Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 3/ SISÄLLYSLUETTELO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 3/2015 14.4.2015 SISÄLLYSLUETTELO"

Transkriptio

1 nro 3/2015 SISÄLLYSLUETTELO YMPJARAKL 26 Kokouksen järjestäytyminen YMPJARAKL 27 Oy Ingvald Lindberg Ab:n ympäristölupahakemus YMPJARAKL 28 Lausunto Upinniemen tykkilaiturin ja veneluiskan rakentamisesta, vesialueen ruoppaamisesta ja ruoppausmassojen läjittämisestä YMPJARAKL 29 Selvitys oikeusasiamiehelle Markku Lorenzin ja hänen 19 asiakumppaninsa tekemästä kantelusta YMPJARAKL 30 Päätös keskeyttää rakennustyöt, Sjundbygård 1:141 YMPJARAKL 31 Poikkeuslupahakemus, P1/15 YMPJARAKL 32 Poikkeuslupahakemus, P2/15 YMPJARAKL 33 Rakennuslupahakemus, R YMPJARAKL 34 Ympäristö- ja rakennuslautakunnan talouden seuranta 3/2015 YMPJARAKL 35 Viranhaltijapäätösten ja jaoston laillisuusvalvonta YMPJARAKL 36 Tiedoksiantoasiat YMPJARAKL 37 Muut asiat YMPJARAKL 38 Purkulupahakemus, 15-1-P

2 Sivu 2 Nro 3/2015 KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET Kunnantalo Honkasalo Antero, puheenjohtaja Kokkonen Yrjö, varapuh.johtaja Bardy Ann-Marie, jäsen Holmberg Johan, varajäsen saapui 27 aikana klo 18.07, ja poistui saman tien esteellisenä :n 27 käsittelyn ajaksi klo Kämäräinen Paula, jäsen Maxenius Katarina, varajäsen Mäkinen Lea, jäsen Nummenmaa Rauli, jäsen Suomalainen Jani, jäsen Laaksonen Merja, kunnanhallituksen edustaja Flythström Kenneth, rakennustarkastaja Hynninen Anu, ympäristötarkastaja poistui esteellisenä :n 29 käsittelyn ajaksi klo Nyberg Emilia, hallinnonsuunnittelija LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS YMPJARAKL 26 ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA (Tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta) YMPJARAKL PÄÄTÖSTEN ANTAMISPÄIVÄ LUPA-ASIASSA 26 Tässä kokouksessa lupa-asiassa tehdyt päätökset annetaan julkipanon jälkeen PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Antero Honkasalo Emilia Nyberg PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi lukuunottamatta Tarkastusaika Allekirjoitukset Katarina Maxenius Jani Suomalainen JULKIPANOTODISTUS (MRL 198 ) Tässä kokouksessa lupa-asiassa tehtyjä päätöksiä koskeva ilmoitus on ollut julkipantuna kunnan ilmoitustaululla Virka-asema Allekirjoitus Hallinnon suunnittelija Emilia Nyberg

3 Sivu 3 YMPJARAKL 26 Ehdotus: KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN päättää - todeta kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi - valita kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Päätös: - totesi kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi; - valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Katarina Maxeniuksen ja Jani Suomalaisen; - päätti ottaa käsiteltäväkseen lisäpykälän 38 Purkulupahakemus, 15-1-P. Pykälä käsiteltiin :n 33 jälkeen. = = =

4 Sivu 4 YMPJARAKL:534 /2014 YMPJARAKL 27 Liitteet 1 ja 2 Oheismateriaalia OY INGVALD LINDBERG AB:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS Oy Ingvald Lindberg Ab on toimittanut n kuntaan ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisen ympäristölupahakemuksen, joka koskee maankaatopaikan toimintaa kiinteistöllä Takakallio Lupahakemukseen sisältyy ympäristönsuojelulain 101 mukainen hakemus toiminnan aloittamiseksi muutoksenhausta huolimatta. Toiminta sijoittuu Inkoon ja n rajalle. Hakemuksen vireilläolosta on kuulutettu n kunnan virallisella ilmoitustaululla ja kunnan internetsivuilla sekä Kirkkonummen Sanomissa ja Västra Nylandissa. Asianosaisille on lähetetty erikseen tieto hakemuksen vireilläolosta (18 kpl). Hakemuksesta on pyydetty lausunnot Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, Inkoon rakennus- ja ympäristölautakunnalta ja Lohjan ympäristöterveyspalveluilta. Liitteet ja oheismateriaali: - Liitteenä: o ympäristölupahakemus ja ympäristölupahakemuksen liitteet sekä ympäristölupa - Oheismateriaalina: o hakijan toimittama lisäselvitys Esittelijä: ympäristötarkastaja Anu Hynninen puh , s-posti: Ehdotus: myöntää liitteenä olevan ympäristölupapäätöksen mukaisen ympäristöluvan maankaatopaikan toiminnalle n kunnan kiinteistöllä Takakallio Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Käsittely: Päätös: Holmberg poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Ehdotuksen mukaan. = = =

5 Sivu 5 YMPJARAKL:201 /2015 YMPJARAKL 28 Oheismateriaalia LAUSUNTO UPINNIEMEN TYKKILAITURIN JA VENELUISKAN RAKENTAMISESTA, VESIALUEEN RUOPPAAMISESTA JA RUOPPAUSMASSOJEN LÄJITTÄMISESTÄ Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytää n kunnan lausuntoa Senaatti-kiinteistöjen hakemuksesta Upinniemen satamassa suoritettavalle tykkilaiturin peruskorjaukselle, veneluiskan rakentamiselle, vesialueen ruoppaamiselle ja ruoppausmassojen läjittämiselle. Upinniemen satama sijaitsee Kirkkonummen kunnassa Pikkalanlahden eteläosassa. Lausunto tulee antaa mennessä (ESAVI/1891/2015). Hankkeen tavoitteena on saattaa Tykkilaituri tarkoitustaan vastaavaan kuntoon sekä mahdollistaa uusien alustyyppien kiinnittyminen laituriin. Pienempien alusten nosto ja lasku helpottuu uuden veneluiskan rakentamisen myötä. Tykkilaiturin peruskorjauksen jälkeen sen käyttö muuttuu, joten laiturialtaita on tarpeen syventää. Ruoppaukset tehdään satama-altaassa sijaitsevan laiturin molemmin puolin. Ruopattava alue sijaitsee hakijan omistamalla kiinteistöllä. Ruopattavia massoja on noin m 3 ktr. Ruoppausalueen pinta-ala on noin m 2 ja poistettavan kerroksen keskipaksuus 1,4 m. Ruoppausmassojen oletetaan koostuvan pääasiassa löyhistä ja keskitiiviistä maalajeista. Sedimenttitutkimusten perusteella ruopattava sedimentti on hiekkapitoista ja laskeutuu pohjaan nopeasti. Tästä syystä aluetta ei suljeta silttiverhouksella. Ruoppausmassat on tarkoitus läjittää Metsähallituksen omistamalle merialueelle, joka sijaitsee n kunnassa Kantvikin laivaväylällä. Kyseessä on pitkänomainen syvänne, jota on käytetty aiemminkin ruoppausmassojen läjitykseen. Läjitysalueen teoreettinen kapasiteetti on m 3, josta on tähän mennessä käytetty noin 8000 m 3. Tasaisesti läjitysalueelle sijoittuneena läjitettävä massa muodostaa noin cm kerroksen. Hakijan mukaan meriläjitys on taloudellisesti, teknisesti ja ympäristön kannalta parempi ratkaisu kuin osittainenkin läjitys maalle. Pintakerroksen kuorinnan ja maalle läjityksen kustannus on yli kaksinkertainen meriläjitykseen nähden. Lisäksi pintakerroksen poistolla ja sen maalle läjityksellä on huomattavia ympäristövaikutuksia sedimentin suspendoitumisen pitkittymisestä, kuljetuksista ja suotovesistä johtuen. Sedimenttien ruoppaus- ja läjitysohjeessa (Ympäristöministeriö 2004) ruoppausmassan läjityskelpoisuus on luokiteltu seuraavasti:

6 Sivu 6 1) Haitaton ruoppausmassa eli haitta-ainepitoisuuksiltaan alemman tason (taso 1) alittava ruoppausmassa, josta aiheutuvia haittoja voidaan yleisesti pitää kemiallisen laadun puolesta meriympäristölle merkityksettöminä. Ruoppausmassa on mereen läjityskelpoista. 2) Mahdollisesti pilaantunut ruoppausmassa, jonka haitta-ainepitoisuudet asettuvat tasojen 1 ja 2 väliin (ns. harmaalle alueelle ). Mahdollisesti pilaantuneen sedimentin läjityskelpoisuus on arvioitava tapauskohtaisesti. 3) Pilaantunut ruoppausmassa eli haitta-ainepitoisuuksiltaan ylemmän tason (taso 2) ylittävä ruoppausmassa, jota pidetään haitallisuuden takia pääsääntöisesti mereen läjityskelvottomana (voidaan sijoittaa mereen, jos maalle sijoittamisen vaihtoehto on ympäristön kannalta huonompi ratkaisu). Sedimenttien ruoppaus- ja läjitysohjeen (YM 2004) mukaan ruoppausmassat tulee läjittää sellaiseen paikkaan, jossa kalastukselle, merenkululle, muulle ympäristön hyödylliselle käytölle tai viihtyvyydelle ei aiheudu toimenpiteistä haittaa. Haitta-aineita sisältävät sedimentit tulee sijoittaa ensisijaisesti luonnollisille sedimentaatioalueille ja läjitystyötä suunniteltaessa tulee pyrkiä siihen, että läjitysalueen sedimentti vastaa rakenteeltaan läjitettävää sedimenttiä. Sedimentin leviämisominaisuuksiin vaikuttavat tekijät on huomioitava suunnitteluvaiheessa. Toimenpidealueen sedimentin haitta-ainepitoisuudet on tutkittu (FCG, Upinniemen telakka-alueen maaperä- ja sedimenttitutkimus ). Ruoppaus- ja läjitysohjeen mukaisesti arvioituna alueella esiintyy pintasedimenttiä, jossa lyijyn, TBT-TPT:n ja PCB kongereenien 138 ja 153 pitoisuudet ylittävät laatukriteeritason 2. Kadmiumin, kuparin, lyijyn, sinkin, hiilivetyjakeiden (C10-C40), fenantreenin, TBT-TPT:n, PCDD/ PCDF-yhdisteiden ja PCB-kongereenien 101, 118, 138, 153 ja 180 pitoisuudet sijoittuvat ruoppausmassojen laatukriteeritasojen 1 ja 2 välille. Pintasedimentin lyijypitoisuus 286 mg/kg ylittää Vna 214/2007 mukaisen alemman ohjearvon (200 mg/kg) ja bentseenin, TBT:n, TPT:n ja PCDD/ PCDF-yhdisteiden pitoisuudet kynnysarvon. Kovasta pohjasta johtuen sedimenttinäytteitä ei ole saatu kerättyä syvemmältä sedimentistä. Voidaan kuitenkin olettaa, että valtaosa haitta-aineista esiintyy pintasedimentissä, ja koko ruopattavan massan haitta-ainepitoisuudet ovat pienempiä. Alueella on tehty tarkentava lisätutkimus (FCG, Upinniemi, Tykkilaiturin peruskorjaus. Riskin-arviointi ruoppauksen aikaisista vaikutuksista ja meriläjityskelpoisuudesta ). Kuparin, lyijyn, sinkin, TBT:n, TPT:n, PCDD/PCDF-yhdisteiden sekä PCB-kongereenien 138 ja 153 pitoisuudet ylittävät paikoin laatukriteeritason 2 sedimentin pintakerroksessa (noin 0-0,1 m). Sedimenttisyvyydellä 0,2-0,3 m pitoisuudet ovat matalampia ja laatukriteeritaso 2 ylittyy vain yhdessä näytepisteessä TPT:n osalta. Kohonneita haitta-ainepitoisuuksia sisältävien massojen kokonais-

7 Sivu 7 määrä on laskennallisesti noin 1700 m 3 ktr (0,1 m * m 2 ). Selkeästi erottuvia haitta-aineiden esiintymisalueita ei ole havaittu. Riskinarvioinnin yhteydessä laaditun mallin mukaan haitta-aineiden leviäminen voi aiheuttaa riskin merieliöstölle ja edelleen ihmiselle ruoppaus- ja läjitysalueilla. Kriittisiksi määriteltyjen haitta-aineiden leviämisestä johtuvat pitoisuuslisäykset jäävät kuitenkin merkityksettömän pieniksi, eikä esitetystä meriläjitysalueesta ole tiedossa sellaisia seikkoja, jotka estäisivät sen luokittelun ns. hyväksi meriläjitysalueeksi. Ruoppausalue sijaitsee Kirkkonummen yleiskaavassa puolustusvoimien alueeksi merkityllä alueella (EP). Läjitysalue on merkitty n yleiskaavassa vesialueeksi (W). Toimenpidealueilla ei juuri esiinny pesivää linnustoa eikä erityisen herkkää tai uhanalaista lajistoa. Hanke ei ole luonnonsuojelulain tai jätelain vastainen, eikä se ole ristiriidassa vesienhoitosuunnitelmassa esitettyjen tavoitteiden kanssa. Vesialueella ei sijaitse muinaisjäännöksiä. Tavoitteena on, että hakemussuunnitelman mukaiset rakennustyöt päästään aloittamaan toukokuussa 2015 ja saamaan päätökseen saman vuoden aikana. Hakija esittää, että lupa on voimassa 10 vuotta myöntämispäivämäärästä lukien. Liitteet ja oheismateriaali: - Oheismateriaalina: o lausuntopyyntö, yhteenveto hankkeesta ja sen vaikutuksista ja hakemussuunnitelma vesilain mukaista lupahakemusta varten Esittelijä: ympäristötarkastaja Anu Hynninen puh , s-posti: Ehdotus: n ympäristö- ja rakennuslautakunta toteaa, että tykkilaiturin peruskorjaus, veneluiskan rakentaminen, vesialueen ruoppaaminen ja massojen läjittäminen tulee suorittaa siten, että toimenpiteistä aiheutuu mahdollisimman vähäiset vaikutukset toimenpidealueiden ympäristöön. Kaikissa työvaiheissa tulee noudattaa varovaisuusperiaatetta. Tämä on otettava huomioon erityisesti niiden toimenpiteiden kohdalla, joiden vaikutuksista ei ole riittävää näyttöä. Vedenlaatu merialueella on Uudenmaan ELY-keskuksen vuonna 2013 tekemän pintavesiluokituksen mukaan välttävä. Toimenpiteiden myötä veden kiintoainespitoisuus ja sameus lisääntyvät ruoppaus- ja läjitysalueilla, mikä mm. heikentää lajien elinolosuhteita. Haitta-aineita liukenee veteen ja kulkeutuu ympäristöön, jolloin ne voivat päätyä eliöihin ja kertyä ravintoketjussa. Ruoppauspaikalla aiheutuvista muutoksista sedimentin laadussa ja

8 Sivu 8 pohjan topografiassa seuraa eliöiden ja niiden asuinsijojen häviämistä ruoppausalueella sekä peittymistä alueen ympäristössä. Vaikutukset ruoppausja läjitysalueilla jäävät pääosin tilapäisiksi. Haitta-aineiden leviäminen sekä niille altistuminen voi kuitenkin olla pitkäkestoista ja merkittävää. Hitaasta hajoamisesta johtuen pitoisuuksien huomattava pieneneminen voi kestää jopa vuosikymmenien ajan. Hankealueen pintasedimentissä esiintyy kauttaaltaan (9 tutkimuspisteessä) haitta-ainepitoisuuksia, jotka ylittävät YM:n ruoppaus- ja läjitysohjeessa määritetyn ruoppausmassojen läjityskriteeritason 2 jonkin haitta-aineen osalta. Kahdessa tutkimuspisteessä esiintyy lisäksi haitta-ainepitoisuuksia, jotka sijoittuvat läjityskriteeritasojen 1 ja 2 väliin. Ruoppaus- ja läjitysohjeen mukaan läjityskriteeritason 2 ylittäviä massoja pidetään pääsääntöisesti meriläjityskelvottomina ja läjityskriteeritasojen 1 ja 2 väliin sijoittuvien massojen meriläjityskelpoisuus on arvioitava tapauskohtaisesti. toteaa, että suuria haitta-ainepitoisuuksia sisältävät sedimentit tulee ensisijaisesti läjittää maa-alueelle, jolloin haittaaineet poistuvat meriympäristöstä. Sedimentit, joiden haitta-ainepitoisuudet jäävät läjityskriteeritasojen alle, voidaan sijoittaa esitetylle meriläjitysalueelle. Mikäli pintakerroksen käsittely erillisenä osoittautuu mahdottomaksi, tulee kaikki sedimentit läjittää maalle Pikkalanlahdelle aiheutuvien haittojen ehkäisemiseksi. Lupahakemuksessa esitetyt arviot merelle ja maalle tapahtuvan läjittämisen ympäristövaikutuksia ovat riittämättömiä ja hakemusta tulee tältä osin täydentää. Tieto siitä, että meriläjityksen vaikutukset ja herkät kohteet on tutkittu aiempien luvitusten yhteydessä, ei riitä vaikutusten luotettavaan arvioimiseen. Ruoppauksen ja läjityksen vaikutuksia veden laatuun tulee seurata erikseen tehtävien mittausten avulla ennen toimenpiteitä ja niiden jälkeen. Päätös: Ehdotuksen mukaan. tarkisti pykälän kokouksessa. = = =

9 Sivu 9 YMPJARAKL:202 /2015 YMPJARAKL 29 Oheismateriaalia SELVITYS OIKEUSASIAMIEHELLE MARKKU LORENZIN JA HÄNEN 19 ASIAKUMPPANINSA TEKEMÄSTÄ KANTELUSTA Eduskunnan oikeusasiamies pyytää n ympäristö- ja rakennuslautakuntaa hankkimaan kunnan ympäristötarkastajalta selvityksen Markku Lorenzin ja hänen 19 asiakumppaninsa tekemän kantelun johdosta (Dnro 3985/4/14). Tämän jälkeen ympäristö- ja rakennuslautakuntaa pyydetään antamaan asiassa oma selvityksensä oikeusasiamiehelle. Kantelu koskee n kunnan ympäristönsuojelun hallinnon ja virkamiesten toimintaa Pikkalan kivenlouhimoa (Stallsmossabergetin louhinta-alue) ja sen valvontaa koskevassa asiassa vuosina 2013 ja Selvitykset tulee toimittaa ja läheteasiakirjat palauttaa mennessä. Liitteet ja oheismateriaali: - Oheismateriaalina: o oikeusasiamiehen selvityspyyntö, kantelu sekä kantelun liitteet 40 kpl Esittelijä: rakennustarkastaja Kenneth Flythström, puh , s-posti: Ehdotus: Käsittely: n ympäristö- ja rakennuslautakunta pyytää ympäristötarkastajaa selvitystä n kunnan ympäristönsuojelun hallinnon ja virkamiesten toiminnasta Pikkalan kivenlouhimoa ja sen valvontaa koskevassa asiassa vuosina 2013 ja Hynninen poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Esittelijän selostusosaan tehdyt muutokset on huomioitu pöytäkirjassa. Käsittelyn aikana esittelijä muutti päätösehdotuksen kuulumaan seuraavasti: n ympäristö- ja rakennuslautakunta pyytää ympäristötarkastajalta selvitystä Pikkalan kivenlouhimoa ja sen valvontaa koskevassa asiassa vuosina 2013 ja 2014 oheismateriaalin mukaan. Lautakunta pyytää ympäristötarkastajaa toimittamaan selvityksen klo 12 mennessä. Päätös: Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan. = = =

10 Sivu 10 YMPJARAKL 30 PÄÄTÖS KESKEYTTÄÄ RAKENNUSTYÖT, SJUNDBYGÅRD 1:141 Liite 3 Rakennustarkastaja on päättänyt keskeyttää talousrakennuksen rakennustyöt kiinteistöllä Lövdal, Rno 1:41 Sjundbygårdin kylässä, osoite on Karlsbergintie 9, Päätös on postitse lähetetty kiinteistön omistajalle. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan täytyy rakennustöiden keskeyttämisestä välittömästi ilmoittaa kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle. Rakennusvalvontaviranomainen päättää siitä pidetäänkö keskeyttäminen voimassa. Ympäristö- ja rakennuslautakunnan tulee myös päättää jos poliisille tulee tehdä ilmoitus esitutkintaa varten. Ilmoitus voidaan jättää tekemättä jos tekoa tai laiminlyöntiä voidaan olosuhteet huomioon ottaen pitää vähäisenä tai jos ei ole yleisen edun mukaista nostaa syytettä. Kiinteistön omistaja on anonut rakennuslupaa 342 m2 suuruiselle omakotitalolle ja 72 m2 suuruiselle autotallille. Autotallin rakentaminen on aloitettu ja rakennekatselmuksessa rakennustarkastaja huomasi, että autotallia ei ole rakennettu myönnetyn rakennusluvan mukaisesti. On rakennettu autotalli, jossa on kellarikerros, vaikka rakennuslupa koskee ainoastaan yhtä kerrosta. Kellarikerros on rakennettu koko rakennuksen kokoiseksi, joten kokonaispinta-ala on arvioituna 144 m2. Kiinteistön omistajalle on annettu mahdollisuus tulla kuulluksi siten, että hän voi antaa kirjallisen selvityksen viimeistään kello Liitteet ja oheismateriaali: - Liitteenä: o rakennustarkastajan keskeyttämispäätös Esittelijä: rakennustarkastaja Kenneth Flythström, puh , sähköposti: Ehdotus: Päätös: päättää: - pitää keskeytyspäätöksen voimassa, - ei tee ilmoitusta poliisille, koska laiminlyönti on vähäinen, ja - jos uutta rakennuslupa-anomusta ei ole tehty viimeistään , tulee rakennus poistaa tai muuttaa viimeistään , niin, että se vastaa sitä talousrakennusta, jolle on myönnetty rakennuslupa. Ehdotuksen mukaan. = = =

11 Sivu 11 YMPJARAKL 31 POIKKEUSLUPAHAKEMUS, P1/15 HAKIJA Hurme Henrikki Leilitie 1 A Espoo HAKEMUS Lupanumero P1/15 Rakennusrajoitus, josta haetaan poikkeamista - Poikkeaminen vahvistetusta osayleiskaavasta (Pohjois-) Rakennuspaikka n kunta, Bläsabyn kylä, tontti Nygård II, RN:o 1:76 Nygårdintie, kk Pinta-ala 3,492 ha Rakennustoimenpide Talousrakennuksen (konehalli) rakentaminen, (300 m2) maa-ja metsätalousvaltaiselle alueelle (M-2) Taustaa Hakijan mukaan on vaikeaa sijoittaa konehallia ja omakotitaloa yleiskaavassa osoitetulle alueelle (A-alue). Siksi rakennuspaikan haltija anoo lupaa saada rakentaa konehalli M-2 alueelle. Suunnittelutilanne Vahvistettu osayleiskaava, kaavamerkintä M-2 (Maa- ja metsätalousvaltainen alue). Alueelle saa rakennusjärjestyksen mukaan rakentaa ainoastaan maa- ja metsätalouteen sekä näihin liittyviin sivuelinkeinoihin tarvittavia rakennuksia. Naapureiden kuuleminen Kaikille rajanaapureille on ilmoitettu hakemuksesta. Huomautuksia ei ole saapunut. Esittelijä: rakennustarkastaja Kenneth Flythström, puh , sähköpostit: Esitys: Maankäyttö- ja rakennuslain nojalla annettujen määräysten ja asetusten mukaan voidaan katsoa oikeaksi myöntää anottu lupa. Osayleiskaavan mukaan M-2 alueelle saa rakentaa hakemusta vastaavan, mutta maa- ja metsätaloutta palvelevan rakennuksen. Tässä tapauksessa rakennus ei liity maa- ja metsätalouteen. Ainoastaan käyttötarkoitus on vastoin osayleiskaavaa. Täten voidaan katsoa, että lupa ei vaikeuta yleiskaavan

12 Sivu 12 toteutumista eikä yleiskaavan tarkoitusta vastaan oleellisesti rikota. Yleiskaavan tarkoitus on yleisesti ohjata rakentamista. Luvan myöntäminen ei aiheuta haittaa alueen käytölle. Suunniteltu rakentaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle eikä alueiden muun käytön suunnittelulle. Se ei aiheuta haitallista yhteiskuntakehitystä ja sopii maisemakuvaan. Rakentaminen ei vaikeuta erityisten kulttuuriympäristö- eikä luonnonarvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista. Tämä päätös on voimassa kaksi (2) vuotta antamispäivästä lukien. Rakennuslupaa on anottava tämän ajan kuluessa. Sovelletut oikeusohjeet: MRL 171, 172, 173 Päätös: Ehdotuksen mukaan. = = =

13 Sivu 13 YMPJARAKL 32 POIKKEUSLUPAHAKEMUS, P2/15 HAKIJA Nyström Hendrik Punavuorenkatu 14 A Helsinki HAKEMUS Lupanumero P2 / 2015 Rakennusrajoitus, josta haetaan poikkeamista - Rakennuskielto MRL 38, 1 mom. Rakennuspaikka n kunta, Fågelvikin kylä, tontti Svanen RN:r 2:18, pinta-ala 5652 m 2 osoite: Itäinen Kuninkaantie 185, Rakennustoimenpide Omakotitalo 196 m2, talousrakennus (autotalli) 55 m2 ja talousrakennus (autokatos) 54m2. Kaavatilanne Kaakkois-n osayleiskaava, kaavamerkintä A (erillisten pientalojen alue) Tekninen lautakunta päätti Kaakkois-n osayleiskaava-alueen rakennuskieltoon asettamisesta maankäyttö- ja rakennuslain 38 mukaisesti sekä toimenpidekieltoon maankäyttö- ja rakennuslain 128 mukaisesi. Kiellot ovat voimassa kaksi vuotta siitä, kun päätös kuulutettiin. Päätös kuulutettiin Tekninen lautakunta päätti jatkaa Kaakkois-n osayleiskaava-alueelle määrättyä rakennuskieltoa kahdella vuodella siten, että ne päättyvät Esittelijä: rakennustarkastaja Kenneth Flythström, puh , sähköposti: Ehdotus: Maankäyttö- ja rakennuslain perusteella annettujen asetusten ja määräysten nojalla katsotaan oikeaksi myöntää anottu lupa. Suunniteltu rakentaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, koska rakentamisessa noudatetaan nykyistä yleiskaavaa. on aiemminkin katsonut, että poikkeusluvan myöntäminen omakotitalolle talousrakennuksineen pientalotontilla ei vaikeuta kaavoittamista, kun rakentaminen tapahtuu nykyisen kaavoituksen mukaan. Rakentaminen ei myöskään aiheuta haittaa alueen muulle käytölle. Rakentaminen ei aiheuta haitallista yhteiskuntakehitystä ja sopii maisemaan. Se ei myöskään vaikeuta eri-

14 Sivu 14 tyisten luonto- tai kulttuuriympäristöarvojen suojelua, ei myöskään virkistystarpeiden turvaamista. Tämä päätös on voimassa kaksi (2) vuotta antamispäivästä lukien. Rakennuslupaa on anottava tämän ajan kuluessa. Sovelletut lainkohdat: MRL 171, 172, 173 Päätös: Ehdotuksen mukaan. = = =

15 Sivu 15 YMPJARAKL 33 LUPANUMERO RAKENNUSLUPAHAKEMUS, R R HAKIJA SAARNIKUJAN TALLI Osoite LAPPERSINTIE 1101 A LOJO RAKENNUSPAIKKA Osoite LAPPERSINTIE 1101 A LOJO RN:o Kylä Kiinteistön nimi KOCKIS NYGÅRD Koordinaatit Kaava OSAYLEISKAAVA Rakennuspaikan pinta-ala m 2 ASIA Rakennustoimenpide LAAJENNUS Poikkeuslupa myönnetty - Käyttötarkoitus HEVOSTALLI Kokonaispinta-ala 440 Kokonaispinta-ala, laajennus 146 Tilavuus 1812 Tilavuus, laajennus 612 Kerrosala 440 Kerrosala, laajennus 146 Kerrosten lukumäärä 1 ESITYS päättää myöntää anotun luvan seuraavin ehdoin: myöntää hakijalle oikeuden maankäyttöja rakennuslain 144 mukaisesti aloittaa perustusten rakentamisen. Hakijan tulee tallettaa :n vakuus niiden vahinkojen ja kustannusten

16 Sivu 16 korvaamiseksi, jotka voivat syntyä jos rakennuslupa kumotaan tai sitä muutetaan. Kaksi rajanaapuria on lähettänyt yhteisen muistutuksen lupahakemusta koskien. Luvan hakija on antanut kirjallisen vastauksen tähän, nämä ovat liitteenä. Rajanaapureiden muistutuksiin voidaan todeta seuraavaa: - Useimmat tässä muistutuksessa mainitut huolet eivät kuulu rakennusviranomaiselle vaan ympäristöviranomaiselle tai ympäristöterveydenhuollolle. Näiden tahojen kuuluu hoitaa tämän kaltaiset ongelmat. - Ratsastuskentän ja tarhojen sijoitus on hyväksytty aiemmin, sen ajan määräysten mukaisesti. Jos tarhojen aitausta uusitaan tai korjataan, tai jos tarhoja jollakin tapaa muutetaan, täytyy niiden täyttää muutosajankohdan määräykset. EHDOT Rakennustöitä ei saa aloittaa ennen hyväksyttyä vastaavaa työnjohtajaa Ennen työvaiheen aloittamista tulee esittää rakennepiirustukset piirustukset ja selvitykset vesi- ja viemärilaitteistoista ilmastoinnista salaojituksesta Rakennuksella ja tontilla tulee olla käyttöturvallisuusmääräysten ja ohjeiden RakMK F2:n mukainen varustelu. Rakennuttajan tulee loppukatselmuksessa rakennustarkastusviranomaiselle näyttää verohallinnon todistus siitä, että ilmoitusvelvollisuus on täytetty (363/ d ). KATSELMUKSET LUVAN VOIMASSAOLO Hakija on velvollinen työn edetessä tilaamaan seuraavat katselmukset: rakennekatselmus loppukatselmus Rakennustyöt tulee aloittaa viimeistään ja saattaa päätökseen viimeistään Lupa raukeaa, jollei voimassaoloaikaa erityisistä syistä pidennetä. Esittelijä: rakennustarkastaja Kenneth Flythström puh , sähköposti: KÄSITTELY: Esittelijän selostusosaan tekemät muutokset on huomioitu pöytäkirjassa.

17 Sivu 17 PÄÄTÖS: Ehdotuksen mukaan. Ympäristö-ja rakennuslautakunta päätti tämän jälkeen käsitellä esityslistan :n 38. ====== TIEDOKSIANTO JA VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen Valitusaika Helsingin hallinto-oikeus Radanrakentajantie HELSINKI 30 päivää Päätöksen päivämäärä Tämä päätös on annettu nähtävillä oloajan jälkeen, jolloin sen katsotaan tulleen asianomaisten tietoon. Muutoksia tähän päätökseen voi hakea Helsingin hallintooikeudelta kirjallisella valitusosoituksella, jonka muutoksenhakija itse tai hänen valtuuttamansa asiamies toimittaa tai sen voi lähettää lähetin tai postin välityksellä viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä laskettuna yllämainitusta päivästä, jolloin päätös on annettu. Valitusosoitukseen tulee liittää tämä päätös sekä mahdollinen muu selvitys, johon muutoksenhakija haluaa vedota.

18 Sivu 18 YMPJARAKL 34 Oheismateriaalia YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN TALOUDEN SEURANTA 3/2015 Maaliskuun loppuun mennessä ympäristö- ja rakennuslautakunnan talousarvion mukaisista tuloista oli toteutunut 14,9 % ja 21,3 % talousarvion mukaisista menoista. Lautakunnan tulot muodostuvat pääasiallisesti rakennusvalvonnan maksuista. Ne voidaan ennakoida lähinnä arvioimalla. Vuoden alku on ollut hiljaista aikaa lupahakemusten suhteen, mutta maaliskuussa jätettyjen lupahakemusten ja kyselyjen perusteella tilanne on muuttumassa. Lautakunnan menot koostuvat pääasiallisesti henkilökunnan palkoista, avustuksista ja ostopalveluista. Tammi-maaliskuussa toteutuneiden menojen perusteella on tilanne kunnossa talousarviota ajatellen. Liitteet ja oheismateriaali: - Oheismateriaalina: o ympäristö- ja rakennuslautakunnan sekä lautakunnan alaisten kustannuspaikkojen tiliraportit tammi-maaliskuu Esittelijä: rakennustarkastaja Kenneth Flythström, puh , s-posti: Ehdotus: Päätös: Lautakunta merkitsee talousseurannan tiedoksi. Ehdotuksen mukaan. = = =

19 Sivu 19 YMPJARAKL 35 VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN JA JAOSTON LAILLISUUSVALVONTA Lautakunnalle on toimitettu lautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätösluettelot edellisen kokouksen jälkeen tehdyistä päätöksistä, jotka voidaan kuntalain 51 :n mukaan ottaa lautakunnan käsiteltäväksi. Ehdotus: Lautakunta päättää - kuntalain 51 :n nojalla olla ottamatta käsiteltäväkseen seuraavia ympäristö- ja rakennuslautakunnan alaisten viranhaltijoiden pöytäkirjoissa olevia asioita: Rakennustarkastaja Kenneth Flythström, :t 9-26 ajalta , on myöntänyt seuraavat hakemukset: Bouchet Guillaume ja Vilhelmina Tyyskylä Kumpulantie 12, Omakotitalo (Jatkoaika) 10 Kuokkanen Kimmo ja Virpi Grotbacka Bäcksintie 572, Sauna (Uudisrakennus) 11 Rönnberg Hans Bollstad Simolantie 3, Huonejärj.muuttaminen (Toimenpidelupa) Hauta-Aho Janne Tyyskylä Sepäntie 10, Katon uusiminen (Toimenpidelupa). 13 Caruna Oy Nordanvik Framängintie 3, Suojarakennus (Uudisrakennus) Kohvakka Paula Sjundby gård Niittykyläntie 176 C, Sauna (Jatkoaika) 15 Varpio Arto Sjundby gård Sjundbyntie 5 F 33, Varasto (Ilmoitus) 16 Ekström Tom Fall Fallintie 146, Sauna (Uudisrakennus). 17 von Harpe Stefan Böle Ekebyntie 70 B, Autotalli/Varasto (Uudisrakennus) Oy Alfaboss Ab Purnus-Krejans Tupalantie 196, 6 x Vapaaajan asunto (Jatkoaika), Kiint.Oy Pikkalanhuvila Kolaholmen 179, Sauna ja Talousrakennus (Jatkoaika), 26 Kärenaho Eija Pappila Vitträskintie 65, Talousrakennus (Jatkoaika).

20 Sivu 20 - Rakennustarkastaja on hyväksynyt seuraavat työnjohtajat: Stefan Wasström lupa 15-3-T, Pertti Mäntymäki lupa 15-7-R, Lauri Penttilä lupa 15-1-R, Matti Välimäki lupa R, Peter Ekström 15-6-T, Jyrki Malin lupa T, Raimo Kauppila lupa R, Aaltonen Harri lupa T, Kuokkanen Joni lupa R, Heikki Jauhiainen lupa R Johansson Sven-Erik lupa 15-4-T, Koponen Veli-Pekka lupa R, Tom Westerlund lupa R, Raimo Vasanen lupa R, Jarkko Parhiala lupa R, Toni Jurmu lupa 15-6-R, Hannu Sirkiä lupa R. Ympäristötarkastaja Anu Hynninen, ajalta : - ei päätöksiä. Päätös: Ehdotuksen mukaan. = = =

21 Sivu 21 YMPJARAKL 36 TIEDOKSIANTOASIAT Oheismateriaali Ympäristö- ja maa-ainesyksikön tiedoksiantoasiat : (I) Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on antanut lausunnon ojitushankkeesta kiinteistöllä Nedergård. Liitteet ja oheismateriaali: - Oheismateriaalina: o Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunto Esittelijä: ympäristötarkastaja Anu Hynninen, puh , s-posti: Ehdotus: Päätös: Lautakunta merkitsee asiat tiedoksi. Ehdotuksen mukaan. = = =

22 Sivu 22 YMPJARAKL 37 MUUT ASIAT keskustelee ajankohtaisista asioista. Ehdotus: Päätös: Lautakunta merkitsee ajankohtaiset asiat tiedoksi. Ehdotuksen mukaan. = = =

23 Sivu 23 YMPJARAKL 38 LUPANUMERO PURKULUPAHAKEMUS, 15-1-P 15-1-P HAKIJA HENRI MANNONEN MATHIAS MATTINEN Osoite DANZIGINMÄKI SIUNTIO PAIKKA Osoite DANZIGINMÄKI SIUNTIO RN:o Kylä Kiinteistön nimi SUNNANVIK DANZIG Koordinaatit Kaava OSAYLEISKAAVA Pinta-ala m 2 ASIA Toimenpide PURKAMINEN Käyttötarkoitus OMAKOTITALO Kokonaispinta-ala 30 Kokonaispinta-ala, laajennus Tilavuus 75 Tilavuus, laajennus Kerrosala 30 Kerrosala, laajennus Kerrosten lukumäärä 1 LAUSUNTO - Kari Koljonen, rakennusmestari - Dan Lindholm, Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo Hyväksytyssä osayleiskaavassa rakennuksella on sr-merkintä, suojeltava rakennuslain tai rakennussuojalain nojalla. Rakennus on erittäin huonossa kunnossa. Hakemuksen mukaan katto on sortunut ja perustusrakenteet ovat rikki. Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo toteaa lausunnossaan, että rakennus on niin huonossa kunnossa, että sen voi purkaa, suojelumerkinnästä huolimat-

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2015 SISÄLLYSLUETTELO TIETOIMJ 1 Kokouksen järjestäytyminen TIETOIMJ 2 Avustusprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 TIETOIMJ 3 Perusparannusavustuksien osuus avustussummasta Sivu 2 Nro 1/2015 Kokouspaikka-

Lisätiedot

Tietoimitusjaosto nro 2/2014 10.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Tietoimitusjaosto nro 2/2014 10.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2014 SISÄLLYSLUETTELO TIETOIMJ 6 Kokouksen järjestäytyminen TIETOIMJ 7 Valitus koskien metsätien rikkomista ja korjaamista. TIETOIMJ 8 Valitus Kalliojärven tiekunnan vuosikokouksesta Sivu 2 Nro 2/2014

Lisätiedot

Virkamiespäätökset Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuriavustusten julistaminen haettavaksi Kirjastonjohtajan virka

Virkamiespäätökset Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuriavustusten julistaminen haettavaksi Kirjastonjohtajan virka nro 3/2010 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 22 SIVLTK 23 SIVLTK 24 SIVLTK 25 SIVLTK 26 Kokouksen järjestäytyminen Taloustilanne Virkamiespäätökset Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuriavustusten julistaminen haettavaksi

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Rakennuslupa, Teuvan kunta/hammashoitolan väistötilat... 2 2 Ilmoitusasiat, rak.ltk 16.1.2013... 3 9998 Oikaisuvaatimusohjeet

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 5/2010 28.4.2010 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 5/2010 28.4.2010 SISÄLLYSLUETTELO nro 5/2010 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 40 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 41 Marsuddenin alue yleiskaavan muutos, osallistumis- ja arviointisuunnitelma TEKNLTK 42 Golfkartanon pohhjoispuoleisen alueen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 14.10.2010 klo 18.30-19.10 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

Kokouksen järjestäytyminen Neuvottelujen käynnistäminen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseksi ja neuvottelijoiden nimeäminen

Kokouksen järjestäytyminen Neuvottelujen käynnistäminen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseksi ja neuvottelijoiden nimeäminen nro 8/2012 SISÄLLYSLUETTELO KH 111 KH 112 Kokouksen järjestäytyminen Neuvottelujen käynnistäminen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseksi ja neuvottelijoiden nimeäminen Sivu 2 Nro 8/2012

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto nro 1/2012 8.2.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto nro 1/2012 8.2.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2012 SISÄLLYSLUETTELO SIVLSUOJ 1 Kokouksen järjestäytyminen SIVLSUOJ 2 Viranhaltijapäätökset tiedoksi SIVLSUOJ 3 Aleksis Kiven koulun toimintakertomuksen hyväksyminen vuodelta 2011 SIVLSUOJ 4 Päivärinteen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 Kokousaika 18.10.2012 klo 18.30-19.20 Kokouspaikka Kunnantalo Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin).

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin). Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 9/2015 1 (5) 84 Poikkeamishakemus / Luusniemi, Vääräsaari 2:59 / Siirtopäätös KNGDno-2015-514 Valmistelija / lisätiedot: Hannu Manninen hannu.manninen@kangasniemi.fi Liitteet

Lisätiedot

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. 98 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40 sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. Loppurukouksen piti Minna Latvala. OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 15/ SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 15/ SISÄLLYSLUETTELO nro 15/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 221 KH 222 KH 223 Kokouksen järjestäytyminen Kunnan tonttien myyntihintojen alentaminen Vuoden 2013 talousarvion muuttaminen Sivu 2 Nro 15/2013 Kokouspaikka- ja aika Kunnantalo

Lisätiedot

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 Ympäristölautakunta Kokousaika: 23.11.2015 ke llo 18.00-18.35 Kokouspaikka: Kunnanhallitukse n kokoushuone Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet: X Kangas Antti

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1 KOKOUSAIKA Perjantai 08.04.2016 klo 10.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen Kokouksen

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokousaika 29.04.2013 klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KOKOUSAIKA Torstai 11.2.2016 kello 15.15 16.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 12/2013 7.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO. Kokouksen järjestäytyminen Etuosto-oikeuden käyttäminen

Kunnanhallitus nro 12/2013 7.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO. Kokouksen järjestäytyminen Etuosto-oikeuden käyttäminen nro 12/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 183 KH 184 Kokouksen järjestäytyminen Etuosto-oikeuden käyttäminen Sivu 2 Nro 12/2013 Kokouspaikka- ja aika Kunnantalo klo 18.00-18.10 Läsnä olevat jäsenet Laaksonen Merja,

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 21 KIINTEISTÖNHOITAJAN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 21 KIINTEISTÖNHOITAJAN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kokousaika 12.3.2013 klo 18.00-18.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 Kokousaika 8.10.2013 klo 18.00 21.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 Asiat 37, 38, 39, 40, 41, 46 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45 Asiat 15-20, 24-28, 31-35 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 Kokousaika 15.12.2009 klo 18.00 19.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Liite K / / Kuntalain mukainen valitusosoitus (33 36 ) Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) 32 Asianro 822/00.02.03/2013 Tiedonannot ympäristö- ja rakennuslautakunnalle vuonna 2013 Vs. ympäristöjohtaja Erkki Pärjälä Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

Lisätiedot

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Kokoustiedot Aika: keskiviikko 28.9.2016 Paikka: Valtuustosali, Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen...

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 6/ Helinä Niemelä. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Jussi Leinonen, jäsen

Tekninen lautakunta 6/ Helinä Niemelä. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Jussi Leinonen, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 6/2010 68 KOKOUSAIKA 7.12.2010 klo 17.00-17.45 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kahvio SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hannu Riuttanen, Aulis Aakko, Helinä

Lisätiedot

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 5/2013 12.6.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 5/2013 12.6.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 5/2013 SISÄLLYSLUETTELO YMPJARAKL 58 Kokouksen järjestäytyminen YMPJARAKL 59 Viranhaltijapäätösten ja jaoston laillisuusvalvonta YMPJARAKL 60 Rakennuslupahakemus, Ketonen Timo, 13-33-R YMPJARAKL 61

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Kokousaika 19.12.2012 klo 18.00-19.05 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Yhteispalvelupiste KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 Tekninen lautakunta Nro 1/2017 KOKOUSAIKA Torstaina 2.2.2017 klo 17 17.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 25.6.2015 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 25.6.2015 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO RAKLTK, 25.6.2015 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 6 Rakennusluvat; Saunamaan tuulivoimapuisto, 37-41... 2 Pykälän liite: Liite; Saunamaan tuulivoimapuiston luvat 37-41... 4 7 Rakennuslupa,

Lisätiedot

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) KOKOUSAIKA 02.05.2016 - klo 14.00 KOKOUSPAIKKA OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Sähköpostikokous Maarit Junttila Arto Leppälä Outi Marttila Veikko Virtanen Manu Friman Tuovi Karvonen

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA Teknisen lautakunnan lupajaosto OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 Kokousaika 22.10.2014 klo 18.42 20.20 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 Asiat Kiellon peruste 19, 24, 33, 34, 35, 36, 37 Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kokousaika 24.9.2014 klo 17.00 19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40 OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaati musta ei kä kunnal lisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN TALOUS- JA KONSERNIJAOSTO Kokouspäivä 3.6.2015 Pykälät 37-41 Sivut 1-11 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta,

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan:

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN HALLITUS Kokouspäivä 21.9.2015 Pykälät 102-108 Sivut 1-21 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

Valitusosoitus. Muutoksenhakukielto

Valitusosoitus. Muutoksenhakukielto Valitusosoitus Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: : 21-22,

Lisätiedot

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Kunnanhallitus 24.02.2014 Aika 24.02.2014 klo 16:30-16:35 Paikka Liperin kunnanvirasto Käsitellyt asiat :t 44-46 Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 49 PERUSTURVAPALVELUT / VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA VUOSIEN

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 49 PERUSTURVAPALVELUT / VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA VUOSIEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 8/2014 Kokousaika 22.10.2014 klo 16.00 21.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Muut saapuvilla olleet Jaakko Alamattila khall edustaja Paula Alatalo rehtori-koulutoimenjohtaja

Muut saapuvilla olleet Jaakko Alamattila khall edustaja Paula Alatalo rehtori-koulutoimenjohtaja ENONTEKIÖN KUNTA Sivistyslautakunta PÖYTÄKIRJA Kokousaika 28.9.2011 klo 16-16.25 Kokouspaikka Virastotalo Saapuvilla Seppo Alatörmänen pj olleet jäsenet Jyri Hautamäki vpj Mika Vaari vj Sirpa-Liisa Korva

Lisätiedot

1:346 Kortteli 11 Tontti 1. Tontin pinta-ala 7619,00 m² Sallittu kerrosala 80,00 m² Käytetty kerrosala 27,70 m² Rakennuspaikan

1:346 Kortteli 11 Tontti 1. Tontin pinta-ala 7619,00 m² Sallittu kerrosala 80,00 m² Käytetty kerrosala 27,70 m² Rakennuspaikan Lupanumero 2013-0001 Päätöspäivä 13.02.2013 10 Hakija Rantanen Mika Juhani Muuntajantie 3 28760 PORI Rantanen Johanna Katriina Muuntajantie 3 28760 PORI Rakennuspaikka Kiinteistötunnus 608-402-0001-0346

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kunnanhallitus 12.5.2014. 76. Kuukanniemen koulun korjauksen urakkatarjous ja lisärahoitus...80

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kunnanhallitus 12.5.2014. 76. Kuukanniemen koulun korjauksen urakkatarjous ja lisärahoitus...80 PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kunnanhallitus 12.5.2014 Asialista 76. Kuukanniemen koulun korjauksen urakkatarjous ja lisärahoitus...80 77. Lomautusten täytäntöönpano...82 78. Sivistysjohtaja Pirjo Piiroisen irtisanoutuminen...82

Lisätiedot

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016 MULTIAN KUNTA Lupa- ja valvontajaosto Lupa- ja valvontajaoston kokous torstaina 06.10.2016 klo 18.28 ASIAT: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien vaali 3 Heikki Kotivuoren

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.03.2016 klo17:00-19:34 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 23

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 51 VESI- JA JÄTEVESIMAKSUN HINNAN TARKISTUS, SEKÄ PERUSMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 51 VESI- JA JÄTEVESIMAKSUN HINNAN TARKISTUS, SEKÄ PERUSMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 Kokousaika 4.11.2014 klo 18.00 20.43 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 52 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 52 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3 KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kokousaika 13.9.2012 klo 18.00 19.10 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto OIKAISUVAATIMUS Oikaisuvaatimuskielto VALITUSOSOITUS Valituskielto Pöytäkirjan 10, 11, 14, 15, 22 ja 23 : tehdystä päätöksestä ei kuntalain 91 mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta, koska päätökset koskevat

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 124 Sivistyslautakunta 21.06.2016 Aika 21.06.2016 klo 17:30-18:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoustila Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012. Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä

PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012. Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kokousaika 25.9.2012 klo 18.00 19.43 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 63 26.05.2016 Aika 26.05.2016 klo 18:30-20:17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 65 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Joensuun kaupunginhallituksen huone, Rantakatu 20, Joensuu. Sivu 44 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Joensuun kaupunginhallituksen huone, Rantakatu 20, Joensuu. Sivu 44 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 05.06.2014 klo 16:00-18:40 Paikka Joensuun kaupunginhallituksen huone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 44 Kokouksen

Lisätiedot

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 14.01.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika Tiistai 29.04.2014 klo 09:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Tommila

Lisätiedot

NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli

NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2016 1 Kuntayhtymän hallitus 24.08.2016 Aika 24.08.2016 klo 13:00 14:25 Paikka NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli Käsitellyt asiat

Lisätiedot

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy 134 Kokousaika Tiistai 28.6.2011 kello 17.50 18.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kauniaisten kaupungin kirjaamosta (katso yhteystiedot oikaisuvaatimusohjeen alla).

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kauniaisten kaupungin kirjaamosta (katso yhteystiedot oikaisuvaatimusohjeen alla). MUUTOKSENHAKUOHJEET Pöytäkirja Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kauniaisten kaupungin kirjaamosta (katso yhteystiedot oikaisuvaatimusohjeen alla). Muutoksenhakukiellot ja kieltojen

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 12:30-13:45 Paikka Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi Käsitellyt asiat

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 29.10.2012 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Ranuan kunta OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 10.6.2015 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä

Lisätiedot

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite:

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Muutoksenhakukielto Kieltojen perusteet Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1. Sivu 35 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 36 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1. Sivu 35 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 36 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 Joensuun Työterveysliikelaitoksen johtokunta Aika 08.10.2014 klo 17:00-17:35 Paikka Penttilänkatu 7-9, 80220 Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 35 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle

1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle 1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat. 1 OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN

Lisätiedot

26 Tileistä poistettavat saatavat v. 2013 / Rakennuslautakunta

26 Tileistä poistettavat saatavat v. 2013 / Rakennuslautakunta Mäntyharju Pöytäkirja 5/2015 1 (12) Aika 03.11.2015, klo 16:30-16:50 Paikka Kunnantalo, kaavoittajan huone Käsitellyt asiat 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 24 Pöytäkirjan tarkastus 25 Talousarvio

Lisätiedot

Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja

Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 7/2015 1 Koululautakunta Aika 26.08.2015 klo 09:00-12:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen

Lisätiedot

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2016 1 (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Lisätiedot

Mirva Möttönen, puheenjohtaja Raija-Liisa Lahti, varajäsen Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen, saapui klo 14.20, 19.

Mirva Möttönen, puheenjohtaja Raija-Liisa Lahti, varajäsen Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen, saapui klo 14.20, 19. HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 6/2009 39 KOKOUSAIKA Torstai 17.12.2009 klo 14-14.45 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola Etelä-Suomi Päätös Nro 75/2010/2 Dnro ESAVI/282/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 34 Sivistyslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 14.04.2016 klo 18:00-18:30 Paikka Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Flink Eija jäsen Salmela

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Tarkastuslautakunta 29.04.2016 AIKA 29.04.2016 klo 16:00-19:15 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Hyvinvointilautakunta 1. Kunnanviraston kokoushuone. 61 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminien lv

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Hyvinvointilautakunta 1. Kunnanviraston kokoushuone. 61 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminien lv POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Hyvinvointilautakunta 1 KOKOUSAIKA Maanantai 29.06.2015 klo 11.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanviraston kokoushuone 61 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminien lv 2015 2016 Kokouksen

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta 97 36 Päätös ympäristöluvan raukeamisesta Ritva Haarala, Pöytyä Asia Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöjaoston Ritva Haaralalle 6.9.2006 myöntämän broilerikasvattamon ympäristöluvan ympäristönsuojelulain

Lisätiedot