I OPISKELU TAIDETEOLLISESSA KORKEAKOULUSSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "I OPISKELU TAIDETEOLLISESSA KORKEAKOULUSSA"

Transkriptio

1 10 I OPISKELU TAIDETEOLLISESSA KORKEAKOULUSSA

2 Taideteollisen alan tutkinnot Tutkintojärjestelmä Taideteollisen alan tutkintojärjestelmän (A440/ 94) mukaan taideteollisen alan yliopistollisia tutkintoja ovat taiteen kandidaatin tutkinto (kolmivuotinen, alempi korkeakoulututkinto) taiteen maisterin tutkinto (viisivuotinen, ylempi korkeakoulututkinto) taiteen tohtorin tutkinto (jatkotutkinto) Koulutusohjelmien ja opintojaksojen laajuus määritellään opintoviikkoina. Yksi opintoviikko vastaa opiskelijan keskimäärin 40 tunnin työpanosta. Työmäärään sisältyy harjoitusten, luentojen ja muun opetuksen tai ohjatun opiskelun lisäksi omatoiminen, itsenäinen työskentely. Taiteen kandidaatin tutkinnon laajuus on 120 opintoviikkoa. Se suoritetaan kolmessa lukuvuodessa siinä taiteen kandidaatin tutkintoon johtavassa koulutusohjelmassa, johon opiskelija on valintakokeen perusteella saanut opiskeluoikeuden. Taiteen maisterin tutkinnon laajuus on 180 opintoviikkoa. Se suoritetaan joko 1) viisi lukuvuotta kestävässä kuvataideopetuksen koulutusohjelmassa tai 2) kaksi lukuvuotta kestävissä koulutusohjelmissa taiteen kandidaatin tutkinnon jälkeen. Suomen yliopistoissa valmistellaan siirtymistä opintojen mitoituksessa eurooppalaiseen ECTS (European Credit Transfer System) järjestelmään, mikä merkitsee opintoviikkomitoituksesta luopumista ja siirtymistä ects-pisteisiin. Taideteollisessa korkeakoulussa opintojen mitoituksen arviointi käynnistyy syksystä 2003 lähtien ja ects-pisteitä opintojen laajuuden mittana tullaan käyttämään alustavasti vuoden 2005 jälkeen. Perustutkinnot Taiteen jandidaatin tutkinto tait. kand., TaK (Bachelor of Arts, BA) Taiteen kandidaatin tutkinnon laajuus on 120 opintoviikkoa. Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle taideteollisen alan ammattitehtävien edellyttämä teoreettinen, tiedollinen, taiteellinen ja käytännöllinen ammattitaito, valmius itsenäisesti hoitaa taideteollisen alan asiantuntemusta edellyttämiä tehtäviä, taideteollisen alan tutkimuksen perusteiden tuntemus ja valmius alan kehityksen seurantaan sekä valmius taiteen maisterin (TaM) tutkintoon johtaviin opintoihin. Tutkinnon suorittamisen edellytyksenä ovat koulutusohjelmien opetussuunnitelmissa määritellyt perus- ja aineopinnot. Perusopinnot koostuvat pääsääntöisesti taideopinnoista ja pakollisista kieliopinnoista sekä muista yleissivistävistä, teoreettisista, tutkimuksellisista ja menetelmällisistä opinnoista. Aineopintoihin luetaan kuuluvaksi ammatilliset perusteet ja menetelmät suunnittelussa ja muotoilussa sekä näitä tukevat muut opinnot. Taideteollisen alan yliopistollisissa tutkinnoissa vaadittavat kieliopinnot ovat äidinkielen opinnot (2 ov), toisen kotimaisen kielen opinnot (2 ov) sekä yhden vieraan kielen opinnot (4 ov). Taiteen kandidaatin tutkintoon kuuluu kypsyysnäyte, jonka opiskelija kirjoittaa koulutusohjelmansa alalta ja jonka tulee osoittaa suomen tai ruotsin kielen taitoa. Kypsyysnäytteen tarkastaa asiasisällön osalta koulutusohjelman professorin määräämä osaston opettaja ja kieliasun osalta äidinkielen opettaja. Kypsyysnäyte suoritetaan yleisessä tenttitilaisuudessa ja sen tulee olla hyväksytty ennen kuin työnäytekansio tai lopputyö arvioidaan. Työnäytekansio (portfolio) on taiteen kandidaatin tutkinnon opinnäyte. Se on opintosuoritusten kokoelma, jossa opiskelija esittelee monipuolisesti ja laajasti itse valitsemiaan töitä koko opiskeluajaltaan. Työnäytekansio arvioidaan kolmannen opintovuoden lopussa. Niissä koulutusohjelmissa, joissa on erillinen taiteen kandidaatin lopputyö, laaditaan työnäytekansio erillisenä suorituksena. Koulutusohjelmat Elokuvataide elokuvaus elokuva- ja tv-ohjaus elokuva- ja tv-käsikirjoitus elokuvaleikkaus elokuvatuotanto äänitys- ja äänisuunnittelu dokumentti Graafinen suunnittelu Keramiikka- ja lasitaide Lavastustaide Sisustusarkkitehtuuri ja huonekalusuunnittelu Tekstiilitaide Teollinen muotoilu Vaatetussuunnittelu ja pukutaide Valokuvataide Taiteen kandidaatin tutkinto 120 OV (3 vuotta) Perusopinnot Taiteen, taideteollisuuden ja kulttuurin perusteet ja historia Kuvataiteelliset valmiudet *elävän mallin piirustus *piirustus ja maalaus *kuvanveisto *värihahmotus ATK Taiteen maisterin tutkinto tait.maist., TaM (Master of Arts, MA) Opintojen rakenne Kieliopinnot *äidinkieli 2 ov *toinen kotimainen kieli 2 ov *vieras kieli 4 ov Taiteen maisterin tutkinnon laajuus on 180 opintoviikkoa. Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle taideteollisen alan ammattitehtävien edellyttämä vaativa teoreettinen, tiedollinen, taiteellinen ja käytännöllinen ammattitaito, valmius itsenäisesti hoitaa vaativia taideteollisen alan asiantuntemusta edellyttäviä tehtäviä sekä edellytykset itsenäiseen taiteelliseen työhön ja taideteollisen alan jatkokoulutukseen. Kuvataideopetuksen koulutusohjelma on 180 opintoviikon laajuinen ja sen suorittaminen kestää viisi vuotta. Muut taiteen maisterin tutkinnot koostuvat kandidaatin tutkinnosta tai muista vastaavista opinnoista (120 opintoviikkoa) sekä 60 opintoviikon laajuisista taiteen maisterin tutkintoon johtavan koulutusohjelman opinnoista, joiden suorittaminen kestää kaksi vuotta. Kuvataideopetuksen koulutusohjelma koostuu perusopinnoista, aineopinnoista ja syventävistä opinnoista. Kaksivuotiset koulutusohjelmat koostuvat syventävistä opinnoista. Taiteen maisterin tutkinnon opinnäyte on lopputyö, jonka laajuus on 20 opintoviikkoa. Aineopinnot Koostuvat ammatillisia perusteita, menetelmiä ja keskeisiä aihepiirejä koskevista koulutusohjelman opinto-jaksoista Aineopintoihin voi sisältyä myös *sivuaineopintoja *ulkomaisia opintoja *työharjoittelua Kypsyysnäyte Työnäytekansio eli portfolio (sekä mahdollisesti lopputyö) Lopputyö voi olla suunnitteluun ja luovaan taiteelliseen työhön suuntautuva lopputyö, jonka tulee koostua produktio-osasta ja kirjallisesta/ kuvallisesta osasta. Lopputyö voi olla myös kirjallinen tutkielma. Tarkemmat ohjeet lopputyöstä löytyvät erillisestä lopputyöohjeesta, jonka saa osastolta tai opintoasiainpalveluista. Osastoilla on myös osastokohtaisia ohjeita lopputyöhön liittyen. Jos taiteen maisterin tutkintoa suorittava opiskelija ei ole aikaisemmissa opinnoissaan suorittanut taiteen kandidaatin tutkintoon vaadittavia kieliopintoja, hänen tulee suorittaa ne taiteen maisterin tutkinnon 60 opintoviikon laajuisten opintojen lisäksi. Samoin korkeakoulu voi päättää, että opiskelijan on suoritettava varsinaisen taiteen maisterin koulutusohjelman opintojen lisäksi täydentäviä opintoja. Sekä tutkinnon edellyttämistä kieliopinnoista että täydentävistä opinnoista tehdään päätös aina opiskelijavalinnan yhteydessä. Opiskelijan ei tarvitse kirjoittaa uutta kypsyysnäytettä taiteen maisterin tutkintoa varten, jos hän on kirjoittanut sen taiteen kandidaatin tutkintoa varten

