Perussuomalaisten valtuustoaloite kaupungin viranhaltijapäätösten tiedottamisesta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Perussuomalaisten valtuustoaloite kaupungin viranhaltijapäätösten tiedottamisesta"

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Perussuomalaisten valtuustoaloite kaupungin viranhaltijapäätösten tiedottamisesta 578/ /2013 KH 29 Valmistelija/lisätiedot: II kaupunginsihteeri Alina Kujansivu, puh Aloite : Perusteluosa Teksti on lainattu Lappeenrannan viestintäohjeesta. Perustuslaki, kuntalaki, julkisuuslainsäädäntö ja hallintolaki säätelevät kunnan viestintävelvollisuutta. Perustuslaki määrittelee jokaisen perusoikeuden tietoon ja hyvään hallintoon. Viranomaisen asiakirjat ovat pääsäännön mukaan julkisia, ja jokaisella on oikeus saada tieto julkisesta asiakirjasta. Kuntalaki velvoittaa tiedottamaan ja luomaan edellytykset asioihin osallistumiselle ja vaikuttamiselle. Valtuuston on pidettävä huolta siitä, että kunnan asukkailla ja palveluiden käyttäjillä on edellytykset osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Tähän pyritään muun muassa tiedottamalla kunnan asioista ja järjestämällä kuulemistilaisuuksia, selvittämällä asukkaiden mielipiteitä ennen päätöksentekoa ja avustamalla asukkaiden oma-aloitteista asioiden hoitoa, valmistelua ja suunnittelua. Kuntalain tiedottamissäännöksissä velvoitetaan kuntaa tiedottamaan asukkailleen kunnassa vireillä olevista asioista, niitä koskevista suunnitelmista, asioiden käsittelystä, tehdyistä ratkaisuista ja niiden vaikutuksista ja siitä millä tavoin asioista voi esittää kysymyksiä ja mielipiteitä valmistelijoille ja päättäjille. Julkisuuslainsäädäntö turvaa ja edistää tiedonsaantia. Viranomaisen tulee toimia julkisuusmyönteisesti ja tiedonsaannin rajoittamiselle tulee olla objektiivinen peruste. Jos pyydettyjä tietoja ei anneta, tämä on perusteltava. Hallintolaki määrittelee hyvää hallintoa ja täydentää tiedottamissäännöstä sekä julkisuuslain säännöksiä tiedonsaannin edistämisvelvollisuudesta. Laajavaikutteisen asian vireilläolosta tulee ilmoittaa ja niiden osalta tulee varata vaikuttamismahdollisuuksia.

2 Kunnan velvollisuus tiedottaa koskee myös kuntakonsernia ja kaupunkiyhtiöitä. Nykyaikaisen tiedottamisen perusta on verkkosivut. Ei riitä, viranhaltijapäätökset ovat hallintokuntien ilmoitustaululla. Kaupungin viestintäohjeesta puuttuu kokonaan maininta viranhaltijapäätösten tiedottamisesta. Lautakuntiin viranhaltijapäätökset tulevat puolivuosittain. Tämä ei mahdollista lautakunnan puuttumista tehtyyn viranhaltijapäätökseen, koska asia on edennyt jo pitkälle tekovaiheeseen. Me allekirjoittaneet esitämme, että viranhaltijapäätökset on laitettava kaupungin verkkosivuille niin, että ne ovat kaikkien luettavissa. Salassa pidettävistä asiakirjojen suhteen noudatetaan mitä laeissa, asetuksissa ohjeissa on mainittu. Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen : Viitaten Lappeenrannan kaupunginkanslian lausuntopyyntöön, koskien Perussuomalaisten valtuustoaloitetta kaupungin viran haltijapäätösten tiedottamisesta kaupungin verkkosivuille, Etelä-Karjalan pelastuslaitos esittää lausuntonaan seuraavaa: Hallintolain (434/2003) 54 :n perusteella viranomaisen on annettava tekemänsä päätös viipymättä tiedoksi asianosaiselle ja muulle tiedossa olevalle, jolla on oikeus hakea siihen oikaisua tai muutosta valittamalla. Viranomaisen on annettava tiedoksi myös sellainen päätös, johon liittyy muutoksenhakukielto. Lain 55 :n mukaan tiedoksianto toimitetaan tavallisena tai todisteellisena tiedoksiantona taikka, jos sitä ei voida edellä tarkoitetuin tavoin toimittaa, yleistiedoksiantona. Yleistiedoksiantoa voidaan käyttää myös silloin, kun asiakirja on annettava tiedoksi yli kolmellekymmenelle tiedossa olevalle henkilölle tai kun henkilöiden lukumäärää ei tiedetä. Lain 62 :n perusteella yleistiedoksiannossa asiakirja pidetään määrätyn ajan vastaanottajan nähtävillä viranomaisessa. Asiakirjan nähtäville asettamisesta on ilmoitettava virallisessa lehdessä ja sen lisäksi viranomaisen ilmoitustaululla tai sellaisessa sanomalehdessä, josta vastaanottajan voidaan otaksua parhaiten saavan tiedon. Ilmoituksesta on käytävä ilmi, mitä asia koskee sekä maininta siitä, missä ja mihin ajankohtaan saakka asiakirja pidetään nähtävillä. Ilmoituksessa on todettava, että tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta virallisessa lehdessä.

3 Viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 9 :n perusteella jokaisella on oikeus saada tieto viranomaisen asiakirjasta, joka on julkinen. Lain 11 :n perusteella hakijalla, valittajalla sekä muulla, jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee (asianosainen), on oikeus saada asiaa käsittelevältä tai käsitelleeltä viranomaiselta tieto muunkin kuin julkisen asiakirjan sisällöstä, joka voi tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn. Lain 20 :n perusteella viranomaisten on huolehdittava siitä, että yleisön tiedonsaannin kannalta keskeiset asiakirjat tai niitä koskevat luettelot ovat tarpeen mukaan saatavissa kirjastoissa tai yleisissä tietoverkoissa taikka muilla yleisön helposti käytettävissä olevilla keinoilla. Pelastustoimen osalta suurin osa tehtävistä päätöksistä koskevat pelastuslainsäädännön säädettyjä asioita (lupa-, ja valvontapäätökset), joiden osalta tehtyyn hallintopäätökseen haetaan muutosta hallinto-oikeudelta siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Viranhaltijapäätökset koskevat usein sellaisia asioita, että niiden ei ole katsottu sisältävän siinä määrin laajaa julkisuutta kiinnostavia tietoja, että ne tulisi julkaista laajemmin internetissä. Lisäksi päätökset voivat koskea yksityiseen henkilöön liittyviä asioita, joita ei ole tarkoituksenmukaista julkaista, vaikka ovat julkisia, jotta luottamus viranomaistoimintaan säilyisi. Edellä esitettyyn viitaten pelastuslaitos ei pidä tarkoituksenmukaisena, että kaikki viranhaltijapäätökset laitetaan kaupungin verkkosivuille niin, että ne ovat kaikkien luettavissa. Tämä aiheuttaisi toimialoille lisää työtä ja kustannuksia. Samoin se voisi korottaa kynnystä asiointiin viranomaisessa, jos epäilyksenä on asian joutuminen julkisuuteen verkkosivujen kautta. Nykykäytäntö on taannut sen, että hakijalla, valittajalla tai jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee (asianosainen), on saanut asiasta päätöksen tai muun tiedonsaannin. Mikäli kaupunki päättää, että viranhaltijapäätökset laitetaan myös kaupungin verkkosivuille, tulisi niiden hallinnointi keskittää yhteen paikkaan huomioiden hallintolain, viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain, sekä henkilötietolain asettamat lainsäädännölliset velvoitteet. Lisäksi tulee huomioida maakunnallisen palvelutuotannon erityispiirteet. Lappeenrannan seudun ympäristötoimen lausunto : Lappeenrannan kaupungin kaupunginkanslia pyytää toimialojen lausuntoa perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuustoaloitteesta koskien kaupungin viranhaltijapäätöksistä tiedottamista. Lappeenrannan seudun ympäristötoimi lausuu asiasta seuraavaa:

4 Lappeenrannan seudun ympäristötoimi on Lappeenrannan seudun ympäristölautakunnan alainen ylikunnallinen ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun valvontaviranomainen Lappeenrannan, Lemin, Luumäen, Savitaipaleen ja Taipalsaaren alueella. Lappeenrannan seudun ympäristötoimessa tehdyistä viranhaltijapäätöksistä 80 % (n kpl/vuosi, joskus ajoittain yli 400 kpl/vuosi) on erityislakien mukaisia viranhaltijapäätöksiä. Päätökset koskevat pääosin yksittäistä toimijaa ja hänen toimintaansa tai toiminnan ehtoja. Päätös voi koskea myös yksityistä kiinteistönomistajaa tai haltijaa. Erityislakeja ovat mm. terveydensuojelulaki, jätelaki, elintarvikelaki, ja ympäristönsuojelulaki. Erityislakien mukaisissa päätöksissä on säädetty päätöksen kuulemisesta tai julkipanosta/kuuluttamisesta erikseen. Kun päätösvalta on delegoitu viranhaltijalle, lautakunnalla ei ole otto-oikeutta erityislakien mukaisiin päätöksiin. Päätökseen tyytymättömällä asianosaisella on mahdollisuus kuitenkin oikaisuvaatimuksen tekemiseen lautakunnalle tai hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. Kuntalain mukaisista viranhaltijapäätöksistä on osa hankintapäätöksiä, jotka kohdistuvat pääosin käytännön työn vaatimiin pienhankintoihin tai erilaisiin hankkeisiin. Muut päätökset ovat enimmäkseen erilaisia henkilöstöpäätöksiä. Lappeenrannan seudun ympäristötoimen viranhaltijapäätökset viedään päätösluettelon muodossa tiedoksi Lappeenrannan seudun ympäristölautakuntaan kuukausittain. Esityslista on kuntalaisten luettavissa kaupungin internet-sivuilla. Kaikki päätökset ovat myös nähtävillä Lappeenrannan seudun ympäristötoimen Lappeenrannan toimipisteessä. Erityislakien mukaisista viranhaltijapäätöksistä suurin osa koskee yksittäisen toimijan toimintaa - esim. vanhainkodin tai kampaamon perustamista, asumisjärjestelyjä, kiinteistön jätehuoltoa tai asukkaan toimintaa. Päätöksessä saatetaan kertoa hyvinkin yksityiskohtaisesti toiminnasta, tiloista ja niiden varusteluista. Päätökset ovat pääosin julkisia siten, kun laki asiakirjojen julkisuudesta edellyttää. Osa päätöksen tiedoista on kuitenkin sellaisia, jota internetissä loukkaamatta yksityistä oikeutta ei voida jakaa (mm. yksittäisen henkilön osoitetiedot). Mikäli päätös julkaistaan internetistä, tulee jokainen päätös tarkistaa aina erikseen ennen julkaisua.

5 Osa julkipanon ja kuulutuksen vaativista päätöksistä tai kuulutuksista julkaistaan jo nyt internet-sivuilla. Kaikki julkipanon jälkeen annettavat kuulutukset julkistetaan myös kaupungin internetsivuilla esim. melupäätöskuulutukset. Lappeenrannan seudun ympäristötoimi toteaa, että erityislakien mukaiset viranhaltijapäätökset tai kuntalain mukaiset henkilöstöpäätökset sisältävät usein tietoa, jota ei saa levittää internetissä. Jokainen päätös jouduttaisiin käymään erikseen läpi koska ne eivät sovellu suoraan julkaistavaksi internet-sivuilla. Päätöksissä voi olla salassa pidettäviä tietoja, joiden mahdollinen esiintyminen on tarkastettava erikseen aina, jos päätöstä pyydetään nähtäväksi. Mikäli tähän päädytään Lappeenrannan kaupungin osalta, tulee julkistaminen keskittää ja hoitaa päätösten muokkaaminen julkaisukuntoon keskitetysti. Tällaisessa on myös vaarana uuden tietojärjestelmän hankkiminen, mikä johtaisi entistä laajempaan hallitsemattomaan ohjelmistokokonaisuuteen. Lappeenrannan seudun ympäristötoimen tekemät viranhaltijapäätökset ovat pääsäätöisesti julkisia, jolloin niihin tutustuminen on mahdollista ympäristötoimessa. Yhteenveto Lappeenrannan seudun ympäristötoimen tehtävien toteutumisen kannalta asiakirjojen ja päätösten julkisuus on etu. Käytännössä kuitenkin viranhaltijapäätösten julkaisu suoraan sellaisenaan internetissä ei ole mahdollista. Jokainen päätös joudutaan erikseen muokkaamaan internetjulkaisua varten. Tämä lisää työtä, mikä voi olla pois varsinaisesta perustehtävästä. Tällä perusteella Lappeenrannan seudun ympäristötoimi ei kannata tehtyä esitystä. Kulttuuritoimen lausunto : Perussuomalaisten valtuustoaloite kaupungin viranhaltijapäätösten tiedottamisesta 1. Mistä / minkä tyyppisistä asioista tehdään viranhaltijapäätöksiä Yleispäätökset: avustukset teatterin ja orkesterin ohjelmistojen vahvistukset teatterilippujen hintapäätös kaupunginorkesterin lippujen hintapäätös kirjastojen, museoiden ja kirjastoauton aukiolomuutokset näyttelyohjelmisto

6 kirjaston ja museon maksut ja taksat Hankintapäätökset kausijulkaisujen painatus muut hankinnat (varanhaltijan hankintavaltuuden mukaisesti) Henkilöstöpäätökset eläkkeelle siirtyminen henkilöstön sisäiset siirrot päätöksiä, joita ei tehdä muilla ohjelmilla salassa pidettävät 2. Onko viranhaltijapäätöksissä sellaisia päätöksiä, joita ei ole suotavaa / sallittua julkaista Internetissä salassa pidettävät henkilöstöpäätökset 3. Miten viranhaltijapäätökset nykyisin saatetaan tiedoksi kuntalaisille lautakunta päättänyt toimikautensa alussa, että päätökset ovat nähtävinä tulosalueiden toimistoissa joka maanantai klo 9-12, jos päivä on pyhäpäivä, nähtävillä pito siirtyy seuraavaan arkipäivään luottamushenkilöille tiedoksi lautakunnan kokouksessa 4. Esteitä viranhaltijapäätösten julkistamiseksi Internetissä ei esteitä Teknisen toimen lausunto : Kaupunginkanslia on pyytänyt selvitystä teknisen toimen viranhaltijapäätöksistä. 1. Mistä / minkätyyppisistä asioista tehdään viranhaltijapäätöksiä? hankinta-asiat (urakat, tavarahankinnat, suunnittelijat, konsultit) henkilöstöpäätökset tonttien myyminen tontinvaraamispäätökset julkisen alueiden vuokraamis- ja varaamisasiat kiinteistöjen/tilojen vuokraamiset saatavien poistaminen kirjanpidosta

7 joukkoliikennepäätökset kadunpitopäätös korvauspäätökset liikennemerkkipäätökset kadunpitäjän luvat maksut ja taksat tilapäiset liikennejärjestelyt maan ostot rasitesopimukset, haltuunotot puutarhapalstat, metsästysvuokrat, pellonvuokraukset puutavaran myynti, metsien hoito ym. asumisoikeuden haltijan nimeäminen asumisoikeuden luovutuskorvauksen vahvistaminen ARA-asunnon asukasvalinnan ja vuokran valvontapäätös kaupungin asuntojen korjaus-,, energia- ja terveyshaitta-avustuksista annetun lain mukaan myöntämät valtionavustukset ARA-lainahakemukset vuokra- ja asumisoikeustalojen rakentamista ja perusparantamista varten (kunta antaa lausunnon paitsi omistusasunto-kohteissa, joissa kunta päättää lainan hyväksymisestä) hakemus vapautuksen saamiseksi aravarajoituslain tarkoittamista käyttö- ja luovutusrajoituksista (kunta toimii lausunnonantajana) päätös kaupungin talousarviovaroista myönnettävästä hissiavustuksesta rakennuslupapäätökset toimenpidelupapäätökset purkamislupapäätökset vastaavien työjohtajien / muiden työjohtajien hyväksynnät / hylkäämiset 2. Onko viranhaltijapäätöksissä sellaisia päätöksiä, joita teidän näkemyksenne mukaan ei ole suotavaa/sallittua julkaista internetissä? korvauspäätökset henkilöstöpäätökset, paitsi virkoihin ja työsuhteisiin valinnat yksittäisten maataloustukipäätösten julkaiseminen netissä ei ole sallittua, sillä ne sisältävät lain tarkoittamia salassa pidettäviä tietoja kuten yrityksien liikesalaisuuksia ja henkilötietoja. asuntotoimen viranhaltijapäätökset. Asuntotoimen viranhaltijapäätökset pääsääntöisesti kohdistuvat yksittäiseen henkilöön.

8 Mikäli valtion lainan tai avustuksen ehdoton myöntämiskriteeri on se, että hakijan tulot jäävät tietyn tulorajan alapuolelle, päätös lainan tai avustuksen myöntämisestä kuvaa saajan taloudellista asemaa julkisuuslain 24.1 :n 23 kohdassa tarkoitetulla tavalla. Tämä päätös liitteineen on salassa pidettävä. Siten omakotilainan hyväksyminen ja useat yksityishenkilöille myönnettävät korjaus- ja energia-avustuksia koskevat päätökset ovat salassa pidettäviä. Asumisoikeuden haltijoiksi hyväksytyistä voidaan katsoa muodostuvan henkilörekisteri. Henkilörekisterin henkilötietojen laittaminen kotisivuille on henkilötietojen sähköistä luovuttamista. Tämä voi tapahtua vain asianosaisen henkilön suostumuksella ellei joku laki anna poikkeuksellisesti oikeutta tietojen luovuttamiseen. Vastaava henkilörekisteri muodostuu tiettyyn vuokrataloon hyväksytyistä. Julkisuusperiaate ja tiedottamisvelvollisuus liittyvät yleisiin ja yhteisiin asioihin. Yksityisyyden ja henkilötietojen suoja kohdistuu yksittäistä, tunnistettavaa henkilöä henkilökohtaisesti koskeviin asioihin. 3. Miten viranhaltijapäätökset nykyisin saatetaan tiedoksi kuntalaisille ja luottamushenkilöille? Asianosaisille: kunta- ja hankintalain mukaan Rakennuslautakunnan ja virkamiesten lupa-asioissa tekemistä viranomaisratkaisuista ilmoitetaan ennen päätöksen antamista rakennusvalvonnan ilmoitustaululle asetettavassa luettelossa. Rakennuslupapäätökset annetaan julkipanon jälkeen. Päätöksen katsotaan tulleen kaikkien asianosaisten tietoon sinä päivänä, jona se on annettu. Antamispäivä on julkipanoilmoituksessa erikseen mainittu. Kuntalaisille: yleisesti nähtävillä ao. vastuu-/tulosalueella päätöstä seuraavana maanantaina ja sen sattuessa juhlapyhäksi ensi arkipäivänä sen jälkeen. MRL:n mukaiset lautakunnan ja delegoinnin mukaiset virkamiehen viranomaispäätökset päätöslistat julkaistaan myös internetissä ja viedään rakennuslautakunnan

9 kokoukseen tiedoksi. Luottamushenkilöille: ao. lautakuntaan kahden kuukauden välein. 4. Onko teidän mielestänne jotakin estettä, miksi viranhaltijapäätöksiä ei tulisi julkaista netissä? ei, mutta tulee huomioida yksityisyyden ja henkilötietojen suoja Lappeenrannan seudun ympäristötoimi on antanut asiasta oman vastauksensa. Henkilöstöjohtajan lausunto : Perussuomalaisten valtuustoryhmä on esittänyt kaikkien viranhaltijapäätösten laittamista kaupungin verkkosivuille niin, että päätökset ovat kaikkien luettavissa. Pyydettynä lausuntona aloitteeseen totean kunnioittaen seuraavaa. Henkilöstöpalveluissa viranhaltijapäätöksiä tehdään ensisijaisesti palkka-asioista. Näiden lisäksi tehdään joitakin yksittäisiä päätöksiä, jotka koskevat yleensä hankintaa. Muita asioita koskevia päätöksiä tehdään erittäin harvoin. Palkkausta koskevat päätökset ovat esimerkiksi työkokemuslisien, henkilökohtaisten lisien tai erillispalkkioiden myöntämisiä ja erilaisia oikaisuja. Ratkaisut ovat euromääräisesti pieniä. Näistä ei ole myöskään tarpeen tiedottaa käytännössä muille kuin palkanlaskennalle. Esimerkiksi asianomaiselle itselleen ei erikseen lähetä päätöksiä, vaan selvitys palkasta ja sen perusteista näkyy palkkanauhassa. Aika ajoin käydään keskustelua siitä, tuleeko palkka-asioista ylipäätään tehdä viranhaltijapäätös eli onko esimerkiksi kokemuslisän myöntäminen todella päätöksentekoa vai onko kyseessä vain työehtosopimuksen soveltaminen eli täytäntöönpanotoimi. Asiaa on ainakin toistaiseksi tulkittu niin, että palkka-asioista tehdään päätös jo hyvän dokumentoinnin vuoksi. Asiaa kuitenkin selvitetään parhaillaan. Tämän taustalla on byrokratian vähentäminen ja toimintojen tehostaminen. Tässä yhteydessä pohditaan myös sitä, missä nämä päätökset on järkevää tehdä.

10 Henkilöstöpalvelut tekee niin ikään vuosittain päätöksiä joistakin yksittäisistä hankinnoista. Nämä tehdään pääsääntöisesti yhteistyössä Etelä-Karjalan hankintapalvelujen kanssa. Hankinnat koskevat henkilöstökoulutusta ja esimerkiksi ensiapukurssien järjestämistä. Henkilöstölle pitkästä palveluajasta annettavat lahjat kilpailutetaan muutaman vuoden välein. Henkilöstöpalvelujen tekemät hankintapäätökset koskevat yleensä vain kaupungin henkilöstöä, joten niistä ei ole tarpeen tiedottaa yleisesti kuntalaisille. Päätöksistä tiedotetaan tarkoituksenmukaisella tavalla, esimerkiksi kaupungin Wintrassa. Kunta-alan palkat ja hankinnat ovat julkisia. Tästä näkökulmasta ei ole estettä julkaista henkilöstöpalveluissa tehtyjä päätöksiä kaupungin verkkosivuilla. Näihinkin päätöksiin voi kuitenkin liittyä myös salassa pidettäviä, kuten ihmisten terveydentilaa koskevia, tietoja. Mahdollisen julkaisemisen yhteydessä on aina tarkistettava, ettei kenenkään henkilötietosuoja vaarannu. Toinen kysymys on se, ovatko henkilöstöpalveluissa tehdyt viranhaltijapäätökset yleisesti edes siinä määrin kiinnostavia, että ne on syytä julkaista internetissä. Kasvatus- ja opetustoimen lausunto : Kaupunginkanslia on pyytänyt kasvatus- ja opetustoimen lausuntoa yllämainitusta valtuustoaloitteesta. Valtuustoaloitteessa muun ohessa todetaan, että lautakuntiin viranhaltijapäätökset tulevat puolivuosittain ja tämä ei mahdollista lautakunnan puuttumista tehtyyn viranhaltijapäätökseen, koska asia on edennyt jo pitkälle tekovaiheeseen. Aloitteen tekijät esittävät, että (kaikki) viranhaltijapäätökset olisi laitettava kaupungin verkkosivuille niin, että ne olisivat kaikkien luettavissa. Viranhaltijapäätösten tiedoksi saattaminen lautakuntiin vaihtelee. Kasvatus- ja opetustoimi toteaa, että valtuustoaloitteessa olevat esitiedot eivät pidä paikkaansa kasvatus- ja opetuslautakunnan osalta. Aloitteentekijät näkevät nähtävästi epäkohtana, että lautakunta ei voisi puuttua tehtyihin viranhaltijapäätöksiin. Tällä tarkoitettaneen puutetta mahdollisen kuntalain 51 :n tarkoittaman otto-oikeuden käyttöön. Kuntalain 51 :n mukaan, lautakunta, sen puheenjohtaja tai esittelijä voivat ottaa lautakunnan käsiteltäväksi asian, joka on kuntalain nojalla siirretty lautakunnan alaisen viranhaltijan toimivaltaan.

11 Otto-oikeus koskee vain asioita, joiden päätösvalta perustuu kuntalakiin ja päätösvalta on siirretty kuntalain nojalla kunnanhallituksen tai lautakunnan alaisen viranomaisen toimivaltaan. Erityislainsäädännön alaan kuuluvat viranhaltijapäätökset jäävät otto-oikeuden ulkopuolelle, vaikka päätösvalta delegoinnin perusteella on saatettu siirtää viranhaltijalle. Viranhaltijoiden päätöksistä suurin osa on erityislainsäädäntöön perustuvia. Erityislainsäädännön alaan, kuten myös kuntalain alaan kuuluvat viranhaltijapäätökset liittyvät usein sillä tavalla jonkin yksilön oikeuteen tai asemaan, että kyseiset päätökset ovat viranomaistoiminnan julkisuudesta annetun lain mukaan salassa pidettäviä. Näin erityisesti kasvatus- ja opetustoimessa suuri osa viranhaltijapäätöksistä on salassa pidettäviä kuten esim. päivähoidon asiakkuuteen liittyvät päätökset ja opetukseen liittyvät, yksittäistä oppilasta koskevat asiat (esim. erityinen tuki yms.). Toinen suuri osa päätöksistä on tavanomaisia henkilöstöhallinnon, osin julkisia, osin salassa pidettäviä päätöksiä (vuosilomat, sairaslomat, virkavapaat yms.). Yksilöä koskevien julkistenkin päätöksien osalta on erotettava päätöksen julkisuus ja päätöksen aktiivinen levittäminen internetin välityksellä, mitkä ovat kaksi eri asiaa. On huomattava, että sitä mitä kerran internetiin tallennetaan, ei välttämättä voida poistaa. Yksittäistä henkilöä koskevien julkistenkin päätösten tarpeetonta levittämistä internetin välityksellä tulee välttää. Esim. rikoslain 24 luvun 8 :n 1 momentin mukaan yksityiselämää koskevan tiedon oikeudeton levittäminen eli toimittaminen lukuisten ihmisten saataville on kriminalisoitu, jos teko on omiaan aiheuttamaan vahinkoa tai kärsimystä loukatulle tai häneen kohdistuvaa halveksuntaa. Mahdollisen rikosprosessin (poliisin esitutkinta, syyttäjän syyteharkinta, oikeuden tuomio) lopputulos ratkaisee mikä yksittäistapauksessa voidaan katsoa yksityiselämään kuuluvaksi tiedoksi ja sen loukkaavaksi levittämiseksi, mutta asianosaisen subjektiivinen kokemus asiasta ja mainittu rikoslain säännös antaa perusteen tehdä asiasta rikosilmoituksen. On myös huomattava, että kaikkien viranhaltijapäätösten julkaiseminen kaupungin verkkosivuilla edellyttäisi huikean määrän lisätyötä ja se edellyttäisi mittavaa henkilöstöresurssia, jollaista ei ole käytettävissä. Tällaista toimintaa tuskin voidaan pitää tuottavuutta lisäävänä ja tarpeellisena hallintotyönä.

