Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin somaattisen päivystyksen kokonaissuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin somaattisen päivystyksen kokonaissuunnitelma 2009-2012"

Transkriptio

1 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin somaattisen päivystyksen kokonaissuunnitelma

2 TIIVISTELMÄ HUS:n päivystyksen tehtävänä on tuottaa erikoissairaanhoidon päivystyspalvelut alueen väestölle. Tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat perusterveydenhuolto, ensihoito, Helsingin kaupungin erikoissairaanhoito ja HUS:n kliininen toiminta vuodeosastopalveluineen. Valmisteilla oleva terveydenhuoltolaki luo puitteet päivystysten kehittämiselle perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyönä. Päivystystoiminnassa on tapahtumassa kansallisesti suuria muutoksia, päivystystä keskitetään, osaamista lisätään etulinjaan ja päivystysosaajien koulutusta kehitetään. HUS-alueen päivystystoimintaa kehitetään HUS:n strategisten päämäärien mukaisesti. Tavoitteena on tarjota oikeaaikaiset ja saumattomat päivystyspalvelut potilaslähtöisesti. Yhteistyötä perusterveydenhuollon kanssa tiivistetään toiminnan kaikilla tasoilla. Päivystys keskittyy perustehtävään eli kiireellisten potilaiden hoitoon. Tässä HUS:n somaattisen päivystyksen kokonaissuunnitelmassa esitetään nykyisen toiminnan peruspiirteet ja käydään läpi nykyisen järjestelmän ongelmat sekä kehittämiskohteet. Päivystyksen kehittämistoiminnassa tarkastellaan koko HUS-aluetta kokonaisuutena. Tuleva päivystystoiminta keskittyy perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystyksiin sekä kliinisten erikoisalojen omiin päivystyspisteisiin. Yhteispäivystysten toimintamallit yhtenäistetään paikalliset toiminnalliset piirteet huomioiden. Suunnitelmassa käsitellään myös erikseen erikoisalakohtaisesti kehityskohteet. Työryhmän keskeiset esitykset valtuustokaudelle : 1. Päivystystoiminnan alueellinen yhteistyö Päivystystoiminnan ohjausryhmät Työryhmä esittää, että päivystystoiminnan yhteisiä linjauksia, toiminnan kehittämistä ja jatkohoitoon pääsyn seurantaa varten HUS-alueella tulee olla päivystystoiminnan ohjausryhmät sairaanhoitoalueittain. Ohjausryhmien kokoonkutsujina toimivat sairaanhoitoalueiden johtajat, jotka nimeävät ohjausryhmiin HUS:n edustajat. Kuntien terveystoimen johtajat osallistuvat itse tai nimeävät kuntien edustajat ohjausryhmiin. Päivystystoiminnan kehittämisryhmä Työryhmä esittää HUS-alueen päivystysten kehittämisryhmän perustamista. Tämän ryhmän tehtävänä on käydä läpi eri päivystysten parhaita käytäntöjä, seurata laatutavoitteiden toteutumista ja kehittää päivystyksiä yhtenäiseen suuntaan. Kehittämisryhmä tekee tarvittaessa aloitteita päivystystoiminnan ohjausryhmille. 2. Päivystystoiminnan johtaminen ja alueellinen rakenne HUS:n sairaaloissa yhteispäivystyksistä vastaa medisiiniset tulosyksiköt ja toimintaa koordinoi HYKS päivystyksen ja valvonnan vastaava ylilääkäri eri alueiden päivystyksistä tai erikoisalakohtaisista päivystyksistä vastaavien ylilääkäreiden ja ensihoidon vastuulääkäreiden kanssa. Helsingin kaupungin yhteispäivystyksistä (Malmi ja Maria) vastaa kaupungin akuuttisairaala. Erikoisalakohtaisista päivystyspoliklinikoista vastaa asianomainen erikoisala, koskien myös Lastenklinikkaa. HUS:n somaattisen päivystyksen kokonaissuunnitelma ja sen arviointi ohjaa HUS-piirin päivystyksen kehittämistä. HUS- piirin alueella päivystyksen tulee perustua riittävän suuriin ja keskitettyihin pth:n ja

3 esh:n yhteispäivystyspisteisiin. Esh:n palveluiden keskittäminen näihin päivystyspisteisiin ja eräisiin esh:n omiin päivystyksiin (esim. silmätaudit jne.) toteutetaan tarkoituksenmukaisuusperiaatetta noudattaen. Parhaillaan syksyllä 2008 on käynnissä Pääkaupunkiseudun sosiaali- ja terveystoimen yhteistyöryhmän asettama selvitystyö, joka koskee potilaiden mahdollisuutta käyttää yhteispäivystysten palveluja yli kuntarajojen Yhteispäivystyspisteiden lukumäärä HUS-piirissä pidetään ennallaan. Nykyisen ylikäyttömaksukäytännön tilalle tulee kehittää yhteistyömalli, joka ohjaa potilaiden jatkohoitoon pääsyä perusterveydenhuollon osastoille huomioiden päivystyksessä odottavat potilaat. Päivystyksestä jatkohoitoon pääsylle asetetaan tavoiteajat ja niitä seurataan viikkoraportoinnissa yksiköittäin ja erikoisaloittain yhteistyössä perusterveydenhuollon kanssa. Yhteispäivystyspisteitä kehitetään kohti todellisia yhteispäivystyksiä, joissa sairaanhoitopiirin hallinnoimana tuotetaan yleislääketieteen ja erikoissairaanhoidon päivystyspalvelut Hyvinkään mallin mukaisesti. Helsingin omia päivystyspisteitä hallinnoi Helsingin kaupunki. Tavoitteena on, että päivystystoiminta on kussakin päivystyspisteessä yhden johdon alaista toimintaa, joka tuottaa yleislääkärin ja tarvittavien erikoislääkäreiden päivystyspalvelut. Yhteispäivystysten pth:n lääkäreiden osalta järjestämisvastuussa ovat kunnat. Sovitusti voi myös sairaanhoitopiiri kilpailuttaa yleislääkärit yksityiseltä palveluntuottajalta. 3. Erikoisalakohtaiset kehittämiskohteet Päivystyskirurgian alueellisen työnjakosuunnitelman mukaisesti Meilahden alueelle keskitetään HUSalueen vaativa trauma- ja päivystyskirurginen toiminta, johon liittyvät maksa- ja munuaissiirtotoiminnan siirtyminen Kirurgisesta sairaalasta kolmiosairaalan valmistuttua sekä traumapotilaiden hoidon siirtyminen Töölön sairaalasta traumasairaalan valmiustuttua. Jorvin sairaalan roolia alueen toisena päivystyskirurgisena keskuksena kehitetään erityisesti Helsingin ulkopuolisen HUS-alueen keskuksena suurten kirurgisten erikoisalojen, kuten GE- ja yleiskirurgian sekä ortopedian ja traumatologian osalta. Helsingin uuden läntisen yhteispäivystyssairaalan käynnistymiseen liittyen on tarkoitus muuttaa kirurgian potilasohjausta ohjaamalla käyntejä Meilahdesta yhteispäivystyssairaalaan mm. kirurgian antaman konsultaatiotuen turvin. Neurologian erikoisalakohtaista päivystystä kehitetään tehostamalla edelleen neurologian konsultaatiopalveluita koko HUS-alueelle. Neurologinen potilas voidaan tarvittaessa vuorokauden ympäri lähettää päivystykselliseen neurologiseen arvioon Meilahden sairaalaan, josta potilas palautuu lähettävään yksikköön, mikäli tutkimukset eivät osoita tarvetta erityistason neurologiseen seurantaan. 4. Päivystyksen prosessit Päivystystoiminnassa pyritään potilaiden mahdollisimman suoraviivaiseen ja lyhyeen hoitopolkuun. HUS-alueella otetaan käyttöön yhtenäiset hoidon kiireellisyyden arvion periaatteet. Erityisesti pyritään yhtenäiseen näkemykseen siitä, mitkä potilaat ovat erityisen kiireellisen avun tarpeessa (lääkäriä tarvitaan välittömästi), kenen tulee päästä hoitoon päivystysaikana ja minkä potilasryhmien terveydentilalle ei koidu haittaa, vaikka hoito toteutettaisiin seuraavana päivänä. Samojen arviointiperiaatteiden tulee olla käytössä koko palvelujärjestelmässä, myös virka-aikaisessa 3

4 toiminnassa ja ensihoidossa. Kehitystyötä tehdään koordinaatiossa sosiaali- ja terveysministeriössä alkavan kansallisen projektin kanssa. HUS- alueen päivystysten toimintamallit ja ohjeistukset yhtenäistetään mahdollisimman pitkälle. Parhaat käytännöt eri alueilta otetaan käyttöön ja benchmarking -toiminta käynnistetään. Vuosittain arvioidaan seuraavien vuosien kärkihankkeet. Vuonna 2009 keskitytään hankkeisiin, jotka liittyvät ikäihmisten päivystysjärjestelyjen tarkasteluun, hätätilapotilaan tunnistamiseen ja kiireellisen hoidon järjestämiseen, sepsis-potilaan hoitoon, sekä päihdepotilaan hoitoon liittyviin käytäntöihin ja ohjeisiin. Päivystys keskittyy perustehtävään, kiireellisten potilaiden hoitoon. Muille päivystysten potilasryhmille pyritään etsimään oikeampi hoitopaikka varsinaisesta päivystystoiminnasta erillään. 5. Päivystysten henkilökuntajärjestelyt Päivystykset tarvitsevat oman erityisosaamista omaavan henkilökunnan ja henkilökunnan työhyvinvointiin, osaamiseen ja pysyvyyteen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Päivystyslääketieteen erityispätevyyttä kehitetään. Työryhmä asettaa tavoitteeksi sen, että yhteispäivystyksissä päivystyslääketieteeseen perehtyneen erikoislääkärin tulisi vastata toiminnasta. Hän johtaa toimintaa, osallistuu kliiniseen potilastyöhön ja toimii lähikonsulttina sairaalalääkäreille. Työryhmä esittää, että anestesiapäivystyspalveluiden osalta tulee huomioida sairaaloiden mahdollinen leikkaus- ja synnytystoiminta, sekä lisäksi anestesialääkäreiden tehtävät sairaalan kokonaispäivystysjärjestelyissä ja hätätila - ja valvontapotilaiden hoidossa. Jokaisessa päivystävässä sairaalassa tulee olla oma sisätautien takapäivystäjä suuren aktiivityömäärän vuoksi, eikä sisätautien takapäivystyksiä siitä syystä ehdoteta yhdistettäväksi alueellisesti. Joidenkin kirurgian erikoisalojen alueellista takapäivystysmallia kehitetään edelleen. 6. Laadun tavoitteet ja seuranta Työryhmä esittää, että ensi vuoden aikana luodaan HUS:n päivystystoiminnalle laatukriteerit päivystystoiminnan ohjaus- ja kehittämisryhmissä. Potilaslähtöisyydelle, yhteistyölle ja prosessien sujuvuudelle asetetaan laatumittarit ja niille tavoitetasot. Myös potilasturvallisuuteen liittyviä tekijöitä ja keskeisten potilasryhmien hoitotuloksia seurataan. 7. Tietojärjestelmät Tietojärjestelmiä tulee kehittää palvelemaan mahdollisimman hyvin potilaan hoitoketjua. Tavoitteena on yhtenäinen tietojärjestelmä HUS-piirin päivystyksissä. Päivystyksen erityispiirteiden vuoksi päivystystä tukevien tietohankkeiden tulee olla HUS:n ja kuntien tietojärjestelmähankkeiden priorisoinnissa korkealla tasolla. HUS-alueen yhteinen ekstranet (sovituille käyttäjille suunniteltu intranet-pohjainen järjestelmä) tulee perustaa päivystystoiminnan yhteiseksi foorumiksi HUS:n ja kuntien eri toimijoiden käyttöön. Ekstranet 4