3 Siirtyminen maisterin opintoihin Kaksivuotisiin maisterin tutkintoon johtaviin koulutusohjelmiin voidaan vuosittain hyväksyä uusia opiskelijoita siten, kuin korkeakoulun valintaohjeessa sanotaan. Taideteollisessa korkeakoulussa taiteen kandidaatin tutkinnon hyväksyttävästi suorittaneilla opiskelijoilla on ilman erillistä karsintaa oikeus jatkaa opintoja taiteen maisterin tutkintoon koulutusohjelmaansa vastaavalla alalla. Kandidaatin tutkinto on suoritettava loppuun ennen kuin voi osallistua maisterin koulutusohjelman opetukseen. Kaikki taiteen kandidaatin tutkintoon tähtäävissä koulutusohjelmissa opiskelevat suorittavat taiteen kandidaatin tutkinnon ennen siirtymistä taiteen maisterin tutkintoon valmistaviin opintoihin. Niillä koulutusaloilla, joilla korkeakoulu järjestää ainoastaan kaksivuotisia maisterin tutkintoon johtavia koulutusohjelmia (eikä alempaan korkeakoulututkintoon tähtääviä opintoja), myös Taideteollisessa korkeakoulussa kandidaatin tutkinnon suorittaneiden on osallistuttava opiskelijavalintaan. Kolmannen lukuvuoden opiskelijat ilmoittavat keväisin15.5. mennessä, aikovatko he jatkaa maisterin tutkintoon johtavissa opinnoissa syksyllä. Samalla osastoilla tarkistetaan, kuinka monella on vaadittavat opinnot suoritettuna ja mitä opintoja mahdollisesti vielä on suorittamatta. Tämä vaikuttaa osastojen toiminnan suunnitteluun ja resurssien tehokkaaseen käyttöön. Kevään kartoituksen perusteella kesän ja syksyn opetustarjontaan voidaan vielä vaikuttaa. Ne opiskelijat, joilta puuttuu vaadittavia opintosuorituksia voivat anoa osastonjohtajalta jatkoaikaa puuttuvien opintojen suorittamiseen. Seuraava tilannearvio tehdään Jos opintoja on vielä suorittamatta, voi osastonjohtajan kanssa tehdä sopimuksen (opintosuunnitelman) puuttuvien opintojen suorittamiseksi. Jäljellä olevat opinnot suoritetaan syksyn aikana. Sopimuksen perusteella rehtori voi myöntää opiskelijalle luvan aloittaa maisterin tutkintoon johtavat opinnot poikkeuksellisesti syyslukukauden alussa. Hakemus on tällöin tehtävä tai ehdottomasti mennessä. Luvan myöntämisen ehtona on, että puuttuvien opintosuoritusten määrä ei ole yli 10 ov. Jos opiskelija ei saa kandidaatin tutkintoa suoritettua syyslukukauden aikana, osastonjohtaja ja ao. opiskelija tekevät uuden sopimuksen jäljellä olevien opintojen suorittamiseksi. Jatkotutkinto Taiteen tohtorin tutkinto, tait. tri, TaT (Doctor of Arts, DA) Taideteollisessa korkeakoulussa suoritettava jatkotutkinto on taiteen tohtorin tutkinto. Oikeus taiteen tohtorin tutkinnon suorittamiseen on henkilöllä, joka on suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon Taideteollisessa korkeakoulussa tai toisessa korkeakoulussa Suomessa tai vastaavan tutkinnon ulkomailla. Taiteen tohtorin tutkinnon suorittamiseksi jatko-opintoja suorittamaan hyväksytyn opiskelijan on suoritettava opinto-ohjelmansa mukaiset opinnot sekä laadittava opinnäyte (väitöskirja). Opiskelija osoittaa väitöskirjassaan syvällistä perehtyneisyyttä tutkimusalaansa ja kykyä itsenäisesti käsitellä ja luoda uutta tieteellistä tietoa, uusia taiteellisen toteuttamisen menetelmiä tai korkeat taiteelliset vaatimukset täyttäviä tuotteita. Väitöskirja on itsenäisesti tehty kirjana tai muulla tavoin julkaistu tutkimus, jota aikaisemmin ei ole esitetty kokonaisuudessaan julkaistuna. Väitöskirjalla tulee olla taideteollisen alan tutkimuksellista arvoa. Väitöskirjaksi voidaan hyväksyä Taideteollisen korkeakoulun opetus- ja tutkimusalaan kuuluva tutkimus tai useita samaa ongelmakokonaisuutta käsitteleviä tutkimuksia. Väitöskirja voi olla taideproduktio tai useamman, toisiinsa merkityksellisessä suhteessa olevan taideproduktion sarja tai tuotekehitysprojekti. Tällöin siihen kuuluu tutkimuksellinen osa, joka on dialogisessa ja analysoivassa suhteessa taideproduktioihin tai tuotekehitysprojektiin. Tutkimusosan tulee olla julkaisukelpoinen. Jatko-opintojen rakenne - Täydentävät opinnot (x ov) - Yleiset tutkijankoulutusopinnot (12 ov) - Tutkimusalueen opinnot (10 ov) - Omaa tutkimustyötä tukevat opinnot (18 ov) Yhteensä vähintään 40 ov + väitöskirja Tarkempia tietoja jatkokoulutuksesta on erillisessä jatko-opinto-oppaassa, joka julkaistaan myös nettisivuilla Koulutusohjelmat lukuvuonna * Elokuvataide Graafinen suunnittelu Kalustesuunnittelu Lavastustaide New Media PALLAS kuvataiteet Taideteollinen muotoilu Tekstiilitaide Teollinen muotoilu Tilasuunnittelu Vaatetussuunnittelu ja pukutaide Valokuvailmaisu Kuvataideopetus -peruskoulutus -muuntokoulutus -täydennyskoulutus Taiteen maisterin tutkinto 180 ov Opintojen rakenne Syventävät opinnot Lopputyö (20 ov) Mahdollisesti sivuaineopinnot taideopinnot Hyväksymispäätöksen mukaisesti mahdollisesti lisäksi: kieliopinnot (mikäli ei TaK) kypsyysnäyte (mikäli ei TaK) täydentävät opinnot Perusopinnot (sis. kieliopinnot ja taideopinnot) Aineopinnot Syventävät opinnot Lopputyö (20 ov) Laajuus ja kesto Edeltävät opinnot taiteen kandidaatin tutkinto(120 ov) tai muuten hankitut vastaavat tiedot ja taidot 60 ov ja 2 vuotta 180 ov (5 vuotta) Koulutusalat lukuvuonna * Elokuvataide Graafinen suunnittelu Keramiikka- ja lasisuunnittelu Kuvataideopetus Kuvataiteet Lavastustaide Muoti- ja tekstiilitaide Taideteollinen muotoilu Teollinen muotoilu Tila- ja kalustesuunnittelu Uusi media Valokuvataide Opintojen rakenne Yleiset tutkijankoulutusopinnot Tutkimusalueen opinnot Omaa tutkimustyötä tukevat opinnot Väitöskirja Hyväksymispäätöksen mukaisesti mahdollisesti lisäksi: täydentävät opinnot Laajuus ja kesto Edeltävät opinnot ylempi korkeakoulututkinto tai vastaava 12 ov 10 ov 18 ov yleensä 10 ov Yhteensä väh. 40 ov+ väitöskirja 4 5 vuotta *kaksivuotisista koulutusohjelmista päätetään vuosittain 14 15

4 Opiskeluprosessi OPISKELIJOIDEN REKRYTOINTI OPISKELIJAVALINNAT TaK (120 ov) TaM (60 ov) TaM (180 ov) TaT (x ov) OPINNOT jatko-opinnot väitöskirja perusopinnot aineopinnot sivuaine- ja valinnaiset kv. vaihto tai harjoittelu syventävät opinnot lopputyö hops syventävät opinnot sivuaine- ja valinnaiset kv. vaihto tai harjoittelu lopputyö perusopinnot aineopinnot sivuaine- ja valinnaiset kv. vaihto tai harjoittelu portfolio siirtyminen TaMopintoihin TaKtutkinnon jälkeen TUTKINNOT TaK TaM TaM TaT YHTEISKUNTA JA TYÖELÄMÄ Korkeakouluun ilmoittautuminen Taideteollisen korkeakoulun opiskeluoikeus on sellaisella korkeakouluun opiskelijaksi hyväksytyllä henkilöllä, joka on ilmoittautunut korkeakouluun läsnäolevaksi opiskelijaksi. Kaikkien tutkintoa (TaK, TaM, TaT) suorittavien opiskelijoiden on vuosittain lukuvuoden alussa ilmoittautumisajan puitteissa ilmoittauduttava korkeakouluun joko läsnä- tai poissaolevaksi. Ilmoittautumisajasta tiedotetaan vuosittain toukokuussa mm. TaiK:n kotisivulla kohdassa opiskelijapalvelut. Erillisopintoja suorittavien ei tarvitse ilmoittautua. Opiskelija voi ilmoittautua kerrallaan vain yhteen koulutusohjelmaan. Ilmoittautuminen tehdään koko lukuvuodeksi. Ulkomaille vaihto-opiskelijaksi lähtevän on ilmoittauduttava läsnäolevaksi opiskelijaksi, mikäli vaihto kestää 4 kuukautta tai alle 4 kk. Jos vaihto kestää yli 4 kuukautta, opiskelija voi ilmoittautua poissaolevaksi. Läsnäolevaksi ilmoittautuminen Kaikki Taideteollisessa korkeakoulussa taiteen kandidaatin tai taiteen maisterin tutkintoa suorittavat kuuluvat Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaskuntaan (TOKYO). Myös jatko-opiskelijat voivat halutessaan liittyä ylioppilaskuntaan. Ylioppilaskuntaan kuuluvien on suoritettava vuosittain vahvistettava ylioppilaskunnan jäsenmaksu. Maksu sisältää terveydenhoitomaksun. Mikäli opiskelija on maksanut terveydenhoitomaksun jo jonkin muun yliopiston ylioppilaskunnalle, ei terveydenhoitomaksua makseta enää uudelleen. Tällöin opiskelijan tulee maksaa pakollisena maksuna ainoastaan TOKYO:n varsinainen jäsenmaksu ja käydä esittämässä toisen ylioppilaskunnan tosite opintoasiainpalveluissa (6 krs.) palveluaikana kello Muut maksukuittiin merkityt maksut ovat vapaaehtoisia. Maksukuitilla ilmoittautuneen tapauksessa opiskelijarekisterissä säilyy mm. henkilötietojen osalta kaikki aikaisemmat tiedot, joten muutoksista on ilmoitettava ehdottomasti aina opintoasiainpalveluihin. Suomen Ylioppilaskuntien Liiton (SYL) kortti anotaan TOKYOlta. Lukuvuositarran saa opintotoimistosta syyslukukauden alussa. Ilmoittautumisen laiminlyönti ja opiskeluoikeuden palauttaminen Ilmoittautumisensa ja maksunsa laiminlyönyt opiskelija poistetaan korkeakoulun opiskelijaluettelosta. Jos opiskelija haluaa myöhemmin jatkaa opintojaan, hänen on anottava kirjallisesti koulutusohjelman johtajalta oikeutta päästä uudelleen korkeakoulun opiskelijaluetteloon sekä maksettava uudelleenkirjoittautumismaksuna 30 euroa. Opiskeluoikeutta uudelleen takaisin hakevat voidaan hyväksyä opiskelijaksi vain taiteen kandidaatin tutkintoon, mikäli taiteen kandidaatin tutkintoa ei ole aiemmin suoritettu (poikkeuksena kuvataideopetuksen koulutusohjelma, jossa voidaan hyväksyä taiteen maisterin tutkintoon). Poissaolevaksi ilmoittautuminen Poissaolevaksi voi ilman erityistä syytä ilmoittautua jokainen opiskelija, joka ei opiskele korkeakoulussa lukuvuoden aikana, mutta joka haluaa säilyttää opiskeluoikeutensa myöhempiä lukuvuosia varten. Poissaolevaksi ilmoittautuminen voi tapahtua myös puhelimitse tai sähköpostitse opintoasiainpalveluihin. Opiskelija voi keskeyttää poissaolon kesken lukuvuotta ilmoittautumalla läsnäolevaksi. Poissaolevaksi ilmoittautuneet eivät suorita mitään maksuja eivätkä saa terveyspalveluita, alennuksia tai muita etuja. Nimen- ja osoitteenmuutokset Jos nimesi, osoitteesi tai muut tietosi muuttuvat, ilmoita niistä välittömästi opintoasiainpalveluihin. Nimenmuutoksista on toimitettava muutoksen osoittava virkatodistus, myös silloin, kun muutos ilmoitetaan korkeakouluun ilmoittautumisen yhteydessä. Opintojen keskeyttäminen Opintojen keskeyttämistodistuksia voidaan kirjoittaa vähintään yhdeksi lukuvuodeksi, ei lyhyemmiksi jaksoiksi. Keskeyttämistodistukset tehdään ennen lukuvuoden alkua

5 Opiskeluoikeuden ylläpito Opiskeluoikeuden säilyttäminen (vanhat opiskelijat) Läsnäolevaksi ilmoittautuminen ilmoittautumisaikana (Ylioppilaskunnan jäsenmaksun maksaminen) Suoritus pankkiin (TOKYO + YTHS) Tosite muun yo-kunnan maksusta + TOKYO:n jäsenmaksu Opintojen keskeyttäminen anomalla keskeyttämistodistus Poissaolevaksi ilmoittautuminen ilmoittautumisaikana Puhelimitse Valmistuminen / tutkinnon suorittaminen Opiskelijaluettelosta poistaminen sähköpostilla henk.koht. käynti Poissaolon keskeyttäminen kotimaisen kielen ja vieraan kielen opinnot järjestää opintoasiainpalvelut yhdessä Helsingin yliopiston kielikeskuksen kanssa. Äidinkielen opinnot integroidaan aineopintoihin ja niiden järjestämisestä vastaa joko osasto tai osasto yhdessä opintoasiainpalveluiden kanssa. Koulutusohjelmaan kuuluva opetus järjestetään siten, että tutkinnon voi suorittaa tavoiteajassa. Opintojakso järjestetään yleensä, jos siihen ilmoittautuu vähintään neljä opiskelijaa. Kuitenkin kieliopintojakso järjestetään vain, mikäli ilmoittautuneita on vähintään 10. Opintojakso voidaan peruuttaa 7 vrk ennen sen alkua. Opetuskieli on suomi, ellei opetussuunnitelmassa toisin mainita. Ruotsia äidinkielenään puhuvalla on oikeus suorittaa tutkinto äidinkielellään. Opintojaksoille ilmoittautuminen Kaikille kielten opintojaksoille ja tasokokeisiin on ilmoittauduttava. Kieliopintoihin ilmoittautuessa maksetaan monistemaksu, jolloin ilmoittautuminen on sitova. Monistemaksua ei palauteta.myös osalle osastojen järjestämistä opintojaksoista on ilmoittautumisvelvollisuus. Yleensä tämä koskee pienryhmäopetusta ja harjoitusryhmiä. Ilmoittautumisvelvollisuus mainitaan osaston opetussuunnitelmassa tai osaston ilmoitustaululla. Mikäli opintojaksolle ilmoittautuneita on enemmän kuin opetusryhmään mahtuu, ovat ensisijaisia ne opiskelijat, joille opintojakso on pakollinen. Suoritusoikeus ja suoritusten voimassaolo Kunkin opintojakson opetukseen saa osallistua ainoastaan kerran. Opetukseen ja ohjaukseen saavat osallistua vain korkeakouluun läsnäolevaksi ilmoittautuneet tutkinto-opiskelijat ja erikseen luvan saaneet vaihto-, JOO ja ns. ylimääräiset opiskelijat (opinto-oikeus tarkistetaan opintojen alussa). Aine- ja syventäviin opintoihin sisältyvät opintosuoritukset eivät saa olla viittä (5) vuotta vanhempia. Muut opintojaksot ovat voimassa rajoittamattoman ajan. Opintojen hyväksilukeminen Opetussuunnitelman mukaisia opintojaksoja voidaan korvata muualla suoritetuilla vastaavilla (saman alan) opinnoilla. Muualla suoritettuja, tutkintoon soveltuvia opintoja voidaan myös sisällyttää harkinnanvaraisesti tutkintoon silloin, kun ne eivät ole sisällöllisesti vastaavia TaiK:n opintojen kanssa. Opintojen hyväksilukemista haetaan erillisellä lomakkeella, jota saa opintoasiainpalveluiden aulasta. Lomakkeessa on tarkemmat ohjeet hakumenettelystä. Muualla suoritettujen opintojen hyväksilukemisesta päättää asianomaisen osaston johtaja. Kieliopintojen korvaavuutta aikaisempien kielisuoritusten perusteella haetaan opintoasiainpalveluista saatavalla hakulomakkeella. Hakulomake liitteineen palautetaan opintoasioihin opintosihteerille, jolta saa myös asiaan liittyen lisätietoja. Kaikki ulkomailla suoritetut vaihto-opinnot on aina hyväksiluettava tutkintoon. Asiasta neuvotellaan jo ennen matkalle lähtöä ja päätös tehdään välittömästi vaihdon päätyttyä. Opetuksen järjestäminen Taideteollisen korkeakoulun opetus annetaan koulutusohjelmakohtaisten opetussuunnitelmien mukaisesti. Opetussuunnitelma on kokonaisesitys koulutusohjelman tavoitteista ja toimenpiteistä, joita noudattaen koulutusohjelma toteutetaan. Opetussuunnitelma muodostuu kaksivuotisista tutkintovaatimuksista sekä toteutuvan opetuksen sisältävästä opetusohjelmasta. Tutkintovaatimukset ilmestyy julkaisuna ja verkkoversiona Taideteollisen korkeakoulun www-sivuilla. Opetusohjelma sisältää kaikkia yksittäisiä opintojaksoja koskevat aikataulu-, ym. yksityiskohtaiset, muuttuvat tiedot ja se julkaistaan lukuvuosittain. Osastot jakavat opetusohjelman omille opiskelijoilleen monisteena ja päivittävät verkkosivuillaan opetusohjelman tietoja. Opetussuunnitelman hyväksyy osasto, joka vastaa koulutusohjelmasta. Opiskelija suorittaa opintojansa aina kulloinkin voimassa olevan opetussuunnitelman mukaisesti. Mikäli jotain pakollista opintojaksoa ei enää järjestetä, opetussuunnitelmassa tai osastolla muutoin tiedotetaan siitä, minkä opintojakson suorittaminen vastaa poistetun opintojakson suorittamista. Koulutusohjelmaan sisältyvien aineopintojen järjestämisestä vastaa osasto. Taideopinnot tarjoaa visuaalisen kulttuurin osasto. Toisen 18 19

6 Kansainvälisten opintojen tai harjoittelun kytkeminen tutkintoon OSASTO opiskelu tai harjoittelu ulkomailla raportit INTERNATIONAL AFFAIRS amanuenssi vaihto-opintoja tai harjoittelua koskeva ohjauskeskustelu; opintojen tai harjoittelun kytleminen osaksi tutkintoa apuraha OPINTOASIAIN- PALVELUT kansainvälisten asiain koordinaattori ulkomailla suoritetut opinnot tai harjoittelu ennen vaihtoon lähtöä käydyssä ohjauskeskustelussa suunnitellut opinnot/ harjoittelu eivät toteutuneet ennen vaihtoon lähtöä käydyssä ohjauskeskustelussa suunnitellut opinnot toteutuivat opintojen hyväksilukemishakemuksen käsittely professori/ koulutusohjelmavastaava hakemus opintojen hyväksilukemisesta päätös opintojen hyväksilukemisesta osaston johtajan hyväksyminen opintoja tai harjoittelua ei hyväksytä tutkintoon opinnot hyväksytään tutkintoon osana aineopintoja osana kv.sivuainetta opinnot kirjataan opintosuoritusrekisteriin Sivuaineopiskelu Korkeakoulussa voi opiskella toisilla osastoilla tai toisissa yliopistoissa sivuaineopintoja. Sivuaineopinnot keskittyvät pääasiassa taiteen maisterin tutkintoon. Sivuaineopinnot suoritetaan osastojen tarjoamina sivuaineopintokokonaisuuksina. Taiteen kandidaatin tutkintoon voi sisältyä enintään 20 opintoviikkoa ja sen lisäksi taiteen maisterin tutkintoon enintään 20 opintoviikkoa sivuaineopintoja. Alle 10 opintoviikon laajuisia (vapaasti valittavia) opintoja toisella osastolla tai toisissa yliopistoissa voidaan sisällyttää tutkintoon korvaamaan yksittäisiä oman koulutusohjelman opintojaksoja. Lisäksi tutkintoon voi sisällyttää yksittäisistä muiden osastojen opintojaksoista muodostuvia ns. vapaasti valittavia opintoja enintään 12 ov. Sivuaineopintoihin hakeutuminen Tarkempia tietoja mahdollisuudesta sisällyttää muualla suoritettuja opintoja Taideteollisen korkeakoulun tutkintoon saa tutustumalla oman osaston opetussuunnitelmaan tai kysymällä osaston amanuenssilta. Sivuaineopintojen suorittamisoikeutta anotaan erillisellä lomakkeella, ja suoritusoikeuteen tarvitaan molempien osastojen puolto. Sivuainekokonaisuuksista vastaavilla osastoilla voi olla kuhunkin opintokokonaisuuteen liittyviä omia valinta- tai hakeutumiskriteereitä, joista osasto ilmoittaa erikseen opetussuunnitelmassaan. Hakulomakkeen saa osaston toimistosta tai opintoasiainpalvelujen aulasta ja se palautetaan opintoasiainpalveluihin. Sivuainemahdollisuuksiin tutustuminen (opinto-oppaat ja verkkosivut) Sivuaineopintojen kytkeminen osaksi omaa koulutusohjelmaa ja tutkintoa (TaK ja TaM) Tarvittaessa keskustelut sivuaineopinnoista vastaavan osaston tai laitoksen kanssa Sivuainevalintaa koskeva ohjauskeskustelu omalla osastolla Sivuaineopiskeluoikeuden hakeminen Taikin toiselle osastolle Hakeminen JOO-sopimusyliopistoon Muuhun yliopistoon TaiKin sivuaine- Hakeminen JOO-sopimuslomakkeella Kyseisen yliopiston Lomakkeella lomakkeella Kotiosaston johtajan hyväksyminen Hakemuksen jättäminen Taikin opintoasiainpalveluihin Sivuaineosaston /laitoksen johtajan hyväksyminen Päätös sivuaineen opinto-oikeuden myöntämisestä 20 21

7 Kieltenopiskelu Korkeakoulu järjestää kieltenopetusta yhdessä Helsingin yliopiston kielikeskuksen kanssa. Kieliopintoihin ilmoittaudutaan opintoasiainpalveluissa tai kielikeskuksessa erikseen ilmoitettavina ajankohtina. Kieliryhmiin ilmoittautujilta peritään ilmoittautumisen yhteydessä monistemaksu, jolloin Ilmoittautuminen on sitova. Monistemaksua ei palauteta. Opiskelijan on ilmoitettava opintoneuvojalle, mikäli hän ei voi osallistua ilmoittautumalleen opintojaksolle. Kieliopinnoissa lisätietoja saa opintoasianpalvelujen opintosihteeriltä. Kieltenopetuksesta tarkempia tietoja löytyy tämän oppaan kohdasta Kieliopinnot, TaiKin kieliopintojen opetusohjelmasta ja Helsingin yliopiston kielikeskuksen opinto-oppaasta. Kuulustelut Opintosuorituksiin liittyvät kuulustelut järjestetään joko kirjallisesti tai suullisesti. Opiskelijan oikeudesta käyttää kuulusteluissa ja kokeissa muuta kuin opetuskieltä päättää osastonjohtaja. Kussakin opintojaksossa on kuulustelutilaisuus järjestettävä vähintään kahdesti vuodessa. Mikäli opiskelija osallistuu kuulusteluun uudelleen korottaakseen arvosanaansa, eikä onnistu siinä, hän ei menetä aiemmin saamaansa arvosanaa. Suullinen kuulustelu ainoastaan täydentää kirjallista kuulustelua eikä sen perusteella voida huonontaa kirjallisesta kuulustelusta saatua arvosanaa. Muilta osin opintosuorituksen arvioinnista määrätään opetussuunnitelmassa. Opintosuoritusten kuulusteluihin voi osallistua myös korkeakoulun yleisinä tenttipäivinä. Tenttiin ilmoittaudutaan 10 päivää ennen tenttiä asianomaisen aineen opettajalle, joka laatii kysymykset ja arvioi tenttivastauksen. Kuulustelun vastaanottava opettaja voi ilmoittaa ajankohdat, milloin hänen opettamansa aineen voi tenttiä. Arviointi Opintosuoritusten arvioinnissa käytetään muulloin kuin väitöskirjojen osalta asteikkoa 0 5, jota vastaavat sanalliset arvolauseet: alle 1 hylätty 1 tyydyttävä 2 hyvin tyydyttävä 3 hyvä 4 hyvin hyvä 5 erinomainen. Kypsyysnäyte ja opintojaksot, jotka sisältävät pääasiassa harjoituksia, arvostellaan asteikolla hyväksytty - hylätty, ellei koulutusohjelman opetussuunnitelmassa toisin määrätä. Muutoksenhaku Opiskelijalla on oikeus saada tieto siitä, mitä arviointiperusteita on sovellettu opintosuorituksen arvostelussa. Lisäksi opiskelijalle on varattava mahdollisuus tutustua kirjalliseen tai muulla tavoin tallennettuun opintosuoritukseensa arvioinnin jälkeen. Kirjalliset tai muulla tavoin tallennetut opintosuoritukset on säilytettävä kuuden kuukauden ajan tulosten julkistamisesta. Arvosteluun tyytymätön opiskelija voi pyytää suullisesti tai kirjallisesti oikaisua arvostelun suorittaneelta opettajalta tai lopputyön osalta arvosteluryhmältä 14 päivän kuluessa siitä ajankohdasta, jolloin opiskelijalla on ollut tilaisuus saada arvostelun tulokset sekä arviointiperusteiden soveltaminen omalta osaltaan henkilökohtaisesti tietoonsa. Jos opiskelija on tyytymätön oikaisupyynnön johdosta tehtyyn päätökseen, hän voi hakea siihen muutosta tutkintolautakunnalta 14 päivän kuluessa siitä, kun hän on saanut päätöksestä tiedon. Opintosuoritusten rekisteröinti ja opintosuoritusote Kaikki suoritetut opintojaksot tallennetaan ATK-pohjaiseen suoritusrekisteriin. Osastolla kirjataan opintosuoritukset rekisteriin opettajien tekemien opintosuorituslomakkeiden perusteella. Opintosuoritusrekisteriotteen saa myös TaiKin kotisivuilta. Opintorekisteriotteita voi tilata osaston amanuenssilta tai opintoasiainpalveluista aina tarvittaessa. Opintoasiainpalveluista pyydettäessä otteet ovat maksullisia. Suomenkielisen otteen toimitusaika on 3 päivää, muunkielisen viikko. Koulutusohjelman vaihto Opiskelija voi opintojensa aikana hakemuksesta vaihtaa koulutusohjelmaa, jos tähän on hyväksyttävä syy. Päätöksen vaihdosta tekee sen osaston johtaja, jolle opiskelija siirtyy. Vapaamuotoinen perusteltu hakemus, johon liitetään ote opintosuoritusrekisteristä ja opintosuunnitelma, tulee jättää opintoasiainpalveluihin mennessä. Koulutusohjelman vaihtamisen edellytyksenä on, että vaihtamiseen on erityinen peruste, opiskelija on opiskellut korkeakoulussa vähintään kahden lukukauden ajan, opiskelija on edennyt opinnoissaan normaalisti ja alkuperäisen ja vastaanottavan osaston johtajat ovat puoltaneet hakemusta. Koulutusohjelmaa vaihtaneella opiskelijalla ja opiskelijalla, joka on opiskelijavalinnan perusteella valittu toiseen koulutusohjelmaan, on oikeus jatkaa opintojaan aikaisemmassa koulutusohjelmassa. Opiskelija voi kuitenkin olla läsnäolevana opiskelijana lukuvuosittain vain yhdessä koulutusohjelmassa kerrallaan. Aikaisemmassa koulutusohjelmassa suoritetut opintojaksot voidaan lukea hyväksi siten kuin vastaanottavan osaston johtaja päättää. Koulutusohjelman vaihtamisen yhteydessä vahvistetaan uuden koulutusohjelman mukainen opintosuunnitelma. Opetuksesta annettava palaute Opiskelijoilla on oikeus antaa palautetta kaikista opintojaksoista. Taideteollisessa korkeakoulussa on vuodesta 1994 ollut voimassa päätös, jonka mukaan kaikista opintojaksoista kerätään opiskelijapalaute joko lomakkeella tai muulla erikseen ilmoitetulla tavalla. Lisäksi palautteet käsitellään osastolla ja niiden tuottama tieto hyödynnetään kyseisen opintojakson tulevassa toteutuksessa ja tarvittaessa laajemmin seuraavaa opetussuunnitelmaa laadittaessa. Osaston johtoryhmä vastaa osaston opiskelijapalautekäytännöistä ja opetuksen arvioinnista korkeakoulussa yhteisesti päätettyjen linjausten mukaisesti. Tutkintoja ja opetusta ohjaavat säädökset Taideteollisen korkeakoulun tutkintoja ja opetusta säätelevät sekä lait ja asetukset että korkeakoulun omat ohjeet ja säädökset. Seuraavassa luetellaan tärkeimpiä tutkintoja ja opetusta sääteleviä ohjeita, jotka löytyvät Taideteollisen korkeakoulun www-sivuilta: Yliopistolaki Yliopistoasetus Taideteollisen korkeakoulun johtosääntö Asetus taideteollisen alan yliopistollisista tutkinnoista Laki opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä Lopputyöohjeet Ohjeet opintojen hyväksilukemista varten Asetus korkeakoulujen järjestelmästä Opintoneuvonta ja ohjaus Opiskelijalla on oikeus saada opinto-ohjausta aina halutessaan. Keskitetysti hoidettu opinto-ohjaus Taideteollisen korkeakoulun opintoasiainpalvelut sijaitsee korkeakoulun 6. kerroksessa. Opintosihteerin työpisteessä on mm. muiden suomalaisten yliopistojen opinto-oppaat. Ulkomaisten yliopistojen oppaita on kirjastossa ja IAC:ssä. Opintoneuvoja: vastaanottoaika päivittäin klo (ilmoittautuminen, opiskeluoikeus, tiedottaminen opiskelijavalinnoissa, yleinen opintoneuvonta) Opintosihteeri: vastaanottoaika päivittäin klo (kieliopinnot, opiskelumahdollisuudet yliopistoissa, eri korvaavuudet, yleinen opintoneuvonta, tutkintotodistukset, tiedottaminen opiskelijavalinnoissa jne.) Opintotukiasiat: opintotukilautakunnan sihteeri, vastaanottoaika ti-pe klo Kv-asiat: Ulkomaille lähtöasioissa ohjausta antaa IAC:n henkilökunta. Opintoasiainpalvelujen kv-kuraattori ohjaa korkeakouluun saapuvia ulkomaalaisia. Osastoilla tapahtuva opintojen ohjaus Jokaisessa koulutusohjemassa on nimetty opettajatutor, jonka tehtäviin opiskeluprosessiin liittyvä ohjaus kuuluu. Joillakin osastoilla opettajatutor on korvattu omaopettajalla/ vuosikurssivastaavalla tms. Opettajatutoreiden tehtävät -auttaa opiskelijaa tarvittaessa opiskelutavoitteen hahmottamisessa -avustaa opiskelijaa opintoja koskevissa valintatilanteissa -opintojen etenemisen seuranta ja tukeminen -syventävien opintojen hopsun(henkilökohtaisen opintosuunnitelman) suunnittelu yhdessä MAopiskelijoiden kanssa -opiskelijan urasuunnittelussa tukeminen Kaikilla vakituisilla opettajilla on vastaanottoajat, joista tiedotetaan opetusohjelmissa ja osastojen ilmoitustauluilla. Opettajilta saa tietoja mm. opintojaksojen sisällöistä ja ohjausta opintojaksoihin liittyvissä asioissa. KV-asioita varten useilla osastoilla on nimettynä kv-koordinaattoriksi opettaja, joka neuvoo osaston kv-yhteistyöasioissa. Myös osastojen 22 23

8 amanuenssit neuvovat ja ohjaavat opiskelijoita. Taidekasvatuksen osastolla on sivutoiminen opinto-ohjaaja opiskelijoita varten. Opiskelijatutoreiden tehtävät -uusien opiskelijoiden vastaanotto ja tutustuminen opiskeluun ja opiskelukulttuuriin TaiK:ssa -opiskelijoiden tukihenkilönä toimiminen opintojen alkuvaiheessa -vapaamuotoisen toiminnan järjestäminen tutorryhmän tarpeiden mukaan. Erityistarpeet opinto-ohjauksessa Selviytymisopas ja ohjaus erityispalveluihin Opiskelijan selviytymisoppaaseen on koottu yhteen mm. opiskelijan toimeentuloon, asumiseen ja terveyspalveluihin liittyviä tietoja. Opintoasianpalvelujen opintosihteeri ja opintoneuvoja antavat lisätietoja ja ohjaavat tarvittaessa korkeakoulun ulkopuolella oleviin ohjauspisteisiin. Opintoneuvontapsykologin vastaanotot Opintoneuvontapsykologin vastaanotot ovat tarkoitetut sekä opiskelijoille että opetushenkilöstölle. Vastaanotoilla voi mm. pohtia tavoitteitaan, valintojaan opintojen suhteen ja selvitellä opiskeluun, opiskeluympäristöön tai omaan jaksamiseen liittyviä asioita. Opintoneuvontapsykologin vastaanotot ovat kerran viikossa korkeakoulun tiloissa. Vastaanottojen ajankohdista ja ajanvarauskäytännöstä tiedotetaan opintoasiain verkkosivuilla sekä ilmoitustauluilla. Palvelu on käyttäjille maksuton. Opintotuki ja apurahat Opintotukea voidaan myöntää Suomessa pysyvästi asuvalle säännöllisesti opiskelevalle opiskelijalle. Uusi opiskelija voi saada opintotukea yhden perustutkinnon suorittamiseen korkeintaan 55 kuukautta, taiteen kandidaatin tutkintoon 36 kk. Ennen opintotukea saaneille enimmäistukiaika on seitsemän vuotta saman tutkinnon suorittamiseen. Erillistä hakuaikaa ei ole, vaan opintotuki voidaan myöntää aikaisintaan sen kuukauden alusta, jona hakemus on jätetty. Erityisopintolinjoilla, aikuisopintolinjoilla ja kaksivuotisissa TaM-koulutusohjelmissa opiskeleville opintotuki myönnetään periaatteella: 3 ov:n suoritus / opintotukikuukausi. Tukiaika voi siis opintojen laajuudesta riippuen olla opintotukikuukautta. Tarkempaa tietoa opintotuesta sekä mahdollisista opintotuen muutoksista saa vuosittain opintotukioppaasta. Korkeakoulussa on opintotukilautakunta, jonka sihteerinä toimii amanuenssi Marja Airaksinen, puh Opintotukilautakuntaan kuuluu sekä henkilökunnan että opiskelijoiden edustajia. Apurahat ja stipendit Korkeakoulu myöntää apurahoja seur. tarkoituksiin: koti- ja ulkomaiset jatko-opinnot muut tutkimustyöstä aiheutuvat kulutusmenot väitöskirjan painatus- ja käännöskulut, kielentarkastus matkat perustutkintoa suorittavien ulkomaiset opinnot opintoprojektit opetuksen ja opetusmenetelmien kehittäminen oppimateriaalin tuottaminen ja muu julkaisutoiminta Apurahoja myönnetään myös henkilökunnan uudistumiseen sekä ammatilliseen ja pedagogiseen kehittymiseen. Apurahoja haetaan lomakkeella, jonka saa osoitteesta >rahoituslähteitä tai 6. krs:n aulasta. Lomake sisältää täyttöohjeet, tiedot maksatuksesta ja raportoinnista. Hakemukset tulee toimittaa korkeakoulun kirjaamoon, (Hämeentie 135 A). Hakuajat päättyvät 28.2., 9.9. ja kello Apurahat jakaa korkeakoulun rehtori tutkimusinstituutin esityksestä. Päätökset valmistellaan yhteistyössä osastojen kanssa ja lausuntojen perusteella. Apurahan saajan on toimitettava raportti apurahan käytöstä tutkimusinstituuttiin. Lopputyöntekijöitä varten osastoilla voi olla omia apurahoja, joiden hausta ja myöntämisperusteista antavat lisätietoja osastojen amanuenssit. Tietoa erilaisista apurahoista löytyy myös www-osoitteesta: tutkimuspalvelut/ ja Lisäksi eri maiden välisiin sopimuksiin perustuvista apurahoista saa tietoa CIMO:sta (http://www.cimo.fi/). Opiskelu muissa yliopistoissa Joustava opiskeluoikeus Opiskelijan on mahdollista sisällyttää tutkintoonsa myös muualla suoritettuja opintoja. Opiskelijan tulee keskustella suunnitelmastaan etukäteen koulutusohjelmansa professorin kanssa. Väyliä on kaksi: 1) opiskelu JOO-sopimus -korkeakoulussa, 2) opiskelu jossain muussa korkeakoulussa kotimaassa tai ulkomailla. Sopimus joustavasta opiskeluoikeudesta JOO-sopimus antaa oikeuden anoa rajoitettua opiskeluoikeutta muissa sopimusyliopistoissa. JOO-sopimuksessa ovat mukana Taideteollisen korkeakoulun lisäksi kaikki pääkaupunkiseudun yliopistot: Helsingin yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu, Kuvataideakatemia, Maanpuolustuskorkeakoulu, Sibelius-Akatemia, Svenska handelshögskolan, Teatterikorkeakoulu ja Teknillinen korkeakoulu. JOO-sopimuksen perusteella sopimusyliopistojen perustutkinto-opiskelijat voivat suorittaa osan tutkinnostaan sivuaineena tai aine- ja syventäviä opintoja korvaavina toisessa yliopistossa. Opiskeluoikeus on aina rajattu yksittäisiin opintokokonaisuuksiin. Opiskeluoikeutta anotaan erillisellä JOO-lomakkeella, jonka saa opintoasianpalvelujen aulasta. JOOopiskelu edellyttää aina sekä vastaanottavan yliopiston että lähettävän koulutusohjelman professorin hyväksyntää. JOO-sopimuksen lisäksi Taideteollinen korkeakoulu on solminut erillisiä yhteistyösopimuksia myös muiden korkeakoulujen ja ammattikorkeakoulujen kanssa. Niistä saa lisätietoa opintoasiainpalveluista. Taideteollinen korkeakoulu on mukana valtakunnallisessa Itä- ja Kaakkois-Aasian koulutusverkostossa, joka järjestää Aasiaan liittyvää koulutusta. Koulutus on avointa myös TaiK:n opiskelijoille. Tiedot koulutustarjonnasta löytyvät osoitteesta opetus.htm. Lisäksi taideteollinen korkeakoulu kuuluu matkailualan verkostoyliopistoon, josta saa tarkempaa tietoa osoitteesta http: //www.tourismuninet.org. Opiskelu ulkomaisissa yliopistoissa Taideteollisen korkeakoulun International Affairs (IAC) kehittää ja koordinoi korkeakoulun kansainvälistä toimintaa erityisesti panostaen opiskelijoiden valmiuksiin toimia kansainvälisessä toimintaympäristössä. Neuvomme opiskelijoitamme mahdollisuuksista ulkomaanvaihtoon ja -harjoitteluun ja niihin liittyvistä rahoitusmahdollisuuksista. Korkeakoulun on mukana mm. Erasmus/Sokrates-, Nordplus- ja Leonardo da Vinci ja Fulbright-vaihto-ohjelmissa ja meillä on sopimuksia alan oppilaitoksiin ympäri maailman. IAC julistaa säännöllisin väliajoin hakuja auki vaihtokorkeakouluhin ja tiedottaa aktiivisesti kansainvälisestä yhteistyöstä ilmoitustauluilla, Intranetissä ja sähköpostitse osastojen Sokrates-koordinaattoreille ja amanuensseille. Lisätietoja International Affairs, 6. krs., puh (Erasmus), tai (Nordplus, Overseas, Leonardo da Vinci) tai Eurooppaan (Erasmus/Sokrates) Taideteollisen korkeakoulun osastot ovat solmineet opiskelijavaihtosopimuksia noin 120 eurooppalaisen taide- ja muotoiluyliopiston kanssa. Vaihtoon saa apurahan. Hakuajat: kerran syyslukukaudella ja kaksi kertaa kevätlukukaudella. Lisätietoja: International Affairs, amanuenssit ja osastojen Sokrates-koordinaattorit Pohjoismaihin (Nordplus) Vaihtosopimukset ovat seuraavien korkeakoulujen kanssa: Ruotsissa Konstfack (Tukholma), Högskolan för Design och Konsthantverk vid Göteborgs Universitet, Högskolan för Fotografi och Film (Göteborg), Designhögskolan Umeå Universitet. Norjassa Arkitekthøgskolen i Oslo, Statens Håndverks- og kunstindustriskole (Oslo), Kunsthøgskolen i Bergen. Tanskassa Arkitektskolen i Aarhus, Danmarks Designskole (Kööpenhamina), Designskolen Kolding, Kunstakademiets Arkitektskole (Kööpenhamina). Islannissa Myndilista- og Handídaskóli Islands (Reykjavik) ja Virossa Eesti Kunstiakadeemia (Tallinna). Hakuajat: Kaksi kertaa vuodessa, keväällä syksyn ja koko lukuvuoden vaihtoon, syksyllä seuraavaksi kevääksi. Työharjoittelu Euroopassa (Leonardo da Vinci) Leonardo da Vinci-ohjelma tukee opiskelijoiden valmiuksia työelämään tarjoamalla mahdollisuuden työharjoitteluun Euroopassa. Ulkomaanharjoittelun kesto on 3-6 kk ja siihen saa apurahan. Opiskelijat etsivät harjoittelupaikan joko itsenäisesti tai osaston tai IAC:n kontaktien kautta. Hakuajat: Jatkuva haku Muu vaihto Taideteollisella korkeakoululla on vaihtoa Afrikkaan, Australiaan, Etelä- ja Pohjois- Amerikkaan, Etelä-Koreaan, Israeliin, Intiaan, Japaniin, Kiinaan ja Venäjälle. Näitä vaihtoja rahoittaa osittain TaiK tai Suomen ja mm. ao

9 Valmistuminen Tutkintoon (TaK/ TaM) vaadittava opintoviikkomäärä (120 /180 ov) opintoja suoritettu OSASTO ilmoitus valmistumisesta viimeistään 1 kk ennen publiikkia OPINTOASIAINPALVELUT amanuenssi Opintosihteeri Tutkintotodistuksen tilaaminen todistuspyyntölomakkeella vähintään 3 viikkoa ennen publiikkia (TaK ja TaM) lähtökyselylomakkeen täyttäminen (TaM) tutkintoon vaadittavien opintojen tarkistaminen opintosuoritusotteesta kieliopinnot muut kuin kieliopinnot opintosuoritusten kirjaaminen tarkistettu opintorekisteriote osaston johtajan allekirjoitus tutkintotodistuksen hyväksyminen tutkintotodistus rehtorin allekirjoitus publiikki todistuksen noutaminen opintoasiainpalveluista maan väliset kulttuurivaihtosopimukset (CIMO). Tietoja yliopistoista saa International Affairsista, Sokrates-koordinaattoreilta tai amanuensseilta. IAC:ssa on yleisiä hakuoppaita sekä koulujen esitteitä, opaskirjoja yms. Valmistuminen Tutkintotodistus ja publiikki Tutkintotodistuksen voi saada joko neljä kertaa vuodessa järjestettävässä erityisessä todistustenjakotilaisuudessa eli publiikissa tai publiikkien ulkopuolella ilman juhlallisuuksia noutamalla todistus opintoasiainpalveluista. Tutkintotodistuksen saaminen edellyttää, että opiskelija on suorittanut kaikki tutkintoon edellytettävät opinnot. Kieliopinnot tarkistaa opintoasianpalvelujen opintoneuvoja, muut opinnot oma osasto. Opinnot tarkistetaan opintosuoritusotteesta. Opiskelija tarkistaa opintosuorituksensa yhdessä osastonsa amanuenssin kanssa. Opiskelijan tulee ilmoittaa valmistumisestaan osaston amanuenssille vähintään kuukautta ennen todistustenjakoa. Publiikki Ilmoitus amanuenssille Tilataan todistus perjantai perjantai perjantai perjantai perjantai perjantai perjantai perjantai Arabianrannan yrityshautomo Arabianrannan yrityshautomon tavoitteena on luoda kannustava kehitysympäristö nuorille designin, median ja kulttuurin/sisältötuotantoon perustuville yrityksille. Arabianrannan yrityshautomo tarjoaa yrityksille liiketoiminnan suunnitteluun liittyviä asiantuntijapalveluita ja koulutusta, yhteyden taideteollisen alan osaamiseen sekä edulliset toimitilat Arabianrannasta. Yritysten välinen yhteistyö on myös luonnollinen osa yrityshautomon toimintamallia. Hautomoyrityksille räätälöidään oma kehityssuunnitelma. Suunnitelman toteutuksessa hyödynnetään Valmistuvan on tilattava tutkintotodistus opintoasianpalveluista todistuspyyntölomakkeella vähintään kolme viikkoa ennen todistustenjakotilaisuutta. Maisterin tutkinnon suorittavat opiskelijat vastaavat samalla ns. lähtökyselylomakkeeseen www-sivuilla. Todistuspyyntölomake jätetään opintoasianpalvelujen opintosihteerille, joka valmistelee tutkintotodistukset. Samalla kaksivuotisessa maisteriohjelmassa opiskelleiden tulee toimittaa kopio aiempien opintojen todistuksesta opintosihteerille. Osaston amanuenssi toimittaa valmistuvien opintokirjat ja osastonjohtajan allekirjoittamat ajan tasalla olevat rekisteriotteet opintoneuvojalle. Allekirjoituksella vahvistetaan suoritukset tutkintoon oikeuttavaksi. Tutkintotodistuksen voi saada suomen-, ruotsin- tai englanninkielisenä. Tutkintotodistus muulla kuin opiskelijan äidinkielellä on maksullinen. Lukuvuosien ja publiikit ja takaraja opintosuoritusten jättämiselle osaston tarkistettavaksi ovat seuraavat: yrityshautomon asiantuntijarekisteriä. Yritykset ovat hautomopalveluiden piirissä kaksi vuotta. Yrityshautomo on osa Arabianrantaan syntyvää taideteollisuuskeskusta. Lisätietoja yrityshautomosta saa hautomon vetäjältä, p tai osoitteesta Osoite: Hämeentie 153 B, 4.krs, Helsinki. Muuta opiskeluun liittyvää Kulunvalvonta ja tilojen laitteiden käyttö Korkeakoulun toimitilojen, Hämeentie 135 C -rapun pääovi avataan arkipäivisin klo 7.30 ja suljetaan klo Kesäaikana pääovi suljetaan 26 27

10 klo D-rapun sisäänkäynti avataan arkipäivisin klo 7.30 ja suljetaan Porrasovet avataan arkipäivisin klo 6.30 ja suljetaan klo Hissit avataan arkipäivisin klo 6.30 ja suljetaan klo Lauantaisin, sunnuntaisin ja arkipyhinä ovet on suljettu. Korkeakoululla on käytössä Timecon - kulunohjausjärjestelmä ja videovalvonta. Se tarjoaa joustavat mahdollisuudet työskennellä korkeakoulun tiloissa myös muulloin kuin varsinaisina aukioloaikoina ja näin tehostaa tilojen käyttöä. Korkeakoulun tiloja saa käyttää vain korkeakoulussa annettavaan opetukseen liittyvään toimintaan. Opetuksesta vastaava yksikkö antaa opiskelijalle harkintansa mukaiset kulkuoikeudet tiloihinsa sekä käyttäjätunnukset ATK-järjestelmiinsä. Muun kuin oman osaston tilojen käyttöön tarvitaan aina erillinen lupa, joka on pyydettävä ko. yksiköltä. C-rapun valvomossa oleva vahtimestari antaa asianomaiselle magneettiavaimen, jonka avulla lukitustilassa olevaa ovea tai hissiä voidaan käyttää. Avainta noudettaessa on esitettävä henkilötodistus ja opetusta antavan yksikön johtajan tai hänen sijaisensa allekirjoittama ilmoitus kulkuoikeuksista ja niiden voimassaoloajoista. Avaimesta on maksettava 20 euron pantti, jonka saa takaisin avaimen palauttaessaan. Avain on henkilökohtainen eikä sitä saa luovuttaa kenellekään toiselle.kulkuoikeus voidaan evätä, jos avaimen haltija päästää ulkopuolisia korkeakoulun tiloihin tai toimii muuten vastoin tilojen käytöstä annettuja ohjeita. Jos avain häviää, peritään uudesta avaimesta 30 euron korvaus. Avain on luovutettava takaisin, kun opiskelu korkeakoulussa päättyy. Korkeakoulun tiloissa olevat välineet on merkitty varkauksien ehkäisemiseksi. Tilojen tai tiloissa olevien kalusteiden/välineistön muusta käytöstä on aina sovittava yksikön johtajan kanssa. Vartija on pääoven valvomossa klo välisenä aikana (puh tai hälytyspalvelukeskus ). Näyttelytoiminta Taideteollisen korkeakoulussa on useita näyttelytiloja, joiden toiminnasta vastataan koordinoidusti. Opiskelijoiden toteuttamiin näyttelyihin suhtaudutaan yleensä myönteisesti. Mikäli opiskelijat ovat toteuttamassa näyttelyä, sen suunnittelu kannattaa aloittaa mahdollisimman aikaisin, sillä yleensä galleriatiloja varataan noin 6 kk etukäteen. Näyttelyiden suunnittelussa kannattaa ottaa yhteyttä seuraaviin henkilöihin: Inka Finell, Visuaalisen kulttuurin osasto, tai Mikko Kalhama, LUME puh HUOM! Mikäli olette rakentamassa tilataideteosta tai näyttelyä sellaiseen tilaan, jota ei ole tarkoitettu näyttelytilaksi, ottakaa ensin yhteys TAIKin kiinteistöpalveluihin (Risto Keski-Nisula), jotta varmistuu tilan soveltuvuus esim. sähköasennuksiltaan ja paloturvallisuudeltaan kyseiseen tarkoitukseen. Tekijänoikeudet Tekijänoikeus tekijänoikeuslain mukaisiin teoksiin on teoksen alkuperäisellä tekijällä. Tekijänoikeus käsittää sekä ns. moraaliset oikeudet että taloudelliset oikeudet. Moraalisilla oikeuksilla tarkoitetaan oikeutta tulla mainituksi teoksen tekijänä ja oikeutta kieltää teoksen loukkaava käyttö. Taloudellisilla oikeuksilla tarkoitetaan puolestaan tekijän oikeutta päättää teoksensa käyttämisestä, kuten teoskappaleiden valmistamisesta, näyttämisestä ja levittämisestä sekä teoksen esittämisestä ja välittämisestä yleisölle. Silloin kun teos on syntynyt opintojen yhteydessä, korkeakoululla on oikeus käyttää teosta opetus-, tutkimus- ja tiedotustoiminnassaan. Opintojen yhteydessä tehty teoskappale jää korkeakoulun hallintaan, jos se on tehty korkeakoulun kustannuksella. Opiskelija voi kuitenkin lunastaa teoskappaleen itselleen. Tulkinnanvaraiset tapaukset ratkaisee osastonjohtaja. Lisätietoja teoksiin liittyvistä taloudellisista asioista antaa talouspäällikkö Paula Lahti, puh Jos teos on tehty maksullisena palvelutoimintana, siirtyy teoksen tai suunnittelutyön taloudellinen hyödyntämisoikeus sopimuksen perusteella yleensä tilaajalle. Tekijän moraaliset oikeudet ovat tällöinkin voimassa. Lisätietoja tekijänoikeuksista ja oikeuksiensiirtosopimuksista tekijänoikeuslakimies / Designium, puh Opiskelijan vastuu, oikeudet ja velvollisuudet Opiskelijalla on oikeus saada opetusta ja ohjausta niissä opintojaksoissa, joissa hänellä on opinto-oikeus. Vastuu oppimisesta on opiskelijalla itsellään. Oikeus osallistua kuulusteluihin on siten kuin oppaan kohdassa Kuulustelut on selostettu. Muutoksenhausta opintosuoritusten arvosteluun on selostettu tarkemmin oppaan kohdassa Muutoksenhaku. Opiskelijalla on opetussuunnitelman mukaan mahdollisuus sisällyttää tutkintoonsa sivuaineopintoja ja vapaasti valittavia opintoja. Opintojaksoille ilmoittautuminen ajoissa on tärkeätä ja peruutuksista on ilmoitettava etukäteen opiskelupaikkojen tehokkaan käytön vuoksi. Opiskelijalla on oikeus antaa palautetta koulutuksesta sen eri vaiheissa (ks. kohta Opetuksesta annettava palaute). Opiskelijoilla on oikeus vaikuttaa korkeakoulun päätöksentekoon kaikissa hallintoelimissä ylioppilaskunnan edustajan/ edustajien kautta tai omalla osastollaan suoraan opiskelijaedustajien välityksellä. Opintotukea saavan opiskelijan on itse huolehdittava siitä, että opinnot etenevät siten, että opintotuen edellytykset täyttyvät. Samoin tulojen seuranta ja mahdollinen opintotuen keskeytys on opiskelijan vastuulla. Opiskelijoilla on oikeus opettaja- ja opiskelijatutorin ja muihin ohjauspalveluihin opintoihin liittyviä valintoja, henkilökohtaisen opetussuunnitelman tekoa opintojen etenemistä ja mahdollisia opintojen esteitä koskevia asioita varten. Ellei opiskelija suorita tutkintoa tavoiteajassa (3 v/5v), hän hakee kirjallisesti opinto-oikeutta jäljellä oleviin opintoihin. Hakemus sisältää suunnitelman jäljellä olevien opintojen suorittamisesta. Hakemus tehdään osastonjohtajalle, jonka kanssa opiskelija sopii jäljellä olevien opintojen suorittamisesta. Opinto-oikeuksia voidaan rajoittaa esimerkiksi sen vuoksi, että opintojakson opiskelijamäärä on rajattu. Opiskelijoilla on oikeus käyttää korkeakoulun tiloja ja laitteita koulutuksen ja tutkimuksen sekä niihin liittyvän taiteellisen toiminnan tarpeisiin korkeakoulun ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Kulkuoikeuksia sekä laitteiden ym. tarvikkeiden käyttöoikeuksia myönnettäessä etusijalle asetetaan ne lupahakemukset, jotka kuuluvat selkeästi opetussuunnitelman mukaisiin opintoihin tai korkeakoulun muihin toimintoihin. Opiskelijaa, joka on yliopiston piirissä syyllistynyt opetus- tai tutkimustoimintaan kohdistuneeseen rikkomukseen, voidaan kurinpidollisesti rangaista varoituksella tai erottamalla määräajaksi, kuitenkin enintään yhdeksi vuodeksi. Varoituksesta päättää rehtori ja erottamisesta korkeakoulun hallitus. Ennen kurinpitoasian käsittelyä on asianomaiselle todisteellisesti toimitettava tiedoksi, mistä rikkomuksesta häntä syytetään sekä varattava hänelle mahdollisuus tulla asiassa kuulluksi. Opiskelijan, joka opintosuorituksen kuulustelussa syyllistyy vilppiin, voi valvoja välittömästi poistaa kuulustelutilaisuudesta, ja opintosuoritus hylätään. Jos vilppi havaitaan vasta kuulustelutilaisuuden päätyttyä, voi arvostelun suorittava opettaja tai lautakunta hylätä opintosuorituksen. Työsuojelu Taideteollisen korkeakoulun tavoitteena on luoda sellainen opiskelu- ja tutkimusympäristö, jossa opiskelijan turvallisuus ja terveys ei vaarannu ja jossa luovan ja tuloksellisen työn tekeminen on turvattu. Opiskelussa saattaa esiintyä työtilanteita, joihin sisältyy turvallisuusriskejä. Osa opiskelijoista joutuu harjoitustöissä käsittelemään terveydelle haitallisia aineita ja työskentelyyn lasi-, puu-, metalli-, jalometalli- ja muovityöpajassa liittyy aina tapaturma- ja tulipalovaara. Työturvallisuuslain soveltamisalaan kuuluu opiskelijoiden työ pajoissa ja laboratorioissa mutta ei tavanomainen luento-opetus. Ergonomiaa ja näyttöpäätetyötä koskevia säännöksiä on perusteltua soveltaa atk-opetuksen ja siihen liittyvien harjoitustöiden yhteydessä. Jokainen opiskelija on velvollinen noudattamaan työturvallisuuteen liittyviä määräyksiä ja ohjeita sekä vastaa myös siitä, ettei hän toiminnallaan tai tahallisella laiminlyönnillään aseta itseään tai muita vaaralle alttiiksi eikä aiheuta terveydellisiä haittoja. Tavoitteena on, että opiskelun yhteydessä opitaan turvalliset ja terveyttä vaarantamattomat toimintatavat ja työmenetelmät sekä muut kyseisen työn turvallisuusvaatimukset. Opetuksen ja ohjauksen antamiseen liittyy velvollisuus valvoa, että annettuja ohjeita noudatetaan. Opettaja on vastuussa, jos työturvallisuuslain säännösten noudattamisen laiminlyönnistä johtuvia onnettomuuksia tapahtuu. Vastuu on jakamaton eikä sitä voi siirtää opiskelijalle itselleen. Opiskelijoiden olisi hyvä olla selvillä ja ilmoittaa opettajalleen sellaisista sairauksista, joita harjoitustöissä esiintyvät tekijät saattavat pahentaa. Altistumiseen voidaan tällöin varautua asianmukaisella suojautumisella. Näissä kysymyksissä asiantuntija-apua antaa työterveyshuolto ja ylioppilaiden terveyshuolto. Korkeakoulussa on laajan työsuojelututkimuksen tuloksena laadittu toimenpideohjelma, johon sisältyy mm. opiskelijoille järjestettävää työsuojelukoulutusta. Lisätietoja korkeakoulun työsuojelusta antaa hallintojohtaja Ilkka Huovio, puh tai työsuojelupäällikkö Risto Keski-Nisula, puh

11 Kestävän kehityksen periaatteet Ympäristöpolitiikkaa on alettu EU:ssa kehittää 90-luvulla tuotelähtöisestä näkökulmasta. Tuotelähtöisyyden nostaminen ympäristönsuojelun keskipisteeseen korostaa muotoiluoppilaitosten merkittävyyttä asiassa. Luodaanhan yksittäisen tuotteen ympäristövaikutukset koko sen elinkaaren osalta jo suunnitteluvaiheessa. Muotoilu- ja taidekorkeakouluna Taideteollisella on keskeinen rooli ympäristötietoisuuden edistämisessä yhteiskunnassa sekä tulevien suunnittelijoiden kouluttajana. Suomessa valtioneuvosto on velvoittanut, että kestävän kehityksen periaatteet otetaan huomioon oppilaitosten opetussuunnitelmissa ja opetuksessa sekä päivittäisissä toiminnoissa. Taideteollisessa korkeakoulussa tehdään ympäristökehitystyötä käyttäen tukena ISO ympäristöjärjestelmästandardia. Taideteollisen merkittävimmät ympäristönäkökohdat ovat ympäristötietoisuus, kemikaalit, paloturvallisuus, jätteet sekä energian ja veden käyttö. Lisää tietoa TaiK:n ympäristökehitystyöstä nettisivuilla. Virtuaaliyliopisto Taideteollisen korkeakoulun virtuaaliyliopiston tehtävänä on tuottaa osastojen tukena joustavia opiskelumahdollisuuksia. Tarjolla olevia monimuotoisia opintoja löytyy virtuaaliyliopiston sivuilta ja opinto-ohjelmista. Opiskelija voi valita opintoja myös verkostoista, joissa TaiK on mukana. Kurssien soveltuvuudesta/ korvaavuudesta tulee kuitenkin ensin sopia koulutusohjelman vastaavan kanssa: -Viestintätieteiden verkostoyliopisto -Tulevaisuuden tutkimus -KIT-Kieliteknologian opetuksen verkosto -Itä- ja Kaakkois-Aasian yliopistoverkosto Asianet -Matkailualan verkostoyliopisto Muiden yliopistojen tarjonta ja opintojen verkkoohjausta lüytyy Suomen virtuaaliyliopiston portaalista Verkossa olevien oppimisympäristöjen käytössä ja verkko-opiskelussa opiskelijoita auttavat opettajan apuna toimivat verkkotuutorit. Kursseilla on nimetyt tuutorit. Virtuaaliyliopiston toimisto sijaitsee 6. kerroksen galleriakäytävässä. KORKEAKOULUN HALLINTO, ERILLISET LAITOKSET JA MUITA YKSIKÖITÄ 30 31

TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6

TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6 SISÄLLYS TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6 TURUN KAUPPAKORKEAKOULUUN ILMOITTAUTUMINEN... 7 OPINTOAIKOJEN RAJAUS...

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2013-2014

OPINTO-OPAS 2013-2014 OPINTO-OPAS 2013-2014 Julkaisija Toimittajat Jakelu Turun yliopiston kauppakorkeakoulu Opintoasiainpäällikkö Veronika Ståhlberg ja opintoasiainsihteeri Mira Larkia Turun yliopiston kauppakorkeakoulu Opintotoimisto

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2009-2010

OPINTO-OPAS 2009-2010 OPINTO-OPAS 2009-2010 Julkaisija Toimittajat Jakelu Turun kauppakorkeakoulu Opintoasiainpäällikkö Veronika Ståhlberg ja opintoasiainsihteeri Katriina Lindfors Turun kauppakorkeakoulu Opintotoimisto Rehtorinpellonkatu

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2008-2009

OPINTO-OPAS 2008-2009 OPINTO-OPAS 2008-2009 Julkaisija Toimittajat Jakelu Turun kauppakorkeakoulu Opintoasiainpäällikkö Veronika Ståhlberg ja opintoasiainsihteeri Katriina Lindfors Turun kauppakorkeakoulu Opintotoimisto Rehtorinpellonkatu

Lisätiedot

Opinto-opas 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-as 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkö- ja tietotekniikan osasto Tuotantotalouden osasto Linnanmaa

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2005-2006

OPINTO-OPAS 2005-2006 OPINTO-OPAS 2005-2006 Julkaisija Toimittajat Jakelu Turun kauppakorkeakoulu Opintoasiainpäällikkö Veronika Ståhlberg ja ma. opintoasiainsihteeri Hanna Pihkola Turun kauppakorkeakoulu Opintotoimisto Rehtorinpellonkatu

Lisätiedot

Englannin kieli...101 Ranskan kieli...106 Ruotsin kieli...113 Saksan kieli...115 Suomen kieli ja viestintä...119 TEOLLISUUSTALOUS...

Englannin kieli...101 Ranskan kieli...106 Ruotsin kieli...113 Saksan kieli...115 Suomen kieli ja viestintä...119 TEOLLISUUSTALOUS... SISÄLLYSLUETTELO TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN KTM-KOULUTUS...3 Turun kauppakorkeakoulu Porin yksikkö, lukuvuoden 2005-2006 työskentelyajat...5 Turun kauppakorkeakouluun ilmoittautuminen...6 Ilmoittautuminen

Lisätiedot

Lapin yliopisto taiteiden tiedekunta

Lapin yliopisto taiteiden tiedekunta Lapin yliopisto taiteiden tiedekunta Taiteiden tiedekunta Yliopistonkatu 8 PL 122 96101 Rovaniemi Puhelin (016) 341 341 (vaihde) Lapin yliopisto taiteiden tiedekunta vastaava toimittaja taitto paino Maija-Sisko

Lisätiedot

Opinto-opas 2014 2015 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT

Opinto-opas 2014 2015 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT Opinto-opas 2014 2015 Tuotantotalous Tietotekniikka

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO INFORMAATIOVERKOSTOJEN KOULUTUSOHJELMA

SISÄLLYSLUETTELO INFORMAATIOVERKOSTOJEN KOULUTUSOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO 1 TEKNILLINEN KORKEAKOULU...1 1.1 Tehtävät...1 1.2 Yksiköt...2 1.3 Hallinto...2 2 TIETOTEKNIIKAN OSASTO...4 3 AUTOMAATIO- JA SYSTEEMITEKNIIKAN OSASTO...7 4 TUOTANTOTALOUDEN OSASTO...9

Lisätiedot

opiskelijan YLEISOPAS

opiskelijan YLEISOPAS opiskelijan YLEISOPAS Julkaisija: Turun yliopisto Toimittaja: Tuike Mäntylä Kansi: Samuli Keskinen / Mirja Sarlin Kannen kuva: Hanna Oksanen Taitto: Virpi Lehtola ISSN 1795-9454 Suomen Yliopistopaino Oy

Lisätiedot

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto Lääketieteen lisensiaatin tutkinto Lääketieteen lisensiaatin tutkinto on paitsi akateeminen myös selkeästi ammattiin johtava tutkinto. Suurin osa opinnoista on kaikille yhteistä ja pakollista. Ensimmäisten

Lisätiedot

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 ISSN 0782-9302 Toimitus: Heikki Kuoppala Kannen suunnittelu: Oulun yliopisto, Viestintäpalvelut Koulutusohjelmakohtaiset tekstin toimittajat / koostajat:

Lisätiedot

Tekniikan Kauppatieteiden

Tekniikan Kauppatieteiden VAAS A N Y L I O P I S TO 201 2 2 0 13 O PIN T O - O P A S Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnot 1 Vaasan yliisto Teknillinen tiedekunta

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. Terveystieteiden tutkinto-ohjelman yleisrakenne ja vaadittavat opintosuoritukset Terveystieteiden tutkinto-ohjelmassa kandidaatin tutkinto

Lisätiedot

Vaasan yliopisto. Filosofinen tiedekunta. Humanistinen ala

Vaasan yliopisto. Filosofinen tiedekunta. Humanistinen ala Vaasan yliopisto Filosofinen tiedekunta Humanistinen ala Jatkokoulutusopas 2012 Hyväksytty tiedekuntaneuvostossa 12.12.2011 1 Sisältö 1 Vaasan yliopiston Tutkijakoulu 2 Jatko-opinnot humanistisella alalla

Lisätiedot

Lukion opinto-opas 2012 2013 3 4

Lukion opinto-opas 2012 2013 3 4 Lukion opinto-opas 2012 2013 3 4 Laivurinkatu 3, 00150 Helsinki toinen toimipiste: Iso-Roobertinkatu 20 22, 00120 Helsinki www.eira.fi Toimisto toimisto@eira.fi puh. (09) 4542 270 fax. (09) 4542 2720 aukioloajat

Lisätiedot

Oulun yliopiston koulutuksen johtosääntö

Oulun yliopiston koulutuksen johtosääntö Oulun yliopiston koulutuksen johtosääntö Yliopistolain (558/2009) 14 :n sekä Oulun yliopiston johtosäännön 2 :n nojalla Oulun yliopiston hallitus on 15. päivänä kesäkuuta 2011 hyväksynyt Oulun yliopiston

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2012-2013

OPINTO-OPAS 2012-2013 OPINTO-OPAS 2012-2013 SISÄLLYSLUETTELO Opinto-oppaan käyttäjälle... 5 Vaasan yliopisto... 5 Kauppatieteellinen tiedekunta... 6 Kauppatieteellisen tiedekunnan hallinto... 6 Tiedekunnan oppiaineet ja koulutusohjelmat...

Lisätiedot

JATKO-OPINNOT HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULUSSA, TAIDETEOLLISESSA KORKEAKOULUSSA JA TEKNILLISESSÄ KORKEAKOULUSSA

JATKO-OPINNOT HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULUSSA, TAIDETEOLLISESSA KORKEAKOULUSSA JA TEKNILLISESSÄ KORKEAKOULUSSA AALTOYLIOPISTO/JA TK O- OPISK ELU- TYÖRYH MÄ Anneli Ahvenniemi, pj. TKK, Minna-Mari Moisio/Anu Bask HSE, Pia Sivenius TaiK Opiskelijaedustajat: Ville Lehtola TKK, Kirsikka Vaajakallio TaiK 15.9.2008 JATKO-OPINNOT

Lisätiedot

VALINTAOPAS 2015 Turun yliopisto

VALINTAOPAS 2015 Turun yliopisto VALINTAOPAS 2015 Turun yliopisto Hae arvostettuun koulutukseen ainutlaatuisessa ympäristössä Kansainvälisesti tunnetussa Turun yliopistossa on yli 20 000 opiskelijaa ja 3300 tutkijaa, opettajaa, professoria

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 1 (35) Opetussuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 2 (35) Sisällysluettelo 1 Opiskelijan arvioinnin...

Lisätiedot

SAVONIA BUSINESS VARKAUS. Päivitetty/updated 12.11.08

SAVONIA BUSINESS VARKAUS. Päivitetty/updated 12.11.08 OPINTO-OPAS GUIDE BOOK 2008-2009 SAVONIA BUSINESS VARKAUS OPINTO-OPAS 2008-2009 GUIDE BOOK 2008-2009 SISÄLLYS TABLE OF CONTENTS 1 TYÖJÄRJESTYS LUKUVUONNA 2008-2009 SCHEDULE FOR THE ACADEMIC YEAR 2008-2009

Lisätiedot

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Perustason opiskelijavalinta

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Perustason opiskelijavalinta Perustason opiskelijavalinta Valintaopas 2013 Perustason valintaopas Tämä valintaopas on kirjoitettu auttamaan hakija läpi n Helsingin yksikön hakuprosessi. un haettaessa noudatetaan ensisijaisesti tässä

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2010 2011

OPINTO-OPAS 2010 2011 Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma Espoo 2010 OPINTO-OPAS 2010 2011 Toimittanut: Tuotantotalouden tutkinto-ohjelman kanslia Opintotoimisto Rakkaat fuksit, Tervetuloa opiskelmaan Aalto-yliopiston Tuotantotalouden

Lisätiedot

Opiskelijan opas 2012-2013. Ammattiopisto Livia Maaseutuopisto

Opiskelijan opas 2012-2013. Ammattiopisto Livia Maaseutuopisto Opiskelijan opas 2012-2013 Ammattiopisto Livia Maaseutuopisto 1 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT... 3 KOULUTUSOHJELMAT... 4 TOIMITILAT TUORLASSA... 5 TOIMITILAT PAIMIOSSA... 6 I TUTKINTORAKENNE... 7 AMMATILLISET

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO LIIKUNTA- JA TERVEYSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN LIIKUNTA- JA TERVEYSTIETEIDEN OPINTO-OPAS

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO LIIKUNTA- JA TERVEYSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN LIIKUNTA- JA TERVEYSTIETEIDEN OPINTO-OPAS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO LIIKUNTA- JA TERVEYSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN LIIKUNTA- JA TERVEYSTIETEIDEN OPINTO-OPAS 2011-2012 2012-2013 2013-2014 Vastaava toimittaja Opintoasiainpäällikkö Päivi Saari Taitto: Mervi

Lisätiedot

Tampereen klassillinen lukio 2015-2016

Tampereen klassillinen lukio 2015-2016 Tampereen klassillinen lukio 2015-2016 OPISKELIJAN OPAS Studieguide A Student s guide Guide de l étudiant Studienführer Guia del estudiante Guida dello studente Справочнк учащегося CLAVIS STUDIORUM 1 Sisällys

Lisätiedot

Opiskelijan Opas 2014-2015

Opiskelijan Opas 2014-2015 Opiskelijan Opas 2014-2015 Opiskelijan opas 2014-2015 2(28) SISÄLLYS 1. Tervetuloa opiskelemaan, elämään ja toimimaan lle... 4 2. Vuosisuunnitelma, lukuvuoden työpäivät ja lomat... 5 3. Opiskelijapalvelut...

Lisätiedot

TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUIDEN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI

TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUIDEN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUIDEN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 7 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 7 2.1 Arvot... 7 2.2 Missio... 8 2.3 Visio... 8 3. KOULUTUKSELLE

Lisätiedot