Kokouksen jälkeen kunnanhallitusten välinen illallinen. Mikkelin kaupungin virastotalo, Maaherrankatu 9-11, 2. krs kokoustila

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kokouksen jälkeen kunnanhallitusten välinen illallinen. Mikkelin kaupungin virastotalo, Maaherrankatu 9-11, 2. krs kokoustila"

Transkriptio

1 1 Kokousaika Maanantai kello :57. Kokouksen jälkeen kunnanhallitusten välinen illallinen. Kokouspaikka Mikkelin kaupungin virastotalo, Maaherrankatu 9-11, 2. krs kokoustila Käsitellyt asiat nro liite Asia 53 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 54 Pöytäkirjantarkastajien valinta 55 Ilmoitusasiat / ajankohtaiset asiat 56 on Viranhaltijapäätökset ja toimielinten pöytäkirjat 57 Lausunto elinvoimainen kunta- ja palvelurakenne-selvityksestä 58 ohm Määräalan myynti Michael Pankinille 59 Lisämääräraha kirjaston kalustehankintaan 60 Ostotarjous kohteesta Himalanpohjantie 2 61 Avustushakemus Kiesilänjoen kävelysillan uusimiseen ja kevyenliikenteen väylän kunnostukseen

2 2 Kokousaika Maanantai klo :57. Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Mikkelin kaupungin virastotalo, 2. krs kokoustila Kauppi Marja pj. 5/5 Kilkki Hannu vpj. 4/5 Heikkilä Markku j. 4/5 Ruottinen Outi j. 5/5 Härkänen Keijo vj. 2/0 Muut saapuvilla olleet Nirkko Juha kv:n pj Muukkonen Matti kunnanjohtaja, esittelijä, pöytäkirjanpitäjä Poissa Korhonen Kirsi kv:n II vpj. Salopelto Mika kv:n I vpj Hakuli Ossi j. 4/5 Heikkinen Isto j 4/5 Kosunen Aili j. 4/5 Salmensuo Johanna j. 2/5 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 53 Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Asiat 53- Pöytäkirjan tarkastajat 54 Tarkastusvuorossa ovat Hannu Kilkki ja Markku Heikkilä. Kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Hannu Kilkki ja Markku Heikkilä. Pöytäkirjan allekirjoitus Marja Kauppi Matti Muukkonen puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Suomenniemi Pöytäkirja pidetään nähtävänä Kunnanvirastossa klo

3 3 Päivi-Kristiina Erola, ilmoitustaulunhoitaja

4 4 ILMOITUSASIAT Khall Kuntaan on saapunut seuraavat kokouspöytäkirjat ja asiakirjat: 1. Kaakkois-Suomen ELY-keskus ; pohjavesialueiden suojelusuunnitelma hankkeen peruuntuminen Etelä-Karjalan maakunnassa merkitään tiedoksi 2. Ympäristöministeriö ; Jäsenten nimeäminen saimaannorpan suojelustrategiaan ja toimenpidesuunnitelman toteutumista seuraavaan työryhmään merkitään tiedoksi 3. Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän yhtymävaltuuston pöytäkirja merkitään tiedoksi 4. Saimaan vesi- ja ympäristötutkimus Oy; Suomenniemen kunnan jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailujen yhteenveto vuodelta 2011 merkitään tiedoksi 5. Savitaipaleen kunta ; Ote kunnanhallituksen pöytäkirjasta; Suomenniemen ja Savitaipaleen kuntien sopimus kansalaisopiston toiminnan järjestämisestä irtisanominen sopimus vaikuttaa vielä vuoden 2013, saatettu tiedoksi Ehdotus Esitän, että kunnanhallitus päättäisi: 1. merkitä saapuneet asiakirjat tiedoksi. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

5 5 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET JA TOIMIELINTEN PÖYTÄKIRJAT Khall Pöytäkirjan liitteenä ovat kunnanhallituksen puheenjohtajan, kunnanjohtajan, päiväkodin johtajan ja koulun johtajan päätökset ajalla Pöytäkirjat ovat luettavissa kunnan kotiilla osoitteessa Yhteistoimintaelinten pöytäkirjat; 1. Mikkelin sosiaali- ja terveydenhuollon tuotantolautakunta; kokous ; pöytäkirja luettavissa osoitteessa 2. Ympäristölautakunta; kokous ; pöytäkirja luettavissa osoitteessa: 3. Sivistyslautakunta; kokous ; pöytäkirja luettavissa ositteessa: 4. Kansalaisopistolautakunta, kokous xxx.2012; pöytäkirja luettavissa ositteessa: Lisätietoja: Matti Muukkonen, Ehdotus Esitän, että kunnanhallitus päättäisi: 1. merkitä tiedoksi viranhaltijapäätökset ja toimielinten pöytäkirjat; 2. merkitä tiedoksi yhteistoimintaelinten pöytäkirjat; sekä 3. todeta, ettei otto-oikeutta käytetä otto-oikeuskelpoisiin päätöksiin. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Merkittiin tiedoksi, että kunnanjohtaja jääväsi (henkilökohtainen jäävi) itsensä kunnanhallituksen puheenjohtajan päätösten ajaksi. Merkittiin tiedoksi, että Outi Ruottinen jääväsi itsensä (henkilökohtainen jäävi) koulunjohtajan päätösten ajaksi.

6 6 LAUSUNTO ELINVOIMAINEN KUNTA- JA PALVELURAKENNE-SELVITYKSESTÄ Khall Viite: VM lausuntopyyntö VM024:00/2011, Lausuntopyynnössään valtionvarainministeriö on pyytänyt kunnan näkemystä kahdesta asiakokonaisuudesta: I. Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvitys; II. Muut kuntauudistukseen liittyvät uudistukset. Lausunnot tulee antaa viimeistään perjantaina klo 16:00 mennessä. Lausuntonaan Suomenniemen kunta (kunnanhallitus) kunnioittavimmin lausuu seuraavaa: I. Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvitys Selvityksessä Suomenniemen kunta on huomioitu sekä Etelä-Savon että Etelä- Karjalan selvitysosion yhteydessä. Tämä on luonnollista, sillä Suomenniemen kunta kuuluu hallinnollisesti Etelä-Karjalaan, mutta suurin osa palvelutuotannosta toteutetaan Etelä-Savoon suuntautuvan yhteistyön kautta. Suomenniemen kunnanvaltuusto on tekemällään yksimielisellä päätöksellä käynnistänyt neuvottelut Ristiinan kunnan ja Mikkelin kaupungin kanssa kuntajaon muuttamisesta vuoden 2013 alusta. Tämä on todettu myös selvityksessä. Asiassa on saavutettu neuvotteluratkaisu, jonka hyväksymisestä kunnanvaltuustot päättävät kokouksissaan. Mikäli kuntajaon muuttamista koskeva esitys valtioneuvostolle syntyy ja valtioneuvosto esityksen hyväksyy, osallistuu Suomenniemen alue erityiseen selvitykseen osana uutta Mikkelin kaupunkia. Mikäli liitosratkaisua ei saada aikaan, Suomenniemen kunta kannattaa Mikkelin ympärille rakentuvaa erityisselvitysaluetta, johon kunta kokonaisuudessaan osallistuisi. Emme kannata kunnan jakamista useampaan erityisselvitysalueeseen, koska tällä olisi negatiivinen vaikutus nykyisten kuntalaisten palveluihin. Erityisselvityksen osalta toivomme, että erityisen kuntajakoselvityksen pohjalta liitos Mikkeliin voitaisiin toteuttaa nopeammassa aikataulussa eli vuoden 2014 alusta. Mikäli kuntaliitosta ei saada aikaan vuoden 2013 alusta ja valtionosuuksien tasoon puututaan merkittävästi, pyydämme, että valtio auttaisi kuntaamme taloudellisesti siirtymäkauden. Kuntamme pienuudesta johtuen taloutemme on täysin valtionosuuksien varassa. Tämä myös tarkoittaa sitä, että pienemmillä taloudellisilla resursseilla ei alle 20-henkilön organisaatiomme voi enää toimia. Mielestämme tekemämme toimenpiteet oikeuttavat meidät pyytämään tarvittaessa apua selviytyä tehtävistämme ennen liitosta. Itse selvitysmateriaalista huomautamme olevamme edelleen Lappeenrannan seudun yrityspalvelun omistajia ja maksajia, joskin olemme irtisanoneet sopimuksen päättymään vuoden 2012 loppuun, jonka lisäksi olemme käyneet neuvotteluja omistuksesta irtautumisesta.

7 7 II. Muut kuntauudistukseen liittyvät uudistukset Lausuntopyynnössä muiksi uudistuksiksi on mainittu kuntalain kokonaisuudistus, valtionosuusjärjestelmän uudistaminen sekä kuntien tehtävien arviointi. Suomenniemen kunta haluaa lausuntonaan esittää seuraavia huomioita ehdotetuista uudistuksista: - kuntalain kokonaisuudistus on tarpeen normiohjauksen keventämiseksi; o kunnallishallintoa ohjaavat normit tulisi muuttaa enemmän direktiivityyppisiksi, ainoastaan lainsäädäntötavoitteeltaan sitovaksi normistoksi, johon mallia voitaisiin ottaa esimerkiksi yhdistysoikeuden sääntelyjärjestelmästä; o kunnille tulisi antaa mahdollisuus itsenäisesti rakentaa oma hallintonsa itsensä näköiseksi, jolloin lainsäädännössä tulisi mainita vain velvollisuus määrätä asioista omalla norminannolla; o kuntien organisaatioita muotoiltaessa tulisi kuitenkin kiinnittää huomioita tarpeeseen keventää hallintoa kaikilla tasoilla; - valtionosuusjärjestelmän kokonaisuudistus on tarpeen verotuksen oikeudenmukaisuuden ja alueellisesti kestävän järjestelmän luomiseksi; o valtionosuusjärjestelmän tulisi perustua ajatteluun, jossa valtio maksaisi kaikki itse määräämiensä tehtävien kustannukset kunnille, kun taas kunnat rahoittaisivat yleiset tehtävänsä kunnallisverolla; o valtionosuusjärjestelmää tulisi yksinkertaistaa ja poistaa siitä sellaiset elementit, jotka passivoivat kuntia (esim. valtionosuuden pieneneminen työllisyyden parantuessa); - kuntien ja valtion tehtävien jaon arviointi on tarpeen, jotta kunnilla olisi todellinen mahdollisuus suoriutua tehtävistään; o tämän vuoksi työ- ja elinkeinopolitiikka tulisi kokonaisuudessaan siirtää kunnille, jolloin kunnilla olisi tosiasiallinen mahdollisuus vaikuttaa tuloihinsa. Suomenniemellä Ehdotus Esitän, että kunnanhallitus päättäisi: 1. hyväksyä lausunnon valtionvarainministeriölle koskien elinvoimainen kunta- ja palvelurakenneselvitystä. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

8 8 MÄÄRÄALAN MYYNTI MICHAEL PANKINILLE Khall Michael Pankin, , Suzdalskij av., Saint-Petersburg, Russia, on tarjoutunut ostamaan Suomenniemen kylässä Väliahon asuntoalueella sijaitsevan määräalan korttelissa 32 ja jonka pinta-ala on n m 2. Kaavamerkintä AO- I 2/3 e=0,20 (erillispientalojen korttelialue). Kiinteistötunnus Kauppahinta on 425,00 (0,17 /m 2 ) ja se maksetaan kaupantekotilaisuudessa. Ostaja sitoutuu rakentamaan tontille omakotitalon kolmen vuoden kuluessa kaupantekohetkestä siihen valmiusasteeseen, että rakennustarkastusviranomainen voi siinä suorittaa maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämän hyväksyttävän käyttöönottokatselmuksen. Myyjällä on oikeus purkaa kauppa mikäli ostaja laiminlyö rakentamisvelvoitteen. Kaupan purku on pantava vireille kolmen kuukauden kuluessa ehdon voimassaolon päättymisestä. Kaikki kaupan purkamisesta aiheutuvat kustannukset maksaa ostaja. Muut ehdot ilmenevät oheismateriaalina olevasta kauppakirjaluonnoksesta. Lisätietoja: Kari Mankkinen, Valmistelijan päätösehdotus: hyväksyy määräalan myynnin Michael Pankinille oheisen kauppakirjaluonnoksen mukaisesti. Esitys Esitän, että kunnanhallitus päättäisi: 1. hyväksyä määräalan myynnin Michael Pankinille. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

9 9 LISÄMÄÄRÄRAHA KIRJASTON KALUSTEHANKINTAAN Khall Opetus- ja kulttuuriministeriön Suomenniemen kirjaston tietoverkkopalveluihin sekä aukioloaikojen uusimiseen myönnetty valtionavustus on jaettu seuraavasti: Hankinta alv 0% alv.23% Arvonlisäverolli nen hinta Kunnantalon alakerran tilaratkaisut: sisältävät mm. väliseinien purkutöitä, valaistuksen uusimista, ovien poistoa sekä portit yläkertaan menevien portaiden alapäähän Inva-luiskan rakentaminen Videoneuvottelulaitteist o (sis. videoneuvottelulaitteiston) Kalusto (asiakaspalvelutilat) Perustamiskustannukset yhteensä Kalustehankinnat on päätetty rajoitetun kilpailutuksen jälkeen hankkia Offimar Oy:lta (Martela). Kalustehankintaan varattu osuus valtionavustuksesta ylittyy kalustetarjouksen ollessa ,80 (alv. 0%). Lisätietoja : Päivi-Kristiina Erola, Esitys Esitän, että kunnanhallitus päättäisi 1. myöntää euron lisämäärärahan välittömästi käytettäväksi kirjaston kalustehankintaan; sekä 2. esittää kunnanvaltuustolle lisämäärärahaa loppuvuonna tehtävään lisätalousarviokoontiin talousarvion investointiosaan. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

10 10 OSTOTARJOUS KOHTEESTA HIMALANPOHJANTIE 2 Khall Esitys Kohteesta Himalanpohjantie 2, Suomenniemi, on tehty ostotarjous. Kohde on vuokrattuna kesällä Lisätiedot esitetään kokouksessa. Päätettiin jättää asia yksimielisesti pöydälle. Päätettiin pyytää tarkennuksia ostotarjouksen liitteenä olevaan liiketoimintasuunnitelmaan. Todettiin, että asiakirjat ovat salaisia (JulkL k.).

11 11 AVUSTUSHAKEMUS KIESILÄNJOEN KÄVELYSILLAN UUSIMISEEN JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄN KUNNOSTUKSEEN Khall Khall Kiesilä-Pajulahti-Kakkola kyläyhdistys, pj. Pasi Kutvonen, hakee avustusta Kiesilänjoen kävelysillan uusimiseen ja kevyenliikenteen väylän kunnostukseen Kevyenliikenteen väylän jatkeena oleva silta on huonokuntoisuuden vuoksi välttämättömässä uusimisen tarpeessa. Siltaa lukuunottamatta kylällä olisi valmis ja maisemallisesti kaunis kevyenliikenteenväylä kylältä paikallisen metsästysyhdistyksen majalle. Nykyinen silta on huonokuntoisuuden vuoksi suorastaan arveluttavan heikko ja saattaa olla vaaraksi käyttäjilleen. Kävelysilta Kiesilänjoen yli on erittäin huonokuntoinen ja vaarallinen, koska puuosat ovat paikoin lahoja. Sillan uusiminen on huomioitu ELY-keskuksen teettämässä VT 13 parannussuunnitelmassa. Uusimisen toteutuksen ajoituksesta ei ole tietoa tässä vaiheessa. ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuurin vastuualueelta Jyrki Karhula on puhelimitse ilmoittanut tievastaava Juhani Valjakalle, että ELY-keskus liikenne antaa avustusta 5000 sillan uusintaan Suomenniemen kunnalle, jos kunta osallistuu uusimiskustannuksiin ehdolla, että työ ja maksatus tulisi toteuttaa vuoden 2012 aikana. Lisätietoja: Kari Mankkinen, Valmistelijan päätösehdotus: esittää valtuustolle avustuksen myöntämistä sillan uusimiseen seuraavilla ehdoilla: 1. Uusimissuunnitelma tulee hyväksyttää teknisessä toimistossa. 2. Kyläyhdistys toteuttaa uusimisen kokonaisuudessaan omalla vastuullaan. 3. Kyläyhdistys vastaa sillan hoidosta ja kustannuksista jatkossa. 4. Silta tulee olla valmis niin, että lopputarkastus ja kaikki maksuliikenne on suoritettu viimeistään Esitys Esitän, että kunnanhallitus päättäisi: 1. hyväksyä Kiesilä-Pajulahti-Kakkola kyläyhdistykselle avustusta Kiesilänjoen sillan uusimiseen. Päätettiin yksimielisesti jättää pöydälle seuraavaan kokoukseen saakka. Merkittiin tiedoksi Outi Ruottisen poistuneen kokouksesta asian käsittelyn ajaksi (yhteisöjäävi).

12 12 Khall Liitteenä on Kiesilä-Kakkola-Pajulahti kyläyhdistys ry:n jättämä lisäselvitys Kiesilän kylän kevyen liikenteen väylään välillä Kiesilän Kievari Kiesilänkuja ja kevyen liikenteen siltaan Kiesilänkoskella. Lisätietoja: Kari Mankkinen, Valmistelijan päätösehdotus: esittää valtuustolle avustuksen myöntämistä sillan uusimiseen seuraavilla ehdoilla: 1. Uusimissuunnitelma tulee hyväksyttää teknisessä toimistossa. 2. Kyläyhdistys toteuttaa uusimisen kokonaisuudessaan omalla vastuullaan. 3. Kyläyhdistys vastaa sillan hoidosta ja kustannuksista jatkossa. 4. Silta tulee olla valmis niin, että lopputarkastus ja kaikki maksuliikenne on suoritettu viimeistään Esitys Esitän, että kunnanhallitus päättäisi: 1. hyväksyä Kiesilä-Pajulahti-Kakkola kyläyhdistykselle avustusta Kiesilänjoen sillan uusimiseen sekä 2. esittää valtuustolle lisämäärärahan myöntämistä hankkeeseen. Päätettiin jättää asia yksimielisesti pöydälle. Päätettiin edelleen selvittää alueen omistusjärjestelyt sekä pyytää hankkeen tarkka toteutussuunnitelma ja kustannusarvio sekä selvittää tiehallinnon rooli hankkeessa sekä rakennuttajavastuukysymykset.

13 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 1/2011 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: 53-55, Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: HLL 5 :n 2 mom/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät: - OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, postiosoite Suomenniemen kunnanhallitus Kirkonkyläntie Suomenniemi Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

14 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 1/2011 VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja Alla mainittuihin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. valitusaika Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Kouvolan hallinto-oikeus Kauppalankatu 43 C PL KOUVOLA fax Kunnallisvalitus, pykälät: Hallintovalitus, pykälät: Valitusaika 30 päivää Valitusaika 30 päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät: Valitusaika Valituskirja Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Kokousaika Maanantai 09.01.2012 kello 17.39 19.48. Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali. Käsitellyt asiat

Kokousaika Maanantai 09.01.2012 kello 17.39 19.48. Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali. Käsitellyt asiat Kokousaika Maanantai 09.01.2012 kello 17.39 19.48 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiössä 14.6.2010

Kunnantoimisto Kemiössä 14.6.2010 3/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: klo 18.00-18.57 Kokouspaikka: Vretantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen, poissa

Lisätiedot

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 18/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 17.10.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19. Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19. Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19 Tukipalvelulautakunta AIKA 09.03.2015 klo 17:30 19:15 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Lahna ASIAT Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 1.3.2010 14:00 Kokousaika Maanantai 1.3.2010 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Räty Antti. Tanttu Unto Helenius Terttu. Kuittaus: Pöytäkirjantarkastajat

Räty Antti. Tanttu Unto Helenius Terttu. Kuittaus: Pöytäkirjantarkastajat 1 PÖYTÄKIRJA nro 7/11 KOKOUSAIKA klo 17.00 - KOKOUSPAIKKA Vesilaitoksen toimisto, Kirkkotie 49, TUUSULA LÄSNÄOLLEET SENET JÄ- Rokosa Pasi, Harjula-Jalonen Leena, Hänninen Harry, Lauramaa Leo, Lehtonen

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014. 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150. 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014. 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150. 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen... PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014 Asialista 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen...151 124. Talouden tasapainotusohjelma 2015-2019...152 125.

Lisätiedot

151 POIKKEAMISHAKEMUS / JARI JA SIRPA HEINILUOMA 190 152 MAANVUOKRASOPIMUS, PARKANON KAUPUNKI / FENNOSTEEL OY

151 POIKKEAMISHAKEMUS / JARI JA SIRPA HEINILUOMA 190 152 MAANVUOKRASOPIMUS, PARKANON KAUPUNKI / FENNOSTEEL OY PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 181 Kaupunginhallitus 24.06.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 146 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 184 147 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 185 148 LISÄMÄÄRÄRAHA

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 2/2014 25

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 2/2014 25 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 2/2014 25 Kokousaika 28.2.2014 klo 13.00-15.10 Kokouspaikka Kokemäen terveysasema, kokoushuone Kallaskabinetti Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja

Lisätiedot

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Kunnanjohtajan info

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Kunnanjohtajan info MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 28.2.2006 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat 50 51 52 53 54 55

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2009. Kunnanhallitus 14.10.2009 1

KEMIÖNSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2009. Kunnanhallitus 14.10.2009 1 PÖYTÄKIRJA 11/2009 Toimielin Kokouspäivä Sivu Kunnanhallitus 14.10.2009 1 Kokousaika Keskiviikko 14. lokakuuta 2009 klo 16.00 18.05 Kokouspaikka Kunnantoimisto Taalintehtaalla Päättäjät: Nurmio Mårten

Lisätiedot

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kunnanjohtajan info

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kunnanjohtajan info MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 15.3.2005 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat 131 132 133 134 135

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 9/2014 Kokousaika 19.5.2014 klo 18.00-20.30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44 Tekninen lautakunta Aika 25.03.2015 klo 18:00-18:40 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 23 Vesilaitoksen tarvikkeiden hankinta

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 10.06.2014 Nro 4/2014 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 42 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 43 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 88

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 88 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 88 Kunnanhallitus Aika Paikka 30.03.2015 klo 17:00-20:00 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2008 Maaseutulautakunta Sivu 1

SODANKYLÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2008 Maaseutulautakunta Sivu 1 Maaseutulautakunta Sivu 1 Kokousaika 23.05.2008 klo 10.00 13.00 Kokouspaikka Kunnanviraston kokoushuone 1 Käsittellyt asiat Asia no 10 Järjestäytymisasiat 3 11 Lainan myöntäminen kyläyhdistyksille 4 12

Lisätiedot

-2, SIV 19.5.2015 17:00

-2, SIV 19.5.2015 17:00 -2, SIV 19.5.2015 17:00 Kokousaika 19.5.2015 klo 17.00-20.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 403 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 190 405 Järjestö- ja seurataloavustusten myöntäminen vuonna 2008

Kunnanhallitus. 403 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 190 405 Järjestö- ja seurataloavustusten myöntäminen vuonna 2008 PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 18/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistai 30.9.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 403 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot