Puhdas Itämeri -uutiset 3 / 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Puhdas Itämeri -uutiset 3 / 2014"

Transkriptio

1 Puhdas Itämeri -uutiset 3 / 2014 Hannu kähönen Itämeri-viestijät ovat koonneet vinkkivihkoon käytännön ohjeita Itämeren tilan parantamiseksi Itämeren suojeluvinkit -opas löytyy säätiön verkkosivuilta RAJAVARTIOLAITOS Kesä 2014: kaksi merta Viime kesänä rikottiin ennätyksiä hyvässä ja pahassa. Idässä eli Suomenlahdella koettiin ennätyskirkkaat vedet, kun taas Hangon länsipuolella velloivat kilometrien pituiset sinilevälautat. Pääsyynä lännen katastrofiin oli Itämeren pääaltaan syvänteisiin ajan kuluessa kerääntynyt suuri fosforivaranto, jonka alkuvuoden talvimyrskyt sysäsivät liikkeelle. Sinilevät tarvitsevat fosforia kasvaakseen ja toisena tekijänä sinileväkukintoja kiihdyttää lämpö. Lämmin heinäkuu aiheutti sitten sinilevien räjähdysmäisen leviämisen Saaristo- ja Ahvenanmerellä. Pietarin jätevesiremontti ja Kingiseppin fosforivuotojen tukkiminen tepsivät Poikkeuksellisen pitkä kuuma kesä oli todellinen happotesti Suomenlahden tilalle. Vedet kuitenkin pysyivät kirkkaana. Kaksi yksittäistä toimenpidettä ovat vaikuttaneet kaikkein eniten Suomenlahden ennätyskirkkaaseen tilaan: Pietarin jätevesien tehostettu ravinteiden poisto sekä Kingiseppin jätekipsivuoren fosforipäästöjen loppuminen. Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) mukaan heinä-elokuun keskimääräiset levien määrää kuvaavat klorofylliarvot olivat Suomenlahden itäisimmillä havaintopaikoilla 2000-luvun alimmalla tasolla. Säätiöllä oli merkittävä rooli sekä Pietarin jätevesiremontissa että Kingiseppin fosfori vuotojen tukkimisessa. Pietarissa se toteutti yhdessä vesilaitoksen kanssa kemiallisen fosforinpoiston kaupungin kolmella suurimmalla jätevedenpuhdistamolla. Kingiseppissä säätiö aloitti yhteistyön Fosforit-lannoitetehtaan kanssa heti vuodon tultua ilmi. Nyt on näytetty toteen, että konkreettisilla toimenpiteillä saadaan myös konkreettisia tuloksia. English version of this newsletter available at

2 PUHDAS ITÄMERI -UUTISET 3 / ELENA KASKELAINEN Työtä riittää vielä Tehokkain ja nopein toimenpide Itämeren pääaltaan tilan parantamiseksi ja sitä kautta myös Saaristomeren tilan parantamiseksi on leikata suurimpien yksittäisten kuormittajien päästöjä Puolassa, Baltian maissa, Kaliningradin alueella ja Valko-Venäjällä. Ihmekonsteja ei ole, mutta tämä kesä näytti, että jo meidän elinaikanamme on mahdollista saavuttaa näkyvä muutos meren tilassa. Entä sitten Suomenlahti, onko sen tila nyt pysyvästi hyvä? Suomenlahdellakaan ei voida tuudittautua siihen, että tämän kesän hyvä levätilanne säilyisi. SYKE varoittaa, että Suomenlahden kehitys ei jatkossa välttämättä etene suoraviivaisesti parempaan suuntaan. Happitilanteeseen ja fosforipitoisuuksiin vaikuttaa keskeisesti Itämeren pääaltaan syväveden ajoittainen virtaaminen pitkälle Suomenlahden itäosiin asti. Pintakerroksiin sekoittuessaan hapettomilta pohjilta vapautunut fosfori voi nostaa rehevyystasoa merkittävästikin. Oleellista on, että Suomenlahti ei voi puhdistua kokonaan ennen kuin koko Itämeri puhdistuu. Siksi säätiö jatkaa työtään päästöjen leikkaamiseksi myös Itämeren etelärannikolla. Valko-Venäjän EU-rahoitteinen PRESTO-hanke valmistui PRESTO-hankkeessa (Project on Reduction of Eutrophication of the Sea Today) investoitiin tehostettuun ravinteidenpoistoon kolmen valkovenäläisen kaupungin jätevedenpuhdistamolla: Grodnossa, Vitebskissä ja Molodetšnossa. Säätiö vastasi projektissa tehostettuun ravinteidenpoistoon liittyvistä investoinneista ja niiden teknisestä suunnittelusta. Rakennustyöt ja laitteiden asentaminen puhdistamoille käynnistyivät syksyllä 2013 ja saatiin valmiiksi elokuun 2014 lopussa. PRESTO-hankkeen investoinneilla pienennetään vesistöihin päätyvää fosforikuormaa usealla sadalla tonnilla vuodessa. Uusia hankkeita ravinnekuorman leikkaamiseksi Säätiö valmistelee parhaillaan useita uusia rehevöittävän ravinnekuorman vähentämiseen tähtääviä hankkeita, jotka liittyvät jätevesien puhdistuksen tehostamiseen etenkin Puolassa, Baltiassa, Valko-Venäjällä ja Kaliningradin sekä Leningradin alueilla Venäjällä. Best-hanke valmisteilla Yksi valmistelun alla oleva hanke on EU-rahoitteinen BEST (Better Efficiency for Sewage Treatment), jossa pääyhteistyökumppanina on Helsingin kaupungin ympäristö keskus. Muita tärkeitä kumppaneita ovat Varsovan kaupunki sekä useat puolalaiset, valkovenäläiset ja Baltian maiden vesilaitokset sekä viranomaiset. EU:n Itämeri strategia nimesi BEST-hankkeen kesäkuussa potentiaaliseksi lippulaivahankkeeksi. Tämä tarkoittaa, että hanketta pidetään EU:ssa yhtenä tärkeimmistä aloitteista Itämeren ravinnekuorman leikkaamiseksi. Hankkeelle haetaan rahoitusta EU:n Itämeri ohjelmasta vuonna 2015 heti uuden rahoituskauden avautuessa. Ravinnepäästökauppaselvitys lahjoituksena Joulukuussa 2013 säätiön palveluksessa aloittanut Martin Grotenfelt on työskennellyt vuoden 2014 ajan kaksi työpäivää viikossa rehevöitymishankkeiden esiselvitys-

3 PUHDAS ITÄMERI -UUTISET 3 / Nordic Morning osallistui RunFest-tapahtumaan juoksemalla Itämeren hyväksi. Kuvassa vasemmalla Nordic Morningin viestintäjohtaja Annika Linna. Haluatko tarkempaa tietoa säätiön hankkeista ja niiden rahoituksesta? Uusin rahastoraportti luettavissa säätiön verkkosivuilta Jos haluat enemmän tietoa säätiön kulttuurihankkeista, voit tilata merikulttuurin uutisista kertovan Telegrammi-uutiskirjeen säätiön uudistuneilta verkkosivuilta Lämmin kiitos palautteesta! Yli 10 % teistä lukijoista vastasi viime Puhdas Itämeri -uutiskirjeen yhteydessä tehtyyn kyselyyn. Saimme mukavasti vastauksia, ja otamme seuraavissa uutiskirjeissä esiin ehdotettuja aiheita. Uutiskirjeeseen toivottiin mm. uutisia ja katsauksia Itämeren tilasta ja säätiön hankkeiden etenemisestä; juttuja yritysyhteistyöstä ja myös muiden Itämeren hyväksi toimivien tahojen saavutuksista. Lisäksi kaivattiin vinkkejä siihen, mitä jokainen voi itse Itämeren tilan hyväksi tehdä. Kiitämme palautteesta ja kehitämme uutiskirjettä sen mukaisesti! MARJUKKA PORVARI työssä pro bono -lahjoituksena. Grotenfelt on tehnyt mittavan työn uuden, ravinne päästökauppaan liittyvän hankkeen rakentamisessa. Ravinnepäästökauppaa on jo pitkään pidetty lupaavana mahdollisuutena vähentää kustannustehokkaasti Itämeren ravinnekuormitusta. NutriTrade-hankkeen tarkoituksena on edetä asiassa suunnitelmista käytäntöön ja ensimmäisen kerran käynnistää koko Itämeren laajuinen vapaaehtoinen ravinnepäästökauppa. Päästökaupan osapuolia voivat olla toimijat, jotka ovat valmiita vähentämään Itämeren ravinnepäästöjä omilla selkeästi todennettavilla ja mitattavilla toimillaan mm. vesilaitokset, jotka ovat halukkaita parantamaan jätevesien puhdistusta yli vaaditun minimitason. Päästöjen ostajina voivat olla kaupungit, kunnat, yksityiset yritykset ja kansalaiset, jotka haluavat parantaa Itämeren tilaa ja neutraloida oman fosforijalanjälkensä. Kuten aiemmin mainitulle BEST-hankkeelle, EU:n Itämeriohjelma myönsi syyskuun lopussa potentiaalisen lippulaivastatuksen myös NutriTrade-hankkeelle, mikä nostaa sen Itämeren tärkeimpien rehevöitymistä vähentävien hankkeiden joukkoon. Myös kotimainen Saaristomeren alueen hanke selvityksessä Säätiö selvittää mahdollisuutta käynnistää uusi Saaristomeren lähikalaresurssin hyödyntämiseen liittyvä hanke, jolla voitaisiin poistaa ravinteita Saaristomeren ekosysteemistä. Hanketta on selvitetty keväästä alkaen yhdessä Suomen johtavien tutkimuslaitosten ja yliopistojen kanssa, jotka tekevät Itämereen sekä kalatalouteen liittyvää tutkimusta. Lisäksi hankkeesta on keskusteltu laajapohjaisesti asiaan liittyvien sidos- ja intressiryhmien kanssa. BSAP Trust Fund myönsi lisärahoituksen Udarnikin riskikanalan vuotojen käsittelyyn John Nurmisen Säätiö ja Leningradin alueella, Pobedan kylässä noin 50 kilometrin päässä Viipurista sijaitseva Udarnikin kanala ovat selvittäneet yhdessä vaihto ehtoja, joilla minimoidaan kanalan lanta-altaiden vuotoriskit ympäristöön. Ongelmana on alueelle kymmenien vuosien toiminnan aikana kertynyt valtava lantamäärä, jonka säilytyksestä vapautuu lähistöllä sijaitsevaan Vammeljokeen arviolta tonnia fosforia vuodessa. Pahimmillaan päästö voi siis olla lähes Helsingin Viikinmäen puhdistamon vuotuisten fosforipäästöjen suuruinen. Tästä noin puolen arvioidaan päätyvän vesistöjen kautta Suomenlahteen. Kanala onkin nimetty Itämeren suojelukomission HELCOMin tutkimuksissa yhdeksi Itämeren alueen pahimmista ympäristöriskin aiheuttavista eläintiloista. Ruotsin ja Suomen valtioiden rahoittama Baltic Sea Action Plan Trust Fund on myöntänyt elokuussa 2014 hankkeelle lisärahoituksen, jonka avulla kanalaan voidaan toimittaa valumavesien suodatusjärjestelmä. Noin euron arvoisen järjestelmän avulla voidaan käsitellä lanta-altaiden valumavedet ja siten vähentää ravinnepäästöjä ympäröiviin vesistöihin. John Nurmisen Säätiö vastaa hankkeen johtamisesta ja teknisestä suunnittelusta ja Udarnikin kanalan suodatusjärjestelmän rakennustöistä.

