TORNION KAUPUNKI Tekninen keskus Kaupunkirakenne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TORNION KAUPUNKI Tekninen keskus Kaupunkirakenne"

Transkriptio

1 TORNION KAUPUNKI 3.SUENSAAREN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 SE- KÄ SIIHEN LIITTYVÄN PAIKOITUSALUEEN ASEMA- KAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

2 TORNION KAUPUNKI 2(28) ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Tornion kaupungin 3. Suensaaren kaupunginosan korttelin 6 sekä siihen liittyvän paikoitusalueen asemakaavan muutos. Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen laatija: Tornion kaupungin teknisen keskuksen kaupunkirakenne. Kaavamuutostyön alkamisesta ilmoitettiin Tornion Ilmoituslehdessä Samalla tiedotettiin osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta, jota on ollut saatavissa kaupungintalolta lähtien. 1.2 Kaava-alueen sijainti Asemakaavan muutos koskee Tornion kaupungin 3. Suensaaren kaupunginosan korttelia 6 sekä siihen liittyvää Satamakadun osuutta. Alue rajautuu kaakossa Matinkatuun, lounaassa Laivurinkatuun, luoteessa Torikatuun ja koillisessa kortteliin 9. Kaavamuutosalue 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus Tornion kaupungin 3. Suensaaren kaupunginosan korttelin 6 sekä siihen liittyvän paikoitusalueen asemakaavan muutos. Alueen voimassa olevaa vanhentunutta asemakaavaa on tarkistettu. Kaavamuutoksella mahdollistetaan ikääntyvän väestön palvelutaloasuntojen rakentaminen kortteliin.

3 TORNION KAUPUNKI 3(28) 1.4 Selostuksen sisällysluettelo 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 1.2 Kaava-alueen sijainti 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus 1.4 Selostuksen sisällysluettelo 1.5 Selostuksen liiteasiakirjat 1.6 Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista 2 TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet 2.2 Asemakaava 2.3 Asemakaavan toteuttaminen 3. LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Olssonin talo Rakennettu ympäristö Maanomistus 3.2 Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset 4. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve 4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 4.3 Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Vireilletulo Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Viranomaisyhteistyö 4.4 Asemakaavan tavoitteet Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen 4.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset Alustavien vaihtoehtojen kuvaus ja karsinta Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet 5. ASEMAKAAVAN KUVAUS JA VALTAKUNNALLISET ALUEI- DENKÄYTTÖTAVOITTEET 5.1 Kaavan rakenne Mitoitus Palvelut 5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 5.3 Aluevaraukset

4 TORNION KAUPUNKI 4(28) 5.4 Kaavan vaikutukset Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 5.5 Ympäristön häiriötekijät 5.6 Kaavamerkinnät ja määräykset 6. ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 6.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat 6.2 Toteuttaminen ja ajoitus 6.3 Toteutuksen seuranta LIITTEET 1.5 Selostuksen liiteasiakirjat Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto LIITE 1 Sijaintikartta LIITE 2 Ote ajantasa-asemakaavasta LIITE 3 Rakennettu ympäristö LIITE 4 Vesihuoltoverkko LIITE 5 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LIITE 6 Asemakaavan muutosehdotus LIITE 6a Kaavamerkinnät ja määräykset LIITE 7 Kaavaa havainnollistava kuva LIITE 8 Luettelo osallisista LIITE 9 3. Suensaaren kaupunginosan korttelin 6 ja sitä ympäröivien kortteleiden rakennuskannan arviointi 1.6 Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista Tornion kantakaupungin rakennuskannan inventointi ja toimenpidesuositukset. Tornionlaakson maakuntamuseo 1985, täydennys Ruutukaavakeskustan kaavarunko, Tornion kaupunki, Arkkitehtitoimisto Voitto Tiensuu, huhtikuu Tornion keskeinen kaupunkialue, Rakennetun ympäristön inventointi Tornion kaupunki, kaupunkirakenne, Tiina Toratti. Olssonin talon painumamittaukset 2005, Tornion kaupunki, tekninen keskus. Kuntotarkastusraportti, Olssonin talo , Rakennuspalvelu Kalevi Hietala, toimeksiantaja Esa Kaarlela.

5 TORNION KAUPUNKI 5(28) 2. TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet 2.2 Asemakaava Kaavoitusprosessin käynnistäminen 2005 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman laadinta Perusselvitykset Ilmoitus kaavamuutoksen vireillepanosta Osallistumis- ja arviointisuunnitelmat nähtävillä I Viranomaispalaveri Ilmoitus kaava-alueen rajanaapureille Rakennusten ja ympäristön arviointi Lausuntopyyntö arvioinnista maakuntamuseolta, museovirastolta ja Lapin ympäristökeskukselta II Viranomaispalaveri Vaihtoehtoluonnosten laatiminen Kaavaluonnosvaihtoehdot kaava-alueen ja kaava-alueen ympäröivien kortteleiden maanomistajille ja heidän kuuleminen Neuvottelu Lapin ympäristökeskuksessa Kaavaluonnoksen laatimisvaiheen kuuleminen Ilmoitus laatimisvaiheen kuulemisesta Tornion Ilmoituslehdessä Ilmoitus kirjeitse lähetetty kaavaosallisille Teknisten palvelujen lautakunta Kaupunginhallitus Kaavaehdotuksen nähtävillepano Viranomaispalaveri Kaupunginvaltuusto Ilmoitus kaavan hyväksymisestä Asemakaava tukeutuu koko keskusta-alueen rakennetun ympäristön suunnittelussa syntyneeseen aineistoon ja 2000 luvuilla on asemakaavan muutoksilla läpikäyty kaikki oleelliset ja tärkeimmät rakennussuojelun ja täydennysrakentamisen alueet ja kohteet ruutukaava-alueella ja viereisillä vanhoilla alueilla. v valmistui ruutukaavakeskustan kaavarunko, jolla päivitettiin Rajalla - hankkeen vaikutukset vanhaan keskustaan ja määriteltiin tavoitteet tuleville maankäytön muutoksille sekä ympäristön ja liikenteen parannustoimille. Tämä asemakaavan muutos tukeutuu kaavarunkosuunnitelmaan. Asemakaavalla varmistetaan entistä laadukkaamman keskustarakentamisen toteutuminen. Kaava on räätälöity vireillä olevan vanhusten palvelutaloasumisen tarpeisiin soveltuvaksi erityisesti paikoitus- ja liikennejärjestelyjen osalta. Palvelutalolle on väestö- ja sosiaalipoliittinen tarve Tornion keskustassa.

6 TORNION KAUPUNKI 6(28) Korttelissa olevan vanhan Olssonin puutalon paikalle asemakaavassa osoitetaan nykyisen rakennuksen kokoinen rakennusoikeus, jolloin rakennus on säilytettävissä tai korvattavissa uudella samankokoisella rakennuksella. Olssonin talolla ei ole sellaista erityisarvoa, että se tulisi määrätä ehdottomasti suojeltavaksi muutoin uusiutuvassa ympäristössä. Olssonin tontilta on uudisrakennusoikeus siirretty korttelin muihin osiin, mikä edellyttää korttelin rakentamista yhtenä kokonaisuutena. 2.3 Asemakaavan toteuttaminen Kaava on laadittu siten, että sen toteuttaminen on mahdollista vaiheittain. Alueen omistajat ovat tehneet esisopimukset Karungin Palvelukoti ry:n kanssa korttelin toteuttamiseksi laaditun asemakaavan mukaisesti. 3. LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Kaava-alueen korttelin neljästä tontista vain kahdella on rakennuksia. Tontilla 13 on matala asuin-liikerakennus, jossa viimeksi on toiminut Lähetystori ja tontilla 11 on asumiskäyttöön vuokrattu vanha, kaksi kertaa laajennettu puinen asuin- liikerakennus eli nk. Olssonin talo. kaavamuutosalue Ilmakuva kaavamuutosalueesta ja sen ympäristöstä

7 TORNION KAUPUNKI 7(28) Tontti 13 Torikatu 19 myymälärakennus Pörhön entinen autoliike Tontti 11 Olssonin talo Olssonin talo Kiinteistön omistajan toimesta Olssonin talosta on tehty kuntotarkastus. Kuntotarkastus on suoritettu pääosin aistinvaraisin ja rakennetta rikkomattomin menetelmin mukaillen liike- ja palvelurakennuksia varten tehtävän kuntotarkastuksen suoritusohjetta. Tarkastuksessa on kiinnitetty huomioita pintapuolisella tarkastuksella havaittaviin rakenteelliseen kestävyyteen, turvallisuuteen ja asumiskelpoisuuteen vaikuttaviin oleellisiin puutteisiin, vikoihin ja riskeihin. Rakennetta rikkomattomalla menetelmällä ei voida havaita rakenteiden sisäisiä piileviä vaurioita, ellei niistä ole tarkastushetkellä kosteudentunnistimilla havaittavaa, muulla tavoin aistittavaa tai rakenteiden pinnalle näkyvää viitettä. Edes rakenteita avaamalla ei voi saada täydellistä varmuutta rakenteiden kunnosta tekemättä erittäin laajoja ja kattavia rakenteiden purkutöitä. Pintapuolisella tarkastuksella ei voida arvioida maanalaisten rakenteiden ja järjestelmien, kuten salaojien olemassaoloa, kuntoa tai toimivuutta tai sokkelin ulkopuolisen veden- ja routaeristyksen olemassaoloa, kuntoa tai korjaustarvetta.

8 TORNION KAUPUNKI 8(28) Kuntotarkastuksen yhteenveto Rakennustekniikka: Tarkastettu kiinteistö on rakennettu luvun alkupuolella. Rakennusajankohta ja suoritetut korjaukset ja muutokset huomioon ottaen kiinteistö on rakennusteknisiltä osin välttävässä kunnossa. Talon sisätilojen pintarakenteet ovat huonokuntoisia. Sisäpuolen lattia-, seinä- ja kattopinnoissa havaittiin sellaisia vikoja ja puutteita, että ne tulisi korjata. Merkittävimmät rakennustekniset korjaustarpeet ovat perustuskivien ja alapohjan sekä lattioiden oikaisukorjaus, julkisivulaudoitusten korjaukset ja maalaukset sekä huonokuntoisen talon kellarin muuttaminen nykyaikaisiksi sauna- ja pesutiloiksi. Myös kaikki vanhat huonokuntoiset puuikkunat ja ulko-ovet kannattaa uusia. Savupiipun vesikatolla olevan yläpään kunnostaminen tulisi suorittaa mahdollisimman pian suurempien vaurioiden välttämiseksi. Galvanoitu kattopelti kannattaisi maalata. Räystäskourut ja syöksytorvet tulisi kaikki uusia, koska kattovedet takapihalla tulevat suoraan perustusten viereen. Takapihan kattovedet kannattaisi sen jälkeen poisjohtaa perustusten vierestä maahan asennettavalla sadevesijärjestelmällä. Suosittelen peruskorjaussuunnitelmien laatimista. Korjaamattomana kiinteistön rakenteiden vauriot ja haitat yleensä pahenevat. Korjaamaton vaurio voi muodostaa haitan asumiselle. LVI-järjestelmä: Vesi- ja viemärijärjestelmät ovat huonossa kunnossa ja niissä havaittiin toiminnallisia puutteita. Vesiliitäntä ja vesimittari on kellarikerroksen kattilahuoneessa. Kellarissa oleva ainoa lattiakaivo on tukossa. Ilmanvaihto on koko rakennuksessa painovoimainen. Toisessa keittiössä on vanha huonokuntoinen liesituuletin. Suosittelen kiinteistön LVI-järjestelmän peruskorjausta ja korjaussuunnitelmien välitöntä aloittamista. Sähköjärjestelmät: Rakennuksen sähköjärjestelmät ovat huonossa kunnossa. Rakennuksessa on kaksi erillistä sähkömittaria ja sulaketaulua. Sähkömittarit ovat talon asukkaiden nimissä. Minkäänlaisia sähköpiirustuksia ei talosta ollut käytettävissä. Järjestelmässä havaittiin toiminnallisia puutteita sekä korjattavia asennuksia sekä vaarallisiakin kytkimiä ja rasioita. Suosittelen sähköjärjestelmän tarkastamista sekä korjaus. ja muutossuunnitelmien tekemistä. Energiatalous: Kiinteistössä on vesikeskuslämmitys. Lämmityskattiloiden käyttöenergiana on kevyt polttoöljy. V kevyen lämmitysöljyn vuosikulutus on omistajan antaman tiedon mukaan ollut 8400 litraa. Lämmityspatterit ovat vanhoja ja niissä ei ole termostaatteja. Asukkaiden mukaan lämmön säätäminen tasaisesti koko talossa on ollut vaikeaa. Talon lämmitysjärjestelmän laitteet ovat jo käyttöikänsä ylärajoilla ja ne kannattaisi uusia. Korkeaan öljynkulutukseen syynä ovat myös rakennuksen rakenteiden sekä ikkunoiden ja ulko-ovien suuret u-arvot (ent. K-arvot). Rakennukseen tehdyn painumamittauksen mukaan entisen myymälätilan lattiapinta on vinossa n. 10 cm perustusten painumisista johtuen.

9 TORNION KAUPUNKI 9(28) Rakennettu ympäristö Maanomistus 3.2 Suunnittelutilanne Kaavamuutosalue rajautuu kaakossa Matinkatuun, lounaassa Laivurinkatuun, luoteessa Torikatuun ja koillisessa kortteliin 9. Kaavamuutosaluetta vastapäätä Matinkadun ja Laivurinkadun toisella puolella on eri ikäisiä ja eri kuntoisia kaksikerroksisia asuin liikerakennuksia. Torikadun toisella puolella on yksikerroksinen linja-autoasema ja Satamakadun toisella puolella on liikerakennus (entinen Sokos-tavaratalo), jossa on yksi maanalainen ja yksi maanpäällinen kerros. Tornion kaupungin kaupunkirakenne on tehnyt 3. Suensaaren kaupunginosan korttelin 6 ja sitä ympäröivien kortteleiden rakennuskannan sekä keskustaalueen historiallisten kerrosten arvioinnin Arvioinnissa on kuvattuna ympäröivät rakennukset. Palvelut Kaavoitettava alue on kaupungin keskustatoimintojen alueella. Viidensadan metrin säteen sisälle mahtuvat niin päivittäistavarakauppa, apteekki, terveyskeskus, vanhainkoti, linja-autoasema, posti, kaupungintalo, virastotalo kuin museot ja kirjastokin. Tekninen huolto Asemakaavamuutoksen alaiseen kortteliin on rakennettu vesihuolto- ja kaukolämpöjohdot. Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt Kaavamuutosalue on kaupunkikuvallisesti näkyvällä ja merkittävällä paikalla ja rajoittuu vilkasliikenteisiin Torikatuun ja Laivurinkatuun. Kaavamuutosalueen kortteli on pankin ja yksityisen kiinteistösijoittajan omistuksessa Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Koska kaavoitettavalla alueella ei ole oikeusvaikutteista yleiskaavaa, on asemakaavoituksen yhteydessä tutkittu valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteutumista toimivan aluerakenteen, elinympäristön laadun sekä toimivien yhteysverkostojen osalta. Seutukaava Helmikuussa 2003 vahvistetussa Länsi-Lapin seutukaavassa suunnittelualue on merkitty taajamatoimintojen alueeksi.

10 TORNION KAUPUNKI 10(28) Yleiskaava Kaupunginvaltuuston hyväksymässä yleiskaavassa alue kuuluu keskustatoimintojen alueeseen. Alue on varattu koko kaupunkia palveleville kaupallisille, hallinnollisille ja muille palveluille sekä keskustaan soveltuvalle asumiselle. Alue kuuluu vireillä olevaan keskeisen kaupunkialueen yleiskaavan tarkennukseen. Tämän asemakaavamuutoksen laadinnassa on otettu huomioon yleiskaavan sisältövaatimukset ja tutkittu ne tarvittavin osin. Voimassa oleva asemakaava Alueella on voimassa Sis.min. vahvistama asemakaava. Kortteli on osoitettu enintään III kerroksisten (+ maanpäällinen kellarikerros) asuin- ja liikerakennusten rakentamiseen tehokkuudella e = 1,30. A jantasa-asemakaava Ruutukaavakeskustan kaavarunko Kemi-Tornio alueen kuntakeskusten kehittämisohjelman (KUKES) 1997 jatkona laadittiin Tornion ruutukaavakeskustan kehittämissuunnitelma, jonka tuloksena syntyi v ruutukaavakeskustan kaavarunko. Kaavarunko laadittiin asemakaavatarkkuudella vuorovaikutteisesti samaan aikaan käynnissä olleen Rajalla -hankkeen kehittämissuunnittelun kanssa. Suunnitelmat hyväksyttiin samana vuonna. Puheena olevaan ruutukaava-alueen pohjoisosaan Rajalla -hanke vaikuttaa siten, että keskustan liiketoiminta tulevaisuudessa painottuu kaksoiskaupungin rajan tuntumaan ja tämä alue kehittyy nykyistä enemmän asumisvaltaiseksi alueeksi.

11 TORNION KAUPUNKI 11(28) Kaavarungossa päivitettiin keskustan liikennesuunnitelma. Keskustan ympärille kehitetään kehäväylät ja ylitiheää katuverkkoa käytetään nykyistä enemmän paikoitukseen ja kevyeen liikenteeseen. Mm. korttelia 6 sivuavalta Satamakadulta esitettiin poistettavaksi autojen läpiajo liikenteellisillä ja ympäristöllisillä perusteilla. Kaavarungon laatiminen oli vuorovaikutteista. Suunnittelun aikana tutkittiin eri vaihtoehtoja, neuvoteltiin kaupungin asiantuntijoiden kanssa, järjestettiin esittely- ja keskustelutilaisuuksia yleisölle ja luottamuselimille sekä pidettiin avoimien ovien päivät, jolloin suunnittelijat olivat kaupunkilaisten tavattavissa esittelemässä luonnoksia. Korttelin 6 osalta kaavarungossa tutkittiin sekä Olssonin talon säilyttävä että poistava vaihtoehto. Yksittäisen talon säilyttämisessä ei nähty ympäristöllistä tai rakennushistoriallista lisäarvoa muutoin muuttuvassa ympäristössä. Kaavarungon laadinnassa käytettiin sekä vaihtoehtojen että lopullisen suunnitelman työstämisessä apuna kolmiulotteista atk-mallinnusta havainnollistamaan tutkittavia ratkaisuja. Kaavarunkosuunnitelma on täysin ajantasainen ja pohjana laadittavana olevalle yleiskaavalle. Yleiskaava tulee jäämään selvästi kaavarunkoa yleispiirteisemmäksi eikä sitä varten ole nyt tarvetta tehdä yksityiskohtaisempia selvityksiä. KORTTELI 6 Ruutukaavakeskustan kaavarunko

12 TORNION KAUPUNKI 12(28) Rakennusjärjestys Tornion kaupungin rakennusjärjestys on tullut voimaan Tonttijako ja rekisteri Asemakaavan muutosalueen tontit on merkitty kiinteistörekisteriin. Pohjakartta Alueen perusmittaus ja pohjakartoitus on suoritettu vuonna Tornion kantakaupungin rakennuskannan inventointi ja toimenpidesuositukset 1985 Tornionlaakson maakuntamuseo on suorittanut 1985 Tornion kantakaupungin rakennuskannan inventoinnin. Tutkimusten tarkoituksena on ollut Tornion kantakaupungin historiallisen rakennuskannan inventointi ja toimenpidesuositusten laatiminen arvokkaiden rakennusten ja ympäristöjen säilyttämiseksi. Tutkimuksen toimeksiantajana on ollut Tornion kaupunki. Työn ohjaajana ja valvojana toimi Oulun Yliopiston arkkitehtuuriosaston arkkitehtuurin historian laitos yhteistyössä museoviraston kanssa. Kaavamuutosalueesta ja ympäröivästä silloisesta rakennuskannasta selvitys lausuu mm. Alueen rakennuskanta on hyvin eri-ikäistä ja epäyhtenäistä. Häiritsevin tekijä on vanhan ja uuden suhteeton mittakaavallinen ero. Kaupunkikuvallisesti liikekeskusta on hajanainen, julkinen ja yksityinen tila eivät rajaudu. Alueelta löytyy kuitenkin muutamia miellyttäviä kaupunkitiloja. Kauppakatu on puistoineen ja näkymäpäätteineen kaunis katutila, Raatihuone ympäristöineen on vielä yhtenäiseksi tajuttava kokonaisuus. Asuinympäristönä liikekeskusta on monine toimintoineen virikkeinen, mutta asukkaan sosiaalisten ja psyykkisten tarpeiden tyydyttäminen on heikkoa. Toimenpidesuosituksissa luetellaan vanhoja rakennuksia jotka olisi säilytettävä ympäristön historiallisen perspektiivin säilymisen takia. Luetteloon on listattu myös Olssonin talo, josta sanotaan mm. Olssonin talo on edustavin rakennus alueen pohjoisosan kohtalaisen yhtenäisenä säilyneissä kortteleissa säilyminen olisi suotavaa. Selvityksen tekovaiheessa korttelin kaikki rakennukset olivat vielä pystyssä. Rakennuskannan inventoinnin täydennys 1993 Tornionlaakson maakuntamuseo täydensi rakennuskannan inventointia joidenkin rakennusten osalta. Myös Olssonin rakennuksesta täytettiin kohdeinventointilomake. Inventoinnin mukaan Olssonin talon ensimmäiset muutospiirustukset ovat huhtikuulta Rakennusta on laajennettu 1932 kolmanneksella. Laajennuksen myötä rakennuksen luoteispäähän tuli suuri huone, vanhan osan keittiön laajennus ja yksi pienempi huone. Myymälän ikkunoita suurennettiin ja niiden puitejakoa muutettiin. Laajennuksen yhteydessä Laivurinkadun puolelle rakennettiin frontoni liikkeen sisäänkäynti muutettiin nykyiselle paikalle taloon rakennettiin öljylämmitys luvun vaihteessa julkisivut maalattiin ja asennettiin peltikate. Inventoinnin mukaan korttelissa oli useita vanhan puu- Tornion asuinrakennuksia, jotka muodostavat ehyen

13 TORNION KAUPUNKI 13(28) miljöön. Säilymisedellytyksistä kerrotaan, että talon säilyminen on epätodennäköistä. Olssonin talo Kuva vuodelta 1978 etualalla linja-autoasema Tornion keskeinen kaupunkialue, Rakennetun ympäristön inventointi 2002 Tornion kaupungin kaupunkirakenteen 2002 laatiman rakennetun ympäristön inventoinnissa Olssonin talo on kulttuurihistoriallisesti merkittävien kohteiden joukossa. 3. Suensaaren kaupunginosan korttelin 6 ja sitä ympäröivien kortteleiden rakennuskannan arviointi 2005 Tornion kaupungin kaupunkirakenne on tehnyt 3. Suensaaren kaupunginosan korttelin 6 ja sitä ympäröivien kortteleiden rakennuskannan arvioinnin Arvioinnin kriteerit on tehty tarkastelemalla rakennuksia ulkoisesti ei kuntotarkastuksilla, sillä niiden tekemiseen ei ole ollut resursseja käytettävissä. Kriteereitä ovat olleet arvot oman aikansa edustajana, tämänhetkinen ulkoinen kunto, tämänhetkinen kaupunkikuvallinen arvo, kaupunkikuvan kerroksellisuusarvo ja tämänhetkinen toiminnallinen arvo. Näiden perusteella rakennukset on sijoitettu arviointiluokkiin: I säilyvä, II säilytyskelpoinen, III mahdollisesti säilytyskelpoinen, IV todennäköisesti purettava ja V ei säilytysedellytyksiä. Arviointiluokkien mukaan on tehty kokonaisarvio sekä esitetty ruutukaavakeskustan

14 TORNION KAUPUNKI 14(28) kaavarungon mukaiset vaihtoehdot Matinkadun vanhojen rakennusten säilyttämisen kannalta. Arvioinnissa on Olssonin talosta mainittu seuraavaa: Olssonin talo on omanaikansa suhteellisen edustava asuin- ja liikerakennus, joka on kaupunkikuvallisesti vieläkin tyylikäs, mutta talo sopii huonosti yhteen naapuriensa kanssa - talolla ei ole keskustelukumppania. Omistaja ei ole halukas rakennuksen säilyttämiseen, koska rakennuksella ei ole toiminnallisia arvoja. Rakennuksen säilyttäminen edellyttäisi myös uudisrakentamiselta voimakasta sopeuttamista kaikissa ko. tonttia ympäröivissä kortteleissa. Arviointiin on liitetty Tornion kaupunkirakenteen analyysi Suensaaren rakennetun ympäristön kerroksellisuudesta ja suojelutavoitteista. Analyysissä on mainittu mm. Ydinkeskustan rakennuskannan kerroksellisuuden kannalta keskeisin alue on raatihuoneen ympäristö, jossa sijaitsee ydinkeskustan historiallisesti arvokkaimmat rakennukset. Näitä ovat raatihuoneen ja sen piharakennuksen (ent. poliisilaitos) lisäksi Avelan, Handelsbankenin, Husan ja Säipän talot sekä Yhteislyseon lukion ja Suensaaren yläasteen rakennuskompleksi. Myös ortodoksinen kirkko ja energialaitoksen päärakennus ovat edustavia julkisrakennuksia keskustan eteläsivulla. Muilta osin ruutukaavakeskustaalueella ei ole arvokkaita säilyttämisen arvoisia historiallisia kokonaisuuksia. Muutamia yksittäisiä rakennuksia on jäljellä ydinkeskustassa lähinnä sen koilliskulmassa ja niitä on kartoitettu 3. Suensaaren kaupunginosan korttelin 6 ja sitä ympäröivien kortteleiden rakennuskannan arvioinnissa. Ne eivät kuitenkaan kaupunkirakenteen näkökulmasta tarkasteltuna ole kaupunkikuvan kannalta niin keskeisiä, että ne kohtuullisesti olisivat hyödynnettävissä ydinkeskustan kerroksellisen rakenteen säilyttämisessä. Säilyttävä ja ennallistava korjausrakentaminen sekä historialliseen ympäristöön sopeutettu uudisrakentaminen tulee sen sijaan osoittaa Keskikadun pientaloalueelle, jossa on Tornion kaupungin vanhinta säilynyttä kaupunkirakennetta ja sijaitsee ruutukaavakeskustan välittömässä läheisyydessä. Alustava kallioperän sijainnin mittaus Tornion kaupungin kaupunkirakenteen tilauksesta korttelissa suoritettiin kallioperän sijainnin mittaus. Tutkimuksen mukaan kallioperän sijainti on 2m:stä 3,7 m:iin maanpinnasta.

15 TORNION KAUPUNKI 15(28) 4. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve Alueen voimassa oleva asemakaava on vanhentunut ja kaipaa tarkistusta. Karungin palvelukoti on Tornion kaupunginhallitukselle osoittamassaan kirjeessä hakenut 3.Suensaaren kaupunginosan korttelissa 6 sijaitsevien tonttien 10, 12 ja 13 rakennusoikeuksien yhdistämistä ja lisäämistä sekä kerroskorkeuden nostamista suunnittelemansa Senioritalon ja siihen tulevien palvelutilojen rakentamiseen. 4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Karungin palvelukodin asemakaavan muutoshakemus siirtyi Teknisen keskuksen kaupunkirakenteelle kiireellisenä valmisteltavaksi. Ensimmäisessä hankkeen suunnittelukokouksessa päätettiin, että asemakaavamuutos tulee koskemaan koko korttelia sekä siihen liittyvää Satamakadun osuutta, jotta paikoitus ja rakentaminen tulee ratkaistua koskien koko korttelia ja samalla ratkaistaan Olssonin talon kohtalo. 4.3 Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Vireilletulo Luettelo osallisista LIITE 8 Kaavamuutostyön alkamisesta ilmoitettiin Tornion ilmoituslehdessä Kaavamuutosalueen sijaintikartta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmat olivat nähtävillä Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt lähetettiin kaavamuutosaluetta ympäröivien korttelien maanomistajille osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kysyttiin heidän mielipidettään kyseisestä kaavamuutoksesta sekä sitä halusivatko he, että kaava-alue laajennetaan koskemaan heidän aluettaan. Kyselyyn vastasi vain korttelin 3 tontin 10 kiinteistöt omistava Pes Kiinteistöt Oy, joka toivoi kaavamuutosta omistamalleen tontille. Koska ko. korttelista ei tullut muilta omistajilta pyyntöjä kaavamuutosaluetta ei laajennettu. Korttelin suunnittelutyötä on tehty tiiviissä yhteistyössä Karungin palvelukoti ry:n ja heidän palkkaamansa rakennuttajan sekä arkkitehtiopintojensa diplomityönä korttelin hankesuunnitelman tekevän arkkitehtiopiskelijan kanssa. Kaksi kertaa neuvotteluissa on ollut mukana myös Tornionlaakson maakuntamuseon edustaja. Neuvotteluissa on pohdittu paikoituksen vaihtoehtoja, rakentamistehokkuutta ja rakennusmassoittelua sekä Olssonin talon käyttömahdollisuuksia.

16 TORNION KAUPUNKI 16(28) Toisen kerran kaavamuutosalueen ja ympäröivien kortteleiden maanomistajia kuultiin Maanomistajille lähetettiin kirje ja kaksi kaavaluonnosta ja kysyttiin heidän mielipidettään kaavavaihtoehdoista. Kolmannen kerran kaavaosallisia kuultiin , jolloin kaavaluonnos oli nähtävänä. Luettelossa mainituille osallisille lähetettiin kirje ja kaavaluonnos Viranomaisyhteistyö 1. viranomaisneuvottelu käytiin Lapin ympäristökeskuksessa Rovaniemellä. Läsnä olivat edustajat Lapin ympäristökeskuksesta, Lapin liitosta ja Tornion kaupungin teknisestä virastosta. Neuvottelussa käsiteltiin kaavamuutosalueen rajausta ja kaavoituksen peruslähtökohtia. Kutsu kokoukseen lähetettiin Museovirastolle, Tornionlaakson maakuntamuseolle ja aluepelastuslaitokselle, mutta näistä laitoksista ei kokoukseen tullut edustajia. Museovirastolta tuli ennen kokousta viesti, jossa edellytettiin suunnittelualueen kulttuuriympäristön arvioinnin päivittämistä. Lapin ympäristökeskuksen mukaan kaavoituksessa tuli tutkia eri vaihtoehtoja, myös rakennuksen säilyttävää vaihtoehtoa ja osallisiin tuli lisätä aluepelastuslaitos esteettömän rakentamisen turvaamiseksi. Lisäksi OAS:aan tuli lisätä perusselvitysosio omaksi kokonaisuudeksi ja sen alle kulttuurihistoriallinen osio. Tämän lisäksi yleiskaavan sisältövaatimukset on olettava huomioon kaavassa ja tutkittava ne tarvittavin osin. Vaikutuksissa tuli tutkia kulttuuriperinnön lisäksi sosiaalisten palveluiden sijoittumista. 2. viranomaisneuvottelu pidettiin Tornion kaupungintalolla Läsnä olivat edustajat Lapin ympäristökeskuksesta, Tornionlaakson maakuntamuseosta ja Tornion kaupungin teknisestä virastosta. Edellisen neuvottelun jälkeen kaupunkirakenne oli laatinut 3. Suensaaren kaupunginosan korttelin 6 ja sitä ympäröivien kortteleiden rakennuskannan arvioinnin ja lisännyt siihen yleiskaavallisen koko Suensaaren rakennetun ympäristön kerroksellisuudesta ja suojelutavoitteista tehdyn analyysin. Tästä arvioinnista / analyysistä kaupunkirakenne pyysi lausunnot maakuntamuseolta, museovirastolta ja Lapin ympäristökeskukselta. Sekä Tornionlaakson maakuntamuseo, Museovirasto että Lapin ympäristökeskus keskittyivät lausunnossaan kaupunkikuvan kerrostuneisuuden säilyttämiseen. Museoviraston lausunnossa mainitaan mm. Maankäytön lähtökohtana tulee olla olemassa oleva rakennuskanta ja ruutukorttelien luonne, ja maankäytössä tulee pyrkiä kaupunkikuvallisen kerrostuneisuuden säilyttämiseen. Historiallisen kaupunkikeskustan yhteydessä myös katutilat ja katujen luonne läpiajokatuina tulee turvata. Maakuntamuseon lausunnossa esitetään, että nuorten rakennusten arviointi on vaikeaa, ja niiden kulttuurihistoriallinen arvo voidaan selvittää vasta vuosikymmenten jälkeen.

17 TORNION KAUPUNKI 17(28) Neuvottelussa kaupunkirakenteen kantana oli, että asemakaavan muutosalueella ei ole merkittävän arvokkaita historiallisia rakennuksia, eikä sen ympäristössä sellaisia historiallisia kokonaisuuksia jotka olisi säilytettävä sellaisenaan ja määriteltävä niiden mukaan alueen tulevaisuus. Mikäli näin olisi ollut olisi kaavoitus laajennettu koskemaan ympäröiviä kortteleita. Suensaarta koskevassa analyysissä on esitetty koko saarta koskeva rakentamisen kerroksellisuus ja suojelullisesti arvokkaat kohteet. Kaupunkirakenteen mielestä kaupungin kehitystä ei voi jäädyttää paikalleen odottamaan mahdollisia ihmisten uusia muuttuvia arvostuksia, kuten maakuntamuseo esitti. Museoviraston esittämä vaatimus katujen säilyttämisestä läpiajokatuina on perusteita vailla eikä vaatimuksella ole asiayhteyttä historiallisen kaupunkikeskustan turvaamisessa puhumattakaan hyvin toimivan, turvallisen ja laadukkaan kaupunkiympäristön luomisessa, mitä Maankäyttö- ja rakennuslaki asemakaavalta edellyttää. Neuvottelun päätökseksi tuli, että asemakaavasta tehdään kaksi luonnosta: säilyttävä ja ei-säilyttävä vaihtoehto ja vertaillaan niiden vaikutuksia pidettiin neuvottelutilaisuus Lapin ympäristökeskuksessa Rovaniemellä. Neuvotteluun osallistuivat edustajat Lapin ympäristökeskuksesta ja Tornion kaupungin teknisestä virastosta. Neuvottelussa käsiteltiin Olssonin talon kohtaloa. Edellisen viranomaisneuvottelun jälkeen kaupunkirakenne oli tehnyt vaihtoehtoluonnokset ja kysynyt korttelin sekä sitä ympäröivien kortteleiden maanomistajien mielipidettä Olssonin talon säilyttämisestä sekä sen vaikutuksista ympäröiviin kortteleihin. Maanomistajien yksimielisenä mielipiteenä oli, että mihinkään säilyttämiseen ei lähdetä. Ennen neuvottelua Olssonin talossa oli tehty painumamittauksia ja rakenteiden katselmus, jonka mukaan rakenteet ovat siinä kunnossa. että niiden korjaaminen tulee ulottaa perustuksiin saakka ja korjaaminen tulee maksamaan selvästi enemmän kuin uudisrakentaminen. Ennen kuntotutkimuksen tekoa Karungin palvelukotiyhdistyksen kanssa käydyissä neuvotteluissa tutkittiin Olssonin talon säilyttämisvaihtoehtoa siltä pohjalta, että talo säilytettäisiin ja sen viereen osoitettaisiin tukirakennuksina autokatoksia korttelia rajaamaan. Uudisrakennusoikeutta siirrettäisiin muille kortteliin toteutettaville kerrostaloille. Ympäristökeskuksen taholta todettiin, ettei mitään varmuutta olisi ulkopuolisesta korjauksen rahoituksesta. Neuvottelun päätökseksi tuli, että asemakaavaehdotuksessa Olssonin taloa ei merkitä suojelumerkinnällä, vaan talon kohdalle merkitään nykyistä rakennusta vastaava rakennusoikeus. Tämä mahdollistaa sekä talon säilyttämisen, että vaihtoehtoisesti samankokoisen uudisrakentamisen. 4.4 Asemakaavan tavoitteet

18 TORNION KAUPUNKI 18(28) Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet Asemakaavanmuutoksen tavoitteena on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteutuminen toimivan aluerakenteen, eheytyvän yhdyskuntarakenteen ja elinympäristön laadun sekä toimivien yhteysverkostojen ja energiahuollon suhteen laaditun Tornion ruutukaavakeskustan kaavarungon mukaisesti asemakaavamuutoksen tavoitteena on ollut liiketoiminnan edellytysten parantaminen, asumisen edellytysten parantaminen sekä ympäristön laadun parantaminen. Asemakaava on laadittu yhteistyössä palvelukodin edustajien kanssa, ottaen huomioon kortteliin rakennettavan palvelutalon erityistarpeet Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen Jo alkuvaiheessa suunnittelukokouksissa hylättiin ruutukaavakeskustan kaavarungossa ajateltu maanalainen pysäköinti, koska kaavoitettava alue on vain yhden korttelin suuruinen ja maanalaisen parkkihallin rakentaminen olisi edellyttänyt ainakin kahden korttelin laajuuden, jotta sen rakentaminen olisi kannattavaa. Alkuvaiheessa myös suunnittelussa otettiin käsittelyyn koko kortteli, jotta rakentamistehokkuus ja paikoituksen järjestely saatiin ratkaistua kokonaisvaltaisesti. 2. Viranomaisneuvottelussa sekä Tornionlaakson maakuntamuseon, Museoviraston että Lapin ympäristökeskuksen lausuntojen mukaisesti kaupunkikuvan kerrostuneisuuden säilyttämiseksi neuvottelun päätökseksi tuli, että asemakaavasta tehtiin kaksi luonnosta: säilyttävä ja ei-säilyttävä vaihtoehto ja vertailtiin niiden vaikutuksia. Kaavamuutosalueen ja ympäröivien kortteleiden maanomistajille lähetettiin kirje ja kaksi kaavaluonnosta ja kysyttiin heidän mielipidettään kaavavaihtoehdoista. Maanomistajien yksimielinen mielipide oli, että minkäänlaiseen säilyttämiseen ei lähdetä. Viranomaisilta ja maanomistajilta saadun palautteen pohjalta lähdettiin hakemaan kompromissiratkaisua kaavaprosessin läpiviemiseksi. 4.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset Alustavien vaihtoehtojen kuvaus ja karsinta Vaihtoehto 1 oli laadittu ympäristökeskuksen ohjeen mukainen säilyttävä vaihtoehto, jossa ei lähdetty pelkästään Olssonin talon suojeluun, vaan tulevaisuudessa Matinkadun varteen muodostettaisiin matalampien rakennusten kokonaisuus ja näin ollen ko. kaavaratkaisu tulisi johtamaan Matinkatuun rajoittuvien korttelien asemakaavan muuttamiseen.

19 TORNION KAUPUNKI 19(28) Vaihtoehto 2 oli ruutukaavakeskustan kaavarungon pohjalta tehty ei säilyttävä vaihtoehto, jonka mukaan korttelien rakentamistehokkuuteen ei tule Matinkadun varrella pienennyksiä verrattuna voimassaolevaan asemakaavaan. Vaihtoehto 1 Vaihtoehto 2

20 TORNION KAUPUNKI 20(28) Annettuun määräaikaan mennessä lähes kaikilta omistajilta tai heidän edustajiltaan tuli kannanotto kaavoitukseen. Satamakatu 7:ssä ja Puutarhakatu 8:ssa ( 1 ja 2) olevien kiinteistöjen omistaja Tornion Osuuspankki ei hyväksynyt säilyttävää vaihtoehtoa. Perustelunaan pankki lausuu mm. seuraavaa: Vaihtoehto 1 johtaa siihen, että Matinkatuun rajautuvien tonttien käyttömahdollisuudet jäävät lähes olemattomiksi. Liike- ja asuinrakentaminen Matinkadun alueella suljettaisiin käytännössä kokonaan pois. Vaihtoehto johtaisi niin pieneen rakennusoikeuteen ja kerroskorkeuteen, että tonttien rakentaminen ei olisi taloudellisesti järkevää Matinkadun varrella sijaitsevat rakennukset ovat huonokuntoisia ja mahdottomia hyödyntää suojelukohteina niin, että niille samalla olisi järkevää käyttöä. Näin on ainakin omistamiemme Puutarhakatu 8:n ja Satamakatu 7:n kiinteistöjen osalta. Puutarhakatu 8:ssa sijaitseva rakennus on purkukuntoinen. Siinä on vielä toistaiseksi toiminut kangasmyymälä. Kiinteistö olisi kuitenkin järkevää laittaa ns. kylmilleen tai purkaa, koska kiinteistön huolto- ja korjausmenot ovat vuosittain suuremmat kuin lähes käyttökelvottomasta rakennuksesta saatava vuokratuotto. Kiinteistön yläkerta on jo kylmillään ja mm vesikattovuotojen johdosta homehtunut. Alakertaa voitaneen käyttää vielä muutama vuosi, jonka jälkeen ainoa taloudellinen vaihtoehto on rakennuksen purkaminen. Satamakatu 7:ssä sijaitseva nykyisestä kaavasta poikkeava 1960 luvulla rakennettu omakotitalo ei varmaan ole edes kaavailtu suojelukohteeksi. Mikäli Matinkatuun rajautuvien kortteleiden asemakaava muutettaisiin esimerkiksi kaksikerroksiseksi, jäisivät tontit kokonaan hyödyntämättä uudisrakennustontteina. Toisaalta tonteilla olevien käyttökelvottomien rakennusten ylläpitäminen aiheuttaisi tontin omistajalle kohtuuttomat taloudelliset vahingot. Satamakatu 8. kiinteistön (3) omistaja Kavetor Ky:n edustaja Vesa Kemppainen ei myöskään hyväksy omistamansa tontin nykyisten rakennusoikeuksien vähentämistä. Olssonin talon omistaja (4) Esa Kaarlelan mukaan vaihtoehto 2 on Tornion ydinkeskustan kehittämisen puolesta. Kaarlelan mielestä ydinkeskusta tulee rakentaa mahdollisimman tehokkaasti ja niin, että Tornion ydinkeskusta näyttää myös kaupungilta. Nyt Torniossa on mahdollisuus ja potentiaalia rakentaa kaupunkikuvaa; uinuvasta kaupungista nykyaikaiseksi dynaamiseksi kaupungiksi, johon kuuluu ilman muuta tehokas kerrostalorakentaminen. Ydinkeskustan alueelle kaksikerrosrakentamisen harkitseminen on hämmästyttävää, kun samaan aikaan esim. Haaparannalla suunnitellaan jopa kymmenkerroksista hotellia. 60-luvulla peruskorjattua ns. Olssonin taloa ei tule missään tapauksessa suojella. Se ei saa olla esteenä ydinkeskustan nykyaikaiselle rakentamiselle, johon Torniossa on juuri nyt ja lähitulevaisuudessa hyvät mahdollisuudet.

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

LINJA-AUTOASEMA: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 1(8) 20.3.2014

LINJA-AUTOASEMA: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 1(8) 20.3.2014 TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 20.3.2014 1(8) LINJA-AUTOASEMA: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Asemakaavamuutos koskee Tornion kaupungin 4. Suensaaren

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Ihanamäenkadun varren (Jaakkola) asemakaavan muutoksen selostus. Ak 5151

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Ihanamäenkadun varren (Jaakkola) asemakaavan muutoksen selostus. Ak 5151 Ak 5151 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Ihanamäenkadun varren (Jaakkola) asemakaavan muutoksen selostus 4. kaupunginosa (Tapala) korttelin 314 tontti 5 ja puistoalue YMPÄRISTÖKESKUS/ SUUNNITTELUTOIMISTO 27.3.2007

Lisätiedot

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS PARKANON KAUPUNKI PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS 12.1.2009 Kaavoitus- Arkkitehtipalvelu Mattila Oy 1 PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ASEMAKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Jyväskylän kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 54 tontin 12 sekä katualueen asemakaavan muutos, Rauhankatu 2-4, ns. virkamiestalo.

Lisätiedot

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS Uudenkaupungin kaupunki Ak 1904 Hallinto- ja kehittämiskeskus Maankäyttöpalvelut 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee: HIU, 19. kaupunginosan kortteleita 20-21 (AO)

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

LAPPIA 2: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(6) TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus Kaavoituksen kohde:

LAPPIA 2: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(6) TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus Kaavoituksen kohde: TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 21.10.2015 1(6) LAPPIA 2: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Asemakaavan muutos koskee Tornion kaupungin 8. Suensaaren kaupunginosan

Lisätiedot

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelin 35 tontteja 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MAANKÄYTTÖOSASTO 2 ULVILA Mukulamäen asemakaavan muutos 1. PERUS- JA

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus

TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus MYKKÄLÄ - TORPPI TORNION KAUPUNGIN 15. TORPIN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 21 ASEMAKAA- VAN MUUTOKSEN SELOSTUS 22.9.2015 LUONNOS TORNION KAUPUNKI Tekniset

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Ak 5147 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Justeerinpuiston/ Kotikioskin asemakaavan muutoksen selostus 9. kaupunginosa (Kärki) korttelin 731 osa sekä katu- ja puistoalue HALLINTOKESKUS/ SUUNNITTELUTOIMISTO 1.8.2006

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 1 Ak 5171 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 20.11.2012 RUOKORINTEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 61 tonttia 1, tilaa 214-406-3-466

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 1(6) 22.10.2015 THUREVIKIN PAPPILA: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Asemakaavan muutos koskee Tornion kaupungin 12. Palosaaren

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TONTTI 272-2-1-10, ASUNTO

Lisätiedot

ULVILA, FRIITALA, NAHKURI NAHKURIN ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELIN 517 TONTTIA 1

ULVILA, FRIITALA, NAHKURI NAHKURIN ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELIN 517 TONTTIA 1 ULVILA, FRIITALA, NAHKURI NAHKURIN ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELIN 517 TONTTIA 1 ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 517 TONTIT 1 JA 3 ULVILASSA 1.3.2013 MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 20.8.2012 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002123. 1 PERUS-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Vanha Myllytie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Vanha Myllytie Kaavatunnus 3-337 Asianumero ASRA.ltk: 19.4.2016 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Vanha Myllytie Asemakaavan muutos koskee korttelin 3772 tonttia 4 Asemakaavan muutoksella muodostuu kortteli 3772

Lisätiedot

ASEMAKAAVA 22. KIVIRANNAN KAUPUNGINOSASSA METSOLAN ALU- EELLA 2VDOOLVWXPLVMDDUYLRLQWLVXXQQLWHOPD

ASEMAKAAVA 22. KIVIRANNAN KAUPUNGINOSASSA METSOLAN ALU- EELLA 2VDOOLVWXPLVMDDUYLRLQWLVXXQQLWHOPD TORNION KAUPUNKI Tekninen keskus Kaupunkirakenne 15.1.2003 1(6) ASEMAKAAVA 22. KIVIRANNAN KAUPUNGINOSASSA METSOLAN ALU- EELLA 2VDOOLVWXPLVMDDUYLRLQWLVXXQQLWHOPD.DDYRLWXNVHQNRKGH Asemakaava koskee Tornion

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA KOKKOLAN KAUPUNKI KAAVOITUSPALVELUT 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 340. kaupunginosan kortteleita

Lisätiedot

Ak 5156 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

Ak 5156 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Ak 5156 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Laarin asemakaavan muutos 9. Kaupunginosa (Kärki) Asemakaavan muutos koskien korttelin 702 tontteja 2,3 ja 4 ja katualueita Laari ja Valssi. YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO

Lisätiedot

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 Diaari 380/10.02.03/2014 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 ULVILAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI

1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS 01:151 / ASEMAKATU 2 / ASEMAKAAVASELOSTUS

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖPALVELUT Kaupunkikehitysjaosto 10.6.2015 2

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 Asemakaavan muutos koskee 3. kaupunginosan korttelin 52 tonttia 23 Kaavan päiväys: 26.5.2008 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI YHDYKUNTATOIMI / KAUPUNKISUUNNITTELUOSASTO

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9 Kaavoituspalvelut 05.10.2011 ¹) Täydennetty 29.9.2015 PERUSTIEDOT ALOITE TAI ASEMAKAAVATYÖN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008 Asemakaavan muutos koskee 33. kaupunginosan korttelin 305 osaa sekä puistoaluetta Asemakaavan muutoksella muodostuu 33. kaupunginosan korttelin 305 tontti 1 Kaavan

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KALERVONKATU 8 2. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 23 TONTIN 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KALERVONKATU 8 2. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 23 TONTIN 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 2. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 23 TONTIN 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS KALERVONKATU 8 KAAVATUNNUS 02:119 KAAVAN PÄIVÄYS 21.2.2013 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 28.2.2013 02:119 / KALERVONKATU

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Kirkkotie, Säynätsalo 19:087

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Kirkkotie, Säynätsalo 19:087 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kirkkotie, Säynätsalo 19:087 10.10.2007 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee 31. kaupunginosan hautausmaa- ja katualuetta.

Lisätiedot

S i s ä l l y s l u e t t e l o

S i s ä l l y s l u e t t e l o S i s ä l l y s l u e t t e l o 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus 2 1.4 Liitteet 2 2 LÄHTÖKOHDAT 2 2.1 Selvitys suunnittelualueen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO LUONNOS 01.09.2015

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO LUONNOS 01.09.2015 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin 4. kaupunginosan (Tapala) korttelia 334, tiloja 214-406-2-117 ja 214-406-2-542 sekä puistoaluetta koskeva asemakaava ja asemakaavan muutos. 214005182 YMPÄRISTÖKESKUS

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 16. päivänä toukokuuta 2014 päivättyä ja 6.10.2014 muutettua (lausunnot) asemakaavakarttaa. Lampuodintie (19/2013) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavanmuutos

Lisätiedot

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS Sysmä, Suurikylä SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN TAVOITTEET 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.0 Kaavoituspäätös 3.1 Maanomistus 3.2 Kaavatilanne 3.3 Rakennusjärjestys 3.4 Luonnon ja kulttuurihistorian

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOSLUONNOKSEN SELOSTUS (NRO 12276) PÄIVÄTTY 14.8.2014. Asemakaavan muutosluonnos koskee:

ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOSLUONNOKSEN SELOSTUS (NRO 12276) PÄIVÄTTY 14.8.2014. Asemakaavan muutosluonnos koskee: 1 ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOSLUONNOKSEN SELOSTUS (NRO 12276) PÄIVÄTTY 14.8.2014 Asemakaavan muutosluonnos koskee: Helsingin kaupungin 31. kaupunginosan (Lauttasaari) korttelin 31119 tontteja 1 ja 12 Hankenumero:

Lisätiedot

SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS

SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS 12.6.2014 Vireille tulosta ilmoitettu: Tekninen lautakunta 26.2.2014. Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty Pertti Hartikainen Pakkamestarinkatu 3, 00520

Lisätiedot

LAMMINPÄÄ-2029-9, KIVILEVONTIE 9, PIENTALOTONTIN JAKAMINEN, KARTTA NRO 8206.

LAMMINPÄÄ-2029-9, KIVILEVONTIE 9, PIENTALOTONTIN JAKAMINEN, KARTTA NRO 8206. LAMMINPÄÄ-2029-9, KIVILEVONTIE 9, PIENTALOTONTIN JAKAMINEN, KARTTA NRO 8206. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 14. päivänä toukokuuta 2007 päivättyä ja 11.06.2007 tarkistettua asemakaavakarttaa

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 1. Perus- ja tunnistetiedot. 3. Lähtökohdat. 1.1 Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 1. Perus- ja tunnistetiedot. 3. Lähtökohdat. 1.1 Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Suunnittelutyö koskee asemakaavamuutosta: Paraisten kaupungin Österbyn (05) kaupunginosan Korttelin 19 osassa sekä osassa Österbyntien

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin Venesjärven kylän tiloja Liisanniemi 214-423- 3-141 ja Etelärinne 214-423-3-145 koskeva ranta-asemakaava. VENESJÄRVEN MARJAKEITAAN RANTA-ASEMAKAAVA 2 YMPÄRISTÖKESKUS

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI Osallistumis ja arviointisuunnitelma

ROVANIEMEN KAUPUNKI Osallistumis ja arviointisuunnitelma 1 ROVANIEMEN KAUPUNKI Osallistumis ja arviointisuunnitelma ASEMAKAAVAN MUUTOS 3.KAUPUNGINOSA KORTTELI 126 TONTTIT 1 JA 2, KOSKIKATU 40 JA 42 Suunnittelualue sijaitsee 3. kaupunginosan korttelin 126 tontilla

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila Kaavoitusinsinööri 7.3.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys PORNAINEN Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 10.5.2017 Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 16.1.2017 Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) 31.1-14.2.2017 Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146 Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI SEPÄNKATU KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 19 TONTIN 13 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 11:091

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI SEPÄNKATU KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 19 TONTIN 13 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 11:091 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 11. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 19 TONTIN 13 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SEPÄNKATU 14 KAAVATUNNUS 11:091 KAAVAN PÄIVÄYS 3.6.2010 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS

Lisätiedot

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 294 asia: 188/2013

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 294 asia: 188/2013 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI TAHKOVUORI Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 294 asia: 188/2013 Kaavaselostus Hyväksytty: KVALT.. FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 25.8.2014 P195-P19523

Lisätiedot

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI TAHKOVUORI Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337 Kaavaselostus, ehdotus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 11.12.2012

Lisätiedot

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11.

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11. ILMAJOKI 16.12.2015 Ahonkylä Asemakaavan muutoksen selostus, KORTTELI 281, TONTIT 1 JA 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: VIHTAKALLION ALUE Kunta: ILMAJOKI Kunnanosa: AHONKYLÄN KUNNANOSA

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS RUUTANAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, HONKATIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 8.1.2016 ASEMAKAAVAN NUMERO 768 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE RUUTANA KORTTELIT OSA KORTTELIA 7024

Lisätiedot

KARTANONTIE 22, ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUSLUONNOS

KARTANONTIE 22, ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUSLUONNOS HELSINGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO ASEMAKAAVAOSASTO KARTANONTIE 22, ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUSLUONNOS LUONNOS NÄHTÄVILLÄ 4. 22.2.2013 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUSLUONNOS Asemakaavan muutos koskee:

Lisätiedot

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 12.4.2016 ja aluehankkeet Kaupunginarkkitehti Anne Karvinen-Jussilainen, asemakaavavalmistelija Kyllikki

Lisätiedot

Brahean 1. kaupunginosan kortteleiden 6 ja 1006 sekä puisto- katualueiden asemakaavamuutos sekä sitova tonttijako

Brahean 1. kaupunginosan kortteleiden 6 ja 1006 sekä puisto- katualueiden asemakaavamuutos sekä sitova tonttijako Brahean 1. kaupunginosan kortteleiden 6 ja 1006 sekä puisto- katualueiden asemakaavamuutos sekä sitova tonttijako Kuva 1: Ilmakuva suunnittelualueesta Maankäyttö- ja rakennuslain 63 ja asetuksen 30 mukainen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SIUNTIO ASEMAKAAVA BOTÅKER OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 12.6.2014 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen alkaessa osana

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN LAATIMINEN KIVIRANNAN KAAKKOISKULMAAN

ASEMAKAAVAN LAATIMINEN KIVIRANNAN KAAKKOISKULMAAN TORNION KAUPUNKI Tekninen keskus Kaupunkirakenne 20.3.2002 1 ASEMAKAAVAN LAATIMINEN KIVIRANNAN KAAKKOISKULMAAN 2VDOOLVWXPLVMDDUYLRLQWLVXXQQLWHOPD.DDYRLWXNVHQNRKGH Asemakaavoitettava alue sijaitsee 22.

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU MAA- JA METSÄTALOUSALUETTA. P27193 13.5.2015 Kaavan

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO luonnos

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO luonnos KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 26 osaa koskeva asemakaavan muutos. Muutos koskee tilaa 214-406-3-487. 214005186 YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO Ympäristökeskus

Lisätiedot

Liite 4 / Ymp.ltk / 7 VANHA KAUPPALA, KORTTELI 8 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Liite 4 / Ymp.ltk / 7 VANHA KAUPPALA, KORTTELI 8 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Liite 4 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 7 VANHA KAUPPALA, KORTTELI 8 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2014 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

LAMMINPÄÄ-2024-8, MURRONKORVENTIE 15. PIENTALOTONTIN JAKAMINEN JA RAKENNUSOIKEUDEN LISÄÄMINEN. KARTTA NRO 8336. Kaava-alueen sijainti ja luonne

LAMMINPÄÄ-2024-8, MURRONKORVENTIE 15. PIENTALOTONTIN JAKAMINEN JA RAKENNUSOIKEUDEN LISÄÄMINEN. KARTTA NRO 8336. Kaava-alueen sijainti ja luonne LAMMINPÄÄ-2024-8, MURRONKORVENTIE 15. PIENTALOTONTIN JAKAMINEN JA RAKENNUSOIKEUDEN LISÄÄMINEN. KARTTA NRO 8336. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 18. päivänä elokuuta 2011 päivättyä ja 5.1.2012

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / PIKIRUUKKI / KORTTELIN 59-30 TONTIT 11,12, 14 JA 17

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / PIKIRUUKKI / KORTTELIN 59-30 TONTIT 11,12, 14 JA 17 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / PIKIRUUKKI / KORTTELIN 59-30 TONTIT 11,12, 14 JA 17 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 59. kaupunginosan korttelin 30 tonttien 11, 12, 14 ja 17 asemakaavan muutos.

Lisätiedot

KORTTELIN 658 ASEMAKAAVAMUUTOS (ak ) ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Suonenjoen kaupunki Maankäytön ja suunnittelun palvelualue

KORTTELIN 658 ASEMAKAAVAMUUTOS (ak ) ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Suonenjoen kaupunki Maankäytön ja suunnittelun palvelualue KORTTELIN 658 ASEMAKAAVAMUUTOS (ak 006030) Koskee 6. kaupunginosan korttelin 658 tonttia 1, muutoksella muodostuu korttelin 658 tontti 1. ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS 15.9.2017 Suonenjoen kaupunki Maankäytön

Lisätiedot

Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 28.kaupunginosan kortteleita 169 ja 168 sekä autopaikkojen korttelialueen AP (168, 169) ja niihin liittyviä katualueita koskeva asemakaavan

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus

TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus SUUNNITTELUALUE HALLITUSKATU 11 TORNION KAUPUNGIN 1. SUENSAAREN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 12 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 21.9.2016 EHDOTUS 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 21.9.2016

Lisätiedot

KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS

KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 14.4.2015 / 25 KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.4.2015 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi

Lisätiedot

NIINNIEMEN ASEMAKAAVA

NIINNIEMEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 18.3.2008 JOUTSAN KUNTA NIINNIEMEN ASEMAKAAVA Luonnos 18.3.2008 Korttelit 1-7 sekä niihin liittyvät lähivirkistys-, liikenne-, katu- ja vesialueet i 1 TIIVISTELMÄ 2 1.1 Kaavaprosessin vaiheet

Lisätiedot

KORTTELI 27 UTAJÄRVI

KORTTELI 27 UTAJÄRVI KORTTELI 27 UTAJÄRVI ASEMAKAAVAN MUUTOS LUONNOS 23.5.2013 AIRIX Ympäristö Oy Mäkelininkatu 17 A 90100 OULU Puhelin 010 241 4600 Telefax 010 241 4601 UTAJÄRVEN KUNTA Laitilantie 5 PL 18 91600 UTAJÄRVI Vireilletulosta

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 43. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTTI 14 JA OSA KEMIRANTIESTÄ JA OSA OUTOKUMMUNTIESTÄ

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 43. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTTI 14 JA OSA KEMIRANTIESTÄ JA OSA OUTOKUMMUNTIESTÄ KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 43. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTTI 14 JA OSA KEMIRANTIESTÄ JA OSA OUTOKUMMUNTIESTÄ ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE 1 PERUS-

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS VATIALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, LENKKITIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 8.10.2013 ASEMAKAAVAN NUMERO 727 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE NATTARI KYLÄ VATIALA KORTTELIT 1350

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ROVANIEMEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 98 TONTILLA 1, EVAKKOTIE - PIISIVALKEANTIE Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Suunnittelu- ja vaikutusalue Suunnittelualue käsittää

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 Kaavaselostus ASEMAKAAVALLA MUODOSTUU KORTTELI 221. P30129 2.8.2016 Kaavan vireille tulo: Tekninen lautakunta._.2015

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet Vireilletulopäivämäärä 24.2.2015 Valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 62 ) 11.3.-26.3.2015 Nähtävilläolo (MRA 27 ) Hyväksyminen,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 6. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 82 TONTIN 15 ASEMAKAAVAN MUUTOS, Pitkäkatu 25 2 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut/kaavoitus 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Koulukeskus, OAS 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KOULUKESKUKSEN ALUEELLA KORTTELEISSA 1027, 1028 JA 1029 SEKÄ NIIHIN LIITTYVILLÄ PUISTO- LP, LYT JA KATUALUEILLA KAUHAJOEN KAUPUNKI

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 2 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5178 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Kankaanpään keskustan kulttuurikortteli ei ole toteutunut voimassa olevan asemakaavan mukaisesti. Korttelin alueella

Lisätiedot

Jaspiskuja Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Jaspiskuja Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Vantaan kaupunki Kaupunkisuunnittelu Kivistön asemakaavayksikkö Jaspiskuja Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 10.3.2014 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002221. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavamuutos

Lisätiedot

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Raksilan kaupunginosan korttelia 2 tonttia nro 2 koskeva asemakaavan muutos (Teuvo Pakkalan katu) AM2025 asemakaavan muutosalue alue, jolle kaavahankkeella

Lisätiedot

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3)

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kaavaselostus 3.9.2014 Tammelan kunnan kaavoitus kaavoittaja Miika Tuki 31300 Tammela puh 050 4643274 miika.tuki@tammela.fi TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi:

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 13. kaupunginosa, Ylikylä kortteli 27 tontit 6 ja 7, kortteli 20 tontti 1, kortteli 21 sekä katu ja VL -alueet Ylikyläntie - Pihkaporintie OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN ETELÄOSA JA KOPPISENTIE

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN ETELÄOSA JA KOPPISENTIE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN ETELÄOSA JA KOPPISENTIE ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 10. 22.6.2010 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 1. kaupunginosan kortteli 10. Oheiselle kartalle on osoitettu

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 8.4.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. Asemakaavan muutoksella muodostuvat

Lisätiedot

Asemakaavamuutoksen selostus (ehdotus) (selostus täydentyy kaavahankkeen edetessä) LIEKSAN KAUPUNKI

Asemakaavamuutoksen selostus (ehdotus) (selostus täydentyy kaavahankkeen edetessä) LIEKSAN KAUPUNKI LIEKSAN KAUPUNKI MÄHKÖN (6). KAUPUNGINOSAN KORTTELIA RNO 58 KOSKEVA ASEMAKAAVAMUUTOS JA SITOVA TONTTIJAKO (OSAKORTTELI 58) Kuva 1: Kaavamuutoksen tarkastelualue Asemakaavamuutoksen selostus (ehdotus) (selostus

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Kaavatunnus: 3-331 Asianumero: 507/10.2.03/2012 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Asemakaavanmuutos koskee korttelin 3086 tonttia 2 Asemakaavanmuutoksella muodostuu osa korttelista

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin 7. kaupunginosan (Reima) korttelia 527 ja puistoaluetta koskeva asemakaavan muutos.

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin 7. kaupunginosan (Reima) korttelia 527 ja puistoaluetta koskeva asemakaavan muutos. KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin 7. kaupunginosan (Reima) korttelia 527 ja puistoaluetta koskeva asemakaavan muutos. 214005192 YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO 28.02.2017 214 2 1 PERUS-

Lisätiedot

MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156

MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavaehdotuksen selostus, joka koskee 8.9.2011 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavaehdotus koskee Myllylän

Lisätiedot

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16.

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. Selostus 16.5.2011 HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Asemakaava-alue 1.2 Kaava-alueen sijainti

Lisätiedot

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Kunta: Kirkkonummi Kaavan nimi: VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 Hankenumero: 40118 Piirustusnro: 3121 Laatija: kaavoitusteknikko Mikael Pettersson.

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot