SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351"

Transkriptio

1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus AIKA klo 15:00-17:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 254 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA VUODEN 2014 TULOVEROPROSENTIN 356 MÄÄRÄÄMINEN 257 VUODEN 2014 KIINTEISTÖVEROPROSENTIN 357 MÄÄRÄÄMINEN 258 KUNNAN ILMOITUS VALTIOVARAINMINISTERIÖLLE 358 KUNTARAKENNEUUDISTUKSEEN LIITTYVÄSTÄ SELVITYSALUEESTA 259 LISÄMÄÄRÄRAHA OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN 362 ERIKOISSAIRAANHOIDON BUDJETTIIN 260 LISÄMÄÄRÄRAHA OULUNKAAREN SOSIAALI-JA 363 TERVEYSTOIMEN MENOIHIN 261 OSTOPALVELUSOPIMUS SIMON 364 KIRJASTOTOIMENJOHTAJAN TEHTÄVIEN HOITAMISESTA 262 KIVALO-OPISTON YHTEISLAUTAKUNNAN JÄSENTEN 366 VALINTA 263 LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ MERI-LAPIN 367 KUNTAPALVELUT YHTYMÄKOKOUSEDUSTAJIEN VALINTA 264 TOIMINTATUKIAVUSTUSANOMUS/POHJAN JOUSI RY YLEISAVUSTUKSET VUODELLE TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 370 VUOSILLE TYÖSUOJELUORGANISAATIO HENKILÖKOHTAISET LISÄT ALKAEN VUODEN YRITTÄJÄN VALINTA VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET SAAPUNEET KIRJEET HALLINTOKUNTIEN ASIAKIRJAT KUNTAYHTYMIEN ASIAKIRJAT YHTEISTOIMINTASOPIMUS JA JOHTOSÄÄNTÖ 378 MERILAPIN YMPÄRISTÖPALVELUISTA 275 LAUSUNTOPYYNTÖ LÄNSI-POHJAN MUSIIKKITOIMEN 382 YHTEISLAUTAKUNNAN JA VAPAAN SIVISTYSJAOSTON JOHTOSÄÄNTÖLUONNOKSESTA 276 HENKILÖSTÖSIHTEERIN JA TOIMISTOSIHTEERIN 383 VIRKOJEN LAKKAUTTAMINEN 277 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 385

2 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/

3 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Niskala Lauri 15:00-17:40 Puheenjohtaja Hamari Helena 15:00-17:40 Varapuheenjohtaj a Kuusela Tapani 15:00-17:40 Jäsen Leskinen Tarja 15:00-17:40 Jäsen Simoska Minna 15:00-17:40 Jäsen Korpikoski Terho 15:00-17:40 Jäsen Lämsä Seppo 15:00-17:40 Jäsen Martimo Sauli 15:00-17:40 Valtuuston pja Vakkala Lauri 15:00-17:40 I valtuuston varapja Tervonen Markku 15:00-17:40 II valtuuston varapja Tavia Esko 15:00-17:40 Kunnanjohtaja Ylitalo Keijo 15:00-17:40 Hallintojohtaja,pöy täkirjanpit ALLEKIRJOITUKSET Lauri Niskala Puheenjohtaja Keijo Ylitalo Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Tarja Leskinen Minna Simoska PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Keskustoimisto TODISTAA Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJANOTTEET OIKEAKSI TODISTAA Hallintosihteeri

4 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall 254 ehdotus kj Koska kokous on kutsuttu koolle kunnanhallituksen hyväksymällä tavalla ja riittävä määrä jäseniä on paikalla, todetaan kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Khall 255 ehdotus kj Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tarja Leskinen ja Minna Simoska.

6 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus VUODEN 2014 TULOVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN Khall 256 Kuntalain 66 :n mukaan valtuuston on viimeistään talousarvion hyväk sy mi sen yhteydessä päätettävä kunnan tuloveroprosentista, kiinteis tö ve ro pro sen teis ta sekä muiden verojen perusteista. Verotusmenettelystä annetun lain 91 a :n mukaan kunnan tulee ilmoit taa Verohallinnolle tuloveroprosentin suuruus nel jän nes pro sentti yk si kön tarkkuudella viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marras kuun 17 päivänä. Vuodelle 2014 ilmoitus on tehtävä viimeistään Ellei ilmoitusta toimiteta määräajassa, verotuksessa nou da te taan edellisen vuoden tuloveroprosenttia. Lautakunnat ovat antaneet talousarvioehdotuksensa vuodelle Si mon kunnan asukasluku on muiden Lapin kuntien tapaan ollut alene va ja se on vähentynyt vuosittain noin 0,5 % eli noin 16 asu kasta/vuo si. Vuoden 2013 alussa asukasmäärä oli Kuntaliiton arvion mukaan vuoden 2013 kunnallisveron tilitykset kasva vat noin 5,4 % edellisvuodesta. Vuoden 2012 verotus valmistuu lo ka kuun lopussa. Verohallinnon ennakkotietojen mukaan kun nal lisve ro tu lot nousevat Simossa noin 1,1 % edellisvuodesta Verotulot ovat Simossa kehittyneet seuraavasti: (20.75 %) (20.75 %) (20.75 %) (20.75 %) (20.75 %) arvio (20.75 %) arvio ehdotus kj Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että tuloveroprosentiksi vuodelle 2014 määrättäisiin %. Muutettu päätösehdotus kj Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että tuloveroprosentiksi vuodelle 2014 määrättäisiin 21,25 %. ehdotus hyväksyttiin.

7 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus VUODEN 2014 KIINTEISTÖVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN Khall 257 Kiinteistövero on kiinteistön arvon perusteella kunnalle vuosittain suo ri tet ta va vero, josta on säädetty kiinteistöverolaissa (1992/654). Kiin teis tö ve ro koskee kaikkia kiinteistöjä lukuun ottamatta metsiä ja maa ta lous mai ta. Verottomia ovat myös eräät yleiset alueet kuten kadut ja torit. Kiinteistöverolain 11 :n mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan kiin teis tö ve ro pro sent tien suuruuden laissa säädettyjen vaihteluvälien ra jois sa vuosittain etukäteen. Kunnan tulee ilmoittaa vuoden 2014 kiin teis tö ve ro pro sen tit verohallitukselle viimeistään Kiinteis tö ve ro pro sen tit määrätään sadasosaprosentin tarkkuudella. Jos il moi tus ta ei ole annettu määräajassa, verotuksessa voidaan noudat taa edellisen vuoden kiinteistöveroprosentteja, kuitenkin vä hintään alinta lain mukaista prosenttia. Kiinteistöveron ylä- ja alarajat: Simo 2013 Yleinen 0,60-1,35 0,90 Vakituinen asuinrakennus 0,32-0,75 0,35 Muiden kuin asuinrak. 0,60-1,35 0,90 Rakentamaton rak.paikka 1,00-3,00 0,00 Voimalaitos yläraja 2,85 0,00 Kiinteistöveroprosentin laskennallinen tuotto v oli seuraava: Vakituinen asuinrakennus (0,35 %) Muu kuin vakit.asuinrak. (0,90 %) Yleinen veroprosentti (0,90 %) Vuonna 2013 Lapin läänin keskimääräiset kiinteistöveroprosentit olivat: Vakituinen asuinrakennus 0,41, muu kuin vakituinen asuinrakennus 1,01 ja yleinen kiinteistöveroprosentti 1,12. ehdotus kj Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se määrää vuoden 2014 kiinteistöveroprosentit seuraavasti: Vakituinen asuinrakennus 0,35 % Muu kuin vakituinen asuinrakennus 0,90 % Yleinen veroprosentti 0,90 % Yleishyödyllisen yhteisön omistaman kiinteistön veroprosentti 0,00 ehdotus hyväksyttiin.

8 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus KUNNAN ILMOITUS VALTIOVARAINMINISTERIÖLLE KUNTARAKENNEUUDISTUKSEEN LIITTYVÄSTÄ SELVITYSALUEESTA 661/ /2012 Khall 258 Kuntarakennelain (1698/2009) 4 b :n mukaan kunnan tulee yh dessä muiden kuntien kanssa selvittää kuntien yhdistymistä kun ta ra kenne lais sa säädettyjen selvitysperusteiden mukaisesti. Selvitysalueen tu lee täyttää myös lain 4 :ssä säädetyt kuntajaon muuttamisen edel ly tyk set. Kunta rakenne lain 4 h :n mukaan kunnan tulee ilmoittaa ministeriölle viimeistään 30 päivänä mar raskuu ta 2013, minkä kunnan tai kuntien kanssa se selvittää lain 4 b :n mukaisesti kuntien yhdistymistä. Kunnan tulee valtiovarainministeriön asetuksen (694/2013) mukaan toi mit taa selvitysaluetta koskevat tiedot valtiovarainministeriölle sähköi ses ti ministeriön laatimalla lomakkeella. Kunnan tulee ilmoittaa sel vi tys aluet ta koskevat tiedot vastaamalla webropol-kyselyyn. Ky selyyn annettu webropol-vastaus on selvitysaluetta koskeva kunnan ilmoi tus. Kunnan vastauksen tulee pe rus tua valtuuston päätökseen. Web ro pol-ky se ly lo ma ke jaetaan esi tys lis tan mukana. Kuntien ilmoituksia selvitysalueista hyödynnetään hallituksen ar vioides sa kuntauudistuksen etenemistä vuoden 2013 lopussa. Lisäksi val tio va rain mi nis te riö arvioi tietojen perusteella sitä, myönnetäänkö sel vi tys perusteiden osoittamista selvitysalueista poikkeuksia ja asete taan ko selvitysalueille erityisiä kuntajakoselvityksiä. Simon kuntaa koskevat kuntarakennelain (1698/2009) pykälät ovat seu raa vat: 4 :n/kuntajaon muuttamisen edellytykset mukaan kuntajakoa voidaan muuttaa, jos muutos edistää 2 :ssä tarkoitettuja kuntajaon kehit tä mi sen tavoitteita sekä parantaa: 1) kunnan toiminnallisia ja taloudellisia edellytyksiä vastata pal ve lujen järjestämisestä ja tuottamisesta tai muuten edistää kunnan toimin ta ky kyä; 2) alueen asukkaiden palveluja tai elinolosuhteita; 3) alueen elinkeinojen toimintamahdollisuuksia; tai 4) alueen yhdyskuntarakenteen toimivuutta. Kunnan on muodostuttava yhdestä alueesta, joka muodostaa toimin nal li sen kokonaisuuden, jollei valtioneuvosto alueellisen eheyden osal ta 4 luvussa tarkoitetun erityisen kuntajakoselvityksen pe rus teella toisin päätä. Erityisellä kuntajakoselvityksellä pyritään sii hen, että kun ta muodostuisi yhdestä alueesta. Edellä 1 momentissa alueella tarkoitetaan yhden tai useamman kunnan tai niiden osan muodostamaa aluetta, johon kuntajaon muutos

9 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus vai kut taa. Kuntajaon muuttamisen edellytyksiä arvioidaan myös alueen tulevan kehityksen kannalta. Kuntajakoa muutettaessa tulee pyrkiä kielellisesti yhteensopiviin aluei siin, joissa turvataan suomen- ja ruotsinkielisen väestön oi keudet saada palveluja omalla kielellään samanlaisten perusteiden mukaan. Kuntajakoa muutettaessa tulee ottaa huo mi oon saamelaisten kie lel li set oikeudet sekä saamelaisten oikeus al ku pe räis kan sa na yllä pi tää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan sekä saamelaisten kiel tä ja kulttuuria koskeva it se hal lin to saamelaisten ko ti seu tu alu eella. 4 b :n/selvitysvelvollisuus mukaan (pykälä on väliaikaisesti voi massa ) kunnan tulee yhdessä muiden kuntien kans sa selvittää 4 :ssä säädetyt kuntajaon muuttamisen edel ly tykset täyttävää kuntien yhdistymistä 4 C-4 f :ssä säädettyjen sel vi tyspe rus tei den mukaisesti. Vaikka kunnalla ei olisi 1 momentin mukaan velvollisuutta selvittää kun tien yhdistymistä, sen tulee osallistua yhdistymisselvitykseen, joll ei muuten ole saavutettavissa selvitysperusteet täyttävää 2 :ssä tar koi tet tua toiminnallista kokonaisuutta. Jos yhdistymisselvitysten ulkopuolelle on jäämässä kunta, joka muodos tai si toiminnallisen kokonaisuuden siihen rajoittuvan kunnan kans sa, on näiden kuntien selvitettävä yhdessä kuntien yhdistymistä tai ensiksi mainittu kunta on otettava mukaan sel vi tyk seen, johon jälkim mäi nen kunta osallistuu. Yhdistymisselvityksen tavoitteena on 6 :ssä tarkoitettu esitys kuntien yhdistymisestä ja siihen liittyvä 8 :ssä tarkoitettu yh dis ty mis sopi mus. Selvityksen tulee aina sisältää vähintään suunnitelma hal linnon ja palvelujen järjestämisestä sekä palvelujen tuot ta mi ses ta selvi tys alu eel la, selvitys yhdistymisen vaikutuksista kun tien yh teis toimin taan, selvitys taloudellisesta tilanteesta, arvio asukkaiden osal listu mis- ja vaikutusmahdollisuuksien sekä lä hi de mo kra tian to teu tu mises ta sekä yksityiskohtainen arvio kuntien yh dis ty mi sen eduista ja hai tois ta. Kaksikielistä kuntaa ja saamelaisten kotiseutualueen kuntaa koskevassa selvityksessä on ar vioi ta va kielellisten oikeuksien toteu tu mis ta. Selvityksestä pää te tään kuntien valtuustoissa. 4 c :n/palveluiden edellyttämä väestöpohja mukaan (pykälä on vä liai kai ses ti voimassa ) kunnan, jossa on alle asukasta, tulee yhdessä muiden kuntien kanssa selvittää yh disty mis tä palveluperusteella alueella, jossa on: 1) palveluiden järjestämisen, rahoittamisen ja kehittämisen kannalta riit tä vä väestöpohja sekä kyky riittävään omaan palvelutuotantoon; 2) erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen kannalta vähin tään noin asukasta; sekä

10 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus ) perusopetuksen laadukkaan ja yhdenvertaisen järjestämisen kannal ta alle yksivuotiaiden ikäluokan koko vähintään noin d :n/työpaikkaomavaraisuus, työssäkäynti ja yhdyskuntarakenne mu kaan (pykälä on väliaikaisesti voimassa ) kun nan tulee selvittää kuntien yhdistymistä, jos: 1) kunnan työssäkäyvästä väestöstä alle 80 prosentilla on työpaikka kun nan alueella (työpaikkaomavaraisuusperuste); sekä 2) kunnan työssäkäyvästä väestöstä Tampereen, Turun, Oulun, Lah den, Jyväskylän tai Kuopion työssäkäyntialueella sijaitsevassa kun nas sa vähintään 35 prosenttia ja muilla työssäkäyntialueilla sijait se vis sa kunnissa vähintään 25 prosenttia käy työssä työs sä käynti alu een keskuskunnan alueella (työssäkäyntiperuste). Kunnalla on kuitenkin selvitysvelvollisuus yh dys kun ta ra ken ne pe rusteel la, jos sen tai siihen rajoittuvan kunnan yhtenäinen kes kus taa jama ulottuu kunnan rajan yli tai keskustaa ja maan kytkeytyvä lä hitaa ja ma ulottuu kunnan rajan yli, taikka jos toisen kunnan kes kustaa ja man kasvupaine kohdistuu merkittävästi kunnan alueella si jaitse vaan lähitaajamaan. Jos kunnat työssäkäyntiperusteen tai yhdyskuntarakenneperusteen pe rus teel la muodostavat yhtenäisen alueen, niiden on selvitettävä kun tien yhdistymistä yhdessä. 4 h :n/selvitysten määräaika ja seuranta mukaan (pykälä on vä li aikai ses ti voimassa ) kunnan tulee ilmoittaa minis te riöl le viimeistään 30 päivänä marraskuuta 2013, minkä kunnan tai kuntien kanssa se selvittää 4 b :n mukaisesti kuntien yh dis tymis tä. Edellä 1 momentissa tarkoitetun ilmoituksen sisällöstä voidaan säätää tarkemmin valtiovarainministeriön asetuksella. Kuntien tulee tehdä 4 b :ssä tarkoitettu yhdistymisselvitys ja mahdol li nen siihen perustuva yhdistymisesitys viimeistään kuuden kuukau den kuluttua tämän momentin voimaantulosta. Ministeriö voi kunnan hakemuksesta pidentää 3 momentissa tar koitet tua määräaikaa yhdistymisselvityksen laajuuden tai muun eri tyisen vaativuuden perusteella. Ministeriön päätöksestä voi hakea muu tos ta siten, kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Simossa oli asukasta ja lapsia syntyi vuonna kappaletta. Työpaikkaomavaraisuus oli Simon kunnassa vii meksi julkaistun tilaston mukaan 54,4 %. Valtiovarainministeriö on lähettänyt kunnanhallitukselle päi vä tyn kirjeen kuntarakennelain mukaisen selvitysavustuksen hake mi ses ta. Kuntarakenne uudistuksen toteuttamiseksi kunnille tar jotaan tukea laissa edellytetyistä yhdistymisselvityksistä aiheutuviin

11 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus kus tan nuk siin. Selvitysavustuksen vuonna 2013 koskeva hakuaika päät tyy ja vuotta 2014 koskeva hakuaika määritellään myö hem min. Avustuksen määrä riippuu yhdistymisselvityksen laajuu des ta, mutta on kuitenkin enintään euroa selvitystä kohden. Selvitysavustuksen määrä voi olla korkeintaan 70 % selvityksen hy väk syt tä vis tä arvonlisäverottomista kustannuksista. Kunnanhallitus antoi edellisessä kokouksessaan lau sunnon sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain val mis te lu työ ryhmän väliraportista. Kunnanhallituksen näkemyksen mukaan Meri-Lap piin tulee rakentaa oma sote-alue kuntayhtymämallilla. Valtionosuusjärjestelmää ollaan uudistamassa osana kun ta ra ken neuu dis tus ta. Järjestelmää on tarkoitus yksinkertaistaa ja selkeyttää. Alus ta vat kuntakohtaiset laskelmat julkistetaan lähiaikoina. Kemi-Tornio alueella on tehty kuntajakoselvitys Timo Säkkisen johdol la ehdotus kj ehdotus annetaan kokouksessa. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se päättää ilmoittaa val tio varain mi nis te riöl le Simon kunnan selvittävän Kemi-Tornio alueella kuntien yhdistymistä Kemin ja Tornion kaupunkien ja Keminmaan ja Ter vo lan kuntien kanssa. Ylitornion kunnan mahdollinen osal lis tu minen selvitykseen hyväksytään. Selvityksen hallinnoijana toimii Kemi-Tornio alueen ke hit tä mis keskus ry. ehdotus hyväksyttiin.

12 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus LISÄMÄÄRÄRAHA OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN ERIKOISSAIRAANHOIDON BUDJETTIIN Khall 259 ehdotus kj Talousarvioseurannan mukaan Oulunkaaren talousarvio eri kois sairaan hoi dos sa vuodelle 2013 näyttää ylittyvän. Vuosittainen vaihtelu erikoissairaanhoidon menoissa on suuri sa tunnais vaih te lus ta johtuen. Lisämäärärahan tarve vuodelle 2013 on Erikoissairaanhoitoon on varattu vuodelle 2013 yhteensä euroa. Kunnanhallitus esittää valtuustolle euron suuruisen li sämää rä ra han varaamista Oulunkaaren järjestämissopimuksen erikois sairaanhoitoon. ehdotus hyväksyttiin.

13 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus LISÄMÄÄRÄRAHA OULUNKAAREN SOSIAALI-JA TERVEYSTOIMEN MENOIHIN Khall 260 ehdotus kj Talousarvioseurannan mukaan Oulunkaaren oma toiminta Simon kun nan osalta vuodelta 2013 näyttää ylittyvän. Omaan toimintaan on varattu vuodelle euroa. Lisämäärärahan tarve on euroa. Kunnanhallitus esittää valtuustolle euron suuruisen li sämää rä ra han varaamista Oulunkaaren järjestämissopimuksen omaan toimintaan. ehdotus hyväksyttiin.

14 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Sivistyslautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus OSTOPALVELUSOPIMUS SIMON KIRJASTOTOIMENJOHTAJAN TEHTÄVIEN HOITAMISESTA 154/ /2013 Sivltk Keminmaan kunnan sivistystoimenjohtajan kanssa on neuvoteltu kirjas to toi men joh ta jan työpanoksen ostamisesta Keminmaan kunta antaa kirjastotoimenjohtajan työpanoksesta 10 % Si mon kunnan kirjastotoimen käyttöön ja Simon kunta korvaa työajan ja työn vaativuuden lisääntymisestä sekä mahdollisista muista jär jes te lyis tä aiheutuvat alustavat kustannukset Keminmaan kun nalle seuraavasti: Kirjastotoimenjohtajan palkka, 10 % työajasta Vaativuuden lisääntyminen ja muut järjestelyt Yhteensä 240 /kk 360 /kk 600 /kk Matkakulut 68 km * 7 pv 214,20 Lisäksi tulevat palkan sivukulut. Keminmaan kunta laskuttaa kus tannuk set Simon kunnalta. ehdotus ktj Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi Kemin maan kunnan kanssa laadittavan sopimuksen kir jas to toi men johta jan tehtävien hoitamisesta ajalla Laadittavan ostosopimuksen mukaan Simon kunta korvaa Ke minmaan kunnalle kirjastotoimenjohtajan työpanoksen myymisestä koitu vat kulut. Khall ehdotus kj Sivistyslautakunta hylkää koulutoimenjohtajan esityksen. Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle kirjastotoimenjohtajan viran täyttämistä alkaen. Perusteluna kirjastopalvelujen turvaaminen ja kehittäminen kuntalaisille. Loppuvuoden ajan kirjastotoimenjohtajan tehtäviä hoitaa nykyinen viransijainen oman työnsä ohella. Lisäksi palkataan 50 % työajalla kirjastovirkailija vuoden loppuun saakka. Kunnanhallituksen puheejohtaja on päätöksellään käyt tänyt otto-oikeutta sivistyslautakunnan tekemään päätök seen. Kunnanhallitus päättää hyväksyä Keminmaan kunnan kanssa laa ditta van sopimuksen kirjastotoimenjohtajan tehtävien hoitamisesta

15 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Sivistyslautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus ajal la Khall 261 ehdotus kj Sivistysosasto selvittää seudullisen yhteistyön mahdollisuudet talousarvioesitykseen liittyen. ehdotus hyväksyttiin. Lisätietoaineisto: Ote Keminmaan kunnanhallituksen pöytäkirjasta , muistio ja ostopalvelusopimus Kunnanhallitus hyväksyy ostopalvelusopimuksen Simon kunnan osalta. ehdotus hyväksyttiin.

16 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus KIVALO-OPISTON YHTEISLAUTAKUNNAN JÄSENTEN VALINTA 171/ /2013 Khall 262 Kemin työväenopisto ja Kivalojen seutuopisto yhdistyvät alkaen Kivalo-opistoksi, jossa isäntäkuntana toimii Kemin kaupunki, ja mui na sopimuskuntina Keminmaa, Simo ja Tervola. Yh den ty mis sopi muk sen mukaisesti aluksi organisaatio toimii musiikkiopiston jaosto na, mutta tulevassa Kemin hallinto-ja johtosääntöuudistuksessa jaos to on tarkoitus muuttaa musiikkitoimen yhteislautakunnan mukai ses ti ja veroiseksi Kivalo-opiston yhteislautakunnaksi. Jaosto päät tää Kivalo-opiston asioista. Tähän toimielimeen tulee sopimuskuntien, mukaan lukien isän tä kunta, nimetä kaksi (2) jäsentä ja heille varajäsenet. ehdotus kj Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se nimeää Länsi-Poh jan musiikkitoimen yhteislautakunnan jaostoon (vapaan si vistys työn jaosto) kaksi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. ehdotus hyväksyttiin.

17 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ MERI-LAPIN KUNTAPALVELUT YHTYMÄKOKOUSEDUSTAJIEN VALINTA 180/ /2013 Khall 263 Kuntalain 87 b :n mukaan liikelaitoskuntayhtymän päätösvaltaa käyttä vät jäsenet yhtymäkokouksessa, johon kuntayhtymän jäsenet va litse vat edustajansa kuhunkin kokoukseen erikseen. Kun nan val tuuston on kokouksessaan siirtänyt yhtymäkokousedustajien va lin nan kunnanhallituksen tehtäväksi. Liikelaitoskuntayhtymä Meri-Lapin Kuntapalveluiden yhtymäkokous on klo Yhtymäkokousedustajina ovat olleet seuraavat henkilöt: Reijo Nurmela varalla Päivi Ruotsalainen Seppo Lämsä varalla Eero Halttu ehdotus kj Kunnanhallitus valitsee Liikelaitoskuntayhtymä Meri-Lapin Kun ta palve lui den yhtymäkokousedustajat ja varaedustajat pi dettä vään yhtymäkokoukseen. Edustajiksi valittiin Tapani Kuusela varalla Tarja Leskinen Minna Simoska varalla Tuomo Böök

18 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus TOIMINTATUKIAVUSTUSANOMUS/POHJAN JOUSI RY 164/ /2013 Khall 264 Pohjan Jousi Ry anoo Simon kunnanhallitukselta toimintatukea kuluihinsa. Lisätietoaineisto: Toimintatukianomus ehdotus kj Kunnanhallitus päättää, ettei se myönnä toimintatukea. Simon kunta tukee suoraan kahta seuran jäsentä. ehdotus hyväksyttiin.

19 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus YLEISAVUSTUKSET VUODELLE / /2013 Khall 265 Vuoden 2013 talousarvioon on varattu kunnanhallituksen jaettavaksi tarkoitettuja avustusmäärärahoja euroa. Määrärahasta on Simon 4H-yhdistykselle maksettu toiminta-avustusta euroa. Kunnanhallitus on jo jakanut eri yhdistyksille ja seuroille avustusta euroa. Lisätietoaineisto: Yleisavustukset 2013 ehdotus kj Kunnanhallitus päättää jakaa yleisavustukset lisätietoaineistona oleva ehdotuksen mukaisesti. Puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana Tapani Kuusela esitti 500 euroa Simon Sotaveteraaneille 400 euron sijasta. Pohjan Mieslaulajille ei myönnetä avustusta. Tarja Leskinen kannatti esitystä. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Seppo Lämsä esitti 100 euron myöntämistä Meri-Lapin Meniere yhdistykselle ja Kemin Seudun Näkövammaiset ry:lle. Esitystä ei kannatettu. Merkitään, että Helena Hamari ilmoitti olevansa esteellinen asiaa käsittelemään ja hän poistui kokouksesta päätöksenteon ajaksi. Liite no 1

20 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE / /2013 Khall 266 Simon kunnan työterveyshuollon toimintasuunnitelma on voimassa vuo den 2013 loppuun saakka. Uusi toimintasuunnitelma on val mistel tu vanhan pohjalta. Uudessa toimintasuunnitelmassa työ ter veyshuol to-pai not tei sen sairaanhoidon kattavuutta on parannettu. Varhai sen tuen malliin on tullut lisäys kohtaan 7.3. Työterveyshuoltolaki. Uutena on lisätty Simon kunnan päihdeohjelma lomakkeineen. Työsuojelupäällikkö Soile Vakkala esitteli henkilöstötoimikunnalle uu den sopimuksen, joka hyväksyttiin ja päätettiin esittää edelleen kun nan hal li tuk sel le hyväksyttäväksi. ehdotus kj Kunnanhallitus päättää hyväksyä työterveyshuollon toi min ta suun nitel man vuosille Lisätietoaineisto lähetetään sähköpostin välityksellä. ehdotus hyväksyttiin.

21 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus TYÖSUOJELUORGANISAATIO 173/ /2013 Khall 267 Työsuojeluvaltuutettujen toimikausi päättyy vuoden 2013 lopussa. Ty ky-toi mi kun ta on esittänyt, että työsuojeluorganisaation ko koon panoa muutetaan seuraavasti; valitaan 2 valtuutettua ja molemmille 1 ja 2 varavaltuutetut. Valtuutetuista toimihenkilöasemassa on yksi ja hä nen toimialueena on koko kunta. Valtuutetuista työn te ki jä asemas sa on yksi ja hänen toimialueenaan ovat; koulut, työpaja, esikou lut, iltapäiväkerho, virastotalo, kirjasto, päiväkoti, ryhmäpäiväkoti ja kunnossapitotiimi. Perusteluina muutokselle on työntekijöiden väheneminen Ou lun kaarel le siirtyneiden henkilöiden johdosta. Henkilöstötoimikunta päätti esittää kunnanhallitukselle, että työ suoje lu or ga ni saa tion kokoonpanoa muutetaan seuraavasti; valitaan 2 val tuu tet tua ja molemmille 1 ja 2 varavaltuutetut. Valtuutetuista toimi hen ki lö ase mas sa on yksi ja hänen toimialueena on koko kunta. Val tuu te tuis ta työntekijäasemassa on yksi ja hänen toimialueenaan ovat ; koulut, työpaja, esikoulut, iltapäiväkerho, virastotalo, kirjasto, päi vä ko ti, ryhmäpäiväkoti ja kunnossapitotiimi. Perusteluina muutokselle on työntekijöiden väheneminen Ou lun kaarel le siirtyneiden henkilöiden johdosta. ehdotus kj Kunnanhallitus päättää, että työsuojeluorganisaation kokoonpanoa muu te taan seuraavasti; valitaan 2 valtuutettua ja molemmille 1 ja 2 va ra val tuu te tut. Valtuutetuista toimihenkilöasemassa on yksi ja hänen toimialueena on koko kunta. Valtuutetuista työntekijäasemassa on yksi ja hänen toimialueenaan ovat ; koulut, työpaja, esikoulut, ilta päi vä ker ho, virastotalo, kirjasto, päiväkoti, ryhmäpäiväkoti ja kunnossapitotiimi. ehdotus hyväksyttiin.

22 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus HENKILÖKOHTAISET LISÄT ALKAEN Khall Henkilökohtaiset lisät lukien myönnetään määräajaksi Henkilökohtaisen lisän määrä on laskettu Simon kunnan pal ve lukses sa olevan KVTES:n piiriin kuuluvan henkilöstön osalta uudelleen ja korotettu summaa yleiskorotuksella. Henkilökohtaista lisää on jaossa 1333,00. Henkilökohtaisen lisän myöntäminen perustuu lähimmän esimiehen te ke mään työsuorituksen arviointiin. Työn suorituksen arviointia varten on vuonna 2005 kun nan-hal li tukses sa hyväksytty arviointilomake ja arviointitekijät, suoritustasot ja pai no tuk set/pis teet. Arvioinnin tulee olla objektiivinen. Tämä on varmistettu siten, että arvioi jia on ollut kaksi (lähin esimies ja johtava viranhaltija). Palkka-asiamies on laatinut yhteenvetotaulukon henkilökohtaisten lisien saajista arviointilomakkeiden perusteella. ehdotus kj Kunnanhallitus päättää hyväksyä henkilökohtaiset lisät alkaen kokouksessa esitettävän listan mukaisesti. ehdotus hyväksyttiin. Helena Hamari ilmoitti olevansa esteellinen asiaa käsittelemään ja poistui kokouksesta. Pöytäkirjantarkastajan tämän asian osalta toimii Tarja Leskinen. Khall 268 ehdotus kj Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen Luku II11 5.mom. mu kaan henkilökohtaista lisää voidaan alentaa vain silloin, kun ky symyk ses sä on tehtävien olennaisesta muuttumisesta aiheutuva palkkaus pe rus tei den uudelleen arviointi tai viranhaltijasta/ työntekijästä it ses tään johtuva työsuorituksen huomattava huononeminen. Edel lises sä käsittelyssä useimpien henkilökohtaiset lisät olisivat alen tuneet. Kunnanhallitus päättää hyväksyä henkilökohtaiset lisät alkaen lisätietoaineistona olevan oikaistun listan mukaisesti. ehdotus hyväksyttiin. Merkitään, että Helena Hamari ilmoitti olevansa esteellinen asiaa käsittelemään ja poistui kokouksesta päätöksenteon ajaksi.

23 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus VUODEN YRITTÄJÄN VALINTA Khall 269 ehdotus kj Simon Yrittäjät ry :n hallitus esittää kirjeellään seuraavaa: Simon Yrittäjät ry esittää vuoden 2013 yrittäjäksi kuljetusyrittäjä Jari Vil miä. Jari Vilmi on toiminut pitkään kuljetusalalla ensin isänsä yrityk ses sä ja myöhemmin itsenäisenä yrittäjänä. Kunnanhallitus päättää valita vuoden 2013 yrittäjäksi kuljetusyrittäjä Ja ri Vilmin. ehdotus hyväksyttiin. Merkitään, että Helena Hamari ilmoitti olevansa esteellinen asiaa käsittelemään ja hän poistui kokouksesta päätöksenteon ajaksi.

24 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET Khall 270 Kuntalain 51 :n mukaan hallitus, hallituksen puheenjohtaja ja myös johtosäännössä määrätty viranhaltija voivat ottaa hallituksen käsiteltäväksi asian, joka on johtosäännöllä siirretty hallituksen alaisen viranomaisen päätösvaltaan ja jossa asianomainen viranhaltija on tehnyt päätöksen. Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei saa kuitenkaan ottaa: 1) lain tai asetuksen mukaisen lupa-, ilmoitus-, valvonta-, tai toimitus menettelyä koskevia asioita; eikä 2) yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoi men asioita. Kokouksessa on esillä johtosäännöillä kunnanjohtajalle ja hallintojohtajalle delegoidun pää tösvallan perusteella tehdyt päätökset ajalta Päätökset on pidetty nähtävillä tai niistä on ilmoitettu asianomai sille henkilökohtaisesti. ehdotus kj Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi kunnanjohtajan ja hallintojohtajan viranhaltijapäätökset ajalta ja päättää, käyttääkö se Kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeutta. Tehdyt päätökset merkittiin kunnanhallituksen tietoon. Päätöksiin ei käytetä otto-oikeutta.

25 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus SAAPUNEET KIRJEET Khall 271 Kunnanhallitukselle on saapunut seuraavat kirjeet ja päätökset: Opetus- ja kulttuuriministeriö , Kemin kaupunki on hakenut ylläpitämänsä Kemin työväenopiston ylläpitämisluvan muutosta lukien. Minis te riö on päättänyt muuttaa luvan alkaen seuraavaksi: Ylläpitäjän nimi ja kotipaikka: Kemin kaupunki, Kemi Oppilaitoksen nimi ja sijaintipaikka: Kivalo-opisto, Kemi. So pi muskun nat Keminmaa, Simo ja Tervola ; Keminmaan kunta on hakenut ylläpitämänsä kan sa lais opis ton ylläpitämisluvan peruuttamista lukien. Minis te riö on peruuttanut Keminmaan kunnalle Kivalojen seutuopistoa var ten myönnetyn ylläpitämisluvan alkaen. Valvira Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Tiedote ; Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon val ta kunnal li siin lupiin liittyvät päätökset ja ilmoitukset lähetetään al kaen sähköisinä tiedostoina kuntien kirjaamoihin. Kuntien kir jaamot toimittavat ne edelleen sille kunnan tai kuntayhtymän lau ta kunnal le tai muulle toimielimelle, joka on toimivaltainen asiassa. Ilmoitus , yksityisen terveydenhuollon palvelujen lopettaminen, Kuivaniemen Sairaankuljetus Oy:n ilmoitus palvelujen lopettamisesta lukien. Oikeusministeriö Kirje ; Vuoden 2014 europarlamenttivaalit; ää nes tys paikko jen määrääminen ja niistä ilmoittaminen, vaalimateriaali ym. Tervolan kunta Maaseutulautakunnan pöytäkirja Lapin ELY-keskus Lausuntopyyntö Simon tuulivoimapuiston ym pä ris tö vaiku tus ten arviointimenettely. Kemin kaupunki Lausuntopyyntö Ajoksen merituulivoimapuiston osa yleiskaa va muu tok sen luonnoksesta. ehdotus kj Saapuneet asiakirjat merkitään kunnanhallituksen tietoon saatetuksi. Merkittiin tietoon saatetuksi.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Kunnanhallitus Aika Maanantaina 10.11.2014 klo 18:10-20:10 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 Kunnanhallitus 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 13:00-17:25 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 09.12.2013 klo 19:00-20:30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali 25 valtuutettua ja 2 va ra val

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196 Kunnanhallitus 06.09.2011 AIKA 06.09.2011 klo 14:15-17:40 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 132 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24) Kunnanhallitus 04.11.2013 AIKA 04.11.2013 klo 17:30-18:55 PAIKKA Kunnanviraston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 152 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57 Kunnanhallitus 02.03.2015 Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56 Paikka Valtion virastotalo, valtuustosali Käsitellyt asiat 34-37 Otsikko Sivu 34 Kiinteistönhoitajan tehtävän

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345 Kunnanhallitus 19.08.2013 Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 218 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1 Kunnanhallitus Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 222 Pohjois-Savon kaupan

Lisätiedot

Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 159 76 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 160 77 KUNNAN VUODEN 2013 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN

Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 159 76 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 160 77 KUNNAN VUODEN 2013 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 156 Valtuusto 17.12.2012 AIKA 17.12.2012 klo 17:00-19:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 Valtuusto 22.08.2011 AIKA 22.08.2011 klo 20:25-21:30 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20) Kunnanhallitus 28.11.2011 AIKA 28.11.2011 klo 18:30-20:48 PAIKKA Kunnantoimiston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 140 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151 Kunnanhallitus 22.04.2014 AIKA 22.04.2014 15:00-18:30 PAIKKA KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 79 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 153 80 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 19:00-20:54 PAIKKA Kaupungintalo, Iso Auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 21

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 21 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 21 Valtuusto 28.03.2011 AIKA 28.03.2011 klo 18:00-19:20 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 Kunnanvaltuusto AIKA 18.03.2015 klo 19:00-20:48 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 10.11.2014 klo 15:00-16:21 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-16:21 kh:n puheenjohtaja

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145 Kunnanhallitus Kokousaika 19.05.2015 klo 13:00-15:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Nastolan kunta Pöytäkirja 21/2013 316 Kunnanhallitus Aika 09.12.2013 klo 18:00-21:45 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 242 Tekniset palvelut 319 243

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 Aika 09.12.2014 klo 17:00-19:40 Paikka Kaupungintalo Vallinkoski (h. 138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 92 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 220 93 Pöytäkirjan

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29. Kaupunginvaltuusto. AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29. Kaupunginvaltuusto. AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29 Kaupunginvaltuusto AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 17 Kokouksen avaaminen 32 18 Kokouksen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 1/2014 1 Kunnanhallitus 14.01.2014 AKA 17:00-20:12 PAKKA Kunnanhallituksen huone OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 17:00-20:12 Puheenjohtaja Arffman Paavo

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(20)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(20) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(20) Sivistyslautakunta 19.05.2015 AIKA 19.05.2015 klo 18:08-19:12 PAIKKA Kaupunginhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot