YM:n ja KHO:n maakuntakaavapäätökset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YM:n ja KHO:n maakuntakaavapäätökset"

Transkriptio

1 YM:n ja KHO:n maakuntakaavapäätökset

2 Maakuntakaavojen vahvistuspäätökset 11/2013-9/2014 Keski-Suomi 4. vmk (kauppa, taajamat, virkistys, melu- ja suojaalueet) Varsinais-Suomen tuulivoimavaihekaava Kymenlaakson energiamaakuntakaava Kanta-Hämeen 1. vaihemaakuntakaava (asuminen, elinkeinot, logistiikka) Pohjois-Karjalan 3. vaihemaakuntakaava (tuulivoima, kiviainekset, arvokkaat kallioalueet) Länsi-Lapin maakuntakaava Pohjois-Savon tuulivoimamaakuntakaava Pirkanmaan 2. vaihemaakuntakaava (logistiikka, liikenne) Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaava (kauppa) Esittäjän nimi alatunnisteeseen 2

3 KHO:n maakuntakaavoja koskevat päätökset Salo-Lohja -ratalinjan vaihemaakuntakaava Pirkanmaan 1. vaihemaakuntakaava (turve) Uudenmaan 3. vaihemaakuntakaava (Blominmäen jätevedenpuhdistamo) KHO ei muuttanut YM ratkaisua em. kaavojen osalta Esittäjän nimi alatunnisteeseen 3

4 Salo-Lohja ratalinjan vaihemaakuntakaava KHO YM vahvisti kaavan KHO:een 2 jatkovalitusta Valitusperusteita YM:lle: Perustuslain vastaisuus, kansalaisten vaikutusmahdollisuus ei toteudu, puutteellinen tiedottaminen, ratavarauksen ulottuvuudet eivät selviä joten ei voida tietää kuka on asianosainen Selvitysten puutteellisuus, mm. radan suunnitteluperusteet, muinaisjäännösten selvittämättömyys, kustannusten selvittäminen, Rantaradan parantamisen ja uuden linjauksen puutteellinen vertailu YVA-menettelyn vaihtoehtotarkastelun virheellisyys, mukana toteuttamiskelvoton vaihtoehto, valittajat vaativat kaavaratkaisun muuttamista prosessin aikana hylätyn YJ1-linjausvaihtoehdon mukaiseksi Viranomaisten menettelyvirheet (Salon kaupunki, ELY) Esittäjän nimi alatunnisteeseen 4

5 KHO : Valitusperusteissa painottuivat: YVA-menettelyn vaihtoehtotarkastelun virheellisyys ja puutteellisuus, josta YM on ratkaisussaan irtisanoutunut Linjausvaihtoehtoja vertailtu virheellisin perustein YJ1 -linjaus valittava kaavaratkaisun perustaksi Kohtuuttomuus maanomistajalle Ratavarauksen ulottuvuus ei ole tiedossa Muodostaa salaisen rasitteen KHO:n ratkaisuperusteet: YM ei voi muuttaa maakuntakaavan ratkaisua tarkoituksenmukaisuusperusteella Kaavaratkaisu perustuu selvityksiin, joiden perusteella on voitu arvioida sen lainmukaisuus Otettu huomioon maakuntakaavan yleispiirteisyys ja tarkentuminen jatkosuunnittelussa sekä vaihemaakuntakaavan ratalinjaukseen liittyvän rakentamisrajoituksen ehdollisuus Esittäjän nimi alatunnisteeseen 5

6 Kanta-Hämeen 1. vaihemaakuntakaava / Humppilan lentokenttä YM Kaavassa osoitettiin aluevaraus lentokentälle (LL-1) Humppilan kuntakeskuksen itäpuolelle, vt 2 ja Turku-Toijala -radan risteämiskohtaan Lisäksi kaavassa osoitettiin 55 db lentomelualue Lentokenttä: Selvitysten mukaan tarkoitus toimia pääasiassa kansainvälisen rahtiliikenteen kenttänä, jossain määrin myös tilauslentotoiminta sekä Malmin kenttää korvaavia toimintoja (toisaalta erään selvityksen mukaan Humppila ei sovellu Malmin toimintojen sijoituspaikaksi) Selvityksissä tutkittu alueen soveltuvuutta lentokentän sijoituspaikaksi, Forssan seudulla tarkasteltiin kolmea vaihtoehtoista sijaintia Selvitysten painopiste lentokentän liiketoimintamallissa ja rahoituksessa Melualue: Perustui melumallinnukseen Oletus 20 operaatiota vuorokaudessa, ei operaatioita välillä Esittäjän nimi alatunnisteeseen 6

7 VAT-päätöksessä asiaan liittyvää: Tarvittaviin liikenneyhteyksiin varaudutaan ensisijaisesti kehittämällä olemassa olevia pääliikenneyhteyksiä ja -verkostoja Kiinnitettävä huomiota ihmisen terveydelle aiheutuvien haittojen ennaltaehkäisyyn ja poistamiseen Ehkäistävä melusta aiheutuvaa haittaa ja pyrittävä vähentämään olemassa olevia haittoja Uusia lentoasemia suunniteltaessa ja olemassa olevia kehitettäessä otettava huomioon asutus ja muut melulle herkät toiminnot Maakuntakaavan sisältövaatimukset: VAT otettava huomioon Maakunnan tarkoituksenmukainen alue- ja yhdyskuntarakenne Ympäristön ja talouden kannalta kestävät liikenteen järjestelyt Esittäjän nimi alatunnisteeseen 7

8 YM ratkaisun perustelut: Lentokentän tarvetta ei ole selvitetty Selvitykset eivät perustele uuden rahtikentän tarvetta, lausuntojen (LVM/Finavia) mukaan olemassa olevilla kentillä on vapaata kapasiteettia Myöskään liikennehallinnonalan strategiat ja suunnitelmat eivät puolla ajatusta uudesta lentokentästä (liikennepoliittinen selonteko, lentoliikennestrategia), ennemminkin todetaan nykyisen verkon olevan väestömäärään nähden tiheä ja sen säilyttämisessä olevan haasteita Lentomelualue määritelty sillä oletuksella, että lentotoimintaa ei ole yöaikaan Lentokenttää koskevissa selvityksissä yöaikaista toimintaa pidetään kuitenkin edellytyksenä rahtikentän toiminnalle Yöaikainen lentotoiminta johtaisi melualueen merkittävään laajenemiseen Maakuntakaavan melualuemerkintä ei sido ympäristölupaa Johtopäätös: puutteellisten selvitysten (ensisijaisesti kentän tarve ja asema suomen lentoasemaverkostossa sekä melu) johdosta ei voida arvioida valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja sisältövaatimusten toteutumista Esittäjän nimi alatunnisteeseen 8

9 Keski-Suomen 4. vaihekaava / YM Laskennallinen liiketilan kokonaistarve vuonna 2030, perustuen Keski-Suomen väestön omaan ostovoimaan: - Yhteensä k-m2, josta - Pt k-m2 - Muu erikoiskauppa k-m2 - Tiva + autokauppa ja huoltamot k-m2 - Maakuntakaavassa osoitetaan seudullisesti merkittäville yksiköille enimmäismitoitusta: - Yhteensä noin k-m2 (67% liiketilan tarpeesta) - Keskustatoimintojen alueille ja alakeskuksiin k-m2 (Jyväskylän keskusta ilman enimmäismitoitusta) - Vähittäiskaupan suuryksiköille ja vyöhykkeille k-m2 (josta uusi kauppa pelkästään tivaa pl Kyyjärven Paletti) Esittäjän nimi alatunnisteeseen 9

10 Seudullisesti merkittävän suuryksikön rajan määrittely: Päivittäistavarakauppa: 3000 m2 koko maakunnan alueella Erikoistavarakauppa: 3000 m2 koko maakunnan alueella, paitsi 5000 m2 eräiden kuntakeskustaajamien yhtenäisellä asemakaava-alueella m2: Jyväskylän yhtenäinen keskustaajama-alue, osoitettu kaavassa KM-2 vyöhyke - merkinnällä Esittäjän nimi alatunnisteeseen 10

11 Keskustatoimintojen alueita (C) 8 kpl Jyväskylän keskustalle ei enimmäismitoitusta Muutoin mitoitukset välillä k-m2 Alakeskuksia (ca) 18 kpl 10 alakeskusta, joihin ei voi sijoittua seudullisesti merkittäviä suuryksiköitä Muutoin mitoitukset välillä k-m2 Vähittäiskaupan suuryksiköitä (km) 11 kpl 9 olemassa olevaa, 2 uutta Uusi seudullisesti merkittävä kauppa ei-keskustahakuista kauppaa (paitsi Kyyjärven paletti) Mitoitukset välillä k-m2 Kaupallisia vyöhykkeitä (KM-1) 5 kpl Mitoitukset välillä k-m2 Uusi seudullisesti merkittävä kauppa ei-keskustahakuista kauppaa Suunnittelumääräys: ei merkittäviä haitallisia vaikutuksia keskustojen kaupallisiin palveluihin, toteuttamisen ajoitus tulee yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa sitoa muun taajamarakenteen ja liikennejärjestelmien toteuttamiseen Esittäjän nimi alatunnisteeseen 11

12 Kanta-Hämeen 1.vaihemaakuntakaava / kaupan ratkaisu YM Kaavan sisältö - vähittäiskaupan mitoitus Kaupan palveluverkkoselvityksen mukaan liiketilan lisätarve koko maakunnassa k-m 2 Forssan, Hämeenlinnan ja Riihimäen keskusta-alueille ei ole määritelty mitoitusta 21 seudullista alakeskusta, joiden mitoitus on yhteensä k-m 2 (sisältää myös olemassa olevan liiketilan) Vähittäiskaupan suuryksiköt keskusta-alueiden ulkopuolella, mitoitus yhteensä k-m 2 josta uutta liiketilaa k-m 2 3 KM- ja km-merkintää (kaikki kaupan laadut) 9 KMe- ja kme-merkintää (erikoistavarakauppa) 3 kme-merkintää (erikoistavarakauppa + TIVA) Em. lisäksi kaava mahdollistaa olemassa olevan TIVA -kaupan kehittymistä erikoistavarakaupaksi k-m 2 Agneta Nylund

13 Ympäristöministeriön ratkaisu Vahvistettu Hämeenlinnan, Riihimäen ja Forssan keskustatoimintojen alueet (ei kaupan mitoitusta) Alakeskukset, mitoitus yhteensä k-m 2 (sisältää olemassa olevan liiketilan) Yhdeksän keskusta-alueiden ulkopuolelle sijoittuvaa vähittäiskaupan suuryksikköä sekä yksi suuryksikkö osittain. Mitoitus yhteensä k-m 2, josta k-m 2 uutta liiketilaa Vahvistamatta jätetty Viisi keskusta-alueiden ulkopuolelle sijoittuvaa vähittäiskaupan suuryksikköä sekä yksi suuryksikkö osittain. Mitoitus yhteensä k-m 2, josta k-m 2 uutta liiketilaa Hämeenlinnan seudulla Rastkangas k-m 2 /uutta k-m 2 (keskustojen kanssa kilpaileva erikoistavarakauppa) Kirstula k-m 2 /uutta k-m 2 (keskustojen kanssa kilpailevan erikoistavarakaupan osuus) Riihimäen seudulla Merkos-P k-m 2 /uutta k-m 2 (kaikki kaupan laadut) Merkos-L k-m 2 /uutta k-m 2 (keskustojen kanssa kilpaileva erikoistavarakauppa) Forssan seudulla Autokeitaan alue k-m 2 /uutta ( ) k-m 2 (keskustojen kilpaileva e-kauppa) Lasitehtaan alue k-m 2 /uutta k-m 2 (keskustojen kanssa kilpaileva erikoistavarakauppa) Agneta Nylund

14 Hämeenlinnan seutu Vahvistettu Jätetty vahvistamatta Jätetty vahvistamatta kaavamääräys, osittain Tuulonen (km) Parola Kirstula (KMe) Hätilä (km) Keskusta Harvialantie (KMe) Rastikangas (kme) Turenki Kirstula Hämeenlinna Hätilä Harvialantie Tuulonen Lammi Rastikangas Turenki Vahvistamatta jätetyt suuryksiköt sijaitsevat autovyöhykkeellä Agneta Nylund

15 Riihimäen seutu Vahvistettu Jätetty vahvistamatta Riihimäen Portti (KMe) Kt 54 Loppi (kme) Merkos-P (KM) Merkos-L (kme) Merkos-I (kme) Launonen Riihimäen Portti (KMe) Kt 54 Loppi (kme) Riihimäki Merkos-P (KM) Merkos-L (kme) Merkos-I (kme) Vahvistamatta jätetyt suuryksiköt sijaitsevat autovyöhykkeellä Agneta Nylund

16 Forssan seutu Lasitehtaan alue (kme) Vahvistettu Jätetty vahvistamatta Autokeidas (kme) Sortohaka (kme) Ypäjän Forssantie (kme) Pilvenmäki (kme) Autokeidas Sortohaka Lasitehtaan alue Pilvenmäki Ypäjän Forssantie Vahvistamatta jätetyt suuryksiköt sijaitsevat autovyöhykkeellä Agneta Nylund

17 Ratkaisun laillisuusperusteet Vähittäiskaupan suuryksikköön olisi mahdollista sijoittaa merkittävästi muuta kuin sellaista vähittäiskauppaa, joka sen laatu huomioon ottaen voi sijoittua myös keskusta-alueen ulkopuolelle Vähittäiskaupan suuryksikön toteuttamisella olisi todennäköisesti haitallisia vaikutuksia keskusta-alueiden kaupallisiin palveluihin ja niiden kehittämiseen Vähittäiskaupan suuryksikön sijainti irrallaan olemassa olevasta yhdyskuntarakenteesta ja asutuksen painopistealueista ei tukisi yhdyskuntarakennetta ja sen eheyttämistä Suuryksikön toteuttaminen lisäisi henkilöautoliikenteen tarvetta eikä tukisi joukkoliikennettä, kävelyä eikä pyöräilyä edistävää liikennejärjestelmää Tarve- ja vaikutusselvityksin ei ole osoitettu, että vähittäiskaupan suuryksikön toteuttaminen olisi kestävän kehityksen mukaista Vaihemaakuntakaava ei tältä osin täytä MRL 28 :n tarkoituksenmukaisen alue- ja yhdyskuntarakenteen vaatimuksia MRL 71 b :n vähittäiskaupan suuryksiköitä koskevia erityisiä sisältövaatimuksia MRL 71 c :n sijoittumista koskevaa keskusta-alueen ensisijaisuusvaatimusta Kaava ei edistä VAT:ien toteuttamista Agneta Nylund

18 Varsinais-Suomen tuulivoimavmk ( ) Tutkimatta jätetyt valitukset 2 valitusta jätettiin tutkimatta valitusoikeuden puuttumisen vuoksi Kuntayhtymän viranomaisen päätöksestä valitusoikeus jäsenkunnan jäsenellä (kuntalain 92 :n 2 mom.)

19 Raaseporilaiset valittajat eivät jäsenkunnan jäseniä, myös kiinteistöt Raaseporissa Ei jäsenkunnan jäsenyyteen perustuvaa valitusoikeutta Valitusoikeus myös sillä, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen, kuntalain 92 :n 1 mom.) Tuulivoimavaihemaakuntakaavan hyväksymispäätös ei kohdistunut valittajiin 19

20 Maakuntakaava yhteen sovitettava maakunta-alueeseen rajoittuvien alueiden maakuntakaavoituksen kanssa (MRL 28 :n 1 mom.) Maakuntakaava yleispiirteinen alueiden käyttöä koskeva suunnitelma Ei ratkaistu tuulivoimaloiden sijaintia, määrää tai tehoa eikä muita niiden toteuttamiseen liittyviä yksityiskohtia kuten suhdetta asutukseen Tuulivoimavaihemaakuntakaavalla ei välittömiä vaikutuksia valittajien oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun Pelkästään asumisen tai kiinteistön omistamisen tahi hallitsemisen vaikutusalueella naapurimaakunnan puolella ei muodosta asianosaisasemaa 20

21 Pohjois-Savon tuulivoimamaakuntakaava, YM Nilsiän Etelä-Kinahmin tuulivoima-alue tv Etelä-Kinahmin tuulivoima-alueelle on mahdollista sijoittaa 8 tuulivoimalaa. Alue on selkeästi ympäristöään korkeampi hyvin kapea ja pitkä vaara, korkeuserot jopa 180 metriä. Alue kuuluu maakunnallisesti merkittävään Nilsiän mäkikylien maisema-alueeseen. Alueen länsipuolella 4-7 kilometrin päässä sijaitsee valtakunnallisesti arvokas Pohjois- Sänkimäki - Sänkimäen maisema-alue. Maisema-alueet muodostavat yhdessä maisemakokonaisuuden, jolle vuonna 2010 valmistuneessa arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventoinnissa on ehdotettu valtakunnallista arvoluokkaa. 21

22 22

23 Maisemaselvityksen arvio ja YMn johtopäätös Kinahmi on selvästi erottuva, pohjois-eteläsuuntainen metsäinen selänne, joka on hallitseva elementti sekä lähi- että kaukomaisemassa. Selänne on myös Pohjois- Sänkimäen - Sänkimäen alueen maisemakuvassa hallitseva tekijä. Tuulivoimaloiden merkittävin maisemavaikutus kohdistuu Kinahmin kyläalueelle, johon voimalat näkyvät lähes esteettä ja ovat selvästi maisemakuvaa dominoiva elementti. Sänkimäen ja Pohjois-Sänkimäen kyläalueille voimakkaimmat maisemavaikutukset kohdistuvat selänteiden korkeimmilla kohdilla sijaitseville peltoaukeille. Etäisyys Kinahmin selänteestä vähentää hieman maisemavaikutuksen merkittävyyttä, mutta Kinahmin selänne on kaukomaisemaa nykyisellään hallitseva elementti, jota tuulivoimalat voimakkaasti muuttaisivat. > YM katsoi, että Etelä-Kinahmin tuulivoima-alue ei täyttänyt MRL 28 :n ja 24 :n vaatimuksia. 23

24 Erityisiä näkökohtia Vaikka maisemainventoinnilla ei ole VATtien mukaista statusta, se on kaavan lainmukaisuuden arvioinnin kannalta keskeinen ja ajantasainen MRL 9 :n mukainen selvitysaineisto. MRL 28 :ssa sisältövaatimusta ei ole rajattu koskemaan pelkästään valtakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita. Kaavan laillisuuden arvioinnissa oli ratkaisevaa tuulivoima-alueen merkittävät vaikutukset Sänkimäen valtakunnallisesti arvokkaaseen maisemaan. Alueen ja sen ympäristön ominaispiirteiden vuoksi maisemaan kohdistuvaa vaikutusta ei voi käytännössä vähentää kaavamääräyksin. YM ei ottanut päätöksessä kantaa siihen, voisiko Etelä-Kinahmin alueelle sijoittaa merkitykseltään paikallisen tuulivoima-alueen. 24

Limingan kunta Limingan kaupan palveluverkko 2040

Limingan kunta Limingan kaupan palveluverkko 2040 Limingan kunta Limingan kaupan palveluverkko 2040 20.4.2015 2 SISÄLTÖ Alkusanat... 3 1. Tarkastelualueet... 4 1.1 Tupos ja Ankkurilahti... 4 1.2 Haaransilta... 5 1.3 Limingan keskusta ja liminganportti...

Lisätiedot

VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

VAIKUTUSTEN ARVIOINTI VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Maakuntavaltuuston hyväksymä 12.5.2014 Kansikuva: Pirjo Niemi POHJANMAAN MAAKUNTAKAAVA VAIHEMAAKUNTAKAAVA 2 UUSIUTUVAT ENERGIAMUODOT JA NIIDEN SIJOITTUMINEN POHJANMAALLA (TUULIVOIMAKAAVA)

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2015

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2015 KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2015 2.6.2015 1 / 8 Maakuntakaavoitus Maakuntakaava on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 132/1999) mukainen pitkän aikavälin yleispiirteinen suunnitelma maakunnan yhdyskuntarakenteesta

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS

YLÖJÄRVEN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS Ylöjärven kaupunki Loppuraportti 2.1.2012 Päivitetty 23.10.2012 3.1 Väestömäärä ja väestöennuste 3.3 Arvio ostovoimasta ja sen kehityksestä 2020 ja 2030 4.2.2 Arvio liiketilan lisätarpeesta 2020 ja 2030

Lisätiedot

Liite 4. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden sisältö ja merkitys

Liite 4. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden sisältö ja merkitys Liite 4. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Tässä liitteessä esitetään selostus ja yleisarvio siitä, mitkä valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet tulevat huomioitaviksi Tolpanvaara-Jylhävaaran

Lisätiedot

Liite 4. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden sisältö ja merkitys

Liite 4. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden sisältö ja merkitys Liite 4. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Tässä liitteessä esitetään selostus ja yleisarvio siitä, miten Myllykankaan tuulivoimapuistohanke soveltuu valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin.

Lisätiedot

Tuulivoimarakentamisen suunnittelu

Tuulivoimarakentamisen suunnittelu YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 4 2012 Tuulivoimarakentamisen suunnittelu RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ 126 Miljöhandledning 2012 Glesbygdens avloppsvatten YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 4 2012 Tuulivoimarakentamisen

Lisätiedot

Vaikutusten arviointi 25..11.2013. SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet

Vaikutusten arviointi 25..11.2013. SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet 1 SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet Vaikutusten arviointi 25..11.2013 KAAVASELOSTUKSEN ERILLISLIITE A SATAKUNTALIITTO ALUEIDEN KÄYTTÖ 2 SATAKUNNAN

Lisätiedot

Haapankangas III vaikutusten arviointi

Haapankangas III vaikutusten arviointi 2011 Haapankangas III vaikutusten arviointi Selvitys 2011 Jyrki Suorsa, Erkki Malo Insinööritoimisto Liidea Oy Krstiina Strömmer AIRIX Ympäristö Oy 28.6.2011 2 2 SISÄLTÖ 1. Johdanto... 3 2. Hankkeen kuvaus...

Lisätiedot

Tulevaisuuden alueidenkäytöstä päätetään nyt

Tulevaisuuden alueidenkäytöstä päätetään nyt HELMIKUU/2009 Tulevaisuuden alueidenkäytöstä päätetään nyt Tarkistetut valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 2 PLUGI PENTTI HOKKANEN Kestävä alueidenkäyttö on meidän kaikkien etu Ilmastonmuutos kyseenalaistaa

Lisätiedot

SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Kaavamerkinnät ja -määräykset SATAKUNTALIITTO

SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Kaavamerkinnät ja -määräykset SATAKUNTALIITTO SATAKUNTALIITTO SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Kaavamerkinnät ja -määräykset Tarkistettu 14.4.2014 Korkein hallinto-oikeus 13.3.2013 Ympäristöministeriö 30.11.2011 Satakunnan maakuntavaltuusto 17.12.2009 Satakunnan

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Keskustan osayleiskaava. Selostus. Työ: 23039

EURAJOEN KUNTA. Keskustan osayleiskaava. Selostus. Työ: 23039 EURAJOEN KUNTA Keskustan osayleiskaava Selostus Työ: 23039 Turku, 28.2.2013, tark. 15.5.2014, 19.9.2014 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4000 www.sweco.fi Toimistot: Turku, Tampere,

Lisätiedot

Sisällys. Lausunnot ja mielipiteet sekä kaavan laatijan vastine näihin 1 (66) Hakula, Närhi 27.6.2013 LIITE 13 28.11.2013

Sisällys. Lausunnot ja mielipiteet sekä kaavan laatijan vastine näihin 1 (66) Hakula, Närhi 27.6.2013 LIITE 13 28.11.2013 sekä kaavan laatijan vastine 1 (66) Hakula, Närhi 27.6.2013 LIITE 13 28.11.2013 Loimaan keskeisten alueiden osayleiskaavaluonnos on ollut nähtävillä 21.5.- 26.6.2012 välisen ajan, kuulutettu Loimaan lehdessä

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan I vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausunnot ja muistutukset sekä niihin laaditut vastineet

Etelä-Pohjanmaan I vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausunnot ja muistutukset sekä niihin laaditut vastineet Etelä-Pohjanmaan I vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausunnot ja muistutukset sekä niihin laaditut vastineet Etelä-Pohjanmaan liitto 2015 Etelä Pohjanmaan I vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausunnot

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAAN KAUPAN PALVELUVERKKO 2030 -SELVITYS

ETELÄ-POHJANMAAN KAUPAN PALVELUVERKKO 2030 -SELVITYS ETELÄ-POHJANMAAN KAUPAN PALVELUVERKKO 2030 -SELVITYS 2015 1 Etelä-Pohjanmaan kaupan palveluverkko 2030 -selvitys Etelä-Pohjanmaan liitto FCG Finnish Consulting Group Oy Julkaisu B:69 ISBN 978-951-766-261-1

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Ähtärin kaupunki

ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Ähtärin kaupunki Vastaanottaja Ähtärin kaupunki Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä 10.1.2012, tark. 1.10.2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ÄHTÄRIN

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO KH, 22.6.2015 17:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO KH, 22.6.2015 17:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KH, 22.6.2015 17:00, Pöytäkirja -2 Läsnäolijat... 1 121 Valtuuston päätösten laillisuuden toteaminen ja täytäntöönpano... 2 122 Hollolan Asuntotalot Oy:n hallituksen jäsenen ja varajäsenen

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25837. Turku, 11.6.2013, tark. 29.1.2015

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25837. Turku, 11.6.2013, tark. 29.1.2015 NOUSIAISTEN KUNTA Keskustan ja kirkonseudun osayleiskaava Työ: E25837 Turku, 11.6.2013, tark. 29.1.2015 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.sweco.fi Toimistot:

Lisätiedot

Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaava

Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaava Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaava ESIPUHE Etelä-Savon maakuntaliiton virasto on saanut valmiiksi ensimmäisen vaihemaakuntakaavansa, tuulivoimamaakuntakaavan. Vuonna 2009 valmistunutta kokonaismaakuntakaavaa

Lisätiedot

SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035

SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA SAADUT LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET SEKÄ VASTINEET NIIHIN KAAVAEHDOTUS NÄHTÄVILLÄ 26.8. 26.9.2013 LAUSUNTOAIKA 26.8.2013 18.10.2013 A. Lausunnot

Lisätiedot

MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Multian kunta

MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Multian kunta Vastaanottaja Multian kunta Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä 15.2.2012, tark. 1.10.2014 MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MULTIAN

Lisätiedot

PERHO OSAYLEISKAAVA PERHON KUNTA ALAJOEN TUULIPUISTO SELOSTUS

PERHO OSAYLEISKAAVA PERHON KUNTA ALAJOEN TUULIPUISTO SELOSTUS PERHO ALAJOEN TUULIPUISTO OSAYLEISKAAVA SELOSTUS Mäkelininkatu 17 A, 90100 Oulu Puh.010 2414 600 Fax 010 2414 601 etunimi.sukunimi@airix.fi PERHON KUNTA Vireilletulosta on ilmoitettu xx.xx.2013 Hyväksytty

Lisätiedot

PERIAATEPÄÄTÖS KEMIÖNSAAREN TUULIVOIMASTA (Luonnos)

PERIAATEPÄÄTÖS KEMIÖNSAAREN TUULIVOIMASTA (Luonnos) PERIAATEPÄÄTÖS KEMIÖNSAAREN TUULIVOIMASTA (Luonnos) 1. JOHDANTO 2. VARSINAIS-SUOMEN TUULIVOIMASELVITYS 2010 2011 3. TUULIVOIMASELVITYKSEEN SISÄLTYVÄT ALUEET KEMIÖNSAARELLA 4. KEMIÖNSAAREN KUNNAN PERIAATEPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

LAUSUNTO KESKI-SUOMEN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN VAHVISTAMISTA KOSKEVASTA YMPÄRISTÖMINISTERIÖN PÄÄTÖKSESTÄ 16.12.2009 TEHDYSTÄ VALITUKSESTA

LAUSUNTO KESKI-SUOMEN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN VAHVISTAMISTA KOSKEVASTA YMPÄRISTÖMINISTERIÖN PÄÄTÖKSESTÄ 16.12.2009 TEHDYSTÄ VALITUKSESTA Päiväys Datum Dnro Dnr 16.2.2010 YM1/5223/2010 Korkein hallinto-oikeus PL 180 00131 Helsinki Viite Lausuntopyyntö 18.1.2010 (KHO:n diaarinro 0203/1/10) Hänvisning Asia Ärende LAUSUNTO KESKI-SUOMEN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN

Lisätiedot

Vaikutusten arviointi kaavoituksessa

Vaikutusten arviointi kaavoituksessa YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 10 2006 Vaikutusten arviointi kaavoituksessa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 10 2006 Vaikutusten arviointi kaavoituksessa Helsinki 2006 Y

Lisätiedot

ASTA BJÖRKLUND, RISTO IIVONEN ARKKITEHDIT OY KUORTANEENKATU 5 00520 HELSINKI 10.01.2011 BJÖRKLUND: 0505601758; IIVONEN: 0505216122; FAX: 09-7532256;

ASTA BJÖRKLUND, RISTO IIVONEN ARKKITEHDIT OY KUORTANEENKATU 5 00520 HELSINKI 10.01.2011 BJÖRKLUND: 0505601758; IIVONEN: 0505216122; FAX: 09-7532256; LOHJAN KAUPUNKI TALPELAN KYLÄ ISOTALON TILA 1:38 RANTA-ASEMAKAAVA ASTA BJÖRKLUND, RISTO IIVONEN ARKKITEHDIT OY KUORTANEENKATU 5 00520 HELSINKI 10.01.2011 BJÖRKLUND: 0505601758; IIVONEN: 0505216122; FAX:

Lisätiedot

Yleiskaavan sisältö ja esitystavat. Yleiskaavan sisältö ja esitystavat

Yleiskaavan sisältö ja esitystavat. Yleiskaavan sisältö ja esitystavat Yleiskaavan sisältö ja esitystavat 1 2 Esipuhe Tämä opas kuuluu maankäyttö- ja rakennuslainsäädännön toimeenpanoa ja soveltamista edistävään Maankäyttö- ja rakennuslaki 2000 -julkaisusarjaan. Opas sisältää

Lisätiedot

YLEISKAAVA 2035 RAKENNESUUNNITELMA

YLEISKAAVA 2035 RAKENNESUUNNITELMA YLEISKAAVA 2035 RAKENNESUUNNITELMA Riihimäen kaupunki Tekniikan ja ympäristön toimiala Kaavoitusyksikkö PL 125 (Eteläinen Asemakatu 2), 11101 Riihimäki 11101 Riihimäki p. 019 758 4000 27.3.2015 SISÄLLYS

Lisätiedot

LUVALAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 256

LUVALAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 256 122-AK1502 SÄKYLÄN KUNTA LUVALAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 256 KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 5.6.2015 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (14) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

HANHIKIVEN YDINVOIMA- MAAKUNTAKAAVA

HANHIKIVEN YDINVOIMA- MAAKUNTAKAAVA HANHIKIVEN YDINVOIMA- MAAKUNTAKAAVA PYHÄJOKI - RAAHE Kaavaselostus Maakuntavaltuusto 22.2.2010 YHTEYSTIEDOT Pohjois-Pohjanmaan liitto Kauppurienkatu 8 A, 90100 Oulu puh. 08-3214 000, fax 08-3214 013. Sähköposti:

Lisätiedot