klo Terveyskeskuksen ruokasali/päivätoiminnan tila. Sivu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "29.8.2012 klo 17.30 18.55 Terveyskeskuksen ruokasali/päivätoiminnan tila. Sivu"

Transkriptio

1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 5/ klo Terveyskeskuksen ruokasali/päivätoiminnan tila Sivu 48 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJAN TARKISTAJIEN VALINTA LISÄMÄÄRÄRAHA TERVEYSTOIMEN MENOIHIN VESILAHDEN KUNNAN LAUSUNTO TERVEYDENHUOLLON 96 JÄRJESTÄMISSUUNNITELMASTA (Dnro TRE:5633/ /2012) 52 TOSITTEITA KOSKEVIEN HYVÄKSYJIEN NIMEÄMINEN PÄIVÄ- 101 HOIDON OSALTA 53 TIEDOKSISAATETTAVAT ASIAKIRJAT VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT 103

2 Sosiaali- ja terveyslautakunta KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Hallintosääntö 4 : Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. KunL:n 58 :n 2 momentin mukaan sosiaali- ja terveyslautakunta on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet jäsenmäärästä. Esityslista on lähetetty sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenille ja kunnanhallituksen edustajalle. Kokouksen laillisuutta on toteamassa kolme varsinaista ja neljä varajäsentä. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 Sosiaali- ja terveyslautakunta PÖYTÄKIRJAN TARKISTAJIEN VALINTA Kuntalain 62 :n mukaan sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksista pidetään pöytäkirjaa. Hallintosäännön 15 :n 1 momentin mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Sosiaali- ja terveyslautakunta on kokouksessaan päättänyt, että pöytäkirja tarkastetaan viimeistään kokousta seuraavana maanantaina. Sosiaali- ja terveyslautakunta valitsee pöytäkirjan tarkastajiksi Maria Forsmanin ja Satu Karvisen. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Maria Forsman ja Jussi Virtamo

4 Sosiaali- ja terveyslautakunta LISÄMÄÄRÄRAHA TERVEYSTOIMEN MENOIHIN Vuoden 2012 erikoissairaanhoidon tuotekohtaiset menot ovat tammiheinäkuun toteuman perusteella euroa, kun tilaus koko vuodelle on euroa. Suhteutettuna vuoden 2012 tilaukseen erikoissairaanhoidon menojen arvioidaan ylittyvän tammi-heinäkuun toteuman perusteella noin eurolla vuonna Toimialueittain suurimmat ylitykset ovat TAYS:n - toimialueella 1 sisätaudeissa - toimialueella 3 suu- ja leukasairauksissa, ortopediassa ja käsikirurgiassa - toimialueella 4 lastentaudeissa - ulkoisissa ostoissa. Suun terveydenhuollon menot ovat ylittymässä vuoden 2012 talousarviosta arviolta eurolla, mikä aiheutuu oikomishoidon erikoislääkärien ostopalvelujen ja hoitotarvikkeiden arvioitua suuremmista menoista ja asiakasmaksutulojen arvioitua pienemmästä kertymästä. Avosairaanhoidon menot ovat ylittymässä arviolta eurolla, mikä aiheutuu avosairaanhoidon lääkärien ostopalvelujen arvioitua suuremmista menoista. Sosiaali- ja terveyslautakunta ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että erikoissairaanhoitoon myönnetään euron, avosairaanhoitoon euron ja suun terveydenhuoltoon euron lisämääräraha vuodelle Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

5 Sosiaali- ja terveyslautakunta VESILAHDEN KUNNAN LAUSUNTO TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMASTA (Dnro TRE:5633/ /2012) Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on laatinut aiempien säädösten pohjalta kaksi Pirkanmaan terveydenhuollon järjestämissuunnitelmaa, vuosina 2006 ja Tämänkertainen suunnitelma pohjautuu uuden terveydenhuoltolain määräykseen ja lain mukaisesti sen laatiminen on tällä kertaa kuntien tehtävä, ei enää sairaanhoitopiirin. Pirkanmaan kuntien sopimalla tavalla Tampereen kaupunki on ottanut vetovastuun suunnitelman laatimisesta ja palkannut laatijaksi lääkintöneuvos Ulla Mattelmäen. Suunnitelmaa laatineessa ohjausryhmässä on ollut laaja kuntien edustus. Terveydenhuollon järjestämissuunnitelmassa tulee terveydenhuoltolain (1326/2010) 34 :n mukaan sopia 1) kuntien välisestä yhteistyöstä, 2) terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä koskevista tavoitteista ja vastuutahoista, 3) terveydenhuollon palveluiden järjestämisestä, 4) päivystys-, kuvantamis- ja lääkinnällisen kuntoutuksen palveluista sekä 5) eri toimijoiden välisestä yhteistyöstä. Lausuttavana oleva Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueen terveydenhuollon järjestämissuunnitelma käsittää varsinaisen suunnitelmaosan lisäksi liiteosan, joka koostuu suunnitelman valmistelumateriaalista, mm. valmistelun aikana järjestettyjen työpajojen materiaalista. Pirkanmaan terveydenhuollon järjestämissuunnitelma on laaja ja monipuolinen asiakirja. Kuntien luottamushenkilöt ja asiantuntijat ovat voineet osallistua järjestämissuunnitelman valmisteluun. Suunnitelman laajuus ja monipuolisuus vaikuttaa kuitenkin siihen, että terveyspalveluiden järjestämisen ns. keihäänkärjet eivät nouse riittävän selkeästi esille. Kuntatasolla tarkempi fokusointi auttaisi toiminnan ja talouden suunnittelua ja kehittämistä.

6 Sosiaali- ja terveyslautakunta Järjestämissuunnitelman varsinainen suunnitelmaosa sisältää 1) toimintaympäristön kuvauksen, 2) palvelujen kehittämisen tavoitteet, 3) terveyttä edistävän toiminnan esittelyn, 4) tuotettavat palvelut ja työnjaon, 5) perusterveydenhuollon vahvistaminen, 6) kehitettävät toimintakokonaisuudet ja 7) järjestämissuunnitelman toteutus ja seuranta. Toimintaympäristön kuvaus (s. 4-7) on lyhyt yhteenveto Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueen väestöstä, väestön terveydentilasta, terveyspalveluista ja henkilöstötilanteesta. Henkilöstöä koskevassa alaluvussa 2.4 tulee esittää Pirkanmaan alueen hammaslääkärivajaus, jota tekstissä ei nyt huomioida ollenkaan. Henkilöstöalaluvun tavoitteet eivät tule enää myöhemmin esille suunnitelmassa toimenpidesuosituksina. Palvelujen kehittämisen tavoitteita käsittelevässä 3. luvussa (s. 7-11) nostetaan esille järjestämissuunnitelman lähtökohtina asiakaslähtöisyyden kehittäminen, terveyshyötynäkökulma, eri toimijoiden välinen yhteistyö, terveyspalveluiden rahoituksen haasteet ja ikääntyvän väestön hoiva. Kaikki järjestämissuunnitelman lähtökohdat ovat tärkeitä ja hyväksyttävissä. Osa toimenpidelinjauksista on kuitenkin lähinnä kuntien toimintakäytäntöjen kehittämistä (mm. vanhusten hoivassa hoitosuunnitelmien tekeminen ja hoitotahto), mutta osa linjauksista vaatii tavoitteellista kuntien ja muiden toimijoiden välistä yhteistyötä kuten esimerkiksi erikoissairaanhoidon kustannusten hallinta. Luvussa esiteltyjen toimenpidelinjausten painoarvo ja aikajänne linjausten toteuttamiseen vaihtelee, joten on tärkeää, että toimenpidelinjauksia tarkennetaan ja priorisoidaan. Luku 4 (s ) käsittelee väestön terveyden edistämistä. Terveydenhuollon järjestämissuunnitelmassa ei oteta yksityiskohtaisesti kantaa terveyden edistämiseen, koska terveydenhuoltolaki edellyttää, että kunnat laativat erillisen hyvinvointikertomuksen. Luvussa on kuitenkin useita terveyden edistämiseen liittyviä toimenpidelinjauksia, jotka sinällään ovat hyviä. Toimenpidelinjauksista olisikin voinut nostaa jonkin keskeisen tavoitteen esimerkiksi seurantamittareihin (s ), koska lähtökohtaisesti terveydenhuollon järjestämissuunnitelmassa tulee sopia myös terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä koskevista tavoitteista ja vastuutahoista. On tärkeää muistaa, että terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen koskee kunnan kaikkia toimialoja.

