Rakennus- ja ympäristölautakunta Ympäristönsuojelun asioita tiedoksi 15/58/581/2014 RAKYL 66

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rakennus- ja ympäristölautakunta 66 23.04.2014. Ympäristönsuojelun asioita tiedoksi 15/58/581/2014 RAKYL 66"

Transkriptio

1 Rakennus- ja ympäristölautakunta Ympäristönsuojelun asioita tiedoksi 15/58/581/2014 RAKYL 66 Selostus: JÄTEASIAT Liikenneviraston toimenpideraportti Savonlinnan ratapiha-alueen veturien tankkausalueen kunnostuksesta Golder Associates Oy on toiminut Liikenneviraston toimeksiannosta ympäristötekni senä asiantuntijana Savonlinnan asema-alueen kunnostus hankkeessa ja laatinut hankkeen toimenpiderapor tin. Liikennevirasto ja Savonlinnan kaupunki esittivät ratapihan pilaantuneen maaperän puhdista mista koskevan ilmoituksen Etelä-Savon ympä ristö keskukselle vuonna Ympäristökeskuksen antaman puh dis ta mis ta kos ke van päätöksen mu kaan tank kaus pai kan maaperän puhdistusvelvoitteeksi asetettiin Valtio neu voston asetuk sen 214/2007 mukaiset öljyhiilive tyjen ylem mät ohje ar vot (C 10 -C 21 : 1000 mg/kg, C 22 -C 40 : 2000 mg/kg). Maaperän pilaantuneisuutta selvitettiin maanalaisen polttoainesäiliön ympäriltä kol melta eri syvyydeltä sekä kaivannon pohjalta 3,5 m tasolta. Tankkauspis teellä koekaivanto ulotettiin kalliopintaan saakka. Mittarikentällä todettiin noin 1 m syvyydessä muovikalvo, jon ka ylä- ja alapuolelta otettiin näytteet sa moin kuin pisteen pinta se pelistä. Maanalaisen säiliön putkistojen purkutöiden yhteydessä kaivantoon vuoti öljyä noin l ja säiliön noston yhteydessä säiliön vaippa kerrok sesta glykolia noin 10 l. Öljy poistettiin saman päivän aikana imutankkiautolla. Koekuopista määritettiin kokonaishiilivetypitoisuudet Petroflag -kenttämittarilla ja metallipitoisuudet röntgenfluoresenssi analy saatto rilla. Laboratorioon lähetettiin viisi näytettä öl jyhii livetyjen (C 10 -C 40 ) määrittämiseksi. Korkeimmat hiilivetypitoisuudet todettiin tankkausalueen pintasepelissä (C 10 -C 21 : 2000mg/kg ja C 22 -C 40 : 1200 mg/kg). Diesel- / polttöljy pitoisuudet ylittivät puhdistamispäätöksessä asetetun tavoi te tason. Alueen toisessa koepistessä todettiin pintasepelissä tavoi tetason alittavia öljyhiilivetypitoisuuksia. Maanalaisen säiliön alueella todettiin koekuopassa öljyhiilivetyjä 2 -

2 3 m syvyydellä (C 10 -C 21 : 570 mg/kg; C 22 -C 40 : 25 mg/kg). Muualla täyttöhie kassa tai kaivannon pohjalla ei todettu määritysrajan ylit täviä pitoisuuksia. Kenttämittarilla tehdyissä raskasmetallipitoisuuksien mittauksissa ei todettu kynnys arvot ylit täviä pitoisuuksia, joten tarkempia laboratoriomääri tyksiä ei tehty. Maaperä puhdistettiin massanvaihdolla. Massoja pois tettiin yhteensä 224 t, joista lie vemmin pilaantuneet massat 193,7 t toimitettiin Nou sialan jäteasemalle ja Lassila & Tikanoja Oyj:n käsittelykes kukseen yli 2500 mg/kg hiili vetyjä sisältäviä masso ja 30,6 t. Puh taat tai lie västi pilaantu neet (C 10 -C 21 pitoi suus< 1000 mg/kg) hyö dyn nettiin kai vantojen täytössä. Alueelle jäi vähäisiä määriä kynnysarvon alittavia jäännöspitoisuuksia (C 10 -C 21 : 230 mg/kg; C 22 -C 40 : 57 mg/kg) ja kallion halkeamiin muutama kilo yli 3000 mg/kg ylittäviä maa-aineksia. Säiliökaivannon pohjalta todet tiin myös monoglykolipitoisuus 340 mg/kg. Raportin riskitarkastelun perusteella alueelle jääneestä tavoitetason ylittävästä öljy hiilive typitoisuudesta kal lion rajaa massa syvennyksessä noin 1 m² alalla ei ole kos ke tus- tai haihtu misvaaraa, ym päris tö- tai terveyshaittaa eikä merki tystä alueen ym päristötekni seen ti laan ko konaisuutena. Säiliön kohdalle maape rään jääneelle glykolil le ei ole asetettu viitearvoja eikä määritelty puhdistustavoit teita. Ve teen täy sin liukenevana, lai menevana ja no peasti hajoavana glyko lin ei ar vioida aiheuttavan pohjavesiriskiä ei kä terveysris kiä, kun alue ei sijoitu pohja vesialueelle tai vesistön lähei syy teen. Toimenpidealueella ei riskitarkastelun perusteella arvioida olevan tarvetta jatkotoimenpiteisiin. Mikäli kiinteistön muulla osalla tehdään kaivu- / maanraken nus-, rakentamis- tai rakennusten purkutöitä, tulee maaperän hait ta-ainepitoisuudet tarkastaa ELY-keskuksen päätök sen mukaisesti. VESIASIAT Aallonmurtajan rakentaminen Puruveden Rauvanniemeen, aloit tamisilmoitus Saimaan Vesityö Oy / Sampsa Pennanen on toimittanut sähköpostitse ilmoituk sen töiden aloittamisesta aallonmurtajan rakentamiseksi Puruveden Rauvanniemen kiinteistön Huvikumpu RN:o edustalle. Aluehallintovirasto on antanut päätöksen Yury ja Tatyana Tata rinovin lupahakemuksesta aallonmurtajan ra kentamiseksi ja käyttö oikeuden saamiseksi yhteiseen vesialuee seen Yläkuonan osakas kunnan yhteisellä vesialueella. Päätöksen lupamääräyksen 4 mu kaan ennen töiden aloittamista on aloittamis ajankohta sekä lu-

3 pa päätöksen päivämäärä ja antaja ilmoitettava ELY-keskukselle ja Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojeluviran omaiselle. Rakentaminen sijoittuu hakijoiden omistaman kiinteistön edustan vesialueelle, Saimaaseen kuuluvan Puruveden Rauvanniemessä, noin 11 km Kerimäen taaja masta kaakkoon. Hakijoiden kiinteistö sijait see voimassa olevan rantakaavan loma-asuntojen korttelissa (RA). Hankealueen lähin naapurikiinteistö on maa- ja metsätalousaluetta (M). Aallonmurtaja saadaan rakentaa 20 m pitkänä ja 3 m leveänä pengerryk senä, joka kor keus saa olla enintään NN+76,60 m. Alue hallintovi rasto on päätök sessään lisäksi myöntänyt hakijalle pysy vän käyttö oikeuden penke reen alle jäävään noin 150 m² laajui seen aluee seen yhteisellä vesi alueella RN:o Kiin teistön edustan ve si alue on Suomen Natura verkoston kohteisiin kuuluvaa Pu ru ve den suo je lu aluetta. Lupa päätöksessä on todettu, ettei hanke mer kittä västi hei kennä Natu ra-alueen luonnonarvoja ei kä Vuoksen ve sien hoito alu een vesien hoitosuunnitelman ja Ete lä-savon pintave sien hoidon toimenpide ohjelman mukaista vesistön hyvän tilan tavoitteen saavuttamista. Etelä-Savon ELY-keskuksen lausunto vesilain mukaisen luvan tarpeesta uuden painevie märin rakentamisesta Pihlajaveden Kuus sal men alitse Savonlinnan Vesi on pyytänyt Etelä-Savon ELY-keskukselta lausun toa ot si kos sa mainitusta hankkeesta. Itä-Suomen vesioikeus on antanut Savonlinnan kaupun gille luvan viemärin ja vesijohdon ra ken ta miseen. Viemärissä on havaittu useita vikoja, joten sen uusi minen on tullut ajankohtaiseksi. Vanha viemäri on tarkoitus jättää pohjaan. Viemärilinjan paikka muuttuu vanhasta linjauksesta noin 50 m. ELY-keskuksen lausunnon mukaan vuonna 2012 voimaan tulleen uuden vesilain mukaan laissa tarkoitettuun hankkeeseen, jonka täytäntöönpano on aloitettu ennen lain voi maantuloa, sovelletaan ennen lain voimaantuloa voimassa olleita säännöksiä ja määräyksiä. Viemäri putken rakentamisen aikana voi massa olleen vesilain perusteella myönnetyn luvan nojalla tehdyn rakennelman uusimiseen ei vaadita uutta lupaa, jos työ tehdään en tisiä määräyksiä noudattaen ja sii hen ryhdytään kahden vuoden ku luessa siitä, kun entinen rakennel ma poistettiin tai sitä lakattiin käyt tämästä. Edellä olevan perusteella ELY-keskus katsoo, ettei tässä tapauksessa uutta lupaa välttä mättä tarvitse hakea. Koska viemärin paikkaa vesialueella muute taan, tulee hankkeelle kuitenkin saada vesialueen omistajan suostumus. Ellei suostumusta saada, on hankkeelle syytä hakea uusi lupa aluehallintovirastolta. Hankkeesta onlisäksi pyydettävä lausunnot Liikenneviraston sisä ve si väy lät -yksiköltä ja Järvi-Suomen uittoyhdistykseltä.

4 ELY-keskus pitää viemärilinjan paikan siirtämistä vesialueella vähäisenä muutoksena, josta ei ennalta arvioiden aiheudu vesioloihin haitallisia muutoksia. ELY-keskuksen mielestä tarpeettomaksi käynyt viemäriputki tulee kuitenkin poistaa vesistöstä. Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös Vuohisaaren syväväylän ve si alu een määräämisestä kaup pa me ren kulun vesiliikenteen käyt töön ylei seksi pai kallis väyläk si Aluehallintovirasto on antanut otsikossa mainitun päätöksen. Savonlinnan kaupungin satamalaitos siirtää nykyisen syväsataman toi minnot kokonaisuudessaan rakenteilla olevalle uudelle Vuohi saaren sy väsata man alueelle uuden sataman valmistuttua. Hankkeen vesialue sijoittuu Pihlajaveden Kaupinselän poh joisosaan. Kesäaikana Savonlinnaa ympäröivillä vesialueilla on vil kas vesiliikenne. Ekologisen luokituksen perusteella Pihlajaveden tila on erinomainen. Väylän kuntoonpano ei edellytä muita toimenpiteitä merkitsemisen lisäksi. Sataman edusta on luonnostaan riittävän syvä ja mahdollistaa kahden aluksen yhtäaikaisen liikennöinnin. Syväväylän ra ken ta mi sen ei ar vioi da ai heut ta van py sy viä hait to ja vesiluonnolle eikä ihmisille. Vaikutukset sy väväylän vesialueeseen ja sen ympäristöön arvioidaan erittäin vä häisiksi. Hankealueella on mateen ja kuhan kutualueita. Vesi alueen ottamisesta syvä väylän käyttöön ei kuiten kaan arvioida olevan merkittävää vaikutusta ammatti- ja virkistyskalasta jien saalismääriin eikä kalastusmahdollisuuk siin. Aluehallintoviraston ratkaisu ja perustelut ovat esityslistaliitteenä A. LUPA-ASIAT Ilmoitus murskausajankohdasta, Maansiirto ja Auraus Laamanen Oy Ympäristölautakunta on päätöksellään myöntä nyt ympäristöluvan Maansiir to ja Auraus Laamanen Oy:lle ki venmurskaustoimin taan Paasnie men kylän tilalle Mustaharju RN:o 1:36. Lupamää räyksen 11 mu kaan luvan haltijan on ilmoi tettava ympäristölu paviranomaiselle kunkin murskaustyöjak son aloittamisesta vähintään viikko etukä teen. Mikko Laama nen on sähköpostitse ilmoittanut, että noin kahden viikon mittainen murskausjakso aloitetaan Ilmoitus murskausajankohdasta, Urakoitsija Jari Suomalainen

5 Ympäristölautakunta on päätöksellään myöntänyt ympäristöluvan Urakoitsi ja Jari Suomalaiselle kivenmurskaustoimintaan Paasniemen kylän tilalla Kiviharju RN:o 1:46. Lupamääräyksen 11 mukaan luvan halti jan on ilmoitet tava ympäristölupaviranomaiselle kunkin murskaus työjakson aloit tamisesta vähintään viikko etukäteen. Jari Suomalai nen on sähkö postitse ilmoittanut, että noin kuuden päivän mittainen murskausjakso aloitetaan Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös UPM-Kymmene Wood Oy Savonlinnan vaneri teh taan ympäristöluvan tarkistamisesta Aluehallintovirasto on antanut otsikossa mainitun päätöksen. Etelä-Savon ympä ristökeskus on myöntänyt tehtaan toiminnalle ympäristö luvan, jonka lupamääräysten mukaan luvan saajan on mennessä jätettävä lupamääräysten tarkistamista koskeva hake mus. Osoitteessa Schaumanintie 1 sijaitseva pinta-alaltaan noin 18,7 ha oleva tehdas kiinteistö sijoittuu asemakaavan mukaiselle teollisuus- ja varastora kentamisen käyttöön tarkoitetulle alueelle. Tuotannossa käytetään koivupuun jalostustoimintaan fenoliformaldehydihartsia, levyn jatko liitoksen liimaa, jatkojalostukseen käytettäviä pinnoitteita ja reuna suojamaalia. Sivutuotteena syntyvä puuhake toimitetaan selluteolli suuden raaka-aineeksi ja kuori sekä puru toimitetaan Järvi-Suomen Voima Oy:n voimalaitokselle polttoaineeksi. Tehtaalla on to teutettu koko tehtaan kattava modernisointiprosessi vuosina Muutosten myötä laitoksen tuotantokapasiteetti nousi m³:sta suunniteltuun m³:iin vuodessa, henki löstömäärä ollessa noin 330. Tehtaalle on ra ken nettu viime vuosina uutta tehdastilaa m². Tehtaan moder ni sointiin liittyvissä inves toinneissa on panostettu energiatehokkuu teen uudistamalla muun muassa kuivauskoneiden lämmön talteen ottojärjestelmä, eristämäl lä prosessilaitteiden palautusilmat ja kerää mällä talteen myös poistoil mojen lämpöenergiat lämmönvaihtimilla. Syyskuussa 2009 tehtaalla lopetettiin havuviilun valmistus. Myös kuitulevytehtaassa ollut lasi kuitupinnoitetta valmistanut SMC-linja on lopetettu. Tehtaalla on käytössä kaksivesijärjestelmä. Jäähdytysvesi, palovesi, liiman valmistuksen käytettävä vesi ja hautomovesi otetaan järvestä. Muu vesi tulee kaupungin vesijohtoverkostosta. Jätevesi johdetaan kaupungin jäte vesiverkostoon. Ainoastaan jäähdytysvedet, noin m³ vuo dessa, johdetaan vesistöön. Koivutukkeja varastoidaan satunnai sesti vesistössä. Hautomoaltaan tyhjennys tehdään kerran vuodessa. Ruoppausjäte kuivataan tehdasalueel la pinnoittamattomalla sorakentällä. Kuivattu jäte toimitetaan Var kauteen kaatopaikan peittorakenteeksi.

6 Tuotantokapasiteetin noston myötä toiminnan ympäristövaikutukset lisääntyvät, vaikkakin yksikkökohtaiset ympäristövaikutukset ovat saneerausten myötä pienentyneet. Muun muassa tehokkuuden lisään tyes sä omi naisku lutukset ja -päästöt pienenevät. Rekkaliikenne li sään tyy noin 13 autolla vuorokaudessa ja henkilöautoliikenne noin 21 autol la vuoro kaudessa. Viimeisin melumittaus on tehty kesällä Lähimmällä asuinalueella tehdyn melutasomit tauksen perusteella yöajan melutasot olivat ympäristömelun ohjear von tasolla ja päiväajan melutasot olivat selvästi alle ohjearvon. Uu si meluselvitys on tarkoitus tehdä syksyllä 2015, jolloin suunnitelman mukainen tuotanto on tavoiteta solla. Päästöjä ilmaan aiheuttavat puussa luonnollisesti olevien haihtuvien orgaa nisten yh disteiden eli VOC-yhdisteiden päästöt se kä pölypäästöt. Aluehallintoviraston ratkaisu ja lupamääräykset ovat esityslistaliitteenä B. UPM-Kymmene Wood Oy Savonlinnan vaneritehtaan vuosiraportti 2013 Savonlinnan vaneritehtaan suojelupäällikkö on toimittanut ympäris tönsuojelupalveluille tehtaan ympäristölupa määräyk sissä vaaditun yhteenvedon vuodelta Vuosiraportti on kirjat tu ym pä ris tö hal lin non TY VI Vahti -jär jes tel mään. Vuo den 2013 ai kana va neri teh das käytti ostet tua säh köä 24,5 GWh, läm pöä 56,1 GWh ja raa ka-ai neenaan lehti puu ta m³. Va neria tuotettiin yh teensä m³ ja ja los teita m³. Tuotan nossa käytettiin kaupun gin vesijohtoverkostovettä m³ ja Pihlajavedestä pumpattua vet tä m³. Tehtaalla käytetyt kemikaalit, syntyvät jätteet ja päästöt käyvät ilmi esityslistaliitteestä C. Konepalvelu Suomalainen Oy:n vuosiraportti 2013 Konepalvelu Suomalainen Oy / Mika Suomalainen on toimittanut ympäristönsuojelupalveluille ympäristölupa mää räys ten mu kai sen vuosiraportin vuodelta Vuonna 2013 Sa von lin nan VCU Tech no lo gy -laitos otti vastaan noin 2562 ton nia biojätet tä, joka kulje tet tiin Kiteelle Biokymppi Oy:n kompostointilai tokseen. Biojät teen vas taan otto tapahtui vii tenä päivänä vii kossa lai tok sen käsitte ly hallissa, jossa jäte kuor mat tiin pyöräkuormaajalla sii losta suoraan kontteihin ja kulje tet tiin noin 2-3 ker taa vii kossa Ki teel le. Kulje tuk sesta vasta si Kul jetus J. Hir vonen Oy. Kompostointitorneissa ei ollut kompostimassaa, joten lämpötilaym. seurantaa ei ollut. Laitoksella on valmista maanparannuskompostia aumoissa. Lopputuotteet ovat riittävän kompostoituneita ja

7 jälkikypsyneitä, joten lämpötilaseurantaa lopputuotteista ole enää tehty. Anticimex Oy hoiti ostopalveluna tuhoeläintorjunnan kompostointilaitoksella ja raportoi torjunnan tulokset. Tuhoeläinhavaintoja ei ollut. Raportin mukaan siirtokuormaustoiminnasta ei syntynyt päästöjä ym pä ristöön tai ve sistöön, sillä toi min not ta pah tuivat ka te tussa hallissa ja asfalttiken tällä. Koska bio jäte kuljetettiin muu alle käsiteltäväksi eikä jälkikyp sytyskentällä käsi telty kom pos ti massaa, toi minnasta ei aiheutunut haju- ei kä pö lyhait toja. Päästöjä viemäriin syntyi hallin lattian pesuvesistä sekä kuljetusautojen pesusta. Savonlin nan Seudun Jätehuolto Oy:n laatiman erittelyn kompostihallin ve denkulutuksesta mukaan pesuvesiä syntyy noin 60 m³ vuodessa. Lisäksi arvioidun kompostointilaitoksen alueen sa devesimäärän pe rusteella hulevesien aiheuttaman jätevesivaiku tuksen määrä on 312 m³ vuodessa. Ympäristöhallinnon tietojärjestelmään kirjattu vuosiyhteenveto 2013, Suur-Savon Sähkö Oy / Savonlinnan varavoimalaitokset Suur-Savon Sähkö Oy / Mika Laine on lähettänyt vuosiyhteenvetoraportin yhtiön Savonlinnan varavoimalaitosten osalta. Yh teen ve don kes keisimmät tekijät on esitetty seuraavassa taulukossa: Haka-alue Inkerinkylä Kaikuvuori Pihlajavedenkujraa Keskussai- la Hiukkaset (t/a) 0,14 0,07 0,24 0,05 1,19 Rikkidioksi di 2,07 (t/a) 1,06 3,43 0,66 17,11 Typen oksi dit 0,72 (t/a) 0,37 1,20 0,23 5,97 Hiilidioksidi (t/a) Käyttöaika (h) Lämpö (GWh/a) 1,1 0,6 1,8 0,4 9,2 POR (kg) Rikkipitoisuus p - % 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 Kokonaisenergia (TJ) 4,8 2,5 8,0 1,5 39, (Valmistelu: ympäristöpäällikkö Matti Rautiainen, puh , ympäristötarkastaja Hannu Toivanen, puh ja ympäristösuunnittelija Heidi Käyhkö, puh )

8 Vs. ympäristöpäällikön esitys: Lautakunta päättää, että selostusosassa referoidut asiat eivät anna aihetta ottaa niitä erikseen käsiteltäväksi ja merkitsee asiat tiedoksi. Päätös: Esitys hyväksyttiin.

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi Ympäristölautakunta 9 06.02.2014 Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi 236/11.01.00/2013 Ymplk 9 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi,

Lisätiedot

Ympäristölupa soran murskaukselle kiinteistölle Honkahiekka (925-409-3-65), Savon Kuljetus Oy

Ympäristölupa soran murskaukselle kiinteistölle Honkahiekka (925-409-3-65), Savon Kuljetus Oy Ympäristölautakunta 32 03.04.2014 Ympäristölupa soran murskaukselle kiinteistölle Honkahiekka (925-409-3-65), Savon Kuljetus Oy 901/11.01.00/2012 Ymplk 32 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit

Lisätiedot

29 05.03.2014. Jatkoajan myöntäminen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamisen ajakohdalle, UPM-Kymmene Wood Oy, Kalson höyrykattilalaitos

29 05.03.2014. Jatkoajan myöntäminen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamisen ajakohdalle, UPM-Kymmene Wood Oy, Kalson höyrykattilalaitos Rakennus- ja ympäristölautakunta 29 05.03.2014 Jatkoajan myöntäminen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamisen ajakohdalle, UPM-Kymmene Wood Oy, Kalson höyrykattilalaitos 3284/11.00.01/2014 Rymla 29

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Simpsiön koirakouluyhdistys ry / tuhkajätteen hyödyntäminen

Ympäristölupahakemus / Simpsiön koirakouluyhdistys ry / tuhkajätteen hyödyntäminen Ympäristölupahakemus / Simpsiön koirakouluyhdistys ry / tuhkajätteen hyödyntäminen 219/11.01.00.01/2015 Ympla 75 Valmistelija: Ympäristöinsinööri Mirva Korpi Ympäristöinsinööri: Ympä ristölautakunta tekee

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 109 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan vuoden 2015 käyttösuunnitelmat 3

Sisällysluettelo. 109 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan vuoden 2015 käyttösuunnitelmat 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 11/2014 1 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 11.12.2014 Sisällysluettelo Sivu 109 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan vuoden 2015 käyttösuunnitelmat 3 110 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Kunnanhallitus Aika Maanantaina 10.11.2014 klo 18:10-20:10 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut

Lisätiedot

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta Ympäristö- ja rakennuslautakunta 81 18.09.2014 Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta 577/10.03.00/2014 YMRAKLK 81 Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus kaavoituspäällikön poikkeamispäätöksestä: Osuniemi, Suviranta 444-435-1-23

Oikaisuvaatimus kaavoituspäällikön poikkeamispäätöksestä: Osuniemi, Suviranta 444-435-1-23 Kaupunkisuunnittelulautakunta 148 16.09.2014 Oikaisuvaatimus kaavoituspäällikön poikkeamispäätöksestä: Osuniemi, Suviranta 444-435-1-23 351/10.03.00/2014 KASULK 148 Kaavoituspäällikkö myönsi 23.6.2014

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.06.2013 kello 15:00-17:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 207 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat

Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat Ympäristölautakunta 180 09.12.2014 Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat 546/54.540/2014 YMPLTK 180 Ympäristöpäällikkö

Lisätiedot

Tausta ja toimintakehotuksen luonne

Tausta ja toimintakehotuksen luonne Sivistyslautakunta 52 26.03.2015 Kaupunginhallitus 133 30.03.2015 Pääkirjaston väistötilajärjestelyt 1684/10.03.02/2014 Sivla 26.03.2015 52 Yhteisvalmistelu kirjastopalvelupäällikkö puh 040 832 1123, si

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 19:00-20:54 PAIKKA Kaupungintalo, Iso Auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 Kunnanvaltuusto AIKA 18.03.2015 klo 19:00-20:48 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 276-293

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 402. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 402. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 402 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 24.11.2010 ASIAT Otsikko Sivu 160 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 405 161 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723 Kaupunginhallitus AIKA 09.09.2013 klo 15:00-19:13 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 31/2014 1. Sivu 411 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 412 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 31/2014 1. Sivu 411 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 412 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 31/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 29.09.2014 klo 14:00-15:25 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 411 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 10.11.2014 klo 15:00-16:21 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-16:21 kh:n puheenjohtaja

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77 Kunnanhallitus 02.02.2015 AIKA 02.02.2015 klo 17:00-19:35 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Petteri Kivistön maa-ainesten ottolupahakemus tilalle Haarala (16-402-2-72)

Petteri Kivistön maa-ainesten ottolupahakemus tilalle Haarala (16-402-2-72) Ympäristölautakunta 108 05.11.2013 Petteri Kivistön maa-ainesten ottolupahakemus tilalle Haarala (16-402-2-72) 176/10.03.00/2013 YMPLTK 108 5.11.2013 Petteri Kivistö on jättänyt ympä ristölautakunnalle

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 81. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 81. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 81 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 31.03.2010 ASIAT Otsikko Sivu 38 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 84 39 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151 Kunnanhallitus 22.04.2014 AIKA 22.04.2014 15:00-18:30 PAIKKA KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 79 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 153 80 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 09.12.2013 klo 19:00-20:30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali 25 valtuutettua ja 2 va ra val

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 310 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 26 aktiivisesta hakeutumisesta perustulon kokeilukunnaksi 8 Valtuustoryhmien yhteinen valtuustoaloite Äänekosken hakeutumisesta

Otsikko Sivu. 26 aktiivisesta hakeutumisesta perustulon kokeilukunnaksi 8 Valtuustoryhmien yhteinen valtuustoaloite Äänekosken hakeutumisesta ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 17.02.2014 kello 18:00-19:12 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 107 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 1/2014 1 Kunnanhallitus 14.01.2014 AKA 17:00-20:12 PAKKA Kunnanhallituksen huone OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 17:00-20:12 Puheenjohtaja Arffman Paavo

Lisätiedot