Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 3/ SISÄLLYSLUETTELO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 3/2015 14.4.2015 SISÄLLYSLUETTELO"

Transkriptio

1 nro 3/2015 SISÄLLYSLUETTELO YMPJARAKL 26 Kokouksen järjestäytyminen YMPJARAKL 27 Oy Ingvald Lindberg Ab:n ympäristölupahakemus YMPJARAKL 28 Lausunto Upinniemen tykkilaiturin ja veneluiskan rakentamisesta, vesialueen ruoppaamisesta ja ruoppausmassojen läjittämisestä YMPJARAKL 29 Selvitys oikeusasiamiehelle Markku Lorenzin ja hänen 19 asiakumppaninsa tekemästä kantelusta YMPJARAKL 30 Päätös keskeyttää rakennustyöt, Sjundbygård 1:141 YMPJARAKL 31 Poikkeuslupahakemus, P1/15 YMPJARAKL 32 Poikkeuslupahakemus, P2/15 YMPJARAKL 33 Rakennuslupahakemus, R YMPJARAKL 34 Ympäristö- ja rakennuslautakunnan talouden seuranta 3/2015 YMPJARAKL 35 Viranhaltijapäätösten ja jaoston laillisuusvalvonta YMPJARAKL 36 Tiedoksiantoasiat YMPJARAKL 37 Muut asiat YMPJARAKL 38 Purkulupahakemus, 15-1-P

2 Sivu 2 Nro 3/2015 KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET Kunnantalo Honkasalo Antero, puheenjohtaja Kokkonen Yrjö, varapuh.johtaja Bardy Ann-Marie, jäsen Holmberg Johan, varajäsen saapui 27 aikana klo 18.07, ja poistui saman tien esteellisenä :n 27 käsittelyn ajaksi klo Kämäräinen Paula, jäsen Maxenius Katarina, varajäsen Mäkinen Lea, jäsen Nummenmaa Rauli, jäsen Suomalainen Jani, jäsen Laaksonen Merja, kunnanhallituksen edustaja Flythström Kenneth, rakennustarkastaja Hynninen Anu, ympäristötarkastaja poistui esteellisenä :n 29 käsittelyn ajaksi klo Nyberg Emilia, hallinnonsuunnittelija LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS YMPJARAKL 26 ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA (Tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta) YMPJARAKL PÄÄTÖSTEN ANTAMISPÄIVÄ LUPA-ASIASSA 26 Tässä kokouksessa lupa-asiassa tehdyt päätökset annetaan julkipanon jälkeen PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Antero Honkasalo Emilia Nyberg PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi lukuunottamatta Tarkastusaika Allekirjoitukset Katarina Maxenius Jani Suomalainen JULKIPANOTODISTUS (MRL 198 ) Tässä kokouksessa lupa-asiassa tehtyjä päätöksiä koskeva ilmoitus on ollut julkipantuna kunnan ilmoitustaululla Virka-asema Allekirjoitus Hallinnon suunnittelija Emilia Nyberg

3 Sivu 3 YMPJARAKL 26 Ehdotus: KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN päättää - todeta kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi - valita kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Päätös: - totesi kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi; - valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Katarina Maxeniuksen ja Jani Suomalaisen; - päätti ottaa käsiteltäväkseen lisäpykälän 38 Purkulupahakemus, 15-1-P. Pykälä käsiteltiin :n 33 jälkeen. = = =

4 Sivu 4 YMPJARAKL:534 /2014 YMPJARAKL 27 Liitteet 1 ja 2 Oheismateriaalia OY INGVALD LINDBERG AB:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS Oy Ingvald Lindberg Ab on toimittanut n kuntaan ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisen ympäristölupahakemuksen, joka koskee maankaatopaikan toimintaa kiinteistöllä Takakallio Lupahakemukseen sisältyy ympäristönsuojelulain 101 mukainen hakemus toiminnan aloittamiseksi muutoksenhausta huolimatta. Toiminta sijoittuu Inkoon ja n rajalle. Hakemuksen vireilläolosta on kuulutettu n kunnan virallisella ilmoitustaululla ja kunnan internetsivuilla sekä Kirkkonummen Sanomissa ja Västra Nylandissa. Asianosaisille on lähetetty erikseen tieto hakemuksen vireilläolosta (18 kpl). Hakemuksesta on pyydetty lausunnot Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, Inkoon rakennus- ja ympäristölautakunnalta ja Lohjan ympäristöterveyspalveluilta. Liitteet ja oheismateriaali: - Liitteenä: o ympäristölupahakemus ja ympäristölupahakemuksen liitteet sekä ympäristölupa - Oheismateriaalina: o hakijan toimittama lisäselvitys Esittelijä: ympäristötarkastaja Anu Hynninen puh , s-posti: Ehdotus: myöntää liitteenä olevan ympäristölupapäätöksen mukaisen ympäristöluvan maankaatopaikan toiminnalle n kunnan kiinteistöllä Takakallio Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Käsittely: Päätös: Holmberg poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Ehdotuksen mukaan. = = =

5 Sivu 5 YMPJARAKL:201 /2015 YMPJARAKL 28 Oheismateriaalia LAUSUNTO UPINNIEMEN TYKKILAITURIN JA VENELUISKAN RAKENTAMISESTA, VESIALUEEN RUOPPAAMISESTA JA RUOPPAUSMASSOJEN LÄJITTÄMISESTÄ Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytää n kunnan lausuntoa Senaatti-kiinteistöjen hakemuksesta Upinniemen satamassa suoritettavalle tykkilaiturin peruskorjaukselle, veneluiskan rakentamiselle, vesialueen ruoppaamiselle ja ruoppausmassojen läjittämiselle. Upinniemen satama sijaitsee Kirkkonummen kunnassa Pikkalanlahden eteläosassa. Lausunto tulee antaa mennessä (ESAVI/1891/2015). Hankkeen tavoitteena on saattaa Tykkilaituri tarkoitustaan vastaavaan kuntoon sekä mahdollistaa uusien alustyyppien kiinnittyminen laituriin. Pienempien alusten nosto ja lasku helpottuu uuden veneluiskan rakentamisen myötä. Tykkilaiturin peruskorjauksen jälkeen sen käyttö muuttuu, joten laiturialtaita on tarpeen syventää. Ruoppaukset tehdään satama-altaassa sijaitsevan laiturin molemmin puolin. Ruopattava alue sijaitsee hakijan omistamalla kiinteistöllä. Ruopattavia massoja on noin m 3 ktr. Ruoppausalueen pinta-ala on noin m 2 ja poistettavan kerroksen keskipaksuus 1,4 m. Ruoppausmassojen oletetaan koostuvan pääasiassa löyhistä ja keskitiiviistä maalajeista. Sedimenttitutkimusten perusteella ruopattava sedimentti on hiekkapitoista ja laskeutuu pohjaan nopeasti. Tästä syystä aluetta ei suljeta silttiverhouksella. Ruoppausmassat on tarkoitus läjittää Metsähallituksen omistamalle merialueelle, joka sijaitsee n kunnassa Kantvikin laivaväylällä. Kyseessä on pitkänomainen syvänne, jota on käytetty aiemminkin ruoppausmassojen läjitykseen. Läjitysalueen teoreettinen kapasiteetti on m 3, josta on tähän mennessä käytetty noin 8000 m 3. Tasaisesti läjitysalueelle sijoittuneena läjitettävä massa muodostaa noin cm kerroksen. Hakijan mukaan meriläjitys on taloudellisesti, teknisesti ja ympäristön kannalta parempi ratkaisu kuin osittainenkin läjitys maalle. Pintakerroksen kuorinnan ja maalle läjityksen kustannus on yli kaksinkertainen meriläjitykseen nähden. Lisäksi pintakerroksen poistolla ja sen maalle läjityksellä on huomattavia ympäristövaikutuksia sedimentin suspendoitumisen pitkittymisestä, kuljetuksista ja suotovesistä johtuen. Sedimenttien ruoppaus- ja läjitysohjeessa (Ympäristöministeriö 2004) ruoppausmassan läjityskelpoisuus on luokiteltu seuraavasti:

6 Sivu 6 1) Haitaton ruoppausmassa eli haitta-ainepitoisuuksiltaan alemman tason (taso 1) alittava ruoppausmassa, josta aiheutuvia haittoja voidaan yleisesti pitää kemiallisen laadun puolesta meriympäristölle merkityksettöminä. Ruoppausmassa on mereen läjityskelpoista. 2) Mahdollisesti pilaantunut ruoppausmassa, jonka haitta-ainepitoisuudet asettuvat tasojen 1 ja 2 väliin (ns. harmaalle alueelle ). Mahdollisesti pilaantuneen sedimentin läjityskelpoisuus on arvioitava tapauskohtaisesti. 3) Pilaantunut ruoppausmassa eli haitta-ainepitoisuuksiltaan ylemmän tason (taso 2) ylittävä ruoppausmassa, jota pidetään haitallisuuden takia pääsääntöisesti mereen läjityskelvottomana (voidaan sijoittaa mereen, jos maalle sijoittamisen vaihtoehto on ympäristön kannalta huonompi ratkaisu). Sedimenttien ruoppaus- ja läjitysohjeen (YM 2004) mukaan ruoppausmassat tulee läjittää sellaiseen paikkaan, jossa kalastukselle, merenkululle, muulle ympäristön hyödylliselle käytölle tai viihtyvyydelle ei aiheudu toimenpiteistä haittaa. Haitta-aineita sisältävät sedimentit tulee sijoittaa ensisijaisesti luonnollisille sedimentaatioalueille ja läjitystyötä suunniteltaessa tulee pyrkiä siihen, että läjitysalueen sedimentti vastaa rakenteeltaan läjitettävää sedimenttiä. Sedimentin leviämisominaisuuksiin vaikuttavat tekijät on huomioitava suunnitteluvaiheessa. Toimenpidealueen sedimentin haitta-ainepitoisuudet on tutkittu (FCG, Upinniemen telakka-alueen maaperä- ja sedimenttitutkimus ). Ruoppaus- ja läjitysohjeen mukaisesti arvioituna alueella esiintyy pintasedimenttiä, jossa lyijyn, TBT-TPT:n ja PCB kongereenien 138 ja 153 pitoisuudet ylittävät laatukriteeritason 2. Kadmiumin, kuparin, lyijyn, sinkin, hiilivetyjakeiden (C10-C40), fenantreenin, TBT-TPT:n, PCDD/ PCDF-yhdisteiden ja PCB-kongereenien 101, 118, 138, 153 ja 180 pitoisuudet sijoittuvat ruoppausmassojen laatukriteeritasojen 1 ja 2 välille. Pintasedimentin lyijypitoisuus 286 mg/kg ylittää Vna 214/2007 mukaisen alemman ohjearvon (200 mg/kg) ja bentseenin, TBT:n, TPT:n ja PCDD/ PCDF-yhdisteiden pitoisuudet kynnysarvon. Kovasta pohjasta johtuen sedimenttinäytteitä ei ole saatu kerättyä syvemmältä sedimentistä. Voidaan kuitenkin olettaa, että valtaosa haitta-aineista esiintyy pintasedimentissä, ja koko ruopattavan massan haitta-ainepitoisuudet ovat pienempiä. Alueella on tehty tarkentava lisätutkimus (FCG, Upinniemi, Tykkilaiturin peruskorjaus. Riskin-arviointi ruoppauksen aikaisista vaikutuksista ja meriläjityskelpoisuudesta ). Kuparin, lyijyn, sinkin, TBT:n, TPT:n, PCDD/PCDF-yhdisteiden sekä PCB-kongereenien 138 ja 153 pitoisuudet ylittävät paikoin laatukriteeritason 2 sedimentin pintakerroksessa (noin 0-0,1 m). Sedimenttisyvyydellä 0,2-0,3 m pitoisuudet ovat matalampia ja laatukriteeritaso 2 ylittyy vain yhdessä näytepisteessä TPT:n osalta. Kohonneita haitta-ainepitoisuuksia sisältävien massojen kokonais-

7 Sivu 7 määrä on laskennallisesti noin 1700 m 3 ktr (0,1 m * m 2 ). Selkeästi erottuvia haitta-aineiden esiintymisalueita ei ole havaittu. Riskinarvioinnin yhteydessä laaditun mallin mukaan haitta-aineiden leviäminen voi aiheuttaa riskin merieliöstölle ja edelleen ihmiselle ruoppaus- ja läjitysalueilla. Kriittisiksi määriteltyjen haitta-aineiden leviämisestä johtuvat pitoisuuslisäykset jäävät kuitenkin merkityksettömän pieniksi, eikä esitetystä meriläjitysalueesta ole tiedossa sellaisia seikkoja, jotka estäisivät sen luokittelun ns. hyväksi meriläjitysalueeksi. Ruoppausalue sijaitsee Kirkkonummen yleiskaavassa puolustusvoimien alueeksi merkityllä alueella (EP). Läjitysalue on merkitty n yleiskaavassa vesialueeksi (W). Toimenpidealueilla ei juuri esiinny pesivää linnustoa eikä erityisen herkkää tai uhanalaista lajistoa. Hanke ei ole luonnonsuojelulain tai jätelain vastainen, eikä se ole ristiriidassa vesienhoitosuunnitelmassa esitettyjen tavoitteiden kanssa. Vesialueella ei sijaitse muinaisjäännöksiä. Tavoitteena on, että hakemussuunnitelman mukaiset rakennustyöt päästään aloittamaan toukokuussa 2015 ja saamaan päätökseen saman vuoden aikana. Hakija esittää, että lupa on voimassa 10 vuotta myöntämispäivämäärästä lukien. Liitteet ja oheismateriaali: - Oheismateriaalina: o lausuntopyyntö, yhteenveto hankkeesta ja sen vaikutuksista ja hakemussuunnitelma vesilain mukaista lupahakemusta varten Esittelijä: ympäristötarkastaja Anu Hynninen puh , s-posti: Ehdotus: n ympäristö- ja rakennuslautakunta toteaa, että tykkilaiturin peruskorjaus, veneluiskan rakentaminen, vesialueen ruoppaaminen ja massojen läjittäminen tulee suorittaa siten, että toimenpiteistä aiheutuu mahdollisimman vähäiset vaikutukset toimenpidealueiden ympäristöön. Kaikissa työvaiheissa tulee noudattaa varovaisuusperiaatetta. Tämä on otettava huomioon erityisesti niiden toimenpiteiden kohdalla, joiden vaikutuksista ei ole riittävää näyttöä. Vedenlaatu merialueella on Uudenmaan ELY-keskuksen vuonna 2013 tekemän pintavesiluokituksen mukaan välttävä. Toimenpiteiden myötä veden kiintoainespitoisuus ja sameus lisääntyvät ruoppaus- ja läjitysalueilla, mikä mm. heikentää lajien elinolosuhteita. Haitta-aineita liukenee veteen ja kulkeutuu ympäristöön, jolloin ne voivat päätyä eliöihin ja kertyä ravintoketjussa. Ruoppauspaikalla aiheutuvista muutoksista sedimentin laadussa ja

8 Sivu 8 pohjan topografiassa seuraa eliöiden ja niiden asuinsijojen häviämistä ruoppausalueella sekä peittymistä alueen ympäristössä. Vaikutukset ruoppausja läjitysalueilla jäävät pääosin tilapäisiksi. Haitta-aineiden leviäminen sekä niille altistuminen voi kuitenkin olla pitkäkestoista ja merkittävää. Hitaasta hajoamisesta johtuen pitoisuuksien huomattava pieneneminen voi kestää jopa vuosikymmenien ajan. Hankealueen pintasedimentissä esiintyy kauttaaltaan (9 tutkimuspisteessä) haitta-ainepitoisuuksia, jotka ylittävät YM:n ruoppaus- ja läjitysohjeessa määritetyn ruoppausmassojen läjityskriteeritason 2 jonkin haitta-aineen osalta. Kahdessa tutkimuspisteessä esiintyy lisäksi haitta-ainepitoisuuksia, jotka sijoittuvat läjityskriteeritasojen 1 ja 2 väliin. Ruoppaus- ja läjitysohjeen mukaan läjityskriteeritason 2 ylittäviä massoja pidetään pääsääntöisesti meriläjityskelvottomina ja läjityskriteeritasojen 1 ja 2 väliin sijoittuvien massojen meriläjityskelpoisuus on arvioitava tapauskohtaisesti. toteaa, että suuria haitta-ainepitoisuuksia sisältävät sedimentit tulee ensisijaisesti läjittää maa-alueelle, jolloin haittaaineet poistuvat meriympäristöstä. Sedimentit, joiden haitta-ainepitoisuudet jäävät läjityskriteeritasojen alle, voidaan sijoittaa esitetylle meriläjitysalueelle. Mikäli pintakerroksen käsittely erillisenä osoittautuu mahdottomaksi, tulee kaikki sedimentit läjittää maalle Pikkalanlahdelle aiheutuvien haittojen ehkäisemiseksi. Lupahakemuksessa esitetyt arviot merelle ja maalle tapahtuvan läjittämisen ympäristövaikutuksia ovat riittämättömiä ja hakemusta tulee tältä osin täydentää. Tieto siitä, että meriläjityksen vaikutukset ja herkät kohteet on tutkittu aiempien luvitusten yhteydessä, ei riitä vaikutusten luotettavaan arvioimiseen. Ruoppauksen ja läjityksen vaikutuksia veden laatuun tulee seurata erikseen tehtävien mittausten avulla ennen toimenpiteitä ja niiden jälkeen. Päätös: Ehdotuksen mukaan. tarkisti pykälän kokouksessa. = = =

9 Sivu 9 YMPJARAKL:202 /2015 YMPJARAKL 29 Oheismateriaalia SELVITYS OIKEUSASIAMIEHELLE MARKKU LORENZIN JA HÄNEN 19 ASIAKUMPPANINSA TEKEMÄSTÄ KANTELUSTA Eduskunnan oikeusasiamies pyytää n ympäristö- ja rakennuslautakuntaa hankkimaan kunnan ympäristötarkastajalta selvityksen Markku Lorenzin ja hänen 19 asiakumppaninsa tekemän kantelun johdosta (Dnro 3985/4/14). Tämän jälkeen ympäristö- ja rakennuslautakuntaa pyydetään antamaan asiassa oma selvityksensä oikeusasiamiehelle. Kantelu koskee n kunnan ympäristönsuojelun hallinnon ja virkamiesten toimintaa Pikkalan kivenlouhimoa (Stallsmossabergetin louhinta-alue) ja sen valvontaa koskevassa asiassa vuosina 2013 ja Selvitykset tulee toimittaa ja läheteasiakirjat palauttaa mennessä. Liitteet ja oheismateriaali: - Oheismateriaalina: o oikeusasiamiehen selvityspyyntö, kantelu sekä kantelun liitteet 40 kpl Esittelijä: rakennustarkastaja Kenneth Flythström, puh , s-posti: Ehdotus: Käsittely: n ympäristö- ja rakennuslautakunta pyytää ympäristötarkastajaa selvitystä n kunnan ympäristönsuojelun hallinnon ja virkamiesten toiminnasta Pikkalan kivenlouhimoa ja sen valvontaa koskevassa asiassa vuosina 2013 ja Hynninen poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Esittelijän selostusosaan tehdyt muutokset on huomioitu pöytäkirjassa. Käsittelyn aikana esittelijä muutti päätösehdotuksen kuulumaan seuraavasti: n ympäristö- ja rakennuslautakunta pyytää ympäristötarkastajalta selvitystä Pikkalan kivenlouhimoa ja sen valvontaa koskevassa asiassa vuosina 2013 ja 2014 oheismateriaalin mukaan. Lautakunta pyytää ympäristötarkastajaa toimittamaan selvityksen klo 12 mennessä. Päätös: Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan. = = =

10 Sivu 10 YMPJARAKL 30 PÄÄTÖS KESKEYTTÄÄ RAKENNUSTYÖT, SJUNDBYGÅRD 1:141 Liite 3 Rakennustarkastaja on päättänyt keskeyttää talousrakennuksen rakennustyöt kiinteistöllä Lövdal, Rno 1:41 Sjundbygårdin kylässä, osoite on Karlsbergintie 9, Päätös on postitse lähetetty kiinteistön omistajalle. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan täytyy rakennustöiden keskeyttämisestä välittömästi ilmoittaa kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle. Rakennusvalvontaviranomainen päättää siitä pidetäänkö keskeyttäminen voimassa. Ympäristö- ja rakennuslautakunnan tulee myös päättää jos poliisille tulee tehdä ilmoitus esitutkintaa varten. Ilmoitus voidaan jättää tekemättä jos tekoa tai laiminlyöntiä voidaan olosuhteet huomioon ottaen pitää vähäisenä tai jos ei ole yleisen edun mukaista nostaa syytettä. Kiinteistön omistaja on anonut rakennuslupaa 342 m2 suuruiselle omakotitalolle ja 72 m2 suuruiselle autotallille. Autotallin rakentaminen on aloitettu ja rakennekatselmuksessa rakennustarkastaja huomasi, että autotallia ei ole rakennettu myönnetyn rakennusluvan mukaisesti. On rakennettu autotalli, jossa on kellarikerros, vaikka rakennuslupa koskee ainoastaan yhtä kerrosta. Kellarikerros on rakennettu koko rakennuksen kokoiseksi, joten kokonaispinta-ala on arvioituna 144 m2. Kiinteistön omistajalle on annettu mahdollisuus tulla kuulluksi siten, että hän voi antaa kirjallisen selvityksen viimeistään kello Liitteet ja oheismateriaali: - Liitteenä: o rakennustarkastajan keskeyttämispäätös Esittelijä: rakennustarkastaja Kenneth Flythström, puh , sähköposti: Ehdotus: Päätös: päättää: - pitää keskeytyspäätöksen voimassa, - ei tee ilmoitusta poliisille, koska laiminlyönti on vähäinen, ja - jos uutta rakennuslupa-anomusta ei ole tehty viimeistään , tulee rakennus poistaa tai muuttaa viimeistään , niin, että se vastaa sitä talousrakennusta, jolle on myönnetty rakennuslupa. Ehdotuksen mukaan. = = =

11 Sivu 11 YMPJARAKL 31 POIKKEUSLUPAHAKEMUS, P1/15 HAKIJA Hurme Henrikki Leilitie 1 A Espoo HAKEMUS Lupanumero P1/15 Rakennusrajoitus, josta haetaan poikkeamista - Poikkeaminen vahvistetusta osayleiskaavasta (Pohjois-) Rakennuspaikka n kunta, Bläsabyn kylä, tontti Nygård II, RN:o 1:76 Nygårdintie, kk Pinta-ala 3,492 ha Rakennustoimenpide Talousrakennuksen (konehalli) rakentaminen, (300 m2) maa-ja metsätalousvaltaiselle alueelle (M-2) Taustaa Hakijan mukaan on vaikeaa sijoittaa konehallia ja omakotitaloa yleiskaavassa osoitetulle alueelle (A-alue). Siksi rakennuspaikan haltija anoo lupaa saada rakentaa konehalli M-2 alueelle. Suunnittelutilanne Vahvistettu osayleiskaava, kaavamerkintä M-2 (Maa- ja metsätalousvaltainen alue). Alueelle saa rakennusjärjestyksen mukaan rakentaa ainoastaan maa- ja metsätalouteen sekä näihin liittyviin sivuelinkeinoihin tarvittavia rakennuksia. Naapureiden kuuleminen Kaikille rajanaapureille on ilmoitettu hakemuksesta. Huomautuksia ei ole saapunut. Esittelijä: rakennustarkastaja Kenneth Flythström, puh , sähköpostit: Esitys: Maankäyttö- ja rakennuslain nojalla annettujen määräysten ja asetusten mukaan voidaan katsoa oikeaksi myöntää anottu lupa. Osayleiskaavan mukaan M-2 alueelle saa rakentaa hakemusta vastaavan, mutta maa- ja metsätaloutta palvelevan rakennuksen. Tässä tapauksessa rakennus ei liity maa- ja metsätalouteen. Ainoastaan käyttötarkoitus on vastoin osayleiskaavaa. Täten voidaan katsoa, että lupa ei vaikeuta yleiskaavan

12 Sivu 12 toteutumista eikä yleiskaavan tarkoitusta vastaan oleellisesti rikota. Yleiskaavan tarkoitus on yleisesti ohjata rakentamista. Luvan myöntäminen ei aiheuta haittaa alueen käytölle. Suunniteltu rakentaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle eikä alueiden muun käytön suunnittelulle. Se ei aiheuta haitallista yhteiskuntakehitystä ja sopii maisemakuvaan. Rakentaminen ei vaikeuta erityisten kulttuuriympäristö- eikä luonnonarvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista. Tämä päätös on voimassa kaksi (2) vuotta antamispäivästä lukien. Rakennuslupaa on anottava tämän ajan kuluessa. Sovelletut oikeusohjeet: MRL 171, 172, 173 Päätös: Ehdotuksen mukaan. = = =

13 Sivu 13 YMPJARAKL 32 POIKKEUSLUPAHAKEMUS, P2/15 HAKIJA Nyström Hendrik Punavuorenkatu 14 A Helsinki HAKEMUS Lupanumero P2 / 2015 Rakennusrajoitus, josta haetaan poikkeamista - Rakennuskielto MRL 38, 1 mom. Rakennuspaikka n kunta, Fågelvikin kylä, tontti Svanen RN:r 2:18, pinta-ala 5652 m 2 osoite: Itäinen Kuninkaantie 185, Rakennustoimenpide Omakotitalo 196 m2, talousrakennus (autotalli) 55 m2 ja talousrakennus (autokatos) 54m2. Kaavatilanne Kaakkois-n osayleiskaava, kaavamerkintä A (erillisten pientalojen alue) Tekninen lautakunta päätti Kaakkois-n osayleiskaava-alueen rakennuskieltoon asettamisesta maankäyttö- ja rakennuslain 38 mukaisesti sekä toimenpidekieltoon maankäyttö- ja rakennuslain 128 mukaisesi. Kiellot ovat voimassa kaksi vuotta siitä, kun päätös kuulutettiin. Päätös kuulutettiin Tekninen lautakunta päätti jatkaa Kaakkois-n osayleiskaava-alueelle määrättyä rakennuskieltoa kahdella vuodella siten, että ne päättyvät Esittelijä: rakennustarkastaja Kenneth Flythström, puh , sähköposti: Ehdotus: Maankäyttö- ja rakennuslain perusteella annettujen asetusten ja määräysten nojalla katsotaan oikeaksi myöntää anottu lupa. Suunniteltu rakentaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, koska rakentamisessa noudatetaan nykyistä yleiskaavaa. on aiemminkin katsonut, että poikkeusluvan myöntäminen omakotitalolle talousrakennuksineen pientalotontilla ei vaikeuta kaavoittamista, kun rakentaminen tapahtuu nykyisen kaavoituksen mukaan. Rakentaminen ei myöskään aiheuta haittaa alueen muulle käytölle. Rakentaminen ei aiheuta haitallista yhteiskuntakehitystä ja sopii maisemaan. Se ei myöskään vaikeuta eri-

14 Sivu 14 tyisten luonto- tai kulttuuriympäristöarvojen suojelua, ei myöskään virkistystarpeiden turvaamista. Tämä päätös on voimassa kaksi (2) vuotta antamispäivästä lukien. Rakennuslupaa on anottava tämän ajan kuluessa. Sovelletut lainkohdat: MRL 171, 172, 173 Päätös: Ehdotuksen mukaan. = = =

15 Sivu 15 YMPJARAKL 33 LUPANUMERO RAKENNUSLUPAHAKEMUS, R R HAKIJA SAARNIKUJAN TALLI Osoite LAPPERSINTIE 1101 A LOJO RAKENNUSPAIKKA Osoite LAPPERSINTIE 1101 A LOJO RN:o Kylä Kiinteistön nimi KOCKIS NYGÅRD Koordinaatit Kaava OSAYLEISKAAVA Rakennuspaikan pinta-ala m 2 ASIA Rakennustoimenpide LAAJENNUS Poikkeuslupa myönnetty - Käyttötarkoitus HEVOSTALLI Kokonaispinta-ala 440 Kokonaispinta-ala, laajennus 146 Tilavuus 1812 Tilavuus, laajennus 612 Kerrosala 440 Kerrosala, laajennus 146 Kerrosten lukumäärä 1 ESITYS päättää myöntää anotun luvan seuraavin ehdoin: myöntää hakijalle oikeuden maankäyttöja rakennuslain 144 mukaisesti aloittaa perustusten rakentamisen. Hakijan tulee tallettaa :n vakuus niiden vahinkojen ja kustannusten

16 Sivu 16 korvaamiseksi, jotka voivat syntyä jos rakennuslupa kumotaan tai sitä muutetaan. Kaksi rajanaapuria on lähettänyt yhteisen muistutuksen lupahakemusta koskien. Luvan hakija on antanut kirjallisen vastauksen tähän, nämä ovat liitteenä. Rajanaapureiden muistutuksiin voidaan todeta seuraavaa: - Useimmat tässä muistutuksessa mainitut huolet eivät kuulu rakennusviranomaiselle vaan ympäristöviranomaiselle tai ympäristöterveydenhuollolle. Näiden tahojen kuuluu hoitaa tämän kaltaiset ongelmat. - Ratsastuskentän ja tarhojen sijoitus on hyväksytty aiemmin, sen ajan määräysten mukaisesti. Jos tarhojen aitausta uusitaan tai korjataan, tai jos tarhoja jollakin tapaa muutetaan, täytyy niiden täyttää muutosajankohdan määräykset. EHDOT Rakennustöitä ei saa aloittaa ennen hyväksyttyä vastaavaa työnjohtajaa Ennen työvaiheen aloittamista tulee esittää rakennepiirustukset piirustukset ja selvitykset vesi- ja viemärilaitteistoista ilmastoinnista salaojituksesta Rakennuksella ja tontilla tulee olla käyttöturvallisuusmääräysten ja ohjeiden RakMK F2:n mukainen varustelu. Rakennuttajan tulee loppukatselmuksessa rakennustarkastusviranomaiselle näyttää verohallinnon todistus siitä, että ilmoitusvelvollisuus on täytetty (363/ d ). KATSELMUKSET LUVAN VOIMASSAOLO Hakija on velvollinen työn edetessä tilaamaan seuraavat katselmukset: rakennekatselmus loppukatselmus Rakennustyöt tulee aloittaa viimeistään ja saattaa päätökseen viimeistään Lupa raukeaa, jollei voimassaoloaikaa erityisistä syistä pidennetä. Esittelijä: rakennustarkastaja Kenneth Flythström puh , sähköposti: KÄSITTELY: Esittelijän selostusosaan tekemät muutokset on huomioitu pöytäkirjassa.

17 Sivu 17 PÄÄTÖS: Ehdotuksen mukaan. Ympäristö-ja rakennuslautakunta päätti tämän jälkeen käsitellä esityslistan :n 38. ====== TIEDOKSIANTO JA VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen Valitusaika Helsingin hallinto-oikeus Radanrakentajantie HELSINKI 30 päivää Päätöksen päivämäärä Tämä päätös on annettu nähtävillä oloajan jälkeen, jolloin sen katsotaan tulleen asianomaisten tietoon. Muutoksia tähän päätökseen voi hakea Helsingin hallintooikeudelta kirjallisella valitusosoituksella, jonka muutoksenhakija itse tai hänen valtuuttamansa asiamies toimittaa tai sen voi lähettää lähetin tai postin välityksellä viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä laskettuna yllämainitusta päivästä, jolloin päätös on annettu. Valitusosoitukseen tulee liittää tämä päätös sekä mahdollinen muu selvitys, johon muutoksenhakija haluaa vedota.

18 Sivu 18 YMPJARAKL 34 Oheismateriaalia YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN TALOUDEN SEURANTA 3/2015 Maaliskuun loppuun mennessä ympäristö- ja rakennuslautakunnan talousarvion mukaisista tuloista oli toteutunut 14,9 % ja 21,3 % talousarvion mukaisista menoista. Lautakunnan tulot muodostuvat pääasiallisesti rakennusvalvonnan maksuista. Ne voidaan ennakoida lähinnä arvioimalla. Vuoden alku on ollut hiljaista aikaa lupahakemusten suhteen, mutta maaliskuussa jätettyjen lupahakemusten ja kyselyjen perusteella tilanne on muuttumassa. Lautakunnan menot koostuvat pääasiallisesti henkilökunnan palkoista, avustuksista ja ostopalveluista. Tammi-maaliskuussa toteutuneiden menojen perusteella on tilanne kunnossa talousarviota ajatellen. Liitteet ja oheismateriaali: - Oheismateriaalina: o ympäristö- ja rakennuslautakunnan sekä lautakunnan alaisten kustannuspaikkojen tiliraportit tammi-maaliskuu Esittelijä: rakennustarkastaja Kenneth Flythström, puh , s-posti: Ehdotus: Päätös: Lautakunta merkitsee talousseurannan tiedoksi. Ehdotuksen mukaan. = = =

19 Sivu 19 YMPJARAKL 35 VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN JA JAOSTON LAILLISUUSVALVONTA Lautakunnalle on toimitettu lautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätösluettelot edellisen kokouksen jälkeen tehdyistä päätöksistä, jotka voidaan kuntalain 51 :n mukaan ottaa lautakunnan käsiteltäväksi. Ehdotus: Lautakunta päättää - kuntalain 51 :n nojalla olla ottamatta käsiteltäväkseen seuraavia ympäristö- ja rakennuslautakunnan alaisten viranhaltijoiden pöytäkirjoissa olevia asioita: Rakennustarkastaja Kenneth Flythström, :t 9-26 ajalta , on myöntänyt seuraavat hakemukset: Bouchet Guillaume ja Vilhelmina Tyyskylä Kumpulantie 12, Omakotitalo (Jatkoaika) 10 Kuokkanen Kimmo ja Virpi Grotbacka Bäcksintie 572, Sauna (Uudisrakennus) 11 Rönnberg Hans Bollstad Simolantie 3, Huonejärj.muuttaminen (Toimenpidelupa) Hauta-Aho Janne Tyyskylä Sepäntie 10, Katon uusiminen (Toimenpidelupa). 13 Caruna Oy Nordanvik Framängintie 3, Suojarakennus (Uudisrakennus) Kohvakka Paula Sjundby gård Niittykyläntie 176 C, Sauna (Jatkoaika) 15 Varpio Arto Sjundby gård Sjundbyntie 5 F 33, Varasto (Ilmoitus) 16 Ekström Tom Fall Fallintie 146, Sauna (Uudisrakennus). 17 von Harpe Stefan Böle Ekebyntie 70 B, Autotalli/Varasto (Uudisrakennus) Oy Alfaboss Ab Purnus-Krejans Tupalantie 196, 6 x Vapaaajan asunto (Jatkoaika), Kiint.Oy Pikkalanhuvila Kolaholmen 179, Sauna ja Talousrakennus (Jatkoaika), 26 Kärenaho Eija Pappila Vitträskintie 65, Talousrakennus (Jatkoaika).

20 Sivu 20 - Rakennustarkastaja on hyväksynyt seuraavat työnjohtajat: Stefan Wasström lupa 15-3-T, Pertti Mäntymäki lupa 15-7-R, Lauri Penttilä lupa 15-1-R, Matti Välimäki lupa R, Peter Ekström 15-6-T, Jyrki Malin lupa T, Raimo Kauppila lupa R, Aaltonen Harri lupa T, Kuokkanen Joni lupa R, Heikki Jauhiainen lupa R Johansson Sven-Erik lupa 15-4-T, Koponen Veli-Pekka lupa R, Tom Westerlund lupa R, Raimo Vasanen lupa R, Jarkko Parhiala lupa R, Toni Jurmu lupa 15-6-R, Hannu Sirkiä lupa R. Ympäristötarkastaja Anu Hynninen, ajalta : - ei päätöksiä. Päätös: Ehdotuksen mukaan. = = =

21 Sivu 21 YMPJARAKL 36 TIEDOKSIANTOASIAT Oheismateriaali Ympäristö- ja maa-ainesyksikön tiedoksiantoasiat : (I) Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on antanut lausunnon ojitushankkeesta kiinteistöllä Nedergård. Liitteet ja oheismateriaali: - Oheismateriaalina: o Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunto Esittelijä: ympäristötarkastaja Anu Hynninen, puh , s-posti: Ehdotus: Päätös: Lautakunta merkitsee asiat tiedoksi. Ehdotuksen mukaan. = = =

22 Sivu 22 YMPJARAKL 37 MUUT ASIAT keskustelee ajankohtaisista asioista. Ehdotus: Päätös: Lautakunta merkitsee ajankohtaiset asiat tiedoksi. Ehdotuksen mukaan. = = =

23 Sivu 23 YMPJARAKL 38 LUPANUMERO PURKULUPAHAKEMUS, 15-1-P 15-1-P HAKIJA HENRI MANNONEN MATHIAS MATTINEN Osoite DANZIGINMÄKI SIUNTIO PAIKKA Osoite DANZIGINMÄKI SIUNTIO RN:o Kylä Kiinteistön nimi SUNNANVIK DANZIG Koordinaatit Kaava OSAYLEISKAAVA Pinta-ala m 2 ASIA Toimenpide PURKAMINEN Käyttötarkoitus OMAKOTITALO Kokonaispinta-ala 30 Kokonaispinta-ala, laajennus Tilavuus 75 Tilavuus, laajennus Kerrosala 30 Kerrosala, laajennus Kerrosten lukumäärä 1 LAUSUNTO - Kari Koljonen, rakennusmestari - Dan Lindholm, Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo Hyväksytyssä osayleiskaavassa rakennuksella on sr-merkintä, suojeltava rakennuslain tai rakennussuojalain nojalla. Rakennus on erittäin huonossa kunnossa. Hakemuksen mukaan katto on sortunut ja perustusrakenteet ovat rikki. Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo toteaa lausunnossaan, että rakennus on niin huonossa kunnossa, että sen voi purkaa, suojelumerkinnästä huolimat-

-1, YMP 22.4.2015 17:30

-1, YMP 22.4.2015 17:30 -1, YMP 22.4.2015 17:30 Kokousaika 22.4.2015 kello 17.30-18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 10/2014 29.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 10/2014 29.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2014 SISÄLLYSLUETTELO KH 147 KH 148 Kokouksen järjestäytyminen Lausunto Vihdin Veden jätevesihuollon vaihtoehdot -hankkeen YVA-selostuksesta KH 149 Osavuosikatsaus 2/2014 KH 150 KH 151 KH 152 KH

Lisätiedot

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Rakennuslautakunta 19.05.2015 AIKA 19.05.2015 18:00-18:55 PAIKKA Rakennusvalvonnan neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 19.09.2013

Ympäristölautakunta 19.09.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 282 Ympäristölautakunta 19.09.2013 Aika 19.09.2013 klo 18:43-20:38 Paikka Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 82 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 284 83 Pöytäkirjan

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 12. Ympäristöjaosto 23.04.2015. Aika 23.04.2015 klo 14:00-15:45. Toivakan kunta, Kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 12. Ympäristöjaosto 23.04.2015. Aika 23.04.2015 klo 14:00-15:45. Toivakan kunta, Kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 12 Ympäristöjaosto 23.04.2015 Aika 23.04.2015 klo 14:00-15:45 Paikka Toivakan kunta, Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Pöytäkirjan tarkastustapa

Lisätiedot

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 8/2005 243 (-289) KOKOUSAIKA Maanantaina 23. toukokuuta 2005 klo 18.30-20.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1. Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1. Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 16.12.2013 klo 15.30 15.50 Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8 Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä

Lisätiedot

Perusturvalautakunta nro 4/2013 15.5.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Perusturvalautakunta nro 4/2013 15.5.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 4/2013 SISÄLLYSLUETTELO PTLTK 31 PTLTK 32 PTLTK 33 PTLTK 34 PTLTK 35 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta Perhetyöntekijän virkanimikkeen muutos erityissosiaaliohjaajaksi

Lisätiedot

Kokouksen järjestäytyminen Jaostojen ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta

Kokouksen järjestäytyminen Jaostojen ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta nro 7/2010 SISÄLLYSLUETTELO OPLTK 102 OPLTK 103 OPLTK 104 OPLTK 105 OPLTK 106 OPLTK 107 Kokouksen järjestäytyminen Jaostojen ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Oikaisuvaatimus päivähoitomaksupäätöstä

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: KK JK PÖYTÄKIRJA 6/ 26.5.2015/ 62 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 6 / 2015 Aika Tiistai 26.5.2015 klo 19.45 20.10 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2 Muutoksenhakuohjeet Muutoksenhakukielto Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta. :t 158-161, 164, 165 koht 3-4 :t

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014. 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150. 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014. 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150. 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen... PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014 Asialista 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen...151 124. Talouden tasapainotusohjelma 2015-2019...152 125.

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 14/2007 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.8.2007 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 16 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 6 40 Rakennuskielto osayleiskaavojen johdosta

Kunnanvaltuuston istuntosali. 16 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 6 40 Rakennuskielto osayleiskaavojen johdosta PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2006 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 6.3.2006klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 16 37 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kunnanhallitus 5.5.2014 Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 69. Merkkipäivälista 2014...87 70. Eksoten kuntalaskutusmallin uudistaminen...72 71. Vanhan pappilan ohjausryhmän kokoonpano...73

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 Tekninen lautakunta 05.03.2015 AIKA 05.03.2015 klo 19:00-21:30 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 326 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: AL LP PÖYTÄKIRJA 8/ / 88 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 7 / 2014 Aika Torstai klo 17.30 19.45 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj. Leena Erälinna x

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 Tekninen lautakunta 03.12.2013 AIKA 03.12.2013 klo 19:00-20:07 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 9/2014 Kokousaika 19.5.2014 klo 18.00-20.30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 1.3.2010 14:00 Kokousaika Maanantai 1.3.2010 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013. 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013. 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343 PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013 Asialista 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343 262. Yleiskaavan muutos Särkemänkankaan alueella...345 263. Lastentarhanopettajan tehtävän

Lisätiedot

-2, SIV 20.1.2015 17:00

-2, SIV 20.1.2015 17:00 -2, SIV 20.1.2015 17:00 Kokousaika 20.1.2015 klo 17.00-20.10 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi -1, KH 30.6.2010 15:00 Kokousaika 30.6.2010 kello 15.00-16.25. Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 90

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 90 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 90 Tekninen lautakunta 25.08.2014 AIKA 25.08.2014 18:00-20:35 PAIKKA Kunnantoimisto, kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 50 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 92 51 VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN

Lisätiedot