Versio 3 / FIN Muutettu viimeksi: Päiväys: KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Versio 3 / FIN Muutettu viimeksi: Päiväys: KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT"

Transkriptio

1 BETANAL PROGRESS SE 1/12 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Valmisteen tunnuskoodi (UVP) BETANAL PROGRESS SE Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Käyttö Käyttötarkoituskoodi Rikkakasvihävite 38 Kasvinsuojeluaineet 1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot Toimittaja Bayer A/S, Bayer CropScience c/o Bayer Oy Keilaranta 12 PL Espoo Suomi Puhelin Telefax Y-tunnus Toimialakoodi Vastuullinen osasto 1.4 Hätäpuhelinnumero Hätäpuhelinnumero A011 Kasvinviljely, puutarhatalous Sähköposti: Myrkytystietokeskus (+358) tai 112 KOHTA 2: VAARAN YKSILÖINTI 2.1 Aineen tai seoksen luokitus Luokitus on TUKES:in hyväksyntäpäätöksen mukainen. Ihon herkistyminen: Luokka 1 H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Krooninen myrkyllisyys vesieliöille: Luokka 2 H411 Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. 2.2 Merkinnät Myyntipäällyksen teksti on TUKES:in hyväksyntäpäätöksen mukainen. Varustettava varoitusmerkinnällä. Varoitusetikettiin merkittävien aineosien nimet: Fenmedifaami Desmedifaami Etofumesaatti

2 BETANAL PROGRESS SE 2/12 Huomiosana: Varoitus Vaaralausekkeet H317 H411 EUH 401 Turvalausekkeet P102 P261 P280 P302 + P352 P333 + P313 P391 P Muut vaarat Muita vaaroja ei tunneta. Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Noudata käyttöohjeita ihmisen terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi. Säilytä lasten ulottumattomissa. Vältä pölyn/ savun/ kaasun/ sumun/ höyryn/ suihkeen hengittämistä. Käytettävä suojakäsineitä/-vaatetusta/ silmien-/kasvosuojainta. JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä/saippualla. Jos ilmenee ihoärsytystä tai ihottumaa: Hakeudu lääkäriin. Valumat on kerättävä. Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten säädösten. KOHTA 3: KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA 3.2 Seokset Kemiallinen luonne Lietemaidos (SE) Etofumesaatti 115 g/l, fenmedifaami 75 g/l, desmedifaami 15 g/l Vaaraa aiheuttavat aineosat Vaaralausekkeet Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 Nimi CAS-Nro. / EY-Nro. / REACH Reg. No. Fenmedifaami Varoitusmerkki, R- lausekkeet ja muut tiedot aineosasta Asetus (EY) N:o 1272/2008 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410 Pit. [%] 7,35 Desmedifaami Aquatic Chronic 1, H410 Aquatic Acute 1, H400 1,47 Etofumesaatti Aquatic Chronic 2, H411 11,3 Alcohols, C11-14-iso-, C13-rich, ethoxylated Acute Tox. 4, H302 Eye Dam. 1, H318 Aquatic Chronic 3, H412 >= 1,0 < 5,0

3 BETANAL PROGRESS SE 3/12 Dokusaattinatrium Eye Dam. 1, H318 Skin Irrit. 2, H315 >= 1,0 < 3,0 Rasva-alkoholietoksylaatti ,2-Propanediol xxxx Lisätietoja Acute Tox. 4, H302 Eye Dam. 1, H318 Aquatic Acute 1, H400 Fenmedifaami M-kertoimella: 1 (acute) Desmedifaami M-kertoimella: 10 (acute), 10 (chronic) >= 0,1 < 1,0 Luokittelematon > 1,0 Tässä kohdassa mainittujen H-lausekkeiden täydelliset tekstit ovat kohdassa 16. KOHTA 4: ENSIAPUTOIMENPITEET 4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus Erityiset ohjeet Hengitys Ihokosketus Roiskeet silmiin Nieleminen Siirrettävä pois vaaralliselta alueelta. Laita potilas makaamaan tukevaan kylkiasentoon ja kuljeta hänet niin. Kontaminoitunut vaatetus on heti riisuttava ja hävitettävä turvallisesti. Siirrettävä raittiiseen ilmaan. Potilas pidetään lämpöisenä ja levossa. Yhteydenotto välittömästi lääkäriin tai myrkytystietokeskukseen. Pestävä huolellisesti runsaalla vedellä ja saippualla. Pese polyetyleeniglykoli 400:lla, mikäli saatavilla, ja huuhtele tämän jälkeen. Otettava yhteys lääkäriin mikäli oireet jatkuvat. Huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä, myös silmäluomien alta, vähintään 15 minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit 5 minuutin jälkeen, jatka sen jälkeen silmien huuhtelua. Otettava yhteyttä lääkäriin, mikäli esiintyy ärsytystä tai ärsytys jatkuu. Huuhdeltava suu. EI saa oksennuttaa. Yhteydenotto välittömästi lääkäriin tai myrkytystietokeskukseen. 4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet Oireet Ataksia, Hengenahdistus, Päänsärky, Letargia, Vapina 4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet Vaarat Hoito Tuote, vaikkakin karbamaatti, EI ole koliiniesteraasin estäjä. Hoito oireiden mukaan. Nielemisen jälkeen vatsahuuhtelua tulee harkita suurempien nieltyjen määrien yhteydessä ainoastaan kahden ensimmäisen tunnin sisällä. Aktiivihiilen ja natriumsulfaatin antaminen on aina suositeltavaa. Ei erityistä vastalääkettä. Tehostettua alkalista diureesia ja hemodialyysiä voidaan harkita.

4 BETANAL PROGRESS SE 4/12 KOHTA 5: PALONTORJUNTATOIMENPITEET 5.1 Sammutusaineet Käyttökelpoinen Vesisuihku, Hiilidioksidi (CO2), Vaahto, Hiekka 5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat 5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet Erityiset palomiesten suojavarusteet Muut tiedot Tulipalossa voi vapautua seuraavia aineita:, Syaanivety (vetysyaanihappo), Hiilimonoksidi (CO), Fosforioksidit, Rikkioksidit, Typpioksidit (NOx) Vältettävä tulipalossa ja/tai räjähdyksessä syntyvän savun hengittämistä. Tulipalossa käytettävä paineilmalaitetta. Rajoita palontorjunta-aineiden leviäminen. Sammutusvesien pääsy viemäreihin tai vesistöihin on estettävä. KOHTA 6: TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ 6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa Varotoimenpiteet 6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet Vältettävä kosketusta läikkyneen tuotteen tai saastuneen pinnan kanssa. Käytettävä henkilökohtaista suojavarustusta. Ei saa päästää pintavesistöön, viemäriin, pohjaveteen. 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet Puhdistusohjeet Erityiset ohjeet Kerätään talteen inerttiin huokoiseen aineeseen (esim. hiekka, silikageeli, happoasitova aine, yleinen sideaine, sahanpuru). Likaantuneet esineet ja lattia on perusteellisesti puhdistettava ympäristömääräykset huomioiden. Säilytettävä sopivissa ja suljetuissa säiliöissä hävittämistä varten. Tarkista myös onko paikallisia menettelyvaatimuksia. 6.4 Viittaukset muihin kohtiin Turvallisuusohjeet käsittelyyn; katso kohta 7. Henkilökohtaiset suojaimet; katso kohta 8. Jätteiden käsittely; katso kohta 13. KOHTA 7: KÄSITTELY JA VARASTOINTI 7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet Turvallisen käsittelyn ohjeet Käytettävä ainoastaan tiloissa, joissa on riittävä ilmanvaihto. Erityisiä suojautumis- ja hygieniaohjeita Varottava aineen joutumista iholle, silmiin ja vaatteisiin. Säilytettävä työvaatteet erikseen. Työn päätyttyä pestään kädet ja mennään suihkuun. Riisu likaantuneet vaatteet välittömästi ja puhdista ne huolellisesti ennen uudelleen käyttöön ottamista. Vaatteet, joita ei voida puhdistaa, pitää hävittää (polttaa). 7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

5 BETANAL PROGRESS SE 5/12 Turvallisuusvaatimukset varastolle ja säilytysastioille Yhteisvarastointiohjeet Säilytettävä alkuperäispakkauksessa. Säilytysastiat pidettävä tiiviisti suljettuina kuivassa, viileässä ja hyvin ilmastoidussa paikassa. Varastoidaan tilassa, johon on pääsy ainoastaan valtuutetuilla henkilöillä. Suojattava jäätymiseltä. Pidä poissa suorasta auringonpaisteesta. Ei saa säilyttää yhdessä elintarvikkeiden, juomien eikä eläinravinnon kanssa. 7.3 Erityinen loppukäyttö Katso etiketistä ja/tai tiedotteesta. KOHTA 8: ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET 8.1 Valvontaa koskevat muuttujat Aineosat CAS-Nro. Valvontaa koskevat muuttujat Fenmedifaami ,5 mg/m³ (TWA) Desmedifaami ,2 mg/m³ (TWA) Etofumesaatti mg/m³ (TWA) Päivitet ty Peruste OES BCS* OES BCS* OES BCS* *OES BCS: Sisäinen työperäisen altistuksen raja-arvo Bayer CropScience (Occupational Exposure Standard) 8.2 Altistumisen ehkäiseminen Työperäisen altistuksen torjunta Varottava aineen joutumista iholle, silmiin ja vaatteisiin. Käytettävä henkilökohtaista suojavarustusta. Käytä suojalaseja ruiskutusliuosta valmistettaessa. Kädet ja kasvot pestävä saippualla ja vedellä ennen taukoja ja tuotteen käsittelyn jälkeen. Huolehdittava ilmanvaihdosta. Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty ainetta käsiteltäessä. Henkilökohtainen suojavarustus - Loppukäyttäjä Erityiset ohjeet Hengityksensuojaus Käsiensuojaus Silmiensuojaus Ihonsuojaus / Kehon suojaus Tavanomaiset turvatoimet Noudata kaikkia pakkauksen ohjeita. Hengityssuojain, jossa yhdistelmäsuodatin A2/P2 Käytä CE-merkittyjä (tai vastaavia) nitriilikumikäsineitä (minimipaksuus 0,40 mm). Pese käsineet, jos kosketuksissa valmisteen kanssa. Hävitä käsineet, jos valmistetta pääsee sisäpinnalle, käsineeseen tulee reikä tai lika on pinttynyttä. Pese kädet säännöllisesti ja aina ennen syömistä, juomista, tupakointia ja wc:ssä käyntiä. Suojalasit/kasvosuojain Suojapuku Kumisaappaat Päähine Jos tuotetta käsitellään silloin, kun se ei ole säiliössä ja jos kosketus on mahdollinen:

6 BETANAL PROGRESS SE 6/12 Kemikaaleilta suojaava kokovartalopuku KOHTA 9: FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET 9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot Olomuoto Väri Haju ph Neste, viskoosi valkeasta vaaleanbeigeen heikosti (miedosti) hapahko 3,0-7,0 at 10 % (23 C) (deionisoitu vesi) Leimahduspiste >100 C Ei leimahduspistettä - mittaus tehtiin kiehumispisteeseen saakka. Syttymislämpötila 405 C Tiheys n. 1,02 g/cm³ at 20 C Vesiliukoisuus Jakaantumiskerroin: n- oktanoli/vesi dispergoituva Fenmedifaami: log Pow: 3,59 Desmedifaami: log Pow: 3,39 Etofumesaatti: log Pow: 2,7 at 25 C Viskositeetti, dynaaminen mpa.s at 20 C Nopeusgradientti 100 /s mpa.s at 20 C Nopeusgradientti 20 /s Viskositeetti, kinemaattinen 71 mm2/s at 40 C Leikkausvoima 100/sec 155 mm2/s at 40 C Leikkausvoima 20/sec Pintajännitys 30 mn/m at 40 C Määritys laimentamattomana. Räjähtävyysrajaa Ei räjähtävä 92/69/EEC, A.14 / OECD Muut tiedot Muita turvallisuuteen liittyviä fysikaalis-kemiallisia tietoja ei ole saatavilla. KOHTA 10: STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS 10.1 Reaktiivisuus Lämpöhajoaminen 10.2 Kemiallinen stabiilisuus 10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus Stabiili normaaliolosuhteissa. Stabiili suositeltavissa varasto-olosuhteissa. Vaarallisia reaktioita ei esiinny, mikäli tuote varastoidaan ja käsitellään turvaohjeiden mukaan.

7 BETANAL PROGRESS SE 7/ Vältettävät olosuhteet Hyvin suuret lämpötilat ja suora auringonpaiste Yhteensopimattomat materiaalit 10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet Säilytettävä ainoastaan alkuperäisessä säiliössä. Ei vaarallisia hajoamistuotteita, kun säilytetään ja käsitellään annettujen ohjeiden. KOHTA 11: MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT 11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista Välitön myrkyllisyys suun kautta Välitön myrkyllisyys hengitysteiden kautta Välitön myrkyllisyys ihon kautta Ihon ärsytys Silmien ärsytys Herkistyminen LD50 (rotta) > mg/kg Tarkoituksenmukaisessa ja ennakoidussa käytössä hengittyviä aerosoleja ei muodostu. LD50 (rotta) > mg/kg Lievästi ärsyttävä - ei merkitsemisvelvollisuutta. (kani) Lievästi ärsyttävä - ei merkitsemisvelvollisuutta. (kani) Ei herkistävä. (marsu) OECD TG 406, Buehlerin testi Herkistävä (marsu) OECD Test Suuntaviiva 406, Magnusson & Kligman testi Toistuvasta annostuksesta johtuvan myrkyllisyyden arviointi Fenmedifaami aiheutti hemolyyttistä anemiaa, methemoglobinemia eläinkokeissa. Havaittujen vaikutusten ei ole arvioitu olevan ihmisen kannalta oleellisia. Desmedifaami aiheutti methemoglobinemia, hemolyyttistä anemiaa eläinkokeissa. Havaittujen vaikutusten ei ole arvioitu olevan ihmisen kannalta oleellisia. Etofumesaatti ei aiheuttanut elinkohtaista myrkyllisyyttä eläinkokeissa. Mutageenisuuden arviointi Sarjasta in vitro ja in vivo -tutkimuksia saatujen kokonaistulosten perusteella Fenmedifaami ei ollut mutageeninen eikä genotoksinen. Sarjasta in vitro ja in vivo -tutkimuksia saatujen kokonaistulosten perusteella Desmedifaami ei ollut mutageeninen eikä genotoksinen. Etofumesaatti ei ollut mutageeninen tai genotoksinen sarjassa in vitro ja in vivo -tutkimuksia. Karsinogeenisuuden arviointi Fenmedifaami ei ollut karsinogeeninen rottien ja hiirten elinaikaisissa ruokintatutkimuksissa. Desmedifaami ei ollut karsinogeeninen rottien ja hiirten elinaikaisissa ruokintatutkimuksissa. Etofumesaatti ei ollut karsinogeeninen rottien ja hiirten elinaikaisissa ruokintatutkimuksissa. Lisääntymistoksisten muutosten arvionti Fenmedifaami oli lisääntymiselle myrkyllinen rotilla tehdyssä kahden sukupolven tutkimuksessa vain annoksilla, jotka olivat toksisia myös aikuisille rotille. Fenmedifaami -kemikaalin lisääntymismyrkyllisyys liittyy sen myrkyllisyyteen vanhemmille. Desmedifaami aiheutti alentunutta poikuekokoa ja poikasten painoa. Desmedifaami -kemikaalin

8 BETANAL PROGRESS SE 8/12 lisääntymismyrkyllisyys liittyy sen myrkyllisyyteen vanhemmille. Etofumesaatti ei aiheuttanut lisääntymismyrkyllisyyttä rotilla tehdyssä kahden sukupolven kokeessa. Kehityshäiriöiden arviointi Fenmedifaami aiheutti kehitystoksisuutta vain emoille toksisilla annostasoilla. Fenmedifaami aiheutti seuraavat vaikutukset: sikiöiden viivästynyt ossifikaatio. Fenmedifaami -kemikaalin tutkimuksissa havaitut kehitysvaikutukset liittyvät myrkyllisyyteen emolle. Desmedifaami aiheutti kehitystoksisuutta vain emoille toksisilla annostasoilla. Desmedifaami aiheutti seuraavat vaikutukset: sikiöiden viivästynyt ossifikaatio, variaatioiden lisääntyminen. Desmedifaami - kemikaalin tutkimuksissa havaitut kehitysvaikutukset liittyvät myrkyllisyyteen emolle. Etofumesaatti ei aiheuttanut kehitysmyrkyllisyyttä rotilla ja kaneilla. KOHTA 12: TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE 12.1 Myrkyllisyys Myrkyllisyys kalalle Krooninen myrkyllisyys kalalle Myrkyllisyys selkärangattomille vesieliöille Krooninen myrkyllisyys vesien selkärangattomille LC50 (Oncorhynchus mykiss (kirjolohi)) 40 mg/l semistaattinen testi; Altistumisaika: 96 h Oncorhynchus mykiss (kirjolohi) NOEC: 0,2 mg/l Altistumisaika: 28 d Mainittu arvo liittyy seuraavaan aktiiviseen ainesosaan desmedifaami. EC50 (Daphnia magna (vesikirppu)) 18 mg/l staattinen testi; Altistumisaika: 48 h NOEC (Daphnia (Vesikirppu)): 0,01 mg/l Altistumisaika: 21 d Mainittu arvo liittyy seuraavaan aktiiviseen ainesosaan desmedifaami. Myrkyllisyys vesikasveille 12.2 Pysyvyys ja hajoavuus Biologinen hajoavuus IC50 (Desmodesmus subspicatus (viherlevä)) 3,3 mg/l Biomassa; Altistumisaika: 72 h Fenmedifaami: Ei nopeasti biohajoava Desmedifaami: Ei nopeasti biohajoava Etofumesaatti: Ei nopeasti biohajoava Koc Fenmedifaami: Koc: 888 Desmedifaami: Koc: > 5000 Etofumesaatti: Koc: Biokertyvyys Biokertyminen Fenmedifaami: Biokertyvyystekijä (BCF) 165 Ei biokerry. Desmedifaami: Biokertyvyystekijä (BCF) 157 Ei biokerry. Etofumesaatti: Biokertyvyystekijä (BCF) 144 Ei biokerry Liikkuvuus maaperässä

9 BETANAL PROGRESS SE 9/12 Liikkuvuus maaperässä 12.5 PBT- ja vpvb-arvioinnin tulokset PBT- ja vpvb-aineiden arviointi 12.6 Muut haitalliset vaikutukset Muuta ekologista tietoa Fenmedifaami: Vähäisessä määrin liikkuvaa maaperässä Desmedifaami: Ei kulkeudu maassa Etofumesaatti: Kohtalaisen liikkuvaa maaperässä Fenmedifaami: Tämän aineen ei katsota olevan pysyvä, biokertyvä ja myrkyllinen (PBT). Tämän aineen ei katsota olevan erittäin pysyvä ja erittäin biokertyvä (vpvb). Desmedifaami: Tämän aineen ei katsota olevan pysyvä, biokertyvä ja myrkyllinen (PBT). Tämän aineen ei katsota olevan erittäin pysyvä ja erittäin biokertyvä (vpvb). Etofumesaatti: Tämän aineen ei katsota olevan pysyvä, biokertyvä ja myrkyllinen (PBT). Tämän aineen ei katsota olevan erittäin pysyvä ja erittäin biokertyvä (vpvb). Ei muita mainittavia vaikutuksia. KOHTA 13: JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT 13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät Tuote Likaantunut pakkaus Jätekoodi-Nr. Voidaan viedä polttolaitokseen tai erikoisjätteen käsittelylaitokseen. Huomioitava paikalliset määräykset. Ylijäänyt, käyttökelvoton tuote on hävitettävä ongelmajätteenä * maatalouskemikaalien jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita KOHTA 14: KULJETUSTIEDOT ADR/RID/ADN 14.1 YK-numero Aineen virallinen nimi YMPÄRISTÖLLE VAARALLINEN AINE, NESTEMÄINEN, N.O.S. (FENMEDIFAAMI, DESMEDIFAAMI, ETOFUMESAATTI LIUOS) 14.3 Kuljetuksen vaaraluokka (- 9 luokat) 14.4 Pakkausryhmä III 14.5 Ympäristövaarat KYLLÄ Vaaran tunnusnr. 90 Tunnelikoodi E Tämä luokitus ei periaatteessa koske sisävesikuljetuksia säiliöaluksilla. Lisätietoa saat valmistajalta. IMDG 14.1 YK-numero Aineen virallinen nimi ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.

10 BETANAL PROGRESS SE 10/12 (PHENMEDIPHAM, DESMEDIPHAM, ETHOFUMESATE SOLUTION) 14.3 Kuljetuksen vaaraluokka (- 9 luokat) 14.4 Pakkausryhmä III 14.5 Meriä saastuttava aine KYLLÄ IATA 14.1 YK-numero Aineen virallinen nimi ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (PHENMEDIPHAM, DESMEDIPHAM, ETHOFUMESATE SOLUTION ) 14.3 Kuljetuksen vaaraluokka (- 9 luokat) 14.4 Pakkausryhmä III 14.5 Ympäristövaarat KYLLÄ 14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle Katso tämän käyttöturvallisuustiedotteen kohdat Kuljetus irtolastina Marpol -sopimuksen II liitteen ja IBC-säännöstön Ei kuljeteta irtolastina IBC-säännöstön. KOHTA 15: LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT 15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö Muut tiedot WHO-classification: III (Slightly hazardous) Kansalliset määräykset Rekisteröintinumero 1708 Valmiste kuuluu torjunta-ainelainsäädännön piiriin Soveltamisala KÄYTTÄJÄRYHMÄ: Ammattikäyttäjät. Suojainohjeet: Valmistetta käsiteltäessä on käytettävä kumisaappaita, suojapukua, kemikaalin kestäviä suojakäsinetiä (esim. nitriili) ja päähinettä. Roiskevaaraa aiheuttavissa tyvöaiheissa on käytettävä lisäksi kasvojen-/silmiensuojainta ja hengitystiet altistavissa työvaiheissa hengityksensuojainta varustettuna P2/A2 suodattimella. Ympäristöhaittojen ehkäisy: Älä saastuta vesiä tuotteella tai sen pakkauksella. Vältä ruiskuttamista tuulisella säällä. Vesistöihin rajoittuvilla alueilla ruiskutettaessa on jätettävä vesieliöiden suojele-miseksi 3 metrin suojaetäisyys vesistöihin. Traktoriruiskun täyttöön vesistöstä ei saa käyttää ruiskun täyttölaitetta eikä ylijäänyttä ruiskutusnestettä

11 BETANAL PROGRESS SE 11/12 tai ruiskunpesunestettä saa päästää vesiin. Kasvinsuojeluaineen käytössä pohjavesialueilla (pohjavesialueluokat I ja II) on noudatettava seuraavia ohjeita: - Salaojitetuilla pelloilla, joiden pohjamaa on läpäisevää maalajia (HHt tai sitä karkeampi), voidaan valmistetta käyttää enintään joka toinen vuosi pienimmällä mahdollisella annostuksella. - Salaojitetuilla pelloilla, joiden pohjamaan maalaji on HHt:ä hienojakoisempaa, tai jos ruiskutuksessa käytetään riviruiskua, voidaan valmistetta käyttää tarvittaessa joka vuosi pienimmällä mahdollisella annostuksella. - Salaojittamattomilla pelloilla valmistetta ei saa käyttää. Talousveden hankintaan käytettävien kaivojen ja lähteiden ympärille tulee jättää vähintään metrin levyinen kasvinsuojeluaineella käsittelemätön suojavyöhyke. Ylijäänyt, käyttökelvoton kasvinsuojeluaine viedään vaarallisen jätteen keräys-pisteeseen ja tyhjät, huuhdellut myyntipakkaukset asianmukaiseen jätepisteeseen Kemikaaliturvallisuusarviointi Kemikaaliturvallisuusarviointia ei vaadita. KOHTA 16: MUUT TIEDOT Kohdassa 3 mainittujen vaaralausekkeiden teksti H302 H315 H318 H400 H410 H411 H412 Lyhenteet ja akronyymit Haitallista nieltynä. Ärsyttää ihoa. Vaurioittaa vakavasti silmiä. Erittäin myrkyllistä vesieliöille. Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. ADN Eurooppalainen sopimus vaarallisten aineiden kansainvälisistä sisävesikuljetuksista ADR Eurooppalainen sopimus vaarallisten aineiden kansainvälisistä maantiekuljetuksista CAS-Nr. Chemical Abstracts Service numero Pit. Pitoisuus EY-Nro. European community numero (EY-numero) ECx Vaikuttava pitoisuus x % EINECS Euroopan kaupallisessa käytössä olevien kemiallisten aineiden luettelo ELINCS Euroopassa ilmoitettujen kemiallisten aineiden luettelo EN Eurooppalaiset standardit EU Euroopan unioni IATA International Air Transport Association IBC International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk (IBC Code) ICx Inhibiitiokonsentraatio x % IMDG International Maritime Dangerous Goods LCx Tappava pitoisuus x % LDx Tappava annos x % LOEC/LOEL Matalin havaittu vaikutuspitoisuus/taso

12 BETANAL PROGRESS SE 12/12 MARPOL N.O.S. NOEC/NOEL OECD RID TWA UN WHO MARPOL: International Convention for the prevention of marine pollution from ships Not otherwise specified Pitoisuus, joka ei aiheuta havaittavaa vaikutusta /taso, joka ei aiheuta havaittavaa vaikutusta Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö Vaarallisten aineiden kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevat määräykset Haitalliseksi tunnettu pitoisuus Yhdistyneet Kansakunnat (YK) Maailman terveysjärjestö Tiedot, jotka tässä käyttöturvallisuustiedotteessa on annettu, ovat asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja asetuksen (EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 2015/830 (sellaisina kuin ne ovat myöhemmin muutettuina) mukaiset. Tämä käyttöturvallisuustiedote täydentää käyttöohjetta, mutta ei korvaa sitä. Sen sisältämät tiedot perustuvat laatimishetkellä käytettävissä oleviin, tuotetta koskeviin tietoihin. Käyttäjää muistutetaan edelleen riskeistä, jotka liittyvät tuotteen käyttötarkoituksesta poikkeavaan käyttöön. Esitetyt tiedot ovat voimassa olevan EU-lainsäädännön mukaisia. Vastaanottajia muistutetaan mahdollisista kansallisista lisämääräyksistä. Muutoksen syy: Kohta 3: Koostumus ja tiedot aineosista. Kohta 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilön suojaimet. Kohta 12. Tiedot kemikaalin vaarallisuudesta ympäristölle. Edellisen tiedoteversion jälkeen tulleet muutokset on merkitty marginaaliin. Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot.