TURUN KAUPPAKORKEAKOULU

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN KAUPPAKORKEAKOULU"

Transkriptio

1 TURUN KAUPPAKORKEAKOULU Turku School of Economics and Business Administration ELEKTRONINEN KAUPANKÄYNTI Tietojärjestelmätiede: JO9 Seminaarityö Laatijat: Jani Leino 7662 Markus Olenius 7708 Ohjaaja: Kalle Kangas Turku

2 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO TUTKIMUS Tutkimusongelma Tutkimusmetodit Tutkimusprosessi ELEKTRONISEN KAUPANKÄYNNIN MÄÄRITELMÄ ELEKTRONISEN KAUPANKÄYNNIN NYKYTILA SUOMESSA Kuluttajat Yritykset ELEKTRONISEN KAUPAN KAKSI ULOTTUVUUTTA MYYTÄVÄT TUOTTEET Jako neljään ryhmään STRATEGISET LÄHTÖKOHDAT Miksi yrityksen kannattaa lähteä elektroniseen kaupankäyntiin Mikä saa asiakkaan ostamaan elektronisesti Miksi asiakas ei osta elektronisesti Yhteiskunnalliset edut Perinteisen kaupan ongelmat, jotka haittaavat myös elektronista kaupankäyntiä KÄYTTÖÖNOTTO Yhteistyökumppanien valinta Tekninen toteutus Maksutapojen valinta Tietoturvallisuus Saavutettavuus KAUPPAPAIKAN MARKKINOINTI YHTEENVETO...19 LÄHDELUETTELO...20

3 3 1. JOHDANTO Internetbuumin myötä elektronisesta kaupankäynnistä on tullut muoti-ilmiö, jonka tulevaisuus nähdään loistavana. Riittävä asiakaspohja maailmanlaajuisen liiketoiminnan harjoittamiseen pelkästään Internetissä on jo saavutettu. Kuitenkin tähän mennessä vain harvat yritykset ovat onnistuneet liittämään elektronisen kaupankäynnin tiiviisti liiketoimintastrategiaansa ja saamaan elektroniset kauppapaikkansa kannattaviksi. Aihetta on käsitelty liikaa teknisenä ilmiönä sen sijaan, että sitä olisi lähestytty puhtaasti liiketoiminnallisista lähtökohdista. 2. TUTKIMUS 2.1. Tutkimusongelma Tutkimuksen tavoitteena on selvittää miksi yritysten kannattaa lähteä mukaan elektroniseen kaupankäyntiin ja mitä mahdollisuuksia se niille antaa. Lisäksi tutkimukseen pyrittiin sisällyttämään arvioita tulevaisuudesta ja elektronisen kaupan asemasta Suomessa Tutkimusmetodit Teimme tämän tutkimuksen kuvailevana tutkimuksena käyttäen aineistona kirjallisuutta ja alan lehtien artikkeleita sekä Internet lähteitä. Kävimme itse tutustumassa useisiin sekä kotimaisiin että ulkomaisiin kauppapaikkoihin eli teimme havainnointia. Lisäksi voidaan laskea käytetyksi tutkijatriangulaatiota. Kyselyitä tai haastatteluja emme käyttäneet Tutkimusprosessi Aloitimme tutkimuksen etsimällä aineistoa Internetin artikkelitietokannoista, minkä jälkeen siirryimme kirjastoon etsimään aihetta käsitteleviä kirjoja. Kun olimme

4 4 löytäneet kirjallisuudesta pääkohdat koskien elektronista kauppaa, aloimme rajaamaan aihetta ja keskityimme enemmän tutkimusongelmassa määriteltyihin kysymyksiin. Sitten aloitimme kirjoitusprosessin, jonka aikana pyrimme järjestelemään keräämämme materiaalin loogisiksi kokonaisuuksiksi. 3. ELEKTRONISEN KAUPANKÄYNNIN MÄÄRITELMÄ Kirjassa Electronic Commerce Manager s Guide (Kalakota & Whinston, 1997) määritellään elektroninen kaupankäynti neljästä eri näkökulmasta: Kommunikointi-, liiketoimintaprosessi-, palvelu- ja online- näkökulma. Kommunikointinäkökulma Elektroninen kaupankäynti on informaation, tuotteiden ja palvelujen sekä maksujen välittämistä puhelinlinjoja, tietoverkkoja ja muita vastaavia keinoja hyväksikäyttäen. Liiketoimintaprosessinäkökulma Elektroninen kaupankäynti on teknologinen sovellus kohti liiketoimintatransaktioiden ja työprosessien automatisointia. Palvelunäkökulma Elektroninen kaupankäynti on työkalu, joka kohdistaa yritysten, kuluttajien ja johdon halun palvelukustannuksien vähentämiseen samalla parantaen tuotteiden laatua ja nopeuttaen palvelua. Online näkökulma Elektroninen kaupankäynti tarjoaa mahdollisuuden tuotteiden ja informaation ostamiseen ja myymiseen Internetissä ja muissa online-palveluissa.

5 5 Jyväskylän yliopiston Elektronisen kaupankäynnin tutkimuskeskus (1997) määrittelee elektronisen kaupankäynnin seuraavasti: Elektroninen kaupankäynti on tietoverkkojen avulla käytävää liiketoimintaa. Liiketoiminta sisältää palveluiden, tuotteiden ja informaation myymisen, maksamisen, esittelemisen, markkinoinnin ja jakelun eri muodoissaan sekä teknologiat, jotka mahdollistavat nämä toiminnot. (Jyväskylän yliopiston Elektronisen kaupankäynnin tutkimuskeskuksessa 1997) 4. ELEKTRONISEN KAUPANKÄYNNIN NYKYTILA SUOMESSA Vaikka Internetliittymien määrä Suomessa on suuri suhteutettuna väkilukuun, on Suomi silti asiantuntijoiden mukaan jäänyt elektronisen kaupan suhteen jälkijunaan verrattaessa esimerkiksi Ruotsiin. Ruotsalaiset, Bokus ja Boxman, ovat tulleet suomen markkinoille vahvasti toteutetuilla kauppapaikoillaan eivätkä suomalaiset vastaavat heikommin toteutetut palvelut pärjää niille kilpailussa asiakkaista. (Tiina Siltala 1999). Suomen Elektronisen Kaupankäynnin yhdistyksen teettämässä elektronisen kaupankäynnin barometrissä on selvitetty elektronisen kaupankäynnin laajuutta Suomessa ja tulevaisuudennäkymiä sekä kuluttajien, että yritysten näkökulmasta Kuluttajat Kyseisen barometrin mukaan 41% suomalaisista on kiinnostunut hankkimaan tuotteita ja palveluja Internetin kautta. Kiinnostavimmiksi palveluiksi nähdään tiedon etsintä, pankkiasioiden hoito ja lippupalvelutoiminta.. Kiinnostus hankkia tuotteita ja palveluita Internetin kautta näyttää kasvavan koko ajan. Kaikista vastaajista lähes joka toinen (41%) ilmoitti jatkossa olevansa erittäin tai melko kiinnostunut hankkimaan tuotteita ja palveluja Internetin välityksellä. Vastaajista, joilla oli Internetin käyttömahdollisuus joko kotoa tai työ/opiskelupaikalta, 11% oli ostanut tuotteita tai palveluja Internetin kautta. Koko väestöön suhteutettuna kaiken kaikkiaan 6% suomalaisista on jo tehnyt verkko-

6 6 ostoksia. Yleisimmin Internetistä oli ostettu kirjoja, vaatteita, cd-levyjä, lehtiä ja atk-ohjelmia ja tarvikkeita Tutkimukseen osallistuneilta tiedusteltiin myös sitä, minkälaisia tietoverkkopalveluita he uskoivat hankkivansa tai käyttävänsä lähimmän vuoden aikana. Suosituimpana palvelumuotona nähtiin erilainen tiedon etsintä (63%). Pankkiasioita verkon kautta uskoi hoitavansa 61% vastanneista. Kiinnostavimpiin palveluihin kuuluivat myös lippupalvelutoiminta (57%), uutispalvelut (53%) sekä matkailuun liittyvät palvelut (52%). Barometrin mukaan suomalaisista 10% oli kiinnostunut melko varmasti tai varmasti tekemään päivittäistavaraostoksia Internetistä. (Tietoykkönen 1998, Kuluttajat valmiina verkko-ostoksiin) 4.2. Yritykset Barometrin yritysosuuden mukaan suomalaisyrityksistä 9% tarjoaa tällä hetkellä mahdollisuutta tilata tuotteitaan verkossa. 60% yrityksistä on hankkinut Internetyhteyden, ja 28% yrityksistä on omat www-sivut. Paljon julkisuutta saaneet verkkokaupan maksujärjestelmät eivät näytä nousevan kynnyskysymyksiksi verkkoliiketoiminnassa. Yleisin maksutapa tuotteita tai palveluita tarjoavilla verkkosivuilla oli perinteinen laskutus, jota tarjosi 89% vastanneista. Postiennakolla maksaminen oli mahdollista 27% yrityksistä. Maksutapana yritykset tarjosivat myös Solo-palvelua (16%), luottokorttia (11%) sekä Kultarahaa (11%). Haastatelluista yrityksistä 48% piti Internet-palvelujen kehittämistä kilpailukyvyn kannalta erittäin tai melko tärkeänä. Palvelujen kehittämiseen ei kuitenkaan oltu valmiita investoimaan. Vastanneista yrityksistä jopa 71% ei aio investoida lainkaan elektronisen kaupankäynnin ratkaisuihin lähimmän vuoden aikana. Tekniset valmiudet elektroniseen kaupankäyntiin ovat hyvät, mutta Internetiä hyödynnetään vielä lähinnä tiedonhankinnassa. (Tietoykkönen 1998, Suomalaisista yrityksistä )

