Imatran kaupunki. Viestinnän periaatteet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Imatran kaupunki. Viestinnän periaatteet"

Transkriptio

1 Imatran kaupunki Viestinnän periaatteet

2 2

3 Sisällysluettelo Viestinnän periaatteet Viestinnän tavoitteet 4 Viestinnän visio 5 Vastuut ja organisointi 5 Sisäinen viestintä 6 Ulkoinen viestintä 7 Markkinointiviestintä 8 Verkkoviestintä 9 Kriisiviestintä 10 Lue lisää 11 Avaintavoite: Myönteinen Imatra-kuva Imatra toimii vuorovaikutteisesti ja suvaitsevaisesti. Kaupunki viestii jatkuvasti toiminnastaan sekä sisäisesti että ulkoisesti avoimuutta ja myönteisyyttä painottaen. Kaupungin vetovoimaisuutta ja myönteistä mainetta rakennetaan määrätietoisesti. Imatra kehittyy niin, että asukkaat voivat olla ylpeitä suvaitsevasta ja monikulttuurisesta kaupungistaan. 3

4 Viestinnän tavoitteet Kaupungin strategia määrää viestinnän linjat Viestintä toteuttaa Imatran kaupungin strategiaa toiminta-ajatuksen, vision ja avaintavoitteiden pohjalta. Imatran kaupungin toiminta-ajatus - Elinvoimainen Imatra Imatran kaupunki on elinvoimainen, viihtyisä ja laadukas kaupunki, jossa asukkaan on hyvä elää, vierailijan viipyä ja yrittäjän sekä elinkeinoelämän menestyä naapurien ja ympäristön kanssa sopusoinnussa. Imatra 2020 visio - Yrittämisen ja luovuuden rajakaupunki Rajakaupunki Imatra on kansainvälinen teollisuus- ja matkailukaupunki. Monimuotoinen elinkeinoelämä luo uusia työpaikkoja uutta luovan tutkimuksen, koulutuksen ja uudenlaisen luovan yrittämisen avulla. Matkailu ja muut palveluelinkeinot ovat kasvaneet merkittäviksi elinkeinoiksi. Seudun keskuskaupunkina kaupungin järjestämät palvelut asukkaille ja vierailijoille ovat laadukkaita ja kilpailukykyisiä. Kaupungin maine ja ilmapiiri viestivät yrittämistä, kulttuuria ja ympäristön huomioon ottavaa kaupungin kehittämistä. Imatralla asutaan kaupunkimaisesti ja yhteisvastuullisesti luonnon keskellä turvallisesti ja viihtyisästi. 4

5 Viestinnän visio Imatran kaupungin viestintä on aktiivista, avointa ja vuorovaikutteista. Viestintä edistää myönteisen Imatra-kuvan voimistumista ja tekee kaupunkia tunnetuksi paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Viestintä lisää imatralaisten sitoutumista, hyvinvointia ja osallistumista yhteisten asioiden hoitoon. Viestinnän strategiset päämäärät Imatran kaupungin viestinnällä pyritään osaltaan lisäämään kaupunkilaisten hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä. Kaupungin päätöksenteko on läpinäkyvää ja kaupunkilaisten osallistuminen laajaa. Imatralaiset asukkaat, yritykset, luottamushenkilöt, kaupungin henkilökunta ja tiedotusvälineet saavat tietoa ajoissa ja ymmärrettävästi esitettynä eri medioista. Kaupungin hyvä julkisuuskuva tukee Imatran kehittämistä ja vetovoimaisuutta. Vastuut ja organisointi Tapa, jolla kaupungin asioista kerrotaan ja miten asiakas kohdataan antaa kuvan kaupungin toiminnasta. Viestintä ja markkinointi on osa jokaisen kaupungin työntekijän toimenkuvaa. Tiedottamisessa avainasemassa ovat kaupunginvaltuuston, -hallituksen, lautakuntien sekä jaostojen päättäjät ja virkamiehet. Kaupungin tiedottamista johtaa kaupunginhallitus, joka hyväksyy yleiset ohjeet kaupungin tiedottamisen ja viestinnän periaatteista ja päättää tiedottamisesta vastaavasta kaupungin viranhaltijasta. Imatralla toimialat tiedottavat itsenäisesti asioistaan näiden viestintäperiaatteiden mukaisesti. Toimialajohtajat vastaavat oman toimialansa tiedotuksesta ja viestinnästä. Kaupunginkanslian ja toimialojen viestintävastaavista muodostuva viestinnän yhteistyöverkosto koordinoi ja tehostaa kaupungin viestintää ja näkyvyyttä. Tehokas viestintä edellyttää, että viestintävastaava kuuluu kaupungin eri toimialojen johtoryhmiin. Elinkeinomarkkinoinnista vastaa kaupunki yhdessä Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy:n ja matkailun markkinoinnista GoSaimaa Oy:n sekä Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy:n kanssa. Luottamushenkilöiden julkinen tuki ja laajat sidosryhmäsuhteet ovat tärkeitä voimavaroja kaupungin profiloinnissa ja viestinnässä. 5

6 Sisäinen viestintä Toimiva sisäinen viestintä luo pohjan hyvälle ulkoiselle viestinnälle. Sisäisen viestinnän avulla varmistetaan, että kaikilla kaupungin työntekijöillä ja luottamushenkilöillä on tiedossaan työnsä kannalta oleellinen tieto. Osaamista, johtamista, työkykyä, työolosuhteita ja töiden sisältöä voidaan kehittää vain yhteistyössä henkilöstön kanssa. Hyvä organisaatiokulttuuri rohkaisee keskusteluun. Hyvin hoidettu sisäinen viestintä on välttämätöntä tulokselliselle toiminnalle ja työelämän laadun kehittämiselle. Kaupungin sisäisen viestinnän välineitä ovat intranet, henkilöstölehti Kohina, tiedotteet, tiedotustilaisuudet henkilökunnalle, työpaikkakokoukset ja sähköposti. Sisäinen viestintä on koko henkilökunnan välistä yhteistyötä. Kaupungin henkilöstöstrategia sisältää osallistumista ja viestintää koskevia ohjeita. 6

7 Ulkoinen viestintä Julkisuus on aina yllätyksellistä, arvaamatonta ja vain osittain suunnitellun mukaista. Siksi julkisuutta ei voi hallita, mutta sen kanssa voi tulla toimeen. Tiedotusvälineitä on palveltava aktiivisesti. Tiedotusvälineet ovat kuntapolitiikan merkittäviä mielipidevaikuttajia ja julkisen keskustelun foorumeja. Merkittävä osa kaupunkia koskevista tiedoista ja arvoista välittyy joukkotiedotusvälineiden kautta. Niitä tulee palvella aktiivisesti, tasapuolisesti ja luotettavasti. Noustakseen keskustelun avaajaksi, kaupunki tarvitsee ajankohtaista, luotettavaa, avointa, ihmisläheistä ja asiantuntevaa mediaviestintää. Päätöksenteosta ja palveluista tiedottaminen asukkaille ja sidosryhmille kuuluu kaupungin toimintaan. Tiedottamista suunniteltaessa otetaan huomioon kaupunkilaisten erilaiset tarpeet ja mahdollisuudet viestintävälineiden seuraamisessa. Imatran kaupungin toimintaa ohjaa luottamushenkilöistä koostuva hallinto. Viranhaltijoiden tulee huolehtia, että päätöksenteon tueksi tuotettava tieto on ajantasaista ja tasapuolista. Päättäjien näkemyksiä kunnioitetaan ja päätökset toteutetaan, vaikka ne eroaisivat työntekijöiden näkemyksistä. Erityisesti asioiden valmisteluvaiheen viestinnässä tulee ottaa huomioon päätöksenteon eri vaiheet ja vastuunjako. Jokainen kaupungin työntekijä palvelee tiedotusvälineitä yhdessä sovittujen periaatteiden mukaan lainsäädännön rajoissa. Myös kielteisissä asioissa yhteydenottopyyntöihin vastataan viipymättä. Asioiden kriittinen käsittely kuuluu tiedotusvälineille. Tiedote on nopea ja tehokas tapa tiedottaa. Mitä suurempaa määrää kuntalaisia asia koskettaa, sitä tärkeämpää tiedotteen tekeminen on. Kun asia ei riitä tiedotteeksi, on uutisvinkin antaminen tiedotusvälineille käyttökelpoinen tapa uutisoida asia. Julkaisuvapaa tiedote laitetaan aina internetsivuille Tiedotustilaisuus järjestetään, kun on kyse merkittävästä ja erityistä mielenkiintoa herättävästä asiasta. Äkillisissä ja poikkeuksellisissa tilanteissa tiedotustilaisuuden järjestäminen on tarpeen. Haastattelu on yksi tapa antaa tietoa tiedotusvälineille ja välittää kaupungin näkemyksiä. Haastattelupyyntöön on suositeltavaa suostua. Toimittajan puhelinsoittoon on hyvä suhtautua kuin haastattelutilanteeseen. 7

8 Markkinointiviestintä Markkinointiviestinnällä vahvistetaan myönteistä Imatra-kuvaa, sitä millainen Imatra on, millaisena sen halutaan näkyvän ja miten sitä arvostetaan. Kaupungin ja koko seudun hyvä julkinen kuva synnyttää luottamusta ja vetovoimaa. Maineenhallinta on johtamisen ydintoimintoja. Kuva kaupungista syntyy tekojen kautta, mutta myös ulkopuolisten tahojen ja tiedotusvälineiden välittämänä. Mitä johdonmukaisemmin ja toistuvammin kaupunki viestii omia keskeisiä viestejään, sitä todennäköisemmin ne näkyvät myös kaupungin maineessa. Kunnan tietoinen profilointi voi onnistua vain, jos luottamushenkilö- ja virkamiesjohdolla on yhteisesti hyväksytty visio, näkemys tulevaisuudesta sekä sen pohjalta laadittu strategia. Usein markkinointiprojektit kannattaa toteuttaa yhteistyössä seutukunnan ja elinkeinoelämän, järjestöjen, oppilaitosten ja muiden toimijoiden kanssa, mikä vaatii yhteistä näkemystä ja sitoutumista. Profilointi on kunnalle tai seudulle ominaisten vahvuuksien esiintuomista pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti. Tavoiteltavan kuntakuvan on oltava uskottava ja sopusoinnussa todellisuuden kanssa, muutoin profilointi voi kääntyä itseään vastaan. Markkinointiviestinnän keskeisimpiä tavoitteita ovat Imatran ja sen palveluiden tunnetuksi tekeminen, matkailun edistäminen, elinkeinoelämän toimintamahdollisuuksien turvaaminen sekä uusien asukkaiden saaminen. Imatran kaupungin maine ja imago ovat tärkeitä kilpailu- ja vetovoimatekijöitä. Parasta markkinointia ovat hyvin toimivat palvelut, toimiva vuorovaikutus, viihtyisä ympäristö ja terve taloudenpito. Markkinointiviestinnän tavoitteena on myös kertoa kaupungin tarjoamista palveluista ja tuotteista. 8

9 Verkkoviestintä Viritä verkko valmiustilaan! Imatran kaupungin internetsivut palvelevat yhtenä kaupungin keskeisimmistä viestintävälineistä. Sivuilta löytyy tieto kaupungin eri toiminnoista ja palveluista sekä ajankohtaisista asioista. Internetsivujen käyttö on yksinkertaista ja helppoa. Imatran kaupungin verkkosivujen tulee olla aina ajan tasalla, uusin tieto päivitetään verkkoon heti, kun se on tiedossa. Tiedot julkaistaan verkkosivuille viimeistään silloin kuin muissakin tiedotusvälineissä. Kukin toimiala vastaa omista sivuistaan itsenäisesti. Toimiala nimeää verkkosivuista vastaavan henkilön ja suurissa sivukokonaisuuksissa hänen apunaan tarvittaessa toimivat eri osien päivittäjät. Vastuuhenkilöt tulee ilmoittaa viestintä- ja markkinointipäällikölle. Kaupungin etusivun ja muiden yleisten sivujen ylläpidosta vastaa viestintä- ja markkinointipäällikkö yhdessä verkkovastaavien kanssa. Verkkosivujen tulee noudattaa Imatran kaupungin internetsivuille määriteltyä ilmettä. Imatran internetsivuista on myös englannin, saksan ja venäjänkieliset versiot. Sosiaalinen media Sosiaalisen median mahdollisuudet tiedostetaan ja sitä hyödynnetään markkinoinnissa ja muussa toiminnassa, jossa siitä on oleellista hyötyä. Sosiaalisen media kautta tavoitetaan väestöryhmiä, joita ei muuten saavuteta. Sosiaalisessa mediassa mukanaolo vaatii jatkuvaa seurantaa ja läsnäoloa päivittäin. 9

10 Kriisiviestintä Kriisiviestinnässä etukäteisvarautuminen on kaiken A ja O. Kriisiviestintä on tehostettua viestintää muutos- ja kriisitilanteissa, joissa tarvitaan kiireellisesti tietoa. Kriisitilanteissa noudatetaan samoja viestinnän periaatteita kuin normaaliolojen viestinnässä. Erityisesti kriisitilanteissa tulee varmistua viestien perillemenosta. Kriisiviestinnän keskeisenä tavoitteena on suuremman vaaran torjuminen ja korvaavista palveluista tiedottaminen sekä väärän tiedon leviämisen estäminen. Keskeistä on saada kuntalaisille tieto, mitä on tapahtunut, mistä se johtuu ja mitä asialle tehdään. Kriisiviestinnästä on oma erillinen ohje. Erityisesti kriisitilanteissa tulee varmistua viestien perillemenosta. 10

11 Lue lisää, innostu, kiinnostu! Viestintää ohjaavat säädökset ja asiakirjat Kuntalaki, kuntalaisten osallistuminen (27 ) ja tiedottaminen (29 ) Imatran kaupungin viestinnän ohjeita ja malleja Imatran kaupungin strategia Imatran kaupungin graafiset ohjeet Liitteet: Kokoustiedottamisen ohje Lehdistötiedotemalli Malli tiedotustilaisuuskutsusta Ohjeet kunnallisten ilmoitusten julkaisemisesta Viestinnän sanastoa Lue lisää: https://www.journalistiliitto.fi/ Markku Hurmerinta, A-P.Pietilä: Hallitse mediapeli (muuten media hallitsee sinua). Juva 2008 Anja Alasilta: Verkkokirjoittajan käsikirja. Tampere 2002 Lähteet: Kunnan viestintä, Suomen Kuntaliitto, 2004 Markku Hurmerinta, A-P.Pietilä: Hallitse mediapeli (muuten media hallitsee sinua). Juva 2008 Kuntien verkkoviestintäohje, Suomen Kuntaliitto 2010 Sosiaalisen median mahdollisuudet hallinnolle (katsaus) toim. Tuija Aalto, Oikeusministeriö, Demokratia- ja kieliasioiden yksikkö

12 12

13 Kokoustiedottamisen ohje Kuntalaki edellyttää, että kaupunki tiedottaa valmisteilla olevista asioista. Valmistelun julkisuutteen kuuluu, että päätösesityksiä ja niiden vaikutuksia käsitellään julkisuudessa jo ennen luottamuselinten kokouksia. Kaupungin luottamuselinten esityslistat ovatkin merkittävä tiedonlähde valmisteilla olevista asioista. Kokoustiedottamisessa on otettava huomioon kuntalain lisäksi myös julkisuuslain salassapitosäännökset, henkilötietolaki sekä Kuntaliiton ohjeet henkilötietojen julkaisemisesta internetissä. Julkiset ja salassa pidettävät asiat Julkisuusperiaatteen mukaan viranomaisten asiakirjat ovat pääsääntöisesti julkisia. Salassapito edellyttää aina lakitasoista sääntelyä. Luottamuselimillä tai viranhaltijoilla ei ole valtaa määrätä muita asioita tai asiakirjoja salassa pidettäviksi. Lain mukaan salassa pidettäviä asioita ei anneta julkisuuteen. Julkisuuslaissa on lueteltu salassa pidettävät asiat. Salassa pidettävät asiat ovat yleensä liiketai ammattisalaisuuksia tai yksityisyyden suojaan liittyviä asioita, esimerkkeinä kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastiedot sekä oppilaan ja hänen perheensä henkilökohtaisia oloja ja oppilashuoltoa koskevat asiat, yksityisen henkilön taloudellinen tilanne, terveydentila sekä sosiaalihuollon etuudet ja tuet. Perhe-elämää ja henkilökohtaisia oloja koskevat tiedot ovat salassa pidettäviä, mm. sairauspoissaoloa, äitiys- ja isyysvapaata, vanhempainlomaa, hoitovapaata, adoptiota, työkyvyttömyyseläkettä, henkilötunnusta, pankkitilin numeroa ja puoluekantaa koskevat tiedot. Tieto virkavapaudesta tai eläkkeestä tulee julkaista sen perustetta ilmoittamatta. Myös tiedot yksityiselämässä esitetyistä mielipiteistä, elintavoista, yhdistys- ja harrastustoiminnasta ovat salassa pidettäviä. Kokousasiat on pyrittävä kirjoittamaan niin, että käsiteltävä asia on varsinaisessa pykälätekstissä eikä liitteissä. Pykälätekstiin ei tule merkitä henkilötietoja tai lain mukaan salassa pidettäviä tietoja, vaan ne on syytä laittaa kokousasiakirjan (salaisiin) liitteisiin. Listatekstien tulee olla selkeitä ja tiiviitä, perustelujen ja vaihtoehtojen tulee näkyä varsinaisessa listatekstissä ja päätösesitys pohjautuu lyhyenä niihin. Tiedotusvälineiden palvelu Kaupunki lähettää valtuuston, hallituksen, lautakuntien ja jaostojen esityslistat sekä niiden liitteet yhtä aikaa kaikille paikallisille tiedotusvälineille hyvissä

14 ajoin ennen kokousta. Esityslistat ovat luettavissa samanaikaisesti myös kaupungin kotisivuilla. Päätöksistä tiedotetaan tiedotusvälineille välittömästi kokouksen jälkeen. Kokouksen sihteeri lähettää kokouksen jälkeen tiedotusvälineille lehdistötiedotteen, jossa on kerrottu kokouksessa tehdyt päätökset. Tiedotteen loppuun tulee laittaa puheenjohtajiston ja valmistelijoiden yhteystiedot, joilta tarvittaessa voi kysyä asiasta tarkemmin (tässä korostuu valmistelijan ja lausunnon antajan eri rooli). Kaupungille toimitetut hankinta-, urakka- ja muut vastaavat tarjousasiakirjat sekä viranomaisten laatimat edullisuusvertailulaskelmat tulevat julkisiksi vasta, kun sopimus on tehty. Tarjouspyynnöt tulevat julkisiksi, kun pyyntö on allekirjoitettu. Allekirjoituksen jälkeen tieto siitä, keneltä tarjouksia on pyydetty, on julkinen. Kokousasioiden julkaiseminen internetissä Valtuuston, hallituksen, lautakuntien ja jaostojen esityslistat liitteineen julkaistaan ennen kokousta kaupungin internet-sivuilla. Pöytäkirjat julkaistaan niiden valmistuttua. Kokousasiat julkaistaan pääsääntöisesti liitteineen mutta mikäli liitteet sisältävät salassa pidettäviä asioita, niitä ei julkaista. Henkilötiedot tai lain mukaan salassa pidettävät tiedot merkitään kokousasian liitteisiin, joita ei julkaista internetissä. Kuntaliitto on antanut kunnille erilliset ohjeet salassa pidettävien asiakirjojen ja henkilötietojen käsittelystä ja internetissä julkaisemista. Henkilötietolain mukaan yksityishenkilöiden henkilötunnuksia, osoite-, puhelinnumero- tai muita yhteystietoja ei saa julkaista internetissä, ellei siihen ole asianomaisen suostumusta tai muuta laillista perustetta. Myöskään henkilörekistereitä eli listoja henkilötiedoista ei saa laittaa internetiin ilman rekisteröityjen suostumusta tai muuta lakiin perustuvaa syytä. Esimerkiksi luettelot viran- ja toimenhaltijoiden ansioista ja palkankorotuksista tai toimenhakijoista muodostavat henkilörekisterin, jota ei saa viedä internetiin. Erityislaissa säädettyyn julkipanomenettelyyn kuuluvat lupapäätöslistat, joita pidetään yleisesti nähtävänä vain lainsäädännön edellyttämän määräajan, eivät muodosta henkilörekisteriä. Tämä koskee mm. maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia päätöksiä erilaisten lupien saajista. Siten esimerkiksi tiedot rakennusluvan saajista voi laittaa verkkoon, kunhan laissa säädettyjä julkipanomenettelyn edellytyksiä noudatetaan tarkasti. Henkilötietoja sisältävät kokousasiat on pidettävä internetissä vain tehokkaan tiedottamisen vaatiman ajan ja ne on poistettava viimeistään kahden vuoden kuluttua niiden julkaisemisesta.

15 Malli tiedotustilaisuuskutsusta Kutsu tiedotusvälineille Kutsu tiedotustilaisuuteen Kutsu on osoitettava selvästi kutsuksi tiedotusvälineille tiedotustilaisuuteen. Sitä ei pidä voida tulkita kutsuksi kaupunkilaisille tai tiedotteeksi, jonka voi julkaista saman tien uutisena. Kutsussa kerrotaan tilaisuuden aihe eli mistä asiasta ko. tilaisuudessa on kyse, niin että toimittajat voivat arvioida, kannattaako tilaisuuteen tulla. Tilaisuudessa kerrottavan asian sisältöä ei kuitenkaan tule kertoa tyhjentävästi kutsussa. Kutsussa kerrotaan selvästi tilaisuuden aika ja paikka. Lisäksi on hyvä kertoa, keitä on paikalla asiasta kertomassa. Hyvän journalistisen tavan mukaan tiedotustilaisuudessa julkistettavia asioita ei uutisoida kutsun lähettämisen jälkeen ennen tiedotustilaisuutta. Haastatteluista voidaan sopia ennen tilaisuutta mutta silloin on varmistettava asian julkistamisajankohta. Kutsussa tulee olla lähettäjän nimi ja yhteystiedot. Kutsu lähetetään toimituksiin sähköpostilla ja se kirjoitetaan sähköpostin tekstikenttään eikä laiteta liitetiedostoksi. Virpi Viestijä Imatran kaupunki p

16 Malli Kutsu tiedotustilaisuuteen Imatran kaupungin vuoden 2010 talousarviosta Tervetuloa vuoden 2010 talousarviota koskevaan tiedotustilaisuuteen Imatran kaupungintalolle huoneeseen 138 maanantaina kello Paikalla ovat hallituksen puheenjohtajat, kaupunginjohtaja ja talousjohtaja. Terveisin Virpi Viestijä Virpi Viestijä Imatran kaupunki p

17 Lehdistötiedote Julkaistavissa klo Otsikko kertoo tiedotteen tärkeimmän asian Hyvä otsikko ilmaisee tiedotteen olennaisimman asian lyhyesti, mutta mahdollisimman kiinnostavasti. Otsikon tekoon kannattaa panostaa, sillä sen perusteella lukijat päättävät lukevatko tiedotteen loppuun. Tärkein asia kirjoitetaan otsikon lisäksi kahteen ensimmäiseen lauseeseen. Niissä tulee olla tiivistettynä tiedotteen pääasia. Tiedotteessa vastataan kysymyksiin kuka, mitä, missä, miten ja millaisin seurauksin. Tekstissä asiat esitetään tärkeysjärjestyksessä, tärkeimmästä vähemmän tärkeään, niin että toimitukset voivat halutessaan jättää kappaleita pois sisällön siitä kärsimättä. Kappaleet ovat mielellään lyhyehköjä, samoin lauseet ja virkkeet. Tiedotteen kieli on selkeää ja ymmärrettävää yleiskieltä. Vältä sivistyssanoja, ammattikieltä ja lyhenteitä, elleivät ole yleisesti tunnettuja. Vastaanottajan on voitava lukea ja ymmärtää tiedote nopeasti. Väliotsikoita voi myös käyttää, sillä ne auttavat tekstin silmäiltävyyttä ja luettavuutta. Teksti kirjoitetaan valmiiksi julkaistavaan uutismuotoon. Hyvä tiedote on pituudeltaan noin 2000 merkkiä. Sen tulee mahtua tulostettuna yhdelle A4-sivulle, joten tiedotteessa kerrotaan lyhyesti ja uutismaisesti olennainen. Sitaatteja voi käyttää, jotta asiasta vastaava henkilö tulee esiin jo tiedotetekstissä. Sitaattiin kannattaa sijoittaa ennen kaikkea taustoittavaa tai seurauksia arvioiva lausunto, kertoo Imatran kaupungin erikoisasiantuntija Inkeri Imatralainen. Tapahtumatiedotteessa tulee tarkastaa, että kaikki aika- ja paikkatiedot mainitaan tiedotteessa. Tiedotteessa ei saa olla virheitä. Erityisen tarkka tulee olla lukujen, nimien ja tittelien kanssa. Teksti on hyvä tarkastuttaa ennen lähettämistä asiantuntijalla, joka merkitään lisätietojen antajaksi. Lisätietojen antajan tulee olla tavoitettavissa tiedotteen lähettämisen jälkeen. Julkaisuajankohta laitetaan yläreunaan, mikäli tiedote jaetaan ennen asian julkistamista. Lisätietoja -kohdassa kerrotaan kuka antaa lisätietoja aiheesta, puhelinnumero ja sähköpostisoite. Jos aiheesta saa lisätietoja verkosta, kirjoita myös www-osoite. Lisätietoja: Erityisasiantuntija Inkeri Imatralainen, p , Imatran kaupunki Virastokatu 2, Imatra Vaihde: Faksi: Sähköposti: Internet:

18 Viestinnän sanastoa Blogi Sivusto, jolla voi julkistaa tekstiä ja/tai multimediaa. Jutut julkaistaan aikajärjestyksessä, uusin ylimpänä. Lukijat voivat kommentoida kirjoituksia. Blogia voi pitää yksi tai useampi ihminen. Brändi (Brand) Brändi tarkoittaa tavaramerkin ympärille muodostunutta positiivista mainetta. Brändin arvo muodostuu nimen tai logon tunnettuudesta, asiakkaiden merkkiuskollisuudesta, brändin mukanaan tuomasta laadun tunteesta ja brändiin liitetyistä mielikuvista. Brändi voidaan nähdä eräänlaiseksi yhteenvedoksi tuotteen tai palvelun sisällöstä tai identiteetistä. Median näkökulmasta brändi tekee tuotteesta houkuttelevan ja lupaa laatua. Onnistunut ja tunnettu brändi luo tuotteelle lisäarvoa ja vahvistaa käyttäjänsä identiteettiä. Digitaalinen viestintä, verkkoviestintä Digitaalisesti tuotettu ja jaeltu (tosiaikaisesti verkoissa tai erilaisilla digitaalisilla tallenteilla, kuten CD-rom ja DVD-levyt) materiaali, joka muodostaa tietoverkossa (internet, ekstranet, intranet) tarvittavan julkaisu-, jakelu- ja ylläpitoteknologian kanssa digitaalilsen ympäristön. Siinä teknologia sekä sisällöt yhdessä luovat mahdollisuuden vuorovaikutteiselle viestinnälle. , maili, sähköposti Internetin postijärjestelmä Ekstranet Suljettu verkopalvelu, johon on pääsy rajatulla käyttäjäryhmällä, esimerkiksi asiakkailla jka yhteistyökumppaneilla. Graafiset ohjeet Ohjeisto, jossa kerrotaan, miten yrityksen tai yhteisön valitsemaa visuaalista linjaa tai identiteettiä sovelletaan eri yhteyksissä. Imago Vastaanotettu kuva jostakin, vastaanottajan tulkinta jostakin asiasta. Mielikuvien kokonaisuus, joka syntyy tiedon, asenteiden, uskomusten ja kokemusten perusteella. Imagoon liitetään usein visuaalisuus, kuva. Info Puhekielen sana, jolla tarkoitetaan joko lehdistö- tai mediatilaisuutta tai infomaatiota yleensä. ks. Lehdistötilaisuus, mediatilaisuus, tiedotustilaisuus Informointi Neutraalia tiedottamista eri sidosryhmille, usein yksisuuntaista Internet Maailmanlaajuinen tietoverkkoja yhdistävä verkko, jonka välityksellä siirretään mm. sähköposti ja www-sivut Internetosoite Kirjaimista, numeroista ja pisteistä muodostuva osoite, jonka avulla selainohjelma etsii sivuja. Osoitteet ovat esim. muotoa Internetpalvelu Yleisnimitys verkkopalveluista