4 PUHDAS ITÄMERI -UUTISET 3 / ILKKA VUORINNE Luotsit pelastavat Itämerta joka päivä Club Itämeri risteily Harmajan majakalle ja Suomenlinnaan Finnpilotin toimitusjohtaja Matti Pajula kertoi, että Finnpilotin tärkein tehtävä on edistää merenkulun ja meriympäristön turvallisuutta ja estää onnettomuudet auttamalla aluksia liikkumaan turvallisesti väylillä. ILKKA VUORINNE John Nurmisen Säätiö kutsuu vuosittain yritystukijoitaan ja muita yhteistyö kumppaneitaan Club Itämeri -tilaisuuteen keskustelemaan Itämeren ajankohtaisista asioista. Tapahtumassa kerrotaan myös Puhdas Itämeri -hankkeiden edistymisestä ja rahoituksen tilanteesta. Syyskuun alussa viidettä kertaa järjestetyn tilaisuuden isäntänä toimi Finnpilot Pilotage. Tänä vuonna uudistettu Club Itämeri toteutettiin risteilynä Helsingin vesillä. Tilaisuuden isäntä, Itämeren suojelun ytimessä toimiva Finnpilot Pilo tage, tarjosi vieraille perusteellisen katsauksen luotsien toimintaan ja myös harvinaisen tilaisuuden tutustua ainutlaatuiseen Harmajan majakkaan. Finnpilotin toimitusjohtaja Matti Pajula totesi, että luotsin perustehtävä on säilynyt samana vuosisatojen ajan: kuten virkaveljensä satoja vuosia sitten, tänäkin päivänä luotsi kiipeää aluksen komentosillalle ja auttaa aluksen turvallisesti satamaan. Entisaikoina aluksen päällikkö ei koskaan luovuttanut aluksen ohjausta luotsille, tänä päivänä niin käy yhä useammin. Eikä mikään ihme: Suomen rannikko on maailman vaikeimmin navigoitavia merialueita. Suurimman osan vuotta on myös kylmää ja pimeää, ja jokatalvinen jääpeite vielä lisää vaikeusastetta. Vain paikalliset väylät erinomaisesti tunteva luotsi pärjää näissä matalissa ja kivisissä vesissä. Suomalaiset luotsit toimivat siis moniin maailman meriväyliin verrattuna poikkeuksellisen vaativissa olosuhteissa. Luotsausjohtaja Kari Kosonen kertoi, että luotsiksi valikoituu ainoastaan huippuosaajia. Kaikki suomalaiset luotsit ovat kokeneita aluksen päälliköitä. Yleensä luotsina aloittavalla on takanaan vähintään 10 vuoden ura aluksen päällystötehtävissä. Yksi luotsaukseen investoitu euro tuottaa kolme takaisin Viime vuonna Finnpilotilla oli valtava määrä luotsauksia, noin Näistä lähes joka viidennessä havaittiin jokin poikkeama, ja todellisia vaaratilanteita oli lähes 60. Jos vaaratilanteet olisivat johtaneet onnettomuuksiin, niiden kustannus olisi lähennellyt sataa miljoonaa euroa. Toisaalta luotsausmaksuja kerättiin noin 35 miljoonaa euroa. Näin voi laskea, että yhdellä luotsaukseen investoidulla eurolla saa kolme euroa. Tämä on hyvä yhtälö varustamoille ja koko Suomelle. Ja ei pelkästään liike-elämälle vaan myös ympäristölle: onnettomuuksien ehkäiseminen merkitsee usein myös öljyvuoden ehkäisemistä. Lue koko juttu Puhdas Itämeri -risteilystä säätiön verkkosivuilta.