12 Kasvatus ja opetustoimessa on noin 160 (vakituiset/määräaikaiset) esimiestä, jotka tekevät viranhaltijapäätöksiä. Kokonaisuudessaan viranhaltijapäätöksiä tehdään siis valtavat määrät. Suurin osa niistä lienee sellaisia, joissa ei ole kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeutta. Kasvatus- ja opetuslautakunta onkin päättänyt (Kola / 5) sille tiedoksi saatettavien viranhaltijapäätösten osalta seuraavasti: 1) lautakunnalle ei tarvitse ilmoittaa muista kuin 2)- kohdassa mainituista päätöksistä, jotka alaisensa viranhaltijat ovat tehneet johtosäännössä tai toimintasäännössä määritetyn ratkaisuoikeutensa perusteella eikä lautakunta käytä näissä asioissa otto-oikeuttaan, ellei jossain yksittäistapauksessa erikseen muuta päätetä ja että 2) lautakunnalle toimitetaan tiedoksi lautakunnan alaisten viranhaltijoiden toimivaltansa siirtämistä koskevat päätökset sekä vakinaisen viranhaltijan ottamista koskevat päätökset. Kasvatus- ja opetuslautakunnalla on siis muun ohella otto-oikeus vakinaisen viranhaltijan ottamista koskeviin päätöksiin. Viranhaltijan ottopäätökset on ohjeistettu tekemään sellaisessa aikataulussa, että ne voidaan toimittaa lautakunnalle tiedoksi ajassa, joka mahdollistaa lautakunnan otto-oikeuden käytön. Tämän periaatepäätöksen mukaan kasvatus- ja opetuslautakunnalla on myös oikeus, sen niin erikseen päättäessä, otto-oikeuden alaan kuuluvissa yksittäistapauksissa ottaa mikä tahansa asia käsiteltäväkseen. Kaupungin verkkosivuilla julkaistavan kasvatus- ja opetuslautakunnan esityslistan kautta näiden viranhaltijapäätösten yksilöintitiedot tiedot ovat kaikkien luettavissa. Tämä menettelytapa on ollut käytössä kasvatus- ja opetuslautakunnassa jo kolmatta valtuustokautta ja se on hyväksi havaittu ja todettu menettelytapa. Valtuustoaloitteessa lisäksi todetaan muun ohessa, että kuntalain mukaan kunta on velvollinen tiedottamaan asukkailleen kunnassa vireillä olevista asioista, niistä koskevista suunnitelmista, asioiden käsittelystä, tehdyistä ratkaisuista ja niiden vaikutuksista ja siitä, millä tavoin asioista voi esittää kysymyksiä ja mielipiteitä valmistelijoille ja päättäjille. Tämä kuntalain 29 :n mukainen tiedottamisvelvollisuus koskee luonteeltaan asioita, joilla on vaikutusta suurempaan tai laajempaan joukkoon kuntalaisia tai muita kohderyhmiä ja joihin kohdistuu laajempaa ja yleisempää mielenkiintoa. Tämän tyyppisissä asioissa ei yleensä tehdä lainkaan valmistelevia tai lopullisia päätöksiä viranhaltijapäätöksinä, vaan ne käsitellään jossain kunnallisessa toimielimessä. Tiedottamisvelvollisuuden käytännön toteuttamisesta viranhaltijat ovat vastuussa. Tiedottaminen tapahtuukin erillisin

13 lehdistö- tai mediatiedottein sekä kuulemistilaisuuksien järjestämisin, ei viranhaltijapäätöksin. Ratkaistava asia päätyy kunnallisen toimielimen ratkaistavaksi, jolloin ennen päätöksentekoa asia on kaikkien luettavissa kaupungin verkkosivuilla julkaistavalta esityslistalta. Edellä esitetyin perustein kasvatus- ja opetustoimen näkemyksen mukaan vallitsevia käytäntöjä ei tule muuttaa eikä viranhaltijapäätöksiä tule julkaista kaupungin verkkosivuilla. Tarkastustoimen lausunto : Lappeenrannan kaupungin tarkastustoimi (ulkoinen ja sisäinen tarkastus) toteaa pyydettynä lausuntona seuraavaa: Tarkastustoimessa tarkastuspäällikkö tekee lähinnä henkilöstöpäätöksiä ja muut asiat viedään tarkastuslautakunnalle tai kaupunginjohtajalle päätettäväksi. Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta eli julkisuuslaki tuli voimaan Julkisuuslailla lisättiin viranomaisten toiminnan avoimuutta, velvoitettiin viranomaiset toteuttamaan hyvää tiedonhallintatapaa sekä parannettiin mahdollisuuksia saada tietoja viranomaisten käsittelyssä olevista asiakirjoista. Lakia sovelletaan valtion viranomaisten lisäksi muun muassa kunnallisiin viranomaisiin, joita ovat lähinnä kunnan ja kuntayhtymien toimielimet sekä liikelaitokset. Salassa pidettävän tiedon paljastaminen ilman lakiin perustuvaa syytä merkitsee virkasalaisuuden rikkomista. Kunnan yhtiöt jäävät julkisuuslain soveltamisalan ulkopuolelle. Kunnan osakeyhtiöt ovat itsenäisiä oikeushenkilöitä, joiden hallussa olevien asiakirjojen julkisuus määräytyy osakeyhtiölain mukaan. Kuntalain 62 :n mukaan "Toimielimen kokouksesta pidetään pöytäkirjaa. Luottamushenkilön ja viranhaltijan päätöksistä pidetään pöytäkirjaa, jollei se päätöksen luonteen johdosta ole tarpeetonta." Heikki Harjulan ja Kari Prättälän Kuntalain kommentaariosan mukaan: Kunnallishallinnon päätösasiakirja on pöytäkirja. Pöytäkirjoja ovat toimielimen pöytäkirjat sekä luottamushenkilön ja viranhaltijan päätöspöytäkirjat (ns. päätösluettelot). Luottamushenkilön ja viranhaltijan tekemistä päätöksistä on pidettävä pöytäkirjaa, jollei pöytäkirja päätöksen luonteen johdosta ole tarpeeton. Pöytäkirjan pitämisellä parannetaan muun muassa

14 kansalaisten mahdollisuuksia valvoa oikeusturvaansa (muutoksenhaku) ja yleensä mahdollisuutta valvoa hallintoa (julkisuusperiaate, tilintarkastajat). Osa päätöksistä saattaa olla juoksevaan hallintoon kuuluvia ratkaisuja, joiden luonne ei vaadi pöytäkirjaamista. Myöskään luottamushenkilön ja viranhaltijan päätöspöytäkirjan sisällöstä ja muodosta ei säädetä laissa. Koska luottamushenkilö ja viranhaltija yleensä tekevät päätöksen yksin (ilman esittelyä), ei pöytäkirjaa tarkasteta. Riittävää on, että viranhaltija itse allekirjoittaa tekemänsä päätökset eli päätöspöytäkirjan. Kuntalain 63 :n mukaan Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu. Muun viranomaisen pöytäkirja pidetään vastaavasti yleisesti nähtävänä, jos asianomainen viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi. Heikki Harjulan ja Kari Prättälän Kuntalain kommentaariosan mukaan: Valtuuston, kunnanhallituksen sekä lautakuntien pöytäkirjojen nähtävänä pitäminen on pakollista. Sen sijaan laki ei velvoita luottamushenkilön ja viranhaltijan pöytäkirjojen nähtävänä pitämiseen. Nähtävänä pitämisen tarpeellisuuden harkitsee asianomainen viranomainen. Nähtävänä pitäminen on tarpeellista aina silloin, kun halutaan saada päätökset lainvoimaisiksi eli nähtävänä pitämisen tarve riippuu muun muassa siitä, onko tarpeen varmistaa päätöksen lainvoimaisuus ennen päätöksen täytäntöönpanoa. Jos pöytäkirja sisältää salassa pidettäviä tietoja, sitä ei niiltä osin saa pitää yleisesti nähtävänä. Edellä olevaan selvitykseen viitaten tarkastustoimi toteaa, että kun julkisuuslainsäädäntö ja yksityisyys ja henkilötietojen suoja huomioidaan, tarkastustoimi ei näe estettä sille, että kaupungin viranhaltijan päätöspöytäkirjat voidaan julkaista kaupungin verkkosivuilla. Mikäli pöytäkirja sisältää salassa pidettäviä tietoja, sitä ei niiltä osin voi julkaista eikä pitää yleisesti nähtävänä. Nuoriso- ja liikuntatoimen lausunto : Nuoriso - ja liikuntatoimessa viranhaltijapäätöksiä tekevät liikuntatoimenjohtaja ja nuorisotoimenjohtaja.

15 Viranhaltijapäätöksiä annetaan kohdeavustuksista, toimien ja sijaisuuksien täyttämisistä, tutkimusluvan antamisista, tilavuorojen käytöstä, konehankinnoista, laitehankinnoista yms. Yllämainitut viranhaltijapäätökset voidaan jatkossa hyvin julkaista myös internetissä. Päätökset annetaan tiedoksi kaikille asianosaisille. Lisäksi toimien ja virkojen valintapäätökset sekä avustuspäätökset viedään tiedoksi nuoriso - ja liikuntalautakunnalle. Kaupunginkanslian lausunto : Eräät, kuntalain mukaiset viranhaltijapäätökset on laitettava julkisesti nähtäville, jotta ne saavuttaisivat lainvoiman. Niitä viranhaltijapäätöksiä, joista voi valittaa kunnallisvalituksen sijaan hallintovalituksella, ei tarvitse laittaa julkisesti nähtäville, koska valitusoikeus on ainoastaan asianosaisilla. Lappeenrannan kaupungin viranhaltijapäätökset pidetään yleisesti nähtävillä toimielinten päättämällä tavalla. Lappeenrannan kaupungin hallintosäännön mukaisesti kaupunginhallituksen ja lautakuntien alaisten viranomaisten on ilmoitettava kaupunginhallitukselle tai lautakunnalle tekemistään päätöksistä lukuun ottamatta asioita tai asiaryhmiä, joista kaupunginhallitus tai lautakunta on ilmoittanut, ettei se käytä otto-oikeuttaan. Viranhaltijapäätösten tiedoksi saattaminen toimielimille perustuu toimielinten päätöksiin ja ohjeisiin. Viranhaltijapäätösten muu tiedottaminen, esimerkiksi verkkosivuilla julkistaminen, kuuluu kuntalain 29 :n mukaiseen tiedottamiseen ja on kunnan harkinnassa. Suomen Kuntaliiton ohjeistuksen mukaan kunnalla on laaja harkintavalta siinä, miten laajasti ja mitä välineitä käyttäen se tiedottaa. Kunta harkitsee, missä asioissa on sellainen tiedottamisintressi, että sen tulisi aktiivisesti saattaa tietoja laajemmin saataville. Kaikkien viranhaltijapäätösten verkkojulkaisuun ei ole pakkoa, eikä useissa tapauksissa tarvettakaan. Yksilöpäätöksiin liittyy usein salassa pidettävää tietoa, jota ei voida julkaista verkossa tai muullakaan tavalla. Yksilöpäätöksiin sisältyy usein myös henkilötietoja, joiden käsittelyssä on otettava huomioon henkilötietolaki ja yksityisyyden suoja. Henkilötietojen julkaiseminen verkossa ei kunnan tiedottamistarpeen kannalta ole useinkaan tarpeellista, ja siten henkilötiedot tulisi lähtökohtaisesti poistaa verkossa julkaistavista viranhaltijapäätöksistä.

16 Viranhaltijapäätökset eri toimialoilla ovat suurilta osin henkilöstöpäätöksiä, hankintapäätöksiä ja yksilöön kohdistuvia erityislainsäädäntöön perustuvia päätöksiä, joista valitusoikeus on ainoastaan asianosaisella. Viranhaltijapäätösten luonteen vuoksi viranhaltijapäätöksiin ei useinkaan liity tiedottamisintressiä. Kaikkien viranhaltijapäätösten julkaiseminen verkossa edellyttäisi viranhaltijapäätösten tarkkaa läpikäyntiä ja salassa pidettävien tietojen ja henkilötietojen poistamista sekä joissakin tapauksissa erillisen verkkojulkaisuun soveltuvan tietojärjestelmän olemassaoloa. Kaupunginkanslia on selvittänyt myös muiden kaupunkien käytäntöjä viranhaltijapäätösten julkaisemisesta internetissä. Suurin osa kaupungeista ei julkaise viranhaltijapäätöksiä kokonaisuudessaan internetissä. Helsinki on ainoa kaupunki, joka on ottanut menettelyn laajemmin käyttöön. Muissa kaupungeissa noudatetaan viranhaltijapäätösten päätösluettelon julkaisemista esityslistoilla. Edellä lausuttu huomioiden kaikkien viranhaltijapäätösten kokonaisuudessaan verkkojulkaiseminen ei ole kunnan tiedottamistoiminnan kannalta tarpeellista eikä siihen liittyvien toimien aiheuttaman työmäärän takia myöskään tarkoituksenmukaista. Toimialojen jo nykyiselläänkin käyttämä viranhaltijapäätösten tiedoksianto esityslistoilla, jotka julkaistaan verkkosivuilla, toteuttaa aloitteessa esitettyä päätösten julkaisemista verkossa. Toimialojen lausunnoista käy kuitenkin ilmi, että toimialat ovat päättäneet viranhaltijapäätösten tiedoksi saattamisesta hieman eri tavoin huomioiden kyseisellä toimialalla syntyvien viranhaltijapäätösten luonne. Suurella osalla päätösluettelot julkaistaan osana esityslistaa, mutta julkaisutavat ja ajankohdat vaihtelevat. Aloitteessa esitetty viranhaltijapäätösten julkaiseminen internetissä olisikin hallinnon avoimuuden ja selkeyden näkökulmasta sekä myös sen aiheuttaman hallinnollisen työmäärän näkökulmasta tarkoituksenmukaisimmin toteutettavissa siten, että eri toimielinten toimintatapaa viranhaltijapäätösluetteloiden julkaisemisessa toimielinten esityslistoilla yhdenmukaistetaan ja näin turvataan se, että merkittävimmistä ja yleistä mielenkiintoa herättävistä viranhaltijapäätöksistä tiedottaminen verkossa on yhtenäistä. (AK)

17 Kj Kaupunginhallitus merkitsee valtuustoaloitteen ja siihen annetut lausunnot tiedoksi ja toteaa, että hallinnon avoimuus ja asianmukainen päätöksistä tiedottaminen on kaupungin keskeisiä toimintaperiaatteita. Kaikkien viranhaltijapäätösten julkaiseminen kokonaisuudessaan internetissä ei kuitenkaan sellaisenaan ole tarkoituksenmukaista suhteessa päätösten luonteeseen ja suureen työmäärään, jota se edellyttää sekä suhteessa päätettävien asioiden yleiseen mielenkiintoon. Kaupunginhallitus antaa kaupunginkanslialle tehtäväksi antaa yhdenmukaiset ohjeet toimielimille viranhaltijapäätösluetteloiden julkaisemiseksi verkkosivuilla osana toimielinten esityslistoja. Asia saatetaan tiedoksi kaupunginvaltuustolle. Kh Hyväksyttiin. KV 12 (AK) Kh Kv Merkitään tiedoksi. Hyväksyttiin.

Uudenmaan liiton päätösten nähtävilläpito; maakuntavaltuuston pöytäkirjat

Uudenmaan liiton päätösten nähtävilläpito; maakuntavaltuuston pöytäkirjat Maakuntahallitus 89 19.06.2017 Maakuntahallitus 128 11.09.2017 Uudenmaan liiton päätösten nähtävilläpito; maakuntavaltuuston pöytäkirjat 265/00.00.01/2017 MHS 19.06.2017 89 Tiivistelmä Kuntalain (410/2015)

Lisätiedot

Vasemmistoliiton valtuustoryhmän valtuustoaloite Viranhaltijapäätökset julkisiksi

Vasemmistoliiton valtuustoryhmän valtuustoaloite Viranhaltijapäätökset julkisiksi Kaupunginvaltuusto 9 17.02.2014 Kaupunginhallitus 90 03.03.2014 Kaupunginhallitus 25 02.02.2015 Kaupunginvaltuusto 15 09.03.2015 Vasemmistoliiton valtuustoryhmän valtuustoaloite Viranhaltijapäätökset julkisiksi

Lisätiedot

Valmistelija/lisätiedot: II kaupunginsihteeri Alina Kujansivu, puh

Valmistelija/lisätiedot: II kaupunginsihteeri Alina Kujansivu, puh Kaupunginhallitus 467 16.11.2015 Kaupunkikonsernin virallisten ilmoitusten julkaiseminen 887/07.02.01.00.00/2015 KH 467 Valmistelija/lisätiedot: II kaupunginsihteeri Alina Kujansivu, puh. 040 724 8776

Lisätiedot

Päätöksenteossa huomioitavaa perehdytyskoulutus uusille luottamushenkilöille

Päätöksenteossa huomioitavaa perehdytyskoulutus uusille luottamushenkilöille Päätöksenteossa huomioitavaa perehdytyskoulutus uusille luottamushenkilöille 6.2.2015 päätösvalmistelupäällikkö Tiina Kyöttilä-Vettenranta 1 9.2.2015 Kokouksen julkisuus - Valtuuston kokoukset ovat julkisia,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 24/ (6) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 24/ (6) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 24/2013 1 (6) 3 Henkilötietojen verkkojulkaisua koskevat muutokset kaupungin viestinnän ohjeisiin HEL 2013-008170 T 00 04 00 Päätösehdotus päättänee hyväksyä seuraavat henkilötietojen

Lisätiedot

(KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.)

(KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) PORIN KAUPUNGIN H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö (KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Kaupunginkanslia

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Kaupunginkanslia Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 54 Länsimetro Oy:n kokouspöytäkirjoja koskevan diaariotteen antaminen HEL 2016-008119 T 07 01 02 Päätös Päätöksen perustelut Vs. kansliapäällikkö päätti todeta, että

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 29/2006 vp. Hallituksen esitys laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 29/2006 vp. Hallituksen esitys laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta. EDUSKUNNAN VASTAUS 29/2006 vp Hallituksen esitys laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2005 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kokousaika 25.5.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 141 142 143 144 145 146 147 148 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden tiedonsaantioikeus ja saatujen tietojen edelleen välittäminen

Luottamushenkilöiden tiedonsaantioikeus ja saatujen tietojen edelleen välittäminen 8.11.2010 1(5) DocId: 145064 Luottamushenkilöiden tiedonsaantioikeus ja saatujen tietojen edelleen välittäminen Viimeaikaiseen keskusteluun ja yleisönosaston kirjoitteluun liittyen on syytä kerrata luottamushenkilöinä

Lisätiedot

KOKOUSAJAT JA PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN VUONNA 2017

KOKOUSAJAT JA PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN VUONNA 2017 1 Taivalkosken kunta, Kirkkotie 6, PL 25, 93401 TAIVALKOSKI Sähköposti: taivalkoski.kunta@taivalkoski.fi Internet: www.taivalkoski.fi KOKOUSAJAT JA PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN VUONNA 2017 Taivalkosken

Lisätiedot

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 11.11.2008 84 Noudatetaan 1.1.2009 alkaen 1 Toimiala Tässä johtosäännössä määritellään vesihuoltolaitoksen, sen johtokunnan ja toimitusjohtajan

Lisätiedot

ASIA. Kaupunginhallituksen, kaupunginjohtajan ja hallintojohtajan menettely KANTELU

ASIA. Kaupunginhallituksen, kaupunginjohtajan ja hallintojohtajan menettely KANTELU ANONYMISOITU PÄÄTÖS 21.09.2015 Dnro OKV/1735/1/2014 1/5 ASIA Kaupunginhallituksen, kaupunginjohtajan ja hallintojohtajan menettely KANTELU Kantelija arvostelee oikeuskanslerille 7.10.2014 osoittamassaan

Lisätiedot

Ulkoisen tarkastuksen tulosalue toimii tarkastuslautakunnan alaisuudessa. Kaupungin ulkoista tarkastusta johtaa kaupunginreviisori.

Ulkoisen tarkastuksen tulosalue toimii tarkastuslautakunnan alaisuudessa. Kaupungin ulkoista tarkastusta johtaa kaupunginreviisori. 1(5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 24.8.2015 7 hyväksymä. Voimassa 1.9.2015 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

Vastaus valtuustoaloitteeseen / Karkkilan päätöksenteon avoimuuden edistämiseksi

Vastaus valtuustoaloitteeseen / Karkkilan päätöksenteon avoimuuden edistämiseksi Kaupunginvaltuusto 85 17.06.2013 Kaupunginhallitus 222 24.06.2013 Kaupunginhallitus 250 19.08.2013 Kaupunginvaltuusto 106 07.10.2013 Vastaus valtuustoaloitteeseen / Karkkilan päätöksenteon avoimuuden edistämiseksi

Lisätiedot

KOKOUSAJAT JA PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN VUONNA 2017

KOKOUSAJAT JA PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN VUONNA 2017 1 Taivalkosken kunta, Kirkkotie 6, PL 25, 93401 TAIVALKOSKI Sähköposti: taivalkoski.kunta@taivalkoski.fi Internet: www.taivalkoski.fi KOKOUSAJAT JA PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN VUONNA 2017 Taivalkosken

Lisätiedot

Kokouskäytännöistä. 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri

Kokouskäytännöistä. 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri Kokouskäytännöistä 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri Kokousmenettelyt Tavoitteena yhdenmukaiset menettelyt toimielimissä Käsitellään toimielimen ensimmäisessä kokouksessa Päätetään

Lisätiedot

Uusi kuntalaki: Miten sähköisiä toimintatapoja edistetään? Katariina Huikko, lakimies Kuntalaki uudistuu seminaari Kuntatalo 3.6.

Uusi kuntalaki: Miten sähköisiä toimintatapoja edistetään? Katariina Huikko, lakimies Kuntalaki uudistuu seminaari Kuntatalo 3.6. Uusi kuntalaki: Miten sähköisiä toimintatapoja edistetään? Katariina Huikko, lakimies Kuntalaki uudistuu seminaari Kuntatalo 3.6.2014 Tavoitteena Ajasta ja paikasta riippumattoman päätöksenteon mahdollistaminen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/2014 1 (5) 397 Sosiaali- ja terveysviraston viranhaltijoiden päätösten ottovalvonnan muuttaminen HEL 2014-013172 T 00 01 00 Päätös päätti kumoten kaupunginhallituksen sosiaali-

Lisätiedot

Ympäristölautakunnalle kuuluu kunnan ympäristöterveydenhuolto mukaan lukien eläinlääkintähuolto sekä ympäristönsuojelu. 2 Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunnalle kuuluu kunnan ympäristöterveydenhuolto mukaan lukien eläinlääkintähuolto sekä ympäristönsuojelu. 2 Ympäristölautakunta KRISTIINANKAUPUNGIN YMPÄRISTÖTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto / 2009 1 Sisältö Ympäristölautakunnalle kuuluu kunnan ympäristöterveydenhuolto mukaan lukien eläinlääkintähuolto sekä ympäristönsuojelu.

Lisätiedot

Järjestövaikuttaminen Kontiolahden kunnassa. Sakari Kela

Järjestövaikuttaminen Kontiolahden kunnassa. Sakari Kela Järjestövaikuttaminen Kontiolahden kunnassa Sakari Kela 14.9.2017 Kunnan olemassaolon tarkoitus? Edellytysten luominen kunnan asukkaiden itsehallinnon sekä osallistumisen ja vaikuttamisen toteutumiselle.

Lisätiedot

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on 1 (5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 28.1.2008 hyväksymä. Voimassa 1.3.2008 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon toimintasääntö

Ympäristöterveydenhuollon toimintasääntö Ympäristöterveydenhuollon toimintasääntö Johtokunta 29.5.2009 91 Yhtymäkokous 24.6.2009 91 Johtokunta 18.2.2011 23 Sisältö 1 Tavoitteet 2 2 Monijäseninen toimielin 2 3 Toimielimen tehtävät 2 4 Ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

Kuka kantaa virkavastuuta? Tanja Mansikka, VT, OTL Kuntamarkkinat 9.9.2015

Kuka kantaa virkavastuuta? Tanja Mansikka, VT, OTL Kuntamarkkinat 9.9.2015 Kuka kantaa virkavastuuta? Tanja Mansikka, VT, OTL Kuntamarkkinat 9.9.2015 Väärinkäytösten ehkäisy kunnallishallinnossa Vaalikelpoisuusrajoitukset valtuuston ja toimielimiin Esteellisyyssäännökset Kuntalaki

Lisätiedot

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. TAIVALKOSKEN KUNTA TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 15.11.1996 57 Voimaantulo 1.1.1997 1 luku Valvontajärjestelmä 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kokousaika 14.4.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 86 87 88 89 90 91 92 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA Tarkastuslautakunta

HIRVENSALMEN KUNTA Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA 6/2017 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 31.08.2017 klo 15.00 17.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Gynther Timo puh.johtaja JÄSENET Manninen Juhani varapuh.johtaja Salenius Leila

Lisätiedot

NASSTOLAN KUNTA HYVÄ HALLINTO Hyvän hallintotavan ohjeistuus Yhteistyöryhmä 24.5.2011 Kunnanhallitus 6.6.2011 Voimaantulo 1.7.2011

NASSTOLAN KUNTA HYVÄ HALLINTO Hyvän hallintotavan ohjeistuus Yhteistyöryhmä 24.5.2011 Kunnanhallitus 6.6.2011 Voimaantulo 1.7.2011 NASTOLAN KUNTA HYVÄ HALLINTO Hyvän hallintotavan ohjeistus Yhteistyöryhmä 24.5.2011 Kunnanhallitus 6.6.2011 Voimaantulo 1.7.20111 Sisällysluettelo Keskeiset periaatteet viranhaltijoille....... 2 Asianomaisasema.

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön

Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön Ohje 1 (1) Oikaisuohje Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on 7 (5?) jäsentä, joista kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen johtosääntö

Sosiaali- ja terveyskeskuksen johtosääntö Sosiaali- ja terveyskeskuksen johtosääntö Valtuusto hyväksynyt 18.2.2013 22, muutokset 26.10.2015 107 Seinäjoen kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksen johtosääntö I LUKU SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUKSEN

Lisätiedot

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 1 Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on seitsemän jäsentä, joista valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 14.10.2013 118 Voimaan 1.1.2014 Sisällysluettelo I LUKU... 2 1 Toimiala... 2 II LUKU... 2 2 Johtokunta... 2 III LUKU...

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN TALOUS- JA KONSERNIJAOSTO Kokouspäivä 3.6.2015 Pykälät 37-41 Sivut 1-11 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 16 KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOKSEN LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.11.2011, tulee voimaan 1.1.2012) 1 Toimiala Kymenlaakson pelastuslaitoksen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN NUORISO- JA LIIKUNTATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN NUORISO- JA LIIKUNTATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN NUORISO- JA LIIKUNTATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Toiminta-ajatus 1 Nuoriso- ja liikuntatoimen tehtävänä on nuoriso- ja liikuntalautakunnan alaisena edistää toimialallaan nuorison ja koko

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007

HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007 0 02 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007 Tarkastustoimi 1 Tarkastusjärjestelmä 2 Toimiala Helsingin kaupungin ulkoisessa

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan:

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN HALLITUS Kokouspäivä 21.9.2015 Pykälät 102-108 Sivut 1-21 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Oheismateriaali Kuntaliiton ohjeistus sidonnaisuusilmoituksista ja -rekisteristä Sähköinen Lomake (sähköisen sidonnaisuusilmoituksen sisältö)

Oheismateriaali Kuntaliiton ohjeistus sidonnaisuusilmoituksista ja -rekisteristä Sähköinen Lomake (sähköisen sidonnaisuusilmoituksen sisältö) Tarkastuslautakunta 50 02.05.2017 1.1.2013-30.6.2017 Kaupunginhallitus 247 08.05.2017 Kaupunginvaltuusto 61 15.05.2017 Sidonnaisuusilmoitukset ja -rekisteri 535/00.01.01.01/2017 TARLA 50 Valmistelija/lisätiedot:

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta Asianro 1160/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta Asianro 1160/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) 24 Asianro 1160/00.02.03/2013 KTL tiedonannot 2013 Toimitusjohtaja, henkilöstöasiat 4 Henkilökohtaisen lisän myöntäminen / Terhi Holländer 5 Teknisen henkilöstön

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 77 HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN Khs 2006-1644 Esityslistan asia Kj/6 Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

Lisätiedot

N:o 78 ESPOON KAUPUNGIN LAUTA- JA JOHTOKUNTIEN TIEDOTUSTOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET

N:o 78 ESPOON KAUPUNGIN LAUTA- JA JOHTOKUNTIEN TIEDOTUSTOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET ESPOCNJ,,NVIKMT SE0.2x,v ESPOON KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaisija: Espoon kaupunginkanslia N:o 78 ESPOON KAUPUNGIN LAUTA- JA JOHTOKUNTIEN TIEDOTUSTOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET Kaupunginhallituksen 21.6.1983

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan päämääränä on hyvä ja turvallinen elinympäristö.

Ympäristölautakunnan päämääränä on hyvä ja turvallinen elinympäristö. 1 ULVILAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 31.01.2011 Valt. 7 Voimaantulo: 01.02.2011 1 Toiminta-ajatus Ympäristölautakunnan päämääränä on hyvä ja turvallinen elinympäristö. Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Uusi kuntalaki Demokratia ja osallistuminen

Uusi kuntalaki Demokratia ja osallistuminen Uusi kuntalaki 2015 - Demokratia ja osallistuminen Kuntamarkkinat 10- Mervi Kuittinen Laissa säädettäisiin: Kunnan asukkaiden osallistumisoikeutta koskeva luku (5. luku) kunnan asukkaiden äänioikeudesta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Opetuslautakunta POL/4 25.08.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Opetuslautakunta POL/4 25.08.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) 4 Oikaisuvaatimus luokanopettajan virkaan ottamisesta määräajaksi HEL 2015-006724 T 01 01 01 01 Päätösehdotus Esittelijän perustelut päättää kuntalain 89 :n

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 31/ (6) Kaupunginhallitus Asia/ Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 31/ (6) Kaupunginhallitus Asia/ Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle. Helsingin kaupunki Pöytäkirja 31/2017 1 (6) 822 V 27.9.2017, Valtuutettu Tuomas Rantasen aloite koulupsykologien ja -kuraattorien Wilman käyttöoikeuksien laajentamisesta HEL 2017-003505 T 00 00 03 Päätös

Lisätiedot

Oheismateriaali Kuntaliiton ohjeistus sidonnaisuusilmoituksista ja -rekisteristä Sähköinen Lomake (sähköisen sidonnaisuusilmoituksen sisältö)

Oheismateriaali Kuntaliiton ohjeistus sidonnaisuusilmoituksista ja -rekisteristä Sähköinen Lomake (sähköisen sidonnaisuusilmoituksen sisältö) Tarkastuslautakunta 50 02.05.2017 1.1.2013-30.6.2017 Kaupunginhallitus 247 08.05.2017 Sidonnaisuusilmoitukset ja -rekisteri 535/00.01.01.01/2017 TARLA 50 Valmistelija/lisätiedot: Tarkastuspäällikkö Anitta

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Liite K / / Kuntalain mukainen valitusosoitus (33 36 ) Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (6) Rakennuttamispäällikkö Hankintapäätös

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (6) Rakennuttamispäällikkö Hankintapäätös Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (6) KIRDno-2017-58 Jokirinteen oppimiskeskus, rakennuttaminen, Juristin palvelut Hankinnan kohde Jokirinteen oppimiskeskuksen rakennuttajakonsultiksi valittiin kunnanhallituksen

Lisätiedot

Menettely otto-oikeuden käyttämisessä

Menettely otto-oikeuden käyttämisessä ANONYMISOITU PÄÄTÖS 22.04.2015 Dnro OKV/1810/1/2013 1/5 ASIA Menettely otto-oikeuden käyttämisessä KANTELU Rekisteröity yhdistys (jatkossa myös yhdistys) on kantelussaan 28.10.2013 arvostellut kunnanhallituksen,

Lisätiedot

hallintolakiin Päätös Laki uhkasakkolain 22 :n muuttamisesta

hallintolakiin Päätös Laki uhkasakkolain 22 :n muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 61/2003 vp Hallituksen esitys eräiden oikeusministeriön ja sisäasiainministeriön hallinnonalan lakien viittaussäännösten muuttamisesta viittauksiksi hallintolakiin Asia Hallitus on antanut

Lisätiedot

Imatran seudun ympäristöviranomaisen johtosääntö

Imatran seudun ympäristöviranomaisen johtosääntö Imatran seudun ympäristöviranomaisen johtosääntö 1.1.2013 IMATRAN KAUPUNKI IMATRAN SEUDUN YMPÄRISTÖVIRANOMAISEN JOHTOSÄÄNTÖ Toimielin: Imatran kaupunginvaltuusto hyväksynyt 10.12.2012 Voimaantulo: 1.1.2013

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI TARKASTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty 21.10.1996

ORIVEDEN KAUPUNKI TARKASTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty 21.10.1996 TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 21.10.1996 Voimaantulo 1.1.1997 Sisällysluettelo: ORIVEDEN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ...5 1. VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 5 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 5 2. TARKASTUSLAUTAKUNTA...

Lisätiedot

(KuntaL 73 ) Vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

(KuntaL 73 ) Vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan: Kunnanhallitus 179 06.06.2017 Valtuusto 63 14.06.2017 Toimielinten jäsenten vaali 2017-2021 KH 06.06.2017 179 Kuntalain 32 :n mukaan tulee valtuuston suorittaa kunnanhallituksen, tarkastuslautakunnan ja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 94. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 94. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 27.03.2017 Sivu 1 / 1 334/2017 10.02.03 94 Selitys korkeimmalle hallinto-oikeudelle määräajan palauttamista koskevan hakemuksen johdosta Valmistelijat / lisätiedot: Mauri Hämäläinen,

Lisätiedot

Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen

Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen PÖYTÄKIRJA 7/2009 Kokousaika klo 09.08 10.43 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen Liisa Siikaluoma

Lisätiedot

Selvityksen antaminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Kari Hauhian kantelun johdosta. Kari Hauhian kantelu

Selvityksen antaminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Kari Hauhian kantelun johdosta. Kari Hauhian kantelu Kaupunginhallitus 473 07.11.2016 Selvityksen antaminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Kari Hauhian kantelun johdosta 900/03.04.01/2016 KH 473 Valmistelija / lisätiedot Konsernihallinnon lakimies Johanna

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Espoon kaupungin hallintosääntö 1.6 1 (6) ESPOON KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Valtuusto 8.12.2008 Voimaan 1.1.2009 Valtuusto 24.5.2010 Voimaan 1.1.2011 Viimeksi muutettu Valtuusto 10.12.2012 Voimaan 1.1.2013

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 14

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 14 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2016 Nro 14 LASTEN JA NUORTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 6.6.2016) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä Lautakunnan erityisenä tehtävänä

Lisätiedot

Hallintosääntö. Ylöjärven kaupunki. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt x.x.2014 Voimaantulo 01.01.2015 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

Hallintosääntö. Ylöjärven kaupunki. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt x.x.2014 Voimaantulo 01.01.2015 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 (8) Ylöjärven kaupunki Hallintosääntö Kaupunginvaltuusto hyväksynyt x.x.2014 Voimaantulo 01.01.2015 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt Hallintosäännössä

Lisätiedot

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa. Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1 Oikaisuohje ja valitusosoitus ( 39) Oikaisuohje ja valitusosoitus Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä

Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä Kunnallishallinnossa voidaan päätöksenteon jälkeen tutkia päätökseen ja päätöksentekoon liittyviä erimielisyyksiä ja virheellisyyksiä monin tavoin. Yleensä päätökseen

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 15.11.2006 SISÄLLYSLUETTELO VALVONTAJÄRJESTELMÄ...3 1 ULKOINEN JA SISÄINEN VALVONTA...3 TARKASTUSLAUTAKUNTA...3 2 TARKASTUSLAUTAKUNNAN

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Hankintapalvelut, Tullitie 7 D, LAPPEENRANTA. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä

Etelä-Karjalan Hankintapalvelut, Tullitie 7 D, LAPPEENRANTA. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä Lemin kunta 1 Aika klo 9-9.10 Paikka Etelä-Karjalan Hankintapalvelut, Tullitie 7 D, 53500 LAPPEENRANTA Saapuvilla olleet jäsenet Pylkkö Osmo Huttunen Matti Värtö Veijo puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen

Lisätiedot

Lisätiedot: Konsernihallinnon lakimies Johanna Alatalo puh

Lisätiedot: Konsernihallinnon lakimies Johanna Alatalo puh Kaupunginhallituksen konsernijaosto 5 16.02.2015 Lausunnon pyytäminen Lappeenrannan Energia Oy:ltä, Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:ltä ja Lappeenrannan liiketoiminnot Oy konsernin yhtiöiltä avoimuuden

Lisätiedot

Valitusosoitus. Muutoksenhakukielto

Valitusosoitus. Muutoksenhakukielto Valitusosoitus Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: : 21-22,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 13/ (5) Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 13/ (5) Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 13/2017 1 (5) 6 Sosiaali- ja terveystoimialan viranhaltijoiden päätösten ottovalvonta HEL 2017-005390 T 00 01 00 Päätösehdotus päättää, että sosiaali- ja terveyslautakunnan

Lisätiedot

KUNTALAISTEN JA VALTUUTETTUJEN TEKEMIEN ALOITTEIDEN KÄSITTELY

KUNTALAISTEN JA VALTUUTETTUJEN TEKEMIEN ALOITTEIDEN KÄSITTELY TEKEMIEN ALOITTEIDEN KÄSITTELY KERAVAN KAUPUNKI Keskushallinto 7.12.2010 2 Sisällys 1. ALOITE JA ALOITEOIKEUS... 3 1.1. Aloite... 3 1.2. Kunnan asukkaan aloiteoikeus... 3 1.3. Valtuustoryhmän ja valtuutetun

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 66/2005 vp. Hallituksen esitys laeiksi viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain sekä kuntalain 50 :n muuttamisesta

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 66/2005 vp. Hallituksen esitys laeiksi viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain sekä kuntalain 50 :n muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 66/2005 vp Hallituksen esitys laeiksi viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain sekä kuntalain 50 :n muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle

1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle 1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat. 1 OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN

Lisätiedot

EHDOTETUT MUUTOKSET HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖÖN. 6 Pöytäkirjan pitämistä koskeva 6 voidaan kumota tarpeettomana.

EHDOTETUT MUUTOKSET HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖÖN. 6 Pöytäkirjan pitämistä koskeva 6 voidaan kumota tarpeettomana. HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TA- LOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ (Kvsto 28.3.2007) 6 Lautakunnan kokouksissa pöytäkirjaa pitää lautakunnan sihteeri. EHDOTETUT MUUTOKSET HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖÖN

Lisätiedot

1) hallinnon ja toiminnan järjestämiseen liittyvistä seuraavista asioista:

1) hallinnon ja toiminnan järjestämiseen liittyvistä seuraavista asioista: Kaupunginhallitus 23 30.01.2017 Kaupunginhallitus 38 27.02.2017 Kaupunginhallitus 94 27.03.2017 Kaupunginhallitus 117 24.04.2017 Kaupunginhallitus 137 15.05.2017 Kaupunginvaltuusto 37 23.05.2017 Tekninen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Pelastuslaitos 3/2015 Hallinto- ja kehittämisosasto Hallintopäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Pelastuslaitos 3/2015 Hallinto- ja kehittämisosasto Hallintopäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 3 Palkkatietojen luovuttaminen Pelastusalan ammattilainen -lehdelle HEL 2015-003265 T 07 00 03 Suomen Palomiesliiton tietopyyntö 20.2.2013 Päätös Päätöksen perustelut

Lisätiedot

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ 1. SOVELTAMISALA Hämeenlinnan seudun koulutuskuntayhtymän ylläpitämästä lukioliikelaitos Tavastiasta ovat voimassa laissa säädetyn lisäksi tämän johtosäännön määräykset.

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Tämä pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä 10.5.2017. MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain (364/1995) 91

Lisätiedot

Suomen kulttuurilaitokset

Suomen kulttuurilaitokset Suomen kulttuurilaitokset Kurssi, kevät 2001 Moskovan yliopisto Leena Kononen Tiedonhaku Suomesta Julkisten viranomaisten, valtion ja kuntien keskeiset palvelut sekä keskeiset julkiset tiedot löytyvät

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 )

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 ) MUUTOKSENHAKUOHJE Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 1/ JUUPAJOEN KUNTA JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS TARKASTUSLAUTAKUNTA SISÄLLYSLUETTELO

PÖYTÄKIRJA 1/ JUUPAJOEN KUNTA JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS TARKASTUSLAUTAKUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN VAALIN TOTEAMINEN... 3 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 4 3 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ESITYSLISTAN TOIMITTAMINEN, PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN VALINTA, PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

Esittelyoikeutta koskevien määräysten muuttaminen johtosääntöihin ajalle

Esittelyoikeutta koskevien määräysten muuttaminen johtosääntöihin ajalle Kaupunginhallitus 11 09.01.2017 Kaupunginvaltuusto 10 18.01.2017 Esittelyoikeutta koskevien määräysten muuttaminen johtosääntöihin ajalle 1.1. - 31.5.2017 3/00.01.01/2017, 4/00.01.01/2017, 5/00.01.01/2017,

Lisätiedot

IV PÄÄTÖKSENTEKO- JA HALLINTOMENETTELY

IV PÄÄTÖKSENTEKO- JA HALLINTOMENETTELY IV PÄÄTÖKSENTEKO- JA HALLINTOMENETTELY 51 17 Kokousmenettely 1 Määräysten soveltaminen Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuun ottamatta kunnan toimielimissä sekä soveltuvin osin toimitus-

Lisätiedot

Kiteen kaupunki. Viestintäsuunnitelma

Kiteen kaupunki. Viestintäsuunnitelma Kiteen kaupunki Viestintäsuunnitelma Kiteen kaupunki Viestintäsuunnitelma 1 (12) Viestintäsuunnitelman tarkoitus... 2 Mitä Kuntalaki velvoittaa?... 2 Kiteen kaupungin viestintästrategia... 4 Mitä viestintä

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (6) Rakennuttamispäällikkö Hankintapäätös

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (6) Rakennuttamispäällikkö Hankintapäätös Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (6) KIRDno-2017-670 Veikkolan koulu ja päiväkoti, rakennushankkeen P1-asiantuntijapalvelur Hankinnan kohde Veikkolan koulun ja päiväkodin rakennushankkeen suunnittelutyöt

Lisätiedot

Esittelyoikeutta koskevien määräysten muuttaminen johtosääntöihin ajalle

Esittelyoikeutta koskevien määräysten muuttaminen johtosääntöihin ajalle Kaupunginhallitus 11 09.01.2017 Esittelyoikeutta koskevien määräysten muuttaminen johtosääntöihin ajalle 1.1. - 31.5.2017 3/00.01.01/2017, 4/00.01.01/2017, 5/00.01.01/2017, 6/00.01.01/2017 KH 28.11.2016

Lisätiedot

1) hallinnon ja toiminnan järjestämiseen liittyvistä seuraavista asioista:

1) hallinnon ja toiminnan järjestämiseen liittyvistä seuraavista asioista: Kaupunginhallitus 23 30.01.2017 Kaupunginhallitus 38 27.02.2017 Kaupunginhallitus 94 27.03.2017 Kaupunginhallitus 117 24.04.2017 Kaupunginhallitus 137 15.05.2017 Hallintosääntö Hangon kaupunki / Kvo-asia

Lisätiedot

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä asianosainen ja / tai kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä asianosainen ja / tai kunnan jäsen. Sosiaali- ja terveyslautakunta MUUTOKSENHAKU 1. OIKAISUVAATIMUS Muutosta :ssä tehtyihin päätöksiin voi hakea Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveyslautakunnalta kirjallisella oikaisuvaatimuksella. Oikaisuvaatimus

Lisätiedot

YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ. Hyväksytty Porin seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa /36

YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ. Hyväksytty Porin seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa /36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ Hyväksytty Porin seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa 13.9.2006/36 Vahvistettu Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulissa 15.11.2006 1 LUKU Kokoonpano 1 Yhteiseen

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta 97 36 Päätös ympäristöluvan raukeamisesta Ritva Haarala, Pöytyä Asia Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöjaoston Ritva Haaralalle 6.9.2006 myöntämän broilerikasvattamon ympäristöluvan ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ KIRKKONUMMEN KUNNAN SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 1. LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET...1 1 Toimialan toiminta-ajatus...1 2. LUKU: SOSIAALILAUTAKUNTA...1

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja jaoston sekä sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(8)

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja jaoston sekä sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(8) johtosääntö 1(8) SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JA JAOSTON SEKÄ SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 103 ja tulee voimaan 1.1.2013 Muutos KV 10.12.2012

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (5) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU 17.2.2015

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (5) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU 17.2.2015 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (5) RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU Rakenneyksikön muiden viranhaltijoiden 17.2 2015 tekemät rakennuslupapäätökset Päätökset annetaan julkipanon

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 20/ (10) Tarkastuslautakunta. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 20/ (10) Tarkastuslautakunta. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs Kuopion kaupunki Pöytäkirja 20/2016 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 14:05-15:45 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna Olkkonen,

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 16.5.2017 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen Muut osallistujat: Mikko Luoma, tilintarkastaja

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö

Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö Sisällysluettelo Liikelaitosten organisaatio

Lisätiedot

Kunnan päätöksentekoprosessista kunnat.net. Hakusessa päivät , Jaana

Kunnan päätöksentekoprosessista kunnat.net. Hakusessa päivät , Jaana Kunnan päätöksentekoprosessista kunnat.net Hakusessa päivät 26-27.3, Jaana Säädöspohja Julkisen hallinnon päätöksenteon perusteet kirjattu Suomen perustuslakiin Vaikuttavia säännöksiä: 2 Oikeusvaltioperiaate

Lisätiedot