19 Joukkoviestimet, joukkotiedotusvälineet Joukkoviestinnän välineitä, jotka ovat perinteisesti jaettu graafisiin eli painoviestimiin (lehdet, kirjat, julisteet) ja sähköisiin viestimiin (radio, tv, elokuva, äänilevyt, video, tietokone). Puhekielessä käytetään media-sanaa, jonka uusin muoto on sosiaalinen media. Joukkoviestintä Useita viestejä lähetetään samanaikaisesti ja samansisältöisinä ei-henkilökohtaisina, usein anonyymille yleisölle. Journalismi Toimitustyön käytäntö eli toimituksissa tehtävä tai vapaiden toimittajien tekemä työ Julkisuusperiaate Viranomaisten asiakirjat ovat julkisia, jollei erikseen säädetä. Kotisivut Verkkopalvelun lempinimi Kriisiviestintä Organisaation itsensä aiheuttama tai ulkoisen syyn aiheuttama poikkeustilanne, joka uhkaa organisaation aineellista ja/tai aineetonta pääomaa ja vaatii välitöntä viestintää. Kriisiviestintä ei välttämättä poikkea tavanomaisesta viestinnästä muutoin kuin että viestintä on tavallista nopeasykkeisempää ja että osapuolet ovat erilaiset kuin ns. normaalioloissa. Lehdistötilaisuus Median edustajille tai toimittajille järjestetty tilaisuus ajankohtaisesta tai muuten tärkeästä asiasta. Tilaisuudessa on mahdollisuus esittää kysymyksiä, haastatella organisaation edustajia ja jossain määrin keskustella. Kaikki sanottu on julkista. Toimittajat arvioivat lehdistötilaisuuteen osallistumista sen uutisarvon perusteella. Koska lehdistö on vain yksi median laji, yleisimmin käytetään nimitystä mediatilaisuus tai info. Liikemerkki Visuaalinen merkki tai symboli, jota käytetään logon yhteydessä tai yksinään. Logo Yrityksen tai yhteisön sovittu nimenkirjoitustapa Maine Sidosryhmien tai muiden osapuolten arvio puheena olevasta kohteesta, esimerkiksi yrityksestä Maineenhallinta Strategisesti johdettua toimintaa, jonka tavoitteena on ohjata sidosryhmien käsityksiä organisaation menestyksestä ja sen tulevaisuutta koskevia odotuksia organisaation myönteiseen ja sidosryhmäsuhdetta vahvistavaan suuntaan. Mainonta Tuote, palvelu tai idea pyritään viestimään kohderyhmälle kaupallisen suostuttelevasti ostamalla tilaa ja määrittelemällä sisältö. Tavoitteita ovat mm. tunnettavuus, haluttu mielikuva, uusien asiakkaiden houkuttelu tai nykyisten asiakkaiden saaminen ostamaan useammin ja nopeammin. Markkinointi Markkinointi on toiminto ja ajattelutapa, jonka päämääränä on vaikuttaminen tekemällä tutuksi organisaatio sekä sen palvelut ja tuotteet, lisätä kiinnostusta ja vastata asiakkaiden tarpeisiin.

20 Markkinointiviestintä Yrityksen tai yhteisön ulkoisiin sidosryhmiin kohdistuvaa viestintää, jonka tarkoituksena on välillisesti tai suoraan saada aikaan kysyntää tai kysyntään positiivisesti vaikuttavia ilmiöitä. Osatekijöitä ovat mm. henkilökohtainen myyntityö, PR, julkisuus ja sponsorointi, myynninedistäminen ja mainonta. Media Perinteinen media: sanoma- ja aikakauslehdet, radio ja televisio, jotka toimivat yhdeltä monelle - periaatteella ja jossa on ammattilaisten tuottama sisältö ja vastaava päätoimittaja. Sosiaalinen media: Monelta monelle -viestintää, internetpalveluja, joihin käyttäjät tuottavat itse sisällön. Rinnakkaisia käsitteitä ovat mm. sosiaalinen web, sosiaalinen media tai yhteisöllinen media, yritys 2.0, sosiaaliset ohjelmistot ja sosiaalinen teknologia. Vuorovaikutteinen media: viestintää yhdeltä monelle ja monelta yhdelle sisältäen räätälöityjä sisältöjä kohdennetulle yleisölle, yleisö kommentoi ja antaa palautetta. Mediatiedote Käsittelee neutraalisti juuri tapahtunutta tai pian tapahtuvaa, tulossa olevaa, uutta ja yleisesti kiinnostavaa asiaa; käytetään myös nimitystä lehdistötiedote. Yhteisöviestinnän perusasia, jonka hallintaa vaaditaan viestinnän ammattilaiselta. Mielikuva Tieto tai luulo, myönteinen, neutraali tai kielteinen, oikea tai väärä kohteensa mielestä Mobiili internet Matkapuhelimella käytettävät internetpalvelut eli mobiili netti, jonka kautta saa uutisia ja viihdettä, voi tehdä ostoksia, maksaa laskuja ja hoitaa raha-asioita. Muutosviestintä Viestinnän muoto, joka painottaa tulossa olevaa tai meneillään olevaan muutosta. Koostuu muutoksen ennakoinnista, suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista. Muutosviestintä on parhaimmillaan vuorovaikutteista ja osallistuvaa. Netiketti Tietoteknisten laitteiden, ohjelmistojen ja palveluiden käytön ohjeet, säännöt ja vastuut sekä esimerkiksi sähköpostiviestien ja verkkokeskustelun korrektin kielenkäytön ohjeistus Perusviestit Yhteisön määrittelemät tärkeimmät sen strategiaa tukevat asiat/ajatuskokonaisuudet, jotka se haluaa sidosryhmiensä tietoon ja hyväksymiksi. Ydinsanoma on puettu sanoiksi tai lausumiksi, jotka toimivat pohjana erilaisissa viestintätilanteissa. Sidosryhmä Ryhmä, jolla on sidos organisaatioon. Sidosryhmällä on jokin todellinen, taloudellinen, juridinen tai sopimukseen perustuva sidos organisaatioon Slogan Iskulause, johon on pyritty pelkistämään olennainen sanoma vaikuttavasti ja yksinkertaisesti Sosiaalinen media (web2.0) Monelta monelle viestintää, jossa yhteisö itse tuottaa sisältöjä

21 Strategia Kertoo reitin, miten tavoitteeseen tai visioon päästään, miten omat vahvuudet ja ympäristön tarjoamat mahdollisuudet yhdistetään tavoitteeseen pääsemiseksi. Strategia on yhteisön tietoinen keskeisten tavoitteiden ja toiminnan suuntaviivojen valinta muuttuvassa maailmassa. Tiedote Uutinen, jonka organisaatio lähettää sidosryhmilleen. Kertoo neutraalisti asiasta, joka on tapahtunut tai on tapahtumassa. Tiedote on journalistin raaka-ainetta. Tiedotustilaisuus Yleisnimi tilaisuudelle, jossa jaetaan uutta ja tärkeää tietoa ja jossa on mahdollisuus esittää kysymyksiä ja jossain määrin myös keskustella. Ks. info, lehdistötilaisuus, mediatilaisuus Twitter Yhteisö- tai mikroblogipalvelu, jonka käyttäjät pystyvät lähettämään ja lukemaan toistensa päivityksiä internetissä. Tekstipohjaiset viestit eli twiitit (tweet) voivat sisältää korkeintaan 140 merkkiä. Viestintä Sanomien välitystä ja vaihdantaa lähettäjän ja vastaanottajan tai muiden osapuolten välillä. Viestintäkäsitteessä korostuu monisuuntaisuus ja prosessimaisuus. Leif Åberg määritteli (2000) viestinnän seuraavasti: Viestintä on prosessi, tapahtuma, jossa merkityksen antamisen kautta tulkitaan asioiden tilaa ja jossa tämä tulkinta saatetaan muiden tietoisuuteen vuorovaikutteisien, sanomia välittävän verkoston kautta. Viestintästrategia Muodostuu niistä toimintaa yhdensuuntaistavista määrittelyistä, valinnoista ja tavoitteista, joita soveltamalla ja toteuttamalla yhteisö menestyy nyt ja tulevaisuudessa. Se tapahtuu hyödyntämällä viestintää koko organisaation voimavarana. Strategiassa päähuomio on tulevaisuudessa. Visio Tila, johon yhteisö pyrkii ja toivoo pääsevänsä, mielikuva yhteisön tulevaisuudesta. Wiki Web-sivu, johon voi kirjoittaa ja jota voivat muokata ne, joille annetaan siihen oikeus. Wikipedia Wikipedia on ilmainen vapaan sisällön tietosanakirja. Kuka tahansa voi muokata ja luoda tekstiä reaaliajassa ilman tekstien hyväksyttämistä kenelläkään. Hyväksymisen käytännöt vaihtelevat eri maissa. Sanastoa koottu mm. kirjasta: Communicare! Viestinnän strategiasta käytäntöön, Elisa Juholin, Porvoo 2009

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTINTÄ Sanomien lähettämistä ja vastaanottamista Yhteisöjen välistä monimuotoista

Lisätiedot

Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne

Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne 1 Tapahtuman markkinointi Kohderyhmä Tapahtuman imago ja sisältö Myyntikanava Pääsylipun hinta

Lisätiedot

Tiedottaminen. Yritystoiminta Pauliina Stranius

Tiedottaminen. Yritystoiminta Pauliina Stranius Tiedottaminen Tiedottaminen sisäinen tiedottaminen tehtävät informointi henkilöstölle keskustelu henkilöstön/yksittäisen henkilön kanssa perehdyttäminen sisäinen markkinointi vuorovaikutus keinot henk.kohtaiset

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta VIESTINTÄSTRATEGIA 2017 2020 Oulun yliopiston ylioppilaskunta Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Nykytila 2.1. Kehittämiskohteiden toteutuminen 3. Perusviesti 4. Viestintä ylioppilaskunnan strategian toteuttajana

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA. Valtuusto liite nro 5

VIESTINTÄSTRATEGIA. Valtuusto liite nro 5 VIESTINTÄSTRATEGIA Valtuusto 14.11.2016 41 liite nro 5 Voimaantulo 1.1.2017 1 SONKAJÄRVEN KUNNAN VIESTINSTÄSTRATEGIA 1 Viestinnän periaatteet... 2 2 Kuntastrategia 2017-2021... 2 3 Viestinnän tavoitteet...

Lisätiedot

JIK ky:n viestinnän strategia 2015 2018

JIK ky:n viestinnän strategia 2015 2018 JIK ky:n viestinnän strategia 2015 2018 johtoryhmä 12.5.2015 YT-ryhmä 5.6.2015 johtokunta 18.6.2015 yhtymäkokous 2.12.2015 Sisältö 1. Tausta 2 2. Terveydenhuollon kuntayhtymän viestintää ohjaavat säädökset

Lisätiedot

Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma

Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma Helsingin kaupungin tarkastuslautakunnan ja -viraston sisäisen ja ulkoisen viestinnän linjaukset. Suunnitelma on otettu käyttöön tarkastusjohtajan päätöksellä 28.12.2015

Lisätiedot

Tiedottamalla näkyväksi. Inkeri Näätsaari

Tiedottamalla näkyväksi. Inkeri Näätsaari Tiedottamalla näkyväksi Inkeri Näätsaari 14.11.2007 Vuonna 2000 Kirjasto välitti tietoa tarvitsijoille Vähän julkisuutta, osin negatiivista tai vähättelevää Kriittisiä kannanottoja potentiaalisilta yhteistyökumppaneilta

Lisätiedot

Hei me tiedotetaan! Vinkkejä hankeviestintään. Tuettujen hankkeiden koulutus

Hei me tiedotetaan! Vinkkejä hankeviestintään. Tuettujen hankkeiden koulutus Hei me tiedotetaan! Vinkkejä hankeviestintään Tuettujen hankkeiden koulutus 12.1.2015 Tiedottaminen vs. viestintä Tiedottaminen on tiedon tuottamista lähettäjän näkökulmasta ja viestin yksisuuntaista tuuttaamista

Lisätiedot

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO Katja Reinikainen Kansalaisareena 2016 Taustaa Tiedotteen kirjoittaminen lähtee tarpeesta tiedottaa yhteisöä/organisaatiota koskevasta asiasta. Tiedotteen tarkoitus

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5)

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) 143 Lausunto ehdotuksesta valtionhallinnon viestintäsuositukseksi HEL 2016-010244 T 00 01 06 Päätös Päätöksen perustelut toteaa valtioneuvoston kanslialle lausuntonaan

Lisätiedot

YLEISET OHJEET KUNNAN TIEDOTTAMISEN PERIAATTEISTA

YLEISET OHJEET KUNNAN TIEDOTTAMISEN PERIAATTEISTA TAIVALKOSKEN KUNTA YLEISET OHJEET KUNNAN TIEDOTTAMISEN PERIAATTEISTA Hyväksytty kunnanhallituksessa 1.6.1998 213 Voimaantulo 1.7.1998 1 Soveltamisala Näitä tiedotusohjeita sovelletaan tiedotettaessa Taivalkosken

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden tiedonsaantioikeus ja saatujen tietojen edelleen välittäminen

Luottamushenkilöiden tiedonsaantioikeus ja saatujen tietojen edelleen välittäminen 8.11.2010 1(5) DocId: 145064 Luottamushenkilöiden tiedonsaantioikeus ja saatujen tietojen edelleen välittäminen Viimeaikaiseen keskusteluun ja yleisönosaston kirjoitteluun liittyen on syytä kerrata luottamushenkilöinä

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän. viestintästrategia

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän. viestintästrategia Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän viestintästrategia 2 (6) Sisällys 1 Viestinnän lähtökohdat ja tehtävät... 3 2 Viestinnän visio... 3 3 Viestinnän missio... 3 4 Viestinnän toimintaperiaatteet... 3 5 Viestinnässä

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS 2016 Maakunnan viestintäryhmä Varsinais-Suomen liitto YDINVIESTIT Suodatamme

Lisätiedot

PR, mediasuhteet ja journalismi. Timo Pihlajamäki HUMAK INNOverkko 2012

PR, mediasuhteet ja journalismi. Timo Pihlajamäki HUMAK INNOverkko 2012 PR, mediasuhteet ja journalismi Timo Pihlajamäki HUMAK INNOverkko 2012 Viestinnän ja markkinoinnin integraatio Imago Brandi Maine Yksinkertainen viestinnän perusasetelma Lähde: Karvonen, E. Suomalainen

Lisätiedot

Luento 4, , Mediaviestintä Vastuuopettaja Miia Jaatinen, valtiot.tri, dosentti Kurssiassistentti Jenni Kaarne

Luento 4, , Mediaviestintä Vastuuopettaja Miia Jaatinen, valtiot.tri, dosentti Kurssiassistentti Jenni Kaarne TU-C9280 Viestintä 1 Luento 4, 7.10.2016, Mediaviestintä Vastuuopettaja Miia Jaatinen, valtiot.tri, dosentti Kurssiassistentti Jenni Kaarne Agenda Alustus Keskustelua Ryhmätyö: Aallon mediaviestinnän analyysia

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki 15.9.2016 Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Miksi tiedottaa? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville?

Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville? Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville? Mikä on tutkimusohjelman tai hankkeen tulos? Tutkijoille työtä, opinnäytteitä, meriittejä

Lisätiedot

Valmistelija/lisätiedot: II kaupunginsihteeri Alina Kujansivu, puh

Valmistelija/lisätiedot: II kaupunginsihteeri Alina Kujansivu, puh Kaupunginhallitus 467 16.11.2015 Kaupunkikonsernin virallisten ilmoitusten julkaiseminen 887/07.02.01.00.00/2015 KH 467 Valmistelija/lisätiedot: II kaupunginsihteeri Alina Kujansivu, puh. 040 724 8776

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään. Sykettä-hanke Jenni Tiainen

Vinkkejä hankeviestintään. Sykettä-hanke Jenni Tiainen Vinkkejä hankeviestintään Sykettä-hanke Jenni Tiainen Sivu 1 8.3.2016 Tiedottaminen Hankerahoituksen pelisääntöihin kuuluu, että hankkeista tiedotetaan avoimesti. Hankkeet ovat julkisia sen jälkeen, kun

Lisätiedot

Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle!

Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle! Pirkanmaa 2019 Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle! Esivalmistelun viestintäsuunnitelma Hyväksytty johtoryhmässä 13.10.2016 (Tämä suunnitelma ei sisällä mahdollisesti

Lisätiedot

Pyhäjoen kunnan. tiedotusohje

Pyhäjoen kunnan. tiedotusohje Pyhäjoen kunnan tiedotusohje Kunnanhallitus 26.4.2011 1. JOHDANTO Kunnallisen tiedottamisen lähtökohta on Kuntalain 29, jonka mukaan kunnan on tiedotettava aktiivisesti asukkailleen kunnassa vireillä olevista

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on 7 (5?) jäsentä, joista kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja

Lisätiedot

Vastaus valtuustoaloitteeseen / Karkkilan päätöksenteon avoimuuden edistämiseksi

Vastaus valtuustoaloitteeseen / Karkkilan päätöksenteon avoimuuden edistämiseksi Kaupunginvaltuusto 85 17.06.2013 Kaupunginhallitus 222 24.06.2013 Kaupunginhallitus 250 19.08.2013 Kaupunginvaltuusto 106 07.10.2013 Vastaus valtuustoaloitteeseen / Karkkilan päätöksenteon avoimuuden edistämiseksi

Lisätiedot

PATINEN Kärkihanke Viestintä: Viestintäsuunnitelma 2014

PATINEN Kärkihanke Viestintä: Viestintäsuunnitelma 2014 PATINEN Kärkihanke Viestintä: 2014 Viestinnällä pyritään lisäämään paikkatiedon merkityksen ja hyödyntämisen mahdollisuuksien tiedostamista laajasti tietoyhteiskunnassa. Aiemmin kansallista paikkatietoinfrastruktuuria

Lisätiedot

Kiteen kaupunki. Viestintäsuunnitelma

Kiteen kaupunki. Viestintäsuunnitelma Kiteen kaupunki Viestintäsuunnitelma Kiteen kaupunki Viestintäsuunnitelma 1 (12) Viestintäsuunnitelman tarkoitus... 2 Mitä Kuntalaki velvoittaa?... 2 Kiteen kaupungin viestintästrategia... 4 Mitä viestintä

Lisätiedot

3. Ikä. Määrä % EOS Alle Yli

3. Ikä. Määrä % EOS Alle Yli 7 1 3. Ikä Määrä % EOS 6 0.81 Alle 30 1.8 30-245 33. Yli 50 4 64.1 2 5. Seudullinen viestintä on avointa 6. Seudullinen viestintä on helposti ymmärrettävää 7. Seudullä on selkeä yhteinen tahtotila 8. Toimijoiden

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Sopimukselliset velvoitteet velvoite tiedottaa hankkeesta ja sen saamasta rahoituksesta tarkoituksenmukaisesti, avoimesti ja

Lisätiedot

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Jani Koivula, 21.11.2010 Kuka on se oikea? 23.11.2010 TULe urheiluseuraan liikkumaan 2 Ovatko sidosryhmänne sosiaalisessa mediassa? Oletteko te? Sosiaalisen

Lisätiedot

Khall liite 1 Kh 26.1.2016

Khall liite 1 Kh 26.1.2016 1 Khall liite 1 Kh 26.1.2016 Luonnos 31.12.2015 SUOMUSSALMEN KUNNAN SOSIAALISEN MEDIAN OHJEET Tämä ohje sisältää Suomussalmen kunnan ja kuntakonsernin yhteisöjen toimintaperiaatteet sosiaalisen median

Lisätiedot

Kunnanhallitus XX LAUKAAN KUNNAN VIESTINNÄN PÄÄLINJAT

Kunnanhallitus XX LAUKAAN KUNNAN VIESTINNÄN PÄÄLINJAT Kunnanhallitus 21.11.2016 XX LAUKAAN KUNNAN VIESTINNÄN PÄÄLINJAT Laukaan kunnan viestinnän päälinjat Kunta viestii monessa roolissa ja tehtävässä. Kunta on paikallinen viranomainen, asukkaidensa hyvinvoinnin

Lisätiedot

TU-C9280 Viestintä 1

TU-C9280 Viestintä 1 TU-C9280 Viestintä 1 Luento 2, 23.9.2016, Viestintä ja liiketoiminta Vastuuopettaja Miia Jaatinen, valtiot.tri, dosentti Kurssiassistentti Jenni Kaarne Agenda Alustus Keskustelua Ryhmätyö: Aallon profilointiviestinnän

Lisätiedot

Sosiaalisen median pelisäännöt. FC Honka ry

Sosiaalisen median pelisäännöt. FC Honka ry Sosiaalisen median pelisäännöt FC Honka ry 16.05.2016 Honkalaisuus on tukemista, jakamista ja arvostamista Honkalaiseen perheeseen kuuluvat niin pelaajat kuin heidän läheisensä, joukkueiden ja seuran toimijat

Lisätiedot

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 1 Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on seitsemän jäsentä, joista valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Lisätiedot

Tulevaisuuden Orimattila Asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen kehittämisohjelma

Tulevaisuuden Orimattila Asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen kehittämisohjelma Tulevaisuuden Orimattila Asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen kehittämisohjelma 2016-2017 Orimattilan visio 2020: Itsenäinen Orimattila on uudistumiskykyinen ja yhteisöllinen maaseutukaupunki metropolialueen

Lisätiedot

työvälineenä Työsuojelutoimijoiden verkostotapaaminen, Eeva Penttilä

työvälineenä Työsuojelutoimijoiden verkostotapaaminen, Eeva Penttilä Sosiaalinen media verkoston työvälineenä Mitä on sosiaalinen media? Sosiaalinen media tarkoittaa verkkoviestintäympäristöjä, joissa jokaisella käyttäjällä tai käyttäjäryhmällä on mahdollisuus olla aktiivinen

Lisätiedot

KH liite n:o 2/ VALT liite n:o 2/

KH liite n:o 2/ VALT liite n:o 2/ KH liite n:o 2/4.12.2012 VALT liite n:o 2/13.12.2012 Sivu 2 / 5 1 VALIOKUNNAT Pudasjärven kaupungin valiokunnat osallistuvat kaupungin päätöksien valmisteluun valtuustolle, kaupunginhallitukselle tai virkamiehille.

Lisätiedot

Kamux Oyj:n tiedonantopolitiikka

Kamux Oyj:n tiedonantopolitiikka Kamux Oyj www.kamux.com Y-tunnus 2442327-8 Kamux Oyj:n tiedonantopolitiikka Omistaja: Viestintä- ja markkinointijohtaja Hyväksyjä: Hallitus Hyväksytty: 15.4.2016 Versio: 1.0 Sisältö 1. Yleistä 2. Viestinnän

Lisätiedot

Käyttöohje Social News

Käyttöohje Social News Käyttöohje Social News 1.1. painos FI Social News Vapauta sisäinen uutistoimittajasi ja raportoi lähiseutusi kiinnostavat tapahtumat suurelle yleisölle ammattimediakumppaneiden kautta. Lataa ja asenna

Lisätiedot

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen.

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Tutkittua tietoa & punnittuja näkemyksiä. Osallistu, innostu

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

Verkkoviestintäohje. Päivitetty

Verkkoviestintäohje. Päivitetty Verkkoviestintäohje Päivitetty 10.1.2017 www.ylojarvi.fi Ylöjärven kaupunki 10.1.2017 Verkkoviestintäohje Tietoa, palveluja ja palautetta Ylöjärven kaupungin internetsivusto (www.ylojarvi.fi) on keskeinen

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE Joulukuu 2015 Mira Matilainen LÄHTÖKOHDAT Kohderyhmät: Rahoittajat, tutkijakollegat, muut sosiaalisen median tutkimuksesta ja hankkeesta kiinnostuneet

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA LAPIN MUOTOILUOHJELMAN VALMISTELUHANKE 2009-2010

VIESTINTÄSUUNNITELMA LAPIN MUOTOILUOHJELMAN VALMISTELUHANKE 2009-2010 LAPIN MUOTOILUOHJELMAN VALMISTELUHANKE 2009-2010 Lapin muotoiluohjelman valmistelu Viestinnän tavoite INNOVATIIVISTA MUOTOILUA LAPPILAISILLE HYVINVOINTIA - varmistaa Lapin muotoiluohjelman tunnettuus -

Lisätiedot

Iisalmen kaupungin. viestintästrategia

Iisalmen kaupungin. viestintästrategia Iisalmen kaupungin viestintästrategia Hyväksytty: Kaupunginhallitus 6.6.2011 263 Viestintästrategia 2 (10) Id 66651 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Iisalmen kaupungin viestintästrategia... 4 2.1 Viestinnän

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma Liite 1 Viestintäsuunnitelma 2014-2016 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL:n viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelman tehtävänä on antaa suunta viestinnän toimenpiteille vuosille 2014 2016. Viestintäsuunnitelma

Lisätiedot

OHJE ASIAKIRJA JA TIETOPYYNTÖJEN KÄSITTELYYN

OHJE ASIAKIRJA JA TIETOPYYNTÖJEN KÄSITTELYYN 1(6) 1 Julkisuusperiaate lainsäädännössä Perustuslain 12.2 :n mukaan viranomaisen asiakirjat ja muut tallenteet ovat julkisia, jollei niiden julkisuutta ole välttämättömien syiden vuoksi lailla erikseen

Lisätiedot

Osa A. Valtuustotyön arviointi

Osa A. Valtuustotyön arviointi Osa A. Valtuustotyön arviointi Mitä olet valtuuston toimintakulttuurista? 1=Toimii 5=Toimii huonosti hyvin Strategia ohjaa päätöksentekoa... 1 2 3 4 5 Yhteiset pelisäännöt ovat olemassa ja niistä pidetään

Lisätiedot

Miksi tiedottaa (median kautta)?

Miksi tiedottaa (median kautta)? Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Miksi tiedottaa (median kautta)? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Keskussairaalantie 6, Savonlinna,

VIESTINTÄSTRATEGIA Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Keskussairaalantie 6, Savonlinna, ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN VIESTINTÄSTRATEGIA Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Keskussairaalantie 6, 57120 Savonlinna, www.isshp.fi VIESTINTÄ ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRISSÄ Viestintästrategia

Lisätiedot

Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti

Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti 2 4. 1 1. 2 0 1 6 Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti Hanna Repo, Asiakkuusjohtaja Risto Laine, Myyntijohtaja Otavamedia OMA Autamme asiakkaitamme luomaan merkityksellistä vuorovaikutusta

Lisätiedot

Viestinnän kohdentaminen ja viestintä häiriötilanteissa. 29.10.2015 Anna-Maria Maunu

Viestinnän kohdentaminen ja viestintä häiriötilanteissa. 29.10.2015 Anna-Maria Maunu Viestinnän kohdentaminen ja viestintä häiriötilanteissa 29.10.2015 Anna-Maria Maunu Viranomaisviestintä? 28.1.2015 Anna-Maria Maunu Viestintä kohdentuu kun on: kiinnostava viesti selkeä kieli osattu käyttää

Lisätiedot

SoTen ja Saarikan viestintästrategia ja -suunnitelma vuodelle 2016

SoTen ja Saarikan viestintästrategia ja -suunnitelma vuodelle 2016 SoTen ja Saarikan viestintästrategia ja -suunnitelma vuodelle 2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 2 2 VIESTINNÄN TAVOITTEET 2 3 KOHDERYHMÄT 3 4 VIESTINTÄTAVAT JA -VÄLINEET 3 5 PALAUTEJÄRJESTELMÄ 4 6 VIESTINNÄN

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma /lw. Jämsä ja Kuhmoinen kuntarakenneselvitys Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma /lw. Jämsä ja Kuhmoinen kuntarakenneselvitys Viestintäsuunnitelma Jämsä ja Kuhmoinen kuntarakenneselvitys Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelma JÄMSÄ KUHMOINEN KUNTARAKENNESELVITYS Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Jämsä-Kuhmoinen kuntarakenneselvitykseen liittyvää

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO OSANA TULEVAISUUDEN MAAKUNTAA Viestintäsuunnitelma 1. Viestinnän lähtökohdat ja periaatteet Sosiaali ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Kysely kaupungin viestinnästä 2013 Kaupunkikohtainen raportti: Loviisa. FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty

Kysely kaupungin viestinnästä 2013 Kaupunkikohtainen raportti: Loviisa. FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty Kysely kaupungin viestinnästä Kaupunkikohtainen raportti: Loviisa FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty 11.12. Kaupunkeja tutkimuksessa: Loviisan kokonaisotanta: Vastausprosentti:

Lisätiedot

URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI

URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI Kuntastrategia 2022 URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI Vetovoima Lähipalvelut Elinvoimaisuus Asukaslähtöisyys YRITYSTOIMINTA Edistämme kasvua ja yhteistyötä PALVELUT Varmistamme lähipalvelut kuntalaisille TALOUS

Lisätiedot

Uusi kuntalaki Demokratia ja osallistuminen

Uusi kuntalaki Demokratia ja osallistuminen Uusi kuntalaki 2015 - Demokratia ja osallistuminen Kuntamarkkinat 10- Mervi Kuittinen Laissa säädettäisiin: Kunnan asukkaiden osallistumisoikeutta koskeva luku (5. luku) kunnan asukkaiden äänioikeudesta

Lisätiedot

TIEDOTUSOPIN VALINTAKOE

TIEDOTUSOPIN VALINTAKOE TAMPEREEN YLIOPISTO TIEDOTUSOPIN VALINTAKOE 12.6.2006 Tiedotusopin valintakoe koostuu neljästä tehtäväkokonaisuudesta. Valintakokeesta voi saada yhteensä 60 pistettä. Kokeen eri osat tuottavat pisteitä

Lisätiedot

Datan avaamisen reunaehdot. Katri Korpela Projektipäällikkö 6Aika - Avoin data ja rajapinnat

Datan avaamisen reunaehdot. Katri Korpela Projektipäällikkö 6Aika - Avoin data ja rajapinnat Datan avaamisen reunaehdot Katri Korpela Projektipäällikkö 6Aika - Avoin data ja rajapinnat 19.1.2016 Perinteinen manuaalinen tietopalvelu 1. Asiakas kysyy/pyytää asiakirjoja käyttöönsä/ kopioita omaan

Lisätiedot

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten?

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Miksi tiedottaa median kautta? Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti laajan yleisön tietoisuuteen Viestintäkanava valitaan

Lisätiedot

Sosiaalinen media matkailualalla. Harto Pönkä,

Sosiaalinen media matkailualalla. Harto Pönkä, Sosiaalinen media matkailualalla Harto Pönkä, 23.02.2010 83 prosenttia vastaajista toteaa, ettei sosiaalisilla medioilla ole roolia yritysten markkinoinnissa, 74 prosentin mukaan ei viestinnässäkään. Lähde:

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKITILAOHJEEN LAATIMINEN / MINIKILPAILUTUS. A. Tuote ja / tai palvelumuotoilu sekä konseptisuunnittelu

HELSINGIN KAUPUNKITILAOHJEEN LAATIMINEN / MINIKILPAILUTUS. A. Tuote ja / tai palvelumuotoilu sekä konseptisuunnittelu Tarjouspyyntö 1 (6) 4.10.2013 Hallinto-osasto HELSINGIN KAUPUNKITILAOHJEEN LAATIMINEN / MINIKILPAILUTUS Diaarinumero: HEL 2013-005356 Hanke 1. Helsingin kaupungin rakennusvirasto pyytää Helsingin kaupunkitilaohjetta

Lisätiedot

SOSIAALINEN MEDIA APTEEKIN JA ASIANTUNTIJAN TYÖKALUNA

SOSIAALINEN MEDIA APTEEKIN JA ASIANTUNTIJAN TYÖKALUNA SOSIAALINEN MEDIA APTEEKIN JA ASIANTUNTIJAN TYÖKALUNA SOSIAALINEN MEDIA APTEEKIN JA ASIANTUNTIJAN TYÖKALUNA Sosiaalinen media on tärkeä ja keskeinen väline ihmisten ja organisaatioiden välisessä kanssa

Lisätiedot

Monikulttuurisuusohjelman viestintää koskevat tavoitteet. Monikulttuuriasian neuvottelukunta 20.8.2015 Satu Tyry-Salo

Monikulttuurisuusohjelman viestintää koskevat tavoitteet. Monikulttuuriasian neuvottelukunta 20.8.2015 Satu Tyry-Salo Monikulttuurisuusohjelman viestintää koskevat tavoitteet Monikulttuuriasian neuvottelukunta 20.8.2015 Satu Tyry-Salo Suomen väestönmuutoksista Väkiluku kasvoi vuoden 2014 aikana 20 483 henkilöllä Väestönkasvu

Lisätiedot

Maalahden kunnan tiedotusstrategia

Maalahden kunnan tiedotusstrategia Liite kv 53 Maalahden kunnan tiedotusstrategia Hyväksytty kunnanvaltuustossa 24.9.2012 53 Sisällys Johdanto 3 1. Tiedotuksen perustehtävät 3 2. Ulkoinen tiedottaminen 3 2.1 Kunnan ilmoitukset 3 2.2 Suora

Lisätiedot

Millainen on TEAS-hanke ja mitä sillä tavoitellaan? Kaisa Lähteenmäki-Smith, VNK TEM

Millainen on TEAS-hanke ja mitä sillä tavoitellaan? Kaisa Lähteenmäki-Smith, VNK TEM Millainen on TEAS-hanke ja mitä sillä tavoitellaan? Kaisa Lähteenmäki-Smith, VNK TEM 10.2.2017 VNK:n tarjoamat viestinnän tukitoimet ja -välineet Selvitys- ja tutkimushankkeilta edellytetään aktiivista

Lisätiedot

TEKSTIÄ YLEISÖLLE - tarina viestinnässä

TEKSTIÄ YLEISÖLLE - tarina viestinnässä TEKSTIÄ YLEISÖLLE - tarina viestinnässä Lionspiirin viestintäkoulutus Erkki Hujanen, Oulu 8.10.2015 WWW.KALEVA.FI KALEVA-KONSERNI Pohjois-Suomen suurin media-alan konserni, joka tarjoaa asiakkailleen tuoreita

Lisätiedot

Paikkatietoasiain neuvottelukunta Viestintäsuunnitelma 1 (5) Paikkatietoverkosto Viestintä-kärkihanke

Paikkatietoasiain neuvottelukunta Viestintäsuunnitelma 1 (5) Paikkatietoverkosto Viestintä-kärkihanke Paikkatietoasiain neuvottelukunta Viestintäsuunnitelma 1 (5) Paikkatietoasiain neuvottelukunnan ja n Viestintä ja osallistaminen -kärkihanke: Viestintäsuunnitelma 1. Johdanto Viestintä-kärkihankkeen avulla

Lisätiedot

Kriisiviestinnän kokemuksia Kuinka päivitän ja pidän kriisiviestintäsuunnitelmani ajan tasalla. Virpi Pakkala Espoon kaupunki, 2016.

Kriisiviestinnän kokemuksia Kuinka päivitän ja pidän kriisiviestintäsuunnitelmani ajan tasalla. Virpi Pakkala Espoon kaupunki, 2016. Kriisiviestinnän kokemuksia Kuinka päivitän ja pidän kriisiviestintäsuunnitelmani ajan tasalla Virpi Pakkala Espoon kaupunki, 2016 @VirpiPakkala Espoon kaupunki Suomen toiseksi suurin kaupunki. 272 400

Lisätiedot

EURAN KUNTASTRATEGIA voimaan Luonnos

EURAN KUNTASTRATEGIA voimaan Luonnos EURAN KUNTASTRATEGIA 2016-2020 voimaan 1.9.2016 Luonnos 21.4.2016 Jalkauttaminen Tiedottaminen Euran kuntastrategia, työsuunnitelma 2015 2016 Lähtökohdat ja Strategiaprosessin tavoitteet/arvot Strategiset

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri -jaoston (JHKA) viestintäsuunnitelma vuodelle 2014

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri -jaoston (JHKA) viestintäsuunnitelma vuodelle 2014 Viestintäsuunnitelma JulkICT Jari Kallela 18.2.2014 Julkinen Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri -jaoston (JHKA) viestintäsuunnitelma vuodelle 2014 Taustaa Viestinnän tavoitteet Viestinnän vastuut

Lisätiedot

Salassapito- ja tietosuojakysymykset moniammatillisessa yhteistyössä Kalle Tervo. Keskeiset lait

Salassapito- ja tietosuojakysymykset moniammatillisessa yhteistyössä Kalle Tervo. Keskeiset lait Salassapito- ja tietosuojakysymykset moniammatillisessa yhteistyössä 7.5.2014 Kalle Tervo Keskeiset lait Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (21.5.1999/621) Henkilötietolaki (22.4.1999/523) Laki

Lisätiedot

Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa Hallintojohtaja Matti Lahtinen

Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa Hallintojohtaja Matti Lahtinen Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa 29.4.2011 Hallintojohtaja Matti Lahtinen 1 Julkisuutta ja tietosuojaa koskevia säädöksiä perusopetuksessa Perustuslaki (731/1999) 10 : Jokaisen yksityiselämä,

Lisätiedot

Tutkimuksen vastauksista muodostuu todistus kunnan päättäjille

Tutkimuksen vastauksista muodostuu todistus kunnan päättäjille PETÄJÄVESI Tutkimuksen vastauksista muodostuu todistus kunnan päättäjille Teppo Sirniö kunnanjohtaja Petäjävesi MIELIKUVAT Kansalaisten mielipiteet perustuvat mielikuviin MISTÄ MIELIKUVAT SYNTYVÄT? MIELIKUVAN

Lisätiedot

Rekisterin tietoja käytetään kirjeiden lähettämiseen sekä luottamushenkilöiden ja kaupungin väliseen yhteydenpitoon.

Rekisterin tietoja käytetään kirjeiden lähettämiseen sekä luottamushenkilöiden ja kaupungin väliseen yhteydenpitoon. 1. Rekisterinpitäjä 2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa Nimi Jämsän kaupunginhallitus Osoite Seppolantie 10 42100 Jämsä Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) Puh

Lisätiedot

Vaikuttavuutta EU-tiedotukseen EU-tiedottaja Riikka Vitikka

Vaikuttavuutta EU-tiedotukseen EU-tiedottaja Riikka Vitikka Vaikuttavuutta EU-tiedotukseen EU-tiedottaja Riikka Vitikka 1.12.2015 2 Rakennerahastoviestintä Perusteet: miksi? Kohderyhmät: kenelle? Aiheet: mistä? Kanavat: miten? Tehostaminen: mistä apua? 3 Rakennerahastoviestinnän

Lisätiedot

Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys

Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys TYY 2017 Frida Pessi 20.12.2017 Viestintä eli kommunikaatio Sanomien siirtämistä Merkitysten tuottamista Mutta myös yhteisen ymmärryksen tuottamista (yhteisöllisyys)

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA. Yhtymähallitus 10.4.2014 41

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA. Yhtymähallitus 10.4.2014 41 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA Johdanto Tietosuojapolitiikassa kuvataan henkilöön liittyvien henkilötietojen tai muiden luottamuksellisten tietojen käytön periaatteet ja menetelmät

Lisätiedot

Miten suoraa ja edustuksellista demokratiaa johdetaan ja kehitetään kunnassa? Demokratiapäivä Katja Syvärinen

Miten suoraa ja edustuksellista demokratiaa johdetaan ja kehitetään kunnassa? Demokratiapäivä Katja Syvärinen Miten suoraa ja edustuksellista demokratiaa johdetaan ja kehitetään kunnassa? Demokratiapäivä 13.10.2015 Katja Syvärinen Mitä haluamme kun haluamme kuntalaisten osallisuutta? Hiljaisia kuntalaisia? Tyytyväisiä

Lisätiedot

Oppaan taustaa. Kriisitilanteet kansainvälisessä liikkuvuudessa opas korkeakouluille

Oppaan taustaa. Kriisitilanteet kansainvälisessä liikkuvuudessa opas korkeakouluille Kv-kevätpäivät 22.5.2012 Emilia Tolvanen Kriisitilanteet kansainvälisessä liikkuvuudessa opas korkeakouluille Oppaan taustaa Katja Kiviharju, Kriisit pöydälle -opas vuonna 2000 Tarve päivitetylle oppaalle

Lisätiedot

Verkkokirjoittamisesta tiedottaja Susanna Prokkola, PKSSK.

Verkkokirjoittamisesta tiedottaja Susanna Prokkola, PKSSK. Verkkokirjoittamisesta tiedottaja Susanna Prokkola, PKSSK 25.10.2012 Mikä toimii painettuna, toimii harvemmin verkossa Tekstin kirjoittamisen säännöt ja tyylilajit vaihtelevat eri medioissa. Verkkotekstin

Lisätiedot

Tervetuloa viestintäyhdyshenkilöiden koulutusohjelmaan!

Tervetuloa viestintäyhdyshenkilöiden koulutusohjelmaan! Tervetuloa viestintäyhdyshenkilöiden koulutusohjelmaan! Mitä, miksi ja kenelle? Tukee ja lisää viestinnän osaamista Tarjoaa käytännönläheisiä näkökulmia yliopiston viestinnän eri osa-alueisiin Jotta viestintä

Lisätiedot

(KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.)

(KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) PORIN KAUPUNGIN H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö (KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja

Lisätiedot

Mikä ihmeen brändi? Mitä brändäämisellä tarkoitetaan? Miten erottautua? Entä kannattaako brändäys yksin?

Mikä ihmeen brändi? Mitä brändäämisellä tarkoitetaan? Miten erottautua? Entä kannattaako brändäys yksin? KTT, dosentti Saila Saraniemi, Oulun yliopisto, markkinoinnin laitos Rokua 24.8.2013 Mikä ihmeen brändi Mitä brändäämisellä tarkoitetaan Miten erottautua Entä kannattaako brändäys yksin 1 2 Jokainen tuo

Lisätiedot

Sähköposti - muistuttaa tavallista kannettavaa postia monin tavoin ekijä ja päivämäärä

Sähköposti - muistuttaa tavallista kannettavaa postia monin tavoin ekijä ja päivämäärä 1 Sähköposti - muistuttaa tavallista kannettavaa postia monin tavoin 14.2.2012ekijä ja päivämäärä Sähköpostiviestin kirjoitusohjeita 2 Kirjoita lyhyitä ja kieliasultaan moitteettomia viestejä (isot alkukirjaimet

Lisätiedot

Nimi: Syntymäaika: Kotikunta: Sähköpostiosoite: Toisen vaiheen tehtävien maksimipisteet (älä tee merkintöjä taulukkoon)

Nimi: Syntymäaika: Kotikunta: Sähköpostiosoite: Toisen vaiheen tehtävien maksimipisteet (älä tee merkintöjä taulukkoon) Täytä selkeällä käsialalla: Nimi: Syntymäaika: Kotikunta: Sähköpostiosoite: @ Tarkista, että sinulla on neljä erikseen nidottua tehtävää (tehtävät 1 4, 9 sivua), kaksi liitettä sekä konseptipaperi. Mikäli

Lisätiedot

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella.

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella. LOHJAN SEUDUN YMPÄRISTÖKLUSTERI Klusteri on yhteistyöverkosto, joka edistää yritysten ja yhteisöjen ympäristöasioiden hallintaa, auttaa ennakoimaan ja sopeutumaan muutoksiin ja riskeihin sekä edesauttaa

Lisätiedot

Organisaation tiedottamisen kehittäminen: Case Centria-ammattikorkeakoulu!

Organisaation tiedottamisen kehittäminen: Case Centria-ammattikorkeakoulu! Organisaation tiedottamisen kehittäminen: Case Centria-ammattikorkeakoulu Mika Mars Account Manager, FM epressi.com epressi.com epressi.com on kotimainen yksityisesti omistettu yritys. Tarjoaa yritysviestinnän

Lisätiedot

Viestintä Helsingin ympäristökeskuksessa

Viestintä Helsingin ympäristökeskuksessa Viestintä Helsingin ympäristökeskuksessa Ympäristöterveydenhuollon koulutuspäivät, Kotka 17. 18.5.2016 Johanna Joutsiniemi Helsingin kaupungin ympäristökeskus Kuva: Pertti Nisonen Ympäristökeskus on yksi

Lisätiedot

Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen?

Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen? Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen? 1 Olet päättänyt perustaa yrityksen tai olet sen jo perustanut. Kertoaksesi potentiaalisille asiakkaillesi, että olet olemassa,

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus/lakeuden sote. Viestintästrategia- ja suunnitelma

Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus/lakeuden sote. Viestintästrategia- ja suunnitelma Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus/lakeuden sote Viestintästrategia- ja suunnitelma Viestinnän lähtökohdat Tilanne: epätietoisuus sote-uudistuksen etenemisestä, päätöksenteon

Lisätiedot

Viestinnän yleiset periaatteet

Viestinnän yleiset periaatteet Viestinnän yleiset periaatteet 2 (5) 1 Eksoten viestinnän yleiset periaatteet 1.1 Miksi Eksote viestii 1.2 Mitä Eksote viestii 1.3 Kenelle ja kenen kanssa Eksote viestii 1.4 Miten Eksote viestii Etelä

Lisätiedot

Kuntalaiskyselyn tulokset. Taustatiedot: Vastauksia 178 N 55% M 45% Kaupunginkanslia / Suunnittelu ja rahoitusryhmä

Kuntalaiskyselyn tulokset. Taustatiedot: Vastauksia 178 N 55% M 45% Kaupunginkanslia / Suunnittelu ja rahoitusryhmä Kuntalaiskyselyn tulokset Taustatiedot: Vastauksia 178 N 55% M 45% Taustatiedot: ammatti 3 % 8 % 8 % 3 % 1 % 16 % 25 % 36 % Koululainen Kunnan tai valtion työntekijä Yrittäjä Työtön Opiskelija Töissä yksityisellä

Lisätiedot

MARTAT VERKOSSA. Jouko Marttila

MARTAT VERKOSSA. Jouko Marttila MARTAT VERKOSSA Jouko Marttila 1.10.2016 Mobiili-internet on ykkönen Lähes puolet asiakkaista hakee tietoa sosiaalisesta mediasta ostopäätösten tueksi Facebook Yritykset käyttävät markkinointiin ja asiakaspalveluun.

Lisätiedot