5 PUHDAS ITÄMERI -UUTISET 3 / Isänpäiväksi tai syksyn muihin merkkipäiviin MAX EDIN Lahjoittamalla 50 euroa saat oman tai ystäväsi nimen välkkymään puhtaamman Itämeren puolesta. Hatsinan vesilaitokselle toimitettava, kemialliseen fosforinpoistoon tarkoitettu liikuteltava kemikaalisäiliö. UUTISKIRJEESTÄ Olemme postittaneet tämän uutis kirjeen rekisterissämme oleville tilaajille sekä yhteistyö kumppaneillemme. Mikäli et jatkossa halua uutis kirjettämme, ilmoita asiasta John Nurmisen Säätiöön Tuula Putkiselle Olemme myös kiitollisia parannus ehdotuksista ja palautteesta. Käy tykkäämässä säätiön Puhdas Itämeri -sivustoa osoitteessa ELENA KASKELAINEN Horisontti-kampanjalla rahoitettava kemikaalisäiliö kohta valmiina lähtöön Lahjoittajien nimikoidusta laatoista muodostuva Horisontti-taideteos kasvaa tasaista vauhtia Helsingin Jätkäsaarenlaiturissa. Syyskuun lopussa lahjoittajia oli mukana jo yli 3 300, joten noin 900 lahjoittajaa ehtii vielä mukaan. Teosta täydennetään uusilla laatoilla lahjoitusten kertymisen mukaan ja valmiina siinä on laattaa. Tällöin teos on lopullisessa 54 metrin mitassaan, joka vastaa Itämeren keskisyvyyttä. Laatat asennetaan teokseen suuremmissa erissä. Teoksen omistaa Helsingin kaupunki. Kampanjan koko nettotuotto, noin 60 % kerättävistä varoista, käytetään säätiön Puhdas Itämeri -hankkeisiin, joilla vähennetään Itämerta rehevöittävän fosforin määrää. Kampanjalla on kerätty tässä vaiheessa noin euroa. Lopullinen keräystavoite (ennen kuluja) on noin euroa. Suunnittelu- ja rakennusvaiheessa yritykset lahjoittivat materiaaleja ja työpanosta teokseen. Teoksen toteuttamiseen liittyviä ns. pakollisia kuluja ovat kuitenkin laattojen teko, kaiverrus ja asennus. Kampanjan tavoitteen mukaisesti tuotolla rahoitetaan kemialliseen fosforinpoistoon tarvittava laitteisto, joka toimitetaan Hatsinaan Luoteis-Venäjälle. Hatsina on Leningradin alueen suurin kaupunki Pietarin jälkeen, ja siksi merkittävä Suomenlahden kuormittaja. Noin asukkaan kaupunki sijaitsee Pietarin lounaispuolella. Kaupungin jätevedet lasketaan Izhora-jokeen, josta vedet virtaavat Nevan kautta Suomenlahteen. Hatsinan fosforinpoiston tehostaminen onkin luonteva jatko säätiön toteuttamalle fosforinpoistolle Pietarissa. Hankkeessa säätiö vastaa laitteiden hankinnasta ja vesilaitos kaikista rakennustöistä sekä paikallissuunnittelusta. Hatsinan hankkeelle on saatu Venäjän viranomaisilta virallinen rekisteröinti, jonka perusteella laitetoimitukset vapautetaan tulli- ja veromaksuista. Laitetoimituksen ensimmäisen erän, kemiallisen fosforinpoiston laitteiston, toimittajaksi on valittu tarjouskilpailulla suomalainen Watem Oy. Liikuteltava kemikaalisäiliö pyritään toimittamaan Hatsinaan vuoden 2014 lopussa. Itämeri voidaan vielä pelastaa. Toimi Itämeren hyväksi tekemällä lahjoitus John Nurmisen Säätiön Puhdas Itämeri -hankkeille Rahaston nimi Puhdas Meri -rahasto Kotimaan maksut NORDEA FI NDEAFIHH Keräyslupa John Nurmisen Säätiö/Poliisihallitus 2020/2012/4285, / , koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta

SYKSYN HÄIKÄISEVÄT UUTUUSKIRJAT

SYKSYN HÄIKÄISEVÄT UUTUUSKIRJAT H JOHN NURMISEN SÄÄTIÖN TIEDONANTO 3 / 2014 SYKSYN HÄIKÄISEVÄT UUTUUSKIRJAT Ranskan kuninkaan viimeinen retkikunta Lapissa sekä tarjoavat kiehtovia ja yllätyksellisiä tarinoita historiastamme. Kirjojen

Lisätiedot

JOHN NURMISEN SÄÄTIÖ 2010

JOHN NURMISEN SÄÄTIÖ 2010 JOHN NURMISEN SÄÄTIÖ 2010 John Nurmisen Säätiön vuosikertomus ja toiminnan kuvaus 2010 Toimitus: John Nurmisen Säätiö Graafinen suunnittelu ja taitto: Tommi Jokivaara Painopaikka: Edita Prima Oy Edita

Lisätiedot

Oulun keskustan uusi ilme Ensi talvena Rotuaarilla kelpaa kävellä. Sivut 30 34. Petri Koivula: Lämpöpumppujen käyttökokemuksista tutkittua tietoa.

Oulun keskustan uusi ilme Ensi talvena Rotuaarilla kelpaa kävellä. Sivut 30 34. Petri Koivula: Lämpöpumppujen käyttökokemuksista tutkittua tietoa. Asiakaslehti 2/2011 Petri Koivula: Lämpöpumppujen käyttökokemuksista tutkittua tietoa. sivu 15 Oulun keskustan uusi ilme Ensi talvena Rotuaarilla kelpaa kävellä. Sivut 30 34 Tehokasta talotekniikkaa Hulevesien

Lisätiedot

KANSALAISEN ITÄMERI ª 5VVMJLLJ )PMPQBJOFO 5 ª 5V 5VVMJLLLJ ) LJ ) LJ PMPQ P BJOF JOF BJOFO k[mmww f1 Mfk_ Ɠ k?=m _1 1GE1G1_f [1R

KANSALAISEN ITÄMERI ª 5VVMJLLJ )PMPQBJOFO 5 ª 5V 5VVMJLLLJ ) LJ ) LJ PMPQ P BJOF JOF BJOFO k[mmww f1 Mfk_ Ɠ k?=m _1 1GE1G1_f [1R KANSALAISEN ITÄMERI 70 0 10 20 30 40 70 Itämeren valuma-alue Norjanmeri Barentsinmeri Napapiiri 60 Atlantti Pohjanmeri Skagerrak Tanska Norja Oslo Kattegat Kööpenhamina Arkonan allas Ruotsi Öölanti Bornholmin

Lisätiedot

ITÄMERI TIETOPAKETTI REHEVÖITYMISESTÄ OPPIMATERIAALI DOKUMENTTIIN SAASTUNUT MEREMME OPPILAAN MATERIAALI LEON GREEN BALTIC SEA MEDIA PROJECT

ITÄMERI TIETOPAKETTI REHEVÖITYMISESTÄ OPPIMATERIAALI DOKUMENTTIIN SAASTUNUT MEREMME OPPILAAN MATERIAALI LEON GREEN BALTIC SEA MEDIA PROJECT REHEVÖITYMISESTÄ ITÄMERI TIETOPAKETTI REHEVÖITYMISESTÄ OPPIMATERIAALI DOKUMENTTIIN SAASTUNUT MEREMME LEON GREEN BALTIC SEA MEDIA PROJECT Elokuvantekijä ja freelance-toimittaja Folke Rydén ja valokuvaaja

Lisätiedot

BULLETIN. pohjoismaiden investointipankki heinäkuu 2002. TEEMA YMPÄRISTÖHANKKEET Pohjoismainen teollisuus panostaa kierrätykseen

BULLETIN. pohjoismaiden investointipankki heinäkuu 2002. TEEMA YMPÄRISTÖHANKKEET Pohjoismainen teollisuus panostaa kierrätykseen BULLETIN pohjoismaiden investointipankki heinäkuu 2002 TEEMA YMPÄRISTÖHANKKEET Pohjoismainen teollisuus panostaa kierrätykseen toimitusjohtajan katsaus Ympäristökysymykset ovat avainkysymyksiä Matias Uusikylä»

Lisätiedot

Finnpilot Pilotage Oy Vuosiraportti 2012

Finnpilot Pilotage Oy Vuosiraportti 2012 Finnpilot Pilotage Oy Vuosiraportti 2012 Finnpilot Pilotage Oy julkaisee vuodesta 2012 vuosiraportin, jossa on kaksi erillistä osaa. Toinen on yritysvastuun raportti ja toinen hallituksen toimintakertomus.

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA tammikuu 2008 sama pelikenttä kaikille. - EK:n Leif Fagernäs sivut 6-7 energiasektorin tulevaisuuden haasteet

Lisätiedot

SUOMI JA VIRO EUROOPAN UNIONISSA

SUOMI JA VIRO EUROOPAN UNIONISSA VAL TIONEUVOSTON KANSLIA SUOMI JA VIRO EUROOPAN UNIONISSA EESTI JA SOOME EUROOPA LIIDUS Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 11/2003 SUOMI JA VIRO EUROOPAN UNIONISSA EESTI JA SOOME EUROOPA LIIDUS Valtioneuvoston

Lisätiedot

19 vuotta 2/2014 RIIHIMÄEN, HAUSJÄRVEN JA LOPEN YMPÄRISTÖLINKKI JOKA KOTIIN SYYSKUU 2014

19 vuotta 2/2014 RIIHIMÄEN, HAUSJÄRVEN JA LOPEN YMPÄRISTÖLINKKI JOKA KOTIIN SYYSKUU 2014 JO 19 VUOTTA YMPÄRISTÖASIAA KOTIKUNNASTASI! 19 vuotta 2/2014 RIIHIMÄEN, HAUSJÄRVEN JA LOPEN YMPÄRISTÖLINKKI JOKA KOTIIN SYYSKUU 2014 Kuva: lotta kölli Kuva: MIKA TONTERI Villisika on arka mutta aggressiivinen

Lisätiedot

Eurooppaan. Liettua avaa ovensa. Deimante Silickaite ei epäröinyt äänestää EU-jäsenyyden puolesta. Euroopan komission Suomen edustuston lehti

Eurooppaan. Liettua avaa ovensa. Deimante Silickaite ei epäröinyt äänestää EU-jäsenyyden puolesta. Euroopan komission Suomen edustuston lehti Euroopan komission Suomen edustuston lehti 3 2003 Itämeri on öljyn valtatie Ruotsissa on Euroopan kurkien paratiisi Tarvitseeko kuluttaja EU-säädöksiä? 1 Pietarin jätevedet puhtaaksi yhteisvoimin Deimante

Lisätiedot

MUUTTUVA MATKAILU TIETOA SUOMEN JA VENÄJÄN VÄLISESTÄ MATKAILUSTA JA MATKAILUYHTEISTYÖSTÄ

MUUTTUVA MATKAILU TIETOA SUOMEN JA VENÄJÄN VÄLISESTÄ MATKAILUSTA JA MATKAILUYHTEISTYÖSTÄ MUUTTUVA MATKAILU TIETOA SUOMEN JA VENÄJÄN VÄLISESTÄ MATKAILUSTA JA MATKAILUYHTEISTYÖSTÄ 4/2003 SISÄLLYSLUETTELO SODERVANIE SUOMEN JA VENÄJÄN VÄLISESSÄ MATKAILUSSA ON KEHITTÄMISEN VARAA Matti Aira...5

Lisätiedot

Lindorff Oy:n sidosryhmälehti. laatua palveluun. Kohtaa asiakas oikein. s. 06. > k1 katsastajat > hansaprint > kajakilla saaristoon

Lindorff Oy:n sidosryhmälehti. laatua palveluun. Kohtaa asiakas oikein. s. 06. > k1 katsastajat > hansaprint > kajakilla saaristoon 1 20 1 2 Lindorff Oy:n sidosryhmälehti laatua palveluun Kohtaa asiakas oikein s. 06 > k1 katsastajat > hansaprint > kajakilla saaristoon sisältö puheenvuoro s. 12 lähivuosina näemme yhä useamman yrityksen

Lisätiedot

Vesilaitosyhdistyksen uutisia

Vesilaitosyhdistyksen uutisia Vesilaitosyhdistyksen uutiskirje 13/2013 Vesilaitosyhdistyksen uutisia Vesilaitosyhdistys siirtyy verkkolaskuihin 1.1.2014 Y.tunnus 0202570-3 OVT/verkkolaskuosoite: 003702025703 Operaattori: Nordea Välittäjän

Lisätiedot

Ympäristöselonteon vahvistamispäätös. Tikkurilan toimipaikat. Yhteiskuntavastuun raportti

Ympäristöselonteon vahvistamispäätös. Tikkurilan toimipaikat. Yhteiskuntavastuun raportti Yhteiskuntavastuun raportti Tikkurilan toimipaikat Ympäristöselonteon vahvistamispäätös DNV Certification Oy/Ab on akkreditoituna todentajana (FIN-V-002) tarkastanut Tikkurila Oy:n Vantaan toimipaikan

Lisätiedot

Fortum ja yhteiskunta

Fortum ja yhteiskunta Fortum ja yhteiskunta 24 Fortum lyhyesti Sisältö 3 Vastuullista liiketoimintaa tuottavasti 4 Vastuullisuus luo kestävää liiketoimintaa 5 Kestävän kehityksen ohjelma määrittelee tavoitteet 6 Puhtaampaa

Lisätiedot

KESÄYLIOPISTOJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMISOHJELMA 2004-2006

KESÄYLIOPISTOJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMISOHJELMA 2004-2006 KESÄYLIOPISTOJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMISOHJELMA 2004-2006 Perustuu Itämeren alueen kestävän kehityksen koulutuksen Baltic 21E ohjelmaan Suomen kesäyliopistot ry. Minna Santaoja Mika Nirvi Maaliskuu

Lisätiedot

YRITYSTEN JA JULKISTEN ORGANISAATIOIDEN TIETOISUUS SEPA:STA JA SIIHEN VALMISTAUTUMINEN

YRITYSTEN JA JULKISTEN ORGANISAATIOIDEN TIETOISUUS SEPA:STA JA SIIHEN VALMISTAUTUMINEN i ANNE-MARI NIEMELÄ YRITYSTEN JA JULKISTEN ORGANISAATIOIDEN TIETOISUUS SEPA:STA JA SIIHEN VALMISTAUTUMINEN Tietojohtamisen erikoistyö TITA-6400 Tietojohtamisen erikoistyö i SISÄLLYS SISÄLLYS...i 1. JOHDANTO...1

Lisätiedot

merenkulkua Eniram trimmaa Kiinan sijoitusala Yritysjärjestelyjä kasvaa kohisten viriämässä

merenkulkua Eniram trimmaa Kiinan sijoitusala Yritysjärjestelyjä kasvaa kohisten viriämässä Kiinan sijoitusala kasvaa kohisten Eniram trimmaa Yritysjärjestelyjä viriämässä merenkulkua S u o m e n T e o l l i s u u s s i j o i t u s O y : n s i d o s r y h m ä l e h t i 2 / 2 0 0 9 P ä ä k i r

Lisätiedot

bulletin heinäkuu 2000

bulletin heinäkuu 2000 bulletin heinäkuu 2000 Toimitusjohtajan katsaus Rahoituksen välittäjät NNIB tekee yhteistyötä muiden pohjoismaisten pankkien ja kansainvä- projektien rahoituksessa. Nämä kehitys- ja siirtymätalous- välittäjiä

Lisätiedot

BULLETIN. pohjoismaiden investointipankki heinäkuu 2004. Teema: Metsäteollisuus

BULLETIN. pohjoismaiden investointipankki heinäkuu 2004. Teema: Metsäteollisuus BULLETIN pohjoismaiden investointipankki heinäkuu 2004 Teema: Metsäteollisuus Toimitusjohtajan katsaus Metsäteollisuus tärkeä NIBille Ari Magg Kolmessa pohjoismaassa Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa metsäteollisuus

Lisätiedot

ÖLJYNTORJUNTA SAARISTON ERITYISOLOSUHTEISSA

ÖLJYNTORJUNTA SAARISTON ERITYISOLOSUHTEISSA OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 201 TUTKIMUKSIA Marika Karulinna, Anna Lipsanen, Katariina Kiviluoto & Jari Alanen ÖLJYNTORJUNTA SAARISTON ERITYISOLOSUHTEISSA ARCHOIL-hankkeen loppuraportti TURUN

Lisätiedot

Rouva Helsinki. Kaupungin pomo haluaa eroon vanhoista laitosrakenteista. Suurliitos synnyttää uuden Oulun. työkyky käyttöön. sopeutuu markkinoihin

Rouva Helsinki. Kaupungin pomo haluaa eroon vanhoista laitosrakenteista. Suurliitos synnyttää uuden Oulun. työkyky käyttöön. sopeutuu markkinoihin Suurliitos synnyttää uuden Oulun Selvitysmies Lehto: työkyky käyttöön 2-2011 www.keva.fi Kevan sijoitusstrategia sopeutuu markkinoihin paljonko henkilöstöä kunnissa vuonna 2020? Keva på svenska s. 27 Rouva

Lisätiedot

Yhtiökokous Uponor Oyj:n yhtiökokous pidetään tiistaina 17.3.2015 klo 17.00 alkaen Helsingin Messukeskuksessa osoitteessa Messuaukio 1, Helsinki.

Yhtiökokous Uponor Oyj:n yhtiökokous pidetään tiistaina 17.3.2015 klo 17.00 alkaen Helsingin Messukeskuksessa osoitteessa Messuaukio 1, Helsinki. Tilinpäätös 2014 Tärkeitä päivämääriä vuonna 2015 Yhtiökokous Uponor Oyj:n yhtiökokous pidetään tiistaina 17.3.2015 klo 17.00 alkaen Helsingin Messukeskuksessa osoitteessa Messuaukio 1, Helsinki. Tilinpäätöstiedote

Lisätiedot

Kiinteistö VIESTI JARKKO OLLIKAINEN. Puiden ja pensaiden seasta Hyvää Kevättä asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme!

Kiinteistö VIESTI JARKKO OLLIKAINEN. Puiden ja pensaiden seasta Hyvää Kevättä asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme! Kiinteistö Huhtikuu VIESTI 1/2015 ORAS TYNKKYNEN Maailmalla on menossa energiamurros sivu 7 JARKKO OLLIKAINEN Älä säilytä rappukäytävässä mitään helposti syttyvää sivu 8 www.kiinteistoliitto.fi/kanta-hame

Lisätiedot

Innovaatiokeskukset hakevat yrityksiä yhteistyöhön. Northern Start Up Fund tehostaa alkavien yritysten rahoitusta

Innovaatiokeskukset hakevat yrityksiä yhteistyöhön. Northern Start Up Fund tehostaa alkavien yritysten rahoitusta Oulun Kauppakamarilehti 2/2012 Innovaatiokeskukset hakevat yrityksiä yhteistyöhön Northern Start Up Fund tehostaa alkavien yritysten rahoitusta Alueiden asema säilyy vahvana tulevallakin ohjelmakaudella

Lisätiedot

Parhaiten varjellut salaisuudet

Parhaiten varjellut salaisuudet Parhaiten varjellut salaisuudet 1 2 Yksi parhaiten varjelluista salaisuuksista on, että ihmiset janoavat sitoutumista, kunhan heille tarjotaan siihen sopiva toimintaympäristö ja riittävästi vapautta. 3

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaa. Kansainvälinen. Mistä rahaa kansainvälistymiseen. Horisontti 2020 Luova Eurooppa. Baltic Sea Region Interreg Europe

Etelä-Pohjanmaa. Kansainvälinen. Mistä rahaa kansainvälistymiseen. Horisontti 2020 Luova Eurooppa. Baltic Sea Region Interreg Europe Kansainvälinen Etelä-Pohjanmaa Horisontti 2020 Luova Eurooppa Baltic Sea Region Interreg Europe Kansalaisten Eurooppa Rakennerahastot Maaseuturahasto Mistä rahaa kansainvälistymiseen 2 3 4 5 6 8 10 11

Lisätiedot

Vesijärvi-ohjelma. Vesijärven ja läheisten pienten järvien hoitoa palveleva toiminta vuosina 2008-2011

Vesijärvi-ohjelma. Vesijärven ja läheisten pienten järvien hoitoa palveleva toiminta vuosina 2008-2011 1 Vesijärvi-ohjelma Vesijärven ja läheisten pienten järvien hoitoa palveleva toiminta vuosina 2008-2011 2 SISÄLLYS 1. HOITO-OHJELMAN LÄHTÖKOHDAT... 6 1.1. Ohjelman tarkoitus ja tavoitteet... 6 1.2. Yhteistyö

Lisätiedot

Itämeriläinen 4/2013

Itämeriläinen 4/2013 2014 Itämeriläinen 4/2013 2 Itämeriläinen 4 2013 Itämeriläinen 4 2013 3 Otsikoissa nyt! Päätoimittajan terveiset Helena Erkkilä, päätoimittaja Katse kohti Arktista Kuluva vuosi on Centrum Balticumissa

Lisätiedot