Suomen Mielenterveysseuran strategia. Vuosille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen Mielenterveysseuran strategia. Vuosille 2016-2020"

Transkriptio

1

2

3 Suomen Mielenterveysseuran strategia Vuosille

4 Sisältö 1. Tulevaisuuskuva Suomesta 2. Perustehtävä ja arvot 3. Maailma muutoksessa 4. Strategiset tavoi?eet 5. Kehi?ämisohjelmat 6. Vastuut ja toimeenpano 7. Seuranta, arvioinf ja kehi?äminen

5 1. Tulevaisuuskuva Suomesta Suomi on elinvoimainen kansalaisyhteiskunta. Ihmiset voimaantuvat o?amaan käy?öön voimavarojaan. Suomi on mielenterveyden edistämisen edelläkävijä, joka luo edellytykset psyykkiselle, fyysiselle ja sosiaaliselle hyvinvoinnille

6 WHO:n (2013) määritelmän mukaan mielenterveys on hyvinvoinnin Fla, jossa ihminen pystyy näkemään omat kykynsä ja selviytymään elämään kuuluvissa haasteissa sekä työskentelemään ja o?amaan osaa yhteisönsä toimintaan

7 Perustehtävä ja arvot

8 2. Perustehtävä ja arvot Suomen Mielenterveysseuran perustehtävä on mielenterveyden edistäminen ja ongelmien ehkäisy. Mielenterveysseura puolustaa kaikkien yhtäläistä oikeu?a mielenterveyteen. Seura rakentaa osallisuu?a ja yhteisöllisyy?ä sekä edistää väli?ämisen kul?uuria. Seura kannustaa akfivisuuteen yhteiskunnassa. Mielenterveysseura toimii ihmisoikeuksien ja yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden puolesta Suomessa ja kansainvälisesf. Seura tarjoaa apua elämän kriiseissä ja tukee erityisesf heikoimmassa asemassa olevien mielentervey?ä ja hyvinvoinfa

9 Mielenterveysseuran arvot Ihmislähtöisyys Kuulemme ihmistä ja puolustamme rohkeasf oikeudenmukaisuu?a ja kohtuu?a yhteiskunnassa Luote?avuus Perustamme toimintamme asiantuntemukseen, avoimuuteen, tutki?uun Fetoon, kokemusasiantunfjuuteen ja ihmisten arjen tuntemukseen Yhteisöllisyys Edistämme ja toteutamme rikastavaa ja osallistavaa yhdessä tekemistä ja voimaantumista sekä vapaaehtoistyön kul?uuria

10 Maailma muutoksessa

11 3. Maailma muutoksessa Jotkut toimintaympäristön muutossuunnat ovat suhteellisen hyvin tunne?uja, kuten väestön ikärakenteen muutos, ilmastonmuutos sekä epävarmuuden ja turva?omuuden lisääntyminen. On myös varaudu?ava ennakoima?omiin muutoksiin, jotka voivat aiheutua esimerkiksi ääriliikkeiden vahvistumisesta tai maailman polifikan epävakaudesta. Vaikutuksiltaan laajoja mielenterveystyöhön läpi ihmisten elämänkulun vaiku?avia muutoksia ovat etenkin yhteiskunnan eriarvoistuminen, yksilöllistyminen, uusyhteisöllisyys, kulutuskul?uurin vahvistuminen ja globaalistuminen

12 Mielenterveystyöhön vaiku2avat muutossuunnat Yhteiskunnan eriarvoistuminen Köyhyyden, työ?ömyyden, elämänhallinnan haasteiden, kilpailun ja syrjäytymisen lisääntyminen ja ongelmien ylisukupolvisuus Yksilöllistyminen Elämänvalintojen mosaiikki, perheiden monimuotoistuminen, yksin elämisen yleistyminen ja sosiaalisten tukiverkostojen uudet muodot

13 Uusyhteisöllisyys Digitaalisuuden avaamat uudet yhteisöllisyyden muodot ja paikallisuuden merkityksen muu?uminen Kulutuskul?uurin vahvistuminen Kansalaistoiminnan muutokset ja hyvinvoinnin markkinaistuminen Globaalistuminen Muu?oliike, yhteiskunnan monikul?uurisuus, työelämän nopeat muutokset ja lisääntyvä ennakoima?omuus

14 Strategiset tavoitteet

15 4. Strategiset tavoitteet Mielenterveysseuran tavoi?eena on olla johtava mielenterveyden edistämisen vaiku?aja ja kumppani, arvoste?u, tunne?u ja helposf lähesty?ävä tuen ja avun tarjoaja, ero?uva toimija ja vahva tekijä digitaalisessa maailmassa, vaiku?avien innovaafoiden johtava kehi?äjä ja rantau?aja sekä hyvä ja vakaa työyhteisö ja vapaaehtoistyön foorumi

16 Strategiset tavoi2eet Johtava mielenterveyden edistämisen vaiku?aja ja kumppani Arvoste?u, tunne?u ja helposf lähesty?ävä tuen ja avun tarjoaja Ero?uva toimija ja vahva tekijä digitaalisessa maailmassa Vaiku?avien innovaafoiden johtava kehi?äjä ja rantau?aja Hyvä ja vakaa työyhteisö ja vapaaehtoistyön foorumi

17 Johtava mielenterveyden edistämisen vaiku2aja ja kumppani Voimavaraistava mielenterveyden edistäminen toteutuu elämänkulun kaikissa vaiheissa Mielenterveys näkyy kaikessa yhteiskunnallisessa päätöksenteossa Kansallisten mielenterveysjärjestöjen yhteistyö Fivistyy Seura ja paikallisseurat toteu?avat yhdessä osallistavaa ja saumatonta vaiku?amistyötä

18 Arvoste2u, tunne2u ja helpos= lähesty2ävä tuen ja avun tarjoaja Tukea ja apua on saatavilla elämän kriiseissä matalalla kynnyksellä ympäri maan Järjestölähtöinen au?aminen palvelee erityisesf vaikeissa elämänflanteissa ja heikoimmassa asemassa olevia Kriisikeskusten toiminta toteutuu ja näkyy yhtenäisenä

19 Ero2uva toimija ja vahva tekijä digitaalisessa maailmassa Seura on vaiku?ava digitaalisen sisällön tuo?aja ja innovafivinen osaamisen edistäjä mielenterveyden alalla Suomen Mielenterveysseuralla, kriisikeskusverkostolla ja paikallisilla mielenterveysseuroilla on yhteinen vahva ja innostava brändi Kaikessa toiminnassa otetaan huomioon viesfnnän monikanavaisuus

20 Vaiku2avien innovaa=oiden johtava kehi2äjä ja rantau2aja Seura on uusien kofmaisten ja kansainvälisten ajatusten, ratkaisujen ja mallien tuoja, viejä ja maastou?aja InnovaaFot kohdistuvat erityisesf hyvän mielenterveyden perustan rakentumiseen sekä elämän taitekohfin etenkin heikoimmassa asemassa oleville Mielentervey?ä edistetään kehi?ämällä elinympäristöä sekä kul?uurin ja liikunnan keinoin

21 Hyvä ja vakaa työyhteisö ja vapaaehtoistyön foorumi Seuran henkilöstö on hyvinvoivaa ja osaavaa Seurassa on voimaannu?ava, innostava ja innovaafoita tukeva johtamiskul?uuri sekä hyvä hallinto ja vakaa talous Seura on vetovoimainen, arvostava ja innostava yhteisö työntekijöille, vapaaehtoisille ja yhteistyökumppaneille

22 Kehittämisohjelmat

23 5. Kehittämisohjelmat Kehi?ämistyötä tehdään jatkuvasf Mielenterveysseuran kaikessa toiminnassa. Strategisia tavoi?eita tukevat kehi?ämisohjelmat läpäisevät seuran eri toimintalohkot. Ne integroivat erilliset toimintalohkot eheäksi kokonaisuudeksi

24 Kehi2ämisohjelmat Kansalaistoiminta ja yhteisöllisyys Avun saavute?avuus Digitaaliset toiminnot ja viesfnnällisyys Mielenterveysosaaminen ja uudet areenat Laatu ja vaiku?avuus Johtaminen, organisaafokul?uuri ja talous

25 Kansalaistoiminta ja yhteisöllisyys Arjen, elinympäristön, sosiaalisten ja taloudellisten tekijöiden mielenterveydellisen merkityksen nosto yhteiskunnalliseen keskusteluun ja päätöksentekoon Vapaaehtoistoiminnan vetovoimaisuuden lisääminen ja uusien toimintamuotojen omaksuminen Seuran ja paikallisten mielenterveysseurojen yhteisen vaiku?amistyön vahvistaminen

26 Avun saavute2avuus Kriisityön kehi?äminen niin, e?ä kynnys avun hakemiseen madaltuu Etsivän työn vahvistaminen avun tarpeen kohtaamiseksi Kriisiau?amisen asemoituminen uudistuvaan sosiaali- ja terveydenhuollon ken?ään järjestölähtöisenä, tunnuste?una ja vapaaehtoistyöhön tukeutuvana toimintana

27 Digitaaliset toiminnot ja vies=nnällisyys Henkilöstön digitaalisen osaamisen vahvistaminen Seuran kaiken toiminnan sähköisen ja viesfnnällisen ulo?uvuuden ajantasaistaminen ja uudet avaukset Kriisikeskusverkoston yhteisen ilmeen ja konsepfn kehi?äminen

28 Mielenterveysosaaminen ja uudet areenat Mielenterveysosaaminen levitetään koko kansan taidoksi elämänkulun kaikissa vaiheissa lapsuudesta vanhuuteen Seuran vaiku?avuus yksilöiden ja yhteisöjen mielenterveyden edistäjänä eri areenoilla vahvistuu Seuran rooli mielenterveyden edistäjänä lasten ja nuorten toimintaympäristöissä vahvistuu edelleen o?aen huomioon etenkin heikoimmassa asemassa olevat

29 Laatu ja vaiku2avuus Vaikutusten ja vaiku?avuuden arvioinnin ja laatutyön vahvistaminen osaksi seuran toimintaa InnovaaFoiden ja järjestölähtöisen Fedon hyödyntämisen vahvistaminen mielenterveystyössä ja päätöksenteossa Osaamisen jakamisen ja hanketulosten hyödyntämisen tehostaminen

30 Johtaminen, organisaa=okul2uuri ja talous Innostavan, kannustavan ja osaavan johtamisen kehi?äminen johtoryhmätyössä ja esimiestyössä Ke?erän ja yhteisöllisen toimintakul?uurin ja työyhteisötaitojen vahvistaminen Nykyisten rahoitusmuotojen ja niiden pitkäjänteisyyden turvaaminen sekä rahoituspohjan monipuolistaminen

31 Vastuut ja toimeenpano

32 6. Vastuut ja toimeenpano Mielenterveysseura edistää kaikessa toiminnassaan akfivisesf yhteiskuntavastuuta. Mielenterveysseura kehi?ää raportoinnin laatua ja läpinäkyvyy?ä, jo?a kaikki sidosryhmät voivat arvioida seuran toiminnan tuloksia. Mielenterveysseura laafi kehi?ämisohjelmille toteu?amissuunnitelmat, joiden kesto voi vaihdella strategiakauden sisällä kolmesta viiteen vuoteen. Ohjelmat tarkistetaan säännöllisesf niiden vaiku?avuuden ja toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten mukaisesf. Mielenterveysseura edistää tavoi?eitaan vahvasf verkostojen kanssa ja luomalla uusia kumppanuuksia

33 Seuranta, arviointi ja kehittäminen

34 7. Seuranta, arviointi ja kehittäminen Mielenterveysseura kehi?ää kansalaisjärjestöjen näkökulmasta lähtevää seurantaa ja arvioinfa. Seurannan ja arvioinnin tuo?amaa Fetoa hyödynnetään kehi?ämistyössä. Mielenterveysseuran toiminta perustuu tuloksellisiin ja vaiku?aviin työtapoihin ja käytäntöihin. Toiminnan tuloksia seurataan luote?avien ja systemaa_sten arvioinfmenetelmien avulla. ArvioinF on sisäänrakenne?una osaksi kaikkea seuran toimintaa ja siihen luodaan työkalut. Keskeinen toiminnan kehi?ämisen väline on laatutyö, jonka avulla varmistetaan strategian jalkautuminen toimintaan. Strategian jalkautumista ja strategisten tavoi?eiden saavu?amista arvioidaan johtamisen, toiminnan painopisteiden sekä toiminnan tuotosten ja tulosten näkökulmasta

35 Ydinviestimme sidosryhmille Suomessa asuvat Mielenterveys on yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen voimavara. Yhteiskunnallisilla päätöksillä ja valinnoilla on merki?ävä vaikutus ihmisten mielenterveyteen. Omaa ja muiden mielen hyvinvoinfa voi vahvistaa. Mielenterveysosaaminen tarkoi?aa muun muassa mielen joustavuu?a, vuorovaikutustaitoja, tunnetaitoja, elämänhallintataitoja, Fetoisuustaitoja ja ongelmanratkaisutaitoja. Tätä osaamista voi oppia läpi elämän. Mielenterveysseuraan voi tulla mukaan ajamaan näitä asioita

36 Apua hakevat Mielenterveysseura tarjoaa voimaannu?avaa lyhytkestoista keskusteluapua ja tukea vaikeissa elämänflanteissa sekä kriiseissä. Au?amisen lähtökohtana on myötätuntoinen kohtaaminen ja apua hakevan oma kokemus avun tarpeesta. Tukea tarjotaan maksu?omasf kasvokkain henkilökohtaisesf ja ryhmissä sekä verkossa ja puhelimessa. Pää2äjät Psyykkinen hyvinvoinf on yhteiskunnan menestystekijä. Seura tuo pää?äjien Fetoon, miten väestön mielentervey?ä voidaan edistää. Väestön hyvä mielenterveys on kestävän kasvun keskeinen menestystekijä

37 Jäsenet ja toimijat Mielenterveysseura tarjoaa väylän akfiviseen vaiku?amiseen ja keinoja mielenterveyden edistämiseen. Seura tarjoaa mahdollisuuden osallisuuteen, vapaaehtoistyöhön ja yhteisöllisyyteen sekä keinoja heikoimmassa asemassa olevien tukemiseen. Asiantun=jat Mielenterveysseura tarjoaa asiantuntevaa, luote?avaa ja kehityksen kärjessä olevaa Fetoa ja koulutusta sekä vuorovaikutusareenoita mielen hyvinvoinnin ja ammafllisen kehi?ymisen tueksi. Henkilöstö Jokainen seuran työntekijä voi tehdä merkityksellistä työtä käy?äen osaamistaan ja taitojaan parhaalla mahdollisella tavalla. Mielenterveysseuran organisaafokul?uuri on innovafivinen, ke?erä, yhteisöllinen ja voimaannu?ava. Seura on vetovoimainen, oikeudenmukainen ja vastuullinen työnantaja

38 Suomen Mielenterveysseura on maailman vanhin mielenterveysalan kansalaisjärjestö Se perustefin 1897.

39 Maailman vanhin vapaaehtoinen mielenterveysjärjestö peruste_in keisarillisessa Suomessa vuonna Skyddsföreningen för sinnessjuka - Turvayhdistys mielenvikaisia varten - nimisen järjestön tehtävänä oli avustaa mielisairaaloista kofute?avia toipilaita sekä väli?ää mielenterveysfetoa. Vuonna 1919 seuran nimeksi muute_in SF`elsen för Psykisk Hälsa - Sielunterveysseura. Toimintaa suunna_in enfstä vahvemmin valistustyöhön. Ehkäisevän työn merkitys tuli näkyviin nimenmuutoksessa vuonna 1939, jolloin seurasta tuli Hermo- ja mielitaufen vastustamisyhdistys. Nykyinen nimi Suomen Mielenterveysseura on vuodelta Vuonna 1992 seura muu?ui liitoksi, ja nimen ruotsinkieliseksi muodoksi tuli Föreningen för Mental Hälsa i Finland. Suomen Mielenterveysseuran perustehtävä on mielenterveyden edistäminen ja ongelmien ehkäisy

40 Suomen Mielenterveysseuralla on strategiakaudella takanaan noin 120 vuo?a toimintaa mielenterveystyön tekijänä, uudistajana ja innoi?ajana

41

42 Mielentervey?ä voi vahvistaa

Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa tulevaisuuden osaamis- ja luovuusperustasta.

Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa tulevaisuuden osaamis- ja luovuusperustasta. Yhteiskunnallinen toimintaympäristö on voimakkaassa murroksessa. Laajat yhteiskunnalliset muutokset edellyttävät opetus- ja kulttuuriministeriöltä pitkälle yli hallituskausien menevää suuntaviivojen kartoittamista

Lisätiedot

Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020. Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategia

Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020. Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategia Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020 Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategia Sisällys 2 Lukijalle............................................................... 3 Kohti sosiaalista kestävyyttä.............................................

Lisätiedot

Tehdään yhdessä hyvää

Tehdään yhdessä hyvää AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään yhdessä hyvää Järjestöjen ja yritysten yhteistyö terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään

Lisätiedot

CIMOn henkilöstöstrategia 2011 2015

CIMOn henkilöstöstrategia 2011 2015 CIMOn henkilöstöstrategia 2011 2015 Johdanto Henkilöstöstrategia on pitkän aikavälin toimintasuunnitelma, jonka lähtökohtana on CIMOn strategia. Se avaa henkilöstön hyvinvoinnin ja kehittämisen näkökulman

Lisätiedot

PANEELIEN RAPORTIT. Tieteen. teknologian ja. yhteiskunnan näkymät

PANEELIEN RAPORTIT. Tieteen. teknologian ja. yhteiskunnan näkymät PANEELIEN RAPORTIT Tieteen teknologian ja yhteiskunnan näkymät PANEELIEN RAPORTIT Tieteen teknologian ja yhteiskunnan näkymät www.finnsight2015.fi ISBN 951-715-610-3 Tekes PL 69 (Kyllikinportti 2) 00101

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017. varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland

MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017. varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASTRATEGIA MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017 varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland Varsinais-Suomen maakuntastrategia

Lisätiedot

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas Löydä oma tarinasi -ryhmämalli Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille Ryhmänohjaajan opas Suomen Mielenterveysseura Suomen Mielenterveysseura on kansanterveys- ja kansalaisjärjestö.

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12

Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12 Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12 Luonnos 19.9.2014 1 Sisällysluettelo LUKU 1 PAIKALLISEN OPETUSSUUNNITELMAN MERKITYS JA LAADINTA... 4 1.1 Opetussuunnitelman perusteet

Lisätiedot

Liikunta ja mielen terveys osana hyvinvointia

Liikunta ja mielen terveys osana hyvinvointia Liikunta ja mielen terveys osana hyvinvointia Liikunta- ja mielenterveysalan kehittämislinjaukset Esipuhe Helsingin rautatieasemalla oli meneillään Maa ilman mielenterveys päivän vietto. Suomen Mielenterveysseuran

Lisätiedot

Vertaistoiminta KANNATTAA

Vertaistoiminta KANNATTAA Vertaistoiminta KANNATTAA Vertaistoiminta KANNATTAA Kustantaja: Asumispalvelusäätiö ASPA www.aspa.fi Toimitus: Tanja Laatikainen Graafinen suunnittelu ja taitto: Marja Muhonen Paino: SOLVER palvelut Oy

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 Hirvensalmi Kangasniemi Mikkeli Mäntyharju Pertunmaa Puumala Ristiina Suomenniemi Laatija Johanna Will-Orava Lapsiperhepalveluiden

Lisätiedot

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA Eettisesti toimien, itsenäisyyttä tukien SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA SISÄLLYS JOHDANTO... 4 1 SUPERILAISET VAMMAISPALVELUISSA... 6 2 VAMMAISUUDEN MÄÄRITTELY... 7 3 VAMMAISPALVELUTYÖN ETIIKKA...

Lisätiedot

Varhainen avoin yhteistyö Nurmijärven kunnassa

Varhainen avoin yhteistyö Nurmijärven kunnassa Varhainen avoin yhteistyö Nurmijärven kunnassa Sisällys 1. Varhaisesta puuttumisesta varhaiseen avoimeen yhteistyöhön 2. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin turvaaminen osana kuntastrategiaa 3. Puheeksiottamisen

Lisätiedot

Marja Vaarama TYÖPAPERI. Kaikenikäisille Hyvä Suomi Sukupolvipolitiikalla sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävään hyvinvointiyhteiskuntaan

Marja Vaarama TYÖPAPERI. Kaikenikäisille Hyvä Suomi Sukupolvipolitiikalla sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävään hyvinvointiyhteiskuntaan Marja Vaarama TYÖPAPERI Kaikenikäisille Hyvä Suomi Sukupolvipolitiikalla sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävään hyvinvointiyhteiskuntaan 18 2013 Työpaperi 18/2013 Kaikenikäisille Hyvä Suomi Sukupolvipolitiikalla

Lisätiedot

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Kirsi Saloniemi Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Aktiivi-hankkeen ennakointiraportti Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 3/2011

Lisätiedot

Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena

Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Luokanopettajan koulutus Huhtikuu

Lisätiedot

Älykkäästi uudistuva, asiakkaiden omistama op

Älykkäästi uudistuva, asiakkaiden omistama op OP VUOSI 20 Älykkäästi uudistuva, asiakkaiden omistama op VUOSI 20 Keskeiset tapahtumat vuonna 20 n perustekijät Johtaminen n keskus - 4 9 Hyvä lukija op on uudistanut vuosikertomuskokonaisuuden raportointitapaansa.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Helsinki 2013 Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen

Lisätiedot

Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana

Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana Riika Mari Hoppari Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Yhteiskuntapolitiikka Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2014 Sisällys 1 Johdanto...

Lisätiedot

- 1 - Lapsi on osallinen

- 1 - Lapsi on osallinen - 1 - Kannen suunnittelu: Teemu Junkkaala / GSTJ Paino: Oriveden kirjapaino Taitto: Maarit Ala-Mononen ISBN 978-951-789-247-6 Kustantaja: Kirkon kasvatus ja nuorisotyö/kirkkohallitus 2008-2 - Kirkon varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Kouluyhteisön terveyden edistämiseen liittyviä säädöksiä ja suosituksia

Kouluyhteisön terveyden edistämiseen liittyviä säädöksiä ja suosituksia Tukimateriaali kouluyhteisön terveys- ja hyvinvointiohjelman suunnitteluun Kouluyhteisön terveyden edistämiseen liittyviä säädöksiä ja suosituksia Elina Savola, Koulun terveys- ja hyvinvointihanke 2 Kouluyhteisön

Lisätiedot

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille Opit käyttöön-hanke Sisällys Kenelle opas on kirjoitettu, Mihin opasta tarvitaan?... 4 1. Laki ja kunta luovat kivijalan nuorten

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA SISÄLLYS LUKIJALLE 3 1 MAAHANMUUTON NYKYTILA 5 1.1 Lyhyessä ajassa maahanmuuttomaaksi... 5 1.2 Maahanmuutto on monimuotoistunut...

Lisätiedot

Kumppanuuskäsikirja näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A.

Kumppanuuskäsikirja näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A. 8:2014 Kumppanuuskäsikirja näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen Heini Maijanen ja Pirkko Haikara Euroopan maaseudun kehittämisen

Lisätiedot

Ilo kasvaa liikkuen. Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelma-asiakirja

Ilo kasvaa liikkuen. Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelma-asiakirja Ilo kasvaa liikkuen Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ohjelma-asiakirja Ilo kasvaa liikkuen Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ohjelma-asiakirja Tutkimusmatkalla

Lisätiedot

MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali

MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali Mitä on nuorisoalan ehkäisevä päihdetyö? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali 2. uudistettu painos Toimittajat:

Lisätiedot

Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista

Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista Toimituskunta Timo Kauppinen Pauliina Mattila-Holappa Merja Perkiö-Mäkelä Anja Saalo Jouni Toikkanen Seppo Tuomivaara Sanni Uuksulainen

Lisätiedot

SSP:N STRATEGIA OSANA SYÖPÄJÄRJESTÖJEN STRATEGIATYÖTÄ

SSP:N STRATEGIA OSANA SYÖPÄJÄRJESTÖJEN STRATEGIATYÖTÄ Strategia 2013 2015 SSP:N STRATEGIA OSANA SYÖPÄJÄRJESTÖJEN STRATEGIATYÖTÄ Suomen Syöpäpotilaat ry (jatkossa yhdistys / SSP) on yksi Suomen Syöpäyhdistyksen (SSY) jäsenjärjestöistä. Yhdistys on sitoutunut

Lisätiedot