HELSINGIN TERVEYDENHUOLLON ORGANISOINNIN UUSI EKUMENIA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HELSINGIN TERVEYDENHUOLLON ORGANISOINNIN UUSI EKUMENIA"

Transkriptio

1 1 HELSINGIN TERVEYDENHUOLLON ORGANISOINNIN UUSI EKUMENIA TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRIN NÄKÖKULMA tehty pohjatyöksi Helsingin kaupungin avosairaanhoidon kehittämistyöryhmälle

2 2 Sisällysluettelo Sivu Helsingin terveydenhuollon organisaatiouudistus saadaanko aikaan tehokkaampaa toimintaa?... 3 Johdanto. 3 Käytännön esimerkkejä tiedonsiirron ja yhteistyön puutteista ja kehittämisen tarpeista erikoissairaanhoidon ja terveysasemien välillä. 6 Helsingin terveydenhuollon perusongelmat 8 Muita merkittäviä ongelmia 9 Miten osa ongelmista voitaisiin ratkaista rakenteellisilla ja toiminnallisilla muutoksilla?.10 Terveysasematoiminta...10 Terveysasemien oman toiminnan kehittämisen kohteita. 11 Miten Helsingin terveydenhuollon kokonaisuus tulisi järjestää? - terveyskeskuslääkärin näkökulma. 23 Kivelän ja Hesperian sairaalat.. 24 Mitä erinomaisia etuja tämä ratkaisu päivystys- ja akuuttisairaalatoimintaan tarjoaisi?...25 Laakson sairaala. 29 Auroran sairaala.. 31 Lapinlahden sairaala (Hus).32 Koskelan sairaala 34 Herttoniemen sairaala. 39 Malmin sairaala 41 Pitkäaikaissairaanhoidon laitokset 44 Loppusanat 46

3 3 HELSINGIN TERVEYDENHUOLLON ORGANISAATIOUUDISTUS - SAADAANKO AIKAAN TEHOKKAAMPAA TOIMINTAA? Johdanto Tehokkaasti toimivan terveydenhuollon suunnittelun perusongelmana on, että terveydenhuollon toiminnan kokonaisuuden suunnittelu ja hallinta on yhtä vaikeaa kuin moniongelmaisen potilaan kokonaisvaltainen hoito, eikä aina onnistu ollenkaan. Jokainen erikoisala ja tukitoiminto hallinnoi omaa alayksikköään yrittäen pitää budjettinsa kurissa siirtämällä usein välttämättömiä kustannuksia jonkin toisen yksikön maksettavaksi, vaikka kaikki rahat julkiseen terveydenhuoltoon viime kädessä tulevat veronmaksajien pussista. Kokonaisuuden suunnittelu voi joko puuttua kokonaan, tai jäädä satunnaiseksi selvitysmiestyöksi, tai paperipinoon hautautuvaksi erillisprojektiksi. Edellä esitetty pitää paikkansa myös työvoimaviranomaisten, KELAn ja kuntien sosiaali - ja terveystoimen puutteellisen yhteistyön suhteen, mihin liittyykin suuri osa sekä potilaita että heidän asioitaan hoitavia sosiaalityöntekijöitä ja terveyskeskuslääkäreitä turhauttavista ongelmista. Sama tauti vaivaa myös Helsingin terveydenhuoltoa. Helsingin kaupunki päätti keskittää lähes koko oman erikoissairaanhoitonsa HUS - sairaaloihin, mutta kustannussäästöjen toivossa yrittää nyt irrottautua HUS in sairaalasaneeraus - ym. ongelmista, mikä ei voi onnistua ellei kaupunki päätä rakentaa omaa erikoissairaanhoitoaan uudelleen. Ainoa tie parempaan ja edullisempaan järjestelmään on toimivan yhteistyön kehittäminen. Jos kumpikin taho vetää köydestä eri suuntaan, välissä oleva potilas katkeaa. Helsingin kaupungilla on vielä palveluksessaan osa pitkän kliinisen kokemuksen omaavista sisätautilääkäreistään. He hoitavat kaupungin konsultaatiopoliklinikoita ja akuuttisairaalatoimintaa sekä pitkäaikaissairaanhoitoa. Ilman heitä olisi erikoissairaanhoidon keskittäminen todennäköisesti johtanut nykyistä suurempiin hoitojärjestely - ja kustannusongelmiin. Kaupunginsairaaloiden sisätautilääkäreillä on myös Helsingin perusterveydenhuollon tuntemusta ja yhteistyön perinnettä, joka toistaiseksi vielä HUS -sairaaloista osin puuttuu.

4 4 HUS toimintojenkaan järjestelyjä ei ole aina helppo avohoidon näkökulmasta ymmärtää. Urologinen toiminta siirrettiin Marian sairaalaan, nyt takaisin Meilahden sairaalaan. Yleiskirurginen päivystys Marian sairaalasta lopetettiin. Kaikki kirurginen toiminta ei varmaankaan suosiolla mahdu Meilahteen, kun siellä pitäisi suorittaa myös tavallisimmat kirurgiset leikkaukset vaativimpien rinnalla? Miksei Marian sairaalassa säilytetä yleissisätauti ja yleiskirurgista päivystävää yksikköä, ja keskitetä erityisvaativa hoito Meilahden sairaalaan niin potilaat mahtuisivat paremmin? Miksei LYHKI kirurgiaa sijoiteta Malmin sairaalaan? Nämä järjestelyt tuntuisivat ainakin helsinkiläisten potilaiden näkökulmasta katsoen järkevimmiltä. Helsingin kaupungin erikoissairaanhoidon siirtymisen yhteydessä HUS sairaaloiden toimintojen hajanaisuus lisääntyi. HUS vastaa kaikkein vaativimmasta hoidosta ja järjestää kattavat päivystyspalvelut, mutta ongelmana Helsingissä on erityisesti päivystysjärjestelyjen erillisyys perusterveydenhuollon päivystyspalveluista. Tämä asia on HUS in Espoon ja Vantaan yksiköissä paremmin järjestetty. Perusterveydenhuoltoa ja erikoissairaanhoitoa on turha asettaa napit vastakkain, sillä toimiva kokonaisuus on eduksi sekä perusterveydenhuollolle että erikoissairaanhoidolle. Koko porrastetulta terveydenhuollolta putoaa pohja, jos vaivalla ja rahalla suuresta potilasjoukosta esiin seulotut, erikoissairaanhoitoa vaativat potilaat hoidetaan huonosti tai jäävät hoitamatta. Samoin käy, ellei hyvin sairaalassa hoidetun potilaan jatkohoito perusterveydenhoidossa toteudu suunnitellulla tavalla. Käytännön terveysasematyötä eniten haittaavia esimerkkejä HUS -yhteistyön puutteista on vaikkapa se, etteivät HUS in ja Helsingin kaupungin tietojärjestelmät kommunikoi keskenään. Kun toimivalle yhteistyölle välttämättömiä tietoliikenneyhteyksiä yritetään luoda, ei asia saisi ainakaan kariutua yhteistyöstä alkuvaiheessa aiheutuviin kustannuksiin, koska molemmat osapuolet pitkällä tähtäyksellä todennäköisesti oleellisesti hyötyisivät yhteistyöstä. Käytännön työ terveysasemilla ja HUS in sairaaloissa helpottuisi ja halpenisi, ja potilasturvallisuus paranisi, kun tietojärjestelmien kommunikaatio-ongelmat olisi ratkaistu.

5 5 Terveysasematoiminnan kehittäminen mahdollisimman hyvin palvelevaksi ei voi tapahtua erillään muun terveydenhuolto-organisaation muutoksista. Terveysasematoiminnan mielekäs järjestäminen on erittäin riippuvainen laboratorio - ja kuvantamispalveluiden saatavuudesta, terveyskeskus - ja sairaalapäivystyksen organisoimisesta ja työnjaosta, erikoissairaanhoidon toiminnasta sekä kotihoidon tukipalveluista. Tämän vuoksi esittämässäni kokonaisehdotuksessa olen miettinyt terveysasematoiminnan näkökulmasta, miten mahdollisimman hyvä toiminnallinen kokonaisuus voitaisiin luoda koko Helsingin moniongelmaiseen terveydenhuoltoon. Selvitys on tehty pohjatyöksi vasta työtään aloittamassa olevalle Helsingin kaupungin avosairaanhoidon kehittämistyöryhmälle, mutta se on vain oma henkilökohtainen näkemykseni, josta toivottavasti löytyy ryhmän terveysasematoimintaan keskittyvälle kehitystyölle joitain sopivia jatkokehittelyn kohteita. Esityksen laajuus johtuu osittain siitä, että jo ennen työryhmän aloittamista minulta oli pyydetty ammattilehteen henkilöhaastattelu koskien Helsingin uuden organisaatiomuutoksen haasteita. En halunnut kritisoida aikaisemmin tehtyjä päätöksiä, vaan yrittää esittää asiassa jotain toivottavasti rakentavaa ja keskustelua herättävää. Terveydenhuollon suuntaviivoista ja rahoituksesta päätökset tekevät viime vaiheessa poliittiset elimet. Verovaroilla rahoitetun julkisen terveydenhuollon järjestelyistä pitäisi siksi mielestäni käydä mahdollisimman paljon avointa keskustelua niin, että myös terveydenhuollon eri alojen ammattilaiset osallistuisivat keskusteluun nykyistä enemmän. Tämä auttaisi ehkä sekä poliittisia että virkamiestason päättäjiä ymmärtämään myös perustason työntekijöiden näkökulmia ja heidän toimintansa ongelmakohtia nykyistä paremmin.

6 6 KÄYTÄNNÖN ESIMERKKEJÄ TIEDONSIIRRON JA YHTEISTYÖN PUUTTEISTA JA KEHITTÄMISEN TARPEISTA ERIKOISSAIRAAN- HOIDON JA TERVEYSASEMIEN VÄLILLÄ Hoidon jatkuvuus (paljon puhutut hoitoketjut) ja potilasturvallisuus taattaisiin parhaiten, jos terveyskeskuslääkäri kontrollikäynnillä potilaan luvalla näkisi päätteeltä kaikki potilaasta yhteisessä laboratoriojärjestelmässä otetut koetulokset, ja sairaalasta kaupungin tietojärjestelmään viedyt epikriisit ja jatkohoito-ohjeet. Päällekkäistutkimuksilta ja virhepäätelmiltä vältyttäisiin, rahaa ja vaivaa säästyisi, ja potilaat voisivat paremmin. Nykyään paperilla tuleva epikriisi voi olla vielä postissa potilaan tullessa terveysasemalle tai potilaan paperiseen sairauskertomuskansioon arkistoituna terveyskeskuslääkärin toimiessa tietokonepäätteen varassa. Potilas ei aina muista, tai pidä tärkeänä kertoa omalääkärilleen, että hän on sairaalahoidossa ollutkaan; saati sitten sairauden laadusta, tehdyistä lääkitysmuutoksista tai sairaalalääkärin kontrollitoiveista. Potilailla on useimmiten nykyään se käsitys, että lääkäri näkee nämä asiat automaattisesti päätteeltään, niin kuin asia pitäisi ollakin; vaan ei ole. Myös terveysasemien laboratoriot kuuluvat HUS - laboratorioyksikköön. Edellä mainittujen tietoliikenneongelmien vuoksi laboratorion näytteenottaja ei automaattisesti näekään kaikkia lääkärin tai terveydenhoitajan Pegasosjärjestelmän laboratoriolomakkeelle kirjaamia viestejä ja laboratoriopyyntöjä. Lääkärin jo kerran tekemää laboratoriolähetettä ei ehkä yhtäkkiä päivitysongelmien takia löydykään potilaan tullessa esimerkiksi diabeteksen määräaikaiskontrolliin. Sekä laboratorion että terveysasematyöntekijöiden työaikaa joudutaan tuhlaamaan turhiin puhelinneuvotteluihin, ja juoksuttamaan samaa potilasta ehkä useamman kerran luukulta toiselle HUS- laboratorio lopetti terveysasemien näytteenotosta ajanvarauksen, jolloin potilaan ohjaaminen laboratorioon oikein esivalmisteltuna siirrettiin terveyskeskuslääkärille kuormittamaan muutenkin aikapulasta kärsivää potilasvastaanottoa. Järjestelmä on johtanut paitsi potilastyytyväisyyteen asioiden hoituessa samalla käyntikerralla, myös näytteenoton ajoittaisiin ruuhkahuippuihin ja niiden aiheuttamaan jonotukseen.

7 7 Myös erikoissairaanhoidon lääkärit hyötyisivät tietoliikenneyhteistyöstä, kun sairaalassa nähtäisiin potilaan luvalla päätteeltä koko potilaan terveysaseman sairaskertomus, allergiat ja lääkitystiedot ja jatkohoitoohjeet voitaisiin antaa kotiutuksen yhteydessä suoraan päätteelle. Sairaalaosastolta kotiutuksen yhteydessä voisi osastosihteeri varata päätteeltä potilaalle tarvittaessa valmiiksi kontrolliajan terveysasemalle ja kirjata tietojärjestelmään kontrollia edeltävien laboratoriokokeiden pyynnöt ja tärkeimmät jatkohoito - ohjeet jo ennen kuin varsinainen sairaalaepikriisi on ehditty tehdä. Yhteistyöhön liittyvät tietosuojaongelmat voitaisiin hyvällä tahdolla välttää. Jo tällä hetkellä potilaalta rutiinimaisesti kysytään lupa tarvittavaan tiedonsiirtoon aina potilaan hakeutuessa sairaalahoitoon. Samaan käytäntöön voitaisiin siirtyä terveysasemilla siten, että tieto olisi kirjattuna potilaan sähköiseen sairaskertomukseen, ja kirjallinen lupa potilaan paperikansiossa (joita vielä pitkään joudutaan pitämään mukana, koska osa hoidossa tarvittavista tiedoista, mm ekg-nauhat ovat edelleen paperilla) ja ko.tieto päivitettäisiin aina potilaan varatessa aikaa. Tiedon muuttuessa tallennettaisiin uusi kirjallinen dokumentti papereihin. Sellaisia potilaita on käytännössä vähän, jotka kieltävät tiedonhankinnan ja tiedon jatkohoitoon siirtämisen, koska suurin osa potilaista ymmärtää, että tiedonsiirto palvelee hänen omaa turvallisuuttaan. Kaikki edellä esitetty tietoliikenneyhteistyö olisi nopeasti toteutettavissa, ja parantaisi käytännön yhteistyötä enemmän kuin mitkään kokoukset, toimikunnat, yhdyshenkilöt tai yhteiskoulutukset, jotka vievät työaikaa ja maksavat paljon.

8 8 HELSINGIN TERVEYDENHUOLLON PERUSONGELMAT Potilasturvallisuuden ja kustannusten kannalta tärkeimpiä ongelmia ovat 1 Terveysasemilta joudutaan ohjaamaan Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) yliopistosairaalatasoiseen hoitoon potilaita, jotka voitaisiin hoitaa alue- tai keskussairaalatasoisessa hoitopaikassa halvemmin kustannuksin, mikäli sellainen väliporras olisi. 2 Edellä mainittujen potilaiden hoidon aiheuttama ruuhka haittaa vakavimmin sairaiden potilaiden hoitoa yliopistosairaaloissa, jotka vastaavat Uudenmaan, ja osin koko maan, vaativimman sairaalahoidon järjestämisestä myös päivystysaikana. 3 Helsingin kaupungin rahoitusongelmat uhkaavat tulevaisuudessa mahdollisesti aiheuttaa koko Etelä- Suomen terveydenhuollon järjestämisongelmia aiheuttavan erikoislääkäripulan, jos HUS yrittää sille esitettyjen toiveiden mukaisesti säästää rahaa vähentämällä eri erikoisalojen sairaalalääkäreiden (ennen apulaislääkäreiden) koulutusvirkoja. Viimeksi mainitun kaltaisen (90-luvun taloudellisen laman aikaisen) säästämisen takia jo tällä hetkellä kärsitään potilaiden tutkimista ja hoitoa haittaavasta erikoislääkäripulasta esimerkiksi röntgenlääkäreiden suhteen. Lääkäripulan kuriin saamiseksi täytyy pitää mielessä, ettei lääkärin peruskoulutuksen lisääminen auta erikoislääkäripulassa, ellei myös erikoistumispaikkoja lisätä. Vastavalmistunut lääkäri ei pysty toimimaan erikoislääkäritaitoja edellyttävässä työssä ennen erikoistumiskoulutuksen ja työkokemuksen saamista. Peruskoulutuksen kanssa koko prosessiin kuluu aikaa vuotta, joten nyt tehdyt virheratkaisut aiheuttavat hyvin pitkälle tulevaisuuteen ulottuvia seurauksia. Edellä esitetyn valossa pitäisi HUS - sairaaloista koettaa löytää paremmin harkittuja säästökohteita kuin sairaalalääkäreiden virkojen vähentäminen. Kustannusten leikkaamiseksi tarvitaan sekä HUS in että kaupungin taholta hyvää tahtoa ja joustavuutta toimintojen luomiseksi toimiviksi kokonaisuuksiksi. Yhteisiä toimintakokonaisuuksia luotaessa voisivat HUS in poliklinikat ja päivystyspisteet suuresti hyötyä potilasohjauksen parantuessa ja jatkohoitojärjestelyjen (hoitoketjujen) toimiessa hyvin erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välillä.

9 9 Muita merkittäviä perusongelmia Helsingin terveydenhuollossa ovat 1. terveydenhoitoyksiköiden ja tarvittavien oheispalveluyksiköiden suuri määrä 2. potilas ei ole voinut päästä terveyskeskuksen vuodeosastolle kiertämättä erikoissairaanhoidon akuuttisairaalan kautta 3. samat vanhuspotilaat kiertävät kodin, HUS sairaaloiden ja kaupunginsairaaloiden väliä ambulanssilla kotisairaanhoidon/ kotihoidon puutteiden ja hoivatasoisten hoitopaikkojen puutteen vuoksi 4. kaupunginsairaaloihin kohdistuva paine heikentää yksittäisen vanhuksen ongelmien tehokasta selvittämistä ennen kotiutusta, mikä helposti johtaa uuteen pikaiseen sairaalaan hakeutumiseen 5. HUS - sairaaloiden hoitoajat venyvät kaupunginsairaalapaikan jonotuksen vuoksi, tai sakkomaksujen vuoksi kaupunginsairaalat ruuhkautuvat ja potilaiden hoito siellä kärsii 6. potilaat hakeutuvat erikoissairaanhoidon sairaalapäivystyksiin ilman lähetettä 7. potilaat hakeutuvat terveyskeskuspäivystykseen silloinkin, kun todellista päivystysluonteisen lääkäritutkimuksen tarvetta ei ole 8. päivystyksen potilasohjausta ei ole saatu toimivaksi 9. potilaat hakeutuvat terveyskeskuspäivystykseen pitkäaikaisvaivoissa, joiden hoito olisi paremmin järjestettävissä ja hoidon jatkuvuus turvattavissa omalla terveysasemalla 10. terveyskeskuslääkärinviroista on jatkuvasti osa ilman viranhaltijaa, jolloin aikaa omalle terveysasemalle voi olla erittäin vaikea saada 11. väestövastuujärjestelmä on haavoittuva, ja alueiden epätasainen kuormitus asettaa sekä terveyskeskuslääkärit että asiakkaat eriarvoiseen asemaan; osa lääkäreistä uupuu, ja hoidon saavutettavuus vaihtelee liikaa 12. pääkaupunkiin kertyy sellaista terveysongelmia aiheuttavaa yksinäisyyttä, turvattomuutta ja huono-osaisuutta, joka ohjaa potilaita sairaalapäivystyksiin, mutta jonka auttamisessa terveydenhuollon keinot ovat riittämättömiä 13. jatkuvat toiminnan muutokset heikentävät yksiköiden työtehoa ja jo olemassa olevien resurssien tarkoituksenmukaista käyttöä 14. hyvin toimivien yksiköiden hajauttaminen johtaa usein hyvien työntekijöiden menettämiseen toiselle työnantajalle 15. laaja-alaista lääketieteellistä tietoa vaativan toiminnan ohjaamisen, taloushallinnon ja poliittisen päätöksenteon yhdistäminen on vaativa yhtälö, joka voi ajoittain johtaa uusiin ja yllättäviinkin ongelmiin; terveydenhuollon paradoksi on, että säästämällä väärästä kohdasta voidaan päätyä kokonaiskustannusten nousemiseen; useimmiten mahdollisimman hyvin ja oikeana aikana hoidettu potilas on kaikkein halvin potilas.

10 10 MITEN OSA ONGELMISTA VOITAISIIN RATKAISTA RAKENTEELLISILLA JA TOIMINNALLISILLA MUUTOKSILLA? TERVEYSASEMATOIMINTA Helsinkiin on rakennettu kattava ja korkeatasoinen terveysasemaverkosto, joka tuo peruspalvelut lähelle potilasta. Tämä tuo mukanaan paljon etuja. Verkoston säilyttäminen ja yksiköiden pitäminen kohtuullisen kokoisina todennäköisesti kannattaa. Yhteistyö eri ammattiryhmien välillä toimii yleensä paremmin ja nopeammin, kun työntekijät tuntevat toisensa. Potilaat ovat useimmiten oppineet tietämään oman terveysasemansa, ja tarvittaessa hakeutumaan sinne sekä fyysisten oireiden että psykososiaalisten terveysongelmiensa takia. Vanhukset, huonosti liikkuvat, heikosti elämässä selviytyvät potilaat, lapsiperheet ja äitiys - ja lastenneuvola-asiakkaat hyötyvät erityisen paljon siitä, että terveysasema ja sen tukipalvelut ovat lähellä. Oma terveysasema voi osalle hauraimpia potilaita olla erittäin tärkeä turvallisuudentunnetta lisäävä tekijä, jonka puuttuminen tai liian suureksi kasvaminen voisi aiheuttaa lisääntynyttä hakeutumista terveyskeskus - ja sairaalapäivystyksiin. Liian suuressa yksikössä eivät avustajat, hoitajat ja lääkärit opi tarpeeksi tuntemaan potilaita. Kun sama potilas käy vuosien mittaan terveysasemalla monien erilaisten ongelmiensa vuoksi, on terveysaseman työntekijöillä edellytykset potilaan hyvin tuntiessaan suunnitella erityisesti moniongelmaiselle potilaalle tarkoituksenmukaisin hoito ja seuranta. Väestövastuujärjestelmä on parantanut hoidon saatavuutta ja potilaan sekä hänen reseptiensä ohjautumista samalle lääkärille, mutta tehnyt järjestelmän aikaisempaa haavoittuvammaksi. Järjestelmä kaipaisi kehittämistä. Helsingin terveydenhuollon organisaatiomuutos tuo paineita, mutta myös mahdollisuuksia kehittää terveysasemien toimintaa.

11 11 TERVEYSASEMIEN OMAN TOIMINNAN KEHITTÄMISEN KOHTEITA 1. terveysaseman sisäisen konsultoinnin kehittäminen 2. ajanvarauksen saatavuuden ja laadun parantaminen 3. panostaminen terveysasemalla tapahtuvaan tiedotus-, kehittämis- ja paineidenpurkutoimintaan 4. erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteyksien parantaminen 5. Pegasoksen kehittäminen 6. mielekäs työnjako terveysasemilla 7. terveydenhoitajan ja lääkärin yhteistyön edelleen kehittäminen 8. ryhmäohjauksen lisääminen terveysasemilla 9. sisätautilääkärin säännöllinen konsultointi-koulutuskäynti terveysasemalla 1-2x/kk 10. psykiatrisen erikoissairaanhoitajan vastaanotto terveysasemalla 2-4 kertaa/kk 11. oma nimetty sosiaalihoitaja-päihdetyöntekijä jokaiselle terveysasemalle 12. kotihoidon tukijärjestelyjen yhdistäminen myös päivystysaikana tehokkaasti palvelevaksi kokonaisuudeksi, mikä vähentäisi vanhusten turhaa lähettämistä sairaalaan 13. kotisairaanhoidon ja kotihoidon lähitukipisteet olisi hyvä sijoittaa terveysasemien yhteyteen käyttämään samoja laboratoriopalveluja ja parantamaan yhteistyötä 14. muiden terveyskeskuslääkärien ja kotisairaanhoidon lääkäreiden työnjaon ja yhteistyön suunnittelu

12 12 1. Terveysaseman sisäisen konsultoinnin kehittäminen Terveysasemilla on paljon lääketieteellistä osaamista, joka nyt on osin huonosti hyödynnetty väestövastuulääkäreiden puurtaessa kukin oman vastuuväestönsä ongelmien parissa. Kukaan ei pysty olemaan kaikkien lääketieteen osa-alueiden erityisasiantuntija, ja siksi olisi hyvä nykyistä järjestelmällisemmin etsiä jokaiselle terveysasemalääkärille hänen kiinnostuksensa mukainen lääketieteen osa-alue, josta ko. lääkäri saisi enemmän koulutusta ja toimisi sitten sisäisenä kouluttajana ja konsulttina terveysaseman muille lääkäreille ja muulle henkilökunnalle oman erityisosaamisalueensa hoito-ongelmissa. Jossain määrin tätä on saatukin jo terveysasemilla toteutumaan. Toiminta vähentää lähetteitä ja erikoissairaanhoidon puhelinkonsultaatioita. Erityisosaamisensa hyödyntäminen myös lisää työn tuottamaa tyydytystä. Helposti saavutettavissa oleva konsultaatiomahdollisuus myös vähentää yksittäiseen lääkäriin kohdistuvia tiedollisia paineita. Laajentuakseen nykyisestä järjestely vaatisi kuitenkin väestövastuukuormituksen vähentämistä vaikkapa palkkaamalla terveysasemille tuntityöajalla toimivia apulaislääkäreitä (esimerkiksi osa-aikatyötä haluavia pienten lasten lääkärivanhempia tms) auttamaan rutiinitöissä (esimerkiksi päivystyspotilaiden hoidossa tai reseptien uusimisessa), jotta työaikaa voitaisiin käyttää sisäiseen koulutukseen ja konsultointiin. Toinen tapa olisi pienentää väestövastuualueita ja korvata palkan heikkenemistä muun virkaan liittyvän työn lisillä erityistehtävien yhteydessä. Myös terveyskeskusavustajilla ja muulla hoitohenkilökunnalla on monenlaista terveydenhuollon osaamista ja työkokemusta, joka pitäisi saada hyötykäyttöön toimenkuvien yksilöllisen sovittamisen ja sen mukaisen palkan avulla. Ajanvarauksen taitavasta hoitamisesta (potilaiden ja terveyskeskuslääkärien arvioimana) pitäisi olla mahdollista maksaa terveyskeskusavustajalle tai hoitajalle kannustuspalkkio. Esimerkiksi laihdutus - tai tupakkavierotusryhmien ohjaamiseen hankittu koulutus ja kokemus voisi olla kuvatunlaista erityisosaamista. Erityisosaamisessa tarvittavan koulutuksen hankkimisesta voitaisiin kannustaa paitsi osallistumalla koulutuskustannuksiin, myös tekemällä palkkaliukumien käyttö nykyistä joustavammaksi. Tähän asti kaupunki on jättänyt mahdollisuudet kannustavaan palkkaukseen terveysasemilla lähes kokonaan käyttämättä; esimerkiksi yleislääketieteen erityispätevyyden hankkiminen on saatettu jättää peruspalkassa kokonaan huomioimatta, mikä on yksi niistä tekijöistä, joiden vuoksi kaupunki on menettänyt taitavia terveyskeskuslääkäreitä.

13 13 2. ajanvarauksen saatavuuden ja laadun parantaminen Terveysasematoiminnan kriittisin solmukohta on ajanvaraus. Mikäli ajanvarauksen yhteydessä ei päästä ammattitaitoiseen kiireellisyysarvioon ja oikeaan potilasohjaukseen, on potilaan hoito usein epäonnistunut jo ennen varsinaista terveysasemakäyntiä. Ajanvarauksessa toimivan henkilökunnan hyvä perehtyneisyys, säännöllinen lisäkoulutus ja jatkuva potilasohjauskäytäntöjen kehittäminen on tärkeimpiä edellytyksiä hyvin toimivalle terveysasemalle. Päivystysajan varauksen yhteydessä pitäisi pystyä jossain määrin ennakoimaan, tarvitaanko ko. potilaan tutkimisessa todennäköisesti päivystysluonteisia laboratorio- tai röntgentutkimuksia, ja antamaan aika sen mukaisesti, tai ongelmatilanteissa konsultoida omalääkäriä etukäteen. Tarvittavat laboratoriokokeet tai vaikkapa tarvittaessa EKGn voisi ohjelmoida ajanvarauksesta jo etukäteen vaikkapa omalääkärin konsultaation perusteella, tai yhdessä aikaisemmin sovittujen ohjeiden mukaisesti. Järjestely säästäisi aikaa ja lisäisi työn mielekkyyttä. Parhaimmillaan terveysasemilla jo tähän ainakin osittain päästäänkin. Yhteisten ohjauskäytäntöjen kehittäminen pitäisi olla tiimikokousten ja terveysasemakokousten aiheena säännöllisesti; erityisesti niiden potilasohjauksen ongelmatilanteiden jälkeen, jotka tuovat esiin uusia kehittämiskohteita. Ajanvarauksen yhteydessä pitäisi myös yrittää ennakoida tarvittavaa ajankäyttöä jonkin verran niin, että esimerkiksi hyvin iäkkäälle potilaalle pyrittäisiin varaamaan enemmän aikaa, samoin kuin monimutkaisempia lausuntoja (B-lausunto, C-lausunto, lausunto edunvalvojaa varten, laitospaikkalausunto) pyytävälle potilaalle, jos tämä suinkin on mahdollista. Järjestely vähentäisi terveyskeskuslääkärin turhautumista ja tekisi työtä mielekkäämmäksi. Ajanvaraus on siis tehokkaasti toimiessaan erittäin vaativaa, ja siksi ajanvarauksessa toimivan henkilökunnan koulutustarpeen ja asianmukaisen palkkauksen kehittämiseen tulisi kiinnittää huomiota.

14 14 3. Panostaminen terveysasemalla tapahtuvaan tiedotus-, koulutus- ja paineidenpurkutoimintaan Varsinkin toiminnan muuttuessa viime aikojen tahtiin, olisi ensiarvoisen tärkeää, että henkilökunta saisi jo etukäteen riittävästi tietoa ja mahdollisuuden ottaa kantaa suunnitelmissa oleviin muutoksiin; ja keskustella jo tapahtuneista muutoksista pienimuotoisissa työpaikkakokouksissa. Jokainen voisi jakaa saamansa tiedot ja kokemukset toisten työntekijöiden kanssa. Esimerkiksi edellä kuvatulla tuntityöntekijäjärjestelyllä voitaisiin todennäköisesti lisätä ainakin terveyskeskuslääkärien osallistumista yhteisiin kokouksiin, mikä nyt urakkatyöstä johtuen saattaa ontua. Tämä aiheuttaa muulle henkilökunnalle turhautumista, kun työtä ei useinkaan voida kehittää ilman kaikkien ammattiryhmien osallistumista toimintaan. Käytännön työtä tekevän henkilökunnan osallistuminen muutosten suunnitteluun helpottaisi heidän tulevaa sopeutumistaan muutoksiin, ja auttaisi löytämään muutosten todennäköisesti aiheuttamat käytännön hankaluudet kehitystyötä varten jo ennen kuin on ne opitaan yrityksen ja erehdyksen kautta. Esimerkiksi terveyskeskuslääkärin on usein vaikeaa ehtiä vastaanotolla etsimään tarvittavaa tietoa vaikkapa intranetistä. Harva terveyskeskuslääkäri jaksaa potilasvastaanoton ja paperityöt hoidettuaan jäädä illaksi ensin lukemaan sähköpostiaan, ja sitten tutkimaan intranettiä, tai kotonaan seurata internetistä poliittisten elinten esitys- ja päätöslistoja. Yleensä ainakaan terveyskeskuslääkärit eivät myöskään työpaikalla ehdi keskustella suunnitelmista tai jo tehdyistä muutoksista tiukan aikataulun vuoksi. Osa henkilökunnasta saakin jatkuvasti uusimmat tiedot oman työpaikkansa muutoksista vasta Helsingin Sanomia lukiessaan, jolloin on myöhäistä enää vaikuttaa mihinkään, vaikka muutokset sotisivat vakavastikin omaa ymmärrystä vastaan. Sopeutuminen sellaisiin muutoksiin, jotka aiheuttavat käytännön hankaluuksia ja/tai hoidon laadullista huononemista, aiheuttaa turhautumista ja työmotivaation alentumista. Se saattaa jopa saada työntekijän hakeutumaan muualle työhön. Jos työyhteisöön tulee suurta henkilökunnan vaihtuvuutta, potilaan hoidon jatkuvuus kärsii, samoin työyhteisön tehokas toiminta. Nykyisen sähköisen tiedonsiirron avulla on teknisesti helppoa kerätä käytännön työntekijöiden mielipiteitä suunnitteilla olevista muutoksista, sekä ehdotuksia muutoksiin liittyen. Näitä voisi sitten käyttää kehitystyön pohjana suunnittelutyöryhmissä.

15 15 Työntekijän pitäisi pystyä mahdollisimman paljon vaikuttamaan omiin työjärjestelyihinsä edellyttäen, että järjestelyt samalla turvaisivat palvelut hyvin. Oman työn kehittämisen mahdollisuus ja työn kokeminen mielekkääksi parantaa työssä viihtymistä ja työntekijän sitoutumista työpaikkaan, joskus jopa enemmän kuin palkanlisät. Lyhyet pienimuotoiset työpaikkakokoukset toimivat samalla hyvänä foorumina työpäivän aikana kertyneiden konsultaatiotarpeiden hoitamiselle ja kertyneiden paineiden purkamiselle. Terveyskeskuslääkäreille tulisi järjestää myös varsinaista konsultaatio - työnohjausta työn yksinäisyyden ja henkisen kuormittavuuden vuoksi, mutta tämä tulisi mieluiten järjestää palvelemaan suoraan potilastyötä. Työnohjaajan pitäisi olla henkilö, jolla itsellään olisi kokemusta terveyskeskuslääkärin työstä, ettei aiheutettaisi työn helpottumisen sijaan aikataulun kiristymistä. Työnohjaaja ja terveyskeskuslääkäri voisivat tavata yhdessä ohjattavan ongelmallisimmaksi kokemia potilaita, ja keskustella sitten parhaista menettelytavoista näiden ongelmien ratkaisemiseksi. Tällä tavoin toiminta suoraan palvelisi potilaan hoitoa, mutta toisi samalla mahdollisesti esiin ohjattavan lääkärin kehittämistä kaipaavia hoitokäytäntöjä tai vuorovaikutuksen ongelmia auttaen löytämään näihin toimivia muutoksia. Myös tavallisten työhön liittyvien konsultaatioiden vaivaton järjestyminen vähentää terveyskeskuslääkärin kokemaa yksinäisyyttä ja helpottaa työn aiheuttamaa kuormitusta. Lääketiede on alati muuttuva ja kehittyvä tieteenala, eikä yksittäinen lääkäri pystyy millään seuraamaan kaikkia oleellisiakaan uusia tutkimustuloksia. Hoitokäytäntöjen muutosten seuraaminen on yleislääkärille erityisen vaativaa työn monialaisuuden takia. Työnohjauksella voitaisiin todennäköisesti saada henkistä ylikuormitusta ja sen aiheuttamia terveysongelmia työntekijöille vähenemään. Alkoholin liikakäyttö ja masennus ovat lääkäreillekin tavallisia terveysongelmia. Huonossa henkisessä kunnossa oleva lääkäri voi potilastyössään aiheuttaa suurta vahinkoa, joskus vaaratilanteitakin, mutta ainakin työstä saatavissa oleva terveyshyöty potilaalle yleensä vähenee.

16 16 4. Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteyksien parantaminen Viittaan tässä jo edellä esitettyihin yhteistyöongelmiin ja niihin ehdotettuihin ratkaisuihin. Kun Pegasos ja HUS in tietojärjestelmät eivät nykyisellään kommunikoi keskenään, terveyskeskuslääkärit eivät enää näe päätteeltään esimerkiksi Marian sisätautipäivystyksessä otettuja laboratoriokoevastauksia tai erikoissairaanhoidon ajanvarauksia kuten kaupungin oman erikoissairaanhoidon aikana. Tämä johtaa päällekkäisiin tutkimuksiin ja merkitsee turhaa rahan ja työajan tuhlaamista. Päivystyslähetteen välittäminen sähköisesti HUS in päivystyspoliklinikoille ei ole mahdollista niissä tilanteissa, jolloin potilas on jo kotonaan, kun hälyttävästi poikkeavat laboratoriovastaukset valmistuvat. Olisi toivottavaa, että HUS in päivystyspolikinikat arvostaisivat yhteyksiä perusterveydenhuoltoon siinä määrin, että vaikkapa yhdelle päivystyspoliklinikan päätteistä avattaisiin Pegasos-yhteys ja esimerkiksi avustava henkilökunta opetettaisiin tulostamaan tarvittavat tiedot erikoissairaanhoidon lääkärin käyttöön potilaan luvalla, sekä viemään erikoislääkärin haluamat viestit edelleen Pegasokseen. HUS sairaaloiden osastosihteerit voisi hyvällä tahdolla Pegasoskouluttaa, ja sairaalan (osastot, poliklinikat) epikriisit voisi viedä terveyskeskuksen tietojärjestelmään. Tämä vähentäisi terveysasemalla paperikansioiden käyttötarvetta ja sekaannusten vaaraa, kun terveyskeskuslääkäri hoitaa potilasta päätteen varassa olematta tietoinen äskettäisestä sairaalahoidosta ja kontrollitutkimusten tarpeesta. Suora kommunikointi järjestelmien välillä olisi tarpeellinen sitten, kun HUS - sairaalat siirtyvät sähköiseen sairaskertomukseen. Tällaisen tietoyhteistyön rakentamiseen todennäköisesti kuluu vielä runsaasti aikaa, kun ilmeisesti HUS in sisälläkään eri klinikkojen tietojärjestelmät eivät välttämättä ole yhteensopivia. Tiedonsiirron ongelmien korjaaminen voisi kuitenkin parantaa yhteistyötä ja taata hoitoketjujen toteutumisen paljon paremmin kuin muut aikaa vievät ja paljon rahaa maksavat haavoittuvaisemmat toimenpiteet (yhdyshenkilöt, työryhmät ja yhteiskoulutukset). HUS- Laboratorioyksikkö päätti poistaa terveysasemilta ajanvarauksen. Ennen muutosta ei tavallisen terveyskeskuslääkärin mielipidettä asiasta kysytty. Muutos on johtanut terveyskeskuslääkärin työn lisääntymiseen ja ajoittaisiin laboratorioruuhkiin, vaikka on osittain lisännyt joustavuutta. Nyt laboratorioyksikkö on luopumassa/ luopunut kokonaan Pegasos-yhteydestä näytteenoton yhteydessä, jolloin lääkärin kirjaama laboratoriolähete jää laboratoriohenkilökunnalta osin näkemättä, ja esimerkiksi muutama päivä aikaisemmin vanhentunut laboratoriolähete ei enää näy näytteenottajalle Multilabista potilaan tullessa esimerkiksi diabeteksen puolivuotiskontrolliin.

17 17 Tämä johtaa turhanaikaiseen työajan tuhlaamiseen, kun laboratorio joutuu jokaisesta tällaisesta tapauksesta soittamaan joko terveysaseman toimistoon tai potilasta hoitavalle lääkärille. Laboratoriotoiminta on kiinteästi osa terveysasematoimintaa. Yhteistyö ja sen kehittäminen hyötyisi myös yksittäisen terveysaseman mahdollisuuksista osallistua prosessiin. Yhden lääkärin joka terveysasemalta voisi nimetä laboratoriotoiminnan yhdyshenkilöksi, HUS - puolelta onkin jo laboratoriohoitaja- yhdyshenkilöitä terveysasemille onneksi nimetty. Miksi on ajateltu, ettei terveysasemilla tarvita laboratorion ajanvarausta, vaikka se erikoispoliklinikoilla edelleen katsotaan tarpeelliseksi? 5. Pegasoksen kehittäminen Terveyskeskuslääkärin voi tällä hetkellä olla vielä aikaisempaa hankalampaa muodostaa kokonaiskäsitystä potilaan asioista tai esimerkiksi laatia erilaisia lausuntoja, kun osa tiedoista on paperilla kuten vielä suurin osa iäkkäämpien potilaiden sairauskertomuksesta, kaikki vanhat ja osa uusistakin sairaalaepikriiseistä sekä EKGt ; ja osa tiedoista taas päätteeltä nähtävissä pieninä kaistaleina kerrallaan. Potilaan 2 viimeisintä EKGta pitäisi saada myös Pegasokseen (tulosteet pitäisi edelleen arkistoida mahdollista valitusprosessia tms jälkiarviointia varten potilaskansioon). Kun viimeksi otetut EKGt olisivat käytettävissä vertailua varten terveyskeskus - ja sairaalapäivystyksissä, olisi sähköisestä tiedonsiirrosta saatu hyödynnetyksi ehkäpä yksi tärkeimmistä apukeinoista akuutisti sairaan potilaan päivystysluonteiseen hoitoon. Sähköinen EKG-tallennus auttaisi suuresti myös päivittäistä toimintaa, nyt joudutaan potilaan paperit tuomaan kuitenkin joka kerta potilaan tullessa vastaanotolle tai kysyessä vastauksia puhelimitse, jos laboratoriokokeiden yhteydessä on otettu EKG; tämä heikentää suunniteltua paperiliikenteen vähentämistä lääkärien ja toimiston välillä. EKG tarvitaan usein myös lääkitysmuutoksia harkittaessa. Paperiset PAD - ja PAPA vastaukset olisi myös hyvä saada sähköiseen muotoon. Uusille potilaille ei aina rutiininomaisesti enää tehdä omaa paperista potilaskansiota, vaikka ehkä pitäisi. Jos irrallisia lappuja arkistoidaan erikseen, ei vastausta aina välttämättä ole ainakaan yksinkertaisesti löydettävissä potilaan sitä kysyessä. Pegasoksen sairaalalähetteen laatimisosiosta puuttuu yhteys aikaisemmin laadittuihin lausuntoihin (niihin on useimmiten koottu hyvässä muodossa potilaan perustiedot) ja esimerkiksi verenpainetietoihin. Sairaalalähetteen tekstin tallennuksesta ei ole yhteyttä potilaan henkilötietoihin, jos lääkäri vaikka haluaisi tarkistaa puhelimitse potilaalta jonkin anamnestisen tiedon lähetettä laatiessaan.

18 18 Sairaalalähetteeseen tai lausuntoon kertomustietoja siirtäessä ei käynnin päivämäärä siirry tekstiin, mikä vaikeuttaa tekstin laatimista kronologiseen järjestykseen. Laboratoriokoevastaukset kirjautuvat lähetteelle luettavuuden kannalta epäkäytännöllisessä muodossa; samoin röntgenvastaus kirjautuu kapeana klönttinä vieden tilaa lähetetekstiltä. Mitä enemmän tekstiä pitää muotoilla, sitä hitaampaa on lähetteen tekeminen. Lääkäri ei pysty näkemään lähetettä lopullisessa muodossaan (mahtuuko kauniisti kaavakkeelle vai tulostuuko esimerkiksi kysymyksenasettelu yksinään erilliselle paperille), mikä vaikeuttaa lähetteen muotoilua ja lisää tarpeettomasti tulostettavan paperin määrää. Virtsan liuskakoevastausta ei saa kirjautumaan eikä edes avautumaan ollenkaan lähetetekstiä tehdessä. Vastaanottavaa tahoa ei pysty lähetetekstiä laatiessaan enää muuttamaan ellei hylkää koko tekelettä ja aloita alusta. Sairaalalähetesivuille ei kirjaannu tieto siitä erikoispoliklinikasta tai sairaalasta, minne lähete ohjattiin. YLE-lehdelle pitäisi kirjaantua tieto lähetteen tekemisestä samaan tapaan kuin tieto lausuntojen laatimisesta. Nykykäytäntö hämää pelkän YLE-lehden seuraajan luulemaan, ettei mitään käyntiä ole ollutkaan. YLE- lehden tekstin tallennuksesta puuttuu yhteys aikaisempaan sairaskertomukseen, laboratoriokokeisiin ja röntgenvastauksiin, vaikka juuri näitä asioitahan tekstiin pitäisi kirjata. Tilastointinäyttöjen vähentäminen olisi toivottavaa. Tavallisimpien diagnoosien luettelo vaatisi kehittämistä. Nykyisenlaisena se ei palvele parhaalla mahdollisella tavalla. Terveyskeskuslääkäreiltä voisi kysyä mitä diagnooseja he mihinkin osioon haluaisivat. Kehitystyö voisi helpottua ja lisätä lääkärien halukkuutta diagnoositietojen kirjaamiseen. Diagnoosien hakusysteemi on vaikeakäyttöinen, kun mukana on koko ICD 10 kaikkine erittäin harvinaisine sairauksineen ja elävään elämään yhteensopimattomuuksineen. Ehkä järjestelmään olisi tehtävissä rinnalle karsittu terveyskeskusversio ICPC n tilalle, kun sairaalapuoli kuitenkin käyttää ICD 10- tilastointia. ICPC on ylimalkainen eikä anna spesifistä tietoa. Kotisairaanhoidon potilaan lääkelistaan ei pääse suoraan ko. potilaan sairaskertomuksesta. Sähköisestä sairaskertomuksesta puuttuu päivitettävä lista potilaan lääkityksestä, joka olisi esimerkiksi lähetteeseen nopeasti siirrettävissä.

19 19 Normaalina näkyvät laboratoriokoetulokset eivät aina ole normaaleja. Osaa laboratoriovastauksista ei listasta saa avattua, vaan järjestelmä kysyy vain poistetaanko viesti? Laboratoriovastauslistaan saattaa ilmaantua vanhoja koetuloksia. Posti- ja tulospostilistassa voisi näkyä avaamattomat viestit erivärisenä. Hälytysrajat eivät ole terveysasemaolosuhteisiin suunniteltuja, esimerkiksi La 91 pitäisi terveysasemaolosuhteissa olla hälytysviesti, mutta ei ollut. Pegasospostista ei pysty siirtymään puheena olevan potilaan sairaskertomukseen. Myös vapaamuotoista tekstiä pitäisi pystyä korjaamaan saman päivän aikana joutumatta laatimaan uusia versioita rasittamaan tietojärjestelmää. Saman päivän tekstiin pitäisi pystyä tekemään korjauksia joutumatta joka kerta uudelleen tilastointinäytöille. 6. Mielekäs työnjako terveysasemilla Ajanvaraus pitää suunnitella niin, että puhelimeen vastaava henkilö sekä omaa riittävän työkokemuksen ja tiedontason että on saanut huolellisen perehdytyksen ja koulutuksen tehtävään. Tietoja pitää myös jatkuvasti päivittää, ja toimintaa kehittää. Terveysaseman sisäinen koulutus ja yhteistyöpalaverit ovat edellytyksiä yhteistyön kehittämiselle ja toimenkuvien ja työnjaon selkiyttämiselle. Kun potilaan hyvä hoidon lähtökohdat ymmärretään samalla tavalla, löytyvät edellytykset joustavalle toiminnalle. Terveysaseman sisäinen työnjako elää muutospaineissa, avustavaa henkilökuntaa on vähennetty toimistotöiden muuttuessa sähköisen tiedonsiirron myötä. Sähköinen tiedonsiirto on tuonut omat hyötynsä, mutta vastaavasti myös omat hankaluutensa terveysasematyöhön. Lääkärit yrittävät ehkä välttää papereiden pyytämistä, ja siten keventää avustavan henkilökunnan työtä. Kuitenkin kun HUS in sairaalaepikriisit tulevat edelleen paperilla, EKG-nauhat ovat edelleen paperilla, PAPA ja PADvastaukset ovat edelleen paperilla jne, voi olennaista tietoa jäädä ottamatta huomioon, jos papereiden tuomista yritetään liikaa säännöstellä. Potilas ei aina ymmärrä kertoa lääkärille esimerkiksi sairaalakäynneistään, puhumattakaan, että potilaalla aina olisi epikriisikopio mukanaan omalääkärille esitettäväksi.

20 20 Laboratoriokokeisiin ohjeistamisen voisi siirtää terveyskeskusavustajille laboratoriopuolen antaman koulutuksen jälkeen, ellei laboratoriopuoli katso enää pystyvänsä tehtävää tekemään. Tehtävä tuottaisi parhaan tuloksen laboratoriohenkilökunnan itsensä tekemänä, koska he tietävät parhaiten oman kuormitustilanteensa ja laadunvarmistuksen ohjeet. 7. Terveydenhoitajan ja lääkärin yhteistyön edelleen kehittäminen Preventioprojektin avulla saatiin todennäköisesti aikaan merkittävää kehitystä Helsingin terveysasemilla sydän- ja verisuonitautiriskipotilaiden löytämiseen ja elämäntapaohjaukseen liittyvässä yhteistyössä. Tämän toiminnan ylläpito ja edelleen kehittäminen on yksi tärkeimmistä osa-alueista edelleenkin. Yksi kehittämisen kohteista on työnjaon selkiyttäminen akuutisti sairastuneiden potilaiden hoidossa ja ohjauksessa. Tavoite pitäisi olla, että jo potilaan ottaessa yhteyttä terveysasemalle tapahtuisi ammattitaitoinen kiireellisyysarvio ja oikeaan osuva potilasohjaus siten, että lääkärille ohjautuisi vain todennäköisesti lääkärintutkimusta ja hoitoa vaativat sairastapaukset; ja terveydenhoitaja ottaisi vastaan lievemmin sairaat toki ohjaten tarvittaessa omalta vastaanotoltaan lääkärille ensiarvion osoittautuessa virheelliseksi. Järjestely säästää lääkärin akuuttiaikoja todella tarvitseville, ja parantaa näin hoidon saatavuutta ja vähentää päivystyspisteisiin ohjautumista. Masennus- ja uupumusoireiden sekä päihdeongelmien yleisyyden vuoksi voidaan näistä potilaista vain osa ohjata muihin hoitopaikkoihin. Näiden potilaiden hoito on kuitenkin vaativaa ja aikaa vievää. Tämän toiminnan kehittäminen lääkärin ja terveydenhoitajan yhteistyöksi olisi mielekästä ja todennäköisesti parantaisi tuloksia. Mikäli terveysasemalle saataisiin vieraileva psykiatrinen erikoissairaanhoitaja ja vakituinen sosiaalihoitaja-päihdetyöntekijä, olisi terveysasemalla ainekset moniongelmaisten potilaiden moniammatilliseen auttamisen, josta niin paljon puhutaan mutta harvoin havaitaan. 8. Ryhmäohjaustoiminnan lisääminen terveysasemilla Toivottavaa olisi saada ryhmämuotoinen ohjaustoiminta (laihdutusryhmät, tupakanvierotusryhmät) terveysasemilla nykyisestä lisääntymään elintapaohjauksen tulosten parantamiseksi ja valistustoiminnan tehostamiseksi. Myös uusia ryhmämuotoisia ohjaustoimintoja voisi ottaa käyttöön. Jos asemalle saataisiin säännöllisesti vieraileva psykiatrinen erikoissairaanhoitaja, voitaisiin masennus- ja uupumusoireisille järjestää ryhmämuotoista kuntoutustoimintaa yhteistyössä terveysasematyöntekijöiden kanssa. 2.tyypin diabeetikoiden ravitsemusohjausta voisi taudin yleisyyden vuoksi ajatella toteutettavan ryhmämuotoisena.

Kotiuttamisprosessi terveydenhoidossa

Kotiuttamisprosessi terveydenhoidossa T-86.5161 Special Course in Information Systems integration Kotiuttamisprosessi terveydenhoidossa Versio 1.1 Miia Huhtala Suvi Kouki Suvi Kuparinen Juho Ruuhijärvi 1 / 41 Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä...3

Lisätiedot

Masentunut vanhus potilaana palvelujärjestelmässä

Masentunut vanhus potilaana palvelujärjestelmässä Masentunut vanhus potilaana palvelujärjestelmässä Panu Aunola projektityöntekijä, sh Liisa Kantojärvi projektityöntekijä, LT, EL, vastuualueen johtaja Tiina Puotiniemi projektipäällikkö, TtM 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011

Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011 0 Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011 Unto Ahvensalmi 8.3.2012 1 Sisällöstä (pääotsikot) KUNTALAISTEN YHTEYDENOTOISTA 2 NEUVONNAN,OHJAUKSEN JA TAVOITETTAVUUDEN

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Antikoagulaatiohoidon omahoidon ja sähköisen hoitopalautejärjestelmän kehittäminen terveysasemilla -hanke Ulkoinen arviointi Mari Luntamo Antikoagulaatiohoidon

Lisätiedot

Kipaan ei voida olla yhteydessä suoraan, vaan meidän tukihenkilöiden kautta. Kipan strategia puhuu asiakkaan tärkeydestä. Melkoinen ristiriita.

Kipaan ei voida olla yhteydessä suoraan, vaan meidän tukihenkilöiden kautta. Kipan strategia puhuu asiakkaan tärkeydestä. Melkoinen ristiriita. Kipan myötä meille ei ole tullut lainkaan säästöjä. Tällä hetkellä näyttäisi siltä, että palkanlaskijasta ja kirjanpitäjästä emme voi luopua. Kummallakin heistä on kädet täynnä työtä ja kumpikaan ei ole

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

Yleinen palaute. - Toimivien ja viihtyisien päiväkotien lakkauttamista alueilta, joilla jo nyt on puute päiväkotipaikoista on vaikea

Yleinen palaute. - Toimivien ja viihtyisien päiväkotien lakkauttamista alueilta, joilla jo nyt on puute päiväkotipaikoista on vaikea Yleinen palaute - Tuntuu aivan käsittämättömältä että taas leikataan lapsista! Tulevaisuuden toivot heittopusseina! Lapset joutuvat mahdollisesti hoitoon kauemmas joten hoitopäivät pitenee eikä omalta

Lisätiedot

Moneen lähtöön. Vito ja Sprinter. Eduskuntavaalit ovella Puolueet vastaavat terveyspalvelukysymyksiin 1.2011

Moneen lähtöön. Vito ja Sprinter. Eduskuntavaalit ovella Puolueet vastaavat terveyspalvelukysymyksiin 1.2011 Eduskuntavaalit ovella Puolueet vastaavat terveyspalvelukysymyksiin 1.2011 Moneen lähtöön. Vito ja Sprinter. Mercedes-Benz Vito ja Sprinter -ambulanssit ovat valmiina no peisiin lähtöihin. Vakio varustuksena

Lisätiedot

Henkka Hyppönen - 1muutos ja palvelu kilpailuvaltteina JYRKI SUKULA. - potkua potilasruokailuun! Kanta-Hämeessä on hyvä synnyttää

Henkka Hyppönen - 1muutos ja palvelu kilpailuvaltteina JYRKI SUKULA. - potkua potilasruokailuun! Kanta-Hämeessä on hyvä synnyttää KantAviisiKesä 2015 KANTA-HÄMEEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TIEDOTUSLEHTI JYRKI SUKULA - potkua potilasruokailuun! Kanta-Hämeessä on hyvä synnyttää Henkka Hyppönen - 1muutos ja palvelu kilpailuvaltteina

Lisätiedot

PEREHDYTYSOPAS TIKKURILAN TERVEYSASEMALLE

PEREHDYTYSOPAS TIKKURILAN TERVEYSASEMALLE PEREHDYTYSOPAS TIKKURILAN TERVEYSASEMALLE Noora Tiilimaa ja Susanna Virta Opinnäytetyö, kevät 2010 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Helsinki Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitaja (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

HAIPRO-VAARATAPAHTUMIEN RAPORTOINTI: TULOKSIA JA KOKEMUKSIA KÄSITTELYSTÄ

HAIPRO-VAARATAPAHTUMIEN RAPORTOINTI: TULOKSIA JA KOKEMUKSIA KÄSITTELYSTÄ Alustava yhteenveto vastauksista; 21.2.2008 1(24) HAIPRO-VAARATAPAHTUMIEN RAPORTOINTI: TULOKSIA JA KOKEMUKSIA KÄSITTELYSTÄ Kaarin Ruuhilehto ja Jari Knuuttila Sisällys 1. Johdanto 2. Vastaajien taustatiedot

Lisätiedot

Verkosto on kaiken A ja O

Verkosto on kaiken A ja O Veli-Matti Toivonen Verkosto on kaiken A ja O Hyvin onnistuvan isännöintityön mallitus Kiinko on yhteisnimi Kiinteistöalan Koulutussäätiölle ja Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy:lle. Kiinko tarjoaa lisä-

Lisätiedot

Yleiskatsaus, haasteet ja tulevaisuuden näkymät

Yleiskatsaus, haasteet ja tulevaisuuden näkymät EWMA dokumentti: Kotihoito -Haavanhoito Yleiskatsaus, haasteet ja tulevaisuuden näkymät EWMA Document: HomeCare- Wound Care; Overview, Challenges and Perspectives. Käännös alkuperäisestä: Veera Hjerppe,

Lisätiedot

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus 1 (1) PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus Business Databases Oy Seppo Lavikka Business DataBases Oy, Tekniikantie 12, 02150 Espoo, puh: (09) 251 731 47, seppo.lavikka@bdb.fi, www.bdb.fi

Lisätiedot

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta Sisältö 3 Aluksi 4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä 5 Omistajuus Pohdittavaa omistajuudesta ja pääomahuollosta 10 Asiakas on tärkein Kysymyksiä asiakkaista ja asiakkuuksista 16 Prosessiajattelu

Lisätiedot

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskus - Georg Strien Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihdolla on pitkä perinne, vanhimmat viitteet löytyvät vuodesta 1694 Ranskasta.

Lisätiedot

Kotiremontin ostajan 7 askelta Ostajaksi + Ostamisen resepti

Kotiremontin ostajan 7 askelta Ostajaksi + Ostamisen resepti Riku Santti Kotiremontin ostajan 7 askelta Ostajaksi + Ostamisen resepti pikaopas Lue tästä oppaasta, miten remontin Ostajaksi opitaan ja mitkä ovat remontin ostamisen vaiheet. Jos ei osaa tehdä, voiko

Lisätiedot

Olisiko jo tekojen aika?

Olisiko jo tekojen aika? Olisiko jo tekojen aika? Lastensuojelun asiakastyössä toimivien näkemyksiä lastensuojelun nykytilasta Olisiko jo tekojen aika? Lastensuojelun asiakastyössä toimivien näkemyksiä lastensuojelun nykytilasta

Lisätiedot

Rauhaniemen sairaalan ja Koukkuniemen vanhainkodin. saattohoitosuunnitelma

Rauhaniemen sairaalan ja Koukkuniemen vanhainkodin. saattohoitosuunnitelma 1 Tampereen kaupunki LAIJO 31.3.2011 38, LIITE Laitoshoito DNO TRE:2131 /06.02.00/2011 Koukkuniemen vanhainkoti (päivitetty 15.10.2012) Rauhaniemen sairaala Rauhaniemen sairaalan ja Koukkuniemen vanhainkodin

Lisätiedot

HOITOISUUSLUOKITUS INARIN KUNNAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOLLE. -PaKasteen perusterveydenhuollon työskentelyjakso syksyllä 2010.

HOITOISUUSLUOKITUS INARIN KUNNAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOLLE. -PaKasteen perusterveydenhuollon työskentelyjakso syksyllä 2010. HOITOISUUSLUOKITUS INARIN KUNNAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOLLE -PaKasteen perusterveydenhuollon työskentelyjakso syksyllä 2010. projektiraportti Ulla Ruotsalainen 10.11.2010 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

ARTIKKELIKOKOELMA toimittanut Riitta Saksanen. Näkökulmia kuntoutusohjaukseen Kuntoutusohjauksen kehittämishanke 2011 2012.

ARTIKKELIKOKOELMA toimittanut Riitta Saksanen. Näkökulmia kuntoutusohjaukseen Kuntoutusohjauksen kehittämishanke 2011 2012. ARTIKKELIKOKOELMA toimittanut Riitta Saksanen Näkökulmia kuntoutusohjaukseen Kuntoutusohjauksen kehittämishanke 2011 2012 Invalidiliitto ry Lukijalle 3 Vammaisen asialla kuntoutusohjausta 30 vuotta 4 Sydänpotilaiden

Lisätiedot

Aila Puustinen-Korhonen. Lastensuojelun kuntakyselyn tulokset

Aila Puustinen-Korhonen. Lastensuojelun kuntakyselyn tulokset Aila Puustinen-Korhonen Lastensuojelun kuntakyselyn tulokset KIRJOITTAJA Aila Puustinen-Korhonen AINEISTON KÄSITTELY Oscar Ohlis Aila Puustinen-Korhonen Mari Sjöholm KUVIOT JA KARTAT Mattias Lindroth Oscar

Lisätiedot

Salla Nyholm 90980 Tampereen yliopisto Porin yksikkö/sosiaalityö Kehittämistyön käytäntö Loppuraportti

Salla Nyholm 90980 Tampereen yliopisto Porin yksikkö/sosiaalityö Kehittämistyön käytäntö Loppuraportti Kehittämistyön käytäntö loppuraportti Toimintakykyisenä ikääntyminen osahankkeessa toteutettavan kotiuttamisen internet -pohjaisen SAS -sovellusohjelman suunnitteluvaiheen ja käyttökokeilun tuki- ja arviointitehtävä.

Lisätiedot

Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016

Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016 Valtuusto 11.12.2013, LIITE 6 Fullmäktige BILAGA Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016 30.9.2013 Lopullinen versio, jossa huomioitu kuntien lausunnot. Sisältö 1. JOHDANTO... 4 2. TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRITYÖN TULEVAISUUS KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄSSÄ

TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRITYÖN TULEVAISUUS KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄSSÄ TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRITYÖN TULEVAISUUS KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄSSÄ RAPORTTI Päivi Cheney Jukka Juvonen Paula Reponen Mauno Saari Eeva Tolonen Aaro Tolonen Olli Vesala 1 JOHDANTO...4 2 TERVEYSKESKUKSEN

Lisätiedot

Sairaalasielunhoidon

Sairaalasielunhoidon Satakunnan sairaanhoitopiirin henkilöstö- ja sidosryhmälehti Vinkkeli 2 2012 Lasten- ja naistentalon rakentaminen alkaa Sairaalasielunhoidon viisi vuosikymmentä Hiljaisen tiedon välittäjät SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Kemin terveyskeskuksen vastaanottotoiminnan kehittäminen

Kemin terveyskeskuksen vastaanottotoiminnan kehittäminen Kemin terveyskeskuksen vastaanottotoiminnan kehittäminen PaKaste/Lappi/Perusterveydenhuollon kehittäminen Loppuraportti 1.12.2009 31.10.2011 Osastonhoitaja Hilkka Timonen Kehittäjätyöntekijä, th Miia Kauppila

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA YHTEISET VOIEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA Teknologiateollisuus ry Metallityöväen Liitto ry Puh. (09) 19 231 Puh. 020 77 4001 www.teknologiateollisuus.fi www.metalliliitto.fi ISBN

Lisätiedot

Tällaista se on hoitoalan todellisuus

Tällaista se on hoitoalan todellisuus Tällaista se on hoitoalan todellisuus selvitys vanhustyössä toimivien lähi- ja perushoitajien työstä ja työhyvinvoinnista motto: mihinkään muuhun en työtäni vaihtaisi. 18.10.2006 Suomen lähi- ja perushoitajaliitto

Lisätiedot