Käytetty rakennusoikeus: 0 kem 2 Kaavatilanne: Asemakaava

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käytetty rakennusoikeus: 0 kem 2 Kaavatilanne: Asemakaava 15.12.2008"

Transkriptio

1 Rakennuslautakunta Rakennuslupahakemus, R (1. kaupunginosan korttelin 172 tontti 1, Laaksotie 10, neljän asuin- ja liikekerrostalon sekä pysäköintihallin rakentaminen) 140/882/2011 RAKL 65 RAKENNUSLUPA R RAKENNUSPAIKKA: Kaupunginosa: 1 Kortteli: 172 Tontti: 1 Osoite: Laaksotie 10 Tontin pinta-ala: 5392 m2 Tontin rakennusoikeus: AK-8, I, III ja IV, 4600 k-m2 lisäkerrosala liiketilaa varten k-m2 lisäkerrosala asumista palvelevia tiloja varten 10% asemakaavassa merki tystä kerrosalas ta (=460 k-m2) yhteensä 5860 kem2 Tontin varsinainen rakennusoikeus on jaettu rakennuspaikoille seuraavasti: 1100 kem 2, 1250 kem 2, 1300 kem 2 ja 950 kem 2 Käytetty rakennusoikeus: 0 kem 2 Kaavatilanne: Asemakaava HAKIJA: As. Oy Kauniaisten Kvartetti valtakirjalla Tom Cederqvist C&J Arkkitehdit Oy Meritullinkatu 11 C Helsinki TOIMENPIDE: Toimenpide: Neljän pistetalon ja pihakannen alapuolisen pysäköintikellarin rakentaminen Kerrosalaa yhteensä: 6549 kem2 (todellinen kerrosala) 5851 kem2, josta 4552 asuintilaa, 800 kem2 liike- ja toimistotilaa ja 499 kem2 yhteistilaa (250 mm ulkoseinäpaksuuden mukaan laskettu kerrosala) Kerrosalan jakautuminen rakennuksittain: Rak.A: 1157kem2, Rak.B: 1230kem2, Rak.C:1252kem2 ja Rak.D: 913 kem2 (250 mm ulkoseinäpaksuuden mukaan) Tilavuus: m3 Kerrosluku: 3 Rakennusten määrä 4 Asuntojen lukumäärä: 47 Liiketilojen määrä 5 Kokonaisala: 9468 brm 2 Paloluokka: P1

2 SELVITYKSIÄ, SUUNNITELMIA JA LAUSUNTOJA: Pääsuunnittelijan selvitys Vammaisneuvoston lausunto Terveystarkastajan alustava lausunto HSY: liitoskohtalausunto Palotarkastajan hyväksymä palotekninen suunnitelma ja pelastussuunnitelma Pohjatutkimus Pohjaveden hallintasuunnitelma Energiaselvitys A-luokka Meluselvitys Helimäki Akustikot Rakennuksen ulkovaipan äänieristysselvitys Helimäki Akustikot Raideliikenteen runkomeluselvitys Helimäki Akustikot Akustiikkaselvitys Helimäki Akustikot Poikkeamispäätös KH RAKENNUSTARKASTAJAN SELVITYS: Hakija anoo rakennuslupaa neljälle 3 kerroksiselle asuinkerrostalolle. Pysäköintihalli rakennetaan ra kennusten ja pihakannen alle ja maantasokerrokseen liiketiloja. Naapureita on kuultu viranomaisen toimesta. Naapurit ovat esittäneet huomautuksia mm. koskien liiken nettä ja liiketilojen asiakaspalvelun sujuvuutta Laaksotie 11:ssa. Naapurit ovat esittäneet että kevyen liikenteenväylällä tu lee huomioida myös invalidipyörät ja rollaattorit ja että Laaksotien varteen merkityt parkkipaikat tulisi olla yleisessä käytössä. (naapurikuuleminen oheismateriaalina) Kevyenliikenteenväylä ei ole esteetön (ks. kohta poikkeama esteettömyysvaatimuksesta). Rakennusluvassa ei voida määrätä parkkipaikkoja yleiseen käyttöön ellei sitä kaavassa edellytetä. Laaksotien parkkipaikat on esitetty pääasiassa ton tin lii keti lo jen tar pei ta palveleviksi paikoiksi. Julkisivutarkastajat puoltavat hanketta esitetyn mukaisesti. Pelastustiet ja nostopaikat sijaitsevat Laaksotiellä ja Tunnelitiellä, pelastuslaitoksen hyväksymän ase mapiirustuksen mukaisesti. Pelastaminen rakennuksen tapahtuu vetotikkailla. Hanke poikkeaa asemakaavasta seuraavasti: Poikkeamispäätöksen mukaisia poikkeamia: Tontille on myönnetty poikkeamispäätös siten, että autopaikkoja sallitaan sijoitettavan yleiselle jalan kululle varatulle alueen osalle, asemakaavassa esitettyjä rakennusalarajoja sallitaan ylitettävän, ker rosluvun ylitys kahdella kerroksella sallitaan Tunnelitien varrella sekä rakennuksen ylin sallittu korkeusasema ylitetään 0,9 metrillä ilmanvaihtokonehuoneiden osalta. Poikkeamispäätös on myönnetty ehdolla, että julkiseksi kulkuyhteydeksi suunnitellun piha-alueen ja kadun välinen korkeusero on mah dollisimman pieni.

3 Pääsuunnittelijan selvityksen mukaisesti pihan ja katualueen korkeusero on suunniteltu mahdollisim man pieneksi. Reunaehtoina on ollut rakenteellisten seikkojen lisäksi autohallin vapaa korkeus, sekä esteetön saapuminen pihalle porrashuoneesta ja pihan esteetön käyttö. Poikkeamia jotka eivät ole myönnetyn poikkeamispäätöksen mukaisia, tai joille ei ole saatu poikkea mispäätöstä: Autopaikkavaatimus tontilla on 1AP/ as kem2, ja 1AP/ liike kem2. On tehty myönteinen poikkeamis päätös siitä, että lisäautopaikkoja sallitaan sijoitettavan yleiselle jalankululle varatulle alueen osalle (9kpl). Varsinaisia kaavanmukaisia autopaikkoja tulisi tontilla olla 71 kpl. Kaavanvastaisesti jalankulu varatulle alueelle on sijoitettu autopaikkoja 9 kpl. Yhteensä autopaikkoja tontille on sijoitettu 77 kpl. Kaikkia poikkeamispäätöksellä saatuja autopaikkoja ei ole pystytty toteuttamaan lisäpaikkoina. Pääsuunnittelijan selvityksen mukaisesti tämä johtuu mm. siitä että jätehuollon tiloja on siirretty kella riin jäteauton suuren tilantarpeen vuoksi, herkkukaupan jätehuolto vaati aiempaa suuremmat tilat ja koska palokunnan hyökkäysreittiporras, kellariin sijoitettava konehuone ja savunpoisto veivät tilaa kellarista. Ensimmäisen rakennuspaikan (Rak. A) kerrosala ylittää 57 kem 2 / 5% kaavassa tälle rakennuspaikal le osoitetusta rakennusoikeudesta. Kaikkea tontin rakennusoikeutta ei käytetä, 9 kem2 jää käyttämät tä. Pääsuunnittelijan selvityksen mukaisesti tämä johtuu siitä, että tontti ja rakennukset sen mukana le venevät kohti etelää. Arkkitehtonisista syistä massojen mittasuhteet ja keskeiset linjat on kuitenkin pyritty pitämään hallittuna kokonaisuutena. Kaavassa on määräys siitä että jokaiseen rakennukseen tulee katutasoon sijoittaa liiketilaa. Rakennukseen C ei ole sijoitettu liiketilaa. Pääsuunnittelijan selvityksen mukaisesti liiketilaa on Tunnelitien varrelle sijoitettu mahdollisimman ta saisesti C-talon molemmille puolille. Kulkureitti pihan halki on pääsuunnittelijan selvityksen mukaan luontevaa sijoittaa C-talon pohjoisjulkisivun läheisyyteen, mikä ei onnistuisi jos liiketilat olisivat katuta sossa tällä julkisivulla. Ratkaisu parantaa myös liiketilojen muunneltavuutta ja yhdistettävyyttä. C-talon julkisivu Tunnelitielle on suhteellisen lyhyt (n.11,6m). Talo D:n länsijulkisivussa sijaitseva erkkeri ylittää tontinrajan 540mm. Rakennusjärjestys sallii 500mm ylityksen. Erkkeri on alimmillaan 4,3 m jalkakäytävän pinnan yläpuolella. Rakennusjärjestyksen mu kaan vapaa korkeus tulisi olla vähintään 4,6m. Pääsuunnittelijan selvityksen mukaisesti ylitykset johtuvat rakenteiden rakennetyyppien tarkentumi sesta. Kuntatekniikka puoltaa kyseistä esitettyä vähäistä poikkeamaa. Hanke ylittää tontin rakennusoikeuden 689 kem2. Ylitys muodostuu osaksi kaavassa sallitun porras huoneen kerrosalaylityksen tai 250mm ylittävältä seinänpaksuuden osasta. MRL 115 :n mukaisesti, jos ulkoseinän paksuus on enemmän kuin 250mm, saa rakennuksen kerrosala ylittää muutoin raken nettavaksi sallitun kerrosalan tästä aiheutuvan pinta-alan verran.

4 (pääsuunnittelijan selvitys poikkeamista oheismateriaalina) Poikkeama esteettömyysvaatimuksesta: Tontin sisällä, kaavassa yleiselle jalankululle varattu kulkuyhteyttä ei ole pystytty järjestämään esteet tömäksi. Tämä johtuu tontin pohjavesiolosuhteista. Käytännössä ainoa tapa tehdä kyseinen kulku es teettömäksi on rakentaa kaksi erillistä ulkotilaan suunniteltua hissiä kumpaankin päähän kulkuyhteyt tä. Sekä tontin kaakkois- että luoteispuolelta päästään kiertämään Laaksotielle esteettömästi. Kus tannusten ja toiminnan kannalta arvioituna, voidaan katsoa, että toimenpide olisi kohtuuton saavutet tuun etuun nähden (pääsuunnittelijan selvitys liitemateriaalina). Laissa esteettömyydestä on säädetty mm. MRL 5 ja 117, MRA 53, G1:ssä. Vaikka tontin sisäistä kevyenliikenteenväylää Tunnelitieltä Laaksotielle ei pystytä järjestämään esteet tömäksi, on Tunnelitieltä Laaksotielle mahdollista päästä esteettömästi kulkemalla esim. Kauniaisten tien kautta. Poikkeamat ovat vähäisiä ja rakennuslautakunnan myönnettävissä. Poikkeamat eivät ole vastoin maankäyttö- ja rakennuslain pykäliä 171 ja 172. Kaavoittaja puoltaa poikkeamia. EHDOTUS: Rakennuslautakunta päättää maankäyttö- ja rakennuslain sekä sen no jal la annettujen säännösten ja määräysten perusteella myöntää haetun lu van sekä vahvistaa esitetyt suunnitelmat noudatettaviksi seuraa vin eh doin: Terveystarkastajan lausunnon mukaiset tarkennukset on tehtävä suunnitelmiin ennen niiden leimaa mista. Julkisivujen materiaalit ja värimallit on hyväksytettävä julkisivutarkastajilla työmaalla ennen julkisivu pintojen toteuttamista. Suunnittelussa ja toteutuksessa on noudatettava palolaitoksen hyväksymää paloteknistä- ja pelastau tumissuunnitelmaa. Tunnelitein ja Kauniaistentien puoleiset parvekkeet on lasitettava 12 db vaimentavilla laseilla. Parvekelasitus tulee toteuttaa siten, että se noudattaa myös pääkaupunkiseudun laatimia (www.pksrava.fi) ohjeita. Rakennuksen ja oleskelutilojen ääneneristävyyden tulee täyttää laissa ääneneristys- ja meluselvityk sessä ja kaavassa esitetyt vaatimukset. Ääneneristävyyden vaatimustenmukaisuudesta on esitettävä mittauspöytäkirja käyttöönottokatsel muksen yhteydessä. Rakennuksen tulee täyttää sisä- ja ulkotiloiltaan laissa edellytetyt esteettömyysvaatimukset ja RT kortissa esitetyt ohjeet. Energiaselvityksessä ilmoitettu ilmanvuotoluku todennetaan ennen rakennuksen käyttöönottoa tehtä vällä tiiviysmittauksella. Rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee sopia kunnan rakennusvalvonnan kanssa aloituskokouksen ajankohdasta ja kutsua kokous koolle ennen rakennustyön aloittamista.

5 Aloituskokouksessa tulee olla läsnä ainakin rakennushankkeeseen ryhtyvä tai tämän edustaja, raken nuksen pääsuunnittelija sekä vastaava työnjohtaja. Rakennus on varustettava sähköisellä palovaroitinjärjestelmällä. Palovaroitinjärjestelmän tulee olla huoneistokohtainen ja akkuvarmennettu. Palovaroittimia on asennettava 1 kpl / huoneisto / 60 m2 kohden sekä yhteisiin tiloihin 1 kpl / tila / kerros / 60 m2. Palovaroitin tulisi lisäksi sijoittaa huoneiston jokaiseen makuuhuoneeseen ja poistumistiereiteille. Jos liiketiloihin tulee tiloja, jotka tulee terveydensuojelulain mukaisesti hyväksyttää terveysviranomai sella ennen tilojen käyttöönottoa, on kyseisestä hyväksynnästä esitettävä rakennusvalvonnalle hyväk symispäätös ennen käyttöönottokatselmusta. Työn etenemisen mukaan on pidettävä seuraavat katselmukset: rakennuksen paikan ja korkeusaseman merkitseminen pohjakatselmus perustuskatselmus sijaintikatselmus runkokatselmus rakennekatselmus hormikatselmus palotarkastus väestönsuojien tarkastus käyttöönottokatselmus loppukatselmus Rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee sopia kunnan rakennusvalvontaviranomaisen kanssa aloitus kokouksen ajankohdasta ja kutsua kokous koolle ennen rakennustöiden aloittamista. Aloituskokouk sessa tulee olla läsnä ainakin rakennushankkeeseen ryhtyvä tai tämän edustaja, rakennuksen pää suunnittelija sekä vastaava työnjohtaja (MRL 121, MRA 74 ). Rakennustöitä ei saa aloittaa ennen kuin rakennustarkastaja on hyväksynyt hankkeelle: vastaavan työnjohtajan (MRL 122 ) kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston rakennustyön johtajan (MRL 122, MRA 71 ) kiinteistön ilmanvaihtolaitteiston rakennustyön johtajan (MRL 122, MRA 71 ) Ennen kunkin työvaiheen aloittamista on rakennusvalvontaviranomaiselle esitettävä seuraavat selvi tykset ja suunnitelmat: pohjatutkimus ja perustamistapalausunnot pelastuslaitoksen hyväksymä autohallin savunpoistosuunnitelma pintavesisuunnitelma pihasuunnitelma rakennesuunnitelmat kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston suunnitelmat kiinteistön ilmanvaihtolaitteiston suunnitelmat Pääsuunnittelijaksi ja rakennussuunnittelijaksi on hyväksytty: Tom Cederqvist C&J Cederqvist & Jäntti Arkkitehdit

6 Meritullinkatu 11 C Helsinki Rakennustyöt on tämän rakennusluvan perusteella aloitettava kolmen vuoden kuluessa luvan lainvoi maiseksi tulemisesta. Lupa raukeaa, ellei sitä jatketa. Rakennustyöt on saatettava loppuun viiden vuoden kuluessa rakennusluvan lainvoimaiseksi tulemisesta. Lupa raukeaa, ellei sen voimassaoloai kaa erityisestä syystä pidennetä. Vastaavan työjohtajan tulee huolehtia siitä, että työmaalla on käytettävissä ajan tasalla oleva raken nustyön tarkastusasiakirja. Rakennusta käyttöönotettaessa tulee käyttö- ja huolto-ohjeen olla riittävässä laajuudessa valmis ja luovutettavissa rakennuksen omistajille. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tontin pinta-ala: 1802m2