7 7 5. ELEKTRONISEN KAUPAN KAKSI ULOTTUVUUTTA Elektroninen kaupankäynti voidaan jakaa kahteen eri kategoriaan, kuluttajakauppaan ja business-to-business kauppaan. Business-to-business kaupan mahdollisuudet arvioidaan yleisesti laajemmiksi kuin kuluttajakaupan. Silti alan lehdistö tuntuu keskittyvän jostain syystä melkein kokonaan kuluttajakauppaan. Esimerkkinä toimivasta b-to-b verkkokaupasta voidaan mainita Cisco Systemsin kauppapaikka. Ennusteiden mukaan business-to-business -kaupan rahallinen arvo tulee olemaan vuonna 2000 jotain 66 miljardin dollarin ja 171 miljardin dollarin väliltä eli arvoltaan noin kymmenen kertaa suurempi kuin kuluttajatavaroiden Internet myynti (Business Software Alliance 1998). Vuosien 1996 ja 1997 välillä elektroninen kauppa kasvoi yli 1000 prosenttia (Timmers Paul 1998). Elektroninen kauppa ei tapahdu välttämättä Internetin välityksellä vaikka sen myötä käsite on kuluttajien tietoisuuteen tullutkin. Yritykset ovat käyneet kauppaa tietyillä aloilla jo yli kahdenkymmenen vuoden ajan käyttäen hyväksi EDI, Electronic Data Interchange, järjestelmiä, jotka perustuvat tietojärjestelmien välillä kulkeviin Edifact -standardin muotoisiin sanomiin (Timmers Paul 1998). Näitä järjestelmiä käytettäessä viestien muoto on olennaisempi kuin välitystapa, joka voi olla esimerkiksi disketti, modeemiyhteys, tai Internet. Edellytyksenä on kuitenkin ollut molempien osapuolten sitoutuminen ja sopimukset järjestelmän käytöstä. Näitä jo melko yleisesti käytettäviä EDI järjestelmiä ollaan kuitenkin korvaamassa www teknologiaan perustuvilla sovelluksilla. Erityisesti pienten yritysten, joilla ei ole EDI järjestelmiä käytössä on helpompi lähteä mukaan, sillä liittymisestä EDI järjestelmään on yleensä aiheutunut huomattavia kustannuksia, kun vastaavasti kauppaa käyvien osapuolten yhdistäminen www teknologialla on ostajalle lähes olematon. Kaiken kokoiset yritykset ovat siirtymässä pois kalliista EDI järjestelmistä ja siirtymässä suhteellisesti halvempiin ja joustavampiin www teknologiaa hyväksi käyttäviin järjestelmiin (Peypoch, Business Horizons, 1998).

8 8 6. MYYTÄVÄT TUOTTEET Elektroninen kauppa voidaan edelleen lokeroida sen mukaan ovatko myytävät tuotteet tavaroita vai palveluja. Usein myytäessä tavaroita on kyse vain siitä, että perinteinen liiketoiminta on siirretty aikaisempien myyntikanavien lisäksi Internettiin eikä liiketoimintaprosesseja ole muutettu vaan tilauksia käsitellään perinteisesti. Tällöin sähköistä kauppapaikkaa voidaan verrata lähinnä tuoteluetteloon tai postimyyntikuvastoon. Vasta kun liiketoimintaprosessit ja taustajärjestelmät tukevat myyntitoimintaa voidaan puhua uudentyyppisestä liiketoiminnasta. Palveluita myytäessä lähtökohta on usein erilainen, sillä myytävät palvelut ovat yleensä tiukasti sidoksissa Internettiin ja juuri sitä varten kehitettyjä. Tällaisia palveluja ovat esimerkiksi meklaripalvelut ja tiedonvälityspalvelut Jako neljään ryhmään Tuotteet, jotka tilataan, toimitetaan ja maksetaan elektronisesti Lähinnä informaatio, tietokoneohjelmistot ja muut tiedostomuotoiset tuotteet Tuotteet, jotka tilataan ja maksetaan elektronisesti Fyysiset tuotteet, kuten kirjat, cd-levyt ja huonekalut. Tuotteet, jotka tilataan perinteisin keinon, mutta toimitetaan elektronisesti Esimerkkinä keltainen pörssi verkkolehden lukuoikeus, joka saadaan kolmeksi päiväksi soittamalla maksulliseen puhelinnumeroon.

9 9 Tuotteet, jotka ainoastaan tilataan elektronisesti Tuote maksaa niin paljon, ettei asiakas uskalla maksaa elektronisesti, lainsäädäntö estää tuotteen toimittamisen ilman henkilöllisyyden tarkastamista tai toimittajan taustajärjestelmät eivät ole valmiita muuhun kuin tilauksen vastaanottamiseen elektronisesti. Tällöin voidaan käyttää postiennakkomaksua tai laskutusta. 7. STRATEGISET LÄHTÖKOHDAT Yritykset lähtevät mukaan elektroniseen kauppaan saavuttaakseen paremman kaupallisten transaktioiden ja niiden tuottaman informaation hallinnan sekä parantaakseen liiketoimintansa tehokkuutta. Kuitenkin nykyisessä kansainvälisessä liiketoimintaympäristössä tärkeintä on mahdollisuus luoda kokonaan uusia toimintamalleja aineettomien palvelujen ja hyödykkeiden kaupalle. (OECD 1997) Ennen kuin yritys voi käyttää elektronista kauppaa työkaluna laadun kasvattamiseen ja toimitusnopeuden lisäämiseen pitää liiketoimintaprosessit miettiä uudestaan asiakkaan näkökulmasta sekä karsia kaikki ne toiminnot, jotka eivät suoraan tuo asiakkaalle lisäarvoa. (Sharp, UNIX Review, 1998) Tärkeimmät kilpailukeinot elektronisessa kaupassa ovat hinta, sisältö, käytettävyys sekä asiakaspalvelu. (Kalakota & Whinston, 1997) Näistä erityisesti kolmen viimeiseen kilpailukeinoon panostamalla kyetään saavuttamaan asiakkaiden uskollisuus pitemmällä tähtäimellä. Kun perinteistä liiketoimintaa harjoittava yritys suunnittelee elektroniseen kauppaan mukaan lähtöä, on sen analysoitava tuotteiden sopivuus tämän tyyppiseen kauppaan. Esimerkkejä tyypillisistä elektronisen kauppapaikan tuotteista ovat kirjat, cd-levyt ja elektronisesti välitettävä informaatio. Tällaisia kauppapaikkoja on-

10 10 kin jo perustettu lukuisia ja ne yleensä pystyvät tarjoamaan kuluttajille myös lisäpalveluja verrattuna tavallisiin näitä tuotteita myyviin liikkeisiin. Kauppapaikka olisi pystyttävä liittämään yrityksesi taustajärjestelmiin ja automatisoida toiminta siten, että saavutetaan kustannussäästöjä ja parannetaan palvelua. Käytössä olevat logistiset järjestelmät määräävät kuinka kansainvälisesti laajaan elektroniseen kaupankäyntiin voit lähteä ilman suurempaa investointia näiden järjestelmien kehittämiseen. Vaatimukset logistisille järjestelmille riippuvat paljolti myytävistä tuotteista. Myös käytössä olevat henkilöstöresurssit asettavat rajoitteensa uuteen toimintamuotoon siirtymisessä. Lähdettäessä myymään business-tobusiness -tuotteita on maksujärjestelmä helpompi kehittää, koska voidaan käyttää myös laskutusta. Elektroninen b-to-b kauppa on myös sikäli helpompi aloittaa, että kaikilla potentiaalisilla asiakkailla on todennäköisesti ostamiseen vaadittavat laitteisto ja ohjelmistot. Maksutapana voidaan käyttää pelkästään laskutusta, jolloin Internet voi toimia korvikkeena puhelimen välityksellä tehtäville tilauksille. Alkuun pääsemiseksi riittää yrityksen tuoteluettelon siirto elektroniseen muotoon sekä tilauslomakkeen tai sähköpostilinkin lisääminen tuoteluettelon yhteyteen. Yrityksesi on huomioitava myös se miten erottautua kilpailijoista. On havaittu, ettei edes internetkaupassa pärjää kopioimalla suoraan jonkin olemassa olevan kaupan toimintaperiaatteet. Esimerkiksi jos asiakas vertaa kahta täysin samanlaista elektronista kauppapaikka, joista molemmista hän saa samat tuotteet ja palvelut samaan hintaan, valitsee hän luultavasti sen, joka on tunnetumpi tai kumpaa hän on käyttänyt aikaisemmin. Sähköinen kauppa on tavallaan vaativampaa kuin perinteinen, sillä asiakkaan on helppo hylätä yksi kauppa ja siirtyä toiseen, sillä kauppias on anonyymi. (Liisa Hakola, 1999)

11 Miksi yrityksen kannattaa lähteä elektroniseen kaupankäyntiin Kustannusedut Liiketoimintaprosessien automatisointi, vähäisempi henkilöstöresurssien ja liiketilan tarve mahdollistavat toiminnan pienemmin kustannuksin. Laaja asiakaskunta Potentiaalinen asiakaskunta on suuri, mutta kauppapaikka pitää saada tunnetuksi ostaville asiakkaille. Imagoedut Elektronisen kaupan ollessa vielä uusi asia saattavat yritykset saada siinä mukana olemalla imagoetuja, vaikka ne eivät pystyisikään tarjoamaan mitään konkreettisia uusia palveluja. Alhaisempi alalle tulokynnys kuin perinteisessä liiketoiminnassa Erityisesti myytäessä tuotteita, joiden tilaaminen, maksaminen ja toimitus hoidetaan elektronisesti, saattaa alkuun pääsy onnistua pienin investoinnein ja toiminta voi olla kannattavaa suhteellisen pienelläkin liikevaihdolla. Ei ole tarpeen välttämättä vuokrata liiketilaa, eikä palkata myyntihenkilöstöä. Mahdollisuus myydä uudentyyppisiä tuotteita kannattavasti Ainoastaan Internetissä voi olla kannattavaa myydä hyvin halpoja, esimerkiksi muutamien pennien arvoisia, tuotteita, jos asiakaskunta on tarpeeksi suuri sekä maksujärjestelmä helppo ja toimiva.

