ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2014 1/73. Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2014 1/73. Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2"

Transkriptio

1 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2014 1/73 Valtuusto Aika klo 18:00-21:25 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 2 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 5 3 Vanhakartanon ranta-asemakaavan muutos /hyväksymisvaihe 6 4 Elinvoimapolitiikan muutos / Tuki yritysten investoinneille ja sijoittumiselle 9 5 Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet / kertaluontoiset tulot 28 6 Päijät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymän perussopimuksen muutos Lahden ammattikorkeakoulu Oy:n perustamisen johdosta 7 Päijät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymän peruspääoman ja ylijäämien palauttaminen jäsenkunnille Lahden ammattikorkeakoulu Oy:n perustamisen johdosta Etevan perussopimuksen muuttaminen 41 9 Seudullisen palvelukeskuksen perustamisen 2. vaiheen toimenpiteistä päättäminen Päijät-Tili Oy:n omistajakunnissa 10 Kari Kitalan ym. valtuustoaloite kaavoituksen asiakastyytyväisyyskyselyn toteuttamiseksi 11 Tuomo Riihilahden ym. valtuustoaloite: Kysely syntyneiden lasten vanhemmille Katja Riihilahden ym. valtuustoaloite palvelusetelin käytön lisäämiseksi Eija Bouraksen ym. valtuustoaloite palvelusetelin käyttöönotosta Asikkalan kunnan lasten päivähoidossa 14 Hannu Mäkisen ja ym. valtuustoaloite koskien kunnallisten luottamuselinten pöytäkirjojen pitämistä nähtävillä verkkosivuilla pidempään Kunnanjohtajasopimus Muut asiat 68

2 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2014 2/73 Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Laakso Vilho puheenjohtaja Hirvisaari James I vpj. poistui klo :n 11 käsitt.aikana ennen päät.tekoa Toukola Heikki II vpj. Bouras Eija jäsen Hasala Hanna jäsen Kitala Kari jäsen Koivunen Timo jäsen Laaksonen Jari jäsen Lalla Riitta jäsen Lehto Aulis jäsen Lyyrylä Kari jäsen Mielonen Arto jäsen Moilanen Aaro jäsen Mäkinen Hannu jäsen Nieminen Mira jäsen Nordström Harry jäsen Palokangas-Viitanen Merja jäsen Piekkola Tommi jäsen Raunio Matti jäsen Riihilahti Katja jäsen Riihilahti Tuomo jäsen Ruotsalainen-Kyynäräinen jäsen Rita Saarinen Riitta jäsen poistui klo :n 11 käsitt.aikana ennen päät.tekoa Suomela Katja jäsen Tornio Tarja jäsen Upola Seija jäsen Uusi-Uitto Maija-Liisa jäsen Vahto Heikki jäsen Virtanen Immo jäsen Wikström Tuula jäsen Ahola Pirjo varajäsen Anttila Raimo varajäsen läsnä kokouksessa klo :n 5 käsitt. ja päät.teon aikana Koivisto Marja varajäsen saapui klo :n 5 käsitt.aikana Salo Markus-Mikko varajäsen poistui klo :n 5 käsitt.aikana ennen päät.tekoa Wederhorn Yrjö varajäsen Vornanen Eila varajäsen

3 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2014 3/73 Poissa Avovaara Arto jäsen Haverinen Juuso jäsen Hietamäki Pertti jäsen Jokinen Kaarina jäsen Vartiainen Mika jäsen Muut läsnä Kandén Emilia nuorisovaltuuston pj. Nieminen Juri kunnanjohtaja Rissanen Jaana hallintojohtaja, sihteeri Hirvonen Harri tekninen johtaja Leppialho Juha sivistysjohtaja Lähteelä Turo hallinnon harjoittelija Pispa Aapo talousjohtaja Allekirjoitukset Vilho Laakso Puheenjohtaja Jaana Rissanen Pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat 1-16 Pöytäkirjan tarkastus Tarkastuspvm 20 / Tarkastuspvm 20 / Mira Nieminen Harry Nordström Pöytäkirja yleiseti nähtävillä Asikkalan kunnanviraston neuvonta, 21 / Virka-asema ja allekirjoitus hallintojohtaja Jaana Rissanen Lisätietoja antavat Kunnanjohtaja Juri Nieminen, puh , sähköposti: Hallintojohtaja Jaana Rissanen, puh ,

4 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2014 4/73 Valtuusto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen KVALT Valtuuston työjärjestyksen 8 :n mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on vähintään viisi päivää ennen kokousta lähetettävä erikseen kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Samassa ajassa on kokouksesta annettava yleisesti tieto julkisten kuu lutusten ilmoitustaululla. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen ai ka ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Työjärjestyksen 9 :n mukaan esi tyslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset valtuuston päätöksiksi, on lähetettävä kokouskutsun yhteydessä, jollei vät erityiset syyt ole esteenä. Työjärjestyksen 10 :n mukaan valtuuston kokouksen ajasta ja paikasta tiedotetaan ennen kokousta niissä tiedo tusvälineissä, joissa valtuusto on päättänyt kokouksistaan ilmoittaa. Kokouskutsu on julkaistu julkisten kuulutusten ilmoitustaululla Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty Ilmoitusko kouk sesta on julkaistu Päijät-Häme -nimisessä paikallislehdessä Li säksi esityslista on ollut nähtävillä Asikkalan kunnan inter net-sivuil la osoitteessa Ehdotus: Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi. Suoritetaan nimenhuuto ja mikäli enemmän kuin 2/3 jäsenistä on saapuvilla, kokous todetaan jäsenmääräänsä nähden päätösvaltaiseksi. Suoritetussa nimenhuudossa todettiin, että Arto Avovaara (ps), Juuso Ha ve ri nen (sdp), Pertti Hietamäki (sdp), Kaarina Jokinen (kok) ja Mika Vartiainen (ps) oli vat es ty nei tä saa pu maan tä hän ko kouk seen. Hietamäen tilalle il moittau tui Eila Vornanen (sdp:n 1. varavaltuutettu), Haverisen tilalle Pirjo Ahola (sdp:n 2. varavaltuutettu), Jokisen tilalle Markus-Mikko Salo (kok:n 1. varavaltuutettu) ja Vartiaisen tilal le Yrjö Wederhorn (ps:n 2. varavaltuutettu). Jorma Vastamäki (ps:n 1. va ravaltuutettu) oli estyt saa pumaan ko koukseen. Avovaaran tilalle ei ilmoittautunut varavaltuutettua. Hyväksyttiin yksimielisesti varavaltuutettujen osallistuminen kokoukseen, läsnä oli 30 varsinaista valtuutettua ja 4 varavaltuutettu, yhteensä 34, poissa oli yksi valtuutettu. Todettiin kokous jäsenmäärään sä näh den pää tös val tai seksi. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2014 5/73 Valtuusto Pöytäkirjantarkastajien valitseminen KVALT Kunnanvaltuuston työjärjestyksen 34 :n mukaan valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla ole toisin päättänyt. Ehdotus: Kunnanvaltuusto valitsee valtuutetut Mira Niemisen ja Harry Nordströmin tar kas ta maan tä män kokouksen pöytäkirjan. Tar kas tus suori te taan Ehdotus hyväksyttiin.

6 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2014 6/73 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtuusto Vanhakartanon ranta-asemakaavan muutos /hyväksymisvaihe 28/ /2013 KHALL Yksityisten maanomistajien toimesta esitetään käynnistettäväksi ranta-asemakaavan muutoksen laatiminen Asikkalassa Vähä-Äiniön kylässä tilojen 3:235, 3:236, 3:237, 3:238 ja 3:162 alueella. Tavoitteena on tarkastella rakennusoikeuden määrää ja yhteisalueiden kulkuyhteyksien järjestämistä maasto-olosuhteet huomioiden. Kaavoittajana hankkeessa toimii maanomistajien esittämä konsultti. Kaavoittaja on laatinut Vanhakartanon ranta-asemakaavan muutoksen osallistumis- ja ar viointisuunnitelman. Kaavan aloitusasiakirjana laadittu MRL 63 :n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan nähtäville koko kaavoitusprosessin ajaksi, ja sitä täydennetään tarvittaessa suunnittelun edetessä. Liite 2/ Vanhakartanon ranta-asemakaavamuutoksen osal listumis- ja arviointisuun nitelma. Valmistelija/lisätietoja Kaavoituspäällikkö Samuli Kantola, puh , sähköposti: Ehdotus: Kunnanhallitus päättää asettaa Vanhakartanon ranta-asemakaavamuutoshankkeen vireille ja hyväksyy osallistumis- ja arviointisuunnitel man sekä päättää asettaa sen nähtäville koko kaavoitusprosessin ajak si. Kunta hyväksyy maanomistajien esittämän kaavoittajan. Ehdotus hyväksyttiin. KHALL Kaavoittaja on laatinut Vanhakartanon ranta-asemakaavamuutoksen luonnosvaiheen kaava-aineiston liitteineen. Luonnosvaiheen kaa va-asiakirjat on tarkoitus asettaa virallisesti nähtäville väliseksi ajaksi. Nähtäville asettamisesta ilmoitetaan virallisesti Päi jät-häme lehdessä , kunnan virallisella ilmoitustaululla sekä kunnan internetsivuilla. Nähtävillä olon aikana suunnitelma-asiakir joista pyydetään lausunnot osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan merkityiltä hankkeen osallisilta. Suunnittelun osalta järjestetään tar vittaessa viranomaisneuvottelu.

7 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2014 7/73 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtuusto Liite 3/ Vanhakartanon ranta-asemakaavamuutoksen luonnos vaiheen asiakirjat Valmistelija/lisätietoja Kaavoituspäällikkö Samuli Kantola, puh , sähköposti: Ehdotus: Asikkalan kunnanhallitus hyväksyy laaditut Vanhakartanon ranta-asemakaavamuutoksen luonnosvaiheen suunnitelma-asiakirjat ja päättää asettaa ne virallisesti nähtäville väliseksi ajaksi sekä pyytää suunnitelmien johdosta lausunnot osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan merkityiltä osallisilta. Ehdotus hyväksyttiin. KHALL Vanhakartanon ranta-asemakaavamuutoksen luonnosvaiheen asiakirjat on pidetty nähtävillä MRL 62 :n ja MRA 30 :n mukaisesti välisenä aikana. Nähtävillä olon aikana luonnosasiakirjoista on pyydetty lausunnot osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan merkityiltä kaavahankkeen osallisilta. Kaavoittaja on käynyt läpi nähtävillä olon aikana Vanhakartanon ranta-asemakaavamuutok sesta saadut lausunnot / palautteet, joiden pohjalta hän on laatinut päivitetyt osallistumis- ja arviointisuunnitelman, ranta-asemakaavan selostuksen liitteineen sekä kaavaehdotuskartan määräyksineen. Vi ranomaisneuvottelu on käyty Hämeen ELY-keskuksen tiloissa Lah dessa Vanhakartanon ranta-asemakaavamuutoksen ehdotusvaiheen asiakirjat on tarkoitus asettaa virallisesti nähtäville MRL 65 :n ja MRA 27 :n mukaisesti väliseksi ajaksi. Ehdotuksen viralli sesta nähtäville aset tamisesta ilmoitetaan paikallislehdessä, kunnan virallisella ilmoitus taululla sekä kunnan internet sivuilla. Nähtävillä olon aikana ehdo tuksesta pyydetään lausunnot kaava-asiakirjoissa mainituilta kaava hankkeen osallisilta. Liite 8/ Vanhakartanon ranta-asemakaavamuutoksen ehdotusvaiheen asiakirjat Valmistelija/lisätietoja Kaavoituspäällikkö Samuli Kantola, puh , sähköposti:

8 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2014 8/73 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtuusto Ehdotus: Asikkalan kunnanhallitus hyväksyy osaltaan Vanhakartanon ranta-asemakaavamuutoksen ehdotusvaiheen asiakirjat liiteasiakirjoineen ja päättää asettaa ne virallisesti nähtäville (MRL 65 ja MRA 27 ). Ehdotus hyväksyttiin. KHALL Vanhakartanon ranta-asemakaavan muutoksen ehdotusvaiheen asiakirjat on pidetty nähtä villä MRL 65 :n ja MRA 27 :n mukaisesti välisenä aikana. Nähtävillä olon aikana kaavaehdotuksesta on pyydetty lau sunnot osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan merkityiltä kaavahank keen osallisilta. Kaavoittaja on käynyt läpi nähtävillä olon aikana Vanhakartanon kaavaehdotuksesta saadut lausunnot / muistutukset, joiden pohjalta hän on laatinut päivätyt vahvistusvaiheen kaava-asiakirjat. Liite 4/ Vanhakartanon ranta-asemakaavan muutoksen asiakirjat Ehdotus: Asikkalan kunnanhallitus hyväksyy osaltaan Vanhakartanon ranta-asemakaavamuutoksen asiakirjat liiteasiakirjoineen ja esittää edelleen valtuustolle päivätyn Vanhakartanon ranta-asemakaavan muutoksen hyväksymistä. Ehdotus hyväksyttiin. KVALT Liite 1/ Vanhakartanon ranta-asemakaavan muutoksen asiakirjat Valmistelija/lisätietoja Kaavoituspäällikkö Samuli Kantola, puh , sähköposti: Ehdotus: Valtuusto hyväksyy päivätyn Vanhakartanon ranta-asemakaavan muutoksen. Ehdotus hyväksyttiin.

9 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2014 9/73 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtuusto Kunnanhallitus Valtuusto Elinvoimapolitiikan muutos / Tuki yritysten investoinneille ja sijoittumiselle 263/14.01/2013 KHALL Asikkalan kunnassa on valmisteltu keväästä 2013 asti uutta elinkeinostrategiaa ja lin jaus muutoksia kunnan elinvoimapolitiikkaan. Taustalla on valtuus ton hyväksymä uusi strategia sekä toimintaympäris tön muutos. Kilpailu kuntien ja alueiden välillä kiristyy jatkuvasti. Maantieteen merkitys yritysten sijaintipäätöksissä kasvaa, mutta pelkkä sijainti ei riitä yrityksen sijoittumispäätökseen. Pelkkä tonttien kaavoitus ja maankäyttö on riittämätöntä, vaikka se onkin perusedellytys elinvoiman mahdollistajana. Asikkalan elinkeinopolitiikka on ollut perinteisesti varovaista. Asikkalan kaikki elinkeinorahat olivat LAKES:ssa vuosien välisenä aikana. Tänä aikana Asikkalaan ei tehty yhtään yrityssijoittumista LAKES:n toimesta. Vuoden 2013 alusta Asikkalan kunta on harjoittanut omaa elinkeinopolitiikkaa ja käynnissä on joitakin sijoittumisselvityksiä. Yritysneuvonta ja muu perustaso voidaan hoitaa kehittämislautakunnan omilla resursseilla sekä paikallisten, maakunnallisten ja valtakunnallisten yhteistyökumppanien kautta, mutta nykyisin kunnalla ei ole vielä riittäviä keinoja yrityssijoitusten ja laajentumisten kannustamiseen. Elinvoima on elinkeinoja laajempi käsite ja siksi yritysten sijoittumisen ja laajentumisen ohella tulee tarkastella asuntopolitiikkaa ja muita elinvoiman lisäämiseksi tehtäviä toimenpiteitä. Elinvoima on elinkeinojen lisäksi kattavaa yksityistä ja julkista palvelutarjontaa Asikkalassa, työpaikkaomavaraisuutta, perusturvaa (mm. alhainen työttömyys) ja väestön yleistä hyvinvointia. Elinvoimaa on myös vakaa talous, jota ilman ei voida järjestää riittäviä peruspalveluja kuntalaisille. Lahden talouskehitys ja velkaantuminen ovat huolestuttavalla tasolla. Maakunnan työttömyys on korkeahko, vaikka Asikkalassa se onkin matalampi. Lahden vetovoima on riittämätön säteilläkseen lähikuntiin ja Asikkalan osalta Vt24:n liikennöitävyys vähentää pendelöinnin houkuttelevuutta. Asikkalan oma talous on valtuuston tekemien päätösten jälkeen lyhyellä aikavälillä vakaalla pohjalla, mutta maakunnan kokonaiskehitys antaa aihetta huoleen. Kiristyvä kilpailu alueiden ja kuntien välillä yhdistettynä maakuntakeskuksen kilpailukykyongelmiin on johtanut tilanteeseen, jossa Asikkala ei voi nauttia sijaintinsa hedelmistä ja poimia asukkaita ja yrityksiä säteilyvaikutuksena Lahdesta vaan tarvitaan omaa ja vah-

10 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/ /73 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtuusto Kunnanhallitus Valtuusto vaa elinvoimapolitiikkaa. Kukaan muu ei työskentele asukkaiden ja yritysten sijoittamiseksi Asikkalaan kuin Asikkalan kunta, yritykset ja asikkalalaiset itse. Yrittäjäyhdistys on erinomainen yhteistyökumppani paikallisen elinvoiman kehittämisessä. Oma aktiivisuus korostuu jatkossa erityisesti pienissä kunnissa, koska valtio on vetäytynyt työpaikkojen ja elinkeinopolitiikan osalta pieniltä paikkakunnilta. Lisäksi maakunnallisen hankerahoituksen määrä pienenee ja sen saamisen kriteerit ovat usein pienen kunnan mittakaavassa liian tiukkoja. Muualta avun odottaminen on epärealistista ja onkin tehtävä päätös halutaanko olla Asikkalan elinvoiman kehittämisessä itse aktiivisia vai jäädäänkö odottamaan aiemman linjauksen mukaisesti Lahdesta valuvaa hyötyä. Nykyinen keskittymiskehitys viittaa siihen, että maakuntakeskuksesta ei valu asukkaita ja työpaikkoja vaan päinvastoin asukkaat ja työpaikat siirtyvät Lahteen ilman Asikkalan omaa aktiivisuutta. Muutos edellyttää linjanmuutosta ja sen tunnustamista, että maantieteellinen sijainti ei nykyoloissa Asikkalaa pelasta vaan tarvitaan omaa ja voimakasta elinvoimapolitiikkaa. Elinvoimapolitiikan vahvistaminen on mahdollista ja tarpeellista samaan aikaan kun käyttötaloutta sopeutetaan valtionosuusleikkauksiin ja kunnalliseen palvelutuotantoon liittyvät investoinnit pidetään kurissa. Elinvoiman lisäämiseen liittyvät toimenpiteet voidaan toteuttaa konsernivelalla, joka ei näy peruskunnan talouden tunnusluvuissa. Kehittämislautakunnan määrärahat ovat liian pienet, jotta edes määrärahalisäyksillä voidaan saada riittävää vipuvaikutusta elinkeinoihin ja elinvoimaan. Siksi välineeksi tarvitaan kuntakonsernin rahoitusta. Asikkalan kunnalla on olemassa oleva kehittämisyhtiö ns. pöytälaatikkoyrityksenä ajalta ennen LAKES:ia, jolla ei ole ollut enää vuosikymmeneen toimintaa. Kyseistä yritystä voidaan käyttää kustannustehokkaasti yrityshankkeissa mukana olemiseen emokunnan antamilla takauksilla, jolloin kyse on konsernivelasta, joka ei näy käyttötaloudessa eikä kunnan taloudellisissa tunnusluvuissa. Yhtiöllä ei olisi omaa henkilökuntaa eikä varsinaisia kiinteitä kuluja. Yhtiön rahoitusmuotoja voivat olla sijoittumistuki, laajentumistuki ja osittainen lainatakaus sekä yksityisen ja julkisen kumppanuushankkeet. Rahoituksen ehdoksi voidaan yksiselitteisesti määritellä uusien pysyvien työpaikkojen määrä Asikkalan kunnan alueella, mikä varmistaa sen, ettei kunnan yhtiölle myöntämää taloudellista panostusta voitaisi käyttää mihinkään muuhun tarkoitukseen. Sijoittumistuki ja laajentumistuki tarkoittaisivat sitä, että kunnan elinkeinoyhtiö osallistuisi yrityksen toimitilan rakentamisen tai laajenta-

11 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/ /73 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtuusto Kunnanhallitus Valtuusto misen rahoittamiseen määritetyllä euromäärällä per syntyvä uusi työpaikka. Yhtiö saisi vastineeksi euromäärää vastaavan omistusosuuden kiinteistöstä ja vuokratuoton. Osittainen takaus tarkoittaisi sitä, että kunta takaisi uusien työpaikkojen määrän suhteessa yrityksen investointeja. Tässäkin kunnan yhtiön olisi saatava riittävä takaus sijoitusta kohden eikä kunta voisi olla minkään investoinnin täysimääräinen takaaja, jotta yrittäjäriski on olemassa. Kunnan kiinteistöjen ja toimitilojen myymisestä ja vuokraamisesta valtuusto on jo tehnyt päätöksiä Lisäpäätöksenä tarvitaan elinvoiman vahvistamiseksi linjaus siitä, että kunnan tiloja voidaan vuokrata alle todellisten kustannusten tilanteissa, joissa tila olisi muuten tyhjänä, vajaa- tai tehottomassa käytössä. Kunnan sisäinen vuokra on näennäisvuokraa, joka ei tuo koko kunnan kassaan lisärahaa, mutta ulosvuokraaminen alemmallakin hinnalla sen sijaan tuo. Yksityisen ja julkisen kumppanuus tarkoittaa hanketta, jossa yritys on päätoteuttaja, mutta kunta osallistuu kustannuksiin tai ostaa yrityksen palveluja jollain sovittavalla summalla. Tällainen malli soveltuu erityisesti sellaisiin kunnan palveluiden järjestämiseen, jossa kunnalla ei ole lakisääteistä velvoitetta palvelua järjestää, mutta kyse olisi lisäarvosta kuntalaisille. Hyvänä esimerkkinä on uimala, jonka rakentaminen ja ylläpito on vapaaehtoista, mutta mitä monet kuntalaiset toivovat. Sen sijaan, että Asikkalan kunta toteuttaisi kalliin uimalan, johon pitäisi ottaa paljon velkaa ja vuosittaiset ylläpitokustannukset olisi rahoitettava veronkorotuksella, voidaankin toteuttaa yksityinen kylpylä, joka on pääosin yksityisesti rahoitettu, mutta kunnan yhtiö voisi tukea hankkeen aikaansaamista ostamalla määräajan alennuslippuja kuntalaisille. Lopputuloksena olisi pienen kunnallisen uimalan sijasta hieno kylpylä, joka maksaisi veronmaksajille murto-osan kunnalliseen toteutusmalliin verrattuna. Työpaikkojen lisääminen ei itsessään riitä vaan niiden taloushyöty realisoituu vasta uusina asukkaina. Kunnan asumisvaihtoehtoja on monipuolistettava ja tämä tarkoittaa niin vuokra-asuntokannan lisäämistä kuin muunkin asuntotuotannon vauhdittamista. Asikkalatalot Oy:n toteuttamana vuokra-asuntokohde siirtyy konsernivelkaan, joka ei näy kunnan tunnusluvuissa ja kunta voi puolestaan kannustaa rakennuttajia käynnistämään hankkeita sitoutumalla ostamaan pienen osuuden kerrostalo- tai rivitalokohteen huoneistoista työsuhdeasunnoiksi. Tämä alentaa kynnystä käynnistää hankkeita ja mahdollistaa sellaisten Asikkalan kunnan työntekijöiden houkuttelun paikkakunnalle, jotka eivät Asikkalassa vielä asu. Työvoimapulan ennakoidaan vaikeuttavan osaavan työvoiman saamista kuntiin tulevaisuudessa.

12 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/ /73 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtuusto Kunnanhallitus Valtuusto Hyvän työilmapiirin lisäksi monipuolisilla asumisvaihtoehdoilla voidaan vaikuttaa kunnan houkuttelevuuteen asuin- ja työpaikkana. Elinvoimaan panostaminen aiheuttaa jonkin verran riskejä, mutta ne on pyritty esitetyssä mallissa minimoimaan. Kaikkea yrityksiin sijoitettua rahaa ei mahdollisessa konkurssitilanteessa välttämättä saada takaisin, mutta kunta saa silti kiinteistö tai muun vakuuden. Kumppanuushankkeet ovat automaattisesti lisämenoja kunnalle, eikä näitä rahoja saada takaisin, mutta niissä arviointi onkin tehtävä siitä näkökulmasta, että vaihtoehtoiskustannus hankkeen toteuttamisesta kunnallisena hankkeena täysin veronmaksajien rahoilla maksaisi huomattavasti enemmän. Asuntorakentamishankkeiden osalta riski on vähäinen, koska kohteisiin saadaan aina riittävä täyttöaste asettamalla vuokrataso oikein, eikä kunnan tarvitse saada voittoa kohteista toisin kuin yksityisen sijoittajan, mikä mahdollistaa kilpailukykyisen vuokratason. Asikkalatalojen täyttöaste on pysynyt vakaana ja tilastokeskus ennustaa lievää väestönkasvua seuraavina vuosikymmeninä, joten uudelle asuntokannalle on riittävät perusteet myös pitkän aikavälin skenaarioissa. Suomen Yrittäjät on ajanut palvelualoitetta kuntiin. Toteutuksen esteeksi on muodostunut lainsäädäntö ja kuntien uskalluksen puute. Asikkalan kunta voisi olla edelläkävijä ja ottaa palvelualoitteen käyttöön omalla päätöksellä ja paikallisella toimintatavalla. Toteuttamalla palvelualoitteen vapaamuotoisena, ei synny lainsäädännöllistä ongelmaa, koska sen käyttäminen on joustavaa eikä se sido ketään osapuolta. Kaikki päätökset tehdään kunnan virallisissa toimielimissä hallintosäännön mukaan. Pelkistetysti kuka tahansa yrittäjä voi halutessaan esittää Asikkalan kunnalle kykenevänsä tuottamaan tietyn palvelun edullisemmin vähintään samalla palvelutasolla ja saa käyttöönsä hintatiedot, jolla kunta itse palvelun järjestää. Tämän jälkeen yrittäjä tarjoaa omaa mielestään parempaa mallia ja tarjoustaan, minkä jälkeen kunnan oma tuottajataho voi tehdä vastaesityksen toiminnan tehostamisesta. Sen jälkeen kunta päättää, toteuttaako se tarjouskilpailun (hankintarajat) kyseisen palvelun järjestämisestä. Kunta harkitsee ratkaisunsa aina tapauskohtaisesti kokonaistaloudellisuus huomioiden, mikä sisältää mm. henkilöstön työsuhdeturvan ns. vanhoina työntekijöinä. Asikkalan kunta on ottanut jo aiemmin yritysvaikutusten arvioinnin käyttöön kunnanhallituksessa ja muutamassa lautakunnassa. Nyt menettely laajennetaan koskemaan koko kunnan toimintaa. Yritysvaikutusten arviointi toteutetaan vapaamuotoisesti valmistelevan viranhaltijan apuvälineenä ja sitä käytetään ainoastaan niissä asioissa, joissa on olennaisia vaikutuksia yrittäjyyteen.

13 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/ /73 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtuusto Kunnanhallitus Valtuusto Tarvittavat lisäpanostukset ovat vähäisiä suhteessa niistä saataviin hyötyihin ja malli on suunniteltu niin, että kulua ei synny, jos kriteerit täyttäviä toimijoita ei ole. Toimenpiteitä ei tehtäisi käyttötalousmäärärahoista, joten vaikutus kohdentuisi ainoastaan konsernivelan määrään, joka on Asikkalassa maltillinen ja kestää tarvittaessa merkittävänkin kasvun, jos uusia työpaikkoja ja asukkaita tuovia investointikohteita löytyy. Vastaavia ja riittäviä toimenpiteitä ei voitaisi mitenkään toteuttaa käyttötalousmäärärahoista. Uutta toimintamallia suunniteltaessa on otettu huomioon yritysvaikutusten arviointi sekä kunnalle aiheutuvien todellisten lisäkulujen minimointi suhteessa saatavaan hyötyyn. Asikkalan Yrittäjät ry:n hallitus on kokouksessaan on antanut lausuntonsa kunnanjohtaja Juri Niemisen Elinvoimapolitiikan muutos -esityksestä: "Asikkalan Yrittäjät ry kannattaa Asikkalan kunnan toimia elinkeinopolitiikkansa voimistamiseksi. Yrittäjäyhdistys pitää erityisen hyvänä ns. vipurahoitusta, jolla kunta sitoutuu ostamaan yritysten tuotteita ja palveluja. Tämän kaltainen rahoitus ei vääristä kilpailua. Asikkalan Yrittäjien mielestä kunnan omistama elinkeinoyhtiö on tehokas ja joustava työväline silloin, kun tarvitaan nopeita päätöksiä. Yrittäjäyhdistys antaa tukensa tälle Elinvoimapolitiikan muutos -esitykselle, joka on yrittäjyyden puolesta allekirjoitetun sitoumuksen mukainen, allekirjoittajina Asikkalan kunnanvaltuuston puheenjohtaja Vilho Laakso ja Asikkalan Yrittäjät ry:n puheenjohtaja Kaarina Jokinen." Valmistelija/lisätietoja Kunnanjohtaja Juri Nieminen, puh , sähköposti: Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se päättää: 1. Antaa :n lainatakauksen Asikkalan mat kai lu- ja ke hitys Oy:lle. 2. Valtuuttaa kunnanhallituksen päättämään yrityksille yhtiön kaut ta myönnettävän vipurahoituksen kriteereistä ja myöntämisperus teista sekä valitsemaan yhtiölle hallituksen. Yhtiölle ei tule kiinteää kulurakennetta. 3. Hyväksyä, että kunta voi vuokrata omistamiaan tiloja yrityksille ja

14 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/ /73 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtuusto Kunnanhallitus Valtuusto yhdistyksille alle todellisten yläpitokustannusten, mikäli vaihtoeh tona on tilan oleminen tyhjillään tai epätuottavassa/tehottomassa käytössä. Tällöin kyse on lisätulosta kunnalle vaihtoehdon ollessa si säinen vuokratulo lautakuntien välillä. 4. Ohjeistaa Asikkalatalot Oy:n toteuttamaan vuokrakerrostalon asu mistarjonnan monipuolistamiseksi. 5. Sitoutua siihen, että Asikkalan kunta ostaa rakennuttajan niin ha lutessa % Asikkalaan rakennettavista (uudet vielä käynnis tymättömät hankkeet) kerrostalo- ja rivitalohuoneistoista käytettäväk si työsuhdeasuntoina Asikkalan kunnan työntekijöiden houkuttele miseksi muuttamaan Asikkalaan. 6. Ottaa käyttöön palvelualoitteen vapaamuotoisena ja kuntakohtaisena toimintamallina. 7. Ottaa käyttöön yritysvaikutusten arvioin nin koko kunnan organisaatiossa vapaamuotoisena toimintamallina. 8. Työllistämismäärärahoja lisätään vuodelle 2014 (sisäl tyy talousarvioesitykseen). Asian käsittely kunnanhallituksen kokouksessa: Kokouksessa esittelijä muutti päätösesitystään - kohdan 1. osalta kuulumaan: "Antaa :n lainatakauksen perustettavalle elinkeinoyhtiölle." ja - kohdan 6. osalta kuulumaan: "Ottaa käyttöön palvelualoitteen vapaamuotoisena ja kuntakohtaisena toimintamallina. Henkilöstön työsuhdeturvasta huolehditaan." Tuomo Riihilahti esitti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Hanna Hasala kannatti Riihilahden ehdotusta. Puheenjohtajan tiedusteltua asiaa kunnanhallitukselta, hän totesi tuloksena, että kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä Riihilahden esityksen ja palauttaa asian uudelleen valmistelta vaksi. Edellä selostetun käsittelyn jälkeen kunnanhallitus päätti palauttaa asian uu del leen val mistelta vaksi.

15 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/ /73 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtuusto Kunnanhallitus Valtuusto KHALL Valmistelija/lisätietoja Kunnanjohtaja Juri Nieminen, puh , sähköposti: Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se päättää 1. antaa :n lainatakauksen perustettavalle elinkeinoyhtiölle. 2. valtuuttaa kunnanhallituksen päättämään yrityksille yhtiön kautta myönnettävän vipurahoituksen kriteereistä ja myöntämisperusteista sekä valitsemaan yhtiölle hallituksen. Yhtiölle ei tule kiinteää kulurakennetta. 3. hyväksyä, että kunta voi vuokrata omistamiaan tiloja yrityksille ja yhdistyksille alle todellisten yläpitokustannusten, mikäli vaihtoehtona on tilan oleminen tyhjillään tai epätuottavassa/tehottomassa käytössä. Tällöin kyse on lisätulosta kunnalle vaihtoehdon ollessa sisäinen vuokratulo lautakuntien välillä. 4. ohjeistaa Asikkalatalot Oy:n toteuttamaan vuokrakerrostalon asu mistarjonnan monipuolistamiseksi. 5. sitoutua siihen, että Asikkalan kunta ostaa rakennuttajan niin halutessa % Asikkalaan rakennettavista (uudet vielä käyn nistymättömät hankkeet) kerrostalo- ja rivitalohuoneistoista käytettä väksi työsuhdeasuntoina Asikkalan kunnan työntekijöiden houkutte lemiseksi muuttamaan Asikkalaan. 6. ottaa käyttöön palvelualoitteen vapaamuotoisena ja kuntakohtaisena toimintamallina. Henkilöstön työsuhdeturvasta huolehditaan. 7. ottaa käyttöön yritysvaikutusten arvioinnin koko kunnan organisaatiossa vapaamuotoisena toimintamallina. 8. lisätä työllistämismäärärahoja vuodelle 2014 (si säl tyy talousarvioesitykseen). Asian käsittely kunnanhallituksen kokouksessa: Päätettiin käsitellä asia kohdittain.

16 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/ /73 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtuusto Kunnanhallitus Valtuusto Tuomo Riihilahti esitti, että kohtaa 5. muutetaan kuulumaan: sitoutua siihen, että Asikka lan kun nal la on mahdollista niin halutessaan ostaa rakenta mispää tök sen ai kaan saamiseksi % Asikkalaan ra ken net ta vista (uu det vie lä käyn nis tymättömät hankkeet) kerrosta lo- ja ri vi talo huo neis toista käy tettä väk si työsuhdeasuntoina Asikka lan kun nan työn tekijöi den hou kutte lemi seksi muuttamaan Asikka laan. Mika Vartiainen kannatti Riihilahden esitystä. Puheenjohtaja päätti keskustelun ja totesi Tuomo Riihilahden tehneen esit te li jän esi tyk sestä poikkeavan kannatetun esityksen, joten asia oli rat kais tava ää nestämällä. Puheenjohtaja esitti suoritettavaksi ni men huu toää nes tyksen ja teki seuraavan äänestysesityksen: "Ne jot ka kan natta vat esittelijän esitystä vastaavat JAA, ja ne jotka kannat ta vat Riihilahden tekemää esitystä vastaavat EI." Hyväksyttiin yksi mieli sesti pu heen johtajan äänestysesitys ja -tapa. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 3 jaa-ääntä (Kari Kitala, Aaro Moilanen, Hannu Mäkinen) ja 4 ei-ääntä (Mer ja Pa lo kan gas-vii tanen, Tuomo Riihilahti, Maija-Liisa Uusi-Uitto, Mika Vartiainen). Puheen joh taja to te si ää nes tyksen tuloksen, jonka mukaan kunnanhallitus hy väksyi Tuomo Riihilahden muutosesityksen. Hannu Mäkinen esitti, että kohdan 6. palvelualoitetta ei oteta käyttöön. Esitystä ei kannatettu, joten se raukeaa. Edellä selostetun käsittelyn ja äänestyksen jälkeen kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että se päättää 1. antaa :n lainatakauksen perustettavalle elinkeinoyhtiölle. 2. valtuuttaa kunnanhallituksen päättämään yrityksille yhtiön kautta myönnettävän vipurahoituksen kriteereistä ja myöntämisperusteista sekä valitsemaan yhtiölle hallituksen. Yhtiölle ei tule kiinteää kulurakennetta. 3. hyväksyä, että kunta voi vuokrata omistamiaan tiloja yrityksille ja yhdistyksille alle todellisten yläpitokustannusten, mikäli vaihtoehtona on tilan oleminen tyhjillään tai epätuottavassa/tehottomassa käytössä. Tällöin kyse on lisätulosta kunnalle vaihtoehdon ollessa sisäinen vuokratulo lautakuntien välillä. 4. ohjeistaa Asikkalatalot Oy:n toteuttamaan vuokrakerrostalon

17 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/ /73 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtuusto Kunnanhallitus Valtuusto KVALT asumistarjonnan monipuolistamiseksi. 5. sitoutua siihen, että Asikkalan kunnalla on mahdollista niin halutessaan ostaa rakentamispäätöksen aikaansaamiseksi % Asikkalaan rakennettavista (uudet vielä käynnistymättömät hankkeet) kerrostalo- ja rivitalohuoneistoista käytettäväksi työsuhdeasuntoina Asikkalan kunnan työntekijöiden houkuttelemiseksi muuttamaan Asikkalaan. 6. ottaa käyttöön palvelualoitteen vapaamuotoisena ja kuntakohtaisena toimintamallina. Henkilöstön työsuhdeturvasta huolehditaan. 7. ottaa käyttöön yritysvaikutusten arvioinnin koko kunnan organisaatiossa vapaamuotoisena toimintamallina. 8. lisätä työllistämismäärärahoja vuodelle 2014 (sisältyy talousarvioesitykseen). Valmistelija/lisätietoja Kunnanjohtaja Juri Nieminen, puh , sähköposti: Ehdotus: Valtuusto päättää 1. antaa :n lainatakauksen perustettavalle elinkeinoyhtiölle. 2. valtuuttaa kunnanhallituksen päättämään yrityksille yhtiön kautta myönnettävän vipurahoituksen kriteereistä ja myöntämisperusteista sekä valitsemaan yhtiölle hallituksen. Yhtiölle ei tule kiinteää kulurakennetta. 3. hyväksyä, että kunta voi vuokrata omistamiaan tiloja yrityksille ja yhdistyksille alle todellisten yläpitokustannusten, mikäli vaihtoehtona on tilan oleminen tyhjillään tai epätuottavassa/tehottomassa käytössä. Tällöin kyse on lisätulosta kunnalle vaihtoehdon ollessa sisäinen vuokratulo lautakuntien välillä. 4. ohjeistaa Asikkalatalot Oy:n toteuttamaan vuokrakerrostalon asumistarjonnan monipuolistamiseksi.

18 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/ /73 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtuusto Kunnanhallitus Valtuusto sitoutua siihen, että Asikkalan kunnalla on mahdollista niin halutessaan ostaa rakentamispäätöksen aikaansaamiseksi % Asikkalaan rakennettavista (uudet vielä käynnistymättömät hankkeet) kerrostalo- ja rivitalohuoneistoista käytettäväksi työsuhdeasuntoina Asikkalan kunnan työntekijöiden houkuttelemiseksi muuttamaan Asikkalaan. 6. ottaa käyttöön palvelualoitteen vapaamuotoisena ja kuntakohtaisena toimintamallina. Henkilöstön työsuhdeturvasta huolehditaan. 7. ottaa käyttöön yritysvaikutusten arvioinnin koko kunnan organisaatiossa vapaamuotoisena toimintamallina. 8. lisätä työllistämismäärärahoja vuodelle 2014 (sisältyy talousarvioesitykseen). Asian käsittely valtuuston kokouksessa: Immo Virtanen esitti, että asia palautetaan valmisteluun. Katja Riihilahti kannatti Virtasen tekemää esitystä. Puheenjohtaja rajoitti keskustelun koskemaan asian palauttamista ja keskustelun jälkeen totesi, että asian käsittelyn jatkaminen tässä kokouksessa oli ratkaistava äänestämällä. Hän esitti suoritettavaksi nimenhuuto ää nes tyk sen ja te ki seu raa van äänestysesityksen: "Ne, jotka kannattavat asian käsittelyn jatkamis ta tässä ko kouksessa vas taa vat jaa, ja ne, jotka kannattavat Virtasen te ke mää esi tystä asian palauttamisesta valmisteluun vas taa vat ei." Hy väk syt tiin yk si mieli sesti pu heen johtajan ää nestys esitys ja -ta pa. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 25 jaa-ääntä ja 10 ei-ääntä. Ää nestyslista nro 2 on liittee nä 9/ Puheenjohtaja totesi äänes tyk sen tuloksen, jonka mukaan valtuusto päätti jatkaa asian käsittelyä. Esitys päätettiin käsitellä kohdittain: Kohta 1. hyväksyttiin. Käsittelyn jatkuessa Timo Koivunen esitti, että kohta 2. muutetaan kulumaan: " Valtuusto päättää, että kunnanhallitus tuo myön nettävän vipurahoi tuksen kriteereistä ja myöntämis pe rusteista tarkemman esityksen valtuustoseminaarin käsittelyä seu raavaan valtuustoon." Tommi Piekkola kannatti Koivusen tekemää esitystä. Riitta Lalla esitti, että kohta 2. jätetään pöydälle.

19 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/ /73 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtuusto Kunnanhallitus Valtuusto Esitystä ei kannatettu, joten se raukeaa. Päätettyään keskustelun kohdasta 2. ja puheenjohtajan tiedusteltua voidaanko Timo Koivusen muutosesitys hyväksyä yksimieleisesti, hän totesi tuloksena, että valtuusto hyväksyi kohdan 2. muutosesityksen yksimielisesti. Immo Virtanen esitti, että kohtaa 3. ei hyväksytä. Mika Vartiainen kannatti Virtasen esitystä. Puheenjohtaja päätti keskustelun kohdasta 3. ja totesi Immo Virtasen teh neen kun nan halli tuksen esityksestä poik keavan kannatetun esi tyk sen, jo ten asia oli ratkaistava äänestämällä. Puheenjohtaja esitti suoritetta vak si ni men huutoäänestyksen ja teki seuraavan äänestys esityksen: "Kun nan halli tuksen esitystä kannattavat vastaavat jaa, ja Immo Virtasen teke mää esi tystä kannattavat vastaavat ei." Hy väk syt tiin yk si mielisesti pu heen johtajan äänestysesitys ja -ta pa. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 18 jaa-ääntä,15 ei-ääntä ja 2 valtuutettua äänesti tyhjää. Ää nestyslista nro 3 on liittee nä 10/ Pu heen joh ta ja to tesi ää nes tyk sen tuloksen, jonka mukaan valtuusto hyväksyi kohdan 3. kunnanhallituksen esityksen mukaisena. Kohta 4. hyväksyttiin. Tuomo Riihilahti esitti, että kohtaa 5. muutetaan, niin, että Asikkalatalot Oy valtuutetaan ostamaan asunnot. Immo Virtanen kannatti Tuomo Riihilahden esitystä. Puheenjohtaja päätti keskustelun kohdasta 5. ja totesi Tuomo Riihilahden teh neen kun nanhallituksen esityksestä poikkeavan kannatetun esi tyk sen, jo ten asia oli ratkaistava äänestämällä. Puheenjohtaja esitti suoritetta vaksi nimenhuutoäänestyksen ja teki seuraavan äänes tysesityksen: "Kunnanhallituksen esitystä kannattavat vastaavat jaa, ja Tuomo Riihilahden tekemää esitystä kannattavat vastaavat ei." Hy väk syt tiin yk si mieli sesti puheenjohtajan äänestysesitys ja -tapa. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 19 jaa-ääntä,14 ei-ääntä ja 2 valtuutettua äänesti tyhjää. Äänestyslista nro 4 on liitteenä 11/ Puheenjohtaja totesi äänestyksen tuloksen, jonka mukaan valtuusto hyväksyi kohdan 5. kunnanhallituksen esityksen mukaisena. Immo Virtanen esitti, että poistetaan kohdasta 6. "Henkilöstön työsuhdeturvasta huolehditaan."

20 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/ /73 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtuusto Kunnanhallitus Valtuusto Esitystä ei kannatettu, joten se raukeaa. Kohta 6. hyväksyttiin. Kohta 7. hyväksyttiin. Kohta 8. hyväksyttiin. Edellä selostetun käsittelyn ja äänestysten jälkeen valtuusto päätti 1. antaa :n lainatakauksen perustettavalle elinkeinoyhtiölle. 2. että kunnanhallitus tuo myönnettävän vipurahoituksen kriteereistä ja myön tä mis pe rus teista tarkemman esityksen valtuustoseminaarin käsittelyä seuraavaan valtuustoon. 3. hyväksyä, että kunta voi vuokrata omistamiaan tiloja yrityksille ja yhdistyksille alle todellisten ylläpitokustannusten, mikäli vaihtoehtona on tilan oleminen tyhjillään tai epätuottavassa/tehottomassa käytös sä. Tällöin kyse on lisätulosta kunnalle vaihtoehdon ollessa sisäinen vuokratulo lautakuntien välillä. 4. ohjeistaa Asikkalatalot Oy:n toteuttamaan vuokrakerrostalon asumistarjonnan monipuolistamiseksi. 5. sitoutua siihen, että Asikkalan kunnalla on mahdollista niin halutessaan ostaa rakentamispäätöksen aikaansaamiseksi % Asikkalaan rakennettavista (uudet vielä käynnistymättömät hankkeet) kerrostalo- ja rivitalohuoneistoista käytettäväksi työsuhdeasuntoina Asikkalan kunnan työntekijöiden houkuttelemiseksi muuttamaan Asikkalaan. 6. ottaa käyttöön palvelualoitteen vapaamuotoisena ja kuntakohtaisena toimintamallina. Henkilöstön työsuhdeturvasta huolehditaan. 7. ottaa käyttöön yritysvaikutusten arvioinnin koko kunnan organisaatiossa vapaamuotoisena toimintamallina. 8. lisätä työllistämismäärärahoja vuodelle 2014 (sisältyy talousarvioesitykseen).

21 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/ /73 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtuusto Kunnanhallitus Valtuusto KHALL Valtuusto päätti kunnan elinvoimapolitiikan muutokseen liittyvistä asioista. Valtuusto päätti kuitenkin, että kunnanhallitus tuo myönnettävän vipurahoituksen kriteereistä ja myöntämisperusteista tarkemman esityksen valtuustoseminaarin käsittelyä seuraavaan valtuustoon. Valtuustoseminaarissa keskusteltiin vipurahoituskriteereistä ja todettiin, että yksityiskohtaisten kriteerien valmistelu vaatii pienemmän ryhmän valmistelua ja paneutumista. Kunnanhallitus asetti kunnan elinvoimapolitiikkaan liittyvien vipurahoituskriteerien valmistelemiseksi kuuden hengen ryhmän: kunnanjohtaja Juri Nieminen, talousjohtaja Aapo Pispa, Timo Koivunen, Jari Laaksonen, Hannu Mäkinen ja Katja Riihilahti. Kunnanhallitus antoi tiimille toimeksiannoksi linjata elinkeinoyhtiön vipurahoituksen myöntämiskriteerit mennessä. Valmisteluryhmä kokoontui kaksi kertaa ja esittää seuraavaa: Näillä toimenpiteillä on tarkoitus vahvistaa Asikkalan kunnan elinvoimaa ja työllisyyttä. Työryhmä uskoo, että jo suunniteltu elinvoimapolitiikka ja sen sisältämät tukimuodot tulevat olemaan positiivinen signaali siitä, että kunta haluaa tänne lisää yrityksiä ja toivoo olemassa olevien yritysten laajentavan toimintaansa. Kunta voi tukea Asikkalassa toimivien tai Asikkalaan sijoittuvien yritysten investointeja silloin kun ne johtavat vakituisten työpaikkojen syntymiseen Asikkalassa. Kunta voi myös tukea hankkeita, joissa kunnallista palvelutuotantoa järjestetään yksityisten toimesta. Tuesta päätetään ja se annetaan perustettavan kunnan elinkeinoyhtiön toimesta. Kunta ei tule kilpailemaan rahoituslaitosten kanssa. Kunnan tukea myönnetään täydentämään rahalaitosten myöntämää rahoitusta eli esimerkiksi täydentämään omarahoitusosuutta tai vakuuksien puutetta. Kun hankkeessa on mukana ammattimainen rahoituslaitos, tulee hanke tutkittua asianmukaisesti ja kunnan rahoitusriski pienenee. Kunnan tuki ei saa vääristää kilpailua ja sen vuoksi esitetty tukipolitiikka noudattaa kansallisia ja EU-tasoisia säännöksiä julkisen tuen myöntämisestä. Kunnan myöntämän tuen periaatteena on, että tuki

22 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/ /73 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtuusto Kunnanhallitus Valtuusto on markkinaehtoista (markkinaehtoinen korko jne.) ja se maksetaan takaisin, jolloin raha on käytettävissä uusien investointien tukemiseen. Tukimuotoina voivat tulla kyseeseen: - Pääomalaina, jolle on määritelty korko ja tavoitteellinen lyhennysohjelma. - Laina, jolle on määritelty korko ja lyhennysohjelma. - Takaus, josta peritään takauspalkkio. - Osaomistus, joko yhtiöön tai sen omistamaan kiinteistöön, jolloin sijoitukselle sovitaan tuotto. Annettavan tuen määrä on riippuvainen uusien vakituisten työpaikkojen määrästä siten, että yhtä uutta työpaikkaa vastaan tuen määrä on enintään euroa ja kokonaisuudessaan tukea voi saada enintään euroa.tuen takaisinmaksuajasta sovitaan tapauskohtaisesti, mutta tavoiteltava takaisinmaksuaika on noin viisi vuotta. Sellaiset hankkeet, joissa on kyse kunnallisen palvelutuotannon järjestämisestä yksityisten toimesta kunnan tuella tai joissa muutoin kunnan tuki on yllä mainittua enimmäismäärää suurempi, tuodaan valtuuston päätettäväksi. Tällöin voidaan käyttää myös muita kuin edellä mainittuja tukimuotoja. Kenelläkään ei ole lähtökohtaista oikeutta tukeen, vaan elinkeinoyhtiö päättää tuen myöntämisestä jokaisessa tapauksessa kriteerien perusteella erikseen. Elinkeinoyhtiön hallitukseen ehdotetaan valittavaksi kunnanjohtaja ja kaksi asiantuntijajäsentä. Toimitusjohtajaksi esitetään kunnan kehittämispäällikköä. Elinkeinoyhtiön ainoa tehtävä tulee olemaan tukipäätösten teko ja tuen antaminen käytännössä. Kaikki muu kunnan elinkeinopolitiikka ja yrityksiä tukeva toiminta tapahtuu jatkossakin kunnan varsinaisen organisaation toimesta. Tukipolitiikasta ja sen myöntämiskriteereistä on keskusteltu Kuntaliiton ja Finanssivalvonnan asiantuntijoiden kanssa. Nyt esitetyssä muodossa tukipolitiikka on linjassa kuntalain (kunnan toimiala), julkisia yritystukia koskevan lainsäädännön (kotimainen ja EU-lainsäädäntö) sekä luottolaitoslain kanssa.

23 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/ /73 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtuusto Kunnanhallitus Valtuusto Valmistelija/lisätietoja Kunnanjohtaja Juri Nieminen, puh , sähköposti: Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy yrityksille elinkeinoyhtiön kautta myönnettävän vipurahoituksen kriteerit ja myöntämisperusteet: Yrityksille myönnettävä tuki, sen kriteerit ja myöntämisperusteet: Kunta voi tukea Asikkalassa toimivien tai Asikkalaan sijoittuvien yritysten investointeja silloin kun ne johtavat vakituisten työpaikkojen syntymiseen Asikkalassa. Kunta voi myös tukea hankkeita, joissa kunnallista palvelutuotantoa järjestetään yksityisten toimesta. Tuesta päätetään ja se annetaan perustettavan kunnan elinkeinoyhtiön toimesta. Kunta ei tule kilpailemaan rahoituslaitosten kanssa. Kunnan tukea myönnetään täydentämään rahalaitosten myöntämää rahoitusta eli esimerkiksi täydentämään omarahoitusosuutta tai vakuuksien puutetta. Kun hankkeessa on mukana ammattimainen rahoituslaitos, tulee hanke tutkittua asianmukaisesti ja kunnan rahoitusriski pienenee. Kunnan tuki ei saa vääristää kilpailua ja sen vuoksi esitetty tukipolitiikka noudattaa kansallisia ja EU-tasoisia säännöksiä julkisen tuen myöntämisestä. Kunnan myöntämän tuen periaatteena on, että tuki on markkinaehtoista (markkinaehtoinen korko jne.) ja se maksetaan takaisin, jolloin raha on käytettävissä uusien investointien tukemiseen. Tukimuotoina voivat tulla kyseeseen: - Pääomalaina, jolle on määritelty korko ja tavoitteellinen lyhennysohjelma. - Laina, jolle on määritelty korko ja lyhennysohjelma. - Takaus, josta peritään takauspalkkio. - Osaomistus, joko yhtiöön tai sen omistamaan kiinteistöön, jolloin sijoitukselle sovitaan tuotto. Annettavan tuen määrä on riippuvainen uusien vakituisten työpaikkojen määrästä siten, että yhtä uutta työpaikkaa vastaan tuen määrä on enintään euroa ja kokonaisuudessaan tukea voi saada

24 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/ /73 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtuusto Kunnanhallitus Valtuusto enintään euroa. Tuen takaisinmaksuajasta sovitaan tapauskohtaisesti, mutta tavoiteltava takaisinmaksuaika on noin viisi vuotta. Sellaiset hankkeet, joissa on kyse kunnallisen palvelutuotannon järjestämisestä yksityisten toimesta kunnan tuella tai joissa muutoin kunnan tuki on yllä mainittua enimmäismäärää suurempi, tuodaan valtuuston päätettäväksi. Tällöin voidaan käyttää myös muita kuin edellä mainittuja tukimuotoja. Kenelläkään ei ole lähtökohtaista oikeutta tukeen, vaan elinkeinoyhtiö päättää tuen myöntämisestä jokaisessa tapauksessa kriteerien perusteella erikseen. Elinkeinoyhtiön hallitukseen ehdotetaan valittavaksi kunnanjohtaja ja kaksi asiantuntijajäsentä. Toimitusjohtajaksi esitetään kunnan kehittämispäällikköä. Elinkeinoyhtiön ainoa tehtävä tulee olemaan tukipäätösten teko ja tuen antaminen käytännössä. Kaikki muu kunnan elinkeinopolitiikka ja yrityksiä tukeva toiminta tapahtuu jatkossakin kunnan varsinaisen organisaation toimesta. Ehdotus hyväksyttiin. KVALT Valmistelija/lisätietoja Kunnanjohtaja Juri Nieminen, puh , sähköposti: Ehdotus: Valtuusto hyväksyy yrityksille elinkeinoyhtiön kautta myön net tä vän vipurahoituksen kriteerit ja myöntämisperusteet: Yrityksille myönnettävä tuki, sen kriteerit ja myöntämisperusteet: Kunta voi tukea Asikkalassa toimivien tai Asikkalaan sijoittuvien yritysten investointeja silloin kun ne johtavat vakituisten työpaikkojen syntymiseen Asikkalassa. Kunta voi myös tukea hankkeita, joissa kunnallista palvelutuotantoa järjestetään yksityisten toimesta. Tuesta päätetään ja se annetaan perustettavan kunnan elinkeinoyhtiön toimesta. Kunta ei tule kilpailemaan rahoituslaitosten kanssa. Kunnan tukea

25 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/ /73 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtuusto Kunnanhallitus Valtuusto myönnetään täydentämään rahalaitosten myöntämää rahoitusta eli esimerkiksi täydentämään omarahoitusosuutta tai vakuuksien puutetta. Kun hankkeessa on mukana ammattimainen rahoituslaitos, tulee hanke tutkittua asianmukaisesti ja kunnan rahoitusriski pienenee. Kunnan tuki ei saa vääristää kilpailua ja sen vuoksi esitetty tukipolitiikka noudattaa kansallisia ja EU-tasoisia säännöksiä julkisen tuen myöntämisestä. Kunnan myöntämän tuen periaatteena on, että tuki on markkinaehtoista (markkinaehtoinen korko jne.) ja se maksetaan takaisin, jolloin raha on käytettävissä uusien investointien tukemiseen. Tukimuotoina voivat tulla kyseeseen: - Pääomalaina, jolle on määritelty korko ja tavoitteellinen lyhennysohjelma. - Laina, jolle on määritelty korko ja lyhennysohjelma. - Takaus, josta peritään takauspalkkio. - Osaomistus, joko yhtiöön tai sen omistamaan kiinteistöön, jolloin sijoitukselle sovitaan tuotto. Annettavan tuen määrä on riippuvainen uusien vakituisten työpaikkojen määrästä siten, että yhtä uutta työpaikkaa vastaan tuen määrä on enintään euroa ja kokonaisuudessaan tukea voi saada enintään euroa. Tuen takaisinmaksuajasta sovitaan tapauskohtaisesti, mutta tavoiteltava takaisinmaksuaika on noin viisi vuotta. Sellaiset hankkeet, joissa on kyse kunnallisen palvelutuotannon järjestämisestä yksityisten toimesta kunnan tuella tai joissa muutoin kunnan tuki on yllä mainittua enimmäismäärää suurempi, tuodaan valtuuston päätettäväksi. Tällöin voidaan käyttää myös muita kuin edellä mainittuja tukimuotoja. Kenelläkään ei ole lähtökohtaista oikeutta tukeen, vaan elinkeinoyhtiö päättää tuen myöntämisestä jokaisessa tapauksessa kriteerien perusteella erikseen. Elinkeinoyhtiön hallitukseen ehdotetaan valittavaksi kunnanjohtaja ja kaksi asiantuntijajäsentä. Toimitusjohtajaksi esitetään kunnan kehittämispäällikköä. Elinkeinoyhtiön ainoa tehtävä tulee olemaan tukipäätösten teko ja tuen antaminen käytännössä. Kaikki muu kunnan elinkeinopolitiikka ja yrityksiä tukeva toiminta tapahtuu jatkossakin kunnan varsinaisen

26 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/ /73 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtuusto Kunnanhallitus Valtuusto organisaation toimesta. Asian käsittely valtuuston kokouksessa: Timo Koivunen esitti, että esityksen toiseksi viimeinen kappale muutetaan kuulumaan: "Elinkeinoyhtiön hallitukseen ehdotetaan valittavaksi kunnanjohtaja ja kaksi asiantuntijajäsentä." Tarja Tornio kannatti Koivusen esitystä. Immo Virtanen esitti, että asia jätetään pöydälle, kunnes on arvioitu mikä on osakeyhtiöön laitettava riittävä pääoma. Katja Riihilahti kannatti Virtasen esitystä. Tämän jälkeen puheenjohtaja rajoitti keskustelun koskemaan vain pöydälle panoa ja päätettyään keskustelun, puheenjohtaja esitti suori tettavaksi nimenhuutoäänestyksen ja teki seuraavan äänestysesityksen: "Ne, jotka kannattavat asian käsitte lyn jatkamista tässä kokoukses sa, vastaavat jaa ja ne, jotka kan nattavat Virtasen esitys tä asian pöy dälle jättämisestä äänestävät ei. Hyväksyttiin yksimielisesti pu heenjohtajan ää nestysesitys ja -ta pa. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 22 jaa-ääntä,12 ei-ääntä ja poissa oli yksi valtuutettu. Ää nestyslista nro 1 on liittee nä 11/ Pu heen joh ta ja to te si ää nes tyk sen tuloksen, jonka mukaan valtuusto päätti jatkaa asian käsittelyä tässä kokouksessa. Keskustelun jatkuessa puheenjohtaja tiedusteli voidaanko Timo Koivusen muutosesitys hyväksyä yksimielisesti ja hän totesi tuloksena, että Koivusen esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Edellä selostetun käsittelyn ja äänestyksen jälkeen valtuusto hyväksyy yrityksille elinkeinoyhtiön kautta myönnettävän vipurahoituksen kriteerit ja myöntämisperusteet: Yrityksille myönnettävä tuki, sen kriteerit ja myöntämisperusteet: Kunta voi tukea Asikkalassa toimivien tai Asikkalaan sijoittuvien yritysten investointeja silloin kun ne johtavat vakituisten työpaikkojen syntymiseen Asikkalassa. Kunta voi myös tukea hankkeita, joissa kunnallista palvelutuotantoa järjestetään yksityisten toimesta. Tuesta päätetään ja se annetaan perustettavan kunnan elinkeinoyhtiön toimesta. Kunta ei tule kilpailemaan rahoituslaitosten kanssa. Kunnan tukea myönnetään täydentämään rahalaitosten myöntämää rahoitusta eli

27 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/ /73 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtuusto Kunnanhallitus Valtuusto esimerkiksi täydentämään omarahoitusosuutta tai vakuuksien puutetta. Kun hankkeessa on mukana ammattimainen rahoituslaitos, tulee hanke tutkittua asianmukaisesti ja kunnan rahoitusriski pienenee. Kunnan tuki ei saa vääristää kilpailua ja sen vuoksi esitetty tukipolitiikka noudattaa kansallisia ja EU-tasoisia säännöksiä julkisen tuen myöntämisestä. Kunnan myöntämän tuen periaatteena on, että tuki on markkinaehtoista (markkinaehtoinen korko jne.) ja se maksetaan takaisin, jolloin raha on käytettävissä uusien investointien tukemiseen. Tukimuotoina voivat tulla kyseeseen: - Pääomalaina, jolle on määritelty korko ja tavoitteellinen lyhennysohjelma. - Laina, jolle on määritelty korko ja lyhennysohjelma. - Takaus, josta peritään takauspalkkio. - Osaomistus, joko yhtiöön tai sen omistamaan kiinteistöön, jolloin sijoitukselle sovitaan tuotto. Annettavan tuen määrä on riippuvainen uusien vakituisten työpaikkojen määrästä siten, että yhtä uutta työpaikkaa vastaan tuen määrä on enintään euroa ja kokonaisuudessaan tukea voi saada enintään euroa. Tuen takaisinmaksuajasta sovitaan tapauskohtaisesti, mutta tavoiteltava takaisinmaksuaika on noin viisi vuotta. Sellaiset hankkeet, joissa on kyse kunnallisen palvelutuotannon järjestämisestä yksityisten toimesta kunnan tuella tai joissa muutoin kunnan tuki on yllä mainittua enimmäismäärää suurempi, tuodaan valtuuston päätettäväksi. Tällöin voidaan käyttää myös muita kuin edellä mainittuja tukimuotoja. Kenelläkään ei ole lähtökohtaista oikeutta tukeen, vaan elinkeinoyhtiö päättää tuen myöntämisestä jokaisessa tapauksessa kriteerien perusteella erikseen. Elinkeinoyhtiön hallitukseen ehdotetaan valittavaksi kunnanjohtaja ja kaksi asiantuntijajäsentä. Elinkeinoyhtiön ainoa tehtävä tulee olemaan tukipäätösten teko ja tuen antaminen käytännössä. Kaikki muu kunnan elinkeinopolitiikka ja yrityksiä tukeva toiminta tapahtuu jatkossakin kunnan varsinaisen organisaation toimesta.

28 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/ /73 Kunnanhallitus Valtuusto Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet / kertaluontoiset tulot 146/02.00/2013 KHALL Valtuusto päätti toteuttaa talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet vuosien aikana. Päätökseen sisältyy yhtenä kohtana kertaluontoiset tulot yhteensä Kiinteistöjen ja maa-alueiden myyminen Soveltuvien puistojen myynti tontteihin ja tiivistäminen Valtuusto päätti kokouksessaan palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi. Asiaa käsiteltiin sen jälkeen kunnanhallituksen kokouksessa sekä valtuustoseminaarissa Keskustelujen pohjalta on laadittu seuraava esitys: Rakennetut kiinteistöt Liitteenä on lista kunnan rakennetuista kiinteistöistä. Listaan on merkitty myytäväksi tai vuokrattavaksi ehdotetut kohteet vihreällä. Yhteensä rakennettujen kiinteistöjen myynnistä arvioidaan saatavaksi noin euroa. Metsäalueet Liitteenä on lista kunnan omistamista metsäalueista. Listaan on merkitty arviot alueiden metsätaloudellisista arvoista. Asiantuntijoiden mukaan myyntihinnat olisivat hieman korkeampi kuin metsätaloudelliset arvot, mutta toisaalta osa alueista on luonnonsuojelualueita, joiden myyntihinta olisi huomattavasti niiden listaan merkittyä metsätaloudellista arvoa alempi. Alueiden metsätaloudellinen arvo ilman luonnonsuojelualueita on noin 1,4 miljoonaa euroa ja ne tuottavat keskimäärin noin euroa vuodessa, mikä vastaa 3,7 % vuotuista tuottoa. Listaan on merkitty ne metsäalueet, joista voidaan kenties erottaa muutamia järveen rajoittuvia lomarakennuspaikkoja. Nämä lomarakennuspaikat ehdotetaan myytäväksi. Selvityksen alla on se, kuinka monta rakennuspaikkaa kullekin alueelle olisi mahdollista saada ja sen vuoksi konkreettiset myyntiesitykset tuodaan päätettäväksi myöhemmin. Rakennuspaikkojen yhteenlasketuksi myyntihinnaksi arvioidaan vähintään euroa.

29 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/ /73 Kunnanhallitus Valtuusto Asunto-osakkeet Kunta omistaa asunto-osakkeita, jotka oikeuttavat kymmenen asuinhuoneiston hallintaan useassa eri asunto-osakeyhtiössä. Asuinhuoneistojen yhteenlaskettu pinta-ala on 395 m2. Lista omistuksista on liitteenä. Asunnot on vuokrattu ja vuokrausta hoitaa Asikkalatalot Oy. Asuinhuoneistojen myyntihinnaksi arvioidaan yhteensä noin euroa. Asuinhuoneistojen vuotuinen tuotto (vuokratuotot vähennettynä yhtiövastikkeilla ja muilla menoilla) on noin euroa mikä vastaa noin 4 %:n tuottoa suhteessa asuntojen arvioituun myyntihintaan. Kunnan uudessa strategiassa korostetaan asuntokannan monipuolistamista ja sen vuoksi kunnan omistamia asuinhuoneistoja ei ehdoteta myytäväksi, vaan ne ehdotetaan säilytettävän vuokrauskäytössä. Asunto-osakkeet ehdotetaan siirrettäväksi Asikkalatalot Oy:lle, joka vastaa kunnan vuokra-asuntotoiminnasta. Siirto ehdotetaan toteuttavaksi myymällä asunto-osakkeet Asikkalatalot Oy:lle käyvällä hinnalla. Puistojen myynti Valmistelutiimi pohti puistoalueiden myynnin ohella niiden vuokrausta, päätyen ehdottamaan vuokrausta. Puisto-alueiden myyntihinnat muodostuisivat yksittäisille ostajille kohtuuttoman korkeiksi, kun kyse on pienistä maa-alueista, joiden maanmittaus- ja lohkomiskustannukset olisivat huomattavat ja lisäksi tulisi maksettavaksi varainsiirtovero. Valmistelutiimi ei usko, että puistoalueet kävisivät tämän vuoksi kaupaksi kovinkaan hyvin. Kunnan sellaiset erikseen määriteltävät puistoalueet, jotka rajoittuvat omakoti- tai rivitalokiinteistöihin ehdotetaan vuokrattavaksi 30 vuoden vuokra-ajaksi seuraavin ehdoin: - Vuokrahinta 1 /m²/vuosi. - Vuokra laskutetaan 5 vuoden jaksoissa. - Vuokra-alue merkitään maastoon vuokranantajan toimesta. - Vuokra-alue ei lisää kiinteistön rakennusoikeutta. - Alueelle ei saa rakentaa kiinteitä rakenteita. - Alueelle saa sijoittaa siirrettäviä rakenteita kuten trampoliini tai kevyt vaja. - Puusto alueella kuuluu vuokranantajalle ja sen poistamisesta on saatava erillinen lupa. - Vuokranantajalle jää alueen kauttakulkuoikeus mm. jäävän puiston hoitotoimenpiteitä varten. Kulkuoikeuden käytöstä on ennakkoon il moitettava vuokraajalle. - Vuokrasopimus on irtisanottavissa molemmin puolin ½ vuoden

30 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/ /73 Kunnanhallitus Valtuusto irti sanomisaikaa noudattaen. - Pääsääntöisesti kahden kiinteistön vä linen alue vuokrataan puoliksi molemmille kiinteistöille. Jos toi nen osapuoli ei halua käyttää vuok raamisoikeutta, voidaan ko ko alue vuokrata toiselle kiin teistölle. - Vuokralle voi saada vain kiinteistöön suoraan rajoittuvaa aluetta. - Vuokralaisella ei ole oikeutta vuokrata aluetta edelleen ilman vuok ranantajan suostumusta. - Vuokra alue on pidettävä puistomaisena alueena. - Vuokrattavat alueet eivät voi rajoittua vesialueeseen eivätkä ne voi katkaista kulkuyhteyksiä. - Lisäksi vuokrasopimuksiin kirjataan tavanomaiset maaalueiden vuokrausehdot. Puistoalueiden vuokraus tuottaisi kunnalle arviolta euroa vuodessa riippuen siitä kuinka suuri osa puistoalueista vuokrattaisiin. Tuotto ei ole merkittävä taloudellisesti, mutta vuokrauksen avulla puistoalueet tulisivat hoidetuiksi alueiden asukkaiden toimesta ja vuokraus lisäisi todennäköisesti myös asukkaiden asumisviihtyvyyttä. Liite 1/ valmistelutiimin ehdotus /rakennetut kiinteistöt Liite 2/ valmistelutiimin ehdotus /metsät Liite 3/ valmistelutiimin ehdotus /asunto-osakkeet Valmistelija/lisätietoja Kunnanjohtaja Juri Nieminen, puh , sähköposti: ja talousjohtaja Aapo Pispa puh , sähköposti: Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että 1. liitteen 1 mukaiset kunnan omistamat kiinteistöt myydään käyvällä hinnalla tai vuokrataan. Kunnanhallitus tekee kiinteistöjen myynnistä erilliset päätökset kun kauppojen ehdot on neuvoteltu tai valtuuttaa teknisen johtajan tekemään myyntipäätökset. 2. liitteen 2 mukaisista kiinteistöistä erotettavat lomarakennuspaikat myydään käyvällä hinnalla. Kunnanhallitus tekee myynnistä erilliset päätökset tai valtuuttaa teknisen johtajan tekemään myyntipäätökset. 3. tekninen lautakunta valtuutetaan päättämään kunnan puistoalueiden vuokraamisesta yllä esitettyjen periaatteiden mukaisesti ja

31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/ /73 Kunnanhallitus Valtuusto valtuutetaan tekninen johtaja solmimaan vuokrasopimukset. Puistoalueiden myymisestä kunnanhallitus päättää tapauskohtaisesti tar jousten perusteella. 4. liitteen 3 mukaiset asuinhuoneistojen hallintaan oikeuttavat osakkeet myydään Asikkalatalot Oy:lle käyvällä hinnalla. Valtuutetaan tekninen johtaja tekemään myyntipäätös ja allekirjoittamaan kauppakirja. Ehdotus hyväksyttiin. KVALT Liite 2/ valmistelutiimin ehdotus /rakennetut kiinteistöt Liite 3/ valmistelutiimin ehdotus /metsät Liite 4/ valmistelutiimin ehdotus /asunto-osakkeet Valmistelija/lisätietoja Kunnanjohtaja Juri Nieminen, puh , sähköposti: ja talousjohtaja Aapo Pispa puh , sähköposti: Ehdotus: Valtuusto päättää, että 1. liitteen 2 mukaiset kunnan omistamat kiinteistöt myydään käyvällä hinnalla tai vuokrataan. Kunnanhallitus tekee kiinteistöjen myynnistä erilliset päätökset kun kauppojen ehdot on neuvoteltu tai valtuuttaa teknisen johtajan tekemään myyntipäätökset. 2. liitteen 3 mukaisista kiinteistöistä erotettavat lomarakennuspaikat myydään käyvällä hinnalla. Kunnanhallitus tekee myynnistä erilliset päätökset tai valtuuttaa teknisen johtajan tekemään myyntipäätökset. 3. tekninen lautakunta valtuutetaan päättämään kunnan puistoalueiden vuokraamisesta yllä esitettyjen periaatteiden mukaisesti ja valtuutetaan tekninen johtaja solmimaan vuokrasopimukset. Puistoalueiden myymisestä kunnanhallitus päättää tapauskohtaisesti tarjousten perusteella. 4. liitteen 4 mukaiset asuinhuoneistojen hallintaan oikeuttavat osakkeet myydään Asikkalatalot Oy:lle käyvällä hinnalla. Valtuutetaan tekninen johtaja tekemään myyntipäätös ja allekirjoittamaan kauppakirja.

32 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/ /73 Kunnanhallitus Valtuusto Asian käsittely valtuuston kokouksessa: Asia päätettiin käsitellä esityskohdittain. Kohta 1. Kari Lyyrylä esitti, että Päijännetalo myydään. Vilho Laakso kannatti Lyyrylän esitystä. Timo Koivunen esitti, että nuorisopajaa ei myydä. Vaan selvitetään alu een käyttö matkailualueena ja selvitetään voidaanko tämä alue hyödyntää vuokraamalla se yksityiselle toimijalle kehitttäväksi ja käytettäväksi karavaanarialueena tai muuna matkailukäytön alueena. Tarja Tornio kannatti Koivusen esitystä. Todetaan, että Markus-Mikko Salo poistui kokouksesta klo ja samalla hänen tilalleen tuli varavaltuutettu Marja Koivisto. Puheenjohtaja päätti keskustelun kohdasta 1 ja totesi keskustelun ai ka na teh dyn kaksi erillistä kunnanhallituksen esityksestä poikkeavaa kan na tettua esitystä, joten asia oli rat kaistava äänestämällä. Puheen johta ja esitti suoritettavaksi nimenhuutoäänestykset. Ensimmäiseksi äänes tetään vas tak kain kunnanhallituksen ja Kari Lyyrylän muutosehdotuksesta ja seuraavaksi äänestetään vastakkain kun nan halli tuk sen ja Timo Koivusen muutosehdotuksesta. Hyväk syttiin yksi mie li sesti ää nes tysjär jes tys ja -ta pa. Ensimmäisessä äänestyksessä puheenjohtaja teki seuraa van äänestysesityksen: "Ne, jotka kannat tavat kunnanhallituksen esitys tä, vastaavat vuorollaan jaa ja ne, jotka kannattavat Kari Lyyrylän te kemää esi tystä vastaavat vuorollaan ei." Hyväksyttiin yksimielisesti puheen johtajan äänestysesitys. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 29 jaa-ääntä, 5 ei-ääntä ja poissa oli yksi valtuuettu. Ää nestyslista nro 2 on liittee nä 12/ Pu heen joh ta ja to te si ää nes tyksen tuloksen, jonka mu kaan valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen Päijännetalos ta. Toisessa äänestyksessä puheenjohtaja teki seuraavan ää nestysesityk sen: "Ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen esitystä, vastaavat vuorol laan jaa ja ne, jotka kannattavat Timo Koivusen teke mää esitys tä vas taavat vuorollaan ei." Hyväksyttiin yksimielisesti pu heenjohtajan ää nes tysesitys. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 5 jaa-ääntä, 29 ei-ääntä ja pois sa oli yksi valtuuettu. Äänestyslista nro 3 on liitteenä 13/ Puheenjohtaja totesi äänestyksen tuloksen, jonka mu kaan valtuusto hyväksyi Koivusen esityksen Nuorisopajasta. Kohta 2. hyväksyttiin yksimielisesti.

33 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/ /73 Kunnanhallitus Valtuusto Kohta 3. Katja Riihilahti esitti, että tekninen lautakunta valtuutetaan päättämään kunnan puistoaluei den myymisestä tai vuokraamisesta. Vilho Laakso kannatti Katja Riihilahden esitystä. Puheenjohtaja päätti keskustelun kohdasta 3. ja totesi Katja Riihilahden teh neen kun nan halli tuksen esityksestä poik keavan kanna tetun esi tyk sen, jo ten asia oli ratkaistava äänestämällä. Puheenjoh taja esitti suoritetta vak si ni men huutoäänestyksen ja teki seuraavan äänestys esityksen: "Kun nan halli tuksen esitystä kannattavat vastaa vat jaa, ja Katja Riihilahden teke mää esi tystä kannattavat vastaavat ei." Hy väk syt tiin yk si mielisesti pu heen johtajan äänestysesitys ja -tapa. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 20 jaa-ääntä, 14 ei-ääntä ja poissa oli 1 valtuutettu. Ää nestyslista nro 4 on liittee nä 14/ Pu heen joh ta ja to te si ää nes tyk sen tuloksen, jonka mukaan valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen puistoalueiden vuokraamisesta. Kohta 4. hyväksyttiin yksimielisesti. Edellä selostetun käsittelyn ja äänestyksien jälkeen valtuusto päättää, että 1. liitteen 2a mukaiset kunnan omistamat kiinteistöt myydään käyväl lä hinnalla tai vuokrataan. Kunnanhallitus tekee kiinteistöjen myyn nistä erilliset päätökset kun kauppojen ehdot on neuvoteltu tai val tuuttaa teknisen johtajan tekemään myyntipäätökset. 2. liitteen 3 mukaisista kiinteistöistä erotettavat lomarakennuspaikat myydään käyvällä hinnalla. Kunnanhallitus tekee myynnistä erilliset päätökset tai valtuuttaa teknisen johtajan tekemään myyntipäätökset. 3. tekninen lautakunta valtuutetaan päättämään kunnan puistoalueiden vuokraamisesta yllä esitettyjen periaatteiden mukaisesti ja valtuutetaan tekninen johtaja solmimaan vuokrasopimukset. Puistoalueiden myymisestä kunnanhallitus päättää tapauskohtaisesti tarjousten perusteella. 4. liitteen 4 mukaiset asuinhuoneistojen hallintaan oikeuttavat osakkeet myydään Asikkalatalot Oy:lle käyvällä hinnalla. Valtuutetaan tekninen johtaja tekemään myyntipäätös ja allekirjoittamaan kauppakirja.

34 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/ /73 Kunnanhallitus Valtuusto Todetaan, että Heikki Vahto ei esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn ja päätöksentekoon ja hän poistui yleisön joukkoon. Hänen tilalleen tämän asian käsittelyn ajaksi tuli varavaltuutettu Raimo Anttila klo Todetaan, että Markus-Mikko Salo poistui kokouksesta klo tämän asian kohdan 1. käsittelyn aikana ennen päätöksentekoa ja samal la hä nen ti lal leen tuli va ra val tuu tet tu Marja Koi vis to.

35 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/ /73 Kunnanhallitus Valtuusto Päijät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymän perussopimuksen muutos Lahden ammattikorkeakoulu Oy:n perustamisen johdosta 321/ / / /2013 KHALL Asikkalan valtuusto hyväksyi Lahden ammattikorkeakoulun yhtiöittämistä koskevan aiesopimuksen Päijät-Hämeen koulutuskonserni kuntayhtymän jäsenkunnat ovat hyväksyneet aiesopimuk sen Lahden ammattikorkeakou lun yhtiöittämisestä. Aiesopimuksen 10. kohdan mukaan perussopi musta päivitetään osakeyhtiön perus tamispäätöksen yhteydes sä. Heinolan kaupungin, Hollolan kunnan, Lahden kaupungin, Nasto lan kunnan ja Orimattilan kaupungin sekä Päijät-Hämeen koulutus kon serni kuntayhtymän tarkoituksena on hyväksyä Lahden ammat ti korkeakoulu Oy:n perustamissopimus. Edellä mainitun perustamissopimuksen hyväksymisen jälkeen Päijät-Hämeen koulutuskonserni kuntayhtymän perussopi muksen 2 muutetaan seuraavaksi alkaen: 2 Jäsenkunnat Kuntayhtymän jäsenkunnat ovat Asikkalan kunta, Hartolan kunta, Heinolan kaupunki, Hollo lan kunta, Hämeenkosken kunta, Kuhmois ten kunta, Kärkölän kun ta, Lahden kaupunki, Nasto lan kunta, Ori mattilan kaupunki, Padas joen kunta, Pertun maan kunta ja Sysmän kunta. Jäsenkunnista Hartolan kunta, Heinolan kaupunki, Kuhmoisten kun ta, Pertunmaan kunta ja Sysmän kunta eivät ole osallisena aikuis palvelutoiminnassa (suojatyötoiminnassa). Jäsenkunnista Heinolan kaupunki, Hollolan kunta, Lahden kaupunki, Nastolan kunta ja Ori mattilan kaupunki eivät ole osallisena ammatti korkeakoulutoiminnas sa. Valmistelija/lisätietoja Kunnanjohtaja Juri Nieminen, puh , sähköposti: Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy Päijät-Hämeen koulutuskonserni kuntayhtymän perussopimuksen 2 :n muutoksen alkaen, kun Lahden ammattikorkeakoulu Oy: perustamissopimus on hyväksytty, seuraavaksi:

36 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/ /73 Kunnanhallitus Valtuusto Jäsenkunnat Kuntayhtymän jäsenkunnat ovat Asikkalan kunta, Hartolan kunta, Heinolan kaupunki, Hollolan kunta, Hämeenkosken kunta, Kuhmoisten kunta, Kärkölän kunta, Lahden kaupunki, Nastolan kunta, Orimattilan kaupunki, Padasjoen kunta, Pertunmaan kunta ja Sysmän kunta. Jäsenkunnista Hartolan kunta, Heinolan kaupunki, Kuhmoisten kunta, Pertunmaan kunta ja Sysmän kunta eivät ole osallisena aikuispalvelutoiminnassa (suojatyötoiminnassa). Jäsenkunnista Heinolan kaupunki, Hollolan kunta, Lahden kaupunki, Nastolan kunta ja Orimattilan kaupunki eivät ole osallisena ammattikorkeakoulutoiminnassa. Ehdotus hyväksyttiin. KVALT Valmistelija/lisätietoja Kunnanjohtaja Juri Nieminen, puh , sähköposti: Ehdotus: Valtuusto hyväksyy Päijät-Hämeen koulutuskonserni kun ta yh ty män perussopimuksen 2 :n muutok sen al kaen, kun Lah den ammattikorkeakoulu Oy: perusta missopimus on hyväksytty, seuraavaksi: 2 Jäsenkunnat Kuntayhtymän jäsenkunnat ovat Asikkalan kunta, Hartolan kunta, Heinolan kaupunki, Hollolan kunta, Hämeenkosken kunta, Kuhmoisten kunta, Kärkölän kunta, Lahden kaupunki, Nastolan kunta, Orimattilan kaupunki, Padasjoen kunta, Pertunmaan kunta ja Sysmän kunta. Jäsenkunnista Hartolan kunta, Heinolan kaupunki, Kuhmoisten kunta, Pertunmaan kunta ja Sysmän kunta eivät ole osallisena aikuispalvelutoiminnassa (suojatyötoiminnassa). Jäsenkunnista Heinolan kaupunki, Hollolan kunta, Lahden kaupunki, Nastolan kunta ja Orimattilan kaupunki eivät ole osallisena ammatti-

37 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/ /73 Kunnanhallitus Valtuusto korkeakoulutoiminnassa. Ehdotus hyväksyttiin.

38 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/ /73 Kunnanhallitus Valtuusto Päijät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymän peruspääoman ja ylijäämien palauttaminen jäsenkunnille Lahden ammattikorkeakoulu Oy:n perustamisen johdosta 321/ / / /2013 KHALL Päijät-Hämeen koulutuskonserni kuntayhtymän jäsenkunnat ovat hyväksyneet aiesopimuksen Lahden ammattikorkeakoulun perustamisesta sekä kiinteistöjen siirrosta Lahden kaupungille. Asikkalan valtuusto hyväksyi Lahden ammattikorkeakoulun yhtiöittämistä koskevan aiesopimuksen Aiesopimuksen mukaisesti yhtymä luovuttaa Lahden ammattikorkeakoulun taseen tilinpää töksessä olevan omaisuuden, varat ja velat ja vastuut sekä Osaamiskiinteistöt Oy:n osakkeet niille jäsenkunnille, jotka ovat merkinneet perustettavan yhtiön osakkeita. Jäsenkunnista Heinolan kaupunki, Hollolan kunta, Lahden kaupunki, Nastolan kunta ja Ori mattilan kaupunki ovat lupautuneet merkitsemään perustettavan Lahden ammattikorkeakoulut Oy:n osakkeita. Aiesopimuksen mu kaan luovutus tapahtuu oman pääoman palautuksena kuntayhty mästä siinä suhteessa kuin mikä on ko. kuntien omistusosuus Lah den ammattikorkeakoulusta. Aiesopimuksessa todetaan tavoite, jonka mukaan yhtiöitetty ammattikorkeakoulu ei omista suoraan kiinteistöjä, vaan ammattikorkeakoulun käytössä olevat kiin teistöt pidetään erillään varsinaisen ammattikorkeakoulun omistuk sesta ja taseesta. Ammattikorkeakoulun käyttöön tulevien tilojen in vestointeja on luontevaa jatkaa Lahden kaupungin rahoitusvastuulla. Perusteluna pidetään, että ammattikorkeakoulun toiminta keskittyy Niemeen. Aiesopimuksen mukaan tavoitteena on, että Lahden am mattikorkeakoulun käytössä kokonaan tai lähes kokonaan olevien Kannaksenkatu 22 ja Hoitajankatu 3 kiinteistöjen omistus ratkais taan siten, että jäljelle jäävä kuntayhtymä vapautuu näiden osalta kiinteistövastuusta. Kiinteistöjen siirto tapahtuisi pääoman ja ylijäämän palautuksena. Kiinteistöjen omistus- ja hallintaoikeus Lahden kaupungille siirtyisi , joka olisi myös pääomapalautuksen ja ylijäämien jaon siirtopäivä. Kiinteistöt ovat alun perin tulleet kuntayhtymän omistukseen vastikkeetta. Kiinteistöjen han kintameno kuntayhtymän taseessa jakaantuu arvonkorotuksiin sekä korjausinvestointien poistamattomaan hankintamenoon. Siirrossa kiinteistöt arvostettaisiin korjausinvestointien poistamattomaan han kintamenoon per

39 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/ /73 Kunnanhallitus Valtuusto Lahden kaupungille palautettavat varat (kiinteistöjen arvo) päätettäisiin kohdistuvan perus pääomaan ja ylijäämiin samassa suhteessa kuin mikä on kyseisten erien suhde kuntayhtymän taseessa Liitteenä 4/ olevassa koelaskelmassa on esitetty Lahden ammat ti kor keakoulun yhtiöittämisen, Osaamiskiinteistöt Oy:n osakkeiden ja kiinteistöjen siirron vaikutuk set kuntien omistusosuuksiin ja ylijää miin. Lopulliset määrät vahvis taisi kuntayhtymän hallitus tilinpäätök sen laatimisen yhteydessä. Kuntayhtymän osakaskunnat päättävät peruspääoman alentamisesta ja ylijäämän jakamisesta. Lahden ammattikorkeakou lun yhtiöittämisen aiesopi muksen mu kaisesti on laadittu osakeyh tiön perustamiseen, omai suuden siirtä miseen ja perussopimuksen muutokseen liittyvät asia kirja luonnokset ja selvitykset ovat nähtävänä kunnanvirastolla. Ne ovat luettavissa internetissa Päijät-Hämeen koulutuskonsernin sivulta, px Valmistelija/lisätietoja Kunnanjohtaja Juri Nieminen, puh , sähköposti: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että 1. se päättää hyväksyä Päi jät-hämeen koulutuskonserni kuntayhty män peruspääoman palaut tamisen ja ylijäämien jaon Heinolan kau pungil le, Hollolan kunnalle, Lahden kaupungille, Nastolan kunnalle ja Ori mattilan kaupungille Lahden ammattikorkeakoulu Oy:n perus tami sen johdosta sekä pe ruspää oman palauttamisen ja ylijäämän jaon Lahden kaupungille edel lä mainittujen kiinteistöjen siirron johdosta. 2. merkitsee tiedoksi, että Lahden ammattikorkeakoulun yhtiöittäminen toteutetaan aiesopimuksen mukaisesti ja toteaa, että kunnan edustajalla Päijät-Hämeen koulutuskonserni kuntayhtymän kokouksissa on mahdollisuus päättää yhtiöittämisen toteuttamiseen ja kiinteistöjen luovut tamiseen liittyvistä asioista. Ehdotus hyväksyttiin.

40 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/ /73 Kunnanhallitus Valtuusto KVALT Liitteenä 5/ olevassa koelaskelmassa on esitetty Lahden ammattikorkeakoulun yhtiöittämisen, Osaamiskiinteistöt Oy:n osakkeiden ja kiinteistöjen siirron vaikutukset kuntien omistusosuuksiin ja ylijäämiin. Lahden ammattikorkeakoulun yhtiöittämisen aiesopimuksen mukaisesti on laadittu osakeyh tiön perustamiseen, omaisuuden siirtämiseen ja perussopimuksen muutokseen liittyvät asiakirjaluonnokset ja selvitykset ovat nähtävä nä kunnanvirastolla. Ne ovat luettavissa internetissä Päijät-Hämeen koulutuskonsernin sivulta, px Valmistelija/lisätietoja Kunnanjohtaja Juri Nieminen, puh , sähköposti: Ehdotus: Valtuusto 1. päättää hyväksyä Päijät-Hämeen koulutuskonserni kuntayh tymän peruspääoman pa lauttamisen ja ylijäämien jaon Heinolan kaupungille, Hollolan kunnal le, Lahden kaupungille, Nastolan kun nalle ja Orimattilan kaupungille Lahden ammattikorkeakoulu Oy:n perustamisen johdosta sekä pe ruspääoman palauttamisen ja ylijää män jaon Lahden kaupungille edellä mainittujen kiinteistöjen siirron johdosta. 2. merkitsee tiedoksi, että Lahden ammattikorkeakoulun yhtiöittäminen toteutetaan aiesopi muksen mukaisesti ja toteaa, että kunnan edustajalla Päijät-Hä meen koulutuskonserni kuntayhtymän kokouksissa on mahdolli suus päättää yhtiöittämisen toteuttamiseen ja kiinteistöjen luovutta miseen liittyvistä asioista. Ehdotus hyväksyttiin.

41 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/ /73 Kunnanhallitus Valtuusto Etevan perussopimuksen muuttaminen 314/ /2014 KHALL Asikkala kuuluu Etevaan eli Uudenmaan ja Etelä-Hämeen eri tyishuol topii riin, jonka omistajina ovat 47 Etelä-Suomen kuntaa. Nii den alu eella asuu yhteensä noin 1,3 miljoonaa ihmistä. Eteva tuot taa palve luja vuosit tain noin vammaiselle ja kehitysvammaisel le henki lölle. Palve luja on myös mielenterveyskuntoutujille ja muille erityistä tukea tar vitseville henkilöille. Kuntalain 79 :n mukaisesti Etevan yhtymähallitus lähettää muutetun perussopimuksen jäsenkuntien valtuustojen käsiteltäväksi ja pyytää näitä antamaan siitä päätöksen mennessä. Perussopimuksen keskeisimmän muutosesityksen taustalla on Pääjärven kuntayhtymän ja Uudenmaan erityispalvelut -kuntayhtymän fuusion yhteydessä hyväksytty sopimus, jonka mukaisia omistajakunnilta siirtyneitä velvoitteita (eläkemenoperusteiset maksut) on sittemmin ryhdytty pitämään epäoikeudenmukaisina ja Etevan toiminnan jatkuvuutta vaarantavana (hinnoitteluun siirretyt kustannukset). Etevan kuntayhtymän yhtymähallitus on päättänyt kokouksissaan ja kuntayhtymän perussopimuksen muutoksista. Liite 5/ ote yhtymähallituksen päätöksistä. Perussopimukseen on tehty kolme muutosta: - 3 päivitetty jäsenkuntien luettelo - 8 lisätty yhtymäkokouksen tehtäviin uusi kohta 20 (Kuntalain mu kainen kirjaus konsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan pe rusteista) - 16 :ään lisätty uusi momentti (jäsenkunnan osuus Kevan kuntayh tymälle määräämästä kunkin toimintavuoden eläkemenoperusteista maksusta) Asikkalan kunnan osuus Etevan eläkemenoperusteisis ta mak suista on noin euroa vuodessa (vuoden 2012 eläke mak suista laskettuna). Eläkemenope rusteisten maksujen siirtämis tä suoraan kuntien maksettavaksi vuo den 2014 alusta lukien voidaan pitää perusteltuna. Liite 6/ muutettu perussopimus. Valmistelija/lisätietoja Kunnanjohtaja Juri Nieminen, puh , sähköposti:

42 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/ /73 Kunnanhallitus Valtuusto Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy uu dis te tun Etevan pe rus so pi muk sen liit teen mu kaisena. Ehdotus hyväksyttiin. KVALT Liite 6/ ote yhtymähallituksen päätöksistä. Liite 7/ muutettu perussopimus. Valmistelija/lisätietoja Kunnanjohtaja Juri Nieminen, puh , sähköposti: Ehdotus: Valtuusto hyväksyy uudistetun Etevan perussopimuksen liit teen mukaisena Ehdotus hyväksyttiin.

43 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/ /73 Kunnanhallitus Valtuusto Seudullisen palvelukeskuksen perustamisen 2. vaiheen toimenpiteistä päättäminen Päijät-Tili Oy:n omistajakunnissa 343/ / / /2014 KHALL Valtuusto päätti , että Asikkalan kunta liittyy osakkaaksi Päijät-Hämeen kunnille ja kuntayhtymille henkilöstö- ja taloushal linnon palveluja tuottavaan pe rustettavaan osakeyhtiöön. Osakkaak si liittyminen ei aiheuta välittö miä toimenpiteitä henkilöstöja talous palvelujen tuotantotavassa ja tehtävien organisoinnissa. Asikkalan kunnalla on yhtiöstä 431 osaketta. Lisäksi valtuusto hyväksyi Päijät-Tili Oy:n osakas- ja yh teis työ so pi muksen väli aikaisen muuttamisen. Calpro Oy perustettiin ja sen osakkaiksi ryhtyivät kaikki Päijät-Tili Oy:n osakaskunnat. Päi jät-tili Oy:n omistajakuntien (Asikkalan kunta, Hollolan kunta, Hämeenkosken kunta, Kärkölän kunta, Nastolan kunta, Orimattilan kaupunki) yh teenlaskettu omistusosuus Calpro Oy:ssä on 34,05 %. Calpro Oy:n kaikkien omistajien osakemäärät ja suhteelliset omistusosuudet ilmenevät alla olevasta taulukosta. Osakemäärä Omistusosuus Asikkala 431 4,31 % Hollola ,28 % Hämeenkoski 126 1,26 % Kärkölä 282 2,28 % Lahti ,27 % Nastola 736 7,36 % Orimattila 702 7,02 % Padasjoki 168 1,68 % P-H sotey ,51 % PHKK 299 2,99 % P-H liitto 50 0,50 % ,00 % Perustaminen on toteutettu kaksivaiheisena. Ensimmäisessä vaiheessa Lahden kaupunki siirsi Lahden Talouspalvelut taseyksikön koko toiminnan liikkeenluovutuksena perustettavalle yhtiölle, nykyiselle Calpro Oy:lle apporttiomaisuutena ja rahoitusosuutena, joiden yhteisarvo oli Sijoitettava omaisuus sisälsi sidotun osakepääoman 5 027,00, rahoitusosuutta ja muuta siirtyvää omaisuutta

44 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/ /73 Kunnanhallitus Valtuusto Päijät-Tili Oy:n osakaskuntien sijoitukset perustamisen vaiheessa 1 käsittivät ainoastaan sidotun osakepääoman. Osakepääoma on suoritettu rahana. Perustamiskokouksessa hyväksyttiin omistajatahojen keskinäinen osakassopimus. Osakassopimuksen tarkoituksena on ollut sopia menettelystä, jolla Päijät-Tili Oy:n toiminnot siirretään Calpro Oy:lle vastaavalla tavalla, kun Lahden kaupunki siirsi Lahden Talouspalvelut taseyksikkönsä toiminnot Calpro Oy:lle perustamisen yhteydessä. Lahden kaupunki on tehnyt sijoituksensa yhtiöön perustamissopimuksen mukaisina vuoden 2012 aikana. Calpro Oy:n ja Päijät-Tili Oy:n hallitukset ovat käsitelleet näiden yhtiöi den yhdistymistä ja kunnille tehtävää esitystä osakkei den siirrosta sekä seudullisen henkilöstö- ja talouspalvelukeskuksen toiseen vaihee seen siirtymiseksi tarvittavista toimenpiteistä. Päi jät-tili Oy:n halli tus on kokouksessaan päättänyt esittää, että Calpro Oy:n hallitus tekee esityksen fuusion toteuttamisesta. Tämän johdosta Calpro Oy:n hallitus pyytää kutakin Päijät-Tili Oy:n osakaskuntaa päättä mään seuraavista yhtiöiden yhdistymissuunnitelmaan liittyvistä asioista: - sijoittaa kunnan omistamat Päijät-Tili Oy:n osakkeet apporttina Calpro Oy:öön - allekirjoittamaan osakkeiden luovutussopimuksen - hyväksyy Päijät-Tili Oy:n fuusion ja sen toimintojen siirtymisen Calp ro Oy:lle Calpro Oy:n hallitus pyytää, että kuntien päätöksistä toimitettaisiin tie to Calpro Oy:lle mennessä. Liite 7/ ehdotus kunnille / Seudullisen palvelukeskuksen perus ta mi sen 2. vai heen toimenpiteistä päättäminen Päijät-Tili Oy:n omis ta ja kun nis sa Valmistelija/lisätietoja Talousjohtaja Aapo Pispa, puh , sähköposti: Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se 1. päättää sijoittaa kunnan omistamat Päijät-Tili Oy:n osakkeet apport ti na Calpro Oy:öön 2. valtuuttaa talousjohtaja Aapo Pispan allekirjoittamaan osakkeiden luo vu tus so pi muk sen 3. hyväksyy Päijät-Tili Oy:n fuusion ja sen toimintojen siirtymisen Calp ro Oy:lle

45 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/ /73 Kunnanhallitus Valtuusto Ehdotus hyväksyttiin. KVALT Liite 8/ ehdotus kunnille / Seudullisen palvelukeskuksen perustamisen 2. vaiheen toimenpiteistä päättäminen Päijät-Tili Oy:n omistajakunnissa Valmistelija/lisätietoja Talousjohtaja Aapo Pispa puh , sähköposti: Ehdotus: Valtuusto 1. päättää sijoittaa kunnan omistamat Päijät-Tili Oy:n osakkeet apporttina Calpro Oy:öön 2. valtuuttaa talousjohtaja Aapo Pispan allekirjoittamaan osakkeiden luovutussopimuksen 3. hyväksyy Päijät-Tili Oy:n fuusion ja sen toimintojen siirtymisen Calpro Oy:lle Ehdotus hyväksyttiin.

46 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/ /73 Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Valtuusto Kari Kitalan ym. valtuustoaloite kaavoituksen asiakastyytyväisyyskyselyn toteuttamiseksi 258/ /2013 TEKNLTK Kari Kitala ja 15 muuta valtuutettua ovat tehneet aloitteen kaavoituksen asiakastyytyväisyyskyselyn toteuttamiseksi. Tekninen ja kaavoitustoimi ovat yhdessä toteuttaneet asiakastyytyväisyyskyselyn syys-lokakuussa Kyselyyn oli mahdollista osallistua kunnan kotisivuilla ja kyselylomakkeita oli jaettu myös kunnanviraston toimipisteisiin. Vastauksia saatiin netin kautta 29 kpl ja 2 kpl paperilla. Kyselyn avulla selvitettiin asiakkaiden tyytyväisyyttä kaavoituk sen, ympäristönsuojelun, rakennusvalvonnan ja teknisten palveluiden ammattitaitoon, palveluun ja asioiden ratkaisemiseen käy tet tyyn aikaan. Samoin kysyttiin vastaajien mielipidettä tiedoksi saanti tavoista sekä mahdollisuudesta osallistua asuin alu een suun nit te luun ja ko ko kun nan kehittämiseen. Kyselyssä mitattiin myös asiakkaiden tyytyväisyyttä asuinympäristön tur val li suu teen ja ti laan, liikenneyhteyksiin, ve sis tön kun toon, jätehuoltoon sekä puis to-, leik ki- ja ulkoilualueisiin. Kyseiseen kyselyyn vastasi tällä aikataululla 31 henkilöä, joten osa-alueittain otanta on varsin pieni. Yleensä ihmiset ovat jokseenkin tyytyväisiä ympäristöönsä. Liikenne ja melu ovat asioita, jotka jakavat mielipiteitä. Melun häiriö voidaan olettaa olevan lähtöisin liikenteestä ja siten yhteneviä. Ulkoalueissa sekä vaikuttamismahdollisuuksissa koetaan myös olevan kehittämistä. Kyselyn arvostelun mukaan kaikkien mukana olleiden yksiköidenkaavoituk sen, ym pä ris tön suoje lun, rakennusvalvonnan ja teknisten pal ve lui den saa ma palaute on hyvää tasoa ja niiden vaihteluväli on kohtalai sen pieni. Vaikka erot ovat pieniä saa rakennusvalvonta yksi köis tä par haat pis teet niin ammattitaidossa kuin palveluhenkisyydessä. Kyselyä tulee toistaa säännöllisin väliajoin esim. vuosittain, jot ta niiden antaman tiedon pe rusteella voidaan seurata pal ve lun ke hittymistä.

47 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/ /73 Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Valtuusto Asiakastyytyväisyyskyselyn yhteenveto on esityslistan oheismateriaalina. Valmistelija/lisätietoja: Ehdotus: Tekninen johtaja Harri Hirvonen, puh , sähköposti: Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi kyselyn ja lähet tää sen edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle. Tekninen lautakunta päät tää, et tä seuraava vastaava kysely suoritetaan toukokuusta syyskuun lop puun 2014 Ehdotus hyväksyttiin. KHALL Liite 1/ kaavoituksen ja teknisten palveluiden asiakastyytyväisyyskyselyn yhteenveto Valmistelija/lisätietoja Tekninen johtaja Harri Hirvonen, puh , sähköposti: Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että merkitsee tiedokseen kaavoituksen ja teknisten palveluiden asiakastyytyväisyyskyselyn. Aloite todetaan loppuun käsitellyksi. Ehdotus hyväksyttiin. KVALT Liite 9/ kaavoituksen ja teknisten palveluiden asiakastyytyväi syyskyselyn yhteenveto Valmistelija/lisätietoja Tekninen johtaja Harri Hirvonen, puh , sähköposti: Ehdotus: Valtuusto merkitsee tiedokseen kaavoituksen ja teknisten pal veluiden asiakastyytyväisyyskyselyn. Aloite todetaan loppuun käsitellyksi. Ehdotus hyväksyttiin.

48 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/ /73 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Kunnanhallitus Valtuusto Tuomo Riihilahden ym. valtuustoaloite: Kysely syntyneiden lasten vanhemmille 185/ /2013 SLTK Valtuustossa tehtiin valtuustoaloite, jonka avulla haluttiin kartoittaa syntyneiden lasten vanhempien mielipiteitä siitä, missä he haluaisivat lastensa käyvän koulua. Valtuustoalouitteen pohjalta tehtiin seuraava kysely: KYSELY Arvoisa vastaaja; Tämä kysely perustuu valtuustoaloitteeseen Valtuustoaloite edellyttää, että sivistystoimi tekee kyselyn kunnan alueella vuonna syntyneiden lasten vanhemmille, siitä missä koulussa he haluavat lastensa käyvän tulevaisuudessa. Perusteena ovat uuden Vääksyn koulun valmistuminen ja mahdolliset tulevaisuuden säästö paineet sivistystoimeen liittyen. Kysely toteutetaan nimettömänä ja vastaukset käsitellään luottamuksellisesti. Vastausaikaa on yksi viikko 1. Minkä koulun kouluunottoalueella perheenne asuu a. Urajärvi b. Vesivehmaa c. Länsi-Asikkala d. Kalkkinen e. Anianpelto / Vääksy 2. Mihin kouluun haluaisin lapseni, jos kouluverkko säilyy nykyisenä 3. Kysymys kyläkoulujen vanhemmille; Mihin kouluun haluaisin lapseni, jos oma kouluni lak kaa 4. Mitkä ovat kolme tärkeintä perustetta koulun valinnalle 5. Mikäli kouluverkko säilyy nykyisenä, niin olisinko silti halukas siirtä mään lapseni toiseen kouluun ja maksamaan itse kuljetukset 6. Vapaa sana: Mitä muuta kommentoitavaa sinulla olisi Asikkalan kun nan koulujen osalta Vastauksia tuli 241 kappaletta. Kysely suoritettiin verkkokyselyna ajalla Kyselyn tapaa suunniteltaessa tiedostettiin se, että siihen voi halutessa antaa useita vastauksia ja näin vaikuttaa kyse-

49 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/ /73 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Kunnanhallitus Valtuusto lyn lopputulokseen. Kyselyn tulokset ovat sanallisten vastausten osalta ei julkista tietoa muilta osin kuin mitä tässä valmisteluaineistossa on koosteita esitetty. Vastausten jakauman perusteella voidaan olettaa, että aikaisemmin esitetty virhemahdollisuus on pieni ja vastauten luotettavuus on hyvä.

50 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/ /73 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Kunnanhallitus Valtuusto Kysymyksen kaksi perusteella voidaan tulkita, että noin kymmenen prosenttia vastaajista olisi halukas siirtämään lapsensa johonkin toiseen kou luun vaikka kouluverkko säi lyi si nykyisenä. Anianpellon, Vääksyn ja Ve si veh maan kouluihin olisi tu lijoita muista kouluista. Vastaavasti Kak kinen Län si-asikkala ja Urajärvi menettäisivät oppilasmäärästään noin prosenttia. Jos lapsen oma koulu lakkaa niin yli puolet vastaajista haluaisivat lapsensa Anianpellon ja Vääksyn kouluun. Vesivehmaan haluttavuus perustu nee todennäköisesti siihen, että Urajärven vanhemmat haluaisivat pääsääntöi sesti lapsensa Vesivehmaalle. Vastauksista voidaan olet taa, että osa vanhemmista puoltaa pieniä kouluja siten, että haluavat lapsensa toi seen pieneen kouluun vaikka koulumatka voi kasvaa merkittävästi. Tämä tulos on ristiriitainen sen kanssa, että vapaissa vastauksis sa haluttiin palvelutason parantamista koulukuljetuksiin ja lasten matka-aikojen ly hentämistä.

51 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/ /73 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Kunnanhallitus Valtuusto Laadukas perusopetus ja koulumatkojen sujuvuus ovat tärkeimmät kriteerit, mitä vanhemmat koululaitokselta odottavat. Kou lussa tulisi olla pienet opetusryhmät, pätevä henkilöstö sekä tuttu ja turvallinen ympäristö kulkemisineen. Koulujen iltapäivätoimin taa toivotaan kaikille kou luille. Pääsääntöisesti vanhemmat eivät ole valmiita vaihtamaan koulua, jos he itse joutuvat maksamaan kuljetukset.

Kunnanhallitus 235 28.10.2013. Elinvoimapolitiikan muutos 263/14.01/2013

Kunnanhallitus 235 28.10.2013. Elinvoimapolitiikan muutos 263/14.01/2013 Kunnanhallitus 235 28.10.2013 Elinvoimapolitiikan muutos 263/14.01/2013 KHALL 235 28.10.2013 Asikkalan kunnassa on valmisteltu keväästä 2013 asti uutta elinkeinostrategiaa ja lin jaus muutoksia kunnan

Lisätiedot

Kunnanhallitus 235 28.10.2013 Kunnanhallitus 264 11.11.2013. Elinvoimapolitiikan muutos 263/14.01/2013

Kunnanhallitus 235 28.10.2013 Kunnanhallitus 264 11.11.2013. Elinvoimapolitiikan muutos 263/14.01/2013 Kunnanhallitus 235 28.10.2013 Kunnanhallitus 264 11.11.2013 Elinvoimapolitiikan muutos 263/14.01/2013 KHALL 235 28.10.2013 Asikkalan kunnassa on valmisteltu keväästä 2013 asti uutta elinkeinostrategiaa

Lisätiedot

Kunnanhallitus 235 28.10.2013 Kunnanhallitus 264 11.11.2013 Valtuusto 83 18.11.2013. Elinvoimapolitiikan muutos 263/14.01/2013

Kunnanhallitus 235 28.10.2013 Kunnanhallitus 264 11.11.2013 Valtuusto 83 18.11.2013. Elinvoimapolitiikan muutos 263/14.01/2013 Kunnanhallitus 235 28.10.2013 Kunnanhallitus 264 11.11.2013 Valtuusto 83 18.11.2013 Elinvoimapolitiikan muutos 263/14.01/2013 KHALL 235 28.10.2013 Asikkalan kunnassa on valmisteltu keväästä 2013 asti uutta

Lisätiedot

Elinvoimapolitiikan muutos / Tuki yritysten investoinneille ja sijoittumiselle

Elinvoimapolitiikan muutos / Tuki yritysten investoinneille ja sijoittumiselle Kunnanhallitus 235 28.10.2013 Kunnanhallitus 264 11.11.2013 Valtuusto 83 18.11.2013 Kunnanhallitus 14 03.02.2014 Valtuusto 4 17.02.2014 Elinvoimapolitiikan muutos / Tuki yritysten investoinneille ja sijoittumiselle

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien määrääminen ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2014

Kiinteistöveroprosenttien määrääminen ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2014 Kunnanhallitus 263 11.11.2013 Valtuusto 89 18.11.2013 Kiinteistöveroprosenttien määrääminen ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2014 267/02.03.01/2013 KHALL 263 11.11.2013 Kuntalain 66 :n

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2014 1/54. Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2014 1/54. Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2014 1/54 Kunnanhallitus Aika 03.02.2014 klo 17:00-20:05 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 12 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet / kertaluontoiset tulot

Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet / kertaluontoiset tulot Kunnanhallitus 15 03.02.2014 Valtuusto 5 17.02.2014 Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet / kertaluontoiset tulot 146/02.00/2013 KHALL 15 3.2.2014 Valtuusto päätti 17.6.2023 63 toteuttaa talouden

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 7/2013 1/54. Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 7/2013 1/54. Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 7/2013 1/54 Valtuusto Aika 18.11.2013 klo 18:00-21:05 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 78 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014 Kunnanhallitus 34 03.03.2014 Kunnanhallitus 143 16.06.2014 Kaavoitusjaosto 5 25.02.2015 Kunnanhallitus 189 18.05.2015 Kaavoitusjaosto 7 03.03.2016 Kunnanhallitus 47 21.03.2016 Korttelin 53 asemakaavan

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2016 1/10

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2016 1/10 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2016 1/10 Tarkastuslautakunta Aika 13.04.2016 klo 15:00-16:51 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 4 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Urajärven koulu 332/ /2014

Kunnanhallitus Valtuusto Urajärven koulu 332/ /2014 Kunnanhallitus 59 24.03.2014 Valtuusto 28 07.04.2014 Urajärven koulu 332/12.00.00/2014 KHALL 59 24.3.2014 Käsitellessään kokouksessaan 17.2.2014 11 Tuomo Riihilahden ym. valtuustoaloitetta: Ky se ly 2004-2010

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8 Tarkastuslautakunta Aika 10.05.2017 klo 15:00-15:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 16 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet / kertaluontoiset tulot

Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet / kertaluontoiset tulot Kunnanhallitus 221 30.09.2013 Kunnanhallitus 260 11.11.2013 Valtuusto 86 18.11.2013 Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet / kertaluontoiset tulot 146/02.00/2013 KHALL 221 30.9.2013 Valtuusto

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10 Tarkastuslautakunta Aika 28.09.2016 klo 15:00-16:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 19 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/9 Tarkastuslautakunta Aika 15.04.2015 klo 15:00-17:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 6 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Tuomo Riihilahden ym. valtuustoaloite: Kysely syntyneiden lasten vanhemmille

Tuomo Riihilahden ym. valtuustoaloite: Kysely syntyneiden lasten vanhemmille Sivistyslautakunta 52 01.10.2013 Sivistyslautakunta 66 03.12.2013 Kunnanhallitus 288 16.12.2013 Valtuusto 11 17.02.2014 Tuomo Riihilahden ym. valtuustoaloite: Kysely 2004-2010 syntyneiden lasten vanhemmille

Lisätiedot

Lausunto hallinto-oikeudelle valtuuston päätöksestä 10.12.2012 64 tehtyihin valituksiin / Ruotsalaisen rantaosayleiskaava

Lausunto hallinto-oikeudelle valtuuston päätöksestä 10.12.2012 64 tehtyihin valituksiin / Ruotsalaisen rantaosayleiskaava Kunnanhallitus 113 16.05.2011 Kunnanhallitus 189 05.09.2011 Kunnanhallitus 202 12.09.2011 Kunnanhallitus 272 03.12.2012 Valtuusto 64 10.12.2012 Kunnanhallitus 155 03.06.2013 Lausunto hallinto-oikeudelle

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 16/2017 1/10

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 16/2017 1/10 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 16/2017 1/10 Kunnanhallitus Aika 05.06.2017 klo 17:15-17:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 184 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9 Tarkastuslautakunta Aika 18.05.2016 klo 14:00-16:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 12 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Valtuutettujen lukumäärä ja luottamushenkilöorganisaatio alkaen

Valtuutettujen lukumäärä ja luottamushenkilöorganisaatio alkaen Kunnanhallitus 202 17.10.2016 Valtuusto 66 31.10.2016 Valtuutettujen lukumäärä ja luottamushenkilöorganisaatio 1.6.2017 alkaen 1093/00.00.01/2016 KHALL 202 17.10.2016 Uuden kuntalain (410/2015) 16 :ssä

Lisätiedot

YRITYSTILOJEN HANKKIMISEN JA LUOVUTTAMISEN PERIAATTEET. Kehittämispäällikkö Kyösti Honkala (puhelin 08 55 870 006):

YRITYSTILOJEN HANKKIMISEN JA LUOVUTTAMISEN PERIAATTEET. Kehittämispäällikkö Kyösti Honkala (puhelin 08 55 870 006): Tulevaisuus- ja elinkeinojaosto 33 28.11.2013 Tulevaisuus- ja elinkeinojaosto 2 03.02.2014 Kunnanhallitus 67 10.02.2014 Valtuusto 19 24.02.2014 YRITYSTILOJEN HANKKIMISEN JA LUOVUTTAMISEN PERIAATTEET 417/0/09/092/2014

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011 44 Kiinteistö Oy Hopunkallio

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4.

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4. KEURUUN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 82 05.03.2012 Kaupunginhallitus 96 26.03.2012 Valtuusto 9 02.04.2012 Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 27.06.2017 klo 09:00-11:15 Paikka Kaupungintalon 2. kerroksen kokoustila Osallistujat Nimi Tehtävä Anttila Ari pj. Venesjärvi Seppo vpj.

Lisätiedot

YRITYSTILOJEN HANKKIMISEN JA LUOVUTTAMISEN PERIAATTEET. Kehittämispäällikkö Kyösti Honkala (puhelin 08 55 870 006):

YRITYSTILOJEN HANKKIMISEN JA LUOVUTTAMISEN PERIAATTEET. Kehittämispäällikkö Kyösti Honkala (puhelin 08 55 870 006): Tulevaisuus- ja elinkeinojaosto 9 18.03.2014 Tulevaisuus- ja elinkeinojaosto 14 24.04.2014 Kunnanhallitus 216 12.05.2014 Valtuusto 36 26.05.2014 YRITYSTILOJEN HANKKIMISEN JA LUOVUTTAMISEN PERIAATTEET 417/0/09/092/2014

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 155 09.06.2016 Kunnanvaltuusto 37 15.06.2016 Kunnanhallitus 49 22.02.2017 Kunnanvaltuusto 8 09.03.2017 Väliaikaisen rahoituksen myöntäminen yleishyödyllisille Leader-hankkeille 95/02.05.03/2016,

Lisätiedot

Valmistelija/lisätietoja Kaavoituspäällikkö Samuli Kantola, puh , sähköposti:

Valmistelija/lisätietoja Kaavoituspäällikkö Samuli Kantola, puh , sähköposti: Kunnanhallitus 142 16.06.2014 Kunnanhallitus 198 06.10.2014 Kaavoitusjaosto 8 25.02.2015 Kunnanhallitus 115 02.03.2015 Kaavoitusjaosto 12 27.10.2015 Kaavoitusjaosto 11 13.06.2016 Kaavoitusjaosto 18 11.10.2016

Lisätiedot

MÄÄRÄALAN MYYNTI KIINTEISTÖSTÄ TEOLLISUUSALUE Valmistelija: Tekninen johtaja Mikko Kari (puh )

MÄÄRÄALAN MYYNTI KIINTEISTÖSTÄ TEOLLISUUSALUE Valmistelija: Tekninen johtaja Mikko Kari (puh ) Tekninen lautakunta 78 09.08.2016 Kunnanhallitus 267 22.08.2016 Valtuusto 55 29.08.2016 Valtuusto 2 30.01.2017 MÄÄRÄALAN MYYNTI KIINTEISTÖSTÄ TEOLLISUUSALUE 494-403-155-46 429/6/63/631/2016 Teknltk 09.08.2016

Lisätiedot

Päätös: Kunnanhallitus päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen.

Päätös: Kunnanhallitus päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen. Joutsan kunnanhallitus 167 09.06.2008 Kunnanvaltuusto 52 30.06.2008 Joutsan kunnanhallitus 202 07.07.2008 Joutsan kunnanhallitus 233 25.08.2008 Joutsan kunnanhallitus 92 16.03.2009 Kunnanvaltuusto 33 30.03.2009

Lisätiedot

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Aika 10.01.2012 klo 12:00-13:55 PÖYTÄKIRJA 1/2012 1 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1 Matkailulautakunta 16.04.2010 Aika 16.04.2010 klo 9:00-10:30 Paikka Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle Luettelo käsitellyistä asioista

Lisätiedot

Koulutusjohtaja esitti kokoukselle, että oppilaat tuodaan 8.12. lukien Vääksyyn siksi ajaksi, että ongelmat on selvitetty ja ratkaistu.

Koulutusjohtaja esitti kokoukselle, että oppilaat tuodaan 8.12. lukien Vääksyyn siksi ajaksi, että ongelmat on selvitetty ja ratkaistu. Sivistyslautakunta 95 08.12.2014 Kunnanhallitus 248 15.12.2014 Otto-oikeuden käyttäminen / Urajärven koulun sisäilma-asiat SLTK 95 8.12.2014 Urajärven koulun sisäilmaongelmat ovat puhuttaneet syys lu ku

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2016 KOKOUSAIKA 07.03.2016 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 1 6 2 7 8 Kokouksen

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2016 KOKOUSAIKA 07.03.2016 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 1 6 2 7 8 Kokouksen

Lisätiedot

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014 Kunnanhallitus 326 16.11.2010 Kunnanhallitus 116 17.04.2012 Kunnanhallitus 210 19.08.2014 Kunnanhallitus 146 02.06.2015 Kunnanhallitus 174 11.08.2015 Kunnanvaltuusto 42 31.08.2015 Rantayleiskaavan muutos

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2013 1/9

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2013 1/9 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2013 1/9 Tarkastuslautakunta Aika 25.02.2013 klo 17:00-18:00 Paikka Kunnanvirasto, pienempi kokoushuone Käsitellyt asiat Asia Sivu 1 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00. Kunnanhallitus 31 13.02.2017 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) Kunnanhallitus 13.02.2017 31 118/00.00.01/2016 Kunnanvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 Kirkkonummen

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/2017 1 Tarkastuslautakunta1 AIKA 06.11.2017 klo 14:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA ESITYSLISTA 1/2017 1

ASKOLAN KUNTA ESITYSLISTA 1/2017 1 ASKOLAN KUNTA ESITYSLISTA 1/2017 1 Elinkeinotoimikunta AIKA 18.01.2017 klo 17:00 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KOKOUSASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2017 1/10

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2017 1/10 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2017 1/10 Kunnanhallitus Aika 09.01.2017 klo 17:00-19:18 Paikka Kunnanvirasto, kokoustilat Käsitellyt asiat Asia Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman hyväksyminen

Vuoden 2014 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman hyväksyminen Kunnanhallitus 248 04.11.2013 Kunnanhallitus 262 11.11.2013 Valtuusto 88 18.11.2013 Vuoden 2014 talousarvion ja vuosien 2014-2016 taloussuunnitelman hyväksyminen 265/02.02.00/2013 KHALL 248 4.11.2013 Kuntalain

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 5/2017 1/9

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 5/2017 1/9 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 5/2017 1/9 Kunnanhallitus Aika 20.02.2017 klo 16:00-16:07 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 48 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Inkeri Yrityksen vaatimus oikeudellinen asiantuntija Pertti Eilavaaran laskussa mainittujen asiakirjojen luovuttamisesta

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

Lisäksi päätettiin tehdä katselmus kaava-alueelle. Lisätietoja antaa kaavoitusinsinööri Juha Suominen, p.02.4745281

Lisäksi päätettiin tehdä katselmus kaava-alueelle. Lisätietoja antaa kaavoitusinsinööri Juha Suominen, p.02.4745281 Ympäristölautakunta 36 23.04.2013 Ympäristölautakunta 89 24.09.2013 Kaupunginhallitus 370 02.10.2013 Ympäristölautakunta 79 23.09.2014 Kaupunginhallitus 308 01.10.2014 HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, HYVÄKSYMINEN

Lisätiedot

Kaavoituspalveluissa on valmisteltu luonnos Pihlajaveden osayleiskaavan tarkistamiseksi.

Kaavoituspalveluissa on valmisteltu luonnos Pihlajaveden osayleiskaavan tarkistamiseksi. Tekninen lautakunta 271 30.09.2014 Tekninen lautakunta 101 26.04.2016 Tekninen lautakunta 107 27.06.2017 Kaupunginhallitus 385 14.08.2017 Kaupunginhallitus 402 28.08.2017 Kaupunginvaltuusto 109 18.09.2017

Lisätiedot

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 No 1/2008 KOKOUSAIKA Perjantaina 18.01.2008 kello 13.00-14.00 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanviraston, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Tekninen lautakunta 29.02.2016 AIKA 29.02.2016 klo 17:00-17:40 PAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Kunnanhallitus Hallintosääntö

Kunnanhallitus Hallintosääntö Kunnanhallitus 214 03.11.2014 Hallintosääntö 1.1.2015 KHALL 214 3.11.2014 Elokuun 2014 alusta alkaen kunnan organisaatio muuttui, kun valtuus to 7.4.2014 26 päätti, että Asikkalan kunnan uusi vir ka or

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/12

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/12 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/12 Koulutuslautakunta Aika 02.05.2017 klo 17:00-18:20 Paikka Kunnanvirasto Käsitellyt asiat Asia Sivu 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 27 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 9/2013 1/14

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 9/2013 1/14 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 9/2013 1/14 Nuorisovaltuusto Aika 0 klo 17:00-18:00 Paikka Vääksyn nuorisotalo Käsitellyt asiat Asia Sivu 105 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 106 Sihteerin

Lisätiedot

juha.leppialho@asikkala.fi 1. Sivistyslautakunta kuulee ATK-päällikkö Veijo Heikkistä internet-pohjaisesta hälytysjärjestelmästä

juha.leppialho@asikkala.fi 1. Sivistyslautakunta kuulee ATK-päällikkö Veijo Heikkistä internet-pohjaisesta hälytysjärjestelmästä Sivistyslautakunta 91 17.12.2012 Kunnanhallitus 77 18.03.2013 Valtuustoaloite / Kotihoidontuen kuntalisä 485/00.02.00/2012 379/00.02.00/2012 SLTK 91 17.12.2012 SLTK 28.8.2012 Valmistelija/lisätietoja Juha

Lisätiedot

Säännön sisältö vaatii myös poliittista linjausta, joten val tuus to se minaa ris sa todettiin, että valmistelua varten nimetään ohjaus

Säännön sisältö vaatii myös poliittista linjausta, joten val tuus to se minaa ris sa todettiin, että valmistelua varten nimetään ohjaus Joutsan kunnanhallitus 211 28.11.2016 Joutsan kunnanhallitus 99 08.05.2017 Kunnanvaltuusto 29 15.05.2017 Perusturvalautakunta 66 30.05.2017 HALLINTOSÄÄNNÖN UUDISTAMINEN Joutsan kunnanhallitus 28.11.2016

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 44 Kokouksen järjestäytyminen 4 45 Juuan Vuokratalot Oy:n toiminta vuonna 2015 5 46 Arviointikertomuksen 2015 valmisteluun liittyvä 6

Lisätiedot

Olemme halukkaita tulemaan esittelemään tarkemmin hanketta se kä keskustelemaan hankkeesta kaavoitukseen liittyvissä asioissa.

Olemme halukkaita tulemaan esittelemään tarkemmin hanketta se kä keskustelemaan hankkeesta kaavoitukseen liittyvissä asioissa. Kunnanhallitus 138 07.11.2012 Kunnanvaltuusto 39 12.11.2012 Kunnanhallitus 9 21.01.2013 Kunnanhallitus 74 15.04.2013 Kunnanhallitus 156 04.11.2013 Kunnanhallitus 4 07.01.2014 Kunnanvaltuusto 4 13.01.2014

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 3 / 2016 Kunnanvaltuusto

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 3 / 2016 Kunnanvaltuusto SISÄLLYSLUETTELO 3 / 2016 Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 04. huhtikuuta 2016 klo 18.00 Kokouspaikka Kuntala, Valtuustosali Asiat 12 Takauksen myöntäminen Padasjoen Asuntotalot Oy:lle / Koivutie 5:n

Lisätiedot

Rakennustarkastaja antaa asiaan tarkemman esityksen kokouksessa.

Rakennustarkastaja antaa asiaan tarkemman esityksen kokouksessa. Teknisen lautakunnan lupajaosto 58 10.09.2009 Teknisen lautakunnan lupajaosto 78 09.12.2010 Teknisen lautakunnan lupajaosto 23 07.04.2011 Teknisen lautakunnan lupajaosto 28 05.05.2011 Teknisen lautakunnan

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2013 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2013 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN KOKOUSAIKA Maanantai 22.4.2013 klo 12.00-13.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN Kinnunen Rauno pj. X Vasalampi Maija

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2014. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2014. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2014 KOKOUSAIKA 06.03.2014 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 6 7 1 8 2 9 10

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00.

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00. Kaupunginhallitus 312 05.12.2016 Kaupunginvaltuusto 87 12.12.2016 Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00.00/2016 Khall 05.12.2016 312 Valmistelija: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Otsikko Sivu 27 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Otsikko Sivu 27 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 29.06.2017 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 27 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 28 Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Rakennus- ja ympäristölautakunnan valinta 113/ /2017. Khall

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Rakennus- ja ympäristölautakunnan valinta 113/ /2017. Khall Kunnanhallitus 193 08.06.2017 Kunnanvaltuusto 36 19.06.2017 Rakennus- ja ympäristölautakunnan valinta 113/00.00.01/2017 Khall 08.06.2017 193 Kunnan toimielimistä säädetään kuntalain 30 :ssä. Toimielinten

Lisätiedot

Riskalankankaan tuulipuiston osayleiskaava. Maanktmk (Valm: Ma. maankäyttöpäällikkö)

Riskalankankaan tuulipuiston osayleiskaava. Maanktmk (Valm: Ma. maankäyttöpäällikkö) Maankäyttötoimikunta 6 28.03.2017 Kaupunginhallitus 96 08.05.2017 Kaupunginhallitus 152 19.06.2017 Kaupunginhallitus 180 14.08.2017 Kaupunginhallitus 186 28.08.2017 Kaupunginhallitus 230 09.10.2017 Riskalankankaan

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos Metsäranta-tilan 1:284 alueella,

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos Metsäranta-tilan 1:284 alueella, Kaavoitustoimikunta 5 02.03.2015 Kaavoitustoimikunta 28 11.05.2015 Kunnanhallitus 120 18.05.2015 Kaavoitustoimikunta 50 12.10.2015 Kunnanhallitus 229 19.10.2015 Kunnanvaltuusto 87 10.11.2015 Kymijoen -

Lisätiedot

Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutos / OAS / Luonnos / Ehdotus / Asemakaavan hyväksyminen

Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutos / OAS / Luonnos / Ehdotus / Asemakaavan hyväksyminen Kunnanhallitus 528 14.12.2015 Kunnanhallitus 149 11.04.2016 Kunnanhallitus 332 05.09.2016 Kunnanhallitus 7 16.01.2017 Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutos / OAS / Luonnos / Ehdotus

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 56 Tekninen lautakunta 26.04.2016 AIKA 26.04.2016 klo 18:00-19:15 PAIKKA Pyhän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 27 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1

PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1 PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1 AIKA 09.02.2018 klo 09:00 PAIKKA Pöytyän kunnan Kyrön toimipiste ASIAT Käsitellyt asiat Asia Liitteet Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 1 / KOKOUSAIKA kello

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 1 / KOKOUSAIKA kello PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 1 / 2017 KOKOUSAIKA 1.3.2017 kello 19.00-20.20 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kilpukan ruokala Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta Juhani

Lisätiedot

Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Täytäntöönpano: lautakunnat

Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Täytäntöönpano: lautakunnat Kunnanhallitus 106 20.05.2015 Kunnanhallitus 119 08.06.2015 Kunnanvaltuusto 19 17.06.2015 TALOUSARVIORAAMI VUODELLE 2016 KHALL 106 Valmistelija: controller Kari Jahnsson Johtoryhmässä on päätetty esittää

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 13 Tarkastuslautakunta 2013-2016 01.03.2017 AIKA 01.03.2017 klo 09:00-11:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Laillisuus

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 AIKA 15.11.2017 klo 13:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMISTOIMET

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 21.06.2017 AIKA 21.06.2017 klo 10:00-11:14 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 12.09.2017 16:30-16:37 Paikka Ruoveden kunnantalon kahvihuone Käsitellyt asiat Liitteet Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Resurssivaliokunta Kunnanhallitus Valtuusto

Resurssivaliokunta Kunnanhallitus Valtuusto Resurssivaliokunta 7 17.10.2016 Kunnanhallitus 303 31.10.2016 Valtuusto 81 07.11.2016 KIINTEISTÖVERON MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2017 1355/02.03.01/2016 RESVK 7 Valmistelija vs. talousjohtaja Tarja Lempeä (p.

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 19 astuslautakunta 2013-2016 AIKA 18.05.2017 klo 14:33-15:33 PAIKKA Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 21 12 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Kunnanhallitus 200 06.10.2014 Valtuusto 51 13.10.2014 Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta 310/00.04.00/2014 KHALL 200 6.10.2014 Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

VALTUUSTO 4/2016. Sisällys

VALTUUSTO 4/2016. Sisällys REISJÄRVEN KUNTA VALTUUSTO 4/2016 ASIALISTA Aika: Tiistai 24.5.2016 klo 18.00 18.12 Paikka: Kunnantalo, valtuustosali Läsnä: Liite 1 Tikkanen Timo, kunnanhallituksen jäsen Ranto Mauno, va. kunnanjohtaja

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015. KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015. KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40 PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015 KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kilpukan ruokala Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta Juhani

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 Kunnanhallituksen hyvinvointijaosto AIKA 12.08.2014 klo 18:00 PAIKKA Taipalsaaren kunnantalo, Ruorisilta KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 22 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto. Pöytäkirja Esityslista 2/2016

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto. Pöytäkirja Esityslista 2/2016 Salon seurakunnan kirkkovaltuusto Pöytäkirja Esityslista 2/2016 Aika: 9.2.2016 klo 19.00 19.30 Paikka: Salon seurakunta, Seurakuntatalo, Juhlasali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo Osallistujat: Jäsenet Läsnä

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 6/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 6/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 6/2017 80 Kokousaika 13.11.2017 kello 18.00 18.18 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Kaarto, Anne-Mari Kalsi, Esa Kankare, Tarmo Kiertonen,

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2012 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2012 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.5. klo 19-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Otsikko Sivu 265 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 479

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Otsikko Sivu 265 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 479 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2015 476 Kunnanhallitus 23.11.2015 AIKA 23.11.2015 klo 18:20 18.30 PAIKKA Yläaste, auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 265 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 7. helmikuuta 2013 kello 19.00 20.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Läsnä Poissa Jari Laurila pj x Esko Syrjälä j. x Kimmo Kupi j. x Pirjo Leino j. x Elina Rauhala

Lisätiedot