Tontin pinta-ala: 1802m2 Rakennuslautakunta 54 17.09.2014 Rakennuslupahakemus, R59-2014 (3. kaupunginosan korttelin 422 tontti 7, Kavallintie 7a, kahden erillispientalon rakentaminen ja maalämpökaivon poraaminen) 719/10.03.00/2014

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 201. Rakennuslautakunta 11.12.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 201. Rakennuslautakunta 11.12.2014 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 11.12.2014 Sivu 1 / 1 201 Uudisrakennuslupa-asia, 2014-1330, Magneettikatu 2 02330 ESPOO, Kiinteistö Oy Saunalahden Portti c/o Helsingin Osuuskauppa Elanto 4755/10.03.00/2014 Päätöspäivämäärä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 98. Rakennuslautakunta 25.06.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 98. Rakennuslautakunta 25.06.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 25.06.2015 Sivu 1 / 1 98 Uudisrakennuslupa-asia, 2015-793, Viljatullintie 2 02940 ESPOO, Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö / Ahti Varis 3069/10.03.00/2015 Päätöspäivämäärä 25.06.2015

Lisätiedot

HATTULAN KUNTA Parolantie 42 13720 PAROLA RAKENTAJAN OPAS

HATTULAN KUNTA Parolantie 42 13720 PAROLA RAKENTAJAN OPAS HATTULAN KUNTA Parolantie 42 13720 PAROLA RAKENTAJAN OPAS 2 HATTULAN KUNTA Rakennusvalvonta Parolantie 42 13720 PAROLA RAKENTAJAN OPAS LUVAN HAKEMINEN JA ASIAKIRJAT Hattulassa rakennuslupaa haetaan joko

Lisätiedot

PIENTALO-OHJE 2015 2014

PIENTALO-OHJE 2015 2014 PIENTALO-OHJE 2015 2014 Kuopion alueellinen rakennusvalvonta Pohjois-Savon pelastuslaitos 21.2.2014 2.2.2015 SISÄLLYS 1 LUKU... 5 YLEISTÄ... 5 2 LUKU... 6 MILLAINEN LUPA TARVITAAN?... 6 2.1 RAKENNUSLUVANVARAISET

Lisätiedot

LAPPAJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSVALVONTA

LAPPAJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSVALVONTA KUN RYHDYT RAKENTAMAAN: 1. Tontin hankinta ja rakennusoikeuden varmistus Lappajärven kunnan omistamia tontteja voi tiedustella kunnan Teknisestä toimistosta. Tontteja on kaupan myös avoimilla markkinoilla.

Lisätiedot

Kunnon. Gourmet kokki KAIKKEA EI TARVITSE TEHDÄ ITSE! Asennuspalvelu Kysy meiltä lisää. K-rauta 75 on omakotiasujan

Kunnon. Gourmet kokki KAIKKEA EI TARVITSE TEHDÄ ITSE! Asennuspalvelu Kysy meiltä lisää. K-rauta 75 on omakotiasujan Kunnon ammattilainen alallaan - K-rauta 75 on rakentamisen, remontoinnin ja pihapiirin kunnostamisen Gourmet kokki. Asiantunteva henkilökuntamme osaa kunnon reseptit omakoti-asumisen tarpeisiin - kuinka

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (31) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO LUPAYKSIKÖN PÄÄLLIKKÖ HENKILÖTIEDOT POISTETTU 20.1.2015

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (31) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO LUPAYKSIKÖN PÄÄLLIKKÖ HENKILÖTIEDOT POISTETTU 20.1.2015 2/2015 1 (31) LUPAYKSIKÖN PÄÄLLIKKÖ HENKILÖTIEDOT POISTETTU 20.1.2015 Lupayksikön päällikkö on 20.1.2015 tehnyt seuraavat rakennuslupapäätökset 26-36 Päätökset annetaan julkipanon jälkeen 23.1.2015, jolloin

Lisätiedot

Rakennushankkeen viranomaisohjaus Rakentamisen luvanvaraisuus ja rakennustyön viranomaisvalvonta

Rakennushankkeen viranomaisohjaus Rakentamisen luvanvaraisuus ja rakennustyön viranomaisvalvonta 1 Rakennushankkeen viranomaisohjaus Rakentamisen luvanvaraisuus ja rakennustyön viranomaisvalvonta Jari Heikkilä, dosentti kaupunginarkkitehti 20.10.2010 2 3 4 5 6 7 Rakennusvalvonnan tehtävä Rakennusvalvonta

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA Rauman kaupungin rakennusjärjestys 1 04 01

RAUMAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA Rauman kaupungin rakennusjärjestys 1 04 01 RAUMAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 30.3.2009 Voimaantulopäivä 3.4.2009 I LUKU YLEISTÄ 1 Tavoite Rakennusjärjestyksellä annetaan paikallisista oloista johtuvia määräyksiä ja

Lisätiedot

HAKEMUS (ILMOITUS) KUNTIEN RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISELLE

HAKEMUS (ILMOITUS) KUNTIEN RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISELLE HAKEMUS (ILMOITUS) KUNTIEN RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISELLE Kiinteistötunnus Lupatunnus Vastaanottaja ja päiväys Rakennuslupa Toimenpidelupa Toimenpideilmoitus Purkamislupa Maisematyölupa Rakennussuunnittelutehtävän

Lisätiedot

RAKENNUSJÄRJESTYS LAHTI, NASTOLA, KÄRKÖLÄ. Ehdotus 11.10.2011

RAKENNUSJÄRJESTYS LAHTI, NASTOLA, KÄRKÖLÄ. Ehdotus 11.10.2011 RAKENNUSJÄRJESTYS LAHTI, NASTOLA, KÄRKÖLÄ Ehdotus 11.10.2011 2 1 YLEISTÄ... 5 1.1 Tavoite... 5 1.2 Soveltamisala... 5 1.3 Määritelmät... 5 1.4 Rakennusvalvontaviranomainen... 6 1.5 Rakentamistapaohjeet...

Lisätiedot

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Rakennuslautakunta 17.03.2015 AIKA 17.03.2015 18:00-19:12 PAIKKA Virolahden kunnan rakennusvalvontatoimistossa KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 Poikkeamislupahakemus

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS

HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS I LUKU: Yleistä 1 Rakennusjärjestyksen tehtävä Maankäyttö- ja rakennuslain ja -asetuksen sekä muiden maan käyttämistä ja rakentamista koskevien säännösten ja määräysten

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNKI RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

MIKKELIN KAUPUNKI RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT MIKKELIN KAUPUNKI RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT 2014 SISÄLTÖ JA RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN YKSITYISKOHTAISET MAKSUPERUSTEET

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

MERIJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS MERIJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Sisällys 1. Soveltamisala ja viranomaiset 1.1 Soveltamisala..1 1.2 Rakennusvalvontaviranomainen..1 2. Lupajärjestelmät 2.1 Rakentamisen ja muiden toimenpiteiden luvanvaraisuus

Lisätiedot

Visakankaan seurakuntatalo

Visakankaan seurakuntatalo ASEMAKAAVAN SELOSTUS 60 Visakankaan seurakuntatalo Asemakaavan muutos. kaup.osa, Korttelin 7 tontit - ja korttelin 5 tontit - sekä katualue Tilaajapäällikkö Leena Roppola Vireilletulo / nähtävilläolo.8.0

Lisätiedot

Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston julkaisuja 2008:12. Selvitys esteettömyysvaatimusten vaikutuksista asuinkerrostalorakentamiseen

Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston julkaisuja 2008:12. Selvitys esteettömyysvaatimusten vaikutuksista asuinkerrostalorakentamiseen Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston julkaisuja 2008:12 Selvitys esteettömyysvaatimusten vaikutuksista asuinkerrostalorakentamiseen Selvitys esteettömyysvaatimusten vaikutuksista asuinkerrostalorakentamiseen

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT RAUMAN KAUPUNGISSA

RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT RAUMAN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT RAUMAN KAUPUNGISSA Ympäristölautakunta hyväksynyt 13.12.2012 Voimaantulopäivä 17.1.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Nummelan keskustan asemakaava, kaava 95 kaavaselostuksen liite 8

Nummelan keskustan asemakaava, kaava 95 kaavaselostuksen liite 8 Nummelan keskustan asemakaava, kaava 95 kaavaselostuksen liite 8 Kaava N 95, Nummelan keskustan asemakaavamuutos, vastineet kaavaehdotuksesta annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin Asemakaavaehdotus

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelulautakunta 07.05.2014 Sivu 1 / 64. Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2

Kaupunkisuunnittelulautakunta 07.05.2014 Sivu 1 / 64. Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 Espoon kaupunki Pöytäkirja Kaupunkisuunnittelulautakunta 07.05.2014 Sivu 1 / 64 Kokoustiedot Aika 07.05.2014 keskiviikko klo 17:45-19:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 Saapuvilla

Lisätiedot

SUUNNITELMASTA. Lokakuu 2003. Tampereen kaupunki - Palvelupiste Frenckell - (03) 3146 6700 Palvelupiste.Frenckell@tt.tampere.fi

SUUNNITELMASTA. Lokakuu 2003. Tampereen kaupunki - Palvelupiste Frenckell - (03) 3146 6700 Palvelupiste.Frenckell@tt.tampere.fi SUUNNITELMASTA TAL ALOKSI RAKENT AKENTAJ AJAN AN OPAS VIRANOMAISP ANOMAISPAL ALVELUIST VELUISTA Lokakuu 2003 Tampereen kaupunki - Palvelupiste Frenckell - (03) 3146 6700 Palvelupiste.Frenckell@tt.tampere.fi

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖN OHJEITA RAKENTAJILLE

KÄYTÄNNÖN OHJEITA RAKENTAJILLE KÄYTÄNNÖN OHJEITA RAKENTAJILLE Julkaisija SATAKUNNAN KUNNALLISRAKENNUSMESTARIT JA -INSINÖÖRIT AMK RY 13. UUDISTETTU PAINOS 2011-2013 Ohjeita rakentajille...1 2 Lukijalle Kädessäsi oleva Käytännön ohjeita

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

HÄMEENKYRÖN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 1 HÄMEENKYRÖN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Valtuusto 17.12.2012 Voimaantulopäivä 01.01.2013 2 Rakennusjärjestys Sisällysluettelo Johdanto 1. Luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Rakentamistapaohjeet 2.

Lisätiedot

SOTKAMON KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VAL- VONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORI- TETTAVAT MAKSUT

SOTKAMON KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VAL- VONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORI- TETTAVAT MAKSUT 1 Sotkamon kunta Rakennusvalvonta SOTKAMON KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VAL- VONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORI- TETTAVAT MAKSUT 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen

Lisätiedot

UUDENKAARLEPYYN KAUPUNGIN MAKSUPERUSTEET VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ RAKENNUSVALVONNASSA.

UUDENKAARLEPYYN KAUPUNGIN MAKSUPERUSTEET VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ RAKENNUSVALVONNASSA. UUDENKAARLEPYYN KAUPUNGIN MAKSUPERUSTEET VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ RAKENNUSVALVONNASSA. 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 81. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 81. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 81 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 31.03.2010 ASIAT Otsikko Sivu 38 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 84 39 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Lisätiedot

Asemakaavamerkinnät ja -määräykset Asemakaavamerkinnät ja -määräykset

Asemakaavamerkinnät ja -määräykset Asemakaavamerkinnät ja -määräykset Asemakaavamerkinnät ja -määräykset 1 1 1 1 1 1 1 2 Esipuhe Ympäristöministeriö antoi 32000 asetuksen maankäyttö- ja rakennuslain mukaisissa kaavoissa käytettävistä merkinnöistä. Asetus on julkaistu ympäristöministeriön

Lisätiedot

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO ASEMAKAAVASELOSTUS KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO 14.8.2013 2/41 14.8.2013 Koulukatu 13, Citykortteli, asemakaavamuutos ja tonttijako LA ASEMAKAAVASELOSTUS Dnro 870/10020300/2013

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 109 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan vuoden 2015 käyttösuunnitelmat 3

Sisällysluettelo. 109 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan vuoden 2015 käyttösuunnitelmat 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 11/2014 1 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 11.12.2014 Sisällysluettelo Sivu 109 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan vuoden 2015 käyttösuunnitelmat 3 110 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan

Lisätiedot