Perussuomalaisten valtuustoaloite kaupungin viranhaltijapäätösten tiedottamisesta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Perussuomalaisten valtuustoaloite kaupungin viranhaltijapäätösten tiedottamisesta"

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Perussuomalaisten valtuustoaloite kaupungin viranhaltijapäätösten tiedottamisesta 578/ /2013 KH 29 Valmistelija/lisätiedot: II kaupunginsihteeri Alina Kujansivu, puh Aloite : Perusteluosa Teksti on lainattu Lappeenrannan viestintäohjeesta. Perustuslaki, kuntalaki, julkisuuslainsäädäntö ja hallintolaki säätelevät kunnan viestintävelvollisuutta. Perustuslaki määrittelee jokaisen perusoikeuden tietoon ja hyvään hallintoon. Viranomaisen asiakirjat ovat pääsäännön mukaan julkisia, ja jokaisella on oikeus saada tieto julkisesta asiakirjasta. Kuntalaki velvoittaa tiedottamaan ja luomaan edellytykset asioihin osallistumiselle ja vaikuttamiselle. Valtuuston on pidettävä huolta siitä, että kunnan asukkailla ja palveluiden käyttäjillä on edellytykset osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Tähän pyritään muun muassa tiedottamalla kunnan asioista ja järjestämällä kuulemistilaisuuksia, selvittämällä asukkaiden mielipiteitä ennen päätöksentekoa ja avustamalla asukkaiden oma-aloitteista asioiden hoitoa, valmistelua ja suunnittelua. Kuntalain tiedottamissäännöksissä velvoitetaan kuntaa tiedottamaan asukkailleen kunnassa vireillä olevista asioista, niitä koskevista suunnitelmista, asioiden käsittelystä, tehdyistä ratkaisuista ja niiden vaikutuksista ja siitä millä tavoin asioista voi esittää kysymyksiä ja mielipiteitä valmistelijoille ja päättäjille. Julkisuuslainsäädäntö turvaa ja edistää tiedonsaantia. Viranomaisen tulee toimia julkisuusmyönteisesti ja tiedonsaannin rajoittamiselle tulee olla objektiivinen peruste. Jos pyydettyjä tietoja ei anneta, tämä on perusteltava. Hallintolaki määrittelee hyvää hallintoa ja täydentää tiedottamissäännöstä sekä julkisuuslain säännöksiä tiedonsaannin edistämisvelvollisuudesta. Laajavaikutteisen asian vireilläolosta tulee ilmoittaa ja niiden osalta tulee varata vaikuttamismahdollisuuksia.

2 Kunnan velvollisuus tiedottaa koskee myös kuntakonsernia ja kaupunkiyhtiöitä. Nykyaikaisen tiedottamisen perusta on verkkosivut. Ei riitä, viranhaltijapäätökset ovat hallintokuntien ilmoitustaululla. Kaupungin viestintäohjeesta puuttuu kokonaan maininta viranhaltijapäätösten tiedottamisesta. Lautakuntiin viranhaltijapäätökset tulevat puolivuosittain. Tämä ei mahdollista lautakunnan puuttumista tehtyyn viranhaltijapäätökseen, koska asia on edennyt jo pitkälle tekovaiheeseen. Me allekirjoittaneet esitämme, että viranhaltijapäätökset on laitettava kaupungin verkkosivuille niin, että ne ovat kaikkien luettavissa. Salassa pidettävistä asiakirjojen suhteen noudatetaan mitä laeissa, asetuksissa ohjeissa on mainittu. Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen : Viitaten Lappeenrannan kaupunginkanslian lausuntopyyntöön, koskien Perussuomalaisten valtuustoaloitetta kaupungin viran haltijapäätösten tiedottamisesta kaupungin verkkosivuille, Etelä-Karjalan pelastuslaitos esittää lausuntonaan seuraavaa: Hallintolain (434/2003) 54 :n perusteella viranomaisen on annettava tekemänsä päätös viipymättä tiedoksi asianosaiselle ja muulle tiedossa olevalle, jolla on oikeus hakea siihen oikaisua tai muutosta valittamalla. Viranomaisen on annettava tiedoksi myös sellainen päätös, johon liittyy muutoksenhakukielto. Lain 55 :n mukaan tiedoksianto toimitetaan tavallisena tai todisteellisena tiedoksiantona taikka, jos sitä ei voida edellä tarkoitetuin tavoin toimittaa, yleistiedoksiantona. Yleistiedoksiantoa voidaan käyttää myös silloin, kun asiakirja on annettava tiedoksi yli kolmellekymmenelle tiedossa olevalle henkilölle tai kun henkilöiden lukumäärää ei tiedetä. Lain 62 :n perusteella yleistiedoksiannossa asiakirja pidetään määrätyn ajan vastaanottajan nähtävillä viranomaisessa. Asiakirjan nähtäville asettamisesta on ilmoitettava virallisessa lehdessä ja sen lisäksi viranomaisen ilmoitustaululla tai sellaisessa sanomalehdessä, josta vastaanottajan voidaan otaksua parhaiten saavan tiedon. Ilmoituksesta on käytävä ilmi, mitä asia koskee sekä maininta siitä, missä ja mihin ajankohtaan saakka asiakirja pidetään nähtävillä. Ilmoituksessa on todettava, että tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta virallisessa lehdessä.

3 Viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 9 :n perusteella jokaisella on oikeus saada tieto viranomaisen asiakirjasta, joka on julkinen. Lain 11 :n perusteella hakijalla, valittajalla sekä muulla, jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee (asianosainen), on oikeus saada asiaa käsittelevältä tai käsitelleeltä viranomaiselta tieto muunkin kuin julkisen asiakirjan sisällöstä, joka voi tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn. Lain 20 :n perusteella viranomaisten on huolehdittava siitä, että yleisön tiedonsaannin kannalta keskeiset asiakirjat tai niitä koskevat luettelot ovat tarpeen mukaan saatavissa kirjastoissa tai yleisissä tietoverkoissa taikka muilla yleisön helposti käytettävissä olevilla keinoilla. Pelastustoimen osalta suurin osa tehtävistä päätöksistä koskevat pelastuslainsäädännön säädettyjä asioita (lupa-, ja valvontapäätökset), joiden osalta tehtyyn hallintopäätökseen haetaan muutosta hallinto-oikeudelta siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Viranhaltijapäätökset koskevat usein sellaisia asioita, että niiden ei ole katsottu sisältävän siinä määrin laajaa julkisuutta kiinnostavia tietoja, että ne tulisi julkaista laajemmin internetissä. Lisäksi päätökset voivat koskea yksityiseen henkilöön liittyviä asioita, joita ei ole tarkoituksenmukaista julkaista, vaikka ovat julkisia, jotta luottamus viranomaistoimintaan säilyisi. Edellä esitettyyn viitaten pelastuslaitos ei pidä tarkoituksenmukaisena, että kaikki viranhaltijapäätökset laitetaan kaupungin verkkosivuille niin, että ne ovat kaikkien luettavissa. Tämä aiheuttaisi toimialoille lisää työtä ja kustannuksia. Samoin se voisi korottaa kynnystä asiointiin viranomaisessa, jos epäilyksenä on asian joutuminen julkisuuteen verkkosivujen kautta. Nykykäytäntö on taannut sen, että hakijalla, valittajalla tai jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee (asianosainen), on saanut asiasta päätöksen tai muun tiedonsaannin. Mikäli kaupunki päättää, että viranhaltijapäätökset laitetaan myös kaupungin verkkosivuille, tulisi niiden hallinnointi keskittää yhteen paikkaan huomioiden hallintolain, viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain, sekä henkilötietolain asettamat lainsäädännölliset velvoitteet. Lisäksi tulee huomioida maakunnallisen palvelutuotannon erityispiirteet. Lappeenrannan seudun ympäristötoimen lausunto : Lappeenrannan kaupungin kaupunginkanslia pyytää toimialojen lausuntoa perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuustoaloitteesta koskien kaupungin viranhaltijapäätöksistä tiedottamista. Lappeenrannan seudun ympäristötoimi lausuu asiasta seuraavaa:

4 Lappeenrannan seudun ympäristötoimi on Lappeenrannan seudun ympäristölautakunnan alainen ylikunnallinen ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun valvontaviranomainen Lappeenrannan, Lemin, Luumäen, Savitaipaleen ja Taipalsaaren alueella. Lappeenrannan seudun ympäristötoimessa tehdyistä viranhaltijapäätöksistä 80 % (n kpl/vuosi, joskus ajoittain yli 400 kpl/vuosi) on erityislakien mukaisia viranhaltijapäätöksiä. Päätökset koskevat pääosin yksittäistä toimijaa ja hänen toimintaansa tai toiminnan ehtoja. Päätös voi koskea myös yksityistä kiinteistönomistajaa tai haltijaa. Erityislakeja ovat mm. terveydensuojelulaki, jätelaki, elintarvikelaki, ja ympäristönsuojelulaki. Erityislakien mukaisissa päätöksissä on säädetty päätöksen kuulemisesta tai julkipanosta/kuuluttamisesta erikseen. Kun päätösvalta on delegoitu viranhaltijalle, lautakunnalla ei ole otto-oikeutta erityislakien mukaisiin päätöksiin. Päätökseen tyytymättömällä asianosaisella on mahdollisuus kuitenkin oikaisuvaatimuksen tekemiseen lautakunnalle tai hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. Kuntalain mukaisista viranhaltijapäätöksistä on osa hankintapäätöksiä, jotka kohdistuvat pääosin käytännön työn vaatimiin pienhankintoihin tai erilaisiin hankkeisiin. Muut päätökset ovat enimmäkseen erilaisia henkilöstöpäätöksiä. Lappeenrannan seudun ympäristötoimen viranhaltijapäätökset viedään päätösluettelon muodossa tiedoksi Lappeenrannan seudun ympäristölautakuntaan kuukausittain. Esityslista on kuntalaisten luettavissa kaupungin internet-sivuilla. Kaikki päätökset ovat myös nähtävillä Lappeenrannan seudun ympäristötoimen Lappeenrannan toimipisteessä. Erityislakien mukaisista viranhaltijapäätöksistä suurin osa koskee yksittäisen toimijan toimintaa - esim. vanhainkodin tai kampaamon perustamista, asumisjärjestelyjä, kiinteistön jätehuoltoa tai asukkaan toimintaa. Päätöksessä saatetaan kertoa hyvinkin yksityiskohtaisesti toiminnasta, tiloista ja niiden varusteluista. Päätökset ovat pääosin julkisia siten, kun laki asiakirjojen julkisuudesta edellyttää. Osa päätöksen tiedoista on kuitenkin sellaisia, jota internetissä loukkaamatta yksityistä oikeutta ei voida jakaa (mm. yksittäisen henkilön osoitetiedot). Mikäli päätös julkaistaan internetistä, tulee jokainen päätös tarkistaa aina erikseen ennen julkaisua.

5 Osa julkipanon ja kuulutuksen vaativista päätöksistä tai kuulutuksista julkaistaan jo nyt internet-sivuilla. Kaikki julkipanon jälkeen annettavat kuulutukset julkistetaan myös kaupungin internetsivuilla esim. melupäätöskuulutukset. Lappeenrannan seudun ympäristötoimi toteaa, että erityislakien mukaiset viranhaltijapäätökset tai kuntalain mukaiset henkilöstöpäätökset sisältävät usein tietoa, jota ei saa levittää internetissä. Jokainen päätös jouduttaisiin käymään erikseen läpi koska ne eivät sovellu suoraan julkaistavaksi internet-sivuilla. Päätöksissä voi olla salassa pidettäviä tietoja, joiden mahdollinen esiintyminen on tarkastettava erikseen aina, jos päätöstä pyydetään nähtäväksi. Mikäli tähän päädytään Lappeenrannan kaupungin osalta, tulee julkistaminen keskittää ja hoitaa päätösten muokkaaminen julkaisukuntoon keskitetysti. Tällaisessa on myös vaarana uuden tietojärjestelmän hankkiminen, mikä johtaisi entistä laajempaan hallitsemattomaan ohjelmistokokonaisuuteen. Lappeenrannan seudun ympäristötoimen tekemät viranhaltijapäätökset ovat pääsäätöisesti julkisia, jolloin niihin tutustuminen on mahdollista ympäristötoimessa. Yhteenveto Lappeenrannan seudun ympäristötoimen tehtävien toteutumisen kannalta asiakirjojen ja päätösten julkisuus on etu. Käytännössä kuitenkin viranhaltijapäätösten julkaisu suoraan sellaisenaan internetissä ei ole mahdollista. Jokainen päätös joudutaan erikseen muokkaamaan internetjulkaisua varten. Tämä lisää työtä, mikä voi olla pois varsinaisesta perustehtävästä. Tällä perusteella Lappeenrannan seudun ympäristötoimi ei kannata tehtyä esitystä. Kulttuuritoimen lausunto : Perussuomalaisten valtuustoaloite kaupungin viranhaltijapäätösten tiedottamisesta 1. Mistä / minkä tyyppisistä asioista tehdään viranhaltijapäätöksiä Yleispäätökset: avustukset teatterin ja orkesterin ohjelmistojen vahvistukset teatterilippujen hintapäätös kaupunginorkesterin lippujen hintapäätös kirjastojen, museoiden ja kirjastoauton aukiolomuutokset näyttelyohjelmisto

6 kirjaston ja museon maksut ja taksat Hankintapäätökset kausijulkaisujen painatus muut hankinnat (varanhaltijan hankintavaltuuden mukaisesti) Henkilöstöpäätökset eläkkeelle siirtyminen henkilöstön sisäiset siirrot päätöksiä, joita ei tehdä muilla ohjelmilla salassa pidettävät 2. Onko viranhaltijapäätöksissä sellaisia päätöksiä, joita ei ole suotavaa / sallittua julkaista Internetissä salassa pidettävät henkilöstöpäätökset 3. Miten viranhaltijapäätökset nykyisin saatetaan tiedoksi kuntalaisille lautakunta päättänyt toimikautensa alussa, että päätökset ovat nähtävinä tulosalueiden toimistoissa joka maanantai klo 9-12, jos päivä on pyhäpäivä, nähtävillä pito siirtyy seuraavaan arkipäivään luottamushenkilöille tiedoksi lautakunnan kokouksessa 4. Esteitä viranhaltijapäätösten julkistamiseksi Internetissä ei esteitä Teknisen toimen lausunto : Kaupunginkanslia on pyytänyt selvitystä teknisen toimen viranhaltijapäätöksistä. 1. Mistä / minkätyyppisistä asioista tehdään viranhaltijapäätöksiä? hankinta-asiat (urakat, tavarahankinnat, suunnittelijat, konsultit) henkilöstöpäätökset tonttien myyminen tontinvaraamispäätökset julkisen alueiden vuokraamis- ja varaamisasiat kiinteistöjen/tilojen vuokraamiset saatavien poistaminen kirjanpidosta

7 joukkoliikennepäätökset kadunpitopäätös korvauspäätökset liikennemerkkipäätökset kadunpitäjän luvat maksut ja taksat tilapäiset liikennejärjestelyt maan ostot rasitesopimukset, haltuunotot puutarhapalstat, metsästysvuokrat, pellonvuokraukset puutavaran myynti, metsien hoito ym. asumisoikeuden haltijan nimeäminen asumisoikeuden luovutuskorvauksen vahvistaminen ARA-asunnon asukasvalinnan ja vuokran valvontapäätös kaupungin asuntojen korjaus-,, energia- ja terveyshaitta-avustuksista annetun lain mukaan myöntämät valtionavustukset ARA-lainahakemukset vuokra- ja asumisoikeustalojen rakentamista ja perusparantamista varten (kunta antaa lausunnon paitsi omistusasunto-kohteissa, joissa kunta päättää lainan hyväksymisestä) hakemus vapautuksen saamiseksi aravarajoituslain tarkoittamista käyttö- ja luovutusrajoituksista (kunta toimii lausunnonantajana) päätös kaupungin talousarviovaroista myönnettävästä hissiavustuksesta rakennuslupapäätökset toimenpidelupapäätökset purkamislupapäätökset vastaavien työjohtajien / muiden työjohtajien hyväksynnät / hylkäämiset 2. Onko viranhaltijapäätöksissä sellaisia päätöksiä, joita teidän näkemyksenne mukaan ei ole suotavaa/sallittua julkaista internetissä? korvauspäätökset henkilöstöpäätökset, paitsi virkoihin ja työsuhteisiin valinnat yksittäisten maataloustukipäätösten julkaiseminen netissä ei ole sallittua, sillä ne sisältävät lain tarkoittamia salassa pidettäviä tietoja kuten yrityksien liikesalaisuuksia ja henkilötietoja. asuntotoimen viranhaltijapäätökset. Asuntotoimen viranhaltijapäätökset pääsääntöisesti kohdistuvat yksittäiseen henkilöön.

8 Mikäli valtion lainan tai avustuksen ehdoton myöntämiskriteeri on se, että hakijan tulot jäävät tietyn tulorajan alapuolelle, päätös lainan tai avustuksen myöntämisestä kuvaa saajan taloudellista asemaa julkisuuslain 24.1 :n 23 kohdassa tarkoitetulla tavalla. Tämä päätös liitteineen on salassa pidettävä. Siten omakotilainan hyväksyminen ja useat yksityishenkilöille myönnettävät korjaus- ja energia-avustuksia koskevat päätökset ovat salassa pidettäviä. Asumisoikeuden haltijoiksi hyväksytyistä voidaan katsoa muodostuvan henkilörekisteri. Henkilörekisterin henkilötietojen laittaminen kotisivuille on henkilötietojen sähköistä luovuttamista. Tämä voi tapahtua vain asianosaisen henkilön suostumuksella ellei joku laki anna poikkeuksellisesti oikeutta tietojen luovuttamiseen. Vastaava henkilörekisteri muodostuu tiettyyn vuokrataloon hyväksytyistä. Julkisuusperiaate ja tiedottamisvelvollisuus liittyvät yleisiin ja yhteisiin asioihin. Yksityisyyden ja henkilötietojen suoja kohdistuu yksittäistä, tunnistettavaa henkilöä henkilökohtaisesti koskeviin asioihin. 3. Miten viranhaltijapäätökset nykyisin saatetaan tiedoksi kuntalaisille ja luottamushenkilöille? Asianosaisille: kunta- ja hankintalain mukaan Rakennuslautakunnan ja virkamiesten lupa-asioissa tekemistä viranomaisratkaisuista ilmoitetaan ennen päätöksen antamista rakennusvalvonnan ilmoitustaululle asetettavassa luettelossa. Rakennuslupapäätökset annetaan julkipanon jälkeen. Päätöksen katsotaan tulleen kaikkien asianosaisten tietoon sinä päivänä, jona se on annettu. Antamispäivä on julkipanoilmoituksessa erikseen mainittu. Kuntalaisille: yleisesti nähtävillä ao. vastuu-/tulosalueella päätöstä seuraavana maanantaina ja sen sattuessa juhlapyhäksi ensi arkipäivänä sen jälkeen. MRL:n mukaiset lautakunnan ja delegoinnin mukaiset virkamiehen viranomaispäätökset päätöslistat julkaistaan myös internetissä ja viedään rakennuslautakunnan

9 kokoukseen tiedoksi. Luottamushenkilöille: ao. lautakuntaan kahden kuukauden välein. 4. Onko teidän mielestänne jotakin estettä, miksi viranhaltijapäätöksiä ei tulisi julkaista netissä? ei, mutta tulee huomioida yksityisyyden ja henkilötietojen suoja Lappeenrannan seudun ympäristötoimi on antanut asiasta oman vastauksensa. Henkilöstöjohtajan lausunto : Perussuomalaisten valtuustoryhmä on esittänyt kaikkien viranhaltijapäätösten laittamista kaupungin verkkosivuille niin, että päätökset ovat kaikkien luettavissa. Pyydettynä lausuntona aloitteeseen totean kunnioittaen seuraavaa. Henkilöstöpalveluissa viranhaltijapäätöksiä tehdään ensisijaisesti palkka-asioista. Näiden lisäksi tehdään joitakin yksittäisiä päätöksiä, jotka koskevat yleensä hankintaa. Muita asioita koskevia päätöksiä tehdään erittäin harvoin. Palkkausta koskevat päätökset ovat esimerkiksi työkokemuslisien, henkilökohtaisten lisien tai erillispalkkioiden myöntämisiä ja erilaisia oikaisuja. Ratkaisut ovat euromääräisesti pieniä. Näistä ei ole myöskään tarpeen tiedottaa käytännössä muille kuin palkanlaskennalle. Esimerkiksi asianomaiselle itselleen ei erikseen lähetä päätöksiä, vaan selvitys palkasta ja sen perusteista näkyy palkkanauhassa. Aika ajoin käydään keskustelua siitä, tuleeko palkka-asioista ylipäätään tehdä viranhaltijapäätös eli onko esimerkiksi kokemuslisän myöntäminen todella päätöksentekoa vai onko kyseessä vain työehtosopimuksen soveltaminen eli täytäntöönpanotoimi. Asiaa on ainakin toistaiseksi tulkittu niin, että palkka-asioista tehdään päätös jo hyvän dokumentoinnin vuoksi. Asiaa kuitenkin selvitetään parhaillaan. Tämän taustalla on byrokratian vähentäminen ja toimintojen tehostaminen. Tässä yhteydessä pohditaan myös sitä, missä nämä päätökset on järkevää tehdä.

10 Henkilöstöpalvelut tekee niin ikään vuosittain päätöksiä joistakin yksittäisistä hankinnoista. Nämä tehdään pääsääntöisesti yhteistyössä Etelä-Karjalan hankintapalvelujen kanssa. Hankinnat koskevat henkilöstökoulutusta ja esimerkiksi ensiapukurssien järjestämistä. Henkilöstölle pitkästä palveluajasta annettavat lahjat kilpailutetaan muutaman vuoden välein. Henkilöstöpalvelujen tekemät hankintapäätökset koskevat yleensä vain kaupungin henkilöstöä, joten niistä ei ole tarpeen tiedottaa yleisesti kuntalaisille. Päätöksistä tiedotetaan tarkoituksenmukaisella tavalla, esimerkiksi kaupungin Wintrassa. Kunta-alan palkat ja hankinnat ovat julkisia. Tästä näkökulmasta ei ole estettä julkaista henkilöstöpalveluissa tehtyjä päätöksiä kaupungin verkkosivuilla. Näihinkin päätöksiin voi kuitenkin liittyä myös salassa pidettäviä, kuten ihmisten terveydentilaa koskevia, tietoja. Mahdollisen julkaisemisen yhteydessä on aina tarkistettava, ettei kenenkään henkilötietosuoja vaarannu. Toinen kysymys on se, ovatko henkilöstöpalveluissa tehdyt viranhaltijapäätökset yleisesti edes siinä määrin kiinnostavia, että ne on syytä julkaista internetissä. Kasvatus- ja opetustoimen lausunto : Kaupunginkanslia on pyytänyt kasvatus- ja opetustoimen lausuntoa yllämainitusta valtuustoaloitteesta. Valtuustoaloitteessa muun ohessa todetaan, että lautakuntiin viranhaltijapäätökset tulevat puolivuosittain ja tämä ei mahdollista lautakunnan puuttumista tehtyyn viranhaltijapäätökseen, koska asia on edennyt jo pitkälle tekovaiheeseen. Aloitteen tekijät esittävät, että (kaikki) viranhaltijapäätökset olisi laitettava kaupungin verkkosivuille niin, että ne olisivat kaikkien luettavissa. Viranhaltijapäätösten tiedoksi saattaminen lautakuntiin vaihtelee. Kasvatus- ja opetustoimi toteaa, että valtuustoaloitteessa olevat esitiedot eivät pidä paikkaansa kasvatus- ja opetuslautakunnan osalta. Aloitteentekijät näkevät nähtävästi epäkohtana, että lautakunta ei voisi puuttua tehtyihin viranhaltijapäätöksiin. Tällä tarkoitettaneen puutetta mahdollisen kuntalain 51 :n tarkoittaman otto-oikeuden käyttöön. Kuntalain 51 :n mukaan, lautakunta, sen puheenjohtaja tai esittelijä voivat ottaa lautakunnan käsiteltäväksi asian, joka on kuntalain nojalla siirretty lautakunnan alaisen viranhaltijan toimivaltaan.

11 Otto-oikeus koskee vain asioita, joiden päätösvalta perustuu kuntalakiin ja päätösvalta on siirretty kuntalain nojalla kunnanhallituksen tai lautakunnan alaisen viranomaisen toimivaltaan. Erityislainsäädännön alaan kuuluvat viranhaltijapäätökset jäävät otto-oikeuden ulkopuolelle, vaikka päätösvalta delegoinnin perusteella on saatettu siirtää viranhaltijalle. Viranhaltijoiden päätöksistä suurin osa on erityislainsäädäntöön perustuvia. Erityislainsäädännön alaan, kuten myös kuntalain alaan kuuluvat viranhaltijapäätökset liittyvät usein sillä tavalla jonkin yksilön oikeuteen tai asemaan, että kyseiset päätökset ovat viranomaistoiminnan julkisuudesta annetun lain mukaan salassa pidettäviä. Näin erityisesti kasvatus- ja opetustoimessa suuri osa viranhaltijapäätöksistä on salassa pidettäviä kuten esim. päivähoidon asiakkuuteen liittyvät päätökset ja opetukseen liittyvät, yksittäistä oppilasta koskevat asiat (esim. erityinen tuki yms.). Toinen suuri osa päätöksistä on tavanomaisia henkilöstöhallinnon, osin julkisia, osin salassa pidettäviä päätöksiä (vuosilomat, sairaslomat, virkavapaat yms.). Yksilöä koskevien julkistenkin päätöksien osalta on erotettava päätöksen julkisuus ja päätöksen aktiivinen levittäminen internetin välityksellä, mitkä ovat kaksi eri asiaa. On huomattava, että sitä mitä kerran internetiin tallennetaan, ei välttämättä voida poistaa. Yksittäistä henkilöä koskevien julkistenkin päätösten tarpeetonta levittämistä internetin välityksellä tulee välttää. Esim. rikoslain 24 luvun 8 :n 1 momentin mukaan yksityiselämää koskevan tiedon oikeudeton levittäminen eli toimittaminen lukuisten ihmisten saataville on kriminalisoitu, jos teko on omiaan aiheuttamaan vahinkoa tai kärsimystä loukatulle tai häneen kohdistuvaa halveksuntaa. Mahdollisen rikosprosessin (poliisin esitutkinta, syyttäjän syyteharkinta, oikeuden tuomio) lopputulos ratkaisee mikä yksittäistapauksessa voidaan katsoa yksityiselämään kuuluvaksi tiedoksi ja sen loukkaavaksi levittämiseksi, mutta asianosaisen subjektiivinen kokemus asiasta ja mainittu rikoslain säännös antaa perusteen tehdä asiasta rikosilmoituksen. On myös huomattava, että kaikkien viranhaltijapäätösten julkaiseminen kaupungin verkkosivuilla edellyttäisi huikean määrän lisätyötä ja se edellyttäisi mittavaa henkilöstöresurssia, jollaista ei ole käytettävissä. Tällaista toimintaa tuskin voidaan pitää tuottavuutta lisäävänä ja tarpeellisena hallintotyönä.

12 Kasvatus ja opetustoimessa on noin 160 (vakituiset/määräaikaiset) esimiestä, jotka tekevät viranhaltijapäätöksiä. Kokonaisuudessaan viranhaltijapäätöksiä tehdään siis valtavat määrät. Suurin osa niistä lienee sellaisia, joissa ei ole kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeutta. Kasvatus- ja opetuslautakunta onkin päättänyt (Kola / 5) sille tiedoksi saatettavien viranhaltijapäätösten osalta seuraavasti: 1) lautakunnalle ei tarvitse ilmoittaa muista kuin 2)- kohdassa mainituista päätöksistä, jotka alaisensa viranhaltijat ovat tehneet johtosäännössä tai toimintasäännössä määritetyn ratkaisuoikeutensa perusteella eikä lautakunta käytä näissä asioissa otto-oikeuttaan, ellei jossain yksittäistapauksessa erikseen muuta päätetä ja että 2) lautakunnalle toimitetaan tiedoksi lautakunnan alaisten viranhaltijoiden toimivaltansa siirtämistä koskevat päätökset sekä vakinaisen viranhaltijan ottamista koskevat päätökset. Kasvatus- ja opetuslautakunnalla on siis muun ohella otto-oikeus vakinaisen viranhaltijan ottamista koskeviin päätöksiin. Viranhaltijan ottopäätökset on ohjeistettu tekemään sellaisessa aikataulussa, että ne voidaan toimittaa lautakunnalle tiedoksi ajassa, joka mahdollistaa lautakunnan otto-oikeuden käytön. Tämän periaatepäätöksen mukaan kasvatus- ja opetuslautakunnalla on myös oikeus, sen niin erikseen päättäessä, otto-oikeuden alaan kuuluvissa yksittäistapauksissa ottaa mikä tahansa asia käsiteltäväkseen. Kaupungin verkkosivuilla julkaistavan kasvatus- ja opetuslautakunnan esityslistan kautta näiden viranhaltijapäätösten yksilöintitiedot tiedot ovat kaikkien luettavissa. Tämä menettelytapa on ollut käytössä kasvatus- ja opetuslautakunnassa jo kolmatta valtuustokautta ja se on hyväksi havaittu ja todettu menettelytapa. Valtuustoaloitteessa lisäksi todetaan muun ohessa, että kuntalain mukaan kunta on velvollinen tiedottamaan asukkailleen kunnassa vireillä olevista asioista, niistä koskevista suunnitelmista, asioiden käsittelystä, tehdyistä ratkaisuista ja niiden vaikutuksista ja siitä, millä tavoin asioista voi esittää kysymyksiä ja mielipiteitä valmistelijoille ja päättäjille. Tämä kuntalain 29 :n mukainen tiedottamisvelvollisuus koskee luonteeltaan asioita, joilla on vaikutusta suurempaan tai laajempaan joukkoon kuntalaisia tai muita kohderyhmiä ja joihin kohdistuu laajempaa ja yleisempää mielenkiintoa. Tämän tyyppisissä asioissa ei yleensä tehdä lainkaan valmistelevia tai lopullisia päätöksiä viranhaltijapäätöksinä, vaan ne käsitellään jossain kunnallisessa toimielimessä. Tiedottamisvelvollisuuden käytännön toteuttamisesta viranhaltijat ovat vastuussa. Tiedottaminen tapahtuukin erillisin

13 lehdistö- tai mediatiedottein sekä kuulemistilaisuuksien järjestämisin, ei viranhaltijapäätöksin. Ratkaistava asia päätyy kunnallisen toimielimen ratkaistavaksi, jolloin ennen päätöksentekoa asia on kaikkien luettavissa kaupungin verkkosivuilla julkaistavalta esityslistalta. Edellä esitetyin perustein kasvatus- ja opetustoimen näkemyksen mukaan vallitsevia käytäntöjä ei tule muuttaa eikä viranhaltijapäätöksiä tule julkaista kaupungin verkkosivuilla. Tarkastustoimen lausunto : Lappeenrannan kaupungin tarkastustoimi (ulkoinen ja sisäinen tarkastus) toteaa pyydettynä lausuntona seuraavaa: Tarkastustoimessa tarkastuspäällikkö tekee lähinnä henkilöstöpäätöksiä ja muut asiat viedään tarkastuslautakunnalle tai kaupunginjohtajalle päätettäväksi. Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta eli julkisuuslaki tuli voimaan Julkisuuslailla lisättiin viranomaisten toiminnan avoimuutta, velvoitettiin viranomaiset toteuttamaan hyvää tiedonhallintatapaa sekä parannettiin mahdollisuuksia saada tietoja viranomaisten käsittelyssä olevista asiakirjoista. Lakia sovelletaan valtion viranomaisten lisäksi muun muassa kunnallisiin viranomaisiin, joita ovat lähinnä kunnan ja kuntayhtymien toimielimet sekä liikelaitokset. Salassa pidettävän tiedon paljastaminen ilman lakiin perustuvaa syytä merkitsee virkasalaisuuden rikkomista. Kunnan yhtiöt jäävät julkisuuslain soveltamisalan ulkopuolelle. Kunnan osakeyhtiöt ovat itsenäisiä oikeushenkilöitä, joiden hallussa olevien asiakirjojen julkisuus määräytyy osakeyhtiölain mukaan. Kuntalain 62 :n mukaan "Toimielimen kokouksesta pidetään pöytäkirjaa. Luottamushenkilön ja viranhaltijan päätöksistä pidetään pöytäkirjaa, jollei se päätöksen luonteen johdosta ole tarpeetonta." Heikki Harjulan ja Kari Prättälän Kuntalain kommentaariosan mukaan: Kunnallishallinnon päätösasiakirja on pöytäkirja. Pöytäkirjoja ovat toimielimen pöytäkirjat sekä luottamushenkilön ja viranhaltijan päätöspöytäkirjat (ns. päätösluettelot). Luottamushenkilön ja viranhaltijan tekemistä päätöksistä on pidettävä pöytäkirjaa, jollei pöytäkirja päätöksen luonteen johdosta ole tarpeeton. Pöytäkirjan pitämisellä parannetaan muun muassa

14 kansalaisten mahdollisuuksia valvoa oikeusturvaansa (muutoksenhaku) ja yleensä mahdollisuutta valvoa hallintoa (julkisuusperiaate, tilintarkastajat). Osa päätöksistä saattaa olla juoksevaan hallintoon kuuluvia ratkaisuja, joiden luonne ei vaadi pöytäkirjaamista. Myöskään luottamushenkilön ja viranhaltijan päätöspöytäkirjan sisällöstä ja muodosta ei säädetä laissa. Koska luottamushenkilö ja viranhaltija yleensä tekevät päätöksen yksin (ilman esittelyä), ei pöytäkirjaa tarkasteta. Riittävää on, että viranhaltija itse allekirjoittaa tekemänsä päätökset eli päätöspöytäkirjan. Kuntalain 63 :n mukaan Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu. Muun viranomaisen pöytäkirja pidetään vastaavasti yleisesti nähtävänä, jos asianomainen viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi. Heikki Harjulan ja Kari Prättälän Kuntalain kommentaariosan mukaan: Valtuuston, kunnanhallituksen sekä lautakuntien pöytäkirjojen nähtävänä pitäminen on pakollista. Sen sijaan laki ei velvoita luottamushenkilön ja viranhaltijan pöytäkirjojen nähtävänä pitämiseen. Nähtävänä pitämisen tarpeellisuuden harkitsee asianomainen viranomainen. Nähtävänä pitäminen on tarpeellista aina silloin, kun halutaan saada päätökset lainvoimaisiksi eli nähtävänä pitämisen tarve riippuu muun muassa siitä, onko tarpeen varmistaa päätöksen lainvoimaisuus ennen päätöksen täytäntöönpanoa. Jos pöytäkirja sisältää salassa pidettäviä tietoja, sitä ei niiltä osin saa pitää yleisesti nähtävänä. Edellä olevaan selvitykseen viitaten tarkastustoimi toteaa, että kun julkisuuslainsäädäntö ja yksityisyys ja henkilötietojen suoja huomioidaan, tarkastustoimi ei näe estettä sille, että kaupungin viranhaltijan päätöspöytäkirjat voidaan julkaista kaupungin verkkosivuilla. Mikäli pöytäkirja sisältää salassa pidettäviä tietoja, sitä ei niiltä osin voi julkaista eikä pitää yleisesti nähtävänä. Nuoriso- ja liikuntatoimen lausunto : Nuoriso - ja liikuntatoimessa viranhaltijapäätöksiä tekevät liikuntatoimenjohtaja ja nuorisotoimenjohtaja.

15 Viranhaltijapäätöksiä annetaan kohdeavustuksista, toimien ja sijaisuuksien täyttämisistä, tutkimusluvan antamisista, tilavuorojen käytöstä, konehankinnoista, laitehankinnoista yms. Yllämainitut viranhaltijapäätökset voidaan jatkossa hyvin julkaista myös internetissä. Päätökset annetaan tiedoksi kaikille asianosaisille. Lisäksi toimien ja virkojen valintapäätökset sekä avustuspäätökset viedään tiedoksi nuoriso - ja liikuntalautakunnalle. Kaupunginkanslian lausunto : Eräät, kuntalain mukaiset viranhaltijapäätökset on laitettava julkisesti nähtäville, jotta ne saavuttaisivat lainvoiman. Niitä viranhaltijapäätöksiä, joista voi valittaa kunnallisvalituksen sijaan hallintovalituksella, ei tarvitse laittaa julkisesti nähtäville, koska valitusoikeus on ainoastaan asianosaisilla. Lappeenrannan kaupungin viranhaltijapäätökset pidetään yleisesti nähtävillä toimielinten päättämällä tavalla. Lappeenrannan kaupungin hallintosäännön mukaisesti kaupunginhallituksen ja lautakuntien alaisten viranomaisten on ilmoitettava kaupunginhallitukselle tai lautakunnalle tekemistään päätöksistä lukuun ottamatta asioita tai asiaryhmiä, joista kaupunginhallitus tai lautakunta on ilmoittanut, ettei se käytä otto-oikeuttaan. Viranhaltijapäätösten tiedoksi saattaminen toimielimille perustuu toimielinten päätöksiin ja ohjeisiin. Viranhaltijapäätösten muu tiedottaminen, esimerkiksi verkkosivuilla julkistaminen, kuuluu kuntalain 29 :n mukaiseen tiedottamiseen ja on kunnan harkinnassa. Suomen Kuntaliiton ohjeistuksen mukaan kunnalla on laaja harkintavalta siinä, miten laajasti ja mitä välineitä käyttäen se tiedottaa. Kunta harkitsee, missä asioissa on sellainen tiedottamisintressi, että sen tulisi aktiivisesti saattaa tietoja laajemmin saataville. Kaikkien viranhaltijapäätösten verkkojulkaisuun ei ole pakkoa, eikä useissa tapauksissa tarvettakaan. Yksilöpäätöksiin liittyy usein salassa pidettävää tietoa, jota ei voida julkaista verkossa tai muullakaan tavalla. Yksilöpäätöksiin sisältyy usein myös henkilötietoja, joiden käsittelyssä on otettava huomioon henkilötietolaki ja yksityisyyden suoja. Henkilötietojen julkaiseminen verkossa ei kunnan tiedottamistarpeen kannalta ole useinkaan tarpeellista, ja siten henkilötiedot tulisi lähtökohtaisesti poistaa verkossa julkaistavista viranhaltijapäätöksistä.

16 Viranhaltijapäätökset eri toimialoilla ovat suurilta osin henkilöstöpäätöksiä, hankintapäätöksiä ja yksilöön kohdistuvia erityislainsäädäntöön perustuvia päätöksiä, joista valitusoikeus on ainoastaan asianosaisella. Viranhaltijapäätösten luonteen vuoksi viranhaltijapäätöksiin ei useinkaan liity tiedottamisintressiä. Kaikkien viranhaltijapäätösten julkaiseminen verkossa edellyttäisi viranhaltijapäätösten tarkkaa läpikäyntiä ja salassa pidettävien tietojen ja henkilötietojen poistamista sekä joissakin tapauksissa erillisen verkkojulkaisuun soveltuvan tietojärjestelmän olemassaoloa. Kaupunginkanslia on selvittänyt myös muiden kaupunkien käytäntöjä viranhaltijapäätösten julkaisemisesta internetissä. Suurin osa kaupungeista ei julkaise viranhaltijapäätöksiä kokonaisuudessaan internetissä. Helsinki on ainoa kaupunki, joka on ottanut menettelyn laajemmin käyttöön. Muissa kaupungeissa noudatetaan viranhaltijapäätösten päätösluettelon julkaisemista esityslistoilla. Edellä lausuttu huomioiden kaikkien viranhaltijapäätösten kokonaisuudessaan verkkojulkaiseminen ei ole kunnan tiedottamistoiminnan kannalta tarpeellista eikä siihen liittyvien toimien aiheuttaman työmäärän takia myöskään tarkoituksenmukaista. Toimialojen jo nykyiselläänkin käyttämä viranhaltijapäätösten tiedoksianto esityslistoilla, jotka julkaistaan verkkosivuilla, toteuttaa aloitteessa esitettyä päätösten julkaisemista verkossa. Toimialojen lausunnoista käy kuitenkin ilmi, että toimialat ovat päättäneet viranhaltijapäätösten tiedoksi saattamisesta hieman eri tavoin huomioiden kyseisellä toimialalla syntyvien viranhaltijapäätösten luonne. Suurella osalla päätösluettelot julkaistaan osana esityslistaa, mutta julkaisutavat ja ajankohdat vaihtelevat. Aloitteessa esitetty viranhaltijapäätösten julkaiseminen internetissä olisikin hallinnon avoimuuden ja selkeyden näkökulmasta sekä myös sen aiheuttaman hallinnollisen työmäärän näkökulmasta tarkoituksenmukaisimmin toteutettavissa siten, että eri toimielinten toimintatapaa viranhaltijapäätösluetteloiden julkaisemisessa toimielinten esityslistoilla yhdenmukaistetaan ja näin turvataan se, että merkittävimmistä ja yleistä mielenkiintoa herättävistä viranhaltijapäätöksistä tiedottaminen verkossa on yhtenäistä. (AK)

17 Kj Kaupunginhallitus merkitsee valtuustoaloitteen ja siihen annetut lausunnot tiedoksi ja toteaa, että hallinnon avoimuus ja asianmukainen päätöksistä tiedottaminen on kaupungin keskeisiä toimintaperiaatteita. Kaikkien viranhaltijapäätösten julkaiseminen kokonaisuudessaan internetissä ei kuitenkaan sellaisenaan ole tarkoituksenmukaista suhteessa päätösten luonteeseen ja suureen työmäärään, jota se edellyttää sekä suhteessa päätettävien asioiden yleiseen mielenkiintoon. Kaupunginhallitus antaa kaupunginkanslialle tehtäväksi antaa yhdenmukaiset ohjeet toimielimille viranhaltijapäätösluetteloiden julkaisemiseksi verkkosivuilla osana toimielinten esityslistoja. Asia saatetaan tiedoksi kaupunginvaltuustolle. Kh Hyväksyttiin. KV 12 (AK) Kh Kv Merkitään tiedoksi. Hyväksyttiin.

Päätöksenteossa huomioitavaa perehdytyskoulutus uusille luottamushenkilöille

Päätöksenteossa huomioitavaa perehdytyskoulutus uusille luottamushenkilöille Päätöksenteossa huomioitavaa perehdytyskoulutus uusille luottamushenkilöille 6.2.2015 päätösvalmistelupäällikkö Tiina Kyöttilä-Vettenranta 1 9.2.2015 Kokouksen julkisuus - Valtuuston kokoukset ovat julkisia,

Lisätiedot

Vasemmistoliiton valtuustoryhmän valtuustoaloite Viranhaltijapäätökset julkisiksi

Vasemmistoliiton valtuustoryhmän valtuustoaloite Viranhaltijapäätökset julkisiksi Kaupunginvaltuusto 9 17.02.2014 Kaupunginhallitus 90 03.03.2014 Kaupunginhallitus 25 02.02.2015 Kaupunginvaltuusto 15 09.03.2015 Vasemmistoliiton valtuustoryhmän valtuustoaloite Viranhaltijapäätökset julkisiksi

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kokousaika 25.5.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 141 142 143 144 145 146 147 148 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden tiedonsaantioikeus ja saatujen tietojen edelleen välittäminen

Luottamushenkilöiden tiedonsaantioikeus ja saatujen tietojen edelleen välittäminen 8.11.2010 1(5) DocId: 145064 Luottamushenkilöiden tiedonsaantioikeus ja saatujen tietojen edelleen välittäminen Viimeaikaiseen keskusteluun ja yleisönosaston kirjoitteluun liittyen on syytä kerrata luottamushenkilöinä

Lisätiedot

(KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.)

(KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) PORIN KAUPUNGIN H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö (KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja

Lisätiedot

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 11.11.2008 84 Noudatetaan 1.1.2009 alkaen 1 Toimiala Tässä johtosäännössä määritellään vesihuoltolaitoksen, sen johtokunnan ja toimitusjohtajan

Lisätiedot

ASIA. Kaupunginhallituksen, kaupunginjohtajan ja hallintojohtajan menettely KANTELU

ASIA. Kaupunginhallituksen, kaupunginjohtajan ja hallintojohtajan menettely KANTELU ANONYMISOITU PÄÄTÖS 21.09.2015 Dnro OKV/1735/1/2014 1/5 ASIA Kaupunginhallituksen, kaupunginjohtajan ja hallintojohtajan menettely KANTELU Kantelija arvostelee oikeuskanslerille 7.10.2014 osoittamassaan

Lisätiedot

Kokouskäytännöistä. 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri

Kokouskäytännöistä. 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri Kokouskäytännöistä 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri Kokousmenettelyt Tavoitteena yhdenmukaiset menettelyt toimielimissä Käsitellään toimielimen ensimmäisessä kokouksessa Päätetään

Lisätiedot

Uusi kuntalaki: Miten sähköisiä toimintatapoja edistetään? Katariina Huikko, lakimies Kuntalaki uudistuu seminaari Kuntatalo 3.6.

Uusi kuntalaki: Miten sähköisiä toimintatapoja edistetään? Katariina Huikko, lakimies Kuntalaki uudistuu seminaari Kuntatalo 3.6. Uusi kuntalaki: Miten sähköisiä toimintatapoja edistetään? Katariina Huikko, lakimies Kuntalaki uudistuu seminaari Kuntatalo 3.6.2014 Tavoitteena Ajasta ja paikasta riippumattoman päätöksenteon mahdollistaminen

Lisätiedot

Ympäristölautakunnalle kuuluu kunnan ympäristöterveydenhuolto mukaan lukien eläinlääkintähuolto sekä ympäristönsuojelu. 2 Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunnalle kuuluu kunnan ympäristöterveydenhuolto mukaan lukien eläinlääkintähuolto sekä ympäristönsuojelu. 2 Ympäristölautakunta KRISTIINANKAUPUNGIN YMPÄRISTÖTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto / 2009 1 Sisältö Ympäristölautakunnalle kuuluu kunnan ympäristöterveydenhuolto mukaan lukien eläinlääkintähuolto sekä ympäristönsuojelu.

Lisätiedot

Ulkoisen tarkastuksen tulosalue toimii tarkastuslautakunnan alaisuudessa. Kaupungin ulkoista tarkastusta johtaa kaupunginreviisori.

Ulkoisen tarkastuksen tulosalue toimii tarkastuslautakunnan alaisuudessa. Kaupungin ulkoista tarkastusta johtaa kaupunginreviisori. 1(5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 24.8.2015 7 hyväksymä. Voimassa 1.9.2015 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. TAIVALKOSKEN KUNTA TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 15.11.1996 57 Voimaantulo 1.1.1997 1 luku Valvontajärjestelmä 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään

Lisätiedot

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on 1 (5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 28.1.2008 hyväksymä. Voimassa 1.3.2008 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 16 KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOKSEN LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.11.2011, tulee voimaan 1.1.2012) 1 Toimiala Kymenlaakson pelastuslaitoksen

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon toimintasääntö

Ympäristöterveydenhuollon toimintasääntö Ympäristöterveydenhuollon toimintasääntö Johtokunta 29.5.2009 91 Yhtymäkokous 24.6.2009 91 Johtokunta 18.2.2011 23 Sisältö 1 Tavoitteet 2 2 Monijäseninen toimielin 2 3 Toimielimen tehtävät 2 4 Ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kokousaika 14.4.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 86 87 88 89 90 91 92 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Menettely otto-oikeuden käyttämisessä

Menettely otto-oikeuden käyttämisessä ANONYMISOITU PÄÄTÖS 22.04.2015 Dnro OKV/1810/1/2013 1/5 ASIA Menettely otto-oikeuden käyttämisessä KANTELU Rekisteröity yhdistys (jatkossa myös yhdistys) on kantelussaan 28.10.2013 arvostellut kunnanhallituksen,

Lisätiedot

Kuka kantaa virkavastuuta? Tanja Mansikka, VT, OTL Kuntamarkkinat 9.9.2015

Kuka kantaa virkavastuuta? Tanja Mansikka, VT, OTL Kuntamarkkinat 9.9.2015 Kuka kantaa virkavastuuta? Tanja Mansikka, VT, OTL Kuntamarkkinat 9.9.2015 Väärinkäytösten ehkäisy kunnallishallinnossa Vaalikelpoisuusrajoitukset valtuuston ja toimielimiin Esteellisyyssäännökset Kuntalaki

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen johtosääntö

Sosiaali- ja terveyskeskuksen johtosääntö Sosiaali- ja terveyskeskuksen johtosääntö Valtuusto hyväksynyt 18.2.2013 22, muutokset 26.10.2015 107 Seinäjoen kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksen johtosääntö I LUKU SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUKSEN

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 77 HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN Khs 2006-1644 Esityslistan asia Kj/6 Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN TALOUS- JA KONSERNIJAOSTO Kokouspäivä 3.6.2015 Pykälät 37-41 Sivut 1-11 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista

Lisätiedot

NASSTOLAN KUNTA HYVÄ HALLINTO Hyvän hallintotavan ohjeistuus Yhteistyöryhmä 24.5.2011 Kunnanhallitus 6.6.2011 Voimaantulo 1.7.2011

NASSTOLAN KUNTA HYVÄ HALLINTO Hyvän hallintotavan ohjeistuus Yhteistyöryhmä 24.5.2011 Kunnanhallitus 6.6.2011 Voimaantulo 1.7.2011 NASTOLAN KUNTA HYVÄ HALLINTO Hyvän hallintotavan ohjeistus Yhteistyöryhmä 24.5.2011 Kunnanhallitus 6.6.2011 Voimaantulo 1.7.20111 Sisällysluettelo Keskeiset periaatteet viranhaltijoille....... 2 Asianomaisasema.

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan:

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN HALLITUS Kokouspäivä 21.9.2015 Pykälät 102-108 Sivut 1-21 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 14.10.2013 118 Voimaan 1.1.2014 Sisällysluettelo I LUKU... 2 1 Toimiala... 2 II LUKU... 2 2 Johtokunta... 2 III LUKU...

Lisätiedot

Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen

Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen PÖYTÄKIRJA 7/2009 Kokousaika klo 09.08 10.43 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen Liisa Siikaluoma

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN NUORISO- JA LIIKUNTATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN NUORISO- JA LIIKUNTATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN NUORISO- JA LIIKUNTATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Toiminta-ajatus 1 Nuoriso- ja liikuntatoimen tehtävänä on nuoriso- ja liikuntalautakunnan alaisena edistää toimialallaan nuorison ja koko

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 14

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 14 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2016 Nro 14 LASTEN JA NUORTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 6.6.2016) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä Lautakunnan erityisenä tehtävänä

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Espoon kaupungin hallintosääntö 1.6 1 (6) ESPOON KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Valtuusto 8.12.2008 Voimaan 1.1.2009 Valtuusto 24.5.2010 Voimaan 1.1.2011 Viimeksi muutettu Valtuusto 10.12.2012 Voimaan 1.1.2013

Lisätiedot

Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä

Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä Kunnallishallinnossa voidaan päätöksenteon jälkeen tutkia päätökseen ja päätöksentekoon liittyviä erimielisyyksiä ja virheellisyyksiä monin tavoin. Yleensä päätökseen

Lisätiedot

Lisätiedot: Konsernihallinnon lakimies Johanna Alatalo puh

Lisätiedot: Konsernihallinnon lakimies Johanna Alatalo puh Kaupunginhallituksen konsernijaosto 5 16.02.2015 Lausunnon pyytäminen Lappeenrannan Energia Oy:ltä, Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:ltä ja Lappeenrannan liiketoiminnot Oy konsernin yhtiöiltä avoimuuden

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI TARKASTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty 21.10.1996

ORIVEDEN KAUPUNKI TARKASTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty 21.10.1996 TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 21.10.1996 Voimaantulo 1.1.1997 Sisällysluettelo: ORIVEDEN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ...5 1. VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 5 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 5 2. TARKASTUSLAUTAKUNTA...

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Opetuslautakunta POL/4 25.08.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Opetuslautakunta POL/4 25.08.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) 4 Oikaisuvaatimus luokanopettajan virkaan ottamisesta määräajaksi HEL 2015-006724 T 01 01 01 01 Päätösehdotus Esittelijän perustelut päättää kuntalain 89 :n

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ KIRKKONUMMEN KUNNAN SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 1. LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET...1 1 Toimialan toiminta-ajatus...1 2. LUKU: SOSIAALILAUTAKUNTA...1

Lisätiedot

Hallintosääntö. Ylöjärven kaupunki. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt x.x.2014 Voimaantulo 01.01.2015 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

Hallintosääntö. Ylöjärven kaupunki. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt x.x.2014 Voimaantulo 01.01.2015 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 (8) Ylöjärven kaupunki Hallintosääntö Kaupunginvaltuusto hyväksynyt x.x.2014 Voimaantulo 01.01.2015 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt Hallintosäännössä

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Kiteen kaupunki. Viestintäsuunnitelma

Kiteen kaupunki. Viestintäsuunnitelma Kiteen kaupunki Viestintäsuunnitelma Kiteen kaupunki Viestintäsuunnitelma 1 (12) Viestintäsuunnitelman tarkoitus... 2 Mitä Kuntalaki velvoittaa?... 2 Kiteen kaupungin viestintästrategia... 4 Mitä viestintä

Lisätiedot

KUNTALAISTEN JA VALTUUTETTUJEN TEKEMIEN ALOITTEIDEN KÄSITTELY

KUNTALAISTEN JA VALTUUTETTUJEN TEKEMIEN ALOITTEIDEN KÄSITTELY TEKEMIEN ALOITTEIDEN KÄSITTELY KERAVAN KAUPUNKI Keskushallinto 7.12.2010 2 Sisällys 1. ALOITE JA ALOITEOIKEUS... 3 1.1. Aloite... 3 1.2. Kunnan asukkaan aloiteoikeus... 3 1.3. Valtuustoryhmän ja valtuutetun

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta 97 36 Päätös ympäristöluvan raukeamisesta Ritva Haarala, Pöytyä Asia Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöjaoston Ritva Haaralalle 6.9.2006 myöntämän broilerikasvattamon ympäristöluvan ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtosääntö

Oulun kaupunki. Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtosääntö Oulun kaupunki Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Kaupunginhallitus 4.12.2012 47 Kaupunginvaltuusto 17.12.2012 30 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto 7.9.2015 72 7.9.2015

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 15.11.2006 SISÄLLYSLUETTELO VALVONTAJÄRJESTELMÄ...3 1 ULKOINEN JA SISÄINEN VALVONTA...3 TARKASTUSLAUTAKUNTA...3 2 TARKASTUSLAUTAKUNNAN

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Opetusvirasto

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Opetusvirasto Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 21 Uimahallikuljetusten option käyttöönotto lv.2016-2017 HEL 2016-002046 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti, että suomen- ja ruotsinkielisten vuosiluokkien

Lisätiedot

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ 1. SOVELTAMISALA Hämeenlinnan seudun koulutuskuntayhtymän ylläpitämästä lukioliikelaitos Tavastiasta ovat voimassa laissa säädetyn lisäksi tämän johtosäännön määräykset.

Lisätiedot

Suomen kulttuurilaitokset

Suomen kulttuurilaitokset Suomen kulttuurilaitokset Kurssi, kevät 2001 Moskovan yliopisto Leena Kononen Tiedonhaku Suomesta Julkisten viranomaisten, valtion ja kuntien keskeiset palvelut sekä keskeiset julkiset tiedot löytyvät

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (5) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU 17.2.2015

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (5) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU 17.2.2015 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (5) RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU Rakenneyksikön muiden viranhaltijoiden 17.2 2015 tekemät rakennuslupapäätökset Päätökset annetaan julkipanon

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98 MUUTOKSENHAKUKIELTO Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus :t 95, 96, 98 Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta sen vuoksi, että päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa

Lisätiedot

Hallintolaki. 28.1.2013 Kaupunginlakimies Pekka Lemmetty

Hallintolaki. 28.1.2013 Kaupunginlakimies Pekka Lemmetty Hallintolaki 28.1.2013 Kaupunginlakimies Pekka Lemmetty Hallintolaki Tuli voimaan 1.1.2004 Sovelletaan voimaantulon jälkeen vireille tulleisiin asioihin Samalla kumottiin hallintomenettelylaki (598/1982)

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

RAKENNUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

RAKENNUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 RAKENNUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty 19.12.2001 (muutos KV 26.1.2005 5) Voimaatulo 01.01.2002 1 Toimiala, kokoonpano ja vastuualue Rakennuslautakunnan yleisenä tehtävänä on rakennustoiminnan ja

Lisätiedot

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/ Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/2016 15.7.2016 Kuulutus Vesilain mukainen päätös Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 15.7.2016 antanut päätöksen nro 56/2016/2. Hakija Asia Sähkökaapelin rakentaminen

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 80 Kokousaika 29.9.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 69 70 71 72 73 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Luottamushenkilön asema. Reino Hintsa

Luottamushenkilön asema. Reino Hintsa Luottamushenkilön asema kunnallis- ja hallinto-oikeuden oikeuden näkökulmasta Kunnan jäsenyys kunnan asukas yhteisö, laitos, säätiö, jolla on kotipaikka kunnassa se, joka omistaa kiinteistön kunnassa 2

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja jaoston sekä sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(8)

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja jaoston sekä sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(8) johtosääntö 1(8) SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JA JAOSTON SEKÄ SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 103 ja tulee voimaan 1.1.2013 Muutos KV 10.12.2012

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki KAARINAN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ

Kaarinan kaupunki KAARINAN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ Kaarinan kaupunki KAARINAN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 Johtosäännön tarkoitus...1 2 Hankintakeskuksen tehtävä...1 3 Hankintojen toteutustapa...1 4 Hankintojen toteuttaminen kansallisen

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 1 ASIA HAKIJA ON Kuusamo-työhönvalmennuskeskus ry:n ympäristöluvan rauettaminen, Kuusamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 Sari Korento kehittämispäällikkö Uusi kuntalaki (410/2015) Voimaan 1.5.2015» Taloussäännöksiä sovelletaan vuodesta 2015»

Lisätiedot

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Lassila & Tikanoja Oyj:n Savion jätehuoltoalueen

Lisätiedot

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN 1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGINTEATTERI - OULUN LÄÄNIN ALUETEATTERI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGINTEATTERI - OULUN LÄÄNIN ALUETEATTERI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGINTEATTERI - OULUN LÄÄNIN ALUETEATTERI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 6.11.2007 71 Muutos: 3 kv 25.2.2013 31 I YLEISTÄ 1 Ylläpitäjä ja nimi Liikelaitoksen

Lisätiedot

OHJE ASIAKIRJA JA TIETOPYYNTÖJEN KÄSITTELYYN

OHJE ASIAKIRJA JA TIETOPYYNTÖJEN KÄSITTELYYN 1(6) 1 Julkisuusperiaate lainsäädännössä Perustuslain 12.2 :n mukaan viranomaisen asiakirjat ja muut tallenteet ovat julkisia, jollei niiden julkisuutta ole välttämättömien syiden vuoksi lailla erikseen

Lisätiedot

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA. J u l k a i s s u t. 2015 Tornion hallintopalvelut Nro 1

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA. J u l k a i s s u t. 2015 Tornion hallintopalvelut Nro 1 1 TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA J u l k a i s s u t 2015 Tornion hallintopalvelut Nro 1 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.11.2015 Voimaantulopäivä 1.1.2016 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖPALVELUJEN

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2016 1 (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNGIN OSALLISUUSOHJE

KERAVAN KAUPUNGIN OSALLISUUSOHJE KERAVAN KAUPUNGIN OSALLISUUSOHJE KERAVAN KAUPUNKI Keskushallinto 7.12.2010 KERAVAN KAUPUNGIN OSALLISUUSOHJE 2 Sisällys 1. VAIKUTA KERAVALAISENA... 3 2. TOIMINTAOHJEITA... 3 2.1. Pohdi ideaasi, sen tarvetta,

Lisätiedot

1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1. 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1. 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1

1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1. 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1. 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 Tarkastussääntö 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 2 Lautakunnan kokoonpano 1 3 Lautakunnan kokoukset 1 4 Lautakunnan tehtävät

Lisätiedot

Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. 1 Toiminta-ajatus

Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. 1 Toiminta-ajatus 1 Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus Kasvatus- ja opetustoimen tehtävänä on kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisena järjestää varhaiskasvatuspalveluita,

Lisätiedot

Päätös 1 (3) VALTAUSOIKEUDEN SIIRTOA SEKÄ VIREILLÄ OLEVIA MALMINETSINTÄLUPAHAKEMUKSIA KOSKEVA PÄÄTÖS

Päätös 1 (3) VALTAUSOIKEUDEN SIIRTOA SEKÄ VIREILLÄ OLEVIA MALMINETSINTÄLUPAHAKEMUKSIA KOSKEVA PÄÄTÖS Päätös 1 (3) Annettu julkipanon jälkeen 20.8.2015 KaivNro 8001, 8124, 8126, 8373,8426, 8680, ML2012:0201,ML2013:0035, ML2014:0005,ML2014:0006, ML2014:0007,ML2014:0072, ML2014:0099 Northland Mines Oy:n

Lisätiedot

KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 15.12.2008 69 1.1.

KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 15.12.2008 69 1.1. KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ Voimaantulo Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 15.12.2008 69 1.1.2009 Toiminta-ajatus 1 Keskusvirasto huolehtii kaupunginvaltuuston,

Lisätiedot

Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013. Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry

Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013. Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013 Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry Päiväys Moniammatillinen yhteistyö Lasten ja perheiden

Lisätiedot

Datan avaamisen reunaehdot. Katri Korpela Projektipäällikkö 6Aika - Avoin data ja rajapinnat

Datan avaamisen reunaehdot. Katri Korpela Projektipäällikkö 6Aika - Avoin data ja rajapinnat Datan avaamisen reunaehdot Katri Korpela Projektipäällikkö 6Aika - Avoin data ja rajapinnat 19.1.2016 Perinteinen manuaalinen tietopalvelu 1. Asiakas kysyy/pyytää asiakirjoja käyttöönsä/ kopioita omaan

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan 2 ja 6 :issä tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikai suvaatimuksen vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnalle.

Pöytäkirjan 2 ja 6 :issä tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikai suvaatimuksen vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnalle. MUUTOKSENHAKU Oikaisuvaatimusohje Pöytäkirjan 2 ja 6 :issä tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikai suvaatimuksen vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnalle. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

Lisätiedot

Tarkastussääntö. Yhtymähallitus 15.11.2011 131 Yhtymävaltuusto 29.11.2011 28

Tarkastussääntö. Yhtymähallitus 15.11.2011 131 Yhtymävaltuusto 29.11.2011 28 Tarkastussääntö Yhtymähallitus 15.11.2011 131 Yhtymävaltuusto 29.11.2011 28 Sisällysluettelo Valvontajärjestelmä... 1 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 1 Tarkastuslautakunta... 1 2 Lautakunnan kokoonpano...

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa. Etelä-Suomi Päätös Nro 206/2012/1 Dnro ESAVI/173/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 7.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

KUUMA -liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on johtaa ja kehittää kuntayhteistyötä.

KUUMA -liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on johtaa ja kehittää kuntayhteistyötä. SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU, LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA... 2 1 Toimiala... 2 2 Johtokunnan kokoonpano ja toimikausi... 2 3 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta... 3 4 Päätöksenteko johtokunnassa... 3 2. LUKU,

Lisätiedot

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. 13.8.1976/680 Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 (30.12.1992/1536) Yhteiskunnallisesti

Lisätiedot

1 Hallintosääntö ja muut johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään sen lisäksi, mitä on määrätty kuntayhtymän perussopimuksessa,

1 Hallintosääntö ja muut johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään sen lisäksi, mitä on määrätty kuntayhtymän perussopimuksessa, HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ Yhtymäkokouksen hyväksymä 17 päivänä marraskuuta 2015 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosääntö ja muut johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään

Lisätiedot

Päätös 1 (3) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 11.2.2015 valtausoikeuden siirtoa koskeva hakemus.

Päätös 1 (3) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 11.2.2015 valtausoikeuden siirtoa koskeva hakemus. Päätös 1 (3) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 19.3.2015 8982, 9095 Geologian tutkimuskeskus PL 77 96101 ROVANIEMI VALTAUSOIKEUDEN SIIRTOA KOSKEVA PÄÄTÖS Hakemus Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes)

Lisätiedot

Tämän pöytäkirjan päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89 ).

Tämän pöytäkirjan päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89 ). MUUTOKSENHAKU Kirkkonummen perusturvalautakunnan 25.8.2016 pöytäkirjaan I OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKELPOISUUSKIELTO 92-95, 99, 101, 102, 103, 104, 105 ja 106 Päätöksestä, joka koskee vain valmistelua

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KOKKOLAN KAUPUNKI I KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA Nro 1 - Esitys 9.5.2014 KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kokkolan kaupunginvaltuuston hyväksymä X.X.2014 Voimaantulopäivä

Lisätiedot

SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS

SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS Johtosääntö Sipoon kunta Sisällys 1 Liikelaitoksen nimi... 2 2 Liikelaitoksen toimiala... 2 3 Johtokunnan kokoonpano... 2 4 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta... 2 5 Esittely...

Lisätiedot

KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012

KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012 KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012 Käsitellyt asiat: 17. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18. Pöytäkirjantarkastajien valinta 19. Talousarvion toteutuminen 01.01. 30.09.2012

Lisätiedot

Mäntsälän kunta. Hallintopalvelut toimialan toimintasääntö

Mäntsälän kunta. Hallintopalvelut toimialan toimintasääntö Mäntsälän kunta Hallintopalvelut toimialan toimintasääntö Toimintasääntö tulee voimaan 1.2.2013 Sisällysluettelo Hallintopalvelut toimialan toimintasääntö... 2 1. Toimintasäännön perusta ja tarkoitus...

Lisätiedot

Päätös 1 (3) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 02.02.2012 valtausoikeuksien siirtoa koskeva hakemus.

Päätös 1 (3) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 02.02.2012 valtausoikeuksien siirtoa koskeva hakemus. Päätös 1 (3) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 8.3.2012 8212, 8549, 8559 Magnus Minerals Oy PL 3 33211 Tampere VALTAUSOIKEUDEN SIIRTOA KOSKEVA PÄÄTÖS Hakemus on (Tukes) on saapunut 02.02.2012 valtausoikeuksien

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

SOPIMUS YHTEISESTÄ JÄTEHUOLTOLAUTAKUNNASTA. 1. Sopijapuolet. Ehdotus 22.4.2015. Tämän sopimuksen osapuolina ovat seuraavat kunnat

SOPIMUS YHTEISESTÄ JÄTEHUOLTOLAUTAKUNNASTA. 1. Sopijapuolet. Ehdotus 22.4.2015. Tämän sopimuksen osapuolina ovat seuraavat kunnat Ehdotus 22.4.2015 Salon kaupunki Saapunut 11.5.2015 1043/00.04.01/2015 1044/00.00.01.01/2015 1 SOPIMUS YHTEISESTÄ JÄTEHUOLTOLAUTAKUNNASTA 1. Sopijapuolet Tämän sopimuksen osapuolina ovat seuraavat kunnat

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 20.1.2009 Muutos 5 :ään, kv 12.12.2012 85 VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kaupungin hallinnon ja talouden valvonta

Lisätiedot

Riitta Manninen Jaoston tehtävistä

Riitta Manninen Jaoston tehtävistä Riitta Manninen 3.5.2013 Jaoston tehtävistä Lautakunta ja jaosto sosiaalihuoltolain 6 mukaisesti Sosiaalihuollon toimeenpanoon tämän lain mukaan kuuluvista tehtävistä sekä niistä tehtävistä, jotka muussa

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat Asianro 6591/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat Asianro 6591/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) 55 Asianro 6591/00.00.01.00/2016 Jäsenten valinta kunnallisiin luottamustoimiin Yleistä Valtioneuvosto on tehnyt 16. kesäkuuta 2016 päätöksen Kuopion ja Juankosken

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 27.8.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 27.8.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 71 Kokousaika 25.8.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Merihelmi, Laitakari Käsiteltävät asiat 61 62 63 64 65 66 67 68 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Rakennusvalvontavirasto 3/2015 25.03.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Rakennusvalvontavirasto 3/2015 25.03.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 8 Rakennusvalvontaviraston kaupunkikuvaosaston vakanssin 017608 pätevyysvaatimusten, tehtäväkohtaisen palkan ja hinnoitteluryhmän vahvistaminen 1.4.2015 lukien HEL 2015-003131

Lisätiedot

USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ HANKINNOISSA

USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ HANKINNOISSA USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ HANKINNOISSA Julkisten hankintojen neuvontayksikkö Lakimies Sirpa Palo Kuntamarkkinat 15.9.2009 Keskeisimmät esitetyt kysymykset hankintalain muutokseen (321/2010) Hankintaoikaisu

Lisätiedot

Hakemus tietojen luovuttamisesta Salon Jätehuolto Oy:lle jätehuoltolautakunnan ylläpitämästä jäterekisteristä. Jätehuoltolautakunta 11.11.

Hakemus tietojen luovuttamisesta Salon Jätehuolto Oy:lle jätehuoltolautakunnan ylläpitämästä jäterekisteristä. Jätehuoltolautakunta 11.11. Jätehuoltolautakunta 46 11.11.2014 Jätehuoltolautakunta 18 09.06.2015 Hakemus tietojen luovuttamisesta Salon Jätehuolto Oy:lle jätehuoltolautakunnan ylläpitämästä jäterekisteristä 2373/07.01.04.01.02/2014

Lisätiedot

Kunnanvirasto 20.3.2014 klo 9-12

Kunnanvirasto 20.3.2014 klo 9-12 Viranomainen No 2/2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivistyslautakunta Sivu 22 KOKOUSAIKA Keskiviikko 12.3.2014 18.00 19.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnanvirasto,

Lisätiedot