Perussuomalaisten valtuustoaloite kaupungin viranhaltijapäätösten tiedottamisesta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Perussuomalaisten valtuustoaloite kaupungin viranhaltijapäätösten tiedottamisesta"

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Perussuomalaisten valtuustoaloite kaupungin viranhaltijapäätösten tiedottamisesta 578/ /2013 KH 29 Valmistelija/lisätiedot: II kaupunginsihteeri Alina Kujansivu, puh Aloite : Perusteluosa Teksti on lainattu Lappeenrannan viestintäohjeesta. Perustuslaki, kuntalaki, julkisuuslainsäädäntö ja hallintolaki säätelevät kunnan viestintävelvollisuutta. Perustuslaki määrittelee jokaisen perusoikeuden tietoon ja hyvään hallintoon. Viranomaisen asiakirjat ovat pääsäännön mukaan julkisia, ja jokaisella on oikeus saada tieto julkisesta asiakirjasta. Kuntalaki velvoittaa tiedottamaan ja luomaan edellytykset asioihin osallistumiselle ja vaikuttamiselle. Valtuuston on pidettävä huolta siitä, että kunnan asukkailla ja palveluiden käyttäjillä on edellytykset osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Tähän pyritään muun muassa tiedottamalla kunnan asioista ja järjestämällä kuulemistilaisuuksia, selvittämällä asukkaiden mielipiteitä ennen päätöksentekoa ja avustamalla asukkaiden oma-aloitteista asioiden hoitoa, valmistelua ja suunnittelua. Kuntalain tiedottamissäännöksissä velvoitetaan kuntaa tiedottamaan asukkailleen kunnassa vireillä olevista asioista, niitä koskevista suunnitelmista, asioiden käsittelystä, tehdyistä ratkaisuista ja niiden vaikutuksista ja siitä millä tavoin asioista voi esittää kysymyksiä ja mielipiteitä valmistelijoille ja päättäjille. Julkisuuslainsäädäntö turvaa ja edistää tiedonsaantia. Viranomaisen tulee toimia julkisuusmyönteisesti ja tiedonsaannin rajoittamiselle tulee olla objektiivinen peruste. Jos pyydettyjä tietoja ei anneta, tämä on perusteltava. Hallintolaki määrittelee hyvää hallintoa ja täydentää tiedottamissäännöstä sekä julkisuuslain säännöksiä tiedonsaannin edistämisvelvollisuudesta. Laajavaikutteisen asian vireilläolosta tulee ilmoittaa ja niiden osalta tulee varata vaikuttamismahdollisuuksia.

2 Kunnan velvollisuus tiedottaa koskee myös kuntakonsernia ja kaupunkiyhtiöitä. Nykyaikaisen tiedottamisen perusta on verkkosivut. Ei riitä, viranhaltijapäätökset ovat hallintokuntien ilmoitustaululla. Kaupungin viestintäohjeesta puuttuu kokonaan maininta viranhaltijapäätösten tiedottamisesta. Lautakuntiin viranhaltijapäätökset tulevat puolivuosittain. Tämä ei mahdollista lautakunnan puuttumista tehtyyn viranhaltijapäätökseen, koska asia on edennyt jo pitkälle tekovaiheeseen. Me allekirjoittaneet esitämme, että viranhaltijapäätökset on laitettava kaupungin verkkosivuille niin, että ne ovat kaikkien luettavissa. Salassa pidettävistä asiakirjojen suhteen noudatetaan mitä laeissa, asetuksissa ohjeissa on mainittu. Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen : Viitaten Lappeenrannan kaupunginkanslian lausuntopyyntöön, koskien Perussuomalaisten valtuustoaloitetta kaupungin viran haltijapäätösten tiedottamisesta kaupungin verkkosivuille, Etelä-Karjalan pelastuslaitos esittää lausuntonaan seuraavaa: Hallintolain (434/2003) 54 :n perusteella viranomaisen on annettava tekemänsä päätös viipymättä tiedoksi asianosaiselle ja muulle tiedossa olevalle, jolla on oikeus hakea siihen oikaisua tai muutosta valittamalla. Viranomaisen on annettava tiedoksi myös sellainen päätös, johon liittyy muutoksenhakukielto. Lain 55 :n mukaan tiedoksianto toimitetaan tavallisena tai todisteellisena tiedoksiantona taikka, jos sitä ei voida edellä tarkoitetuin tavoin toimittaa, yleistiedoksiantona. Yleistiedoksiantoa voidaan käyttää myös silloin, kun asiakirja on annettava tiedoksi yli kolmellekymmenelle tiedossa olevalle henkilölle tai kun henkilöiden lukumäärää ei tiedetä. Lain 62 :n perusteella yleistiedoksiannossa asiakirja pidetään määrätyn ajan vastaanottajan nähtävillä viranomaisessa. Asiakirjan nähtäville asettamisesta on ilmoitettava virallisessa lehdessä ja sen lisäksi viranomaisen ilmoitustaululla tai sellaisessa sanomalehdessä, josta vastaanottajan voidaan otaksua parhaiten saavan tiedon. Ilmoituksesta on käytävä ilmi, mitä asia koskee sekä maininta siitä, missä ja mihin ajankohtaan saakka asiakirja pidetään nähtävillä. Ilmoituksessa on todettava, että tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta virallisessa lehdessä.

3 Viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 9 :n perusteella jokaisella on oikeus saada tieto viranomaisen asiakirjasta, joka on julkinen. Lain 11 :n perusteella hakijalla, valittajalla sekä muulla, jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee (asianosainen), on oikeus saada asiaa käsittelevältä tai käsitelleeltä viranomaiselta tieto muunkin kuin julkisen asiakirjan sisällöstä, joka voi tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn. Lain 20 :n perusteella viranomaisten on huolehdittava siitä, että yleisön tiedonsaannin kannalta keskeiset asiakirjat tai niitä koskevat luettelot ovat tarpeen mukaan saatavissa kirjastoissa tai yleisissä tietoverkoissa taikka muilla yleisön helposti käytettävissä olevilla keinoilla. Pelastustoimen osalta suurin osa tehtävistä päätöksistä koskevat pelastuslainsäädännön säädettyjä asioita (lupa-, ja valvontapäätökset), joiden osalta tehtyyn hallintopäätökseen haetaan muutosta hallinto-oikeudelta siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Viranhaltijapäätökset koskevat usein sellaisia asioita, että niiden ei ole katsottu sisältävän siinä määrin laajaa julkisuutta kiinnostavia tietoja, että ne tulisi julkaista laajemmin internetissä. Lisäksi päätökset voivat koskea yksityiseen henkilöön liittyviä asioita, joita ei ole tarkoituksenmukaista julkaista, vaikka ovat julkisia, jotta luottamus viranomaistoimintaan säilyisi. Edellä esitettyyn viitaten pelastuslaitos ei pidä tarkoituksenmukaisena, että kaikki viranhaltijapäätökset laitetaan kaupungin verkkosivuille niin, että ne ovat kaikkien luettavissa. Tämä aiheuttaisi toimialoille lisää työtä ja kustannuksia. Samoin se voisi korottaa kynnystä asiointiin viranomaisessa, jos epäilyksenä on asian joutuminen julkisuuteen verkkosivujen kautta. Nykykäytäntö on taannut sen, että hakijalla, valittajalla tai jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee (asianosainen), on saanut asiasta päätöksen tai muun tiedonsaannin. Mikäli kaupunki päättää, että viranhaltijapäätökset laitetaan myös kaupungin verkkosivuille, tulisi niiden hallinnointi keskittää yhteen paikkaan huomioiden hallintolain, viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain, sekä henkilötietolain asettamat lainsäädännölliset velvoitteet. Lisäksi tulee huomioida maakunnallisen palvelutuotannon erityispiirteet. Lappeenrannan seudun ympäristötoimen lausunto : Lappeenrannan kaupungin kaupunginkanslia pyytää toimialojen lausuntoa perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuustoaloitteesta koskien kaupungin viranhaltijapäätöksistä tiedottamista. Lappeenrannan seudun ympäristötoimi lausuu asiasta seuraavaa:

4 Lappeenrannan seudun ympäristötoimi on Lappeenrannan seudun ympäristölautakunnan alainen ylikunnallinen ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun valvontaviranomainen Lappeenrannan, Lemin, Luumäen, Savitaipaleen ja Taipalsaaren alueella. Lappeenrannan seudun ympäristötoimessa tehdyistä viranhaltijapäätöksistä 80 % (n kpl/vuosi, joskus ajoittain yli 400 kpl/vuosi) on erityislakien mukaisia viranhaltijapäätöksiä. Päätökset koskevat pääosin yksittäistä toimijaa ja hänen toimintaansa tai toiminnan ehtoja. Päätös voi koskea myös yksityistä kiinteistönomistajaa tai haltijaa. Erityislakeja ovat mm. terveydensuojelulaki, jätelaki, elintarvikelaki, ja ympäristönsuojelulaki. Erityislakien mukaisissa päätöksissä on säädetty päätöksen kuulemisesta tai julkipanosta/kuuluttamisesta erikseen. Kun päätösvalta on delegoitu viranhaltijalle, lautakunnalla ei ole otto-oikeutta erityislakien mukaisiin päätöksiin. Päätökseen tyytymättömällä asianosaisella on mahdollisuus kuitenkin oikaisuvaatimuksen tekemiseen lautakunnalle tai hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. Kuntalain mukaisista viranhaltijapäätöksistä on osa hankintapäätöksiä, jotka kohdistuvat pääosin käytännön työn vaatimiin pienhankintoihin tai erilaisiin hankkeisiin. Muut päätökset ovat enimmäkseen erilaisia henkilöstöpäätöksiä. Lappeenrannan seudun ympäristötoimen viranhaltijapäätökset viedään päätösluettelon muodossa tiedoksi Lappeenrannan seudun ympäristölautakuntaan kuukausittain. Esityslista on kuntalaisten luettavissa kaupungin internet-sivuilla. Kaikki päätökset ovat myös nähtävillä Lappeenrannan seudun ympäristötoimen Lappeenrannan toimipisteessä. Erityislakien mukaisista viranhaltijapäätöksistä suurin osa koskee yksittäisen toimijan toimintaa - esim. vanhainkodin tai kampaamon perustamista, asumisjärjestelyjä, kiinteistön jätehuoltoa tai asukkaan toimintaa. Päätöksessä saatetaan kertoa hyvinkin yksityiskohtaisesti toiminnasta, tiloista ja niiden varusteluista. Päätökset ovat pääosin julkisia siten, kun laki asiakirjojen julkisuudesta edellyttää. Osa päätöksen tiedoista on kuitenkin sellaisia, jota internetissä loukkaamatta yksityistä oikeutta ei voida jakaa (mm. yksittäisen henkilön osoitetiedot). Mikäli päätös julkaistaan internetistä, tulee jokainen päätös tarkistaa aina erikseen ennen julkaisua.

5 Osa julkipanon ja kuulutuksen vaativista päätöksistä tai kuulutuksista julkaistaan jo nyt internet-sivuilla. Kaikki julkipanon jälkeen annettavat kuulutukset julkistetaan myös kaupungin internetsivuilla esim. melupäätöskuulutukset. Lappeenrannan seudun ympäristötoimi toteaa, että erityislakien mukaiset viranhaltijapäätökset tai kuntalain mukaiset henkilöstöpäätökset sisältävät usein tietoa, jota ei saa levittää internetissä. Jokainen päätös jouduttaisiin käymään erikseen läpi koska ne eivät sovellu suoraan julkaistavaksi internet-sivuilla. Päätöksissä voi olla salassa pidettäviä tietoja, joiden mahdollinen esiintyminen on tarkastettava erikseen aina, jos päätöstä pyydetään nähtäväksi. Mikäli tähän päädytään Lappeenrannan kaupungin osalta, tulee julkistaminen keskittää ja hoitaa päätösten muokkaaminen julkaisukuntoon keskitetysti. Tällaisessa on myös vaarana uuden tietojärjestelmän hankkiminen, mikä johtaisi entistä laajempaan hallitsemattomaan ohjelmistokokonaisuuteen. Lappeenrannan seudun ympäristötoimen tekemät viranhaltijapäätökset ovat pääsäätöisesti julkisia, jolloin niihin tutustuminen on mahdollista ympäristötoimessa. Yhteenveto Lappeenrannan seudun ympäristötoimen tehtävien toteutumisen kannalta asiakirjojen ja päätösten julkisuus on etu. Käytännössä kuitenkin viranhaltijapäätösten julkaisu suoraan sellaisenaan internetissä ei ole mahdollista. Jokainen päätös joudutaan erikseen muokkaamaan internetjulkaisua varten. Tämä lisää työtä, mikä voi olla pois varsinaisesta perustehtävästä. Tällä perusteella Lappeenrannan seudun ympäristötoimi ei kannata tehtyä esitystä. Kulttuuritoimen lausunto : Perussuomalaisten valtuustoaloite kaupungin viranhaltijapäätösten tiedottamisesta 1. Mistä / minkä tyyppisistä asioista tehdään viranhaltijapäätöksiä Yleispäätökset: avustukset teatterin ja orkesterin ohjelmistojen vahvistukset teatterilippujen hintapäätös kaupunginorkesterin lippujen hintapäätös kirjastojen, museoiden ja kirjastoauton aukiolomuutokset näyttelyohjelmisto

6 kirjaston ja museon maksut ja taksat Hankintapäätökset kausijulkaisujen painatus muut hankinnat (varanhaltijan hankintavaltuuden mukaisesti) Henkilöstöpäätökset eläkkeelle siirtyminen henkilöstön sisäiset siirrot päätöksiä, joita ei tehdä muilla ohjelmilla salassa pidettävät 2. Onko viranhaltijapäätöksissä sellaisia päätöksiä, joita ei ole suotavaa / sallittua julkaista Internetissä salassa pidettävät henkilöstöpäätökset 3. Miten viranhaltijapäätökset nykyisin saatetaan tiedoksi kuntalaisille lautakunta päättänyt toimikautensa alussa, että päätökset ovat nähtävinä tulosalueiden toimistoissa joka maanantai klo 9-12, jos päivä on pyhäpäivä, nähtävillä pito siirtyy seuraavaan arkipäivään luottamushenkilöille tiedoksi lautakunnan kokouksessa 4. Esteitä viranhaltijapäätösten julkistamiseksi Internetissä ei esteitä Teknisen toimen lausunto : Kaupunginkanslia on pyytänyt selvitystä teknisen toimen viranhaltijapäätöksistä. 1. Mistä / minkätyyppisistä asioista tehdään viranhaltijapäätöksiä? hankinta-asiat (urakat, tavarahankinnat, suunnittelijat, konsultit) henkilöstöpäätökset tonttien myyminen tontinvaraamispäätökset julkisen alueiden vuokraamis- ja varaamisasiat kiinteistöjen/tilojen vuokraamiset saatavien poistaminen kirjanpidosta

7 joukkoliikennepäätökset kadunpitopäätös korvauspäätökset liikennemerkkipäätökset kadunpitäjän luvat maksut ja taksat tilapäiset liikennejärjestelyt maan ostot rasitesopimukset, haltuunotot puutarhapalstat, metsästysvuokrat, pellonvuokraukset puutavaran myynti, metsien hoito ym. asumisoikeuden haltijan nimeäminen asumisoikeuden luovutuskorvauksen vahvistaminen ARA-asunnon asukasvalinnan ja vuokran valvontapäätös kaupungin asuntojen korjaus-,, energia- ja terveyshaitta-avustuksista annetun lain mukaan myöntämät valtionavustukset ARA-lainahakemukset vuokra- ja asumisoikeustalojen rakentamista ja perusparantamista varten (kunta antaa lausunnon paitsi omistusasunto-kohteissa, joissa kunta päättää lainan hyväksymisestä) hakemus vapautuksen saamiseksi aravarajoituslain tarkoittamista käyttö- ja luovutusrajoituksista (kunta toimii lausunnonantajana) päätös kaupungin talousarviovaroista myönnettävästä hissiavustuksesta rakennuslupapäätökset toimenpidelupapäätökset purkamislupapäätökset vastaavien työjohtajien / muiden työjohtajien hyväksynnät / hylkäämiset 2. Onko viranhaltijapäätöksissä sellaisia päätöksiä, joita teidän näkemyksenne mukaan ei ole suotavaa/sallittua julkaista internetissä? korvauspäätökset henkilöstöpäätökset, paitsi virkoihin ja työsuhteisiin valinnat yksittäisten maataloustukipäätösten julkaiseminen netissä ei ole sallittua, sillä ne sisältävät lain tarkoittamia salassa pidettäviä tietoja kuten yrityksien liikesalaisuuksia ja henkilötietoja. asuntotoimen viranhaltijapäätökset. Asuntotoimen viranhaltijapäätökset pääsääntöisesti kohdistuvat yksittäiseen henkilöön.

8 Mikäli valtion lainan tai avustuksen ehdoton myöntämiskriteeri on se, että hakijan tulot jäävät tietyn tulorajan alapuolelle, päätös lainan tai avustuksen myöntämisestä kuvaa saajan taloudellista asemaa julkisuuslain 24.1 :n 23 kohdassa tarkoitetulla tavalla. Tämä päätös liitteineen on salassa pidettävä. Siten omakotilainan hyväksyminen ja useat yksityishenkilöille myönnettävät korjaus- ja energia-avustuksia koskevat päätökset ovat salassa pidettäviä. Asumisoikeuden haltijoiksi hyväksytyistä voidaan katsoa muodostuvan henkilörekisteri. Henkilörekisterin henkilötietojen laittaminen kotisivuille on henkilötietojen sähköistä luovuttamista. Tämä voi tapahtua vain asianosaisen henkilön suostumuksella ellei joku laki anna poikkeuksellisesti oikeutta tietojen luovuttamiseen. Vastaava henkilörekisteri muodostuu tiettyyn vuokrataloon hyväksytyistä. Julkisuusperiaate ja tiedottamisvelvollisuus liittyvät yleisiin ja yhteisiin asioihin. Yksityisyyden ja henkilötietojen suoja kohdistuu yksittäistä, tunnistettavaa henkilöä henkilökohtaisesti koskeviin asioihin. 3. Miten viranhaltijapäätökset nykyisin saatetaan tiedoksi kuntalaisille ja luottamushenkilöille? Asianosaisille: kunta- ja hankintalain mukaan Rakennuslautakunnan ja virkamiesten lupa-asioissa tekemistä viranomaisratkaisuista ilmoitetaan ennen päätöksen antamista rakennusvalvonnan ilmoitustaululle asetettavassa luettelossa. Rakennuslupapäätökset annetaan julkipanon jälkeen. Päätöksen katsotaan tulleen kaikkien asianosaisten tietoon sinä päivänä, jona se on annettu. Antamispäivä on julkipanoilmoituksessa erikseen mainittu. Kuntalaisille: yleisesti nähtävillä ao. vastuu-/tulosalueella päätöstä seuraavana maanantaina ja sen sattuessa juhlapyhäksi ensi arkipäivänä sen jälkeen. MRL:n mukaiset lautakunnan ja delegoinnin mukaiset virkamiehen viranomaispäätökset päätöslistat julkaistaan myös internetissä ja viedään rakennuslautakunnan

9 kokoukseen tiedoksi. Luottamushenkilöille: ao. lautakuntaan kahden kuukauden välein. 4. Onko teidän mielestänne jotakin estettä, miksi viranhaltijapäätöksiä ei tulisi julkaista netissä? ei, mutta tulee huomioida yksityisyyden ja henkilötietojen suoja Lappeenrannan seudun ympäristötoimi on antanut asiasta oman vastauksensa. Henkilöstöjohtajan lausunto : Perussuomalaisten valtuustoryhmä on esittänyt kaikkien viranhaltijapäätösten laittamista kaupungin verkkosivuille niin, että päätökset ovat kaikkien luettavissa. Pyydettynä lausuntona aloitteeseen totean kunnioittaen seuraavaa. Henkilöstöpalveluissa viranhaltijapäätöksiä tehdään ensisijaisesti palkka-asioista. Näiden lisäksi tehdään joitakin yksittäisiä päätöksiä, jotka koskevat yleensä hankintaa. Muita asioita koskevia päätöksiä tehdään erittäin harvoin. Palkkausta koskevat päätökset ovat esimerkiksi työkokemuslisien, henkilökohtaisten lisien tai erillispalkkioiden myöntämisiä ja erilaisia oikaisuja. Ratkaisut ovat euromääräisesti pieniä. Näistä ei ole myöskään tarpeen tiedottaa käytännössä muille kuin palkanlaskennalle. Esimerkiksi asianomaiselle itselleen ei erikseen lähetä päätöksiä, vaan selvitys palkasta ja sen perusteista näkyy palkkanauhassa. Aika ajoin käydään keskustelua siitä, tuleeko palkka-asioista ylipäätään tehdä viranhaltijapäätös eli onko esimerkiksi kokemuslisän myöntäminen todella päätöksentekoa vai onko kyseessä vain työehtosopimuksen soveltaminen eli täytäntöönpanotoimi. Asiaa on ainakin toistaiseksi tulkittu niin, että palkka-asioista tehdään päätös jo hyvän dokumentoinnin vuoksi. Asiaa kuitenkin selvitetään parhaillaan. Tämän taustalla on byrokratian vähentäminen ja toimintojen tehostaminen. Tässä yhteydessä pohditaan myös sitä, missä nämä päätökset on järkevää tehdä.

10 Henkilöstöpalvelut tekee niin ikään vuosittain päätöksiä joistakin yksittäisistä hankinnoista. Nämä tehdään pääsääntöisesti yhteistyössä Etelä-Karjalan hankintapalvelujen kanssa. Hankinnat koskevat henkilöstökoulutusta ja esimerkiksi ensiapukurssien järjestämistä. Henkilöstölle pitkästä palveluajasta annettavat lahjat kilpailutetaan muutaman vuoden välein. Henkilöstöpalvelujen tekemät hankintapäätökset koskevat yleensä vain kaupungin henkilöstöä, joten niistä ei ole tarpeen tiedottaa yleisesti kuntalaisille. Päätöksistä tiedotetaan tarkoituksenmukaisella tavalla, esimerkiksi kaupungin Wintrassa. Kunta-alan palkat ja hankinnat ovat julkisia. Tästä näkökulmasta ei ole estettä julkaista henkilöstöpalveluissa tehtyjä päätöksiä kaupungin verkkosivuilla. Näihinkin päätöksiin voi kuitenkin liittyä myös salassa pidettäviä, kuten ihmisten terveydentilaa koskevia, tietoja. Mahdollisen julkaisemisen yhteydessä on aina tarkistettava, ettei kenenkään henkilötietosuoja vaarannu. Toinen kysymys on se, ovatko henkilöstöpalveluissa tehdyt viranhaltijapäätökset yleisesti edes siinä määrin kiinnostavia, että ne on syytä julkaista internetissä. Kasvatus- ja opetustoimen lausunto : Kaupunginkanslia on pyytänyt kasvatus- ja opetustoimen lausuntoa yllämainitusta valtuustoaloitteesta. Valtuustoaloitteessa muun ohessa todetaan, että lautakuntiin viranhaltijapäätökset tulevat puolivuosittain ja tämä ei mahdollista lautakunnan puuttumista tehtyyn viranhaltijapäätökseen, koska asia on edennyt jo pitkälle tekovaiheeseen. Aloitteen tekijät esittävät, että (kaikki) viranhaltijapäätökset olisi laitettava kaupungin verkkosivuille niin, että ne olisivat kaikkien luettavissa. Viranhaltijapäätösten tiedoksi saattaminen lautakuntiin vaihtelee. Kasvatus- ja opetustoimi toteaa, että valtuustoaloitteessa olevat esitiedot eivät pidä paikkaansa kasvatus- ja opetuslautakunnan osalta. Aloitteentekijät näkevät nähtävästi epäkohtana, että lautakunta ei voisi puuttua tehtyihin viranhaltijapäätöksiin. Tällä tarkoitettaneen puutetta mahdollisen kuntalain 51 :n tarkoittaman otto-oikeuden käyttöön. Kuntalain 51 :n mukaan, lautakunta, sen puheenjohtaja tai esittelijä voivat ottaa lautakunnan käsiteltäväksi asian, joka on kuntalain nojalla siirretty lautakunnan alaisen viranhaltijan toimivaltaan.

11 Otto-oikeus koskee vain asioita, joiden päätösvalta perustuu kuntalakiin ja päätösvalta on siirretty kuntalain nojalla kunnanhallituksen tai lautakunnan alaisen viranomaisen toimivaltaan. Erityislainsäädännön alaan kuuluvat viranhaltijapäätökset jäävät otto-oikeuden ulkopuolelle, vaikka päätösvalta delegoinnin perusteella on saatettu siirtää viranhaltijalle. Viranhaltijoiden päätöksistä suurin osa on erityislainsäädäntöön perustuvia. Erityislainsäädännön alaan, kuten myös kuntalain alaan kuuluvat viranhaltijapäätökset liittyvät usein sillä tavalla jonkin yksilön oikeuteen tai asemaan, että kyseiset päätökset ovat viranomaistoiminnan julkisuudesta annetun lain mukaan salassa pidettäviä. Näin erityisesti kasvatus- ja opetustoimessa suuri osa viranhaltijapäätöksistä on salassa pidettäviä kuten esim. päivähoidon asiakkuuteen liittyvät päätökset ja opetukseen liittyvät, yksittäistä oppilasta koskevat asiat (esim. erityinen tuki yms.). Toinen suuri osa päätöksistä on tavanomaisia henkilöstöhallinnon, osin julkisia, osin salassa pidettäviä päätöksiä (vuosilomat, sairaslomat, virkavapaat yms.). Yksilöä koskevien julkistenkin päätöksien osalta on erotettava päätöksen julkisuus ja päätöksen aktiivinen levittäminen internetin välityksellä, mitkä ovat kaksi eri asiaa. On huomattava, että sitä mitä kerran internetiin tallennetaan, ei välttämättä voida poistaa. Yksittäistä henkilöä koskevien julkistenkin päätösten tarpeetonta levittämistä internetin välityksellä tulee välttää. Esim. rikoslain 24 luvun 8 :n 1 momentin mukaan yksityiselämää koskevan tiedon oikeudeton levittäminen eli toimittaminen lukuisten ihmisten saataville on kriminalisoitu, jos teko on omiaan aiheuttamaan vahinkoa tai kärsimystä loukatulle tai häneen kohdistuvaa halveksuntaa. Mahdollisen rikosprosessin (poliisin esitutkinta, syyttäjän syyteharkinta, oikeuden tuomio) lopputulos ratkaisee mikä yksittäistapauksessa voidaan katsoa yksityiselämään kuuluvaksi tiedoksi ja sen loukkaavaksi levittämiseksi, mutta asianosaisen subjektiivinen kokemus asiasta ja mainittu rikoslain säännös antaa perusteen tehdä asiasta rikosilmoituksen. On myös huomattava, että kaikkien viranhaltijapäätösten julkaiseminen kaupungin verkkosivuilla edellyttäisi huikean määrän lisätyötä ja se edellyttäisi mittavaa henkilöstöresurssia, jollaista ei ole käytettävissä. Tällaista toimintaa tuskin voidaan pitää tuottavuutta lisäävänä ja tarpeellisena hallintotyönä.

12 Kasvatus ja opetustoimessa on noin 160 (vakituiset/määräaikaiset) esimiestä, jotka tekevät viranhaltijapäätöksiä. Kokonaisuudessaan viranhaltijapäätöksiä tehdään siis valtavat määrät. Suurin osa niistä lienee sellaisia, joissa ei ole kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeutta. Kasvatus- ja opetuslautakunta onkin päättänyt (Kola / 5) sille tiedoksi saatettavien viranhaltijapäätösten osalta seuraavasti: 1) lautakunnalle ei tarvitse ilmoittaa muista kuin 2)- kohdassa mainituista päätöksistä, jotka alaisensa viranhaltijat ovat tehneet johtosäännössä tai toimintasäännössä määritetyn ratkaisuoikeutensa perusteella eikä lautakunta käytä näissä asioissa otto-oikeuttaan, ellei jossain yksittäistapauksessa erikseen muuta päätetä ja että 2) lautakunnalle toimitetaan tiedoksi lautakunnan alaisten viranhaltijoiden toimivaltansa siirtämistä koskevat päätökset sekä vakinaisen viranhaltijan ottamista koskevat päätökset. Kasvatus- ja opetuslautakunnalla on siis muun ohella otto-oikeus vakinaisen viranhaltijan ottamista koskeviin päätöksiin. Viranhaltijan ottopäätökset on ohjeistettu tekemään sellaisessa aikataulussa, että ne voidaan toimittaa lautakunnalle tiedoksi ajassa, joka mahdollistaa lautakunnan otto-oikeuden käytön. Tämän periaatepäätöksen mukaan kasvatus- ja opetuslautakunnalla on myös oikeus, sen niin erikseen päättäessä, otto-oikeuden alaan kuuluvissa yksittäistapauksissa ottaa mikä tahansa asia käsiteltäväkseen. Kaupungin verkkosivuilla julkaistavan kasvatus- ja opetuslautakunnan esityslistan kautta näiden viranhaltijapäätösten yksilöintitiedot tiedot ovat kaikkien luettavissa. Tämä menettelytapa on ollut käytössä kasvatus- ja opetuslautakunnassa jo kolmatta valtuustokautta ja se on hyväksi havaittu ja todettu menettelytapa. Valtuustoaloitteessa lisäksi todetaan muun ohessa, että kuntalain mukaan kunta on velvollinen tiedottamaan asukkailleen kunnassa vireillä olevista asioista, niistä koskevista suunnitelmista, asioiden käsittelystä, tehdyistä ratkaisuista ja niiden vaikutuksista ja siitä, millä tavoin asioista voi esittää kysymyksiä ja mielipiteitä valmistelijoille ja päättäjille. Tämä kuntalain 29 :n mukainen tiedottamisvelvollisuus koskee luonteeltaan asioita, joilla on vaikutusta suurempaan tai laajempaan joukkoon kuntalaisia tai muita kohderyhmiä ja joihin kohdistuu laajempaa ja yleisempää mielenkiintoa. Tämän tyyppisissä asioissa ei yleensä tehdä lainkaan valmistelevia tai lopullisia päätöksiä viranhaltijapäätöksinä, vaan ne käsitellään jossain kunnallisessa toimielimessä. Tiedottamisvelvollisuuden käytännön toteuttamisesta viranhaltijat ovat vastuussa. Tiedottaminen tapahtuukin erillisin

13 lehdistö- tai mediatiedottein sekä kuulemistilaisuuksien järjestämisin, ei viranhaltijapäätöksin. Ratkaistava asia päätyy kunnallisen toimielimen ratkaistavaksi, jolloin ennen päätöksentekoa asia on kaikkien luettavissa kaupungin verkkosivuilla julkaistavalta esityslistalta. Edellä esitetyin perustein kasvatus- ja opetustoimen näkemyksen mukaan vallitsevia käytäntöjä ei tule muuttaa eikä viranhaltijapäätöksiä tule julkaista kaupungin verkkosivuilla. Tarkastustoimen lausunto : Lappeenrannan kaupungin tarkastustoimi (ulkoinen ja sisäinen tarkastus) toteaa pyydettynä lausuntona seuraavaa: Tarkastustoimessa tarkastuspäällikkö tekee lähinnä henkilöstöpäätöksiä ja muut asiat viedään tarkastuslautakunnalle tai kaupunginjohtajalle päätettäväksi. Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta eli julkisuuslaki tuli voimaan Julkisuuslailla lisättiin viranomaisten toiminnan avoimuutta, velvoitettiin viranomaiset toteuttamaan hyvää tiedonhallintatapaa sekä parannettiin mahdollisuuksia saada tietoja viranomaisten käsittelyssä olevista asiakirjoista. Lakia sovelletaan valtion viranomaisten lisäksi muun muassa kunnallisiin viranomaisiin, joita ovat lähinnä kunnan ja kuntayhtymien toimielimet sekä liikelaitokset. Salassa pidettävän tiedon paljastaminen ilman lakiin perustuvaa syytä merkitsee virkasalaisuuden rikkomista. Kunnan yhtiöt jäävät julkisuuslain soveltamisalan ulkopuolelle. Kunnan osakeyhtiöt ovat itsenäisiä oikeushenkilöitä, joiden hallussa olevien asiakirjojen julkisuus määräytyy osakeyhtiölain mukaan. Kuntalain 62 :n mukaan "Toimielimen kokouksesta pidetään pöytäkirjaa. Luottamushenkilön ja viranhaltijan päätöksistä pidetään pöytäkirjaa, jollei se päätöksen luonteen johdosta ole tarpeetonta." Heikki Harjulan ja Kari Prättälän Kuntalain kommentaariosan mukaan: Kunnallishallinnon päätösasiakirja on pöytäkirja. Pöytäkirjoja ovat toimielimen pöytäkirjat sekä luottamushenkilön ja viranhaltijan päätöspöytäkirjat (ns. päätösluettelot). Luottamushenkilön ja viranhaltijan tekemistä päätöksistä on pidettävä pöytäkirjaa, jollei pöytäkirja päätöksen luonteen johdosta ole tarpeeton. Pöytäkirjan pitämisellä parannetaan muun muassa

14 kansalaisten mahdollisuuksia valvoa oikeusturvaansa (muutoksenhaku) ja yleensä mahdollisuutta valvoa hallintoa (julkisuusperiaate, tilintarkastajat). Osa päätöksistä saattaa olla juoksevaan hallintoon kuuluvia ratkaisuja, joiden luonne ei vaadi pöytäkirjaamista. Myöskään luottamushenkilön ja viranhaltijan päätöspöytäkirjan sisällöstä ja muodosta ei säädetä laissa. Koska luottamushenkilö ja viranhaltija yleensä tekevät päätöksen yksin (ilman esittelyä), ei pöytäkirjaa tarkasteta. Riittävää on, että viranhaltija itse allekirjoittaa tekemänsä päätökset eli päätöspöytäkirjan. Kuntalain 63 :n mukaan Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu. Muun viranomaisen pöytäkirja pidetään vastaavasti yleisesti nähtävänä, jos asianomainen viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi. Heikki Harjulan ja Kari Prättälän Kuntalain kommentaariosan mukaan: Valtuuston, kunnanhallituksen sekä lautakuntien pöytäkirjojen nähtävänä pitäminen on pakollista. Sen sijaan laki ei velvoita luottamushenkilön ja viranhaltijan pöytäkirjojen nähtävänä pitämiseen. Nähtävänä pitämisen tarpeellisuuden harkitsee asianomainen viranomainen. Nähtävänä pitäminen on tarpeellista aina silloin, kun halutaan saada päätökset lainvoimaisiksi eli nähtävänä pitämisen tarve riippuu muun muassa siitä, onko tarpeen varmistaa päätöksen lainvoimaisuus ennen päätöksen täytäntöönpanoa. Jos pöytäkirja sisältää salassa pidettäviä tietoja, sitä ei niiltä osin saa pitää yleisesti nähtävänä. Edellä olevaan selvitykseen viitaten tarkastustoimi toteaa, että kun julkisuuslainsäädäntö ja yksityisyys ja henkilötietojen suoja huomioidaan, tarkastustoimi ei näe estettä sille, että kaupungin viranhaltijan päätöspöytäkirjat voidaan julkaista kaupungin verkkosivuilla. Mikäli pöytäkirja sisältää salassa pidettäviä tietoja, sitä ei niiltä osin voi julkaista eikä pitää yleisesti nähtävänä. Nuoriso- ja liikuntatoimen lausunto : Nuoriso - ja liikuntatoimessa viranhaltijapäätöksiä tekevät liikuntatoimenjohtaja ja nuorisotoimenjohtaja.

15 Viranhaltijapäätöksiä annetaan kohdeavustuksista, toimien ja sijaisuuksien täyttämisistä, tutkimusluvan antamisista, tilavuorojen käytöstä, konehankinnoista, laitehankinnoista yms. Yllämainitut viranhaltijapäätökset voidaan jatkossa hyvin julkaista myös internetissä. Päätökset annetaan tiedoksi kaikille asianosaisille. Lisäksi toimien ja virkojen valintapäätökset sekä avustuspäätökset viedään tiedoksi nuoriso - ja liikuntalautakunnalle. Kaupunginkanslian lausunto : Eräät, kuntalain mukaiset viranhaltijapäätökset on laitettava julkisesti nähtäville, jotta ne saavuttaisivat lainvoiman. Niitä viranhaltijapäätöksiä, joista voi valittaa kunnallisvalituksen sijaan hallintovalituksella, ei tarvitse laittaa julkisesti nähtäville, koska valitusoikeus on ainoastaan asianosaisilla. Lappeenrannan kaupungin viranhaltijapäätökset pidetään yleisesti nähtävillä toimielinten päättämällä tavalla. Lappeenrannan kaupungin hallintosäännön mukaisesti kaupunginhallituksen ja lautakuntien alaisten viranomaisten on ilmoitettava kaupunginhallitukselle tai lautakunnalle tekemistään päätöksistä lukuun ottamatta asioita tai asiaryhmiä, joista kaupunginhallitus tai lautakunta on ilmoittanut, ettei se käytä otto-oikeuttaan. Viranhaltijapäätösten tiedoksi saattaminen toimielimille perustuu toimielinten päätöksiin ja ohjeisiin. Viranhaltijapäätösten muu tiedottaminen, esimerkiksi verkkosivuilla julkistaminen, kuuluu kuntalain 29 :n mukaiseen tiedottamiseen ja on kunnan harkinnassa. Suomen Kuntaliiton ohjeistuksen mukaan kunnalla on laaja harkintavalta siinä, miten laajasti ja mitä välineitä käyttäen se tiedottaa. Kunta harkitsee, missä asioissa on sellainen tiedottamisintressi, että sen tulisi aktiivisesti saattaa tietoja laajemmin saataville. Kaikkien viranhaltijapäätösten verkkojulkaisuun ei ole pakkoa, eikä useissa tapauksissa tarvettakaan. Yksilöpäätöksiin liittyy usein salassa pidettävää tietoa, jota ei voida julkaista verkossa tai muullakaan tavalla. Yksilöpäätöksiin sisältyy usein myös henkilötietoja, joiden käsittelyssä on otettava huomioon henkilötietolaki ja yksityisyyden suoja. Henkilötietojen julkaiseminen verkossa ei kunnan tiedottamistarpeen kannalta ole useinkaan tarpeellista, ja siten henkilötiedot tulisi lähtökohtaisesti poistaa verkossa julkaistavista viranhaltijapäätöksistä.

16 Viranhaltijapäätökset eri toimialoilla ovat suurilta osin henkilöstöpäätöksiä, hankintapäätöksiä ja yksilöön kohdistuvia erityislainsäädäntöön perustuvia päätöksiä, joista valitusoikeus on ainoastaan asianosaisella. Viranhaltijapäätösten luonteen vuoksi viranhaltijapäätöksiin ei useinkaan liity tiedottamisintressiä. Kaikkien viranhaltijapäätösten julkaiseminen verkossa edellyttäisi viranhaltijapäätösten tarkkaa läpikäyntiä ja salassa pidettävien tietojen ja henkilötietojen poistamista sekä joissakin tapauksissa erillisen verkkojulkaisuun soveltuvan tietojärjestelmän olemassaoloa. Kaupunginkanslia on selvittänyt myös muiden kaupunkien käytäntöjä viranhaltijapäätösten julkaisemisesta internetissä. Suurin osa kaupungeista ei julkaise viranhaltijapäätöksiä kokonaisuudessaan internetissä. Helsinki on ainoa kaupunki, joka on ottanut menettelyn laajemmin käyttöön. Muissa kaupungeissa noudatetaan viranhaltijapäätösten päätösluettelon julkaisemista esityslistoilla. Edellä lausuttu huomioiden kaikkien viranhaltijapäätösten kokonaisuudessaan verkkojulkaiseminen ei ole kunnan tiedottamistoiminnan kannalta tarpeellista eikä siihen liittyvien toimien aiheuttaman työmäärän takia myöskään tarkoituksenmukaista. Toimialojen jo nykyiselläänkin käyttämä viranhaltijapäätösten tiedoksianto esityslistoilla, jotka julkaistaan verkkosivuilla, toteuttaa aloitteessa esitettyä päätösten julkaisemista verkossa. Toimialojen lausunnoista käy kuitenkin ilmi, että toimialat ovat päättäneet viranhaltijapäätösten tiedoksi saattamisesta hieman eri tavoin huomioiden kyseisellä toimialalla syntyvien viranhaltijapäätösten luonne. Suurella osalla päätösluettelot julkaistaan osana esityslistaa, mutta julkaisutavat ja ajankohdat vaihtelevat. Aloitteessa esitetty viranhaltijapäätösten julkaiseminen internetissä olisikin hallinnon avoimuuden ja selkeyden näkökulmasta sekä myös sen aiheuttaman hallinnollisen työmäärän näkökulmasta tarkoituksenmukaisimmin toteutettavissa siten, että eri toimielinten toimintatapaa viranhaltijapäätösluetteloiden julkaisemisessa toimielinten esityslistoilla yhdenmukaistetaan ja näin turvataan se, että merkittävimmistä ja yleistä mielenkiintoa herättävistä viranhaltijapäätöksistä tiedottaminen verkossa on yhtenäistä. (AK)

17 Kj Kaupunginhallitus merkitsee valtuustoaloitteen ja siihen annetut lausunnot tiedoksi ja toteaa, että hallinnon avoimuus ja asianmukainen päätöksistä tiedottaminen on kaupungin keskeisiä toimintaperiaatteita. Kaikkien viranhaltijapäätösten julkaiseminen kokonaisuudessaan internetissä ei kuitenkaan sellaisenaan ole tarkoituksenmukaista suhteessa päätösten luonteeseen ja suureen työmäärään, jota se edellyttää sekä suhteessa päätettävien asioiden yleiseen mielenkiintoon. Kaupunginhallitus antaa kaupunginkanslialle tehtäväksi antaa yhdenmukaiset ohjeet toimielimille viranhaltijapäätösluetteloiden julkaisemiseksi verkkosivuilla osana toimielinten esityslistoja. Asia saatetaan tiedoksi kaupunginvaltuustolle. Kh Hyväksyttiin. KV 12 (AK) Kh Kv Merkitään tiedoksi. Hyväksyttiin.

Päätöksenteossa huomioitavaa perehdytyskoulutus uusille luottamushenkilöille

Päätöksenteossa huomioitavaa perehdytyskoulutus uusille luottamushenkilöille Päätöksenteossa huomioitavaa perehdytyskoulutus uusille luottamushenkilöille 6.2.2015 päätösvalmistelupäällikkö Tiina Kyöttilä-Vettenranta 1 9.2.2015 Kokouksen julkisuus - Valtuuston kokoukset ovat julkisia,

Lisätiedot

Valmistelija/lisätiedot: II kaupunginsihteeri Alina Kujansivu, puh

Valmistelija/lisätiedot: II kaupunginsihteeri Alina Kujansivu, puh Kaupunginhallitus 467 16.11.2015 Kaupunkikonsernin virallisten ilmoitusten julkaiseminen 887/07.02.01.00.00/2015 KH 467 Valmistelija/lisätiedot: II kaupunginsihteeri Alina Kujansivu, puh. 040 724 8776

Lisätiedot

(KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.)

(KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) PORIN KAUPUNGIN H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö (KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden tiedonsaantioikeus ja saatujen tietojen edelleen välittäminen

Luottamushenkilöiden tiedonsaantioikeus ja saatujen tietojen edelleen välittäminen 8.11.2010 1(5) DocId: 145064 Luottamushenkilöiden tiedonsaantioikeus ja saatujen tietojen edelleen välittäminen Viimeaikaiseen keskusteluun ja yleisönosaston kirjoitteluun liittyen on syytä kerrata luottamushenkilöinä

Lisätiedot

Vastaus valtuustoaloitteeseen / Karkkilan päätöksenteon avoimuuden edistämiseksi

Vastaus valtuustoaloitteeseen / Karkkilan päätöksenteon avoimuuden edistämiseksi Kaupunginvaltuusto 85 17.06.2013 Kaupunginhallitus 222 24.06.2013 Kaupunginhallitus 250 19.08.2013 Kaupunginvaltuusto 106 07.10.2013 Vastaus valtuustoaloitteeseen / Karkkilan päätöksenteon avoimuuden edistämiseksi

Lisätiedot

Ympäristölautakunnalle kuuluu kunnan ympäristöterveydenhuolto mukaan lukien eläinlääkintähuolto sekä ympäristönsuojelu. 2 Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunnalle kuuluu kunnan ympäristöterveydenhuolto mukaan lukien eläinlääkintähuolto sekä ympäristönsuojelu. 2 Ympäristölautakunta KRISTIINANKAUPUNGIN YMPÄRISTÖTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto / 2009 1 Sisältö Ympäristölautakunnalle kuuluu kunnan ympäristöterveydenhuolto mukaan lukien eläinlääkintähuolto sekä ympäristönsuojelu.

Lisätiedot

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. TAIVALKOSKEN KUNTA TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 15.11.1996 57 Voimaantulo 1.1.1997 1 luku Valvontajärjestelmä 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään

Lisätiedot

KOKOUSAJAT JA PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN VUONNA 2017

KOKOUSAJAT JA PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN VUONNA 2017 1 Taivalkosken kunta, Kirkkotie 6, PL 25, 93401 TAIVALKOSKI Sähköposti: taivalkoski.kunta@taivalkoski.fi Internet: www.taivalkoski.fi KOKOUSAJAT JA PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN VUONNA 2017 Taivalkosken

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 16 KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOKSEN LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.11.2011, tulee voimaan 1.1.2012) 1 Toimiala Kymenlaakson pelastuslaitoksen

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on 7 (5?) jäsentä, joista kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja

Lisätiedot

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 1 Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on seitsemän jäsentä, joista valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Lisätiedot

NASSTOLAN KUNTA HYVÄ HALLINTO Hyvän hallintotavan ohjeistuus Yhteistyöryhmä 24.5.2011 Kunnanhallitus 6.6.2011 Voimaantulo 1.7.2011

NASSTOLAN KUNTA HYVÄ HALLINTO Hyvän hallintotavan ohjeistuus Yhteistyöryhmä 24.5.2011 Kunnanhallitus 6.6.2011 Voimaantulo 1.7.2011 NASTOLAN KUNTA HYVÄ HALLINTO Hyvän hallintotavan ohjeistus Yhteistyöryhmä 24.5.2011 Kunnanhallitus 6.6.2011 Voimaantulo 1.7.20111 Sisällysluettelo Keskeiset periaatteet viranhaltijoille....... 2 Asianomaisasema.

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 77 HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN Khs 2006-1644 Esityslistan asia Kj/6 Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Liite K / / Kuntalain mukainen valitusosoitus (33 36 ) Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN TALOUS- JA KONSERNIJAOSTO Kokouspäivä 3.6.2015 Pykälät 37-41 Sivut 1-11 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan päämääränä on hyvä ja turvallinen elinympäristö.

Ympäristölautakunnan päämääränä on hyvä ja turvallinen elinympäristö. 1 ULVILAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 31.01.2011 Valt. 7 Voimaantulo: 01.02.2011 1 Toiminta-ajatus Ympäristölautakunnan päämääränä on hyvä ja turvallinen elinympäristö. Ympäristölautakunta

Lisätiedot

1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle

1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle 1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat. 1 OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN

Lisätiedot

Uusi kuntalaki Demokratia ja osallistuminen

Uusi kuntalaki Demokratia ja osallistuminen Uusi kuntalaki 2015 - Demokratia ja osallistuminen Kuntamarkkinat 10- Mervi Kuittinen Laissa säädettäisiin: Kunnan asukkaiden osallistumisoikeutta koskeva luku (5. luku) kunnan asukkaiden äänioikeudesta

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan:

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN HALLITUS Kokouspäivä 21.9.2015 Pykälät 102-108 Sivut 1-21 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN NUORISO- JA LIIKUNTATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN NUORISO- JA LIIKUNTATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN NUORISO- JA LIIKUNTATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Toiminta-ajatus 1 Nuoriso- ja liikuntatoimen tehtävänä on nuoriso- ja liikuntalautakunnan alaisena edistää toimialallaan nuorison ja koko

Lisätiedot

Imatran seudun ympäristöviranomaisen johtosääntö

Imatran seudun ympäristöviranomaisen johtosääntö Imatran seudun ympäristöviranomaisen johtosääntö 1.1.2013 IMATRAN KAUPUNKI IMATRAN SEUDUN YMPÄRISTÖVIRANOMAISEN JOHTOSÄÄNTÖ Toimielin: Imatran kaupunginvaltuusto hyväksynyt 10.12.2012 Voimaantulo: 1.1.2013

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 14

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 14 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2016 Nro 14 LASTEN JA NUORTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 6.6.2016) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä Lautakunnan erityisenä tehtävänä

Lisätiedot

Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen

Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen PÖYTÄKIRJA 7/2009 Kokousaika klo 09.08 10.43 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen Liisa Siikaluoma

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Opetuslautakunta POL/4 25.08.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Opetuslautakunta POL/4 25.08.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) 4 Oikaisuvaatimus luokanopettajan virkaan ottamisesta määräajaksi HEL 2015-006724 T 01 01 01 01 Päätösehdotus Esittelijän perustelut päättää kuntalain 89 :n

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Espoon kaupungin hallintosääntö 1.6 1 (6) ESPOON KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Valtuusto 8.12.2008 Voimaan 1.1.2009 Valtuusto 24.5.2010 Voimaan 1.1.2011 Viimeksi muutettu Valtuusto 10.12.2012 Voimaan 1.1.2013

Lisätiedot

Valitusosoitus. Muutoksenhakukielto

Valitusosoitus. Muutoksenhakukielto Valitusosoitus Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: : 21-22,

Lisätiedot

Selvityksen antaminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Kari Hauhian kantelun johdosta. Kari Hauhian kantelu

Selvityksen antaminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Kari Hauhian kantelun johdosta. Kari Hauhian kantelu Kaupunginhallitus 473 07.11.2016 Selvityksen antaminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Kari Hauhian kantelun johdosta 900/03.04.01/2016 KH 473 Valmistelija / lisätiedot Konsernihallinnon lakimies Johanna

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 66/2005 vp. Hallituksen esitys laeiksi viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain sekä kuntalain 50 :n muuttamisesta

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 66/2005 vp. Hallituksen esitys laeiksi viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain sekä kuntalain 50 :n muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 66/2005 vp Hallituksen esitys laeiksi viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain sekä kuntalain 50 :n muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Hankintapalvelut, Tullitie 7 D, LAPPEENRANTA. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä

Etelä-Karjalan Hankintapalvelut, Tullitie 7 D, LAPPEENRANTA. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä Lemin kunta 1 Aika klo 9-9.10 Paikka Etelä-Karjalan Hankintapalvelut, Tullitie 7 D, 53500 LAPPEENRANTA Saapuvilla olleet jäsenet Pylkkö Osmo Huttunen Matti Värtö Veijo puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen

Lisätiedot

Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä

Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä Kunnallishallinnossa voidaan päätöksenteon jälkeen tutkia päätökseen ja päätöksentekoon liittyviä erimielisyyksiä ja virheellisyyksiä monin tavoin. Yleensä päätökseen

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

Hallintosääntö. Ylöjärven kaupunki. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt x.x.2014 Voimaantulo 01.01.2015 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

Hallintosääntö. Ylöjärven kaupunki. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt x.x.2014 Voimaantulo 01.01.2015 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 (8) Ylöjärven kaupunki Hallintosääntö Kaupunginvaltuusto hyväksynyt x.x.2014 Voimaantulo 01.01.2015 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt Hallintosäännössä

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ KIRKKONUMMEN KUNNAN SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 1. LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET...1 1 Toimialan toiminta-ajatus...1 2. LUKU: SOSIAALILAUTAKUNTA...1

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö

Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö Sisällysluettelo Liikelaitosten organisaatio

Lisätiedot

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta Annettu Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2007 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Laki kansalaisuuslain muuttamisesta muutetaan 16 päivänä toukokuuta 2003 annetun kansalaisuuslain (359/2003) 3, 25 :n 3 momentti,

Lisätiedot

Lisätiedot: Konsernihallinnon lakimies Johanna Alatalo puh

Lisätiedot: Konsernihallinnon lakimies Johanna Alatalo puh Kaupunginhallituksen konsernijaosto 5 16.02.2015 Lausunnon pyytäminen Lappeenrannan Energia Oy:ltä, Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:ltä ja Lappeenrannan liiketoiminnot Oy konsernin yhtiöiltä avoimuuden

Lisätiedot

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ 1. SOVELTAMISALA Hämeenlinnan seudun koulutuskuntayhtymän ylläpitämästä lukioliikelaitos Tavastiasta ovat voimassa laissa säädetyn lisäksi tämän johtosäännön määräykset.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Opetusvirasto

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Opetusvirasto Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 21 Uimahallikuljetusten option käyttöönotto lv.2016-2017 HEL 2016-002046 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti, että suomen- ja ruotsinkielisten vuosiluokkien

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtosääntö

Oulun kaupunki. Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtosääntö Oulun kaupunki Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Kaupunginhallitus 4.12.2012 47 Kaupunginvaltuusto 17.12.2012 30 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto 7.9.2015 72 7.9.2015

Lisätiedot

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/ Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/2016 15.7.2016 Kuulutus Vesilain mukainen päätös Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 15.7.2016 antanut päätöksen nro 56/2016/2. Hakija Asia Sähkökaapelin rakentaminen

Lisätiedot

HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET. III luku. Muut määräykset. VI luku. Nimenkirjoitus 1(6) ----

HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET. III luku. Muut määräykset. VI luku. Nimenkirjoitus 1(6) ---- 1(6) HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET III luku Muut määräykset - 19 Asukkaiden aloitteet Aloiteoikeus ja aloitteen käsittely VI luku Nimenkirjoitus Kaupungin asukkaalla sekä kaupungissa toimivalla

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 74, 86, 87. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 74, 86, 87. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta :t 74, 86, 87 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus tekniselle lautakunnalle. Oikeus

Lisätiedot

Esittelyoikeutta koskevien määräysten muuttaminen johtosääntöihin ajalle

Esittelyoikeutta koskevien määräysten muuttaminen johtosääntöihin ajalle Kaupunginhallitus 11 09.01.2017 Esittelyoikeutta koskevien määräysten muuttaminen johtosääntöihin ajalle 1.1. - 31.5.2017 3/00.01.01/2017, 4/00.01.01/2017, 5/00.01.01/2017, 6/00.01.01/2017 KH 28.11.2016

Lisätiedot

KUNTALAISTEN JA VALTUUTETTUJEN TEKEMIEN ALOITTEIDEN KÄSITTELY

KUNTALAISTEN JA VALTUUTETTUJEN TEKEMIEN ALOITTEIDEN KÄSITTELY TEKEMIEN ALOITTEIDEN KÄSITTELY KERAVAN KAUPUNKI Keskushallinto 7.12.2010 2 Sisällys 1. ALOITE JA ALOITEOIKEUS... 3 1.1. Aloite... 3 1.2. Kunnan asukkaan aloiteoikeus... 3 1.3. Valtuustoryhmän ja valtuutetun

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta 97 36 Päätös ympäristöluvan raukeamisesta Ritva Haarala, Pöytyä Asia Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöjaoston Ritva Haaralalle 6.9.2006 myöntämän broilerikasvattamon ympäristöluvan ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. 98 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40 sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. Loppurukouksen piti Minna Latvala. OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Lisätiedot

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN 1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että

Lisätiedot

Salassapito- ja tietosuojakysymykset moniammatillisessa yhteistyössä Kalle Tervo. Keskeiset lait

Salassapito- ja tietosuojakysymykset moniammatillisessa yhteistyössä Kalle Tervo. Keskeiset lait Salassapito- ja tietosuojakysymykset moniammatillisessa yhteistyössä 7.5.2014 Kalle Tervo Keskeiset lait Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (21.5.1999/621) Henkilötietolaki (22.4.1999/523) Laki

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Kunnan päätöksentekoprosessista kunnat.net. Hakusessa päivät , Jaana

Kunnan päätöksentekoprosessista kunnat.net. Hakusessa päivät , Jaana Kunnan päätöksentekoprosessista kunnat.net Hakusessa päivät 26-27.3, Jaana Säädöspohja Julkisen hallinnon päätöksenteon perusteet kirjattu Suomen perustuslakiin Vaikuttavia säännöksiä: 2 Oikeusvaltioperiaate

Lisätiedot

Kiteen kaupunki. Viestintäsuunnitelma

Kiteen kaupunki. Viestintäsuunnitelma Kiteen kaupunki Viestintäsuunnitelma Kiteen kaupunki Viestintäsuunnitelma 1 (12) Viestintäsuunnitelman tarkoitus... 2 Mitä Kuntalaki velvoittaa?... 2 Kiteen kaupungin viestintästrategia... 4 Mitä viestintä

Lisätiedot

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite:

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Muutoksenhakukielto Kieltojen perusteet Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja jaoston sekä sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(8)

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja jaoston sekä sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(8) johtosääntö 1(8) SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JA JAOSTON SEKÄ SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 103 ja tulee voimaan 1.1.2013 Muutos KV 10.12.2012

Lisätiedot

Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö

Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö 1 (5) Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö Yhteisvaltuuston hyväksymä 29.12.2015 Voimaantulo 1.1.2016 Tämä sääntö korvaa nyt voimassa olevan säännön. 1 Toimiala Kaupunginhallituksen tehtävänä on johtaa

Lisätiedot

Hallintolaki. 28.1.2013 Kaupunginlakimies Pekka Lemmetty

Hallintolaki. 28.1.2013 Kaupunginlakimies Pekka Lemmetty Hallintolaki 28.1.2013 Kaupunginlakimies Pekka Lemmetty Hallintolaki Tuli voimaan 1.1.2004 Sovelletaan voimaantulon jälkeen vireille tulleisiin asioihin Samalla kumottiin hallintomenettelylaki (598/1982)

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö

Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö Sisällysluettelo 1. Toimialan toiminta-ajatus...

Lisätiedot

1/ /2013, 3/ /2013, 9/ /2013, 10/ /2013, 110/ /2015

1/ /2013, 3/ /2013, 9/ /2013, 10/ /2013, 110/ /2015 Kaupunginhallitus 144 15.06.2015 Kaupunginvaltuusto 54 15.06.2015 Markku Ahjoniemen eronpyyntö Karkkilan kaupungin luottamustehtävistä 1/00.00.01/2013, 3/00.00.01/2013, 9/00.00.01/2013, 10/00.00.01/2013,

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KOKKOLAN KAUPUNKI I KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA Nro 1 - Esitys 9.5.2014 KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kokkolan kaupunginvaltuuston hyväksymä X.X.2014 Voimaantulopäivä

Lisätiedot

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA. J u l k a i s s u t. 2015 Tornion hallintopalvelut Nro 1

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA. J u l k a i s s u t. 2015 Tornion hallintopalvelut Nro 1 1 TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA J u l k a i s s u t 2015 Tornion hallintopalvelut Nro 1 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.11.2015 Voimaantulopäivä 1.1.2016 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖPALVELUJEN

Lisätiedot

1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen..

1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.. Tekninen lautakunta 21.1.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 1 / 2015 Kokousaika 21.1.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIAT 1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..2 2.

Lisätiedot

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2016 1 (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Lisätiedot

Luottamushenkilön asema. Reino Hintsa

Luottamushenkilön asema. Reino Hintsa Luottamushenkilön asema kunnallis- ja hallinto-oikeuden oikeuden näkökulmasta Kunnan jäsenyys kunnan asukas yhteisö, laitos, säätiö, jolla on kotipaikka kunnassa se, joka omistaa kiinteistön kunnassa 2

Lisätiedot

Valmistelija / lisätiedot: Hirvelä Heli. Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, p ,

Valmistelija / lisätiedot: Hirvelä Heli. Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, p , Tampere Ote pöytäkirjasta 1/2017 1 (5) Kaupunginvaltuusto, 6, 23.01.2017 Kaupunginvaltuusto, 100, 19.12.2016 Kaupunginhallitus, 12, 09.01.2017 6 Yhdyskuntalautakunnan jätehuoltojaoston varajäsenen vaali

Lisätiedot

Hartolan kunta YMPÄRISTÖNSUOJELUN TAKSA ALKAEN

Hartolan kunta YMPÄRISTÖNSUOJELUN TAKSA ALKAEN Hartolan kunta YMPÄRISTÖNSUOJELUN TAKSA 1.7.2016 ALKAEN Hartolan ympäristölautakunta 14.4.2016 Hartolan kunnanhallitus 25.4.2016 Hartolan kunnanvaltuusto 16.6.2016 1 Soveltamisala Tätä taksaa noudatetaan

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 15/0789/3, Antero Pohjonen, Antti Annala, Kaija Asunmaa, Kyösti Rahkonen

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 15/0789/3, Antero Pohjonen, Antti Annala, Kaija Asunmaa, Kyösti Rahkonen KORKEIMMALLE HALLINTO-OIKEUDELLE ASIA Kunnallisasiaa koskeva valitus MUUTOKSENHAUN KOHTEENA OLEVA PÄÄTÖS VALITTAJA VASTAPUOLI Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 15/0789/3, 9.10.2015 Keuruun kaupunki

Lisätiedot

Datan avaamisen reunaehdot. Katri Korpela Projektipäällikkö 6Aika - Avoin data ja rajapinnat

Datan avaamisen reunaehdot. Katri Korpela Projektipäällikkö 6Aika - Avoin data ja rajapinnat Datan avaamisen reunaehdot Katri Korpela Projektipäällikkö 6Aika - Avoin data ja rajapinnat 19.1.2016 Perinteinen manuaalinen tietopalvelu 1. Asiakas kysyy/pyytää asiakirjoja käyttöönsä/ kopioita omaan

Lisätiedot

OHJE ASIAKIRJA JA TIETOPYYNTÖJEN KÄSITTELYYN

OHJE ASIAKIRJA JA TIETOPYYNTÖJEN KÄSITTELYYN 1(6) 1 Julkisuusperiaate lainsäädännössä Perustuslain 12.2 :n mukaan viranomaisen asiakirjat ja muut tallenteet ovat julkisia, jollei niiden julkisuutta ole välttämättömien syiden vuoksi lailla erikseen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja.

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja. 1 LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toimiala Tekninen lautakunta vastaa kaupungin rakennusomaisuuden suunnittelusta, rakentamisesta, kunnossapidosta ja kehittämisestä; kaavoituksesta;

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 8. Kotkan kaupungin. TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa ) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä

SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 8. Kotkan kaupungin. TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa ) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2016 Nro 8 TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 29.2.2016) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä 2 Lautakunnan ja jaoston kokoonpano Teknisen lautakunnan

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNGIN OSALLISUUSOHJE

KERAVAN KAUPUNGIN OSALLISUUSOHJE KERAVAN KAUPUNGIN OSALLISUUSOHJE KERAVAN KAUPUNKI Keskushallinto 7.12.2010 KERAVAN KAUPUNGIN OSALLISUUSOHJE 2 Sisällys 1. VAIKUTA KERAVALAISENA... 3 2. TOIMINTAOHJEITA... 3 2.1. Pohdi ideaasi, sen tarvetta,

Lisätiedot

Postiosoite: PL HELSINGIN KAUPUNKI. Faksinumero: (09) Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi Puhelinnumero: (09)

Postiosoite: PL HELSINGIN KAUPUNKI. Faksinumero: (09) Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi Puhelinnumero: (09) (Muutoksenhaku hankintaa koskevaan päätökseen, EU-kynnysarvon tai kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua

Lisätiedot

Karhu Mining Company Oy Karelian Diamond Resources Public Limited Company Kaivosrekisterinumerot: 7363/1

Karhu Mining Company Oy Karelian Diamond Resources Public Limited Company Kaivosrekisterinumerot: 7363/1 Kuulutus 1 (1) KaivNro 30.9.2016 7363 KUULUTUS Turvallisuus ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain (621/2011) perusteella 30.9.2016 hyväksynyt seuraavan valtausoikeuden siirtoa koskevan hakemuksen:

Lisätiedot

Tämän pöytäkirjan päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89 ).

Tämän pöytäkirjan päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89 ). MUUTOKSENHAKU Kirkkonummen perusturvalautakunnan 25.8.2016 pöytäkirjaan I OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKELPOISUUSKIELTO 92-95, 99, 101, 102, 103, 104, 105 ja 106 Päätöksestä, joka koskee vain valmistelua

Lisätiedot

Vastaus valtuustoaloitteeseen / Karkkilan päätöksenteon avoimuuden edistämiseksi

Vastaus valtuustoaloitteeseen / Karkkilan päätöksenteon avoimuuden edistämiseksi Kaupunginvaltuusto 85 17.06.2013 Kaupunginhallitus 222 24.06.2013 Kaupunginhallitus 250 19.08.2013 Vastaus valtuustoaloitteeseen / Karkkilan päätöksenteon avoimuuden edistämiseksi 308/07.01/2013 KVAL 85

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutettu: 22.1.2007 Muutettu: 8.12.2008 (jäsenmäärä), voimaantulo 1.1.2009 Muutettu:

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VAPAA-AIKAPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Voimaantulo: Muutettu ,voimaantulo 1.1.

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VAPAA-AIKAPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Voimaantulo: Muutettu ,voimaantulo 1.1. KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VAPAA-AIKAPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 12.3.2012 Voimaantulo:1.1.2013 Muutettu 10.12.2012,voimaantulo 1.1.2013 2 Sisällysluettelo 1. LUKU VAPAA-AIKALAUTAKUNTA...

Lisätiedot

Aluelautakuntien tehtävät

Aluelautakuntien tehtävät Aluelautakuntien tehtävät 28.11.2012 Palveluiden järjestäminen Hallinto- ja johtosäännön mukaisesti Lautakuntien yleiset tehtävät ja lautakuntien yleinen ratkaisuvalta Kullekin lautakunnalle erikseen määritellyt

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ (6) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ (6) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 (6) RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU Rakenneyksikön muiden viranhaltijoiden tekemät rakennuslupapäätökset Päätökset annetaan julkipanon jälkeen

Lisätiedot

Osmo Pylkkö puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä

Osmo Pylkkö puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä Lemin kunta 1 Aika klo 16.00-16.30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto Pylkkö Osmo Huttunen Matti Pesari Markku puheenjohtaja varapuheenjohtaja varajäsen Muut saapuvilla olleet - Laillisuus

Lisätiedot

Laukaan kunnan hallintosäännön päivittäminen ja konserniohjeen tarkistaminen

Laukaan kunnan hallintosäännön päivittäminen ja konserniohjeen tarkistaminen Kunnanhallitus 57 09.03.2015 Valtuusto 8 30.03.2015 Laukaan kunnan hallintosäännön päivittäminen ja konserniohjeen tarkistaminen 477/00.01.01/2012 Kunnanhallitus 09.03.2015 57 Valmistelija: vs. hallintojohtaja

Lisätiedot

Päätös kouluttajaksi hyväksymisestä

Päätös kouluttajaksi hyväksymisestä Päätös 1 (5) Sähköinfo Oy PL 55 02601 Espoo Päätös kouluttajaksi hyväksymisestä Asianosainen Vireilletulo Kouluttajaksi hyväksyminen tiettyjen uusiutuvaa energiaa käyttävien energiajärjestelmien asentajien

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat Asianro 6591/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat Asianro 6591/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) 55 Asianro 6591/00.00.01.00/2016 Jäsenten valinta kunnallisiin luottamustoimiin Yleistä Valtioneuvosto on tehnyt 16. kesäkuuta 2016 päätöksen Kuopion ja Juankosken

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto OIKAISUVAATIMUS Oikaisuvaatimuskielto VALITUSOSOITUS Valituskielto Pöytäkirjan 10, 11, 14, 15, 22 ja 23 : tehdystä päätöksestä ei kuntalain 91 mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta, koska päätökset koskevat

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN TEKNISEN JA YMPÄRISTÖTOIMEN LAUTAKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN TEKNISEN JA YMPÄRISTÖTOIMEN LAUTAKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ Teknisen ja ympäristötoimen 4.1 1 (6) ESPOON KAUPUNGIN TEKNISEN JA YMPÄRISTÖTOIMEN LAUTAKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 12.12.2011 Viimeksi muutettu Valtuusto 26.1.2015 Voimaan 26.1.2015 Viimeksi muutettu

Lisätiedot

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle Dnro:375/02.02.01/2013 Ehdotus kunanhallitukselle 27.6.2016 Perusturvan sisäisen valvonnan suunnitelma vuodelle 2016 Sisällys 1. JOHDANTO 2 1.1. Sisäisen valvonnan, ulkoisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 110/2013/1 Dnro ESAVI/24/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.6.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren

Lisätiedot

Palveluliikelaitosten johtokunta Sivu 1 / 12. Kokoustiedot. Aika torstai klo 17:00-20:10. Virastopiha 2 B, Espoo

Palveluliikelaitosten johtokunta Sivu 1 / 12. Kokoustiedot. Aika torstai klo 17:00-20:10. Virastopiha 2 B, Espoo Espoon kaupunki Pöytäkirja 07.02.2013 Sivu 1 / 12 Kokoustiedot Aika 07.02.2013 torstai klo 17:00-20:10 Paikka Virastopiha 2 B, 02770 Espoo Saapuvilla olleet jäsenet Johanna Horsma, puheenjohtaja Marita

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 Asiat 37, 38, 39, 40, 41, 46 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4 1 Tarkastuslautakunta AIKA 10.03.2015 klo 14:00 16:10 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Pyhä ASIAT Sivu Otsikko 1 Tarkastuslautakunnan esittelijä vuonna 2015 3 2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Aika Keskiviikko 28.5.2014 klo 9.15 10.27 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen,

Lisätiedot

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 3 08 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN NUORISOTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä marraskuun 27 p:nä 2002 1 Toimiala 2 Lautakunta 3 Esittely Helsingin kaupungin nuorisolautakunta ja sen alainen Helsingin

Lisätiedot

Perusturvan toimialan siirrosta johtuvat hallintosääntömuutokset alkaen

Perusturvan toimialan siirrosta johtuvat hallintosääntömuutokset alkaen Kaupunginhallitus 506 07.12.2016 Kaupunginvaltuusto 116 12.12.2016 Perusturvan toimialan siirrosta johtuvat hallintosääntömuutokset 1.1.2017 alkaen 40/01/010/2015 KH 506 Selostus: Savonlinnan kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle tutkintavankeuden vaihtoehtona määrättyjä valvontatoimia koskevan puitepäätöksen kansallista täytäntöönpanoa ja soveltamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kauniaisten kaupungin kirjaamosta (katso yhteystiedot oikaisuvaatimusohjeen alla).

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kauniaisten kaupungin kirjaamosta (katso yhteystiedot oikaisuvaatimusohjeen alla). MUUTOKSENHAKUOHJEET Pöytäkirja Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kauniaisten kaupungin kirjaamosta (katso yhteystiedot oikaisuvaatimusohjeen alla). Muutoksenhakukiellot ja kieltojen

Lisätiedot