Kasvun ajurit 2. Kasvuyrittäjyyden jatkuvuus Suomessa. Tiivistelmä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kasvun ajurit 2. Kasvuyrittäjyyden jatkuvuus Suomessa. Tiivistelmä"

Transkriptio

1 Kasvun ajurit 2 Kasvuyrittäjyyden jatkuvuus Suomessa Tiivistelmä

2 2 Kasvun ajurit 2 Kasvuyrittäjyyden jatkuvuus Suomessa Elinkeinoelämän keskusliitto EK 2006

3 Kasvun ajurit 2 Kasvuyrittäjyyden jatkuvuus Suomessa Huhtikuu 2006 Elinkeinoelämän keskusliitto EK 2006 Kasvun ajurit 2 Kasvuyrittäjyyden jatkuvuus Suomessa 1

4 Sisältö 1. Yritysten kasvu ja kasvun kannustimet Mikä kannustaisi yrityksiä kasvuun? Kasvuyrityksen määritteleminen on monimutkaista Selvityksen rakenne ja toteutus Selvityksen näkökulma Selvityksen tavoitteet ja aineisto Kasvustrategian valinneiden yritysten merkitys kansantaloudessa Kasvuyritysten sukupolvenvaihdokset Yrittäjien ikärakenne ja sukupolvenvaihdosten tarve Verotuksen merkitys kasvuyritysten sukupolvenvaihdoksissa Yhteenveto ja johtopäätökset Elinkeinoelämän keskusliitto EK 2006 Kasvun ajurit 2 Kasvuyrittäjyyden jatkuvuus Suomessa 3

5 1. Yritysten kasvu ja kasvun kannustimet Yritykset hakevat kasvulla kannattavuutta ja vahvempaa kilpailuasemaa. PK-yritykset toimivat usein kiinteänä osana isompien päähankkijayritysten liiketoimintaa. Niillä on suuri vastuu omasta kasvukyvystään, jotta niillä olisi yritysverkostojen osana riittävästi voimavaroja vastata päähankkijoille suuremmista tuote- ja palvelukokonaisuuksista. Kasvuun liittyy vahvasti myös kansainvälistyminen, sillä pienten kotimarkkinoiden vuoksi kasvu on haettava kansainvälistymisestä. Kasvu on useassa tapauksessa riskinottokysymys. Pienten ja keskisuurten yritysten riskinottokyky on rajallinen; liiketoiminta ohjautuu päiväkohtaisten tarpeiden mukaan. PK-yritykset tarvitsevat kehittyäkseen, kasvaakseen ja kansainvälistyäkseen Suomessa sen tuen, mitä kilpailijamaatkin tarjoavat. Kyse on kasvun houkuttelevuudesta ja palkitsevuudesta sekä tarpeesta lieventää epäonnistumisen seurauksia. Yhteiskunnan työllisyyden ja hyvinvoinnin kannalta yritysten menestys ja kasvu on välttämätöntä. Tämän vuoksi yrittäjyys- ja talouspolitiikan kärki tulisi suunnata menestystä ja kasvua hakeviin yrityksiin unohtamatta kasvua tavoittelemattomia yrityksiä. Nykyisessä tilanteessa Suomi tarvitsee kaikenlaisia yrityksiä, alkavia, kasvavia ja vakiintuneita, sillä maassamme on EU-tasoon verrattuna noin yrityksen vaje Mikä kannustaisi yrityksiä kasvuun? Suomen elinkeinopolitiikan tavoitteena on luoda yrityksille toimintapuitteet, jotka edesauttavat yritysten perustamista, kasvua ja kansainvälistymistä. Piilevää kasvuyrittäjyyspotentiaalia lienee Suomessa huomattavasti, mutta vaikeutena on, kuinka kasvupotentiaalia omaavat yritykset tunnistetaan ja kuinka esimerkiksi uudet, innovatiiviset yritykset saataisiin kasvu-uralle. Haasteelliseksi on koettu kasvun houkuttelevuuden lisääminen. Suomen yritysrakenteen ongelmana on puute keskisuurista, henkilöä työllistävistä yrityksistä. Niitä on tällä hetkellä koko yrityskannasta vain yksi prosentti eli n Yritysten kasvuhalut ovat vähäiset ja moni innovatiivinenkin idea jää aihioksi kasvusta puhumattakaan. Arvioiden mukaan Suomessa syntyy vuosittain innovaatioperustaista liikeideaa. Näistä siemenrahoituskelpoisiksi karsiutuu runsas sata, joista edelleen riskirahoituksen piiriin tulee runsaat 20. Tämä tarkoittaa, että rahoitus on erityisesti alkavien, innovatiivisten ja kasvupotentiaalia omaavien yritysten ongelma. Kun yksityistä rahaa ei ole tarjolla, julkisen rahoituksen tarve on perusteltu ja tuntuva. Liikevaihdon kasvulla mitattujen kasvuyritysten määrä on 2000-luvulla ollut laskussa. Keskisuurten ja kasvuyritysten puutetta kuvastaa sekin, että yrityspalvelujärjestelmän uudistamisessa on kiinnitetty huomiota kasvuyrityspalveluun, jossa julkiset yrityspalveluorganisaatiot toimivat yhteistyössä yritysten kasvun edistämiseksi. On erittäin tärkeää, että kasvuyrittäjyyden edistäminen sisällytetään myös tulevaan hallitusohjelmaan. Yritys ei hae kasvua itsetarkoituksellisesti eikä työllistääkseen. Kasvu on yksi tapa menestyä. Kannattavuus, mahdollisuus menestymiseen ja vahvempaan kilpailuasemaan kannustavat kasvuun. Työllistäminen on kasvun seurausta ja vain menestyvä yritys voi myös työllistää. Kasvuun rohkaisevat yrityspalveluorganisaatiot ja niiden neuvontapalvelut, kasvun rahoitus ja riskin jakaminen sekä uuden alun mahdollisuus epäonnistumisenkin jälkeen. Kannustimina toimivat myös yritysten sukupolvenvaihdosten helpottaminen, työllistämiskynnyksen madaltaminen sekä pitkäjänteinen talouspolitiikka ja riskin ottoon suhteutettu verotus Kasvuyrityksen määritteleminen on monimutkaista Kasvulla tarkoitetaan tilanteesta riippuen hyvin eri asioita. Kasvuyritysten määrää selvitettäessä kukin yksittäinen määritelmä voidaan ymmärtää eri tavoin. Esimerkiksi liikevaihdon kasvulla mitattuna kasvuyrityksiä on enemmän kuin henkilöstömäärän perusteella. Mitä useampia tunnuslukuja ja mitä tiukempia kriteerejä käytetään samanaikaisesti, sitä pienempi on kasvuyritysten määrä. Oheisessa taulukossa on tarkasteltu kasvuyritysten määrää liikevaihdon kasvulla mitaten vuosina Peruskriteerinä on, että liikevaihdon kasvu on jatkunut vähintään tietyllä prosentilla kolmen peräkkäisen vuoden ajan. Kun liikevaihdon kasvuprosentiksi otetaan vähintään 10 eikä ensimmäisen kasvuvuoden liikevaihdolle ole asetettu rajoitusta, kasvuyrityksiksi katsottavia yrityksiä on huomattavasti enemmän kuin jos kriteerejä tiukennetaan. Kun toteuma on vähintään 30 % liikevaihdon vuotuista kasvua ilman ensimmäisen kasvuvuoden rajoitusta, kasvuyritysten määrä esimerkiksi vuonna 2003 vähenee lähes 80 prosentilla. Liikevaihdon kasvattaminen näyttää olevan helpointa sellaisissa yrityksissä, jotka ovat vasta kasvu-uransa alussa ja joiden liikevaihto on ensimmäisenä kasvuvuotena vaatimaton. Mikäli liikevaidon vähimmäisrajaksi laitetaan 1,7 miljoonaa euroa, kasvuyritysten määrä putoaa alle kymmenesosaan. Sellaisia yrityksiä, jotka pääsevät vähintään 30 prosentin vuotuiseen liikevaihdon lisäykseen kolmena peräkkäisenä vuonna ja yltävät lisäksi ensimmäisenä 4 Kasvun ajurit 2 Kasvuyrittäjyyden jatkuvuus Suomessa Elinkeinoelämän keskusliitto EK 2006

6 kasvuvuotenaan vähintään 1,7 miljoonan euron liikevaihtoon, on enää marginaalisen vähän. Vaikka mainituilla kriteereillä viiden vuoden tarkastelujakso on lyhyt, on syytä olla huolestunut kasvuyritysten määrän laskusuunnasta. Väljimpiä kriteerejä soveltaen yritysten absoluuttinen määrä on pudonnut tarkastelujaksolla yrityksellä. Tiukimmilla kriteereillä tarkasteltuna kasvuyritysten määrä on painunut alle puoleen. Vuonna 2003 tällaisia yrityksiä oli enää 44 kappaletta. Kasvun määrittely ei ole yksiselitteistä. Pelkästään liikevaihtoon perustuva kasvu ei anna verkostoituneessa taloudessa oikeaa kuvaa kasvusta. Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n sekä liikkeenjohdon ja taloushallinnon asiantuntijaorganisaation Ernst & Youngin (E & Y) näkökulma kasvuyrittäjyyteen on laajempi kuin pelkästään taloudellisiin tunnuslukuihin perustuva kasvu. Lähtökohtana on, että kasvuyrittäjyydessä on kyse yrityksen pitkäjänteisestä ja hallitusta kasvusta sekä tunnistetuista ja hyödynnettävissä olevista kasvumahdollisuuksista. Kasvuyrittäjyyden tunnistamiseksi tarvitaan taloudellisten tunnuslukujen ohella myös yrityksen toimintatapaan liittyvää laadullista arviointia. Selvityksen viitekehys on esitetty kappaleessa 2. Jotta Suomi voisi menestyä kansainvälistyvässä kilpailussa, Suomeen tarvittaisiin uusia kasvuyrityksiä moninkertainen määrä nykyiseen verrattuna edistämään rakennemuutosta, vahvistamaan kansantalouden dynamiikkaa ja korvaamaan ulkomaille siirtyviä työpaikkoja. Määritelmästä riippuen ja toteutuneeseen kasvuun perustuen kasvuyrityksiä arvioidaan olevan tällä hetkellä yrityskannastamme vain 0,2 %. Kasvuyritykset Yritysten lukumäärä* Kriteerit kpl kpl kpl kpl kpl 10 %/v ei lv-rajoitusta %/v > 1,7 milj %/v lv-rajoitusta %/v > 1,7 milj * Liikevaihdon kasvu vähintään kolmen vuoden ajan Lähde: Tilastokeskus, yritysrekisteri Elinkeinoelämän keskusliitto EK 2006 Kasvun ajurit 2 Kasvuyrittäjyyden jatkuvuus Suomessa 5

7 2. Selvityksen rakenne ja toteutus Tässä kappaleessa esitellään selvityksen näkökulma, selvityksen tavoitteet sekä käytettävissä ollut aineisto. Kasvuyritysten merkitystä kansantaloudessa henkilöstön ja liikevaihdon lisäystä, yrityskoon kehitystä sekä liikevoittoprosenttia tarkastellaan kappaleessa 3. Kappaleessa 4 keskitytään yrittäjien ikääntymiseen sekä sukupolvenvaihdostilanteeseen kasvuyrityksissä. Myös verotuksen merkitys sukupolvenvaihdoksissa on tarkastelun kohteena. Lopuksi esitetään selvityksestä tehtävät johtopäätökset. Tämän selvityksen toteutuksesta ja raportin laadinnasta ovat vastanneet johtava asiantuntija Pekka Tsupari sekä asiantuntijat Tarja Nissinen ja Juhapekka Suutarinen Elinkeinoelämän keskusliitosta. Veroasiantuntijana on toiminut Virpi Pasanen. Kasvun ajurit näkökulma kasvuyrittäjyyteen Kasvuhakuisuus Kasvukyky Tunnistettu kilpailuetu Markkinamahdollisuus 2.1. Selvityksen näkökulma Tässä selvityksessä kasvuyrittäjät ja -yritykset ovat valikoituneet taloudellisten tunnuslukujen lisäksi neljän muun ominaisuuden kautta: kasvuhakuisuus, kasvukyky, kilpailuetu ja menestystekijät sekä markkinapotentiaali. Tarkastelun pohjana on sovellettu KTM:n kvartettiyhteistyön (Finpro, Finnvera, Tekes ja TE-keskukset) kasvuyrittäjyyden määrittelyä. Kasvun ensimmäinen edellytys on halu kasvaa. Se on yrittäjän oma valinta. Kasvuhalukkuuden vähäisyyteen on listattu useita syitä: nykyinen yrityskoko on riittävä kasvuun liittyvää riskiä ei haluta ottaa, epäonnistumisesta rangaistaan kohtuuttomasti (tiukka maksukyvyttömyyslainsäädäntö) ei ole riskin jakajia eikä kasvun rahoittajia verotus rankaisee yrittäjä ei koe hyötyvänsä yrityksensä kasvattamisesta ei nähdä kansainvälistymismahdollisuuksia yritysten verkostoitumisvalmiudet ovat heikot Monet yrittäjät eivät halua ottaa kasvuun liittyvää riskiä. Onkin huomattava, että yritys voi toimia menestyksellisesti myös kasvua tavoittelematta. Kasvun tavoittelemiseksi tarvitaan lisäksi kasvukykyä osaamista, vahvuuksia, tunnistettavia kilpailuetuja sekä markkinoiden mahdollisuuksia. Vain yrittäjän oman motivaation kautta kasvu toteutuu. Motivaatioon vaikuttaa yrittäjän oma arvio siitä, palkitseeko kasvuun liittyvän riskin otto. MOTIVAATIO Toteutunut kasvu 2.2. Selvityksen tavoitteet ja aineisto Tämä selvitys on toinen sarjassa Kasvun ajurit. Ensimmäinen selvitys Kasvu PK-yrityksen menestysstrategiana ilmestyi vuonna Kasvun ajurit 2 -selvityksen tavoitteena on: selvittää kasvuyritysten merkitystä kansantaloudessa tarkastella kasvuyritysten haasteita yrittäjien ikärakenteen näkökulmasta selvittää sukupolvenvaihdosten tilanne ja sukupolvenvaihdoksiin liittyvän verotuksen merkitys kasvuyrityksissä. Selvityksen lähtökohtana on liikkeenjohdon ja taloushallinnon asiantuntijaorganisaation Ernst & Youngin ja Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n yhteistyö menestyvän yrittäjyyden edistämiseksi Suomessa. Yhteistyö liittyy kansainväliseen, vuosittain järjestettävään Entrepreneur of the Year (EOY) -kilpailuun. Tämä selvitys perustuu kvantitatiiviseen ja kvalitatiiviseen aineistoon. Kvantitatiivinen aineisto koostuu yritysten 6 Kasvun ajurit 2 Kasvuyrittäjyyden jatkuvuus Suomessa Elinkeinoelämän keskusliitto EK 2006

8 tilinpäätösaineistosta, Tilastokeskuksen yritysrekisteristä sekä koulutus- ja toimipaikka-aineistosta. Kvalitatiivinen aineisto muodostuu Ernst & Youngin tekemistä yrityshaastatteluista. Edellisestä vuodesta poiketen Elinkeinoelämän keskusliitto teki lisäselvityksen internet-kyselynä kasvuyritysten sukupolvenvaihdoksista. Internet-kysely suunnattiin kaikille vuosina kasvukilpailun loppuvaiheeseen päässeille yhteensä 174 yritykselle ja vastauksia saatiin 79. Kilpailussa haastatellaan vuosittain yrittäjää. Nämä yrittäjät ja heidän yrityksensä ovat valikoituneet kilpailuun kaksivaiheisen karsinnan kautta. Ensimmäisessä vaiheessa yritysrekisteristä on poimittu 500 tietyt kasvukriteerit täyttävää yritystä. Toisessa vaiheessa näistä viidestäsadasta yrityksestä valitaan yrittäjää vuosittaiseen kasvukilpailuun. Vuoden 2005 kasvukilpailuun päätyi 53 yritystä. Aikaisempien vuosien tapaan kohderyhmän ensivaiheen karsinta on aloitettu seuraavilla kriteereillä: yrittäjä omistaa yrityksestä huomattavan osuuden ja toimii sen johdossa yrityksen toiminta on viime vuosina ollut kasvavaa ja kannattavaa oma pääoma on edellisinä vuosina ollut positiivinen henkilöstömäärä on yli kymmenen liikevaihto on vähintään viisi miljoonaa euroa. Huomattakoon tässä, että kasvuvaiheen alun liikevaihtorajoitus, 5 miljoonaa euroa, on huomattavasti tiukempi kuin edellä esitetyssä kasvuyrityksen määritelmässä, jossa se oli vähintään 1,7 miljoonaa. Tämä karsii tutkittavien yritysten joukosta kaikkein pienimmät pois. Toisaalta liikevaihdon vuotuiselle kasvulle ei ole asetettu tiukkaa vähimmäismäärää. Liikevaihto on saattanut jopa laskea jonakin vuonna yritysjärjestelyjen seurauksena. Taloudellisten tunnuslukujen lisäksi arviointi pohjautuu ehdokkaiden henkilökohtaiseen haastatteluun, jossa kartoitetaan yrittäjyyden eri osa-alueita. Henkilöstön määrää, liikevaihdon kehitystä ja kannattavuutta on tarkasteltu aikavälillä Vertailuaineistona on käytetty Tilastokeskuksen yritystilastoja. Selvityksen tarkoituksena on lisätä päätöksentekijöiden ja yrittäjien tietämystä kasvuyrittäjyydestä ja -yrityksistä Suomessa, nostaa yrittäjyyden yleistä arvostusta, tuoda esille yrittäjien ikääntyminen ja sen seuraukset, korostaa onnistuneiden sukupolvenvaihdosten ja kasvuyritysten jatkuvuuden tärkeyttä sekä edistää PK-yritysten strategista, pitkäjänteistä, rohkeaa ja työllistävää kasvua Suomessa. Elinkeinoelämän keskusliitto EK 2006 Kasvun ajurit 2 Kasvuyrittäjyyden jatkuvuus Suomessa 7

9 3. Kasvustrategian valinneiden yritysten merkitys kansantaloudessa Vuoden 2005 kasvuyrityskilpailun 53 osallistujan joukko eroaa taloudellisilla mittareilla tarkasteltuna vertailuaineiston tyyppiyrityksistä. Tutkittava yritysjoukko vaikuttaa pieneltä, mutta tältä osin on syytä suhteuttaa lukumäärä tiukkoihin valintakriteereihin sekä kasvuyritysten määrään koko Suomessa. Poikkeamat tyyppiyrityksestä näkyvät niin henkilöstön muutoksissa, liikevaihdon kehityksessä kuin liikevoiton osuudessakin. Henkilöstön määrän muutosten suhteellisessa tarkastelussa kilpailun osallistujat olivat ylivoimaisia. Henkilöstön määrä lisääntyi kasvuyrityksissä vuosittain vähintään 17 prosentilla ollen enimmillään 23 prosenttia. Vertailuaineistossa henkilöstön määrä kasvoi vuosina ja parilla kolmella prosentilla, mutta väheni kahtena seuraavana vuonna. Vuosina vertailuaineiston yritysten henkilöstön supistuminen hidastui. Henkilöstön muutoksen vuosikeskiarvo vaihteli vertailuaineistossa -2 ja +3 prosentin välillä. Vuonna 2005 kasvuyritykset kasvattivat henkilöstöään yli 32 prosentilla. Tilastokeskuksen vertailuaineistosta ei ole saatavissa tietoa vuodelta Absoluuttisia muutoksia tarkasteltaessa kaikissa vähintään 10 työntekijää työllistävissä yrityksissä henkilöstö lisääntyi vuodesta 1999 vuoteen 2001 noin parillakymmenellä tuhannella henkilöllä vuosittain, mutta pieneni lähes henkilöllä vuosina Seuraavalla jaksolla vähennystä tuli henkeä. Vuosina henkilöstön supistaminen jäi vähäiseksi. Kasvukilpailijoiden ryhmässä henkilöstö lisääntyi koko viiden vuoden tarkastelujakson ajan noin tuhannella työntekijällä vuosittain. Tarkastelujakson jälkipuolella yrityksissä keskimäärin kohdattu henkilöstön vähennystarve ei koskenut kasvustrategiaa noudattavia yrityksiä. Vuonna 2000 selvityksen kohteena olevat 53 kasvuyritystä työllistivät yhteensä henkilöä, mutta vuonna 2005 jo henkilöä. Kasvuyritysten ja vertailuryhmän yritysten erilaisesta kyvystä luoda työpaikkoja kertoo hyvin henkilöstön keskimääräinen vuosittainen lisäys. Kun vertailuryhmässä yritys työllisti henkilöstön kasvuvuosina kaksi uutta työntekijää, kasvustrategian valinnut yritys antoi vuosittain työtä 7 15 uudelle työntekijälle. Henkilöstömäärällä mitaten kasvuyritysten tyypillinen koko vuonna 1999 oli 41 työntekijää ja vuonna 2005 jo 93 työntekijää. Vertailuryhmän tyyppiyrityksessä työpaikkoja oli 20 koko jakson ajan. Henkilöstön lisäys , % % Kasvuyritykset Kaikki yritykset 8 Kasvun ajurit 2 Kasvuyrittäjyyden jatkuvuus Suomessa Elinkeinoelämän keskusliitto EK 2006

10 Henkilöstön määrän lisäys henkilöä Kasvuyritykset Kaikki yritykset Henkilöstön määrän lisäys keskimäärin yritystä kohti henkilöä Kasvuyritykset Kaikki yritykset Elinkeinoelämän keskusliitto EK 2006 Kasvun ajurit 2 Kasvuyrittäjyyden jatkuvuus Suomessa 9

11 Kasvustrategian valinneissa yrityksissä liikevaihdon keskimääräinen vuosikasvu vaihteli 25 prosentin ja lähes 40 prosentin välillä. Vertailuaineistossa liikevaihdon muutoksen vuosikeskiarvo samana aikana oli 0,5 ja 15 prosentin välillä. Kasvuyrityksillä liikevaihdon kasvu vuosina oli alimmillaan ja enimmillään vuosina Vuoden 2004 pienen notkahduksen jälkeen liikevaihdon keskimääräinen kasvu vuonna 2005 nousi runsaaseen 37 prosenttiin. Tilastokeskuksen vertailuaineistoa ei vuodelta 2005 ole. Ryhmiteltäessä yritykset tuotannollisiin yrityksiin, kaupan yrityksiin ja muihin palveluyrityksiin havaitaan, että palveluyrityksissä liikevaihto on kasvanut tuotannollisia ja kaupan alan yrityksiä huomattavasti nopeammin. Eri toimialoja koko kasvuyritysjoukkoon verrattuna eniten keskimääräisestä liikevaihdon vuosittaisesta kasvusta jäivät jälkeen kaupan alan yritykset. Sekä kilpailu- että vertailuryhmässä muita palveluita edustavat yritykset ovat lisänneet liikevaihtoaan nopeimmin. Ryhmien välinen ero on kuitenkin suuri: kilpailuryhmän muissa palveluyrityksissä liikevaihto kasvoi keskimäärin vähintään 37 % vuodessa, kun vertailuryhmässä vastaavat yritykset pääsivät parhaimmillaan keskimäärin runsaan 11 prosentin vuosikasvuun. Kasvua tavoittelevien yritysten pyrkimyksenä on yleensä säilyttää kannattavuus mahdollisimman hyvänä. Kilpailuryhmäläisten strategiaan kuuluu, että kasvu on tulorahoituksen varassa. Tästä lähtökohdasta on oletettavissa, että kannattavuus ei kasvusta notkahda. Yritysten kannattavuutta tarkastellaan selvityksessä liikevoittoprosentin avulla. Kilpailuryhmässä yrityksen tyypillisen liikevoiton osuus (mediaani) liikevaihdosta eli liikevoittoprosentti oli koko viiden vuoden tarkastelujakson ajan kuuden ja seitsemän prosentin välillä. Vertailuryhmässä tyypillinen arvo vaihteli samana aikana alle viidestä prosentista vajaaseen kuuteen prosenttiin. Kasvuyritysten liikevoittoprosentti vuodelta 2005 hipoi yhdeksää prosenttia. Tilastokeskuksen vertailuaineistoa ei ole vuodelta 2005 vielä saatavissa. Toimialoittain ryhmiteltynä tuotannolliset ja muiden Liikevaihdon kasvu yritysryhmissä keskimäärin, % % Kasvuyritykset Kaikki yritykset 10 Kasvun ajurit 2 Kasvuyrittäjyyden jatkuvuus Suomessa Elinkeinoelämän keskusliitto EK 2006

12 palvelualojen yritykset toimivat koko tarkastelujakson ajan vertailuryhmän vastaavia yrityksiä kannattavammin. Poikkeama on vuonna 2000, jolloin muiden palveluyritysten liikevoitto jäi niukasti vertailuryhmän alle. Vuotuinen liikevoiton ero eri ryhmiin kuuluvien vastaavan alan yritysten välillä oli enimmillään lähes viisi prosenttiyksikköä vaihdellen kaupan alan runsaasta neljästä prosentista tuotannollisten yritysten lähes yhdeksään prosenttiin. Liikevaihdon kasvu kasvuyritysaineistossa, % (mediaaniyritys) Tuotanto Kauppa Muut palvelut Kaikki Liikevoittoprosentti v , (mediaani) Kasvuyritykset Kaikki yritykset Elinkeinoelämän keskusliitto EK 2006 Kasvun ajurit 2 Kasvuyrittäjyyden jatkuvuus Suomessa 11

13 4. Kasvuyritysten sukupolvenvaihdokset 4.1. Yrittäjien ikärakenne ja sukupolvenvaihdosten tarve Suomessa on vain 45 yritystä asukasta kohden. Esimerkiksi vuonna 2002 yrittäjien määrä (pl. maatalousyrittäjät) yli 15-vuotiaasta väestöstä oli Suomessa 5,1 prosenttia, kun vastaava osuus EU-maissa oli keskimäärin 6,7 prosenttia. EU-maiden keskiarvoon verrattuna Suomessa on noin yrityksen vaje. Vaje on merkittävä, sillä bruttokansantuotteen ja yritysten määrän välillä vallitsee positiivinen korrelaatio Suomen kaltaisissa maissa, joissa yrittäjyys pohjautuu mahdollisuuteen eikä pakkoyrittäjyyteen. Yritysrakennettamme vaivaa myös yrittäjien ikääntyminen. Lähivuosina noin yrityksellä on edessään sukupolvenvaihdos. Yrittäjien keski-ikä on korkeampi kuin palkansaajien. Tässä joukossa (N=79) kasvuyrittäjät ovat vielä keskivertoyrittäjiäkin ikääntyneempiä. Tämän erillistiedustelun otos muodostuu vuosina 2003, 2004 ja 2005 kasvuyrittäjäkilpailuun osallistuneista 174 yrittäjästä, joista kyselyyn vastasi 79. Kuvio kertoo, että yrittäjäksi ryhdytään huomattavasti vanhempina kuin palkansaajaksi. Kasvuyrittäjän uralle lähdetään keskivertoyrittäjää iäkkäämpänä. Tätä selittävät osin edellisen selvityksen tulokset (Kasvun ajurit Kasvu PK-yritysten menestysstrategiana 2005), joiden mukaan kasvuyrittäjät ovat keskivertoyrittäjiä koulutetumpia: vähintään kolmanneksella kasvuyrittäjistä on ylempi korkeakoulututkinto. Kasvuyrittäjien työura on myös tässä otoksessa keskivertoyrittäjiä ja palkansaajia pidempi. Palkansaajista töissä on 57-vuoden ikäisinä alle 10 %, yrittäjistä ja kasvuyrittäjistä lähes 15 %. Kasvuyrittäjistä jatkut jatkavat tämän aineiston mukaan yrittäjäuraansa jopa 70 ikävuoteen asti. Yritystoiminnasta luopuneista runsas 80 % löysi työlleen jatkajan perhepiiristä. Muissa tapauksissa yritys myytiin. Vastaajayrityksissä 30 prosentilla sukupolvenvaihdos on suunnitteilla seuraavien viiden vuoden aikana. Näistä noin kahdella kolmesta jatkaja löytyy perhepiiristä. Mikäli jatkajaa ei löydy omasta perhepiiristä, yritysten arvioidaan Yrittäjien (pl. maatalousyrittäjät), kasvuyrittäjien ja palkansaajien ikäjakauma Yrittäjät Kasvuyrittäjät Palkansaajat Lähde: Tilastokeskus, Ernst & Young 12 Kasvun ajurit 2 Kasvuyrittäjyyden jatkuvuus Suomessa Elinkeinoelämän keskusliitto EK 2006

14 päätyvän myyntiin. Myyntiä ulkomaiselle yritykselle piti vaihtoehtona noin viisitoista prosenttia yrityksistä. Kasvuyrittäjien ikärakenne ja sukupolvenvaihdosprosessin pituus huomioon ottaen on mielenkiintoista, että lähes puolet ei pidä sukupolvenvaihdosta ajankohtaisena. Sukupolvenvaihdostilanne kasvuyrityksissä 2005, osuus vastanneista Toteutettu Toteutetaan seuraavien 5 vuoden aikana Toteutuu mahdollisesti seuraavien 5 vuoden aikana Ei ajankohtainen % Lähde: EK:n ja Ernst & Youngin kysely kasvuyrittäjille Sukupolvenvaihdoksen toteutustapa seuraavien viiden vuoden aikana (% sukupolvenvaihdosta suunnittelevista vastaajista) Jatkaja perhepiirissä Myynti ulkomaiselle yritykselle Myynti pääomasijoittajalle Myynti kotimaiselle yritykselle Myynti yksityishenkilölle % Lähde: EK:n ja Ernst & Youngin kysely kasvuyrittäjille Elinkeinoelämän keskusliitto EK 2006 Kasvun ajurit 2 Kasvuyrittäjyyden jatkuvuus Suomessa 13

15 Alla olevassa taulukossa on tämän tutkimuksen kyselyaineistossa ilmoitettu tulossa olevien sukupolvenvaihdosten tarve, mikä koskee 30 % kyselyyn osallistuneista. Se on suhteutettu kaikkien erilaisilla liikevaihtokriteereillä määriteltyjen kasvuyritysten määrään. Taulukosta nähdään, että ennuste sukupolvenvaihdosten määrästä vaihtelee sen mukaan, millaista liikevaihtoon perustuvaa kasvuyritysmääritelmää käytetään. Laajimman kriteerin mukaan kasvuyritysten sukupolvenvaihdoksia on odotettavissa yli 1700 vuoteen 2010 mennessä. Kun viimeaikaisten selvitysten mukaan kasvuyritysten määrä on ollut lievässä kasvussa ja lähestytään jopa vuoden 2000 tasoa, väljimpien kriteerien mukaan kasvuyrityksiksi laskettavia olisi yli ja odotettavissa olisi noin sukupolvenvaihdosta. Toteutetuista sukupolvenvaihdoksista kolmanneksessa on selvitty ilman ulkopuolista neuvonantajaa, kaksi kolmesta on hakenut asiantuntemusta yrityksen ulkopuolelta. Toteutetuissa sukupolvenvaihdoksissa yrityksen arvonmäärityksessä on erilaisia käytäntöjä. Yhdeksän vastasi kysymykseen. Yleisesti tukeuduttiin ulkopuolisten asiantuntijoiden yritystutkijat, juristit, veroviranomaiset selvityksiin. Tulevissa sukupolvenvaihdoksissa arvonmääritys ennakoidaan tehtäväksi tilinpäätöstietojen ja verottajan ennakkopäätöksen mukaan tai kilpailuttamalla mahdolliset ostajaehdokkaat Verotuksen merkitys kasvuyritysten sukupolvenvaihdoksissa Vajaa 70 % vastanneista ei pitänyt nykyistä perintö- ja lahjaverolain sukupolvenvaihdossäännöstöä eikä osinkoverojärjestelmää toimivana. Tästä on tehtävissä johtopäätös, että nykyinen osinkoverojärjestelmä ja sukupolvenvaihdossäännöstö koetaan yrityksissä kasvua ja jatkuvuutta estäväksi. Arvio tulevista sukupolvenvaihdoksista KRITEERIT Kasvuyrityksiä Sukupolvenvaihdokset liikevaihdon kasvu v. 2003, seuraavan 5 vuoden vähintään kolmen kpl aikana vuoden ajan kpl 10 %/ v ei lv-rajoitusta %/ v > 1,7 milj %/ v ei lv-rajoitusta %/ v > 1,7 milj Toimiiko nykyinen perintö- ja lahjaverolain sukupolvenvaihdossäännöstö tai osinkoverojärjestelmä kasvuyrittäjän näkökulmasta (osuus vastanneista) Sukupolvenvaihdossäännöt Osinkoverotus 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Ei Kyllä Ei mielipidettä Lähde: EK:n ja Ernst & Youngin kysely kasvuyrittäjille 14 Kasvun ajurit 2 Kasvuyrittäjyyden jatkuvuus Suomessa Elinkeinoelämän keskusliitto EK 2006

16 Sukupolvenvaihdosten perintö- ja lahjaverotusta muutettiin vuoden 2004 alusta. Maatilan ja muuhun yritykseen kuuluvan varallisuuden arvo laskettiin 40 prosenttiin varallisuusverotuksessa sovellettavasta arvosta. Aiemman säännöksen mukaan huojennuksen laskennan perusteena oli täysi verotusarvo. Varallisuusveron poistuttua sukupolvenvaihdoshuojennus on pohjautunut yrityksen nettovarallisuudessa käytettäviin arvoihin. Sukupolvenvaihdoshuojennusta sovellettaessa maksuunpanematta jätettävän veron määrä lasketaan perintö- ja lahjaverolain 55 :n mukaan siten, että varallisuuden käyvän arvon perusteella määräytyvää veroa verrataan siihen veroon, joka perinnöstä tai lahjasta olisi määrättävä, jos se arvostettaisiin 40 prosenttiin varojen arvostamisesta annetussa laissa noudatettujen perusteiden mukaisesta määrästä. Huojennus myönnetään, jos yrityksestä tai sen osasta määrätyn perintö- tai lahjaveron suhteellinen osa koko verosta on suurempi kuin 850 euroa. Vuoden 2004 uudistuksella sukupolvenvaihdoshuojennukselle palautettiin kuitenkin vain se tosiasiallinen huojennuksen taso, joka lain tarkoituksena alun perin oli. Huojennuksen merkitystä tosiasiassa söi se, että varallisuusveroarvot lähentyivät vuosien varrella käypien arvojen tasoa. Yrittäjät olivat yleisesti sitä mieltä, että euron raja verovapaille osingoille on liian tiukka. Vanhaa järjestelmää pidettiin parempana, koska se kannusti yrityksen omavaraisuuden nostamiseen ja sitä kautta myös pitkäjänteiseen omistamiseen. Verovapaiden osinkojen katon arveltiin ohjaavan voittojen kotiuttamiseen myymällä yritys pitkäjänteisen omistamisen sijasta. Myös sukupolvenvaihdostilanteessa euroa koettiin useissa tapauksissa olevan riittämätön esimerkiksi sisarosuuksien ostamiseen. Rajan koettiin myös jarruttavan omistajan halua yrityksensä kasvattamiseen. Painetta on omistajuuden hajauttamiseen, mikä puolestaan vaikeuttaa yritystä koskevaa päätöksentekoa. Useat vastaajat pitävät euron rajaa kohtuuttomana; keskikokoisia yrityksiä ei kannata vastaajien mukaan pitää. Miksi yrittäjävetoinen yhtiö ottaisi kansainvälistymisriskin, kun mahdollisen onnistumisen seurauksena euron jälkeen osingot verotettaisiin osin palkkatulona, kysyttiin. Edelleen oltiin sitä mieltä, että euron ylittäviä osinkoja verotetaan kahteen kertaan, sillä osingot on jo kertaalleen verotettu yrityksen voitosta. Osinkoverotus koettiin myös monimutkaiseksi poikkeussäännöksineen. Verovapaiden osinkojen katto koettiin jo ajatuksellisesti vieraana. Omistajalla tulisi olla mahdollisuus vaurastua osinkojen kautta eikä yrittäjän ainoa mahdollisuus vaurastumiseen saisi olla osakkeiden myyminen. Tällä koettiin olevan tärkeä merkitys suomalaisen omistajuuden kannalta. Osinkotuloilla on myös aikaisemmin luotu uusia yrityksiä, koska vastaajien mukaan osinkotulojen saajat eivät pidä rahojansa tuottamattomina. Perintö- ja lahjaverolain nykyisten sukupolvenvaihdossäännösten kehittämistä koskevat mielipiteet kiteytyivät yleisimmin tarpeeseen poistaa perintö- ja lahjavero yritysvarallisuuden osalta kokonaan. Varsinkin perheyrityksissä, jotka ovat kasvaneet isoiksi, yhtiön jatkajan verorasitus on kohtuuton. Vähintäänkin verohuojennusta olisi nostettava. Kun perillisiä on useita, verohelpotukset eivät toimi ja osuudet jäävät alle kevennysrajan. Jatkajan tai jatkajien veroseuraamuksien koettiin vähentävän innostusta ja motivaatiota yritystoiminnan jatkamiseen. Osinkoverotuksen suurimmat ongelmat Vuoden 2005 osinkoverouudistus Yhtiöveron hyvitysjärjestelmästä luovuttiin vuoden 2005 alussa ja osinkoverotuksessa siirryttiin osittaiseen kaksinkertaiseen verotukseen. Yksityishenkilön listaamattomasta yhtiöstä saama osinkotulo on verotonta 9 prosentin tuottoon asti yhtiön nettovarallisuudelle laskettuna. Verotonta voi olla kuitenkin enintään euroa. Siltä osin kuin luonnollisen henkilön listaamattomasta yhtiöstä saaman osingon määrä ylittää euroa mutta ei 9 % nettovarallisuudelle laskettua tuottoa, osingosta verotetaan 70 % henkilön pääomatuloa ja 30 % osingosta on verovapaata. Siltä osin kuin osingon määrä ylittää 9 prosentin tuoton nettovarallisuudelle laskettuna, osingosta 70 % verotetaan saajan ansiotulona ja 30 % verovapaata. Elinkeinoelämän keskusliitto EK 2006 Kasvun ajurit 2 Kasvuyrittäjyyden jatkuvuus Suomessa 15

Rahoitus tukemaan vakautta ja kasvua. PK-yritysten rahoituksen kehittämislinjat

Rahoitus tukemaan vakautta ja kasvua. PK-yritysten rahoituksen kehittämislinjat Rahoitus tukemaan vakautta ja kasvua PK-yritysten rahoituksen kehittämislinjat Rahoitus tukemaan vakautta ja kasvua PK-yritysten rahoituksen kehittämislinjat Raha on hyvä renki mutta huono isäntä. Sen

Lisätiedot

Tutkimus 2 3 vuotta toimineiden yritysten palvelutarpeista

Tutkimus 2 3 vuotta toimineiden yritysten palvelutarpeista Tutkimus 2 3 vuotta toimineiden yritysten palvelutarpeista Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 24/2010 Tutkimus 2 3 vuotta toimineiden yritysten palvelutarpeista Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA

PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA B 8 Hannu Nyqvist, Marko Iljin & Mikko Pärnänen PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 8 Pk-yritysten haasteet

Lisätiedot

PK-yritysten vientimahdollisuudet hyödynnettävä

PK-yritysten vientimahdollisuudet hyödynnettävä PK-yritysten vientimahdollisuudet hyödynnettävä Selvitys viennin ja kansainvälistymisen edistämispalveluiden (VKE) käytöstä ja kehittämisestä PK-yritysten näkökulmasta PK-yritysten vientimahdollisuudet

Lisätiedot

Taloushallinnon palvelut

Taloushallinnon palvelut Taloushallinnon palvelut Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Työ- ja elinkeinokeskus Tekes Finpro

Lisätiedot

Kristillisdemokraattien. Yrittäjyysohjelma 2015. 1Yrittäjä sitä työtä luo

Kristillisdemokraattien. Yrittäjyysohjelma 2015. 1Yrittäjä sitä työtä luo 1 Kristillisdemokraattien Yrittäjyysohjelma 2015 1Yrittäjä sitä työtä luo 2. Perustietoa suomalaisesta yrittäjyydestä 2.1. Yrittäjyys 2.2. Yrittäminen 2.3. Yritysmuodot 2.4. Yksinyrittäjyys 2.5. Naisyrittäjyys

Lisätiedot

M i t ä a r v o p a p e r e i s t a p i t ä i s i t i e t ä ä? Kohti kansallista pääomamarkkinastrategiaa

M i t ä a r v o p a p e r e i s t a p i t ä i s i t i e t ä ä? Kohti kansallista pääomamarkkinastrategiaa M i t ä a r v o p a p e r e i s t a p i t ä i s i t i e t ä ä? Kohti kansallista pääomamarkkinastrategiaa Pörssisäätiön Pääomamarkkinatyöryhmä 2010 2011 Jukka Ruuska, pj Philip Aminoff Piia-Noora Kauppi

Lisätiedot

Yrityskatsaus 2013. Näkökulmia elinkeinopolitiikkaan, yrityksiin ja yrittäjyyteen

Yrityskatsaus 2013. Näkökulmia elinkeinopolitiikkaan, yrityksiin ja yrittäjyyteen Yrityskatsaus 2013 Näkökulmia elinkeinopolitiikkaan, yrityksiin ja yrittäjyyteen Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Kilpailukyky 25/2013 Yrityskatsaus 2013 Näkökulmia elinkeinopolitiikkaan, yrityksiin

Lisätiedot

Suomen Yrittäjät ry, Finnvera Oyj Pk-yritysbarometri, syksy 2007

Suomen Yrittäjät ry, Finnvera Oyj Pk-yritysbarometri, syksy 2007 tesipuhe Suomen Yrittäjät ja Finnvera Oyj tekevät yhteistyössä pientä ja keskisuurta yritystoimintaa sekä tämän kehitystä kuvaavaa Pk-yritysbarometria kaksi kertaa vuodessa valtakunnallisena raporttina

Lisätiedot

Finanssipolitiikan tarkastuskertomus. Veromuutosten taloudelliset vaikutukset - verojärjestelmän kokonaisuuden tarkastus

Finanssipolitiikan tarkastuskertomus. Veromuutosten taloudelliset vaikutukset - verojärjestelmän kokonaisuuden tarkastus Finanssipolitiikan tarkastuskertomus Veromuutosten taloudelliset vaikutukset - verojärjestelmän kokonaisuuden tarkastus Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset 15/2014 Valtiontalouden tarkastusviraston

Lisätiedot

1 Johdanto... 3. 2 Toimenpide-ehdotukset... 5. 3 Pääomamarkkinoiden ja omistajuuden kehittäminen... 7

1 Johdanto... 3. 2 Toimenpide-ehdotukset... 5. 3 Pääomamarkkinoiden ja omistajuuden kehittäminen... 7 SISÄLLYS 1 Johdanto... 3 2 Toimenpide-ehdotukset... 5 3 Pääomamarkkinoiden ja omistajuuden kehittäminen... 7 3.1 Tavoitteena laajapohjainen kotimainen omistajuus... 7 3.2 Listautumiset Suomessa... 9 Sijoittajien

Lisätiedot

VOISIKO SUOMI SEURATA RUOTSIN JA NORJAN ESIMERKKIÄ? Näkökohtia perintö- ja lahjaverosta sekä luovutusvoittoverosta

VOISIKO SUOMI SEURATA RUOTSIN JA NORJAN ESIMERKKIÄ? Näkökohtia perintö- ja lahjaverosta sekä luovutusvoittoverosta PTT raportteja 246 PTT Reports 246 VOISIKO SUOMI SEURATA RUOTSIN JA NORJAN ESIMERKKIÄ? Näkökohtia perintö- ja lahjaverosta sekä luovutusvoittoverosta Pasi Holm Leena Kerkelä Helsinki 2014 Pellervon taloustutkimus

Lisätiedot

Palvelujen kansainvälistymisen muodot ja polut

Palvelujen kansainvälistymisen muodot ja polut Palvelujen kansainvälistymisen muodot ja polut Selvitys liike-elämän asiantuntijapalvelujen kansainvälistymisestä ja sen merkityksestä yritysten kasvulle Tekesin katsaus 265/2009 Palvelujen kansainvälistymisen

Lisätiedot

Yritysten kasvu alueellisesti Suomessa

Yritysten kasvu alueellisesti Suomessa Yritysten kasvu alueellisesti Suomessa Kirsti Sorama ja Matleena Saarakkala Tekesin katsaus 245/2009 Yritysten kasvu alueellisesti Suomessa Kirsti Sorama Matleena Saarakkala Marko Järvenpää Marko Kohtamäki

Lisätiedot

Uusi suunta verouudistukselle

Uusi suunta verouudistukselle Uusi suunta verouudistukselle 4 3 2,9 2 1,8 1 0,7 0-1 -2-3 -0,5-0,9-1,2-1,9-1,9-2,2-4 -5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-3,9 30 20 10 0 10,5 11,0 11,4 11,8 12,1 12,5 13,2 14,2 15,1 15,1 6,9 6,5 6,5 6,4 6,6 6,8 6,5

Lisätiedot

LYHYEN ELINKAAREN OMAAVIEN PK-YRITYSTEN LIIKETOIMINNAN PÄÄTTYMISEN SYYT ESPOON JA KAUNIAISTEN ALUEELLA

LYHYEN ELINKAAREN OMAAVIEN PK-YRITYSTEN LIIKETOIMINNAN PÄÄTTYMISEN SYYT ESPOON JA KAUNIAISTEN ALUEELLA LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 6 Silva Laaksonen, Heikki Sipilä LYHYEN ELINKAAREN OMAAVIEN PK-YRITYSTEN LIIKETOIMINNAN PÄÄTTYMISEN SYYT ESPOON JA KAUNIAISTEN ALUEELLA Laurea-ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Tutkimus pk-yritysten menestymisestä Savonlinnan talousalueella

Tutkimus pk-yritysten menestymisestä Savonlinnan talousalueella Mira Ihalainen KANNATTAA YRITTÄÄ! Tutkimus pk-yritysten menestymisestä Savonlinnan talousalueella Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Huhtikuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 23.4.2009

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON KANSLIA. Työllisyystyöryhmän loppuraportti

VALTIONEUVOSTON KANSLIA. Työllisyystyöryhmän loppuraportti VALTIONEUVOSTON KANSLIA Työllisyystyöryhmän loppuraportti Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 5/2003 Työllisyystyöryhmän loppuraportti Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 5/2003 ISBN 952-5354-32-6

Lisätiedot

Kasvuyritysten toimintaedellytysten parantaminen ja rahoituksen tehostaminen

Kasvuyritysten toimintaedellytysten parantaminen ja rahoituksen tehostaminen Kasvuyritysten toimintaedellytysten parantaminen ja rahoituksen tehostaminen 8/2009 Rahoitusmarkkinat Kasvuyritysten toimintaedellytysten parantaminen ja rahoituksen tehostaminen Valtiovarainministeriön

Lisätiedot

Bridge It Up - työntekijöille tarjottujen startup -palveluiden vaikuttavuus Case Nokian Bridge-ohjelma

Bridge It Up - työntekijöille tarjottujen startup -palveluiden vaikuttavuus Case Nokian Bridge-ohjelma 1 Bridge It Up - työntekijöille tarjottujen startup -palveluiden vaikuttavuus Case Nokian Bridge-ohjelma Pertti Kiuru, Jari Handelberg, Heikki Rannikko 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 1.1 Arvioinnin

Lisätiedot

Toimialaraporttisarja. Sosiaalipalvelut. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia

Toimialaraporttisarja. Sosiaalipalvelut. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia Toimialaraporttisarja Sosiaalipalvelut Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia Sosiaalipalvelut Toimialaraportti 16/2005 Riitta Kettunen Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite

Lisätiedot

Antti Alaja (toim.) Oikeudenmukainen verotus. mistä rahat yhteiseen hyvinvointiin?

Antti Alaja (toim.) Oikeudenmukainen verotus. mistä rahat yhteiseen hyvinvointiin? Antti Alaja (toim.) Oikeudenmukainen verotus mistä rahat yhteiseen hyvinvointiin? Kirjoittajat /Kalevi Sorsa -säätiö rs Kansi ja ulkoasu: Harri Heikkilä Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä 2009 ISBN 978-952-5689-16-7

Lisätiedot

SUURI KUVA Kone- ja metallituoteteollisuuden alihankintasektorista

SUURI KUVA Kone- ja metallituoteteollisuuden alihankintasektorista 22. kesäkuuta 2011 SUURI KUVA Kone- ja metallituoteteollisuuden alihankintasektorista Selvitystyön loppuraportti SISÄLTÖ sivu KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUDEN SUURI KUVA 2 1 JOHDANTO 3 2 SELVITYSTYÖN

Lisätiedot

Julkisen kasvurahoituksen ja yritystukijärjestelmän kehittäminen. Selvitysmiehen raportti

Julkisen kasvurahoituksen ja yritystukijärjestelmän kehittäminen. Selvitysmiehen raportti Julkisen kasvurahoituksen ja yritystukijärjestelmän kehittäminen Selvitysmiehen raportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 29/2010 vesa puttonen Julkisen kasvurahoituksen ja yritystukijärjestelmän

Lisätiedot

liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet

liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Energia- ja ympäristötoimialojen pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Tekesin katsaus 237/2008 Energia- ja ympäristötoimialojen pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Nina

Lisätiedot

Euroopan unionin laajentumisen taloudelliset vaikutukset ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet

Euroopan unionin laajentumisen taloudelliset vaikutukset ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet Euroopan unionin laajentumisen taloudelliset vaikutukset ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet Suomen pk-yrityksille Kuopio 2003 ISBN 952-5188-47-7 ISSN 1238-6383 ESIPUHE Tämän raportin tavoitteena

Lisätiedot

Innovaatio investointina

Innovaatio investointina Innovaatio investointina Osa 1 Rahoitusteoreettinen näkökulma Tekesin vaikuttavuuteen Mika Vaihekoski, Seppo Leminen, Joonas Pekkanen ja Jussi Tiilikka Teknologiakatsaus 142/2003 Innovaatio investointina

Lisätiedot

Toimialaraportit ennakoivat liiketoimintaympäristön muutoksia. Työnvälitys t. www.tem.f www.mmm.fi www.okm.fi i

Toimialaraportit ennakoivat liiketoimintaympäristön muutoksia. Työnvälitys t. www.tem.f www.mmm.fi www.okm.fi i Näkemyksestä menestystä Toimialaraportit ennakoivat liiketoimintaympäristön muutoksia Työnvälitys t www.temtoimialapalvelu.fi www.tem.f www.mmm.fi www.okm.fi i www.ely-keskus.fi www.tekes.fi www.lapinliitto.fi

Lisätiedot

PERHEYRITYSTEN LIITTO RY THE FAMILY BUSINESS NETWORK FINLAND. Liitto ehdottaa hallitukselle suomalaista omistaja-yhteistyötä 2

PERHEYRITYSTEN LIITTO RY THE FAMILY BUSINESS NETWORK FINLAND. Liitto ehdottaa hallitukselle suomalaista omistaja-yhteistyötä 2 Liitto ehdottaa hallitukselle suomalaista omistaja-yhteistyötä 2 Pääkirjoitus Perheyrittäjät koolla Oulussa 3 Ajankohtaista Yritysverouudistus puhuttaa 5 Edunvalvonta 50 vuotiaassa Sähkö Arossa perinteenä

Lisätiedot

Working Paper Finpro Suomen innovaatiojärjestelmässä: Millaiset yritykset käyttävät Finpron palveluita?

Working Paper Finpro Suomen innovaatiojärjestelmässä: Millaiset yritykset käyttävät Finpron palveluita? econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Hyytinen,

Lisätiedot