I«î'. l-.vi,'.-- IVI.:.;- 3 V U L! n V /3. .ih" pöytäkirja D V Vil ÍW: ' y.'p 'j

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "I«î'. l-.vi,'.-- IVI.:.;- 3 V U L! n V /3. .ih" pöytäkirja D V Vil ÍW: ' y.'p 'j"

Transkriptio

1 I«î'. ' y.'p 'j l-.vi,'.-- IVI.:.;- 3 V U L! n laiin8in«n kokouspöy tkklrja V /3 Ja.iH" Kejkusha l l l n n o n pöytäkirja D V Vil 4 ÍW: i J

2 f V ^ Pdytikirja ludittu Suomen V. & U.-Liiton cniimiiksil kokoukkiu He)>ingi»tl 11 p. mailiikuuta v Kakoukien avui lehtori I. Wiliikmaa lehden lybyeati selkoa viimcvautiaiata tuimenpiteiatii Liiton pcruatamiata varten )a ilnioittaeo. ettl Uiton sunnst nyttemmin olivat aaancet Senaatin vahvistukaen. II «Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin tbnin jukeen h:ra Wilakman ja lihteerikiii «IlekiijuiHanui. f 'i/.«i Puheenjohtaja aelitti miten kokoua oli juliitettu, eikt liiniolevilla ollut mitään tiniin johdosta muistuttam^ta. II 4. Kokouksessa olivat allamainitut piirit vnraavasti edustettuina; Helainidn piiri.. 9*6 jbent* 9 äintä I. Wilskman Turun >. Porvoon >.... 2ltl Viipurin (Vähintäin) 600 Kuopii > 100 TampeiKn Kotkan. {vihitkin) 31» A. BlomherR. F. Hlomqviat F HemminK A. Kemiläinen. K. Uipio. A. Mikkonen Sitä paitsi h:ra ' itti saapuneenaa Hämeenlinnan Tnrma ttunn eduatajana. Jossa oli jäaentä. Mainittu seura oli julistanut kokouksen Hämeenlinnan piirin perustamista varten. aan kokoukseen «i ollut saapunut edcstajia muista seuroista. H:r4 Johanason kysyi yabaettäuiinkfi hänallc nyt oikeus ääneauä Tarm<m eduak^ana. Kokona oli sitä mieltä, t tä h:ra Jnhansaon saiai uttaa oaaa kaaknateluihin tavallaan ptrtiatctun Hämeenlinnan piirin puolesta, mutta koaka ainoassa tähän piiriin kuuluvaasa seuraasa Tarmoaaa ja sila it*e piirissäkin oli vähenimäti kuin 100 jäaen*!, niin kokous sääntajen nojalla ei kalaonnt voivansa myöntää h:ra j.,iiaaaaontlle ääacatvboikeutta. SkäBtA)cn määräykaen mukaiaeati h:ra VViUkman ei saanut äänntää enemmällä kuin 7:llä Uaellä r. IS Joenauuata oli saapunut kiije, joaaa ilmoitettiin, että Joensuun piiri oli perustettu, ja eaitettiin kokouksen kiuiteltäväkai pari aaiaa. Mitä eaaimäiseen kysymykseen tulee, niin oli kokous sitä miehi. ettei Uiton säännaissä puhuta mistään \ arsinaiaeata ai<'änkin»itu»- makaukta vaan aimmataan säännöllisistt vuosimaksuista. Toiacksi lauaui kokous toivomuksenaan, että vaataisuudefsa voitaiaiin lähettää esitelmän pitäjiä ympäri maata, mutta mitään päätastä ei katsottu asiasta voitavan toistaiaekai tehdä

3 «6. Kogka aintä)«! muriyrt», joaka inuk«ab Uiton kokmikmrta oli«ilmoittttava.urh«lulekdiau>. pidettiin hyvi«cpaoiiäriiacni urheilulehtiin kuin oli luetuvtt mys» seluimt lehdet kttin.tidakrijt «dr jigare och fi^tre» j. n. e. putti kokoni, ett* ilmoitukiet olisivat panuvat Snomen Urheilulehteen ja Finakt IdrotUbladetiia, jou paitai kokoukairta oliai annettava tietoa okapiiviiaten lehtien uutiaonaatoissa. «7- Vnoana Tampereella pidetty romotaionikokous oli ehdotunut pan muutosu niaiateri- ja kandidaattivaatimukaiin }a jittinyt ehdotuksensa liiton ratkaiatavaksi Kyaymya oli ollut Uiton väliaikainen toimitusvaliokunnan kiaiteltävint. ja ehdotti valiokunta kokoukaelle. ettei muntoaehdotus toiataiaeksi antaisi aihetta m'nkunniuotoiiiiin toimen piteisiin. Timän ehdotuksen kokous hyviksyi. Toiseksi oli Tampereen kokous ehdottanut, että maisterein ja kanditaattein, kilpailuisaa eaiintyesakin. aina^ tulisi kantaa arvonierkkinst näkyvissä. Mitään päätsstä kokous ei L tsonut vok-ansa aaiasta tehdä, mutta lausui toivomuksenaan, että maisterit ja kandidaatit ottaisivat varteen tämän ehdotuksen. Kolmanneksi oli Tai,i iereella ehdotettu, ettei entiaille maistereille ta kandidaateille heidän ottac.isaan myöhempiin maiateiinvihkiäiaiin»saa jaettaisi uusia arvomerkkejä vaan ainoastaan ilii^^ote^ Tämä ehdotus hyväksyttiin. i V Neljänneksi Tampereen kokrms ehdotti, että»nlhillisa kilpail^til^- Kuuksissa, joissa samalla kertaa olisi maisterinkokeita ja muita kilpailuja..sanotuille kokelaille oliai jaettava ykhi palkinto kussakin urheiluhaarassa. kokonaan riippumatta muista kilpailuista. Tämänkin ehdotuksen liittokokous hyväksyi Hdelleen h) väksvttiin Taraperren ehdotus uinnista ja lausuttiin toivomuksena, etiä urhcilupromotaioonitilaisuuksissa tulisi olla lääkäri läanä K " Helsingin Ponnistus oli Tar,pereen promotaioonikokoukaelle lähettiinyt pilkänlaisen kif]alliae-< ehdotuksen maisterivaatimuksiin tehtävistä muutoksista ja.'^(j i n toimeenpanemisesta Väliaik.iinen l.iimitusvaliokunta oli käaitellyt ehdotuata voi matta suosittaa mitään toimenpidettä sen johdosta. Mitä ehdotuksen edelliaeen osaan tulee, hyväksyttiin toimitusvaliokunnan elidotus; sitä vsatoin liittokokous voimatta suorastaan yhtyä PtMtniatuksen ehdotukseen. mitä sen jälkimäiseen osaan tulee, antoi toimitusvaliokunnan tehtäväksi saa taa yleiseen tietoon, ettei Uitto hyväks ilman sen luvatta pidettäviä mestaruuskilpailuja ja kehoittaa haliilliaia seuroja pyytämään toimitusvaliokunnalta lupaa nicataruuakilpailu>(.n pitämiaeen eri urheiluhaaroissa, koska kokous katsoi t<illaisten kilpailujen pitämisen jo kuluvana vu<inna sekä suotavaksi että n ahdolliseksi

4 «9- Kotlun purin eduauja li:a Mikkonea fyysi ediuunimu piiriä poo- I««u, rtti aikaikmmin TaBperecn k»koaka«ua putcttyjen promotaiooni«d liaikai vi«u aijoitcttaiaiia ykai Kotkaan Tih&ii knkoui ci kiuoant voivanaa aaoatua, nutu liaiiii aen aijaan Tampcretn kokoukacaaa varalle pantuihin paikkakuntiin Kotkan, viiaieiaecn aijaan. Mabdolliaaati kyayniykamalaiaiata asioista aaiaivat toimeenpanevat jirjeatöt sopia toimitusvaliokunnaa kanssa i >a Puheenjohtaja ilmoitti ykaityiaissl piireisa* kuulleensa hoettavaa Suonien v toimeenpanuvasu yleisesti voimistelu ja urheilujuhlaata. Kokous lauaui puheenjohtajan ehdotuksesta mielipiteeniin, etti tällaisen juhlan toimeenpaneminca nyttemmin on Suomen V. & V.-Liiton tehtivi ja lauaui toivomuksenaan, että kanaainvilinen juhla saataiaiin V aikaan. ' PUtettiln pyytu kymmenen tuhannen (iii,<]oo) markan suuruinen Vttotoinen apuraha. ToimituavaliokunU sai tehtivtkaeen laatia kiijoituksen, joka sen jilkeen valiokunnan ja piirikuntien puheenjohtajien tulisi allekirjuittaa. VI "» V V. PUtettiin SenaatilU anoa Uitolle oikeus vahvistaa I,m<hi alle pyrkivien seurojen suanöt. Toimitusvaliokunnan tuliti jlttti anomus Senaatille kun se huomaisi ajan tiihen sopivaksi. ^ \ I >3- fnitas seura oli kirjallisesti pyytänyt lupaa jäljestää kansainväliset urheilukiljmilut i^ub vuoden kesänä Samanlaiaen pyynnön teki Helsingin Reippaan puolesta h:ra V. KliviUK suullisesti Kiivaaa keskus telun jälkeen, jonka kestäessä toiset tahtoivat myöntää tällaisen oikeuden kummallekin seuralle, toiset ainoastaan Reippaalle, suostuttiin molempiin pyyntöihin» Toimitusvaliokunnan tehtäväksi annettiin laatia amatööri- ja kilpathisäännöt «'5 l.hdotcttiin, ettei saiai samalla kertaa kuulua kahteen Uhi usesm piin.samaan suuntaan työakentelcviin seuroihin Kysymys lykättiin toimitusvaliokun' ia ratksiatavaksi» 16. Kuopiim piiri pyysi h ra Kemiläisen kuutta, että piirin nimi muu tetuiaiin Pohjois-Savon piiriksi johon kokous suostui.

5 » 17 - 'S. Moctcttiin kyiymya miiikiluht Murat utlaivat kuulu* Litttooa. Eri Uhoilta vaadlttiia, etlcivm c«ro«rkikii luialclii-, «iau-. «mpuam- ja purjchdumrat M mumii kasina, koakapa aitaa oli alin payoa jbmi*. etu a* muka aaattaiaivat UaeatU «aut Marat kumooa Kan kca kaatelu «i joktaaat minkiialaiailn tyydytttviia talokaiia, lykittiia ky ymj-a toiniituatalioknanaa ratkaiauvakai I >. Tchtyya kyayaykacen. aaiaivatkio piirikuaaat tuimikaatiibsa paiui auaaöiaai mäirtttyji jiaeaiä valiu vanuaiebil, vaatattiia layflativbiti I I«- Kria eduauja kyaji. aiiati piirikaaaat aaiaivat tarpcclliact rahavarat, johon kokoaa vamaai ctu piirlknnnat itar MII vai tchdt Kiiti ehdiitakaia. t «o. 5 Toiaiitaavaliokaaaaa pakacajoht^akii valittiin ykaimitliacati huato- Uaaatykaelll lehtori Ivar Wilakaian ToimituavaHokuanau muikai jiacaikai ehdotettiin aea jukecn herrat O Vaaeaiaa, G R^bbohui, VNRIfviag, V.* ^aä^rholm. J. J^bunn, E Hemaiiatc ja V Solatnuul. joiata ilklmtiac^#ttitenkia i^^^niaati kiduyai Kyhdyttiia vaaliin, jonka tnlokaeaa c*i. etti valmkunnan muikai jkaenikai tulivat herrat Vaaeniua kaikilla i6:lla iinelli, Rönnman iktlla. Veaterholm I7:1U ja HemminK is:ll* k'<.aelu.» <1 Konka muut kyiymykaet eivu tilu kertaa vaatineet kiaittelyi, julia tettiin kokona ^attyneeksi -^uamai VII n* SolMrMld

6 Pöytikirja, Mkry StiMicn Vslaimla- Urhillyliltm Kuka ylinurtlmml lutkmik- KM>, «ki rmcmiii Hclilnflut YliapiMOfi»liMmlvftlOTM nirrukuuii 4:lit p:"* Kokoukarn paytunijurikti vallttiiti Ilekitjoittanut I I» Sittcknn Liitoa puhtenjnhtiya. lektori Ivar WiUkmaa. oli kukoukieii avannnt, rykdyttiia eduaujicn vahakinnjca tarkaaumikca, jorta kao mattiia, cttt leuraavat piirit olivat kokoukkm cdustettuiaa:»itimfim piin EduaUja bra K AlnMtn i6 iintä*) Mmtrnlmmtm B. Jtmmm 2 KymmhaHKU Hl^ifSmMn An-MM Tmmptrum 7Wm> M ffyityrä i A JtemiUmm I./. F. Mtmft,,! 3 AT. Ulf» 6 yi. aumber, > 3 «lykart (Hattiia Tiiiniituivaliokaanan kicrtokirjcchi kaakuhteltavikai: mainitat kyay /.«. Ktlpailtisäilnniit Ttnitn kyaymykhii jokdoau putrttiin jittu kilpailuoiatöjra laatimimb Toiuituivaliukunnalle. Joka, ottaen huomiooa knkuatcluaaa ilmaan l Hai UneatykMu.A»UntAica aiu-aan kiyttu 8»nti

7 taneit* nikökobtia, MMi valmistaa Uflden ehdotuksen Liitoa eaai vuoai- Kokoukseen. Helsingin piiriä puolesta ehdotettiin, ettt tämin ehdotuksen pohjaksi pantaisiin ne si&nnöt joita käytetun Skandiaaaviasaa syysti, että nimi ovat tiydelliaemmit ja naotoooaa nihden paremmat. Ruvettiin.sitten keskustelemaan Toimitusvaliokunnaa ehdotukmsta periaatteelliselta kannalta, jolloin tehtiin seuraavat muistutukset Pitajuchuun olisi liaittivi 400 metrin juoksu. Kris edaataja ehdotti, etti matkan pituutta ei mlirittiisi, vaan mainittaisiin ainoaataan, etti sarja.sisiltil pikajuoksua, kestivyyquoksua hikkijuoksua, j n. e. hmpuiktu tapahtuisi mieluimmin faniitm, jolloin kullekin kilpailijalle murittitisiin aika vihintiin kahdella kellolla, mutta miiai asianhaarat niin vaativat, voisi se tapahtua yksitellen tahi 6-miehiaiaaI joukoissa iheatissai; vmiimintiim^iinum oliai lisittivi se miftriys, etti kukin kilpailija saa asettua mille kohtaa itse tahtoo; Miki/uotsiuia olisi hikkien maassa olevien jalkojen pituus tarkoin miirittivi. Muutamat edustajat ehdottivat silipaitsi, etti tahallio«n hikkien pudotteleminen olisi kiellettyi. toi»t taas sellaista rayönsivit arvellen, etti se vrtii enemmin aikaa. '' Mtnmissi tehtiin se miiriys, etti se henkiifi, joka kolmasti rikkoo, suljetaan pois kilpailuista. iriliäilmkeilimii näkien miirittiin. etti..keihiin painopiste on oleva kädenstjanuoran sisipuoulla; ' ^ vampahmktinc on myfla otattava multaan heittusaijaan: kclmihihlhmlunsa ehdoteltiint etti hyppyupa tisti".ihin oliai aivan vapaa. korteui- J» fihiitsliff^yktm suhteen tehtiin ae ehdotus, etti nimi hypyt kansainvilisiasfi kilpailuissa tapahtuisivat ainoaataan yhdriu jalalla, mestaruuskilpailuissn myöskin yhdelli jalalla, mutta silloin olisi suoritettava toisella jalalla minimum, joka korotettaisiin korkeushypysai 130 sencimetriin ja pituuskypyasi j metriin: msisten- ja kandidaatti kilpailuissa suoritettaisiin hypyt molemmilla jaloilla ja muisaa kanaalliaiasa juhlissa saisi toimeenpaneva seura itse miiräti, miten nimat kilpailut tulevat tapahtumaan. Turua piirin edustaja vaati, etti molempia jalkoja Kopusuhtaisesti kiytettiisiin kaikisaa kilpailuiasa, ja hin sai kannatusta muiltakin. vmiottruum eh(k»tettiin, etti pituushypyn vaatimus ki»rotettaisiin, mutta toiaet siti vastustivat. ifio-titlflutm myönnettiisiin suurempi vsjiaus, niin ettei tehtiisi mii I iyksii jatkakucpista eiki nisahan istuutuniiseata Khdotettiin. etti ihomahiutti itkotjiksi un tistilihin tunnustettava ai noastaan se tuloa, joka saa\'utetaan yleiaissit. koku maata kisittftviasi kilpailuiasa Toiset siti vastustivat Amatöönaiintöihin teki Hrlsinxin edustaja seuraavan muutoaehdo luksen Amatmmni on pidettavi jokaista yleisen voimailun ja urheilun harrastajaa joka el maksulta anna opetusta urheilussa, kuitenkin on ae heiilrilä, joka maksusta antaa opetusta, pidettivi ammattimiehen* ainoas taan siini urheiluluokassa josss hin opetusta antaa.nimi urheiluluokat ovat

8 I. VoiMi^H. I. Mitkkailn., i. VImiMi voiaaua ja auatiiklu. 4. LnMdm jm anu juarhnla I. Hiikto. 6. UtaU ja aiaa vouarhaila 7. Soata ja kaaoottiarheila. K. PallopclH. 9. PfiyrUy >a aatoaiobiiliarktilb. ia HevoauiMu II. PaijcMaa. it. AnpuaiiaM SiUpaiUi ekdouttiin. etu nykyinea d) kohu unatö5htuniiöiwi maatittaiaiin aiia. etu Mllaincn avaataiaiaea aaiii Upahtua aiaoaauan Tuiaitaavaliukaaaaa aimcaoai^lla lavana. ViaM pyydettiia Mlitykait mitea oa meaetrluvt aellaiaiaaa tapaaksmia, maaacudulla lucia kilpatluiaaa asnctaaa Biitalliea ohcaia myaakin rahapalkintoja. Piitcttiia. etu ari plirikuanat tekiaivit tuimitaaraliokubballc kilpatluiiiata-efado tukaia, joiu tiiimitaavaliokunta»ittcn»ovlttaa yhtacn. \ i.e. MestaruuikilpaiiHt:., ToiaiilaavaliokaaaJk tak*aliia ekd<>mikatin tcktiin >*anaval liaiykaet Jaokaaaariaaii putattiia ottaa liaikai io,oae amtria kaativyyquokau Liitto talm vaataiaaudeaaa piunua kaolta myänkia painiaaatarauikilpailajn taimacnpaaaaiacata. Eaai vuoaikokoukaeaaa murltlin paikat miaal tulevam vuoden maataniuakilpailat pidcttia.\boinukaet nlittrn toimempaacmianita oa vikiattin puolitoiata kuukaatta aancn Vttoiiikokoaau (joka pidctua maaliakuuuai. luetctuvit toiaiitttavalio kaaaall*. McstarauHkilpailut pidctua kcaia loppupaoliakoa kaluaaaa paitai paiaikilpailut. totka nicluinaiin pidetua jo kevulli. ToinitiMvaliakunnaa m«atarhiwkilpaituja koakcva c) kubta putcttiin parrmmaa nalvyydta aikaanaaaatiiivkai lykitt samaan knaiitnaa. joka tal«r kj pailaaunta)i ktilttfleiaun VrhnluhtnrnkuHsurvo. Timln kyiyayknrn johduau launuttiia m aiicupidc. rltl urheilu kuninkuudanta oliai kilpailuva alaoaauan joka knimaii vauai ja cttil iuurcmpi laoaipuolianuii oliai vaadittava, niin rtti urheilukaninkaan Mytyiai uita uorittanut tahi hinrn tuliai tiaai kilpailutaa»uorittaa mai«tcnvaatimukact Pmtrlaakntavaata tiiai kilpailusaa naiaivat maaimutu laiaet tehdt ehdotukiirnaa ToiaiitunvalicdiuBnalle, joka»itten aovittaa ne vhtwn 4:0. Vrheihtmautrri ja kundidaallipromeutml. Tmailtuavaliukanaan chdotiu hyvikayttiia ailu aiuiitukaella. Hti eaai vuoden pnmootiut tulevat tapahtuaiaaa Ibtuman ja AW*>«kaapuugeiaaa

9 i-a iun Uuet 9*imúUln- m urheék^uiut. TiWaltaivaliakiiaau «hdotim hyvuuyttiia., 14 PóytUvijaa Urkutunua vkutuia hcmt T Kaipio ja V. Flaadar. Tarkaataitu ja kyvikiyttjr: TWiw Kai^. la «den : J»k. Fr. BhmfPÚt. Valtrr FUnáer. Uttoa toimitiutralioknaaaa lihetttni kicitokitje oli alia kaalava KtkmtkmiUnto «m téttm yumämhtn\ MMAmmi, fh^áém M- stí^iué «Mtl im mmrrtikimn 4 p;mé két U t. ^ jm jaut UnlelUU» jrwwm kyifttylmtá: l.e. KüfailusMnnJ>t: ToimitiMvaliokuaU etu ««ykgia V. tt U. trarojca kcakushallitukica kilpailnálluat ^Uiaik pfpiataakai Saamen V ft V Ultoll* hjrrlkayttlvll ohjeallntaji vartea Aaiaaoa. pimkanti» kehoitcuan edellulia trkemua laouvia mautoaehdotnkaia, jota tarko<tiuita vartefl tiu waraa pari kappaletta iunt^l i:e. Mrstaruuskiipatlul: Toiaitaavaliokanu ehdottaa niihin kilpailaihin nihden 1 a) etu mcauniuakilpailttja oliai vaatedea vuoaituin paauva toiaieen aenraaviaaa ylciaiaai urlieilulajciaaa Hcittoaarja kauuntyaata kcihuakeittu ja kickoaheitto, kyppyaarja: korkeua-, pituna-, kolmiloikkaua-ja aaavakyppy (korkaatuj; j u o k a a rj a: lou, 400 ja 1500 metrii acki kikkijuokau 110 m ; k i v e I y aa r)a : 1609 ja 5000 metril; b) etu kaikki nieataruuakilpailut pidrttiiaiin unalla paikkakunnalla unan arheilajuhlan kratieml; e) etu neatarunakilpailut aiurittaiaiin pidatttvikai eloknua loppnpaauakun aikaaa. dl etti maataruaakilpailujen jii^eatiaiiitl koakevat anonaknat uva( jttettivu toimitaivaliokanaalle kaakaahallinnoa 1.ákrUnán ^aa ka Ineaaa; a) ettei knkaaa oliai oikeutettu mcauruu» eikl muiaaakaan kilpailuiaaa aauan kaleaterivuf^ea aikana eduaunaaa uaciu Maroja unanlaiaiaaa arbeilunuodoiaaa 3:». VrktUuku Himimuarvv. Tolaaitaavalinkuau ehdottaa, etti kuniakaaaarvu tlatuthin anaattaiaiib «11«, joka amaurauakilpailuiiaa»aavuttaa korkeimman ptateatiá-

10 r«m. iolma putet«lukattamhi «ilmi. «ttt «MiHiliam aim knukia ai-. kmlakurwu Mtiai 4 piatattl, toiua j, kolam «j«1 pmm. UfMlakuiakaaMTToa voituailmkai TALM U I U O B U H «saavatua piateiti vuiauib ykdmai, keitto., kyitfy- ja jaokatuaijoikia kaulavaaaa arhcilakaaraaaa y.'«. L'rkeilummsteri- f» kanthdatuhfromoohot: TuaiMwvaliokaaU ekdouaa, ctu arkcilaproaioatioidca Ivkuaiiri vutedas, kun ib«iur«nakil Hiil<qakia paaaaaa toiama, vikcaactuuaiib kolmelta kaktwn. ja toiaiituivaliokaau arvcl«* eaatkcaiiatea proaieaboidiii «ovattavab pidctuvikti toian Waaaaaaa ja toiaca Kotkaaaa. Maiaten- ja kandidaattidiploomqa aatakoon Uitto ilaaiackai y». Kumailtsei votmuieiit- j» urheuufukiat 1 ToimitaavaliokunU aaoailua kaamlliatca Toiatiatela- «rlicilajak- Itca jatkaiaiau joka kolaiaa vaoai. OimuU toaoleitaaa ekdhtta«ioiaitaivaliukuata tulaisea jaklaa piuanäd Jyvialiyllaal vttoaaa*i9a9 Hottokustanntummkmt! ToiaiituivaliokuaU aa vikdaia pakoitdta haoauattaaiaaa aaiaaoai. piirikaatia Uitua suanöiaa olevaa r aaa pykiua lidllykacatt. mikui ac koakc* hoitokaatanaaaaukat^aa aaorituaiiata.

11 7/ } I» M» í «rf M «^ X H /U Y M ' é n t t 4 < 4

12 c if ^M^tt UVl' r r <.» r y. V M <»»< f-«* y. /». - y V ^«(/ä a Í Ä ^ -»t- 4 ^^ * f t tr <V 4 / / en A A c/i/fé^ /mju fí ÍL'^tír^ll :2k

13 tna/u-jk-»-^. * t» /T / i /v/ ^ív r /» «-«I /y-w,.^. t t 4 t t ^ m ' './tri*». ^ y L. tyí y / ^ A* ^rf *** 1 «4. «/» - '

14 4. j t y ^ a*. /i < M-" ^ «««t J L ^ / * «-li tl V ' A - J é ^ ' t y.. / f ^ ( T r * A - i Á A t JJ^^IÍM.» Vtí**^ Á..fc

15 ta-^/i faí'4 M 4L- -uyi. n ir-ré 7 r ^

16 TV r. L Wm = A t" nai i^' SVUL: n Kfltkusha 1 l l n n o n vuoalkokoultaen pöytäkirjat V /5 J«M wi:,.''"»-. ^.'J-'i'ííu,'lí-^iív"-''''"'" K «B k u a h a l l l n n o n yllmäiirälaten kokuudten pöytäklrjat V /5 Ja 10/11 ii' Y ^.»S?

17 Pöytäkirja. ickry SuMMii Vot«. * Urt>. LillM HillllitsMiinMM»yMllukaukMm ) li p:iit Msllilia ifmj. PiirikunUin rducujien Talukiijat Urkutettiin Unimllrit anbcttiin kullekin ediuujille jlwaluvun rauniuden mukmn. Seuraavat piirikannat olivat edaatettuina : Hclaiafia pinkunu, cduauja V. FUBder, 17 UaU. KyBinlaakaoa TanpcTMn ViipariB HiMcnliaMii Porvoo«Jyviakylia Oalm Pobjoia-iavoa :» A. Mikkonen, K Uipio. E. Rautio, E. Janreva, F Blonqvut, } K. Kikala. 1 I, Wiltkman. i K. Caatrcn, 1 rutattiin, etu kokoakaeaaa «iii klyttu puheenvuoroa myftakin piirikaatin joktokuntim kuuluvat jfaenet.»: J- KaumalU tulleeaeen kyaymykaeen. oliaiko kcttlkunn aika sopiva urheiluproaootion pitlmiaeen. putettiin vaauta, etu aopivampana pidauin myahenipit aikaa, eatai. kaaikuun luppupuolu. 4- aan pyytiaiii urbailupro- PukjoM-Savoa piiriltä ei voitu aiysatu mooti(4a enai kaalni pidetuvuui. I 5 PUtettiin kyvuayt jo aikaiacnimaaaa kokuukseaaa tehty chdotna, joaka mukaan vuonna 1909 tulee Jyvlakyllaai pidetuvlkai yleinen koko Suomea klaittivi voimiatelu ja urheilujuhla. I Koaka uutta toimitaavaliokuntaa et voita valita enaeakuin kalaaeen toimintavuoden valiokunnalle oli vaatauavapaua ayssaetty ja kna i9o6-taoden tilit olivat viell tarkaatamatta, valittiin tihin toimeea hrat Kalle Rikala ja Armaa Mikkonen.

18 Koska Milli olevaa laajaa ehdotuau kilpailuaunaailui ci kokonk- cau ehditty ykaityiakohtaiieati Itpikiydi ja kciaka siu vamaan oli Buiiitutakaia tehty, valittiin komitea siti tarkaataraaan ja koijaamaan. Tthin kumitoaan valittiin knrt I. WilakHlan HelaiBKiatl, K. Rikala JyviakyliaU, E. RauUo WiipuriBU, K Laipio TamperetlU ja A. Mikkoaen KutkaaU. Kittehan komitea o«tyaaa«auonttaaut. tulee aen jittu lopulliaen ehdotiu piirikuaaille hyvlkayttlvtkai Ellei ehdotua uavuu piirikuaued ykiiaieliau byvikiyaiau. jttetun ie ylimtlriiieeo kokuukacea kiaiuluvtkai 7- *) Sai Uneatykaaaal auntj^en niukaaa kiy^ui aiauastaaa i> Uati. I «, Helaiaain V. Ik U atnira Reippaalle ny&imttiia oikaua pasaa cdai keatai toiaiecn tavaamukaiaet kaauaiavtliaat urbeilukilpailunaa. A Tampereen Pynntfi-iearaa pyynmmn aaoa eaai kealni toimeeapaaaa tiaäa vuudea arheiliuaaatarunakilpailat, putemiia vaatata auoatuvaati «iiii edellytykaelli. etti tillaiaet kilpailut ulienkaan pidetiin, miki kyiymyi vaata kilpailuaiiataehdutuita lopulliaeati hyviksyttienai ratkaiataaa. Viipunsta kokuukaelle uuipuueeaecn pyyntate. cttl Kanaanvaliatuaaeuran laulu- ja aoittuiuhlan ybteydehsi saalaiaiin jir]eatii myfiakin yleinen kuko n.aata kiaittivi voimiatelu- ja urheilujuhla, piitti hallintoaeuvoato vaatata»uoatuvanaa pyyatäaa ainoaataan lilli ehdolla, etti kynymykaen alainen juhla tuliai oletatan paikkakunnallinen io. : II. lluai piirikunta, jonka nimeni tulee olemaan tveatra Nylanda kretaa, hyviksyttiin Suomen V. & U. LhIoo yktrytaen otetuvakai Pykiliaa 7 mainitulle komitealle annettiin tehtivikai laatia muriykaet aiiti, minkilaiaet aeurat ouaivat oikeatetat knulumaaa Snomen V. «t U. Uittoan Uitdaa toimituavatiokannaa aaiakai jiuettiia ryhtyi aiikia toimcapitciaiia, joihin edalliaaa vaodea vuuaikokoafcaaa pdytikiijaa iiia kiu antaa aihatu Oulua piirikuaaalta oli kokookaclle aaapunut kiijelmi, joana pyy, dettiin lupaa kaniaiaviliaen talvinrhdlajuhlan pitimiaaca Onltiiaa enai talvena. PyyatMn auoatuttiia ailli ehdolla, etu sen yhteydtmi kri- ccnpantavat paiaiki pailat jlijaatettiisim paikkaknanalliaikai. u. U 14.

19 » (J. StMNkim likamainna valitut tarkaatajat olivat amlian vuodaa tim li^äyncvt ja hyvlkayaact. aytanattiia toiaimuataliakuaaaik Uf Ulliaaa tilivapaua. Alkavaa tolaiatavaodaa toiaiitar.aliakautaaa valtltiiii jtetaikai brat I. Wilakaiaa. G Waacniai, W. Ellviag ja A. Wa tia Halaingiati acu K. l,aipio TaaipaiaalU Liitoa pakaaajoht^akii valittiib hra Ivar Wilakaua. I TiliaUrkaat^iMMi vaotu 1907 vartm valiltilb hrat K. Caatr^ liaal V.»- F»yt»k.n.a Urka.t^lk.1»allttil. krat I. Wil.k-a. ja K. Rikala Tarkaatattn ja hyvtkaytty Vakuudakai Jrm hmr W,UHmM

20 Pöytlkir)a. tehty Suonien Voimittelu- ja Urheiluliiton keskushallinnon ylimlirlisesst kokouksessa Yliopiston voihiistelulaitoksella toukokuun 19 p:nl I «Kun Liiton puhmojuht^a lehtori Ivmr Wilakmaii oli muutamin sanoin avannut kokuukaen ja payttkiijan laatijakai oli valittu allekirjoittanut, tarkantcttiin piirikuntien cduat^ien valtakirjat ja kullekin cduaujallc tulevat UnimUrtt, jolloin kukoukaen UnestyikelpoUikai jtsenikai hyvikayttiin Muuraavat Oulun Turun Helaingin Porvoon Kyminlaakaon Viipurin Jyvkakyltn Tampereen Hlnirenlinnan Pohjoia-Savon Linai Uudenmaan piirikunnan puoleata I. WiUkman A. Blomberg j W. Solitrand ij J. F. Blomqviat 3 A. Mikkonen 9 E. Rautio S K. Riltala 1 K. Laipio S E. Juureva } O. Hamara 1 V Flander i Liiton auntäjen 6 pykilln mukaan aai Helamgin eduatiga Uneatykaeati klyttf< ainoaataan 13 Untl x UntI piirikunnan» I Pnheenjoht^ ilaoitti, Mtt senaatti (di nyanttnyt Liitolle,000 nk valtioapua ja ett* ToimitnavaJioknnU oli Uiton raha*. tonho<t«laksi Talianut voimimelubopettaja O. WaMaittkaen 9mtnjea varojen klyttlbinen jätettiin ratkalatavakii aykaylm pmttt*. '' aa hokoukaeaaa. Jolloin Toimltnavaliokunaaa tulae antaa -rtaata emotnkaenaa.

21 3! Kilpailii»Uatö*hrtotu*U UrkuKmun alelucma Uosui Hiluingin piirikuanan edual^a. cttt kokoukian ai pitlul ottu MiUe tltl siu syyitl, ettei suutöebdotusta oltu levitetty tarpeeksi dkl llhetetty kaikille acuroiue Samaa mieltl olivat Turun ja Unai- Uudeiimaan plirikuntied eduatajat Toimitusvaliukunnaii puolesta hbobautettiin, ettei sunt^hdotusta oltu eou ajateltukaan levitetttviksl ykiitjriaille»eiirohu j«painoa sen takia oli otettu niiti pictil. ettl jokaiselle piiriknanalle riitti yksi kappale. Ruotsaliiaeti pnims oli viipynyt kllnnaatyan tlliden Kokoukset! suari enemmistö putti, ettei nostettu kysymys antanut aihetta mihinkiin toimeen piteeseen 4 i- Ryhdyttiin kohta kohdalta tarkastamaan kilpailu»uiitöehdotusta, joka periaattcclliseati hyväksyttiin.semmuihcnaan. Muutoksista. jotka euimmikseeu koskivat sananmuotoa, tirkeimmat olivat seuraavat Rekordiksi ei hyvlksyti juoksutulosta, joa lihtdmerkki on annettu lipulla. Kilpailuihin ilmoittautumisajan putyttyä voidaan paiklumlttpauistiia hyväksyi mmtta itaikkakmniua tulleita ilmoituksia. tteivlahyppy on saoritettava moleaiailn puollitatt H«ttoryhmln mcaurauskilpailoun ei laakeu viaapallonhcitto*. Hiihtoryhmisal tulee jo km kil(>ailussa olla epttasainen taival S I Mestaruusarvon ja rekordin saavuttaneille putettiin vuosittain jaka«liiton mitalipalkinnot Samoin hankkii Liitto urheilukuninknuaarvoa varten tarvittavat hopeaseppeleet. Rekordipalkinnot annetaan Liiton vuosikokouksessa jokaiselle edelhsen vuoden kn- Itiesaa rekordin saavuttaneelle. Liiton mitalin on oikeutetta saamaan myas ulkomaalaii.cn, joka fluomessa saavuttaa maailman Uhi Pohjoismaiden rekordin.