7 Sosiaali- ja terveyslautakunta Tuotettavat palvelut ja työnjako -luvussa 5 (s ) käsitellään päivystyspalveluiden sekä ei-kiireellisten terveys- ja tukipalveluiden järjestämistä. Päivystystä esitetään yöpäivystyksen osalta keskitettäväksi kahteen pisteeseen, TAYS:ssa olevaan Acutaan sekä Valkeakosken sairaalaan. Ehdotus on hyvä, mutta yhtä hyvin olisi tietenkin voitu esittää yöpäivystyksen keskittämistä vain Acutaan. Päivystyspalveluiden järjestämisessä tulee kiinnittää huomiota suun terveydenhuollon päivystyspalveluiden yhteistoiminnallisen järjestämisen kehittämiseen, sillä kuntien omat suun terveydenhuollon resurssit eivät mahdollista iltapäivystyksen järjestämistä. Alaluvussa 5.2. (s ) esitetään joukko ei-kiireellisiä terveys- ja tukipalveluja (vaativa erikoissairaanhoito, geriatria, lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut, lääkinnällinen kuntoutus, erikoissairaanhoito, päihde- ja mielenterveyspalvelut, perusterveydenhuolto, suun terveydenhuolto, työterveyshuollon palvelut, kuvantamispalvelut, laboratoriopalvelut, lääkehuolto, tietojärjestelmät, hankinnat, kuljetus- ja varastointipalvelut ja välinehuolto) ja useita toimenpidelinjauksia kullekin palvelulle. Ko. alalukua tulee järjestää uudelleen siten, että terveys- ja tukipalvelut esitetään tärkeysjärjestyksessä. Kullekin palvelulle esitetyt toimenpidelinjaukset tulee myös asettaa tärkeysjärjestykseen. Erikoissairaanhoidon linjaukset (s. 16) vaativat tarkentamista, koska nyt jää epäselväksi, mitä tarkoitetaan ehdottomasti keskittämistä vaativilla erikoissairaanhoidon palveluilla. Viittaako yhdessä sairaanhoitopiirin kanssa valmisteltava kilpailutus näihin ehdottomasti keskittämistä vaativiin erikoissairaanhoidon palveluihin vai yleensä erikoissairaanhoidon palveluihin? Vesilahden kunta kokee Tampereen kaupunkiseudun kehyskuntien tilaajarenkaan toiminnan ja asiantuntijuuden riittäväksi normaalien erikoissairaanhoidon palvelujen kilpailutuksissa. Vesilahden kunta tukee järjestämissuunnitelmassa esitettyä linjausta, jonka mukaan päihde- ja mielenterveyspalveluja (s. 17) tulee tarjota samassa hallinnollisessa yksikössä. Lisäksi on perusteltua, että kuntiin nimetään työntekijä, jonka tehtävänkuvaan kuuluvat päihde- ja mielenterveyspalveluiden kokonaisuuden hallinta. Päihde- ja mielenterveyspalveluja järjestettäessä on tärkeää huomioida, että ne koskevat kunnan monia toimialoja, ei pelkästään terveydenhuoltoa (mm. sivistystoimi ja sosiaalipalvelut).

