AINEEN/VALMISTEEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT (Kit)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AINEEN/VALMISTEEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT (Kit)"

Transkriptio

1 3M SCOTCH-WELD DP 8005 AKRYYLIPOHJAINEN RAKENNELIIMA Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2016, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden käyttämistä varten, mikäli (1) tiedot on kopioitu kokonaisuudessaan ja muuttumattomina, ellei 3M, ole antanut etukäteistä kirjallista suostumustaan muuhun, ja (2) kopiota tai alkuperäistä tietoa ei myydä edelleen tai muutoin levitetä ansiotarkoituksessa. Tiedotenumero: Versio: 4.01 Tarkistettu: 28/06/2016 Edellinen päiväys: 04/05/2015 Kuljetustietojen versio: 1.00 (29/09/2011) Käyttöturvallisuustiedote on laadittu REACH-asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen II mukaisesti. AINEEN/VALMISTEEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT (Kit) 1.1 Tuotetunniste 3M SCOTCH-WELD DP 8005 AKRYYLIPOHJAINEN RAKENNELIIMA Tuotekoodi FS FS Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Tunnistetut käytöt Rakenneliima. 1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot Yritys: Suomen 3M Oy, PL 600 (Keilaranta 6), Espoo, Y -tunnus: Puhelin/Fax: Puhelin: (09) , Telefax: (09) Sähköposti: Kotisivu: Hätäpuhelinnumero MYRKYTYSTIETOKESKUS: (09) (suora), (09) 4711 (vaihde) Tämä tuote on moniosainen tuote (Kit). Jokaiselle osalle on laadittu oma käyttöturvallisuustiedote. Huom! Säilytä osien käyttöturvallisuustiedotteet yhdessä, älä erota niitä toisistaan. Tähän tuotteeseen liittyvät seuraavat käyttöturvallisuustiedotteet: , KULJETUSTIEDOT (Kit) FS , FS Ei ole VAK/ADR/RID:n alainen kuljetus VAROITUSETIKETIN TIEDOT (Kit) 2.1 Aineen tai seoksen luokitus CLP-asetus (EY) 1272/2008 Sivu: 1 / 3

2 3M SCOTCH-WELD DP 8005 AKRYYLIPOHJAINEN RAKENNELIIMA Luokitus: Välitön myrkyllisyys (suun kautta), vaarakategoria 4; H302. Vakava silmävaurio, vaarakategoria 1; H318. Ihoa ärsyttävä, vaarakategoria 2; H315. Hengitysteiden herkistyminen, vaarakategoria 1; H334. Ihon herkistyminen, vaarakategoria 1; H317. Sukusolujen perimää vaurioittava, vaarakategoria 2; H341. H-lausekkeet aukikirjoitettuina kohdassa Merkinnät CLP-asetus (EY) 1272/2008 Huomiosana Vaara. Symbolit: GHS05 (Syöpyminen) GHS07 (Huutomerkki) GHS08 (Terveysvaara) GHS-varoitusmerkit Vaaralausekkeet: H302 H318 H315 H334 H317 H341 Haitallista nieltynä. Vaurioittaa vakavasti silmiä. Ärsyttää ihoa. Voi aiheuttaa hengitettynä allergia - tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia. Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Epäillään aiheuttavan perimävaurioita. Turvalausekkeet Ennaltaehkäisy: P261A P284A P280B Pelastustoimenpiteet: P304 + P340 P305 + P351 + P338 P310 Vältä höyryn hengittämistä. Käytä hengityksensuojainta, jos ilmanvaihto on riittämätön. Käytä suojakäsineitä ja silmien/kasvonsuojainta. JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja varmista vaivaton hengitys. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin. Vaara- ja turvalausekkeet, kun sisällön määrä on enintään 125 ml: Vaaralausekkeet (<=125 ml) H334 H317 H341 Voi aiheuttaa hengitettynä allergia - tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia. Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Epäillään aiheuttavan perimävaurioita. Sivu: 2 / 3

3 3M SCOTCH-WELD DP 8005 AKRYYLIPOHJAINEN RAKENNELIIMA Turvalausekkeet (<=125 ml) Ennaltaehkäisy: P261A P284A P280B Pelastustoimenpiteet: P304 + P340 P305 + P351 + P338 P310 Vältä höyryn hengittämistä. Käytä hengityksensuojainta, jos ilmanvaihto on riittämätön. Käytä suojakäsineitä ja silmien/kasvonsuojainta. JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja varmista vaivaton hengitys. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin. Lue kitin osien käyttöturvallisuustiedotteista aineosatiedot/aineosien tuntemattomat %-osuudet ( Lisäykset, poistot ja muutokset edelliseen versioon: Kohta 2: CLP-% tuntematon (Kit); tieto muutettu. Kohta 2: CLP < 125 ml - Terveys; tieto muutettu. Kohta 2: CLP < 125 ml - Ennaltaehkäisy; tieto muutettu. Kohta 2: Lisätietoja; tieto poistettu. Kohta 2: Viittaus H-lausekkeisiin; tieto lisätty. Kohta 2.2: CLP-luokitus; tieto lisätty. Kohta 2.2.: CLP-turvalausekkeet - Pelastustoimenpiteet; tieto muutettu. Kohta 2.2.: Varoitusmerkin teksti; tieto poistettu. Kohta 2.2.: Varoitusmerkit; tieto poistettu. Kohta 2.2.: Huomiosana; tieto muutettu. Kohta 2: Huomautukset; tieto poistettu. Kohta 2: R-lausekkeet; tieto poistettu. S-lauseke tieto poistettu. Sivu: 3 / 3

4 3M SCOTCH-WELD DP 8005 AKRYYLIPOHJAINEN RAKENNELIIMA (Osa B) Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2016, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden käyttämistä varten, mikäli (1) tiedot on kopioitu kokonaisuudessaan ja muuttumattomina, ellei 3M, ole antanut etukäteistä kirjallista suostumustaan muuhun, ja (2) kopiota tai alkuperäistä tietoa ei myydä edelleen tai muutoin levitetä ansiotarkoituksessa. Tiedotenumero: Versio: 5.00 Tarkistettu: 24/08/2016 Edellinen päiväys: 28/06/2016 Kuljetustietojen versio: 1.00 (29/09/2011) Käyttöturvallisuustiedote on laadittu REACH-asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen II mukaisesti. KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 3M SCOTCH-WELD DP 8005 AKRYYLIPOHJAINEN RAKENNELIIMA (Osa B) 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Tunnistetut käytöt Rakenneliima. Käyttökohde:Ammattikäyttö. Toimialaluokitus (TOL): C - Teollisuus. Käyttötarkoituskoodi (KT): 2 - Liima- ja sideaineet. 1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot Yritys: Suomen 3M Oy, PL 600 (Keilaranta 6), Espoo, Y -tunnus: Puhelin/Fax: Puhelin: (09) , Telefax: (09) Sähköposti: Kotisivu: Hätäpuhelinnumero MYRKYTYSTIETOKESKUS: (09) (suora), (09) 4711 (vaihde) KOHTA 2. VAARAN YKSILÖINTI 2.1 Aineen tai seoksen luokitus CLP-asetus (EY) 1272/2008 Luokitus: Silmiä ärsyttävä, vaarakategoria 2; H319. Ihoa ärsyttävä, vaarakategoria 2; H315. Ihon herkistyminen, vaarakategoria 1B; H317. H-lausekkeet aukikirjoitettuina kohdassa Merkinnät CLP-asetus (EY) 1272/2008 Sivu: 1 / 15

5 3M SCOTCH-WELD DP 8005 AKRYYLIPOHJAINEN RAKENNELIIMA (Osa B) Huomiosana Varoitus. Symbolit: GHS07 (Huutomerkki) GHS-varoitusmerkit Aineosa(t) Aineosa CAS-nro p-% Etyyliheksyyli < 20 Dibutaanihappo, mono[[(-metyyli-1-okso-]etyyli]esteri < 10 Hydroksietyyli < 1 Meripihkahappoanhydridi ,1-1 Vaaralausekkeet: H319 H315 H317 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Ärsyttää ihoa. Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Turvalausekkeet Ennaltaehkäisy: P280E Pelastustoimenpiteet: P305 + P351 + P338 P333 + P313 Käytä suojakäsineitä. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Jos ilmenee ihoärsytystä tai ihottumaa: Hakeudu lääkäriin. 36% seoksesta koostuu aineosista, joiden välitöntä myrkyllisyyttä suun kautta ei tunneta. Sisältää 36% aineosia, joiden vaaroja vesiympäristölle ei tunneta. 2.3 Muut vaarat Ei tunneta. KOHTA 3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA Aineosa CAS-nro EY-nro p-% Luokitus Tetrahydrofurfyryyli Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319 (Itseluokiteltu) Akrylaattipolymeeri Etyyliheksyyli < 20 Skin Sens. 1B, H317; Aquatic Chronic 3, H412 (Itseluokiteltu) Butaanihappo, 3-oksi-, [(mtyyli-1-oksi ]etyyliesteri Dibutaanihappo, mono[[(-metyyli-1-okso- ]etyyli]esteri < 10 Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317 Sivu: 2 / 15

6 3M SCOTCH-WELD DP 8005 AKRYYLIPOHJAINEN RAKENNELIIMA (Osa B) (Itseluokiteltu) Tuhka (jäämiä) (REACH Rek.nro: ) Hydroksietyyli < 1 Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317 - Nota D (CLP) Meripihkahappoanhydridi ,1-1 Acute Tox. 4, H302; STOT SE 3, H335 (CLP) Skin Corr. 1B, H314; Eye Dam. 1, H318; Resp. Sens. 1, H334; Skin Sens. 1, H317 (Itseluokiteltu) H-lausekkeet aukikirjoitettuina kohdassa 16. Työperäisen altistumisen raja-arvot (HTP-arvot) kohdassa 8 ja aineosien PBT- tai vpvb-arvioinnit kohdassa 12. KOHTA 4. ENSIAPUTOIMENPITEET 4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus Hengitys Siirrä altistunut raittiiseen ilmaan. Jos ilmenee pahoinvointia, hakeudu lääkäriin. Ihokosketus Huuhdo välittömästi kosketuskohta saippualla ja vedellä. Riisu ja pese saastunut vaatetus ennen uudelleenkäyttöä. Jos oireita ilmenee, hakeudu lääkäriin. Silmäkosketus Huuhdo silmiä välittömästi runsaalla vedellä. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Hakeudu lääkäriin. Nieleminen Huuhdo suu. Jos ilmenee pahoinvointia, hakeudu lääkäriin. 4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet Katso kohdan 11.1 tiedot myrkyllisistä vaikutuksista. 4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet Ei sovelleta. KOHTA 5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET 5.1 Sammutusaineet Tulipalon sattuessa: Käytä palon sammuttamiseen tavanomaiselle palavalle materiaalille sopivaa sammutusainetta, kuten vettä tai vaahtoa. 5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat Ei sovelleta. Vaaralliset hajoamistuotteet Aine Hiilivedyt. Hiilimonoksidi (CO). Hiilidioksidi (CO2). Olosuhteet Palaminen. Palaminen. Palaminen. Sivu: 3 / 15

7 3M SCOTCH-WELD DP 8005 AKRYYLIPOHJAINEN RAKENNELIIMA (Osa B) Vetysyanidi (HCN). Typen oksidit. Palaminen. Palaminen. 5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet Erityisiä toimenpiteitä ei edellytetä. KOHTA 6. TOIMENPITEET ONNE TTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ 6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa Evakuoi alue. Alue tuuletettava. Suuret vuodot/vuodot ilmastoimattomissa tiloissa: Koneellinen ilmanvaihto höyryjen poistamiseen. Noudatettava hyvää työhygieniaa. Huomioi tiedotteen kohdat liittyen fysikaalisiin- ja terveysvaaroihin, hengityksen suojaukseen, ilmanvaihtoon sekä henkilönsuojaimiin. 6.2 Ympäristöön kohdistuvat toimet Vältettävä päästämistä ympäristöön. Suuremmat vuodot: Estettävä pääsy viemäriin ja vesistöihin. 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet Nestemäinen päästö/vuoto. Imeytetään vuoto sopivaan epäorgaaniseen absorbenttiin, kuten bentoniittiin, vermikuliittiin tai muuhun vastaavaan materiaaliin. Sekoitetaan, kunnes absorbentti näyttää kuivalta. Huom! Imeytysmateriaali ei poista seoksen fysikaalisia-, terveys- tai ympäristövaaroja. Kootaan päästö talteen mahdollisimman tarkasti. Kootaan jäännös UNtyypihyväksyttyyn pakkaukseen kuljetusta Puhdistetaan jäännökset sopivalla liuottimella. Tuuleta alue. Huomioi myös liuottimen käyttöturvallisuustiedote. Säiliö suljettava tiiviisti. Hävitetään talteen kerätty materiaali ohjeiden mukaisesti mahdollisimman pian. 6.4 Viittaukset muihin kohtiin Katso lisätietoja kohdista 8 ja 13. KOHTA 7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI 7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet Älä käytä tiloissa, joissa ei ole riittävää ilmanvaihtoa. Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä. Varo kemikaalin joutumista silmiin, iholle tai vaatteisiin. Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä. Peseydy huolellisesti käytön jälkeen. Saastuneita työvaatteita ei saa viedä työpaikalta. Vältettävä päästämistä ympäristöön. Pese saastunut vaatetus ennen uudelleenkäyttöä. Vältä kosketusta hapettavien aineiden (esim. kloori, kromihappo jne.). 7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä viileässä. Suojaa auringonvalolta. Suojattava lämmöltä. Säilytettävä erillään hapoista. Säilytettävä erillään hapettavista aineista. 7.3 Erityinen loppukäyttö Lue kohdan 7.1 (Käsittely) ja 7.2 (Varastointi) suositukset. Lue kohdan 8 (altistumisen ehkäiseminen & henkilönsuojaimet) suositukset. KOHTA 8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET 8.1 Valvontaa koskevat muuttujat Altistumisen raja-arvot Kohdassa 3 ilmoitetuille aineosille ei ole voimassa olevia työhygieenisiä raja-arvoja. Biologiset viiteraja-arvot Kohdassa 3 ilmoitetuille aineosille ei ole voimassa olevia biologisia viiteraja-arvoja. Sivu: 4 / 15

8 3M SCOTCH-WELD DP 8005 AKRYYLIPOHJAINEN RAKENNELIIMA (Osa B) 8.2 Altistumisen ehkäiseminen Tekniset torjuntatoimenpiteet Soveltuva kohdepoisto työstöä varten (leikkaaminen, hiominen, työstäminen). Työ- ja käsittelykohteissa oltava riittävä yleisilmanvaihto ja/tai soveltuva kohdepoisto, jotta voimassa olevat työhygieeniset raja-arvot höyrylle/sumulle/udulle/huurulle/pölylle eivät ylity. Mikäli ilmanvaihto ei ole riittävä edellä mainituilla teknisillä toimenpiteillä, on käytettävä sopivaa, EN-standardien mukaista, hyväksyttyä, CE-merkittyä hengityksensuojainta Henkilönsuojaimet Silmien- tai kasvojensuojaus Riskinarviointiin ja mahdolliseen silmäkosketukseen perustuen valittava sopiva, soveltuvien EN-standardien mukaisesti hyväksytty, CE-merkitty silmien- tai kasvonsuojain. Suositeltava silmien- tai kasvonsuojain: Suojalasit, joissa epäsuora tuuletus. Ihon- tai käsiensuojaus Riskinarviointiin ja mahdolliseen ihokosketukseen perustuen valittava sopivat, soveltuvien EN-standardien mukaisesti hyväksytyt, CE-merkityt suojakäsineet ja/tai suojavaatetus. Suojainmateriaalien soveltuvuus aiottuun käyttötarkoitukseen on varmistettava tarvittaessa suojaintoimittajalta ennen käyttöönottoa. Huom! Nitriilikumisia suojakäsineitä voidaan käyttää tarvittaessa polymeerilaminaattikäsineiden päällä sormituntuman parantamiseksi. Suositeltavat suojakäsinemateriaalit: Aineosa Paksuus (mm) Läpäisyaika Polymeerilaminaatti (PE/EVOH) Jos tuotetta käytetään siten, että altistuminen on mahdollista (esim. ruiskutus, roiskumisvaara), niin sopivan suojavaatetuksen käyttö voi olla tarpeellista. Riskinarviointiin ja mahdolliseen ihokosketukseen perustuen valittava sopiva, soveltuvien ENstandardien mukaisesti hyväksytty, CE-merkitty suojavaatetus. Suositeltava suojavaatetus: Suojaesiliina - Polymeerilaminaatti; Hengityksensuojaus Hengityksensuojaintarpeen selvittämiseksi voidaan tarvita altistumisen arviointia. Mikäli arvioinnin perusteella edellytetään hengityksensuojaimen käyttöä, suositeltava(t) suojaintyyppi/tyypit altistumisen vähentämiseksi hengitysteitse on/ovat: Suodattava suojain, puoli- tai kokonaamari, suodatintyyppi AP2/AP3 (orgaaniset kaasut/höyryt/hiukkaset). Varmista tarvittaessa hengityksensuojaimen soveltuvuus aiottuun käyttökohteeseen suojaintoimittajalta. KOHTA 9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET 9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot Fysikaalinen olomuoto Neste. Erityinen fysikaalinen olomuoto: Pasta. Yleiset tiedot (olomuoto, väri, haju) Valkoinen. Akrylaatin haju. Hajukynnys ph Ei sovelleta. Kiehumispiste/kiehumisalue >=110 C [Viite:CAS ] Sulamispiste Ei sovelleta. Syttyvyys (kiinteät aineet, kaasut) Ei sovelleta. Räjähdysominaisuudet Ei luokitusta. Hapettavat ominaisuudet Ei luokitusta. Leimahduspiste >=94 C [Viite:CAS ] Itsesyttymislämpötila Alempi syttyvyys- tai räjähdysraja Sivu: 5 / 15

9 3M SCOTCH-WELD DP 8005 AKRYYLIPOHJAINEN RAKENNELIIMA (Osa B) Ylempi syttyvyys- tai räjähdysraja Höyrynpaine Suhteellinen tiheys Vesiliukoisuus Liukoisuus (muu kuin vesiliukoisuus) Jakautumiskerroin (K o/w) Haihtumisnopeus Höyryntiheys Hajoamislämpötila Viskositeetti Tiheys 0,96-1 [Ref.Std:Vesi=1] Ei sovelleta. Ei sovelleta Pa-s 0,96-1 g/ml 9.2 Muut tiedot Haihtuvat aineosat 1 % KOHTA 10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS 10.1 Reaktiivisuus Tämä aine/seos saattaa olla reaktiivinen tiettyjen aineiden kanssa tietyissä olosuhteissa - katso tämän kohdan muut otsakkeet Kemiallinen stabiilisuus Stabiili Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus Vaarallista polymerisaatiota ei ole odotettavissa Vältettävät olosuhteet Lämpö. Kipinät ja/tai liekit. Valo Yhteensopimattomat materiaalit Vahvat hapot. Vahvat hapettimet Vaaralliset hajoamistuotteet Aine Ei tunneta. Olosuhteet Kohta 5.2. sisältää tietoa vaarallisista hajoamistuotteista palamisen aikana. KOHTA 11. MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄ T TIEDOT Kohdassa 11 annettu tieto ei ole välttämättä kaikilta osin yhdenmukainen kohdan 2 aineen/seoksen luokituksen ja/tai kohdan 3 aineosien luokitustietojen kanssa, mikäli toimivaltainen viranomainen on luokitellut aineosan/aineosia (sitova luokitus). Lisäksi kohdassa 11 ilmoitetut lausekkeet ja tiedot perustuvat UN GHS-luokittelusääntöihin ja/tai 3M:n tekemiin riskinarviointeihin Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista Altistumisen vaikutukset Testauksen ja/tai aineosatietojen perusteella tämä aine/seos voi aiheuttaa seuraavia terveysvaikutuksia: Sivu: 6 / 15

10 3M SCOTCH-WELD DP 8005 AKRYYLIPOHJAINEN RAKENNELIIMA (Osa B) Hengitys Hengitystieärsytys: Oireita voivat olla yskä, aivastelu, päänsärky, käheys sekä nenä- ja nielukipu. Allergiset hengitystiereaktiot: Oireita voivat olla vaikeutunut uloshengitys, vinkuna hengitettäessä, yskä sekä puristus rinnassa. Ihokosketus Ihoärsytys: Oireita voivat olla pakallinen ihon punoitus, kirvely, kutina, kuivuminen, halkeilu, rakkulointi ja kipu. Aller giset iho-reaktiot: Oireita voivat olla ihon punoitus, kirvely, rakkulointi ja kutina. Silmäkosketus Voimakas silmä-ärsytys: Oireita voivat olla silmien voimakas punoitus, kirvely, kipu, kyynelvuoto, sarveiskalvon samentumat sekä näköhäiriöt. Nieleminen Voi olla haitallista nieltynä. Ruoansulatuselimistön ärsytys: Oireita voivat olla alavatsakivut, vatsanväänteet, pahoinvoint i, oksentelu ja ripuli. Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot Kohdassa 3 ilmoitettua aineosaa/aineosia ei ole mainittu alla olevassa taulukossa, jos tietoa ei ole saatavilla tai tieto on riittämätön luokitusta Välitön myrkyllisyys Aine Altistustie Laji Arvo TUOTE Nieleminen Tietoa ei saatavilla; ATE (lask.) mg/kg Tetrahydrofurfyryyli Ihon kautta LD50 Arvio mg/kg Tetrahydrofurfyryyli Nieleminen LD50 Arvio mg/kg Etyyliheksyyli Ihon kautta LD50 Arvio > mg/kg Etyyliheksyyli Nieleminen Rotta LD50 > mg/kg Dibutaanihappo, mono[[(-metyyli-1-okso- Ihon kautta LD50 Arvio mg/kg ]etyyli]esteri Dibutaanihappo, mono[[(-metyyli-1-okso- Nieleminen LD50 Arvio mg/kg ]etyyli]esteri Meripihkahappoanhydridi Ihon kautta Rotta LD50 > mg/kg Meripihkahappoanhydridi Nieleminen Rotta LD mg/kg Hydroksietyyli Ihon kautta Kani LD50 > mg/kg Hydroksietyyli Nieleminen Rotta LD mg/kg AT E=Välittömän myrkyllisyyden estimaatti. Ihosyövyttävyys/ihoärsytys Aine Laji Arvo Tetrahydrofurfyryyli Vastaavat Ärsyttävä yhdisteet Etyyliheksyyli Kani Lievästi ärsyttävä. Dibutaanihappo, mono[[(-metyyli-1-okso-]etyyli]esteri Ei Ärsyttävä sovelleta. Meripihkahappoanhydridi In vitro Syövyttävä. Hydroksietyyli Kani Lievästi ärsyttävä. Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys Aine Laji Arvo Tetrahydrofurfyryyli Vastaavat Voimakkaasti ärsyttävä. yhdisteet Etyyliheksyyli Kani Ei merkittävää ärsytystä. Dibutaanihappo, mono[[(-metyyli-1-okso-]etyyli]esteri Tietoja ei Voimakkaasti ärsytt ävä. saatavilla. Meripihkahappoanhydridi Vastaavat terveysva arat Syövyttävä. Sivu: 7 / 15

11 3M SCOTCH-WELD DP 8005 AKRYYLIPOHJAINEN RAKENNELIIMA (Osa B) Hydroksietyyli Kani Kohtalaisesti ärsyttävä. Ihon herkistyminen Aine Laji Arvo Tetrahydrofurfyryyli Ihminen Saatavilla oleva tieto on riittämätön luokitusta Etyyliheksyyli Marsu Herkistävä. Dibutaanihappo, mono[[(-metyyli-1-okso-]etyyli]esteri Vastaavat Herkistävä. yhdisteet Meripihkahappoanhydridi Hiiri Herkistävä. Hydroksietyyli Ihiminen/ eläin Herkistävä. Hengitysteiden herkistyminen Aine Laji Arvo Meripihkahappoanhydridi Vastaavat yhdisteet Herkistävä. Sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset Aine Altistusti e Dibutaanihappo, mono[[(-metyyli-1-okso-]etyyli]esteri In vitro Ei ole mutageeni. Meripihkahappoanhydridi In vitro Ei ole mutageeni. Hydroksietyyli In vivo Ei ole mutageeni. Hydroksietyyli In vitro Saatavilla oleva tieto on riittämätön luokitusta Arvo Syöpävaarallisuus Aine Meripihkahappoanhydridi Altistusti e Nielemine n Laji Useita eläinlajej a Arvo Ei ole karsinogeeni. Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset Lisääntymiselle ja/tai kehitykselle vaaralliset vaikutukset Aine Altistusti Arvo Laji Tulos Altistusaika e Hydroksietyyli Nielemin en Ei ole lisääntymiselle vaarallinen (naaras). Rotta NOAEL: mg/kg/day tiineysaika Hydroksietyyli Hydroksietyyli Kohde-elimet Nielemin en Nielemin en Ei ole lisääntymiselle vaarallinen (uros). Rotta NOAEL: mg/kg/day Ei ole lisääntymiselle vaarallinen. Rotta NOAEL: mg/kg/day 49 pv tiineysaika Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen Aine Altistusti Kohde-elimet Arvo Laji Tulos Altistusaika e Tetrahydrofurfyryylimetakr ylaatti Hengitys Hengityselimet Saatavilla oleva tieto on riittämätön luokitusta NOAEL: Tietoja ei saatavilla. Dibutaanihappo, mono[ [(-metyyli-1-okso- ]etyyli]este ri Hengitys Hengityselimet Saatavilla oleva tieto on riittämätön luokitusta NOAEL: Tietoja ei saatavilla. Sivu: 8 / 15

12 3M SCOTCH-WELD DP 8005 AKRYYLIPOHJAINEN RAKENNELIIMA (Osa B) Meripihkahappoanhydridi Hengitys Hengityselimet Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. Vastaava t terveysva arat NOAEL: Tietoja ei saatavilla. Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen Aine Altistusti Kohde-elimet Arvo Laji Tulos Altistusaika e Meripihkahappoanhydridi Nielemine n Sydän Iho Hormonijärjestelmä Luut, hampaat, kynnet ja/tai hiukset Verenkiertojärjestel mä Maksa Immuunijärjestelmä Hermosto Munuaiset ja/tai virtsatiet Hengityselimet Kaikki tiedot negatiivisia. Hiiri NOAEL: 300 mg/kg/day 13 vko Aspiraatiovaara Kohdassa 3 ilmoitettua aineosaa ei ole mainittu tässä kohdassa, jos tietoa ei ole saatavilla tai tieto on riittämätön luokitusta Lisätietoja seoksen/aineosien myrkyllisyydestä saatavilla pyynnöstä valmistajalta/toimittajalta. KOHTA 12. TIEDOT VAA RALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE Kohdassa 12 annettu tieto ei ole välttämättä kaikilta osin yhdenmukainen kohdan 2 aineen/seoksen luokituksen ja/tai kohdan 3 aineosien luokitustietojen kanssa, mikäli toimivaltainen viranomainen on luokitellut aineosan/aineosia (sitova luokitus). Lisäksi kohdassa 12 ilmoitetut lausekkeet ja tiedot perustuvat UN GHS-luokittelusääntöihin ja/tai 3M:n tekemiin riskinarviointeihin Myrkyllisyys Testaustietoja seoksesta ei ole saatavilla. Aineosa CAS-nro Eliölaji Tyyppi Altistuminen Testi Tulos Water flea Kokeellinen 48 h EC50 4,6 mg/l Etyyliheksyyli Green algae Kokeellinen 72 h EC50 5,3 mg/l Etyyliheksyyli Ricefish Kokeellinen 96 h LC50 2,8 mg/l Etyyliheksyyli Water flea Kokeellinen 21 pv NOEC 0,29 mg/l Etyyliheksyyli Etyyliheksyyli Green algae Kokeellinen 72 h NOEC 0,81 mg/l Tuhka (jäämiä) Tietoa ei ole saatavilla tai se on riittämätön luokitusta Sivu: 9 / 15

13 3M SCOTCH-WELD DP 8005 AKRYYLIPOHJAINEN RAKENNELIIMA (Osa B) Dibutaanihapp Green algae Arv. 72 h NOEC 160 mg/l o, mono[[(- metyyli-1- okso- ]etyyli]esteri Dibutaanihapp Water flea Arv. 48 h EC mg/l o, mono[[(- metyyli-1- okso- ]etyyli]esteri Dibutaanihapp Ricefish Arv. 96 h LC50 >100 mg/l o, mono[[(- metyyli-1- okso- ]etyyli]esteri Dibutaanihapp Water flea Arv. 21 pv NOEC 24,1 mg/l o, mono[[(- metyyli-1- okso- ]etyyli]esteri Dibutaanihapp o, mono[[(- metyyli-1- okso- ]etyyli]esteri Green algae Arv. 72 h EC mg/l Butaanihappo, 3-oksi-, [( mtyyli-1-oksi- ]etyyliesteri Butaanihappo, 3-oksi-, [( mtyyli-1-oksi- ]etyyliesteri Hydroksietyyli Hydroksietyyli Hydroksietyyli Hydroksietyyli Fathead Minnow - 96 h LC50 35 mg/l Crustacea - 96 h LC mg/l Water flea Kokeellinen 48 h EC mg/l Fathead Minnow Kokeellinen 96 h LC mg/l Green Algae Kokeellinen 72 h EC mg/l Water flea Kokeellinen 21 pv NOEC 24,1 mg/l Sivu: 10 / 15

14 3M SCOTCH-WELD DP 8005 AKRYYLIPOHJAINEN RAKENNELIIMA (Osa B) Hydroksietyyli Tetrahydrofurf yryylimetakryl aatti Hydroksietyyli Hydroksietyyli Meripihkahapp oanhydridi Meripihkahapp oanhydridi Meripihkahapp oanhydridi Meripihkahapp oanhydridi Dibutaanihapp o, mono[[(- metyyli-1- okso- ]etyyli]esteri Dibutaanihapp o, mono[[(- metyyli-1- okso- ]etyyli]esteri Etyyliheksyyli Etyyliheksyyli Etyyliheksyyli Butaanihappo, 3-oksi-, [( mtyyli-1-oksi- ]etyyliesteri 12.2 Pysyvyys ja hajoavuus Green Algae Kokeellinen 72 h NOEC 160 mg/l Fathead Minnow Kokeellinen 96 h LC50 34,7 mg/l Green algae Kokeellinen 72 h EC mg/l Green Algae Kokeellinen 72 h NOEC 160 mg/l Green Algae Arv. 72 h EC50 >100 mg/l Water flea Arv. 48 h EC50 >100 mg/l Green Algae Arv. 72 h NOEC 100 mg/l Zebra Fish Arv. 96 h LC50 >100 mg/l Green algae Arv. 72 h NOEC 160 mg/l Green algae Arv. 72 h EC mg/l Green Algae Kokeellinen 72 h NOEC 0,81 mg/l Green Algae Kokeellinen 72 h EC50 5,3 mg/l Water flea Kokeellinen 48 h EC50 4,6 mg/l Tietoa ei ole saatavilla tai se on riittämätön luokitusta Aineosa CAS-nro Tyyppi Kesto Koetyyppi Tulos Menetelmä Meripihkahapp oanhydridi Arv. Hajoavuus 28 pv DOCD p-% OECD 301E Meripihkahapp Kokeellinen Hydrolyyttinen 4.3 min (t 1/2) Muut menetelmät oanhydridi Hydrolyysi puoliintumisaik Sivu: 11 / 15

15 3M SCOTCH-WELD DP 8005 AKRYYLIPOHJAINEN RAKENNELIIMA (Osa B) a Dibutaanihapp o, mono[[(- metyyli-1- okso- ]etyyli]esteri Arv. Hajoavuus 14 pv BOD 78 p-% OECD 301C Butaanihappo, 3-oksi-, [( mtyyli-1-oksi- ]etyyliesteri Butaanihappo, 3-oksi-, [( mtyyli-1-oksi- ]etyyliesteri Tetrahydrofurf yryylimetakryl aatti Etyyliheksyyli Etyyliheksyyli Hydroksietyyli Hydroksietyyli Tuhka (jäämiä) Biokertyvyys Arv. Fotolyysi Valokemialline n puoliintumisaik a (ilmassa) 1.2 pv (t 1/2) Muut menetelmät Arv. Hajoavuus 28 pv BOD 88 p-% OECD 301C Arv. Hajoavuus 28 pv BOD 85.9 p-% Muut menetelmät Arv. Fotolyysi Valokemialline n puoliintumisaik a (ilmassa) 1.05 pv (t 1/2) Muut menetelmät Kokeellinen 28 pv BOD 88 p-% OECD 301C Hajoavuus Kokeellinen Hydrolyysi Kokeellinen Hajoavuus Tietoa ei ole saatavilla tai se on riittämätön luokitusta Hydrolyyttinen 10.9 pv (t 1/2) Muut menetelmät puoliintumisaik a 14 pv BOD 95 p-% OECD 301C Ei tietoja. Ei tietoja. Ei tietoja. Ei tietoja. Aineosa CAS-nro Tyyppi Kesto Koetyyppi Tulos Menetelmä Meripihkahapp Kokeellinen K o/w 2.44 Muut menetelmät oanhydridi Biokertyvyys Dibutaanihapp o, mono[[(- metyyli-1- okso- ]etyyli]esteri Arv. BCF (Muut) BCF 2.93 Muut menetelmät Dibutaanihapp o, mono[[(- metyyli Arv. Biokertyvyys BCF 3.0 BCF (arv.) Sivu: 12 / 15

16 3M SCOTCH-WELD DP 8005 AKRYYLIPOHJAINEN RAKENNELIIMA (Osa B) okso- ]etyyli]esteri Butaanihappo, 3-oksi-, [( mtyyli-1-oksi- ]etyyliesteri Tetrahydrofurf yryylimetakryl aatti Tetrahydrofurf yryylimetakryl aatti Etyyliheksyyli Etyyliheksyyli Hydroksietyyli Tuhka (jäämiä) Arv. Biokertyvyys Arv. Biokertyvyys Arv. Biokertyvyys Arv. Biokertyvyys Kokeellinen Biokertyvyys Kokeellinen Biokertyvyys Tietoa ei ole saatavilla tai se on riittämätön luokitusta 12.4 Liikkuvuus maaperässä Yhteys valmistajaan/toimittajaan lisätietoja 12.5 PBT- ja vpvb-arvioinnin tulokset 12.6 Muut haitalliset vaikutukset BCF 2.9 Muut menetelmät K o/w 1.80 Muut menetelmät BCF 3.42 BCF (arv.) BCF 37.2 BCF (arv.) 96 h BCF 37 OECD 305C K o/w 0.47 Muut menetelmät Ei tietoja. Ei tietoja. Ei tietoja. Ei tietoja. KOHTA 13. JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT 13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät Hävitä sisältö/pakkaus soveltuvien kunnallisten/kansallisten/kansainvälisten säädösten mukaisesti. Kovetettu/kovettunut materiaali: Poltto jätteiden käsittelyluvan saaneessa laitoksessa. Polttokelpoisuus selvitettävä ennen hävitystä. Kovettamaton materiaali: Käsittely vaarallisena jätteenä. Poltto vaarallisen jätteen käsittelyluvan saaneessa laitoksessa. Polttoprosessin soveltuvuus selvitettävä tarvittaessa ennen hävitystä. Tyhjät/vajaat/puhdistamattomat pakkaukset on käsiteltävä vaarallisena jätteenä. Toimitus vaarallisen jätteen vastaanotto-/käsittelypaikkaan. Jäteluettelo (86/2015) sisältää soveltuvat jätenimikkeet (EWC-koodit). Jätteet luokitellaan ensisijaisesti jätteen synnyn toimialan mukaisesti. *-merkityt nimikkeet käsiteltävä vaarallisena jätteenä. Varmista oikea jäteluokitus ennen tuotteen/pakkauksen hävitystä. Tarvittaessa yhteys toimivaltaiseen jätehuoltoviranomaiseen. Suomen 3M Oy on Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:n jäsen. Lisätietoja pakkausten hyötykäytöstä ja tuottajayhteisöistä löytyy osoitteesta Sivu: 13 / 15

17 3M SCOTCH-WELD DP 8005 AKRYYLIPOHJAINEN RAKENNELIIMA (Osa B) EY-jätenimike (tuote): * Liima- ja tiivistysmassajätteet, jotka sisältävät orgaanisia liuottimia tai muita vaarallisia aineita * Maalit, painovärit, liimat ja hartsit, jotka sisältävät vaarallisia aineita. KOHTA 14. KULJETUSTIEDOT VAK/ADR/IMDG/IATA: Ei rajoitettu eri kuljetusmuodoissa. KOHTA 15. LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö Syöpävaarallisuus Aineosa CAS-nro Luokitus Säädös Meripihkahappoanhydridi Luokka 3: Ei luokiteltavissa. Kansainvälinen syöväntutkimuslaitos (IARC) Aineluettelot Yhteys valmistajaan/toimittajaan lisätietoja Kemikaaliturvallisuusarviointi Ei sovelleta. KOHTA 16. MUUT TIEDOT Luettelo H-lausekkeista H302 H314 H315 H317 H318 H319 H334 H335 H412 Haitallista nieltynä. Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. Ärsyttää ihoa. Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Vaurioittaa vakavasti silmiä. Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Voi aiheuttaa hengitettynä allergia - tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia. Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Lisäykset, poistot ja muutokset edelliseen versioon: CLP:Aineosataulukko; tieto muutettu. Kohta 2: CLP-luokitus - osuus (%) tuntematon; tieto muutettu. Kohta 3: Koostumus ja tiedot aineosista; tieto muutettu. Kohta 08: Henkilönsuojaimet - Iho/kädet; tieto muutettu. Kohta 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot- taulukko; tieto muutettu. Kohta 11: Syöpää aiheuttavat vaikutukset-taulukko; tieto lisätty. Kohta 11: Karsinogeenisuus (taulukko); tieto poistettu. Kohta 11: Sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset-taulukko; tieto muutettu. Kohta 11: Terveysvaikutukset - Hengitys; tieto muutettu. Kohta 11: Hengitysteiden herkistyminen-taulukko; tieto lisätty. Kohta 11: Hengitysteiden herkistyminen; tieto poistettu. Kohta 11: Vakava si lmävaurio/silmä-ärsytys-taulukko; tieto muutettu. Kohta 11: Ihosyövyttävyys/ihoärsytys-taulukko; tieto muutettu. Sivu: 14 / 15

18 3M SCOTCH-WELD DP 8005 AKRYYLIPOHJAINEN RAKENNELIIMA (Osa B) Kohta 11: Ihon herkistyminen-taulukko; tieto muutettu. Kohta 11: Kohde-elinvaikutukset, toistuva altistuminen (taulukko); tieto poistettu. Kohta 11: Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen-taulukko; tieto lisätty. Kohta 11: Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen-taulukko; tieto muutettu. Kohta 12: Myrkyllisyys vesieliöille (aineosat); tieto muutettu. Kohta 12: Pysyvyys ja hajoavuus; tieto muutettu. Kohta 12: Biokertyvyys; tieto muutettu. Kohta 15: Syöpää aiheuttavat vaikutukset; tieto lisätty. Kohta 16: H-lausekkeet; tieto muutettu. Käyttöturvallisuustiedotteen tiedot perustuvat kokemukseemme ja ovat oikeita parhaan tietämyksemme mukaan julkaisupäivänään. Emme ole vastuussa mistään taloudellisesta vahingosta tai esine- tai henkilövahingosta, joka saattaa aiheutua sen käyttämisestä (ellei laissa toisin säädetä). Tiedot eivät välttämättä sovellu muuhun kuin käyttöturvallisuustiedotteessa tarkoitettuun tuotteen käyttöön tai tilanteisiin, joissa tuotetta käytetään yhdessä muiden materiaalien kanssa. Näistä syistä on tärkeää, että asiakas selvittää itse testaamalla, soveltuuko tuote aiottuun käyttötarkoitukseen. Käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavilla osoitteessa Sivu: 15 / 15

19 3M SCOTCH-WELD DP 8005 AKRYYLIPOHJAINEN RAKENNELIIMA (Osa A) Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2016, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden käyttämistä varten, mikäli (1) tiedot on kopioitu kokonaisuudessaan ja muuttumattomina, ellei 3M, ole antanut etukäteistä kirjallista suostumustaan muuhun, ja (2) kopiota tai alkuperäistä tietoa ei myydä edelleen tai muutoin levitetä ansiotarkoituksessa. Tiedotenumero: Versio: 5.01 Tarkistettu: 28/06/2016 Edellinen päiväys: 24/06/2015 Kuljetustietojen versio: 1.00 (29/09/2011) Käyttöturvallisuustiedote on laadittu REACH-asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen II mukaisesti. KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 3M SCOTCH-WELD DP 8005 AKRYYLIPOHJAINEN RAKENNELIIMA (Osa A) 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Tunnistetut käytöt Rakenneliima. Käyttökohde:Ammattikäyttö. Toimialaluokitus (TOL): C - Teollisuus. Käyttötarkoituskoodi (KT): 2 - Liima- ja sideaineet. 1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot Yritys: Suomen 3M Oy, PL 600 (Keilaranta 6), Espoo, Y -tunnus: Puhelin/Fax: Puhelin: (09) , Telefax: (09) Sähköposti: Kotisivu: Hätäpuhelinnumero MYRKYTYSTIETOKESKUS: (09) (suora), (09) 4711 (vaihde) KOHTA 2. VAARAN YKSILÖINTI 2.1 Aineen tai seoksen luokitus CLP-asetus (EY) 1272/2008 Luokitus: Välitön myrkyllisyys (suun kautta), vaarakategoria 4; H302. Vakava silmävaurio, vaarakategoria 1; H318. Hengitysteiden herkistyminen, vaarakategoria 1; H334. Ihon herkistyminen, vaarakategoria 1; H317. Sukusolujen perimää vaurioittava, vaarakategoria 2; H341. H-lausekkeet aukikirjoitettuina kohdassa Merkinnät Sivu: 1 / 13

20 3M SCOTCH-WELD DP 8005 AKRYYLIPOHJAINEN RAKENNELIIMA (Osa A) CLP-asetus (EY) 1272/2008 Huomiosana Vaara. Symbolit: GHS05 (Syöpyminen) GHS07 (Huutomerkki) GHS08 (Terveysvaara) GHS-varoitusmerkit Aineosa(t) Aineosa CAS-nro p-% Trimetylolipropaanitris(3-(metyyliatsiridinyyli)propanoaatti Boori, heksaetyyli[m-(1,6- heksaanidiamiini-kn:kn )]di < 20 Vaaralausekkeet: H302 H318 H334 H317 H341 Haitallista nieltynä. Vaurioittaa vakavasti silmiä. Voi aiheuttaa hengitettynä allergia - tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia. Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Epäillään aiheuttavan perimävaurioita. Turvalausekkeet Ennaltaehkäisy: P261A P284A P280B Pelastustoimenpiteet: P304 + P340 P305 + P351 + P338 P310 Vältä höyryn hengittämistä. Käytä hengityksensuojainta, jos ilmanvaihto on riittämätön. Käytä suojakäsineitä ja silmien/kasvonsuojainta. JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja varmista vaivaton hengitys. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin. 54% seoksesta koostuu aineosista, joiden välitöntä myrkyllisyyttä suun kautta ei tunneta. Sisältää 99% aineosia, joiden vaaroja vesiympäristölle ei tunneta. Lisätietoja Polyfunktionaalisen atsiridiinin luokitus (Acute Tox.2; H330) perustuu sen ominaisuuksiin aerosolimuodossa. Tässä tuotteessa aineosa ei ole aerosolimuodossa eikä aerosolisumua muodostu, joten ko. luokitusta ei sovelleta. 2.3 Muut vaarat Ei tunneta. Sivu: 2 / 13

21 3M SCOTCH-WELD DP 8005 AKRYYLIPOHJAINEN RAKENNELIIMA (Osa A) KOHTA 3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA Aineosa CAS-nro EY-nro p-% Luokitus Polyesteripehmennin Trimetylolipropaanitris(3-( metyyliatsiridinyyli)propanoaatti Acute Tox. 2, H330; Eye Dam. 1, H318; Resp. Sens. 1, H334; Skin Sens. 1, H317; Muta. 2, H341 Boori, heksaetyyli[m-(1,6- heksaanidiamiini-kn:kn )]di ELINCS Siloksaanit ja silikonit, di-me, ,5-1,5 reaktiotuotteita piidioksidin kanssa Titaanidioksidi ,1-1 H-lausekkeet aukikirjoitettuina kohdassa 16. (Itseluokiteltu) < 20 Acute Tox. 4, H302; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317 (Itseluokiteltu) Työperäisen altistumisen raja-arvot (HTP-arvot) kohdassa 8 ja aineosien PBT- tai vpvb-arvioinnit kohdassa 12. KOHTA 4. ENSIAPUTOIMENPITEET 4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus Hengitys Siirrä altistunut raittiiseen ilmaan. Jos ilmenee pahoinvointia, hakeudu lääkäriin. Ihokosketus Huuhdo välittömästi kosketuskohta saippualla ja vedellä. Riisu ja pese saastunut vaatetus ennen uudelleenkäyttöä. Jos oireita ilmenee, hakeudu lääkäriin. Silmäkosketus Huuhdo silmiä välittömästi vedellä vähintää 15 minuuttia. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Hakeudu välittömästi lääkäriin. Nieleminen Huuhdo suu. Jos ilmenee pahoinvointia, hakeudu lääkäriin. 4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet Katso kohdan 11.1 tiedot myrkyllisistä vaikutuksista. 4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet Ei sovelleta. KOHTA 5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET 5.1 Sammutusaineet Tulipalon sattuessa: Käytä palon sammuttamiseen tavanomaiselle palavalle materiaalille sopivaa sammutusainetta, kuten vettä tai vaahtoa. 5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat Suljetut, tulelle alttiit pakkaukset saattavat räjähtää. Vaaralliset hajoamistuotteet Aine Olosuhteet Sivu: 3 / 13

22 3M SCOTCH-WELD DP 8005 AKRYYLIPOHJAINEN RAKENNELIIMA (Osa A) Aldehydit. Hiilimonoksidi (CO). Hiilidioksidi (CO2). Ärsyttävät höyryt ja kaasut. Typen oksidit. Palaminen. Palaminen. Palaminen. Palaminen. Palaminen. 5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet Vesi ei ole tehokas sammutusaine. Vedellä voidaan jäähdyttää kuumentuneita pakkauksia ja estää niiden räjähdysmäinen hajoaminen. KOHTA 6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUS PÄÄSTÖISSÄ 6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa Evakuoi alue. Alue tuuletettava. Suuret vuodot/vuodot ilmastoimattomissa tiloissa: Koneellinen ilmanvaihto höyryjen poistamiseen. Noudatettava hyvää työhygieniaa. 6.2 Ympäristöön kohdistuvat toimet Vältettävä päästämistä ympäristöön. 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet Imeytetään vuoto sopivaan epäorgaaniseen absorbenttiin, kuten bentoniittiin, vermikuliittiin tai muuhun vastaavaan materiaaliin. Sekoitetaan, kunnes absorbentti näyttää kuivalta. Huom! Imeytysmateriaali ei poista seoksen fysikaalisia-, terveys- tai ympäristövaaroja. Kootaan päästö talteen mahdollisimman tarkasti. Kootaan jäännös UN-tyypihyväksyttyyn pakkaukseen kuljetusta Puhdistetaan jäännökset sopivalla liuottimella. Tuuleta alue. Huomioi myös liuottimen käyttöturvallisuustiedote. Säiliö suljettava tiiviisti. Hävitetään talteen kerätty materiaali ohjeiden mukaisesti mahdollisimman pian. 6.4 Viittaukset muihin kohtiin Katso lisätietoja kohdista 8 ja 13. KOHTA 7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI 7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet Vain ammattikäyttöön. Älä käytä tiloissa, joissa ei ole riittävää ilmanvaihtoa. Lue varoitukset huolellisesti ennen kä sittelyä. Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä. Varo kemikaalin joutumista silmiin, iholle tai vaatteisiin. Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä. Peseydy huolellisesti käytön jälkeen. Saastuneita työvaatteita ei saa viedä työpaikalta. Pese saastunut vaatetus ennen uudelleenkäyttöä. Vältä kosketusta hapettavien aineiden (esim. kloori, kromihappo jne.). Käytä vaadittuja henkilönsuojaimia. 7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet Suojattava lämmöltä. Säilytettävä erillään hapoista. Säilytettävä erillään vahvoista emäksistä. Säilytettävä erillään hapettavista aineista. Säilytettävä erillään amiineista. 7.3 Erityinen loppukäyttö Lue kohdan 7.1 (Käsittely) ja 7.2 (Varastointi) suositukset. Lue kohdan 8 (altistumisen ehkäiseminen & henkilönsuojaimet) suositukset. KOHTA 8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET 8.1 Valvontaa koskevat muuttujat Altistumisen raja-arvot Kohdassa 3 ilmoitetut aineosat, joille on voimassa oleva työhygieeninen raja-arvo, on ilmoitettu alla olevassa taulukossa. Aineosa CAS-nro Luettelo Raja-arvo Huomautus Sivu: 4 / 13

23 3M SCOTCH-WELD DP 8005 AKRYYLIPOHJAINEN RAKENNELIIMA (Osa A) Titaanidioksidi HTP-arvot HTP(8h):10 mg/m3 (pöly) Piidioksidi, amorfinen HTP-arvot HTP(8h):5 mg/m³ HTP-arvot : Haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP 2014). HTP(8h): Keskipitoisuus 8 h:n altistusajalle. HTP(15min): Keskipitoisuus 15 min:n altistusajalle. Kattoarvo: Hetkellisen pitoisuuden HTP-arvo. Biologiset viiteraja-arvot Kohdassa 3 ilmoitetuille aineosille ei ole voimassa olevia biologisia viiteraja-arvoja. 8.2 Altistumisen ehkäiseminen Tekniset torjuntatoimenpiteet Soveltuva kohdepoisto työstöä varten (leikkaaminen, hiominen, työstäminen). Työ- ja käsittelykohteissa oltava riittävä yleisilmanvaihto ja/tai soveltuva kohdepoisto, jotta voimassa olevat työhygieeniset raja-arvot höyrylle/sumulle/udulle/huurulle/pölylle eivät ylity. Mikäli ilmanvaihto ei ole riittävä edellä mainituilla teknisillä toimenpiteillä, on käytettävä sopivaa, EN-standardien mukaista, hyväksyttyä, CE-merkittyä hengityksensuojainta Henkilönsuojaimet Silmien- tai kasvojensuojaus Riskinarviointiin ja mahdolliseen silmäkosketukseen perustuen valittava sopiva, soveltuvien EN-standardien mukaisesti hyväksytty, CE-merkitty silmien- tai kasvonsuojain. Suositeltava silmien- tai kasvonsuojain: Kasvojensuojain (esim. visiiri). Suojalasit, joissa epäsuora tuuletus. Ihon- tai käsiensuojaus Riskinarviointiin ja mahdolliseen ihokosketukseen perustuen valittava sopivat, soveltuvien EN-standardien mukaisesti hyväksytyt, CE-merkityt suojakäsineet ja/tai suojavaatetus. Suojainmateriaalien soveltuvuus aiottuun käyttötarkoitukseen on varmistettava tarvittaessa suojaintoimittajalta ennen käyttöönottoa. Huom! Nitriilikumisia suojakäsineitä voidaan käyttää tarvittaessa polymeerilaminaattikäsineiden päällä sormituntuman parantamiseksi. Suositeltavat suojakäsinemateriaalit: Aineosa Paksuus (mm) Läpäisyaika Polymeerilaminaatti (PE/EVOH) Jos tuotetta käytetään siten, että altistuminen on mahdollista (esim. ruiskutus, roiskumisvaara), niin sopivan suojavaatetuksen käyttö voi olla tarpeellista. Riskinarviointiin ja mahdolliseen ihokosketukseen perustuen valittava sopiva, soveltuvien ENstandardien mukaisesti hyväksytty, CE-merkitty suojavaatetus. Suositeltava suojavaatetus: Suojaesiliina - Polymeerilaminaatti; Saappaat - Kumi; Hengityksensuojaus Käytä hengityksensuojainta, mikäli ilmanvaihto on riittämätön. Hengityksensuojaintarpeen selvittämiseksi voidaan tarvita altistumisen arviointia. Mikäli arvioinnin perusteella edellytetään hengityksensuojaimen käyttöä, suositeltava(t) suojaintyyppi/tyypit altistumisen vähentämiseksi hengitysteitse on/ovat: Suodattava suojain, puoli- tai kokonaamari, suodatintyyppi AP2/AP3 (orgaaniset kaasut/höyryt/hiukkaset). Puoli- tai kokonaamarilla varustettu hengityslaite. Varmista tarvittaessa hengityksensuojaimen soveltuvuus aiottuun käyttökohteeseen suojaintoimittajalta. KOHTA 9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET 9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot Sivu: 5 / 13

24 3M SCOTCH-WELD DP 8005 AKRYYLIPOHJAINEN RAKENNELIIMA (Osa A) Fysikaalinen olomuoto Neste. Erityinen fysikaalinen olomuoto: Pasta. Yleiset tiedot (olomuoto, väri, haju) Valkoinen pasta. Mieto haju. Hajukynnys ph Ei sovelleta. Kiehumispiste/kiehumisalue >=181 C [Viite:758 mmhg] Sulamispiste Syttyvyys (kiinteät aineet, kaasut) Ei sovelleta. Räjähdysominaisuudet Ei luokitusta. Hapettavat ominaisuudet Ei luokitusta. Leimahduspiste >=93,3 C [Menetelmä:Closed Cup] Itsesyttymislämpötila Alempi syttyvyys- tai räjähdysraja Ei sovelleta. Ylempi syttyvyys- tai räjähdysraja Ei sovelleta. Höyrynpaine Suhteellinen tiheys 1,05-1,09 [Ref.Std:Vesi=1] Vesiliukoisuus Hieman (<10%) Liukoisuus (muu kuin vesiliukoisuus) Jakautumiskerroin (K o/w) Haihtumisnopeus Ei sovelleta. Höyryntiheys Hajoamislämpötila Viskositeetti Pa-s 23 C ] Tiheys 1,05-1,09 g/ml 9.2 Muut tiedot Kohta Ei tietoja saatavilla. KOHTA 10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS 10.1 Reaktiivisuus Tämä aine/seos saattaa olla reaktiivinen tiettyjen aineiden kanssa tietyissä olosuhteissa - katso tämän kohdan muut otsakkeet Kemiallinen stabiilisuus Stabiili Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus Vaarallista polymerisaatiota ei ole odotettavissa Vältettävät olosuhteet Lämpö Yhteensopimattomat materiaalit Vahvat hapot. Vahvat emäkset. Vahvat hapettimet. Amiinit Vaaralliset hajoamistuotteet Aine Ei tunneta. Olosuhteet Kohta 5.2. sisältää tietoa vaarallisista hajoamistuotteista palamisen aikana. Sivu: 6 / 13

25 3M SCOTCH-WELD DP 8005 AKRYYLIPOHJAINEN RAKENNELIIMA (Osa A) KOHTA 11. MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT Kohdassa 11 annettu tieto ei ole välttämättä kaikilta osin yhdenmukainen kohdan 2 aineen/seoksen luokituksen ja/tai kohdan 3 aineosien luokitustietojen kanssa, mikäli toimivaltainen viranomainen on luokitellut aineosan/aineosia (sitova luokitus). Lisäksi kohdassa 11 ilmoitetut lausekkeet ja tiedot perustuvat UN GHS-luokittelusääntöihin ja/tai 3M:n tekemiin riskinarviointeihin Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista Altistumisen vaikutukset Testauksen ja/tai aineosatietojen perusteella tämä aine/seos voi aiheuttaa seuraavia terveysvaikutuksia: Hengitys Hengitystieärsytys: Oireita voivat olla yskä, aivastelu, päänsärky, käheys sekä nenä- ja nielukipu. Allergiset hengitystiereaktiot: Oireita voivat olla vaikeutunut uloshengitys, vinkuna hengitettäessä, yskä sekä puristus rinnassa. Saattaa aiheuttaa lisäksi seuraavia terveysvaikutuksia (ks. kohta muut terveysvaikutukset). Ihokosketus Lievä iho-ärsytys: Oireita voivat olla paikallinen ihon punoitus, turvotus, kutina ja ihon kuivuminen. Allergiset iho-reaktiot: Oireita voivat olla ihon punoitus, kirvely, rakkulointi ja kutina. Silmäkosketus Syövyttävää. Oireita voivat olla sarveiskalvon samentumat, kudosvauriot, kipu, kyynelvuoto, haavaumat sekä näön heikentyminen tai sen menetys. Kovetushöyryt voivat ärsyttää silmiä. Oireita voivat olla silmien punoitus, kirvely, kipu, kyynelvuoto ja näköhäiriöt. Nieleminen Haitallista nieltynä. Ruoansulatuselimistön ärsytys: Oireita voivat olla alavatsakivut, vatsanväänteet, pahoinvointi, oksentelu ja ripuli. Muut terveysvaikutukset: Sukusolujen perimää vaurioittavat ominaisuudet Sisältää mahdollisesti perimää vaurioittavaa (mutageenista) aineosaa/aineosia. Syöpävaarallisuus: Sisältää mahdollisesti syöpävaarallista aineosaa/aineosia. Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot Kohdassa 3 ilmoitettua aineosaa/aineosia ei ole mainittu alla olevassa taulukossa, jos tietoa ei ole saatavilla tai tieto on riittämätön luokitusta Välitön myrkyllisyys Aine Altistustie Laji Arvo TUOTE Nieleminen Tietoa ei saatavilla; ATE (lask.) mg/kg Trimetylolipropaanitris(3-(metyyliatsiridinyyli)propanoaatti Ihon kautta Kani LD50 > mg/kg Trimetylolipropaanitris(3-(metyyliatsiridinyyli)propanoaatti Hengitysteit Rotta LC50 0,252 mg/l se (pöly/utu) (4 h) Trimetylolipropaanitris(3-(metyyliatsiridinyyli)propanoaatti Nieleminen Rotta LD mg/kg Siloksaanit ja silikonit, di-me, reaktiotuotteita piidioksidin kanssa Ihon kautta Kani LD50 > mg/kg Siloksaanit ja silikonit, di-me, reaktiotuotteita piidioksidin kanssa Hengitysteit se (pöly/utu) Rotta LC50 > 0,691 mg/l Sivu: 7 / 13

26 3M SCOTCH-WELD DP 8005 AKRYYLIPOHJAINEN RAKENNELIIMA (Osa A) (4 h) Siloksaanit ja silikonit, di-me, reaktiotuotteita piidioksidin kanssa Nieleminen Rotta LD50 > mg/kg Titaanidioksidi Ihon kautta Kani LD50 > mg/kg Titaanidioksidi Hengitysteit Rotta LC50 > 6,82 mg/l se (pöly/utu) (4 h) Titaanidioksidi Nieleminen Rotta LD50 > mg/kg AT E=Välittömän myrkyllisyyden estimaatti. Ihosyövyttävyys/ihoärsytys Aine Laji Arvo Trimetylolipropaanitris(3-(metyyliatsiridinyyli)propanoaatti Kani Lievästi ärsyttävä. Siloksaanit ja silikonit, di-me, reaktiotuotteita piidioksidin kanssa Kani Ei merkittävää ärsytystä. Titaanidioksidi Kani Ei merkittävää ärsytystä. Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys Aine Laji Arvo Trimetylolipropaanitris(3-(metyyliatsiridinyyli)propanoaatti Kani Syövyttävä. Siloksaanit ja silikonit, di-me, reaktiotuotteita piidioksidin kanssa Kani Ei merkittävää ärsytystä. Titaanidioksidi Kani Ei merkittävää ärsytystä. Ihon herkistyminen Aine Laji Arvo Trimetylolipropaanitris(3-(metyyliatsiridinyyli)propanoaatti Siloksaanit ja silikonit, di-me, reaktiotuotteita piidioksidin kanssa Titaanidioksidi Ihiminen/ eläin Ihiminen/ eläin Ihiminen/ eläin Herkistävä. Ei ole herkistävä. Ei ole herkistävä. Hengitysteiden herkistyminen Aine Laji Arvo Trimetylolipropaanitris(3-(metyyliatsiridinyyli)propanoaatti Ihminen Herkistävä. Sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset Aine Altistusti e Trimetylolipropaanitris(3-(metyyliatsiridinyyli)propanoaatti In vivo Perimää vaurioittava Siloksaanit ja silikonit, di-me, reaktiotuotteita piidioksidin kanssa In vitro Ei ole mutageeni. Titaanidioksidi In vitro Ei ole mutageeni. Titaanidioksidi In vivo Ei ole mutageeni. Syöpävaarallisuus Aine Siloksaanit ja silikonit, di-me, reaktiotuotteita piidioksidin kanssa Titaanidioksidi Altistusti e Ei määritetty. Nielemine n Laji Hiiri Useita eläinlajej a Titaanidioksidi Hengitys Rotta Syöpää aiheuttava. Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset Arvo Arvo Saatavilla oleva tieto on riittämätön luokitusta Ei ole karsinogeeni. Lisääntymiselle ja/tai kehitykselle vaaralliset vaikutukset Aine Altistusti Arvo Laji Tulos Altistusaika Sivu: 8 / 13