MIKKELIN SAIRAALA ASEMAKAAVAN SELOSTUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MIKKELIN SAIRAALA ASEMAKAAVAN SELOSTUS"

Transkriptio

1 MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, Mikkeli Arja Hartikainen puh , fax. (015) , MIKKELIN SAIRAALA ASEMAKAAVAN SELOSTUS VIREILLE TULOSTA ILMOITETTU TEKNINEN LAUTAKUNTA HYVÄKSYNYT KAUPUNGINHALLITUS HYVÄKSYNYT ALUSTAVASTI NÄHTÄVILLÄ KAUPUNGINHALLITUS HYVÄKSYNYT KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT LAINVOIMAINEN

2 0914 Mikkelin sairaala Mikkelin kaupunki Asemakaavamuutoksen selostus / ehdotusvaihe PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot Kaava-alueen sijainti Kaavan nimi ja tarkoitus Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista... 4 TIIVISTELMÄ Kaavaprosessin vaiheet Asemakaava Asemakaavan toteuttaminen... 5 LÄHTÖKOHDAT Selvitys suunnittelun oloista Alueen yleiskuvaus Ympäristön tila, luonnonympäristö Rakennettu ympäristö Maanomistus Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Asemakaavan suunnittelun tarve Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset ja vireilletulo Osallistumien ja vuorovaikutusmenettelyt Asemakaavan tavoitteet Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset Alustavien vaihtoehtojen kuvaus ja karsinta Valittujen vaihtoehtojen vaikutusten selvittäminen ja arviointi Yhteenveto vaihtoehtojen vertailusta Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset ASEMAKAAVAN KUVAUS Kaavan rakenne Mitoitus Palvelut Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen ja jatkosuunnitteluohjeet Aluevaraukset Korttelialueet Muut alueet Kaavan vaikutukset Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Muut vaikutukset Ympäristön häiriötekijät Kaavamerkinnät- ja määräykset Nimistö

3 0914 Mikkelin sairaala Mikkelin kaupunki Asemakaavamuutoksen selostus / ehdotusvaihe ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat Toteuttaminen ja ajoitus Toteutuksen seuranta

4 0914 Mikkelin sairaala Mikkelin kaupunki Asemakaavamuutoksen selostus / ehdotusvaihe PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaava-alueen muutos koskee: Mikkelin kaupungin 2. kaupunginosan (Maunuksela) kortteleita 1, 14, 15 ja 18, korttelin 6 osaa sekä katu-, rautatie- ja puistoaluetta ja Mikkelin kaupungin 8. kaupunginosan (Rokkala) puisto-, rautatie- ja katualuetta. Asemakaavan muutoksella muodostuu: Mikkelin 2. kaupunginosan (Maunuksela) korttelit 14, 15 ja korttelin 6 osa sekä katu- ja puistoaluetta ja Mikkelin kaupungin 8. kaupunginosan (Rokkala) kortteli 98 sekä katu-, puisto- ja vesialuetta. 1.2 Kaava-alueen sijainti Kaava-alue sijaitsee Mikkelin ruutukaavakeskustan koilliskulmassa, n. 450 m päästä Hallitustorilta. Kaavamuutosalueen tonttiosoitteet ovat: 3

5 0914 Mikkelin sairaala Mikkelin kaupunki Asemakaavamuutoksen selostus / ehdotusvaihe Sairaala: Porrassalmenkatu /Vuorikatu 1/ Mannerheimintie Sairaalan pysäköinti: Mannerheimintie 1a/ Saksalankatu 4 Ns. Pirtin tontti: Mannerheimintie 28/ Pirttiniemenkatu 3 Ns. Pultin tontti: Mannerheimintie 30/ Olkkolankatu 2 Ns. AD-tontti: Mannerheimintie 3/ Saksalankatu Kaavan nimi ja tarkoitus Kaavan työnimenä on Mikkelin sairaala. Prosessin aikana rinnakkaisnimenä alettiin käyttää: Etelä-Savon päivystyssairaala. Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa kaupunginhallituksen hyväksymän, Etelä-Savon Sairaanhoitopiiri ky:n ja Mikkelin kaupungin terveydenhuollon toimintojen ja kiinteistöjen järjestelyn -tarveselvityksen mukainen kehittäminen. Keskeinen tavoite on sairaala- ja terveyskeskustoimintojen integroiminen ja sitä kautta saavutettavat huomattavat vuosittaiset säästöt käyttökuluissa, kun toiminnot tehostuvat. Kyseessä on yleishyödyllinen ja lakien vahvasti ohjaama hanke, jossa Mikkelin kaupungilla on keskeinen kumppanuusrooli. Tästä johtuen maankäyttömaksuja ei rakennusoikeuksien nostosta tai käyttötarkoitusten muutoksista peritä (päätös ns. maankäyttöryhmässä ). 1.4 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2. Ote ajantasa-asemakaavasta määräyksineen 3. Asemakaavan muutos, ehdotuskartta määräyksineen 4. Tilastolomake 5. Kooste suunnittelualueen kehitysvaiheista 6. Tiivistelmä tarveselvityksestä 7. Muistio asemakaavamuutoksen lähtökohtia tunnistavasta työkokouksesta, kaupunkisuunnittelu ja ELY-keskus, / muistio oas:n jälkeisestä työkokouksesta kaupunki, ELY ja Esshp 8. Kaavaprosessin aikana saatu palaute (kommentteineen) 9. Liikenneverkon lähtökohtatiedot / liikenteen yleissuunnitelma 10. Tavoitteita viherympäristön jatkosuunnitteluun 11. Johtokartan ote 12. Asemakaavan toteutusta havainnollistava aineisto 4

6 0914 Mikkelin sairaala Mikkelin kaupunki Asemakaavamuutoksen selostus / ehdotusvaihe TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet Päätös kaavoituksen käynnistämisestä on tehty kaupunginhallituksessa osallistumis- ja arviointisuunnitelman käsittelyn yhteydessä. Tätä ennen oli laadittu tarveselvitys toimintojen kehittämisestä ja tilojen muutostarpeista sairaanhoitopiirin ja kaupungin yhteistyönä. OAS:n saatiin mielipiteitä ja lausuntoja 15 kpl. ELY-keskuksen kanssa on neuvoteltu pidettiin kaikille avoin yleisötilaisuus, jossa esiteltiin kaavaluonnosta perusteluineen ja hankevaikutuksineen asemakaavan muutosehdotuksen käsittely teknisessä lautakunnassa, mistä edetään kaupunginhallitukseen, nähtävilläpitoon ja lausuntoihin, kaupunginhallituksen toiseen käsittelyyn ja kaupunginvaltuustoon. 2.2 Asemakaava Kaavassa ratkaistaan Mikkelin keskustaan sijoittuvien sairaalan ja terveyskeskuksen kiinteistöjen sijoittaminen ja rakentaminen seuraavan vuosikymmenen tarpeet huomioiden. Laaditaan asemakaavan muutos, joka antaa maksimikehikon, jonka puitteissa vaiheittain tarkkenevat suunnittelu- ja toteutusosiot voidaan ratkaista. Päivitetään rakennussuojelumerkinnät, melu-, tärinä- ja maanpuhdistusmääräykset, mitoitetaan katualueet ja päätetään puistoalueiden laajuus. Rakennusten korkeusasemista annetaan määräyksiä. Suunnittelualueella on kaksi yritystonttia, jotka joudutaan merkitsemään sairaala- ja sotetoiminnoille varatuiksi. Tenholankadun varren jo nykyiselläänkin ahdas huoltoasematontti on merkitty ajastaan poistuvaksi tähän pakottavat liikennejärjestelyissä tehtävät muutokset ja liikenneturvallisuus. Rakennustehokkuus suunnittelualueella nousee merkittäväksi. Pääsairaalakortteliin on esitetty k-m2:n lisäystä, jolloin korttelitehokkuus lähenee jo keskustan ydinkortteleiden tiiveyttä. Pysäköintitalot (pääosin kylmiä), ns. Pirtin ja Pultin tontille ajateltu psykiatrian ja neurologian talo sekä Jokipuistoon suunniteltu psykiatrinen lasten ja nuorten päivätoiminta mukaan luettuna uutta rakennusoikeutta on nykykaavaan verraten osoitettu k-m2, kokonaisrakennusoikeuden noustessa k-m2:stä k-m:iin. Uutena katuna on esitetty Mesikonkatu. Jyrkän Olkkolankadun itäpää on esitetty liitettäväksi tonttiin, kuitenkin niin, että rasitteeksi osoitettu kevyen liikenteen väylä tulee pitää käyttökunnossa. 2.3 Asemakaavan toteuttaminen Kustakin toteutusvaiheesta tehdään investointipäätökset erikseen. Hankesuunnittelu ensimmäisten vaiheiden osalta on käynnistynyt. Rakennuttajatahon ja kiinteistöjen ylläpitäjän kokoonpanoa/organisoitumista ollaan pohtimassa useamman vaihtoehdon kautta. Tavoitteena on, että pysäköintitalon, terveysaseman, psykiatrisen hoidon, ensi- ja tehohoidon sekä olevan sairaalaosan muutostyöt olisivat läpiviedyt vuoteen 2020 mennessä. 5

7 0914 Mikkelin sairaala Mikkelin kaupunki Asemakaavamuutoksen selostus / ehdotusvaihe LÄHTÖKOHDAT Viistokuva suunnittelualueesta (v. 2009). 3.1 Selvitys suunnittelun oloista Alueen yleiskuvaus Mikkelin ruutukaavakeskustaan sijoittuvaan suunnittelualueeseen kuuluu Mikkelin sairaalan kortteli, jossa on useita eri aikoina rakennettuja sairaalatoimen rakennuksia luvun laajennuksessa on sairaalan rakennusmaaksi liitetty tuolloinen Pirttiniemen puisto ja osa Maunukselankatua. Alueeseen kuuluu myös teollisuus- ja liikerakennuskäytössä olleita tai olevia, pienempiä tontteja sekä Jokipuiston Rokkalanjokeen, Savon rataan ja Tenholankatuun rajoittuva, läpi kaupungin historian rakentumattomana säilynyt niitty- ja peltoalue. Seudullisesti tärkeitä kokoojakatuja ovat Mannerheimintie ja Tenholankatu/Vanha Juvantie. Niiden risteyksessä toimii St1:n huoltoasema. Mannerheimintien pohjoispäähän on alettu rakentaa asuinkerrostaloa ja asemakaavan mukaisesti on tavoitteena tehdä vielä kolme samantyyppistä rakennusta sen eteläpuolelle (korttelin 2-10 osa). Radan itäpuolella on Saksalan n hengen kaupunginosa, joka on rakennettu pääasiassa 1980-luvun punatiilisin kerrostaloin. Saksalankadusta etelään on ns. Satamalahden alue, jonka kehittämisen linjat on ratkaistu v pidetyssä arkkitehtikilpailussa kyseessä on ruutukaavakeskustan merkittävä, asuintalopainotteinen laajennusalue, jonka toteutuminen vie arviolta kolmisenkymmentä vuotta. Suunnittelualueen pohjoispuolella on Mikkelin historiassa merkittävä Rokkalan kartano, jonka asemakaava on hiljattain ajantasaistettu suojelumerkinnät huomioiden. Joen toisella puolella oleva ns. vanhan meijerin alue odottaa kaavallista suunnittelua. 6

8 0914 Mikkelin sairaala Mikkelin kaupunki Asemakaavamuutoksen selostus / ehdotusvaihe Mikkelin n hengen väestöstä 1 km säteellä torista asuu n ihmistä, 2 km:n säteellä ihmistä ja 10 km:n säteellä Etelä-Savon sairaanhoitopiiri järjestää palveluja 9 kunnan alueelle, toimintasäteen ollessa kuitenkin pääosin alle 100 km. Mikkelissä erikoissairaanhoidon (keskussairaala ja Moisio) työntekijämäärä on vuoden -13 alussa n.1400 henkilöä (hoitohenkilöstö 922, lääkärit 143 ja muut 358). Hoitokontakteja asiakkaisiin yhteispäivystys mukaan lukien v oli kpl, ja erikoissairaanhoidon sairaalassa hoitopäivää, jotka kohdistuivat asiakkaalle. Sairaalan toiminta on hyvin päivystysriippuvaista. Terveyskeskussairaalaan (Moisio ja keskussairaala) on ollut sisään kirjauksia n. 200 / kk ja keskimääräiset hoitoajat osastoittain 5-15 vrk Ympäristön tila, luonnonympäristö 7

9 0914 Mikkelin sairaala Mikkelin kaupunki Asemakaavamuutoksen selostus / ehdotusvaihe Jokipuiston luontoarvoja on selvitetty päivätyssä, Enviro Oy / Marko Vauhkosen laatimassa Rokkalan luontoselvityksessä. Kyseessä on kuvan kartan osa-ale 8. Maakunnallisesti tai paikallisesti arvokkaita luontokohteita ei ole, ei myöskään radantakaisella osa-alueella 9. Jokiuoman lähirantojen pitämistä rakentamisesta vapaana suositellaan. Jokivarressa kasvaa hopeasalavia, nuorempia koivuja, harmaaleppiä, tuomia ja pajuja. Aluskasvillisuus on monilajista. Pääosa alueesta on palstaviljelykäytössä olevaa peltoa. Pellon ja radan välissä kasvaa kapea vyöhyke koivua, haapaa, raitaa ja harmaaleppää. 4H-yhdistyksen kautta organisoitu aarimaakäyttö on sijoittunut aarin alueelle Jokipuiston eteläosaan. Viljelyyn liittyviä rakennuksia ei ole. Käyttäjämäärä on pysynyt viime vuosina vakiona, mihin on vaikuttanut keskustan lähisijainti. Viljelijöillä on tiedossaan kaupungin tahtotila ottaa alue lähivuosina rakentamisen piiriin. Rokkalanjokea käytetään suunnittelualueen kohdalla melontareittinä keväisin. Kalalajeina joessa ovat särki, ahven, hauki, made ja mahdollisesti kivisimppu. Yläjuoksulla on havaittu rapujakin. Veden laatu on parantunut sitten 1980-luvun, jolloin meijerin päästöt aiheuttivat kalakuolemia. Virkistyskalastusta varten on harkittu kalaistutuksien tekemistä (Kosonen/Tiitinen 2007). Joen rannassa kasvavat hopeapajut ovat iäkkäitä, ja hoidosta huolimatta on edessä vähintään peruskunnostus ja osan poistaminen. Jokivarren jyrkät rantapenkereet ovat eroosioherkkiä ja puiden aluskasvillisuus peittää näkyvyyttä. Aloitteita on tullut vesiaiheen paremmaksi esiin ottamiseksi, esim. maisemabussipysäkin rakentamisena. Vilkasliikenteiset kadut ja rata tekevät puistoalueen ja etenkin sinne pääsy-yhteyksien kehittämisestä haasteellista. Kaupungin suunnitelmissa on turvata jokivartta seuraileva korkeatasoinen viherreittiyhteys Kaihulta Satamalahden kautta Kalevankankaalle. Kaupungin viheralueista vastaavat kaupunginpuutarhuri Viljo Muuronen ja metsätalousinsinööri Annamari Huttunen ovat antaneet lausuntonsa sairaalakorttelin viherympäristöstä : Koivut entisellä Pirttiniemenpuiston jäänteellä ovat pääosin vuotiaita. Mitään sellaista arvoa niillä ei ole, etteikö niitä voitaisi korvata uudella kasvillisuudella, mikäli tila antaa myöten. Porrassalmenkadun varren piha- ja viherilme kaipaa selkeyttämistä. Maaperä: Geologisen tutkimuslaitoksen maaperäkartta vuodelta 2009 osoittaa maaperän hiekkamoreeniksi ja Jokipuistossa hiedaksi. Seuraavassa kuvassa on rakennettavuusluokituskartta (Geosto 1987). Suunnittelualue on luokkaa 1 (helposti rakennettava), 2 (normaalisti rakennettava) ja 3 (vaikeasti rakennettava). Luokkaan 1 on pantu alueet, joissa maalajina on sora tai hiekka, maanpinnan kaltevuus alle 5 % ja pohjavesi alle 3 m syvyydessä maanpinnasta. Luokkaan 2 on pantu alueet, joissa maalijana on moreeni, hieta, sitkeä hiesu tai savi, ja alueella voi esiintyä kalliota. Maalajien päällä voi olla alle 0,5 m turvetta, liejua tai multaa ja niiden alla on kantava maakerros. Maanpinnan kaltevuus on 5-10 %. Luokka 3 on maalajiltaan pehmeää hiesua tai savea (tai kalliota). Päällimmäisten turve-, lieju- ja multakerrosten paksuus on 0,5-2 m ja sen alla on kantava maakerros. Irtomaalajialueilla maanpinnan kaltevuus on %, kallioisilla alle 10 %. 8

10 0914 Mikkelin sairaala Mikkelin kaupunki Asemakaavamuutoksen selostus / ehdotusvaihe Ramboll Finland Oy on laatinut rakennettavuusselvitykset osalle suunnittelualueesta ( ). Kantaa on otettu mm. rakennuspaikkojen ja katuverkon väliseen suhteeseen, perustamistapaan ja alapohjatyyppeihin sekä putkijohtoihin ja kaivantoihin. Yksityisten omistuksessa olevien tonttien osalta tarkemmat selvitykset ovat tekemättä tai eivät ole olleet kaavoittajalla käytettävissä. Rambollin selvitys antaa kuitenkin jo suuntaa myös niiden osalta. Pohjaveden pinta noudattaa Saimaan pinnan tasoa: - ns. Pirtin tontilla se oli tutkimushetkellä eli n. 4 m olevan maanpinnan alapuolella - pysäköintitalolle ajatellulla tontilla ja eli 3-3,5 m olevan maanpinnan alapuolella - Jokipuistossa ja eli n. 1,8 m olevan maanpinnan alapuolella. Selvityksessä on esitetty mm. suositeltavat perustamistavat uusille sairaalarakennuksille: - ns. Pirtin tontilla kaikki kantavat rakenteet on perustettava savimuodostuman lävitse tiivisrakenteiseen pohjamuodostumaan tai kallioon ulotettaville perustuksille. Kyseeseen tulee paaluperustus. Yksi kellarikerros voidaan rakentaa normaalein rakennusmenetelmin. Jos tarvittavat viemärimuutokset Pirttiniemenkadussa tehdään, voidaan rakentaa maanalainen yhdystunneli keskussairaalan päätontille. - pysäköintitalon tontilla kaikki kantavat rakenteet on perustettava savimuodostuman lävitse tiivisrakenteiseen pohjamuodostumaan tai kallioon ulotettaville perustuksille. Kyseeseen tulee paaluperustus. Alin lattiataso tulee rakentaa tasoon tai sen yläpuolelle, jos käytetään normaaleja työmenetelmiä. 9

11 0914 Mikkelin sairaala Mikkelin kaupunki Asemakaavamuutoksen selostus / ehdotusvaihe Jokipuisto: kaikki kantavat rakenteet on perustettava savimuodostuman lävitse tiivisrakenteiseen pohjamuodostumaan tai kallioon ulotettaville perustuksille. Kyseeseen tulee paaluperustus. Alapohjat suositellaan rakennettavaksi tuulettuvina. Kellarikerroksen rakentaminen edellyttää erityistoimia. Piha-alueiden maanpintaa esitetään nostettavaksi, alustavasti arvioiden tasoon Maaperäolosuhteet puoltaisivat rakennusten sijoittamista mahdollisimman lähelle rataa ja pihojen avaamista joen puolelle. Rautatien korko Jokipuiston kohdalla on , Mannerheimintien ja Rokkalanjoen vesipinta tutkimushetkellä tasossa Kaupungin yhdyskuntatekniikka-yksikkö on todennut, että em. selvitys antaa hyvän kuvan olosuhteista. Se korostaa kuitenkin, että Jokipuistossa mahdollisesti tarvittavat täytöt on tehtävä suunnitelmallisesti. Kellarirakentaminen suunnittelualueella on kaiken kaikkiaan haasteellista. Vesiolosuhteet: Suunnittelualue kuuluu vesistötulvan tulvavaaravyöhykkeeseen (Syke, ELY-keskus). Syynä on mahdollinen veden pintojen nousu Saimaassa ja joissa (veden juoksuttaminen aiheuttaa vedenpinnan vaihteluja, samoin rankkasateet, kovat tuulet ja hyydepadot). Tästä saattaa aiheutua takaisinvirtausta sadevesiverkostoon, haittaa sadevesien purulle ja tulvia maan pinnalle. Mikkelin kaupungin hulevesiohjelmassa (luonnos -13) on käsitelty hulevesien hallinnan nykyisiä ongelmia. Sadevesiviemäriverkostoa ei ole tehty kattamaan valuma-alueen pinnan muutoksien (läpäisevästä vesitiiviiksi) vuoksi lisääntyvien hulevesien määrää. Mitoituksessa ei ole myöskään otettu huomioon ilmastonmuutoksen aiheuttamaa rankkasateiden kasvua. Mm. Saksalan alikulun viemäriputken (300 B 1999) mitoitus on käynyt pieneksi ja alikulkukadun alimmalla kohdalla esiintyy tulvimista. Ongelma tulee ratkaistavaksi Satamalahden alueen jatkosuunnittelun yhteydessä. Ongelmana ovat myös etenkin kantakaupungin alueella esiintyvät sekaviemärit, joiden paikoista ei välttämättä ole tarkkaa tietoa näistä muodostuu tulvariskikohteita (vessojen tulviminen, jätevesien tulviminen kaduille, jätevedenpuhdistusprosessin häiriintyminen). Ratkaisuna on viemärijärjestelmän uudistaminen. Ns. sukeltavissa alikuluissa (tai liian alhaalle sijoitetuissa kellareissa) pohjaveden pinta on alikulun pohjan tason (lattian) yläpuolella ja alikulkuja (kellareita) pidetään pumpuilla kuivana. Rankkasateiden aikana sekä pumppujen vioittuessa tulee tulvia vaikka pumppuja huollettaisiinkin, ei niitä yleensä kannata ylimitoittaa. Edelleen ongelmiksi on listattu: jätevesipumppaamon linkittäminen sadevesiviemäriverkkoon, tulvareittien puuttuminen, valuma-alueita purkureitteineen ja purkupisteineen ei ole määritelty (syntyvien hulevesien määrää ei hahmoteta, avo-ojien perkaus ei auta jos ei tiedetä mihin vesien pitää mennä), kokonaisuuksien hallinnan puute (hulevesityöryhmä pitäisi olla), hulevesihallinnan ylläpitoon ei ole varaa, epätietoisuutta kenelle hallinta kuuluu, hulevesien kuormituksesta ei ole käsitystä. Mikkelin rakennusjärjestys (2009) antaa alimmaksi suositeltavaksi rakentamiskorkeudeksi Saimaan rannalla N ,80. Saimaan keskimääräinen vedenpinnan taso on 75,7 76 metriä merenpinnan yläpuolella. 10

12 0914 Mikkelin sairaala Mikkelin kaupunki Asemakaavamuutoksen selostus / ehdotusvaihe V tehdyn Mikkelin kaupunkia koskeneen suurtulvaselvityksen (Lyytinen, Etelä-Savon ympäristökeskus) mukaan Saimaan suurtulvakorkeutena on pidetty vedenpinnan tasoa NN+77,20. Tarkastelun epävarmuustekijöiksi on mainittu mm. maaperän kautta tapahtuva veden suotautuminen rakennuksien kellareihin, samanaikaisesti sattuva rankkasadetulva ja mahdolliset sähkökatkokset ja vesihuollon ja erityisesti viemäriverkoston toimivuus kokonaisuutena poikkeustilanne viemäriverkoston toiminnan osalta alkaa jo Saimaan vedenkorkeudella NN+76,80. Sairaalan rakennuksia ei ole listattu niihin rakennuksiin, joille suurtulva (kesäaikainen, kesto 2-3 kk) aiheuttaisi vahinkoja. Sairaalan Mannerheimintien puoleiset kellarit ovat pääosin tasossa ja Alimmalle asettuu hissikuilun pohja, tasoon Kokemuksellisesti on viime vuosina koettu tilanne, jossa Mannerheimintien liikenne on tilapäisesti jouduttu tulvaveden takia katkaisemaan liikennöinniltä. Myös yksi sairaalan kellarivesivahinko tunnetaan. Pintaveden laatu Mikkelin kohdalla Saimaan vesistössä on käyttökelpoisuusluokitukseltaan tyydyttävä (v. 2003), vaikka hienoista parantumista 1990-luvun tilanteeseen nähden onkin tapahtunut (Ely-keskus, Etelä-Savo). Pilantuneet maat: Ramboll Finland Oy on päivätyssä ympäristöteknisessä raportissa selvittänyt Etelä- Savon Sairaanhoitopiirin tilauksesta maaperän mahdollista saastumista niiltä osin, kuin suunnittelualue on ollut tilaajan tai Mikkelin kaupungin hallinnassa. Pilaantuneiden maiden osalta (ent. Pirtin päiväkodin tontti ja sairaalan pysäköintialue) tieto on toimitettu myös ELY:yn, joka on luvanantajana puhdistustoimille on pidetty työneuvottelu ELY-keskuksen (Rouvinen) ja kaupungin teknisen toimen (Rautio, Hartikainen) kesken, ja kartoitettu pilaantuneiden maiden kokonaistilanne. Todettiin seuraavaa: - sairaalan pysäköintialue: maaperä osittain öljyhiilivedyllä pilaantunutta ja PAH-yhdisteillä ja arseenilla nuhraantunutta / puhdistussuunnitelmaksi ehdotetaan, että pilaantunut maa kaivetaan pois / uutena hankittu rata-aluesuikale: tehtävä pari koekuoppaa lisää tämän selvittämiseksi - ns. Pirtin tontti (pysäköintiä): ELY:n päätös pilaantuneiden maiden kunnostamisesta / öljyhiilivetyjä ja raskasmetalleja on siinä määrin, että maankäyttörajoite on ja lisätutkimukset vielä tarpeen lopulliseen arviointiin ja puhdistussuunnitelman laadintaan tavoitellaan ns. kynnysarvoa, jolloin paikan jatkomaankäyttömuodolle ei enää rajoituksia. (V ELYlle toimitettu pysäköintialueen kunnostuksen loppuraportti) - huoltoaseman tontti: kun toiminta loppuu, on selvitettävä maaperän pilaantuneisuus, kunnostuskustannukset aiheuttamisperiaatteen mukaan toimijalle - Jokipuisto: ei pilaantuneisuutta / jos meluaitoja viedään rata-alueen puolelle penkkaan, on tutkittava kevyesti esim. 2-3 montulla maaperän laatu (kyllästetyt pölkyt, öljyhiilivedyt mahdollisia pilaajia) / Jokipuiston täytemaaksi voi suunnitellusti viedä lähitonteilta poiskaivettuja massoja, jotka todettu puhtaiksi - yritystontit: näitä ei ole päästy tutkimaan, koska kiinteistönomistajan suostumusta ei ole saatu / tarvittaessa AVI voi määrätä selvittämään (Häikiö, Lehtonen) - varsinainen sairaalakortteli: ei pilaantumisepäilyjä, mutta sisällytetään kaavan yleismääräyksen alle: tarvittavat maaperän puhdistamistyöt tulee suorittaa viimeistään rakentamisvaiheessa, Etelä-Savon ELY-keskuksen hyväksymällä tavalla tms. 11

13 0914 Mikkelin sairaala Mikkelin kaupunki Asemakaavamuutoksen selostus / ehdotusvaihe em. määräys koskee myös suunnittelussa olevia katualueita - ELY on toimittanut kaavavalmisteluun kartan ja kohderaportin omista rekistereistään Tiedossa on, että sairaalanseutu on kuulunut sodan aikaisiin pommitusalueisiin. Räjähteitä saattaa vielä olla maassa, etenkin syvemmissä kerroksissa, joten maankaivutöissä on kiinnitettävä erityistä huomiota tähän. Yhdestä lentopommista on tarkahko sijaintitieto Rakennettu ympäristö Rakennetun ympäristön historiallisia vaiheita on kuvattu liitteessä 5. Keskustan kaupallisten palvelujen sijoittuminen suhteessa keskussairaalaan selviää seuraavasta kuvasta: - ote Mikkelin kantakaupungin osayleiskaavaa varten tehdystä kaupallisen selvityksen päivityksestä 11/13, Mikkelin kaupunki ja Tuomas Santasalo 12

14 0914 Mikkelin sairaala Mikkelin kaupunki Asemakaavamuutoksen selostus / ehdotusvaihe Sairaala muodostaa Mikkelin keskustassa omanlaisensa, laajahkojen rakennusmassojen tiivistymän. Leimallista on sijainti näkymiltään pitkien, pohjois-eteläsuuntaisten pääkatujen välissä, Savon radan läheisyys sekä rinnesijainti: Itä-länsisuunnassa rajaavat kadut ovat jyrkähköjä. Saksalankatu sukeltaa radan ali. Muilta osin suunnittelualueen rakennukset ovat matalia liike- ja verstasrakennuksia. Entinen sairaalahenkilökunnalle tarkoitettu, massaltaan omakotitaloa muistuttava Pirtin päiväkoti on sairaalan tukitoimintojen käytössä. Keskussairaalan rakennusten yhteenlaskettu nykyinen kerrosala on m², kokonaisala m² ja tilavuus m 3. Rakennusvaiheet selviävät seuraavasta kuvasta: kooltaan laajimpana näkyy 1980-luvun sairaalaosa, joka rakennettiin myös Maunukselankadun tuolloisen jatkeen päälle. Tähän kohtaan on syntynytkin selvä arkkitehtonisen otteen vaihtumiskohta. Aiemmat kapearunkoisemmat ja korkeammat puikkotalot vaihtuvat atriumpihojen ympärille sommitelluksi rakennussarjaksi. Vuorikadun puoleinen 1800-luvun sairaalaosio puistopihojen ympärillä sisältää vanhimman, maassamme vielä alkuperäiskäytössä olevan sairaalarakennuksen (C.L.Engel) luvun rakennuksia käsittävä osa tontista kuuluu valtakunnallisesti merkittäviin RKY-kohteisiin (rakennettu kulttuuriympäristö). 13

15 0914 Mikkelin sairaala Mikkelin kaupunki Asemakaavamuutoksen selostus / ehdotusvaihe Valokuvia nykytilanteesta on liitteen 5 loppuosassa. Länsi- ja pohjoispuolen naapurustossa on vakiintuneita asuin- ja liikekerrostaloja sekä Mikkelin lyseon koulurakennus. Muinaismuistoja suunnittelualueelta ei ole tiedossa eikä Etelä-Savon maakuntamuseo ole oaslausunnossaan edellyttänyt mitään lisätutkimuksia. Keskussairaalan tiloista suuri osa on peruskorjattu viimeisen kymmenen vuoden aikana. Viimeinen uudisosa (U) on valmistunut n. 7 vuotta sitten luvulla valmistuneessa sairaalaosassa (A-F) on huomattava peruskorjaustarve, ja 1980-luvulla rakennetuissa /peruskorjatuissa osissa (G,H,K, M,N,O) edellytetään viranomaismääräysten muuttumisesta aiheutuvia perusparannuksia, kun toimintoja uudelleen järjestellään. Tekniset järjestelmät: jäähdytyskapasiteetti riittää nykyisiin tarpeisiin, varavoimaa on n.30 % koko kapasiteetista, muuntajia on 3. Vesi, kaukolämpö ja sähkö on varmennettu kahdesta suunnasta tulevilla syötöillä. (Asemapiirros: Arkkitehtitoimisto Kirjalainen Oy). 14

16 0914 Mikkelin sairaala Mikkelin kaupunki Asemakaavamuutoksen selostus / ehdotusvaihe Kaava-alue sijaitsee hyvien kevyen liikenteen yhteyksien varrella ja on saavutettavissa joukkoliikennettä käyttäen. Mikkelistä pohjoiseen Pieksämäen suunnan ja itään Juvan suunnan kaukoliikenne ajaa matkakeskuksesta/-keskukseen Mannerheimintietä pitkin. Kaukoliikenteen pysäkkiparit sijaitsevat sairaalan kohdalla (pikavuoropysäkit) ja Jokipuiston kohdalla tulevan Mesikonkadun risteyksen tuntumassa. Paikallisliikenteen reitti kulkee Porrassalmenkatua ja sairaalan lähimmät pysäkit sijaitsevat ajosuunnassa ennen Pirttiniemenkadun risteystä. Moppe -palveluliikenne tulee palvelemaan myös keskustaan sairaalakortteliin sijoittuvan terveyskeskuksen kävijöitä. Kauko- ja paikallisliikenteen reitit ja pysäkit ovat liitteenä 9.1. Alla olevassa kuvassa on näytetty ambulanssiliikenteen lähestymissuunnat valtateiden tulosuunnista. Musta ehyt viiva kuvaa ensisijaista ja katkoviiva toissijaista ajoreittiä nykytilanteessa, oranssi vastaavasti tilannetta tulevaisuudessa, jos Maaherrankatu muutetaan kävelypainotteiseksi kaduksi, kuten suunnitelmissa on. Ympäristöhäiriöitä (melua, tärinää) suunnittelualueelle tuottaa katu- ja rautatieliikenne. Alueen melutasoja on näytetty seuraavassa kuvassa/ melutason ollessa yli 55 db (keltainen) on ääneneristyksiin kiinnitettävä erityishuomiota: 15

17 0914 Mikkelin sairaala Mikkelin kaupunki Asemakaavamuutoksen selostus / ehdotusvaihe Kuva 1. Mikkelin keskustan ennusteliikenneverkon aiheuttamat melutasot klo 7-22 nykyisillä liikennemäärillä ilman meluntorjuntaa. Kuva 2. Mikkelin keskustan ennusteliikenneverkon aiheuttamat melutasot klo 7-22 ennustetuilla liikennemäärillä v / Mikkelin keskustan yleissuunnitelma Öiseen aikaan keskustassa on huomattavasti hiljaisempaa Maanomistus Seuraavassa kartassa kaupungin omistamat maa-alueet on rasteroitu. Keskeiset asemakaavan muutosalueet omistaa Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Ky. Se on v sopinut n m²:n laajuisen rautatiealueen ostosta, tarkoituksena liittää alue olevan pysäköintitontin osaksi. Kaava ohjaa vielä hieman laajentamaan tehtyä hankintaa, jotta pysäköintitalon sisäänajoreitti saadaan mahdollisimman jouhevaksi. Jotta kaavan mukainen sairaalarakentaminen saadaan toteutetuksi, tarvitaan edelleen kaksi maakauppaa yksityisten 16

18 0914 Mikkelin sairaala Mikkelin kaupunki Asemakaavamuutoksen selostus / ehdotusvaihe omistamien alueiden (ns. Pultti ja AD) hankkimiseksi. Jokipuiston alue ja kadut ovat kaupungin. 3.2 Suunnittelutilanne Edellä oleva asemakaavojen hakemistokartta näyttää voimassa olevien asemakaavojen valmistumisajankohdan. Ote ajantasa-asemakaavasta on liitteenä 2, ja silmäilykuvana seuraavassa: 17

19 0914 Mikkelin sairaala Mikkelin kaupunki Asemakaavamuutoksen selostus / ehdotusvaihe Yleisten rakennusten korttelit näkyvät violetteina; asuin- ja liikekorttelit ruskeina; liike-, toimitila- ja pysäköintikorttelit oransseina; huoltoasemat vaaleanpunaisina; puistot vihreinä ja liikennealueet valkoisina. Mikkkelin keskussairaalan rakennuksiin ja alueisiin kohdistuu rakennussuojelumerkintöjä (sairaalarakennukset ennen 1940-lukua, osia piha-alueista ja tonttiaidoista). Yleiskaava: Mikkelin keskustan osayleiskaavaa ollaan tarkistamassa. Tavoitteena on upottaa tässä ratkaistava asemakaava sellaisenaan yleiskaavan osaksi. Toistaiseksi voimassa on oikeusvaikutukseton yleiskaava vuodelta Seuraavassa otekuvassa julkisten palvelujen alueet on merkitty sinivioletilla (PY), keskustan monikäyttökorttelit punaisella (C), asuinalueet ruskealla (AK,AP), palvelujen alueet oranssilla (P), viheralueet vihreällä, kokoojakadut mustalla, rata ja satama punaisella rajatulla valkealla, ohjeelliset tärkeimmät kevyen liikenteen reitit mustana pisteketjuna: Yleiskaavan kulttuurihistoriallsiesti ja rakennustaiteellisesti merkittävät kohteet suunnittelualueella ovat keskussairaalan vanhin osa (maakunnallisesti merkittävä) ja Pirttiniemen puiston aita (paikallisesti merkittävä). 18

20 0914 Mikkelin sairaala Mikkelin kaupunki Asemakaavamuutoksen selostus / ehdotusvaihe Maakuntakaava: Etelä-Savon maakuntakaava on vahvistettu Suunnittelualue on kaavassa osoitettu taajamatoimintojen alueeksi, jota halkoo ja pohjoispäässä rajaa seudullisesti tärkeä liikenneväylä (Mannerheimintie ja Tenholankatu). Idänpuoleisena rajana on rautatie. Kohdemerkinnällä A 8:1 (Mikkelin keskustaajaman kulttuuriympäristö) on osoitettu keskussairaalan vanhat rakennukset maakunnallisesti merkittäviksi ja sotahistoria-teemaan liittyviksi. Kaavamuutosalue on maakuntakaavan keskustatoimintojen alueen kohdemerkinnän (C) vaikutuspiirissä. Lainaus kaavamerkinnästä ja -määräyksestä: KESKUSTATOIMINTOJEN ALUE (KOHDEMERKINTÄ) Merkinnällä osoitetaan maakunta- ja seutukeskusten keskustatoimintojen alueiden yleispiirteinen sijainti. Alueelle voidaan sijoittaa vähintään seudullisesti merkittäviä vähittäiskaupan suuryksiköitä. Alueen kehittäminen, maankäyttö ja rakentaminen edellyttävät yksityiskohtaisempaa suunnittelua ja vaikutusten arviointia. Suunnittelumääräys: Keskustatoimintojen alueiden sijainti ja laajuus on määritettävä yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa siten, että alueet muodostavat toiminnallisesti yhtenäisen keskustahakuisiin toimintoihin painottuvan kokonaisuuden. Alueelle voidaan sijoittaa vähittäiskaupan seudullisia suuryksiköitä. Alueen suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota alueen liikennejärjestelyihin. Alueen käyttöä suunniteltaessa on huomioitava kohdeluettelossa yksilöidyt valtakunnallisesti ja/tai maakunnallisesti arvokkaat kulttuuriympäristön kohteet ja alueet sekä muinaisjäännökset. Alueidenkäytön valtakunnalliset tavoitteet: Suunnittelualuetta koskevat mm. seuraavat: 1. toimiva aluerakenne ja sen tasapainoinen kehittäminen olemassa olevia rakenteita ja vahvuuksia hyödyntäen 19

MIKKELIN SAIRAALA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTTAMISEKSI 14.06.2013

MIKKELIN SAIRAALA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTTAMISEKSI 14.06.2013 MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu Arja Hartikainen PL 278, 50101 Mikkeli e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi 0914 MIKKELIN SAIRAALA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 8.4.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. Asemakaavan muutoksella muodostuvat

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ASEMAKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Jyväskylän kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 54 tontin 12 sekä katualueen asemakaavan muutos, Rauhankatu 2-4, ns. virkamiestalo.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila Kaavoitusinsinööri 7.3.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelin 35 tontteja 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MAANKÄYTTÖOSASTO 2 ULVILA Mukulamäen asemakaavan muutos 1. PERUS- JA

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6

MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6 MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6 KUNNAN KAAVATUNNUS 484RAKAM12010 19.09.2010 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot MERIKARVIA,

Lisätiedot

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49.

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. SULKAVAN KUNTA RANTA-SASTAVIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 26.11.2013 Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. Ranta-asemakaavan muutoksella muodostuu

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TONTTI 272-2-1-10, ASUNTO

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA Tekniset palvelut

PALTAMON KUNTA Tekniset palvelut 1 (8) Tekniset palvelut asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Paltamon kirkonkylän asemakaava-alueen korttelit 22, 23 ja 27 sekä niihin liittyvät vesi-, liikenne- ja viheralueet. Suunnittelualue

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kouvolan kaupunki Maankäytön suunnittelu Liite 2 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HAANOJAN ALUE Pvm. 29.8.2014 Kaupunginosa 8. Kankaro Asemakaava koskee tilan 286-402-36-2 osaa Asemakaavan muutos

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie)

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) SELOSTUS YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavaselostus koskee 10.6.2014 päivättyä

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

GRAANIN RANNAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

GRAANIN RANNAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi 0058 GRAANIN RANNAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 3.10.2013

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

URPOLANKATU 22 - SELÄNNEKATU 31 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

URPOLANKATU 22 - SELÄNNEKATU 31 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli Tuija Mustonen puh. 040 129 4114, fax. (015) 194 2613, e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi 954 URPOLANKATU 22 - SELÄNNEKATU

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 6.9.2014 ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN

HAMINAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 6.9.2014 ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(6) ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee tilalla 3:14 E18 -tien Lelun eritasoliittymän

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 43. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTTI 14 JA OSA KEMIRANTIESTÄ JA OSA OUTOKUMMUNTIESTÄ

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 43. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTTI 14 JA OSA KEMIRANTIESTÄ JA OSA OUTOKUMMUNTIESTÄ KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 43. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTTI 14 JA OSA KEMIRANTIESTÄ JA OSA OUTOKUMMUNTIESTÄ ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE 1 PERUS-

Lisätiedot

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella.

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella. asia: 235/713/2006 OAS/Perussel./tavoitteet Ympa 30.5.2006 67 Ympa liite 8 vireilletulokuulutus 9.6.2006 kaavaehdotus MRL 65 /MRA 27 Ympa 20.6.2006 76 Ympa liite 4 MRL 65 nähtävillä olo 23.8.-5.9.2006

Lisätiedot

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta Asemakaava 506 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma PORVOON KAUPUNKISUUNNITTELU Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11.

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11. ILMAJOKI 16.12.2015 Ahonkylä Asemakaavan muutoksen selostus, KORTTELI 281, TONTIT 1 JA 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: VIHTAKALLION ALUE Kunta: ILMAJOKI Kunnanosa: AHONKYLÄN KUNNANOSA

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 16.kaupunginosan korttelin 64 tontteja 32, 39, 40, 41, 42 ja 43 sekä korttelin 62 tontteja 38 ja 52 koskeva asemakaavan muutos. OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 10. 22.6.2010 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 1. kaupunginosan kortteli 10. Oheiselle kartalle on osoitettu

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN ETELÄOSA JA KOPPISENTIE

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN ETELÄOSA JA KOPPISENTIE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN ETELÄOSA JA KOPPISENTIE ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Mäntyharjun kunta Kallaveden Riinin ja Korpijärven ranta-asemakaavojen muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Mäntyharjun kunta Kallaveden Riinin ja Korpijärven ranta-asemakaavojen muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 5 ) Mäntyharjun kunta Kallaveden Riinin ja Korpijärven ranta-asemakaavojen muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä.

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta Kylä Tilat Kaavan nimi Kaavan laatu Keuruu Pihlajavesi 249-407-2-59 Hakemaniemi 249-407-2-97 Eemelinranta Pihlajaveden osayleiskaava Osayleiskaavan muutos

Lisätiedot

3.11.2015. Maankäyttöpalvelut

3.11.2015. Maankäyttöpalvelut 1(5) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut Asemakaavan muutos (2314) Asemantie 1-3 Asemakaavan muutos koskee 4. keskustan kaupunginosan rautatiealuetta. 3.11.2015 Osallistumis-

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro 634/2013 9:15 Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 9.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2. SUUNNITTELUALUE... 1 3. ALOITE...

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy ASEMAKAAVAMUUTOSALUEEN LIKIMÄÄRÄINEN SIJAINTI ASEMAKAAVAMUUTOS

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI)

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 27.2.2014, tark.8.5.14, tark. 8.8.2014 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut 11.12.2014, päivitetty 1.6.2015 Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Aloite Asemakaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Markku Mattila ja Johanna Salminen ovat

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA 272-430- 15-47 Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola

Lisätiedot

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 Asemakaavan muutos koskee 3. kaupunginosan korttelin 52 tonttia 23 Kaavan päiväys: 26.5.2008 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI YHDYKUNTATOIMI / KAUPUNKISUUNNITTELUOSASTO

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS PARKKOLANKUJA, 23. KAUPUNGINOSA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.1 Tunnistetiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS PARKKOLANKUJA, 23. KAUPUNGINOSA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.1 Tunnistetiedot SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS PARKKOLANKUJA, 23. KAUPUNGINOSA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot ASEMAKAAVA/ASEMAKAAVAN MUUTOS/TONTTIJAKO: ALLEKIRJOITUS PVM. 5.11.2015 VIREILLETULO

Lisätiedot

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16.

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. Selostus 16.5.2011 HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Asemakaava-alue 1.2 Kaava-alueen sijainti

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/97/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KARTANO (41.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 17 TONTTI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1657 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi puh. 02 621 1600

Lisätiedot

MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156

MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavaehdotuksen selostus, joka koskee 8.9.2011 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavaehdotus koskee Myllylän

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue

Lisätiedot

0037 MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, Mikkeli

0037 MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, Mikkeli 0037 MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi MIKKELIN KAUPUNKI SATAMALAHDEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 KAAVASELOSTUS Ehdotus 28.8.2013 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee Äänekosken kaupungin 7. kaupunginosan korttelia 788 (osa)

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Dnro KAUS/911/10.02.03/2014 VP 18 /13.5.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VIIKINÄINEN (69.) KAUPUNGINOSA, KORTTELIN 12 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1646 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1 (6) RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS.

RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1 (6) RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS. sivu 1 (6) RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 27.09.2013 RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS Aloite Aloitteen asemakaavan muuttamisesta on tehnyt Ruskon kunta. Suunnittelualue

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 20.8.2012 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002123. 1 PERUS-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET Blom Kartta 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaava koskee 57. kaupunginosan kaavatonta aluetta ja asemakaavan

Lisätiedot

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 1 (6) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 SELOSTUS NRO 515 KAAVA- ALUEEN SIJAINTI Sijainti Kymenlaakson

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014 ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT xx.xx.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MARRASKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Asemakaavan muutos koskien Alavuden kaupungin Salmi 10. kaupunginosan korttelia 10046 ja siihen / Ympäristöpalvelut 20.10.2014 2 / 8 1 Osallistumis- ja

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5186 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 16.8.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 26 osaa koskeva asemakaavan

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet Vireilletulopäivämäärä 24.2.2015 Valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 62 ) 11.3.-26.3.2015 Nähtävilläolo (MRA 27 ) Hyväksyminen,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Kirkkotie, Säynätsalo 19:087

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Kirkkotie, Säynätsalo 19:087 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kirkkotie, Säynätsalo 19:087 10.10.2007 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee 31. kaupunginosan hautausmaa- ja katualuetta.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, kortteli 2061 tontti

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, kortteli 2061 tontti Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 12.05.2015 06.10.2015 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, kortteli 2061 tontti t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. makaavan

Lisätiedot

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava ja ranta-asemakaavan muutos, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis-

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

IISVEDEN METSÄN TONTTIA KOSKEVA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAMUUTOS

IISVEDEN METSÄN TONTTIA KOSKEVA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAMUUTOS Suonenjoen kaupunki IISVEDEN METSÄN TONTTIA KOSKEVA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAMUUTOS Koskee osaa korttelista 1146 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tekninen lautakunta, 23.11.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RUOKOLAHDEN KUNTA KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20848 1 (8) P20848 Sisällysluettelo 1 SUUNNITTELUN KOHDE...

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Oas 1033-01/16 1 (6) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Hankenro 0815_1 HEL 2011-004816 26.4.2016

HELSINGIN KAUPUNKI Oas 1033-01/16 1 (6) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Hankenro 0815_1 HEL 2011-004816 26.4.2016 HELSINGIN KAUPUNKI Oas 1033-01/16 1 (6) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Hankenro 0815_1 HEL 2011-004816 26.4.2016 LINNANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 1 Ak 5171 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 20.11.2012 RUOKORINTEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 61 tonttia 1, tilaa 214-406-3-466

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS HÖYLÄÄMÖNKADUN POHJOISPÄÄ

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS HÖYLÄÄMÖNKADUN POHJOISPÄÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS HÖYLÄÄMÖNKADUN POHJOISPÄÄ Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola Puh. (06)

Lisätiedot

Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos

Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos 1 Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ote opaskartasta ja suunnittelualueen rajaus. Fonecta kartat 1. Miksi kaavoitukseen on

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS HUHTALANTIE VÄLI KOULUKATU-TILHENTIE OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 5.10.2015 5.10.2015 Lapuan kaupunki Maankäyttö-

Lisätiedot

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KAAVIN KUNTA Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23617 Kaavaselostus 1 (2) Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä...

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Jyväskylän ammattioppilaitos, Viitaniementie 1

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Jyväskylän ammattioppilaitos, Viitaniementie 1 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 11. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 33 TONTTIEN 16, 17 JA 18 SEKÄ VIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Jyväskylän ammattioppilaitos, Viitaniementie 1 KAAVATUNNUS 11:092 KAAVAN

Lisätiedot

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Raksilan kaupunginosan korttelia 2 tonttia nro 2 koskeva asemakaavan muutos (Teuvo Pakkalan katu) AM2025 asemakaavan muutosalue alue, jolle kaavahankkeella

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER 2 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 38. KAUPUNGINOSA, KORTTELI 1 SEKÄ YLEISEN TIEN ALUE JA KATUALUE. PORTTOWER 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 38. kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(8) ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIN 54 TONTEILLA 3 JA 4 (PURSIMIEHENKATU 3 JA 5) 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Saviniemen kaupunginosassa korttelin

Lisätiedot

1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö)

1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö) YLÖJÄRVI 1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Kivilähteen teollisuusalueen

Lisätiedot

Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen, kaavoitusinsinööri,

Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen, kaavoitusinsinööri, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 30. KAUPUNGINOSA JUMALNIEMI OSA KORTTELIA 6 SEKÄ LÄHIVIRKISTYSALUETTA, KAAVA NRO 0616 VALMISTELIJA Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen,

Lisätiedot

Suunnittelualue käsittää Äänejärven vesialueen ja sen kaupungin puolella sijaitsevan rantapuiston.

Suunnittelualue käsittää Äänejärven vesialueen ja sen kaupungin puolella sijaitsevan rantapuiston. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 24.2.2014 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI ÄÄNEJÄRVEN RANTAPUISTON ASEMAKAAVA SUUNNITTELUALUE Suunnittelualueen sijainti ja rajaus Suunnittelualue käsittää Äänejärven

Lisätiedot

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS Sysmä, Suurikylä SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN TAVOITTEET 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.0 Kaavoituspäätös 3.1 Maanomistus 3.2 Kaavatilanne 3.3 Rakennusjärjestys 3.4 Luonnon ja kulttuurihistorian

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024 EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26024 Turku, 21.12.2012, tark. 28.3.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9 Kaavoituspalvelut 05.10.2011 ¹) Täydennetty 29.9.2015 PERUSTIEDOT ALOITE TAI ASEMAKAAVATYÖN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4.3.2013 KOKEMÄEN KAUPUNKI RISTEN VANHAN KOULUN ASEMAKAAVA RISTEN (201) KAUPUNGINOSAN OSAKORTTELI 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (OAS) täydennetään

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 11.4.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin (03)888

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASKOLA/MONNINKYLÄ Monninkylän kauppapaikka Päiväys7.9.2011 ASEMAKAAVAN MUUTOS SEKÄ ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN MÄNTSÄLÄNTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Asemakaavan muuttamista

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5

ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5 1 (9) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5 SELOSTUS NRO 522 2 (9) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNGIN 17. ALANURMON KAUPUNGINOSAN ASEMA- KAAVAN LAAJENNUS, VIERULANPELTO

LAPUAN KAUPUNGIN 17. ALANURMON KAUPUNGINOSAN ASEMA- KAAVAN LAAJENNUS, VIERULANPELTO 1 LAPUAN KAUPUNKI LAPUAN KAUPUNGIN 17. ALANURMON KAUPUNGINOSAN ASEMA- KAAVAN LAAJENNUS, VIERULANPELTO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on ALANURMON

Lisätiedot

Liite 5. Melunleviämiskartat. Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö.

Liite 5. Melunleviämiskartat. Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö. Melunleviämiskartat Liite 5 Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö. Maanomistus Liite 6 Kunnan omistamat maa-alueet on merkitty

Lisätiedot

Juvan kunta Jukajärven yleiskaavan muuttaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Juvan kunta Jukajärven yleiskaavan muuttaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JUVAN KUNTA JUKAJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTTAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5188 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 25.10.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelia 40 koskeva asemakaavan

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi 275 KYLÄ Kärkkäiskylä 404 KORTTELI Kortteli 33 tontti 4 KIINTEISTÖ 275-404-23-217

Lisätiedot