12 Mikä saa asiakkaan ostamaan elektronisesti Halvempi hinta Asiakkaalle pystytään myymää halvemmalla, koska ei tarvita liiketilaa, säästetään henkilöstön määrässä, tilausten käsittely on automatisoitu ja laaja markkina-alue mahdollistaa volyymin kasvun, mikä myös laskee hintoja. Ostokset voi tehdä kotoa, eikä asiakkaan fyysinen sijainti kauppaan nähden vaikuta Asiakkaan ei tarvitse lähteä kotoa tehdäkseen ostoksia ja hän voi helposti vertailla useita samoja tuotteita myyviä kauppapaikkoja tehdäkseen järkevän ostopäätöksen. Asiakkaan ei tarvitse jonottaa kaupan kassoilla eikä liikenneruuhkissa. Tuotteen saa heti tai postissa kotiin Parhaassa tapauksessa asiakas saa ostamansa tuotteen tai informaation heti samaa välinettä käyttäen millä tilaus on tehty. Usein asiakas saa postin kautta tilaamansa tuotteen helpommalla ja nopeammin kuin lähtemällä itse hakemaan. Hyvässä kauppapaikassa asiakas saa myös tilausvahvistuksen heti tilauksen jälkeen. Asiakkaalle tarjotaan uusia lisäpalveluja, joita ei muuten olisi mahdollista saada Lähes jo klassisena esimerkkinä voidaan ottaa Amazon kirjakauppa, josta tilatessaan asiakas saa tietoa myös muista samaa aihetta käsittelevistä kirjoista. Lisäksi palvelu näyttää tilaajalle, mitä muita kirjoja ne henkilöt ovat yleensä lukeneet, jotka ovat ostaneet saman kirjan kuin kyseinen tilaaja.

13 13 Asiakas mieltää elektronisen ostamisen muodikkaaksi Elektroninen kauppa on nyt pinnalla oleva asia, joten jotkut asiakkaat saattavat kokeilla ostamista kerran, jotta tietävät mitä se on ja toimiiko se käytännössä. Asiakkaan pitää kuitenkin löytää tästä tavasta ostaa tuotteita jotain lisäarvoa itselleen, jotta kokeilu ei jäisi kertaluontoiseksi. Mahdollisuus ostaa tuotteita, joita ei omalla paikkakunnalla tai omassa maassa myydä laisinkaan Joitain marginaali- tai erityistuotteita saattaa olla hyvinkin vaikea hankkia kaikista maista, joten elektroninen kauppapaikka laajentaa kuluttajien saavuttamaa tuotevalikoimaa. Jos asiakas ei saa mitään näistä eduista, ei hänellä ole yhtään hyvää syytä ostaa elektronisesta kauppapaikasta. Mitä hyödyllisemmäksi asiakas uuden ostotavan kokee, sitä halukkaampi hän on sitä käyttämään Miksi asiakas ei osta elektronisesti Kaikilla ei ole internet yhteyttä tai he eivät osaa / halua käyttää sitä Vaikka Internetin käyttö on jatkuvasti lisääntynyt, eivät kaikki, etenkään vanhemmat ihmiset, välttämättä viitsi käyttää voimavarojaan uuden teknologian oppimiseen. Tällä hetkellä kun kuluttaja haluaa käyttää Internetiä, on hänellä oltava tietokone tai hänen on vaivauduttava lähtemään esimerkiksi lähimpään kirjastoon. Tällöin menetetään monet elektronisen ostamisen edut. Asiakkaat kaipaavat sosiaalista kanssakäymistä Kaupassa käyminen voi olla sosiaalinen tapahtuma monelle ihmiselle. Asiakas ehkä haluaa myös keskustella myyjän kanssa

14 14 tuotteen ominaisuuksista sen sijaan, että esimerkiksi lukisi niistä www-sivuilta. Asiakas ottaa usein myyjän mukaan ostopäätöksen tekoon kysymällä myyjän mielipidettä tuotteen sopivuudesta asiakkaalle. Asiakkaat ovat tottuneet toimimaan perinteisellä tavalla Totuttuja rutiineita on hyvin vaikea muuttaa ellei tarjolla ole kiistattomia etuja Tekninen toteutus ei toimi tai on sekava Kauppapaikan on oltava nopea käyttää niin ettei asiakas tuskastu hitaaseen yhteyteen. Tuotteiden valinnan on oltava helppoa kuten myös maksamisen. Ulkoasu ei saa olla liian sekava vaan eri vaihtoehtojen pitää olla helposti näkyvissä ja valittavissa. Useimmat asiakkaat tulevat elektroniselle kauppapaikalle kotoaan modeemin välityksellä. Asiakas ei koe maksamista turvalliseksi ja pelkää omia tietojaan käytettävän väärin Tällä hetkellä maksamista Internetissä ei koeta vielä riittävän turvalliseksi, mikä on ollut yksi suurimmista elektronisten kauppapaikkojen yleistymisen esteistä. Kaikki eivät myöskään halua rekisteröityä jonkin palvelun käyttäjiksi heti alussa. Tiedot ollaan valmiita luovuttamaan vasta oston yhteydessä. Asiakas saa tuotteen nopeammin, helpommin tai halvemmalla perinteistä tapaa käyttäen Esimerkiksi samaa tuotetta myyvä kauppa saattaa olla asiakkaan työmatkan tai asunnon vieressä, joten tuote saadaan näin perinteisellä tavalla nopeammin, eikä pieni hintaero saa vielä asiakasta muuttamaan tottumuksiaan.

15 15 Jotkut tuotteet eivät yksinkertaisesti sovi elektronisesti myytäväksi, koska asiakas haluaa kokeilla, kosketella, haistaa tai sovittaa päällensä tuotetta ennen ostopäätöksen tekoa Esimerkiksi tuoretuotteet kuten hedelmät ja vihannekset ovat ongelmallisia, koska niille ei ole selkeää laatuluokittelua ja näin ollen asiakas ei tiedä mitä saa. Myös säilyvyys kuljetuksen aikana voi olla ongelma Yhteiskunnalliset edut Pienempi ympäristön kuormitus Elektroninen kauppa voi olla osana ympäristöohjelmaa, jolloin pyritään vakuuttamaan asiakas, että elektroninen ostaminen on harkittava vaihtoehto perinteiselle kaupoissa juoksemiselle. Vähentää yksityisautoilua Esimerkkinä elektroninen päivittäistavarakauppa, joka toimittaa tavarat lähettipalvelun kautta kotiin. Näin autoralli jättimarketteihin vähenee Perinteisen kaupan ongelmat, jotka haittaavat myös elektronista kaupankäyntiä Maailmankauppaa hidastavat sadat määräykset, jotka koskevat kansainvälistä kauppaa, sisältäen verolait, tullivaatimukset, kirjanpitolait ja rahtimääräykset.(sharp, UNIX Review, 1998) Maailmanlaajuisessa kaupassa eri valtiot ovat huolissaan verotulojen menetyksestä ja kaupankäynnin vaikeammasta kontrolloitavuudesta, mikä saattaa aiheuttaa rajoitteita elektroniseen kauppaan. Toisaalta maailmankauppaa pyritään jatkuvasti vapauttamaan.

16 16 8. KÄYTTÖÖNOTTO Sähköisen kauppapaikan rakentamisen olisi aina syytä olla hyvin määritelty ja hallinnoitu projekti Ennen kauppapaikan perustamista tulisi selvittää pystytäänkö tekninen ylläpito, tilausten käsittely ja logistiikka hoitamaan alkuperäisillä henkilöstöresursseilla, sillä teknisestä toteutuksesta riippuen käyttöönottovaihe voi vaatia lisää henkilöstöä Yhteistyökumppanien valinta Käytettävät välineet ja toimittajat on syytä valita perusteellisella valintamenettelyllä, koska heidän kanssaan ollaan yhteistyössä vielä pitkään varsinaisen rakennustyön jälkeenkin. Jos kaupankäynnin ei voida olettaa heti kasvavan hyvin suureksi, on kauppapaikka syytä perustaa jonkin palveluntarjoajan hotellipalvelimelle, joiden maksut ovat yleensä provisiopohjaisia. Palvelimen kapasiteettia on oltava mahdollista nostaa tarvittaessa. Oman palvelimen perustaminen tulee ajankohtaiseksi vasta liikevaihdon kasvaessa miljoonaluokkaan Tekninen toteutus Tärkeimpänä kysymyksenä ennen muiden teknisten ratkaisujen tekoa on suunniteltava kuinka automaattiseksi kauppapaikka halutaan tehdä. Vaihtoehdot lähtevät elektronisesta postimyyntiluettelosta, josta tilaukset tulevat sähköpostitse, päätyen kokonaisratkaisuun, jossa integroidaan kauppapaikka yrityksen logistisiin järjestelmiin ja taloushallintoon sekä tilausten käsittely automatisoidaan. Pitkälle automatisoidun järjestelmän kehittäminen vie aikaa ja rahaa, mutta siitä on riittävän volyymin saavuttamisen jälkeen saatavissa suurimmat kustannusedut, koska turhat manuaaliset työvaiheet on eliminoitu tai vähintään minimoitu. Myös varaston riittävyyden varmistaminen ja myynnin seuranta helpottuu.

17 Maksutapojen valinta Olennainen osa elektronisen kauppapaikan teknistä toteutusta on valita mitä eri maksutapoja voidaan asiakkaalle tarjota. Esimerkiksi tällä hetkellä Suomessa on käytössä Solo-, Kultaraha-, Leonia maksu, luottokortti, postiennakko, laskutus ja käteismaksu toimituksen yhteydessä. Meritan Solo -pankilla on absoluuttisesti enemmän verkkoasiakkaita kuin millään muulla pankilla maailmassa, käyttäjää. Toisena Suomessa tulee Osuuspankin kultaraha, jonka jälkeen Leonia. Kaikki edellä mainitut pankit ovat luomassa tai niillä on jo jonkinnäköinen sähköinen kauppapaikka. (Jorma T. Mattila, 1999) Kansainvälisesti tällä hetkellä käytetyin tapa on edelleen luottokortti, mutta myös älykortit tekevät tuloaan elektroniseen kaupankäyntiin. Nykyään on jo markkinoilla halpoja kotitietokoneeseen liitettäviä kortinlukijoita Tietoturvallisuus Asiakkaalle ei saa missään vaiheessa syntyä kuvaa epävarmasta kauppapaikasta, jossa käyttäjätietojen turvallisuus on vaarassa, kuitenkaan tietojen salakirjoitukset ja digitaaliset allekirjoitukset eivät saa olla liian monimutkaisia kuluttajan on koettava ostotapahtuma nopeaksi, helpoksi ja turvalliseksi. Monilla kauppapaikoilla on mahdollisuus valita käyttääkö salattua tai salaamatonta maksutapaa. Luonnollisesti kaikkien tietojärjestelmien varmuuskopiointi on tarpeellista, muutoin teknisten ongelmien ilmetessä voidaan menettää hetkessä maine asiakkaiden keskuudessa Saavutettavuus Vaikka palvelinjärjestelmä olisi kuinka vakaa tahansa, kauppa ei käy, jos internetyhteyden kapasiteetti ei riitä.. Kauppapaikkaan on oltava riittävän nopea yhteys, jotta tuotteiden valinta ja tilaus käy sujuvasti. Tämänkin suhteen on pystyttävä arvioimaan käyttäjämäärä ja tarpeen mukaan oltava valmius nostaa kapasiteettia.

18 18 Ylimitoitus nostaa turhaan kustannuksia ja pienimuotoista elektronista kauppaa harjoittava yritys ei välttämättä tarvitse nopeinta mahdollista kiinteää yhteyttä. Tärkeää on myös se, että kauppapaikka on saavutettavissa 24 tuntia vuorokaudessa ja saadut tilaukset käsitellään viimeistään seuraavana arkipäivänä. 9. KAUPPAPAIKAN MARKKINOINTI Lanseerattaessa uutta kauppapaikkaa on hyvä käyttää mainontaa sekä netissä että perinteisissä medioissa. Ilmoittelua sanomalehdissä, radiossa tai televisiossa voidaan tukea banneri -mainonnalla joillain suosituilla www sivulla. Asiakkaita voidaan houkutella erilaisilla kilpailuilla, joissa saadaan samalla selvitettyä millaisia kävijöitä kauppapaikalla on ostavien asiakkaiden lisäksi ollut. Ostavista asiakkaista kerätään kaikki mahdollinen tieto ja pyritään kehittämään palvelua heidän kulutustottumuksiaan vastaaviksi. Tietoja ei saa käyttää väärin, eikä luovuttaa kolmansille osapuolille ilman asiakkaiden lupaa, muutoin menetetään asiakkaiden luottamus ja saatetaan rikkoa lakia. Kauppapaikan mukautuminen kunkin asiakkaan profiilia vastaavaksi tarjoaisi asiakkaalle henkilökohtaisempaa palvelua. Myynnin seuranta kaikilla tasoilla ja tuotevalikoiman jatkuva kehittäminen kuuluvat menestyksekkään kauppapaikan tunnusmerkkeihin. Asiakas on saatava tulemaan uudestaan sivuille, vaikka muitakin vastaavia kauppapaikkoja olisi tarjolla. Siksi erilaisia kanta-asiakastarjouksia sekä bonuksia on hyvä tarjota asiakasuskollisuuden kasvattamiseksi. Verkossa on pystyttävä erottumaan kilpailijoista ja siksi on oltava joko ensimmäinen tiettyä tuotetta tarjoava ja sitä kautta tunnettu tai joiltain osin kilpailijoita parempi. Erottumiseen voi riittää erityisen halvat hinnat, laajempi valikoima, nopeampi toimitusaika tai parempi laatu.

19 YHTEENVETO Elektroninen kauppa tarjoaa uusia mahdollisuuksia maailmanlaajuisen kaupankäyntiin ja luo uusia liiketoimintamalleja. B-to-b kaupassa yritykset ovat siirtymässä EDI järjestelmistä uusiin Internet pohjaisiin järjestelmiin. Elektroninen kauppa tarjoaa hyvät mahdollisuudet hankintaprosessien uudistamiseen toimittajasuhteiden osalta muun muassa Extranet järjestelmiä hyväksikäyttäen. Kuluttajapuolella asenteet ja valmiudet elektronista kauppaa ajatellen ovat kehittyneet myönteiseen suuntaan. Elektroniseen kauppaan mukaan lähtemistä on käsiteltävä strategisena kysymyksenä, joka vaatii sitoutumista ja uusien toimintatapojen omaksumista. Olemassa olevan liiketoiminnan siirtäminen elektroniseen muotoon ei onnistu suoraan vaan strategiset tavoitteet pitää ottaa huomioon ja muokata liiketoimintaprosesseja sen mukaisesti.

20 20 LÄHDELUETTELO Kalakota, Ravi - Whinston, Andrew B. (1997) Electronic Commerce A manager s guide Addison-Wesley Longman inc. Sharp, Brad (1998) Creating an E-Comm architecture UNIX Review Vol 13, No. 2, Peypoch, Ramon J (1998) The case for electronic business communities Business Horizons Vol 41, No. 5, 17 Jyväskylän yliopiston Elektronisen kaupankäynnin tutkimuskeskuksessa (1997) Suomen elektronisen kaupankäynnin yhdistys ry <http://www.ecf.fi/alkusi.htm>, Business Software Alliance (1998) E-Commerce: Policy Principles Developed by the Members of the Business Software Alliance on Critical Issues Facing the Future of Electronic Commerce. <http://www.bsa.org/ceoforum/pdfs/ecommerce.pdf>, Timmers Paul (1998) EM - Electronic Commerce in Europe, EM - Electronic Markets, Vol. 8, No. 2, 07/98 OECD (1997) Electronic commerce: Opportunities and challenges for Government, 11 Tiina Siltala (1999) Sähköisen torikaupan maksunappia vieroksutaan. Tietoviikko, : 3, Jorma T. Mattila (1999) Sähköisen torikaupan maksunappia vieroksutaan. Tietoviikko, : 3, 23 Tietoykkönen 1998, Elektronisen kaupankäynnin barometri, Kuluttajat valmiina verkko-ostoksiin <http://db2.finhost.fi/task/ecf_sivu?xnro=9>, Tietoykkönen 1998, Elektronisen kaupankäynnin barometri, Suomalaisista yrityksistä 9% tarjoaa tuotteitaan verkossa < Liisa Halkola (1999) Virtuaalikaupassa korostuvat asiakkaan tarpeet. Tietoverkko, 1999:1, 50-51

Verkkokauppa ja Kotisivut

Verkkokauppa ja Kotisivut Kaupan liiton verkkokauppa -koulutus 2011 6.4.2011 Hotelli Radisson Blu Royal Verkkokauppa ja Kotisivut Markku Korkiakoski, Vilkas Group Oy Agenda Vilkas Group Oy:n esittely Käsitteitä? Monikanavainen

Lisätiedot

Turvallisuus, nopeus vai hinta?

Turvallisuus, nopeus vai hinta? Turvallisuus, nopeus vai hinta? Kuluttajien ja yritysten näkemyksiä maksutavoista Poimintoja selvityksestä Koko selvitys on Kaupan liiton jäsenyritysten saatavilla Kauppa.fi:n jäsensivujen Tutkimuksia

Lisätiedot

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL - Companies engaged in online activities FIF A Myykö yrityksenne verkon kautta ja/tai käyttääkö

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

Suomalaiset verkossa - NetTrack IAB:n kooste. TNS Gallup Digital / NetTrack 2013

Suomalaiset verkossa - NetTrack IAB:n kooste. TNS Gallup Digital / NetTrack 2013 Suomalaiset verkossa - NetTrack 2013 IAB:n kooste Tutkimuksen toteutus Tutkimus toteutettiin puhelinhaastatteluilla (catibus) ja web-kyselynä. Internetin käytön laajuutta mittaavat tulokset kysyttiin puhelimitse

Lisätiedot

Pilviratkaisut ovat entistä suositumpia. Mutta mikä on oikea ratkaisu sinun maailmassasi? Lähde matkalle läpi avaruuden, ajaan ja maalaisjärjen

Pilviratkaisut ovat entistä suositumpia. Mutta mikä on oikea ratkaisu sinun maailmassasi? Lähde matkalle läpi avaruuden, ajaan ja maalaisjärjen Pilviratkaisut ovat entistä suositumpia. Mutta mikä on oikea ratkaisu sinun maailmassasi? Lähde matkalle läpi avaruuden, ajaan ja maalaisjärjen Verkkoratkaisujen tarjoaminen pk-yrityksille muistuttaa hieman

Lisätiedot

Verkkokauppa Pohjoismaissa

Verkkokauppa Pohjoismaissa Verkkokauppa Pohjoismaissa Teema: Matka verkko-ostosten tekemiseen Q2 2015 Pohjoismaista verkkokauppaa 40,5 miljardilla Ruotsin kruunulla vuoden toisella neljänneksellä ESIPUHE Verkkokauppa kasvoi Pohjoismaissa

Lisätiedot

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia MYY PALVELUA Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia Ryhmätyöskentely - tavoitteena ideoida, KUINKA MYYNNIN MUUTTUNEESEEN ROOLIIN VOIDAAN VASTATA? - tarkastellaan kysymystä

Lisätiedot

Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa

Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa Kaupan Liiton Verkkokauppakoulutus 7.11.2013 Satu Norema Sovelluskonsultti ProCountor International Oy Esityksen sisältö Sähköinen taloushallinto Verkkokaupan liittäminen

Lisätiedot

KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN

KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN Kuinka myyn heille? JANNE HEPOLA 17.11.2016 JANNE HEPOLA Markkinoinnin tohtorikoulutettava Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa Erityisosaaminen kuluttajakäyttäytyminen,

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

Loogisempaa sisälogistiikkaa: tuotteiden yksilöinti ja tuotetietojen hallinta verkkokaupassa

Loogisempaa sisälogistiikkaa: tuotteiden yksilöinti ja tuotetietojen hallinta verkkokaupassa Loogisempaa sisälogistiikkaa: tuotteiden yksilöinti ja tuotetietojen hallinta verkkokaupassa Tomi-Pekka Juha, Sector Manager, GS1 Finland Oy 08.10.2015 Sisältö GS1 Finland GS1 ja verkkokauppa GS1 järjestelmä

Lisätiedot

Kuluttajien välinen kirjamyynti kukoistaa. Tuula Loikkanen Kaupan liitto

Kuluttajien välinen kirjamyynti kukoistaa. Tuula Loikkanen Kaupan liitto Kuluttajien välinen kirjamyynti kukoistaa Tuula Loikkanen Kaupan liitto Vertaiskauppa verkossa - Marginaali-ilmiöstä ilmiöksi 24.11.2015 Tutkimuksen taustaa: tutkimusyhteistyö Tampereen yliopiston kanssa

Lisätiedot

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen 1 Taustamuuttujat Enemmistö vastaajista muodostui pienemmistä yrityksistä ja yksinyrittäjistä. Vastaajista suurin ryhmä koostuu

Lisätiedot

Tuoreen mansikan kokeiluvienti Venäjälle

Tuoreen mansikan kokeiluvienti Venäjälle Sisä-Savon Seutuyhtymä Tuoreen mansikan kokeiluvienti Venäjälle Alexandra Bogolyubova Suonenjoki 11.12.2014 Heinäkuussa 2014 tuoreen mansikan vienti Pietariin Kolme erää = noin 1 000 kiloa Tavarantoimittaja

Lisätiedot

Yritysten internetin käyttö välineenä työpanosten ostamisessa ja myymisessä

Yritysten internetin käyttö välineenä työpanosten ostamisessa ja myymisessä Vappututkimus 2012: Yritysten internetin käyttö välineenä työpanosten ostamisessa ja myymisessä 26.4.2012 Suomalaisen Työn Liitto Yritysten internetin käyttö välineenä työpanosten ostamisessa ja myymisessä

Lisätiedot

Tavara- ja tietovirrat oikenevat. Markku Säkö

Tavara- ja tietovirrat oikenevat. Markku Säkö Tavara- ja tietovirrat oikenevat Markku Säkö Netti mullistaa perinteisen kaupan Kuisma Niemelä perustelee lähtöään S-ryhmän uuden strategian toteutuksen asettamilla vaatimuksilla. Hän huomauttaa tiedotteessa,

Lisätiedot

TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA

TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA Pikaopas TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA Mikä on sähköinen taloushallinto? Sähköinen taloushallinto tarkoittaa yksinkertaistettuna yrityksen taloushallintoon liittyvien tehtävien,

Lisätiedot

Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta

Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta Diplomityöseminaari 6.6.2005 Tekijä: Sanna Zitting Valvoja: Heikki Hämmäinen Ohjaaja: Jari Hakalin Sisältö Taustaa Ongelmanasettelu

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa

Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa 3.11.2016 1 Kokenut ja osaava toimittaja & Toimituksia vuodesta 1991 liikevaihto 5,3 M 2015, tulos 1 MEUR

Lisätiedot

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 1 MIKSI TÄMÄ TUTKIMUS? Kuudes iareena ja neljäs julkistettu tutkimus Tutkimuksen teemana

Lisätiedot

Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa

Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa Kaupan Liiton Verkkokauppakoulutus 24.10.2012 Tanja Kaisaniemi Palvelujohtaja, konsultointi ProCountor International Oy Esityksen sisältö Perinteinen vs. sähköinen

Lisätiedot

Venäjän Cross-Border Verkkokauppa. FLYING LYNX Oy Myyntikanavaratkaisut yritysten kansainvälisiin myynteihin

Venäjän Cross-Border Verkkokauppa. FLYING LYNX Oy Myyntikanavaratkaisut yritysten kansainvälisiin myynteihin Venäjän Cross-Border Verkkokauppa FLYING LYNX Oy Myyntikanavaratkaisut yritysten kansainvälisiin myynteihin Flying Lynx Oy on uudenlainen palveluntarjoaja, joka tarjoaa kokonaisvaltaisia sähköisiä myyntikanavaratkaisuja

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA Sisältö Fintech-yritykset tuovat markkinoille uudenlaisia rahoituspalveluita 3 BLOGI Fintech-yritykset tuovat markkinoille uudenlaisia rahoituspalveluita

Lisätiedot

Ohjelma, perjantai klo

Ohjelma, perjantai klo Ohjelma, perjantai 9.12. klo 8.30-15.00 Valmentajat: Marikka Heikkilä ja Hilkka Halla, Turun kauppakorkeakoulu, Timo Makkonen, Koneyrittäjien liitto. 8.30 Mikä on tärkeää metsäalan liiketoiminnassa? Osallistujien

Lisätiedot

ALVELUMUOTOILU MUOTITERMISTÄ KIINTOTÄHDEKSI?

ALVELUMUOTOILU MUOTITERMISTÄ KIINTOTÄHDEKSI? ALVELUMUOTOILU MUOTITERMISTÄ KIINTOTÄHDEKSI? Miksi teema on kiinnostava Mitä maailmassa tapahtuu - 1 Perinteisten lentoyhtiöiden rinnalle syntyi halpalentoyhtiöt, jotka haastoivat asiakaslähtöisyyden koko

Lisätiedot

WELHO ADSL -LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 24.8.2010)

WELHO ADSL -LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 24.8.2010) WELHO ADSL -LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 24.8.2010) WELHO-LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 19.5.2010) 2 (3) WELHO-LAAJAKAISTAPALVELUIDEN

Lisätiedot

Posti Maksuturva palveluesittely

Posti Maksuturva palveluesittely Posti Maksuturva palveluesittely Tommi Sunikka Konsta Karvinen 26.9.2013 Yhteenveto palvelun ominaisuuksista 1. Kaikki maksutavat 2. Työkalut palautusten hallintaan 3. Monipuoliset tilitys- ja raportointimallit

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 216 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 4 7 Rakentaminen Kauppa 13 1 1 16 Palvelut 61 68 Muut 1 2 3 4 6 7 8 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin 2 2:

Lisätiedot

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 2 / 9 Green ICT pilotin raportti SISÄLLYSLUETTELO 1. Tiivistelmä koekäytöstä... 3 2. Toteutus... 4 2.1.Tavoite... 4 2.2.Mobiilisovellus... 4 2.3.Käyttöönotto...

Lisätiedot

(Suomen virallinen tilasto (SVT) 2010) 100 % 75 % 50 % 25 % 0 % kyllä ei Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - julkinen sektori (34) Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - kuluttajat (35) Pääasialliset

Lisätiedot

Baswaren hankintatutkimus 2011 Epäsuorien hankintojen kehittäminen

Baswaren hankintatutkimus 2011 Epäsuorien hankintojen kehittäminen A Basware Presentation Baswaren hankintatutkimus 2011 Epäsuorien hankintojen kehittäminen 26.10.2011 Baswaren hankintatutkimus Toteutettiin syys-lokakuussa 2011 Vastaajia: 355 kpl (139 kpl vuonna 2010)

Lisätiedot

ZA5558. Flash Eurobarometer 320 (European Contract Law in Business-to-Business Transactions) Country Questionnaire Finland

ZA5558. Flash Eurobarometer 320 (European Contract Law in Business-to-Business Transactions) Country Questionnaire Finland ZA5558 Flash Eurobarometer 320 (European Contract Law in Business-to-Business Transactions) Country Questionnaire Finland Fl320 FLASH EUROBAROMETER Business attitudes towards cross border business to business

Lisätiedot

Tutkimus tekstiiliteollisuusalan tilanteesta 2015. Pia Vilenius/Tekstiili, muoti ja kiertotalous?

Tutkimus tekstiiliteollisuusalan tilanteesta 2015. Pia Vilenius/Tekstiili, muoti ja kiertotalous? Tutkimus tekstiiliteollisuusalan tilanteesta 2015 Pia Vilenius/Tekstiili, muoti ja kiertotalous? 26.5.2015 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää tekstiiliteollisuusalan tilannetta

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Markkinoinnilla kasvua & työtä!

Markkinoinnilla kasvua & työtä! Markkinoinnilla kasvua & työtä! Oulun Kauppakamarin Kevätforum 13.5.2016 Anne Korkiakoski Meillä on tehtävä, jotta suomalaiset yritykset lisäisivät panostuksia markkinointiin, koska silloin osaamisemme,

Lisätiedot

Kuinka kehityn kaupan alalla sparrausta Kivijalkakauppa vs. verkkokauppa

Kuinka kehityn kaupan alalla sparrausta Kivijalkakauppa vs. verkkokauppa Kuinka kehityn kaupan alalla sparrausta Kivijalkakauppa vs. verkkokauppa KIRSI MIKKOLA 10.11.2015 Ivalo 10.11.2015 SIVU 2 Kirsi Mikkola kirsi.mikkola@liiketoiminta.info www.facebook.com/kirsimikkola twitter.com/kirsimikkola

Lisätiedot

2. Miksi keräämme käyttäjien tietoja? Fernando kerää ja käsittelee tiettyjä sivustonsa käyttäjien henkilötietoja, jotta:

2. Miksi keräämme käyttäjien tietoja? Fernando kerää ja käsittelee tiettyjä sivustonsa käyttäjien henkilötietoja, jotta: TIETOSUOJASELOSTE 1. Johdanto Avare Oy ("Avare") sitoutuu suojaamaan Fernando sivuston (sisältäen, mutta ei rajoittuen, seuraavan internetsivuston (http://fernando.fi) sekä kaikki siihen liittyvät keskustelufoorumit,

Lisätiedot

Joulukauppa Jaana Kurjenoja

Joulukauppa Jaana Kurjenoja Joulukauppa 2016 Taustaa Joulukauppaa yleisesti kuvaavien laskelmien taustatilastot ovat Tilastokeskuksesta. Kantar TNS toteutti otokseen perustuvan kuluttajakyselyn marraskuussa 2016. Kysely toteutettiin

Lisätiedot

Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Martinlaakson Ostari

Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Martinlaakson Ostari Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Martinlaakson Ostari 01 ostari on osa sujuvaa arkea riittävä, nopea ja helppo. 02 sijaitsee lähellä ihmisiä, harrastuksia ja kulkureittejä. 03 vahva ja vakiintunut kauppapaikka

Lisätiedot

MOBIILITEKNOLOGIAN KÄYTTÖ, IKÄ JA SUKUPUOLI

MOBIILITEKNOLOGIAN KÄYTTÖ, IKÄ JA SUKUPUOLI MOBIILITEKNOLOGIAN KÄYTTÖ, IKÄ JA SUKUPUOLI Sanna-Mari Kuoppamäki Jyväskylän yliopisto Esityksen sisältö MTV:n katsojapaneeli eri-ikäisten internetin käytöstä, laitteista ja asenteista Yli 50-vuotiaiden

Lisätiedot

POTENTTIAALISET ASIAKKAAT ASIAKASOPISKELIJAT MAKSULIIKENNE VERKKOKAUPPA VERKKOKOULUTUS MARKKINOINTIAUTOMAATIO SISÄLTÖMARKKINOINTI WWW-SIVUSTO

POTENTTIAALISET ASIAKKAAT ASIAKASOPISKELIJAT MAKSULIIKENNE VERKKOKAUPPA VERKKOKOULUTUS MARKKINOINTIAUTOMAATIO SISÄLTÖMARKKINOINTI WWW-SIVUSTO VERKKOKURSSIKONE.FI NÄIN SE TOIMII POTENTTIAALISET ASIAKKAAT ASIAKASOPISKELIJAT JÄLLEENMYYJÄT $ $ $ $ MAKSULIIKENNE BIOACADEMY.FI MUKSUOPPIAKATEMIA.FI KOIRUUKSIENKLUBI.FI KIDSSKILSACADEMY.COM UUSI KOULUTUSTA

Lisätiedot

ADMINETIN ASIAKASTUKI. Ohjeita ja vinkkejä sujuvaan asiointiin

ADMINETIN ASIAKASTUKI. Ohjeita ja vinkkejä sujuvaan asiointiin ADMINETIN ASIAKASTUKI Ohjeita ja vinkkejä sujuvaan asiointiin SISÄLTÖ ASIAKASTUEN ESITTELY 2 TUKIPYYNTÖJEN JÄTTÄMINEN 3 SOITTAMINEN TUKINUMEROON 4 KOLMANSIIN OSAPUOLIIN LIITTYVÄT ASIAT 5 KEHITYSEHDOTUKSET

Lisätiedot

Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi!

Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi! Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi! 1 1 Online - matkatoimistot lentomyynnin voittajia 2 2 1 Nettimatkatoimiston myynnin jakauma 86 % Lennot 13 % Hotellit, autot ym. 1% Paketointi

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Kainuu

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Kainuu Pk-yritysbarometri, syksy 216 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 8 7 Rakentaminen Kauppa 14 1 16 16 Palvelut 9 61 Muut 1 3 1 2 3 4 6 7 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 216

Lisätiedot

Suoratoimituksilla lisäät verkkokauppasi myyntiä ja kannattavuutta.

Suoratoimituksilla lisäät verkkokauppasi myyntiä ja kannattavuutta. Suoratoimituksilla lisäät verkkokauppasi myyntiä ja kannattavuutta. Maailman menestyneimmät verkkokaupat perustuvat malliin, jossa tavara liikkuu valmistajalta suoraan asiakkaalle. Näin valikoimaa voidaan

Lisätiedot

PIKAOPAS MODEM SETUP

PIKAOPAS MODEM SETUP PIKAOPAS MODEM SETUP Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM SETUP FOR NOKIA 6310i -OHJELMAN ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN MODEEMIKSI...2

Lisätiedot

Terveydenhuollon kasvava ammattilainen

Terveydenhuollon kasvava ammattilainen Terveydenhuollon kasvava ammattilainen Orion jakautuu 1.7.2006 Orion konserni Uusi Orion Oyj Oriola KD Oyj Orion Pharma Orion Diagnostica KD Oriola Lääkkeiden ja diagnostisten testien T&K, valmistus ja

Lisätiedot

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 18.3.2009 Martti From TIEKE TIEKEn visio, strategia ja strategiset tavoitteet Suomi kilpailukykyiseksi ja ihmisläheiseksi tietoyhteiskunnaksi Missio Kansalaiset Strategia

Lisätiedot

ebusiness, sähköinen kaupankäynti. tuotekirjastot

ebusiness, sähköinen kaupankäynti. tuotekirjastot ebusiness, sähköinen kaupankäynti. tuotekirjastot Erkki Ruuska BuildForum Oy Sähköinen kaupan tilanne rakennusalalla Lähtökohdat suotuisat Visio2010 Lukuisat kehityshankkeet (Vera,..) Yritysten omat toteutukset

Lisätiedot

Bravidan David Ednerin haastattelu

Bravidan David Ednerin haastattelu Bravidan David Ednerin haastattelu Bravida on pohjoismaiden johtava kiinteistöjen teknisten asennusten sekä huolto- ja ylläpitopalvelujen kokonaistoimittaja, jolla on noin 9 000 Keväällä 2016 Symbrio haastatteli

Lisätiedot

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA Tapani Takalo Lapin korkeakoulukirjasto, yliopisto, taide 17.11.2011 1. Johdanto Lapin yliopiston taidekirjastossa on selvitetty taidekirjaston kokoelmiin

Lisätiedot

ICT barometri Tekesin tilaama nopea web kysely, jonka toteutti VTT Rakentamisen tiedonhallinta Kysely avoinna

ICT barometri Tekesin tilaama nopea web kysely, jonka toteutti VTT Rakentamisen tiedonhallinta Kysely avoinna ICT barometri 2007 Tekesin tilaama nopea web kysely, jonka toteutti VTT Rakentamisen tiedonhallinta Kysely avoinna 2. 25.1.2007 Kyselyn jakelu Tekes SARA teknologiaohjelman sähköpostijakelun kautta Ei

Lisätiedot

Testataanko huomenna?

Testataanko huomenna? Testataanko huomenna? Qentinel Group 2014 Esko Hannula 03.06.2014 Ohjelmistokriisistä testauskriisiin 1985: Ohjelmistot ovat huonolaatuisia ja aina myöhässä Jonkun pitäisi testata, ehkäpä noiden huonoimpien

Lisätiedot

Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi. Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin

Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi. Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin Terve! Pieni, nopea kysely kiitos! Lyhyt katsaus osallistujiin

Lisätiedot

Tavallisimmat kysymykset

Tavallisimmat kysymykset Autodesk Design- ja Creation Suite -paketit Tavallisimmat kysymykset Tässä dokumentissa on vastauksia tavallisimpiin kysymyksiin Design- ja Creation Suite -pakettien myynnin loppumisesta. 24.5.2016 Sisällysluettelo

Lisätiedot

markkinointistrategia

markkinointistrategia Menestyksen markkinointistrategia kaava - Selkeät tavoitteet + Markkinointistrategia + Markkinointisuunnitelma + Tehokas toiminta = Menestys 1. markkinat Käytä alkuun aikaa kaivaaksesi tietoa olemassa

Lisätiedot

Kauppa osana monikanavaista verkostoa. Case Kesko Minna Kurunsaari 6.11.2012

Kauppa osana monikanavaista verkostoa. Case Kesko Minna Kurunsaari 6.11.2012 Kauppa osana monikanavaista verkostoa Case Kesko Minna Kurunsaari 6.11.2012 Sähköisen liiketoiminnan muutokset asiakkaiden ostokäyttäytymiseen ja kaupan toimintamalleihin 2 Sähköinen vallankumous asioinnissa

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Tämä opas on luotu verkkosivujen omistajille, verkkosivujen hankkimista

Tämä opas on luotu verkkosivujen omistajille, verkkosivujen hankkimista Tämä opas on luotu verkkosivujen omistajille, verkkosivujen hankkimista suunnitteleville sekä kaikille verkkosivujen kehittämisestä kiinnostuneille. Tässä oppaassa keskitytään perusasioihin, joiden korjaaminen

Lisätiedot

Harjoitustyö Case - HelpDesk

Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyön Case: HelpDesk -sovellus Tietotekniikkatoimittaja AB ja asiakas X ovat viime vuonna sopineet mikrotukiyksikön ulkoistamisesta X:ltä AB:n liikkeenjohdon vastuulle.

Lisätiedot

Hajautettu lämmöntuotanto liiketoimintana

Hajautettu lämmöntuotanto liiketoimintana Hajautettu lämmöntuotanto liiketoimintana - kokemuksia EU-hankkeista Forest Energy 2020 vuosiseminaari Joensuu, 9.10.2013 Jyrki Raitila, VTT Taustaa VTT (Jyväskylä) ollut mukana useissa EU- ja maakuntaprojekteissa,

Lisätiedot

OP-eTraderin käyttöopas

OP-eTraderin käyttöopas OP-eTraderin käyttöopas Tämä käyttöopas on lyhennetty versio virallisesta englanninkielisestä käyttöoppaasta, joka löytyy etrader - sovelluksen Help-valikosta tai painamalla sovelluksessa F1 -näppäintä.

Lisätiedot

Markkinoinnin perusteet

Markkinoinnin perusteet Markkinoinnin perusteet Yhteiskuntasuhteet ja yhteiskuntavastuu Jukka Luoma & Antti Sihvonen Markkinoinnin laitos Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Luku 18 Kurssin viitekehys Luento 10: Yhteiskuntasuhteet

Lisätiedot

Kristina Ruuskanen TV09S1M1

Kristina Ruuskanen TV09S1M1 Kristina Ruuskanen TV09S1M1 1/24 1. Johdanto 2. Digitaalinen markkinointi 3. Digitaalisen markkinoinnin muotoja 4. Suosituimmat digitaalisen markkinoinnin keinot 5. Digitaalisen markkinoinnin käytön syyt

Lisätiedot

MAKSULIIKEUUTISET 1 (5) JOULUKUU 2010. Yritysasiakkaat suosittelevat e laskua Kultalinkki ja taloushallinnon ohjelmistot SEPA aikaan

MAKSULIIKEUUTISET 1 (5) JOULUKUU 2010. Yritysasiakkaat suosittelevat e laskua Kultalinkki ja taloushallinnon ohjelmistot SEPA aikaan MAKSULIIKEUUTISET 1 (5) JOULUKUU 2010 Yritysasiakkaat suosittelevat e laskua Kultalinkki ja taloushallinnon ohjelmistot SEPA aikaan MAKSULIIKEUUTISET 2 (5) E laskulla rahanarvoisia etuja Tässä Maksuliikeuutisten

Lisätiedot

KAUPAN LIITON EU-DIREKTIIVIAAMU 31.5.2013

KAUPAN LIITON EU-DIREKTIIVIAAMU 31.5.2013 KAUPAN LIITON EU-DIREKTIIVIAAMU 31.5.2013 Ratkaisut EU-direktiivin mukana tuomiin muutostarpeisiin Suomen Maksuturva Oy Mikael Smeds, toimitusjohtaja Puhujasta lyhyesti Kauppatieteiden maisteri (KTM),

Lisätiedot

Tapahtumat.infon käyttöehdot

Tapahtumat.infon käyttöehdot Tapahtumat.infon käyttöehdot Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Tapahtumat.info:n (jäljempänä palveluntarjoaja) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin. Verkkopalvelut tarkoittavat näissä

Lisätiedot

Verkkokaupan trendit Pohjoismaissa 2015. Näin teemme ostoksia verkossa

Verkkokaupan trendit Pohjoismaissa 2015. Näin teemme ostoksia verkossa Verkkokaupan trendit Pohjoismaissa 2015 Näin teemme ostoksia verkossa 1 3 4 5 6-8 Anna Borg Helppous on helppoa vai onko? Raportti lyhyesti Faktaa Ruotsi, Tanska, Suomi ja Norja Verkkokaupan vahva asema

Lisätiedot

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje Tuplaturvan tilaus ja asennusohje 1. Kirjaudu lähiverkkokauppaan omilla tunnuksillasi tai luo itsellesi käyttäjätunnus rekisteröitymällä Lähiverkkokaupan käyttäjäksi. a. Käyttäjätunnus on aina sähköpostiosoitteesi.

Lisätiedot

ZA4884 Flash Eurobarometer 248 (Towards a safer use of the Internet for children in the EU a parents' perspective)

ZA4884 Flash Eurobarometer 248 (Towards a safer use of the Internet for children in the EU a parents' perspective) ZA4884 Flash Eurobarometer 248 (Towards a safer use of the Internet for children in the EU a parents' perspective) Country Specific Questionnaire Finland PARENTS OF CHILDREN BETWEEN 6 17 Q0. Onko taloudessanne

Lisätiedot

Miksi ja miten siirtyä käyttämään nykyistä ERP-järjestelmää pilvessä?

Miksi ja miten siirtyä käyttämään nykyistä ERP-järjestelmää pilvessä? Miksi ja miten siirtyä käyttämään nykyistä ERP-järjestelmää pilvessä? Sisällys Lukijalle 3 Mitä pilvipalveluilla tarkoitetaan? 4 Toiminnanohjausjärjestelmä pilvessä 5 Miksi siirtyä pilvipalveluihin? 6

Lisätiedot

Case Marks & Spencer. Lingerie Heaven

Case Marks & Spencer. Lingerie Heaven Case Marks & Spencer Lingerie Heaven Marks & Spencer casen taustaa Marks & Spencerin alamäki vuosina 1997-2000 oli yhtä paljon puhuttu kuin sen virkoaminen vuosina 2001-2003. Myynnin alamäen aikana alusvaatteet

Lisätiedot

Digitaalinen kuluttajakäyttäytyminen

Digitaalinen kuluttajakäyttäytyminen Digitaalinen kuluttajakäyttäytyminen Perustietoa verkkokäyttäytymisestä kaupan silmin Seppo Roponen TNS Gallup 6.4.2011 SFS-ISO 20252 -sertifioitu Copyright TNS 2011 AGENDA Internet kuluttajien arjessa

Lisätiedot

ZA5559. Flash Eurobarometer 321 (European Contract Law in Consumer Transactions) Country Questionnaire Finland

ZA5559. Flash Eurobarometer 321 (European Contract Law in Consumer Transactions) Country Questionnaire Finland ZA5559 Flash Eurobarometer 321 (European Contract Law in Consumer Transactions) Country Questionnaire Finland Fl321 FLASH EUROBAROMETER Business attitudes towards cross border business to consumer transactions

Lisätiedot

Mitä kuluttaja tuumii luomusta?

Mitä kuluttaja tuumii luomusta? Tervetuloa Mitä kuluttaja tuumii luomusta? Ohjelma klo 9.30 Luomubrunch klo 0.00 Luomun kuluttajabarometrin 203 tulokset, toiminnanjohtaja Marja-Riitta Kottila/Pro Luomu ry klo 0.30 Luomun rooli suomalaisessa

Lisätiedot

Kilpailuetua digitalisaatiosta elintarviketeollisuudessa. Digitalisaatioselvitys, toukokuu 2016

Kilpailuetua digitalisaatiosta elintarviketeollisuudessa. Digitalisaatioselvitys, toukokuu 2016 Kilpailuetua digitalisaatiosta elintarviketeollisuudessa Digitalisaatioselvitys, toukokuu 2016 Kyselyn taustatiedot ja digitalisaation määritelmä ETL:n jäsenyritysten digitalisaation tilannetta kartoittava

Lisätiedot

CREATIVE PRODUCER money money money

CREATIVE PRODUCER money money money CREATIVE PRODUCER money money money 26.11.2009 Lenita Nieminen, KTM, tutkija Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö Liiketoimintamalli tuottojen lähteet (tuote-, palvelu- ja informaatio- ja tulovirrat)

Lisätiedot

Tietoa hyödykeoptioista

Tietoa hyödykeoptioista Tietoa hyödykeoptioista Tämä esite sisältää tietoa Danske Bankin kautta tehtävistä hyödykeoptiosopimuksista. Hyödykkeet ovat jalostamattomia tuotteita tai puolijalosteita, joita tarvitaan lopputuotteiden

Lisätiedot

Mikä on Digi Aurora?

Mikä on Digi Aurora? Digi Aurora Mikä on Digi Aurora? Suunnitelma Lapin matkailutarjonnan ja liikenteen tehokkaammaksi linkittämiseksi ja digitaalisen myynnin ja markkinoinnin kehittämiseksi Digi Aurora - asiantuntijaryhmä

Lisätiedot

Palvelukuvaus LOUNEA VERKKOTURVA PALVELUKUVAUS.

Palvelukuvaus LOUNEA VERKKOTURVA PALVELUKUVAUS. Palvelukuvaus 1 LOUNEA VERKKOTURVA PALVELUKUVAUS 2 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 3 1.1 Verkkoturvapalvelu... 3 1.1.1 Verkkoturvapalvelun edut... 3 1.2 Palvelun perusominaisuudet... 3 1.2.1 Suodatettava

Lisätiedot

Huomisen tiennäyttäjä

Huomisen tiennäyttäjä Huomisen tiennäyttäjä 75 huomisen tiennäyttäjä HUOMISEN TIENNÄYTTÄJÄ SKAL on jäsentensä näköinen ja arvostat niitä. Järjestömme valvoo kokoinen, maanteiden tavaraliikenteessä toimivien yritysten ja kuljetusyrittäminen

Lisätiedot

adminetin vastaavat tuotteet

adminetin vastaavat tuotteet adminetin vastaavat tuotteet Edullisimman tuotteen löytäminen eri valmistajien vaihtoehdoista on helppoa vastaavien tuotteiden avulla. Adminetin vastaavien tuotteiden rekisterillä saatte merkittävää kilpailuetua

Lisätiedot

Liiketoiminnan siirtäminen uusille IT alustoille

Liiketoiminnan siirtäminen uusille IT alustoille Liiketoiminnan siirtäminen uusille IT alustoille AKVAn Syysseminaari Pia Ek, Counsel Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy 26.9.2012 Castrén & Snellman Rakenne Taustatietoja Markkinointi uusien kanavien

Lisätiedot

Mobiili kanta-asiakaskortin yhteisöllisyys yhdistettynä maksamisen helppouteen. Case: JYP Juniorit Yhteisökortti. Mobile intelligence

Mobiili kanta-asiakaskortin yhteisöllisyys yhdistettynä maksamisen helppouteen. Case: JYP Juniorit Yhteisökortti. Mobile intelligence Mobile intelligence Mobiili kanta-asiakaskortin yhteisöllisyys yhdistettynä maksamisen helppouteen Case: JYP Juniorit Yhteisökortti Jussi Jalasaho - JYP Juniorit Ry Timo Wallius - Arena Interactive Oy

Lisätiedot

Yhteisöllinen tapa työskennellä

Yhteisöllinen tapa työskennellä Yhteisöllinen tapa työskennellä Pilvipalvelu mahdollistaa uudenlaisten työtapojen täysipainoisen hyödyntämisen yrityksissä Digitalisoituminen ei ainoastaan muuta tapaamme työskennellä. Se muuttaa meitä

Lisätiedot

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa 1. Mitkä ovat kasvun tyylilajit yleensä? 2. Globalisaatio haastaa rikkaat maat; olemme siis hyvässä seurassa 3. Kasvu tulee tuottavuudesta; mistä tuottavuus

Lisätiedot

neuvonantajaa pk-yrityksiin. Kampanja neuvonantajien käytön lisäämiseksi

neuvonantajaa pk-yrityksiin. Kampanja neuvonantajien käytön lisäämiseksi 10 000 neuvonantajaa pk-yrityksiin Kampanja neuvonantajien käytön lisäämiseksi 10 000 neuvonantajaa tiivistelmä TAUSTA Pk-yritysten osaamisvaje hidastaa yritysten kasvua ja kansainvälistymistä* Ulkopuolisen

Lisätiedot

B2B Cloud. Virtaviivaista sähköistä liiketoimintaa ja yhteistyötä. Basware e-invoicing Forum

B2B Cloud. Virtaviivaista sähköistä liiketoimintaa ja yhteistyötä. Basware e-invoicing Forum B2B Cloud Virtaviivaista sähköistä liiketoimintaa ja yhteistyötä Basware e-invoicing Forum 29.3.2012 Sisältö Basware lyhyesti Transaktiokaaos Mikä ihmeen B2B Cloud Basware lyhyesti Historia Perustettu

Lisätiedot

OSAKEYHTIÖN OSTOLLA KILPAILUETUA OSUUSKUNNALLE

OSAKEYHTIÖN OSTOLLA KILPAILUETUA OSUUSKUNNALLE OSAKEYHTIÖN OSTOLLA KILPAILUETUA OSUUSKUNNALLE Saila Rosas KTT Pankinjohtaja, Länsi-Kymen Osuuspankki Poimintoja 15.12.2015 tarkastetusta väitöskirjasta Co-operative acquisitions the contextual factors

Lisätiedot

HALLITUKSEN TIETOYHTEISKUNTA- OHJELMA. -tavoitteet - sisältö - toteutus

HALLITUKSEN TIETOYHTEISKUNTA- OHJELMA. -tavoitteet - sisältö - toteutus HALLITUKSEN TIETOYHTEISKUNTA- OHJELMA -tavoitteet - sisältö - toteutus Avausseminaari 25.11.2003 Katrina Harjuhahto-Madetoja ohjelmajohtaja SUOMI TIETOYHTEISKUNTANA MILLAINEN ON TIETOYHTEISKUNTA? tieto

Lisätiedot

Aluetukku LähiPuoti Remes Oy

Aluetukku LähiPuoti Remes Oy Aluetukku LähiPuoti Remes Oy Yritysten toiminta: LähiPuoti Remes Oy on perustettu 2013, Puotipuksuna Kimmo Remes. Yrityksen kotipaikka on Humppila ja toiminta-alueena Lounais-Häme ja Pirkanmaa. Valikoimissa

Lisätiedot

Verkkokaupan arvonlisäverotus. Mika Jokinen Veroasiantuntija

Verkkokaupan arvonlisäverotus. Mika Jokinen Veroasiantuntija Verkkokaupan arvonlisäverotus Mika Jokinen Veroasiantuntija Verkkokauppa Kotimaankauppaa vai ulkomaankauppaa? Tavara vai palvelu? Asiakas verovelvollinen vai ei-verovelvollinen? 2 Ulkomaankaupan käsitteitä...

Lisätiedot

VELI - verkottuva liiketoiminta -hanke

VELI - verkottuva liiketoiminta -hanke VELI - verkottuva liiketoiminta -hanke 1.9.2006-31.10.2007 Savonia yrityspalvelut Kasvua ja tehokkuutta verkostoitumalla - ratkaisuja pk-yritysten haasteisiin -seminaari 30.5.2007 Liiketalous, Iisalmi

Lisätiedot

Sähköpalvelujen ostaminen. Kuluttajanostoprosessin näkökulmasta Case omakotitalo. Taru From - Ceesta Oy Hyvinkää

Sähköpalvelujen ostaminen. Kuluttajanostoprosessin näkökulmasta Case omakotitalo. Taru From - Ceesta Oy Hyvinkää Sähköpalvelujen ostaminen Kuluttajanostoprosessin näkökulmasta Case omakotitalo Taru From - Ceesta Oy Hyvinkää 22.4.2010 Sähköpalvelut Kiinnostus Kohtaaminen Kartoitus Tarjous Kauppa Suunnittelu Toteutus

Lisätiedot

Kansainvälinen suomalainen raaka-ainekauppias. Kauppa

Kansainvälinen suomalainen raaka-ainekauppias. Kauppa 1 Kansainvälinen suomalainen raaka-ainekauppias Kauppa 2014 26.9.2013 Suomalaisella teknisellä kaupalla on hyvät edellytykset kasvaa ja menestyä kansainvälisesti 2 3 Tarjoamme päämiehillemme jakelukanavan

Lisätiedot

Miksi metsänomistaja myisi energiapuuta?

Miksi metsänomistaja myisi energiapuuta? Miksi metsänomistaja myisi energiapuuta? BIOSERV hanke Metsätutkimuslaitos 1 Energiapuukaupan toimintaympäristö metsänomistajan näkökulmasta, tilannekuvaus v1.0 luontojärjestöt energiateollisuus metsäteollisuus

Lisätiedot

Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet,

Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet, Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet, kannettavat tietokoneet, älypuhelimet, tablettitietokoneet,

Lisätiedot

! LAATUKÄSIKIRJA 2015

! LAATUKÄSIKIRJA 2015 LAATUKÄSIKIRJA Sisällys 1. Yritys 2 1.1. Organisaatio ja vastuualueet 3 1.2. Laatupolitiikka 4 2. Laadunhallintajärjestelmä 5 2.1. Laadunhallintajärjestelmän rakenne 5 2.2. Laadunhallintajärjestelmän käyttö

Lisätiedot