuksia ei ole listattu niihin rakennuksiin, joille suurtulva (kesäaikainen, kesto 2-3 kk) aiheuttaisi vahinkoja. Sairaalan Mannerheimintien puoleiset kellarit ovat pääosin tasossa ja Alimmalle asettuu hissikuilun pohja, tasoon Kokemuksellisesti on viime vuosina koettu tilanne, jossa Mannerheimintien liikenne on tilapäisesti jouduttu tulvaveden takia katkaisemaan liikennöinniltä. Myös yksi sairaalan kellarivesivahinko tunnetaan. Pintaveden laatu Mikkelin kohdalla Saimaan vesistössä on käyttökelpoisuusluokitukseltaan tyydyttävä (v. 2003), vaikka hienoista parantumista 1990-luvun tilanteeseen nähden onkin tapahtunut (Ely-keskus, Etelä-Savo). Pilantuneet maat: Ramboll Finland Oy on päivätyssä ympäristöteknisessä raportissa selvittänyt Etelä- Savon Sairaanhoitopiirin tilauksesta maaperän mahdollista saastumista niiltä osin, kuin suunnittelualue on ollut tilaajan tai Mikkelin kaupungin hallinnassa. Pilaantuneiden maiden osalta (ent. Pirtin päiväkodin tontti ja sairaalan pysäköintialue) tieto on toimitettu myös ELY:yn, joka on luvanantajana puhdistustoimille on pidetty työneuvottelu ELY-keskuksen (Rouvinen) ja kaupungin teknisen toimen (Rautio, Hartikainen) kesken, ja kartoitettu pilaantuneiden maiden kokonaistilanne. Todettiin seuraavaa: - sairaalan pysäköintialue: maaperä osittain öljyhiilivedyllä pilaantunutta ja PAH-yhdisteillä ja arseenilla nuhraantunutta / puhdistussuunnitelmaksi ehdotetaan, että pilaantunut maa kaivetaan pois / uutena hankittu rata-aluesuikale: tehtävä pari koekuoppaa lisää tämän selvittämiseksi - ns. Pirtin tontti (pysäköintiä): ELY:n päätös pilaantuneiden maiden kunnostamisesta / öljyhiilivetyjä ja raskasmetalleja on siinä määrin, että maankäyttörajoite on ja lisätutkimukset vielä tarpeen lopulliseen arviointiin ja puhdistussuunnitelman laadintaan tavoitellaan ns. kynnysarvoa, jolloin paikan jatkomaankäyttömuodolle ei enää rajoituksia. (V ELYlle toimitettu pysäköintialueen kunnostuksen loppuraportti) - huoltoaseman tontti: kun toiminta loppuu, on selvitettävä maaperän pilaantuneisuus, kunnostuskustannukset aiheuttamisperiaatteen mukaan toimijalle - Jokipuisto: ei pilaantuneisuutta / jos meluaitoja viedään rata-alueen puolelle penkkaan, on tutkittava kevyesti esim. 2-3 montulla maaperän laatu (kyllästetyt pölkyt, öljyhiilivedyt mahdollisia pilaajia) / Jokipuiston täytemaaksi voi suunnitellusti viedä lähitonteilta poiskaivettuja massoja, jotka todettu puhtaiksi - yritystontit: näitä ei ole päästy tutkimaan, koska kiinteistönomistajan suostumusta ei ole saatu / tarvittaessa AVI voi määrätä selvittämään (Häikiö, Lehtonen) - varsinainen sairaalakortteli: ei pilaantumisepäilyjä, mutta sisällytetään kaavan yleismääräyksen alle: tarvittavat maaperän puhdistamistyöt tulee suorittaa viimeistään rakentamisvaiheessa, Etelä-Savon ELY-keskuksen hyväksymällä tavalla tms. 11

13 0914 Mikkelin sairaala Mikkelin kaupunki Asemakaavamuutoksen selostus / ehdotusvaihe em. määräys koskee myös suunnittelussa olevia katualueita - ELY on toimittanut kaavavalmisteluun kartan ja kohderaportin omista rekistereistään Tiedossa on, että sairaalanseutu on kuulunut sodan aikaisiin pommitusalueisiin. Räjähteitä saattaa vielä olla maassa, etenkin syvemmissä kerroksissa, joten maankaivutöissä on kiinnitettävä erityistä huomiota tähän. Yhdestä lentopommista on tarkahko sijaintitieto Rakennettu ympäristö Rakennetun ympäristön historiallisia vaiheita on kuvattu liitteessä 5. Keskustan kaupallisten palvelujen sijoittuminen suhteessa keskussairaalaan selviää seuraavasta kuvasta: - ote Mikkelin kantakaupungin osayleiskaavaa varten tehdystä kaupallisen selvityksen päivityksestä 11/13, Mikkelin kaupunki ja Tuomas Santasalo 12

14 0914 Mikkelin sairaala Mikkelin kaupunki Asemakaavamuutoksen selostus / ehdotusvaihe Sairaala muodostaa Mikkelin keskustassa omanlaisensa, laajahkojen rakennusmassojen tiivistymän. Leimallista on sijainti näkymiltään pitkien, pohjois-eteläsuuntaisten pääkatujen välissä, Savon radan läheisyys sekä rinnesijainti: Itä-länsisuunnassa rajaavat kadut ovat jyrkähköjä. Saksalankatu sukeltaa radan ali. Muilta osin suunnittelualueen rakennukset ovat matalia liike- ja verstasrakennuksia. Entinen sairaalahenkilökunnalle tarkoitettu, massaltaan omakotitaloa muistuttava Pirtin päiväkoti on sairaalan tukitoimintojen käytössä. Keskussairaalan rakennusten yhteenlaskettu nykyinen kerrosala on m², kokonaisala m² ja tilavuus m 3. Rakennusvaiheet selviävät seuraavasta kuvasta: kooltaan laajimpana näkyy 1980-luvun sairaalaosa, joka rakennettiin myös Maunukselankadun tuolloisen jatkeen päälle. Tähän kohtaan on syntynytkin selvä arkkitehtonisen otteen vaihtumiskohta. Aiemmat kapearunkoisemmat ja korkeammat puikkotalot vaihtuvat atriumpihojen ympärille sommitelluksi rakennussarjaksi. Vuorikadun puoleinen 1800-luvun sairaalaosio puistopihojen ympärillä sisältää vanhimman, maassamme vielä alkuperäiskäytössä olevan sairaalarakennuksen (C.L.Engel) luvun rakennuksia käsittävä osa tontista kuuluu valtakunnallisesti merkittäviin RKY-kohteisiin (rakennettu kulttuuriympäristö). 13

15 0914 Mikkelin sairaala Mikkelin kaupunki Asemakaavamuutoksen selostus / ehdotusvaihe Valokuvia nykytilanteesta on liitteen 5 loppuosassa. Länsi- ja pohjoispuolen naapurustossa on vakiintuneita asuin- ja liikekerrostaloja sekä Mikkelin lyseon koulurakennus. Muinaismuistoja suunnittelualueelta ei ole tiedossa eikä Etelä-Savon maakuntamuseo ole oaslausunnossaan edellyttänyt mitään lisätutkimuksia. Keskussairaalan tiloista suuri osa on peruskorjattu viimeisen kymmenen vuoden aikana. Viimeinen uudisosa (U) on valmistunut n. 7 vuotta sitten luvulla valmistuneessa sairaalaosassa (A-F) on huomattava peruskorjaustarve, ja 1980-luvulla rakennetuissa /peruskorjatuissa osissa (G,H,K, M,N,O) edellytetään viranomaismääräysten muuttumisesta aiheutuvia perusparannuksia, kun toimintoja uudelleen järjestellään. Tekniset järjestelmät: jäähdytyskapasiteetti riittää nykyisiin tarpeisiin, varavoimaa on n.30 % koko kapasiteetista, muuntajia on 3. Vesi, kaukolämpö ja sähkö on varmennettu kahdesta suunnasta tulevilla syötöillä. (Asemapiirros: Arkkitehtitoimisto Kirjalainen Oy). 14

16 0914 Mikkelin sairaala Mikkelin kaupunki Asemakaavamuutoksen selostus / ehdotusvaihe Kaava-alue sijaitsee hyvien kevyen liikenteen yhteyksien varrella ja on saavutettavissa joukkoliikennettä käyttäen. Mikkelistä pohjoiseen Pieksämäen suunnan ja itään Juvan suunnan kaukoliikenne ajaa matkakeskuksesta/-keskukseen Mannerheimintietä pitkin. Kaukoliikenteen pysäkkiparit sijaitsevat sairaalan kohdalla (pikavuoropysäkit) ja Jokipuiston kohdalla tulevan Mesikonkadun risteyksen tuntumassa. Paikallisliikenteen reitti kulkee Porrassalmenkatua ja sairaalan lähimmät pysäkit sijaitsevat ajosuunnassa ennen Pirttiniemenkadun risteystä. Moppe -palveluliikenne tulee palvelemaan myös keskustaan sairaalakortteliin sijoittuvan terveyskeskuksen kävijöitä. Kauko- ja paikallisliikenteen reitit ja pysäkit ovat liitteenä 9.1. Alla olevassa kuvassa on näytetty ambulanssiliikenteen lähestymissuunnat valtateiden tulosuunnista. Musta ehyt viiva kuvaa ensisijaista ja katkoviiva toissijaista ajoreittiä nykytilanteessa, oranssi vastaavasti tilannetta tulevaisuudessa, jos Maaherrankatu muutetaan kävelypainotteiseksi kaduksi, kuten suunnitelmissa on. Ympäristöhäiriöitä (melua, tärinää) suunnittelualueelle tuottaa katu- ja rautatieliikenne. Alueen melutasoja on näytetty seuraavassa kuvassa/ melutason ollessa yli 55 db (keltainen) on ääneneristyksiin kiinnitettävä erityishuomiota: 15

17 0914 Mikkelin sairaala Mikkelin kaupunki Asemakaavamuutoksen selostus / ehdotusvaihe Kuva 1. Mikkelin keskustan ennusteliikenneverkon aiheuttamat melutasot klo 7-22 nykyisillä liikennemäärillä ilman meluntorjuntaa. Kuva 2. Mikkelin keskustan ennusteliikenneverkon aiheuttamat melutasot klo 7-22 ennustetuilla liikennemäärillä v / Mikkelin keskustan yleissuunnitelma Öiseen aikaan keskustassa on huomattavasti hiljaisempaa Maanomistus Seuraavassa kartassa kaupungin omistamat maa-alueet on rasteroitu. Keskeiset asemakaavan muutosalueet omistaa Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Ky. Se on v sopinut n m²:n laajuisen rautatiealueen ostosta, tarkoituksena liittää alue olevan pysäköintitontin osaksi. Kaava ohjaa vielä hieman laajentamaan tehtyä hankintaa, jotta pysäköintitalon sisäänajoreitti saadaan mahdollisimman jouhevaksi. Jotta kaavan mukainen sairaalarakentaminen saadaan toteutetuksi, tarvitaan edelleen kaksi maakauppaa yksityisten 16

18 0914 Mikkelin sairaala Mikkelin kaupunki Asemakaavamuutoksen selostus / ehdotusvaihe omistamien alueiden (ns. Pultti ja AD) hankkimiseksi. Jokipuiston alue ja kadut ovat kaupungin. 3.2 Suunnittelutilanne Edellä oleva asemakaavojen hakemistokartta näyttää voimassa olevien asemakaavojen valmistumisajankohdan. Ote ajantasa-asemakaavasta on liitteenä 2, ja silmäilykuvana seuraavassa: 17

19 0914 Mikkelin sairaala Mikkelin kaupunki Asemakaavamuutoksen selostus / ehdotusvaihe Yleisten rakennusten korttelit näkyvät violetteina; asuin- ja liikekorttelit ruskeina; liike-, toimitila- ja pysäköintikorttelit oransseina; huoltoasemat vaaleanpunaisina; puistot vihreinä ja liikennealueet valkoisina. Mikkkelin keskussairaalan rakennuksiin ja alueisiin kohdistuu rakennussuojelumerkintöjä (sairaalarakennukset ennen 1940-lukua, osia piha-alueista ja tonttiaidoista). Yleiskaava: Mikkelin keskustan osayleiskaavaa ollaan tarkistamassa. Tavoitteena on upottaa tässä ratkaistava asemakaava sellaisenaan yleiskaavan osaksi. Toistaiseksi voimassa on oikeusvaikutukseton yleiskaava vuodelta Seuraavassa otekuvassa julkisten palvelujen alueet on merkitty sinivioletilla (PY), keskustan monikäyttökorttelit punaisella (C), asuinalueet ruskealla (AK,AP), palvelujen alueet oranssilla (P), viheralueet vihreällä, kokoojakadut mustalla, rata ja satama punaisella rajatulla valkealla, ohjeelliset tärkeimmät kevyen liikenteen reitit mustana pisteketjuna: Yleiskaavan kulttuurihistoriallsiesti ja rakennustaiteellisesti merkittävät kohteet suunnittelualueella ovat keskussairaalan vanhin osa (maakunnallisesti merkittävä) ja Pirttiniemen puiston aita (paikallisesti merkittävä). 18

20 0914 Mikkelin sairaala Mikkelin kaupunki Asemakaavamuutoksen selostus / ehdotusvaihe Maakuntakaava: Etelä-Savon maakuntakaava on vahvistettu Suunnittelualue on kaavassa osoitettu taajamatoimintojen alueeksi, jota halkoo ja pohjoispäässä rajaa seudullisesti tärkeä liikenneväylä (Mannerheimintie ja Tenholankatu). Idänpuoleisena rajana on rautatie. Kohdemerkinnällä A 8:1 (Mikkelin keskustaajaman kulttuuriympäristö) on osoitettu keskussairaalan vanhat rakennukset maakunnallisesti merkittäviksi ja sotahistoria-teemaan liittyviksi. Kaavamuutosalue on maakuntakaavan keskustatoimintojen alueen kohdemerkinnän (C) vaikutuspiirissä. Lainaus kaavamerkinnästä ja -määräyksestä: KESKUSTATOIMINTOJEN ALUE (KOHDEMERKINTÄ) Merkinnällä osoitetaan maakunta- ja seutukeskusten keskustatoimintojen alueiden yleispiirteinen sijainti. Alueelle voidaan sijoittaa vähintään seudullisesti merkittäviä vähittäiskaupan suuryksiköitä. Alueen kehittäminen, maankäyttö ja rakentaminen edellyttävät yksityiskohtaisempaa suunnittelua ja vaikutusten arviointia. Suunnittelumääräys: Keskustatoimintojen alueiden sijainti ja laajuus on määritettävä yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa siten, että alueet muodostavat toiminnallisesti yhtenäisen keskustahakuisiin toimintoihin painottuvan kokonaisuuden. Alueelle voidaan sijoittaa vähittäiskaupan seudullisia suuryksiköitä. Alueen suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota alueen liikennejärjestelyihin. Alueen käyttöä suunniteltaessa on huomioitava kohdeluettelossa yksilöidyt valtakunnallisesti ja/tai maakunnallisesti arvokkaat kulttuuriympäristön kohteet ja alueet sekä muinaisjäännökset. Alueidenkäytön valtakunnalliset tavoitteet: Suunnittelualuetta koskevat mm. seuraavat: 1. toimiva aluerakenne ja sen tasapainoinen kehittäminen olemassa olevia rakenteita ja vahvuuksia hyödyntäen 19

MIKKELIN SAIRAALA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTTAMISEKSI 14.06.2013

MIKKELIN SAIRAALA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTTAMISEKSI 14.06.2013 MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu Arja Hartikainen PL 278, 50101 Mikkeli e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi 0914 MIKKELIN SAIRAALA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 8.4.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. Asemakaavan muutoksella muodostuvat

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ASEMAKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Jyväskylän kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 54 tontin 12 sekä katualueen asemakaavan muutos, Rauhankatu 2-4, ns. virkamiestalo.

Lisätiedot

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila Kaavoitusinsinööri 7.3.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA KOKKOLAN KAUPUNKI KAAVOITUSPALVELUT 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 340. kaupunginosan kortteleita

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelin 35 tontteja 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MAANKÄYTTÖOSASTO 2 ULVILA Mukulamäen asemakaavan muutos 1. PERUS- JA

Lisätiedot

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 Diaari 380/10.02.03/2014 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 ULVILAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA G:\AKVAT\Raivio\OASL1.doc 1/5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaava koskee Raivion kaupunginosan vanhimman osan

Lisätiedot

KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS 118-AK1502 SAUVON KUNTA KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 11.3.2015 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (10) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TONTTI 272-2-1-10, ASUNTO

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 51. kaupunginosan korttelin 5003 tonttia 5 koskeva asemakaavan muutos HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS

Lisätiedot

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie)

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) SELOSTUS YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavaselostus koskee 10.6.2014 päivättyä

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kouvolan kaupunki Maankäytön suunnittelu Liite 2 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HAANOJAN ALUE Pvm. 29.8.2014 Kaupunginosa 8. Kankaro Asemakaava koskee tilan 286-402-36-2 osaa Asemakaavan muutos

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 43. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTTI 14 JA OSA KEMIRANTIESTÄ JA OSA OUTOKUMMUNTIESTÄ

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 43. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTTI 14 JA OSA KEMIRANTIESTÄ JA OSA OUTOKUMMUNTIESTÄ KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 43. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTTI 14 JA OSA KEMIRANTIESTÄ JA OSA OUTOKUMMUNTIESTÄ ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE 1 PERUS-

Lisätiedot

Kemin korkeusjärjestelmämuutoksesta johtuva asemakaavan muutos (N2000) SELOSTUS - LUONNOS 10.09.2013 (sama pvm kuin karttaan)

Kemin korkeusjärjestelmämuutoksesta johtuva asemakaavan muutos (N2000) SELOSTUS - LUONNOS 10.09.2013 (sama pvm kuin karttaan) ASEMAKAAVAMUUTOS KOKO KEMIN KAUPUNGIN ASEMAKAAVA-ALUEET Kemin korkeusjärjestelmämuutoksesta johtuva asemakaavan muutos (N2000) SELOSTUS - LUONNOS 10.09.2013 (sama pvm kuin karttaan) 1 (6) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146 Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS PARKANON KAUPUNKI PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS 12.1.2009 Kaavoitus- Arkkitehtipalvelu Mattila Oy 1 PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 29. PÄIVÄNÄ TOUKOKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/583/10.02.03/2014 VP 9/17.3.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TIILIMÄEN (11.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 15 TONTTI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1643 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10. LAVIAN KUNTA LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.2014 Ilmari Mattila Kaavoitus- ja Arkkitehtipalvelu Mattila Oy

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 10. 22.6.2010 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 1. kaupunginosan kortteli 10. Oheiselle kartalle on osoitettu

Lisätiedot

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella.

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella. asia: 235/713/2006 OAS/Perussel./tavoitteet Ympa 30.5.2006 67 Ympa liite 8 vireilletulokuulutus 9.6.2006 kaavaehdotus MRL 65 /MRA 27 Ympa 20.6.2006 76 Ympa liite 4 MRL 65 nähtävillä olo 23.8.-5.9.2006

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

GRAANIN RANNAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

GRAANIN RANNAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi 0058 GRAANIN RANNAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 3.10.2013

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/7 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaavamuutos koskee Sastamalan kaupunginosan korttelia

Lisätiedot

ULVILA, FRIITALA, NAHKURI NAHKURIN ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELIN 517 TONTTIA 1

ULVILA, FRIITALA, NAHKURI NAHKURIN ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELIN 517 TONTTIA 1 ULVILA, FRIITALA, NAHKURI NAHKURIN ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELIN 517 TONTTIA 1 ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 517 TONTIT 1 JA 3 ULVILASSA 1.3.2013 MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI

1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS 01:151 / ASEMAKATU 2 / ASEMAKAAVASELOSTUS

Lisätiedot

Mäntyharjun kunta Kallaveden Riinin ja Korpijärven ranta-asemakaavojen muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Mäntyharjun kunta Kallaveden Riinin ja Korpijärven ranta-asemakaavojen muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 5 ) Mäntyharjun kunta Kallaveden Riinin ja Korpijärven ranta-asemakaavojen muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

ASEMKAAVAAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 407 JA 408, URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN SEKÄ KATUALUEITA.

ASEMKAAVAAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 407 JA 408, URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN SEKÄ KATUALUEITA. Joroisten kunta 1(6) JOROISTEN KUNTA GOLF-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMKAAVAAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 407 JA 408, URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN SEKÄ KATUALUEITA. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

LEHMUSKYLÄN PIENET MUUTOKSET (OSAT KORTTELEITA 32 JA 51) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.8.2014

LEHMUSKYLÄN PIENET MUUTOKSET (OSAT KORTTELEITA 32 JA 51) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.8.2014 MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli Tuija Mustonen puh. 040 129 4114, fax. (015) 194 2613, e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi 0932 LEHMUSKYLÄN PIENET MUUTOKSET

Lisätiedot

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11.

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11. ILMAJOKI 16.12.2015 Ahonkylä Asemakaavan muutoksen selostus, KORTTELI 281, TONTIT 1 JA 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: VIHTAKALLION ALUE Kunta: ILMAJOKI Kunnanosa: AHONKYLÄN KUNNANOSA

Lisätiedot

SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA

SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA SASTAMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/6 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA ALUEEN SIJAINTI Uusi asemakaava koskee Sastamalan kaupungin Suodenniemen

Lisätiedot

NIINNIEMEN ASEMAKAAVA

NIINNIEMEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 18.3.2008 JOUTSAN KUNTA NIINNIEMEN ASEMAKAAVA Luonnos 18.3.2008 Korttelit 1-7 sekä niihin liittyvät lähivirkistys-, liikenne-, katu- ja vesialueet i 1 TIIVISTELMÄ 2 1.1 Kaavaprosessin vaiheet

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN SELOSTUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 10. JA 25. KAUPUNGINOSIEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS SEKÄ 10. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 44 TONTTIEN 6 JA 7 SEKÄ VIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS (KELJO, CITYMARKET)

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULVILAN KAUPUNKI Hormiston asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 / 6 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Hormiston asemakaavan muutos Ulvilan kaupunki, Hormiston kaupunginosa, kortteli

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 6.9.2014 ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN

HAMINAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 6.9.2014 ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(6) ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee tilalla 3:14 E18 -tien Lelun eritasoliittymän

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014 ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT xx.xx.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MARRASKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Asemakaavamuutos koskee osaa kortteleista 14 ja 17 sekä puistoaluetta

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Asemakaavamuutos koskee osaa kortteleista 14 ja 17 sekä puistoaluetta LOIMAAN KAUPUNKI 3.8.2015 Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nahinlahden alue, 7. (Myllykylä) kaupunginosa Asemakaavamuutos koskee osaa kortteleista 14 ja 17 sekä

Lisätiedot

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 16.kaupunginosan korttelin 64 tontteja 32, 39, 40, 41, 42 ja 43 sekä korttelin 62 tontteja 38 ja 52 koskeva asemakaavan muutos. OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI TAHKOVUORI Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337 Kaavaselostus, ehdotus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 11.12.2012

Lisätiedot

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro 634/2013 9:15 Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 9.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2. SUUNNITTELUALUE... 1 3. ALOITE...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 PUUMALAN KUNTA, KIRKON KORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. SUUNNITTELUALUEEN KUVAUS Asemakaavan laaditaan Puumalan taajaman keskustaan.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN ETELÄOSA JA KOPPISENTIE

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN ETELÄOSA JA KOPPISENTIE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN ETELÄOSA JA KOPPISENTIE ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Kaupunginhallitus

Lisätiedot

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS Uudenkaupungin kaupunki Ak 1904 Hallinto- ja kehittämiskeskus Maankäyttöpalvelut 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee: HIU, 19. kaupunginosan kortteleita 20-21 (AO)

Lisätiedot

METSÄPÄIVÄKODIN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI)

METSÄPÄIVÄKODIN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) ÄÄNEKOSKI METSÄPÄIVÄKODIN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 17.3.2014 KAUPUNGINHALLITUS HYVÄKSYNYT _._.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 17. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI)

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 27.2.2014, tark.8.5.14, tark. 8.8.2014 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAMUUTOS KOKKOLAN PRISMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAMUUTOS KOKKOLAN PRISMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAMUUTOS KOKKOLAN PRISMA Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola Puh. (06) 828 9111 Faksi

Lisätiedot

KUVA 1 Suunnittelualueen likimääräinen sijainti osoitettu sinisellä ympyrällä.

KUVA 1 Suunnittelualueen likimääräinen sijainti osoitettu sinisellä ympyrällä. 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 18.11.2015 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI KORTTELIN 308 ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. SUUNNITTELUALUE KUVA 1 Suunnittelualueen likimääräinen sijainti osoitettu sinisellä

Lisätiedot

3.11.2015. Maankäyttöpalvelut

3.11.2015. Maankäyttöpalvelut 1(5) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut Asemakaavan muutos (2314) Asemantie 1-3 Asemakaavan muutos koskee 4. keskustan kaupunginosan rautatiealuetta. 3.11.2015 Osallistumis-

Lisätiedot

ALOITE TAI ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN VIREILLE TULON SYY Aloitteen on tehnyt Kokkolan kaupunki / Kokkolan Vesi.

ALOITE TAI ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN VIREILLE TULON SYY Aloitteen on tehnyt Kokkolan kaupunki / Kokkolan Vesi. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS JÄTEVEDENPUHDISTAMO JA BIOKAASULAITOS Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL

Lisätiedot

RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1 (6) RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS.

RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1 (6) RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS. sivu 1 (6) RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 27.09.2013 RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS Aloite Aloitteen asemakaavan muuttamisesta on tehnyt Ruskon kunta. Suunnittelualue

Lisätiedot

Suunnittelu kohdistuu Mussalontiehen Aittakorventien liittymästä pohjoiseen vt 7:n eteläisiin ramppeihin asti. Sijaintikartta.

Suunnittelu kohdistuu Mussalontiehen Aittakorventien liittymästä pohjoiseen vt 7:n eteläisiin ramppeihin asti. Sijaintikartta. 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TEHTÄVÄ OSOITE Asemakaavan muutos Mussalontie Lankila ja Aittakorpi PROJ.NRO 0712 ALOITE TAI HAKIJA Kotkan kaupunki, kuntatekniikka SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet Vireilletulopäivämäärä 24.2.2015 Valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 62 ) 11.3.-26.3.2015 Nähtävilläolo (MRA 27 ) Hyväksyminen,

Lisätiedot

MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156

MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavaehdotuksen selostus, joka koskee 8.9.2011 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavaehdotus koskee Myllylän

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, kortteli 2061 tontti

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, kortteli 2061 tontti Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 12.05.2015 06.10.2015 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, kortteli 2061 tontti t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. makaavan

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 3.4.2013 JÄRVIMUTKALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 2 1. PERUS JA TUNNISTETIEDOT. 1.

KOKEMÄEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 3.4.2013 JÄRVIMUTKALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 2 1. PERUS JA TUNNISTETIEDOT. 1. KOKEMÄEN KAUPUNKI LUONNOS ASEMAKAAVAN SELOSTUS 3.4.2013 JÄRVIMUTKALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 2 1. PERUS JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot PITKÄJÄRVEN 107 KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS: OSAKORTTELI

Lisätiedot

Asemakaavamuutoksen selostus (ehdotus) (selostus täydentyy kaavahankkeen edetessä) LIEKSAN KAUPUNKI

Asemakaavamuutoksen selostus (ehdotus) (selostus täydentyy kaavahankkeen edetessä) LIEKSAN KAUPUNKI LIEKSAN KAUPUNKI MÄHKÖN (6). KAUPUNGINOSAN KORTTELIA RNO 58 KOSKEVA ASEMAKAAVAMUUTOS JA SITOVA TONTTIJAKO (OSAKORTTELI 58) Kuva 1: Kaavamuutoksen tarkastelualue Asemakaavamuutoksen selostus (ehdotus) (selostus

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut 11.12.2014, päivitetty 1.6.2015 Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Aloite Asemakaavan

Lisätiedot

1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 16. päivänä toukokuuta 2014 päivättyä ja 6.10.2014 muutettua (lausunnot) asemakaavakarttaa. Lampuodintie (19/2013) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavanmuutos

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5

ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5 1 (9) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5 SELOSTUS NRO 522 2 (9) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy ASEMAKAAVAMUUTOSALUEEN LIKIMÄÄRÄINEN SIJAINTI ASEMAKAAVAMUUTOS

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SIUNTIO ASEMAKAAVA BOTÅKER OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 12.6.2014 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen alkaessa osana

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS VATIALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, LENKKITIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 8.10.2013 ASEMAKAAVAN NUMERO 727 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE NATTARI KYLÄ VATIALA KORTTELIT 1350

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 VETELIN KUNTA Harmaakiven asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

MARKKINAKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

MARKKINAKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS HARTOLA, Kirkonseudun asemakaava-alue MARKKINAKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Ehdotus Koskee 21.3.2012 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA Asemakaavan muutos koskee: Kirkonseudun asemakaava-alue kortteli

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Jyväskylän ammattioppilaitos, Viitaniementie 1

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Jyväskylän ammattioppilaitos, Viitaniementie 1 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 11. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 33 TONTTIEN 16, 17 JA 18 SEKÄ VIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Jyväskylän ammattioppilaitos, Viitaniementie 1 KAAVATUNNUS 11:092 KAAVAN

Lisätiedot

Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2013 Sodankylä, Kakslauttasen asemakaava ja asemakaavan muutos

Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2013 Sodankylä, Kakslauttasen asemakaava ja asemakaavan muutos Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 SODANKYLÄ KAKSLAUTTASEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAKSLAUTTASEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS ASEMAKAAVAKSI JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAKSLAUTTASEN

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(8) ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIN 54 TONTEILLA 3 JA 4 (PURSIMIEHENKATU 3 JA 5) 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Saviniemen kaupunginosassa korttelin

Lisätiedot

Suunnittelualue käsittää Äänejärven vesialueen ja sen kaupungin puolella sijaitsevan rantapuiston.

Suunnittelualue käsittää Äänejärven vesialueen ja sen kaupungin puolella sijaitsevan rantapuiston. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 24.2.2014 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI ÄÄNEJÄRVEN RANTAPUISTON ASEMAKAAVA SUUNNITTELUALUE Suunnittelualueen sijainti ja rajaus Suunnittelualue käsittää Äänejärven

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VASARAKATU 23 JA 25 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIEN 8 JA 9 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 15:088

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VASARAKATU 23 JA 25 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIEN 8 JA 9 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 15:088 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIEN 8 JA 9 ASEMAKAAVAN MUUTOS VASARAKATU 23 JA 25 KAAVATUNNUS 15:088 KAAVAN PÄIVÄYS 28.10.2010 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 31.12.2010 15:088

Lisätiedot

Kuva 1: Kaavamuutosalueen likimääräinen rajaus ja sijainti

Kuva 1: Kaavamuutosalueen likimääräinen rajaus ja sijainti FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 5 ) TERVON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaavan muutos koskee kortteleja 9(osa),

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta ja suunnittelualueen

Lisätiedot

SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS

SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS 12.6.2014 Vireille tulosta ilmoitettu: Tekninen lautakunta 26.2.2014. Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty Pertti Hartikainen Pakkamestarinkatu 3, 00520

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER 2 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 38. KAUPUNGINOSA, KORTTELI 1 SEKÄ YLEISEN TIEN ALUE JA KATUALUE. PORTTOWER 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 38. kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

V e t e r a a n i t i e n k o r t t e l i n a s e m a k a a v a n m u u t o s. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

V e t e r a a n i t i e n k o r t t e l i n a s e m a k a a v a n m u u t o s. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma V e t e r a a n i t i e n k o r t t e l i n a s e m a k a a v a n m u u t o s Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavan laatija: Akaan kaupunki Päiväys: 24.9.2013 Diaari nro 491/2012 S i s ä l l y s

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS HUHTALANTIE VÄLI KOULUKATU-TILHENTIE OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 5.10.2015 5.10.2015 Lapuan kaupunki Maankäyttö-

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 28.kaupunginosan kortteleita 169 ja 168 sekä autopaikkojen korttelialueen AP (168, 169) ja niihin liittyviä katualueita koskeva asemakaavan

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Kaavaselostus. Ehdotus

FCG Finnish Consulting Group Oy. Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Kaavaselostus. Ehdotus FCG Finnish Consulting Group Oy Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Kaavaselostus Ehdotus FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus I SISÄLLYSLUETTELO 1 Tiivistelmä... 1 1.1

Lisätiedot

Kaavaselostus

Kaavaselostus 4 NIVALAN KAUPUNKI KORTTELIN 309 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 15.5.2012 ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU kortteli 309, TONTIT 2 ja 4 ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2013 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 236 11.12.2013. 236 Asianro 2479/10.02.03/2012

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2013 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 236 11.12.2013. 236 Asianro 2479/10.02.03/2012 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2013 1 (1) 236 Asianro 2479/10.02.03/2012 Asemakaavan muutosehdotus / Puijonlaakson etelärinne / Puijonlaakso 12-73 tontit 1...9 Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön

Lisätiedot

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 1 (6) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 SELOSTUS NRO 515 KAAVA- ALUEEN SIJAINTI Sijainti Kymenlaakson

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 2 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5178 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Kankaanpään keskustan kulttuurikortteli ei ole toteutunut voimassa olevan asemakaavan mukaisesti. Korttelin alueella

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot