TORNION KAUPUNKI Tekninen keskus Kaupunkirakenne

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TORNION KAUPUNKI Tekninen keskus Kaupunkirakenne"

Transkriptio

1 TORNION KAUPUNKI 3.SUENSAAREN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 SE- KÄ SIIHEN LIITTYVÄN PAIKOITUSALUEEN ASEMA- KAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

2 TORNION KAUPUNKI 2(28) ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Tornion kaupungin 3. Suensaaren kaupunginosan korttelin 6 sekä siihen liittyvän paikoitusalueen asemakaavan muutos. Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen laatija: Tornion kaupungin teknisen keskuksen kaupunkirakenne. Kaavamuutostyön alkamisesta ilmoitettiin Tornion Ilmoituslehdessä Samalla tiedotettiin osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta, jota on ollut saatavissa kaupungintalolta lähtien. 1.2 Kaava-alueen sijainti Asemakaavan muutos koskee Tornion kaupungin 3. Suensaaren kaupunginosan korttelia 6 sekä siihen liittyvää Satamakadun osuutta. Alue rajautuu kaakossa Matinkatuun, lounaassa Laivurinkatuun, luoteessa Torikatuun ja koillisessa kortteliin 9. Kaavamuutosalue 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus Tornion kaupungin 3. Suensaaren kaupunginosan korttelin 6 sekä siihen liittyvän paikoitusalueen asemakaavan muutos. Alueen voimassa olevaa vanhentunutta asemakaavaa on tarkistettu. Kaavamuutoksella mahdollistetaan ikääntyvän väestön palvelutaloasuntojen rakentaminen kortteliin.

3 TORNION KAUPUNKI 3(28) 1.4 Selostuksen sisällysluettelo 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 1.2 Kaava-alueen sijainti 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus 1.4 Selostuksen sisällysluettelo 1.5 Selostuksen liiteasiakirjat 1.6 Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista 2 TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet 2.2 Asemakaava 2.3 Asemakaavan toteuttaminen 3. LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Olssonin talo Rakennettu ympäristö Maanomistus 3.2 Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset 4. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve 4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 4.3 Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Vireilletulo Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Viranomaisyhteistyö 4.4 Asemakaavan tavoitteet Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen 4.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset Alustavien vaihtoehtojen kuvaus ja karsinta Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet 5. ASEMAKAAVAN KUVAUS JA VALTAKUNNALLISET ALUEI- DENKÄYTTÖTAVOITTEET 5.1 Kaavan rakenne Mitoitus Palvelut 5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 5.3 Aluevaraukset

4 TORNION KAUPUNKI 4(28) 5.4 Kaavan vaikutukset Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 5.5 Ympäristön häiriötekijät 5.6 Kaavamerkinnät ja määräykset 6. ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 6.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat 6.2 Toteuttaminen ja ajoitus 6.3 Toteutuksen seuranta LIITTEET 1.5 Selostuksen liiteasiakirjat Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto LIITE 1 Sijaintikartta LIITE 2 Ote ajantasa-asemakaavasta LIITE 3 Rakennettu ympäristö LIITE 4 Vesihuoltoverkko LIITE 5 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LIITE 6 Asemakaavan muutosehdotus LIITE 6a Kaavamerkinnät ja määräykset LIITE 7 Kaavaa havainnollistava kuva LIITE 8 Luettelo osallisista LIITE 9 3. Suensaaren kaupunginosan korttelin 6 ja sitä ympäröivien kortteleiden rakennuskannan arviointi 1.6 Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista Tornion kantakaupungin rakennuskannan inventointi ja toimenpidesuositukset. Tornionlaakson maakuntamuseo 1985, täydennys Ruutukaavakeskustan kaavarunko, Tornion kaupunki, Arkkitehtitoimisto Voitto Tiensuu, huhtikuu Tornion keskeinen kaupunkialue, Rakennetun ympäristön inventointi Tornion kaupunki, kaupunkirakenne, Tiina Toratti. Olssonin talon painumamittaukset 2005, Tornion kaupunki, tekninen keskus. Kuntotarkastusraportti, Olssonin talo , Rakennuspalvelu Kalevi Hietala, toimeksiantaja Esa Kaarlela.

5 TORNION KAUPUNKI 5(28) 2. TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet 2.2 Asemakaava Kaavoitusprosessin käynnistäminen 2005 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman laadinta Perusselvitykset Ilmoitus kaavamuutoksen vireillepanosta Osallistumis- ja arviointisuunnitelmat nähtävillä I Viranomaispalaveri Ilmoitus kaava-alueen rajanaapureille Rakennusten ja ympäristön arviointi Lausuntopyyntö arvioinnista maakuntamuseolta, museovirastolta ja Lapin ympäristökeskukselta II Viranomaispalaveri Vaihtoehtoluonnosten laatiminen Kaavaluonnosvaihtoehdot kaava-alueen ja kaava-alueen ympäröivien kortteleiden maanomistajille ja heidän kuuleminen Neuvottelu Lapin ympäristökeskuksessa Kaavaluonnoksen laatimisvaiheen kuuleminen Ilmoitus laatimisvaiheen kuulemisesta Tornion Ilmoituslehdessä Ilmoitus kirjeitse lähetetty kaavaosallisille Teknisten palvelujen lautakunta Kaupunginhallitus Kaavaehdotuksen nähtävillepano Viranomaispalaveri Kaupunginvaltuusto Ilmoitus kaavan hyväksymisestä Asemakaava tukeutuu koko keskusta-alueen rakennetun ympäristön suunnittelussa syntyneeseen aineistoon ja 2000 luvuilla on asemakaavan muutoksilla läpikäyty kaikki oleelliset ja tärkeimmät rakennussuojelun ja täydennysrakentamisen alueet ja kohteet ruutukaava-alueella ja viereisillä vanhoilla alueilla. v valmistui ruutukaavakeskustan kaavarunko, jolla päivitettiin Rajalla - hankkeen vaikutukset vanhaan keskustaan ja määriteltiin tavoitteet tuleville maankäytön muutoksille sekä ympäristön ja liikenteen parannustoimille. Tämä asemakaavan muutos tukeutuu kaavarunkosuunnitelmaan. Asemakaavalla varmistetaan entistä laadukkaamman keskustarakentamisen toteutuminen. Kaava on räätälöity vireillä olevan vanhusten palvelutaloasumisen tarpeisiin soveltuvaksi erityisesti paikoitus- ja liikennejärjestelyjen osalta. Palvelutalolle on väestö- ja sosiaalipoliittinen tarve Tornion keskustassa.

6 TORNION KAUPUNKI 6(28) Korttelissa olevan vanhan Olssonin puutalon paikalle asemakaavassa osoitetaan nykyisen rakennuksen kokoinen rakennusoikeus, jolloin rakennus on säilytettävissä tai korvattavissa uudella samankokoisella rakennuksella. Olssonin talolla ei ole sellaista erityisarvoa, että se tulisi määrätä ehdottomasti suojeltavaksi muutoin uusiutuvassa ympäristössä. Olssonin tontilta on uudisrakennusoikeus siirretty korttelin muihin osiin, mikä edellyttää korttelin rakentamista yhtenä kokonaisuutena. 2.3 Asemakaavan toteuttaminen Kaava on laadittu siten, että sen toteuttaminen on mahdollista vaiheittain. Alueen omistajat ovat tehneet esisopimukset Karungin Palvelukoti ry:n kanssa korttelin toteuttamiseksi laaditun asemakaavan mukaisesti. 3. LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Kaava-alueen korttelin neljästä tontista vain kahdella on rakennuksia. Tontilla 13 on matala asuin-liikerakennus, jossa viimeksi on toiminut Lähetystori ja tontilla 11 on asumiskäyttöön vuokrattu vanha, kaksi kertaa laajennettu puinen asuin- liikerakennus eli nk. Olssonin talo. kaavamuutosalue Ilmakuva kaavamuutosalueesta ja sen ympäristöstä

7 TORNION KAUPUNKI 7(28) Tontti 13 Torikatu 19 myymälärakennus Pörhön entinen autoliike Tontti 11 Olssonin talo Olssonin talo Kiinteistön omistajan toimesta Olssonin talosta on tehty kuntotarkastus. Kuntotarkastus on suoritettu pääosin aistinvaraisin ja rakennetta rikkomattomin menetelmin mukaillen liike- ja palvelurakennuksia varten tehtävän kuntotarkastuksen suoritusohjetta. Tarkastuksessa on kiinnitetty huomioita pintapuolisella tarkastuksella havaittaviin rakenteelliseen kestävyyteen, turvallisuuteen ja asumiskelpoisuuteen vaikuttaviin oleellisiin puutteisiin, vikoihin ja riskeihin. Rakennetta rikkomattomalla menetelmällä ei voida havaita rakenteiden sisäisiä piileviä vaurioita, ellei niistä ole tarkastushetkellä kosteudentunnistimilla havaittavaa, muulla tavoin aistittavaa tai rakenteiden pinnalle näkyvää viitettä. Edes rakenteita avaamalla ei voi saada täydellistä varmuutta rakenteiden kunnosta tekemättä erittäin laajoja ja kattavia rakenteiden purkutöitä. Pintapuolisella tarkastuksella ei voida arvioida maanalaisten rakenteiden ja järjestelmien, kuten salaojien olemassaoloa, kuntoa tai toimivuutta tai sokkelin ulkopuolisen veden- ja routaeristyksen olemassaoloa, kuntoa tai korjaustarvetta.

8 TORNION KAUPUNKI 8(28) Kuntotarkastuksen yhteenveto Rakennustekniikka: Tarkastettu kiinteistö on rakennettu luvun alkupuolella. Rakennusajankohta ja suoritetut korjaukset ja muutokset huomioon ottaen kiinteistö on rakennusteknisiltä osin välttävässä kunnossa. Talon sisätilojen pintarakenteet ovat huonokuntoisia. Sisäpuolen lattia-, seinä- ja kattopinnoissa havaittiin sellaisia vikoja ja puutteita, että ne tulisi korjata. Merkittävimmät rakennustekniset korjaustarpeet ovat perustuskivien ja alapohjan sekä lattioiden oikaisukorjaus, julkisivulaudoitusten korjaukset ja maalaukset sekä huonokuntoisen talon kellarin muuttaminen nykyaikaisiksi sauna- ja pesutiloiksi. Myös kaikki vanhat huonokuntoiset puuikkunat ja ulko-ovet kannattaa uusia. Savupiipun vesikatolla olevan yläpään kunnostaminen tulisi suorittaa mahdollisimman pian suurempien vaurioiden välttämiseksi. Galvanoitu kattopelti kannattaisi maalata. Räystäskourut ja syöksytorvet tulisi kaikki uusia, koska kattovedet takapihalla tulevat suoraan perustusten viereen. Takapihan kattovedet kannattaisi sen jälkeen poisjohtaa perustusten vierestä maahan asennettavalla sadevesijärjestelmällä. Suosittelen peruskorjaussuunnitelmien laatimista. Korjaamattomana kiinteistön rakenteiden vauriot ja haitat yleensä pahenevat. Korjaamaton vaurio voi muodostaa haitan asumiselle. LVI-järjestelmä: Vesi- ja viemärijärjestelmät ovat huonossa kunnossa ja niissä havaittiin toiminnallisia puutteita. Vesiliitäntä ja vesimittari on kellarikerroksen kattilahuoneessa. Kellarissa oleva ainoa lattiakaivo on tukossa. Ilmanvaihto on koko rakennuksessa painovoimainen. Toisessa keittiössä on vanha huonokuntoinen liesituuletin. Suosittelen kiinteistön LVI-järjestelmän peruskorjausta ja korjaussuunnitelmien välitöntä aloittamista. Sähköjärjestelmät: Rakennuksen sähköjärjestelmät ovat huonossa kunnossa. Rakennuksessa on kaksi erillistä sähkömittaria ja sulaketaulua. Sähkömittarit ovat talon asukkaiden nimissä. Minkäänlaisia sähköpiirustuksia ei talosta ollut käytettävissä. Järjestelmässä havaittiin toiminnallisia puutteita sekä korjattavia asennuksia sekä vaarallisiakin kytkimiä ja rasioita. Suosittelen sähköjärjestelmän tarkastamista sekä korjaus. ja muutossuunnitelmien tekemistä. Energiatalous: Kiinteistössä on vesikeskuslämmitys. Lämmityskattiloiden käyttöenergiana on kevyt polttoöljy. V kevyen lämmitysöljyn vuosikulutus on omistajan antaman tiedon mukaan ollut 8400 litraa. Lämmityspatterit ovat vanhoja ja niissä ei ole termostaatteja. Asukkaiden mukaan lämmön säätäminen tasaisesti koko talossa on ollut vaikeaa. Talon lämmitysjärjestelmän laitteet ovat jo käyttöikänsä ylärajoilla ja ne kannattaisi uusia. Korkeaan öljynkulutukseen syynä ovat myös rakennuksen rakenteiden sekä ikkunoiden ja ulko-ovien suuret u-arvot (ent. K-arvot). Rakennukseen tehdyn painumamittauksen mukaan entisen myymälätilan lattiapinta on vinossa n. 10 cm perustusten painumisista johtuen.

9 TORNION KAUPUNKI 9(28) Rakennettu ympäristö Maanomistus 3.2 Suunnittelutilanne Kaavamuutosalue rajautuu kaakossa Matinkatuun, lounaassa Laivurinkatuun, luoteessa Torikatuun ja koillisessa kortteliin 9. Kaavamuutosaluetta vastapäätä Matinkadun ja Laivurinkadun toisella puolella on eri ikäisiä ja eri kuntoisia kaksikerroksisia asuin liikerakennuksia. Torikadun toisella puolella on yksikerroksinen linja-autoasema ja Satamakadun toisella puolella on liikerakennus (entinen Sokos-tavaratalo), jossa on yksi maanalainen ja yksi maanpäällinen kerros. Tornion kaupungin kaupunkirakenne on tehnyt 3. Suensaaren kaupunginosan korttelin 6 ja sitä ympäröivien kortteleiden rakennuskannan sekä keskustaalueen historiallisten kerrosten arvioinnin Arvioinnissa on kuvattuna ympäröivät rakennukset. Palvelut Kaavoitettava alue on kaupungin keskustatoimintojen alueella. Viidensadan metrin säteen sisälle mahtuvat niin päivittäistavarakauppa, apteekki, terveyskeskus, vanhainkoti, linja-autoasema, posti, kaupungintalo, virastotalo kuin museot ja kirjastokin. Tekninen huolto Asemakaavamuutoksen alaiseen kortteliin on rakennettu vesihuolto- ja kaukolämpöjohdot. Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt Kaavamuutosalue on kaupunkikuvallisesti näkyvällä ja merkittävällä paikalla ja rajoittuu vilkasliikenteisiin Torikatuun ja Laivurinkatuun. Kaavamuutosalueen kortteli on pankin ja yksityisen kiinteistösijoittajan omistuksessa Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Koska kaavoitettavalla alueella ei ole oikeusvaikutteista yleiskaavaa, on asemakaavoituksen yhteydessä tutkittu valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteutumista toimivan aluerakenteen, elinympäristön laadun sekä toimivien yhteysverkostojen osalta. Seutukaava Helmikuussa 2003 vahvistetussa Länsi-Lapin seutukaavassa suunnittelualue on merkitty taajamatoimintojen alueeksi.

10 TORNION KAUPUNKI 10(28) Yleiskaava Kaupunginvaltuuston hyväksymässä yleiskaavassa alue kuuluu keskustatoimintojen alueeseen. Alue on varattu koko kaupunkia palveleville kaupallisille, hallinnollisille ja muille palveluille sekä keskustaan soveltuvalle asumiselle. Alue kuuluu vireillä olevaan keskeisen kaupunkialueen yleiskaavan tarkennukseen. Tämän asemakaavamuutoksen laadinnassa on otettu huomioon yleiskaavan sisältövaatimukset ja tutkittu ne tarvittavin osin. Voimassa oleva asemakaava Alueella on voimassa Sis.min. vahvistama asemakaava. Kortteli on osoitettu enintään III kerroksisten (+ maanpäällinen kellarikerros) asuin- ja liikerakennusten rakentamiseen tehokkuudella e = 1,30. A jantasa-asemakaava Ruutukaavakeskustan kaavarunko Kemi-Tornio alueen kuntakeskusten kehittämisohjelman (KUKES) 1997 jatkona laadittiin Tornion ruutukaavakeskustan kehittämissuunnitelma, jonka tuloksena syntyi v ruutukaavakeskustan kaavarunko. Kaavarunko laadittiin asemakaavatarkkuudella vuorovaikutteisesti samaan aikaan käynnissä olleen Rajalla -hankkeen kehittämissuunnittelun kanssa. Suunnitelmat hyväksyttiin samana vuonna. Puheena olevaan ruutukaava-alueen pohjoisosaan Rajalla -hanke vaikuttaa siten, että keskustan liiketoiminta tulevaisuudessa painottuu kaksoiskaupungin rajan tuntumaan ja tämä alue kehittyy nykyistä enemmän asumisvaltaiseksi alueeksi.

11 TORNION KAUPUNKI 11(28) Kaavarungossa päivitettiin keskustan liikennesuunnitelma. Keskustan ympärille kehitetään kehäväylät ja ylitiheää katuverkkoa käytetään nykyistä enemmän paikoitukseen ja kevyeen liikenteeseen. Mm. korttelia 6 sivuavalta Satamakadulta esitettiin poistettavaksi autojen läpiajo liikenteellisillä ja ympäristöllisillä perusteilla. Kaavarungon laatiminen oli vuorovaikutteista. Suunnittelun aikana tutkittiin eri vaihtoehtoja, neuvoteltiin kaupungin asiantuntijoiden kanssa, järjestettiin esittely- ja keskustelutilaisuuksia yleisölle ja luottamuselimille sekä pidettiin avoimien ovien päivät, jolloin suunnittelijat olivat kaupunkilaisten tavattavissa esittelemässä luonnoksia. Korttelin 6 osalta kaavarungossa tutkittiin sekä Olssonin talon säilyttävä että poistava vaihtoehto. Yksittäisen talon säilyttämisessä ei nähty ympäristöllistä tai rakennushistoriallista lisäarvoa muutoin muuttuvassa ympäristössä. Kaavarungon laadinnassa käytettiin sekä vaihtoehtojen että lopullisen suunnitelman työstämisessä apuna kolmiulotteista atk-mallinnusta havainnollistamaan tutkittavia ratkaisuja. Kaavarunkosuunnitelma on täysin ajantasainen ja pohjana laadittavana olevalle yleiskaavalle. Yleiskaava tulee jäämään selvästi kaavarunkoa yleispiirteisemmäksi eikä sitä varten ole nyt tarvetta tehdä yksityiskohtaisempia selvityksiä. KORTTELI 6 Ruutukaavakeskustan kaavarunko

12 TORNION KAUPUNKI 12(28) Rakennusjärjestys Tornion kaupungin rakennusjärjestys on tullut voimaan Tonttijako ja rekisteri Asemakaavan muutosalueen tontit on merkitty kiinteistörekisteriin. Pohjakartta Alueen perusmittaus ja pohjakartoitus on suoritettu vuonna Tornion kantakaupungin rakennuskannan inventointi ja toimenpidesuositukset 1985 Tornionlaakson maakuntamuseo on suorittanut 1985 Tornion kantakaupungin rakennuskannan inventoinnin. Tutkimusten tarkoituksena on ollut Tornion kantakaupungin historiallisen rakennuskannan inventointi ja toimenpidesuositusten laatiminen arvokkaiden rakennusten ja ympäristöjen säilyttämiseksi. Tutkimuksen toimeksiantajana on ollut Tornion kaupunki. Työn ohjaajana ja valvojana toimi Oulun Yliopiston arkkitehtuuriosaston arkkitehtuurin historian laitos yhteistyössä museoviraston kanssa. Kaavamuutosalueesta ja ympäröivästä silloisesta rakennuskannasta selvitys lausuu mm. Alueen rakennuskanta on hyvin eri-ikäistä ja epäyhtenäistä. Häiritsevin tekijä on vanhan ja uuden suhteeton mittakaavallinen ero. Kaupunkikuvallisesti liikekeskusta on hajanainen, julkinen ja yksityinen tila eivät rajaudu. Alueelta löytyy kuitenkin muutamia miellyttäviä kaupunkitiloja. Kauppakatu on puistoineen ja näkymäpäätteineen kaunis katutila, Raatihuone ympäristöineen on vielä yhtenäiseksi tajuttava kokonaisuus. Asuinympäristönä liikekeskusta on monine toimintoineen virikkeinen, mutta asukkaan sosiaalisten ja psyykkisten tarpeiden tyydyttäminen on heikkoa. Toimenpidesuosituksissa luetellaan vanhoja rakennuksia jotka olisi säilytettävä ympäristön historiallisen perspektiivin säilymisen takia. Luetteloon on listattu myös Olssonin talo, josta sanotaan mm. Olssonin talo on edustavin rakennus alueen pohjoisosan kohtalaisen yhtenäisenä säilyneissä kortteleissa säilyminen olisi suotavaa. Selvityksen tekovaiheessa korttelin kaikki rakennukset olivat vielä pystyssä. Rakennuskannan inventoinnin täydennys 1993 Tornionlaakson maakuntamuseo täydensi rakennuskannan inventointia joidenkin rakennusten osalta. Myös Olssonin rakennuksesta täytettiin kohdeinventointilomake. Inventoinnin mukaan Olssonin talon ensimmäiset muutospiirustukset ovat huhtikuulta Rakennusta on laajennettu 1932 kolmanneksella. Laajennuksen myötä rakennuksen luoteispäähän tuli suuri huone, vanhan osan keittiön laajennus ja yksi pienempi huone. Myymälän ikkunoita suurennettiin ja niiden puitejakoa muutettiin. Laajennuksen yhteydessä Laivurinkadun puolelle rakennettiin frontoni liikkeen sisäänkäynti muutettiin nykyiselle paikalle taloon rakennettiin öljylämmitys luvun vaihteessa julkisivut maalattiin ja asennettiin peltikate. Inventoinnin mukaan korttelissa oli useita vanhan puu- Tornion asuinrakennuksia, jotka muodostavat ehyen

13 TORNION KAUPUNKI 13(28) miljöön. Säilymisedellytyksistä kerrotaan, että talon säilyminen on epätodennäköistä. Olssonin talo Kuva vuodelta 1978 etualalla linja-autoasema Tornion keskeinen kaupunkialue, Rakennetun ympäristön inventointi 2002 Tornion kaupungin kaupunkirakenteen 2002 laatiman rakennetun ympäristön inventoinnissa Olssonin talo on kulttuurihistoriallisesti merkittävien kohteiden joukossa. 3. Suensaaren kaupunginosan korttelin 6 ja sitä ympäröivien kortteleiden rakennuskannan arviointi 2005 Tornion kaupungin kaupunkirakenne on tehnyt 3. Suensaaren kaupunginosan korttelin 6 ja sitä ympäröivien kortteleiden rakennuskannan arvioinnin Arvioinnin kriteerit on tehty tarkastelemalla rakennuksia ulkoisesti ei kuntotarkastuksilla, sillä niiden tekemiseen ei ole ollut resursseja käytettävissä. Kriteereitä ovat olleet arvot oman aikansa edustajana, tämänhetkinen ulkoinen kunto, tämänhetkinen kaupunkikuvallinen arvo, kaupunkikuvan kerroksellisuusarvo ja tämänhetkinen toiminnallinen arvo. Näiden perusteella rakennukset on sijoitettu arviointiluokkiin: I säilyvä, II säilytyskelpoinen, III mahdollisesti säilytyskelpoinen, IV todennäköisesti purettava ja V ei säilytysedellytyksiä. Arviointiluokkien mukaan on tehty kokonaisarvio sekä esitetty ruutukaavakeskustan

14 TORNION KAUPUNKI 14(28) kaavarungon mukaiset vaihtoehdot Matinkadun vanhojen rakennusten säilyttämisen kannalta. Arvioinnissa on Olssonin talosta mainittu seuraavaa: Olssonin talo on omanaikansa suhteellisen edustava asuin- ja liikerakennus, joka on kaupunkikuvallisesti vieläkin tyylikäs, mutta talo sopii huonosti yhteen naapuriensa kanssa - talolla ei ole keskustelukumppania. Omistaja ei ole halukas rakennuksen säilyttämiseen, koska rakennuksella ei ole toiminnallisia arvoja. Rakennuksen säilyttäminen edellyttäisi myös uudisrakentamiselta voimakasta sopeuttamista kaikissa ko. tonttia ympäröivissä kortteleissa. Arviointiin on liitetty Tornion kaupunkirakenteen analyysi Suensaaren rakennetun ympäristön kerroksellisuudesta ja suojelutavoitteista. Analyysissä on mainittu mm. Ydinkeskustan rakennuskannan kerroksellisuuden kannalta keskeisin alue on raatihuoneen ympäristö, jossa sijaitsee ydinkeskustan historiallisesti arvokkaimmat rakennukset. Näitä ovat raatihuoneen ja sen piharakennuksen (ent. poliisilaitos) lisäksi Avelan, Handelsbankenin, Husan ja Säipän talot sekä Yhteislyseon lukion ja Suensaaren yläasteen rakennuskompleksi. Myös ortodoksinen kirkko ja energialaitoksen päärakennus ovat edustavia julkisrakennuksia keskustan eteläsivulla. Muilta osin ruutukaavakeskustaalueella ei ole arvokkaita säilyttämisen arvoisia historiallisia kokonaisuuksia. Muutamia yksittäisiä rakennuksia on jäljellä ydinkeskustassa lähinnä sen koilliskulmassa ja niitä on kartoitettu 3. Suensaaren kaupunginosan korttelin 6 ja sitä ympäröivien kortteleiden rakennuskannan arvioinnissa. Ne eivät kuitenkaan kaupunkirakenteen näkökulmasta tarkasteltuna ole kaupunkikuvan kannalta niin keskeisiä, että ne kohtuullisesti olisivat hyödynnettävissä ydinkeskustan kerroksellisen rakenteen säilyttämisessä. Säilyttävä ja ennallistava korjausrakentaminen sekä historialliseen ympäristöön sopeutettu uudisrakentaminen tulee sen sijaan osoittaa Keskikadun pientaloalueelle, jossa on Tornion kaupungin vanhinta säilynyttä kaupunkirakennetta ja sijaitsee ruutukaavakeskustan välittömässä läheisyydessä. Alustava kallioperän sijainnin mittaus Tornion kaupungin kaupunkirakenteen tilauksesta korttelissa suoritettiin kallioperän sijainnin mittaus. Tutkimuksen mukaan kallioperän sijainti on 2m:stä 3,7 m:iin maanpinnasta.

15 TORNION KAUPUNKI 15(28) 4. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve Alueen voimassa oleva asemakaava on vanhentunut ja kaipaa tarkistusta. Karungin palvelukoti on Tornion kaupunginhallitukselle osoittamassaan kirjeessä hakenut 3.Suensaaren kaupunginosan korttelissa 6 sijaitsevien tonttien 10, 12 ja 13 rakennusoikeuksien yhdistämistä ja lisäämistä sekä kerroskorkeuden nostamista suunnittelemansa Senioritalon ja siihen tulevien palvelutilojen rakentamiseen. 4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Karungin palvelukodin asemakaavan muutoshakemus siirtyi Teknisen keskuksen kaupunkirakenteelle kiireellisenä valmisteltavaksi. Ensimmäisessä hankkeen suunnittelukokouksessa päätettiin, että asemakaavamuutos tulee koskemaan koko korttelia sekä siihen liittyvää Satamakadun osuutta, jotta paikoitus ja rakentaminen tulee ratkaistua koskien koko korttelia ja samalla ratkaistaan Olssonin talon kohtalo. 4.3 Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Vireilletulo Luettelo osallisista LIITE 8 Kaavamuutostyön alkamisesta ilmoitettiin Tornion ilmoituslehdessä Kaavamuutosalueen sijaintikartta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmat olivat nähtävillä Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt lähetettiin kaavamuutosaluetta ympäröivien korttelien maanomistajille osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kysyttiin heidän mielipidettään kyseisestä kaavamuutoksesta sekä sitä halusivatko he, että kaava-alue laajennetaan koskemaan heidän aluettaan. Kyselyyn vastasi vain korttelin 3 tontin 10 kiinteistöt omistava Pes Kiinteistöt Oy, joka toivoi kaavamuutosta omistamalleen tontille. Koska ko. korttelista ei tullut muilta omistajilta pyyntöjä kaavamuutosaluetta ei laajennettu. Korttelin suunnittelutyötä on tehty tiiviissä yhteistyössä Karungin palvelukoti ry:n ja heidän palkkaamansa rakennuttajan sekä arkkitehtiopintojensa diplomityönä korttelin hankesuunnitelman tekevän arkkitehtiopiskelijan kanssa. Kaksi kertaa neuvotteluissa on ollut mukana myös Tornionlaakson maakuntamuseon edustaja. Neuvotteluissa on pohdittu paikoituksen vaihtoehtoja, rakentamistehokkuutta ja rakennusmassoittelua sekä Olssonin talon käyttömahdollisuuksia.

16 TORNION KAUPUNKI 16(28) Toisen kerran kaavamuutosalueen ja ympäröivien kortteleiden maanomistajia kuultiin Maanomistajille lähetettiin kirje ja kaksi kaavaluonnosta ja kysyttiin heidän mielipidettään kaavavaihtoehdoista. Kolmannen kerran kaavaosallisia kuultiin , jolloin kaavaluonnos oli nähtävänä. Luettelossa mainituille osallisille lähetettiin kirje ja kaavaluonnos Viranomaisyhteistyö 1. viranomaisneuvottelu käytiin Lapin ympäristökeskuksessa Rovaniemellä. Läsnä olivat edustajat Lapin ympäristökeskuksesta, Lapin liitosta ja Tornion kaupungin teknisestä virastosta. Neuvottelussa käsiteltiin kaavamuutosalueen rajausta ja kaavoituksen peruslähtökohtia. Kutsu kokoukseen lähetettiin Museovirastolle, Tornionlaakson maakuntamuseolle ja aluepelastuslaitokselle, mutta näistä laitoksista ei kokoukseen tullut edustajia. Museovirastolta tuli ennen kokousta viesti, jossa edellytettiin suunnittelualueen kulttuuriympäristön arvioinnin päivittämistä. Lapin ympäristökeskuksen mukaan kaavoituksessa tuli tutkia eri vaihtoehtoja, myös rakennuksen säilyttävää vaihtoehtoa ja osallisiin tuli lisätä aluepelastuslaitos esteettömän rakentamisen turvaamiseksi. Lisäksi OAS:aan tuli lisätä perusselvitysosio omaksi kokonaisuudeksi ja sen alle kulttuurihistoriallinen osio. Tämän lisäksi yleiskaavan sisältövaatimukset on olettava huomioon kaavassa ja tutkittava ne tarvittavin osin. Vaikutuksissa tuli tutkia kulttuuriperinnön lisäksi sosiaalisten palveluiden sijoittumista. 2. viranomaisneuvottelu pidettiin Tornion kaupungintalolla Läsnä olivat edustajat Lapin ympäristökeskuksesta, Tornionlaakson maakuntamuseosta ja Tornion kaupungin teknisestä virastosta. Edellisen neuvottelun jälkeen kaupunkirakenne oli laatinut 3. Suensaaren kaupunginosan korttelin 6 ja sitä ympäröivien kortteleiden rakennuskannan arvioinnin ja lisännyt siihen yleiskaavallisen koko Suensaaren rakennetun ympäristön kerroksellisuudesta ja suojelutavoitteista tehdyn analyysin. Tästä arvioinnista / analyysistä kaupunkirakenne pyysi lausunnot maakuntamuseolta, museovirastolta ja Lapin ympäristökeskukselta. Sekä Tornionlaakson maakuntamuseo, Museovirasto että Lapin ympäristökeskus keskittyivät lausunnossaan kaupunkikuvan kerrostuneisuuden säilyttämiseen. Museoviraston lausunnossa mainitaan mm. Maankäytön lähtökohtana tulee olla olemassa oleva rakennuskanta ja ruutukorttelien luonne, ja maankäytössä tulee pyrkiä kaupunkikuvallisen kerrostuneisuuden säilyttämiseen. Historiallisen kaupunkikeskustan yhteydessä myös katutilat ja katujen luonne läpiajokatuina tulee turvata. Maakuntamuseon lausunnossa esitetään, että nuorten rakennusten arviointi on vaikeaa, ja niiden kulttuurihistoriallinen arvo voidaan selvittää vasta vuosikymmenten jälkeen.

17 TORNION KAUPUNKI 17(28) Neuvottelussa kaupunkirakenteen kantana oli, että asemakaavan muutosalueella ei ole merkittävän arvokkaita historiallisia rakennuksia, eikä sen ympäristössä sellaisia historiallisia kokonaisuuksia jotka olisi säilytettävä sellaisenaan ja määriteltävä niiden mukaan alueen tulevaisuus. Mikäli näin olisi ollut olisi kaavoitus laajennettu koskemaan ympäröiviä kortteleita. Suensaarta koskevassa analyysissä on esitetty koko saarta koskeva rakentamisen kerroksellisuus ja suojelullisesti arvokkaat kohteet. Kaupunkirakenteen mielestä kaupungin kehitystä ei voi jäädyttää paikalleen odottamaan mahdollisia ihmisten uusia muuttuvia arvostuksia, kuten maakuntamuseo esitti. Museoviraston esittämä vaatimus katujen säilyttämisestä läpiajokatuina on perusteita vailla eikä vaatimuksella ole asiayhteyttä historiallisen kaupunkikeskustan turvaamisessa puhumattakaan hyvin toimivan, turvallisen ja laadukkaan kaupunkiympäristön luomisessa, mitä Maankäyttö- ja rakennuslaki asemakaavalta edellyttää. Neuvottelun päätökseksi tuli, että asemakaavasta tehdään kaksi luonnosta: säilyttävä ja ei-säilyttävä vaihtoehto ja vertaillaan niiden vaikutuksia pidettiin neuvottelutilaisuus Lapin ympäristökeskuksessa Rovaniemellä. Neuvotteluun osallistuivat edustajat Lapin ympäristökeskuksesta ja Tornion kaupungin teknisestä virastosta. Neuvottelussa käsiteltiin Olssonin talon kohtaloa. Edellisen viranomaisneuvottelun jälkeen kaupunkirakenne oli tehnyt vaihtoehtoluonnokset ja kysynyt korttelin sekä sitä ympäröivien kortteleiden maanomistajien mielipidettä Olssonin talon säilyttämisestä sekä sen vaikutuksista ympäröiviin kortteleihin. Maanomistajien yksimielisenä mielipiteenä oli, että mihinkään säilyttämiseen ei lähdetä. Ennen neuvottelua Olssonin talossa oli tehty painumamittauksia ja rakenteiden katselmus, jonka mukaan rakenteet ovat siinä kunnossa. että niiden korjaaminen tulee ulottaa perustuksiin saakka ja korjaaminen tulee maksamaan selvästi enemmän kuin uudisrakentaminen. Ennen kuntotutkimuksen tekoa Karungin palvelukotiyhdistyksen kanssa käydyissä neuvotteluissa tutkittiin Olssonin talon säilyttämisvaihtoehtoa siltä pohjalta, että talo säilytettäisiin ja sen viereen osoitettaisiin tukirakennuksina autokatoksia korttelia rajaamaan. Uudisrakennusoikeutta siirrettäisiin muille kortteliin toteutettaville kerrostaloille. Ympäristökeskuksen taholta todettiin, ettei mitään varmuutta olisi ulkopuolisesta korjauksen rahoituksesta. Neuvottelun päätökseksi tuli, että asemakaavaehdotuksessa Olssonin taloa ei merkitä suojelumerkinnällä, vaan talon kohdalle merkitään nykyistä rakennusta vastaava rakennusoikeus. Tämä mahdollistaa sekä talon säilyttämisen, että vaihtoehtoisesti samankokoisen uudisrakentamisen. 4.4 Asemakaavan tavoitteet

18 TORNION KAUPUNKI 18(28) Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet Asemakaavanmuutoksen tavoitteena on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteutuminen toimivan aluerakenteen, eheytyvän yhdyskuntarakenteen ja elinympäristön laadun sekä toimivien yhteysverkostojen ja energiahuollon suhteen laaditun Tornion ruutukaavakeskustan kaavarungon mukaisesti asemakaavamuutoksen tavoitteena on ollut liiketoiminnan edellytysten parantaminen, asumisen edellytysten parantaminen sekä ympäristön laadun parantaminen. Asemakaava on laadittu yhteistyössä palvelukodin edustajien kanssa, ottaen huomioon kortteliin rakennettavan palvelutalon erityistarpeet Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen Jo alkuvaiheessa suunnittelukokouksissa hylättiin ruutukaavakeskustan kaavarungossa ajateltu maanalainen pysäköinti, koska kaavoitettava alue on vain yhden korttelin suuruinen ja maanalaisen parkkihallin rakentaminen olisi edellyttänyt ainakin kahden korttelin laajuuden, jotta sen rakentaminen olisi kannattavaa. Alkuvaiheessa myös suunnittelussa otettiin käsittelyyn koko kortteli, jotta rakentamistehokkuus ja paikoituksen järjestely saatiin ratkaistua kokonaisvaltaisesti. 2. Viranomaisneuvottelussa sekä Tornionlaakson maakuntamuseon, Museoviraston että Lapin ympäristökeskuksen lausuntojen mukaisesti kaupunkikuvan kerrostuneisuuden säilyttämiseksi neuvottelun päätökseksi tuli, että asemakaavasta tehtiin kaksi luonnosta: säilyttävä ja ei-säilyttävä vaihtoehto ja vertailtiin niiden vaikutuksia. Kaavamuutosalueen ja ympäröivien kortteleiden maanomistajille lähetettiin kirje ja kaksi kaavaluonnosta ja kysyttiin heidän mielipidettään kaavavaihtoehdoista. Maanomistajien yksimielinen mielipide oli, että minkäänlaiseen säilyttämiseen ei lähdetä. Viranomaisilta ja maanomistajilta saadun palautteen pohjalta lähdettiin hakemaan kompromissiratkaisua kaavaprosessin läpiviemiseksi. 4.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset Alustavien vaihtoehtojen kuvaus ja karsinta Vaihtoehto 1 oli laadittu ympäristökeskuksen ohjeen mukainen säilyttävä vaihtoehto, jossa ei lähdetty pelkästään Olssonin talon suojeluun, vaan tulevaisuudessa Matinkadun varteen muodostettaisiin matalampien rakennusten kokonaisuus ja näin ollen ko. kaavaratkaisu tulisi johtamaan Matinkatuun rajoittuvien korttelien asemakaavan muuttamiseen.

19 TORNION KAUPUNKI 19(28) Vaihtoehto 2 oli ruutukaavakeskustan kaavarungon pohjalta tehty ei säilyttävä vaihtoehto, jonka mukaan korttelien rakentamistehokkuuteen ei tule Matinkadun varrella pienennyksiä verrattuna voimassaolevaan asemakaavaan. Vaihtoehto 1 Vaihtoehto 2

20 TORNION KAUPUNKI 20(28) Annettuun määräaikaan mennessä lähes kaikilta omistajilta tai heidän edustajiltaan tuli kannanotto kaavoitukseen. Satamakatu 7:ssä ja Puutarhakatu 8:ssa ( 1 ja 2) olevien kiinteistöjen omistaja Tornion Osuuspankki ei hyväksynyt säilyttävää vaihtoehtoa. Perustelunaan pankki lausuu mm. seuraavaa: Vaihtoehto 1 johtaa siihen, että Matinkatuun rajautuvien tonttien käyttömahdollisuudet jäävät lähes olemattomiksi. Liike- ja asuinrakentaminen Matinkadun alueella suljettaisiin käytännössä kokonaan pois. Vaihtoehto johtaisi niin pieneen rakennusoikeuteen ja kerroskorkeuteen, että tonttien rakentaminen ei olisi taloudellisesti järkevää Matinkadun varrella sijaitsevat rakennukset ovat huonokuntoisia ja mahdottomia hyödyntää suojelukohteina niin, että niille samalla olisi järkevää käyttöä. Näin on ainakin omistamiemme Puutarhakatu 8:n ja Satamakatu 7:n kiinteistöjen osalta. Puutarhakatu 8:ssa sijaitseva rakennus on purkukuntoinen. Siinä on vielä toistaiseksi toiminut kangasmyymälä. Kiinteistö olisi kuitenkin järkevää laittaa ns. kylmilleen tai purkaa, koska kiinteistön huolto- ja korjausmenot ovat vuosittain suuremmat kuin lähes käyttökelvottomasta rakennuksesta saatava vuokratuotto. Kiinteistön yläkerta on jo kylmillään ja mm vesikattovuotojen johdosta homehtunut. Alakertaa voitaneen käyttää vielä muutama vuosi, jonka jälkeen ainoa taloudellinen vaihtoehto on rakennuksen purkaminen. Satamakatu 7:ssä sijaitseva nykyisestä kaavasta poikkeava 1960 luvulla rakennettu omakotitalo ei varmaan ole edes kaavailtu suojelukohteeksi. Mikäli Matinkatuun rajautuvien kortteleiden asemakaava muutettaisiin esimerkiksi kaksikerroksiseksi, jäisivät tontit kokonaan hyödyntämättä uudisrakennustontteina. Toisaalta tonteilla olevien käyttökelvottomien rakennusten ylläpitäminen aiheuttaisi tontin omistajalle kohtuuttomat taloudelliset vahingot. Satamakatu 8. kiinteistön (3) omistaja Kavetor Ky:n edustaja Vesa Kemppainen ei myöskään hyväksy omistamansa tontin nykyisten rakennusoikeuksien vähentämistä. Olssonin talon omistaja (4) Esa Kaarlelan mukaan vaihtoehto 2 on Tornion ydinkeskustan kehittämisen puolesta. Kaarlelan mielestä ydinkeskusta tulee rakentaa mahdollisimman tehokkaasti ja niin, että Tornion ydinkeskusta näyttää myös kaupungilta. Nyt Torniossa on mahdollisuus ja potentiaalia rakentaa kaupunkikuvaa; uinuvasta kaupungista nykyaikaiseksi dynaamiseksi kaupungiksi, johon kuuluu ilman muuta tehokas kerrostalorakentaminen. Ydinkeskustan alueelle kaksikerrosrakentamisen harkitseminen on hämmästyttävää, kun samaan aikaan esim. Haaparannalla suunnitellaan jopa kymmenkerroksista hotellia. 60-luvulla peruskorjattua ns. Olssonin taloa ei tule missään tapauksessa suojella. Se ei saa olla esteenä ydinkeskustan nykyaikaiselle rakentamiselle, johon Torniossa on juuri nyt ja lähitulevaisuudessa hyvät mahdollisuudet.

LINJA-AUTOASEMA: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 1(8) 20.3.2014

LINJA-AUTOASEMA: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 1(8) 20.3.2014 TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 20.3.2014 1(8) LINJA-AUTOASEMA: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Asemakaavamuutos koskee Tornion kaupungin 4. Suensaaren

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ASEMAKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Jyväskylän kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 54 tontin 12 sekä katualueen asemakaavan muutos, Rauhankatu 2-4, ns. virkamiestalo.

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelin 35 tontteja 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MAANKÄYTTÖOSASTO 2 ULVILA Mukulamäen asemakaavan muutos 1. PERUS- JA

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 20.8.2012 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002123. 1 PERUS-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

LAPPIA 2: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(6) TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus Kaavoituksen kohde:

LAPPIA 2: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(6) TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus Kaavoituksen kohde: TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 21.10.2015 1(6) LAPPIA 2: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Asemakaavan muutos koskee Tornion kaupungin 8. Suensaaren kaupunginosan

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TONTTI 272-2-1-10, ASUNTO

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 1 Ak 5171 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 20.11.2012 RUOKORINTEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 61 tonttia 1, tilaa 214-406-3-466

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 1(6) 22.10.2015 THUREVIKIN PAPPILA: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Asemakaavan muutos koskee Tornion kaupungin 12. Palosaaren

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 Asemakaavan muutos koskee 3. kaupunginosan korttelin 52 tonttia 23 Kaavan päiväys: 26.5.2008 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI YHDYKUNTATOIMI / KAUPUNKISUUNNITTELUOSASTO

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9 Kaavoituspalvelut 05.10.2011 ¹) Täydennetty 29.9.2015 PERUSTIEDOT ALOITE TAI ASEMAKAAVATYÖN

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Kirkkotie, Säynätsalo 19:087

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Kirkkotie, Säynätsalo 19:087 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kirkkotie, Säynätsalo 19:087 10.10.2007 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee 31. kaupunginosan hautausmaa- ja katualuetta.

Lisätiedot

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS Sysmä, Suurikylä SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN TAVOITTEET 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.0 Kaavoituspäätös 3.1 Maanomistus 3.2 Kaavatilanne 3.3 Rakennusjärjestys 3.4 Luonnon ja kulttuurihistorian

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila Kaavoitusinsinööri 7.3.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008 Asemakaavan muutos koskee 33. kaupunginosan korttelin 305 osaa sekä puistoaluetta Asemakaavan muutoksella muodostuu 33. kaupunginosan korttelin 305 tontti 1 Kaavan

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO LUONNOS 01.09.2015

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO LUONNOS 01.09.2015 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin 4. kaupunginosan (Tapala) korttelia 334, tiloja 214-406-2-117 ja 214-406-2-542 sekä puistoaluetta koskeva asemakaava ja asemakaavan muutos. 214005182 YMPÄRISTÖKESKUS

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 1. Perus- ja tunnistetiedot. 3. Lähtökohdat. 1.1 Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 1. Perus- ja tunnistetiedot. 3. Lähtökohdat. 1.1 Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Suunnittelutyö koskee asemakaavamuutosta: Paraisten kaupungin Österbyn (05) kaupunginosan Korttelin 19 osassa sekä osassa Österbyntien

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 12.4.2016 ja aluehankkeet Kaupunginarkkitehti Anne Karvinen-Jussilainen, asemakaavavalmistelija Kyllikki

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN LAATIMINEN KIVIRANNAN KAAKKOISKULMAAN

ASEMAKAAVAN LAATIMINEN KIVIRANNAN KAAKKOISKULMAAN TORNION KAUPUNKI Tekninen keskus Kaupunkirakenne 20.3.2002 1 ASEMAKAAVAN LAATIMINEN KIVIRANNAN KAAKKOISKULMAAN 2VDOOLVWXPLVMDDUYLRLQWLVXXQQLWHOPD.DDYRLWXNVHQNRKGH Asemakaavoitettava alue sijaitsee 22.

Lisätiedot

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11.

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11. ILMAJOKI 16.12.2015 Ahonkylä Asemakaavan muutoksen selostus, KORTTELI 281, TONTIT 1 JA 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: VIHTAKALLION ALUE Kunta: ILMAJOKI Kunnanosa: AHONKYLÄN KUNNANOSA

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN ETELÄOSA JA KOPPISENTIE

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN ETELÄOSA JA KOPPISENTIE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN ETELÄOSA JA KOPPISENTIE ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Kaupunginhallitus

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

LAMMINPÄÄ-2024-8, MURRONKORVENTIE 15. PIENTALOTONTIN JAKAMINEN JA RAKENNUSOIKEUDEN LISÄÄMINEN. KARTTA NRO 8336. Kaava-alueen sijainti ja luonne

LAMMINPÄÄ-2024-8, MURRONKORVENTIE 15. PIENTALOTONTIN JAKAMINEN JA RAKENNUSOIKEUDEN LISÄÄMINEN. KARTTA NRO 8336. Kaava-alueen sijainti ja luonne LAMMINPÄÄ-2024-8, MURRONKORVENTIE 15. PIENTALOTONTIN JAKAMINEN JA RAKENNUSOIKEUDEN LISÄÄMINEN. KARTTA NRO 8336. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 18. päivänä elokuuta 2011 päivättyä ja 5.1.2012

Lisätiedot

ULVILA PALUS PALUSJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE LÄHIVIRKISTYSALUETTA

ULVILA PALUS PALUSJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE LÄHIVIRKISTYSALUETTA ULVILA PALUS PALUSJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE LÄHIVIRKISTYSALUETTA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU LÄHIVIRKISTYSALUE ULVILASSA 5.3.2013 MAANKÄYTTÖOSASTO 1. PERUS-

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet Vireilletulopäivämäärä 24.2.2015 Valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 62 ) 11.3.-26.3.2015 Nähtävilläolo (MRA 27 ) Hyväksyminen,

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI Ympäristölautakunta

TAMPEREEN KAUPUNKI Ympäristölautakunta IX KAUPUNGINOSAN KORTTELIN NO 144 TONTIN NO 66 ASEMAKAAVAN MUU TOSEHDOTUS. KARTTA NO 7264, JOTA EI TARVITSE ALISTAA YMPÄRISTÖMI NISTERIÖN VAHVISTETTAVAKSI. (SILTAKATU 17) Asemakaavan muutoksen selostus,

Lisätiedot

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Raksilan kaupunginosan korttelia 2 tonttia nro 2 koskeva asemakaavan muutos (Teuvo Pakkalan katu) AM2025 asemakaavan muutosalue alue, jolle kaavahankkeella

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 43. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTTI 14 JA OSA KEMIRANTIESTÄ JA OSA OUTOKUMMUNTIESTÄ

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 43. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTTI 14 JA OSA KEMIRANTIESTÄ JA OSA OUTOKUMMUNTIESTÄ KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 43. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTTI 14 JA OSA KEMIRANTIESTÄ JA OSA OUTOKUMMUNTIESTÄ ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE 1 PERUS-

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO luonnos

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO luonnos KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 26 osaa koskeva asemakaavan muutos. Muutos koskee tilaa 214-406-3-487. 214005186 YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO Ympäristökeskus

Lisätiedot

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie)

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) SELOSTUS YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavaselostus koskee 10.6.2014 päivättyä

Lisätiedot

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Kunta: Kirkkonummi Kaavan nimi: VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 Hankenumero: 40118 Piirustusnro: 3121 Laatija: kaavoitusteknikko Mikael Pettersson.

Lisätiedot

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16.

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. Selostus 16.5.2011 HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Asemakaava-alue 1.2 Kaava-alueen sijainti

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 8.4.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. Asemakaavan muutoksella muodostuvat

Lisätiedot

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3)

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kaavaselostus 3.9.2014 Tammelan kunnan kaavoitus kaavoittaja Miika Tuki 31300 Tammela puh 050 4643274 miika.tuki@tammela.fi TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi:

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 10. 22.6.2010 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 1. kaupunginosan kortteli 10. Oheiselle kartalle on osoitettu

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU UTAJÄRVI KORTTELI 45 SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet Vireilletulopäivämäärä Valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 62 ) 11.3.-26.3.2015 Nähtävilläolo (MRA 27 ) Hyväksyminen, kunnanhallitus Hyväksyminenkunnanvaltuusto

Lisätiedot

Asemakaavamuutoksen selostus (ehdotus) (selostus täydentyy kaavahankkeen edetessä) LIEKSAN KAUPUNKI

Asemakaavamuutoksen selostus (ehdotus) (selostus täydentyy kaavahankkeen edetessä) LIEKSAN KAUPUNKI LIEKSAN KAUPUNKI MÄHKÖN (6). KAUPUNGINOSAN KORTTELIA RNO 58 KOSKEVA ASEMAKAAVAMUUTOS JA SITOVA TONTTIJAKO (OSAKORTTELI 58) Kuva 1: Kaavamuutoksen tarkastelualue Asemakaavamuutoksen selostus (ehdotus) (selostus

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Koulukeskus, OAS 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KOULUKESKUKSEN ALUEELLA KORTTELEISSA 1027, 1028 JA 1029 SEKÄ NIIHIN LIITTYVILLÄ PUISTO- LP, LYT JA KATUALUEILLA KAUHAJOEN KAUPUNKI

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS, 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 TONTTI 2

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS, 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 TONTTI 2 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS, 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 TONTTI 2 ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE KOKKOLAN KAUPUNKI KAAVOITUSPALVELUT 2 1 PERUS JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014 ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT xx.xx.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MARRASKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156

MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavaehdotuksen selostus, joka koskee 8.9.2011 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavaehdotus koskee Myllylän

Lisätiedot

MYNSTERIN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelia 344 ja korttelin 346 tontteja 1-4 sekä katualuetta

MYNSTERIN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelia 344 ja korttelin 346 tontteja 1-4 sekä katualuetta MYNSTERIN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelia 344 ja korttelin 346 tontteja 1-4 sekä katualuetta MYNSTERIN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 344, osa korttelia 346 sekä katualuetta MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET Blom Kartta 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaava koskee 57. kaupunginosan kaavatonta aluetta ja asemakaavan

Lisätiedot

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Osallistumis ja arviointisuunnitelma ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 139 TONTIT 13 JA 14, KAIRATIE 20 JA 24 1 Osallistumis ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 139 tontit

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee Äänekosken kaupungin 7. kaupunginosan korttelia 788 (osa)

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 KAAVASELOSTUS Ehdotus 28.8.2013 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1.

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1 / 6 Alue 150713 Lippajärvi Asemakaavan muutos Asianumero 4737/10.02.03/2015 18.4.2016 Asemakaavan muutoksen tavoitteena on lisätä alueen rakennusoikeutta, nostaa kerroslukua ja sallia myös rivitalojen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER 2 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 38. KAUPUNGINOSA, KORTTELI 1 SEKÄ YLEISEN TIEN ALUE JA KATUALUE. PORTTOWER 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 38. kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011 SÄKYLÄ Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73 Turussa 14.1. 2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Espoo

Lisätiedot

ULVILA, FRIITALA, PITKÄRANTA PITKÄRANNAN ASEMAKAAVA (LAAJENNUS): KATUALUE

ULVILA, FRIITALA, PITKÄRANTA PITKÄRANNAN ASEMAKAAVA (LAAJENNUS): KATUALUE ULVILA, FRIITALA, PITKÄRANTA PITKÄRANNAN ASEMAKAAVA (LAAJENNUS): KATUALUE PITKÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: KORTTELEITA 882-884 SEKÄ KATU- JA LÄHIVIRKISTYS- ALUEITA PITKÄRANNAN ASEMAKAAVALLA (LAAJENNUS)

Lisätiedot

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 1 (6) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 SELOSTUS NRO 515 KAAVA- ALUEEN SIJAINTI Sijainti Kymenlaakson

Lisätiedot

Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö. 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014

Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö. 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014 Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014 LINJA-AUTOASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 11.4.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin (03)888

Lisätiedot

Alue sijaitsee n. 1 km kaupungin keskustasta itään. Osoite: Itsenäisyydenkatu 6 ja 8. Liite 1.

Alue sijaitsee n. 1 km kaupungin keskustasta itään. Osoite: Itsenäisyydenkatu 6 ja 8. Liite 1. XVII KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 314 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS- EHDOTUS. KARTTA NO 6680. (ITSENÄISWDENKATU 6 JA 8 ) Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 28. päivänä maaliskuuta 1988 päivättyä

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy ASEMAKAAVAMUUTOSALUEEN LIKIMÄÄRÄINEN SIJAINTI ASEMAKAAVAMUUTOS

Lisätiedot

KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS

KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 26.1.2016 1(7) KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS 26.1.2016 Kuva 1: Kaavamuutosalueen sijainti ilmakuvassa TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Markku Mattila ja Johanna Salminen ovat

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO ehdotus

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO ehdotus KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 26 osaa koskeva asemakaavan muutos. Muutos koskee tilaa 214-406-3-487. 214005186 YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO Ympäristökeskus

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus

TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus SUUNNITTELUALUE HALLITUSKATU 11 TORNION KAUPUNGIN 1. SUENSAAREN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 12 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 21.9.2016 EHDOTUS 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 21.9.2016

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6

MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6 MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6 KUNNAN KAAVATUNNUS 484RAKAM12010 19.09.2010 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot MERIKARVIA,

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin 2. kaupunginosan (Käpylä) korttelin 164 tonttia 1 sekä tilaa 214 406 13 37 koskeva asemakaavan muutos

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin 2. kaupunginosan (Käpylä) korttelin 164 tonttia 1 sekä tilaa 214 406 13 37 koskeva asemakaavan muutos KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin 2. kaupunginosan (Käpylä) korttelin 164 tonttia 1 sekä tilaa 214 406 13 37 koskeva asemakaavan muutos 21400 5174 YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO 28.10.2014

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 16.kaupunginosan korttelin 64 tontteja 32, 39, 40, 41, 42 ja 43 sekä korttelin 62 tontteja 38 ja 52 koskeva asemakaavan muutos. OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

Kirkkokatu 9. Asemakaavan muutos, 689. Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6.

Kirkkokatu 9. Asemakaavan muutos, 689. Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6. Kirkkokatu 9 Asemakaavan muutos, 689 Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6.2015 Tontin sijainti Heinolan keskustassa Lähtökohdat Korttelin 20 tontille

Lisätiedot

Asikkalan kunta SARAN TONTIN JA NUOKUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.10.2013

Asikkalan kunta SARAN TONTIN JA NUOKUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.10.2013 Asikkalan kunta SARAN TONTIN JA NUOKUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.10.2013 2 SISÄLLYS 1. Tehtävä... 3 2. Aloite... 3 3. Suunnittelualue... 3 4. Suunnittelun lähtökohdat

Lisätiedot

KORTTELIN 752 OSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SEPPÄLÄNTIE JA TORPPARINKUJA)

KORTTELIN 752 OSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SEPPÄLÄNTIE JA TORPPARINKUJA) L O V I I S A KORTTELIN 752 OSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SEPPÄLÄNTIE JA TORPPARINKUJA) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: SEPPÄLÄNTIE / TORPPARINKUJA Kaupunki: LOVIISA Kaupunginosa:

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS 695/AKM VANHA PALOASEMA Supin kaupunginosan (04) Kortteli 7, tontti 6 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.3.

ASEMAKAAVAN MUUTOS 695/AKM VANHA PALOASEMA Supin kaupunginosan (04) Kortteli 7, tontti 6 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.3. ASEMAKAAVAN MUUTOS 695/AKM VANHA PALOASEMA Supin kaupunginosan (04) Kortteli 7, tontti 6 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.3.2016 Kaavan muutosalue ja arvioitu vaikutusalue. 1. OSALLISTUMIS- JA

Lisätiedot

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella.

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella. asia: 235/713/2006 OAS/Perussel./tavoitteet Ympa 30.5.2006 67 Ympa liite 8 vireilletulokuulutus 9.6.2006 kaavaehdotus MRL 65 /MRA 27 Ympa 20.6.2006 76 Ympa liite 4 MRL 65 nähtävillä olo 23.8.-5.9.2006

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus

TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus RAUTIO TORPPI Tornion kaupungin 15. Torpin kaupunginosan korttelin 19 asemakaavan muutoksen selostus 18.5.2016, ehdotus 2 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 18.5.2016 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49.

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. SULKAVAN KUNTA RANTA-SASTAVIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 26.11.2013 Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. Ranta-asemakaavan muutoksella muodostuu

Lisätiedot

Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 4 Pallo-Tyysterniemi, kortteli 14, tontti 4 (Pallon päiväkoti)

Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 4 Pallo-Tyysterniemi, kortteli 14, tontti 4 (Pallon päiväkoti) Tekninen lautakunta 427 09.12.2015 Kaupunginhallitus 515 14.12.2015 Kaupunginhallitus 56 15.02.2016 Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 4 Pallo-Tyysterniemi, kortteli 14, tontti 4 (Pallon päiväkoti) 1065/10.02.03.00/2015

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN PIIPSJÄRVEN KYLÄN TILOJA SOUTULA 46:20 JA SURFIRANTA 46:12 KOSKEVA RANTA-ASEMAKAAVA Kaavan päiväys: 26.6.2012

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, kortteli 615

Asemakaavan muutos, kortteli 615 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI Asemakaavan muutos, kortteli 615 Kaavaselostus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 5.10.2012 P195-P19523 Kaavaselostus

Lisätiedot

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) KITTILÄN KUNTA, 2. KUNNANOSA, LEVI Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2(7) 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5

ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5 1 (9) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5 SELOSTUS NRO 522 2 (9) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie Kaavatunnus 1/7 5-021 Asianumero 471/10.02.03/2015 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie Asemakaavan muutos koskee asemakaavan mukaista puistoaluetta Valssitien alueella. Asemakaavan muutoksella

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa Kadun nimen muuttaminen Suosiolantie

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa Kadun nimen muuttaminen Suosiolantie Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa Kadun nimen muuttaminen Suosiolantie 1 KAAVASELOSTUS MAANMITTAUS JA SUUNNITTELUPALVELUKESKUS SUUNNITTELUPALVELUT 2009 1 PERUS JA TUNNISTETIEDOT 1.1

Lisätiedot

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä.

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta Kylä Tilat Kaavan nimi Kaavan laatu Keuruu Pihlajavesi 249-407-2-59 Hakemaniemi 249-407-2-97 Eemelinranta Pihlajaveden osayleiskaava Osayleiskaavan muutos

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Välitien nimenmuutos

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Välitien nimenmuutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Välitien nimenmuutos Hyvinkään kaupungin 17. kaupunginosan katualuetta koskeva asemakaavan muutos 17:036 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 23.11.2015

Lisätiedot

Talkootie 1. Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1

Talkootie 1. Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1 Talkootie 1 Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 3.3.2014 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis-

Lisätiedot

Asemakaavan muutos koskee: Helsingin kaupungin 10. kaupunginosan (Sörnäinen) korttelin 250 tonttia 2

Asemakaavan muutos koskee: Helsingin kaupungin 10. kaupunginosan (Sörnäinen) korttelin 250 tonttia 2 LUONNOS ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS ASEMAKAAVAN MUUTOSKARTTA NRO xxxxxx PÄIVÄTTY xx.xx.2015 Asemakaavan muutos koskee: Helsingin kaupungin 10. kaupunginosan (Sörnäinen) korttelin 250 tonttia 2 Kaavan

Lisätiedot

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 16.12.2014 / KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2014 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / 18. KAUPUNGIN- OSAN KORTTELI 5, TONTIT 11 JA 13, HOLMINKATU

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / 18. KAUPUNGIN- OSAN KORTTELI 5, TONTIT 11 JA 13, HOLMINKATU ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / 18. KAUPUNGIN- OSAN KORTTELI 5, TONTIT 11 JA 13, HOLMINKATU 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 18. kaupunginosan asemakaavan muutos Kaavan tunnus: 18/17 Kaavan päiväys:20.5.2009

Lisätiedot

TEKNIIKKAKESKUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Asemakaavan muutos ja laajennus NURMO. Suunnittelualueen sijainti

TEKNIIKKAKESKUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Asemakaavan muutos ja laajennus NURMO. Suunnittelualueen sijainti OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NURMO TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti Asemakaavan muutosalue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n kaupunginosassa kortteleissa 7077 ja maantie ja kaavoittamattomilla

Lisätiedot

67 Asemakaavaehdotuksen asettaminen nähtäville, III (Nalkala), Hämeenpuisto 37 ja 39, asemakaava nro Valmistelija / lisätiedot: Elina Karppinen

67 Asemakaavaehdotuksen asettaminen nähtäville, III (Nalkala), Hämeenpuisto 37 ja 39, asemakaava nro Valmistelija / lisätiedot: Elina Karppinen Tampere Ote pöytäkirjasta 7/2016 1 (5) 67 Asemakaavaehdotuksen asettaminen nähtäville, III (Nalkala), Hämeenpuisto 37 ja 39, asemakaava nro 8584 TRE:7568/10.02.01/2014 Valmistelija / lisätiedot: Elina

Lisätiedot

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta Asemakaava 506 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma PORVOON KAUPUNKISUUNNITTELU Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS

KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 26.1.2016 1(7) KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS 26.1.2016 Kuva 1: Kaavamuutosalueen sijainti ilmakuvassa Päivitetty 25.2.2016 TORNION KAUPUNKI Tekniset

Lisätiedot