22 6 I Kun Suonta Voim. & Trh. Uiton kcskuthalliato nyt oli hyvlksynyt koko maata kisittlvit amatfiaricainnöt. hunmautettiin, rtti niiii voidaan sovelluttaa ja k&ytlnnöait toteuttaa vaata tititl alkaen, kokoukmrn viralliacn putökaco mukaan i ptivtsti keukuuta. TImin yhteydesai tahtoi li.okoha ilmituoda julkiaen pahckaumiiienaa»iiti roenettcly>tl. ctti erut henkilöt yleisti vaatenniclinyyttl herittineellt ja ykaityiaen peraoonaa loukkaavalla ta^ valla olivat Hanomalebdimii juliataneet ammattiurheilijakai ni. m Suom. Voim. ja Uih. Uiton puheenjuhtajan. vaikka amatuciriaunnön»ovellutumincn kuuluu ainuaataan Uiton tuimituavaliokunnalle. 7 K Hiirikiintieo johtokunnille putettiin b<iomauttaa, ett! ne paremmin valvoiaivat ykaityiail kilpailujanaa, jotta kilpailut aainivat jlrjeatynecmmln ja arvokkaamman leiman. UUiinni antoi Uhin aihetu Helsingin piirikunnan mestaruus- ja championaatti-paiuikilpailtyen jirjestiminen. 8»Jymy» ja Uudenkaupungin Urheilijat» nimisten voimistelusearc^ kirjalni. joaaa ehdotettiin Uudenkaupungin ymptrist5n kiaittivin piirikunnan muodoatamiau. jktattiin paydule amraavaan kokoakaees Liitoa suntajen ii pyklun mukaan. 9 I Tampereen PyriBtS»-scur8n sclle ehdottama aikamurl, ) 4 meataruuskilpailhjablaa pitiaip. elokuuta, hyvlkayttiin. 10. Keakuahallinto otti keakuatelnn alaiaekai. mihin toimiin oliai ryhdyttlvl, jotu maamme tnliai eduatetuksi keauli 190S U>ntooaaa pidettiviaa Olynptalaiaiaaa juhlissa, niin edulliacati, kuin mahdollista. Ykaiaielinen klaitys oli a«, etti suomalaiaten voimiatelijain tulee koota voimansa yhteen ja eaiintyi juhlaaaa suurempana vthintlin jo miehiaeui joukkona. Titen tulee kokonaisvaikutua maumme voimistelun kehityskannasta olemaan paljon voimakkaampi ja eheimpi, jota ei saavuteta, joa pysytfttn hajanaiaina joukkueina.

23 joidn piraaoa tulevaan caiintyaiuramaab alhdan ) vaikattaa f) Mngca cpftadalliacati. Aiiaa valraiataaiimkii vahttiin bakouv- Kcua ofajclmatoibiikuata, jonka tula* valmiataa juhlaaaa caitettavi voiaiiateluohiclau raaca lyyakuuii 15 ptivu. Toiutikuntaaa tnlivat: proieaik>ri W Hcikd, lehtori I. Wilikman. tohtori K Rikala, hra W. Pynaiacn sek«voiaiistcluiiopetti^t A. Blomberg, O. Wi- Moittt ja O. KAonniaii Ohjelmaa iuoritunikua jlijestetua kilpailn, johob kaikki maamme voimiatelijat «aavat ottaa oaaa ja kilpailun perustakaella m U r i t U n matkalle Ithtijlt Varoja ker U m U u valittiin viiuhenkinen rahatoimikanta: I. WilRkmaa, R. V. Willcbran<l, a. Wa«eaiu», K. Stockmann ja O, Brandt, joka toiniikunu saa tlydentu itaensl. Laeniin Wtiptirin»Reippaalta- tullut kitjeimi, missi seura ilmoitti llhettivlnrt Lontooseen 16-michiacn voimistelijajoukon Toimitusvaliokunnan huoleksi jltettiin selonteon llhetuminen kokouksen edellisen prklltn mukaan tekemisu putaksest«ja j samalls huomauttaminen etu olisi mitl suotavinta, ettt Reipas J voiai ptitfikseen yhlyl. la f KilpailusUntAjen lopullista sanamuotoa valvomaan valittiin herrat I. Wilskman, K. Rikala. W Solstrvid ja allokiijoittanut»ekl pöytäkirjan tarkasujiksi herrat K. Rikala ja W Solstrand. Arv ITartta. Tarkastettu ja hyväksytty I9**/ 07- Kalle RikaU. VtinA Solstrand. Ehti

24 ! U (^i^à'/^t^â ZfÂ/y ry ^ ^ T ' / t / o / / 4'< r^t< /ála /ya/4* (i/ù'^y^^mitu./ /fi réa^- J u ûa-if**^y^é-t ^t J Jd<fe jiiéfs^i Â^yHi^y^/' f t ruai/i ^. ^ /M y r ^ Sí - ^ - / y f. á/^ai, / íi< f4 t (/i tt f ^ (/^iijiti '-'i' Jûyt//*^ ' t '^cjéctu áuu< / -

25 ^'ZuA c"-ftx-v«/a. ^ _ PTtyTMfoL i t / I.... ( / - AC««<j lia rlé é /o t t^ Cft/^M ^/jt" ///é: '«^v/^vt, i \0lmf\ík /i /"{l^ (ti âe fm^^ r ^ / / /. ^lltjiji ^ ^ U i M^ f ^ - /ft / i r. / I 't /jt4 t ' ^^ ^ J^^ ^ y A.^tx^é'^ où /i*ù<. ( A jj^a/í^ú^e "C^ imjl /e pyéé^ A ^ ^ a ú, cfu//^fa y.^y. 4 ii ^ itt tttj-z-ni't^'' 'i i

26 I )i ^ / ^ 4ft/1 ^ A//*. /U - ii ie//t //< U* ^fi /tt A /ttuy ' - A <7^ 4 ^-tf *<- at-tt^^^^. Ottiùiùii ^ ^ ^ ^ f ^ " ^ tl ^i^á^rt '^^ cjlü»i > Í ^ ~ / A fe-«//m a ^ t ^

27 AÍ< Jk Ott. J^A^ná^y ^ ^tui-'c í Íílu/ui^ / ; c ^ 4., A/ ur, f/ ' ^ fit 'é^ywtíf^ /H^^^ - í* 11. tt. ta. M.á^i^K^'t-**^ r-í ^ /x ^t^éz^ü/y^á'/o Jl tuáirz- ^ ^ ^V^, -

28 yik/e./h-íl ^^.ét ztxtiá^amy J^/* ^ ^ ^^^iía Ü/Í/- /«A", J^at^-x i/ûntu 4 (fu 4 í«4íajíía r M / Á i / yx (jl itif<4t ^y^! À (/(4114 M ^ : / ^ ^ L / ir < ^///rrt /A^t/^íiyá'* - i /u * í: Vi«

29 r. 1 / ^ / -cv : '/ at^ í t^i a?» /ÁJe ^t y ^/t ^ - ícta dût' d ^ ^ tx^^/^ ^ ía Á 'JL.

30 PAytlkhrja YoimiMdu- UHiailu-tMMii kmkuahaluflikmi ylmurtimmi hskouktmt«ybo^non vomttcliilaitokmila imm«kiiuii lo p:*! 1907 krlo «puvllll. «I TaikMtcttiia piii^imtii adnauiiai volukiriat ) kjrvikifttiia k^ koukkb Uaotyakdpoiailui jimnilui Muruvat: ()uhiii Turun Helangin KyminlaakÄiio Wiipurin rani pereen Hlmeenlinnan Pohjou-Savcai Joensuun IJtosi-Uudenjuaan piirikunnan puolou J. W. Teeriaho. 2 äönu A. Blumberg, 3 W Solstrand «5 A. Salovaara, 9 B. Rautio, R K Laipio, II B. Juureva. 4 A. Kemiläinen 1 ääl V. Airio, I G. SundvaU 1 AiincstykaeMä ui Ijituo sjuntöjen 6 n { mukaan Hebinfriii piirikunnan edustaja 13 iiitntii a i liiton puhrenjiihtaja leivitti, mitii»kuiseasi kt-iikushauinnun kokouk- ^ema I/Mitoon matkan valmistelua varten valitut toimikimnat ohjelmaja rabatuimikunta (Jivat saaneet aikaan Rahatol^-^nunnau ehdotuksesta putettiin ettii Suomen Vuim tt Trh Uitt' Sunnen Metaiistysseuran. Suumen 1'inuliitiin 'Trlsingin Sportti..ubin ja Helsingin Luiatinklubin kansaa yhteisellii pyynnöllä kiiikntyy hallituksen puoleen anotnuksella saada valtioapua vuimistelijoiden ja urheilijoiden luiettämiseksi Ix«t(«>n iilympialuistin kilpailuihin 3 Futettiin. etta Uitua mestaruus-, kunmkuus- ja rekorilipalkinumia 00 kiytettiivii saman malbn mukaan tehtyjä mitaleja. joihin un sovitettava Ijiton sekti suomen- ettii ruotsinkielisen nimen alkukirjaimet l/jpulli- H» mallin johon Toimitusvaliokunta oli hankkinut useita eri ehdotuk- a. niiiirisminm ja valmiiden mitalien hankkiminen ennen ensi vuosikokousta, jätettiin toteiitusvt iovunnan tehtäväksi

31 4 i Senaatin Uitolk ehdottaman ja kohdakkoin kipuuimiti ratkaiauvan valtioapurahan käjrttiimimi«! pidettiin tirkdmpiid Moraavia tarkoitukiia rkai. Makauttomim votoilatelunjohtajakutaaien ja pätevien henkilöiden lährttiiminen eaitebnii pitiimiuin aekä käytännaui- ]iä ohjrita antamaan eutoiue, mitkä tiiuaiita kaipaavht; i:kai Voimiatelu- Ja urheuukirjalliauuden hankkiminen. 3 kai Urheilupromootiojuhlien järjertiiminen Uvafla joata tarkonmin päätetään keakiuhallinnoa lettraavaaaa kokoukaena; «kai Matka apurahoien jakaminen henkilöille jotka tahtovat käydä ulkomaiden voimiatelu- ja urheihihairaatukaiin aekä Upoihin tutuatumaaaa. Kddliatä piätöatä (joka aai 30 ääntä) vaatuauvan mielipiteenaä eaiintoivat Oulun HämeenUnnan, Unai TTudenmaan ja Joensuun ednatajat ^ kai Piirikuntien avuitaminen Kaakuatehi aitä. akälaia juclueviin menoihin ToteiitnavaUiikunnalla on olknu ktyttää Uiton vafoja jiidettiin vaitaukauia kyarmykleue 6 Valittiin q haakilötnen komitea, jonka tehtivänä on hebnikuun ajalla hjelmatiamikunnaa vabniataman ohjebnan suorittamiaeaaa toimeenpanna yleinen voimistrlukilpaihi ja ien aekä niiden yleiaten valitaemiaeaaa noodatetuvicn periaatteiden juiau komitean tulee tämän kuukauden auällä lulkiauadaaaa hucmauttaa noialla vauta Su<Kacn Lontoon iilympialaiaiima juhliaaa eoai keaäaä edaatavan vninuatelijajoiikkueen jäaenet K<miteiun tulivat aeuraavat henkilöt Frt>fewcih V Heikel Helaingiatä 46 äänu Tohtori A Hellaten > 47. N apaaherra K von Willebrand 47 Voüniatelunjohtaja K G ''ianatröm m VViiniiatelanopettaja U Römunaa jo. M Alfthan ViipuriaU 48. > J. I. Nutdin, Tampereelta j} A. Bkmberg. Turusta >6 I. R Schneder. Kuopiosta 6 1'Xlrlliaen komitean hiiolekli annettiin myöakin I/«t<ion ma.aalle Suumeata lähetettävien nrtw HjoMen valitseminen 7» Kdellämainitun voimiatelujoukkuern tulevaksi johtajaksi valittim lehtori Ivar Wllskman ja varajohujakai voimiatelunupettaja I R. Hrfarned«r

32 I k ja tiiytàimûuwtà hnolehtimsee Mctcttüa KutMT* TiiMhfokiiâiacm toynikunu Hi:t R. von WUletarand. It*t Wilakmaii, G6tU Vueniiu, Lui Kiagiiu j«rrik Hcnuning jolk umettün valta kutaua avtuujia ItaeDeen ' - - t. Vilpurú parimiiibm «dimujan tckmúk ehdota* Uitaa püiikii*twb viuu HrjrntmAriÊtà kitpmiuiau putiin pmitte acutaavaam kakaùjtmt cducotrttetakä lo J. POytlklflaB UitmUjHkm vahttlla hr t W. SoMraad > A «akrrun ABVO WMTIA Soaian Woim- A Uth. Uiton aikteoi. PöyUkirja hyrik^tty Hdrinki 13 p. manaak 1907 ysini SoJjlrwMf yttrm SlMMm

33

34 POytikirja tm«ffi«n Voim. «Ufli LMI«n»yo»<koli«y i»la, Joka vuonna ifm Maallakuvn it Mi«inB lil«la I. p. voiimuuiu- I II ValUkirjojA Urka»t*«r«Mi hvvakiivttiiti vuo«ikok<iukjien Aänentvnkclp4ii«ik»i «MuinottajtkAt MfurMvat piinkuntirn e<{uhujat i Ouiun pikikunnan r<luktaja i Turun ) HeUinnin I Kv minl«jik»<>n 5 Vii >unn 6 Tainprr«^n 7. KAitiri-nlinnan ^ 1'ohjnia Savi«g inthjoih-karjalan 10 I^nai Cudrnmaan tl JyvAi»kvUn» 1': Mi-rikallio ) ä*nt«a RIonilierg 4 W Sol.ttand > A Mikkonen X. W Pynninen N K l.aipio H. Juurena 1. V. KemiUinrn 1 W Arno 1 ii -^undvall 2 K Rikala 1 1 VllÄolrva iinrnualufuclu laadittiin l)h en keskustelun jilkrrn suh trellinrati arn jährnuiuiin mukaan, minkä puolrau kukin piirikunta oli Huorittanut jiucniiiakauja liiton lahaatonbuitajaik a H KtleMisea»! p\k4libtai mainitun ketikumtrlun aiheuttanut penaatteellinrn kyaymya mitä.»aako piirikuntaa e«luatacimm käyttäi Äine»tys»ikrutta rahaatonhoitajao Uatimaa jl^fomakmuluettrlon vaiko kokouk Helle piirikunnan edustajan puolelta ilmoitettujen jftm-nien lukumäärin mukaan, siirrettiin keväällä pidettävän ylimääräinen kok(mkften ratkaista vaksi i» Luettiin liiton Mihteenn laatima vuoaikertomu» kalenterivuodelta Enttrttiin tilinurkihtajien krrtomus vuodelta 1907, jtmka jllk««ti kuluneen vuoden tuiinitusvaliokunnalle ja rahaston hoitajalle myönnettiin vaiituuvapau«. i I Kuluvan vuoden urbeilupromootiot, Joiden jirjeattmiaeen olivat tar joutuneet Turun Pobjoia-Savon ja Pohjois-Kaijalan piirien johtokunnat. putettiin pidettivikai, toinen Turuaaa elokuun alkupuolella ykaimieli aeali ja toinen suurella Unten enemmistöin Joensuuaaa heinikuulla. l'&älöksen johdosta tahtoi Pohjois Savon piirin eduataia pöytikitjaan merkittäviksi eroavan mielipiteensi. 6 f. Vuoden kuuiiiukuu»- ja mestaniuskilpailut )HUtett)iii yksimielisesti toinieenimnna Kuopiossa ekikuun loppupuolella. Samalla myöiuiettiiii voim.- ja urh -seura IJnitakselk (jikt-us toi- Imeep.ianna kansainväliset urheilukilpailut Heu>ingissa ek>- tai syyt- I kuulla.

