FSD2406. Lapsiuhritutkimus Koodikirja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FSD2406. Lapsiuhritutkimus Koodikirja"

Transkriptio

1 FSD2406 Lapsiuhritutkimus 1988 Koodikirja TIETOARKISTO

2 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lapsiuhritutkimus 1988 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], Koodikirja on luotu aineiston versiosta 1.0 ( ). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Tampereen yliopisto Asiakaspalvelu: Palveluportaali Aila: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto $ Koodikirjoitin.py :23: $

3 Lukijalle Tämä koodikirja on osa Tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2406. Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. Aineistoon ja sen tekijöihin tulee viitata asianmukaisesti kaikissa julkaisuissa ja esityksissä, joissa aineistoa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluetteloon sellaisenaan tai sitä voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti. Malliviittaus: Sariola, Heikki (Lastensuojelun keskusliitto): Lapsiuhritutkimus 1988 [sähköinen tietoaineisto]. Versio 1.0 ( ). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja]. Tietoarkistoon on lähetettävä viitetiedot kaikista julkaisuista, joissa käyttäjä hyödyntää aineistoa. Aineiston alkuperäiset tekijät ja tietoarkisto eivät ole vastuussa aineiston jatkokäytössä tuotetuista tuloksista ja tulkinnoista. Koodikirjan alussa on tiedot aineiston sisällöstä, aineiston rakenteesta ja keruusta sekä luettelo tietoarkistoon ilmoitetuista julkaisuista, joissa aineistoa on hyödynnetty. Toinen osa sisältää tiedot muuttujista: muuttujien nimet, kysymystekstit ja suorat jakaumat. Kolmannesta osasta löytyvät hakemistot. Tässä koodikirjassa esitetyt muuttujien jakaumat on tuotettu SPSS-tiedostoista. Jakaumataulukoissa on esitetty muuttujan saamat arvot, vastaavat frekvenssit (n), frekvenssit prosentteina (%) ja validit prosentit (v. %), joissa on huomioitu puuttuvat arvot. Kaikki jakaumat ovat painottamattomia. Jos aineisto sisältää painomuuttujia ne löytyvät muuttujaluettelon lopusta. Joidenkin muuttujien osalta suorat jakaumat on korvattu kuvailevilla tunnusluvuilla. Avokysymyksistä luokiteltuja vaihtoehtoja ei ole yleensä otettu mukaan koodikirjaan. Jakaumat saattavat sisältää puuttuvia tietoja. Merkintä "tieto puuttuu (SYSMIS)" viittaa puuttuvaan havaintoon. Merkintä "tieto puuttuu (User missing)" viittaa muuhun puuttuvaan tietoon, esimerkiksi arkistossa määriteltyyn puuttuvaan tietoon (user missing). Useissa tapauksissa aineiston käyttäjän on harkittava myös muiden arvojen koodaamista puuttuvaksi tiedoksi (esim. en halua sanoa tai en osaa sanoa ). Koodikirja voi sisältää myös erilaisia liitteitä. Tyypillisin liite on kyselylomake.

4

5 Sisältö 1 Aineiston kuvailu Aineiston otsikot ja datan versio Sisällön kuvaus Aineiston rakenne ja keruu Aineiston käyttö Muuttujat 5 3 Hakemistot Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Muuttujat aakkosjärjestyksessä Muuttujaryhmät A Kyselylomake suomeksi 197 i

6

7 Luku 1 Aineiston kuvailu 1.1 Aineiston otsikot ja datan versio Aineiston nimi: Lapsiuhritutkimus 1988 Aineiston nimi englanniksi: Child Victim Survey 1988 Koodikirja on luotu aineiston versiosta 1.0 ( ). 1.2 Sisällön kuvaus Tekijät Sariola, Heikki (Lastensuojelun keskusliitto) Aineiston tekijänoikeudet Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti. Aineiston luovuttaja Sariola, Heikki (Lastensuojelun keskusliitto) Aineisto luovutettu arkistoon Asiasanat aikuiset; kasvatus; kuritus; lapset; nuoret; pahoinpitely; perheväkivalta; seksuaalinen hyväksikäyttö; seksuaalinen käyttäytyminen; vanhempi-lapsisuhde 1

8 1. Aineiston kuvailu Tieteenala / Aihealue OKM:n tieteenalaluokitus: yhteiskuntatieteet CESSDAn luokitus: lapset; nuoret; sosiaalinen käyttäytyminen ja asenteet Sarjakuvaus Tämä aineisto kuuluu sarjaan: Lapsiuhritutkimukset Lapsiuhritutkimukset-sarjan aineistoissa kohteena ovat lapset ja heidän väkivaltakokemuksensa. Näitä kokemuksia on kartoitettu vuodesta 1988 lähtien ja vuodesta 2008 alkaen Poliisiammattikorkeakoulu on toteuttanut varsinaista Lapsiuhritutkimusta. Tutkimuksissa selvitetään laajasti valtakunnan tasolla 6- ja 9-luokkalaisten lasten kokemuksia väkivallanteon sekä uhrina että seuraajana olemisesta. Sisällön kuvaus Tutkimuksessa selvitettiin peruskoulun yhdeksäsluokkalaisten kasvatusta, kuritusta ja seksuaalisia kokemuksia aikuisten kanssa. Lapsiin ja nuoriin kohdistuvaa väkivaltaa sekä seksuaalista hyväksikäyttöä tarkastelevaan kyselytutkimukseen vastasi yli 7000 nuorta yli 360 luokalta ympäri Manner-Suomen. Taustatietojen kartoittamisen jälkeen tiedusteltiin, miten vanhemmat reagoivat vastaajien kotitöiden tekoon ja huonoihin koenumeroihin sekä kuinka paljon vanhemmat huolehtivat vastaajista. Kysyttiin myös lasten ja vanhempien välisistä kiistoista ja vanhempien keinoista erimielisyyksien ratkaisemiseksi, kuten joustamisesta, periksi antamisesta, murjottamisesta, haukkumisesta, väkivallalla uhkaamisesta, tönimisestä, tukistamisesta, nyrkillä lyömisestä, piiskaamisesta ja potkimisesta. Vastaajien kokemuksia sukupuolisesta lähentelystä tai kanssakäymisestä tapahtumahetkellä vähintään viisi vuotta itseä vanhempien ihmisten kanssa kartoitettiin useilla kysymyksillä. Tiedusteltiin, mitä tapahtui (ehdottelu, hyväily, sukupuolielinten näyttäminen tai niiden kosketteleminen, yhdynnän jäljittely, yhdyntä yms.), kenen kanssa (tuntematon, ystävä, serkku, setä, täti, isä, äiti, veli, sisko jne.), minkä ikäisenä ja kuinka pitkän ajan kuluessa. Kysyttiin myös, kuka aloitti seksuaalisen toiminnan. Lisäksi selvitettiin pakottiko, lahjoiko tai käyttikö toinen väkivaltaa saadakseen vastaajan mukaan ja olivatko osapuolet alkoholin vaikutuksen alaisia. Sukupuolista lähentelyä kokeneiden tuntoja tapauksen sattuessa ja sen jälkeen kartoitettiin. Kysyttiin myös, kenelle, jos kenellekään, vastaaja on asiasta kertonut. Vastaajien käsityksiä väkivallasta sekä mielipiteitä lasten ruumiillisesta kurituksesta selvitettiin usealla kysymyksellä. Ensin tiedusteltiin kolmea tärkeintä syytä siihen, miksi lapsia kuritetaan. Kysyttiin myös, onko ruumiillinen kuritus vastaajien mielestä välttämätöntä ja mitä seurauksia siitä on lapselle. Lopuksi kysyttiin, aikooko vastaaja itse käyttää ruumiillista kuritusta omien mahdollisten lastensa kasvatuksessa. Taustamuuttujina ovat mm. vastaajan sukupuoli, perhemuoto, kuntamuoto, asuinlääni, äidin ja isän ammatit, luokan oppilaiden lukumäärä ja luokan koko. 2

9 1.3. Aineiston rakenne ja keruu 1.3 Aineiston rakenne ja keruu Maa: Suomi Kohdealue: Suomi Havaintoyksikkötyyppi: Henkilö Perusjoukko/otos: Suomen- ja ruotsinkielisten peruskoulujen 9. luokat, poislukien Ahvenanmaa Aineistonkeruun ajankohta: marraskuu 1987 toukokuu 1988 Kerääjät: Lastensuojelun keskusliitto Aineiston tuottajat: Lastensuojelun keskusliitto Keruumenetelmä: Itsetäytettävä lomake: paperinen lomake Keruuväline tai -ohje: Strukturoitu lomake Aineiston ajallinen kattavuus: Tutkimuksen aikaulottuvuus: Pitkittäisaineisto: trendi/toistuva poikkileikkausaineisto Vastausprosentti: 88,8 % Muuttujien ja havaintojen lukumäärä: Aineistossa on 309 muuttujaa ja 7322 havaintoa. Otantamenetelmä: Todennäköisyysotanta: ositettu ryväsotanta Valtion tietokonekeskuksen vuoden 1986 koulurekisteristä poimittiin peruskoulun kahdeksansia luokkia läänin, luokan opetuskielen, oppilaiden sukupuolen ja luokkatyypin mukaan edustava otos. Otosyksikkönä käytettiin luokkaa, joita otokseen tuli 409. Niistä suomenkielisiä oli 376 ja ruotsinkielisiä 33. Otosta tehtäessä pyrittiin saamaan vastaukset oppilaalta, mutta luokkakoot olivat oletettua pienempiä. Vastaukset saatiin 363 luokalta ja yli 7300 oppilaalta. Kyselystä jäi pois pari keskisuurta kaupunkia ja muutama pieni kunta. Otoksessa oli mukana kaksi vammaisluokkaa, joista ei saatu vastauksia. Harjaantumisopetuksessa, mukautetussa opetuksessa, kuulo- ja näkövammaisten opetuksessa olevat luokat sekä tarkkailuluokat jättivät muita useammin vastaamatta. Kouluilla aineistonkeruu oli kouluterveydenhoitajan vastuulla. Kullekin oppilaalle tuli järjestää mahdollisuus vastata kyselyyn itsekseen erillisessä huoneessa. Oppilas palautti täytetyn lomakkeen suljetussa kirjekuoressa kouluterveydenhoitajalle. 10 % vastanneista täytti lomakkeen kuitenkin luokissa lähinnä tilanpuutteen vuoksi. 1.4 Aineiston käyttö Julkaisut Älä lyö lasta! Kansallinen lapsiin kohdistuvan kuritusväkivallan vähentämisen toimintaohjelma Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2010:7 Ellonen, Noora & Kääriäinen, Juha & Salmi, Venla & Sariola, Heikki (2008). Lasten ja nuorten väkivaltakokemukset. Tutkimus peruskoulun 6. ja 9. luokan oppilaiden kokemasta väkivallasta. Tampere: Poliisiammattikorkeakoulum raportteja; 71. Helsinki: Oikeuspoliittisen tutkimuslai- 3

10 1. Aineiston kuvailu toksen tutkimustiedonantoja; 87. Heinonen, Anna (2011). Lasten ja nuorten kokema kuritusväkivalta perheissä. Turku: Turun yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta. Pro gradu -tutkielma. Sariola, Heikki (1990). Lasten väkivalta- ja seksuaalikokemukset. Kotona koettu väkivalta ja seksuaalikokemukset aikuisten kanssa. Tutkimus suomalaisista peruskoulun 9.-luokkalaisista vuonna Helsinki: Lastensuojelun keskusliitto. Julkaisu; 85. Sariola, Heikki & Uutela, Antti (1994). The prevalence of child sexual abuse in Finland. Child Abuse & Neglect 18(10), Sariola, Heikki & Uutela, Antti (1996). The prevalence and context of incest abuse in Finland. Child Abuse & Neglect 20(9), Seppälä, Mire (2017). Korvapuusteista kasvatuskeskusteluihin. Vanhempien kuritusväkivaltaasenteiden ja lasten kuritusväkivaltakokemusten muutos Jyväskylä: Jyväskylän avoin yliopisto. Sosiaalityön kandidaatintutkielma. Ajantasainen julkaisuluettelo aineiston kuvailun yhteydessä osoitteessa Aineiston sijainti Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Painokertoimet Aineisto ei sisällä painomuuttujia. Käyttöoikeudet Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun. 4

11 Luku 2 Muuttujat [FSD_NO] Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 7322 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta 0.00 [FSD_VR] Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 7322 minimi 1.00 maksimi 1.00 keskiarvo 1.00 keskihajonta

12 2. Muuttujat [FSD_PRO] Käsittelytaso (lisätty FSD:ssä) Käsittelytaso (lisätty FSD:ssä) A (ks. koodikirja) 1 B (ks. koodikirja) C (dataa ei ole tarkastettu FSD:ssä) [FSD_ID] Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 7322 minimi 1.00 maksimi keskiarvo keskihajonta [LUOKANNR] Luokan numero Luokan numero Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 7320 minimi 1.00 maksimi keskiarvo (taulukko jatkuu seur. sivulla) 6

13 Q2 (taulukko jatkuu ed. sivulta) tunnusluku arvo keskihajonta [LOMAKENR] Lomakenumero Lomakenumero Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 7320 minimi 1.00 maksimi keskiarvo keskihajonta [Q1] Sukupuoli Sukupuoli Tyttö Poika tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2] Perhemuoto Asutko 7

14 2. Muuttujat Molempien vanhempien luona Äidin luona (äiti yh) Isän luona (isä yh) Äidin ja isäpuolen luona Isän ja äitipuolen luona Isovanhempien luona Lastenkodissa Koulukodissa Muualla tieto puuttuu (SYSMIS) [Q3] Äidin ammatti (avokysymys) Äitisi (tai sijaisäitisi tai äitipuolesi) ammatti (avokysymys) Työtön Työtön yrittäjä Työtön ylempi toimihenkilö Työtön alempi toimihenkilö Työtön työntekijä Työttömyyseläkeläinen Maanviljelijä Yrittäjä Ylempi toimihenkilö Alempi toimihenkilö Työntekijä Eläkeläinen Eläkkeellä oleva maanviljelijä Eläkkeellä oleva yrittäjä Eläkkeellä oleva ylempi toimihenkilö Eläkkeellä oleva alempi toimihenkilö Eläkkeellä oleva työntekijä Opiskelija Opiskelee ylemmäksi toimihenkilöksi Opiskelee alemmaksi toimihenkilöksi Opiskelee työntekijäksi, ammattikurssilaiset Kotiäiti/isä (taulukko jatkuu seur. sivulla) 8

15 Q4 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Yrittäjä kotiäiti/isä Ylempi toimihenkilö kotiäiti/isä Alempi toimihenkilö kotiäiti/isä Työntekijä kotiäiti/isä Muu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4] Isän ammatti (avokysymys) Isäsi (tai sijaisisäsi tai isäpuolesi) ammatti (avokysymys) Työtön Työtön yrittäjä Työtön ylempi toimihenkilö Työtön alempi toimihenkilö Työtön työntekijä Työttömyyseläkeläinen Maanviljelijä Yrittäjä Ylempi toimihenkilö Alempi toimihenkilö Työntekijä Eläkeläinen Eläkkeellä oleva maanviljelijä Eläkkeellä oleva yrittäjä Eläkkeellä oleva ylempi toimihenkilö Eläkkeellä oleva alempi toimihenkilö Eläkkeellä oleva työntekijä Opiskelija Opiskelee ylemmäksi toimihenkilöksi Opiskelee alemmaksi toimihenkilöksi Opiskelee työntekijäksi, ammattikurssilaiset Kotiäiti/isä Yrittäjä kotiäiti/isä Ylempi toimihenkilö kotiäiti/isä (taulukko jatkuu seur. sivulla) 9

16 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Alempi toimihenkilö kotiäiti/isä Työntekijä kotiäiti/isä Muu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q5] Perhemuoto 3. luokalla Asuitko 3-luokkalaisena Molempien vanhempien luona Äidin luona (äiti yh) Isän luona (isä yh) Äidin ja isäpuolen luona Isän ja äitipuolen luona Isovanhempien luona Lastenkodissa Koulukodissa Muualla tieto puuttuu (SYSMIS) [Q6] Kun 1-3:s luokkalaisena osallistuit kotitöihin, äitisi tavallisesti Kysymyksen esiteksti Merkitse seuraavissa rasti vain yhden vastausvaihtoehdon kohdalle. Kun 1-3:s luokkalaisena osallistuit kotitöihin, äitisi tavallisesti 10

17 Q8 Kiitti tai kehui Palkitsi rahalla, makeisilla tai vastaavalla Ei kiinnittänyt huomiota Vaihtoehdot 1 ja Vaihtoehdot 2 ja Vaihtoehdot 1, 2 ja Vaihtoehdot 1 ja tieto puuttuu (SYSMIS) [Q7] Kun 1-3:s luokkalaisena osallistuit kotitöihin, isäsi tavallisesti Kun 1-3:s luokkalaisena osallistuit kotitöihin, isäsi tavallisesti Kiitti tai kehui Palkitsi rahalla, makeisilla tai vastaavalla Ei kiinnittänyt huomiota Vaihtoehdot 1 ja Vaihtoehdot 2 ja Vaihtoehdot 1, 2 ja Vaihtoehdot 1 ja tieto puuttuu (SYSMIS) [Q8] Kun 1-3:lla luokalla sait koulusta tavallista huonomman numeron, äitisi yleensä Kun 1-3:lla luokalla sait koulusta tavallista huonomman numeron, äitisi yleensä Vaihtoehdot 3 ja Rankaisi (taulukko jatkuu seur. sivulla) 11

18 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Torui ja käski lukemaan paremmin läksyt Rohkaisi ja/tai yritti auttaa selviytymään paremmin Ei kiinnittänyt huomiota Vaihtoehdot 1 ja Vaihtoehdot 1 ja Vaihtoehdot 1 ja Vaihtoehdot 2 ja Vaihtoehdot 2 ja tieto puuttuu (SYSMIS) [Q9] Kun 1-3:lla luokalla sait koulusta tavallista huonomman numeron, isäsi yleensä Kun 1-3:lla luokalla sait koulusta tavallista huonomman numeron, isäsi yleensä Vaihtoehdot 3 ja Rankaisi Torui ja käski lukemaan paremmin läksyt Rohkaisi ja/tai yritti auttaa selviytymään paremmin Ei kiinnittänyt huomiota Vaihtoehdot 1 ja Vaihtoehdot 1 ja Vaihtoehdot 1 ja Vaihtoehdot 2 ja Vaihtoehdot 2 ja tieto puuttuu (SYSMIS) [Q10] Kun olit 1-3-luokkalainen, huolehtiko äitisi sinusta mielestäsi Kun olit 1-3-luokkalainen, huolehtiko äitisi sinusta mielestäsi 12

19 Q12 Liikaa Sopivasti Liian vähän tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11] Kun olit 1-3-luokkalainen, huolehtiko isäsi sinusta mielestäsi Kun olit luokkalainen, huolehtiko isäsi sinusta mielestäsi Liikaa Sopivasti Liian vähän tieto puuttuu (SYSMIS) [Q12] Kun olet osallistunut kotitöihin, äitisi Kun olet osallistunut kotitöihin Kysymyksen esiteksti Seuraavat kysymykset koskevat nykyhetkeä. Merkitse rasti vain yhden vastausvaihtoehdon kohdalle. Äitisi Kiittää tai kehuu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 13

20 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Palkitsee rahalla, makeisilla tai muilla tavaroilla Ei kiinnitä huomiota En tee koskaan kotitöitä Vaihtoehdot 1 ja Vaihtoehdot 1 ja Vaihtoehdot 2 ja Vaihtoehdot 3 ja tieto puuttuu (SYSMIS) [Q13] Kun olet osallistunut kotitöihin, isäsi Kun olet osallistunut kotitöihin Isäsi Kiittää tai kehuu Palkitsee rahalla, makeisilla tai muilla tavaroilla Ei kiinnitä huomiota En tee koskaan kotitöitä Vaihtoehdot 1 ja Vaihtoehdot 1 ja Vaihtoehdot 2 ja Vaihtoehdot 3 ja tieto puuttuu (SYSMIS) [Q14] Kun olet saanut koulusta tavallista huonomman numeron, äitisi Kun olet saanut koulusta tavallista huonomman numeron 14

21 Q15 Äitisi Vaihtoehdot 3 ja Rankaisee Toruu ja käskee lukemaan läksyt paremmin Rohkaisee ja yrittää auttaa selviytymään vastedes paremmin Ei huomioi Vaihtoehdot 1 ja Vaihtoehdot 1 ja Vaihtoehdot 1 ja Vaihtoehdot 2 ja Vaihtoehdot 2 ja tieto puuttuu (SYSMIS) [Q15] Kun olet saanut koulusta tavallista huonomman numeron, isäsi Kun olet saanut koulusta tavallista huonomman numeron Isäsi Vaihtoehdot 3 ja Rankaisee Toruu ja käskee lukemaan läksyt paremmin Rohkaisee ja yrittää auttaa selviytymään vastedes paremmin Ei huomioi Vaihtoehdot 1 ja Vaihtoehdot 1 ja Vaihtoehdot 1 ja (taulukko jatkuu seur. sivulla) 15

22 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Vaihtoehdot 2 ja Vaihtoehdot 2 ja tieto puuttuu (SYSMIS) [Q16] Huolehtiiko äitisi sinusta mielestäsi Huolehtiiko äitisi sinusta mielestäsi Liikaa Sopivasti Liian vähän tieto puuttuu (SYSMIS) [Q17] Huolehtiiko isäsi sinusta mielestäsi Huolehtiiko isäsi sinusta mielestäsi Liikaa Sopivasti Liian vähän tieto puuttuu (SYSMIS)

23 Q20_1A [Q18] Kun sinulla ja äidilläsi on ollut kiistaa sinua koskevista asioista, ovatko ne yleensä päättyneet siihen, että Kun sinulla ja äidilläsi on ollut kiistaa sinua koskevista asioista, ovatko ne yleensä päättyneet siihen, että Molemmat ovat joustaneet Sinä olet joutunut antamaaan periksi Toimit kuten haluat tieto puuttuu (SYSMIS) [Q19] Kun sinulla ja isälläsi on ollut kiistaa sinua koskevista asioista, ovatko ne yleensä päättyneet siihen, että Kun sinulla ja isälläsi on ollut kiistaa sinua koskevista asioista, ovatko ne yleensä päättyneet siihen, että Molemmat ovat joustaneet Sinä olet joutunut antamaaan periksi Toimit kuten haluat tieto puuttuu (SYSMIS) [Q20_1A] Onko äitisi riidellessänne ennen 14 v:n ikääsi: Murjottanut tai kieltäytynyt puhumasta asiasta Vanhemmilla ja lapsilla on monia erilaisia tapoja yrittää ratkaista välillään olevia erimielisyyksiä. Arvioi alla olevalla luettelolla kuinka usein vanhempasi ovat käyttäneet mainittuja keinoja, kun teillä on ollut riitoja. Onko äitisi riidellessänne ennen 14 v:n ikääsi 17

24 2. Muuttujat Murjottanut tai kieltäytynyt puhumasta asiasta Ei Joskus Usein tieto puuttuu (SYSMIS) [Q20_1B] Onko äitisi riidellessänne ennen 14 v:n ikääsi: Haukkunut, nälvinyt, kiroillut tai loukannut sinua muuten, ei kuitenkaan koskenut fyysisesti Vanhemmilla ja lapsilla on monia erilaisia tapoja yrittää ratkaista välillään olevia erimielisyyksiä. Arvioi alla olevalla luettelolla kuinka usein vanhempasi ovat käyttäneet mainittuja keinoja, kun teillä on ollut riitoja. Onko äitisi riidellessänne ennen 14 v:n ikääsi Haukkunut, nälvinyt, kiroillut tai loukannut sinua muuten, ei kuitenkaan koskenut fyysisesti Ei Joskus Usein tieto puuttuu (SYSMIS) [Q20_1C] Onko äitisi riidellessänne ennen 14 v:n ikääsi: Heittänyt, lyönyt tai potkaissut suutuksissaan jotain esinettä (esim. paiskonut ovia) Vanhemmilla ja lapsilla on monia erilaisia tapoja yrittää ratkaista välillään olevia erimielisyyksiä. Arvioi alla olevalla luettelolla kuinka usein vanhempasi ovat käyttäneet mainittuja keinoja, kun teillä on ollut riitoja. Onko äitisi riidellessänne ennen 14 v:n ikääsi 18

25 Q20_1E Heittänyt, lyönyt tai potkaissut suutuksissaan jotain esinettä (esim. paiskonut ovia) Ei Joskus Usein tieto puuttuu (SYSMIS) [Q20_1D] Onko äitisi riidellessänne ennen 14 v:n ikääsi: Uhannut väkivallalla Vanhemmilla ja lapsilla on monia erilaisia tapoja yrittää ratkaista välillään olevia erimielisyyksiä. Arvioi alla olevalla luettelolla kuinka usein vanhempasi ovat käyttäneet mainittuja keinoja, kun teillä on ollut riitoja. Onko äitisi riidellessänne ennen 14 v:n ikääsi Uhannut väkivallalla Ei Joskus Usein tieto puuttuu (SYSMIS) [Q20_1E] Onko äitisi riidellessänne ennen 14 v:n ikääsi: Tyrkännyt, töninyt tai ravistellut sinua vihaisesti Vanhemmilla ja lapsilla on monia erilaisia tapoja yrittää ratkaista välillään olevia erimielisyyksiä. Arvioi alla olevalla luettelolla kuinka usein vanhempasi ovat käyttäneet mainittuja keinoja, kun teillä on ollut riitoja. Onko äitisi riidellessänne ennen 14 v:n ikääsi 19

26 2. Muuttujat Tyrkännyt, töninyt tai ravistellut sinua vihaisesti Ei Joskus Usein tieto puuttuu (SYSMIS) [Q20_1F] Onko äitisi riidellessänne ennen 14 v:n ikääsi: Tukistanut sinua Vanhemmilla ja lapsilla on monia erilaisia tapoja yrittää ratkaista välillään olevia erimielisyyksiä. Arvioi alla olevalla luettelolla kuinka usein vanhempasi ovat käyttäneet mainittuja keinoja, kun teillä on ollut riitoja. Onko äitisi riidellessänne ennen 14 v:n ikääsi Tukistanut sinua Ei Joskus Usein tieto puuttuu (SYSMIS) [Q20_1G] Onko äitisi riidellessänne ennen 14 v:n ikääsi: Läimäyttänyt sinua Vanhemmilla ja lapsilla on monia erilaisia tapoja yrittää ratkaista välillään olevia erimielisyyksiä. Arvioi alla olevalla luettelolla kuinka usein vanhempasi ovat käyttäneet mainittuja keinoja, kun teillä on ollut riitoja. Onko äitisi riidellessänne ennen 14 v:n ikääsi 20

27 Q20_1I Läimäyttänyt sinua Ei Joskus Usein tieto puuttuu (SYSMIS) [Q20_1H] Onko äitisi riidellessänne ennen 14 v:n ikääsi: Lyönyt sinua nyrkillä Vanhemmilla ja lapsilla on monia erilaisia tapoja yrittää ratkaista välillään olevia erimielisyyksiä. Arvioi alla olevalla luettelolla kuinka usein vanhempasi ovat käyttäneet mainittuja keinoja, kun teillä on ollut riitoja. Onko äitisi riidellessänne ennen 14 v:n ikääsi Lyönyt sinua nyrkillä Ei Joskus Usein tieto puuttuu (SYSMIS) [Q20_1I] Onko äitisi riidellessänne ennen 14 v:n ikääsi: Lyönyt sinua jollain esineellä Vanhemmilla ja lapsilla on monia erilaisia tapoja yrittää ratkaista välillään olevia erimielisyyksiä. Arvioi alla olevalla luettelolla kuinka usein vanhempasi ovat käyttäneet mainittuja keinoja, kun teillä on ollut riitoja. Onko äitisi riidellessänne ennen 14 v:n ikääsi 21

28 2. Muuttujat Lyönyt sinua jollain esineellä Ei Joskus Usein tieto puuttuu (SYSMIS) [Q20_1J] Onko äitisi riidellessänne ennen 14 v:n ikääsi: Potkaissut tai potkinut sinua Vanhemmilla ja lapsilla on monia erilaisia tapoja yrittää ratkaista välillään olevia erimielisyyksiä. Arvioi alla olevalla luettelolla kuinka usein vanhempasi ovat käyttäneet mainittuja keinoja, kun teillä on ollut riitoja. Onko äitisi riidellessänne ennen 14 v:n ikääsi Potkaissut tai potkinut sinua Ei Joskus Usein tieto puuttuu (SYSMIS) [Q20_1K] Onko äitisi riidellessänne ennen 14 v:n ikääsi: Antanut sinulle piiskaa Vanhemmilla ja lapsilla on monia erilaisia tapoja yrittää ratkaista välillään olevia erimielisyyksiä. Arvioi alla olevalla luettelolla kuinka usein vanhempasi ovat käyttäneet mainittuja keinoja, kun teillä on ollut riitoja. Onko äitisi riidellessänne ennen 14 v:n ikääsi 22

29 Q20_1M Antanut sinulle piiskaa Ei Joskus Usein tieto puuttuu (SYSMIS) [Q20_1L] Onko äitisi riidellessänne ennen 14 v:n ikääsi: Antanut kovan selkäsaunan Vanhemmilla ja lapsilla on monia erilaisia tapoja yrittää ratkaista välillään olevia erimielisyyksiä. Arvioi alla olevalla luettelolla kuinka usein vanhempasi ovat käyttäneet mainittuja keinoja, kun teillä on ollut riitoja. Onko äitisi riidellessänne ennen 14 v:n ikääsi Antanut kovan selkäsaunan Ei Joskus Usein tieto puuttuu (SYSMIS) [Q20_1M] Onko äitisi riidellessänne ennen 14 v:n ikääsi: Uhannut veitsellä tai ampuma-aseella Vanhemmilla ja lapsilla on monia erilaisia tapoja yrittää ratkaista välillään olevia erimielisyyksiä. Arvioi alla olevalla luettelolla kuinka usein vanhempasi ovat käyttäneet mainittuja keinoja, kun teillä on ollut riitoja. Onko äitisi riidellessänne ennen 14 v:n ikääsi 23

30 2. Muuttujat Uhannut veitsellä tai ampuma-aseella Ei Joskus Usein tieto puuttuu (SYSMIS) [Q20_1N] Onko äitisi riidellessänne ennen 14 v:n ikääsi: Käyttänyt veistä tai ampuma-asetta Vanhemmilla ja lapsilla on monia erilaisia tapoja yrittää ratkaista välillään olevia erimielisyyksiä. Arvioi alla olevalla luettelolla kuinka usein vanhempasi ovat käyttäneet mainittuja keinoja, kun teillä on ollut riitoja. Onko äitisi riidellessänne ennen 14 v:n ikääsi Käyttänyt veistä tai ampuma-asetta Ei Joskus Usein tieto puuttuu (SYSMIS) [Q20_1O] Onko äitisi riidellessänne ennen 14 v:n ikääsi: Tehnyt jotain muuta väkivaltaista Vanhemmilla ja lapsilla on monia erilaisia tapoja yrittää ratkaista välillään olevia erimielisyyksiä. Arvioi alla olevalla luettelolla kuinka usein vanhempasi ovat käyttäneet mainittuja keinoja, kun teillä on ollut riitoja. Onko äitisi riidellessänne ennen 14 v:n ikääsi 24

31 Q20_AVO Tehnyt jotain muuta väkivaltaista Ei Joskus Usein tieto puuttuu (SYSMIS) [Q20_AVO] Onko äitisi riidellessänne ennen 14 v:n ikääsi: Mitä muuta? (avokysymys) Vanhemmilla ja lapsilla on monia erilaisia tapoja yrittää ratkaista välillään olevia erimielisyyksiä. Arvioi alla olevalla luettelolla kuinka usein vanhempasi ovat käyttäneet mainittuja keinoja, kun teillä on ollut riitoja. Onko äitisi riidellessänne ennen 14 v:n ikääsi Mitä muuta? (avokysymys) Ei mitään Kertonut muille painostustarkoituksessa Käyttänyt huumoria vastarinnan murtamiseen Nurkkaan, huoneeseen Komeroon, ulos, rappukäytävään Kotiaresti Huutanut Viikkorahan menetyksellä uhkaaminen tai sen pidättäminen Vastaaja vitsaillut ei erittäin väkivallasta kurituksesta Vastaaja vitsaillut väkivaltaisesta kurituksesta Tehnyt jotain muuta ei erityisen väkivaltaista (heittänyt tyynyllä, pessyt suun saippualla) (taulukko jatkuu seur. sivulla) 25

32 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Tehnyt jotain muuta erittäin väkivaltaista Seksuaaliset painostuskeinot Muulle henkilölle väkivaltainen Epäselvä vastaus Henkinen väkivalta tieto puuttuu (SYSMIS) [Q20_2A] Onko äitisi riidellessänne 12 viime kk:n aikana (kertaa): Murjottanut tai kieltäytynyt puhumasta asiasta Vanhemmilla ja lapsilla on monia erilaisia tapoja yrittää ratkaista välillään olevia erimielisyyksiä. Arvioi alla olevalla luettelolla kuinka usein vanhempasi ovat käyttäneet mainittuja keinoja, kun teillä on ollut riitoja. Onko äitisi riidellessänne 12 viime kk:n aikana (kertaa) Murjottanut tai kieltäytynyt puhumasta asiasta Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 6732 minimi 0.00 maksimi keskiarvo keskihajonta [Q20_2B] Onko äitisi riidellessänne 12 viime kk:n aikana (kertaa): Haukkunut, nälvinyt, kiroillut tai loukannut sinua muuten, ei kuitenkaan koskenut fyysisesti Vanhemmilla ja lapsilla on monia erilaisia tapoja yrittää ratkaista välillään olevia erimielisyyksiä. Arvioi alla olevalla luettelolla kuinka usein vanhempasi ovat käyttäneet mainittuja keinoja, kun teillä on ollut riitoja. Onko äitisi riidellessänne 12 viime kk:n aikana (kertaa) 26

33 Q20_2D Haukkunut, nälvinyt, kiroillut tai loukannut sinua muuten, ei kuitenkaan koskenut fyysisesti Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 6689 minimi 0.00 maksimi keskiarvo keskihajonta [Q20_2C] Onko äitisi riidellessänne 12 viime kk:n aikana (kertaa): Heittänyt, lyönyt tai potkaissut suutuksissaan jotain esinettä (esim. paiskonut ovia) Vanhemmilla ja lapsilla on monia erilaisia tapoja yrittää ratkaista välillään olevia erimielisyyksiä. Arvioi alla olevalla luettelolla kuinka usein vanhempasi ovat käyttäneet mainittuja keinoja, kun teillä on ollut riitoja. Onko äitisi riidellessänne 12 viime kk:n aikana (kertaa) Heittänyt, lyönyt tai potkaissut suutuksissaan jotain esinettä (esim. paiskonut ovia) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 6672 minimi 0.00 maksimi keskiarvo keskihajonta [Q20_2D] Onko äitisi riidellessänne 12 viime kk:n aikana (kertaa): Uhannut väkivallalla Vanhemmilla ja lapsilla on monia erilaisia tapoja yrittää ratkaista välillään olevia erimielisyyksiä. Arvioi alla olevalla luettelolla kuinka usein vanhempasi ovat käyttäneet mainittuja keinoja, kun teillä on ollut riitoja. Onko äitisi riidellessänne 12 viime kk:n aikana (kertaa) 27

34 2. Muuttujat Uhannut väkivallalla En ole laskenut, en muista Harvoin, muutaman kerran Joskus, silloin tällöin Aina, joka kerta, usein tieto puuttuu (SYSMIS) [Q20_2E] Onko äitisi riidellessänne 12 viime kk:n aikana (kertaa): Tyrkännyt, töninyt tai ravistellut sinua vihaisesti Vanhemmilla ja lapsilla on monia erilaisia tapoja yrittää ratkaista välillään olevia erimielisyyksiä. Arvioi alla olevalla luettelolla kuinka usein vanhempasi ovat käyttäneet mainittuja keinoja, kun teillä on ollut riitoja. Onko äitisi riidellessänne 12 viime kk:n aikana (kertaa) Tyrkännyt, töninyt tai ravistellut sinua vihaisesti 28

35 Q20_2G Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 6670 minimi 0.00 maksimi keskiarvo keskihajonta [Q20_2F] Onko äitisi riidellessänne 12 viime kk:n aikana (kertaa): Tukistanut sinua Vanhemmilla ja lapsilla on monia erilaisia tapoja yrittää ratkaista välillään olevia erimielisyyksiä. Arvioi alla olevalla luettelolla kuinka usein vanhempasi ovat käyttäneet mainittuja keinoja, kun teillä on ollut riitoja. Onko äitisi riidellessänne 12 viime kk:n aikana (kertaa) Tukistanut sinua Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 6702 minimi 0.00 maksimi keskiarvo keskihajonta [Q20_2G] Onko äitisi riidellessänne 12 viime kk:n aikana (kertaa): Läimäyttänyt sinua Vanhemmilla ja lapsilla on monia erilaisia tapoja yrittää ratkaista välillään olevia erimielisyyksiä. Arvioi alla olevalla luettelolla kuinka usein vanhempasi ovat käyttäneet mainittuja keinoja, kun teillä on ollut riitoja. Onko äitisi riidellessänne 12 viime kk:n aikana (kertaa) Läimäyttänyt sinua 29

36 2. Muuttujat En ole laskenut, en muista Harvoin, muutaman kerran Joskus, silloin tällöin Aina, joka kerta, usein tieto puuttuu (SYSMIS) [Q20_2H] Onko äitisi riidellessänne 12 viime kk:n aikana (kertaa): Lyönyt sinua nyrkillä Vanhemmilla ja lapsilla on monia erilaisia tapoja yrittää ratkaista välillään olevia erimielisyyksiä. Arvioi alla olevalla luettelolla kuinka usein vanhempasi ovat käyttäneet mainittuja keinoja, kun teillä on ollut riitoja. Onko äitisi riidellessänne 12 viime kk:n aikana (kertaa) Lyönyt sinua nyrkillä 30

37 Q20_2I En ole laskenut, en muista Harvoin, muutaman kerran Joskus, silloin tällöin Aina, joka kerta, usein tieto puuttuu (SYSMIS) [Q20_2I] Onko äitisi riidellessänne 12 viime kk:n aikana (kertaa): Lyönyt sinua jollain esineellä Vanhemmilla ja lapsilla on monia erilaisia tapoja yrittää ratkaista välillään olevia erimielisyyksiä. Arvioi alla olevalla luettelolla kuinka usein vanhempasi ovat käyttäneet mainittuja keinoja, kun teillä on ollut riitoja. Onko äitisi riidellessänne 12 viime kk:n aikana (kertaa) Lyönyt sinua jollain esineellä (taulukko jatkuu seur. sivulla) 31

38 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) En ole laskenut, en muista Harvoin, muutaman kerran Joskus, silloin tällöin Aina, joka kerta, usein tieto puuttuu (SYSMIS) [Q20_2J] Onko äitisi riidellessänne 12 viime kk:n aikana (kertaa): Potkaissut tai potkinut sinua Vanhemmilla ja lapsilla on monia erilaisia tapoja yrittää ratkaista välillään olevia erimielisyyksiä. Arvioi alla olevalla luettelolla kuinka usein vanhempasi ovat käyttäneet mainittuja keinoja, kun teillä on ollut riitoja. Onko äitisi riidellessänne 12 viime kk:n aikana (kertaa) Potkaissut tai potkinut sinua En ole laskenut, en muista (taulukko jatkuu seur. sivulla) 32

39 Q20_2K (taulukko jatkuu ed. sivulta) Harvoin, muutaman kerran Joskus, silloin tällöin Aina, joka kerta, usein tieto puuttuu (SYSMIS) [Q20_2K] Onko äitisi riidellessänne 12 viime kk:n aikana (kertaa): Antanut sinulle piiskaa Vanhemmilla ja lapsilla on monia erilaisia tapoja yrittää ratkaista välillään olevia erimielisyyksiä. Arvioi alla olevalla luettelolla kuinka usein vanhempasi ovat käyttäneet mainittuja keinoja, kun teillä on ollut riitoja. Onko äitisi riidellessänne 12 viime kk:n aikana (kertaa) Antanut sinulle piiskaa En ole laskenut, en muista Harvoin, muutaman kerran Joskus, silloin tällöin Aina, joka kerta, usein tieto puuttuu (SYSMIS)

40 2. Muuttujat [Q20_2L] Onko äitisi riidellessänne 12 viime kk:n aikana (kertaa): Antanut kovan selkäsaunan Vanhemmilla ja lapsilla on monia erilaisia tapoja yrittää ratkaista välillään olevia erimielisyyksiä. Arvioi alla olevalla luettelolla kuinka usein vanhempasi ovat käyttäneet mainittuja keinoja, kun teillä on ollut riitoja. Onko äitisi riidellessänne 12 viime kk:n aikana (kertaa) Antanut kovan selkäsaunan En ole laskenut, en muista Harvoin, muutaman kerran Joskus, silloin tällöin Aina, joka kerta, usein tieto puuttuu (SYSMIS) [Q20_2M] Onko äitisi riidellessänne 12 viime kk:n aikana (kertaa): Uhannut veitsellä tai ampuma-aseella Vanhemmilla ja lapsilla on monia erilaisia tapoja yrittää ratkaista välillään olevia erimielisyyksiä. Arvioi alla olevalla luettelolla kuinka usein vanhempasi ovat käyttäneet mainittuja keinoja, kun teillä on ollut riitoja. Onko äitisi riidellessänne 12 viime kk:n aikana (kertaa) Uhannut veitsellä tai ampuma-aseella 34

41 Q20_2N En ole laskenut, en muista Harvoin, muutaman kerran Joskus, silloin tällöin Aina, joka kerta, usein tieto puuttuu (SYSMIS) [Q20_2N] Onko äitisi riidellessänne 12 viime kk:n aikana (kertaa): Käyttänyt veistä tai ampuma-asetta Vanhemmilla ja lapsilla on monia erilaisia tapoja yrittää ratkaista välillään olevia erimielisyyksiä. Arvioi alla olevalla luettelolla kuinka usein vanhempasi ovat käyttäneet mainittuja keinoja, kun teillä on ollut riitoja. Onko äitisi riidellessänne 12 viime kk:n aikana (kertaa) Käyttänyt veistä tai ampuma-asetta En ole laskenut, en muista Harvoin, muutaman kerran (taulukko jatkuu seur. sivulla) 35

42 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Joskus, silloin tällöin Aina, joka kerta, usein tieto puuttuu (SYSMIS) [Q20_2O] Onko äitisi riidellessänne 12 viime kk:n aikana (kertaa): Tehnyt jotain muuta väkivaltaista Vanhemmilla ja lapsilla on monia erilaisia tapoja yrittää ratkaista välillään olevia erimielisyyksiä. Arvioi alla olevalla luettelolla kuinka usein vanhempasi ovat käyttäneet mainittuja keinoja, kun teillä on ollut riitoja. Onko äitisi riidellessänne 12 viime kk:n aikana (kertaa) Tehnyt jotain muuta väkivaltaista En ole laskenut, en muista Harvoin, muutaman kerran Joskus, silloin tällöin Aina, joka kerta, usein tieto puuttuu (SYSMIS)

43 Q21_1A [Q20_AVON] Onko äitisi riidellessänne 12 viime kk:n aikana (kertaa): Mitä muuta? (avokysymys) Vanhemmilla ja lapsilla on monia erilaisia tapoja yrittää ratkaista välillään olevia erimielisyyksiä. Arvioi alla olevalla luettelolla kuinka usein vanhempasi ovat käyttäneet mainittuja keinoja, kun teillä on ollut riitoja. Onko äitisi riidellessänne 12 viime kk:n aikana (kertaa) Mitä muuta? (avokysymys) Ei mitään Kertonut muille painostustarkoituksessa Käyttänyt huumoria vastarinnan murtamiseen Nurkkaan, huoneeseen Komeroon, ulos, rappukäytävään Kotiaresti Huutanut Viikkorahan menetyksellä uhkaaminen tai sen pidättäminen Vastaaja vitsaillut ei erittäin väkivallasta kurituksesta Vastaaja vitsaillut väkivaltaisesta kurituksesta Tehnyt jotain muuta ei erityisen väkivaltaista (heittänyt tyynyllä, pessyt suun saippualla) Tehnyt jotain muuta erittäin väkivaltaista Seksuaaliset painostuskeinot Muulle henkilölle väkivaltainen Epäselvä vastaus Henkinen väkivalta tieto puuttuu (SYSMIS) [Q21_1A] Onko isäsi riidellessänne ennen 14 v:n ikääsi: Murjottanut tai kieltäytynyt puhumasta asiasta Vanhemmilla ja lapsilla on monia erilaisia tapoja yrittää ratkaista välillään olevia erimielisyyksiä. Arvioi alla olevalla luettelolla kuinka usein vanhempasi ovat käyttäneet mainittuja keinoja, kun teillä on ollut riitoja. Onko isäsi riidellessänne ennen 14 v:n ikääsi 37

44 2. Muuttujat Murjottanut tai kieltäytynyt puhumasta asiasta Ei Joskus Usein tieto puuttuu (SYSMIS) [Q21_1B] Onko isäsi riidellessänne ennen 14 v:n ikääsi: Haukkunut, nälvinyt, kiroillut tai loukannut sinua muuten, ei kuitenkaan koskenut fyysisesti Vanhemmilla ja lapsilla on monia erilaisia tapoja yrittää ratkaista välillään olevia erimielisyyksiä. Arvioi alla olevalla luettelolla kuinka usein vanhempasi ovat käyttäneet mainittuja keinoja, kun teillä on ollut riitoja. Onko isäsi riidellessänne ennen 14 v:n ikääsi Haukkunut, nälvinyt, kiroillut tai loukannut sinua muuten, ei kuitenkaan koskenut fyysisesti Ei Joskus Usein tieto puuttuu (SYSMIS) [Q21_1C] Onko isäsi riidellessänne ennen 14 v:n ikääsi: Heittänyt, lyönyt tai potkaissut suutuksissaan jotain esinettä (esim. paiskonut ovia) Vanhemmilla ja lapsilla on monia erilaisia tapoja yrittää ratkaista välillään olevia erimielisyyksiä. Arvioi alla olevalla luettelolla kuinka usein vanhempasi ovat käyttäneet mainittuja keinoja, kun teillä on ollut riitoja. Onko isäsi riidellessänne ennen 14 v:n ikääsi 38

45 Q21_1E Heittänyt, lyönyt tai potkaissut suutuksissaan jotain esinettä (esim. paiskonut ovia) Ei Joskus Usein tieto puuttuu (SYSMIS) [Q21_1D] Onko isäsi riidellessänne ennen 14 v:n ikääsi: Uhannut väkivallalla Vanhemmilla ja lapsilla on monia erilaisia tapoja yrittää ratkaista välillään olevia erimielisyyksiä. Arvioi alla olevalla luettelolla kuinka usein vanhempasi ovat käyttäneet mainittuja keinoja, kun teillä on ollut riitoja. Onko isäsi riidellessänne ennen 14 v:n ikääsi Uhannut väkivallalla Ei Joskus Usein tieto puuttuu (SYSMIS) [Q21_1E] Onko isäsi riidellessänne ennen 14 v:n ikääsi: Tyrkännyt, töninyt tai ravistellut sinua vihaisesti Vanhemmilla ja lapsilla on monia erilaisia tapoja yrittää ratkaista välillään olevia erimielisyyksiä. Arvioi alla olevalla luettelolla kuinka usein vanhempasi ovat käyttäneet mainittuja keinoja, kun teillä on ollut riitoja. Onko isäsi riidellessänne ennen 14 v:n ikääsi 39

46 2. Muuttujat Tyrkännyt, töninyt tai ravistellut sinua vihaisesti Ei Joskus Usein tieto puuttuu (SYSMIS) [Q21_1F] Onko isäsi riidellessänne ennen 14 v:n ikääsi: Tukistanut sinua Vanhemmilla ja lapsilla on monia erilaisia tapoja yrittää ratkaista välillään olevia erimielisyyksiä. Arvioi alla olevalla luettelolla kuinka usein vanhempasi ovat käyttäneet mainittuja keinoja, kun teillä on ollut riitoja. Onko isäsi riidellessänne ennen 14 v:n ikääsi Tukistanut sinua Ei Joskus Usein tieto puuttuu (SYSMIS) [Q21_1G] Onko isäsi riidellessänne ennen 14 v:n ikääsi: Läimäyttänyt sinua Vanhemmilla ja lapsilla on monia erilaisia tapoja yrittää ratkaista välillään olevia erimielisyyksiä. Arvioi alla olevalla luettelolla kuinka usein vanhempasi ovat käyttäneet mainittuja keinoja, kun teillä on ollut riitoja. Onko isäsi riidellessänne ennen 14 v:n ikääsi 40

47 Q21_1I Läimäyttänyt sinua Ei Joskus Usein tieto puuttuu (SYSMIS) [Q21_1H] Onko isäsi riidellessänne ennen 14 v:n ikääsi: Lyönyt sinua nyrkillä Vanhemmilla ja lapsilla on monia erilaisia tapoja yrittää ratkaista välillään olevia erimielisyyksiä. Arvioi alla olevalla luettelolla kuinka usein vanhempasi ovat käyttäneet mainittuja keinoja, kun teillä on ollut riitoja. Onko isäsi riidellessänne ennen 14 v:n ikääsi Lyönyt sinua nyrkillä Ei Joskus Usein tieto puuttuu (SYSMIS) [Q21_1I] Onko isäsi riidellessänne ennen 14 v:n ikääsi: Lyönyt sinua jollain esineellä Vanhemmilla ja lapsilla on monia erilaisia tapoja yrittää ratkaista välillään olevia erimielisyyksiä. Arvioi alla olevalla luettelolla kuinka usein vanhempasi ovat käyttäneet mainittuja keinoja, kun teillä on ollut riitoja. Onko isäsi riidellessänne ennen 14 v:n ikääsi 41

48 2. Muuttujat Lyönyt sinua jollain esineellä Ei Joskus Usein tieto puuttuu (SYSMIS) [Q21_1J] Onko isäsi riidellessänne ennen 14 v:n ikääsi: Potkaissut tai potkinut sinua Vanhemmilla ja lapsilla on monia erilaisia tapoja yrittää ratkaista välillään olevia erimielisyyksiä. Arvioi alla olevalla luettelolla kuinka usein vanhempasi ovat käyttäneet mainittuja keinoja, kun teillä on ollut riitoja. Onko isäsi riidellessänne ennen 14 v:n ikääsi Potkaissut tai potkinut sinua Ei Joskus Usein tieto puuttuu (SYSMIS) [Q21_1K] Onko isäsi riidellessänne ennen 14 v:n ikääsi: Antanut sinulle piiskaa Vanhemmilla ja lapsilla on monia erilaisia tapoja yrittää ratkaista välillään olevia erimielisyyksiä. Arvioi alla olevalla luettelolla kuinka usein vanhempasi ovat käyttäneet mainittuja keinoja, kun teillä on ollut riitoja. Onko isäsi riidellessänne ennen 14 v:n ikääsi 42

49 Q21_1M Antanut sinulle piiskaa Ei Joskus Usein tieto puuttuu (SYSMIS) [Q21_1L] Onko isäsi riidellessänne ennen 14 v:n ikääsi: Antanut kovan selkäsaunan Vanhemmilla ja lapsilla on monia erilaisia tapoja yrittää ratkaista välillään olevia erimielisyyksiä. Arvioi alla olevalla luettelolla kuinka usein vanhempasi ovat käyttäneet mainittuja keinoja, kun teillä on ollut riitoja. Onko isäsi riidellessänne ennen 14 v:n ikääsi Antanut kovan selkäsaunan Ei Joskus Usein tieto puuttuu (SYSMIS) [Q21_1M] Onko isäsi riidellessänne ennen 14 v:n ikääsi: Uhannut veitsellä tai ampuma-aseella Vanhemmilla ja lapsilla on monia erilaisia tapoja yrittää ratkaista välillään olevia erimielisyyksiä. Arvioi alla olevalla luettelolla kuinka usein vanhempasi ovat käyttäneet mainittuja keinoja, kun teillä on ollut riitoja. Onko isäsi riidellessänne ennen 14 v:n ikääsi 43

50 2. Muuttujat Uhannut veitsellä tai ampuma-aseella Ei Joskus Usein tieto puuttuu (SYSMIS) [Q21_1N] Onko isäsi riidellessänne ennen 14 v:n ikääsi: Käyttänyt veistä tai ampuma-asetta Vanhemmilla ja lapsilla on monia erilaisia tapoja yrittää ratkaista välillään olevia erimielisyyksiä. Arvioi alla olevalla luettelolla kuinka usein vanhempasi ovat käyttäneet mainittuja keinoja, kun teillä on ollut riitoja. Onko isäsi riidellessänne ennen 14 v:n ikääsi Käyttänyt veistä tai ampuma-asetta Ei Joskus Usein tieto puuttuu (SYSMIS) [Q21_1O] Onko isäsi riidellessänne ennen 14 v:n ikääsi: Tehnyt jotain muuta väkivaltaista Vanhemmilla ja lapsilla on monia erilaisia tapoja yrittää ratkaista välillään olevia erimielisyyksiä. Arvioi alla olevalla luettelolla kuinka usein vanhempasi ovat käyttäneet mainittuja keinoja, kun teillä on ollut riitoja. Onko isäsi riidellessänne ennen 14 v:n ikääsi 44

51 Q21_AVO Tehnyt jotain muuta väkivaltaista Ei Joskus Usein tieto puuttuu (SYSMIS) [Q21_AVO] Onko isäsi riidellessänne ennen 14 v:n ikääsi: Mitä muuta? (avokysymys) Vanhemmilla ja lapsilla on monia erilaisia tapoja yrittää ratkaista välillään olevia erimielisyyksiä. Arvioi alla olevalla luettelolla kuinka usein vanhempasi ovat käyttäneet mainittuja keinoja, kun teillä on ollut riitoja. Onko isäsi riidellessänne ennen 14 v:n ikääsi Mitä muuta? (avokysymys) Ei mitään Kertonut muille painostustarkoituksessa Käyttänyt huumoria vastarinnan murtamiseen Nurkkaan, huoneeseen Komeroon, ulos, rappukäytävään Kotiaresti Huutanut Viikkorahan menetyksellä uhkaaminen tai sen pidättäminen Vastaaja vitsaillut ei erittäin väkivallasta kurituksesta Vastaaja vitsaillut väkivaltaisesta kurituksesta Tehnyt jotain muuta ei erityisen väkivaltaista (heittänyt tyynyllä, pessyt suun saippualla) (taulukko jatkuu seur. sivulla) 45

52 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Tehnyt jotain muuta erittäin väkivaltaista Seksuaaliset painostuskeinot Muulle henkilölle väkivaltainen Epäselvä vastaus Henkinen väkivalta tieto puuttuu (SYSMIS) [Q21_2A] Onko isäsi riidellessänne 12 viime kk:n aikana (kertaa): Murjottanut tai kieltäytynyt puhumasta asiasta Vanhemmilla ja lapsilla on monia erilaisia tapoja yrittää ratkaista välillään olevia erimielisyyksiä. Arvioi alla olevalla luettelolla kuinka usein vanhempasi ovat käyttäneet mainittuja keinoja, kun teillä on ollut riitoja. Onko isäsi riidellessänne 12 viime kk:n aikana (kertaa) Murjottanut tai kieltäytynyt puhumasta asiasta Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 6274 minimi 0.00 maksimi keskiarvo keskihajonta [Q21_2B] Onko isäsi riidellessänne 12 viime kk:n aikana (kertaa): Haukkunut, nälvinyt, kiroillut tai loukannut sinua muuten, ei kuitenkaan koskenut fyysisesti Vanhemmilla ja lapsilla on monia erilaisia tapoja yrittää ratkaista välillään olevia erimielisyyksiä. Arvioi alla olevalla luettelolla kuinka usein vanhempasi ovat käyttäneet mainittuja keinoja, kun teillä on ollut riitoja. Onko isäsi riidellessänne 12 viime kk:n aikana (kertaa) 46

53 Q21_2D Haukkunut, nälvinyt, kiroillut tai loukannut sinua muuten, ei kuitenkaan koskenut fyysisesti Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 6306 minimi 0.00 maksimi keskiarvo keskihajonta [Q21_2C] Onko isäsi riidellessänne 12 viime kk:n aikana (kertaa): Heittänyt, lyönyt tai potkaissut suutuksissaan jotain esinettä (esim. paiskonut ovia) Vanhemmilla ja lapsilla on monia erilaisia tapoja yrittää ratkaista välillään olevia erimielisyyksiä. Arvioi alla olevalla luettelolla kuinka usein vanhempasi ovat käyttäneet mainittuja keinoja, kun teillä on ollut riitoja. Onko isäsi riidellessänne 12 viime kk:n aikana (kertaa) Heittänyt, lyönyt tai potkaissut suutuksissaan jotain esinettä (esim. paiskonut ovia) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 6252 minimi 0.00 maksimi keskiarvo keskihajonta [Q21_2D] Onko isäsi riidellessänne 12 viime kk:n aikana (kertaa): Uhannut väkivallalla Vanhemmilla ja lapsilla on monia erilaisia tapoja yrittää ratkaista välillään olevia erimielisyyksiä. Arvioi alla olevalla luettelolla kuinka usein vanhempasi ovat käyttäneet mainittuja keinoja, kun teillä on ollut riitoja. Onko isäsi riidellessänne 12 viime kk:n aikana (kertaa) 47

54 2. Muuttujat Uhannut väkivallalla Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 6242 minimi 0.00 maksimi keskiarvo keskihajonta [Q21_2E] Onko isäsi riidellessänne 12 viime kk:n aikana (kertaa): Tyrkännyt, töninyt tai ravistellut sinua vihaisesti Vanhemmilla ja lapsilla on monia erilaisia tapoja yrittää ratkaista välillään olevia erimielisyyksiä. Arvioi alla olevalla luettelolla kuinka usein vanhempasi ovat käyttäneet mainittuja keinoja, kun teillä on ollut riitoja. Onko isäsi riidellessänne 12 viime kk:n aikana (kertaa) Tyrkännyt, töninyt tai ravistellut sinua vihaisesti Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 6279 minimi 0.00 maksimi keskiarvo keskihajonta [Q21_2F] Onko isäsi riidellessänne 12 viime kk:n aikana (kertaa): Tukistanut sinua Vanhemmilla ja lapsilla on monia erilaisia tapoja yrittää ratkaista välillään olevia erimielisyyksiä. Arvioi alla olevalla luettelolla kuinka usein vanhempasi ovat käyttäneet mainittuja keinoja, kun teillä on ollut riitoja. Onko isäsi riidellessänne 12 viime kk:n aikana (kertaa) 48

55 Q21_2G Tukistanut sinua En ole laskenut, en muista Harvoin, muutaman kerran Joskus, silloin tällöin Aina, joka kerta, usein tieto puuttuu (SYSMIS) [Q21_2G] Onko isäsi riidellessänne 12 viime kk:n aikana (kertaa): Läimäyttänyt sinua Vanhemmilla ja lapsilla on monia erilaisia tapoja yrittää ratkaista välillään olevia erimielisyyksiä. Arvioi alla olevalla luettelolla kuinka usein vanhempasi ovat käyttäneet mainittuja keinoja, kun teillä on ollut riitoja. Onko isäsi riidellessänne 12 viime kk:n aikana (kertaa) Läimäyttänyt sinua 49

56 2. Muuttujat En ole laskenut, en muista Harvoin, muutaman kerran Joskus, silloin tällöin Aina, joka kerta, usein tieto puuttuu (SYSMIS) [Q21_2H] Onko isäsi riidellessänne 12 viime kk:n aikana (kertaa): Lyönyt sinua nyrkillä Vanhemmilla ja lapsilla on monia erilaisia tapoja yrittää ratkaista välillään olevia erimielisyyksiä. Arvioi alla olevalla luettelolla kuinka usein vanhempasi ovat käyttäneet mainittuja keinoja, kun teillä on ollut riitoja. Onko isäsi riidellessänne 12 viime kk:n aikana (kertaa) Lyönyt sinua nyrkillä (taulukko jatkuu seur. sivulla) 50

57 Q21_2I (taulukko jatkuu ed. sivulta) En ole laskenut, en muista Harvoin, muutaman kerran Joskus, silloin tällöin Aina, joka kerta, usein tieto puuttuu (SYSMIS) [Q21_2I] Onko isäsi riidellessänne 12 viime kk:n aikana (kertaa): Lyönyt sinua jollain esineellä Vanhemmilla ja lapsilla on monia erilaisia tapoja yrittää ratkaista välillään olevia erimielisyyksiä. Arvioi alla olevalla luettelolla kuinka usein vanhempasi ovat käyttäneet mainittuja keinoja, kun teillä on ollut riitoja. Onko isäsi riidellessänne 12 viime kk:n aikana (kertaa) Lyönyt sinua jollain esineellä (taulukko jatkuu seur. sivulla) 51

58 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) En ole laskenut, en muista Harvoin, muutaman kerran Joskus, silloin tällöin Aina, joka kerta, usein tieto puuttuu (SYSMIS) [Q21_2J] Onko isäsi riidellessänne 12 viime kk:n aikana (kertaa): Potkaissut tai potkinut sinua Vanhemmilla ja lapsilla on monia erilaisia tapoja yrittää ratkaista välillään olevia erimielisyyksiä. Arvioi alla olevalla luettelolla kuinka usein vanhempasi ovat käyttäneet mainittuja keinoja, kun teillä on ollut riitoja. Onko isäsi riidellessänne 12 viime kk:n aikana (kertaa) Potkaissut tai potkinut sinua En ole laskenut, en muista (taulukko jatkuu seur. sivulla) 52

59 Q21_2K (taulukko jatkuu ed. sivulta) Harvoin, muutaman kerran Joskus, silloin tällöin Aina, joka kerta, usein tieto puuttuu (SYSMIS) [Q21_2K] Onko isäsi riidellessänne 12 viime kk:n aikana (kertaa): Antanut sinulle piiskaa Vanhemmilla ja lapsilla on monia erilaisia tapoja yrittää ratkaista välillään olevia erimielisyyksiä. Arvioi alla olevalla luettelolla kuinka usein vanhempasi ovat käyttäneet mainittuja keinoja, kun teillä on ollut riitoja. Onko isäsi riidellessänne 12 viime kk:n aikana (kertaa) Antanut sinulle piiskaa En ole laskenut, en muista Harvoin, muutaman kerran Joskus, silloin tällöin Aina, joka kerta, usein tieto puuttuu (SYSMIS)

60 2. Muuttujat [Q21_2L] Onko isäsi riidellessänne 12 viime kk:n aikana (kertaa): Antanut kovan selkäsaunan Vanhemmilla ja lapsilla on monia erilaisia tapoja yrittää ratkaista välillään olevia erimielisyyksiä. Arvioi alla olevalla luettelolla kuinka usein vanhempasi ovat käyttäneet mainittuja keinoja, kun teillä on ollut riitoja. Onko isäsi riidellessänne 12 viime kk:n aikana (kertaa) Antanut kovan selkäsaunan En ole laskenut, en muista Harvoin, muutaman kerran Joskus, silloin tällöin Aina, joka kerta, usein tieto puuttuu (SYSMIS) [Q21_2M] Onko isäsi riidellessänne 12 viime kk:n aikana (kertaa): Uhannut veitsellä tai ampuma-aseella Vanhemmilla ja lapsilla on monia erilaisia tapoja yrittää ratkaista välillään olevia erimielisyyksiä. Arvioi alla olevalla luettelolla kuinka usein vanhempasi ovat käyttäneet mainittuja keinoja, kun teillä on ollut riitoja. Onko isäsi riidellessänne 12 viime kk:n aikana (kertaa) Uhannut veitsellä tai ampuma-aseella 54

61 Q21_2N En ole laskenut, en muista Harvoin, muutaman kerran Joskus, silloin tällöin Aina, joka kerta, usein tieto puuttuu (SYSMIS) [Q21_2N] Onko isäsi riidellessänne 12 viime kk:n aikana (kertaa): Käyttänyt veistä tai ampuma-asetta Vanhemmilla ja lapsilla on monia erilaisia tapoja yrittää ratkaista välillään olevia erimielisyyksiä. Arvioi alla olevalla luettelolla kuinka usein vanhempasi ovat käyttäneet mainittuja keinoja, kun teillä on ollut riitoja. Onko isäsi riidellessänne 12 viime kk:n aikana (kertaa) Käyttänyt veistä tai ampuma-asetta En ole laskenut, en muista Harvoin, muutaman kerran Joskus, silloin tällöin Aina, joka kerta, usein tieto puuttuu (SYSMIS) (taulukko jatkuu seur. sivulla) 55

62 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) [Q21_2O] Onko isäsi riidellessänne 12 viime kk:n aikana (kertaa): Tehnyt jotain muuta väkivaltaista Vanhemmilla ja lapsilla on monia erilaisia tapoja yrittää ratkaista välillään olevia erimielisyyksiä. Arvioi alla olevalla luettelolla kuinka usein vanhempasi ovat käyttäneet mainittuja keinoja, kun teillä on ollut riitoja. Onko isäsi riidellessänne 12 viime kk:n aikana (kertaa) Tehnyt jotain muuta väkivaltaista En ole laskenut, en muista Harvoin, muutaman kerran Joskus, silloin tällöin Aina, joka kerta, usein tieto puuttuu (SYSMIS) [Q21_AVON] Onko isäsi riidellessänne 12 viime kk:n aikana (kertaa): Mitä muuta? (avokysymys) Vanhemmilla ja lapsilla on monia erilaisia tapoja yrittää ratkaista välillään olevia erimielisyyksiä. Arvioi alla olevalla luettelolla kuinka usein vanhempasi ovat käyttäneet mainittuja keinoja, 56

63 Q22 kun teillä on ollut riitoja. Onko isäsi riidellessänne 12 viime kk:n aikana (kertaa) Mitä muuta? (avokysymys) Ei mitään Kertonut muille painostustarkoituksessa Käyttänyt huumoria vastarinnan murtamiseen Nurkkaan, huoneeseen Komeroon, ulos, rappukäytävään Kotiaresti Huutanut Viikkorahan menetyksellä uhkaaminen tai sen pidättäminen Vastaaja vitsaillut ei erittäin väkivallasta kurituksesta Vastaaja vitsaillut väkivaltaisesta kurituksesta Tehnyt jotain muuta ei erityisen väkivaltaista (heittänyt tyynyllä, pessyt suun saippualla) Tehnyt jotain muuta erittäin väkivaltaista Seksuaaliset painostuskeinot Muulle henkilölle väkivaltainen Epäselvä vastaus Henkinen väkivalta tieto puuttuu (SYSMIS) [Q22] Onko sinulla kokemuksia sukupuolisesta lähentelystä tai kanssakäymisestä aikuisten tai tapahtumahetkellä vähintään 5 vuotta itseäsi vanhempien ihmisten kanssa? Onko sinulla kokemuksia sukupuolisesta lähentelystä tai kanssakäymisestä aikuisten tai tapahtumahetkellä vähintään 5 vuotta itseäsi vanhempien ihmisten kanssa? (taulukko jatkuu seur. sivulla) 57

64 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS) Kysymyksen jälkiteksti Jos kyllä, niin vastaa kysymyksiin Jos ei, niin jatka vastaamista kysymyksestä 42. [Q23A1_1] Kokemus 1. aikuisen kanssa: Pyyntö tai ehdotus tehdä jotain seksuaalista Mitä tapahtui? Merkitse rasti sopiviin ruutuihin alla olevassa luettelossa. Kokemus 1. aikuisen kanssa Kysymyksen esiteksti Vastaa kysymyksiin kolmesta ensimmäisestä seksuaalisesta kokemuksestasi aikuisten kanssa. Jos sinulla on kokemuksia harvemman kuin kolmen aikuisen kanssa, vastaa vain niistä kokemuksista, jotka sinulla on. Jos sinulla on kokemuksia useamman kuin kolmen aikuisen kanssa, vastaa vain kolmesta ensimmäisestä. Vastaa seuraaviin kysymyksiin kokemusten aikajärjestyksessä siten, että sarakkeeseen "1. aikuinen" vastaat ensimmäisestä kokemuksesta (tai ensimmäisinä alkaneista kokemuksista, jos sukupuolista kanssakäymistä tai lähentelyä on sattunut useamman kuin yhden kerran saman aikuisen kanssa). Vastaa sitten samalla tavalla sarakkeisiin "2. aikuinen" ja "3. aikuinen" seuraavaksi sattuneista seksuaalisista kokemuksistasi. Pyyntö tai ehdotus tehdä jotain seksuaalista Kyllä Ei (taulukko jatkuu seur. sivulla) 58

65 Q23A1_3 (taulukko jatkuu ed. sivulta) tieto puuttuu (SYSMIS) [Q23A1_2] Kokemus 1. aikuisen kanssa: Hyväily Mitä tapahtui? Merkitse rasti sopiviin ruutuihin alla olevassa luettelossa. Kokemus 1. aikuisen kanssa Hyväily Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS) [Q23A1_3] Kokemus 1. aikuisen kanssa: Toinen henkilö näytti sukupuolielimensä Mitä tapahtui? Merkitse rasti sopiviin ruutuihin alla olevassa luettelossa. Kokemus 1. aikuisen kanssa Toinen henkilö näytti sukupuolielimensä Kyllä (taulukko jatkuu seur. sivulla) 59

66 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Ei tieto puuttuu (SYSMIS) [Q23A1_4] Kokemus 1. aikuisen kanssa: Sinä näytit sukupuolielimesi toiselle Mitä tapahtui? Merkitse rasti sopiviin ruutuihin alla olevassa luettelossa. Kokemus 1. aikuisen kanssa Sinä näytit sukupuolielimesi toiselle Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS) [Q23A1_5] Kokemus 1. aikuisen kanssa: Toinen henkilö kosketteli sukupuolielimiäsi (vaatteiden päältä) Mitä tapahtui? Merkitse rasti sopiviin ruutuihin alla olevassa luettelossa. Kokemus 1. aikuisen kanssa Toinen henkilö kosketteli sukupuolielimiäsi (vaatteiden päältä) 60

67 Q23A1_7 Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS) [Q23A1_6] Kokemus 1. aikuisen kanssa: Sinä koskettelit hänen sukupuolielimiään (vaatteiden päältä) Mitä tapahtui? Merkitse rasti sopiviin ruutuihin alla olevassa luettelossa. Kokemus 1. aikuisen kanssa Sinä koskettelit hänen sukupuolielimiään (vaatteiden päältä) Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS) [Q23A1_7] Kokemus 1. aikuisen kanssa: Toinen henkilö kosketteli/hyväili paljaita sukupuolielimiäsi Mitä tapahtui? Merkitse rasti sopiviin ruutuihin alla olevassa luettelossa. Kokemus 1. aikuisen kanssa Toinen henkilö kosketteli/hyväili paljaita sukupuolielimiäsi 61

68 2. Muuttujat Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS) [Q23A1_8] Kokemus 1. aikuisen kanssa: Sinä koskettelit/hyväilit hänen paljaita sukupuolielimiään Mitä tapahtui? Merkitse rasti sopiviin ruutuihin alla olevassa luettelossa. Kokemus 1. aikuisen kanssa Sinä koskettelit/hyväilit hänen paljaita sukupuolielimiään Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS) [Q23A1_9] Kokemus 1. aikuisen kanssa: Sukupuoliyhdynnän jäljittely ilman sisääntunkeutumista Mitä tapahtui? Merkitse rasti sopiviin ruutuihin alla olevassa luettelossa. Kokemus 1. aikuisen kanssa Sukupuoliyhdynnän jäljittely ilman sisääntunkeutumista 62

69 Q23B1_1 Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS) [Q23A1_10] Kokemus 1. aikuisen kanssa: Yhdyntä Mitä tapahtui? Merkitse rasti sopiviin ruutuihin alla olevassa luettelossa. Kokemus 1. aikuisen kanssa Yhdyntä Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS) [Q23B1_1] Kokemus 1. aikuisen kanssa: Myönteinen luonnehdinta tapauksesta (avokysymys) Tapahtuiko jotain muuta, mitä? Kokemus 1. aikuisen kanssa Myönteinen luonnehdinta tapauksesta Kyllä Ei (taulukko jatkuu seur. sivulla) 63

70 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) tieto puuttuu (SYSMIS) [Q23B1_2] Kokemus 1. aikuisen kanssa: Kielteinen luonnehdinta tapauksesta (avokysymys) Tapahtuiko jotain muuta, mitä? Kokemus 1. aikuisen kanssa Kielteinen luonnehdinta tapauksesta Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS) [Q23B1_3] Kokemus 1. aikuisen kanssa: Suutelu, sen yritys tai fritsuja (avokysymys) Tapahtuiko jotain muuta, mitä? Kokemus 1. aikuisen kanssa Suutelu, sen yritys tai fritsuja Kyllä Ei (taulukko jatkuu seur. sivulla) 64

71 Q23B1_5 (taulukko jatkuu ed. sivulta) tieto puuttuu (SYSMIS) [Q23B1_4] Kokemus 1. aikuisen kanssa: Esileikkejä (avokysymys) Tapahtuiko jotain muuta, mitä? Kokemus 1. aikuisen kanssa Esileikkejä Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS) [Q23B1_5] Kokemus 1. aikuisen kanssa: Orgasmi (avokysymys) Tapahtuiko jotain muuta, mitä? Kokemus 1. aikuisen kanssa Orgasmi Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS)

72 2. Muuttujat [Q23B1_6] Kokemus 1. aikuisen kanssa: Fellaatio (avokysymys) Tapahtuiko jotain muuta, mitä? Kokemus 1. aikuisen kanssa Fellaatio Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS) [Q23B1_7] Kokemus 1. aikuisen kanssa: Cunnilingus (avokysymys) Tapahtuiko jotain muuta, mitä? Kokemus 1. aikuisen kanssa Cunnilingus Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS) [Q23B1_8] Kokemus 1. aikuisen kanssa: Anaaliyhdyntä tai sen yritys (avokysymys) Tapahtuiko jotain muuta, mitä? Kokemus 1. aikuisen kanssa 66

73 Q23B1_10 Anaaliyhdyntä tai sen yritys Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS) [Q23B1_9] Kokemus 1. aikuisen kanssa: Yhdyntä väkivallalla uhaten tai väkivalloin, raiskaus (avokysymys) Tapahtuiko jotain muuta, mitä? Kokemus 1. aikuisen kanssa Yhdyntä väkivallalla uhaten tai väkivalloin, raiskaus Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS) [Q23B1_10] Kokemus 1. aikuisen kanssa: Uhkaukseen tai väkivaltaan perustuva lähentely ilman yhdyntää, raiskauksen yritys (avokysymys) Tapahtuiko jotain muuta, mitä? Kokemus 1. aikuisen kanssa Uhkaukseen tai väkivaltaan perustuva lähentely ilman yhdyntää, raiskauksen yritys 67

74 2. Muuttujat Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS) [Q23B1_11] Kokemus 1. aikuisen kanssa: Vitsailua (avokysymys) Tapahtuiko jotain muuta, mitä? Kokemus 1. aikuisen kanssa Vitsailua Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS) [Q23B1_12] Kokemus 1. aikuisen kanssa: Aggressiivista torjuntaa (avokysymys) Tapahtuiko jotain muuta, mitä? Kokemus 1. aikuisen kanssa Aggressiivista torjuntaa Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS) (taulukko jatkuu seur. sivulla) 68

75 Q23B1_14 (taulukko jatkuu ed. sivulta) [Q23B1_13] Kokemus 1. aikuisen kanssa: Muuta (avokysymys) Tapahtuiko jotain muuta, mitä? Kokemus 1. aikuisen kanssa Muuta Kyllä Ei Selvinnyt tilanteesta kieltäytymällä, hämäämällä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q23B1_14] Kokemus 1. aikuisen kanssa: Raskaus (avokysymys) Tapahtuiko jotain muuta, mitä? Kokemus 1. aikuisen kanssa Raskaus Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS)

76 2. Muuttujat [Q24_1] Kokemus 1. aikuisen kanssa: Vastaajan ikä Kuinka vanha olit tapauksen sattuessa tai tapahtumasarjan alkaessa? Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 901 minimi 5.00 maksimi keskiarvo keskihajonta 1.86 [Q25_1] Kokemus 1. aikuisen kanssa: Aikuisen ikä Kuinka vanha tuo toinen oli? Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 859 minimi 8.00 maksimi keskiarvo keskihajonta 7.82 [Q26_1] Kokemus 1. aikuisen kanssa: Aikuisen sukupuoli Oliko hän mies vai nainen? Mies Nainen tieto puuttuu (SYSMIS) (taulukko jatkuu seur. sivulla) 70

77 Q29_1 (taulukko jatkuu ed. sivulta) [Q27_1] Kokemus 1. aikuisen kanssa: Ikä ensimmäisen yhdynnän aikaan Jos tapaus tai tapahtumasarja johti yhdyntään, kuinka vanha olit ensimmäisen yhdynnän aikaan? Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 379 minimi 8.00 maksimi keskiarvo keskihajonta 1.04 [Q28_1] Kokemus 1. aikuisen kanssa: Kuinka monta kertaa? Kuinka monta kertaa suunnilleen sattui seksuaalista lähentelyä tai kanssakäymistä tämän henkilön kanssa? Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 712 minimi 1.00 maksimi keskiarvo keskihajonta [Q29_1] Kokemus 1. aikuisen kanssa: Kuinka pitkän ajan kuluessa (pvä)? Kuinka pitkän ajan kuluessa tapaukset suunnilleen sattuivat? Kuvailevat tunnusluvut 71

78 2. Muuttujat tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 480 minimi 0.00 maksimi keskiarvo keskihajonta [Q30_1] Kokemus 1. aikuisen kanssa: Jatkuuko edelleen? Jatkuuko tilanne edelleen? Ei Kyllä, joskus tieto puuttuu (SYSMIS) [Q31_1] Kokemus 1. aikuisen kanssa: Kuka henkilö oli? Kuka tuo henkilö oli? Tuntematon Tuttu, mutta ei ystävä Ystävä Vanhempiesi ystävä Serkku Setä, eno, täti Isovanhempi Veli Sisko Isä Isäpuoli Äiti Äitipuoli (taulukko jatkuu seur. sivulla) 72

79 Q33_1 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Poikaystävä Tyttöystävä Muu auktoriteettiasemassa oleva perheen ja suvun ulkopuolinen aikuinen Vitsailut Sisarusten ystävät Muu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q32_1] Kokemus 1. aikuisen kanssa: Kuka aloitti? Kuka aloitti seksuaalisen toiminnan? Sinä Toinen Vaihtoehdot 1 ja tieto puuttuu (SYSMIS) [Q33_1] Kokemus 1. aikuisen kanssa: Pakottiko henkilö? Pakottiko, uhkailiko tai kiristikö toinen saadakseen sinut mukaan? Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS)

80 2. Muuttujat [Q34_1] Kokemus 1. aikuisen kanssa: Käyttikö henkilö väkivaltaa? Käyttikö toinen väkivaltaa saadakseen sinut mukaan? Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS) [Q35_1] Kokemus 1. aikuisen kanssa: Lahjoiko henkilö? Lahjoiko toinen sinua saadakseen sinut mukaan? Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS) [Q36_1] Kokemus 1. aikuisen kanssa: Oliko henkilö humalassa? Oliko toinen alkoholin vaikutuksen alainen tapauksen sattuessa? Useimmiten tai aina Joillakin kerroilla Ei koskaan tieto puuttuu (SYSMIS)

81 Q38_1_2 [Q37_1] Kokemus 1. aikuisen kanssa: Olitko sinä humalassa? Olitko sinä alkoholin vaikutuksen alainen? Useimmiten tai aina Joillakin kerroilla Ei koskaan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q38_1_1] Kokemus 1. aikuisen kanssa: Tuntemukset kokemuksen aikana: Inho Mikä seuraavista kuvaa parhaiten kokemustasi tapauksen sattuessa? Kokemus 1. aikuisen kanssa Inho Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS) [Q38_1_2] Kokemus 1. aikuisen kanssa: Tuntemukset kokemuksen aikana: Pelko Mikä seuraavista kuvaa parhaiten kokemustasi tapauksen sattuessa? Kokemus 1. aikuisen kanssa 75

82 2. Muuttujat Pelko Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS) [Q38_1_3] Kokemus 1. aikuisen kanssa: Tuntemukset kokemuksen aikana: Järkytys Mikä seuraavista kuvaa parhaiten kokemustasi tapauksen sattuessa? Kokemus 1. aikuisen kanssa Järkytys Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS) [Q38_1_4] Kokemus 1. aikuisen kanssa: Tuntemukset kokemuksen aikana: Hämmästys Mikä seuraavista kuvaa parhaiten kokemustasi tapauksen sattuessa? Kokemus 1. aikuisen kanssa Hämmästys 76

83 Q38_1_6 Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS) [Q38_1_5] Kokemus 1. aikuisen kanssa: Tuntemukset kokemuksen aikana: Kiinnostus Mikä seuraavista kuvaa parhaiten kokemustasi tapauksen sattuessa? Kokemus 1. aikuisen kanssa Kiinnostus Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS) [Q38_1_6] Kokemus 1. aikuisen kanssa: Tuntemukset kokemuksen aikana: Nautinto Mikä seuraavista kuvaa parhaiten kokemustasi tapauksen sattuessa? Kokemus 1. aikuisen kanssa Nautinto 77

84 2. Muuttujat Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS) [Q39_1] Kokemus 1. aikuisen kanssa: Tuntemus kokemuksen päätyttyä Jos kuvatut tapaukset ovat jo ohi, mikä seuraavista kuvaa parhaiten kokemustasi nyt jälkeenpäin? Myönteinen Melko myönteinen Merkityksetön Melko kielteinen Hyvin kielteinen tieto puuttuu (SYSMIS) [Q40_1_1] Kokemus 1. aikuisen kanssa: vastaaja kertonut kokemuksesta: Äidille Kenelle olet kertonut asiasta? Kokemus 1. aikuisen kanssa Äidille Ei Kyllä tieto puuttuu (SYSMIS)

85 Q40_1_4 [Q40_1_2] Kokemus 1. aikuisen kanssa: vastaaja kertonut kokemuksesta: Isälle Kenelle olet kertonut asiasta? Kokemus 1. aikuisen kanssa Isälle Ei Kyllä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q40_1_3] Kokemus 1. aikuisen kanssa: vastaaja kertonut kokemuksesta: Veljelle, sisarelle Kenelle olet kertonut asiasta? Kokemus 1. aikuisen kanssa Veljelle, sisarelle Ei Kyllä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q40_1_4] Kokemus 1. aikuisen kanssa: vastaaja kertonut kokemuksesta: Ystävälle Kenelle olet kertonut asiasta? Kokemus 1. aikuisen kanssa 79

86 2. Muuttujat Ystävälle Ei Kyllä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q40_1_5] Kokemus 1. aikuisen kanssa: vastaaja kertonut kokemuksesta: Tädille, mummolle Kenelle olet kertonut asiasta? Kokemus 1. aikuisen kanssa Tädille, mummolle Ei Kyllä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q40_1_6] Kokemus 1. aikuisen kanssa: vastaaja kertonut kokemuksesta: Sedälle, enolle, isoisälle Kenelle olet kertonut asiasta? Kokemus 1. aikuisen kanssa Sedälle, enolle, isoisälle 80

87 Q40_1_8 Ei Kyllä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q40_1_7] Kokemus 1. aikuisen kanssa: vastaaja kertonut kokemuksesta: Kouluterveydenhoitajalle Kenelle olet kertonut asiasta? Kokemus 1. aikuisen kanssa Kouluterveydenhoitajalle Ei Kyllä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q40_1_8] Kokemus 1. aikuisen kanssa: vastaaja kertonut kokemuksesta: Opettajalle Kenelle olet kertonut asiasta? Kokemus 1. aikuisen kanssa Opettajalle Ei Kyllä (taulukko jatkuu seur. sivulla) 81

88 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) tieto puuttuu (SYSMIS) [Q40_1_9] Kokemus 1. aikuisen kanssa: vastaaja kertonut kokemuksesta: Koulukuraattorille Kenelle olet kertonut asiasta? Kokemus 1. aikuisen kanssa Koulukuraattorille Ei Kyllä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q40_1_10] Kokemus 1. aikuisen kanssa: vastaaja kertonut kokemuksesta: Koulupsykologille Kenelle olet kertonut asiasta? Kokemus 1. aikuisen kanssa Koulupsykologille Ei Kyllä (taulukko jatkuu seur. sivulla) 82

89 Q40_1_12 (taulukko jatkuu ed. sivulta) tieto puuttuu (SYSMIS) [Q40_1_11] Kokemus 1. aikuisen kanssa: vastaaja kertonut kokemuksesta: Lääkärille Kenelle olet kertonut asiasta? Kokemus 1. aikuisen kanssa Lääkärille Ei Kyllä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q40_1_12] Kokemus 1. aikuisen kanssa: vastaaja kertonut kokemuksesta: Poliisille Kenelle olet kertonut asiasta? Kokemus 1. aikuisen kanssa Poliisille Ei Kyllä (taulukko jatkuu seur. sivulla) 83

90 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) tieto puuttuu (SYSMIS) [Q40_1_13] Kokemus 1. aikuisen kanssa: vastaaja kertonut kokemuksesta: Muulle aikuiselle Kenelle olet kertonut asiasta? Kokemus 1. aikuisen kanssa Muulle aikuiselle Ei Kyllä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q41_1] Kokemus 1. aikuisen kanssa: Miksi ei kertonut kenellekään? (avokysymys) Jos et ole kertonut tapauksesta kenellekään, niin miksi et? On kertonut Ei haluttanut kertoa Ei kehtaa Suhde oli vapaaehtoinen Pelännyt muiden suhtautumista Pelännyt hyväksikäyttäjän kostoa (taulukko jatkuu seur. sivulla) 84

91 Q23A2_2 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Pelännyt perheenjäsenten suhtautumista Ei merkitystä Pilailu Muu syy Ei tiedä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q23A2_1] Kokemus 2. aikuisen kanssa: Pyyntö tai ehdotus tehdä jotain seksuaalista Mitä tapahtui? Merkitse rasti sopiviin ruutuihin alla olevassa luettelossa. Kokemus 2. aikuisen kanssa Pyyntö tai ehdotus tehdä jotain seksuaalista Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS) [Q23A2_2] Kokemus 2. aikuisen kanssa: Hyväily Mitä tapahtui? Merkitse rasti sopiviin ruutuihin alla olevassa luettelossa. Kokemus 2. aikuisen kanssa Hyväily 85

92 2. Muuttujat Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS) [Q23A2_3] Kokemus 2. aikuisen kanssa: Toinen henkilö näytti sukupuolielimensä Mitä tapahtui? Merkitse rasti sopiviin ruutuihin alla olevassa luettelossa. Kokemus 2. aikuisen kanssa Toinen henkilö näytti sukupuolielimensä Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS) [Q23A2_4] Kokemus 2. aikuisen kanssa: Sinä näytit sukupuolielimesi toiselle Mitä tapahtui? Merkitse rasti sopiviin ruutuihin alla olevassa luettelossa. Kokemus 2. aikuisen kanssa Sinä näytit sukupuolielimesi toiselle 86

93 Q23A2_6 Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS) [Q23A2_5] Kokemus 2. aikuisen kanssa: Toinen henkilö kosketteli sukupuolielimiäsi (vaatteiden päältä) Mitä tapahtui? Merkitse rasti sopiviin ruutuihin alla olevassa luettelossa. Kokemus 2. aikuisen kanssa Toinen henkilö kosketteli sukupuolielimiäsi (vaatteiden päältä) Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS) [Q23A2_6] Kokemus 2. aikuisen kanssa: Sinä koskettelit hänen sukupuolielimiään (vaatteiden päältä) Mitä tapahtui? Merkitse rasti sopiviin ruutuihin alla olevassa luettelossa. Kokemus 2. aikuisen kanssa Sinä koskettelit hänen sukupuolielimiään (vaatteiden päältä) 87

94 2. Muuttujat Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS) [Q23A2_7] Kokemus 2. aikuisen kanssa: Toinen henkilö kosketteli/hyväili paljaita sukupuolielimiäsi Mitä tapahtui? Merkitse rasti sopiviin ruutuihin alla olevassa luettelossa. Kokemus 2. aikuisen kanssa Toinen henkilö kosketteli/hyväili paljaita sukupuolielimiäsi Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS) [Q23A2_8] Kokemus 2. aikuisen kanssa: Sinä koskettelit/hyväilit hänen paljaita sukupuolielimiään Mitä tapahtui? Merkitse rasti sopiviin ruutuihin alla olevassa luettelossa. Kokemus 2. aikuisen kanssa Sinä koskettelit/hyväilit hänen paljaita sukupuolielimiään 88

95 Q23A2_10 Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS) [Q23A2_9] Kokemus 2. aikuisen kanssa: Sukupuoliyhdynnän jäljittely ilman sisääntunkeutumista Mitä tapahtui? Merkitse rasti sopiviin ruutuihin alla olevassa luettelossa. Kokemus 2. aikuisen kanssa Sukupuoliyhdynnän jäljittely ilman sisääntunkeutumista Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS) [Q23A2_10] Kokemus 2. aikuisen kanssa: Yhdyntä Mitä tapahtui? Merkitse rasti sopiviin ruutuihin alla olevassa luettelossa. Kokemus 2. aikuisen kanssa Yhdyntä Kyllä (taulukko jatkuu seur. sivulla) 89

96 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Ei tieto puuttuu (SYSMIS) [Q23B2_1] Kokemus 2. aikuisen kanssa: Myönteinen luonnehdinta tapauksesta (avokysymys) Tapahtuiko jotain muuta, mitä? Kokemus 2. aikuisen kanssa Myönteinen luonnehdinta tapauksesta Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS) [Q23B2_2] Kokemus 2. aikuisen kanssa: Kielteinen luonnehdinta tapauksesta (avokysymys) Tapahtuiko jotain muuta, mitä? Kokemus 2. aikuisen kanssa Kielteinen luonnehdinta tapauksesta Kyllä (taulukko jatkuu seur. sivulla) 90

97 Q23B2_4 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Ei tieto puuttuu (SYSMIS) [Q23B2_3] Kokemus 2. aikuisen kanssa: Suutelu, sen yritys tai fritsuja (avokysymys) Tapahtuiko jotain muuta, mitä? Kokemus 2. aikuisen kanssa Suutelu, sen yritys tai fritsuja Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS) [Q23B2_4] Kokemus 2. aikuisen kanssa: Esileikkejä (avokysymys) Tapahtuiko jotain muuta, mitä? Kokemus 2. aikuisen kanssa Esileikkejä Kyllä Ei (taulukko jatkuu seur. sivulla) 91

98 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) tieto puuttuu (SYSMIS) [Q23B2_5] Kokemus 2. aikuisen kanssa: Orgasmi (avokysymys) Tapahtuiko jotain muuta, mitä? Kokemus 2. aikuisen kanssa Orgasmi Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS) [Q23B2_6] Kokemus 2. aikuisen kanssa: Fellaatio (avokysymys) Tapahtuiko jotain muuta, mitä? Kokemus 2. aikuisen kanssa Fellaatio Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS)

99 Q23B2_9 [Q23B2_7] Kokemus 2. aikuisen kanssa: Cunnilingus (avokysymys) Tapahtuiko jotain muuta, mitä? Kokemus 2. aikuisen kanssa Cunnilingus Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS) [Q23B2_8] Kokemus 2. aikuisen kanssa: Anaaliyhdyntä tai sen yritys (avokysymys) Tapahtuiko jotain muuta, mitä? Kokemus 2. aikuisen kanssa Anaaliyhdyntä tai sen yritys Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS) [Q23B2_9] Kokemus 2. aikuisen kanssa: Yhdyntä väkivallalla uhaten tai väkivalloin, raiskaus (avokysymys) Tapahtuiko jotain muuta, mitä? Kokemus 2. aikuisen kanssa 93

100 2. Muuttujat Yhdyntä väkivallalla uhaten tai väkivalloin, raiskaus Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS) [Q23B2_10] Kokemus 2. aikuisen kanssa: Uhkaukseen tai väkivaltaan perustuva lähentely ilman yhdyntää, raiskauksen yritys (avokysymys) Tapahtuiko jotain muuta, mitä? Kokemus 2. aikuisen kanssa Uhkaukseen tai väkivaltaan perustuva lähentely ilman yhdyntää, raiskauksen yritys Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS) [Q23B2_11] Kokemus 2. aikuisen kanssa: Vitsailua (avokysymys) Tapahtuiko jotain muuta, mitä? Kokemus 2. aikuisen kanssa Vitsailua 94

101 Q23B2_13 Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS) [Q23B2_12] Kokemus 2. aikuisen kanssa: Aggressiivista torjuntaa (avokysymys) Tapahtuiko jotain muuta, mitä? Kokemus 2. aikuisen kanssa Aggressiivista torjuntaa Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS) [Q23B2_13] Kokemus 2. aikuisen kanssa: Muuta (avokysymys) Tapahtuiko jotain muuta, mitä? Kokemus 2. aikuisen kanssa Muuta Kyllä Ei Selvinnyt tilanteesta kieltäytymällä, hämäämällä (taulukko jatkuu seur. sivulla) 95

102 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) tieto puuttuu (SYSMIS) [Q23B2_14] Kokemus 2. aikuisen kanssa: Raskaus (avokysymys) Tapahtuiko jotain muuta, mitä? Kokemus 2. aikuisen kanssa Raskaus Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS) [Q24_2] Kokemus 2. aikuisen kanssa: Vastaajan ikä Kuinka vanha olit tapauksen sattuessa tai tapahtumasarjan alkaessa? Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 337 minimi 7.00 maksimi keskiarvo keskihajonta 1.08 [Q25_2] Kokemus 2. aikuisen kanssa: Aikuisen ikä Kuinka vanha tuo toinen oli? 96

103 Q28_2 Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 321 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta 6.14 [Q26_2] Kokemus 2. aikuisen kanssa: Aikuisen sukupuoli Oliko hän mies vai nainen? Mies Nainen tieto puuttuu (SYSMIS) [Q27_2] Kokemus 2. aikuisen kanssa: Ikä ensimmäisen yhdynnän aikaan Jos tapaus tai tapahtumasarja johti yhdyntään, kuinka vanha olit ensimmäisen yhdynnän aikaan? Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 152 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta 0.81 [Q28_2] Kokemus 2. aikuisen kanssa: Kuinka monta kertaa? Kuinka monta kertaa suunnilleen sattui seksuaalista lähentelyä tai kans sakymisttmnhenkilnkanssa? 97

104 2. Muuttujat Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 270 minimi 1.00 maksimi keskiarvo keskihajonta [Q29_2] Kokemus 2. aikuisen kanssa: Kuinka pitkän ajan kuluessa (pvä)? Kuinka pitkän ajan kuluessa tapaukset suunnilleen sattuivat? Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 181 minimi 0.00 maksimi keskiarvo keskihajonta [Q30_2] Kokemus 2. aikuisen kanssa: Jatkuuko edelleen? Jatkuuko tilanne edelleen? Ei Kyllä, joskus tieto puuttuu (SYSMIS) [Q31_2] Kokemus 2. aikuisen kanssa: Kuka henkilö oli? Kuka tuo henkilö oli? 98

105 Q33_2 Tuntematon Tuttu, mutta ei ystävä Ystävä Vanhempiesi ystävä Serkku Setä, eno, täti Isovanhempi Veli Sisko Isä Isäpuoli Äiti Äitipuoli Poikaystävä Tyttöystävä Muu auktoriteettiasemassa oleva perheen ja suvun ulkopuolinen aikuinen Vitsailut Sisarusten ystävät Muu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q32_2] Kokemus 2. aikuisen kanssa: Kuka aloitti? Kuka aloitti seksuaalisen toiminnan Sinä Toinen Vaihtoehdot 1 ja tieto puuttuu (SYSMIS) [Q33_2] Kokemus 2. aikuisen kanssa: Pakottiko henkilö? Pakottiko, uhkailiko tai kiristikö toinen saadakseen sinut mukaan? 99

106 2. Muuttujat Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS) [Q34_2] Kokemus 2. aikuisen kanssa: Käyttikö henkilö väkivaltaa? Käyttikö toinen väkivaltaa saadakseen sinut mukaan? Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS) [Q35_2] Kokemus 2. aikuisen kanssa: Lahjoiko henkilö? Lahjoiko toinen sinua saadakseen sinut mukaan? Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS) [Q36_2] Kokemus 2. aikuisen kanssa: Oliko henkilö humalassa? Oliko toinen alkoholin vaikutuksen alainen tapauksen sattuessa? 100

107 Q38_2_1 Useimmiten tai aina Joillakin kerroilla Ei koskaan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q37_2] Kokemus 2. aikuisen kanssa: Olitko sinä humalassa? Olitko sinä alkoholin vaikutuksen alainen? Useimmiten tai aina Joillakin kerroilla Ei koskaan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q38_2_1] Kokemus 2. aikuisen kanssa: Tuntemukset kokemuksen aikana: Inho Mikä seuraavista kuvaa parhaiten kokemustasi tapauksen sattuessa? Kokemus 2. aikuisen kanssa Inho Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS)

108 2. Muuttujat [Q38_2_2] Kokemus 2. aikuisen kanssa: Tuntemukset kokemuksen aikana: Pelko Mikä seuraavista kuvaa parhaiten kokemustasi tapauksen sattuessa? Kokemus 2. aikuisen kanssa Pelko Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS) [Q38_2_3] Kokemus 2. aikuisen kanssa: Tuntemukset kokemuksen aikana: Järkytys Mikä seuraavista kuvaa parhaiten kokemustasi tapauksen sattuessa? Kokemus 2. aikuisen kanssa Järkytys Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS)

109 Q38_2_5 [Q38_2_4] Kokemus 2. aikuisen kanssa: Tuntemukset kokemuksen aikana: Hämmästys Mikä seuraavista kuvaa parhaiten kokemustasi tapauksen sattuessa? Kokemus 2. aikuisen kanssa Hämmästys Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS) [Q38_2_5] Kokemus 2. aikuisen kanssa: Tuntemukset kokemuksen aikana: Kiinnostus Mikä seuraavista kuvaa parhaiten kokemustasi tapauksen sattuessa? Kokemus 2. aikuisen kanssa Kiinnostus Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS)

110 2. Muuttujat [Q38_2_6] Kokemus 2. aikuisen kanssa: Tuntemukset kokemuksen aikana: Nautinto Mikä seuraavista kuvaa parhaiten kokemustasi tapauksen sattuessa? Kokemus 2. aikuisen kanssa Nautinto Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS) [Q39_2] Kokemus 2. aikuisen kanssa: Tuntemus kokemuksen päätyttyä Jos kuvatut tapaukset ovat jo ohi, mikä seuraavista kuvaa parhaiten kokemustasi nyt jälkeenpäin? Myönteinen Melko myönteinen Merkityksetön Melko kielteinen Hyvin kielteinen tieto puuttuu (SYSMIS) [Q40_2_1] Kokemus 2. aikuisen kanssa: vastaaja kertonut kokemuksesta: Äidille Kenelle olet kertonut asiasta? Kokemus 2. aikuisen kanssa 104

111 Q40_2_3 Äidille Ei Kyllä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q40_2_2] Kokemus 2. aikuisen kanssa: vastaaja kertonut kokemuksesta: Isälle Kenelle olet kertonut asiasta? Kokemus 2. aikuisen kanssa Isälle Ei Kyllä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q40_2_3] Kokemus 2. aikuisen kanssa: vastaaja kertonut kokemuksesta: Veljelle, sisarelle Kenelle olet kertonut asiasta? Kokemus 2. aikuisen kanssa Veljelle, sisarelle 105

112 2. Muuttujat Ei Kyllä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q40_2_4] Kokemus 2. aikuisen kanssa: vastaaja kertonut kokemuksesta: Ystävälle Kenelle olet kertonut asiasta? Kokemus 2. aikuisen kanssa Ystävälle Ei Kyllä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q40_2_5] Kokemus 2. aikuisen kanssa: vastaaja kertonut kokemuksesta: Tädille, mummolle Kenelle olet kertonut asiasta? Kokemus 2. aikuisen kanssa Tädille, mummolle Ei Kyllä (taulukko jatkuu seur. sivulla) 106

113 Q40_2_7 (taulukko jatkuu ed. sivulta) tieto puuttuu (SYSMIS) [Q40_2_6] Kokemus 2. aikuisen kanssa: vastaaja kertonut kokemuksesta: Sedälle, enolle, isoisälle Kenelle olet kertonut asiasta? Kokemus 2. aikuisen kanssa Sedälle, enolle, isoisälle Ei Kyllä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q40_2_7] Kokemus 2. aikuisen kanssa: vastaaja kertonut kokemuksesta: Kouluterveydenhoitajalle Kenelle olet kertonut asiasta? Kokemus 2. aikuisen kanssa Kouluterveydenhoitajalle Ei Kyllä (taulukko jatkuu seur. sivulla) 107

114 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) tieto puuttuu (SYSMIS) [Q40_2_8] Kokemus 2. aikuisen kanssa: vastaaja kertonut kokemuksesta: Opettajalle Kenelle olet kertonut asiasta? Kokemus 2. aikuisen kanssa Opettajalle Ei Kyllä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q40_2_9] Kokemus 2. aikuisen kanssa: vastaaja kertonut kokemuksesta: Koulukuraattorille Kenelle olet kertonut asiasta? Kokemus 2. aikuisen kanssa Koulukuraattorille Ei Kyllä (taulukko jatkuu seur. sivulla) 108

115 Q40_2_11 (taulukko jatkuu ed. sivulta) tieto puuttuu (SYSMIS) [Q40_2_10] Kokemus 2. aikuisen kanssa: vastaaja kertonut kokemuksesta: Koulupsykologille Kenelle olet kertonut asiasta? Kokemus 2. aikuisen kanssa Koulupsykologille Ei Kyllä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q40_2_11] Kokemus 2. aikuisen kanssa: vastaaja kertonut kokemuksesta: Lääkärille Kenelle olet kertonut asiasta? Kokemus 2. aikuisen kanssa Lääkärille Ei Kyllä (taulukko jatkuu seur. sivulla) 109

116 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) tieto puuttuu (SYSMIS) [Q40_2_12] Kokemus 2. aikuisen kanssa: vastaaja kertonut kokemuksesta: Poliisille Kenelle olet kertonut asiasta? Kokemus 2. aikuisen kanssa Poliisille Ei Kyllä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q40_2_13] Kokemus 2. aikuisen kanssa: vastaaja kertonut kokemuksesta: Muulle aikuiselle Kenelle olet kertonut asiasta? Kokemus 2. aikuisen kanssa Muulle aikuiselle Ei Kyllä (taulukko jatkuu seur. sivulla) 110

117 Q23A3_1 (taulukko jatkuu ed. sivulta) tieto puuttuu (SYSMIS) [Q41_2] Kokemus 2. aikuisen kanssa: Miksi ei kertonut kenellekään? (avokysymys) Jos et ole kertonut tapauksesta kenellekään, niin miksi et? On kertonut Ei haluttanut kertoa Ei kehtaa Suhde oli vapaaehtoinen Pelännyt muiden suhtautumista Pelännyt hyväksikäyttäjän kostoa Pelännyt perheenjäsenten suhtautumista Ei merkitystä Pilailu Muu syy Ei tiedä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q23A3_1] Kokemus 3. aikuisen kanssa: Pyyntö tai ehdotus tehdä jotain seksuaalista Mitä tapahtui? Merkitse rasti sopiviin ruutuihin alla olevassa luettelossa. Kokemus 3. aikuisen kanssa Pyyntö tai ehdotus tehdä jotain seksuaalista 111

118 2. Muuttujat Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS) [Q23A3_2] Kokemus 3. aikuisen kanssa: Hyväily Mitä tapahtui? Merkitse rasti sopiviin ruutuihin alla olevassa luettelossa. Kokemus 3. aikuisen kanssa Hyväily Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS) [Q23A3_3] Kokemus 3. aikuisen kanssa: Toinen henkilö näytti sukupuolielimensä Mitä tapahtui? Merkitse rasti sopiviin ruutuihin alla olevassa luettelossa. Kokemus 3. aikuisen kanssa Toinen henkilö näytti sukupuolielimensä Kyllä (taulukko jatkuu seur. sivulla) 112

119 Q23A3_5 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Ei tieto puuttuu (SYSMIS) [Q23A3_4] Kokemus 3. aikuisen kanssa: Sinä näytit sukupuolielimesi toiselle Mitä tapahtui? Merkitse rasti sopiviin ruutuihin alla olevassa luettelossa. Kokemus 3. aikuisen kanssa Sinä näytit sukupuolielimesi toiselle Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS) [Q23A3_5] Kokemus 3. aikuisen kanssa: Toinen henkilö kosketteli sukupuolielimiäsi (vaatteiden päältä) Mitä tapahtui? Merkitse rasti sopiviin ruutuihin alla olevassa luettelossa. Kokemus 3. aikuisen kanssa Toinen henkilö kosketteli sukupuolielimiäsi (vaatteiden päältä) 113

120 2. Muuttujat Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS) [Q23A3_6] Kokemus 3. aikuisen kanssa: Sinä koskettelit hänen sukupuolielimiään (vaatteiden päältä) Mitä tapahtui? Merkitse rasti sopiviin ruutuihin alla olevassa luettelossa. Kokemus 3. aikuisen kanssa Sinä koskettelit hänen sukupuolielimiään (vaatteiden päältä) Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS) [Q23A3_7] Kokemus 3. aikuisen kanssa: Toinen henkilö kosketteli/hyväili paljaita sukupuolielimiäsi Mitä tapahtui? Merkitse rasti sopiviin ruutuihin alla olevassa luettelossa. Kokemus 3. aikuisen kanssa Toinen henkilö kosketteli/hyväili paljaita sukupuolielimiäsi 114

121 Q23A3_9 Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS) [Q23A3_8] Kokemus 3. aikuisen kanssa: Sinä koskettelit/hyväilit hänen paljaita sukupuolielimiään Mitä tapahtui? Merkitse rasti sopiviin ruutuihin alla olevassa luettelossa. Kokemus 3. aikuisen kanssa Sinä koskettelit/hyväilit hänen paljaita sukupuolielimiään Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS) [Q23A3_9] Kokemus 3. aikuisen kanssa: Sukupuoliyhdynnän jäljittely ilman sisääntunkeutumista Mitä tapahtui? Merkitse rasti sopiviin ruutuihin alla olevassa luettelossa. Kokemus 3. aikuisen kanssa Sukupuoliyhdynnän jäljittely ilman sisääntunkeutumista 115

122 2. Muuttujat Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS) [Q23A3_10] Kokemus 3. aikuisen kanssa: Yhdyntä Mitä tapahtui? Merkitse rasti sopiviin ruutuihin alla olevassa luettelossa. Kokemus 3. aikuisen kanssa Yhdyntä Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS) [Q23B3_1] Kokemus 3. aikuisen kanssa: Myönteinen luonnehdinta tapauksesta (avokysymys) Tapahtuiko jotain muuta, mitä? Kokemus 3. aikuisen kanssa Myönteinen luonnehdinta tapauksesta Kyllä Ei (taulukko jatkuu seur. sivulla) 116

123 Q23B3_3 (taulukko jatkuu ed. sivulta) tieto puuttuu (SYSMIS) [Q23B3_2] Kokemus 3. aikuisen kanssa: Kielteinen luonnehdinta tapauksesta (avokysymys) Tapahtuiko jotain muuta, mitä? Kokemus 3. aikuisen kanssa Kielteinen luonnehdinta tapauksesta Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS) [Q23B3_3] Kokemus 3. aikuisen kanssa: Suutelu, sen yritys tai fritsuja (avokysymys) Tapahtuiko jotain muuta, mitä? Kokemus 3. aikuisen kanssa Suutelu, sen yritys tai fritsuja Kyllä Ei (taulukko jatkuu seur. sivulla) 117

124 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) tieto puuttuu (SYSMIS) [Q23B3_4] Kokemus 3. aikuisen kanssa: Esileikkejä (avokysymys) Tapahtuiko jotain muuta, mitä? Kokemus 3. aikuisen kanssa Esileikkejä Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS) [Q23B3_5] Kokemus 3. aikuisen kanssa: Orgasmi (avokysymys) Tapahtuiko jotain muuta, mitä? Kokemus 3. aikuisen kanssa Orgasmi Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS)

125 Q23B3_8 [Q23B3_6] Kokemus 3. aikuisen kanssa: Fellaatio (avokysymys) Tapahtuiko jotain muuta, mitä? Kokemus 3. aikuisen kanssa Fellaatio Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS) [Q23B3_7] Kokemus 3. aikuisen kanssa: Cunnilingus (avokysymys) Tapahtuiko jotain muuta, mitä? Kokemus 3. aikuisen kanssa Cunnilingus Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS) [Q23B3_8] Kokemus 3. aikuisen kanssa: Anaaliyhdyntä tai sen yritys (avokysymys) Tapahtuiko jotain muuta, mitä? Kokemus 3. aikuisen kanssa 119

126 2. Muuttujat Anaaliyhdyntä tai sen yritys Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS) [Q23B3_9] Kokemus 3. aikuisen kanssa: Yhdyntä väkivallalla uhaten tai väkivalloin, raiskaus (avokysymys) Tapahtuiko jotain muuta, mitä? Kokemus 3. aikuisen kanssa Yhdyntä väkivallalla uhaten tai väkivalloin, raiskaus Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS) [Q23B3_10] Kokemus 3. aikuisen kanssa: Uhkaukseen tai väkivaltaan perustuva lähentely ilman yhdyntää, raiskauksen yritys (avokysymys) Tapahtuiko jotain muuta, mitä? Kokemus 3. aikuisen kanssa Uhkaukseen tai väkivaltaan perustuva lähentely ilman yhdyntää, raiskauksen yritys 120

127 Q23B3_12 Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS) [Q23B3_11] Kokemus 3. aikuisen kanssa: Vitsailua (avokysymys) Tapahtuiko jotain muuta, mitä? Kokemus 3. aikuisen kanssa Vitsailua Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS) [Q23B3_12] Kokemus 3. aikuisen kanssa: Aggressiivista torjuntaa (avokysymys) Tapahtuiko jotain muuta, mitä? Kokemus 3. aikuisen kanssa Aggressiivista torjuntaa Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS) (taulukko jatkuu seur. sivulla) 121

128 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) [Q23B3_13] Kokemus 3. aikuisen kanssa: Muuta (avokysymys) Tapahtuiko jotain muuta, mitä? Kokemus 3. aikuisen kanssa Muuta Kyllä Ei Selvinnyt tilanteesta kieltäytymällä, hämäämällä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q23B3_14] Kokemus 3. aikuisen kanssa: Raskaus (avokysymys) Tapahtuiko jotain muuta, mitä? Kokemus 3. aikuisen kanssa Raskaus Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS)

129 Q26_3 [Q24_3] Kokemus 3. aikuisen kanssa: Vastaajan ikä Kuinka vanha olit tapauksen sattuessa tai tapahtumasarjan alkaessa? Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 183 minimi 7.00 maksimi keskiarvo keskihajonta 0.94 [Q25_3] Kokemus 3. aikuisen kanssa: Aikuisen ikä Kuinka vanha tuo toinen oli? Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 174 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta 6.36 [Q26_3] Kokemus 3. aikuisen kanssa: Aikuisen sukupuoli Oliko hän mies vai nainen? Mies Nainen tieto puuttuu (SYSMIS) (taulukko jatkuu seur. sivulla) 123

130 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) [Q27_3] Kokemus 3. aikuisen kanssa: Ikä ensimmäisen yhdynnän aikaan Jos tapaus tai tapahtumasarja johti yhdyntään, kuinka vanha olit ensimmäisen yhdynnän aikaan? Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 93 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta 0.66 [Q28_3] Kokemus 3. aikuisen kanssa: Kuinka monta kertaa? Kuinka monta kertaa suunnilleen sattui seksuaalista lähentelyä tai kans sakymisttmnhenkilnkanssa? (taulukko jatkuu seur. sivulla) 124

131 Q30_3 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Harvoin Joskus, silloin tällöin Usein, monta tieto puuttuu (SYSMIS) [Q29_3] Kokemus 3. aikuisen kanssa: Kuinka pitkän ajan kuluessa (pvä)? Kuinka pitkän ajan kuluessa tapaukset suunnilleen sattuivat? Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 106 minimi 0.00 maksimi keskiarvo keskihajonta [Q30_3] Kokemus 3. aikuisen kanssa: Jatkuuko edelleen? Jatkuuko tilanne edelleen? Ei Kyllä, joskus tieto puuttuu (SYSMIS)

132 2. Muuttujat [Q31_3] Kokemus 3. aikuisen kanssa: Kuka henkilö oli? Kuka tuo henkilö oli? Tuntematon Tuttu, mutta ei ystävä Ystävä Vanhempiesi ystävä Serkku Setä, eno, täti Isovanhempi Veli Sisko Isä Isäpuoli Äiti Äitipuoli Poikaystävä Tyttöystävä Muu auktoriteettiasemassa oleva perheen ja suvun ulkopuolinen aikuinen Vitsailut Sisarusten ystävät Muu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q32_3] Kokemus 3. aikuisen kanssa: Kuka aloitti? Kuka aloitti seksuaalisen toiminnan Sinä Toinen (taulukko jatkuu seur. sivulla) 126

133 Q35_3 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Vaihtoehdot 1 ja tieto puuttuu (SYSMIS) [Q33_3] Kokemus 3. aikuisen kanssa: Pakottiko henkilö? Pakottiko, uhkailiko tai kiristikö toinen saadakseen sinut mukaan? Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS) [Q34_3] Kokemus 3. aikuisen kanssa: Käyttikö henkilö väkivaltaa? Käyttikö toinen väkivaltaa saadakseen sinut mukaan? Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS) [Q35_3] Kokemus 3. aikuisen kanssa: Lahjoiko henkilö? Lahjoiko toinen sinua saadakseen sinut mukaan? 127

134 2. Muuttujat Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS) [Q36_3] Kokemus 3. aikuisen kanssa: Oliko henkilö humalassa? Oliko toinen alkoholin vaikutuksen alainen tapauksen sattuessa? Useimmiten tai aina Joillakin kerroilla Ei koskaan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q37_3] Kokemus 3. aikuisen kanssa: Olitko sinä humalassa? Olitko sinä alkoholin vaikutuksen alainen? Useimmiten tai aina Joillakin kerroilla Ei koskaan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q38_3_1] Kokemus 3. aikuisen kanssa: Tuntemukset kokemuksen aikana: Inho Mikä seuraavista kuvaa parhaiten kokemustasi tapauksen sattuessa? Kokemus 3. aikuisen kanssa 128

135 Q38_3_3 Inho Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS) [Q38_3_2] Kokemus 3. aikuisen kanssa: Tuntemukset kokemuksen aikana: Pelko Mikä seuraavista kuvaa parhaiten kokemustasi tapauksen sattuessa? Kokemus 3. aikuisen kanssa Pelko Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS) [Q38_3_3] Kokemus 3. aikuisen kanssa: Tuntemukset kokemuksen aikana: Järkytys Mikä seuraavista kuvaa parhaiten kokemustasi tapauksen sattuessa? Kokemus 3. aikuisen kanssa Järkytys 129

136 2. Muuttujat Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS) [Q38_3_4] Kokemus 3. aikuisen kanssa: Tuntemukset kokemuksen aikana: Hämmästys Mikä seuraavista kuvaa parhaiten kokemustasi tapauksen sattuessa? Kokemus 3. aikuisen kanssa Hämmästys Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS) [Q38_3_5] Kokemus 3. aikuisen kanssa: Tuntemukset kokemuksen aikana: Kiinnostus Mikä seuraavista kuvaa parhaiten kokemustasi tapauksen sattuessa? Kokemus 3. aikuisen kanssa Kiinnostus 130

137 Q39_3 Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS) [Q38_3_6] Kokemus 3. aikuisen kanssa: Tuntemukset kokemuksen aikana: Nautinto Mikä seuraavista kuvaa parhaiten kokemustasi tapauksen sattuessa? Kokemus 3. aikuisen kanssa Nautinto Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS) [Q39_3] Kokemus 3. aikuisen kanssa: Tuntemus kokemuksen päätyttyä Jos kuvatut tapaukset ovat jo ohi, mikä seuraavista kuvaa parhaiten kokemustasi nyt jälkeenpäin? Myönteinen Melko myönteinen Merkityksetön Melko kielteinen Hyvin kielteinen tieto puuttuu (SYSMIS) (taulukko jatkuu seur. sivulla) 131

138 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) [Q40_3_1] Kokemus 3. aikuisen kanssa: vastaaja kertonut kokemuksesta: Äidille Kenelle olet kertonut asiasta? Kokemus 3. aikuisen kanssa Äidille Ei Kyllä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q40_3_2] Kokemus 3. aikuisen kanssa: vastaaja kertonut kokemuksesta: Isälle Kenelle olet kertonut asiasta? Kokemus 3. aikuisen kanssa Isälle Ei Kyllä tieto puuttuu (SYSMIS) (taulukko jatkuu seur. sivulla) 132

139 Q40_3_4 (taulukko jatkuu ed. sivulta) [Q40_3_3] Kokemus 3. aikuisen kanssa: vastaaja kertonut kokemuksesta: Veljelle, sisarelle Kenelle olet kertonut asiasta? Kokemus 3. aikuisen kanssa Veljelle, sisarelle Ei Kyllä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q40_3_4] Kokemus 3. aikuisen kanssa: vastaaja kertonut kokemuksesta: Ystävälle Kenelle olet kertonut asiasta? Kokemus 3. aikuisen kanssa Ystävälle Ei Kyllä tieto puuttuu (SYSMIS) (taulukko jatkuu seur. sivulla) 133

140 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) [Q40_3_5] Kokemus 3. aikuisen kanssa: vastaaja kertonut kokemuksesta: Tädille, mummolle Kenelle olet kertonut asiasta? Kokemus 3. aikuisen kanssa Tädille, mummolle Ei Kyllä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q40_3_6] Kokemus 3. aikuisen kanssa: vastaaja kertonut kokemuksesta: Sedälle, enolle, isoisälle Kenelle olet kertonut asiasta? Kokemus 3. aikuisen kanssa Sedälle, enolle, isoisälle Ei Kyllä tieto puuttuu (SYSMIS) (taulukko jatkuu seur. sivulla) 134

141 Q40_3_8 (taulukko jatkuu ed. sivulta) [Q40_3_7] Kokemus 3. aikuisen kanssa: vastaaja kertonut kokemuksesta: Kouluterveydenhoitajalle Kenelle olet kertonut asiasta? Kokemus 3. aikuisen kanssa Kouluterveydenhoitajalle Ei Kyllä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q40_3_8] Kokemus 3. aikuisen kanssa: vastaaja kertonut kokemuksesta: Opettajalle Kenelle olet kertonut asiasta? Kokemus 3. aikuisen kanssa Opettajalle Ei Kyllä tieto puuttuu (SYSMIS) (taulukko jatkuu seur. sivulla) 135

142 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) [Q40_3_9] Kokemus 3. aikuisen kanssa: vastaaja kertonut kokemuksesta: Koulukuraattorille Kenelle olet kertonut asiasta? Kokemus 3. aikuisen kanssa Koulukuraattorille Ei Kyllä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q40_3_10] Kokemus 3. aikuisen kanssa: vastaaja kertonut kokemuksesta: Koulupsykologille Kenelle olet kertonut asiasta? Kokemus 3. aikuisen kanssa Koulupsykologille Ei Kyllä tieto puuttuu (SYSMIS) (taulukko jatkuu seur. sivulla) 136

143 Q40_3_12 (taulukko jatkuu ed. sivulta) [Q40_3_11] Kokemus 3. aikuisen kanssa: vastaaja kertonut kokemuksesta: Lääkärille Kenelle olet kertonut asiasta? Kokemus 3. aikuisen kanssa Lääkärille Ei Kyllä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q40_3_12] Kokemus 3. aikuisen kanssa: vastaaja kertonut kokemuksesta: Poliisille Kenelle olet kertonut asiasta? Kokemus 3. aikuisen kanssa Poliisille Ei Kyllä tieto puuttuu (SYSMIS) (taulukko jatkuu seur. sivulla) 137

144 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) [Q40_3_13] Kokemus 3. aikuisen kanssa: vastaaja kertonut kokemuksesta: Muulle aikuiselle Kenelle olet kertonut asiasta? Kokemus 3. aikuisen kanssa Muulle aikuiselle Ei Kyllä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q41_3] Kokemus 3. aikuisen kanssa: Miksi ei kertonut kenellekään? (avokysymys) Jos et ole kertonut tapauksesta kenellekään, niin miksi et? On kertonut Ei haluttanut kertoa Ei kehtaa Suhde oli vapaaehtoinen Pelännyt muiden suhtautumista Pelännyt hyväksikäyttäjän kostoa Pelännyt perheenjäsenten suhtautumista Ei merkitystä (taulukko jatkuu seur. sivulla) 138

145 Q42 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Pilailu Muu syy Ei tiedä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q42] Kuinka monen yli 18-vuotiaan kanssa sinulla on kaikkiaan ollut kokemuksia sukupuolisesta lähentelystä tai kanssakäymisestä alle 14-vuotiaana? Kuinka monen yli 18-vuotiaan kanssa sinulla on kaikkiaan ollut kokemuksia sukupuolisesta lähentelystä tai kanssakäymisestä alle 14-vuotiaana? Muutaman, ei monen Joidenkin Monen tieto puuttuu (SYSMIS)

146 2. Muuttujat [Q43] Kuinka monen yli 25-vuotiaan kanssa sinulla on kaikkiaan ollut kokemuksia sukupuolisesta lähentelystä tai kanssakäymisestä sen jälkeen kun täytit 14 vuotta? Kuinka monen yli 25-vuotiaan kanssa sinulla on kaikkiaan ollut kokemuksia sukupuolisesta lähentelystä tai kanssakäymisestä sen jälkeen kun täytit 14 vuotta? Muutaman, ei monen Joidenkin Monen tieto puuttuu (SYSMIS) [Q44_1] Arvio kolmesta tärkeimmästä syystä, miksi lapsia kuritetaan ruumiillisesti (avokysymys): Aikuinen, pysyvät piirteet - aikuisen persoonallisuuspiirteet, taipumukset, pysyviksi koetut ominaisuudet Mitkä ovat mielestäsi kolme tärkeintä syytä siihen, että lapsia kuritetaan ruumiillisesti? Aikuisen persoonallisuuspiirteet, taipumukset, pysyviksi koetut ominaisuudet 140

147 Q44_3 Ei mainittu mainittu mainittu mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q44_2] Arvio kolmesta tärkeimmästä syystä, miksi lapsia kuritetaan ruumiillisesti (avokysymys): Aikuinen, pysyvät piirteet - vanhempien sosiaalistumishistoria, itseä kuritettu lapsena, ankea lapsuus Mitkä ovat mielestäsi kolme tärkeintä syytä siihen, että lapsia kuritetaan ruumiillisesti? Vanhempien sosiaalistumishistoria Ei mainittu mainittu mainittu mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q44_3] Arvio kolmesta tärkeimmästä syystä, miksi lapsia kuritetaan ruumiillisesti (avokysymys): Aikuinen, pysyvät piirteet - vanhempien viha, halveksunta lapsia kohtaan, kyllästyneitä lapsiin Mitkä ovat mielestäsi kolme tärkeintä syytä siihen, että lapsia kuritetaan ruumiillisesti? Vanhempien viha, halveksunta lapsia kohtaan 141

148 2. Muuttujat Ei mainittu mainittu mainittu mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q44_4] Arvio kolmesta tärkeimmästä syystä, miksi lapsia kuritetaan ruumiillisesti (avokysymys): Aikuinen, pysyvät piirteet - valtasuhteeseen liittyvät perustelut, sadistiset perustelut, mustasukkaisuus Mitkä ovat mielestäsi kolme tärkeintä syytä siihen, että lapsia kuritetaan ruumiillisesti? Valtasuhteeseen liittyvät perustelut, sadistiset perustelut, mustasukkaisuus Ei mainittu mainittu mainittu mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q44_5] Arvio kolmesta tärkeimmästä syystä, miksi lapsia kuritetaan ruumiillisesti (avokysymys): Aikuinen, pysyvät piirteet - vanhempien kasvatustarkoitukset ja kasvatustraditio Mitkä ovat mielestäsi kolme tärkeintä syytä siihen, että lapsia kuritetaan ruumiillisesti? Vanhempien kasvatustarkoitukset ja kasvatustraditio 142

149 Q44_7 Ei mainittu mainittu mainittu mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q44_6] Arvio kolmesta tärkeimmästä syystä, miksi lapsia kuritetaan ruumiillisesti (avokysymys): Aikuinen, ohimenevät piirteet - alkoholinkäyttö, humala Mitkä ovat mielestäsi kolme tärkeintä syytä siihen, että lapsia kuritetaan ruumiillisesti? Alkoholinkäyttö, humala Ei mainittu mainittu mainittu mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q44_7] Arvio kolmesta tärkeimmästä syystä, miksi lapsia kuritetaan ruumiillisesti (avokysymys): Aikuinen, ohimenevät piirteet - hetkelliseksi käsitetty suuttuminen Mitkä ovat mielestäsi kolme tärkeintä syytä siihen, että lapsia kuritetaan ruumiillisesti? Hetkelliseksi käsitetty suuttuminen 143

150 2. Muuttujat Ei mainittu mainittu mainittu mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q44_8] Arvio kolmesta tärkeimmästä syystä, miksi lapsia kuritetaan ruumiillisesti (avokysymys): Riidat Mitkä ovat mielestäsi kolme tärkeintä syytä siihen, että lapsia kuritetaan ruumiillisesti? Riidat Ei mainittu mainittu mainittu mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q44_9] Arvio kolmesta tärkeimmästä syystä, miksi lapsia kuritetaan ruumiillisesti (avokysymys): Stressi Mitkä ovat mielestäsi kolme tärkeintä syytä siihen, että lapsia kuritetaan ruumiillisesti? Stressi 144

151 Q44_11 Ei mainittu mainittu mainittu mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q44_10] Arvio kolmesta tärkeimmästä syystä, miksi lapsia kuritetaan ruumiillisesti (avokysymys): Lapsen ohimenevät teot Mitkä ovat mielestäsi kolme tärkeintä syytä siihen, että lapsia kuritetaan ruumiillisesti? Lapsen ohimenevät teot Ei mainittu mainittu mainittu mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q44_11] Arvio kolmesta tärkeimmästä syystä, miksi lapsia kuritetaan ruumiillisesti (avokysymys): Lapsen pysyvät ominaisuudet Mitkä ovat mielestäsi kolme tärkeintä syytä siihen, että lapsia kuritetaan ruumiillisesti? Lapsen pysyvät ominaisuudet 145

152 2. Muuttujat Ei mainittu mainittu mainittu mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q44_12] Arvio kolmesta tärkeimmästä syystä, miksi lapsia kuritetaan ruumiillisesti (avokysymys): Ei hyväksy ruumiillista kuritusta Mitkä ovat mielestäsi kolme tärkeintä syytä siihen, että lapsia kuritetaan ruumiillisesti? Ei hyväksy ruumiillista kuritusta Ei mainittu mainittu mainittu mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q44_13] Arvio kolmesta tärkeimmästä syystä, miksi lapsia kuritetaan ruumiillisesti (avokysymys): Pilailut Mitkä ovat mielestäsi kolme tärkeintä syytä siihen, että lapsia kuritetaan ruumiillisesti? Pilailut 146

153 Q45 Ei mainittu mainittu mainittu mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q44_14] Arvio kolmesta tärkeimmästä syystä, miksi lapsia kuritetaan ruumiillisesti (avokysymys): Muut syyt Mitkä ovat mielestäsi kolme tärkeintä syytä siihen, että lapsia kuritetaan ruumiillisesti? Muut syyt Ei mainittu mainittu mainittu mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q45] Onko lasten ruumiillinen kuritus mielestäsi kasvatuksen kannalta välttämätöntä? Onko lasten ruumiillinen kuritus mielestäsi kasvatuksen kannalta välttämätöntä? On On joissakin tilanteissa (taulukko jatkuu seur. sivulla) 147

154 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Ei koskaan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q46_1] Fyysisen kurituksen seuraukset (avokysymys): Fyysiset vammat Mitä seurauksia, hyviä tai huonoja, arvelet ruumiillisesta kurituksesta voivan olla lapselle? Fyysiset vammat Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q46_2] Fyysisen kurituksen seuraukset (avokysymys): Itseen kohdistuvat negatiiviset psyykkiset reaktiot Mitä seurauksia, hyviä tai huonoja, arvelet ruumiillisesta kurituksesta voivan olla lapselle? Negatiiviset psyykkiset reaktiot Ei mainittu Mainittu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 148

155 Q46_4 (taulukko jatkuu ed. sivulta) tieto puuttuu (SYSMIS) [Q46_3] Fyysisen kurituksen seuraukset (avokysymys): Vanhempiin kohdistuvat negatiiviset tunteet Mitä seurauksia, hyviä tai huonoja, arvelet ruumiillisesta kurituksesta voivan olla lapselle? Vanhempiin kohdistuvat negatiiviset tunteet Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q46_4] Fyysisen kurituksen seuraukset (avokysymys): Pako (viina, karkailu ym.) Mitä seurauksia, hyviä tai huonoja, arvelet ruumiillisesta kurituksesta voivan olla lapselle? Pako Ei mainittu Mainittu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 149

156 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) tieto puuttuu (SYSMIS) [Q46_5] Fyysisen kurituksen seuraukset (avokysymys): Viha, inho, halveksunta vanhempia kohtaan Mitä seurauksia, hyviä tai huonoja, arvelet ruumiillisesta kurituksesta voivan olla lapselle? Viha Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q46_6] Fyysisen kurituksen seuraukset (avokysymys): Muut negatiiviset seuraukset Mitä seurauksia, hyviä tai huonoja, arvelet ruumiillisesta kurituksesta voivan olla lapselle? Muut negatiiviset seuraukset Ei mainittu Mainittu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 150

157 Q46_8 (taulukko jatkuu ed. sivulta) tieto puuttuu (SYSMIS) [Q46_7] Fyysisen kurituksen seuraukset (avokysymys): Aggressiivisuus Mitä seurauksia, hyviä tai huonoja, arvelet ruumiillisesta kurituksesta voivan olla lapselle? Aggressiivisuus Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q46_8] Fyysisen kurituksen seuraukset (avokysymys): Kurittaa omia lapsia aikanaan Mitä seurauksia, hyviä tai huonoja, arvelet ruumiillisesta kurituksesta voivan olla lapselle? Kurittaa omia lapsia aikanaan Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) (taulukko jatkuu seur. sivulla) 151

158 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) [Q46_9] Fyysisen kurituksen seuraukset (avokysymys): Ulospäin suuntautuva uhma, paatuminen Mitä seurauksia, hyviä tai huonoja, arvelet ruumiillisesta kurituksesta voivan olla lapselle? Ulospäin suuntautuva uhma, paatuminen Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q46_10] Fyysisen kurituksen seuraukset (avokysymys): Oppii kunnioittamaan vanhempiaan Mitä seurauksia, hyviä tai huonoja, arvelet ruumiillisesta kurituksesta voivan olla lapselle? Oppii kunnioittamaan vanhempiaan Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) (taulukko jatkuu seur. sivulla) 152

159 Q46_12 (taulukko jatkuu ed. sivulta) [Q46_11] Fyysisen kurituksen seuraukset (avokysymys): Oppii tehneensä väärin ja tekojensa seuraukset Mitä seurauksia, hyviä tai huonoja, arvelet ruumiillisesta kurituksesta voivan olla lapselle? Oppii tehneensä väärin ja tekojensa seuraukset Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q46_12] Fyysisen kurituksen seuraukset (avokysymys): Oppii kunniottamaan valtaa ja että vallan uhmaamisesta on huonot seuraukset Mitä seurauksia, hyviä tai huonoja, arvelet ruumiillisesta kurituksesta voivan olla lapselle? Oppii kunniottamaan valtaa ja että vallan uhmaamisesta on huonot seuraukset Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) (taulukko jatkuu seur. sivulla) 153

160 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) [Q46_13] Fyysisen kurituksen seuraukset (avokysymys): Kasvattaa henkistä puolta Mitä seurauksia, hyviä tai huonoja, arvelet ruumiillisesta kurituksesta voivan olla lapselle? Kasvattaa henkistä puolta Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q46_14] Fyysisen kurituksen seuraukset (avokysymys): Muut positiiviset seuraukset Mitä seurauksia, hyviä tai huonoja, arvelet ruumiillisesta kurituksesta voivan olla lapselle? Muut positiiviset seuraukset Ei mainittu Mainittu Ei käy tai (taulukko jatkuu seur. sivulla) 154

161 Q46_16 (taulukko jatkuu ed. sivulta) tieto puuttuu (SYSMIS) [Q46_15] Fyysisen kurituksen seuraukset (avokysymys): Pilailut Mitä seurauksia, hyviä tai huonoja, arvelet ruumiillisesta kurituksesta voivan olla lapselle? Pilailut Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q46_16] Fyysisen kurituksen seuraukset (avokysymys): Muut Mitä seurauksia, hyviä tai huonoja, arvelet ruumiillisesta kurituksesta voivan olla lapselle? Muut Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS)

162 2. Muuttujat [Q47] Jos aiot hankkia lapsia, uskotko käyttäväsi ruumiillista kuritusta kasvattaessasi heitä? Jos aiot hankkia lapsia, uskotko käyttäväsi ruumiillista kuritusta kasvattaessasi heitä? En varmasti käytä Luultavasti en käytä En tiedä Luultavasti käytän Varmasti käytän En aio hankkia lapsia tieto puuttuu (SYSMIS) [TIETPUUT] Tieto puuttuu Tieto puuttuu Ei puutu Tyhjä lomake Vastaaminen koettu ahdistavaksi Vitsailu Vastaaminen jäänyt kesken, ei osannut täyttää Vastaaminen jäänyt kesken, ei syytä Ei halua vastata Vitsailuepäily [KIELI] Kieli Kieli 156

163 VASTAUSP Suomi Ruotsi [OPPMAARA] Luokan oppilaiden määrä (th:n ilmoitus) Luokan oppilaiden määrä Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 5736 minimi 1.00 maksimi keskiarvo keskihajonta 5.31 [LOMMAARA] Luokan lomakkeiden jättäneiden oppilaiden määrä (lomakkeiden määrä) Lomakkeiden määrä Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 7322 minimi 1.00 maksimi keskiarvo keskihajonta 6.04 [VASTAUSP] Vastauspaikka Vastauspaikka 157

164 2. Muuttujat Terveydenhoitajan luona, ei mainintaa Luokassa Epävarma Terveydenhoitajan luona, maininta tieto puuttuu (SYSMIS) [KUNTAMUO] Kuntamuoto Kuntamuoto Läänin pääkaupunki Muu kaupunki Muu kunta [TAAJAMA] Taajama-aste Taajama-aste 0,0-9,9% ,9% ,9% ,9% ,9% ,9% ,9% ,9% ,9% (taulukko jatkuu seur. sivulla) 158

165 LAANI (taulukko jatkuu ed. sivulta) % tieto puuttuu (SYSMIS) [LAANI] Lääni Lääni Uusimaa Turun ja Porin lääni Ahvenanmaa Hämeen lääni Kymeen lääni Mikkelin lääni Pohjois-Karjalan lääni Kuopion lääni Keski-Suomen lääni Vaasan lääni Oulun lääni Lapin lääni

166

167 Luku 3 Hakemistot 3.1 Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) [FSD_NO] Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) [FSD_VR] Käsittelytaso (lisätty FSD:ssä) [FSD_PRO] Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) [FSD_ID] Luokan numero [LUOKANNR] Lomakenumero [LOMAKENR] Sukupuoli [Q1] Perhemuoto [Q2] Äidin ammatti (avokysymys) [Q3] Isän ammatti (avokysymys) [Q4] Perhemuoto 3. luokalla [Q5] Kun 1-3:s luokkalaisena osallistuit kotitöihin, äitisi tavallisesti [Q6] Kun 1-3:s luokkalaisena osallistuit kotitöihin, isäsi tavallisesti [Q7] Kun 1-3:lla luokalla sait koulusta tavallista huonomman numeron, äitisi yleensä [Q8] Kun 1-3:lla luokalla sait koulusta tavallista huonomman numeron, isäsi yleensä [Q9] Kun olit 1-3-luokkalainen, huolehtiko äitisi sinusta mielestäsi [Q10] Kun olit 1-3-luokkalainen, huolehtiko isäsi sinusta mielestäsi [Q11] Kun olet osallistunut kotitöihin, äitisi [Q12] Kun olet osallistunut kotitöihin, isäsi [Q13] Kun olet saanut koulusta tavallista huonomman numeron, äitisi [Q14] Kun olet saanut koulusta tavallista huonomman numeron, isäsi [Q15] Huolehtiiko äitisi sinusta mielestäsi [Q16]

168 3. Hakemistot Huolehtiiko isäsi sinusta mielestäsi [Q17] Kun sinulla ja äidilläsi on ollut kiistaa sinua koskevista asioista, ovatko ne yleensä päättyneet siihen, että [Q18] Kun sinulla ja isälläsi on ollut kiistaa sinua koskevista asioista, ovatko ne yleensä päättyneet siihen, että [Q19] Onko äitisi riidellessänne ennen 14 v:n ikääsi: Murjottanut tai kieltäytynyt puhumasta asiasta [Q20_1A] Onko äitisi riidellessänne ennen 14 v:n ikääsi: Haukkunut, nälvinyt, kiroillut tai loukannut sinua muuten, ei kuitenkaan koskenut fyysisesti [Q20_1B] Onko äitisi riidellessänne ennen 14 v:n ikääsi: Heittänyt, lyönyt tai potkaissut suutuksissaan jotain esinettä (esim. paiskonut ovia) [Q20_1C] Onko äitisi riidellessänne ennen 14 v:n ikääsi: Uhannut väkivallalla [Q20_1D] Onko äitisi riidellessänne ennen 14 v:n ikääsi: Tyrkännyt, töninyt tai ravistellut sinua vihaisesti [Q20_1E] Onko äitisi riidellessänne ennen 14 v:n ikääsi: Tukistanut sinua [Q20_1F] Onko äitisi riidellessänne ennen 14 v:n ikääsi: Läimäyttänyt sinua [Q20_1G] Onko äitisi riidellessänne ennen 14 v:n ikääsi: Lyönyt sinua nyrkillä [Q20_1H] Onko äitisi riidellessänne ennen 14 v:n ikääsi: Lyönyt sinua jollain esineellä [Q20_1I] Onko äitisi riidellessänne ennen 14 v:n ikääsi: Potkaissut tai potkinut sinua [Q20_1J] Onko äitisi riidellessänne ennen 14 v:n ikääsi: Antanut sinulle piiskaa [Q20_1K] Onko äitisi riidellessänne ennen 14 v:n ikääsi: Antanut kovan selkäsaunan [Q20_1L] Onko äitisi riidellessänne ennen 14 v:n ikääsi: Uhannut veitsellä tai ampuma-aseella [Q20_1M] 23 Onko äitisi riidellessänne ennen 14 v:n ikääsi: Käyttänyt veistä tai ampuma-asetta [Q20_1N] 24 Onko äitisi riidellessänne ennen 14 v:n ikääsi: Tehnyt jotain muuta väkivaltaista [Q20_1O] 24 Onko äitisi riidellessänne ennen 14 v:n ikääsi: Mitä muuta? (avokysymys) [Q20_AVO] Onko äitisi riidellessänne 12 viime kk:n aikana (kertaa): Murjottanut tai kieltäytynyt puhumasta asiasta [Q20_2A] Onko äitisi riidellessänne 12 viime kk:n aikana (kertaa): Haukkunut, nälvinyt, kiroillut tai loukannut sinua muuten, ei kuitenkaan koskenut fyysisesti [Q20_2B] Onko äitisi riidellessänne 12 viime kk:n aikana (kertaa): Heittänyt, lyönyt tai potkaissut suutuksissaan jotain esinettä (esim. paiskonut ovia) [Q20_2C] Onko äitisi riidellessänne 12 viime kk:n aikana (kertaa): Uhannut väkivallalla [Q20_2D].. 27 Onko äitisi riidellessänne 12 viime kk:n aikana (kertaa): Tyrkännyt, töninyt tai ravistellut sinua vihaisesti [Q20_2E] Onko äitisi riidellessänne 12 viime kk:n aikana (kertaa): Tukistanut sinua [Q20_2F] Onko äitisi riidellessänne 12 viime kk:n aikana (kertaa): Läimäyttänyt sinua [Q20_2G]

169 3.1. Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Onko äitisi riidellessänne 12 viime kk:n aikana (kertaa): Lyönyt sinua nyrkillä [Q20_2H].. 30 Onko äitisi riidellessänne 12 viime kk:n aikana (kertaa): Lyönyt sinua jollain esineellä [Q20_2I] 31 Onko äitisi riidellessänne 12 viime kk:n aikana (kertaa): Potkaissut tai potkinut sinua [Q20_2J] 32 Onko äitisi riidellessänne 12 viime kk:n aikana (kertaa): Antanut sinulle piiskaa [Q20_2K] 33 Onko äitisi riidellessänne 12 viime kk:n aikana (kertaa): Antanut kovan selkäsaunan [Q20_2L] 34 Onko äitisi riidellessänne 12 viime kk:n aikana (kertaa): Uhannut veitsellä tai ampuma-aseella [Q20_2M] Onko äitisi riidellessänne 12 viime kk:n aikana (kertaa): Käyttänyt veistä tai ampuma-asetta [Q20_2N] Onko äitisi riidellessänne 12 viime kk:n aikana (kertaa): Tehnyt jotain muuta väkivaltaista [Q20_2O] Onko äitisi riidellessänne 12 viime kk:n aikana (kertaa): Mitä muuta? (avokysymys) [Q20_AVON] 37 Onko isäsi riidellessänne ennen 14 v:n ikääsi: Murjottanut tai kieltäytynyt puhumasta asiasta [Q21_1A] Onko isäsi riidellessänne ennen 14 v:n ikääsi: Haukkunut, nälvinyt, kiroillut tai loukannut sinua muuten, ei kuitenkaan koskenut fyysisesti [Q21_1B] Onko isäsi riidellessänne ennen 14 v:n ikääsi: Heittänyt, lyönyt tai potkaissut suutuksissaan jotain esinettä (esim. paiskonut ovia) [Q21_1C] Onko isäsi riidellessänne ennen 14 v:n ikääsi: Uhannut väkivallalla [Q21_1D] Onko isäsi riidellessänne ennen 14 v:n ikääsi: Tyrkännyt, töninyt tai ravistellut sinua vihaisesti [Q21_1E] Onko isäsi riidellessänne ennen 14 v:n ikääsi: Tukistanut sinua [Q21_1F] Onko isäsi riidellessänne ennen 14 v:n ikääsi: Läimäyttänyt sinua [Q21_1G] Onko isäsi riidellessänne ennen 14 v:n ikääsi: Lyönyt sinua nyrkillä [Q21_1H] Onko isäsi riidellessänne ennen 14 v:n ikääsi: Lyönyt sinua jollain esineellä [Q21_1I] Onko isäsi riidellessänne ennen 14 v:n ikääsi: Potkaissut tai potkinut sinua [Q21_1J] Onko isäsi riidellessänne ennen 14 v:n ikääsi: Antanut sinulle piiskaa [Q21_1K] Onko isäsi riidellessänne ennen 14 v:n ikääsi: Antanut kovan selkäsaunan [Q21_1L] Onko isäsi riidellessänne ennen 14 v:n ikääsi: Uhannut veitsellä tai ampuma-aseella [Q21_1M] 43 Onko isäsi riidellessänne ennen 14 v:n ikääsi: Käyttänyt veistä tai ampuma-asetta [Q21_1N] 44 Onko isäsi riidellessänne ennen 14 v:n ikääsi: Tehnyt jotain muuta väkivaltaista [Q21_1O]. 44 Onko isäsi riidellessänne ennen 14 v:n ikääsi: Mitä muuta? (avokysymys) [Q21_AVO] Onko isäsi riidellessänne 12 viime kk:n aikana (kertaa): Murjottanut tai kieltäytynyt puhumasta 163

170 3. Hakemistot asiasta [Q21_2A] Onko isäsi riidellessänne 12 viime kk:n aikana (kertaa): Haukkunut, nälvinyt, kiroillut tai loukannut sinua muuten, ei kuitenkaan koskenut fyysisesti [Q21_2B] Onko isäsi riidellessänne 12 viime kk:n aikana (kertaa): Heittänyt, lyönyt tai potkaissut suutuksissaan jotain esinettä (esim. paiskonut ovia) [Q21_2C] Onko isäsi riidellessänne 12 viime kk:n aikana (kertaa): Uhannut väkivallalla [Q21_2D] Onko isäsi riidellessänne 12 viime kk:n aikana (kertaa): Tyrkännyt, töninyt tai ravistellut sinua vihaisesti [Q21_2E] Onko isäsi riidellessänne 12 viime kk:n aikana (kertaa): Tukistanut sinua [Q21_2F] Onko isäsi riidellessänne 12 viime kk:n aikana (kertaa): Läimäyttänyt sinua [Q21_2G] Onko isäsi riidellessänne 12 viime kk:n aikana (kertaa): Lyönyt sinua nyrkillä [Q21_2H].. 50 Onko isäsi riidellessänne 12 viime kk:n aikana (kertaa): Lyönyt sinua jollain esineellä [Q21_2I] 51 Onko isäsi riidellessänne 12 viime kk:n aikana (kertaa): Potkaissut tai potkinut sinua [Q21_2J] 52 Onko isäsi riidellessänne 12 viime kk:n aikana (kertaa): Antanut sinulle piiskaa [Q21_2K]. 53 Onko isäsi riidellessänne 12 viime kk:n aikana (kertaa): Antanut kovan selkäsaunan [Q21_2L] 54 Onko isäsi riidellessänne 12 viime kk:n aikana (kertaa): Uhannut veitsellä tai ampuma-aseella [Q21_2M] Onko isäsi riidellessänne 12 viime kk:n aikana (kertaa): Käyttänyt veistä tai ampuma-asetta [Q21_2N] Onko isäsi riidellessänne 12 viime kk:n aikana (kertaa): Tehnyt jotain muuta väkivaltaista [Q21_2O] 56 Onko isäsi riidellessänne 12 viime kk:n aikana (kertaa): Mitä muuta? (avokysymys) [Q21_AVON] 56 Onko sinulla kokemuksia sukupuolisesta lähentelystä tai kanssakäymisestä aikuisten tai tapahtumahetkellä vähintään 5 vuotta itseäsi vanhempien ihmisten kanssa? [Q22] Kokemus 1. aikuisen kanssa: Pyyntö tai ehdotus tehdä jotain seksuaalista [Q23A1_1] Kokemus 1. aikuisen kanssa: Hyväily [Q23A1_2] Kokemus 1. aikuisen kanssa: Toinen henkilö näytti sukupuolielimensä [Q23A1_3] Kokemus 1. aikuisen kanssa: Sinä näytit sukupuolielimesi toiselle [Q23A1_4] Kokemus 1. aikuisen kanssa: Toinen henkilö kosketteli sukupuolielimiäsi (vaatteiden päältä) [Q23A1_5] Kokemus 1. aikuisen kanssa: Sinä koskettelit hänen sukupuolielimiään (vaatteiden päältä) [Q23A1_6] 61 Kokemus 1. aikuisen kanssa: Toinen henkilö kosketteli/hyväili paljaita sukupuolielimiäsi [Q23A1_7]

171 3.1. Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Kokemus 1. aikuisen kanssa: Sinä koskettelit/hyväilit hänen paljaita sukupuolielimiään [Q23A1_8] 62 Kokemus 1. aikuisen kanssa: Sukupuoliyhdynnän jäljittely ilman sisääntunkeutumista [Q23A1_9] 62 Kokemus 1. aikuisen kanssa: Yhdyntä [Q23A1_10] Kokemus 1. aikuisen kanssa: Myönteinen luonnehdinta tapauksesta (avokysymys) [Q23B1_1] 63 Kokemus 1. aikuisen kanssa: Kielteinen luonnehdinta tapauksesta (avokysymys) [Q23B1_2] 64 Kokemus 1. aikuisen kanssa: Suutelu, sen yritys tai fritsuja (avokysymys) [Q23B1_3] Kokemus 1. aikuisen kanssa: Esileikkejä (avokysymys) [Q23B1_4] Kokemus 1. aikuisen kanssa: Orgasmi (avokysymys) [Q23B1_5] Kokemus 1. aikuisen kanssa: Fellaatio (avokysymys) [Q23B1_6] Kokemus 1. aikuisen kanssa: Cunnilingus (avokysymys) [Q23B1_7] Kokemus 1. aikuisen kanssa: Anaaliyhdyntä tai sen yritys (avokysymys) [Q23B1_8] Kokemus 1. aikuisen kanssa: Yhdyntä väkivallalla uhaten tai väkivalloin, raiskaus (avokysymys) [Q23B1_9] Kokemus 1. aikuisen kanssa: Uhkaukseen tai väkivaltaan perustuva lähentely ilman yhdyntää, raiskauksen yritys (avokysymys) [Q23B1_10] Kokemus 1. aikuisen kanssa: Vitsailua (avokysymys) [Q23B1_11] Kokemus 1. aikuisen kanssa: Aggressiivista torjuntaa (avokysymys) [Q23B1_12] Kokemus 1. aikuisen kanssa: Muuta (avokysymys) [Q23B1_13] Kokemus 1. aikuisen kanssa: Raskaus (avokysymys) [Q23B1_14] Kokemus 1. aikuisen kanssa: Vastaajan ikä [Q24_1] Kokemus 1. aikuisen kanssa: Aikuisen ikä [Q25_1] Kokemus 1. aikuisen kanssa: Aikuisen sukupuoli [Q26_1] Kokemus 1. aikuisen kanssa: Ikä ensimmäisen yhdynnän aikaan [Q27_1] Kokemus 1. aikuisen kanssa: Kuinka monta kertaa? [Q28_1] Kokemus 1. aikuisen kanssa: Kuinka pitkän ajan kuluessa (pvä)? [Q29_1] Kokemus 1. aikuisen kanssa: Jatkuuko edelleen? [Q30_1] Kokemus 1. aikuisen kanssa: Kuka henkilö oli? [Q31_1] Kokemus 1. aikuisen kanssa: Kuka aloitti? [Q32_1] Kokemus 1. aikuisen kanssa: Pakottiko henkilö? [Q33_1] Kokemus 1. aikuisen kanssa: Käyttikö henkilö väkivaltaa? [Q34_1] Kokemus 1. aikuisen kanssa: Lahjoiko henkilö? [Q35_1] Kokemus 1. aikuisen kanssa: Oliko henkilö humalassa? [Q36_1] Kokemus 1. aikuisen kanssa: Olitko sinä humalassa? [Q37_1]

172 3. Hakemistot Kokemus 1. aikuisen kanssa: Tuntemukset kokemuksen aikana: Inho [Q38_1_1] Kokemus 1. aikuisen kanssa: Tuntemukset kokemuksen aikana: Pelko [Q38_1_2] Kokemus 1. aikuisen kanssa: Tuntemukset kokemuksen aikana: Järkytys [Q38_1_3] Kokemus 1. aikuisen kanssa: Tuntemukset kokemuksen aikana: Hämmästys [Q38_1_4] Kokemus 1. aikuisen kanssa: Tuntemukset kokemuksen aikana: Kiinnostus [Q38_1_5] Kokemus 1. aikuisen kanssa: Tuntemukset kokemuksen aikana: Nautinto [Q38_1_6] Kokemus 1. aikuisen kanssa: Tuntemus kokemuksen päätyttyä [Q39_1] Kokemus 1. aikuisen kanssa: vastaaja kertonut kokemuksesta: Äidille [Q40_1_1] Kokemus 1. aikuisen kanssa: vastaaja kertonut kokemuksesta: Isälle [Q40_1_2] Kokemus 1. aikuisen kanssa: vastaaja kertonut kokemuksesta: Veljelle, sisarelle [Q40_1_3] 79 Kokemus 1. aikuisen kanssa: vastaaja kertonut kokemuksesta: Ystävälle [Q40_1_4] Kokemus 1. aikuisen kanssa: vastaaja kertonut kokemuksesta: Tädille, mummolle [Q40_1_5] 80 Kokemus 1. aikuisen kanssa: vastaaja kertonut kokemuksesta: Sedälle, enolle, isoisälle [Q40_1_6] 80 Kokemus 1. aikuisen kanssa: vastaaja kertonut kokemuksesta: Kouluterveydenhoitajalle [Q40_1_7] 81 Kokemus 1. aikuisen kanssa: vastaaja kertonut kokemuksesta: Opettajalle [Q40_1_8] Kokemus 1. aikuisen kanssa: vastaaja kertonut kokemuksesta: Koulukuraattorille [Q40_1_9] 82 Kokemus 1. aikuisen kanssa: vastaaja kertonut kokemuksesta: Koulupsykologille [Q40_1_10] 82 Kokemus 1. aikuisen kanssa: vastaaja kertonut kokemuksesta: Lääkärille [Q40_1_11] Kokemus 1. aikuisen kanssa: vastaaja kertonut kokemuksesta: Poliisille [Q40_1_12] Kokemus 1. aikuisen kanssa: vastaaja kertonut kokemuksesta: Muulle aikuiselle [Q40_1_13] 84 Kokemus 1. aikuisen kanssa: Miksi ei kertonut kenellekään? (avokysymys) [Q41_1] Kokemus 2. aikuisen kanssa: Pyyntö tai ehdotus tehdä jotain seksuaalista [Q23A2_1] Kokemus 2. aikuisen kanssa: Hyväily [Q23A2_2] Kokemus 2. aikuisen kanssa: Toinen henkilö näytti sukupuolielimensä [Q23A2_3] Kokemus 2. aikuisen kanssa: Sinä näytit sukupuolielimesi toiselle [Q23A2_4] Kokemus 2. aikuisen kanssa: Toinen henkilö kosketteli sukupuolielimiäsi (vaatteiden päältä) [Q23A2_5] Kokemus 2. aikuisen kanssa: Sinä koskettelit hänen sukupuolielimiään (vaatteiden päältä) [Q23A2_6] 87 Kokemus 2. aikuisen kanssa: Toinen henkilö kosketteli/hyväili paljaita sukupuolielimiäsi [Q23A2_7] 88 Kokemus 2. aikuisen kanssa: Sinä koskettelit/hyväilit hänen paljaita sukupuolielimiään [Q23A2_8] 166

173 3.1. Muuttujat esiintymisjärjestyksessä 88 Kokemus 2. aikuisen kanssa: Sukupuoliyhdynnän jäljittely ilman sisääntunkeutumista [Q23A2_9] 89 Kokemus 2. aikuisen kanssa: Yhdyntä [Q23A2_10] Kokemus 2. aikuisen kanssa: Myönteinen luonnehdinta tapauksesta (avokysymys) [Q23B2_1] 90 Kokemus 2. aikuisen kanssa: Kielteinen luonnehdinta tapauksesta (avokysymys) [Q23B2_2] 90 Kokemus 2. aikuisen kanssa: Suutelu, sen yritys tai fritsuja (avokysymys) [Q23B2_3] Kokemus 2. aikuisen kanssa: Esileikkejä (avokysymys) [Q23B2_4] Kokemus 2. aikuisen kanssa: Orgasmi (avokysymys) [Q23B2_5] Kokemus 2. aikuisen kanssa: Fellaatio (avokysymys) [Q23B2_6] Kokemus 2. aikuisen kanssa: Cunnilingus (avokysymys) [Q23B2_7] Kokemus 2. aikuisen kanssa: Anaaliyhdyntä tai sen yritys (avokysymys) [Q23B2_8] Kokemus 2. aikuisen kanssa: Yhdyntä väkivallalla uhaten tai väkivalloin, raiskaus (avokysymys) [Q23B2_9] Kokemus 2. aikuisen kanssa: Uhkaukseen tai väkivaltaan perustuva lähentely ilman yhdyntää, raiskauksen yritys (avokysymys) [Q23B2_10] Kokemus 2. aikuisen kanssa: Vitsailua (avokysymys) [Q23B2_11] Kokemus 2. aikuisen kanssa: Aggressiivista torjuntaa (avokysymys) [Q23B2_12] Kokemus 2. aikuisen kanssa: Muuta (avokysymys) [Q23B2_13] Kokemus 2. aikuisen kanssa: Raskaus (avokysymys) [Q23B2_14] Kokemus 2. aikuisen kanssa: Vastaajan ikä [Q24_2] Kokemus 2. aikuisen kanssa: Aikuisen ikä [Q25_2] Kokemus 2. aikuisen kanssa: Aikuisen sukupuoli [Q26_2] Kokemus 2. aikuisen kanssa: Ikä ensimmäisen yhdynnän aikaan [Q27_2] Kokemus 2. aikuisen kanssa: Kuinka monta kertaa? [Q28_2] Kokemus 2. aikuisen kanssa: Kuinka pitkän ajan kuluessa (pvä)? [Q29_2] Kokemus 2. aikuisen kanssa: Jatkuuko edelleen? [Q30_2] Kokemus 2. aikuisen kanssa: Kuka henkilö oli? [Q31_2] Kokemus 2. aikuisen kanssa: Kuka aloitti? [Q32_2] Kokemus 2. aikuisen kanssa: Pakottiko henkilö? [Q33_2] Kokemus 2. aikuisen kanssa: Käyttikö henkilö väkivaltaa? [Q34_2] Kokemus 2. aikuisen kanssa: Lahjoiko henkilö? [Q35_2] Kokemus 2. aikuisen kanssa: Oliko henkilö humalassa? [Q36_2] Kokemus 2. aikuisen kanssa: Olitko sinä humalassa? [Q37_2]

174 3. Hakemistot Kokemus 2. aikuisen kanssa: Tuntemukset kokemuksen aikana: Inho [Q38_2_1] Kokemus 2. aikuisen kanssa: Tuntemukset kokemuksen aikana: Pelko [Q38_2_2] Kokemus 2. aikuisen kanssa: Tuntemukset kokemuksen aikana: Järkytys [Q38_2_3] Kokemus 2. aikuisen kanssa: Tuntemukset kokemuksen aikana: Hämmästys [Q38_2_4] Kokemus 2. aikuisen kanssa: Tuntemukset kokemuksen aikana: Kiinnostus [Q38_2_5] Kokemus 2. aikuisen kanssa: Tuntemukset kokemuksen aikana: Nautinto [Q38_2_6] Kokemus 2. aikuisen kanssa: Tuntemus kokemuksen päätyttyä [Q39_2] Kokemus 2. aikuisen kanssa: vastaaja kertonut kokemuksesta: Äidille [Q40_2_1] Kokemus 2. aikuisen kanssa: vastaaja kertonut kokemuksesta: Isälle [Q40_2_2] Kokemus 2. aikuisen kanssa: vastaaja kertonut kokemuksesta: Veljelle, sisarelle [Q40_2_3] 105 Kokemus 2. aikuisen kanssa: vastaaja kertonut kokemuksesta: Ystävälle [Q40_2_4] Kokemus 2. aikuisen kanssa: vastaaja kertonut kokemuksesta: Tädille, mummolle [Q40_2_5] 106 Kokemus 2. aikuisen kanssa: vastaaja kertonut kokemuksesta: Sedälle, enolle, isoisälle [Q40_2_6] 107 Kokemus 2. aikuisen kanssa: vastaaja kertonut kokemuksesta: Kouluterveydenhoitajalle [Q40_2_7] 107 Kokemus 2. aikuisen kanssa: vastaaja kertonut kokemuksesta: Opettajalle [Q40_2_8] Kokemus 2. aikuisen kanssa: vastaaja kertonut kokemuksesta: Koulukuraattorille [Q40_2_9] 108 Kokemus 2. aikuisen kanssa: vastaaja kertonut kokemuksesta: Koulupsykologille [Q40_2_10] 109 Kokemus 2. aikuisen kanssa: vastaaja kertonut kokemuksesta: Lääkärille [Q40_2_11] Kokemus 2. aikuisen kanssa: vastaaja kertonut kokemuksesta: Poliisille [Q40_2_12] Kokemus 2. aikuisen kanssa: vastaaja kertonut kokemuksesta: Muulle aikuiselle [Q40_2_13] 110 Kokemus 2. aikuisen kanssa: Miksi ei kertonut kenellekään? (avokysymys) [Q41_2] Kokemus 3. aikuisen kanssa: Pyyntö tai ehdotus tehdä jotain seksuaalista [Q23A3_1] Kokemus 3. aikuisen kanssa: Hyväily [Q23A3_2] Kokemus 3. aikuisen kanssa: Toinen henkilö näytti sukupuolielimensä [Q23A3_3] Kokemus 3. aikuisen kanssa: Sinä näytit sukupuolielimesi toiselle [Q23A3_4] Kokemus 3. aikuisen kanssa: Toinen henkilö kosketteli sukupuolielimiäsi (vaatteiden päältä) [Q23A3_5] Kokemus 3. aikuisen kanssa: Sinä koskettelit hänen sukupuolielimiään (vaatteiden päältä) [Q23A3_6] 114 Kokemus 3. aikuisen kanssa: Toinen henkilö kosketteli/hyväili paljaita sukupuolielimiäsi [Q23A3_7]

175 3.1. Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Kokemus 3. aikuisen kanssa: Sinä koskettelit/hyväilit hänen paljaita sukupuolielimiään [Q23A3_8] 115 Kokemus 3. aikuisen kanssa: Sukupuoliyhdynnän jäljittely ilman sisääntunkeutumista [Q23A3_9] 115 Kokemus 3. aikuisen kanssa: Yhdyntä [Q23A3_10] Kokemus 3. aikuisen kanssa: Myönteinen luonnehdinta tapauksesta (avokysymys) [Q23B3_1] 116 Kokemus 3. aikuisen kanssa: Kielteinen luonnehdinta tapauksesta (avokysymys) [Q23B3_2] 117 Kokemus 3. aikuisen kanssa: Suutelu, sen yritys tai fritsuja (avokysymys) [Q23B3_3] Kokemus 3. aikuisen kanssa: Esileikkejä (avokysymys) [Q23B3_4] Kokemus 3. aikuisen kanssa: Orgasmi (avokysymys) [Q23B3_5] Kokemus 3. aikuisen kanssa: Fellaatio (avokysymys) [Q23B3_6] Kokemus 3. aikuisen kanssa: Cunnilingus (avokysymys) [Q23B3_7] Kokemus 3. aikuisen kanssa: Anaaliyhdyntä tai sen yritys (avokysymys) [Q23B3_8] Kokemus 3. aikuisen kanssa: Yhdyntä väkivallalla uhaten tai väkivalloin, raiskaus (avokysymys) [Q23B3_9] Kokemus 3. aikuisen kanssa: Uhkaukseen tai väkivaltaan perustuva lähentely ilman yhdyntää, raiskauksen yritys (avokysymys) [Q23B3_10] Kokemus 3. aikuisen kanssa: Vitsailua (avokysymys) [Q23B3_11] Kokemus 3. aikuisen kanssa: Aggressiivista torjuntaa (avokysymys) [Q23B3_12] Kokemus 3. aikuisen kanssa: Muuta (avokysymys) [Q23B3_13] Kokemus 3. aikuisen kanssa: Raskaus (avokysymys) [Q23B3_14] Kokemus 3. aikuisen kanssa: Vastaajan ikä [Q24_3] Kokemus 3. aikuisen kanssa: Aikuisen ikä [Q25_3] Kokemus 3. aikuisen kanssa: Aikuisen sukupuoli [Q26_3] Kokemus 3. aikuisen kanssa: Ikä ensimmäisen yhdynnän aikaan [Q27_3] Kokemus 3. aikuisen kanssa: Kuinka monta kertaa? [Q28_3] Kokemus 3. aikuisen kanssa: Kuinka pitkän ajan kuluessa (pvä)? [Q29_3] Kokemus 3. aikuisen kanssa: Jatkuuko edelleen? [Q30_3] Kokemus 3. aikuisen kanssa: Kuka henkilö oli? [Q31_3] Kokemus 3. aikuisen kanssa: Kuka aloitti? [Q32_3] Kokemus 3. aikuisen kanssa: Pakottiko henkilö? [Q33_3] Kokemus 3. aikuisen kanssa: Käyttikö henkilö väkivaltaa? [Q34_3] Kokemus 3. aikuisen kanssa: Lahjoiko henkilö? [Q35_3] Kokemus 3. aikuisen kanssa: Oliko henkilö humalassa? [Q36_3]

176 3. Hakemistot Kokemus 3. aikuisen kanssa: Olitko sinä humalassa? [Q37_3] Kokemus 3. aikuisen kanssa: Tuntemukset kokemuksen aikana: Inho [Q38_3_1] Kokemus 3. aikuisen kanssa: Tuntemukset kokemuksen aikana: Pelko [Q38_3_2] Kokemus 3. aikuisen kanssa: Tuntemukset kokemuksen aikana: Järkytys [Q38_3_3] Kokemus 3. aikuisen kanssa: Tuntemukset kokemuksen aikana: Hämmästys [Q38_3_4] Kokemus 3. aikuisen kanssa: Tuntemukset kokemuksen aikana: Kiinnostus [Q38_3_5] Kokemus 3. aikuisen kanssa: Tuntemukset kokemuksen aikana: Nautinto [Q38_3_6] Kokemus 3. aikuisen kanssa: Tuntemus kokemuksen päätyttyä [Q39_3] Kokemus 3. aikuisen kanssa: vastaaja kertonut kokemuksesta: Äidille [Q40_3_1] Kokemus 3. aikuisen kanssa: vastaaja kertonut kokemuksesta: Isälle [Q40_3_2] Kokemus 3. aikuisen kanssa: vastaaja kertonut kokemuksesta: Veljelle, sisarelle [Q40_3_3] 133 Kokemus 3. aikuisen kanssa: vastaaja kertonut kokemuksesta: Ystävälle [Q40_3_4] Kokemus 3. aikuisen kanssa: vastaaja kertonut kokemuksesta: Tädille, mummolle [Q40_3_5] 134 Kokemus 3. aikuisen kanssa: vastaaja kertonut kokemuksesta: Sedälle, enolle, isoisälle [Q40_3_6] 134 Kokemus 3. aikuisen kanssa: vastaaja kertonut kokemuksesta: Kouluterveydenhoitajalle [Q40_3_7] 135 Kokemus 3. aikuisen kanssa: vastaaja kertonut kokemuksesta: Opettajalle [Q40_3_8] Kokemus 3. aikuisen kanssa: vastaaja kertonut kokemuksesta: Koulukuraattorille [Q40_3_9] 136 Kokemus 3. aikuisen kanssa: vastaaja kertonut kokemuksesta: Koulupsykologille [Q40_3_10] 136 Kokemus 3. aikuisen kanssa: vastaaja kertonut kokemuksesta: Lääkärille [Q40_3_11] Kokemus 3. aikuisen kanssa: vastaaja kertonut kokemuksesta: Poliisille [Q40_3_12] Kokemus 3. aikuisen kanssa: vastaaja kertonut kokemuksesta: Muulle aikuiselle [Q40_3_13] 138 Kokemus 3. aikuisen kanssa: Miksi ei kertonut kenellekään? (avokysymys) [Q41_3] Kuinka monen yli 18-vuotiaan kanssa sinulla on kaikkiaan ollut kokemuksia sukupuolisesta lähentelystä tai kanssakäymisestä alle 14-vuotiaana? [Q42] Kuinka monen yli 25-vuotiaan kanssa sinulla on kaikkiaan ollut kokemuksia sukupuolisesta lähentelystä tai kanssakäymisestä sen jälkeen kun täytit 14 vuotta? [Q43] Arvio kolmesta tärkeimmästä syystä, miksi lapsia kuritetaan ruumiillisesti (avokysymys): Aikuinen, pysyvät piirteet - aikuisen persoonallisuuspiirteet, taipumukset, pysyviksi koetut ominaisuudet [Q44_1] Arvio kolmesta tärkeimmästä syystä, miksi lapsia kuritetaan ruumiillisesti (avokysymys): Aikuinen, pysyvät piirteet - vanhempien sosiaalistumishistoria, itseä kuritettu lapsena, ankea lapsuus [Q44_2]

177 3.1. Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Arvio kolmesta tärkeimmästä syystä, miksi lapsia kuritetaan ruumiillisesti (avokysymys): Aikuinen, pysyvät piirteet - vanhempien viha, halveksunta lapsia kohtaan, kyllästyneitä lapsiin [Q44_3] Arvio kolmesta tärkeimmästä syystä, miksi lapsia kuritetaan ruumiillisesti (avokysymys): Aikuinen, pysyvät piirteet - valtasuhteeseen liittyvät perustelut, sadistiset perustelut, mustasukkaisuus [Q44_4] Arvio kolmesta tärkeimmästä syystä, miksi lapsia kuritetaan ruumiillisesti (avokysymys): Aikuinen, pysyvät piirteet - vanhempien kasvatustarkoitukset ja kasvatustraditio [Q44_5] Arvio kolmesta tärkeimmästä syystä, miksi lapsia kuritetaan ruumiillisesti (avokysymys): Aikuinen, ohimenevät piirteet - alkoholinkäyttö, humala [Q44_6] Arvio kolmesta tärkeimmästä syystä, miksi lapsia kuritetaan ruumiillisesti (avokysymys): Aikuinen, ohimenevät piirteet - hetkelliseksi käsitetty suuttuminen [Q44_7] Arvio kolmesta tärkeimmästä syystä, miksi lapsia kuritetaan ruumiillisesti (avokysymys): Riidat [Q44_8] Arvio kolmesta tärkeimmästä syystä, miksi lapsia kuritetaan ruumiillisesti (avokysymys): Stressi [Q44_9] Arvio kolmesta tärkeimmästä syystä, miksi lapsia kuritetaan ruumiillisesti (avokysymys): Lapsen ohimenevät teot [Q44_10] Arvio kolmesta tärkeimmästä syystä, miksi lapsia kuritetaan ruumiillisesti (avokysymys): Lapsen pysyvät ominaisuudet [Q44_11] Arvio kolmesta tärkeimmästä syystä, miksi lapsia kuritetaan ruumiillisesti (avokysymys): Ei hyväksy ruumiillista kuritusta [Q44_12] Arvio kolmesta tärkeimmästä syystä, miksi lapsia kuritetaan ruumiillisesti (avokysymys): Pilailut [Q44_13] Arvio kolmesta tärkeimmästä syystä, miksi lapsia kuritetaan ruumiillisesti (avokysymys): Muut syyt [Q44_14] Onko lasten ruumiillinen kuritus mielestäsi kasvatuksen kannalta välttämätöntä? [Q45] Fyysisen kurituksen seuraukset (avokysymys): Fyysiset vammat [Q46_1] Fyysisen kurituksen seuraukset (avokysymys): Itseen kohdistuvat negatiiviset psyykkiset reaktiot [Q46_2] Fyysisen kurituksen seuraukset (avokysymys): Vanhempiin kohdistuvat negatiiviset tunteet [Q46_3] 149 Fyysisen kurituksen seuraukset (avokysymys): Pako (viina, karkailu ym.) [Q46_4] Fyysisen kurituksen seuraukset (avokysymys): Viha, inho, halveksunta vanhempia kohtaan [Q46_5] 150 Fyysisen kurituksen seuraukset (avokysymys): Muut negatiiviset seuraukset [Q46_6] Fyysisen kurituksen seuraukset (avokysymys): Aggressiivisuus [Q46_7] Fyysisen kurituksen seuraukset (avokysymys): Kurittaa omia lapsia aikanaan [Q46_8] Fyysisen kurituksen seuraukset (avokysymys): Ulospäin suuntautuva uhma, paatuminen [Q46_9] 171

178 3. Hakemistot 152 Fyysisen kurituksen seuraukset (avokysymys): Oppii kunnioittamaan vanhempiaan [Q46_10] 152 Fyysisen kurituksen seuraukset (avokysymys): Oppii tehneensä väärin ja tekojensa seuraukset [Q46_11] Fyysisen kurituksen seuraukset (avokysymys): Oppii kunniottamaan valtaa ja että vallan uhmaamisesta on huonot seuraukset [Q46_12] Fyysisen kurituksen seuraukset (avokysymys): Kasvattaa henkistä puolta [Q46_13] Fyysisen kurituksen seuraukset (avokysymys): Muut positiiviset seuraukset [Q46_14] Fyysisen kurituksen seuraukset (avokysymys): Pilailut [Q46_15] Fyysisen kurituksen seuraukset (avokysymys): Muut [Q46_16] Jos aiot hankkia lapsia, uskotko käyttäväsi ruumiillista kuritusta kasvattaessasi heitä? [Q47] 156 Tieto puuttuu [TIETPUUT] Kieli [KIELI] Luokan oppilaiden määrä (th:n ilmoitus) [OPPMAARA] Luokan lomakkeiden jättäneiden oppilaiden määrä (lomakkeiden määrä) [LOMMAARA] 157 Vastauspaikka [VASTAUSP] Kuntamuoto [KUNTAMUO] Taajama-aste [TAAJAMA] Lääni [LAANI]

179 3.2. Muuttujat aakkosjärjestyksessä 3.2 Muuttujat aakkosjärjestyksessä Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Arvio kolmesta tärkeimmästä syystä, miksi lapsia kuritetaan ruumiillisesti (avokysymys): Aikuinen, ohimenevät piirteet - alkoholinkäyttö, humala Arvio kolmesta tärkeimmästä syystä, miksi lapsia kuritetaan ruumiillisesti (avokysymys): Aikuinen, ohimenevät piirteet - hetkelliseksi käsitetty suuttuminen Arvio kolmesta tärkeimmästä syystä, miksi lapsia kuritetaan ruumiillisesti (avokysymys): Aikuinen, pysyvät piirteet - aikuisen persoonallisuuspiirteet, taipumukset, pysyviksi koetut ominaisuudet Arvio kolmesta tärkeimmästä syystä, miksi lapsia kuritetaan ruumiillisesti (avokysymys): Aikuinen, pysyvät piirteet - valtasuhteeseen liittyvät perustelut, sadistiset perustelut, mustasukkaisuus Arvio kolmesta tärkeimmästä syystä, miksi lapsia kuritetaan ruumiillisesti (avokysymys): Aikuinen, pysyvät piirteet - vanhempien kasvatustarkoitukset ja kasvatustraditio Arvio kolmesta tärkeimmästä syystä, miksi lapsia kuritetaan ruumiillisesti (avokysymys): Aikuinen, pysyvät piirteet - vanhempien sosiaalistumishistoria, itseä kuritettu lapsena, ankea lapsuus Arvio kolmesta tärkeimmästä syystä, miksi lapsia kuritetaan ruumiillisesti (avokysymys): Aikuinen, pysyvät piirteet - vanhempien viha, halveksunta lapsia kohtaan, kyllästyneitä lapsiin 141 Arvio kolmesta tärkeimmästä syystä, miksi lapsia kuritetaan ruumiillisesti (avokysymys): Ei hyväksy ruumiillista kuritusta Arvio kolmesta tärkeimmästä syystä, miksi lapsia kuritetaan ruumiillisesti (avokysymys): Lapsen ohimenevät teot Arvio kolmesta tärkeimmästä syystä, miksi lapsia kuritetaan ruumiillisesti (avokysymys): Lapsen pysyvät ominaisuudet Arvio kolmesta tärkeimmästä syystä, miksi lapsia kuritetaan ruumiillisesti (avokysymys): Muut syyt Arvio kolmesta tärkeimmästä syystä, miksi lapsia kuritetaan ruumiillisesti (avokysymys): Pilailut Arvio kolmesta tärkeimmästä syystä, miksi lapsia kuritetaan ruumiillisesti (avokysymys): Riidat Arvio kolmesta tärkeimmästä syystä, miksi lapsia kuritetaan ruumiillisesti (avokysymys): Stressi Fyysisen kurituksen seuraukset (avokysymys): Aggressiivisuus Fyysisen kurituksen seuraukset (avokysymys): Fyysiset vammat Fyysisen kurituksen seuraukset (avokysymys): Itseen kohdistuvat negatiiviset psyykkiset reaktiot

180 3. Hakemistot Fyysisen kurituksen seuraukset (avokysymys): Kasvattaa henkistä puolta Fyysisen kurituksen seuraukset (avokysymys): Kurittaa omia lapsia aikanaan Fyysisen kurituksen seuraukset (avokysymys): Muut Fyysisen kurituksen seuraukset (avokysymys): Muut negatiiviset seuraukset Fyysisen kurituksen seuraukset (avokysymys): Muut positiiviset seuraukset Fyysisen kurituksen seuraukset (avokysymys): Oppii kunnioittamaan vanhempiaan Fyysisen kurituksen seuraukset (avokysymys): Oppii kunniottamaan valtaa ja että vallan uhmaamisesta on huonot seuraukset Fyysisen kurituksen seuraukset (avokysymys): Oppii tehneensä väärin ja tekojensa seuraukset 153 Fyysisen kurituksen seuraukset (avokysymys): Pako (viina, karkailu ym.) Fyysisen kurituksen seuraukset (avokysymys): Pilailut Fyysisen kurituksen seuraukset (avokysymys): Ulospäin suuntautuva uhma, paatuminen Fyysisen kurituksen seuraukset (avokysymys): Vanhempiin kohdistuvat negatiiviset tunteet 149 Fyysisen kurituksen seuraukset (avokysymys): Viha, inho, halveksunta vanhempia kohtaan 150 Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Huolehtiiko isäsi sinusta mielestäsi Huolehtiiko äitisi sinusta mielestäsi Äidin ammatti (avokysymys) Isän ammatti (avokysymys) Jos aiot hankkia lapsia, uskotko käyttäväsi ruumiillista kuritusta kasvattaessasi heitä? Kieli Kokemus 1. aikuisen kanssa: Aggressiivista torjuntaa (avokysymys) Kokemus 1. aikuisen kanssa: Aikuisen ikä Kokemus 1. aikuisen kanssa: Aikuisen sukupuoli Kokemus 1. aikuisen kanssa: Anaaliyhdyntä tai sen yritys (avokysymys) Kokemus 1. aikuisen kanssa: Cunnilingus (avokysymys) Kokemus 1. aikuisen kanssa: Esileikkejä (avokysymys) Kokemus 1. aikuisen kanssa: Fellaatio (avokysymys) Kokemus 1. aikuisen kanssa: Hyväily Kokemus 1. aikuisen kanssa: Ikä ensimmäisen yhdynnän aikaan Kokemus 1. aikuisen kanssa: Jatkuuko edelleen? Kokemus 1. aikuisen kanssa: Kielteinen luonnehdinta tapauksesta (avokysymys) Kokemus 1. aikuisen kanssa: Kuinka monta kertaa? Kokemus 1. aikuisen kanssa: Kuinka pitkän ajan kuluessa (pvä)?

181 3.2. Muuttujat aakkosjärjestyksessä Kokemus 1. aikuisen kanssa: Kuka aloitti? Kokemus 1. aikuisen kanssa: Kuka henkilö oli? Kokemus 1. aikuisen kanssa: Käyttikö henkilö väkivaltaa? Kokemus 1. aikuisen kanssa: Lahjoiko henkilö? Kokemus 1. aikuisen kanssa: Miksi ei kertonut kenellekään? (avokysymys) Kokemus 1. aikuisen kanssa: Muuta (avokysymys) Kokemus 1. aikuisen kanssa: Myönteinen luonnehdinta tapauksesta (avokysymys) Kokemus 1. aikuisen kanssa: Oliko henkilö humalassa? Kokemus 1. aikuisen kanssa: Olitko sinä humalassa? Kokemus 1. aikuisen kanssa: Orgasmi (avokysymys) Kokemus 1. aikuisen kanssa: Pakottiko henkilö? Kokemus 1. aikuisen kanssa: Pyyntö tai ehdotus tehdä jotain seksuaalista Kokemus 1. aikuisen kanssa: Raskaus (avokysymys) Kokemus 1. aikuisen kanssa: Sinä koskettelit hänen sukupuolielimiään (vaatteiden päältä). 61 Kokemus 1. aikuisen kanssa: Sinä koskettelit/hyväilit hänen paljaita sukupuolielimiään Kokemus 1. aikuisen kanssa: Sinä näytit sukupuolielimesi toiselle Kokemus 1. aikuisen kanssa: Sukupuoliyhdynnän jäljittely ilman sisääntunkeutumista Kokemus 1. aikuisen kanssa: Suutelu, sen yritys tai fritsuja (avokysymys) Kokemus 1. aikuisen kanssa: Toinen henkilö kosketteli sukupuolielimiäsi (vaatteiden päältä) 60 Kokemus 1. aikuisen kanssa: Toinen henkilö kosketteli/hyväili paljaita sukupuolielimiäsi.. 61 Kokemus 1. aikuisen kanssa: Toinen henkilö näytti sukupuolielimensä Kokemus 1. aikuisen kanssa: Tuntemukset kokemuksen aikana: Hämmästys Kokemus 1. aikuisen kanssa: Tuntemukset kokemuksen aikana: Inho Kokemus 1. aikuisen kanssa: Tuntemukset kokemuksen aikana: Järkytys Kokemus 1. aikuisen kanssa: Tuntemukset kokemuksen aikana: Kiinnostus Kokemus 1. aikuisen kanssa: Tuntemukset kokemuksen aikana: Nautinto Kokemus 1. aikuisen kanssa: Tuntemukset kokemuksen aikana: Pelko Kokemus 1. aikuisen kanssa: Tuntemus kokemuksen päätyttyä Kokemus 1. aikuisen kanssa: Uhkaukseen tai väkivaltaan perustuva lähentely ilman yhdyntää, raiskauksen yritys (avokysymys) Kokemus 1. aikuisen kanssa: vastaaja kertonut kokemuksesta: Äidille Kokemus 1. aikuisen kanssa: vastaaja kertonut kokemuksesta: Isälle Kokemus 1. aikuisen kanssa: vastaaja kertonut kokemuksesta: Koulukuraattorille Kokemus 1. aikuisen kanssa: vastaaja kertonut kokemuksesta: Koulupsykologille

182 3. Hakemistot Kokemus 1. aikuisen kanssa: vastaaja kertonut kokemuksesta: Kouluterveydenhoitajalle Kokemus 1. aikuisen kanssa: vastaaja kertonut kokemuksesta: Lääkärille Kokemus 1. aikuisen kanssa: vastaaja kertonut kokemuksesta: Muulle aikuiselle Kokemus 1. aikuisen kanssa: vastaaja kertonut kokemuksesta: Opettajalle Kokemus 1. aikuisen kanssa: vastaaja kertonut kokemuksesta: Poliisille Kokemus 1. aikuisen kanssa: vastaaja kertonut kokemuksesta: Sedälle, enolle, isoisälle Kokemus 1. aikuisen kanssa: vastaaja kertonut kokemuksesta: Tädille, mummolle Kokemus 1. aikuisen kanssa: vastaaja kertonut kokemuksesta: Veljelle, sisarelle Kokemus 1. aikuisen kanssa: vastaaja kertonut kokemuksesta: Ystävälle Kokemus 1. aikuisen kanssa: Vastaajan ikä Kokemus 1. aikuisen kanssa: Vitsailua (avokysymys) Kokemus 1. aikuisen kanssa: Yhdyntä Kokemus 1. aikuisen kanssa: Yhdyntä väkivallalla uhaten tai väkivalloin, raiskaus (avokysymys) Kokemus 2. aikuisen kanssa: Aggressiivista torjuntaa (avokysymys) Kokemus 2. aikuisen kanssa: Aikuisen ikä Kokemus 2. aikuisen kanssa: Aikuisen sukupuoli Kokemus 2. aikuisen kanssa: Anaaliyhdyntä tai sen yritys (avokysymys) Kokemus 2. aikuisen kanssa: Cunnilingus (avokysymys) Kokemus 2. aikuisen kanssa: Esileikkejä (avokysymys) Kokemus 2. aikuisen kanssa: Fellaatio (avokysymys) Kokemus 2. aikuisen kanssa: Hyväily Kokemus 2. aikuisen kanssa: Ikä ensimmäisen yhdynnän aikaan Kokemus 2. aikuisen kanssa: Jatkuuko edelleen? Kokemus 2. aikuisen kanssa: Kielteinen luonnehdinta tapauksesta (avokysymys) Kokemus 2. aikuisen kanssa: Kuinka monta kertaa? Kokemus 2. aikuisen kanssa: Kuinka pitkän ajan kuluessa (pvä)? Kokemus 2. aikuisen kanssa: Kuka aloitti? Kokemus 2. aikuisen kanssa: Kuka henkilö oli? Kokemus 2. aikuisen kanssa: Käyttikö henkilö väkivaltaa? Kokemus 2. aikuisen kanssa: Lahjoiko henkilö? Kokemus 2. aikuisen kanssa: Miksi ei kertonut kenellekään? (avokysymys) Kokemus 2. aikuisen kanssa: Muuta (avokysymys) Kokemus 2. aikuisen kanssa: Myönteinen luonnehdinta tapauksesta (avokysymys)

183 3.2. Muuttujat aakkosjärjestyksessä Kokemus 2. aikuisen kanssa: Oliko henkilö humalassa? Kokemus 2. aikuisen kanssa: Olitko sinä humalassa? Kokemus 2. aikuisen kanssa: Orgasmi (avokysymys) Kokemus 2. aikuisen kanssa: Pakottiko henkilö? Kokemus 2. aikuisen kanssa: Pyyntö tai ehdotus tehdä jotain seksuaalista Kokemus 2. aikuisen kanssa: Raskaus (avokysymys) Kokemus 2. aikuisen kanssa: Sinä koskettelit hänen sukupuolielimiään (vaatteiden päältä). 87 Kokemus 2. aikuisen kanssa: Sinä koskettelit/hyväilit hänen paljaita sukupuolielimiään Kokemus 2. aikuisen kanssa: Sinä näytit sukupuolielimesi toiselle Kokemus 2. aikuisen kanssa: Sukupuoliyhdynnän jäljittely ilman sisääntunkeutumista Kokemus 2. aikuisen kanssa: Suutelu, sen yritys tai fritsuja (avokysymys) Kokemus 2. aikuisen kanssa: Toinen henkilö kosketteli sukupuolielimiäsi (vaatteiden päältä) 87 Kokemus 2. aikuisen kanssa: Toinen henkilö kosketteli/hyväili paljaita sukupuolielimiäsi.. 88 Kokemus 2. aikuisen kanssa: Toinen henkilö näytti sukupuolielimensä Kokemus 2. aikuisen kanssa: Tuntemukset kokemuksen aikana: Hämmästys Kokemus 2. aikuisen kanssa: Tuntemukset kokemuksen aikana: Inho Kokemus 2. aikuisen kanssa: Tuntemukset kokemuksen aikana: Järkytys Kokemus 2. aikuisen kanssa: Tuntemukset kokemuksen aikana: Kiinnostus Kokemus 2. aikuisen kanssa: Tuntemukset kokemuksen aikana: Nautinto Kokemus 2. aikuisen kanssa: Tuntemukset kokemuksen aikana: Pelko Kokemus 2. aikuisen kanssa: Tuntemus kokemuksen päätyttyä Kokemus 2. aikuisen kanssa: Uhkaukseen tai väkivaltaan perustuva lähentely ilman yhdyntää, raiskauksen yritys (avokysymys) Kokemus 2. aikuisen kanssa: vastaaja kertonut kokemuksesta: Äidille Kokemus 2. aikuisen kanssa: vastaaja kertonut kokemuksesta: Isälle Kokemus 2. aikuisen kanssa: vastaaja kertonut kokemuksesta: Koulukuraattorille Kokemus 2. aikuisen kanssa: vastaaja kertonut kokemuksesta: Koulupsykologille Kokemus 2. aikuisen kanssa: vastaaja kertonut kokemuksesta: Kouluterveydenhoitajalle Kokemus 2. aikuisen kanssa: vastaaja kertonut kokemuksesta: Lääkärille Kokemus 2. aikuisen kanssa: vastaaja kertonut kokemuksesta: Muulle aikuiselle Kokemus 2. aikuisen kanssa: vastaaja kertonut kokemuksesta: Opettajalle Kokemus 2. aikuisen kanssa: vastaaja kertonut kokemuksesta: Poliisille Kokemus 2. aikuisen kanssa: vastaaja kertonut kokemuksesta: Sedälle, enolle, isoisälle Kokemus 2. aikuisen kanssa: vastaaja kertonut kokemuksesta: Tädille, mummolle

184 3. Hakemistot Kokemus 2. aikuisen kanssa: vastaaja kertonut kokemuksesta: Veljelle, sisarelle Kokemus 2. aikuisen kanssa: vastaaja kertonut kokemuksesta: Ystävälle Kokemus 2. aikuisen kanssa: Vastaajan ikä Kokemus 2. aikuisen kanssa: Vitsailua (avokysymys) Kokemus 2. aikuisen kanssa: Yhdyntä Kokemus 2. aikuisen kanssa: Yhdyntä väkivallalla uhaten tai väkivalloin, raiskaus (avokysymys) Kokemus 3. aikuisen kanssa: Aggressiivista torjuntaa (avokysymys) Kokemus 3. aikuisen kanssa: Aikuisen ikä Kokemus 3. aikuisen kanssa: Aikuisen sukupuoli Kokemus 3. aikuisen kanssa: Anaaliyhdyntä tai sen yritys (avokysymys) Kokemus 3. aikuisen kanssa: Cunnilingus (avokysymys) Kokemus 3. aikuisen kanssa: Esileikkejä (avokysymys) Kokemus 3. aikuisen kanssa: Fellaatio (avokysymys) Kokemus 3. aikuisen kanssa: Hyväily Kokemus 3. aikuisen kanssa: Ikä ensimmäisen yhdynnän aikaan Kokemus 3. aikuisen kanssa: Jatkuuko edelleen? Kokemus 3. aikuisen kanssa: Kielteinen luonnehdinta tapauksesta (avokysymys) Kokemus 3. aikuisen kanssa: Kuinka monta kertaa? Kokemus 3. aikuisen kanssa: Kuinka pitkän ajan kuluessa (pvä)? Kokemus 3. aikuisen kanssa: Kuka aloitti? Kokemus 3. aikuisen kanssa: Kuka henkilö oli? Kokemus 3. aikuisen kanssa: Käyttikö henkilö väkivaltaa? Kokemus 3. aikuisen kanssa: Lahjoiko henkilö? Kokemus 3. aikuisen kanssa: Miksi ei kertonut kenellekään? (avokysymys) Kokemus 3. aikuisen kanssa: Muuta (avokysymys) Kokemus 3. aikuisen kanssa: Myönteinen luonnehdinta tapauksesta (avokysymys) Kokemus 3. aikuisen kanssa: Oliko henkilö humalassa? Kokemus 3. aikuisen kanssa: Olitko sinä humalassa? Kokemus 3. aikuisen kanssa: Orgasmi (avokysymys) Kokemus 3. aikuisen kanssa: Pakottiko henkilö? Kokemus 3. aikuisen kanssa: Pyyntö tai ehdotus tehdä jotain seksuaalista Kokemus 3. aikuisen kanssa: Raskaus (avokysymys) Kokemus 3. aikuisen kanssa: Sinä koskettelit hänen sukupuolielimiään (vaatteiden päältä)

185 3.2. Muuttujat aakkosjärjestyksessä Kokemus 3. aikuisen kanssa: Sinä koskettelit/hyväilit hänen paljaita sukupuolielimiään Kokemus 3. aikuisen kanssa: Sinä näytit sukupuolielimesi toiselle Kokemus 3. aikuisen kanssa: Sukupuoliyhdynnän jäljittely ilman sisääntunkeutumista Kokemus 3. aikuisen kanssa: Suutelu, sen yritys tai fritsuja (avokysymys) Kokemus 3. aikuisen kanssa: Toinen henkilö kosketteli sukupuolielimiäsi (vaatteiden päältä) 113 Kokemus 3. aikuisen kanssa: Toinen henkilö kosketteli/hyväili paljaita sukupuolielimiäsi. 114 Kokemus 3. aikuisen kanssa: Toinen henkilö näytti sukupuolielimensä Kokemus 3. aikuisen kanssa: Tuntemukset kokemuksen aikana: Hämmästys Kokemus 3. aikuisen kanssa: Tuntemukset kokemuksen aikana: Inho Kokemus 3. aikuisen kanssa: Tuntemukset kokemuksen aikana: Järkytys Kokemus 3. aikuisen kanssa: Tuntemukset kokemuksen aikana: Kiinnostus Kokemus 3. aikuisen kanssa: Tuntemukset kokemuksen aikana: Nautinto Kokemus 3. aikuisen kanssa: Tuntemukset kokemuksen aikana: Pelko Kokemus 3. aikuisen kanssa: Tuntemus kokemuksen päätyttyä Kokemus 3. aikuisen kanssa: Uhkaukseen tai väkivaltaan perustuva lähentely ilman yhdyntää, raiskauksen yritys (avokysymys) Kokemus 3. aikuisen kanssa: vastaaja kertonut kokemuksesta: Äidille Kokemus 3. aikuisen kanssa: vastaaja kertonut kokemuksesta: Isälle Kokemus 3. aikuisen kanssa: vastaaja kertonut kokemuksesta: Koulukuraattorille Kokemus 3. aikuisen kanssa: vastaaja kertonut kokemuksesta: Koulupsykologille Kokemus 3. aikuisen kanssa: vastaaja kertonut kokemuksesta: Kouluterveydenhoitajalle Kokemus 3. aikuisen kanssa: vastaaja kertonut kokemuksesta: Lääkärille Kokemus 3. aikuisen kanssa: vastaaja kertonut kokemuksesta: Muulle aikuiselle Kokemus 3. aikuisen kanssa: vastaaja kertonut kokemuksesta: Opettajalle Kokemus 3. aikuisen kanssa: vastaaja kertonut kokemuksesta: Poliisille Kokemus 3. aikuisen kanssa: vastaaja kertonut kokemuksesta: Sedälle, enolle, isoisälle Kokemus 3. aikuisen kanssa: vastaaja kertonut kokemuksesta: Tädille, mummolle Kokemus 3. aikuisen kanssa: vastaaja kertonut kokemuksesta: Veljelle, sisarelle Kokemus 3. aikuisen kanssa: vastaaja kertonut kokemuksesta: Ystävälle Kokemus 3. aikuisen kanssa: Vastaajan ikä Kokemus 3. aikuisen kanssa: Vitsailua (avokysymys) Kokemus 3. aikuisen kanssa: Yhdyntä Kokemus 3. aikuisen kanssa: Yhdyntä väkivallalla uhaten tai väkivalloin, raiskaus (avokysymys)

186 3. Hakemistot Käsittelytaso (lisätty FSD:ssä) Kuinka monen yli 18-vuotiaan kanssa sinulla on kaikkiaan ollut kokemuksia sukupuolisesta lähentelystä tai kanssakäymisestä alle 14-vuotiaana? Kuinka monen yli 25-vuotiaan kanssa sinulla on kaikkiaan ollut kokemuksia sukupuolisesta lähentelystä tai kanssakäymisestä sen jälkeen kun täytit 14 vuotta? Kun 1-3:lla luokalla sait koulusta tavallista huonomman numeron, isäsi yleensä Kun 1-3:lla luokalla sait koulusta tavallista huonomman numeron, äitisi yleensä Kun 1-3:s luokkalaisena osallistuit kotitöihin, isäsi tavallisesti Kun 1-3:s luokkalaisena osallistuit kotitöihin, äitisi tavallisesti Kun olet osallistunut kotitöihin, isäsi Kun olet osallistunut kotitöihin, äitisi Kun olet saanut koulusta tavallista huonomman numeron, isäsi Kun olet saanut koulusta tavallista huonomman numeron, äitisi Kun olit 1-3-luokkalainen, huolehtiko isäsi sinusta mielestäsi Kun olit 1-3-luokkalainen, huolehtiko äitisi sinusta mielestäsi Kun sinulla ja äidilläsi on ollut kiistaa sinua koskevista asioista, ovatko ne yleensä päättyneet siihen, että Kun sinulla ja isälläsi on ollut kiistaa sinua koskevista asioista, ovatko ne yleensä päättyneet siihen, että Kuntamuoto Lääni Lomakenumero Luokan lomakkeiden jättäneiden oppilaiden määrä (lomakkeiden määrä) Luokan numero Luokan oppilaiden määrä (th:n ilmoitus) Onko isäsi riidellessänne 12 viime kk:n aikana (kertaa): Antanut kovan selkäsaunan Onko isäsi riidellessänne 12 viime kk:n aikana (kertaa): Antanut sinulle piiskaa Onko isäsi riidellessänne 12 viime kk:n aikana (kertaa): Haukkunut, nälvinyt, kiroillut tai loukannut sinua muuten, ei kuitenkaan koskenut fyysisesti Onko isäsi riidellessänne 12 viime kk:n aikana (kertaa): Heittänyt, lyönyt tai potkaissut suutuksissaan jotain esinettä (esim. paiskonut ovia) Onko isäsi riidellessänne 12 viime kk:n aikana (kertaa): Käyttänyt veistä tai ampuma-asetta 55 Onko isäsi riidellessänne 12 viime kk:n aikana (kertaa): Läimäyttänyt sinua Onko isäsi riidellessänne 12 viime kk:n aikana (kertaa): Lyönyt sinua jollain esineellä Onko isäsi riidellessänne 12 viime kk:n aikana (kertaa): Lyönyt sinua nyrkillä Onko isäsi riidellessänne 12 viime kk:n aikana (kertaa): Mitä muuta? (avokysymys)

187 3.2. Muuttujat aakkosjärjestyksessä Onko isäsi riidellessänne 12 viime kk:n aikana (kertaa): Murjottanut tai kieltäytynyt puhumasta asiasta Onko isäsi riidellessänne 12 viime kk:n aikana (kertaa): Potkaissut tai potkinut sinua Onko isäsi riidellessänne 12 viime kk:n aikana (kertaa): Tehnyt jotain muuta väkivaltaista. 56 Onko isäsi riidellessänne 12 viime kk:n aikana (kertaa): Tukistanut sinua Onko isäsi riidellessänne 12 viime kk:n aikana (kertaa): Tyrkännyt, töninyt tai ravistellut sinua vihaisesti Onko isäsi riidellessänne 12 viime kk:n aikana (kertaa): Uhannut veitsellä tai ampuma-aseella 54 Onko isäsi riidellessänne 12 viime kk:n aikana (kertaa): Uhannut väkivallalla Onko isäsi riidellessänne ennen 14 v:n ikääsi: Antanut kovan selkäsaunan Onko isäsi riidellessänne ennen 14 v:n ikääsi: Antanut sinulle piiskaa Onko isäsi riidellessänne ennen 14 v:n ikääsi: Haukkunut, nälvinyt, kiroillut tai loukannut sinua muuten, ei kuitenkaan koskenut fyysisesti Onko isäsi riidellessänne ennen 14 v:n ikääsi: Heittänyt, lyönyt tai potkaissut suutuksissaan jotain esinettä (esim. paiskonut ovia) Onko isäsi riidellessänne ennen 14 v:n ikääsi: Käyttänyt veistä tai ampuma-asetta Onko isäsi riidellessänne ennen 14 v:n ikääsi: Läimäyttänyt sinua Onko isäsi riidellessänne ennen 14 v:n ikääsi: Lyönyt sinua jollain esineellä Onko isäsi riidellessänne ennen 14 v:n ikääsi: Lyönyt sinua nyrkillä Onko isäsi riidellessänne ennen 14 v:n ikääsi: Mitä muuta? (avokysymys) Onko isäsi riidellessänne ennen 14 v:n ikääsi: Murjottanut tai kieltäytynyt puhumasta asiasta 37 Onko isäsi riidellessänne ennen 14 v:n ikääsi: Potkaissut tai potkinut sinua Onko isäsi riidellessänne ennen 14 v:n ikääsi: Tehnyt jotain muuta väkivaltaista Onko isäsi riidellessänne ennen 14 v:n ikääsi: Tukistanut sinua Onko isäsi riidellessänne ennen 14 v:n ikääsi: Tyrkännyt, töninyt tai ravistellut sinua vihaisesti 39 Onko isäsi riidellessänne ennen 14 v:n ikääsi: Uhannut veitsellä tai ampuma-aseella Onko isäsi riidellessänne ennen 14 v:n ikääsi: Uhannut väkivallalla Onko äitisi riidellessänne 12 viime kk:n aikana (kertaa): Antanut kovan selkäsaunan Onko äitisi riidellessänne 12 viime kk:n aikana (kertaa): Antanut sinulle piiskaa Onko äitisi riidellessänne 12 viime kk:n aikana (kertaa): Haukkunut, nälvinyt, kiroillut tai loukannut sinua muuten, ei kuitenkaan koskenut fyysisesti Onko äitisi riidellessänne 12 viime kk:n aikana (kertaa): Heittänyt, lyönyt tai potkaissut suutuksissaan jotain esinettä (esim. paiskonut ovia) Onko äitisi riidellessänne 12 viime kk:n aikana (kertaa): Käyttänyt veistä tai ampuma-asetta 35 Onko äitisi riidellessänne 12 viime kk:n aikana (kertaa): Läimäyttänyt sinua

188 3. Hakemistot Onko äitisi riidellessänne 12 viime kk:n aikana (kertaa): Lyönyt sinua jollain esineellä Onko äitisi riidellessänne 12 viime kk:n aikana (kertaa): Lyönyt sinua nyrkillä Onko äitisi riidellessänne 12 viime kk:n aikana (kertaa): Mitä muuta? (avokysymys) Onko äitisi riidellessänne 12 viime kk:n aikana (kertaa): Murjottanut tai kieltäytynyt puhumasta asiasta Onko äitisi riidellessänne 12 viime kk:n aikana (kertaa): Potkaissut tai potkinut sinua Onko äitisi riidellessänne 12 viime kk:n aikana (kertaa): Tehnyt jotain muuta väkivaltaista. 36 Onko äitisi riidellessänne 12 viime kk:n aikana (kertaa): Tukistanut sinua Onko äitisi riidellessänne 12 viime kk:n aikana (kertaa): Tyrkännyt, töninyt tai ravistellut sinua vihaisesti Onko äitisi riidellessänne 12 viime kk:n aikana (kertaa): Uhannut veitsellä tai ampuma-aseella 34 Onko äitisi riidellessänne 12 viime kk:n aikana (kertaa): Uhannut väkivallalla Onko äitisi riidellessänne ennen 14 v:n ikääsi: Antanut kovan selkäsaunan Onko äitisi riidellessänne ennen 14 v:n ikääsi: Antanut sinulle piiskaa Onko äitisi riidellessänne ennen 14 v:n ikääsi: Haukkunut, nälvinyt, kiroillut tai loukannut sinua muuten, ei kuitenkaan koskenut fyysisesti Onko äitisi riidellessänne ennen 14 v:n ikääsi: Heittänyt, lyönyt tai potkaissut suutuksissaan jotain esinettä (esim. paiskonut ovia) Onko äitisi riidellessänne ennen 14 v:n ikääsi: Käyttänyt veistä tai ampuma-asetta Onko äitisi riidellessänne ennen 14 v:n ikääsi: Läimäyttänyt sinua Onko äitisi riidellessänne ennen 14 v:n ikääsi: Lyönyt sinua jollain esineellä Onko äitisi riidellessänne ennen 14 v:n ikääsi: Lyönyt sinua nyrkillä Onko äitisi riidellessänne ennen 14 v:n ikääsi: Mitä muuta? (avokysymys) Onko äitisi riidellessänne ennen 14 v:n ikääsi: Murjottanut tai kieltäytynyt puhumasta asiasta 17 Onko äitisi riidellessänne ennen 14 v:n ikääsi: Potkaissut tai potkinut sinua Onko äitisi riidellessänne ennen 14 v:n ikääsi: Tehnyt jotain muuta väkivaltaista Onko äitisi riidellessänne ennen 14 v:n ikääsi: Tukistanut sinua Onko äitisi riidellessänne ennen 14 v:n ikääsi: Tyrkännyt, töninyt tai ravistellut sinua vihaisesti 19 Onko äitisi riidellessänne ennen 14 v:n ikääsi: Uhannut veitsellä tai ampuma-aseella Onko äitisi riidellessänne ennen 14 v:n ikääsi: Uhannut väkivallalla Onko lasten ruumiillinen kuritus mielestäsi kasvatuksen kannalta välttämätöntä? Onko sinulla kokemuksia sukupuolisesta lähentelystä tai kanssakäymisestä aikuisten tai tapahtumahetkellä vähintään 5 vuotta itseäsi vanhempien ihmisten kanssa? Perhemuoto

189 3.2. Muuttujat aakkosjärjestyksessä Perhemuoto 3. luokalla Sukupuoli Taajama-aste Tieto puuttuu Vastauspaikka

190 3. Hakemistot 3.3 Muuttujaryhmät Muuttujaryhmä Kun olet osallistunut kotitöihin [Q12] Kun olet osallistunut kotitöihin, äitisi [Q13] Kun olet osallistunut kotitöihin, isäsi Muuttujaryhmä Kun olet saanut koulusta tavallista huonomman numeron [Q14] Kun olet saanut koulusta tavallista huonomman numeron, äitisi [Q15] Kun olet saanut koulusta tavallista huonomman numeron, isäsi Muuttujaryhmä Vanhemmilla ja lapsilla on monia erilaisia tapoja yrittää ratkaista välillään olevia erimielisyyksiä. Arvioi alla olevalla luettelolla kuinka usein vanhempasi ovat käyttäneet mainittuja keinoja, kun teillä on ollut riitoja. Onko äitisi riidellessänne ennen 14 v:n ikääsi [Q20_1A] Onko äitisi riidellessänne ennen 14 v:n ikääsi: Murjottanut tai kieltäytynyt puhumasta asiasta [Q20_1B] Onko äitisi riidellessänne ennen 14 v:n ikääsi: Haukkunut, nälvinyt, kiroillut tai loukannut sinua muuten, ei kuitenkaan koskenut fyysisesti [Q20_1C] Onko äitisi riidellessänne ennen 14 v:n ikääsi: Heittänyt, lyönyt tai potkaissut suutuksissaan jotain esinettä (esim. paiskonut ovia) [Q20_1D] Onko äitisi riidellessänne ennen 14 v:n ikääsi: Uhannut väkivallalla [Q20_1E] Onko äitisi riidellessänne ennen 14 v:n ikääsi: Tyrkännyt, töninyt tai ravistellut sinua vihaisesti [Q20_1F] Onko äitisi riidellessänne ennen 14 v:n ikääsi: Tukistanut sinua [Q20_1G] Onko äitisi riidellessänne ennen 14 v:n ikääsi: Läimäyttänyt sinua [Q20_1H] Onko äitisi riidellessänne ennen 14 v:n ikääsi: Lyönyt sinua nyrkillä [Q20_1I] Onko äitisi riidellessänne ennen 14 v:n ikääsi: Lyönyt sinua jollain esineellä [Q20_1J] Onko äitisi riidellessänne ennen 14 v:n ikääsi: Potkaissut tai potkinut sinua [Q20_1K] Onko äitisi riidellessänne ennen 14 v:n ikääsi: Antanut sinulle piiskaa [Q20_1L] Onko äitisi riidellessänne ennen 14 v:n ikääsi: Antanut kovan selkäsaunan [Q20_1M] Onko äitisi riidellessänne ennen 14 v:n ikääsi: Uhannut veitsellä tai ampuma-aseella 23 [Q20_1N] Onko äitisi riidellessänne ennen 14 v:n ikääsi: Käyttänyt veistä tai ampuma-asetta24 184

191 3.3. Muuttujaryhmät [Q20_1O] Onko äitisi riidellessänne ennen 14 v:n ikääsi: Tehnyt jotain muuta väkivaltaista. 24 [Q20_AVO] Onko äitisi riidellessänne ennen 14 v:n ikääsi: Mitä muuta? (avokysymys) Muuttujaryhmä Vanhemmilla ja lapsilla on monia erilaisia tapoja yrittää ratkaista välillään olevia erimielisyyksiä. Arvioi alla olevalla luettelolla kuinka usein vanhempasi ovat käyttäneet mainittuja keinoja, kun teillä on ollut riitoja. Onko äitisi riidellessänne 12 viime kk:n aikana (kertaa) [Q20_2A] Onko äitisi riidellessänne 12 viime kk:n aikana (kertaa): Murjottanut tai kieltäytynyt puhumasta asiasta [Q20_2B] Onko äitisi riidellessänne 12 viime kk:n aikana (kertaa): Haukkunut, nälvinyt, kiroillut tai loukannut sinua muuten, ei kuitenkaan koskenut fyysisesti [Q20_2C] Onko äitisi riidellessänne 12 viime kk:n aikana (kertaa): Heittänyt, lyönyt tai potkaissut suutuksissaan jotain esinettä (esim. paiskonut ovia) [Q20_2D] Onko äitisi riidellessänne 12 viime kk:n aikana (kertaa): Uhannut väkivallalla [Q20_2E] Onko äitisi riidellessänne 12 viime kk:n aikana (kertaa): Tyrkännyt, töninyt tai ravistellut sinua vihaisesti [Q20_2F] Onko äitisi riidellessänne 12 viime kk:n aikana (kertaa): Tukistanut sinua [Q20_2G] Onko äitisi riidellessänne 12 viime kk:n aikana (kertaa): Läimäyttänyt sinua [Q20_2H] Onko äitisi riidellessänne 12 viime kk:n aikana (kertaa): Lyönyt sinua nyrkillä...30 [Q20_2I] Onko äitisi riidellessänne 12 viime kk:n aikana (kertaa): Lyönyt sinua jollain esineellä 31 [Q20_2J] Onko äitisi riidellessänne 12 viime kk:n aikana (kertaa): Potkaissut tai potkinut sinua 32 [Q20_2K] Onko äitisi riidellessänne 12 viime kk:n aikana (kertaa): Antanut sinulle piiskaa. 33 [Q20_2L] Onko äitisi riidellessänne 12 viime kk:n aikana (kertaa): Antanut kovan selkäsaunan 34 [Q20_2M] Onko äitisi riidellessänne 12 viime kk:n aikana (kertaa): Uhannut veitsellä tai ampumaaseella [Q20_2N] Onko äitisi riidellessänne 12 viime kk:n aikana (kertaa): Käyttänyt veistä tai ampumaasetta [Q20_2O] Onko äitisi riidellessänne 12 viime kk:n aikana (kertaa): Tehnyt jotain muuta väkivaltaista [Q20_AVON] Onko äitisi riidellessänne 12 viime kk:n aikana (kertaa): Mitä muuta? (avokysymys) Muuttujaryhmä Vanhemmilla ja lapsilla on monia erilaisia tapoja yrittää ratkaista välillään olevia erimielisyyksiä. Arvioi alla olevalla luettelolla kuinka usein vanhempasi ovat käyttäneet mainittuja keinoja, 185

192 3. Hakemistot kun teillä on ollut riitoja. Onko isäsi riidellessänne ennen 14 v:n ikääsi [Q21_1A] Onko isäsi riidellessänne ennen 14 v:n ikääsi: Murjottanut tai kieltäytynyt puhumasta asiasta [Q21_1B] Onko isäsi riidellessänne ennen 14 v:n ikääsi: Haukkunut, nälvinyt, kiroillut tai loukannut sinua muuten, ei kuitenkaan koskenut fyysisesti [Q21_1C] Onko isäsi riidellessänne ennen 14 v:n ikääsi: Heittänyt, lyönyt tai potkaissut suutuksissaan jotain esinettä (esim. paiskonut ovia) [Q21_1D] Onko isäsi riidellessänne ennen 14 v:n ikääsi: Uhannut väkivallalla [Q21_1E] Onko isäsi riidellessänne ennen 14 v:n ikääsi: Tyrkännyt, töninyt tai ravistellut sinua vihaisesti [Q21_1F] Onko isäsi riidellessänne ennen 14 v:n ikääsi: Tukistanut sinua [Q21_1G] Onko isäsi riidellessänne ennen 14 v:n ikääsi: Läimäyttänyt sinua [Q21_1H] Onko isäsi riidellessänne ennen 14 v:n ikääsi: Lyönyt sinua nyrkillä [Q21_1I] Onko isäsi riidellessänne ennen 14 v:n ikääsi: Lyönyt sinua jollain esineellä [Q21_1J] Onko isäsi riidellessänne ennen 14 v:n ikääsi: Potkaissut tai potkinut sinua [Q21_1K] Onko isäsi riidellessänne ennen 14 v:n ikääsi: Antanut sinulle piiskaa [Q21_1L] Onko isäsi riidellessänne ennen 14 v:n ikääsi: Antanut kovan selkäsaunan [Q21_1M] Onko isäsi riidellessänne ennen 14 v:n ikääsi: Uhannut veitsellä tai ampuma-aseella 43 [Q21_1N] Onko isäsi riidellessänne ennen 14 v:n ikääsi: Käyttänyt veistä tai ampuma-asetta44 [Q21_1O] Onko isäsi riidellessänne ennen 14 v:n ikääsi: Tehnyt jotain muuta väkivaltaista. 44 [Q21_AVO] Onko isäsi riidellessänne ennen 14 v:n ikääsi: Mitä muuta? (avokysymys) Muuttujaryhmä Vanhemmilla ja lapsilla on monia erilaisia tapoja yrittää ratkaista välillään olevia erimielisyyksiä. Arvioi alla olevalla luettelolla kuinka usein vanhempasi ovat käyttäneet mainittuja keinoja, kun teillä on ollut riitoja. Onko isäsi riidellessänne 12 viime kk:n aikana (kertaa) [Q21_2A] Onko isäsi riidellessänne 12 viime kk:n aikana (kertaa): Murjottanut tai kieltäytynyt puhumasta asiasta [Q21_2B] Onko isäsi riidellessänne 12 viime kk:n aikana (kertaa): Haukkunut, nälvinyt, kiroillut tai loukannut sinua muuten, ei kuitenkaan koskenut fyysisesti [Q21_2C] Onko isäsi riidellessänne 12 viime kk:n aikana (kertaa): Heittänyt, lyönyt tai potkaissut suutuksissaan jotain esinettä (esim. paiskonut ovia) [Q21_2D] Onko isäsi riidellessänne 12 viime kk:n aikana (kertaa): Uhannut väkivallalla [Q21_2E] Onko isäsi riidellessänne 12 viime kk:n aikana (kertaa): Tyrkännyt, töninyt tai ravistellut sinua vihaisesti [Q21_2F] Onko isäsi riidellessänne 12 viime kk:n aikana (kertaa): Tukistanut sinua

193 3.3. Muuttujaryhmät [Q21_2G] Onko isäsi riidellessänne 12 viime kk:n aikana (kertaa): Läimäyttänyt sinua [Q21_2H] Onko isäsi riidellessänne 12 viime kk:n aikana (kertaa): Lyönyt sinua nyrkillä [Q21_2I] Onko isäsi riidellessänne 12 viime kk:n aikana (kertaa): Lyönyt sinua jollain esineellä 51 [Q21_2J] Onko isäsi riidellessänne 12 viime kk:n aikana (kertaa): Potkaissut tai potkinut sinua 52 [Q21_2K] Onko isäsi riidellessänne 12 viime kk:n aikana (kertaa): Antanut sinulle piiskaa. 53 [Q21_2L] Onko isäsi riidellessänne 12 viime kk:n aikana (kertaa): Antanut kovan selkäsaunan 54 [Q21_2M] Onko isäsi riidellessänne 12 viime kk:n aikana (kertaa): Uhannut veitsellä tai ampumaaseella [Q21_2N] Onko isäsi riidellessänne 12 viime kk:n aikana (kertaa): Käyttänyt veistä tai ampumaasetta [Q21_2O] Onko isäsi riidellessänne 12 viime kk:n aikana (kertaa): Tehnyt jotain muuta väkivaltaista [Q21_AVON] Onko isäsi riidellessänne 12 viime kk:n aikana (kertaa): Mitä muuta? (avokysymys) Muuttujaryhmä Mitä tapahtui? Merkitse rasti sopiviin ruutuihin alla olevassa luettelossa. Kokemus 1. aikuisen kanssa [Q23A1_1] Kokemus 1. aikuisen kanssa: Pyyntö tai ehdotus tehdä jotain seksuaalista [Q23A1_2] Kokemus 1. aikuisen kanssa: Hyväily [Q23A1_3] Kokemus 1. aikuisen kanssa: Toinen henkilö näytti sukupuolielimensä [Q23A1_4] Kokemus 1. aikuisen kanssa: Sinä näytit sukupuolielimesi toiselle [Q23A1_5] Kokemus 1. aikuisen kanssa: Toinen henkilö kosketteli sukupuolielimiäsi (vaatteiden päältä) [Q23A1_6] Kokemus 1. aikuisen kanssa: Sinä koskettelit hänen sukupuolielimiään (vaatteiden päältä) [Q23A1_7] Kokemus 1. aikuisen kanssa: Toinen henkilö kosketteli/hyväili paljaita sukupuolielimiäsi [Q23A1_8] Kokemus 1. aikuisen kanssa: Sinä koskettelit/hyväilit hänen paljaita sukupuolielimiään [Q23A1_9] Kokemus 1. aikuisen kanssa: Sukupuoliyhdynnän jäljittely ilman sisääntunkeutumista [Q23A1_10] Kokemus 1. aikuisen kanssa: Yhdyntä

194 3. Hakemistot Muuttujaryhmä Tapahtuiko jotain muuta, mitä? Kokemus 1. aikuisen kanssa [Q23B1_1] Kokemus 1. aikuisen kanssa: Myönteinen luonnehdinta tapauksesta (avokysymys) 63 [Q23B1_2] Kokemus 1. aikuisen kanssa: Kielteinen luonnehdinta tapauksesta (avokysymys)64 [Q23B1_3] Kokemus 1. aikuisen kanssa: Suutelu, sen yritys tai fritsuja (avokysymys) [Q23B1_4] Kokemus 1. aikuisen kanssa: Esileikkejä (avokysymys) [Q23B1_5] Kokemus 1. aikuisen kanssa: Orgasmi (avokysymys) [Q23B1_6] Kokemus 1. aikuisen kanssa: Fellaatio (avokysymys) [Q23B1_7] Kokemus 1. aikuisen kanssa: Cunnilingus (avokysymys) [Q23B1_8] Kokemus 1. aikuisen kanssa: Anaaliyhdyntä tai sen yritys (avokysymys) [Q23B1_9] Kokemus 1. aikuisen kanssa: Yhdyntä väkivallalla uhaten tai väkivalloin, raiskaus (avokysymys) [Q23B1_10] Kokemus 1. aikuisen kanssa: Uhkaukseen tai väkivaltaan perustuva lähentely ilman yhdyntää, raiskauksen yritys (avokysymys) [Q23B1_11] Kokemus 1. aikuisen kanssa: Vitsailua (avokysymys) [Q23B1_12] Kokemus 1. aikuisen kanssa: Aggressiivista torjuntaa (avokysymys) [Q23B1_13] Kokemus 1. aikuisen kanssa: Muuta (avokysymys) [Q23B1_14] Kokemus 1. aikuisen kanssa: Raskaus (avokysymys) Muuttujaryhmä Mikä seuraavista kuvaa parhaiten kokemustasi tapauksen sattuessa? Kokemus 1. aikuisen kanssa [Q38_1_1] Kokemus 1. aikuisen kanssa: Tuntemukset kokemuksen aikana: Inho [Q38_1_2] Kokemus 1. aikuisen kanssa: Tuntemukset kokemuksen aikana: Pelko [Q38_1_3] Kokemus 1. aikuisen kanssa: Tuntemukset kokemuksen aikana: Järkytys [Q38_1_4] Kokemus 1. aikuisen kanssa: Tuntemukset kokemuksen aikana: Hämmästys [Q38_1_5] Kokemus 1. aikuisen kanssa: Tuntemukset kokemuksen aikana: Kiinnostus [Q38_1_6] Kokemus 1. aikuisen kanssa: Tuntemukset kokemuksen aikana: Nautinto Muuttujaryhmä Kenelle olet kertonut asiasta? Kokemus 1. aikuisen kanssa [Q40_1_1] Kokemus 1. aikuisen kanssa: vastaaja kertonut kokemuksesta: Äidille [Q40_1_2] Kokemus 1. aikuisen kanssa: vastaaja kertonut kokemuksesta: Isälle

195 3.3. Muuttujaryhmät [Q40_1_3] Kokemus 1. aikuisen kanssa: vastaaja kertonut kokemuksesta: Veljelle, sisarelle.79 [Q40_1_4] Kokemus 1. aikuisen kanssa: vastaaja kertonut kokemuksesta: Ystävälle [Q40_1_5] Kokemus 1. aikuisen kanssa: vastaaja kertonut kokemuksesta: Tädille, mummolle 80 [Q40_1_6] Kokemus 1. aikuisen kanssa: vastaaja kertonut kokemuksesta: Sedälle, enolle, isoisälle [Q40_1_7] Kokemus 1. aikuisen kanssa: vastaaja kertonut kokemuksesta: Kouluterveydenhoitajalle [Q40_1_8] Kokemus 1. aikuisen kanssa: vastaaja kertonut kokemuksesta: Opettajalle [Q40_1_9] Kokemus 1. aikuisen kanssa: vastaaja kertonut kokemuksesta: Koulukuraattorille82 [Q40_1_10] Kokemus 1. aikuisen kanssa: vastaaja kertonut kokemuksesta: Koulupsykologille 82 [Q40_1_11] Kokemus 1. aikuisen kanssa: vastaaja kertonut kokemuksesta: Lääkärille [Q40_1_12] Kokemus 1. aikuisen kanssa: vastaaja kertonut kokemuksesta: Poliisille [Q40_1_13] Kokemus 1. aikuisen kanssa: vastaaja kertonut kokemuksesta: Muulle aikuiselle84 Muuttujaryhmä Mitä tapahtui? Merkitse rasti sopiviin ruutuihin alla olevassa luettelossa. Kokemus 2. aikuisen kanssa [Q23A2_1] Kokemus 2. aikuisen kanssa: Pyyntö tai ehdotus tehdä jotain seksuaalista [Q23A2_2] Kokemus 2. aikuisen kanssa: Hyväily [Q23A2_3] Kokemus 2. aikuisen kanssa: Toinen henkilö näytti sukupuolielimensä [Q23A2_4] Kokemus 2. aikuisen kanssa: Sinä näytit sukupuolielimesi toiselle [Q23A2_5] Kokemus 2. aikuisen kanssa: Toinen henkilö kosketteli sukupuolielimiäsi (vaatteiden päältä) [Q23A2_6] Kokemus 2. aikuisen kanssa: Sinä koskettelit hänen sukupuolielimiään (vaatteiden päältä) [Q23A2_7] Kokemus 2. aikuisen kanssa: Toinen henkilö kosketteli/hyväili paljaita sukupuolielimiäsi [Q23A2_8] Kokemus 2. aikuisen kanssa: Sinä koskettelit/hyväilit hänen paljaita sukupuolielimiään [Q23A2_9] Kokemus 2. aikuisen kanssa: Sukupuoliyhdynnän jäljittely ilman sisääntunkeutumista [Q23A2_10] Kokemus 2. aikuisen kanssa: Yhdyntä

196 3. Hakemistot Muuttujaryhmä Tapahtuiko jotain muuta, mitä? Kokemus 2. aikuisen kanssa [Q23B2_1] Kokemus 2. aikuisen kanssa: Myönteinen luonnehdinta tapauksesta (avokysymys) 90 [Q23B2_2] Kokemus 2. aikuisen kanssa: Kielteinen luonnehdinta tapauksesta (avokysymys)90 [Q23B2_3] Kokemus 2. aikuisen kanssa: Suutelu, sen yritys tai fritsuja (avokysymys) [Q23B2_4] Kokemus 2. aikuisen kanssa: Esileikkejä (avokysymys) [Q23B2_5] Kokemus 2. aikuisen kanssa: Orgasmi (avokysymys) [Q23B2_6] Kokemus 2. aikuisen kanssa: Fellaatio (avokysymys) [Q23B2_7] Kokemus 2. aikuisen kanssa: Cunnilingus (avokysymys) [Q23B2_8] Kokemus 2. aikuisen kanssa: Anaaliyhdyntä tai sen yritys (avokysymys) [Q23B2_9] Kokemus 2. aikuisen kanssa: Yhdyntä väkivallalla uhaten tai väkivalloin, raiskaus (avokysymys) [Q23B2_10] Kokemus 2. aikuisen kanssa: Uhkaukseen tai väkivaltaan perustuva lähentely ilman yhdyntää, raiskauksen yritys (avokysymys) [Q23B2_11] Kokemus 2. aikuisen kanssa: Vitsailua (avokysymys) [Q23B2_12] Kokemus 2. aikuisen kanssa: Aggressiivista torjuntaa (avokysymys) [Q23B2_13] Kokemus 2. aikuisen kanssa: Muuta (avokysymys) [Q23B2_14] Kokemus 2. aikuisen kanssa: Raskaus (avokysymys) Muuttujaryhmä Mikä seuraavista kuvaa parhaiten kokemustasi tapauksen sattuessa? Kokemus 2. aikuisen kanssa [Q38_2_1] Kokemus 2. aikuisen kanssa: Tuntemukset kokemuksen aikana: Inho [Q38_2_2] Kokemus 2. aikuisen kanssa: Tuntemukset kokemuksen aikana: Pelko [Q38_2_3] Kokemus 2. aikuisen kanssa: Tuntemukset kokemuksen aikana: Järkytys [Q38_2_4] Kokemus 2. aikuisen kanssa: Tuntemukset kokemuksen aikana: Hämmästys [Q38_2_5] Kokemus 2. aikuisen kanssa: Tuntemukset kokemuksen aikana: Kiinnostus [Q38_2_6] Kokemus 2. aikuisen kanssa: Tuntemukset kokemuksen aikana: Nautinto Muuttujaryhmä Kenelle olet kertonut asiasta? Kokemus 2. aikuisen kanssa [Q40_2_1] Kokemus 2. aikuisen kanssa: vastaaja kertonut kokemuksesta: Äidille [Q40_2_2] Kokemus 2. aikuisen kanssa: vastaaja kertonut kokemuksesta: Isälle

197 3.3. Muuttujaryhmät [Q40_2_3] Kokemus 2. aikuisen kanssa: vastaaja kertonut kokemuksesta: Veljelle, sisarelle105 [Q40_2_4] Kokemus 2. aikuisen kanssa: vastaaja kertonut kokemuksesta: Ystävälle [Q40_2_5] Kokemus 2. aikuisen kanssa: vastaaja kertonut kokemuksesta: Tädille, mummolle 106 [Q40_2_6] Kokemus 2. aikuisen kanssa: vastaaja kertonut kokemuksesta: Sedälle, enolle, isoisälle [Q40_2_7] Kokemus 2. aikuisen kanssa: vastaaja kertonut kokemuksesta: Kouluterveydenhoitajalle [Q40_2_8] Kokemus 2. aikuisen kanssa: vastaaja kertonut kokemuksesta: Opettajalle [Q40_2_9] Kokemus 2. aikuisen kanssa: vastaaja kertonut kokemuksesta: Koulukuraattorille 108 [Q40_2_10] Kokemus 2. aikuisen kanssa: vastaaja kertonut kokemuksesta: Koulupsykologille 109 [Q40_2_11] Kokemus 2. aikuisen kanssa: vastaaja kertonut kokemuksesta: Lääkärille [Q40_2_12] Kokemus 2. aikuisen kanssa: vastaaja kertonut kokemuksesta: Poliisille [Q40_2_13] Kokemus 2. aikuisen kanssa: vastaaja kertonut kokemuksesta: Muulle aikuiselle 110 Muuttujaryhmä Mitä tapahtui? Merkitse rasti sopiviin ruutuihin alla olevassa luettelossa. Kokemus 3. aikuisen kanssa [Q23A3_1] Kokemus 3. aikuisen kanssa: Pyyntö tai ehdotus tehdä jotain seksuaalista [Q23A3_2] Kokemus 3. aikuisen kanssa: Hyväily [Q23A3_3] Kokemus 3. aikuisen kanssa: Toinen henkilö näytti sukupuolielimensä [Q23A3_4] Kokemus 3. aikuisen kanssa: Sinä näytit sukupuolielimesi toiselle [Q23A3_5] Kokemus 3. aikuisen kanssa: Toinen henkilö kosketteli sukupuolielimiäsi (vaatteiden päältä) [Q23A3_6] Kokemus 3. aikuisen kanssa: Sinä koskettelit hänen sukupuolielimiään (vaatteiden päältä) [Q23A3_7] Kokemus 3. aikuisen kanssa: Toinen henkilö kosketteli/hyväili paljaita sukupuolielimiäsi [Q23A3_8] Kokemus 3. aikuisen kanssa: Sinä koskettelit/hyväilit hänen paljaita sukupuolielimiään [Q23A3_9] Kokemus 3. aikuisen kanssa: Sukupuoliyhdynnän jäljittely ilman sisääntunkeutumista [Q23A3_10] Kokemus 3. aikuisen kanssa: Yhdyntä

198 3. Hakemistot Muuttujaryhmä Tapahtuiko jotain muuta, mitä? Kokemus 3. aikuisen kanssa [Q23B3_1] Kokemus 3. aikuisen kanssa: Myönteinen luonnehdinta tapauksesta (avokysymys) 116 [Q23B3_2] Kokemus 3. aikuisen kanssa: Kielteinen luonnehdinta tapauksesta (avokysymys) 117 [Q23B3_3] Kokemus 3. aikuisen kanssa: Suutelu, sen yritys tai fritsuja (avokysymys) [Q23B3_4] Kokemus 3. aikuisen kanssa: Esileikkejä (avokysymys) [Q23B3_5] Kokemus 3. aikuisen kanssa: Orgasmi (avokysymys) [Q23B3_6] Kokemus 3. aikuisen kanssa: Fellaatio (avokysymys) [Q23B3_7] Kokemus 3. aikuisen kanssa: Cunnilingus (avokysymys) [Q23B3_8] Kokemus 3. aikuisen kanssa: Anaaliyhdyntä tai sen yritys (avokysymys) [Q23B3_9] Kokemus 3. aikuisen kanssa: Yhdyntä väkivallalla uhaten tai väkivalloin, raiskaus (avokysymys) [Q23B3_10] Kokemus 3. aikuisen kanssa: Uhkaukseen tai väkivaltaan perustuva lähentely ilman yhdyntää, raiskauksen yritys (avokysymys) [Q23B3_11] Kokemus 3. aikuisen kanssa: Vitsailua (avokysymys) [Q23B3_12] Kokemus 3. aikuisen kanssa: Aggressiivista torjuntaa (avokysymys) [Q23B3_13] Kokemus 3. aikuisen kanssa: Muuta (avokysymys) [Q23B3_14] Kokemus 3. aikuisen kanssa: Raskaus (avokysymys) Muuttujaryhmä Mikä seuraavista kuvaa parhaiten kokemustasi tapauksen sattuessa? Kokemus 3. aikuisen kanssa [Q38_3_1] Kokemus 3. aikuisen kanssa: Tuntemukset kokemuksen aikana: Inho [Q38_3_2] Kokemus 3. aikuisen kanssa: Tuntemukset kokemuksen aikana: Pelko [Q38_3_3] Kokemus 3. aikuisen kanssa: Tuntemukset kokemuksen aikana: Järkytys [Q38_3_4] Kokemus 3. aikuisen kanssa: Tuntemukset kokemuksen aikana: Hämmästys [Q38_3_5] Kokemus 3. aikuisen kanssa: Tuntemukset kokemuksen aikana: Kiinnostus [Q38_3_6] Kokemus 3. aikuisen kanssa: Tuntemukset kokemuksen aikana: Nautinto Muuttujaryhmä Kenelle olet kertonut asiasta? Kokemus 3. aikuisen kanssa [Q40_3_1] Kokemus 3. aikuisen kanssa: vastaaja kertonut kokemuksesta: Äidille [Q40_3_2] Kokemus 3. aikuisen kanssa: vastaaja kertonut kokemuksesta: Isälle

199 3.3. Muuttujaryhmät [Q40_3_3] Kokemus 3. aikuisen kanssa: vastaaja kertonut kokemuksesta: Veljelle, sisarelle133 [Q40_3_4] Kokemus 3. aikuisen kanssa: vastaaja kertonut kokemuksesta: Ystävälle [Q40_3_5] Kokemus 3. aikuisen kanssa: vastaaja kertonut kokemuksesta: Tädille, mummolle 134 [Q40_3_6] Kokemus 3. aikuisen kanssa: vastaaja kertonut kokemuksesta: Sedälle, enolle, isoisälle [Q40_3_7] Kokemus 3. aikuisen kanssa: vastaaja kertonut kokemuksesta: Kouluterveydenhoitajalle [Q40_3_8] Kokemus 3. aikuisen kanssa: vastaaja kertonut kokemuksesta: Opettajalle [Q40_3_9] Kokemus 3. aikuisen kanssa: vastaaja kertonut kokemuksesta: Koulukuraattorille 136 [Q40_3_10] Kokemus 3. aikuisen kanssa: vastaaja kertonut kokemuksesta: Koulupsykologille 136 [Q40_3_11] Kokemus 3. aikuisen kanssa: vastaaja kertonut kokemuksesta: Lääkärille [Q40_3_12] Kokemus 3. aikuisen kanssa: vastaaja kertonut kokemuksesta: Poliisille [Q40_3_13] Kokemus 3. aikuisen kanssa: vastaaja kertonut kokemuksesta: Muulle aikuiselle 138 Muuttujaryhmä Mitkä ovat mielestäsi kolme tärkeintä syytä siihen, että lapsia kuritetaan ruumiillisesti? [Q44_1] Arvio kolmesta tärkeimmästä syystä, miksi lapsia kuritetaan ruumiillisesti (avokysymys): Aikuinen, pysyvät piirteet - aikuisen persoonallisuuspiirteet, taipumukset, pysyviksi koetut ominaisuudet [Q44_2] Arvio kolmesta tärkeimmästä syystä, miksi lapsia kuritetaan ruumiillisesti (avokysymys): Aikuinen, pysyvät piirteet - vanhempien sosiaalistumishistoria, itseä kuritettu lapsena, ankea lapsuus [Q44_3] Arvio kolmesta tärkeimmästä syystä, miksi lapsia kuritetaan ruumiillisesti (avokysymys): Aikuinen, pysyvät piirteet - vanhempien viha, halveksunta lapsia kohtaan, kyllästyneitä lapsiin [Q44_4] Arvio kolmesta tärkeimmästä syystä, miksi lapsia kuritetaan ruumiillisesti (avokysymys): Aikuinen, pysyvät piirteet - valtasuhteeseen liittyvät perustelut, sadistiset perustelut, mustasukkaisuus [Q44_5] Arvio kolmesta tärkeimmästä syystä, miksi lapsia kuritetaan ruumiillisesti (avokysymys): Aikuinen, pysyvät piirteet - vanhempien kasvatustarkoitukset ja kasvatustraditio [Q44_6] Arvio kolmesta tärkeimmästä syystä, miksi lapsia kuritetaan ruumiillisesti (avokysymys): Aikuinen, ohimenevät piirteet - alkoholinkäyttö, humala [Q44_7] Arvio kolmesta tärkeimmästä syystä, miksi lapsia kuritetaan ruumiillisesti (avokysymys): Aikuinen, ohimenevät piirteet - hetkelliseksi käsitetty suuttuminen [Q44_8] Arvio kolmesta tärkeimmästä syystä, miksi lapsia kuritetaan ruumiillisesti (avokysy- 193

200 3. Hakemistot mys): Riidat [Q44_9] Arvio kolmesta tärkeimmästä syystä, miksi lapsia kuritetaan ruumiillisesti (avokysymys): Stressi [Q44_10] Arvio kolmesta tärkeimmästä syystä, miksi lapsia kuritetaan ruumiillisesti (avokysymys): Lapsen ohimenevät teot [Q44_11] Arvio kolmesta tärkeimmästä syystä, miksi lapsia kuritetaan ruumiillisesti (avokysymys): Lapsen pysyvät ominaisuudet [Q44_12] Arvio kolmesta tärkeimmästä syystä, miksi lapsia kuritetaan ruumiillisesti (avokysymys): Ei hyväksy ruumiillista kuritusta [Q44_13] Arvio kolmesta tärkeimmästä syystä, miksi lapsia kuritetaan ruumiillisesti (avokysymys): Pilailut [Q44_14] Arvio kolmesta tärkeimmästä syystä, miksi lapsia kuritetaan ruumiillisesti (avokysymys): Muut syyt Muuttujaryhmä Mitä seurauksia, hyviä tai huonoja, arvelet ruumiillisesta kurituksesta voivan olla lapselle? [Q46_1] Fyysisen kurituksen seuraukset (avokysymys): Fyysiset vammat [Q46_2] Fyysisen kurituksen seuraukset (avokysymys): Itseen kohdistuvat negatiiviset psyykkiset reaktiot [Q46_3] Fyysisen kurituksen seuraukset (avokysymys): Vanhempiin kohdistuvat negatiiviset tunteet [Q46_4] Fyysisen kurituksen seuraukset (avokysymys): Pako (viina, karkailu ym.) [Q46_5] Fyysisen kurituksen seuraukset (avokysymys): Viha, inho, halveksunta vanhempia kohtaan [Q46_6] Fyysisen kurituksen seuraukset (avokysymys): Muut negatiiviset seuraukset [Q46_7] Fyysisen kurituksen seuraukset (avokysymys): Aggressiivisuus [Q46_8] Fyysisen kurituksen seuraukset (avokysymys): Kurittaa omia lapsia aikanaan [Q46_9] Fyysisen kurituksen seuraukset (avokysymys): Ulospäin suuntautuva uhma, paatuminen [Q46_10] Fyysisen kurituksen seuraukset (avokysymys): Oppii kunnioittamaan vanhempiaan 152 [Q46_11] Fyysisen kurituksen seuraukset (avokysymys): Oppii tehneensä väärin ja tekojensa seuraukset [Q46_12] Fyysisen kurituksen seuraukset (avokysymys): Oppii kunniottamaan valtaa ja että vallan uhmaamisesta on huonot seuraukset [Q46_13] Fyysisen kurituksen seuraukset (avokysymys): Kasvattaa henkistä puolta [Q46_14] Fyysisen kurituksen seuraukset (avokysymys): Muut positiiviset seuraukset [Q46_15] Fyysisen kurituksen seuraukset (avokysymys): Pilailut

201 3.3. Muuttujaryhmät [Q46_16] Fyysisen kurituksen seuraukset (avokysymys): Muut

202

203 Liite A Kyselylomake suomeksi 197

204 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2406 Lapsiuhritutkimus 1988 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: QUESTIONNAIRE This questionnaire is part of the following dataset, archived at the Finnish Social Science Data Archive: FSD2406 Child Victim Survey 1988 If this questionnaire is used or referred to in any publication, the source must be acknowledged by means of an appropriate bibliographic citation. More information:

205 Arvoisa kouluterveydenhoitaja Tämän tutkimuksen "Lasten pahoinpitelyn yleisyys ja lasten arvioinnit vanhempiensa kasvatuskäytänteistä" tekee Lastensuojelun Keskusliitto yhteistyössä lääkintöhallituksen, kouluhallituksen ja sosiaalihallituksen kanssa. Maassamme ei tällä hetkellä ole saatavissa luotettavaa tietoa lasten pahoinpitelyn eikä ruumiillisen kurituksen yleisyydestä. Tämän vuoksi asia halutaan nyt tutkia perusteellisesti. Lastensuojelun Keskusliitto teki vuonna 1985 viranomaiskyselyn lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Siinä selvitettiin viranomaisten tietoon tullutta lasten seksuaalista hyväksikäyttöä vuosien aikana. Tuon kyselyn tietojen valossa on todennäköistä, että esimerkiksi kaikki kouluterveydenhoitajat joutuvat silloin tällöin tekemisiin seksuaalisesti hyväksikäytettyjen lasten kanssa. Asiasta halutaan nyt kerätä lisää tietoa ja kääntyä suoraan nuorten itsensä puoleen. Peruskoulun viimeisen luokan oppilaat on valittu tutkimukseen, koska he ovat ajallisesti mahdollisimman lähellä lapsuuttaan, mutta kuitenkin riittävän kehittyneitä vastaamaan kyselyyn. Lasten seksuaalinen hyväksikäyttö ja lasten pahoinpitely on tutkimuksessa kytketty laajempaan yhteyteen, vanhempien kasvatuskäytänteisiin yleensä, joita nuoria pyydetään arvioimaan. Oppilaan nimeä, syntymäaikaa tai muita tunnistamisen mahdollistavia tietoja ei kysytä. Lomakkeeseen vastaa kaikkiaan iältään vuotiasta nuorta koko maassa. Näin suurella otoksella on mahdollista saada hyvin kattava ja luotettava kuva nuorten kasvuolosuhteista 1980-luvulla. Tutkimuksen tulokset pyritään alustavassa muodossaan julkaisemaan vuoden 1988 syksyllä. ***********************

206 Teidän toivotaan toimivan seuraavasti: 1. Tehkää kysely koulussanne niin monelle 9:nelle luokalle kuin liitteessä 1 on koulunne osoitteella varustettuja tarroja. Mikäli tutkimukseen halutaan mukaan jokin erityisluokka, on siitä tarrassa maininta. Samasta koulusta voi tutkimukseen tulla mukaan sekä erityisluokka että yleisen opetussuunnitelman mukaan opiskeleva luokka. 2. Mikäli tutkimukseen on koulustanne tullut yhdistelmäluokka, antakaa lomake vain 9:ttä luokkaa käyville oppilaille. 3. Lomake annetaan jokaiselle 9:n luokan oppilaalle välittömästi ennen hänen tuloaan terveystarkastukseen. Hän täyttää lomakkeen odottaessaan pääsyä terveydenhoitajan luo. Mikäli 9:sien luokkien terveystarkastus on jo tehty tai muuten katsotte, että tietojen kerääminen on helpompi järjestää kutsumalla oppilaat vastaanotolle erikseen kyselyä varten, käy sekin päinsä. On kuitenkin suotavaa, että kustakin koulusta tiedot kerättäisiin mahdollisimman lyhyen ajan kuluessa. Lomakkeen täyttämistä varten oppilaalle osoitetaan paikka, jossa hän voi yksin ja häiritsemättä täyttää lomakkeen ja sulkea sen kirjekuoreen. Paras on erillinen huone, mutta jollei sellaista ole käytettävissä, olisi jokin tila kyettävä eristämään siten, että oppilas voi tuntea olevansa täysin rauhassa, myös siten, ettei hänen käyttäytymistään vastaamisen aikana voida tarkkailla. Oppilaan on voitava salata myös se, onko hän vastannut kyselyyn vai palauttaako hän tyhjän lomakkeen. Lomakkeet ja palautuskuoret on syytä asettaa tarjolle pöydälle, josta oppilas voi itse valita lomakkeen ja kuoren. Tämä sen vuoksi, että voidaan mahdollisimman hyvin torjua oppilaiden pelko mahdollisesta henkilöllisyyden paljastumisesta. Täytettyään lomakkeen (tai päätettyään olla täyttämättä sitä) oppilas sulkee lomakkeen kuoreen ja jättää kuoren lähetyksen mukana olevaan pakkauspussiin. Näitä pusseja voidaan käyttää palautuspaketteina. On tärkeätä, ettei kyselylomakkeita jää kuljeksimaan oppilaille, koska jotkut oppilaat saattaisivat tutustua lomakkeeseen ennen aikojaan ja mahdollisesti suunnitella niihin yhdessä vastauksia. Tutkimuksen kannalta on parasta, että kaikki vastaajat ovat samassa asemassa. 4. Palauttakaa kunkin luokan vastaukset yhdessä. Vastaus ten mukana pyydämme Teitä lähettämään seuraavat tiedot kustakin luokasta: a. Tapahtuiko kyselyjä tehtäessä jotakin erityistä? Aiheuttiko kysely joissakin oppilaissa ahdistusta? Onko mahdollisesti ahdistuneiden oppilaiden vastauskuori muiden joukossa, vai ovatko jotkut oppilaat kieltäytyneet panemasta vastauslomaketta kuoreen ja jättämään sitä edes tyhjänä. b. Onko kysymyksessä joki erityisluokka, mikä? c. Kuinka monta oppilasta luokalla on ja montako heistä on

207 tavoitettu. d. Kunta, jossa koulu sijaitsee. Kohdan a. tiedot halutaan, koska on mahdollista, että vaikeuksissa olevien oppilaiden on vaikea täyttää lomaketta. Arvioinneillanne tällaisista tapauksista voidaan täydentää tutkimuksessa muuten saatavaa kuvaa ja lisätä kyselyn luotettavuutta. Kohtien b. ja c. tiedot ovat tavanomaisia tutkimuksiin liittyviä taustatietoja. Tutkimusraporteissa ei tulla missään vaiheessa julkistamaan kuntakohtaisia tietoja, vaan tulokset esitellään vertailuina laajempien aluekokonaisuuksien välillä (esim. asukasluvultaan suurten ja pienten kuntien välillä). Täytetyt (ja yli jääneet) vastauslomakkeet palautetaan osoitteella: Lastensuojelun Keskusliitto, Armeltintie 1, Helsinki. Aikaa tietojen keräämiseen on kevätlukukauden 1988 loppuun saakka. Mikäli haluatte kysyä tarkempia tietoja tutkimuksesta, voitte ottaa yhteyttä tutkija Heikki Sariolaan Lastensuojelun Keskusliittoon, puh Kysymyksiin vastaavat myös apulaisosastopäällikkö Mikko Vienonen ja tarkastaja Eeva-Liisa Vakkilainen lääkintöhallituksesta, puh Mikäli oppilaiden vanhemmat haluavat Teiltä sellaisia lisätietoja, joihin ette osaa suoralta kädeltä vastata, voitte pyytää lisätietoja yllämainituilta tai ohjata vanhemmat itse tiedustelemaan asiaa heiltä. Lopuksi haluamme kiittää Teitä avustanne. Toivomme myös, että tutkimuksesta sen valmistuttua voisi olla hyötyä Teille työssänne ja tietenkin nuorille itselleen. Helsingissä 16. marraskuuta 1987 Kalle Justander Heikki Sariola toiminnanjohtaja tutkija Lastensuojelun Keskusliitto Lastensuojelun Keskusliitto Kunnioittavasti

208 Hyvä yhdeksäsluokkalainen Tällä kyselylomakkeella kerätään tietoja tutkimukseen peruskoulun 9- luokkalaisten kasvatuksesta ja ruumiillisesta kurituksesta sekä seksuaalisista kokemuksista aikuisten kanssa. Tutkimuksen tekee Lastensuojelun Keskusliitto yhteistyössä sosiaali-, lääkintö- ja kouluhallituksen kanssa. Tutkimuksessa kerättyjä tietoja käytetään apuna yritettäessä parantaa lasten ja nuorten kohtelua Suomessa. ÄLÄ KIRJOITA LOMAKKEESEEN NIMEÄSI ÄLÄKÄ MUITA HENKILÖTIETOJASI. NIITÄ El TARVITA! Kaikki tiedot ovat ehdottomasti luottamuksellisia eivätkä ne tule koulun henkilökunnan eivätkä terveydenhoitajan tietoon. Myöskään tutkimuksen tuloksista ei voi päätellä kuka on vastaaja. Kysymyksiin vastaaminen on vapaaehtoista. Tutkimuksen onnistumisen kannalta osallistumisesi on kuitenkin tärkeä. Jos et missään tapauksessa halua vastata kyselyyn, pane tyhjä lomake sinulle annettuun kirjekuoreen, liimaa se kiinni ja jätä se sille osoitettuun paikkaan. Sulje täyttämäsi vastauslomake sen mukana annettuun kirjekuoreen ja liimaa se kiinni. Jätä kuori sille osoitettuun paikkaan. Terveydenhoitaja toimittaa vastaukset tutkimuksen tekijälle LASTENSUOJELUN KESKUSLIITTOON. Muista, että kyselyyn vastattuasi voit halutessasi keskustella lomakkeessa käsitellyistä asioista terveydenhoitajan, koulukuraattorin tai koulupsykologin kanssa. Kiitos avustasi jo etukäteen!

209 sivu 2 KYSELYLOMAKE Merkitse rasti oikean vaihtoehdon kohdalla olevaan ruutuun ja/tai kirjoita vastaukset niille varatulle viivalle. 1. Sukupuoli 2. Asutko Molempien vanhempiesi luona Äitisi luona (äiti yksinhuoltaja) Isäsi luona (isä yksinhuoltaja) Äitisi ja isäpuolen tai äidin avopuolison luona Isäsi ja äitipuolen tai isän avopuolison luona Muualla, missä? 3. Äitisi (tai sijaisäitisi tai äitipuolesi) ammatti 4. Isäsi (tai sijaisisäsi tai isäpuolesi) ammatti 5. Asuitko 3-luokkalaisena Molempien vanhempiesi luona Äitisi luona (äiti yksinhuoltaja) Isäsi luona (isä yksinhuoltaja) Äitisi ja isäpuolen tai äidin avopuolison luona Isäsi ja äitipuolen tai isän avopuolison luona Muualla, missä? Merkitse seuraavissa rasti vain yhden vastausvaihtoehdon kohdalle. 6. Kun 1-3:s luokkalaisena osallistuit kotitöihin, äitisi tavallisesti kiitti tai kehui sinua palkitsi rahalla, makeisilla tai vastaavalla ei kiinnittänyt asiaan huomiota 7. Kun 1-3:$ luokkalaisena osallistuit kotitöihin, isäsi tavallisesti kiitti tai kehui sinua palkitsi rahalla, makeisilla tai vastaavalla ei kiinnittänyt asiaan huomiota

210 8. Kun 1-3:lla luokalla sait koulusta tavallista huonomman numeron, äitisi yleensä rankaisi sinua (esim. pidätti viikkorahat) torui ja käski lukemaan paremmin läksysi rohkaisi ja/tai yritti auttaa selviytymään paremmin ei kiinnittänyt asiaan huomiota 9. Kun 1-3:lla luokalla sait koulusta tavallista huonomman numeron, isäsi yleensä rankaisi sinua (esim. pidätti viikkorahat) torui ja käski lukemaan paremmin läksysi rohkaisi ja/tai yritti auttaa selviytymään paremmin ei kiinnittänyt asiaan huomiota 10. Kun olit 1-3-luokkalainen, huolehtiko äitisi sinusta mielestäsi liikaa sopivasti liian vähän 11. Kun olit 1-3-luokkalainen, huolehtiko isäsi sinusta mielestäsi liikaa sopivasti liian vähän Seuraavat kysymykset koskevat nykyhetkeä. Merkitse rasti vain yhden vastausvaihtoehdon kohdalle. Kun olet osallistunut kotitöihin 12. äitisi kiittää tai kehuu sinua palkitsee sinut rahalla, makeisilla tai muilla tavaroilla ei kiinnitä asiaan huomiota en tee koskaan kotitöitä 13. isäsi kiittää tai kehuu sinua palkitsee sinut rahalla, makeisilla tai muilla tavaroilla ei kiinnitä asiaan huomiota en tee koskaan kotitöitä

211 Kun olet saanut koulusta tavallista huonomman numeron 14. äitisi rankaisee sinua toruu ja käskee lukemaan läksyt paremmin rohkaisee ja yrittää auttaa selviytymään vastedes paremmin ei kiinnitä asiaan huomiota 15. isäsi rankaisee sinua toruu ja käskee lukemaan läksyt paremmin rohkaisee ja yrittää auttaa selviytymään vastedes paremmin ei kiinnitä asiaan huomiota 16. Huolehtiiko äitisi sinusta mielestäsi Iiikaa sopivasti liian vähän 17. Huolehtiiko isäsi sinusta mielestäsi liikaa sopivasti liian vähän 18. Kun sinulla ja äidilläsi on ollut kiistaa sinua koskevista asioista, ovatko ne yleensä päättyneet siihen, että molemmat osapuolet ovat joustaneet sinä olet joutunut antamaan periksi toimit kuten haluat, vaikkei se miellyttäisikään äitiäsi 19. Kun sinulla ja isälläsi on ollut kiistaa sinua koskevista asioista, ovatko ne yleensä päättyneet siihen, että molemmat osapuolet ovat joustaneet sinä olet joutunut antamaan periksi toimit kuten haluat, vaikkei se miellyttäisikään isääsi

212 20. Vanhemmilla ja lapsilla on monia erilaisia tapoja yrittää ratkaista välillään olevia erimielisyyksiä. Arvioi alla olevalla luettelolla kuinka usein vanhempasi ovat käyttäneet mainittuja keinoja, kun teillä on ollut riitoja. Onko äitisi riidellessänne ENNEN 14 V:N IKÄÄSI 12 VIIME KK:N AIKANA a murjottanut tai kieltäytynyt puhumasta asiasta b Haukkunut, nälvinyt, kiroillut tai loukannut sinua muuten, ei kuitenkaan koskenut fyysisesti c Heittänyt, lyönyt tai potkaissut suutuksissaan jotain esinettä (esim. paiskonut ovia) d Uhannut väkivallalla e Tyrkännyt, töninyt tai ravistellut sinua vihaisesti f Tukistanut sinua g Läimäyttänyt sinua h Lyönyt sinua nyrkillä i Lyönyt sinua jollain esineellä j Potkaissut tai potkinut sinua k Antanut sinulle piiskaa I Antanut kovan selkäsaunan m Uhannut veitsellä tai ampuma-aseella n Käyttänyt veistä tai ampuma-asetta o Tehnyt jotain muuta väkivaltaista Jos on, niin mitä? 12 VIIME KK:N AIKANA ENNEN KUIN OLIT TÄYTTÄNYT 14 V

213 sivu Onko isäsi riidellessänne ENNEN 14 V:N IKÄÄSI 12 VIIME KK:N AIKANA a murjottanut tai kieltäytynyt puhumasta asiasta ei joskus usein ei kyllä, noin b Haukkunut, nälvinyt, kiroillut tai loukannut sinua muuten, ei kuitenkaan koskenut fyysisesti c Heittänyt, lyönyt tai potkaissut suutuksissaan jotain esinettä (esim. paiskonut ovia) d Uhannut väkivallalla e Tyrkännyt, töninyt tai ravistellut sinua vihaisesti f Tukistanut sinua g Läimäyttänyt sinua h Lyönyt sinua nyrkillä i Lyönyt sinua jollain esineellä j Potkaissut tai potkinut sinua k Antanut sinulle piiskaa I Antanut kovan selkäsaunan m Uhannut veitsellä tai ampumaaseella n Käyttänyt veistä tai ampumaasetta o Tehnyt jotain muuta väkivaltaista Jos on, niin mitä? 12 VIIME KK:N AIKANA. ENNEN KUIN OLIT TÄYTTÄNYT 14 V

214 sivu Onko sinulla kokemuksia sukupuolisesta lähentelystä tai kanssakäymisestä aikuisten tai tapahtumahetkellä vähintään 5 vuotta itseäsi vanhempien ihmisten kanssa? kyllä jos kyllä, niin vastaa kysymyksiin ei jos ei, niin jatka vastaamista kysymyksestä 42. Vastaa kysymyksiin kolmesta ensimmäisestä seksuaalisesta kokemuksestasi aikuisten kanssa. * Jos sinulla on kokemuksia harvemman kuin kolmen aikuisen kanssa, vastaa vain niistä kokemuksista, jotka sinulla on. * Jos sinulla on kokemuksia useamman kuin kolmen aikuisen kanssa, vastaa vain kolmesta ensimmäisestä. Vastaa seuraaviin kysymyksiin kokemusten aikajärjestyksessä siten, että sarakkeeseen "1. aikuinen" vastaat ensimmäisestä kokemuksesta (tai ensimmäisinä alkaneista kokemuksista, jos sukupuolista kanssakäymistä tai lähentelyä on sattunut useamman kuin yhden kerran saman aikuisen kanssa). Vastaa sitten samalla tavalla sarakkeisiin "2. aikuinen" ja "3. aikuinen" seuraavaksi sattuneista seksuaalisista kokemuksistasi. 23. Mitä tapahtui? Merkitse rasti sopiviin ruutuihin alla olevassa luettelossa pyyntö tai ehdotus tehdä jotain seksuaalista hyväily toinen henkilö näytti sukupuolielimensä sinä näytit sukupuolielimesi toiselle toinen henkilö kosketteli sukupuolielimiäsi (vaatteiden päältä) sinä koskettelit hänen sukupuolielimiään (vaatteiden päältä) toinen henkilö kosketteli/hyväili paljaita sukupuolielimiäsi sinä koskettelit/hyväilit hänen paljaita sukupuolielimiään sukupuoliyhdynnän jäljittely ilman sisääntunkeutumista yhdyntä Kokemus Kokemus Kokemus 1. aikuisen 2. aikuisen 3. aikuisen kanssa kanssa kanssa

215 sivu 8 Tapahtuiko jotain muuta, mitä? Kokemus 1. aikuisen kanssa Kokemus 2. aikuisen kanssa Kokemus 3. aikuisen kanssa 24. Kuinka vanha olit tapauksen sattuessa tai tapahtumasarjan alkaessa? Kokemus Kokemus Kokemus 1. aikuisen 2. aikuisen 3. aikuisen kanssa kanssa kanssa v. v. v. 25. Kuinka vanha tuo toinen oli? v. v. v. 26. Oliko hän mies vai nainen? 27. Jos tapaus tai tapahtumasarja johti yhdyntään, kuinka vanha olit ensimmäisen yhdynnän aikaan? v. v. v. 28. Kuinka monta kertaa suunnilleen sattui seksuaalista lähentelyä tai kanssakäymistä tämän henkilön kanssa? 29. Kuinka pitkän ajan kuluessa tapaukset suunnilleen sattuivat? 30. Jatkuuko tilanne edelleen?