Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin somaattisen päivystyksen kokonaissuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin somaattisen päivystyksen kokonaissuunnitelma 2009-2012"

Transkriptio

1 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin somaattisen päivystyksen kokonaissuunnitelma

2 TIIVISTELMÄ HUS:n päivystyksen tehtävänä on tuottaa erikoissairaanhoidon päivystyspalvelut alueen väestölle. Tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat perusterveydenhuolto, ensihoito, Helsingin kaupungin erikoissairaanhoito ja HUS:n kliininen toiminta vuodeosastopalveluineen. Valmisteilla oleva terveydenhuoltolaki luo puitteet päivystysten kehittämiselle perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyönä. Päivystystoiminnassa on tapahtumassa kansallisesti suuria muutoksia, päivystystä keskitetään, osaamista lisätään etulinjaan ja päivystysosaajien koulutusta kehitetään. HUS-alueen päivystystoimintaa kehitetään HUS:n strategisten päämäärien mukaisesti. Tavoitteena on tarjota oikeaaikaiset ja saumattomat päivystyspalvelut potilaslähtöisesti. Yhteistyötä perusterveydenhuollon kanssa tiivistetään toiminnan kaikilla tasoilla. Päivystys keskittyy perustehtävään eli kiireellisten potilaiden hoitoon. Tässä HUS:n somaattisen päivystyksen kokonaissuunnitelmassa esitetään nykyisen toiminnan peruspiirteet ja käydään läpi nykyisen järjestelmän ongelmat sekä kehittämiskohteet. Päivystyksen kehittämistoiminnassa tarkastellaan koko HUS-aluetta kokonaisuutena. Tuleva päivystystoiminta keskittyy perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystyksiin sekä kliinisten erikoisalojen omiin päivystyspisteisiin. Yhteispäivystysten toimintamallit yhtenäistetään paikalliset toiminnalliset piirteet huomioiden. Suunnitelmassa käsitellään myös erikseen erikoisalakohtaisesti kehityskohteet. Työryhmän keskeiset esitykset valtuustokaudelle : 1. Päivystystoiminnan alueellinen yhteistyö Päivystystoiminnan ohjausryhmät Työryhmä esittää, että päivystystoiminnan yhteisiä linjauksia, toiminnan kehittämistä ja jatkohoitoon pääsyn seurantaa varten HUS-alueella tulee olla päivystystoiminnan ohjausryhmät sairaanhoitoalueittain. Ohjausryhmien kokoonkutsujina toimivat sairaanhoitoalueiden johtajat, jotka nimeävät ohjausryhmiin HUS:n edustajat. Kuntien terveystoimen johtajat osallistuvat itse tai nimeävät kuntien edustajat ohjausryhmiin. Päivystystoiminnan kehittämisryhmä Työryhmä esittää HUS-alueen päivystysten kehittämisryhmän perustamista. Tämän ryhmän tehtävänä on käydä läpi eri päivystysten parhaita käytäntöjä, seurata laatutavoitteiden toteutumista ja kehittää päivystyksiä yhtenäiseen suuntaan. Kehittämisryhmä tekee tarvittaessa aloitteita päivystystoiminnan ohjausryhmille. 2. Päivystystoiminnan johtaminen ja alueellinen rakenne HUS:n sairaaloissa yhteispäivystyksistä vastaa medisiiniset tulosyksiköt ja toimintaa koordinoi HYKS päivystyksen ja valvonnan vastaava ylilääkäri eri alueiden päivystyksistä tai erikoisalakohtaisista päivystyksistä vastaavien ylilääkäreiden ja ensihoidon vastuulääkäreiden kanssa. Helsingin kaupungin yhteispäivystyksistä (Malmi ja Maria) vastaa kaupungin akuuttisairaala. Erikoisalakohtaisista päivystyspoliklinikoista vastaa asianomainen erikoisala, koskien myös Lastenklinikkaa. HUS:n somaattisen päivystyksen kokonaissuunnitelma ja sen arviointi ohjaa HUS-piirin päivystyksen kehittämistä. HUS- piirin alueella päivystyksen tulee perustua riittävän suuriin ja keskitettyihin pth:n ja

3 esh:n yhteispäivystyspisteisiin. Esh:n palveluiden keskittäminen näihin päivystyspisteisiin ja eräisiin esh:n omiin päivystyksiin (esim. silmätaudit jne.) toteutetaan tarkoituksenmukaisuusperiaatetta noudattaen. Parhaillaan syksyllä 2008 on käynnissä Pääkaupunkiseudun sosiaali- ja terveystoimen yhteistyöryhmän asettama selvitystyö, joka koskee potilaiden mahdollisuutta käyttää yhteispäivystysten palveluja yli kuntarajojen Yhteispäivystyspisteiden lukumäärä HUS-piirissä pidetään ennallaan. Nykyisen ylikäyttömaksukäytännön tilalle tulee kehittää yhteistyömalli, joka ohjaa potilaiden jatkohoitoon pääsyä perusterveydenhuollon osastoille huomioiden päivystyksessä odottavat potilaat. Päivystyksestä jatkohoitoon pääsylle asetetaan tavoiteajat ja niitä seurataan viikkoraportoinnissa yksiköittäin ja erikoisaloittain yhteistyössä perusterveydenhuollon kanssa. Yhteispäivystyspisteitä kehitetään kohti todellisia yhteispäivystyksiä, joissa sairaanhoitopiirin hallinnoimana tuotetaan yleislääketieteen ja erikoissairaanhoidon päivystyspalvelut Hyvinkään mallin mukaisesti. Helsingin omia päivystyspisteitä hallinnoi Helsingin kaupunki. Tavoitteena on, että päivystystoiminta on kussakin päivystyspisteessä yhden johdon alaista toimintaa, joka tuottaa yleislääkärin ja tarvittavien erikoislääkäreiden päivystyspalvelut. Yhteispäivystysten pth:n lääkäreiden osalta järjestämisvastuussa ovat kunnat. Sovitusti voi myös sairaanhoitopiiri kilpailuttaa yleislääkärit yksityiseltä palveluntuottajalta. 3. Erikoisalakohtaiset kehittämiskohteet Päivystyskirurgian alueellisen työnjakosuunnitelman mukaisesti Meilahden alueelle keskitetään HUSalueen vaativa trauma- ja päivystyskirurginen toiminta, johon liittyvät maksa- ja munuaissiirtotoiminnan siirtyminen Kirurgisesta sairaalasta kolmiosairaalan valmistuttua sekä traumapotilaiden hoidon siirtyminen Töölön sairaalasta traumasairaalan valmiustuttua. Jorvin sairaalan roolia alueen toisena päivystyskirurgisena keskuksena kehitetään erityisesti Helsingin ulkopuolisen HUS-alueen keskuksena suurten kirurgisten erikoisalojen, kuten GE- ja yleiskirurgian sekä ortopedian ja traumatologian osalta. Helsingin uuden läntisen yhteispäivystyssairaalan käynnistymiseen liittyen on tarkoitus muuttaa kirurgian potilasohjausta ohjaamalla käyntejä Meilahdesta yhteispäivystyssairaalaan mm. kirurgian antaman konsultaatiotuen turvin. Neurologian erikoisalakohtaista päivystystä kehitetään tehostamalla edelleen neurologian konsultaatiopalveluita koko HUS-alueelle. Neurologinen potilas voidaan tarvittaessa vuorokauden ympäri lähettää päivystykselliseen neurologiseen arvioon Meilahden sairaalaan, josta potilas palautuu lähettävään yksikköön, mikäli tutkimukset eivät osoita tarvetta erityistason neurologiseen seurantaan. 4. Päivystyksen prosessit Päivystystoiminnassa pyritään potilaiden mahdollisimman suoraviivaiseen ja lyhyeen hoitopolkuun. HUS-alueella otetaan käyttöön yhtenäiset hoidon kiireellisyyden arvion periaatteet. Erityisesti pyritään yhtenäiseen näkemykseen siitä, mitkä potilaat ovat erityisen kiireellisen avun tarpeessa (lääkäriä tarvitaan välittömästi), kenen tulee päästä hoitoon päivystysaikana ja minkä potilasryhmien terveydentilalle ei koidu haittaa, vaikka hoito toteutettaisiin seuraavana päivänä. Samojen arviointiperiaatteiden tulee olla käytössä koko palvelujärjestelmässä, myös virka-aikaisessa 3

4 toiminnassa ja ensihoidossa. Kehitystyötä tehdään koordinaatiossa sosiaali- ja terveysministeriössä alkavan kansallisen projektin kanssa. HUS- alueen päivystysten toimintamallit ja ohjeistukset yhtenäistetään mahdollisimman pitkälle. Parhaat käytännöt eri alueilta otetaan käyttöön ja benchmarking -toiminta käynnistetään. Vuosittain arvioidaan seuraavien vuosien kärkihankkeet. Vuonna 2009 keskitytään hankkeisiin, jotka liittyvät ikäihmisten päivystysjärjestelyjen tarkasteluun, hätätilapotilaan tunnistamiseen ja kiireellisen hoidon järjestämiseen, sepsis-potilaan hoitoon, sekä päihdepotilaan hoitoon liittyviin käytäntöihin ja ohjeisiin. Päivystys keskittyy perustehtävään, kiireellisten potilaiden hoitoon. Muille päivystysten potilasryhmille pyritään etsimään oikeampi hoitopaikka varsinaisesta päivystystoiminnasta erillään. 5. Päivystysten henkilökuntajärjestelyt Päivystykset tarvitsevat oman erityisosaamista omaavan henkilökunnan ja henkilökunnan työhyvinvointiin, osaamiseen ja pysyvyyteen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Päivystyslääketieteen erityispätevyyttä kehitetään. Työryhmä asettaa tavoitteeksi sen, että yhteispäivystyksissä päivystyslääketieteeseen perehtyneen erikoislääkärin tulisi vastata toiminnasta. Hän johtaa toimintaa, osallistuu kliiniseen potilastyöhön ja toimii lähikonsulttina sairaalalääkäreille. Työryhmä esittää, että anestesiapäivystyspalveluiden osalta tulee huomioida sairaaloiden mahdollinen leikkaus- ja synnytystoiminta, sekä lisäksi anestesialääkäreiden tehtävät sairaalan kokonaispäivystysjärjestelyissä ja hätätila - ja valvontapotilaiden hoidossa. Jokaisessa päivystävässä sairaalassa tulee olla oma sisätautien takapäivystäjä suuren aktiivityömäärän vuoksi, eikä sisätautien takapäivystyksiä siitä syystä ehdoteta yhdistettäväksi alueellisesti. Joidenkin kirurgian erikoisalojen alueellista takapäivystysmallia kehitetään edelleen. 6. Laadun tavoitteet ja seuranta Työryhmä esittää, että ensi vuoden aikana luodaan HUS:n päivystystoiminnalle laatukriteerit päivystystoiminnan ohjaus- ja kehittämisryhmissä. Potilaslähtöisyydelle, yhteistyölle ja prosessien sujuvuudelle asetetaan laatumittarit ja niille tavoitetasot. Myös potilasturvallisuuteen liittyviä tekijöitä ja keskeisten potilasryhmien hoitotuloksia seurataan. 7. Tietojärjestelmät Tietojärjestelmiä tulee kehittää palvelemaan mahdollisimman hyvin potilaan hoitoketjua. Tavoitteena on yhtenäinen tietojärjestelmä HUS-piirin päivystyksissä. Päivystyksen erityispiirteiden vuoksi päivystystä tukevien tietohankkeiden tulee olla HUS:n ja kuntien tietojärjestelmähankkeiden priorisoinnissa korkealla tasolla. HUS-alueen yhteinen ekstranet (sovituille käyttäjille suunniteltu intranet-pohjainen järjestelmä) tulee perustaa päivystystoiminnan yhteiseksi foorumiksi HUS:n ja kuntien eri toimijoiden käyttöön. Ekstranet 4

5 tulisi saada käyttöön jo vuoden 2009 aikana ja käyttö voitaisiin aloittaa päivystykseen liittyvistä asioista, koska niistä on jo olemassa yhteistä pohjaa päivystyshankkeen seurauksena. 5

6 TOIMEKSIANTO HUS:n toimitusjohtaja on antanut medisiinisen tulosyksikön johtajalle tehtäväksi laatia mennessä HUS:n somaattisen päivystyksen kokonaissuunnitelma yhteistyössä HYKS:in kliinisten tulosyksiköiden ja HUS:n sairaanhoitoalueiden kanssa huomioiden perusterveydenhuollon näkemykset ja tarpeet. Suunnitelma on tehtävä HUS:n strategiaa ja strategisia tavoitteita noudattaen. Suunnitelma on rakennettava sen kaltaiseksi, että se on päivitettävissä sitä mukaa kun HUS:ssa tai toimintaympäristössä tapahtuu siihen vaikuttavia muutoksia. Suunnitelman tulee olla valmis lausunnoille mennessä. Medisiinisen tulosyksikön johtaja on perustanut kokonaissuunnitelman laatimiseksi työryhmän, johon HYKS:n tulosyksiköt ja sairaanhoitoalueet ovat nimenneet omat edustajansa. Suunnitelma lähetettiin viralliselle lausuntokierrokselle HUS-alueen kuntiin, sairaanhoitoalueille ja HYKS-alueen tulosyksiköiden johtajille. Saadut kommentit huomioitiin lopullisessa suunnitelmassa. 6

7 Työryhmän kokoonpano Työryhmän jäsenet: Nieminen Markku S, puheenjohtaja, vastaava ylilääkäri, medisiininen tulosyksikkö Malmström Raija *, varapuheenjohtaja, vastaava ylilääkäri, medisiininen tulosyksikkö Harjola Veli-Pekka, ylilääkäri, medisiininen tulosyksikkö Holmlund Leif, ylihoitaja, sisäinen konsultti, medisiininen tulosyksikkö Kuisma Markku, ylilääkäri, HYKS ensihoito, operatiivinen tulosyksikkö Lehtonen Jarmo, osastonylilääkäri, Lohjan sairaanhoitoalue Leppäniemi Ari, ylilääkäri, operatiivinen tulosyksikkö Löfstedt Tom, ylilääkäri, Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalue Mattila Juho, DI, medisiininen tulosyksikkö Rahiala Eero, erikoislääkäri, lasten ja naistentautien tulosyksikkö Ulander Veli-Matti, apulaisylilääkäri, lasten ja naistentautien tulosyksikkö Valli Juha, ylilääkäri, Hyvinkään sairaanhoitoalue *toimii myös Porvoon sairaanhoitoalueen nimeämänä edustajana Kutsutut asiantuntijat: Savolainen Kirsi, vs. terveyspalvelujohtaja, Vantaan kaupunki Heinänen Tuula, terveyspalvelujohtaja, Espoon kaupunki Koivuranta-Vaara Päivi, ylilääkäri, Helsingin kaupungin terveysvirasto Sihteeri: Rautiala Katja, tekninen sihteeri 7

8 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ...2 TOIMEKSIANTO...6 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO HUS-PIIRI JA VÄESTÖKEHITYS PÄIVYSTYKSEN MÄÄRITELMÄT PÄIVYSTYKSEEN LIITTYVÄ LAINSÄÄDÄNTÖ PÄIVYSTYKSEN YLEINEN JÄRJESTÄYTYMINEN ÄKILLISET SAIRAUSKOHTAUKSET JA TAPATURMAT VÄESTÖNEUVONTA PÄIVYSTYSPALVELUISTA PUHELINNEUVONTA POTILASOHJAUS SUURONNETTOMUUSVALMIUS ENSIHOITO JA POTILASSIIRROT HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ Ensihoito Päivystysalueen potilassiirrot SOMAATTISEN PÄIVYSTYKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ Perusterveydenhuollon palvelut ja yhteispäivystysmalli Somaattisen erikoissairaanhoidon järjestäytyminen Sisätautien ja keuhkosairauksien päivystys Kirurgian päivystys Lastentautien päivystys Naistentaudit ja synnytykset Korva-silmäpäivystys Neurologian päivystys Somaattisen erikoissairaanhoidon päivystyspoliklinikkakäynnit PÄIVYSTYSTOIMINNAN KOKEMUKSIA JA ONGELMIA MUISSA MAISSA PÄIVYSTYKSEN ONGELMAT HUS-PIIRISSÄ SISÄÄNOTTOON LIITTYVÄT ONGELMAT Potilasohjaus PALVELUUN LIITTYVÄT ONGELMAT Ruuhkat ja pitkät hoitoajat Toimintatilat ja ympäristö Tietojärjestelmät JATKOHOIDON ONGELMAT KIRURGIAN PÄIVYSTYSONGELMAT HOIDON PORRASTUKSESSA HUS-ALUEELLA LASKUTUS ERIKOISALAKOHTAISET PÄIVYSTYKSEN KEHITTÄMISSUUNNITELMAT LASTENTAUDIT NAISTENTAUDIT JA SYNNYTYKSET SISÄTAUDIT KARDIOLOGIA KEUHKOSAIRAUDET KIRURGIA NEUROLOGIA YHTEISTYÖ PSYKIATRIAN SEKÄ SOSIAALI- JA KRIISIPÄIVYSTYKSEN KANSSA PÄIVYSTYKSEN KEHITTÄMINEN, TYÖRYHMÄN EHDOTUKSET PÄIVYSTYSTOIMINNAN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ

9 6.2 PÄIVYSTYSTOIMINNAN ALUEELLINEN RAKENNE Pth ja esh yhteistyön alueelliset periaatteet Päivystyspisteiden lukumäärä ja yhteispäivystysten peruspalvelut Kuntarajat ylittävät päivystyspalvelut Perusterveydenhuollon jatkohoidon järjestäminen Yhteispäivystysten hallinnollinen malli PÄIVYSTYKSEN PROSESSIT Potilaiden mahdollisimman suoraviivainen hoitopolku Hoidon tarpeen kiireellisyyden arvio Päivystysten sisäiset prosessit Lähivuosien kärkihankkeet erikoissairaanhoidon osalta Päivystys keskittyy perustehtävään PÄIVYSTYSTEN HENKILÖKUNTAJÄRJESTELYT Päivystysten hoitohenkilökunta Yhteispäivystysten lääkärijärjestelyt Takapäivystysjärjestelyt LAADUN TAVOITTEET JA SEURANTA TIETOJÄRJESTELMÄT TUTKIMUS JA KEHITTÄMISTOIMINTA OPETUS ENSIHOIDON JA POTILASSIIRTOJEN KEHITYSNÄKYMÄT LIITTEET KIRJALLISUUTTA

10 1 JOHDANTO Päivystyksessä annettava kiireellinen hoito on merkittävä osa erikoissairaanhoidon tuottamista palveluista. Vuodeosastoilla hoidettavista potilaista suurin osa saapuu päivystyksen kautta. Onnistunut potilasohjaus ja yhtenäiset päivystysten hoitoprosessit ja käytännöt takaavat potilaille oikea-aikaiset ja sujuvat päivystyspalvelut. Saumaton yhteistyö perusterveydenhuollon, ensihoidon, sosiaalitoimen ja sairaalan muiden toimintayksiköiden kanssa on välttämätöntä. Suomessa on 2000-luvulla tapahtunut päivystystoiminnassa suuria muutoksia ja kehitystä. Päivystystoiminta on keskittynyt suurempiin päivystysyksiköihin. Samaan aikaan perusterveydenhuollon virka-ajan ulkopuolella päivystävät lääkärit on useimmissa päivystyksissä vuokrattu yksityisiltä palveluntuottajilta. Kokonaisia perusterveydenhuollon päivystyksiä on ulkoistettu, myös HUS-piirissä Lohjalla ja Vantaalla. Päivystyspotilaiden hoitamiseen on haettu erikoislääkäreiden työpanosta monin keinoin ja myös HUS:ssa on useimmissa päivystyspisteissä lisätty osaamista etulinjaan. Lääkäriliitto perusti elokuussa 2008 päivystyslääketieteen erityispätevyyden, joka on askel eteenpäin päivystyksen ja valvonnan omien erikoislääkäreiden työn kehittämiselle. Yhteispäivystysten siirtyminen yhden johdon alle on myös käynnissä monilla alueilla. HUS-piirissä tähän on edetty Hyvinkäällä ja Helsingin kaupungin Marian ja Malmin päivystyksissä. Uusi terveydenhuoltolaki tulee tiivistämään yhteistyötä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä. Päivystystoiminnan osalta tämä on erityisen ajankohtaista ja tärkeää. Tarkoituksenmukainen potilasohjaus tehostaa potilaiden hoitoa ja auttaa vastaamaan yhteiskunnan asettamiin taloudellisiin haasteisiin. HUS-piirin alueella on toiminut osin sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamana kuntien, HUS:n ja monien yhteistyökumppaneiden Päivystyshanke, jossa on haettu malleja ja yhteisiä toimintatapoja alueen päivystystoiminnan kehittämiseksi. Hankkeen aikana on otettu laajemmin käyttöön hoidon kiireellisyyden arvio eri päivystyspisteissä HUS:n alueella. Sosiaali- ja terveysministeriö käynnistää syksyllä 2008 hankkeen, jonka tavoitteena on laatia kansallisesti yhteneväiset kiireellisen hoidon perusteet. HUS:n päivystystoimintaa tarkasteltiin laajemmin edellisen kerran Kansallisen terveydenhuoltohankkeen mukaisessa Etelä-Suomen Lääninhallituksen myöntämässä kehittämishankkeessa Hankkeen raportti Päivystystoiminta ja terveydenhuollon tarkoituksenmukaisen työnjaon edistäminen Helsingissä ja HUS-piirissä on luettavissa HUS:n internetsivulta 1. Tässä suunnitelmassa kuvataan aluksi päivystysten nykytoiminta ja siihen liittyviä ongelmakohtia. Suunnitelman toisessa osassa kuvataan nykyisen päivystyksen ongelmat ja kolmannessa osassa kehittämiskohteet, jotka on laadittu huomioiden HUS:n strategiset tavoitteet ja perusterveydenhuollon sekä ensihoidon tarpeet. Suunnitelmassa huomioidaan yhteispäivystyksissä hoidettavat psykiatriset potilaat ja yhteistyö psykiatrian tulosyksikön kanssa

11 1.1 HUS-piiri ja väestökehitys Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin omistaa 31 kuntaa (liite 1). Väestövastuu oli asukasta. Sairaanhoitopiiri on jaettu viiteen sairaanhoitoalueeseen, joista suurin on HYKS-sairaanhoitoalue, ja muut ovat Hyvinkään, Lohjan, Länsi- Uudenmaan ja Porvoon sairaanhoitoalueet. Alueen väestörakenne vuonna 2007 ja ennusteet vuosille 2011 sekä 2015 on esitetty taulukossa 1. Ennuste vuoden 2011 väestövastuuksi on (+ 2.4 %) ja vuoden 2015 väestövastuuksi asukasta (+ 2.3 %). Suurin kasvu on Jorvin vastuualueella. Taulukko 1: HUS-alueen väestörakenne 2007 sekä ennusteet vuosille 2011 ja Ennusteiden lisäksi on esitetty ennustetun väestövastuun suhde vuoden 2007 väestövastuuseen. Sairaanhoitoalueet HYKS Hyvinkää Lohja Länsi-Uusimaa Porvoo Helsingin sairaaloiden alue Jorvin sairaalan alue Peijaksen sairaalan alue Hyvinkään sairaala Lohjan sairaala Länsi- Uudenmaan sairaala Porvoon sairaala Kunnat Helsinki Espoo Kauniainen Kirkkonummi Kerava Vantaa Hyvinkää Järvenpää Mäntsälä Nurmijärvi Tuusula Karjalohja Karkkila Lohja Nummi- Pusula Sammatti Siuntio Vihti Hanko Inkoo Karjaa Pohja Tammisaari Askola Lapinjärvi Liljendal Loviisa Pernaja Pornainen Porvoo Sipoo Koko väestö (%) 0,9 % 5,8 % 4,2 % 3,1 % 4,3 % 1,6 % 3,6 % 2015 (%) 2,1 % 10,9 % 8,0 % 7,2 % 8,4 % 3,5 % 6,7 % Alle15 vuotta (%) -3,7 % 2,5 % 0,5 % 0,9 % 1,9 % -2,1 % -0,3 % 2015 (%) -3,9 % 6,9 % 3,7 % 4,3 % 4,9 % -1,6 % 2,0 % Yli 65 vuotta

12 (%) 12,9 % 25,4 % 26,7 % 22,1 % 18,0 % 14,1 % 15,2 % 2015 (%) 28,5 % 54,0 % 57,1 % 49,9 % 42,9 % 31,8 % 35,6 % 1.2 Päivystyksen määritelmät Päivystys tarkoittaa vuorokauden ajasta riippumatta: hätätapausten välitöntä hoitoa kiireellistä polikliinista hoitoa ennakoimatonta vuodeosasto- tarkkailu- tai tehohoitoa ennakoimatonta leikkaussalitoimintaa ja valtakunnallisiin erityisvastuisiin liittyvää päivystysluontoista varallaoloa Perusterveydenhuollon (pth) päivystys tarkoittaa yleislääkäritasoista päivystystä, joka tapahtuu sekä terveysasemilla, terveyskeskuspäivystyksissä että yhteispäivystyksissä. Tavallisimmat potilasryhmät ovat infektiopotilaat, pientraumat sekä osa ikäihmisten ongelmista. Erikoissairaanhoidon (esh) päivystys tarkoittaa sairaaloiden päivystyspoliklinikoilla tapahtuvaa jakamatonta tai erikoisalakohtaista ja yleensä vaativampien, vakavien ja äkillisten sairauksien diagnostiikkaa ja hoitoa. Yhteispäivystyksellä tarkoitetaan tässä yhteydessä päivystyspistettä, jossa on sekä erikoissairaanhoidon että perusterveydenhuollon palveluita samoissa tiloissa ja johon potilaat voivat itse hakeutua. 1.3 Päivystykseen liittyvä lainsäädäntö Oikeus kiireelliseen sairaanhoitoon on kansalaisen lainmukainen perusoikeus (lait erikoissairaanhoidosta, kansanterveystyöstä, terveydenhuollon ammattihenkilöistä sekä potilaan oikeuksista ja asemasta). Kansanterveyslaki määrittelee kiireellisen avohoidon järjestämisen kunnan tehtäväksi: 12

13 Kunnan kansanterveystyö: Kansanterveyslaki» /66 Kunnan tulee 14 3) huolehtia sairaankuljetuksen järjestämisestä sekä järjestää ja ylläpitää lääkinnällinen pelastustoiminta sekä paikallisiin olosuhteisiin nähden tarvittava sairaankuljetusvalmius 14 10) järjestää kiireellinen avosairaanhoito, mukaan lukien kiireellinen suun terveydenhuolto, potilaan asuinpaikasta riippumatta 15 b ( /855) Terveyskeskuksen tulee järjestää toimintansa siten, että potilas voi saada arkipäivisin virka-aikana välittömästi yhteyden terveyskeskukseen. Kiireelliseen hoitoon on kuitenkin päästävä välittömästi. Erikoissairaanhoitolaki velvoittaa sairaanhoitopiirit vastaamaan päivystysluontoisesta erikoissairaanhoidon järjestämisestä: Erikoissairaanhoitolaki: / ( /856) Kiireellisen sairaanhoidon tarpeessa olevalle henkilölle on annettava hänen sairaudentilansa edellyttämä hoito välittömästi. Muutoin henkilön ottaminen sairaalaan sairaanhoitoa varten edellyttää lääkärin tai hammaslääkärin tutkimukseen perustuvaa lähetettä. Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä vastaa siitä, että sekä kiireellisen että lähetteeseen perustuvan hoidon tarpeen arviointi ja hoito järjestetään yhtenäisin lääketieteellisin tai hammaslääketieteellisin perustein. Erikoissairaanhoitolain ja kansanterveyslain yhdistävä uusi terveydenhuoltolaki on parhaillaan syksyllä 2008 lausuntokierroksella. Suunnitelmien mukaisesti laki tulisi voimaan vuoden 2010 alusta. Lakiluonnoksen mukaisesti ensihoitopalvelun järjestämisvastuu on tarkoitus siirtää kunnilta sairaanhoitopiirin tai terveyspiirin tehtäväksi. Ensihoitopalvelun käsite määritellään siten, että se sisältää nykyisissä säännöksissä käytetyt käsitteet sairaankuljetus ja lääkinnällinen pelastustoimi. Ensivastetoiminta sisällytetään osaksi ensihoitopalvelua. Erityisvastuualueille perustetaan ensihoitokeskus, jonka tehtävänä on huolehtia erityisvastuualueen lääkäritasoisesta ensihoidosta, käytännön potilasohjauksesta, sosiaali- ja terveystoimen viranomaisradioverkon aluepääkäyttötoiminnoista sekä viranomaisten kenttätietojärjestelmän ylläpidosta. Kiireellisen hoidon osalta luonnos ehdottaa, että kunnan, yhteistoiminta-alueen, terveyspiirin tai sairaanhoitopiirin tulee järjestää kiireellinen sairaanhoito, mukaan lukien kiireellinen suun terveydenhuolto, mielenterveyshoito, päihdehoito ja psykososiaalinen tuki, potilaan asuinpaikasta riippumatta. Kiireelliseen hoitoon otettu potilas voidaan siirtää kotikunnan jatkohoitopaikkaan, kun potilasturvallisuus ja vastaanottavan yksikön mahdollisuus järjestää tarpeellinen jatkohoito on varmistettu. Kiireellisen hoidon antamista 13

14 varten kunnan, yhteistoiminta-alueen, terveyspiirin tai sairaanhoitopiirin tulee järjestää ympärivuorokautinen päivystys. Päivystyspisteistä ja niiden työnjaosta sovitaan kansanterveystyön alueellisessa yhteistyösuunnitelmassa ja vaativan erikoissairaanhoidon osalta erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksessa. Päivystyspisteistä päätettäessä on otettava huomioon alueen ensihoitopalvelu, päivystyspisteiden väliset etäisyydet sekä kiireellisen hoidon ympärivuorokautinen laatu ja potilasturvallisuus. Kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen järjestämisen erikoisalakohtaisista edellytyksistä voidaan tarvittaessa säätää sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella. Tämä suunnitelma on laadittu nykyisen lainsäädännön puitteissa, mutta siinä on huomioitu terveydenhuollon lakiluonnokseen yhteistyötä korostavat periaatteet. Päivystyksen tarkoituksena on antaa väestölle lääkärin/hammaslääkärin säännöllisen työajan ulkopuolella sellaisia hoidon kannalta kiireellisiä lääketieteellisiä tutkimuksia ja hoitotoimenpiteitä, joita ei voida siirtää ilman hengenvaaraa tai merkittävää terveydellistä haittaa. (Lääkärisopimus ). Oireen perusteella ei aina tiedetä, kuinka vaarallinen tai kiireellinen sairaus on kyseessä. Näin ollen päivystyksessä tutkitaan myös potilaita, jotka tutkimusten valmistuttua voidaan vapauttaa hengenvaarallisen tai välitöntä sairaalahoitoa vaativan sairauden epäilystä. 2 PÄIVYSTYKSEN YLEINEN JÄRJESTÄYTYMINEN Päivystyksen yleinen järjestäytyminen kuvataan noudattaen potilaan palveluketjun järjestystä neuvonnan, potilasohjauksen, ensihoidon ja sekä perusterveydenhuollon, että erikoissairaanhoidon päivystyksen järjestäytymisen osalta. Tämä asiakirja ei kuvaa yksityiskohtaisesti yksityisiä palveluja. 2.1 Äkilliset sairauskohtaukset ja tapaturmat Äkillisten sairauskohtauksien tai tapaturmien osalta kansalaisia on tiedotettu selvittämään tilanne hätäkeskuksen kanssa ja asianomainen ohjeistus on saatavissa hätäkeskuksen palvelusta puh Väestöneuvonta päivystyspalveluista Väestöneuvonta päivystyspalveluista HUS-alueen kunnissa ja kaupungeissa on toteutettu pääsääntöisesti kuntien internetsivuilla, joista löytyy tarjotut terveyspalvelut ja ohjaus oikeaan päivystyspisteeseen. HUS internetsivuilla (www.hus.fi) on omana linkkinä päivystys, josta löytyy kaikki HUS alueen päivystyspisteet. Myös HUS-alueen puhelinluetteloissa on kuntien päivystyspalveluiden yhteystiedot. 14

15 2.3 Puhelinneuvonta Puhelinneuvontaa voidaan tarvita useimmiten äkillisissä lievemmissä sairaustapauksissa, jolloin potilas ohjataan oikeaan terveydenhuollon yksikköön. Puhelu käännetään hätäkeskukseen, mikäli tapaus edellyttää ensihoidon asiantuntemusta tai hoitoa. HUS-kuntayhtymä on osallistunut pääkaupunkiseudun kuntien kanssa yhteiseen terveydenhuollon neuvontapalvelun kehittämishankkeeseen Puhelinneuvontapalvelun tarkoituksena on tarjota ammattitaitoista, yksilöllistä ja kehittyvää asiakaspalvelua puhelimitse. Puhelut ohjattiin (09) terveysneuvontaan. Puhelinneuvonta on otettu käyttöön Meilahden sairaalan, Peijaksen sairaalan, Jorvin sairaalan, Lastenklinikan sairaalan, Malmin sairaalan ja Marian sairaalan päivystyspoliklinikoilla. Porvoossa, Lohjalla, Tammisaaressa ja Hyvinkäällä puhelut ohjautuvat päivystyspoliklinikalle. HYKS-sairaanhoitoalueella terveysneuvonta (09) ohjaa myös terveydenhuollon ammattilaisia ohjaamaan potilaat oikeaan päivystyspisteeseen. Muualla HUS -alueella toimii yhteispäivystyspisteet. Potilaat ohjataan virka-aikana omalle terveysasemalle, terveyskeskuspäivystykseen tai erikoissairaanhoidon päivystykseen sisäisten ohjeiden mukaisesti. 2.4 Potilasohjaus Helsingin alueen potilasohjaus toimii oppaan Potilasohjaus Helsingissä mukaisesti. Ohjaus perustuu sekä alueelliseen että diagnostiseen näkökulmaan. Ohjeen ovat laatineet ensihoito, perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito yhteistyössä ja se on päivitetty viimeksi 7/2008. Vastaavat ohjeet on laadittu sekä Espoon, Kauniaisten ja Kirkkonummen (Jorvin alue) että Keravan ja Vantaan potilaille (Peijaksen alue). Ohjeistukset on levitetty sähköisinä pth:n ja esh:n toimijoille ja viety myös Terveysporttiin Lääkärin tietokantoihin. Ensihoidolla on HYKS alueella alueelliset potilasohjausohjeet. Muilla sairaanhoitoalueilla on omat ensihoidon potilasohjausohjeet. Yhteispäivystyksissä on kussakin omat sisäiset ohjeet potilaiden ohjauksesta terveyskeskuspäivystyksen tai erikoissairaanhoidon potilaaksi. Joitakin diagnoosikohtaisia alueellisia ohjeita on laadittu kuten akuutin aivohalvauksen hoito tai vakavan sepelvaltimokohtauksen hoito. Muiden päivystyspotilaiden siirrot HYKS:n sairaaloihin perustuvat yleensä tapauskohtaiseen puhelinkonsultaatioon. 2.5 Suuronnettomuusvalmius Kaikissa HUS-alueen päivystävissä sairaaloissa on sairaalakohtainen valmiussuunnitelma, jossa päivystyksen päivittäistoiminnalla on merkittävä rooli. Myös kunnissa on varauduttu suuronnettomuuksiin. Viime vuosien suuronnettomuuksissa (Myyrmanni, Aasian tsunami, Jokela, Malaga) HUS-alue on toiminut operatiivisesti yhtenäisenä Töölön sairaalassa toimivan lääkintäpäällikön johdolla alueellisen suuronnettomuusvalmiussuunnitelman pohjalta. Tätä suunnitelmaa on kehitetty edelleen HUS valmiusjohtajan koordinoimana. Vaativien säteily -, biologisten ja kemiallisten uhkatilanteiden valmiuden kehittäminen ja hoito on keskitetty Meilahden sairaalaan. HUS - valmiusjärjestelmän osallistumista valtakunnan muissa osissa tai ulkomailla tapahtuvissa 15

16 suuronnettomuuksissa on valmisteltu yhdessä Sosiaali- ja terveysministeriön valmiusyksikön kanssa. 2.6 Ensihoito ja potilassiirrot Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä Ensihoito Ensihoitopalvelu aktivoidaan hätäkeskuksen (112) kautta. HUS-alueella toimii kolme hätäkeskusta (Helsingin hätäkeskus, Länsi-Uudenmaan hätäkeskus Lohjalla sekä Itä- ja Keski-Uudenmaan hätäkeskus Keravalla). Hätäkeskuspäivystäjä tekee hätäpuhelun aikana lääketieteellisen riskinarvion (neliportainen riskiluokitus A-D), hälyttää tarkoituksenmukaisen avun ja antaa tarvittaessa ilmoittajalle ensiapuohjeita. Ilmoittajalla ei ole subjektiivista oikeutta saada ambulanssia vaan tarpeen arvioi hätäkeskuspäivystäjä. Hätäkeskuspäivystäjä tilanteen mukaan on oikeutettu ohjaamaan asiakas muiden palveluiden piiriin. Ensihoidon ja sairaankuljetuksen järjestäminen kuuluu kansanterveyslain mukaan kuntien vastuulle. Kuntien terveyskeskukset ovat tehneet sopimukset palvelutuotannosta aluepelastuslaitosten ja/tai lääninhallituksen luvan perusteella toimivien yksityisten sairaankuljetusyritysten kanssa. HUS-alueen kolme aluepelastuslaitosta hoitavat ensisijaisesti kiireellisiä tehtäviä. Ensihoidon lääketieteellinen johtaminen, ohjaus ja viranomaistehtävät on sopimuksilla keskitetty sairaanhoitopiirille. Sairaanhoitopiirin ensihoidon vastuulääkärit hoitavat tehtävää HYKS-alueella sekä Hyvinkään ja Lohjan sairaanhoitoalueilla. Länsi-Uudenmaan ja Porvoon sairaanhoitoalueilla on päällekkäinen terveyskeskuksien ja sairaanhoitopiirin ohjausjärjestelmä. Ensihoidon vastuulääkäripalveluiden lisäksi sairaanhoitopiiri tuottaa operatiiviset ensihoitolääkäripalvelut. HUS:ssa on kaksi päivystävää ensihoitolääkäriä, joista Helsinkiä palveleva yksikkö toimii maayksiköllä ja muuta HUS-aluetta palveleva Vantaalla sijaitseva yksikkö toimii helikopterilla ja maayksiköllä. Päivystävät ensihoitolääkärit vastaavat myös sairaankuljettajien konsultaatioihin. HUS alueella on vuosittain n ensihoidon tehtävää. Tehtävistä n. kolmasosa ei johda potilaan kuljettamiseen päivystykseen. Muut potilaat kuljetetaan joko sairaaloiden tai terveyskeskusten päivystyksiin (tai omalle terveysasemalle) alueellisen potilasohjausohjeen perusteella. HUS on hankkinut koko HUS-alueen ensihoidon käyttöön yhtenäisen sähköisen potilaskertomuksen ja tietojärjestelmän. Se on ensimmäiseksi otettu käyttöön Helsingin alueella. Jorvin alueen käyttöönotto alkoi HUS on laatinut lakisääteisen ensihoidon järjestämissuunnitelman v Päivystysalueen potilassiirrot Ambulanssikuljetusta edellyttävät päivystysalueen potilassiirrot HUS-sairaaloista muihin terveydenhuollon toimipisteisiin hoitaa HUS-logistiikka sekä sen sopimuspalveluntuottajat. HUS logistiikan oma keskitetty tilauskeskus (p ) palvelee arkisin klo Potilassiirtopyyntöjen käsittelyssä käytetään luokitusjärjestelmää. HYKS ensihoito tuottaa HUS logistiikalle potilassiirtotoiminnassa tarvittavat lääketieteelliset ohjauspalvelut. 16

Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016

Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016 Valtuusto 11.12.2013, LIITE 6 Fullmäktige BILAGA Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016 30.9.2013 Lopullinen versio, jossa huomioitu kuntien lausunnot. Sisältö 1. JOHDANTO... 4 2. TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Ensihoidon palvelutasopäätökset ja triage-ohjeistukset

Ensihoidon palvelutasopäätökset ja triage-ohjeistukset Ensihoidon palvelutasopäätökset ja triage-ohjeistukset Etelä-Suomen alueen sairaanhoitopiirit Anne Lindfors-Niilola, Kirsti Riihelä, Raija Kaskinen Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue 26/2013

Lisätiedot

KAINUUN UUSI SAIRAALA

KAINUUN UUSI SAIRAALA KAINUUN UUSI SAIRAALA Konseptisuunnitelma 26.2.2013 v. 1.0 LUONNOS 1. Yleistä 1 1.1 Tausta ja tarve 1 1.2 Nykyaikainen sairaalasuunnittelu 1 1.3 Konseptisuunnitelman laatiminen 3 2. Konseptin yleiset

Lisätiedot

KOY Uusi Lastensairaala. Uusi lastensairaala 2017 HANKESUUNNITELMA 17.3.2014

KOY Uusi Lastensairaala. Uusi lastensairaala 2017 HANKESUUNNITELMA 17.3.2014 KOY Uusi Lastensairaala Uusi lastensairaala 2017 HANKESUUNNITELMA 17.3.2014 17.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 5 2. Hankkeen tavoitteet... 7 2.1. Maailman paras sairaala lapsille ja heidän auttajilleen

Lisätiedot

Kotiuttamisprosessi terveydenhoidossa

Kotiuttamisprosessi terveydenhoidossa T-86.5161 Special Course in Information Systems integration Kotiuttamisprosessi terveydenhoidossa Versio 1.1 Miia Huhtala Suvi Kouki Suvi Kuparinen Juho Ruuhijärvi 1 / 41 Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä...3

Lisätiedot

järjestämissuunnitelma Hallitus 26.10.2009 105 Valtuusto 23.11.2009 32 Terveydenhuollon palvelujen järjestämissuunnitelma 2009 2012...

järjestämissuunnitelma Hallitus 26.10.2009 105 Valtuusto 23.11.2009 32 Terveydenhuollon palvelujen järjestämissuunnitelma 2009 2012... LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Terveydenhuollon palvelujen 1 (16) Hallitus 26.10.2009 105 Valtuusto 23.11.2009 32 Terveydenhuollon palvelujen 2009 2012... 2 1. Laillinen perusta... 2 2. Länsi-Pohjan

Lisätiedot

Valtuusto 11.12.2014 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

Valtuusto 11.12.2014 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 Valtuusto 11.12.2014 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 Hallitus 24.11.2014 Sisällysluettelo Sivu 1 YLEISPERUSTELUT 1 1.1 Talousarvion laadinnan lähtökohdat 1 1.2 Toimintaympäristön muutostekijät

Lisätiedot

Vähemmällä voimalla lisää vääntöä

Vähemmällä voimalla lisää vääntöä Vähemmällä voimalla lisää vääntöä Asiantuntijaehdotus Päijät-Hämeen terveydenhuoltopiirin palvelujen järjestäminen Outi Elonheimo, Mats Brommels ja Martti Kekomäki 2005 Helsinki 2005 ISBN 952-5564-07-X

Lisätiedot

Rannasta rajaan: Esitys Kotkan Haminan seudun seutukunnalliseksi terveyskeskukseksi

Rannasta rajaan: Esitys Kotkan Haminan seudun seutukunnalliseksi terveyskeskukseksi Rannasta rajaan: Esitys Kotkan Haminan seudun seutukunnalliseksi terveyskeskukseksi Outi Elonheimo, Santeri Huvinen ja Mats Brommels ISBN 952-5564-03-7 DRG Medical Systems Oy Oskelantie 5 a 1 00320 Helsinki

Lisätiedot

1 Johdanto...3. 2 Selvityksen taustaa...5. 2.1 Selvityksessä käytetyt käsitteet...5 2.2 Tiedonkeruumenetelmä...7

1 Johdanto...3. 2 Selvityksen taustaa...5. 2.1 Selvityksessä käytetyt käsitteet...5 2.2 Tiedonkeruumenetelmä...7 1 (54) Sisällysluettelo 1 Johdanto...3 2 Selvityksen taustaa...5 2.1 Selvityksessä käytetyt käsitteet...5 2.2 Tiedonkeruumenetelmä...7 3 Yleistä selkäydinvammaisten kuntoutusjärjestelmästä Invalidiliiton

Lisätiedot

PÄIVYSTYSTOIMINTA KAINUUN MAAKUNTA- KUNTAYTYMÄSSÄ SUUNNITTELUTYÖRYHMÄN RAPORTTI 1.11.2006

PÄIVYSTYSTOIMINTA KAINUUN MAAKUNTA- KUNTAYTYMÄSSÄ SUUNNITTELUTYÖRYHMÄN RAPORTTI 1.11.2006 Erillisliite nro: 5 (22.11.2006) PÄIVYSTYSTOIMINTA KAINUUN MAAKUNTA- KUNTAYTYMÄSSÄ SUUNNITTELUTYÖRYHMÄN RAPORTTI 1.11.2006 Helena Heikkinen; hallintoylihoitaja Sirpa Huusko; osastonhoitaja Jukka Juvonen;

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä Annettu Helsingissä 29 päivänä elokuuta 2013 Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin apuvälinepalveluiden nykytila, ongelmat ja ehdotuksia ongelmien ratkaisemiseksi

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin apuvälinepalveluiden nykytila, ongelmat ja ehdotuksia ongelmien ratkaisemiseksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin apuvälinepalveluiden nykytila, ongelmat ja ehdotuksia ongelmien ratkaisemiseksi Selvitysraportti Timo Pohjolainen LKT, dosentti SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 4 1

Lisätiedot

Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut

Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄ Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut Päivitetty 9.12.2010 sivu 2 Tiivistelmä Oulunkaaren tehtävänä on toimia palvelukuntayhtymänä jäsenkuntien

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2007 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin valtuustolle

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2007 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin valtuustolle HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HELSINGFORS OCH NYLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT Tarkastuslautakunta ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2007 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin valtuustolle Euroopan Unioni

Lisätiedot

2. KOHO I hanke 2.9.2010 31.10.2012

2. KOHO I hanke 2.9.2010 31.10.2012 Mielen avain - Lohja Mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden kokonaisvaltaisen hoidon hanke KOHO 2010 2015 Loppuraportti Terhi Auvinen Katja Tiainen 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO 4 2. KOHO I - HANKE 2.9.2010-31.10.2012

Lisätiedot

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 4 2 KERAVAN VANHUSPOLIITTISEN OHJELMAAN VAIKUTTAVAT ASIAKIRJAT... 6 2.1 VALTAKUNNALLISET OHJEET, SUOSITUKSET, SELVITYKSET JA LAINSÄÄDÄNTÖ

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen VIRVE-käyttö kasvaa s. 4. Eläintaudit jatkuva uhka s. 6. VIRVE rautateille s. 14

Sosiaali- ja terveystoimen VIRVE-käyttö kasvaa s. 4. Eläintaudit jatkuva uhka s. 6. VIRVE rautateille s. 14 Suomen Erillisverkot Oy:n sidosryhmälehti 2/0 Sosiaali- ja terveystoimen VIRVE-käyttö kasvaa s. 4 Eläintaudit jatkuva uhka s. 6 VIRVE rautateille s. 14 4 11 Sisältö VIRVE-uutiset 2/200 Sosiaali- ja terveystoimen

Lisätiedot

Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrian palvelujärjestelmä ja sen kehittäminen

Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrian palvelujärjestelmä ja sen kehittäminen Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrian palvelujärjestelmä ja sen kehittäminen Antti Alho Fredrik Eklund Henri Hietala Reijo Kekäläinen Erkki Vauramo Tekes Finnwell ohjelma Lapin sairaanhoitopiiri ISBN 978

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. Vuosikertomus

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. Vuosikertomus Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 2013 Vuosikertomus Sisällysluettelo I Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus...3 Ensihoidon ensimmäinen vuosi...4 Henkilöstö...5 Muutoksen johtaminen...6 2 II Toiminnan

Lisätiedot

Moneen lähtöön. Vito ja Sprinter. Eduskuntavaalit ovella Puolueet vastaavat terveyspalvelukysymyksiin 1.2011

Moneen lähtöön. Vito ja Sprinter. Eduskuntavaalit ovella Puolueet vastaavat terveyspalvelukysymyksiin 1.2011 Eduskuntavaalit ovella Puolueet vastaavat terveyspalvelukysymyksiin 1.2011 Moneen lähtöön. Vito ja Sprinter. Mercedes-Benz Vito ja Sprinter -ambulanssit ovat valmiina no peisiin lähtöihin. Vakio varustuksena

Lisätiedot

KANSALLINEN OHJELMA 2014 2017

KANSALLINEN OHJELMA 2014 2017 Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2014:5 Harvinaisten sairauksien KANSALLINEN OHJELMA 2014 2017 Ohjausryhmän raportti Helsinki 2014 2 KUVAILULEHTI Julkaisija Päivämäärä Sosiaali-

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKESUUNNITELMA KASTE II -OHJELMAAN KESKI-SUOMEN SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti 30.9.2013 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 4 1.1 Keski-Suomessa tehty sosiaali-

Lisätiedot

OPISKELIJAN KÄYTÄNNÖNHARJOITTELUN OHJAUKSEN KÄSIKIRJA

OPISKELIJAN KÄYTÄNNÖNHARJOITTELUN OHJAUKSEN KÄSIKIRJA OPISKELIJAN KÄYTÄNNÖNHARJOITTELUN OHJAUKSEN KÄSIKIRJA LÄNSI-POHJAN KESKUSSAIRAALA Päivitetty 16.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 4 I KÄYTÄNNÖN HARJOITTELUN OHJAUSPROSESSIN KUVAUS... 5 1. SOPIMUS OPISKELIJOIDEN

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 26.3.2014 liite nro 2. Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017

Perusturvalautakunta 26.3.2014 liite nro 2. Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017 Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017 Kuva: Jukka Nousiainen 2012 Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2014-2017 1 Tiivistelmä 2 1. Suunnitelman laadintaprosessi

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT VUOSINA 2009 2020

KIRKKONUMMEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT VUOSINA 2009 2020 PTL 4.11.2009 164 Liite 1 Dno1007/213/2009 KIRKKONUMMEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT VUOSINA 2009 2020 NYKYTILA SEKÄ TULEVAISUUDEN HAASTEET JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET lautakunta 4.11.2009 1 Sisällys 1

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 3 / 2014 Sivu 1 19.03.2014

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 3 / 2014 Sivu 1 19.03.2014 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 3 / 2014 Sivu 1 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 19.03.2014 Kokoustiedot Aika 19.03.2014 Keskiviikko klo 17.10-20.05 Paikka Mikkelin kaupunginvaltuuston istuntosali,

Lisätiedot

VSHP Alueellisen sote-palveluiden tuotannon vaihtoehdot

VSHP Alueellisen sote-palveluiden tuotannon vaihtoehdot VSHP Alueellisen sote-palveluiden tuotannon vaihtoehdot Luonnos loppuraportista 15.6.2014 LUONNOS, EI JAKELUUN Agenda 1 Yhteenveto 2 Yhteenveto haastatteluista 3 Kustannustavoitteet ja kolmen skenaarion

Lisätiedot

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä.

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Porin kaupunki, lokakuu 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Taustatietoa ja käsitteitä 5 2.1.

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirien johtamisessa tarvittavat keskeiset tiedot

Sairaanhoitopiirien johtamisessa tarvittavat keskeiset tiedot Sairaanhoitopiirien johtamisessa tarvittavat keskeiset tiedot TYÖRYHMÄ Eva Salomaa Jaakko Herrala Jorma Lauharanta Aki Lindén Jukka Puolakka Päivi Hämäläinen Matti Mäkelä Heikki Punnonen Helsinki 2010

Lisätiedot