35 7 I Oulun»Pyrintii^iirurallf amirttiiii lup» naada järjmtii«ylrimt, kok» nuuii kuituvat paiiiikilpailut Oulusta marraskuulla v. lc oh Tani(irreen >ryriiitn>-kutaii pyyntö Suomen )>ttiiunie»t«ruu»kilpailujm pitamiirsta Tampereella jäti'ttiin lopuluserti toimitutvaliokuntuui pikatettavakai. 8 I Viipurin (»iiriti edustajan ilmoitettua, etta Kunsan\'ali(tUMeura aikihi keun kuhie»su tuimeenihuuia Viipurissa yleisen laulu,- voimisteluja urheilujuhlan, annettiin Viipurin piirin johtokunnalle oikeus Kansanvalistusseutan kanssa sopia juhlan järjestämisestä, sekii velvoitettiin toimitusvaliokunta asian johdosta kaiintyniaan kirjelmällä Kansanvalistusseuran puoleen huonuiuttamalla, miten toivottavaa olisi, että Kansanvalistusseuratullaiaiiisa tapauksissa voisi ryhtyii yhteistoimintaan ja so >ia juhlien toiuieenpancmisesta Suomen Voim. ja Urh. 1/iitim kanssa. 9 i UudenkaupunKiM voimistelu- ja urheiluseuroilta»vuienkaupungin Vrhtilfjah ja»jyryn» saapuneeseen p>-yntniin, saada perustaa uusi L'udcnkau >unkin ympäristöä kiisittävä (liirikunta, suostuttiin 10 i Tukholman suomalaisen urheiluseuran,»veikot», anomusta saada haaraosasbma yhtyä Uittoon, ei voita Liitun sääiit<>jen nojaik hyviiksyä. 11 I Joensuun vuim.- ja ja urheilupiiriltä tulleeseen pyyntutn, ettii Uitto avustaisi piiriä 400 markalla urheiluaatteen levittämiseksi ja vuimistelimjohtajakurssien aikaansaamiseksi P<d>j<>is-Karjalassa, mymniettiin ehdolla, että piirin johtokunta toimittaa Uitolle kertomuksen varoien kä>'ttiimisestä 12 I Rekordisääntöjen selvitykseksi ja täydentämiseksi päätettiin seuraavaa: I. Rekordeiksi voidaan hyväksyä tukikset, jotka ovat saavutetut yleisiasä, koko maata käsittävism tai niyö* piirikunnan tumeenpuiemisaa kilpailuissa. a. Rek'>rdeiksl ei hy%'äksytä tuluksia, joita saavutetaan n. s. rekordikilpailuissa, jutssa kilpailijalla on oikeus uudistaa kokeensa epämääräisiä kertoja. 3. Suomalainen urheilurekordi voidaan saavuttaa ainoastaan Suomessa. 13 I Päätettiin antaa rekordipalkintoja ainoastaan niille, jotka vuoden iqo; kuluessa ovat parantaneet ennen rekordeina pidettyjä tulofcsia.

36 M I HrlMiiKin iiiirin rduatajan FMintuonian kyayniykaen johilimtu, saako «-ra» \oiininteluieura vhtyä Ijitti*)n, aihfiitun««s»a keskustrlinna kiivi uiville, ettri Ijittii.»aantcijeiiMi 2 :ii mukaan, viii hyvaksvä jaartiikae«!! muita, kuin Suimieti kaiiaalaisoikfiiksia nauttivia hfnkiloita. H I Jiirntuun piirin rdustajan e»ityk«f«ta hyväksyttiin mainitun jmirikunnan va»taiiiek»i iiinurkiii Pohjots Kmialan xniim. tt ark. pitti. K. I Enainutiarn keakustelukyiymyknrii johdiinta, koskrva Suninrn vihmiiitrlijiiidrn ja urbeilij<«<len <)«aiiott"a I<i)nt<Km (>lym )ittlbi«iin juhliin, yutyi )iitkahk<> krskustrlu. ji)ll<>in aänmtvk«ella päätettiin, että vaikkakaan ei lillut t<>iv(>a saada Kiiaatilta tar )eek>i «mrta avuatusta im kuitenkin edelleen turmiikkaasti kiietettava tiiinua uihrn sutultaan, etta viiitaiuin lähettää matkalle «ekä jo aikaiaemniin i-dellisisiu kokiiiik kisua»uuniiiteltu vkiuiintelijajimkku»-, ettii myi» yk«it>'iiiiä urheilijiiita ja vuimiitelijinta Seiivuiiku annettiin toimituavalinkunnan huiileksi ihihiittaa UmtDiin matkaa varten ennen muikiiistetuille tinniikuniiille Mati>kir«tä ja lähettää eri piirikunnille kirjelmiä, jiiisia kehiiitetaan iniiiikkaaaeen t»inuntaan ja varojen keräykseen mainitun nsanobm mahdolliseksi tekemiseksi. Toiniitusvaliokunnan huoleksi päätettiin niiiiikäiin sanonialehti-ilmiiitukmlla kutsua maamme voimistelijimta osaaottamaan kilpailuun, joka lanibxm matkaa varten valmititetun voiiiiisteluohjelnian suorittamisessa on toimeenpantava huhtikuun alkupuolella.»7 I Viipurin Aci^tm-seuralle myuiiiiettiiii oikeus yksityiaenä seurana ottaa oioa Uintoon olympiauitiin juhliin kestillä li)um. 18 Ohjelmassa olevaan toiseen keskustelukysymykseen nähden tahtoi kokous Ijittoon kuuluville seuroille julkituoda sen toivomuksen, ettei voimistelu- ja urheiluasioita sekoitettaisi valtinuiseeii puoluetoisteluun, sillä Suomen Voim. & l'rb. Uitolla ja jxilitiikaua ei ole mitaiin tekemistä toistensa kanssa. 19 I Ofajehuan kolmannen keskustelukysymykaeu johdosta lausui kokous mielipiteenään, että uliu koetettava saada vuiisittain toimitetuksi erityinen. Liiton toimintaa sekä voimistelun ja urheilun eri aloja käsittelevä julkaisu. aof. Neljiii ketkustelukysymys, vastaisien voimistelukilp^ujen järjestämisestä siirrettiin seuraavaan kokoukseen, jouuin toimitusvaliokunnall* tulee uua seikkaperäinen ehdotus asiasta.

37 " I Piirikuntien ybtm*iä urh«ilukilj>mlu)a kodtettelev«kyiymy», j<>huo b:ta E. Kautiu uli Uutinut alimtuksen. liirrcttiin «atnuiii kevatkukuukarii rstkaiatavakiu aa f Kukuitcltaeuii kyiymykmu, uiitenku viiidiun poruten valvoa amatoöriiaanto)«! niiudattami»u, tuotiin ilmi,»iti aniatiicmiäanimiiftii ei vietä olla kaikkialla tarkoin aelvilui, jotea niiden tevittaininen ja tunnetuk«tckcnuneu kaikille»euriiill«uttai liibimpäna tebtaviinä niita suotavinta. ij f Vuimiateluu ja urbetlun toerkityata valaiaeva kirjalliauuden hankkimista kuakeva kysymys jätettiin toimitusvaliokuuuuue valmistavan ebdotukseu tekemiseksi ensi kukitusta varten. Uitou sihteerille päätettiin maksettavaksi 300 markan palkku) vuuddta 1(407. as f Voimistelu- ia urheiluliituu tilien tarkastajiksi vuodelle lgo8 Iittiin herrat W. l'ynuincu WiipurisU ja A. tlikkonen Kotkasta. ab I Toimitettiin suljetuilla lipuilla v.»908 toimitusvaliokunnan vaali, juuotu valiokunnan jäseniksi tulivat * Ivar Wilskman puheenjohtaja jb iuutii (Viata Wasenius 36 s Viktor KMving 34» Arvo Wartia 34» K. G. PUuströni a9 Hajaiianiii saivat sitäpaitai K J äautä. W äutstrand a, U. Westerh<ilm a ja B. Hemming a aiintii. >7 I Poytiikicjan tarkasujiksi valittiin herrat W. Sulstrand ja A. Kemiliunen. Arvo Wartia Suomen V. & U. Uiton sihteeri. Pöytiikirjaa olemme tarkastumft ja hyviiksynmt. HeUngisaii auuhakuun 18 p vanö SohktnJ. Arvi KtmUMfun.

38 HL M'/tMé^tL OM-^ljl/i^écc»^é» /i,c.y» f s r; A ru JAjté^^ 4/Ua Ji^ f / ft^ / 'y y IJiJ^ á4 tuuzlété^jcá

39 \ Ut B-ctyrt 'Ut44<JU f à ny JáL^t^t^y HtuJtá^áí^ Aí-ÍT t/l***!. jttoiaju / ^ A k j^ji^ê-t^rt^ / La A L /lä A/^a. y v ^ 1 ^Vrfjii^ ^ ^'Um^)jt^ rtiu, ^ ^àdi/e&ùt^, ^ Jt^j^ /ajl *- li íi^í^/h^a A. L.^a/^^ét^^^- ( ^ n C ^ ^ - t - ^ r ^ jlduc. érák/f di/iaé* ' 4-rr* «ot offc -, ^ M -/ajiéuu. ^ /m^^ i

40 A /. k^tr». JtfiA.. S a i ^ ^ n ^ ^ ftul/d^u^ y c í ^ / ^ j L ^/r^w ( ÍAT. ttm ^^M^fM^^t-«^

41 /c //# Y / ^'Ajl*^ iptrilt^a / ajtju ^â^ ^zjct-ct^ AMSoíZÍL^

42 /a^i*^ ouuu // Â-M /y<} y i^^cùm^ iztjfíz^/^tcjl éat/ie y^jt^ acáa,'-

43 ^^/(ü /..li ^ ^i^ii ' /»i.h I XfiiiiM^».. <. ^ ^. l ^ J ß - ' d! ^ S f. éo^ U it' ig jaxâit tw^f V^fLl^n^ ' ^ / é mpátrn. -{itl'u.itul^ ^ l Á J I C C ^ aui^-c^ajl*»^ A ^ ^ U U ^ J ^ J L ^ /ítk^ú^^ ÜUJCZAam. l^l^t.*^ j»(x'yt44juucl- ^ u J h ^ u c t ^ /^Jé^Yru^tJ^A. - n ß ^eu-^f^mí. ^^^í^kjl H ^ c c ^ * * ^ J^ryx,/^^ ^i^'kyif^^'*' ' ' Á e ^ j ^ / s o f- r / r ^ CLm là. JcjucO^M--.

44 / _ Ji3 AV^^ / il

45 juujt^ dal^r-itá. /^oy. m li. í r fcá/^ /í i ÛoaZÎ V XAA^^d^ J n/^üt^ /cmortj',' ^Z/ítX'íí-^ 36 5V 3 V tj (Ta ^ ioeunjt i J. ^t^ujcl^ í. tí

46 Pöytikirja Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton kokouktcita Yliopiston voimisteluuuism huhtikuun ii p:nl v kello 11 4 i. p. Kukouliseeii olivat aaapuneet i curuval Liitoa piirikunti«valtautumat «tuntijat: 1. Turun rna piirin eduauja A. Bloiahcrg Blomberg 4 1. Helaingin I. Kyykoaki 5 J- Kyrainlaakaon J. Hillo 4. Viipurin «V. Pyuiam 5 Tampereen» J. L. Nordin 6 Hämeenlinnan» R Juureva 7- Pohjoia-Savon» I. St-hroeder 8. Porvoon A Lindfora Oulun A Wafta 1 1 SuomcB voiniatelijoidm oaaaottooa ailulea Loatooa Oljrapialaiaiin jukliin aacttui kokuua ykiimidiaeati t limituai eliökannan ehdottamalle kannalle, jonka mukaan valittava voimlauljafoakkue tulee utumaan maa eri kannalliauukaicn vuiacen kilpailnjn ja aiial, kilpailuaunt&jen mukaan, eoittimun ainoaataan aaava ja vapaita liikkeiu. Timin takia vimimlttaratkai kiyayt alkaperiiacn vanaa- ja aanvaliikaohjelman laajentaminen annettiin ennen (>9. V. 1907) valitan ohjelmtoimikunnan Ja tnimituavalioknnnan jrhteiaeati tehtivikai Liaikai pi dettiin anouvana, etti voitaiaiin muodoataa eduatajonkkn. joaaa voiwiatelijoiden luknniuri oliai vihintiin >4. )» Tukholman auomalaiaelta urheiluaeuralta»veikot» aaapuniitta anoniuau Haada lihettu kilpaiiijuiu I.iiton toimempanemiin maiateri Ja kandidaattikllpailuihin ei Toitu byvtkayi. 4 «1'iUettiin. etu Liitoa ninieaai totmeenpantaviin yleiaiiu voimiateluja urheilujuhliin naavat ' ttaa uaai vi-ln ne Beurat ja ykaityiaet henkilfit, jutka ovat liittyneet jiaenikai Suoi,.. V & U liittoon. 5 «Liittoon lukeutuvien iieiir<ien velvollmnudekai irlirutiin llhettii nalanomaiaen piirin johtnkunnalle. yhtyraalln Liittmm. aeiinm Mm- S

47 nfit aekl jlmnmakinja suorittseeeaae UydelliDcn laettelo nenrun kmilti' viau jlmbiau I- PUtettila, etu Uitoa kaaknahallinnon kokoakaiin aupnvat piitlcti edaiujat ovat oikeutettuja kiytttmun Uneatyavaltauaa ainoaataan Uiton rabaatonhoitajalle kunkin piirin puoleata auoritettnjen jiaenmakau murien mukaan 7 I Voimiatelun ja urheilua merkityati valaiaevan heippohiataiacn kirjalliaunden aikaanaaamiaekai valtuutti kokoua toimitusvaliukunnan jnlia- Umaan tlllaiau aihetu kiaittelevien kitjaaien kiijoilumiacmia yleiaen kilpailun, joaaa tuliai jaetuvakai nelji en palkintoa, annruudeltaan yxi, a)0, I)0 ja loo mk. Kirjojen auumua aaa olla korkeintaan a painoarkkia. Toimitusvaliukunnaa tehttvikai juettiin edelleen muodoataa kilpakirjoitukaia varten kulme-miehinen arvoatelulantakunta. 8. Hra E Raution ehdotua. ettl jfajeatettliaiin yleiail, uaeaanpia urheilu Iqeja xiailtivil urheilukilpailuja aamoina piivinä eri piireiaai ja niin aavutettmen tuloaten nevalla murittiiaiin piinen arvojirjeatya aekl piirien ja koko maan urheilumeatarit, ei saanut kannatusta, koaka pidettiin kilpailuupu rplkiytinnol.iaeni ja vaikeana toteuttaa. 9 «Rekordipalkintoja putettiin jakaa aeuraaviaaa urheilul^jeiiuia: KuulantyAnnAaai. kiekonbmtoaaa, keihunheitoaaa, pallonheituaaa, moukarinheitoaaa, korkeunhypyaai, pituuahypyaa. kolmiloikkaukaeaaa, sciviahypyahi, juokanaaa loo, ,500 s.uoo ja 10,000 metnn matkoilla, mamlhonjuokaunm, aitajuiikauaaa Heki kävelyäni i,6u«ja s>oao metrin matkoilla Uuaien urbeilumaiateri toimitubvaliokunnan «o i ja kanjidaattimerkkien hankkiminen jitettiin bu<»lehdittavakri. II «Koaka Viipurin Sukaimieaten Seuran. Kotkan Viipurin vililll viime niaaliakunn i p:ni toimeenpanemaata vieatinhiihtokilpailuata oli lyntynyt erimieliayytti ja aen johdoata oli vedottu kmkubhallintoon, antoivat aaianoniaiaet kummaltakin puolelta kokuukaeaaa lianiolleina aelitykaenat, jonka jileatl, aaianomaiaten kuin myaa Viipuria Ja Kyminlaakaiin pii rien rduaujien puiatuttua, k<ikoua ykaimieliaeati kataoi tlydelliaeati ael ville tnlleen. etti Viipurin V P K n voimiatelu ja urheiluaeura.tarmon» oauutto, kun ae mainituaaa hiihtdkilpailuaaa oli kiyttibiyt uaeain pia kilpailijeilh kuin oli luillittu, ci ole <illul rehelliau, ja hyvtkayi kokoua

48 Viipmri» SukiiiniaMca Scarui menettelyn kilpailu jiiimumueaa pudiirteiaiua, ehkei M ullutkaan nottriatuavt kukkia viimlliaia muodolli- uukaia. - Niia alien kokoaa jobdonmokaiuati yktyi Viipuria Bukiimieaten Seuran johtokunnan maaliakuun aj p;nl 1908 tekemiin putftkaiin, jsidni mukaan V. ft U. aenra Tanio taa aliatna kaikkiin mainittua viaatinhiiktokilpailna varten hyvumyttyjen aunti^en. tulaiaien tepaukaien varalle auttmiin aeuraanukaiin. 'fmiim i> I Sen johdoata, miu edelliaeaai pykuiaai mainituaaa aaiaaaa keakuatelun kulueaaa oli ilmitullut ja uaeiden Viipurin vum. ja urh. aaurcjen nimenomaiaeau vaatimukaeau ryhtyi aaiaaaa murittyihin rankaiaatoi. meenpiteisiin, putti kokoaa ykaimieliaeati, aenjukeen kun aaiaaomaiaet juleen olivat eaittlneet kantanaa ja poiatuneet, velvoittaa Viipurin Tarmoseuraa eroittamaan vuoden ajakai aeuraata ja samalla Suomen V. & U. l.iitocta aaianomaisen seuran johtavat henkilst f^. SmUmutitm ia U numielam seki ylunuinittuihin vieatinhiihtokilpailuihin Tarmoa puoleau oaaaottaneet hiihuyit. Tim( mitrlys, joka aatun voimaan Unt piivtnl, on tlytlntmn panuva ehdolla, etti vaauiaeaaa tapaukaaaaa koko Tarmo seura vuodeksi tulee eroitetuvakai Suomen V. A U. Liitosta >5 I Timin pöytuitjan tarkastajiksi valittiin Tampereen piinn edustaja J. L. Nordin ja Helsingin piirin rdnatiya I. Kyykoaki. Arve WBrtia. Suomen V. Ik U. Uiton sihteeri Hnytlkiija tarkastettu ja hyvtkaytty. Hclsinipaai i] p. huhtik. 1911I. j. L. Nordia. Iivari Kyykoaki

49 f n. tt eil/ y / / ^ > t< y. <r / //j t 1 u A u rim..ojl^ju' ^ M ^ c^ $ Ç Jt*ui á lu. H ^cai ^ i Ju^l-^i^ 7. ê ScX-r^^Si- / (ftr. S ^ áuá tsicutm

50 u Z i ^ ^ ^ A ^ l ^ ^ ^ t x ^ / t X r ^ J U L. J A A ^". - ( T x ( ù ^ ^ c ^ / a - * * /I ^ i 'f f J ^.. y t I lii ( 7 J A. / ^ J é / U í n ^ x y Á c e J H ^ A I;