Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 3/ SISÄLLYSLUETTELO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 3/2015 14.4.2015 SISÄLLYSLUETTELO"

Transkriptio

1 nro 3/2015 SISÄLLYSLUETTELO YMPJARAKL 26 Kokouksen järjestäytyminen YMPJARAKL 27 Oy Ingvald Lindberg Ab:n ympäristölupahakemus YMPJARAKL 28 Lausunto Upinniemen tykkilaiturin ja veneluiskan rakentamisesta, vesialueen ruoppaamisesta ja ruoppausmassojen läjittämisestä YMPJARAKL 29 Selvitys oikeusasiamiehelle Markku Lorenzin ja hänen 19 asiakumppaninsa tekemästä kantelusta YMPJARAKL 30 Päätös keskeyttää rakennustyöt, Sjundbygård 1:141 YMPJARAKL 31 Poikkeuslupahakemus, P1/15 YMPJARAKL 32 Poikkeuslupahakemus, P2/15 YMPJARAKL 33 Rakennuslupahakemus, R YMPJARAKL 34 Ympäristö- ja rakennuslautakunnan talouden seuranta 3/2015 YMPJARAKL 35 Viranhaltijapäätösten ja jaoston laillisuusvalvonta YMPJARAKL 36 Tiedoksiantoasiat YMPJARAKL 37 Muut asiat YMPJARAKL 38 Purkulupahakemus, 15-1-P

2 Sivu 2 Nro 3/2015 KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET Kunnantalo Honkasalo Antero, puheenjohtaja Kokkonen Yrjö, varapuh.johtaja Bardy Ann-Marie, jäsen Holmberg Johan, varajäsen saapui 27 aikana klo 18.07, ja poistui saman tien esteellisenä :n 27 käsittelyn ajaksi klo Kämäräinen Paula, jäsen Maxenius Katarina, varajäsen Mäkinen Lea, jäsen Nummenmaa Rauli, jäsen Suomalainen Jani, jäsen Laaksonen Merja, kunnanhallituksen edustaja Flythström Kenneth, rakennustarkastaja Hynninen Anu, ympäristötarkastaja poistui esteellisenä :n 29 käsittelyn ajaksi klo Nyberg Emilia, hallinnonsuunnittelija LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS YMPJARAKL 26 ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA (Tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta) YMPJARAKL PÄÄTÖSTEN ANTAMISPÄIVÄ LUPA-ASIASSA 26 Tässä kokouksessa lupa-asiassa tehdyt päätökset annetaan julkipanon jälkeen PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Antero Honkasalo Emilia Nyberg PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi lukuunottamatta Tarkastusaika Allekirjoitukset Katarina Maxenius Jani Suomalainen JULKIPANOTODISTUS (MRL 198 ) Tässä kokouksessa lupa-asiassa tehtyjä päätöksiä koskeva ilmoitus on ollut julkipantuna kunnan ilmoitustaululla Virka-asema Allekirjoitus Hallinnon suunnittelija Emilia Nyberg

3 Sivu 3 YMPJARAKL 26 Ehdotus: KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN päättää - todeta kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi - valita kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Päätös: - totesi kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi; - valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Katarina Maxeniuksen ja Jani Suomalaisen; - päätti ottaa käsiteltäväkseen lisäpykälän 38 Purkulupahakemus, 15-1-P. Pykälä käsiteltiin :n 33 jälkeen. = = =

4 Sivu 4 YMPJARAKL:534 /2014 YMPJARAKL 27 Liitteet 1 ja 2 Oheismateriaalia OY INGVALD LINDBERG AB:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS Oy Ingvald Lindberg Ab on toimittanut n kuntaan ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisen ympäristölupahakemuksen, joka koskee maankaatopaikan toimintaa kiinteistöllä Takakallio Lupahakemukseen sisältyy ympäristönsuojelulain 101 mukainen hakemus toiminnan aloittamiseksi muutoksenhausta huolimatta. Toiminta sijoittuu Inkoon ja n rajalle. Hakemuksen vireilläolosta on kuulutettu n kunnan virallisella ilmoitustaululla ja kunnan internetsivuilla sekä Kirkkonummen Sanomissa ja Västra Nylandissa. Asianosaisille on lähetetty erikseen tieto hakemuksen vireilläolosta (18 kpl). Hakemuksesta on pyydetty lausunnot Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, Inkoon rakennus- ja ympäristölautakunnalta ja Lohjan ympäristöterveyspalveluilta. Liitteet ja oheismateriaali: - Liitteenä: o ympäristölupahakemus ja ympäristölupahakemuksen liitteet sekä ympäristölupa - Oheismateriaalina: o hakijan toimittama lisäselvitys Esittelijä: ympäristötarkastaja Anu Hynninen puh , s-posti: Ehdotus: myöntää liitteenä olevan ympäristölupapäätöksen mukaisen ympäristöluvan maankaatopaikan toiminnalle n kunnan kiinteistöllä Takakallio Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Käsittely: Päätös: Holmberg poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Ehdotuksen mukaan. = = =

5 Sivu 5 YMPJARAKL:201 /2015 YMPJARAKL 28 Oheismateriaalia LAUSUNTO UPINNIEMEN TYKKILAITURIN JA VENELUISKAN RAKENTAMISESTA, VESIALUEEN RUOPPAAMISESTA JA RUOPPAUSMASSOJEN LÄJITTÄMISESTÄ Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytää n kunnan lausuntoa Senaatti-kiinteistöjen hakemuksesta Upinniemen satamassa suoritettavalle tykkilaiturin peruskorjaukselle, veneluiskan rakentamiselle, vesialueen ruoppaamiselle ja ruoppausmassojen läjittämiselle. Upinniemen satama sijaitsee Kirkkonummen kunnassa Pikkalanlahden eteläosassa. Lausunto tulee antaa mennessä (ESAVI/1891/2015). Hankkeen tavoitteena on saattaa Tykkilaituri tarkoitustaan vastaavaan kuntoon sekä mahdollistaa uusien alustyyppien kiinnittyminen laituriin. Pienempien alusten nosto ja lasku helpottuu uuden veneluiskan rakentamisen myötä. Tykkilaiturin peruskorjauksen jälkeen sen käyttö muuttuu, joten laiturialtaita on tarpeen syventää. Ruoppaukset tehdään satama-altaassa sijaitsevan laiturin molemmin puolin. Ruopattava alue sijaitsee hakijan omistamalla kiinteistöllä. Ruopattavia massoja on noin m 3 ktr. Ruoppausalueen pinta-ala on noin m 2 ja poistettavan kerroksen keskipaksuus 1,4 m. Ruoppausmassojen oletetaan koostuvan pääasiassa löyhistä ja keskitiiviistä maalajeista. Sedimenttitutkimusten perusteella ruopattava sedimentti on hiekkapitoista ja laskeutuu pohjaan nopeasti. Tästä syystä aluetta ei suljeta silttiverhouksella. Ruoppausmassat on tarkoitus läjittää Metsähallituksen omistamalle merialueelle, joka sijaitsee n kunnassa Kantvikin laivaväylällä. Kyseessä on pitkänomainen syvänne, jota on käytetty aiemminkin ruoppausmassojen läjitykseen. Läjitysalueen teoreettinen kapasiteetti on m 3, josta on tähän mennessä käytetty noin 8000 m 3. Tasaisesti läjitysalueelle sijoittuneena läjitettävä massa muodostaa noin cm kerroksen. Hakijan mukaan meriläjitys on taloudellisesti, teknisesti ja ympäristön kannalta parempi ratkaisu kuin osittainenkin läjitys maalle. Pintakerroksen kuorinnan ja maalle läjityksen kustannus on yli kaksinkertainen meriläjitykseen nähden. Lisäksi pintakerroksen poistolla ja sen maalle läjityksellä on huomattavia ympäristövaikutuksia sedimentin suspendoitumisen pitkittymisestä, kuljetuksista ja suotovesistä johtuen. Sedimenttien ruoppaus- ja läjitysohjeessa (Ympäristöministeriö 2004) ruoppausmassan läjityskelpoisuus on luokiteltu seuraavasti:

6 Sivu 6 1) Haitaton ruoppausmassa eli haitta-ainepitoisuuksiltaan alemman tason (taso 1) alittava ruoppausmassa, josta aiheutuvia haittoja voidaan yleisesti pitää kemiallisen laadun puolesta meriympäristölle merkityksettöminä. Ruoppausmassa on mereen läjityskelpoista. 2) Mahdollisesti pilaantunut ruoppausmassa, jonka haitta-ainepitoisuudet asettuvat tasojen 1 ja 2 väliin (ns. harmaalle alueelle ). Mahdollisesti pilaantuneen sedimentin läjityskelpoisuus on arvioitava tapauskohtaisesti. 3) Pilaantunut ruoppausmassa eli haitta-ainepitoisuuksiltaan ylemmän tason (taso 2) ylittävä ruoppausmassa, jota pidetään haitallisuuden takia pääsääntöisesti mereen läjityskelvottomana (voidaan sijoittaa mereen, jos maalle sijoittamisen vaihtoehto on ympäristön kannalta huonompi ratkaisu). Sedimenttien ruoppaus- ja läjitysohjeen (YM 2004) mukaan ruoppausmassat tulee läjittää sellaiseen paikkaan, jossa kalastukselle, merenkululle, muulle ympäristön hyödylliselle käytölle tai viihtyvyydelle ei aiheudu toimenpiteistä haittaa. Haitta-aineita sisältävät sedimentit tulee sijoittaa ensisijaisesti luonnollisille sedimentaatioalueille ja läjitystyötä suunniteltaessa tulee pyrkiä siihen, että läjitysalueen sedimentti vastaa rakenteeltaan läjitettävää sedimenttiä. Sedimentin leviämisominaisuuksiin vaikuttavat tekijät on huomioitava suunnitteluvaiheessa. Toimenpidealueen sedimentin haitta-ainepitoisuudet on tutkittu (FCG, Upinniemen telakka-alueen maaperä- ja sedimenttitutkimus ). Ruoppaus- ja läjitysohjeen mukaisesti arvioituna alueella esiintyy pintasedimenttiä, jossa lyijyn, TBT-TPT:n ja PCB kongereenien 138 ja 153 pitoisuudet ylittävät laatukriteeritason 2. Kadmiumin, kuparin, lyijyn, sinkin, hiilivetyjakeiden (C10-C40), fenantreenin, TBT-TPT:n, PCDD/ PCDF-yhdisteiden ja PCB-kongereenien 101, 118, 138, 153 ja 180 pitoisuudet sijoittuvat ruoppausmassojen laatukriteeritasojen 1 ja 2 välille. Pintasedimentin lyijypitoisuus 286 mg/kg ylittää Vna 214/2007 mukaisen alemman ohjearvon (200 mg/kg) ja bentseenin, TBT:n, TPT:n ja PCDD/ PCDF-yhdisteiden pitoisuudet kynnysarvon. Kovasta pohjasta johtuen sedimenttinäytteitä ei ole saatu kerättyä syvemmältä sedimentistä. Voidaan kuitenkin olettaa, että valtaosa haitta-aineista esiintyy pintasedimentissä, ja koko ruopattavan massan haitta-ainepitoisuudet ovat pienempiä. Alueella on tehty tarkentava lisätutkimus (FCG, Upinniemi, Tykkilaiturin peruskorjaus. Riskin-arviointi ruoppauksen aikaisista vaikutuksista ja meriläjityskelpoisuudesta ). Kuparin, lyijyn, sinkin, TBT:n, TPT:n, PCDD/PCDF-yhdisteiden sekä PCB-kongereenien 138 ja 153 pitoisuudet ylittävät paikoin laatukriteeritason 2 sedimentin pintakerroksessa (noin 0-0,1 m). Sedimenttisyvyydellä 0,2-0,3 m pitoisuudet ovat matalampia ja laatukriteeritaso 2 ylittyy vain yhdessä näytepisteessä TPT:n osalta. Kohonneita haitta-ainepitoisuuksia sisältävien massojen kokonais-

7 Sivu 7 määrä on laskennallisesti noin 1700 m 3 ktr (0,1 m * m 2 ). Selkeästi erottuvia haitta-aineiden esiintymisalueita ei ole havaittu. Riskinarvioinnin yhteydessä laaditun mallin mukaan haitta-aineiden leviäminen voi aiheuttaa riskin merieliöstölle ja edelleen ihmiselle ruoppaus- ja läjitysalueilla. Kriittisiksi määriteltyjen haitta-aineiden leviämisestä johtuvat pitoisuuslisäykset jäävät kuitenkin merkityksettömän pieniksi, eikä esitetystä meriläjitysalueesta ole tiedossa sellaisia seikkoja, jotka estäisivät sen luokittelun ns. hyväksi meriläjitysalueeksi. Ruoppausalue sijaitsee Kirkkonummen yleiskaavassa puolustusvoimien alueeksi merkityllä alueella (EP). Läjitysalue on merkitty n yleiskaavassa vesialueeksi (W). Toimenpidealueilla ei juuri esiinny pesivää linnustoa eikä erityisen herkkää tai uhanalaista lajistoa. Hanke ei ole luonnonsuojelulain tai jätelain vastainen, eikä se ole ristiriidassa vesienhoitosuunnitelmassa esitettyjen tavoitteiden kanssa. Vesialueella ei sijaitse muinaisjäännöksiä. Tavoitteena on, että hakemussuunnitelman mukaiset rakennustyöt päästään aloittamaan toukokuussa 2015 ja saamaan päätökseen saman vuoden aikana. Hakija esittää, että lupa on voimassa 10 vuotta myöntämispäivämäärästä lukien. Liitteet ja oheismateriaali: - Oheismateriaalina: o lausuntopyyntö, yhteenveto hankkeesta ja sen vaikutuksista ja hakemussuunnitelma vesilain mukaista lupahakemusta varten Esittelijä: ympäristötarkastaja Anu Hynninen puh , s-posti: Ehdotus: n ympäristö- ja rakennuslautakunta toteaa, että tykkilaiturin peruskorjaus, veneluiskan rakentaminen, vesialueen ruoppaaminen ja massojen läjittäminen tulee suorittaa siten, että toimenpiteistä aiheutuu mahdollisimman vähäiset vaikutukset toimenpidealueiden ympäristöön. Kaikissa työvaiheissa tulee noudattaa varovaisuusperiaatetta. Tämä on otettava huomioon erityisesti niiden toimenpiteiden kohdalla, joiden vaikutuksista ei ole riittävää näyttöä. Vedenlaatu merialueella on Uudenmaan ELY-keskuksen vuonna 2013 tekemän pintavesiluokituksen mukaan välttävä. Toimenpiteiden myötä veden kiintoainespitoisuus ja sameus lisääntyvät ruoppaus- ja läjitysalueilla, mikä mm. heikentää lajien elinolosuhteita. Haitta-aineita liukenee veteen ja kulkeutuu ympäristöön, jolloin ne voivat päätyä eliöihin ja kertyä ravintoketjussa. Ruoppauspaikalla aiheutuvista muutoksista sedimentin laadussa ja

8 Sivu 8 pohjan topografiassa seuraa eliöiden ja niiden asuinsijojen häviämistä ruoppausalueella sekä peittymistä alueen ympäristössä. Vaikutukset ruoppausja läjitysalueilla jäävät pääosin tilapäisiksi. Haitta-aineiden leviäminen sekä niille altistuminen voi kuitenkin olla pitkäkestoista ja merkittävää. Hitaasta hajoamisesta johtuen pitoisuuksien huomattava pieneneminen voi kestää jopa vuosikymmenien ajan. Hankealueen pintasedimentissä esiintyy kauttaaltaan (9 tutkimuspisteessä) haitta-ainepitoisuuksia, jotka ylittävät YM:n ruoppaus- ja läjitysohjeessa määritetyn ruoppausmassojen läjityskriteeritason 2 jonkin haitta-aineen osalta. Kahdessa tutkimuspisteessä esiintyy lisäksi haitta-ainepitoisuuksia, jotka sijoittuvat läjityskriteeritasojen 1 ja 2 väliin. Ruoppaus- ja läjitysohjeen mukaan läjityskriteeritason 2 ylittäviä massoja pidetään pääsääntöisesti meriläjityskelvottomina ja läjityskriteeritasojen 1 ja 2 väliin sijoittuvien massojen meriläjityskelpoisuus on arvioitava tapauskohtaisesti. toteaa, että suuria haitta-ainepitoisuuksia sisältävät sedimentit tulee ensisijaisesti läjittää maa-alueelle, jolloin haittaaineet poistuvat meriympäristöstä. Sedimentit, joiden haitta-ainepitoisuudet jäävät läjityskriteeritasojen alle, voidaan sijoittaa esitetylle meriläjitysalueelle. Mikäli pintakerroksen käsittely erillisenä osoittautuu mahdottomaksi, tulee kaikki sedimentit läjittää maalle Pikkalanlahdelle aiheutuvien haittojen ehkäisemiseksi. Lupahakemuksessa esitetyt arviot merelle ja maalle tapahtuvan läjittämisen ympäristövaikutuksia ovat riittämättömiä ja hakemusta tulee tältä osin täydentää. Tieto siitä, että meriläjityksen vaikutukset ja herkät kohteet on tutkittu aiempien luvitusten yhteydessä, ei riitä vaikutusten luotettavaan arvioimiseen. Ruoppauksen ja läjityksen vaikutuksia veden laatuun tulee seurata erikseen tehtävien mittausten avulla ennen toimenpiteitä ja niiden jälkeen. Päätös: Ehdotuksen mukaan. tarkisti pykälän kokouksessa. = = =

9 Sivu 9 YMPJARAKL:202 /2015 YMPJARAKL 29 Oheismateriaalia SELVITYS OIKEUSASIAMIEHELLE MARKKU LORENZIN JA HÄNEN 19 ASIAKUMPPANINSA TEKEMÄSTÄ KANTELUSTA Eduskunnan oikeusasiamies pyytää n ympäristö- ja rakennuslautakuntaa hankkimaan kunnan ympäristötarkastajalta selvityksen Markku Lorenzin ja hänen 19 asiakumppaninsa tekemän kantelun johdosta (Dnro 3985/4/14). Tämän jälkeen ympäristö- ja rakennuslautakuntaa pyydetään antamaan asiassa oma selvityksensä oikeusasiamiehelle. Kantelu koskee n kunnan ympäristönsuojelun hallinnon ja virkamiesten toimintaa Pikkalan kivenlouhimoa (Stallsmossabergetin louhinta-alue) ja sen valvontaa koskevassa asiassa vuosina 2013 ja Selvitykset tulee toimittaa ja läheteasiakirjat palauttaa mennessä. Liitteet ja oheismateriaali: - Oheismateriaalina: o oikeusasiamiehen selvityspyyntö, kantelu sekä kantelun liitteet 40 kpl Esittelijä: rakennustarkastaja Kenneth Flythström, puh , s-posti: Ehdotus: Käsittely: n ympäristö- ja rakennuslautakunta pyytää ympäristötarkastajaa selvitystä n kunnan ympäristönsuojelun hallinnon ja virkamiesten toiminnasta Pikkalan kivenlouhimoa ja sen valvontaa koskevassa asiassa vuosina 2013 ja Hynninen poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Esittelijän selostusosaan tehdyt muutokset on huomioitu pöytäkirjassa. Käsittelyn aikana esittelijä muutti päätösehdotuksen kuulumaan seuraavasti: n ympäristö- ja rakennuslautakunta pyytää ympäristötarkastajalta selvitystä Pikkalan kivenlouhimoa ja sen valvontaa koskevassa asiassa vuosina 2013 ja 2014 oheismateriaalin mukaan. Lautakunta pyytää ympäristötarkastajaa toimittamaan selvityksen klo 12 mennessä. Päätös: Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan. = = =

10 Sivu 10 YMPJARAKL 30 PÄÄTÖS KESKEYTTÄÄ RAKENNUSTYÖT, SJUNDBYGÅRD 1:141 Liite 3 Rakennustarkastaja on päättänyt keskeyttää talousrakennuksen rakennustyöt kiinteistöllä Lövdal, Rno 1:41 Sjundbygårdin kylässä, osoite on Karlsbergintie 9, Päätös on postitse lähetetty kiinteistön omistajalle. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan täytyy rakennustöiden keskeyttämisestä välittömästi ilmoittaa kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle. Rakennusvalvontaviranomainen päättää siitä pidetäänkö keskeyttäminen voimassa. Ympäristö- ja rakennuslautakunnan tulee myös päättää jos poliisille tulee tehdä ilmoitus esitutkintaa varten. Ilmoitus voidaan jättää tekemättä jos tekoa tai laiminlyöntiä voidaan olosuhteet huomioon ottaen pitää vähäisenä tai jos ei ole yleisen edun mukaista nostaa syytettä. Kiinteistön omistaja on anonut rakennuslupaa 342 m2 suuruiselle omakotitalolle ja 72 m2 suuruiselle autotallille. Autotallin rakentaminen on aloitettu ja rakennekatselmuksessa rakennustarkastaja huomasi, että autotallia ei ole rakennettu myönnetyn rakennusluvan mukaisesti. On rakennettu autotalli, jossa on kellarikerros, vaikka rakennuslupa koskee ainoastaan yhtä kerrosta. Kellarikerros on rakennettu koko rakennuksen kokoiseksi, joten kokonaispinta-ala on arvioituna 144 m2. Kiinteistön omistajalle on annettu mahdollisuus tulla kuulluksi siten, että hän voi antaa kirjallisen selvityksen viimeistään kello Liitteet ja oheismateriaali: - Liitteenä: o rakennustarkastajan keskeyttämispäätös Esittelijä: rakennustarkastaja Kenneth Flythström, puh , sähköposti: Ehdotus: Päätös: päättää: - pitää keskeytyspäätöksen voimassa, - ei tee ilmoitusta poliisille, koska laiminlyönti on vähäinen, ja - jos uutta rakennuslupa-anomusta ei ole tehty viimeistään , tulee rakennus poistaa tai muuttaa viimeistään , niin, että se vastaa sitä talousrakennusta, jolle on myönnetty rakennuslupa. Ehdotuksen mukaan. = = =

11 Sivu 11 YMPJARAKL 31 POIKKEUSLUPAHAKEMUS, P1/15 HAKIJA Hurme Henrikki Leilitie 1 A Espoo HAKEMUS Lupanumero P1/15 Rakennusrajoitus, josta haetaan poikkeamista - Poikkeaminen vahvistetusta osayleiskaavasta (Pohjois-) Rakennuspaikka n kunta, Bläsabyn kylä, tontti Nygård II, RN:o 1:76 Nygårdintie, kk Pinta-ala 3,492 ha Rakennustoimenpide Talousrakennuksen (konehalli) rakentaminen, (300 m2) maa-ja metsätalousvaltaiselle alueelle (M-2) Taustaa Hakijan mukaan on vaikeaa sijoittaa konehallia ja omakotitaloa yleiskaavassa osoitetulle alueelle (A-alue). Siksi rakennuspaikan haltija anoo lupaa saada rakentaa konehalli M-2 alueelle. Suunnittelutilanne Vahvistettu osayleiskaava, kaavamerkintä M-2 (Maa- ja metsätalousvaltainen alue). Alueelle saa rakennusjärjestyksen mukaan rakentaa ainoastaan maa- ja metsätalouteen sekä näihin liittyviin sivuelinkeinoihin tarvittavia rakennuksia. Naapureiden kuuleminen Kaikille rajanaapureille on ilmoitettu hakemuksesta. Huomautuksia ei ole saapunut. Esittelijä: rakennustarkastaja Kenneth Flythström, puh , sähköpostit: Esitys: Maankäyttö- ja rakennuslain nojalla annettujen määräysten ja asetusten mukaan voidaan katsoa oikeaksi myöntää anottu lupa. Osayleiskaavan mukaan M-2 alueelle saa rakentaa hakemusta vastaavan, mutta maa- ja metsätaloutta palvelevan rakennuksen. Tässä tapauksessa rakennus ei liity maa- ja metsätalouteen. Ainoastaan käyttötarkoitus on vastoin osayleiskaavaa. Täten voidaan katsoa, että lupa ei vaikeuta yleiskaavan

12 Sivu 12 toteutumista eikä yleiskaavan tarkoitusta vastaan oleellisesti rikota. Yleiskaavan tarkoitus on yleisesti ohjata rakentamista. Luvan myöntäminen ei aiheuta haittaa alueen käytölle. Suunniteltu rakentaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle eikä alueiden muun käytön suunnittelulle. Se ei aiheuta haitallista yhteiskuntakehitystä ja sopii maisemakuvaan. Rakentaminen ei vaikeuta erityisten kulttuuriympäristö- eikä luonnonarvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista. Tämä päätös on voimassa kaksi (2) vuotta antamispäivästä lukien. Rakennuslupaa on anottava tämän ajan kuluessa. Sovelletut oikeusohjeet: MRL 171, 172, 173 Päätös: Ehdotuksen mukaan. = = =

13 Sivu 13 YMPJARAKL 32 POIKKEUSLUPAHAKEMUS, P2/15 HAKIJA Nyström Hendrik Punavuorenkatu 14 A Helsinki HAKEMUS Lupanumero P2 / 2015 Rakennusrajoitus, josta haetaan poikkeamista - Rakennuskielto MRL 38, 1 mom. Rakennuspaikka n kunta, Fågelvikin kylä, tontti Svanen RN:r 2:18, pinta-ala 5652 m 2 osoite: Itäinen Kuninkaantie 185, Rakennustoimenpide Omakotitalo 196 m2, talousrakennus (autotalli) 55 m2 ja talousrakennus (autokatos) 54m2. Kaavatilanne Kaakkois-n osayleiskaava, kaavamerkintä A (erillisten pientalojen alue) Tekninen lautakunta päätti Kaakkois-n osayleiskaava-alueen rakennuskieltoon asettamisesta maankäyttö- ja rakennuslain 38 mukaisesti sekä toimenpidekieltoon maankäyttö- ja rakennuslain 128 mukaisesi. Kiellot ovat voimassa kaksi vuotta siitä, kun päätös kuulutettiin. Päätös kuulutettiin Tekninen lautakunta päätti jatkaa Kaakkois-n osayleiskaava-alueelle määrättyä rakennuskieltoa kahdella vuodella siten, että ne päättyvät Esittelijä: rakennustarkastaja Kenneth Flythström, puh , sähköposti: Ehdotus: Maankäyttö- ja rakennuslain perusteella annettujen asetusten ja määräysten nojalla katsotaan oikeaksi myöntää anottu lupa. Suunniteltu rakentaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, koska rakentamisessa noudatetaan nykyistä yleiskaavaa. on aiemminkin katsonut, että poikkeusluvan myöntäminen omakotitalolle talousrakennuksineen pientalotontilla ei vaikeuta kaavoittamista, kun rakentaminen tapahtuu nykyisen kaavoituksen mukaan. Rakentaminen ei myöskään aiheuta haittaa alueen muulle käytölle. Rakentaminen ei aiheuta haitallista yhteiskuntakehitystä ja sopii maisemaan. Se ei myöskään vaikeuta eri-

14 Sivu 14 tyisten luonto- tai kulttuuriympäristöarvojen suojelua, ei myöskään virkistystarpeiden turvaamista. Tämä päätös on voimassa kaksi (2) vuotta antamispäivästä lukien. Rakennuslupaa on anottava tämän ajan kuluessa. Sovelletut lainkohdat: MRL 171, 172, 173 Päätös: Ehdotuksen mukaan. = = =

15 Sivu 15 YMPJARAKL 33 LUPANUMERO RAKENNUSLUPAHAKEMUS, R R HAKIJA SAARNIKUJAN TALLI Osoite LAPPERSINTIE 1101 A LOJO RAKENNUSPAIKKA Osoite LAPPERSINTIE 1101 A LOJO RN:o Kylä Kiinteistön nimi KOCKIS NYGÅRD Koordinaatit Kaava OSAYLEISKAAVA Rakennuspaikan pinta-ala m 2 ASIA Rakennustoimenpide LAAJENNUS Poikkeuslupa myönnetty - Käyttötarkoitus HEVOSTALLI Kokonaispinta-ala 440 Kokonaispinta-ala, laajennus 146 Tilavuus 1812 Tilavuus, laajennus 612 Kerrosala 440 Kerrosala, laajennus 146 Kerrosten lukumäärä 1 ESITYS päättää myöntää anotun luvan seuraavin ehdoin: myöntää hakijalle oikeuden maankäyttöja rakennuslain 144 mukaisesti aloittaa perustusten rakentamisen. Hakijan tulee tallettaa :n vakuus niiden vahinkojen ja kustannusten

16 Sivu 16 korvaamiseksi, jotka voivat syntyä jos rakennuslupa kumotaan tai sitä muutetaan. Kaksi rajanaapuria on lähettänyt yhteisen muistutuksen lupahakemusta koskien. Luvan hakija on antanut kirjallisen vastauksen tähän, nämä ovat liitteenä. Rajanaapureiden muistutuksiin voidaan todeta seuraavaa: - Useimmat tässä muistutuksessa mainitut huolet eivät kuulu rakennusviranomaiselle vaan ympäristöviranomaiselle tai ympäristöterveydenhuollolle. Näiden tahojen kuuluu hoitaa tämän kaltaiset ongelmat. - Ratsastuskentän ja tarhojen sijoitus on hyväksytty aiemmin, sen ajan määräysten mukaisesti. Jos tarhojen aitausta uusitaan tai korjataan, tai jos tarhoja jollakin tapaa muutetaan, täytyy niiden täyttää muutosajankohdan määräykset. EHDOT Rakennustöitä ei saa aloittaa ennen hyväksyttyä vastaavaa työnjohtajaa Ennen työvaiheen aloittamista tulee esittää rakennepiirustukset piirustukset ja selvitykset vesi- ja viemärilaitteistoista ilmastoinnista salaojituksesta Rakennuksella ja tontilla tulee olla käyttöturvallisuusmääräysten ja ohjeiden RakMK F2:n mukainen varustelu. Rakennuttajan tulee loppukatselmuksessa rakennustarkastusviranomaiselle näyttää verohallinnon todistus siitä, että ilmoitusvelvollisuus on täytetty (363/ d ). KATSELMUKSET LUVAN VOIMASSAOLO Hakija on velvollinen työn edetessä tilaamaan seuraavat katselmukset: rakennekatselmus loppukatselmus Rakennustyöt tulee aloittaa viimeistään ja saattaa päätökseen viimeistään Lupa raukeaa, jollei voimassaoloaikaa erityisistä syistä pidennetä. Esittelijä: rakennustarkastaja Kenneth Flythström puh , sähköposti: KÄSITTELY: Esittelijän selostusosaan tekemät muutokset on huomioitu pöytäkirjassa.

17 Sivu 17 PÄÄTÖS: Ehdotuksen mukaan. Ympäristö-ja rakennuslautakunta päätti tämän jälkeen käsitellä esityslistan :n 38. ====== TIEDOKSIANTO JA VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen Valitusaika Helsingin hallinto-oikeus Radanrakentajantie HELSINKI 30 päivää Päätöksen päivämäärä Tämä päätös on annettu nähtävillä oloajan jälkeen, jolloin sen katsotaan tulleen asianomaisten tietoon. Muutoksia tähän päätökseen voi hakea Helsingin hallintooikeudelta kirjallisella valitusosoituksella, jonka muutoksenhakija itse tai hänen valtuuttamansa asiamies toimittaa tai sen voi lähettää lähetin tai postin välityksellä viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä laskettuna yllämainitusta päivästä, jolloin päätös on annettu. Valitusosoitukseen tulee liittää tämä päätös sekä mahdollinen muu selvitys, johon muutoksenhakija haluaa vedota.

18 Sivu 18 YMPJARAKL 34 Oheismateriaalia YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN TALOUDEN SEURANTA 3/2015 Maaliskuun loppuun mennessä ympäristö- ja rakennuslautakunnan talousarvion mukaisista tuloista oli toteutunut 14,9 % ja 21,3 % talousarvion mukaisista menoista. Lautakunnan tulot muodostuvat pääasiallisesti rakennusvalvonnan maksuista. Ne voidaan ennakoida lähinnä arvioimalla. Vuoden alku on ollut hiljaista aikaa lupahakemusten suhteen, mutta maaliskuussa jätettyjen lupahakemusten ja kyselyjen perusteella tilanne on muuttumassa. Lautakunnan menot koostuvat pääasiallisesti henkilökunnan palkoista, avustuksista ja ostopalveluista. Tammi-maaliskuussa toteutuneiden menojen perusteella on tilanne kunnossa talousarviota ajatellen. Liitteet ja oheismateriaali: - Oheismateriaalina: o ympäristö- ja rakennuslautakunnan sekä lautakunnan alaisten kustannuspaikkojen tiliraportit tammi-maaliskuu Esittelijä: rakennustarkastaja Kenneth Flythström, puh , s-posti: Ehdotus: Päätös: Lautakunta merkitsee talousseurannan tiedoksi. Ehdotuksen mukaan. = = =

19 Sivu 19 YMPJARAKL 35 VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN JA JAOSTON LAILLISUUSVALVONTA Lautakunnalle on toimitettu lautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätösluettelot edellisen kokouksen jälkeen tehdyistä päätöksistä, jotka voidaan kuntalain 51 :n mukaan ottaa lautakunnan käsiteltäväksi. Ehdotus: Lautakunta päättää - kuntalain 51 :n nojalla olla ottamatta käsiteltäväkseen seuraavia ympäristö- ja rakennuslautakunnan alaisten viranhaltijoiden pöytäkirjoissa olevia asioita: Rakennustarkastaja Kenneth Flythström, :t 9-26 ajalta , on myöntänyt seuraavat hakemukset: Bouchet Guillaume ja Vilhelmina Tyyskylä Kumpulantie 12, Omakotitalo (Jatkoaika) 10 Kuokkanen Kimmo ja Virpi Grotbacka Bäcksintie 572, Sauna (Uudisrakennus) 11 Rönnberg Hans Bollstad Simolantie 3, Huonejärj.muuttaminen (Toimenpidelupa) Hauta-Aho Janne Tyyskylä Sepäntie 10, Katon uusiminen (Toimenpidelupa). 13 Caruna Oy Nordanvik Framängintie 3, Suojarakennus (Uudisrakennus) Kohvakka Paula Sjundby gård Niittykyläntie 176 C, Sauna (Jatkoaika) 15 Varpio Arto Sjundby gård Sjundbyntie 5 F 33, Varasto (Ilmoitus) 16 Ekström Tom Fall Fallintie 146, Sauna (Uudisrakennus). 17 von Harpe Stefan Böle Ekebyntie 70 B, Autotalli/Varasto (Uudisrakennus) Oy Alfaboss Ab Purnus-Krejans Tupalantie 196, 6 x Vapaaajan asunto (Jatkoaika), Kiint.Oy Pikkalanhuvila Kolaholmen 179, Sauna ja Talousrakennus (Jatkoaika), 26 Kärenaho Eija Pappila Vitträskintie 65, Talousrakennus (Jatkoaika).

20 Sivu 20 - Rakennustarkastaja on hyväksynyt seuraavat työnjohtajat: Stefan Wasström lupa 15-3-T, Pertti Mäntymäki lupa 15-7-R, Lauri Penttilä lupa 15-1-R, Matti Välimäki lupa R, Peter Ekström 15-6-T, Jyrki Malin lupa T, Raimo Kauppila lupa R, Aaltonen Harri lupa T, Kuokkanen Joni lupa R, Heikki Jauhiainen lupa R Johansson Sven-Erik lupa 15-4-T, Koponen Veli-Pekka lupa R, Tom Westerlund lupa R, Raimo Vasanen lupa R, Jarkko Parhiala lupa R, Toni Jurmu lupa 15-6-R, Hannu Sirkiä lupa R. Ympäristötarkastaja Anu Hynninen, ajalta : - ei päätöksiä. Päätös: Ehdotuksen mukaan. = = =

21 Sivu 21 YMPJARAKL 36 TIEDOKSIANTOASIAT Oheismateriaali Ympäristö- ja maa-ainesyksikön tiedoksiantoasiat : (I) Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on antanut lausunnon ojitushankkeesta kiinteistöllä Nedergård. Liitteet ja oheismateriaali: - Oheismateriaalina: o Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunto Esittelijä: ympäristötarkastaja Anu Hynninen, puh , s-posti: Ehdotus: Päätös: Lautakunta merkitsee asiat tiedoksi. Ehdotuksen mukaan. = = =

22 Sivu 22 YMPJARAKL 37 MUUT ASIAT keskustelee ajankohtaisista asioista. Ehdotus: Päätös: Lautakunta merkitsee ajankohtaiset asiat tiedoksi. Ehdotuksen mukaan. = = =

23 Sivu 23 YMPJARAKL 38 LUPANUMERO PURKULUPAHAKEMUS, 15-1-P 15-1-P HAKIJA HENRI MANNONEN MATHIAS MATTINEN Osoite DANZIGINMÄKI SIUNTIO PAIKKA Osoite DANZIGINMÄKI SIUNTIO RN:o Kylä Kiinteistön nimi SUNNANVIK DANZIG Koordinaatit Kaava OSAYLEISKAAVA Pinta-ala m 2 ASIA Toimenpide PURKAMINEN Käyttötarkoitus OMAKOTITALO Kokonaispinta-ala 30 Kokonaispinta-ala, laajennus Tilavuus 75 Tilavuus, laajennus Kerrosala 30 Kerrosala, laajennus Kerrosten lukumäärä 1 LAUSUNTO - Kari Koljonen, rakennusmestari - Dan Lindholm, Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo Hyväksytyssä osayleiskaavassa rakennuksella on sr-merkintä, suojeltava rakennuslain tai rakennussuojalain nojalla. Rakennus on erittäin huonossa kunnossa. Hakemuksen mukaan katto on sortunut ja perustusrakenteet ovat rikki. Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo toteaa lausunnossaan, että rakennus on niin huonossa kunnossa, että sen voi purkaa, suojelumerkinnästä huolimat-

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 3/2015 14.4.2015 SISÄLLYSLUETTELO

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 3/2015 14.4.2015 SISÄLLYSLUETTELO nro 3/2015 SISÄLLYSLUETTELO YMPJARAKL 26 Kokouksen järjestäytyminen YMPJARAKL 27 Oy Ingvald Lindberg Ab:n ympäristölupahakemus YMPJARAKL 28 Lausunto Upinniemen tykkilaiturin ja veneluiskan rakentamisesta,

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 7/2015 9.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO. TEKNLTK 53 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 54 Pickalan huoltoaseman viemäröinti

Tekninen lautakunta nro 7/2015 9.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO. TEKNLTK 53 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 54 Pickalan huoltoaseman viemäröinti nro 7/2015 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 53 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 54 Pickalan huoltoaseman viemäröinti Sivu 2 Nro 7/2015 Kokouspaikka- ja aika Kunnantalo klo 17.00-17.40 Läsnäolevat jäsenet Dahlqvist

Lisätiedot

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2015 SISÄLLYSLUETTELO TIETOIMJ 1 Kokouksen järjestäytyminen TIETOIMJ 2 Avustusprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 TIETOIMJ 3 Perusparannusavustuksien osuus avustussummasta Sivu 2 Nro 1/2015 Kokouspaikka-

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 6/ SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 6/ SISÄLLYSLUETTELO nro 6/2013 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 51 Kokouksen järjestäytyminen SIVLTK 52 Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta SIVLTK 53 Sivistyslautakunnan talouden toteutuma 7/2013 SIVLTK 54 Muut asiat Sivu 2 Nro

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Tietoimitusjaosto nro 2/2014 10.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Tietoimitusjaosto nro 2/2014 10.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2014 SISÄLLYSLUETTELO TIETOIMJ 6 Kokouksen järjestäytyminen TIETOIMJ 7 Valitus koskien metsätien rikkomista ja korjaamista. TIETOIMJ 8 Valitus Kalliojärven tiekunnan vuosikokouksesta Sivu 2 Nro 2/2014

Lisätiedot

Virkamiespäätökset Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuriavustusten julistaminen haettavaksi Kirjastonjohtajan virka

Virkamiespäätökset Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuriavustusten julistaminen haettavaksi Kirjastonjohtajan virka nro 3/2010 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 22 SIVLTK 23 SIVLTK 24 SIVLTK 25 SIVLTK 26 Kokouksen järjestäytyminen Taloustilanne Virkamiespäätökset Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuriavustusten julistaminen haettavaksi

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto nro 3/ SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto nro 3/ SISÄLLYSLUETTELO nro 3/2012 SISÄLLYSLUETTELO SIVLSUOJ 15 Kokouksen järjestäytyminen SIVLSUOJ 16 Viranhaltijapäätökset tiedoksi SIVLSUOJ 17 Aleksis Kiven koulun työsuunnitelman 2012-2013 hyväksyminen SIVLSUOJ 18 Päivärinteen

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 11/ SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 11/ SISÄLLYSLUETTELO nro 11/2011 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 100 Kokouksen järjestäytyminen SIVLTK 101 Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta SIVLTK 102 Sivistyslautakunnan talouden toteutuma 1-9/2011 SIVLTK 103 Muut asiat SIVLTK

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Rakennuslupa, Teuvan kunta/hammashoitolan väistötilat... 2 2 Ilmoitusasiat, rak.ltk 16.1.2013... 3 9998 Oikaisuvaatimusohjeet

Lisätiedot

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 4/2015 12.5.2015 SISÄLLYSLUETTELO

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 4/2015 12.5.2015 SISÄLLYSLUETTELO nro 4/2015 SISÄLLYSLUETTELO YMPJARAKL 39 Kokouksen järjestäytyminen YMPJARAKL 40 Selvitys oikeusasiamiehelle Markku Lorenzin ja hänen 19 asiakumppaninsa tekemästä kantelusta YMPJARAKL 41 Ympäristö- ja

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto nro 4/ SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto nro 4/ SISÄLLYSLUETTELO nro 4/2014 SISÄLLYSLUETTELO SIVLSUOJ 26 Kokouksen järjestäytyminen SIVLSUOJ 27 Viranhaltijapäätökset tiedoksi SIVLSUOJ 28 Ehdotus Aleksis Kiven koulun lukuvuoden 2014 2015 työsuunnitelmaksi SIVLSUOJ 29

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/ Jari Koukka, puheenjohtaja, esittelijä Päivi Määttä,

Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/ Jari Koukka, puheenjohtaja, esittelijä Päivi Määttä, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/2009 26 KOKOUSAIKA 13.5.2009 klo 19.00-20.42 KOKOUSPAIKKA hallituksen huone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Jari Koukka, puheenjohtaja,

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 16.06.2015 klo 16:00-19:20 Paikka Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 50 Kokouksen

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 28.02.2017 klo 17:30-18:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 7 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 14.10.2010 klo 18.30-19.10 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 5/2010 28.4.2010 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 5/2010 28.4.2010 SISÄLLYSLUETTELO nro 5/2010 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 40 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 41 Marsuddenin alue yleiskaavan muutos, osallistumis- ja arviointisuunnitelma TEKNLTK 42 Golfkartanon pohhjoispuoleisen alueen

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 11.05.2016 klo16:30-19:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 34

Lisätiedot

Kokouksen järjestäytyminen Neuvottelujen käynnistäminen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseksi ja neuvottelijoiden nimeäminen

Kokouksen järjestäytyminen Neuvottelujen käynnistäminen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseksi ja neuvottelijoiden nimeäminen nro 8/2012 SISÄLLYSLUETTELO KH 111 KH 112 Kokouksen järjestäytyminen Neuvottelujen käynnistäminen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseksi ja neuvottelijoiden nimeäminen Sivu 2 Nro 8/2012

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Kokousaika 16.6.2011 klo 19.30-18.55 Kokouspaikka Kunnantalo, Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 12.04.2017 klo 18:00-19:25 Paikka Henkilöstöjohtajan työhuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 17 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto nro 1/2012 8.2.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto nro 1/2012 8.2.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2012 SISÄLLYSLUETTELO SIVLSUOJ 1 Kokouksen järjestäytyminen SIVLSUOJ 2 Viranhaltijapäätökset tiedoksi SIVLSUOJ 3 Aleksis Kiven koulun toimintakertomuksen hyväksyminen vuodelta 2011 SIVLSUOJ 4 Päivärinteen

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Maakuntahallituksen pöytäkirja Sivu 331 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA

Keski-Pohjanmaan liitto Maakuntahallituksen pöytäkirja Sivu 331 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA 331 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA Maakuntahallitus 10/2015 Kokousaika: 6.11.2015 klo 12.00 13.40 Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Kokkola Käsiteltävät asiat:

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

Kokouksen järjestäytyminen Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma

Kokouksen järjestäytyminen Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma nro 11/2014 SISÄLLYSLUETTELO KH 155 KH 156 KH 157 Kokouksen järjestäytyminen Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2018 taloussuunnitelma Muut asiat Sivu 2 Nro 11/2014 Kokouspaikka- ja aika Kunnantalo

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin).

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin). Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 9/2015 1 (5) 84 Poikkeamishakemus / Luusniemi, Vääräsaari 2:59 / Siirtopäätös KNGDno-2015-514 Valmistelija / lisätiedot: Hannu Manninen hannu.manninen@kangasniemi.fi Liitteet

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 4/ SISÄLLYSLUETTELO. Kokouksen järjestäytyminen Vuoden 2014 tilinpäätös

Kunnanhallitus nro 4/ SISÄLLYSLUETTELO. Kokouksen järjestäytyminen Vuoden 2014 tilinpäätös nro 4/2015 SISÄLLYSLUETTELO KH 71 KH 72 Kokouksen järjestäytyminen Vuoden 2014 tilinpäätös Sivu 2 Nro 4/2015 Kokouspaikka- ja aika Kunnantalo klo 16.30-17.33 Läsnä olevat jäsenet Laaksonen Merja, puheenjohtaja

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 Kokousaika 18.10.2012 klo 18.30-19.20 Kokouspaikka Kunnantalo Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 28.10.2010 klo 19.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 5/2013 12.6.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 5/2013 12.6.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 5/2013 SISÄLLYSLUETTELO YMPJARAKL 58 Kokouksen järjestäytyminen YMPJARAKL 59 Viranhaltijapäätösten ja jaoston laillisuusvalvonta YMPJARAKL 60 Rakennuslupahakemus, Ketonen Timo, 13-33-R YMPJARAKL 61

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO Ote: Yhtymähallitus Yhtymävaltuuston kokouksen päätösten täytäntöönpano

SISÄLLYSLUETTELO Ote: Yhtymähallitus Yhtymävaltuuston kokouksen päätösten täytäntöönpano SISÄLLYSLUETTELO Ote: Yhtymähallitus 30.01.2018 1 Yhtymävaltuuston 18.12.2017 kokouksen päätösten täytäntöönpano Osallistujat, laillisuus ja päätösvaltaisuus/ yhtymähallitus... 1 1 Yhtymävaltuuston 18.12.2017

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010 1/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina klo 15.30-16.45 Kokouspaikka: Vretaantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara Tomas Stenström puheenjohtaja

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 15/ SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 15/ SISÄLLYSLUETTELO nro 15/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 221 KH 222 KH 223 Kokouksen järjestäytyminen Kunnan tonttien myyntihintojen alentaminen Vuoden 2013 talousarvion muuttaminen Sivu 2 Nro 15/2013 Kokouspaikka- ja aika Kunnantalo

Lisätiedot

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. 98 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40 sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. Loppurukouksen piti Minna Latvala. OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 Ympäristölautakunta Kokousaika: 23.11.2015 ke llo 18.00-18.35 Kokouspaikka: Kunnanhallitukse n kokoushuone Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet: X Kangas Antti

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2017 1 Tekninen lautakunta Aika 07.02.2017 klo 18:00-18:07 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/ klo Marttilan kunnanvirasto, kokoustila

MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/ klo Marttilan kunnanvirasto, kokoustila MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2016 10 Rakennuslautakunta 25.04.2016 KOKOUSAIKA 25.04.2016 klo 18.00 18.21 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Marttilan kunnanvirasto, kokoustila Jäsen Varajäsen

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1 KOKOUSAIKA Perjantai 08.04.2016 klo 10.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen Kokouksen

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 Kokousaika 7.10.2014 klo 18.00 20.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 12/2013 7.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO. Kokouksen järjestäytyminen Etuosto-oikeuden käyttäminen

Kunnanhallitus nro 12/2013 7.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO. Kokouksen järjestäytyminen Etuosto-oikeuden käyttäminen nro 12/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 183 KH 184 Kokouksen järjestäytyminen Etuosto-oikeuden käyttäminen Sivu 2 Nro 12/2013 Kokouspaikka- ja aika Kunnantalo klo 18.00-18.10 Läsnä olevat jäsenet Laaksonen Merja,

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KOKOUSAIKA Torstai 11.2.2016 kello 15.15 16.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokousaika 29.04.2013 klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2009 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.6.2009 klo 14.35-15.10 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 Asiat 73, 74, 75, 76, 78, 79 ja 81 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan päätökseen 64 tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Ympäristölautakunnan päätökseen 64 tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätökseen 64 tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 21 KIINTEISTÖNHOITAJAN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 21 KIINTEISTÖNHOITAJAN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kokousaika 12.3.2013 klo 18.00-18.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.2.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 17.5.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 1.3.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 11/2011 14.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 11/2011 14.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 11/2011 SISÄLLYSLUETTELO YMPJARAKL 150 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus YMPJARAKL 151 Pöytäkirjantarkastajien valinta YMPJARAKL 152 Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta YMPJARAKL 153 Vaasan

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2011 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.6.2011 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Tarkastuslautakunta 15.01.2018 AIKA 15.01.2018 klo 12:00-15:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.6.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

73 Enerkon Ympäristöpalvelut Oy:n hakemus jätteenkäsittelytoiminnan olennaiseen muuttamiseen. Valmistelija / lisätiedot: Pasi Halme

73 Enerkon Ympäristöpalvelut Oy:n hakemus jätteenkäsittelytoiminnan olennaiseen muuttamiseen. Valmistelija / lisätiedot: Pasi Halme Tampere Ote pöytäkirjasta 9/2017 1 (5) 73 Enerkon Ympäristöpalvelut Oy:n hakemus jätteenkäsittelytoiminnan olennaiseen muuttamiseen TRE:4648/11.01.01/2016 Valmistelija / lisätiedot: Pasi Halme Valmistelijan

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 6/2011 61 KOKOUSAIKA 16.11.2011 klo 18.00-18.45 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kahvio SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hannu Riuttanen, Jussi Leinonen,

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 Kokousaika 8.10.2013 klo 18.00 21.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 19 KANSALAISALOITE RAUHALANTIEN KUNNOSTA (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 19 KANSALAISALOITE RAUHALANTIEN KUNNOSTA (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 Kokousaika 14.08.2012 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 2/2014 12.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 2/2014 12.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2014 SISÄLLYSLUETTELO YMPJARAKL 16 YMPJARAKL 17 Kokouksen järjestäytyminen Ympäristölupahakemus kivihiilen pohjatuhkan hyödyntämiseksi maanrakentamisessa kiinteistöllä 755 453-2-3 YMPJARAKL 18 Lausunto

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. JJLTK, :00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. JJLTK, :00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO JJLTK, 25.8.2015 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 38 Jätelautakunnan talousarvio vuodelle 2016... 2 Pykälän liite: JJLTK Budjetti 2016... 3 39 Muut asiat... 5 9998 Oikaisuvaatimusohjeet...

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 20.8.2014 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 20.8.2014 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO RAKLTK, 20.8.2014 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 19 Rakennuslupa, Peltonen Tapani, 33/2014... 2 20 Rakennuslupa, Peltonen Tapani, 34/2014... 3 21 Rakennuslupa, Teuvan kunta/hammashoitola,

Lisätiedot