SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351"

Transkriptio

1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus AIKA klo 15:00-17:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 254 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA VUODEN 2014 TULOVEROPROSENTIN 356 MÄÄRÄÄMINEN 257 VUODEN 2014 KIINTEISTÖVEROPROSENTIN 357 MÄÄRÄÄMINEN 258 KUNNAN ILMOITUS VALTIOVARAINMINISTERIÖLLE 358 KUNTARAKENNEUUDISTUKSEEN LIITTYVÄSTÄ SELVITYSALUEESTA 259 LISÄMÄÄRÄRAHA OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN 362 ERIKOISSAIRAANHOIDON BUDJETTIIN 260 LISÄMÄÄRÄRAHA OULUNKAAREN SOSIAALI-JA 363 TERVEYSTOIMEN MENOIHIN 261 OSTOPALVELUSOPIMUS SIMON 364 KIRJASTOTOIMENJOHTAJAN TEHTÄVIEN HOITAMISESTA 262 KIVALO-OPISTON YHTEISLAUTAKUNNAN JÄSENTEN 366 VALINTA 263 LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ MERI-LAPIN 367 KUNTAPALVELUT YHTYMÄKOKOUSEDUSTAJIEN VALINTA 264 TOIMINTATUKIAVUSTUSANOMUS/POHJAN JOUSI RY YLEISAVUSTUKSET VUODELLE TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 370 VUOSILLE TYÖSUOJELUORGANISAATIO HENKILÖKOHTAISET LISÄT ALKAEN VUODEN YRITTÄJÄN VALINTA VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET SAAPUNEET KIRJEET HALLINTOKUNTIEN ASIAKIRJAT KUNTAYHTYMIEN ASIAKIRJAT YHTEISTOIMINTASOPIMUS JA JOHTOSÄÄNTÖ 378 MERILAPIN YMPÄRISTÖPALVELUISTA 275 LAUSUNTOPYYNTÖ LÄNSI-POHJAN MUSIIKKITOIMEN 382 YHTEISLAUTAKUNNAN JA VAPAAN SIVISTYSJAOSTON JOHTOSÄÄNTÖLUONNOKSESTA 276 HENKILÖSTÖSIHTEERIN JA TOIMISTOSIHTEERIN 383 VIRKOJEN LAKKAUTTAMINEN 277 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 385

2 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/

3 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Niskala Lauri 15:00-17:40 Puheenjohtaja Hamari Helena 15:00-17:40 Varapuheenjohtaj a Kuusela Tapani 15:00-17:40 Jäsen Leskinen Tarja 15:00-17:40 Jäsen Simoska Minna 15:00-17:40 Jäsen Korpikoski Terho 15:00-17:40 Jäsen Lämsä Seppo 15:00-17:40 Jäsen Martimo Sauli 15:00-17:40 Valtuuston pja Vakkala Lauri 15:00-17:40 I valtuuston varapja Tervonen Markku 15:00-17:40 II valtuuston varapja Tavia Esko 15:00-17:40 Kunnanjohtaja Ylitalo Keijo 15:00-17:40 Hallintojohtaja,pöy täkirjanpit ALLEKIRJOITUKSET Lauri Niskala Puheenjohtaja Keijo Ylitalo Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Tarja Leskinen Minna Simoska PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Keskustoimisto TODISTAA Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJANOTTEET OIKEAKSI TODISTAA Hallintosihteeri

4 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall 254 ehdotus kj Koska kokous on kutsuttu koolle kunnanhallituksen hyväksymällä tavalla ja riittävä määrä jäseniä on paikalla, todetaan kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Khall 255 ehdotus kj Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tarja Leskinen ja Minna Simoska.

6 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus VUODEN 2014 TULOVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN Khall 256 Kuntalain 66 :n mukaan valtuuston on viimeistään talousarvion hyväk sy mi sen yhteydessä päätettävä kunnan tuloveroprosentista, kiinteis tö ve ro pro sen teis ta sekä muiden verojen perusteista. Verotusmenettelystä annetun lain 91 a :n mukaan kunnan tulee ilmoit taa Verohallinnolle tuloveroprosentin suuruus nel jän nes pro sentti yk si kön tarkkuudella viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marras kuun 17 päivänä. Vuodelle 2014 ilmoitus on tehtävä viimeistään Ellei ilmoitusta toimiteta määräajassa, verotuksessa nou da te taan edellisen vuoden tuloveroprosenttia. Lautakunnat ovat antaneet talousarvioehdotuksensa vuodelle Si mon kunnan asukasluku on muiden Lapin kuntien tapaan ollut alene va ja se on vähentynyt vuosittain noin 0,5 % eli noin 16 asu kasta/vuo si. Vuoden 2013 alussa asukasmäärä oli Kuntaliiton arvion mukaan vuoden 2013 kunnallisveron tilitykset kasva vat noin 5,4 % edellisvuodesta. Vuoden 2012 verotus valmistuu lo ka kuun lopussa. Verohallinnon ennakkotietojen mukaan kun nal lisve ro tu lot nousevat Simossa noin 1,1 % edellisvuodesta Verotulot ovat Simossa kehittyneet seuraavasti: (20.75 %) (20.75 %) (20.75 %) (20.75 %) (20.75 %) arvio (20.75 %) arvio ehdotus kj Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että tuloveroprosentiksi vuodelle 2014 määrättäisiin %. Muutettu päätösehdotus kj Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että tuloveroprosentiksi vuodelle 2014 määrättäisiin 21,25 %. ehdotus hyväksyttiin.

7 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus VUODEN 2014 KIINTEISTÖVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN Khall 257 Kiinteistövero on kiinteistön arvon perusteella kunnalle vuosittain suo ri tet ta va vero, josta on säädetty kiinteistöverolaissa (1992/654). Kiin teis tö ve ro koskee kaikkia kiinteistöjä lukuun ottamatta metsiä ja maa ta lous mai ta. Verottomia ovat myös eräät yleiset alueet kuten kadut ja torit. Kiinteistöverolain 11 :n mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan kiin teis tö ve ro pro sent tien suuruuden laissa säädettyjen vaihteluvälien ra jois sa vuosittain etukäteen. Kunnan tulee ilmoittaa vuoden 2014 kiin teis tö ve ro pro sen tit verohallitukselle viimeistään Kiinteis tö ve ro pro sen tit määrätään sadasosaprosentin tarkkuudella. Jos il moi tus ta ei ole annettu määräajassa, verotuksessa voidaan noudat taa edellisen vuoden kiinteistöveroprosentteja, kuitenkin vä hintään alinta lain mukaista prosenttia. Kiinteistöveron ylä- ja alarajat: Simo 2013 Yleinen 0,60-1,35 0,90 Vakituinen asuinrakennus 0,32-0,75 0,35 Muiden kuin asuinrak. 0,60-1,35 0,90 Rakentamaton rak.paikka 1,00-3,00 0,00 Voimalaitos yläraja 2,85 0,00 Kiinteistöveroprosentin laskennallinen tuotto v oli seuraava: Vakituinen asuinrakennus (0,35 %) Muu kuin vakit.asuinrak. (0,90 %) Yleinen veroprosentti (0,90 %) Vuonna 2013 Lapin läänin keskimääräiset kiinteistöveroprosentit olivat: Vakituinen asuinrakennus 0,41, muu kuin vakituinen asuinrakennus 1,01 ja yleinen kiinteistöveroprosentti 1,12. ehdotus kj Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se määrää vuoden 2014 kiinteistöveroprosentit seuraavasti: Vakituinen asuinrakennus 0,35 % Muu kuin vakituinen asuinrakennus 0,90 % Yleinen veroprosentti 0,90 % Yleishyödyllisen yhteisön omistaman kiinteistön veroprosentti 0,00 ehdotus hyväksyttiin.

8 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus KUNNAN ILMOITUS VALTIOVARAINMINISTERIÖLLE KUNTARAKENNEUUDISTUKSEEN LIITTYVÄSTÄ SELVITYSALUEESTA 661/ /2012 Khall 258 Kuntarakennelain (1698/2009) 4 b :n mukaan kunnan tulee yh dessä muiden kuntien kanssa selvittää kuntien yhdistymistä kun ta ra kenne lais sa säädettyjen selvitysperusteiden mukaisesti. Selvitysalueen tu lee täyttää myös lain 4 :ssä säädetyt kuntajaon muuttamisen edel ly tyk set. Kunta rakenne lain 4 h :n mukaan kunnan tulee ilmoittaa ministeriölle viimeistään 30 päivänä mar raskuu ta 2013, minkä kunnan tai kuntien kanssa se selvittää lain 4 b :n mukaisesti kuntien yhdistymistä. Kunnan tulee valtiovarainministeriön asetuksen (694/2013) mukaan toi mit taa selvitysaluetta koskevat tiedot valtiovarainministeriölle sähköi ses ti ministeriön laatimalla lomakkeella. Kunnan tulee ilmoittaa sel vi tys aluet ta koskevat tiedot vastaamalla webropol-kyselyyn. Ky selyyn annettu webropol-vastaus on selvitysaluetta koskeva kunnan ilmoi tus. Kunnan vastauksen tulee pe rus tua valtuuston päätökseen. Web ro pol-ky se ly lo ma ke jaetaan esi tys lis tan mukana. Kuntien ilmoituksia selvitysalueista hyödynnetään hallituksen ar vioides sa kuntauudistuksen etenemistä vuoden 2013 lopussa. Lisäksi val tio va rain mi nis te riö arvioi tietojen perusteella sitä, myönnetäänkö sel vi tys perusteiden osoittamista selvitysalueista poikkeuksia ja asete taan ko selvitysalueille erityisiä kuntajakoselvityksiä. Simon kuntaa koskevat kuntarakennelain (1698/2009) pykälät ovat seu raa vat: 4 :n/kuntajaon muuttamisen edellytykset mukaan kuntajakoa voidaan muuttaa, jos muutos edistää 2 :ssä tarkoitettuja kuntajaon kehit tä mi sen tavoitteita sekä parantaa: 1) kunnan toiminnallisia ja taloudellisia edellytyksiä vastata pal ve lujen järjestämisestä ja tuottamisesta tai muuten edistää kunnan toimin ta ky kyä; 2) alueen asukkaiden palveluja tai elinolosuhteita; 3) alueen elinkeinojen toimintamahdollisuuksia; tai 4) alueen yhdyskuntarakenteen toimivuutta. Kunnan on muodostuttava yhdestä alueesta, joka muodostaa toimin nal li sen kokonaisuuden, jollei valtioneuvosto alueellisen eheyden osal ta 4 luvussa tarkoitetun erityisen kuntajakoselvityksen pe rus teella toisin päätä. Erityisellä kuntajakoselvityksellä pyritään sii hen, että kun ta muodostuisi yhdestä alueesta. Edellä 1 momentissa alueella tarkoitetaan yhden tai useamman kunnan tai niiden osan muodostamaa aluetta, johon kuntajaon muutos

9 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus vai kut taa. Kuntajaon muuttamisen edellytyksiä arvioidaan myös alueen tulevan kehityksen kannalta. Kuntajakoa muutettaessa tulee pyrkiä kielellisesti yhteensopiviin aluei siin, joissa turvataan suomen- ja ruotsinkielisen väestön oi keudet saada palveluja omalla kielellään samanlaisten perusteiden mukaan. Kuntajakoa muutettaessa tulee ottaa huo mi oon saamelaisten kie lel li set oikeudet sekä saamelaisten oikeus al ku pe räis kan sa na yllä pi tää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan sekä saamelaisten kiel tä ja kulttuuria koskeva it se hal lin to saamelaisten ko ti seu tu alu eella. 4 b :n/selvitysvelvollisuus mukaan (pykälä on väliaikaisesti voi massa ) kunnan tulee yhdessä muiden kuntien kans sa selvittää 4 :ssä säädetyt kuntajaon muuttamisen edel ly tykset täyttävää kuntien yhdistymistä 4 C-4 f :ssä säädettyjen sel vi tyspe rus tei den mukaisesti. Vaikka kunnalla ei olisi 1 momentin mukaan velvollisuutta selvittää kun tien yhdistymistä, sen tulee osallistua yhdistymisselvitykseen, joll ei muuten ole saavutettavissa selvitysperusteet täyttävää 2 :ssä tar koi tet tua toiminnallista kokonaisuutta. Jos yhdistymisselvitysten ulkopuolelle on jäämässä kunta, joka muodos tai si toiminnallisen kokonaisuuden siihen rajoittuvan kunnan kans sa, on näiden kuntien selvitettävä yhdessä kuntien yhdistymistä tai ensiksi mainittu kunta on otettava mukaan sel vi tyk seen, johon jälkim mäi nen kunta osallistuu. Yhdistymisselvityksen tavoitteena on 6 :ssä tarkoitettu esitys kuntien yhdistymisestä ja siihen liittyvä 8 :ssä tarkoitettu yh dis ty mis sopi mus. Selvityksen tulee aina sisältää vähintään suunnitelma hal linnon ja palvelujen järjestämisestä sekä palvelujen tuot ta mi ses ta selvi tys alu eel la, selvitys yhdistymisen vaikutuksista kun tien yh teis toimin taan, selvitys taloudellisesta tilanteesta, arvio asukkaiden osal listu mis- ja vaikutusmahdollisuuksien sekä lä hi de mo kra tian to teu tu mises ta sekä yksityiskohtainen arvio kuntien yh dis ty mi sen eduista ja hai tois ta. Kaksikielistä kuntaa ja saamelaisten kotiseutualueen kuntaa koskevassa selvityksessä on ar vioi ta va kielellisten oikeuksien toteu tu mis ta. Selvityksestä pää te tään kuntien valtuustoissa. 4 c :n/palveluiden edellyttämä väestöpohja mukaan (pykälä on vä liai kai ses ti voimassa ) kunnan, jossa on alle asukasta, tulee yhdessä muiden kuntien kanssa selvittää yh disty mis tä palveluperusteella alueella, jossa on: 1) palveluiden järjestämisen, rahoittamisen ja kehittämisen kannalta riit tä vä väestöpohja sekä kyky riittävään omaan palvelutuotantoon; 2) erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen kannalta vähin tään noin asukasta; sekä

10 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus ) perusopetuksen laadukkaan ja yhdenvertaisen järjestämisen kannal ta alle yksivuotiaiden ikäluokan koko vähintään noin d :n/työpaikkaomavaraisuus, työssäkäynti ja yhdyskuntarakenne mu kaan (pykälä on väliaikaisesti voimassa ) kun nan tulee selvittää kuntien yhdistymistä, jos: 1) kunnan työssäkäyvästä väestöstä alle 80 prosentilla on työpaikka kun nan alueella (työpaikkaomavaraisuusperuste); sekä 2) kunnan työssäkäyvästä väestöstä Tampereen, Turun, Oulun, Lah den, Jyväskylän tai Kuopion työssäkäyntialueella sijaitsevassa kun nas sa vähintään 35 prosenttia ja muilla työssäkäyntialueilla sijait se vis sa kunnissa vähintään 25 prosenttia käy työssä työs sä käynti alu een keskuskunnan alueella (työssäkäyntiperuste). Kunnalla on kuitenkin selvitysvelvollisuus yh dys kun ta ra ken ne pe rusteel la, jos sen tai siihen rajoittuvan kunnan yhtenäinen kes kus taa jama ulottuu kunnan rajan yli tai keskustaa ja maan kytkeytyvä lä hitaa ja ma ulottuu kunnan rajan yli, taikka jos toisen kunnan kes kustaa ja man kasvupaine kohdistuu merkittävästi kunnan alueella si jaitse vaan lähitaajamaan. Jos kunnat työssäkäyntiperusteen tai yhdyskuntarakenneperusteen pe rus teel la muodostavat yhtenäisen alueen, niiden on selvitettävä kun tien yhdistymistä yhdessä. 4 h :n/selvitysten määräaika ja seuranta mukaan (pykälä on vä li aikai ses ti voimassa ) kunnan tulee ilmoittaa minis te riöl le viimeistään 30 päivänä marraskuuta 2013, minkä kunnan tai kuntien kanssa se selvittää 4 b :n mukaisesti kuntien yh dis tymis tä. Edellä 1 momentissa tarkoitetun ilmoituksen sisällöstä voidaan säätää tarkemmin valtiovarainministeriön asetuksella. Kuntien tulee tehdä 4 b :ssä tarkoitettu yhdistymisselvitys ja mahdol li nen siihen perustuva yhdistymisesitys viimeistään kuuden kuukau den kuluttua tämän momentin voimaantulosta. Ministeriö voi kunnan hakemuksesta pidentää 3 momentissa tar koitet tua määräaikaa yhdistymisselvityksen laajuuden tai muun eri tyisen vaativuuden perusteella. Ministeriön päätöksestä voi hakea muu tos ta siten, kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Simossa oli asukasta ja lapsia syntyi vuonna kappaletta. Työpaikkaomavaraisuus oli Simon kunnassa vii meksi julkaistun tilaston mukaan 54,4 %. Valtiovarainministeriö on lähettänyt kunnanhallitukselle päi vä tyn kirjeen kuntarakennelain mukaisen selvitysavustuksen hake mi ses ta. Kuntarakenne uudistuksen toteuttamiseksi kunnille tar jotaan tukea laissa edellytetyistä yhdistymisselvityksistä aiheutuviin

11 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus kus tan nuk siin. Selvitysavustuksen vuonna 2013 koskeva hakuaika päät tyy ja vuotta 2014 koskeva hakuaika määritellään myö hem min. Avustuksen määrä riippuu yhdistymisselvityksen laajuu des ta, mutta on kuitenkin enintään euroa selvitystä kohden. Selvitysavustuksen määrä voi olla korkeintaan 70 % selvityksen hy väk syt tä vis tä arvonlisäverottomista kustannuksista. Kunnanhallitus antoi edellisessä kokouksessaan lau sunnon sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain val mis te lu työ ryhmän väliraportista. Kunnanhallituksen näkemyksen mukaan Meri-Lap piin tulee rakentaa oma sote-alue kuntayhtymämallilla. Valtionosuusjärjestelmää ollaan uudistamassa osana kun ta ra ken neuu dis tus ta. Järjestelmää on tarkoitus yksinkertaistaa ja selkeyttää. Alus ta vat kuntakohtaiset laskelmat julkistetaan lähiaikoina. Kemi-Tornio alueella on tehty kuntajakoselvitys Timo Säkkisen johdol la ehdotus kj ehdotus annetaan kokouksessa. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se päättää ilmoittaa val tio varain mi nis te riöl le Simon kunnan selvittävän Kemi-Tornio alueella kuntien yhdistymistä Kemin ja Tornion kaupunkien ja Keminmaan ja Ter vo lan kuntien kanssa. Ylitornion kunnan mahdollinen osal lis tu minen selvitykseen hyväksytään. Selvityksen hallinnoijana toimii Kemi-Tornio alueen ke hit tä mis keskus ry. ehdotus hyväksyttiin.

12 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus LISÄMÄÄRÄRAHA OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN ERIKOISSAIRAANHOIDON BUDJETTIIN Khall 259 ehdotus kj Talousarvioseurannan mukaan Oulunkaaren talousarvio eri kois sairaan hoi dos sa vuodelle 2013 näyttää ylittyvän. Vuosittainen vaihtelu erikoissairaanhoidon menoissa on suuri sa tunnais vaih te lus ta johtuen. Lisämäärärahan tarve vuodelle 2013 on Erikoissairaanhoitoon on varattu vuodelle 2013 yhteensä euroa. Kunnanhallitus esittää valtuustolle euron suuruisen li sämää rä ra han varaamista Oulunkaaren järjestämissopimuksen erikois sairaanhoitoon. ehdotus hyväksyttiin.

13 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus LISÄMÄÄRÄRAHA OULUNKAAREN SOSIAALI-JA TERVEYSTOIMEN MENOIHIN Khall 260 ehdotus kj Talousarvioseurannan mukaan Oulunkaaren oma toiminta Simon kun nan osalta vuodelta 2013 näyttää ylittyvän. Omaan toimintaan on varattu vuodelle euroa. Lisämäärärahan tarve on euroa. Kunnanhallitus esittää valtuustolle euron suuruisen li sämää rä ra han varaamista Oulunkaaren järjestämissopimuksen omaan toimintaan. ehdotus hyväksyttiin.

14 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Sivistyslautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus OSTOPALVELUSOPIMUS SIMON KIRJASTOTOIMENJOHTAJAN TEHTÄVIEN HOITAMISESTA 154/ /2013 Sivltk Keminmaan kunnan sivistystoimenjohtajan kanssa on neuvoteltu kirjas to toi men joh ta jan työpanoksen ostamisesta Keminmaan kunta antaa kirjastotoimenjohtajan työpanoksesta 10 % Si mon kunnan kirjastotoimen käyttöön ja Simon kunta korvaa työajan ja työn vaativuuden lisääntymisestä sekä mahdollisista muista jär jes te lyis tä aiheutuvat alustavat kustannukset Keminmaan kun nalle seuraavasti: Kirjastotoimenjohtajan palkka, 10 % työajasta Vaativuuden lisääntyminen ja muut järjestelyt Yhteensä 240 /kk 360 /kk 600 /kk Matkakulut 68 km * 7 pv 214,20 Lisäksi tulevat palkan sivukulut. Keminmaan kunta laskuttaa kus tannuk set Simon kunnalta. ehdotus ktj Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi Kemin maan kunnan kanssa laadittavan sopimuksen kir jas to toi men johta jan tehtävien hoitamisesta ajalla Laadittavan ostosopimuksen mukaan Simon kunta korvaa Ke minmaan kunnalle kirjastotoimenjohtajan työpanoksen myymisestä koitu vat kulut. Khall ehdotus kj Sivistyslautakunta hylkää koulutoimenjohtajan esityksen. Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle kirjastotoimenjohtajan viran täyttämistä alkaen. Perusteluna kirjastopalvelujen turvaaminen ja kehittäminen kuntalaisille. Loppuvuoden ajan kirjastotoimenjohtajan tehtäviä hoitaa nykyinen viransijainen oman työnsä ohella. Lisäksi palkataan 50 % työajalla kirjastovirkailija vuoden loppuun saakka. Kunnanhallituksen puheejohtaja on päätöksellään käyt tänyt otto-oikeutta sivistyslautakunnan tekemään päätök seen. Kunnanhallitus päättää hyväksyä Keminmaan kunnan kanssa laa ditta van sopimuksen kirjastotoimenjohtajan tehtävien hoitamisesta

15 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Sivistyslautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus ajal la Khall 261 ehdotus kj Sivistysosasto selvittää seudullisen yhteistyön mahdollisuudet talousarvioesitykseen liittyen. ehdotus hyväksyttiin. Lisätietoaineisto: Ote Keminmaan kunnanhallituksen pöytäkirjasta , muistio ja ostopalvelusopimus Kunnanhallitus hyväksyy ostopalvelusopimuksen Simon kunnan osalta. ehdotus hyväksyttiin.

16 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus KIVALO-OPISTON YHTEISLAUTAKUNNAN JÄSENTEN VALINTA 171/ /2013 Khall 262 Kemin työväenopisto ja Kivalojen seutuopisto yhdistyvät alkaen Kivalo-opistoksi, jossa isäntäkuntana toimii Kemin kaupunki, ja mui na sopimuskuntina Keminmaa, Simo ja Tervola. Yh den ty mis sopi muk sen mukaisesti aluksi organisaatio toimii musiikkiopiston jaosto na, mutta tulevassa Kemin hallinto-ja johtosääntöuudistuksessa jaos to on tarkoitus muuttaa musiikkitoimen yhteislautakunnan mukai ses ti ja veroiseksi Kivalo-opiston yhteislautakunnaksi. Jaosto päät tää Kivalo-opiston asioista. Tähän toimielimeen tulee sopimuskuntien, mukaan lukien isän tä kunta, nimetä kaksi (2) jäsentä ja heille varajäsenet. ehdotus kj Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se nimeää Länsi-Poh jan musiikkitoimen yhteislautakunnan jaostoon (vapaan si vistys työn jaosto) kaksi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. ehdotus hyväksyttiin.

17 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ MERI-LAPIN KUNTAPALVELUT YHTYMÄKOKOUSEDUSTAJIEN VALINTA 180/ /2013 Khall 263 Kuntalain 87 b :n mukaan liikelaitoskuntayhtymän päätösvaltaa käyttä vät jäsenet yhtymäkokouksessa, johon kuntayhtymän jäsenet va litse vat edustajansa kuhunkin kokoukseen erikseen. Kun nan val tuuston on kokouksessaan siirtänyt yhtymäkokousedustajien va lin nan kunnanhallituksen tehtäväksi. Liikelaitoskuntayhtymä Meri-Lapin Kuntapalveluiden yhtymäkokous on klo Yhtymäkokousedustajina ovat olleet seuraavat henkilöt: Reijo Nurmela varalla Päivi Ruotsalainen Seppo Lämsä varalla Eero Halttu ehdotus kj Kunnanhallitus valitsee Liikelaitoskuntayhtymä Meri-Lapin Kun ta palve lui den yhtymäkokousedustajat ja varaedustajat pi dettä vään yhtymäkokoukseen. Edustajiksi valittiin Tapani Kuusela varalla Tarja Leskinen Minna Simoska varalla Tuomo Böök

18 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus TOIMINTATUKIAVUSTUSANOMUS/POHJAN JOUSI RY 164/ /2013 Khall 264 Pohjan Jousi Ry anoo Simon kunnanhallitukselta toimintatukea kuluihinsa. Lisätietoaineisto: Toimintatukianomus ehdotus kj Kunnanhallitus päättää, ettei se myönnä toimintatukea. Simon kunta tukee suoraan kahta seuran jäsentä. ehdotus hyväksyttiin.

19 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus YLEISAVUSTUKSET VUODELLE / /2013 Khall 265 Vuoden 2013 talousarvioon on varattu kunnanhallituksen jaettavaksi tarkoitettuja avustusmäärärahoja euroa. Määrärahasta on Simon 4H-yhdistykselle maksettu toiminta-avustusta euroa. Kunnanhallitus on jo jakanut eri yhdistyksille ja seuroille avustusta euroa. Lisätietoaineisto: Yleisavustukset 2013 ehdotus kj Kunnanhallitus päättää jakaa yleisavustukset lisätietoaineistona oleva ehdotuksen mukaisesti. Puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana Tapani Kuusela esitti 500 euroa Simon Sotaveteraaneille 400 euron sijasta. Pohjan Mieslaulajille ei myönnetä avustusta. Tarja Leskinen kannatti esitystä. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Seppo Lämsä esitti 100 euron myöntämistä Meri-Lapin Meniere yhdistykselle ja Kemin Seudun Näkövammaiset ry:lle. Esitystä ei kannatettu. Merkitään, että Helena Hamari ilmoitti olevansa esteellinen asiaa käsittelemään ja hän poistui kokouksesta päätöksenteon ajaksi. Liite no 1

20 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE / /2013 Khall 266 Simon kunnan työterveyshuollon toimintasuunnitelma on voimassa vuo den 2013 loppuun saakka. Uusi toimintasuunnitelma on val mistel tu vanhan pohjalta. Uudessa toimintasuunnitelmassa työ ter veyshuol to-pai not tei sen sairaanhoidon kattavuutta on parannettu. Varhai sen tuen malliin on tullut lisäys kohtaan 7.3. Työterveyshuoltolaki. Uutena on lisätty Simon kunnan päihdeohjelma lomakkeineen. Työsuojelupäällikkö Soile Vakkala esitteli henkilöstötoimikunnalle uu den sopimuksen, joka hyväksyttiin ja päätettiin esittää edelleen kun nan hal li tuk sel le hyväksyttäväksi. ehdotus kj Kunnanhallitus päättää hyväksyä työterveyshuollon toi min ta suun nitel man vuosille Lisätietoaineisto lähetetään sähköpostin välityksellä. ehdotus hyväksyttiin.

21 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus TYÖSUOJELUORGANISAATIO 173/ /2013 Khall 267 Työsuojeluvaltuutettujen toimikausi päättyy vuoden 2013 lopussa. Ty ky-toi mi kun ta on esittänyt, että työsuojeluorganisaation ko koon panoa muutetaan seuraavasti; valitaan 2 valtuutettua ja molemmille 1 ja 2 varavaltuutetut. Valtuutetuista toimihenkilöasemassa on yksi ja hä nen toimialueena on koko kunta. Valtuutetuista työn te ki jä asemas sa on yksi ja hänen toimialueenaan ovat; koulut, työpaja, esikou lut, iltapäiväkerho, virastotalo, kirjasto, päiväkoti, ryhmäpäiväkoti ja kunnossapitotiimi. Perusteluina muutokselle on työntekijöiden väheneminen Ou lun kaarel le siirtyneiden henkilöiden johdosta. Henkilöstötoimikunta päätti esittää kunnanhallitukselle, että työ suoje lu or ga ni saa tion kokoonpanoa muutetaan seuraavasti; valitaan 2 val tuu tet tua ja molemmille 1 ja 2 varavaltuutetut. Valtuutetuista toimi hen ki lö ase mas sa on yksi ja hänen toimialueena on koko kunta. Val tuu te tuis ta työntekijäasemassa on yksi ja hänen toimialueenaan ovat ; koulut, työpaja, esikoulut, iltapäiväkerho, virastotalo, kirjasto, päi vä ko ti, ryhmäpäiväkoti ja kunnossapitotiimi. Perusteluina muutokselle on työntekijöiden väheneminen Ou lun kaarel le siirtyneiden henkilöiden johdosta. ehdotus kj Kunnanhallitus päättää, että työsuojeluorganisaation kokoonpanoa muu te taan seuraavasti; valitaan 2 valtuutettua ja molemmille 1 ja 2 va ra val tuu te tut. Valtuutetuista toimihenkilöasemassa on yksi ja hänen toimialueena on koko kunta. Valtuutetuista työntekijäasemassa on yksi ja hänen toimialueenaan ovat ; koulut, työpaja, esikoulut, ilta päi vä ker ho, virastotalo, kirjasto, päiväkoti, ryhmäpäiväkoti ja kunnossapitotiimi. ehdotus hyväksyttiin.

22 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus HENKILÖKOHTAISET LISÄT ALKAEN Khall Henkilökohtaiset lisät lukien myönnetään määräajaksi Henkilökohtaisen lisän määrä on laskettu Simon kunnan pal ve lukses sa olevan KVTES:n piiriin kuuluvan henkilöstön osalta uudelleen ja korotettu summaa yleiskorotuksella. Henkilökohtaista lisää on jaossa 1333,00. Henkilökohtaisen lisän myöntäminen perustuu lähimmän esimiehen te ke mään työsuorituksen arviointiin. Työn suorituksen arviointia varten on vuonna 2005 kun nan-hal li tukses sa hyväksytty arviointilomake ja arviointitekijät, suoritustasot ja pai no tuk set/pis teet. Arvioinnin tulee olla objektiivinen. Tämä on varmistettu siten, että arvioi jia on ollut kaksi (lähin esimies ja johtava viranhaltija). Palkka-asiamies on laatinut yhteenvetotaulukon henkilökohtaisten lisien saajista arviointilomakkeiden perusteella. ehdotus kj Kunnanhallitus päättää hyväksyä henkilökohtaiset lisät alkaen kokouksessa esitettävän listan mukaisesti. ehdotus hyväksyttiin. Helena Hamari ilmoitti olevansa esteellinen asiaa käsittelemään ja poistui kokouksesta. Pöytäkirjantarkastajan tämän asian osalta toimii Tarja Leskinen. Khall 268 ehdotus kj Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen Luku II11 5.mom. mu kaan henkilökohtaista lisää voidaan alentaa vain silloin, kun ky symyk ses sä on tehtävien olennaisesta muuttumisesta aiheutuva palkkaus pe rus tei den uudelleen arviointi tai viranhaltijasta/ työntekijästä it ses tään johtuva työsuorituksen huomattava huononeminen. Edel lises sä käsittelyssä useimpien henkilökohtaiset lisät olisivat alen tuneet. Kunnanhallitus päättää hyväksyä henkilökohtaiset lisät alkaen lisätietoaineistona olevan oikaistun listan mukaisesti. ehdotus hyväksyttiin. Merkitään, että Helena Hamari ilmoitti olevansa esteellinen asiaa käsittelemään ja poistui kokouksesta päätöksenteon ajaksi.

23 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus VUODEN YRITTÄJÄN VALINTA Khall 269 ehdotus kj Simon Yrittäjät ry :n hallitus esittää kirjeellään seuraavaa: Simon Yrittäjät ry esittää vuoden 2013 yrittäjäksi kuljetusyrittäjä Jari Vil miä. Jari Vilmi on toiminut pitkään kuljetusalalla ensin isänsä yrityk ses sä ja myöhemmin itsenäisenä yrittäjänä. Kunnanhallitus päättää valita vuoden 2013 yrittäjäksi kuljetusyrittäjä Ja ri Vilmin. ehdotus hyväksyttiin. Merkitään, että Helena Hamari ilmoitti olevansa esteellinen asiaa käsittelemään ja hän poistui kokouksesta päätöksenteon ajaksi.

24 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET Khall 270 Kuntalain 51 :n mukaan hallitus, hallituksen puheenjohtaja ja myös johtosäännössä määrätty viranhaltija voivat ottaa hallituksen käsiteltäväksi asian, joka on johtosäännöllä siirretty hallituksen alaisen viranomaisen päätösvaltaan ja jossa asianomainen viranhaltija on tehnyt päätöksen. Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei saa kuitenkaan ottaa: 1) lain tai asetuksen mukaisen lupa-, ilmoitus-, valvonta-, tai toimitus menettelyä koskevia asioita; eikä 2) yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoi men asioita. Kokouksessa on esillä johtosäännöillä kunnanjohtajalle ja hallintojohtajalle delegoidun pää tösvallan perusteella tehdyt päätökset ajalta Päätökset on pidetty nähtävillä tai niistä on ilmoitettu asianomai sille henkilökohtaisesti. ehdotus kj Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi kunnanjohtajan ja hallintojohtajan viranhaltijapäätökset ajalta ja päättää, käyttääkö se Kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeutta. Tehdyt päätökset merkittiin kunnanhallituksen tietoon. Päätöksiin ei käytetä otto-oikeutta.

25 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus SAAPUNEET KIRJEET Khall 271 Kunnanhallitukselle on saapunut seuraavat kirjeet ja päätökset: Opetus- ja kulttuuriministeriö , Kemin kaupunki on hakenut ylläpitämänsä Kemin työväenopiston ylläpitämisluvan muutosta lukien. Minis te riö on päättänyt muuttaa luvan alkaen seuraavaksi: Ylläpitäjän nimi ja kotipaikka: Kemin kaupunki, Kemi Oppilaitoksen nimi ja sijaintipaikka: Kivalo-opisto, Kemi. So pi muskun nat Keminmaa, Simo ja Tervola ; Keminmaan kunta on hakenut ylläpitämänsä kan sa lais opis ton ylläpitämisluvan peruuttamista lukien. Minis te riö on peruuttanut Keminmaan kunnalle Kivalojen seutuopistoa var ten myönnetyn ylläpitämisluvan alkaen. Valvira Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Tiedote ; Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon val ta kunnal li siin lupiin liittyvät päätökset ja ilmoitukset lähetetään al kaen sähköisinä tiedostoina kuntien kirjaamoihin. Kuntien kir jaamot toimittavat ne edelleen sille kunnan tai kuntayhtymän lau ta kunnal le tai muulle toimielimelle, joka on toimivaltainen asiassa. Ilmoitus , yksityisen terveydenhuollon palvelujen lopettaminen, Kuivaniemen Sairaankuljetus Oy:n ilmoitus palvelujen lopettamisesta lukien. Oikeusministeriö Kirje ; Vuoden 2014 europarlamenttivaalit; ää nes tys paikko jen määrääminen ja niistä ilmoittaminen, vaalimateriaali ym. Tervolan kunta Maaseutulautakunnan pöytäkirja Lapin ELY-keskus Lausuntopyyntö Simon tuulivoimapuiston ym pä ris tö vaiku tus ten arviointimenettely. Kemin kaupunki Lausuntopyyntö Ajoksen merituulivoimapuiston osa yleiskaa va muu tok sen luonnoksesta. ehdotus kj Saapuneet asiakirjat merkitään kunnanhallituksen tietoon saatetuksi. Merkittiin tietoon saatetuksi.

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Ympäristölautakunta 26.01.2017 AIKA 26.01.2017 klo 10:00-10:07 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 11.05.2016 klo16:30-19:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 34

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 14.01.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 28.10.2010 klo 19.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58 Rakennuslautakunta 06.05.2015 Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61 32 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokousaika 29.04.2013 klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 6, 9 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/ Jari Koukka, puheenjohtaja, esittelijä Päivi Määttä,

Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/ Jari Koukka, puheenjohtaja, esittelijä Päivi Määttä, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/2009 26 KOKOUSAIKA 13.5.2009 klo 19.00-20.42 KOKOUSPAIKKA hallituksen huone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Jari Koukka, puheenjohtaja,

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 16.06.2015 klo 16:00-19:20 Paikka Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 50 Kokouksen

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2017 1 Tekninen lautakunta Aika 07.02.2017 klo 18:00-18:07 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO :t 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49 Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kokousaika 24.9.2014 klo 17.00 19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 01.04.2016 klo 12:00-16:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 28.02.2017 klo 17:30-18:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 7 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 15/2014 Kokousaika 22.9.2014 klo 18.01-19.04 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 Kokousaika 18.10.2012 klo 18.30-19.20 Kokouspaikka Kunnantalo Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 12.04.2017 klo 18:00-19:25 Paikka Henkilöstöjohtajan työhuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 17 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 54-60 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisu vaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013. Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013. Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 7.10.2013 klo 18.30 22.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Kokousaika 16.6.2011 klo 19.30-18.55 Kokouspaikka Kunnantalo, Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KOKOUSAIKA Torstai 11.2.2016 kello 15.15 16.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUKIELTO Tekninen lautakunta :t 216, 217, 220, 224, 225, 227, 228 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 105 TEKNISEN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN (LIITE) 3 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 105 TEKNISEN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN (LIITE) 3 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 5 KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 12/2014 Kokousaika 14.7.2014 klo 09.00 10.19 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Sähköpostikokous KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

:t 1-5, 8, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91.

:t 1-5, 8, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91. , Faksi 013 411 342 Viranhaltija/lautakunta Ympäristölautakunta Päivämäärä 3.2.2016 Pykälä 1-13 Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen 5.2.2016 Muutoksenhakukiellot :t 1-5, 8, 10-13 Valmistelua tai täytäntöönpanoa

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Sivistyslautakunta 17.01.2017 AIKA 17.01.2017 klo 14:00-23:23 PAIKKA Sähköpostikokous KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40 OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaati musta ei kä kunnal lisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 Asiat 73, 74, 75, 76, 78, 79 ja 81 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 Maaseutulautakunta 26.04.2011 AIKA 26.04.2011 klo 19:00-19:25 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUKIELTO Tekninen lautakunta :t 28, 29, 37, 38 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 13.01.2017 Aika 13.01.2017 klo 14:00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 263

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 263 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 263 Kunnanhallitus 15.06.2015 AIKA 15.06.2015 klo 16:00-17:20 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 183 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.03.2016 klo17:00-19:34 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 23

Lisätiedot

Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja

Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 7/2015 1 Koululautakunta Aika 26.08.2015 klo 09:00-12:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen

Lisätiedot

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 Ympäristölautakunta Kokousaika: 23.11.2015 ke llo 18.00-18.35 Kokouspaikka: Kunnanhallitukse n kokoushuone Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet: X Kangas Antti

Lisätiedot

Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista remontin jälkeisistä. 3 sisäilman kontrollinäytteistä 10 Ilmoitusasiat 5

Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista remontin jälkeisistä. 3 sisäilman kontrollinäytteistä 10 Ilmoitusasiat 5 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 3/2012 1 Ympäristöterveysjaosto Aika 31.05.2012 klo 12:44-13:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone 2 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 Kokousaika 7.10.2014 klo 18.00 20.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kulttuuri- ja liikuntalautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kulttuuri- ja liikuntalautakunta Kulttuuri- ja liikuntalautakunta 24.4.2013 23 MUUTOKSENHAKUOHJEET Muutoksenhakukielto 34 37, 39-41 Kiellon peruste Kiellon peruste Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 19 KANSALAISALOITE RAUHALANTIEN KUNNOSTA (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 19 KANSALAISALOITE RAUHALANTIEN KUNNOSTA (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 Kokousaika 14.08.2012 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 Asiat 37, 38, 39, 40, 41, 46 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 6.6.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) Keuruun Vuokra-asunnot Liikelaitoksen johtokunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 16:00-16:45 PAIKKA Kaupungintalo, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kokouksen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 5/2017 1/9

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 5/2017 1/9 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 5/2017 1/9 Kunnanhallitus Aika 20.02.2017 klo 16:00-16:07 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 48 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12 Elämänlaatujaosto AIKA 12.04.2012 klo 17:00-18:25 PAIKKA Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 6 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Kokousaika 19.12.2012 klo 18.00-19.05 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Yhteispalvelupiste KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 49 PERUSTURVAPALVELUT / VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA VUOSIEN

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 49 PERUSTURVAPALVELUT / VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA VUOSIEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 8/2014 Kokousaika 22.10.2014 klo 16.00 21.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 6/2011 61 KOKOUSAIKA 16.11.2011 klo 18.00-18.45 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kahvio SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hannu Riuttanen, Jussi Leinonen,

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan päätökseen 64 tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Ympäristölautakunnan päätökseen 64 tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätökseen 64 tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 12:30-13:45 Paikka Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi Käsitellyt asiat

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika Tiistai 29.04.2014 klo 09:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Tommila

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

Muutoksenhakukiellot :t 35-36, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91.

Muutoksenhakukiellot :t 35-36, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91. , Faksi 013 411 342 Muutoksenhakuohje Viranhaltija/lautakunta Ympäristölautakunta Päivämäärä 12.4.2017 Pykälä 35-46 Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen 13.4.2017 Muutoksenhakukiellot :t 35-36, 40-46 Valmistelua

Lisätiedot