Rakennus- ja ympäristölautakunta /11/01/00/2013. Rakennus- ja ympäristölautakunta 230. Asiakirjat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rakennus- ja ympäristölautakunta 230 06.11.2013 25/11/01/00/2013. Rakennus- ja ympäristölautakunta 230. Asiakirjat"

Transkriptio

1 Rakennus- ja ympäristölautakunta Päätös / ympäristölupa / Biokaasulaitoksen lietteiden jatkokäsittely ja tuotteistaminen sekä piha- ja puutarhajätteiden vastaanotto ja kompostointi, Kokkolan kaupunki / Länsi- ja Sisä-Suomen AVI 25/11/01/00/2013 Rakennus- ja ympäristölautakunta 230 Asiakirjat Asian käsittelyyn liittyvät asiakirjat säilytetään ja arkistoidaan ympäristöpalveluissa. Hakemusasiakirjat ovat asian käsittelyn ajan nähtävillä ympäristöpalveluissa sekä rakennusja ym pä ris tö lau ta kun nan kokouksessa asiaa käsiteltäessä. Päätöksen keskeiset osat ovat oheis ai neis to na. OHEISAINEISTO 230 Valmistelija: ympäristöpäällikkö Michael Hagström, puh: Asia Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on antanut ym pä ris tö lu pa pää tök sen nro 161/2013/1, jossa hakijana on Kokkolan kaupunki (kompostointi piha- ja puutarhajäte). Muutoksenhaku Päätökseen tyytymätön voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallin to-oi keu teen mennessä. Rakennus- ja ym pä ris tö lau takun nal la on asiassa valitusoikeus. Taustaa Kokkolan kaupunki on jättänyt Länsi-ja Sisä-Suomen AVI:lle ym päris tön suo je lu lain 35 :n mukaisen ympäristölupahakemuksen (Dnro LSSA VI/135/04.08/2012), joka kos kee olemassa olevaa lietteen jatko kä sit te ly ja tuotteistamista sekä piha- ja puutarhajätteen vas taanot toa ja kompostointia Kokkolassa osoittees sa Hopeakivenlahdentie 50 (RN:o ). Laitoksen sijainti on esi tetty liitteessä A. LIITE A 230 Laitoksen sijainti ja lähimmät häiriintyvät kohteet

2 Laitos sijaitsee Kokkolassa Hopeakivenlahdella osoittees sa Ho peaki ven lah den tie 50 (RN:o ). Laitos sijaitsee yhdyskuntateknistä huol toa pal ve le vien ra ken nus ten ja laitosten korttelialueel la (ase ma kaa va mer kin tä ET). Harrbåda-Rummelön Natura-alue si jait see noin 300 m etäisyydellä laitoksesta pohjoiseen. Patamäen tär keän pohjavesialueen raja sijaitsee noin 700 metrin etäisyydellä ete lään laitosalueesta. Lähimmät vapaa-ajankiinteistöt si jaitsevat Harriniemessä noin 500 met rin etäisyydellä laitoksen alueesta. Pysyvään asutus sijaitsee noin 2,5 km etäisyydellä laitoksesta. Hakemus Kokkolan kaupunki hakee ympäristönsuojelulain mukaista ym pä ris tölu paa biokaasulaitoksessa käsiteltyjen lietteiden jatkokäsittelyyn ja tuot teis ta mi seen. Lisäksi laitoksen toiminta kattaa piha- ja puu tar hajät tei den vastaanoton, prosessoinnin sekä käyttämisen osin liet teiden jatkokäsit telyn lisä- ja tukiaineina. Laitoksen toi min nas ta vas taa Kok ko lan kau pun gin Tek ni nen pal ve lu kes kus. Biokaasulaitoksessa käsiteltyä lingolla kuivattua lietettä (kiin to ai ne pitoi suus %) vastaanotetaan noin m3 vuodessa. Val mista kompos tia syntyy noin m3 vuodessa. Asfaltoidun kentän kokonaispinta-ala on 2,4 ha. Kentäl lä va ras toidaan myös tuki- ja lisäaineita sekä valmista tuotetta. Aluetta käytetään myös biokaasulaitoksen poikkeustilanteissa. Kuivattu liete kompostoidaan aumoissa, aumat muodostetaan pyö räkuor maa jan etukauhalla ja seulakauhalla. Aumaan lisätään sen te kovai hees sa tarpeen mukaan puutarhajätteistä tehtyä haketta, puu haket ta ja turvetta, jotta saadaan kompostoitumiskelpoinen seos. Aumat numeroi daan, jotta prosessin kuluessa ollaan tietoisia kunkin auman tekoajasta ja siihen käytetyistä materiaaleista. Auma kään netään 2-3 kertaa kom postoinnin kuluessa. Yhden auman korkeus on noin 3,5 m, leveys noin 7 m ja pi tuus noin 60 m. Ympäristövaikutukset ja laitoksen toiminnan tarkkailu Laitoksen toiminnan merkittävimmät mahdolliset ym pä ris tö vai ku tukset aiheutuvat alueen hulevesistä sekä mahdollisista hajuhaitoista ja vai ku tuk sis ta pohjaveteen. Asfaltoidulle kompostointialueelle kerääntyvät hulevedet kerätään kal lis tuk sin ja kaivojen avulla yhteen ja johdetaan uudelle jä te ve denpuh dis ta mol le käsiteltäväksi. Kompostointialueen ympärillä on li säk si useita poh javesiputkia, jotka ovat mukana Patamäen pohjaveden yh-

3 teis tark kai lus sa. Näiden pohjavesiputkien avulla voidaan var mis tua ettei laitoksen toi minnasta aiheudu haittaa pohjavedelle tai maa peräl le. Laitoksen toiminnasta saattaa aiheutua hajuhaittaa. Hajuhaitta arvioi daan kuitenkin aiempaa pienemmäksi, koska käsiteltävä liete ei jat kos sa ole ns. raakalietettä vaan se on esikäsitelty bio kaa su lai tokses sa. Kun li säksi lähimmät häiriintyvät kohteet sijaitsevat varsin etääl lä laitoksesta, ei hajuhaittoja näiden kohdalla arvioida syntyvän. Mah dol lis ta lähimmille loma-asunnoille aiheutuvaa hajuhaittaa seu rataan toiminnanharjoittajan toimesta vähintään 2 kertaa kuu kau des sa, kun tuuli on laitosalueelta lo ma-asuntoja kohti. Lietteen ja valmiin tuotteen laatua sekä jälkikompostoinnin ete ne mistä tark kail laan Evi ran päätöksen ja sen perusteella laaditun oma valvon ta suun ni tel man mu kai ses ti. Kokkolan rakennus- ja ympäristölautakunta päätti esittää seuraavan lausunnon Länsi- ja Sisä-Suomen alue alue hallin to vi ras tol le ympäristölupahakemuksesta: A: Luvan myöntämisen edellytykset 1. Toiminnan myöntämisen edellytykset ovat olemassa, mut ta toiminnalle on annettava hakemuksessa esitetyn li säk si erillisiä määräyksiä. 2. Toiminta on lupapäätöksessä rajattava kattamaan ne toi min not, joista Kokkolan kaupunki tosiasiallisesti vastaa. Toiminta kattaa biokaasulaitoksessa käsitellyn lietteen jälki kompostoinnin ja tuotteistamisen sekä piha- ja puu tar ha jät teen vastaanottamisen, käsittelyn, kom postoin nin ja hyö dyntämisen tukiaineena. Hakemuksessa esitetyt muut erilliset lietteen käsitte lytoiminnot ja poikkeukselliset tilanteet ratkaistaan erikseen. 3. Laitoksen toiminta-alue on lupapäätöksessä selvästi rajat ta va viereisistä jätevedenpuhdistamon sekä bio kaa sulai tok sen alueista. Lupahakemuksessa ei ollut sel keää asema piirrosta, josta toiminta-alueet käyvät sel väs ti ilmi. B: Laitoksen toimintaa ja toiminnan tarkkailua koskevat ehdot 1. Laitoksen on pidettävä kirjaa jälkikompostointiin vastaan ote tus ta bio kaa su lai tok sessa käsitellyn lietteen mää räs tä, laadusta ja vastaanotto-ajankohdista. Lai tok-

4 sen on koko kompostointi- ja tuotteistamisprosessin ajan oltava selvillä missä erilliset liete-erät ovat, jotta mah dolli set heikkolaatui set (sisältävät esim. isoja mää riä metalleja) liete-erät eivät pääse sekoittumaan pa rem pilaa tuis ten liete-erien kanssa ja päädy hyö dyn net tä väk si alueille, minne ne eivät sovellu. Laitoksen on pidettävä eräkohtaisesti kirjaa siitä, minne ja paljonko valmista materiaalia on toimitettu sekä min kä laa tuista tuo te on ollut. Laitoksen on kirjattava ylös vuodenvaihteessa va ras tossa olevien kompostoinnissa olevien materiaalien sekä val mii den tuotteiden määrät. 2. Laitoksen on pidettävä kirjaa vastaanotetun piha- ja puutar ha jät teen määrästä jätejakeittain. Laitoksen on pi dettä vä myös kirjaa lietteen jälkikompostointiin toi mi te tus ta ainek sesta (määrä, laatu ja ajankohta). Piha- ja puu tarha jät tei tä voidaan toimittaa myös muualle asian mu kaisen vastaanot toluvan omaavalle laitokselle hyö dyn net täväk si, kuten esim. energian tuotantoon. 3. Piha- ja puutarhajätteen vastaanottoalueen kuivatukseen on kiinnitettävä huomiota siten, et tä pintavedet joh de taan ym pä rys ojiin ja et tä ne ei vät jää sei somaan alu eelle. Eri pi ha- ja puutar ha jä teja keil le tar koitetut alueet on merkit tävä sel västi kylti tyk sin. Alu eella on ol tava myös asianmu kainen jä teas tia muo vijät teel le, kos ka pi ha- ja puu tarhajät teet tuo daan alu eelle usein muo visäkeissä. 4. Laitoksen asfaltoidulta kompostikentältä kerättävät hu leve det on kerättävä ja johdettava Kokkolan kaupungin jäte ve den puh dis ta mol le käsiteltäväksi. Jä te ve den puh dista mol le johdettavan veden määrää ja laatua on tark kailta va asian mukaisin mittauksin. Jätevedenpuhdistamolle vuo sit tain johdettavan veden määrän voi arvioida lasken nal li ses ti vuo den sadantatiedoista. 5. Laitoksen on osallistuttava Patamäen pohjavesialueen yh teis tark kai luun, sillä laitos sijaitsee alueen vä lit tö mässä lä heisyydessä. 6. Mikäli laitoksen toiminnasta aiheutuu hajuhaittaa lai toksen ympäristössä, on laitoksen varauduttava eh käi semään ha juhaittoja esimerkiksi peittämällä hajuhaittaa aiheut ta vat kompostiaumat turvekerroksella. Laitoksen

5 Muut lausunnot hen ki lö kun nan on seurattava hajutilannetta ja ryhdyttävä asian mu kai siin toi menpiteisiin mahdollisimman no peas ti, kun hajuhaittaa on alueella havaittu. Lupahakemuksesta ovat myös antaneet lausuntonsa Evira ja ELY-kes kus. Eviran lausunnossa on tarkasti tuotu esille kom pos tointiin ja kompostoinnin laatuun liittyviä näkökulmia. ELY-keskus on lausun nos saan esittänyt eräitä täsmennyksiä ja tarkennuksia ha ke mukses sa esitettyihin toimintatapoihin. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ratkaisu LSSAVI myöntää Kokkolan kaupungille ympäristöluvan hakemuksen mu kai sel le toiminnalle kuitenkin siten, että luvassa on annettu useita eril li siä lupamääräyksiä, jotka sisältävät seuraavat osiot: - toiminta - kompostointi - piha- ja puutarhajätteiden vastaanotto ja kompostointi - päästöt ilmaan, haju ja melu - päästöjen estäminen maaperään ja vesiin - kirjanpito ja tarkkailu - raportointi - poikkeukselliset tilanteet - toiminnan lopettaminen - vakuus. Lupapäätöksen keskeiset osat ovat oheisaineistona. Annettu lupapäätös on voimassa toistaiseksi kuitenkin siten, että luvan saajan on jätettävä hakemus ympäristölupamääräysten tar kis tami sek si mennessä. Ympäristöpalvelut Lupaviranomainen on ratkaisussaan antanut varsin tarkat mää räykset koskien toimintaa. Päätös sisältää eräiden toimintamallien osalta täs men nyk siä ja tiukennuksia sekä eräitä raportointi- ja sel vi tys velvoit tei ta. Keskeisimpänä voidaan pitää velvoitetta selvittää siir ty minen aumakompostoinnista reaktorikompostointiin ( mennessä) sekä puu tar ha- ja pihajätteiden vastaanottoalueen pintavesien tarkempaa kä sit te lyä. Lisäksi mm. alueella olevat vanhat lietealtaat tulee tii vis tää vesitiiviiksi, mutta kyseiselle toimenpiteelle ei ole annettu määräaikaa. Toiminnanharjoittajan tu lee lisäksi osallistua alueella toimivaan pohjaveden yh teis tark kai luun ja vakuudeksi määrättiin euroa.

6 Päätöksen suhde rakennus- ja ympäristölautakunnan lau suntoon Lupaviranomainen on riittävässä määrin huomioinut rakennus- ja ym pä ris tö lau ta kun nan asiassa esittämät lausunnot. Ympäristöpäällikkö Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää Länsi- ja Sisä-Suomen alue hal lin to vi ras ton päätöksen osalta seuraavaa: 1. merkitä päätöksen tiedoksi. 2. todeta, että asia ei anna aihetta muutoksenhakuun. Päätös Rakennus- ja ympäristölautakunta hyväksyi päätösesityksen.

Ympäristölupahakemus / Simpsiön koirakouluyhdistys ry / tuhkajätteen hyödyntäminen

Ympäristölupahakemus / Simpsiön koirakouluyhdistys ry / tuhkajätteen hyödyntäminen Ympäristölupahakemus / Simpsiön koirakouluyhdistys ry / tuhkajätteen hyödyntäminen 219/11.01.00.01/2015 Ympla 75 Valmistelija: Ympäristöinsinööri Mirva Korpi Ympäristöinsinööri: Ympä ristölautakunta tekee

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi Ympäristölautakunta 9 06.02.2014 Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi 236/11.01.00/2013 Ymplk 9 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi,

Lisätiedot

Ympäristölupa soran murskaukselle kiinteistölle Honkahiekka (925-409-3-65), Savon Kuljetus Oy

Ympäristölupa soran murskaukselle kiinteistölle Honkahiekka (925-409-3-65), Savon Kuljetus Oy Ympäristölautakunta 32 03.04.2014 Ympäristölupa soran murskaukselle kiinteistölle Honkahiekka (925-409-3-65), Savon Kuljetus Oy 901/11.01.00/2012 Ymplk 32 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit

Lisätiedot

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta Ympäristö- ja rakennuslautakunta 81 18.09.2014 Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta 577/10.03.00/2014 YMRAKLK 81 Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian

Lisätiedot

Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat

Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat Ympäristölautakunta 180 09.12.2014 Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat 546/54.540/2014 YMPLTK 180 Ympäristöpäällikkö

Lisätiedot

29 05.03.2014. Jatkoajan myöntäminen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamisen ajakohdalle, UPM-Kymmene Wood Oy, Kalson höyrykattilalaitos

29 05.03.2014. Jatkoajan myöntäminen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamisen ajakohdalle, UPM-Kymmene Wood Oy, Kalson höyrykattilalaitos Rakennus- ja ympäristölautakunta 29 05.03.2014 Jatkoajan myöntäminen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamisen ajakohdalle, UPM-Kymmene Wood Oy, Kalson höyrykattilalaitos 3284/11.00.01/2014 Rymla 29

Lisätiedot

Tausta ja toimintakehotuksen luonne

Tausta ja toimintakehotuksen luonne Sivistyslautakunta 52 26.03.2015 Kaupunginhallitus 133 30.03.2015 Pääkirjaston väistötilajärjestelyt 1684/10.03.02/2014 Sivla 26.03.2015 52 Yhteisvalmistelu kirjastopalvelupäällikkö puh 040 832 1123, si

Lisätiedot

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 LUONNOS Sisällys 1 JOHDANTO 3 2 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYSVALVONNAN VALVONTAYKSIKKÖ 3 2.1 Toiminta-alue 3 2.2 Valvonnan

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus kaavoituspäällikön poikkeamispäätöksestä: Osuniemi, Suviranta 444-435-1-23

Oikaisuvaatimus kaavoituspäällikön poikkeamispäätöksestä: Osuniemi, Suviranta 444-435-1-23 Kaupunkisuunnittelulautakunta 148 16.09.2014 Oikaisuvaatimus kaavoituspäällikön poikkeamispäätöksestä: Osuniemi, Suviranta 444-435-1-23 351/10.03.00/2014 KASULK 148 Kaavoituspäällikkö myönsi 23.6.2014

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan esittelyosa:

Sivistyslautakunnan esittelyosa: Sivistyslautakunta 24 25.03.2014 TUNTIOPETTAJA LISA POHJOLAN OIKAISUVAATIMUS Sivistyslautakunta 24 Tuntiopettaja Lisa Pohjola on jättänyt 14.3.2014 saapuneen oi kai su vaati muk sen rehtori Merja Heinäahon

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Kunnanhallitus Aika Maanantaina 10.11.2014 klo 18:10-20:10 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013

Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013 Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015 Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013 Rymla 35 Valtioneuvoston asetuksessa kunnan ympäristöterveydenhuollon val

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 Sivistyslautakunta 147 07.10.2014 Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 571/02.02.00/2014 SIVLTK 147 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen Kunnanhallitus

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77 Kunnanhallitus 02.02.2015 AIKA 02.02.2015 klo 17:00-19:35 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 Kunnanvaltuusto AIKA 18.03.2015 klo 19:00-20:48 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.06.2013 kello 15:00-17:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 207 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Petteri Kivistön maa-ainesten ottolupahakemus tilalle Haarala (16-402-2-72)

Petteri Kivistön maa-ainesten ottolupahakemus tilalle Haarala (16-402-2-72) Ympäristölautakunta 108 05.11.2013 Petteri Kivistön maa-ainesten ottolupahakemus tilalle Haarala (16-402-2-72) 176/10.03.00/2013 YMPLTK 108 5.11.2013 Petteri Kivistö on jättänyt ympä ristölautakunnalle

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 402. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 402. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 402 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 24.11.2010 ASIAT Otsikko Sivu 160 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 405 161 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Lisätiedot

Akm 231: Tokolan teollisuusalueen asemakaava ja asemakaavan muutos

Akm 231: Tokolan teollisuusalueen asemakaava ja asemakaavan muutos TEKNINEN LAUTAKUNTA 3 20.01.2015 TEKNINEN LAUTAKUNTA 41 16.04.2015 TEKNINEN LAUTAKUNTA 55 03.06.2015 KAUPUNGINHALLITUS 251 15.06.2015 Akm 231: Tokolan teollisuusalueen asemakaava ja asemakaavan muutos

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta

Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta Kaupunginhallitus 225 08.09.2014 Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta 423/5.52.522/2014 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Moottorikelkkareittisuunnitelma Pahkajärvi-Nälkäjärvi-Kortemännikkö (reitti nro 55.)

Moottorikelkkareittisuunnitelma Pahkajärvi-Nälkäjärvi-Kortemännikkö (reitti nro 55.) Tekninen lautakunta 20 02.04.2015 Kunnanhallitus 127 13.04.2015 Tekninen lautakunta 49 12.06.2015 Kunnanhallitus 234 22.06.2015 Moottorikelkkareittisuunnitelma Pahkajärvi-Nälkäjärvi-Kortemännikkö (reitti

Lisätiedot

Kh 4 Valmistelija: Hallintojohtaja Toni Leppänen, puh. 06 438 4003, 044 438 4003. Työryhmän tehtävät ja tausta

Kh 4 Valmistelija: Hallintojohtaja Toni Leppänen, puh. 06 438 4003, 044 438 4003. Työryhmän tehtävät ja tausta Kaupunginhallitus 4 25.05.2015 Lausunnon antaminen oikeusministeriön työryhmän mietinnöstä "Käräjäoikeusverkoston kehittäminen" 253/00.01.00/2015 Kh 4 Valmistelija: Hallintojohtaja Toni Leppänen, puh.

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN Omistajaohjauksen jaosto 30 11.08.2014 Kaupunginhallitus 138 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 24 25.08.2014 Omistajaohjauksen jaosto 46 20.10.2014 Kaupunginhallitus 188 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 39 03.11.2014

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 81. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 81. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 81 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 31.03.2010 ASIAT Otsikko Sivu 38 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 84 39 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 10.11.2014 klo 15:00-16:21 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-16:21 kh:n puheenjohtaja

Lisätiedot

16:00-17:30 II varapuheenjohtaja. Korvala Markku 16:00-17:30 jäsen. Leskinen Seppo 16:00-17:30 jäsen. Vuononvirta Aarne (Aku) 16:00-17:30 jäsen

16:00-17:30 II varapuheenjohtaja. Korvala Markku 16:00-17:30 jäsen. Leskinen Seppo 16:00-17:30 jäsen. Vuononvirta Aarne (Aku) 16:00-17:30 jäsen HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/2010 Aika 15.11.2010 klo 16:00-17:30 Paikka kunnanvirasto Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Kortesalmi Hannes 16:00-17:30 puheenjohtaja Enojärvi Annemari 16:00-17:30 jäsen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 109 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan vuoden 2015 käyttösuunnitelmat 3

Sisällysluettelo. 109 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan vuoden 2015 käyttösuunnitelmat 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 11/2014 1 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 11.12.2014 Sisällysluettelo Sivu 109 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan vuoden 2015 käyttösuunnitelmat 3 110 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan

Lisätiedot