MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 200"

Transkriptio

1 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanvaltuusto AIKA klo 18:00-18:45 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 67 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta Vuoden 2015 kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen Vuoden 2015 kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen Hallintosäännön päivittäminen Kunnanvaltuuston varaien määrääminen Eron myöntäminen Salla Suomiselle kasvatus- ja sivistyslautakunnan varayydestä ja uuden varaen nimeäminen 74 Vastaus valtuutettu Miska-Alexander Argillanderin valtuustoaloitteeseen paikallisesta ja omasta valuutasta Mynämäellä 75 Ilmoitusasiat / valtuutettu Kimmo Karkoisen pyytämät asiakirjat 76 SDP:n valtuustoryhmän valtuustoaloite yritysmyönteisen kunnan imagon vahvistamisesta ja työttömyyden vähentämisestä 77 SDP:n valtuustoryhmän valtuustoaloite henkilöstön aloitetoimikunnan perustamisesta

2 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Alatalo Juuso puheenjohtaja Kitola Arja 1. varapuheenjohtaja Karkoinen Kimmo 3. varapuheenjohtaja Aalto Jari Hannula Juhani Huiskala Marjaana Huuskonen Petteri Hyrsky-Heikkilä Anna-Liisa Iltanen Marko Jaakkola Marianne Jaakola Timo Kaasinen Sakari Kantonen Jorma Kylänpää Miia Laine Tapani Laitinen Taina Lassila Hanne Lehtonen Esko Maisila Päivi Myllymäki Pekka Rautiola Leena Rippstein Katja Saastamoinen Merja Setälä Marko Strand Eeva Tamminen Ari Valtanen Suvi Vanhanen Juha Varjonen Petri Vänni Hanna Yrjälä Kari-Matti Numminen Lauri vara Ylis-Junttila Markus vara Järvi Kirsi vara Nuutamo Antti kunnanhallituksen Österberg Seija kunnanjohtaja Kärkkäinen Marja hallintojohtaja Päiviö-Häkämies Laura kasvatus- ja sivistysjoht. Oja Timo tekninen johtaja Kauppila Matti työpäällikkö Haapala Jukka taloushallintoyks. päällikkö POISSA Lehtonen Aarne 2. varapuheenjohtaja Immonen Mikko Lehto Ari-Pekka Sainio Hannu Kivivuori Osmo vara Linjos Terhi vara Palonen Kaino vara Hietalahti Vesa vara Lehtinen Oskari vara Laulumaa Eeva vara Kokko Tapio vara Nikkilä Sami vara Randell' Miika vara Punta Päivi vara Elo Tarja vara Vauramo Maija-Lotta vara Olli Riku vara Lehtonen Karri vara

3 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ ALLEKIRJOITUKSET Juuso Alatalo puheenjohtaja Marja Kärkkäinen pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT :t PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu Suvi Valtanen Juha Vanhanen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Pöytäkirja on ollut nähtävillä Marja Kärkkäinen hallintojohtaja

4 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanvaltuusto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kunnanvaltuusto 67 Kutsu valtuuston kokoukseen on julkaistu kunnan ilmoitustaululla ja Vakka-Suomen Sanomissa Kokouskutsu on lähetetty valtuutetuille sekä kunnanhallituksen ille (kh): Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanvaltuusto Pöytäkirjantarkastajien valinta Kunnanvaltuusto 68 (kh): Valtuusto valitsee valtuutetut Suvi Valtasen ja Juha Vanhasen tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi sekä määrää pöytäkirjan tarkastettavaksi viimeistään Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kunnanvaltuusto valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Suvi Valtasen ja Juha Vanhasen.

6 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Vuoden 2015 kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen 749/ /2014 Kunnanhallitus Valmistelija (hj): Kuntalain 66 :n mukaan kunnanvaltuuston on viimeistään ta lous arvion hyväksymisen yhteydessä päätettävä kunnan tu lo ve ro pro sentis ta. Vuoden 2015 tuloveroprosentti on ilmoitettava verohallinnolle vii meis tään Lautakuntien ja kunnanhallituksen (yleishallinto, pe rus tur va kun ta yhty mä Akseli ja erikoissairaanhoito) esitysten mukaan vuoden 2015 ta lous ar vion vuosikate on noin euroa ja alijäämä noin euroa. Verotuloarvio nykyisellä veroprosentilla 20,50 % on Kun ta lii ton ennustekehikon mu kai nen. Vuoden 2015 alusta tulee voi maan valtionosuusuudistus, joka vähentää peruspalvelujen valtion osuut ta merkittävästi. Valtionosuudet on arvioitu täl lä het kel lä tiedos sa olevien las ken ta pe rus tei den mukaisesti. Ptky Akselin määrärahavaraus on yhtymähal li tuksen esityk sen mukainen. Määrärahavaraus on noin euroa vä hemmän kuin kuntayhtymän ennuste vuoden 2014 toteumaksi. Erikoissairaanhoidon määrärahavaraus on Varsinais-Suomen sairaan hoi to pii rin esityksen mukaisesti. Vuo den 2015 määrärahavaraus on sama kuin sairaanhoitopiirin ennuste vuoden 2014 to teu ma ksi. Työmarkkinatuen kuntaosuuden määrärahaa on lisätty euroa, koska kuntien vastuu työmarkkinatuesta kasvaa ensi vuoden alus ta. Em. lisäys ja kunnanvaltuuston iltakoulussa ja kun nan hal li tuk sen iltakoulussa linjattujen omaisuuden myyn tien myyntivoitot huomioiden vuosikate on noin euroa ja tilikauden tulos alijäämäinen noin euroa. Myyntivoitot ovat ker ta luon teis ta tuloa. Suunnitelmavuodet 2016 ja 2017 ovat alijää mäi siä yhteensä noin 3,6 milj euroa. Vuoden 2013 tilinpäätöksessä taseessa on ylijäämää euroa. Vuoden 2014 tulos tullee olemaan alijäämäinen noin eu roa ja tämän lisäksi kertaluonteinen poisto puretuista päi vä ko ti raken nuk sis ta. Kunnan tase tu lee olemaan alijäämäinen viimeistään vuon na Kunnan tuloveron yhden prosentin tuotto on noin 1,15 milj. euroa. Pää tös eh do tuk sen mukainen veroprosentin nosto 0,50 % -yksiköllä li sää verotuottoa noin euroa. Veroprosentin noston jälkeen vuo si ka te on noin +1,2 milj. euroa ja tilikauden alijäämä noin euroa. Tämä edellyttää omaisuuden myyntien toteutumista

7 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto vä hin tään budjetoidun mukaisesti ja mm. ptky Akselin ja eri kois sairaan hoi don menojen toteumista budjetoidun mukaisesti. Kunnan tuloveroprosentti oli kuntaliitoksen jälkeen 19,00 % vuoteen Vuodelle 2013 veroprosentti nostettiin 19,50 %:iin ja 20,50 %:iin vuodelle Nykyisillä verotuloilla ei pystytä kattamaan valtionosuusleikkauksia ei kä sosiaali- ja terveydenhuollon menojen kasvua. Lisätietoja: Kunnanjohtaja Seija Österberg, puh. (02) Hallintojohtaja Marja Kärkkäinen, puh. (02) (kj): Kunnanhallitus esittää kun nan val tuus tol le, että valtuusto vahvistaa vuo den 2015 tuloveroprosentiksi 21,00 %. Juha Vanhanen ehdotti Eeva Strandin kannattamana, että kunnan tu lo ve ro pro sen tik si vahvistetaan 20,50 %. Koska oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu eh dotus, puheenjohtaja totesi, että asiasta täytyy äänestää. Ää nes tys menet te lyk si hyväksyttiin nimenhuutoäänestys siten, että esittelijän ehdo tus ta kannattavat äänestävät JAA ja Vanhasen ehdotusta kan natta vat äänestävät EI. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 1 JAA-ääntä (Tamminen), 9 EI-ään tä (Myllymäki, Vanhanen, Nuutamo, Hyrsky-Heikkilä, Jaakola, Las si la, Maisila, Strand ja Vänni) ja 1 tyhjä (Kantonen). Näin ollen puheenjohtaja totesi, että kunnanhallitus päätti äänin 1-9, 1 tyhjä, esittää kunnanvaltuustolle, että kunnan tuloveroprosentiksi vah vis te taan 20,50 %. Kunnanvaltuusto 69 Lisätietoja: Kunnanjohtaja Seija Österberg, puh. (02) Hallintojohtaja Marja Kärkkäinen, puh. (02) (kh): Kunnanvaltuusto vahvistaa vuoden 2015 kunnan tuloveroprosentiksi 20,50 %. Puheenjohtajan ehdotuksesta käsittelyjärjestykseksi hyväksyttiin, että ensin käytetään ryhmäpuheenvuorot ja sen jälkeen yleis kes kus telu. Ryhmäpuheenvuoron käyttivät valtuutetut Pekka Myllymäki/KESK,

8 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Ju ha Vanhanen/KOK, Katja Rippstein/SDP, Ari Tamminen/VAS, Juha ni Hannula/PS ja Miia Kylänpää/VIHR. Ryhmäpuheenvuorossa valtuutettu Juhani Hannula esitti, että kunnan tuloveroprosentiksi vahvistetaan 21,25 %. Yleiskeskustelussa valtuutettu Markus Ylis-Junttila kannatti val tuutet tu Ju ha ni Hannulan ehdotusta. Koska oli tehty kunnanhallituksen ehdotuksesta poikkeava kan na tettu ehdotus, puheenjohtaja totesi, että asiasta täytyy äänestää. Äänes tys me net te lyk si hyväksyttiin nimenhuutoäänestys siten, että kunnan hal li tuk sen ehdotusta kannattavat äänestävät JAA ja Hannulan eh do tus ta äänestävät EI. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 31 JAA-ääntä ja 3 EI-ääntä, 1 pois sa. Äänestyspöytäkirja on tämän pöytäkirjan liitteenä. Näin ollen puheenjohtaja totesi, että kunnanvaltuusto hyväksyi kunnan hal li tuk sen ehdotuksen äänin 31-3, 1 poissa, eli kunnanvaltuusto vah vis ti kunnan tuloveroprosentiksi 20,50 % vuodelle 2015.

9 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Vuoden 2015 kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen 748/ /2014 Kunnanhallitus Valmistelija (hj): Kuntalain 66 :n mukaan valtuuston on viimeistään talousarvion hyväk sy mi sen yhteydessä päätettävä kunnan tuloveroprosentista, kiinteis tö ve ro pro sen teis ta sekä muiden verojen perusteista. Vuoden 2015 kiinteistöveroprosentit on ilmoitettava verohallinnolle vii meistään mennessä. Kiinteistöverolain 11 :n mukaan kunnanvaltuusto päättää kunnassa so vel let ta vat kiinteistöveroprosentit laissa säädettyjen vaihteluvälien ra jois sa vuosittain etukäteen samalla kun se vahvistaa va rain hoi tovuo den tuloveroprosentin. Kiinteistöverolaki on muuttumassa verovuodelle Eduskunta on hy väk sy nyt hallituksen esitykset 158/2014 (hyväksytty edus kun nassa ) sekä 188/2014 (hyväksytty eduskunnassa ) liittyen kiinteistöveroprosenttien vaihteluväleihin. La kiesi tyk set vahvistetaan ja ne ovat voimassa vuoden 2015 kiin teis tö ve ro tuk ses sa, joten ne tulee huomioida kunnan kiin teis tö vero pro sent te ja määrätessä. Vakituisiin asuinrakennuksiin sovellettavan veroprosentin vaih te lu väli on 0,37-0,80. Korotus alarajaan on 0,05 %-yksikköä. Tällä het kellä Mynämäen vakituisten asuinrakennusten kiinteistövero on 0,40 %, jo ten alarajan korotus ei vaikuta tähän suoraan. Yleinen veroprosentti, jota sovelletaan kaikkeen maapohjaan ja niihin rakennuksiin, joiden osalta ei ole muuta määrätty, on 0,80-1,55. Ko ro tus alarajaan on 0,20 %-yksikköä. Tällä hetkellä Mynämäen ylei nen kiinteistöveroprosentti on 0,70 %, joten alarajan korotus vaikut taa tähän veroprosenttiin. Yleisen kiinteistöveroprosentin nosto uu del le alarajalle tarkoittaa noin euron lisäystä veron tuottoon. Jos veroprosentti nostetaan 0,10 % -yksikköä yli alarajan, kuten se on tällä hetkellä, veron tuotto lisääntyy noin eurolla. Uuden kiinteistöverolain mukaan muussa kuin vakituisessa asuinkäy tös sä olevan asuin ra ken nuk sen veroprosentti voidaan määrätä erik seen uuden vaihteluvälin 0,80-1,55 % rajoissa enintään 0,60 %-yksik köä vakituisen asuinrakennuksen veroprosenttia kor keammak si. Jos kuitenkin näin laskettu veroprosentti on kun nan val tuuston määräämää yleistä kiinteistöveroprosenttia alempi, niin ve ro prosent ti voidaan määrätä enintään kunnanvaltuuston määräämän yleisen kiinteistöveroprosentin suuruiseksi. Tällä hetkellä Mynämäen muu hun kuin vakituiseen asumiseen käytettävän rakennuksen kiin-

10 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto teis tö ve ro on 1,00 % eli 0,60 %-yksikköä enemmän kuin vakituiseen asu mi seen käytettävän rakennuksen kiinteistövero. Lisäksi kunta voi päättää erillisestä yleishyödyllisen yhteisön kiin teistö ve ro pro sen tis ta. Kiinteistöverolaki mahdollistaa korotetun kiinteistöveron mää rää misen 12 a :ssä mainitulle rakentamattomalle rakennuspaikalle: Kunnanvaltuusto voi määrätä erikseen 2 momentissa tarkoitetun raken ta mat to man rakennuspaikan veroprosentin, joka on vähintään 1,00 ja enintään 3,00. Erillistä veroprosenttia sovelletaan rakentamattomaan ra ken nus paikkaan, jos 1. asemakaava on ollut voimassa vähintään vuoden ennen ka lente ri vuo den alkua; 2. asemakaavan mukaan rakennuspaikan rakennusoikeudesta yli puo let on kaavoitettu asuntotarkoitukseen; 3. rakennuspaikalla ei ole asuinkäytössä olevaa asuinrakennusta ei kä sille ole maankäyttö- ja rakennusasetuksen (895/1999) 72 :ssä tarkoitetulla tavalla ryhdytty rakentamaan sellaista ennen ka len te ri vuo den alkua; 4. rakennuspaikalle on maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 135 :ssä tarkoitettu käyttökelpoinen pääsytie tai mahdollisuus sel lai sen järjestämiseen; 5. rakennuspaikka on liitettävissä yleiseen vesijohtoon ja vie märiin terveydensuojeluasetuksen (1280/1994) 10 :ssä tar koi tetul la tavalla; 6. rakennuspaikalla ei ole maankäyttö- ja rakennuslain 53 :ssä tai 58 :n 4 momentissa tarkoitettua rakennuskieltoa; ja 7. rakennuspaikka on saman omistajan omistuksessa. Asemakaavan mukaisella asuinrakennuksen rakennuspaikalla tarkoi te taan: 1. asemakaavan mukaista kiinteistörekisteriin merkittyä tonttia tai muu ta rakennuspaikkaa; 2. asemakaavan mukaista sitovan tai ohjeellisen tonttijaon mukais ta rakennuspaikkaa; ja 3. asemakaavaan merkittyä korttelia, jolla ei ole sitovaa tai oh jeellis ta tonttijakoa. Tämä pykälä ei koske loma-asutusta varten kaavoitettuja ra ken nuspaik ko ja. Kiinteistöveroprosentit ilmoitetaan verohallitukselle samalla kuin kun nan tuloveroprosentti eli viimeistään

11 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuusto vahvisti vuoden 2014 kiin teis tö vero pro sen teik si seuraavat: yleinen kiinteistöveroprosentti 0,70 vakituiseen asumiseen käytettävät rakennukset 0,40 muuhun kuin vakituiseen asumiseen käytettävät rakennukset 1,00 tuloverolain 22 :ssä tarkoitettujen yleishyödyllisten yhteisöjen kiin teis tö ve ro pro sent ti on 0,00 Kiinteistöveron tuotto vuonna 2014 on noin euroa. Kun talii ton lokakuussa päivitetyn ennustekehikon mukaan arvio vuoden 2015 tuotoksi on euroa. Arviossa on huomioitu yleisen kiin teis tö ve ro pro sen tin alarajan nousu. Lisätietoja: Kunnanjohtaja Seija Österberg, puh. (02) Hallintojohtaja Marja Kärkkäinen, puh. (02) (kj): Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto vahvistaa vuoden 2015 kiinteistöveroprosenteiksi seuraavat: yleinen kiinteistöveroprosentti 0,80 vakituiseen asumiseen käytettävät rakennukset 0,40 muuhun kuin vakituiseen asumiseen käytettävät rakennukset 1,00 tuloverolain 22 :ssä tarkoitettujen yleishyödyllisten yhteisöjen kiin teis tö ve ro pro sent ti on 0,00. Eeva Strand ehdotti Jorma Kantosen kannattamana, että yleiseksi kiin teis tö ve ro pro sen tik si määrätään 0,90 % ja muilta osin hy väk sytään esittelijän ehdotus. Koska oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu eh dotus, puheenjohtaja totesi, että asiasta täytyy äänestää. Ää nes tys menet te lyk si hyväksyttiin nimenhuutoäänestys siten, että esittelijän ehdo tus ta kannattavat äänestävät JAA ja Strandin ehdotusta kan nat tavat äänestävät EI. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 9 JAA-ääntä (Myllymäki, Vanha nen, Nuutamo, Tamminen, Hyrsky-Heikkilä, Jaakola, Lassila, Maisi la ja Vänni) ja 2 EI-ääntä (Strand ja Kantonen). Näin ollen puheenjohtaja totesi, että kunnanhallitus hyväksyi yleisen kiin teis tö ve ro pro sen tin osalta esittelijän ehdotuksen äänin 9-2. Muilta osin kunnanhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen yk si mie li-

12 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuusto 70 ses ti. Eeva Strand jätti päätökseen eriävän mielipiteen. Lisätietoja: Kunnanjohtaja Seija Österberg, puh. (02) Hallintojohtaja Marja Kärkkäinen, puh. (02) (kh): Kunnanvaltuusto vahvistaa vuoden 2015 kiinteistöveroprosenteiksi seu raa vat: yleinen kiinteistöveroprosentti 0,80 vakituiseen asumiseen käytettävät rakennukset 0,40 muuhun kuin vakituiseen asumiseen käytettävät rakennukset 1,00 tuloverolain 22 :ssä tarkoitettujen yleishyödyllisten yhteisöjen kiin teis tö ve ro pro sent ti on 0,00 Valtuutettu Eeva Strand ehdotti valtuutettu Jorma Kantosen kan natta ma na, että yleiseksi kiinteistöveroprosentiksi vahvistetaan 0,90 % ja muilta osin hyväksytään kunnanhallituksen ehdotus. Koska oli tehty kunnanhallituksen ehdotuksesta poikkeava kan na tettu ehdotus, puheenjohtaja totesi, että asiasta täytyy äänestää. Äänes tys me net te lyk si hyväksyttiin nimenhuutoäänestys siten, että kunnan hal li tuk sen ehdotusta kannattavat äänestävät JAA ja Strandin eh do tus ta äänestävät EI. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 29 JAA-ääntä ja 5 EI-ääntä, 1 pois sa. Äänestyspöytäkirja on tämän pöytäkirjan liitteenä. Näin ollen puheenjohtaja totesi, että kunnanvaltuusto hyväksyi kunnan hal li tuk sen ehdotuksen äänin 29-5, 1 poissa, eli kunnanvaltuusto vah vis ti vuoden 2015 kiinteistöveroprosentit kunnanhallituksen ehdo tuk sen mukaisiksi.

13 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Hallintosäännön päivittäminen 77/ /2013 Kunnanhallitus Valmistelija (hj): Voimassa oleva hallintosääntö on hyväksytty kuntaliitoksen yh teydes sä vuonna Sen jälkeen sääntöön on tehty joitakin muu toksia ja lisäyksiä vuosina 2007, 2008 ja Viimeksi muutoksia tehtiin sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen siirryttyä ptky Akselin vas tat ta vak si. Hallintosääntöä on syytä päivittää ja täsmentää, jotta toimielimien ja vi ran hal ti joi den päätösvalta olisi mahdollisimman selkeästi mää ri telty. Lisäksi hallintosäännön rakenne on muutettu vastaamaan nykyistä Kun ta lii ton mallia. Sisällölliset muutokset nykyiseen verrattuna on mer kit ty punaisella. Rakenteen muuttumisen vuoksi vanhan ja uuden sään nön vertailu on mahdotonta tehdä esimerkiksi niin, että teks tit oli si vat vierekkäin. uudeksi hallintosäännöksi, yhteenveto muutoksista pää piirteit täin ja tällä hetkellä voimassaoleva hallintosääntö lähetetään esitys lis tan mukana. Käsittelyaikataulu: kh hallintosäännön muutosten esittely ja kes kus telu ja mahdollisesti esitys kunnanvaltuustolle kh tarvittaessa käsittely ja esitys kun nan val tuus tolle kv kunnanvaltuuston käsittely Lisätietoja: Kunnanjohtaja Seija Österberg, puh. (02) Hallintojohtaja Marja Kärkkäinen, puh. (02) Kasvatus- ja sivistysjohtaja Laura Päiviö-Häkämies, puh. (02) Tekninen johtaja Timo Oja, puh. (02) (kj): Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy uu den hallintosäännön liitteen mukaisesti. Hallintosääntö tulee voimaan, kun valtuuston päätös on lainvoimainen. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

14 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuusto 71 Valmistelija (hj): uudeksi hallintosäännöksi on esityslistan liitteenä. Esi tys listan mukana lähetetään yhteenveto muutoksista pääpiirteittäin. Tällä het kel lä voimassa oleva hallintosääntö on jaettu valtuutetuille valtuus to kau den alussa ja se löytyy myös kunnan nettisivuilta: > Hallinto ja päätöksenteko > Ohjeet ja säännöt. Lisätietoja: Kunnanjohtaja Seija Österberg, puh. (02) Hallintojohtaja Marja Kärkkäinen, puh. (02) Kasvatus-ja sivistysjohtaja Laura Päiviö-Häkämies puh. (02) Tekninen johtaja Timo Oja, puh. (02) (kh): Kunnanvaltuusto hyväksyy uuden hallintosäännön liitteen mu kai sesti. Hallintosääntö tulee voimaan, kun valtuuston päätös on lain voimai nen. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

15 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Keskusvaalilautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuuston varaien määrääminen 700/ /2014 Keskusvaalilautakunta Valmistelija (kv.ltk siht.): Kunnanvaltuusto myöntää kokouksessaan eron kun nanval tuus tos ta valtuuston varsinaiselle elle Miska-Alexander Argil lan de ril le ja varaille Anna Sirkiälle ja Minna Luo to nen-vir talal le. Vaalilain 93 :n mukaan keskusvaalilautakunnan on määrättävä valtuus ton puheenjohtajan pyynnöstä uusia varavaltuutettuja kuntalain 11 :n mukaisesti, mikäli valtuuston toimikauden aikana va ra val tuutet tu jen määrä jää vajaaksi. Kuntalain 11 :n mukaan valtuutetuille valitaan varavaltuutettuja jokai sen kunnallisvaaleissa esiintyneen vaaliliiton, puolueen tai yh teislis tan ensimmäisistä valitsematta jääneistä ehdokkaista sama määrä kuin valtuutettuja, kuitenkin vähintään kaksi. Erotessaan valtuustosta Miska-Alexander Argillander oli keskustan val tuus to ryh mäs sä. Hänen tilalleen varsinaiseksi eksi nousee kun nal lis vaa lien tuloksen mukaisesti va sem mis to lii ton ensimmäinen va ra jä sen Leena Rautiola. Vasemmistoliiton va ra jä se nek si nousee ensimmäinen valitsematta jää nyt vara eli Päivi Keskinen. Hänestä tulee vasemmistoliiton 4. va ra jä sen. Nykyiset varavaltuutetut nousevat yhden sijan ylöspäin. Anna Sirkiä oli keskustan 8. vara. Varaeksi nousee keskus tan ensimmäinen valitsematta jäänyt vara eli Anniina Luosta ri nen. Hänestä tulee keskustan 12. vara. Minna Luotonen-Virtala oli keskustan 9. vara. Varaeksi nou see keskustan toinen valitsematta jäänyt vara eli Tomi Laak so nen. Hänestä tulee keskustan 13. vara. Keskustan nykyiset varaet nousevat kaksi sijaa ylöspäin. Esityslistan liitteenä on luettelo kunnanvaltuustosta ja va ra val tuu tetuis ta muutosten jälkeen. Lisätietoja: Keskusvaalilautakunnan sihteeri Marja Kärkkäinen, puh. (02)

16 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Keskusvaalilautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto (kv.ltk siht): Keskusvaalilautakunta määrää vasemmistoliiton 4. varaeksi Päivi Keskisen keskustan 12. varaeksi Anniina Luostarisen ja keskustan 13. varaeksi Tomi Laaksosen Keskustan nykyiset varaet nousevat kaksi sijaa ylöspäin. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kunnanhallitus Esityslistan mukana lähetetään luettelo kunnanvaltuuston istä ja varaistä muutosten jälkeen. Lisätietoja: Hallintojohtaja Marja Kärkkäinen, puh. (02) (kj): Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto merkitsee tiedoksi keskusvaalilautakunnan päätöksen valtuuston varaien nimeämisestä. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kunnanvaltuusto 72 Valmistelija (hj): Esityslistan liitteenä on luettelo kunnanvaltuuston istä ja varaistä muutosten jälkeen. Lisätietoja: Hallintojohtaja Marja Kärkkäinen, puh. (02) (kh): Kunnanvaltuusto merkitsee tiedoksi keskusvaalilautakunnan päätöksen valtuuston varaien nimeämisestä. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

17 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Eron myöntäminen Salla Suomiselle kasvatus- ja sivistyslautakunnan varayydestä ja uuden varaen nimeäminen 741/ /2014 Kunnanhallitus Valmistelija (hj): Salla Suominen pyytää valtuutettu Taina Laitisen kautta saa pu neel la sähköpostilla henkilökohtaisista syistä eroa kasvatus- ja si vis tys lau ta kun nan varayydestä. Kasvatus- ja sivistyslautakuntaan kuuluvat tällä hetkellä seuraavat jä se net ja varaet. puolue vara puolue Päivi Punta KESK Perttu Lassila KESK Katja Rippstein SDP Salla Suominen SDP Petteri Huuskonen KESK Mika Vilola KESK Suvi Valtanen KESK Marjaana Huiskala KESK Ari-Pekka Lehto KESK Petri Puustinen KESK Miia Kylänpää VIHR Terhi Linjos VIHR Sami Honkala KOK Tommi Lautanala KOK Maija-Lotta Vauramo KOK Tiina Nuortimo KOK Petri Varjonen SDP Vesa Ahokas SDP Jarmo Kytömaa VAS Leena Rautiola VAS Eeva Laulumaa PS Valtteri Collander PS Kuntalain 36 :n mukaan vaalikelpoinen lautakuntaan on henkilö, joka on kelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan: 1. asianomaisen lautakunnan alainen kunnan palvelukses sa oleva hen ki lö 2. henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tehtäväalu eella toimivan kunnan määräämis val lassa olevan yhtei sön tai säätiön pal ve luk ses sa eikä 3. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toi mielimen jä se ne nä taikka johtavas sa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rin nastettavassa asemassa lii ke toimintaa har joittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellai nen yhteisö, jolle asianomaisessa lau ta kun nassa tavanomaisesti kä siteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olen naista hyö tyä tai vahinkoa. Tasa-arvolain 4 :n 2 mom. mukaan kunnalli sessa toimielimessä tulee valtuustoa lukuun ottamatta olla vähintään 40 % naisia ja vähintään 40 % miehiä. Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jä se niä ja varaiä. Sen sijaan laki ei vaadi, että varsinaisten ten ja heidän henkilökohtaisten varaten sä olisi oltava sa-

18 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto maa sukupuolta. Myöskään puheenjohtajistoa ei vaatimus erikseen kos ke. Lisätietoja: Kunnanjohtaja Seija Österberg, puh. (02) Hallintojohtaja Marja Kärkkäinen, puh. (02) (kj): Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto myöntää Sal la Suomiselle eron kasvatus- ja sivistyslautakunnan va ra jä se nyydes tä ja valitsee kasvatus- ja sivistyslautakuntaan uuden va ra jä senen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kunnanvaltuusto 73 Lisätietoja: Kunnanjohtaja Seija Österberg, puh. (02) Hallintojohtaja Marja Kärkkäinen, puh. (02) (kh): Kunnanvaltuusto myöntää Salla Suomiselle eron kasvatus- ja si vistys lau ta kun nan varayydestä ja valitsee kasvatus- ja si vis tys lauta kun taan uuden varaen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kunnanvaltuusto valitsi Taina Laitisen kasvatus- ja si vis tys lau ta kuntaan va ra jä se nek si jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

19 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Vastaus valtuutettu Miska-Alexander Argillanderin valtuustoaloitteeseen paikallisesta ja omasta valuutasta Mynämäellä Kunnanvaltuusto Valtuutettu Miska-Alexander Argillander jätti seuraavan val tuus toaloit teen: "Iso-Britannian Bristolissa lasketaan liikkeelle oma alueellinen valuut ta. Kaupoissa maksetaan omalla rahalla, ja kaupat puolestaan hank ki vat myytävän tavaransa vain lähialueensa tuottajilta ja teol lisuu del ta. Näin raha ei voi kadota kansainväliseen fi nans si jär jes telmään. Idea on yksinkertainen: Paikalliset yritykset ja kaupat ottavat vastaan pai kal lis ta valuuttaa ja tekevät siten omat hankintansa myös Bristolin pun nil la, kaupungin tavaran- ja tuuantuottajilta. "Euro voi kaatua, mutta toho jää. Se on vakaata valuuttaa", To holam min kunnanjohtaja Jari Kangasvieri vakuuttaa. Toho käy To holam mil la maksuvälineenä noin kymmenessä liikkeessä. Liikkeellä on ker ral laan noin euron edestä paikallista valuuttaa. Kunta on ja ka nut tohoja varsinkin stipendien muodossa, jotta jaettu raha käytet täi siin oman kunnan liikkeissä. Tohoja vastaanottavat liikkeet palaut ta vat paikallisvaluutan Toholammin Kehitys Oy:lle, joka tilittää toho ja vastaavan euromäärän yritykselle. "Toho ei ole enää kummajainen, vaan arkipäivän maksuväline. Se on ollut käytössä noin neljä vuotta, joten uskon sen pysyvän käy tössä jatkossakin." Kaleva Ehdotan että välittömästi yhteistyössä kunnan, kolmannen sektorin toi mi joi den, paikallisten yritysten yms. alamme valmistelemaan oman valuutan kokeilua. Ehdotan tähän myös valiokunnan pe rus tamis ta valtuutetuista edellä mainittua tarkoitusta varten." Kunnanvaltuusto lähetti aloitteen kunnanhallitukselle val mis tel ta vaksi. Kunnanhallitus Lisätietoja: Kunnanjohtaja Seija Österberg, puh. (02) Hallintojohtaja Marja Kärkkäinen, puh. (02) (kj): Kunnanhallitus lähettää aloitteen johtoryhmän valmisteltavaksi ja

20 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto pyytää aloitteesta elinkeinoryhmän lausunnon. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kunnanhallitus Valmistelija (kj): Toholammilla oman rahan käyttöä hallinnoi kunnan omistama To holam min kehitys Oy ja hallinnointia varten on teetetty erityinen oh jelma projektirahoituksella. Kunta tekee rahan käytöstä erillisen so pimuk sen kunkin yrityksen kanssa. Oma rahaa on käytetty kunnan myön tä mi nä avustuksina ja stipendeinä. Elinkeinopoliittinen työryhmä käsitteli aloitetta kokouksessaan ja päätti kesän jälkeen selvittää yrittäjien mielipiteen asias ta ja tiedustella myös järjestöjen mielipidettä käytännöstä, koska tällainen maksusitoumusmenettely koskisi lähinnä vain kunnan myön tä miä avustuksia. Tällä hetkellä kunnan henkilökunnan tyky-lippuja voi verrata omaan va luut taa, koska tyky-liput käyvät maksuvälineinä mynämäkeläisissä yri tyk sis sä. Kunnanjohtaja lähetti kirjeen kaikille mynämäkeläisille järjes töil le (54 kpl) ja järjestöille varattiin mahdollisuus lausua mie li piteen sä aloitteessa todetusta omasta valuutasta. Kirjalliset kan nanotot pyydettiin mennessä. Määräaikaan mennessä 6 järjestöä otti kantaa aloitteeseen ja kaikki suh tau tui vat ehdotukseen kielteisesti. Mynämäen yrittäjäyhdistyksessä aloitteesta on kes kus tel tu, eikä yrityksillä näyttäisi olevan erityistä kiinnostusta oman va luu tan käyttöönottoon. Yritysvaikutukset: Oman valuutan käyttö lisäisi paikallisten yritysten käyttöä, mutta euro mää räi ses ti se ei olisi merkittävää. Toisaalta oman valuutan hal linnoin ti lisäisi yritysten työmäärää. Lisätietoja: Kunnanjohtaja Seija Österberg, puh. (02) (kj): Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto toteaa vastauksenaan valtuustoaloitteeseen, ettei oman rahan käyttöön ot toa kannata kokeilla Mynämäessä. Oman rahan hallinnointi lisäi si kunnan kustannuksia ja yritysten työmäärää, eikä se toisi vastaa vaa lisäarvoa kunnan elinkeinoelämälle. Myöskään paikalliset yh-

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77 Kunnanhallitus 02.02.2015 AIKA 02.02.2015 klo 17:00-19:35 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA 09.11.2010 klo 18:00-21:33 KOKOUSPAIKKA Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä kuka toi mii

Lisätiedot

Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 159 76 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 160 77 KUNNAN VUODEN 2013 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN

Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 159 76 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 160 77 KUNNAN VUODEN 2013 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 156 Valtuusto 17.12.2012 AIKA 17.12.2012 klo 17:00-19:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 09.12.2013 klo 19:00-20:30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali 25 valtuutettua ja 2 va ra val

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 19:00-20:54 PAIKKA Kaupungintalo, Iso Auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 276-293

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Kunnanhallitus Aika Maanantaina 10.11.2014 klo 18:10-20:10 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29. Kaupunginvaltuusto. AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29. Kaupunginvaltuusto. AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29 Kaupunginvaltuusto AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 17 Kokouksen avaaminen 32 18 Kokouksen

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 10.11.2014 klo 15:00-16:21 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-16:21 kh:n puheenjohtaja

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 Kunnanhallitus 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 13:00-17:25 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 Kunnanvaltuuston kokoontuminen ja kokouskutsu 4 2 Kunnallisten ilmoitusten tiedottaminen 6 3 Johanna Fofannahin ero kunnanvaltuuston

Otsikko Sivu 1 Kunnanvaltuuston kokoontuminen ja kokouskutsu 4 2 Kunnallisten ilmoitusten tiedottaminen 6 3 Johanna Fofannahin ero kunnanvaltuuston KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanvaltuusto Aika Perjantai 30.01.2015 klo 14:00-15:00 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kunnanvaltuuston kokoontuminen ja kokouskutsu

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 84

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 84 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 84 Kunnanvaltuusto 24.09.2014 AIKA 24.09.2014 18:00-20:50 PAIKKA Valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 39 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 87 40 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24) Kunnanhallitus 04.11.2013 AIKA 04.11.2013 klo 17:30-18:55 PAIKKA Kunnanviraston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 152 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 310 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 Kunnanvaltuusto AIKA 18.03.2015 klo 19:00-20:48 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 1/2014 1 Kunnanhallitus 14.01.2014 AKA 17:00-20:12 PAKKA Kunnanhallituksen huone OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 17:00-20:12 Puheenjohtaja Arffman Paavo

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1 Kunnanhallitus Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 222 Pohjois-Savon kaupan

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1. Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1. Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17 PAIKKA Valtuustosali, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 89 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 90 Pöytäkirjan

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2012 1 Perusturvalautakunta AIKA 28.11.2012 kello 15:00-17:50 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 75 Kokouksen

Lisätiedot

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 58 Kaupunginhallitus AIKA 09.02.2015 klo 15:00-17:23 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Kaupunginvaltuusto VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Aika 15.06.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kaupungintalon valtuustosali Läsnä Paananen Mervi puheenjohtaja Pulkkinen Eero I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 21

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 21 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 21 Valtuusto 28.03.2011 AIKA 28.03.2011 klo 18:00-19:20 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 Kasvatus- ja opetuslautakunta 12.05.2015 AIKA 12.05.2015 klo 18:45-20:00 PAIKKA Lempäälän Ehtookoto, Katepalintie 9 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot