Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin somaattisen päivystyksen kokonaissuunnitelma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin somaattisen päivystyksen kokonaissuunnitelma 2009-2012"

Transkriptio

1 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin somaattisen päivystyksen kokonaissuunnitelma

2 TIIVISTELMÄ HUS:n päivystyksen tehtävänä on tuottaa erikoissairaanhoidon päivystyspalvelut alueen väestölle. Tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat perusterveydenhuolto, ensihoito, Helsingin kaupungin erikoissairaanhoito ja HUS:n kliininen toiminta vuodeosastopalveluineen. Valmisteilla oleva terveydenhuoltolaki luo puitteet päivystysten kehittämiselle perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyönä. Päivystystoiminnassa on tapahtumassa kansallisesti suuria muutoksia, päivystystä keskitetään, osaamista lisätään etulinjaan ja päivystysosaajien koulutusta kehitetään. HUS-alueen päivystystoimintaa kehitetään HUS:n strategisten päämäärien mukaisesti. Tavoitteena on tarjota oikeaaikaiset ja saumattomat päivystyspalvelut potilaslähtöisesti. Yhteistyötä perusterveydenhuollon kanssa tiivistetään toiminnan kaikilla tasoilla. Päivystys keskittyy perustehtävään eli kiireellisten potilaiden hoitoon. Tässä HUS:n somaattisen päivystyksen kokonaissuunnitelmassa esitetään nykyisen toiminnan peruspiirteet ja käydään läpi nykyisen järjestelmän ongelmat sekä kehittämiskohteet. Päivystyksen kehittämistoiminnassa tarkastellaan koko HUS-aluetta kokonaisuutena. Tuleva päivystystoiminta keskittyy perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystyksiin sekä kliinisten erikoisalojen omiin päivystyspisteisiin. Yhteispäivystysten toimintamallit yhtenäistetään paikalliset toiminnalliset piirteet huomioiden. Suunnitelmassa käsitellään myös erikseen erikoisalakohtaisesti kehityskohteet. Työryhmän keskeiset esitykset valtuustokaudelle : 1. Päivystystoiminnan alueellinen yhteistyö Päivystystoiminnan ohjausryhmät Työryhmä esittää, että päivystystoiminnan yhteisiä linjauksia, toiminnan kehittämistä ja jatkohoitoon pääsyn seurantaa varten HUS-alueella tulee olla päivystystoiminnan ohjausryhmät sairaanhoitoalueittain. Ohjausryhmien kokoonkutsujina toimivat sairaanhoitoalueiden johtajat, jotka nimeävät ohjausryhmiin HUS:n edustajat. Kuntien terveystoimen johtajat osallistuvat itse tai nimeävät kuntien edustajat ohjausryhmiin. Päivystystoiminnan kehittämisryhmä Työryhmä esittää HUS-alueen päivystysten kehittämisryhmän perustamista. Tämän ryhmän tehtävänä on käydä läpi eri päivystysten parhaita käytäntöjä, seurata laatutavoitteiden toteutumista ja kehittää päivystyksiä yhtenäiseen suuntaan. Kehittämisryhmä tekee tarvittaessa aloitteita päivystystoiminnan ohjausryhmille. 2. Päivystystoiminnan johtaminen ja alueellinen rakenne HUS:n sairaaloissa yhteispäivystyksistä vastaa medisiiniset tulosyksiköt ja toimintaa koordinoi HYKS päivystyksen ja valvonnan vastaava ylilääkäri eri alueiden päivystyksistä tai erikoisalakohtaisista päivystyksistä vastaavien ylilääkäreiden ja ensihoidon vastuulääkäreiden kanssa. Helsingin kaupungin yhteispäivystyksistä (Malmi ja Maria) vastaa kaupungin akuuttisairaala. Erikoisalakohtaisista päivystyspoliklinikoista vastaa asianomainen erikoisala, koskien myös Lastenklinikkaa. HUS:n somaattisen päivystyksen kokonaissuunnitelma ja sen arviointi ohjaa HUS-piirin päivystyksen kehittämistä. HUS- piirin alueella päivystyksen tulee perustua riittävän suuriin ja keskitettyihin pth:n ja

3 esh:n yhteispäivystyspisteisiin. Esh:n palveluiden keskittäminen näihin päivystyspisteisiin ja eräisiin esh:n omiin päivystyksiin (esim. silmätaudit jne.) toteutetaan tarkoituksenmukaisuusperiaatetta noudattaen. Parhaillaan syksyllä 2008 on käynnissä Pääkaupunkiseudun sosiaali- ja terveystoimen yhteistyöryhmän asettama selvitystyö, joka koskee potilaiden mahdollisuutta käyttää yhteispäivystysten palveluja yli kuntarajojen Yhteispäivystyspisteiden lukumäärä HUS-piirissä pidetään ennallaan. Nykyisen ylikäyttömaksukäytännön tilalle tulee kehittää yhteistyömalli, joka ohjaa potilaiden jatkohoitoon pääsyä perusterveydenhuollon osastoille huomioiden päivystyksessä odottavat potilaat. Päivystyksestä jatkohoitoon pääsylle asetetaan tavoiteajat ja niitä seurataan viikkoraportoinnissa yksiköittäin ja erikoisaloittain yhteistyössä perusterveydenhuollon kanssa. Yhteispäivystyspisteitä kehitetään kohti todellisia yhteispäivystyksiä, joissa sairaanhoitopiirin hallinnoimana tuotetaan yleislääketieteen ja erikoissairaanhoidon päivystyspalvelut Hyvinkään mallin mukaisesti. Helsingin omia päivystyspisteitä hallinnoi Helsingin kaupunki. Tavoitteena on, että päivystystoiminta on kussakin päivystyspisteessä yhden johdon alaista toimintaa, joka tuottaa yleislääkärin ja tarvittavien erikoislääkäreiden päivystyspalvelut. Yhteispäivystysten pth:n lääkäreiden osalta järjestämisvastuussa ovat kunnat. Sovitusti voi myös sairaanhoitopiiri kilpailuttaa yleislääkärit yksityiseltä palveluntuottajalta. 3. Erikoisalakohtaiset kehittämiskohteet Päivystyskirurgian alueellisen työnjakosuunnitelman mukaisesti Meilahden alueelle keskitetään HUSalueen vaativa trauma- ja päivystyskirurginen toiminta, johon liittyvät maksa- ja munuaissiirtotoiminnan siirtyminen Kirurgisesta sairaalasta kolmiosairaalan valmistuttua sekä traumapotilaiden hoidon siirtyminen Töölön sairaalasta traumasairaalan valmiustuttua. Jorvin sairaalan roolia alueen toisena päivystyskirurgisena keskuksena kehitetään erityisesti Helsingin ulkopuolisen HUS-alueen keskuksena suurten kirurgisten erikoisalojen, kuten GE- ja yleiskirurgian sekä ortopedian ja traumatologian osalta. Helsingin uuden läntisen yhteispäivystyssairaalan käynnistymiseen liittyen on tarkoitus muuttaa kirurgian potilasohjausta ohjaamalla käyntejä Meilahdesta yhteispäivystyssairaalaan mm. kirurgian antaman konsultaatiotuen turvin. Neurologian erikoisalakohtaista päivystystä kehitetään tehostamalla edelleen neurologian konsultaatiopalveluita koko HUS-alueelle. Neurologinen potilas voidaan tarvittaessa vuorokauden ympäri lähettää päivystykselliseen neurologiseen arvioon Meilahden sairaalaan, josta potilas palautuu lähettävään yksikköön, mikäli tutkimukset eivät osoita tarvetta erityistason neurologiseen seurantaan. 4. Päivystyksen prosessit Päivystystoiminnassa pyritään potilaiden mahdollisimman suoraviivaiseen ja lyhyeen hoitopolkuun. HUS-alueella otetaan käyttöön yhtenäiset hoidon kiireellisyyden arvion periaatteet. Erityisesti pyritään yhtenäiseen näkemykseen siitä, mitkä potilaat ovat erityisen kiireellisen avun tarpeessa (lääkäriä tarvitaan välittömästi), kenen tulee päästä hoitoon päivystysaikana ja minkä potilasryhmien terveydentilalle ei koidu haittaa, vaikka hoito toteutettaisiin seuraavana päivänä. Samojen arviointiperiaatteiden tulee olla käytössä koko palvelujärjestelmässä, myös virka-aikaisessa 3

4 toiminnassa ja ensihoidossa. Kehitystyötä tehdään koordinaatiossa sosiaali- ja terveysministeriössä alkavan kansallisen projektin kanssa. HUS- alueen päivystysten toimintamallit ja ohjeistukset yhtenäistetään mahdollisimman pitkälle. Parhaat käytännöt eri alueilta otetaan käyttöön ja benchmarking -toiminta käynnistetään. Vuosittain arvioidaan seuraavien vuosien kärkihankkeet. Vuonna 2009 keskitytään hankkeisiin, jotka liittyvät ikäihmisten päivystysjärjestelyjen tarkasteluun, hätätilapotilaan tunnistamiseen ja kiireellisen hoidon järjestämiseen, sepsis-potilaan hoitoon, sekä päihdepotilaan hoitoon liittyviin käytäntöihin ja ohjeisiin. Päivystys keskittyy perustehtävään, kiireellisten potilaiden hoitoon. Muille päivystysten potilasryhmille pyritään etsimään oikeampi hoitopaikka varsinaisesta päivystystoiminnasta erillään. 5. Päivystysten henkilökuntajärjestelyt Päivystykset tarvitsevat oman erityisosaamista omaavan henkilökunnan ja henkilökunnan työhyvinvointiin, osaamiseen ja pysyvyyteen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Päivystyslääketieteen erityispätevyyttä kehitetään. Työryhmä asettaa tavoitteeksi sen, että yhteispäivystyksissä päivystyslääketieteeseen perehtyneen erikoislääkärin tulisi vastata toiminnasta. Hän johtaa toimintaa, osallistuu kliiniseen potilastyöhön ja toimii lähikonsulttina sairaalalääkäreille. Työryhmä esittää, että anestesiapäivystyspalveluiden osalta tulee huomioida sairaaloiden mahdollinen leikkaus- ja synnytystoiminta, sekä lisäksi anestesialääkäreiden tehtävät sairaalan kokonaispäivystysjärjestelyissä ja hätätila - ja valvontapotilaiden hoidossa. Jokaisessa päivystävässä sairaalassa tulee olla oma sisätautien takapäivystäjä suuren aktiivityömäärän vuoksi, eikä sisätautien takapäivystyksiä siitä syystä ehdoteta yhdistettäväksi alueellisesti. Joidenkin kirurgian erikoisalojen alueellista takapäivystysmallia kehitetään edelleen. 6. Laadun tavoitteet ja seuranta Työryhmä esittää, että ensi vuoden aikana luodaan HUS:n päivystystoiminnalle laatukriteerit päivystystoiminnan ohjaus- ja kehittämisryhmissä. Potilaslähtöisyydelle, yhteistyölle ja prosessien sujuvuudelle asetetaan laatumittarit ja niille tavoitetasot. Myös potilasturvallisuuteen liittyviä tekijöitä ja keskeisten potilasryhmien hoitotuloksia seurataan. 7. Tietojärjestelmät Tietojärjestelmiä tulee kehittää palvelemaan mahdollisimman hyvin potilaan hoitoketjua. Tavoitteena on yhtenäinen tietojärjestelmä HUS-piirin päivystyksissä. Päivystyksen erityispiirteiden vuoksi päivystystä tukevien tietohankkeiden tulee olla HUS:n ja kuntien tietojärjestelmähankkeiden priorisoinnissa korkealla tasolla. HUS-alueen yhteinen ekstranet (sovituille käyttäjille suunniteltu intranet-pohjainen järjestelmä) tulee perustaa päivystystoiminnan yhteiseksi foorumiksi HUS:n ja kuntien eri toimijoiden käyttöön. Ekstranet 4

5 tulisi saada käyttöön jo vuoden 2009 aikana ja käyttö voitaisiin aloittaa päivystykseen liittyvistä asioista, koska niistä on jo olemassa yhteistä pohjaa päivystyshankkeen seurauksena. 5

6 TOIMEKSIANTO HUS:n toimitusjohtaja on antanut medisiinisen tulosyksikön johtajalle tehtäväksi laatia mennessä HUS:n somaattisen päivystyksen kokonaissuunnitelma yhteistyössä HYKS:in kliinisten tulosyksiköiden ja HUS:n sairaanhoitoalueiden kanssa huomioiden perusterveydenhuollon näkemykset ja tarpeet. Suunnitelma on tehtävä HUS:n strategiaa ja strategisia tavoitteita noudattaen. Suunnitelma on rakennettava sen kaltaiseksi, että se on päivitettävissä sitä mukaa kun HUS:ssa tai toimintaympäristössä tapahtuu siihen vaikuttavia muutoksia. Suunnitelman tulee olla valmis lausunnoille mennessä. Medisiinisen tulosyksikön johtaja on perustanut kokonaissuunnitelman laatimiseksi työryhmän, johon HYKS:n tulosyksiköt ja sairaanhoitoalueet ovat nimenneet omat edustajansa. Suunnitelma lähetettiin viralliselle lausuntokierrokselle HUS-alueen kuntiin, sairaanhoitoalueille ja HYKS-alueen tulosyksiköiden johtajille. Saadut kommentit huomioitiin lopullisessa suunnitelmassa. 6

7 Työryhmän kokoonpano Työryhmän jäsenet: Nieminen Markku S, puheenjohtaja, vastaava ylilääkäri, medisiininen tulosyksikkö Malmström Raija *, varapuheenjohtaja, vastaava ylilääkäri, medisiininen tulosyksikkö Harjola Veli-Pekka, ylilääkäri, medisiininen tulosyksikkö Holmlund Leif, ylihoitaja, sisäinen konsultti, medisiininen tulosyksikkö Kuisma Markku, ylilääkäri, HYKS ensihoito, operatiivinen tulosyksikkö Lehtonen Jarmo, osastonylilääkäri, Lohjan sairaanhoitoalue Leppäniemi Ari, ylilääkäri, operatiivinen tulosyksikkö Löfstedt Tom, ylilääkäri, Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalue Mattila Juho, DI, medisiininen tulosyksikkö Rahiala Eero, erikoislääkäri, lasten ja naistentautien tulosyksikkö Ulander Veli-Matti, apulaisylilääkäri, lasten ja naistentautien tulosyksikkö Valli Juha, ylilääkäri, Hyvinkään sairaanhoitoalue *toimii myös Porvoon sairaanhoitoalueen nimeämänä edustajana Kutsutut asiantuntijat: Savolainen Kirsi, vs. terveyspalvelujohtaja, Vantaan kaupunki Heinänen Tuula, terveyspalvelujohtaja, Espoon kaupunki Koivuranta-Vaara Päivi, ylilääkäri, Helsingin kaupungin terveysvirasto Sihteeri: Rautiala Katja, tekninen sihteeri 7

8 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ...2 TOIMEKSIANTO...6 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO HUS-PIIRI JA VÄESTÖKEHITYS PÄIVYSTYKSEN MÄÄRITELMÄT PÄIVYSTYKSEEN LIITTYVÄ LAINSÄÄDÄNTÖ PÄIVYSTYKSEN YLEINEN JÄRJESTÄYTYMINEN ÄKILLISET SAIRAUSKOHTAUKSET JA TAPATURMAT VÄESTÖNEUVONTA PÄIVYSTYSPALVELUISTA PUHELINNEUVONTA POTILASOHJAUS SUURONNETTOMUUSVALMIUS ENSIHOITO JA POTILASSIIRROT HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ Ensihoito Päivystysalueen potilassiirrot SOMAATTISEN PÄIVYSTYKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ Perusterveydenhuollon palvelut ja yhteispäivystysmalli Somaattisen erikoissairaanhoidon järjestäytyminen Sisätautien ja keuhkosairauksien päivystys Kirurgian päivystys Lastentautien päivystys Naistentaudit ja synnytykset Korva-silmäpäivystys Neurologian päivystys Somaattisen erikoissairaanhoidon päivystyspoliklinikkakäynnit PÄIVYSTYSTOIMINNAN KOKEMUKSIA JA ONGELMIA MUISSA MAISSA PÄIVYSTYKSEN ONGELMAT HUS-PIIRISSÄ SISÄÄNOTTOON LIITTYVÄT ONGELMAT Potilasohjaus PALVELUUN LIITTYVÄT ONGELMAT Ruuhkat ja pitkät hoitoajat Toimintatilat ja ympäristö Tietojärjestelmät JATKOHOIDON ONGELMAT KIRURGIAN PÄIVYSTYSONGELMAT HOIDON PORRASTUKSESSA HUS-ALUEELLA LASKUTUS ERIKOISALAKOHTAISET PÄIVYSTYKSEN KEHITTÄMISSUUNNITELMAT LASTENTAUDIT NAISTENTAUDIT JA SYNNYTYKSET SISÄTAUDIT KARDIOLOGIA KEUHKOSAIRAUDET KIRURGIA NEUROLOGIA YHTEISTYÖ PSYKIATRIAN SEKÄ SOSIAALI- JA KRIISIPÄIVYSTYKSEN KANSSA PÄIVYSTYKSEN KEHITTÄMINEN, TYÖRYHMÄN EHDOTUKSET PÄIVYSTYSTOIMINNAN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ

9 6.2 PÄIVYSTYSTOIMINNAN ALUEELLINEN RAKENNE Pth ja esh yhteistyön alueelliset periaatteet Päivystyspisteiden lukumäärä ja yhteispäivystysten peruspalvelut Kuntarajat ylittävät päivystyspalvelut Perusterveydenhuollon jatkohoidon järjestäminen Yhteispäivystysten hallinnollinen malli PÄIVYSTYKSEN PROSESSIT Potilaiden mahdollisimman suoraviivainen hoitopolku Hoidon tarpeen kiireellisyyden arvio Päivystysten sisäiset prosessit Lähivuosien kärkihankkeet erikoissairaanhoidon osalta Päivystys keskittyy perustehtävään PÄIVYSTYSTEN HENKILÖKUNTAJÄRJESTELYT Päivystysten hoitohenkilökunta Yhteispäivystysten lääkärijärjestelyt Takapäivystysjärjestelyt LAADUN TAVOITTEET JA SEURANTA TIETOJÄRJESTELMÄT TUTKIMUS JA KEHITTÄMISTOIMINTA OPETUS ENSIHOIDON JA POTILASSIIRTOJEN KEHITYSNÄKYMÄT LIITTEET KIRJALLISUUTTA

10 1 JOHDANTO Päivystyksessä annettava kiireellinen hoito on merkittävä osa erikoissairaanhoidon tuottamista palveluista. Vuodeosastoilla hoidettavista potilaista suurin osa saapuu päivystyksen kautta. Onnistunut potilasohjaus ja yhtenäiset päivystysten hoitoprosessit ja käytännöt takaavat potilaille oikea-aikaiset ja sujuvat päivystyspalvelut. Saumaton yhteistyö perusterveydenhuollon, ensihoidon, sosiaalitoimen ja sairaalan muiden toimintayksiköiden kanssa on välttämätöntä. Suomessa on 2000-luvulla tapahtunut päivystystoiminnassa suuria muutoksia ja kehitystä. Päivystystoiminta on keskittynyt suurempiin päivystysyksiköihin. Samaan aikaan perusterveydenhuollon virka-ajan ulkopuolella päivystävät lääkärit on useimmissa päivystyksissä vuokrattu yksityisiltä palveluntuottajilta. Kokonaisia perusterveydenhuollon päivystyksiä on ulkoistettu, myös HUS-piirissä Lohjalla ja Vantaalla. Päivystyspotilaiden hoitamiseen on haettu erikoislääkäreiden työpanosta monin keinoin ja myös HUS:ssa on useimmissa päivystyspisteissä lisätty osaamista etulinjaan. Lääkäriliitto perusti elokuussa 2008 päivystyslääketieteen erityispätevyyden, joka on askel eteenpäin päivystyksen ja valvonnan omien erikoislääkäreiden työn kehittämiselle. Yhteispäivystysten siirtyminen yhden johdon alle on myös käynnissä monilla alueilla. HUS-piirissä tähän on edetty Hyvinkäällä ja Helsingin kaupungin Marian ja Malmin päivystyksissä. Uusi terveydenhuoltolaki tulee tiivistämään yhteistyötä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä. Päivystystoiminnan osalta tämä on erityisen ajankohtaista ja tärkeää. Tarkoituksenmukainen potilasohjaus tehostaa potilaiden hoitoa ja auttaa vastaamaan yhteiskunnan asettamiin taloudellisiin haasteisiin. HUS-piirin alueella on toiminut osin sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamana kuntien, HUS:n ja monien yhteistyökumppaneiden Päivystyshanke, jossa on haettu malleja ja yhteisiä toimintatapoja alueen päivystystoiminnan kehittämiseksi. Hankkeen aikana on otettu laajemmin käyttöön hoidon kiireellisyyden arvio eri päivystyspisteissä HUS:n alueella. Sosiaali- ja terveysministeriö käynnistää syksyllä 2008 hankkeen, jonka tavoitteena on laatia kansallisesti yhteneväiset kiireellisen hoidon perusteet. HUS:n päivystystoimintaa tarkasteltiin laajemmin edellisen kerran Kansallisen terveydenhuoltohankkeen mukaisessa Etelä-Suomen Lääninhallituksen myöntämässä kehittämishankkeessa Hankkeen raportti Päivystystoiminta ja terveydenhuollon tarkoituksenmukaisen työnjaon edistäminen Helsingissä ja HUS-piirissä on luettavissa HUS:n internetsivulta 1. Tässä suunnitelmassa kuvataan aluksi päivystysten nykytoiminta ja siihen liittyviä ongelmakohtia. Suunnitelman toisessa osassa kuvataan nykyisen päivystyksen ongelmat ja kolmannessa osassa kehittämiskohteet, jotka on laadittu huomioiden HUS:n strategiset tavoitteet ja perusterveydenhuollon sekä ensihoidon tarpeet. Suunnitelmassa huomioidaan yhteispäivystyksissä hoidettavat psykiatriset potilaat ja yhteistyö psykiatrian tulosyksikön kanssa

11 1.1 HUS-piiri ja väestökehitys Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin omistaa 31 kuntaa (liite 1). Väestövastuu oli asukasta. Sairaanhoitopiiri on jaettu viiteen sairaanhoitoalueeseen, joista suurin on HYKS-sairaanhoitoalue, ja muut ovat Hyvinkään, Lohjan, Länsi- Uudenmaan ja Porvoon sairaanhoitoalueet. Alueen väestörakenne vuonna 2007 ja ennusteet vuosille 2011 sekä 2015 on esitetty taulukossa 1. Ennuste vuoden 2011 väestövastuuksi on (+ 2.4 %) ja vuoden 2015 väestövastuuksi asukasta (+ 2.3 %). Suurin kasvu on Jorvin vastuualueella. Taulukko 1: HUS-alueen väestörakenne 2007 sekä ennusteet vuosille 2011 ja Ennusteiden lisäksi on esitetty ennustetun väestövastuun suhde vuoden 2007 väestövastuuseen. Sairaanhoitoalueet HYKS Hyvinkää Lohja Länsi-Uusimaa Porvoo Helsingin sairaaloiden alue Jorvin sairaalan alue Peijaksen sairaalan alue Hyvinkään sairaala Lohjan sairaala Länsi- Uudenmaan sairaala Porvoon sairaala Kunnat Helsinki Espoo Kauniainen Kirkkonummi Kerava Vantaa Hyvinkää Järvenpää Mäntsälä Nurmijärvi Tuusula Karjalohja Karkkila Lohja Nummi- Pusula Sammatti Siuntio Vihti Hanko Inkoo Karjaa Pohja Tammisaari Askola Lapinjärvi Liljendal Loviisa Pernaja Pornainen Porvoo Sipoo Koko väestö (%) 0,9 % 5,8 % 4,2 % 3,1 % 4,3 % 1,6 % 3,6 % 2015 (%) 2,1 % 10,9 % 8,0 % 7,2 % 8,4 % 3,5 % 6,7 % Alle15 vuotta (%) -3,7 % 2,5 % 0,5 % 0,9 % 1,9 % -2,1 % -0,3 % 2015 (%) -3,9 % 6,9 % 3,7 % 4,3 % 4,9 % -1,6 % 2,0 % Yli 65 vuotta

12 (%) 12,9 % 25,4 % 26,7 % 22,1 % 18,0 % 14,1 % 15,2 % 2015 (%) 28,5 % 54,0 % 57,1 % 49,9 % 42,9 % 31,8 % 35,6 % 1.2 Päivystyksen määritelmät Päivystys tarkoittaa vuorokauden ajasta riippumatta: hätätapausten välitöntä hoitoa kiireellistä polikliinista hoitoa ennakoimatonta vuodeosasto- tarkkailu- tai tehohoitoa ennakoimatonta leikkaussalitoimintaa ja valtakunnallisiin erityisvastuisiin liittyvää päivystysluontoista varallaoloa Perusterveydenhuollon (pth) päivystys tarkoittaa yleislääkäritasoista päivystystä, joka tapahtuu sekä terveysasemilla, terveyskeskuspäivystyksissä että yhteispäivystyksissä. Tavallisimmat potilasryhmät ovat infektiopotilaat, pientraumat sekä osa ikäihmisten ongelmista. Erikoissairaanhoidon (esh) päivystys tarkoittaa sairaaloiden päivystyspoliklinikoilla tapahtuvaa jakamatonta tai erikoisalakohtaista ja yleensä vaativampien, vakavien ja äkillisten sairauksien diagnostiikkaa ja hoitoa. Yhteispäivystyksellä tarkoitetaan tässä yhteydessä päivystyspistettä, jossa on sekä erikoissairaanhoidon että perusterveydenhuollon palveluita samoissa tiloissa ja johon potilaat voivat itse hakeutua. 1.3 Päivystykseen liittyvä lainsäädäntö Oikeus kiireelliseen sairaanhoitoon on kansalaisen lainmukainen perusoikeus (lait erikoissairaanhoidosta, kansanterveystyöstä, terveydenhuollon ammattihenkilöistä sekä potilaan oikeuksista ja asemasta). Kansanterveyslaki määrittelee kiireellisen avohoidon järjestämisen kunnan tehtäväksi: 12

13 Kunnan kansanterveystyö: Kansanterveyslaki» /66 Kunnan tulee 14 3) huolehtia sairaankuljetuksen järjestämisestä sekä järjestää ja ylläpitää lääkinnällinen pelastustoiminta sekä paikallisiin olosuhteisiin nähden tarvittava sairaankuljetusvalmius 14 10) järjestää kiireellinen avosairaanhoito, mukaan lukien kiireellinen suun terveydenhuolto, potilaan asuinpaikasta riippumatta 15 b ( /855) Terveyskeskuksen tulee järjestää toimintansa siten, että potilas voi saada arkipäivisin virka-aikana välittömästi yhteyden terveyskeskukseen. Kiireelliseen hoitoon on kuitenkin päästävä välittömästi. Erikoissairaanhoitolaki velvoittaa sairaanhoitopiirit vastaamaan päivystysluontoisesta erikoissairaanhoidon järjestämisestä: Erikoissairaanhoitolaki: / ( /856) Kiireellisen sairaanhoidon tarpeessa olevalle henkilölle on annettava hänen sairaudentilansa edellyttämä hoito välittömästi. Muutoin henkilön ottaminen sairaalaan sairaanhoitoa varten edellyttää lääkärin tai hammaslääkärin tutkimukseen perustuvaa lähetettä. Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä vastaa siitä, että sekä kiireellisen että lähetteeseen perustuvan hoidon tarpeen arviointi ja hoito järjestetään yhtenäisin lääketieteellisin tai hammaslääketieteellisin perustein. Erikoissairaanhoitolain ja kansanterveyslain yhdistävä uusi terveydenhuoltolaki on parhaillaan syksyllä 2008 lausuntokierroksella. Suunnitelmien mukaisesti laki tulisi voimaan vuoden 2010 alusta. Lakiluonnoksen mukaisesti ensihoitopalvelun järjestämisvastuu on tarkoitus siirtää kunnilta sairaanhoitopiirin tai terveyspiirin tehtäväksi. Ensihoitopalvelun käsite määritellään siten, että se sisältää nykyisissä säännöksissä käytetyt käsitteet sairaankuljetus ja lääkinnällinen pelastustoimi. Ensivastetoiminta sisällytetään osaksi ensihoitopalvelua. Erityisvastuualueille perustetaan ensihoitokeskus, jonka tehtävänä on huolehtia erityisvastuualueen lääkäritasoisesta ensihoidosta, käytännön potilasohjauksesta, sosiaali- ja terveystoimen viranomaisradioverkon aluepääkäyttötoiminnoista sekä viranomaisten kenttätietojärjestelmän ylläpidosta. Kiireellisen hoidon osalta luonnos ehdottaa, että kunnan, yhteistoiminta-alueen, terveyspiirin tai sairaanhoitopiirin tulee järjestää kiireellinen sairaanhoito, mukaan lukien kiireellinen suun terveydenhuolto, mielenterveyshoito, päihdehoito ja psykososiaalinen tuki, potilaan asuinpaikasta riippumatta. Kiireelliseen hoitoon otettu potilas voidaan siirtää kotikunnan jatkohoitopaikkaan, kun potilasturvallisuus ja vastaanottavan yksikön mahdollisuus järjestää tarpeellinen jatkohoito on varmistettu. Kiireellisen hoidon antamista 13

14 varten kunnan, yhteistoiminta-alueen, terveyspiirin tai sairaanhoitopiirin tulee järjestää ympärivuorokautinen päivystys. Päivystyspisteistä ja niiden työnjaosta sovitaan kansanterveystyön alueellisessa yhteistyösuunnitelmassa ja vaativan erikoissairaanhoidon osalta erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksessa. Päivystyspisteistä päätettäessä on otettava huomioon alueen ensihoitopalvelu, päivystyspisteiden väliset etäisyydet sekä kiireellisen hoidon ympärivuorokautinen laatu ja potilasturvallisuus. Kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen järjestämisen erikoisalakohtaisista edellytyksistä voidaan tarvittaessa säätää sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella. Tämä suunnitelma on laadittu nykyisen lainsäädännön puitteissa, mutta siinä on huomioitu terveydenhuollon lakiluonnokseen yhteistyötä korostavat periaatteet. Päivystyksen tarkoituksena on antaa väestölle lääkärin/hammaslääkärin säännöllisen työajan ulkopuolella sellaisia hoidon kannalta kiireellisiä lääketieteellisiä tutkimuksia ja hoitotoimenpiteitä, joita ei voida siirtää ilman hengenvaaraa tai merkittävää terveydellistä haittaa. (Lääkärisopimus ). Oireen perusteella ei aina tiedetä, kuinka vaarallinen tai kiireellinen sairaus on kyseessä. Näin ollen päivystyksessä tutkitaan myös potilaita, jotka tutkimusten valmistuttua voidaan vapauttaa hengenvaarallisen tai välitöntä sairaalahoitoa vaativan sairauden epäilystä. 2 PÄIVYSTYKSEN YLEINEN JÄRJESTÄYTYMINEN Päivystyksen yleinen järjestäytyminen kuvataan noudattaen potilaan palveluketjun järjestystä neuvonnan, potilasohjauksen, ensihoidon ja sekä perusterveydenhuollon, että erikoissairaanhoidon päivystyksen järjestäytymisen osalta. Tämä asiakirja ei kuvaa yksityiskohtaisesti yksityisiä palveluja. 2.1 Äkilliset sairauskohtaukset ja tapaturmat Äkillisten sairauskohtauksien tai tapaturmien osalta kansalaisia on tiedotettu selvittämään tilanne hätäkeskuksen kanssa ja asianomainen ohjeistus on saatavissa hätäkeskuksen palvelusta puh Väestöneuvonta päivystyspalveluista Väestöneuvonta päivystyspalveluista HUS-alueen kunnissa ja kaupungeissa on toteutettu pääsääntöisesti kuntien internetsivuilla, joista löytyy tarjotut terveyspalvelut ja ohjaus oikeaan päivystyspisteeseen. HUS internetsivuilla (www.hus.fi) on omana linkkinä päivystys, josta löytyy kaikki HUS alueen päivystyspisteet. Myös HUS-alueen puhelinluetteloissa on kuntien päivystyspalveluiden yhteystiedot. 14

15 2.3 Puhelinneuvonta Puhelinneuvontaa voidaan tarvita useimmiten äkillisissä lievemmissä sairaustapauksissa, jolloin potilas ohjataan oikeaan terveydenhuollon yksikköön. Puhelu käännetään hätäkeskukseen, mikäli tapaus edellyttää ensihoidon asiantuntemusta tai hoitoa. HUS-kuntayhtymä on osallistunut pääkaupunkiseudun kuntien kanssa yhteiseen terveydenhuollon neuvontapalvelun kehittämishankkeeseen Puhelinneuvontapalvelun tarkoituksena on tarjota ammattitaitoista, yksilöllistä ja kehittyvää asiakaspalvelua puhelimitse. Puhelut ohjattiin (09) terveysneuvontaan. Puhelinneuvonta on otettu käyttöön Meilahden sairaalan, Peijaksen sairaalan, Jorvin sairaalan, Lastenklinikan sairaalan, Malmin sairaalan ja Marian sairaalan päivystyspoliklinikoilla. Porvoossa, Lohjalla, Tammisaaressa ja Hyvinkäällä puhelut ohjautuvat päivystyspoliklinikalle. HYKS-sairaanhoitoalueella terveysneuvonta (09) ohjaa myös terveydenhuollon ammattilaisia ohjaamaan potilaat oikeaan päivystyspisteeseen. Muualla HUS -alueella toimii yhteispäivystyspisteet. Potilaat ohjataan virka-aikana omalle terveysasemalle, terveyskeskuspäivystykseen tai erikoissairaanhoidon päivystykseen sisäisten ohjeiden mukaisesti. 2.4 Potilasohjaus Helsingin alueen potilasohjaus toimii oppaan Potilasohjaus Helsingissä mukaisesti. Ohjaus perustuu sekä alueelliseen että diagnostiseen näkökulmaan. Ohjeen ovat laatineet ensihoito, perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito yhteistyössä ja se on päivitetty viimeksi 7/2008. Vastaavat ohjeet on laadittu sekä Espoon, Kauniaisten ja Kirkkonummen (Jorvin alue) että Keravan ja Vantaan potilaille (Peijaksen alue). Ohjeistukset on levitetty sähköisinä pth:n ja esh:n toimijoille ja viety myös Terveysporttiin Lääkärin tietokantoihin. Ensihoidolla on HYKS alueella alueelliset potilasohjausohjeet. Muilla sairaanhoitoalueilla on omat ensihoidon potilasohjausohjeet. Yhteispäivystyksissä on kussakin omat sisäiset ohjeet potilaiden ohjauksesta terveyskeskuspäivystyksen tai erikoissairaanhoidon potilaaksi. Joitakin diagnoosikohtaisia alueellisia ohjeita on laadittu kuten akuutin aivohalvauksen hoito tai vakavan sepelvaltimokohtauksen hoito. Muiden päivystyspotilaiden siirrot HYKS:n sairaaloihin perustuvat yleensä tapauskohtaiseen puhelinkonsultaatioon. 2.5 Suuronnettomuusvalmius Kaikissa HUS-alueen päivystävissä sairaaloissa on sairaalakohtainen valmiussuunnitelma, jossa päivystyksen päivittäistoiminnalla on merkittävä rooli. Myös kunnissa on varauduttu suuronnettomuuksiin. Viime vuosien suuronnettomuuksissa (Myyrmanni, Aasian tsunami, Jokela, Malaga) HUS-alue on toiminut operatiivisesti yhtenäisenä Töölön sairaalassa toimivan lääkintäpäällikön johdolla alueellisen suuronnettomuusvalmiussuunnitelman pohjalta. Tätä suunnitelmaa on kehitetty edelleen HUS valmiusjohtajan koordinoimana. Vaativien säteily -, biologisten ja kemiallisten uhkatilanteiden valmiuden kehittäminen ja hoito on keskitetty Meilahden sairaalaan. HUS - valmiusjärjestelmän osallistumista valtakunnan muissa osissa tai ulkomailla tapahtuvissa 15

16 suuronnettomuuksissa on valmisteltu yhdessä Sosiaali- ja terveysministeriön valmiusyksikön kanssa. 2.6 Ensihoito ja potilassiirrot Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä Ensihoito Ensihoitopalvelu aktivoidaan hätäkeskuksen (112) kautta. HUS-alueella toimii kolme hätäkeskusta (Helsingin hätäkeskus, Länsi-Uudenmaan hätäkeskus Lohjalla sekä Itä- ja Keski-Uudenmaan hätäkeskus Keravalla). Hätäkeskuspäivystäjä tekee hätäpuhelun aikana lääketieteellisen riskinarvion (neliportainen riskiluokitus A-D), hälyttää tarkoituksenmukaisen avun ja antaa tarvittaessa ilmoittajalle ensiapuohjeita. Ilmoittajalla ei ole subjektiivista oikeutta saada ambulanssia vaan tarpeen arvioi hätäkeskuspäivystäjä. Hätäkeskuspäivystäjä tilanteen mukaan on oikeutettu ohjaamaan asiakas muiden palveluiden piiriin. Ensihoidon ja sairaankuljetuksen järjestäminen kuuluu kansanterveyslain mukaan kuntien vastuulle. Kuntien terveyskeskukset ovat tehneet sopimukset palvelutuotannosta aluepelastuslaitosten ja/tai lääninhallituksen luvan perusteella toimivien yksityisten sairaankuljetusyritysten kanssa. HUS-alueen kolme aluepelastuslaitosta hoitavat ensisijaisesti kiireellisiä tehtäviä. Ensihoidon lääketieteellinen johtaminen, ohjaus ja viranomaistehtävät on sopimuksilla keskitetty sairaanhoitopiirille. Sairaanhoitopiirin ensihoidon vastuulääkärit hoitavat tehtävää HYKS-alueella sekä Hyvinkään ja Lohjan sairaanhoitoalueilla. Länsi-Uudenmaan ja Porvoon sairaanhoitoalueilla on päällekkäinen terveyskeskuksien ja sairaanhoitopiirin ohjausjärjestelmä. Ensihoidon vastuulääkäripalveluiden lisäksi sairaanhoitopiiri tuottaa operatiiviset ensihoitolääkäripalvelut. HUS:ssa on kaksi päivystävää ensihoitolääkäriä, joista Helsinkiä palveleva yksikkö toimii maayksiköllä ja muuta HUS-aluetta palveleva Vantaalla sijaitseva yksikkö toimii helikopterilla ja maayksiköllä. Päivystävät ensihoitolääkärit vastaavat myös sairaankuljettajien konsultaatioihin. HUS alueella on vuosittain n ensihoidon tehtävää. Tehtävistä n. kolmasosa ei johda potilaan kuljettamiseen päivystykseen. Muut potilaat kuljetetaan joko sairaaloiden tai terveyskeskusten päivystyksiin (tai omalle terveysasemalle) alueellisen potilasohjausohjeen perusteella. HUS on hankkinut koko HUS-alueen ensihoidon käyttöön yhtenäisen sähköisen potilaskertomuksen ja tietojärjestelmän. Se on ensimmäiseksi otettu käyttöön Helsingin alueella. Jorvin alueen käyttöönotto alkoi HUS on laatinut lakisääteisen ensihoidon järjestämissuunnitelman v Päivystysalueen potilassiirrot Ambulanssikuljetusta edellyttävät päivystysalueen potilassiirrot HUS-sairaaloista muihin terveydenhuollon toimipisteisiin hoitaa HUS-logistiikka sekä sen sopimuspalveluntuottajat. HUS logistiikan oma keskitetty tilauskeskus (p ) palvelee arkisin klo Potilassiirtopyyntöjen käsittelyssä käytetään luokitusjärjestelmää. HYKS ensihoito tuottaa HUS logistiikalle potilassiirtotoiminnassa tarvittavat lääketieteelliset ohjauspalvelut. 16

Hallitus 2.2.2009, LIITE 1. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin somaattisen päivystyksen kokonaissuunnitelma 2009-2012

Hallitus 2.2.2009, LIITE 1. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin somaattisen päivystyksen kokonaissuunnitelma 2009-2012 Hallitus 2.2.2009, LIITE 1 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin somaattisen päivystyksen kokonaissuunnitelma 2009-2012 TIIVISTELMÄ HUS:n päivystyksen tehtävänä on tuottaa erikoissairaanhoidon päivystyspalvelut

Lisätiedot

Sopimusohjauksen aluetilaisuus Jyväskylä

Sopimusohjauksen aluetilaisuus Jyväskylä Liite 8 Sopimusohjauksen aluetilaisuus 24.09.2014 Jyväskylä Päivystystoiminnan järjestäminen KSSHP:ssa TAUSTAA (1) Asetus perustuu Terveydenhuoltolakiin (2010) sekä hallituksen rakennepoliittiseen ohjelmaan

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain muutokset

Terveydenhuoltolain muutokset Terveydenhuoltolain muutokset Sote- ja aluehallintouudistus sekä varautuminen STM:n valmiusseminaari Haikon kartano Haikkoontie 114, Porvoo 26. - 27.5.2016 Timo Keistinen lääkintöneuvos STM 30.5.2016 Hallitusohjelman

Lisätiedot

Päivystysuudistus perustason näkökulmasta - terveydenhuolto

Päivystysuudistus perustason näkökulmasta - terveydenhuolto Päivystysuudistus perustason näkökulmasta - terveydenhuolto Sosiaali- ja terveysjohtajien neuvottelupäivät Kuntatalo Toinen linja 14 Helsinki 14.2.2017 Lääkintöneuvos Timo Keistinen 14.2.2017 1 Kansanterveystyö

Lisätiedot

Missä ja miten päivystetään vuonna 2018

Missä ja miten päivystetään vuonna 2018 Missä ja miten päivystetään vuonna 2018 Päivystys 2016 Messu- ja kongressikeskus Paviljonki Jyväskylä 16.- 17.11.2016 Lääkintöneuvos Timo Keistinen 23.11.2016 1 Tältäkö tulevaisuuden sairaalaverkko näyttää?

Lisätiedot

Keski-Suomen keskussairaalan yhteispäivystys

Keski-Suomen keskussairaalan yhteispäivystys Keski-Suomen keskussairaalan yhteispäivystys Sairaalapäivät 2010 23.-24.11.2010, Finlandia-talo, Helsinki toimialueen johtaja Jorma Teittinen Päivystyksen toimialue Keski-Suomen sairaanhoitopiiri KESKI-SUOMEN

Lisätiedot

Päivystysasetus. STM:n asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä - Voimaan 1.1.2015 / 1.1.

Päivystysasetus. STM:n asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä - Voimaan 1.1.2015 / 1.1. Päivystysasetus STM:n asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä - Voimaan 1.1.2015 / 1.1.2017 Yleiset säännökset Kiireellistä hoitoa oltava saatavilla

Lisätiedot

Peruspalveluiden päivystys uusissa säädöksissä

Peruspalveluiden päivystys uusissa säädöksissä Peruspalveluiden päivystys uusissa säädöksissä Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät Kuntatalo, Toinen linja 14, Helsinki 7.2.2018 Timo Keistinen lääkintöneuvos Alueellisen erikoissairaanhoidon järjestämisen

Lisätiedot

Päivystyspalvelujen ja sairaalaverkon uudistus

Päivystyspalvelujen ja sairaalaverkon uudistus 1 Päivystyspalvelujen ja sairaalaverkon uudistus Sairaaloiden työnjakoa, sosiaalipäivystystä ja yhteispäivystyspalveluja uudistetaan osana sote-uudistusta. Ihmisille tarjotaan jatkossakin palveluita monin

Lisätiedot

LAKIEHDOTUKSET. Laki terveydenhuoltolain muuttamisesta

LAKIEHDOTUKSET. Laki terveydenhuoltolain muuttamisesta 59 LAKIEHDOTUKSET Laki terveydenhuoltolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan terveydenhuoltolain (1326/2010) 3 :n 4 kohta, muutetaan 39 :n 1 ja 3 momentti, 40 :n 1 momentin 1 kohta,

Lisätiedot

Oulun seudun yhteispäivystys + lääkärijohtoinen ensihoito - nykytoiminta ja tulevaisuuden näkymät

Oulun seudun yhteispäivystys + lääkärijohtoinen ensihoito - nykytoiminta ja tulevaisuuden näkymät ...... Northern Ostrobothnia Hospital District Oulun seudun yhteispäivystys + lääkärijohtoinen ensihoito - nykytoiminta ja tulevaisuuden näkymät Matti Martikainen yhteispäivystysyksikön johtaja ensihoidon

Lisätiedot

Tekijän nimi: Dokumentin nimi 00.00.2008 Yhtenäiset päivystyshoidon perusteet. Työryhmän raportti 31.1.2010

Tekijän nimi: Dokumentin nimi 00.00.2008 Yhtenäiset päivystyshoidon perusteet. Työryhmän raportti 31.1.2010 Yhtenäiset päivystyshoidon Työryhmän raportti Tehtävänanto STM nimesi HYKS-erityisvastuualueen laatimaan esityksen päivystyshoidon perusteiden valtakunnallisista kriteereistä STM asetti hankkeelle kansallisen

Lisätiedot

Laki. terveydenhuoltolain muuttamisesta

Laki. terveydenhuoltolain muuttamisesta Laki terveydenhuoltolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan terveydenhuoltolain (1326/2010) 3 :n 4 kohta, muutetaan 39 :n 1 ja 3 momentti, 40 :n 1 momentin johdantokappale ja 1 kohta

Lisätiedot

PÄIHDEPOTILAS PÄIVYSTYKSESSÄ JA OSASTOLLA

PÄIHDEPOTILAS PÄIVYSTYKSESSÄ JA OSASTOLLA PÄIHDEPOTILAS PÄIVYSTYKSESSÄ JA OSASTOLLA Psykososiaalisten interventiomallien ja hoitoonohjauskäytäntöjen kehittäminen. Pilottina Hyvinkään sairaala SOCCA, Helsinki 10.02.2015 Sisko Vierimaa Linjaesimies/vastaava

Lisätiedot

a Salomaa johtajaylilääkäri

a Salomaa johtajaylilääkäri Päivystysasetus -tiivistelmä- Pohtimolampi 7.11.2013 Eva Salomaa johtajaylilääkäri 1 Päivystysasetus voimaan 1.1.2015 Synnytystoiminnassa siirtymäaika 1.1.2017 asti siihen saakka pienet synnytyssairaalat

Lisätiedot

Ohje 10/2013 1 (6) Dnro 7223/06.00.00.05/2013 6.9.2013. Jakelussa mainituille

Ohje 10/2013 1 (6) Dnro 7223/06.00.00.05/2013 6.9.2013. Jakelussa mainituille Ohje 10/2013 1 (6) Jakelussa mainituille Ympärivuorokautinen suun terveydenhuollon päivystys on kuntien ja sairaanhoitopiirien lakisääteinen velvollisuus Valvira muistuttaa terveyskeskuksia ja sairaanhoitopiirejä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 1 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä Annettu päivänä kuuta 2013 Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä Annettu Helsingissä 29 päivänä elokuuta 2013 Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

Yhteistyö terveydenhuollon päivystyksen kanssa

Yhteistyö terveydenhuollon päivystyksen kanssa Yhteistyö terveydenhuollon päivystyksen kanssa Sosiaalipäivystys osana uudistuvaa sosiaali- ja terveydenhuoltoa Valtion virastotalo, Turku 26.4.2017 Lääkintöneuvos, STM 1 9.5.2017 Päivystyksen ja erikoissairaanhoidon

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä

Valtioneuvoston asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä LUONNOS 19.5.2016 Valtioneuvoston asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

SOSIAALI- JA LAUSUNTOPYYNTÖ 587655 v. 1 TERVEYSMINISTERIÖ 26.06.201 STM059:00/201

SOSIAALI- JA LAUSUNTOPYYNTÖ 587655 v. 1 TERVEYSMINISTERIÖ 26.06.201 STM059:00/201 SOSIAALI- JA LAUSUNTOPYYNTÖ 587655 v. 1 TERVEYSMINISTERIÖ 26.06.201 STM059:00/201 Jakelussa mainituille LAUSUNTOPYYNTÖ, ASETUS KIIREELLISEN HOIDON PERUSTEISTA JA PÄIVYSTYKSEN ERIKOISALAKOHTAISISTA EDELLYTYKSISTÄ

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä syyskuuta 2014. 782/2014 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä syyskuuta 2014. 782/2014 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä syyskuuta 2014 782/2014 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä

Lisätiedot

Kysely YTHS:lle suun terveydenhuollosta: maaliskuu 2014

Kysely YTHS:lle suun terveydenhuollosta: maaliskuu 2014 0% valmiina (Sivu 0 / 7) Kysely YTHS:lle suun terveydenhuollosta: maaliskuu 2014 PERUSTIEDOT 1. Toimipiste, jonka tietoja vastaukset koskevat * Helsinki 2. Johtava hammaslääkäri / vastaaja * 3. Päivämäärä

Lisätiedot

HUS Saattohoitostrategia. Tiina Saarto, yl Palliatiivisen lääketieteen professori HYKS Syöpäkeskus

HUS Saattohoitostrategia. Tiina Saarto, yl Palliatiivisen lääketieteen professori HYKS Syöpäkeskus HUS Saattohoitostrategia Tiina Saarto, yl Palliatiivisen lääketieteen professori HYKS Syöpäkeskus Hanko Lohjan sha Lohja Hospital Paloniemi Hospital Raasepori Karjalohja Nummi- Pusula Tammiharju Hospital

Lisätiedot

Päivystysasetuksen päivityksellä taataan hoidon laatua ja turvallisuutta

Päivystysasetuksen päivityksellä taataan hoidon laatua ja turvallisuutta Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote 200/2014 23.09.2014 13:04 Päivystysasetuksen päivityksellä taataan hoidon laatua ja turvallisuutta Sosiaali- ja terveysministeriö on päivittänyt asetuksen kiireellisen

Lisätiedot

Päivystys ja ensihoito Keski- Suomessa nyt ja tulevaisuudessa

Päivystys ja ensihoito Keski- Suomessa nyt ja tulevaisuudessa Päivystys ja ensihoito Keski- Suomessa nyt ja tulevaisuudessa Johanna Tuukkanen ylilääkäri, toimialueen johtaja Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, päivystys Kaikki tiet johtavat päivystykseen.. Päivystys

Lisätiedot

LAADUKKAILLA PALVELUILLA PERUSTERVEYDENHUOLLON KUSTANNUSSÄÄSTÖIHIN

LAADUKKAILLA PALVELUILLA PERUSTERVEYDENHUOLLON KUSTANNUSSÄÄSTÖIHIN SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJA PIA NURME PORVOON KAUPUNKI Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå LAADUKKAILLA PALVELUILLA PERUSTERVEYDENHUOLLON KUSTANNUSSÄÄSTÖIHIN Sosiaali- ja terveysjohtaja Pia Nurme

Lisätiedot

Yhteistyö terveydenhuollon päivystyksen kanssa

Yhteistyö terveydenhuollon päivystyksen kanssa Yhteistyö terveydenhuollon päivystyksen kanssa Sosiaalipäivystys osana uudistuvaa sosiaali- ja terveydenhuoltoa Oulu 14.9.2017 Anne Koskela Hallitusneuvos, STM 1 Anne Koskela Päivystyksen ja erikoissairaanhoidon

Lisätiedot

HAKEMUS RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄN PERUSTERVEYDENHUOLLON YMPÄRIVUOROKAUTISEN PÄIVYSTYKSEN JÄRJESTÄMISEEN 1.6.

HAKEMUS RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄN PERUSTERVEYDENHUOLLON YMPÄRIVUOROKAUTISEN PÄIVYSTYKSEN JÄRJESTÄMISEEN 1.6. Sosiaali- ja terveysministeriö Lääkintöneuvos Timo Keistinen Hallintoneuvos Anne Koskela Viitteet: Asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä (annettu 23.9.2014)

Lisätiedot

Itäisen Uudenmaan terveydenhuollon palvelujen yhteistyöseminaari 11.6.2010. Aki Lindén, toimitusjohtaja

Itäisen Uudenmaan terveydenhuollon palvelujen yhteistyöseminaari 11.6.2010. Aki Lindén, toimitusjohtaja Itäisen Uudenmaan terveydenhuollon palvelujen yhteistyöseminaari 11.6.2010 Aki Lindén, toimitusjohtaja 1 Suomen sairaalat ja niiden hallinnollinen asema: Ennen sairaanhoitopiiriuudistusta Suomessa oli

Lisätiedot

21.10.2014. Lupahakemus perusterveydenhuollon ympärivuorokautisen erillispäivystyksen järjestämisestä

21.10.2014. Lupahakemus perusterveydenhuollon ympärivuorokautisen erillispäivystyksen järjestämisestä 21.10.2014 Lähettäjä: Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Meijerikatu 2 (PL 4) 74101 Iisalmi Vastaanottaja: Sosiaali- ja terveysministeriö PL 33 00023 Valtioneuvosto Viite: Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Lisätiedot

Päätös. Laki. kansanterveyslain muuttamisesta

Päätös. Laki. kansanterveyslain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 94/2004 vp Hallituksen esitys laeiksi kansanterveyslain ja erikoissairaanhoitolain sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

Ensihoitopalvelun ja terveydenhuollon päivystyksen uudistus

Ensihoitopalvelun ja terveydenhuollon päivystyksen uudistus Ensihoitopalvelun ja terveydenhuollon päivystyksen uudistus 16.5.2017 Lasse Ilkka STM 1 17.5.2017 Aikataulu HE 15/2017 eduskunnassa: maakuntalaki, sotejärjestämislaki, voimaanpanolaki, jne Ensihoitoa koskevat

Lisätiedot

SODANKYLÄN LÄÄKÄRIPÄIVYSTYS

SODANKYLÄN LÄÄKÄRIPÄIVYSTYS 28.5.2014 SODANKYLÄN LÄÄKÄRIPÄIVYSTYS Ohjeet päivystyspalveluiden käyttämisestä äkillisissä sairaustapauksissa 1.Yöpäivystys klo 21.00 08.00 kaikkina päivinä toimii Lapin keskussairaalan päivystyspoliklinikalla

Lisätiedot

PÄIVYSTYSASETUKSEN VAIKUTUKSET. Aino-Liisa Oukka johtajaylilääkäri

PÄIVYSTYSASETUKSEN VAIKUTUKSET. Aino-Liisa Oukka johtajaylilääkäri PÄIVYSTYSASETUKSEN VAIKUTUKSET Aino-Liisa Oukka johtajaylilääkäri / merkittävät kohdat 1. Luku Yleiset säännökset 2 Kiireellisen hoidon antaminen ja päivystyksen järjestäminen Kunnan tai kuntayhtymän on

Lisätiedot

ERIKOISSAIRAANHOIDON JÄRJESTÄMISSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN HELSINGIN YLIOPISTOLLISEN KESKUSSAIRAALAN ERITYISVASTUUALUEELLA

ERIKOISSAIRAANHOIDON JÄRJESTÄMISSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN HELSINGIN YLIOPISTOLLISEN KESKUSSAIRAALAN ERITYISVASTUUALUEELLA VALTUUSTO 25 17.06.2015 ERIKOISSAIRAANHOIDON JÄRJESTÄMISSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN HELSINGIN YLIOPISTOLLISEN KESKUSSAIRAALAN ERITYISVASTUUALUEELLA 366/00/01/03/01/2013 VALT 25 Terveydenhuoltolain (1326/2010)

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 33/ (20) Kaupunginhallitus Stj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 33/ (20) Kaupunginhallitus Stj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 33/2012 1 (20) 1067 Lausunto asetusluonnoksesta kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä HEL 2012-009757 T 03 00 00 Päätös päätti

Lisätiedot

K-HKS PÄIVYSTYKSEN NÄKÖKULMASTA. Veli-Pekka Rautava

K-HKS PÄIVYSTYKSEN NÄKÖKULMASTA. Veli-Pekka Rautava K-HKS PÄIVYSTYKSEN NÄKÖKULMASTA Veli-Pekka Rautava 15.2.2016 K-HKS LUKUINA VUONNA 2014 Poliklinikkakäyntejä 240 275 (suunnite 217 870) Hoitopäivät 99 808 Hoitojaksot 25 644 Leikkaus- ja muut toimenpiteet

Lisätiedot

Päivystystoiminta Keski- Suomessa nyt ja tulevaisuudessa. Johanna Tuukkanen ylilääkäri, toimialueen johtaja KSKS Päivystys

Päivystystoiminta Keski- Suomessa nyt ja tulevaisuudessa. Johanna Tuukkanen ylilääkäri, toimialueen johtaja KSKS Päivystys Päivystystoiminta Keski- Suomessa nyt ja tulevaisuudessa Johanna Tuukkanen ylilääkäri, toimialueen johtaja KSKS Päivystys Kaikki tiet johtavat päivystykseen.. Päivystys osana kokonaisuutta Lääketieteen

Lisätiedot

Terveydenhuoltolaki. Asetusvalmistelu ja aluekierros 10.2.2011

Terveydenhuoltolaki. Asetusvalmistelu ja aluekierros 10.2.2011 Terveydenhuoltolaki Asetusvalmistelu ja aluekierros 10.2.2011 45 min ESH järjestämisuunnitelma Laatu ja turvallisuus Ensihoito Välitön yhteydensaanti? Aamuiseen palaaminen Kaksoislaillistuksen poisto Potilasrekisterit

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tulevat uudistukset Sosterin erikoissairaanhoidon näkökulmasta HJ 06/12

Sosiaali- ja terveydenhuollon tulevat uudistukset Sosterin erikoissairaanhoidon näkökulmasta HJ 06/12 Sosiaali- ja terveydenhuollon tulevat uudistukset Sosterin erikoissairaanhoidon näkökulmasta HJ 06/12 Sosterin ESH:n nykyinen tilanne Pienehkön aluesairaalan kokoinen keskussairaala Suhteellinen vaikeus

Lisätiedot

Palvelujen järjestämissopimus. OYS erva

Palvelujen järjestämissopimus. OYS erva Palvelujen järjestämissopimus OYS erva järjestämissopimus Valtuustot käsittelevät marras-joulukuussa 2013 Voimassa vuoden 2016 loppuun saakka Päivitetään tarvittaessa, vastuu johtajaylilääkäreillä Luottamushenkilöitä

Lisätiedot

Mitä sote-päivystyksen ja erikoissairaanhoidon uudistus muuttavat?

Mitä sote-päivystyksen ja erikoissairaanhoidon uudistus muuttavat? Mitä sote-päivystyksen ja erikoissairaanhoidon uudistus muuttavat? Liisa-Maria Voipio-Pulkki Timo Keistinen Anne Koskela Lotta Hämeen-Anttila Satu Karppanen Virva Juurikkala Lasse Ilkka Taina Mäntyranta

Lisätiedot

Kansallinen valinnanvapaus terveydenhuollossa. Terveydenhuoltolaki

Kansallinen valinnanvapaus terveydenhuollossa. Terveydenhuoltolaki Kansallinen valinnanvapaus terveydenhuollossa Terveydenhuoltolaki Terveydenhuoltolain merkitys Asiakaskeskeisyys julkisen potilaan rooli asiakkaana järjestelmän ohjaaja - valinnanmahdollisuus oman hoidon

Lisätiedot

JORVIN YHTEISPÄIVYSTYKSEN YLEISLÄÄKÄRIPALVELUIDEN HANKINTA

JORVIN YHTEISPÄIVYSTYKSEN YLEISLÄÄKÄRIPALVELUIDEN HANKINTA HALLITUS 184 29.11.2010 JORVIN YHTEISPÄIVYSTYKSEN YLEISLÄÄKÄRIPALVELUIDEN HANKINTA 231/00/01/03/2010 HALL 184 HUS käynnisti 29.9.2010 julkaistussa hankintailmoituksessa EU-kynnysarvon ylittävän hankintalain

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään terveydenhuoltolain (1326/2010) 50 :n 7 momentin

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13 Terveydenhuollon palvelu paranee Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2004 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-1601-5 Taitto:

Lisätiedot

Raision yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen järjestäminen

Raision yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen järjestäminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 449/00.04.01/2012 150 Raision yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen järjestäminen Tiivistelmä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Sosterin rakennemuutos ja portaaton hoitomalli. Keskushallinto Pekka Martikainen

Sosterin rakennemuutos ja portaaton hoitomalli. Keskushallinto Pekka Martikainen Sosterin rakennemuutos ja portaaton hoitomalli Keskushallinto Pekka Martikainen 21.11.2014 SOSTERIN TA-15 HENKILÖSTÖMUUTOKSET ESH Tulosalueella yksiköiden välisiä sisäisiä siirtoja: 23 sh Kuntalaskutus

Lisätiedot

Päivystysosasto. Ylilääkäri Jari Nyrhilä, EPSHP

Päivystysosasto. Ylilääkäri Jari Nyrhilä, EPSHP Päivystysosasto Ylilääkäri Jari Nyrhilä, EPSHP Potilaat Päivystysosastolle päivystyspoliklinikan kautta tarkkailuosasto A11, A31, A32 A12, A21, A21 A42 Miksi päivystys osasto aikaa vievä diagnostiikka

Lisätiedot

MITEN JA MIKSI HYKS HYÖDYNTÄÄ VELJESKOTIEN OSAAMISTA käytännön kokemuksia

MITEN JA MIKSI HYKS HYÖDYNTÄÄ VELJESKOTIEN OSAAMISTA käytännön kokemuksia MITEN JA MIKSI HYKS HYÖDYNTÄÄ VELJESKOTIEN OSAAMISTA käytännön kokemuksia Seinäjoki 12.11.2012 Reijo Haapiainen toimialajohtaja HYKS Operatiivinen tulosyksikkö ESITYKSEN SISÄLTÖ Hyksin operatiivinen tulosyksikkö

Lisätiedot

Ensihoidon järjestämismalli 2012 alkaen (luonnos) MM 07.04.2011

Ensihoidon järjestämismalli 2012 alkaen (luonnos) MM 07.04.2011 Ensihoidon järjestämismalli 2012 alkaen (luonnos) MM 07.04.2011 Th-laki (päivystys ja ensihoito) 40 Ensihoitopalvelun järjestäminen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän on järjestettävä ensihoitopalvelu yhteistyössä

Lisätiedot

Lastentautien tulevaisuuden näkymät. Pekka Lahdenne, osastonylilääkäri HYKS, Naisten- ja lastentautien tulosyksikkö 9.4.2013

Lastentautien tulevaisuuden näkymät. Pekka Lahdenne, osastonylilääkäri HYKS, Naisten- ja lastentautien tulosyksikkö 9.4.2013 Lastentautien tulevaisuuden näkymät Pekka Lahdenne, osastonylilääkäri HYKS, Naisten- ja lastentautien tulosyksikkö 9.4.2013 HYKS Lastenklinikka toiminnallisesti Maan ainoa täyden palvelun lastensairaala

Lisätiedot

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Porvoon sairaanhoitoalue (jäljempänä sha)

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Porvoon sairaanhoitoalue (jäljempänä sha) HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN PORVOON SAIRAANHOITOALUEEN JA ITÄ-UUDENMAAN PELASTUSLAITOKSEN AIESOPIMUS ENSIHOIDON PALVELUTUOTANNOSTA JA ENSIVASTEPALVELUISTA 1. Sopijaosapuolet Itä-Uudenmaan

Lisätiedot

Haartmanin sairaalan palvelukonsepti. Sairaalapäivät 2010 Jukka Toivonen ylilääkäri

Haartmanin sairaalan palvelukonsepti. Sairaalapäivät 2010 Jukka Toivonen ylilääkäri Haartmanin sairaalan palvelukonsepti Sairaalapäivät 2010 Jukka Toivonen ylilääkäri Marian sairaala 1884-2009 Läntinen yhteispäivystyssairaala Päätös rakentamisesta 21.6.2004 Hankesuunnitelma valmistui

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö

Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö Sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä on oltava perusterveydenhuollon yksikkö, jossa on moniammatillinen terveysalan asiantuntemus ja joka tukee alueen

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirien yhteistyö

Sairaanhoitopiirien yhteistyö Sairaanhoitopiirien yhteistyö Lapin sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Keskustan Lapin ja Peräpohjolan piirit Lapin Akatemian sote-koulutus Rovaniemi 22.1.2017 1 2 4 Sairaanhoitopiirin tehtävä ja tarkoitus

Lisätiedot

PPSHP:n pohjoisen alueen terveyspalveluiden kehittämisen selvitystyö. Selvitysmiehet Simo Kokko ja Lauri Nuutinen 2011-2012

PPSHP:n pohjoisen alueen terveyspalveluiden kehittämisen selvitystyö. Selvitysmiehet Simo Kokko ja Lauri Nuutinen 2011-2012 PPSHP:n pohjoisen alueen terveyspalveluiden kehittämisen selvitystyö Selvitysmiehet Simo Kokko ja Lauri Nuutinen 2011-2012 Selvitysmiesten työalueet A) Päivystystoiminnan järjestäminen B) Alueellinen vuodeosasto/sairaansijakapasiteetti,

Lisätiedot

Sosiaalihuollon ja terveystoimen lainsäädännön uudistus ja toiminnalliset muutokset

Sosiaalihuollon ja terveystoimen lainsäädännön uudistus ja toiminnalliset muutokset Sosiaalihuollon ja terveystoimen lainsäädännön uudistus ja toiminnalliset muutokset Sosiaali- ja terveystoimi huomenna seminaari 19.3.2010 Suomen Kuntaliitto Vesa Rantahalvari, valtiosihteeri Vesa Rantahalvari

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 (5) Kaupunginvaltuusto Kj/24 26.02.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 (5) Kaupunginvaltuusto Kj/24 26.02.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 (5) 66 Stj / Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite terveyskeskuksen ja kaupunginsairaalan palveluista päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa valtuutettu

Lisätiedot

Raskaudenkeskeytykset tilastojen valossa

Raskaudenkeskeytykset tilastojen valossa Raskaudenkeskeytykset tilastojen valossa Naistentautien alueellinen koulutus 7.11.2016 Erikoisuunnittelija Anna Heino anna.heino@thl.fi 13.11.2016 1 Raskaudenkeskeytysrekisteri Tilastoja kerätty 1950-luvulta,

Lisätiedot

Kaikki alkaa oikeastaan ovesta

Kaikki alkaa oikeastaan ovesta Kaikki alkaa oikeastaan ovesta Psykiatrian palvelutoiminnan muutos laitospaikoista avohoitoon 7.4.2016 Mielen terveyttä asiakas vai potilas terveydenhuollossa Hyvinkään sairaanhoitoalueen alueellinen koulutus

Lisätiedot

Päivystys, kiirevastaanotto, Sosiaalipäivystys, kriisityö ja ensihoito

Päivystys, kiirevastaanotto, Sosiaalipäivystys, kriisityö ja ensihoito Päivystys, kiirevastaanotto, Sosiaalipäivystys, kriisityö ja ensihoito Päivystys toimii päivystyksenä -toiminnan pitää olla sujuvaa Mihin osa-alueisiin pitää vaikuttaa? YHTEISPÄIVYSTYKSEN TOIMINTA/EA 1.

Lisätiedot

Hoitotakuu lastenpsykiatriassa

Hoitotakuu lastenpsykiatriassa Hoitotakuu lastenpsykiatriassa Lastenpsykiatrian professoreiden, ylilääkäreiden ja ylihoitajien kokous Turussa Lääninlääkäri, LT, psykiatrian erikoislääkäri Jukka Kärkkäinen TYKS, T-sairaalan auditorio,

Lisätiedot

KYS ERVA JOHTORYHMIEN KOKOUS 21.-22.8.2014 Jyväskylä. Päivystysasetus. JYL Vesa Kataja

KYS ERVA JOHTORYHMIEN KOKOUS 21.-22.8.2014 Jyväskylä. Päivystysasetus. JYL Vesa Kataja KYS ERVA JOHTORYHMIEN KOKOUS 21.-22.8.2014 Jyväskylä Päivystysasetus Hyvä Timo, missä mennään? VS: PäivystysasetusKeistinen Timo (STM) [timo.keistinen@stm.fi]lähetetty:18. elokuuta 2014 22:42 Vastaanottaja:Kataja

Lisätiedot

Tulevaisuussuunnittelua

Tulevaisuussuunnittelua Tulevaisuussuunnittelua LSHP:n ensihoitokeskus: - Ensihoitopalvelu - Siirtokuljetustoiminta Laadukasta, alueellisesti johdettua ensihoitoa osana terveydenhuollon päivystyspalveluita, asiakkaan tarpeisiin

Lisätiedot

Terveyden ja sairaanhoito

Terveyden ja sairaanhoito Esiselvitys Terveyden ja sairaanhoito Päivystys Vastaanotto- ja poliklinikkapalvelut Vuodeosastot Lääketieteelliset tukipalvelut Suun terveydenhuolto Operatiivinen toiminta Työterveyshuolto Terveyden ja

Lisätiedot

Asukasinfo Missä mennään kuntauudistuksessa?

Asukasinfo Missä mennään kuntauudistuksessa? Asukasinfo 31.1.2013 Missä mennään kuntauudistuksessa? Järvenpään kaupunki Järvenpään kaupunki Erkki Kukkonen 31.1.2013 1 2 14.2.2012 3 14.2.2012 Lähde: Suomen Kuvalehti 13.1.2012 Tilaisuuden aihe Järvenpään

Lisätiedot

Etelä Suomen LAPSEN ÄÄNI kehittämisohjelma

Etelä Suomen LAPSEN ÄÄNI kehittämisohjelma Etelä Suomen LAPSEN ÄÄNI kehittämisohjelma LAPSEN ÄÄNI - KEHITTÄMISOHJELMA 27.2.2009 STM:n rahoituspäätös: 11.3. milj. euroa 1.1.2009 31.10.2011 väliselle ajalle Ehdot mm.: Yhteistyö muiden valtakunnallisten

Lisätiedot

SOTE UUDISTUS, Itä-Savo Priorisointiryhmän toimeksianto 6.11.2012. 4.12.2012 Hemmo Pirhonen

SOTE UUDISTUS, Itä-Savo Priorisointiryhmän toimeksianto 6.11.2012. 4.12.2012 Hemmo Pirhonen SOTE UUDISTUS, Itä-Savo Priorisointiryhmän toimeksianto 6.11.2012 4.12.2012 Hemmo Pirhonen PRIORISOINTI ESH:SSA Priorisointiryhmä 6.11.2012 Shp:n johtajalta pyydetään kokonaistaloudellisesti tarkasteltu

Lisätiedot

GEROPSYKIATRIAN SUUNNITELMAT RISTO VATAJA GERO-NEURO-PÄIHDEPSYKIATRIAN LINJAJOHTAJA 30.10.2015 1

GEROPSYKIATRIAN SUUNNITELMAT RISTO VATAJA GERO-NEURO-PÄIHDEPSYKIATRIAN LINJAJOHTAJA 30.10.2015 1 GEROPSYKIATRIAN SUUNNITELMAT RISTO VATAJA GERO-NEURO-PÄIHDEPSYKIATRIAN LINJAJOHTAJA 30.10.2015 1 NEUROPSYKIATRIAN OSASTO 21 MUUTTO PSYKIATRIAKESKUKSEEN MARRASKUUSSA 2016 Neuropsykiatrisia potilasryhmiä:

Lisätiedot

PÄIVYSTYS Tampereella

PÄIVYSTYS Tampereella Terveydenhuollon PÄIVYSTYS Tampereella Tampereen kaupungin terveys- ja lääkäriasemat Tampereen kaupungin hammaslääkäripäivystys TAYS Ensiapu Acuta TAYS Lastentautien päivystyspoliklinikka TAYS Naistentautien-

Lisätiedot

Kiireettömään hoitoon pääsy

Kiireettömään hoitoon pääsy Kiireettömään hoitoon pääsy Hoidon tarve on arvioitava samoin perustein koko maassa Potilaan hoidon tarve pitää arvioida ja hoito toteuttaa terveydenhuollon eri toimipisteissä yhtenäisin lääketieteellisin

Lisätiedot

PERUSTERVEYDENHUOLLON VIRKA-AJAN ULKOPUOLINEN PÄIVYSTYS. Kumppanuusneuvottelut 2015

PERUSTERVEYDENHUOLLON VIRKA-AJAN ULKOPUOLINEN PÄIVYSTYS. Kumppanuusneuvottelut 2015 PERUSTERVEYDENHUOLLON VIRKA-AJAN ULKOPUOLINEN PÄIVYSTYS Kumppanuusneuvottelut 2015 LAIT JA ASETUKSET PERUSTANA TERVEYDENHUOLTOLAKI Jonka pyrkimyksenä on: - Toteuttaa väestön tarvitsemien palvelujen yhdenvertaista

Lisätiedot

Päivystysuudistuksen tavoitteet ja suun terveydenhuolto

Päivystysuudistuksen tavoitteet ja suun terveydenhuolto Päivystysuudistuksen tavoitteet ja suun terveydenhuolto Hallintopäivät 22.3.2017 Helsinki 1 22.3.2017 Anne Nordblad Soteuudistuksen tavoitteet Asukkaille nykyistä yhdenvertaisemmat sosiaali ja terveyspalvelut

Lisätiedot

Uudet, innovoidut palvelut ja niiden vaikutukset. Päivystykset ja ensihoito asiakasprosessityöryhmä Pj. Paula Reponen

Uudet, innovoidut palvelut ja niiden vaikutukset. Päivystykset ja ensihoito asiakasprosessityöryhmä Pj. Paula Reponen Uudet, innovoidut palvelut ja niiden vaikutukset Päivystykset ja ensihoito asiakasprosessityöryhmä Pj. Paula Reponen Hoidon tarpeen arviointi Yhtenäinen ohje hoidon tarpeen arviointiin terveyskeskuksille

Lisätiedot

24.9.2010 TYÖRYHMÄRAPORTTI

24.9.2010 TYÖRYHMÄRAPORTTI 1 24.9.2010 TYÖRYHMÄRAPORTTI KIRURGISEN TOIMINNAN LAAJUUTTA LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAALASSA SEKÄ LOHJAN JA TAMMISAAREN SAIRAALOIDEN KIRURGISEN YHTEISTYÖN TIIVISTÄMISTÄ JA KOORDINOIMISTA SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN

Lisätiedot

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Jukka Mattila

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Jukka Mattila Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 10.2.2011 Jukka Mattila Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Terveydenhuoltolain 34 Samaan sairaanhoitopiiriin kuuluvien kuntien on laadittava terveydenhuollon

Lisätiedot

Psykiatrisen päivystyksen integroituminen yhteispäivystykseen Helsingissä

Psykiatrisen päivystyksen integroituminen yhteispäivystykseen Helsingissä Psykiatrisen päivystyksen integroituminen yhteispäivystykseen Helsingissä Laura Moring Ayl, Malmin päivystys, Helsinki Sisätautien ja akuuttilääketieteen el 17.11.2016 Päivystys Helsingissä Integraatio

Lisätiedot

Jukka-Pekka Mecklin Yleiskirurgian professori Keski-Suomen keskussairaala ja Itä- Suomen yliopisto

Jukka-Pekka Mecklin Yleiskirurgian professori Keski-Suomen keskussairaala ja Itä- Suomen yliopisto KAIKKIIN SAIRAALOIHIN NIIDEN TOIMINNAN VAATIMAT ERIKOISLÄÄKÄRIT JA OSAAJAT Erikoistumiskoulutuksen järjestäminen uusilla tavoilla Jukka-Pekka Mecklin Yleiskirurgian professori Keski-Suomen keskussairaala

Lisätiedot

GEROPSYKIATRIAN SUUNNITELMAT RISTO VATAJA CAMILLA EKEGREN 30.4.2015 1

GEROPSYKIATRIAN SUUNNITELMAT RISTO VATAJA CAMILLA EKEGREN 30.4.2015 1 GEROPSYKIATRIAN SUUNNITELMAT RISTO VATAJA CAMILLA EKEGREN 30.4.2015 1 GERO-NEURO-PÄIHDEPSYKIATRIAN LINJA VASTAA Tertiäärisestä päihdepsykiatriasta mm kaksoisdiagnoosipotilaiden ja opioidikorvaushoitojen

Lisätiedot

PORVOON VANHUSTENHUOLTO - ESIMERKKI JULKISEN JA YKSITYISEN SEKTORIN KEHITTÄMISKUMPPANUUDESTA

PORVOON VANHUSTENHUOLTO - ESIMERKKI JULKISEN JA YKSITYISEN SEKTORIN KEHITTÄMISKUMPPANUUDESTA SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJA PIA NURME Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PORVOON VANHUSTENHUOLTO - ESIMERKKI JULKISEN JA YKSITYISEN SEKTORIN KEHITTÄMISKUMPPANUUDESTA PORVOO 50.000 ASUKASTA Yli

Lisätiedot

SOPIMUS TERVEYDENHUOLLON PALVELUISTA VUONNA 2013

SOPIMUS TERVEYDENHUOLLON PALVELUISTA VUONNA 2013 FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ SOPIMUS TERVEYDENHUOLLON PALVELUISTA VUONNA 2013 Tällä sopimuksella Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymä ja Tammelan kunta sopivat vuonna 2013 tuotettavien

Lisätiedot

Valvovan viranomaisen odotukset sosiaalipäivystystoiminnalle

Valvovan viranomaisen odotukset sosiaalipäivystystoiminnalle Valvovan viranomaisen odotukset sosiaalipäivystystoiminnalle Maija Pelkonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja 1.9.2011 1 Puheenvuoron runko Aluehallintoviraston tehtävät Sosiaalipäivystyksen valtakunnalliset

Lisätiedot

Keskussairaalan nykytilanne ja tulevaisuus. Ylihoitaja Maijaterttu Tiainen Erikoissairaanhoidon tulosalue, operatiivinen tulosyksikkö 13.6.

Keskussairaalan nykytilanne ja tulevaisuus. Ylihoitaja Maijaterttu Tiainen Erikoissairaanhoidon tulosalue, operatiivinen tulosyksikkö 13.6. Keskussairaalan nykytilanne ja tulevaisuus Ylihoitaja Maijaterttu Tiainen Erikoissairaanhoidon tulosalue, operatiivinen tulosyksikkö 13.6.2012 Tarkastelen asiaa Kolmesta näkökulmasta 1) asiakkaat / potilaat

Lisätiedot

terveydenhuollossa Terveydenhuoltolaki Jukka Mattila, Timo Keistinen, Pirjo Pennanen, Maire Kolimaa, STM

terveydenhuollossa Terveydenhuoltolaki Jukka Mattila, Timo Keistinen, Pirjo Pennanen, Maire Kolimaa, STM Kansallinen valinnanvapaus terveydenhuollossa Terveydenhuoltolaki 19.9.20139 Jukka Mattila, Timo Keistinen, Anne Nordblad, Riitta-Maija Jouttimäki, Pirjo Pennanen, Maire Kolimaa, STM Terveydenhuoltolain

Lisätiedot

1(5) Lausunto TAUSTATIEDOT. 1. Vastaajatahon virallinen nimi: Mäntsälän kunta. 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi: Rintala Eija, perusturvajohtaja

1(5) Lausunto TAUSTATIEDOT. 1. Vastaajatahon virallinen nimi: Mäntsälän kunta. 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi: Rintala Eija, perusturvajohtaja 1(5) Lausunto TAUSTATIEDOT 1. Vastaajatahon virallinen nimi: Mäntsälän kunta 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi: Rintala Eija, perusturvajohtaja 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot ja o Rintala

Lisätiedot

LÄNSI-UUDENMAAN YHTEISPÄIVYSTYSHANKE

LÄNSI-UUDENMAAN YHTEISPÄIVYSTYSHANKE HELSINGIN JA UUDENMAAN 1/6 LÄNSI-UUDENMAAN YHTEISPÄIVYSTYSHANKE VÄLIRAPORTTI 1/2010 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 2 TAVOITTEET 3 TYÖTAPOJEN KUVAUS 4 VÄLIRAPORTTI 4.1 Käyntitilastot 4.2 Henkilöstöresurssit 4.3 Puhelinliikenne

Lisätiedot

Ensihoitajan vastuut, velvollisuudet ja oikeudet

Ensihoitajan vastuut, velvollisuudet ja oikeudet Ensihoitajan vastuut, velvollisuudet ja oikeudet SEHL:n opintopäivät 7.-8.4.2017 Jenna Uusitalo Väitöskirjatutkija, Helsingin yliopisto Jenna.uusitalo@helsinki.fi Sisältö 1. Vastuun ja velvollisuuden

Lisätiedot

KYS organisaatio uudistui Miten tämä vaikuttaa potilaaseen? Kirsi Leivonen palvelualueylihoitaja Kliiniset hoitopalvelut

KYS organisaatio uudistui Miten tämä vaikuttaa potilaaseen? Kirsi Leivonen palvelualueylihoitaja Kliiniset hoitopalvelut KYS organisaatio uudistui Miten tämä vaikuttaa potilaaseen? Kirsi Leivonen palvelualueylihoitaja Kliiniset hoitopalvelut Miksi sairaalan pitää uudistua? toimintaympäristö muuttuu nopeasti väestö ikääntyy

Lisätiedot

Medisiinisen hoidon tulosalue. 10.4. 2013 Valtuustoseminaari

Medisiinisen hoidon tulosalue. 10.4. 2013 Valtuustoseminaari Medisiinisen hoidon tulosalue 10.4. 2013 Valtuustoseminaari Medisiinisen hoidon tulosalue Toiminta-ajatus Tulosalue vastaa fysiatrian, ihotautien, keuhkosairauksien, kuntoutuksen, kliinisen neuro-fysiologian,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ensihoitopalvelusta 340/2011 2 asettaa sairaanhoitopiirille seuraavat tehtävät:

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ensihoitopalvelusta 340/2011 2 asettaa sairaanhoitopiirille seuraavat tehtävät: Liite - Ensihoito ja päivystys ERVA-JÄRJESTÄMISSOPIMUKSEN LUKU 8 ENSIHOITOPALVELU, ENSIHOITOKESKUS JA PÄIVYSTYS Sopimuksen tavoitteena on, että ensihoitopalvelu, palvelutasopäätökset ja päivystävien yksiköiden

Lisätiedot

Erva-järjestämissopimuksen 8

Erva-järjestämissopimuksen 8 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Liite 7 1 (19) Erva-järjestämissopimuksen 8 Sisällys Ensihoitopalvelu, ensihoitokeskus ja päivystys... 2 Ensihoitopalvelut... 2 KYS-ervan ensihoitokeskus... 3 Potilassiirtotoimintakoordinointi

Lisätiedot

Uuden maakunnan valmistelu Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin puheenvuoro

Uuden maakunnan valmistelu Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin puheenvuoro Uuden maakunnan valmistelu Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin puheenvuoro Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Hanneksenrinne 7 60220 Seinäjoki 06 415 4111 www.epshp.fi Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

Usein kysyttyjä kysymyksiä liittyen päivystyksen ja erikoissairaanhoidon rakenteiden uudistukseen sosiaalihuoltolaissa ja terveydenhuoltolaissa

Usein kysyttyjä kysymyksiä liittyen päivystyksen ja erikoissairaanhoidon rakenteiden uudistukseen sosiaalihuoltolaissa ja terveydenhuoltolaissa 27.10.2016 Usein kysyttyjä kysymyksiä liittyen päivystyksen ja erikoissairaanhoidon rakenteiden uudistukseen sosiaalihuoltolaissa ja terveydenhuoltolaissa Usein kysytyt kysymykset vastauksineen liittyvät

Lisätiedot

MILLOIN JA MITEN PALLIATIIVISEEN HOITOON ERIKOISTUNUT LÄÄKÄRI VOI PARHAITEN AUTTAA POTILAITAAN?

MILLOIN JA MITEN PALLIATIIVISEEN HOITOON ERIKOISTUNUT LÄÄKÄRI VOI PARHAITEN AUTTAA POTILAITAAN? MILLOIN JA MITEN PALLIATIIVISEEN HOITOON ERIKOISTUNUT LÄÄKÄRI VOI PARHAITEN AUTTAA POTILAITAAN? LL Kaisa Rajala, Palliatiivinen yksikkö, HUS Syöpäkeskus Geriatrian ja yleislääketieteen EL Palliatiivinen

Lisätiedot

KASVUKRAFT YHTEISTYÖKOKOUS , HANKO

KASVUKRAFT YHTEISTYÖKOKOUS , HANKO KASVUKRAFT YHTEISTYÖKOKOUS 30.9.2014, HANKO 30.9.2014 1 SOTE-UUDISTUS - JÄRJESTÄMISLAIN KESKEINEN SISÄLTÖ JA MERKITYS ARKEEN Raimo Kekkonen, sairaanhoitoalueen johtaja Lohjan sairaanhoitoalue 2 10/1/2014

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Ensihoitopalvelujen tuottaminen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Lohjan sairaanhoitoalueella

Espoon kaupunki Pöytäkirja Ensihoitopalvelujen tuottaminen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Lohjan sairaanhoitoalueella 18.08.2016 Sivu 1 / 1 3362/2016 00.04.01.00 29 Ensihoitopalvelujen tuottaminen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Lohjan sairaanhoitoalueella Valmistelijat / lisätiedot: Juha Karhu, puh. 09 816

Lisätiedot

OYS ervan päivystysjärjestelyjen suunnitelma. Juha Korpelainen Hallintoylilääkäri PPSHP

OYS ervan päivystysjärjestelyjen suunnitelma. Juha Korpelainen Hallintoylilääkäri PPSHP OYS ervan päivystysjärjestelyjen suunnitelma Juha Korpelainen Hallintoylilääkäri PPSHP Päivystysasetuksen vaikutukset PPSHP:n alueen toimintaan OYS Toiminta asetuksen mukaista Osittain sopimatta ervojen

Lisätiedot

Ylilääkäri Antti Koskinen Oulun seudun yhteispäivystys

Ylilääkäri Antti Koskinen Oulun seudun yhteispäivystys Päivystyskriteerit Ylilääkäri Antti Koskinen Oulun seudun yhteispäivystys Työryhmän raportin 31.1.2010 pohjalta Tehtävänanto STM nimesi HYKS erityisvastuualueen laatimaan esityksen päivystyshoidon perusteiden

Lisätiedot