8 Sosiaali- ja terveyslautakunta Perusterveydenhuollon linjauksissa (s. 18) on otettu kantaa terveyskeskuksen väestöpohjaan. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakennetyöryhmän työ on kuitenkin edelleen kesken. Tämän vuoksi alueellisessa terveydenhuollon järjestämissuunnitelmassa ei tule ennen valtakunnallista päätöksentekoa asettaa sitovia väestöpohjamääriä. Kuvantamispalveluja (s.19) koskevassa linjauksessa esitetään, että Pirkanmaan alueella kaikkien terveyskeskusten ja sairaaloiden röntgenyksiköt siirretään osaksi kuvantamisliikelaitos Akua. Yksiköiden hallinnolliselle siirtämiselle ei ole toiminnallista estettä. Vesilahden kunta pitää kuitenkin tärkeänä, että kuvantamispalvelut hallinnollisesta keskittämisestä huolimatta voidaan järjestää mahdollisimman lähellä kuntalaisia. Tuotettavat palvelut ja työnjako -luvussa (s ) esitetyistä palveluista on sellaisia, että niiden ratkaiseminen on toissijaista jonkin muun palvelun järjestämisen suhteen: esimerkiksi ennen kuin välinehuollon järjestämisestä (s. 21) päätetään, tulee ratkaista suun terveydenhuollon seudullinen järjestäminen. Järjestämissuunnitelmassa on oma lukunsa perusterveydenhuollon vahvistamisesta, luku 6 (s ). Aihe on ollut perusteemana mm. terveydenhuoltolakia säädettäessä. Luvussa on nostettu esille keskeisiä asioita. Nämä toimenpidelinjaukset perusterveydenhuollon vahvistamiseksi ovat hyväksyttäviä. Siinä nostetaan esiin hyvänä esimerkkinä kuntien uudesta verkostomaisesta yhteistyöstä Pirkanmaalla kehyskuntien toimintatapa, jossa ilman hallinnollisia rakenteita voidaan tehdä kaikille hyödyllistä yhteistyötä. Tärkeintä on vahvistaa perusterveydenhuollon palveluja ja varmistaa niille riittävä rahoitus. Muussa tapauksessa on vaarana, että erikoissairaanhoidon kustannusten jatkuva kasvu rapauttaa kuntien perusterveydenhuollon. Järjestämissuunnitelman kehitettäviksi toimintakokonaisuuksiksi (s ) on nostettu 1) perusterveydenhuollon vahvistaminen, 2) kuntien erikoissairaanhoidon palveluiden järjestäminen, 3) päihde- ja mielenterveyspalvelut, 4) sopimusohjausjärjestelmän uudistaminen ja 5) tietojärjestelmäyhteistyö.

9 Sosiaali- ja terveyslautakunta Toimintakokonaisuudet ovat Vesilahden kunnan näkökulmasta keskeiset terveydenhuollon kehittämiskohteet. Vesilahden kunta toivoo, että lasten ja nuorten hyvinvointi, erityisesti nuorten syrjäytymisen ehkäisy nostettaisiin esille selkeämmin, mahdollisesti omana toimintakokonaisuutenaan. Toimintakokonaisuuksille tulee laatia erillinen aikataulutettu toimintasuunnitelma vastuutahoineen. Järjestämissuunnitelmassa esitettyä seurantamittarit -taulukkoa (s ) tulee jäntevöittää. Taulukon voisi järjestää joko kehitettävien toimintakokonaisuuksien kautta (taulukossa nyt olevat asiat luokitellaan toimintakokonaisuuksien alle tärkeysjärjestykseen) tai esim. aikajärjestyksessä toteuttamisaikataulun mukaisesti. Taulukossa olevista asioista suurin osa on aikataulutettu vuodelle Herää kysymys, onko tämä realistinen aikataulutus? Liite 1: Liite 2: Lausuntopyyntö Pirkanmaan terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta Pirkanmaan terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Oheismateriaalina Pirkanmaan terveydenhuollon järjestämissuunnitelman liitteet Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää antaa edellä kuvatun lausunnon Pirkanmaan terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tämä pykälä tarkastettiin jo kokouksessa.

10 Sosiaali- ja terveyslautakunta TOSITTEITA KOSKEVIEN HYVÄKSYJIEN NIMEÄMINEN PÄIVÄHOIDON OSALTA Kunnan taloussäännön 15 :n mukaan toimielin tai muu viranomainen määrää vuosittain ne henkilöt, jotka sen puolesta hyväksyvät tositteet. Vastaanottaja ei voi toimia hyväksyjänä. Päivähoidon tositteiden hyväksyjissä on tapahtunut muutoksia hoitovapaiden ja muiden työlomien johdosta. Päivähoidon menojen hyväksyjät ovat seuraavat: Päivähoito: Kirkonkylä; Peiponpellon ja Posteljoonin päiväkotien menojen hyväksyjänä toimii päiväkodinjohtaja Pirjo Honkanen ja Pirjo Honkasen virkavapaiden aikana lastentarhanopettaja Reetta Kerkola- Ruutiainen. Kurkiniityn, Sateenkaaren ja Tapolantuvan päiväkotien menojen hyväksyjänä toimii vs. päiväkodinjohtaja Johanna Sjövall ja Johanna Sjövallin virkavapaiden aikana päivähoidon johtaja Anne Mäki. Narva; Tuulikallion, Ristiveräjän ja Ahtialan päiväkotien menojen hyväksyjänä toimii päiväkodinjohtaja Mirka Nurminen-Lehtimäki ja Mirka Nurminen-Lehtimäen virkavapaiden aikana lastentarhanopettaja Hanna Markov. Ylämäki; Satumetsän päiväkodin menojen hyväksyjänä toimii vs. päiväkodinjohtaja Johanna Sjövall ja Johanna Sjövallin virkavapaiden aikana päivähoidon johtaja Anne Mäki. Muilta osin päivähoidon menojen hyväksyjänä toimii päivähoidon johtaja Anne Mäki ja Anne Mäen virkavapaiden aikana päiväkodinjohtaja Pirjo Honkanen. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

11 Sosiaali- ja terveyslautakunta TIEDOKSISAATETTAVAT ASIAKIRJAT Talousarvion toteuma 8/2012 kerrotaan kokouksessa. Osastonhoitaja Päivi Mäkelä on valinnut Vesilahden kunnan perushoitajan toimeen (kuntouttava hoitotyö) Airi Lehtosen Vesilahdesta Kotipalveluohjaaja Annikki Lepola on valinnut Vesilahden kunnan lähihoitajan toimeen Reija Lylykankaan Lempäälästä. Kotipalveluohjaaja Annikki Lepola on valinnut Vesilahden kunnan kodinhoitajan toimeen Marjatta Viikin Lempäälästä. Sosiaalityöntekijä Kirsi Lassila on irtisanoutunut Vesilahden kunnan sosiaalityöntekijän virasta alkaen. Sosiaali- ja terveystoimen johtaja Pirkko Partanen on valinnut Vesilahden kunnan sosiaalityöntekijän virkaan Hanna Katajan Akaasta. Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

12 Sosiaali- ja terveyslautakunta VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT Kuntalain 51 1 mom: kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen alaisen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. 2 mom: Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi viimeistään sen ajan kuluessa, jossa 89 :ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä (14 vrk). 3 mom: Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei saa kuitenkaan ottaa: 1) lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimielinmenettelyä koskevia asioita eikä 2) yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita. Valtuuston hyväksymässä sosiaali- ja terveystoimen johtosäännössä on määritelty ne asiat, joista sosiaali- ja terveyslautakunnan alaiset viranhaltijat päättävät. Sosiaali- ja terveystoimen johtosäännön 8 :n mukaan siirrettyä toimivaltaa käyttäessään viranhaltijan on noudatettava sosiaali- ja terveyslautakunnan vahvistamia ohjeita sekä pidettävä päätöksistään pöytäkirjaa. Kokoukseen tuodaan nähtäväksi viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat ajalta : Vt. johtava lääkäri Johtava hoitaja Kotipalveluohjaaja Päivähoidon johtaja

13 Sosiaali- ja terveyslautakunta Päiväkodin johtajat Sosiaalityöntekijä Sosiaali- ja terveystoimen johtaja Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää 1) merkitä tiedokseen viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat ajalta ja 2) ilmoittaa, ettei viranhaltijoiden päätöksissä ole KuL 51 :n perustein sosiaali- ja terveyslautakunnan käsiteltäväksi otettavia asioita. Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 2) merkitä tiedokseen viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat ajalta ja 3) ilmoitti, ettei viranhaltijoiden päätöksissä ole KuL 51 :n perustein sosiaali- ja terveyslautakunnan käsiteltäväksi otettavia asioita.

Hallintosääntö 1.1.2015 -

Hallintosääntö 1.1.2015 - 1 (23) Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 1.1.2015 - 2 (23) Sisällysluettelo Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallintosääntö... 4 1 Luku Yleiset määräykset... 4 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 1/2011 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.01.2011 kello 16.00-17.08 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA Auer

Lisätiedot

HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014. Kokousaika 3.2.2014, klo 17.05 18.50. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 12-18. Asialista

HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014. Kokousaika 3.2.2014, klo 17.05 18.50. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 12-18. Asialista ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014 Kokousaika 3.2.2014, klo 17.05 18.50 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 12-18 Asialista H 12 Haja-alueen viemäriverkoston suunnitelmat ja rakentaminen... 30 H 13

Lisätiedot

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk)

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 135 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 6/2009 KOKOUSAIKA Tiistaina 19.05.2009 kello 16.00 17.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

HALLITUKSEN KOKOUS 5/2015. Kokousaika 16.3.2015, klo 17.40 19.50. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 31-37. Asialista

HALLITUKSEN KOKOUS 5/2015. Kokousaika 16.3.2015, klo 17.40 19.50. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 31-37. Asialista HÄMEENKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA HALLITUKSEN KOKOUS 5/2015 Kokousaika 16.3.2015, klo 17.40 19.50 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 31-37 Asialista H 31 Antolainojen takaisinmaksuehdot... 65 H 32 Edustajan

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 3 / 2014 Sivu 1 19.03.2014

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 3 / 2014 Sivu 1 19.03.2014 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 3 / 2014 Sivu 1 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 19.03.2014 Kokoustiedot Aika 19.03.2014 Keskiviikko klo 17.10-20.05 Paikka Mikkelin kaupunginvaltuuston istuntosali,

Lisätiedot

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014.

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. KESKI-SUOMEN LIITTO KUNTAYHTYMÄ HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. Sisällysluettelo 1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49.

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49. 154 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 6.5.2013/101 Kh 101 Kunnanhallituksen kokous on kutsuttu koolle toimittamalla kokouskutsu ja esityslista kunnanhallituksen jäsenille kirjeitse

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147 Kunnanhallitus 04.05.2015 AIKA 04.05.2015 klo 17:30-19:35 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 89 Kokouksen järjestäytyminen 149 90 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Aika: 18.6.2012 klo 9.00 12.15 Paikka: Inkalan Kartano Inkalantie 91 Hämeenlinna 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 77 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Ikaalisten kaupungin HALLINTOSÄÄNTÖ. Kvalt 1.12.2014, 67 (voimaan 9.12.2014)

Ikaalisten kaupungin HALLINTOSÄÄNTÖ. Kvalt 1.12.2014, 67 (voimaan 9.12.2014) Ikaalisten kaupungin HALLINTOSÄÄNTÖ Kvalt 1.12.2014, 67 (voimaan 9.12.2014) Hallintosääntö 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KAUPUNGIN MUUT JOHTOSÄÄNNÖT... 4 2. LUKU ORGANISAATIO

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 112 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 203 113 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut

Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄ Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut Päivitetty 9.12.2010 sivu 2 Tiivistelmä Oulunkaaren tehtävänä on toimia palvelukuntayhtymänä jäsenkuntien

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2.

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2013 604 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika Maanantai 04.11.2013 klo 17:30-18:56 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Salonen Jarkko puheenjohtaja Pitkänen

Lisätiedot

JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja

JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja Jalasjärven, Ilmajoen ja Kurikan terveyden- ja sairaanhoidon, vanhustenhuollon ja ympäristöterveydenhuollon palveluiden järjestäminen ja tilaaminen yhteistoimintaalueella

Lisätiedot

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä PÖYTÄKIRJA 10/2014 263 Kuntayhtymähallitus 16.10.2014 AIKA 16.10.2014 klo 09:00-12:45 PAIKKA Haapajärvi, kaupungintalo, hallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Valtuusto 08.06.2015 Sivu 1 / 80

Valtuusto 08.06.2015 Sivu 1 / 80 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 08.06.2015 Sivu 1 / 80 Kokoustiedot Aika 08.06.2015 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (53) Iisalmen terveyskeskus kokoushuone Virta, 2. kerros

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (53) Iisalmen terveyskeskus kokoushuone Virta, 2. kerros Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (53) Yhtymähallitus Aika 21.01.2014 klo 15:00-19:59 Paikka Iisalmen terveyskeskus kokoushuone Virta, 2. kerros Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Hallintosääntö. Hyväksytty Hall 27.5.2015 50, ja Valt 12.6.2015 12 voimassa 1.8.2015 alkaen. - 1 -

Hallintosääntö. Hyväksytty Hall 27.5.2015 50, ja Valt 12.6.2015 12 voimassa 1.8.2015 alkaen. - 1 - Hallintosääntö Hyväksytty Hall 27.5.2015 50, ja Valt 12.6.2015 12 voimassa 1.8.2015 alkaen. - 1 - Sisällysluettelo Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä H a l l i n t o s ä ä n t ö 1.8.2015 alk Sisältö

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50. Kunnanvirasto, valtuustosali

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50. Kunnanvirasto, valtuustosali RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50 Kunnanvirasto, valtuustosali 1 Kokouksen avaus 2 Valtuutettujen esteet ja varaten kutsuminen 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 KUNNANHALLITUS 24.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 KUNNANHALLITUS 24.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 SISÄLLYSLUETTELO 109 JUUPAJOEN KUNNAN OMAVELKAINEN TAKAUS JUUPAJOEN LÄMPÖ OY:N LAINALLE... 258 110 JUUPAJOEN KUNNAN HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTTAMINEN/HANKINNAN KESKEYTTÄMINEN...

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 3/2015 25.3.2015

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 3/2015 25.3.2015 Aika: 25.3.2015 klo 9.05-11.45 Paikka: Hotelli Tammer, Teknillisen seuran kabinetti, Satakunnankatu 13 Osallistujat: jäsenet: varajäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. Siren Elina Rissanen Helena, 1. vpj. Skogberg

Lisätiedot

Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016

Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016 Valtuusto 11.12.2013, LIITE 6 Fullmäktige BILAGA Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016 30.9.2013 Lopullinen versio, jossa huomioitu kuntien lausunnot. Sisältö 1. JOHDANTO... 4 2. TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 70 No 4/2006 KOKOUSAIKA Torstaina 22.06.2006 kello 15.00-18.41 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot