I OPISKELU TAIDETEOLLISESSA KORKEAKOULUSSA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "I OPISKELU TAIDETEOLLISESSA KORKEAKOULUSSA"

Transkriptio

1 10 I OPISKELU TAIDETEOLLISESSA KORKEAKOULUSSA

2 Taideteollisen alan tutkinnot Tutkintojärjestelmä Taideteollisen alan tutkintojärjestelmän (A440/ 94) mukaan taideteollisen alan yliopistollisia tutkintoja ovat taiteen kandidaatin tutkinto (kolmivuotinen, alempi korkeakoulututkinto) taiteen maisterin tutkinto (viisivuotinen, ylempi korkeakoulututkinto) taiteen tohtorin tutkinto (jatkotutkinto) Koulutusohjelmien ja opintojaksojen laajuus määritellään opintoviikkoina. Yksi opintoviikko vastaa opiskelijan keskimäärin 40 tunnin työpanosta. Työmäärään sisältyy harjoitusten, luentojen ja muun opetuksen tai ohjatun opiskelun lisäksi omatoiminen, itsenäinen työskentely. Taiteen kandidaatin tutkinnon laajuus on 120 opintoviikkoa. Se suoritetaan kolmessa lukuvuodessa siinä taiteen kandidaatin tutkintoon johtavassa koulutusohjelmassa, johon opiskelija on valintakokeen perusteella saanut opiskeluoikeuden. Taiteen maisterin tutkinnon laajuus on 180 opintoviikkoa. Se suoritetaan joko 1) viisi lukuvuotta kestävässä kuvataideopetuksen koulutusohjelmassa tai 2) kaksi lukuvuotta kestävissä koulutusohjelmissa taiteen kandidaatin tutkinnon jälkeen. Suomen yliopistoissa valmistellaan siirtymistä opintojen mitoituksessa eurooppalaiseen ECTS (European Credit Transfer System) järjestelmään, mikä merkitsee opintoviikkomitoituksesta luopumista ja siirtymistä ects-pisteisiin. Taideteollisessa korkeakoulussa opintojen mitoituksen arviointi käynnistyy syksystä 2003 lähtien ja ects-pisteitä opintojen laajuuden mittana tullaan käyttämään alustavasti vuoden 2005 jälkeen. Perustutkinnot Taiteen jandidaatin tutkinto tait. kand., TaK (Bachelor of Arts, BA) Taiteen kandidaatin tutkinnon laajuus on 120 opintoviikkoa. Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle taideteollisen alan ammattitehtävien edellyttämä teoreettinen, tiedollinen, taiteellinen ja käytännöllinen ammattitaito, valmius itsenäisesti hoitaa taideteollisen alan asiantuntemusta edellyttämiä tehtäviä, taideteollisen alan tutkimuksen perusteiden tuntemus ja valmius alan kehityksen seurantaan sekä valmius taiteen maisterin (TaM) tutkintoon johtaviin opintoihin. Tutkinnon suorittamisen edellytyksenä ovat koulutusohjelmien opetussuunnitelmissa määritellyt perus- ja aineopinnot. Perusopinnot koostuvat pääsääntöisesti taideopinnoista ja pakollisista kieliopinnoista sekä muista yleissivistävistä, teoreettisista, tutkimuksellisista ja menetelmällisistä opinnoista. Aineopintoihin luetaan kuuluvaksi ammatilliset perusteet ja menetelmät suunnittelussa ja muotoilussa sekä näitä tukevat muut opinnot. Taideteollisen alan yliopistollisissa tutkinnoissa vaadittavat kieliopinnot ovat äidinkielen opinnot (2 ov), toisen kotimaisen kielen opinnot (2 ov) sekä yhden vieraan kielen opinnot (4 ov). Taiteen kandidaatin tutkintoon kuuluu kypsyysnäyte, jonka opiskelija kirjoittaa koulutusohjelmansa alalta ja jonka tulee osoittaa suomen tai ruotsin kielen taitoa. Kypsyysnäytteen tarkastaa asiasisällön osalta koulutusohjelman professorin määräämä osaston opettaja ja kieliasun osalta äidinkielen opettaja. Kypsyysnäyte suoritetaan yleisessä tenttitilaisuudessa ja sen tulee olla hyväksytty ennen kuin työnäytekansio tai lopputyö arvioidaan. Työnäytekansio (portfolio) on taiteen kandidaatin tutkinnon opinnäyte. Se on opintosuoritusten kokoelma, jossa opiskelija esittelee monipuolisesti ja laajasti itse valitsemiaan töitä koko opiskeluajaltaan. Työnäytekansio arvioidaan kolmannen opintovuoden lopussa. Niissä koulutusohjelmissa, joissa on erillinen taiteen kandidaatin lopputyö, laaditaan työnäytekansio erillisenä suorituksena. Koulutusohjelmat Elokuvataide elokuvaus elokuva- ja tv-ohjaus elokuva- ja tv-käsikirjoitus elokuvaleikkaus elokuvatuotanto äänitys- ja äänisuunnittelu dokumentti Graafinen suunnittelu Keramiikka- ja lasitaide Lavastustaide Sisustusarkkitehtuuri ja huonekalusuunnittelu Tekstiilitaide Teollinen muotoilu Vaatetussuunnittelu ja pukutaide Valokuvataide Taiteen kandidaatin tutkinto 120 OV (3 vuotta) Perusopinnot Taiteen, taideteollisuuden ja kulttuurin perusteet ja historia Kuvataiteelliset valmiudet *elävän mallin piirustus *piirustus ja maalaus *kuvanveisto *värihahmotus ATK Taiteen maisterin tutkinto tait.maist., TaM (Master of Arts, MA) Opintojen rakenne Kieliopinnot *äidinkieli 2 ov *toinen kotimainen kieli 2 ov *vieras kieli 4 ov Taiteen maisterin tutkinnon laajuus on 180 opintoviikkoa. Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle taideteollisen alan ammattitehtävien edellyttämä vaativa teoreettinen, tiedollinen, taiteellinen ja käytännöllinen ammattitaito, valmius itsenäisesti hoitaa vaativia taideteollisen alan asiantuntemusta edellyttäviä tehtäviä sekä edellytykset itsenäiseen taiteelliseen työhön ja taideteollisen alan jatkokoulutukseen. Kuvataideopetuksen koulutusohjelma on 180 opintoviikon laajuinen ja sen suorittaminen kestää viisi vuotta. Muut taiteen maisterin tutkinnot koostuvat kandidaatin tutkinnosta tai muista vastaavista opinnoista (120 opintoviikkoa) sekä 60 opintoviikon laajuisista taiteen maisterin tutkintoon johtavan koulutusohjelman opinnoista, joiden suorittaminen kestää kaksi vuotta. Kuvataideopetuksen koulutusohjelma koostuu perusopinnoista, aineopinnoista ja syventävistä opinnoista. Kaksivuotiset koulutusohjelmat koostuvat syventävistä opinnoista. Taiteen maisterin tutkinnon opinnäyte on lopputyö, jonka laajuus on 20 opintoviikkoa. Aineopinnot Koostuvat ammatillisia perusteita, menetelmiä ja keskeisiä aihepiirejä koskevista koulutusohjelman opinto-jaksoista Aineopintoihin voi sisältyä myös *sivuaineopintoja *ulkomaisia opintoja *työharjoittelua Kypsyysnäyte Työnäytekansio eli portfolio (sekä mahdollisesti lopputyö) Lopputyö voi olla suunnitteluun ja luovaan taiteelliseen työhön suuntautuva lopputyö, jonka tulee koostua produktio-osasta ja kirjallisesta/ kuvallisesta osasta. Lopputyö voi olla myös kirjallinen tutkielma. Tarkemmat ohjeet lopputyöstä löytyvät erillisestä lopputyöohjeesta, jonka saa osastolta tai opintoasiainpalveluista. Osastoilla on myös osastokohtaisia ohjeita lopputyöhön liittyen. Jos taiteen maisterin tutkintoa suorittava opiskelija ei ole aikaisemmissa opinnoissaan suorittanut taiteen kandidaatin tutkintoon vaadittavia kieliopintoja, hänen tulee suorittaa ne taiteen maisterin tutkinnon 60 opintoviikon laajuisten opintojen lisäksi. Samoin korkeakoulu voi päättää, että opiskelijan on suoritettava varsinaisen taiteen maisterin koulutusohjelman opintojen lisäksi täydentäviä opintoja. Sekä tutkinnon edellyttämistä kieliopinnoista että täydentävistä opinnoista tehdään päätös aina opiskelijavalinnan yhteydessä. Opiskelijan ei tarvitse kirjoittaa uutta kypsyysnäytettä taiteen maisterin tutkintoa varten, jos hän on kirjoittanut sen taiteen kandidaatin tutkintoa varten

3 Siirtyminen maisterin opintoihin Kaksivuotisiin maisterin tutkintoon johtaviin koulutusohjelmiin voidaan vuosittain hyväksyä uusia opiskelijoita siten, kuin korkeakoulun valintaohjeessa sanotaan. Taideteollisessa korkeakoulussa taiteen kandidaatin tutkinnon hyväksyttävästi suorittaneilla opiskelijoilla on ilman erillistä karsintaa oikeus jatkaa opintoja taiteen maisterin tutkintoon koulutusohjelmaansa vastaavalla alalla. Kandidaatin tutkinto on suoritettava loppuun ennen kuin voi osallistua maisterin koulutusohjelman opetukseen. Kaikki taiteen kandidaatin tutkintoon tähtäävissä koulutusohjelmissa opiskelevat suorittavat taiteen kandidaatin tutkinnon ennen siirtymistä taiteen maisterin tutkintoon valmistaviin opintoihin. Niillä koulutusaloilla, joilla korkeakoulu järjestää ainoastaan kaksivuotisia maisterin tutkintoon johtavia koulutusohjelmia (eikä alempaan korkeakoulututkintoon tähtääviä opintoja), myös Taideteollisessa korkeakoulussa kandidaatin tutkinnon suorittaneiden on osallistuttava opiskelijavalintaan. Kolmannen lukuvuoden opiskelijat ilmoittavat keväisin15.5. mennessä, aikovatko he jatkaa maisterin tutkintoon johtavissa opinnoissa syksyllä. Samalla osastoilla tarkistetaan, kuinka monella on vaadittavat opinnot suoritettuna ja mitä opintoja mahdollisesti vielä on suorittamatta. Tämä vaikuttaa osastojen toiminnan suunnitteluun ja resurssien tehokkaaseen käyttöön. Kevään kartoituksen perusteella kesän ja syksyn opetustarjontaan voidaan vielä vaikuttaa. Ne opiskelijat, joilta puuttuu vaadittavia opintosuorituksia voivat anoa osastonjohtajalta jatkoaikaa puuttuvien opintojen suorittamiseen. Seuraava tilannearvio tehdään Jos opintoja on vielä suorittamatta, voi osastonjohtajan kanssa tehdä sopimuksen (opintosuunnitelman) puuttuvien opintojen suorittamiseksi. Jäljellä olevat opinnot suoritetaan syksyn aikana. Sopimuksen perusteella rehtori voi myöntää opiskelijalle luvan aloittaa maisterin tutkintoon johtavat opinnot poikkeuksellisesti syyslukukauden alussa. Hakemus on tällöin tehtävä tai ehdottomasti mennessä. Luvan myöntämisen ehtona on, että puuttuvien opintosuoritusten määrä ei ole yli 10 ov. Jos opiskelija ei saa kandidaatin tutkintoa suoritettua syyslukukauden aikana, osastonjohtaja ja ao. opiskelija tekevät uuden sopimuksen jäljellä olevien opintojen suorittamiseksi. Jatkotutkinto Taiteen tohtorin tutkinto, tait. tri, TaT (Doctor of Arts, DA) Taideteollisessa korkeakoulussa suoritettava jatkotutkinto on taiteen tohtorin tutkinto. Oikeus taiteen tohtorin tutkinnon suorittamiseen on henkilöllä, joka on suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon Taideteollisessa korkeakoulussa tai toisessa korkeakoulussa Suomessa tai vastaavan tutkinnon ulkomailla. Taiteen tohtorin tutkinnon suorittamiseksi jatko-opintoja suorittamaan hyväksytyn opiskelijan on suoritettava opinto-ohjelmansa mukaiset opinnot sekä laadittava opinnäyte (väitöskirja). Opiskelija osoittaa väitöskirjassaan syvällistä perehtyneisyyttä tutkimusalaansa ja kykyä itsenäisesti käsitellä ja luoda uutta tieteellistä tietoa, uusia taiteellisen toteuttamisen menetelmiä tai korkeat taiteelliset vaatimukset täyttäviä tuotteita. Väitöskirja on itsenäisesti tehty kirjana tai muulla tavoin julkaistu tutkimus, jota aikaisemmin ei ole esitetty kokonaisuudessaan julkaistuna. Väitöskirjalla tulee olla taideteollisen alan tutkimuksellista arvoa. Väitöskirjaksi voidaan hyväksyä Taideteollisen korkeakoulun opetus- ja tutkimusalaan kuuluva tutkimus tai useita samaa ongelmakokonaisuutta käsitteleviä tutkimuksia. Väitöskirja voi olla taideproduktio tai useamman, toisiinsa merkityksellisessä suhteessa olevan taideproduktion sarja tai tuotekehitysprojekti. Tällöin siihen kuuluu tutkimuksellinen osa, joka on dialogisessa ja analysoivassa suhteessa taideproduktioihin tai tuotekehitysprojektiin. Tutkimusosan tulee olla julkaisukelpoinen. Jatko-opintojen rakenne - Täydentävät opinnot (x ov) - Yleiset tutkijankoulutusopinnot (12 ov) - Tutkimusalueen opinnot (10 ov) - Omaa tutkimustyötä tukevat opinnot (18 ov) Yhteensä vähintään 40 ov + väitöskirja Tarkempia tietoja jatkokoulutuksesta on erillisessä jatko-opinto-oppaassa, joka julkaistaan myös nettisivuilla Koulutusohjelmat lukuvuonna * Elokuvataide Graafinen suunnittelu Kalustesuunnittelu Lavastustaide New Media PALLAS kuvataiteet Taideteollinen muotoilu Tekstiilitaide Teollinen muotoilu Tilasuunnittelu Vaatetussuunnittelu ja pukutaide Valokuvailmaisu Kuvataideopetus -peruskoulutus -muuntokoulutus -täydennyskoulutus Taiteen maisterin tutkinto 180 ov Opintojen rakenne Syventävät opinnot Lopputyö (20 ov) Mahdollisesti sivuaineopinnot taideopinnot Hyväksymispäätöksen mukaisesti mahdollisesti lisäksi: kieliopinnot (mikäli ei TaK) kypsyysnäyte (mikäli ei TaK) täydentävät opinnot Perusopinnot (sis. kieliopinnot ja taideopinnot) Aineopinnot Syventävät opinnot Lopputyö (20 ov) Laajuus ja kesto Edeltävät opinnot taiteen kandidaatin tutkinto(120 ov) tai muuten hankitut vastaavat tiedot ja taidot 60 ov ja 2 vuotta 180 ov (5 vuotta) Koulutusalat lukuvuonna * Elokuvataide Graafinen suunnittelu Keramiikka- ja lasisuunnittelu Kuvataideopetus Kuvataiteet Lavastustaide Muoti- ja tekstiilitaide Taideteollinen muotoilu Teollinen muotoilu Tila- ja kalustesuunnittelu Uusi media Valokuvataide Opintojen rakenne Yleiset tutkijankoulutusopinnot Tutkimusalueen opinnot Omaa tutkimustyötä tukevat opinnot Väitöskirja Hyväksymispäätöksen mukaisesti mahdollisesti lisäksi: täydentävät opinnot Laajuus ja kesto Edeltävät opinnot ylempi korkeakoulututkinto tai vastaava 12 ov 10 ov 18 ov yleensä 10 ov Yhteensä väh. 40 ov+ väitöskirja 4 5 vuotta *kaksivuotisista koulutusohjelmista päätetään vuosittain 14 15

4 Opiskeluprosessi OPISKELIJOIDEN REKRYTOINTI OPISKELIJAVALINNAT TaK (120 ov) TaM (60 ov) TaM (180 ov) TaT (x ov) OPINNOT jatko-opinnot väitöskirja perusopinnot aineopinnot sivuaine- ja valinnaiset kv. vaihto tai harjoittelu syventävät opinnot lopputyö hops syventävät opinnot sivuaine- ja valinnaiset kv. vaihto tai harjoittelu lopputyö perusopinnot aineopinnot sivuaine- ja valinnaiset kv. vaihto tai harjoittelu portfolio siirtyminen TaMopintoihin TaKtutkinnon jälkeen TUTKINNOT TaK TaM TaM TaT YHTEISKUNTA JA TYÖELÄMÄ Korkeakouluun ilmoittautuminen Taideteollisen korkeakoulun opiskeluoikeus on sellaisella korkeakouluun opiskelijaksi hyväksytyllä henkilöllä, joka on ilmoittautunut korkeakouluun läsnäolevaksi opiskelijaksi. Kaikkien tutkintoa (TaK, TaM, TaT) suorittavien opiskelijoiden on vuosittain lukuvuoden alussa ilmoittautumisajan puitteissa ilmoittauduttava korkeakouluun joko läsnä- tai poissaolevaksi. Ilmoittautumisajasta tiedotetaan vuosittain toukokuussa mm. TaiK:n kotisivulla kohdassa opiskelijapalvelut. Erillisopintoja suorittavien ei tarvitse ilmoittautua. Opiskelija voi ilmoittautua kerrallaan vain yhteen koulutusohjelmaan. Ilmoittautuminen tehdään koko lukuvuodeksi. Ulkomaille vaihto-opiskelijaksi lähtevän on ilmoittauduttava läsnäolevaksi opiskelijaksi, mikäli vaihto kestää 4 kuukautta tai alle 4 kk. Jos vaihto kestää yli 4 kuukautta, opiskelija voi ilmoittautua poissaolevaksi. Läsnäolevaksi ilmoittautuminen Kaikki Taideteollisessa korkeakoulussa taiteen kandidaatin tai taiteen maisterin tutkintoa suorittavat kuuluvat Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaskuntaan (TOKYO). Myös jatko-opiskelijat voivat halutessaan liittyä ylioppilaskuntaan. Ylioppilaskuntaan kuuluvien on suoritettava vuosittain vahvistettava ylioppilaskunnan jäsenmaksu. Maksu sisältää terveydenhoitomaksun. Mikäli opiskelija on maksanut terveydenhoitomaksun jo jonkin muun yliopiston ylioppilaskunnalle, ei terveydenhoitomaksua makseta enää uudelleen. Tällöin opiskelijan tulee maksaa pakollisena maksuna ainoastaan TOKYO:n varsinainen jäsenmaksu ja käydä esittämässä toisen ylioppilaskunnan tosite opintoasiainpalveluissa (6 krs.) palveluaikana kello Muut maksukuittiin merkityt maksut ovat vapaaehtoisia. Maksukuitilla ilmoittautuneen tapauksessa opiskelijarekisterissä säilyy mm. henkilötietojen osalta kaikki aikaisemmat tiedot, joten muutoksista on ilmoitettava ehdottomasti aina opintoasiainpalveluihin. Suomen Ylioppilaskuntien Liiton (SYL) kortti anotaan TOKYOlta. Lukuvuositarran saa opintotoimistosta syyslukukauden alussa. Ilmoittautumisen laiminlyönti ja opiskeluoikeuden palauttaminen Ilmoittautumisensa ja maksunsa laiminlyönyt opiskelija poistetaan korkeakoulun opiskelijaluettelosta. Jos opiskelija haluaa myöhemmin jatkaa opintojaan, hänen on anottava kirjallisesti koulutusohjelman johtajalta oikeutta päästä uudelleen korkeakoulun opiskelijaluetteloon sekä maksettava uudelleenkirjoittautumismaksuna 30 euroa. Opiskeluoikeutta uudelleen takaisin hakevat voidaan hyväksyä opiskelijaksi vain taiteen kandidaatin tutkintoon, mikäli taiteen kandidaatin tutkintoa ei ole aiemmin suoritettu (poikkeuksena kuvataideopetuksen koulutusohjelma, jossa voidaan hyväksyä taiteen maisterin tutkintoon). Poissaolevaksi ilmoittautuminen Poissaolevaksi voi ilman erityistä syytä ilmoittautua jokainen opiskelija, joka ei opiskele korkeakoulussa lukuvuoden aikana, mutta joka haluaa säilyttää opiskeluoikeutensa myöhempiä lukuvuosia varten. Poissaolevaksi ilmoittautuminen voi tapahtua myös puhelimitse tai sähköpostitse opintoasiainpalveluihin. Opiskelija voi keskeyttää poissaolon kesken lukuvuotta ilmoittautumalla läsnäolevaksi. Poissaolevaksi ilmoittautuneet eivät suorita mitään maksuja eivätkä saa terveyspalveluita, alennuksia tai muita etuja. Nimen- ja osoitteenmuutokset Jos nimesi, osoitteesi tai muut tietosi muuttuvat, ilmoita niistä välittömästi opintoasiainpalveluihin. Nimenmuutoksista on toimitettava muutoksen osoittava virkatodistus, myös silloin, kun muutos ilmoitetaan korkeakouluun ilmoittautumisen yhteydessä. Opintojen keskeyttäminen Opintojen keskeyttämistodistuksia voidaan kirjoittaa vähintään yhdeksi lukuvuodeksi, ei lyhyemmiksi jaksoiksi. Keskeyttämistodistukset tehdään ennen lukuvuoden alkua

5 Opiskeluoikeuden ylläpito Opiskeluoikeuden säilyttäminen (vanhat opiskelijat) Läsnäolevaksi ilmoittautuminen ilmoittautumisaikana (Ylioppilaskunnan jäsenmaksun maksaminen) Suoritus pankkiin (TOKYO + YTHS) Tosite muun yo-kunnan maksusta + TOKYO:n jäsenmaksu Opintojen keskeyttäminen anomalla keskeyttämistodistus Poissaolevaksi ilmoittautuminen ilmoittautumisaikana Puhelimitse Valmistuminen / tutkinnon suorittaminen Opiskelijaluettelosta poistaminen sähköpostilla henk.koht. käynti Poissaolon keskeyttäminen kotimaisen kielen ja vieraan kielen opinnot järjestää opintoasiainpalvelut yhdessä Helsingin yliopiston kielikeskuksen kanssa. Äidinkielen opinnot integroidaan aineopintoihin ja niiden järjestämisestä vastaa joko osasto tai osasto yhdessä opintoasiainpalveluiden kanssa. Koulutusohjelmaan kuuluva opetus järjestetään siten, että tutkinnon voi suorittaa tavoiteajassa. Opintojakso järjestetään yleensä, jos siihen ilmoittautuu vähintään neljä opiskelijaa. Kuitenkin kieliopintojakso järjestetään vain, mikäli ilmoittautuneita on vähintään 10. Opintojakso voidaan peruuttaa 7 vrk ennen sen alkua. Opetuskieli on suomi, ellei opetussuunnitelmassa toisin mainita. Ruotsia äidinkielenään puhuvalla on oikeus suorittaa tutkinto äidinkielellään. Opintojaksoille ilmoittautuminen Kaikille kielten opintojaksoille ja tasokokeisiin on ilmoittauduttava. Kieliopintoihin ilmoittautuessa maksetaan monistemaksu, jolloin ilmoittautuminen on sitova. Monistemaksua ei palauteta.myös osalle osastojen järjestämistä opintojaksoista on ilmoittautumisvelvollisuus. Yleensä tämä koskee pienryhmäopetusta ja harjoitusryhmiä. Ilmoittautumisvelvollisuus mainitaan osaston opetussuunnitelmassa tai osaston ilmoitustaululla. Mikäli opintojaksolle ilmoittautuneita on enemmän kuin opetusryhmään mahtuu, ovat ensisijaisia ne opiskelijat, joille opintojakso on pakollinen. Suoritusoikeus ja suoritusten voimassaolo Kunkin opintojakson opetukseen saa osallistua ainoastaan kerran. Opetukseen ja ohjaukseen saavat osallistua vain korkeakouluun läsnäolevaksi ilmoittautuneet tutkinto-opiskelijat ja erikseen luvan saaneet vaihto-, JOO ja ns. ylimääräiset opiskelijat (opinto-oikeus tarkistetaan opintojen alussa). Aine- ja syventäviin opintoihin sisältyvät opintosuoritukset eivät saa olla viittä (5) vuotta vanhempia. Muut opintojaksot ovat voimassa rajoittamattoman ajan. Opintojen hyväksilukeminen Opetussuunnitelman mukaisia opintojaksoja voidaan korvata muualla suoritetuilla vastaavilla (saman alan) opinnoilla. Muualla suoritettuja, tutkintoon soveltuvia opintoja voidaan myös sisällyttää harkinnanvaraisesti tutkintoon silloin, kun ne eivät ole sisällöllisesti vastaavia TaiK:n opintojen kanssa. Opintojen hyväksilukemista haetaan erillisellä lomakkeella, jota saa opintoasiainpalveluiden aulasta. Lomakkeessa on tarkemmat ohjeet hakumenettelystä. Muualla suoritettujen opintojen hyväksilukemisesta päättää asianomaisen osaston johtaja. Kieliopintojen korvaavuutta aikaisempien kielisuoritusten perusteella haetaan opintoasiainpalveluista saatavalla hakulomakkeella. Hakulomake liitteineen palautetaan opintoasioihin opintosihteerille, jolta saa myös asiaan liittyen lisätietoja. Kaikki ulkomailla suoritetut vaihto-opinnot on aina hyväksiluettava tutkintoon. Asiasta neuvotellaan jo ennen matkalle lähtöä ja päätös tehdään välittömästi vaihdon päätyttyä. Opetuksen järjestäminen Taideteollisen korkeakoulun opetus annetaan koulutusohjelmakohtaisten opetussuunnitelmien mukaisesti. Opetussuunnitelma on kokonaisesitys koulutusohjelman tavoitteista ja toimenpiteistä, joita noudattaen koulutusohjelma toteutetaan. Opetussuunnitelma muodostuu kaksivuotisista tutkintovaatimuksista sekä toteutuvan opetuksen sisältävästä opetusohjelmasta. Tutkintovaatimukset ilmestyy julkaisuna ja verkkoversiona Taideteollisen korkeakoulun www-sivuilla. Opetusohjelma sisältää kaikkia yksittäisiä opintojaksoja koskevat aikataulu-, ym. yksityiskohtaiset, muuttuvat tiedot ja se julkaistaan lukuvuosittain. Osastot jakavat opetusohjelman omille opiskelijoilleen monisteena ja päivittävät verkkosivuillaan opetusohjelman tietoja. Opetussuunnitelman hyväksyy osasto, joka vastaa koulutusohjelmasta. Opiskelija suorittaa opintojansa aina kulloinkin voimassa olevan opetussuunnitelman mukaisesti. Mikäli jotain pakollista opintojaksoa ei enää järjestetä, opetussuunnitelmassa tai osastolla muutoin tiedotetaan siitä, minkä opintojakson suorittaminen vastaa poistetun opintojakson suorittamista. Koulutusohjelmaan sisältyvien aineopintojen järjestämisestä vastaa osasto. Taideopinnot tarjoaa visuaalisen kulttuurin osasto. Toisen 18 19

6 Kansainvälisten opintojen tai harjoittelun kytkeminen tutkintoon OSASTO opiskelu tai harjoittelu ulkomailla raportit INTERNATIONAL AFFAIRS amanuenssi vaihto-opintoja tai harjoittelua koskeva ohjauskeskustelu; opintojen tai harjoittelun kytleminen osaksi tutkintoa apuraha OPINTOASIAIN- PALVELUT kansainvälisten asiain koordinaattori ulkomailla suoritetut opinnot tai harjoittelu ennen vaihtoon lähtöä käydyssä ohjauskeskustelussa suunnitellut opinnot/ harjoittelu eivät toteutuneet ennen vaihtoon lähtöä käydyssä ohjauskeskustelussa suunnitellut opinnot toteutuivat opintojen hyväksilukemishakemuksen käsittely professori/ koulutusohjelmavastaava hakemus opintojen hyväksilukemisesta päätös opintojen hyväksilukemisesta osaston johtajan hyväksyminen opintoja tai harjoittelua ei hyväksytä tutkintoon opinnot hyväksytään tutkintoon osana aineopintoja osana kv.sivuainetta opinnot kirjataan opintosuoritusrekisteriin Sivuaineopiskelu Korkeakoulussa voi opiskella toisilla osastoilla tai toisissa yliopistoissa sivuaineopintoja. Sivuaineopinnot keskittyvät pääasiassa taiteen maisterin tutkintoon. Sivuaineopinnot suoritetaan osastojen tarjoamina sivuaineopintokokonaisuuksina. Taiteen kandidaatin tutkintoon voi sisältyä enintään 20 opintoviikkoa ja sen lisäksi taiteen maisterin tutkintoon enintään 20 opintoviikkoa sivuaineopintoja. Alle 10 opintoviikon laajuisia (vapaasti valittavia) opintoja toisella osastolla tai toisissa yliopistoissa voidaan sisällyttää tutkintoon korvaamaan yksittäisiä oman koulutusohjelman opintojaksoja. Lisäksi tutkintoon voi sisällyttää yksittäisistä muiden osastojen opintojaksoista muodostuvia ns. vapaasti valittavia opintoja enintään 12 ov. Sivuaineopintoihin hakeutuminen Tarkempia tietoja mahdollisuudesta sisällyttää muualla suoritettuja opintoja Taideteollisen korkeakoulun tutkintoon saa tutustumalla oman osaston opetussuunnitelmaan tai kysymällä osaston amanuenssilta. Sivuaineopintojen suorittamisoikeutta anotaan erillisellä lomakkeella, ja suoritusoikeuteen tarvitaan molempien osastojen puolto. Sivuainekokonaisuuksista vastaavilla osastoilla voi olla kuhunkin opintokokonaisuuteen liittyviä omia valinta- tai hakeutumiskriteereitä, joista osasto ilmoittaa erikseen opetussuunnitelmassaan. Hakulomakkeen saa osaston toimistosta tai opintoasiainpalvelujen aulasta ja se palautetaan opintoasiainpalveluihin. Sivuainemahdollisuuksiin tutustuminen (opinto-oppaat ja verkkosivut) Sivuaineopintojen kytkeminen osaksi omaa koulutusohjelmaa ja tutkintoa (TaK ja TaM) Tarvittaessa keskustelut sivuaineopinnoista vastaavan osaston tai laitoksen kanssa Sivuainevalintaa koskeva ohjauskeskustelu omalla osastolla Sivuaineopiskeluoikeuden hakeminen Taikin toiselle osastolle Hakeminen JOO-sopimusyliopistoon Muuhun yliopistoon TaiKin sivuaine- Hakeminen JOO-sopimuslomakkeella Kyseisen yliopiston Lomakkeella lomakkeella Kotiosaston johtajan hyväksyminen Hakemuksen jättäminen Taikin opintoasiainpalveluihin Sivuaineosaston /laitoksen johtajan hyväksyminen Päätös sivuaineen opinto-oikeuden myöntämisestä 20 21

7 Kieltenopiskelu Korkeakoulu järjestää kieltenopetusta yhdessä Helsingin yliopiston kielikeskuksen kanssa. Kieliopintoihin ilmoittaudutaan opintoasiainpalveluissa tai kielikeskuksessa erikseen ilmoitettavina ajankohtina. Kieliryhmiin ilmoittautujilta peritään ilmoittautumisen yhteydessä monistemaksu, jolloin Ilmoittautuminen on sitova. Monistemaksua ei palauteta. Opiskelijan on ilmoitettava opintoneuvojalle, mikäli hän ei voi osallistua ilmoittautumalleen opintojaksolle. Kieliopinnoissa lisätietoja saa opintoasianpalvelujen opintosihteeriltä. Kieltenopetuksesta tarkempia tietoja löytyy tämän oppaan kohdasta Kieliopinnot, TaiKin kieliopintojen opetusohjelmasta ja Helsingin yliopiston kielikeskuksen opinto-oppaasta. Kuulustelut Opintosuorituksiin liittyvät kuulustelut järjestetään joko kirjallisesti tai suullisesti. Opiskelijan oikeudesta käyttää kuulusteluissa ja kokeissa muuta kuin opetuskieltä päättää osastonjohtaja. Kussakin opintojaksossa on kuulustelutilaisuus järjestettävä vähintään kahdesti vuodessa. Mikäli opiskelija osallistuu kuulusteluun uudelleen korottaakseen arvosanaansa, eikä onnistu siinä, hän ei menetä aiemmin saamaansa arvosanaa. Suullinen kuulustelu ainoastaan täydentää kirjallista kuulustelua eikä sen perusteella voida huonontaa kirjallisesta kuulustelusta saatua arvosanaa. Muilta osin opintosuorituksen arvioinnista määrätään opetussuunnitelmassa. Opintosuoritusten kuulusteluihin voi osallistua myös korkeakoulun yleisinä tenttipäivinä. Tenttiin ilmoittaudutaan 10 päivää ennen tenttiä asianomaisen aineen opettajalle, joka laatii kysymykset ja arvioi tenttivastauksen. Kuulustelun vastaanottava opettaja voi ilmoittaa ajankohdat, milloin hänen opettamansa aineen voi tenttiä. Arviointi Opintosuoritusten arvioinnissa käytetään muulloin kuin väitöskirjojen osalta asteikkoa 0 5, jota vastaavat sanalliset arvolauseet: alle 1 hylätty 1 tyydyttävä 2 hyvin tyydyttävä 3 hyvä 4 hyvin hyvä 5 erinomainen. Kypsyysnäyte ja opintojaksot, jotka sisältävät pääasiassa harjoituksia, arvostellaan asteikolla hyväksytty - hylätty, ellei koulutusohjelman opetussuunnitelmassa toisin määrätä. Muutoksenhaku Opiskelijalla on oikeus saada tieto siitä, mitä arviointiperusteita on sovellettu opintosuorituksen arvostelussa. Lisäksi opiskelijalle on varattava mahdollisuus tutustua kirjalliseen tai muulla tavoin tallennettuun opintosuoritukseensa arvioinnin jälkeen. Kirjalliset tai muulla tavoin tallennetut opintosuoritukset on säilytettävä kuuden kuukauden ajan tulosten julkistamisesta. Arvosteluun tyytymätön opiskelija voi pyytää suullisesti tai kirjallisesti oikaisua arvostelun suorittaneelta opettajalta tai lopputyön osalta arvosteluryhmältä 14 päivän kuluessa siitä ajankohdasta, jolloin opiskelijalla on ollut tilaisuus saada arvostelun tulokset sekä arviointiperusteiden soveltaminen omalta osaltaan henkilökohtaisesti tietoonsa. Jos opiskelija on tyytymätön oikaisupyynnön johdosta tehtyyn päätökseen, hän voi hakea siihen muutosta tutkintolautakunnalta 14 päivän kuluessa siitä, kun hän on saanut päätöksestä tiedon. Opintosuoritusten rekisteröinti ja opintosuoritusote Kaikki suoritetut opintojaksot tallennetaan ATK-pohjaiseen suoritusrekisteriin. Osastolla kirjataan opintosuoritukset rekisteriin opettajien tekemien opintosuorituslomakkeiden perusteella. Opintosuoritusrekisteriotteen saa myös TaiKin kotisivuilta. Opintorekisteriotteita voi tilata osaston amanuenssilta tai opintoasiainpalveluista aina tarvittaessa. Opintoasiainpalveluista pyydettäessä otteet ovat maksullisia. Suomenkielisen otteen toimitusaika on 3 päivää, muunkielisen viikko. Koulutusohjelman vaihto Opiskelija voi opintojensa aikana hakemuksesta vaihtaa koulutusohjelmaa, jos tähän on hyväksyttävä syy. Päätöksen vaihdosta tekee sen osaston johtaja, jolle opiskelija siirtyy. Vapaamuotoinen perusteltu hakemus, johon liitetään ote opintosuoritusrekisteristä ja opintosuunnitelma, tulee jättää opintoasiainpalveluihin mennessä. Koulutusohjelman vaihtamisen edellytyksenä on, että vaihtamiseen on erityinen peruste, opiskelija on opiskellut korkeakoulussa vähintään kahden lukukauden ajan, opiskelija on edennyt opinnoissaan normaalisti ja alkuperäisen ja vastaanottavan osaston johtajat ovat puoltaneet hakemusta. Koulutusohjelmaa vaihtaneella opiskelijalla ja opiskelijalla, joka on opiskelijavalinnan perusteella valittu toiseen koulutusohjelmaan, on oikeus jatkaa opintojaan aikaisemmassa koulutusohjelmassa. Opiskelija voi kuitenkin olla läsnäolevana opiskelijana lukuvuosittain vain yhdessä koulutusohjelmassa kerrallaan. Aikaisemmassa koulutusohjelmassa suoritetut opintojaksot voidaan lukea hyväksi siten kuin vastaanottavan osaston johtaja päättää. Koulutusohjelman vaihtamisen yhteydessä vahvistetaan uuden koulutusohjelman mukainen opintosuunnitelma. Opetuksesta annettava palaute Opiskelijoilla on oikeus antaa palautetta kaikista opintojaksoista. Taideteollisessa korkeakoulussa on vuodesta 1994 ollut voimassa päätös, jonka mukaan kaikista opintojaksoista kerätään opiskelijapalaute joko lomakkeella tai muulla erikseen ilmoitetulla tavalla. Lisäksi palautteet käsitellään osastolla ja niiden tuottama tieto hyödynnetään kyseisen opintojakson tulevassa toteutuksessa ja tarvittaessa laajemmin seuraavaa opetussuunnitelmaa laadittaessa. Osaston johtoryhmä vastaa osaston opiskelijapalautekäytännöistä ja opetuksen arvioinnista korkeakoulussa yhteisesti päätettyjen linjausten mukaisesti. Tutkintoja ja opetusta ohjaavat säädökset Taideteollisen korkeakoulun tutkintoja ja opetusta säätelevät sekä lait ja asetukset että korkeakoulun omat ohjeet ja säädökset. Seuraavassa luetellaan tärkeimpiä tutkintoja ja opetusta sääteleviä ohjeita, jotka löytyvät Taideteollisen korkeakoulun www-sivuilta: Yliopistolaki Yliopistoasetus Taideteollisen korkeakoulun johtosääntö Asetus taideteollisen alan yliopistollisista tutkinnoista Laki opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä Lopputyöohjeet Ohjeet opintojen hyväksilukemista varten Asetus korkeakoulujen järjestelmästä Opintoneuvonta ja ohjaus Opiskelijalla on oikeus saada opinto-ohjausta aina halutessaan. Keskitetysti hoidettu opinto-ohjaus Taideteollisen korkeakoulun opintoasiainpalvelut sijaitsee korkeakoulun 6. kerroksessa. Opintosihteerin työpisteessä on mm. muiden suomalaisten yliopistojen opinto-oppaat. Ulkomaisten yliopistojen oppaita on kirjastossa ja IAC:ssä. Opintoneuvoja: vastaanottoaika päivittäin klo (ilmoittautuminen, opiskeluoikeus, tiedottaminen opiskelijavalinnoissa, yleinen opintoneuvonta) Opintosihteeri: vastaanottoaika päivittäin klo (kieliopinnot, opiskelumahdollisuudet yliopistoissa, eri korvaavuudet, yleinen opintoneuvonta, tutkintotodistukset, tiedottaminen opiskelijavalinnoissa jne.) Opintotukiasiat: opintotukilautakunnan sihteeri, vastaanottoaika ti-pe klo Kv-asiat: Ulkomaille lähtöasioissa ohjausta antaa IAC:n henkilökunta. Opintoasiainpalvelujen kv-kuraattori ohjaa korkeakouluun saapuvia ulkomaalaisia. Osastoilla tapahtuva opintojen ohjaus Jokaisessa koulutusohjemassa on nimetty opettajatutor, jonka tehtäviin opiskeluprosessiin liittyvä ohjaus kuuluu. Joillakin osastoilla opettajatutor on korvattu omaopettajalla/ vuosikurssivastaavalla tms. Opettajatutoreiden tehtävät -auttaa opiskelijaa tarvittaessa opiskelutavoitteen hahmottamisessa -avustaa opiskelijaa opintoja koskevissa valintatilanteissa -opintojen etenemisen seuranta ja tukeminen -syventävien opintojen hopsun(henkilökohtaisen opintosuunnitelman) suunnittelu yhdessä MAopiskelijoiden kanssa -opiskelijan urasuunnittelussa tukeminen Kaikilla vakituisilla opettajilla on vastaanottoajat, joista tiedotetaan opetusohjelmissa ja osastojen ilmoitustauluilla. Opettajilta saa tietoja mm. opintojaksojen sisällöistä ja ohjausta opintojaksoihin liittyvissä asioissa. KV-asioita varten useilla osastoilla on nimettynä kv-koordinaattoriksi opettaja, joka neuvoo osaston kv-yhteistyöasioissa. Myös osastojen 22 23

8 amanuenssit neuvovat ja ohjaavat opiskelijoita. Taidekasvatuksen osastolla on sivutoiminen opinto-ohjaaja opiskelijoita varten. Opiskelijatutoreiden tehtävät -uusien opiskelijoiden vastaanotto ja tutustuminen opiskeluun ja opiskelukulttuuriin TaiK:ssa -opiskelijoiden tukihenkilönä toimiminen opintojen alkuvaiheessa -vapaamuotoisen toiminnan järjestäminen tutorryhmän tarpeiden mukaan. Erityistarpeet opinto-ohjauksessa Selviytymisopas ja ohjaus erityispalveluihin Opiskelijan selviytymisoppaaseen on koottu yhteen mm. opiskelijan toimeentuloon, asumiseen ja terveyspalveluihin liittyviä tietoja. Opintoasianpalvelujen opintosihteeri ja opintoneuvoja antavat lisätietoja ja ohjaavat tarvittaessa korkeakoulun ulkopuolella oleviin ohjauspisteisiin. Opintoneuvontapsykologin vastaanotot Opintoneuvontapsykologin vastaanotot ovat tarkoitetut sekä opiskelijoille että opetushenkilöstölle. Vastaanotoilla voi mm. pohtia tavoitteitaan, valintojaan opintojen suhteen ja selvitellä opiskeluun, opiskeluympäristöön tai omaan jaksamiseen liittyviä asioita. Opintoneuvontapsykologin vastaanotot ovat kerran viikossa korkeakoulun tiloissa. Vastaanottojen ajankohdista ja ajanvarauskäytännöstä tiedotetaan opintoasiain verkkosivuilla sekä ilmoitustauluilla. Palvelu on käyttäjille maksuton. Opintotuki ja apurahat Opintotukea voidaan myöntää Suomessa pysyvästi asuvalle säännöllisesti opiskelevalle opiskelijalle. Uusi opiskelija voi saada opintotukea yhden perustutkinnon suorittamiseen korkeintaan 55 kuukautta, taiteen kandidaatin tutkintoon 36 kk. Ennen opintotukea saaneille enimmäistukiaika on seitsemän vuotta saman tutkinnon suorittamiseen. Erillistä hakuaikaa ei ole, vaan opintotuki voidaan myöntää aikaisintaan sen kuukauden alusta, jona hakemus on jätetty. Erityisopintolinjoilla, aikuisopintolinjoilla ja kaksivuotisissa TaM-koulutusohjelmissa opiskeleville opintotuki myönnetään periaatteella: 3 ov:n suoritus / opintotukikuukausi. Tukiaika voi siis opintojen laajuudesta riippuen olla opintotukikuukautta. Tarkempaa tietoa opintotuesta sekä mahdollisista opintotuen muutoksista saa vuosittain opintotukioppaasta. Korkeakoulussa on opintotukilautakunta, jonka sihteerinä toimii amanuenssi Marja Airaksinen, puh Opintotukilautakuntaan kuuluu sekä henkilökunnan että opiskelijoiden edustajia. Apurahat ja stipendit Korkeakoulu myöntää apurahoja seur. tarkoituksiin: koti- ja ulkomaiset jatko-opinnot muut tutkimustyöstä aiheutuvat kulutusmenot väitöskirjan painatus- ja käännöskulut, kielentarkastus matkat perustutkintoa suorittavien ulkomaiset opinnot opintoprojektit opetuksen ja opetusmenetelmien kehittäminen oppimateriaalin tuottaminen ja muu julkaisutoiminta Apurahoja myönnetään myös henkilökunnan uudistumiseen sekä ammatilliseen ja pedagogiseen kehittymiseen. Apurahoja haetaan lomakkeella, jonka saa osoitteesta >rahoituslähteitä tai 6. krs:n aulasta. Lomake sisältää täyttöohjeet, tiedot maksatuksesta ja raportoinnista. Hakemukset tulee toimittaa korkeakoulun kirjaamoon, (Hämeentie 135 A). Hakuajat päättyvät 28.2., 9.9. ja kello Apurahat jakaa korkeakoulun rehtori tutkimusinstituutin esityksestä. Päätökset valmistellaan yhteistyössä osastojen kanssa ja lausuntojen perusteella. Apurahan saajan on toimitettava raportti apurahan käytöstä tutkimusinstituuttiin. Lopputyöntekijöitä varten osastoilla voi olla omia apurahoja, joiden hausta ja myöntämisperusteista antavat lisätietoja osastojen amanuenssit. Tietoa erilaisista apurahoista löytyy myös www-osoitteesta: tutkimuspalvelut/ ja Lisäksi eri maiden välisiin sopimuksiin perustuvista apurahoista saa tietoa CIMO:sta (http://www.cimo.fi/). Opiskelu muissa yliopistoissa Joustava opiskeluoikeus Opiskelijan on mahdollista sisällyttää tutkintoonsa myös muualla suoritettuja opintoja. Opiskelijan tulee keskustella suunnitelmastaan etukäteen koulutusohjelmansa professorin kanssa. Väyliä on kaksi: 1) opiskelu JOO-sopimus -korkeakoulussa, 2) opiskelu jossain muussa korkeakoulussa kotimaassa tai ulkomailla. Sopimus joustavasta opiskeluoikeudesta JOO-sopimus antaa oikeuden anoa rajoitettua opiskeluoikeutta muissa sopimusyliopistoissa. JOO-sopimuksessa ovat mukana Taideteollisen korkeakoulun lisäksi kaikki pääkaupunkiseudun yliopistot: Helsingin yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu, Kuvataideakatemia, Maanpuolustuskorkeakoulu, Sibelius-Akatemia, Svenska handelshögskolan, Teatterikorkeakoulu ja Teknillinen korkeakoulu. JOO-sopimuksen perusteella sopimusyliopistojen perustutkinto-opiskelijat voivat suorittaa osan tutkinnostaan sivuaineena tai aine- ja syventäviä opintoja korvaavina toisessa yliopistossa. Opiskeluoikeus on aina rajattu yksittäisiin opintokokonaisuuksiin. Opiskeluoikeutta anotaan erillisellä JOO-lomakkeella, jonka saa opintoasianpalvelujen aulasta. JOOopiskelu edellyttää aina sekä vastaanottavan yliopiston että lähettävän koulutusohjelman professorin hyväksyntää. JOO-sopimuksen lisäksi Taideteollinen korkeakoulu on solminut erillisiä yhteistyösopimuksia myös muiden korkeakoulujen ja ammattikorkeakoulujen kanssa. Niistä saa lisätietoa opintoasiainpalveluista. Taideteollinen korkeakoulu on mukana valtakunnallisessa Itä- ja Kaakkois-Aasian koulutusverkostossa, joka järjestää Aasiaan liittyvää koulutusta. Koulutus on avointa myös TaiK:n opiskelijoille. Tiedot koulutustarjonnasta löytyvät osoitteesta opetus.htm. Lisäksi taideteollinen korkeakoulu kuuluu matkailualan verkostoyliopistoon, josta saa tarkempaa tietoa osoitteesta http: //www.tourismuninet.org. Opiskelu ulkomaisissa yliopistoissa Taideteollisen korkeakoulun International Affairs (IAC) kehittää ja koordinoi korkeakoulun kansainvälistä toimintaa erityisesti panostaen opiskelijoiden valmiuksiin toimia kansainvälisessä toimintaympäristössä. Neuvomme opiskelijoitamme mahdollisuuksista ulkomaanvaihtoon ja -harjoitteluun ja niihin liittyvistä rahoitusmahdollisuuksista. Korkeakoulun on mukana mm. Erasmus/Sokrates-, Nordplus- ja Leonardo da Vinci ja Fulbright-vaihto-ohjelmissa ja meillä on sopimuksia alan oppilaitoksiin ympäri maailman. IAC julistaa säännöllisin väliajoin hakuja auki vaihtokorkeakouluhin ja tiedottaa aktiivisesti kansainvälisestä yhteistyöstä ilmoitustauluilla, Intranetissä ja sähköpostitse osastojen Sokrates-koordinaattoreille ja amanuensseille. Lisätietoja International Affairs, 6. krs., puh (Erasmus), tai (Nordplus, Overseas, Leonardo da Vinci) tai Eurooppaan (Erasmus/Sokrates) Taideteollisen korkeakoulun osastot ovat solmineet opiskelijavaihtosopimuksia noin 120 eurooppalaisen taide- ja muotoiluyliopiston kanssa. Vaihtoon saa apurahan. Hakuajat: kerran syyslukukaudella ja kaksi kertaa kevätlukukaudella. Lisätietoja: International Affairs, amanuenssit ja osastojen Sokrates-koordinaattorit Pohjoismaihin (Nordplus) Vaihtosopimukset ovat seuraavien korkeakoulujen kanssa: Ruotsissa Konstfack (Tukholma), Högskolan för Design och Konsthantverk vid Göteborgs Universitet, Högskolan för Fotografi och Film (Göteborg), Designhögskolan Umeå Universitet. Norjassa Arkitekthøgskolen i Oslo, Statens Håndverks- og kunstindustriskole (Oslo), Kunsthøgskolen i Bergen. Tanskassa Arkitektskolen i Aarhus, Danmarks Designskole (Kööpenhamina), Designskolen Kolding, Kunstakademiets Arkitektskole (Kööpenhamina). Islannissa Myndilista- og Handídaskóli Islands (Reykjavik) ja Virossa Eesti Kunstiakadeemia (Tallinna). Hakuajat: Kaksi kertaa vuodessa, keväällä syksyn ja koko lukuvuoden vaihtoon, syksyllä seuraavaksi kevääksi. Työharjoittelu Euroopassa (Leonardo da Vinci) Leonardo da Vinci-ohjelma tukee opiskelijoiden valmiuksia työelämään tarjoamalla mahdollisuuden työharjoitteluun Euroopassa. Ulkomaanharjoittelun kesto on 3-6 kk ja siihen saa apurahan. Opiskelijat etsivät harjoittelupaikan joko itsenäisesti tai osaston tai IAC:n kontaktien kautta. Hakuajat: Jatkuva haku Muu vaihto Taideteollisella korkeakoululla on vaihtoa Afrikkaan, Australiaan, Etelä- ja Pohjois- Amerikkaan, Etelä-Koreaan, Israeliin, Intiaan, Japaniin, Kiinaan ja Venäjälle. Näitä vaihtoja rahoittaa osittain TaiK tai Suomen ja mm. ao

9 Valmistuminen Tutkintoon (TaK/ TaM) vaadittava opintoviikkomäärä (120 /180 ov) opintoja suoritettu OSASTO ilmoitus valmistumisesta viimeistään 1 kk ennen publiikkia OPINTOASIAINPALVELUT amanuenssi Opintosihteeri Tutkintotodistuksen tilaaminen todistuspyyntölomakkeella vähintään 3 viikkoa ennen publiikkia (TaK ja TaM) lähtökyselylomakkeen täyttäminen (TaM) tutkintoon vaadittavien opintojen tarkistaminen opintosuoritusotteesta kieliopinnot muut kuin kieliopinnot opintosuoritusten kirjaaminen tarkistettu opintorekisteriote osaston johtajan allekirjoitus tutkintotodistuksen hyväksyminen tutkintotodistus rehtorin allekirjoitus publiikki todistuksen noutaminen opintoasiainpalveluista maan väliset kulttuurivaihtosopimukset (CIMO). Tietoja yliopistoista saa International Affairsista, Sokrates-koordinaattoreilta tai amanuensseilta. IAC:ssa on yleisiä hakuoppaita sekä koulujen esitteitä, opaskirjoja yms. Valmistuminen Tutkintotodistus ja publiikki Tutkintotodistuksen voi saada joko neljä kertaa vuodessa järjestettävässä erityisessä todistustenjakotilaisuudessa eli publiikissa tai publiikkien ulkopuolella ilman juhlallisuuksia noutamalla todistus opintoasiainpalveluista. Tutkintotodistuksen saaminen edellyttää, että opiskelija on suorittanut kaikki tutkintoon edellytettävät opinnot. Kieliopinnot tarkistaa opintoasianpalvelujen opintoneuvoja, muut opinnot oma osasto. Opinnot tarkistetaan opintosuoritusotteesta. Opiskelija tarkistaa opintosuorituksensa yhdessä osastonsa amanuenssin kanssa. Opiskelijan tulee ilmoittaa valmistumisestaan osaston amanuenssille vähintään kuukautta ennen todistustenjakoa. Publiikki Ilmoitus amanuenssille Tilataan todistus perjantai perjantai perjantai perjantai perjantai perjantai perjantai perjantai Arabianrannan yrityshautomo Arabianrannan yrityshautomon tavoitteena on luoda kannustava kehitysympäristö nuorille designin, median ja kulttuurin/sisältötuotantoon perustuville yrityksille. Arabianrannan yrityshautomo tarjoaa yrityksille liiketoiminnan suunnitteluun liittyviä asiantuntijapalveluita ja koulutusta, yhteyden taideteollisen alan osaamiseen sekä edulliset toimitilat Arabianrannasta. Yritysten välinen yhteistyö on myös luonnollinen osa yrityshautomon toimintamallia. Hautomoyrityksille räätälöidään oma kehityssuunnitelma. Suunnitelman toteutuksessa hyödynnetään Valmistuvan on tilattava tutkintotodistus opintoasianpalveluista todistuspyyntölomakkeella vähintään kolme viikkoa ennen todistustenjakotilaisuutta. Maisterin tutkinnon suorittavat opiskelijat vastaavat samalla ns. lähtökyselylomakkeeseen www-sivuilla. Todistuspyyntölomake jätetään opintoasianpalvelujen opintosihteerille, joka valmistelee tutkintotodistukset. Samalla kaksivuotisessa maisteriohjelmassa opiskelleiden tulee toimittaa kopio aiempien opintojen todistuksesta opintosihteerille. Osaston amanuenssi toimittaa valmistuvien opintokirjat ja osastonjohtajan allekirjoittamat ajan tasalla olevat rekisteriotteet opintoneuvojalle. Allekirjoituksella vahvistetaan suoritukset tutkintoon oikeuttavaksi. Tutkintotodistuksen voi saada suomen-, ruotsin- tai englanninkielisenä. Tutkintotodistus muulla kuin opiskelijan äidinkielellä on maksullinen. Lukuvuosien ja publiikit ja takaraja opintosuoritusten jättämiselle osaston tarkistettavaksi ovat seuraavat: yrityshautomon asiantuntijarekisteriä. Yritykset ovat hautomopalveluiden piirissä kaksi vuotta. Yrityshautomo on osa Arabianrantaan syntyvää taideteollisuuskeskusta. Lisätietoja yrityshautomosta saa hautomon vetäjältä, p tai osoitteesta Osoite: Hämeentie 153 B, 4.krs, Helsinki. Muuta opiskeluun liittyvää Kulunvalvonta ja tilojen laitteiden käyttö Korkeakoulun toimitilojen, Hämeentie 135 C -rapun pääovi avataan arkipäivisin klo 7.30 ja suljetaan klo Kesäaikana pääovi suljetaan 26 27

10 klo D-rapun sisäänkäynti avataan arkipäivisin klo 7.30 ja suljetaan Porrasovet avataan arkipäivisin klo 6.30 ja suljetaan klo Hissit avataan arkipäivisin klo 6.30 ja suljetaan klo Lauantaisin, sunnuntaisin ja arkipyhinä ovet on suljettu. Korkeakoululla on käytössä Timecon - kulunohjausjärjestelmä ja videovalvonta. Se tarjoaa joustavat mahdollisuudet työskennellä korkeakoulun tiloissa myös muulloin kuin varsinaisina aukioloaikoina ja näin tehostaa tilojen käyttöä. Korkeakoulun tiloja saa käyttää vain korkeakoulussa annettavaan opetukseen liittyvään toimintaan. Opetuksesta vastaava yksikkö antaa opiskelijalle harkintansa mukaiset kulkuoikeudet tiloihinsa sekä käyttäjätunnukset ATK-järjestelmiinsä. Muun kuin oman osaston tilojen käyttöön tarvitaan aina erillinen lupa, joka on pyydettävä ko. yksiköltä. C-rapun valvomossa oleva vahtimestari antaa asianomaiselle magneettiavaimen, jonka avulla lukitustilassa olevaa ovea tai hissiä voidaan käyttää. Avainta noudettaessa on esitettävä henkilötodistus ja opetusta antavan yksikön johtajan tai hänen sijaisensa allekirjoittama ilmoitus kulkuoikeuksista ja niiden voimassaoloajoista. Avaimesta on maksettava 20 euron pantti, jonka saa takaisin avaimen palauttaessaan. Avain on henkilökohtainen eikä sitä saa luovuttaa kenellekään toiselle.kulkuoikeus voidaan evätä, jos avaimen haltija päästää ulkopuolisia korkeakoulun tiloihin tai toimii muuten vastoin tilojen käytöstä annettuja ohjeita. Jos avain häviää, peritään uudesta avaimesta 30 euron korvaus. Avain on luovutettava takaisin, kun opiskelu korkeakoulussa päättyy. Korkeakoulun tiloissa olevat välineet on merkitty varkauksien ehkäisemiseksi. Tilojen tai tiloissa olevien kalusteiden/välineistön muusta käytöstä on aina sovittava yksikön johtajan kanssa. Vartija on pääoven valvomossa klo välisenä aikana (puh tai hälytyspalvelukeskus ). Näyttelytoiminta Taideteollisen korkeakoulussa on useita näyttelytiloja, joiden toiminnasta vastataan koordinoidusti. Opiskelijoiden toteuttamiin näyttelyihin suhtaudutaan yleensä myönteisesti. Mikäli opiskelijat ovat toteuttamassa näyttelyä, sen suunnittelu kannattaa aloittaa mahdollisimman aikaisin, sillä yleensä galleriatiloja varataan noin 6 kk etukäteen. Näyttelyiden suunnittelussa kannattaa ottaa yhteyttä seuraaviin henkilöihin: Inka Finell, Visuaalisen kulttuurin osasto, tai Mikko Kalhama, LUME puh HUOM! Mikäli olette rakentamassa tilataideteosta tai näyttelyä sellaiseen tilaan, jota ei ole tarkoitettu näyttelytilaksi, ottakaa ensin yhteys TAIKin kiinteistöpalveluihin (Risto Keski-Nisula), jotta varmistuu tilan soveltuvuus esim. sähköasennuksiltaan ja paloturvallisuudeltaan kyseiseen tarkoitukseen. Tekijänoikeudet Tekijänoikeus tekijänoikeuslain mukaisiin teoksiin on teoksen alkuperäisellä tekijällä. Tekijänoikeus käsittää sekä ns. moraaliset oikeudet että taloudelliset oikeudet. Moraalisilla oikeuksilla tarkoitetaan oikeutta tulla mainituksi teoksen tekijänä ja oikeutta kieltää teoksen loukkaava käyttö. Taloudellisilla oikeuksilla tarkoitetaan puolestaan tekijän oikeutta päättää teoksensa käyttämisestä, kuten teoskappaleiden valmistamisesta, näyttämisestä ja levittämisestä sekä teoksen esittämisestä ja välittämisestä yleisölle. Silloin kun teos on syntynyt opintojen yhteydessä, korkeakoululla on oikeus käyttää teosta opetus-, tutkimus- ja tiedotustoiminnassaan. Opintojen yhteydessä tehty teoskappale jää korkeakoulun hallintaan, jos se on tehty korkeakoulun kustannuksella. Opiskelija voi kuitenkin lunastaa teoskappaleen itselleen. Tulkinnanvaraiset tapaukset ratkaisee osastonjohtaja. Lisätietoja teoksiin liittyvistä taloudellisista asioista antaa talouspäällikkö Paula Lahti, puh Jos teos on tehty maksullisena palvelutoimintana, siirtyy teoksen tai suunnittelutyön taloudellinen hyödyntämisoikeus sopimuksen perusteella yleensä tilaajalle. Tekijän moraaliset oikeudet ovat tällöinkin voimassa. Lisätietoja tekijänoikeuksista ja oikeuksiensiirtosopimuksista tekijänoikeuslakimies / Designium, puh Opiskelijan vastuu, oikeudet ja velvollisuudet Opiskelijalla on oikeus saada opetusta ja ohjausta niissä opintojaksoissa, joissa hänellä on opinto-oikeus. Vastuu oppimisesta on opiskelijalla itsellään. Oikeus osallistua kuulusteluihin on siten kuin oppaan kohdassa Kuulustelut on selostettu. Muutoksenhausta opintosuoritusten arvosteluun on selostettu tarkemmin oppaan kohdassa Muutoksenhaku. Opiskelijalla on opetussuunnitelman mukaan mahdollisuus sisällyttää tutkintoonsa sivuaineopintoja ja vapaasti valittavia opintoja. Opintojaksoille ilmoittautuminen ajoissa on tärkeätä ja peruutuksista on ilmoitettava etukäteen opiskelupaikkojen tehokkaan käytön vuoksi. Opiskelijalla on oikeus antaa palautetta koulutuksesta sen eri vaiheissa (ks. kohta Opetuksesta annettava palaute). Opiskelijoilla on oikeus vaikuttaa korkeakoulun päätöksentekoon kaikissa hallintoelimissä ylioppilaskunnan edustajan/ edustajien kautta tai omalla osastollaan suoraan opiskelijaedustajien välityksellä. Opintotukea saavan opiskelijan on itse huolehdittava siitä, että opinnot etenevät siten, että opintotuen edellytykset täyttyvät. Samoin tulojen seuranta ja mahdollinen opintotuen keskeytys on opiskelijan vastuulla. Opiskelijoilla on oikeus opettaja- ja opiskelijatutorin ja muihin ohjauspalveluihin opintoihin liittyviä valintoja, henkilökohtaisen opetussuunnitelman tekoa opintojen etenemistä ja mahdollisia opintojen esteitä koskevia asioita varten. Ellei opiskelija suorita tutkintoa tavoiteajassa (3 v/5v), hän hakee kirjallisesti opinto-oikeutta jäljellä oleviin opintoihin. Hakemus sisältää suunnitelman jäljellä olevien opintojen suorittamisesta. Hakemus tehdään osastonjohtajalle, jonka kanssa opiskelija sopii jäljellä olevien opintojen suorittamisesta. Opinto-oikeuksia voidaan rajoittaa esimerkiksi sen vuoksi, että opintojakson opiskelijamäärä on rajattu. Opiskelijoilla on oikeus käyttää korkeakoulun tiloja ja laitteita koulutuksen ja tutkimuksen sekä niihin liittyvän taiteellisen toiminnan tarpeisiin korkeakoulun ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Kulkuoikeuksia sekä laitteiden ym. tarvikkeiden käyttöoikeuksia myönnettäessä etusijalle asetetaan ne lupahakemukset, jotka kuuluvat selkeästi opetussuunnitelman mukaisiin opintoihin tai korkeakoulun muihin toimintoihin. Opiskelijaa, joka on yliopiston piirissä syyllistynyt opetus- tai tutkimustoimintaan kohdistuneeseen rikkomukseen, voidaan kurinpidollisesti rangaista varoituksella tai erottamalla määräajaksi, kuitenkin enintään yhdeksi vuodeksi. Varoituksesta päättää rehtori ja erottamisesta korkeakoulun hallitus. Ennen kurinpitoasian käsittelyä on asianomaiselle todisteellisesti toimitettava tiedoksi, mistä rikkomuksesta häntä syytetään sekä varattava hänelle mahdollisuus tulla asiassa kuulluksi. Opiskelijan, joka opintosuorituksen kuulustelussa syyllistyy vilppiin, voi valvoja välittömästi poistaa kuulustelutilaisuudesta, ja opintosuoritus hylätään. Jos vilppi havaitaan vasta kuulustelutilaisuuden päätyttyä, voi arvostelun suorittava opettaja tai lautakunta hylätä opintosuorituksen. Työsuojelu Taideteollisen korkeakoulun tavoitteena on luoda sellainen opiskelu- ja tutkimusympäristö, jossa opiskelijan turvallisuus ja terveys ei vaarannu ja jossa luovan ja tuloksellisen työn tekeminen on turvattu. Opiskelussa saattaa esiintyä työtilanteita, joihin sisältyy turvallisuusriskejä. Osa opiskelijoista joutuu harjoitustöissä käsittelemään terveydelle haitallisia aineita ja työskentelyyn lasi-, puu-, metalli-, jalometalli- ja muovityöpajassa liittyy aina tapaturma- ja tulipalovaara. Työturvallisuuslain soveltamisalaan kuuluu opiskelijoiden työ pajoissa ja laboratorioissa mutta ei tavanomainen luento-opetus. Ergonomiaa ja näyttöpäätetyötä koskevia säännöksiä on perusteltua soveltaa atk-opetuksen ja siihen liittyvien harjoitustöiden yhteydessä. Jokainen opiskelija on velvollinen noudattamaan työturvallisuuteen liittyviä määräyksiä ja ohjeita sekä vastaa myös siitä, ettei hän toiminnallaan tai tahallisella laiminlyönnillään aseta itseään tai muita vaaralle alttiiksi eikä aiheuta terveydellisiä haittoja. Tavoitteena on, että opiskelun yhteydessä opitaan turvalliset ja terveyttä vaarantamattomat toimintatavat ja työmenetelmät sekä muut kyseisen työn turvallisuusvaatimukset. Opetuksen ja ohjauksen antamiseen liittyy velvollisuus valvoa, että annettuja ohjeita noudatetaan. Opettaja on vastuussa, jos työturvallisuuslain säännösten noudattamisen laiminlyönnistä johtuvia onnettomuuksia tapahtuu. Vastuu on jakamaton eikä sitä voi siirtää opiskelijalle itselleen. Opiskelijoiden olisi hyvä olla selvillä ja ilmoittaa opettajalleen sellaisista sairauksista, joita harjoitustöissä esiintyvät tekijät saattavat pahentaa. Altistumiseen voidaan tällöin varautua asianmukaisella suojautumisella. Näissä kysymyksissä asiantuntija-apua antaa työterveyshuolto ja ylioppilaiden terveyshuolto. Korkeakoulussa on laajan työsuojelututkimuksen tuloksena laadittu toimenpideohjelma, johon sisältyy mm. opiskelijoille järjestettävää työsuojelukoulutusta. Lisätietoja korkeakoulun työsuojelusta antaa hallintojohtaja Ilkka Huovio, puh tai työsuojelupäällikkö Risto Keski-Nisula, puh

11 Kestävän kehityksen periaatteet Ympäristöpolitiikkaa on alettu EU:ssa kehittää 90-luvulla tuotelähtöisestä näkökulmasta. Tuotelähtöisyyden nostaminen ympäristönsuojelun keskipisteeseen korostaa muotoiluoppilaitosten merkittävyyttä asiassa. Luodaanhan yksittäisen tuotteen ympäristövaikutukset koko sen elinkaaren osalta jo suunnitteluvaiheessa. Muotoilu- ja taidekorkeakouluna Taideteollisella on keskeinen rooli ympäristötietoisuuden edistämisessä yhteiskunnassa sekä tulevien suunnittelijoiden kouluttajana. Suomessa valtioneuvosto on velvoittanut, että kestävän kehityksen periaatteet otetaan huomioon oppilaitosten opetussuunnitelmissa ja opetuksessa sekä päivittäisissä toiminnoissa. Taideteollisessa korkeakoulussa tehdään ympäristökehitystyötä käyttäen tukena ISO ympäristöjärjestelmästandardia. Taideteollisen merkittävimmät ympäristönäkökohdat ovat ympäristötietoisuus, kemikaalit, paloturvallisuus, jätteet sekä energian ja veden käyttö. Lisää tietoa TaiK:n ympäristökehitystyöstä nettisivuilla. Virtuaaliyliopisto Taideteollisen korkeakoulun virtuaaliyliopiston tehtävänä on tuottaa osastojen tukena joustavia opiskelumahdollisuuksia. Tarjolla olevia monimuotoisia opintoja löytyy virtuaaliyliopiston sivuilta ja opinto-ohjelmista. Opiskelija voi valita opintoja myös verkostoista, joissa TaiK on mukana. Kurssien soveltuvuudesta/ korvaavuudesta tulee kuitenkin ensin sopia koulutusohjelman vastaavan kanssa: -Viestintätieteiden verkostoyliopisto -Tulevaisuuden tutkimus -KIT-Kieliteknologian opetuksen verkosto -Itä- ja Kaakkois-Aasian yliopistoverkosto Asianet -Matkailualan verkostoyliopisto Muiden yliopistojen tarjonta ja opintojen verkkoohjausta lüytyy Suomen virtuaaliyliopiston portaalista Verkossa olevien oppimisympäristöjen käytössä ja verkko-opiskelussa opiskelijoita auttavat opettajan apuna toimivat verkkotuutorit. Kursseilla on nimetyt tuutorit. Virtuaaliyliopiston toimisto sijaitsee 6. kerroksen galleriakäytävässä. KORKEAKOULUN HALLINTO, ERILLISET LAITOKSET JA MUITA YKSIKÖITÄ 30 31

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta

Lisätiedot

Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa.

Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa. Asetus teologisista tutkinnoista 7.4.1995/517 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Koulutusvastuu Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa. 2 Tutkinnot

Lisätiedot

Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa (TaM) vaadittavat opinnot / Tutkintovaatimukset 2013-2014

Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa (TaM) vaadittavat opinnot / Tutkintovaatimukset 2013-2014 1 (5) Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu Median laitos Graafisen suunnittelun koulutusohjelma (TaM) Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa

Lisätiedot

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Filosofinen tiedekunta / Hallintotieteet Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Tutkintojen järjestämistä ja suorittamista koskevat määräykset tarkentavat opetusta ja tutkintoja sääteleviä lakeja,

Lisätiedot

Ohje yleisistä siirtymäsäännösperiaatteista ennen aloittaneille opiskelijoille

Ohje yleisistä siirtymäsäännösperiaatteista ennen aloittaneille opiskelijoille Ohje yleisistä siirtymäsäännösperiaatteista ennen 1.8.2012 aloittaneille opiskelijoille Tampereen yliopiston hallituksen 13.6.2012 hyväksymän ja 1.8.2012 voimaan tulevan tutkintosäännön 33 2 momentin mukaan

Lisätiedot

LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET Johtokunta 7/2013, Asia4 Korjattu liite 1 LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. Tutkintojen yleisrakenne, vaadittavat opintosuoritukset ja mitoitus

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. Terveystieteiden tutkinto-ohjelman yleisrakenne ja vaadittavat opintosuoritukset Terveystieteiden tutkinto-ohjelmassa kandidaatin tutkinto

Lisätiedot

OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE

OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE Ammattikorkeakoulun hallitus hyväksynyt 28.8.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Hyväksilukeminen... 3 2.1. Hyväksilukemismenettelyyn liitetään

Lisätiedot

Orientoivat opinnot, osa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot, osa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot, osa 3 28.9.2016 Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö LTLY16 Orientoivat opinnot ja HOPS, 2 op Orientoivat opinnot, osat 1-3 Tutkinto-ohjelmien omat infot HOPS: tutkinto-ohjelmien

Lisätiedot

1. Mitkä ovat tietoliikennetekniikan koulutusohjelman opintosuunnat?

1. Mitkä ovat tietoliikennetekniikan koulutusohjelman opintosuunnat? Seppo Saastamoinen 25.9.2003 Sivu 1/6 TEKNILLISEN KORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ (http://www.hut.fi/yksikot/opintotoimisto/lait/tutkintosaanto_111200_voimassaoleva.htm) 1. Mitkä ovat tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Mikkelin ammattikorkeakoululla on toimipisteet Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä.

Mikkelin ammattikorkeakoululla on toimipisteet Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä. Ohjeen nimi MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ Vastuuhenkilö Opetusjohtaja Tuija Vänttinen Voimaantulo 1.8.2011 Päätös Koulutustiimi 17.5.2011 76 Johtoryhmä 24.5.2011 74 AMK-hallitus 14.6.2011

Lisätiedot

Orientoivat opinnot, osa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot, osa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot, osa 3 28.10.2015 Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö LTLY16 Orientoivat opinnot ja HOPS, 2 op Orientoivat opinnot, osat 1-3 Tutkinto-ohjelmien omat infot HOPS: tutkinto-ohjelmien

Lisätiedot

LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET BioMediTech Johtokunta hyväksynyt 25.8.2015 LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 2015-2018 1. Tutkintojen yleisrakenne, vaadittavat opintosuoritukset

Lisätiedot

Perustutkintojen suorittamista koskevat määräykset

Perustutkintojen suorittamista koskevat määräykset 109 Hallintotieteiden tiedekunta Hyväksytty hallintotieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 5.6.2007. 1. Tutkintoja ja opiskelua koskevat määräykset Tutkintojen suorittamisessa noudatetaan

Lisätiedot

Opintojen suunnittelu ja opintoneuvonta

Opintojen suunnittelu ja opintoneuvonta Opintojen suunnittelu ja opintoneuvonta 7 Opintojen suunnittelu ja opintoneuvonta Yliopisto julkaisee yleisoppaan, jokaista tiedekuntaa varten oman opinto-oppaan sekä kieliopintoja varten on erillisen

Lisätiedot

Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä

Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä 8.10.2014 Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä 8.10.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Koulutusuudistuksen siirtymäaika Tampereen

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta kauppatieteiden kandidaateille kevät 2014 Kasvatustieteiden maisterin tutkinto Valintaperusteet 1. Yleistä Joustava opintopolun kasvatuspsykologian

Lisätiedot

Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät

Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät Hyväksytty sähkötekniikan akateemisessa komiteassa 7. päivänä kesäkuuta 2011. Niissä kohdissa, joissa päättäjä johtuu jostain muusta säännöstä

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS. AMK-INSINÖÖRISTÄ KONETEKNIIKAN (Koneteollisuuden tuotantotekniikka) DIPLOMI-INSINÖÖRIKSI. Seinäjoella toteutettava koulutus

HAKIJAN OPAS. AMK-INSINÖÖRISTÄ KONETEKNIIKAN (Koneteollisuuden tuotantotekniikka) DIPLOMI-INSINÖÖRIKSI. Seinäjoella toteutettava koulutus HAKIJAN OPAS AMK-INSINÖÖRISTÄ KONETEKNIIKAN (Koneteollisuuden tuotantotekniikka) DIPLOMI-INSINÖÖRIKSI Seinäjoella toteutettava koulutus Seinäjoen ammattikorkeakoulun tekniikan yksikössä järjestetään avoimet

Lisätiedot

Infoa voimaan astuneesta uudesta opetussuunnitelmasta, uudistetuista säädöksistä ja opintoja koskevista ohjeista

Infoa voimaan astuneesta uudesta opetussuunnitelmasta, uudistetuista säädöksistä ja opintoja koskevista ohjeista Infoa 1.8.2015 voimaan astuneesta uudesta opetussuunnitelmasta, uudistetuista säädöksistä ja opintoja koskevista ohjeista Kasvatustieteiden yksikkö 10.9.2015 Arja Tahvola PÄÄAINEPOHJAISTEN KOULUTUSTEN

Lisätiedot

Opintoihin orientointi

Opintoihin orientointi Opintoihin orientointi Tervetuloa opiskelemaan fysiikkaa Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 2.9.2014 1 Ennen opintojen alkua Tutustu huolellisesti ja hyvin opinto-ohjelmaan. Tee HOPS eli henkilökohtainen

Lisätiedot

Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014

Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014 1. Maisteriohjelman nimi Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014 Kauppatieteiden maisterin tutkinto Valintaperusteet 2. Maisteriohjelman yleiskuvaus Maisteritason erillisessä

Lisätiedot

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013 1 SIIRTYMÄSÄÄNNÖT AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN KTK- JA KTM-TUTKINTOJA SUORITTAVILLE Nämä siirtymäsäännöt sisältävät periaatteet, joita sovelletaan, kun ennen 1.8.2013 opintooikeuden saanut opiskelija

Lisätiedot

OPINTOTUKI KESÄAJALLE

OPINTOTUKI KESÄAJALLE 1 OPINTOTUKI KESÄAJALLE Edellytykset kesällä on tehtävä opintoja 5 op tukikuukautta kohti; koko kesälle haettaessa opintoja suoritettava siis 15 op harjoitteluajalta ei edellytetä em. opintopistemäärää,

Lisätiedot

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea 30.8.2011 Alkaneen lukuvuoden aikana suunnitellaan yliopiston perustutkintojen opetussuunnitelmat ja tutkintovaatimukset

Lisätiedot

Henkilökohtainen opintosuunnitelma HOPS /TaM

Henkilökohtainen opintosuunnitelma HOPS /TaM MEDIAN LAITOS 1 (5) Valokuvataide 27.6.2013 Henkilökohtainen opintosuunnitelma HOPS /TaM Valokuvataiteen koulutusohjelman (TaM 120 op) tutkinnon rakenne 2013 2014 ja opintojen suositeltu suorittamisjärjestys

Lisätiedot

1. Montako diplomi-insinööriä, tekniikan lisensiaattia ja tekniikan tohtoria valmistui osastolta v. 2001?

1. Montako diplomi-insinööriä, tekniikan lisensiaattia ja tekniikan tohtoria valmistui osastolta v. 2001? Seppo Saastamoinen 25.9.2003 Sivu 1/5 SÄHKÖ- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN OPINTO-OPAS 2003-2004, luvut 1 10 ( (http://www.sahko.hut.fi/opiskelijat/opinto-opas2003-2004/estopas2003/index.htm) (http://www.sahko.hut.fi/opiskelijat/opinto-opas2003-2004/tltopas2003/index.htm)

Lisätiedot

Aalto-yliopiston yleiset ohjeet opintojen hyväksilukemisesta

Aalto-yliopiston yleiset ohjeet opintojen hyväksilukemisesta Aalto-yliopiston yleiset ohjeet opintojen hyväksilukemisesta Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea on hyväksynyt 14.6.2011 seuraavat säännöt, jotka tulevat voimaan 1.8.2011. Muutokset hyväksytty

Lisätiedot

Alkuorientaation tavoitteet

Alkuorientaation tavoitteet Informaatiotieteiden yksikkö School of Information Sciences SIS Alkuorientaatio Orientoivat opinnot 1 2014 Alkuorientaation tavoitteet tutustuttaa yliopisto-opiskeluun tutustuttaa opiskelijoita Tampereen

Lisätiedot

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteet

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteet Opintoasiain päällikön päätös 1 (1) Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteet Aalto-yliopisto tukee perustutkinto-opiskelijoiden kansainvälistä opiskelijavaihtoa

Lisätiedot

Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaisesti opiskelevat

Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaisesti opiskelevat 14 Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaisesti opiskelevat Opiskelijat, joiden tutkinnonsuoritusoikeus on myönnetty 1.8.2005 jälkeen sekä ne aiemmin aloittaneet opiskelijat,

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteellinen koulutusala

Yhteiskuntatieteellinen koulutusala Yhteiskuntatieteellinen koulutusala Yhteiskuntatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintoja koskevat määräykset pääainepohjaisen tutkintorakenteen mukaan opiskeleville (voimassa siirtymäkauden eli 1.8.2012

Lisätiedot

Ohjeet tutkinnonuudistuksesta ennen aloittaneille opiskelijoille

Ohjeet tutkinnonuudistuksesta ennen aloittaneille opiskelijoille Ohjeet tutkinnonuudistuksesta ennen 1.8.2005 aloittaneille opiskelijoille Kaikki ennen 1.8.2005 aloittaneet opiskelijat on siirretty uuden tutkintosäännön piiriin. Uuteen tutkintosääntöön siirtyvien opiskelijoiden

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTON TUTKINTOSÄÄNTÖ. Annettu Rovaniemellä 16 päivänä kesäkuuta 2014

LAPIN YLIOPISTON TUTKINTOSÄÄNTÖ. Annettu Rovaniemellä 16 päivänä kesäkuuta 2014 1 LAPIN YLIOPISTON TUTKINTOSÄÄNTÖ Annettu Rovaniemellä 16 päivänä kesäkuuta 2014 Lapin yliopiston hallitus on 16. päivänä kesäkuuta 2014 annetun yliopistolain (558/2009) 41 :n nojalla hyväksynyt seuraavan

Lisätiedot

LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ

LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ Tutkintosääntö 1 (6) LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ Lahden ammattikorkeakoulun tutkintosääntö antaa ohjeita opintojen suorittamisesta ja niiden järjestelyistä. Lahden ammattikorkeakoulun hallitus

Lisätiedot

LUONNONTIETEELLINEN KOULUTUSALA

LUONNONTIETEELLINEN KOULUTUSALA LUONNONTIETEELLINEN KOULUTUSALA TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET Seuraavat tutkintojen järjestämistä ja suorittamista koskevat määräykset tarkentavat asetuksia ja johtosääntöjä. Nämä määräykset hyväksyy

Lisätiedot

AHOT-käytännöt. Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa

AHOT-käytännöt. Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa AHOT-käytännöt Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa 2 Sisältö Reunaehtoja Aiempien tutkintojen hyväksilukeminen Aiempien / muualla suoritettujen opintojen hyväksilukeminen Muun osaamisen tunnustaminen

Lisätiedot

KAUPPATIETEELLISEN ALAN TUTKINTOMÄÄRÄYKSET

KAUPPATIETEELLISEN ALAN TUTKINTOMÄÄRÄYKSET KAUPPATIETEELLISEN ALAN TUTKINTOMÄÄRÄYKSET 1.10.2010 Sivu 1 / 7 Kauppatieteellisessä ja teknillisessä tiedekunnassa suoritettavista kauppatieteellisen alan tutkinnoista ja opinnoista sekä opetuksesta ja

Lisätiedot

Oppaan käyttäjälle Opintojen suunnittelu, opinto-ohjaus ja opintoneuvonta

Oppaan käyttäjälle Opintojen suunnittelu, opinto-ohjaus ja opintoneuvonta Oppaan käyttäjälle Humanistisen tiedekunnan opinto-opas lukuvuosiksi 2007 2008 ja 2008 2009 sisältää tiedekunnan opetussuunnitelmat, jotka tulevat voimaan 1.8.2007. Opas sisältää perustutkintoja koskevat

Lisätiedot

HOPS ja opintojen suunnittelu

HOPS ja opintojen suunnittelu HOPS ja opintojen suunnittelu Hanna-Mari Kivinen, 8.12.2010 Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Fysiikan laitos Mikä ihmeen HOPS? HOPS eli Henkilökohtainen OPintoSuunnitelma HOPS kuuluu 1.8.2005

Lisätiedot

SIBELIUS- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO OPAS 2016 OPISKELU OIKEU DEN VAIHTO

SIBELIUS- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO OPAS 2016 OPISKELU OIKEU DEN VAIHTO SIBELIUS- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO VALINTA- OPAS 2016 OPISKELU OIKEU DEN VAIHTO Haluatko vaihtaa pääainetta? TAI Onko sinulla vähintään alempi korkeakoulututkinto toisesta korkeakoulusta ja haluat vaihtaa

Lisätiedot

Tervetuloa johtamiskorkeakouluun! Tilaisuus erillisvalinnassa hyväksytyille ma 2.9. kello Opintokoordinaattori Heli Tontti

Tervetuloa johtamiskorkeakouluun! Tilaisuus erillisvalinnassa hyväksytyille ma 2.9. kello Opintokoordinaattori Heli Tontti Tervetuloa johtamiskorkeakouluun! Tilaisuus erillisvalinnassa hyväksytyille ma 2.9. kello 11-12 Opintokoordinaattori Heli Tontti KTM, tutkinnon rakenne laajuus 120 op tutkinnon suorittamisaika tavoiteaika

Lisätiedot

Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukeminen ja täydentäminen. 1. Kaikkien opintojen hyväksilukemista koskevat yleiset periaatteet

Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukeminen ja täydentäminen. 1. Kaikkien opintojen hyväksilukemista koskevat yleiset periaatteet 1(7) 2016 Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukeminen ja täydentäminen Mikäli sinut on hyväksytty suorittamaan kandidaatin ja maisterin tutkintoa ja sinulla on aikaisempia korkeakouluopintoja,

Lisätiedot

Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III. OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM)

Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III. OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM) Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010 Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM) Virt@ -koulutuksen opinnot johtavat taiteen maisterin tutkintoon

Lisätiedot

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio 1 Tampereen yliopiston organisaatio 2 Tieteenalayksiköt (9 kpl) Biolääketieteellisen teknologian yksikkö Informaatiotieteiden yksikkö Johtamiskorkeakoulu Kasvatustieteiden yksikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden

Lisätiedot

AVOIN YLIOPISTO Opiskelu avoimessa yliopistossa... 4 Avoimen yliopisto-opetuksen maksut... 4 TÄYDENNYSKOULUTUS... 4

AVOIN YLIOPISTO Opiskelu avoimessa yliopistossa... 4 Avoimen yliopisto-opetuksen maksut... 4 TÄYDENNYSKOULUTUS... 4 M SIBELIUS-AKATEMIA I vararehtori 3.5.2012 Valtuutus: KS (25.1.2012) 64, 69 ja 71 ja rehtorin delegointi 5.3.2012 OPISKELU SIBELIUS-AKATEMIAN NUORISOKOULUTUKSESSA, AVOIMESSA YLIOPISTOSSA JA TÄYDENNYSKOULUTUKSESSA

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi

Lisätiedot

Vaihto-opinnot ulkomailla. Mari Trinidad Info

Vaihto-opinnot ulkomailla. Mari Trinidad Info Vaihto-opinnot ulkomailla Mari Trinidad Info 20.4.2017 Vaihto-opinnoista yleisesti Vaihdossa suoritetut opinnot hyväksytään joko kandidaatin tai maisterin tutkintoihin (ainakin vähintään vapaasti valittaviin

Lisätiedot

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne. 27.8.2015 Eija Heinonen-Özdemir

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne. 27.8.2015 Eija Heinonen-Özdemir Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma sisältö ja rakenne 27.8.2015 Eija Heinonen-Özdemir Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi korkeakoulututkinto,

Lisätiedot

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA LV 2013 2014 1 Sisällysluettelo OPISKELU KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA... 3 KOULUTUSOHJELMAN

Lisätiedot

HY:n opiskelijarekisterin opinto-oikeuden kattavuudet ja edupersonaffiliation

HY:n opiskelijarekisterin opinto-oikeuden kattavuudet ja edupersonaffiliation HY:n opiskelijarekisterin opinto-oikeuden kattavuudet ja edupersonaffiliation Dokumentin tarkoitus Haka-infrastruktuuri on korkeakoulujen yhteinen käyttäjätunnistusjärjestelmä, jota käytetään mm. käyttöoikeuksien

Lisätiedot

PL 4600, Oulun yliopisto p HOPS

PL 4600, Oulun yliopisto p HOPS PL 4600, 90014 Oulun yliopisto p. 029 448 2920 http://www.oulu.fi/kauppakorkeakoulu/ HOPS henkilökohtainen opintosuunnitelma Pelkkää KTM-tutkintoa suorittamaan siirtyvät opiskelijat Nimi: Opiskelijanumero:

Lisätiedot

HAKUOHJE. VISUAALISEN ALAN TAIDEOPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 op.)

HAKUOHJE. VISUAALISEN ALAN TAIDEOPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 op.) HAKUOHJE VISUAALISEN ALAN TAIDEOPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 op.) Taideteollisen korkeakoulun taidekasvatuksen osastolla on syksystä 2005 alkaen mahdollista suorittaa visuaalisen alan taideopettajien

Lisätiedot

Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op

Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op Minna Daniel 15.6.2016 1 Opinnot Joka vuosi aloittaa 85 aikuisopetukseen suuntautuvaa opiskelijaa, joista puolet tutkintoopiskelijoita

Lisätiedot

TEATTERIKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINNAT 2010

TEATTERIKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINNAT 2010 TEATTERIKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINNAT 2010 Uudet opiskelijat Vuonna 2010 uusia opiskelijoita otetaan näyttelijäntyön, ohjauksen, dramaturgian, valo- ja äänisuunnittelun koulutusohjelmiin, teatteriopettajan

Lisätiedot

HOPS-ohjauksen vaiheet ovat seuraavat: (alleviivatut kohdat ovat ehopsin toiminnallisuuksia)

HOPS-ohjauksen vaiheet ovat seuraavat: (alleviivatut kohdat ovat ehopsin toiminnallisuuksia) HOPS-PROSESSI Teatterikorkeakoulun perustutkintojen tutkintosäännön 12 :n mukaan opiskelija laatii opintojensa suunnittelun tueksi henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS). Opintosuunnitelma on tutkintokohtainen.

Lisätiedot

Siirtymäsäännökset Uudesta tutkintoasetuksesta johtuvia muutoksia

Siirtymäsäännökset Uudesta tutkintoasetuksesta johtuvia muutoksia 1 Siirtymäsäännökset Uusi tutkintoasetus (794/2004) tulee voimaan 1.8.2005. Tätä ennen oikeustieteelliseen tiedekuntaan tutkinnonsuoritusoikeuden saaneet ja opintonsa aloittaneet opiskelijat voivat valita,

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU, MAISTERITASON ERILLISVALINTA

OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU, MAISTERITASON ERILLISVALINTA OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU, MAISTERITASON ERILLISVALINTA VALINTAPERUSTEET 2017 KOULUTUKSEN KUVAUS Tutkinto: Kauppatieteiden maisteri (KTM), pääaine laskentatoimi Opintojen laajuus: 120 opintopistettä

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO, ARKKITEHTUURIN TIEDEKUNTA Kandidaatintutkinto ja kandidaatintyö Ohjeet 2015

OULUN YLIOPISTO, ARKKITEHTUURIN TIEDEKUNTA Kandidaatintutkinto ja kandidaatintyö Ohjeet 2015 1 OULUN YLIOPISTO, ARKKITEHTUURIN TIEDEKUNTA Kandidaatintutkinto ja kandidaatintyö Ohjeet 2015 1. Tekniikan kandidaatin tutkinto ja sen yleiset tavoitteet... 1 2. Kandidaatin tutkintoon liittyvä kandidaatin

Lisätiedot

Tiedotustilaisuus erillisiin erityisopettajan opintoihin hyväksytyille

Tiedotustilaisuus erillisiin erityisopettajan opintoihin hyväksytyille Tiedotustilaisuus erillisiin erityisopettajan opintoihin hyväksytyille Tiistai 12.6.2012 klo 15-17 Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Opettajankoulutuslaitos Erityispedagogiikan koulutus Yleistä opinnoista

Lisätiedot

Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info. Henrik Hedberg Heli Alatalo

Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info. Henrik Hedberg Heli Alatalo Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info Henrik Hedberg Heli Alatalo Orientoivat opinnot 810020Y, 2 op Orientaatioviikko Teemaluennot Pienryhmätoiminta Omaopettajatapaamiset Henkilökohtainen opintosuunnitelma

Lisätiedot

Tutkinnonuudistus 2014 Kuvataidekasvatus KANDIT

Tutkinnonuudistus 2014 Kuvataidekasvatus KANDIT Tutkinnonuudistus 2014 Kuvataidekasvatus KANDIT Helena Kurkela 14.4.2014 Siirtymäsäännökset Siirtymäkausi: kandidaatin tutkintoon johtavilla ohjelmilla 1.8.2014-31.10.2016 maisterin tutkintoon johtavilla

Lisätiedot

Hallintotieteellisen alan kieliopinnot

Hallintotieteellisen alan kieliopinnot Hallintotieteellisen alan kieliopinnot 26.8.2015 Susanna Mäenpää Kielipalvelutkielten opetusta kaikille tiedekunnille Suunnittelee ja toteuttaa tutkintoon vaadittavat kotimaisten ja vieraiden kielten opinnot

Lisätiedot

Kaisu Säilä. KTK- ja KTM-tutkinnot Pääaineen ja ohjelman valinta 13.4.2015. Teknillinen tiedekunta

Kaisu Säilä. KTK- ja KTM-tutkinnot Pääaineen ja ohjelman valinta 13.4.2015. Teknillinen tiedekunta Kaisu Säilä KTK- ja KTM-tutkinnot Pääaineen ja ohjelman valinta 13.4.2015 Teknillinen tiedekunta Ohjelmat ja pääaineet Kauppatieteiden kandidaatti Tietotekniikan ja tuotantotalouden ohjelma Pääaine tietotekniikka

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU OPINTOTUKILAUTAKUNNAN OHJESÄÄNTÖ 1 LUKU YLEISET SÄÄNNÖKSET. 1 Opintotukilautakunnan asettaminen

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU OPINTOTUKILAUTAKUNNAN OHJESÄÄNTÖ 1 LUKU YLEISET SÄÄNNÖKSET. 1 Opintotukilautakunnan asettaminen KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU OPINTOTUKILAUTAKUNNAN OHJESÄÄNTÖ Hyväksytty Kajaanin ammattikorkeakoulun hallituksen kokouksessa 13.8.2009. Opintotukilautakunnan ohjesääntö on laadittu opintotukilaissa (21.1.1994/65

Lisätiedot

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne Eija Heinonen-Özdemir

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne Eija Heinonen-Özdemir Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma sisältö ja rakenne 26.8.2016 Eija Heinonen-Özdemir Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi korkeakoulututkinto,

Lisätiedot

Opetusministerin esittelystä säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) nojalla:

Opetusministerin esittelystä säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) nojalla: Lukioasetus 6.11.1998/810 Opetusministerin esittelystä säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) nojalla: 1 luku Opetus 1 Opetuksen määrä Opetusta eri oppiaineissa ja opinto-ohjausta

Lisätiedot

Kauppatieteiden maisteri KTM. 31.8.2015 Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta. Kaisu Säilä

Kauppatieteiden maisteri KTM. 31.8.2015 Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta. Kaisu Säilä Kauppatieteiden maisteri KTM Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta Kaisu Säilä Luennon sisältö Kauppatieteiden maisterin (KTM) tutkinto tutkinnon rakenne Tutkinto-ohjelman osaamistavoitteet Täydentävät

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 25.8.2016 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi

Lisätiedot

ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 op) 2018

ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 op) 2018 LIITE 2 KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 op) 2018 1. HAKUEDELLYTYKSET Yleisenä edellytyksenä erillisiin opettajan pedagogisiin opintoihin hakemiselle on, että hakija

Lisätiedot

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen Johdatus akateemisiin opintoihin 1 op, kaikille yhteiset luennot Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen 4.9.2012 Yliopisto-opiskelun

Lisätiedot

TERVETULOA OPISKELEMAAN! Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelman infotilaisuus 27.8.2013

TERVETULOA OPISKELEMAAN! Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelman infotilaisuus 27.8.2013 TERVETULOA OPISKELEMAAN! Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelman infotilaisuus 27.8.2013 Päivän ohjelma 12.00 Opiskelukäytännöt INFIMissä 13.30 Kahvitauko 14.00 Tutkintokohtaiset

Lisätiedot

AHOT Hyväksilukemisen uudet periaatteet

AHOT Hyväksilukemisen uudet periaatteet AHOT Hyväksilukemisen uudet periaatteet 16.5.2012 16.5. Humanistinen tiedekunta.2012 1 Taustaa Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen =hyväksiluku Rehtorin päätös Tdk-neuvosto Astuivat

Lisätiedot

HOPS-tilaisuudet 8.4. ja 10.4.

HOPS-tilaisuudet 8.4. ja 10.4. HOPS-tilaisuudet 8.4. ja 10.4. Koulutusohjelmakohtainen aineisto Graafisen suunnittelun koulutusohjelma Taiteen kandidaatin tutkinto ->2014 Taiteen kandidaatin tutkinto 2014-> Kandidaatin tutkinto 180

Lisätiedot

KAKSOISTUTKINTO/DOUBLE DEGREE -KÄYTÄNTEET JAMKISSA NINA BJÖRN & KRISTIINA KORHONEN OPINTOASIAINPÄIVÄT TAMPEREELLA MARRASKUUSSA 2012 12.11.

KAKSOISTUTKINTO/DOUBLE DEGREE -KÄYTÄNTEET JAMKISSA NINA BJÖRN & KRISTIINA KORHONEN OPINTOASIAINPÄIVÄT TAMPEREELLA MARRASKUUSSA 2012 12.11. KAKSOISTUTKINTO/DOUBLE DEGREE -KÄYTÄNTEET JAMKISSA NINA BJÖRN & KRISTIINA KORHONEN OPINTOASIAINPÄIVÄT TAMPEREELLA MARRASKUUSSA 2012 12.11.2012 1 DOUBLE DEGREE-TUTKINNOT kansainvälinen kaksoistutkinto kahden

Lisätiedot

B-koulutusohjelma B-koulutusohjelmaan l vuonna 2010 voidaan hyväksyä 30 opiskelijaa Vuonna 2009 kiintiö oli 35, hakijoita oli 122 Maisteriksi valmistu

B-koulutusohjelma B-koulutusohjelmaan l vuonna 2010 voidaan hyväksyä 30 opiskelijaa Vuonna 2009 kiintiö oli 35, hakijoita oli 122 Maisteriksi valmistu Aineenopettajan koulutukseen hakevien infotilaisuus 10.2.2010 Opintoasiainsuunnittelija Sanna Lumikko Teologinen tiedekunta B-koulutusohjelma B-koulutusohjelmaan l vuonna 2010 voidaan hyväksyä 30 opiskelijaa

Lisätiedot

Arvioinnin uusiminen, arvosanojen korottaminen, arvioinnin oikaiseminen, todistukset ja kv-liitteet M.Lahdenkauppi

Arvioinnin uusiminen, arvosanojen korottaminen, arvioinnin oikaiseminen, todistukset ja kv-liitteet M.Lahdenkauppi Arvioinnin uusiminen, arvosanojen korottaminen, arvioinnin oikaiseminen, todistukset ja kv-liitteet 7.2.2013 M.Lahdenkauppi Opintosuoritusten uusiminen ja arvosanojen korottaminen (A 603/2005, 12 ) Opiskelijalle,

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN OPINNOILLE

ILMOITTAUTUMINEN OPINNOILLE 1 (5) ILMOITTAUTUMINEN OPINNOILLE Opintojen toteutuksille tulee ilmoittautua SoleOPSissa niiden ilmoittautumisaikana joko HOPSilta tai toteutussuunnitelmalta. Ilmoittautumisajat - syksyn opinnoille 15.4.

Lisätiedot

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 1. Koulutus- ja opetussuunnittelu, aliprosessit 1. Korkeakoulun koulutusvastuiden strateginen suunnittelu 2. Koulutuksen

Lisätiedot

FILOSOFIAN LISENSIAATIN JA TOHTORIN TUTKINNOT

FILOSOFIAN LISENSIAATIN JA TOHTORIN TUTKINNOT FILOSOFIAN LISENSIAATIN JA TOHTORIN TUTKINNOT 1 Jatkotutkintojen suorittamisoikeus Filosofian lisensiaatin ja tohtorin tutkintoa suorittamaan tiedekunta voi hyväksyä hakijan, joka on suorittanut luonnontieteellisen

Lisätiedot

YHTEISKUNTATIETEIDEN KANDIDAATIN SEKÄ FILOSOFIAN MAISTERIN JA YHTEISKUNTATIETEIDEN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 2012-2015

YHTEISKUNTATIETEIDEN KANDIDAATIN SEKÄ FILOSOFIAN MAISTERIN JA YHTEISKUNTATIETEIDEN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 2012-2015 1 YHTEISKUNTATIETEIDEN KANDIDAATIN SEKÄ FILOSOFIAN MAISTERIN JA YHTEISKUNTATIETEIDEN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 2012-2015 Hyväksytty Viestinnän, median ja teatterin yksikön johtokunnassa

Lisätiedot

Ohjeita opinnäytetöiden tekijöille, ohjaajille ja tarkastajille 1. Kandidaatintutkielma

Ohjeita opinnäytetöiden tekijöille, ohjaajille ja tarkastajille 1. Kandidaatintutkielma Ohjeita opinnäytetöiden tekijöille, ohjaajille ja tarkastajille 1. Kandidaatintutkielma Tutkintoja koskevan asetuksen (794/2004) 7 :n mukaan alempaan korkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen tulee antaa

Lisätiedot

Haku neuropsykologian erikoispsykologin koulutukseen 2016 2019 erikoistumiskoulutus 70 op, Helsingin yliopisto

Haku neuropsykologian erikoispsykologin koulutukseen 2016 2019 erikoistumiskoulutus 70 op, Helsingin yliopisto Haku neuropsykologian erikoispsykologin koulutukseen 2016 2019 erikoistumiskoulutus 70 op, Helsingin yliopisto Yliopistojen erikoistumiskoulutukset ovat korkeakoulututkinnon jälkeen suoritettaviksi tarkoitettuja,

Lisätiedot

YK 61Orientoivan vaiheen HOPS, 1 op hyl/hyv YK 10 Filosofia ja etiikka, 7 op

YK 61Orientoivan vaiheen HOPS, 1 op hyl/hyv YK 10 Filosofia ja etiikka, 7 op OPINTOSUORITUSTEN REKISTERÖINTI Systemaattinen teologia 1(5) 2.11.2010 OPINTOSUORITUSTEN REKISTERÖINTI SYSTEMAATTISEN TEOLOGIAN OSASTOLLA Opintojaksot on suoritettava opinto-oppaassa ilmoitettujen opintopisteiden

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. Terveystieteiden tutkinto-ohjelman yleisrakenne ja vaadittavat opintosuoritukset Terveystieteiden tutkinto-ohjelmassa kandidaatin tutkinto

Lisätiedot

Ulla Laakkonen. KTK- ja KTM-tutkinnot Pääaineen ja ohjelman valinta Teknillinen tiedekunta

Ulla Laakkonen. KTK- ja KTM-tutkinnot Pääaineen ja ohjelman valinta Teknillinen tiedekunta Ulla Laakkonen KTK- ja KTM-tutkinnot Pääaineen ja ohjelman valinta 5.4.2017 Teknillinen tiedekunta Pääaineinfon ohjelma Pääaineen valintamenettely Ohjelman esittely Tuotantotalouden esittely Tietotekniikkan/tietojärjestelmätieteen

Lisätiedot

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat:

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat: VERO-OIKEUS Tax Law Hallintotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen tavoitteet Vero-oikeus pääaineena suoritettavan hallintotieteiden kandidaatin tutkinnon (120 ov) ja maisterin tutkinnon (160 ov)

Lisätiedot

Teknillistieteellisen alan kieliopinnot Hanna Snellman Opintoasiat / Kielipalvelut-yksikkö

Teknillistieteellisen alan kieliopinnot Hanna Snellman Opintoasiat / Kielipalvelut-yksikkö Teknillistieteellisen alan kieliopinnot 31.8.2017 Hanna Snellman Opintoasiat / Kielipalvelut-yksikkö Kielipalvelutkielten opetusta kaikille tiedekunnille suunnittelee ja toteuttaa tutkintoon vaadittavat

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttö Ammatillisiin perustutkintoihin on liitetty ammattiosaamisen näytöt osaksi opiskelijan arviointia

Lisätiedot

Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2012. Hakijan opas

Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2012. Hakijan opas Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2012 Hakijan opas Uudet opiskelijat Vuonna 2012 uusia opiskelijoita otetaan näyttelijäntyön (suomenkielinen), ohjauksen, dramaturgian, valosuunnittelun ja äänisuunnittelun

Lisätiedot

Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot Ia 2014 Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Tutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto,

Lisätiedot

Laitosten FL-jatko-opiskelijat kartoitetaan vuosittain ja heidän jatko-opintosuunnitelmansa ajanmukaistetaan tarvittaessa. Ajanmukaistamista (esim.

Laitosten FL-jatko-opiskelijat kartoitetaan vuosittain ja heidän jatko-opintosuunnitelmansa ajanmukaistetaan tarvittaessa. Ajanmukaistamista (esim. O U L U N Y L I O P I S T O L u o n n o n t i e t e e l l i n e n t i e d e k u n t a F L - t u t k i n n o n s u o r i t t a m i n e n 1. Opinto-oikeus Jatko-opinto-oikeuden saaminen. Tieteellisen, taiteellisen

Lisätiedot

ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO

ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO kaikille englannin opiskelijoille to 21.4.2016 klo 16.00 Paikalla englannin oppiaineen pääedustaja professori Paula Kalaja, yliopistonopettaja Jaana Toomar ja amanuenssi Anna-Maria

Lisätiedot

HOPS KTK 2.vsk Teknillinen tiedekunta Vaasan yliopisto Opintoasiat Opiskelu tekn. tdk 1

HOPS KTK 2.vsk Teknillinen tiedekunta Vaasan yliopisto Opintoasiat Opiskelu tekn. tdk 1 HOPS KTK 2.vsk 5.9.2013 Teknillinen tiedekunta 5.9.2013 Vaasan yliopisto Opintoasiat Opiskelu tekn. tdk 1 HOPS KTK 2. vsk Henkilökohtainen opintosuunnitelma opiskelutaidot ehops Mahdollisuus ehopsin tekemiseen

Lisätiedot

Viestintätieteiden kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela

Viestintätieteiden kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela Viestintätieteiden kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 31.8.2017 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi korkeakoulututkinto,

Lisätiedot

Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun tutkintosääntö

Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun tutkintosääntö Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun akateeminen komitea 13.6.2012 Muutos 28 21.5.2013 Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun tutkintosääntö 1. TARKOITUS 1 Tarkoitus Aalto-yliopiston

Lisätiedot

Tampereen yliopiston tutkintosääntö

Tampereen yliopiston tutkintosääntö 14.12.2011 1/10 Tampereen yliopiston tutkintosääntö Yliopistolain (558/2009) 14 :n 2 momentin 8-kohdan ja 28 :n nojalla Tampereen yliopiston hallitus hyväksynyt 14.12.2011. Soveltamisala 1 Tätä johtosääntöä

Lisätiedot

Humanistisyhteiskuntatieteellinen. tiedekunta. Opiskelijoiden orientaatio, Maija Pöyhönen, Salla Kujala, Tiina Rinne

Humanistisyhteiskuntatieteellinen. tiedekunta. Opiskelijoiden orientaatio, Maija Pöyhönen, Salla Kujala, Tiina Rinne Humanistisyhteiskuntatieteellinen tiedekunta Opiskelijoiden orientaatio, 29.9.2017 Maija Pöyhönen, Salla Kujala, Tiina Rinne JYU. Since 1863. 10.10.2017 1 Sisältö Mikä yliopiston koulutusta ja tutkintoja

Lisätiedot

Alkuorientaatio Orientoivat opinnot Yliopisto, yksikkö, tutkinnot SIS-uuden opiskelijan opas (s. 8-18)

Alkuorientaatio Orientoivat opinnot Yliopisto, yksikkö, tutkinnot SIS-uuden opiskelijan opas (s. 8-18) Alkuorientaatio Orientoivat opinnot 1 24.8.2015 Yliopisto, yksikkö, tutkinnot SIS-uuden opiskelijan opas 2015-2016 (s. 8-18) Informaatiotieteiden yksikkö School of Information Sciences - SIS Opintopäällikkö

Lisätiedot