MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 200"

Transkriptio

1 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanvaltuusto AIKA klo 18:00-18:45 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 67 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta Vuoden 2015 kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen Vuoden 2015 kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen Hallintosäännön päivittäminen Kunnanvaltuuston varaien määrääminen Eron myöntäminen Salla Suomiselle kasvatus- ja sivistyslautakunnan varayydestä ja uuden varaen nimeäminen 74 Vastaus valtuutettu Miska-Alexander Argillanderin valtuustoaloitteeseen paikallisesta ja omasta valuutasta Mynämäellä 75 Ilmoitusasiat / valtuutettu Kimmo Karkoisen pyytämät asiakirjat 76 SDP:n valtuustoryhmän valtuustoaloite yritysmyönteisen kunnan imagon vahvistamisesta ja työttömyyden vähentämisestä 77 SDP:n valtuustoryhmän valtuustoaloite henkilöstön aloitetoimikunnan perustamisesta

2 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Alatalo Juuso puheenjohtaja Kitola Arja 1. varapuheenjohtaja Karkoinen Kimmo 3. varapuheenjohtaja Aalto Jari Hannula Juhani Huiskala Marjaana Huuskonen Petteri Hyrsky-Heikkilä Anna-Liisa Iltanen Marko Jaakkola Marianne Jaakola Timo Kaasinen Sakari Kantonen Jorma Kylänpää Miia Laine Tapani Laitinen Taina Lassila Hanne Lehtonen Esko Maisila Päivi Myllymäki Pekka Rautiola Leena Rippstein Katja Saastamoinen Merja Setälä Marko Strand Eeva Tamminen Ari Valtanen Suvi Vanhanen Juha Varjonen Petri Vänni Hanna Yrjälä Kari-Matti Numminen Lauri vara Ylis-Junttila Markus vara Järvi Kirsi vara Nuutamo Antti kunnanhallituksen Österberg Seija kunnanjohtaja Kärkkäinen Marja hallintojohtaja Päiviö-Häkämies Laura kasvatus- ja sivistysjoht. Oja Timo tekninen johtaja Kauppila Matti työpäällikkö Haapala Jukka taloushallintoyks. päällikkö POISSA Lehtonen Aarne 2. varapuheenjohtaja Immonen Mikko Lehto Ari-Pekka Sainio Hannu Kivivuori Osmo vara Linjos Terhi vara Palonen Kaino vara Hietalahti Vesa vara Lehtinen Oskari vara Laulumaa Eeva vara Kokko Tapio vara Nikkilä Sami vara Randell' Miika vara Punta Päivi vara Elo Tarja vara Vauramo Maija-Lotta vara Olli Riku vara Lehtonen Karri vara

3 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ ALLEKIRJOITUKSET Juuso Alatalo puheenjohtaja Marja Kärkkäinen pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT :t PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu Suvi Valtanen Juha Vanhanen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Pöytäkirja on ollut nähtävillä Marja Kärkkäinen hallintojohtaja

4 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanvaltuusto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kunnanvaltuusto 67 Kutsu valtuuston kokoukseen on julkaistu kunnan ilmoitustaululla ja Vakka-Suomen Sanomissa Kokouskutsu on lähetetty valtuutetuille sekä kunnanhallituksen ille (kh): Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanvaltuusto Pöytäkirjantarkastajien valinta Kunnanvaltuusto 68 (kh): Valtuusto valitsee valtuutetut Suvi Valtasen ja Juha Vanhasen tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi sekä määrää pöytäkirjan tarkastettavaksi viimeistään Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kunnanvaltuusto valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Suvi Valtasen ja Juha Vanhasen.

6 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Vuoden 2015 kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen 749/ /2014 Kunnanhallitus Valmistelija (hj): Kuntalain 66 :n mukaan kunnanvaltuuston on viimeistään ta lous arvion hyväksymisen yhteydessä päätettävä kunnan tu lo ve ro pro sentis ta. Vuoden 2015 tuloveroprosentti on ilmoitettava verohallinnolle vii meis tään Lautakuntien ja kunnanhallituksen (yleishallinto, pe rus tur va kun ta yhty mä Akseli ja erikoissairaanhoito) esitysten mukaan vuoden 2015 ta lous ar vion vuosikate on noin euroa ja alijäämä noin euroa. Verotuloarvio nykyisellä veroprosentilla 20,50 % on Kun ta lii ton ennustekehikon mu kai nen. Vuoden 2015 alusta tulee voi maan valtionosuusuudistus, joka vähentää peruspalvelujen valtion osuut ta merkittävästi. Valtionosuudet on arvioitu täl lä het kel lä tiedos sa olevien las ken ta pe rus tei den mukaisesti. Ptky Akselin määrärahavaraus on yhtymähal li tuksen esityk sen mukainen. Määrärahavaraus on noin euroa vä hemmän kuin kuntayhtymän ennuste vuoden 2014 toteumaksi. Erikoissairaanhoidon määrärahavaraus on Varsinais-Suomen sairaan hoi to pii rin esityksen mukaisesti. Vuo den 2015 määrärahavaraus on sama kuin sairaanhoitopiirin ennuste vuoden 2014 to teu ma ksi. Työmarkkinatuen kuntaosuuden määrärahaa on lisätty euroa, koska kuntien vastuu työmarkkinatuesta kasvaa ensi vuoden alus ta. Em. lisäys ja kunnanvaltuuston iltakoulussa ja kun nan hal li tuk sen iltakoulussa linjattujen omaisuuden myyn tien myyntivoitot huomioiden vuosikate on noin euroa ja tilikauden tulos alijäämäinen noin euroa. Myyntivoitot ovat ker ta luon teis ta tuloa. Suunnitelmavuodet 2016 ja 2017 ovat alijää mäi siä yhteensä noin 3,6 milj euroa. Vuoden 2013 tilinpäätöksessä taseessa on ylijäämää euroa. Vuoden 2014 tulos tullee olemaan alijäämäinen noin eu roa ja tämän lisäksi kertaluonteinen poisto puretuista päi vä ko ti raken nuk sis ta. Kunnan tase tu lee olemaan alijäämäinen viimeistään vuon na Kunnan tuloveron yhden prosentin tuotto on noin 1,15 milj. euroa. Pää tös eh do tuk sen mukainen veroprosentin nosto 0,50 % -yksiköllä li sää verotuottoa noin euroa. Veroprosentin noston jälkeen vuo si ka te on noin +1,2 milj. euroa ja tilikauden alijäämä noin euroa. Tämä edellyttää omaisuuden myyntien toteutumista

7 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto vä hin tään budjetoidun mukaisesti ja mm. ptky Akselin ja eri kois sairaan hoi don menojen toteumista budjetoidun mukaisesti. Kunnan tuloveroprosentti oli kuntaliitoksen jälkeen 19,00 % vuoteen Vuodelle 2013 veroprosentti nostettiin 19,50 %:iin ja 20,50 %:iin vuodelle Nykyisillä verotuloilla ei pystytä kattamaan valtionosuusleikkauksia ei kä sosiaali- ja terveydenhuollon menojen kasvua. Lisätietoja: Kunnanjohtaja Seija Österberg, puh. (02) Hallintojohtaja Marja Kärkkäinen, puh. (02) (kj): Kunnanhallitus esittää kun nan val tuus tol le, että valtuusto vahvistaa vuo den 2015 tuloveroprosentiksi 21,00 %. Juha Vanhanen ehdotti Eeva Strandin kannattamana, että kunnan tu lo ve ro pro sen tik si vahvistetaan 20,50 %. Koska oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu eh dotus, puheenjohtaja totesi, että asiasta täytyy äänestää. Ää nes tys menet te lyk si hyväksyttiin nimenhuutoäänestys siten, että esittelijän ehdo tus ta kannattavat äänestävät JAA ja Vanhasen ehdotusta kan natta vat äänestävät EI. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 1 JAA-ääntä (Tamminen), 9 EI-ään tä (Myllymäki, Vanhanen, Nuutamo, Hyrsky-Heikkilä, Jaakola, Las si la, Maisila, Strand ja Vänni) ja 1 tyhjä (Kantonen). Näin ollen puheenjohtaja totesi, että kunnanhallitus päätti äänin 1-9, 1 tyhjä, esittää kunnanvaltuustolle, että kunnan tuloveroprosentiksi vah vis te taan 20,50 %. Kunnanvaltuusto 69 Lisätietoja: Kunnanjohtaja Seija Österberg, puh. (02) Hallintojohtaja Marja Kärkkäinen, puh. (02) (kh): Kunnanvaltuusto vahvistaa vuoden 2015 kunnan tuloveroprosentiksi 20,50 %. Puheenjohtajan ehdotuksesta käsittelyjärjestykseksi hyväksyttiin, että ensin käytetään ryhmäpuheenvuorot ja sen jälkeen yleis kes kus telu. Ryhmäpuheenvuoron käyttivät valtuutetut Pekka Myllymäki/KESK,

8 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Ju ha Vanhanen/KOK, Katja Rippstein/SDP, Ari Tamminen/VAS, Juha ni Hannula/PS ja Miia Kylänpää/VIHR. Ryhmäpuheenvuorossa valtuutettu Juhani Hannula esitti, että kunnan tuloveroprosentiksi vahvistetaan 21,25 %. Yleiskeskustelussa valtuutettu Markus Ylis-Junttila kannatti val tuutet tu Ju ha ni Hannulan ehdotusta. Koska oli tehty kunnanhallituksen ehdotuksesta poikkeava kan na tettu ehdotus, puheenjohtaja totesi, että asiasta täytyy äänestää. Äänes tys me net te lyk si hyväksyttiin nimenhuutoäänestys siten, että kunnan hal li tuk sen ehdotusta kannattavat äänestävät JAA ja Hannulan eh do tus ta äänestävät EI. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 31 JAA-ääntä ja 3 EI-ääntä, 1 pois sa. Äänestyspöytäkirja on tämän pöytäkirjan liitteenä. Näin ollen puheenjohtaja totesi, että kunnanvaltuusto hyväksyi kunnan hal li tuk sen ehdotuksen äänin 31-3, 1 poissa, eli kunnanvaltuusto vah vis ti kunnan tuloveroprosentiksi 20,50 % vuodelle 2015.

9 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Vuoden 2015 kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen 748/ /2014 Kunnanhallitus Valmistelija (hj): Kuntalain 66 :n mukaan valtuuston on viimeistään talousarvion hyväk sy mi sen yhteydessä päätettävä kunnan tuloveroprosentista, kiinteis tö ve ro pro sen teis ta sekä muiden verojen perusteista. Vuoden 2015 kiinteistöveroprosentit on ilmoitettava verohallinnolle vii meistään mennessä. Kiinteistöverolain 11 :n mukaan kunnanvaltuusto päättää kunnassa so vel let ta vat kiinteistöveroprosentit laissa säädettyjen vaihteluvälien ra jois sa vuosittain etukäteen samalla kun se vahvistaa va rain hoi tovuo den tuloveroprosentin. Kiinteistöverolaki on muuttumassa verovuodelle Eduskunta on hy väk sy nyt hallituksen esitykset 158/2014 (hyväksytty edus kun nassa ) sekä 188/2014 (hyväksytty eduskunnassa ) liittyen kiinteistöveroprosenttien vaihteluväleihin. La kiesi tyk set vahvistetaan ja ne ovat voimassa vuoden 2015 kiin teis tö ve ro tuk ses sa, joten ne tulee huomioida kunnan kiin teis tö vero pro sent te ja määrätessä. Vakituisiin asuinrakennuksiin sovellettavan veroprosentin vaih te lu väli on 0,37-0,80. Korotus alarajaan on 0,05 %-yksikköä. Tällä het kellä Mynämäen vakituisten asuinrakennusten kiinteistövero on 0,40 %, jo ten alarajan korotus ei vaikuta tähän suoraan. Yleinen veroprosentti, jota sovelletaan kaikkeen maapohjaan ja niihin rakennuksiin, joiden osalta ei ole muuta määrätty, on 0,80-1,55. Ko ro tus alarajaan on 0,20 %-yksikköä. Tällä hetkellä Mynämäen ylei nen kiinteistöveroprosentti on 0,70 %, joten alarajan korotus vaikut taa tähän veroprosenttiin. Yleisen kiinteistöveroprosentin nosto uu del le alarajalle tarkoittaa noin euron lisäystä veron tuottoon. Jos veroprosentti nostetaan 0,10 % -yksikköä yli alarajan, kuten se on tällä hetkellä, veron tuotto lisääntyy noin eurolla. Uuden kiinteistöverolain mukaan muussa kuin vakituisessa asuinkäy tös sä olevan asuin ra ken nuk sen veroprosentti voidaan määrätä erik seen uuden vaihteluvälin 0,80-1,55 % rajoissa enintään 0,60 %-yksik köä vakituisen asuinrakennuksen veroprosenttia kor keammak si. Jos kuitenkin näin laskettu veroprosentti on kun nan val tuuston määräämää yleistä kiinteistöveroprosenttia alempi, niin ve ro prosent ti voidaan määrätä enintään kunnanvaltuuston määräämän yleisen kiinteistöveroprosentin suuruiseksi. Tällä hetkellä Mynämäen muu hun kuin vakituiseen asumiseen käytettävän rakennuksen kiin-

10 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto teis tö ve ro on 1,00 % eli 0,60 %-yksikköä enemmän kuin vakituiseen asu mi seen käytettävän rakennuksen kiinteistövero. Lisäksi kunta voi päättää erillisestä yleishyödyllisen yhteisön kiin teistö ve ro pro sen tis ta. Kiinteistöverolaki mahdollistaa korotetun kiinteistöveron mää rää misen 12 a :ssä mainitulle rakentamattomalle rakennuspaikalle: Kunnanvaltuusto voi määrätä erikseen 2 momentissa tarkoitetun raken ta mat to man rakennuspaikan veroprosentin, joka on vähintään 1,00 ja enintään 3,00. Erillistä veroprosenttia sovelletaan rakentamattomaan ra ken nus paikkaan, jos 1. asemakaava on ollut voimassa vähintään vuoden ennen ka lente ri vuo den alkua; 2. asemakaavan mukaan rakennuspaikan rakennusoikeudesta yli puo let on kaavoitettu asuntotarkoitukseen; 3. rakennuspaikalla ei ole asuinkäytössä olevaa asuinrakennusta ei kä sille ole maankäyttö- ja rakennusasetuksen (895/1999) 72 :ssä tarkoitetulla tavalla ryhdytty rakentamaan sellaista ennen ka len te ri vuo den alkua; 4. rakennuspaikalle on maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 135 :ssä tarkoitettu käyttökelpoinen pääsytie tai mahdollisuus sel lai sen järjestämiseen; 5. rakennuspaikka on liitettävissä yleiseen vesijohtoon ja vie märiin terveydensuojeluasetuksen (1280/1994) 10 :ssä tar koi tetul la tavalla; 6. rakennuspaikalla ei ole maankäyttö- ja rakennuslain 53 :ssä tai 58 :n 4 momentissa tarkoitettua rakennuskieltoa; ja 7. rakennuspaikka on saman omistajan omistuksessa. Asemakaavan mukaisella asuinrakennuksen rakennuspaikalla tarkoi te taan: 1. asemakaavan mukaista kiinteistörekisteriin merkittyä tonttia tai muu ta rakennuspaikkaa; 2. asemakaavan mukaista sitovan tai ohjeellisen tonttijaon mukais ta rakennuspaikkaa; ja 3. asemakaavaan merkittyä korttelia, jolla ei ole sitovaa tai oh jeellis ta tonttijakoa. Tämä pykälä ei koske loma-asutusta varten kaavoitettuja ra ken nuspaik ko ja. Kiinteistöveroprosentit ilmoitetaan verohallitukselle samalla kuin kun nan tuloveroprosentti eli viimeistään

11 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuusto vahvisti vuoden 2014 kiin teis tö vero pro sen teik si seuraavat: yleinen kiinteistöveroprosentti 0,70 vakituiseen asumiseen käytettävät rakennukset 0,40 muuhun kuin vakituiseen asumiseen käytettävät rakennukset 1,00 tuloverolain 22 :ssä tarkoitettujen yleishyödyllisten yhteisöjen kiin teis tö ve ro pro sent ti on 0,00 Kiinteistöveron tuotto vuonna 2014 on noin euroa. Kun talii ton lokakuussa päivitetyn ennustekehikon mukaan arvio vuoden 2015 tuotoksi on euroa. Arviossa on huomioitu yleisen kiin teis tö ve ro pro sen tin alarajan nousu. Lisätietoja: Kunnanjohtaja Seija Österberg, puh. (02) Hallintojohtaja Marja Kärkkäinen, puh. (02) (kj): Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto vahvistaa vuoden 2015 kiinteistöveroprosenteiksi seuraavat: yleinen kiinteistöveroprosentti 0,80 vakituiseen asumiseen käytettävät rakennukset 0,40 muuhun kuin vakituiseen asumiseen käytettävät rakennukset 1,00 tuloverolain 22 :ssä tarkoitettujen yleishyödyllisten yhteisöjen kiin teis tö ve ro pro sent ti on 0,00. Eeva Strand ehdotti Jorma Kantosen kannattamana, että yleiseksi kiin teis tö ve ro pro sen tik si määrätään 0,90 % ja muilta osin hy väk sytään esittelijän ehdotus. Koska oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu eh dotus, puheenjohtaja totesi, että asiasta täytyy äänestää. Ää nes tys menet te lyk si hyväksyttiin nimenhuutoäänestys siten, että esittelijän ehdo tus ta kannattavat äänestävät JAA ja Strandin ehdotusta kan nat tavat äänestävät EI. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 9 JAA-ääntä (Myllymäki, Vanha nen, Nuutamo, Tamminen, Hyrsky-Heikkilä, Jaakola, Lassila, Maisi la ja Vänni) ja 2 EI-ääntä (Strand ja Kantonen). Näin ollen puheenjohtaja totesi, että kunnanhallitus hyväksyi yleisen kiin teis tö ve ro pro sen tin osalta esittelijän ehdotuksen äänin 9-2. Muilta osin kunnanhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen yk si mie li-

12 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuusto 70 ses ti. Eeva Strand jätti päätökseen eriävän mielipiteen. Lisätietoja: Kunnanjohtaja Seija Österberg, puh. (02) Hallintojohtaja Marja Kärkkäinen, puh. (02) (kh): Kunnanvaltuusto vahvistaa vuoden 2015 kiinteistöveroprosenteiksi seu raa vat: yleinen kiinteistöveroprosentti 0,80 vakituiseen asumiseen käytettävät rakennukset 0,40 muuhun kuin vakituiseen asumiseen käytettävät rakennukset 1,00 tuloverolain 22 :ssä tarkoitettujen yleishyödyllisten yhteisöjen kiin teis tö ve ro pro sent ti on 0,00 Valtuutettu Eeva Strand ehdotti valtuutettu Jorma Kantosen kan natta ma na, että yleiseksi kiinteistöveroprosentiksi vahvistetaan 0,90 % ja muilta osin hyväksytään kunnanhallituksen ehdotus. Koska oli tehty kunnanhallituksen ehdotuksesta poikkeava kan na tettu ehdotus, puheenjohtaja totesi, että asiasta täytyy äänestää. Äänes tys me net te lyk si hyväksyttiin nimenhuutoäänestys siten, että kunnan hal li tuk sen ehdotusta kannattavat äänestävät JAA ja Strandin eh do tus ta äänestävät EI. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 29 JAA-ääntä ja 5 EI-ääntä, 1 pois sa. Äänestyspöytäkirja on tämän pöytäkirjan liitteenä. Näin ollen puheenjohtaja totesi, että kunnanvaltuusto hyväksyi kunnan hal li tuk sen ehdotuksen äänin 29-5, 1 poissa, eli kunnanvaltuusto vah vis ti vuoden 2015 kiinteistöveroprosentit kunnanhallituksen ehdo tuk sen mukaisiksi.

13 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Hallintosäännön päivittäminen 77/ /2013 Kunnanhallitus Valmistelija (hj): Voimassa oleva hallintosääntö on hyväksytty kuntaliitoksen yh teydes sä vuonna Sen jälkeen sääntöön on tehty joitakin muu toksia ja lisäyksiä vuosina 2007, 2008 ja Viimeksi muutoksia tehtiin sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen siirryttyä ptky Akselin vas tat ta vak si. Hallintosääntöä on syytä päivittää ja täsmentää, jotta toimielimien ja vi ran hal ti joi den päätösvalta olisi mahdollisimman selkeästi mää ri telty. Lisäksi hallintosäännön rakenne on muutettu vastaamaan nykyistä Kun ta lii ton mallia. Sisällölliset muutokset nykyiseen verrattuna on mer kit ty punaisella. Rakenteen muuttumisen vuoksi vanhan ja uuden sään nön vertailu on mahdotonta tehdä esimerkiksi niin, että teks tit oli si vat vierekkäin. uudeksi hallintosäännöksi, yhteenveto muutoksista pää piirteit täin ja tällä hetkellä voimassaoleva hallintosääntö lähetetään esitys lis tan mukana. Käsittelyaikataulu: kh hallintosäännön muutosten esittely ja kes kus telu ja mahdollisesti esitys kunnanvaltuustolle kh tarvittaessa käsittely ja esitys kun nan val tuus tolle kv kunnanvaltuuston käsittely Lisätietoja: Kunnanjohtaja Seija Österberg, puh. (02) Hallintojohtaja Marja Kärkkäinen, puh. (02) Kasvatus- ja sivistysjohtaja Laura Päiviö-Häkämies, puh. (02) Tekninen johtaja Timo Oja, puh. (02) (kj): Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy uu den hallintosäännön liitteen mukaisesti. Hallintosääntö tulee voimaan, kun valtuuston päätös on lainvoimainen. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

14 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuusto 71 Valmistelija (hj): uudeksi hallintosäännöksi on esityslistan liitteenä. Esi tys listan mukana lähetetään yhteenveto muutoksista pääpiirteittäin. Tällä het kel lä voimassa oleva hallintosääntö on jaettu valtuutetuille valtuus to kau den alussa ja se löytyy myös kunnan nettisivuilta: > Hallinto ja päätöksenteko > Ohjeet ja säännöt. Lisätietoja: Kunnanjohtaja Seija Österberg, puh. (02) Hallintojohtaja Marja Kärkkäinen, puh. (02) Kasvatus-ja sivistysjohtaja Laura Päiviö-Häkämies puh. (02) Tekninen johtaja Timo Oja, puh. (02) (kh): Kunnanvaltuusto hyväksyy uuden hallintosäännön liitteen mu kai sesti. Hallintosääntö tulee voimaan, kun valtuuston päätös on lain voimai nen. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

15 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Keskusvaalilautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuuston varaien määrääminen 700/ /2014 Keskusvaalilautakunta Valmistelija (kv.ltk siht.): Kunnanvaltuusto myöntää kokouksessaan eron kun nanval tuus tos ta valtuuston varsinaiselle elle Miska-Alexander Argil lan de ril le ja varaille Anna Sirkiälle ja Minna Luo to nen-vir talal le. Vaalilain 93 :n mukaan keskusvaalilautakunnan on määrättävä valtuus ton puheenjohtajan pyynnöstä uusia varavaltuutettuja kuntalain 11 :n mukaisesti, mikäli valtuuston toimikauden aikana va ra val tuutet tu jen määrä jää vajaaksi. Kuntalain 11 :n mukaan valtuutetuille valitaan varavaltuutettuja jokai sen kunnallisvaaleissa esiintyneen vaaliliiton, puolueen tai yh teislis tan ensimmäisistä valitsematta jääneistä ehdokkaista sama määrä kuin valtuutettuja, kuitenkin vähintään kaksi. Erotessaan valtuustosta Miska-Alexander Argillander oli keskustan val tuus to ryh mäs sä. Hänen tilalleen varsinaiseksi eksi nousee kun nal lis vaa lien tuloksen mukaisesti va sem mis to lii ton ensimmäinen va ra jä sen Leena Rautiola. Vasemmistoliiton va ra jä se nek si nousee ensimmäinen valitsematta jää nyt vara eli Päivi Keskinen. Hänestä tulee vasemmistoliiton 4. va ra jä sen. Nykyiset varavaltuutetut nousevat yhden sijan ylöspäin. Anna Sirkiä oli keskustan 8. vara. Varaeksi nousee keskus tan ensimmäinen valitsematta jäänyt vara eli Anniina Luosta ri nen. Hänestä tulee keskustan 12. vara. Minna Luotonen-Virtala oli keskustan 9. vara. Varaeksi nou see keskustan toinen valitsematta jäänyt vara eli Tomi Laak so nen. Hänestä tulee keskustan 13. vara. Keskustan nykyiset varaet nousevat kaksi sijaa ylöspäin. Esityslistan liitteenä on luettelo kunnanvaltuustosta ja va ra val tuu tetuis ta muutosten jälkeen. Lisätietoja: Keskusvaalilautakunnan sihteeri Marja Kärkkäinen, puh. (02)

16 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Keskusvaalilautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto (kv.ltk siht): Keskusvaalilautakunta määrää vasemmistoliiton 4. varaeksi Päivi Keskisen keskustan 12. varaeksi Anniina Luostarisen ja keskustan 13. varaeksi Tomi Laaksosen Keskustan nykyiset varaet nousevat kaksi sijaa ylöspäin. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kunnanhallitus Esityslistan mukana lähetetään luettelo kunnanvaltuuston istä ja varaistä muutosten jälkeen. Lisätietoja: Hallintojohtaja Marja Kärkkäinen, puh. (02) (kj): Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto merkitsee tiedoksi keskusvaalilautakunnan päätöksen valtuuston varaien nimeämisestä. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kunnanvaltuusto 72 Valmistelija (hj): Esityslistan liitteenä on luettelo kunnanvaltuuston istä ja varaistä muutosten jälkeen. Lisätietoja: Hallintojohtaja Marja Kärkkäinen, puh. (02) (kh): Kunnanvaltuusto merkitsee tiedoksi keskusvaalilautakunnan päätöksen valtuuston varaien nimeämisestä. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

17 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Eron myöntäminen Salla Suomiselle kasvatus- ja sivistyslautakunnan varayydestä ja uuden varaen nimeäminen 741/ /2014 Kunnanhallitus Valmistelija (hj): Salla Suominen pyytää valtuutettu Taina Laitisen kautta saa pu neel la sähköpostilla henkilökohtaisista syistä eroa kasvatus- ja si vis tys lau ta kun nan varayydestä. Kasvatus- ja sivistyslautakuntaan kuuluvat tällä hetkellä seuraavat jä se net ja varaet. puolue vara puolue Päivi Punta KESK Perttu Lassila KESK Katja Rippstein SDP Salla Suominen SDP Petteri Huuskonen KESK Mika Vilola KESK Suvi Valtanen KESK Marjaana Huiskala KESK Ari-Pekka Lehto KESK Petri Puustinen KESK Miia Kylänpää VIHR Terhi Linjos VIHR Sami Honkala KOK Tommi Lautanala KOK Maija-Lotta Vauramo KOK Tiina Nuortimo KOK Petri Varjonen SDP Vesa Ahokas SDP Jarmo Kytömaa VAS Leena Rautiola VAS Eeva Laulumaa PS Valtteri Collander PS Kuntalain 36 :n mukaan vaalikelpoinen lautakuntaan on henkilö, joka on kelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan: 1. asianomaisen lautakunnan alainen kunnan palvelukses sa oleva hen ki lö 2. henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tehtäväalu eella toimivan kunnan määräämis val lassa olevan yhtei sön tai säätiön pal ve luk ses sa eikä 3. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toi mielimen jä se ne nä taikka johtavas sa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rin nastettavassa asemassa lii ke toimintaa har joittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellai nen yhteisö, jolle asianomaisessa lau ta kun nassa tavanomaisesti kä siteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olen naista hyö tyä tai vahinkoa. Tasa-arvolain 4 :n 2 mom. mukaan kunnalli sessa toimielimessä tulee valtuustoa lukuun ottamatta olla vähintään 40 % naisia ja vähintään 40 % miehiä. Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jä se niä ja varaiä. Sen sijaan laki ei vaadi, että varsinaisten ten ja heidän henkilökohtaisten varaten sä olisi oltava sa-

18 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto maa sukupuolta. Myöskään puheenjohtajistoa ei vaatimus erikseen kos ke. Lisätietoja: Kunnanjohtaja Seija Österberg, puh. (02) Hallintojohtaja Marja Kärkkäinen, puh. (02) (kj): Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto myöntää Sal la Suomiselle eron kasvatus- ja sivistyslautakunnan va ra jä se nyydes tä ja valitsee kasvatus- ja sivistyslautakuntaan uuden va ra jä senen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kunnanvaltuusto 73 Lisätietoja: Kunnanjohtaja Seija Österberg, puh. (02) Hallintojohtaja Marja Kärkkäinen, puh. (02) (kh): Kunnanvaltuusto myöntää Salla Suomiselle eron kasvatus- ja si vistys lau ta kun nan varayydestä ja valitsee kasvatus- ja si vis tys lauta kun taan uuden varaen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kunnanvaltuusto valitsi Taina Laitisen kasvatus- ja si vis tys lau ta kuntaan va ra jä se nek si jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

19 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Vastaus valtuutettu Miska-Alexander Argillanderin valtuustoaloitteeseen paikallisesta ja omasta valuutasta Mynämäellä Kunnanvaltuusto Valtuutettu Miska-Alexander Argillander jätti seuraavan val tuus toaloit teen: "Iso-Britannian Bristolissa lasketaan liikkeelle oma alueellinen valuut ta. Kaupoissa maksetaan omalla rahalla, ja kaupat puolestaan hank ki vat myytävän tavaransa vain lähialueensa tuottajilta ja teol lisuu del ta. Näin raha ei voi kadota kansainväliseen fi nans si jär jes telmään. Idea on yksinkertainen: Paikalliset yritykset ja kaupat ottavat vastaan pai kal lis ta valuuttaa ja tekevät siten omat hankintansa myös Bristolin pun nil la, kaupungin tavaran- ja tuuantuottajilta. "Euro voi kaatua, mutta toho jää. Se on vakaata valuuttaa", To holam min kunnanjohtaja Jari Kangasvieri vakuuttaa. Toho käy To holam mil la maksuvälineenä noin kymmenessä liikkeessä. Liikkeellä on ker ral laan noin euron edestä paikallista valuuttaa. Kunta on ja ka nut tohoja varsinkin stipendien muodossa, jotta jaettu raha käytet täi siin oman kunnan liikkeissä. Tohoja vastaanottavat liikkeet palaut ta vat paikallisvaluutan Toholammin Kehitys Oy:lle, joka tilittää toho ja vastaavan euromäärän yritykselle. "Toho ei ole enää kummajainen, vaan arkipäivän maksuväline. Se on ollut käytössä noin neljä vuotta, joten uskon sen pysyvän käy tössä jatkossakin." Kaleva Ehdotan että välittömästi yhteistyössä kunnan, kolmannen sektorin toi mi joi den, paikallisten yritysten yms. alamme valmistelemaan oman valuutan kokeilua. Ehdotan tähän myös valiokunnan pe rus tamis ta valtuutetuista edellä mainittua tarkoitusta varten." Kunnanvaltuusto lähetti aloitteen kunnanhallitukselle val mis tel ta vaksi. Kunnanhallitus Lisätietoja: Kunnanjohtaja Seija Österberg, puh. (02) Hallintojohtaja Marja Kärkkäinen, puh. (02) (kj): Kunnanhallitus lähettää aloitteen johtoryhmän valmisteltavaksi ja

20 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto pyytää aloitteesta elinkeinoryhmän lausunnon. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kunnanhallitus Valmistelija (kj): Toholammilla oman rahan käyttöä hallinnoi kunnan omistama To holam min kehitys Oy ja hallinnointia varten on teetetty erityinen oh jelma projektirahoituksella. Kunta tekee rahan käytöstä erillisen so pimuk sen kunkin yrityksen kanssa. Oma rahaa on käytetty kunnan myön tä mi nä avustuksina ja stipendeinä. Elinkeinopoliittinen työryhmä käsitteli aloitetta kokouksessaan ja päätti kesän jälkeen selvittää yrittäjien mielipiteen asias ta ja tiedustella myös järjestöjen mielipidettä käytännöstä, koska tällainen maksusitoumusmenettely koskisi lähinnä vain kunnan myön tä miä avustuksia. Tällä hetkellä kunnan henkilökunnan tyky-lippuja voi verrata omaan va luut taa, koska tyky-liput käyvät maksuvälineinä mynämäkeläisissä yri tyk sis sä. Kunnanjohtaja lähetti kirjeen kaikille mynämäkeläisille järjes töil le (54 kpl) ja järjestöille varattiin mahdollisuus lausua mie li piteen sä aloitteessa todetusta omasta valuutasta. Kirjalliset kan nanotot pyydettiin mennessä. Määräaikaan mennessä 6 järjestöä otti kantaa aloitteeseen ja kaikki suh tau tui vat ehdotukseen kielteisesti. Mynämäen yrittäjäyhdistyksessä aloitteesta on kes kus tel tu, eikä yrityksillä näyttäisi olevan erityistä kiinnostusta oman va luu tan käyttöönottoon. Yritysvaikutukset: Oman valuutan käyttö lisäisi paikallisten yritysten käyttöä, mutta euro mää räi ses ti se ei olisi merkittävää. Toisaalta oman valuutan hal linnoin ti lisäisi yritysten työmäärää. Lisätietoja: Kunnanjohtaja Seija Österberg, puh. (02) (kj): Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto toteaa vastauksenaan valtuustoaloitteeseen, ettei oman rahan käyttöön ot toa kannata kokeilla Mynämäessä. Oman rahan hallinnointi lisäi si kunnan kustannuksia ja yritysten työmäärää, eikä se toisi vastaa vaa lisäarvoa kunnan elinkeinoelämälle. Myöskään paikalliset yh-

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh

Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh Kunnanhallitus 268 04.11.2014 Kunnanvaltuusto 55 10.11.2014 Kiinteistöveron veroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 263/02.03.02/2014 Khall 04.11.2014 268 Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen

Lisätiedot

Resurssivaliokunta Kunnanhallitus Valtuusto

Resurssivaliokunta Kunnanhallitus Valtuusto Resurssivaliokunta 7 17.10.2016 Kunnanhallitus 303 31.10.2016 Valtuusto 81 07.11.2016 KIINTEISTÖVERON MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2017 1355/02.03.01/2016 RESVK 7 Valmistelija vs. talousjohtaja Tarja Lempeä (p.

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien määrääminen ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2014

Kiinteistöveroprosenttien määrääminen ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2014 Kunnanhallitus 263 11.11.2013 Valtuusto 89 18.11.2013 Kiinteistöveroprosenttien määrääminen ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2014 267/02.03.01/2013 KHALL 263 11.11.2013 Kuntalain 66 :n

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2015 27 Keskusvaalilautakunta Kokousaika 04.11.2015 klo 16:00-16:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 31.10.2012 klo 18:00-18:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 62 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Viitasaari

Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Viitasaari Viitasaaren kaupunginhallitus 212 31.10.2016 Viitasaaren kaupunginvaltuusto 90 07.11.2016 Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Viitasaari 650/211/2016 Viitasaaren kaupunginhallitus

Lisätiedot

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kunnanhallitus 137 29.05.2017 Kunnan luottamushenkilövalinnat 1/00.00.01/2017 KHALL 29.05.2017 137 Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kuntalain (410/2015) 30 :n mukaan kunnassa

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 32 Keskusvaalilautakunta Kokousaika 18.12.2015 klo 12:00-12:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia

Lisätiedot

Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 22.10.2015 Ilmoitustaulunhoitaja Anne Härkälä

Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 22.10.2015 Ilmoitustaulunhoitaja Anne Härkälä Kokousaika 26.1.215 klo 17. Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 224 225 226 227 228 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Kiinteistöveron määrääminen

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2017 8 Tarkastuslautakunta Kokousaika 02.05.2017 klo 14:00-17:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti

Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Kaupunginhallitus 258 05.11.2012 Kaupunginvaltuusto 69 12.11.2012 Veroprosenttien määrääminen vuodelle 2013 141/02.02/2012 KHAL 258 Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Valmistelija / lisätietojen

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto määrää (KiintVL 11, 12 ja 12 b ): Kunnanvaltuusto voi määrätä (KiintVL 12 a, 13, 13a ja 14 )

Kunnanvaltuusto määrää (KiintVL 11, 12 ja 12 b ): Kunnanvaltuusto voi määrätä (KiintVL 12 a, 13, 13a ja 14 ) Kunnanhallitus 456 28.10.2013 Kunnanvaltuusto 148 11.11.2013 Kunnan kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodeksi 2014 1644/02.03.01/2011 Kunnanhallitus 28.10.2013 456 Kiinteistön sijaintikunnalle suoritetaan

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017

Kunnanhallitus Valtuusto VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017 Kunnanhallitus 91 22.05.2017 Valtuusto 29 12.06.2017 VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017 KH 22.05.2017 91 (Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Savolainen) Valittaessa kunnan toimielimiä

Lisätiedot

Vuoden 2015 veroprosentit

Vuoden 2015 veroprosentit Kaupunginhallitus 450 03.11.2014 Kaupunginvaltuusto 121 12.11.2014 Vuoden 2015 veroprosentit 160/02.02.00/2014 KH 450 Kuntalain 66 :n mukaan viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto VUODEN 2017 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN VAHVISTAMINEN

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto VUODEN 2017 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN VAHVISTAMINEN Kaupunginhallitus 282 02.11.2016 Kaupunginvaltuusto 50 16.11.2016 VUODEN 2017 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN VAHVISTAMINEN KHALL 282 Kiinteistöverolain mukaan kaupunginval tuusto päättää sovellettavis ta kiinteistöveroprosenteista

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA. Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA. Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA KHALL 163 Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh. 050-5645271. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama

Lisätiedot

Nilsiän kaupunki Pöytäkirja 1/2012 1

Nilsiän kaupunki Pöytäkirja 1/2012 1 Nilsiän kaupunki Pöytäkirja 1/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 02.01.2012 klo 16:00-16:15 Paikka Nilsiän kaupungintalon kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 10.04.2017 Aika 10.04.2017 klo 09:00-09:20 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 33 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 09.03.2017 klo 15:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 22 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Vuoden 2018 veroprosentit

Vuoden 2018 veroprosentit Kaupunginhallitus 328 06.11.2017 Kaupunginvaltuusto 149 15.11.2017 Vuoden 2018 veroprosentit 858/02.03.02/2017 KH 06.11.2017 328 Kuntalain 111 :n mukaan viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydes sä

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 Maaseutulautakunta 26.04.2011 AIKA 26.04.2011 klo 19:00-19:25 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Vuoden 2014 kiinteistöveroprosenttien määrääminen

Vuoden 2014 kiinteistöveroprosenttien määrääminen Kunnanhallitus 255 28.10.2013 Kunnanvaltuusto 69 11.11.2013 Vuoden 2014 kiinteistöveroprosenttien määrääminen 349/02.03.02/2013 Kunnanhallitus 28.10.2013 255 Valmistelija: kunnansihteeri Eeva Suomalainen

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 Sosiaalilautakunta 02.11.2015 AIKA 02.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 63 26.05.2016 Aika 26.05.2016 klo 18:30-20:17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 65 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 13.01.2017 Aika 13.01.2017 klo 14:00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 Ammattiopisto Novidan johtokunta 10.08.2010 Aika 10.08.2010 klo 18:00 Paikka Uudenkaupungin ammattiopisto Novida Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 21 Kokouksen

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinolautakunta Aika 05.05.2014 klo 16:00-18:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 01.04.2016 klo 12:00-16:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

Kokemäen kaupungin kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2015

Kokemäen kaupungin kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2015 Kaupunginhallitus 225 27.10.2014 Kaupunginhallitus 238 03.11.2014 Kaupunginvaltuusto 66 10.11.2014 Kokemäen kaupungin kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2015 206/031/2014 KH 27.10.2014 225

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Sivu 19 Ennakkoäänten laskenta 3

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Sivu 19 Ennakkoäänten laskenta 3 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 Keskusvaalilautakunta 09.04.2017 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 19 Ennakkoäänten laskenta 3 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2017 2 Keskusvaalilautakunta Aika 09.04.2017 klo

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015 Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 02.11.2015 248 Kuntalain 66 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Teknisen lautakunnan valinta 113/ /2017. Khall

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Teknisen lautakunnan valinta 113/ /2017. Khall Kunnanhallitus 192 08.06.2017 Kunnanvaltuusto 35 19.06.2017 Teknisen lautakunnan valinta 113/00.00.01/2017 Khall 08.06.2017 192 Kunnan toimielimistä säädetään kuntalain 30 :ssä. Toimielinten kokoon pa

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 114 Kunnanhallitus 04.03.2015 AIKA 17:45-17:49 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 116 63 ERON MYÖNTÄMINEN MIRA YLETYISELLE

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00. Kunnanhallitus 31 13.02.2017 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) Kunnanhallitus 13.02.2017 31 118/00.00.01/2016 Kunnanvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 Kirkkonummen

Lisätiedot

1) Alueella on asemakaava, joka on ollut voimassa vähintään vuoden ennen ka len te ri vuo den alkua.

1) Alueella on asemakaava, joka on ollut voimassa vähintään vuoden ennen ka len te ri vuo den alkua. Kaupunginhallitus 236 06.10.2014 Kaupunginvaltuusto 67 20.10.2014 KIINTEISTÖVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2015 Kaupunginhallitus 06.10.2014 236 Kiinteistöverolaissa (654/92) säädetään kiinteistön

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2017 28 Tarkastuslautakunta Kokousaika 30.08.2017 klo 07:00-08:50 Kokouspaikka Kirjolan koulu,neuvotteluhuone, Kirjolankatu 5, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 15

Lisätiedot

Sivu 14 Rakennuslupa, Karhu Marju ja Asmo Rakennuslupa, Valliseppä Ilmoitusasiat 28

Sivu 14 Rakennuslupa, Karhu Marju ja Asmo Rakennuslupa, Valliseppä Ilmoitusasiat 28 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 24 Ympäristölautakunta Aika Torstai 06.04.2017 klo 18:00-18:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 29.10.2012 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Rakennus- ja ympäristölautakunnan valinta 113/ /2017. Khall

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Rakennus- ja ympäristölautakunnan valinta 113/ /2017. Khall Kunnanhallitus 193 08.06.2017 Kunnanvaltuusto 36 19.06.2017 Rakennus- ja ympäristölautakunnan valinta 113/00.00.01/2017 Khall 08.06.2017 193 Kunnan toimielimistä säädetään kuntalain 30 :ssä. Toimielinten

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 10.04.2017 klo 12:00-14:25 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 36 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Maanantai 23.04.2012 klo 18.00 18.55 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 26 49 27 49 28 49

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 53 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 53 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 53 Sosiaalilautakunta 08.09.2015 AIKA 08.09.2015 klo 19:00-19:40 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 09.04.2017 Aika 09.04.2017 klo 17:00-21:10 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 28 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 12.09.2017 16:30-16:37 Paikka Ruoveden kunnantalon kahvihuone Käsitellyt asiat Liitteet Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset. Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta

Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset. Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta 24 19.05.2016 Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta 19.05.2016 24 Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2013

PÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2013 91 PÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2013 KOKOUSAIKA 28.10.2013 klo 19.30 21.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto, valtuustosali Seppo Haapasuo, pj Niina Alatalo Juha Alkio,

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 03.02.2012 klo 17:00-20:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 11 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58 Rakennuslautakunta 06.05.2015 Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61 32 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2015 1 Keskusvaalilautakunta Aika 19.04.2015 klo 20:00-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 7. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 7. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 7 Tarkastuslautakunta Kokousaika 02.06.2015 klo 14:30-17:00 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, valtuustosali, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 151 Kunnanvaltuusto 04.09.2017 AIKA 04.09.2017 klo 18:00-18:10 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 61 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot