Imatran kaupunki. Viestinnän periaatteet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Imatran kaupunki. Viestinnän periaatteet"

Transkriptio

1 Imatran kaupunki Viestinnän periaatteet

2 2

3 Sisällysluettelo Viestinnän periaatteet Viestinnän tavoitteet 4 Viestinnän visio 5 Vastuut ja organisointi 5 Sisäinen viestintä 6 Ulkoinen viestintä 7 Markkinointiviestintä 8 Verkkoviestintä 9 Kriisiviestintä 10 Lue lisää 11 Avaintavoite: Myönteinen Imatra-kuva Imatra toimii vuorovaikutteisesti ja suvaitsevaisesti. Kaupunki viestii jatkuvasti toiminnastaan sekä sisäisesti että ulkoisesti avoimuutta ja myönteisyyttä painottaen. Kaupungin vetovoimaisuutta ja myönteistä mainetta rakennetaan määrätietoisesti. Imatra kehittyy niin, että asukkaat voivat olla ylpeitä suvaitsevasta ja monikulttuurisesta kaupungistaan. 3

4 Viestinnän tavoitteet Kaupungin strategia määrää viestinnän linjat Viestintä toteuttaa Imatran kaupungin strategiaa toiminta-ajatuksen, vision ja avaintavoitteiden pohjalta. Imatran kaupungin toiminta-ajatus - Elinvoimainen Imatra Imatran kaupunki on elinvoimainen, viihtyisä ja laadukas kaupunki, jossa asukkaan on hyvä elää, vierailijan viipyä ja yrittäjän sekä elinkeinoelämän menestyä naapurien ja ympäristön kanssa sopusoinnussa. Imatra 2020 visio - Yrittämisen ja luovuuden rajakaupunki Rajakaupunki Imatra on kansainvälinen teollisuus- ja matkailukaupunki. Monimuotoinen elinkeinoelämä luo uusia työpaikkoja uutta luovan tutkimuksen, koulutuksen ja uudenlaisen luovan yrittämisen avulla. Matkailu ja muut palveluelinkeinot ovat kasvaneet merkittäviksi elinkeinoiksi. Seudun keskuskaupunkina kaupungin järjestämät palvelut asukkaille ja vierailijoille ovat laadukkaita ja kilpailukykyisiä. Kaupungin maine ja ilmapiiri viestivät yrittämistä, kulttuuria ja ympäristön huomioon ottavaa kaupungin kehittämistä. Imatralla asutaan kaupunkimaisesti ja yhteisvastuullisesti luonnon keskellä turvallisesti ja viihtyisästi. 4

5 Viestinnän visio Imatran kaupungin viestintä on aktiivista, avointa ja vuorovaikutteista. Viestintä edistää myönteisen Imatra-kuvan voimistumista ja tekee kaupunkia tunnetuksi paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Viestintä lisää imatralaisten sitoutumista, hyvinvointia ja osallistumista yhteisten asioiden hoitoon. Viestinnän strategiset päämäärät Imatran kaupungin viestinnällä pyritään osaltaan lisäämään kaupunkilaisten hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä. Kaupungin päätöksenteko on läpinäkyvää ja kaupunkilaisten osallistuminen laajaa. Imatralaiset asukkaat, yritykset, luottamushenkilöt, kaupungin henkilökunta ja tiedotusvälineet saavat tietoa ajoissa ja ymmärrettävästi esitettynä eri medioista. Kaupungin hyvä julkisuuskuva tukee Imatran kehittämistä ja vetovoimaisuutta. Vastuut ja organisointi Tapa, jolla kaupungin asioista kerrotaan ja miten asiakas kohdataan antaa kuvan kaupungin toiminnasta. Viestintä ja markkinointi on osa jokaisen kaupungin työntekijän toimenkuvaa. Tiedottamisessa avainasemassa ovat kaupunginvaltuuston, -hallituksen, lautakuntien sekä jaostojen päättäjät ja virkamiehet. Kaupungin tiedottamista johtaa kaupunginhallitus, joka hyväksyy yleiset ohjeet kaupungin tiedottamisen ja viestinnän periaatteista ja päättää tiedottamisesta vastaavasta kaupungin viranhaltijasta. Imatralla toimialat tiedottavat itsenäisesti asioistaan näiden viestintäperiaatteiden mukaisesti. Toimialajohtajat vastaavat oman toimialansa tiedotuksesta ja viestinnästä. Kaupunginkanslian ja toimialojen viestintävastaavista muodostuva viestinnän yhteistyöverkosto koordinoi ja tehostaa kaupungin viestintää ja näkyvyyttä. Tehokas viestintä edellyttää, että viestintävastaava kuuluu kaupungin eri toimialojen johtoryhmiin. Elinkeinomarkkinoinnista vastaa kaupunki yhdessä Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy:n ja matkailun markkinoinnista GoSaimaa Oy:n sekä Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy:n kanssa. Luottamushenkilöiden julkinen tuki ja laajat sidosryhmäsuhteet ovat tärkeitä voimavaroja kaupungin profiloinnissa ja viestinnässä. 5

6 Sisäinen viestintä Toimiva sisäinen viestintä luo pohjan hyvälle ulkoiselle viestinnälle. Sisäisen viestinnän avulla varmistetaan, että kaikilla kaupungin työntekijöillä ja luottamushenkilöillä on tiedossaan työnsä kannalta oleellinen tieto. Osaamista, johtamista, työkykyä, työolosuhteita ja töiden sisältöä voidaan kehittää vain yhteistyössä henkilöstön kanssa. Hyvä organisaatiokulttuuri rohkaisee keskusteluun. Hyvin hoidettu sisäinen viestintä on välttämätöntä tulokselliselle toiminnalle ja työelämän laadun kehittämiselle. Kaupungin sisäisen viestinnän välineitä ovat intranet, henkilöstölehti Kohina, tiedotteet, tiedotustilaisuudet henkilökunnalle, työpaikkakokoukset ja sähköposti. Sisäinen viestintä on koko henkilökunnan välistä yhteistyötä. Kaupungin henkilöstöstrategia sisältää osallistumista ja viestintää koskevia ohjeita. 6

7 Ulkoinen viestintä Julkisuus on aina yllätyksellistä, arvaamatonta ja vain osittain suunnitellun mukaista. Siksi julkisuutta ei voi hallita, mutta sen kanssa voi tulla toimeen. Tiedotusvälineitä on palveltava aktiivisesti. Tiedotusvälineet ovat kuntapolitiikan merkittäviä mielipidevaikuttajia ja julkisen keskustelun foorumeja. Merkittävä osa kaupunkia koskevista tiedoista ja arvoista välittyy joukkotiedotusvälineiden kautta. Niitä tulee palvella aktiivisesti, tasapuolisesti ja luotettavasti. Noustakseen keskustelun avaajaksi, kaupunki tarvitsee ajankohtaista, luotettavaa, avointa, ihmisläheistä ja asiantuntevaa mediaviestintää. Päätöksenteosta ja palveluista tiedottaminen asukkaille ja sidosryhmille kuuluu kaupungin toimintaan. Tiedottamista suunniteltaessa otetaan huomioon kaupunkilaisten erilaiset tarpeet ja mahdollisuudet viestintävälineiden seuraamisessa. Imatran kaupungin toimintaa ohjaa luottamushenkilöistä koostuva hallinto. Viranhaltijoiden tulee huolehtia, että päätöksenteon tueksi tuotettava tieto on ajantasaista ja tasapuolista. Päättäjien näkemyksiä kunnioitetaan ja päätökset toteutetaan, vaikka ne eroaisivat työntekijöiden näkemyksistä. Erityisesti asioiden valmisteluvaiheen viestinnässä tulee ottaa huomioon päätöksenteon eri vaiheet ja vastuunjako. Jokainen kaupungin työntekijä palvelee tiedotusvälineitä yhdessä sovittujen periaatteiden mukaan lainsäädännön rajoissa. Myös kielteisissä asioissa yhteydenottopyyntöihin vastataan viipymättä. Asioiden kriittinen käsittely kuuluu tiedotusvälineille. Tiedote on nopea ja tehokas tapa tiedottaa. Mitä suurempaa määrää kuntalaisia asia koskettaa, sitä tärkeämpää tiedotteen tekeminen on. Kun asia ei riitä tiedotteeksi, on uutisvinkin antaminen tiedotusvälineille käyttökelpoinen tapa uutisoida asia. Julkaisuvapaa tiedote laitetaan aina internetsivuille Tiedotustilaisuus järjestetään, kun on kyse merkittävästä ja erityistä mielenkiintoa herättävästä asiasta. Äkillisissä ja poikkeuksellisissa tilanteissa tiedotustilaisuuden järjestäminen on tarpeen. Haastattelu on yksi tapa antaa tietoa tiedotusvälineille ja välittää kaupungin näkemyksiä. Haastattelupyyntöön on suositeltavaa suostua. Toimittajan puhelinsoittoon on hyvä suhtautua kuin haastattelutilanteeseen. 7

8 Markkinointiviestintä Markkinointiviestinnällä vahvistetaan myönteistä Imatra-kuvaa, sitä millainen Imatra on, millaisena sen halutaan näkyvän ja miten sitä arvostetaan. Kaupungin ja koko seudun hyvä julkinen kuva synnyttää luottamusta ja vetovoimaa. Maineenhallinta on johtamisen ydintoimintoja. Kuva kaupungista syntyy tekojen kautta, mutta myös ulkopuolisten tahojen ja tiedotusvälineiden välittämänä. Mitä johdonmukaisemmin ja toistuvammin kaupunki viestii omia keskeisiä viestejään, sitä todennäköisemmin ne näkyvät myös kaupungin maineessa. Kunnan tietoinen profilointi voi onnistua vain, jos luottamushenkilö- ja virkamiesjohdolla on yhteisesti hyväksytty visio, näkemys tulevaisuudesta sekä sen pohjalta laadittu strategia. Usein markkinointiprojektit kannattaa toteuttaa yhteistyössä seutukunnan ja elinkeinoelämän, järjestöjen, oppilaitosten ja muiden toimijoiden kanssa, mikä vaatii yhteistä näkemystä ja sitoutumista. Profilointi on kunnalle tai seudulle ominaisten vahvuuksien esiintuomista pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti. Tavoiteltavan kuntakuvan on oltava uskottava ja sopusoinnussa todellisuuden kanssa, muutoin profilointi voi kääntyä itseään vastaan. Markkinointiviestinnän keskeisimpiä tavoitteita ovat Imatran ja sen palveluiden tunnetuksi tekeminen, matkailun edistäminen, elinkeinoelämän toimintamahdollisuuksien turvaaminen sekä uusien asukkaiden saaminen. Imatran kaupungin maine ja imago ovat tärkeitä kilpailu- ja vetovoimatekijöitä. Parasta markkinointia ovat hyvin toimivat palvelut, toimiva vuorovaikutus, viihtyisä ympäristö ja terve taloudenpito. Markkinointiviestinnän tavoitteena on myös kertoa kaupungin tarjoamista palveluista ja tuotteista. 8

9 Verkkoviestintä Viritä verkko valmiustilaan! Imatran kaupungin internetsivut palvelevat yhtenä kaupungin keskeisimmistä viestintävälineistä. Sivuilta löytyy tieto kaupungin eri toiminnoista ja palveluista sekä ajankohtaisista asioista. Internetsivujen käyttö on yksinkertaista ja helppoa. Imatran kaupungin verkkosivujen tulee olla aina ajan tasalla, uusin tieto päivitetään verkkoon heti, kun se on tiedossa. Tiedot julkaistaan verkkosivuille viimeistään silloin kuin muissakin tiedotusvälineissä. Kukin toimiala vastaa omista sivuistaan itsenäisesti. Toimiala nimeää verkkosivuista vastaavan henkilön ja suurissa sivukokonaisuuksissa hänen apunaan tarvittaessa toimivat eri osien päivittäjät. Vastuuhenkilöt tulee ilmoittaa viestintä- ja markkinointipäällikölle. Kaupungin etusivun ja muiden yleisten sivujen ylläpidosta vastaa viestintä- ja markkinointipäällikkö yhdessä verkkovastaavien kanssa. Verkkosivujen tulee noudattaa Imatran kaupungin internetsivuille määriteltyä ilmettä. Imatran internetsivuista on myös englannin, saksan ja venäjänkieliset versiot. Sosiaalinen media Sosiaalisen median mahdollisuudet tiedostetaan ja sitä hyödynnetään markkinoinnissa ja muussa toiminnassa, jossa siitä on oleellista hyötyä. Sosiaalisen media kautta tavoitetaan väestöryhmiä, joita ei muuten saavuteta. Sosiaalisessa mediassa mukanaolo vaatii jatkuvaa seurantaa ja läsnäoloa päivittäin. 9

10 Kriisiviestintä Kriisiviestinnässä etukäteisvarautuminen on kaiken A ja O. Kriisiviestintä on tehostettua viestintää muutos- ja kriisitilanteissa, joissa tarvitaan kiireellisesti tietoa. Kriisitilanteissa noudatetaan samoja viestinnän periaatteita kuin normaaliolojen viestinnässä. Erityisesti kriisitilanteissa tulee varmistua viestien perillemenosta. Kriisiviestinnän keskeisenä tavoitteena on suuremman vaaran torjuminen ja korvaavista palveluista tiedottaminen sekä väärän tiedon leviämisen estäminen. Keskeistä on saada kuntalaisille tieto, mitä on tapahtunut, mistä se johtuu ja mitä asialle tehdään. Kriisiviestinnästä on oma erillinen ohje. Erityisesti kriisitilanteissa tulee varmistua viestien perillemenosta. 10

11 Lue lisää, innostu, kiinnostu! Viestintää ohjaavat säädökset ja asiakirjat Kuntalaki, kuntalaisten osallistuminen (27 ) ja tiedottaminen (29 ) Imatran kaupungin viestinnän ohjeita ja malleja Imatran kaupungin strategia Imatran kaupungin graafiset ohjeet Liitteet: Kokoustiedottamisen ohje Lehdistötiedotemalli Malli tiedotustilaisuuskutsusta Ohjeet kunnallisten ilmoitusten julkaisemisesta Viestinnän sanastoa Lue lisää: https://www.journalistiliitto.fi/ Markku Hurmerinta, A-P.Pietilä: Hallitse mediapeli (muuten media hallitsee sinua). Juva 2008 Anja Alasilta: Verkkokirjoittajan käsikirja. Tampere 2002 Lähteet: Kunnan viestintä, Suomen Kuntaliitto, 2004 Markku Hurmerinta, A-P.Pietilä: Hallitse mediapeli (muuten media hallitsee sinua). Juva 2008 Kuntien verkkoviestintäohje, Suomen Kuntaliitto 2010 Sosiaalisen median mahdollisuudet hallinnolle (katsaus) toim. Tuija Aalto, Oikeusministeriö, Demokratia- ja kieliasioiden yksikkö

12 12

13 Kokoustiedottamisen ohje Kuntalaki edellyttää, että kaupunki tiedottaa valmisteilla olevista asioista. Valmistelun julkisuutteen kuuluu, että päätösesityksiä ja niiden vaikutuksia käsitellään julkisuudessa jo ennen luottamuselinten kokouksia. Kaupungin luottamuselinten esityslistat ovatkin merkittävä tiedonlähde valmisteilla olevista asioista. Kokoustiedottamisessa on otettava huomioon kuntalain lisäksi myös julkisuuslain salassapitosäännökset, henkilötietolaki sekä Kuntaliiton ohjeet henkilötietojen julkaisemisesta internetissä. Julkiset ja salassa pidettävät asiat Julkisuusperiaatteen mukaan viranomaisten asiakirjat ovat pääsääntöisesti julkisia. Salassapito edellyttää aina lakitasoista sääntelyä. Luottamuselimillä tai viranhaltijoilla ei ole valtaa määrätä muita asioita tai asiakirjoja salassa pidettäviksi. Lain mukaan salassa pidettäviä asioita ei anneta julkisuuteen. Julkisuuslaissa on lueteltu salassa pidettävät asiat. Salassa pidettävät asiat ovat yleensä liiketai ammattisalaisuuksia tai yksityisyyden suojaan liittyviä asioita, esimerkkeinä kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastiedot sekä oppilaan ja hänen perheensä henkilökohtaisia oloja ja oppilashuoltoa koskevat asiat, yksityisen henkilön taloudellinen tilanne, terveydentila sekä sosiaalihuollon etuudet ja tuet. Perhe-elämää ja henkilökohtaisia oloja koskevat tiedot ovat salassa pidettäviä, mm. sairauspoissaoloa, äitiys- ja isyysvapaata, vanhempainlomaa, hoitovapaata, adoptiota, työkyvyttömyyseläkettä, henkilötunnusta, pankkitilin numeroa ja puoluekantaa koskevat tiedot. Tieto virkavapaudesta tai eläkkeestä tulee julkaista sen perustetta ilmoittamatta. Myös tiedot yksityiselämässä esitetyistä mielipiteistä, elintavoista, yhdistys- ja harrastustoiminnasta ovat salassa pidettäviä. Kokousasiat on pyrittävä kirjoittamaan niin, että käsiteltävä asia on varsinaisessa pykälätekstissä eikä liitteissä. Pykälätekstiin ei tule merkitä henkilötietoja tai lain mukaan salassa pidettäviä tietoja, vaan ne on syytä laittaa kokousasiakirjan (salaisiin) liitteisiin. Listatekstien tulee olla selkeitä ja tiiviitä, perustelujen ja vaihtoehtojen tulee näkyä varsinaisessa listatekstissä ja päätösesitys pohjautuu lyhyenä niihin. Tiedotusvälineiden palvelu Kaupunki lähettää valtuuston, hallituksen, lautakuntien ja jaostojen esityslistat sekä niiden liitteet yhtä aikaa kaikille paikallisille tiedotusvälineille hyvissä

14 ajoin ennen kokousta. Esityslistat ovat luettavissa samanaikaisesti myös kaupungin kotisivuilla. Päätöksistä tiedotetaan tiedotusvälineille välittömästi kokouksen jälkeen. Kokouksen sihteeri lähettää kokouksen jälkeen tiedotusvälineille lehdistötiedotteen, jossa on kerrottu kokouksessa tehdyt päätökset. Tiedotteen loppuun tulee laittaa puheenjohtajiston ja valmistelijoiden yhteystiedot, joilta tarvittaessa voi kysyä asiasta tarkemmin (tässä korostuu valmistelijan ja lausunnon antajan eri rooli). Kaupungille toimitetut hankinta-, urakka- ja muut vastaavat tarjousasiakirjat sekä viranomaisten laatimat edullisuusvertailulaskelmat tulevat julkisiksi vasta, kun sopimus on tehty. Tarjouspyynnöt tulevat julkisiksi, kun pyyntö on allekirjoitettu. Allekirjoituksen jälkeen tieto siitä, keneltä tarjouksia on pyydetty, on julkinen. Kokousasioiden julkaiseminen internetissä Valtuuston, hallituksen, lautakuntien ja jaostojen esityslistat liitteineen julkaistaan ennen kokousta kaupungin internet-sivuilla. Pöytäkirjat julkaistaan niiden valmistuttua. Kokousasiat julkaistaan pääsääntöisesti liitteineen mutta mikäli liitteet sisältävät salassa pidettäviä asioita, niitä ei julkaista. Henkilötiedot tai lain mukaan salassa pidettävät tiedot merkitään kokousasian liitteisiin, joita ei julkaista internetissä. Kuntaliitto on antanut kunnille erilliset ohjeet salassa pidettävien asiakirjojen ja henkilötietojen käsittelystä ja internetissä julkaisemista. Henkilötietolain mukaan yksityishenkilöiden henkilötunnuksia, osoite-, puhelinnumero- tai muita yhteystietoja ei saa julkaista internetissä, ellei siihen ole asianomaisen suostumusta tai muuta laillista perustetta. Myöskään henkilörekistereitä eli listoja henkilötiedoista ei saa laittaa internetiin ilman rekisteröityjen suostumusta tai muuta lakiin perustuvaa syytä. Esimerkiksi luettelot viran- ja toimenhaltijoiden ansioista ja palkankorotuksista tai toimenhakijoista muodostavat henkilörekisterin, jota ei saa viedä internetiin. Erityislaissa säädettyyn julkipanomenettelyyn kuuluvat lupapäätöslistat, joita pidetään yleisesti nähtävänä vain lainsäädännön edellyttämän määräajan, eivät muodosta henkilörekisteriä. Tämä koskee mm. maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia päätöksiä erilaisten lupien saajista. Siten esimerkiksi tiedot rakennusluvan saajista voi laittaa verkkoon, kunhan laissa säädettyjä julkipanomenettelyn edellytyksiä noudatetaan tarkasti. Henkilötietoja sisältävät kokousasiat on pidettävä internetissä vain tehokkaan tiedottamisen vaatiman ajan ja ne on poistettava viimeistään kahden vuoden kuluttua niiden julkaisemisesta.

15 Malli tiedotustilaisuuskutsusta Kutsu tiedotusvälineille Kutsu tiedotustilaisuuteen Kutsu on osoitettava selvästi kutsuksi tiedotusvälineille tiedotustilaisuuteen. Sitä ei pidä voida tulkita kutsuksi kaupunkilaisille tai tiedotteeksi, jonka voi julkaista saman tien uutisena. Kutsussa kerrotaan tilaisuuden aihe eli mistä asiasta ko. tilaisuudessa on kyse, niin että toimittajat voivat arvioida, kannattaako tilaisuuteen tulla. Tilaisuudessa kerrottavan asian sisältöä ei kuitenkaan tule kertoa tyhjentävästi kutsussa. Kutsussa kerrotaan selvästi tilaisuuden aika ja paikka. Lisäksi on hyvä kertoa, keitä on paikalla asiasta kertomassa. Hyvän journalistisen tavan mukaan tiedotustilaisuudessa julkistettavia asioita ei uutisoida kutsun lähettämisen jälkeen ennen tiedotustilaisuutta. Haastatteluista voidaan sopia ennen tilaisuutta mutta silloin on varmistettava asian julkistamisajankohta. Kutsussa tulee olla lähettäjän nimi ja yhteystiedot. Kutsu lähetetään toimituksiin sähköpostilla ja se kirjoitetaan sähköpostin tekstikenttään eikä laiteta liitetiedostoksi. Virpi Viestijä Imatran kaupunki p

16 Malli Kutsu tiedotustilaisuuteen Imatran kaupungin vuoden 2010 talousarviosta Tervetuloa vuoden 2010 talousarviota koskevaan tiedotustilaisuuteen Imatran kaupungintalolle huoneeseen 138 maanantaina kello Paikalla ovat hallituksen puheenjohtajat, kaupunginjohtaja ja talousjohtaja. Terveisin Virpi Viestijä Virpi Viestijä Imatran kaupunki p

17 Lehdistötiedote Julkaistavissa klo Otsikko kertoo tiedotteen tärkeimmän asian Hyvä otsikko ilmaisee tiedotteen olennaisimman asian lyhyesti, mutta mahdollisimman kiinnostavasti. Otsikon tekoon kannattaa panostaa, sillä sen perusteella lukijat päättävät lukevatko tiedotteen loppuun. Tärkein asia kirjoitetaan otsikon lisäksi kahteen ensimmäiseen lauseeseen. Niissä tulee olla tiivistettynä tiedotteen pääasia. Tiedotteessa vastataan kysymyksiin kuka, mitä, missä, miten ja millaisin seurauksin. Tekstissä asiat esitetään tärkeysjärjestyksessä, tärkeimmästä vähemmän tärkeään, niin että toimitukset voivat halutessaan jättää kappaleita pois sisällön siitä kärsimättä. Kappaleet ovat mielellään lyhyehköjä, samoin lauseet ja virkkeet. Tiedotteen kieli on selkeää ja ymmärrettävää yleiskieltä. Vältä sivistyssanoja, ammattikieltä ja lyhenteitä, elleivät ole yleisesti tunnettuja. Vastaanottajan on voitava lukea ja ymmärtää tiedote nopeasti. Väliotsikoita voi myös käyttää, sillä ne auttavat tekstin silmäiltävyyttä ja luettavuutta. Teksti kirjoitetaan valmiiksi julkaistavaan uutismuotoon. Hyvä tiedote on pituudeltaan noin 2000 merkkiä. Sen tulee mahtua tulostettuna yhdelle A4-sivulle, joten tiedotteessa kerrotaan lyhyesti ja uutismaisesti olennainen. Sitaatteja voi käyttää, jotta asiasta vastaava henkilö tulee esiin jo tiedotetekstissä. Sitaattiin kannattaa sijoittaa ennen kaikkea taustoittavaa tai seurauksia arvioiva lausunto, kertoo Imatran kaupungin erikoisasiantuntija Inkeri Imatralainen. Tapahtumatiedotteessa tulee tarkastaa, että kaikki aika- ja paikkatiedot mainitaan tiedotteessa. Tiedotteessa ei saa olla virheitä. Erityisen tarkka tulee olla lukujen, nimien ja tittelien kanssa. Teksti on hyvä tarkastuttaa ennen lähettämistä asiantuntijalla, joka merkitään lisätietojen antajaksi. Lisätietojen antajan tulee olla tavoitettavissa tiedotteen lähettämisen jälkeen. Julkaisuajankohta laitetaan yläreunaan, mikäli tiedote jaetaan ennen asian julkistamista. Lisätietoja -kohdassa kerrotaan kuka antaa lisätietoja aiheesta, puhelinnumero ja sähköpostisoite. Jos aiheesta saa lisätietoja verkosta, kirjoita myös www-osoite. Lisätietoja: Erityisasiantuntija Inkeri Imatralainen, p , Imatran kaupunki Virastokatu 2, Imatra Vaihde: Faksi: Sähköposti: Internet:

18 Viestinnän sanastoa Blogi Sivusto, jolla voi julkistaa tekstiä ja/tai multimediaa. Jutut julkaistaan aikajärjestyksessä, uusin ylimpänä. Lukijat voivat kommentoida kirjoituksia. Blogia voi pitää yksi tai useampi ihminen. Brändi (Brand) Brändi tarkoittaa tavaramerkin ympärille muodostunutta positiivista mainetta. Brändin arvo muodostuu nimen tai logon tunnettuudesta, asiakkaiden merkkiuskollisuudesta, brändin mukanaan tuomasta laadun tunteesta ja brändiin liitetyistä mielikuvista. Brändi voidaan nähdä eräänlaiseksi yhteenvedoksi tuotteen tai palvelun sisällöstä tai identiteetistä. Median näkökulmasta brändi tekee tuotteesta houkuttelevan ja lupaa laatua. Onnistunut ja tunnettu brändi luo tuotteelle lisäarvoa ja vahvistaa käyttäjänsä identiteettiä. Digitaalinen viestintä, verkkoviestintä Digitaalisesti tuotettu ja jaeltu (tosiaikaisesti verkoissa tai erilaisilla digitaalisilla tallenteilla, kuten CD-rom ja DVD-levyt) materiaali, joka muodostaa tietoverkossa (internet, ekstranet, intranet) tarvittavan julkaisu-, jakelu- ja ylläpitoteknologian kanssa digitaalilsen ympäristön. Siinä teknologia sekä sisällöt yhdessä luovat mahdollisuuden vuorovaikutteiselle viestinnälle. , maili, sähköposti Internetin postijärjestelmä Ekstranet Suljettu verkopalvelu, johon on pääsy rajatulla käyttäjäryhmällä, esimerkiksi asiakkailla jka yhteistyökumppaneilla. Graafiset ohjeet Ohjeisto, jossa kerrotaan, miten yrityksen tai yhteisön valitsemaa visuaalista linjaa tai identiteettiä sovelletaan eri yhteyksissä. Imago Vastaanotettu kuva jostakin, vastaanottajan tulkinta jostakin asiasta. Mielikuvien kokonaisuus, joka syntyy tiedon, asenteiden, uskomusten ja kokemusten perusteella. Imagoon liitetään usein visuaalisuus, kuva. Info Puhekielen sana, jolla tarkoitetaan joko lehdistö- tai mediatilaisuutta tai infomaatiota yleensä. ks. Lehdistötilaisuus, mediatilaisuus, tiedotustilaisuus Informointi Neutraalia tiedottamista eri sidosryhmille, usein yksisuuntaista Internet Maailmanlaajuinen tietoverkkoja yhdistävä verkko, jonka välityksellä siirretään mm. sähköposti ja www-sivut Internetosoite Kirjaimista, numeroista ja pisteistä muodostuva osoite, jonka avulla selainohjelma etsii sivuja. Osoitteet ovat esim. muotoa Internetpalvelu Yleisnimitys verkkopalveluista

19 Joukkoviestimet, joukkotiedotusvälineet Joukkoviestinnän välineitä, jotka ovat perinteisesti jaettu graafisiin eli painoviestimiin (lehdet, kirjat, julisteet) ja sähköisiin viestimiin (radio, tv, elokuva, äänilevyt, video, tietokone). Puhekielessä käytetään media-sanaa, jonka uusin muoto on sosiaalinen media. Joukkoviestintä Useita viestejä lähetetään samanaikaisesti ja samansisältöisinä ei-henkilökohtaisina, usein anonyymille yleisölle. Journalismi Toimitustyön käytäntö eli toimituksissa tehtävä tai vapaiden toimittajien tekemä työ Julkisuusperiaate Viranomaisten asiakirjat ovat julkisia, jollei erikseen säädetä. Kotisivut Verkkopalvelun lempinimi Kriisiviestintä Organisaation itsensä aiheuttama tai ulkoisen syyn aiheuttama poikkeustilanne, joka uhkaa organisaation aineellista ja/tai aineetonta pääomaa ja vaatii välitöntä viestintää. Kriisiviestintä ei välttämättä poikkea tavanomaisesta viestinnästä muutoin kuin että viestintä on tavallista nopeasykkeisempää ja että osapuolet ovat erilaiset kuin ns. normaalioloissa. Lehdistötilaisuus Median edustajille tai toimittajille järjestetty tilaisuus ajankohtaisesta tai muuten tärkeästä asiasta. Tilaisuudessa on mahdollisuus esittää kysymyksiä, haastatella organisaation edustajia ja jossain määrin keskustella. Kaikki sanottu on julkista. Toimittajat arvioivat lehdistötilaisuuteen osallistumista sen uutisarvon perusteella. Koska lehdistö on vain yksi median laji, yleisimmin käytetään nimitystä mediatilaisuus tai info. Liikemerkki Visuaalinen merkki tai symboli, jota käytetään logon yhteydessä tai yksinään. Logo Yrityksen tai yhteisön sovittu nimenkirjoitustapa Maine Sidosryhmien tai muiden osapuolten arvio puheena olevasta kohteesta, esimerkiksi yrityksestä Maineenhallinta Strategisesti johdettua toimintaa, jonka tavoitteena on ohjata sidosryhmien käsityksiä organisaation menestyksestä ja sen tulevaisuutta koskevia odotuksia organisaation myönteiseen ja sidosryhmäsuhdetta vahvistavaan suuntaan. Mainonta Tuote, palvelu tai idea pyritään viestimään kohderyhmälle kaupallisen suostuttelevasti ostamalla tilaa ja määrittelemällä sisältö. Tavoitteita ovat mm. tunnettavuus, haluttu mielikuva, uusien asiakkaiden houkuttelu tai nykyisten asiakkaiden saaminen ostamaan useammin ja nopeammin. Markkinointi Markkinointi on toiminto ja ajattelutapa, jonka päämääränä on vaikuttaminen tekemällä tutuksi organisaatio sekä sen palvelut ja tuotteet, lisätä kiinnostusta ja vastata asiakkaiden tarpeisiin.

20 Markkinointiviestintä Yrityksen tai yhteisön ulkoisiin sidosryhmiin kohdistuvaa viestintää, jonka tarkoituksena on välillisesti tai suoraan saada aikaan kysyntää tai kysyntään positiivisesti vaikuttavia ilmiöitä. Osatekijöitä ovat mm. henkilökohtainen myyntityö, PR, julkisuus ja sponsorointi, myynninedistäminen ja mainonta. Media Perinteinen media: sanoma- ja aikakauslehdet, radio ja televisio, jotka toimivat yhdeltä monelle - periaatteella ja jossa on ammattilaisten tuottama sisältö ja vastaava päätoimittaja. Sosiaalinen media: Monelta monelle -viestintää, internetpalveluja, joihin käyttäjät tuottavat itse sisällön. Rinnakkaisia käsitteitä ovat mm. sosiaalinen web, sosiaalinen media tai yhteisöllinen media, yritys 2.0, sosiaaliset ohjelmistot ja sosiaalinen teknologia. Vuorovaikutteinen media: viestintää yhdeltä monelle ja monelta yhdelle sisältäen räätälöityjä sisältöjä kohdennetulle yleisölle, yleisö kommentoi ja antaa palautetta. Mediatiedote Käsittelee neutraalisti juuri tapahtunutta tai pian tapahtuvaa, tulossa olevaa, uutta ja yleisesti kiinnostavaa asiaa; käytetään myös nimitystä lehdistötiedote. Yhteisöviestinnän perusasia, jonka hallintaa vaaditaan viestinnän ammattilaiselta. Mielikuva Tieto tai luulo, myönteinen, neutraali tai kielteinen, oikea tai väärä kohteensa mielestä Mobiili internet Matkapuhelimella käytettävät internetpalvelut eli mobiili netti, jonka kautta saa uutisia ja viihdettä, voi tehdä ostoksia, maksaa laskuja ja hoitaa raha-asioita. Muutosviestintä Viestinnän muoto, joka painottaa tulossa olevaa tai meneillään olevaan muutosta. Koostuu muutoksen ennakoinnista, suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista. Muutosviestintä on parhaimmillaan vuorovaikutteista ja osallistuvaa. Netiketti Tietoteknisten laitteiden, ohjelmistojen ja palveluiden käytön ohjeet, säännöt ja vastuut sekä esimerkiksi sähköpostiviestien ja verkkokeskustelun korrektin kielenkäytön ohjeistus Perusviestit Yhteisön määrittelemät tärkeimmät sen strategiaa tukevat asiat/ajatuskokonaisuudet, jotka se haluaa sidosryhmiensä tietoon ja hyväksymiksi. Ydinsanoma on puettu sanoiksi tai lausumiksi, jotka toimivat pohjana erilaisissa viestintätilanteissa. Sidosryhmä Ryhmä, jolla on sidos organisaatioon. Sidosryhmällä on jokin todellinen, taloudellinen, juridinen tai sopimukseen perustuva sidos organisaatioon Slogan Iskulause, johon on pyritty pelkistämään olennainen sanoma vaikuttavasti ja yksinkertaisesti Sosiaalinen media (web2.0) Monelta monelle viestintää, jossa yhteisö itse tuottaa sisältöjä

21 Strategia Kertoo reitin, miten tavoitteeseen tai visioon päästään, miten omat vahvuudet ja ympäristön tarjoamat mahdollisuudet yhdistetään tavoitteeseen pääsemiseksi. Strategia on yhteisön tietoinen keskeisten tavoitteiden ja toiminnan suuntaviivojen valinta muuttuvassa maailmassa. Tiedote Uutinen, jonka organisaatio lähettää sidosryhmilleen. Kertoo neutraalisti asiasta, joka on tapahtunut tai on tapahtumassa. Tiedote on journalistin raaka-ainetta. Tiedotustilaisuus Yleisnimi tilaisuudelle, jossa jaetaan uutta ja tärkeää tietoa ja jossa on mahdollisuus esittää kysymyksiä ja jossain määrin myös keskustella. Ks. info, lehdistötilaisuus, mediatilaisuus Twitter Yhteisö- tai mikroblogipalvelu, jonka käyttäjät pystyvät lähettämään ja lukemaan toistensa päivityksiä internetissä. Tekstipohjaiset viestit eli twiitit (tweet) voivat sisältää korkeintaan 140 merkkiä. Viestintä Sanomien välitystä ja vaihdantaa lähettäjän ja vastaanottajan tai muiden osapuolten välillä. Viestintäkäsitteessä korostuu monisuuntaisuus ja prosessimaisuus. Leif Åberg määritteli (2000) viestinnän seuraavasti: Viestintä on prosessi, tapahtuma, jossa merkityksen antamisen kautta tulkitaan asioiden tilaa ja jossa tämä tulkinta saatetaan muiden tietoisuuteen vuorovaikutteisien, sanomia välittävän verkoston kautta. Viestintästrategia Muodostuu niistä toimintaa yhdensuuntaistavista määrittelyistä, valinnoista ja tavoitteista, joita soveltamalla ja toteuttamalla yhteisö menestyy nyt ja tulevaisuudessa. Se tapahtuu hyödyntämällä viestintää koko organisaation voimavarana. Strategiassa päähuomio on tulevaisuudessa. Visio Tila, johon yhteisö pyrkii ja toivoo pääsevänsä, mielikuva yhteisön tulevaisuudesta. Wiki Web-sivu, johon voi kirjoittaa ja jota voivat muokata ne, joille annetaan siihen oikeus. Wikipedia Wikipedia on ilmainen vapaan sisällön tietosanakirja. Kuka tahansa voi muokata ja luoda tekstiä reaaliajassa ilman tekstien hyväksyttämistä kenelläkään. Hyväksymisen käytännöt vaihtelevat eri maissa. Sanastoa koottu mm. kirjasta: Communicare! Viestinnän strategiasta käytäntöön, Elisa Juholin, Porvoo 2009

Kh 03.12.2008 liite 1 VIESTINTÄOHJE. Mäntyharjun kunta

Kh 03.12.2008 liite 1 VIESTINTÄOHJE. Mäntyharjun kunta Kh 03.12.2008 liite 1 VIESTINTÄOHJE Mäntyharjun kunta 2008 SISÄLTÖ 1 MÄNTYHARJUN KUNNAN VIESTINNÄN PERIAATTEET...1 1.1 Kunnan viestintäorganisaatio...2 2 ULKOINEN VIESTINTÄ...2 2.1 Tiedote...4 2.2 Tiedotustilaisuus...4

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKIKONSERNIN VIESTINTÄOHJE

SASTAMALAN KAUPUNKIKONSERNIN VIESTINTÄOHJE SASTAMALAN KAUPUNKIKONSERNIN VIESTINTÄOHJE 1. Johdanto 2. Kunta ja konserni 3. Viestinnän lähtökohdat 3.1 Sastamalan kaupungin strategia 3.2 Viestintää ohjaava lainsäädäntö ja suositukset 3.3 Viestinnän

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin VIESTINTÄOHJE

Kouvolan kaupungin VIESTINTÄOHJE Kouvolan kaupungin VIESTINTÄOHJE SISÄLTÖ 1. 2. 2.1 2.2. 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 Viestintäohjeen tavoitteet Strategiset lähtökohdat Kouvolan kaupunkistrategia

Lisätiedot

Viestintä- ja markkinointistrategia

Viestintä- ja markkinointistrategia Viestintä- ja markkinointistrategia Koska kunnallishallinto perustuu kunnan asukkaiden itsehallintoon, sananvapaus ja julkisuus on siinä erityisen tärkeää. Ne muodostavat kunnallisen demokratian merkittävimmän

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014

SISÄLLYSLUETTELO. Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014 VIESTINTÄOHJE Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUOPION KAUPUNGIN VIESTINTÄ...4 1.1 Viestintäohjeen lähtökohdat...5 1.2 Viestinnän periaatteet...8

Lisätiedot

KH 3.11.2008. Valkeakosken kaupungin viestintä

KH 3.11.2008. Valkeakosken kaupungin viestintä KH 3.11.2008 Valkeakosken kaupungin viestintä Valkeakosken kaupungin viestintä 2 Valkeakosken kaupungin viestintä: 1. Viestinnän tarkoitus ja lähtökohdat miksi viestimme 3 2. Viestinnän perusperiaatteet

Lisätiedot

Lopen kunta TIEDOTUS- JA VIESTINTÄOHJE

Lopen kunta TIEDOTUS- JA VIESTINTÄOHJE Lopen kunta TIEDOTUS- JA VIESTINTÄOHJE Käsittely: Kunnanhallitus 14.2.2011 ( 55) Päivitetty 27.4.2011 SISÄLLYSLUETTELO VIESTINNÄN LÄHTÖKOHDAT... 1 ULKOINEN TIEDOTTAMINEN... 2 TIEDOTTAMINEN PÄÄTÖKSENTEOSTA...

Lisätiedot

Sosiaalisen median mahdollisuudet hallinnolle

Sosiaalisen median mahdollisuudet hallinnolle Pdf-tiedosto verkkoversiosta 1.0 KATSAUS Sosiaalisen median mahdollisuudet hallinnolle Toimittanut Tuija Aalto Oikeusministeriö Demokratia- ja kieliasioiden yksikkö 4.6.2010 Teos on lisensoitu Creative

Lisätiedot

Scandic-hotellien mediajulkisuus suomalaisissa sanomalehdissä vuosina 2000 2012

Scandic-hotellien mediajulkisuus suomalaisissa sanomalehdissä vuosina 2000 2012 Scandic-hotellien mediajulkisuus suomalaisissa sanomalehdissä vuosina 2000 2012 Heidi Laurila Pro gradu -tutkielma Yhteisöviestintä Syksy 2013 Viestintätieteiden laitos Jyväskylän yliopisto 1 JYVÄSKYLÄN

Lisätiedot

VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTISTRATEGIA

VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTISTRATEGIA VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTISTRATEGIA 2011 Sisällysluettelo 1 Yleistä... 4 2 Viestinnän tehtävät ja yleiset tavoitteet... 4 2.1 Kunnan tavoitekuva... 4 2.2 Kunnan sidosryhmät... 4 2.3 Viestinnän strategiset

Lisätiedot

Urheiluseuran viestintäopas

Urheiluseuran viestintäopas Urheiluseuran viestintäopas Urheiluseuran viestintäopas 2011 1 Urheiluseuran viestintäopas Sisältö Osa 1: Opas sisäiseen viestintään Alkuperäinen opas: Sisäisellä viestinnällä vireäksi. (2006). Tekijät:

Lisätiedot

Valtionhallinnon viestintäsuositus

Valtionhallinnon viestintäsuositus Valtionhallinnon viestintäsuositus Valtioneuvoston kanslian määräykset, ohjeet ja suositukset 2/2010 Valtionhallinnon viestintäsuositus Valtioneuvoston kanslian määräykset, ohjeet ja suositukset 2/2010

Lisätiedot

Hyvinkään Setlementtiyhdistyksen tapahtumien suunnittelu ja toteutus

Hyvinkään Setlementtiyhdistyksen tapahtumien suunnittelu ja toteutus Hyvinkään Setlementtiyhdistyksen tapahtumien suunnittelu ja toteutus Elsilä, Jere Harjuoja, Selina Mattila, Karin Pelkonen, Sanna 2015 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Hyvinkää Hyvinkään Setlementtiyhdistyksen

Lisätiedot

Varaudu. Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa. Varaudu. Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa

Varaudu. Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa. Varaudu. Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa Varaudu Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa Varaudu Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa Suomen Kuntaliitto Helsinki 2009 Työryhmä: Viestintäjohtaja Jari Seppälä, Kuntaliitto

Lisätiedot

Kulttuuritoimijan tiedotusopas

Kulttuuritoimijan tiedotusopas Kulttuuritoimijan tiedotusopas C. 56 Kulttuuritoimijan tiedotusopas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan Liitto Julkaisu C:56 (päivitys joulukuussa 2010) ISBN 978-951-766-117-1 ISSN 1237-9948 Taitto: Mainostoimisto

Lisätiedot

Sosiaalisen median strategia

Sosiaalisen median strategia Sosiaalisen median strategia Fiksu toiminta somessa tukee työtämme Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus Sisällysluettelo Sosiaalisen median strategia 1. Sosiaalisen median opas 1.1. MEKU sosiaalisessa mediassa

Lisätiedot

Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia

Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia 5 Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Hyvä maine syntyy siitä, että

Lisätiedot

Kunta viestintäostoksilla

Kunta viestintäostoksilla MERJA OLARI-SINTONEN JARI SEPPÄLÄ, SIRPA PALO, TEIJA JÄRVELÄ, PÄIVI RAINIO Kunta viestintäostoksilla Opas viestintä- ja markkinointipalvelujen hankintaan Kirjoittajat: Merja Olari-Sintonen, FM, Suomen

Lisätiedot

Esiselvitys kansallisesta paikkatietoportaalista

Esiselvitys kansallisesta paikkatietoportaalista Esiselvitys kansallisesta paikkatietoportaalista Maa- ja metsätalousministeriö Tiina Jäppinen 30.11.2004 i Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Portaali tietoyhteiskunnan osana... 2 3. Verkkoviestintä ja paikkatietoportaali...

Lisätiedot

Työkalupakki järjestöjen viestintään. Näin saat asiasi esille tiedotusvälineissä ja olet läsnä sosiaalisessa mediassa

Työkalupakki järjestöjen viestintään. Näin saat asiasi esille tiedotusvälineissä ja olet läsnä sosiaalisessa mediassa Työkalupakki järjestöjen viestintään Näin saat asiasi esille tiedotusvälineissä ja olet läsnä sosiaalisessa mediassa 2 Viestintätyökalupakin sisältö: 1. Miksi kertoa toiminnastanne tiedotusvälineille?

Lisätiedot

Kuntien verkkoviestintäohje

Kuntien verkkoviestintäohje Kuntien verkkoviestintäohje Toimittanut Pi Krogell-Magni Kirjoittajat Tony Hagerlund Johanna Ilves Teija Järvelä Pi Krogell-Magni Alina Kujansivu Leena Kuupakko Tommy Lahti Päivi Lazarov Eija Marttila

Lisätiedot

KAINUUN KOTITYÖPALVELUALAN VIESTINTÄSUUNNITELMA

KAINUUN KOTITYÖPALVELUALAN VIESTINTÄSUUNNITELMA KAINUUN KOTITYÖPALVELUALAN VIESTINTÄSUUNNITELMA viestinnän periaatteita, sääntöjä ja käytänteitä kotityöpalvelualalle, yrittäjille ja koulutuksen järjestäjälle Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Lähtökohdat...

Lisätiedot

Kulttuuritoimijan markkinointiopas

Kulttuuritoimijan markkinointiopas Kulttuuritoimijan markkinointiopas C. 58 Kulttuuritoimijan markkinointiopas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan liitto Julkaisu C:58 ISBN 987-951-766-119-5 ISSN 1237-9948 Taitto: Mainostoimisto Jukka Kaminen

Lisätiedot

Kulttuuritoimijan. markkinointiopas C.58

Kulttuuritoimijan. markkinointiopas C.58 Kulttuuritoimijan markkinointiopas C.58 2 Kulttuuritoimijan markkinointiopas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan liitto Kannen kuva: Saapasjalkakissa, Anu Lakaniemi. Julkaisu C:58 ISBN 987-951-766-119-5 ISSN

Lisätiedot

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas Anne Ilvonen OK-opintokeskus Sisältö Vaikuttaminen on jokaisen kansalaistaito... 5 1. Mitä vaikuttaminen on?... 6 1.1. Valta... 7 1.2. Osallistuminen...

Lisätiedot

INTERNET-SIVUT MARKKINOINTIVIESTINNÄSSÄ RESSIVEXIN WWW-SIVUJEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

INTERNET-SIVUT MARKKINOINTIVIESTINNÄSSÄ RESSIVEXIN WWW-SIVUJEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Terhi Tuomi ja Erika Virtanen INTERNET-SIVUT MARKKINOINTIVIESTINNÄSSÄ RESSIVEXIN WWW-SIVUJEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Opinnäytetyö Matkailun koulutusohjelma Toukokuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

OPAS TAPAHTUMAN VIESTINTÄÄN & MARKKINOINTIIN TAMPEREELLA

OPAS TAPAHTUMAN VIESTINTÄÄN & MARKKINOINTIIN TAMPEREELLA OPAS TAPAHTUMAN VIESTINTÄÄN & MARKKINOINTIIN TAMPEREELLA Mitä ja miksi? Markkinointi on yksi tärkeimmistä avaimista onnistuneeseen tapahtumaan. Tämä markkinointiopas on tehty käyttöösi tapahtumajärjestämisen

Lisätiedot

YRITYSKUVA LASKUSSA? Laskut osana yrityksen viestintää

YRITYSKUVA LASKUSSA? Laskut osana yrityksen viestintää YRITYSKUVA LASKUSSA? Laskut osana yrityksen viestintää Susanna Solajoki Yhteisöviestinnän pro gradu -tutkielma Huhtikuu 2011 Viestintätieteiden laitos Jyväskylän yliopisto JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Tiedekunta

Lisätiedot

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA Opinnäytetyö (AMK) Liiketalous Markkinointi urheilijoille 2011 Kim Kärkkäinen LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN B2B- YMPÄRISTÖSSÄ

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN B2B- YMPÄRISTÖSSÄ Opinnäytetyö (AMK) Tietojenkäsittely Tietojärjestelmät 2010 Jussi-Matti Korpela SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN B2B- YMPÄRISTÖSSÄ Case Markkinointitoimisto ÖÖÖ Oy OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN

Lisätiedot