5 tulisi saada käyttöön jo vuoden 2009 aikana ja käyttö voitaisiin aloittaa päivystykseen liittyvistä asioista, koska niistä on jo olemassa yhteistä pohjaa päivystyshankkeen seurauksena. 5

6 TOIMEKSIANTO HUS:n toimitusjohtaja on antanut medisiinisen tulosyksikön johtajalle tehtäväksi laatia mennessä HUS:n somaattisen päivystyksen kokonaissuunnitelma yhteistyössä HYKS:in kliinisten tulosyksiköiden ja HUS:n sairaanhoitoalueiden kanssa huomioiden perusterveydenhuollon näkemykset ja tarpeet. Suunnitelma on tehtävä HUS:n strategiaa ja strategisia tavoitteita noudattaen. Suunnitelma on rakennettava sen kaltaiseksi, että se on päivitettävissä sitä mukaa kun HUS:ssa tai toimintaympäristössä tapahtuu siihen vaikuttavia muutoksia. Suunnitelman tulee olla valmis lausunnoille mennessä. Medisiinisen tulosyksikön johtaja on perustanut kokonaissuunnitelman laatimiseksi työryhmän, johon HYKS:n tulosyksiköt ja sairaanhoitoalueet ovat nimenneet omat edustajansa. Suunnitelma lähetettiin viralliselle lausuntokierrokselle HUS-alueen kuntiin, sairaanhoitoalueille ja HYKS-alueen tulosyksiköiden johtajille. Saadut kommentit huomioitiin lopullisessa suunnitelmassa. 6

7 Työryhmän kokoonpano Työryhmän jäsenet: Nieminen Markku S, puheenjohtaja, vastaava ylilääkäri, medisiininen tulosyksikkö Malmström Raija *, varapuheenjohtaja, vastaava ylilääkäri, medisiininen tulosyksikkö Harjola Veli-Pekka, ylilääkäri, medisiininen tulosyksikkö Holmlund Leif, ylihoitaja, sisäinen konsultti, medisiininen tulosyksikkö Kuisma Markku, ylilääkäri, HYKS ensihoito, operatiivinen tulosyksikkö Lehtonen Jarmo, osastonylilääkäri, Lohjan sairaanhoitoalue Leppäniemi Ari, ylilääkäri, operatiivinen tulosyksikkö Löfstedt Tom, ylilääkäri, Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalue Mattila Juho, DI, medisiininen tulosyksikkö Rahiala Eero, erikoislääkäri, lasten ja naistentautien tulosyksikkö Ulander Veli-Matti, apulaisylilääkäri, lasten ja naistentautien tulosyksikkö Valli Juha, ylilääkäri, Hyvinkään sairaanhoitoalue *toimii myös Porvoon sairaanhoitoalueen nimeämänä edustajana Kutsutut asiantuntijat: Savolainen Kirsi, vs. terveyspalvelujohtaja, Vantaan kaupunki Heinänen Tuula, terveyspalvelujohtaja, Espoon kaupunki Koivuranta-Vaara Päivi, ylilääkäri, Helsingin kaupungin terveysvirasto Sihteeri: Rautiala Katja, tekninen sihteeri 7

8 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ...2 TOIMEKSIANTO...6 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO HUS-PIIRI JA VÄESTÖKEHITYS PÄIVYSTYKSEN MÄÄRITELMÄT PÄIVYSTYKSEEN LIITTYVÄ LAINSÄÄDÄNTÖ PÄIVYSTYKSEN YLEINEN JÄRJESTÄYTYMINEN ÄKILLISET SAIRAUSKOHTAUKSET JA TAPATURMAT VÄESTÖNEUVONTA PÄIVYSTYSPALVELUISTA PUHELINNEUVONTA POTILASOHJAUS SUURONNETTOMUUSVALMIUS ENSIHOITO JA POTILASSIIRROT HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ Ensihoito Päivystysalueen potilassiirrot SOMAATTISEN PÄIVYSTYKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ Perusterveydenhuollon palvelut ja yhteispäivystysmalli Somaattisen erikoissairaanhoidon järjestäytyminen Sisätautien ja keuhkosairauksien päivystys Kirurgian päivystys Lastentautien päivystys Naistentaudit ja synnytykset Korva-silmäpäivystys Neurologian päivystys Somaattisen erikoissairaanhoidon päivystyspoliklinikkakäynnit PÄIVYSTYSTOIMINNAN KOKEMUKSIA JA ONGELMIA MUISSA MAISSA PÄIVYSTYKSEN ONGELMAT HUS-PIIRISSÄ SISÄÄNOTTOON LIITTYVÄT ONGELMAT Potilasohjaus PALVELUUN LIITTYVÄT ONGELMAT Ruuhkat ja pitkät hoitoajat Toimintatilat ja ympäristö Tietojärjestelmät JATKOHOIDON ONGELMAT KIRURGIAN PÄIVYSTYSONGELMAT HOIDON PORRASTUKSESSA HUS-ALUEELLA LASKUTUS ERIKOISALAKOHTAISET PÄIVYSTYKSEN KEHITTÄMISSUUNNITELMAT LASTENTAUDIT NAISTENTAUDIT JA SYNNYTYKSET SISÄTAUDIT KARDIOLOGIA KEUHKOSAIRAUDET KIRURGIA NEUROLOGIA YHTEISTYÖ PSYKIATRIAN SEKÄ SOSIAALI- JA KRIISIPÄIVYSTYKSEN KANSSA PÄIVYSTYKSEN KEHITTÄMINEN, TYÖRYHMÄN EHDOTUKSET PÄIVYSTYSTOIMINNAN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ

9 6.2 PÄIVYSTYSTOIMINNAN ALUEELLINEN RAKENNE Pth ja esh yhteistyön alueelliset periaatteet Päivystyspisteiden lukumäärä ja yhteispäivystysten peruspalvelut Kuntarajat ylittävät päivystyspalvelut Perusterveydenhuollon jatkohoidon järjestäminen Yhteispäivystysten hallinnollinen malli PÄIVYSTYKSEN PROSESSIT Potilaiden mahdollisimman suoraviivainen hoitopolku Hoidon tarpeen kiireellisyyden arvio Päivystysten sisäiset prosessit Lähivuosien kärkihankkeet erikoissairaanhoidon osalta Päivystys keskittyy perustehtävään PÄIVYSTYSTEN HENKILÖKUNTAJÄRJESTELYT Päivystysten hoitohenkilökunta Yhteispäivystysten lääkärijärjestelyt Takapäivystysjärjestelyt LAADUN TAVOITTEET JA SEURANTA TIETOJÄRJESTELMÄT TUTKIMUS JA KEHITTÄMISTOIMINTA OPETUS ENSIHOIDON JA POTILASSIIRTOJEN KEHITYSNÄKYMÄT LIITTEET KIRJALLISUUTTA

10 1 JOHDANTO Päivystyksessä annettava kiireellinen hoito on merkittävä osa erikoissairaanhoidon tuottamista palveluista. Vuodeosastoilla hoidettavista potilaista suurin osa saapuu päivystyksen kautta. Onnistunut potilasohjaus ja yhtenäiset päivystysten hoitoprosessit ja käytännöt takaavat potilaille oikea-aikaiset ja sujuvat päivystyspalvelut. Saumaton yhteistyö perusterveydenhuollon, ensihoidon, sosiaalitoimen ja sairaalan muiden toimintayksiköiden kanssa on välttämätöntä. Suomessa on 2000-luvulla tapahtunut päivystystoiminnassa suuria muutoksia ja kehitystä. Päivystystoiminta on keskittynyt suurempiin päivystysyksiköihin. Samaan aikaan perusterveydenhuollon virka-ajan ulkopuolella päivystävät lääkärit on useimmissa päivystyksissä vuokrattu yksityisiltä palveluntuottajilta. Kokonaisia perusterveydenhuollon päivystyksiä on ulkoistettu, myös HUS-piirissä Lohjalla ja Vantaalla. Päivystyspotilaiden hoitamiseen on haettu erikoislääkäreiden työpanosta monin keinoin ja myös HUS:ssa on useimmissa päivystyspisteissä lisätty osaamista etulinjaan. Lääkäriliitto perusti elokuussa 2008 päivystyslääketieteen erityispätevyyden, joka on askel eteenpäin päivystyksen ja valvonnan omien erikoislääkäreiden työn kehittämiselle. Yhteispäivystysten siirtyminen yhden johdon alle on myös käynnissä monilla alueilla. HUS-piirissä tähän on edetty Hyvinkäällä ja Helsingin kaupungin Marian ja Malmin päivystyksissä. Uusi terveydenhuoltolaki tulee tiivistämään yhteistyötä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä. Päivystystoiminnan osalta tämä on erityisen ajankohtaista ja tärkeää. Tarkoituksenmukainen potilasohjaus tehostaa potilaiden hoitoa ja auttaa vastaamaan yhteiskunnan asettamiin taloudellisiin haasteisiin. HUS-piirin alueella on toiminut osin sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamana kuntien, HUS:n ja monien yhteistyökumppaneiden Päivystyshanke, jossa on haettu malleja ja yhteisiä toimintatapoja alueen päivystystoiminnan kehittämiseksi. Hankkeen aikana on otettu laajemmin käyttöön hoidon kiireellisyyden arvio eri päivystyspisteissä HUS:n alueella. Sosiaali- ja terveysministeriö käynnistää syksyllä 2008 hankkeen, jonka tavoitteena on laatia kansallisesti yhteneväiset kiireellisen hoidon perusteet. HUS:n päivystystoimintaa tarkasteltiin laajemmin edellisen kerran Kansallisen terveydenhuoltohankkeen mukaisessa Etelä-Suomen Lääninhallituksen myöntämässä kehittämishankkeessa Hankkeen raportti Päivystystoiminta ja terveydenhuollon tarkoituksenmukaisen työnjaon edistäminen Helsingissä ja HUS-piirissä on luettavissa HUS:n internetsivulta 1. Tässä suunnitelmassa kuvataan aluksi päivystysten nykytoiminta ja siihen liittyviä ongelmakohtia. Suunnitelman toisessa osassa kuvataan nykyisen päivystyksen ongelmat ja kolmannessa osassa kehittämiskohteet, jotka on laadittu huomioiden HUS:n strategiset tavoitteet ja perusterveydenhuollon sekä ensihoidon tarpeet. Suunnitelmassa huomioidaan yhteispäivystyksissä hoidettavat psykiatriset potilaat ja yhteistyö psykiatrian tulosyksikön kanssa

11 1.1 HUS-piiri ja väestökehitys Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin omistaa 31 kuntaa (liite 1). Väestövastuu oli asukasta. Sairaanhoitopiiri on jaettu viiteen sairaanhoitoalueeseen, joista suurin on HYKS-sairaanhoitoalue, ja muut ovat Hyvinkään, Lohjan, Länsi- Uudenmaan ja Porvoon sairaanhoitoalueet. Alueen väestörakenne vuonna 2007 ja ennusteet vuosille 2011 sekä 2015 on esitetty taulukossa 1. Ennuste vuoden 2011 väestövastuuksi on (+ 2.4 %) ja vuoden 2015 väestövastuuksi asukasta (+ 2.3 %). Suurin kasvu on Jorvin vastuualueella. Taulukko 1: HUS-alueen väestörakenne 2007 sekä ennusteet vuosille 2011 ja Ennusteiden lisäksi on esitetty ennustetun väestövastuun suhde vuoden 2007 väestövastuuseen. Sairaanhoitoalueet HYKS Hyvinkää Lohja Länsi-Uusimaa Porvoo Helsingin sairaaloiden alue Jorvin sairaalan alue Peijaksen sairaalan alue Hyvinkään sairaala Lohjan sairaala Länsi- Uudenmaan sairaala Porvoon sairaala Kunnat Helsinki Espoo Kauniainen Kirkkonummi Kerava Vantaa Hyvinkää Järvenpää Mäntsälä Nurmijärvi Tuusula Karjalohja Karkkila Lohja Nummi- Pusula Sammatti Siuntio Vihti Hanko Inkoo Karjaa Pohja Tammisaari Askola Lapinjärvi Liljendal Loviisa Pernaja Pornainen Porvoo Sipoo Koko väestö (%) 0,9 % 5,8 % 4,2 % 3,1 % 4,3 % 1,6 % 3,6 % 2015 (%) 2,1 % 10,9 % 8,0 % 7,2 % 8,4 % 3,5 % 6,7 % Alle15 vuotta (%) -3,7 % 2,5 % 0,5 % 0,9 % 1,9 % -2,1 % -0,3 % 2015 (%) -3,9 % 6,9 % 3,7 % 4,3 % 4,9 % -1,6 % 2,0 % Yli 65 vuotta

12 (%) 12,9 % 25,4 % 26,7 % 22,1 % 18,0 % 14,1 % 15,2 % 2015 (%) 28,5 % 54,0 % 57,1 % 49,9 % 42,9 % 31,8 % 35,6 % 1.2 Päivystyksen määritelmät Päivystys tarkoittaa vuorokauden ajasta riippumatta: hätätapausten välitöntä hoitoa kiireellistä polikliinista hoitoa ennakoimatonta vuodeosasto- tarkkailu- tai tehohoitoa ennakoimatonta leikkaussalitoimintaa ja valtakunnallisiin erityisvastuisiin liittyvää päivystysluontoista varallaoloa Perusterveydenhuollon (pth) päivystys tarkoittaa yleislääkäritasoista päivystystä, joka tapahtuu sekä terveysasemilla, terveyskeskuspäivystyksissä että yhteispäivystyksissä. Tavallisimmat potilasryhmät ovat infektiopotilaat, pientraumat sekä osa ikäihmisten ongelmista. Erikoissairaanhoidon (esh) päivystys tarkoittaa sairaaloiden päivystyspoliklinikoilla tapahtuvaa jakamatonta tai erikoisalakohtaista ja yleensä vaativampien, vakavien ja äkillisten sairauksien diagnostiikkaa ja hoitoa. Yhteispäivystyksellä tarkoitetaan tässä yhteydessä päivystyspistettä, jossa on sekä erikoissairaanhoidon että perusterveydenhuollon palveluita samoissa tiloissa ja johon potilaat voivat itse hakeutua. 1.3 Päivystykseen liittyvä lainsäädäntö Oikeus kiireelliseen sairaanhoitoon on kansalaisen lainmukainen perusoikeus (lait erikoissairaanhoidosta, kansanterveystyöstä, terveydenhuollon ammattihenkilöistä sekä potilaan oikeuksista ja asemasta). Kansanterveyslaki määrittelee kiireellisen avohoidon järjestämisen kunnan tehtäväksi: 12

13 Kunnan kansanterveystyö: Kansanterveyslaki» /66 Kunnan tulee 14 3) huolehtia sairaankuljetuksen järjestämisestä sekä järjestää ja ylläpitää lääkinnällinen pelastustoiminta sekä paikallisiin olosuhteisiin nähden tarvittava sairaankuljetusvalmius 14 10) järjestää kiireellinen avosairaanhoito, mukaan lukien kiireellinen suun terveydenhuolto, potilaan asuinpaikasta riippumatta 15 b ( /855) Terveyskeskuksen tulee järjestää toimintansa siten, että potilas voi saada arkipäivisin virka-aikana välittömästi yhteyden terveyskeskukseen. Kiireelliseen hoitoon on kuitenkin päästävä välittömästi. Erikoissairaanhoitolaki velvoittaa sairaanhoitopiirit vastaamaan päivystysluontoisesta erikoissairaanhoidon järjestämisestä: Erikoissairaanhoitolaki: / ( /856) Kiireellisen sairaanhoidon tarpeessa olevalle henkilölle on annettava hänen sairaudentilansa edellyttämä hoito välittömästi. Muutoin henkilön ottaminen sairaalaan sairaanhoitoa varten edellyttää lääkärin tai hammaslääkärin tutkimukseen perustuvaa lähetettä. Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä vastaa siitä, että sekä kiireellisen että lähetteeseen perustuvan hoidon tarpeen arviointi ja hoito järjestetään yhtenäisin lääketieteellisin tai hammaslääketieteellisin perustein. Erikoissairaanhoitolain ja kansanterveyslain yhdistävä uusi terveydenhuoltolaki on parhaillaan syksyllä 2008 lausuntokierroksella. Suunnitelmien mukaisesti laki tulisi voimaan vuoden 2010 alusta. Lakiluonnoksen mukaisesti ensihoitopalvelun järjestämisvastuu on tarkoitus siirtää kunnilta sairaanhoitopiirin tai terveyspiirin tehtäväksi. Ensihoitopalvelun käsite määritellään siten, että se sisältää nykyisissä säännöksissä käytetyt käsitteet sairaankuljetus ja lääkinnällinen pelastustoimi. Ensivastetoiminta sisällytetään osaksi ensihoitopalvelua. Erityisvastuualueille perustetaan ensihoitokeskus, jonka tehtävänä on huolehtia erityisvastuualueen lääkäritasoisesta ensihoidosta, käytännön potilasohjauksesta, sosiaali- ja terveystoimen viranomaisradioverkon aluepääkäyttötoiminnoista sekä viranomaisten kenttätietojärjestelmän ylläpidosta. Kiireellisen hoidon osalta luonnos ehdottaa, että kunnan, yhteistoiminta-alueen, terveyspiirin tai sairaanhoitopiirin tulee järjestää kiireellinen sairaanhoito, mukaan lukien kiireellinen suun terveydenhuolto, mielenterveyshoito, päihdehoito ja psykososiaalinen tuki, potilaan asuinpaikasta riippumatta. Kiireelliseen hoitoon otettu potilas voidaan siirtää kotikunnan jatkohoitopaikkaan, kun potilasturvallisuus ja vastaanottavan yksikön mahdollisuus järjestää tarpeellinen jatkohoito on varmistettu. Kiireellisen hoidon antamista 13

14 varten kunnan, yhteistoiminta-alueen, terveyspiirin tai sairaanhoitopiirin tulee järjestää ympärivuorokautinen päivystys. Päivystyspisteistä ja niiden työnjaosta sovitaan kansanterveystyön alueellisessa yhteistyösuunnitelmassa ja vaativan erikoissairaanhoidon osalta erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksessa. Päivystyspisteistä päätettäessä on otettava huomioon alueen ensihoitopalvelu, päivystyspisteiden väliset etäisyydet sekä kiireellisen hoidon ympärivuorokautinen laatu ja potilasturvallisuus. Kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen järjestämisen erikoisalakohtaisista edellytyksistä voidaan tarvittaessa säätää sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella. Tämä suunnitelma on laadittu nykyisen lainsäädännön puitteissa, mutta siinä on huomioitu terveydenhuollon lakiluonnokseen yhteistyötä korostavat periaatteet. Päivystyksen tarkoituksena on antaa väestölle lääkärin/hammaslääkärin säännöllisen työajan ulkopuolella sellaisia hoidon kannalta kiireellisiä lääketieteellisiä tutkimuksia ja hoitotoimenpiteitä, joita ei voida siirtää ilman hengenvaaraa tai merkittävää terveydellistä haittaa. (Lääkärisopimus ). Oireen perusteella ei aina tiedetä, kuinka vaarallinen tai kiireellinen sairaus on kyseessä. Näin ollen päivystyksessä tutkitaan myös potilaita, jotka tutkimusten valmistuttua voidaan vapauttaa hengenvaarallisen tai välitöntä sairaalahoitoa vaativan sairauden epäilystä. 2 PÄIVYSTYKSEN YLEINEN JÄRJESTÄYTYMINEN Päivystyksen yleinen järjestäytyminen kuvataan noudattaen potilaan palveluketjun järjestystä neuvonnan, potilasohjauksen, ensihoidon ja sekä perusterveydenhuollon, että erikoissairaanhoidon päivystyksen järjestäytymisen osalta. Tämä asiakirja ei kuvaa yksityiskohtaisesti yksityisiä palveluja. 2.1 Äkilliset sairauskohtaukset ja tapaturmat Äkillisten sairauskohtauksien tai tapaturmien osalta kansalaisia on tiedotettu selvittämään tilanne hätäkeskuksen kanssa ja asianomainen ohjeistus on saatavissa hätäkeskuksen palvelusta puh Väestöneuvonta päivystyspalveluista Väestöneuvonta päivystyspalveluista HUS-alueen kunnissa ja kaupungeissa on toteutettu pääsääntöisesti kuntien internetsivuilla, joista löytyy tarjotut terveyspalvelut ja ohjaus oikeaan päivystyspisteeseen. HUS internetsivuilla (www.hus.fi) on omana linkkinä päivystys, josta löytyy kaikki HUS alueen päivystyspisteet. Myös HUS-alueen puhelinluetteloissa on kuntien päivystyspalveluiden yhteystiedot. 14

15 2.3 Puhelinneuvonta Puhelinneuvontaa voidaan tarvita useimmiten äkillisissä lievemmissä sairaustapauksissa, jolloin potilas ohjataan oikeaan terveydenhuollon yksikköön. Puhelu käännetään hätäkeskukseen, mikäli tapaus edellyttää ensihoidon asiantuntemusta tai hoitoa. HUS-kuntayhtymä on osallistunut pääkaupunkiseudun kuntien kanssa yhteiseen terveydenhuollon neuvontapalvelun kehittämishankkeeseen Puhelinneuvontapalvelun tarkoituksena on tarjota ammattitaitoista, yksilöllistä ja kehittyvää asiakaspalvelua puhelimitse. Puhelut ohjattiin (09) terveysneuvontaan. Puhelinneuvonta on otettu käyttöön Meilahden sairaalan, Peijaksen sairaalan, Jorvin sairaalan, Lastenklinikan sairaalan, Malmin sairaalan ja Marian sairaalan päivystyspoliklinikoilla. Porvoossa, Lohjalla, Tammisaaressa ja Hyvinkäällä puhelut ohjautuvat päivystyspoliklinikalle. HYKS-sairaanhoitoalueella terveysneuvonta (09) ohjaa myös terveydenhuollon ammattilaisia ohjaamaan potilaat oikeaan päivystyspisteeseen. Muualla HUS -alueella toimii yhteispäivystyspisteet. Potilaat ohjataan virka-aikana omalle terveysasemalle, terveyskeskuspäivystykseen tai erikoissairaanhoidon päivystykseen sisäisten ohjeiden mukaisesti. 2.4 Potilasohjaus Helsingin alueen potilasohjaus toimii oppaan Potilasohjaus Helsingissä mukaisesti. Ohjaus perustuu sekä alueelliseen että diagnostiseen näkökulmaan. Ohjeen ovat laatineet ensihoito, perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito yhteistyössä ja se on päivitetty viimeksi 7/2008. Vastaavat ohjeet on laadittu sekä Espoon, Kauniaisten ja Kirkkonummen (Jorvin alue) että Keravan ja Vantaan potilaille (Peijaksen alue). Ohjeistukset on levitetty sähköisinä pth:n ja esh:n toimijoille ja viety myös Terveysporttiin Lääkärin tietokantoihin. Ensihoidolla on HYKS alueella alueelliset potilasohjausohjeet. Muilla sairaanhoitoalueilla on omat ensihoidon potilasohjausohjeet. Yhteispäivystyksissä on kussakin omat sisäiset ohjeet potilaiden ohjauksesta terveyskeskuspäivystyksen tai erikoissairaanhoidon potilaaksi. Joitakin diagnoosikohtaisia alueellisia ohjeita on laadittu kuten akuutin aivohalvauksen hoito tai vakavan sepelvaltimokohtauksen hoito. Muiden päivystyspotilaiden siirrot HYKS:n sairaaloihin perustuvat yleensä tapauskohtaiseen puhelinkonsultaatioon. 2.5 Suuronnettomuusvalmius Kaikissa HUS-alueen päivystävissä sairaaloissa on sairaalakohtainen valmiussuunnitelma, jossa päivystyksen päivittäistoiminnalla on merkittävä rooli. Myös kunnissa on varauduttu suuronnettomuuksiin. Viime vuosien suuronnettomuuksissa (Myyrmanni, Aasian tsunami, Jokela, Malaga) HUS-alue on toiminut operatiivisesti yhtenäisenä Töölön sairaalassa toimivan lääkintäpäällikön johdolla alueellisen suuronnettomuusvalmiussuunnitelman pohjalta. Tätä suunnitelmaa on kehitetty edelleen HUS valmiusjohtajan koordinoimana. Vaativien säteily -, biologisten ja kemiallisten uhkatilanteiden valmiuden kehittäminen ja hoito on keskitetty Meilahden sairaalaan. HUS - valmiusjärjestelmän osallistumista valtakunnan muissa osissa tai ulkomailla tapahtuvissa 15

16 suuronnettomuuksissa on valmisteltu yhdessä Sosiaali- ja terveysministeriön valmiusyksikön kanssa. 2.6 Ensihoito ja potilassiirrot Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä Ensihoito Ensihoitopalvelu aktivoidaan hätäkeskuksen (112) kautta. HUS-alueella toimii kolme hätäkeskusta (Helsingin hätäkeskus, Länsi-Uudenmaan hätäkeskus Lohjalla sekä Itä- ja Keski-Uudenmaan hätäkeskus Keravalla). Hätäkeskuspäivystäjä tekee hätäpuhelun aikana lääketieteellisen riskinarvion (neliportainen riskiluokitus A-D), hälyttää tarkoituksenmukaisen avun ja antaa tarvittaessa ilmoittajalle ensiapuohjeita. Ilmoittajalla ei ole subjektiivista oikeutta saada ambulanssia vaan tarpeen arvioi hätäkeskuspäivystäjä. Hätäkeskuspäivystäjä tilanteen mukaan on oikeutettu ohjaamaan asiakas muiden palveluiden piiriin. Ensihoidon ja sairaankuljetuksen järjestäminen kuuluu kansanterveyslain mukaan kuntien vastuulle. Kuntien terveyskeskukset ovat tehneet sopimukset palvelutuotannosta aluepelastuslaitosten ja/tai lääninhallituksen luvan perusteella toimivien yksityisten sairaankuljetusyritysten kanssa. HUS-alueen kolme aluepelastuslaitosta hoitavat ensisijaisesti kiireellisiä tehtäviä. Ensihoidon lääketieteellinen johtaminen, ohjaus ja viranomaistehtävät on sopimuksilla keskitetty sairaanhoitopiirille. Sairaanhoitopiirin ensihoidon vastuulääkärit hoitavat tehtävää HYKS-alueella sekä Hyvinkään ja Lohjan sairaanhoitoalueilla. Länsi-Uudenmaan ja Porvoon sairaanhoitoalueilla on päällekkäinen terveyskeskuksien ja sairaanhoitopiirin ohjausjärjestelmä. Ensihoidon vastuulääkäripalveluiden lisäksi sairaanhoitopiiri tuottaa operatiiviset ensihoitolääkäripalvelut. HUS:ssa on kaksi päivystävää ensihoitolääkäriä, joista Helsinkiä palveleva yksikkö toimii maayksiköllä ja muuta HUS-aluetta palveleva Vantaalla sijaitseva yksikkö toimii helikopterilla ja maayksiköllä. Päivystävät ensihoitolääkärit vastaavat myös sairaankuljettajien konsultaatioihin. HUS alueella on vuosittain n ensihoidon tehtävää. Tehtävistä n. kolmasosa ei johda potilaan kuljettamiseen päivystykseen. Muut potilaat kuljetetaan joko sairaaloiden tai terveyskeskusten päivystyksiin (tai omalle terveysasemalle) alueellisen potilasohjausohjeen perusteella. HUS on hankkinut koko HUS-alueen ensihoidon käyttöön yhtenäisen sähköisen potilaskertomuksen ja tietojärjestelmän. Se on ensimmäiseksi otettu käyttöön Helsingin alueella. Jorvin alueen käyttöönotto alkoi HUS on laatinut lakisääteisen ensihoidon järjestämissuunnitelman v Päivystysalueen potilassiirrot Ambulanssikuljetusta edellyttävät päivystysalueen potilassiirrot HUS-sairaaloista muihin terveydenhuollon toimipisteisiin hoitaa HUS-logistiikka sekä sen sopimuspalveluntuottajat. HUS logistiikan oma keskitetty tilauskeskus (p ) palvelee arkisin klo Potilassiirtopyyntöjen käsittelyssä käytetään luokitusjärjestelmää. HYKS ensihoito tuottaa HUS logistiikalle potilassiirtotoiminnassa tarvittavat lääketieteelliset ohjauspalvelut. 16

Päivystysuudistus perustason näkökulmasta - terveydenhuolto

Päivystysuudistus perustason näkökulmasta - terveydenhuolto Päivystysuudistus perustason näkökulmasta - terveydenhuolto Sosiaali- ja terveysjohtajien neuvottelupäivät Kuntatalo Toinen linja 14 Helsinki 14.2.2017 Lääkintöneuvos Timo Keistinen 14.2.2017 1 Kansanterveystyö

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain muutokset

Terveydenhuoltolain muutokset Terveydenhuoltolain muutokset Sote- ja aluehallintouudistus sekä varautuminen STM:n valmiusseminaari Haikon kartano Haikkoontie 114, Porvoo 26. - 27.5.2016 Timo Keistinen lääkintöneuvos STM 30.5.2016 Hallitusohjelman

Lisätiedot

Sopimusohjauksen aluetilaisuus Jyväskylä

Sopimusohjauksen aluetilaisuus Jyväskylä Liite 8 Sopimusohjauksen aluetilaisuus 24.09.2014 Jyväskylä Päivystystoiminnan järjestäminen KSSHP:ssa TAUSTAA (1) Asetus perustuu Terveydenhuoltolakiin (2010) sekä hallituksen rakennepoliittiseen ohjelmaan

Lisätiedot

Missä ja miten päivystetään vuonna 2018

Missä ja miten päivystetään vuonna 2018 Missä ja miten päivystetään vuonna 2018 Päivystys 2016 Messu- ja kongressikeskus Paviljonki Jyväskylä 16.- 17.11.2016 Lääkintöneuvos Timo Keistinen 23.11.2016 1 Tältäkö tulevaisuuden sairaalaverkko näyttää?

Lisätiedot

LAKIEHDOTUKSET. Laki terveydenhuoltolain muuttamisesta

LAKIEHDOTUKSET. Laki terveydenhuoltolain muuttamisesta 59 LAKIEHDOTUKSET Laki terveydenhuoltolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan terveydenhuoltolain (1326/2010) 3 :n 4 kohta, muutetaan 39 :n 1 ja 3 momentti, 40 :n 1 momentin 1 kohta,

Lisätiedot

Oulun seudun yhteispäivystys + lääkärijohtoinen ensihoito - nykytoiminta ja tulevaisuuden näkymät

Oulun seudun yhteispäivystys + lääkärijohtoinen ensihoito - nykytoiminta ja tulevaisuuden näkymät ...... Northern Ostrobothnia Hospital District Oulun seudun yhteispäivystys + lääkärijohtoinen ensihoito - nykytoiminta ja tulevaisuuden näkymät Matti Martikainen yhteispäivystysyksikön johtaja ensihoidon

Lisätiedot

Laki. terveydenhuoltolain muuttamisesta

Laki. terveydenhuoltolain muuttamisesta Laki terveydenhuoltolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan terveydenhuoltolain (1326/2010) 3 :n 4 kohta, muutetaan 39 :n 1 ja 3 momentti, 40 :n 1 momentin johdantokappale ja 1 kohta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 1 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä Annettu päivänä kuuta 2013 Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä

Valtioneuvoston asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä LUONNOS 19.5.2016 Valtioneuvoston asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

HUS Saattohoitostrategia. Tiina Saarto, yl Palliatiivisen lääketieteen professori HYKS Syöpäkeskus

HUS Saattohoitostrategia. Tiina Saarto, yl Palliatiivisen lääketieteen professori HYKS Syöpäkeskus HUS Saattohoitostrategia Tiina Saarto, yl Palliatiivisen lääketieteen professori HYKS Syöpäkeskus Hanko Lohjan sha Lohja Hospital Paloniemi Hospital Raasepori Karjalohja Nummi- Pusula Tammiharju Hospital

Lisätiedot

HAKEMUS RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄN PERUSTERVEYDENHUOLLON YMPÄRIVUOROKAUTISEN PÄIVYSTYKSEN JÄRJESTÄMISEEN 1.6.

HAKEMUS RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄN PERUSTERVEYDENHUOLLON YMPÄRIVUOROKAUTISEN PÄIVYSTYKSEN JÄRJESTÄMISEEN 1.6. Sosiaali- ja terveysministeriö Lääkintöneuvos Timo Keistinen Hallintoneuvos Anne Koskela Viitteet: Asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä (annettu 23.9.2014)

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13 Terveydenhuollon palvelu paranee Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2004 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-1601-5 Taitto:

Lisätiedot

Raision yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen järjestäminen

Raision yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen järjestäminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 449/00.04.01/2012 150 Raision yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen järjestäminen Tiivistelmä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö

Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö Sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä on oltava perusterveydenhuollon yksikkö, jossa on moniammatillinen terveysalan asiantuntemus ja joka tukee alueen

Lisätiedot

Mitä sote-päivystyksen ja erikoissairaanhoidon uudistus muuttavat?

Mitä sote-päivystyksen ja erikoissairaanhoidon uudistus muuttavat? Mitä sote-päivystyksen ja erikoissairaanhoidon uudistus muuttavat? Liisa-Maria Voipio-Pulkki Timo Keistinen Anne Koskela Lotta Hämeen-Anttila Satu Karppanen Virva Juurikkala Lasse Ilkka Taina Mäntyranta

Lisätiedot

Päivystystoiminta Keski- Suomessa nyt ja tulevaisuudessa. Johanna Tuukkanen ylilääkäri, toimialueen johtaja KSKS Päivystys

Päivystystoiminta Keski- Suomessa nyt ja tulevaisuudessa. Johanna Tuukkanen ylilääkäri, toimialueen johtaja KSKS Päivystys Päivystystoiminta Keski- Suomessa nyt ja tulevaisuudessa Johanna Tuukkanen ylilääkäri, toimialueen johtaja KSKS Päivystys Kaikki tiet johtavat päivystykseen.. Päivystys osana kokonaisuutta Lääketieteen

Lisätiedot

Hoitotakuu lastenpsykiatriassa

Hoitotakuu lastenpsykiatriassa Hoitotakuu lastenpsykiatriassa Lastenpsykiatrian professoreiden, ylilääkäreiden ja ylihoitajien kokous Turussa Lääninlääkäri, LT, psykiatrian erikoislääkäri Jukka Kärkkäinen TYKS, T-sairaalan auditorio,

Lisätiedot

Ensihoidon järjestämismalli 2012 alkaen (luonnos) MM 07.04.2011

Ensihoidon järjestämismalli 2012 alkaen (luonnos) MM 07.04.2011 Ensihoidon järjestämismalli 2012 alkaen (luonnos) MM 07.04.2011 Th-laki (päivystys ja ensihoito) 40 Ensihoitopalvelun järjestäminen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän on järjestettävä ensihoitopalvelu yhteistyössä

Lisätiedot

K-HKS PÄIVYSTYKSEN NÄKÖKULMASTA. Veli-Pekka Rautava

K-HKS PÄIVYSTYKSEN NÄKÖKULMASTA. Veli-Pekka Rautava K-HKS PÄIVYSTYKSEN NÄKÖKULMASTA Veli-Pekka Rautava 15.2.2016 K-HKS LUKUINA VUONNA 2014 Poliklinikkakäyntejä 240 275 (suunnite 217 870) Hoitopäivät 99 808 Hoitojaksot 25 644 Leikkaus- ja muut toimenpiteet

Lisätiedot

Tulevaisuussuunnittelua

Tulevaisuussuunnittelua Tulevaisuussuunnittelua LSHP:n ensihoitokeskus: - Ensihoitopalvelu - Siirtokuljetustoiminta Laadukasta, alueellisesti johdettua ensihoitoa osana terveydenhuollon päivystyspalveluita, asiakkaan tarpeisiin

Lisätiedot

Kiireettömään hoitoon pääsy

Kiireettömään hoitoon pääsy Kiireettömään hoitoon pääsy Hoidon tarve on arvioitava samoin perustein koko maassa Potilaan hoidon tarve pitää arvioida ja hoito toteuttaa terveydenhuollon eri toimipisteissä yhtenäisin lääketieteellisin

Lisätiedot

Raskaudenkeskeytykset tilastojen valossa

Raskaudenkeskeytykset tilastojen valossa Raskaudenkeskeytykset tilastojen valossa Naistentautien alueellinen koulutus 7.11.2016 Erikoisuunnittelija Anna Heino anna.heino@thl.fi 13.11.2016 1 Raskaudenkeskeytysrekisteri Tilastoja kerätty 1950-luvulta,

Lisätiedot

Kaikki alkaa oikeastaan ovesta

Kaikki alkaa oikeastaan ovesta Kaikki alkaa oikeastaan ovesta Psykiatrian palvelutoiminnan muutos laitospaikoista avohoitoon 7.4.2016 Mielen terveyttä asiakas vai potilas terveydenhuollossa Hyvinkään sairaanhoitoalueen alueellinen koulutus

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirien yhteistyö

Sairaanhoitopiirien yhteistyö Sairaanhoitopiirien yhteistyö Lapin sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Keskustan Lapin ja Peräpohjolan piirit Lapin Akatemian sote-koulutus Rovaniemi 22.1.2017 1 2 4 Sairaanhoitopiirin tehtävä ja tarkoitus

Lisätiedot

KYS ERVA JOHTORYHMIEN KOKOUS 21.-22.8.2014 Jyväskylä. Päivystysasetus. JYL Vesa Kataja

KYS ERVA JOHTORYHMIEN KOKOUS 21.-22.8.2014 Jyväskylä. Päivystysasetus. JYL Vesa Kataja KYS ERVA JOHTORYHMIEN KOKOUS 21.-22.8.2014 Jyväskylä Päivystysasetus Hyvä Timo, missä mennään? VS: PäivystysasetusKeistinen Timo (STM) [timo.keistinen@stm.fi]lähetetty:18. elokuuta 2014 22:42 Vastaanottaja:Kataja

Lisätiedot

ERIKOISSAIRAANHOIDON JÄRJESTÄMISSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN HELSINGIN YLIOPISTOLLISEN KESKUSSAIRAALAN ERITYISVASTUUALUEELLA

ERIKOISSAIRAANHOIDON JÄRJESTÄMISSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN HELSINGIN YLIOPISTOLLISEN KESKUSSAIRAALAN ERITYISVASTUUALUEELLA VALTUUSTO 25 17.06.2015 ERIKOISSAIRAANHOIDON JÄRJESTÄMISSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN HELSINGIN YLIOPISTOLLISEN KESKUSSAIRAALAN ERITYISVASTUUALUEELLA 366/00/01/03/01/2013 VALT 25 Terveydenhuoltolain (1326/2010)

Lisätiedot

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Jukka Mattila

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Jukka Mattila Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 10.2.2011 Jukka Mattila Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Terveydenhuoltolain 34 Samaan sairaanhoitopiiriin kuuluvien kuntien on laadittava terveydenhuollon

Lisätiedot

terveydenhuollossa Terveydenhuoltolaki Jukka Mattila, Timo Keistinen, Pirjo Pennanen, Maire Kolimaa, STM

terveydenhuollossa Terveydenhuoltolaki Jukka Mattila, Timo Keistinen, Pirjo Pennanen, Maire Kolimaa, STM Kansallinen valinnanvapaus terveydenhuollossa Terveydenhuoltolaki 19.9.20139 Jukka Mattila, Timo Keistinen, Anne Nordblad, Riitta-Maija Jouttimäki, Pirjo Pennanen, Maire Kolimaa, STM Terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Uudet, innovoidut palvelut ja niiden vaikutukset. Päivystykset ja ensihoito asiakasprosessityöryhmä Pj. Paula Reponen

Uudet, innovoidut palvelut ja niiden vaikutukset. Päivystykset ja ensihoito asiakasprosessityöryhmä Pj. Paula Reponen Uudet, innovoidut palvelut ja niiden vaikutukset Päivystykset ja ensihoito asiakasprosessityöryhmä Pj. Paula Reponen Hoidon tarpeen arviointi Yhtenäinen ohje hoidon tarpeen arviointiin terveyskeskuksille

Lisätiedot

KYS organisaatio uudistui Miten tämä vaikuttaa potilaaseen? Kirsi Leivonen palvelualueylihoitaja Kliiniset hoitopalvelut

KYS organisaatio uudistui Miten tämä vaikuttaa potilaaseen? Kirsi Leivonen palvelualueylihoitaja Kliiniset hoitopalvelut KYS organisaatio uudistui Miten tämä vaikuttaa potilaaseen? Kirsi Leivonen palvelualueylihoitaja Kliiniset hoitopalvelut Miksi sairaalan pitää uudistua? toimintaympäristö muuttuu nopeasti väestö ikääntyy

Lisätiedot

PALVELUTASOPÄÄTÖSESITYS ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMISEKSI PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄSSÄ 1.1.

PALVELUTASOPÄÄTÖSESITYS ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMISEKSI PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄSSÄ 1.1. PALVELUTASOPÄÄTÖSESITYS ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMISEKSI PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄSSÄ 1.1.2017 ALKAEN VERSIO II - monituottajamalli PHSOTEY Ensihoitokeskus Sisällysluettelo

Lisätiedot

1(5) Lausunto TAUSTATIEDOT. 1. Vastaajatahon virallinen nimi: Mäntsälän kunta. 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi: Rintala Eija, perusturvajohtaja

1(5) Lausunto TAUSTATIEDOT. 1. Vastaajatahon virallinen nimi: Mäntsälän kunta. 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi: Rintala Eija, perusturvajohtaja 1(5) Lausunto TAUSTATIEDOT 1. Vastaajatahon virallinen nimi: Mäntsälän kunta 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi: Rintala Eija, perusturvajohtaja 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot ja o Rintala

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2012 1 (5) Kaupunginvaltuusto Stj/15 07.11.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2012 1 (5) Kaupunginvaltuusto Stj/15 07.11.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2012 1 (5) 366 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen HEL 2012-013867 T 00 01 06 Päätös päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen

Lisätiedot

KASVUKRAFT YHTEISTYÖKOKOUS , HANKO

KASVUKRAFT YHTEISTYÖKOKOUS , HANKO KASVUKRAFT YHTEISTYÖKOKOUS 30.9.2014, HANKO 30.9.2014 1 SOTE-UUDISTUS - JÄRJESTÄMISLAIN KESKEINEN SISÄLTÖ JA MERKITYS ARKEEN Raimo Kekkonen, sairaanhoitoalueen johtaja Lohjan sairaanhoitoalue 2 10/1/2014

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2013 1 (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/16 01.10.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2013 1 (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/16 01.10.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2013 1 (6) 324 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Tuomo Valokaisen ym. aloitteesta koskien kaupunginsairaalan ja terveyskeskuksen

Lisätiedot

Medisiinisen hoidon tulosalue. 10.4. 2013 Valtuustoseminaari

Medisiinisen hoidon tulosalue. 10.4. 2013 Valtuustoseminaari Medisiinisen hoidon tulosalue 10.4. 2013 Valtuustoseminaari Medisiinisen hoidon tulosalue Toiminta-ajatus Tulosalue vastaa fysiatrian, ihotautien, keuhkosairauksien, kuntoutuksen, kliinisen neuro-fysiologian,

Lisätiedot

Psykiatrisen päivystyksen integroituminen yhteispäivystykseen Helsingissä

Psykiatrisen päivystyksen integroituminen yhteispäivystykseen Helsingissä Psykiatrisen päivystyksen integroituminen yhteispäivystykseen Helsingissä Laura Moring Ayl, Malmin päivystys, Helsinki Sisätautien ja akuuttilääketieteen el 17.11.2016 Päivystys Helsingissä Integraatio

Lisätiedot

Uuden maakunnan valmistelu Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin puheenvuoro

Uuden maakunnan valmistelu Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin puheenvuoro Uuden maakunnan valmistelu Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin puheenvuoro Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Hanneksenrinne 7 60220 Seinäjoki 06 415 4111 www.epshp.fi Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

Lapin keskussairaala vm ja nykyaikaisen päivystävän sairaalan vaatimukset. Prof. Raimo Kettunen

Lapin keskussairaala vm ja nykyaikaisen päivystävän sairaalan vaatimukset. Prof. Raimo Kettunen Lapin keskussairaala vm. 1988 ja nykyaikaisen päivystävän sairaalan vaatimukset Prof. Raimo Kettunen 27.3.2014 Lapin keskussairaala: harvaan asutun alueen keskussairaala, II-taso, THL raportti 30/2012

Lisätiedot

Päivystyksen ja ensihoidon tulosalue

Päivystyksen ja ensihoidon tulosalue Päivystyksen ja ensihoidon tulosalue Lapin sairaanhoitopiirin valtuusto 26.11.2014 Tulosaluejohtaja Antti Saari Ylihoitaja Marita Turulin Henkilöstöhallint o Tulosalueen ylihoitaja Marita Turulin Päivystys

Lisätiedot

HYKS alueen saattohoitotyöryhmän 12.10.2011

HYKS alueen saattohoitotyöryhmän 12.10.2011 HYKS alueen saattohoitotyöryhmän muistio 12.10.2011 Tiina Saarto, pj. HYKSSyöpätautien Syöpätautien klinikan vt. ylilääkäri, Tampereen yliopiston vt. palliatiivisen lääketieteen professori Työryhmän asettaminen

Lisätiedot

Valtakunnalliset valvontaohjelmat - Kohti yhdenmukaisempaa, vaikuttavampaa ja läpinäkyvämpää valvontaa

Valtakunnalliset valvontaohjelmat - Kohti yhdenmukaisempaa, vaikuttavampaa ja läpinäkyvämpää valvontaa Valtakunnalliset valvontaohjelmat - Kohti yhdenmukaisempaa, vaikuttavampaa ja läpinäkyvämpää valvontaa Terveyskeskusten johtavien viranhaltijoiden ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin yhteistyöseminaari

Lisätiedot

RAKENTEELLINEN TYÖ STRATEGISENA TYÖNÄ PETRI LAITINEN, SUUNNITTELIJA 13.5.2016

RAKENTEELLINEN TYÖ STRATEGISENA TYÖNÄ PETRI LAITINEN, SUUNNITTELIJA 13.5.2016 RAKENTEELLINEN TYÖ STRATEGISENA TYÖNÄ PETRI LAITINEN, SUUNNITTELIJA 13.5.2016 SISÄLLYSLUETTELO Alueellinen hyvinvointikertomus Lapset ja nuoret kouluterveyskyselyn silmin Kysymyksiä Taustamuuttujia Sähköinen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Ensihoitopalvelujen tuottaminen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Lohjan sairaanhoitoalueella

Espoon kaupunki Pöytäkirja Ensihoitopalvelujen tuottaminen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Lohjan sairaanhoitoalueella 18.08.2016 Sivu 1 / 1 3362/2016 00.04.01.00 29 Ensihoitopalvelujen tuottaminen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Lohjan sairaanhoitoalueella Valmistelijat / lisätiedot: Juha Karhu, puh. 09 816

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon valvonta

Suun terveydenhuollon valvonta Suun terveydenhuollon valvonta Marja Hyvärinen Yksikön päällikkö, terveydenhuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto 20.2.2014 Itä-Suomen aluehallintovirasto, Marja Hyvärinen 26.2.2014 1 Terveydenhuoltolaki

Lisätiedot

Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset

Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset Päivystys ja muut 24/7 - palvelut - seminaari Laajavuori 11.5.2016 Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen Keski-Suomen SOTE 2020 hanke & Keski-Suomen shp/campus

Lisätiedot

Suunnitelma Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon käynnistämiseksi

Suunnitelma Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon käynnistämiseksi Suunnitelma Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon käynnistämiseksi Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon valmistelu Itä-Uudenmaan valmistelutyö tehdään osana koko Uudenmaan sote-alueen ja valtakunnallisen

Lisätiedot

HUS:n toiminnan arvioinnista

HUS:n toiminnan arvioinnista HUS:n toiminnan arvioinnista Reijo Salmela, LKT, THT, dos. Arviointijohtaja HUS, Ulkoisen tarkastuksen yksikkö 15.11.2012 Arviointiyhdistyksen keskustelufoorumi 1 Vuosibudjetti noin 1,7 miljardia euroa

Lisätiedot

Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä. Seminaari Reumaa sairastavien hoito ja kuntoutus Syksy 2010

Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä. Seminaari Reumaa sairastavien hoito ja kuntoutus Syksy 2010 Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä Seminaari Reumaa sairastavien hoito ja kuntoutus Syksy 2010 Hallituksen esitys Terveydenhuoltolaiksi - Yhteinen sisältölaki perusterveydenhuollolle

Lisätiedot

Uudistuva sosiaali- ja terveydenhuolto

Uudistuva sosiaali- ja terveydenhuolto Uudistuva sosiaali- ja terveydenhuolto Kansliapäällikkö Aikuissosiaalityön päivät 2013 Tampere 24.1.2013 Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistaminen Tiivistelmä sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Usein kysyttyjä kysymyksiä liittyen päivystyksen ja erikoissairaanhoidon rakenteiden uudistukseen sosiaalihuoltolaissa ja terveydenhuoltolaissa

Usein kysyttyjä kysymyksiä liittyen päivystyksen ja erikoissairaanhoidon rakenteiden uudistukseen sosiaalihuoltolaissa ja terveydenhuoltolaissa 27.10.2016 Usein kysyttyjä kysymyksiä liittyen päivystyksen ja erikoissairaanhoidon rakenteiden uudistukseen sosiaalihuoltolaissa ja terveydenhuoltolaissa Usein kysytyt kysymykset vastauksineen liittyvät

Lisätiedot

PORVOON SAIRAANHOITOALUEEN FYSIOTERAPIAN JA APUVÄLINETOIMINNAN YHTENÄISTÄMINEN -HANKE

PORVOON SAIRAANHOITOALUEEN FYSIOTERAPIAN JA APUVÄLINETOIMINNAN YHTENÄISTÄMINEN -HANKE PORVOON SAIRAANHOITOALUEEN FYSIOTERAPIAN JA APUVÄLINETOIMINNAN YHTENÄISTÄMINEN -HANKE 1.9.2005-31.10.2007 Hankkeen vastaava Leena Penttinen Projektityöntekijä Irja Suhonen HANKKEEN TAUSTAA Porvoon hallinnoima

Lisätiedot

Sisätautien hoito tänään Lapin keskussairaalassa

Sisätautien hoito tänään Lapin keskussairaalassa Sisätautien hoito tänään Lapin keskussairaalassa 26.4.2016 Potilas- ja omaisneuvostonkokous Auditorio Sisätautien ylil., medisiinisen tulosalueen johtaja Susanna Halonen Sisätautien ja ihotautien tulosyksikkö

Lisätiedot

Mikä on terveydenhuollon peruspalvelua ja mikä erikoispalvelua?

Mikä on terveydenhuollon peruspalvelua ja mikä erikoispalvelua? Mikä on terveydenhuollon peruspalvelua ja mikä erikoispalvelua? Antti Turunen 26.1.2017 Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Käsitteet ovat epämääräisiä Peruspalvelussa potilas voi

Lisätiedot

PTH-yksikkö - toimija lähellä kuntaa

PTH-yksikkö - toimija lähellä kuntaa PTH-yksikkö - toimija lähellä kuntaa Järjestämissuunnitelma PPSHP - mistä nyt sovittava? Päivi Hirsso 190402012 Perusterveydenhuollon vahvistaminen perusterveydenhuollon yksiköiden perustehtävänä Terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä

Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä Kuopio 7.9.2010 Johtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki Stm / sosiaali- ja terveysosasto / terveyspalveluryhmä Esityksen sisältö Kunta- ja palvelurakenneuudistus

Lisätiedot

Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008

Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008 Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008 Selvitys Kysely toteutettiin huhtikuussa 2008 Luonteeltaan selvitys:

Lisätiedot

Sote ja ikääntyneet Pentti Itkonen

Sote ja ikääntyneet Pentti Itkonen Sote ja ikääntyneet Pentti Itkonen Sote- uudistus ja Eksote Perustetaan erillisellä lailla 18 maakuntaa, joille kuuluu soten järjestäminen; Etelä-Karjalassa vapaaehtoinen perustaminen ja toiminnan käynnistyminen

Lisätiedot

Sähköisen kyselyn Internet-osoite: https://www.webropolsurveys.com/s/f c1f5828f.par.

Sähköisen kyselyn Internet-osoite: https://www.webropolsurveys.com/s/f c1f5828f.par. 1(4) Lausuntopyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylomakkeessa voi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava -painikkeita. Kysely on mahdollista lähettää vastaamatta kaikkiin kysymyksiin,

Lisätiedot

SAIRAALOIDEN HOITOTOIMINNAN TUOTTAVUUS. Kustannuslaskenta. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä Virpi Alander

SAIRAALOIDEN HOITOTOIMINNAN TUOTTAVUUS. Kustannuslaskenta. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä Virpi Alander SAIRAALOIDEN HOITOTOIMINNAN TUOTTAVUUS Kustannuslaskenta Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä Virpi Alander Kustannusyhteyshenkilöiden työkokous 5.5.2010 HUS:n organisaatio Konsernihallinnon tulosalue

Lisätiedot

OYS ervan päivystysjärjestelyjen suunnitelma. Juha Korpelainen Hallintoylilääkäri PPSHP

OYS ervan päivystysjärjestelyjen suunnitelma. Juha Korpelainen Hallintoylilääkäri PPSHP OYS ervan päivystysjärjestelyjen suunnitelma Juha Korpelainen Hallintoylilääkäri PPSHP Päivystysasetuksen vaikutukset PPSHP:n alueen toimintaan OYS Toiminta asetuksen mukaista Osittain sopimatta ervojen

Lisätiedot

Hannus- Kurkela- Palokangas. Paljon palveluita käyttävät asiakkaat Oulun yhteispäivystyksessä

Hannus- Kurkela- Palokangas. Paljon palveluita käyttävät asiakkaat Oulun yhteispäivystyksessä Hannus- Kurkela- Palokangas Paljon palveluita käyttävät asiakkaat Oulun yhteispäivystyksessä Taustaa: - Tarkoituksena on selvittää millaisia ovat Oulun yhteispäivystyksen paljon palveluita käyttävät oululaiset

Lisätiedot

Iäkkään akuuttisairaanhoidon. yhteistyönä toimintamalli. Vanhustyön johtaja Johanna Lohtander

Iäkkään akuuttisairaanhoidon. yhteistyönä toimintamalli. Vanhustyön johtaja Johanna Lohtander Iäkkään akuuttisairaanhoidon palveluketjun tehostaminen monitoimijaisena yhteistyönä toimintamalli Ylilääkäri Arja Mustamo Vanhustyön johtaja Johanna Lohtander Työpaja 28.11.2014 Lähtötilanne Tehostetun

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, tammikuu Tutkija Linnea Alho Uudenmaan ELY-keskus

Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, tammikuu Tutkija Linnea Alho Uudenmaan ELY-keskus Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, tammikuu 2015 Tutkija Linnea Alho Uudenmaan ELY-keskus 1 Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan

Lisätiedot

AJANVARAUKSELLA HOITOON helppoa, kun on puhelin

AJANVARAUKSELLA HOITOON helppoa, kun on puhelin AJANVARAUKSELLA HOITOON helppoa, kun on puhelin 17.9.2015 1 Kiireettömän hoitoon pääsyn valvonta Kiireetöntä hoitoon pääsyä koskevat säännökset tulivat kansanterveyslakiin ja erikoisairaanhoitolakiin vuonna

Lisätiedot

Veriryhmä- ja sopivuuskoenäytteiden ottaminen

Veriryhmä- ja sopivuuskoenäytteiden ottaminen PREANALYTIIKKA Veriryhmä- ja sopivuuskoenäytteiden ottaminen Sivu: 1(6) Versio: 19.12.2013 Laatijat: K. Salmela, M. Nikiforow, P. Pohja-Nylander, U. Peltola Tarkastajat: S. Takala, R.-M. Romppanen, M.

Lisätiedot

Terveyskeskusten ja sairaaloiden lääkärien palkkarakenteet. Ansiokäsitteet ja ansioiden muodostuminen eri tehtävissä

Terveyskeskusten ja sairaaloiden lääkärien palkkarakenteet. Ansiokäsitteet ja ansioiden muodostuminen eri tehtävissä Terveyskeskusten ja sairaaloiden lääkärien palkkarakenteet Ansiokäsitteet ja ansioiden muodostuminen eri tehtävissä Lääkärien ansiokäsitteet Peruspalkka = tehtäväkohtainen palkka Säännöllisen työajan ansio

Lisätiedot

SUURET RAKENNUSHANKKEET

SUURET RAKENNUSHANKKEET SUURET RAKENNUSHANKKEET Tilannekatsaus Raija Malmström Hankejohtaja 26.3.2015 Henkilöstötoimikunta 1 RAKENNUSHANKKEIDEN TAVOITTEET Korvataan/peruskorjataan olemassa olevia, huonokuntoisia rakennuksia Mahdollistetaan:

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN ALUEVASTUU ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA GÖRAN HONGA 24.11.2011

TULEVAISUUDEN ALUEVASTUU ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA GÖRAN HONGA 24.11.2011 TULEVAISUUDEN ALUEVASTUU ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA GÖRAN HONGA 24.11.2011 MIKÄ MENI PIELEEN?? IKÄRAKENNE ELÄKEIKÄ RAIHNAISET VUODET RAJATON KYSYNTÄ RAJALLISET RESURSSIT HYVÄOSAISTEN RAKENNE SOSIOEKONOMINEN

Lisätiedot

Systemaatinen hoidon tarpeen arviointi (HTA) perusterveydenhuollossa

Systemaatinen hoidon tarpeen arviointi (HTA) perusterveydenhuollossa Systemaatinen hoidon tarpeen arviointi (HTA) perusterveydenhuollossa Alueellinen päivystyspäivä 15.2.2017 Anneli Kuusinen-Laukkala, asiantuntijalääkäri, yleislääketieteen erikoislääkäri, KSSHP anneli.kuusinen@ksshp.fi

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Ilkka Kauppinen 3. Vastauksen vastuuhenkilön

Lisätiedot

Metropolitutkimusseminaari 7.12.2011 Teemoina kaupunkitalous ja segregaatio

Metropolitutkimusseminaari 7.12.2011 Teemoina kaupunkitalous ja segregaatio Metropolitutkimusseminaari 7.12.2011 Teemoina kaupunkitalous ja segregaatio Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä 1 Vahva peruskunta muodostuu luonnollisesta työssäkäyntialueesta Yhteenveto: metropolialueella

Lisätiedot

Petteri Orpon koordinaatioryhmän ehdotukset. Pekka Järvinen 27.6.2013

Petteri Orpon koordinaatioryhmän ehdotukset. Pekka Järvinen 27.6.2013 Petteri Orpon koordinaatioryhmän ehdotukset 27.6.2013 Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto sekä perusja erikoistason palvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut järjestetään

Lisätiedot

Kohti asiakaslähtöisempiä palveluja

Kohti asiakaslähtöisempiä palveluja Kohti asiakaslähtöisempiä palveluja Sosiaalipäivystys osana päivystysuudistusta 26.5.2016 Valmiusseminaari erityisasiantuntija Virva Juurikkala, STM Päivystysuudistus lausunnolla Valmisteilla oleva uudistuksen

Lisätiedot

MITEN KIRURGIAN TYÖNJAKO TULISI TOTEUTTAA?

MITEN KIRURGIAN TYÖNJAKO TULISI TOTEUTTAA? MITEN KIRURGIAN TYÖNJAKO TULISI TOTEUTTAA? JUKKA-PEKKA MECKLIN Ylilääkäri, professori Keski-Suomen sairaanhoitopiiri 17.10.2008 KIRURGIAN EDISTÄMISSÄÄTIÖN SEMINAARI Sitra, Helsinki Työnjaon ohjeistus STM

Lisätiedot

ENNAKKOILMOITUS -miten varautuu päivystys? Anna-Maria Savolainen Aoh,Akuutti24

ENNAKKOILMOITUS -miten varautuu päivystys? Anna-Maria Savolainen Aoh,Akuutti24 ENNAKKOILMOITUS -miten varautuu päivystys? 18.11.2016 Anna-Maria Savolainen Aoh,Akuutti24 On Päijät-Hämeen keskussairaalan yhteydessä toimiva ensihoito- ja päivystyskeskus Päijät-Hämeen keskussairaala

Lisätiedot

Terveyskeskusten avosairaanhoidon järjestelyt Kyselytutkimuksen tuloksia 2: Kiireellinen hoito

Terveyskeskusten avosairaanhoidon järjestelyt Kyselytutkimuksen tuloksia 2: Kiireellinen hoito TUTKIMUKSESTA TIIVIISTI 16 ELOKUU 2016 Kyselytutkimuksen tuloksia 2: Kiireellinen hoito Ydinviestit Terveysasemien aukioloajat ja kiireellisen hoidon järjestelyt vaihtelevat Suomessa huomattavasti. Kunnat

Lisätiedot

Ensihoito osana saattohoitopotilaan hoitoketjua. Minna Peake Asiantuntijahoitaja palliatiivinen hoitotyö, 13.5.2016

Ensihoito osana saattohoitopotilaan hoitoketjua. Minna Peake Asiantuntijahoitaja palliatiivinen hoitotyö, 13.5.2016 Ensihoito osana saattohoitopotilaan hoitoketjua Minna Peake Asiantuntijahoitaja palliatiivinen hoitotyö, 13.5.2016 Voiko kuolevan potilaan päivystyskäyntejä ehkäistä hoidon paremmalla ennakkosuunnittelulla?

Lisätiedot

Ensihoitopalvelu Keski Suomessa

Ensihoitopalvelu Keski Suomessa Perusturvalautakunta 27.10.2010 liite nro 2 Kaupunginhallitus 27.9.2010 liite nro 2 (1/14) Ensihoitopalvelu Keski Suomessa Mikko Lintu ensihoidon vastuulääkäri, sisätautilääkäri, päivystyslääketieteen

Lisätiedot

Sähköisen kyselyn Internet-osoite: https://www.webropolsurveys.com/s/f c1f5828f.par.

Sähköisen kyselyn Internet-osoite: https://www.webropolsurveys.com/s/f c1f5828f.par. 1(4) Lausuntopyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylomakkeessa voi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava -painikkeita. Kysely on mahdollista lähettää vastaamatta kaikkiin kysymyksiin,

Lisätiedot

VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto

VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto Hoitopalvelut Tilinpäätös 2012 11.2.2013 Tuotettujen palvelujen määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna, lukuun ottamatta hoitopäiviä, joiden määrä väheni suunniteltua

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS AJALLE 1.1.2014-

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS AJALLE 1.1.2014- SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS AJALLE 1.1.2014- Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri 2 (8) 1. TOIMINTAYMPÄRISTÖ Ensihoidon palvelutasopäätös koskee Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueella

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä huhtikuuta /2011 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus. ensihoitopalvelusta

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä huhtikuuta /2011 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus. ensihoitopalvelusta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä huhtikuuta 2011 340/2011 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ensihoitopalvelusta Annettu Helsingissä 6 päivänä huhtikuuta 2011 Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

Ajankohtaista soteuudistuksesta. Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys Etelä-Karjalan maakuntatilaisuus Lappeenranta 3.5.

Ajankohtaista soteuudistuksesta. Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys Etelä-Karjalan maakuntatilaisuus Lappeenranta 3.5. Ajankohtaista soteuudistuksesta Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys Etelä-Karjalan maakuntatilaisuus Lappeenranta 3.5.2016 Sote-uudistuksen tavoitteet ja keinot - Tavoitteena kaventaa hyvinvointi-

Lisätiedot

Anna-Maija Koivusalo 26.4.16

Anna-Maija Koivusalo 26.4.16 Anna-Maija Koivusalo 26.4.16 X Kivuton sairaala Kivun arviointi projekti Kivuton sairaala toteutettiin kymmenennen ja viimeisen kerran syksyllä 2015 viikolla 42. Idean kivun arvioinnin valtakunnallisesta

Lisätiedot

Terveydenhuoltolaki ja potilaan valinnanvapaus. Mika Paavilainen Kuntaliitto, sosiaali- ja terveys

Terveydenhuoltolaki ja potilaan valinnanvapaus. Mika Paavilainen Kuntaliitto, sosiaali- ja terveys Terveydenhuoltolaki ja potilaan valinnanvapaus Mika Paavilainen Kuntaliitto, sosiaali- ja terveys Terveydenhuoltolaki ja potilaan valinnanvapaus Säännökset hoitopaikan valintaoikeudesta sisältyvät terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 19/2013 1 (6) Kaupunginvaltuusto Kj/32 27.11.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 19/2013 1 (6) Kaupunginvaltuusto Kj/32 27.11.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 19/2013 1 (6) Päätöshistoria Kaupunginhallitus 18.11.2013 1226 HEL 2013-007690 T 00 00 03 Päätös Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus 13.2.2013 Palvelurakenneuudistuksen tavoitteet Yhdenvertaiset sosiaali- ja terveyspalvelut kaikille. Vahvistetaan nykyisin riittämättömästi toimivia

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuolto. Kari Haavisto Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaali- ja terveydenhuolto. Kari Haavisto Sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveydenhuolto uudistuu Kari Haavisto Sosiaali- ja terveysministeriö 16.9.2013 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen Tavoitteet Keskeinen sisältö Jatkovalmistelu Uudistuksen toimeenpano

Lisätiedot

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 65 13.3.2013 Asianro 302/00.04.02/2013 155 Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta 2013-2016 Tiivistelmä

Lisätiedot

Mitä valinnanvapaus tarkoittaa minulle?

Mitä valinnanvapaus tarkoittaa minulle? Mitä valinnanvapaus tarkoittaa minulle? Valinnanvapauslain luonnoksen mukaisesti 21.12.2016 1 21.12.2016 Valinnanvapaus on osa soteuudistusta Soteuudistuksen tavoitteena on varmistaa ihmisille yhdenvertaiset

Lisätiedot

Nuorisotyöttömyyden seuranta Uudenmaan alueella, toukokuu Uudenmaan ELY-keskus

Nuorisotyöttömyyden seuranta Uudenmaan alueella, toukokuu Uudenmaan ELY-keskus Nuorisotyöttömyyden seuranta Uudenmaan alueella, Uudenmaan ELY-keskus 1 Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan ylittäneiden henkilöiden

Lisätiedot

Apotti-hanke - Alueellisuus ja organisaatioiden yhteistyö

Apotti-hanke - Alueellisuus ja organisaatioiden yhteistyö Apotti-hanke - Alueellisuus ja organisaatioiden yhteistyö ATK-päivät 29.5.2013 IT-Kehitysjohtaja Mikko Rotonen HUS & Apotti-hanketoimisto Mikä on APOTTI-hanke? Apotti-nimi on yhdistelmä sanoista Asiakas-

Lisätiedot

Siun sote tapa ajatella, lupa kehittää Anu Niemi, ylilääkäri, perusterveydenhuollon yksikkö, PKSSK

Siun sote tapa ajatella, lupa kehittää Anu Niemi, ylilääkäri, perusterveydenhuollon yksikkö, PKSSK Siun sote tapa ajatella, lupa kehittää Anu Niemi, ylilääkäri, perusterveydenhuollon yksikkö, PKSSK Pohjois-Karjalan sote-hanke tekee suunnitelman kuntien päätöksentekoa varten siitä, miten alueen sosiaali-

Lisätiedot

Lapin keskussairaala osana tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalvelukokonaisuutta

Lapin keskussairaala osana tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalvelukokonaisuutta Lapin keskussairaala osana tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalvelukokonaisuutta 27.3.2014 Lapin keskussairaalan laajennushanke - mistä on kysymys? Lapin keskussairaalan auditorio Ounasrinteentie 22 Rovaniemi

Lisätiedot

Nuorisotyöttömyyden seuranta Uudenmaan alueella, helmikuu Uudenmaan ELY-keskus

Nuorisotyöttömyyden seuranta Uudenmaan alueella, helmikuu Uudenmaan ELY-keskus Nuorisotyöttömyyden seuranta Uudenmaan alueella, Uudenmaan ELY-keskus 1 Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan ylittäneiden henkilöiden

Lisätiedot

Verkostokokous Lahti 23.9.2010 Lääkintöneuvos Timo Keistinen

Verkostokokous Lahti 23.9.2010 Lääkintöneuvos Timo Keistinen Potilasturvallisuuden lainsäädäntö Verkostokokous Lahti 23.9.2010 Lääkintöneuvos Timo Keistinen VISIO - tavoitetila vuoteen 2013 mennessä Potilasturvallisuus on ankkuroitu toiminnan rakenteisiin ja toimintatapoihin:

Lisätiedot

ENSIHOITOKESKUS Satakunnan ensihoitopalvelut vuoteen 2013

ENSIHOITOKESKUS Satakunnan ensihoitopalvelut vuoteen 2013 Satakunnan ensihoitopalvelut vuoteen 2013 JYRI LILJA ensihoitopäällikkö Eduskunta on hyväksynyt uuden terveydenhuoltolain, joka tulee voimaan 1.5.2011. Lain mukaan ensihoitopalvelun järjestämisvastuu siirtyy

Lisätiedot

ATK sote-integraatiossa Varsinais- Suomen sairaanhoitopiirin kannalta

ATK sote-integraatiossa Varsinais- Suomen sairaanhoitopiirin kannalta ATK sote-integraatiossa Varsinais- Suomen sairaanhoitopiirin kannalta O-P Lehtonen Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriä VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin perustehtävä

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI TIIVISTÄ TIETOA KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Keski-Suomen sairaanhoitopiiri tuottaa jäsenkuntiensa tarvitsemia erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon päivystyksen sekä eräitä sosiaalihuollon palveluja

Lisätiedot